Sunteți pe pagina 1din 18

FINANE

FINANCES

21

CUPRINS TABELE

Pagina
Page

TABLES CONTENTS

21.1 Execuia bugetului de stat ....................................... 605

Execution of the state budget

21.2 Execuia bugetelor locale ....................................... 607

Execution of the local budgets

21.3 Execuia bugetului asigurrilor sociale de stat ........ 609

Execution of the state social insurance budget

21.4 Balana de pli ....................................................... 610

Balance of payments

21.5 Cursul de schimb mediu anual de referin al

Annual average reference exchange rate of


national currency, as against main currencies

monedei naionale, fa de principalele valute ........ 612


21.6 Masa monetar i contrapartida acesteia ............. 612

Broad money and its counterpart

21.7 Creditul intern........................................................... 613

Domestic credit

21.8 Bilanul monetar al Bncii Naionale

Monetary balance sheet of the National


Bank of Romania

a Romniei ............................................................... 614


21.9 Bilanul monetar agregat al instituiilor

Aggregate monetary balance sheet of monetary


financial institutions and monetary market funds

de credit i fonduri de pia monetar ..................... 615


21.10 Societile de asigurri, pe forme de proprietate .... 617

Insurance companies, by type of ownership

21.11 Investiiile societilor de asigurri .......................... 617

Investments of insurance companies

21.12 Asigurrile, pe domenii de activitate,

Insurance, by activity fields,


in 2011

n anul 2011 ............................................................ 618

Territorial

Teritorial
21.13 Execuia bugetelor locale, n profil teritorial,

Execution of the local budgets, at territorial level,


in 2011

n anul 2011 ...................................................................

SURSA DATELOR
Surse administrative:.
Ministerul Finanelor Publice, pentru datele privind
execuia bugetului de stat; execuia bugetelor locale
i execuia bugetului asigurrilor sociale de stat;

602

DATA SOURCE

Banca Naional a Romniei, pentru datele privind


balana de pli; cursul de schimb mediu anual de
referin al monedei naionale, fa de principalele
valute; masa monetar i contrapartida acesteia;
creditul intern; bilanul monetar al Bncii Naionale a
Romniei; bilanul monetar agregat al instituiilor de
credit i fonduri de pia monetar;

Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, pentru


datele privind societile de asigurri, pe forme de
proprietate; investiiile societilor de asigurri i
asigurrile, pe domenii de activitate.

Administrative sources:
Ministry of Public Finances, for data concerning
execution of the state budget; execution of the local
budgets and execution of the state social insurance
budget;
National Bank of Romania, for data concerning
balance of payments; annual average reference
exchange rate of national currency, as against main
currencies; broad money and its counterpart;
domestic credit; monetary balance sheet of the
National Bank of Romania; aggregate monetary
balance sheet of monetary financial institutions and
monetary market funds;
Insurance Supervisory Commission, for data
concerning insurance companies, by type of
ownership; investments of insurance companies and
insurance, by activity fields.

21.G1

Structura veniturilor bugetului public naional


Structure of national public budget revenues
2011

2010
27,9%

28,0%

46,1%

43,4%

26,0%

28,6%

Bugetul de stat
State budget
Bugetele locale
Local budget
Bugetul asigurrilor sociale de stat
State social insurance budget

21.G2

Structura cheltuielilor bugetului public naional


Structure of national public budget expenditure
2010

2011

22,9%

24,2%
53,6%

55,0%

22,1%

22,2%

Bugetul de stat
State budget
Bugetele locale
Local budget
Bugetul asigurrilor sociale de stat
State social insurance budget
Not: Bugetul public naional include: bugetul de stat, bugetele locale i bugetul asigurrilor sociale de stat.
Note: The national public budget includes: state budget, local budgets and state social insurance budget.

603

21.G3

Structura capitalului social subscris al societilor de asigurri


Structure of subscribed share capital of insurance companies
2006

2011
3,2%

15,4%

Proprietate privat mixt


Private joint venture ownership
Proprietate privat autohton
Private domestic ownership
96,8%

84,6%

21.G4

Structura capitalului social vrsat al societilor de asigurri


Structure of paid up share capital of insurance companies
2011

2006

3,2%

17,0%

Proprietate privat mixt


Private joint venture ownership
Proprietate privat autohton
Private domestic ownership

83,0%

96,8%

21.G5

Structura investiiilor societilor de asigurri


Structure of insurance companies investments

%
100
80
60

41,2

41,1

43,9

41,6

39,0

37,8

5,2

6,3

2,9

2,4

2,3

2,1

53,6

52,6

53,2

56,0

58,7

60,1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40
20
0

Plasamente
Investments

604

Active circulante
Current assets

Alte active
Other assets

21.1

Execuia bugetului de stat


Execution of the state budget
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor
VENITURI - total
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozit pe venit, profit i ctiguri
din capital
Impozit pe venit, profit i ctiguri
din capital de la persoane juridice
Impozit pe profit
Alte impozite pe venit, profit
i ctiguri din capital
de la persoane juridice
Impozit pe venit, profit i ctiguri
din capital de la persoane fizice
Impozit pe venit
Cote i sume defalcate din
impozitul pe venit
Alte impozite pe venit, profit
i ctiguri din capital
Impozit pe salarii - total
Impozite i taxe pe proprietate
Impozite i taxe pe bunuri i servicii
Taxa pe valoarea adugat
Sume defalcate din taxa
pe valoarea adugat
Alte impozite i taxe generale
pe bunuri i servicii
Accize
Taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizrii bunurilor
sau pe desfurarea de activiti
Impozit pe comerul exterior
i tranzaciile internaionale
Alte impozite i taxe fiscale
Contribuii de asigurri
Contribuiile angajatorilor
Contribuiile asigurailor
Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
Vnzri de bunuri i servicii
Venituri din capital
Operaiuni financiare
ncasri din rambursarea
mprumuturilor acordate
Subvenii
Sume primite de la UE / ali donatori
n contul plilor efectuate
i prefinanri
Sume n curs de distribuire

ncasri realizate
Receipts obtained
2010

2011

66546,5
64824,7
56304,7

79688,0
77058,3
69527,7

14454,2

15601,3

10929,1
10090,9

10995,8
10289,2

838,2

706,6

3525,1
17852,3

4604,6
18846,6

-14327,2

-14242,0

**)
5,9
4,4
41222,1
39246,0

0,9
2,9
-0,5
53227,9
47917,4

-14982,8

-13175,4

16,4
16212,4

10,2
17805,9

730,1

669,8

574,0
44,1
395,0
220,9
174,1
8125,0
5061,0
3064,0
282,6
6,2

673,6
22,5
215,4
188,4
27,0
7315,2
3795,0
3520,2
275,6
1,1

6,2
500,9

1,1
**)

953,7
-21,6

1967,5
385,5

Indicators name
REVENUES - total
Current revenues
Fiscal revenues
Tax on income, profit and
capital earnings
Tax on income, profit and capital
earnings from legal persons
Tax on profit
Other taxes on income,
profit and capital earnings
from legal persons
Tax on income, profit and capital
earnings from natural persons
Tax on income
Shares and amounts broken down
from tax on income
Other taxes on income, profit
and capital earnings
Tax on salaries - total
Taxes and duties on ownership
Taxes and duties on goods and services
Value added tax
Amounts broken down from
value added tax
Other general taxes and duties
on goods and services
Excise duties
Duties on using goods, authorization
on using goods or on carrying
out activities
Taxes on foreign trade and
international transactions
Other taxes and fiscal duties
Insurance contributions
Employers contributions
Employed contributions
Nonfiscal revenues
Income from ownership
Sales of goods and services
Capital revenues
Financial operations
Cashings from refund
of granted loans
Subsidies
Amounts received from EU / other
donors in the payments made
and prefinancing account
Amounts under distribution

605

21.1

Execuia bugetului de stat - continuare


Execution of the state budget - continued
milioane lei / lei million

ncasri realizate
Denumirea indicatorilor

Receipts obtained
2010

2011

CHELTUIELI - total
102627,8
Cheltuieli curente
97348,2
Cheltuieli de personal
14764,5
Bunuri i servicii
3718,4
Dobnzi
6319,1
Subvenii
4663,2
Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice
25708,5
Alte transferuri
12687,1
Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
5299,4
Asisten social
19283,7
Alte cheltuieli
1556,6
Cheltuieli aferente programelor
cu finanare rambursabil
3347,7
Cheltuieli de capital
3012,5
Active nefinanciare
2451,4
Active financiare
561,1
Operaiuni financiare
2670,2
mprumuturi
193,4
Rambursri de credite
2476,8
Pli efectuate n anii precedeni
i recuperate n anul curent
-403,1

106088,7
99873,4
15682,2
4244,3
7736,5
4290,7

CHELTUIELI - total
Servicii publice generale
Autoriti publice i aciuni externe
Cercetare fundamental
i cercetare - dezvoltare
Alte servicii publice generale
Tranzacii privind datoria public
i mprumuturi
Transferuri cu caracter general
ntre diferite nivele ale administraiei
Aprare, ordine public
i siguran naional
Aprare
Ordine public i siguran naional
Cheltuieli social-culturale
nvmnt
Sntate
Cultur, recreere i religie
Asigurri i asisten social
Servicii i dezvoltare public, locuine,
mediu i ape
Locuine, servicii i dezvoltare public
Protecia mediului
Aciuni economice
Aciuni generale economice, comerciale
i de munc
Combustibili i energie
Industria extractiv, prelucrtoare
i construcii
Agricultur, silvicultur, piscicultur
i vntoare
Transporturi
Comunicaii
Cercetare i dezvoltare n domeniul
economic
Alte aciuni economice

102627,8
33369,3
8324,2

106088,7
37968,8
9546,6

1259,5
1340,7

1482,5
1335,1

8270,7

9692,7

14174,2

15911,9

14686,0
3929,3
10756,7
30607,5
4315,2
2076,9
1948,0
22267,4

15566,0
4293,7
11272,3
26421,9
4207,6
2435,1
1971,8
17807,4

2769,0
2069,7
699,3
21196,0

3485,3
2510,2
975,1
22646,7

1523,3
1291,8

1515,4
820,8

363,3

349,1

7590,6
9753,9
200,2

7021,2
12164,3
201,9

262,8
210,1

163,7
410,3

EXCEDENT (+), DEFICIT (-)

-36081,3

-26400,7

26969,7
12865,9
7128,5
15007,7
1441,5
4506,4
3830,0
2317,1
1512,9
2634,2
214,7
2419,5
-248,9

Sursa: Ministerul Finanelor Publice. / Source: Ministry of Public Finances.

606

Indicators name

EXPENDITURE - total
Current expenditure
Staff expenditure
Goods and services
Interests
Subsidies
Transfers among general
government units
Other transfers
Projects financed from post-accession
grants
Social assistance
Other expenditure
Expenditure related
to grants
Capital expenditure
Non-fiscal assets
Fiscal assets
Financial operations
Loans
Credit refunds
Payments in previous years
and recovered in current year
EXPENDITURE - total
General public services
Public authorities and external actions
Fundamental research
and research - development
Other general public services
Transactions on public debt and loans
General transfers among various
administration levels
Defence, public order
and national security
Defence
Public order and national security
Social-cultural expenditure
Education
Health
Culture, recreation and religion
Insurance and social assistance
Services and public development,
dwellings, environment and waters
Dwellings, services and public development
Environment protection
Economic activities
General economic, commercial
and labour activities
Fuel and energy
Mining and quarrying, manufacturing
and construction
Agriculture, forestry, pisciculture
and hunting
Transport
Communications
Research and development in economic
field
Other economic activities
SURPLUS (+), DEFICIT (-)

21.2

Execuia bugetelor locale


Execution of the local budgets
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor

ncasri realizate
Receipts obtained
2010

VENITURI - total

Indicators name

2011

43922,2

44803,9 REVENUES total

36090,5

35189,1

Venituri fiscale
34543,0
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital
14474,6
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital
de la persoane juridice
24,3
Impozit pe profit
24,3
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital
de la persoane fizice
14434,3
Impozit pe venit
98,5
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri
din capital de la persoane fizice
16,0
Impozite i taxe pe proprietate
3797,1
Impozit i tax pe cldiri
2664,9
Impozit i tax pe teren
889,6
Taxe judiciare de timbru,
i alte taxe de timbru
194,2
Alte impozite i taxe pe proprietate
48,4
Impozite i taxe pe bunuri i servicii
16139,3
Sume defalcate din taxa pe valoare adugat 14993,7
Alte impozite i taxe generale pe bunuri
i servicii
32,6
Taxe pe servicii specifice
20,2
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii
bunurilor sau pe desfurarea de activiti
1092,8
Alte impozite i taxe fiscale
132,0

33020,0
14491,9

Venituri curente

Current revenues

1194,9
129,9

Fiscal revenues
Tax on income, profit and capital earnings
Tax on income, profit and capital earnings
from legal persons
Tax on profit
Tax on income, profit and capital earnings
from natural persons
Tax on salaries
Other taxes on income, profit
and capital earnings
Taxes and duties on ownership
Tax on buildings
Tax on land
Judicial stamp duties, stamp duties for notary
activity and other stamp duties
Other taxes and duties on ownership
Taxes and duties on goods and services
Amounts broken down from value added tax
Other general taxes and duties on goods
and services
Duties on specific services
Duties on using goods, authorization on using
goods or carrying out activities
Other fiscal taxes and duties

1547,5
615,2
932,3

2169,1
654,9
1514,2

Non-fiscal revenues
Income from ownership
Sales of goods and services

288,8
1,4

392,9
15,0

Operaiuni financiare
3,1
ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate
3,1
Subvenii
5294,7
Subvenii de la alte nivele
ale administraiei publice
5294,7
Subvenii de la bugetul de stat
5180,8
din care:
Retehnologizarea centralelor termice
i electrice de termoficare
51,1
Finanarea programului de pietruire a drumurilor
comunale i alimentare cu ap a satelor
563,9
Finanarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
2091,4
Subvenii primite din Fondul de Intervenie
2,6
Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar
1,2
Subvenii de la alte admninistraii
113,9
din care:
Subvenii primite de la bugetul asigurrilor pentru
omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a forei
de munc i subvenionarea locurilor de munc 32,0
Sume primite de la UE / ali donatori
n contul plilor efectuate i prefinanri
2245,1

2,0
2,0
5619,7

Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
Vnzri de bunuri i servicii
Venituri din capital
Venituri din privatizare

19,9
19,9
14458,5
226,9
13,5
3976,9
2796,7
917,7
216,0
46,5
14421,3
13182,4
24,1
19,9

5619,7
5522,3

35,5
845,9
2079,0
10,9
97,4

5,1
3600,2

Capital revenues
Income from privatisation
Financial operations
Cashings from refund of granted loans
Subsidies
Subsidies from other levels
of general government
Subsidies from the state budget
of which:
Retechnologization of thermal and
electric heating stations
Financing commercial roads stoning program
and villages water supply
Financing disabled persons rights
Subsidies from Intervention Fund
Financing land register works
Subsidies from other administration
of which:
Subsidies from unemployment insurance
budget to local budgets,
to finance labour force temporary employment
programs and job subsiding
Amounts recived from EU / other donors in the
payments made prefinancing account

607

21.2

Execuia bugetelor locale - continuare


Execution of the local budgets - continued
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor

2010

2011

41207,1
34799,1
13584,3
8506,6
746,2
2060,6
2725,2
1435,5

44003,8
35152,5
11241,5
9486,5
773,0
2105,5
2695,1
1008,2

1743,1
3424,0
573,6
6028,1
5880,3
147,8
570,4
1,1
569,3

4360,1
2872,2
610,4
8334,5
8143,2
191,3
694,2
0,8
693,4

-190,5

-177,4

CHELTUIELI - total
41207,1
Servicii publice generale
5235,0
Autoriti publice i aciuni externe
4113,3
Alte servicii publice generale
319,1
Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
763,2
Transferuri cu caracter general ntre diferite
nivele ale administraiei publice
39,4
Aprare, ordine public i siguran naional
533,5
Aprare
13,4
Ordine public i siguran naional
520,1
Cheltuieli social-culturale
21191,5
nvmnt
10715,3
Sntate
708,0
Cultur, recreere i religie
3024,8
Asigurri i asisten social
6743,4
Servicii i dezvoltare public, locuine,
mediu i ape
5533,0
Locuine, servicii i dezvoltare public
3626,2
Protecia mediului
1906,8
Aciuni economice
8714,1
Aciuni generale economice i de munc
193,5
Combustibili i energie
1939,1
Agricultur, silvicultur i vntoare
65,6
Transporturi
6289,9
Alte aciuni economice
226,0

44003,8
5180,6
4047,3
320,0
799,0

CHELTUIELI - total
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Dobnzi
Subvenii
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Asisten social
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active financiare
Operaiuni financiare
mprumuturi
Rambursri de credite
Pli efectuate n anii precedeni i recuperate
n anul curent

EXCEDENT (+), DEFICIT (-)


Sursa: Ministerul Finanelor Publice.
Source: Ministry of Public Finances.

608

ncasri realizate
Receipts obtained

2715,1

14,3
485,7
14,5
471,2
20356,0
9923,4
947,0
3715,9
5769,7
7372,8
4503,2
2869,6
10608,7
233,7
1889,7
72,4
8025,2
387,7
800,1

Indicators name

EXPENDITURE - total
Current expenditure
Staff expenditure
Goods and services
Interests
Subsidies
Transfers among general government units
Other transfers
Projects financed from post-accession
grants
Social assistance
Other expenditure
Capital expenditure
Non-fiscal assets
Financial assets
Financial operations
Loans
Credit refunds
Payments in previous years and received
in current year
EXPENDITURE - total
General public services
Public authorities and external actions
Other general public services
Transactions on public debt and loans
General transfers among various public
administration levels
Defence, public order and national security
Defence
Public order and national security
Social-cultural expenditure
Education
Health
Culture, recreation and religion
Insurance and social assistance
Services and public development, dwellings,
environment and waters
Dwellings, services and public development
Environment protection
Economic activities
General economic and labour activities
Fuel and energy
Agriculture, forestry and hunting
Transport
Other economic activities
SURPLUS (+), DEFICIT (-)

21.3

Execuia bugetului asigurrilor sociale de stat


Execution of the state social insurance budget
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor

ncasri realizate
Receipts obtained
2010

Indicators name

2011

VENITURI total

42873,0

48144,0

REVENUES total

Venituri curente
Contribuii de asigurri
Contribuiile angajatorilor
Contribuii de asigurri sociale de stat
datorate de angajatori
Contribuii de asigurri pentru accidente
de munc i boli profesionale datorate
de angajatori
Contribuiile asigurailor
Contribuii de asigurri sociale de stat
datorate de asigurai
Contribuia altor persoane asigurate
Contribuii facultative ale asigurailor
Contribuii de asigurare pentru accidente
de munc i boli profesionale datorate de
alte persoane fizice care ncheie asigurare
Contribuia la fondul de pensii
administrat privat
Restituiri de contribuii de asigurri
sociale de stat
Contribuii de asigurri sociale
de la persoane care realizeaz venituri
de natur profesional cu caracter ocazional
Contribuii de asigurri sociale ale
persoanelor care realizeaz venituri de natur
profesional, altele dect cele de natur
salarial, pltite de angajatori
Contribuii de asigurri sociale ale persoanelor
pentru perioada n care acestea nu au avut
calitatea de asigurat n sistemul de pensii
Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
Venituri din dobnzi
Vnzri de bunuri i servicii
Subvenii
Sume n curs de distribuire

31885,9
31806,5
22245,3

33778,6
33629,2
23692,5

Current revenues
Insurance contributions
Employers contributions

21995,8

23432,5

Employers social insurance contributions

249,5
9561,2

260,0
9936,7

Employers insurance contributions for


labour accidents and professional diseases
Insured contributions

10657,6
404,4
11,4

11329,6
464,5
12,7

**)

**)

-1564,0

-1976,2

**)

**)

14,6

1,0

15,7

105,1

21,5
79,4
11,5
11,5
67,9
10954,7
32,4

**)
149,4
11,0
8,7
138,4
13329,3
1036,1

CHELTUIELI - total
42640,5
Cheltuieli curente
42666,8
Cheltuieli de personal
105,4
Bunuri i servicii
400,7
Dobnzi
52,9
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice
0,5
Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Asisten social
42107,3
Cheltuieli de capital
1,7
Active nefinanciare
1,7
Pli efectuate n anii precedeni i recuperate
n anul curent
-28,0

47968,6
48002,2
117,2
389,6
23,5
0,6

CHELTUIELI - total
Cheltuieli social - culturale
Asigurri i asisten social
Asigurri i asisten social pentru
accidente de munc i boli profesionale
EXCEDENT (+), DEFICIT (-)

0,4
47470,9
2,5
2,5
-36,1

42640,5
42640,5
42612,1

47968,6
47968,6
47873,0

28,4

95,6

232,5

175,4

Insured social insurance contributions


Other insured persons contributions
Insured facultative contributions
Insurance contributions for labour accidents
and professional diseases from other natural
persons insured
Private administered pension fund
contribution
Return duties of state social insurance
contributions
Social insurance contributions from people
who derive income from occasional
professional nature
Social insurance contributions of
persons who derive income from
professional nature, other than those of
salary nature, paid by employers
Social insurance contributions of persons for
the period in which they were not in
the position of pension system insured
Non-fiscal revenues
Income from ownership
Income from interests
Income from goods and services
Subsidies
Amounts under distribution
EXPENDITURE - total
Current expenditure
Staff expenditure
Goods and services
Interests
Transfers among public administration units
Projects financed from post-accession
grants
Social assistance
Capital expenditure
Non-fiscal assets
Payments in previous years and recovered
in current year
EXPENDITURE - total
Social -cultural expenditure
Insurance and social assistance
Insurance and social assistance for
labour accidents and professional diseases
SURPLUS (+), DEFICIT ( - )

Sursa: Ministerul Finanelor Publice. / Source: Ministry of Public Finances.

609

21.4

Balana de pli
Balance of payments
milioane euro / euro million

Componente

Credit

2008
Debit

Sold
Net
credit

Credit

2009
Debit

Contul curent
Bunuri i servicii
Bunuri (export FOB -import FOB1))
Servicii
Transport
Turism - cltorii
Alte servicii
Venituri
Din munc
Din investiii directe
Din investiii de portofoliu
Din alte investiii de capital (dobnzi)
Transferuri curente
Administraie public
Alte sectoare
Contul de capital i financiar
Contul de capital
Transferuri de capital
Administraie public
Alte sectoare
Achiziionarea / vnzarea de active
nemateriale - nefinanciare
Contul financiar
Investiii directe
- ale rezidenilor n strintate
- ale nerezidenilor n Romnia
Investiii de portofoliu
Active
Pasive
Derivate financiare
Active
Pasive
Alte investiii de capital
Active
mprumuturi i credite pe termen lung
Credite comerciale
Credite financiare
mprumuturi i credite pe termen scurt
Credite comerciale
Credite financiare
Numerar i depozite
Alte active
- pe termen lung
- pe termen scurt
Pasive
Credite i mprumuturi de la FMI
mprumuturi i credite pe termen lung
Credite comerciale
Credite financiare
mprumuturi i credite pe termen scurt
Credite comerciale
Credite financiare
Numerar i depozite
Alte pasive
- pe termen lung
- pe termen scurt
Active de rezerv ale BNR, net
( cretere / + scdere)
Erori i omisiuni (net)

53582
42479
33725
8754
2684
1358
4712
2268
1156
13
838
260
8836
2227
6609
80025
992
880
480
399

Sold
Net
credit

Credit

2010
Debit

69739
60929
52834
8095
2697
1477
3921
5951
115
2983
675
2177
2859
1302
1557
62196
371
264
1
263

-16157
-18450
-19109
659
-13
-119
791
-3683
1041
-2970
163
-1917
5977
925
5052
17829
621
616
479
136

44055
36148
29084
7064
2077
884
4102
1188
492
24
538
134
6718
2360
4359
76672
992
791
562
229

112
79033
18728
55
18673
2551
455
2095
600
600
57118
12400
268
132
136
2241
1876
365
9375
516
294
222
44717
12499
129
12370
8244
2431
5813
18359
5615
4853
762

107
61825
9420
243
9177
3114
668
2446
890
890
48400
13055
209
43
166
3074
2266
808
9317
454
262
192
35346
6776
459
6317
9091
3438
5653
17587
1891
1297
594

5
17208
9308
-188
9496
-563
-213
-351
-290
600
-890
8718
-655
59
89
-30
-833
-390
-443
58
62
32
30
9371
5723
-330
6053
-847
-1007
160
772
3724
3556
168

38
-

1673

38
-1673

Sold
Net
credit

Credit

2011
Debit

48968
43311
35955
7356
2000
1051
4306
3090
46
874
313
1857
2568
1597
971
70789
346
278
147
131

-4913
-7163
-6871
-292
77
-167
-204
-1902
446
-850
225
-1723
4150
763
3388
5883
646
513
415
98

50904
43982
37360
6622
1928
860
3834
924
484
-112
438
115
5998
1998
4000
72882
575
475
275
200

56397
51155
44937
6218
1156
1238
3824
2838
67
541
456
1774
2404
1357
1047
67154
327
245
112
133

-5493
-7173
-7577
404
772
-378
10
-1914
417
-653
-18
-1659
3594
641
2953
5728
248
230
163
67

59517
52528
45274
7253
2227
1019
4007
1274
499
48
578
149
5716
1984
3732
75963
1181
844
713
131

201
75679
13435
156
13279
1714
597
1118
379
379
60151
15429
170
75
95
1758
1614
145
13161
339
122
217
44722
6769
10784
48
10736
5460
1654
3806
18369
3340
3192
148

68
70444
9885
94
9791
1198
736
462
430
430
57806
17390
221
26
196
2623
2256
368
14253
293
146
146
40416
7402
680
6721
9269
2908
6361
21464
2282
1972
310

133
5235
3550
62
3488
516
-139
656
-51
379
-430
2345
-1961
-51
49
-101
-865
-642
-223
-1092
46
-24
71
4306
6769
3382
-632
4015
-3809
-1254
-2555
-3095
1058
1220
-162

100
72307
13927
294
13633
3626
566
3059
472
472
54282
17812
632
385
248
2173
1891
282
14855
151
14
137
36471
4247
8517
11
8506
7200
2810
4390
14268
2238
2108
131

82
66827
11691
278
11413
2751
953
1798
450
450
48447
17731
304
32
272
3155
2517
639
14052
220
46
174
30716
9079
659
8419
5971
2353
3617
13992
1675
1365
310

18
5480
2236
16
2220
875
-387
1261
22
472
-450
5835
81
328
353
-24
-982
-626
-357
803
-69
-32
-37
5755
4247
-562
-648
87
1229
457
773
276
563
743
-179

1124
969

-1124
-969

3488
235

-3488
-235

Sold
Net
credit

Components

65455
59596
52683
6913
1344
1408
4161
3481
92
485
558
2347
2378
1371
1006
70466
461
284
146
138

-5938
-7068
-7409
340
883
-389
-154
-2207
407
-437
20
-2198
3338
613
2726
5497
720
560
567
-7

337
74782
14544
187
14357
5421
771
4650
428
427
1
54388
22423
1233
846
387
2401
2156
245
18491
298
30
268
31965
908
8267
101
8166
6025
2746
3278
14885
1881
1601
280

177
70005
12706
164
12542
3746
813
2933
499
499
52157
21740
490
24
466
2662
2267
394
18155
433
79
355
30417
9234
579
8655
4842
2477
2365
14498
1844
1484
360

160
4777
1838
23
1815
1675
-42
1717
-71
427
-498
2231
683
743
822
-79
-261
-111
-149
336
-135
-49
-87
1548
908
-967
-478
-489
1183
269
913
387
37
117
-80

440

897
-

-897
440

Current account
Goods and services
Goods (exports FOB - imports FOB1))
Services
Transport
Tourism - travels
Other services
Income
Compensation of employees
Direct investment
Portfolio investment
Other capital investment (interest)
Current transfers
Government sector
Other sectors
Capital and financial account
Capital account
Capital transfers
Government sector
Other sectors
Non-material / non-financial assets
acquisition - selling
Financial account
Direct investment
- of residents abroad
- of non-residents in Romania
Portfolio investment
Assets
Liabilities
Financial derivatives
Assets
Liabilities
Other capital investment
Assets
Long-term loans and credits
Trade credits
Financial credits
Short-term loans and credits
Trade credits
Financial credits
Cash and deposits
Other assets
- long term
- short-term
Liabilities
Use of IMF loans and credits
Long-term loans and credits
Trade credits
Financial credits
Short-term loans and credits
Trade credits
Financial credits
Cash and deposits
Other liabilities
- long term
- short-term
NBRs reserve assets, net
(- increase / + decrease)
Errors and omissions (net)

Not: Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
1) Importuri FOB calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB = 1,0834 determinat de Institutul Naional de Statistic.
Imports FOB calculated based on the conversion coefficient CIF/FOB = 1.0834 set up by National Institute of Statistics.
Sursa: Banca Naional a Romniei. / Source: National Bank of Romania.

610

611

21.5
lei / dolar SUA
lei / euro

Cursul de schimb mediu anual de referin al monedei naionale, fa de


principalele valute
Annual average reference exchange rate of national currency, as against
main currencies

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,8090
3,5245

2,4383
3,3373

2,5189
3,6827

3,0493
4,2373

3,1779
4,2099

3,0486
4,2379

lei / USD
lei / euro

Sursa: Banca Naional a Romniei. / Source: National Bank of Romania.

21.6

Masa monetar i contrapartida acesteia (la sfritul perioadei)


Broad money and its counterpart (end of period)
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor
Indicators name

2006

2007

2008

110821,0

148115,5

174027,8

48726,1

79914,3

92548,5

79361,5

81592,3

85834,1

15130,1

21441,7

25286,8

23967,6

26793,6

30610,3

33596,0

58472,5

67261,7

55393,9

54798,7

55223,8

61716,2

68129,3

81080,3

108651,5 117979,8 126224,8

61716,2

68129,3

81080,3

108651,5 117979,8 126224,8

110442,3

148043,6

173628,8

188013,0 199572,1 212058,9

378,7

71,9

399,0

1617,3

3200,5

4148,9

110,4

34,5

192,2

117,6

477,4

220,9

37,4

206,8

1617,3

3062,9

3655,5

47,4

20,0

16,0

ACTIVE EXTERNE NETE


NET FOREIGN ASSETS

38734,1

29370,7

13469,8

22216,8

23992,7

20788,3

ACTIVE INTERNE NETE


NET DOMESTIC ASSETS

72087,0

118744,8

160558,0

Masa monetar n sens larg (M3) - Total


Extended broad money (M3) - Total
Masa monetar n sens restrns (M1) - Total
Narrow broad money (M1) - Total
Numerar n circulaie
Currency in circulation
Depozite overnight
Overnight deposits
Masa monetar intermediar
- Masa monetar n sens restrns (M2-M1)
Intermediate broad money
- Narrow broad money (M2-M1)
din care: / of which:
Depozite cu durata iniial de
pn la doi ani inclusiv
Deposits with an agreed maturity of up to
and including two years
Masa monetar intermediar (M2) - Total
Intermediate broad money (M2) - Total
Masa monetar n sens larg - Masa monetar
intermediar (M3-M2) - Total
Extended broad money - Intermediate
broad money (M3-M2) - Total
mprumuturi din operaiuni repo
Repos
Aciuni / uniti de fond ale fondurilor de
pia monetar (emise)
Money market fund shares / units (outstanding)
Titluri de valoare negociabile emise cu
maturitatea de pn la doi ani inclusiv
Marketable securities issued with a maturity
of up to and including two years

2009

2010

2011

189630,3 202772,6 216207,9

167413,5 178779,9 195419,6

Not: ncepnd cu luna iunie 2010, a intrat n vigoare Norma BNR nr. 10/2009 care a nlocuit Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistic a datelor pentru elaborarea bilanului monetar.
Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: Starting June 2010, Norms No. 10/2009 issued by the NBR came into force.They replaced NBR Norms No. 13/2006 on the statistical
reporting of data for preparing the monetary balance sheet.
The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
Sursa: Banca Naional a Romniei.
Source: National Bank of Romania.

612

21.7

Creditul intern (la sfritul perioadei)


Domestic credit (end of period)
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor
Indicators name

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

95924,3

157751,3

215260,9

246697,9

270668,0

293952,9

Credit acordat sectorului privat - total


Loans to the private sector - total

92378,5

148180,7

198055,7

199887,1

209293,6

223037,1

48637,3

67713,0

83643,2

79711,7

77358,5

81658,7

Credite pe termen scurt - total


Short-term credits - total

17463,2

20804,4

25473,7

26074,7

25718,6

30104,9

Credite pe termen mediu - total


Medium-term credits - total

14015,3

19109,5

21805,8

19558,3

19315,7

19525,0

Credite pe termen lung - total


Long-term credits - total

17158,8

27799,1

36363,7

34078,7

32324,2

32028,8

43741,2

80467,8

114412,5

120175,4

131935,1

141378,4

Credite pe termen scurt - total


Short-term credits - total

11702,4

14707,7

20169,2

19791,6

20164,6

22642,1

Credite pe termen mediu - total


Medium-term credits - total

11563,1

16214,2

20560,8

20436,0

23321,1

24839,7

Credite pe termen lung - total


Long-term credits - total

20475,7

49545,8

73682,5

79947,8

88449,4

93896,6

Credit guvernamental 1) - total

3545,8

9570,6

17205,2

46810,8

61374,5

70915,8

Credite n lei - total


Lei credits - total

Credite n valut - total


Foreign exchange - total

Government credit 1) - total

Not : ncepnd cu luna iunie 2010, a intrat n vigoare Norma BNR nr. 10/2009 care a nlocuit Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistic a datelor pentru elaborarea bilanului monetar.
Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: Starting June 2010, Norms No. 10/2009 issued by the NBR came into force.They replaced NBR Norms No. 13/2006 on the statistical
reporting of data for preparing the monetary balance sheet.
The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
1) Inclusiv titlurile de valoare negociabile. / Marketable securities included.
Sursa: Banca Naional a Romniei.
Source: National Bank of Romania.

613

21.8

Bilanul monetar al Bncii Naionale a Romniei (la sfritul perioadei)


Monetary balance sheet of the National Bank of Romania (end of period)
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor

2007

2008

2009

2010

2011

ACTIV - Total

103912,6

120236,4

146472,3

164435,5

175014,5

ASSETS - Total

Active externe - total

101408,1

116394,4

134721,7

158736,4

164902,2

Foreign assets - total

Numerar i alte valori


0,1
Aur monetar
6774,2
Disponibil DST la FMI
1,2
Credite1)
20109,6
Titluri de valoare negociabile
(altele dect aciunile)
70423,2
Aciuni i alte participaii de
capital deinute
4099,7

0,2
8153,5
345,0
15960,5

0,1
10788,2
4149,6
49823,8

0,1
15050,9
3403,7
42233,2

0,2
17502,5
1970,1
25491,8

87320,1

65094,7

92784,9

114522,3

4615,2

4865,4

5263,6

5415,2

2504,5
11,0
11,8

3842,0
13,0
1388,9

11750,6
19,2
9452,6

5699,1
27,1
3281,6

10112,3
23,4
6836,0

0,3

2,3
1325,1
1154,1

2,3
1315,1
1122,7

2,3
1385,5
891,0

2,3
1516,8
871,3

2,3
1503,3
1747,3

103912,6

120236,4

146472,3

164435,5

175014,5

Active interne - total


Numerar i alte valori
Credite
Titluri de valoare negociabile
(altele dect aciunile)
Aciuni i alte participaii de
capital deinute
Active fixe
Alte active

PASIV - Total

Indicators name

Cash and other payment means


Monetary gold
SDR holdings with IMF
Loans1)
Marketable securities
(other than shares)
Shares and other
equity
Domestic assets - total
Cash and other payment means
Loans
Marketable securities
(other than shares)
Shares and other equity
Fixed assets
Other assets

LIABILITIES - Total

Pasive externe 2) - total


Depozite n valut
(inclusiv mprumuturi)
Depozite n lei

4942,3

5740,2

29173,4

44395,9

49747,1

4597,2
50,6

5710,6
29,6

29146,8
26,6

44365,5
30,5

49722,1
25,0

Foreign liabilities 2) - total


Foreign currency denominated
deposits (including loans)
Lei denominated deposits

Pasive interne 2) - total


Emisiunea bneasc
Depozite - total
Depozite overnight
Depozite la termen
Capital i rezerve
Alte pasive 2)

98970,3
25455,6
73107,1
69061,4
4045,7
351,2
56,3

114496,2
29060,8
75362,6
74825,7
536,9
9668,1
404,6

117298,9
27520,4
71087,4
71087,0
0,3
13822,4
4868,7

120039,6
29964,1
67391,5
67091,4
300,0
17397,2
5286,8

125267,4
34249,6
67268,4
67268,4
18446,0
5303,5

Domestic liabilities 2) - total


Currency issue
Deposits - total
Overnight deposits
Time deposits
Capital and reserves
Other liabilities 2)

Not: ncepnd cu luna iunie 2010, a intrat n vigoare Norma BNR nr. 10/2009 care a nlocuit Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistic a datelor pentru elaborarea bilanului monetar.
Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: Starting June 2010, Norms No. 10/2009 issued by the NBR came into force.They replaced NBR Norms No. 13/2006 on the statistical
reporting of data for preparing the monetary balance sheet.
The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
1) Depozite plasate de BNR la bnci din strintate. / NBRs deposits with foreign banks.
2) Urmare solicitrii BCE privind abordarea unitar din punct de vedere statistic a tratamentului alocrii DST de la FMI, s-a procedat la
reclasificarea poziiei Alocaii n DST de la FMI de la pasive externe la pasive interne, respectiv poziia Alte pasive.
Following the EBCs request to use an integrated statistical approach for the treatment of SDR allocations from IMF, the item SDR
allocated from IMF has been moved from external liabilities to domestic liabilities, i.e. Other liabilities.
Sursa: Banca Naional a Romniei.
Source: National Bank of Romania.

614

21.9

Bilanul monetar agregat al instituiilor de credit i fonduri


de pia monetar (la sfritul perioadei)
Aggregate monetary balance sheet of monetary financial institutions
and monetary market funds (end of period)
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor
Indicators name

2007

2008

2009

2010

2011

260261,4

339853,9

366274,9

388412,8

396575,8

Active externe - total


Foreign assets - total

6068,6

6915,2

12780,8

12898,8

9856,4

Numerar i alte valori


Cash and other payment means

1573,2

1859,8

1331,5

1614,2

1629,5

Credite (inclusiv depozite plasate)


Loans (including deposits taken)

3696,3

3968,1

10042,7

8282,4

6264,9

509,9

735,2

983,3

2399,9

1612,4

10,1

7,6

111,8

74,3

289,2

342,1

415,7

490,7

275,3

254192,9

332938,7

353494,1

375513,9

386719,5

4003,0

3761,0

3533,7

3143,4

3615,9

226486,9

285258,3

280053,1

285338,3

295658,8

6145,6

11161,8

35719,2

50467,8

60246,8

86,7

146,3

179,2

98,4

124,0

1038,4

1103,9

1318,6

1781,9

1804,3

Active fixe
Fixed assets

8448,2

10361,0

9758,5

10206,7

11278,6

Alte active
Other assets

7984,2

21146,5

22931,9

24477,4

13991,2

ACTIV - Total
ASSETS - Total

Titluri de valoare negociabile


(altele dect aciunile) deinute
Marketable securities (other than shares)
Aciuni/uniti de fond ale fondurilor
de pia monetar deinute
de instituiile de credit
Money market fund shares/units held
by the credit institutions
Aciuni i alte participaii de capital deinute
de instituiile de credit
Shares and other equity held by
the credit institutions
Active interne - total
Domestic assets - total
Numerar i alte valori
Cash and other payment means
Credite (inclusiv depozite plasate)
Loans (including deposits taken)
Titluri de valoare negociabile
(altele dect aciunile) deinute
Marketable securities (other than shares)
Aciuni/uniti de fond ale fondurilor de
pia monetar deinute
de instituiile de credit
Money market fund shares/units held by
the credit institutions
Aciuni i alte participaii de capital deinute
de instituiile de credit
Shares and other equity held by
the credit institutions

Not: ncepnd cu luna iunie 2010, a intrat n vigoare Norma BNR nr. 10/2009 care a nlocuit Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistic a datelor pentru elaborarea bilanului monetar.
Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: Starting June 2010, Norms No. 10/2009 issued by the NBR came into force.They replaced NBR Norms No. 13/2006 on the statistical
reporting of data for preparing the monetary balance sheet.
The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
Sursa: Banca Naional a Romniei.
Source: National Bank of Romania.

615

21.9

Bilanul monetar agregat al instituiilor de credit i fonduri


de pia monetar (la sfritul perioadei) - continuare
Aggregate monetary balance sheet of monetary financial institutions
and monetary market funds (end of period) - continued
milioane lei / lei million

Denumirea indicatorilor
Indicators name

2007

2008

2009

2010

2011

260261,4

339853,9

366274,9

388412,8

396575,8

73458,2

104099,7

96112,3

103246,6

104223,2

70795,0

103241,6

95376,9

102436,9

103936,9

4383,9

5777,5

7556,0

7539,1

8662,5

66400,7

97453,7

87708,5

94765,3

95274,3

10,5

10,5

10,5

10,5

101,9

122,0

2663,1

858,0

735,4

789,1

258,8

20,6

27,5

186803,3

235754,2

270162,6

285166,2

292352,7

146207,2

169052,2

195318,0

197609,8

207088,1

Depozite overnight
Overnight deposits

64071,5

74949,0

62724,2

60842,2

61285,4

Depozite la termen (inclusiv mprumuturi)


Time deposits( including loans)

82096,9

93911,0

123358,6

132138,5

137633,9

38,8

192,2

9235,1

4629,1

8168,7

312,3

312,3

137,7

403,6

774,3

124,1

353,1

1796,4

3161,3

3779,5

Capital i rezerve
Capital and reserves

26082,2

36137,9

43831,4

54791,3

63451,7

Alte pasive
Other liabilities

14077,4

29898,8

29079,1

29200,1

17259,0

PASIV - Total
LIABILITIES - Total
Pasive externe - total
Foreign liabilities - total
Depozite
Deposits
Depozite overnight
Overnight deposits
Depozite la termen (inclusiv mprumuturi)
Time deposits( including loans)
Depozite rambursabile dup notificare
Deposits redeemable at notice
mprumuturi din operaiuni reverse repo
Reverse repos
Titluri de valoare negociabile
(altele dect aciunile)
emise de instituiile de credit
Marketable securities (other than shares)
issued by credit institutions
Aciuni/uniti ale nerezidenilor emise de
fondurile de pia monetar
Non-residents shares/units issued by
money market funds
Pasive interne - total
Domestic liabilities-total
Depozite - total
Deposits - total

mprumuturi din operaiuni reverse repo


Reverse repos
Titluri de valoare negociabile (altele dect
aciunile) emise de instituiile de credit
Marketable securities (other than shares)
issued by credit institutions
Aciuni / uniti emise de fondurile de pia monetar
Shares / units issued by the monetary market funds

Not: ncepnd cu luna iunie 2010, a intrat n vigoare Norma BNR nr. 10/2009 care a nlocuit Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistic a datelor pentru elaborarea bilanului monetar.
Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Note: Starting June 2010, Norms No. 10/2009 issued by the NBR came into force.They replaced NBR Norms No. 13/2006 on the statistical
reporting of data for preparing the monetary balance sheet.
The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up.
Sursa: Banca Naional a Romniei.
Source: National Bank of Romania.

616

21.10

Societile de asigurri, pe forme de proprietate (la sfritul perioadei)


Insurance companies, by type of ownership (end of period)
Societi
Capital social
de asigurri
subscris
(numr)
(milioane lei)
Insurance Subscribed share
companies
capital
(number)
(lei million)

Capital social
vrsat
(milioane lei)
Paid up share
capital
(lei million)

2006
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

41
31
10

1406,3
1189,5
216,8

1278,0
1061,2
216,8

2006
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

2007
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

42
32
10

1977,2
1148,1
829,1

1974,4
1153,2
821,2

2007
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

2008
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

43
36
7

2851,6
2753,1
98,5

2851,6
2753,1
98,5

2008
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

2009
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

45 1)
37
8

3970,6
3845,1
125,5

3957,2
3833,7
123,5

2009
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

2010
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

43 2)
35
8

4175,3
3853,5
321,8

4153,8
3832,0
321,8

2010
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

2011
Total
Proprietate privat mixt
Proprietate privat autohton

41
34
7

4038,2
3908,9
129,3

4032,4
3903,1
129,3

2011
Total
Private joint venture ownership
Private domestic ownership

1) La 31.12.2009 desfurau activitate de asigurare/reasigurare un numr de 45 de societi (comparativ cu anul 2008 au intrat pe

pia 2 societi : PAID i ERGO Asigurri de Via i a ieit ASIBAN prin procedura de fuziune prin absorbie de ctre
Groupama). / On 31.12.2009, 45 companies performed insurance / reinsurance activity (compared to 2008, 2 companies entered
the market namely PAID and ERGO life insurance and ASIBAN left through fusion by GROUPAMA absorption).
2) La 31.12.2010 desfurau activitate de asigurare un numr de 43 de societi (comparativ cu 31.12.2009 a intrat pe pia Compania
de Asigurri EXIM Romnia i au ieit prin retragerea autorizaiei de funcionare 3 societi: Delta Asigurri SA, Delta Addendum
Asigurri Generale SA i KD LIFE Asigurri SA). / On 31.12.2010, 43 companies performed insurance activity (compared to 31.12.2009
entered the market insurance company EXIM Romania and 3 companies left by withdrawal of functioning authorization, namely Delta
Insurance SA, Delta Addendum General Insurance SA and KD LIFE insurance SA).
Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurrilor. / Source: Insurance Supervisory Commission.

21.11

Investiiile societilor de asigurri


Investments of insurance companies
milioane lei / lei million

Active
Total active
Plasamente
Active circulante

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8396,6 11717,1 14982,8 16398,5 16805,6 17293,9


4503,2 6167,1 7967,9 9174,3 9857,8 10390,1
438,4
734,1
442,9
400,4
387,6
366,4

Casa i conturi la bnci 422,6


Alte active circulante
15,8
Alte active
3455,0

611,4
122,7
4815,9

308,0
134,9
6572,0

259,4
141,0
6823,8

265,1
122,5
6560,2

275,9
90,5
6537,4

Assets
Total assets
Investments
Current assets
Cash in hand and availabilities
in current accounts
Other current assets
Other assets

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurrilor.


Source: Insurance Supervisory Commission.

617

21.12

Asigurrile, pe domenii de activitate, n anul 2011


Insurance, by activity fields, in 2011
mii lei / lei thou

Indemnizaii
brute pltite
(inclusiv sume
pltite pentru
maturiti, la Comisioane pltite
pentru primiri
Rezerve
asigurrile
n reasigurare tehnice brute
de via)
Paid commissions Gross technical
Gross indemnities
for reinsurance
reserves
paid (including
acceptances
amounts paid
for life insurance
maturity)

din care:
of which:

Prime brute
subscrise
Gross premiums
written

din care:
aferente primirilor
n reasigurare
of which:
reinsurance
acceptances

Prime cedate n
reasigurare
Premium ceded to
reinsurance

6083943,1

28428,9

1331511,5

4194672,4

2834,3

Asigurri de accidente i boal


47247,6
Asigurri de sntate
27995,5
Asigurri de mijloace de transport terestru,
altele decat cele feroviare
1990961,5
Asigurri de mijloace de transport feroviar
4015,2
Asigurri de mijloace de transport aerian
17298,7
Asigurri de mijloace de transport naval
(maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile)
22075,7
Asigurri de bunuri n tranzit, inclusiv mrfuri
transportate, bagaje i orice alte bunuri
41020,7
Asigurri de incediu i calamiti naturale
1178020,8
Alte asigurri de bunuri
160445,3
Asigurri de rspundere civil a autovehiculelor
(rspundere civil auto obligatorie i carte verde) 1970529,6
Asigurri de rspundere civil a mijloacelor
de transport aerian
22234,9
Asigurri de rspundere civil a mijloacelor
de transport naval
14638,2
Asigurri de rspundere civil general
268815,8
Asigurri de credite
126339,4
Asigurri de garanii
113998,7
Asigurri de pierderi financiare
17163,7
Asigurri de protecie juridic
10,4
Asigurri de asisten a persoanelor
aflate n dificultate
61131,4

1847,1
-

15064,8
644,0

12856,8
7678,6

69,2
-

819,4
27,2
-

138725,3
702,8
13827,6

1986085,9
433,3
3661,7

-1752,4
13,2
-

165,1

9861,3

14388,2

33,8

36950,1

713,2
14472,8
1264,4

24832,2
469176,3
76061,0

8809,8
238387,1
56812,7

189,3
1178,8
266,2

58749,7
943184,7
148622,2

431354,7

1657186,4

3019674,7

22442,9

0,5

10772,9

10326,4

301,8

5162,6
4025,9
-

2791,7
87655,4
14939,8
15530,5
6649,2
-

4571,8
50721,0
118435,8
4267,0
9124,9
-

70,7
2829,5
-

15228,4
285399,3
137601,3
111136,2
7882,3
472,4

9494,1
129019,7
28770,2
109346,1
3874,9
471,9

5725,9
154728,4
55202,2
1604,8
3482,8
-

Domenii de activitate

ASIGURRI GENERALE - TOTAL

ASIGURRI DE VIA - TOTAL


Asigurri de via, anuiti i asigurri
de via suplimentare prevzute la
punctul A litera a), b) i c) din Anexa nr. 1
la Legea nr.32/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, cu excepia celor
prevzute la punctul II i III
Asigurri de cstorie, asigurri de natere
Asigurri de via i anuiti care sunt
legate de fonduri de investiii, prevzute
la punctul A litera a) i b) din Anexa nr.1
la Legea nr.32/2000, cu modificrile
i completrile ulterioare
Asigurri permanente de sntate
prevzute la punctul A litera d) din
Anexa nr.1 la Legea 32/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare
Asigurri de accidente i de boal
Asigurri de sntate

1738366,9

De prime
Unearned
premium
reserves

De daune
Rezerva
Loss matematic
reserves Mathematical
reserve

7022466,9 3017386,5 3543612,9

Activity fields

NON - LIFE INSURANCE - TOTAL

21076,4
18015,8

6199,5
2985,3

Accidents and illness insurance


Health insurance

2134177,3 1308565,4
7724,2
2758,7
14239,5
8518,2

671427,2
2758,6
773,4

Land vehicles other than rail insurance


Rail transport means insurance
Aircraft insurance

12960,2

19990,4

18080,5
558675,8
69817,2

35354,3
222562,1
65351,5

700517,9 2276402,0

Ships insurance (ocean, inland)


Goods in transit insurance including cargo,
baggage and any other goods transportation
Fire and natural catastrophe insurance
Property damage insurance
Third party liability motor insurance
(compulsory TPL and Green Card)

Aircraft civil liability insurance

Civil liability for ships insurance


General civil liability insurance
Credit insurance
Warranties insurance
Financial loss insurance
Legal aid insurance
Assistance insurance of the persons
in difficulty

40408,5
21010,5

-68,8

1252,0

21250,9

-64,0

29232,7

7097,1

18762,7

40,0

58083,8

288396,9

4772055,4

546611,1

114888,1

3913498,8

1070263,9
1427,6

40,0
-

54525,9
-

247364,2
-

2597343,6
7095,9

526999,1
738,7

104931,3
107,3

1790812,9
6041,6

612764,8

1920,6

35740,7

2143131,1

465,2

4491,2

2116602,4

531,5
29565,2
23813,9

1600,4
36,9

170,6
2323,7
2797,7

489,0
7341,6
16654,2

342,5
2756,5
15309,1

104,6
4585,1
668,6

41,9
-

LIFE INSURANCE - TOTAL


Life assurance, annuities and supplementary
assurance provided for in the Annex no.1
of the Law no.32/2000, with subsequent
amendments and completions,
point A lett. a), b) and c) with the exceptions
of those provided under the points II and III
Marriage insurance, birth insurance
Life assurance and annuities related to
investment funds provided for in the
Annex no.1 of the Law no.32/2000,
with subsequent amendments
and completions, point A lett. a) and b)
Permanent health insurance provided for
in the Annex no.1 of the Law no.32/2000,
with subsequent amendments and
completions, point A lett.d)
Accidents and ilness insurance
Health insurance

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurrilor.


Source: Insurance Supervisory Commission.

618

619

21.13 Execuia bugetelor locale, in profil teritorial, n anul 2011


Execution of the local budgets, at territorial level, in 2011
milioane lei / lei million

Venituri - total
Revenues - total

din care: / of which:


Subvenii primite de la
bugetul de stat
Subsidies from the
state budget

Cheltuieli - total
Expenditure - total

Excedent (+)
Deficit (-)
Surplus (+)
Deficit (-)

TOTAL

44803.9

5522.3

44003.8

800.1

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

10762.5
5461.5
1210.3
652.7
1561.3
831.1
692.0
514.1

1548.8
772.7
262.2
100.1
133.4
120.9
69.1
87.0

10776.2
5563.1
1220.9
714.6
1566.1
835.2
695.9
530.4

-13.7
-101.6
-10.6
-61.9
-4.8
-4.1
-3.9
-16.3

5301.0
751.0
1366.8
402.3
657.4
1119.8
1003.7

776.1
100.2
266.8
56.1
103.2
148.7
101.1

5213.1
726.5
1307.0
424.3
666.6
1141.8
946.9

87.9
24.5
59.8
-22.0
-9.2
-22.0
56.8

11716.2
6607.4
1206.6
785.6
1494.8
986.9
1338.9
794.6

1627.2
836.6
115.2
97.5
198.4
145.3
197.1
83.1

11465.2
6375.1
1194.8
751.3
1379.6
983.5
1318.8
747.1

251.0
232.3
11.8
34.3
115.2
3.4
20.1
47.5

5108.8
596.6
735.4
1618.6
984.3
531.8
642.1

790.6
85.2
101.4
285.9
97.1
86.6
134.4

5090.1
614.1
728.8
1625.2
940.4
559.4
622.2

18.7
-17.5
6.6
-6.6
43.9
-27.6
19.9

13937.8
5605.2
1160.6
499.2
959.2
498.1
442.4
1489.5
556.2

1152.8
763.8
125.6
67.9
138.5
87.4
51.4
218.9
74.1

13524.8
5453.3
1105.9
499.2
925.1
501.5
428.6
1452.4
540.6

413.0
151.9
54.7
34.1
-3.4
13.8
37.1
15.6

8332.6
1044.0
7288.6

389.0
74.7
314.3

8071.5
1010.2
7061.3

261.1
33.8
227.3

8387.4
4080.7
1146.8
693.7
625.4
741.3
873.5

1193.5
623.2
113.0
77.1
116.4
108.7
208.0

8237.6
3991.4
1092.5
703.7
627.6
716.5
851.1

149.8
89.3
54.3
-10.0
-2.2
24.8
22.4

4306.7
992.5
657.2
1023.0
1634.0

570.3
138.0
77.2
192.9
162.2

4246.2
1042.1
626.2
1011.6
1566.3

60.5
-49.6
31.0
11.4
67.7

Macroregiunea / Macroregion
Regiunea de dezvoltare / Development region
Judeul / County

Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Sud - Muntenia / South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Bucureti - Ilfov / Bucharest - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi
Sursa: Ministerul Finanelor Publice. / Source: Ministry of Public Finances.