Sunteți pe pagina 1din 80

STUDIU DE FEZABILITATE

Infiintare ferma pentru cresterea


puilor de carne
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Studiului de
Fezabilitate intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Studiu de Fezabilitate de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.
Este necesar sa completati studiul de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul
poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice
implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Pagina 1/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Foaie de capat
Studiu de Fezabilitate a fost elaborat de: [denumire solicitant / consultant / proiectant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Proiectat

[nume complet]

Desenat

[nume complet]

Verificat

[nume complet]

Pagina 2/80

Semnatura

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati


-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montajI. Partile scrise.................................................................................................................................... 5
1. Date generale................................................................................................................................. 5
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia........................................................5
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 5
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 5
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................5

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 7
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 7
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 7
Obiectivele investitiei/prioritati......................................................................................................................... 7
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se
adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)................11
2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...............................................................................15
2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor.....18
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................18
2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 22

3. Date tehnice ale investitiei............................................................................................................ 25


3.1 Date generale.......................................................................................................................................... 25
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale
terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare.............................................25
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul
maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune.........................................................25
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor.............................................................................................. 25
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea
acestora, volumul construit........................................................................................................................ 25
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc........................................26
3.3 Structura constructiva.............................................................................................................................. 27
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor......................................................................................... 30
3.5 Instalatii aferente constructiilor................................................................................................................ 31
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora....................................................................................35
3.7 Avize si acorduri...................................................................................................................................... 35
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).............................................................................37

4. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................45


5. Costul estimativ al investitiei......................................................................................................... 52
6. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 61
7. Date privind forta de munca.......................................................................................................... 62
7.1 Total personal existent............................................................................................................................. 62
Pagina 3/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei..........................................................62


7.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 62

II. Partile desenate............................................................................................................................ 63


III. Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................................72
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................73
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................75
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 79

Pagina 4/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0147 Cresterea
pasarilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este Cresterea pasarilor domestice pui de
gaina pentru carne.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Pagina 5/80

Bucati

Studiu de fezabilitate
Denumire mijloc fix

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Valoare neta la data intocmirii
ultimului bilant
-RON-

Data achizitiei

Bucati

TOTAL
TERENURI
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
1.500 mp /
curti constructii

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 6/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne.

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Studiului de Fezabiliate (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Studiului de Fezabilitate si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate Studiu de Fezabilitate:
Data intocmirii Studiu de Fezabilitate:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare ferma pentru cresterea
puilor de carne, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de
_____________________.

Obiectivele investitiei/prioritati
(Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si
competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a
muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin
proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea
investitiei.Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza
tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat
pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind
stadiul fizic al lucrarilor. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect
sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.)

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme pentru cresterea puilor de carne, cu o capacitate de
10.000 de capete per ciclu de productie.
Investitia consta in:

Construirea unei hale pentru cresterea puilor de carne in sistem intensiv de crestere. Ferma va
include spatiu distinct pentru depozitarea furajelor (siloz), spatiu controlat pentru pastrarea pasarilor
moarte;

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat si gospodaria de ape, fosa
septica, racord la reteaua de energie electrica, filtru auto;

Construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate;

Pagina 7/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Achizitionarea de echipamente tehnologice pentru cresterea puilor de carne: echipamente pentru


furajarea si adaparea pasarilor, echipamente pentru asigurarea conditiilor de microclimat, instalatie de
iluminare.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a pasarilor, respectiv cresterea puilor de carne,
sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina
investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general:
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei pentru cresterea puilor de carne, in cadrul careia se va adopta
un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a puilor de carne, caracterizat de aplicarea unor metode
eficiente de crestere care necesita un consum minim de resurse umane si costuri.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a
pasarilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a
pasarilor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii
similare din alte tari ale Uniunii Europene.
Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea pasarilor numai de catre fermier impreuna cu
membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii va fi creat un loc
de munca pentru o persoana specializata in cresterea pasarilor).
In fermele mici si mijlocii, cu sisteme gospodaresti-intensive de crestere a pasarilor, exista o evidenta
permanenta, pe care fermierul si-o conduce singur, privind urmarirea rezultatelor tehnice, precum si a celor
economico-financiare, cu calcularea costurilor de productie, a incasarilor efectuate, precum si a ratei profitului
realizat.
Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va
construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la pasari si fosa septica pentru
colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma de familie va respecta
standardele pentru protectia animalelor din crescatorii.
Proiectul propus de Ferma de Familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121,
dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.
Avand in vederea deficitul de carne de pasare produsa anual la nivel national, comparativ cu necesarul de
consum al populatiei, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de pasare de
calitate, oferita la preturi competitive.
Asigurarea de catre Ferma de Familie a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si
salubritate a pasarilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie.
In cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip intensiv de crestere a puilor de carne, caracterizat
de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a pasarilor care necesita un consum
minim de munca si costuri mai mici de exploatare.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare.
Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv:

Pagina 8/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Legislatia referitoare la conditiile de crestere a pasarilor (Norma Sanitara Veterinara din 30 martie
2010 privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne);

Legislatia privind conditiile de mediu (Cod de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006 - la data 10
ianuarie 2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );

Legislatia privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului (Norma sanitara veterinara din
10 octombrie 2012 care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul
transportului);

Legislatia privind conditiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei);

Legislatia privind conditiile de igiena (Ordinul nr. 57 / 412 din 6 iulie 1972 privind imbunatatirea
conditiilor de igiena si salubritate in fermele zootehnice de stat si cooperatiste, unitatile de
industrializare, depozitare si desfacere a produselor alimentare de origine animala).

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau
scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.

Realizata cu respectarea stricta a tuturor normelor si tehnicilor de exploatare, microferma de crestere a puilor
pentru carne in ferma familiala poate aduce importante venituri membrilor acesteia.
Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, ce va desfasura o activitate eficienta asa cum
rezulta si din previziunea incasarilor, pentru cei 5 ani prognozati dupa implementarea proiectului:
Indicator
Venituri din productia vanduta
(Lei cu TVA)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

669.300

669.300

669.300

669.300

669.300

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de crestere a
pasarilor. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente
sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor
de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei care lucreaza
in ferma.
Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor fiziologice ale puilor de carne si eficienta exploatarii.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea puilor de
carne in sistem intensiv. Astfel:
o

Hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica
(sandwich);

Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare
termica;

Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi
tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot parcursul
anului. Instalatiile prevad eliminarea prafului, amoniacului si dioxidului de carbon, iar vaporii de apa
sunt indepartati din aer si reziduuri;

Echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si


biologice;

Dejectiile rezultate de la pasari sunt colectate si stocate pe platforma betonata acoperita, fiind folosite
ca ingrasamant natural;

Pagina 9/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Colectarea apelor provenite din spalarea halei se va face intr-o fosa septica;

Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.

Obiective de ordin economico-financiar


Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o

Sistemul automatizat de hranire si adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de hrana,


evitandu-se risipa de furaje;

Optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);

Controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei de la o pasare la alta
reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate;

Productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii si automatizarii operatiunilor de hranire si adapare


a pasarilor.

Obiective de mediu
o

Datorita tehnologiei moderne care va fi adoptata, activitatea fermei va avea un impact minim asupra
factorilor de mediu. Cresterea pasarilor va fi complet monitorizata prin sistemele automate de urmarire
a proceselor tehnologice, care au si rolul de a reduce semnificativ emisiile poluante;

Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel
reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.

Capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei:


Capacitatea halei de productie prevazuta prin proiect este de 10.000 pui de carne. Ferma de pasari va fi
populata la capacitatea de productie astfel:
o 10.000 pui/serie a cate 6 saptamani cat dureaza un ciclu complet de productie;
o

Procentul de mortalitate luat in considerare este de 3% din totalul de pui de o achizitionati pentru
popularea halelor;

Intr-un an ferma de familie va creste 6 cicluri de pui de carne.

Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 58.200 pui de carne/an.
Categorie
Pui in viu (capacitate maxima ferma)
Pierderi datorate mortalitatii
Pui in viu (capacitate efectiva)

UM
cap
cap
cap

Anul 1
60.000
1.800
58.200

Anul 2
60.000
1.800
58.200

Anul 3
60.000
1.800
58.200

Anul 4
60.000
1.800
58.200

Anul 5
60.000
1.800
58.200

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 30,10 UDE, fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.
Animale
ferma

UDE/cap

Capacitate
ferma

Dimensiune
ferma (UDE)

Pui pentru carne - 100 capete

0,301

10.000

30,10

***
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ______ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea puilor de carne.
Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi
achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere a puilor de
Pagina 10/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

carne, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele
care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)
Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul.
Hala de crestere pui propusa prin proiectul de investitii a fost proiectata astfel incat sa se asigure indeplinirea
legislatiei nationale armonizata cu normele europene, respectiv:
o

Respectarea in proiectarea si constructia spatiilor de productie si a spatiilor conexe a standardelor de


calitate pentru asigurarea cerintelor optime functionarii activitatii de crestere a pasarilor de carne,
inclusiv a conditiilor de siguranta si bunastare a animalelor;

Utilizarea/respectarea in cadrul fluxului de productie a unei tehnologii performante de crestere


intensiva a puilor de carne, prin procedeul de crestere la sol;

Respectarea Normelor sanitar-veterinare in ceea ce priveste densitatea maxima de populare in


cadrul fermei, propunandu-se astfel o densitate de maxim 18 pasari/m2;

Amplasarea investitiei respecta distanta minima fata de asezarile umane si alte investitii de interes
public: Ferma proiectata va fi situata in afara localitatii, accesul in ferma fiind situat la o distanta de
aprox. 1.100 m de cea mai apropiata casa de locuit (constructii existente). Zona murdara a fermei
(platforma de gunoi si fosa septica) este situata la o distanta de 1.300 m fata de cea mai apropiata
locuinta;

Pentru dotarea halei vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea pasarilor
care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute;

Drumurile de incinta vor fi sistematizate in asa fel incat drumul pasarilor, drumul furajelor si drumul
dejectiilor sa nu se intersecteze;

In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru sanitar, spatiu frig pentru cadavrele pasarilor, dezinfector rutier
(filtru auto);

Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate intr-o fosa septica, special amenajata in acest scop;

Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construita o platforma special amenajata amplasata
in zona murdara a fermei .

Pe langa prevederile legislatiei comunitare relevante, se respecta urmatoarele cerinte 1:

Adapatorile vor fi pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidentala
a hranei. Adaparea pasarilor se va realiza cu ajutorul sistemului de adapare cu niplu picurator, care
combina furnizarea unui debit marit de apa cu un mediu ambiant mai uscat in hala;

Hrana pasarilor va fi asigurata prin sistemul de furajare cu hranitori sub forma de portie de nutret
zilnica. Nivelul de furaj din fiecare hranitoare va fi ajustat cu usurinta, ceea ce duce la o conversie
mai buna a hranei;

Norma Sanitara Veterinara din 30 martie 2010 privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne.

Pagina 11/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Puii vor avea acces permanent la asternut, uscat si friabil la suprafata.Tehnologia de productie
prevede cresterea la sol a puilor de carne pe asternut permanent din paie.

Ventilatia va fi suficienta pentru a se evita supraincalzirea si, dupa caz, combinata cu sisteme de
incalzire pentru a se elimina umezeala excesiva;
Ventilatia in cadrul fermei va fi asiguara prin intermediul sistemului de ventilatie, care elimina praful,
amoniacul si dioxidul de carbon si indeparteaza vaporii de apa si reziduurile din aer;

Nivelul zgomotelor va fi redus la minim. Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei sau orice
alte echipamente vor fi construite, amplasate, manipulate si intretinute astfel incat sa genereze cat
mai putin zgomot posibil;

Hala va fi dotata cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel putin 20 lucsi in timpul perioadelor de
iluminare, masurata la nivelul ochiului pasarii, iar suprafata utilizabila a acestora va fi iluminata in
proportie de cel putin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi permisa o reducere
temporara a nivelului luminii;

Puii crescuti in exploatatie vor fi inspectati cel putin de doua ori pe zi. Se va acorda o atentie
deosebita semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si/sau sanatatii animalelor;

Puii care sunt grav raniti sau care prezinta semne evidente de tulburari de sanatate, cum sunt cei
care prezinta dificultati la mers, ascita sau malformatii severe si care par sa sufere, vor primi
tratament corespunzator sau vor fi sacrificati de indata. Va fi consultat un medic veterinar ori de cate
ori este nevoie;
Toate pasarile vor fi atent supravegheate de catre fermier, in mod constant, pentru a se asigura un
nivel optim al sanatatii si bunastarii animalelor si pentru a se acorda tratament pasarilor care necesita
astfel de masuri;

Partile cladirii, echipamentele sau ustensilele care vor fi in contact cu puii vor fi curatate si
dezinfectate in intregime dupa depopularea finala, inainte de introducerea in adapost a unor loturi
noi. Dupa depopularea finala a unui adapost, se va indeparta intregul asternut si se va asigura alt
asternut curat.

In faza de functionare vor fi luate o serie de masuri pentru minimizarea impactului asupra mediului:
Masuri pentru prevenirea poluarii solului:
o

Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibili;


respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si canalizare;

Respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca, gestionarea corecta a


deseurilor;

Efectuarea in siguranta a transportului de deseuri gunoi de hala din platforma de stocare si deseuri
de origine animala cu respectarea urmatoarelor reguli:

respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare,


interzicerea descarcarii deseurilor in alte locuri,
asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor;
asigurarea contractelor de preluare gunoi de hala fermentat, in vederea valorificarii ca
fertilizant pentru terenuri agricole,

asigurarea in permanenta a contractelor de preluare, transport si neutralizare a deseurilor


de origine animala.

Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele masuri de
diminuare a impactului2:
-

activitatile specifice din cadrul fermei de pasari vor fi planificate si desfasurate astfel incat
impactul mirosurilor sa fie redus,

Codului Bunelor Practici agricole pentru operatiunile de manipulare si imprastiere a dejectiilor pe terenuri agricole.

Pagina 12/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de
siguranta pentru protectia mediului, Ferma de familie are in vedere urmatoarele masuri:
-

aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor


stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de
deseuri;
livrarea produselor finite pasari se va face in conditii optime;
Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a
solului sau a apelor si sa se reduca posibilele degajari de emisii fugitive in aer;
Nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,
containerelor, platformei de dejectii;

Transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se va face cu


mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa
asigure prevenirea poluarii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.

In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie si igiena, de asigurare a unor conditii
cat mai bune de stabulatie, igiena si sanatate a animalelor.

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Pagina 13/80

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

1.126

1.126

0
0

0
0

1.126

1.126

5.402

5.402

6.006

6.006

Total
EUR
4

225
781
2.500

0
225
0
781
0
2.500
0
0
2.500
0
2.500
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
6%
99.141
0
99.141
99.141
0
99.141
69.502
0
69.502
1.583
0
1.583
28.056
0
28.056
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
Total
neeligibile
EUR
EUR
3
4
0
0
0
0
0
1.125
9.911
11.036
500
0
500
500
0
500
0
0
0
625
9.911
10.536
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.800
9.911
122.711
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
112.800
9.911
122.711
26.737
26.737
149.448

Data intocmirii Studiului de


Fezabilitate

VALOAREA PROIECTULUI
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat

06.05.2014

Curs EUR
LEI
EUR
663.848
149.448
501.057
112.800
162.791
36.648
Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile
neeligibile
45.120
67.680
36.648
36.648
67.680
112.800
36.648

4,4420

Total
45.120
104.328
36.648
67.680
149.448
40%

22.560

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50%


din ajutorul public

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Fundamentarea necesitatii investitiei
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii precedenti,
disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este semnificativa. In
Pagina 14/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe suprafata beneficiaza de
jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda fermierilor din tara noastra.
Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploatatii. 3
In prezent Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare. La
nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant
in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva
produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important,
contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Cresterea pasarilor a reprezentat si reprezinta si in tara noastra o sursa importanta de acoperire a cerintelor
omului in materie de proteine alimentare cu o inalta valoare biologica.
Romania este una dintre tarile care au acumulat de-a lungul timpului o bogata experienta in domeniul cresterii
pasarilor de carne. Cu 20 de ani in urma tara noastra se putea lauda cu cel mai performant sector avicol din
Europa.
Dupa un declin financiar ce a dus la falimentarea unor unitati agricole altadata performante din punct de
vedere tehnic si tehnologic, conform specialistilor in domeniu, avicultura romaneasca este pe cale sa reintre in
normalitate.
Investitiile masive facute in ultimii ani, in acest sector de activitate au contribuit la imbunatatirea
performantelor unor ferme si complexuri pana la nivelul celor mai bune unitati avicole din lume.
In prezent, avicultura se afla printre putinele sectoare agricole care au sansa reala de a se alinia la
standardele mondiale de productivitate si calitate din Uniunea Europeana.
Modernizarile si retehnologizarile care au vizat atat capacitatile de crestere a pasarilor, cat si cele de
procesare au avut ca rezultat asigurarea la momentul actual a consumului de carne de pasare in cea mai
mare parte din productia interna.
Datele statistice prezentate mai jos sunt edificatoare pentru a ilustra evolutia pozitiva a industriei avicole
romanesti in perioada 2004-2011.
Analiza efectivului si productiei de carne in Romania in perioada (2004-2011):
Efective totale de
pasari
Productia totala de
carne In viu
Greutatea medie la
sacrificare

UM
mii
cap
mii
tone
kg/
cap

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

79.360

79.018

84.991

82.036

84.373

83.843

78.867

70.390

372

401

361

416

410

489

446

468

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,0

2,0

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, www.madr.ro

In ceea ce priveste piata interna a carnii de pasare, romanii si-au triplat consumul in ultimii sapte ani, insa
cantitatea consumata ramane la jumatatea mediei europene. In Romania se consuma in prezent aproximativ
21 de kilograme de carne de pui pe cap de locuitor, in timp ce, in tarile din vestul Europei si in SUA, consumul
este de peste 40 de kilograme.4

3
4

Sursa: www.lumeasatului.ro
Sursa: www.fabricadecarne.ro

Pagina 15/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

In intervalul anilor 2000-2009, consumul de carne de pasare (fara autoconsumul gospodariilor taranesti) a
crescut de la 146.000 de tone, la 434.000 de tone (+297%). Astfel, consumul anual de carne de pasare pe
cap de locuitor, in Romania este de aproximativ 22 de kilograme, nivel apropiat de consumul mediu inregistrat
in statele membre UE (cca. 23 kg). Valoric, in anul 2009, piata interna a carnii de pasare a fost de circa 900 de
milioane de euro, nivel neschimbat comparativ cu 2008, dar in crestere cu aproape 200 de milioane de euro
fata de 2007. Principala tendinta inregistrata pe acest segment de piata a fost inversarea preferintei
consumatorilor de la carnea de pasare congelata (cu o pondere de 85% din piata la nivelul anului 2003), catre
carnea proaspata (refrigerata) care, in prezent (anul 2013), are o cota de piata de circa 85% din total.
Pana in prezent, criza economica din Romania a marit chiar consumul de carne de pasare de pe piata interna.
In conditiile in care sunt preferate alimentele ieftine, produsele din carne de pasare au devenit cele mai
accesibile pentru consumatorul foarte atent la cosul zilnic. Tendinta consumului de carne de pasare in
detrimentul altor categorii este evidenta. Romanii prefera carnea de pasare proaspata, autohtona, refrigerata,
poate si pentru ca preturile nu s-au modificat, iar puterea de cumparare a suferit o usoara scadere.
Potrivit prognozelor realizate de MADR, in urmatorii ani consumul de produse alimentare din carne de pasare
va creste semnificativ, ajungand la un nivel apropiat de cel inregistrat in statele din Uniunea Europeana. In
ceea ce priveste sectorul avicol, MADR si-a stabilit ca obiective de reabilitare si redresare pe termen mediu si
lung:
o

Mentinerea ritmului de dezvoltare a sectorului avicol;

Asigurarea populatiei cu cantitati suficiente de carne de pasare de calitate si la un pret accesibil;

Sustinerea financiara a productiei de carne de pasare in conditii de eficienta economica.

Sustinerea financiara are in vedere crearea unui sector competitiv in conditiile alinierii la standardele Uniunii
Europene.
Situatia comparativa a productiei, exportului, importului si consumului de carne de pasare:

An

1996

PRODUCTIA
interna fara EXPORT
autoconsum

IMPORT

Din care pe tari de provenienta

Valoare Cantitate SUA


mii tone
echivalent
carcasa
112

mii tone
echivalent
carcasa
1,153

mil
USD

UE

mii tone
3,08

Ungaria

Brazilia

Altii

mii tone
0,49

0,25

Pagina 16/80

1,0

2,32

COTA DE
CONSUM
PIATA
fara
- import in
autoconsum
consum mii tone
echivalent
carcasa

113,9

2,70

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

1997

105,6

1,209

15,7

14,4

5,9

0,49

5,9

2,11

118,8

12,12

1998

70

1,172

53,5

48,0

15,5

4,5

23,6

4,4

116,8

41,00

1999

104

27,4

23,4

4,0

5,4

9,7

0,1

4,2

126,4

18,51

2000

121

28,8

25,8

2,8

14,9

4,0

2,4

1,7

145,8

18,0

2001

130

57,6

67

11,4

42,4

4,5

4,0

4,7

196

34,0

2002

152

1,335

56,7

93

29,7

49,5

5,7

5,9

2,2

243,6

38,2

2003

44,8

13,4

3,4

26,6

2,3

33,2

2004

185
mii tone
echivalent
carcasa
190

2005

220

2,6

2006

207,56

2007

242,0

2008
2009

2,653
58,4
90,5
mii tone
echivalent mil. Euro mii tone
carcasa
3,801
69,7
129

62,5

31,4

3,5

32,3

2,8

272,8
mii tone
echivalent
carcasa
315,2

92,8

21,6

3,3

42,3

3,3

377,4

42,369

59,9 36,29

2,40

59,63

2,68

366

43,31

6,9

33,8

0,4

366,9

34,5

87,5

8,8

26,3

0,20

391,0

29,0

107,9

14,3

22,5

434

30,4

14

13

0,1

352

26,5

mii tone

106

160

0,1

91,4

158,5

1,8

150,0

126,7

286,6

9,6

149,0

114,0

334

33

159,7

131

2010

317

58,5

119

93,5

80,4

2011

314

75

118

90,5

92,5

%
40,9

79
18,7
11,5
0
329,5
27,5
Sursa: Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania UCPR

In anul 2010, aproximativ un sfert din consumul intern de carne de pasare provine din import, in conditiile in
care Romania ar avea capacitatea de a produce peste necesarul pietei interne. Evolutia importurilor a fost
insa una descrescatoare in ultimii ani, deprecierea leului in raport cu euro avand si ea o influenta importanta.
Daca in 2005, tara noastra importa 160.000 de mii tone de carne (circa o treime din consumul intern), in 2009,
Romania a importat doar 100.000 de tone de carne de pasare. In plus, din 2008, odata cu eliminarea
restrictiilor legate de gripa aviara, sectorul avicol romanesc a inceput sa si exporte o parte din productie
(20.000 de tone de carne de pasare in 2009, adica cca. 6% din productie). Principalii exportatori sunt firmele
mari din domeniu. Spre exemplu, Transavia exporta in principal produse procesate din carne de pui catre
Marea Britanie, Germania si Olanda, iar principalul sau competitor, Agricola Bacau, exporta in special piept de
pui in tari precum Olanda, Germania, Elvetia si Grecia.
Analizand cotele de piata ale importurilor in valoarea consumurilor totale anuale, se poate observa o tendinta
descrescatoare, ceea ce semnifica faptul ca Romania si-a crescut capacitatea de productie astfel incat sa
poata satisface mai bine cererea de carne de pasare pe piata autohtona.
In acest context, realizarea investitiei propuse prin prezentul proiect este in mod corect justificata, in ideea in
care productia realizata de fermele romanesti sa poata contribui pozitiv la suplimentarea ofertei disponibile pe
piata locala si astfel sa fie redusa valoarea importului de carne de pasare din alte tari.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii realizarii proiectului se disting o serie de aspecte relevante ce privesc
nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial:
-

dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de productie a carnii de
pasare se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o tendinta de
crestere a cererii existente pe piata, insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si
de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor din carne de pasare;

cresterea consumului de produse autohtone de carne de pasare in detrimentul produselor provenite din
import;

La nivelul pietei de desfacere:


-

cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne de pasare, precum si prognoza
de crestere a consumului de carne pasare/locuitor pana la nivelul celui inregistrat in Uniunea Europeana;

La nivelul fortei de munca:


Pagina 17/80

Studiu de fezabilitate
-

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;

La nivelul conditiilor de sol si clima:


-

conditiile pedo-climaterice din judet sunt favorabile activitatilor de crestere a pasarilor. Clima de tip
continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperature medii anuale de 10-11 C fac zona
atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne;

La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice:


-

amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential cerealier ridicat, prin care se asigura necesarul de
materii prime furajere.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru ferma de familie
valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea
economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la
bugetul local.
Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de
vedere socioeconomic, permitand continua dezvoltare a agriculturii in aceasta zona, asigurand mijloace de
trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premise unei dezvoltari / cresteri a nivelui de trai.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta
decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din
membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Nu este cazul.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Principalele materii prime utilizate in procesul de crestere a puilor de carne sunt reprezentate de puii de 1 zi
pentru popularea halelor, furajele combinate, medicamentele si produsele veterinare, alte materiale
consumabile (ex. materiale pentru dezinfectia halelor).
Puii de o zi se achizitioneaza de la societati specializate in reproductie si incubatie, care sunt producatori de
material biologic. Plata pentru puii de 1 zi se efectueaza de regula partial in avans.
Nutreturile combinate au in compozitie: porumb, grau, orz, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat
de calciu alimentar, distribuit animalelor conform retetelor, alte microelemente. Pentru cresterea puilor de
carne sunt necesare trei categorii de furaje aferente etapelor de crestere: STARTER (prima saptamana de
crestere), CRESTERE si FINISARE. Aceste tipuri de furaje se vor achizitiona de la furnizorii cu experienta in
producerea de astfel de furaje animale.
In general furajele se achizitioneaza cu plata la termen de 60-90 de zile. Pretul furajului combinat este
puternic influentat de pretul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de baza alaturi de grau si orz. Procurarea
furajului se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor, iar stocarea se face in
siloz metalic, componenta a echipamentelor de crestere. Stocarea furajului pe o perioada mai lunga nu este
indicata, maximum fiind 2 saptamani.
Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori pe toata periaoda de crestere a puilor de carne se va
administra medicatia corespunzatoare fazei de crestere:
Pagina 18/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

vaccinarile obligatorii sunt vacinarea de bursita si de pseudopesta, vaccinuri ce se administreaza in


apa de baut;
suplimentar se administreza vitamine pentru o dezvoltare buna si accidifiant pentru imbunatatirea
digestiei si igienizarea apei de baut;
antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului, in caz de necesitate.
Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un
spatiu special amenajat.
Materiale consumabile utilizate: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor, piese de
schimb, alte consumabile pentru activitatea administrativa.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii prime /
materiale auxiliare / produse /
servicii
Ferma de reproductie si incubatie
Furnizor furaje combinate
Furnizor vaccinuri, medicamente,
vitamine
Furnizor materiale consumabile
Furnizor utilitati

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

pui de 1 zi 10.000 buc


furaje fazele starter,
crestere, finisare 238
tone/an
vaccin pseudopesta, vaccin
bursita (BIA), vitamine
asternut, detergenti, etc.
energie electrica, gaz

132.000

27,0%

265.674

54,3%

8.940

1,8%

47.040
35.441

9,6%
7,2%

489.095

100%

Adresa
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
Total

Materiile prime vor fi atent selectionate in momentul achizitionarii, calitatea acestora fiind foarte importanta
pentru obtinerea unor produse finite de calitate superioara.
Pentru inlaturarea riscului referitor la calitatea materiei prime se va face o selectie riguroasa a furnizorilor de
materii prime. Ca principiu de baza in aprovizionarea cu materii prime se va urmari stabilirea de relatii
contractuale cu producatorii medii si mari, deoarece pentru acestia va fi mai usor sa se adapteze la
standardele comunitare de calitate.
Conducerea firmei nu va face rabat la calitate, avand in vedere colaborari cu mai multi furnizori, tocmai in
vederea acoperirii riscurilor legate de aprovizionarea cu materii prime.

Piata de desfacere
Desfacerea productiei obtinute (pui de carne in viu) se face in mod direct catre procesatori de profil (abatoare
specializate) din judet si din judetele limitrofe.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt
1
2
3

Client (Denumire si adresa)


Abator carne de pasare (1)
Abator carne de pasare (2)
Abator carne de pasare (3)
Total vanzari

Valoare - RON 334.650


100.395
234.255

% din vanzari
50%
15%
35%

669.300

100%

Produsul se adreseaza pietei interne, achizitorii utilizand carnea pentru valorificare pe pietele zonale. Carnea
de pui reprezinta un produs de baza in alimentatie, deci consumatorul final al produselor avicole este
populatia. Produsele avicole sunt bunuri de larg consum, cu caracter alimentar supuse unei frecvente mari
privind cumpararea.

Pagina 19/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

In prezent consumatorii finali ai carnii de pasare sunt impartiti in doua principale categorii:
populatia de la sate care consuma preponderent carne din productie proprie;
populatia urbana care se aprovizioneaza in principal cu produse din comert, in ultimul timp
constatandu-se o crestere semnificativa a ponderii cumpararilor prin supermarketuri si hipermarketuri.
Un aspect important in politica de desfacere este faptul ca vanzarea puilor se va face direct de la ferma de
pasari. Vanzarile de pui de carne se fac la termene stabilite in baza contractelor, decontarea realizandu-se
intr-o singura transa. Termenul mediu de recuperare a datoriei este estimat la 20-30 de zile de la momentul
livrarii.
Datorita aparitiei unui numar din ce in ce mai mare de achizitori, atat de talie nationala cat si regionala,
puterea de negociere a crescatorilor de pasari a crescut, prin prisma unei cereri mari pentru carnea de puii. In
aceste conditii se poate afirma ca nu exista riscuri majore in procesul de desfacere, acesta desfasurandu-se
de o maniera continua.
Trebuie amintit in acest caz ca un rol important in negocierea contractelor il are insasi calitatea produsului,
incluzand: compozitia chimica a carnii, raportul dintre acizii grasi saturati si nesaturati, randamentul la taiere,
etc., fapt care poate asigura un pret ridicat.
Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor,
cererea existand practic in abundenta pe piata.

Analiza concurentei
Privit la o scala extinsa sectorul cresterii si comercializarii carnii de pasare a inregistrat in ultimii ani o evolutie
pozitiva, in ciuda faptului ca doar 20% din numarul unitatilor avicole au beneficiat de investitii pentru
retehnologizare, iar un numar si mai redus de unitatii au fost infiintate in ultimii ani.
Astfel s-a ajuns ca in prezent raportat la preferintele consumatorului roman pe tipuri de carne, piata carnii de
pasare sa detina 25-30% din total, devansand carnea de vita.
Estimari privind dezvoltarea sectorului cresterii puilor de carne in Romania sunt optimiste si se incadreaza in
trendul la nivel european de extindere, infiintare si modernizare a fermelor de pasari in conditiile unei cresterii
constante a cererii.
Acest fapt are o influenta pozitiva in privinta proiectului initiat de ferma de familie si a reprezentat unul dintre
motivele esentiale ale deciziei de investire.
Comparativ cu restul fermierilor din judet, ferma de familie va dispune de o serie de avantaje intre care
amintim:
obtinerea unor cantitati mari de produse la intervale de timp regulate;
costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca urmare a automatizarii
fluxurilor de productie;
randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) in produse finite (carne in viu).
Principalele avantaje in fata concurentilor locali rezida asadar din capacitatea mare de productie a fermei, si
tehnologia avansata pe care o foloseste pentru exploatarea in sistem intensiv a pasarilor. Acestea ii permit
obtinerea unor costuri competitive, si implicit negocierea unor contracte avantajoase cu procesatorii de carne
de pasare din regiune.
In ceea ce priveste strategia de piata pe care o va adopta dupa implementarea prezentului proiectul, ferma
avicola isi va comercializa produsele marilor unitati de abatorizare a carnii de pasare din regiune, in baza unor
contracte ferme, incheiate pe perioade lungi de timp.
Cei mai importanti jucatori locali de pe piata carnii de pasare sunt Transavia, cu o cota de piata de 17%,
Agricola Bacau, cu o cota de 11%, Agroli, cu o cota de piata de 10%, Aaylex (detine Avicola Buzau) si Agrisol.
La sfarsitul lui 2008, Agricola Bacau a pierdut locul de lider pe piata carnii de pasare in favoarea
competitorului sau Transavia, aceasta evolutie datorandu-se insa si faptului ca producatorul din Bacau si-a
incetat activitatea timp de patru luni ca urmare a demararii unui proces de modernizare.

Pagina 20/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Grupul moldav include companiile Agricola International, Avicola Lumina Constanta, Salbac Dry Salami,
Aicbac, Suinprod, Conagra, Europrod, Agriconstruct, Comcereal si Bac Print. Transavia a investit, in 2008, 17
milioane de euro intr-o noua fabrica de procesare a carnii de pui, a integrat in grup Avicola Brasov si
Cerealcom Alba Iulia, marindu-si astfel capacitatea de productie si patrunzand pe noi segmente de piata,
rezultatul fiind dublarea cifrei de afaceri, de la 50 de milioane de euro in 2007, la 100 de milioane de euro in
2008. Acum, un alt competitor al Agricola Bacau, grupul libanez Agroli (ce detine printre altele fermele avicole
de la Crevedia si Tartasesti) incearca sa treaca in fata holdingului moldav.
Principalii competitori externi ai producatorilor romani, atat pe piata interna, cat si pe cea externa sunt mai
ales companiile din SUA si America Latina (in special Brazilia). Un studiu recent al Eurostat referitor la factorii
cu impact asupra structurii costului si, in consecinta, asupra competitivitatii productiei alimentare a statelor din
UE, arata ca indeplinirea standardelor Uniunii cu privire la siguranta alimentara si bunastarea animalelor
genera cresteri ale importurilor de carne de pasare de 5,2% pentru tarile UE si scaderi ale exporturilor de
3,7%. Raportul mai arata ca principalii determinanti ai competitivitatii din zootehnie si procesarea carnii tin de
resursele naturale (utilizarea terenurilor, consumul de energie, managementul dejectiilor) si de costurile cu
furajele si cu forta de munca.

Strategia de piata
Concurenta puternica care exista pe piata carnii de pui limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi
usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor avicole, tendinta este de crestere lenta si in
unele perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul marjei de profit. Acest aspect se repercuteaza
asupra intregului ansamblu de concurenti ce actioneaza pe piata, si care se afla in situatia de a intra in
faliment in situatia in care economic nu-si pot permite sa ofere produsele la pretul stabilit de ceilalti actori ai
pietei.
Carnea de pui poate fi considerata in anumite limite de calitate o marfa nediferentiabila. Ca atare, pretul
acestui produs este elementul principal care face diferenta intre ofertanti. Ca regula, pretul variaza relativ
putin, inregistrandu-se in functie de aspect, marime si zona geografica, diferente de maximum 25%. In aceste
conditii, profitabilitatea societatiilor din industria producerii si prelucrarii carnii de pui este determinata in mod
esential de nivelul costului de productie.
La randul lui, acesta este influentat tot mai mult de performanta echipamentelor tehnologice utilizate in
procesul productiv, de aprovizionarea complexului avicol cu materii prime si distributia produselor pe canale
proprii de marketing, situate in amontele si in avalul unitatii principale de productie, ceea ce conduce la
reducerea si eliminarea cheltuielilor cu partenerii economici intermediari, dar si la un control mai riguros al
calitatii produselor.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Ferma de Familie va incerca sa-si reduca permanent
costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, societatea va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai
importanti sunt:
costul de productie si de comercializare;
clasa de greutate in care se incadreaza;
preturile practicate pe piata la produsele similare;
starea concurentei;
conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
legislatia in vigoare; etc.
Preturile la care vor fi oferite produsele vor fi similare cu cele inregistrate pe piata la produse similare.

2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Pagina 21/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG1 Proiectul respecta:

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
In cadrul noii ferme pentru cresterea puilor de carne, se va
adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a puilor
de carne, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de
crestere, care necesita un consum minim de resurse umane si
factori de productie.
Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a pasarilor,
cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a
starii de sanatate si bunastare a pasarilor asigura atingerea
unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport
cu exploatatii similare din Romania si din alte tari ale Uniunii
Europene.

conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;

Investitia propusa de beneficiar va utiliza un sistem modern,


de tip intensiv de crestere a puilor de carne, caracterizat de
aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire si
selectie a pasarilor.
Datorita utilizarii unei tehnologii moderne de crestere a puilor
de carne, care respecta conditiile de crestere si salubritate a
pasarilor, ferma va contribui la cresterea cantitatii de carne de
pasare de calitate, oferita la preturi competitive pe piata.

b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu


normele europene, iar achizitiile propuse au parametri de
functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu
produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul,
solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii,
respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva,


care va aduce importante venituri membrilor fermei familiale,
estimate la valoarea de 669.300 lei pe an.

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Nu este cazul.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei si

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in
care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si
marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,
2004, comuna ____ din judetul ______ are potential

Pagina 22/80

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
ridicat pentru cresterea puilor de carne.

b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei
generale
a
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei:

Prin dotarea fermei cu sisteme de crestere moderne si


eficiente, solicitantul va putea sa obtina o productie
calitativa avand costuri reduse de exploatare si devenind
astfel mai competitiv pe piata.
Obtinerea unor venituri anuale de 669.300 lei sunt
datorate in cea mai mare masura utilizarii tehnologiei
moderne de crestere a puilor de carne.

Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care
determina
cresterea
productivitatii
muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic


permit desfasurarea procesului de crestere a pasarilor.
Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea
unor produse de calitate, la randamente sporite, in
conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In
acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima
generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de
munca pentru membrii familiei care lucreaza in ferma.

- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de productie
si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Nu este cazul.

Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor


fiziologice ale puilor de carne si eficienta exploatarii.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardelor comunitare referitoare la cresterea puilor de
carne in sistem intensiv.

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de


productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate
se refera la sistemele automatizate de hranire si adapare,
sistemul de asigurare a conditiilor de mciroclimat cu un
consum redus al utilitatilor, controlul riguros al bolilor ca
urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei.

- cresterea valorii adaugate brute


(VAB ) a exploatatiei agricole.

Previziunile privind activitatea fermei in urma


implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute (VAB), argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit


prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea incasarilor si platilor pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv ferma de pasari isi va
putea sustine fara probleme activitatea productiva,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;

Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de


pasari va permite minimizarea impactului activitatii
zootehnice asupra factorilor de mediu. In acest scop,
proiectul prevede utilizarea unei platforme betonate
pentru depozitarea dejectiilor si a unei fose septice pentru
colectarea apelor uzate.

- reducerea emisiilor de amoniac

Cresterea pasarilor va fi complet monitorizata prin


Pagina 23/80

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
(si a altor gaze), in special in
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor
fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila
si imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
sistemele automate de urmarire a proceselor tehnologice,
care au si rolul de a reduce semnificativ emisiile poluante.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 24/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus.
De asemenea, se va descrie situatia juridica a terenului pe care vor fi amplasate constructiile propuse spre
realizare in cadrul proiectului.]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 1.500 mp.
Terenul este in proprietatea solicitantului in baza ____________________.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
[Se va completa cu principalele caracteristici geofizice ale terenului, asa cum rezulta ele din studiile de teren
efectuate (studiu geotehnic, studii topografice, etc).]
Investitia propusa prin proiect se recomanda a fi amplasta pe un teren fara declivitati majore cu deschidere
catre cel putin o cale de acces. Amplasarea obiectelor ce intra in componenta fermei se poate adapta
amplasamentului dupa caz.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor


3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR cuprinde urmatoarele obiective constructive:

OBIECTUL 1- Hala productie


OBIECTUL 2 - Platfoma dejectii
OBIECTUL 3 - Platforme auto pietris
OBIECTUL 4 - Retele exterioare
OBIECTUL 5 - Amenajari pentru protectia mediului

OBIECTUL 1 Hala productie


o Constructia este dimensionata pentru 10.000 de pui/ ciclu
o Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 9,10 m
o Travei: 11 travei, cu dimensiunea de 5.00 m si 1 travee cu deschiderea 4,50 m
o Suprafata construita la sol: 602,00 mp
o Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 602,00 mp
o Suprafata utila totala interioara supraterana: 570,00 mp, din care:
o Suprafata utila int. Parter: 570,00mp;
o Regim de inaltime: Parter
o Inaltimea max. la coama: +3.72 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);
o Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);
o Inaltime utila Parter: minim 2.50 m maxim 3.30 m
o Volum construit : 2760,00mc

Pagina 25/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Alimentare cu apa:
o Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de minim 30 m, conform
normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi
alimentat dintr-un vas tampon de 1.500 L. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si
anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o pompa
submersibila: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la
put special destinat echipamentelor de instalatii.
o Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu
materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat,
transport, compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru
ca transeele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp.
o Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca, 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru executarea
patului transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor prezentate in
proiect.
o Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente la
socuri si nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu
atentie, pentru a fi ferite de lovituri si zgirieturi.
Canalizare exterioara - Ape meteorice:
o Sapatura pentru canalizare 110..125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00m si
malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
o Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.30x1.30 m;
pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii
de scurgere latimea transeii este de 0.8m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0m adancime de la
nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare,
iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi
prefabricate din PVC - KG cu mufa si garnitura.
o Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din
ploi sau infiltratii.
Reteaua de energie electrica:
o La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete,
necesara pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe trasee
lungi, rezerva se obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal.
o Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea urmatoarele
valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior al cablului:
- cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;
cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;
- cabluri cu izolatie si manta de PVC;
- cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.
o Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care temperatura
mediului ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs de 24 ore inaintea
desfasurarii si pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori:
- 0 C pentru cablul cu izolatie de fartie;
- +4 C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC.
o In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute, dupa
incalzirea prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa.

Pagina 26/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

o La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi metalice sau din alt
material rezistent mecanic. Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel putin 1,5 ori diametrul
exterior al cablului si sa nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu curbura corespunzatoare tipului de
cablu. Capetele de tevi trebuie sa fie bercluite.
o Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului este de minimu 700mm.
Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm si se acopera cu un alt
strat de nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in cladiri se poate reduce adancimea
de pozare, pe portiuni scurte, sub 5 m .
Lungimi retele:
Denumire
Alimentare cu apa
Tub din PVC-KG, D=110 mm
Canalizare
Teava PEHD Dn=40 mm
Camin canalizare menajera
Alimentare cu energie electrica
Cablu CYYF 5x35 mmp
Electrozi l=1.5 m
Platbanda OL-ZN 40X4
Platbanda OL-ZN 30X4
Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet

Cantitate
30 ml
8 ml
2 buc
30 ml
6 buc
95 ml
40 ml
1 buc

3.3 Structura constructiva


Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de
realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

OBIECTUL 1 - HALA
o

Regimul de inaltime este Parter

Inaltimea maxima la coama este de +3.72 m fata de cota terenului amenajat.

Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00
iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.

Peretii interiori vor fi realizati din gips-carton, grosime 10 cm cu izolatie vata minerala bazaltica.

Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie
spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem
de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0).

Finisajele interioare propuse: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi
multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10 m (mai putin spatiul de productie: crestere pui de carne unde
se vor lasa panourile termoizolante aparente).

Finisajele la pardoseli vor fi realizate din beton sclivisit pentru zona de productie (cu rigole pentru
colectarea dejectiilor din spatiul dedicat puilor) si spatiile tehnice si covor PVC pentru restul spatiilor.
Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din gipscarton si va fi finisat cu
vopsitorii lavabile culoare alb.

Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica (clasa
combustibilitate C0), culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam
termopan cu sticla clara.

Cladirea este organizata in 2 zone: zona industriala (cu spatiu productie: crestere pui de carne, camera
depozitare materiale sanitar veterinare si camera cadavre) si zona pentru personal (hol acces, vestiar tip
filtru, grup sanitar, spatiu tehnic si mic birou personal).
Pagina 27/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru cresterea puilor de carne.


Structura functionala:
Inaltime
utila(m)

Suprafata
utila(mp)

Hol acces

2.50

5.70

Covor PVC

Spatiu tehnic

2.50

3.65

Beton sclivisit

Birou personal

2.50

2.00

Covor PVC

Vestiar haine murdare+ dus

2.50

6.20

Covor PVC

2.50

5.40

Covor PVC

2.50

7.00

Covor PVC

2.50

8.35

Covor PVC

Min.2.50
Max.3.30

530.00

Beton sclivisit

570.00

Functiune

Finisaj
pardoseala

Finisaj pereti

Finisaj tavan

Vopsea
lavabila
Vopsea
lavabila
Tapet PVC
h=2.10m
Tapet PVC
h=2.10m
Tapet PVC
h=2.10m
Tapet PVC
h=2.10m
Tapet PVC
h=2.10m
Panouri
termoizolante

Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Panouri
termoizolante

PARTER

Vestiar haine curate+ grup


sanitar
Camera depozitare
materiale sanitar-veterinare
Camera cadavre
Spatiu productie: crestere
pui carne
TOTAL SUPRAFATA
UTILA - PARTER
FOLOSINTA

FERMA PENTRU CRESTERA PUILOR DE CARNE

REGIM INALTIME
SISTEM CONSTRUCTIV

parter
stalpi si grinzi de metal, placa cota 0,00 b.a.

FUNDATII

beton armat
inchidere/ compartimentari:
panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica c0/ sistem pereti gips-carton

PERETI
SIST. ACOPERIRE

panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica c0

TAMPLARII

FINISAJE
EXTERIOARE
FINISAJE
INTERIOARE

Conformare
generala
Infrastructura

Suprastructura

tamplarie pvc + geam termoizolant


SOCLU

panouri termoizolante grosime 6 cm

PERETI
INVELITOARE
PARDOSELI

panouri termoizolante grosime 6 cm


panouri termoizolante grosime 6 cm
beton sclivisit/ covor pvc

PERETI

zugraveli: vopsitorie lavabila / tapet pvc

Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore


Infrastructura
Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate
din grinzi din beton armat C16/20 si beton de egalizare la partea inferioara C16/20.
Stalpii suprastructurii metalice pornesc din fundatiile de beton armat. Partea inferioara a
fundatiilor se gaseste la -1.60m fata de cota parterului / subsolului. Sapatura se va realiza
manual sau mecanizat in functie de disponibilitati, iar ultimii 20 cm de sapatura se vor
efectua manual inaintea turnarii betonului de egalizare.
Suprastructura constructiei este realizata din metal cu stalpi si grinzi metalice profil HEA,
dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare au rezultat
in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in

Pagina 28/80

Studiu de fezabilitate
Conformare
generala

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore

vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata
prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii
unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad
de siguranta.
Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 200 daN/mp.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
- Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
- Normativul P100-96 pentru seism.
- NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din metal.
Materialele prevazute:
- betonul armat de clasa C16/20 pt. blocul de fundatie, C20/25 pentru grinzi de fundatie si
suprastructura respectand urmatoarea reteta :
o ciment tip SR IIR-32.5
o raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim
o dozaj minim ciment c=350kg
o agregate cu maxim=16mm
o lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020mm
- betonul din placa parterului 0,00 va fi C20/25, grosime 15 cm
- armaturi din otel beton PC52 si OB37.
- peretii de inchidere sunt de tip panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica
(clasa combustibilitate C0).
- invelitoare panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate
C0).
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 5cm la grinzile de fundatii.
Executarea lucrarilor de beton armat se va face respectand prevederile NE 012-99 Cod
de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat.
Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in
vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis).
Pe toata durata executiei se vor respecta:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Buletinul constructiilor nr.
5-8/1993;
- Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;
- Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
OBIECTUL 4 - RETELE EXTERIOARE:
Alimentare cu energie electrica: alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul
electric T.E.G.
Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformare pentru alimentarea
obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa: se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m) pentru asigurarea apei.
Energie termica: se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea
temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la
prize electrice 220 V.
Evacuare ape uzate: se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750l. Aceasta se
afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536 /
997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi,
burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare. Se propune de asemenea amplasarea unui filtru
auto cu separator de hidrocarburi.
Pagina 29/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor


(centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Echipamente Obiect 1 - HALA:


Echipamente electrice
o Tablou Electric 24 circuite: intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat 5 circuite; 16 A prize 13
circuite; 16 A rezerva 1 circuit; 4 circuite alimentare 380 V; ) cutie cofret aparent
o Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.)
Echipamente sanitare
o Boiler Electric 30 l cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere electrica boiler : 1.5 [kW]
- Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]
- Plaja de temperatura: 10-65 [C]
- Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]
- Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]
- Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]
- Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]
- Inaltime boiler electric : 610 [mm]
- Diametru boiler electric : 365 [mm]
- Distanta intre racorduri R: 100 [mm]
- Greutate boiler electric : 19 [kg]
Echipamente termice
o Convector electric 500 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere convector electric: 500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm
- Greutate : 3.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator
o Convector electric 1500 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere convector electric: 1500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50 Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm
- Greutate : 4.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator.
Echipamente Obiect 4 - Retele exterioare:
Alimentare cu apa
o Hidrofor 24 l cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Debit (mc/h): 2.90
- Capacitate rezervor (l): 24
- Greutate (kg): 20.90
- Presiune maxima de lucru (bar): 6
- Temperatura maxima de lucru (C): 40
- Tip motor : electric
- Adancimea maxima de aspiratie (m): 25
- Garantie (luni): 24
- Inaltime de pompare (m): 45

Pagina 30/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

- Putere motor (kw): 0.75


- Tensiune alimentare (V): 230
Pompa Submersibila 950 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Debit (mc/h): 2.40
- Greutate (kg): 13.10
- Lungime cablu de alimentare (m): 15
- Putere motor (kw): 0.50
- Tensiune alimentare (V): 230
- Inaltime de pompare (m): 40
- Putere electrica consumata (W): 950
- Temperatura maxima de lucru (C): 40
- Tip motor : electric
Vas Tampon 2000 litri (2 buc.) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- volum apa: 2000 litri
- stuturi racord pentru apa rece: Dn 40
- mufa racord suplimentara: Dn 40
- mufa racord pentru golire: Dn 32
- mufa racord pentru teava protectie: Dn 40
- inaltime: 1450 mm
- lungime: 1700 mm
- diametru cu izolare termica: 1305 mm
- masa (acumulator gol): 60 kg
- masa (acumulator plin): 2060 kg

Canalizare
o Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (2000 litri) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Greutate volumetrica [kg]: 128
- Greutate reala [kg]: 30
- Volum total [l]: 750
- Inaltime [mm]: 1200
- Diametru [mm]: 800
- Diametru teava intrare/iesire [mm]: 110
o Filtru auto (cu separator hidrocarburi) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Latime de lucru: 3-4m,
- Lungime de lucru: 5-6m,
- Inaltime de lucru: 4-5m,
- Presiune pompa: 40bar.

3.5 Instalatii aferente constructiilor


Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas
tampon de 1.500L. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea
necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune
maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si
este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 40 mm pozata
pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat in spatiul
tehnic. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6

Pagina 31/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Mpa, plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h,
putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler
electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electri 19 kg. Coloanele
de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de
inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele
pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu
garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de
canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula
de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de
cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele
de instalatii de la Anexa.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 20.
S-au prevazut instalatii sanitare in grupul sanitar.
Instalatiile se vor executa din:

tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;


tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;
baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

robinete de retinere cu ventil si mufe.


Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.
Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii
Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate ingropat in sapa si mascat in
nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm .
Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte
Compensarea dilatarilor - in cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc,
compensarea se va realiza cu compensatoare de dilatare montate conform NP003-96.
Sustinerea conductelor
Conductele din polipropilena (PP):
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa
mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel: coloanele care sunt la nivelul planseului, se vor monta prinse cu cate
doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m;
Legaturile la obiectele sanitare se fac cu tubulaturi PPR Dn 20 pina la robinetele coltar de la lavoare,
rezervoare WC.
Instructiuni de montaj
Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.
Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor
indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Pagina 32/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea Agrement tehnic eliberat de
Comisia de Agrement Tehnic in Constructii MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea
vor fi insotite de Certificat de calitate eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de
calitate conform ISO 9000.
Probe si verificari
Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si
verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19
din I9-94.

Instalatii termice
o

Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea


temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.

Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.

Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat
reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort
acceptabil.

Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare
electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o
functie speciala pentru curatire usoara.

Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
o

In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure
o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice.

In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150
lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.

Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de


culoare intre 4.500 6.500 K.

La grupul sanitar, spatiu tehnic, hol acces vestiar haine de lucru +dus, vestiar haine strada, camera
materiale sanitar veterinar si camera cadavre se vor monta, corpuri de iluminat fluorescente tip aplica
tavan avand grad de protectie minim IP 20, iar in spatiu flux tehnologic se vor monta corpuri de
iluminat FIPAD 2x56 W, reglabile 0-100% cu protectie IP 65. Comanda iluminatului se va face prin
intermediul intrerupatoarelor, comutatoarelor si convertizoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile
in incaperi.

Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in
locurile unde incaperile nu permit acest lucru.

Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5
mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul
corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform detaliilor din planse.

Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub nivelul
planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa suporte,
fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi
suspendat, dar cel putin 10 kg.

Pagina 33/80

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi
cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic
izolant.

Instalatii de prize
o

Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie de 16A, iar toate prizele vor
avea obligatoriu contact de impamantare. Vor fi prevazute prize normale care se vor monta conform
cerintelor specifice.

Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de impamantare.

Toate circuitele de prize monofazate se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de
tip CYYF 2,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm ingropate in ziduri (preferabil
la h = 2,00 m deasupra pardoselii finite) sau sub pardoseala si vor fi acoperite cu minim 2 cm de
tencuiala. Toate circuitele de prize trifazate se vor executa cu cate 5 conductoare din cupru izolat cu
PVC de tip CYYF 4 mmp trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 32 mm. La executie se va avea
in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare (care va avea obligatoriu izolatia de
culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de
culoare mai deschisa fiind conectat la faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in
dreapta si nulul in stanga prizei gata montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de
protectie) si se vor monta ingropat in ziduri, preferabil la inaltimea de minim 0,30 m deasupra
pardoselii finite.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate fazele si nulul
circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Conductorul de
nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie.

Distributia electrica
o

In interiorul cladirii distributia energiei electrice se va face de la un singur tablou T.E.G.:


o

putere electrica instalata:

Pi = 60,50 KW;

putere electrica absorbita:

Pa = 48,40 KW

curentul cerut Ic = 77,44 A - se alege intrerupator automat tripolar cu protectie

diferentiala de 80A/30mA.

Plecarile de la T.E.G. la consumatori se vor face cu circuite executate ingropat, cu conductoare trase
in tuburi de protectie. Tabloul electric va fi de tip modular, semiingropat, cu usa semitransparenta si va
cuprinde protectiile tuturor circuitelor interioare.

Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.

Elementele componente ale tabloului electric sunt microintrerupatoarele automate (disjunctoare) - la


prize si consumatorii individuali care asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor. Acestea
vor fi alese conform specificatiilor de aparataj care vor insoti plansa cu schema monofilara. Montajul
acestora in tabloul electric se va face pe sina 35 mm, cu elemente opritoare in capetele randurilor.
Conexiunile intre acestea (straparea) se va face cu bara capsulata trifazata cu nul sau cu bara
capsulata faza-nul in cazul consumatorilor monofazati. Tabloul va fi prevazut cu cleme de sir pentru
realizarea conexiunilor cu circuitele, iar pentru impamantare se va utiliza o bareta de impamantare
sau cleme PE.

Dozele de distributie vor fi de tip ingropat cu capac de protectie fixat in holtsuruburi, si vor fi montate
ingropat in pereti cu centrul dozei la nivelul aparatelor de comutatie sau prizelor, la circa 20 cm sub
planseul finit pentru iluminat si imediat sub prize pentru circuitele acestora. In masura in care este
posibil, se va evita amplasarea acestora in incaperi, preferand sa fie executate in afara acestora, pe
holuri si cai de acces.

Pagina 34/80

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Legaturile in doze se vor face prin dezizolare si introducere in piesele de capat sau prin matisare,
cositorire si acoperire cu banda izolatoare.

Instalatii de protectie
o

Instalatiile electrice de protectie ale acestui obiectiv vor fi de doua tipuri: instalatii electrice interioare
de protectie si priza de pamant.

Instalatiile de protectie interioare sunt constituite din conductorul de impamantare ( al treilea


conductor al instalatiilor de prize sau al cincilea conductor al coloanelor trifazate) de culoare galbenverde si al carui circuit va avea asigurata continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de
impamantare din tabloul electric, care va fi in legatura cu priza de pamant prin doua cai: direct, prin
conductorul de cupru FY 10 mmp care se leaga prin eclisa (element de separatie vizibila) si platbanda
OlZn 30 x 4 mm, si indirect, prin al cincilea conductor al coloanei electrice de la B.M.P.T.

Priza de pamant se va executa din 6 electrozi din teava galvanizata OlZn 2,5 de 2.0 metri
lungime, ingropati in pamant la mimim 5 metri distanta si adancimea maxima de 0,8 m de la nivelul
superior al electrozilor la nivelul solului. Acestia se vor lega intre ei prin platbanda zincata OlZn 40 x 4
mm ingropata la adancimea de 0,9 m sub nivelul solului si sudata de electrozi sau fixata cu surub,
saiba si piulita (ambele tipuri de prindere necesita protectie anticoroziva: primul prin curatare de zgura
si acoperire cu spray de zinc sau vopsea se mai admite si acoperirea cu strat de smoala iar al
doilea tip prin acoperire cu vaselina anticoroziva).

Daca din masuratori vor reiesi valori mai mari de 1 ohm, priza se va completa cu electrozi in aceleasi
conditii pana la obtinerea valorilor indicate.

Centura interioara de protectie se constituie din platbanda OLZn 30x4mm

In ansamblu, instalatiile de protectie prevazute, cumulat cu o protectie adecvata a circuitelor si


echipamentelor electrice tind sa elimine complet riscurile produse de curentul electric in conditiile
unei executii corespunzatoare si mentenantei adecvate.

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un teren
neracordat la utilitati.

3.7 Avize si acorduri


Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale..

La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul


urbanistic emis de Primaria Comunei ________, judetul _________ pentru proiectul Infiintare ferma pentru
cresterea puilor de carne apartinand solicitantului.
Alte avize de specialitate sunt:
Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului ___________ care
atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;
Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ____________ care
atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta
alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;
Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica __________________ privind conformitatea

Pagina 35/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica

Pagina 36/80

Studiu de fezabilitate

3.8

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Caracteristici
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate
prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)

Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de


transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai
jos).

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
TVA
Cantitate (fara TVA)
Euro
Euro
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1 Siloz furaje
1
2.116
508
2 Transportor furaje spiralat
1
960
230
3 Sistem furajare cu hranitori
1
2.838
681
4 Sistem de adapare
1
1.893
454
5 Set filtrare
1
726
174
6 Sistem de ventilatie
1
2.058
494
7 Sistem de admisie aer
1
2.926
702
8 Ferestre frontale admisie
1
1.527
366
9 Sistem de racire cu paduri
1
1.783
428
10 Sistem de climatizare
1
1.886
453
11 Sistem de incalzire cu infrarosu
1
3.100
744
12 Sistem de iluminat
1
811
195
13 Boiler 30L
1
72
17
14 Convector electric 500 W
5
197
47
15 Convector electric 1500 W
2
99
24
16 Tablou electric
1
545
131
17 Proiector cu halogen exterior
6
54
13
18 Hidrofor
1
128
31
19 Pompa submersibila
1
146
35
20 Vas tampon
1
409
98
21 Fosa septica ecologica
1
405
97
22 Filtru auto
1
3.377
810
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
28.056
6.733
Nr. crt

Denumire

Valoare
(cu TVA)
Euro

Valoare
(fara TVA)
Lei

2.624
1.190
3.519
2.347
900
2.552
3.628
1.893
2.211
2.338
3.844
1.006
89
244
123
676
67
159
181
507
502
4.187
34.789

9.401
4.264
12.606
8.409
3.225
9.143
12.997
6.781
7.919
8.376
13.770
3.602
320
875
440
2.420
240
570
650
1.815
1.800
15.000
124.624

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

2.256
1.023
3.026
2.018
774
2.194
3.119
1.627
1.901
2.010
3.305
864
77
210
106
581
58
137
156
436
432
3.600
29.910

11.657
5.288
15.632
10.427
3.999
11.338
16.117
8.408
9.820
10.387
17.075
4.467
397
1.085
546
3.001
298
707
806
2.251
2.232
18.600
154.534

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Silozul pentru furaje 1 buc

Silozul impreuna cu liniile de hranire vor asigura un sistem integrat de furajare ce va permite un control strict
al alimentatiei in conditii de eficienta sporita cu un grad redus de interventie a personalului implicat.
Silozul va avea o capacitate de depozitare de aproximativ 11 - 12 m , respectiv 7 - 8 to de furaje, fiind din
acest punct de vedere considerate silozuri de capacitate medie. Dimensiunea silozului este data de numarul
mare de capete crescute pe fiecare ciclu de productie (10.000), precum si de cantitatea maxima de furaje
folosita pe etape de crestere.
Silozul va respecta conditiile de igiena prin protejarea hranei de contaminarea efectuata de pasari, umezeala,
insecte precum si prin protejarea fata de soare. Materialul de constructie va asigura utilizarea in bune conditii
pentru o perioada de minim 10 ani, fiind construit din tabla cutata galvanizata, material usor de utilizat in
procesul de construire si a carui intretinere nu presupune costuri insemnate.
Solutia constructiva va tine cont de gradul de accesibilitate la masa de furaj, asigurarea activitatile de curente
de curatenie, siguranta in utilizare. Asamblarea etansa a silozului mentine furajul uscat.

Pagina 37/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Transportor furaje

Transportorul de furaje va furniza hrana de sub siloz pana in hala de crestere a pasarilor. Hrana va ajunge prin
cadere, in punctul de cadere care poate fi de tip deschis sau inchis, in sistemul de furajare. Un intrerupator va
porni transportorul in mod automat in momentul in care palniile interioare sunt goale. Sistemul este de
asemenea dotat cu un intrerupator de siguranta plasat in partea superioara a unitate de antrenare.
Caracteristici tehnice:
o

Lungimea orizontala a spiralei: 10 15 m

Numarul de puncte de cadere cu burlan ajustabil: 2 4 bucati


Sistemul de furajare

Nivelul de furaj din fiecare hranitoare poate fi ajustat. Pentru prevenirea loviturilor la piept hranitoarele pot fi
montate oscilant pe tub. Pentru a garanta o durata de viata indelungata toate partile sunt confectionate din
otel inoxidabil cu exceptia spiralei si a tubului.
Sistemul consta per linie din:
o
o
o
o

Buncar cu extensie de palnie din otel inoxidabil detasabila


Tuburi de furajare cu conectori, spirala, hranitoare cu eliberare rapida si cablu anticocotare.
Sistem manual cu troliu plasat la tavan la mijlocul halei.
Scripeti de colt, scripeti de troliu.

Panou de comanda Manual 0 - Automatic inclusiv, intrerupator de siguranta termic

Caracteristici tehnice:
o

Numar de linii de hurajare: 2 4

Numar de sectiuni/linie: 15 20
Sistemul de adapare

Sistemul de adapare cu niplu picurator si cupa combina furnizarea unui debit marit de apa cu un mediu
ambiant mai uscat in hala. Niplurile sunt de calitate superioara cu ac gros din otel inoxidabil, fara garnitura,
fara arc. Cupa este unica proiectata pentru autocuratare de catre pasari. Acest sistem este special dezvoltat
pentru sistemul de adapare la sol. Sistemul consta per linie din:

Set de pornire cu regulator de presiune pentru ajustarea fina a presiunii pe linie de adapare,
inclusiv aerisitor de capat .
Tuburi de adapare cu sectiune dreptunghiulara. Complet cu nipluri, cupe, conectori, Aluminiu de
stabilizare, suspendare si componente de conectare.
Sistem manual cu troliu plasat la peretele halei, complete cu scripeti etc.

Sursa de apa: Alimentarea cu apa se va face din putul forat situat in incinta fermei, de unde apa este
pompata intr-un hidrofor.
Liniile de adapare: Solutia adoptata pentru adapare asigura o cantitate suficienta de apa pentru fiecare
varsta a pasarilor si pentru orice anotimp. Sistemul de adapare este format din linii de picuratori care pot fi
reglate la orice Inaltime, astfel Incat sa fie accesibile atat puilor de o zi cat si pasarilor mature.
Caracteristici tehnice:
o

Numar de linii de adapare/hala: 3 5

Numar de sectiuni/linie: 12 - 18
Sistem de filtrare pentru sistemul de adapare

Caracteristici tehnice:
o

Robinet cu bila de otel: 1 2 bucati

Pagina 38/80

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Reducator de presiune: 1 bucata


Sistem de ventilatie

Sistem de ventilatie va oferi pasarilor oxigen si aer proaspat. Praful, amoniacul si dioxidul de carbon sunt
eliminate, iar vaporii de apa sunt indepartati din aer si reziduuri. Caldura trebuie conservata in sezonul rece,
iar in cel cald, trebuie asigurata racirea. Cu ajutorul unei ventilatii bine dimensionate, puteti mari capacitatea
de stocare a halei. De asemenea, va rezulta o uniformizare a cresterii pasarilor, scaderea imbolnavirilor si
mortalitatii prin eliminarea zonelor umede unde se pot dezvolta bacteriile.
Caracteristici tehnice:
o

Numar ventilatoare: 2 4

Capacitate 1 ventilator: 18.000 26.000 mc la 0 Pa


Sistem de admisie aer, cu ferestre frontale de admisie

Admisia de aer se face prin lateral prin intermediul unor supape de admisie speciale. Acestea sunt comandate
de catre un troliu central printr-un cablu de otel.
Sistemul de admisie include:
o

kit de conectare

motor pentru inchidere /deschidere clapeti.

Caracteristici tehnice:
o

capacitate necesara: 70.000 90.000 mc la 20 Pa


Sistem de racire cu paduri

Padurile de racire prin evaporare sunt plasate pe o parte a halei si ventilatoarele de evacuare sunt pozitionate
in partea opusa a halei, cu scopul de a crea o aspiratie a aerului proaspat din exterior prin panourile de
evaporare care il racesc. O temperatura intre 20 si 25 grade si o umiditate relativa nu mai mare de 75% se
gasesc, in general, in conditiile climatice optime in cresterea pasarilor. Temperatura excesiva mai mare de 25
grade va diminua productia de carne. O temperatura ridicata va reduce, de asemenea, densitatea stocului.
Caracteristici tehnice:
o

Cantitate necesara paduri: 20 30 mp


Sistem de climatizare

Calculatoarele de climatizare pot controla toate combinatiile posibile de ventilatie si temperatura pentru hala
de crestere a pasarilor. Acestea pot comanda sisteme de ventilatie de toate tipurile: naturala, mecanica, de
acoperis, transversala si longitudinala. Calculatoarele inregistreaza, in functie de preferinte, temperatura si
umiditatea din hala, temperatura exterioara, continutul de dioxid de carbon, viteza aerului din hala si a celui
exterior. Cu aceste setari, pasarile se vor bucura intotdeauna de climatul perfect.
Caracteristici tehnice:
o

Senzor de temperatura interior: 2 4 bucati

Panou comanda: 1 bucata.


Sistem de incalzire cu infrarosu

Incalzitoarele infrarosu functioneaza pe acelasi principiu ca si soarele. Inainte de a incalzi aerul, caldura
infrarosie este furnizata in primul rand catre pasari si asternut, acolo unde este cea mai necesara.
Avantajele folosirii incalzitoarelor cu infrarosu in fermele de pasari:

incalzesc pasarile si podeaua fara a pierde energie cu incalzirea intregii incaperi;


efectul de incalzire este mai eficient; prin urmare, consumul de gaz scade, in comparatie cu sistemele
de incalzire clasice ;

Pagina 39/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

se pot comanda individual mai multe zone de incalzire , astfel creste eficienta si scade consumul;
sunt rezistente la conditiile din ferme , incalzitoarele avand componente din otel inoxidabil , aluminiu ,
cupru sau fonta;

ajuta la uscarea asternutului si la mentinerea unui confort ridicat pentru pasari ;- avand o gama larga
de incalzitoare se pot incalzi toate tipurile de cladiri.

Caracteristici tehnice:
o

Numar de incalzitoare: 8 - 12
Sistem de iluminat

Sistemul de iluminat foloseste lampi compacte fluorescente, care consuma de 7 ori mai putin decat cele
clasice incandescente. Durata de serviciu a lampilor PL este influentata de numarul comutatoarelor
(pornit/oprit) si de fluctuatiile de temperatura.
Caracteristici tehnice:
o

Numar linii: 2 4

Becuri albastre: 20 40.

Nota: Echipamentele de la punctele 13 22 din tabelul de mai sus fac parte din categoria echipamentelor
aferente lucrarile de constructie si au fost prezentate la cap.3.4 Principalele utilaje de dotare ale
constructiilor.
Toate dotarile tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru cresterea animalelor,
siguranta alimentara si protectia mediului.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Plan de productie
Ferma de pasari de carne va fi populata la capacitatea de productie: 10.000 pui/ciclu la fiecare 6 saptamani,
cat dureaza un ciclu complet de productie. Procentul de mortalitate luat in calcul este de 3% din total pui de o
zi achizitionati pentru popularea halei.
Planul de productie aferent anilor de prognoza financiara este urmatorul:
Categorie
Pui in viu (capacitate maxima ferma)
Pierderi datorate mortalitatii
Pui in viu (capacitate efectiva)
Carne pui viu destinata comercializarii

UM
cap
cap
cap
kg

Anul 1
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 2
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 3
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 4
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 5
60.000
1.800
58.200
133.860

Descrierea fluxului tehnologic


Dupa implementarea investitiei pentru care se solicita finantare nerambursabila, ferma de pui de carne a
intreprinderii individuale va fi formata dintr-o hala cu capacitatea maxima de 10.000 pui.
Tehnologia de productie prevede cresterea la sol a puilor de carne pe asternut permanent din paie, in sistem
intensiv - industrial. Principiul de functionare al halei de productie este: Totul plin Totul gol.
Procesul tehnologic al cresterii puilor de carne cuprinde pregatirea adapostului si tehnologia de productie
propriu-zisa.
Pregatirea adapostului
Una dintre cele mai importante masuri pentru mentinerea starii de sanatate a efectivelor de pasari este
pregatirea adapostului pentru populare.

Pagina 40/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Intre masurile profilactice specifice se distinge decontaminarea adapostului in perioada de odihna a acestuia.
In toata perioada de crestere si exploatare a puilor de carne in interiorul halei se dezvolta asa numitul
microbism de grajd care influenteaza morbiditatea si mortalitatea efectivelor de pui. Pentru eliminarea
acestui microbism, masurile de decontaminare vor fi deosebit de riguroase si respectate ca atare.

Pagina 41/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Etapele de pregatire si de decontaminare cuprind:


Decontaminarea mecanica:
o
o
o

evacuarea asternutului permanent;


aerisirea spatiului;
curatirea mecanica a pardoselii, adapatorile, hranitorilor si peretilor.

Decontaminarea fizica:
o
o

flambarea adapostului;
flambarea hranitorilor si adapatorilor;

Decontaminarea chimica:
Solutiile de decontaminare chimica se aplica pe toate suprafetele din interiorul adapostului si exteriorul
acestuia cat si pe utilajele tehnologice.
se va inmuia pardoseala cu solutie de soda 1 %;
se va spala hidromecanic cu apa toate spatiile;
se vor dezinfecta cu o solutie de soda 1,5 - 2,5 % toate spatiile;
se va efectua o pulverizare cu o substanta de dezinfectie specifica (de exemplu: Quateran, Sanaiad
si Decontaminal);
In aceasta perioada accesul in adapost este strict interzis.
o
o
o
o

Deratizarea si dezinsectie:
o
o
o
o
o

o
o

Se efectueaza cu raticide si insecticide.


In toata perioada cand se efectueaza decontaminarea, usile adapostului vor fi perfect inchise iar gurile
de admisie si evacuare a aerului vor fi blocate.
La intrarea in adapost va exista o tavita cu rumegus impregnat cu solutie de var si soda caustica.
Accesul in adapost pe perioada cresterii si exploatarii puilor se va face doar cu echipament specific si
care va fi folosit numai pentru categoria de pui respectiva.
Accesul persoanelor straine este strict interzis, iar personalul care deserveste adapostul va intra doar
de cate ori este nevoie(de trei ori pe zi) pentru a verifica temperatura din adapost, alimentarea cu apa
si cantitatea de furaj existenta in hranitori.
Dupa organizarea vidului sanitar, cu cateva zile inainte de sosirea puilor se introduce asternutul cu o
grosime variabila in functie de sezon, 5-8 cm pentru perioada de primavara si vara, 8-10 cm pentru
cea de toamna si iarna. Asternutul trebuie sa fie intins uniform, sa nu fie infestat cu mucegai, curat si
uscat. Ca asternut se poate folosi rumegusul de lemn, paie tocate, deseuri de hartie etc. Sub asternut
se va pastra un strat de var nestins, pentru mentinerea acestuia intr-o stare de curatenie cat mai
buna.
Asternutul folosit are o importanta deosebita pentru dezvoltarea normala a puilor. Un asternut murdar,
umed duce la marirea ratei de imbolnavire, cat si la apartitia de pododermatite.
Parametrii vitali in procesul tehnologic de exploatare a fermei sunt:
-

o
o

temperatura
necesarul de aer;
calitatea furajului si a apei;
asigurarea protectiei sanitare.

Asigurarea conditiilor optime de microclimat (aer, temperatura, umiditate, lumina, etc.) reprezinta
conditia cheie de conversie a nutrientilor in produsul final (masa musculara).
Pentru a avea mediul potrivit pentru pasari managementul fermei va acorda o atentie deosebita
calitatii aerului interior si factorilor de mediu. Controlul acestor factori duce la maximizarea utilizarii
caloriilor din hrana si minimizarea cantitatii de energie utilizata in intretinerea corporala, de unde
obtinerea unui optim de productie.

Pagina 42/80

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Din acest motiv, in cadrul proiectului s-a prevazut dotarea halei cu sisteme de ventilatie si Incalzire
performante fiind vizati factorii importanti de microclimat astfel Incat conditiile de crestere sa fie aduse
la nivelul calitativ care sa permita administrarea activitatii in conditii de rentabilitate ridicata.

Ventilatia
o

Circulatia aerului in adapostul de crestere a puilor de carne se va face in presiune negativa, adica
admisia libera si evacuarea fortata. La temperaturile situate in limitele confortului termic, curentii de
aer de o anumita viteza nu influenteaza negativ sanatatea puilor.

Umiditatea relativa a aerului se va incadra intre 60-70%. Umiditatea provine din respiratia pasarilor,
lichidelede spalare, materie fecala etc. Daca in timpul sezonului rece umiditatea relativa creste peste
limitele admise, aceasta asociata cu temperaturile scazute si curentii de aer micsoreaza capacitatea
de aparare a pasarilor si duc la aparitia bolilor respiratorii.

Temperatura in adapost si intensitatea luminoasa


Factorii de microclimat sunt deosebiti de importanti pentru obtinerea performantei. Pentru economisirea
resurselor energetice si termice toate procesele tehnologice sunt automatizate.
Nr.

Vasta zile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
3
6
9
12
15
18
21
21-28
28-35
35-42

Intensitatea luminoasa
(lucsi)
30-40
30-40
30-40
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

Temperatura
(0C)
29
28
27
26
25
24
23
22
21
21-20
21-20

Tehnologia de productie
Tehnologia de productie prevede cresterea puilor de carne la sol in sistem intensiv-industrial. Avand in
vedere necesitatea asigurarii unei ritmicitati in popularea halei si livrarea puilor pe tot parcursul anului, hala va
fi exploatata pe principiul popularii si depopularii totale.
Ciclul de productie dureaza 6 saptamani pana cand puii ating o greutate de 2,2 - 2,3 kg. Acest ciclu este
impartit in trei perioade care se diferentiaza dupa tipul furajului administrat, programul de lumina, si
temperatura din adapost, astfel:
-

perioada de demaraj: de la 1 zi pana la 14 de zile;


perioada de crestere: de la 14 de zile pana la 35 zile;
perioada de finisare: dela 35 zile pana la 42 zile.

Hala va fi populata cu pui de o zi.


Transportul lor se va face cu mijloace speciale, care sa asigure o temperatura a mediului ambiant de circa
300C. Pe cat posibil se va incerca preluarea puilor dupa 6-12 ore de la ecloziune, deoarece cu cat timpul se
prelungeste cu atat puii vor fi mai mult afectati.
Popularea se realizeaza prin repartizarea puilor de o zi in hala, tinandu-se cont de marimea acestora, in
vederea asigurarii unei densitati optime.
Inainte cu 48 de ore de populare, adapostul se va incalzi la temperatura de 22-24 0C, iar inainte cu 4 ore de la
populare se va pune apa in adapatori. In apa se va adminsitra vitamina AD 3E si Oxivit S. Tratamentul va fi
efectuat in perioada 1-3 zile. Dupa trei ore de la populare va fi introdus si furajul in hranitori.
Nutretul combinat pentru perioada 1-21 zile va fi de tip demaraj.

Pagina 43/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Tratamente si profilaxie
Tratamentele care se vor efectua in aceasta perioada sunt: vaccinarile profilactice
-

Ziua 7 Vaccin viu contra pseudopestei aviare


Ziua 9 Vaccin viu contra bursitei infectioase aviare
Ziua 21 Vaccin viu contra pseudopestei aviare

Vaccinarea se va efectua prin apa de baut iar inaintea vaccinarii puii vor fi insetati. Cantitatea de apa va fi cu
10% mai putin decat normal. Tratamente
-

Primele 3 zile administrare AD3E si Oxivit S


Ziua 10-13 tratament Oxivit S
Decontaminarea apei de baut pe toata perioada de crestere cu cloramina sau permanganat de
potasiu
Nu se efectueaza tratamente cu trei zile inainte de vaccinare si in timpul vaccinarii
Nu se fac tratamente cu 10 zile inainte de sacrificare
Puii nu vor fi mentinuti la o greutate mai mare de 2,3 kg, deoarece creste foarte mult consumul de
furaje si nu mai este rentabil din punct de vedere economic.
Mortalitatea normala variaza intre 1 si 4% din efectiv pe toata perioada de crestere daca sunt
respectate masurile profilactice sanitar-veterinare.

Consumul de hrana si greutatea corporala pe parcursul celor 6 saptamani de crestere:


Perioada

Saptamana I

Saptamana II

Saptamana III

Saptamana IV

Saptamana V

Varsta
(zile)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Greutate
Spor in greutate/zi Spor mediu /zi Consum
Consum furaj
corporala
(gr./zi)
(gr.)
furaj/zi (gr.) cumulat/zi (gr.)
(gr.)
42
49
7
60
11
74
14
92
18
112
20
135
23
161
26
17,00
143
189
28
30
173
220
31
34
207
254
34
40
247
290
36
44
291
329
39
50
341
371
42
54
395
416
45
26,71
62
457
463
47
66
523
512
49
71
594
563
51
77
671
617
54
82
753
674
57
88
841
732
58
93
934
793
61
35,76
99
1033
856
63
104
1137
921
65
109
1246
987
66
112
1358
1055
68
117
1475
1125
70
123
1598
1197
72
127
1725
1270
73
43,86
129
1854
1344
74
135
1989
1420
76
138
2127
Pagina 44/80

Consum furaj/kg
greutate viu (kg)

0,888
0,915
0,941
0,972
1,003
1,036
1,065
1,099
1,130
1,160
1,192
1,220
1,248
1,276
1,303
1,328
1,353
1,376
1,398
1,420
1,441
1,460
1,480
1,498

Studiu de fezabilitate
Varsta
(zile)

Perioada

Saptamana VI

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Greutate
Spor in greutate/zi Spor mediu /zi Consum
Consum furaj
corporala
(gr./zi)
(gr.)
furaj/zi (gr.) cumulat/zi (gr.)
(gr.)
1496
76
142
2269
1574
78
147
2416
1653
79
151
2567
1733
80
156
2723
1814
81
50,63
159
2882
1895
81
163
3045
1976
81
166
3211
2058
82
170
3381
2140
82
174
3555
2223
83
177
3732
2305
82
182
3914
2388
83
55,86
184
4098

Consum furaj/kg
greutate viu (kg)
1,517
1,535
1,553
1,571
1,589
1,607
1,625
1,643
1,661
1,679
1,698
1,716

Ritmul de crestere a puilor depinde de factorii ereditari, de conditiile de micro-climat, de cantitatea si calitatea
apei. Nutreturile combinate ce se utilizeaza in alimentatia pasarilor vor contine substante nutritive necesare, la
nivelul cerintelor pasarilor, pentru a se obtine o crestere maxima. Pentru producerea puilor pentru carne
trebuie asigurat un nivel optim de energie si proteina, astfel incat raportul energo-proteic sa fie corelat,
asigurandu-se o crestere rapida cu un minim de hrana. In cresterea puilor se practica alimentatia la discretie,
asigurandu-se puilor hrana in permanenta. Alimentatia la discretie asociata cu un program corespunzator de
lumina conduce in mod automat la realizarea performantelor propuse.
Nutreturile combinate folosite pe toata perioada de crestere a puilor (0-7 saptamani) vor fi alcatuite din mai
multe categorii de nutreturi concentrate, cum ar fi: cereale (porumb, grau, orz), nutreturi proteice de origine
vegetala (sroturi de soia, de floarea-soarelui, full fat soia), nutreturi proteice de origine animala (faina de
peste, faina de carne), aminoacizi de sinteza (DL-Metionina, L-Lizina), nutreturi de origine minerala (creta
furajera, fosfat monocalcic, dicalcic, tricalcic, sare). Pe langa aceste nutreturi se va include un premix
mineralo-vitaminic format din microelemente si vitamine, acest premix se introduce in cantitati reduse (1%,
0,5% sau 0,2%) dar are o importanta deosebita deoarece aportul vitaminic al celorlaltor nutreti este foarte
redus ceea ce necesita utilizarea acestor premixuri.
Pentru asigurarea nivelului energetic al nutretului combinat se foloseste, in primul rand porumbul. Acest nutret
concentrat participa in retetele de nutreturi combinate in proportie de pana la 70%. In hrana puilor broiler se
vor folosi trei formule de nutreturi combinate :
-

formula de demaraj pana la varsta de 1-2 saptamani


formula de crestere de la 1-2 saptamani la 5 saptamani
reteta de finisare, utilizata in saptamana a 6-a.

Retetele de demaraj, crestere si finisare vor fi achizitionate de la terti. Cantitatea anuala de furaje consumate
este prezentata in tabelul urmator:
Element calcul

Sapt. 1

Sapt. 2

Sapt. 3

Sapt. 4

Sapt. 5

Sapt. 6

Tip furaj consumat

starter

crestere

crestere

crestere

crestere

finisare

143

314

576

821

1.028

1.387

3.046

5.587

7.964

8.323

18.275

33.523

47.782

Cantitate consumata /
pui (g)
Cantitate
consumata /ciclu (kg)
Cantitate
consumata/ferma (kg)

Pagina 45/80

Luna 1
startercrestere

Luna 2
cresterefinisare

Total ciclu

1.216

1.854

2.244

4.098

9.972

11.795

17.984

21.767

39.751

59.830

70.771

107.903

130.601

238.504

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data
semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si
perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in trei transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 46/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Grafic fizic de implementare a investitiei Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4
x

L5

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L6
L7
L8

L9

L10

L11

L12

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Grafic fizic de implementare a investitiei Anul 2


Pagina 47/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L1

L2

L3

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L4
L5
L6
L7

L8

L9

L10

L11

L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Grafic financiar de implementare a investitiei Anul 1

Pagina 48/80

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

5.000

6.000

6.000

12.000

2.776

15.575

25.728

25.728

27.134

25.728

56.884

58.290

27.134

246.623

25.728

25.728

27.134

25.728

56.884

58.290

27.134

246.623

0
0

0
0

0
0

25.728
0

25.728
0

25.728
1.406

25.728
0

25.728
0

25.728
1.406

25.728
1.406

180.093
4.218

31.156

31.156

62.312

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.776
0
2.776
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.221
2.221
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.997
2.221
2.776
0

8.328

2.776

11.691

25.728

31.728

27.134

28.504

56.884

58.290

33.134

284.194

1.200

1.200

1.440

1.440

2.880

1.333

666

240

667

2.906

6.175

6.175

6.512

6.175

13.652

13.989

6.512

59.189

6.175

6.175

6.512

6.175

13.652

13.989

6.512

59.189

6.175

6.175

6.175

6.175

6.175

6.175

6.175

43.222

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

5.000

5.553

2.776

4.470

0
0

0
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii

Pagina 49/80

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0
337

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

Luna 4
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

1.333

TOTAL

4.2 Montaj utilaj tehnologic

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente
creditelor bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

TOTAL
AN 1

Luna 9
0

Luna 10
0

Luna 11
337

Luna 12
337

7.477

7.477

14.955

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.447
533
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

21.587
533
21.054
0

1.914

2.580

3.887

1.914

8.089

9.529

8.426

8.755

15.566

15.903

9.866

87.762

9.661

1.914

5.357

15.578

1.914

33.816

41.256

35.560

37.259

72.449

74.193

43.000

371.956

0
9.661
0

0
0
0

0
3.443
0

0
4.710
8.954

0
0
0

0
0
31.902

0
0
39.342

0
0
33.645

0
3.443
31.902

38.633
0
31.902

38.633
0
33.645

0
0
41.085

77.267
21.256
252.379

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

21.054

1.333

666

1.973

6.175

7.615

6.512

6.841

13.652

13.989

7.952

66.708

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

162.790
300.635
0

0
0
0

0
0
0

Luna 4
0
0
0
0
1.999

Luna 5
0
0
0
0
0

Luna 9
0
0
0
0
0

Luna 10
112.521
32.100
0
0
20.968

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
0
0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
80.250
0
100.212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.148
0

Grafic financiar de implementare a investitiei Anul 2

Pagina 50/80

1.012

TOTAL
AN 1
192.771
132.311
162.790
300.635
31.114

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 2

6.000

12.000

2.776

2.776

11.105

31.156

31.156

25.728

27.134

25.728

193.762

25.728

31.156

31.156

25.728

27.134

25.728

193.762

0
0

25.728
0

0
0

0
0

25.728
0

25.728
1.406

25.728
0

0
0

0
0

0
0

128.638
2.812

31.156

31.156

62.312

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

29.910

2.776

25.728

31.156

37.156

28.504

35.910

25.728

216.867

1.440

1.440

2.880

666

667

666

667

2.666

6.512

6.175

7.477

7.477

6.175

6.512

6.175

46.502

6.512

6.175

7.477

7.477

6.175

6.512

6.175

46.502

6.175
337

0
0

0
0

6.175
0

0
0

0
0

6.175
0

6.175
337

6.175
0

0
0

0
0

0
0

30.873
675

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

6.000

2.776

2.776

27.134

25.728

27.134

25.728
1.406

0
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

Pagina 51/80

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 2

14.955

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

22.968
0
22.968
0

1.914

2.581

8.089

9.391

10.831

8.755

10.533

8.089

1.914

1.914

1.914

75.016

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

7.477

7.477

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

1.914
0
1.914
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

9.092

TOTAL

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

39.002

1.914

5.357

33.816

40.547

47.987

37.259

46.442

33.816

1.914

1.914

1.914

291.883

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs

0
3.443
33.645

0
0
0

0
3.443
0

0
0
31.902

38.633
0
0

38.633
0
7.440

0
3.443
31.902

0
3.443
41.085

0
0
31.902

0
0
0

0
0
0

0
0
0

77.267
13.771
177.877

- dobanzi si comisioane aferente


creditelor bancare aferente proiectului

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

22.968

7.178

666

6.175

7.477

8.917

6.841

8.618

6.175

52.048

Luna 4
0
0
0
0
7.845

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.569
0

Luna 9
308.290
0
0
0
0

Luna 10
0
0
0
0
21.634

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
23.103
0
0
0

TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Luna 1
0
45.008
0
0
35.593

Luna 2
0
0
0
0
0

Luna 3
0
0
0
0
0

Pagina 52/80

TOTAL
AN 2
308.290
68.112
0
0
87.641

5. Costul estimativ al investitiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei
in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect
separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

DEVIZ GENERAL
Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

4,4420

lei/euro

din data
de

06.05.2014

Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
5,000
1,126
1,200
6,200
1,396
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
5,000
1,126
1,200
6,200
1,396
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
24,000
5,402
5,760
29,760
6,700
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3,470
0,781
0,000
3,470
0,781
Proiectare si engineering
11,105
2,500
2,665
13,770
3,100
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
11,105
2,500
2,666
13,771
3,100
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
26,680
6,006
5,571
32,251
7,260
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
308,730
69,502
74,095
382,825
86,184
Montaj utilaj tehnologic
7,030
1,583
1,687
8,717
1,963
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
124,624
28,056
29,909
154,533
34,789
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
440,384
99,141
105,691 546,075 122,936
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
2,221
0,500
0,533
2,754
0,620
5.1.1. Lucrari de constructii
2,221
0,500
0,533
2,754
0,620
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
2,776
0,625
0,000
2,776
0,625
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
4,997
1,125
0,533
5,530
1,245
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
501,061 112,800 118,755 619,816 139,537
Din care C+M
346,981
78,113
83,275
430,256
96,863
Specificatie

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 53/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


DEVIZ GENERAL
Cheltuieli neeligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

4,4420

lei/euro

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data
de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
1.2
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
3.1
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
3.2
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
3.3
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
3.4
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
3.5
Consultanta
0,000
0,000
0,000
3.6
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
4.2
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3
0,000
0,000
0,000
montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
4.5
Dotari
0,000
0,000
0,000
4.6
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
4.7
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
5.1
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
5.2
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
44,023
9,911
0,000
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
44,023
9,911
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
si predarea la beneficiar
6.1
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
6.2
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
44,023
9,911
0,000
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 54/80

Mii lei

Mii Euro

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
44,023
0,000
44,023

0,000
0,000
0,000
9,911
0,000
9,911

0,000
0,000
0,000
44,023
0,000

0,000
0,000
0,000
9,911
0,000

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


DEVIZ GENERAL
Cheltuieli totale (eligibile+neeligibile)
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro

din data de
TVA
Mii lei

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3
5,000
1,126
1,200
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
5,000
1,126
1,200
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
24,000
5,402
5,760
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
3.1
Studii de teren
1,000
0,225
0,240
3.2
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3,470
0,781
0,000
3.3
Proiectare si engineering
11,105
2,500
2,665
3.4
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
3.5
Consultanta
11,105
2,500
2,666
3.6
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
26,680
6,006
5,571
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
308,730
69,502
74,095
4.2
Montaj utilaj tehnologic
7,030
1,583
1,687
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3
124,624
28,056
29,909
montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
4.5
Dotari
0,000
0,000
0,000
4.6
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
4.7
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
440,384
99,141
105,691
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
2,221
0,500
0,533
5.1
5.1.1. Lucrari de constructii
2,221
0,500
0,533
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
5.2
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
46,799
10,536
0,000
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
49,020
11,036
0,533
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
si predarea la beneficiar
6.1
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
6.2
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
545,084 122,711
118,755
Din care C+M
346,981
78,113
83,275
1.1
1.2

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 55/80

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000

0,000
0,000

6,200

1,396

6,200

1,396

29,760

6,700

1,240
3,470
13,770
0,000
13,771
0,000
32,251

0,279
0,781
3,100
0,000
3,100
0,000
7,260

382,825
8,717

86,184
1,963

154,533

34,789

0,000
0,000
0,000
0,000
546,075

0,000
0,000
0,000
0,000
122,936

2,754
2,754
0,000
46,799
0,000
49,553

0,620
0,620
0,000
10,536
0,000
11,156

0,000
0,000
0,000
663,839
430,256

0,000
0,000
0,000
149,448
96,863

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Detalierea devizului general:


Cheltuieli eligibile:
Deviz detaliere Cap. 1 - Obtinerea si amenajarea terenului
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
1.1
1.2
1.3

Specificatie
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
TOTAL

4,4420

lei/euro

din data
de

06.05.2014

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

Mii lei
0,000
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

5,000

1,126

1,200

6,200

1,396

5,000

1,126

1,200

6,200

1,396

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile:
Deviz detaliere Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
din data
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
06.05.2014
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara
TVA)
(inclusiv
TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2.1
Alimentare cu apa
8,350
1,880
2,004
10,354
2,331
2.2
Canalizare
7,740
1,742
1,858
9,598
2,161
2.3
Alimentare cu gaze naturale
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
2.4
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5
Alimentare cu energie electrica
3,910
0,880
0,938
4,848
1,091
2.6
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.7
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
0,000
0,000
2.8
Drumuri de acces
0,000
0,000
0,000
0,000
2.9
Cai ferate industriale
0,000
0,000
0,000
0,000
2.10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL
24,000
5,402
5,760
29,760
6,700
Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]
Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile:

Nr.crt
3.1.

3.2.

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
1,000
0,225
0,240
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de
urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol

Pagina 56/80

3,470

3,470

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
1,240

0,279

0,781

0,000

3,470

0,781

0,000

0,000

0,000

0,000

0,781

0,000

3,470

0,781

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
0,000
0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
0,000
0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
0,000
0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
0,000
0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,000
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
0,000
0,000
Proiectare si inginerie - total, din care:
11,105
2,500
2,665
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 11,105
2,500
2,665
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
4,442
1,000
1,066
c. proiect tehnic
4,442
1,000
1,066
d. detalii de executie
0,888
0,200
0,213
e. verificarea tehnica a proiectarii
1,333
0,300
0,320
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a
0,000
0,000
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000
0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
0,000
0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
0,000
0,000
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
11,105
2,500
2,666
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de
fezabilitate, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea
5,553
1,250
1,333
cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
5,553
1,250
1,333
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
0,000
0,000
0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
0,000
0,000
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
0,000
0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL
26,680
6,006
5,571

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Cheltuieli eligibile

Pagina 57/80

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
13,770

0,000
0,000
0,000
3,100

13,770

3,100

0,000
5,508
5,508
1,101
1,653

0,000
1,240
1,240
0,248
0,372

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
13,771

0,000
3,100

6,886

1,550

6,886

1,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32,251

7,260

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Deviz obiect 1
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Hala productie
din data de

4,4420
lei/euro
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
10,000
2,251
2,400
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
240,280
54,093
57,667
compartimentari, finisaje)
Izolatii
10,000
2,251
2,400
Instalatii electrice
9,500
2,139
2,280
Instalatii sanitare
9,000
2,026
2,160
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
TOTAL I
278,780
62,760
66,907
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
5,330
1,200
1,279
TOTAL II
5,330
1,200
1,279
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
104,789
23,591
25,149
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
TOTAL III
104,789
23,591
25,149
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
388,899
87,551
93,335

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
12,400

2,792

297,947

67,075

12,400
11,780
11,160

2,792
2,652
2,512

0,000

0,000

0,000
0,000
345,687

0,000
0,000
77,823

6,609
6,609

1,488
1,488

129,938
0,000
0,000
129,938
482,234

29,252
0,000
0,000
29,252
108,563

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 2
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Platforma dejectii
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
19,950
4,491
4,788
24,738
5,569
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
19,950
4,491
4,788
24,738
5,569
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Pagina 58/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Deviz obiect 2
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt
3

Specificatie
Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Platforma dejectii
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,950
4,491
4,788
24,738
5,569

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 3
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Platforma auto pietris


4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 59/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 4
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Retele exterioare
4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1,700
0,383
0,408
TOTAL II
1,700
0,383
0,408
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
19,835
4,465
4,760
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
TOTAL III
19,835
4,465
4,760
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
21,535
4,848
5,168

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2,108
2,108

0,475
0,475

24,595
0,000
0,000
24,595
26,703

5,537
0,000
0,000
5,537
6,012

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Specificatie
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

4,4420

lei/euro

06.05.2014

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
2,221
0,500

Mii lei
0,533

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
2,754
0,620

2,221

0,500

0,533

2,754

0,620

2,776

0,000
0,625
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
2,776
0,000

0,000
0,625
0,000

2,429

0,547

0,000

2,429

0,547

0,347

0,078

0,000

0,347

0,078

4,997

0,000
0,000
0,000
0,000
1,125

0,000
0,000
0,000
0,000
0,533

0,000
0,000
0,000
0,000
5,530

0,000
0,000
0,000
0,000
1,245

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Pagina 60/80

din data
de
TVA

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Data: 06.05.2014
Cheltuieli neeligibile
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Specificatie
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

4,4420

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

44,023
44,023

44,023

din data
de

06.05.2014

Mii lei
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
9,911
9,911

0,000
0,000
0,000

0,000
44,023
44,023

0,000
9,911
9,911

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
9,911

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
44,023

0,000
0,000
0,000
0,000
9,911

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ


[Se va completa de catre solicitant cu sursele de informatii utilizate pentru fundamentarea bugetului:
- pentru lucrarile de constructii se pot utiliza estimari ale proiectantului pe baza unor antemasuratori, oferte de
pret solicitate pe baza listelor de cantitati;
- pentru serviciile de consultanta/proiectare, precum si pentru achizitiile de bunuri se vor utiliza oferte de pret
estimative obtinute de la potentiali furnizori de servicii/produse]
Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza estimarilor proiectantului.
Valorile estimate pentru achizitia de servicii/bunuri
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Studiul de Fezabilitate.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Studiului de
Fezabilitate, dupa Anexele C.

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 149.448 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 45.120 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Pagina 61/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli eligibile
Plan financiar
Euro
Ajutor public nerambursabil
45.120
Sursele de finantare pentru completarea
67.680
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
67.680
TOTAL PROIECT
112.800

Pagina 62/80

Cheltuieli neeligibile
Euro

Total
Euro
45.120

36.648

104.328

36.648

36.648
67.680
149.448

36.648

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

7. Date privind forta de munca


7.1 Total personal existent
Personal existent - 0 angajati
din care personal de executie 0 angajati.

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 1 angajat specializat in sectorul zootehnic.

7.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 63/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

II. Partile desenate


A0. Plan de incadrare in zona (1:25.000-1:5.000) [se va adauga in functie de specificul proiectului]
A1. Plan general (scara 1:500)
A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (scara 1:500)
A3. Plan de arhitectura: Plan parter hala
A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare hala
A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B
A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Hala
A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Hala
A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 64/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A1. Plan general (scara 1:500)

Pagina 65/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (scara 1:500)

Pagina 66/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A3. Plan de arhitectura: Plan parter hala

Pagina 67/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare hala

Pagina 68/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

Pagina 69/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Hala

Pagina 70/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Hala

Pagina 71/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 72/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

III. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale


(Anexe C)

si intreprinderi familiale

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 663.848 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2016.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: Cresterea pasarilor (pui de carne).
Capacitatea fermei de crestere pui de carne va fi de 10.000 pui.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea de carne de pui in viu.
Au fost luate in considerate trei transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea
in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe
venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Denumire echipament
Siloz furaje
Transportor furaje spiralat
Sistem furajare cu hranitori
Sistem de adapare
Set filtrare
Filtru auto
Constructii si instalatii
TOTAL

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

9.400,83
4.264,32
12.606,40
8.408,71
3.224,89
15.000,00
387.669,89
440.575,03

5.640,50
2.558,59
7.563,84
5.045,22
1.934,94
9.000,00
232.601,94
264.345,02

10
8
8
8
8
10
24
-

Pagina 73/80

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
564,05
319,82
945,48
630,65
241,87
900,00
9.691,75
13.293,62

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 162.790 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 300.635 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
67.680
300.635
7,64
84
24

Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011

0
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.882
1.850
1.818
1.786
1.755
1.723
1.691
1.659
1.627
1.595

0
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
1.914
6.925
6.893
6.861
6.829
6.797
6.765
6.733
6.701
6.669
6.638
6.606

Pagina 74/80

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
300.635
295.624
290.613
285.603
280.592
275.582
270.571
265.561
260.550
255.539
250.529
245.518

Studiu de fezabilitate

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne


Luna

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
5.011
300.635

1.563
1.531
1.499
1.467
1.436
1.404
1.372
1.340
1.308
1.276
1.244
1.212
1.180
1.148
1.117
1.085
1.053
1.021
989
957
925
893
861
829
798
766
734
702
670
638
606
574
542
510
479
447
415
383
351
319
287
255
223
191
160
128
96
64
32
102.401

6.574
6.542
6.510
6.478
6.446
6.414
6.382
6.350
6.319
6.287
6.255
6.223
6.191
6.159
6.127
6.095
6.063
6.031
5.999
5.968
5.936
5.904
5.872
5.840
5.808
5.776
5.744
5.712
5.680
5.649
5.617
5.585
5.553
5.521
5.489
5.457
5.425
5.393
5.361
5.330
5.298
5.266
5.234
5.202
5.170
5.138
5.106
5.074
5.042
403.036

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
240.508
235.497
230.486
225.476
220.465
215.455
210.444
205.434
200.423
195.412
190.402
185.391
180.381
175.370
170.360
165.349
160.338
155.328
150.317
145.307
140.296
135.286
130.275
125.264
120.254
115.243
110.233
105.222
100.212
95.201
90.190
85.180
80.169
75.159
70.148
65.137
60.127
55.116
50.106
45.095
40.085
35.074
30.063
25.053
20.042
15.032
10.021
5.011
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator.
Pagina 75/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma. In perioada de implementare intreprinderea individuala nu desfasoara activitate si nu
inregistreaza costuri cu materii prime si materiale consumabile pentru functionare.
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente personalului angajat si alte costuri. In perioada
de implementare a investitiei nivelul costurilor este 0, societatea nu are angajati si nu desfasoara
activitatea productiva prevazuta in proiect.
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 619.816 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor pe perioada de operare se realizeaza pornind de la
urmatoarele ipoteze:
In perioada de finalizare a investitiei intreprinderea individuala va detine in exploatare o ferma de pui de
carne cu capacitatea maxima de 10.000 pui/ciclu;
Un ciclu de productie are o durata de 42 de zile, iar intre cicluri s-a prevazut o perioada de 18 zile
necesara pentru lucrarile de depopulare-populare si decontaminare;
Numarul anual de cicluri / hala este de 6;
Capacitatea anuala de productie este de 60.000 pui vii/an.
Hala de crestere a puilor de carne va functiona pe principiul totul plin - totul gol. Astfel, la inceputul
fiecarui ciclu de productie, societatea va achizitiona pui de 1 zi si va popula hala la capacitatea maxima.
Pe parcursul celor 42 de zile cat sunt crescute in hala, numarul de pasari descreste cu un procent de
3% (300 de pasari/ciclu), considerat procent de mortalitate naturala.
La sfarsitul unui ciclu de productie, ferma va avea 9.700 pui:
10.000 pui (achizitionati pentru popularea halelor) 300 pui (pierderi din mortalitate) = 9.700 pui la
sfarsitul ciclului de productie;
Numarul de pasari produse si comercializate anual de intreprinderea individuala este de 58.200 pasari:
(9.700 pasari /ciclu x 6 cicluri/an = 58.200 pasari/an);
Greutatea medie atinsa de pui in ziua 42 (la sfarsitul perioadei de finisare) este de 2,3 kg;
Cantitatea de carne in viu produsa si comercializata este de:
9.700 pui/ciclu x 2,3 kg/pui = 22.310 kg carne in viu/ciclu;
22.310 kg in viu / ciclu x 6 cicluri/an = 133.860 kg carne in viu/an;
Pretul mediu de comercializare este de 5,00 lei (inclusiv TVA)/kg carne pui in viu.
Pagina 76/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

Prezentam in tabelele de mai jos capacitatile fizice previzionate si veniturile anuale ale societatii calculate in
baza ipotezelor prezentate:
Categorie
Pui in viu (capacitate maxima ferma)
Pierderi datorate mortalitatii
Pui in viu (capacitate efectiva)
Carne pui viu destinata comercializarii

UM
cap
cap
cap
kg

Anul 1
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 2
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 3
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 4
60.000
1.800
58.200
133.860

Anul 5
60.000
1.800
58.200
133.860

Categorie
Carne pui viu total venituri

UM
lei

Anul 1
669.300

Anul 2
669.300

Anul 3
669.300

Anul 4
669.300

Anul 5
669.300

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12 din paginile dedicate, din cadrul Anexei C.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 406.614 lei (inclusiv TVA), reprezentand:
o Costuri cu materiile prime si materiale consumabile, care includ inlud costurile pentru achizitia:

- Materialul genetic. Pentru popularea celor halei de productie vor fi achizitionati pui de 1 zi, la un
cost de 2,2 lei (inclusiv TVA)/buc. Intreprinderea individuala va achizitiona 10.000 pui de 1 zi/ciclu.
- Furaje combinate pentru hrana pasarilor.
Pentru hranirea puilor de carne vor fi achizitionate 3 tipuri diferite de furaje, care vor fi administrate in etape
diferite de crestere:
Furaje combinate starter administrate puilor in prima saptamana de viata
Furaje combinate crestere - administrate puilor in saptamanile 2 5;
Furaje combinate finisare - administrate puilor in ultima saptamana.
Consumul mediu zilnic de furaj per pasare este de cca. 4.098 g/pasare/ciclu.
Pretul de achizitie al furajelor mentionate anterior este prezentat in urmatorul tabel:
Pret furaj starter
Pert furaj crestere
Pret furaj finisare

1,20
1,16
1,00

Lei (inclusiv TVA)


lei/kg
lei/kg
lei/kg

Prezentam in continuare cantitatea de furaj si costul cu furajarea unui pui de carne, pe parcursul
perioadei de ingrasare (6 saptamani):
Element calcul
Tip furaj consumat
Cantitate consumata /
pui (g)
Cantitate
consumata /ciclu (kg)
Cantitate
consumata/ferma (kg)
Cost furaje / an

Sapt. 1

Sapt. 2

Sapt. 3

Sapt. 4

Sapt. 5

Sapt. 6

Luna 1
startercrestere

Luna 2
cresterefinisare

Total ciclu

starter

crestere

crestere

crestere

crestere

finisare

143

314

576

821

1.028

1.216

1.854

2.244

4.098

1.387

3.046

5.587

7.964

9.972

11.795

17.984

21.767

39.751

8.323

18.275

33.523

47.782

59.830

70.771

107.903

130.601

238.504

9.987,12

21.198,77

38.886,91

55.427,35

69.402,34

70.771,20

125.500,15

140.173,54

265.673,69

Pagina 77/80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

o Costuri cu medicamentele in valoare de 0,15 lei/an, detaliate astfel:

Tip medicament
1. Vaccin Pseudopesta
Necesar vaccinari
Nr. pui vaccinati cu o doza de 1000 UI
Pret doza
Cost / pui vaccin Pseudopesta
2. Vaccin BIA
Necesar vaccinari
Nr. pui vaccinati cu o doza de 1000 UI
Pret doza
Cost / pui vaccin BIA
3. Acidifiant
Necesar
Pret
Cost / pui acidifiant
4. Complex vitamine
Necesar
Pret
Cost / pui complex vitamine
5. Antibiotice (daca este necesar)
Doza recomandata
Pret
Cost / pui antibiotice
Total costuri cu medicamentatia/ pui

Valori

UM

3
2.250
30
0,04
Valori
1
2.250
70
0,03
Valori
2,7 litri la 1000
pui
10
0,03
Valori
1,35 litri la 1000
pui
30
0,04
Valori
30 ml / 1000 pui
500
0,02
0,15

vaccinari
pui
lei/doza
lei/pui
UM
vaccinari
pui
lei/doza
lei/pui
UM
0,0027
lei/litru
lei/pui
UM
0,00135
lei/litru
lei/pui
UM
0,00003
lei/litru
lei/pui
lei/pui

Sintetizand datele prezentate anterior, costurile cu materiile prime si materiale pentru cei 5 ani de operare sunt
prezentate in tabelul urmator:
UM
lei

Anul 1
406.613,85

Costuri pui 1 zi

lei

132.000,00

Costuri furaje

lei

265.673,69

Costuri medicamente

lei

8.940,17

Plati pentru materii prime si materiale

Anul 2
406.613,85
132.000,0
0
265.673,6
9
8.940,17

Anul 3
406.613,85
132.000,0
0
265.673,6
9
8.940,17

Anul 4
406.613,85
132.000,00
265.673,69
8.940,17

Anul 5
406.613,85
132.000,0
0
265.673,6
9
8.940,17

Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente cheltuielilor cu utilitatile fermei, cheltuielile cu
materiale consumabile, cheltuielile cu personalul, alte cheltuieli diverse:
Alte plati
Cheltuieli cu utilitatile
Cheltuieli cu materiale consumabile
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli diverse
Total cheltuieli ferma

lei
lei
lei
lei
lei

97.780,80
35.440,80
47.040,00
13.824,00
1.476,00
504.394,65

97.780,80
35.440,80
47.040,00
13.824,00
1.476,00
504.394,65

97.780,80
35.440,80
47.040,00
13.824,00
1.476,00
504.394,65

97.780,80
35.440,80
47.040,00
13.824,00
1.476,00
504.394,65

o Cheltuielile cu utilitatile includ costurile cu:

Energia electrica
Gaz metan

24.677
10.764
35.441

Total
Pretul platit pentru energia electrica este de 0,53 lei/kW.
Incalzirea halelor se va realiza:

Pagina 78/80

lei/an
lei/an
lei/an

97.780,80
35.440,80
47.040,00
13.824,00
1.476,00
504.394,65

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

In perioada de primavara si vara cu ajutorul echipamentelor de incalzire cu functionare pe gaz


lichefiat. Reteaua interna de gaz va fi realizata de o societate specializata in distributia de gaz
lichefiat. Acesta va fi stocat in incinta fermei in rezervoare speciale.

In perioada de iarna incalzirea se va face cu centrala termica pe combustibil solid.

Apa de baut pentru pasari. Consumul de apa de baut pentru pasari este de cca. 8 l/pasare/serie, totalizand un
consum de 465 mc/an. Alimentarea cu apa se realizeaza din putul forat din cadrul fermei familiale, costul
acesteia regasindu-se in energia electrica consumata pentru pompare.
o Cheltuielile cu materialele consumabile sunt reprezentate de cheltuielile cu asternutul permanent,

detergenti si dezinfectanti pentru hala de crestere, piese de schimb, etc.


Cheltuieli cu asternutul permanet (paie)
Detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/dezinfectarea
halelor
Piese de schimb, intretinere si reparatii
Cheltuieli cu tertii (preluarea dejectiilor, zilieri pentru
depopularea fermei)
Cheltuieli totale/ciclu
Total pe an

5.400

lei/ciclu

1.080

lei/ciclu

1.000

lei/ciclu

360

lei/ciclu

7.840
47.040

lei/ciclu
lei/an

o Cheltuielile cu personalul. Aceste cheltuieli au fost estimate in functie de salariile medii pe diferite

categorii de personal si numarul de angajati la nivelul fiecarui an:


Personal
Muncitori ferma
Total plati cu personalul

Nr. pers.
1
-

Costuri salariale lunare, inclusiv


contributii la asigurari sociale
1.152
-

Plati totale anuale


Lei
13.824
13.824

Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea animalelor de catre fermier impreuna cu
membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii va fi creat un loc
de munca pentru o persoana specializata in cresterea pasarilor).
o Alte cheltuieli diverse. In aceasta categorie au fost incluse:

Cheltuieli cu impozite si taxe, estimate la 300 lei/an.

Alte cheltuieli (diverse si neprevazute), estimate la 1.176 lei/an.

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli:


Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea
Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

An 1
operare
34.651

An 2
operare
34.651

An 3
operare
34.651

An 4
operare
34.651

An 5
operare
34.651

7.629

7.881

8.134

8.387

8.639

10.510
52.790

11.205
53.737

11.899
54.684

12.594
55.631

13.288
56.579

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:

Pagina 79/80

Studiu de fezabilitate
Anul
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Specificatie

Infiintare ferma pentru cresterea puilor de carne

UM

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a


LEI
proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) ANI
maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de numerar
(RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu Numeric
1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa
LEI
fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul
LEI
perioadei - trebuie sa fie pozitiv

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

2,45

2,63

265.146

310.858

Valoare
545.082
1,9763
2,04

2,16

2,30
8%
1.437.049

149.890

Pagina 80/80

184.662

223.081