Sunteți pe pagina 1din 10

Impactul gazelor cu efect de sera asupra

capitalului natural

Cuprins:

Capitolul 1. Date generale despre O.N.G.


1.1Date generale despre O.N.G.
1.2Structura organizatorica a O.N.G.-ului
1.3Identificarea si caracterizarea succinta a domeniilor in care activeaza cu
priori tate O.N.G.-ul de mediu
1.4Identificarea activitatilor specifice fiecarui domeniu
Capitolul 2. Relatiile O.N.G.-ului cu operatorii care au atributii in domeniul
mediului
2.1 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul de mediu
ales cu operatorii guvernamentali
2.2 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul de mediu
ales cu alte O.N.G.-uri
2.3 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul ales cu
operatorii individuali
Capitolul 3. Solutionarea problemei de mediu
3.1 Caracterizarea succinta a problemei de mediu
3.2 Denumirea proiectului
3.3 Obiectivele generale ale proiectului
3.4 Obiectivele specifice ale proiectului
3.5 Identificarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului pentru atingerea
atat a obiectivelor generale cat si a celor specifice
3.6 Analiza economico-financiara a proiectului
3.7Analiza de mediu a proiectului
3.8 Analiza SWOT a proiectului
3.9Concluzii si propuneri

Capitolul 1 .

1.1 Date generale despre O.N.G.


Fundatia Terra Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si
non-profit de protectie a mediului
Misiunea organizatiei TERRA Mileniul III este de a desfasura programe
ecologice n vederea constientizarii populatiei asupra efectelor schimbarilor
climatice si de a promova programe de dezvoltare durabila la nivel national,
regional si global.
O.N.G.-ul TERRA Mileniul III a fost infiintata ca fundatie in Bucuresti, in ziua de
22 decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997.
TERRA Mileniul III este o persoan romana de drept privat, cu sediul social al
Fundatiei in Romania, Bucuresti, str. Cluj, nr. 43, Sector 1.
Numarul de membri ai fundatiei TERRA Mileniul III nu este limitat. Componenta
membrilor este urmatoarea: membri fondatori si membri de onoare.
-Membrii de onoare, precum i membrii Consiliului Director nu pot
pastra/dobandi
aceste calitati daca au fost colaboratori sau ofiteri ai Securitatii Romane din
perioada comunista.
Membrii in functie precum si persoanele propuse a dobandi aceasta calitate au
obligatia de a semna o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.
-Membrii fondatori sunt persoane fizice semnatare ale contractului de
asociere ncheiat in Bucuresti la data de 22 decembrie 1997.

1.2 Structura organizatorica a Fundatiei TERRA Mileniul III

Presedinte

Consiliul directori

Comisia de
cenzori
Director executiv

Coordonator
proiecte

Asistent relatii
publice si
comunicare

Organele de conducere ale Fundatiei TERRA Mileniul III sunt:


1. Consiliul Director;
2. Cenzorul sau comisia de cenzori.
1.Presedintele
Presedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu
majoritate simpla de voturi si este membru fondator al Fundatiei. El reprezinta
organizatia n relatiile cu alte organizatii, organele si organismele de stat, ale
administratiei cat si cu cele similare prin obiect de activitate, interne i
internationale, angajand-o fata de acestea prin semnatura si stampila
fundatiei.Incheie acte juridice de dispozitie, conservare, reprezentare i
administrare n numele si pe seama Fundatiei, putand semna valabil n numele
acesteia ori de cate ori este nevoie. La prima sedinta a Consiliului Director

Presedintele are obligatia sa raporteze activitatea sa. Pune in aplicare


Hotararile Consiliului Director.
2.Consiliul Director
Consiliul Director al Fundatiei TERRA Mileniul III este organul suprem de
conducere
ntrunindu-se n sedinte ordinare si extraordinare la solicitarea unuia dintre
membrii Consiliului Director ,el fiind format din 5 membri.Acesti membri se
intrunesc o data pe an in sedinte ordinare fiind convocat in scris, cu minimum
14 zile nainte de data fixata, mentionandu-se data si ordinea de zi; sedintele
extraordinare pot fi convocate de orice membru al Consiliului Director precum
si de directorul executiv, cu 2 zile inainte de data sedintei. Convocarea
membrilor se poate face prin orice mijloace tehnice disponibile Fundatiei.
Atributiile Consiliului Director al Fundatiei TERRA Mileniul III sunt urmatoarele:
a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei;
c) aproba bilantul contabil al Fundatiei;
d) alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori;
e) infiinteaz filiale ale Fundatiei n tara sau in strainatate;
f) aproba incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Fundatiei;
g) aproba organigrama si strategia de personal pentru Fundatie;
h) aproba modificarile si completarile la statutul Fundatiei cat si dizolvarea
acesteia;
i) aproba rapoartele directorului executiv.
3.Directorul executiv
Directorul executiv este angajat contractual al Fundatiei. Angajarea si
revocarea sa se realizeaza de catre Presedintele Consiliului Director, conform
legislatiei in vigoare.
Atributii:
a) reprezinta fundatia in relatiile cu tertii, incheind acte juridice de conservare
si administrare, precum si de reprezentare (angajare de avocat in numele
Fundatiei, delegare de atributii) in numele si pe seama Fundatiei. Actele juridice
de dispozitie se vor incheia de catre Directorul executiv in limita stabilita de
Consiliul Director;

b) asigura conducerea operativa a fundatiei intre sedintele Consiliului Director;


c) Directorul Executiv poate fi imputernicit de unul din membrii Consiliului
Director sa il
reprezinte la sedintele extraordinare ale Consiliului Director;
d) asigura realizarea proiectelor si programelor aprobate de Consiliul Director;
e) prezinta rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa si a personalului
fundatiei;
f) raspunde de elaborarea si propune aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli, bilantului contabil, regulamentului de ordine interioara;
g) planifica sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Director i
stabileste ordinea de zi;
h) intocmeste organigrama fundatiei si o supune aprobarii Consiliului Director;
i) angajeaza, evalueaza, promoveaza i concediaza personalul, incheie
contracte de colaborare si stabileste drepturile si indatoririle salariatilor si
colaboratorilor;
j) indeplineste alte atributii date n competenta sa prin hotararea Consiliului
Director.
4.Cenzorul sau comisia de cenzori
Sunt desemnati de catre Consiliul Director pe o perioada de trei ani si
revocati tot de catre acesta, are competenta de a verifica gestiunea financiara
a Fundatiei asupra careia se intocmeste un raport anual supus spre aprobare
Consiliului Director.
Atributiile cenzorului sau comisiei de cenzori:
1. verifica activitatea financiar-contabila a fundatiei, gestionarea patrimoniului
acesteia, a
filialelor si a sucursalelor;
2. verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli
si
programele aprobate;
3. realizeaza informarea legislativa curenta privind activitatea financiarcontabila;
4. intocmeste un raport de cenzor, anual, care sa cuprinda concluziile rezultate
din verificari si propunerile pentru optimizarea activitatii ulterioare a fundatiei;

5. prezinta rapoarte Consiliului director. Va fi prezentat un raport anual referitor


la bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale fundatiei si rapoarte periodice
la solicitarea Presedintelui sau a Consiliului director
6. indeplineste atributiile de cenzor conform prevederilor OG 26/2000 cu privire
la asociatii si fondati
7. Cenzorul sau comisia de cenzori nu poate lua decizii cu caracter executiv si
nu poate
ncheia acte de gestiune sub nici un motiv.

1.3 Identificarea si caracterizarea succinta a domeniilor in care


activeaza cu prioritate O.N.G.-ul de mediu
a) Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa, intrucat sistemul
natural cat si cel socio-economic sunt sensibile la schimbari ale climei, iar
amploarea si viteza prognozata pentru acestea vor avea un impact
semnificativ care va ameninta durabilitatea acestor sisteme. Activitatile
curente ale Fundatieie Terra Mileniul III in domeniul sichimbarilor
climatice se axeaza pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din
sectorul energetic si cel de transport
b) Transport
Activitatile Fundatie Terra Mileniul III din domeniul transporturilor se
axeaza pe participarea publica in procedura de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiecte de infrastructura de transport, pentru a
reduce impactul negativ social si de mediu al acestora. De asemenea
Terra Mileniul III sprijina dezvoltarea unui transport public sustenabil si
promoveaza mersul cu bicicleta sau pe jos
1.4 Identificarea activitatilor specifice fiecarui domeniu
a) Activitati in domeniul schimbarilor climatice ce se axeaza pe reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul energetic, prin trecerea de la
combustibili fosili si energie nucleara la utilizarea surselor regenerabile de
energie si implementarea proiectelor de eficienta energetica.
b) Activitati din domeniul transporturilor ce se axeaza pe participare publica in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte de
infrastructura de transport, pentru a reduce impactul negativ social si de mediu
al acestora. De asemenea, TERRA Mileniul III sprijina comunitatea afectata de
proiectul de pasaj suprateran Basarab din Bucuresti pentru a opri construirea
acestuia.

Capitolul 2.
2.1 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul de
mediu ales cu operatorii guvernamentali
Fundatia Mileniul III a avut relatii de finantare cu urmatorii operatori
guvernamentali:
-Administratia Fondului pentru Mediu , a finantat proiectul Tineri pentru
Mediu
- Uniunea Europeana prin Programul Phare,Componenta 2- Democratie,
protectia mediului,protectia consumatorului,dialog,aspecte de gen si
ocuparea fortei de munca,a finantat proiectul Transport public durabil in
Bucuresti
-Proiectul Tineri motivati pentru viitor,finantat de Comisia European
prin Directoratul General pentru Tineret

2.2 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul de


mediu ales cu alte O.N.G.-uri
Fundatia Mileniul III a avut relatii de parteneriat cu urmatoarele O.N.G.-uri:
-Cu Asociatia Pentru Dezvolatre Durabila Dunarea de jos-Calarasi; ONG
Mare Nostrum-Constanta si Sighisoara Durabila-Sighisoara, in vederea
realizari proiectului Tineri pentru mediu proiect ce a avut ca scop
sporirea gradul de constientizare a tinerilor elevi de liceu asupra

problemelor de mediu in trei zone urbane din Romania (Calarasi, Sighisoara


si Constanta) desfasurat intre iulie 2007 iulie 2008
- Cu Asociatia ALMA-RO,Bucuresti pentru proiectul Fii responsabil,
recicleaza!,ce s-a desfasurat in perioada octombrie 2007-mai 2008, avand
ca scop imbunatatirea nivelului de constientizare a copiilor si tinerilor
privind protectia mediului
- Cu A SEED Europe, Olanda coordonator internaional,Eco-Sense,
Macedonia si cu Za Zemiata, Bulgaria pentru proiectul Tineri motivati
pentru viitor,desfasurat in perioada decembrie 2006- octombrie 2008,ce
a avut ca scop participarea tinerilor la activiti de protecie a mediului n
nou zone urbane izolate i defavotizate din Romnia, Bulgaria i Macedonia
- Cu Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania , AIDRom,
Bucuresti;Asociatia ALMA-RO, Bucuresti; Amoeba Eco Center , Gheorgheni,
Harghita;Asociatia Pro Conventia Carpatica, Targu Mures, Mures; Asociatia
Floarea Reginei, Sinaia, Prahova;ONG Mare Nostrum, Constanta ;Asociatia
Prietenii Pamantului, Galati ;Asociatia pentru protectia mediului
Rhododendron, Targu Mures, Mures; Asociatia Sighisoara Durabila,
Sighisoara, Mures;Fundatia TERRA Mileniul III, Bucuresti etc in vederea
realizarii proiectului Clima este in mainile noastreproiectul a fost derulat
pe perioada septembrie 2006
august 2009. Proiectul a avut ca scop
constientizarea reprezentantilor educatiei si a oficialitatilor cu privire la
schimbarile climatice.
Fundatia Mileniul III a avut relatii de finantare cu urmatoarele O.N.G.-uri
- Fundatia pentru Parteneriat a finanza Proiectul Pasaj Suprateran
Basarab Nu peste Titulescu
- Kerkinactie (Olanda) prin AIDRom, Bucuresti a finantat Proiectul Clima
este in mainile noastre
2.3 Identificarea si argumentarea tipurilor de relatii intre O.N.G.-ul
ales cu operatorii individuali
Fundatia Mileniul III a stabilit relatii de parteneriat cu:
- Sindicatul Transporturilor din Bucuresti cu privire la realizarea proiectului
Transportul public durabil in Bucursti,desfasurat in perioada 2008-2009
- Centrul de Resurse Juridice pentru proiectul Pasaj Suprateran Basarab
Nu peste Titulescu,proiect ce s-a desfasurat in perioada mai-decembrie
2007,avand ca scop oprirea unui proiect cu impact semnificativ asupra
mediului si sanatatii populatiei, respectiv proiectul de pasaj suprateran
Basarab

Fundatia Mileniul III a avut relatie de finantare cu ECOROM ambalaje


S.A..,Bucuresti, in cadrul proiectului Fii responsabil,recicleaza!