Sunteți pe pagina 1din 288

tefania Cristescu

DESCNTATUL
CORNOVA - BASARABIA
Volum editat, introducere i note
de SANDA GOLOPENIA

Ediia a doua revzut i adugit

PflIDEIfl

SOCIOLBUC

2003

fu

tefania Cristescu n august 1931


Desen

de D om nica

SOCIOLBUC

Pun

CUVNT NAINTE LA EDIIA A DOUA

V olum ul Descntece din Cornova-Basarabia al tefaniei Cristescu


a fost p rim u l v o lu m d in seria c rilo r p ie rd u te , p u b lic a t du p
plecarea d in a r , la E d itu ra H iatus d in P ro v id en ce, R.I., pe care
o n fiin a se m n acest scop n a n u l 1984. De a tu n c i au tre c u t
16 ani, cartea s-a ep u izat, r m n n d nc n e c u n o sc u t publicului
d in R o m n ia , c ru ia i e ra a d re s a t , ia r m u n c a de a rh iv i
reflecia m i-a u su g e ra t u n e le m odificri i ad a o su ri pe care le-am
o p e ra t n ediia de fa.
Astfel, re sp e c t n d titlu l care figureaz n fru n te a u n u i plan
de v o lu m descoperit u lte rio r (p lan u l III), ediia a d o u a se n u m ete
Descntatul n Cornova-Basarabia, p u n n d astfel accentul, i n acest
m o d , a su p ra p ro cesu lu i, a actelor, iar n u a re z u lta tu lu i, cu m o
fcea titlu l an terio r.
P e n tr u c a u to a r e a a m u n c it la a c e st v o lu m i l-a v isat
n f p tu it n tre v rsta de 22 i cea de 27 de a n i (in te rv al n care a
scris de a ltf T to a te le x tH T c u p r in s e n acest v o lu m , cu excepia a
d o u d in tre ele, i care a fost n tr e r u p t de doi ani. d e j t u d i u j a
Paris), am m e n in u t ca num e'deT iuitor n u m e le tefania Cristescu.
A tragem ns a te n ia c stu d iu l Componente magice n viaa spiritual
a rnim ii romneti din diferite regiuni ale rii i te x tu l in titu la t
Plan pentru cercetarea credinelor i riturilor domestice ale rnim ii
romneti au a p ru t sub s e m n tu ra tefania G olopenia.
P e n tru a p e rm ite c itito rilo r s p tru n d m a i a d n c n m u n c a
d esfu rat de tefania C ristescu spre a elab o ra v o lu m u l de fa,
a m a d u g a t n p r e z e n ta e d iie o p r im s e c iu n e , in titu la t
Comunicri la Institutul Social Romn, rapoarte asupra acestora, planuri
i prime redactri, n care figu reaz tex te le sau sch em ele pariale
a d o u c o n fe rin e im p o rta n te d in 1 9 3 1 -1 9 3 2 ale a u to a r e i, pe
a tu n c i p ro a sp t n to a rs de pe te r e n -J m u fe stM Ip in tu a le -M a g ie.
Introducere i concluzii i Graiul din Cornova. A m bele c o n ferin e au

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

fcu t obiectul d rilo r de se am (n e se m n ate ) p rile ju ite de activi


tatea colii sociologice de la B u cu reti, p e care A n to n G olopenia
le p re g te a i tr a n s m ite a re g u la t n a n ii 1 9 3 1 -1 9 3 3 z ia ru lu i
C u ren tu l". P rim a a fost p re g tit spre a fi p re z e n ta t n aceeai
ed in cu c o m u n ic a re a D ochiei Ioanovici, cu care se n tr e p
tru n d e strns, d u p c u m o a ra t p la n u l de e x p u n e re p e care l
re p ro d u cem . U n tab lo u al in fo rm a to rilo r-tip , a lc tu it de n treag a
e ch ip S p iritu al", v a p u te a fi u tiliz a t spre c o m p a ra re cu lista
a g e n ilo r m agici a lc tu it de tefania C ristescu, p rin care d e b u
tea z v o lu m u l. n sfrit, p la n u r ile III, IV i V i fra g m e n tu l
M agicianul este sau n u profesionist? a r fi p u tu t a p a rin e fazei de
re d a c ta re a v o lu m u lu i p ro ie c ta t desp re d e sc n ta tu l c o rn o v ea n ,
iar lista Descntece netranscrise va fi re p re z e n ta t u n p rim m o m e n t
de b ilan i n c h e ie re n acest efort.
n cadrul seciu n ii Materiale, a m a d u g a t ctev a scu rte fie i
trei tex te aflate n arh iv a p erso n al a tefaniei G olopenia (inclus
n A rh iv a fam iliei G o lo p en ia, AFG). E ste v o rba d espre u ltim u l
te x t d in su b cap ito lu l Luarea manei: facere i desfacere, p re c u m i de
te x te le in titu la te Ca s n u se lipeasc boala de o vit, de o vie, de ceva
i Spre a n u fi prins la furat. Toate cele trei tex te a p ar n subcapitolul
Alte descntece, vrji, leacuri.
n sfrit, n se c iu n e a Studii (care i-a sc h im b a t n u m e le ,
d e v e n in d Studii i chestionare publicate), a m re p ro d u s cele d o u
c h e stio n a re p riv ito are la a g e n tu l m agic i la d e sc n tat: p rim u l,
a p ru t n rev ista Sociologie ro m n e a sc " a n . I (1 9 3 6 ), nr. 4,
p. 11-18, cel d e-al d oilea p u b lic a t n v o lu m u l ndrum ri pentru
monografiile sociologice (B ucureti: In s titu tu l Social R o m n , 1940,
p. 2 5 1 -2 6 1 ). n re p ro d u c e re a celui d e-al doilea c h estio n ar, am
n tre g it titlu] sc h e m a tic care a p re a n n d ru m ri (Plan pentru
cercetarea credinelor i riturilor domestice), recu rg n d la titlul com plet
care figureaz n fru n te a e x tra su lu i tip rit pe baza v o lu m u lu i.
Cu v o lu m u l d e fa i cu cel p u b lic a t n a n u l 2 0 0 2 la
E d itu ra P a id e ia - Gospodria n credinele i riturile magice ale
fem eilor din Drgu (Fgra) - , p u b lic a re a o p e re i sociologice a
te fa n ie i C ris te s c u - G o lo p e n ia e d e p a r te d e a fi n c h e ia t .
N d jd u im s o d u c e m la b u n sfrit, a d u c n d n fa a c itito rilo r
m a te ria lu l i n o te le de te r e n p riv ito a re la c u le g e rile e fe c tu a te

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

C ris te s c u -G o lo p e n ia la D rg u , R u n c u , an i H odac,
p re c u m i a lte s tu d ii i c o n fe rin e so cio lo g ice ale a u to a re i.
N u m ai p rin a te n te re c u p e r ri de felul acesta, care v o r tre b u i
s aib tr e p ta t n v e d e re i ali m e m b ri ai colii sociologice de
la B u c u re ti, d e c t cei care s u n t a u to m a t in v o c a i de o b u n
b u c a t de v re m e (m g n d esc, n tr e alii, la ^ e ^ i a j ^ t a j j o r j f ,
D D o g aru , F lo rea F lo rescu , G h. Foca, D.C. Gcc>rgescii, D ochia
Ioanovici, losif jlv n7l^M eam lc5l?-lc-)^ v o m izbuti s n tre g in r
im a g in e a r e a l a g r u p u lu i d e tin e r i so c io lo g i c a re a p riv it
p ro a sp t i in te n s re a lita te a ro m n e a s c n p e rio ad a d in tre cele
d o u rzb o aie m o n d ia le .
Sanda G o lo pen ia

Providence, 23 octombrie 2 0 0 2

SOCIOLBUC

INTRODUCERE LA EDIIA NTI

n v a ra a n u lu i 1931, cea d e -a ap tea c a m p a n ie m onografic


org an izat de P ro fe so ru l D im itrie G uti a a d u s n satu l C ornova,
din ju d e u l O rhei, B asarabia, o ech ip de 5 5 de tin e ri care aveau
s d ev in , n u p e ste m u lt, sp ecialiti c o n sa c ra i n d o m en iile cele
m ai v a ria te ale c u ltu rii ro m n e ti - sociologie, folclor, a n tr o p o
logie, tiin e ju rid ic e , isto rie, p sih o lo g ie , filozofie, d em ografie,
m e d ic in , m u z ic o lo g ie , a r h ite c tu r , a rte p la stic e etc. F ceau
p a rte d in ea, n tr e alii, E rn e s t B e rn e a , H a rry B ra u n e r, Lena
C o n sta n te , E u g e n ia C o n s ta n tin e s c u , X enia C o sta-F o ru , M aria
C o tescu, te fa n ia C ristescu , G h e o rg h e Foca, M a rce la Foca,
D.C. G eorgescu, A n to n G o lo p en ia, P au la Gusty, T raian H erseni,
Dochia Ioanovici, Ion Ionic, O ctavian N eam u, M ircea M anolescu,
D o m n ic a I. P u n , M ih a i P o p , V icto r R d u le s c u -P o g o n e a n u ,
H enri H. Stahl, Petre tefnuc, Em il T lirdeanu, M ircea Vulcnescu
i Io n Z am firescu , cei m a i m u li p e a tu n c i d e -a b ia tre c u i de
p ra g u l celo r d o u z e c i de an i.
La n to a rc e re a de pe te re n , d u p u n rgaz de p re lu cra re a
datelor, care a d u ra t p a tru lu n i, Secia sociologic a In stitu tu lu i
Social R o m n a o rg an izat, n tre 13 ia n u a rie i 1 iu n ie 1932, un
ciclu de 19 ed in e de p re z e n ta re pub lic a re z u lta te lo r cercetrii.
R ep ro d u cem , n p ag in ile 10-11, p ro g ra m u l-in v ita ie care a fost
difu zat de In s titu t cu acest prilej.
M aterialu l cules n tim p u l cam p an iei a fost depozitat, dup
obicei, la Institutul Social R om n, n dosare de cadre", manifestri"
i sub-un iti"1 puse la dispoziia fiecruia dintre participani, n
devlm ie, p e n tru prelucrare i interp retare ulterioar. Din titlurile
conferinelor reproduse m ai sus, ca i din studiile publicate, ncepnd
cu a n u l 1932, n reviste ca Arhiva p e n tru tiina i reform a social"
i, m ai trziu, n Sociologie ro m n easc"2 p u te m avea, indirect, o
im agine a bogiei i diversitii datelor de care dispunea, n 1931,

SOCIOLBUC

10

TEFANIA CRISTESCU

Prezentarea materialului cules n campania a Vil-a monografic


ntreprins n iulie-august 1931 n satul Cornova din jud. Orhei (Basarabia)
19 edine la care suntei rugat a lua parte
Film
M ie rc u ri, 13 i a n u a r ie 1932: Drgu, un sat din Ardeal; i Cornova, u n sa td in Basarabia.

Dou filme documentare. Cu un cuvnt introductiv al d-lui prof. D. Guti.


Conferina unui localnic
M ie rc u ri, 20 ia n u a r ie 1932: SI. S. Printele Ion Zam: Din viaa unui preot basarabean.
M e t o d i s iste m

M i e r c u r i , 2 7 i a n u a r i e 1932 - D. Guti: Realitate social i cercetare sociologic.

T. Herseni: Metoda monografic.


M i e r c u r i , 3 f e b r u a r i e 1932 Roman Cressin: Statistica n cercetrile monografice.
Ing. I. Meassnicov: Prezentare de cercetri statistice. Henri H. Stahl: Tehnica cercetrii
monografice.

Cadre
M ie rc u ri, 10 f e b r u a r ie 1932 Ion Conea i Emil Popa: Condiionrilegeofizice ale aezrii
satului. D-ra Livia Gavt i I. Bulai: Fauna i flora regiunii. D-ra M. Cotescu: Ruralistica.
Traian Herseni: Raportul dintre natur i cultur.
M ie r c u r i, 17 f e b r u a r i e 1932 - R. Cressin, I. Meassnicov i N. Popescu: Statistica
demografic. Dr. Mesrobeanu: Serologie. Drd. Dimitrie Georgescu: Cadrul biologic
a l satului. Dr. Belciu: A sistena medical, Drd. Fenean: R ezultatul reaciunilor
Meinecke. Drzi subit. Stoica i Ungureanu: Prezentri de fie fam iliale biologice.
M i e r c u r i , 2 4 f e b r u a r i e 1932 - H.H. Stahl: Cadrul istoric al satului, Ion Zurescu:
Memorie social.
M i e r c u r i , 2 m a r t i e 1932 - Anton Golopenia: Cadrul psihologic al satului.
M a n ife s t r i

M ie rc u r i, 9 m a r t i e 1932 - Anton Golopenia: Viaa spiritual a satului (aspectul total).


Ion Ionic i Octavian Iosif: tiin popular i mitologie popular. Ion Samarineanu:
Tehnologie. D-ra Dochia Ioanovici: Interdicii i magie. D-ra tefania Cristescu: Descntecele.

P ro g ra m u l-in v ita ie al In s titu tu lu i Social R o m n

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

11

1 * m a r tie 1932 - Octavian Iosif: Viaa religioas a satului. Ernest

S e a 1" ^ G e o r g e
cultural. D-ra Eugenia Constantinescu: Comunicri de fo e.

W i r i 23 m a r tie 1932 - Constantin Briloiu: Metoda monografic n cercetarea


muzicologic H. Brauner: Prezentare de fonograme cornovene. Mihai Pop: Prezentare
7 Z t e de cntece notate filologic. D-ra Marcella F oc*: Repertoriul coreografi,
M i e r c u r i 30 m a r tie 1932 - A. Golopenia: Artele spaiale. Arhitect Armael:
fre'entare'de schie i planuri. D-rele Marcella Foca i Elena Constante:J jezen ta re
de plane de esturi. Petre Srbu, Emil Turdeanu, P. tefanuca: Prezentri de
literare poporane nemuzicale.

M iercuri 6 a p r ilie 1932 - Mircea M. Vulcnescu: Structura vieii economice a


S
EmanoU Buznea: Viticulturivinificaie. Adrian Negrea: Un,ta, economice.
Anton Golopenia: Schim bul i circulaia, negustor, am bulani t targun. Gheorghe
Dumitrescu: Negustorii stabili.
M iercuri, 13 a p r ilie 1932 - N. Corneanu: Bugete. Tehnica agricola , viticola
D-ra P. Gusty: Industria casnic. Ion N. Ciolan: Cooperaia sateasca. C. Iltescu.
Prezentare de desene de instrumente.

M iercuri,2 0 aprilie 1932-H.H. Stahl, Mircea Manolescu iFilipPacanu: Manifestante


Nicolae Popescu, Octavian Neamu: Statistica judiciara.

ju rid ice ale satului.

M iercu ri, 11 m a i 1932 - Mircea M anolescu i V. Rdulescu-Pogoneanu:


M anifestrile adm inistrative i politice. P. tefnuc: Influena rzboiului asupra
m entalitii politice a satului.

Uniti
M iercuri, 18 m a i 1932 - Traian Herseni: Uniti i relaii. D-ra D. Pun: iganii.
loan Zurescu: Evreii.
M iercuri, 25 m a i 1932 - M. M. Vulcnescu: Gospodriile. D-rele X Costa-Foru
i N Rayski: Problema fam iliei. D-ra Olga Hreniuc i D-ra Rodica Luia. Cop,,,.
D-ra Elisabeta Constante i D-ra Maria Drmnescu: Istoricul fam ilie,.
Procese
M iercuri, 1 iu n ie 1932

- Anton Golopenia: Procesul de urbanizare a satului.

F ilm ul i com unicrile vor avea loc la ora 9 seara n sala de lectur a
Institutului Social Romn (Palatul Academ iet de nalte Studu Comerciale i
Industriale, Piaa Roman, 6).

SOCIOLBUC

12

TEFANIA CRISTESCU

In stitu tu l Social R o m n cu privire la C ornova i rostuirile ei de sat


vechi m azilesc,unfluenat de adm inistraia im periului arist sub care
trise ncepnd din 1812, i in trat p e d ru m u l ireversibil al oreni zrii. N u tre b u ie u ita t c m a te ria lu lu i de fie, h ri, re lev e u ri,
fotografii i se ad ugau film ul sociologic Comova, un sat din Basarabia
(operator: Tlidor Posm antir; regizori: H.H. Stahl i A. G olopenia) i
u n n u m r im p o rtan t de obiecte (ceram ic, textile, iocane etc.) care
a u fost p re z e n ta te u lte rio r n ex p o ziiile o rg a n iz a te de coala
sociologic de la B ucureti.
Din evocarea cam paniei de la C ornova de ctre A. G olopenia
(1932 i f.a.) i H.H. S tah l (1981), ca i d in d escrierea, de ctre
acesta d in u rm , a p e rso n a lit ii p ito re ti a p rin te lu i Io n Zam ,
care-1 citea pe S c h o p e n h a u e r, se rzboia cu in o c h e n tism u l i cu
stilism u l5, era p a sio n a t dc a stro n o m ie i se descn ta, filozofic, la
babele d in sat, p u te m , p e de alt p a rte , n tre v e d e a cte ceva din
n t ln ire a de zi cu zi a m onografitilor" cu C ornova. Se producea,
n acele lu n i fierb in i de iu lie -a u g u st b a sa rab ean , le n ta asim ilare
n tre in telectu ali cu fo rm aii i p ersp ectiv e diferite, pe fo n d u l m ai
larg al u n e i a s im il ri re c ip ro c e n tr e tin e r e tu l u n iv e r s ita r i
c o rn o v e n i. Se c o n s tr u ia , la s tu d e n i i la s te n i d e o p o triv ,
n c re d e re a n ro stu rile a d n c i ale c rtu r rie i ro m n e ti. tefania
C ristescu m rtu rise a ad eseo ri c, p e n tru ea, an ii cei m ai frum oi
ai vieii au fost anii m b o g ito ri ai acesto r cam p an ii m onografice,
cn d m isiu n ile se c o n tu ra u g e n e ro a se i clare, iar n fp tu irile n u
p re a u c o n d iio n a te d e c t de d o ru l de a te face util. Iar A n to n
G olopenia scria, n tr - u n eseu in e d it in titu la t Un sat basarabean:
Cornova, r n d u rile u rm to a re :
C ercetrile m onografice n -a u fost n u m a i n tre p rin d e ri tiini
fice n sen su l acesta p ro fu n d al c u v n tu lu i. A ceasta e faa lor
oficial, la vz. Ele au a v u t i v o r pstra, cred, o alt fa, prea p u in
vdit, de fiina creia n u p rin d e m veste dect trziu, n m prejurri
d eo seb ite. C nd a ju n g e m s tr im a n i d e -a r n d u l d e p a rte de
cercetri, b u n o a r . F a a a d o u a a c e rc e trilo r m o n o g ra fic e a
co n stitu it-o viaa m onografitilor" cu obiectul de p n ac u m al
cam paniilor, cu satele, cu a n u m e in stitu ii rn eti. n tim p ce
in v en tariau d o cu m en tele privitoare la p artea sau aspectul din viaa

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia


t

13

c u c e r c e ta r e a c r u ia f u s e s e r n s r c in a i, c e i c u s n g e d e
F t o r d u c e a u o lu p t , a d e s e o r i n e t i u t n i c i d e e i, p lin a d e
s a tu l n n t r e g u l lu i, c u s a tu l fiin i e i, i d e n e c u p r in s^

F^d
C red

c p r e d z e z o e x p e r i e n a m u l t o r a d i n t r e n o i a s e m u i n d
P

T resta c u c e l e p e c a r e le d e p u n e m c a n d e sa
lV d n l

e r g e . P o n .r o o i u l

S e r i z a t c u s t n g c i e s p u n n d c a r fi f c u f i p a r c a p e n t r u
Ce S S r i c te u n sa t. sa u o a n u m e r n d u ia l a v ie ii r o m a n e t i (c ea
r z s e a s c p e n t r u c e l m a i d e s e a m d in tr e n o d ) a u v m o - n c o a c e
d e la n c e p u t . U n s a t a n u m e , o d a t c e s e v d m t r - m s u 1. u n e l d e
t fi o d a t c e i- a u lu a t u r m e le d e v i n , p e n t r u c e i d e s o iu l a c e s ta

e l
d e n z u i n e p n d i t c u s f ia l i m p r e s u r a t p a s c u p a s , l u a t m
s t p n ir e c u d u io ie r e c u n o s c to a r e . in ta r v n it a n c e r c a ilo r d e
i e s t fe l e d e a r z b i n m i e z u l f iin r ii s a t u lu i, a r n d u ie lii d e v ia a
a a n u m U o r in u t u r i d e m u n t e , a n t r e v e d e a c h ia r fir e a Io n
A p r o p ie r e a e i fa c e d in s a t u l s a u r n d u ia la d e v ia a p r ic e p u ta
n r ie t e n ca t o t o m u l d e p r e c a r e n i s -a d e s c h is .

n 'lu p ta aceasta izb n d a e decis pe u rm a a zeci i sute


u m b lri n lu n g i-n la t a sa tu lu i i a P tu h n m z o n la.amu,z<n
n a m u rg , a v o r b itu lu i cu m a i f ie c a r e - n zi cu so a re saui cu
v re m u ia l cu necaz sau voie b u n , d u p ce, pe cat se p oate, toa
lu T o s t v L t e d in ct se p o a te de m u lte locuri. C o n ^ r b m le aa
m e m b rii cercetrii, cu ochii lo r d ep rin i sa P r
n
special, o b serv aiile lo r m u ltip lic a c o n f era^ J af cF te n u p te
celui p o rn it s c u cereasc sa tu l m treg . Pe n P e ^ r n de de a h u
s e n tim e n ta le s u n t to n ic u l, c a ta liz a to ru l cer.:e arii
d e d e ta l u
n re c ise d u n p ro g ra m . R o d u l ei, a p r e h e n s iu n e a m tr e g u lu

t ,

fundaul % care po.e fi profilat in dimemmxm e f re

re z u lta tu l cercetrii speciale. Ea i da cld u r m fap a rii a c e s ta


cercetri speciale. i ea r m n e , m u rm a , a e
,
- .
via, ca a m in tire a u n u i o m a c ru i iu b ire te -a u p
C red i tiu c m u li d in tre cei ce au lu c ra t m c erc etri
m onografice au p rie te n astfel u n sat, o pro b lem a. In privina m ea,
m i am intesc ct tru d n d rtn ic m i-am dat,
a a n u lu i 1931, ca s pricep C ornova, satu l m taiei
c p
m onografice. De cn d a m sim it c o tiu cat p o ate fi 5
rm as p rieten , cu care p o t sta de v orb m am in tire, cu m stau de
vorb cu am in tirea o a m e n ilo r vii pe care i-am apropi

SOCIOLBUC

14

TEFANIA CRISTESCU

E v en im en tele politice de o rd in e x te rn i in te rn , asu p ra crora


n u v o m m ai insista, a u a d u s, succesiv, d esfiin area In stitu tu lu i
Social; n d e p rta re a d in c m p u l activitii in tele c tu a le ro m n e ti
a P r o fe s o ru lu i G u ti i a colii so c io lo g ice d e la B u c u re ti;
d e te n iu n e a m u lto ra d in tre m em b rii colii n nchisori politice din
care unii, cum a r fi H arry B rauner, Lena C onstante, Traian Herseni,
O ctavian N eam u etc. au rzb it d u p m u li a n i irosii i n care
alii, cu m ar fi A n to n G o lo p en ia, V ictor R d u le scu -P o g o n ea n u ,
P etre tefnuc, M ircea V ulcnescu i-au aflat m o a rte a ; e x p a tri
erea lui Io n Ion ic sau E m il T u rd ean u ; rep ro filarea" fo ra t a
m ajoritii fotilor m onografiti", care n u au m ai aju n s s publice
lucrrile ad use ap ro a p e de n ch eiere, n an i m ai p u in sectuitori.
O dat cu dispariia In stitu tu lu i Social a fost distrus i bogata
arh iv sociologic a acestuia. O p arte din fiele ce se gseau la cei
ce le n tocm iser sau la cei ce le utilizau tocm ai n acel m o m e n t
a u fo st sa lv a te sau a u p ie r it n a lte m p r e ju r r i. M a te ria lu l
b a sa ra b e an aflat la R eg io n ala d in C hiinu a In s titu tu lu i a fost
confiscat n a n u l 1940 de ctre au to ritile sovietice5. Cum , dup
23 A u g u st 1944, stu d ii c o n sacrate B asarabiei a u d ev en it, i au
rm as p n astzi, cu in te rm ite n e , im posibil de n tre p rin s n
R om nia, soarta m a te ria lu lu i a d u n a t la C ornova n u a p u tu t face
obiectul preo cu p rilo r explicite ale nici u n u ia din tre specialitii sau
in stitu te le de re so rt d in a r . C h iar articolele deja p u b lic ate cu
privire la C ornova au fost tacit elim inate din bibliografiile lucrrilor
colii sociologice de la B ucureti. P rin aceasta, ca i p rin includerea
lo r n fo n d u rile speciale", n e c o n su lta b ile , ale b ib lio tecilo r de
specialitate, sau p rin in terzicerea citrii lo r n m aterialele publicate
n R om nia, rezultatele cam p an iei m onografice C ornova au rm as
n larg m su r n e c u n o sc u te g en eraiilo r tin ere de cercettori ai
realitii rom neti. L ucrurile n u s-au schim bat n aceast privin
dup reconsiderarea", n cep n d din 1963, cu n ain tri i retrageri,
a activitii P rofesorului G uti i a elevilor si i nici chiar du p
co m em o rarea a 100 de a n i de la n a te re a Profesorului, n 1980.
Studierea descntecelor n u e m ai uor de co ntinuat n Rom nia
d ect aceea a fe n o m e n e lo r de via ro m n easc d in B asarabia.
In te re sa n tu l m aterial pe care un ii, rari, cercettori l culeg nc,
re n u n n d stoic la posibilitatea de a fructifica m u n c a lor de tere n n

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

H arta ju d e u lu i O rh ei
(C ornova fcea p a rte d in plasa B ravicea)

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

i-i*
I

^JLuJ ***

Ct*.

| f/v

wCZvu^c^- Ct+mrir-Q. 4J*. dj^TO^tL#*- U' cL^y^Z fc-lXj <U^-l' ff~


AjlaJLJuJ Z

* u .'u t jC j- K w

ftu u ti,' K*>+Suj~Z alt + i J - .

t J+~ZuJ.

I-*- t 4t^ciXvu>Cco

u<

ft*'
^

^/V|_y!r1 '

/C-#\x i_ ^ t ' u u - 1
.
** o *

/**-iXrxLt~4
oU.

uT

QstUsv* j

a~t-*~A-

4M 7U f h k ^ t T H X - 1 - - U 2 x J Z ^ ' u Z ' t f , L ^ *
^

A^-\*

hU J-

tvL.
^O tojs^ cX u - J-ft^dX.

"

* bXt^l^X^A^Xt Cj'WO^ fc*JCv\4^

c i

*V f

l A - h i 'w T - . - n j L

i ^ S k L ^ J
tilZ i^iA . .

<_ V v '* _ ^

t, ,

W-

fCr-Uu

f^ n ^ J U ^

p <:

t ,

iC Vt'tUU.

lU p j^ J U T ^ J m

M u ^ .' *

P lan I al v o lu m u lu i C ornova

SOCIOLBUC

io - u i *

y x ^ r ^ lJ ^ c .
Uc~

Descntatul n Cornova - Basarabia

17

lucrri publicabile, este, n cel m ai b u n caz, to lerat n arhive pen tru


uz intern; prelucrarea lui e rareori prevzut n planurile de cercetare
ale institutelor din ar i, atunci, n u n vederea publicrii6.
R e z u lta tu l acesto r m u ltip le c e n z u r ri, o p e ra te d eo p o triv n
spaiu l fizic i n cel a b stract al c u ltu rii ro m n e ti, este c petele
albe sporesc.
Ni s-a p ru t de d ato ria n o a str s co n trib u im la schim barea
acestei stri de fap t p rin p u b licarea m a te ria lu lu i de descntece
cornovene, salvat de la distrugere de tefania C ristescu-G olopenia.
A cest m aterial, p a rte a d o sa ru lu i Spiritual" al cam p an iei de la
C ornova, const ap ro ap e n exclu siv itate din fiele de te re n ale
tefaniei Cristescu, crora li se adaug u n nu m r, din pcate extrem
de redus, de fie n to c m ite de E rn est B ernea, X enia Costa-Foru,
Livia Gavt, A n to n G olopenia, D ochia Ioanovici, Ion Ionic, Henri
H. Stahl i Em il T u rd ean u , pe care tefania Cristescu in te n io n a s
le utilizeze n cartea la care lucra.
te fa n ia C ris te s c u p l n u i a s sc rie u n v o lu m in titu la t
P ractica m ag ic a d e s c n ta tu lu i n s a tu l C o rn o v a .
D o u p la n u r i a le a c e s tu i v o lu m , a lc tu ite la m o m e n te
d ife rite , n e p e r m it s n e d m se a m a de m o d u l n care el se
co nfigura n m in te a a u to a re i. P rim u l p la n este re p ro d u s n figura
a l tu ra t . Al doilea p lan , cu m u lt m ai a m n u n it, este u rm to ru l:
PRACTICA MAGIC A DESCNTATULUI
N SATUL CORNOVA (PLAN II)
I. Introducere
II. Descntatul. Form e-tip de descntat: a. de boli; b. de dragoste.
A. Practici
- Elem ente
1. Observane (rituri de intrare) - splare pe m ini etc.
2. Rituri manuale i obiecte magice
Rituri manuale (forme)', a. de boli se scuip petica (bica rea), se a
unge buba; o copil m ezin m uc de trei ori carnea crescut pe
fa (broasc); stro p ire cu m n a sau gura; pisare, u m e g aie

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

(cnep, cel pierit); p u n e deodat cele dou m ini pe frunte i


ceaf i, im ediat dup aceea, la cele dou urechi reconstituind :
sem nul crucii (deochi); freac cu degetele capul celui bolnav
(deochi); sufl asupra capului; bate peste picior (desm orirea
piciorului); p u n e frigarea n foc, o scoate, o arunc n ap; taie
gina neagr; taie unghiile de la m ini i de la picioare, pr din
cap n cruce, sparge u n ou i le vr n u n tru , ngroap oul la
rscruce (friguri); frige ln pe foc, o p u n e n unsoare i apoi pe
oghial (glci); nvrte fusul n ju ru l hudm ei; face noi (cercuri) n
cenu cu fundul p ah aru lu i de nou ori, ia apoi noii cu vrful
cuitului, de trei ori cte trei, i-i p une n ap (joln); sucete
fuiorul de cnep la spate, face n ou noduri la a i apoi o leag
n cruce pe locul u n d e e junghiul; nvrtete clciul de la picior
n ju ru l urechii n tim p ce spune descntecul (njit); cu cosorul
n m na dreapt d pe frunte-n jos, s se duc rul n jos (orbal);
prjete fina-n tigaie-n sec i o p une la falc; azvrle mmlig
spre pdure sau spre o lum in, peste capul copilului (plnsori);
cu spatele la rsrit, arunc ap i nou surcele peste cap (soare-n
cap); scrie i citete crticica, o deseneaz pe Avizuca (strns); b.
de dragoste - persoana descntat doarm e cu spatele la fereastr;
b'ate mtnii; p une sub pern anum ite obiecte (cercei, inele etc.);
arunc brul sau ciorapii spre lun (ursit); pune m inile n cruce
pe fntn (desfacere de ursit); descnttoarea bate frigarea cu
ciocanul n foc; arunc sm n de cnep n foc etc.
Obiecte magice: (1) generale - fiare de gsit, lnucuri, frigri, buruieni,
broasc, gin; (2) speciale: a. de boli - pene de coco negru, peni
de pun, busuioc (albea); n o u coarne, crem ene, m arm or,
cenu, psat, linguri, cuite, fuse, ulcic, ap, strachin (baghi);
petic aprins de la pm tuful cu care tragi cenua din cuptor
(bica rea); lingur prsit (broasc); burete puios-ap, miere,
cuit, rachiu-smochin-ac (buba neagr); fin de ppuoi, chileag
de vac, rachiu (cairlc); cuit, trestie (crti); smntn-julf-cuit,
rachiu, smn de cnep (cel-pierit); bor, cuit, cutie, laptele
m am ei (acei-ri); cosor (cioprlaji); ap nenceput, trei crbuni
(deochi); frigri-ap, tiatul ginii (frigri-stomac); unghiile de la
mini i picioare, p r din cap n cruce", ou (friguri); ln de oaie
gn, u nsoare, oghial (glci); fus (hudm ); u n tu r -ce n u -

SOCIOLBUC

Descntatul n C om ova

B asarabia

19

cutit-nou crbuni d oin); fuior de cnep, ap (junghi); clci,


b a lig d e v ac d in Z iua C ru cii (n jit); cosor, cu it, fa in a d e
nDUSoi-tigaie-cuit, ac-chileag-basm a (orbal); b u su ioc verde sau
steblioar" -ulcic-leie-strach in , frunz de pr-calapar (par);
b alig d e cal, m m lig u (p l n so ri); trei c rb u n i-a p , cu it sa u ac,
ap n e n c e p u t (p ocitu r); u n tu r d e p orc, ac d e c u su t (raie); apa
n e n c e p u t , strach in , n o u su rc e le (so a r e-n cap); m tu r lu ata din
cea c u care se m tu r la b ise r ic -fie r d e g sit a r o ie, ra ch iu an d reic, m tu r i -r a c h iu , r a c h iu -m tu r -fie r d e gsit (speriat); ac
d e c u su t la p te le m a m e i, crticic (strns); sl n in sfin it, crb uni,
brdu (cru cea cea m are); ap n e n c e p u t , trei v e rg e le de a lu n d e -o
var (arpe); ac, ra ch iu (ttarc); tre, sare, cosor, cu it sa u fngare
(de vac); b.

de dragoste - ursoaic", ap (ursit); d u m in icu e" , apa,

in e l, c lu n i, cercei, p ie p te n i, sp elc i (ursit); a g h ia sm a , ic o n ia cu


M aica D o m n u lu i (ursit); ciorapi, bru, legtu r de sare (ursit); brau
d in p ied ic d e la m o r t (la lu n ); soc, p in e , sare (la soc); frigri,
c io c a n (frigri-u rsit); s m n d e c n e p (d ra g o ste); ca m a a de
c u n u n a t a so u lu i (d esfacere d e urt); n o u o a le cu ap fiarta, v em ,
clo co ti, alb ie, lu m n a r e , ic o a n c u M aica D o m n u lu i (d esfa cere de
urt); n o u b u c e le d e m m lig u d e la n o u m e s e , u n beior,
c o lu n i (ursit); o g lin d , ap, g r u n e , u n c o c o , o g a m a (ursit).
3 Rituri orale. P r e p o n d e r e n a r it u lu i o r a l n s a t e l e n o a s t r e .
L u n g im ea d e sc n te c u lu i. Forme: (1) cteva cuvinte (so a r e -n cap, par,
a r p e ) , c u v i n t e f r s e n s ( d e o c h i ) ; (2 )
p ic io r u lu i, p u c h e ) ; (3 ) descrierea ritului

dialog ( d e z m o r ir e a
manual (fr ig r i), (4)

descrierea unor rituri simpatetice (d e s c r ie r e a m u n c ii c n e p e i m


d e s c n te c u l d e ju n g h i); (5) postularea unor situaii socotite imposibile
(c n d v a c lo c i u n g h ia p u s n t r - u n o u , a tu n c i sa-1 sc u tu r e p e X
fr ig u rile); (6 )

naraiune - d isp a r iii su c c e s iv e : o b a b a are n o u a

fe cio ri, i tr im ite la o a ste , e i d isp a r p e r n d (glci); ign a are n o u a


f e c io r i
(g lc i); J o l n a a r e n o u f e c i o r i ... (jo ln ) ; (7 ) (a) -

ntoarcerea din drum ( s v r it d e u n a n o n i m s a u d e M a ic a


D o m n u lu i): c o c o u l care p le a c s c u r e e c a m p n e trim is sa cu ree
o c h ii (a lb e a ); M a ic a D o m n u lu i v e d e fe te le care m e r g la M area
R o ie s -o c u r ee d e n isip i le tr im ite s c u r e e o c h ii (albeaa); n o u a
lu p i d in n o u c m p i p o r n e s c s m n n c e m r u l b u lg a r iu , M aica
D o m n u lu i i v e d e i-i tr im ite s m n n c e c e l-p ie r itu l (c e l-p ie n t);

SOCIOLBUC

20

TEFANIA CRISTESCU

pornesc nou frai cu topoare, s taie m rul rou, sunt trimii sStaie orbalul (orbal); pornete un om negru s bat uile la codru1
i lupii din cmp, Maica D om nului l trim ite s bat sprietul
(speriat); nou fete de ttar, nebotezate, necretinate pleac, cu
suliele ndreptate, n cmpii mari, s sape copacii la rdcin i
ierbile la truchin", M aica D om nului le trim ite s ia ttarca
(ttarc); alt dat, n schimb, clugreii cu crile subioar merg
(direct) i iau cei-rii (cei-ri); (b) atitudinea neatent', mas mare
dat de Sfnta M aria sau altcineva (bica rea, buba neagr,
cairlc, crti, orbal, rie); (c) - gonirea direct (gonirea bubei
negre prin pustii), porunca de ieire (deochi, njit, pr, hudm );
(d) - plngerea la Maica Domnului, care promite scpare sau trimite
la d e sc n t to a re : n t ln ire cu C easul R u i B uba N eagr,
plngere... (buba neagr); ntlnire cu Sprietul... (speriat); (8)
propunere de schimb: d pd u rii rul i cere odihna n schimb
(plnsori); (9) num iri simpatetice: Cel-Pierit, Joln, Jolnoaic,
Ceas-Ru, Spriet; (10) invocaii-, ctre buruiene p e n tru a visa
ursitul (dragoste); ctre icoan (dragoste); ctre lun (dragoste);
ctre ap, fntn (desfacere de urt); ctre fier (frigri, ursit); (11)
rit oral complex (descntec de junghi).
4. Observane (rituri de ieire)
C o n d iii: (1) Loc - acas la descntto(a)r(e); la vatr (frigri);
la soc (dragoste). Culegerea buruienilor de pe cmp. A runcarea
apei pe loc curat, p ar etc.; (2) Timp - (a) descntece de boal-, pn
nu rsare soarele; de trei ori pe zi, dimineaa, la prnz i seara;
duminic dimineaa, cnd toac la biseric (broasc); m area cnd
e lun nou, miercuri i joi i iar aa pn-n trei sptmni (joln);
luni, mari, m iercuri - trei sptm ni; cnd e lun i, dac nu
trece, repet de dou ori la lun nou; cnd se chie" lumina;
cnd soarele d -n asfinit (orbal, plnsori); (b) descntece de
dragoste: se culege ursoaica m area i joia, zile de frupt, se fierbe
pn n u rsare soarele, te speli cu apa pe cap sm bt dim ineaa
ca s n u -i ia altele n a in te ; p u i b u ru ie n ile sub cap nspre
duminic, n trei smbete; lutoarea o zvrli duminic dimineaa;
sm bta se culeg dum inicue; de m iercuri dim ineaa pn vineri
seara se ine o legtur de sare la bru i vineri seara presar patul

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia


v ise a z m ire le ; (3)

21

Reglementaie numeric - l a ritu rile orale; de

n o u ori; d e trei ori; d e tr e i o r i c te tr ei n tr -o zi, d im in e a a , la


a m ia z i seara; d e tr ei o ri c te tr ei n trei zile; d e d o u o ri c n d e
d e sc n te c u l n to r s (c e l-p ie r it); o sin g u r d at - od a t o d e sc n ta t,
od a t trece (d e o c h ia t); o d at d e p a tru o ri (ap) i de c in ci ori pe
sp in a re (sp eria t).

R e p re z e n tri; (1) rep rezen t ri impersonale concrete (proprietile


personale concrete:

m a g ice a le su b sta n elo r u tilizate); (2) rep rezen tri

Strnsul, A vizu ca, J o ln o a ic a . P erso n ifica rea b o lilo r (p o te n ia lit i


m a g ic e ); (3 ) r e p r e z e n ta r e a

scopului urmrit. N e in te lig ib ilita te a ,

co n d iie d e e ficacitate.
C.

A g e n t m agic: (1) Cel care ndeplinete ritualul, chiar n e sp ec ia list.

Ce c o n d iii tr e b u ie s n d e p lin e a s c . N u m r u l d e sc n t to r ilo r , (2)

Vechi ageni magici: S p tria, S t v r ic h io a ia , m a m a A n a sta sie i lu i


B o ia n , M r io a r a B e s in c ii, I le a n a lu i R u ja n , D o m n ic a lu i Io n
ig a n u (a c u m n a lt sa t), A refta; (3)

Ageni magici din satele din jur


Ageni magici

(M n z te ti, P e r iv a l, C o n d r te ti, C o r n e ti); (4)

actuali. I n f o r m a ie d ir e c t . I n f o r m a ie i n d ir e c t . S p e c ia li ti:
B o tn r ia i R a v e c a M a r jin e (d r a g o ste ); J ier ia (frigri, t ia tu l
g in ii n e g r e); L liasa, V erua, C r ciu n o a ia i a lte d o u ig n c i d in
Ich el; (5)

Eroi preferai ai imaginaiei satului: A n ic a lu N ic o la ie -a lu

A fte n ie, A lu A n d r e i M a n u il , A n ic a P u cariu (P u crioaia), Ilean a


lu i B zg i, m a i a les, M aria M u ste a .
D.
(2)

R elaii: (1) Descnttor-descntat. Plat: (a) n bani; (b) n natur,


Relaiile descnttorilor ntre ei: (a) Indiferen, brfire: se a u b in e

(S voian ca i a lu M arjine); n u se a u b in e (G h eoaia i C raciunoaia);


fiecare cu d e sc n te c u l ei; o d e sc n t to a r e se d e sc n t la alta, (b)

Treceri i iniieri n practica descntatului: A lu M icu n u -i sp u n e M a iie i


M u sta d e sc n te c u l d e stu d n i , d ei i e rud; d e sc n te c e le n u se
sp u n ; c o m u n ic a r e n clipa m orii; furat; o m arn n v a p e o copil
s -i d e sc n te c o p iii ei; A n a sta sia B o ld o r e a n u o n v a p e n o r a ei;
d e sc n te c u l se sp u n e la c in e e m a i m ic; tr ecerile n a n u m ite fam ilii.
(3) A titudinea gru pu lu i social fa de d e sc n ta t- (a) M ajoritatea satului,
(a l) n cercri d e ex p licare a g e n e z e i d escn tecelor; (a2) Eficacitatea
n e n d o ie ln ic a d e sc n ta tu lu i. C o n d iii d e eficacitate: d e sc n te c u l

SOCIOLBUC

22

TEFANIA CRISTESCU

T pul descdn c* 1: *

Dumnezeu cu descntecele dar m n t


C ntra descntecelor.
.u lu i. Atitudinea ironic a p r e o t u S m " ' ' 0" <b> " " dec,ual
IU. Concluzii. M etoda de lucru. Rezultate.

n raport cn ea, n rea fa p a n e l n

planuri,OT * mai sus, st,

u n u i m u z e u fa de activ itile i i n f e r n iil^ ^ gaSeSC expo n atele


s le evoce sau ru in e le u n e i construct." ~ PC C3re SUnt c h em ate

Cnt s ,S e
diferUe de ceea ce nu^ Jnu tn r1"^1.' ^

.S n t <* *

C riste sc u -G o lo p e n ia D u n 0 ^ ^

* 3

<

ntreruperi, d e ^ T a p e ^ /e S v ' o ^ u a c e S

u. or

tlm pul vie^ d a n i e i

P 'iM

r r l P7 r"SPedallStUlh

n7 pT

s o d o C S S p e 7 r e t Zm e rUC, - il,0r S d a ,e ' P ^ l 8 ic e ,


n tr-u n sat b asarab ean ci si n e n t ^ 23
p rin cu n o atere,

m e n u l d esc n ta tu lu i

n se m n a te a p o p u la ie i ro m n e ti, a fllte n a f a m h o m 1 f
A ceasta este ra iu n e a n e n tr,, J
h o ta re lo r aru.

de t. C
T

u d

S '

,care ^

J a p ito ltS ,! ^

in tiX a Z ^ 'p u M iX T ' 7

P'anul ncepm

'n c n B
S l.

dOU pr11' n prlma par'c

informator, l t e T i S t a 3 * ' W ma,erlaUl CW"OT* K de


se aflau n arhiva personal a StefaA r 'S prac,lca magic) care
vorha de un n u 7 r de &

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

itU !

ca

23

C u b -bvu i -

A cUbMCJ /^N'KJ- hj-f ftfiL f


Am. ks-f jA tdjL .
Km hs~t

c Lc f

X/-y JJLjLy
Aa kj-f tS yftcJ .
t//U >/ xV ^ir~x cL^aK
Ku

Ahcm^iL h t j j
j
u
^

f x cu ti

^ ^ Cc hi irt'KccJ-

/v
~

'> / t /

hvcK-t. y- a

- Kt

i / ^rr' ^

cU u

cLu^W. tc

K t
"

//

/Ka Ko*./rK(Jc^

^ y x / ^ c /i h j u o ^ .

J a

H l ~ d jM -c i-fa i

Ja~i
r

Km y*. tCb
1

Ja~ y ir rS c k

Li

. . . _ A -^ -A \t J

(d u ," J/t

a- I U

Al

/U Jtocv-U-

Ji' It/Hi'racf
kL

iw-v

Fi de d escn tec

SOCIOLBUC

24

TEFANIA CRISTESCU

Ay .

f:-

i i

* J A d tk '

- /LcuA-j-? a 4 v VI*
k w - d i,

Ax

f i A m '

fii ^ L-yu_ y y S y u
*' *'K u . v x / - ^-t-vu^C**
&

VJi

'*

h c T iu y~<A
ii A - i i C t K ' i

ttu fk

y y J t^ , u .

J&~ A*u y%f

d i j I cj ~Us

YK* vxt K+ - f i

lPf_

1A tt j^uA
Iu

& lc

d i A fir n

. /A-i-tL
- y-, 'J r dj li. nM
J d i-L rvu* Ku ^ lJ- '

A< A i u w / ^ ,

( o ti^-La ~J

'

u f - t > t/ .
sv

Fi de d escn tec

SOCIOLBUC

," 7 ^ T /
/

-7

tn ^ j.

D esc n ta tu l n Cornova

Basarabia

25

r r is te s c u , 46 fie s e m n a te D o ch ia Io a n o v ici, 10 iie


mnate Em il T u rd ean u , 6 fie se m n a te H.H. S tahl 3 fie sem nate
semnate
se m n a te X enia C osta-Foru (in fapt, am bele
? Ctsu n t sem nate, n colaborare, de H.H. Stahl i Xenia Costa-Foru)
c t e 1 fi se m n a t resp ectiv de E rn e st B ern ea, Livia G avat,
A nton G olopenia i Io n Ionic (alte fie culese de Ion.Ionica sunt
citate de tefania C ristescu, cu m e n iu n e a respectiva, m studiu
Practica magic a descntatului de strns n satul Cornova pe care l
publicm n p artea a d o u a a v o lu m u lu i de faa. In reproducerea
fiecrei fie, a m m a rc a t p rin siglele t. C resp ectiv D.I., E.T.,
H H St O.I., X.C.-F., E.B., L.G., A.G. i LI. n u m e le culegtorului
sem natar. Nu am specificat locul ntocm irii fiei, n tru c t toate fiele
p u rtau m e n iu n e a C ornova. n schim b, ori de cte ori fia coninea
in d ic aii de d a t (z i-lu n sau e x c lu siv lu n ) , a c e ste a au fost
reproduse. Fiele n e d a ta te treb u ie situate de cititor m intervalul
iu lie -a u g u s t 1931, c n d a a v u t loc c a m p a n ia de la C o rn o v a.
(N um rul cercettorilor care au rm as n sat i n septem brie a lost
extrem de mic: H.H. Stahl, M ihai Pop, A n to n G olopenia, Harry
Br aun er i n u muli alii au fost printre ei.)
^ .. .
, .
n cadrul seciunii Materiale, capitolul Descnttori i descntai
concentreaz fiele de r sp u n s la ch e stio n a ru l privitor la m a n i es
rile spirituale n to c m it de tefania C ristescu i testat de ea pe
te re n , n u n u m a i la C o rn o v a , ci i la D rgu, an ,
m
re p ro d u s n c a d ru l lu i, n s u b c a p ito lu l Inform atori, fie e de
in fo rm a to r ale d e sc n t to rilo r care e ra u m v iaa m a n u l 1931.
Totalul de 127 d escn tto ri co n su ltai7, altu ri de care e posibil sa
fi existat i d escnttori care n u au fost rep erai de m em b ru echipei
sau d escn tto ri ale cro r fie s-au p ierd u t, e sem nificativ p en tru
a m p lo a re a so cial a f e n o m e n u lu i d e s c n ta tu lu i m C o rn o v a.
N u m ru l descn tto rilo r rep rezin t apro ap e 1/10 din populaia de
la acea d at a sa tu lu i, care se cifra, c o n fo rm lu i D. G eorgescu
(1932) la 1573 locuitori n a n u l 1930. C ititorul va p u tea distinge
cu folos n tre fiele de inform ator, care reprezint fie de inform aie
direct (o b in u te de la n su i d escn tto r), i cele care constituie
fie de inform aie indirect (obinute de la u n descnttor cu privne
la u n altul). M ajoritatea fielor de in fo rm a to r specifica, m aceasta
o rd in e , v rsta , tiin a de carte, clasa so cial8 careia n a p a rin e

SOCIOLBUC

26

TEFANIA CRISTESCU

descnttorul, originea n cazul n care perso an a respectiv n u e


d in C ornova, rep erto riu l de descntece cunoscute i/sau practicate
i observaii speciale cu p rivire la iniierea n descn tat etc.
S ubcapitolele Descntece de boal, Descntece i vrji de dragoste
i de urt, Alte descntece, vrji, leacuri c o n in u n n u m r de 79 tex te
( fo rm u le ) d e d e s c n te c . M a jo r ita te a a c e s to r a (6 2 ) a p a r in
categoriei d e scn tecelo r de b oal, exem plificnd 32 d in cele 34
tip u ri de descntec despre care vorb ete tefania Cristescu (1936).
Nu am gsit n tre fiele a u to a re i te x tu l d esc n tecelo r de stu d n i
i de descuiat.
D ific u lt i de o r d in te h n ic n u n e - a u p e rm is s r e d m
n to c m a i tran scrierea fo n etic, e x tre m de m eticu lo as, practicat
de t. C ristescu. n lim itele posib ilu lu i, am c u ta t ns s p str m
te x tu lu i ct m a i m u lt d in s a v o a re a i in te r e s u l lu i fo n e tic .
C itito ru l va n t ln i deci n te x t fo rm e ca noo" (n o u ), vdzut"
(v zu t), d u e" (d u c e i), eai" (cea), n sp " (nisip), alba"
(a lb e a ), co p ch il" (co p il), lu n in a t" (lu m in a t), stre c o ra t"
(stre c u ra t), s'c u r " (s c u r ), cnchii" (cm pii) .a.m .d . care
re d a u fe n o m e n e de fo n e tic sin tactic, p a la ta liz a re etc. c u re n te
n v o rb ire a c o rn o v e a n . C itind, el va p u te a auzi" glasul celor
care i-au d ictat tefan iei C ristescu fo rm u le le p s tra te cu grij
n sto cu l celor n e c e sa re tra iu lu i de zi cu zi.
Subcapitolul Descntece de boal este com pus, n m od p re p o n
d e re n t, d in fie de in fo rm a ie d ire c t n care d e s c n t to a re a
(descnttorul) i descrie practica m an u al i verbal. n subcapi
tolele Descntece i vrji de dragoste i de urt sau Alte descntece, vrji,
leacuri, cele m ai m u lte fie su n t, n schim b, fie de in fo rm a ie
indirect, n care o d escnttoare descrie practici m an u a le i, m ai
rar, verbale pe care declar a n u le p u tea svri i pe care presupune
c le cunoate i utilizeaz efectiv o alt p ersoan din sat.
A d o u a p arte a crii, in titu la t Studii, co n in e p a tru articole
dedicate de tefania Cristescu d escn tatu lu i corn o v ean . A rticolele
Agentul magic n satul Cornova (Basarabia) i Componente magice n viaa
spiritual a rnimii romneti din diferite regiuni ale rii reprezint,
n u trad u cerea, ci v e rsiu n e a ro m n easc original, publicat aci
p e n tru ntia oar, a articolelor n lim ba francez Cristescu (1936 a)
i C ristescu (1 9 4 0 ), A rtico lele Frecvena form ulei magice n satul

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

27

Cornova i Practica magic a descntatului de strns n satul Cornova sunt


republicri ale artico lelo r C ristescu (1936 b i 1932) a p ru te n
revistele, astzi i aci greu accesibile, A rhiva" respectiv SR.
C ititorul, d o rn ic s situ eze cercetarea tefaniei Cristescu cu
privire la d escn tatu l co rn o v e a n n c o n te x tu l m ai larg al cercetrii
colii sociologice de la B u c u re ti sau al c e rc e trilo r ro m n e ti
co n sacrate d e sc n te c u lu i n g e n e ra l, va gsi n Bibliografia care
u rm e a z u n a ju to r pe care l d o rim util.
S anda G olopenia

Providence, august 1984

NOTE
1. R eam intim cititorului c, n conform itate cu sistem ul sociologic
al lui D im itrie Guti, c ercetto ru l p reo cu p at de n elegerea unei
co lectiv iti tre b u ie s d efin easc, n ra p o rt cu aceasta, cadrul
cosmic, cadrul biologic, cadrul istoric i cadrul psihologic care o
condiioneaz i s-i descrie apoi m anifestrile econom ice, politice,
juridice sau spirituale i sub-unitile sociale (gospodrie, stn, cete
de feciori sau de fete etc.). Fiecare echip era subm prit, de aceea,
n nou sub-echipe: cosmic", biologic", psihologic", istoric",
spiritual", econom ic", juridic", politico-adm inistrativ", i
sub-uniti sociale". eful fiecreia din aceste sub-echipe constituia
un dosar" n care era in tro d u s m aterialu l de fie al echipei.
2. Pe parcursul acestui volum vom folosi abrevierile Arhiva" respectiv
SR p e n tru aceste d o u rev iste. D in tre re z u lta te le pu b licate ale
campaniei de la Cornova am intim ndeosebi studiile lui D. Gcorgescu
(1932), H.H. Stahl (1932 a, b), P. tefnuc (1932), Ernest Bernea
(1932), tefania Cristescu (1932, 1936 a i b; 1940, toate republicate
n volum ul de fa), Emil Turdeanu (1932), Ion Zamfirescu (1932),
Domnica I. Pun (1932), Traian Herseni (1932), A nton Golopenia
(1932), M ihai Pop (1932).
3. Vezi H.H. Stahl (1932 b i 1981), Emest Bemea (1932) i A. Golopenia
(1932).
4. A. Golopenia se refer la cercetrile lui H.H. Stahl asupra rziei.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

27

Cornova i Practica magic a descntatului de strns n satul Cornova sunt


republicri ale artico lelo r C ristescu (1936 b i 1932) a p ru te n
revistele, astzi i aci g reu accesibile, A rhiva" respectiv SR.
C ititorul, d o rn ic s situ eze cercetarea tefaniei C ristescu cu
privire la d escn tatu l c o rn o v e a n n c o n te x tu l m ai larg al cercetrii
colii sociologice de la B u c u re ti sau al c e rc e trilo r ro m n e ti
con sacrate d e sc n te c u lu i n g en e ra l, va gsi n Bibliografia care
u rm e a z u n a ju to r pe care l d o rim util.
Sanda G olopenia

Providence, august 1984

NOTE
1. R eam intim cititorului c, n conform itate cu sistem ul sociologic
al lui D im itrie Guti, c ercetto ru l p reo cu p at de nelegerea unei
c o lectiv iti tre b u ie s d efin easc, n ra p o rt cu aceasta, cadrul
cosmic, cadrul biologic, cadrul istoric i cadrul psihologic care o
condiioneaz i s-i descrie apoi m anifestrile econom ice, politice,
juridice sau spirituale i sub-unitile sociale (gospodrie, stn, cete
de feciori sau de fete etc.). Fiecare echip era subm prit, de aceea,
n n ou sub-echipe: cosmic", biologic", psihologic", istoric",
spiritual", econom ic", juridic", politico-adm inistrativ", i
sub-uniti sociale". eful fiecreia din aceste sub-echipe constituia
un dosar" n care era in tro d u s m aterialu l de fie al echipei.
2. Pe parcursul acestui volum vom folosi abrevierile Arhiva" respectiv
SR p e n tru aceste d o u rev iste. D in tre re z u lta te le p u b licate ale
campaniei de la Cornova am intim ndeosebi studiile lui D. Georgescu
(1932), H.H. Stahl (1932 a, b), P. tefnuc (1932), Ernest Bernea
(1932), tefania Cristescu (1932, 1936 a i b; 1940, toate republicate
n volum ul de fa), Emil Turdeanu (1932), Ion Zamfirescu (1932),
Domnica I. Pun (1932), Traian Herseni (1932), Anton Golopenia
(1932), M ihai Pop (1932).
3. Vezi H.H. Stahl (1932 b i 1981), E m estB em ea (1932) i A. Golopenia
(1932).
4. A. Golopenia se refer la cercetrile lui H.H. Stahl asupra rziei.

SOCIOLBUC

28

TEFANIA CRISTESCU

1
|

5. Cf. Nina P. tefnuc (1942) i S. Golopenia-Eretescu (1983).


3
6. O fericit" ex cep ie o c o n stitu ie cercetarea co n sacrat lim bii )
descntecelor de ctre Al. Rosetti (1975).
.1
7. n studiile publicate de t. Cristescu se m enioneaz doar 87 dintre 1
acetia, ceea ce sugereaz, fie c inventarul de fie culese de t.C. s-a ;
mbogit ulterior, fie c t.C. n u a lucrat cu toate fiele de care dispunea. '
8. Nu trebuie uitat c, sub influena administraiei ruseti, populaia
cornovean, ca i cea a altor sate basarabene, era organizat pe cinuri: ;;
mazili, dvoreni, grajdanini, meceanini, rani etc. Cf. Herseni (1932). ;

BIBLIOGRAFIE
B ernea, Ernest. Contribuii la problema calendarului n satul Cornova,
Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 191-205.
C andrea, I.-A. Folklorul medical romn comparat. Privire general.
Medicin magic, Bucureti: Casa coalelor, 1944.
Cristescu (G olopenia), tefania. Practica magic a descntatului de
strns" n satul Cornova, Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 371-380.
L'agent magique dans le village de Cornova (Bessarabie), Arhiva", XIII
(1936), vol. 1, p. 119-137.
Frecvena formulei magice n satul Cornova, SR, I (1936 b), nr. 4, p. 11-18.
Chestionarul pentru studiul credinelor, practicelor i agenilor magici n satul
romnesc, SR, I (1936 c), nr. 4, p. 36-38.
Elements magiques dans la vie spirituelle despaysans roumains de diverses regions
du pays, XlVe Congres international de Sociologie. Communications,
Bucarest: Institut de Sciences Sociales de Roumanie, 1940, p. 3-15.
D ensusianu, Ovid. Limba descntecelor, Grai i suflet", IV (1930),
p. 351-376; V (1931), p. 125-157; VI (1933-1934), p. 75-162.
Georgescu, Dumitru C. Evoluia demografic a satului Cornova (1817-1930), '
Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 74-117.
Golopenia, A nton. Aspecte ale desfurrii procesului de orenizare a
satului Cornova, Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 544-572.
Golopenia-Eretescu, Sanda. The Romanian Social Institute of Bassarabia
in Light of the Correspondence between Petre tefnuc, Anton Golopenia,
and Dimitrie Guti (in) M aria M anoliu-M anea (ed.). The Tragic Plight
of a Border Area: Bassarabia and Bucovina, Humboldt State University
Press, Ca, 1983, p. 181-198.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

29

Artur. Descntecele romnilor. Studiu de folclor, Bucureti, 1931.


Categoriile sociale cornovene, Arhiva", X (1932), nr. 1-4,
p. 528-543.
I o a n o v ic i, D o c h ia . Consideraii statistice asupra vrjitoriei satului Riincu,
A rhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 360-370.
Laugier, Ch. Contribuiuni la etnografia medical a Olteniei, Craiova, 1925.
Lorin, Florica Elena. Statutul vrjitorului romn, Etlios", I (1973), p. 156-164.
Marian, Simion Florea. Descntece populare romne, Suceava, 1886.
Vrji, farmece i desfaceri, Bucureti, 1893.
Pamfile, T. Boli i leacuri la oameni, vite i psri dup datinile i credinele
poporului romn, adunate din comuna epu (Tecuci), Bucureti, 1911.
Pavelescu, Gh. Cercetri asupra magiei la romnii din Munii Apuseni,
Bucureti, 1945.
Pun, Domnica I. iganii n viaa satului Cornova, Arhiva", X (1932),
nr. 1-4, p. 521-527.
Pop, M ihai. Contribuii la studiul limbilor speciale din satul Cornova:
Psreasca, Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 443-446.
Rosetti, Al. Limba descntecelor romneti, Bucureti: M inerva, 1975.
Stahl, H.H. Vatra satului Cornova, Arhiva", X (1932 a), nr. 1-4, p. 118-134.
Despre Inochentie i inochentism. Fragment de convorbire cu Printele Zam,
din satul Cornova, Arhiva", X (1932 b), nr. 1-4, p. 175-182.
Campania din Cornova (1931) (in) H.H. Stahl. Amintiri i gnduri din vechea
coal a monografiei sociologice, Bucureti: M inerva, 1981, p. 160-170.
tefnuc, Nina P. Memoriu asupra situaiei soului meu..., SR, IV (1942),
nr. 7-12, p. 566-567.
tefnuc, P. Scrisori de rsboiu, Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 183-190.
Rites magiques pour provoquer et arreter la pluie Popetii de Sus (departement
de Soroca, Bessarabie), Arhiva", XVI (1943), nr. 1-4, p. 283-298.
Cercetri folclorice n Valea Nistrului-de-Jos, Bucureti: M.O., Imprimeria
Naional, 1937, p. 198-218.
Vasiliu, Al. Descntece din Hunedoara, Grai i suflet", V (1931-1932), p. 50-63.
Descntece din Moldova, Grai i suflet", VI (1933-1934), p. 248-305.
Zamfirescu, Ion. Contribuii la cercetarea unei gospodrii rneti din satul
Cornova, Arhiva", X (1932), nr. 1-4, p. 480-520,
G orovei,

H ersen i, Traian.

SOCIOLBUC

COMUNICRI
LA INSTITUTUL SOCIAL ROMN,
RAPOARTE A SU PR A ACESTORA,
PLANURI I PRIME REDACTRI

SOCIOLBUC

Magia i descntecul n Basarabia.


Comunicrile Institutului Social Romn
A n to n G olopenia

S eara tre c u t a a v u t loc, la F a c u lta te a de L itere, a n o u a


ed in a ciclului c o n sa c ra t de secia sociologic a In s titu tu lu i
Social R o m n sa tu lu i o rh e ia n C ornova.
D. Anton Golopenia a schiat aspectul gen eral al vieii spirituale
a satului. n C ornova, m an ifestrile sp irituale - d ep rinderi, m ai
m u lt sau m ai p u in com plet obiectivate n fgaele colective ale
vieii indivizilor care realizeaz valori artistice, m agice, religioase
sau tiinifice - s u n t p rea p u in om o g en e. S tru ctu ra vieii sufleteti
n u m ai e cea u n ita r a obtiei. Exist opoziie n e t n tre m an ifes
trile artistice i restu l vieii spirituale; pe cnd acestea reproduc
de m u lt n costum , dans, m uzic, form ele citadine, p tru n se n sat
ca o u rm a re a absorbirii p ro d u se lo r in u tu lu i de ctre com erul
m o n d ia l i r sp n d ite p rin c o n c u re n a d in tre strile sociale ale
satului, cred in a i cu n o tin e le despre lu m e i om abia ncep s
fie alterate de legturile m ai strnse ce leag satul (prin arm at i
coal) de viaa oreneasc.
estura de fapte m agice, care su n t o arecu m ultim ul sprijin al
stenilor n toate m prejurrile grele sau n eobinuite ale vieii, a fost
nfiat de ctre d-ra Dochia Ioanovici. E lem ente supravieuitoare
d in v ech i c e re m o n ia lu ri a g ra re o ri casnice - sau e c h iv a le n tu l
considerrii tiinifice n tr-o atitu d in e n faa universului, alta dect
cea a noastr - toate aceste prescripii i interdicii n vederea obinerii
ploii, a m belugrii rodului, a pstrrii sntii i a b u nei stri sunt
m plinite nc de aproape to t satul.
D escntecele - fapte m agice m edicale ce reclam condiii fixe
de realizare i ageni specializai - au fost nfiate de d-ra tefania
Cristescu. C re d in a c o rn o v e n ilo r n a c e a st m e d ic a ie o indic

SOCIOLBUC

34

TEFANIA CRISTESCU

lim pede existena a m ai m u lt de 30 de tip u ri de descntece p e n tru


boli cu n u m e , de obicei, curioase: baghi" (cnd trea p d copiii
des), cairlac (um flarea picio ru lu i), crti", cel-pierit", joln"
(dw erse bube), orbal", so are-n cap" (d ureri de cap), cun o scu te
i sa v a rite de u n n u m r re s tr n s de p e rs o a n e , a d e s de u n a
T
sn^ u r d in tre d e sc n t to a re le satului: B o tn ria, ori Jieria, ori
L alaiasa, ori c e le la lte . D in c e re m o n ia lu l c o m p lica t, s tu d ia t i
m faiat cu d e -a m n u n tu l, n u tre b u ie tre c u te cu v ed erea m in u
n a te le ritu ri orale, cu p asaje de p o etic fru m u se e .
(C u ren tu l", m iercu ri, 16 m a rtie 1932)
Nota editoarei-n conformitate cu program ul Institutului Social Romn
reprodus m Introducerea la ediia nti a volum ului de fa, edina a
noua ar fi trebuit s aib loc pe 9 m artie 1932 i s conin, n afara
comunicrilor A. Golopenia: Viaa spiritual a satului (aspectul total)
D. Ioanovici: Interdicii i magie i t. Cristescu: Descntecele, i com uni
carea lui I. Ionic - O. Iosif: tiin popular i mitologie popular Darea
de seama de mai sus ne perm ite s ne dm seama c program ul fusese
ecalat m acest p u n c t cu o sptm n i c el n u includea toate
comunicrile anunate. Textul drii de seam aprut n Curentul" este
nesem nat. Atribuirea s-a fcut ntruct tim, din scrisorile i nsem n
rile lui A. Golopenia, c, att ca bibliotecar la Seminarul de Sociologie
cat i ca ef de cabinet al lui D. Guti n perioada n care acesta din
urm a a funcionat ca m in istru al n v m n tu lu i, A.G. a asigurat
comunicarea ctre pres (i ndeosebi ctre Curentul") a principalelor
realizan ale colii. P entru o serie de alte asem enea dri de seam
dispunem de altfel de ciornele m anuscrise ale lui A.G. Am norm alizat
orm ele cari, pasagiu Am nlocuit, n paragraful 2 al textului, secvena
Exist o poziie net n tre m anifestrile artistice i..." prin Exist
opoziie net ntre..." (S.G.)

SOCIOLBUC

Manifestri spirituale - Magie (plan de expunere)


tefania Cristescu i Dochia Ioanovici

Intro d u cere. C onsideraii asu p ra m eto d ei n tre b u in a te (t. C.)


I. M ag ia ca r e a lita te v ie a s a tu lu i C o rn o v a . D e fin iie i
clasificri (t.C.).
II. In terd icii (de m u n c , a lim e n ta re ; D.I.)
III. Practici m agice
A. Vrji (e le m e n te co n stitu tiv e , categorii de vrji; D.I.):
a) practici referito are la a rte le vieii: 1) vegetale; 2) anim ale;
3) u m a n e (D.I.);
b) practici referitoare la artele m ateriei: 1) rituri de construcie;
2) ritu ri de m eserii; 3) ritu ri de in d u strie casnic (D.I.)
B. D escntece (elem ente constitutive, categorii de descntece).
D e sc n ta tu l ca p ro c e d e u m ag ic p e rfe c t specializat i a u to
n o m izat (t.C.)
IV. R epartizarea m agiei pe grupe de vrst i uniti sociale (t.C.)
V. D e sc n t to ru l i v r jito ru l ca p e rso n a lit i rep rez en ta tiv e
steti. R olul lo r n v ia a sa tu lu i (t.C.)
VI. C oncluzii (t.C.)
Nota editoarei: Planul de fa, nesem nat, pstrat n arhiva personal a
tefaniei C ristescu-G olopenia, se prezint sub forma unei pagini
dactilografiate, n care au fost n se m n a te cu creionul, n dreptul
fiecruia d in tre co m p o n en tele lui, siglele u neia d intre cele dou
cercettoare. Atribuirea s-a fcut pe baza acestor sigle. Am nlocui! n
text cuvintele consideraiuni i interdiciuni prin consideraii respectiv
interdicii. La punctul III B fuseser prevzute subpunctele a) - c), care
au rmas ns necom pletate. (S.G.)

SOCIOLBUC

Mnifestri spirituale Magie.


Introducere i concluzii
tefania Cristescu

Introducere
In afar de practicile su p erstiio ase p articu lare, rsp n d ite pe
reaga suprafaa sociala i totui cu caracter strict individual p rin
faptul ca n d e p lin ire a i m o d ificarea lor rep rez in t c h e stiu n e de
a titu d in e in d iv id u ala, exist acte m agice definibile p rin condiiile
o r f.xe de realizare S1 prir, ag en ,ii realizatori. Ele s u n , fapte d '
tradiie, tran sm isib ile i s a n c io n a te de opinie.
Prim ele practici, superstiioase, form eaz n societate fondul
puizabil de m agie difuz. Ele reprezint stadiul de supravieuire
elem en te dezagregate d in vechi cerem onialuri, originar com plexerealizrilor pnractice
r 11^
* * la" artele
* " vieii,

realizrilor
referito are
m a terie i etc sau
fo rm n d im en sa lu m e a in te rd ic iilo r ce p a r a fi caracteristica
eseniala a m agiei dispersate.
Ne vom in te re sa , cu m a m spus, de cel de-al doilea g ru p de
fap te m agice care re c la m c o n d iii fixe de re a liz a re i a g e n i
specializai, d e lim ita i de g ru p u l social c o n sid e ra t i ridicai la
rangul de p erso n aliti distincte. n satele noastre, acesta este cazul
m agiei m edicale, n special al descntatului, d eo se b it de sim pla
p ro ced u r a ntocmirii leacului.
Este in te re sa n t de o b serv at, n cazul acesta special de m agie,
c u m fo rm e le e x te r io a r e de re a liz a re s-a u m e n in u t a p ro a p e
n esch im b ate d e-a lu n g u l secolelor.
T o tdeauna, acest g e n de practici a n e ce sita t ex isten a u n u i
g rup social organizat, fo rm a t cel p u in din dou p ersoane: agentul
g a r a n ta n d p r in p e r s o a n a sa e fic a c ita te a r itu lu i, i asistentul
a te p t n d cu team i sp e ra n re z u lta tu l.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

37

De oblcei' in g ru p , a g e n tu l e u n u l singur, p a c ie n tu l p o ate fi


ns asistat de ru d e , p rie te n i etc.
Pot fi_i m ai m u li a g e n i m agici, n cazul sa te lo r n o a stre
n u m a i trei, m s la d ista n e spaiale i tem p o rale, n etiin d u n u l
de cellalt i fiind vizitai de aceeai p e rso a n .
Din fap tu l realizrii acestu i g ru p [de ag en i m agici] rezult
relaii sociale d in tre cele m ai in te re sa n te . Este, m ai nti, rap o rtu l
- sa-i zicem - descnttor-descntat, dei a tra g e m de la n c e p u t
ate n ia ca ag e n tu l m agic n u p o a rt n satele n o a stre n u m e le de
d escn tto r, ci u n a ltu l m a i corect i m ai in d iv id u alizat (n cazul
C ornovei: B o tn ria, Lliasa, Jie ria etc.). S u n t apoi rap o rtu rile
de la descnttor la descnttor; d ac fo rm e a z u n g ru p social
distinct, cu o a n u m it o rg an izare, a n u m ite n o rm e p e care s le
respecte; trecerile i in iierile n practica d e sc n ta tu lu i aci si pot
gsi explicaia.
4
A titu d in ea ag en tu lu i m agic i a g ru p u lu i social considerat fa
de eficacitatea i v alab ilitatea p racticilo r acestora i a re to t aci
posibilitatea de fo rm are.
n cercetare este in te re s a n t de d esprins a c iu n ea sugestiv ce
trece de la d e sc n t to r la d e sc n ta t i in v ers, p re c u m i rolul de
seam al o p in iei sa tu lu i n crearea i la n sa re a a g e n tu lu i m agic
care, d u p cu m vo m n cerca s d o v ed im la tim p u l cu v en it, este
nc i astzi, n satele n o a stre , u n u l din eroii p re fe ra i - dac nu
cel m ai de seam - ai im a g in a ie i p o p u la re .
De aceea, n afar de cu leg erea direct a m a te ria lu lu i de la
cei care le p ractic n m o d efectiv - culeg ere m u lt n g re u n a t de
n c p n a re a ra n u lu i n o stru n a [trece sub tcere] a n u m ite
lu c ru ri - s-au cules in fo rm a ii d irecte de la stenii nespecialiti:
cu aceast ocazie n reg istrezi lu c ru ri fan tastice, a cro r realitate
e direct im posibil, d a r care-i au n se m n ta te a lor, p rin faptul
c reu esc s red ea con fu za atm o sfer su p erstiioas a satu lu i, pe
care dibcia a g e n tu lu i m a g ic tie s-o u tilizeze c o n tie n t n tru
ex p lo a ta re a [sem en ilo r].
N u m ai aa se explic a sc e n d e n a e x tra o rd in a r a a n u m ito r
ag e n i m agici, care re u e sc s in n m n n u n u m a i satul lor,
d a r m u lte d in satele d in ju r.

SOCIOLBUC

38

TEFANIA CRISTESCU

' Ma9 ta ca rea lita te vie a sa tu lu i Cornova


P re?em

PraCtiti m agice n u m e ro a se .

p e r Z Z l Z S ' ^ P[r0CedUri' dta"' >W-A


1.

- a lul,

Descnttorul

m ai S
d e " ? r i K ' sc,?t?ce| f[ a rtt) n a s e . M a te ria ls
1
pboli
u n i v a n a n te de d e s c n te c e cu
cu iese.
lese
Se descantat de ct[eva]

fSHSSSSSS

d escanta. N u m ru l celo r care s,iu 1 . 2. 3 etc d escn tece


em ei, ci b arbai, c ro r clase sociale [le ap a rin ]

(Atenie).
alte ^

Un^

8
r

c il

sp eciaJlst- Ep ch ezie de re u it

a t? IYCCerile' in iie d le aCtU3le- Venlfl din

frecvem a!n a *e fic a d ta tea descntecelor. D escnttorii su n t deci


frecv en tai, m at cu seam specialitii. Li se pltete...

d ra
g oo ste,
ste se
u fm1111
t e d iil
u l J id ems aci nint te
e cre
e lsoa rn]t dea
rag
se ttre ccee la. lu
ea m
m taei r m
v ariab
p ra c tic ilo r] m agice (farm ece, faceri, desfaceri). E
pe
care nu-1 p o i culege d ect in d irect. C h e stiu n e de a s u r p r iid e
atm osfera. Aci in te rv in e a g e n tu l m agic in te rp re t.
De la vechii a g [en i] m agici, la cei din satele d in ju r la cei
d t a t n ! e sau acelePUtai ^
i t o ^ iignc^ i cele'venite
(M M u t a t
t lm p re sio n a t p rin v re u n act ex trem
(M. M u steaa). N en o ro cirile care se a b a t asfu p ra] o a m re n ilo rl
a trib u ite Io,. V rjito are, d e s c n t to a re . f e r L c t o a r e o f o e '

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

39

vrjitoarei. Poveti b ro d ate n ju ru l lor. Vrji de ju d ecat; p fen tru ]


a face beiv; faceri de ursit; desfaceri de ursit; lu a re a m a n e i de la
vite. C um se p o a te c u n o a te o v rjito are.
In te rp re t ri n care in d iv id u l in tr cu n tre a g a sa in d iv id u
alitate (O lea lu V anica, A nica S trm b ei). E le m e n te explicative
ad u se de a iu re a . C ateg o rii re g io n a le de ex plicaii. [S ep arareal
a o g en u lfu i] de e te ro g e n . A m estecu ri reg io n ale. n tru c t in tr i
e le m e n te p rin coal.
[Deci.] M agicianul este stpnul u n e i sau u n o r practici magice
Mai m u lt dect ceea ce e n realitate, el devine ns eroul im aginaiei
populare. Im aginea lui e susceptibil de adaosuri i schim bri. Un
studiu al acestui proces de cristalizare r m n e de fcut.
Concluzii
n a in te de a term in a, este p o ate n ecesar s schim atitudinea
n o a stra m acest g e n de cercetri i e v e n tu a le le foloase ce credem
c a r p u te a rezu lta d in ea.
De o b icei, n a c e s t g e n d e c u le g e ri s-a a m b iio n a t m ai
to td e a u n a - e d re p t m ai p u in la n o i d ect a iu re a - reco n stitu irea
sensului p rim itiv al ritu r ilo r i a c te lo r m ag ice. N u s-au stu d ia t
faptele vii, ci sch em a lor, aceea ce n lingvistic ar co resp u n d e
rdcin ii re c o n stitu ite .
S-a so c o tit c se p o a te aplica ritu r ilo r u n u i p o p o r - prin
analogie - explicarea ritu rilo r id en tice sau a se m n to a re ale altui
popor, diferit ca ras i civilizaie.
Aa, explicarea ritu rilo r p o p o a re lo r e u ro p e n e n concordan
cu cele ale p o p o a re lo r prim itiv e. Ca i cu m in te rp re ta rea ritu rilo r
i actelo r m agice la p o p o a re le p rim itiv e n - a r fi suferit niciodat
sc h im b ri sau p e n e tr a iu n i, l s n d la o p a r te a lte r rile care
in te rv in cu tim p u l, d a to rit nsei vieii g ru p u lu i social.
i apoi, u n p o p o r p o a te fo a rte b in e s m p ru m u te u n rit fr
ca n e a p ra t s-i m p ru m u te i explicaia, el i-o p o ate da pe a sa,
ap ro p iat co n cep iilo r p ro p rii de via i societate.
D ar dac cu atta u u rin se m u t explicaia u n u i rit la aceea
a u n u i rit an alo g al a ltu i pop o r, a r tre b u i s se utilizeze aceeai
m eto d d in stu d iu l fe n o m e n e lo r lingvistice ale in d o -e u ro p e n e i.
Dac s-ar fi n cercat s se reco n stitu ie sem nificaia ritu rilo r n
epoca preistoric e u ro p e a n , aplicn d u -se m eto da fun d am en tal

SOCIOLBUC

40

TEFANIA CRISTESCU

a lingvisticii istorice in d o -e u ro p e n e (preconizat de A. M eillet n


Linguistique historique et linguistiquegenerale), s-ar fi v zu t ct de grea
lu c ra re e n c e rc a re a de re c o n s titu ire a se n su rilo r p rim itiv e ale
ritu rilo r i actelo r m agice. E im posibil aproape, n cea m ai m are
p arte a cazurilor, s te sui p n la explicaia originar - i aceasta
n u n u m a i n epoca preisto ric in d o -e u ro p e a n , dar chiar n tr-o
epoc m ai apropiat.
D in diferitele ex p licaii care se d au u n u i rit, explicaii care
difer n u n u m a i de la in d iv id la individ, ci c h iar la acelai individ
n diversele m o m e n te ale u n o r co n v ersaii n tre in u te (aceasta la
u n s in g u r p o p o r ) , n u v e d e m d e ce s -a r c o n s id e ra u n a m ai
prim itiv dect alta. P ro b lem a reconstitu irii originilor risc de cele
m ai m u lte ori s fie o n c e rc a re zad arn ic.
n analiza riturilor m agice n u trebuie neglijate tim pul i spaiul:
cand i u n d e exist ritul. A cesta este studiul static. El n e dovedete
ce m are rol joac n explicarea ritu lu i n u n u m a i concepia despre
u nivers i civilizaia g ru p u lu i, d ar m ai ales psihologia individului
care ofer explicaia. R iturile p o p u la re i aciunile m agice su n t n
c o n tin u m icare, d ato rit m e d iu lu i social i indivizilor. M etoda
static ncearc s p rin d asp ectu l u n e i stri de fapt - stare care de
fapt p re su p u n e i ea o cu rg ere i o m odificare ct de m inim . [Ea]
co resp u n d e m eto d ei sincronice ceru te de F. de Saussure n studiul
lim bilor (Cours de linguistique generale, Paris, 1916, p. 1 4 5 ).
A cesta fiin d firu l c o n d u c to r al c e rcetrii n o a s tre , p u te m
s p u n e c, n satele n o a s tre (n sa tu l C o rn o v a, m ai cu seam ),
cred in a n actele m agice este n c d estu l de vie, ceea ce te face
s crezi c ele n u s u n t n u m a i v ech i su p rav ieu iri, m e n in u te p rin
tradiie. O ricine a asistat la o p e ra ii m agice sau a v o rbit cu ran ii
de eficacitatea i u tilizarea lo r n u p o a te d ect s co nfirm e p rerea
c c re d in a n a c e s te a c te e ste , n cea m a i m a re p a r te , n c
p u tern ic; se creeaz sub ochii n o tri n o i operaii, n o i ritu ri. S u n t
cadrele n care g n d ire a e o b in u it s se m ite.
Aceast religie p o p u lar n u e deloc m ai p u in p u ternic dect
religia cretin. n satele n o a stre , de altfel, aceste su ro ri rivale
form eaz o unitate neprevzut. ranii notri n u au un sistem dublu
de credine opuse. n g eneral, ei au o credin unic, sintez de
aciuni m agice i religioase. i aceasta apare evident n sim plitatea

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

41

arm o n io a s cu care ra n u l n o stru triete p n i cerem oniile


eseniale ale vieii sale (n u n t, n m o rm n ta re ) - cerem onii n care
practicile m agice su n t nvlm ite n ritualul bisericesc.
C h iar dac exist - i a m n t ln it - p e rso a n e care au clar
co n tiin a c fac sau se face u n p c a t p rin n d e p lin ire a a n u m ito r
ritu ri, a c e a sta e c h e s tiu n e de m o m e n t i n c e rc a re d ibace de
po to lire a cu rio zitii sale. N im ic n u -i m piedic du p aceea s
c o n tin u e a face ceea ce tiu - m ai ales dac n sat triesc fem ei
de talia A nici S trm b ei sau O lei lui V ania d in C ornova.
Nota editoarei - Textul principal corespunde Introducerii i punctului VI
din planul de expunere p regtit de t.C. i D.I. (vezi docum entul
precedent). n arhiva tefaniei Cristescu-Golopenia figureaz dou
variante ale acestui text: o prim variant, scris pe filele separate (format
fi) ale unui caiet cu spiral, nsum nd 13 p. scrise pe o singur fa,
n u m ero tate n continuare, i o a doua, final, scris pe hrtie de
coresponden, nsumnd 9 p. (num erotate de la 1 la 4 pentru Introducere
i de la 1 la 5 pentru Concluzii). Deosebirile dintre cele dou versiuni
sunt minime. n versiunea pe fie, t.C. suprimase paragrafele consacrate
comparrii cu procedura lingvisticului care se ocup de reconstituirea
formelor indo-europene. n versiunea final, ele au fost ns m eninute,
n versiunea final au fost, de asem enea, adugate unele indicaii
bibliografice sau unele scurte precizri. Am in u t seama, n editarea
textului de fa, de ambele variante. Am normalizat formele inepuisabil,
difus, technica, linguistice, practicelor, vieei, cercetrei, noui. Am modificat,
n cteva rare cazuri, ordinea cuvintelor. Am nlocuit formele la distane
spaiale i temporale distincte" prin la distane spaiale i temporale";
a tcea anum ite lucruri" prin a [trece sub tcere] anum ite lucruri";
s-o utilizeze contient ntru exploatarea masselor" prin s-o utilizeze
contient ntru exploatarea [semenilor]". Botnreasa, Lliasa i Jieria
sunt porecle ale descnttoarelor respective n viaa obinuit a Comovei.
Am nlocuit, n seciunea m edian I, titlul Concluzii prin [Deci:] spre a
evita confuzia cu titlul seciunii VI im ediat urm toare. Am adugat
textului principal, ntre Introducere i Concluzii, notaiile schematice
aruncate pe o foaie de hrtie liniat (recto i verso), rupt dintr-un caiet,
n care t. Cristescu pare a dezvolta punctul I din planul de expunere
alctuit m preun cu Dochia Ioanovici. (S.G.).

SOCIOLBUC

Grai i art ntr-un sat basarabean


A n to n G olop enia

M iercuri, 6 [aprilie], a a v u t loc la F acu ltatea de Filosofie i


Litere a 12-a edin din ciclul consacrat p rezen trii m aterialu lu i
cules n decursul cam paniei m onografice n trep rin se de S[ecia de]
S[ociologie] a I n s titu tu lu i] S[ocial] R [om n] n C ornova (O rhei),
cu care prilej au fost n f ia te - c o n tin u n d u -s e c o m u n ic are a
rezu ltatelo r cercetrii - lim ba, plastica i literatu ra satului.
G raiul cornovenilor, care are n trsturi m ari particularitile
vorbei m oldoveneti, d ar se resim te, m ai m u lt dect satele rneti
ale Basarabiei, de trilingvism , s-ar pu tea zice, a fost nfiat de dra.
t. Cristescu. S tru ctu ra lo r sufleteasc de locuitori ai u n u i sat cu m ai
m u lte trep te nobiliare su p rap u se, u n d e cei de jos se strduiesc de
a? r aile U n Seco1 s_i aj u n Pe cei m ai sus-pui, iar acetia s n u
rm n n u rm a sem enilor lor din ora, i-a fcut s deprind destul
ruseasc pe v rem u ri, iar acu m s se grbeasc toi s n v e e cum
se ch eam m ai pe ad n c ro m n e te " vorbele lor m oldoveneti,
ca atu n ci cnd vorbesc cu cineva din V[echiul] R egat s n u rm ie
n e n e le i . C h iar i v o rb a b tr n ilo r, u n e o ri de cro n icreasc
fru m u see, cup rin d e a ta ri elem en te; d atorit tin erilo r cu arm ata
fcut n V [echiul] R eg at au a ju n s a d o p ta te de toi m ers"-ul,
bonjur"-ul, m adam a".
R ecu rsu l la ace a st s tru c tu r su fleteasc n g d u ie de abia
n e le g e re a n f i rii p e care o a u n f p tu irile a rtistice plastice
d esp re care a v o rb it Dl A. G[olopenia]. Cu e x cep ia u n o r m e te ri
r a n i, v e n ii n u d e m u l t d in e s u l B lilo r, c a re c io p le sc
rstigniri de o sp iritu a lita te gotic ori siluete zglobii de an im a le
p e c o a m a [a jc o p e r i u lu i o ri la f e r e s tre le de p o d , c o s tu m u l,
e s tu rile , ico an ele fiin d c u m p ra te sau im ita te de m u lt du p
m o d ele o reneti, iar casele, n b u n p a rte c o n stru ite d u p tipul

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

43

ru sesc cu c u p to r c e n tra l i tre i n c p e ri, nici c h ia r n c o n fe c io


n a re a p u in e lo r u n e lte casnice ce n u s u n t c u m p ra te de la trg
n u se m ai v d e te o p re o c u p a re estetic: n tre a g a v ia a satu lu i
p a re n c o rd a t c o m p le t a su p ra lu p te i d in tre cin u ri, to tu l dev in e
m ijloc, fiind p riv it n fu n c ie de ea.
M an ifestrile lite ra re p re z e n ta te de P. S rbu s u n t d estu l de
srace. Dei cartea n u [...]
Nota editoarei - Ciorn m anuscris nesem nat i incom plet (o pagin
din dou probabile). A tribuirea s-a fcut pe baza grafiei. A.G. a scris
6 m artie" n loc de m ai probabilul 6 aprilie" <cf. Programul l.S.R.
reprodus n Introducerea la ediia nti a acestui volum).' Comparaia
cu Programul sugereaz c una dintre edinele 10, 11 sau 12 din cadrul
acestuia fusese suspendat (altfel, edina din 6 aprilie ar fi fost a 13-a).
Ea arat, de asemenea, c s-au operat o serie de modificri n programul
edinei, in tro d u c n d u -se co m u n icarea, n e a n u n a t n Program,
dedicat graiului cornovean a tefaniei Cristescu, prezentndu-se o
com unicare despre Manifestrile literare a lui Petre Srbu (care figura
n Programul iniial pe data de 30 m artie, sub titlul Prezentri de texte
literare poporane nemuzicale, i avea drept autori colectivul format din
P. Srbu, E. Turdeanu i P. tefnuc) i elim inndu-se comunicrile
lui M. V ulcnescu: Structura vieii economice a satului, E. B uznea:
Viticultur i viniflcaie, A. Negrea: Uniti economice i Gh. Dumitrescu:
Negustori stabili. Textul raportului a aprut dup toate probabilitile
n Curentul" din 7 aprilie 1932 (S.G.).

SOCIOLBUC

Graiul din Cornova


tefania Cristescu

Introducere
n cad ru l m o n o g ra fie i sociologice a satu lu i, u n a d in p ro b le
m ele de seam i a crei o rig in alitate tre b u ie do v ed it e cea a
cercetrii limbajului.
ntruct limba este cea m ai de seam dintre form ele de exteriori
zare a vieii, ea e co m u n tu tu ro r m anifestrilor i susceptibil de a
fi prins de aproape fiecare din m em brii cercettori.
De altfel, a su p ra acestui p rim a t voi strui la sfritul acestei
com unicri, indicnd necesitatea de colaborare a tu tu ro r echipelor
la problem ele de lim baj.
M ai n a in te n s, p e n tr u o ju stificare a cercetrii n o a stre i
p e n t r u o d is tin g e r e a ei de c e r c e t r ile filo lo g ic e -d ia le c ta le
p ro p riu -zise, v o m n c e rc a s sch im sistem ele lingvistice cu o
c o lo ra tu r v d it sociologic ale lin g v itilo r d in tim p u l cel m ai
a p ro p ia t, c o n te m p o r a n c h ia r. V om n c e rc a de a s e m e n e a s
d esp rin d em folosul lo r p e n tr u c e rcetarea n o a str special.
D in ce n ce m ai m u lt s-a v z u t c n u e n sp iritul tiinific s
studiezi izolat o serie de fe n o m e n e sociale, fr a in e seam a de
to ate celelalte serii [c o n co m iten te] de fe n o m e n e . P ro ced eu l care
const n a ex trag e u n a d in aceste serii, spre ex [e m p lu ] lim ba,
din m e d iu l social i a o e x a m in a sin g u r i-a fcu t tim pul.
A ceasta e ideea care a n im tiin ele n g en era l i lingvistica
n special, a b t n d -o pe aceasta din u rm d in d ru m u l fatal ce o
apropia de fo rm alism u l p u r. Lingvistica a fost o a rt n a in te de a
d ev e n i tiin. A p ro ap e p n n sec[olul] 19, lim b aju l n -a fost
stu d ia t n fu n c iu n e a lui ad e v ra t. C ultul p e n tru lim ba scris,
lim ba clasic im u ab il p ro p u s ca m o d el p o steritii, fcea s fie
d isp reu it lim ba v o rb it, calificat d re p t vulgar.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

45

P erio ad ei gramaticilor i filologilor i u rm e az cea a filologilor


c o m p a ra ti ti. Se o b s e rv c lim b ile n u s u n t im o b ile , c ele
evolueaz, se schim b i c evoluia lor e in co n tien t i colectiv.
Lim bile p o p u la re n c e p s fie p riv ite cu o a te n ie d in ce n ce m ai
m a re ; se c a u t a se n e le g e v ia a i m ic a re a lo r d in viaa i
m icarea so c ie t ilo r n s n u l c ro ra ex ist. T irania tre c u tu lu i
persist nc n studiile lui A u g u st Schleicher, care fixeaz lim bilor
u n ideal de p erfeciu n e clasic; im ed iat ns v in e O. Jespersen, care
tra n sp o rt id ealu l lingvistic n v iito r (Progress in Language). Cu ei
se n c h e ie o a re c u m v e c h e a ceart a anticilor" i a m odernilor".
A u g u st S c h le ic h e r i M ax M iille r s u n t cei doi n v a i ce
rep re z in t n c h e ie re a i p u n c tu l c u lm in a n t al colii lingvistice
vechi", pe al crei m a te ria l a d u n a t cu m u lt tru d se v o r baza
gen eralizrile colii lingvistice noi".
C tre a n u l 1870, cercetrile lingvistice iau o direcie n o u .
n cep s ap ar, pe ln g c e rcetri de d etaliu (fonetice m ai ales),
n c e rc ri de sin te z . C e rc e t rile a s u p ra v o c a b u la ru lu i d u c la
c o n s titu ire a s e m a n tic ii, c a re a p ro p ie m a i n t i lin g v istica de
psihologie i m ai apoi de sociologie. Psihologii lingviti se in te re
seaz de c o n d iiile v ie ii lim b ilo r (W h itn e y , Viaa lim bajului;
A. D arm esteter, La vie des mots etudiee dans leur signification-, i m ai
ales M. B real, n te m e ie to ru l sem anticii, cu Essai de Semantique).
Psihologia lingvistic trece apoi n G erm ania, u n d e W u n d t consacr
lim bii u n v o lu m d in Vdlkerpsychologie.
A c iu n e a so cio lo g ilo r a s u p ra tiin e i lim b a ju lu i e cea m ai
rec e n t , d ar se a n u n ca e x tre m de im p o rta n t n istoria ideilor.
Ea a c o n trib u it s creeze o coal n o u , aceea a neo-lingvitilor.
Sociologia a re v e n d ic a t lingvistica, ca a p a rin n d d o m e n iu lu i ei;
ea p re tin d e c h ia r s-i im p u n te n d in e le i m e to d ele sale. F. de
S aussure, A. M eillet i J. V endryes s u n t re p re z e n ta n ii de seam
ai n o u lu i c u re n t.
D irecia n care o rie n ta F. de S au ssu re lingvistica (Cours de
linguistiquegenerale, ed. II, Paris: Payot, 1922) era cea sociologic.
P u n c tu l su de p lecare era distincia pe care o fcea n tre limb i
vorbfire] ca ceea ce e esen ial [fa] de ceea ce e accidental. n tim p
ce v o rb [irea] e u n act in d iv id u a l de v o in i in telig en , lim ba e
u n fapt social, o in stitu ie .

SOCIOLBUC

46

TEFANIA CRISTESCU

te m p e ra t 11' 65' 111163

i^ is p is s
IliiiP H ssi
fiecare din i n S L i c a ^ e v 'o ^ c !;

a faact

, P

,y : a ePe"':,en, *

flccaruia e imposibil de precizat

s se explice p r i r g r e T e l ^ d - H 3 d Ptrinei lui T arde Sa ^ m a t


fo n etice i p rin ^ f t T j i e p ro p a g a re a *lcn-.

^ r o n u n l 'e scdaimbrle

face tnistorje r a m S e S a fa m ? !' 0 ' c o n t p o :ne m e ritu l de a

lim J o 'r tS ie X

0G t T e p ,^ r n,,e

de c S f t e i ^ i e

'ilP,

3 ,e8a'

z35^S& 2S5~
SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

4 7

n cazul cercetrii lingvistice a u n u i sat, realizarea practic e


destul de grea. Trebuie strns m aterialu l n aa fel nct teoretizarea
s vin de la sine. P lanul d u p care se lucreaz trebuie com pletat n
m ulte din prile lui. El pstreaz nc prea m u lte urm e de filologism.
Plan de cercetare
In fo rm ato rii.
N otaia fo n etic (u rm e de filologism ):
- 1. e le m e n te de fon o lo g ie fu n d a m e n ta l ;
2. e le m e n te de fon o lo g ie m od ificato rie (accen tu l m uzical
n B asarabia)
M aterial lingvistic:

A. C e rc e ta re s in c ro n ic : 1. L im ba c o m u n ; 2. Lim bi
speciale: literatu r, religios-m agic, [limbi] tehnice, a rg o u rr
B. C ercetare d iacronic

M a te ria l lingvistic: A . Cercetare sin cron ic


F on etic
Vocale
a > : bj'okuri (batjocuri);
> a: baia (b dia); barbat (brbat);
a fin a i > v. u rm i (u rm ), akas (acas), bolni (bolni);
> a: p ar (pn);
e (n e )a c c e n tu a t, n in te rio ru l c u v n tu lu i sau la final > i:
kam li (cinele), fai (face), dzi (zice), ttielea (to ate celea); piste
(peste), di la (de la), pintru (p e n tru );
i > / z : dzim (zicem );
1 > e (ce a m in te te o fo rm v ech e): m n 'e ra m (m m iram );
1 n plus: eai (cea), evai (ceva);
o > e: prekurori (p ro cu ro ri);
o > . tt (tot) sau c h ia r a m n d o u [form ele] alturi;
m: fo rm a m nm sk (m u lu m esc);
u final: fostu (fost);
u > o: on (u n , artic[ol] n e h o t[ r t]);
Diftongi, hiat
ea > a: vrau (v reau ), m oldovank (m o ld o v ean c);
-

SOCIOLBUC

48

TEFANIA CRISTESCU

ea > e nchis: v re u (vreau );


ee > ie: grieri (creeri);
- Consoane
k p k ii (co p ii); k ih n i (p iv n i ), kizm treas
(pizm treas), kiroti (piroti), k'etrili (pietrele);
p > b: bezevenki (p ezev en ch i);
b > g': g 'in d 'i noi (bine de n o i), d a r i bini (bine); alg'ine
(albine), nlg'eti (nlbeti), p lu n g i (plum bi);
b > j: holuji (h u lu b i );
f > h , f : a h ' i ( a fi); s ie (s fie), a 'erbe (a fierbe);
v > j, y: nepotrijit (n e p o triv it ), jin o j'e (pl. v in o v ai), jin i
ch iar yin (vin); yine (vine);
v > / > h: kihni (p iv n i > pifni > kihni);
m > m n ' , n ' ; m n ine (m in e), m n 'eu (m eu); n eu (m eu ), n ie
(m ie), n'eram (m iram );
n > n': un', u n'e (u n d e ), n ik (nim ic);
n > r: par (pn ); Bati-va ploaia par-n sar" (Va b ate ploaia
p n -n sear);
l > V: l'e-am dzs (le-am zis), l'em ne (lem n e), le je (lege);
r > r : r'ele (rele), kr'edz (crezi);
t, d > t', d : b a te (bate), d'es (des);
t , d > k' , g' : k 'o k e (< ru s. tiotia), g a g e (< rus. diadia);
k > g: grieri (creeri);
k >y, t': veyime (v ech im e), vet' (vechi);
c i> s'; instii (cinstii), kzask (czceasc), f e l e a (celea),
f a f i (face), dz'i (zice), fo a r (cioar);
g i >j ' ; ndrj'it (n d rg it), m erj'e (m ergei);
s > : paipe (paisprezece), pital (spital), pite (peste);
z > dz: kr'edz (crezi), v'edz (vezi), dz'i (zici);
Accidente generale
- A c c e n tu l deosebit: zhr (zahr), lct (lact);
- Asimilaie: jinoj'e (vinovai: j _ v , j _ j ) , nant (nalt: n _ l , n _ n ) ;
- D isim ilaie: n e o lo g ism u l kalidor (coridor: r r, 1 r);
- P r o te z : amirosa (m irosi), straist (traist);
- E p e n te z : Ignat (Ig n a t), rsprintile (r sp n tiile ), balot
(balt), sucman (su m an );

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

49

-E p ite z : eai (cea), kvai (civa), evai (ceva);


-P r o c o p : pas (com pas), a bate (a abate: lu m ea s-a b tu t la
ei m ai t n r"), ista (aista), kostrci (cocostrci);
- S incop: paipe (p a isp re z e ce ), prinle (p rin te le ), ppoi
(ppuoi), baia (bdia), rt'ik (nim ic);
- A pocop: u n ' (u n d e);
- C ontracie: s-ti (s te), n de noi (n tre noi);
- A tra c iu n e : k u p teor (cu p to riu );
- M etatez: potrokale (p o rto cale).
M orfologie
Substantiv:
- T erm inaie: iubeal, uneal (trebe s facem o un eal");
udeal (u m e z e a l ); htreal, fuduleal; u n in (u n ire );
uciganie (P erheziie i b ta ie -n u cig an ie de ctr turci");
pom enirea ( v e c in ik a p o m e n ir e a " ) ; cciulie (c e l de
u stu ro i); porunc (p o ru n c);
- G en: lcat, fem . (lact, m ase.);
- N u m r: p lu ra l cuvin (c u v in te ), colnic (colnice), prsadz
(p ere), craci (crci), jin o j'e (v inovai);
- Caz: M ergem Ikelu la vale", caz fre c v e n t n sat, n loc de
pe + acuzativ" (M ergem pe Ichel la vale");
- Pronum e:
- D em o n strativ : aista, ista; aela, ela;
Verb:
- C o n ju g ri: a ncresti (a n c re sta : ou n k re sta te " ); a se
interesui (a se in teresa);
- Indicativ prezent: n 'i-amintez (mi am intesc), mproptez (m
p ro p tesc), colindeaz (colind), d a r pudruiesc (pudreaz);
m j lu i (m jeluiesc); adujeti (adaugi);
- In d icativ viitor: oi s bocesc (o s bocesc);
- In d icativ p erfect sim plu frecv en t: vzui (bre, n u te vzui
d 'e - u n k a r d 'e a n 'i" ), loai (luai), cntai (cntai);
- Adverb: frecvent stranic (iei stranic tit'u n fumeadz", fumeaz
m ult), vrma (vrma m ai beau oam enii", beau m ult);
- Deriva[r]e
- Substantiv: rulean, rzbunelu, gvnoel, bbuc, buctri,
scnduri, curvulice, htreal, fuduleal;

SOCIOLBUC

50

TEFANIA CRISTESCU

Adjectiv: glsos, -oas; hambiios, -oas; vcos, -oas ( 1 . muncitor;


triete m u lt v re m e ); chefat (beat, de la chef); marfar
(de la m arf), feleag (fel);
Compunere: nu-beiv, ne-bolnav, de-mnkatu.
2.

S in ta x
-

Substantiv: este a l'on om (este a u n u i om ); uciganie de ctre


turci (ucidere de ctre tu rci); mergem Ikelu la vale (m ergem
p e valea Ich elu lu i);
A djectiv: su p e rla tiv cu stranic, tare;
In v e rs iu n i. Ai i-a fi o ru lu i a c a re t" (Aici e a c a re tu l
feciorului); Al n 'e u b a rb a t tie" (B rbatul m e u tie);
F orm e frecv en te: n u m ai sn t" (n u su n t, m ai n plus);
m te m 'k " (da sau n u ); tiut k" (da sau n u );
Fraza n om inal: Aista, D u m itru " (sta e D um itru). Fraz
n om inal de tipul frazelor ruseti n care lipsete verbul a fi.

S tilistic
-

F orm e de expresie: a edea cupchelea (a sta n pielea goal);


a purta pe cap (a co n d u ce p e cineva); n-am tiin (nu m
pricep); somn clugresc (som n b u n ); A strns-o Dzeu (a luat-o
D um n ezeu ); A sar am stat pn la coco (... p n la ziu); a
avea focus (a fi n d e m n a tic ); N i s-o astupat de-amu (n u ne
m ai m erge), a face leacu (a om ori); s'ave di bine (era prieten);
a lega tei de curmei; I verdi pnea nc (R oadele su n t nc
neco ap te); Iei un odor di f in (a ieit o fin m in u n a t ); o
achie di mlig (o felie de m m lig); Ne d buta peste noi
(d b u zn a p este noi); N u zil Te duci ca faptu 'nainte; Cntecu
sta-l cnt oamenii cnd au rou pingrfi (... cnd au v in n
carafe).

S em an tic
- A lt sens d ect cel o b in u it n lim ba [standard]: a bajiocuri
(a m u rd ri); hrtie (scrisoare); a huli (a p etrec e); a lepda
(a prsi, a m u ri); a m n tu i (a sfri, a te rm in a ); a mistui
(a se sfri), odaie (stn ); om (brbat: n 'i-i om ", m i-e
brbat); a se osndi (a se ch in u i); a se pli (a se lovi); pnea

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

51

(ro a d e le ); pnea alb (g r n e ); p lum b (g lo n te); pornirea


(nceputul: pornirea a fost b u n "); a se posomori (a scdea:
bubele dulci s p o so m o rsc"); a prevedea (a plti: cine
p rev ed e p e n tru D v.?"); rou (vin); a se supra (a se ngriji
de cineva); a striga (a se n u m i: N ic a n o rm strig"); aine
(a costa); a visa (a crede; a nchipui: Aa visz io c sntei
din R usia"); verzturi (fructe); bsmlu di nas (batist);
caps (vrf: capsa d ejetu lu i"); obtesc (cineva care um bl
cu obtea, p o p u la r).
Lexic
- aman (stranic, grozav); amirosa; an r; artuial (crupe de
ovz i ppoi);
- a bajiocuri (a m u r d r i) ; balot (b a lt , n o ro i); bdru
(mlig cu sare"); bcurle (tte celea"); bengos (ugub);
bibani (fasole); bota; bo (bo de lu t sn t'em "); brut (gol,
lipsit); buclucuri (lucruri d in cas); a buhni (a da nval);
- calo (galoi); calup (bucat); cciulie (cel de usturoi); chefat
(beat); cherpidenu (clete de ciubotari)-, chise (pung p [en tru ]
tu tu n ); chiochie (m tu , apelativ); a chica (a fura); chicari
(jivini d 'i pi iaz"); ciofal (btaie); coiorva (de tras cenua
d in sob); costrci (berze); s cotileasc (s ridice);
- dar (n su ire); de-mncatu (m n c a re a ); a dili (a nlbi);
divan (pat); domnior (d o m n ); a dughi (a argsi); dupc
(fluier);
- feleagu (felul, n e a m u l); felia (a g e n t sa n ita r); fingale
(crizan tem e m ici");
- gvnoel (borcan de d u lcea); ghiaghie (n ene); a seghilosi
(a se sclda); glsos; a gri (a convorbi);
- ha? (ce?); hab (b u c a t ); ham bios (g lu m e); ham biuri
(glum e); hatie (leas); a hldui (a locui); hudi (uli);
huiet (zgom ot); a h u li (a p etrece); a h ultui (a altoi);
- ima (islaz);
- ju ru it (sortit);
- lostara (cas goal);
- m agad'ele (to a te c e le a ); m arfar (n e g u s to r a m b u la n t);
mascarade (m scri); mainc (de b tu t ppoi"); m hal;

SOCIOLBUC

52

TEFANIA CRISTESCU

a mscri (a m u rd ri); a mneca (a pleca de dim in ea);


mntuire (te rm in a re ); m (pisic); mojdei (u stu ro i pisat);
-

nebolnav (n e b o ln a v s-ti vd!"); a nihoti (a vorbi m u lt);


odaie (stn);

pentru de-asta (de aceea); pistelc (fust); plachie (pilaf de


o rez); podvoruri (to c u rile de la cizm e); poieic (sarai
p e n tru vite"); prsade (pere); prap (paaport);
- a rstunji (?); rtcan (h o rn m ai m are);
- straist (traist); strog (term en ); sucman (sum an);
- alin'i (b ro b o a d e ); inghil (?); ioclezi (coceni); a ugui
(a g lum i); u m u ia g (?);
- terfloag (pro ast; b a n i de h rtie ); a tinchi (a da napoi);
treghi (zile de praznic);
- intirim (cim itir);
- udeal (u m ezeal); u n in (u n ire);
- vcos ( 1 . m u n c ito r; 2 . triete m u lt v rem e);
a zdr (a strica o rd in e a : acu m a s-au z d r t srbtorile
cu stilu ista n o u "); a zoii (a fierbe rufele);
Neologisme:
-

aptic (farm acie); calidor (coridor); Canagalele (Cana Galileii);


canlerist; cavaler, divan (pat); domnior (d o m n ); felia
(agent sanitar); gramatis (reu m atism ); a se interesul, ntelicat
(delicat), madam', mersi (m ulum esc); oper (cntare care o
ascult toi"); pariu (rm ag); poticar (farm acist); potic
(farmacie); prap (paaport); proletar (m uncitor cu braele);
rozvie (razachie, etim ologie p o p u lar); sirios (serios);

Influen ruseasc;
-

1 . a rm a ta : ahopuri (tran ee; rus. okp, tra n e e ); ahotnic


(vioi; ru s. ohotnik, v o lu n ta r sau v n to r); a se buntului
(a se tu rb u ra ; rus. bunt, rev o lt); cin (grad; rus, cin, grad);
ohot (v e se lie ; ru s. ohota, v n to a r e , d o rin ) ; pihot
(in fa n te rie ; ru s. pehota, in fa n te rie ); poreadc (o rd in e ,
regul, trebuie s fie to t n b u n poreadc"; rus. poriadok,
o rdine, reg u l); rotnic (c o m a n d a n t de co m panie; rus. rota,
com panie; rus. rotnyi, c o m a n d a n t de co m p a n ie); slobod

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

53

(rscoal; rus. svobda, libertate); strajnic (paznic, grnicer;


ru s. straznik); voisca (a rm a t , Iar ru su dac o tu lb u ra t
voisca, o lu a t B asarabia fr b taie"; rus. voisko, arm at);
2. coala: crnda (creion; rus. karandas, creion); chietratc
(c a ie e l; ru s . tetrdka, c a ie e l); pocer (is c litu r ; ru s.
pocerku, felul scrisului); slovesnii (vorbire; rus. slovo, vorb,
cuvnt); ucenii (n v tu r; rus. ucenie, n v tu r); zpitaie
(virgul; rus. zapiatia, virgul);
3. Via civic: aciz (im pozit; rus. akfz, u n fel de im pozit
in d ire c t), apicon (tu te l ; ru s. opeka, tu te l ); cin (grad,
distincie; rus. cin, grad); cinovnic; del (proces, judecat; rus.
delo, proces, aciu n e, fapt, act, dosar); mirovoi (judector de
pace; rus. mirovoj, adj., de pace"); prav (drept; rus. pravo,
d rept), rzvod (divor; rus. razvod, divor); shod (ad unare
steasc; rus. shodu, a d u n a re ); strajnic;
4. nsuiri sufleteti: h tru (detept; rus. hitryi, iret); malatin
(brav; rus. molodcina, bravul); mladi (tnr; rus. miadsij,
tnr); de-on pamiti (ca am intire; rus. napamiati, ca am intire);
priroda (neam , fel; rus. priroda, n atu r); a socini (a tlmci
visele, visu n u m a s tii a -1 socini c s-m plinete"; rus.
soniat, a co m p u n e ); sovistia (felul, cari aa li-i sovistia
prost, apo sp u n aa prostii"; rus. sovesti, contiina); a trivoji
(a tu rb u ra; rus. trevozit, a deranja);
5. A lim en te. O biecte n leg tu r cu ele: caro (proaspt;
rus. horosij, b u n ); carznc (co; rus. korznka, co); crupe
(boab; ru s. krup, b o ab ); curesc (fum ez; rus. kurit, a
fu m a); piv (bere; ru s. pvo, b ere); scateic (fa de m as;
rus. skterka, fa de m as); stacan (pahar; rus. stakanu,
p a h a r); su h a r (pesm ei; ru s. suhari, p in e uscat); trupc
(lulea; rus. trubka, lu lea); ujina (cin; rus. uzinu, cin);
6 . m b r c m in te : coft (cm euic, h ain ; rus. kofta, bluz,
h a in de d e a s u p r a ) ; laic (p ie le ; ru s . ljka, p ie le de
an tilo p ); snduc (lad; rus. sunduku, lad);
7. Diverse: abizatelno (negreit; rus. obeztelino, negreit);
chiochie (m tu; rus. tiotia, m tu , tanti); ghiaghie (rus.
diadia, unchi, nen e); iarmaroc (trg; rus. iarm rka); a naznuci
(a n u m i; rus. naznacat, a n u m i); a nim i (a nchiria; rus.

SOCIOLBUC

54

TEFANIA CRISTESCU

naimti, a nchiria); neujli (oare?; rus. neuzeli, oare?); parahod


(vapor; rus. parohodu, vapor); poezd (rus. poezd, tren); predmet
(plan; rus. predmetu, obiect); priut (azil, cnd vin doctorii la
p nut?"; rus. priiut, azil); schitc (lips; rus. skidka, rabat); sclad
(depozit; rus. skladu, depozit); a snim ui (a fotografia; rus.
smmatl, a ridica, a fotografia); sutc (tim p de 24 ore, ziua i
noaptea; rus. sutki, tim p de 24 ore, o zi i-o noapte); araban
(trsur; rus. sarabanu, trsur); vecemic, vecerniei (serat; rus
vecerinka,, serat); zcaz (,lucruri de zkaz, lucruri de ndejde;
r u s .za k z, co m an d ); zdrastvi (salut; rus. zdrvstvujte, fii
sntoi); znakomie (prietenie; rus. znakomstvo, cunotin);
Cuvinte strine prin filier ruseasc:
- Franceza; butilc (sticl; rus. butylka / fr. bouteille, sticl); calo
(galoi; rus. kalosi / fr. galoche); cfartiri (gazd; rus. kvrtira,
a p a rta m e n t / fr. quartier); grjetc (etol; rus. gorzetka, etol
/ r. gorge); marutu (rus. marsrut, itinerariu / fr. marche-route);
tufli (pantofi; rus. tiifli, pantofi / fr. pantoufle);
G e rm a n a ; fitifebeli (grad n a rm a ta ru s ; ru s. feldfebeli
p lu to n ie r / germ . Feldwebel); trefuit (am e n d at; rus. straf
am e n d / germ . Strafe).
[Cte] c u v in te n re g istra te la Lexic" s u n t n e ru se ti; [cte]
ru seti (sau p tru n s e p rin filier ru seasc).
Forme arhaice:
-

caciuhe (cel de u stu ro i); de-mncatu (m ncarea); a hldui


(a locui); a mneca (a pleca de dim inea); nebolnav; n'eram
(m m iram ); unealt, unin; pisuit (sortit); zdrt (ordine
stricat) etc.

Forme curioase:
- bcurle, mgad'ele (tte celea); bengos (ugub); hambios
(vesel, g lu m e ); t'erfloag (de la a terfeli);
Formele altele dect cele din limba comun:
- bibani (fasole); ciofal (btaie); a cotili (a ridica); a d ili (a
nlbi); dupc (fluier); hab (bucat); prsade (pere) etc.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

55

Concluzii
Ca aspect g e n e ra l s u n t vizibile n satu l C ornova cele dou
stratu ri de via p e care s-au g refat d o u feluri de lim bi. A lturi
de lim ba b tr n ilo r satu lu i, cu cu lo are de cronic, sau de lim ba
descn tecelo r i fo rm u le lo r m agice - cu c u v in te sau in terd icii de
vo cab u lar al c ro r sens e u n e o ri p ie rd u t i p e n tru m in te a celui
ce ascult, ca i p e n tr u a celui ce le p ro n u n - a p a r form e de
felul lu i m ers" i m d a m " care lo v esc to t aa de n e p l c u t
u re c h e a ca i a m e ste c u l de c u lo ri d in m b r c m in te a lor care
izbete ochiul.
D in acest p u n c t de v ed ere, C o rn o v a se afl cam n fru n tea
coloanei ce indic tra n sfo rm rile lingvistice ale sate lo r n o astre.
Cauza esen ial a sch im b rii e d ato rit n p rim u l rn d , i p e n tru
m u lte din satele n o a stre , spargerii u n it ii de via econom ic.
C o m u n ita te a lingvistic a u n u i sat a d us cam p n p rin secolul]
19 o via izolat, n ch is n m arg in ile ei, cu obiceiurile ei etc.
Fiecare sat cu m e te u g a rii lui, cu v iaa lui sim pl, i aju ngea.
Totul se p e tre c e a n u m a i n s n u l u n it ii. N u m ai g raie acestei
u n it i eco n o m ice s-a p s tra t u n ita te a lingvistic a u n u i sat. Fa
de individ, c o m u n a ex ercit o a c iu n e n iv e la to a re. Dac venea
u n str in d in tr-u n sat vecin, ce se csto rea cu o fat de aci, el
era re p e d e n iv e la t lingvistic de c o m u n .
Cile de c o m u n icaie, ns, [i] blciurile [n ]m u lin d u -se au
fcut ca satele s-i piard in teg ritatea lo r econom ic. Prin aceasta,
u n ita te a lingvistic a fost a m e n in a t .
V enind n c o n ta c t cu o ren ii, a sc u lt n d lim ba acestora, ea
li s-a p ru t m ai fru m o a s i a u n c e p u t a o d isp re u i pe a lor,
c o n sid e r n d -o ca u n se m n de in fe rio rita te , de njosire.
Propagarea faptelor de limb e supus acelorai legi ca i obiceiul
i m oda de exfem plu]. De altfel m oda n m brcm inte, n cntece
sau dansuri e cea care a intro d u s n C ornova u n n u m r m are de
cuvinte cu valoare de circulaie n lu m ea generaiei tinere a satului.
S u n t cele d o u fe e a n ta g o n is te , d e n u m ite de S a u ssu re
spiritul p a rtic u la rist" (esprit de clocher), p rin care c o m u n ita te a
lingvistic r m n e c re d in c io a s tra d iie i, i cellalt, la lorce
d 'intercourse", care creeaz c o m u n it ile d in tre o a m e n i i care
co r[ect]eaz efectele celui d in ti.

SOCIOLBUC

56

TEFANIA CRISTESCU

De m ersul limbii i d de altfel n b u n m sur seama steanul


com ovean (fie). N um ai vechile generaii m ai privesc nc limba ca
pe o em blem drag a locului natal. Limba colorat m oare pe buzele
ultim ilor btrni ai satului. De aci m area grij a dialectologilor de a o
fixa pe hrtie. P entru sociolog ns, schim barea aceasta este deosebit
de interesan t. De aceea el n u se las te n ta t de vorba sftoas a
btrnilor, ci cauta s surprind schim barea i cauzele ei, tot aa dup
cum din m aterialul de literatur popular el n u prinde nu m ai pe acela
care izbete prin estetism ul fo n n ei i vechim ii lui, ci culege tot ce are
valoare de circulaie n sat, indiferent de form i finee de fond. Aci
este caracteristica esenial a atitudinii noastre. De aceea, p utem spune
ca limba satelor noastre are tendine de pierdere n limba com un.
Aceasta va m vinge de altfel n m o d fatal i m ai repede dect credem
deoarece are de partea ei coala i cazarma.
Glasul d ialectelo r a su n a t i so licitudinea de an ticari ce le-o
a ra t dialectologii p ro b e a z ea nsi c n e aflm n faa u n o r
lu c ru ri tre c u te , ap ro a p e m o a rte .
A lte fenom ene lin g vistice de se a m n sa tu l Cornova
Trilingvism ul: m o ld o v e n e a sc , pe rosie", pe ru m n ie "
Lim ba c o m u n a satu lu i.
L im baj[ul] m agico-religios.
Lim bile teh n ice.
Ia r ca lim b i sp e c ia le , p s re tile " (care in tr p e rfe c t n
p ro cesu l de u rb a n iz a re al satu lu i).
Colaborarea tu tu ro r echipelor la problem ele de lim b
[Cadre:]
Cosmologic: T oponim ie. N u m iri de p la n te i a n im ale.
Biologic: D efecte fiziologice ce a r in flu e n a asp ectu l fonic al
vorbirii. D en tiiu n e a .
Psihologic: In flu e n a m e n ta lit ii a su p ra lim bajului. C reaiile
in d iv id u ale n lim baj.
Istoric: F orm e de lim baj re fe rito a re la v echi in stitu ii steti.
S u n t cu v in te care se tra n s m it sch im bate ca fo rm i ca sens
- din care se p o a te re c o n stitu i tre c u tu l.
D eviaiile [de] sens ale u n u i c u v n t n diverse epoci istorice
m dica procese sociale im p o rta n te care, fr o cercetare a lim bii
p o t scpa sa v a n tu lu i istoric.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

57

A deseori istoria u n e i lim bi p rezin t n rezu m at istoria unei


naiuni. Iat u n pasaj din D arm esteter, Cours de grammaire historique
de la langue frangaise I-IH, p. 139: Toat regalitatea rustic merovingian
retriete n cuvintele franceze viile (adic villa: m oioar) i cour
(vechiul francez court din latinul cohortem: curte de psri), n connetable
(adic eful grjdarilor), n marechal, adic rnda la cai...".
La n o i s u n t in te re s a n te co n statrile de acelai g e n fcute de
Dl Prof. C an d rea n le g tu r cu c u v n tu l ro m n esc d in B anat,
nmae oaie", c u v n tu l fr u p t sau pat.
M a n ifest ri
Spiritual:
Lim baj m agic (descn tece) - In terd icii de v ocabular. Limbaj
n d u lcit (d e n u m ire a bolilor).
M o ra lita te - P o re c le . O rig in e a lo r in d iv id u a l . L an sare.
C irculaie. C u v in te lo v ite de o stra c ism (n ju r tu ri, b le ste m e).
C uvinte d o ta te cu b re v e t de distincie.
Tehnologie - T erm en i teh n ici.
L ite ra tu r , m u z ic , d a n s - lim b a lite ra tu rii. D e n u m iri de
cntece i jo cu ri.
A rta - [D en u m iri de] e s tu ri.
Uniti: Evrei. igani. L im bajul copiilor.
Utilitatea cercetrilor lingvistice ch iar p e n tr u fiecare specialist.
Nota editoarei: M a n u s c r is n e s e m n a t to ta liz n d 33 p ., n u m e r o t a te pe
su b cap itole, iar n u d e la n c e p u t i p n la sfrit. A tribuirea s-a fcut pe
baza grafiei i a c o n in u tu lu i. A m n lo c u it prin

vorbjire] form a vorb, prin


parole; i prin cor[ect]eaz

care t.C. traducea, n 193 1 , te r m e n u l sau ssu rian

form a corijeaz. U ltim ele 5 p. a le m a n u sc r isu lu i cu p rin d c u v in te ruseti


scrise cu caractere cirilice. L e -a m transliterat n ediia d e fa. A m ord on at
su bcapitolele u rm n d ind icaiile cu prinse n su b cap itolu l Planul de cercetare.
N u a m gsit fie sa u p a g in i m a n u sc r ise d e z v o lt n d tr ilin g v ism u l. D e
psreasca" d in sa tu l C o r n o v a s-a o c u p a t M ih a i P op, care a pu blicat
articolu l Contribuii la studiul limbilor speciale din satul Cornova: psreasca n
Arhiva", X (1 9 3 2 ), nr. 1-4, p. 4 4 3 - 4 4 6 . n su b cap itolu l Colaborarea tuturor
echipelor..., t. C ristescu e n u m e r e c h ip e le n fu n cie d e sc h e m a gustian
a C adrelor i M anifestrilor. T extu l d e fa o c u p o p o z iie in term ed iar
n tr e sc h e m d e e x p u n e r e i p rim red actare i p rezin t e le m e n te de
oarlitate p e care n u le -a m ed itat (S.G .).

SOCIOLBUC

Tablou de informatori-tip
Echipa Manifestri spirituale

Tabloul de fa in e se am n m o d c o n c o m ite n t de u r m
to arele categorii de fap te o p e ra n te n c o m u n a C ornova:
1 ) stare social (dvoreni, mazili, grajdanini, m escianini, rani);
2 ) s ta re m a te r ia l (d u p a p r e c ie re a o a m e n ilo r d in s a t
n treg it cu d a te le fiei eco n o m ice: fo a rte b u n bun*
b u m o ar, rea);
3)
dC VrSt te re sa n te n satul C ornova: b trnii peste
65 de ani; [cei] n tre 65-31; n tre 31-21, tin erii cu a rm ata
tacu ta m R o m n ia; n tre 21-12 i copiii sub 12 ani4) sex.
Se va cerceta, n co n secin a, cel p u in u n in fo rm a to r p e n tru
ecare p e rm u ta re posibil a e le m e n te lo r acesto r p a tru categorii.
P u n c tu l de p le c a re n d e te rm in a re a p e rm u t rilo r d in care
re z u lta to a te tip u rile d e in f o r m a to r i ale a c e s tu i ta b lo u fiin d
rep artiia pe clase sociale, se va cu ta ca tip u rile re p re z e n t n d
variaiile pe varsta i sex s fie alese din aceeai fam ilie (se va ine
seam a n deosebi de gosp o d riile cercetate de echipa U niti)
Se v o r cerceta d eo seb it u n it ile de ras i lim b (evrei, rui
g erm ani, igani). La fel, d a t fiind n u m ru l m ic i im p o rtan a m are
a in te le c tu a lilo r i a b trn ilo r, v o r fi cercetai toi re p re z e n ta n ii
acestor categorii. Pe lng in telectu alii co n d u c to ri ai satului, fa
de care toi cei d in a in te s u n t condui, se v o r cerceta deosebit i
ceilali c o n d u c to ri ai vieii steti ca tip u ri re p re zen tativ e .

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

59

Segm ente cercetate in teg ra l


Intelectuali:
-P r in te le Io n Zam , 65 an i, S e m in a ru l Teologic C hiinu, 1889.
- D irector Porfirie Iov, 43 ani, coala N orm al B araboi-Bli, 1906.
- n v t o r Sim ion Popa, 30 an i, coala N orm al Piteti, 1922.
- n v t o r Vasile Roea, 28 ani, coala N orm al Piteti, 1925.
- n v t o a r e N a d e jd a V ascan , c o a la N o rm a l C h i in u Sf. G heorg h e-C iu c, [anii 1920].
- Nadejda Mihailovici, 24 ani, liceniat Facultatea de Litere Iai, 1931.
- A n a Luca, 18 ani, coala N o rm a l C h iin u , cl. V.
- D u m it r u Tacu, clase se c u n d a re , [anii 1920],
- M ihail N e m e a n u , n o ta r stesc.
Uniti de lim b i ras
Evrei
- B uium Creiderm an, 78 ani, v enit n com un [n] 1869, casa nr. 55.
- B ercu W e ism a n , 65 a n i, fa m ilie cu tre i g e n e r a ii tr ite n
C ornova, [ncep n d d in an ii 1820], casa nr. 99.
- H u n W eism an, 27 an i, v e n it [n] 1930, a rm a t fcut, um blat,
casa nr. 117.
- Leiba C reid erm an , n s c u t n C o rn o v a, 50 an i, casa nr. 191.
- R u z a W eism an, 58 an i, casa nr. 201.
- Leiba D iam an t, 35 an i, v e n it n c o m u n p rin soie.
igani
- C iobu Ignat, vcar, casa nr. 263.
- C h im in g er Vasile, casa nr. 331.
- D rosu S im ion, fierar, casa nr. 257.
- D ru m e a Sim ion, casa nr. 328.
- D ru m ea Trofim, casa nr. 330 b.
- D u m in ec Iacob, casa n r. 330 a.
- M u rg u le Vania, casa nr. 327.
- P tracu Ilie, casa nr. 329.
- Vioar G rigore, casa nr. 220.
- Vioar Filip, casa nr. 312.
Rui
- C ojocov Tim ofte, casa nr. 165.
- G reeliu c Ionic, casa nr. 15.
- G rigorovici, casa nr. 314.

SOCIOLBUC

60

t e f a n ia c r is t e s c u

- Ivanciuc, casa' nr. 24.


- M a r tin e a c , casa nr. 207, 237.
- Naclacevski, casa nr. 64.
-P iro g o v , casa nr. 63.
- Trefaniuc, casa nr. 311.
- Cravcenco, casa nr. 129, 130,
- Bizim ian, casa nr. 107 a, b.
Germani
- K lenk, casa nr. 338, 339.
Nou-venii
- Dorohoiu, casa nr. 246.
- Ilievici (m a c e d o n e an ), casa nr. 249.
- Sandu, casa nr. 90.
- Sava, casa nr. 207.

- Sloveneanu Gheorghe, casa nr. 333.


Btrni - Btrne (peste 60 ani)
- Zm eu Tim ofte, 75 ani, casa nr. 25.
- Socol Dumitru, casa nr. 218.
- Roea G.C., casa nr. 1 1 1 bis.
- IIcu Ion, 73 an i, casa nr. 204,
-R o e a D u m itru , 72 an i, casa nr. 138.
- R o e a P etrach e, 71 ani, casa nr. 9 7 .
- B adiu A ndrei, 71 an i, casa nr. 182 bis.
- D odon G rigore, 71 ani, casa nr. 174.
- Popa Vasile Feodor, 69 ani, casa nr. 258.
- D arie Ion, casa nr. 160.
- Bizimean, T., casa nr. 107.
- U rsu Ion, 67 an i, casa nr. 133.
- Purcel Vasile, 6 6 an i, casa nr. 206 bis.
- oim aru G h eo rg h e, 65 an i, casa nr. 202.
- D a r ie G heo rg h e, 65 an i, casa nr. 26.
- P uiu Ilie, 64 ani, casa nr. 9 4 .
- D o d o n M a n o lach e, 64 an i, casa nr. 162.
-P o p e s c u G h eo rg h e, 63 an i, casa nr. 315.
- Popa Vasile D., 63 an i, casa nr. 11.
- C ojocaru Vasile, 62 an i, casa nr. 106.

- Grosu Nicolae, 61 ani, casa nr. 115.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

61

- D o d o n Vasile, 61 ani, casa nr. 147.


61 a n i, c a s a n r. 310.
- R o e a I.V., 61 a n i, c a s a nr. 109.
- O la r iu T o a d e r , 60 a n i, c a sa n r. 10.
- C a e r P e tr u ,

- Spiru D um itru, 60 ani, casa nr. 191.


M aria, 80 an i, casa nr. 46.
-R o a d e d e a l C atinca, 76 ani, casa nr. 38.
- Zm eu M aria, 69 an i, casa nr. 25.
-R o e a M aria, 65 an i, casa nr. 138.
- Popa V arvara, 65 ani, casa nr. 248.
- B izim ean V arvara, 64 ani, casa nr. 107.
- P o p a Vera, 64 ani, casa nr. 131.
- Trofim Vasilisa, 63 an i, casa nr. 239.
- Pslaru A nica, 63 an i, casa nr. 204.
- Darie Cat., 62 ani, casa nr. 160.
- Pop Tudora, 62 ani, casa nr. 258.
-R o e a M aria, 61 an i, casa nr. 97.
- R ileanu Profira, 60 ani, casa nr. 24.
- Roea Agafia, 60 ani, casa nr. 110.
- Chiriac Z enovia, 60 ani, casa nr. 135.
- Popescu E caterin a, 60 ani, casa nr. 315.
- Sclifos Sofia, 60 ani, casa nr. 205.
- V zdoag

Nota editoarei: Text dactilografiat nesem nat totaliznd 5p. n dreapta


sus figureaz m eniunea Manifestri spirituale. Dup toate probabilitile,
textul a fost red actat n n u m ele ntregii echipe care se ocupa de
cercetarea fe n o m e n e lo r sp iritu ale n viaa satu lu i C ornova. Am
respectat ezitrile de grafie n notarea u n o r n u m e (ca de exemplu
Bizimian, B izim ean). U ltim ele dou pagini, in titu la te Transcriere
fonologic n u au fost rep ro d u se n tru c t am recurs, pe parcursul
volum ului de fa, la o redare simplificat a transcrierilor fonetice ale
tefaniei Cristescu. Lista inform atorilor-tip va putea fi com parat n
m od util de cititori cu lista in fo rm a to rilo r cuprins n capitolul
Descnttori i descntai. (S.G.)

SOCIOLBUC

Descntatul n satul Cornova (Plan III)


tefania Cristescu

E lem ente

I. Descnttori
1. Fie speciale p e n tr u fiecare in fo rm a to r, cu indicarea:
- N u m e, p re n u m e , p o recl (dac are)
- V rst
- Clas social (g rajd an in , d v o rean , m azil, ra n )
- Ce d escn tece tie?
- S pecializare
- De la cin e? De c n d [le] tie?
- D escnt efectiv? Sau tie n u m a i, fr s d escn te?
2. Cine d escn t? Ce caliti treb u ie s n d ep lineasc cel care
d escn t? Copil? N ecsto rit? B trn ?
3. Ce crede d e sc n t to ru l desp re eficacitatea d esc n te cu lu i
su ? De u n d e v in e ea? De la c u v n t? D e la ob iectele
n tre b u in a te ? De la D u m n e z e u ? Etc.
4. Ce crede satu l d esp re d e sc n ta t? R elaiile n tre d e sc n t
to r i descn tai. Ct se p ltete de u n descntec? n bani?
n n a tu r ?
5. R elaiile d e sc n t to rilo r n tre ei. F o rm eaz ei o u n ita te n
cadrul vieii steti? R e c u n o a tere ? B rfire etc.

II. Descntatul propriu-zis (tehnic)


1. D escn tece-tip
2. V ariante v erb ale i te h n ic e . De aci reiese: a) cine i de ce
se descnt?; b) Cnd?; c) U nde?; d) O biecte n tre b u in a te
p e n tru d e sc n ta t [...]

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

63

Nota editoarei-, t e x t d a c tilo g r a fia t d in ca re n i s-a p s tr a t, n a r h iv a


p e r so n a l a te fa n ie i C r istescu , d o a r p rim a p a g in . P u n c te le I. 1, 2, 3,

Descnttori i descntai
Materiale a v o lu m u lu i d e fa. P u n c tu l II. 1 e s te ab ord at
n su b c a p ito le le Descntece de boal, Descntece i vrji de dragoste i de ursit
i Alte descntece, vrji, leacuri a le a c e le ia i se c iu n i. (S.G .)
5 i II. 2a, 2b, 2c, 2 d fac o b ie c tu l c a p ito lu lu i

d in s e c iu n e a

SOCIOLBUC

Practica magic a descntatului (Plan IV)


tefania Cristescu

1. In tro d u c e re
2. D escn tatu l - F o rm e-tip :
A. Practici: a. R itu ri de in tra re ; b. R itu ri m a n u a le (form e);
Obiecte m agice (generale, speciale); c. R ituri orale (forme);
d. R itu ri de ie ire ; Condiii: loc, tim p , r e g le m e n t r i]
nu m erice.
B. Reprezentri: a. p e rs o n a le ; b. a p r o p r ie t ii] m ag ice a
su b st[an ei] utilizate; c. a eficacitii.
C. Agent magic: a. vechi; b. d in satele d in ju r; c. actual.
D. Relaii: a. D escnttor-descntat (plat); b. D escnttori ntre
ei. Treceri i iniieri; c. A titudfinea] gr[upului] social fa de
descntat. M ajoritatea satului. Intelectualii satului [...]
Nota editoarei: Pagina nti a u n u i plan nesem nat din care nu ni s-a
pstrat restul. A tribuirea s-a fcut pe baza grafiei i a coninutului,
n titlu a fost barat continuarea n satul...". Indicaia (Plan)" ne
aparine. Nu suntem n m sur s datm cele trei planuri pe care le
reproducem. Ordinea n care o facem e deci aleatorie. (S.G.)

SOCIOLBUC

Practica maqic a descntatului n satul Cornova


(Plan V)
tefania Cristescu

I. In tro d u c e re
II. D escntatul. F orm e-tip de descntat: a. de boli; b. de dragoste.
A. P ractici: Elemente 1. Observane (ritu ri de in tra re ),
s p la re p e m in i e tc .; 2. R itu ri m a n u ale (F o rm e ).
O b iecte m ag ice (g e n e ra le , sp eciale); 3. R ituri orale.
Form e: C teva cuvinte; Dialog; Personificri; Invocaii;
D escrierea ritu lu i m a n u a l etc. P re p o n d e re n a ritu lu i
oral n satele n o a stre (lungim ea descntecului); Condiii
- 1. Loc; 2. Tim p; 3. R eg lem en taie n u m eric .
B. R e p re z e n t ri: 1. Reprezentri personale - F iin e le i
lu c ru rile in te r e s a n te n rit. P e rso n ific a re a b o lilo r:
Sprietul", C easul ru ", Avizuca" (m ai cu seam );
2. R ep rezen tare slab a proprietilor magice ale substan
elor utilizate; 3. V iziunea precis a eficacitii.
C. A gent magic: cel care ndeplinete ritualul, chiar nespecialist. N u m ru l descnttorilor, a. Vechi ageni magici Sptria, Stvrichioaia; b. Ageni magici din satele din ju r
- la M nzteti (6 k m ), Perival (25 km ). Aci se duc cei
c ro ra li s-a u fu r a t v ite , s li se n to a rc pag u b a";
Condrteti, dar m ai ales C om eti; c. Ageni magici actuali
- Specialiti; B otnria, Raveca M arjine (dragoste), Jieria
(frigri, tiatu l ginii negre), Lliasa, Verua (crticele
[pentru] strns etc.), C rciunoaia (iganc n sat) i alte
dou ignci de la Ichel; Eroi preferai n imaginaia satului
- Anica lu N icolae-a lu A ftenie, a lu A ndrei M anuil,
Anica Pucariu (Pucrioaia), Ileana lu Bzg i, m ai ales,
M aria M ustea.

SOCIOLBUC

6 6

TEFANIA CRISTESCU

]11:} Descnttor-descntat - Plat (bani, natur)- 2


Descnttorii intre e i- Indiferen. Brfire. Treceri i iniieri
in practica descntatului; 3. Atitudinea grupului social fa
de descarnat - Majoritatea satului: 1. ncercri de explicare
a genezei descntecelor; 2 . Eficacitatea nendoielnic a
descntatului; 3. Dracul contra descntecelor. D um nezeu
cu d escn tecele, d a r c o n tra vrjito riei; - Intelectualii
satului: A titudinea ironic a p reo tu lu i Zam.
III. C oncluzii - M eto d a de lu cru . R ezultate.
Nota editoarei: Planul, nesem nat (3 p. manuscris, redactat pe o coal ndoit
m doua), a fost atnbuit tefaniei Cristescu pe baza grafiei i a coninutului
9 1 V erslune an terioar a a c estu i p la n (2 p r ec to -v er so ), p e care
n u a m rep rod u s-o. (S .G .)

SOCIOLBUC

Magicianul este sau nu profesionist?


tefania Cristescu

Teama de v r jito ri
n v ia a re la tiv lin i tit a m a i t u t u r o r s a te lo r ro m n e ti
m o c n e te o s in g u r m a r e n e lin i te : te a m a de v r jito r i. O
re p re z e n ta re n lin ii p recise a a c e sto ra n u - i p o a te oferi d esig u r
n ic io d a t r a n u l r o m n . E l s im te c n d a r e d e -a fa c e cu
v r jito r ia s a u cu v r j i t o r u l . i n c e a r c s se a p e r e . P rin
c o n tra -m ijlo a c e sau n c e rc n d s se p u n b in e cu el sau s-i
cear sfa tu l. Im a g in e a a c e s tu i sau a c e s to r p e rs o n a je de seam
ale sa tu lu i r m n e to td e a u n a c o n fu z i n e d e fin it . E n orice
caz n fiecare clip s u sc e p tib il de n o i a d a o s u ri m ira c u lo a se .
[A g e n tu l] m a g ic se d e s p r in d e o a r e c u m d in to a t a c e a s t
a tm o sfer p ro p ic e su p e rstiiilo r - a p ro a p e fr voia lui. A facere
de calificare so cial, deci. Im a g in e a lu i se fo rm e a z n afar de
a c iu n ile lu i. T rad iiile r e fe rito a re la cei care a u fo st sau la cei
care tr ie sc n s a te le d in j u r n tr e in o s ta re de sp irit special
n c are ilu ziile a p a r ca re a lit i i n c a re le g e n d a i a d e v ru l
du c v ia m p r e u n .
F em eile n d ru m , la rscru ce, n co n v o rb irile de eztoare
a lu n e c de la n e c a z u rile lor, a c ro r c au z a sc u n s c a u t s-o
prin d , la cei care fac r u . E x isten a v r jito ru lu i a p are m ai m u lt
dect real. El crete ca u n ro m a n fan tastic d in leg endele despre
toi cei care au fost, care s u n t m a i d ep a rte . Toate aceste legende
su n t a ru n c a te a su p ra cto rv a p e rso n a je susp ecte d in sat. De ce
lo r le m e rg e m a i b in e ca c e lo rla li, de ce se in d e p a r te de
p re o cu p rile lor, de ce s u n t su rp rin i n a titu d in i curioase. Toi
acetia dev in ad ev rai eroi ai im ag in aiei p o p u lare. Povetile cele
m ai fantastice se b ro d eaz n ju r u l lor. S em icrtu rarii ad au g i
ei poveti fan tastice n t ln ite n lu m e a crilor.

SOCIOLBUC

68

TEFANIA CRISTESCU

Descnttori, vrjitori, fermectori


S a tu l C o rn o v a d in j u d e u l O rh e i e u n e x e m p lu r a r de
su rp rin d e re a acestu i p roces de creare a a g e n tu lu i m agic. Sat n
c a re fo rm e le d e v ia n o u a lu n e c d e a s u p r a f o n d u lu i de
s u p e rs tiie a n c e s tra l . A p ro a p e fie c a re s te a n tie o fo rm u l
m agic, a p ro ap e fiecare s-a a p ra t sau e n stare s se a p ere de
u n lu cru ru. i to tu i satu l i-a calificat specialitii lui. Specialitii
lui n descntece. V rjitorul sau v rjito ria n u lipsete ns.
C o rn o v e a n u l d istinge o a re c u m (d eo arece de cele m ai m u lte
ori are o im agine confuz) p e cel care descnt de cel care vrjete
sau de cel care farm ec. Vrjitor e cel care ghicete v iito ru l (cn
dai cu crile , f. 234, inf. Sofia G ane) sau cel care face vraj de
d ra g o ste " (V raja-i de d ra g o s te ", f. 2 3 6 , inf. O lea lu V anica;
Vrjile, dac iele-s v ajnice, ap i p o s o m o ri o m u p n -n sar.
S n t pe la trg u ri fem ei care tiu s fac vrji", f. 239, inf. Varvara
C ar). Fermecat- C n face cu d racu ie de frm cat", f. 234, inf.
Sofia G an e. Descntecu - sp u i aa n e te v o rg h e " , f. 2 44, inf.
Varvara Car.
Exist n sat cele trei vorbe: vraj, farmec, descntec. D in fie n u
rezult c ei p o t s dea o definiie precis a fiecruia. A pare din
n o u evident m en talitatea s te a n u lu i n o stru, care n u sim te nevoia
delim itrii eroilor si. P e n tru el adeseori cel care tie descnta i-l
m n tu ie de-o boal tre b u ie s tie m ai m u lt dect atta. Dac a
tiut s-i descnte i s-i fac bine, d ac -1 va ruga va ti s-i fac i
de ru , s-i aru n ce farm ece. Cel care face o vraj b u n " (f. 240,
inf. Agafia V. Purcel) d in care aju t u n e i fete sau u n u i biat din sat
s se cstoreasc, p u n n d capt tu tu ro r piedicilor, va ti s fac i
vraj rea , ca s despart doi oam eni. C um p u tere m are are p en tru
ran , n procesul vind [ecrii], form u la vorbit, cu tea m i glas
ncet, cu cuv in te sacadate din care el n u nelege m are lucru, cel
care tie s p ro n u n e fo rm u la u n u i d escn tec va ti d esigur s
p ro n u n e i o form u l de vraj rea.
De aceea i r s p u n d e el d e stu l de convins u n e o ri: Vraj,
d escntec to t u n e ie" (f. 237, inf. O lea lu Vanica) sau D escntecu
iaste i de ghine, iaste i de r u " (f. 236, inf. Olea lu Vanica) sau
ie i-u n d escn tec ru , c a re -1 d escn ca s m o a r o m u " (f. 238,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

69

inf. N astea C ar, 23 a n i, a n a lf[a b e t ], ra n c ). n orice caz


d e sc n tatu l este p e n tru el n p rim u l r n d fo rm u l vorbit: aa
nete v o rg h e", cu scop b u n ; v raja i farm ecu l s u n t m ai m u lt dect
o form ul: u n co m p lex de acte al c ro r scop n u este n u m a i b u n
- ba de cele m a i m u lte o ri e r u (f. 223). n co n secin , agenii
d e sc n t to r - de o p a rte , v r jito r (ferm ecto r) de alta. C iudate
su n t cazurile n care calitile celo r tre i se str n g n tr-o singur
p erso an . C o rn o v a n e va oferi ex em p le.
S atu l Cornova
n atm o sfera confu z a sa tu lu i triesc le g e n d e n ju ru l u n o r
p e rso n a g ii n u de m u lt d isp ru te : O fo st fem ei! D ac-o m u rit!
(f. 176, inf. A n a sta sia B o ia n ). M am a Anastasiei Boian (f. 176);
Marioara Besincii (f. 176), Ileana lu iR u ja u (f. 176), Sptria (f. 177,
inf. M aria Gh. D o d o n u , 41 an i, an alf [abet], v e n it d in D e re n e u )
sau Areft, cea care a m u rit de c u r n d (f. 178, inf. Olea lu Vanica),
Stvrichioaia (f. 179, inf. C onst. D o d o n u , f. 180, inf. Sofia G ane),
Maria lu Gheorghe Ursu, m a m a A nici lu P u cariu , a g e n t [magic]
actual n sat (f. 181, C h iru a Socol, 28 ani, tie carte, m azili),
baba Cocooaia (D om nica Coco; f. 182, inf. A gafia A n to n Purcel),
Blaa lu Ion Tacu (m am a a g e n ilo r [m agici] act[u ali]: Zonia Tacu,
R u x a n d ra S p irid o n G ogic i Ile a n a lu Iz r e a n u (f. 183, inf.
A nastasia B oian, 45 ani, a n fa lfa b et ], d v o re a n c ).
A ceste in fo rm aii: d esp re n o u fem ei - u n e le a su p ra crora
se st ru ie m a i m u lt, d e s p re S p t ria (f. 177, inf. M a ria Gh.
D o d o n u ), d esp re S tv rich io aia, cea care avea draci" (f. 179,
Const. D o d o n u ) p e n tru c in ea o u p rsite su b io ar" (f. 179,
inf. C onst. D o d o n u ).
Specialitatea de descntec-vraj n C ornova e fcutul frigrilor
(care vrea ca s ieie cutare flcu b u n , i face de-i frige inim a i vine
s-o ia pi dnsa" (f. 225, inf. Anica C iubotariu-Pucariu). De acestea
se tem e satul. Ele su n t n satele din jur, la C orneti (f. 225, 356),
M nzteti (f. 184, 185) - d ou vrjitoare, u n a iganc, pen tru fcut
i desfcut de dragoste. Apoi la Perival, u n d e se duc cele crora li
s-a fu ra t u n cal (f. 188), la o jidoaic" n Clrai, la Sineti, la
O nicani (f. 188), la C ondrteti (f. 189).

SOCIOLBUC

70
t e f a n ia c r is t e s c u

capfjtolulj Teama satului


Capfitolul] Mijloace de aprare

b in e 2 " r S 'e ^

ag tilor ma* d =11 care fac sa,

Pe baza grafiei i a coninutului. Am i n T T ^ ' A tnbuirea s' a cui


dou titluri de capitole notate la sU r | US teXt prim ul dintre cele
Potrivit. Textul
ne' a
non professionniste?) pe care 1 am trad
(Lt ma$lcien M7 ou
Publicrii. El pare a repr cn a u n t
V ed erea
vo lu m u lu i co n sacrat i s c Z l Z ^ T T t
n Vederea
t. Cristescu. Ultimele trei rnduri rn f C i
n o v a ' la care lucra
capitole care se configureaz d e i a *
nle (sau tematica) unor
g reaza deja m m intea autoarei. (S.G.)

SOCIOLBUC

Descntece netranscrise
tefania Cristescu

Sofia B oian: de beica cea rea", I.


Ileana M ihailovici (D sclia): de glci rle", II
A lexandra C h e p t n a ru : de strn s, III.
Cristofor Vascan (14 ani, tie carte, mazil): de beica rea, de spriet II
A nica S trm bei: de crti, III (sf.).
d ^ n ^ I I I ( 3f 7 11, anaI^ a b e t ^' ra n c ): Ale deoichi", de glc"
A nastasia Trofim: de sp riet, III (sf.).
M ana M ustea: de deoichi" (2 variante), de pocitur, de spriet IV
Varvara Caar: de pr, IV.
A nastasia B oian: de descu iet", IV.
Ileana Pleca: frigri, IV.
Anica Vasile Jita ru : ju n g h i, IV.
Spiridon ptiboi: de d rag o ste la lu n , de strn s, IV.
Nota editoarei: Text manuscris, nesem nat. Atribuirea s-a fcut pe baza
grafiei i a coninutului. Titlul exact este: Netranscrise. I-am adugat
tennenul Descntece. Pe o coloan separat, al crei titlu nu l-am putut
descifra, sunt indicate, n dreptul fiecrui tip de descntec, cifrele romane
I, II, III sau IV. O lectur posibil ar fi: caiet. Ar fi vorba, n acest caz, de
c? r-U Cal,Cte '1 de Preclzarea sf[rit] cu privire la caietul III) pe care
S ar fi n o tat descntece la Cornova. Nu am gsit aceste caiete
La verificare, intr-adevr, nici unul dintre descntecele m enionate nu
bgureaza intre cele organizate de t.C. n vederea publicrii. Descntecul
e escuiat nu figureaz n fapt deloc n volum. Pe o list intitulat
Descantece-ttp n satul Cornova, t.C. a notat ca inexistente descntecele
de studm a" (nr. de o rdine 25), de vetri" (nr. de ordine 38 +
nsem narea n-am gsit) i de descuiet" (nr. de ordine 3 9 ).

SOCIOLBUC

MATERIALE

SOCIOLBUC

Descnttori i descntai

IN F O R M A T O R I
ALIXANDRA BABII. Vezi ALEXANDRA CHEPTNARU.
- ANDREI BADIU
73 ani. tie carte. tie ru sete. M azil. Casa 182 b.
D escnt de arpe.
Inf.:
A n d rei B adiu
C uleg.: t.C.
21 iulie 1931
D escnt de d eo ch i i de h o r .
Inf.:
A n d rei B adiu
Culeg.: E.T.
2. - VARVARA BADIU
27 ani. A n alfab et. M azil.
D escnt de b u b n eag r.
A ndrei B adiu sp u n e c Varvara tie s descnte. Ea ns neag.
Inf.:
A n d rei B adiu
V arvara B adiu
C uleg.: t.C.
FRANIA LU BZG. Vezi FEVRONIA CHIRI AC.
MITE A BZG. Vezi DUM ITRU CHIRIAC.
BOGHIU. Vezi GHEORGHE POPESCU.
ANICA LU BOGHIU. Vezi ANICA lu M an o lach e POPESCU.
3 . - A N A BOIAN
46 ani. A n alfab et. D v o rean c.
D escn t de d eochi.
tie de la bunica ei, N astasia Trofim, care a m u rit acu m 25 ani.
Inf.:
A n a B o ian
Culeg.: t.C.
1.

SOCIOLBUC

76

TEFANIA

c r is t e s c u

4. - (A)NASTASIA (NASTIA) BOIAN


41 ani. A n alfab et. D v o rean c
D escnt de glci, pr, n jit, d escuiat

r S 2 -
Inf.:

5. - CLAVA BOIAN

A nastasia B oian

Culeg.: t.C.

14 ani. A n alfab et. D v o rean c


D escnt de njit.
Inf.:
6.

- SOFIA Colea lu BOIAN


60

Clava B oian
tC

ani. Analfabet. Dvoreanc.

D escnt de sp riet, strn s, ju n g h i, baghi.


E ruda cu Anastasia Boian. Descnt n sar

s poate-mpca c ie fumeie nevoia".


Inf.:

ia
'

CUm

Anastasia Boian

Descnt de spriet i de strns.


^
Descnt n sat. tie de la moul ei, Tudorache Roea (mort)
Inf.:
7.

- VASILINA BOIAN
60 ani. A nalfab et.

CUleg" t' C

a . a r ! C t a de d rag S,e 13 S0 C E

x
Face i desface".
j

A gafia V. P urcel

!n descm ecul de

Inf.:
Vasilina B oian
Culeg.: t.C.
Inf.:

A nica S trm bei

BOLDOREANCA. Vezi ARGHIRA DUMITRIU


88 . -TF^PMfAB
J NARU' VCZi A R W TINA BUTNARU.
IEREMIADBOTNARU
78 am . A nalfab et. ran. (t.C.; 25 iulie 1 9 3 1 ).

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia


9.

77

- IVGHENIA BOTNARU (JIERIA)


54 ani. A n alfab et. ranc.
N scut la D ereneu. V enit acu m 19 ani, la vie, la Printele".
S p e c ia liz a t n d e s c n t e c u l d e fr ig r i. A n v a t d e s c n t e c e l e

n c d in c o p il r ie , d e la m a m a e i. n sa t e v e s t it .

fnf.:
Ivghenia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
La aiasta cu t ie tu gin ii de ursit, api s d u c m ai m u lt. Vin
de p in t te satele d im p re ju r: d in R d en i, d in D e re n eu , de pin
H irova, di pi la C ru o aia, di p in G h ilien i. Ia o a v u t o m am
b trn tare, o a v u t pite obzi de a n i c-o m u rit i m ai an. Aceia
m u lte feluri de d e scn tee-o tiu t -api ia o -n v a t. B trn a iera
de la D eren eu , da aiea o m u rit".
Inf.:
A nica S trm bei
Culeg.: t.C.
Pe E v g h en ia B o tn a ri o tie, o ia o a m e n ii d in N pdeni, din
C ondrteti, de la m o a rte te scoal". (E vorb a de vrjile pe care
tie s le fac cu g ina n e a g r ).
Inf.:
N astia B oian
Culeg.: D.I.
Api Iv g h en ia Jie ria tie de t ia t gin a folosti chiar".
Inf.:
Glea lu Vanica.
Culeg.: t.C.
BOTNRIA. Vezi JOIA BOTNARU.
10. - JOIA (ZOIA) BOTNARU (BOTNRIA)
73 ani. A nalfab et. ranc.
D escn t de frigri, sp riet, o rb al, d rag o ste, n jit, strns,
h u d m , deochi, vac. A n v a t de la m a m a ei, C atinca lu Ion
Pleca (care a m u rit a c u m 30 de an i). A n v a t s d escn te cnd
avea ea 25 an i. F u ra d esc n te c u l. M am a C atinci, D om nica lu
Toader Bzg, tia d in b tr n i, de cn d s-o fcu t C ornova". A
n v a t i ea fata, pe Ilean a lu T udose T rufanuic.
Inf.:
Joia B o tn aru
Culeg.: t.C.
Ifim ia lu M e re u tie m u lte . D ac-i a B o tn riei fat! i
B o tn ria tie cte c o a rn e -n p u tin ".
Inf.:
O lea lu Vanica
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

78

TEFANIA CRISTESCU

1 1 . - AR(I)TINA BUTNARU
25 ani. A n alfab et. ranc. (t.C.)
12. - NATEA CAR
23 an i. A n alfab et. ranc. (t.C.)
13. - VARVARA CAR
40 ani. A n alfab et. M azil.
V enit de 25 a n i d in N p d en i.
D escnt de pr.
A n v a t d e sc n te c u l de la m a m a ei, M aria lu Vasile P ro h u
(a m u rit a c u m 20 a n i). L-a fu ra t. D escnt ra r n sat p e n tru c
n u se pltete.
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.
V arvara C ar tie a face vrji de ju d e c a t . Ei d o b n d esc
n to d e a u n a cu ju d e c ile ".
Inf.:
Agafia A n to n Purcel
Culeg.: t.C.
14. - ALEXANDRA CHEPTNARU (ALIXANDRA BABII)
50 ani. A n alfab et. ranc.
Venit d in D e re n e u .
D escnt de strn s, de cel p ierit.
A n v a t d escn tecele de la m a m a ei. Se b u c u r de m u lt
vaz n sat.
Inf.:
A. C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.
A lixandra B abii tie de eal p erit. A eaia-i ta re srm an!
N -are p m n t. N u m a d in d escn tee e m i fae ie. O chiam ,
sraca!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
15. - ILEANA CHEPTNARU (SVOIANCA)
60 ani. A n alfab et. ranc.
N scut n C ocodni.
Descnt de orbal, deochi, strns, bu b neagr, h u d m , njit.
V enind str in aci n sat, a v n d copii i n e c jin d cu ei, u n d e
se ducea de d escn ta, p rin d e a i ea d escntecul.
Inf.:
I. C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

79

R u x a n d r a o im a r u i z ic e L l ia sa " .

Inf.:
R. o im a r u
C uleg.: H.H.St.
16.-B L A A CHEPTINE
46 ani. A n alfab et. ran c.
N scut n N p d en i. V enit de 25 a n i n C ornova.
D e s c n t d e c a ir l c , o r b a l.

D e s c n t e fe c tiv . A n v a t de la m o n e a g u l N e c u la i a
I o s p o a ii, c a r e o d e s c n t a p e m a m a e i.

Inf.:
B. C h ep lin e
Culeg.: t.C.
28 iulie 1931
17. - DUMITRU CHIRIAC (MITEA BZG)
46 ani. tie carte. ran .
D e s c n t d e d e o c h i i d e n jit.

A n v a t de la m a m a lu i, A nica C h iriac (m o a rt ac u m ).
In fo rm aie in d irect, de la fiica lui.
Inf.:
F ev ro n ia C hiriac
C uleg.: t.C.
18. - FEVRONIA CHIRIAC (FRANIA LU BZG)
13 ani. tie carte. ran c.
tie descn tece de d eo c h i i de p o c itu r .
^ ^
E fiica lui D u m itru Chiriac. A n v at de la tatl ei. Nu descanta.
Inf.:
F ev ro n ia Chiriac
C uleg.: t.C.
19. - NATALIA CHIRIAC (A LU ZOSN)

40 ani. Analfabet. ranc.


D e s c n t n s a t d e n j it , s p r ie t, s tr n s .

Inf.:
F rania lu Bazg
Culeg.: t.C.
20. - VASILE CHIRIAC
34 ani. tie carte. (t.C.)
21. - ZOIA CHIRIAC (ZOSNOAIE)

80 ani. Analfabet. ranc.


O r ig in a r d in D u m b r j ia .
D e s c n t d e t ta r c , c e i r i, d e o c h i , o r b a l.

SOCIOLBUC

80

t e f a n ia

c r is t e s c u

Sora cu Anica lu Manolache Popescu Boghiu. Iele-o vinit nvate".


Inf.:
Ilean a Pleca
Zoia B otn ria
Culeg.: t.C.
2 2 . - ALEXANDRA CIOBANU (RUJNOAIA)
40 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de cairlc i b u b n eag r.
V n a A n v at de Ia m a m a ei, Ilean a lu R u jan (a
m u rit de 2 0 am ). D escnt stran ic g h in e". D escnt n sat.
Inf.:
M aria M ustea.
Culeg.: t.C
23. - IGNAT CIOBU (CRCIUN)
58 ani. A n alfab et. igan lin g u rar. (t.C )
24. - ANICA CIUBOTARU (PUCRIOAIA)
44 ani. A n alfab et. ranc.

orbalbeS ntS dC bUb nCagr' alb3' Cd r l j ln' cel Pierit'


E vestita m sat. O tiu t m a m a m ea (M aria G h eo rg h e U rsu)
i io a m desprins".
b
'
Inf.:
A nica C iu b o taru
Culeg.: t.C.
Anica lu A n d rei C iu b o ta ru tie bin e descnta".
Inf.:
C o n sta n tin D o d o n u
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
Anica lu P u cariu , v in e din alte sate la d nsa c ia tare
tie g h m e i tree!"
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
Io ieram la ie i Paa (n ev asta d reap t a lu P e tru iu ) m i-o
spus: zae, vai Ole, ze, n u m ai de P e tru aiea cu m n u -s ieu
fat de p op. C ze c o fost n tr-o d u m in e c i iei n -o av u t
rabd are; tt n o a p te a s-o p rim b lat. i zce c-1 frije la inim i
c-i ie d o r de-acas. Da lui i-era d o r de dnsa c-1 frijea ia de-asi
cu farm ie" (adic A nica lu P u cariu ).
Inf.:
Olea lu Vanica
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

81

Anica lu P ucariu triete cu a Iu P e tru u . i b rb a tu iei nii


n u vede. C fem eia care-i h tr b rb a tu p ro st ze:
- Ta i, b rb ate, n u crede i vedz tu cu oichii; da ascult e-
sp u n io. Ia tie s'fac farm ie".
Inf.:
O lea lu Vanica
Culeg.: t.C.
25. - ANTON CIUBOTARU
27 ani. tie carte. (t.C.)
CIURLAN. Vezi DUMITRU SOCOL.
CODIASA. Vezi ILEANA Toader DORII (DARIE7 )
26. -IR IN A COJOCAR
2 1 ani. A nalfab et. ranc.
D escnt de njit.
Inf.:
I. C ojocar
Culeg.: t.C.
CRCIUN. Vezi IGNAT CIOBU.
CRIUNOAIA. Vezi DOM NICA MURGULE.
27. - AGAFIA Io n DASCLU (GHEOAIE)
56 ani. A n alfab et. ranc. O riginar d in Isvoare.
D escnt de dragoste.
Inf.:
A.I. D asclu
Culeg.: t.C.
G heoaia tie m u lte de la m a m a ei. Ei s v e n i de la Isvoar
io n u -i tiu. tie-a d e scn ta de m u lte i de tte. A descn ta i
p in tru vite tie i cnd aa o m u strc o gosp o d rie, tie a tocm i".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
Gheoaia am arnic ii drcoas. Io m -am dus odat la dnsa s-ni
descnte vaca de njit (s-nchega laptele). Da ie zce: Sofic, s vii la
m ine -oi descnta io vaca. -o dzs c s-i aduc u n ou, o leac de
tre sare. io i-am dus, ni-o descntat vaca n u s-o-ndreptat vaca".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
Agafia G heo aia l-o fcu t pe fio ru -so d e-o u m b la t n e b u n
ca s n u s'd u c la ju d e c a t c -u n jid a n de-aici d in sat, c-avea s'fac
ostrov (s ad la n c h iso a re )".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

82

TEFANIA CRISTESCU

_ Z

Ca^ , T l UaSCalU UHel & e s fac vrji, e adevrat?

tiut c-aa! G heoaia tie m ulte, ia m an a de la vaci, am gete


m ulte, plng m u lte dac pltete. Ea cu ci triete? Cu aistea triete"
N u muncete de loc?
r , c t "MUnCe1t! i ea da s ch iam o tie fitecare, s due i
atiga, a re u n biet, u n b ietan , n -a u cas, stau n tr-o cas f r'
de p rin i, p u stie, ed n tr-a c eia".
- Oamenii se tem de ea?
G
i
,? 1C de/ a ' CC face' aceia n u tie de P cat, n u s uit
la p acat da D u m n ed zu . Ah! ceie, D o a m n e firete, api s cheam
are copchn,
coDchiaUp ai p l n g e i-i
" nfae
ici 03
a *el care ^
are
ruCUm'
".

lu a t m an a i

Inf.:
A. S lobozianu
C uleg.: t.C.
iulie 1931
28. - PAVEL G h eo rg h e DASCLU
18 ani. tie carte. ran.
Face crticele (p e n tru strns").
Inf.:
Ilean a Pleca

Culeg.: t.C.
DSCLI. Vezi ILEANA MIHAILOVICI
29. - VERA DNG
33 an i. tie carte. tie ru sete. M azil.
F at n e m rita t .
Face crticele (p e n tru strns").
Ea sin g u r s-a g n d it la asta, a c u m 8 ani.
Inf.:
Vera D ng
Culeg.: t.C.
30. - CONSTANTIN DODONU
38 ani. tie carte. tie ru sete. M azil.
D escnt d e jo ln .
A n v a t d e sc n te c u l de la A n d re i U rsu (triete).
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
31. - M ARIA G h eo rg h e DODONU
41 ani. A n alfab et. Venit din D e ren e u (t.C.)

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova Basarabia

32. - ILEANA T oader DORII (DARIE?) (CODIASA)


50 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de cel p ie rit i de altele.
D escnt n sat.
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
33. - ILEANA lui Vasile DORII (DARIE?)
40 ani. A n alfab et. ranc (t.C.)
RAVECA DORII. Vezi RAVECA M ARJINE.
A LU M aftei DORM ITORU. Vezi RUXANDA ROCA.
34. - ANICA lui S im io n DRUME
50 an i. A n alfab et. iganc lin g u rri.
St la Ichel.
D escn ta de sp rie t, d ra g o ste , beica re a , jo ln , stu d n i ,
cioparlajia, ju n g h i, b u b n eag r.
C u m n a t cu Ile a n a lui C ostache tirbu. tie de la tatl ei,
A lexand ru tirbu, care cu n o tea m u lte descntece. Anica descnt
ra r tn sat. D escnt cui v ine la ea.
Inf.:
I. tirbu
C uleg.: t.C.
35. - ARGHIRA DUMITRIU (BOLDOREANCA)
27 ani. tie carte. tie ru sete.
N scut n N p d en i. V enit aici de 6 ani.
tie s d e sc n te de d e o c h i, b u b n e a g r , t ta rc , o rb al,
ju n g h i, h u d m , n jit, glci, strn s, pr.
D ar n u p rea descnt n sat. A re copii m ici i n u -i bine. E nora
Nastasiei B oldoreanu (de aci porecla), care tie s descnte de m ulte.
Inf.:
A. D u m itriu
C uleg.: t.C.
36. - NATALIA DUMITRIU
38 an i. A n alfab et. M azil.
D escnt de alba.

37.

Inf.:
N. D u m itriu
Culeg.: t.C.

- SOFIA GANE
24 ani. tie carte. tie ru sete. M azil.
D escnt de ursit.

SOCIOLBUC

84

TEFANIA CRISTESCU

E n e p o a ta lui Popa Z am , crescu t de el.


Inf.:
S. G ane
Culeg.: t.C.
38. - (A)NASTASIA GANE (A)
40 ani. A n alfab et. (D.I.; a u g u st 1931; I.I.)
39. - TUDORA C ostache GIN
45 ani. A n alfab et. ranc.
Venit d in O nicani.
D escnt de cairlc i pr.
D escnt p u in . A n v a t n O nicani, de la m a m a ei.
Inf.:
M aria M u ste a
Culeg.: t.C.
Tudora C ostaiche G in triete c -u n o m care-o a v u t ase
copii. I-a lepdat i triete cu dnsa. Iei s a m n d o i de la Onicani.
ia i-o fcu t farm ie... tia-s de la diavolu. i m a re p c a t s
vrjeti... Fratele ei triete cu sora om u lui iei de-am u. M are pcat!"
Inf.:
A lex an d ra P uiu
Culeg.: t.C.
GHEOAIA. Vezi AGAFIA Io n DASCLU.
ALEXANDRA Spiridon GOGIC. Vezi ALEXANDRA PTTBOI.
40. - RUXANDA. S p irid o n GOGIC
38 ani. A n alfab et. ranc.
A sta-i s rm a n m a i o b ijd u it d e sc n t -n sat".
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
SPIRIDON GOGIC. Vezi SPIRIDON PTIBOI.
41. - ANICA GORE
30 ani. A n alfab et. M azil.
Fiica V itorei V scan. M rita t n R deni.
D escnt de arpe.
Inf.:
Vitora V scan
Culeg.: t.C.
42. - DOM NICA HOLBAN
70 ani. A nalfab et. ranc.
O riginar d in N p d en i.
Ia-i moa la sat, da di descntie n u tiu s i tiind". (Alii m i-au
spus c D.H. descnt).
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

85

43. - OLEA IACOM ACHE (PLCINTRIA)


60 ani. A nalfab et. M azil. O rig in ar d in G hiliceni.
Specializat n sp riet.
D escnt n sat. tie d escn tecele din strm oii lor".
Inf.:
Frania Bzg
C uleg.: t.C.
44. - PROFIRA IVANCIUC
55 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de n jit, strn s, d eochi.
D escnt n sat. A n v a t de la R aveca M arjine.
Inf.:
F rania Bzg
Culeg.: t.C.
45. - PROFIRA IVANCIUC
60 ani. A nalfab et. ranc.
O riginar d in O nicani.
D escnt de u d m i de strn s.
Inf.:
M aria M u ste a
Culeg.: t.C.
46. - ILEANA M ihail IZREANU
46 ani. A n alfab et. M azil.
D escnt n sat de t te elea".
Sor cu Z onia Tacu i R u x a n d a S piridon Gogic. A u n v a t
to a te de la m a m a lor, B laa Io n Tacu, care tia m u lte".
Inf.:
A nastasia B oian
C uleg.: t.C.
47. - DUMITRU JVRDAN
47 an i. A nalfab et. tie carte. M azil. (t.C.)
48. - CONSTANTIN JEVERDAN
45 ani. tie carte. tie ru sete. M azil. Casa nr. 123.
tie s d escn te de p o c itu r .
El ns n u d e sc n t n sat. tie d e sc n te c u l de la bu n ica lui,
Io an a Roea d in satu l C rucioaia.
Inf.:
C. Je v e rd a n
Culeg.: t.C.
49. - ZENOVIA JOVRDAN
40 ani. A n alfab et. M azil.
Venit din D e re n e u . (t.C.)

SOCIOLBUC

8 6

TEFANIA CRISTESCU

JIERIA. Vezi IVGHENIA BOTNARU.


50. - ANICA Vasile J ita ru
48 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de ju n g h i i de deochi.
E sor cu Zoia B o tn ria . A m ai a v u t i alte do u surori, care
i ele d escn tau , d a r care a u m u rit: p e M aria D u m itru O laru i
pe V arvara C ostache P o b rijn u c.
Inf.:
A. Jita ru
Culeg.: t.C.
51. -N A T A A JITARU
30 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de tarc.
D escnt n sat. E c u m n a ta A nici Jita ru .
Inf.:
A. Jita ru
Culeg.: t.C.
52. - NATALIA JITARU
4 4 ani. A nalfab et.
D escnt de strn s, deo ch i, sp rietu r.
Inf.:
N atalia Jita ru
Culeg.: t.C.
29 iulie 1931
53. - VASILE JITARU
54 ani. tie carte. ran . (t.C.)
54. - ALISANDRA tefan LATU
38 ani. A n alfab et. ranc.
D escn t de s p rie t, s tr n s , frig u ri, ju n g h i, jo ln , u d m ,
dragoste etc.
A n v a t de la m a m a ei. D e s c n t n sat. Ia sc u m p de
descntec.
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
55. - PROFIRA LIPONTI
80 ani. tie p u in carte. M azil. Casa nr. 122.
D escnt de frigri, ursit, deochi.
Ea sp u n e c s-a le p d a t de d escn tece. Satul ns sp u n e c
ea d escnt nc. Este to t aa de vestit ca i Zoia B o tn ria.
Inf.:
Profira L iponti
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

87

Profira L iponti tie s-am jasc".


Inf.:
Cat. Popescu
Culeg.: t.C.
56. - ALEXANDRU LUCA
46 ani. A n alfabet.
D escnt de orb al, n jit, deo ch i, frigri.
Inf.:
Al. Luca
Culeg.: O.I.
29 iulie 1931
57. - ANA LUCA
17 ani. tie carte. N u tie ru sete.
D escnt de d e sm o rire a p ic io ru lu i i de p u ch e.
Inf.:
A na Luca
Culeg.: E.T.
58. - RUXANDA lu F ilim o n LUCA (t.C.)
59. - ANDREI MANUIL (POTARUL)
47 ani. tie carte. D v o rean .
Stinge frigrile. D escnt de deochi.
Nu d escn t n sat. N u m ai p e n tru el, la o jit, la evai, da la
altu, n u " . A n v a t de la b u n ic a lui, N atalia lu Ion, m o a rt .
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
60. - ANICA lu A n d re i MANUIL (Soia POTARULUI)
50 ani. A nalfab et. ran c (du p so, d v o rean c).
V enit n sat din N p d en i, de v reo 13 ani.
Face de ru ".
Inf.:
A nastasia B oian
C uleg.: t.C.
61. - RAVECA D orii (D arie) M ARJINE
45 ani. A nalfab et. ranc.
D escnt de d rag o ste (u rsit), pr, ttarc.
D escn tecu l de d rag o ste l-a n v a t de la b tr n a M arioara
Vizdoag care triete i acu m . (M arioara V izdoag m i-a spus ns
c n u tie s d escn te de d rag o ste).
Inf.:
R. M arjine
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

8 8

TEFANIA CRISTESCU

tie m u lte "

a n ta ^

RaVeCa dCSCnt a m ai b ^ i n e , c

Inf.:
Culeg.:
'
G h eoaia n u
Inf.:
T,
.
Culeg.:
Raveca tie i de bine, tie i de ru ".
\a

u j b m e d ecat R aveca

A nica Poiat
t.C.
d escn t n im e".
A na S trm bei
t.C.

Inf.:

A na S trm bei
Vera Trofim
Culeg.: t.C.
A MARTINIAC. Vezi OLGA SAMSON.
62. - IFIM IA lu laco v M EREU
40 ani. A n alfab et. ranc.
d r a g ^ e

Sttae

d e - n t de

E fiica B o tn riei, de la care a i n v a t s descn te D escnt


m sat.
>t. Da n -o p re lasa b rb atu . Aa, vacile de njit, api descnt
ie
Inf.:
B o tn ria
Culeg.: t.C.

38 am . A n alfab et. ranc.


D escnt de d rag o ste i de b ub n eag r.
A m v a a t de la Zoia B o tn ria , m a m a ei. S voianca sp u n e
ca m ai ales m d escn tece de b u b n e a g r e vestit.
?

63. - ILEANA N ichifor M EREU


30 ani. A n alfab et. ranc.

Inf.:
F ran ia lu Bzg
Culeg.: t.C.

D escnta de b u b n eag r, frigri, cel p ierit. Taie gina


T en eL D escn t n sa t- U n ele descn tece le tie de la
T udorache Vitu (m o rt de v reo 2 ani).
Inf.:
I.N. M e re u
Culeg.: t.C.

64. - AXINIA D u m itru M ICU


50 ani. A n alfab et. ranc.
N scut n R deni. V enit n C ornova de 31 ani.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

89

D escnt de stu d n i .
Satul sp u n e c ea tie s d escn te de stu d n i . Ea ns neag.
S pu n e c n u tie nici u n fel de descntec.
Inf.:
A. M icu
Culeg.: t.C.
65. - ILEANA MIHAILOVICI (DSCLIA)
57 an i. A n alfab et. M azil.
N scut n satu l M eleeni.
D escn t de sp rie t i de glci.
D e sc n t n sat. E c u n o s c u t . D e sc n te c u l de sp rie t l-a
n v a t de c n d av ea 1 2 an i, de la o bab d in satu l ei care i-a
d esc n ta t p e n tru c o m u case u n cine.
Inf.:
I. M ihailovici
C uleg.: t.C.
6 6 . - TUDORACHE MITITELU
60 an i. tie carte. tie ru sete. ran.
D escnt de str n s i de spriet.
D e s c n t n s a t. A n v a t d e la m a m a lu i, M r iu c a
M itite lu (v e z i fia A le x a n d r a p tib o i). D e la M itite lu ai
d e s c n te e (n u g lu m )" .
Inf.:
Al. ptiboi
Culeg.: t.C.
MORRIA. Vezi ANICA SLOBOZIANU.
67. - DOM NICA MURGULE (CRIUNOAIA)
58 an i. A n alfab et. iganc.
D escnt de glci, deo ch i, o rbal.
A n v a t de la babe, de la o iganc b tr n care a m u rit M an d u c a . N u d e sc n t n s p re a m u lt. Ea trag e" cri. Satul
sp u n e c ea tie s d e sc n te i de frigri. Ea ns neag.
Inf.:
D. M u rg u le
C uleg.: t.C.
6 8 . - M ARIA M UST(E)A
40 ani. A n alfab et. ranc.
D escn t de ju n g h i, d eo ch i, p o c itu r , friguri, d e sm o rire a
Piciorului.
A n v a t de la m a m a ei, A nica lui Pavel M icu, care a m u rit
acu m 17 ani.

SOCIOLBUC

90

TEFANIA CRISTESCU

Io n u d escn t pe n im e!"
Inf.:
M aria M u ste a
Culeg.: t.C.
M arioara M u s te a tie i de r u i de g h in e. tie a-n ch eg a
i apa".
Inf.:
Gh. Popescu
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
Ie u n a , M rio ara M u stea, care tie m u lte. Ie are ibom nic
-am u pe Ilie onu. i ie trie cu dnsu i obijduie brbatu iei drept,
m td eu n a. Iei iera m u z a c a n t i can d vine de u n d ev a, ia iera-n cas
pe cupteori, cu ib o m n icu . i-o d at fric la b rb atu -su . Iei s uita
pi fereast dac vide b a rd a p e m as, n u m ai in tra... O fost o
cu m trie n u s tie, l-au o m o r t o r Ilie onu, o r ia".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
C nd iera la p u crie, m tu 'sa, Ilinca C h e p t n a ru , i due
vrji. A M rio ara d u p -o lu n o n e b u n it t oam in ii -o n u t
cu dn sa la ju d e c a t i-o sczut: d in doispre a n i o stat n u m a
u n u . A re drai! Triete to t cu Ilie o n u . -ast ia rn i-o o m o r t
fim eia lu Ilie o n u , cu farm ie. I-o fcu t de u rsit -o o m o rt-o ".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
M te m s 'n u m -a u d D u m n e z u c io vo rg h esc de g h in e
pe M aria M u ste a !"
Inf.:
A.V. P urcel
Culeg.: t.C.
69. - ZENOVIA lu M ih ail ONIC (A LU TACU)
40 ani. A n alfab et. ranc.
tie d escn tece (?)
Nu s'd u e n im e la d n sa, ni ia n u s'd u e la n im e".
Inf.:
A ni ca S trm bei
Culeg.: t.C.
PLCINTRIA. Vezi OLEA IACOM ACHE.
70. - ANASTASIA PLECA
45 ani. A n alfab et. ranc. (D.I.; iulie 1931)

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia


71.

91

- CATINCA lu N icolaie PLECA


50 ani. A n alfab et. ranc.
M am a A nici lu N icolaie-a lui A ftenie.
D e sc n t d e str n s.
D e s c n t n s a t (la c o p i i) .

Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
72. - ELENA PLECA
42 ani. A nalfab et.
D e sc n t de d e o c h i, o rb a l, frig ri, p r, de cei ri", de
sprietur", de strn s, beica cea rea, t ta rc i cairlc.
Inf.:
E. Pleca
C uleg.: O.I.
29 iulie 1931
73. - ILEANA PLECA
40 ani. tie carte. ranc.
D escnt de deo ch i, str n s (face crticele), ttarc, cairlc,
bub n eag r, o rbal, spriet, b ag h i, frigri.
A n v a t de la B aba Tecla M ih alach e C iobanu (m o art de
4-5 an i). S pune: Du p in coli fac ieu crtiele".
Inf.:
I. Pleca
C uleg.: t.C.
74. - SULTANA lu Ile a n a PLECA
30 ani. A n alfab et. ranc.
G heboas, n e m rita t ".
A n v a t de la b u n ic a ei, A rghira lui Io rd a c h e D arie, care a
m u rit acu m 21 ani. D escn t b ine.
Inf.:
V arvara C ar
C uleg.: t.C.
7 5 .-A N IC A POIAT
21 an i. A n alfab et. M azil.
tie s d e scn te de sp riet, beica cea rea, crti, h u d m ,
glci, de cn ep , de p l n so ri, de broasc. D escnt ns rar. Nu e
v estit n sat. E p re a t n r i e m rita t . tie d escn tecele de la
m a m a ei Tudosia D u m itra c h e Socol.
Inf.:
A nica Poiat
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

92

TEFANIA CRISTESCU

76. - CATINCA lu D u m itra c h e POPA


50 ani. A n alfab et. D v o rean c.
N u d escnt n sat. D ar tre b u ie s tie - e fiic de suflet a
Stvrichioaiei, lu a t de la sora acesteia.
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
77. - IACOB POPA
36 ani. Casa 201 (t.C.)
78. - MARIA V ladim ir POPA
28 ani. A n alfab et. M azil.
V enit a c u m 11 a n i d in N p d en i. (t.C.)
79. - ANICA lu M a n o la c h e POPESCU BOGHIU
60 ani. A n alfab et. M azili.
Sor cu Zoia C hiriac.
D escnt de ttarc, cei ri, deochi, orbal.
D escnt n sat. ere p la t v rtos, cte-o su t di lei; n u sp re
d uc fim eili".
Inf.: Ilean a Pleca B o tn ria
C uleg.: t.C.
Anica lu B og h iu d e sc n t de deoichi, ttarc, spriet".
E sor cu Z osnoaie.
Iele-s d in D u m b rji". D escnt bine.
Inf.:
M aria M u ste a
Culeg.: t.C.
Anica lu B og h iu tie stin je frigrile. tie i de ttarc".
Inf.:
A. Trofim
Culeg.: t.C.
80. - CATINCA (CATERINA) lui G h eo rghe POPESCU (BOGHIU)
60 ani. A n alfab et. M azil.
D escnt de ursit, sp riet, de t te elea".
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.
81. - GHEORGHE POPESCU (BOGHIU)
64 ani. A nalfab et. M azil. Casa nr. 315.
D escnt de alb ea.
Inf.:
Gh. Popescu
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

93

POTARUL. Vezi ANDREI MANUIL.


82. - ALEXANDRA PUIU
73 ani. A n alfab et. M azil. (t.C.)
8 3 . - A G A F IA A n to n P U R C E L

38 ani. A nalfab et. M azil.


tie s d escn te de dragoste (ursit) i de baghi. Nu descnt
n sat. A n v a t de la A nica lu S rghe (de d rag o ste). D escntecul
de b ag h i l-a n v a t de la m a m a ei.
Inf.:
A.A. P urcel
Culeg.: t.C.
84. - AGAFIA Vasile PURCEL (PURELOAIA)
56 ani. A nalfab et. M azil.
D escnt de arpe i de d eochi.
A n v a t d escn tecu l de arpe de la tatl ei, G heorghe Badiu,
care fusese v estit n sat i n alte sate. A n d re i B adiu (vezi fia lui)
e n e p o t de frate al lui G h e o rg h e B adiu. A.V. P urcel e vestit n
d e sc n te c u l de arp e. D e sc n te c u l de d e o c h i l-a n v a t de la
fem ei. C uscrul ei, M ihail Sclifos, a c u m aflat la S rteni, tie s
descn te de stu d n i . Sora ei, V ictoria V scan, tie s d escn te de
arpe.
Inf.:
A.V. P urcel
Culeg.: t.C.
Pureloaia tie m u lte ".
Inf.:
A na S trm bei
Culeg.: t.C.
P ureloaia, a m a rn ic tie m u lte !"
Inf.:
N astea C ar
Culeg.: t.C.
PURELOAIA. Vezi AGAFIA Vasile PURCEL.
PUCRIOAIA. Vezi ANICA CIUBOTARU.
85. - RUXANDRA ROCA (A lu M aftei DORM ITORU)
40 an i. A nalfab et. M azil.
E specializat n njit.
D escnt n sat - p u in .
Inf.:
R. Roea
C uleg.: t.C.
RUJNOAIA. Vezi ALEXANDRA CIOBANU.

SOCIOLBUC

94
86.

TEFANIA CRISTESCU

- ILIE RUSU
40 an i. tie carte. ran.
E specializat n d escn tecu l de spriet
In fo rm a to a re a n u tie dac el d escn t n sat.
ti

s d e s c t a / S e S e ', - "

Inf.:
A.V. Purcel
Culeg.: t.C.
M S K a|' - C" c
Inf.:

&

A.V. P urcel

87. - IRIM IA RUSU


CUleg ' ? t,C
18 ani. 3 clase primare. ran (t.C.)
8 8 . - OLGA SAM SON (MARTINIAC)
30 ani. tie carte. M azil.
a l t o r f Stie
S 5 e -n c a P d(-' beica cea rea. N u descnt
Itora. tie de la o iganca strina de p in lu m e" care i-a descntat
descntec
{a rIo adecu80
m ani.a". Al doilea
descntec l'stT
il tiee ^dee la o b u n ica a ei, in vrst
Inf.:
89. - RUXANDA SAM SON
50 an i. A n alfab et. M azil.

Olga S am son

CUleg' : t' C

Descnt de cel pierit.


D escnt n sat. A re leac.

Inf.:

Maria Mustea

on
VeZ ILEANA C H E PT N A R ll'
90. - DUNIA L eon SCLIFOS
37 ani. tie carte. D v o rean c.
B unica ei, N astasia Gh. S tv rach e (S tvrichioaia) care a
m u rit acu m trei an i, tia m u lte . Era sor cu A refta P o S ca e a
m u rit acum , de c u r n d .
P ' care a
D unia treb e s tie m u lte ".
Inf.:

A nastasia B oian

91. - A LU ANICA LU SRGEHE


^ ^ C
Fata A nici lu Srghie, care st pe lng B otnria tie de ursit.
Inf.:
A.A. Purcel
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

92.

9 5

- ANICA SLO BO ZIA N U (MORRIA)


67 ani. A n a lfa b e t . iganc.
N scut n s a tu l G hiliceni.

D e s c n t d e d e o c h i, s tr n s , d ra g o s te . E sp e c ia liz a t n
d escntecul d e v e tri . A n v a t de la m a m a ei. E vestit n sat.
Inf.:
Ileana lu Vasile Dorii
C uleg.: t.C.
55 ani. A n a lfa b e t . iganc.
Venit d e 30 a n i n sat.
Stinge frig rile .
Inf.:
N astea Roea
Culeg.: t.C.
D esc n te c de v etri": te d o a re -n p n te e n u fai copchii".
In acest d e s c n te c e specializat m o r ria .
Inf.:
Ileana lui Vasile Dorii
4 0 an i, an alfab et, ranc
C uleg.: t.C.
93. - CHIRILA SO CO L
27^ 28 a n i. tie carte. C storit. M azil.
A n v a t d e la m a m a lu i, T udosia D u m itra c h e Socol, s
descnte de d e o c h i i bica rea. N u d escn t n sat.
Inf.:
Tudosia Socol
C uleg.: t.C.
94. - CONSTANTIN SOCOL
36 ani. A n a lfa b e t. C storit.
A n v a t de la m a m a lu i, T udosia D u m itra c h e Socol, s
descnte de d e o c h i i bica rea. Nu d escn t n sat.
Inf.:
Tudosia Socol
C uleg.: t.C.
95. - DUM ITRU SOCOL (CIURLAN)
75 ani. A n a lfa b e t. M azil.
D escnt de t ta rc i de crti.
D escnt n sat de cnd era biat m ititel". A n n vat fum eia
i descnt i ie. i v in e bat-acas".
Inf.:
D. Socol
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

96

TEFANIA CRISTESCU

96. - GHEORGHE SOCOL


25 ani. A nalfab et. C storit. M azil.
A nva* de la m a m a lui, T udosia D u m itra c h e Socol, s
d escn te de d eo ch i i bica rea. N u d escn t n sat.
Inf.:
Tudosia Socol
Culeg.: t.C.
97. - NATAA SOCOL
21 ani. A n alfab et. M azil. (t.C.)
98. - TUDOSIA D u m itra c h e SOCOL
55 ani. A n alfab et. M azil.
D escnt de beica cea rea, crti, h u d m , deochi, glci, rie,
so are-n cap, dragoste, p o citu r, cioprlaji, h u d m , de cnep",
p ln so ri i de broasc.
D escnt. E v estit n sat. I-a n v a t s d escn te i p e bieii
ei (Chiril, C o n stan tin , G h eo rg h e i Vasile Socol) de deochi i de
beica rea. Fata ei, A nica P oiat, tie de a sem en ea. B rb atu l ei,
D u m itra c h e Socol, d e sc n t i el. Tudosia tie descn tecele din
fu rate", de la fem ei.
Inf.:
Tudosia Socol
Culeg.: t.C.
T u d o sia d e s c n t i [o a m e n i] de la N p d e n i. C t o
v in d e c a t n sat!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
99. - VASILE SOCOL
30 ani. tie carte. M azil.
A n v a t de la m a m a lu i, T udosia D u m itra c h e Socol, s
descn te de d eochi i bica rea. N u d escnt n sat.
Inf.:
Tudosia Socol
Culeg.: t.C.
100. - PALAGHIA lu Vania lu SPTARU
50 ani. A nalfabet. ranc.
D escnt de cel pierit, glci, strn s, spriet, u d m , njit.
D escnt n sat. A n v a t de la m a m a ei, N atalia lu Toader
S ptaru, care era vestit n sat i care a m u rit ac u m 11 ani.
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

97

101. - ANA (ANICA) STRMBEI


35 an i. tie carte. tie ru sete.
N scut n C h iteln ia.
D escnt de ursit. Face la lu n , la ficiori de m n . Nu prea
d e scn t n sat. tie de la str b u n ic a ei.
Inf.:
A na S trm bei
C uleg.: t.C.
102. - ALEXANDRA PTIBOI (ALEXANDRA Spiridon GOGIC)
35 an i. A nalfab et. ranc.
D escn t de u d m i de njit.
E soia lui Spiridon ptiboi. A n v a t s d escn te de cnd
avea apte ani, de la o b u n ic a ei, M riu ca M ititelu . N u prea
d escnt: da e-s p ro ast, fai g h in e i- a u d z r u ".
Inf.:
A. ptiboi
C uleg.: t.C.
FEODOR PTIBOI. Vezi TOADER PTIBOI.
103. - ILEANA PTIBOI
60 an i. A n alfab et. (D.I., iu lie 1931)
104. - SPIRIDON PTIBOI (GOGIC)
40 an i. A nalfab et. ran.
D escn t de strn s (face i crticic), sp riet, d rag o ste-u rsit
(la lu n ).
A n v a t de la o fim e ie d in m h a l cu n o i", C atinca lu
M a n u il D o d o n , m o a rt de v re o 16 an i. M -a n v a t ca s le
d escn t copiilor ei, c n u le trecea".
Inf.:
S. ptiboi
Culeg.: t.C.
105. - TOADER PTIBOI
50 ani. A n alfab et. ran.
D escn t de strn s i de sp riet.
A n v a t s d e sc n te de la m a m a lui, D om nica Ion ptiboi.
Inf.:
A. ptiboi
Culeg.: t.C.
A n v a t s d e sc n te de la m a m a lui, D om nica ptiboi,
m o a rt a c u m 30 an i".
Inf.:
Io n Zam
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

98

TEFANIA CRISTESCU

D escn t-n sat. M u li copii s -n d re a p t de la d n su . io


n i-a m d e sc n ta t copchilu".
Inf.:
A nica Poiat
C uleg.: t.C.
106. -R U X A N D R A OIM ARU (H.H.St., 2 sep tem b rie 1931)
107. LIZA OLARI
13 ani. A n alfab et. ranc.
tie s d escn te de deo ch i, glci, njit.
M am a ei e de dincolo de N istru. F at fo arte srac. A n v a t
s d escn te n N p d en i, de la M rio ara T oader V rlan, la care a
serv it v re o tre i-p a tru lu n i. A ceasta i d escn ta pe copiii ei i Liza
a n v a t i ea. Liza d e scn t n sat.
Inf.:
Liza olari
Culeg.: t.C.
108. - ILEANA lu C ostache TIRBU
47 ani. A nalfab et. iganc (lin g u rri).
D escnt de njit, sp riet, arpe, beica rea, deochi, orbal,
ju n g h i.
A n v a t de la b ab e i de la b u n ic a ei, T udora lu D onciu
(m o art), de cn d era m ic. D escnt n sat. St la Ichel.
Inf.:
I. tirbu
C uleg.: t.C.
A LU TACU. Vezi ZENOVIA lu M ih ail ONIC.
109. - MAA lu Ilie TACU
50 ani. A nalfabet. ranc.
tie s descn te de glci i de strns.
A fo st c s to rit cu fra te le c e lo r tre i su ro ri: Z onia Tacu,
R u x a n d ra S p irid o n G ogic etc. F ra te le se n u m e a Hie Tacu. A
n v a t s d escnte de la soacra ei, Blaa Io n Tacu. N u descn t
n sat. tie m u lte d a r n u sp u n e.
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
1 1 0 .-Z O N IA TACU
43 an i. A nalfabet. M azil.
D escnt aa, n e b g a t -n seam ".
Inf.:
A nastasia Boian
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

99

I I I . - ANASTASIA TROFIM
28 an i. A n alfab et. (t.C.; D.I.)
H 2 . - M AA TROFIM
24 an i. tie carte. M azil.
Fiica V itorei V scan. C sto rit n sat.
D escnt de arpe.
Inf.:
V itora V scan
Culeg.: t.C.
1 1 3 .- OLGA Io n TROFIM
70 an i. A nalfab et. M azil.
D escnt de deochi.
D escnt sim plu, cu Tatl n o s tru ". N u e vestit n sat.
Inf.:
O. Trofim
Culeg.: t.C.
114. - VERA TROFIM (t.C.)
1 15. - ILEANA Tudosie TRUFANUIC
23 ani. A nalfab et. ranc.
tie s d e sc n te de frigri, sp rie t, o rb al, d rag o ste, njit,
strns, h u d m , de vac", d eochi.
A n v a t de la m a m a ei, Zoia B o tn a ru . Ea n u descnt nc
n sat. C nd va fi m ai b tr n , da.
Inf.:
I. T rufanuic
Culeg.: t.C.
1 1 6 .-I L I E URSU
39 an i. A nalfab et. ran.
tie s d escn te de sp riet.
D escnt pe copiii lui, p rie te n ii, n e a m u rile etc.
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
1 1 7 .- O L E A LU VANICA
35 ani. A nalfab et. ranc.
N scut n G ura B cu lu i (Tighina).
D escnt de d ragoste.
A n v a t de la o b ab b tr n d in G ura B cului.
Inf.:
O. lu Vanica
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

100

TEFANIA CRISTESCU

118. - DUMITRU VSCAN


19 ani. A nalfab et. M azil.
Fiul V itorei V scan.
D escnt de arpe.
Inf.:
Vitora V scan
Culeg.: t.C.
119. - HRISTOFOR (CRISTOFOR) VSCAN
14 ani. P a tru clase p rim a re . M azil.
tie s d e scn te de arpe, beica rea, spriet.
D escnt copii. A n v a t de la Ileana D arie Codiasa (triete)
cnd l-a d escn tat p e el de spriet. D escntecele de beica rea i
de arpe le-a n v a t de la m a m a lui. Victoria Vscan.
Inf.:
H. V scan
Culeg.: t.C.
120. - M AA VSCAN (X.C.-F.; H.H.St.)
121. -O R E S T VSCAN
27 ani. tie carte. M azil.
Fiul V itorei V scan. C sto rit n sat.
D escnt n sat de arpe.
Inf.:
V itora V scan
Culeg.: t.C.
122. - VICTORIA VSCAN
47 ani. A n alfab et. M azil.
D escnt de arpe.
E sor cu A gafia V. P urcel. A n v a t d esc n te cu l de la tatl
ei, G heorghe B adiu, m o rt a c u m 10 ani, u n c h iu l lu i A n d rei Badiu.
D escnt n sat. Copiii ei (A nica G ore, O rest Vscan, M aa Trofim,
D u m itru Vscan i H ristofor V scan) tiu i ei s descnte de arpe.
Inf.:
V. V scan
Culeg.: t.C.
VITORA (LU) VSCAN. Vezi VICTORIA VSCAN.
123. - MARIA Z ah aria VIZDOAG (ZAHARIOAIE)
80 ani. A n alfab et. ranc.
D escnt de frigri i o rbal.
Vezi fia de in fo rm ato r a Raveci Dorii M arjine. M.V. spune c
a n v at s descnte de frigare" de la Catinca lu Ion Pleca, m am a
B otnriei. D escntecul de orbal l-a n v at de la cine-i descnta.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

101

ZAHARIOAIE. Vezi M ARIA Z aharia VIZDOAG.


124. - ION ZAM
65 ani. tie carte. tie ru sete. P reo t (t.C.)
125. - M ARIA ZMU
6 6 ani. A nalfab et. (D.I., iulie 1931)
126. -T IM O F T E ZMU
75 ani. A nalfabet. ran . (D.I., iulie 1931)
A LU ZOSN. Vezi NATALIA CHIRIAC.
127. - ZOIA Gh. ZOSN
70 ani. A nalfab et. ranc.
O riginar din D um brjia".
Descnt de udm , cairlc, spriet, bub neagr. Descnt n sat.
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
ZOSNOAIE. Vezi ZOIA CHIRIAC.
A L I D E S C N T T O R I D IN SAT
- Anica lu N iculaie-a lu A ften ie tie b ine. L-o n e b u n it pe
b rb a tu -s o de n ici n u g r ie te c -o n o m . -o fost u n o m ca o
b r n d u e (floare de ies d in t i su b t o m t n p rim v ar ). S pun
o a m in ii c-adic i-a d a t z a m de b u h n (o p a s re de fuje t t
lu m ea de dn sa)".
- De ce l-o n e b u n it?
- Ia o fost fat m a re fru m o as -o f c u t-o a l-n g re u n a t.
n -o loa n im e -a tu n i. Iera r. ia, i-o o m o r t fim eia lui - i-o
fcut de u rs t - l-o lo at pe d n su . pe u rm l-o stricat pe
d n su . A m u, ia l-o le p d a t triete la tat-so .
Inf.:
Olea lu Vanica
Culeg.: t.C.
Blaa lu C oofanu, n u m a de r u tie-a face. Ie are ibom nic.
Ia tr ie te cu N ican d ru lu Chic".
Inf.:
A nastasia Trofim
Culeg.: t.C.
C hioara asta lu Filim on, R u x a n d a , tie de ju d e cat ".
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

102

TEFANIA CRISTESCU

D E S C N T T O R I D IS P R U I A I C O R N O V E I
A reft tie d escn tie m u lte !" (e vorba de o d esc n tto a re
care a m u rit n tim p u l cam p a n ie i m on o g rafice).
eSCantat0are
Inf.:
O lea lu Vanica

Culeg.: t.C.
Batrana Areft descnta de orbal, cairlc, beica rea.joln, udm
e dai, aeia loa; ie iera b u c u ro as c n 'n u -i dai".
Inf.:
A nastasia B oian
n f
,
Culeg.: t.C.
O fo st fim ei; d a c -o m u rit! O fo st m a m a m e , stra n ic o
d escn tat g h m e . -o fost M rio ara B esnci, o d esc n ta t bine A
fost Ileana lu R u jan , care-o lsat o ic".
Inf.:
A nastasia B oian
r
u u~
Culeg.: t.C.
.Ie ra o baba C o co o aia-i zce (D om nica C oco) ra n c
((acum
a c u m aili>5atanie)
^ 3 ' A adCSC
e ' 1 2soani".
r' a ei
am ),C Coocooaia
m u rittaa tc up m

ea l-a fu rat

Inf.:
A.A. P urcel
rs
, ,
Culeg.: t.C.
O m u r i t j e l e b tr n e care tie. tiu c-o fim eie u n a iera
S p atan a b a tra n a care tie, da o m u rit. N epoat are acum , dar n u
e. rajito are aici in sat o fost n u m a o iganc, D om nica lu Ion
aganu, care traje crle. A m u ie -n tr-a lt sat. I-o m u rit g an u "
ia s-o dus acolo, s-o m rita t. Io am tiu t c m -a m dus la do fto r
alta v rjito are 10 n -a m ctat".
5
T

Inf.:
M aria D o d o n u
Culeg.: t.C.

luu B
r c f ss-oo X
7 ila
nasiSt' bm
U rit
aVe diera
ra ?i-bogat
Alina
B arca
dus
S ta v aVrlChi
n c h io a iaaia'
eai
tr
n '
(care
tare). -o g n d it ca s-o gsasc-acas. S u it -n cas i dze
C hioche N astasie, ieti acas?
Da n e te m o t n a s dju ca p e m a rjin e a c u p te o ru lu i n tr-o
boroaca i ie dzie: ia u ite e-s fru m u e i sraii! Da iei ce-c-o
stra m b a t g u ra i-o dzs iei n p o i la fel. Da ie fuga a p o i
s
spar,et f P '

cn o v,idzut-o pe N astasia s o dus fa r j-

Inf.:
Sofia Gane
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

103

S u n t u n e le fem ei care n o u p rste, su b o ar, -api


ies d rac d in tr-n s u . ie -1 h r n e te . S tv rich io aia ave drai,
ce-c. -ae o fcu t bogie. Da e-c drailo r to t D um n ezu
le d voie s fac ru ".
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
Blaa Io n Tacu (m am a Z oniei Tacu, a R u x an d ei Spiridon
Gogic i a Ilenei M. Izrean u ) tia m u lte: tte elea, d e dragoste
de u rs t de frigare de glci. Le-a n v a t pe to ate (fetele).
A lu S piridon Gogic traje crle. Ilean a cu a lu Schiridon
su n t m ai h tre m a i s rm a n e -o r sp u n e eva; da Zonia ie m ai
m n d r : ru te-i logodi cu dnsa".
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
n a in te ie ra M a ria lu G h e o rg h e U rsu, m a m a A n ici lu
P ucariu". (A m u rit de v reo 10 ani.)
Inf.:
C hirua Socol
Culeg.: t.C.
D E SC N T T O R I AI SATELOR D IN JU R U L CORNOVEI
Aprecieri distane: din C ornova la Rdeni, 3 km; la Condrteti,
km ; la Teleneti, 15 km ; Ia Perival, 25 km .
La Perival se d u c cele cro ra li s-au fu ra t vite.
La C lrai (d istan de 15 v rste) ie o jidoaic".
La S n eti ie-o fim eie -a re cam de v o n m e tru ju m a te o
sjat. -apoi aea fim eie- ap rin d e sjata sngur la m iezu nopi
dac vrea s o m o a re b rb a tu alteia. i d v ro trii su te di lei.
La Onicani iera u n n eb u n . Aela descnta-n ap pr-o-nchega.
Avea atestat ca s'hie zodier".
Inf.:
C. D o donu
C uleg.: t.C.
Iele fac 'n u vor s'spuie c-s rele. Ieste una la Branicea (la 22 km
de-aici) care-o oprit ploile pe eri. e-a i dzs din gur, n u tiu, da
torea-nspre C run, nspre a d ju n u de B oteadz i-nspre Boteadz.
-apoi fe o n g h em di pi fusu eala, d e-am u i ie sara la lun -1
zvrle-n sus. Da e dze din gur, asta n u tiu. Ie singur o stricat
-o oprit ploile trii ani de dzle. Aa-s aealea care fac i desfac. Io
6

SOCIOLBUC

104

TEFANIA CRISTESCU

C teficul
I J , B ^ X e " m r r a r h l f t fo am faU S' am
de m , io am h rn it-o cu pchele de srne S in PCh CUtare Cu plod
a , c M! cu ,abe uc broasi . 4 s a eo S ' a f ; r ; s ecuM rc
a

Inf.:
A na S trm bei
Culeg.: St C

boala' nea; i r Sf g r t o a r i T

l
Da ie
-

' , " " '

ae Ura

ai f3CUt pe lu m e a a sta ?

Tte ele rle le -a m fcut.


Da di e?
Ca s'h iu fru m o as!
D -api n u -i d estu l ct ieti de fru m o as?

-DaUcn ; ; da7B cuT r Vrm S'm iUbaSC Si boi' r *


Dze:
l - a m 'c o t o i f '
drU m ' 2bale d e Cal si
- Da cum l-ai c o b o rt?
- Pi drai i-a m trim s i m i l-o adus.
- i e-ai fcu t cu d n su ?
- L-am p u s n tr-o oal n o o l-am t n u t
- -apoi e fei?
- M sp lam ca s 'h iu fru m o as tare.

* Pi Seri

. I 1. 1" 3. fru m o a s a , tefn ic d rag! -ave ersei de a u r n


ureich i. . ,- o ru p t i- o zvrlit c-o dzs c su n t f e u t e cu b a n de
p e tru p . A tu n e a p rio tu o b l s t m a t-o ie d e -a m u r n T
coz "u n e i- O fa 'ldi Pi m in i' i PrU din Cap P o ru p t' ave nite

s s r * - A p sii0 le 8 a I m L lt e

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

105

No v u ita la m in e. D zce T atu -n o stru ca s'n i ierte M nezo


di p cate.
A lta o dzs c:
- A m fcut di u rst.
- Da cu e-ai fcut?
Dze:
- Cu dzbale de cal, cu er gst, cu in gst, cu... (am
uitat c su n t p ite doodzi de an i de cn d a m fost).
- Da u n d e -s aele?
- A m o m o r t fim ei n g re u n a te !
Dze:
- L e-am lsat acas, n h o rn .
- Ian vez n u -s n m n i la tin e?
A pi cn o d esfcu t m in ile, t te ie ra -n s m n a te pe m ini.
-o -n e p u t a m b la -a s p u n e Ia fim ei m u lte , cu m o fcu t ie!
-apoi dze oam inii:
- Ia u ite e c u v in te cu r d in g u ra lui. Parc zboar fluturi!
Da p rio tu :
- S n u dze c-s sfnt. io s o m p ctos ca voi!"
Inf.:
A.V. P urcel
Culeg.: t.C.
La C o n d rteti s u n t v rjito are!"
Inf.:
A.V. Purcel
Culeg.: t.C.
In C o n d rteti s u n t fim ei care triesc d in descntice. Aici n
C ornova tte m uniesc. M ai m u lt to a m n a d escnt, d e -am u om u
rete m ai degrab".
Inf.:
A. Slobozianu
Culeg.: D.I.
iulie 1931
n tr e b n d dac s u n t n sat fem ei v e stite c are tiu s fac
farm e c e i v rji: La n o i n u s u n t v e stite , n u vin tr su ri ca-n
Condrteti, nici n u s tie, aici lucreaz i p m u lt i p puin; dac-i
tree, ghine, dac n u , s d ue la alta c-o auzit c m ai tie ceva".
Inf.:
I. ptiboi
C uleg.: D.I.
iulie 1931
SOCIOLBUC

106

TEFANIA CRISTESCU

rtu u ca ce-ca la c de
cic fac de r u . Da D u m n e z
S u n t cic pi la C o rn e sti C arp v r
i fae de-i f r i j e 2
\ f vm
m ai h tr ! "
C ^"

u s t i e i ap. l fri r eI e'


- _ s a i la n o i in sa t aa.
sa.lei5 CUtare flcu bun.
1C P ' d a n sa ! A m u lu m e a -i
Inf..

C o m e " l la

A nica C iubotaru

.o a T a fv a S

d h * * la

- r e a h r a m u l bisericii dar L r z l a s e m P ?a ', PaC U brta ,u l- e. D a r o i sp u n e m ca ^ m


T ( a ^ ~
P
m ai btae

m'

m ieZUl I> M *

> ' 8 . ca chic

n c u i a ^ cu^Ia c at^a m l " m sm r m ^ r c e t v a " Eu


zgom o.. O a le S s S

N^Um

* * *

"

i iat^c^vinn c a s v r^ ito a re a s f i aUZeam fr s vd nim ic.


'a n iS.e boi * *
- Da fetele s u n t a m a ta le ?
Ea zice:
- S u n t ale m ele.
Ea zice:
iele u'n Z \ t T sU i T J o r
~ C um p o i face?

16

^
" U 13 P 0^

m bie d u p T d n s e le ' i s T T a i b e ^ n p l a c ' ^ ^

(S-au te m u t apoi s c o n tin u e v rjito ria)

^
**
s le ieielu m e a ' S

Inf.:
M aa V scan
Culeg.: X.C.-F. i H.H.St.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova Basarabia

j qj

S u n t m c o a e -n sus n M n zteti, s u n t gane; i-o fim eie


m etera car'tie s'fac de dragoste".
Inf.:
M aria D odonu
Culeg.: t.C.
In satu l M n zteti su n t doo v rjito are: u n a , Sofica i alta
Ileana, care tiu g h in e -a fe -a desfe.
Inf.:
Zoia B o tn aru
Cideg.: t.C.
Ie o v rjito are-n M nzteti. Tt satul s d u c acolo. ndreapt
oam tnu de boala neag r, desface, face..."
Inf.:
Sofia G ane
... _
.,
Culeg.: t.C.
a M anzateti (cam 6 km departe de C ornova) e o vrjitoare
tie tate ele. O fost la d n sa M an a lu Sclifos c-o a v u t o fat
bolnav".
t

Inf.:
Z. J o v rd a n
C uleg.: t.C.
S p u n c-o fost u n a to m n a la R d e n i, u n a b tr n fse
de u rsat".
*
Inf.:
O lea lu Vanica
Culeg.: t.C.
CE C A LIT A I TR EBU IE S N T R U N E A S C
CEL CARE D E S C N T ?
C opilu lu Ilie R usu, Irim ia lu Ilie R usu, fae crtiele. -are
leac, c-i dai h rtie iei fae crtica d e-acas -api (-o itete
i- tree. A m d e sc n ta t p e copilu m e u st m are de strns. Dac'
s-a-n su ra n -a m ai p u te fae crtic".
Inf.:
A rtina B u tn a ru
Culeg.: t.C.
2 8 iu l ie 1 9 3 1

Ie o fat m a re , da-i tre c u t . A eia tie-a fae de dragoste


da ia n -a re urst. Ie Vaslia Roea, di la biseric di la deal S-i
n a n ta ie. A eia c h ia r are carte di pi carte le ie fae. Ie o fost la
ra N eam . O m b iat tt lu m ea. Fata m are dac ie n -a re brbat
ie t t cu rat -are leac".
Inf.:
Olea lu Vanica
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

108

TEFANIA CRISTESCU

(Nu p o a te d escn ta. D e ce?) N u c 'n m fP

b arb at n u tree. Nii crtiele n u s'p o a te ^ ! ^


Inf.:

C PChii

A rtin a B u tn a ru

c e a i ; ? e V o M i n i m i i 1' 12' ai " a -

Iera bie,lu

a
Da H iei. lu ceala
<
D up ce l-am descntat, am a d o n n h " l- a S
n P^ '
cruea, parc vinis aa la u se si cnd m T l f a
? PC U ig ' 1
tr n tit n p m n t, o dzs: - Ce d e scn t?
PC
i m '

c r u ^ ^ h i c 3^ c a p u 't m ie i 'v r a ^ ie to H e l 0 3 ^ ^ 3 **
D u m n ezo ie m ai m a re -1 t r n ^ ^ e ^
Inf.:

A nica Poiat

c u r a ,f- d n , a Caie " are brbat- ^ c u S , a d d u c e cu c a m e *

Inf.:
Olea lu Vanica
C uleg.: t C

s - m b o ln g h e s c copchiii A n eSC^ n ta Canc* a re C0Pchii, api


po .

cpgchiiicmc: r c a i t p tar e :

rau c-i m a m s-i

n t r .

s j e

u^

S a ' m b ta 8 h e Sc

Inf.:
A rtin a B u tn a ru
C uleg.: t.C.

di sus aju t. Tt d isc n tirn i la i\/r

PChil' 5W
c u rata apai D o m n u

p rio t-o v in iila m in e de l-a m descm aj Prior*11^ 1 ^ u 9 P r' o tu ''


iar de rbal,. Pe O lea lu P ro fir a m d e s ' ? e ^ c " C

Inf.:
I. C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.
28 iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

109

s n -a ib b rb a t. Da, eai care r m n e v d a n i n -a re brbat.


Vedz, m ta , c treb , s'ie c u ra t , c s u n t cu v in tele D om nului!"
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
Fimeia care descnt s'ie b u n de inim . S'fie curat btrna
la descntece. S n u aib d ragoste cu b rb at c n u -i de leac".
Inf.:
D om nica M u rg u le
C uleg.: t.C.
28 iulie 1931
(A nica lu D u m itra c h e P opa n u d escn t. - De ce?) La noi
descnt d e -a m u fim eia care are v r u n greu; da ie triete ghine!"
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
(Nu d escn t. - De ce?) C -apoi io n u m m n tu i de fem ei.
S-m p rp d esc zilele cu d escn tecu ?"
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
CE CR ED E D E S C N T T O R U L
D E S P R E E FIC A C ITA TEA D E SC N T E C U L U I SA U ?
D escn tecu -i p o m a n , c scoate o m u de la m o arte ".
Inf.:
Irim ia R usu
C uleg.: t.C.
Da descn tiele ta re -s de leac. D ac-i p o m in e ti cuvintele
lui, api trece".
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
(D escntecul de stu d n i ) Asta stranic i scum p descntec!"
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
Iaca fata m e a , s - a r t, a re c rti . i d a c -i d e scn , i
trece".
Inf.:
A nica S trm bei
Culeg.: t.C.
Iac-a v z u t la n u n ta asta u n u strcat de tt, u n u grebnos,
u n u strin. L-o strcat Samca! s-l i dus la t doctorii i n-avea
e s-i fac. s-l i d e sc n ta t de strn s crtcica s i-o i fcut!

SOCIOLBUC

110

TEFANIA CRISTESCU

C rucea ceai m a re s i-o fi fcut! F r'iel s -n d re p ta , n -a v e a s'ie


stricat aa. C ista, str n su ista, tare m a i slu te oam inii! i stric
c h e p tu sch in area -i ies oasle p i la spate".
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
S crede, da n e g re it c m u lte s -n d re a p t p in descntece.
Iaca io, ch iar a m u a m aici o beic, su b o a r . -a vrea s'm duc
la d o cto r tiu b in e c n -a re e-m fae la dnsa. -am u s m
descnte m am a, c-m trece. Da doctoru, ce? C n u m a ra n - face'
P m tru c-o taie m ai m u lte s fac. D ac-i ru c h i v rv u s'fac p r la
doospre. Cte fim ei s -n d re a p t la n o i d in descntee!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
De spriet iaca du-1 pe la doctor, c nica n u -i fae. Da pin bab-1
descnt. ei care are boal n eagr (boal r), am ete s'fae slut.
II trn tete-n p m n t, pite foc, s oprete. Api iei i din spriet.
Injie sp rietu-ntr-nsu. La m uscali c su n t sracii! Dac-1 descnt
de spriet i tree. D ac-n cuvintele alea de descntat p u n e pe Maica
D om nului, pe popa, api aa-i leacu. ie de la M nezo!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
M ai m u lt te scpi de la m o a rte cu descnteile. Iaca Jieria
cte gini ia taie i scoate fim eile de la m o a rte . Ai ch iar la doctor
o v in it o fim eie, c h ia r a m u de cn d o v in it doctorii aiea, ie to t
de gin iera. U rstu o p lit-o p e v n t. la doctori n u i-o p u tu t
fae nic. S-o dus aii la Jieria i-o t ie t gina i-o v in it n fire".
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
Fratele m e u a a v u t b u b e la fa -api p in d o fto ri n u s-o
p u tu t n d re p ta , -icea la T udosia lu C iu rlan i-o d at ptizi di
lei i-o trecu t. A pi ia de crti tie s'd escn te".
Inf.:
M aria Popa
Culeg.: t.C.
Cu d escn tecu se v in d ec m ai degrab dect la doftor, de o
su t de ori m ai degrab, la d o fto r nici n u -i leac p in tru u n e le boli".
Inf.:
N astia B oian
Culeg.: D.I.
iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

111

Pi la n o i fim eile s d u c m a i d ig rab la b ab e ca la d o fto r.


D o fto ru d ac v e d e c n u te p o a te n d r e p ta i d u n a i te
otrvete, da bab ele cau t b u ru ia n i n d a t l lecuiesc. D e sc n t
b u ru ia n i-i d au ca s s n to a rc ".
Inf.:
A. S lo bozianu
Culeg.: D.I.
iulie 1931
Descntecu de p r n ju ru l osului la deget, fereasc D m nndzu,
e bun, n u m a el e bun. D oftoru n-are e-i fae".
Inf.:
Sofia B oian
Culeg.: D.I.
a u g u st 1931
-am adus fimei s lege ju n g h iu i n u ni-o trecut. M -a m dus
la spital -am zut doo sptm ni. Nic! -atuni dac ni-o tiat gina,
o dat Ileana i de doo ori Ivghenia, api m i-o trecut. La Iv g h en ia
asta (e vorba de B otnria) vin de pin tt lum ea, oam inii .
Inf.:
O lea lu V anica
C uleg.: t.C.
25 iulie 1931
- E bine pentru cine tie descntece?
- E g h in e p e n tru n o i c v in e v re m e a aa c ai u n c o p ch il, ti
dui la d o fto r i tre b u ie s taie b u b a, da cu aista (d esc n tecu l) st
aa, aa-i di la D u m n d z u lsat, r m n e ae".
Inf.:
Tim ofte Z m u
Culeg.: D.I.
iulie 1931
- Cnd e omu bolnav, unde v ducei mai degrab, la doftor sau la bab?
- La doftori n u n e d u cem , la babe u m b lm . Da vezi m ata
c m u lte n u tiu s d e s c n te , m a i m u lte n u tiu . E le c a re -s
p rie p u te , ele s ch iam c d escn t".
Inf.:
I. ptiboi
C uleg.: D.I.
iulie 1931
Prioteasa, din ttarc i chioap de pioru eala. -o fo st pin
d o ctori i iact-i chioap. Ia o c re z u t n doftori c-o a v u t bani,
da n o i dac s 'te m srai cu e s 'n e d u e m la doftori?"
Inf.:
M aria M u ste a
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

112

TEFANIA CRISTESCU

n sat n u s u n t doctori. S u n t la B raghia, cam la p atru d zi


de k ilo m etri de C o rn o v a. C are-s b o ln aji tare, api s d u c acolo.
D ar e g reu . N u m -a c o lo s stai e d o isp red z e lei p e dz, fr
d ic a m e n t (m ed icam en t)".
Inf.:
A rtin a B u tn a ru
C uleg.: t.C.
M ai b u n -i n d e jd e a la doftor, d o a m n , boierii n u cred n
d escntece, s d u c la doftor, da n o i m ai credem . T inerii s u n t m ai
vicleni, da ei b tr n i trag d in greu ".
Inf.:
Tim ofte Zm u
Culeg.: D.I.
iulie 1931
N ain te n u ie ra d o fto ri ie ra fe m e ile m i b u n e m i
b trn e, da a m u u n e gsti: tte-s rle. A m chicat io -n satu ista!"
Inf.:
I. C h e p t n a ru
C uleg.: t.C.
- Dumneata crezi n leacurile babelor?
- S u n t m u ie ri c d in o m l fae n e o m . Fac ele n e b u n ii,
strnicii, c zice c a d u e p i o m clare p b, ca adic p cal".
Inf.:
Tim ofte Zm u
Culeg.: D.I.
iulie 1931
Dac n u tii s dzi d in g u r, n u p o s'fai nic".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
Ie de ru dac spui v o rb e la frigri. A pa o zvrli la loc curat,
c-i cu v in te scum pe, cu Tatu n o stru ".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
l care d escn t, dac casc, ap i ie de leac elui bolnav".
Inf.:
N astea C ar
Culeg.: t.C.
D escntecu de fu ra t, ap i aela-i de leac".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

113

(D escntecul) Ca s-aib leac, ie b in e s-l furi".


Inf.:
Zoia B o tn aru
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
- O v in it n tr-o zi d o m n io a ra tefn u ca la m in e i m i-o zis:
sp u n e -m i u n descn tec, da eu n -a m v r u t s-l spui".
- De ce?
- Pi c de l-oi sp u n e l-oi u ita".
Inf.:
Agafia V. Purcel
Culeg.: E.B.
D escntecu de o rb al n u s'sp u n e, c n u -i leac n cap".
Inf.:
D om nica M u rgule
Culeg.: t.C.
D escntecu are leac c n d d escn sn g u r".
Inf.:
I. C h e p t n a ru
C uleg.: t.C.
S ie i sporu de la pine. i m ai m are D racu dect D um nezo!
Iele s-ncred drailor i dracu le ajut".
Inf.:
C. D odonu
C uleg.: t.C.
M oaa i d esc n te c u n u se cau t, n u m a i leac s hie".
Inf.:
A nica Jita ru
C uleg.: D.I.
a u g u st 1931
C nd v in e u n a la d e sc n ta t i-i trece, se d u ce v estea i vm
altele m u lte ".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
C uleg.: t.C.
26 iulie 1931
Ieste d escn tec de te v in d ec m ai g h in d e-o m ie de ori, ca
la doftori. Da s u n t i d escn tee care te o m o ar".
Inf.:
V arvara C ar
C uleg.: t.C.
(D escntecele) in le tie, tiu t c are leac. D ac-i aedzat
aa u n d e sc n te c , a p i aa s-o d e p rin s o d e p rin d e re . A pi ai
d e sc n ta t credz n tr-n su , ap i te-i n d re p ta ".
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

114
^KlSTESCU

241u'ie ,,3 I

(D escntecele) Treab h~u


1Ujle I 9 3 i
Ia a ?a o m u cn i h J
b abeasca- n - a r P
b o ln av e s fac".
me ?tie ?e leac ,

Inf.:
n r- c uleg sr^r 3V ardan

Vorbind despre fam

n u v!> tree".

' apai S|g u r i

tre?e^ d a c ? aca t e g n d et

n !i
Nastia B oian
w
CuJe2-'
D.I.
"N u folosete d escn tecu Dof t a u ? Ust l 9 3 l
D ofto na m leje".
C uteg " ia B o 'n aru

(D e sc n te c e le n an

n ,m e n u p o a te fae b

i n

C u,eg
e

D ni

PUt e * - > " ^ c t ca D urn n id zu ,

cn^ . : t,ecalU V aniC a

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

jj

.Leacurile-s la D o m n u l, dac v rea iei s trni^c ata-i".


' sa tra iasca vrea, dac
nu, gata-i".
Inf.:
a . Trofim
Culeg.: D.I.
iulie 1931
ie m i maren p r io tT n e

U m nedzu

Dumnedzu a i d
Inf.:

Sofia B oian

S u n t care fac cu d eav o lu , cu l u S u r f u ^ ^ '


Inf.:

O lea lu Vanica

S u n t d e s c n te i de u rs r hp <" u ^e" t-C.


descn tec de d e sc n t p e erp e de f t ? 3'
" U le tim ' Ie

ta descmee. Numa din


In f .'

C. D o d o n u

< - * . . 0,

ori ^

Inf.:
N astia B oian
Culeg.: D.I.

* W *

ales pin,

ca folos n u are n im e n i d u p u rm a ei"

rv~

S sp'un d',Ue p r

* e S n fs,

<!*

e a m a ' tle o a r n u tie

Inf..
N astia B oian
C uleg.: D.I.
iulie 1931
SPUnC " Umai m in5unl- Al ^
Inf.:

m a u ,i8a

Nastia Boian

SOCIOLBUC
Culeg.: D.I.

a u g u st 1931

116

TEFANIA CRISTESCU

G E N E ZA D E SC N T E C E L O R
D escnturile s-o r n s c u t de c n d lum ea!"
Inf.:
V arvara C ar
C uleg.: t.C.
Ze c n e te o a m in i care-o fost n a in te de p o to p a u fcu t
v o rg h ele tea (ale d escn tecelo r) s -n v a u n a de la alta".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
D ac-a d M n ezo ia c a -n g n d a, api fai dai pite leac".
Inf.:
Vasile Jita ru
Culeg.: t.C.
Io a m o b u b i d zc aa n i te v o rg h e de ag; d ac
s -o -n d re p ta t ap i m i sp u n a ltu ia i aista ie d esc n te cu ".
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
Dac s-o t m p la t o m u tr in d n via. -o n c jit cu dobitoae sau cu p ru n i, sau cu ore ap o o -n tre b a t i s-o -n tiin a t aa
d in u n a, d in alta, aa s-o fcut".
Inf.:
C. Je v e rd a n
Culeg.: t.C.
Iele-nva u n a de la alta, da a dinti cum o fi n v a t? Poate
p in jis o fi visat cu v in tele-aealea la u n leac! C -ap a m in trelea, d,
cum ? Iac io, a m p t o istorie cu baba m e:" (Vasile Jitaru).
(Intervine acum Anica V Jitaru) Torem. -o v in it o fim eie,
ch iar asta lu N ican d ru . -o v in it -o dzs c: Ia oie c u m tori,
binior!". s-o d us d in cas -o p rin s a m d u re u n d ejet m -o
d u ru t d ejetu ela, de, tre i s p t m n i n -a m m ai p u s o m n pe
n im icu a!"
(Vasile Jitaru) Ia d e p e c u p to ri r c n e de d u re re . Io
d eam la foc a ia -n v a tr m g n d e m e i-a fae iei c s-o
uu red z. n -a v e m pe ine s ch em , c iera n o a p te . A m gn d it
s m duc afar, s p rin d o v rag h ie din strein, poa's ie de leac.
-am ieit afar -am p u s m n a ta m a n n tr-o gau r: acolo u n a ia
d o rn e . -am p r in s - o , -a m a d u s - o - n cas, -a m t ie t-o , a m
p e n ia t-o (i-a lu a t p e n e le ) n u m a a m desch icat-o n doo de-o
m rs d e je tu -n tr-n sa ".

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

117

(Anica V Jitaru) -am v r t d e je tu -n tr-n sa p n -n dzu


m i-o tre c u t d ejetu ". (Vasile Jitaru) Aa p rib u lu im c p o ate fiicare
d e sc n te c , p o a te D u m n izu a-i d. A pi d e -a m u sp u n io la
a ltu . -aa s-n v a!"
Inf.:
Vasile Jitaru
A nica J ita ru
Culeg.: t.C.,
D E SC N T E C E , FA R M E C E , V R J I
Vraj, d escn tec to t u n e ie!"
Inf.:
O lea lu Vanica
Culeg.: t.C.
Vraja-i de dragoste. Descntecu iate i de ghine, iate i de ru".
Inf.:
O lea lu Vanica
Culeg.: t.C.
Vrjile, dac iele-s vajn ice, ap i p o t s o m o ri o m u p n -n
sar. S u n t p e la t rg u ri fim ei care tiu s fac vrji".
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.
Io m -a m v rjit cn o a p u c a t ro m n ii B asarabia. A pi a tu n i
io a v e m o copchil b o ln av n u tiem e s-i fac. I-era sp u rcat
sufletul -am fost p in doftori i n -a m p u tu t-o lecui. O v in it atu n i
d in ro m n i, d in re g im e n t -o d u r n it la n o i -o v d z u t-o c-i
bo ln a v m i-a spus c s -n i a d u c u n v r jito r s'v e d em de e-i
b o ln av . n i-o ad u s. -o -n ira t vo pte, o p t cr ni-o spus c
s-o ca u t p in babe, n u p in doftori. -am gsit la o ganc care-o
v in it la m in e cu b u ru ie n e : -am lo a t d oo felu ri de b u ru ie n e on
feli b u r u ie n i de h r n it, da u n feli str g o a ic (alt so rt). -am
p u s -o -n jin , -am p u s-o la so are i ierbe la soare ca la foc. -o
lo at-o d u p trei dzile -o b u t jin u eala de pe strgoaic. ae
p n la d o o sp red ze o ar n u i-o fost nim ic. De la doospredze
oar o -n c e p u t a vrsa -o v rsa t p n la trii sara -apoi o leinat i
i-am p u s chileag -o m n c a t i-o v in it n fire. s-o -n d re p ta t
i az i go spodin. -am v d z u t c-aeia cunosc. Da asta ie vraj
b u n . le-am p l tit la u n u p a tru o u la a ltu p a tru ou".
Inf.:
A.V. P urcel
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

t e f a n ia c r is t e s c u

zodie cau.
c am Da
D adlescan
^
d , spui aa
n e te
grUv one
cu ?evai' o r n t
zodie
tecu
rghe".
Inf.:
V arvara C ar
n
...
A
Culeg.: t.C.
D e v r jit: c a n d a i cu c r le . C n fae cu d ra c u ie de
farm acat. U rsariele cu atra tiu m u lte".
Inf.:
Sofia G ane
.
Culeg.: t.C.
cele care n u v ra u s'spuie descnteile, api s tii c-au pe
d ra c u -n tr-m se le. S 'vede c's tem !"
P
.

Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.

. ..
are 1

Vraj3SC? TrajC crle-

cr i s-arat de u n e

Inf.:
M aria M u ste a
Culeg.: t.C.

sn ,'?in h l' descantec ru

dcr,j ca s moar emu.

s u n t dm babe care tiu .

Inf.:

N astea C ar

o ,
f
,
C uleg-; c c .
Satu are frica d -e te a care tiu a face vrji".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
Babele da i fetele care fac vrji, cinste aa n u p re a p o a rt
p m tru c a ie de ru in e la n o i aista".
Inf.:
Sofia B oian
Culeg.: D.I.
iulie 1931
(D espre cuvinte" n vrji i d escn tece) D um nezo d voie
la fiecare s fac c u m a ti, da p e u rm iei r sp u n d e (om ul)".
Inf.:
A n d rei B adiu
Culeg.: t.C.
h eo aia ce tie a fae, fae ea, da gndeti c-i g h in e de ea!"
Inf.:
A. S lobozianu
Culeg.: D.I.
iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

119

Io s u n t c n t rit cu ch elea n u s lichesc vrjile de m ine.


ni n u p o a te s-m i geasc n im e".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
CUM SE N V A D E SC N T E C E L E ?
(A n v at descntecul de friguri) De la m am a m ea, Anica lu
Pavel M icu (care a m u rit acu m 17 ani). D escnta aci, n sat. O dzs:
Dragu m am ii, io oi m u ri da tu i rm n e s- fai p o m an pi lum e.
S sco o m u di la m o arte cu descntiile. Da io plnjem cu lacrm i
pe fa le-am nvat. Frigurile - n u m a din descntec au leac. -s
di pi carte descnteile-aistea. M am a m ea o dzs c-o tiut bunica
bunici iei carte i le-o -n v at di pi carte. -aistea-s fcute cr din
vechim e. Nu vedz d u m n eata, c-i din vechim e cuvintele D om nului.
S -o -n v a tu n u pe altu. S trgnete! (Vrea s-i nvee i ea pe fiica
ei, Anica M ustea, care are acu m 16 ani i e analfabet).
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
M am a ei, C atinca lu Io n Pleca, a m u rit a c u m 30 ani. Ea a
n v a t-o s d escn te de cn d era de v reo 25 ani. F u ram de la
dnsa". M am a C atinci, D o m n ica lu T oader Bzg, ea tie din
b trn i, de c n d s-o fcu t C o rn o v a. tia cu frigarea, de tte. Cn
descn ta ca cn i loa cu m n a . io o -n v pe fata m e".
(Fata ei este Ilean a T udosie T rufanuic)
Inf.:
Zoia B o tn aru
C uleg.: t.C.
V orbind d esp re fem eile care tiu s fac vrji, n tre b cum
le-au n v a t: Am n v a t d in b tr n i, de la m am , de la tat, s
m n ceie de la ceie".
Inf.:
A. Pleca
C uleg.: D.I.
iulie 1931
D escntecul care-1 apuc de la o bu n ic, da eu dac n -o tiut
m am a! i g n d eti c e g h in e ? Iaca, te p rp d eti! C nd p eti
ceva tre b u ie s te dui la alt fim eie care tie".
Inf.:
N astasia G anea
Culeg.: D.I.
a u g u st 1931

SOCIOLBUC

120

TEFANIA CRISTESCU

.D e sc n te c u m -o n v a t o b u n ic , iaca d e sc n te c u d rae u
am u il Z1C m ai ta re i n v a i i voi. Da alta cat plat; c dac
ti to t satu ce-a m ai hi, i n u vra s sp u n alta".
Inf.:
N astia B oian
Culeg.: D.I.

_.

august 1931

9/

ae la cine sa-nva descntecele, mtu?


- A ude d m b tr n i, p o a te d in tr-o bunic s n v a Dac are

mamii- * ba8i

* ^

- Da pe strini n u -i nva?
- N um a din n e a m n v a ; alta nici ca cum ".
Inf.:
I. ptiboi
C uleg.: D.I.
iulie 1931
De arpe, ta re -i scu m p descntec! Tot din V scani tiu De
h

fa m d ia Jitarilor' B o tn arilr; vedz, d e -a m u n u tot

Inf.:
A nica Jita ru
C uleg.: t.C.
Este cate un neam de oameni care tie num ai el s fac farmece?
p ai aa este, din cte u n n e a m , d e -a m u n v a p e n e a m u
nvaT
S a ii
d da
d aiva,
"nVa^alta
' ^ zice bf o g d ap romCTge
des n te c u . Cnd
m v aa, alta
ste i asta-i".
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
iulie 1931
A nastasia B o ld o re a n u o m u rit. tie s'd escn te, a -n v a t pe
n o ru -sa , A rghira B o ld o re a n u ".
1 P
Inf.:
Gh. Popescu
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
e de eac)Sa ^

^ ^

<AtUnd d escn tecu l n v a t


Inf.:
D. M u rg u le
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

121

n tre b n d n ce fel se n v a d escn tecu l: S e-nva d in u n u


altu, c, ci, p arc n e - o m n s c u t n v a i? C are tie api m are
socoteal, n u m a doo trii cu v in te, da care tie!"
Inf.:
Tim ofte Zm u
C uleg.: D.I.
iulie 1931
- Spune-mi, mtuica, dac tii, cum nva femeile descntecele?
- Cum s -n v e e ? D ac are in e re de m in te s n v a to t ca
du p carte, cte u n c u v n t, cte d o u , i-l n v a".
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
iulie 1931
D e-am u pe d u m n e ta te d o are eva. Vii te descn i cn
ie descnt, d escn t tare; da m n e ta ai v r t n cap. D e-am u ia
s'd u e acas d escn t i iei la alii".
Inf.:
A rtina B o tn a ru
C uleg.: t.C.
A lina B oian (Vasilina B oian) a fu ra t d escn tecu l de dragoste
la soc de la Profira L iponti.
Inf.:
A na B oian
C uleg.: t.C.
O bab cn te d escn t ine m ai au d e?"
Inf.:
I.V. Dorii
Culeg.: t.C.
De b ub n eag r a n v a t-o s d escnte pe Ileana C h ep tn aru
(Svoianca). i d e -a tu n c i ea n u m aL d escn t de b u b neag r.
Inf.:
Zoia B o tn aru
C uleg.: t.C.
26 iulie 1931
(C u m a n v a t d e s c n te c u l d e frig ri de la C a tin c a Ion
Pleca). B rb atu l ei, Z aharia V izdoag, su ferea de frigri. l p rin
dea a m e li -1 d u re a la in im ". El to t se d u cea la C atinca s-i
descn te. A ceasta l-a n v a t. Api lu m e a a -n c e p u t a veni la iei".
El a tu n c i a n v a t-o pe M aria. i d e -a tu n c i ea descnt.
Inf.:
M. Vizdoag
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931

SOCIOLBUC

122

TEFANIA CRISTESCU

S -n v a d in u n a , d in alta, fim eile. Iaca iica asta a m e


d e -a m u o -n v a t. e s'm su p r io. S 'd escn te ie; are copii Da
altu -i greu la cap, n u -n v a " .
Inf.:
Tudosia Socol
.

Culeg.: t.C.
Pe n u n e m -o -n v a t o fim eie, de spriet. Iaca cum : ia ave
u n biet i dze. ie d ac-i m a m n u s-o p u tu t s-l d escn te c
n u tree di la m am . Da ae ie p i m in e m -o -n v a t d e -a m u io
-am d escn tat p e b iet. i ie ra m o copchil de vo zece an i i-o
trecu t. Iei (cel care n v a u n d escntec) n u m a s-n leag ce-s
a ie ste a i s 'p o a te s 'te d e s c n te . Iaca c u m , io c u m s u n t, api
d e -a m u di sam a m e s'p o a te s'd escn t, da d e -am u m ai m a re dect
m m e n u s p o a te s d escn t, c r u celuia chic pi m in e . M am a
m ea n -o - n v a t p r-o m u r it p i m in e , c-o dzs c d e sc n te c u
d a c a -1 spui, n -a re leac".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
Cred c dac-a spune, n u -i de leac". (Dac se spun descntecele).
Inf.:
Io n Zam
Culeg.: t.C.
Nu vria elea lu P urel s'm -n v e , c-s fu dule". (Nu v o r s-o
n v ee d escn tecu l de arp e).
Inf.:
V arvara C ar
Culeg.: t.C.
De stu d n i - chic d in a i d in gu r. Nie n i-i m tu , A xnia
asta lu Nicu. Dac! N u v rea s m -n v e ".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
Catinca lu D um itrache Popa ni n u vra s spuie, ni s-aud de
la m m e. Iele i-o tiut cu m -sa (Stvrichioaia) n -o spus la nim e".
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
R ilean ca d e sc n ta de t ta rc , de sp rie t, i s-o d u s cu
d e scan tee cu tt". (E v o rb a de o fem eie care n u a n v a t pe
n im e n i d escntecele sale).
Inf.:
Gh. Popescu
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

123

.M a m a n o a str o tiu t i de strn s i de deoichi. Dac noi


n -a m deprins, c am fost tot ncjit cu d ealu. A m u m b lat pe deal
c fratele n o st o fost d a t de m ititel la coal. Iaca n u n ta aa la vo
srbtoare, cn d escnta m am a, ascultam i noi. i iaca am u n e -a r
p rin d e b in e c iaca a v e m copchii i p l tim am u ... D ac-o m u rit
m a m a m ea i io a fi v ru t s le -n v , t te -n v a m ! Da n -a m tiut
i la p rin n i-o fost b g h in e i n u m -o d u ru t capu, da am u ".
Inf.:
A nastasia B oian
Culeg.: t.C.
(D escntecele) Nu n i-s draji, ni n u le-n v !"
Inf.:
N ataa Socol
Culeg.: t.C.
(D escntece) Io n u tiu ni u n cap de a".
Inf.:
R u x an d a Luca
Culeg.: t.C.
RELAIILE D IN T R E D E S C N T T O R I
La Jie ria , la A nica lu A n d re i P u c a riu s d u c m i m u lt.
P e n tru c iele tiu m i m u lte d e -a m u d ect altele".
Inf.:
A nica Strm bei
Culeg.: t.C.
N u-i dz s 'n u ie v o n o m b o ln av ; da dac-s m i m u l care
tiu s'd e sc n te , ap i n u m a i p o t fae n ic cu aiasta".
Inf.:
A nica Poiat
__Culeg.: t.C.
Iele s-ntricesc care tiu m ai m u lt" (G heoaia i Crciunoaia).
Inf.:
A nica Poiat
C uleg.: t.C.
Svoianca i cu R aveca lu M arjin e m i g h in e triesc, dect
ca m in e".
Inf.:
A.V. Purcel
Culeg.: t.C.
Aeia d e sc n t d e sc n te c u iei, aia al iei. N -au iele scrbi
de-aiasta".
Inf.:
Varvara Car
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

124

TEFANIA CRISTESCU

al t el e1V
n ^ alta).
f , I Fteticare
f
discnticu
! bine Pe mIui".
a " i t boal.
p eenmtru
cu
r , ,

Inf.:
Iv g henia B o tn aru
Culeg.: t.C.

stricat H i T h 13 nU -tlC
IaCa n k n i' Cra c P chilu bolnav. -am
strigat di pi d ru m sa m-1 d escn te. -am a u d z it-o c n u tie nica
Nu tiu e to t b o d o g n ea d in gu r. Ia m in te-aa !"
Inf.:
A nastasia B oian
. .
.
Culeg.: t.C.
A ele c are tiu a fae, a p i n u s au g h in e u n a cu alta
C raiunoaia i cu A gafia G heo aia, api n u s au g h in e".
Inf.:
Sofia G ane
Culeg.: t.C.
u . , .
, ,
24 iulie 1931
Mat ghine d ecat m in e , n u tie nim e. Nu tree ca la m in e De
cate o n descant, trei m t n ii b at s-i deie M nezo leac i sntate".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
.
Culeg.: t.C.
b in e d / s p h e r 0

de Spriet k a P1^ in ta r u tie

Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
Z osanoaie de e-i n tre b a -o tie, da de leac n u -i nic".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
^
26 iulie 1931
O d e sc a n ta to a re n u se p o a te d escn ta p e ea nsi. Trebuie
M

iS k i

Aa' B tn r i*a 3 desc ta t de spriet p e Ileana

Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
- Dar cande bolnav vreofemeie din cele care tiu a vrji, cine o ngrijete?
C and e b o ln av s -n g h ie fim eile s o a ju t m , n u o lsm
sa chiara, s-aju t ceie cu ceie".
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

125

Profira lu L iponti l-a ru g a t de m u lte ori s-i fac de ursit.


Inf.:
C. D odonu
Culeg.: t.C.
CUM SE M B O L N V E S C O A M E N II?
O rbalu s'cap t cn ie cu cap u gol n tr-o d im in ea ree.
Te lucreaz n u m a -n m sle".
Inf.:
C hirua Socol
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
Ileana Pleca i strcat de Sam c. A colo to s strica, parc-a
in tra t d ra c u -n ei. Sam ca sau A vizuca ie v rm au ".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
D eoache care ie - n tu r n a t de la . C nd l n arc m am a,
i-e jle -1 n to a rn s'm a i su g -n c o dat. -api aela cnd o
vedea o m u sau jita -1 d io ach e de s p r p d e te ".
Inf.:
D om nica M u rg u le
Culeg.: t.C.
O m u-nrcat d dori (de dou ori) deoaiche. -l iute deoaiche;
deoaiche ca cum ai arunca nite ap fiart pe niti iarb crud".
Inf.:
C hirua Socol
Culeg.: t.C.
C N D SE D E S C N T ?
Se d escn t o ricn d . D escn d u p biseric" (dum inica).
Ea, cn d era fat m a re , d escn ta.
Inf.:
A rghira D u m itru
Culeg.: t.C.
27 iulie 1931
N u-i bine s fac foc, d u m in e c a , p in tru frigri. Da, ine m
scoate p i m in e d in foc!"
Inf.:
Ilean a Pleca
C uleg.: t.C.
Mai m u lt s'descnt iam a c de frig i-apuc pe copchii strnsu".
Inf.:
A rtin a B o tn a ru
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

126

TEFANIA CRISTESCU

Toam na n u s'p re b o ln g h e sc c-are jin fae jin cu ch ip er


p r cn s-m b at -u it de d u re re . Ia rn a s'd esc n t de gli de
strns; m i m u lt copchii. Vara s'd e sc n t m i m u lt fem eile".
Inf.:
A rtina B o tn a ru
C uleg.: t.C.
O d at-n tr-o n o ap te, l-o p lit aa pe copchilu m e u pin som n.
L-am culcat sntos s-o trezt la o b u ca' de n o ap te -aa l-o gst
strn su -l m are; igne, nic, n u m a tre m u ra s m oar! Da io de
grab d e-am u la Vera ast d-iea m -a m dus i-am fcut cartcic.
Da p n -n dzu p u te a s fie b ietu m e u strcat ca o m u ista!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
CINE D E S C N T CUI?
Se d escn t i la om , la vit, cine, gin, gsc, p o rc cum
s tm pl".
Inf.:
C. Je v e rd a n
Culeg.: t.C.
Se descnt i vitele. Jita ie to t ca om u. Tot aiast du rere are".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
S 'd e sc n t g in ile, p u io rii eai de curc; to a te ealea
s'dio aich e".
Inf.:
A na S trm bei
Culeg.: t.C.
De deoichi s d e scn t u n porc, u n cal, o vac. De orbal,
n u m a i oam en ii. S d escn t v itele de jo ln ".
Inf.:
C hirua Socol
Culeg.: t.C.
26 iulie 1931
- Cefei de oameni se duc pe la babe, m ai avui sau m ai sraci?
- Acei care s u n t m ai s rm a n i, care au o cas de copchii i
n u p o t dovedi, care lu creaz i d ijeaba-i, aceia fac m a i m u lt".
Inf.:
Tim ofte Z m u
Culeg.: D.I.
iulie 1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

127

- Cei din neam de mazili se duc s-i vindece ranii?


- Fim eile de m azili s u n t ru in o ase, n u v o r ele s fac aa,
cnd su n t b o ln a v e s d u c to t n tre ele, s d u c i la ra n , da m ai
m u lt n tre ele, s d u c aa cn d au o co m p an ie, p itrec i atu n ci
m ai t in u ie leacu ". (V orbete cu v o cea sczu t i cu o arecare
tea m de a fi au zit de cei d in ju r).
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
Fim eile de ra n t t s b u c u r ele cn d le v in e m azilele i
dvo ren cele la ele p in tru leac, d -ap a m u , tiu t c aa!
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
iulie 1931
- Romnii se duc bucuroi s le descnte i s-i lecuiasc iganii?
- S duc, di e nu! Da m a i m u lt ei iganii s duc pe la cas pi
la unu,"pi la altu i m ple i traista i pntiele i s due acas. Dac-i
igan! A lde-a n o astre n u m ai fac de aistea treghi, c are de ale ei.
Eu di e-am m u n iV s a m s n tin d m n a s dau i la altu .
Inf.:
M aria Zm u
C uleg.: D.I.
iulie 1931
- Cine tie s descnte m ai bine, igncile ori moldovencele? ^ ^
- igncile n u m a i tiu niica, fac aa ca s s h rn ea sc. Ii
d au eu u n cu de fin, i dai m a ta , ie aa-i fcu t ig an u , daca
n -a m n c a din aistea n ici n u s sa tu r , tiu t c,^ s aiba ban i ai
lui, da p n n -a v e n i s cear la m in e n u s las, m ca r o cana
d ap sau u n le m n s ia de la altu , n u s satu r, aa-i blstm at
iei d D u m n id zu ".
Inf.:
I. ptiboi
Culeg.: D.I.
iulie 1931
igncile tiu m ai m u lte , to a te drcriile le tie, scoate iganu
dracu d in oal".

Inf.:
Sofia Boian
Culeg.: D.I.
iulie 1931

SOCIOLBUC

1
TEFANIa

c r is t e s c u

d , bdrba, i?

su n t m ai tinere s f e r e s c . ! , ! c S e ^ e s c - ' " ' ' 0

M r b a , i care

In fI. ptiboi
Culeg.: D.I.
Care-a descnta jid a n - api stri'descn tecu .

Inf.:

A nica Poiat

Ileana M ih ailo v ici o d e s c n ta t


t?
n u trece".
e sc a n ta t la jid a n i i a m u la cretin i
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
s'poate la^ei^' ^pom eneasc^ Iei^ar vra d * l m e n im sfin*i r 'n u
^ M S'P ate-

e
Inf.:

p rin d e c a d e fc n te t Yl! jf d o v .SCnta' ^

A nica Poiat
13

C3' a m u ' n u Inai

Inf.:
R. oim ariu
Culeg.: H.H.St.
- M o ld o v en ii n u
D o a m n e firete!"

sH ,,. - . 2 seP te m b rie 1931


d e sc n te la jid a n c n u tree

" U se poate, el are legea lui s in oi a

d K c tt'

Inf.:
N astia B oian
Culeg.: D.I.
C nd d escn t m o ld o v e n c ile la ^ id a n f n .1
d escan ta iar la m o ld o v e n i F im eile z J r
V ^
cnd 0
n u tree".
lce ca n u e b o tezat i de aceie
Inf.:
Sofia B oian
Culeg.: D.I.
a u g u st 1 9 3 1

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

129

PLA TA D E SC N T E C U L U I
Care d escn t n u ere n io d at. Da ine-i d a to r c s'jie la
ua ta n o o dzle ca s'te d escn te".
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
Z osnoaie, p o m a n -i fae, n u ia nic".
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
Ni-1 ara t pe b ia tu l su de doi a n i i n e ara t albeaa din
ochii lui, p o v e s tin d u -n e c n u v ed ea p n ce n u l-a descn tat. A
fost la Vlad i i-a u spus s se duc la C h iin u . L-am dus la un
om G h e o rg h e B o g h iu P o p e sc u , l-o d e s c n ta t de a lb e a . I-o
cu r a t ochii. N u -i ia nici u n franc; i vite d escnt".
Inf.:
Iacob Popa
C uleg.: A.G.
12 iulie 1931
Botnria de cte ori m i-o stins mie frigrile n u ni-o loat nica".
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.
n tre b n d -o dac le p ltesc fem eilo r care le lecuiesc:
- Dac ai dai, dac n u , crede i ea, o p o m an -i fae i asta-i".
- N u triesc nu m a i cu ce-adun de la leacuri?
- C um s triasc cu atta, d in tt satu s due o fim eie ntr-o
lun, c chiar doftori n u su n t ele, dac are leac d, dac n -a re zile!"
Inf.:
A. Pleca
C uleg.: t.C.
iulie 1931
D e-u n d escn tec dai u n u rio r p rin s cu lapte, dac vrai. Da
ae s dzc ie: d -ni, n u ".
Inf.:
A.V. Purcel
Culeg.: t.C.
Dai o g in, u n pui, v re o n ou . D ac dai p u in , a doa oar
n u - m a i descn t".
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931

SOCIOLBUC

130

TEFANIA CRISTESCU

^ Bani n u iau, c n u - n i d au . C nd l m p lin e ti (descntecul)


dzae: api n -a m b a n i adz da -oi ad u e io. P n s-m bolnjete
a doilea -ap a tu n e a a d u e u n cuel de fin o r o n orora di
iapte. Iaca e b an i m i d. Da m m n ii u n e o ri i n u descnt".
Inf.:
Ilea n a Pleca
~ .
Culeg.: t.C.
Fara p la ta ni n u - tree. C are-i b o ln av ta re i-i m ai bogat,
da -o sut di lei, doo. D -ap i care-i m ai srac d i doozci de
lei. M ai g h in e s-l n g ro c h i i s dai tot?"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
U n m o n e a g d e sc n t co p ilu lu i lui (al lui C.D.) de strns.
Dac ni-i plti, ap i s-a -n d re p ta copchilu - dac n u , n u ".
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931
Are leac, c D u m n e z o d i dac n u s pltete".
Inf.:
A.V. P urcel
Culeg.: t.C.
(D espre d escntece:)
Leacu ie o r n u ie,
Plata babii s s tie".
Inf.:
Z. Jo v rd a n
Culeg.: t.C.
^ M tu a Iv g h e n ia de a t ta fae b g h in e c ia n u descnt
p a n 'n u - i p u n e b a n u -n m n . Ia dze lei".
Inf.:
Ilean a Pleca
Culeg.: t.C.
(D espre Zoia Z osnoaie:) M i-o b o ted z at doi copchii i n -o
v ru t s-ni lege ju n g h iu , c s-i pltesc. su n te m cu m etre!"
Inf.:
I. C h e p t n a ru
C uleg.: t.C.
Zoia Z osnoaie le d -n obraz la acele care s d u c la n ev o ie.
Ia v re p a ra le . Le b a ju c u r e te . Da o m u di e v i n e S -l m a i
b aju cu reti?"
Inf.:
I. C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

131

Pe m in e m d u re a capu i m i-o d e sc n ta t o fimeie:


N -are baba fin,
N -are baba sln in ,
C um n -a m nica,
Aa 'lu i s 'n u -i h ie nic.
D babii p itacu ".
Inf.:
Io n Zam
Culeg.: t.C.
(P en tru d e sc n ta t). Dai i fin i p in e, p o a te ai fru p t de
la vac; e-ai n gosp o d rie, p o s dai. -aeia-i t t bani!"
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
Dac n -a i b a n i dai -o leg tu r de fin -u n a de fasule".
Inf.:
M aria M ustea
Culeg.: t.C.
n ain te dai franji; d e -u n d escn tec de strns dai dze franji.
Da am u dac treb, treb s dai m u lt fin de popoi. Ca di dze
lei. Ia n u s m u j m e te c sp u n e c de e s- bat gura s-
p ch ia rd tim p u . -am u ie v a r copchiii s-m b o ln g h esc m ai
digrab - a m u s deo ach e".
Inf.:
A rtina B o tn aru
Culeg.: t.C.
C rciunoaia i-a c e ru t plat p e n tru frigri: pndz de cm ee,
o gin n eag r, trei lu m n ri -o su t di lei".
Inf.:
O lea lu Vanica
C uleg.: t.C.
V orbind d esp re fem eile care tiu s d escn te, n tre b cu ce le
pltete: b a n i sau a lim e n te . - Parale d -ap cum !"
- N u le dai fin, o u etc.?
- Eh! tiu t c d m , ap cum ! Da p d lturi".
Inf.:
I. ptiboi
C uleg.: D.I.
iulie 1931
De o d a t m i-o lo a t c te in z i de cap ii - p e u rm o
carboav - pe u rm la tre i carb o av e".
Inf.:
C. D o d o n u
Culeg.: t.C.
25 iulie 1931

SOCIOLBUC

132

TEFANIA CRISTESCU

a
" ? a.Cj . t1e .t^escn t o m u - tre c e , a p i c u n o ti la o b rad z
d o odzai di lei, treid zi di lei".

Inf.:

....

A. Trofim

Culeg.: t.C.

Aici m sat iau 20, 40; ap o i ieu d oo su te dac


leacu d e-acolo".
*

tie c t-i
1

Inf.:
A nica S trm bei
C uleg.: t.C.
Ie u n a la V icrejani, o g an c i d escn t de jie rm e -o lo at
m i su te de lei di la n e p o a ta n o a str . Da i-o trec u t".
Inf.:
A nica S trm bei
C uleg.: t.C.
P O P A Z A M I D E SC N T A T U L C O R N O V E A N
N ainte pop a-m da p cat p in tru descntec. Da acu m n u -n i d".
Inf.:
I. C h e p t n a ru
.
.
C uleg.: t.C.
Iaca, la noi, p rio tu ie o m n v a t i cn d v in e v rem e a de i s
d eoache u n cal, evai, api vine p in fem ei. iel ie om tare-n v at!"
Inf.:
A nastasia B oian
, .
Culeg.: t.C.
,
"Tudosaia (Tudosia D u m itra c h e Socol) i-a d esc n tat p rio tu lu i
de cartia".
Inf.:
A na B oian

C uleg.: t.C.
A d escn tat p re o tu lu i Io n Zam de b u b la ochi. d e-atu n si
n -o m a i d a t can o n ".
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
28 iulie 1931
Api c i p rin tele cn d o a v u t b ub i-o descn tat. De am u
n u m ai sp u n e c-i p c a t s d escn te".
Inf.:
A. Slobozianu
C uleg.: D.I.
iulie 1931
C h iar p rin te le v in e cu d o g h ito c cu d n su tree"
(Vine la d escn tat).
* '
Inf.:
A. C iubotariu
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

133

S-o d u s u n flcu la o fim eie s-i fac de d ragoste. Da i-o


zs: d is b ra c -te m i b ie te cu c h e le a i n c u n ju r i di tre i ori
casa -m p re ju r -ap i s iei o cof di ap 's-o to rn i n cap. n u m a
drag o fost la fete". (P reo tu l v o rb e te n rs).
Inf.:
Io n Zam
Culeg.: t.C.
O fim eie-o tiat gina, la H erova. A duea o ju m a ta di oc de
rachiu i treizi de capie. O m u-i da inim a s-o m nne, da gina
s-o-ngroape-n rspntie de drum . Da ie o m ncat-o i i s-o-m bolnjit
u n copchil. -o vinit la m ine. i-am spus s-ni dea doo gini albe
de sufletu dracului. Da io a m p us ginile n cote (prin 1905). Da
m atuca iera la Chiinu. Iera rscoala eaia cu Roia. O vinit la m ine
u n prieot i doi studen. Iera-n postu C runului. O vinit iei, sara.
Avem o buctreas cam surd. Ia s uit pe ferast.
- Da aitea n u -s scuben!
- S iei ginile eale de su fle tu d ra c u lu i s le d m dracilor.
S duce, scoate gin ile d in cote. Da io i sp u n e a m babii:
- Ct i fierbe, d u m n e a ta , m n c a re a n u - fai crue!"
(.Rde).
Inf.:
Io n Zam
Culeg.: t.C.
D u m itrach e B o tn a ru o fost jie r i iei tie ginile. Da io l-am
p u s la cale:
- S n u -i dai gin a t t -n a p o i. S-i dai n u m a in im a, capu i
chioarele, da re stu s ni-1 dai n ie. Da cu Iv g h en ia (Jieria) io n u
m p o t m pca".
Inf.:
Io n Zam
C uleg.: t.C.
Vezi i su b c a p ito le le Ce crede descnttorul despre eficacitatea
descntecului su i Plata descntecului.
OBIECTE CU C A R E SE D E S C N T
a. OBIECTE DE ORIGINE VEGETAL
Vergele de ALUN de o v ar. Vezi p. 181.
BURUIENI. Buruienile au putere. Ce-c tt b uruiana are leacu
iei". (Inf.: Olea lui Vanica. Culeg.: t.C.) Vezi i p. 111, 117, 205.

SOCIOLBUC

134

TEFANIA CRISTESCU

BURETE p uios. Vezi p. 144.


BUSUIOC. Vezi p. 139, 166, 186, 194.
CALAPR. Vezi p. 167.
F u io r de CNEP. Vezi p. 158. S m n de CNEP. Anica
P u c a riu im bl t t z iu a cu s m n de c n e p -n b u z u n a r la
pestelc. A pi de -o r i b u n e - io n u tiu. (Pe ea a n v a t-o la
m u lte o iganc d in R d en i.) (Inf.: O lea lu i Vanica. C uleg St C 1
Vezi i p. 167, 186.
'
CLOCOTII. Vezi p. 196.
DUMINICUE. Vezi p. 190.
GRUNE. Vezi p. 118, 193.
^ MPRTEAS. Alina lu Tim oftei U n g ureanu a re -n grdinm parteas. Cu asta, dac vrei, l tu m n e ti pe o m -1 fai n e b u n .
Ie m in u n a ta b u ru ia n a asta. Dac te-ai d u -e p e lng dnsa i
suita m uii sau i stuchi p e-acolo, apoi ia dze c te n eb u n ete.
Da i daca vra s fac de g h in e, api l fae pe om cu m i pinea.
Aa s fae de b u n !" (Inf.: O lea lui Vanica. Culeg.: t.C.)
F ru n z e de PR. Vezi p. 167.
SMOCHIN. Vezi p. 143.
C rengi de SOC. Vezi p. 191.
STRIGOAIC. V ezip . 117.
TRESTIE. Vezi p. 145.
URSOAIC. V ezip. 187.
VENI. Vezi p. 196.
b. OBIECTE DE ORIGINE A N IM A L
ARICI. Vezi p. 202.
BROASC. Ivghenia tie s fac cu broasca". (Inf.: Olea lui
Vanica. Culeg.: t.C.) Vezi i p. 204. C rn at cu labe de BROASC
Vezi p. 104.
Zam de BUHN. Vezi p. 101.
Balig de CAL (de p e d ru m ). Vezi p. 169.
P an de COCO (n e g ru ). Vezi p. 139, 201.
GIN n eag r. V ezip. 77, 110, 111, 133, 150.
G ti de LUP. Vezi p. 188.
G rebl i poi de M n e a g r . Vezi p. 203. M n ca re sau
tu rta d in p lo d de M. Vezi p. 104, 195.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

135

L n de OAIE g n . Vezi p. 154.


P an de PUN. Vezi p. 139.
C apete de RAE m o a rte . Vezi p. 204.
M n care din piele de ARPE. Vezi p. 104.
Balig de VAC d in Ziua Crucii. Vezi p. 161.
VRABIE d esp icat-n d o u . Vezi p. 116.
c.
OBIECTE PROVENITE D IN GOSPODRIE
AC. A cul i c u itu l cu care se d e sc n t s u n t ace i c u ite
o b in u ite, cele n tre b u in a te i n viaa zilnic. N u m ai frigarea e
u n obiect specific d e sc n ta tu lu i. (Inf.: M aria V izdoag. Culeg.:
t.C., 26 iulie 1931). Vezi i p. 164, 170, 173, 178, 182.
ANDREA. Vezi p. 175.
AP. Vezi p. 139, 142, 144, 148, 150, 151, 156, 166, 167, 170,
187, 190, 193.
A (roie). Vezi p. 175, 203.
BOR. Vezi p. 173.
BRU. Vezi p. 93.
CM AA de c u n u n a t a b rb a tu lu i. Vezi p. 189.
CRBUNI (aprin i). Vezi p. 146, 147, 148, 151, 156, 170,
171, 197.
CPESTRELE cailor. Vezi p. 199.
CRI DE JOC. Vezi p. 89, 102, 106, 118, 196.
CENU. Vezi p. 140, 156, 194.
CERCEI. Vezi p. 190.
CHILEAG de vac. Vezi p. 144, 164.
CIOMAG. Vezi p. 199.
COARNE. Vezi p. 140.
COJOC. Vezi p. 199.
COLAC. Vezi p. 193.
COLUNI. Vezi p. 190, 192.
COSOR. Vezi p. 145, 162, 198.
CREMENE. Vezi p. 140.
CUI de b o ro a n , fu ra t. Vezi p. 205.
CUTIE. Vezi p. 173.
CUIT. Vezip. 140, 145, 156, 163, 164, 165, 168, 170, 173, 198.
FIN de p p u o i (p r jit -n sc). Vezi p. 144, 164.

SOCIOLBUC

136
i

TEFANIA CRISTESCU

E ,de ! sit' " Io str n g u n cui de b o ro n , o po tco av de

Pleca! Culeg. tC }anUCUri; i' S b u n e de descn ta t". (Inf.: Ileana


de le'acieS . m ? d

'c

drUiete ineva' api n u -i

,e de ' ac' (,nf-: chlr*

<**:

dat "F!are-le de c a l c u iele' frigrile etc. le p lteti la igani. A m

i p 104n?7P6e ' Un 1Cr"'

RaVCCa MarjinC- CulCg-: * C> Vezi

FUS. Vezi p. 140, 155.


GHEM tors la C rciun. Vezi p. 103.
ICOAN cu M aica D o m n u lu i. Vezi p. 188
INEL. Vezi p. 190.
INIM A CRUEI. Vezi p. 199.
IZMENELE b rb atu lu i. M aria M u sta descnt vaca de njit
l V m X ] y i I b 3 ' U' Ui'- m
' Z ' ,a B m a r ' C u l^
JULF. Vezi p. 168.
LAPTE. Vezi p. 178.
LEIE. Vezi p. 166.
LINGUR (p rsit). Vezi p. 140, 142,
LUMNARE. Vezi p. 179, 196.
M ARM OR. Vezi p. 140.
MMLIG. Vezi p. 170, 192.
MIERE. V ezip. 142.
OAL (n o u ). V ezip . 104, 127.
OGLIND. Vezi p. 193.
OU() (prsite). V ezip . 81, 103, 152,
PSAT. Vezi p. 140.

Vezi pE MClA i 9 f inS ^ 13 P m tu fu l de tras c e n u a d in cu p tor).


PIEPTENE. Vezi p. 190.
PITACI. Vezi p. 194.
PINE. V ezip. 187, 191, 1 9 3 .
O b u cat de PNZ n o u . Vezi p. 202.
PROAP. Vezi p. 199.
RACHIU. V ezip. 144, 168, 175, 176, 182.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

137

SARE. Vezi p. 81, 187, 193, 198.


SCRUM. V ezip. 141.
SFREDEL. Vezi p. 199.
SLNIN sfinit de Pati. Vezi p. 197.
SMNTN. Vezi p. 168.
SPELCI. Vezi p. 190.
STRECTOARE. S tre c to a re a ie o n sco lte". (Inf.: Sofia
G ane. Culeg.: t.C.) Vezi i p. 200, 201.
SURCELE (de p e t ie to r). Vezi p. 174, 201.
IN gsit. Vezi p. 104.
TRE. Vezi p. 81, 198.
ULCIC. V ezip. 106, 140, 148, 203.
UNTUR. V ezip. 154, 157, 173.
VIN. Vezi p. 117, 204.
VRTELNI. Vezi p. 202.
ZBALE de cal. Vezi p. 104.
d. OBIECTE SPECIALE
AGHIAZMVezi p. 187.
AP NENCEPUT. Vezi p. 147, 159, 174, 181, 187, 195.
B ru de PIEDIC DE LA MORT. Vezi p. 191.
CMA" DE COPIL. Vezi p. 188.
CRTICICA. V ezip. 91, 107, 109, 126, 179.
FRIGRI. O face g a n u cu m in ile d in a p o i cu ochii
nchii". (Inf.: M aria V izdoag. Culeg.: t.C.)
Am audzit c frigrile le fac doi m eteri ursari, d -e ia-n chelea
goal, cu m in ili d in ap o i. O fae g a n v d o i o r flcu, c-api i
m o a re fim eia". (Inf.: Sofia G ane. Culeg.: t.C., 25 iulie 1931).
Frigarea se p l te te ig a n u lu i care o face. Dai o cm e pe
frigare". (Inf.: Zoia B o tn a ru . Culeg.: t.C., 26 iulie 1931).
Frigarea n u m a i la d e sc n ta t ie b u n ". (Inf.: O lea lu Vanica.
Culeg.: t.C.)
G heoaia are n ite ere - frigri; le b a g -n gura cuptiorului".
(Inf.: C. D o d o n u . Culeg.: t.C., 25 iulie 1931).
Fem ei care au frigri n sat: C riunoaia, doo. Jieria are doo,
trei frigri. R aveca M arjin e. B o tn ria . Z ah ario aia". (Inf.: Sofia
G ane. Culeg.: t.C., 25 iulie 1931). Vezi i p. 89, 92, 95, 103, 106,
119, 129, 150-151, 189, 198, 204.

SOCIOLBUC

138

TEFANIA CRISTESCU

GHIOC. S u n t u rs ri d -elea care fac cldri. A poi aelea au


ghioi c u alea te buim esc". (Inf.: A n d re i B adiu. Culeg.: t.C.)
LAPTELE M A M EI co p ilu lu i bolnav. Vezi p. 173, 178.
LUCEAFRUL de p e cer. Vezi p. 104.
M tu r d in m tu ra de la BISERIC. Vezi p. 175-176.
P r din cap u l b o ln a v u lu i, t ia t N CRUCE. Vezi p. 152
P r din SUBIOAR. Vezi p. 194.
SGEAT. Vezi p. 103.
SCRNVIE. Vezi p. 194.
TMIE. Vezi p. 179.
UNGHIILE b o ln a v u lu i. Vezi p. 152.
URIN. Vezi p. 194, 205.
VAC DE LEMN. Vezi p. 200.

SOCIOLBUC

Descntece de boal

DE ALBEA
Descn n ap cu p eni de p u n i busuioc, lichite zci: (vezi
textu l 1)". D escntecul se sp u n e de trei ori cnd mesteci cu penia
n ap i apoi nc de trei ori cnd descn cu p enia piste oichi".
1.

De alba

S-o p o rn it n o o fete,
Cu n o o greble,
Cu rrbo p o aie,
Cu n o o spi,
Cu n o o h rle .
i n im i n -o v d z u t.
N u m a M aica Precista
D in ceri o v d z u t
-o -n tre b a t:
- U nde v d u e voi, ste n o o fete?
- Ne d u e m la M area Rofe,
S-o c u r m de n sp .
- S v d u c e la ... (cutare)
S-i c u r ochii de alba.
S r m ie iei c u ra t
lu n in a t
Ca a rjin tu streco rat.
Inf.:
A nica c iu b o ta riu
C uleg.: t.C.
S descnt cu p e n e de cuco n eg ru , s'n -aib nii o p an alb.
i p r n u rsare soarele. C -ap o i n u -i di leac. spui v o rb ele de
n o o ori: (vezi te x tu l 2).

SOCIOLBUC

140

TEFANIA CRISTESCU

2.

De alb a

- Cuco n e g ru ro ta t
U nde tu te-ai m n ic a t?
- M -a m m n ic a t
S 'cu r cnchii
De schini
i p d u rili
De hlciu g .
- Nu te m n ic a
S c u r cn ch ii de schini.
M n ic-te 'c u r
Oichii lu Io n de terg (albea)
de alba.
S rm ie cu rat,
L u n in a t
Ca D u m n iz u i l-o lsat.
Inf.:
G h eorghe Popescu
Culeg.: t.C.
2 1-7 -1 9 31
DE BAGHI
C and treap ad copchiii - m e rg afar des. P ui n o o coarn e
o crem m e -o m a rm u r -o r de en u -o r de p sat (crup
dc p apo,) i n o o lin g u ri n o o c u te n o o fus de tors n tr
ulcica 1 t erl
3153 3P01 le p u i n tr ~ straic h >n r sto rr
cica-n straich m a cu fu n d u - n sus; -apoi iei u n c u t iei u:
us -o m g u ra i dzaci la t t fusu, la t t c u tu la tt lingur,
(cate tre i d e o d a ta ): (vezi te x tu l 3a). ia r m ai iei tre i (cut
lin g u ra i fus). i dzi: (vezi te x tu l 3b). iar: (vezi te x tu l 3a) s

.o. .lsa de noo ori. Cand rS,m i o le ic i L e n , d

le h e rb i de tre i ori de fiecare d a t , d e sc n ia r de n oo ori


escan de trei ori p e zi: d im in e a a , la am iaz i sara. C opilului
dai sa g u ste z m u o ar de ceia".
p
Obs.: Agafia A n to n Purcel descnt n u m a i la copiii ei. Agafia Vasile

de baghit" A

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

141

3a. De b ag h i
Cu fusu te -o i ui
i cu lin g u ra te -o i loa
cu c u tu te -o i tie.
pite M area N eagr te -o i a ru n c a .
C -acolo-i b u tu ra m n c a re a baghilor.
-a r m n e co p ch ilu curat,
L u n in a t
Ca D u m n e z o e l-o lsat,
ca M aic'sa e l-o fcut.
3b. De b ag h i
B aghi d in fo am e,
B aghi d in ste,
B aghi d in p in d in oichi...
Inf.:
Agafia A n to n Purcel
^
C uleg.: t.C.
DE BICA REA
Prinde s te m n n e ies o b u b u li n ic u ca u n fir di
m ac. i d in tr-a a m ic u -a p i s'fae ct u n o u de g in 'r m n e
sm n . C u m ai d e s c n ta t-o a p o i ia s d n a p o i. Da d a c-o lai,
ncjeti cu d nsa. D escn c-o p etic ap rin s, cu fu m u deasu p ra
ei. Petica s fie de la p m tu fu cu care traji e n u a d in cuptori.
spui: (vezi te x tu l 4). D escn de n o o ori, de trei ori cte trei. -apoi
scuipi p etica eaia iei sc ru m d e -aeala n e g ru u n ji beica.
n -o leji cu nim ic. aistea b eicu s'fac m a i m u lt la -n te e tu rile
tru p u lu i la fa".
4.

De beica r

S-o sculat S n t M ria eai m are,


-o fcu t o m as m a re ,
-o c h e m a t to a te b u b o aiele,
Toate becule,

SOCIOLBUC

142

TEFANIA CRISTESCU

Toate zg n cu le;
Da p e beca eai r n -o c h em a t-o .
Da ie di ud
S-o u scat
-o scat
Ca p e tic a -n gard.
Inf.:
Olga S am son
Culeg.: t.C.
2 4 -7-1931
DE BROASC
C rete p e o b raz cte o b u c a t de c a rn e m a re . D u m in ec
m n n e a a, cn d traje c lo p o tu -n t i, iei o lin g u r p rsit dzi:
(vezi tex tu l 5). te m u c o copchil m e z n (u rm a - cel din
u rm copchii) cu din ai de trei ori. ia pchere, s'due, s'm ntuie".
5. De broasc
Popa toac
B roasca sac.
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
DE BUB NEAGR
Ea d escnt sau n ap s p u n n d d escn tecu l de trei ori - cu
apa se stro p ete b u b a; sau n m iere, n acelai fel - cu m ierea se
u nge buba. Sau d e scn t pe fa - u n d e -i b u b a - cu cu itu l, n
ju r, sp u n n d aceleai cu v in te: (vezi te x tu l 6).
6. B uba eai n ea g r
O fcu t o m as m a re
-o c h e m a t
Pe t te r p n o a s le,
t te rioasle.
Da p e b u b a eai n eag r
N -o c h e m a t-o .

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

143

Da ie s-o m n ie t,
-o scat.
N -o r m a s d i leac
Ni ct u n ir de m ac.
Inf.:
Ileana C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.
Pui n p a h a r ra c h iu i sm o c h in d escn cu acu spui:
(vezi te x tu l 7)". D e sc n te c u l se sp u n e de n o u ori. D escn trei
dzle o r i-n e dz".
7.

De b u b n e a g r

S-o p o rn it p i cale,
Pi crare
B u n , sn to s,
Gras, fru m o s.
1 -o -n tln it iasu eai r u ,
Cu b u b a eai n eag r.
M -o -n t ln it M aica D o m n u lu i
m i-o dzs: e te vicreti?
- M -o s je ta t b u b a eai n eag r,
n cap.
- Nu ti v icra,
N u ti olici,
C la M aica D o m n u lu i
Pe scri d e -a rjin t te -i sui.
M aica D o m n u lu i
Te-a blagoslovi.
Cu m n a d re a p t le-a loa.
D u rerile tale
-a loa
-n codri p u stii
le-a a ru n c a .
tu -i r m n e a
C urat,
L u n in a t
Ca m a ic -ta i te -o fcut.
Inf.:
A nica C iubotariu
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

144

TEFANIA CRISTESCU

B urete puios i b u n de b u b a ea n eag r. M oi b u re te le -n ap


cald i-l p u i pi b u b i dzi: (vezi te x tu l 8). De trei ori".
8.

De b u b n ea g r

B ub n eag r,
B ub r,
I -te i te du
P in p ustii.
A colo-i coae,
A colo-i sparje,
A colo p n o i (p u ro i) i fae.
S 'rm ie c u ra t
lu n in a t .
Inf.:
A rghira D u m itriu
Culeg.: t.C.
2 7 -7 -1931
DE CAIRLC
Cn s nfl p io ru . D escn cu fin de po p o i i p u i cu
chileag de vac la u n loc, o r n ra c h iu i zaci: (vezi te x tu l 9)".
Spui vorbele de n o u ori: de trei ori pe zi, n trei zile. Cu am estecul
de m ai sus se u n g e p icio ru l u m flat.
9.

De cairlc

S-o sculat...
M ar d im in e a a
-o fcu t m as m a re
-o c h e m a t t te bu b ele,
Tte zgaibele.
Da p e cairlc n u l-o ch em at;
Da iei s-o m n ie t
s-o n fo cat
i-n M a re a N eag r-o alergat.
S r m ie ... c u ra t

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

145

L u n in a t
Ca m aic'sa e l-o n scu t.
Inf.:
Blaa C heptine
Culeg.: t.C.
DE CIOPRLAJI
S m fl g tu , s'fae b o de sco lim ba d e -u n cot. D escn
cu cosoru p e gt: (vezi te x tu l 10). Vorbele se sp u n de n o o ori".
10.

De oprlaji

oprlaji,

Laji,
C t ro a ta caru lu i
R oata te -a clca,
oprlaji a crpa.
S 'r m ie cu ra t,
L u n in a t.
Inf.:
Tudosia D. Socol
Culeg.: t.C.
DE CRTI
Fai b u b i m a ri i v in e te , p e t t tru p u . D escn cu c u t
cu stu (streste; stuf, tre stie ) p e b u b : (vezi te x tu l 11). De n o o
ori, o d at".
11.

De crti

S-o sn icat... (cu tare)


Pe cale, pe crare
Cu S fn tu G h eo rg h e.
-o p rin s o vac trcat.
S'fac b cate (b u cate) 'bal.
Toate b ubili b u b o aili le-o c h e m a t
N u m a p i ju p n e a s a crtia
N -o c h e m a t-o .

SOCIOLBUC

146

TEFANIA CRISTESCU

Da ie s-o m n ie t,
S -o -m b rzo iet,
De r d in i o scat
i d in v rf s-o uscat.
i ia o r m n e cu rat,
L u n in a t,
Ca m -sa i-o fcu t-o
ca M n e z o -o lsat-o,
Ca p o p a i-o b o tezat-o .
S 'ch eaie,
S 'rsch eaie
Ca ro o a de soare.
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
2 7 -7-1931
DE DEOCHI
Se ad u ce ap n e n c e p u t i se sting n ea d o i-trei crbuni.
Se d s bea, .din apa d esc n ta t , celui bolnav, apoi se vars apa
pe n ii uii. Vezi te x tu l 12.
12.

De d eo ch i

Di diochiu
Di p o itu r ,
Di m ira re
i di d io ch iu ei m are.
Inf.:
A n d re i B adiu
Culeg.: E.T.
16-7-1931
A cest d esc n te c se s p u n e fre c n d cu d eg e tele ca p u l celui
bolnav. Pi u rm sufli asu p ra cap u lu i i se rcorete". Info rm ato ru l
m i m rturisete: Aista d escn tec n u -i de am u . Aista de la m am a
m ea l-am au d zt i m a m a m ea o m u rit de 16 ani". Vezi te x tu l 13.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

147

13. De d eo ch i
Tu p a s re alb,
C h ictu r de snge
D in coada ta o chicat;
Pe o c h ia tr o chicat,
C h iatra o crp at.
Aa s crpe o c h iu
Di dio ch iu .
S r m ie lu n in a t
i ca a rg in tu stre c u ra t
i ca m aic-sa ce l-o fcut.
Inf.:
A n d rei B ad iu
Culeg.: E.T.
1 6 -7-1931
P ro c e d e u l e acelai cu al A gafiei Vasile P u rcel. D eosebiri,
sp u n e d escntecul n u m a i de trei ori; n u sp u n e Tatl n o stru " . Vezi
te x tu l 14.
14. Di dioichi
E ste-o fat m a re
C -u n oichi de foc.
C um stin je o ich iu eai de foc,
Aa s'sting d io ich iu di la...
's'rm ie c u ra t ,
T u n in at
Ca m aic-sa -o fcu t-o ,
Ca M n ezo -o lsat-o.
Inf.:
Ilean a C h e p ta n a ru
Culeg.: t.C.
Ia ap n e n c e p u t d in f n t n i sp u n e descntecul od at (vezi
te x tu l 15). O dat o d eo ch iat, o d at tree". P u n e apoi trei crbuni
n ap, i stinge i sp u n e de tre i ori - cte o dat de fiecare crbune
stins: Stinje dio ich iu ". D ac se d u c c rb u n ii la fu n d , trece, c a n a
cel cru ia i se d e sc n t este cu a d e v ra t d eo ch iat, casca. E un
se m n c-i va trece.

SOCIOLBUC

148

TEFANIA CRISTESCU

15.

Di dioichi

le dioichi d in tri oichi,


D in faa o b razu lu i,
D in cretitu capu lu i,
D in in im ,
Di su b t in im .
S r m ie cu rat,
L u n in at,
Ca m aic'sa e l-o lsat
C rpe oichii cui o deochiat.
r f

Inf.:
D om nica M u rg u le
Culeg.: t.C.

casa m ^ t0p rea ?


Un COpil (Costea A n to n P u rc e l 5 ani
casa nr. 202) P u n e d e o d a ta cele d o u m in i p e fru n te si ceaf s:
im ed iat d u p aceea p e cele d o u u re c h i (re c o n stitu in d sem nul

. M

' rePe.*a

timi> sp u n e descntecul

n lm- f a)
n Ua o n - P u n e aP oi aP n tr-o ulcic stinge
ori r e
Um a p r1 1 m u r m u r n ce t Tatl n o stru " de trei
o n Da copilului p u in a ap s bea, l stro p ete p e fru n te i sufl
trei ori p e ste cap. II scuip ap o i i ad aug: (vezi te x tu l 16b).
16a. Di diochi
Fuji diochi
D in tri oichi
Ca iep u rii di ogari
i ca v n tu p in gard.
s r m ie ...
C urat,
L u n in at,
Ca D u m n id z u i te-o lsat.
16b.
E! leac
babii colac.
Inf.:
Agafia V. P urcel
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

149

In fo rm a to a re a d escn t de d eo ch i s p u n n d Tatl n o stru ".


D escnt n Ap c u ra t /d e la M n ezo lsat".
Inf.:
Olga Io n Trofim
C uleg.: t.C.
2 1 -7 -1 9 3 1
DE DEZMORIREA PICIORULUI
Se b ate p este p icio r ro stin d u -se te x tu l 17.
17. De d esm o rire a p icio ru lu i
- Iei b ab d in chiior
C i-o m u rit u n fiior.
- C are? C are?
- ei m a i m are.
- D -i colac lu m n a re
i-o p r j n pe sch in are.
Inf.:
A na Luca
Culeg.: E.T.
2 4 -7 -1 9 3 1
Cu m n a pe p icio r freci i zici: (vezi te x tu l 18). Spui de trei
ori. i scuipi de tre i ori.
18. De d e sm o rire a p icio ru lu i
- Iei b u b d in chior
C -a m u rit u n fiior.
- Care, care?
eal m ai m a re .
- D -i colac lu m n a re
-o p r jin pe sch in are.
Inf.:
M aria M u stea
C uleg.: t.C.

SOCIOLBUC

150
t e f a n ia

de

CRISTESCU

FRIGRI/URSIT

cu frigri1 ? 0 - n f i S f f o c T o ^ r ^ ' - in im ' Se descni


descni apa cu vorb ele: (vezi L x t u H m T S,e f stin "- AP<
ori. G uti oleac d in ap s te sd p I
>1 a r e^e
sP ui de n o u
orice zi. Dac n u d o v ed eti cu f r i a ^ i
rc "' Se descnt j
aeleai vorb e to de n o o ori Dai as,i
-P3i 131 g in a
zi
dreje -o m n n c "
'
8
d e sc n ta t la ei b o ln a v ,!
19.

D e frigri

D in fru n te , su 'fru n te ,
D in oichi su b t oichi,
D in n a s su b t nas,
D in u reich i su b t u reichi,
D in g t su b t gt,
D in spete su b t spete,
D in su b so ar su 'su b so ar
D in c h ie p t s u b t chiept,
D in in im su b t inim ,
D in m a iri s'm airi,
D in m a sub m a,
D in r ru n c h i su b t r ru n c h i,
D m p n tie su 'p n tie ,
D in je n u n c h i su b t je n u n c h i,
D in clci su b t clci,
D in u n g h ii su b t ung h ii.
S rm ie
L u n in at,
C urat,
Ca m aic-sa e l-o lsat.
Inf.:
Iv g henia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
j d a n ii. ^ h ^ d t i c e - n t r S g m m M
o fierbi -o m n n c i".

8^ Ia' Ca CUm t;
p u n e ]a m im c a m

Inf.:
A na B oian
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

151

Se taie n u m a i g in a n e a g r . i taie n u m a i gtia, jidovete.


nac'fim eia n u -i bo ln av de u rst, apoi inim a ie frum oas la gin
ro ie; da dac n u , ap i in im a la g in ca p etica-i, galbina i
moale. -api a tu n e a -i de leac. Scoate m a le i le p u n e la ittim
(bolnavului). i inim a to t acolo. A poi carn ea o dreje -o m n n c.
Poate s-o fac i ceai b o ln a v ".
Inf.:
A nica Poiat
C uleg.: t.C.
Pui frigrile-n foc i cn d le stinji n ap, zici de n o o ori Tatl
nostru" i: (vezi te x tu l 20). Cu apa te speli cnd te gste u rstu .
Cnd te gsti pe v n t vine u rst te doare inim a. U na de descnt
svrl apa d a dac s-n tm p l de snjele s potrigheti, apai ine
tree pe-acolo s-m b o ln g h ete tare".
20 .

B agoslovete sfinte D u m n e z u le
Cu b u d zle tale eale sfinte.
Inf.:
Zoia B o tn a ru
C uleg.: t.C.
2 1 -7 -1 9 3 1
De u r s t d e s c n cu frig a re a . O fae g a n u cu m in ile
d in a p o i cu oichii n c h ii. O -n clzti n foc, o p u i n ap i
sfrie. Pui n ap n o o c rb u n i ap rin i. spui de tr e io r i: (vezi
te x tu l 21). Bei ap de tre i ori te speli pe u n 'te doare".
Obs.: De re m a rc a t c n sat c u v n tu l ursit" e n tre b u in a t cu
referire la d o u d escn tece diferite. Aici, ursit" n se a m n cn te
do are la stom ac".
21. De u rs t (frigri)
F rig a re a -n foc a m pus,
Pe ap a m stns.
D u re re a a m loat-o:
D in c re te tu capu lu i,
D in greierii capu lu i,
D in de p a rte a o b razu lu i,
D in v id erile oichilor,
D in sfrcurili n a su lu i.

SOCIOLBUC

152

t e f a n ia c r is t e s c u

D in rd c in a m slilor;
Di la in im ,
De la m d u l rile tru p u lu i
Di la je n u n c h i,
Di su b je n u n c h i,
D in dete,
De eas r u .
D e-a i sp riet,
D e-a i de u rst,
D e-a i de deoichi,
D e-a i p o itu r ,
Cu m tu ra a m m tu ra t,
Cu lo p a t-a m a ru n c a t
P este M area N eag r-am dat.
M a re a -n p a tru s-a deschicat,
i r u ... (c u t ru ia ) s-a v in d e cat
-o ram as c u ra t
Ca m -sa e-o fcut-o,
Ca M n e z u -o lsat-o.
Inf..
M aria Vizdoag
Culeg.: t.C.
*
2 5 -7-1931
DE FRIGURI

nu-I tie n fm e ) ^ p r d S ^ p f t o c r u e

rscruce, i d ^ li a: 4
fru m o s de leac!"

S deSCf 1016

^
h
D escan tecu aista tare-

22a. De friguri
C nd a cloi u n g h ia
-a sco ate p u i;
-a c n ta cu coii d in u n g h ia eia
i p ru a crete
s-a-m p leti coad

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

153

D in o u aeala,
A p -a tu n s-l sc u tu re frigurile pe...
i ni a tu n .
22b. De friguri
Ai s- fie m asu
-aici s- ie p o p asu
i s rm ie... c u ra t
i lu n in a t.
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.
DE GLCI
F recnd cu m n a pe gtul b o ln av u lu i se zice: (vezi textul 23).
23.

De glc

Vai sraca
B aba M aria
A a v u t n o o ficiori.
N oo o av u t,
N oo o crescut,
N oo la oaste o trim es.
O trim es n o o
o v in it opt.
O trim is o p t
i o v in it apte.
O trim is u n u l
i o v in it n ic iu n u l.
Aa s n u rm ie glca
Nici ct u n fir de m ac.
P tiu ... s ch iar glca,
S rsch iaie ca sp u m a din m are,
Ca ro u a de soare.
Inf.:
N astasia B oian
C uleg.: L.G.
31 -7-1931

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

154

Ia ln de oaie gn", o frije" pe foc i-o p u n e -n unsoare"


(u n tu r n esrat). n tim p u l acesta sp u n e descntecul, o dat, cci
n u m a i o dat a fcut glcile (vezi te x tu l 24). Acest am estec l p u n e
pe oghial -apoi la gt, u n d e s u n t glcile".
24.

De gli

O fcu g n a n o o fiori.
n tr-o dz le-o fcut,
n tr-o dz la o aste le-o p o rn it.
'd in n o o o p ie rit u n a
-o rm as opt.
Din o p t o p ie rit u n a
-o rm as pte.
De la p te-o rm as s.
De la s o rm as ini.
De la ini o rm as p a tru .
De la p a tru -o rm as trei,
De la tre i o rm as doo.
De la d o o -o rm as u n a .
Ae u n a ,
De ud de ncaz,
de scrb m a re
R d in a i-o scat
-o rm as ct u n ir de m ac,
n p a tru d eschicat.
C rpe oichii cui o d eo ch et.
D e-a h i m ira re ,
D e-a h i strgare,
D e-a i m n ie m a re ,
D in m n ie,
D in ncaz,
D in scrb
O s crpe.
S rm ie
Ct u n h ir de m ac
n p a tru d eschicat.
Inf.:
D om nica M u rg u le
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

155

DE HUDM
S m fl gtu o r la om , or la b o u . D escn cu fusu i zaci:
(vezi te x tu l 25). Zci de n o o ori n tre i zle, de trei ori pe z".
25. De u d m
U dm , u d m u o a r ,
S 'd u e -n v alea ad n c,
S beie ap tu lb u re ,
S 'te -n tin z la soare
S te u su i ca o icoare.
Inf.:
Zoia B o tn a ru
C uleg.: t.C.
Faci la gt ca glca". D escnt h u d m a - n v rtin d fusul n
ju ru l ei, n tim p ce sp u n e de tre i ori vorb ele: (vezi te x tu l 26).
26. De h u d m
H u d m a, m odlga
N calec p e -o d ru g
's d u e la M area.
C hiere rsch iere.
'n u r m n e de leac
Ni ct u n h ir de m ac.
Inf.:
Ileana C h e p tn a ru
Culeg.: t.C.
Fai la u re ic h i n ite gli. D escn cu fusu: (vezi tex tu l 27).
V orbele se sp u n de n o o ori".
27. De u d m
U dm pite u d m ,
Ncalic pi d ru g
d u -te la M area
te u su c ca icoarea.
Inf.: Tudosia D um itrache-Socol
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

t e f a n ia c r is t e s c u

DE JOLN

n o i (cercuri) n en u cu fu n d u p a h a r u l d
C P
Fai
v arv u c u tu lu i de tre i ori cte trei s
i ~ n o - Iei n o ii cu
cu itu ". Se sp u n v o rb ele d in te x tu l 28 de t ^
1 deSCn{ CU
n o o crb u n i dai jitii de be Aista d e . r ' !
"Stmj1 to t acoJo

* a ie-n sptmn ft i Z e c h n M
dc viedz c nu trece to M o 3
m

1" dzle- da >< trei


a r , : S e c u r i .

dzle cte noo dzle. i cn s'ch isr f aP01


can{ 111 trei lu ni de
C api crete jo ln o a ic a Da dac d e 111" 3' " U Cand Crete lu n in a scade jo ln o aica* .
deSCan Can'scade ^ n i n a , api
28.

De jo ln

O p o rn it jo ln o aica,
Cu n o o fete.
s-o dus u n u
apoi s-o d us doi,
S-o dus trei,
S-o dus p a tru ,
S-o dus in,
S-o dus s,
S-o dus pte,
S-o d us opt,
S-o dus n o o
i n -o v in it n i iu n u .

Jolnoaica s-o-nfocat,
D in r d in i o scat,

Cucou-n prag o cntat.


Jolnoaica o scat.
N -o rm as ni ca u n ir de m ac
C urat,

Luninat
Ca m aic'sa i-o fcu t-o .
Inf..
A nica C iu botariu
Culeg.: t.C.
2 7 -7 -1 931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

157

Fae o n d o g h ito c sau o n o m o b u b la g t s n d u e


m o a re . S u n g d etele cu u n tu r -o frei aa ia -o descn". Spui
v o rb e le d in te x tu l 29 . V o rb ele se s p u n de n o u o ri n raz"
(o d at). S d e sc n t m a ra c n 'ie lu n n o o , n ie rc u ri joi.
ia r aa p n - n tre i s p t m n i". (El i-a v in d e c a t u n biat).
29. De jo ln
Jo ln , jo ln o a ic ,
Ai fcu t n o o copchii
i i-ai crescu t
la o aste ai trim s.
-ai trim s n o o
-au v in it opt;
-ai trim s o p t
-au v in it pte;
-ai trim is pte
-or v in it se;
-ai trim is se
-or v in it ini;
-au dus ini
-au v in it p a tru ;
-au dus p a tru
-au v in it trei;
-au d u s trii
-au v in it doi;
S-au d us doi
-au v in it u n u ;
S-au d us u n u
-au v in it n i iu n u .
Ptiu - a m u s'ch eaie

s rmie... (cutare) curat


L u n in a t
Ca m aic'sa e l-o n scu t.
Inf.:
C o n sta n tin D odonu
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

158

TEFANIA CRISTESCU

DE JUNGHI

I s u c e u r ^ c ^ h i e ' d f K

' a ' 3 5 p U n e d ' = n te c u l.

ncepi s-o nnozi i spui: (vezi tcrxluT'foa i :


P- m am a)"' APoi
ntre oichi de trei ori" s l f Z
}' U1 descan> stucheti
pe locul unde e junghiul i o poritre^ zih>A ' ^ ,C- ' n CTCC
(spunnd textul 30b).
P01 0 arunci n pru:
30a. De ju n g h i
A ri b o r n e ti
-o sam ini,
-o tocheti.
-o ad u i acas
-o b a
-o m eli,
-o rajili,
-o ch ep tin i,
-apo perii,
-apo p u i n furc
-o toare.
i leg ju n g h iu
D in coasta c are-o d o are
S-i ie de leac.
30b. De ju n g h i
S duc r u di la m in e
A colo-n p r u .
Inf.:
A rghira D u m itriu
Culeg.: t.C.
furc.1i h l m - n r n ^
descntecul (vezi teytnl
t-,
crtie cnd z S j S t L I f

din
u re ap ta). C and spui

T /i

.re , d z le s la ire i d z le a p i lep ezi la r sc ru c e 1 , a.


can ep ii -1 ju n g iu. Aa iei te -n to a re -n toate prile. Ct ca cnepa.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

'" " '

lu m '-

5 9

ce-am fcu , n o d u rile , desc.in,

di-arup:triS,?,idescn!'iad'-^ia- * <*
31a. De ju n g h i
S-o sculat... m a r d im in eaa,
s-o p o rn it pi cale, pe crare.
la ju m a ta di cale,
S -o -n t ln it cu ju n g h iu -n fo c a t.
l-o sjetat.
Iei o p rin s a p l n je
-a s vicra.
N im e n u l-o v d zu t,
N im e n u l-o au d zt.
N u m a M aica Preista d in eri
L-o v d z u t
l-o au d zt.
Pi scri de a u r s-o scobort,
n crj d e -a rjin t s-o sprijinit.
la... o v in it
1-o-ntrebat:
- e te vicred z?
- M v icredz
m ' a m scu lat m a r d im in e a a
m -a m p o rn it gras fru m o s
Pe cale, p e crare.
la ju m a ta de cale,
M -a m t ln it cu ju n g h iu -n fo c a t
m -o sjetat.
- N u te p ln je, n u te vicra!
D u -te la M aria!
Ia cu g u ra te -a d escn ta,
cu cn ep te-a lega.
31b. De ju n g h i
M -a m p o rn it la a ra t
la se m n a t,

SOCIOLBUC

160

TEFANIA CRISTESCU

(Sti ju n g h i s'te leg)


A m cules-o, am legat-o,
(Sti ju n g h i s'te leg)
A m to ch it-o ,
(Sti ju n g h i s'te leg)
A m b tu t-o ,
A m m e lia t-o ,
A m rjilat-o ,
A m c h e p t n a t-o ,
A m p e rie t-o ;
A m to rs-o ,
A m u it-o
A m rsch iet
A m zolit,
A m d e p n a t;
A m su t,
A m ghilit,
A m fcu t val;
A m ru p t-o
ju n g h iu l-a m legat.
M rio ara cu g u ra a legat
p ite M a re a N eagr am svrlit.
... o rm as c u ra t
lu n in a t

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

161

Ca M aica Preista e l-o lsat,


Ca m -sa ce l-o fcut.
Inf.:
M aria M ustea
Culeg.: t.C.
DE NJIT
Cu c lc h iiu l n c u n ju r i la u re ic h e de tre i ori (sp u n n d
te x tu l 32). De tre i ori dzci. n orice tim p ". Se d e sc n t i vitele
- vaca s'n je te la ".
32.

De n jit

Fuji njite,

Pricjite,
F uji c v ine
U n u rs n e -n p u n s .
C um te -a ju n je ,
C um te -m p u n je .
Inf.:
Zoia B o tn aru
Culeg.: t.C.
26 -7 -1 9 3 1
D escni pe u re c h e cu balig de vac din dzua cruii". Adic,
baliga de vac tre b u ie s fie str n s n ziua Crucii. O ii lipit
u n d e v a pe o csoaie - o ri la gard - u n d e este loc cu rat. Vorbele
(vezi te x tu l 33) le spui de cte trei ori pe zi - tim p de trei zile - n
orice tim p al zilei.
33.

De n jit

La f n t n a lu Io rd a n
S u n t tre i fete de j d a n :
U n a -n c u i
U na descui
S r m ie leac s n ta te .
Inf.:
Ileana C h e p tn a ru
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

162

TEFANIA CRISTESCU

Cn s-nfl u re c h e a ". Cel pe care-1 do are u re c h e a e culcat


jos. D escan tato area u m b l cu clciul de la picio r n ju r u l urechii
m tim p ce sp u n e de n o u ori d escn tecu l (vezi te x tu l 34).
34.

De n jit

Fuji n jite,

Pricjite,
C te -a ju n je
Clci de fat m a re .
C um te -a ju n je ,
C um te frije.
S r m ie cu rat,

Luninat
Ca m -sa i l-o fcu t
Ca D u m n e z o S fn tu -o n scu t.
Inf.:
Irin a C ojocar
C uleg.: t.C.
DE ORBAL
Pe cap cu cosoru, faci-aa t t n jos, ca s'd u c r u -n jos. e
nev o ie sa duc n sus". Spui v o rb ele te x tu lu i 35. De trei ori n
orice zi.
35.

De o rb al

O p u res n o o fra
Cu n o o brdz,
Cu n o o to p o are,
Cu n o o dl,
N oo sfredele.
-o p u re s s'taie
M ru ro u d in d ru m .
- Nu tie m ru ro u .
O t ia t o rb a lu .
D in cretitu cap u lu i,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

163

D in faa o b razu lu i,
D in sv rcu rle n a su lu i,
Din rd in ile m slilor.
Cu to p o a re l-o to p o r t,
Cu sfredel l-o sfredeluit,
Cu b rd zle l-o b rd zlu it,
Cu irisu l-o ersu it
i cu sfredelu l-o sfredeluit.
-o rm as cu rat,
L u n in a t
Ca m -sa e l-o fcut.
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
2 6 -7 -1 9 3 1
Te d o are-o p a rte de cap cu m asle cu tt". In fo rm a to a rea
descn t de o rbal. ine c u itu l n m n a d re a p t i d n c e t
cu el pe fru n te n jos to t tim p u l ct sp u n e d escn tecu l (vezi tex tu l
36), pe care-1 re p e t de n o u ori. P e n tru ca d escn tecu l s aib
leac, treb u ie s i se m a i d escn te n acelai m o d i n cele dou
zile im ed iat u rm to a re . E b in e s d escn i o ricnd - d a r m ai cu
seam spre sear, cn d soarele d n asfin it p e n tru ca d u rere a
s coboare i ea.
36.

De o rb al

La p d u re a m are,
Cu to p o ru m a re ,
Tai copacu m a re ,
D in c re te tu cap u lu i.
La M area Neagr-1 duci.
S 'r m ie c u rat,
L u m in a t
Ca M aic-sa i-o fcut-o.
Ca ro u a de soare,
Ca sp u m a de m are.
Inf.:
Ilean a C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

164

TEFANIA CRISTESCU

-D escn n fin de ppoi. o p rjeti n tigaie-n sc S-o n(


apai la falca u n 'te d o a re . n t i d esc n , cu c m ltu , s ap i f in a "
pui can te culi, aa. 'Irci dzie d escn t de trei ori dzi" (c n d
descanta cu c u ,i,u l s p u n e d e trei ori d escn tecu l - vezi t e x t u l )
37.

De o rb al

O rbal ro su n jiu
stricu u
D in flile o m u lu i
L -am loat,
n codri p u stii
L -am a ru n c a t.
D in d in ai lui,
D in m slili lui,
D in capu lui.
La d ealu n a n t,
La m a lu ro tat,
L -am a ru n c a t.
Cu b a rd a l-a m b rd u it,
Cu to p o ru l-am to p o rt,
Cu m tu ra l-a m m tu ra t,
n co d ru p u st i l-a m a ru n c a t.
Iei o rm as
C u ra t
lu n in a t.
t

Inf.:
A nica C iubotaru
Culeg.: t.C.

Informatoarea spune vorbele descntecului (vezi textul 381


o d ata. m tim p ce m e s te c cu a c u l n .c h ilea g - A p o T leag

s * a S o c d i c a r ma
38.

P e C a P U l

De o rb al

O rbal d in cap,
O rbal d in sp r n e n e ,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

165

D in ochi
D in g u r
D in to a te ch eetu relili,
D in to a te osoarili.
O fcu t S fnt M ria o m as
M n d r fru m o as
-o c h e m a t t te rioasle,
T te b u b ele
'tte zg n d o ajle.
N u m a pe o rb al n u l-o c h e m a t.
O rb alu de iud de ncaz,
R d in a i-o scat.
O rm as ct u n ir de m ac,
n p a tru deschicat.
C rpe oichii cui o d eo ch et.
Inf.:
D om nica M urgule
Culeg.: t.C.
D escn i pe cap - cu c u t". S pui v o rb e le d in te x tu l 39.
Dac n u -a i lene, spui de trei ori. D ac -a i, api n u m a o dat .
39.

De o rb al

O p u res n o o fra
Cu n o o lop,
Cu n o o dl,
Cu n o o sfredele,
Cu n o o m tu ri.
- U n d e v d u e, n o o fra?
- Ne d u e m n n ijlo cu d ru m u lu i
S 'tiem m ru rou.
- Nu tie, m fra, m ru rou.
T ie o rb a lu d in cretitu cap u lu i (lu cutare)
Cu to p o ru li- tie,
Cu b ard a li- b rd u i,
Cu sfre d e lu - sfredeli,
Cu m tu ra v e m tu ra ,
Cu lo p ata v e a ru n c a

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

Peste M area N eagra.


M a re a N eagr s-a deschica
o rb a lu (c u t ru ia ) acolo s-a vindeca.
-a r m n e a c u ra t
lu n in a t
Ca m aic-sa i-o fcu t-o.
Inf.: M aria Zaharia Vizdoag
Culeg.: t.C.
26-7-1931
DE PR

grdin, dac-j1var^d ac-i ia rn d S di D.eSC" t c u b u s u io c d i"

sShin7fdescn0c ? b U^

- e i o r t ^
40.

bljPsUi CU ^

De p r

S -o -n su n ic a t,
S-o m n ic a t... (cutare)
i s-o p o rn it la g rd in .
-a p le c a t o stebl de busioc
-o m rs
M arcu cu M rcu leasa,
U rsu cu U rsoaica,
o n ch io iu cu o n ch iu leasa.
i s'ch eaie
S rsch eaie:
Ju n g h iu rle
S g ettu rile
m p u n s tu rile
De la... (cu tare).
S r m ie lu n in a t
c u ra t
Ca D u m n id z u

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

167

l-o lsat.
Ca m a m a lui i l-o fcut.
Inf.:
R aveca Dorii
Culeg.: t.C.
Pr = bub. Duc's pe pustii! Dac'co ntr-o vinere or tori, api
fai pr. D escn n frundze de pr. Fierbi frundze cu calapr i dzi:
(vezi tex tu l 41)". Vorbele se sp u n de trei ori. Se descnt oricnd.
41. De p r
P r de lup,
P r de cine,
P r de om ,
P r de vit.
le p r d in o su lu...
S 'rm ie cu rat,
L u n in a t
Ca m aic'sa e l-o fcu t
Ca p o p a e l-o b o ted zat.
Ca M n ezo e l-o lsat.
Inf.:
A rg hira D u m itriu
Culeg.: t.C.
DE CEL PIERIT
Nu-i plae b r n z ies pe tru p bube, o r p e fa. D escn n
sm n de cn ep - o m n u . Le p u i n tr-u n pahar. pe urm
o chisaz sau o ru m e g -n g u r i to a rn ap i dzci: (vezi textul
42)". D escntecul se sp u n e de d o u ori. - C-1 ntori, vine de-1
ntori. C hiar doctorii trim ete pin babe. Cu cnepa aa-1 unji pe fa.
Po s d escn i n sm n t n i n raichiu". Acelai procedeu.
42. De eai p e rit
S -o -p o rn it n o o lup ch i
D in n o o cm pchi;
N oo lu p ch i

SOCIOLBUC

168

TEFANIA CRISTESCU

D in n o o luni;
N oo lu p ch i d in n o o codri,
M ie u n n d ,
S c h ie u n n d ,
La m r di b u lg ariu
S-l m n n e .
N im i n -o a u d z t
N im i n -o v d zu t.
N u m a M aica D o m n u lu i,
D in p o a rta eriu lu i
I-o i a u d z t
i-o i v d z u t
i-o i-n treb at:
- U nde v d u e, voi, n o o lu p ch i
D in n o o cn ch i?
N oo lu p ch i d in n o o luni?
- Ne d u e m la m ru bulgariu,
S-l m n c m .
- N u v d u e s-l m n c a ,
C ie m r uscat.
Da d u e -v la... (cutare)
i-i m n c a eai p ie rit
S r m ie c u ra t i lu n in a t
Ca d in tru p u m n i-sa lsat.
Inf.: A le x an d ra C h e p t n a ru
Culeg.: t.C.

25-7-1931
Descn n sm ntn, n julf (din sm n de hlndan, kisat
ert). Descn cu cutu". (Se sp u n vorbele din textul 43 de trei ori).
Al descn tot n oo dzle - da-1 descn -n raichiu. Cu sm ntn s
unje pe fa. Sau julfa, sau cu rachiu, iar s unje pe fa".
43.

De eai p ierit

S-o p o rn it ei pierit,
Pe cale,
Pe crare

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

169

V icrind,
O licind.
L-o lo at d in d in ,
Din oichi,
D in tru p u lui,
D in snjile lui.
i eai p ie rit s-o -n fo cat,
D in r d in -o scat,
De la oasle lu i s-o uscat.
iei o rm as
C urat,
L u n in a t
Ca m aic-sa e l-o fcut.
Inf.:
A nica C iubotariu
Culeg.: t.C.
DE PLNS ORI
C nd p ln g copchiii, n o a p te a . C nd d soarele la asfint,
iei balig de cal de pe d ru m , trei, i fai de trei ori n ju r u capului
bietu lu i". Spui de trei ori: (vezi te x tu l 44). Balega o asvrli peste
capu l copilului spre asfinit.
44.

De p l n so ri

Soarele d u p deal
p l n so rile -n balig de cal.
-a m in te re a fai la p d u re . Te u i la p d u re , sara, cnd
s-ap rin d lu m in ile. D escn (vezi te x tu l 45) to t cu m ligu -o
azvrli ctr p d u re . De trei ori, de cte ori spui i vorbele".
45.

De p ln so ri

M a m 'P d u re ,
Ai n e -o m cuscri.
N a- str n su i p ln su
De la b ie tu n ie u

SOCIOLBUC

170

TEFANIA CRISTESCU

d -m o d in a i so m n u
De la p srle tale.
le c-o bucic de m lig u , afar, n o a p te a i vedz o lu n in
la alta casa i dzi a: (vezi te x tu l 46)". Vorbele se sp u n de trei
ori. Dai cu m m lig a n ju r u l cap u lu i copilului i ap o i o azvrli
pite capu co p ch ilu lu i la lu n in a eaia".
46. De p l n so ri
D u -te... la lu n in a eia
-ncldzte m n u le ,
tlp u le .
ie h o d in a so m n u
leap d str n su p l n su .
v in la m a m a acas
te-i culca.
Inf.:
A nica Poiat
Culeg.: t.C.
DE POCITUR
^ Mergi p e d ru m c-o trsu r cu cai slaghi, s uit u n o m care
ie m tors de la i calu cade la p m n t. Dac-1 deschin peste
cap daca ie p e c m p iei a p - n g u r , su fli p e cap i pi d a t
sa-ndreapta". Spui vorbele din tex tu l 47a. Se descnt de pocitur
cu cuit sau ac n ap n e -n c e p u t . Se po ate descnta i stingndu-se
crbuni in ap. Dac eti la u n d ru m , poi descnta i n u m a i cu
cuvintele. Vorbele se sp u n de trei ori. Sufli peste cap. Acas, stinji
n o u a crbuni". Spui v orbele i speli calul. Apa rm as o svrli pe
p a r rostind tex tu l 47b.
47a. De p o c itu r
Iat, iat i fru m o as
S u n t ieu , M am a A n g h elua,
Care tie o r ce ceasu ri de doftorie
C h iar d racu p este fire.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

171

Nici cel m ari, co rn o ra t,


N u-i ca m in i d e -n v a t.
tiu a face cas bu n i,
tiu a strca de m in u n i.
Cu d o b ito cu l m e u ce s-au tm p lat.
D e-a fi de p o c itu r
Di fim ei
Sau de b rb at,
Viderile s-i p eaie din cap,
D obitocu m e u s sntoez,
Ca cu m o fost d in tia dat,
Care de la M n ezo lsat.
S-i ch eaie d u re rile lui
D in sfrcurle o aslor
d in c retetu cap u lu i,
D in v id erea oichilor
i d in to t tru p u lui.
S 'rm ie lu n in a t
cu rat,
Ca m -sa e l-o ftat;
Ca M n ezo e l-o lsat.
47b. De p o citu r
R u de pe capu d o g h ito cu lu i m e u
S 'du c pe capu p a ru lu i.
Inf.:
C onstantin Jeverdan
Culeg.: t.C.
Stingi n ap n o u c rb u n i aprini, pe r n d trei cte trei. De
fiecare dat, cn d stingi trei c rb u n i spui d e sc n te cu l de m ai jos:
(vezi te x tu l 48).
48.

De p o c itu r

La p o a rta raiu lu i
S u n t trei surori:
U na cn t

SOCIOLBUC

17 2

TEFANIA CRISTESCU

-u n a p ln je.
-u n a d e sc n t di deochi.
D e-a i d e o c h ia t de b rb at
S-i crp e boale,
D e-a h i di fim eie
S-i crp e le,
S-i curg laptele,
D e-a h i de fat m a re
S-i chice p ru d in cap,
S 'rm ie chelboas.
S r m ie c u ra t,
L u n in a t,
Ca D u m n e z u e l-o lsat.
Inf.: Tudosia D u m itra c h e Socol
Culeg.: t.C.
DE PUCHE
A cest d ialo g -d escn tec se re p e t de tre i ori. El se sp u n e cnd
tace pe v rfu l lim bii o b eicu , o puche". Vezi te x tu l 49.
49.

De p u c h e

- A m fcu t o p u ch e.
- C nd?
- A m u.
- A m u s i ch eaie
S rschiaie,
Ca sp u m a m rii.
Inf.:
A na Luca
Culeg.: E.T.
Fai pe lim b o b u b i dze c ie p u ch e. ie descntec".
Inf.:
M aria M u stea
Culeg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

173

DE CEI RI
D o are-n p n tie p e om , jit ... D escn n bor, jita. Cu cu t
cu cutie (care ascu coasa). Da copchiii ei m ititei, api i descn
n , de la m a m a lui, to t cu cutiea cu c u tu . Spui de n o o ori
i to t trei dzle: (vezi te x tu l 50)".
50. De aei ri
S-o p o rn it clugrei,
Cu crle su b o ar
s-o dus la... (cutare)
i-o lo at pi ei ri:
D in p n tie ,
D in rn d z,
D in m a ,
D in c h e itu rile tru p u lu i,
D in p n tie lu lui,
D in in im a lui.
-o rm as cu rat,
n co d ru p u st i i-o a ru n c a t
-o rm as c u ra t
lu n in a t
Ca m aic-sa e l-o fcut.
Inf.:
A nica C iubotariu
Culeg.: t.C.
DE RIE
Se d escn t n u n tu r de p o rc cu acul de cu su t. Spui vorbele
de cte n o u ori pe zi, tim p de n o u zile (vezi te x tu l 51). Cu
u n tu ra , astfel d e sc n ta t , u n g i ria.
51. De rie
S -o -n sn icat,
S-o m n icat,

SOCIOLBUC

174

TEFANIA CRISTESCU

Pe cale, p e crare, N ataa.


S-o d us p v n a t,
-o p rin s o vac n eag r,
-o t ia t-o ,
-o f c u t b u cate,
S fac bal.
-o c h e m a t p i to a te bubili
i b uboaili.
Da ju p a n e a s a raia n -o ch em a t-o .
Da ie s-o m n ie t
s-o -m b rz o ie t.
D in v rf s-o u scat
D in r d in -o scat.
Inf.: Tudosia D u m itra c h e Socol
C uleg.: t.C.
DE SOARE-N CAP
Aduci apa n e -n c e p u t , p n n u rsare soarele i n u vorghesl
cu m m ene; si torni ap a-n tr-o straichin i te dui la tru n ch i u n e s tai!
lem n e i iei n oo surele i te-n to ri cu schinarea la rsrit. iei ci
m an u le apa din straichin dai p e fa spui aa: (vezi tex tu l 52
i-n tim pu eala, lai o suric i-o aru n i aa peste cap. dzi al
de n o o ori i de n o o ori s'ch iam dai cu ap ree pe fa s u
piste cap o aruni"
p
4 4 surica
52.

De s o a re -n cap

A p -n cap
soarele d u p deal.
Inf.:
Olga S am son
Culeg.: t.C.
2 4-7 -1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

175

DE SPERIAT
Dac ie o fim eie boln av r u di spriet, a tu n e a s'due la trii
fim ei de n u tiu u n a de-alta. -aela d e sc n tic i di leac. D escnt
u n a trei dzle, u n a trei -alta trei n tr-o lu n . Care au parale. Care
n u , 'cu u n a s'm u ln e te . D escn cu m tu r loat din m tu ra cu
care s m tu r la biseric, cu er gsit, legate cu a roie, s-aduje
snjele. Pe schinare descn cu raichiu, cu andreic (de fai coluni).
Spui v o rb ele (vezi te x tu l 53) de trei ori. M a ra c n s 'm n tu ie
lu m in a c-atu n i i m ai de leac, c s'm n tu ie -a p i ru. D escn cn
s'm n tu ie lu n a, trei dzle la rn d . -api iar cnd s m n tu ie luna.
Dac vrea, n o o dzle. Da, dac s-n d reap t, apoi n u m a -n tr-o lun.
n ti descn pe spinare cu m tu ria, -apoi cu rachiu. -a treia oar
iar cu m tu ria".
53.

De sp riet

O p u rc e s pe cale, crare,
Cu glas m a re .
La ju m a ta de cale, crare,
O -n t ln it-o as r u cu spriet.
Snjili i-o supt,
C arnea i-o m n c a t-o .
Ia s nil (vicri).
N im i n -a v d z u t-o ,
N im i n -o a u d z t-o .
M aica P recista d in Porle R ilor
S-o co b o rt
-o -n tre b a t-o :
- e te nilez,
- e te vicrez?
- C u m n u m -o i nila,
C um n u m -o i vicra.
C -am p u rc e s p e cale, crare,
Cu glas m a re .
La ju m a ta de cale, crare
M -o -n t ln i'ia s r u cu spriet.

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

176

Sinjile n i-o su p t,
C arn ea n i-o m n c a t.
- D u -te la Zoia
-a loa:
D in faa o b ra z u lu i,
D in sv rc u rle n a s u lu i,
D in r d in ile m slilo r;
D in dos,
D in fa.
i cu m tu ra te -a m tu ra ,
n N istru te -a c u fu n d a
tu -i r m n e a
C u rat
L u n in a t
Ca m -ta e te -o f c u t
ca M n ezo S fn tu e te -o lsat.
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
2 6 -7 -1931
P u n e ra c h iu n t r - u n p a h a r i-l m e ste c cu o b u c ic de
m tu r i o b u c a t de fier de gsit. n tim p u l acesta, sp u n e de
p a tru ori d escn tecu l (vezi te x tu l 54). D up aceea descn t pe
sp in are sp u n n d n c de cinci ori acelai d escntec. R achiul astfel
d e sc n ta t tre b u ie b u t tim p de n o u zile.
54.

De sp riet

S-o p o rn it u n o m n e g ru ,
C -u n cal n e g ru ,
Cu cnii n eg ri
i cu h a in e le lui t t neg re,
S b at u le la codru.
lupii d in cm p.
n im e n i n -o v d z u t p e d n su .
N u m a S n t-M ria,
M aica lu D u m n e d z u
L -o -n t ln it

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

111

1-o-ntrebat:
- U n 'te duci?
- M d u c s b a t u le c o d ru lu i
lu p ch ii de p e cm p.
- Nu te d u ce s b a ule c o d ru lu i
lu p ch ii de p e cm p,
Da d u -te la...
b ate iei as r u cu sp riet,
as r u cu z b u r to a re .
S-au sp rie t de lup, de om , de cine, de jite...
De t te elea s-au spriet.
De z, de n o a p te .
-1 b ate
-1 scoate,
-1 trim ite s s duc
Peste n o o m ri,
Peste n o o ri.
U ne b o u n u b u h ie te
Nici p o rc u n u g ro h iete.
Da... s rm ie
C urat,
L u m in at,
Ca D u m n e d z u S fn tu ce-o lsat-o
ca m aic-sa e-o n sc u t-o .
Inf.:
Ileana M ihailovici
Culeg.: t.C.
22 -7 -1 9 3 1
DE STRNS
La str n s zci to 'c u v in te le de la sp rie t, da am e ste c i pe
Sam ca cu S m coiu (vezi te x tu l 55). De trei ori - tre i dzle".
55.

De strn s

T e -o -n t ln it
Sam ca cu S m coiu.

SOCIOLBUC

178

TEFANIA CRISTESCU

n b ra te -o loat'
Gios te -o tr n tit,
G h em te -o fcut.
A n d re le le le-o str m u ta t,
D z de m o a rte -o pus.
D u -te la Zoia
S- ieie:
D in r ru n c h i,
De su b t r ru n c h i;
D in u n g h ii
De su b t u n g h ii;
D in je n u n c h i
S ubt je n u n c h i;
D in in im
S ubt in im .
-i r m n e a c u ra t
Ca m -ta e te-o fcut.
Inf.:
Zoia B o tn a ru
Culeg.: t.C.
2 6 -7 -1931
Se d escn t de strn s m ai cu seam copiilor - ia rn a - cnd
rcesc uor. D escnt cu ac de c u su t - o b in u it - n " (laptele
m a m e i copilului) - dac acesta e m ic - sau n lap te o b in u it dac
copilul e m ai m are. V orbele (vezi te x tu l 56) le sp u n e de trei ori.
56.

De strn s

S trn su cu S trn so iu ,
O chiu cu O chioiu,
Sam ca cu S m coiu,
N oodzci n o o d e -n c h e e tu ri,
N oodzci n o o de osoare,
Pite M area N eagr le -a m a ru n c at.
S 'r m i c u rat,
L u n in a t
Ca M n ezo -o lsat-o,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

179

Ca m aic-sa -o fcu t-o ,


Ca p o p a -o b o tezat-o .
Inf.:
Ileana C h e p t n a ru
C uleg.: t.C.
Cnd i doare pe copii pieptul, ea ia h rtie de la copil, o scrie
acolo la copil i i-o citete de trei ori n trei zile - o dat pe zi. M ama
aprinde lum nare i tm ie i ea citete crtiica". Citete textul (vezi
textu l 57) pe care-1 scrie pe h rtie (aceasta este crticica). Textul e
luat dintr-o Epistolie a Maicii D om nului n o stru Isus Hristos" pe care
o are de la rus" - scris cu litere slavone. Aceast carte a cum prat-o
acu m 11 an i de la u n lipovan". A sfinit-o la biseric de Pati,
cn'sfinte priotu pasca". Textul cu care face crticica l-a citit ea
singur i l-a socotit b u n de descntat de strns". Face crticele de
vreo opt ani. (i are leac, cci ea e fat n em ritat). Tt satu vine
aici. D ini lei, de itit or ct l las o m u inim a". Pe hrtia pe care-a
scris face c h ip u l A vizuha" (cea care strc p ie p tu l copiilor").
Copchilu p u n e crticica la ch ep t -o n e trei dzle".
57. Crticica de strn s
N um ele Tatlui -al Fiului -al Sfntului D uh, Amin.
Io, S f n tu l A r h a n g h e l M ih a il, V o iv o d u o tilo r
cereti, p o g o r n d M u n te le Ie rio n u lu i, n t m p in a t-a pre
A vizuha (strc c h e p tu copiilor) - aripa Satanei. iera
fo arte g ro azn ic. P ru l c a p u lu i iera p n - n clci.
m in ile iei iera de fier; u n g h iile la m n la picioare
ca la saere. i ochii ca stelele.
i n tre b a t-o A rh a n g h e l M ihail: de u n d e vii, tu d u h
n e c u ra t? i n c o tro m erji? C um ieste n u m e le tu?
Iar ieu a m dzs: S u n t Faca A vizuha, aripa Satanii.
ieu m d u c n Vifliem u n d e a m a u d z t c vre s nasc
Isus H ristos g h in M aica F iio ar M aria. m rg s o
sm in tesc p re d nsa. A tu n e a A rh a n g h e l M ihail o loat-o
de p ru l cap u lu i, s-o b g area n la de fier. i-o pus
p alo u l n coastili iei.
-o b tu t-o foarte tare. Ca s'spuie toate neteugurle.
Iar ieu am dzs: M fac zgraiuri (o jivin) broasc,

SOCIOLBUC

180

TEFANIA CRISTESCU

Cioar p o ru m b m usc p a in jin , sjat groasnic.


aa in tra p in casale o am in lo r d e-m b o ln v ete brbaii i
fimeili; i p ru n ii i-o m o r n p rip ieu am no o sp ree
n u m e : m ta i m c h e a m Vestia, a doilea N fodora, a
treilea Solom ia, a p a tru le a Salina, a nelea Licojda" a
asalea Avizuha, a ptilea Scarmila, a oplea M iha, noolea
Lipiha, zaelea Gripa, unsprezilea Slaua, doospreze
N ac a tu a , tre isp re z ea A ta u a, paisp rezilea H ubiba
m sp rezalea H uba, aispreze G hiona, ptispreze
Isprava, noospreze (sic!) Tihina.
i u n d e s u n t acestea n u m i aii m e le scris i ch ipul
m e u , d e -a c e e a cas n u m p o t a p ro p ia de p tizi
h o ta re de loc.

ia 0 ^zas: A rh a n g h e l M ihail, iat sp u n ie


i- d z a c te leg cu n u m e le D o m n u lu i n o s tr u Isus
H ristos; D u m n e z u le s 'n -a i p u te re -a te p ro p ia casli
ro b ilo r lu i D u m n e z u . (A c u m sp u i n u m e le ta t lu i,
m a m e i i co p ilu lu i). Ni dobitoaele, ni de chiligu lor.
S te d u i n m u n i p u st i u n e o a m in i n u lcuiesc i
cucoii n u cn t.
-acolo s- fie lcuina ta n vecii. iar te ju r cu
n u m e le D o m n u lu i Isus Hristos cu p re curat M aic,
p u ru re a Ficioar M aria i cu doispree prooroi cu trei
sfm arh irei: Vasali cel M are, G rigori B ogoslovu i Ion
Z la ta u st. i cu M a fte i Luca M a rc u cu cei p a tru
vanghiliti i cu cei trii sute opsprze p rin di la Nichia
i cu Sfntul m are M ucinic G heorghe Sfntului D um itru
ie ra rh u lu N eculai. cu Ion cel N ou di la Suceava cu
to sfini cuvioi cuvioasle i cu m u cen i i i cu to
sfm ai, ru g ai-v n a in te a lui D u m n e z u p in tru p ru n cu
sau. S druiasc sn tate to d e au n a, a cu m p u ru re a
in vecii vecilor A m in", (citit din Epistolie" de Vera D ne
i scris sub dictare)
Inf.:
Vera D ng
Culeg.: t.C.

27-7-1931

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova Basarabia

jg]

DE ARPE
Si descnt cu trei verjele d e-aluni de-o var ap ne-neput
t dzai: (vezi textul 58). Dzi de trei ori. Speli cu apa, rana".
58.

De rpe

Iesti de p resti,
rpile de pieli,
O su de carne,
C arn ea de m du h;
ine-o ad u s v estea
arpele s'crpe.
Inf.;
A n d re i B adiu
C uleg.: t.C.
2 5 -7 -1 9 3 1
Se p u n trei v erg ele de a lu n de o v ar n ap n e n c e p u t . Se
d e s c n t cu v e rg e le le (vezi te x tu l 5 9); a p o i se u n g e cu ap a
d esc n ta t ra n a celui m u cat.
59.

De arpe

Ieti di pesti,
rpile-i di peli,
C arn ea-i di os,
O su-i di m d u h ,
ine o ad u s v este
rpile s crepe.
Inf.;
A n d rei B adiu
Culeg.; E.T.
16-7-1931
C nd l-a m u c a t p e cin ev a arpele, v in e la ea cu o c n u cu
ap d in f n t n i ea se duce, c a u t trei v erg ele de le m n de alu n
de-o v ar (adic to a te tre i v ergelele s fie crescute n tr-u n an)
-ap o i o ia la d e sc n ta t" . M estec cu b e e le n ap i sp u n e
d e sc n te c u l (vezi te x tu l 60) de tre i ori. Cu ap a se spal locul
m u c a t de arpe.

SOCIOLBUC

182

TEFANIA CRISTESCU

60. De m u c tu r de arpe
Iedi,
P resti,
C arn ea de pieli,
P ielia de carne,
C arn ea de os,
O su de m d u h .
in e-o a d u s veste
rpile s crpe.
Inf.:
A gafia V. P urcel
Culeg.: t.C.
DE OPRLAJI
Vezi DE CIOPRLAJI
DE TTARC
Te d o a re -n le, n p rag (p ntece) - sau n tr - u n chiior, sau
n tr-u n stinghi. Sau n tr - u n old. D escn cu a c u -n rach iu spui:
(vezi te x tu l 61).
61. De t a rc
S -o -n sn icat,
S-o m n ic a t
N oo fete de ttar.
N oo su li n d re p ta te ,
N oo a e -n c o rd a te.
- U n d e v d u e voi, fete n eb o te d z ate,
N ec re tin a te?
- Ne d u e m la cn chii m ari,
S p m copaii la rd in
ierg h ile la tru c h in .
- N u v d u e,
N u spa:
Ni ierg h ile la tru c h in ,
Nii copai la rd in.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - Basarabia

183

D u e-v la... (cu tare)


lo a d u re re a
t ta rc a
ju n g h iu rli,
S jettu rli
-m p u n stu rii:
D in cretitu cap u lu i,
D in au d z u u reich ilo r,
D in faa o b rad zu lu ;
D in chiept,
D in sch in are,
D in in im ,
D in plm i,
D in p n tie,
D in prag,
D in stinghi,
D in old;
De su b t je n u n c h i,
De su b t u n g h i.
S r m ie lu n in a t
c u ra t
Ca D u m n id z u l-o lsat.
Ca m u m a lui l-o fcut.
Inf.:
Raveca D orii
Culeg.: t.C.
A cest d e sc n te c (vezi te x tu l 62) se sp u n e n trei zile de-a
r n d u l de cte trei ori: d im in e a a , la am iazi i seara. C nd ttarca
este vech e, se d escn t n n o u zile, de cte trei ori pe zi.
62.

De ttarc

O p u res M aica D o m n u lu i pe cale,


Pe crare;
S-o n t ln it cu n o u ttari.
-aei n o u t ta ri
Cu n o u to p o ar,
Cu n o u brdzi,
Cu n o u sfredele,

SOCIOLBUC

184

TEFANIA CRISTESCU

Cu n o u dli,
Cu n o u d ine,
Cu n o u cu te,
Cu n o u c u to aie,
Cu n o u m aie,
Cu n o u iocane,
Cu n o u h rle e ,
Cu n o u sape,
Cu n o u m tu ri,
Cu n o u lop ,
i-o n tr b a t p dnii:
- U n d e v d u e voi?
- La dealu G a ra rim u lu i
S-l sfrm m ,
S-l risichim .
- N u v d u e acolo,
- D u e-v la...
-i lu a t ta rc a
Din in im ,
De su b t in im ;
D in m aiere,
De su b t m aiere;
D in m a,
De su b t m a ;
D in chiept,
De su b t chiept;
D in le,
Di sub le;
D in sch in are,
Di sub sch in are;
D in je n u n c h i,
De sub je n u n c h i;
D in tlchile chiioarelor,
D in c retetu cap u lu i,
D in a u z u u rech ilo r,
iei s r m ie c u ra t
lu n in a t,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova B a sa ra b ia
Ca m aic-sa e l-o dat.
V d u e la d nsa,
Cu to p o a r le s-o tie,
Cu brzile s-o ioprli,
Cu jaliele s-o je lu i,
Cu c u t ie le s-o stru j,
Cu dlle s-o dltu i,
Cu chilele s-o chili,
Cu m aiele s-o bate,
Cu io can ele s-o iocn,
Cu sulili s-o m p u n je ,
Cu c u te le s-o tie,
Cu h rle le s-o spa,
Cu spile s-o p r,
Cu m tu rile s-o m tu ra .
Cu lo p le s-o asvrli pete M area N eagr,
Iei s r m ie lu n in a t,
cu rat,
Ca m aic-sa e l-o fcut.
Inf.:
D u m itru Socol
Culeg.: E.T.
3-8-1931
DE UDM. Cf. De h u d m ".
DE URSIT. Cf. De frigri"

SOCIOLBUC

185

Descntece i vrji de dragoste i de urt

DE HORA
A ista se d e s c n t c n m e rg i la h o a r (vezi te x tu l 63)
Te speli, te duci cu rat, cu busu io c".
63.

De h o a r

Tu, g h iin n flo rit,


De la m u n te co b o rt,
Cu cap de cuc n v lit,
C n 'g rieti
Taftt croieti;
C n 'ai rs
P u n ai fr n t
i n ie re ai n tin s.
Inf.:
A n d rei B adiu
Culeg.: E.T.
16-7-1931
DE DRAGOSTE CU SMN DE CNEP
Tot ia (A nica lu S rg h ie) n e -n v a : c, cn d a rd e fo c u -n
cuptior, apoi sa im bli di trii ori p in p re ju ru casi zvrli sm n
di Ca".lpa; n foc S1 dzai: (vez>te x tu l 64a). De trei ori zvrli sm n
i mbli p in p reju ru casai. i n u te gndi c asta nu -i drept. Noi fsem
la u n biet iera iei cam prost. -adue cofeturi. -api noi i fem:
(vezi tex tu l 64b). i aiasta-i d rept". (Vraja aceasta se face oricnd.)
64a. De drag o ste
C um n u st s m n a -n foc
Ae s SOCIOLBUC
n u p o a t ... n loc.

Descntatul n Cornova - Basarabia

187

64b. De dragoste
C um a rd e s m n a -n foc,
S- ard in im a d u p m in e.
Inf.:
Agafia A n to n Purcel
Culeg.: t.C.
DE DRAGOSTE CU URSOAIC
S u n t u n fel de b u ru ie n i - ursoaic - care, dac fata-i btrn
n u s p o a te m rita , ap i n u m a s l cu lea de trei ori n u m a
s m rit. Iei u rsoaic de p e n irite - o iei m a ra , joia - dzle de
fru p t. n clzti ap te speli p e cap sm b t d im in ea a ca s
h ie - n t i, s n u s 'la ie a ltili m a i n in te . -a p i p i u rm p u i
b u ru ien ile alea sub cap, cu m dorm i nspre d um inic jisz urstu.
Dac v rei di grab s'te m ri, fai trei sm bete. Le fierbi n ap
n e n e p u t - p n 'n u rsare soarili. s n u v o rg h eti cu nim e.
C nd o culeji p u i p n e i sare spui: (vezi te x tu l 65). L utoarea
o zvrli d u m in ic d im in e a a tocm ai. s te culi ca s d o rn i
s'n u v edi ferastra, c-ap i u i e-ai jisat. D ac n -a l iei pe aela pe
care l-ai jis a t a p i sa m n cu aela. Io ie ra m iu b ito a re ta re
n u - ' e n i-a fcu t c m -a u u r t feteli. m tu a m i-a fcut de
drag o ste ca cu m ai loa cu a u r te -a i m b rca d in cap p n -n
chioare aa d e -a m u t t lu m e a s u ita la m in e ca la ine tie e".
65. De d ragoste
N a- p in e sare
d -n i leacu t u eal m are.
Inf.:
O lea lu Vanica
C uleg.: t.C.
DE DRAGOSTE LA ICOAN
n a g h ia s m p u s - n v as, s m b t sara sp re d u m in e c .
D um in ec d im in e a a p n -a n u rsri soarele, te roji la icoane
spui: (vezi te x tu l 66). Te speli cu apa, o a ru n c i n rsritu l soarelui
SOCIOLBUC
pe cas, p e -o p o ia t zci:
(vezi te x tu l 67). Faci trei d u m in ici la

188

T E F A N IA C RISTESC U

r! ndu Pu i 0 icon | cu M a ica D o m n u lu i deasupra agh ism ii eleia,


sm bt sara, fata v in e d u m in ic d im in ea a , ia apa dun ce
s-a ru gat la ico a n ".
'
66. D e dragoste
C u m nu p o fr sfnta icoan
Aa s n u p o fr m in e;
cu m nu p o a te o m u tri fr ferete
A a s nu p oat... (c u ta re ) f r'd i m in e.
C u m lu n in e a z feretile,
A a s lu n in e z io n a in tea lui.
i cu m nu p o fr u ii afar,
A a s n u p o a t iei bea i m n ca f r'd e m in e.
67. D e dragoste
S rsaie in im a -n tr-n s u
D up cu m rsare soarele
La apa aiasta.
C u m st steagu la casa cuiva,
C n 'm o a re in eva,
s n iar cu toi
C iaca o m u rit,
A a s rsaie in im a -n tr-n su
C n 'm -a v id e p e m in e.
In f.:
Zoia B otn aru
C u leg.: t.C.
DE D R A G O S T E C U C M A " DE C O P IL
Ileana lu Bzg are gti de lup i cui a vre s fac ru, fae.
N u s m ai ne la gospodrie nic. Fu je ca cu m fu je om u de lup. M a i
are cma de copil. Sunt copchii care s nasc cu cme (are-o
chele-aa -mbrcat). Ia dze c-o loat-o de la un copchii al ei. dac
s-a spla cu cmea aaia, api i-e drag la tt lum ea. Ca cu m s-o
deschis copilului p e draga lum e. M ata dzai c-i frum oas, da ie, n u "
(Spuneam eu de Ileana Bzg c e fem eie frumoas, t.C.). Ie rpe,

SOCIOLBUC

Descntatul n Comova - Basarabia


Chiriac). c u

M itea
n f
_
'
Jnf-'
O lea lu Vanica
C u leg.: t.C.

OE D R A G O S T E C U C M A { A DE C U N U N A T A B R B A T U L U I

b rb aiu -m io 3
I

i a c S m a i ba7 h? a >'a de

f P us n m n c a re lu b r b a t u - m i J S T
au m - o urat. Ia cu cm ea o fcu t H a "

M i_a dat z o i $
S#m iu b a sc, m ai

Da cum o f T l S c u ^ u " u - ! " ' " ' a '

m ,m S'm

S' pi

l n [; :
l e a lu Vanica
C u leg.: t.C.
D E U R S IT

ie i l d o a re la inlm ^ s -d u i'la Z T ? ' 1 i3St Sara; ] Jisaz p e


(d e d u rere la s t o m a c ^ S' dUe 13 b3b d e d d c n t d e ^ r
M .:
A n ic a Poiat
C u leg.: t.C.
2 7-7-1931
DE U R S IT C U F R IG R I

lu n g , ie d e-am u are un cap sL

1*
T

chip de urub, m in ile tot n chiD de J


de chior d o o sfredele ca d o o m in i s i m

friEar n
* Ca d e ' on cet^ t de
d 0/ are u nu - n
? a K flg io s aP roaPe

tot ae-i fcut, da n u m a -n p Z lo de


i -b ^
' Da " * m e ia "
on ier cu beliug c a r 's p n z u S d e can s ? ^ ^
e ) are a ?c to t
rou -n fo c i dac vra s'fac de dragoste I u
S Ca le ' n ierbnt
aP a; cu m s'due ieru -n v a t r ^ e f d z s r T , ^
C nVatr *
I v in e n eb u n d e -o ia p e eaia fat (A X
^
PC da la inim
le baga-n ap, api dze: (v e z i textu l
rS r a a U n o a ia )- Cand
a asistat la c o n v o r b ir e , in fo rm e a z c
!
a lu Vanica, care
arbatul la C ocodni (sat), C ru n oaia': i V * 10 Cand " fu gise ei
noaia l-a spus sa-i fac frigrile.

SOCIOLBUC

190

T E F A N IA C R ISTESC U

68a. D e urst
C u m a rd e fo c u -n vatr
A a s-ard in im a -n tr-n s u !
68b. D e urst
8a n u -i dai h o d in la atern u tu lui.
S v ie p in p d u re fr sanie (p u te re )
i p in sat f r 'd i rune:
Cu m n ile-n tin s ,
Cu gu ra cscat.
S n u ad ni cu fe te fru m oas,
Ni cu n e v e s te gras.
P e toate s'le urasc,
N u m a p i n eva sta lu i s-o iubasc.
In f.:
Sofia G ane
C u leg.: t.C.
d e u r s it c u d u m in ic u e

b u ru te S te numT,ln e H ' d " Ce


l lu r: si cule e * r ig izvc
(vezi teJ u i ? d , ' f d m ln r < e - c n d ' p e spun e vorbei
(v e z i tex tu l 6 9 ) d e trei ori. L e a d u ce acas i spre sear le nun

69

m apa i le fierbe. Cu apa aceasta se la ie - J ( c ? a J a T S


faca de dragoste - sa-si fac de urst-. C nd se c u i d aceea
p ersoan a crebute s a -si p u n sub cap inelele, c o ltu n ii cerceii

69.

D e d ragoste

N u v ieu b u ru ien ele,


B u ru ie n e le lu n in a te,
P rea curate,
N u v ieu
N i d e -u n ru.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

191

rpi, rpior
V ieu de lut
S n i s-arate p in jis
ine n i-a i di la M n e z u
Ursitu ran eu .
In f.:
R a v e c a D o rii
C u leg.: t.C.
DE U R S IT L A SOC
(P r o fir a L ip o n ti) s due la soc cu p n e cu sare fae n o i
(r u p e s n i o a g e tin e r e ca re cre te d in c o p a c d e - o v a r ), bate
m t n ii la icoa n e, le p u n e -n tr -o oal pn n -o sfin soarele,
n tr -o sm bt sara. B ate m t n ii la soc. Iea fae ca cnd ar i de
ru: dac socu sta nu fae p o a m e ni jita n u m n n c ni
o m u . P oa m a eaia de b o z in e -o m n n c ! - Da s'nu m spui c
-a m spus c ia a re -o scrb p e m in e ! - A is ta -i urstu! Da nu tiu
e spu ne iea la soc. Fata toarn ji le alea p e cap. sn ioajele
alea le p u n e su cap. cred c jisa z ".
In f.:
Fiica P ro firei L ip o n ti
C u leg.: t.C.
DE U R S IT L A L U N
tie de la A n ica Srghie. Zcea c s'ne fa cem la lun de urst,
dac v r e m s tim care-i urstu nostru. 'n e-n v a cu m s dzcem
la lun: (v e z i tex tu l 7 0 ). M a i dze ie, da a m uitat. Bru eala iera
de ch edic de la m o rt. D u p ce iatr (s p u n e ) la lun, api p u n e
bru sub cap i s-arat api u rstu".
70. D e ursit
Lun, lu n in oas
A ra t -n e urstu n o stru -n cas.
N a - bru n eu
d -n i fru de la calu tu.
S -n calec p e dnsu
s m p o rn esc

SOCIOLBUC

192

T E F A N IA C R IS TE SC U

P in p d u re fr snie,
P in sat fr ru n e.
D e -o i gs ursitu m e u
ed zn d la m as,
Cu g h ici de fo c s-l ard
s-n calee p i cal
s p u red e p i cale,
P i crare.
S s-arate iu b iii lu i n cale.
In f.:
A g a fia A n t o n Pu rcel
C u leg.: t.C.
Fae la lun, la fi io ri de m n . Sm bt sara - s m b li tt
d zu a-n clat cu co lu n i i sara cn d ai ajuns i te-a i desclat i
dac-i lu na plin p i ceri, atu n cea ie i c o lu n ii-n m n i striji: (v e z i
te x tu l 7 1 a ). i svrli c o lu n ii a e-n sus. i dzi: (v e z i te x tu l 71b),
C n te n to rc i acas, p u i c o lu n ii su 'cap i jisdz. -api fai aa-n
trei sri, da to'sm b ta".
71a. La lu n
Sfnt lun,
Sfnt lu n!
71b.
N a - { c o lu n ii n iei,
D -n i urstu n ieu !
S-l vis d z n iast n o a p te.
In f.:

A n a S trm b ei

C u leg.: t.C.
DE U R S IT C U M M L I G A
C n d ezi la m as, ie i o bucic de m lig -o-n iri p e -u n
b, p r la n o o bu cle la n o o m e s e le p u i la streain casei s
stea ase zile. Pe urm le iei, le pu i n colu ni, sara, cnt te descali,
n v lite -n tr-o bucic din h rtie. L e p u i sub cap; n oa p tea vis e zi

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

193

ursitu. d im in eaa, dac-i p in e (se face c u b u c ele de p in e)


o m nni, dac-i m lig o asvrli la u n lo c curat s-o m n n e
pu ii, nu cin ii".
In f.:

A n ic a Poiat

C u leg.: t.C.
DE U R S IT C U C O L A C
D a m a i fac -am in trele. C nd v in e p op a cu ajunu, la Crun,
api dai colac iei o bucc, de d esu bt de la colacu ela -1 i
n g u r - fai cru e sru ic o a n a m n a p o p ii. -api,
n oa p tea , o p u i n tr-o bsm lu sub cap api s-arat. Asta
a m f cu t-o io ".
In f.:
A g a fia A n t o n Purcel
C u leg.: t.C.
DE U R S IT C U SA R E
S ora m e a o lo g o d it cu patru n iri. -aa ia s-o g n d it e s
fac. N u tie d u p care s'd u c. -o v in it o n m o n e a g btrn,
d e - a c o lo d in sat (N p d e n i) -o spus un d esc n tec. M ie r c u r i
d im in ea a , c n 'te scoli, s-m brai o p re ic h e de iorap i s leji
o n bru. -o legtu r de sare d e bru. s p o r trei zle. V in eri
sara s-o desleji i s p reso ri patu care d o rn i cu sarea. b r u eala
s-l strnji tt la u n lo c (c h itit). - Da iorap ii i bru i sarea nu
s le a p d d e lo c p r 'v in e r i sara aiasta v in e r i sara o ra p ii i
p ie p tin ili i tt e lep ez, tt s fie sub cap, a colo, pus. Te rogi lu
M n e z o s- arte n irile tu. i g h is z".
Inf.:
A lex a n d ra M artiniac
C u leg.: t.C.
DE U R S IT C U C O C O U L I G IN A
A n ic a lu Srghie (c a re -o m u rit) i care tia s fac v r ji m u lte
de ursit a n v a t-o p e ea i alte fe te cnd erau tin e re cu m s-i
fac d e u rst". P u n e a o o g lin d , jos, rzm at de eva punea
ap gru n . -adue cucou gina.

SOCIOLBUC

194

T E F A N IA C R IS TE SC U

-api dac-a s ie b e iv brbatu, api ie i bea ap i ciu chete


gina. Da dac n-a s'ie, a p o i iuchesc n u m a cte-o leac i s caut
a m n d o i unu la altu. D a dac-a s'fie fu m eia r, api gin a eia fuje,
s'tuchil. -a-i drept. Iaca u n b iet o fcu t atunea -a ie i o
lep d a t fim eia . Io cu A n to n . A p i ct o bu t gin a, ct cucou.
-ai-i drept, c a m n d o i su n tem to t u n a".
In f.:
A g a fia A n t o n Pu rcel
C u leg.: t.C.
DE U R S IT C U P A R II
^ (L a A n d r e i" fe t e le ) le a g p a rii cu b u s u io c -api d ac-i
gste d im in ea a cu ro o , a p o i o s-i ie cu n o ro c, o s iei unu
bogat. Dac nu, a p o i n u -i cu n o r o c ".
In f.:
A g a fia A n t o n Pu rcel
C u leg.: t.C.
DE U R T C U S C R N V IE
S- m ai spun o vraj da c tare-i proast. Io, dac-oi avea ud
p e una dac-oi v rea s fac s n-aib inste-n lu m e ie a p oi ieu o
bucc de petic alb, fru m oas, sau roie dintr-aieti d o o -
p u n ntr-nsa oleac de p r d in subsoar -o leac de enu i
m a i p u n e o bucc de scrn vie i v o d o i pitai (fran i) le leg
n p etica eaia grm ad -a p oi d u m in ec sara le -a ru n c la aeia
d e-a m ud-n ograd. -aeaia cn s'scoal d im in eaa, gste
nu tie e-.i. p u n e rpide m n a s-o ridie. i cn pu n e m na, ve d e
e-i socoteala, g h in e ! D esfae ie n ap oi, o ie, o leag napoi, s ud
pe dnsa -o zvrle pe u n d eva dze: Las s ie-n capu aelui de-a
fcut. Da dac nu tie, api ie ie franii eaia d e-a co lo cum pr
eva. Da aeai care i-o fcut, dze aa din gur, c-aa s aib inste
- cu m are cutare lu cru e-i le g a t n legtu ra eaia. -aia n -a re
inste-n lu m e pn's'caut. N -a re trecere la cuvnt. Fieticare st
cu spatele la dnsa. ealant rde -i voioas. A m p u s-o-n cof"
- dze. A p i io aud ae de la fe m e i. A istea tare-s rele de-ai din
sat. A m a rn ic s rele m u lte frm ctorii m a i tiu aii n sat".
In f.:
A n a S trm b ei
C u leg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

195

DE U R T C U M I O R I S A U P L O D DE P IS IC
S u n t aiastea care fa c ru. Ie le - dac o m fa c e m itite i
m i o ri - ap i ie le o m o a r m u eala i i-o r i d esc n t n d nu
tiu. i p e u rm m i o rii i ia d u p i i-o o m o r t i p u n e -n
m n c a re , usuc d in c a rn e a eaia i fa e f in , p u n e a c o lo
n u n tru coae turta eaia s'du e -o d la alta p i care i-e ud.
p i u rm aela p o a te , sracu, tr iete p n e in tr -n p m n t i
lea c nu m a i are. cu p lo d d e p isic fac. C red c d z c ie le n ete
v o r g h e tea au p u te r e m a i m u lt d ec t aleva. V o rg h e le au
p u te re a asta de la d ra cu ".
In f.:

A n a S trm b ei

C u leg.: t.C.
D E S F A C E R E DE U R T
A n ic a M o r ria a n v a t-o . D ac te -o u rb rb a tu , s'te dui
la fn tn , p u i m in ile aa (n cru e) spui: (v e z i te x tu l 72a).
Pu i m in ile cruci deasupra apii dzi: (v e z i tex tu l 72b). desfai
m in ile . -api ie i ap n e-n ep u t , p r'n u rsare soarele, te speli
p e fa i b e i".
72a. D esfa cere de urt
- B u n d im in ea a , ap alb!
- M u l m sc, A n ic n ea gr !
- N u -s n eagr
Ni de soare,
N i d e foc;
D a-s n eagr
C n i-o fcut...
72b.
Ie -n i fae c-o m n
Da io -n i desfac cu d oo;

SOCIOLBUC

196

T E F A N IA CR1STESCU

D a ie -m fae cu trei,
D a io -n i desfac cu patru.
to t ieu m a i m u lt cu una p r'la n o o .
Io - n i desfac cu n o o
cu m in ile -a m n d o o .
In f.:

A n ic a P oiat

C u leg.: t.C.
D E S F A C E R E DE U R T C U V E N I I C L O C O T I I
T r iem ru cu a n ie u (s o u l). - Da ieu m -a m dus la G h eoaia
i-a m spus c s-m i trag crle. ia o dzis c s-o am esteca t o
m n r n tre n o i i o dzs c ie are n o o oa le c-o s'duc s-aduc
ven i, clocotii, c... b o u lu i s'hiarb. i-o dzs c s'm p u ie -n
albie, s-aprind lu m n ri n gu ra a lgh iei, ca la cristeln i. c-o
ic o a n -n m n cu M a ic a D o m n u lu i s-m to a rn e n o o oa le cu ap
fiart p e m in e ca s'duc ru ".
In f.:

O lea lu Vanica

C u leg.: t.C.

SOCIOLBUC

Alte descntece, vrji, leacuri

CRUCEA CEA M ARE


C r u c e a c e a i m a r e cu s l n in s fin t s fa c e . La P ati
c n d s fin ti p asca, s l n in de la p o r c ie i i s fin ti. ade
-u n a n d e z le ni v ie r m i n u fa e, n i nu p u te . C h ia r asta-i
m a r e p u te r e a lu M n e z o ! I e i s l n in cu c rb u n e i p u i pe
p ra g u uii; c h is z i c r b u n ii i cu s l n in a cu m u c h e a b rd u ii.
ie i i fa i cru e c o p c h ilu lu i d -ia p r ia (d e la fr u n t e - n jo s
p n la nas, p e o b r a ji, p e b a rb , o m s c re ti ae p e fa ).
A p o i d in u m r u l d r e p t p n - n ta lp a p ic io r u lu i st n g d in
u m ru st n g p n - n ta lp a p ic io r u lu i d re p t. P e p ra g i spui
v o r b e ; tie R a v e c a M a r jin e " .
In f.:

A n ic a P oiat

C u leg.: t.C.
DE C N E P
C n d o sam ini, preti, o b o ro n e ti cu greb la, ie i sacu-n
care-a fost cn ep a de sm nat, l a zv rli n sus: (v e z i textu l 73).
ia creti m a i m a re ca s- fa c -n ciu d ".
73.

D e cn ep

F -te nu te -i fae,
C n -a re in te toare,
C io a m c o p ch ii
n -a m cn te lucra.
In f.:

A n ic a Poiat

C u leg.: t.C.

SOCIOLBUC

T E F A N IA C RISTESC U

198
DE V A C

D escn n tr -n sare. Cu cosor, cu cut - io descnt


cu frig a rea . spui: (v e z i te x tu l 7 4 ) o d a t ". V acii i se dau s
m n n c e trele d escn tate tre i zile la rnd.
74.

D e vac

C u m strn je a lg h in a la tiubei,
Aa s'strng vaca fru ptu .
i cu m strnge fu rn icaru la m o in o i,
A a to t s strng fru ptu , R u jan a.
In f.:
Zoia B otn a ru
C u leg.: t.C.
C A S N U SE L IP E A S C B O A L A DE O V IT ,
DE O VIE, DE C E V A
A c o lo , de u n fe l de treb u in ...
Pen tru ca s nu se licheasc boala de o git, de o gie, de cevai.
A sta -i aa de in teresu fiticru ia, p en tru acarent, de o vo rb . S
ad n gie, n ograd.
- Care interes?
O vorb : p ere gia; r m n e fr gin.
A a se ch eam , c to t este o v ra j d in babe...
_ 7
A u p u tere? Te fase rsol. La n o i este o vo rb : m a i tare s te
tem i de m n a ea rea d ec t d e D [u m n e ]z e u . D fu m n e jz e u dup
dreptate i d; o bab de aeea te descnt de nu m a i gseti leac
n ici n lu m ea asta n ici n cea lu m e...
- Sunt multe babe n satu sta?
A p o i sunt. Satu sta i to t babe...
- Ce pot s fac?
A p o i s tari, ele s btrn e. A u in e re de m in te , ele tiu din
urm v re m e .
- [D ar tin erii nu au in e re de m in te ? ]
A u , da nu toi.
- [P i cu m ?]

SOCIOLBUC

D e s c n t a t u l n C o r n o v a

199

B a s a r a b ia

Pni nu-s dau in tercsu .

r
Si boala se n v rte te prtn preju r. N u b a g a m ogra . ^

de ^ ^

C u leg.: A .G .
L U A R E A M A N E I: F A C E R E I D E S F A C E R E
o dvs c m e * n e jte o a m m rla c u
drum a manca, pune

S._. ^

jm $
m

m ? . S;0

ireada cu pte. i unu


rfred el s-o sfredelit n inim a caruai.
dus din dosu cruai -o loa t u n red el o sir
^
-o strigat la unu - ^ - ^ " ^ - ^ m
in im a crui. Curje ca pi P-

p l u t eaunu. apoi o pus


$-api pi urm o loat -o

u n ep. D a jitili-n
m ncat oam m u laptele i s

felX PI -o m ncat, s-o


^ ireada ca s-l roaje

loat la svrcolit; i racne s du

sireada iera un o m btrn

f^ m u c m r - o ^ m m a n a la jte 'o -n to rs -o napoi- c n d b te a - cojoc

n t m p la re a cu la p tele, m sa .scos d.n p r o ! p

de
^

C u leg.: t.C.
ncnrp Sfntu G h e o rg h e la toloaca
U n flacau s-o us sa ^
^ ^
strec toa re aa pe roo.
(islaz) cu caii i dirn in e
^ ^ ^
^ cu cpestreie de la
D a e dzea n -o audzat.
d
acas
j

cai - o d z s d in g u r c ^ ^ a ^ ^ c u
flcu -o pus p e s t r e l e - n tin da J J , p ^
lap te. S-a dus
e-a i f cu t tu, m a i b iete,

s-o dus acas la baba - P n m a


brnz. ia n -a v e a m i o Cep

r j e
^

din cpestre
^ ._q spus;

d in cpestre la p te ? " i cnd


u rsioare cu lapte, unt,
< ^

SOCIOLBUC

Ja loa m an a de la v ite ".


c . D odonu

T E F A N IA C R IS T E S C U

200

ntm plarea cu strectoarea, com unicat de Constantin D odonu,


e povestit ca o ntm plare personal d e ctre inform atoarea A nica
Strmbei. O riginal e p rocedeu l de desfacere. Vaca noastr o-neput
a ave lapte m ult. Da m am a m e o dzs c dze treb de fcut o groap
mare, -api am muls vaca trei dzle -am turnat laptele-n groapa eaia
pe u rm cn m -a m dus la groapa eaia, api fe l de fel de jiv in e
m ncau la lapte. s-o desfcut".
In f.:

A n ic a S trm b ei

C u leg.: t.C.
L a B ra g h ie (e u n sat d in a p r o p ie r e ) o fim e ie - d e -a m u
spu ne c p e m a m a ei o a u d z t-o c sp u n e - c cn iera ia tnr
id e-n m h al c-o fim e ie . i fim e ia eia a v e a o va c iera vestit
c ie v in d e la tt satu fru pt. I - o spus cu m ie ia m a n a d e la jite.
S'due p e cm p cu strec to a rea -n ch ioa re i spu ne c de la toate
d o g h ito a e le loa m a n a , n u n u m a d e la v ite . D a baba d e -a m u
fcus o vac de le m n n p o d i ji l -o dzs c s'duea la vac-n
p o d -i spunea:
75. D e lu area m a n e i
Iac't, ji lu tu i slab
n -a i lap te cu e-al hrni.
M duc la cm p - adu c m an.
S'due m b la p in tt su m e n e c ie m an a de la toate
jiv in e le . Cn s-ntore n a p o i a v e a brnz, u n t n strectoare.
u n je ujeru vaii b o tu ji lu lu i elui di le m n p i u rm m u lje
vaca din p od va ca ei d in ograd o ne n u m a de m rtu rie ".
Inf.:
Sofia G ane
C uleg.: t.C.
- Pe la dumneavoastr sunt fem ei care iau mana de la vaci?
- M a n a d e la v a c i, a c e ie ie p ca t c in e fa ci, s za c e , o f
D o a m n e , am a u zit d e aistea da n -a m fcu t. n s p re Sf. G h e rg h e
s d u c cu o s tr c to a re la p r u i ie m a n a la v a i i r m n
v i e ii, rag de n -a u la p te , c u m s m p le str c to a re a d i ap aa
s s u m p le di la p te s n u m a i aib n im e n i p i lu m e m a n ,
to t u n tu i la p te le s v ie n s trec to a rea ei, cu m s u m p le rpa

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

201

aa s s u m p le s tr e c to a r e a , m e n e te p e o v a c c a re a re ea
g h in e , la to t satu s v a ic r ca c u m su n t b tu te n p a lm . tiu
b a t -le a m a r u l"
In f.:

A . S lob ozian u

C u leg.: D.I.
iu lie 1931
Strigoaica ia m an a de la vite. n dzua de J o i-M a ri pn la dzu
ael care-a vrea s p rin d strigoaica s fu re urele de la n o o case
-ap s'fac fo cu la ie i n ograd. -ap o atunea ca re-i strgoaic,
v in e la o m u ela -1 ocrte c de -o f cu t fo cu ; v rea s-l
rchire. -ap atu n ea o p rin d e . Tica n ieu sp u n e c-o prin s o
strgoaic cn iera flcu . O tre c u t una, A r p o a ia btrn pi
p o rti -o n tra t n o a p te a spre S f n tu -G h e o r g h e cu c h e le a -n
ograd. A v e strec to a re-n ch ioare d o n i -n cap. -o m rs la
vac ( vaca iera cu ji l) -o dzs c-o pus don ia su vac -o dzs:
76. D e lu area m a n e i
La lelia r,
Da la m in e or (m u lt).
i iei o ucis-o d e -o scos-o m a i m o a rt din o g ra d ".
In f.:

Sofia G ane

C u leg.: t.C.
D ze c o m u dac are pte fe te nu m i are ni un biet
pintr-nsele, api spune c una treb s fie strgoaic. de la pte
an i i crete coad ct triete, ia di ap fuje. Dze c ie poprete
p loile. rupe trei p e n e de la coco, de la arip ca s-aib a sm de
p loaie. (C n ie s'ie p loa ie, cocoii cnt bate din a rip i)".
In f.:

Sofia G ane

C u leg.: t.C.
A a am apucat, c eu tare tiu. Cnd se sam n orice ar h i la
cm p, se zice: p u n cu firu s scot cu tuhalu". n cep u tu sptmnii.
Vasu n gu ra cu p tio ru lu i: n u p u n cu itu -n sare, da p u n s
trag gita m ea acas".
D ac-i vra s n u ia n im e n i m an a, cn d fat vaca iau d o i-trei
p u m n i de sm n u ri de m ac, de cn ep , de gru, de ppuoi,

SOCIOLBUC

T E F A N IA C R ISTESC U

202

a m estec tt la u n lo c i-l svrl u n d e d o a rm e vaca i c n d a pute


n u m ra h irele cele, atu n ci s ie ie m an a v a c ii m e le " i nu o m ai
ia ct triete.
Cnd fat vaca, ndat', i n u -i m a i ia m an a s s p u n tt
C o rn o v a ".
C u leg.: A .G .
D E SFA C E R E DE P A G U B
P in a lte p ri d e sate su n t aa c dac n i- o fu r a t n ie o
p r e ic h e de b o i, a p o i m - a m dus la o fim e ie - v r a z c - ie
e d e s c n te c a i d z c n d d in g u r , n u p o t io ca s tiu; da ia
s su ie cu c h e le a (d e z b r c a t ) p e cas p u n e v r t e ln i a eai
d e b u m b a c i e -a i d z c n d c v r t e l n i a

s -n v rte te

sn gu r i o m u gste p a g u b a " (A .S .) V r te ln ia s -n v rte te


n a p o i ca c u m a r i c 's 's - n t o a r c n a p o i p a g u b a . A ia s t a s
ch iarn c d e s fa c ". (V .T .)
In f.:

A n ic a S trm b ei
Vera T ro fim

C u leg.: t.C.
DE J U D E C A T , C U A R IC I
A lu A n d re i M a n o il , a factoru lu i, A n ica , ie n u -i cu cununie.
Da p o a 's -i ie d d o ri (d o u o r i) m am , lui. Spun o a m in ii c ie
dac-a v re a s triasc c u -m p ra tu triete. tie s'fac cu ariiu.
Io am a v u t ju d eca t cu -o fim e ie i ie -m i spune, dze: - Las c io
-o i fe. N u m a p rin d e de ela ad la m in e.
- Da e s'fai, a c 'A n ic o , cu dnsu?
Da ie dze:
- A d -m i -o bucc de pn d z n o o io - dze - l-o i n v li
i l-o i da pe foc. i - dze - a s grm deasc fim e ia eaia cum
s'grm dete ariiu. i-i grm ad p r m o a re. N u - m ai v in e -n fire
pr m o a re. i m ie m i-o fo st j le . Io m -a m tem u t de p cat". (Era
n ju d eca t cu Ilea n a lui B zg ).
In f.:

O lea lu Vanica

C u leg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

203

DE J U D E C A T , C U G R E B L I P O I DE M N E A G R
V a rv a ra C a r tie m u lte , tie i drii a fae. Da c n-a s
v r e ie s sp u ie. D ac a re o ju d e c a t eva i a p i s tie c r m n e
p e -a ie i. S -a u d e c dze c -o p rin s o m n e a g r -o le g a t-o
cu ipgat (a ) ae de nu i s v id e n ic i on ir di pr. -o d u s-o-n
r sp in tea d r u m u lu i -ap ce-c cn s-a dus a du dza (a dou a
z i) a gsit a c o le n d ru m g re b l p o i. O rm as d in m a ceia.
dac v ra s trag o m u la dnsa (s ie cu dnsa la ju d e c a t )
ap-1 traje cu g reb la . P e -a e i care-s d u m a n ii lo r ap i i m p in je
cu p o iu ".
In f.:

A .A . Pu rcel

C u leg.: t.C.
26 iu lie 1931
V arvara n u -i d in sat di la n o i. Ie de la N p d en i. A e ia i-o
adus lega p e drai, cu ulic cu tt! V arvara, iaca, s-l prin d adz
p e brbatu -so cu b o i de fu rat, n u -i fae nic, la ju d eca t ! C ia
fae e fae i g a ta !"
In f.:

Irim ia Rusu

C u leg.: t.C.
SPRE A N U F I P R IN S L A F U R A T
Chirua lui C ar a lu at o m n eagr, i-o p u n e -n tr-o oal
i se due la un rspntiu, n tr -o pu stietate, u n de se ncrucieaz
d r u m u r ile , u n d e n u u m b l o m , -o p u n e a c o lo i fa ce focu
dedesu bt. i n ep i s fiarb i ct h 'e r b e ie a colo, iei nu se uit
n tr-alt parte dect n u m a i n fo c u l eaia, n oala eea. N u se uit
n a p o i, c i se p are c v iu asupra lu i n lu iri i atta-i a lui, gata-i
m o rt! i fie rb e att de tare, c r m n o a sele n u m a i ntr-nsa. Pi
u rm scoati oasele ele i le trage p rin faa u n ei o g lin zi, i toate
oasele ele, ele s v d p rin o glin d , da este unu, s-alege, l treci
p rin o g lin d c el nu se v e d e . i aela l ie cu dnsul. C u m nu se
v e d e osu n faa o g lin zii, aa n u s v e d e el cn v re a s fu re sau s
fac el p rostii d e -a le lui. O sul l in e sub lim b.
In f.:
A n ic a Popa, 22 ani
C u leg.: A .G .

SOCIOLBUC

204

T E F A N IA C R ISTESC U

F A C I O M U L B E IV
D ac v r e i s faci la u n u s b eie cum a d in cap i cm ea
di p i dnsu, cte r m o a r te -i gs, la tte s'le ie i cpiele. V ro n o o
c a p ite s 'fie sau v r o trii (m a i p u in e d e trei n u s 'p o a te ). le
p u n e-n tr-o garaf i to rn i pite dnsele v in i v in u eala-1 i acolo
o d z -1 p o fte ti p e cu m tru cu tare o r p e cu tare cu n eb ga re
de sam i dm n u m a butur de eaie, s beie. -1 dzi din gur:
77. D e b eie
N iod at s'nu m a i stai cu m n -o stat raa di p i ap cu butu.
Z ci de c te o ri v r e i. ie i p e u r m -n e p e -a be. C apica
(c o p e ic a ) de dnsu n u s 'm a i ne, cu m nu s' n e apa p e ra. S
d esfa ce n u m a la m n s tire d e -u n p r io t cari itete m o litv a la
M a re le Sfnt V asile".
In f.:

A n ic a Strm bei

C u leg.: t.C.
DE M O A R T E , C U F R IG R I
C n v re a s-o m o a re api dze (n tim p ce bate frigarea cu
cioca n u l n vatr; v e z i d escn tecu l de ursit cu frig ri):
78. D e m o a rte
C u m s'p tru n je ieru -n p m n t
A a s-i fr n g in im a, s 'm o a r !"
In f.:

Sofia G ane

C u leg.: t.C.
DE M O A R T E , C U B R O A S C
Ce-c prind o broasc. cnd o taie te-om oar p e tine acas".
In f.:

O lea lu Vanica

C u leg.: t.C.

SOCIOLBUC

Descntatul n Comova - Basarabia

205

DE M O A R T E , CU C U I DE B O R O A N
Blaa lu C o o fa n u a m a rn ic tie m u lte. M i- o spus ie -n tr-o n
rnd c:
- S v ii la m in e , s-aduci u n cui de b o ro n (g ra p ), s-l furi.
-ap oi dze:
- Las c dac te - o i n v a , ap u i l-i da la brazd.
Da io m -a m te m u t c -o dzs m u lt lu m e c d a c-o bate cui de
b o ro n , a p o i ie i ar's m o a r ".
In f.:

O lea lu Vanica

C u leg.: t.C.
L E A C DE D E O C H I
C h i -te -n p alm spal-te p e fa -i tree d io ic h iu ".
In f.:

O lga Sam son

C u leg.: t.C.
L E A C P E N T R U G L C I L A A N IM A L E
C a rto a fa ie b r n c , b u ru ia n - crete p in p d u re ; o dai
p o rcu lu i n ltu ri -i tree cnd are la gt nite m o d v e (g l i)".
In f.:

Ig n a t C iobu

C u leg.: t.C.
L E A C DE S C R N T IT U R
m i scrntesc p icioru l i chioapt. R u xan dra m i aduce, n tr-o
lopat, p m n t d e la rdcin a u n e i p erje. G h. oim aru i spune
s-l fiarb cu ap, s-l opreasc. A a i face. A p o i m i d cl de
in s-l p u n p e picior. P e deasupra p u n p m n tu l cald. M leg cu
o crp i cu o a de in.
- D a r vorbe, ceva, nu spui?
- N u c nu e vra j , e de lea c".
Asist toat fam ilia. Gh. oim aru, tatl, regret c nu are spirt
de la d o cto ri; a avu t, dar l-a to t dat o a m e n ilo r care aveau cte
un cal chiopat. Peste un ceas, Gh. oim aru m i spune s v d dac

SOCIOLBUC

206

T E F A N IA C R IS T ESC U

s-a in albit locu l. D ac da, sufer s m a i p u n o dat. D ac e n egru


sau rou, d egea b a pui. N e m u lu m it cu lea cu l de p m n t de la
p e rje p en tru p ic io ru l m e u scrntit, cer d escn tec
- S te duci la C hirua B oian , c i n o u n e -a ch iop at un
cal i ea n i l-a rid ica t sus".
p
In f.:

R. oim aru

C u leg.: H .H .St.
2 s ep tem b rie 1931
JOC DE C O P II

p lo a ia "1 f d dC deSCnteC l spun co p iii cnd p lo u , ca s opreasc

79.

D e o p rit p lo a ia

Sti p lo a ie cltoare
C te -a ju n g e soarele
- taie p ic io a re le ,
C -u n pai,
Cu u n m ai,
Cu sabia lu i M ih a i.
In f.:

A n a Luca

C u leg.: E.T.
24 iu lie 1931

SOCIOLBUC

S T U D I I I C H E S T I O N A R E P U B L I C A T E

SOCIOLBUC

Agentul magic n satul Com ova (Basarabia)

anului 1 9 3 1 n stn u l S m o r a - j C d ^ l o A d S ! " " ii


c a m p a n ie i d e c e rc e t ri m n n n L f
Basarabia, cu ocazi,
n trep rin se, sub con d u cerea P ro fe s o ru lu i1d T
Institutului Social R o m n rie r tr
u
so cio lo gic a re s p e c tiv u lu i In stitu i m
C orn ^ a

l ' C

f S

p r m n et
' P r e edintel<

S cc*iel i c m o n o g ra fi,

? * " ' ^

de o r en iza re d e j? d L ' ^ e a v S
a m a lg a m de c re d in e i practici strSh
m a h a la le io r *e e 5, i a l u L L e a

an8aja im r n Pr eS
C n serva nc v echiul

^ a c e s tu i

de
m agic, cu alte c u v in , t , T
O practic m agic.

c T i Z K f ' U'
a8< 1
ep lm e te sau in terp reteaz

N e - a m im p u s ca m e to d o n c e r c a r e rie
m e d iu lu i rea l n care a g en tu l
r c a r e . d e r e c o n s titu ir e a
ap roap e fo to g ra fic ceea ce credea ^

a r e p n z - A m n registrat,

*1 m s a , ; r c 3
r d r s i w i p f cv n
m e d ic a l , d e n e c o n fu n d a t m

a descarnatului (m a gie

leacu lu i). A cest gru p d e f a m e d


P 3 ^
idS d e P i t i r e a
fix e de r e a liz a re i a g e n i rip 3SnCe neCesita in totd eau n a condiii
g ru p u l social d in care fa c parte D e s e ' SJ!ec ia Ijz a Ii' d e lim ita i de
nostru, a g e n tu l m a g ic esen ial
n ta to ru ' va fi deci, n satul

n tru ct scopul d escn tatu lu i - vin d e c a re a de h"r


de o h icei hun *
m 3 s r a n

SOCIOLBUC

PraC 'C'

210

T E F A N IA C R ISTESC U

lin iteasc sim u l d e p r o p r ie ta te al sp ecia listu lu i, c e rc e t to ru l


p o a te lucra n v o ie . S p ecialistu l i va fu rn iza m a te ria lu l o b iectiv:
ritu r ile m a n u a le i fo r m u la o ra l , c o n d i iile lo r d e re a liz a r e
ob iectele n treb u in a te n fieca re caz etc. M a te ria lu l acesta n u este
greu de cules. El risc ns s nu fie p rea in teresan t.
Este evid en t pe de alt parte c cercettorul nu p oate asista la
toate cazurile reale de descntat din sat: faptul social ar fi stingherit,
iar cel care ar n cerca-o ar fi considerat im p ortu n . C el m a i adesea'
descntatul viu nu p oate fi surprins. P e teren fiind, se ncearc deci
reconstituirea lui. Cu p u in talen t se p o t crea ns m p reju rrile care
s dea o recon stitu ire ech iva len t cu u n caz autentic. R o g i s fii
descntat, p o v e s te ti lu cru ri a u zite n sat (n u treb u ie n iciod a t
m en ion a te ntm plri de aiurea, afar n u m ai dac se ncearc un
exp erim en t social cu p rivire la transm iterea m o tiv e lo r fo lclo rice),
pregteti atent atm osfera. O ricu m ns, toate fap tele au ten tice i
toate variaiile lor de la un caz la altul nu v o r fi niciodat la ndem na
ce rc e t to ru lu i. i n ic i n u p u te m fi s igu ri c, sub o c h ii n otri,
descnttorul a spus tot ce spune de obicei atunci cnd faptul social
al descntatului se p rodu ce n m o d natural. Orict de m u lt ai fi intrat
n atm osfera satului, o a m e n ii te simt totui deosebit de ei. C eea ce
p u tem surprinde este aadar con tu ru l gen eral al fen o m en u lu i: cam
cu m se descnt n satul acesta, spre deosebire de altele.
M a te ria lu l c o m u n ic a t de d esc n t tori va fi d e s e o ri rigid i
m o n o to n . Ei practic fr s m o tiv e z e . N u se n d e p rte a z de la
nici un e le m e n t al ritu alu lu i, d e o a re c e de o b ic e i nu tiu ce este
e sen ia l. R e p r e z e n t n d fo r m a m p ie tr it , ru tin ie r a p ra cticii,
d e s c n t to rii su n t a g e n i n c h i i, d e la c a re r itu r ile tr e c m a i
departe, n esch im b ate. Ei n u le adau g n im ic p erson al. S-ar putea
spune ch iar c au fo b ia in o v a iilo r: ritu l ar risca, p rin ele, s-i
p iard efica cita tea . D e s c n t to rii fac a stfel p o sib il p ersisten a
acestui g e n de p ractici m a gice. Sunt z id u l v iu de aprare a c e lo r
m o te n ite din strbuni. D e aceea, e i nu v o r n cerca d ect ra reo ri
interpretri. Va trebu i s m e rg i n sat, s stai de v o rb cu cei m uli,
care nu practic, dar in te rp re te a z , p en tru ca s-i dai seam a de
a d ev ra tu l in teres al a cestor fa p te sociale. E ceea ce v o m n cerca
s recon stitu im n partea a Il-a a lu crrii de fa. n partea I i v o m
cuta s d esp rin d em im a g in e a d esc n t toru lu i c o rn o v e a n .

SOCIOLBUC

211

Descntatul n Cornova - B asarabia


I

A v e m in fo rm a ii despre 87 de p ersoan e care tiu s descnte


n C o rn o v a . Lsn d la o p arte n u m ru l c e lo r care n e-a u putut
scpa, cifra e destul de sem n ificativ n sine, chiar neraportat la
n u m ru l lo c u ito rilo r din sat. (O asem en ea raportare ar fi de altlel
deosebit de interesant. Ea necesit ns un studiu i o docum entare
s p e c ia l , c a re r m n s fie n t r e p r in s e u lte r io r . O s in te z a a
a tm o s fe r e i s p iritu a le a B a sa ra b iei, cu v d ite le e i e le m e n te de
superstiie ruseasc, rm n e de a sem en ea de fcu t de abia atunci
cnd v o m dispune de m a i m u lte m o n o g ra fii de sate basarabene,
care s poat fi com p a ra te cu m o n o g ra fiile de sate ruseti.)
S ch em a A p rezin t rep artiia d e sc n t to rilo r p e sex i gru pe
de vrst:
G ru p e de vrst

Fem ei

Brbai

50 ani i peste

30

4 0-50 ani excl.

18

5
5

30-40 ani excl.

11

20-30 ani excl.

15-20 ani excl.

2
1

68

19

sub 15 ani
TOTAL

S ch em a A
Ea n e arat n p rim u l rnd c d escn ttorii fe m e i sunt m u lt
m a i n u m e ro i dect d esc n t to rii brbai. D m n u m ru l total de
87 de d escn ttori - 68 sunt fe m e i i n u m a i 19, barbai. C ele m ai
m u lte d in tre fe m e i (3 0 d in 6 8) aparin g ru p e i de yarsta a celor
de peste 50 ani. (n satul C o rn o v a , fe m e ia care a depit varsta
de 50 de an i este con siderat btrn .) N u m ru l descn ttoarelor
d escrete o dat cu n u m ru l a n ilo r. La b rb ai, tre c e rile in tre
gru p ele de vrste a p ro p ia te sunt a p ro a p e im p ercep tib ile.
n a in te de a trage co n clu ziile p e care n i le im p u n cifrele de
m a i sus treb u ie s in e m seam a de fa p tu l ca nu o ric in e tie sa
descnte este a u toriza t s descnte e fe c tiv n sat. D escn ttoru l
(descnttoarea m a i cu seam ) trebu ie s aiba calitile u rm toare.

SOCIOLBUC

212

T E F A N IA C R ISTESC U

(a ) s fie b tr n ( ): F e m e ile cele btrne; c d e-a m u fe m e ia


cnd o descnta treb u ie s fie curat, s n -aib brbat*
(F 2 2 8 2; id. 3, 4 ); sau
(b ) v d u v ( ): C e a care r m n e v d a n i n -a re brbat: vea
m ata c tre b u ie s fie cu ra t " (F 2 2 8 ; id. 2, 3, 6 ). Nta
treb u ie s d escn te n n ici u n caz fe m e ia care are cop ii
m ici. D ac descnt cnd are cop ii, ap i s -m b oln vesc
copiii. A p i, eu dac-a ti un descntec, n u p o t descnt
nici c o p iii m e i, c n u le trece de la m in e . S e-m b o ln v e s c
m ai ru, c-i m a m i-i to t n tr-u n s n g e " (F 2; id 4)- sau
(c ) fat n em rita t (fe c io r ): Fata m a re dac ea n -a re brbat
e to t curat i are le a c " ( F I ) .
P u tem deci b n u i c n tre cei a p arin n d g ru p e i de vrst de
la 50 de ant n sus sunt cu prin i m a jo rita tea c e lo r care descnt
e fe c tiv n sat. D in g ru p u l c e lo r cuprini n tre 4 0 -5 0 de an i (18
fe m e i, 5 brbai) tin d s fac p a rte cei care au rm as v d u v i sau
i-au cstorit cop iii. E i descnt n cazu rile m a i p u in g ra v e i
re p re z in t p u n c tu l d e tr e c e r e spre g ru p a im e d ia t s u p erio a r
G ru p u l c e lo r c u p rin i n tr e 3 0 -4 0 a n i (11 fe m e i i 3 b rb a i)
rep rezin t p ro b a b il faza d e d ifu za re i o a re c u m de p re z e rv a re a
practicii. A m p lo a re a lu i n e arat c practica descntatului e sortit
sa supravieuiasc n c m u lt v r e m e n satul C o rn o v a . n gru p u l
celor cuprini n tre 20-3 0 de an i (6 fe m e i i 3 brbai) p o t descnta
e fe c t iv d o a r fe t e le n e m r ita te sau fe c io r ii. A c e tia tin d s fie
cu prin i a p ro a p e e x c lu s iv n g ru p a d e vrst 15-2 0 de ani. n
sfrit, c e le 3 fe tie i u n b iea r e p re z in t o cifr d estu l de
interesant p en tru d e fin ire a a tm o s fe re i m a g ic e n satul C o rn o va .
S chem a B p rezin t rep artiia p e clase sociale a c e lo r 87 de
descnttori:
Clas social

Fem ei

D voren i
M azili

Brbai
1

19

11

rani

41

igani

4
S ch em a B

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

213

B asarabia

Ea n e arat c d esc n t torii cei m a i n u m e ro i (48 d m 87)


a o a rU n c la s e i s o c ia le a r a n ilo r . C lasa s o c ia l s u p e rio a ra a
m a X r se situ eaz pe lo c u l al d o ile a ca im p o rta n a n u m erica
( 30 d e s c n t to ri). D esc n ta tu l fiin d , du pa m a rtu risirca cor
v e n d o r, m a i m u lt o p r o fe s ie a c e lo r saraci -

La n o . descant

de-am u fem eia care are v r e u n greu (g re u ta te )

(F :226) - e natura

ca n u m ru l ra n ilo r s fie m a i m a re i sa treaca im e d ia t a latu n


ca n sem n ta te n u m e ric m a zilii, p ro b a b il srcii, i o r ic u m c e v a
m a U p r o a p e de clasa social a ran ilor. M a z ilii c o n fe r de altfel,
Z

c u m se v a v e d e a m a i d e p a rte , o a re c a r e p re s tig iu u n o r

a n u m ite d esc n tece. C ifra de 4, n s u m n d n u m ru l descanta


t o a r d o r ignci, i are n sfrit im p o rta n a ei, dat fu n d n u m ru l
fo a rte m ic al fa m iliilo r de ig a n i d in sat.
_
S ch em a C p r e z in t re p a rtiia c e lo r 87 d e s c a n ta ,o r, du pa
tiina de carte:
Fem ei

tiu carte?

Da
Nu
TOTAL

B rbai
11

60

68

19

S ch em a C
Ea n e arat c m a jo rita tea d esc n t torilor (68 din 87) nu tiu
s scrie sau s citeasc. G ru p u l fe m e ilo r e m a i cu seam a e o e ven
n acest sens. D in 68 d escn ttoare, n u m a i 8 tiu carte i din tre
acestea u n a s in gu r e b tr n (p e s te 80 am ; v e z i F a ). Ea

l ' b

. " S

i i !

>

noi

r Z T i n 4 d in tr e d e s c n t to r ii d e sea m a ai s a tu lu i (F 3 8 3 ).

tate m e n io n a te m a i sus.

SOCIOLBUC

214

T E F A N IA C R ISTESC U

S ch em a D p re z in t rsp u n su l la n tre b a re a : D e u n d e au
n v a t d escn ttorii s d e sc n te? "

D e la cine au nvat?
M am

N um r
31

Tat

B unic

B unic

Diverse rude

Din furate"

32

Iniiativ proprie

S ch em a D
Ea n e arat c cei m a i m u li d e s c n t to ri (5 2 d in 8 7 ) au
m o ten it practica descn tatu lu i de la rude. D in tre acetia, m a jo ri
tatea (31 din 52) au deprins descntatul de la m a m a lor. D e altfel,
dup cu m v o m v e d e a m a i departe, cteva din tre d escn ttoarele
re n u m ite ale satului au trecu t n c de p e acu m d iverse practici
fiicelo r sau fiilo r lor. P o i spune cui e m a i m ic " (F 17), spun ele
spre a se justifica. A stfel, B otn ria le-a n v a t s descnte p e cele
dou fiice ale ei, Ileana H id osie Trufanuic (F i) i Ifim ia lui M ereu
(F e "), am b ele cstorite. Jieria a n v a t-o s descnte p e fiica ei,
Ilea n a N ic h ifo r M e r e u (F n " ). Tudosia D u m itra ch e S o co l i-a
n vat cei patru fii (F 384) i fiica (F g ). Victoria Vscan i-a instruit
de a s e m e n e a c o p iii - tr e i b ie i i o fa t (F 3 7 5 ). S u n t a p o i
descntece care aparin n exclu sivita te u n ei fa m ilii determ in ate,
care a re u it s im p r im e u n a n u m e p r e s tig iu d e s c n te c u lu i
respectiv. Este cazu l d esc n tecu lu i de m u ctu r d e arpe care
aparine fa m iliei V scanilor: T oi din Vscani tiu" (F 359). El este
practicat n p rezen t de V ictoria Vscan (F q ) i sora e i A g a fia Vasile
Pu rcel (F k) care l-au n v a t de la tatl lo r G h eo rg h e B adiu i de
A n d re i Badiu (F d ), n e p o tu l de frate al aceluiai G h eo rg h e Badiu.
La fe l se n tm p l cu descntecu l de ju n g h i care m e r g e "- n fam ilia
Jitarilor i a B otn arilor - vezi, d e-am u nu tot n tr-o fa m ilie", spune
o in fo rm a to a re (F 3 5 9 ). D escn tecu l m o ten it p e lin ie de snge
con fer u n prestigiu deosebit, dup cum v o m v e d e a m a i departe,
celu i cruia i-a fost n cred in at.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

215

R e v e n in d la d a tele cu prin se n schem a D, se p o a te constata


c, im e d ia t du p ca tegoria d e sc n t to rilo r p rin m o te n ire ", se
situ eaz c a te g o ria d e s c n t to rilo r care au n v a t descn tecu l,
fu rn d u -1 " d e la b tr n e le sau b tr n ii satu lu i sau de aiu rea.
In teresan t este fa p tu l c acest grup, acu m egal n u m e ric cu prim ul,
i-a fost de bu n seam cu m u lt in fe r io r n trecu t. Cu v re m e a ,
gru p u l de care v o r b im a gsit ju stifica rea e x is te n e i sale sociale,
fcn d d in n v a re a d in fu ra te " una d in tre c o n d iiile esen iale
ale u n u i b u n descntec: d esc n tecu l ca s fie de lea c treb u ie s
se n v e e d in fu ra te ", spun fiele 301, 296, 34.
G ru p u l c e lo r care tiu s d escn te d in in iia tiv p r o p r ie "
cu p rin d e d ou fe te n e m rita te (F 412 i b ), Ile a n a Pleca de 40
de an i i V era D n g d e 33 de a n i i un fecior, P a vel G h e o rg h e
Dasclu, de 8 an i (F v ) care au in v e n ta t, sub in flu e n a colii,
practici de descn tat n care re lig io s u l se a d ap teaz i se m b in
cu m agicu l. A c e s t fa p t e cu d e o seb ire in teresa n t n satul C o rn o va
i m erit un studiu m a i a m n u n it. n cadru l lu crrii de fa nu
p u te m strui asupra lui.
18 d in tre cei 87 d esc n t tori au o calitate n plus care, dup
cu m v o m v e d e a n cele ce u rm ea z , e socotit ca fo a rte de pre
de ctre c o rn o v e a n , i a n u m e aceea de a fi v e n ii d in alte sate
(d in ju ru l C o r n o v e i). A ceasta se p o a te v e d e a d in sch em a E:
Sat de origine

Num r
1

Cocodni
Chitelnia

D eren eu

D u m brvia

G u ra B cu lu i

Ghiliceni

Isvoare
M eleen i
N p d en i

1
4

Onicani

R deni

TOTAL

18
Sch em a E

SOCIOLBUC

TEFAN1A C R ISTESC U

216

V om vedea c m are parte dintre descnttorii cu ren um e ai


C o m o v e i provin din alte sate. N u m ru l lor te face s gndeti la
trecerea m otivelor m agice din tr-u n sat n altul i la problem a,
interesant, a constituirii u n u i dosar" de m agie regional.
n satul Cornova sunt 36 tipuri de descntat, dintre care dou
au tendina de trecere spre jo c n lum ea copiilor. R m n deci 34
descntece-tip. Schem a F ne arat ci dintre cei 87 descnttori
tiu (practic) fiecare descntec-tip. E n u m e ra re a s-a fcut n
ordinea descrescnd a n u m ru lu i de descnttori.

Nr. de

Descntec-tip

ordine

N u m ru l celor
care-1 stiu

D eochi

28

Spriet

22

Strns

21

Dragoste

17

Njit

17

Orbal

14

Hudm
Frigri

12

13

Beica-rea

12

10

B u b neagr

10

11

G ld

12

Ttarc

13

Junghi

14

arpe

15

Cairlc

16

Cel-pierit
Pr

17

18
19

Joln

Baghi

20
21

C ei-ri

Pocitur

4
3

22

A lba

23

Crti

24
25

Broasc

Cioprlaji

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia


Nr. de

Descntec-tip

ordine

217

N u m ru l celor
care-1 tiu

Friguri

Plnsori

28

S o are-n cap

29

Studni

2
2

30

Vac

31

Tiatul ginii negre

32

Descuiet

33

Rie

34

Cnep

26
27

Sch em a F
Se im p u n cu acest p rile j c teva rem arci.
E xist d esc n tece p e care le tiu fo a rte m u li d esc n t to ri
(2 8 , 22, 21 d e s c n t to ri d e e x e m p lu ).
A lte descn tece nu sunt a p roa p e d e lo c cu n oscu te; le practic
2-3 d escn ttori, c teod a t u n u l singur.
C ifrele n e p e rm it o b s e rv a ii asupra d e s c n tecelo r nsei, care
p o t fi sau n faz de vu lga riza re (cu m e desigur cazul descntecului
nr. 1) sau, d im p o triv , e x tr e m de rare, aparin n d n u m a i ctorva
in iiai (cu m este cazul descn tecu lu i nr. 31). E le n e n g d u ie ns
i observaii asupra descnttorilor: caut ei s cunoasc fo rm u lele
la care se recu rge cel m a i des? n caz c da, de ce? R spu n su l la
a c e s te n t r e b r i n u p o a t e fi d a t d e c t n u rm a u n u i stu d iu
a m n u n it al d e s c n te c e lo r nsei. C u m acest studiu nu p o a te fi
n trep rin s aci, n e m u lu m im s e m ite m ip o teza c u n descntec
de p re (co resp u n z n d u n e i b o li tem u te n sat) i cu n oscu t n u m ai
de u n n u m r m ic de p e rs o a n e p o a te c o n fe ri c e lo r care-1 tiu o
a u to rita te special n sat.
S chem a F n e p e r m ite de a sem en ea s p re s u p u n e m c m u li
d in tre cei 87 d escn ttori tiu m a i m u lt d e o fo rm u l -d esc n tec.
A cea sta reiese n m o d clar d in sch em a G:

SOCIOLBUC

218

T E F A N IA C R ISTESC U

N u m ru l celor care stiu

N u m ru l

Fem ei

Brbai

22

15

descntecelor tiute

10

12

14

S ch em a G

SOCIOLBUC

219

Descntatul n Cornova - B asarabia

B jp n p iA r p m

O N ft ^ CT"

O 3 X3

P ^ P h 1Ih ^ U h P h P h M - > ^ U h Uh

w (0 (B m a
>6 > > E
O o

c
O

3
c
Oj > J
^5 flj

3 3
flj
>? >
flj
UOOt/uJjOOfi

s s s e s 3 S 3 E ^
OOOOOJ30- GOOi i >wv- i ' w
CJUUUUOuOUU-gUUQ

f0 (0 * 0 < 0 i0 < 0 < 0 * 0

> > > > > > > >

o a O O O O
fiB
ii
>
-* 'O
o mo o o o o o o o o

GUtfUUUUUUUU
UJ

v2

5 5 2 c iS 5 5 55>3>2
3 e
.9.s.ScJJgasc aa s i
o q o & S S q b q o o q s Sq S
<U
t

U
._, MO

SlM3
}
fl

J;

3jnp
3D3JUpS3Q
auea
a p B a ir i

BJBpOS
BSBJ3

tn

in

rs

ffi-i *-*

i;

A> - p

OV IA 1

ej fi

KO -r- >rtJ.p

O U tf 2
C 6
0Q.S *5. Ri
to t? M 00 fO - i
ft ^
rt fl C v w
viQv>U|i. fi U
\o m rs rs t fN

Q7
, 0
0 C
3 >
'C
'W
C
co
fi ,p
J.n

C mo to

fi< f i

.5

1fi 1p &
(0

MO

r 0 3 ( 0 < 0 3 3 f i f i f i f i D
fi fi fi fi
QjgQQZZZjz; 2 2 2 2 2 2

13 S ^ n ra ^ ^ S ^
1\1
1
1 .g
mH
J3 .fi <g <s .fi 00 <g <g ,fi 00 <s Ja
.3<1\mM"O
MO <
H* < k,f
*

t-- rr\ \0 ^ ro 1

f i f i f i f i f i f i f i f i f i f i t O

22:^2^222 2 2 Q
5
C fi B s D C c c C s
(O f 0 < O < 0 N < 0 < 0 < O < 0 < 0 N
M hn

KO

kri (Tlni\ ^ ^

-2. MO MO *e? J *

H* E-*f-**H" <

10

MO MO 0 MO V-

B J S IB A

2 'B

s .3
N U

i 3
<o _
5 2a .2 8
a 3
i F.3 1 j fiS,m
O o fi
<0
>a * -S
o 5 o 2 .r a 2 ^ 3 3 o
W2WftwUQOftU^
a 3

S 8

MO _
2
S ' S & u 8 2
5 a o 5

fi

UD -J M

I I ^ 1 t
1 13
a . 8 I
a S j3 s

o oa

Q 3 w o

s I
| s
B 1
s
qa

H(NrflTtin>OM X10'0'

S * G 0o
0
5
*1 s> nl
<
0 (0
00 00
< <
(N

*C u

a
^

2 |T

2 -R & a l

c -2
c

- fi MO

I |

"S
2
oi fi
O>

2 6 3
S
|a
o. MO
s g S -S o S MO
> 00
o - H ^ - a S (/
r- C
8* ^ > .2 ^ <o ^
6 S *5 s 1 . -2:
a s s s l J a s s ;

ir.

SOCIOLBUC

3
ifi

p HO

Schema

. >
><0
3 "3 - 1 1 1 1
SSSSSmoSSSBSJ
KO

220

T E F A N IA C R ISTESC U

^ Schem a n e p e m iite s constatm c cei m a i m u li descnttori


(atat fem ei, cat i brbai) tiu n u m a i u n u l pn la trei descntece
N u m ru l c e lo r care tiu m a i m u lt de trei d esc n tece descrete
progresiv. O singur fe m e ie tie 14 descntece. C ifrele acestea n e
indica dru m u l care du ce treptat la p ersoa n ele ce p a r a n glo b a cea
m ai m are parte a e x p e rie n e i m a gice a satului.
^

S chem a H d esp rin d e d in to ta lu l c e lo r 87 p e rs o a n e care tiu

sa d esc n te p e cei 26 d e s c n t to ri p r e fe r a i ai satu lu i. F i e le


in d iv id u a le a le a c e s to ra n e v o r c o n d u c e , p r in p r e c iz r ile de
n u a n e p e care s im p le le p re lu c r ri n u m e r ic e n u Ie p o t da

la

u ltim a etap a c e rc e t rii n o a stre, i a n u m e sch ia rea im a g in ii


descan ttoru lu i-tip n satul C o rn o v a .
^

S u r m rim a cu m , n tr u c t a ceti d e s c n t to r i p r e fe r a i

n tru n esc calitile p re z e n ta te n s ch em ele a n terio a re.

1.
D in tre cei 26 d escn ttori p referai, fe m e ile sunt n n u m
de 22, iar brbaii n u m a i n n u m r de 4.
2 18 dintre cei 26 descn ttori (15 fe m e i i 3 brbai) aparin
gru p u lu i de vrst de la 50 de an i n sus; 7 descnttori (6 fe m e i i
1 barbat) sunt cuprini n gru pa de vrst 4 0 -5 0 de ani, i n u m a i
o singur fat, Vera D n g (nr. 26 n schem a H ), nem ritat, care
reprezin t de altfel un caz special, are 33 an i (d eci sub 40 a n i). Cei
m a i m u li aparin deci gru p u lu i b trn ilor satului, restul m arcn d
g ru p u l celo r care se a p ro p ie de btrn ee. N u se observ n ici o
abatere n raport cu datele fu rn izate de schem a A pentru ansam blul
descn ttorilor co rn o v e n i:

Grupe de vrst

Fem ei

50 ani i peste

15

40-50 ani excl.

6
1

30-40 ani excl.

Brbai
3
1

S ch em a I
3.
R ep artiia p e clase sociale a c e lo r 26 d escn ttori p refera i
este p rezen ta t n sch em a J.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova B asarabia


Clas social
rani

Fem ei

221

11

Brbai
1

M azili

igani

4
S ch em a J

P u te m con stata c m a jo rita te a fe m e ilo r d esc n t to a re ale


gru p u lu i aparin clasei ra n ilo r (1 1 ) i m a z ililo r (7 ). Toate cele
4 ig a n e i d e s c n t to a r e d in n u m r u l to ta l al d e s c n t to r ilo r
C o r n o v e i sunt cu re n u m e n sat. A a fiind, ca tegoria social igani
v in e im e d ia t d u p ra n i i o p r e c e d e p e a ceea a m a z ililo r ca
im p ortan relativ p en tru d efin irea descn ttorilor vestii. D intre
cei 4 brbai, cei m a i m u li (3 ) sunt m a zili i n u m a i u n u l ran.
4.
R ep a rtiia d e s c n t to rilo r p re fe ra i du p tiina de carte e
dat m schem a IC:
tiu carte?

Fem ei

Brbai

Da

Nu

20

S ch em a K
D in cele 22 fe m e i, 20 sunt a n a lfa b ete. D in tre cele dou care
tiu s scrie i s citeasc, btrna P rofira L ip o n ti (nr. 1 din schem a
H ) a u itat a p ro a p e to t ce n vase, iar V erua (nr. 26 al aceleiai
sch em e) a p ro fita t d e cele n v a te la coal p en tru a crea un n ou
d e s c n tec. D in tr e c e i 4 b rb a i, d o i su n t a n a lfa b e i. O ricu m ,
n u m ru l de 22 an alfab ei din 26 descnttori con siderai pledeaz
n fa v o a re a con sid er rii a n a lfa b etism u lu i ca e le m e n t co n stitu tiv
al p erso n a lit ii u n u i d esc n t tor cu re n u m e n sat.
5.
R sp u n su rile la n tre b a re a D e u n d e tiu d esc n t to rii
d es c n te c e le ? " du c la sch em a de m a i jos:
D e la cine au nvat?

N um r

D e la rude

13

D in furate"

12

Iniiativ proprie
S chem a L

SOCIOLBUC

T E F A N IA C R ISTESC U

222

C ei m a i m u li d in tre d esc n t torii p re fe ra i (13 d in cei 2 6)


tiu descn tecele de la ru de; im e d ia t a p o i v in e g ru p u l c e lo r care
au n v a t d esc n tecele d in fu rate. n ceea ce p riv e te n u m ru l
c e lo r care au creat d escn tece, e l se lim ite a z la u n sin gu r caz.
6.
S ch em a M n e p re zin t d esc n t torii p r e fe ra i ai satului
rep artizai dup lo c u l d e o rig in e :
Sat de origine
C orn o va
Cocodni

N um r
18
1

D eren eu

Ghiliceni

Isvoare

M eleen i

R deni

1
Sch em a M

D u p c u m se p o a t e v e d e a , m a jo r it a t e a d e s c n t t o r ilo r
re n u m ii (18 d in 2 6 ) sunt o rig in a ri d in C o rn o v a ; 8 d escn ttori
p r o v in din satele d in ju r. T reb u ie m e n io n a t c, d in g ru p u l c e lo r
18 descn ttori din sat, d ou ign ci stau la Ich el, deci n tru ctva
la o parte de satul p ro p riu -zis. V o m v e d e a u lte rio r c fa p tu l de a
fi d in tr-u n sat strin c o n fe r o calitate n plus a g e n tu lu i m agic.
7. R ep artiia d e s c n t to rilo r re n u m ii n fu n c ie de n u m ru l
d esc n tecelor p e care le cu n o sc este dat n sch em a N :
N um rul descnttorilor
Femei

Brbai

N u m ru l de
form ule cunoscute

14

S ch em a N

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

223

Dup cu m se p o a te con sta ta , cea m a i m a re p arte d in tre ei


(18 d in 2 6 ), 14 fe m e i i to i c e i 4 brbai tiu de la u n u l pn la
trei descn tece m a x im u m . C e le la lte 8 fe m e i tiu patru sau m ai
m u lte descn tece.
A t t cele 14 fe m e i, ct i cei 4 brbai care tiu de la unul
p n la tr e i d e s c n te c e s u n t n s cu r e n u m e n t r - u n sin gu r
descn tec care re p rezin t a s tfe l s p e c ia lita te a " fiecru ia d in tre ei.
A c e s te sp ecialiti dau fa im a rea l a d esc n t to ru lu i co rn o vea n .
La sp ecia liti" se recu rg e n c a zu rile g ra v e ; p erso n a lita tea lo r st
ch ezie p en tru reuita ritu lu i m a g ic. Ei sunt v iz ita i ch iar i de
p erso a n e care cu n osc d esc n tecu l, d ar au c o n v in g e re a c reuita
e m a i sigu r i m a i d e p lin la s p e c ia lis t". C tre s p e c ia li ti"
c o n v e rg astfel b o ln a v ii, in c lu s iv cei d in satele v e c in e .
D in tre cele 8 fe m e i care cu n osc patru sau m ai m u lte form u le,
n u m a i 3 au o specialitate: B o tn ria (cf. schem a H, nr. 5), M orria
(cf. schem a H, nr. 6 ) i C iu rlan ca (cf. schem a H, nr. 14). C elelalte
5 descnttoare, care tiu m a i m u lte fo rm u le i nu sunt specializate
n n im ic, alu n ec n im a g in a ia s ten ilo r p e p la n u l du biosu lu i.
E in teresan t de n o ta t c, d in tre ele, 3 sunt ignci. O ri de cte ori
vorb esc despre d escn ttoarele ignci, in fo rm a to rii in s adauge
c ele tiu s fac i de ru. D esp re celelalte dou - Pucrioaia (cf.
schem a H, nr. 2 3 ) i M a ria M u sta (cf. schem a H, nr. 2 4) - circul
n sat, dup cu m v o m v e d e a n partea a dou a a articolu lu i de fa,
ad evrate le g e n d e m agice.
D escn ttoru l specialist este deci n satul C o rn o v a o realitate
social. D in satele e n u m e ra te se p o a te constata c p re fe rin a e
dat fem e ilo r, a v n d c eva m a i m u lt de 50 ani, rnci, an alfabete,
destu l de adesea strin e d e sat, cu n oscn d d escn tecu l cel m ai
p u in r s p n d it, fiin d c h ia r, u n e o r i, s t p n e le u n e i s in g u re
fo rm u le p e care s-o fi m o te n it d in strbuni.
N u din ntm plare, Jieria (cf- schem a H, nr. 15), descnttoarea
cea m ai ren u m it a C o m o v e i e o fe m e ie de 54 ani, cunoscnd dou
descntece i specializat n a m b ele. Ea a m oten it descntecele de
la m am a ei. Originar din satul D eren eu , Jieria nu este vestit nu m ai
n C o m o v a , ci i n satele din m p reju rim i. Ei i se adreseaz stenii
d in R d e n i, D eren eu , H irova, Crucioaia i G h ilicen i (F 197) pentru
tiatul gin ii n eg re".

SOCIOLBUC

224

T E F A N IA C R IS TE SC U

II
C o n t a c t u l p r im a l d e s c n t t o r u lu i cu s a tu l e c e l c a re
c re e a z re la ia socia l d e s c n t to r-d e s c n ta t, n ca re c e l d in t i
p rim e te d e la cel d e -a l d o ile a p la ta o s te n e lii sale. La C o r n o v a ,
d e s c n t to r ilo r li se p l te te d e o b ic e i n n a tu r : u n c u el de
f in ", u n u rcio ra d e la p te " (F 2 7 0 ); o g in , u n p u i, v r e u n
o u " (F 3 8 ); o le g tu r d e f in i u n a d e fa s o le " (F 2 7 9 ); u n
u r c io r p rin s cu la p t e " (F 2 8 2 ); f in i p in e " , fr u p t d e la
v a c " (F 2 8 3 ); f in d e p p u o i" (F 3 8 7 ) etc.
Lectu ra fielo r n e p e rm ite s con statm c plata se face destul
de adesea i n b a n i (F 1 7 6 ), ba ch iar c u n e o ri plata n natur
n cearc a o ech iva la p e cea n ban i: d a i m u lt f in de ppoi,
aa ca de 10 le i" (F 37 ). A c e s t fa p t p u n e p ro b le m a p tru n d e rii
fo r m e lo r de e c o n o m ie o r en ea sc , p e care n e m r g in im s-o
m e n io n m aci, n tru c t c o n tra stea z in te re s a n t cu a tm o s fe ra
spiritual a satului C o rn o v a .
P en tru p ro b le m a care n e in teresea z , nu aceasta este ns
relaia cea m a i in teresan t. n C o rn o v a , a g e n tu l m a g ic n u este
so cotit n u m a i u n sim plu descnttor. D e cele m a i m u lte ori, n
ju ru l celu i rep u ta t c tie s v in d e c e de b o li, n c e p s se nasc i
bn u ieli: to t aa cu m p o a te v in d e c a o boal, el o p o a te i p ro v o c a .
P o a te fa c e i de r u ". P o a te a ru n ca fa rm e c e . C el ca re tie s
d e s c n te d e d ra g o s te e m a i cu sea m b n u it: aa c u m p o a te
a p ro p ia d o i o a m en i, e l p o a te fa ce s se despart ali doi.
A c est n ou g e n de rela ii n tre sat i a gen tu l m a g ic p rileju iete
u n m a te ria l m a i v a ria t i m a i in teresan t. El este ns fo a rte greu
de cules. Singura m e to d d e in fo rm a ie r m n e cea in d irect. Se
trece astfel pe p la n u l in te rp re t rilo r in d ivid u a le.
L o c u ito rii satu lu i C o rn o v a , cu m in te a p lin d e n t m p l ri
ciudate n care au fost an tren ai v e c h i a gen i m a gici m o ri n u de
m ult, im presionai de v r jito rii satelor din preajm , creeaz n ju ru l
u rm ailor celo r dinti, ca i a c e lo r v e n ii de aiurea, o vast reea
de leg en d e. Trebuie s n cerci a p rin d e aceast atm osfer con fu z,
su p e rs tiio a s , lu m e a a cea sta n ca re a d e v r u l i fa n te z ia se
am estec, pen tru a avea im a g in ea ceva m a i n treag a a gen tu lu i

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

225

m agic, o ricu m o im a g in e m a i com p lex , m ai plin de n u a n ele pe


care i le adaug frea m tu l d iscu iilor ziln ice.
n C o r n o v a , a tm o s fe ra aceasta su p erstiioa s e n d e o s e b i
in teresan t. n cadru l v ie ii r e la tiv lin itite a satului, vr jito ria
d e v in e o a d ev ra t obsesie, ia r v r jito ru l, un erou al im a g in a iei
p op u la re. N im e n i nu p o a te fi p e rfe c t sigur de ceva. R u l pndete
d in toate p rile. T reb u ie s tii s te aperi. E u sunt cntrit cu
p ielea (cu alte c u vin te, c o m p le t d ezb r ca t ) i nu se lipesc v r jile
de m in e " (F 2 3 1 ), spu ne o in fo rm a to a re . R ep lica aceasta exp rim
team a cu care c o r n o v e a n u l treb u ie s se apere. P en tru a se sim i
ceva m a i linitit, n u -i r m n e dect s se supun tra d iiei btrne
i s aib o c h ii deschii p en tru a d e o seb i p e cei care fac bin e de
cei care fac ru.
C e i c a re fa c d e r u " a ru n c fa r m e c e c a re m b o ln v e s c
o a m e n ii i v ite le d in sat. C o rn o v e a n u l n u -i va pu tea ex p lica ie,
d o rn ic s n c h izi lu m ea lu i c o m p le x n c a teg o rii lo g ic e , p rin ce
se d eoseb esc ca zu rile de v r jito r ie de n t m p l rile obin u ite. El
sim te cnd are de-a fa ce cu u n caz de v r jito rie i v o rb e te de el
sim p lu i n a tu ra l, ca de o n t m p la r e p e care a r fi tr it-o cu
ad ev ra t sau p e care ar fi v z u t-o desfu rn du -se sub och ii lui.
V o m p re ze n ta ceva m a i d ep a rte cteva d in aceste in terp ret ri. S
n cerc m d eoca m d a t a n e le g e fe lu l n care se trece p e n esim ite
de la im a g in ea celu i care descnt de b in e la cea a celu i care tie
face i de ru.
24 din cele 50 fie de in form aie referitoare la 23 descnttoare
din sat p e care le-a m n to c m it atest faptu l c 12 descnttoare tiu
s fac de bine. C elelalte 26 fie afirm c 11 descn ttoare tiu s
fac i de ru. D m , n cele ce u rm eaz, lista acestora din urm , n
ord in ea descrescnd a vrstei:

SOCIOLBUC

226

T E F A N IA C R ISTESC U

S ch em a O
C e lo r 11 d escn ttoare de m a i sus li se p o t adu ga 3 fe m e i
despre care satul spune c tiu s fac n u m a i de ru, i an u m eBalasa Iu, C o fo fa n u (F 191. 192) A n ic a Iui N ic o la i a lui A lte rn e
(F 2 3 ) s, Ilean a lu, B azga (F 2 2 2 ). In total deci. se v o r b e ste n satul
C o rn o v a despre 14 fe m e i care tiu s fac i de ru.
n a in te de a n cerca s n e d m seam a p rin ce fra p ea z aceste
e m e i n d eo seb i c o m u n ita tea , p re z e n t m cteva fra g m e n te din
fiele re fe rito a re la u n e le d in tre ele.
(1 )

A lu A n d r e i M a n o il , a fa ctoru lu i, A n ic a (c f n r 2 n

schem a O )... tie s'fac cu ariiu. Io a m a vu t ju d eca t c u -o fim e ie


i ie -m i spu ne dzae: Las'c io -o i fe. N u m a p rin d e de ela

SOCIOLBUC

m cornova

B asarabia

111

ad la m in e... A d -m i r, k

~ l-oi nvli 5r ] . ol da Pe oc ,C!> 2 sf

p d2 " o 5t io - dzse -

1 Sram deasc femeia


P M m oare. N - s m a,

jeaia cum s-grm de5te ariiu si f a r C


vm e-fire p a rm oare.. - (F
%
(2 )

V arvara C atar tc f n r -

drii a fae. Da c n-a s v re ie s s p u T e T " } ^


apai sa tie c r m n e p - a ie i S -aS d e c
n eagra -o le g a t-o cu ipgat fat) pc
di Pr. -o d u s-o -n r s p L e a d l
T

UJte' tie *
ju d eca t evai

C p n n s m
UV 1 s v id ? n ici on r

fu

dza (a doua zi, a S


a I h d "
dm m aia ceia. dac vra s , rag omu ta i "

' C s">
'' *' !' P" ' 0

la ju d ecat - ap-1 traje cu greb la p f 3!


~ sa ie cu dnsa
ai tm p in je cu p o iu " (F 56 1 )
C3re' S i m a n i i lo r api
(3 ) A n ic a Iu N ic u la ie

in

a *v

b rb a tu -so d e n ic i nu g r ie te c o n ' "


brn du e - f]o a re de ie * d ^ V s u T t

L ' n e b u n it P e
fo s t un o m ca o

o a m in ti c-adic i- a d at za m de b u h n T p n m a v a r a - sPu n
lu m ea de d n s a )" (F 2 5 ).
P as re d e fu je tt

fae. N u s m a i f e e ^ g o T p o d r '3 ^

' CU' 3 Vre s faca u,

lu p. M a i a re cm aa d e c o p i ^ n / 1^
cm e (a re -o ch ele-a a -m b ra ca t F ia
co p ch il al ei. dac s-a snla
-

m CU fUJC m u de
sa n asc cu
C C' lo a t-o de la un

tt lu m ea. Ca cu m s-o d e s c h i^ c o p d u lu 353^ ^


^ drag la
dzai ca-i fru m oas, da ie, n u Ie rne n f C f 83 lu m e M ata
D ana i triete n ecu n u n a t cu iei c ,
i s-o d eprtat de ia " (F 2 2 2 ).

f
tU A lin ii lu
fa rm ,5e! fe l o uis fim eia

M a te r ia lu l d e fise dp i n f
v r jito rie n e p e rm ite u r m t o a r e T c o L l f z i f
n sat s u n t b n

ru n c^am

j n * . - ti s p u n c o r L v L ,

m tre care, m ai cu seam Stv

' f

C Z rile de
o d i n ,o a r

^ Sa' i M i m e e r a u vestite

I 7 6 ' 177 179-183)

p 179, 1 8 0 ). C e le la lt e t ia u T fa c (NaStaSia G h ' Stavarache;


a v ric h io a ia a v e a d ra c i". Ea tin e * ^
d e b in e ' d a r
-apai ies drac d in tr-n su
s ase n
p a ra site suboar,
ae o fcu t b o g ie " (F 179). Aa

SOCIOLBUC

228

T E F A N IA C R IS T E SC U

fiind, e n atu ral s fie b n u ite d e a ti m u lte n ep o a ta ei (D u n ia


L e o n Sclifos; cf. nr. 9 d in schem a O ) i fiica ei de su flet (luat de
su flet de la sora e i), C atinca lu i D u m itra c h e P op a (cf. nr. 3 n
schem a O ).
2. Sunt b n u ite a p o i a ti s fac de ru fe m e ile v e n ite din
alte sate. C o r n o v e a n u l are m a re tea m de cei d in satele d in ju r
care tiu a face vr ji. E l tie c sunt v r jito ri care fac sau desfac
peste to t n a p ro p iere, dar m a i cu seam la C orn eti (F 225, 356),
Clrai (F 188), C o n d r teti (F 189), M n z te ti (F 184-187),
O nicani (F 188), P e riv a l, Sineti (F 188). D in tre cele 14 fe m e i
e n u m era te m a i sus, 6 sunt v e n ite n tr-a d e v r d in a lte sate (n r 1
2, 5, 8, 10 i 11).
3. La r n d u l lor, ig n cile d in sat sunt de a sem en ea b n u ite
a face fa rm ece.
4. B n u ie lile acestea, m a i m u lt te o re tic e , p rin d c o n tu r p rin
naraiuni de g e n u l c e lo r raportate anterior. C eea ce este interesant
este c fa p te le n a ra te sunt a trib u ite u n o r p e rs o a n e b in e d efin ite
din sat. M a te ria lu l d e care d isp u n em m e n io n e a z :
a. 6 cazu ri n care o fe m e ie a lu at brb atu l a lteia cu a ju toru l
fa rm e c e lo r (F 19, 195, 203, 221, 222, 2 5 6 );
b. vr ji p rin care dou fe m e i din sat ctig n to td ea u n a toate
p ro cesele (F 288, 5 6 1 );
c. cazu l u n e i fe m e i care tie s ia m a n a de la v a ci (fa c e adic
s treac la p te le de la v a c ile altora n u g e ru l p r o p r iilo r ei va ci)
(F 2 0 8 );
d. fa rm e c e p rin care o fe m e ie i-a n n e b u n it brbatu l (F 2 5 );
e. fa rm e c e cu gti de lup p rin care o fe m e ie l face p e o m
s fug de g o s p o d ria lu i (F 2 2 ) sau cu p ie lia n care se nasc
m brcai u n ii cop ii, p rin care aceeai fe m e ie izb u tete s par
lu m ii m a i fru m o a s d ec t este (F 2 2 2 ).
A cestea n u sunt d ec t cteva d in tre c a zu rile de in terp reta re
m agic a n t m p l rilo r d in sat.
nc o dat, acest m a teria l de in terp reta re de d eoseb it interes
(ca re ar p e r m it e u n stu d iu m a i c o m p le x al r e la iilo r so c ia le
fe m in in e n sat) e d estu l de d ificil de strns. Cea care tie s fac
de ru n u i-o v a spune. i va spu n e ns ceea ce fa c altele, de
obicei du m an ele ei. L e va atribu i chiar acestora fa rm e c e le p e care

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

j i s

' r

-St/e de ri- ^

lucru despre P u r c e o a 'ia 'lF ^ o 'n

*7 7 ;

,u = t > n ' * 5

fhioara *
313

v a i T a'

SC I:
duo
S

*U' Strm bei va sP une a cela

j r ? Iui strmW <m-

.'

p
S'

a .S*u n e ca A n ' ct lui Strmbi

>*

iz v o r n eseca t de in fo rm a ii p riv ito a re la cei rar*, cti.,

- t

m itlte ' " '- I 'l '- t ', ap i iele o m o a r m lu


5tiu. i p e u rm m a i o r i i " a -

f Sca!U and

" ' ' P " ' - n m Care- u su c di" ' " e a seaia

s-o d a h.a P ne aC
" Untru : Coase ,urIa S-.II.) S S-duse
S O da la alia p, care i-e sud. l pi urm a sela p o ale sraca
ie le n ^ e te y o rp ie ^ T te a ^ a u ia u te re m a lm u ltd e c la i e v a " (*F y i j

^
Strhnb"^ ^ o * A r d e i
S tr m b ei p o v e s te te n d e lu n g d esp re c e le care tiu s a fu n c e
cap i CcmePar'a
i beau
cu din
cap i cam ea (F 3 3 5 ) sau desp re c e le care reuesc s fac ne
cin eva n e s u fe rit tu tu ro r s te n ilo r (F 3 3 7 ) sau, n sfrit, d e lp re

SOCIOLBUC

'

230

T E F A N IA C RISTESC U

cele care opresc p lo a ia (F 3 3 8 ) ori, u rm rin d u n scop a n u m e, dau


s m n n ce o a m e n ilo r p e n etiu te p ie le d e arpe i c m a i din
labe d e broasc.
C el care face a sem en ea in te rp re t ri ader la e le cu n treaga
sa in d ivid u a lita te, cu c o n cep ia sa despre lu m e i via. N u este
m a i p u in a d e v ra t c, o ric t de p e rs o n a le , aceste in te rp re t ri
re p re zin t p u n ctu l d e v e d e r e al satului. L e c o lo re a z , n plus,
e le m e n te pe care in te rp re te le le-a u tran sportat u n e o ri, a p roa p e
in c o n tie n t, d in satul lo r d e o r ig in e . O ric t d e v a ria te , aceste
in terp ret ri in d iv id u a le sunt aadar n ch ise n cadrul u n o r lim ite
d e te rm in a te i re p re zin t p ro b a b il fap te caracteristice n u n u m a i
satu lu i C o rn o v a , ci u n e i r e g iu n i m a i m a ri d in ju r u l lui. A r fi
in te re s a n t de n tre p rin s u n stu d iu asupra a c e s to r c a te g o rii de
in terp ret ri, care p o t co re s p u n d e u n o r realiti sociale re g io n a le ,
cu sim p le va ria ii de detaliu de la sat la sat. A s tfe l, e de presupus
c to a te s a te le a c e le ia i z o n e se c a r a c te r iz e a z p r in a c e le a i
d esc n tece-tip sau p rin tea m a d e aceleai fa rm ece, de o a m e n ii
cu a celea i caliti sp ecia le etc. La aceasta se adau g, n cazu l
Basarabiei faptu l special c, n aceast reg iu n e, c o n v ie u ire a cu
p o p o ru l rus treb u ie s fi ad u ga t fo n d u lu i de in terp ret ri m a g ice
u n ele e le m e n te de su perstiie slav p e care alte re g iu n i ro m n eti
nu le cunosc. Dar aceasta nu va pu tea fi p rob at tiin ific dect p rin
c o m p a r a ia cu c te v a m o n o g r a f ii d e sa te ru s e ti s itu a te n
vecin ta tea im ed iat a B asarabiei.
In te rp re t rile in d iv id u a le su n t de o d e o seb it im p o rta n
p en tru d escrierea a tm o s fe r e i m a g ic e a satu lu i. S tu d iu l lor, pe
lng faptu l c p e rm ite o schiare a m en ta lit ii ge n e ra le a satului,
n e face s n e d m seam a d e nsi p ersisten a ritu rilo r m a gice.
Toate aceste in terp retri, att de va ria te, n e arat c ritu rile nu
sunt sim ple su p ravieu iri - transm ise p rin tradiie. E le se schim b
u n eo ri sub och ii n otri; o ric in e a stat de v o rb cu u n ran a a vu t
p rile ju l s-i dea seam a de p u terea lo r de n econ testa t. C red in ele
acestea m a gice sunt n fa p t lim ite le n tre care g n d ire a p op u la r
e ob in u it s se m ite.
D e a b ia n u rm a s tu d iu lu i a c e s to r in t e r p r e t r i p o a t e fi
con tu rat o im a g in e m ai ap rop iat d e realitate a a g e n tu lu i m a gic
d in tr-u n sat.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

231

n C o rn o v a , acesta nu este u n sim plu descnttor. El este


erou l de seam al im a gin a iei p op u lare. Im agin ea lui e susceptibil
d e a d a o s u ri sau m o d ific r i. Se re g s e te n ea r itm u l u n o r
m p r e ju r r i de v ia . Im a g in e a e n tr e g it de tea m a , greu de
d e fin it, p e care satul o r e s im te n faa fo r e lo r in v iz ib ile care
p tru n d n viaa de zi cu zi. Toate n t m p l rile de n en eles pentru
steni sunt atrib u ite u n o ra d in tre a g e n ii m a gici. La rspntii, n
tim p u l p e care n d e le tn ic irile li-1 las lib e r (i la C o rn o v a ele au
destul de m u lt tim p lib e r), fe m e ile vo rb esc despre asem en ea fapte.
Ia r p o v e tile i croiesc drum .
Va fi de n trep rin s u lte rio r u n studiu asupra p ro cesu lu i de
cristalizare a legen d elor m agice n ju ru l unui agent m agic. n raport
cu acest studiu, aa cu m artam la nceputul lucrrii de fa, simpla
nregistrare a riturilor m agice practicate ntr-un grup social determinat
e lipsit de interes. P e de o parte, ea n u p o a te rep ro d u ce dect
fragm entar im aginea autentic a riturilor m agice ale ntregului sat;
pe de alt parte, ea se lim iteaz la fapte lipsite de via. Trebuie studiat
atitudinea oam en ilor cu privire la ceea ce se practic i se crede n satul
lor. i aci in tervin fantezia i noutatea vieii n raport cu form ele, ele
nsei n micare, ale tradiiei.

NOTE
1. Com unicare prezentat la cel de-al X ll-lea Congres internaional de
sociologie, Bruxelles, 25-29 august 1935.
2. M aterialul utilizat se afl n pstrare la Seminarul de Sociologie, Etic
i Politic al Facultii de Filozofie i Litere, Universitatea din Bucureti,
n dosarul intitulat M anifestri spirituale III (O biceiuri)". Notaiile F a,
F b etc. sau F 125, F 126 etc., care apar n corpul lucrrii, trimit la fiele
a, b etc. (fie individu ale de in form aie) sau la fiele 125, 126 etc.
(fie de material propriu-zise) din acest dosar. (A m m eninut trimiterile
operate de t.C. att n acest articol, ct i n celelalte articole publicate
n volum ul de fa, ntruct ele perm it cititorului s neleag mai exact
m odul de lucru al participanilor la cam paniile m onografice conduse
de Profesorul Guti. A rh iva fostului Sem inar de Sociologie, Etic i
Politic nu s-a pstrat - nota editoarei.)

SOCIOLBUC

Frecventa formulei magice n satul Cornova

" d o t o * il ' T " 1' d ' " com un|rarec

f c u t d e n o i

a n u lu i 1 9 3 5 1.

c io lo g ie de la B ru x elles, din vara

de afirm aii i c r e d i n ^ a k ^ r a n f i o r ^ d esp rin d em din atm osfera

din satul Cornova, ju d eu l O rh ei B a s a r a b i a ^ agen tu lu i m a Sic "


agen tu l m a gic n viaa s p ir it u a l sori J

,
m m ersu l treptat d
e T
i^
^
la d iv e rs e le e le m e n te , d in care s a n rh

eSte 1 Ce reP ^ i n u i
basarabea statlstce referitoare

gentu iu i m a g ic a m ajuns ia m o m e n t dm ta " c h t T u

Nr. de
ordine
1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Descntecul-tip
Deochi
Spret
Strns
Dragoste-ursit
Njit
Orbal
Hudm
Ursit-frigri
Beica-rea
Buba-neagr
Glci
Ttarc
Junghi
arpe
Cairlc
Cel-pierit
Pr

SOCIOLBUC

Num rul celor


care-1 tiu
28

S t

234

T E F A N IA C R IST ESC U

Nr. de
ordine

Descntecul-tip

N u m ru l celor
care-1 tiu

18

Joln

19

Baghi

20
21

Cei-ri

Pocitur

22

A lbea

23

Crti

24
25

Broasc

Cioprlaji
Friguri

2
2

Plnsori

26
27
28

S o are-n cap

29

Studni

30

Descuiet

31

Rie

Ea n e arat ci d in g ru p u l c e lo r 87 d escn ttori ai satului


C o rn o va r e v in aceleiai fo rm u le - u n d escn ttor tiind m a i m u lt
de o form u l .
Schem a n e servea a c o lo n u m a i n treact, p en tru c o m p le
tarea cu un a m n u n t n o u a im a g in ii a gen tu lu i m agic. N u p u tea m
strui atunci asupra ei d e o a re c e - aa cu m sp u n ea m - ea n e ofer
observaii duble: n p rim u l rnd asupra d e s c n te c e lo r (d e ce o
fo rm u l e tiut de m a i m u lte p erso a n e i de ce o alta d e m a i
p u in e ) i n u m a i n al d o ile a rnd asupra d esc n t torilor. D ar
p rim e le o b serva ii p resu p u n ea u o an aliz a m n u n it a rostu lu i
fiecrei fo rm u le m a g ice n sat p recu m i a atitu din ii de valo rifica re
a stenilor fa de fiecare practic m agic n parte. A n a liz ce nu-i
avea rostul s fie fcu t a colo.
P re ze n ta m a c o lo n u m a i con clu zia, spre care c o n v e rg e a u i
a m n u n tele ce lo rla lte date statistice c o m u n ica te atu n ci i a n u m e
c: d escn tecu l ce re p re zin t o b oal tem u t n sat i care este
tiu t de ct m a i p u in e p e r s o a n e sau n u m a i d e u na s in gu r
co n fer a celora sau acesteia un g e n de au to rita te social n sat.
F aptu l acesta n e era s u ficien t a tu n ci p en tru d e te rm in a re a
a g en tu lu i m a g ic specializat n tr -o an u m it fo rm u l .

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

235

n a rtico lu l d e fa v o m p re ze n ta c o n c lu ziile la care n e duce


analiza rostu lu i fie c re i fo r m u le m a g ic e n sat, p re c u m i aceea a
in fo rm a iilo r re fe rito a re la a titu d in ea de v a lo rific a re a sten ilor
fa d e fie c a r e p ra c tic m a g ic n p a rte . E le n e v o r a ju ta s
n e le g e m aria de exten siu n e a fiec rei fo rm u le n gru p u l agen ilor
m a g ici d in satul C o rn o v a .
O b servaiile noastre v o r purta n u m a i asupra fo rm u le i orale,
asupra descntecului propriu-zis, deoarece n satul C orn ova form ula
este m o m e n tu l esenial din practica m agic a descntecului, acesta
fiind, n ultim analiz, o fo rm special de lim baj. D e altfel, orice
practic magic este n n tregim e un limbaj ciudat de sem ne i gesturi,
rmi poate a p rim ei ncercri de exp rim are a om en irii, a acelei
exp rim ri n care gestul m an u al era singura vorb . D e aceea, chiar
practica m agic, din care form u la s-a pierd u t n decursul vrem ii,
presupune nc lim b aju l d orin ei interioare, al gn du lu i ce se vrea
n cet realizat p rin aceast tehnic de gesturi sem nificative.
Dar, dac stru im asupra fo r m u le i orale, nu n sea m n d eloc
c nu n e d m seam a d e fa p tu l c fo rm u la oral i ritu a lu l de
gestu ri m a n u a le m e rg m p re u n i c sem n ificaia lo r n trea g se
gsete n u m a i n in te rio ru l acestei u n it i n care fie c a re gest sau
c u v n t i are lo c u l lui, precis d e te rm in a t. O b serva iile noastre
p oart d eci asupra fo r m u le i o ra le, so cotite ca e le m e n t d m tr-u n
c e re m o n ia l m a g ic c o m p le x , n care ea intr cu v a lo a re a ei rituala
p r o p r ie d e in c a n t a ie r itm a t i cu p r e p o n d e r e n a p e c a re
m a te ria lu l cules n sat n e p e rm ite s i-o b n u im .
n tr-a d ev r, n C o rn o v a d esc n tecu l p ro p riu -zis are lu n g im i
i n tors tu ri ce v d esc aten ia de care fo rm u la se bucur n sat.
Este aci i u n fe l de ob in u in a o a m e n ilo r cu lim b a ju l acesta ce
are pen tru ranu l basarabean ceva d in sfin en ia slujbei religioase
ap roap e. D escn tecu l, ca i ru gciu n ea din biseric, particip la
o aceeai efica cita te g ra v i n e d e te rm in a t p en tru m in tea lui.
n satu l C o r n o v a a m n t ln it 31 fo r m e - t ip de d e sc n ta t
p r o p r iu -z is (r it u r i m e d ic a le ), d e c i 31 fo r m u le o r a le . F ie c a re
fo r m u l p o a r t n sat n u m e le b o l i i p e c a r e o r e p r e z in t ,
d e s c n te c d e d e o c h i, d e ju n g h i etc. C u m n a rtic o lu l de faa
nu n e in te re s e a z fo r m u la n sin e, ci n u m a i e x te n s iu n e a e i m
sat, o v o m in d ic a de o b ic e i p rin n u m ru l de o r d in e d in sch em a

SOCIOLBUC

236

T E F A N IA C R ISTESC U

i n u p r in n u m e le b o lii p e ca re o r e p re z in t . A c e a s ta p e n tru o
m a i u oa r n e le g e re .
n c o lm urire: d a tele n u m e ric e n e v o r ajuta s d e te rm in m
aria de ex ten siu n e a fo r m u le i n g ru p u l a g e n ilo r m a gici, i nu
aria e i d e c irc u la ie r e a l n sat. N u fa c e m a d ic a ic i d e c t
con statarea c, n satul C o rn va , n lu na iu lie a a n u lu i 1931, n
re p e rto riu l de descntece n to c m it de n oi, o fo rm u l r e v in e de
m a i m u lte ori, iar o alta de m a i p u in e ori sau chiar n u m a i o dat.
Este d eci vo rb a de fre c v e n a n rep erto riu a u n ei fo rm u le m a gice,
fre c v e n con d iion at d e a n u m ite fa p te sociale p e care le v o m
e x p u n e la tim p u l cu ven it.
Pe cnd circulaia real a fo rm u le i m agice n sat n seam n de
fapt n u m ru l de ori n care se recu rge la ea n cazu rile reale de
descntat din sat (form u la la care se recurge m ai des sau m ai rar).
Circulaia aceasta reprezin t m icarea fo rm u lei m agice n spaiul
d eterm in at al satului ca i, poate, din colo de lim itele acestuia, deci
aria de folosire social a fo rm u le i (trebu ie m en ion a t aci faptul c,
n afar de aceast circulaie de folosire, form u la m agic, ca i orice
e le m e n t folcloric, m a i are de parcurs nc un alt drum , propriu ,
drum ul trecerilor de la o gen eraie la alta. D ar asupra acestei micri
a fo rm u lei m agice p e linia tim pu lu i v o m re v e n i alt dat. Trebuie
s spu nem ns aici c aria de folosire social a fo rm u le i n sat este
ex trem de greu, chiar im posibil de determ inat: nu p o i sta la pnd
i nu ai posibilitatea s v e z i cu m pornesc, din diversele pu ncte ale
satului, spre persoane anum ite, sufletele nsetate de dorina unei
vin decri m iraculoase. A r trebui s fii undeva, deasupra satului i a
vieii, pentru a putea surprinde aceast micare de suflete, totdeauna
aa de discret c p oate scpa chiar och iu lu i u n u i observator avizat.
C u m ns circu laia d e fo lo s ire a fo r m u le i m a g ic e n sat nu
este lip s it d e s e m n ific a ie p e n tr u e x te n s iu n e a e i n g r u p u l
a g e n ilo r m agici, v o m u tiliza ct m a i con tiin cios i ob serva iile,
ch iar in c o m p le te , p e care n i le dau fiele de in fo rm a ie g en era l
p riv in d aceast ch estiu n e.
D e a ceea tre b u ie spus c d a te le n u m e ric e d in sch em n e
servesc n u m a i ca lim it d e g ru p a re a co n in u tu lu i a cestor fie.
C ifrele sunt deci m a i d egrab in d ica ie m e to d o lo g ic de lucru.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

237

N u treb u ie u itat c su n tem n d o m e n iu l u n o r fa p te de via


spiritual p e care statistica cea m a i con tiin cioas nu va putea
v re o d a t s le p rin d n n tr e g im e a lor. C ifre le ns c o n firm
b nu iala noastr p r iv ito a re la in te rd e p e n d e n a d in tre frecven a
fo rm u le i m a g ice n re p e rto riu i circu laia ei de fo lo s ire social
n sat. D e a c e e a , o b s e r v a iile p e c a re le p r e z e n t m m a i jo s
r e z u m a tiv sunt re zu lta tu l u n e i rig u ro a se c o n fru n t ri a d a telo r
n u m e ric e in d ica te n schem a de m a i sus cu fiele in fo rm a tiv e .
R ezu lta te le , iat-le:
1. F o rm u la nr. 1 (d e d e o c h i) a re fre c v e n a m a x im (o tiu
28 p e rs o a n e d in 8 7 ). D esc n tecu l d e d e o c h i re p rezin t p e rfect
p en tru satul n ostru faza de v u lg a riza re a fo r m u le i m a gice. El a
trecu t de a ltfe l ch ia r n lu m e a cop iilor, tin z n d spre fo rm u la -jo c .
C in e n C o rn o v a nu tie spune:
Fugi, d ioch i,
D in tri oich i:
Ca ie p u rii di oga ri
i ca v n tu p in gard.
i s r m i curat,
L u m in a t,
Ca D u m n id z u
i te -o lsat.
2.

, (L85)

Ca im p ortan de frecven v in a p oi fo r m u le le nr. 2 (o tiu

22 d in 8 7 ), nr. 3 (o tiu 21 d in 8 7) i nr. 8 (o tiu 13 din 87 ).


F re c v e n a lo r m a re n re p e rto riu se datorete fa p tu lu i c ele
re p rezin t cele trei b o li d e care satul se te m e fo a rte i an u m e:
sprietul, strnsul i ursitu l (fr ig r ile ). C ele d ou d in t i sunt boli
ce se in m a i cu seam de co p iii m ici. P en tru ele, satul are practici
m a g ic e de v in d e c a re destu l de c o m p lic a te 5.
U rs itu l este a p o i p ra c tic a m a g ic c u d o o fe e " a satu lu i
C o rn o v a . S-l d m ca e x e m p lu de ritu al m a g ic c o m p le x : a face
de ursit" cuiva p o a te n sem n a m a i n t i a face de d ra go ste" cuiva.
D e e x e m p lu o fat-i fa ce de ursit" (d e d ra go ste). F ecio ru l la care
ea se g n d e te s e - m b o ln v e t e n s d e u r s it", ad ic-1 d o r
p n te c ile ". P en tru v in d e c a re , in te r v in e n ritu al o b ie c tu l m agic
caracteristic satului C o rn o v a , n u m it frig ri", fia re p e care le face

SOCIOLBUC

T E F A N IA C R IS TE SC U

238

iga n u l cu m in ile la spate i cu o c h ii n c h i i" (f. 110) n tim p ce


rostete fo rm u la , care n u este a ltc e v a d ect o sim p l d escriere a
ritu lu i m a n u a l co resp u n z to r:
F rig a re a -n fo c a m pus,
P e ap a m stns,
D u rerea a m lu a t-o:
D in cretetu capului,
D in g re ie r ii capu lu i.
D in de p a rtea ob ra zu lu i,
D in v id e r ile o ich ilo r,
D in sfrcu rile nasului,
(f. 149)
Cnd nici cu frigrile arse-n fo c nu s-a ajuns la rezultatul dorit,
atu n ci se ta ie g in a n e a g r " n tr -u n m o d special, ro stin d u -se
aceeai form u l, fr p rim e le dou rnduri. n aceste fo rm u le satul
i-a delegat, pentru cazu rile gra ve, specialiti celebri n u n u m a i n
C ornova, dar i pe o zon de seam a satelor din ju ru l ei. Specialistul
reprezint punctul central al eficacitii form u lei. n ju ru l lui se afl
zon a m a i palid dar to t att de real n sat a celo r care tiu aceeai
form u l i la care se m e rg e n cazu rile socotite ca m a i p u in grave.
3.

D e m u lt a ten ie se bu cu r n satul n ostru m a i cu seam

d escn tecu l de d ragoste (l tiu 17 d in 8 7 ). E d esigu r fo rm u la ce


in e n cord a t a ten ia i are toat sim patia gru p u lu i fe m in in din
sat. C eea ce e in teresa n t n cazu l acesta e c a p ro a p e fie c a re din
cei 17 tie un alt d escn tec, care nu e v a ria n t ci fo rm u l -tip .
D o va d de atenia ce se acord d e s c n tecelo r de d ragoste i de
e fo rtu l de im a g in a ie ce acestea-1 reclam . P en tru cu loare, iat
cteva d in fo rm u le le -tip :
a.
In v o c a ia c tre b u r u ie n ile D u m in ic u e " , c u le s e d in
pdu re, de lng izvo r, sm bt d im in e a a -n zo ri d e zi:
N u v ieu , b u ru ie n ile ,
B u ru ie n ile lu m in a te,
P rea curate,
N u v ieu,
N i d e -o n ru,
rpi, rpior,

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

239

V ieu de lut:
S n i s-arate p in jis.
ine n i-a i
D i la M n ie z u
Urstu m n ieu .
b.

(P ro c e d e u R a veca D orii, f. 97)


In v o c a ia ctre icoan :
C u m nu p o fr sfnta icoan,
Aa s nu p o fr m in e,

(P ro c e d e u Z oia B otn aru , f.1 0 8 )


c. In v o c a ia ctre lu n (fa c e r e la lun, la fic io ri d e m n "):
Lu n lu m in oas,
A r a t -m i urstu m n ieu
n cas.
N a - bru n ieu
i d -m i fru d e la calu tu.
i s m p o rn e s c
P in p d u re fr sanie,
P in sat fr ruine.
D e -o i gs urstu m ieu
ed zn d la mas,
Cu g h ic i de fo c s-l ard.
i s-n calee p i cal,
i s p u red e p i cale,
Pi crare,
S s-arate iu b iii lu i
n cale.
(V ech i p ro c e d e u A n ic a S rghie, f. 320)
d. D escn tecu l ce n so ete facerea de d ragoste (u rsit) prin
baterea frig rii cu c io ca n u l n vatr:
C u m a rd e fo c u -n vatr,
Aa s-ard in im a -n tr-n su .
(P ro c e d e u P ro fira L ip o n ti, f. 324)
i n c v r e o a lte z e c e fo r m u le m a i m ic i ce n s o e s c a lte
p ro ced u ri, u n e o ri aduse de aiu rea (v e z i fiele nr. 76, 104, 318,
3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 8 , 3 2 9 ).

SOCIOLBUC

240

T E F A N IA C R ISTESC U

D eci, d in cei 17 care tiu s descn te de d ragoste, a p roa p e


fieca re rep rezin t o fo rm u l special. F iecare d in aceste fo rm u le
speciale are la rn d u l ei ten d in a de rspn dire n sat i d eci de a
fo rm a z o n e de circu laie p ro p rie .
_
4.
C a zu l a p ro a p e op u s d e s c n te c e lo r de d ra g o s te l o tera
ca tegoria fo r m u le lo r ce n soesc d escn tecu l de b u b e " i g lc i".
A c i d e s c n te c e le a z e c e b o li d ife r it e (b u b e sau g lc i) i ca re
fo r m e a z p e s c h e m u n g r u p a p r o a p e c o m p a c t, cu u o a re
n tre ru p e ri (nr. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 2 3) tre b u ie socotite
cu o fre c v e n glob al. n cazu l acesta, toa te fo r m u le le o ra le se
red u c la trei fo rm e -tip care se n tre b u in e a z , cn d n tr -u n caz,
cn d n tr-a ltu l, cu sim p la in d ica ie de sch im bare n o m in a la .
F orm u la tip a
S-o p o rn it
N o o lu p ch i
D in n o o cm p ch i,
N o o lu p ch i
D in n o o luni,
N o o lu p ch i
D in n o o codri,
M ie u n n d ,
S ch ieu n n d,
La m r di b u lga riu
S-l m n n e.
N im e n -o audzt,
N im e n -o v d zu t.
N u m a M a ic a D o m n u lu i,
D in p o a rta eriu lu i,
l- o audzt,
i i-o v d zu t,
i i-o -n treb a t:
- U n d e v due, v o i
N o o lu p ch i
D in n o o cm p ch i,
N o o lu p ch i
D in n o o luni?

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

241

- N e d u em
La m ru b u lgariu
S-l m n c m .
- N u v due
S-l m n ca;
C ie m r uscat.
Da, d u e-v la Io n
i-i m n ca eal p erit.
S r m ie cu rat
i lu m in a t
Ca d in tru p u m n i-sa lsat.
(f. 151; id e m f. 123 i 145)
F o rm u la tip b
S-o sculat
Sfnt M ria eai m a re
i-o fcu t
O m as m a re
i-o ch em a t:
Toate b u b o a ile,
Toate becu le,
Toate zg n cu le;
Da p e beica eai r
N - o c h e m a t-o .
Da ie di iud
S -o uscat.
-o scat
Ca p e tic a -n gard.
(f. 75; id e m f. 101, 117, 164, 170)
F o rm u la tip c
Vai sraca
Baba M a ria :
O a v u t n o o ficio ri,
N o o o avu t,
N o o o crescut,

SOCIOLBUC

242

T E F A N IA C R IS TE SC U

N o o la o a s te -o trim s;
O trim s n o o
i-o v in it opt.
O trim s o p t
i-o v in it pte,
O trim s u n u l
i-o v in it n iciu n u l.
A a s nu r m ie glca:
N ic i ct u n fir d e m ac,
n patru deschicat.
Ptiu... s chiai,
S rschiai,
Ca spum a d in m a re,
Ca roa de soare.
(f. 172; id e m f. 127, 147;
C u leg.: L iv ia G a v )
Cu aceste trei fo rm u le este aa de obinuit m e m o ria d escn
ttoru lu i c o m o v e a n , n ct el le e x tin d e i la alte boli, n icid ecu m
n ru d ite cu bu bele sau glcile. Aa, fo rm u la -tip a e extins i la
practica descntatului de alba" (f. 1 1 4 ,1 4 1 ), de spriet" (f. 137),
sau de o rb a l" (d u rere de cap: f. 131, 133). Iar fo rm u la -tip b am
ren t ln it-o la descntatul de o rb a l" (f. 121).
5.

n faza opu s c e le i de v u lg a r iz a r e p e care n e - o in d ic

frecven a descntecului de d eo ch i se afl fo rm u lele ce se m otenesc


n u m ai n cadrul a n u m ito r fam ilii. E le sunt trecu te cu zgrcen ie,
de la u n u l la altul, p e lin ie de snge. E cazu l d esc n tecu lu i de
m uctur de arpe" (nr. 14 p e sch em ) care se m o ten ete n
fam ilia V scanilor (f. 359):
Iedi,
Presti
C arnea de p eli,
P elia de carne,
C arn ea de os,
Osu de m d u h .
in e -o adus veste,
rpile s crpe.
(f- 8 1)

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

243

i a celu i de ju n g h i (nr. 13 p e sch em ) care m e rg e -n fam ilia


B otnarilor, a Jitarilor" (f. 359). F orm u la e descrierea m u n cii cnepii:
M - a m p o r n it la arat
la sem n at,
Stai ju n g h i s'te leg !
A m cu les-o,
A m le g a t-o ,
Stai ju n g h i s'te leg!
A m to c h it-o ,
Stai ju n g h i s'te leg!
A m b tu t-o,
A m m e lia t-o ,
A m r jila t-o,
A m ch ep t n a t-o ,
A m p e rie t-o ,
A m to rs-o
A m suit-o,
A m rschiet.
A m zo lit,
A m depn at,
A m sut,
A m g h ilit,
A m fcu t val,
A m ru p t-o

SOCIOLBUC

244

TEFANIA CRISTESCU

i ju n g h iu l-a m legat.
i M rio a ra
Cu gu ra a le g a t
i pite M a re a N ea g r
A m zv rlit.
i Io n a rm as curat
i lu m in at,
Ca M a ic a Preista
i l- o lsat,
Ca m -sa ce l- o fcut.
(f. 347)
A c e s te fo rm u le n -a u d eci cu m a vea o e x te n s iu n e m a i m a re
n rep ertoriu , eficacitatea lo r d ep in z n d to c m a i de aceast calitate
a d escn tecu lu i de a fi m o te n it p e lin ie de snge.
C am n aceeai ca tego rie intr i fo rm u le le tiute actu alm en te
de p erso a n e rep u ta te ca n c h is e ", care n u v o r s spun.
D in aceast cauz satul socotete c fo rm u lele sunt am en in ate
de disp ariie, o dat cu d ispariia d e in to rilo r actu ali. E cazu l
d escn tecelor nr. 22 i 29.
6. F recven i m a i m ic au fo r m u le le ce re p re zin t b o li nu
prea te m u te n sat (fo r m u le le nr. 19, 24, 25, 27 i 3 0 ). D e v e n ite
b izare i u n ice, e le re p re zin t ca fre c v e n op u su l d es c n te c e lo r
de b o lile tem u te n sat.
7. Cu o fre c v e n ap a rte so c o tim fo r m u le le aduse d in alte
sate, cu m e cazul d e s c n te c e lo r nr. 26 (d e frig u ri) i nr. 28 (d e
s o a re -n cap", de d u rere de cap ). F recven a m ic a acestora p oate
fi d e a lt fe l d a to rit i fa p t u lu i c n -a u a v u t tim p u l n e c e s a r
p tru n d e rii n a tm osfera m a gic a satului.
n co n clu zie, s n c e rc m a e x tra g e sensul fa p te lo r sociale
co m u n ic a te m ai sus.
1.
P u te m spune m a i n t i c n satul C o rn o v a fieca re fo rm u l
are, n g ru p u l a g e n ilo r m a g ic i, o a rie d e e x te n s iu n e c e -i este
p r o p r ie , a r ie p e ca re o c e r c e ta r e m in u io a s a r d o v e d i- o cu
desvrire d eoseb it d e a o ric re i alte fo rm u le .
A c e a s t fr e c v e n a e i este n le g tu r n p r im u l r n d cu
n u m ru l p e rs o a n e lo r c a re -o tiu. Cci, d ei fo r m u la m a g ic e
in u t s r m ie n e s c h im b a t , p a rtic ip n d id e a l la strin g e n a

SOCIOLBUC

Descntatul n Comova - B asarabia

245

fo r m e i u n u i te x t religios, n rea lita te o ric e cercet to r i p o a te da


seam a c, la un m o m e n t dat, ea p rezin t va ria n te.
A a c f r e c v e n a n r e p e r t o r iu a u n e i fo r m u le m a g ic e
n seam n de fapt un n u m r dat de varian te. D e altfel transm iterea
e i d e la o g e n e r a ie la a lta n u p u te a d u c e d e c t la aceasta,
tra n s m ite re a n e f c n d u -s e n ic io d a t m e c a n ic , fr sch im bri.
Soarta v a ria n te i e a stfel legat d e p erso n a lita tea celu i c a re-o tie
i care e in stru m en tu l m o m e n ta n n p ro cesu l tran sm isiu n ii ei.
O aceeai fo rm u l e spus n m o d u ri d iferite. U n in fo rm a to r
o b i n u it o r e c it cu t e a m a d e a n u o s c h im b a , re s p e c t n d
e le m e n tu l tra d iion a l, n e a d u g n d n im ic de la sine. n gura unui
in fo rm a to r n eobin u it, cu dar literar, fo rm u la ia o n fiare nou,
in ed it, p lin de a p o rt p erson al.
N o ro c u l c ercet to ru lu i const to c m a i n a d escop eri p e aceti
cei m a i in teresa n i in fo r m a to r i d in tr-u n sat. D e aci im p orta n a
c u le g e rii d a te lo r p r iv ito a re la in fo rm a to ri, date care p o t duce la
c o n c lu zii fo a rte in teresa n te d in p u n ct de v e d e r e socio lo gic. Satul
C o r n o v a este o strlu cit d o v a d a acestei a firm a ii, aci u n de
in fo r m a t o r ii s u n t a d e v r a t e p e r s o n a lit i f e m in in e s teti,
ch ezie d eci a u n u i m a re n u m r de va ria n te.
C rearea v a r ia n te lo r u n e i fo r m u le m a g ic e se d eoseb ete ns
d e c re a re a v a r ia n t e lo r o r ic r u i a lt e le m e n t fo lc lo r ic . n via a
sp iritu a l-so cia l a satu lu i, fo rm u la m a g ic are o situ a ie ab solu t
special.
Pe cnd o d oin sau o strigtur e rostit nestin gh erit, cu v o c e
tare, n grup, fo rm u la m agic e inut s fie rostit n cet, secret,
tra n sm is n c o n d i ii s p e c ia le d e la b tr n la m a i t n r etc.
Transm iterea ei nu este niciodat lipsit de cerem onial. i stringena
ce caracterizeaz pen tru satul C o m o v a transm iterea d escn tecelor
de m uctur de arpe sau de ju n g h i, care se m oten esc n u m ai n
cadrul a n u m itor fam ilii, trebu ie s fi caracterizat od in ioar iniierea
n orice alt practic m agic. n acest p roces de trecere ngrdit,
fo rm u la e sortit s su fere m a i cu seam sch im b ri de natur
lin g v is tic , d a to rit a u z ir ii greite, c o m b in rii d e c u v in te etc.,
sc h im b ri ca re d au fo r m u le i m a g ic e u n a sp ect rig id i c a re -i
im p rim m a i cu seam caracteru l de n en eles i bizar. O recitire
atent a descntecului de m uctur de arpe e destul de elocven t
n acest sens.

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

246

Pe cnd d im p otriv , d ru m u l m a i n estin gh erit parcurs n viaa


social a satului de o d o in sau o strigtur, spuse clar, n au zu l
tu tu ror, o fe r acestora m a i m u lte anse de rsp n d ire i p o a te
ch ia r de cizela re estetic.
C nd ns fo rm u la m agic circul oa recu m m ai lib e r (d esigu r
n icio d a t la fe l cu o d o in sau o strigtur, de e x e m p lu ), atu n ci
e i ea p e d ru m u l v a ria n telo r.
F o r m u la d e v in e a tu n c i m o b il , v ie , d u p m o d e lu l e i se
fo rm e a z altele, p ierz n d sau ctignd estetic n d ru m u l ei, dup
cu m a ajuns n p a trim o n iu l spiritu al al u n u i o m o b in u it sau al
u n u ia n eob in u it.
2.

D a r n afar de aceast a rie de ex te n s iu n e a fo r m u le i n

g ru p u l a g e n ilo r m agici, a m m a i m e n io n a t n a rtico lu l de fa i


aa-zisa a rie de circu laie real a fo r m u le i n sat, aria fo lo s irii ei
sociale: la u n e le fo r m u le se re c u rg e m a i des, la a lte le m a i rar.
P oate c aceast fo lo sire social s fie cea care d v a lo a re deosebit
a n u m ito r fo rm u le , c o n d iio n n d a stfel fr e c v e n a lo r n g ru p u l
a g e n ilo r m agici. N u -i dau oare, acetia, osten eala s tie fo rm u la
la care se recu rge m a i des?
D ar fo lo s ire a social a u n e i fo r m u le m a g ice este n strns
leg tu r cu ritm u l d e via b io lo g ic i su fleteasc a satului. Sunt
sate n care se descnt m a i m u lt co p iii, n care b n tu ie a n u m ite
b oli; sunt a ltele n care se descnt m a i m u lt vara etc.
D ar m a i cu seam leg tu ra v ie ii sociale p re ze n te cu trecu tu l
face ca n sat s circu le n d e o s e b i fo r m u le le cu care sunt ob in u ii
o a m e n ii d in btrni. D in acest p u n ct de v e d e r e satul ro m n esc
este o in d iv id u a lita te sp e c ific d e c re d in e i p ra c tic i m a g ic e
m o ten ite, in d iv id u a lita te ce se e x p rim i se co n so lid ea z p rin
tre c e rile de la o g e n e ra ie la alta. i cu ct satul e m a i p lin de
sensul trad iiei, cu ct e m a i d o m in a t de acel esp rit de d o c h e r "
de care a v o rb it D e Saussure, cu att e l nu p rim ete n d o m e n iu l
practicilor m agice, ca i n d o m e n iu l re lig ie i sau al artei sale, dect
p e acelea ce sunt c o n fo rm e c e lo r e x isten te n sat. Sau, ch ia r dac
le accept, le tran sform , f c n d u -le s in tre n ritm u l ob in u it
al satului. D e aceea te m e le accep tate de aiu rea sufer de o b ic e i
u n lu n g proces de ad a p ta re. A m m e n io n a t la tim p u l c u v e n it
fa p tu l c, n satul C o rn o v a , p rin tre fo r m u le le m a g ic e de fo a rte

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

247

restrns frecven figu rea z i acelea v e n ite de aiu rea i care deci
n -au a v u t sau p o a te nu au p rea m u lte anse de p tru n d ere n
a tm osfera m agic a satului.
n e le g e m aa, de ce fo rm u le le v e c h i sunt cele de m a i intens
fre c v e n n g ru p u l a g e n ilo r m agici.
N u trebuie s u itm ns c studiul ptru nderii n tr-u n sat a
form u lelor m agice de aiurea este de m ult interes sociologic, chiar dac
n-ar fi de considerat dect lupta lor de adaptare la spiritualitatea satului.
Esenial ns orice sat are u n gru p d efin it de fo rm u le tem e
m agice. A a c, n u ltim analiz, aria de circulaie a u n ei fo rm u le
m agice p oate fi redus la o arie tem atic. D esigu r ns c spaiul
lim ita t al u n u i sat p o a te o fe r i o c o n trib u ie d estu l d e m ic la
prob lem a schirii a riilo r tem atice; de abia d eterm in area p rovin ciei
tem atice ar o fe ri spaiul lim it necesar. D ar despre aceasta v o m
v o rb i cu alt prilej.

NOTE
1. Este vorba despre articolul L'agent magique dans le village de Cornova
(Bessarabie), aprut n volu m u l Omagiu Profesorului D. Guti. X X V de ani
de nvmnt universitar (1910-1935), I, al revistei A rhiva pentru tiina
i reform a social" X III (1936), pp. 119-137. Versiunea romneasc a
acestui articol este publicat pentru prima dat n volu m u l de fa sub
titlul Agentul magic n satul Cornova (Basarabia) (nota editoarei).
2. M aterialul de fie pe care se baza cercetarea noastr de atunci, ca i
cel utilizat n articolul de fa, a fost cules n ntregim e de noi, n vara
anului 1931, cu ocazia campaniei de cercetri m onografice ntreprinse
de Institutul Social Romn, sub directa conducere a Dom nului Profesor
D. Guti, n satul basarabean Cornova. El e depus la Sem inarul de
Sociologie (Facultatea de F ilozofie i Litere, Bucureti) n Dosarul III.
Obiceiuri. Trimiterile se fac la numrul de ordine al fielor din interiorul
acestui dosar.
3. Vezi de exem plu t. Cristescu. Practica magic a descntatului de strns
n satul Cornova, A rh iva " X (1932), p. 371.

SOCIOLBUC

Practica m agic a descntatului


de strns* n satul Cornova

I. Descntatulnsatelenoastre
1.

n an sam blu l p ra cticilor m a gice care triesc nc cu destul

intensitate n satele noastre, un loc de seam l ocup descntatul.


A ceast m b in a re de g estu ri i v o rb e , care la p rim a im p resie
i apare ca o n l n u ire m eca n ic , lipsit de gn d, i are le g ile ei
n ecesa re, n scu te n tr - o o rg a n iz a ie special a v ie ii sociale n
d ecu rsu l secolelor. O p riv ire m a i aten t i arat c, n tr-ad evr,
a l tu ri de fo ra social a tra d iie i, care h o t r te fe lu l n care
d e s c n t to ru l v a tre b u i s m i te m n a , s a m e s te c e a n u m ite
substane sau s rosteasc a n u m ite c u vin te, triete ideea care
lu m in e a z g e s tu l i c a re n m o d s u rp rin z to r, d a r re a l, l i
com p lic.
i m a te ria lu l cu les n tim p u l c a m p a n ie i m o n o g r a fic e din
C o rn o v a basarabean st d o va d v ie c aceste practici, departe
de a fi prsite, sunt d im p o triv cutate i c altele se creeaz chiar
sub o c h ii n o tri1.
D e a c e e a , n c e r c e ta r e a n o a s tr , sp re d e o s e b ir e de a lte
c e rc e t ri d e a c e la i g e n , n a fa r d e c u le g e r e a d e s c n te c e lo r
p ro p riu -zis e , n e -a in teresa t n tre a g a serie de te h n ic i m a teria le
a ju t to a r e : a m d at a p o i o a t e n ie s p e c ia l a g e n ilo r care le
n d e p lin e s c i care sunt, n o ric e sat, cei m a i n m su r s le
n e le a g i s ia a titu d in e fa de ele.
S-au ob in u t date d e u n rea l in teres tiin ific re fe rito a re la
in iierile n aceste practici, tran sm iterile d in ge n e ra ie n gen eraie
i de la in d ivid la in d iv id p e n tre g satul, sau n cadrul u n o r fam ilii
an u m ite, n afar de datele n u m erice care ajut s se construiasc,
p en tru u n m o m e n t dat, sch em a e x te n s iu n ii a g e n ilo r m a g ici pe
p la n u l v ie ii sociale steti, re p a rtiza i dup vrst, sex etc.
n tr -o lu crare v iito a r e v o m c o m u n ica aceste date.

SOCIOLBUC

250

TEFANIA CRISTESCU

2.

D eocam d at, stru im n an aliza u n u i sin gu r m o m e n t din

practica descn tatu lu i c o rn o v e a n , i a n u m e asupra descn tatu lu i


de strns".
A ceast d e n u m ire rezu m o c a te g o rie de acte al c ror scop
e v in d e c a re a de b oala p e care c o r n o v e a n u l a b o te z a t-o , fo a rte
plastic, strnsu l".
O descriere a m n u n it a p ra c tic ilo r va fi u rm at de cea a
rep rezen t rilor care le con d iion ea z ; un capitol fin al va fi rezerva t
c o n c lu z iilo r im p u se de teren , re fe rito a re la acest g e n de practici.
P en tru cele din ti u tiliz m descrierea fcut de sten ii nii;
e x p u n e re a va su feri p o a te oa reca re re v e n iri. A v e m ns im p resia
c p re ze n t m fa p tele n tr -o o rd in e a lo r m a i n atu ral, lipsite de
rigid ita tea logic, d ar p lin e de v iu l ce le caracterizeaz.
Pen tru descntatul de strns sunt n sat dou felu ri de practici
p e care steanul le d eoseb ete du p ritu l ora l coresp u n ztor, care
las m u lt n u rm , n c eea ce p r iv e te c o m p le x ita te a , p e cel
m an u al.
A v e m . 1. descn tat cu a ju to ru l d escn tecu lu i p ro p riu -zis de
strns i 2, facerea c rtic e le i".

II. Practici
3.

n trebn d pe oricin e din C orn ova, n ce tim p al anului se

descnt m ai m ult, v e i ob in e un rspuns care nu se va deosebi prea


m u lt de cel al A rtin e i B otnaru, n ora Jieriei, vestita descnttoare a
satului i a m p reju rim ilor; M a i m u lt s'descnt iarna c de frig
i-apuc p e copchii strnsu. Toam na, nu s'pre bolnghete; c-are jin
i fae jin cu chiper pn'cn's-m bat i uit de d u re re "2.
A c e a s ta nu n s e a m n ns c n u m a i iarn a i n u m a i c o p iii
se m b o ln v e s c d e strns. S trn su l apu c p e o r ic in e i oric n d .
Aa c tre b u ie s-l p o i re c u n o a te : A s ta -i b o a l c u m p lit i la
c o p c h ii i la b trn i. Te fa rm i ici (arat p ie p tu l) i-n sch in are
scoate o a s le "5. C u n o ti co p ilu c -i b o ln a v d e strns c
h rc ie, c-i u m b l ch ep tu . i ies ch ep tu n a in te. Iac, ie aici
u n fl c u , M ic a n d r u , cu c h e p tu ie it a fa r ... D u p ce i ies
ch ep tu , i s strc osu s p ch in rii i ade aa g r b n o s. Io ch ia r
am v z u t u nu la N p d e n i cn i ru p e osu spchinrii; a tu n ci p
iei tare, a tu n c i l d o a r e " 4.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova B asarabia

251

B oala e de dou fe lu ri: str n su -m ic" i str n su - l-m a re"


D upa g ra vita tea cazu lu i, c o rn o v e a n u l ch ib zu iete la cin e s
a lerge. Se p o a te du ce la S voian ca, cea creia n u -i m a i n cap n
m in te co p iii p e care i-a scpat de la m o a rte , d ar to t aa de bin e
se p o a te n d rep ta de cealalt p arte a satului spre A lix a n d ra Babii,
batrana sarm ana care n u m a i cu d esc n tecele triete. i tare ru
face cine o c o le te p e B otn ria, cci n im e nu descnt m ai bine
ca dansa m tata C o r n o v a ". Ea a fu rat d e c n te cele de cnd avea
25 de am , de la m a m a ei, C atinca lu Io n Pleca i aceasta le tia
de la D o m m ca lu T o a d er B zg care le au zise d in btrni, de cn
s-o fcut C o r n o v a " 5.
N im e n i nu tie ins s spuie v o r b e le a e d za t" ca S p irid on
G ogica. A n v a t de la o fe m e ie d in m h a l " cu el, C atinca lu
M a n o il D o d o n , care a m u rit, sunt 16 an i d e-atu n ci. L-a n vat
fe m e ia p e el ca s-i d escn te cop iii, cci d e la ea nu le trecea.
T reb u ie - spu n e el - s d esc n n rachiu cu acu de cusut
sau o an d reic de fcu t colu n i. P u i ac -on cut de gst c ie
sparietu la un loc; m tu r to 'd e gst. cu a roie s leii
Aa spun din btrn i c ie g h in e . -api zci a:
S-o sculat m a r d im in ea ... (c u ta re ),
Gras i fru m os;
-o p o rn it p i cale, p i crare.
C n 'la ju m a ta di cale,
S -o -n t ln it cu as-ru
i cu Spriet;
Strns cu Strnsuleasa, Sam ca cu m culeasa,
um a, um ria.
i p e (c u ta re ) l-o prins,
i-n sus l-o ridicat,
i-n p m n t l-o dat,
S n jile i l-o gustat.
S-o c o b o r t M ria , S n t-M ria,
De la eri,
Pi scri de aur,
i de arjint,
-o -n treb a t:
- e te v ic red z,

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

252

e te n iled z?
N u te vicra,
N u te nila:
S ch irid on , cu descntecu
Te-a descnta,
Cu m n a -a loa,
Cu gh iciu l-a gh iciu i,
Cu m tu ra l-a m tu ra;
Pite M a re a N ea g r l-a arunca;
U n d e b u h a i n eg ru nu raje,
Cuco n e g ru n u cnt.
Fat m a re n u se d espletete.
Ptiu... s'ch eaie,
S rscheaie;
Ca spum a de m are,
Ca roa de soare;
S r m ie lu m in a t
i curat,
Ca M a ica-P reista
e l-o lsat.
i v o r b e le se spun de n o u o ri n trei zile: m ari, m ie rc u ri i
jo i, de cte trei o ri n fie c a re zi. n tr -o zi p o i spune de trei ori,
una dup alta, d escn tecu l sau cte o singur dat: d im in ea a , la
a m ia zi i seara. dac n -a i leac, m a i descn n c trei z le " 6.
D in rach iu l a stfel descntat, b ei de tre i o ri n cru ce". A bea
n cruce n sem n ea z a a tin ge cu b u ze le p ah aru l n care se afl
rachiul, n patru lo cu ri d iferite, care fo rm e a z n tre ele sem n u l
crucii. A patra oar se bea.
Cu restul te speli p e p iep t.
4.

C nd ns c in eva e a p u ca t de str n su - l-m a re", atu n ci e

ceva m ai greu: C n d v e d z c-n cep e a-i iei pcheptu aici i hrcie,


atunci s-i faci crticic. Dac l p ricep i m ai dinainte, e m a i bgh in e;
c dac i ies ch eptu , nu m a i d n a p o i. A sta ie gre boal. A tu n ci,
te d u c i la c in e v a c a re tie s -i cite a s c c rtic ic a p e n u m e le
cop ilu lu i. i m am a lu i i tata lu i s ie n s m n a t a co lo . A p rin d o
lu m n a re lng copil, o in e care citete n m n i cnd zce n
n u m e le Tatlui i-al F iu lu i i-al S f n tu lu i D u h " a tu n ci treb u ie s

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

253

fac i m a m a cru ce la cop il. A sta o face cn's citete crticica.


A lt co p il n u -i ierta t s v ie a co lo , c pic p e dnsul. A p o i o p u n e
la ch ep tu l c o p ilu lu i. -api c n 'v in e s-o citeasc a dou a oar, o
ia de la chept. Pn la trei o citete. -a p o i o las la c o p ch ii p
ch ept, o r o p u n e sub cap -o las p n s-n dreapt c o p c h ilu "7.
A n astasia G a n e i cu ea a p ro a p e to t satul te -n d e a m n s
m e r g i la Verua: V eru a , ie o face cartea, iea o cetete. Trei zle
tre b e s-o citeasc; -a p o i te -n to a rc e . Io cu X e n u a a m ncjit:
edea, tn jea aa, a vrsat, a vrsat. A a m -a m spim n tat! -o
v e n it Verua i m i-o d escn tat n trei zile.
- C u m e rn d u iala cu cetitu l sta?
- Pi cu m s fie ? A p r in z t m ie i lu m n a re la icoan e, tam an
la care ceteti. Ct ceteti tt tim pu sta trebu ie s t m iezi n cas.
A m u , dac isp r vete de cetit, dai t m ia n va tr . A p i, dac
cetete a d ou a oar, a p rin d e ia r tm ie. C op ch ilu l p u i p e lai,
cu faa ctr icoan .
- Nu-1 ii n b rae?
- Ba-1 i i-n b ra, da e m a i g h in e p e la i , c m a i ba
m t n ii cnd cetete.
D up ce cetete, i p u i crticica p e p ie p t -o i ale trei zile, ct
cetete. D e trei o ri o cetete. C n 'V in e, o ia dup piept, o cetete
-o p u n e iar la loc. P o a te s-o p u ie i su pern , cu m o vrea. Dup
ale trei zle, o p u n e d eop arte, p n cn o h i iar lips s-o ceteasc8.
D a r s v e d e m cu m face crticica V eru a 9, n ep o a ta d e fiic a
Zah a rioa ei, btrna care descnt aa d e b in e de fr ig r i" i care,
de a n i d e zile, n u -i m a i p o a te m ica p ic io a re le s treac p ragu l
casei.
V eru a -i spune c ea are d e la ru s" o E p isto lie a D o m n u lu i
Is u s "10 p e care a cu m p ra t-o , s fie 11 an i d e-a tu n ci, de la un
lip o v e a n .
A sfin it-o la biseric, de Pati, cnd sfin te p rio tu pasca",
a ales ea ru g c iu n e a cu A v iz u c a " i-o scrie, de v r e o o p t ani de
zile , a tu n c i cn d e tre b u in , p e - o fo a ie d e h rtie lu at de la
b o ln a v; p e aceeai fo a ie fa c e " i ch ip u l A vizu c i, cu p ru l pn -n
clcie i u n g h iile ca secerile.
R u g c iu n e a cu A v iz u c a " este, n lin ii m ari, aceasta dup
obinu ita fo rm u l de in trare n n u m e le tatlu i...", se p o m en ete

SOCIOLBUC

254

TEFANIA CRISTESCU

coborrea A rh a n g h e lu lu i M ih a il d in m u n te le Ie rio n u lu i". A cesta


n t m p in " n d ru m p e A v iz u c a , arip a S a ta n ei, ca re strc
cheptu co p ch iilo r"; u rm eaz d escrierea ei. n trebat de A rh a n g h e l
n c o tro m e rg e , ea spu n e c se du ce n V ifle im " s sm in teasc
p e Fiioara M a ria " care treb u ie s nasc p e Isus. D u p c e -o bate,
A rh a n g h e lu l M ih a il i cere s m rturiseasc toate n eteru gu rile"
i n u m e le " sale. A v izu c a , du p ce nir to a te fo r m e le sub care
p tru n d e n evzu t n casele o a m en ilo r, m b o ln v in d u -i, i spune
cele 19 n u m e ale sale: Vestia, N fo d o ra , S olom ia , Slina, Licojda,
A vizu ca , Scarm ila, M ih a , L ip ih a , G ripa, Slaua, N acabu a, A ta u a ,
H ubiba, Huba, G h ion a , G lu bin a, Isprava, T ih in a. i adaug:
u n d e sunt acestea n u m e a le m e le scris, d e acea cas n u m p o t
a p ro p ia cale de ptizi h o ta re d e lo c ". A r h a n g h e lu l M ih a i o
ju r " a p o i cu n u m e le lu i D u m n e z e u i al tu tu ro r s fin ilo r s se
d e p rte z e de casa c e lo r la ca re ru g c iu n e a aceasta se citete.
A cesta este, n rezu m a t, cu p rin su l c rticelei tip V e ru a 11.
O dat cu cititu l crticelei, cn d cazu l este grav, A n ic a P oiat
te sftuiete s faci i C ru cea ceai m a re ". i iat cum : C ru cea
ceai m are, cu slnin s face. La Pati, cnd sfinte pasca, iei
slnin de la p o rc -o sfinti; i ade -un an de z le ni v ie r m i
nu fae, ni nu p u te. C h ia r asta-i m a re p u te re a lu M n e z o ! Ie i
slnin cu crbu n e i p u i p e p ragu uii: chisz crb u n ii i cu
slnina cu m u ch ia b rd u ii i ie i i fai crue cop ch ilu lu i, d-ia
pr-ia (arat fru n tea, nasul, barba i cei d o i o b ra ji). O m screti
ae p e fa -api d in u m ru d rep t p n -n talpa p icio ru lu i stng
din u m ru stng p n -n talpa p ic io ru lu i d r e p t"12.
5.
n a in t e d e a n c h e ia a c e s t c a p ito l, o l m u r ir e e n c
necesar: nu trebu ie s se cread c o ricin e d in sat p o a te descnta.
Iat, de pild, A rtin a B o tn a ru care, dei tie bin e, n u -i p oate
descn ta, singur, c o p ilu l. N u s 'p o a te - sp u n e ea - c io a m
co p ch il i brbat i nu tree. N i crticele nu s 'p o a te s'fai".
C h ia r Ir im ia lu Ilie R u su , c a re fa c e a c u m c r tic e le d a c
s-a-nsura n -a m a i p u te fae...
- D ar cine p o a te face cri de acestea, ac N astasie?
- P i, cin e tie; n u m a l d e s p r ic e p e . N u m a s n -a ib
cop ch ii. D a c-o face unu cu cop ch ii, cade p e ie i ru! Ie aici una,
Verua; iea le face i tt iea le citete. i d m d o oz i de le i p en tru
o carte i pen tru citit. N u m a p en tru citan ie ie m a i pu n.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

255

- Pi, altul, u ite Io v u , b iatu l m a ta le, nu p o a te s-o citeasc?


- D o a m n e fere te ! A l care-a f cu t-o , la treb e s-o citeasc.
N u se p oa te altu. Da n ic i p en tru altu nu p o s-o citeti. Nunta
p en tru l ca re-i fcu t, n u m a p en tru e l e bun. i i scrie n u m e le
p e crticic. C co p ii ai, dac ncjeti cu toi, p en tru to trebu ie
s faci. U n a p en tru to nu s p o a t e " 13.

III. Reprezentri
6.

P racticile descrise pn a cu m corespu n d, n m o d natural,

u n o r id ei i cred in e p ro p rii stean u lu i c o rn o v e a n .


Chiar dac pu terea lui de n eleg ere nu reuete s m brieze
ritu alu l n toate a m n u n te le sale, ea in trod u ce totui o linie de
lu m in n c o m p le x u l acesta de acte.
Cea dinti re p rezen ta re clar p e care o are c o rn o v e a n u l e cea
a fo re i-c a u z a b o a lei. E, du p cu m v o m v e d e a , o re p rezen ta re
p e rs o n a l , p recis , n u att n sens d e p o rtre t, ct n sens de
p o te n ia lita te m agic.
E o p e r s o n ific a r e a b o a le i, caracteristic de a ltfe l tu tu ro r
ex o rcism elo r. i p e care d escn tecu l n ostru o n u m ete Strnsul
(S trn su cu S tr n s o iu ") sau S a m c a " (S a m ca cu S m coiu ).
n crticic, n efastu l personaj se ch eam A v iz u c a " i, n afar
de acest n u m e, m a i are nc alte op tsp rezece..
D e fapt, S tr n su l", S a m ca ", A v iz u c a " d e n u m e s c u n u l i
acelai personaj, nu m ai c, acesta, m ai neprecis n form a Strnsului
ce n tm pin d ru m eu l care m e rg e linitit p e cale, pe crare, capt
oarecare con tu r ca A vizu c ". La nfiare, aceasta din urm poate
fi vzut n chipul p e care-1 fac" pe crticic Verua ori Costea Popa.
C ci a lt fe l, A n a s ta s ia G a n e se t e m e s-i p o m e n e a s c i
n u m e le , dar s m a i tie cu m e la fa. Io tare tiu cu m e la fa!
Io fu g de dnsa! A u d c-i fricoas, s te te m i de dnsa! S- faci
cruce i s fu g i! Ie rsuit p e cr, dac v r e i s-o v e d z 14.
E de o b serva t c, n aceast re p re ze n ta re , c o rn o v e a n u l nu
p u n e prea m u lt fa n te z ie . S u n tem , n orice caz, m u lt d ep arte de
d escrierea a m n u n it p e care i-o da stean u l din R u n cu (G o rj)
d esp re le S fin t e " , sp re e x e m p lu , u n d e in tr o d u c e a p n i
subtilul e le m e n tu lu i a u d itiv: te fcea i s sim i f lf itu l arip ilor
a c e lo r fe te fru m o a s e care zb oar p e sus, cnt i-n crem en esc pe
lo c c l to ru l n t rzia t.

SOCIOLBUC

256

TEFANIA CRISTESCU

n schim b, A n ic a P o ia t i v a p u n e im e d ia t n fa e x e m p lu l
viu al o m u lu i aceluia, p e care l-ai v zu t la nu n ta de de sptm na
trecut, grb n os strcat de S am c", trem u r n d la g n d u l c,
n tr -o n o a p te, era s-o peasc i ea la fe l cu cop ilu l ei ist m a re ",
dac nu i l-a r fi scpat Verua.
7.
D e p ro p rie t ile m a g ic e ale su bstan elor n tre b u in a te la
descntat i d ns fo a rte p u in seam a c o rn o v e a n u l.
S voian ca descnt n " cnd cop ilu l e m icu , n lapte,
dac acesta e m a i m a re. T ot aa d e b in e p o i ns descn ta n
rachiu, cu m fac B o tn ria sau S p irid o n G ogic, o ri ch ia r n ap.
A c u l de cusut n u treb u ie s lipseasc; e l p o a te ns fi n lo c u it
cu a n d re ic a de fcu t c o lu n i".
Ca m a i p ricep u t, S p irid o n p tib oi adau g m tu r i cu t
de gst", cci - spu n e e l - strnsu e cu sprietu la u n lo c ".
D ar d e v e i n treb a de ce se n treb u in ea z aceste substane
i n u m a i acestea, care su nt p ro p rie t ile lo r n ev zu te , nu i se va
rspu n de dect cu o slab m icare d in u m eri.
C o rn o vea n u l te p rivete ch iar n ed u m erit; el, n iciodat nu i-a
pus n treb a rea aceasta. A a e b in e, aa s-a p o m e n it e l fcnd.
T o a te aceste lu c ru ri, d in ca re n o i fa c e m p r o b le m e , su n t
p en tru el a d ev ru ri e le m e n ta re , a c ror d em on stra re e im posib il
i zadarnic.
8.
C eea ce v e d e ns cu m a re p re c izie stean u l d in C o rn o v a
e scopul p e care-1 u rm rete.
El tie sigur c p en tru v in d e c a re n im ic, n afar de descntat,
n u -i de fo lo s: Ia c-a v zu t la n u n ta asta15 u n u strcat de tt, unu
g re b n o s , u n u strin ? L - o strcat Sam ca. i s-l i dus la t
d o c to r ii i n -a v e a e s-i fac. i s-l i d esc n ta t d e strns i
crticica s i-o i fcu t; cru cea ce a i m a re s i-o i fcu t, f r 'ie l
s-n drepta. N -a v e a s ie strcat aa... O d a t -n tr-o n o a p te, l-o
p lit aa p e cop ch ilu m e u p rin som n . L -a m culcat sntos s-o
trezt la o b u ca'd e n o a p te, -aa l-o gst strnsu-l m are. igne,
nic; n u m a trem u ra s m o a r . Da io degrab, d e-a m u , la V era
ist d-iea; m -a m dus i-a m f cu t crticica. Da p n -n dzu,
p u tea s fie biatu m eu strcat ca o m u is ta !"16.
La cititu l c rticelei se tie dac b o ln a v u l va fo lo s i, o ri nu :
D a c-o ceti de-a dreptu , f r s s -m p ied ice, i trece c o p ilu lu i; da
d ac-o fi s m oa r cop ilu , n u p o a te ceti crticica; s a -n n d u e "17.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

257

C redin a n e fica cita tea n e n d o ie ln ic a a cestor p ro c e d e e se


b a ze a z p e p u te r e a e x t r e m p e c a re c o r n o v e a n u l o a trib u ie
fo r m u le lo r rostite.
P o a te de aceea m o m e n tu l p ercep u t de ei ca cel m a i de seam
n practica cetitu lu i c rticelei, e acela n care se p ro n u n cele 19
n u m e ale A v izu c i: e le co n s titu ie fo rm u la care, rostit, asigur
trecerea p u te rii n tre g i a acesteia la cel ce-a reu it s-i spuie toate
n u m e le u n u l dup altul.
D e altfel, p rin n u m e le acestea cu aspect fo n ic ciudat, al cror
sens e p ie rd u t de m u lt i p e n tru cel ce le p ro n u n ca i pentru
cel ce le ascult, se e x p lic n p a rte i ro lu l de a m u le t p e care
crticica l are n sat.

IV. Concluzii
9.

i acum , d rep t n c h e ie r e , s n c e rc m a n e da seam a dac

distincia p e care o face c o r n o v e a n u l n tre cele d o u fe lu ri de


p ra c tic i d escrise m a i sus c o r e s p u n d e sau nu u n o r d e o s e b ir i
esen iale.
M a i n t i s v e d e m ns ce este cu A v iz u c a ".
A vizu ca , Vestia sau A v e s tia , aripa S a ta n ei" este leg en d a
scu rt" cu m o n u m e te d-1 Dr. M . G a s te r18, spre d e o s e b ire de
le g e n d a lu n g " a S f n t u lu i S is in ie p e c a re B.P. H a s d e u a
d e sco p erit-o n C o d e x Sturdzanus.
D e a ltfel, n A vestia , v e c h e fo rm u l de e x o rc is m d in lu m ea
pgn, m p o triv a d e m o n ilo r care p rim e jd u ia u n aterea i viaa
c o p iilo r m ic i" 19, tra n sfo rm a t n trecerea p rin iu daism , v e d e d-1
P ro f. N . C a rtoja n s m b u rele n ju ru l cruia s-a fo rm a t, n lu m ea
cretin, legen da h agiografic a lui Sisinie, ajuns la n o i n redacia
secolu lu i X V I.
A ceast d in u rm legen d , tiprit fiin d n m ii de exem p la re,
a ptruns a p o i cu uurin n straturile p op u la re, u n d e este destul
de cunoscut; m p re u n cu ea s-a strecu rat i A v e s tia ", care n
C o rn o v a circul azi singur, desprit d e cea dinti.
n aceast p tr u n d e r e a le g e n d e lo r a p o c r ife n litera tu ra
popular, v e d e d-1 Dr. M . Gaster origin ea d escn tecelor la rom n i,
lucru ce se p o a te u o r con stata - sp u n e d-sa - i n literatu ra
p o p o a re lo r sla ve20.

SOCIOLBUC

258

TEFANIA CRISTESCU

A a, A vestia aripa Satanei, le g e n d a care n e in teresea z , a


d e v e n it n B u covin a D escntecu de Samc (A v e s ti )"21, descntec
ce nu este altceva dect tran spu n erea exact a legen d ei. C u prin de
absolut aceleai e le m e n te i n aceeai ordine.
Procesul acesta de tu rn are a le g e n d e lo r n fo n n e le m a i strnse
ale descn tecelor e n direct legtu r cu a n u m ite realiti sociale.
N u treb u ie u itat c nu e m u lt de cnd n u m ru l tiu to rilo r
de carte, n satele n oastre, era cu m u lt m a i m ic: citea u nul, m a i
pricepu t, n tr-o carte v e c h e , n e n elea s de alii, i leg en d a trecea
la c e ila li, la cei in te r e s a i m a i ales, cu m l d ie r i d e fo r m i
a p ro p ieri de ceea ce c o n v e n e a acestora.
i apoi, e vorb a aci i de necesitatea de m en in ere a n u m ru lu i
m u lt m a i m are al descn ttorilor n etiu tori de carte care ineau,
desigur, s nu li se tirbeasc, p rin aceasta, va za lo r n sat: legen d a
cpta n gura acestora fo rm a ritm at, specific n cercrii de a in e
m in te m ai uor i descntecu l era gata.
D a c n C o r n o v a c r tic ic a - c it a n ie " , c u m o n u m e te
A n a s ta s ia G an e - se b u cu r n c d e p r e fe r in a s te n ilo r este
p en tru c, prob ab il, c o n v in e m e n ta lit ii relig io a se a ro m n u lu i
basarabean.
D escntatu l cu a ju to ru l d esc n tecu lu i-fo rm u l nu este dect
u n u l d in e le m e n te le ce c o m p u n u n n tre g g e n de practici, de la
ale cru i le g i g e n e ra le i n ecesa re nu se abate d eloc; e o teh n ic
m u lt m a i sim pl, lipsit d e s o le m n ita te a a p ro a p e re lig io a s a
crticelei, care pstreaz n c m iros de t m ie i m tn ii.
C ele d ou soiu ri de practici, d ep a rte ns de a o fe ri d eo seb iri
e s e n ia le , p re z in t a s e m n ri ce tin d spre a c o p e rire . A s p e c te
c a r a c te r is tic e c e lo r d in t i se a d a u g c r tic e le i. P tr u n d e r e a
reg lem en ta iei n u m erice (crticica se citete de trei ori n trei z ile ),
ca i adaosu l p u r m a g ic al cru cii c e le i m ari, fcut d in slnin i
crb u n e pisat, d o v e d e s c cu prisosin aceasta.
D e a ltfel, d atele n u m e ric e p e care le c o m u n ic m m a i jo s i
au lim b a ju l lor.
n C o r n o v a d e s c n t 15 f e m e i i 3 b r b a i cu a ju t o r u l
d escn tecu lu i p rop riu -zis de strns; crticic fac 2 fe te i 2 flci.
S p e c ia li ti n d e s c n te c u l d e strns su n t s o c o tii d e sat:
Botnria, Svoianca, L ixa n d ra -B a b ii i S piridon G ogic; specialiti
n crticic sunt V eru a i Irim ia lu Ilie Rusu.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

259

i S piridon G ogic este, chiar azi, u n rival de tem u t al Veruei.


M a r e a lu i a u to rita te se b a ze a z p e d a ru l de a sp u n e v o r b e le
a e d za t". E l este, d e a ltfel, sin gu ru l d in sat care m rtu risete
d orin a de a trece peste le g ile ce d eterm in p osibilitatea de facere
a crticelei. P o a te ca p rin el s se re a lize ze , p en tru satul C o rn o va ,
trecerea de la leg en d la u n d e sc n tec-fo rm u l a sem n to r celu i
b u c o v in e a n , de care a m am in tit.

NOTE
1. n articolul de fa am utilizat, n afar de m aterialul cules de mine
(t.C.), m ulte din fiele sem nate de d-1 Ion Ionic (I.I.).
2. Inf.: Artina Botnaru, 25 ani, analf. (t.C.).
3. Inf.: Anastasia Gane, 40 ani, analf. (I.I.).
4. Inf.: Costea Popa, 28 ani, analf. (I.I.).
5. Inf.: Zoia Botnaru (Botnria), 73 ani, analf. (t.C.).
6. Inf.: Spiridon ptiboi (Spiridon G ogic), 40 ani, analf. (t.C.).
Variante ale descntecului s-au cules de la inform atorii urmtori: Ileana
Cheptnaru (Svoianca), 60 ani, analf. (t.C.); Alexandra Cheptnaru
(Alixandra Babii), 50 ani, analf. (t.C.); Zoia Botnaru (Botnria), 73
ani, analf. (t.C.). n afar de cel comunicat de Botnria, toate celelalte
descntece sunt m ult m ai scurte. Botnria spune: la strns zici tot
cuvintele de la spriet, dar am esteci pe Samca cu Sm coiu" (t.C.).
7. Inf.: Costea Popa (I.I.).
8. Inf.: Anastasia Gane (I.I.).
9. Vera Dng, fat nemritat, 33 ani, tie cane ruseasc i romneasc"
(t.C.).
10. Titlul exact: Epistolie a D om nului nostru Isus Hristos ce a trimes-o
Dum nezeu din ceriu". Cartea e scris cu litere slavone.
11. Textul Avizuci a fost cules n ntregim e, sub dictare, de la Vera
Dng, care ne-a desem nat i chipul A vizuci (t.C.). D-1 I. Ionic a
obinut de la Costea Popa o astfel de crticic-manuscris. Sunt dou
foi rupte din m ijlocul unui caiet: pe prima pagin e portretul Avizuci,
iar pe celelalte trei textul, scris cu litere slavone. n sat mai fac crticele:
Ileana Pleca, fat nemritat, 40 ani, tie carte (t.C.) i Irim ia lu Ilie
Rusu, 18 ani, dup in form aia indirect a A rtin ei Botnaru (t.C.).

SOCIOLBUC

260

TEFANIA CRISTESCU

Crticica circul probabil i n alte sate din jurul C o m ovei. Aceasta se


ved e din textul A vizu c i" cuprins pe foile 18 (verso )-2 1 , ntr-uft;
manuscris miscelaneu, cam din a doua jumtate a secolului X VIII (dup
cum socotete d-1 Emil Turdeanu); manuscrisul poart isclitura unui
Iero m o n a h A n to n o v ic i i a fost gsit n tr-o com un apropiat de
C om ova (Ghiliceni). El se afl n posesiunea Seminarului de Sociologie
din Bucureti.
12. Inf.: Anica Poiat, 21 ani, analf. (t.C.).
13. Inf.: Anastasia Gane (I.I.).
14. Inf.: Anastasia Gane (I.I.).
15. E vorba de nunta lui Vasile Roea cu Elisaveta Potlog, care a avut
loc n timpul campaniei m onografice.
16. Inf.: Anica Poiat (t.C.).
17. Inf.: Costea Popa (I.I.).
18. Cf. Literatura popular romn, Bucureti, 1883, p. 3 9 4 .
19. Cf. N. Cartojan, Crile populare n literatura romneasc, vol. I. Epoca
influenei sud-slave, Bucureti, 1929, p. 149.
20. M . Gaster, op. cit., p. 407.
21. Cf. G. Dem. Teodorescu. Poesii populare, Bucureti, 1885, p. 392.
Descntecul e scris de S.F1. Marian.

SOCIOLBUC

Componente magice n viaa spiritual


a rnimii romneti din diferite regiuni ale arii

D esigu r c una
S

r e ' a c e ea. Exist o sp iritu a ii.a le rneasc 5i exis,a

prim u l rnd rnim ii Si pturi,or

deca^

&

"

&

t t

noastra
araneasca.
D eara
ai analiza a stru
rneti,
ncercnd
o sum
s tr ucturii
a u n isspiritualitii
p eie
ak
s cu tm a n e da seam a car^
particip la tradiional,
acesteia i n ce m asura fieca
g
te { i cu n oscu t
E v id e n t c sp iritu a lita tea p o p u la ra n u p o a t ^
^
dect p rin stud,ui
! " f

,1a spiritu alitii obteti

prin S u b u n u rilo r cu llu ra le. m a te ria le i spiritu ale, ale

p o p o n
ru lu
i. ru l c e rc e ta ,d o r d emmo noong roagfie
cio^lo g ic ,^ in iia
cad
^ ^so
r_^
^ te i
con d u se la n o i m ara de P

via a spiritual a o n c f r
constituit din m a n ii

i e

' r o

l S

^ satului - ca fiind

m a g ic o -re lig io a s e , m o ra le,


.lt u r le D ar aceast d iv iziu n e , pe

t m

" ^

n ecesit i m e to d ic e de iucru 1,

SOCIOLBUC

262

TEFANIA CRISTESCU

teren , n u n e m p ie d ic s n e d m seam a c, n rea lita te, n tre


m a n ife s t rile v ie ii sp iritu a le p o p u la re d iv iz iu n ile i d istin ciile
precise sunt greu de fcut, n tre ele existn d o strns i n e n l tu
rat continu itate. C ercetrile n oastre sunt n totd ea u n a n greu n a te
de fa p tu l c via a social n u n e ofer fa p te sp iritu ale izo la te , ci
totalu ri u n itare d e m a n ife s t ri spiritu ale. A s tfe l, e le m e n te le care
c o m p u n via a spiritual a satu lu i (ca i a su b u n it ilo r sale) sunt
n co n tin u in te rd e p e n d e n , a lc tu in d u n to t u n itar, o rg a n ic
stru ctu ra t, n c a re e u n e o r i g r e u d e p r e c iz a t u n d e sf rete
religio su l i n c e p e m a g icu l sau m o ra lu l de e x e m p lu . A ceasta ine
de a ltfe l de fap tu l c, n m e d iu l v ie ii noastre rurale, m an ifest rile
sp iritu a le n u n e a p a r ca n ite p re o c u p ri te o re tic e : re lig io a s e ,
m o ra le etc. ale o a m e n ilo r. S ten ii n otri nu triesc n ic i religia,
nici m ora la , n ici arta ca p e n ite realiti a u to n o m e o ri ca p e nite
d o g m e rigid e i abstracte. Ei le triesc viu , co n cret n o b ic e iu rile "
m o te n ite d in b trn i, o b ic e iu ri n care to a te aceste fa e te ale
spiritu alu lu i: relig io su l, m a g icu l, m o ra lu l etc., p e care n u m a i o
a n a liz abstract le p o a te d is tin g e , a p a r m p r e u n n u n ita te
in destru ctibil i organ ic.
T re c n d n s p e s te a c e s te d ific u lt i, p e ca re d e a ltfe l le
n t m p in nu n u m a i stu diu l v ie ii spiritu ale, ci stu diu l oric ru i
a ltu ia d in tre d o m e n iile s o c ia lu lu i, n c o m u n ic a re a de fa n e
p r o p u n e m s s t ru im asu p ra u n e ia d in tr e c o m p o n e n t e le de
se a m a le s p ir it u a lit ii n o a s tr e r n e ti i a n u m e a su p ra
m agicu lu i.
n tre categoriile de m anifestri co m p o n en te ale v ie ii spirituale
r n eti p e care le - a m e n u m e r a t m a i sus su n t u n e le n care
tradiionalul este ev id e n t m a i bin e pstrat: cele m agico-religioase,
etice i n bun parte cele artistice de exem p lu . Acestea reprezint
stratul prim ar, o rig in a r al spiritu alitii rneti, cele n care se
pstreaz m ai bin e pecetea sufleteasc a n eam u lu i nostru. U n loc
de seam n estura acestui strat prim ar al spiritualitii noastre
rneti revin e m agicului. Acesta este reprezen tat n satul nostru
rom nesc printr-un n u m r m are de credine i practici superstiioase
bine nrdcinate n viaa spiritual a o a m en ilo r (m ai cu seam a
fe m e ilo r), credine i rituri ce constituie n bun parte zidu l cel m ai
pu tern ic de aprare n faa cu ren telor tiin ifico-in ovatorii care v in
de la ora, tinznd s destram e viaa spiritual original-rneasc.

SOCIOLBUC

D e s c n t a t u l n C o r n o v a

263

B a s a r a b ia

Faptul acesta ns este departe


prim itiv, total n e e v o l u a u ^
^
noastre au intra. d m .n u lte punctet de v e d e r ^ ^

v rem ilor
^

nfaorm
i, eecu
d rep
descu
cele
l si tpca
ito re
l om
r a
o r ,g ,n a i A st e l Drocesu
p m c u l de
^ oren
^ ^ (izare
[j a
a in v a d a t n u n u m a i lu m e a v a
v a lo r ilo r spirituale. O raen izar

se resim te (n schim bri


p

de lim b a j, d e costu m , de
etc. C r e d in e le i p ra c tic ile m a g

in teresa n t p a ra lel d e c e le r
e
a n u m ite d o m e n ii-c o tlo a n e ale v ie i
s-a pstrat m a i cu seam a n
a stfel de d o m e n iu , c o m u n

cre(jin e tiinifice,
.

'

n e o r i n
n c v ji. su n t

spiritualitatea m agic
v re m U o r n oi. U n

a e l o r n o a s tre , este cel al


r
it stpnete cu m ult

v in d e c rii bolilor, cand n esigu

P U t e r e sufl^ le^

in e x p rim a b ila ta n e. A

8S

p e n tru m u lta v r e m e p e p ri

in te rv in e i azi cu adnc i
S
de a ltfe l s rrnie nc
^ m in te a o a m en ilo r,

Dracticile m a g ic e nu se

sp iritu a le

d ec t d e o c d ere m

d esu etu d in e a c re d in e lo r 5* P p ^ j ^ e ^ p r a r t i c i cu substrat


n m edicaia magica, e drept ca c r e m m e ^ ^
^
su perstiios m e r g fo a rte ades

n e c d e r a n ilo r n o tri

p r a c tic i d e n a tu ra re lg ^d u r i de cele m a i ciu date person aje


a m in tesc fo a rte adese
sim e s u {e rin ele pe
- Pe ^ a j c a D o m n u u
ce a c a r ^
^
g ^
^ k
care o m u l sau a n im a lu l le are

^rum()S descn tec cules de

V o m da m a i Jos sP re x e i" P

r / e

"

ju cleu i N sud. E u n u l dm

"

acestea sterpe, fr p ic de lapte. Iata-1.


S -o lo a t F lo n a
D in grajd,
D in ocol,

SOCIOLBUC

vacilor-, lsn du -le pe

TEFANIA CRISTESCU

264

n d ru m o ieit
Piste sate o v jit.
N im e - n lu m e n - o a u z t-o.
N u m a M a ic a D o m n u lu i,
D in P oa rta C e riu lu i
P e scar d e cear s-o cob or t
Cu F loria aa o grit:
- C e te c n i2, F lori m n d r i fru m o a s ?
Ce te d u leti? 3
- C u m nu m - o i cnta, M a ic Sfnt?
C u m nu m - o i d u li?
C de d im in ea m -a m sculat,
La pu n e m -a m p lecat.
i m -a m aflat:
D e co a rn e legat,
D in p ic io r u rm luat,
D e -a m n d o u -m p ie d e c a t ,
R u strpit i stricat.
i m i- o ieit m o r o ile
B o rc o ile
n a in tea m ea :
Vilu m i 1-o-ndeprtat,
D on ia m i- o vrsat,
L a p tele i m a n a m i l-o luat,
Stearp m - o lsat.
- Tu, F lori m n d r i fru m oas,
N u te cnta
N u te d u li
C d e c o rn u ri te -o i lua
La F n tn a lu i Io rd a n te -o i adpa,
F ru n z g a lb e n -i cina,
D u lceaa
i m an a
i la p tele
i s-o-n tu rn a :
Gros ca aluatul,
D u lce ca m ierea ...
N ea, F lori, n ea, n ea !

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

N u te strig p e tin e ,
Strig la p te le tu,
U n tu tu,
G ro tio ru 4 tu,
D u lceaa ta
i m an a ta.
D e : i n m u n te ,
Sub m u n te,
D e -i n deal,
Sub deal,
D e -i n ap,
Sub ap,
D e -i n lunc.
Sub lunc,
D e -i n pru ,
Sub pru,
D e -i n crare,
Sub crare,
D e -i n apa cea m a i m are,
S v ie m n d ru i v rtos
Cu a ju to ru lu H ristos!
D e -o rm as p e u n e -a i um blat,
D e -o rm as p e u n 'te -a i punat,
Tot s v ie m n d ru i v rtos
Cu p u terea lu Cristos
D e -i n cru cea u liei,
D e -i n g le ile o ilo r,
D e -i n d o n ie le fe m e ilo r,
D e -i n o a le pu s s se' p rin d,
D e -i n p o d i o r astupat,
D e -i n fe d e le n fu n d a t,
Iar s v ie m n d ru i vrtos
Cu a ju toru lu H ristos.
C al altu ia n u -m i treb u ie
N ic i ct i-u n fir de m ac,
n patru despicat.
N u m a i, F lo ri , al t u 5
C t l-ai c eru t d e la D u m n e z u !6

SOCIOLBUC

265

266

TEFANIA CRISTESCU

D es c n te c e le d e fe lu l c e lu i d e m a i sus, n care este in v o c a t


u n p e r s o n a j r e lig io s d e m a r e im p o r t a n c u m e s te M a ic a
D o m n u lu i, prim esc p rin chiar fap tu l acesta - n m in tea popular o ca lita te n p lu s7.
A p o i nu tre b u ie u ita t n ic i fa p tu l c i te h n ic a tiin ific e
a l tu ri d e c re d in e le i p ra c tic ile m a g ice: d o v a d n u m e ro a s e le
p la n te, p e care cercet rile m e d ic ilo r le-au d o v e d it a co n in e reale
p rin c ip ii vin d e c to a re .
n m ed ica ia m a gic ns e de n et g d u it fa p tu l c pen tru
sten ii notri fora v in d e c to a re real o rep rezin t ns gestul i
fo rm u la . Eficacitatea v in e d eci p en tru ran n p rim u l rnd de la
p ro ced eu l magic. Iat, de exem p lu , sem n ificativele cu vin te ale unei
btrne din satul Drgu, ju d e u l Fgra: Eu a m v zu t m u lte i
a m u m b la t i p e la d o fto ri. Da lucru b oressc (fe m e ie s c : adic
leacu rile i descntecele fe m e ilo r ) la e, s tii. Dac e o m u l beteag,
s te duci s iei ap d in n o u izvo a re... (i descrie p ro c e d e u l m agic
al vin d ec rii prin scldtu ra" de larg rspndire n satul Drgu).
N u tr e b u ie d e s ig u r u ita t fa p t u l c la te h n ic a p o z it iv ,
e x p rim n d o a titu d in e m a i tiin ific n faa lu m ii, n eleas n
cau zalitatea ei n atu ral, p a rticip n g e n e ra l - n satele noastre cu m a i m u lt p ric e p e re i n e le g e r e m a i cu seam brbatul, pe
care coala, serviciu l m ilita r sau p e re g rin rile d ep a rte de sat l
sustrag c e v a m a i m u lt s p iritu a lit ii tra d iio n a le a satului. Nu
p u te m ns spu ne c teh n ica p o z itiv este n ecu n oscu t fem eilo r.
A l tu ri ns de teh n ica p o z itiv , teh n ica m agic i are rostu l ei
n c b in e d e fin it n v ia a social de azi a satu lu i n sotru . Dac
tehnica tiinific a cio n ea z asupra fo r e lo r n atu rale, cea m agic
e inut s a c io n e ze asupra fo r e lo r su pran atu rale care in te rv in
cu rul lo r in e v ita b il n lu m e. O p e ra iile m a g ic e n t resc astfel pe
cele tiinifice, m p ru m u t n d u -le acestora o for n plus.
C red in ele i p ra cticile m a g ic e - m a g ic u l d eci - rep rezin t
astfel o co m p o n e n t real a sp ritu alitii sa telor n oa stre de azi.
El m brac ns n cad rele fiec rei regiu n i i u n e o ri chiar n fiecare
sat fo rm e oa recu m a ltele, a v n d d e fieca re dat a n u m ite colu ri
ale v ie ii sociale n care s-a pstrat m a i cu seam i n care l
regseti ad eseori sub fo r m e a p roa p e pu re. Spiritu alitatea m agic

SOCIOLBUC

D escntatul n Cornova

B a sa ra b ia

267

p o a te d ife ri astfel de la re g iu n e la reg iu n e 5i u n e o ri. n cadrul

a
1.

n satul C o rn o v a (ju d e u l O rh e i) d in Basarabia, cercetarea

noastr din vara an u lu i 1931 n e -a fcut j m f


^
e angajat n tr-u n destul de v d it proces de ra e m za re . acesu
m e n in e m a i m u lt la suprafa, lsnd ap roap e c o m p le t n calte

: s

; ^

n g e n e ra l s fac b in e le

2 ^

s v in d e c e d e c a l a ,

t k v i n e n s a tu T a c ^ s ercnd P re.eraP, al itn a g in a f.e i p o p u la re .

d ru m u lu i -apa ce-ca can s-a dus a dau

fa dnsa,

m
om

onul

s ^ ie ^ ^ d n s a ^ u d e c a t , ap-1 u a je cu grebla. P e-a ei

care-s d u m an ii lo r api i m p in e cu a p oiu

SOCIOLBUC

268

TEFANIA CRISTESCU

2. Este interesant c la distan foarte m are de C o m o v a , n satul


Runcu (ju d eu l G o rj) din O ltenia gsim aceeai atm osfer super
stiioas, m agicul intrnd n com pon en a spiritualitii acestui sat cu
elem en te vdit asem ntoare celor din C om ova . Aceeai team de
farm ece13 ce face s se b rodeze poveti de necrezut n ju ru l agenilor
m a gici foti sau actuali. A p o i, descn tece n u m ero a se, de m u lt
frumusee. Ceea ce este caracteristic satului acestuia din acest din urm
punct de ved ere este faptul c chiar descntecul de deochi, care n
m ajoritatea satelor noastre e un descntec n faz de vulgarizare, pe
care-1 tie oricine, adeseori chiar i copiii, e n satul R u nc un descntec
aparinnd u n or specialiti. Form ula e lung, cu m u lte ntorsturi
poetice. D eochiul este o boal foarte tem ut n satul Runc.
3. i a ju n g e m a cu m la satul D rgu (ju d e u l F gra) d in
regiu n ea de v e c h e i au ten tic via rom n easc a rii O ltului,
asupra cruia v o m strui m a i m ult. Cercetarea noastr am nunit
d in vara anului 1938 n e -a fcut s v e d e m c m agicu l intr aici ca
e le m e n t foarte de seam n structura spiritualitii satului.
C r e d in e le i p r a c tic ile m a g ic e se g sesc n s g ru p a te n
D rgu p rin e x c e le n n ju r u l u n u i alt cen tru d e via social i
a n u m e n ju ru l p r e o c u p rilo r gospodreti.
n Drgu, sat cu p m n t p u in i n e ro d n ic , n care totui
oam en ii sunt n e v o ii s triasc n p rim u l rnd din agricultur, viaa
o m u lu i este supus im p e ra tiv u lu i g ra v al m u n cii. P reocu p area de
seam a o a m e n ilo r d e a ic i este g o s p o d ria lor, p ro s p e rita te a
acesteia. D ar aceast con tin u p reocu p are de soarta gosp od riei lor
nu hotrte n u m a i n trea ga activitate eco n o m ic a o a m e n ilo r de
aici, ci ea d e te rm in , p tru n d e i c o lo re a z i n tre a g a g a m a
activitilor spirituale ale acestora. P reocu prile lo r religioase, etice,
artistice, tiinifice au toate acelai o b iectiv esenial: gospodria.
Aceast spiritu alitate drguan, cen trat n p rim u l rnd i
esen ia l n ju r u l p r e o c u p r ilo r g o s p o d re ti a m d e n u m it-o de
aceea sp iritu alitate d o m e s tic ". N o ta caracteristic i v in e ns
a cestei sp iritu aliti to c m a i de la n u m e ro a s e le c red in e i practici
m a g ic e de larg circu laie n sat. P u te m spune astfel c n e a flm
de fa p t n faa u n ei spiritu aliti m a g ic o -d o m e s tic e .

SOCIOLBUC

D e s c n t a t u l n C o r n o v a

D ,a gu r p t %

S l

269

B a s a r a b ia

t i, e T c S e f ^

s p iritu a lit ii m a g ic o - d o m

w t u r cu copilul nou-nscut,

P credinele

n legtur

ce repreztnta u n v n to r bra
'
susintor al gospodriei
cu d r u g a n a 1 , a n im a lu l prin excelen a
t
sunt fo a rte
drguene. C redin ele i

s nu {ie pocit de m iestre"

num eroase: ele tm d sa a p e i - P


l "
^

=
^

S
: ^

^
^

u
p

g cntnd prin vzd u h i care

e , m

e i a

pocit, s nu i se fu re laptele etc

u
,

: s

S S e Js

l i e

j ^

cu

n aralel in teresan t cu cele

drugana ftat ofer de


n legtur cu femeiai nou-n

"

tur cu d ru gan a p rivesc

credinele 5i ritu ri* m a g ,


sntatea acestu i a n im a .

^ vielul e terii s nu fie .pocit",

nu t se (ure |.clc,

f l e c a i e e l e m e n t al g o s p o d r i e i c e r e r itu a l

I a v ^ m ritu ri p e n t r u c o n s t r u c ia i a p r a r e a c a s e , ca
m a g ic special: a v e m rit
p
p en tru sntatea o a m e n ilo r
si a c e lo r la lt e c l a d m d m cu:rte

i a n im a lelo r, ritu ri p e n tru

m u r, pen ^

b u n u l m ers al tu tu ro r e u n

SOCIOLBUC

^ ^

- ex tra _ in tra-casm ca15.


spiritualitatea m agico-

270

TEFANIA CRISTESCU

este ca preocuparea de soarta econ om ic a gospodriei nu transn*,


m im a , ,n toate c ,e d i ,e le si g estu rile m ru n te d e tie m re z ce S
la apararea ftecruia d in tre e le m e n te le m o rfo lo g ic e ale a c S t e k
pintualitatea aceasta m agico-d om estic o regseti si |a baza c e le doua c e re m o n ii d e seam , d e n f ,i,a re religiosa! ^a se d e s f s ^ a

" n ^ L m X t S e a " r' Znan,e

sa" ,ui

face ^ d ^ ^ ^ d t o ^ r ^ T s c ^ ^ a f c e r e m o n t f m a g k gosp od resc


are dei^ m a i sim plu i d esfu rn du -se n u m b ra celu i dinti
e bu cu ra m ea d e toat g rija m in u io a s i a ten ia o a m e n ilo r '
G estu rile m a g ice v ize a z cu aceast oca zie n p rim u l rnd b in e le
s p o ru l

n o u g o s p o d rii care se v a fo rm a i n u m a i ta n g e n tia l

m u l,u m ,re a su fleteasc a o m u lu i n sine, d e L 5a , d e g o s p o d a ie


Sunt aici ritu ri m a g ic e m e n ite s asigu re c m ireasa va aduce
n o ro c ,n n ou a g o sp o d rie, c ea va c o n trib u i la s p m u U a m i M
eVc o lm a ' C' C P li T i?' d a V M n
a n S " p S ri
r e c o lte , m sp ecia l d e c n e p , cea att d e n s e m n a t n via ta
e c o n o m ic a a g o s p o d rie i d r gu en e etc.
n m o rm n ta re a ea nsi, aceast c e r e m o n ie d e la c rim i si
b o cete, c u p rin d e a l tu ri de asp ectu l e i d u ios g e s tu rile m a T ice
m ru n te de seculara o rig in e i n elep ciu n e, pstrate i execu tate
cu gnja alaturi de riturile religioase i m en ite apere p rosp erita te!

sp o ru

a c e l e i a i g o s p o d r ..

pe

p k carea

sP f e

m o rtu lu i o p oate am en in a.
r i t u r i ^ ? T f eCOn m ice ntregj a gospodriei cere cu ocazia m orii
un speciale foarte sem nificative i care trebuie s fi fost odinioar
cu m ult m ai num eroase dect azi. D m a id un singur exem plu- dup
e m oare om ul, i se ia msur cu a, c dac-o fost n orocos de c e v !
(dac-o fi avut naroc de porci, de vite ), toi porcii i toate vitele m or".
4 - M agicul, com ponent de seam a spiritualitii satului Dreus
imbraca fo rm e oarecu m n ru dite n cellalt sat t r a n i S e ! n de S
a m io r 1934 i 1935 n e-au ajutat s p rin d em n acest sat p rim ele
ele m e n te ale u nei spiritualiti m a gico-d om estice, p e care le-a m
regsit aa de perfect organ izate n satul Drgu.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

271

n satul an, c re d in e le i p ra cticile m a g ice v ize a z , ca i in


D r gu , n p r im u l r n d s n ta te a a n im a le lo r d e m u n c i a
co p ilu lu i m ic. O ric t de a s em n to a re ca structur spiritual m
gen era l, i d in p u n ct de v e d e r e al c o m p o n e n te i m a g ice n special,
n tre cele dou sate exist to tu i deoseb iri.
n satul Drgu, preocuparea de soarta econ om ic a gospodriei
este aa de puternic, n ct se resim te pn i n aspectul fo rm u lelo r
m agice: descntecele, de exem p lu , sunt aici scurte, tipizate, socotite
ca neeseniale, gesturile i ob iectele m agice reprezen tn d esenialul.
n an n schim b, a m n t ln it cele m a i fru m o a s e d escn tece
d in toa te satele p e care le -a m cercetat pn acu m . D escn tecele
de dragoste, in e x is te n te a p ro a p e n D rgu, fa p t ce adau g o n ot
n plu s s p iritu a lit ii a c estu i sat, su n t n satu l an de fo r m e
va ria te, de lu n g im i i fru m u s e i n e b n u ite

C ele cteva aspecte ale spiritualitii m agice d in cteva sate


rom neti, pe care le -a m prezen tat n rndurile de m a i sus, n e arat
c de fapt credinele i practicile m agice sunt nc v ii m satele noastre.
Interpretrile foarte variate ce se dau practicilor m agice n e arata ca
acestea nu sunt n u m a i sim ple supravieuiri, transm ise prin tradiie,
ci c ele sunt fapte v ii care se schim b i u n eo ri se nasc chiar sub
och ii notri. D e credina n eficacitatea acestora s-a con vin s desigur
oricine a stat de vo rb cn dva cu ranii satelor noastre.
D ei a m ajuns s n e le g e m c p o rn in d n u m a i de la spiritual
n u p u te m s n c h e g m im a g in e a c o m p le t a s u fle tu lu i u n u i
n ea m , s o c o tim totu i c o an a liz n acest sens a sp iritu alitii
p o p u la re n gen era l, ca i a fiecreia d in tre c o m p o n e n te le acesteia
n parte, este absolu t necesar.
A s tfe l sim pla cu n oa tere n sine a c re d in e lo r i practicilor
m a g ic e nu este de m a re folos. A c e s te a prim esc v a lo a re de abia
p rin legtu ra n care sunt cu o rg a n ism u l n e a m u lu i. D m a p o ia lor
treb u ie cutat su fletu l n e a m u lu i n ostru , n cadru l cruia desigur
c e le tre b u ie s aib i u n rost. N u m a i n e le s e astfel, ele p ot
con trib u i la red area p o rtre tu lu i spiritual al n e a m u lu i nostru.
P r iv ite d in a cest p u n c t d e v e d e r e , c r e d in e le i p ra ctici e
m agice, socotite a d eseori de ctre oren i d rep t cred in e i practici

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

272

dearte, corespund u n o r a n u m ite necesiti sufleteti perm an en te,


n d e p lin in d ch ia r o a d e v ra t fu n c ie social n ca d ru l sa telor
n oastre. n tr-a d e v r p o a te c aceste c red in e i p ra ctici m agice,
ce n to v r e s c n u m b r n tr e a g a te h n ic p o z it iv , n tr e in
credina tare n reuita s fo r rilo r o m u lu i, atu n ci cnd totu l a fost
n d ep lin it dup rostul n e le p t al strbunilor, p recu m i m a re parte
d in o p tim is m u l ro b u st ce c a ra c te rize a z p e ra n u l n o stru de
p retu tin d en i. F a p tu l acesta se c u v in e s fie cercetat n am n u n t.
D ar credinele i practicile m agice m ai ndeplinesc i un alt rol
de seam n viaa social a satului nostru. Ele reprezint m ijlocul prim
i esenial de com unicare spiritual a m em b rilor aceluiai sat. Satul
ntreg com unic m ai cu seam p e baz de tradiie superstiioas. i
aceasta n toate ocaziile: de la grupurile strnse dum ineca sau n zile
de srbtori n faa porilor, pn la eztorile de iarn, ori grupurile
strnse cu ocazia m arilor cerem on ii ce brzdeaz viaa satului. Satul
nostru se simte astfel solidar prin aderarea la acelai sistem de credine
superstiioase care se im p u n tiranic indivizilor, dincolo de puterile lor,
cu fora nevzut a unei fataliti.
P en tru satul D rgu este e x tr e m de sem n ifica tiv , d in acest
p u n ct de v e d e re , a d era rea satu lu i n treg , ca a u n u i sin gu r om , la
team a d e aceleai fiin e su p ran atu rale, m ie s tre le " care p ocesc
o a m e n ii, lu n d u -le g ra iu l sau o lo g in d u -i.
C aracteru l u n ita r al sp iritu alitii satului D rgu l p o i citi
astfel i n u m a i n fa p tu l c aici to i o a m e n ii, b trn i i tin eri, i
vo rb esc ap roap e n acelai fe l despre aceste m ie s tre ". E le-i sunt
n f ia te a d eseo ri n u n u m a i cu trstu ri a p ro a p e tip iza te, dar
u n e o ri chiar cu aceleai cu vin te, ce-i fac astfel im presia c circul
cu rigid itatea lu c ru rilo r m a teria le.

N O E
1. N u m ele vacii.
2. Plngi.
3. Vaiei.
4. Smntn.
5. Adic laptele Floriei.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

273

6. Inf.: Cristina Sas, 43 ani, tie carte (an, jud. Nsud).


7. Vezi volu m u l Incantations: Chants de vie et de m ort, de M an a Holban,
Bucureti, 1937.
8 Vezi A. Golopenia. Aspecte ale desfurrii procesului de oraemzare a
satului Cornova , A rh iva " X (1932), nr. 1-4, p. 544-572.
9 Vezi tefania Cristescu, L'agent magique dans le village de Comova-Bessaiabie,

Arhiva" XDI (1936) p 119-137; Practica magic a descntatului de strns in


"satul Cornova, Arhiva" X (1932), nr. 1-4, p. 371-380 i Frecventa formulei
magice n satul Cornova, Sociologie romneasca" I (1936), nr. 4, p. ii-1 8 .

(Toate aceste articole sunt reproduse n cuprinsul volumului de faa, nota


editoarei).
10. A.
11. A doua zi.
.
12 fa f Agafia Anton Purcel, 38 ani, analfabet, mazil (Cornova, jud. Orhei).
13. Vezi Dochia Ioanovici, Consideraii statistice asupra vrjitoriei satului
Runcu, A rh iva " X (1932), nr. 1-4, p. 360-370.

14. Bivolia.
. .
.,
15. Vezi tefania Cristescu-Golopenia. Gospodria n credinele i riturile
magice ale fem eilor din Drgu-Fgra, Bucureti, 1940.
16* Vezi tefania Cristescu. Cum descnt de ntors A n a D a m la din satul
an, Sociologie rom neasc", I (1936), nr. 5, p. 36-39 t Descntec de
dragoste i joc, S ociologie romneasc", I (1936), nr. 4, p. 18.

SOCIOLBUC

Chestionarul pentru studiul credinelor, practicilor


i agenilor magici n satul rom nesc

El a fost lu crat de n o i p e baza e x p e r ie n e lo r d e cerceta re la


te re n i de red actare a m a te ria lu lu i cules cu aceste ocazii.
A m n u n te le p riv ito a re la in fo rm a to ri n e-a u p erm is o analiz
sociologic a ro lu lu i a g e n tu lu i m a g ic n via a spiritual a satului
basarabean C o rn o va (c o m u n ic a re p rezen ta t de n o i C o n gresu lu i
In te rn a io n a l de S o c io lo g ie care a a v u t lo c la B ru x elles, n vara
a n u lu i 1935).
A t t p en tru c o n tin u a re a a cestu i studiu, ct i p e n tru alte
categorii de p ro b lem e p e care ch estion aru l de fa le urm rete,
n e -a r fi b in e v e n ite r sp u n su ri p re c is e d in ct m a i m u lte sate
r o m n e ti. N e g n d im n a cest m o m e n t la to i in t e le c t u a lii
b in evoitori ai satelor noastre (preoi, nvtori, studeni) care n e-ar
putea ajuta n m u nca noastr. C h estion aru l e m p rit n capitole:
A I, A II, Bl, CI, DI, EI. N i se p o a te rspunde i n u m a i la an u m ite
capitole sau chiar n u m a i la u n u l singur. (R spunsurile v o r trebui
ins s c o m p le te ze to a te n tre b rile u n u i ca p ito l). O rice n o ta re
treb u ie s fie rezu lta tu l u n e i a n ch ete p erso n a le n sat. La orice
rspuns, orict de scurt, va trebui s se in dice n u m e le celu i care
l-a dat. (N u m e, p ren u m e, vrst, tiina de carte, locu l de o rig in e ).
P e n tru in fo r m a t o r ii n s e m n a i, d e s c n t to ri d e seam ai
sa tu lu i, se v o r c o m p le ta d a te le m a i a m n u n ite , in d ic a te n
ch estion a r sub A .I. Nc. 1.
M u lu m in d p en tru e v e n tu a le le rspunsuri (e le se v o r trim ite
la B ib lio teca S em in a ru lu i de S o c io lo g ie - F acu ltatea de F ilo s o fie
i L ite re - B u cu reti) n e b u cu rm s c re d e m c acest ch estion a r
al n ostru va servi p o a te i a lto r cercetri la teren .
M anifestri spirituale
C h estion ar p en tru studiul cred in elor, p ra c tic ilo r i a g e n ilo r
m a gici n satul rom n esc.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova
A.

B asarabia

275

I.

1. Ce d escn ttori triesc acu m n sat?


Observaie general: Se v a n o ta p en tru fieca re descn ttor: a)
N um e, Prenum e, Porecl (sau cu m e n u m it n sat ch iar dac nu are
p o r e c l ), b ) Vrsta. E sntos? In fir m ? c) tie sau n u ca rte? d)
E sim plu ra n ? Om de neam ? igan? E vreu ? Srac? Bogat? D e ce
religie este? e ) U n d e s'a nscut? f) A fost n v r e u n lo c d ep arte de
sat? n v r e u n ora? g ) Cu ce se ocu p ?
2. C are sunt descntecele p e care le tie? C te? (S e v o r indica
cu n u m e le lo r d in sat). n ce descntec e m a i cu seam el renum it
in sat?

3. D e s c n t e l n tr'a d e v r n sat sau tie n u m a i f r sa


d escn te? tie el ch iar u n e le d escn tece de b o li ce nu se cunosc
aici n sat? (D e la cin e le tie?)
4. D e la cin e a n v a t s d escn te? D e la p rin i? B u nici?
D e la o a m e n i d in sat? D e la iga n i? Sau de la o a m e n i de aiurea
care au trecu t n t m p l to r p rin sat?
L e -a n v a t p o a te d in cri? P e cin e a au zit citind i cnd?
(M a i de m u lt? M a i de cu r n d ?)
5. C el de la care a n v a t d escn tecu l i l-a spus n secret?
Sau fa de alii? n tim p u l v ie ii? Sau p e p atu l de moarte?^
tie p o a te d esc n tecu l d in fu ra te " de la alii? Sunt n sat
d e s c n t to ri ca re n u v o r s s p u n " i a lto ra i care m o r cu
d escn tecu l? Sunt n sat d escn tece care se m o ten esc n u m a i n
neam ?
^

6. Ce caliti treb u ie s aib cel care descnt m tr'a d e v a r m


sat? B tr n ? N e c s to rit? V d u v ? C o p il? C u ra t? n a in te de a
descnta: Se spal? Se p rim e n e te ? Se roag?
7. A r e descn ttoru l n c re d e re n p u terea d escn tecu lu i su?
D e u nde, crede el, c v in e p u terea acestuia?: D e la v o r b e le spuse?
D e la o b ie c te le p e care le n tre b u in e a z ? D e la D u m n e ze u ? De
la o alt p u te re n e v zu t ?
.
.

8. C e cred o a m e n ii d in sat (ca re nu tiu s d esc n te): are


d escn tecu l v r e o p u te re ? Se duc e i cu n c re d e re la descnttor?
Se cu nosc cazu ri de v in d e c ri de o d in io a r ? Su n m u lte cazuri
de v in d e c ri acu m n sat?
9. C t se p ltete n sat p en tru descntat: n b a n i (cam cat),
n a lim e n te (fin , ou etc.), h a in e? etc.

SOCIOLBUC

2 76

TEFANIA CRISTESCU

Se7 1 1

5 tiu ei sa faca i fa rm e c e ?

M a e s tre ? U r s i t o a r e ^ D r a c ? ^
n u m e le acestora? Se srmn aim

de rau? -

n e v z u te ? Exist
' -

Sau n u sa sP ui

de drac, lucru s m ' ) etc ^ a re . n T 6 f ^


' r? (D e e x ' n ^
semne? D ar despre vise?
"
C n u m e ? Ce cred ei despre
e i E m

e t in e ^Te t u P

" " e * * S S? u i? *

Vorbele de blestem au p u te re m a re? Ca


^
de blestem cele m a i g r e le ? A le cui v o rh H m SUnt'
(a le ru d elo r; p r e o t u l e tc ^ ? T ^ e ce?

ce

S le SpUi?
S3t' vorbele
SUOt ^

face, to sit, ^anumite fa rm ece" ca s I r e sc ' 1 ^


^
Se dU
etc ? c * c
- l i I l c ce ca sa creasca fru m o s arul, cneva
fru m o i arb orii d to p d u re " s f f
fa c e i

g ~dJ n ' z a r z a v a tu rile ? S fie

sa,

cu n u n a? (D escriere a m n u n it ).

C daC a sau

^ S u n t n sat o a m e n i, d e c a re se a u d e rS c t i
c m p u lu i sau a vitrlnr's
^

la m <*na

au o ch i ru? C are d e o a c h e ? D u p ce se cu n osc C n m 31 6111


m sat? D e ce d e o a c h e ? (D in ce ca u z ?) Ce treh,
r n u m esc'
ap eri d e aceti o a m e n i ri?
'
treb u ie sa faci ca s te
P l o a / a l e t . 3UZit d *

V rbC S3U fapte Care s P oa t op ri vn tu rile,

j u d e c m f 3UZit d dC V rbe SaU fap te c a re '* ajut s ctigi la


S

ca s
D a r ca s fac albinele m ult m ( e ,

m u lti? D ar
furc c,n' va S, P " ?

SOCIOLBUC

ncur - ' a ?

Descntatul n Cornova - B asarabia


20.

277

M e s e ria ii d in sat tiu e i a n u m ite v o r b e sau fap te ca s le

ias b in e lu cru l lor?


C e se fa c e , cnd se construiete o cas, ca s n u se d r m e
zid u rile sau s n u m o a r c in e v a d in ai casei, n d a t ce aceasta va
fi term in a t ? Se n g ro a p c eva la temelie sau sub p ra gu l casei? Ce
se tie despre arp ele d in te m e lia casei?
21 C e se au d e d in b trn i c e bine i ce se au d e c nu e bine
s faci la: Sarcin, Botez, N u n t , n m orm n ta re?
Se v o rb e te n sat de o a m e n i care tiu face, n aceste cazuri,
fa rm e c e care s fac bine sau m a i cu seam ru, copilului, lehuzei,
miresei, m irelu i, sau celor care rm n dup m ort {soia, copiii, rudele
e tc .)? C e a n u m e se au d e c se p o a te fa c e ? Cu ce a n u m e ob iecte?
(C u scldu de la m o rt? Cu p r d e la m o rt? etc.)
Ce trebuie s faci ca s te fereti de acetia, n asem enea cazuri?
22. Ce se aude din btrni ce bine sau nu e bine s faci la u n ele
srbtori p e care n u le in e biserica? (D e ex . la Plie, la A rm in d e n i
etc.?) D ar la srbtorile p e care le in e biserica? (n aju n de A n u l
N ou sau de Crciun etc. fac fe te le v r ji de dragoste? Care sunt acele
vrji? (D escriere). Ce e bine i ce nu e bine s faci n Sptmna M are?
n an u m ite zile m a ri? D ar L u n ea ? V in erea ? D u m in eca ? etc.
B.I.
23. Care sunt d escn ttorii satului, care au m u rit nu de m u lt
i de care satul i m a i ad u ce n c a m in te ?
Se va nota cu preciziune tot ce se spune n sat n legtur cu acetia.
C u m erau p o re c lii? n ce d escn tece erau ei re n u m ii n sat?
tiau ei s fac i fa rm e c e ? C e a n u m e fa rm e c e ? C in e era m a i cu
seam re n u m it p en tru aceasta?
24. M a i au ru de, acu m , n sat? A cetia i m a i adu c am in te
cte ceva d in cele p e care le tiau cei m o r i a cu m ?
C e a n u m e au n v a t d e la acetia?
C in e m a i tie fa ce acu m , n sat, fa rm e c e ?
25. D e ce fa rm e c e se te m m a i cu seam o a m e n ii din sat chiar
fr s tie cine a n u m e d in sat m a i tie sau poate face?
C .I.

26. Ce descnttori ren u m ii sunt n satele ap rop iate (d in ju r)


la care m e rg o a m e n ii d in sat p en tru v in d e c a re de a n u m ite b o li?
F a rm ece de d ragoste? F a rm e c e de d esp rire sau a p ro p ie re n tre
soi? F a rm e c e de ju d e c a t ? etc.

SOCIOLBUC

278

TEFANIA CRISTESCU

E n u m era rea c a zu rilo r n care p e rs o a n e d in satul cercetat au


m ers n satele d in ju r p e n tru descn tece sau fa rm ece. P e n tru c a re
descn tec sau fa rm e c a n u m e ? Se m e rg e des la acetia?
27. O a m e n ii d in sat au n c re d e re sau se te m m a i m u lt de
acetia dect d e cei d in satul lo r? D e ce?
28. Ct li se p ltete c e lo r d in alte sate? n b an i? n a lim en te?
29. A u acetia rude n satul cercetat? tiu i acetia descntece?
Sau farm ece?
O a m e n ii d in sat au n c re d e re sau se te m d e ei? D e ce?
D .I.
30. C are sunt b o lile d e care se descnt n sat? (S e m e rg e
p en tru v in d e c a re m a i m u lt la m e d ic ? La m oaa satu lu i? Sau la
babele descnttoare d in sat?) Care sunt b o lile de care se descnt
m a i des n sat?
31. C u m se descnt de fie c a re b oal?
C e n u m e are d escn tecu l?
Observaie: Se va nota pentru fiecare descntec n parte: Ce vorb e
se spun? D e cte ori se spun? n ce se descnt (lapte, ap etc.)? Cu
ce ob iecte se descnt (fus, b u su ioc)? Ce sem n e se fac cu m in ile?
n ce zile se descnt (m a ri, s m b t )? n ce tim p al zile i
(d im in e a a 'n zo ri de zi, seara cn d se pic lu n a )? n ce loc?
Se descnt m a i m u lt v a ra ? Ia rn a ? etc.
E.I.
32. Se v o r cu lege toate descntecele de la toi cei cari tiu (A r trebui
cercetat dac nu c u m v a n fie c a re cas se gsete c in e v a care s
tie spu ne u n descntec: de d eo ch i, de ex. D escn tecu l va fi n o ta t
aa cu m se gsete: ch ia r scurt i fr sens, ch iar n u m a i cteva
cu vin te, ch iar n u m a i p ro c e d e u l fr c u v in te ). Se va c u le g e acelai
descntec n gura tutu ror celor care-1 tiu. (Va fi totd eau n a o d iferen
ct d e m ic de la u n u l la altu l: i ch ia r de nu v a fi n ici o d iferen ,
descn tecu l nc v a treb u i s fie n o ta t).
33. Este n sat vreo boal p en tru care s se d escn te n m a i
m u lte ch ipu ri? C are? Sunt m a i m u lte ?
F e te le m e rg a d eseo ri s-i descn te de d ragoste? C are este
d escn tecu l de d ragoste so cotit cel m a i b u n ? D e ce?
34. Este n sat v re u n descn tec care s se n treb u in eze la m a i
m u lte b oli? (A d ic p en tru vin d eca rea m a i m u lto r b o li d iferite s

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

279

se n treb u in eze aceleai sau cam aceleai v o rb e ? ) Care sunt bolile


p en tru care se n treb u in eaz acelai descntec? (Ele v o r fi indicate
cu n u m e le lo r din sat: descn tec de bub rea", g lci" etc.).
N ota editoarei: Chestionarul acesta, centrat pe agentul magic, era menit

s stim uleze com unicarea de date de ctre intelectualii satelor, caie


citeau revista S ociologie rom neasc". Nu tim dac t.C., care lucra
pe atunci ca bibliotecar la Seminarul de Sociologie al Universitii din
Bucureti, a prim it rspunsuri, aa cum o ceruse. n anii 1938 i 1939,
redactnd volu m u l Gospodria n credinele i ritu rile magice ale fem eilor
d in D rgu (Fgra), t.C. va lrgi cadrul exam in at, in corporn d

c h estio n a ru l de fa n seciu n ea A.V. a ch estio n a ru lu i dedicat


cred in elor i ritu rilo r m agice ale rn im ii rom neti, pe care l
reproducem n cele ce urmeaz.

SOCIOLBUC

Plan pentru cercetarea credinelor


i riturilor domestice ale rnimii romneti

C ele cteva n dru m ri teoretice privitoare la aceast problem ,


ca i chestionarul p e care l d m m a i jos, sunt rezu ltatu l ex p erien ei
personale a u ltim ei noastre cercetri la teren din vara an u lu i 1938,
n satul Drgu, ju d e u l Fgra.
C red in ele i ritu rile d o m e s tic e fac p a rte d in g ru p u l m a n i
fe s t r ilo r s p iritu a le . M a n ife s t r ile s p iritu a le p o p u la r e p o t fi
studiate d in dou p u n cte d e v e d e r e : a) E le p o t fi p riv ite n sine,
o a recu m sch em atic p rin a n a lo g ie cu m a n ifest rile sp iritu ale ale
ptu rii culte, i atunci n e le se p o t regsi p erfect, p rin tr-u n proces
de abstracie, to a te p re o c u p rile te o re tic e i p ractice ale acesteia
din urm . Se poate ajunge pe aceast cale la studiul literaturii, artei,
re lig ie i, tiinei, filo s o fie i p o p u la re , b ) M a n ife s t r ile s p ir itu a le
p o p u la re p o t fi a p o i p r iv ite i n e le s e ca fa p te co n crete, d eci n i
p rin cadrul lo r a d ecva t d e rea liza re, cu fo rm a i fu n c iu n e a lo r
precis, n m ed iu l v ie ii sociale steti. A cesta este d ru m u l p e care
n i l-a m ales n cerceta rea noastr.
ntr-adevr, n m ed iu l v ie ii noastre rurale, de ob icei m a n ife s
trile spiritu ale n u n e ap ar ca p re o c u p ri te o re tic e : relig io a se,
m orale etc. ale oam enilor. Stenii nu triesc nici religia, nici m orala,
nici arta, ca pe nite realiti a u ton om e, ori ca pe nite d o g m e rigide
i abstracte. Ei le triesc viu , con cret, n ob iceiu rile m o ten ite din
btrni. D e aceea m a n ife s t rile sp iritu ale sunt v ii i actu ale n
cadrele v ie ii sociale steti n a n u m ite p rileju ri ale acesteia. P u tem
spune aproape c viaa social a satului are an u m ite focare, nuclee,
centre de via generatoare de spiritualitate specific.
C en tre de via fireti, n cad ru l v ie ii sociale a satului sunt:
centrul dom estic, aceea ce n u m im n m o n o g ra fie , gosp od rie (m a i
b in e zis fa m ilia g o s p o d re a s c ), stna, g ru p u rile sau c e te le de
fe c io ri, g ru p u rile de fe te , v e c in t ile etc. i satul e l n su i ca
u nitate social n cadru l u n e i regiu n i.

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

281

S
r S
n
ae s e gsesc e M tiel
u n e i spiritu aliti: atta v r e m e cat v a exista u n gr P
exista i o spiritu alitate

astfel n p rim u l rnd

P rin aceste cen tre de v


fa p tu l p strrii e x p e r ie n a ^ s p ir

tra d itio n a le a n a in ta ilo r


s en ilo r de azi d rep t pavz

n otri, e x P e n e f aCarveJ ^ rd a le v re m ii- id e ile i fa p te le n o i, chiar


sat, su n t m e n ite s s u fere a d a p t ri i
a rm o n iz ri la v e c h e a

a n e I l t n noCsetfue S e

S f ^ t a t e a

latent

fapt v ie , real, se ex p lic u n itatea i

o rig in a lita tea sp iritu alitii n oa stre p o p u la re.


D in tre cen trele de via
con secin e spirituale este desigui
gospodreti
de strns legate de fiecar

m an ifestri spirituale, att

al ei, nct u n eo ri aproape nu m ai


u n studiu al gosp o d riei ca

p rin in te rm e d iu l lo r s' arJ?u tea

, . n satu nostru. In aceste

unitate social, cu rost a d a n c i

a'd ey r c o n diiile cosm ice,

m an ifestri spirituale se 8
toatc m an ifestrile acesteia.
psihice i istorice ale gosp o
' t o r d e s p iritu a lita te sp ecific :
P
c e n t r u l d o m e s tic este c r e a to r d e
g o s J,o d r ie i
to a te - m a n ife s t r ile

# *

la nelegerea a c t e fs p in w a lit i ce m prum ut cuioare speciala

prilejuiete sunt constituite m


d in tr-o serie de obiceiu ri (rit

) i

credine (idei, reprezen tri), pe


^
rd ig io a s e cgnd m a gice

care o analiz abstracta le p


sau tiinifice. In realitate,
unitate arm onioas de

le m a m u lte ori
dup cum alte ori

616 S tloratm aTpecia^r a spiritualitii g o s p o d riri ru ra k s o r t im

SOCIOLBUC

282

TEFANIA CRISTESCU

rnd f o T d u L T p r i m r / m a g k ^ ' e s t e T s n r ^ r S-P e d a l n p r im u l


im ixtiu n ile religioase si tiin ific
spiritualiti. N u m a i astfel
T e p7aeu 1 ee n d eXPreSia -

"

a d e V ta ' a

d i s t i n c l l o r n f ^ ^ r a t r o a o ^ T n e V la a" a " ZelOT 5*


insensibil de la c red in ele si n rarti 1
C' t r e c e r e a e u n e o r i
i tiinifice. P en tru m in te a p o p u la r ^
soiu ri de cred in e i ob iceiu ri m i p a
una de simpl atitu din e afectiv ri

re,igioase
eo seb lrea d in tre cele trei

d e s*j lre d e esen, ci doar

caracteristice p en tru stadiul d e 'v ia K . u r a B T T t i ' S f


pun
cred in e i ob iceiu ri se bucur n ^ - T r g o s p o d a re Sti- A ceste
m ai cu seam n lu m ea fem in in p
de cred in a c T
o
T
u

m u it P restigiu n sat.
lg Iu H o r e
msur

gestu lu i sau a anumi?o o b f e T ? u m


eficacitatea fa p te lo r m a s ic e pctp Hp
7

C m T V CUV' m U lU i' 3
C re d in a p o p u la r n

cea p e care o a o ! ^ ^ o r ^ S ? f 0 n U ,tn ^ In arc dect


religioase (d ovad m edicaia m a g ic )
5* U ne n Chl3r C d r
e c o t S S 1'

econ om icu l. n p u n ctele lo r Hp t


ele in teresea z d e o p o t r iv pe c

'"

71T

structura sp iritu alitii g o sp o d reti.

* * ^

special via|a

s a rc m a c e lu i ce s tu d ia z

C ^

rd i?i0SUl ^
^

m3gicu1'
563013 de

p ra cticil d rn a tm - m a ^ c u ^ e a m ^ m a 611 Sludifu l.crcdinj c l o r i


cu p rin d e asp ectele n tre e ii c m
i-g- C3, p oa te fi ,argit pn la a
dom estic o creeaz. El pornete d T l a T d i 1-136
Vi3{3 gru p u lu i
c m anifestrile spirituale pot fi studiate n V h -51 !mpUs din afara
elem en tele gospodriei. Aa fiind, iat ifniie m ari

fa m ilie i. s n t a m a s U o ^ ! a e S , ^

SOCIOLBUC

S'

Descntatul n Cornova

B asarabia

283

C ultul o m u lu i v iu i al fam iliei n viaa social a satului nostru


p o a te fi astfel n bu n p a rte recon stitu it. C en tru l acestui cap itol
l fo rm e a z c re d in e le i ritu rile p riv ito a re la n atere.
2. A l d o ile a e le m e n t e s e n ia l al g o s p o d r ie i este m u n ca,
activitatea economic a g ru p u lu i domestic, g o sp o d rirea , i-a m putea
zice. A ic i d iv e rs e le c a te g o rii de a ctivit i e c o n o m ic e sunt g e n e r a
to a r e d e m a n ife s t r i s p iritu a le . M u n c a la c m p , n g r d in ,
in du stria casnic, creterea a n im a le lo r i p s rilo r sunt to t attea
p rile ju ri de m a n ifest ri spirituale.
3. A l treilea e le m e n t de seam al g o s p o d rie i este casa, sediul
m a teria l al ei, cen tru l m u n c ii i al v ie ii fa m ilia le . D in cas, o m u l
a cutat s-i fac n to a te tim p u rile i n toate lo cu rile, adpostul
sigur, fe rit de r e le le ce te a m e n in n afar de ea: n t ln iri cu
spiritele rele etc.
A ic i se va studia cu ltu l d om estic prop riu -zis, adic cred in ele
i p ra cticile re fe rito a re la zid irea casei, ca i a c e lo rla lte cldiri din
c u rte. Se v o r stu d ia n e g a l m su r c r e d in e le i ritu r ile n
leg tu r cu cu rtea i m p r e ju r im ile spaiale p e care o a m e n ii le
strbat, ele re p re ze n t n d o a re c u m p ro iecta rea n spaiu a casei.
A cestea sunt, n m a re, lin iile p la n u lu i n ostru de cercetare,
p e care p la n u l de lu cru de m a i jo s l va exp lica n am n u n t.
n ain te de a trece la n d ru m rile de m unc la teren, atragem
atenia c, pentru determ inarea structurii spiritualitii gospodreti,
trebuie studiate m o m en tele ei de tangen cu spiritualitatea general
a satului, m o m e n t e p e care le o fe r c o m u n iu n e a spiritu al a
gru pu rilor strnse n eztori, cete etc., n care p ro b lem ele de via
dom estic sunt discutate. Interesant din acest p u n ct de v e d e re este
m ai cu seam com u n iu n ea spiritual a fem eilor.

ndrum ri metodice de lucru la teren


P en tru c u leg erea fa p te lo r de via spiritual gospodreasc
i m a i ales p e n tru c u le g e re a c r e d in e lo r i p r a c tic ilo r m a gice,
tre b u ie u tiliza t m a i cu seam c o n v o r b ir e a cu cte o singur
p erso a n , v e r ific n d u -s e n u m a i a p o i fr e c v e n a lo r n sat p rin
c o n v o rb iri cu g ru p u ri de p ersoa n e.
C a p ito lu l in fo r m a to r ilo r este e x tr e m de in te re s a n t pen tru
p ro b le m a noastr. n tr-a d e v r, la u n m o m e n t dat, se gsesc n

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

284

sat o a m e n i (fe m e i sau b rb a i) n care ap are n tru ch ip a t parc


m a re p a rte d in e x p e rie n a sp iritu al a satu lu i n tre g . D e m are
in teres sunt m a i cu seam b tr n ele sau b trn ii care descnt,
fac vr ji, tiu leacu ri etc. A c e ti d e p o zita ri ai u n o r p ractici m a gice
s p ecia liza te re p re zin t le g tu ra d in tre sp iritu a lita tea satu lu i i
spiritu alitatea gosp od reasc: p rin e i se m e n in d e o b ic e i v ii n
sat m a jo r ita te a c r e d in e lo r i a p r a c tic ilo r m a g ic e . D e a c e e a
r e c o m a n d m o c e rc e ta r e a m n u n it a in fo r m a t o r ilo r , d u p
n d ru m rile pe care le o fe r im la p u n ctu l A.V.
C red in ele i p ra cticile m a g ic o -re lig io a s e treb u ie cu lese att
n fo rm a lo r pozitiv, ct i n cea negativ, in terd iciile, ce jo a c
m a re r o l n via a sp iritu al-gosp od reasc a stenilor.
D e fiecare dat se v o r cere ex p lic a iile p e care o a m e n ii le dau
a c te lo r lor. C n d n u au n ic i o e x p lic a ie , fa p tu l acesta se va
m e n io n a . D a te le a cestea su n t e x t r e m d e in te re s a n te p e n tru
studiul m en talitii rneti, n care se oglin d esc desigur, p e lng
trstu rile p r im itiv e de la baza n tr e g ii sp iritu a lit i u m a n e , i
trsturile p articu lare g ru p u lu i social respectiv.
n c a z u l p r a c t ic ilo r m a g ic e ( i c h ia r r e lig io a s e ) tr e b u ie
nregistrate fo rm u lele, gesturile, n u m ru l de ori de cte o ri acestea
se repet, m p re ju r rile d e lo c i tim p n care se desfoar, ca i
o b ie c te le n tre b u in a te (la a cestea se va m e n io n a : dac sunt
u zu a le sau n u m a i de n tre b u in a re m agic, cum , de cin e, cnd i
de u n d e sunt luate, de cte o ri sunt n treb u in a te n practic etc.).

Plan de lucru
A . O A M E N II. S N T A T E A I N O R O C U L L O R
I. Brbatul-, C red in e i ob iceiu ri care s d e n o te su perioritatea
acestuia asupra fe m e ii [sau in v e rs ? ].
La n a te re a u n u i c o p il, m a m a se b u cu r m a i m u lt dac
n ou -n scu tu l e fat sau dac e biat?
II. Femeia-,
1.

Fata m a re: o b ic e iu r i n le g tu r cu p e itu l i m rita tu l

fetelor. (S e execu t ele n orice zi sau n u m a i la a n u m ite srbtori?


C n d? La anu l n o u ? B o b o te a z ? etc.).

SOCIOLBUC

D escntatul n C om ov a - B a sa ra b ia
2.

285

Fata btrn: o b iceiu ri sau vr ji de d ezlega re a

ia rm ece care au f c u t-o s n u se m rite. Se cu nosc m sar vra jd e


iarba c o d relu n

cc m ijlo a c e tie ea s se lc r e

de fa rm e c e le p e care i 1. p o . aru n ca d u m a n e le p e n tru ca s-o


despart de brbat?

"

nasc

c a a n c a re se n ate c o p ilu l (p la c e n ta ) se a z v a r le sau se


s t TTsar- Ha- u n d e? cnd? de ctre cin e.
m 8 T u r s S e t i c a t e s u n ,2 C n d v in s urseasc cop ilu l? Se

fa ce m as u rsito a relo r?
u
5. Soarta copiilor n scu i n cea su l rau .
coad! o ri n in e p e ' dreapta'sau stnga tru pu lu i v o r a vea o soart

n a c e s t tim p ? C u m e s te c o n s id e r a ta fe m e ia in
spurcat^ m reurat?eii ^

De ce (P m r u c f s ^ a v

la t r e b m ile in tern e

te p tT d e ^

SOCIOLBUC

"

e a .

286

TEFANIA CRISTESCU

10. Prim a scald. n ce fe l d e vas se fie rb e apa p r im e i scalde?


(n oal n o u ? ) Ce se p u n e n p rim a scald? C rb u n e, b an i? q
ce scop? U n d e se aru n c apa p rim e i scalde? P e flo r i? D e ce?
11. L e a g n u l c o p ilu lu i. C e se p u n e n le a g n p e n tr u ca
d ia v o lu l s nu se a p ro p ie d e co p il? (Fier, t m ie ? ). Se p o vestete
n sat despre d ia v o lu l care sch im b c o p ilu l m ic ", adic-1 fur pe
acesta i adu ce a ltu l n lo c u l lu i?
12. C u m se apr de d ia v o l fe m e ia le h u z ? ( in e lng ea
furc, fie r? )
13. C u m se a p r fe m e ia le h u z ca s n u i se fu re a?
(la p te le ) - n g ro a p c teva p ictu ri la p ra g u l casei? P oart ceva
n p iep tu l cm ii?
14. Viaa obin u it a fe m e ii i a co p ilu lu i n tim p u l c e lo r ase
sptm ni de dup natere.
a) Scalda copilu lu i. C nd se ia apa de scald? n a in te sau dup
rsritul soarelui? D e ce? E b in e s zv rli scldtura cop ilu lu i dup
asfin itu l soa relu i? D ac nu , de ce n u ? U n d e tre b u ie s azv rli
scldtura cop ilu lu i? n orice loc, sau n u m a i la lo c curat? D e ce?
b ) U n d e e b in e s usuci scutecele cop ilu lu i? E b in e s le lai afar
n oaptea? Dac nu, de ce n u ? c) E bin e s lai copilu l m ic s doarm
afar n o a p te a ? d ) Ce o b ic e iu ri se cu n osc a tu n ci cn d aezi jo s
n tr'u n loc la cm p cop ilu l m ic? (Faci cruce cu p ic io ru l? ) Dac i-ai
fcut copilu lu i um br cu o creang de p o m , la p leca re lai creanga
nfipt n acelai lo c sau o a zv rli? D e ce o azv rli? e ) C e credine
i obiceiu ri se cu nosc p en tru ca fem eia leh u z s nu-i piard a?
E b in e s dea d in m n a ei ceva ? Sau e m a i bin e s pu n jos?
E b ine s bea sau s m n n ce cin eva dup ea? E b in e ca cineva
s calce n urm a ei sau s se aeze p e locu l p e care a stat ea? Ce
obiceiuri se cunosc pen tru ca laptele furat s se ntoarc napoi, f)
Spurcatul copilului. S'a auzit n sat despre copii care s se fi u m plu t
de bube pe corp, adic s se fi spurcat" atunci cnd a intrat n casa
proasptului nscut o fe m e ie menstruat, care n-a m rturisit printr-o
anum it form u l faptu l acesta? C u m se poate vin d eca acel copil?
15. Fac u n e o ri c o p iii m ic i d in gur aa cu m fac p u rc e ii sau
p srile? D in ce p ricin ? C u m se p o t v in d e c a ?
16. S om n u l cop ilu lu i. Se p o a te fura so m n u l c o p ilu lu i? C u m ?
C u m se n toa rce so m n u l? C e o b iceiu ri se cu nosc p en tru ca cop ilu l
s d oarm b in e?

SOCIOLBUC

D e s c n t a t u l n C o r n o v a

B a s a r a b ia

287

, 7 La b o te z C e obiceiuri btrneti se e x e c u t cu aceast


17. La o o tez. ^
, . b o g a t, b u n t n o ro co s? (Se
ocazie p en tru ca n u ' " a

d bu cate? E dat cu c a p u l de cu ptor?)

S c i" ) D
E b in e S5 ,a f
pan la u n an? D ac n u care e a m * .
19. P rim a apa p e care o ucu
s b ea (d in cloP o t? )
,
20. M o litv a d e 40 de ^

rU' 5 U n 8 h iile C0Pi' UlUl


^
^ w ^ ^
^ d5

f em eii: o b iceiu ri cu aceast ocazie.


^
urf se cu nosc ca cop ilu l S-i

H1 t-t se ds c e v a p e ferea str ?) E b in e s se d ea cop ilu lu i


u g a d ou a o a r ? C e se cred e n sat despre c o p ilu l .n to rs de
13

- S

i n

legiur cu a c , , i a : sun, mai

n o r o c o s ! m m pu pn n o ro c o i e c a ^

Sv4 c S

i " ' r it u r i in k g d tu rd cu c m a ta k a o a m e n ilo r din

gospodrie n general.
iesti h a in e sm bta, s nu porneti
1. D e fie c a re zi", sa nu u u *
la d ru m m a rea etc

f H araiam bie,

2 D !fn HtsEnU P " s S a ti, Sf. G h eo rgh e, A rm in d en i,


Ilie p iie , F ilip ii de iarn, Sava,
Rusalii, S n zien e, Sf. P etru , a .

Sf. lo ad er, 40 de Sfini,


B arb u ra , Ig n a t etc.?

l S

^ M tu ri

f * * ta sat?

&

v a n o ta p en tru fie c a re d e * ^

SE

0Jj:au cu m e n u m it n sat, chiar

a ) n u m e , P ^ ' S ^ ' a n u ? in lirm ? c ) Stic sau nu


dac n u are p o r e
), )
^
de n e a m ? igan? e v r e u ? sarac?
nar m? d e 'c e m b g k este?'e) u n d e s'a nscu,? i) a iost n vreuu

cu n

"

d e L n t e c e e mai c cearn e, renumi,

n sat?

SOCIOLBUC

288

TEFANIA CRISTESCU

3. D escn t e l n tr - a d e v r n sat, sau tie n u m a i, f r s


d escn te? tie e l ch ia r u n e le descn tece d e b o li ce n u se cu nosc
aici n sat? (d e la cin e le tie?)
4. D e la cine a n v a t s d escn te? (d e la p rin i, bu n ici, de
la o a m e n i din sat, d e la ig a n i sau de la o a m e n i de a iu rea care au
trecu t n t m p l to r p rin sat?). L e-a n v a t p o a te d in cri? P e cine
a au zit citin d i cnd? (m a i de m u lt, m a i d e cu r n d ).
5. C el de la care a n v a t d escn tecu l i l-a spus n secret, sau
fa de alii? n tim u p l v ie ii, sau p e p atu l de m o a rte ? tie p o a te
d escn tecu l d in fu ra te " d e la alii? Su n t n sat d esc n t tori care
nu v o r s spun i a ltora i care m o r cu d escn tecu l? Su n t n sat
d escn tece care se m o ten esc n u m a i n n e a m ?
6. Ce caliti tre b u ie s aib cel care descnt n tr -a d e v r n
sat: btrn, necstorit, v d u v, c o p il curat? n a in te de a descnta,
se spal, se p rim en ete, se ro a g ?
7. A r e descn ttoru l n c re d e re n p u terea d escn tecu lu i su?
D e u n d e crede el c v in e p u te re a acestuia: de la v o r b e le spuse,
de la o b ie c te le p e care le n tre b u in e a z , d e la D u m n e ze u , de la
o alt p u te re n e v zu t ?
8. C e cred o a m e n ii d in sat (ca re n u tiu s d e sc n te): are
d escn tecu l v r e o p u te re ? Se d u c e i cu n c re d e re la descn ttor?
Se cu n osc cazu ri de v in d e c ri de o d in io a r ? Sunt m u lte cazuri
de v in d e c ri acu m n sat?
9. Ct se p ltete n sat p e n tru descntat? n b a n i (c a m ct),
n a lim e n te (fin , o u ), h a in e ? etc.
10. D escn ttorii d in sat cu m se au n tre ei: se dum nesc,
se v o rb e s c de ru u n u l p e altul, se laud u n u l p e altu l?
11. tiu ei s fac i fa rm e c e ?
12. O a m e n ii d in sat v o rb e s c d e ei de b in e sau de ru? C e se
p o v e s te te n sat n leg tu r cu fie c a re d in ei?
13. Care sunt descnttorii satului care au m u rit nu de m u lt i
de care oam en ii i m ai adu c am in te? Se va n ota cu preciziu n e tot
ce se spune n sat n legtur cu acetia: cu m erau p oreclii? n ce
descntece erau ei ren u m ii n sat? tiau ei s fac i farm ece? Ce
an u m e farm ece? Cine era m ai cu seam ren u m it pentru aceasta?
14. M a i au ru d e a cu m n sat? A cestea i m a i a d u c a m in te
cte ceva d in cele p e care le tiau cei m o ri? C e a n u m e au n v a t
de la acetia? C in e m a i tie face a cu m n sat fa rm e c e ?

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

289

15. D e ce fa rm e c e se te m m a i cu seam o a m e n ii din sat, chiar


fr s tie cin e a n u m e d in sat m a i tie sau p o a te face?
16. C e d esc n t tori re n u m ii sunt n satele a p rop ia te, la care
m e rg o a m e n ii d in sat p en tru v in d e c a re a a n u m ito r b oli, farm ece
d e d ra g o s te , fa r m e c e d e d e s p r ir e sau a p r o p ie r e n tr e soi,
fa rm e c e de ju d eca t etc.?
(E n u m era rea c a zu rilo r n care p erso a n e din satul cercetat au
m ers n satele d in ju r p en tru d escn tece sau fa rm ece. Pen tru care
d escn tec sau fa rm e c a n u m e ? Se m e r g e des la acetia?)
17. O a m e n ii d in sat au n c re d e re sau se te m m a i m u lt de
acetia d ect de cei d in satul lo r? D e ce?
18. Ct li se p l tete c e lo r d in alte sate (n bani, a lim e n te )?
19. A u acetia ru de n satul cercetat? tiu i acetia descntece
sau farm ece? O a m en ii din sat au n cred ere sau se tem de ei? De ce?
20. C are su n t b o lile d e care se descn t n sat? (se m e rg e
p e n tru v in d e c a r e m a i m u lt la m e d ic , la m o a a sa tu lu i sau la
b a b e le d e s c n t t o a r e d in s a t). C a re s u n t b o lile d e c a re se
descn t m a i des n sat?
21 . C u m se d e s c n t d e fie c a r e b o a l ? C e a n u m e a re
d esc n tecu l? Observaie: se v a n o ta p e n tru fie c a re d esc n tec n
parte: ce v o r b e se spun, d e cte o ri se spun. n ce se descnt
(la p te, ap e tc .)? Cu ce o b ie c te se descn t (fu s, b u s u io c )? Ce
s e m n e se fa c cu m in ile ? n ce z ile se descn t (m a ri, v in e r i)?
n ce tim p al z ile i (d im in e a a n z o r i de zi, seara, cn d se pic
lu n a )? n ce lo c ? Se descn t m a i m u lt va ra , iarn a etc.?
22. Se v o r cu lege toa te d escn tecele de la toi cei care tiu (ar
trebui cercetat dac nu cu m va n fiecare cas se gsete cin eva care
s tie spune u n descntec: de d eoch i, de e x em p lu . D escntecul
va .fi n otat aa cu m se gsete: chiar scurt i fr sens, chiar n u m ai
cteva cu vin te, chiar n u m a i p roced eu l, fr c u v in te ). Se va culege
acelai descntec d in gura tu tu ror c e lo r care l tiu (v a fi totdeauna
o d iferen ct de m ic de la u n u l la altu l).
23. Este n sat v r e o b oal p en tru care s se descn te n m ai
m u lte c h ip u ri? C a re ? F e te le m e r g a d e s e o r i s-i d e s c n te de
dragoste? C are este d esc n tecu l de d ragoste so cotit cel m a i bun?
24. Este n sat v r e u n descn tec care s se n tre b u in e ze la m ai
m u lt e b o li (a d ic p e n tr u v in d e c a r e a d if e r it e lo r b o li? S se

SOCIOLBUC

29 0

TEFANIA CRISTESCU

n tre b u in e ze aceleai sau cam aceleai v o r b e )? C are sunt b o lile


p en tru care se n tre b u in e a z acelai descn tec (e le v o r fi in dicate
cu n u m e le lo r d in sat: d escn tec d e bub rea, g lci etc.).
[25. P re o tu l ca a g e n t m a g ic.]
B.

V I A A E C O N O M IC A G O S P O D R IE I

I. A nim a lele ( N o r o c u l p e c u rte ")


1. C red in e i ritu ri n leg tu r cu sntatea fie c ru i gru p de
a n im a le:
a ) b o ii, b iv o lii; b ) o ile , c a p re le ; c ) p o r c ii; d ) p s rile ; e )
alb in ele; etc. f) strigoii de lap te: D u p ce se cu n osc acetia? C u m
p o fi ei d escop erii? C u m iau e i la p te le de la v ite le o a m e n ilo r?
M ijlo a c e de aprare sau d e a d u cere n a p o i a la p te lu i furat.
2. C red in e i ritu ri n leg tu r cu sntatea a n im a le lo r n
general: masluri, slujbe, leacuri, descntece etc. (C redine i obiceiuri
ale fe m e ilo r n legtur cu n o ro cu l o ilo r lo r plecate la stn.)
II. M unca
1. M u n c a n g o sp o d rie:
Z ile cu in te rd ic ii d e m u n c p e n tru fe m e i (v in e r e a , m ie r c u
rea e tc .).
C red in e i ritu ri n leg tu r cu:
a ) facerea p in ii; b ) tiatu l psrilor, p o rc ilo r; c) m u rtu ri,
con serve; d ) torsul; e ) esu tu l (d ife rite le m o m e n te : urzit, n e v e d it
etc.). Ce este cm aa (iia ) c iu m ii?
2. M u n c a n grd in i la cm p.
C red in e i ritu ri n leg tu r cu:
a ) cea p a ; b ) a r d e iu l; c ) c a s tr a v e ii; d ) c a r to fii; e ) v a rz a ;
f) p om ii; g ) grul (sem nat, secerat). Se face clac n sat? O biceiu ri
la clac (cu n u n , b u zd u g a n ); h ) p o ru m b u l; i) cn ep a; etc.
3. C red in e i ritu ri n legtu r cu m u n ca la cm p n gen era l:
a) zile bu n e i zile re le de sem n at; b) sem n e d e p rim va r ,
toam n sau iarn lung; c) lu n i secetoase sau p lo io a se (calen d aru l
c e p e i), d ) sem n e de road bu n ; e ) sem n e de p lo a ie , grin d in .
In te rd ic ii ca s nu bat piatra (s n u bai m e r e le p n la Sn
Pietru etc.). (S trigoi de p lo i. C red in e i rituri n legtur cu acetia.
C u m p r o c e d e a z a c e tia p e n tr u a o p r i sau a a d u c e p l o i l e ) ;

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova - B asarabia

291

f) strigoii de bu cate (c m p ): d e gru, de cn ep etc. C red in e i


ritu ri n leg tu r cu acetia.
4.
C red in e i ritu ri n legtu r cu in s tru m e n te le de m u n ca,
furca, r zb o iu l de esut, coasa, p lu g u l etc.
C.

C A S A : S E D IU L F A M IL IE I I A L M U N C II

I. Casa propriu-zis
_ ,
1. L o c u l de cas. C e se n t m p l cu casa aezat p e p am an t
spurcat, b lestem at, pustiu (p rsit).
2. C onstruirea casei. Slujba d in ain te de zidirea casei. Obiceiuri
n legtur cu adusul le m n e lo r de con stru it din pdure.
C e se face cnd se con stru iete o cas, p en tru ca s nu se
d r m e zid u rile sau s n u m o a r c in e v a ? Se n g ro a p ceva la
te m e lia sau la p ra g u l casei? D e ce? C e o b ic e iu ri se cu n o sc la
sfritul cldirii casei? Slujba de la sfritul cldirii casei (ob iceiu ri
cu aceast o c a z ie ). P o i d o rm i n cas n o u n a in te de aceasta
slujb?
3. G e n iile casei
C red in e i o b ic e iu ri n leg tu r cu:
a) arpele casei; b ) ceasu l casei; c) r n d u n e le le ; d ) barza etc.
4. G n g n ii i a n im a le n ecu ra te la cas:
a) p ia n jen u l; b ) g re ie re le ; c) oarecii, o b o la n ii etc.
Ce o b ic e iu ri se cu n osc n sat p en tru ca s scapi de acetia.
5. In te rio ru l casei.
C red in e i o b ic e iu ri n leg tu r cu:
a) p ra gu l (se n g ro a p ceva la p rag? C nd? D e ctre cin e.

ce scop); b ) ua (e b in e s lai n oa p tea ua deschis?); c) ferestrele;


d ) cu p to ru l (c re d in e i o b ic e iu ri la zid irea lu i); u rlo iu l; e ) focu l
d in vatr (se v o r cuta u rm e de cu lt al fo c u lu i: cu ltu l crb u n elu i
aprins, cenua, fu n in g in e a e tc .).
6. A p ra re a de fo c a casei
.
(Exist strigoi de fo c ? C red in e i ritu ri n legtu ra cu acetia).
II. Curtea
1. C e le la lte cl d iri d in curte
a) grajdul: cred in e i rituri n legtur cu constru irea acestuia
(o b ic e iu r i n le g tu r cu p ra g u l i ua g r a jd u lu i); b ) fa n ta n a :
o b ic e iu ri la con stru irea f n t n ei; c) p oarta curii; d ) gardu .

SOCIOLBUC

292

TEFANIA CRISTESCU

2.

L o cu ri b u n e i lo cu ri re le n curte. Sunt n cu rte locu ri rele

fii p o c it d e m iestre' diavo1 sau a l*


C red in e i ritu ri n leg tu r cu:
d ) g r a j d u r i " CaSd ^ 3 g ra jd u lu i; b ) u ra; O m ijlo c u l curii;
sau m a f d eprtate d e cas: ^

m p re j

i]e

a p ro p ia te

-a ) .b ti s e ric a <- b ) c ru c e a ; c ) iz v o a r e le s fin te ; d ) u n g h iu r ile


raspantule; e ) lo c u rile pu stii; f ) b o lo v a n ii; g ) r u rile; h ) p o d u r ile
>) lo c u rile p e care s-au svrit o m o ru ri; j ) lo c u ri e u n d e su m

mfiestree etc

^ e a u 7 u c

N D R U M R I B IB L IO G R A F IC E
1. P en tru o rie n ta re a te o re tic n aspectu l p r im a r m a g ic al
p ro b le m e i n oastre r e c o m a n d m u rm to a re le lu crri:
g
r

i U ? E R T e t M A R C E L M A U S S : Esquisse d une th eorie


era e e la magie ( A n n e e S o c io lo g iq u e ", t. V II 1 9 0 2 -1 9 0 3 )

>"5ES

f1spec

,u

* * *

J
t
F R A Z E R (m special lu crarea tradus p e scurt n
an u zete: Le Rameau d 'o r ), lu crarea lui R. M A U N IE R - Le Culte

M c a n T g V m Kabyll,e:.M ila n 9 es de sociologie nord-africaine, Paris


A le a n 1930) i stu d iile m e le : Credine i ritu ri magico-domestice n
satul Dragu ( in M onografia sociologic a satului Drgu, sub tip a r) i
L T

? VUla9e d COmOVa ( G a b i e i c o m u n ic ir e

1935 lo u b lic 7 g " eS Ate T a ii n al dC S o d o l 8 ie ^ la B ru xelles,


c!
, (P M
m " A r c b iv e s p o u r la S c ie n c e e t la R e fo r m e
Sociales , Melanges D. Guti, 1936, p. 1 1 9 - 1 3 7 ).
2.
P en tru o rie n ta re a n fo r m e le sp ecifice p e care le m brac
sp iritu a lita tea n oastr p o p u la r tre b u ie cerceta t n a m n u n t
n tre a g a c o le c ie de c re d in e , su p erstiii, d e s c n te c e i v r ji a
ca e m ie i R o m a n e (in special lu crarea lu i A R T U R G O R O V E I-

S r C m A N7 N 7 0rhBUCUre,ti 1931' Ca i t0ate


cu seam^cnd

tr c b u ie " eghjate n id co leciile particulare, m ai

a n u m ^ a
g iu n f

fOSt ^

SOCIOLBUC

inVeStiga<ie i tale

Descntatul n Cornova - B asarabia


3.

293

P en tru m e to d a d e lucru p e te re n re c o m a n d m lu crrile

u rm toa re: PIE R R E B O G A T Y R E W : Actes magiques, rites et croyances


en Russie Subcarpatique, P a ris 1929 (H . C h a m p io n ), D O C H IA
IO A N O V IC I: Consideraii statistice asupra vr jitoriei n satul Runcu
( A r h iv a p en tru tiina i R e fo r m a S ocia l ", an. X ) i a rtico lele
m e le : Cum descnt de ntors A n a D n il din satul an (S o c io lo g ie
rom n easc", 1936, nr. 5 ), Frecvena fo rm u le i magice n satul Cornova
( S o c i o l o g i e R o m n e a s c " , 1 936, nr. 4 ) i P ra ctica m agic a
descntatului de strns n satul Cornova ( A r h iv a p en tru tiina i
R e fo rm a S ocia l ", an. X ).
Nota editoarei: A m optat pentru titlul dat de t. (Cristescu-) Golopenia n
extrasul din ndrumripentru monografiile sociologice (Bucureti, 1940,13 p.).
n arhiva personal a t.C. figureaz: a) redactarea iniial (3 p., fonnat
fi), copia manuscris (2 p., fonnat scrisoare) i copia dactilografiat (2 p.)
intitulat Credine i rituri domestice. Plan (rezumat)-, b) redactarea iniial pe
fie numerotate separat pentru poriunea introductiv i chestionar (22
+ 17 p.) i c) copia dactilografiat a unei versiuni de lucru (numerotat
cu cifre rom ane pentru partea introductiv i cu cifre arabe pentru
chestionar). Planul rezumat e reluat n ntregime n textul publicat. n
redactarea iniial figureaz ns o serie de elem ente la care t.C. a
renunat. Acestea sunt urmtoarele.
A ) La sfritul prim u lu i paragraf, frazele: A t t unele, ct i
cellalt pot fi depite de cercetrile viitoare, ale noastre sau
ale altora. [Le i] l dm spre a fi e x p e rim e n ta le ] i eventual
B)

com pletatfe] (p. 1);


Dup prim ul enun al paragrafului 2: M anifestrile spirituale
populare se exprim fie n 1) creaii (op ere); poezia, cntecul,
opera sculptural, picturile etc.; [fie n ] 2) obiceiuri (fapte,

C)

acte); 3) credine (id e i)" (p. 1);


Opoziia dintre punctele de ved ere a) i b) din paragraful 2
este, n textul iniial, i o opoziie ntre privirea/nelegerea
exterioar i cea interioar (p, 2);

D) Dup paragraful 2 urma un paragraf care a disprut din textul final:


Socotim c, orict de bune, studiile care privesc manifestrile
spirituale populare ca autonome, deci detaate de prilejurile i
persoanele care le actualizaser, transpun pe planul vieii populare

SOCIOLBUC

TEFANIA CRISTESCU

294

- prea evident - preocupri strine de aceasta i care caracterizeaz


mai cu seam ptura cult, citadin. S-ar putea ca aceste studii s
piard ntregul, ca i specificul realitii sociale steti, de dragul
unor amnunte teoretice care nu-i au rostul n cadrele fireti de
via social a satului" (p. 2-3);
E)

La sfritul paragrafului 7, n imediata continuare a enunului,


figura n prima versiune:

cu desvrire alta dect spiritualitatea

citadin, ce poart, n general oriunde, prea puine din caracterele


specifice ale unui neam, ea fiind, pretutindeni, mai cu seam
reflexul unor preocupri comune omenirii ntregi ntr-un anumit
stadiu cultural al ei" (p. 6);
F)

n continuarea u ltim ei fraze a paragrafului 8, textul iniial


coninea pasajul:

i, m ai cu seam, cele econom ice, care

formeaz aspectul evident i caracteristic al gospodriei." (p. 7);


G) n paragrafu l, 12 fo rm u la in iia l p a tim a a n a liz e lo r i
distinciilor" a fost atenuat, trecnd la n evoia analizelor...";
H ) Dup prim ul enun al paragrafului 13, figura n redactarea
iniial enunul elim inat: M agicul constituie stratul-matrice
iniial, culoarea de fon d a acestei spiritualiti." (p. 10);
I)

La sfritul paragrafului 1 din seciunea ndrum ri metodice de


lucru la teren aprea pasajul, ulterior eliminat: Dac ancheta
e de scurt durat, te adresezi preotului sau nvtorului, s-i
recomande cteva persoane reprezentative pentru sat, cu care
stai de vorb. Dac ancheta dureaz m ai m ult, p o i studia
problem a pe ct m ai m uli inform atori." (p. 16);

J)

n paragrafu l 2 al aceleiai seciuni, n en u n u l 4, dup


spiritualitatea satului", aprea paranteza (u n e o ri chiar a
regiu n ii)" (p. 17), omis din textul final;

K ) La sfritul aceluiai paragraf, redactarea iniial coninea


pasajul: O atare cercetare n e-a p rile ju it n ou o analiz
sociologic a ro lu lu i agen tu lu i m agic n viaa spiritual a
satu lu i basarab ean C o r n o v a (c o m u n ic a re la C o n g re s u l
Internaional de Sociologie inut la Bruxelles n 1935, L'agent
magique dans le village de Cornova, p u b lica t n Melanges
D. Guti, 1936, p. 1 19-137)." (p. 17);
L)

La nceputul redactrii pe fie a chestionarului (p. 1, dreapta


sus), t.C. notase: G em en ii" i Preotul ca agent m agic". A m

SOCIOLBUC

Descntatul n Cornova

B asarabia

295

inserat n chestionar, ntre croete, fiecare dintre cele dou


problem e (v e zi III./24/ i V./25/).
M ) Sub A .I., dup su perioritatea brbatului asupra fem e

a p rea p a ra n le z, ( * , invers?)-. P care ana re.m rodus-o .n


i c o p ia t g r ' S

d lucru figurau e le m e n te diapru.c din

versiunea final sub ffl. l. A m reintrodus in text, intre croete, un p s


care ni s-a prut im portant (S.G.).

SOCIOLBUC

Cuprins

C u v n t n a in te la ed iia a d o u a ........................................................ 3
In tro d u c e re la e d iia n t i ...................................................................
C O M U N IC R I L A IN S T IT U T U L S O C IA L R O M N ,
R APO ARTE A SU PR A ACESTORA,
P L A N U R I I P R IM E R E D A C T R I ............... ^...........................
A n ton Golopenia: M a g ia i d esc n tecu l n Basarabia.
C o m u n ic rile In stitu tu lu i S ocial R o m n

31

........... 3 3

tefania Cristescu i Dochia Ioanovici: M a n ife s t ri sp iritu ale


- M a g ie (p la n d e e x p u n e r e )..........................................
tefania Cristescu: M a n ife s t ri sp iritu a le - M a g ie .
In tro d u c e re i c o n c lu z ii ............................................................. 36
A n ton Golopenia: G rai i art n tr -u n sat b a s a r a b e a n
42
44
tefania Cristescu: G raiu l d in C o r n o v a .............................
Echipa M anifestri spirituale: T ablou d e in fo r m a to r i-tip .... 58
tefania Cristescu: D escntatul n satul C o r n o v a ........................62
tefania Cristescu: Practica m a g ic a d e s c n ta tu lu i............... 64
tefania Cristescu: Practica m a gic a d escn tatu lu i
n satul C o r n o v a ................................................ . . . . . . . . . y ........... 65
tefania Cristescu: M a g ic ia n u l este sau nu p r o fe s io n is t ......... 67
tefania Cristescu: D esc n tece n e tr a n s c r is e .............................. 71

M A T E R I A L E ........................................................
D esc n t tori i d e s c n ta i........................................................
D escn tece de b o a l .................... ........... ..............................
D escn tece i v r ji de d ragoste i de u r t .........................
A lte d escn tece, v r ji, le a c u r i................................................ 197

SOCIOLBUC

35

298

TEFANIA CRISTESCU

S T U D II I C H E S T IO N A R E P U B L IC A T E .........................
A g e n tu l m a g ic n satul C o rn o v a (B a s a r a b ia )..............

207
209

F recven a fo r m u le i m a g ic e n satul C o r n o v a .................... 233


Practica m a gic a descn tatu lu i
de strns" n satul C o r n o v a ......................................

249

C o m p o n e n te m a g ic e n via a spiritual
a r n im ii ro m n e ti d in d ife rite re g iu n i a le r i i

261

C h estion a ru l p e n tru stu diu l cred in elor, p r a c t ic ilo r ......


i a g e n ilo r m a g ic i n satul r o m n e s c .............................. 274
P la n p en tru cerceta rea c re d in e lo r
i ritu rilo r d o m e s tic e a le r n im ii r o m n e t i...................280

SOCIOLBUC