Sunteți pe pagina 1din 94
lte Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN PR .JESCU, 01/06/2011 Asot STANDARD EUROPEAN EN 1337-3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Martie 2005 ICS 91,010.30 Versiunea romana Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri Structural bearings ~ Part 3: Appareils d'appui structuraux- Lager im Bauwesen ~ Teil 3: Elastomeric bearings, Partie 3: Appareils dappui en —_—_Elastomerlager élastomere ‘Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 1337-3:2005. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagi statut ca gi versiunile oficiale gi a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard european a fost adoptat de CEN la 4 iunie 2004. Membrii CEN sunt obligali s@ respecte Regulamentul Inter CEN care stipuleaza condijile in care acestui standard european i se alvibuie statutul de standard nalional, fra nici o modificare. Listele actualizate si referinjele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot i obtinute de la Secretariatul Central sau de la orice membru CEN, pe baza de cerere ‘Acest standard european exista in trei versiun oficiale (engleza, francez, german8). © versiune in oricare alta limba, realizaté prin traducorea, sub responsabiltatea unui membru CEN, in limba sa rationala gi notificata Secretariatului Central, are acelasi statut ca si versiunile ofciale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din urmétoarele tar: Austria, Belgia, Cipru, Danemerca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Iranda, Islanda, italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cena, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité EuropSen de Normalisation Europisches Komitee fur Normung Socrotariat Central: rue de Stassart 36, B-1050 Brusseles, 2005 CEN Toate drepturile do oxploatare sub orice forma gi in orice mod ‘sunt rezervate membrilor nalionali CEN Ref. No. EN 1337-3:2005: RO de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCL, 01/06/2011 Asoci SR EN 1337-3:2005 Cuprins Praambul 1 Domeniu de aplicare. 2 Referinfe normative... 3. Termeni, definif, simbolur si abrovieri. 3.4 Termeni si definiti 3.2. Simbolur 3.2.1. Majuscule latine .. 3.2.2 Litere micilatine 3.2.3 Litere grecesti 10 3.2.4 Indici... “1 3.3. Abreviert.. 4 4 Cerinte. 1 4. Generalitat 1 4.2 Cerinte funclionale . 42 4.3. Cerinle de performanté pentru aparatele de reazem finite 4.3.1 Modul de forfecare..... 4.3.2. Rezistenta la fortecare a aderentel nn nrrnnnninn 4.33 Rigiditate la compresiune .. a4 4.34 Rezistenta la incéircdri repetate ta compresiune. pee 1b 4.3.5 Capacitatoa de rotire stata. 15 4.36 Rozistenta la ozon : 16 4.3.7 Rezistenta la forfecare a aderentei PTFE/elastomer 7 4.4 Proprietali material... 4.4.4 Generalitati H pte 4.4.2 Propritatifizice si mecanice ale elastonerului. 4.4.3 Placi de armare de ote! 4.4.4 Suprafete de alunecare . 5 Regul de proiectare .. 5.1 Generali 5.2. Valori de calcul ale aotiunilor. 5.3. Aparate de reazem cu armaturé 5.9.1 Tipuri de aparate de reazem cu armatura.. 5.3.2 Dimensiuni gi forme ale aparatelor de reazem CU AFMALUTE wn ronnnnnnnn 5 a 5.3.3 Baze de caloul . 5.4 Aparate de reazem fara armatura 5.5 Aparate de reazem tip banda. 5.5.1 Geometric. 5.5.2 Incarcat.. 5.5.3 Deformatie specifica de forfecare.. 5.54 Criteril de stabiltate de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN Pk. JESCU, 01/06/2014 Asoc! SR EN 1337-9:2005 5.6 Aparate de reazem din olastomeri cu alunecare: 6 Toleranje de execute. 6.1. Dimensiunl in plan. 6.2. Grosimea straturilor de elastomer... 6.2.1 Strat interior . 6.2.2 Strat exterior pe suprafotole superioare i inferioare ale aparatelor de reazem cu armaiturd .. 35 6.2.3 Tolerante la grosimea totald a sistemului aparatulul de reaZOMorom-mrnrnn ee) 6.2.4 Grosime a acoperiri laterale la aparatele de reazem cu armatura 6.3. Placi de armare de ofel la aparate de reazem cu armatura 7 Cerinte speciale... : , . 7.1 Bosaj structura - Tolerante ale suprafejei de contact cu siructura .. 7.4.1 Generalitat 7.4.2 Condit supratal.. 7.1.3 Planeitate suprafala... 7.1.4 Nivel supratata... sears 7.2. Mijloace de pozitionar eficace 7.3 Marcare si etichetare. 8 Evaluare conformitate 8.1 Generalitat 82 Control al produsulul de constructie si al fabricdri acestuia, 8.2.1 Generalitati geeeee 8.2.2 Incercari de tip initial. 8.2.3 incercare curenta. 8.2.4. Control materi prime 8.2.5 incercari pentru audit. 83. Esantionare 8.3.1. Epruvete pntru Incarcarile de audit 8.4 Neconformitate cu specificatia tehnica.. 9 Criteri pentru inspectie in functionare.. ‘Anexa A (normativa) Aparate de reazem eliptice. ‘Anexa B (normativa) Coeficient de limitare a roti... 42 ‘Anexa C (normativa) Tensiune maxima de calcul in aparate de reazem cu armatura... 43 ‘Anexa D (informativa) Comentari ou privire la modulul de forfecare..... Aa ‘Anexa E (informativa) Borderou tip pentru aparate de reazem, AS ‘Anexa F (normativa) Metoda de incercare modul de forfecare. AB ‘Anexa G (normativa] Metoda de incercare la forfecare a aderentel. 52 ‘Anexa H (normativa) Metoda de incercare la compresiune..... 56 ‘Anexa I (normativa) Metoda de incercare la compresiune sub incercairi repetate nnn 60 ‘Anexa J (normativa) Metodii de incercare pentru incércare excentrica . Anexa K (normativa) Metoda de incercare la moment de revenire ‘Anexa L (normativa) Metoda de Incercare a rezistanjei la ozon. ma ‘Anexa M (normativa) Metoda de incercare a aderentei la forfecare pentru interfata PTFElelastomer.74 3 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIKA IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 ‘Anoxa N (normativ) Contralul productiet tn tabrica (CPF)... 7 ‘Anexa ZA (jnformativé) Articole ale acestul standard european refentoare la prevadarile Directivei UE pentru produse de construct iat : 80 Bibllogratie. 20 ide Standardizere din Romania, PFA MIHAIIOAN Ph.JESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 Preambul Acest document (EN 1337-3:2005) a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 167 “Aparate de reazem pentru structur’, al carui secretariat este detinut de catre UNI. Acest standard european trebuie s4 primeasca statutul unui standard national, fle prin publicarea unui text identic fie prin ratificare, cel térziu in septembrie 2005, iar standardele nationale conflicuale trebuie sa fie anulate ce! tarziu in decembrie 2006. Acest document a fost elaborat in baza unui mandat primit de CEN de la Comisia Europeana si ‘Asocialia Europeana a Liberului Schimb si sustine cerinjele esentiale ale Directivei (Directivelor) UE. Pentru corespondenta cu Directiva (Directivele) UE, a se vedea anexa informativa ZA, care este parte integranta a acestui document. ‘Acost standard ouropean EN 1337; "Reazeme pentru structuri este aleatuit din urmatoarele 11 pati Partea 1: Roguli generale de proiectare: Partea 2: Elemente de alunocare, Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri; Partoa 4: Aparate de reazem cu rulouri; Partea 5: Aparate de reazem tip oala; Partea 6: Aparate de reazem cu. balansiere: Partea 7: Aparate de reazem sferice si ciindrice din PTFE; Partea 8: Aparate de reazem ghidate si aparate de reazem blocate; Partea 9: Protectie; Partea 10: Inspectie si intretinora; Partoa 11: Traneport, depozitare gi montare; Th conformitate cu Regulamentul Intern al CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din urmatoarele ari sunt obligate s& aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cena, Slovacia, Slovenia, Spania, Suadia, Ungaria ‘Asociatis de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2008 4 Domeniu de aplicare costs patty a standardulul EN 1337 se pica pentru aparatole de reazem din elastomeri cu sau far tisporitve de reazem complemoniare pentru a extinde domenille de uliizare ale acostora cui at crepconto do aluriecare plate tratate in EN 1337-2 sau suprafefe de alunevare descnse in 4.4.4, care Sint ulifzate la structun do poduri sau la orice alt structuré cu Condi de reazem comparable Acesté parte a standardului EN 1337 se aplcd pentru aparatele de reazom din elastomer cu Gimensiunl th plan pana la (1200x1200) mm gi nu acoperd aparatele de reazem realizate din alte frateriala elastomerice decat cele specificate la 4.4.1, Se aplica la aparatele de reazem cu armatura de tip A, B,C, la aparate de reazem cu alunecare cu armaturé de tip E si D, la aparate de roazem fara ‘armatura gla aparate de reazem tip banda de tip F. ‘Aceasté parte trateaz’ aparatele do reazem ullizate la temperaturi de exploatare care variazé de la 35°C pana la +50 °C 51 in unele cazuri pentru porioade scurte para la +70 °C ‘Se cunoaste faptul c& tn unele rogiuni din Nordul Europel temperatura este mai mica de -26°C jin cazul unor temperatui de exploatare foarte joase (mai pulin de 40°C), asta esontial ca, aractersticle aparatelor de reazem s& salisfacd modulul de forfecare la temperaluré foarte joasa (@ se vedea 4.9.1.3 91 anoxa F). 2. Referinte normative Urmatoarele documente de referint’ sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru toferintele datate, se aplica numai edifia citaté. Pentru referintele nedatate, se aplicd ultima edit a publicatie la caro se face reterire (inclusiv amendamentele). EN 1937-1:2000 Structural bearings — Part 1: General design rules. EN 1937-2:2004 Structural bearings — Part 2: Sliding elements. prEN 1337-8 Structural bearings — Part 8: Guide boarings and restrain bearings EN 1337-9:1987 Structural bearings — Part 9: Protection. EN 1337-10 ‘Structural bearings — Part 10: Inspection and maintenance. EN 1337-11 Siructural bearings — Part 11: Transport, storage and instalation EN 1025-1 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technica aewvery cornatorrs EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical dolivary conditions for ‘nonvalloy structural steels 180 34-4 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength - Part 1 Trouser, angle and crescent test pieces. 18037 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties 1S0 48 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardiness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD). 1s0 188 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests Iso 815 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set at ambient, elevated or low temperatures. Iso 1481-4 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance fo ozone cracking - Part 1: Stale strain testing jzare din Romania, PFA MIHAIIOAN P.-JESCU, 01/06/2011 ide Standa Asoct SR EN 1337-3:2005 3. Termeni, definitii, simboluri i abrevieri 3.1 Termeni si definitii Pentru aplicarea acestui document, se utiizeaza termenil si definifile prezentate in EN 1337-1:2000 recum gi urmatoarele. B44 lot mixturd individuala sau amestec de mixturi de elastomeri, atunci cand se utilizeazé pentru productia de aperate de reazem sau a unui numar de componente identice produse cu acelasi regiaj al masini 342 elastomer ‘material macromolecular, care revine cu aproximatie la dimensiunile si forma sa initial’ dup o deformatie substantiala Sub acliunea unei forte mici si dupa indepértarea forte. in acoasta parte a ‘slandardului acest tormen defineste compusul care se utlizeazé pentru producerea uneia sau mai mmultor plese de cauciuc 3.4.3 aparat de reazem din clastomeri aparatul de reazem care cuprinde un bloc de elastomeri vulcanizati care poate fi consolidat cu una sau mai multe placi de otel 314 aparat de reazem cu armatura aparat de reazem din elastomer! consolidali interior cu una sau mai muite pléci de otel,lipite chim timpul vuleanizaii 34.5 aparat de reazem fara armatura aparat de reazem din elastomeri compus dintr-un bloc masiv de elastomer vulcanizati féré cavitati interne 346 ‘aparat de reazem cu alunecare din elastomeri aparat de reazem armat acoperit po suprafata sa superioara cu o foaie de PTFE, care poate fi \ulcanizaté direct pe stratul superior de elastomer sau fixaté pe 0 placa de ofel, in contact cu o placa de alunecare 347 placii de alunecare Component de sustinere gi adiacenta suprafejel superioare de alunecare @ aparatului de reazem Aceasta poate fi a) osinguré piesa din otel austenitic, b)__oplacd subjre din ofel austenitic kata de o placa suport din ole! cu continu scaizut de carbon, ©) © placai subjire din ofel austenitic lipta de Un elastomer intercalat care este vulcanizat pe 0 placa ‘suport de ofel cu cantinut scazut de carbon. 34.8 aparat de rezem tip banda aparat de reazem fara armatura la care lungimea este de cel putin zece ori tajimea 34.9 suprafata de alunecare superioaré suprafata vulcanizata din politetrafluoretilena pe un aparat de reazem din elastomer, in contact cu placa de alunecare care permite transiatia relatva Intre cele doua PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 i z : 5 i . Asociat SREN 1337-3:2005 3.2. Simboluri Pentru aplicarea acestui document se utiizeaza simbolurle urmatoare. 3.2.4 Majuscule latine A Aria pland tolala a aparatulul de roazem din elastomer. N Aaa plan efectva a apart de reazer cu ‘armatura (aria placilor de ‘armare de otel). A, ‘Aria plana efectiva redus4 a aparalului de reazem din olastomen... Ca Rigiditatea la. compresiune a unui eparat de reazem.. D Diametrul exterior al aparatului de reazem circular D Diametrul efectiv al unui aparat de reazem circular cu armatura... — Modul de elasticitate.. E> Modul de elasticitate volumetric. Est ‘Modul de compresiune secant 7 Efectele incarcarilor de calcul Fa Vs Forte orizontale de calcul... Fay Forta maxima rezuilanta orzontala obtjnuta din adunarea vectorial a vs $v Foe Forfa verticala de calcul. a G Valoare nominala a modulului de forfecare conventional al aparatelor de reazem din elastomer... ee Gon Modul de forfecare conventional al aparatelor de reazem din elastomer sub aciiuni dinamice.. Ge Modul de forfecare al etastornerul Ge Modul defrfecare conventional a paratuu ae reazem a esto determinat prin ineercair f Ke Coeficien! de deformatie datorala incarcaiii de compresiune, pentru un aparat de reazer eliptic. Kw Coefcient de deformatie verticala datorata inc&rcél, pentru un aparat de reazem eliptic Keo Coeficient al momentului de revenire pentru un aparat de reazem eliptic ke Coeficient de frecare Ky Coeficient pentru eforturle unitare de intindore induse in place de cconsolidare de olel Ke Coeficient pentru inedirearea tip Kn Coeficient pentru moment Kp Cooficient de careciie a efortuilor unitare din placile de ote! 8 Nimm mm mm MPa Mpa MPa NikN NkN NN MPa MPa MPa MPa SR EN 1337-3:2005 Coeficiont pentru rotire K, Coeficient pentru momentul de revenire M, Valoarea experimental’ a momentulul de revenite NxmomekNxm Ms Valoarea de calcul a momentuiui de revenire.. Namen:kNxen Re Valoarea de calcul a rezistentel Ry __Rezultanta forfelor rezistente la migcarea de translaio 8 Coeficient de forma = Ss: Cosficient de forma pentru cele mai groase straturi 8 Se \Valoarea de calcul a unei forte interne sau a unui moment intern 5 corespunz&toare unui vector al mai multor forge sau momente interne 8 Te Grosimea medio intialé totalé a aparatului de reazem cu ignorarea 4 stratutilor superioare si inferioare de acopertO....n one @ Ty __Grosimea nominal total a aparatului de reazem... mm z e Tro Grosimea medie totala inifialé a aparatului de reazem.. ee IM 2 16 Grosimea nominalé totalé a elastomeruiui. mm < E Ty Grosimea medi total ina a elastomerullsupus efor de € forfecaro, incluz&nd straturile de acoperire inferioare si superioare cand 5 acestea nu sunt blocate pentru forfecare. as mm & S 3.2.2 Litere mici latine 2 s a Latimea totala a aparatului de reazem (dimensiunea mai mica @ aparatulul : de reazem rectangular). vee FEM é ae ‘Ava micd a aparatulul de reazem elipic. 8 a Latimea efectiva a aparatului de reazem cu armaturé (latimea placilor de i consolidare de olel). oor mm 2 b Lungimea totala a aparatulul de reazem (dimensiunea mai mare a unui aparat de reazem rectangular) mm ‘Axa mare a aparatului de reazom eliptic. b Lungimea efectiva a aparatului de reazom cu armatura (lungimea placilor de consolidare de ote!) . meee mm c Rigiditatea la compresiune.. Nim Limita de ourgere a ofelului.. Nim? Perimetral aparatului de reazom din elastomer pe care forfa nu actioneazé n Numar de straturi de clastomer t Grosimea aparatului de reazom fara armituré sau a aparatuliide reazem tip banda mm, & Grosimea efectiva a elastomerului in compresiune. mm Asociatis de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1297-3:2005 ‘ ‘Grosimea une’ ol individual de o:astomex in-un aceratde reazem ou arma... mm ey Grosimea unot fol din PTFE. mm & Grosimoa plicii de consolidare de ote. mm tos Grosimoa placi exterioare de consolidare de ote mm Vee Deformatia vertical total. ee mm oa Deplasarea retativa orizontala maxima in directia dimensiuni a... mm y Doplasarea relativa orizontala maxim& tn directia dimensiuni Brown mm ve Deplasarea/deformatia vertical S mm Vey Rezultanta maxima a deplasari relative orizontale obtinuta din adunarea vectorial a vs $i ¥y Hl mm 3.2.3 Litere grecesti a Rotlrea unghiulara a unui aparat de reazem : rad on Rotirea unghiulara in jurul latimil a, a unui aparat de reazem rectangular... rad ay Rotirea unghiulard in jurul lungimii b, a unui aparat de reazem rectangular, rad uy Rezultanta rotinii unghiulare in jurul latimii a si lungimilb a unui aparat de reazem rectangula ee rad as Rofirea unghiularé in jurul diametrului D al unui aparat de reazem circular... red a Factor partial de securitate pentru rezistent’ 6 Doformtia vertical’ a unui strat individual de elastomer. mm z ‘Suma valorilor fad Doformatia spectica de calcul in placa elastomeruiti. datoraté roti unghidare eo Doormat epacios da caloulin placa alasiomen ii, deta node de comerestine faa Deforraia specific de callin placa eastomeni, dara deplasari de tonsiafe fa Deformatia specific’ nominala totalé de calcul in placa elastomerutul ce Detormatia specific’ de compresiune a unui aparat de reazem bs Coeficient de frecare, de caleul be Cooficient de frecare, pentru elastomer 6. Efort unitar de compresiune. Mpa Om Media oforturlor unitare de compresiune... MPa o Efort unitar de intindere in ole. wpa : Efortunitar de forfecare. MPa 10 do Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN Pi.-OESCU, 01/06/2011 Asoci SR EN 1337-3:2005 3.2.4 Indici 4 De calcul dyn Dinamic k Caracteristic, max Maximum min Minimum t Total u La starea limita ultima 3.3 Abrevieri Pentru aplicarea acestui document se utiizeaza abrevierile urmatoare. CR Cauciuc din policloropren NR Cauciuc natural ppsm — Pai{i pe suta de milioane in volum PTFE Politetrafluoretilena SLS Stare limita de serviciu SLU Stare limita ultima 4 Cerinte 4.4 Generalitati Nivelul calitiii corute la aparatele de reazem din elastomerl este in principal definit in termenii de performanta ai produsului prin valorile limit gi prin caractersticla cuantiicabile din documentatia ‘aparatelor do roazem finite, Speciticatile materialelor din care trebule sa fie realizat produsul completeaza cerinjele esentiale. Pentru a asigura nivele de performanta corespunzétoare, este de asemenea necesar $8 se facd referire la urmatoarele parti din EN 1337: = parlea 1 Reguli generale de proiectare = partea2 Elemente de alunecare = partea 8 Aparate de reazem ghidate si aparate de reazem blocato = partea9 Protectio = partea 10 Inspectie gi intrejinere = partea 11 Transport, depazitare $i montare " ‘Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 4.2 Cerinte functionale Aparatele de reazem din elastomeri trebuie proiectate gi execuiate astfel incat migcarile de translatio 38.36 poat’ realiza in orice directo gi miscarea de rotaiie sA se posta roaliza in jurul oriedrei axe prin Geformare elastica, in vedrea transinilor int-o forma corecta de la 0 componenta structural la atta, 2 fortelor do caloul gi pentru a permite miscanle de proiectare derivate din calculul structun ‘Acostea pot fi combinate cu dispozitve de reazem complomontare pentru a extinde domeniul de Ullizare, cum ar fun sistem de alunecare, fie temporar fie permanent sau cu un sistem de ghidare directional Aparatele de teazem din elastomeri trebule s& funclioneze corect atuncl cand acastea sunt supuse tunor condi de mediu si intretinere normale, in timpul unei durate de functionare determinate de © proiectare economicd rezonabila. Atunci c&nd conditile de media gi de functionare sunt exceptionale, frebuie luate precauli suplimentare (a se vedea EN 1337-9). In acest caz condita trebuie definite cu exactitate Desi aparatele de reazem sunt proiectate si suporte deplasarile din forfecare, acestea nu trebuie utilzate pentru a asigura o rezistenta permanenta la o forta de forfecare extema aplicata constant. 4.3 Cerinte de performanta pentru aparatele de reazem finite Aceasta parte defineste toate caracteristicile cuantifiabile alo aparatelor de reazeme finite. Aceasta precizeazé de asemenea tipul Incercéii fie Inoarcara de tip, fle incercare curenta, freoventa acestora ‘i tipul epruvetolor (a se vedea arlicolul 8. NOTA - Media temperaturi de laborator pentru tncercare a fost manta de la temperatura normala specifica pon Iuarea in considorare a proprietor elastomenlor corespunrstoare aparalolor de reazem fA a, depsis Priowvalulintre 18°C 31 30 °C. In cazul unui confict intre rezultatele incercarilor @ dou laboratoare diferte se recomanda 82 so acorde priortate domeniului de 23 °C:2 °C. 4.3.1 Modul de forfecare ‘Modulul de forfecare (G,) este “modul de elasticitate conventional” aparent al aparatslor de reazem din elastomer! delerminat in uma Incercérii la tomporatuni diferte sau dupa imbalranire, conform metodei precizate In anexa F (normativa). NOTA - Ace vodea anexa 0 informatva 4.3.1.1 Modul de forfecare la temperaturd nominal Lao temperaturé nominalé de 28 °C22 °C, valoaroa G, a modulului de forfecare conventional trebule ‘sd corospunda unela din vaiorile prezentate In continuare: G \7MPa —Gy=0.9MPa Go 15 MPa * Numal daca a fost precizala de proiectantul structurl Incercarea trebule execulala pentru incercarea do tip la temperatura de 23 °C + 2 °C, si pentru incerca curente la o temperatura de 23°C & 5 °C - Corinfe: Valoare G, a modulului de forfecare determinat in urma incercaiti rebule s4 corespunda urmiitoarelor tolerante: G,= 0,9 MPa+0,15 MPa .7 MPa £ 0,10 MPa 4.15 MPa + 0,20 MPa * Numai dacd a fost precizaté de proiectantul structuri, ‘Suprataa epruvetolor trebuie $4 nu aibe poroztéi suri sau defecte cum sunt, de exemplu, defectele do turnare sau de aderenia 2 \ de Standardizaro din Romania, PFA MIHAI IOAN Pr.-OESCU, 01/06/2011 Asoc, SR EN 1397-3:2005 = Conti la incercare: Incercarile trebuie realizate nu mai dovreme de 0 2! de ta vulcanizare, 4.3.4.2 Modul de forfecare la temperatura joasé La temperatura joas modulul de forfecare conventional trebuie sa indeplineasca urmatoarea cerini: G, la temperaturd joasa $36, Incercarea trebuie realizata ca o Incercare de tip. = Conditii pentru opruvete: Aparatele de reazem necomprimate trebuie racite intr-o incapere ta = 25°C + 2°C timp de 7 zile. ~ Trebuie finute ‘aga fel inet s@ permit’ circulajia aerului in jurul lor. = Condifi de incercare: - intr-0 incapere la - 25°C + 2°C sau = Lao temperatura maxima de 25 °C, in timpul ingercari, temperatura suprafetelor laterale nu trebule sa fle mai mare de— 18°C = Presiune medie: 6 MPa. 4.3.1.3 Modul de forfecare la temperatura foarte joas& La temperatura foarte joasa modulul de forfecare conventional trebuie sa indeplineasc’ urmétoaroa on gla temperatura foarte joasé s 3G, Incercarea trebuie realizata ca o incercare de tip. = Conditii pentru epruvete: Aparatele de reazem necomprimate trebuie racite intr-o incapere la Rs = 40°C +3°C timp de 7 zile. ~ Trebuie finute fn aga fel incat s& permité circulalia aerulul in jurul or. = Condit de incercare: - intr-o incdpere la - 40°C + 3°C sau = La o temperaturd maxima de 25 "C, in timpul incercari, temperatura ‘suprafefelor laterale nu trebuie sa fie mai mare de - 18 °C. = Presiunea medie: 6 MPa. 4.3.1.4 Modul de forfecare dupa imbatranire (3 zile ta 70 °C) Aceasta incercare determina varialia modului de forfecare conventional dup 0 accelerare a imbatranini,_ gi trebule efectuatd ca o incercare de lip. G, dupa imbatrai $G, Inainte de imbatranire + 0,15MPa = Condit pentru epruvete: Aparatele de reazem necomprimate trebuie depozitate ntr-o camera incalzita la 70°C + 2°C timp de 3 zile. ~ Trebuie inute tn aga fel incl SA permita circulatia aerului in jurul lor. = Condit de incereare: - incercarea trebule realizala la o temperatura de laborator (23 °C # 6 °C), nu mai devreme de 2 zile dupa terminarea procesului de imbatranire. 4,3.2 Rezistenta la forfecare a aderentei Rezistenta la forfecare a aderentei aparatelor reazem din elastomeri trebuie determinaté in conformitate cu metoda precizata in anexa G. 3 Asociatia de Standardizare din Romania, PFAMIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘SR EN 1397-0:2005 4 2.4 Rezistenta la forfecare a aderentoi la temperatura ambianta La o temperatura de 23 °C + 5 °C incercarea rezistontei la forfecare a aderentei trebuie $€ fle © incercare de lip sau 0 incercare cuenta. - Cerinte: Panta curbei forta-deformalie nu trebuie sa aiba o valoarea maxima sau @ valoare minim pana la valoarea maxima a deformalie! spectice din forfecare ogala cu 2. La deformalia Specified maxima, marginea aparatului de reazom trebuie s& nu prezinte fisuri in interiorul Cauciucului datorate defectelor de tumare sau de aderenta, = Condit de incercare: Presiunea medi: 12 MPa 4.3.2.2 Rezistenta la forfecare a aderentel dupa Imbatranire (3 zile la 70° C) ‘Dupa Imbétranire incercarea aderenfei a forfecare trebule si fie efectuata ca o incercare de tip = Cerinte: cain 4.3.2.4 - Condifi pentru epruvete si condii pentru inoercare: caina314 4.3.3 Rigiditate la compresiune Rigiditatea la compresiune a aparatelor de reazem din elastomeri trebule determinala in conformitale cu metoda procizata in anexa H Pentru incercarea de tip, 8 aplicd nivelul 1 al metodai incorcdrii la compresiune Pentru Incercarea curenta, se aplica nivelul 2 al metodei incercari la compresiune. Pentru un project particular atunci cAnd se precizeaza de edie projectantul structuri, se aplica nivelul 3 al metodei incercarii la compresiune. 43 3.1 Incereare de tip (nivel 1 al metodel incercaril) - Cerinte: - Panta curbel forfg-deformatie nu trebulo 68 prezinte o valoarea maxima sau minima de pana la valoarea maxima a incarcarii de calcul (5G 4'S/1.5) - La incarcarea maxima, marginga aparatului de reazem nu trebuie $4 prezinte fisuri in interiorul cauciucului datorate defectelor de tumare sau de aderenta. ~ Fara poziti gresite ale placilor de armare. - Modulul de compresiune secant (E..) rebuie inregistrat - Condi de incercare: La temperatura ambianté: Modulul secant conventional (E.)_webuie determinat la temperatura de 23°C + 5 °C intre 30% si 100% din Incércarea maxima (5G A’S/1.5) 4.3.3.2 incercare curenté: incercarea la compresiune rapida (nivel 2 al metodei de incercare) ‘Acoasta incercare este in mod normal realizata pe aparatele de reazem de catre producsitor, pentru & Veriica pozifile gresite ale placlor de armare, degradarea aderentei la intorfala otel / elastomer, Yetecte ale suprafelel gi abatori de la toleranta de rigiditate sub Incarcarea maxima pentru utiizare - Cerinfe: Nu trebuie $8 existe o degradare vizuald evidenta a aderente’, abateri de aliniore a placilor de armare sau fisurl pe suprafaja elastomerilor. Cutele datorate efectelor de retinere a pldcilor trebuie 88 fie uniforme. «Condit de incercare: in timpul examina vizuale a defectolor de mai sus, inearoaraa precigaté pentru starea limita de exploatare, la temperatura ambianté (23 °C + § °C), “4 de Standardizare din Romania, PEA MIHAI IOAN Pr. .DESCU, 01/06/2011 Asoc SR EN 1337-3:2005 se aplica si 20 menjine constant fa aparatela de reazem, Acole unde se suspectoaza defecte trebuie demonstrat prin alte incercar corespunzatoare. In timpul acestel incercdri, deformafia 1a 30 % si 100 % din incarearen Tr spine pentru exploatare,trebule inregstraté i utlizata pentru a verfiea ‘coerenta valorilorrigiditati la compresiuna. 43.33 Verificare sub incdrcarea de comprosiune (nivel 3 al motodei de incercare) ‘Atunci cand se precizesz’, aceastl Incercare se efectuoaza, la fiecare aparal de reazem) a pare aaa ar ce odusje normal Obioctvl seu principal este de a elimina, prin inspecie izuelay Sparatele de reazom prostrealizate printr-un mod rapid si efcient. - Cetinte: Nu trebuie s existe 0 degradare vizuala evident @ aderenfel, abateri de Diniere a placilor de armare sau defecte dozvoltate in timpul incercarii pe Suprafaja elastomerlor sub actiunea incarcarii maxime pentru exploatare. Cutole datorate efectelor de relinere a placilor trebuie s& fie uniforme. = Conditide incercare: Se aplica incércarea pentru starea limita de exploaiars. ‘Temperatura camerei, in care aparatele de reazem sunt incercate, nu trebule s@ varieze Tn timpul incercairi cu mai mult de 10°C. 4.3.4 Rezisten{a la incarcari repetate la compresiune Rezistenta la inodrcdri repetate de compresiune @ aparatslor de reazem din elastomer trebule doterminata conform metodei precizata in anexa |. — Ceringe: Modulul de compresiune secant dupa oboseala dinamica\ trebuie sa fle mal mie sau egal cu modulul secant de dinainte de oboseala dinamica + 12% Nu se accepia defecte: de aderenta, fisuri etc ~ Condit de incorcare: Temperatura de laborator 23 °C + 2 °C. Cresterea de temperatura in aparatul de reazem in timpul incercarii nu trebuie s8 depageasca: 42 °C, far frecventa se poate regia pentru a atinge aceasta cerin\a. Numarul de cicturi: 2.000.000 Frecventa: <3 Hz In timpul incercai, variatia efortului trebuie sa fie cuprinsa intre urmatoarele dou’ valori: Presiunea medie minima: 7,5 MPa Presiunea medie maxima: 25 MPa NOTA: Este esenfal ca incercarea 88 se efectuaze la aforturi mai mari decat cele care apar in practic’, deoarece humatulde cicluri este muit mai mic daca cele la care se agteapta pe timpul viel aparatului de reazem. 4.3.5 Capacitate de rotire static 4.3.5.1 Generalitati Capacitatea de rotire static’ a aparatelor de reazem din elastomeri trebule determinaté pe baz de Incercari cu incércari excentrice s/sau moment de revenire, conform metodelor de incercérl indicate in urmatoarele articole. ‘Scopul acestor incercati este de a determina performanja aparalelor de reazem din elastomer tn Cconditi de rotir statice. Pentru cele mai multe scopuri este adecvat comportamentul la rotirea statica aleulata po baza ecualiel de a 53.36 si 83.37, dar dacd performanta la rotire este critica gi principalul moti pentru utiizarea aparatului de reazem este de a ofer rote, o incercare de tip rebuie btectuaté pentru aparatele de reazem din elastomeri de tip E $i D. Pot fi evaluate doua aspecte alo performantei la rotre, unghiul maxim do rotire gi momentul de revenire exercitale de structura prin 2paratul de reazem, Aceste doua aspecte pot fi determinate prin incercarea la incarcare excentric& sau prin incercarea la momentul de revenire. 15 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 NOTA: Pentru o construct a aparatulul de reazem dati, producstorul poate echimba numai valoarea modelo se rteere cauciuculul pentru a infuenta performania la rote, ca urmare poate fi necesar derogarea de ia Gorinfele din 4.3.1 periiu a alge performanjele dorte. Conseeinfa unal asemenea schimbéri esto ol geste vertical (6.9.5.7) e8to afectats 4,3..2 Incorcare la ineéreare excentric’ ‘Aceasti Incercare se realizeazA pentru a verifica unghiul maxim de rote, prin determinarea ariel $1 prosiunii medi la suprafata de contact sub excentrictate impusd sau prin determinarea excentricitahi maxime pentru producerea unei arii de contact precizate. Se determina conform metodei precizate la anexa J. = Cerinte: Nici cresterea ariei de contact, nici presiunea medie de contact nu trebuie sa depageasca valorile precizate. ‘Atunci cand nu este precizata nici o valoare, urmatoarea cerinta trebuie idepiinits: Nu so accepta defecte (defecte de aderenté, fisuri, ete) sub un unghi de rolire de 0,025 rad si o excentricitate de 1/6 a dimensiunit plane mai mici a epruvelel de incercat. — Condit de incercare: La temperatura laboratorului (23 °C + 2 °C), incercarea se realizeazd cu tun montaj experimental, cu frecare cunoscute gi redusd, care permite foliroa suprafetel superioare faja de suprafala inferioara gi Incarcaree: ‘paratului de reazem la valoarea calculata cu 0 excentricitate determinaté sau la grade diferite de excentriaitate. 4.3.5.3 incercare la momentul de revenire: ‘Scopul acestel Incercari este de a determina valoarea experimentala a momentului de revenire a unul ‘paral de reazem. ‘Aceasta trebuie determinata conform matodei precizata in anexa K. = Cerinfe Valorile experimentale ale momentului de revenire (M,) nu trebuie $4 depeigeascd valoarea limita stabilta intro furnizor si cumparator. — Condit de inoercare: Incercarea se realizeaza la temperatura laboratorulul (23 °C 1.5 °C) sla presiune modio de 7 MPs. in mod repetat, de 10 oF, 1a o frocventa £10,09 Hz, 36 aplicd un momant poninu a produce rattan nravAZUIA 4.3.6 Rezistenta la ozon Rezistenta la ozon a aparatelor de roazom din elastomeri trebuie determinaté conform metodei precizaid fn anoxa L. Scopul acestei inoorean este de a determina rezistenja la ozon a unui aparat de reazem fnit sub deformati de compresiune si forfecare. = Corinte: Fara fisuri fn cauciue ard fisuri sau degradan de aderent®\ pe suprafala laterala a aparatului do reazem — Conti de incercare: Presiunea medic: 136xS Doformatie la forfonara: v= 0.7xT, Temperatura de incercare: 40°C +2°C Concentralie de ozon: NR: 25 ppsin CR: 50 ppsm Timpul de incercare: 72h 6 IDESCU, 01/06/2011 z g z = = Ja do Standardizare din Romani Aso SR EN 1337-3:2005 4.3.7 Rezistenfa la forfecare a aderentel PTFE / olastomer Rezistenla la forfecare a aderenlei PTFE/elastomer, pentru aparatele de reazem din elastomer, trebuie determinata conform metodei precizate in anexa M, ‘Scopul acestei incercari este de a verifica buna aderenfa a foli PTFE @ supratatel de alunecare pe slralul de elastomer exterior. — Cerinte: Panta curbel forté-deformatie nu trebuie s& prezinte o valoarea maxima sau minima pana la valoarea maxima a doformatiei specifice de forfecare egala cu 2. La deformajia specific’ maxima pe interfela PTFE/elastomor nu trebuie s prezinte defecte de aderenta — Condit de incercare: Acesta incercare se realizeaza la o temperatura de 23 °C 4.5 °C. Presiunea medie: 6 MPa 4.4 Proprietati material 4.4.1 Generalitati ‘Se recomanda ca polimerul de baz ullizat pontru executarea aparatelor de reazem din elastomer, ‘cauciuc natural (NR) sau cauciuc cloropren (CR), sa fie precizat in documentatia proiectulul. Este fadmisd cresterea dozajului cu pana la § % cu alt polimer, care poate fi addugat pentru cresterea prolucrabilitafi. Nu trebuie utilizat cauciuc regenerat sau vulcanizat. NOTA: Aparatele de reazem din cauciuc natural pot fi protejate prin acoperire cu policioropren, ambele pati find ‘vuleanizate simultan 4.4.2 Proprietatifizice si mecanice ale elastomerulul Proprietaijle fzice gi mecanice ale elastomerului trebuie sa indelineasca cerintele prevazute la tabelul 1, funclie de polmerul de baza ultlizat. In cazul aparatelor de reazem din cauciuc natural acoperite cu policloropren, cauciucul natural nu trebuie incercat pentru rezistenta la ozon. Componenta policloropren pentru acoperire trebuie s@ indeplineasca condilile pentru policloropren $i migzul trobuie 4 indeplineasca carinfele pentru NR, cu exceptia rezistontoi la ozon. Frocventa incerciirilor este prezentata in articolul 8. Specificatilo sunt prazentate pentru epruvete de incercare matritate sau pentru epruvete luate din ‘aparate de reazem complet finisate. In acest caz, acestea trebuiue luate de pe supratetele inferioare $1 superioare sau de pe primul strat intern gi din stratul inte plasat in centrul aparatului de reazem. 7 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 Tabelul 1 — Proprietatifizice gi mecanice ale elastomerului Caracteristict Cerinje | Metode de incoreare Modulul G (MPa) o7 | og" [1.15 il Rezistenta [a intindore (MPa) Epurvete de incercare tumate >16 [216] 216 Epurvole de incercare din aparate de reazem 21a |>414 [214 180.37 ‘Alungirea minima la rupere (%) Tipul 2 Epurvete de Incercare turnate 450 | 425 | 300 Epurvete de incercare din aparate de reazem 400 | 375 | 250 Reztstnta minima de Aeurare a marinior tem) | 7 |e 40] > 42 Iso.34-1 NR 25/28 /210| — (Metoda A) Reglare compresiune (%) cR< 15, A aS Sell SAL NRS30__| pistantier: 9,38 - 25% | imbitranire acceleraté aa (Wanatia maxim falé de veloarea de dinainte de imbatanire) “Ricigitatea (IRHD) NRT 4, 70°C. . RS d, 100°C one -Rezistentf la inlindere (%) NRT 4, 70°C. a R34, 100°C oe ~Alungitea la rupere (%) NR7 4, 70°C 70°C 325 CR 3d, 100°C io Rezistonta la ozon TSO 1a31-1 Alungisea, 30% - 96n 40°C 22°C Fra four NR 25 ppsm GR 100 ppsm ‘Ase vedea 3.1 4.4.3 Placi de armare de ofel 4.4.3.1 Plact interioare Placile de armare interioare trebuie s& fle de ofel $ 235 conform EN 10025 sau de ofel cu alungire la rupere minima echivalenta. Grosimea minima a avestora trebule sa fie de 2 mm. ‘Trobuie aplicate provaderile de le 5.3.3.5. 4.4.3.2 Placl exterioare de tip C (a se vedea tabelul 2) piace de armare exterioare trebuie 88 fie do ojel $ 235 conform EN 10026 sau olel cu alungire Ia rupere minima echivalenta, Pentru aparatcte de reazem din elastomer, de tip C cu stature interne cu grosimi mai mici sau egale cu B mm, grosimea minimd a placilor exterioare irebuie sa fle de 15 mn. Pentru straturi mai groage, grosimea minima a placilor exterioare trebuie $8 fie de 18 mm. 4.4.4 Suprafete de alunecare ‘Aceesti parte trateaza mateniatole de alunecare vulcanizate pe clastomer sau inlroduse intr-o placi Ge sustinere, aga cum este prezentat In tabolul 2, aparate de reazem de tip D sau respect E. 18 Jvescu, 01/06/2011 | de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN F soe SR EN 1337-3:2005 ‘Suprefejele de alunecare ale aparatelor de reazom de tip D trebuie ullizate doar pentru a permite deplasarile ireversibile (ua), contractie etc.) Pentru toate aspectele care nu sunt stipulate in cele ce urmeaza, pentru aparatele de reazem de tip D si, se apliod EN 1337-2 4,44. Adorenta ofelului autenitic pentru aparatele de reazem de tip D gi E (a so vedea tabelul 2) Pentru aparatele de reazem din elastomeri cu alunecare, foile de otel austenitic pot f lipite de placa de sustinere prin intermediul unui strat elastomeric. ‘Trebuie indeplinite urmatoarele cerinte: — _ Grosimea placii de sustinore: a se vedea 6.9 din EN 1337-2:2004 — Grosimea elastomerului, daca este amplasat intre placa de sustinere si foaia de otel austenitic: 2,5 mm + 0,5 mm — _ Grosimea minima a foil de ofel austenitic: 2 mm. 4.4.4.2 Supratata de alunecare superioard a aparatului de reazom de tip D (a se vedea figura 1 si tabelul 2) Trebuie indepiinite urmatoarele cerinfe: — Grosimea minima afolide PTFE: > 1.5mm. — Grosimea maxima afolide PTFE: < 2.5mm — _ Grosimea elastomerului sub PTFE: Max: 3 mm Min: 0,5 mm (in orice punct) Min: 1. mm. Max: 2,5 mm = Adancimea adanciturior, dacd exist 4 3 Lubrifierea adaneiturilor aparatelor de reazem de tip D (a se vedea figura 4 si tabelul 2) Lubrifierea adanciturilor de retinere din PTFE trebuie realizata cu urmatoarele cerinte. ‘Acolo unde adanciturile sunt produse prin presare la cald, temperatura procesului de vulcanizare nu trebule sa depaseasca 200 °C. ‘Avia plana a cavitailor trebuie 3 fe inire 20 % gi 30 % din supratata totala a aparatulul de reazem PTFE, care include zona adancitrior Volumul cavitatilor nu trebuie sa fie mai mic de 10 % si nici mai mare de 20 % din volumul PTFE, incluzind volumului cavitatior. Foile PTFE fra adancituri ca materialul de alunecare pentru aparatele de reazem de tip D se uiizeaza numai daca asa este precizal de proiectantul structuri 4.4.4.4 Coeficient de frecare Pentru aparatele de reazem ou alunecare din elastomer, coeficiantul de frecare trebuie determinat in ‘acolasi mod si trebuie s4 satisfaca aceleasi cerinfele ca orice alt element de alunecare (a se vedea 6.9 din EN 1237-2:2004), 19 Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2014 SR EN 1337-3:2005 Exempiu de sectiune transvorsala partial ale stratuilor exterioare ale aparatului de reazem de tip D din elastomeri Legenda 1 1 mm < profunzime adénciturd < 2,6 mm 2 Straturi de elastomer 3 Placai de armare de ofol 4 1,5mm 6 Hz) si de ampltucinile migedi: coeficontul, care poate varia pentru componente difente, poate fi objnut experimental 5.3.3.1 Coeficient de forma Coeficientul de forma S, semnifica faptul od in calculul rezistentei gi al deformatiei se ia in considerare forma elastomerului. Acesta este raportul dintre aria efectiva plana a unei placi de elastomer si aria supratelei de aplicare a forte, care include gurl. 25 3 2 3 é z 3 z z 3 = £ de Standardizare din Romani SR EN 1337-3:2005 Pentru aparatele de reazem cu arméturd, coeficientul de forma S pentru flecare strat individual de elastomer este indical de expresia: El 6) unde: ‘Ax: este aria efectiva plana a aparatului de reazem, adica aria plana comund elastomerului si placi de ofel, cu excluderea ariel oricarei gauri, daca acestea nu sunt mai tarziu efectiv astupate. ‘A; este aria plana totala a aparatului de reazem din elastomer a: este latimea totalé a aparatulul de reazem tip banda. este perimetrul suprafetei neincarcate a aparatului de reazem, cu includerea fiecarei gauri, daca nu este mai tarziu efectiv astupata, ty: este grosimea efectiva a unui strat individual de elastomer supus la compresiune: la aparatele do roazem cu armaturd este lval’ ca grosimo reald t, pentru straturile din interior gi 1,4 & pentru straturle din exterior cu o grosime 2 3 mm; la aparatele de reazem tip banda gi la cele fara armaturd, grosimea este luaté ca 1,8 t (este grosimea unui strat individual de elastomer). NOTA: Pentru un aparat de reazem rectangular far8 géuri Aaa $i 6) 1, =2(a'+8") ” unde este latimea efectiva a aparatului de reazem (adica latimea placilor de armare). este lungimea efectiva a aparatului de reazem (adicd lungimea placilor de armare). 5.3.8.2 Deformatie specifica de calcul datorata inearcarii de compresiune Pentru caloule, valorile lui G trebuie sa se ia din tabelul 1. fay este deformalia specificd de calcul datorala incarcarilor de compresiune si este exprimate de expresia: 1S-F, by =e 8) GAS ‘A; este aria efectiva plana redusa datonté efectelor Incércari, unde A, este exprimata prin: ) @) 26 de Standardizare din Romania, PFA MIHALIOAN P. DESCU, 01/06/2011 Asoci. SR EN 1337-3:2005 unde: vasi este deplasarea maxima relativa pe orizontala a péitilor aparatulul de reazem pe directia ‘dimensiunil a, a aparatului de reazem, datorta tuturor efectelor incarcari de calcul; wai este deplasarea maxima relaliva pe orizontala a pariilor aparatului de reazem pe direotia dimensiunii 6, a aparatului de reazem, datorita tuturor efectelor incarcairi de calcul. 5.3.3.3 Deformatie specifica de forfecare Deformatia specifica de forfecare cqa a elastomerului datorité miscari de transtatie nu trebuie s& dopaseascai 1,00 si este exprimata prin: (10) Vegi este deplasarea maxima relativa rezultanta pe orizontala a partilor aparatului de reazem, oblinul prin adunarea vectorial a Vs 81 Vya (vea8i vyaunt definite in 6.3.3.2) To; este grosimea tolala a elastomerului la forfecare, cu includeres acoperirii do sus gi de jos, cu exceptia cazului in care migcarea relativa dintre pidcile din exterior ale aparalului de reazem si structura este impiedicaté de stifuri sau prin alte miloace, NOTA: Valoarea maxima admis pentru cs , definiti ca 1,00 pontru SLU, a rezultat din mulipicarea lui sax cu 40, 5.3.3.4 Deformatie specifica de calcul datorata rotafiel unghiulare Deformatia specifica nominala datorata rotatiei unghiulare este exprimata prin: (a? a, 440" Gi aM Feat = 256) ay a este unghiul de rotire in jurul lalimii a, a aparatului de reazem: yg: este unghiul de rotire (daca este posibil) in jurul lungimil 6, a aparatului de reazem; i: este grosimea unui strat individual de elastomer. 5.3.3.5 Grosime placa de armare Penttu @ rezista eforturlior unitare de intindere datorate incarcarii, grosimea minimé a placilor de ofel Intr-un aparat de reazem cu arméturd, este exprimata prin Fog (ty th) Ky, ae si 1,2 2mm (12) Fya iA, sunt definite ca in 3.2 Ligite sunt grosimile elastomerului pe fiecare parte a placil: fy este limita de curgere a ofelului: ar de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN PREDESCU, 01/06/2011 Asociat SR EN 1337-3:2005 Ko este un coeficiont pentru eforturle unitare de tntindere induse in pléicile de armare, cosficient ale cérui valorl sunt indicate mai jos: {ara gar: Ky = 4 cou gar: Ky = 4 Ym este factor partial de secuntate, ale carul valor pot fi alese din anexa naljonal, Valoarea recomandata este: Y= 1.00 Kp. ‘este un cooficiont de corecte a carui valoare este: Kya t3 5.3.3.6 Conditii = Condifia de limitare a roti Pentru aparatele de reazem cu armaturi, limitarea rotirt trebuie s& fie indeplinité, atunci cand deformarea verticald totala Lv. (a se vedea 6.3.3.7) corespunde cu: (ata, +0 2 Pentru aparatele de reazem rectangular. ~ nw) 50 (13) rf (D: Pentru aparatele de reazem circulare )v.., 20 (14) Unde: D ‘este dlametrul efectiv al aparatului de reazem Kes este un coeficient de rotire, dafinit in anexa B (normativa) ves este deplacaroa totala pe verticala, care produce cig $i cp - — Stabilitatea la flambaj F. Peniru aparatele de reazem cu armaturé, presiunea, —* rebuio sa verfice urmatoarea expresie: 2aG-S, 3-7, Pentru aparalele de reazem rectangulare (15) Pentru aparatele de reazem circulare, a’ se considera a fi diamotrul - Conditia antialunecare Pentru aparatele de roazom noancorate se recomanda sé fle respectate urmatoarele formule Fy Se Fesain {gi sub incéireari permanente: 28 descu, 01082011 de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN P. Asoc SR EN 1337-3:2005 nin Pitas 23 (in Nimm*) (18) unde: Fae? este rezultanta tuturor fortelor orizontale Framai este forta verticald de calcul minima, coexistenta cu Frys ts: este coeficientul de frecare, exprimat prin urmatoarea expresie: 45K, 1+ He = ONT unde: Ki; =06 pentru beton = 0,2 pentru toate celelalle suprafejele, inclusiv mortare de egalizare cu rasini. om este media eforturile unitare de compresiune in megapascali de la Feamie NOTA - Valorile de calcul ale coeficientior de frecare, pentru condita de alunecare, sunt relat scézute, pentru a {ine seama de efectole de lunga durata. Cu toate acestea, valori mai mari decat cele metionale mai sus pentru ie, pot fi speciicate pentru structurlo cu conciji dinamice severe, precum podurile de cale ferata sau cele care au suprafefole bosajului netede. ‘Atunei cénd un aparat de reazem nu satisface cerintele de stabilitate impotriva alunecarii, trebuie prevazute mijoace adecvate de ancorare ca s se asigure rezistenfa la toate fortele orizontale. 5.3.3.7 Forfe, momente si deformatii exercitate asupra structurii - Presiunea pe suprafatele de contact Aparatele de reazem din elastomeri exercit’ 0 presiune neuniforma pe suprafata de contact cu structura. Este suficiont sa se asigure ca presiunea medie s& nu depaseasca rezistenta materialului suport. - Forfa exercilata asupra structurii de rezistenta aparatului de reazem la migcarea de translate Forta Ry exercitata asupra structuri de rezistenta aparatului de reazem la migcarea de translatie esto exprimata de: AG, aaa (7) Ry: este rezultanta forfelor care rezisté miscari de translatie A este aria plana tolalé a aparatului de reazem G este modul de forfecare al aparatului de reazem Te este grosimea totalé a elastomerulul la forfecare Forta Ry nu trebuie s4 depageasca valoarea specificata. - Rezisten{a la rotire 29 PFA MIHAIIOAN PREDESCU, 01/06/2011 Asociatia de Standardizare din Romani ‘SR EN 1337-3:2005 Valoarea de calcul pentru momentul de revenire datorat rotii in jurul unei axe, care trece prin centrul aparalului de reazem si paraleld cu lungimea (directia b), este exprimata prin: aay Pontru aparatele de reazem rectangulare M = G--9 "© k (18) mee Pentru aparatele de reazem circulare M (19) Pentru determinarea coeficientului K,, a se vedea tabelul 4 de mai jos Tabel 4 - Cooficientul momentulul de revenire ba 05 075 1 42 4.25 13 14 45 % [17 | 100 | e2 | oe | vas | va | ver | 753 va | 16 17 18 19 2 25 10 a % | “a | va | we | ms | moe | 8 | ore | 60 NOTA 1 - Daca b < a, formula este aplicatilé pentru roirea th jurul axel paralele cu b, dar in acest caz b este Age (25) Flambaj: Grosimea <0,25 Alunecare: Se aplica prevederile de la 5.3.3.6 pontru toate incarearile gi ee “e142 pentru incdrcari permanente 5.5.5 Detorm i gi forte maxime exercitate pe structura Deformare vertical Deformarea este definité de ecuatia pentru un singur strat in 5.3.3.7. {cu ignorarea termenilor care depind de modulul volumelsic) Presiunea medie: 4 4mm +41 mm/-0,4mm Planeitatea unei pléici de ote! este stabilité prin amplasarea unei rigle dreple de-a lungul diagonale! (sau diametrului) suprafejei plane. Golul dintre muchia dreapl si suprafala placii nu trebule 38 depaseasca 1% din diagonala (sau diametru) sau 1,5 mm, oricare este mai mare. 7 Gerinte speciale Pentru ca aparatele de reazem sa functioneze cum aga este previizut, urmatoarele cerinte trebuie sa fio indopiinite / respectate, 7.1 Bosaj structurd - Tolerante ale suprafetei de contact cu structura TAA Generalitati Aparatele de reazem pot fi amplasate pe mortar sau montate direct pe un bosa). In cal de-al doilea az, Suprafala bosajuluitrobuie 88 indeplinaasca cerintee indicate mai jos. 34 Asool:. _/de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN Ph..JESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 Supratafa bosajului trebuie s& fle curata si uscata, Nu sunt admise particule libere. Imperfeotiunile individuale ale suprafefeitrebuie sd fle mai mici de 100 mm? ca arie si s& nu fie mat inalte do 2,5 mm fata de suprafata inconjuratoare. Aria totalé a imperfectiunilor nu trebuie s fie mai mare de 2 % din suprafata plana a aparatului de reazem. 7.1.3 Planeitate suprafata rigla dreapté plasata de-a lungul unei diagonale a suprafetei do contact analizate nu trebule s& prezinte gauri mai mari de 2 mm sau 0,3% din lungimea considerata, oricare este mai mare, 7.4.4 Nivel suprafata Bosajul trebuie sa fie nivelat, cu 0 eroare maxima admisa la rotire fald de pozitia specificata de: 0.3 % pentru aparatele de reazem care suporta un prefabricat sau structura de olel; 41% pentru aparatele de reazem care sustin o structura tumata in amplasament. NOTA 1 - Atunci cand element prefabricate sunt amplasate pe un aparat de reazem, trebuie inclus, in mod oxmal, un strat de eiment sau un material similar pentru compensarea tulurordiferentetor. NOTA 2 - Aceste volori nu so aplic’ Ia aparatele de reazom fara armatura gi la eparatele do reazem tip banda. in normale de inslalare tolerantele suprafejoi de contact a structun sunt, In general, acoperite de grosimea Dac unde un aparat de reazem necesité mijloace de pozilionare eficace conform 5.3.3.6, acestea resriclioneaza migcarea dintre structura $i suprafata aparatului de reazem cu care este in contact a nu mai mult de 8 mm, sau mai pulin daca asa precizeazé proiectantul structuri. Acestea trebuie proiectate pentru a rezista la forta orizontala reziduala care admite frecarea calculata conform 5.3.3.6. Acestea trebuie safle proiectate astfel incat aparatele de reazem sé fie inloouite atunci cand structura este ridicat’ de maximum 10 mm, dacd nu s-a facut o alté infelegere cu proiectantul structuri, 7.3 Marcare si etichetare Flocare aparat de reazem de cauciuc este numerotat individual si unic pe fetele sale exterioare, Ca minim, 0 eticheta este vulcanizala pe partea superioara sau inferioaré a aparatului de reazem cu urmaitoarele detalii: — — numele producaitorului — —numérul de fabricatie sinumele sau simbolul producatorului pe una din fetole sale laterale. Marcajul trobuie sa fie rezistent le apa, uzura normala si rupere. In cea ce priveste aparatele de reazem de tip C din elastomer, trebuie aplicata o etichet de nesters. cu aceleasi detalii ca cele mentionate pe eticheta autovulcanizatai (a se vedea mai sus). Aparatele de reazem cu performante sporite la temperaturi foarte scdzute trebuie marcate distinct “Temperatura foarte scazuts” NOTA - Pentru marcajele CE si elichetare se aplic paragraful ZA.3 35 2 a 3 g a 2 = Zz 6 z = = & SR EN 1337-3:2005 8. Evaluare conformitate 8.1 Generali entry a demonstra conformitatea produselor cu acest document, trebuie efectuale tcercarlle 51 inspectile din acest artical, Procedura prozentaté pentru evaluarea contormitati este valabilé gi pentru producfia care nu este de sere. Incercare $1 inspectile provézute in cadrulsistemului de contol al produetii tn fabric trebuie s8 fle conform anexeiN 8.2 Control al produsulul de constructie gi al fabricarii acestuia 8.2.1 Genoralitai Volumul si frecventa controlului producjei in fabried, realizata de producdtor, trebuie sa fie conform tabelului 7 gi 8. | plus, producatorul aparatulul de roazom trebule sa verfice certifcatele de inspect ale elementelor ‘componente, conform acestui document. 8.2.2 Incercéiri de tip initiale incercarile de tip trebule realizate inainte de inceperea fabricatiel, Int-un laborator de incereare acreditat sau sub controlul acestuia Corinfole sunt precizate in 4.3. Freventa incercairi de tin si dimensiunile epruvatelor sunt definite in tabelele 6, 7 $i 8. NOTA 1 - Incereafile pot fl realizate la seciul producdtorului, cu conditia ca echipamentul 68 fle calibra In conformtate cu standardul european siisaur nalional, far Incercarl a fie conduse de un reprezentat al laboratorului de incercare autorizat NOTA 2 - Atunc’ cid oste necesar, se realizeaz’ 0 analiza pe 0 epruveta prelevata din eperatul de reazem. Tipul de analiza se stabileste prntrun acord intro cumparator gi furnizor, 8.2.3 Incercare curenta Incercara curenta trebuie realizaté continuu de cétre producdtor. Pentru aparatele de reazem complete corintele sunt precizate la 4.3, Frecvenja incercéri curente gi dimensiunile epruvetelor sunt definite fn tabelele 5, 7 si 8, Frecvenja incercari curente, pentru aparatele de reazem finite, este defini de grosime, aga cum este prozonial in cele ce urmeaza pentru fiecare categorie Producjia de aparate de reazem finite este impartita in 4 categorii de grosiml, aga cum este definit in cele ce umeaza: Te< 50mm 2 50mm ESCU, 01/06/2011 Asoc! SR EN 1337-3:2005 i Legenda: ASTDE B=Tipc | Placi de presare WEpruveta Placa Mobil |V Placi de aliniere cu canelun pentru prevenirea alunec&rii (tip E) \V Banda de metal pentru prevenirea alunecsii (tio C) Figura F.1— Schema a aparatului de incercarea modulului de forfecare 61 Aseclatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 Anexa G (normativa) Metoda de incercare la forfecare a aderentei G.1 Generalitati Aceasté anexé descrie 0 metoda de incercare a acceptabilitati rezistenfei aderentei aparatului de reazem supus forfacéri, Daca aparatele de reazem sunt prea mari pentru a intra in dispozitivul de ‘ncercare si daca beneficiarul este de acord, aparatul de reazem poate fi taiat in doua parti egale sau incercarea pe fixare epruvele poate f inloc G.2 Concept si domeniu de aplicare Aceastd anexa descrie 0 metod’ de incercare a acceptabilitatii rezistente! la forlecare a aderentei dintre cauciuc gi placile de ofel in aparatele de reazem elastomerice finite. NOTA - Aparatele de reazem tite sunt predispuse la o rezistenté mai redusd o aderentei decat aparatele de reazem finite din cauza fisurlor introduse de operatia de tAlere. De eceea, se recomanda ca rezultatele nesalisfacdloare objinule la aparalele de reazern Wale 88 fe examinale cu pruden|a. G.3 Definitii 6.3.1 Efort unitar de forfecare (r): raportul dintre forta de forfecare gi suprafata plana a aparatului de reazem. G.3.2__Deformatie specifica de forfecare: raportul dintre deformarea de forfecare si grosimea totala a cauciucului care include acoperirea de sus $i de jos. 3.3 Rozistenia la forfacara a aderantei: Daca are loc ruparaa, razistenla la forfecare a aderentai este efortul de forfecare, caloulat ca in F.7.1, la momentul ruperii. G4 Principiu Incercarea este aceeasi ca pentru modulul de forfecare, cu exceplia faptului ca eforturile unitare de ‘compresiune sunt mai mari iar deformarea de forfecare este continuatd. pentru a provoca deformatii specifice de forfecare mai mari (pnd la valoarea 2). Incercarea poate fi efectuat pe acceasi epruvet ullizata la incercarea pentru modulul de forfecare in continuarea acestei incercar. G.5 Echipament G.5.1 Echipament de incercare Magina de incercare, reprezentaté schematic in figura 6.1, trebule si fle capabilé 38 asigure o ‘nc&rcare de compresiune unel perechi de aparate de reazem, separate unul de celdlal print-un platou deplasabil si, de asemenea, si asigure 0 deformare de forfecare in conditii controtata. Echipamentul trebuie s& asigure o motoda de masurare a incarcarii de compresiune si a fortei de forfecare, impreuna cu deformarea de forfecare, cu o acuratete mai mica sau egala cu 2% din valorile maxime inregistrate. Plécile trebule 88 fie suficient de groase pentru a preveni o deformare neuniforma semnificativa (<1% din deformarea masurata 2 aparatului de reazem), sub Incdrcare maxima, iar dimensiunile acestora in plan sa fie mai mari decat aria plana a epruvetei. In orico caz, so recomanda ca presa si fie suficient de mare pentru a corespunde mérimii epruvetelor, conform recomandanior indicate in articolelor 5 gi 8, 92 Escu, 01/06/2014 = Z 6 z = = £ a 5 2 2 a 5 a SR EN 1337-3:2005 6.5.2 Suprafefe antiderapante In scopul reduceriiriscului de alunecare a epruvetelor incercate in timpul deformarii de forfecare, este necesar sa se fixeze placile cu frecare mare de piatourile si de placa mobila a masinii de incercat. G.6 Epruvete 6.6.1 Dimensiuni Toate epruvetele trebuie sa respecte cerintele de stabilitate din 5.3.3.7. Daca perechea de aparate de reazem este instabilé in montajul pentru Incercare sub incarcarile aplicate, trebuie utilizate perechi suplimentare de aparate de reazem pentru stabiliza ansamblul. G.6.2 Masurarea epruvetel nedeformate Dimensiunile plane trebuie masurate de-a lungul muchillor. G.7 Procedura de lucru 6.7.1 Conditionare epruvete Perioada dintre vulcanizare si Incercere trebuie si fle de minimum 24 h. Dupa tmbairanirea artificial, incercarea nu trebuie efectuatd pana cénd epruveta nu se stabilizeazé la temperatura de incercare. In absonta masurari ditecte se presupune atinsa aceasta temperatura dupa oe au trecut 24 h G.7.2 Procedura de incercare Epruvetele trebuie plasate simetric pe fiecare parte a piatoului mobil asifel incat directia forfecaii $8 fie transversala pe létimea eparatului de reazem. Trebuie apiicata o presiune medie de 12 MPa, NOTA - Dacd este necesar, incarcarea de compresiune trebuie marila pentru a preveni alunecarea dar, s& nu depaseasca limita permisé de regula de calcul prezentate in articoul 5. Aparatele de reazem trebule sé fie Incarcate lao vitez maxima gi constant de 100 mmimin. Deplasarea $i forla orizontalé trebuie Inregistrate continu sau la intervale de minimum 10 pe durata de incarcare a ciclului, Atunci cand se atinge deplasarea maxima (deformare de forfecare = 2), trebuie mentinula § min pentru a permite dezvoltarea fisurilor. Dupa indepariarea forfei de forecare aparatul de reazem trebuie examinat vizual atata timp cat inca se aflé sub sarcina de comprasiune $i trebuie notate orice protuberante care ar putea indica deteriorarea aderentei. Poate fi necesara taierea marginii laterala a acoperiri pentru a se confirma prezenta fisurilor care provin din deteriorarea aderentei G.8 Rezultate Rezultatele trebuie prezentate sub forma unui grafic al deformStii tn funotie de forfa de fortecare, pentru a indica punctele de rupere cbservale. Suplimentar se inregistreazé detectarea oricaror fisuri in limpul inspectiei vizuale, impreund cu pozitia acestora in aparaiele de reazem. 53 Asoclatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 G9 Raport de incercare Raportul de incorcare trebuio si con|ina urmatoarole informati ‘le 9- 10- "- 12s 13- Iontificaroa epruvetelor (nume producaitor, origine gi numa al flecdrul aparat do reazom). Grosimea gi numdrul straturlor, ca gi dimensiunile epruvotelor. Marimea epruvetei taiate, atunci cand este cazul Starea epruvetelor, inainte gi dupa incercare, Data, durata gi temperatura Incercéti Valoarea incarcarii de compresiune, Rata deformatiei specitice din forfecare. Descrierea starii aparatului de reazem la o deformatie specifica de fortecare egaldi cu 2. Graficul efortidepiasare. Valoarea rezistente’ la forfecare a aderen|ei, daca a avut loc ruperea, Deteriorarea aderentei se recomanda sa fie clasiticaté dupa cum urmeaza: Elastomer - deterioare in interiorul elastomerului. Elastomer/adeziv - deterioare in interfata elastomer-adeziv. Adeziviamorsé - deterioare in interfata adeziv - amorsa. ‘Amorsalotel - deteriorare in interfata amorsa - ote. rice abateri de la metoda evidenfiatd in acest document Declaratia prin care se confirma ca incercarea a avut loc in conformitate cu standardul gic nu au fost abaler 54 Asocl. de Standardizare din Romania, PFA MINAIIOAN Pl JESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 2s Fy Legenda A=TipE B=TipC 1 Placi de presare " Epruveta a Placd Mobile v Paci de aliniere cu caneluri pentru prevenirea alunecdri (tip E) v Banda de metal pentru prevenirea alunecati tip C) Figure G.1 — Schema echipamentulul de incercare a rezistenfoi la forfecare a aderentei 55 Asociatia de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 AnexaH (normativa) Metodé de incercare la compresiune H.1 Domeniu de aplicare Aceasté anexi descrie 0 metods de delerminare a modulului aparent de compresiune al aparatelor de reazem din elastomer’ finite gi a incercéirlor de productie pentru comportamentul la compresiune. H.2 Definitii H.2.1 fort unitar de compresiune (0.): raportul dintre forta de compresiune gi aria placilor de armare Ay 2.2 Modulul de compresiune secant (Ecs): raportul dintre diferenta eforturilor unitare si diferenta deformatilor speciice corespunzatoare. H.2.3 _Deformatie specifica de compresiune: raportul dintre variatia grosimil totale a cauciucului s1 grosimile cauciucului nedeformat, fara a lua in considerare acoperirea de sus i de jos, atunci cdnd acestea au grosimea nominala mai mica sau egal cu 2,5 mm. H.3 Principiu Incercarea consta in mésurarea comprimérii unui aparat de reazem din elastomeri, atunci cand acesta este supus unel incarcéni de compresiune progresive. Din aceste masurari se calculeaz modulul de compresiune secant Ecs gi la incarcarea maxima se examineaaza suprateta aparatului de reazem, pentru defecte. H.4 Echipament Masina de Incercare reprezentata schematic in figuia H.1 tebuie sa fie capabilé s& comprime aparatul de reazem in conditi controlste. Aceasta trebule s@ asigure, de asemenea, 0 metoda de masurare a Inceircari de compresiune si a deformarii din compresiune cu o acuratele mai mica sau egal cu 2% din valoarea maxima inregistrata. Placile trebuie sa fie suficient de groase pentru a preveni o deformare neuniforma semnificativa (<1% din deformarea mésuraté a aparatului de Feazem), sub incarcare maxima, iar dimonsiunile acostora in plan 4 flo mai mari dacat aria plana a epruvetei, H.5 Epruvete H.5-1 Dimensiuni Epruveta trebuio 8 indoplinoasea corintole do stabiltate din 5.3.3.7. H.5.2 Masurare a epruvetei nedeformata Grosimea medie inilala a epruvetel trebuie sa fie masurata prin utiizarea a minimum dow calibre amplasate echidistant falé de centrul aparatului de reazem si pe 0 axa care trece prin centrul aparalului de reazem, Se poate utiliza 0 pereche suplimentara de calibre, daca este nearsaré, pentru Slabilroa variajci in grosime @ aparalului de reazem, caz in care calibrele trebuie poritonate simetnc, fie In coltur, fie in mijlocul lalurilor 56 JESCU, 0110612011 PFA MIKAIIOAN Ph, 5 z é § 3 3 3 SR EN 1337-3:2005 Dimensiunile plane trebule masurate de-a lungul muchilor, dar aria efectiv’, A’, a unui aparat de reazem armat este data de aria placilor, nu de aria superfciaki a aparatului de reazem, Producatorul aparatului de reazem trebuie s4 furnizeze dimensiunile placllor de armare. H.6 Procedura de lucru H.6.1 Conditionare epruvete Intervalul dintre vuleanizare si incercare trebuie sa fie de laboratorului imum 24 h la temperatura ambianta a H.6.2 Procedura de incercare Epruveta trebuie plasata in centrul platoului de incercare, cu 0 acuratele mai mare de 1/50 din cea ‘mai mic dimensiune plana a epruvetei H.6.2.4 Nivel 1 Incdrcarea maxima, aya cum este speciicaté in 4.2.3.1, tebuie aplicalé aparatului de reazem, tmentinuta pentru 1 min i apo indepartata. Acest proces tebule ropetst pana se Incnoie dova cic complete incarcare ~ descarcare Dupa alte 10 min, sub incarcare zero, aparatele de masurat deformatia trebuie readuc la zero, pentru 0 incarcare care corespunde la 5 MPa, apoi Incarcarea trebule aplicaté progresiv cu cel pulin gase treple. La fiacare punct de mésurare, incarcarea trebuie mentinuta constanta cel putin 2 min, pentru a mminimiza efectole vascoetastice. Atunci cand aparatul de reazem este incarcat la maximum, trebuie efectuata examinare vizualé a suprafetelor expuse. NOTA 1 - Deformatile iniiale pot f disproportionat de mari ca urmare a punesi in functiune. NOTA 2 - Informatii suplimentara daspre comportarea vascoulastica a elastomerului ta inc&rcare maxima se pot obtine, In caz de necesitate, pin mentinerea Inearcari $1 prin observarea fluajulul care rezulta dupa o perioad de 20 min H.6.2.2 Nivel 2 Aparatulul de reazem trebuie aplicata Incércarea maxima de compresiune si apoi indepartala, inainte de a ofectua orice masurare, Dupd prima inarcaro, incarcarea maxima de compresiune, specificata In 4.3.3.2, trebule aplicata progresiv cu minimum cinci cresteri la 0 viteza de 5 + 0,5 MPaimin, Deformatia trebuie inregistraté la 1/9 din incdrcarea maxima si la incdrearea maxima. Trobuio efectuata o examinare vizual& a suprafetelor expuse. 1.6.2.3 Nivel 3 Tncarcarea maxima de compresiune, specificaté tn 4.3.3.3 trebuie aplicati, apoi trebuie efectuala o examinare vizuala a supratetelor expuse ale aparatului de reazem. H.7 Rezultate H.7.1 Examinare vizualé Trebuie inregistrate orice defecte ale supratetei sau striati neregulate care pot indica © pozitionare nerequiala a platourilor, sau proeminen|e neregulate care pot indica deterioran ale aderentei in apropierea supratelei. 37 PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011, Asociatia de Standardizare din Romani SR EN 1337-8:2005 H.7.2 Deformatie specifica la compresiune (Nivele 1 s1 2) Deformatia specifica la compresiune, ¢., este exprimata prin; ae . (Hay Unde vz este deformatia medic inregistrata iar Ty este grosimea medie total inifiala a cauciucului, fr 4 lua In considerare aconerirea de sus $i de jos. NOTA - Valoarea deforma intre incdrcare zero si prima valcare inregistraté trebuie obtinut’ prin extrapolare linia H.7.3 Modul de compresiune secant (Nivel 1) 92-8 ba-F, (H.2) Unde: cz este efortul unitar la inorcarea maxima, ¢., este efortul unitar la 1/3 din inc&rcarea maxima, £2 este deformatia specifica la incércarea maxima, iar £1 este deformatia specific la 1/3 din ‘ncarearea maxima Daca incarcarea de compresiune (F,) este masurata in New/ioni, iar lungimile in mm, atunci modulul de compresiune este exprimat in MPa. Rigiditatea la compresiune a unui aparat de reazem este exprimata prin: Fa-Fy (H.3) unde: - Fez $i Fax Sunt, respect, Incdrcarea maxima gi 1/3 din incarcarea maxima - vzz $i Ve sunt deformatile verticale corespunzatoare acelorasi doua inodreari pentru aparatul de reazem H.8 Raport incorearo Raportul incercarii trebuie s4 contin urmatoarele informati 1— Idontificarea epruvetelor Theercate (nume producator, origine gi numar al fiecarui aparat de reazem), 2- —— Grosimea si numérul straturilor, precum si dimensiunile plane ale epruvetelor de incercat, 3- _ Starea epruvetelor, inainte si dupa incercare. 4- Data, durata si temperatura incercéii Valorile incéircirilor do comprosiune ¢i ale doformatilor improuna po un grafic care prezinta deformatia in functie de incarcare. 6- _ Valoarea modulului de compresiune secant sau a rigiditati de compresiune, dupa caz. 7 Orlee abateri de la metoda descr ai 8- —_Declaratia prin care se confirma ci incercarea a avut loc In conformitate cu standardul gi ca ‘au au fost abateri 58 Asocia. . de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN Ph JESCU, 01/06/2014 SR EN 1397-3:2005 eS, iW fn Se —— Vv Legenda I Platouri de presare u Placi de aliniere cu caneluri pentru provenirea alunecéiil im Calibre pentru deformatie Vo Epruveta Figura H.1 — Schema de principiu a echipamentului de incercare la compresiune 99 PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 z 2 : a 8 SR EN 1337-3:2005 Anexa | (normativa) Metoda de incercare la compresiune sub incercati repetate 14 Concept si domeniu de aplicare Aceast anexa descrie 0 metodé de determinare a performantei aparatelor de reazem supuse la compresiune repetata de frecventa joasa. 1.2 Definitii li A A Efort unitar de compresiune (6,): raportul inte forfa de comprosiune si aria placilor de armare 12.2 Modulul de compresiune secant (Ecs): raportul dintre diferenta efortului unitar si diferenta deformatiei specifice corespunzatoare. 12.3. Deformatia specifica ia compresiune: raportul dintre variatia grosimil totale a cauciuculi gi sgrosimea cauciucului nedeformat, fré a lua in considerare acoperirea de sus gi de jos, atunci cénd acestea au grosimaa nominala mai mica sau egala cu 2,5 mm, 13 Pri Tncercarea consta in supunerea unul aparat de teazem la eforturi de compresiune repetate intre limitele precizate, in scopul determina gradului de schimbare al modulului de compresiune secant si al inragistréliformariioricSror defecte de suprataté. 14 Echipament 1.4.1 Echipament de Incercare Masina de incercare reprezentata schematic in figura | trebuie sa fie capabila s& comprime aparatul {de reazem in condi cicice, pana la un efort de 25 MPa, Aceasta irebuie sa asigure, de asemenea, 0 metoda de masurare a inoircaiii de compresiune si a deformatie! de compresiune cu 0 acuratete de 1% din valorile maxime inregistrate. Piatourlle trebuie sa fle suficient de groase pentru a preveni 0 deformare neunitorma semnifcativa (<1% din doformatia masurata a aparatulul de reazom), sub incarcare maxima, Rotirea piatourilr trebule s fle mai mica de 0,005 radiani. Masina trebuie sa fie capabilé sé lucreze ciclc lao frecventa de pana la 3 Hz gi trebuie sa fie prevazuta cu un contor de ‘nregistrere al numarului de cilur 1.4.2 Suprafete antiderapante ‘In scopul reducerii riscului de alunecare pe orizontala a aparatului de reazem in timpul incercarii, este necesar s se fixeze plicile cu frecare mare de platourile si de placa mobila a masinii de inoercare. ‘Alta varianta este fixarea exact a epruvetei cu banda metalica, a c&rei grosime nu trebuie s& depageasca po grosimea cumulata a placil de ofel exterioara si a capaculul 1.5 Epruvete 15.1 Dimenstuni Epruvetole trobulo, de proforal, 68 fe conforin tabelului 6 - Tip | 60 Asocia. . de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN Ph. JESCU, 01/06/2014 SR EN 1337-3:2005 1.5.2 Masurare a epruvetel nedeformata Grosimea medio inijiald a flocérol epruvete trebule A fie masurata prin utlizarea a minimum doud calibre plasate echidistant fata de centrul aperatului de reazom. Se poate utiliza 0 pereche suplimentara de calibre, daca este necesar, pentru slabilirea varialii in grosime a aparatulul do roazem, caz in caro calibrolo trobuie pozitionate simetric, fe in coltur, fie in mijlocul laturilor. Dimensiuniia in plan trobuie masurate de-a lungul muchilor, dar aria efectiva, A’. a unui aparat de reazem armat este dalé de aria placilor, nu de aria suporficialé @ aparatulul de reazem. Producatorul paratului de reazem trebuie sii furnizeze dimensiunile arméiturilor. 1.5.3 Control al temperaturi Temperatura epruvetei trebuie masura si, daca atinge 40 °C, freeventa ciclurilor trebuie redusa in scopul reducerii temperaturiisuprafotei la mai putin de 40 °C. NOTA - Alunci cand este posibil in locul masuraril temperaturiisuprafefal expuse, 69 asigura un mijloc potrivit de Imasurare a temperaturl in centrul epruvetei L6 Procedura de lucru 1.6.1 Condifionare epruvete Intervalul dintre vulcanizare si incercare trebuie sa fie de minimum 24 h. .2 Procedura de incercare Epruveta trebuie amplasata in centrul platoului de i ‘mai mica dimensiune in plan a epruvetelor. \cercare, cu o acuratele mai mare de 1/50 din cea Trebule efectuata © incereare de comprosiuno staticd, conform H.6.2.1, Incercarea de incdrcare ciclicd trebuie efectuata intre valoile 7,5 MPa gi 25 MPa, la 0 frecventa mai mica de 3 Hz. Frecventa trebule redusa in timpul incercari, daca este necesar, pentru a asigura o temperaturi sub 40 °C. Partea ciclica a incercairil incoteazai, iar incdrearea trebule indepartala, atunci cand numarul de cicluri ajunge la 2 000 000. Dupa o pericad de recuperare de 24 h, o incercare de compresiune statica trebule efectuata ca mai inainte, 17 Rezultate Valorile modulului de compresiune secant, inainte si dupa incercarea ciclic’, trebuie calculate dupa metoda de incecare la compresiune si consemnate in raport. Valoarea dupa cicluri nu trebuie a depaseasca valoarea originalai cu mai mult de 2 %, Suprafejele trebuie examinate si orice fisuri sau defecie trebuie consemnate in raport, 1.8 Raport de incercare Raportul incercarti trebuie s& confina urmatoarele informati 11 Identificarea epruvetelor (nume producator, origine gi numar al fiecdrui aparat de reazem), 2- Grosimea gi numérul straturilor, precum si dimensiunile in plan ale epruvetolor. 3- — Slarea epruvelelor, inainte si dupa tnoercare. Inclusiv dotalile tuluror dafectelor, dada exist 4— Data, durata gi tomperatura incercai 5- — Tipul masini de incorcat 61 g 3 g = 2 2 z z = & = Asociatia de Standardizare din Romar " 2s SREN 1397-3:2005 Frecventa Numarul de Valorile maxima si minimd ale eforlurilor de compresiune Valorile modulului de compresiune secant inainte si dupa incercarea ciclica, Descrierea stéirii aparatului de reazem dupa 2 000 000 cicluri gi a oricaror defecte, tice abateri de la metoda descrisd aici, Dectaratia prin care se confirma ca incercarea a avut loc in conformitato cu standardul gi c& nu au fost abater Fe Legenda ' " um v Platouri de presare Placi de aliniere cu caneluri pentru prevenirea alunecari Calibre pentru deformare Epruveta Figura 1 — Schema de principiu a echipamentulul de incercare la compresiune sub eforturi repetate 62 PFA MIHAIIOAN Ph_JESCU, 01/06/2011 Asocia... de Standardizare din Romar SR EN 1337-3:2005 Anexa J (normativa) Metoda de incercare cu incarcare excentrica J.1 Concept si domeniu de aplicare Aceasta anexa descrie o metodé de determinare a ariei de contact dintre aparatul de reazem $i Platou, sub o incdrcare excentricd, sau a excentricitati maxime pentru o arie de conlact specifeata, J.2 Definitii 4.21 Unghi de rotire: unghiul dintre suprafetele superioara gi inferioara ale aparatului de reazem, 22.2 _Excenirictate: distanta dintre dreapta pe care actioneaza forta de compresiune $i normela la Supratata plana a aparatului de reazem care trece prin intersectia diagonalelor suprafelei plane. 28 ou ratat’ de contact: aria suprafelei aparatului de reazem in contact cu suprafala pe care actioneaza forta de compresiune. 24 Ridicare: aria suprafetei aparatului de reazem care nu vine in contact cu suprafata pe care actioneaza forta de compresiune. J.3 Principiu incercarea consia in méisurarea rotini (intro presa), a unei plici intermediare mobile instalat dou aparate de reazem, amplasate simatic fata de axa teoretica do rotire (a se vedea figura J.1). Din aceste masurdri se pot determina fie aria de contact cu o Incdrcare excentric’ dati, fie gradul ‘excentrcitifi cu contact complet J.4 Echipament J.4.1 Echipament de incercare Magina de Incercat prezentata schemalic in figura J.1a, trebuie si fie capabila s@ aplice aparatului de feazem ingdrcarea de compresiune excentricd necesara. Analog, masina de incercare prezentala Schematic in figura J.1b, trebuio $4 fie capabilé s& aplice incarcarea de compresiune excentrica Necesara unei perechi de aparate de reazem separate una de cealalté de o placd mobil Echipamentul trebuie s& asigure © metoda de masurare a incarcarli de compresiune $i a rotiri cu O Zcuratele mai mica sau egala cu 2% din valorile maxime inregistrate, Numérul minim de miloace de Integistrare este patru, iar acestea trebuie amplasate echidistant fala de axa de rotire a placli mobile, Daca se solicita informalii despre posible deformalii asimetrice ale aparatului de reazem de-a lungul axel de rotite, atunci cele patru mijioace trebuie amplasale in flecare colt al aparatului de reazom, Facile trebule sa fie suficiont de groase pentru a preveni o deformatie neuniforma semnificativa (<1% din deformarea mésurata a aparatulul de reazem), sub incércare maximd;, iar dimensiunile acestora in plan sa fle mai mari deeat aria suprafejei plane a epruvetel, Rotirea placilor fixate trebuie s8 fie mal ‘mica de 0,001 radian 63 PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 do Standardizare din Romani i SR EN 1337-3:2005 J.4.2 Suprafefe antiderapante In scopul reduceriiriscului de alunecare a epruvetelor in timpul deformanil de forfecare, 8 8e fixeze placile cu frecare mare de platourile gi de placa mobil a maginii dy inegrcal J.5 Epruvete J.5.1 Dimen: Toate epruvetele trebuie sa indeplineasca cerinfele de fixare din 5.3.3.7. J.5.2 Masurare a epruvetel nedeformata Grosimea medie initialé a flecarei epruvete trebuie sa fie masurata prin utlizarea a minimum doua calibre amplasate echidistant fat de centrul aparatului de reazem. Se poate utiliza 0 pereche suplimentara de calibre, daca este necesara pentru stabilirea variatiei grosimei a aparatulul de eazem, caz in care calibrele trebuie pozitionate simetrc, fie in colturi, fe in miocul laturilor. Dimensiunile in plan trebuie masurate de-a lungul muchillor. J.6 Procedura de lucru J.6.4 Conditionare epruvete Intervalul dintre vulcanizare i incercare trebuie sa fle de minimum 24 h. J.6.2 Procedura de incercare J.6.2.4 Arie de contact cu o incarcare excentrica data Epruvetele trebuio sa fie amplasate in pres astfel incat sarcina sai fie aplicat excentric sub unghiul spectficat. Epruvetele trebule sa fie amplasate cu 0 acuratele mai mare de 1/50 din dimensiunea in plan mai mica a epruvetei. Incarcarea precizata (cu 0 valoare maxima de 3,5-G.A'S / 1,5) trebuie s fie aplicata 1 min si apo indepairtata. Apoi aparatul de reazem trebuie safe dsat descarcat timp de 40 min, Incércarea precizata trebuie aplicats din nou si, dup& 5 min, trebuie inregistrate valorie citite pe mijloacele de masurare a deplasaril. Aria ridicata \rebuie delerminatd prin verificarea spatiului dintre aparatul de reazem gi suprafata placii cu un calibru cu grosimea de 0,1 mm. 4.6.2.2 Gradul excentricitatii cu aria de contact completa Epruvetele trebule amplasate in presa astfel incat excentricitatea sa fie 1/6 din dimensiunea precizata @ eparatului de reazem. Trebuie apicalé incércarea precizalé (cu valoare maxima de 3,5:-GeA'S / 1.5), jar ridicarea trebuie mAsurat’ cu un calibru cu grosimea indicat in J.6.2.1. Acast proces trebuie repetat a excentricitai crescatoare sau descrescatoare dupa caz, pana cand nu se mai observa nici o ridicdturs. Odaté determinaté valoarea aproximativa a excentricili, toate incarcarile trebule fndepariate si aparatul de reazem trebuie lasat in repaus timp de 10 min. Apoi sarcinile treb aplicate din nou pentru 5 min, iar aria de contact trebule masuraté. Aparatul de reazem trebuie descarcat si lsat in repaus timp de 60 min, Gradul excentricitati trebuie crescut cu 10%, iar ‘ncarcatile precizate trebuie reaplicate, Aria de contact trebuie masurata ca mai inainte, iar valoarea ‘excentricitait trebuie determinata prin extrapolare. Asocia.ude Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PR.JESCU, 01/06/2014 SR EN 1337-3.2005 J.7 Rezultate - Aria de contact cu 0 jeare excentried dats ‘Aria suprafelei de contact (robula indicata in procente din suprafala lotala de contact a aparatulul de reazem. ~ Gradul excentricitaji cu aria de contact completa Gradul do oxcentricitate trebuie indicat, in milimetr, ca distanta dintre axa do simetrie a aparatului de reazem corespunzatoare roliri gi axa teoretica de incarcare, J.8 Raport incercare 1 Identificarea epruvetelor (nume producator, origine gi numa al fiecdrui aparat de reazom), 2— — Grosimea si numarul de stratur si dimensiunile in plan ale epruvetelor. 3— — Starea epruvetelor inainte si dupa incercare. 4- Data, durata si temperatura incercd\ 5 Tipul masinit de tncercat. 6— _Efortul mediu de compresiune aplicat la excentricitate maxima sau la cea pracizata. 7— __Unghiul de rotire corespunzator fiecarei crester. 8— Valorie si direcfia excentricitafiL la fiecare crestere. 9- Aria supratelei de incércare a aparatului de reazem la fiecare crestere. 10- Orie abatere de la metoda descrisa aici 11 Declaratia prin care se confirma ca incercarea a avut loc in conformitate ou standardul si c& nu au fost abater. Fa ne Fe J pad - malta a) Metoda cu o epruvetd Metoda cu dou epruvete Legenda 1 Articulatie sforica cu frecare mica 2 Placd mobi’ Figura J.1— Schema de principiu a echipamentului pentru determinarea capacitatii de rotire 65 a i @ é 3 3 : = Asociatia de Standardizare din Romani SREN 1337-3:2005 Anexa K (normativa) Metoda de incercare la moment de revenire K.1 Concept si domeniu de aplicare Aceasté anexa desctie 0 metoda de determinare a momentului de revenire a aparatelor de reazem din elastomer finite, K.2 Definitie Momentul de revenire este definit ca momentul necesar pentru a roti aparatul de reazem in limitele unghiului de * 0,003 rad, K.3 Principiu © metodé de realizare a acestui obiectiv, cu un singur aparat de reazem este prezentata in figura K.ta, unde se utiizeaz’ un aparat de reazem cllindric cu caracteristici de frecare cunoscute. Momentul este apiicat prin bratul unei parghil, © meioda alternativa, care utlizeazé dou’ aparate de reazem gio parghie, este prezentat in figura K.1b, K.4 Echipament Echipamentul pentru aceasta incercare consta dint-o pres cu 0 capacitate corespunzatoare pentru a aplica 0 prosiune medio de 7 MPa pe epruvetd. Acoasta trebuie sai fie capabili, in acelagi timp s& aplice o migcare ciclic8 de rotire cu frecventa < 0,03Hz. K.5 Epruvete Incercarea asupra aparatului de reazem se realizeaza conform 8.2. Daca sunt incercate doua aparate de reazem, acestea trebuie sa fie din acelasi lot de producte si de constructie identia, K.6 Procedura de lucru K.6.1 Condifionare epruvete Intervalul dintre vulcanizare gi incercare trebuie s& fle de minimum 24 h K.6.2 Procedura de incercare ‘Aparatul de reazem trebuie rotit la frecventa specificaté in timp ce este supus incdrcairi de compresiune precizate, pe parcursul a 10 cicluri. Trebuie inregistrata forta aplicata asupra bralului parghici. 66 Asociaua de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PRt€SCU, 01/06/2014 SREN 1337-3:2005 K.7 Rezultate Pentru incercarea cu un singur aparat de reazem, valoarea experimenlaki a momentulul de revenire Mg este exprimata prin expresiay M, -@ 2 ‘) M, (Ka) 2 unde F. este valoarea pozitiva, iar F.p valoarea nogativa a incdrcarii aplicate bratului parghiei la al zecelea ciolu, fa 0 distanta L de cenirul aparatului de reazem, iar M, este momentul de irecare al articulalioi sferice ou frecare mica. Pentru incercarile cu doua aparate de reazem momentul de revenire este exprimat prin: u.-(% t) (k2) J K.8 Raport incercare Raportul incercari trebuie 4 contina urmatoarele informati: 1 entiicarea epruveteior (nume producator, origine si numar al fecarui aparat de reazem). 2- _ Grosimea si numarul de stratur gi dimensiunile in plan ale epruvetelor, 3- _Starea epruvetelor inainte si dupa incorcare, 4— Data, durata si temperatura incercati 5— __Efortul unitar de compresiune o., incarcarea F, $i distanta L. 6— _Rolirea si momentul de revenire masurate. 7— _ Orice abatere de ta metoda descrisa aici. 8— —_Declaratia prin care se confirma ca incercarea a avut loc in conformitate cu standardul si c& nu au fost abaten 67 Asociatia de Standardizare din Romania, PFA WIHAI |OAN PREDESCU, 01/06/2011, SR EN 1337-3:2005 Legenda 1 Bralele parghiei a) Cu un aparal de reazem gio articulatie cu frecare redus& b) Cu doua aparate de reazem Figura K.1 Schema de principiu a echipamentului pentru incercarea la momentul de revenire 68 de Standardizare din Romania, PFA MINAIIOAN P. SESCU, 01/06/2011 Asoci SR EN 1337-3:2005 Anexa L (normativa) Metoda de incercare a rezisten{ei la ozon L1 Concept si domeniu de aplicare Acoastii anexa descrie o metoda pentru determinarea rezistanfel tuturor aparatelor de reazem la ‘zon, L.2 Principiu Inainte de expunerea la ozon, aparatele de reazem trebuie deformate cu o valoarea specificata si fixate in aceasta pozitie, apoi expuse la un nivel de ozon precizat. L.3 Echipament ‘Schema echipamentului de incercare la ozon este prezentata in figura L1 L.3.4 Camera de incercare Aceasia este o incapere climatizata, captusité cu materiale care nu reacfioneaz cu ozonul (de ‘exemplu ofel inoxidabil sau aluminiu), suficient de mare pentru a gazdui echipamentul do incercare. Acesta Incdpere poate avea o fereasir prin care sa se poatd vedea aparatul de reazem 1.3.2 Sursa de aer ozonificat Pentru ozonificarea aerului se poate utiliza unul din urmatoarele echipemente: = Olampa cu raze ultraviolete; = Untub cu descarcaro, ‘Aerul ozonat poate fi diluat pentru a atinge concentratia necesara de ozon. Acrul utlizat pentru formarea ozonului sau pentru diluare trebuie inainte curdtat de impuritat prin trecerea sa prin carbon activ. Trebule s@ nu aiba contaminanti si impuritali care pot afecta concentralia ozonului, masurarea concentratici de ozon sau efectele distructive ale ozonul ‘Aerul ozonat care intrd in camera de incercare este trecut inainte printr-un aparat de reglare a temperaturil, aparat care aduce aerul ozonat la temperatura necesara pentru incercare. L.3.3 Mijloace de verificare a concentratici de ozon, automate sau altele Alunoi cand este utlizata 0 sursa de lumina ultraviolet, controlul poate fi exercitat prin modificarea Potentialulul aplicat la lampa sau a acrului descércat sau chiar prin mascarea parlialé a lampil. Atuncl cand este utiizat_un tub de descarcare, cantitatea de ozon produsé poate fi controlaté prin Modificarea potentialului aplicat la generator, prin modificarea marimii electroziior, prin modificarea descdircarii de oxigen sau prin modificarea cantitali de aer utiizata la diluare. Diluaree aerului ozonat poate fi realizata, de asemenea, in dou etape. Controalole trebuie sa asigure mentinerea concentratiei in cadrul limitelor de toleranta 5 ppsm 69 PFA MIHAL IOAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘nsociatia de Standardizare din Romania, SREN 1337-3:2005 Suplimenter, de flocare data camara de incerearo eS deschisd pontru intraducerea epruvetolor $a pentru exeminarga acestora, concentratia de O75 Trabule sa revind la concentratia necesara pentru ponte eatin wermen ao 30 min. Conoonirala de ozon diy corre de incercaro nu trebuie 88 fie Incr Tnat’ mare aecat tte superiara valor nomnale ‘concentraliai necesare. pentru fineercare. 1.3.4 Echipamentul de incereare static’ (a se vedea figura L.2) “Trebuie 64 Indeplineascé urmatoarele cerinte: 1.3.4.1 Deserien Echipamentul, prezentat schematic in figura L.2, esio. cont din doua plac! fixe cu o placa mobila, ect incal cole dou reazeme pot fi comprimate si S& indeplineasca valorile precizate la 4.3.6. 1.3.4.2 Dispozitiv antiderapant Pentru a prevent alunecarea eprivetelor peste place de oft tn timpul incorceii, trebuie instalat Getoutive ‘antiderapante. Aceste dispoziive. sunt pic duble cu striuri (cu indicarea formel si ‘reuvente’) perpendiculare pe directa de alunecere. L.4 Epruvete Aceasta incorcare se realizeazA pe dous apart de reazem care eu 259085 forma gi provin din acelagi lot de fabricate, L.4.1 Dimensiuni Reazemele trebuie 68 carespunds spooficatilor de a 8.2.2 L.5 Procedura de lucru L.5.1 Stare reazeme perioada dintre dou vulcaizar incercare tebule 88 fe de minim 24h 1.5.2 Procedura de incereare Condi de Incorcaretrebuie s& fe fn eonformitate cu precizarile dela 4.3.6 L.5.3 Tehnica de incercare Epruvetele trbuio s@ fle amplasate simetrc pe fee ate parte a placi! mobile ase! incatlatimea 8A fio Epnnelele iyrlocare, Fora co compresiune trebue apical asl inc ga fio urmata de forta de fortecare L.6 Exprimare rezultate rice fisura aparuté pe suprafalatrebule observa, Impreund 1 Once umfaturd care indica un defect Sri month tmp o® aparaicle de reazom sunt Inc deformato 70 ro din Romania, PFA MIHAI OAN PR. JESCU, 01/06/2011, Asocie de Standar SREN 1337-3:2005 L.7 Raport incercare Raporlul Incercani trebuie s contind urmtoarele intormati 1 lWdentificarea aparalulul de reazem (nume producdtor, origino gi numar al fiecdrui aparal de reazem), 2 Grosimea, numarul de straturi si dimensiunite in plan ale aparatului de roazem. 3. Starea aparatului de reazem, inainte si dupa incereare. 4 Data, durata si temperatura incercéri 5+ Concentratia ozonului si metoda de evaluare a concentrate. © Efortul unitar de compresiune sau forta de compresiuno, functic de situatic. 7+ Orice distrugore (fisuri, dezlipiri etc). 8 Orice abatere de la indicatile metodei prezentate ai ‘8+ Deciaratie pentru confirmarea faptului cd incercarea a fost realizata tn conformitate cu standardele in vigoare, pentru demonstrarea faptului ca nu exista abateri de la standarde nm PEA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, SREN 1337-3:2005 Legenda zi ae 8 8 Reciclare aer intrare aer Regulator Debitmetru Goloand puriicare Fixare probe Concentratio ozon Tormometru Schimbéitor de caldura 10 Aer pentru dilutie 44 Ozonator Figura L.1 - Schems de principiu a echipamentulul de incercore la ozon 72 {de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN Ph JESCU, 01/06/2011 Asocis SR EN 1337-3:2005 v ES ca 1 Praces fixa | Placi duble cu struri pentru prevenirea alunacaii ML Placé mobile IV Epruveta V_ Piulite pentru blocare Figura L.2 — Detalii ale mecanismului de incercare care fixeaz aparatul de reazem la forfecare 73 PFA MIHAIIOAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, SREN 1337-3:2005 Anexa M (normativa) etoda do incercare a aderentel la forfecare pentru interfata PTFE J elastomer M.1 Generalitati Aceasta anor’ desore 0 proceduta peniry ioertarea acceptailti metoge pentru aderenja la tnterfela PTFEJelastomer la aparatele de roazem tp O M.2 Conceptie si domeniu de aplicare Aceasta anoxa descr o proceduré pentru Ineercarea acoeplabitali melo‘sl per aderonta PTFE cde asemenea, e clasiomeruii la ofel penu aparate de reazom ip D. Epruveta este special Sealizeta aga cum se prezinta figura M.2. M.3 Definiti M3.1._ Efort unitar de forfecare (¢):raportul aintre forte de fortecare si suprafata plana a aparatulul de reazem. M.3.2._Detormatie specific la forfacaro: raportul dntre deformatia la forfecare si grosimea total @ Seuelucului care include acoperirile superioare st inferioare. M33 Rezistenté a aderentci la forfecare: efortul unitar fa forfecare in aparatul de reazem in momentul in care s-a produs deteriorarea adorentel. M4 Principiu Incercarea presupune verifcarea corecttudini’ aderentel 2 interteleor placii PTFE cu stratul de aceasta aparalului de reazem supus crestor incércarii de forfecare pana la o valoare a deformatiei specitice la forfecare de 0,95. M5 Echipament M.5.1 Echipament de incercare Masina de Incercare, prezentata schematic in figura W.1, woDule 4 fie capabila sa ofere o inoarcare Masina of alune pentru 0 pereche de aparate de reazem, separate Un! oe altul, de o placd mobila si, $e ceomenea, cA ofere o deformare la forfecare Tn condi controyst Echipamentul trebule sa ofere © oe ot de masurare a Incarcarii de compresiune si a fortel do forforsre impreund cu deformatia 1a metods de isaouratole mal mich sau egalé cu 2% din maximusmul valonior masurate. Placile trebuie eee alicient de groase pentru a prevent deformari neuniforme ‘semnificative (<1% din valoarea 52 a.a deformani aparatuui de reazer) [a inearcare maxima, far ‘dimensiunile acestora in plan 6a fie mai mari decal aria epruvetei. M.5.2 Surpafete antiderapante Pentru reducerea risculul de elunecare a epreveteor in impul deforms 6 forfecare, este necesar sa petra place cu frecare mare de placa mobila @ masini de Incercat $1 de platouri 74 {do Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PRLwJESCU, 01/06/2011 Asocia. SR EN 1337-3:2005 M.6 Epruvete M.6.1 Dimensiuni Epruvetele trebuie sa aibe minimum 200 mm x 300 mun (ditnensiuni plane) gi rebuio &@ fie preluerate ceanform figuni M.2 M.7 Procedura de lucru M.7.1 Stare epruvete Perioada dintre vulcanizare gi Incercare trebuie s& fie de minimum 24 h, Tncercarea se efectueazé dupa ce epruveta a fost stablizaté la temperatura de incercare. In absenta tunor miloace de masurare directe se poate presupune cA dupa o perioada de 24 h proba a ajuns la tomperatura de incereare. M.7.2 Procedura de incercare Epruvetele se amplaseaza simetric pe fiecare parte a placii mobile astfel incat directia de forfecare sa fie transversala pe latimea aparatului de reazem. Se aplica o incarcare de compresiune do 6 MPa. Aparatul de reazem trebuie supus la forfecare la 0 viteza maxims constant de 100 mm/min. Forfa si deformatia orizontala trebuie inregistrate a minimum 10 intervale egale In timpul perioadel de Incdrcare a ciclulu Atunci cnd deformatia maxima este atinséi (deformatia specifica de forfecare este menfinuté timp de 5 min pentru a permite aparitia defectelor. .95), deformarea La deformatia specifica de forfecare maxima, aparatul de reazem trebuie examinat vizual, pentru determinarea deterioranii aderental M.8 Rezultate Daca In timpul inspectiei vizuale sunt detectate orice defecte, acestea trebuie inregistrate, impreuna cu pozitia lor pe aparatul de reazem. M.9 Raport incercare Raportul incercari trebuie s8 continé urmatoarele informati 1 Identificarea epruvelelor (nume producator, origine gi numar al flecarul aparat de reazem) 2. Starea epruvetelor inainte si dupa incercare. 3. Data, durata si temperatura incercati 4 Valoarea incarcaril de compresiune. 5 Viteza solicit la forfecare 6 Descrierea starli epruvetelor la o deformatie specificd de forfecare egala cu 0.95. 7 Valoarea rezistentei aderenei la forfecare, Tn cazul deterivardii 75 PEA MIHAIIOAN PREDESCU. 01/06/2041 ‘Asociatia de Standatdizare din Romania, SREN 1337-3:2005 1) Dotorioraren adoronisitrebuie clasificaté asttel: Elastomar deteriorare in elastomer. Elastometadeziv ~ eteriorare la interfata adeziv ~ elastomer. ‘Adezivianors — detoriorare la intetaja adeziv ~ amorsa. ‘Amorsi/PTFE - deteriorare fa interfaja amorsé ~ PTFE. 9, Orice abaltere de la metoda descrisé tn acest document. 40, Dedleratie care s& confiime ca incercarea 2 fost realizata conform standardului, care demonstreazé ca nu au fost abateri Logenda 1 Platouri de presiune II Placa mot IV. Dispezitiv pentru impiedicarea alunecar hgura M1” Schema de principiu a echipamenulu de ncorcare & aderentei PTFElelastomer Foala PTFE imbinati pe ambele parti ey Legenda 1 Foala PTFE Figura M2 — Seetlune transversala a epruvetel Pentrt incerearea aderen{ei PTFE/clastomer 76 de Standardizare din Romania, PFA MIHAI IOAN PR.wESCU, 01/06/2011 Asocias SR EN 1337-3:2005 Anexa N (normativa) Controlul productiei in fabrica N.1 Generalitati N.1.1 Obiective Producatoru! trebuie s execute permanent un control al producti in fabrica CPF NOTA - Un sistem de management al caltai bazat pe pértea corespunzatoare din seria standarduiul EN ISO 9000 sau pe un alt standard echivalent, care include cerinjele specifice din acoasta parte 2 EN 1337, poate fi considerat ca aplicabil Producatorul este responsabil pentru organizarea implementa elective a sistemului CPF. Atributile gi responsabilttie in controlul productiei in fabricd trebuie s4 fie documentale, iar aceasta documentatie vebuie sa fie pastrata la zi. in flecare fabrica, producatorul poate delega 0 persoand care are autoritatea necesard pentru: 2) identificarea procedurilor pentru a demonstra conformitatea fabricatiei produsulul in etapele corespunzatoare; b)_Identifcarea si inregistrarea oricdrelsituali de neconformitate; ©) Identificarea procedurilor pentru corectarea situalilor de neconformitate. N.1.2 Documentatie Producditorul trebuie s8 intocmeasca gi s@ actualizeze documentele care stabilesc CPF pe care il aplics Documentatia si procedurile producstorului trebuie s& fie corespunzatoare executiei produsului si procesului de fabricatie. Toate sistomolo CPF trobuie s8 indeplineasca un nivel corespunzator de Incredere in conformitale cu produsul pentru construcfi, Aceasta presupune: @)_elaborarea proceduriior si instructiunilor referitoare la operatile CPF, in conformitate cur cerinjele acestestui standard european (a se vedea N.1.3); b)_ Implementarea efectiva a acestor procedur ! instructiuni; ©) inregistrarea operatilor sia rezultatelor acestora; 4) utlizarea acestor rezultate pentru a corecta orice abatere, a remedia efectele acestor abateri, s& trateze toate cazurile de neconformitate rezultate gi, dacd este necesar, revizuirea CPF pentru a rectifica cauzele neconformitai. N.1.3 Operati CPF cuprinde urmatoarele operati: a) specificarea si verificarea materilor prime gi constitulentilor, 1b) controale ¢1 incercani care trebuie realizate in timpul fabricatiei orodusului de constructi In conformitate cu periodichatea stablite; 7 PFA MIHAL IOAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, SREN 1337, 2008 )_verican $1 tnoercdri care rebuie realizate [a final fabricate produsului in conformitate cu poriodicitaea oo poate stalita tn spectcati¢ tehnice $ adaptata la produs si Ia NOTA t -Operatte do la punctl (tn fazele intermedia ae fbront produsuiuil $0 realizeazi la intervale de so acale es tei utlaler s!@ eeripamentelr, Acoso Veni 3 “nooreati gi periacicitatea avestora sunt time ne paza tub. produsulsi de consiuctie st componente Sa, procesulu de fabricate ¢1 a complexitali sae orocum $i func de sensiitatea caacteristaor produsil @ rial paramettior de produce et NOTA? - Refentor a opratile do Ia punctul (c),acolo unde conte presi de construcie finit nu se poate NOTA pla moment ntroduceri pe piat producatorl iebule 88 ase amblaree gi concile acceptable de maninuare 3i de depoztare nu deteforeecl produsole de construc. = produsul de construct ramane in conforitale cu specail ehnice NOTA 3- Se recomanda reatizres calbartorcorespunzstoare mose2l cde masuraro gi Incercare utiizate N.2 Verificari si incercari N.2.1 Observatil generale producétorul trebule sa defind sau s8 aida disponibile instalatile, ‘ochipamentele si personalul care $8 Asigure realizarea verificarlor si incercaiilor_necesare Producdlorul sau agontul sau poate $8 aestineasc& aceasta cerintS print-un subcontract CU una S2u mat ‘multe organiza sau persoane care au competenta si echipamentul necesar, proaueatorul trebuie $8 calbreze sau sB verlioa gi $8 menlind SP control gi in stare bund de Rencionare mifoacele de masurare sau echipamentele de neelcc fic c& sunt sau nu in proprielatea ertgntty a demonstra conformitatea produsulu de cone\ahs ‘speciicatia tehnica. Echipamentul 2. Bat in conformifala Cu specifcalia Sau cu sistem de Tnoercere ‘de referinia la care face referire specificatia. N.2.2 Monitorizare de conformitate Daca este necesar se realizaté o monitorizare a conforma fazslor intormediare ale produsulul pana la fazelo principale de distributi. ‘aceasta montorizare @ conformitati se concentreaza, unde ese Pecest, pe Intregul proces de fabricalie, astfel incdt numai produsele care au corespuns verificarilot §1 Incarcarilor intormediare planificate s8 fie ivrate. N.2.3 Inceredri jncerearile trebuie 58 fie conforma cu planul de tnoercss (6 Se vedea tabelele 6, 7 si 8) si pot fl incre in conformtate cu metodele spocificate In acest document NOTA = Incercleinijale de tip ale produsulul pot sae reaizato de producsior dar, in acest caz, acestea Irebuio validate de care un organism certificat produedtorul trebuie s& stabileascd g s& menlin8 Inegistral caro 63 demonstreze ca produsul pentru Or er iccoreat, Aceste Inregisirt trebule 8 demonsireze car produsul a indeplinit code aoceptare definite, Atunc! cand produaul pentru consti ma indepiineste criterile de Shoeptare, se aplica preveder’ pentru produs neconform, N.2.4 Tratare produse neconforme paca verfemio sau inceredilo arét8 8 produsul penlru construct it indeplineste cerintole, atunci Dae Neresar sé se inijeze acl corective imediate, Pradussie peniru constructii cau loturile 78 Asocia... de Standardizare din Romania, PFA MIHAIIOAN PR-DESCU, 01/06/2011 SR EN 1337-3:2005 necontorme trebuie izolale si identificale corespunzalor, Odala ce neconfurmilaiile au fost corectale Incercarea sau veriicarea respectiva irehuie repetala, Daca producul a fost livat inainto ca rozuttatole 90 fle disponible, trebule stabilte 6 procedural 91 0 fnragistrare tn vederoa anungérit cliontior. N.2.5 Inregistrare verificari si incercarl (registru producator) Rezultatele controlului productiel tn fabric& trebule s& fie Inregistrate corespunzator tn registrul producsitorului. Descriotaa produsulti, data fabricatiel, metoda de Incercare aplicat, rezultatele incercarii si cilerile de acceplare se trac in registru sub semndlura persoanei responsabile cu controlul, care a ofectuat verificarea, Jn cazul tuturor rezultatelor controlului, care nu indoplinose corinfole din acest document, trebuie consemnat in registru masurile corectve initiate pentru a remedia situatia (de exemplu efectuarea Uuneiincercari supimentare, modifcarea procesului de producti, rebutarea sau remedierea produsului) ‘In cazul supravegherii de care © terta parte inregistrarile trebuie sa fie disponibile pentru examinarea de care tera parte. N.3 Trasabilitate Este responsabiliatea producdtorulul sau agentului sau, s8 pastreze inregistrari complete refertoare la fiecare produs pentru constructii sau loturi de produse, care includ detali referitoare a fabricatia acestora si caracteristicle lor, precum $i s8 pastreze inregistrari ale clienjlor pentru care aceste produse de constructii i detalii de fabricatie corespunzatoare trebuie sa fie complet identiicabile gi retrasabile. in anumite cazuri, de exemplu produse in vrac, o trasabilitate riguroasé nu este posibila 79 PFA MINA IOAN PREDESCU, 01/06/2011 Asociatia de Standardizare din Romania, SREN 1337-9:2005 Anexa ZA {informativii) Articole ale acestul standard european referitoare 1a prevederile Directivei UE pentru produse de construct ZAA Domeniu de aplicare si caracteristici relevante ‘Acest standard european fost elaboral pe baze unul mandat'! primit de CEN de la Comisia European i Asociatia European a Liverulul Schimb. ‘Articolele acestul standard european prezentats in aceasté anand indeplinesc cerinfele mandatului Arto at in eadrul Drocvel UE (891106/CEE) rteritoare la produscle do construct Conformitatea cu aceste atticole conferd aparatelor de rear) din elastomeri descrise in aceasta cota prezumiia de capaciiate de fucfionare pent uilizale prevazute indicate; trebuie facut Toferire [a informatille care insotesc marcajul CE. AVERTIZARE: Allo cerinje si alle Directive UE, care nu afeciears capacitatea pentru utlizarile Prevdzule, pot f apiicabile aparatelor de reazem din elastomer! core ‘apartin domeniului de aplicare al acestui standard european, WIOTA 1 ~ In complearea oritror arcnle speciice refertoare la ‘ubstanfe pereuloase, continute in ace: NOTA, pot ens alte prevodorapleable produselor cuprinse domeniul sau de aplicare (de exemply ftarsane| europenc.anspusé,legl natonele, rglementé 3 preveder! administrative). Pentru indepinites lise or an Dectve UE refers le produsale pent conskuc "sceste cerinte trebule respectate, cand si Junde se aplic Mork. oum de dl fcarver roars nal remota snare perelote OTA 20 barn de dae gy ce contre EUROPA CRCATE aces esd este canon ea epuelconucietoralanasangraNtt) | ‘Acoasté anexa stableste condiji pentru mareajul CE al aparateor do reazem din elastomeri provazut emer utizanle indicate in tabelele oe la ZA.12 pana Ia Tate si prezintd atticolele relevante plicable ‘aceasta anexé are acelasi domeniu de aplicare casi erticolul din acest standard gi este definit in tabolale de la ZA1 pand la ZA.1.°. | M104 “Aparaie de reazem structurale’ cum wate revizull de i132. (dispozitive ant-selsmice prezentate in CEN/TC 340°). 20 SR EN 1337-3:2005 ‘Tabolul ZA{ — Domeniu de aplicare sl arlicole relevant TabelZA1a Produse de construc ipul A,B, C siF de aparaet de reazem din elastomeri fara supratele de ‘alunceare sau olomente acoperite de domeniul de aplicare al acostul document Utilizari prevazute: Cladiri si lucrari de inginerie civild Cerine ‘Artical(e) referitor(oare) a ceringe | — Nival(ey ‘Observati ‘continute In acest standard si in alte | si/sau standarde europene clasa(e) ‘Mandatat(e) Capactatea do EN 15875 Articole Nici unul | Informa despre Incarcare a eparatului = 4.3.1 (mod de forfecare) caratorstcile materialulul de reazem 432 (adorenta la forfecare) si geometric 4.3.3 (rigiditate la ‘compresiune) = 4.3.4 (reaistenta la Inoarcdri ‘de compresiune repetate) 4.4.3 [pliici de armare de ote!) = 5.1 (regull generale de proiectare) 5.33 (baze de calcul) = 5.4 (aparate de reazem fara armaturi) 5.5 (aparate de reazem tip banda) Capactatea de roure | EN 1337-3 Anicole ‘Niclunal | Informapl despre = 5.1 (roguli de proiectare — caratonsticile materialului ‘generaltati) sigeometrie = 5.3.3.4 (caracteristica de calcul refertoare le roti Lunghiiare) = 5.3.3.6 (condi de timitare) = 5.3:3,7 (foe, momente, gi dofommatiiexercitate asupca structuri) Asociaiw do Standardizare din Romania, PFA MIHAI [OAN PREDESCU, 01/06/2011 ‘Aspecte ale durabiain | EN 1537-3 Article Niehunal | Cater de ~ 4.3.6 (rezistonta la ozon) aocoplarefrespingere = 4.4.2 (proprietaie fizice si mecanice ale elastomeruluiy — 5.1 (reguli de proiectare ~ generality EN 1397-9:1097, 4.1.1.1 (performanto) at PEA MIMAIIOAN PREDESCU, 01/08/2011 Asociatia de Standardizare din Romania, SREN 1337-3:2005 Tabelul ZA.1.b [Froduse Go construct: Tipul D de aparal de reazom de domeniul do aplieare al ac Usiienet provazute: Clédii strat de ingnerte cv “Gu elastomer cu supratete de alunecare tui document perio ~~ Corinte ‘Artiooi{e) refertor(oars continute in acest standard gl in alte Tacerinje ‘standarde ouropene. Wivele) sia clasale) Mandatat(e) ‘Obsarvall Capactatea de Teesrcare @ [EN 1857 ~aparetulul de reazem a 3 Articole 43:1 (mod de forfooare) ‘4.32 (adarenta la forfecare) 43.3 (reziatonta la compresiune) 43.4 (rezistenta la incdrcari de ccompresiune repetate) 44.43 (plac! de armare de ote!) 5:4 (ceguil generale de proiectare) 5.3.3 (baze de caloul) Nie unul Valoware de calcul, in kN Capacttatea de role EN 1397-3 Articole 5.4 (ragull de proiectare ~ ‘generaltt!) 5.3.3.4 (caracterslica de calcul reteritoare la roti unghiulare) 5.3.3.6 (condi de imitare) $3.37 (feria, momente, si Geformati exercitale asupra structuri) Vetoare de ccaleul, radian “papocte ae aurabanagi [EN 1997 -3 Articole 4.3.6 (rezistenta la ozon) 4.3.7 (rezistenta aderentei la forfecare PTFE/elastomer) 4.4.2 (proprietatile fizice $1 mecanice ale elastomerului) 4.4.4 (suprateta de alunecaro) 5.1 (regull de proiectare ~ goneraitat) ie EN 139720°1997, 4.1.1. (pertormante) Criteri de acceptarel rospingere 82 PFA MIHAI IOAN PREDESCU, 01/08/2011 Asociatra de Standardizare din Romani SR EN 1337-3:2005 Tabelul ZA.1.c Produse de construe{i:TipulE do aparato de reazom cu daslomer! cu supralae de alunecare, acoperite de domeniul de aplicare al acestui document Utilizari prevazute: Ciadirl gi lucrari de inginerie civil Gerinfe ‘Articol(e) referitor(oare) la cerinte Nivel(e) siisau | Obsorvat confinule fn acest standard gin alte clasa(e) ‘standarde europene Mandatat(e) Capactiatoa do Taatreare @ [EN 1337-3 Articole Valoare de ‘aparaluiul de reazem = 4.3: (mad de fortecare) calcul, in kN = 4°32 (aderenta la fortecare) = 433 (tezistont la comprosiuno) ~ 43.4 (rezistent la incércar de compresiune repetate) = 4.4.3 (pide de armare de otel) = 5.1 (reguli generale de proiectare) = 5.33 (paze de calcul) Capactatea de role EN 1837-3 Articole ‘Valoare de =" 5:1 (equi de proiectare — calcul in generat) radiani 533.4 (caractoristica de calcul | ici unul referitoar la roti unghiuiare) ~ 533. (conditi de lmitare) = 8.33.7 (forte, momente, ¢ deformati exercitate asupra structuri) |Aspecte ale durabiltatii EN 1357-3 Anicole Criterii de — 4.3.6 (rezistenta la ozon) acceptare! = 4.42 (proprietatile fizice $i | ici unut respingere ‘mecanice ale elastomerului) = 5.1 (reguli de proiectare ~ generaiitati) EN 1337-9:1997, 41.1.1 (performante) Capaciatea de incarcare a [EN 1337-22004, 53,5.5,6 $183 Nici unut Valoare de clorentulu de alunecare calcul, in KN Govfciont de frecare (a | EN 1837-22004, 44-7 ‘Nici unul TTabel cu valor elementuiu de alunecare) (Tabetul 1) iE GmiGece EN 1337-72004, 4357.47,51952 | wc uma Grito de durablitate (a elementului_ | EN 1337-9:1997 articotl 4 aoceptare! de alunecare) respingere Cerinta referitoare la o anumité caracteristica nu este aplicabilé in acele state membre in care nu oxista rogiementari referitoare la cerinta pentru aceea caracteristica, pentru utlizarea prevazuta a produsului. In acest caz, producatorii care isi plaseaza produsele pe piata acestor state membre nu ‘Sunt obligat sa determine, nici sa declare performanjole produselor lor pentru aceasta caracteristica si poate fi utilzaté optiunea “fara performanta determinata’ (FPD) in informatie de insojire a marcajului CE (a se vedea articolul ZA.3), Opliunea “Yard performanta determinata” (FPD) nu poate fi utlizata alunci cand caracteristica reprezinta un nivel de prag. 83