Sunteți pe pagina 1din 126

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

IV. NORME METODOLOGICE


DE APLICARE A CONTURILOR
CONTABILE
}n prezentul capitol s]nt caracterizate clasele,
grupele de conturi =i conturile de gradul I, este
prezentat[ coresponden\a conturilor privind
opera\iile economice. Coresponden\a conturilor
(formulele contabile) privind alte opera\ii necuprinse ]n capitolul de fa\[ se ]ntocme=te de fiecare
]ntreprindere, pornind de la cerin\ele S.N.C. =i
noului Plan de conturi contabile.
CLASA 1 ACTIVE PE TERMEN LUNG
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
activelor pe termen lung. Clasa 1 Active pe termen
lung cuprinde urm[toarele grupe de conturi: 11
Active nemateriale (imobiliz[ri necorporale), 12
Active materiale (imobiliz[ri corporale) pe termen
lung, 13 Active financiare pe termen lung =i 14
Alte active pe termen lung.
GRUPA 11 ACTIVE NEMATERIALE
(IMOBILIZ{RI NECORPORALE)

Grupa 11Active nemateriale (imobiliz[ri


necorporale) cuprinde urm[toarele conturi
sintetice: 111 Active nemateriale, 112 Active
nemateriale ]n curs de execu\ie =i 113 Amortizarea
activelor nemateriale. Soldurile conturilor din
aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.1. Active
nemateriale al bilan\ului contabil.

Contul 111 Active nemateriale


Contul 111 Active nemateriale este destinat
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
activelor nemateriale, aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii =i arendate pe termen lung. Modul de
atribuire a elementelor respective la active nemateriale, componen\a =i regulile de evaluare a
acestora s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 13
Contabilitatea activelor nemateriale.
Contul 111 Active nemateriale este un cont de
activ. }n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de
intrare sau valoarea reevaluat[ a activelor nemateriale
procurate de la ter\i =i create de ]ntreprindere, ]n
credit - valoarea de bilan\ a activelor nemateriale
ie=ite =i casarea amortiz[rii calculate la ie=irea
acestora. Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[
valoarea activelor nemateriale la finele perioadei de
gestiune.
La contul 111 Active nemateriale pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 1111 Cheltuieli de
constituire, 1112 Fond comercial (goodwill),
1113 Brevete, 1114 Embleme comerciale, 1115
Licen\e, 1116 Programe informatice, 1117 Alte
active nemateriale, 1118 Active nemateriale
arendate pe termen lung. }n subcontul 1117 Alte
active nemateriale se contabilizeaz[ drepturile de
autor, elementele know-hauw-urilor, drepturile de
utilizare a terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor
naturale etc.
Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale se \ine
pe tipurile acestora.

Contul 111 Active nemateriale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

}nregistrarea activelor nemateriale:


a) create de ]ntreprindere

112 Active nemateriale ]n curs de expedi\ie

b) procurate de la persoane juridice =i fizice:

28

- la achitarea nemijlocit[ a facturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

- cu reflectarea datoriei aferente facturilor primite

426 Alte datorii pe termen lung calculate


521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


2

1
c) prin schimb

134 Crean\e pe termen lung


229 Alte crean\e pe termen scurt

d) ]n contul aporturilor fondatorilor ]n capitalul


statutar

313 Capital nev[rsat

e) cu titlu gratuit

622 Venituri din activitatea financiar[

f) primite ]n arend[ pe termen lung (finan\at[)

421 Datorii de arend[ pe termen lung

Capitalizarea cheltuielilor ulterioare privind


m[rirea duratei poten\iale de serviciu sau restabilirea valorilor pierdute ale activelor nemateriale

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


activelor nemateriale

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung

Contul 111 Active nemateriale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Casarea a valorii de bilan\ a activelor nemateriale
ie=ite (la expirarea duratei de exploatare util[,
v]nzare, transmitere ]n arenda finan\at[ sau cu titlu
gratuit)

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Casarea amortiz[rii calculate a activelor nemateriale


ie=ite

113 Amortizarea activelor nemateriale

Reflectarea reducerii valorii activelor nemateriale


]n cazul reevalu[rii acestora

Contul 112 Active nemateriale ]n curs de


execu\ie
Contul 112 Active nemateriale ]n curs
de execu\ie este destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la cheltuielile privind crearea
de c[tre ]ntreprindere a activelor nemateriale
(elaborarea programelor informatice, tehnologiilor noi, solu\iilor tehnice, proiectelor etc.).
Modul de determinare a cheltuielilor privind
crearea activelor nemateriale este reglementat de
prevederile S.N.C. 13 Contabilitatea activelor
nemateriale.
30

Debitul conturilor

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung
Contul 112 Active nemateriale ]n curs de
execu\ie este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ sumele cheltuielilor efective privind
crearea activelor nemateriale de c[tre ]ntreprindere,
iar ]n credit - valoarea activelor nemateriale create
la finisarea lucr[rilor. Soldul acestui cont este debitor
=i reprezint[ cheltuielile acumulate de la ]nceputul
execut[rii lucr[rilor de creare de c[tre ]ntreprindere
a activelor nemateriale la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale ]n curs
de execu\ie se \ine pe tipurile distincte ale acestora =i
pe articole de cheltuieli.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Creditul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Reflectarea cheltuielilor legate nemijlocit de crearea
unui activ nematerial distinct de c[tre ]ntreprindere,
precum =i a cheltuielilor privind ]mbun[t[\irea
activelor utilizate:
a) consum de materiale la valoarea de bilan\

211 Materiale

b) consum de obiecte de mic[ valoare cu valoarea


unitar[ mai mic[ dec]t limita stabilit[

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

c) calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare cu


valoarea unitar[ mai mare dec]t limita stabilit[

d) calcularea salariilor =i contribu\iilor pentru


asigur[rile sociale

e) imputarea valorii serviciilor proprii =i prestate

f) imputarea cotei cheltuielilor comune de produc\ie aferente cre[rii =i preg[tirii activelor


nemateriale spre utilizare
g) trecerea la cheltuieli a unei p[r\i a cheltuielilor
anticipate aferente cheltuielilor privind crearea
activelor nemateriale
}nregistrarea activelor nemateriale ]n curs de
execu\ie intrate cu titlu gratuit
Trecerea dob]nzilor aferente creditelor =i ]mprumuturilor (]n cazul capitaliz[rii acestora) la
cheltuieli privind crearea activelor nemateriale

214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile
521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
812 Activit[\i auxiliare

813 Consumuri indirecte de produc\ie

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente
622 Venituri din activitatea financiar[

411 Credite bancare pe termen lung


413 }mprumuturi pe termen lung

Contul 112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

32

Debitul conturilor

}nregistrarea activelor nemateriale create de


]ntreprindere la cost efectiv

111 Active nemateriale

Imputarea (capitalizarea) cheltuielilor ulterioare


privind ]mbun[t[\irea, perfec\ionarea activelor nemateriale la majorarea valorii acestora

111 Active nemateriale

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a


activelor nemateriale ]n curs de execu\ie ie=ite

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 113 Amortizarea activelor nemateriale
Contul 113 Amortizarea activelor nemateriale este destinat generaliz[rii informa\iei
privind amortizarea activelor nemateriale, aflate ]n
patrimoniul ]ntreprinderii, precum =i a celor
arendate pe termen lung. Modul de determinare a
sumei de amortizare este reglementat de prevederile S.N.C. 13 Contabilitatea activelor nemateriale.
Contul 113 Amortizarea activelor nemateriale
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ calcularea amortiz[rii activelor nemateriale
pe parcursul duratei de func\ionare util[ a acestora,
iar ]n debit - casarea amortiz[rii acumulate aferent[
activelor nemateriale ie=ite. Soldul acestui cont este

debitor =i reprezint[ suma amortiz[rii acumulate


privind activele nemateriale la finele perioadei de
gestiune.
La contul 113 Amortizarea activelor nemateriale pot fi deschise urm[toarele subconturi: 1131
Amortizarea cheltuielilor de constituire, 1132
Amortizarea fondului comercial (goodwill-ului),
1133 Amortizarea brevetelor, 1134 Amortizarea
emblemelor comerciale, 1135 Amortizarea
licen\elor, 1136 Amortizarea programelor informatice, 1137 Amortizarea altor active nemateriale, 1138 Amortizarea activelor nemateriale
arendate pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a amortiz[rii activelor nemateriale se \ine pe tipurile acestora.

Contul 113 Amortizarea activelor nemateriale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Debitul conturilor
Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale ]n
func\ie de destina\ia utiliz[rii acestora

Modificarea interioar[ a amortiz[rii (]n cadrul


contului) la trecerea activelor nemateriale arendate
pe termen lung ]n componen\a activelor proprii

121 Active materiale ]n curs de execu\ie


712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
813 Consumuri indirecte de produc\ie

113 Amortizarea activelor nemateriale

Contul 113 Amortizarea activelor nemateriale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Casarea amortiz[rii acumulate aferente activelor
nemateriale ie=ite

111 Active nemateriale

Modificarea interioar[ a amortiz[rii (]n cadrul


contului) la trecerea activelor nemateriale arendate
pe termen lung ]n componen\a activelor proprii

113 Amortizarea activelor nemateriale

GRUPA 12 ACTIVE MATERIALE


(IMOBILIZ{RI CORPORALE)
PE TERMEN LUNG

Grupa 12 Active materiale (imobiliz[ri corporale) pe termen lung cuprinde urm[toarele


conturi sintetice: 121 Active materiale ]n curs de
execu\ie, 122 Terenuri, 123 Mijloace fixe, 124
Uzura mijloacelor fixe, 125 Resurse naturale, 126
Epuizarea resurselor naturale. Soldul conturilor
din aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.2.
Active materiale pe termen lung al bilan\ului
contabil.
34

Creditul conturilor

Contul 121 Active materiale ]n curs de execu\ie


Contul 121 Active materiale ]n curs de execu\ie
este destinat generaliz[rii la beneficiarul construc\iei
a informa\iei referitoare la cheltuielile privind
mijloacele fixe ]n decursul unui proces ]ndelungat:
procurarea, montarea =i instalarea utilajului care
necesit[ montaj, a utilajului =i altor obiecte care nu
necesit[ montaj p]n[ ]n momentul punerii ]n
func\iune, construc\ia noilor obiecte, reconstruc\ia
=i l[rgirea ]ntreprinderii, modernizarea mijloacelor
fixe aflate ]n func\iune, precum =i construc\ia
dispozitivelor =i construc\iilor speciale provizorii
prev[zute ]n lista de titluri. Modul de determinare =i
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


componen\a activelor materiale ]n curs de execu\ie,
de calculare a valorii de intrare a mijloacelor fixe puse
]n func\iune s]nt reglementate de prevederile S.N.C.
16 Contabilitatea activelor materiale pe termen
lung.
Contul 121 Active materiale ]n curs de execu\ie
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
suma cheltuielilor lucr[rilor de construc\ie =i montaj
aferente cre[rii mijloacelor fixe, inclusiv valoarea
utilajului care necesit[ montaj, a utilajului =i a altor
obiecte care nu necesit[ montaj p]n[ la punerea
acestora ]n func\iune, iar ]n credit - valoarea de
intrare a mijloacelor fixe puse ]n func\iune,
investi\iile capitale ulterioare aferente major[rii
valorii obiectelor respective, precum =i cheltuielile
privind edificarea construc\iilor speciale, prev[zute

]n lista de titluri =i a dispozitivelor provizorii. Soldul


acestui cont este debitor =i reprezint[ cheltuielile
acumulate privind crearea activelor materiale ]n curs
de execu\ie cu total cumulativ la finele perioadei de
gestiune, valoarea utilajului care necesit[ montaj,
precum =i a utilajului =i altor obiecte care nu necesit[
montaj p]n[ la punerea acestora ]n func\iune.
La contul 121 Active materiale ]n curs de
execu\ie pot fi deschise urm[toarele subconturi:
1211 Construc\ii ]n curs de execu\ie, 1212 Utilaj
destinat instal[rii, 1213 Utilaj =i alte obiecte p]n[
la punerea ]n func\iune, 1214 Investi\ii capitale
ulterioare.
Eviden\a analitic[ a activelor materiale ]n curs de
execu\ie se \ine pe obiecte de mijloace fixe create, pe
tipuri de lucr[ri =i articole de cheltuieli.

Contul 121 Active materiale ]n curs de execu\ie se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Intrarea utilajului care necesit[ montaj, precum =i


a utilajului =i altor obiecte ce nu necesit[ montaj
p]n[ la punerea ]n func\iune:
a) de la persoane juridice =i fizice - la valoarea de
cump[rare

b) prin schimb - la valoarea venal[ sau valoarea de


bilan\

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
426 Alte datorii pe termen lung calculate

134 Crean\e pe termen lung


223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
229 Alte crean\e pe termen scurt

c) cu titlu gratuit - la valoarea venal[

622 Venituri din activitatea financiar[

d) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar (achitarea crean\elor) - la valoarea
convenit[ de fondatori

313 Capital nev[rsat

Reflectarea cheltuielilor privind procurarea


utilajului care necesit[ montaj =i a altor obiecte ]n
cazul incoinciden\ei momentului de punere ]n
func\iune cu momentul procur[rii (transportarea,
]nc[rcarea, desc[rcarea, taxe vamale):
- ]n cazul achit[rii nemijlocite a facturilor

36

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
- ]n cazul inregistr[rii anticipate a datoriei
creditorilor

2
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt

b) achitate prin intermediul titularilor de avans:


- ]n cazul primirii anticipate a avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea anticipat[ a avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

c) cheltuieli privind asigurarea ]nc[rc[turilor pe


drum
d) calcularea salariului pentru ]nc[rcarea, desc[rcarea utilajului de c[tre muncitorii ]ntreprinderii =i a contribu\iilor pentru asigur[rile sociale

Predarea utilajului la montaj

533 Datorii privind asigur[rile


242 Cont de decontare

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile
121 Active materiale ]n curs de execu\ie

Reflectarea cheltuielilor directe =i indirecte aferente


construc\iei obiectelor, mont[rii =i instal[rii
utilajului ]n cazul metodei ]n regie proprie, precum
=i a cheltuielilor aferente efectu[rii investi\iilor
capitale ulterioare ]n mijloacele fixe pe parcursul
func\ion[rii utile a acestora, plant[rii =i cultiv[rii
planta\iilor perene cu for\e proprii ]nainte de
trecerea lor pe rod:
a) consum de materiale =i obiecte de mic[ valoare
la valoarea de bilan\

211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

b) calcularea salariului muncitorilor =i contribu\iilor pentru asigur[rile sociale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

c) serviciilor proprii =i ale ter\ilor

d) trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte


Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a
activelor materiale ]n curs de execu\ie
Trecerea dob]nzilor aferente creditelor =i ]mprumuturilor (la capitalizarea acestora) la cheltuieli
privind crearea activelor materiale pe termen lung
38

812 Activit[\i auxiliare


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
813 Consumuri indirecte de produc\ie
341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung

411 Credite bancare pe termen lung


413 }mprumuturi pe termen lung
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 121 Active materiale ]n curs de execu\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Punerea ]n func\iune a obiectelor de mijloace fixe
Casarea valorii de bilan\ a activelor materiale ]n curs
de execu\ie ie=ite (transmiterea cu titlu gratuit,
v]nzarea, calamit[\i naturale)

Reflectarea sumei reducerii valorii activelor


materiale ]n curs de execu\ie ]n cazul reevalu[rii

Predarea la montaj a utilajului


Contul 122 Terenuri
Contul 122 Terenuri este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea terenurilor
aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii (cu construc\ii,
f[r[ construc\ii, cu z[c[minte etc.), precum =i a celor
arendate pe termen lung. Modul de evaluare =i
determinare a valorii terenurilor este reglementat de
prevederile S.N.C. 16 Contabilitatea activelor
materiale pe termen lung.
Contul 122 Terenuri este un cont de activ. }n
debitul acestui cont se reflect[ valoarea de intrare sau

Debitul conturilor
123 Mijloace fixe

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


723 Pierderi excep\ionale

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
reevaluat[ a terenurilor procurate (prin cump[rare
sau arend[ pe termen lung), iar ]n credit - valoarea
de bilan\ a terenurilor ie=ite. Soldul acestui cont este
debitor =i reprezint[ valoarea terenurilor la finele
perioadei de gestiune.
La contul 122 Terenuri pot fi deschise urm[toarele subconturi: 1221 Terenuri f[r[ construc\ii, 1222 Terenuri cu construc\ii, 1223
Terenuri cu z[c[minte, 1224 Terenuri arendate
pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a terenurilor se \ine pe tipuri
de terenuri, pe destina\ii =i locuri de situare.

Contul 122 Terenuri se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Procurarea terenurilor:
a) de la persoane juridice =i fizice - la valoarea de
cump[rare

40

426 Alte datorii pe termen lung calculate


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

b) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar - la valoarea convenit[ de c[tre fondatori

313 Capital nev[rsat

c) primirea terenurilor ]n arend[ pe termen lung la valoarea contractual[

421 Datorii de arend[ pe termen lung

d) primirea de la arenda=i la returnarea terenurilor


acordate anterior ]n arend[ pe termen lung

134 Crean\e pe termen lung

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Reflectarea cheltuielilor aferente procur[rii
terenurilor: a) comisioanelor brokerilor, pl[\ii
pentru evaluarea terenurilor, impozitelor pe
patrimoniu, cheltuielilor pentru cur[\irea =i
nivelarea terenurilor, demolarea construc\iilor
inutile, aflate pe terenurile procurate ]n cazul:
- achit[rii directe

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

- calcul[rii anticipate a datoriilor creditorilor

426 Alte datorii pe termen lung calculate


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt

b) materialelor consumate

211 Materiale

c) salariului calculat al muncitorilor =i contribu\iilor


pentru asigur[rile sociale

d) serviciilor proprii
Reflectarea ecartului de reevaluare la reevaluarea
terenurilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung

Contul 122 Terenuri se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Casarea valorii de bilan\ a terenurilor ie=ite

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Acordarea terenurilor ]n arend[ pe termen lung

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Reflectarea sumelor de reducere a valorii terenurilor


]n cazul reevalu[rii

Contul 123 Mijloace fixe


Contul 123 Mijloace fixe este destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
mijloacelor fixe aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii,
arendate pe termen lung sau procurate prin leasing.
Modul de raportare a activelor materiale la mijloace
fixe, componen\a =i evaluarea acestora s]nt reg42

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung
lementate de prevederile S.N.C. 16 Contabilitatea
activelor materiale pe termen lung =i S.N.C. 17
Contabilitatea chiriei.
Contul 123 Mijloace fixe este un cont de activ.
}n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de intrare
a obiectelor de mijloace fixe puse ]n func\iune,
procurate sau construite, valoarea corectat[ a
mijloacelor fixe ca rezultat al investi\iilor capitale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


ulterioare =i valoarea reevaluat[ dup[ reevaluare, iar
]n credit - valoarea mijloacelor fixe ie=ite, casarea
sumei uzurii obiectelor, calculat[ pe durata de
func\ionare efectiv[ =i valoarea bunurilor materiale
utilizabile ob\inute. Soldul acestui cont este debitor
=i reprezint[ valoarea mijloacelor fixe existente la
finele perioadei de gestiune.
La contul 123 Mijloace fixe pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 1231 Cl[diri, 1232

Construc\ii speciale, 1233 Ma=ini, utilaje =i


instala\ii de transmisie, 1234 Mijloace de transport, 1235 Animale de munc[ =i de productie,
1236 Planta\ii perene, 1237 Alte mijloace fixe,
1238 Mijloace fixe arendate pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a mijloacelor fixe se \ine pe
categorii de mijloace fixe, grupe (omogene) de
eviden\[ =i obiecte de inventar distincte, pe alte
direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 123 Mijloace fixe se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Intrarea mijloacelor fixe:


a) a obiectelor construite =i instalate - la cost efectiv

b) procurate de la furnizori - utilaje =i alte obiecte


care nu necesit[ montaj - la valoarea de intrare puse
]n func\iune:
- dup[ momentul procur[rii
- ]n momentul procur[rii

c) de la fondatori ]n contul aporturilor ]n capitalul


statutar

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

121 Active materiale ]n curs de execu\ie


426 Alte datorii pe termen lung calculate
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

313 Capital nev[rsat

d) primite ]n arend[ pe termen lung - la valoarea


contractual[
e) cu titlu gratuit - la valoarea de pia\[ (de bilan\)

421 Datorii de arend[ pe termen lung


622 Venituri din activitatea financiar[

f) prin schimb - la valoarea venal[

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate


229 Alte crean\e pe termen scurt

}nregistrarea mijloacelor fixe constatate la inventariere ca necontabilizate

621 Venituri din activitatea de investi\ii

Primirea obiectelor de mijloace fixe predate anterior


]n arend[ pe termen lung

134 Crean\e pe termen lung

Completarea turmei (cirezii) de baz[ cu animale


tinere crescute ]n gospod[ria proprie

212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at

Reflectarea cheltuielilor privind procurarea


utilajului =i altor obiecte care nu necesit[ montaj ]n
cazul c]nd momentul punerii ]n func\iune coincide
cu momentul procur[rii:
44

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
a) serviciilor de transport, ]nc[rcare =i desc[rcare
prestate de ter\i:
- ]n cazul achit[rii directe a facturilor

- ]n cazul calcul[rii anticipate a datoriilor

b) taxelor vamale, cheltuielilor privind asigurarea


]nc[rc[turilor pe drum

c) salariului calculat =i a contribu\iilor pentru


asigurarea social[ a muncitorilor privind ]nc[rcarea,
desc[rcarea utilajului

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
539 Alte datorii pe termen scurt

242 Cont de decontare


533 Datorii privind asigur[rile
539 Alte datorii pe termen scurt

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[ruile

d) achitate prin intermediul titularilor de avans:


- ]n cazul primirii anticipate a avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea anticipat[ a avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

e) serviciilor prestate de activit[\ile auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a


mijloacelor fixe cu ocazia reevalu[rii

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung

Contul 123 Mijloace fixe se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Casarea valorii de bilan\ a mijloacelor fixe ie=ite ]n


cazul:
a) v]nz[rii, schimbului, transmiterii ]n arend[ pe
termen lung, pred[rii cu titlu gratuit, constat[rii
lipsurilor mijloacelor fixe la inventariere

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

b) return[rii mijloacelor fixe arendate pe termen lung

421 Datorii de arend[ pe termen lung

c) calamit[\ilor naturale

723 Pierderi excep\ionale

Rebutarea animalelor turmei de baz[ =i punerea


acestora la ]ngr[=at

212 Animale la cre=tere =i la ]ngr[=at

46

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Casarea uzurii calculate a mijloacelor fixe ie=ite

124 Uzura mijloacelor fixe

}nregistrarea valorilor materiale utilizabile din


lichidarea obiectelor de mijloace fixe ]n limitele
valorii r[mase stabilite anterior

211 Materiale

Reflectarea sumelor reducerii de valore a mijloacelor fixe la reevaluarea acestora


Casarea diferen\ei ap[rute ]n cazul c]nd valoarea
materialelor efectiv ob\inute din lichidarea mijloacelor fixe este mai mic[ dec]t valoarea previzibil[
r[mas[
Contul 124 Uzura mijloacelor fixe
Contul 124 Uzura mijloacelor fixe este destinat
generaliz[rii informa\iei privind uzura mijloacelor
fixe, aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii, procurate
]n arend[ pe termen lung. Sumele uzurii se determin[
]n conformitate cu prevederile S.N.C. 16 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.
Contul 124 Uzura mijloacelor fixe este un cont
de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ sumele
uzurii mijloacelor fixe calculate, iar ]n debit - casarea
sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe ie=ite. Soldul
acestui cont este creditor =i reprezint[ suma uzurii

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen


lung

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


calculate a mijloacelor fixe existente la ]ntreprindere
la finele perioadei de gestiune.
La contul 124 Uzura mijloacelor fixe pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 1241 Uzura
cl[dirilor, 1242 Uzura construc\iilor speciale,
1243 Uzura ma=inilor, utilajelor =i instala\iilor de
transmisie, 1244 Uzura mijloacelor de transport,
1245 Uzura planta\iilor perene, 1246 Uzura altor
mijloace fixe, 1247 Uzura mijloacelor fixe arendate
pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a uzurii mijloacelor fixe se \ine
pe categorii de mijloace fixe, grupe de eviden\[ =i
obiecte de inventar.

Contul 124 Uzura mijloacelor fixe se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea uzurii mijloacelor fixe

Debitul conturilor
112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
251 Cheltuieli anticipate curente
712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
813 Consumuri indirecte de produc\ie

Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a uzurii


calculate la ]nregistrarea mijloacelor fixe arendate
pe termen lung ]n componen\a celor proprii

124 Uzura mijloacelor fixe

Calcularea uzurii mijloacelor fixe acordate ]n


arend[ curent[

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 124 Uzura mijloacelor fixe se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

48

Creditul conturilor

Casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe


scoase din func\iune

123 Mijloace fixe

Casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe


arendate pe termen lung la trecerea lor ]n proprietatea arenda=ului

124 Uzura mijloacelor fixe


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 125 Resurse naturale
Contul 125 Resurse naturale este destinat
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
resurselor naturale aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii =i arendate pe termen lung. Determinarea componen\ei =i evaluarea resurselor
naturale s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 16
Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.
Contul 125 Resurse naturale este un cont de
activ. }n debitul acestui cont se reflect[ valoarea de

intrare a resurselor naturale procurate sau arendate


pe termen lung, precum =i valoarea lor reevaluat[
pe parcursul duratei de extrac\ie, exploatare sau
arend[, iar ]n credit - casarea valorii de bilan\ a
resurselor naturale ie=ite sau returnate arendatorului,
precum =i a sumelor epuiz[rii calculate la terminarea
rezervelor. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ valoarea resurselor naturale la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a resurselor naturale se \ine pe
felurile acestora =i pe locuri de situare.

Contul 125 Resurse naturale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Procurarea resurselor naturale la valoarea de
cump[rare

Reflectarea cheltuielilor de procurare ]n cazul:


- achit[rii nemijlocite

- calcul[rii anticipate a datoriilor

}nregistrarea resurselor naturale primite ]n arend[


pe termen lung
Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a
resurselor naturale cu ocazia reevalu[rii
Primirea resurselor naturale transmise anterior ]n
arend[ pe termen lung

Creditul conturilor
426 Alte datorii pe termen lung calculate
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
426 Alte datorii pe termen lung calculate
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii
539 Alte datorii pe termen scurt
421 Datorii de arend[ pe termen lung
341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung
134 Crean\e pe termen lung

Contul 125 Resurse materiale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

50

Debitul conturilor

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a resurselor


materiale la ie=ire

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Casarea epuiz[rii calculate a resurselor naturale ie=ite

126 Epuizarea resurselor naturale

Returnarea arendatorului resurselor naturale arendate pe termen lung

421 Datorii de arend[ pe termen lung

Reflectarea sumei reducerii valorii resurselor


naturale la reevaluarea acestora

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 126 Epuizarea resurselor naturale
Contul 126 Epuizarea resurselor naturale este
destinat generaliz[rii informa\iei privind epuizarea
resurselor naturale aflate ]n patrimoniul ]ntreprinderii sau primite ]n arend[ pe termen lung.
Modul de determinare a sumelor epuiz[rii resurselor
naturale este reglementat de prevederile S.N.C. 16
Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.
Contul 126 Epuizarea resurselor naturale este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[

sumele epuiz[rii calculate a resurselor naturale ]n


perioada de extragere, exploatare (valorificare), iar
]n debit - casarea sumelor epuiz[rii calculate a
resurselor naturale ie=ite la epuizarea rezervelor,
v]nzarea sau transmiterea ]n arend[ a resurselor
naturale. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ suma epuiz[rii calculate a resurselor
naturale ]n procesul de extragere a acestora la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a epuiz[rii resurselor naturale
se \ine pe tipurile acestora.

Contul 126 Epuizarea resurselor naturale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Calcularea epuiz[rii resurselor naturale la extragerea:


a) unui tip de resurse

811 Produc\ia de baz[

b) c]torva tipuri de resurse

813 Consumuri indirecte de produc\ie

Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a epuiz[rii


resurselor naturale calculate la ]nregistrarea
resurselor naturale arendate pe termen lung ]n
componen\a celor proprii

126 Epuizarea resurselor naturale

Contul 126 Epuizarea resurselor naturale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Casarea sumelor epuiz[rii calculate a resurselor
naturale ie=ite

125 Resurse naturale

Modificarea intern[ (]n cadrul contului) a epuiz[rii


resurselor naturale calculate la ]nregistrarea
resurselor naturale arendate pe termen lung ]n
componen\a celor proprii

126 Epuizarea resurselor naturale

GRUPA 13 ACTIVE FINANCIARE


PE TERMEN LUNG

Grupa 13 Active financiare pe termen lung


cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate, 132
Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate, 133
Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung,
134 Crean\e pe termen lung, 135 Active am]nate
privind impozitul pe venit, 136 Avansuri pe
termen lung acordate. Soldurile conturilor din
aceast[ grup[ se reflect[ ]n subcapitolul 1.3. Active
financiare pe termen lung al bilan\ului contabil.
52

Creditul conturilor

Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i


nelegate
Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
nelegate este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen
lung investite ]n capitalul altor ]ntreprinderi,
organiza\ii. Modul de trecere a investi\iilor ]n grupa
investi\iilor pe termen lung ]n p[r\i nelegate =i
componen\a acestora s]nt reglementate de prevederile
S.N.C. 25 Contabilitatea investi\iilor.
Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
nelegate este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ sumele mijloacelor investite ]n capitalul
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
nelegate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor
conturi:1311 Cote de participa\ie =i ac\iuni, 1312
Obliga\iuni, 1313 }mprumuturi acordate, 1314
Alte investi\ii pe termen lung.
Eviden\a anlitic[ a investi\iilor pe termen lung se
\ine pe tipuri =i clase de investi\ii, pe emiten\i sau pe
]ntreprinderi ]n capitalul c[rora au fost investite
mijloace, pe termene de stingere.
Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

p[r\ilor nelegate, precum =i valoarea investi\iilor


procurate de la p[r\ile nelegate, iar ]n credit - valoarea
investi\iilor pe termen lung ie=ite la r[scump[rare
(stingere) =i v]nzare. Soldul acestui cont este debitor
=i reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen lung ]n
p[r\i nelegate la finele perioadei de gestiune.
La contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
nelegate pot fi deschise urm[toarele subconturi:

Con\inutul opera\iilor economice


Alocarea mijloacelor ]n investi\ii pe termen lung
(procurarea ac\iunilor, obliga\iilor, altor titluri de
valoare la valoarea de pia\[) ]n capitalul p[r\ilor
nelegate, precum =i acordarea ]mprumuturilor:
- ]n cazul achit[rii nemijlocite

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

- ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriilor creditorilor

426 Alte datorii pe termen lung calculate


539 Alte datorii pe termen scurt

Procurarea investi\iilor ]n schimbul altor investi\ii


sau active ale ]ntreprinderii

229 Alte crean\e pe termen scurt

}nregistrarea titlurilor de valoare primite cu titlu


gratuit

622 Venituri din activitatea financiar[

Calcularea impozitului pe opera\iile cu titlurile de


valoare bugetului

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a


titlurilor de valoare procurate (pe parcursul
perioadei de de\inere)

621 Venituri din activitatea de investi\ii

Reinvestirea dividendelor pe ac\iuni

621Venituri din activitatea de investi\ii

Contul 131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Casarea valorii de bilan\ la v]nzarea investi\iilor pe
termen lung ie=ite
Rambursarea ]mprumuturilor pe termen lung
acordate anterior

Schimbul unui titlu de valoare pe termen lung pe


alt tip sau pe alte active
54

Debitul conturilor
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

241 Casa
242 Cont de deocntare
243 Cont valutar

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt

231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate

Amortizarea sumei diferen\ei ce dep[=e=te valoarea


nominal[ a titlurilor de valoare procurate

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

valoare, precum =i calcularea suplimentar[ a


diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a acestora,
plasarea mijloacelor ]n capitalul p[r\ilor legate, iar
]n credit - valoarea investi\iilor ie=ite =i sc[derea
Contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
diferen\ei dintre valoarea de cump[rare =i nominal[
legate este destinat generaliz[rii informa\iei privind
a acestora. Soldul acestui cont este debitor =i
existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen lung ]n
reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen lung ]n
p[r\i legate. Componen\a =i evaluarea investi\iilor
p[r\i legate la finele perioadei de gestiune.
pe termen lung ]n p[r\i nelegate s]nt reglementate
La contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
de prevederile S.N.C. 24 Publicitatea informa\iei
legate pot fi deschise urm[toarele subconturi: 1321
privind p[r\ile legate, 27 Rapoartele financiare
Investi\ii pe termen lung ]n ]ntreprinderi-fiice,
consolidate =i contabilitatea investi\iilor la ]n1322 Investi\ii pe termen lung ]n ]ntreprinderi
treprinderile fiice, 28 Contabilitatea investi\iilor ]n
asociate, 1323 Investi\ii pe termen lung ]n alte p[r\i
]ntreprinderile asociate.
legate.
Contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen lung
legate este un cont de activ. }n debitul acestui cont
]n p[r\i legate se \ine pe tipuri =i clase de investi\ii,
se ]nregistreaz[ valoarea investi\iilor pe termen lung,
pe emiten\i sau pe ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora
inclusiv cheltuielile privind procurarea titlurilor de
au fost investite mijloace, pe termene de stingere.
Contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i
legate

Con\inutul opera\iilor economice


Alocarea mijloacelor ]n investi\ii pe termen lung
(procurarea ac\iunilor, obliga\iilor, altor titluri de
valoare la pre\ de pia\[) ]n capitalul p[r\ilor legate,
precum =I acordarea ]mprumuturilor:
a) ]n cazul achit[rii nemijlocite

b) ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriilor


Procurarea investi\iilor pe termen lung ]n schimbul
altor investi\ii sau active ale ]ntreprinderii
}nregistrarea titlurilor de valoare primite cu titlu
gratuit

56

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
426 Alte datorii pe termen lung calculate
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
622 Venituri din activitatea financiar[

Calcularea impozitului pe opera\ii cu titluri de


valoare bugetului

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a


titlurilor de valoare procurate pe parcursul
perioadei de de\inere

621 Venituri din activitatea de investi\ii

Reinvestirea dividendelor aferente ac\iunilor


p[r\ilor legate

621 Venituri din activitatea de investi\ii


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Casarea valorii de bilan\ la v]nzarea investi\iilor pe
termen lung ie=ite
Rambursarea ]mprumuturilor pe termen lung
acordate anterior

Debitul conturilor
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Schimbul unui tip de investi\ii pe termen lung pe


altul sau pe alte active

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt

232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate

Reflectarea sc[derii diferen\ei ce dep[=e=te valoarea


nominal[ ]n perioada de de\inere a titlurilor de
valoare (de crean\e)

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

Contul 133 Modificarea valorii investi\iilor


pe termen lung
Contul 133 Modificarea valorii investi\iilor pe
termen lung este destinat generaliz[rii informa\iei
privind modific[rile (major[rile, diminu[rile) valorii
investi\iilor pe termen lung rezultate din reevalu[rea
acestora sau la transferarea lor ]n grupa investi\iilor
curente. Modul de corectare a valorii investi\iilor pe
termen lung ca urmare a reevalu[rii este reglementat
]n conformitate cu prevederile S.N.C. 25 Contabilitatea investi\iilor.
Contul 133 Modificarea valorii investi\iilor pe
termen lung este un cont contrar, rectificativ (de
regularizare). }n debitul acestui cont se reflect[
sumele ecartului de reevaluare (major[rii) a valorii
investi\iilor pe termen lung =i casarea sumelor
reducerii a acestora la ie=irea lor, iar ]n credit - sumele

reducerii valorii investi\iilor pe termen lung =i casarea


ecartului de reevaluare la ie=ire. Soldul acestui cont
este debitor - ]n cazul c]nd sumele ecartului de
reevaluare a valorii investi\iilor pe termen lung
dep[=esc reducerea valorii acestora =i creditor - ]n
cazul c]nd sumele reducerii valorii investi\iilor pe
termen lung dep[=esc ecartul de reevaluare la finele
perioadei de gestiune. }n bilan\ soldul debitor se
reflect[ prin cifre obi=nuite, cel creditor - prin cifre
negative.
La contul 133 Modificarea valorii investi\iilor pe
termen lung pot fi deschise urm[toarele subconturi:
1331 Majorarea valorii investi\iilor pe termen lung,
1332 Diminuarea valorii investi\iilor pe termen
lung.
Eviden\a analitic[ a corect[rilor valorii investi\iilor pe termen lung se \ine pe tipuri de
investi\ii, pe clase =i pe emiten\i.

Contul 133 Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a
investi\iilor pe termen lung ]n cazul reevalu[rii

Casarea sumelor reducerii valorii investi\iilor la


ie=irea acestora
58

Creditul conturilor
341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung

621 Venituri din activitatea de investi\ii


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 133 Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor de reducere a valorii investi\iilor
pe termen lung ]n cazul reevalu[rii

Casarea ecartului de reevaluare a investi\iilor la


ie=irea acestora
Contul 134 Crean\e pe termen lung
Contul 134 Crean\e pe termen lung este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a,
apari\ia =i stingerea crean\elor pe termen lung cu o
durat[ mai mare de un an (pentru arend[, dob]nzi
=i redeven\e calculate, cambii primite =i alte
decont[ri). Modul de ]nregistrare a crean\elor ]n
componen\a celor pe termen lung se reglementeaz[
de prevederile S.N.C. 18 Venitul =i S.N.C. 17
Contabilitatea chiriei.
Contul 134 Crean\e pe termen lung este un
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[

Debitul contului
341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


formarea crean\ei pe termen lung, iar ]n credit stingerea acesteia. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ suma crean\elor pe termen lung la finele
perioadei de gestiune.
La contul 134 Crean\e pe termen lung pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 1341 Crean\e pe
termen lung privind arenda, 1342 Crean\e pe
termen lung privind dob]nzile =i redeven\ele
calculate, 1343 Cambii pe termen lung primite,
1344 Alte crean\e.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen lung se
\ine pe debitori.

Contul 134 Crean\e pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea datoriilor arenda=ului pentru activele pe


termen lung acordate ]n arend[ pe termen lung la
valoarea contractual[

422 Venituri anticipate pe termen lung

Reflectarea veniturilor din dob]nzi =i reveden\e,


precum =i cambii primite pe un termen mai mare
de un an

422 Venituri anticipate pe termen lung

Calcularea crean\ei debitorilor pentru activele pe


termen lung v]ndute cu un termen de achitare a
datoriilor mai mare de un an

422 Venituri anticipate pe termen lung

Contul 134 Crean\e pe termen lung se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti prin stingerea
crean\elor pe termen lung

Trecerea crean\elor pe termen lung ]n crean\e pe


termen scurt ]n cazul c]nd termenul de stingere
devine mai mic de un an
60

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Utilizarea nemijlocit[ a mijloacelor intrate la
stingerea crean\elor pe termen lung, rezultate din
scontarea cambiilor pentru rambursarea creditelor
=i ]mprumuturilor ]ntreprinderii

Trecerea ]n cont a avansurilor primite anterior ]n


contul stingerii crean\elor pe termen lung

Trecerea crean\elor dubioase pe termen lung la


cheltuieli
Primirea activelor pe termen lung predate anterior
]n arend[ pe termen lung

Contul 135 Active am]nate privind impozitul


pe venit
Contul 135 Active am]nate privind impozitul pe
venit este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a, ]nregistrarea =i anularea activelor am]nate
privind impozitul pe venit ap[rute din diferen\e
temporare. Modul de determinare a activelor
am]nate privind impozitul pe venit se reglementeaz[
de prevederile S.N.C. 12 Contabilitatea impozitului
pe venit =i de Codul fiscal al Republicii Moldova.

411 Credite bancare pe termen lung


413 }mprumuturi pe termen lung
511 Credite bancare pe termen scurt
513 }mprumuturi pe termen scurt
424 Avansuri pe termen lung primite
523 Avansuri pe termen scurt primite

714 Alte cheltuieli opera\ionale

111 Active nemateriale


122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
Contul 135 Active am]nate privind impozitul pe
venit este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ existen\a =i ]nregistrarea activelor am]nate
privind impozitul pe venit, ]n credit - anularea
activelor am]nate privind impozitul pe venit. Soldul
acestui cont este debitor =i reprezint[ suma activelor
am]nate privind impozitul pe venit la finele perioadei
de gestiune.
Eviden\a analitic[ a activelor am]nate privind
impozitul pe venit se \ine pe felurile acestora,
termenele de ]nregistrare =i anulare.

Contul 135 Active am]nate privind impozitul pe venit


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Reflectarea (casarea) activelor am]nate privind
impozitul pe venit

Creditul contului
731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit

Contul 135 Active am]nate privind impozitul pe venit se debiteaz[


prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Anularea (casarea) activelor am]nate privind
impozitul pe venit
62

Creditul contului
534 Datorii privind decont[rile cu bugetul
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 136 Avansuri pe termen lung acordate
Contul 136 Avansuri pe termen lung acordate
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
decont[rile aferente avansurilor pe termen lung
acordate =i pl[\ii anticipate a activelor materiale =i
nemateriale pe termen lung, care urmeaz[ s[ fie
procurate, s[ fie executate unele lucr[ri, prestate
servicii, precum =i privind plata par\ial[ a comenzilor, lucr[rilor, serviciilor executate de c[tre
antreprenori =i ter\i cu un termen mai mare de un an.
Contul 136 Avansuri pe termen lung acordate
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[

sumele avansurilor pe termen lung, pl[\ilor anticipate =i par\iale virate furnizorilor, antreprenorilor, altor organiza\ii =i persoane fizice, iar ]n
credit - trecerea ]n cont a sumelor virate anterior
pentru stingerea datoriilor. Soldul acestui cont este
debitor =i reprezint[ sumele virate ale avansurilor
pe termen lung, pl[\ilor anticipate sau par\iale, dar
netrecute ]n contul furnizorilor, antreprenorilor =i
altor organiza\ii la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ avansurilor pe termen lung
acordate =i a pl[\ilor anticipate se \ine pe debitori,
termene de virare =i de trecere ]n cont.

Contul 136 Avansuri pe termen lung acordate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Virarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe
termen lung sau pl[\i anticipate furnizorilor pentru activele pe termen lung ce urmeaz[ a fi
primite, antreprenorilor =i altor organiza\ii - pentru
lucr[rile, comenzile ce urmeaz[ a fi executate

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 136 Avansuri pe termen lung acordate se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Restituirea avansurilor pe termen lung acordate
anterior

Trecerea ]n cont a avansurilor pe termen lung,


pl[\ilor anticipate anterior acordate furnizorilor,
antreprenorilor, (p[r\ilor legate =i nelegate)

Trecerea la pierderi (cheltuieli) a avansurilor pe


termen lung anterior acordate =i nereclamate, a
pl[\ilor anticipate ]n func\ie de destina\ia avansurilor, pl[\ilor

GRUPA 14 ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG

Grupa 14 Alte active pe termen lung cuprinde


urm[toarele conturi sintetice: 141 Cheltuieli
anticipate pe termen lung =i 142 Alte active pe
termen lung. Soldul conturilor din aceast[ grup[
64

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

426 Alte datorii pe termen lung calculate


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

714 Alte cheltuieli opera\ionale


721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
se reflect[ ]n subcapitolul 1.4. Active pe termen
lung al bilan\ului contabil.
Contul 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
Contul 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


cheltuielile anticipate, suportate ]n perioada de
gestiune, dar care urmeaz[ a fi trecute la consumurile
=i cheltuielile perioadelor viitoare ]n curs de peste
un an. Modul de determinare =i componen\a
cheltuielilor anticipate pe termen lung s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 9 Contabilitatea
cheltuielilor pentru cercet[ri =tiin\ifice =i lucr[ri de
proiectare =i experimentare.
Contul 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[

acumularea (]nregistrarea) cheltuielilor anticipate, iar ]n credit - casarea (repartizarea) =i


includerea lor ]n componen\a consumurilor =i
cheltuielilor perioadei de gestiune. Soldul acestui
cont este debitor =i reprezint[ suma cheltuielilor
anticipate pe termen lung la finele perioadei de
gestiune.
Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de cheltuieli
anticipate pe termen lung =i pe nomenclatorul
de articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea cheltuielilor efective la executarea


lucr[rilor de recultivare a p[m]ntului, preg[tirea
=i ]nsu=irea noilor tipuri de articole, proceselor
tehnologice =i altor lucr[ri:
a) consumului materialelor, obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[
b) calculate salariilor, contribu\iilor pentru
asigur[rile sociale =i a rezervelor create pentru
plata concediilor muncitorilor

c) calcul[rii uzurii utilajului =i altor obiecte de


mijloace fixe, obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[, precum =i a amortiz[rii activelor nemateriale

d) serviciilor, organiza\iilor ter\e ]n cazul:


- achit[rii nemijlocite a acestora

- achit[rtii ulterioare a facturilor

e) serviciilor activit[\ilor auxiliare =i a cotei


consumurilor indirecte

66

211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile sociale
538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

124 Uzura mijloacelor fixe


113 Amortizarea activelor nemateriale
214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

812 Activit[\i auxiliare


813 Consumuri indirecte de produc\ie
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 141 Cheltuieli anticipate pe termen lung se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Raportarea cotei respective a cheltuielilor anticipate
pe termen lung la
a) crearea activelor nemateriale =i materiale

Debitul conturilor

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie


121 Active materiale ]n curs de execu\ie

b) consumurile sec\iilor auxiliare de produc\ie

812 Activit[\i auxiliare

c) consumurile indirecte de produc\ie ale perioadei


de gestiune

813 Consumuri indirecte de produc\ie

}nregistrarea valorilor materiale utilizabile rezultate


din efectuarea lucr[rilor de preg[tire =i ]nsu=ire a
noilor feluri de articole =i procese tehnologice

211 Materiale

Contul 142 Alte active pe termen lung


Contul 142 Alte active pe termen lung este
destinat generaliz[rii informa\iei privild existen\a =i

mi=carea altor active pe termen lung, neprev[zute


]n conturile din clasa 1 Active pe termen lung
examinate mai sus.

CLASA 2 ACTIVE CURENTE

reflectate ]n subcapitolul 2.1 Stocuri de m[rfuri =i


materiale al bilan\ului contabil.

Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate reflect[rii existen\ei =i mi=c[rii stocurilor de m[rfuri =i
materiale, investi\iilor pe termen scurt, mijloacelor
b[ne=ti, altor active curente, precum =i a crean\elor
pe termen scurt.
Din clasa 2 Active curente fac parte urm[toarele
grupe de conturi: 21 Stocuri de m[rfuri =i materiale, 22 Crean\e pe termen scurt, 23 Investi\ii
pe termen scurt, 24 Mijloace b[ne=ti, 25 Alte
active curente.
Grupa 21 Stocuri de m[rfuri =i materiale

Din grupa de conturi 21 Stocuri de m[rfuri =i


materiale fac parte urm[toarele conturi sintetice:
211 Materiale, 212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at,
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[, 214
Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[,
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie, 216 Produse,
217 M[rfuri.
Modul de trecere a valorilor materiale ]n categoria
stocurilor de m[rfuri =i materiale, componen\a
acestora =i regulile de evaluare s]nt reglementate de
S.N.C. 2 Stocurile de m[rfuri =i materiale.
Soldurile conturilor din aceast[ grup[ s]nt
68

Contul 211 Materiale


Contul 211 Materiale este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea materialelor. Este un cont de activ. }n debitul acestui
cont se ]nregistreaz[ valoarea de intrare a materialelor procurate =i fabricate la ]ntrerpindere, iar
]n credit - valoarea materialelor ie=ite din gestiune
prin utilizarea lor ]n procesul de produc\ie =i v]nzarea
valorilor materiale de prisos =i inutile. Soldul acestui
cont este debitor =i reprezint[ valoarea materialelor
existente la ]ntreprindere la finele perioadei de
gestiune.
La contul 211 Materiale pot fi deschise
urm[toarele subconturi:
2111 Materii prime =i materiale de baz[, 2112
Semifabricate cump[rate =i articole de completare,
2113 Combustibil, 2114 Ambalaje =i materiale
pentru ambalat, 2115 Piese de schimb, 2116 Alte
materiale, 2117 Materiale transmise pentru
prelucrare, 2118 Materiale de construc\ie, 2119
Materiale cu destina\ie agricol[.
Eviden\a analitic[ a materialelor se \ine pe locuri
de depozitare a acestora, tipuri (sortimente) =i al\i
parametri necesari.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 211 Materiale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii de cump[rare a materialelor
intrate
a) ]n cazul achit[rii directe

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

) ]n cazul primirii facturilor spre plat[ de la:


- furnizori externi
- ]ntreprinderi-fiice, asociate =i alte p[r\i legate

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

) prin intermediul titularilor de avans:


- la primirea avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

d) cu titlu gratuit

622 Venituri din activitatea financiar[

Reflectarea cheltuielilor de transport-aprovizionare


aferente procur[rii materialelor:
a) transportarea materialelor p]n[ la depozitul
]ntreprinderii

b) taxe vamale

242 Cont de decontare


539 Alte datorii pe termen scurt

c) asigurarea ]nc[rc[turilor pe drum

242 Cont de decontare


533 Datorii privind asigur[rile

d) ]nc[rcarea =i desc[rcarea

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare

e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans:


- la primirea avansului

70

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
812 Activit[\i auxiliare

227 Crean\e pe termen scurt ]n leg[tur[ cu


personalul

- f[r[ primirea avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

}nregistrarea materialelor fabricate de ]ntreprindere


]n sec\iile:
produc\iei de baz[

811 Produc\ia de baz[

activit[\ii auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
}nregistrarea materialelor achizi\ionate prin
schimbul cu alte active

2
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

}nregistrarea de=eurilor metalice =i utilizabile din:


sec\iile produc\iei de baz[

811 Produc\ia de baz[

sec\iile activit[\ii auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

produc\ia rebutat[

612 Alte venituri opera\ionale

lichidarea mijloacelor fixe: ]n limitele valorii r[mase


a acestora stabilite anterior
- ]n cazul c]nd valoarea de=eurilor ob\inute
dep[=e=te valoarea r[mas[

123 Mijloace fixe

e) din lichidarea obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

621 Venituri din activitatea de investi\ii

Reflectarea sumei, care dep[=e=te valoarea realizabil[ net[ conform evalu[rii anterioare a
materialelor (]n limitele costului lor)

612 Alte venituri opera\ionale

}nregistrarea plusurilor de materiale constatate cu


ocazia inventarierii

612 Alte venituri opera\ionale

Contul 211 Materiale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor utilizate


pentru
a) fabricarea produselor de baz[

811 Produc\ia de baz[

b)fabricarea produselor =i prestarea serviciilor de


c[tre sec\iile auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

c) nevoile gospod[re=ti ale sec\iilor

813 Consumuri indirecte de produc\ie

d) remedierea rebuturilor

612 Alte venituri opera\ionale

e) opera\iile aferente expedierii produselor =i


m[rfurilor

712 Cheltuieli comerciale

f) nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii =i lucr[rile


de cercet[ri =tiin\ifice

713 Cheltuieli generale =i administrative

g) crearea activelor nemateriale

112 Active nemarteriale ]n curs de execu\ie

h) lucr[rile de construc\ie =i amenajarea terenurilor

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

i) efectuarea lucr[rilor de proiectare =i experimentare


Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor v]ndute
72

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente
714 Alte cheltuieli opera\ionale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de materiale la


valoarea de bilan\ constatate cu ocazia inventarierii

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor distruse


]n urma evenimentelor excep\ionale

723 Pierderi excep\ionale

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i


valoarea realizabil[ net[

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at


Contul 212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at. Este un
cont de activ. }n debitul acestui cost se ]nregistreaz[
valoarea de intrare a animalelor cump[rate pentru
cre=tere =i ]ngr[=at, precum =i a pr[silei ob\inute din
turma de baz[ =i animalele trecute din turma de baz[

a ]ntreprinderii pentru predarea lor la ]ngr[=at, ]n


credit - valoarea animalelor trecute ]n turma de baz[
=i ie=ite de la ]ntreprindere.
Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ valoarea
animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at existente la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a animalelor la cre=tere =i
]ngr[=at se efectueaz[ pe locuri de depozitare, pe
categorii de v]rst[ =i sexe.

Contul 212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii de intrare a animalelor tinere la


cre=tere =i ]ngr[=at achizi\ionate
a) ]n cazul achit[rii directe

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

b) ]n cazul primirii factuirlor de plat[ de la:


- furnizori externi
- ]ntreprinderile-fiice, asociate =i alte p[r\i legate
Reflectarea cheltuielilor de transport-aprovizionare
aferente achizi\ion[rii animalelor tinere =i pentru
]ngr[=at

}nregistrarea pr[silei de animale primite la animalele


de produc\ie =i de munc[ la costul efectiv

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare

Trecerea animalelor din turma de baz[ la predarea


lor la ]ngr[=at la valoarea de bilan\

123 Mijloace fixe

Reflectarea sumei, care dep[=e=te valoarea realizabil[


net[ conform evalu[rii anterioare a animalelor (]n
limitele costului lor efectiv)

612 Alte venituri opera\ionale

Reflectarea plusurilor de animale la cre=tere =i ]ngr[=at,


constatate cu ocazia inventarierii la valoarea de intrare

612 Alte venituri opera\ionale

74

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Trecerea animalelor aflate la cre=tere =i ]ngr[=at ]n
turma de baz[ la valoartea de bilan\
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor
la cre=tere =i ]ngr[=at pierite

2
123 Mijloace fixe
714 Alte cheltuieli opera\ionale
723 Pierderi excep\ionale

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de animale la


cre=tere =i ]ngr[=at constatate la inventariere la
valoarea e bilan\

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor


la cre=tere =i ]ngr[=at v]ndute

711 Costul v]nz[rii

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a animalelor


sacrificate

811 Produc\ia de baz[

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv al


animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at =i valoarea
realizabil[ net[

714 Alte cheltuieli opera\i-onale

Contul 213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[


durat[
Contul 213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[
durat[ este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a =i mi=carea obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[, aflate ]n stoc =i ]n folosin\[, precum =i
a construc\iilor provizorii (neprev[zute ]n lista de
titluri) edificate de ]ntreprindere. Este un cont de
activ. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ valoarea
de intrare a obiectelor intrate =i a construc\iilor
speciale construite, iar ]n credit trecerea la cheltuieli
a valorii uzurabile =i valoarea bunurilor materiale
utilizabile ob\inute din lichidarea obiectelor.

Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a


la ]ntreprindere la finele perioadei de gestiune a
obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i a
construc\iilor provizorii.
La contul 213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[
durat[ pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2131
Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ ]n stoc,
2132 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ ]n
exploatare, 2133 Construc\ii provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri).
Eviden\a analitic[ a obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ =i a construc\iilor provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri) se \ine pe grupe omogene,
pe tipuri =i gestionari.
Contul 213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Reflectarea valorii de procurare a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ =i a construc\iilor provizorii
intrate
a) ]n cazul achit[rii directe

) ]n cazul primirii facturilor de plat[ de la:


- furnizori externi
- ]ntreprinderile- fiice, asociate =i alte p[r\i legate

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

c) prin intermediul titularilor de avans:


76

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

- la primirea avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

Reflectarea cheltuielilor de transport - aprovizionare aferente procur[rii obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ =i a construc\iilor
provizorii:
a) transportarea

b) taxe vamale

242 Cont de decontare


539 Alte datorii pe termen scurt

c) asigurarea ]nc[rc[turilor pe drum

242 Cont de decontare


533 Datorii privind asigur[rile

d) ]nc[rcarea =i desc[rcarea

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii

e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans:

533 Datorii privind asigur[rile

- la primirea avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea avansului


}nregistrarea obiectelor de mic[ valoare:
a) achizi\ionate prin schimb cu alte active

b) fabricate ]n sec\iile auxiliare de produc\ie =i a


construc\iilor speciale provizorii construite de
]ntreprindere

78

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
812 Activit[\i auxiliare

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen ascurt ale p[r\ilor legate

812 Activit[\i auxiliare

c) primite cu titlu gratuit

622 Venituri din activitatea financiar[

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[ net[ conform evalu[rii anterioare a
obiectelor de mic[ valoare (]n limitele costului lor
efectiv)

612 Alte venituri opera\ionale

}nregistrarea plusurilor de obiecte de mic[ valoare


=i scurt[ cu ocazia inventarierii la valoarea lor de
intrare

612 Alte venituri opera\ionale


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Debitul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Darea ]n folosin\[ a obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ (cu valoarea unitar[ mai mic[ de 1/
20 din limita stabilit[)
a) ]n sec\iile produc\iilor de baz[ =i auxiliare

813 Consumuri indirecte de produc\ie

b) pentru efectuarea opera\iilor aferente expedierii


produselor =i m[rfurilor

712 Cheltuieli comerciale

c) pentru nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii =i


lucr[rile de cercet[ri =tiin\ifice

713 Cheltuieli generale =i administrative

d) pentru crearea activelor nemateriale

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie

e) pentru executarea lucr[rilor de construc\ie =i


amenajarea terenurilor

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

f) pentru efectuarea lucr[rilor de proiectare =i


experimentare
Darea ]n folosin\[ a obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ (cu valoarea unitar[ mai mare de 1/
20 din limit[ stabilit[)

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de obiecte de


mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i de construc\ii
speciale provizorii la costul lor efectiv, constatate
cu ocazia inventarierii

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ v]ndute

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ distruse ]n urma evenimentelor excep\ionale

723 Pierderi excep\ionale

Casarea valorii uzurabile a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ la scoaterea din func\iune a
acestora

80

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente

214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i


valoarea realizabil[ net[

714 Alte cheltuieli opera\ionale

}nregistrarea de=eurilor metalice =i reziduurilor din


lichidarea obiectelor de mic[ valoare =i construc\iilor speciale provizorii ]n limitele valorii
r[mase stabilite anterior

211 Materiale

Reflectarea diferen\ei dintre valoarea r[mas[ a


obiectelor ie=ite determinat[ preventiv =i valoarea
de=eurilor metalice primite

714 Alte cheltuieli opera\ionale


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[
Contul 214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ este destinat generaliz[rii informa\iei
privind uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[ =i a construc\iilor speciale provizorii
(neprev[zute ]n lista de titluri). Este un cont de pasiv.
}n creditul acestui cont se reflect[ calcularea uzurii
obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i a
construc\iilor speciale provizorii, iar ]n debit
trecerea la cheltuieli a uzurii calculate aferente

obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ scoase din


func\iune. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ suma uzurii calculate la finele perioadei
de gestiune.
La contul 214 Uzura obiectelor de mic[ valoare
=i scurt[ durat[ pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 2141 Uzura obiectelor de mic[ valoare
=i scurt[ durat[, 2142 Uzura construc\iilor speciale
provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri).
Eviden\a analitic[ a uzurii obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[ se \ine pe grupe (obiecte)
distincte =i pe perioade.

Contul 214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ date ]n folosin\[:
a) ]n sec\iile activit[\ilor de baz[ =i auxiliare
b) pentru efectuarea opera\iilor aferente expedierii
produselor =i m[rfurilor
c) pentru nevoile gospod[re=ti ale ]ntreprinderii
=i lucr[rile de cercet[ri =tiin\ifice
d) crearea activelor nemateriale

Debitul conturilor
813 Consumuri indirecte de produc\ie
712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuiele generale =i administrative
112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
251 Cheltuieli anticipate curente

e) pentru executarea lucr[rilor de construc\ie =i


amenajarea terenurilor
f) pentru efectuarea lucr[rilor de proiectare =i experimentare
Contul 214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[
se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea la cheltuieli a uzurii calculate aferent[
obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[ =i
construc\iilor speciale provizorii scoase din func\iune
Contul 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
Contul 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea produselor =i serviciilor ]n curs de
execu\ie ]n decursul perioadei de gestiune. Este un
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[ suma
produselor =i serviciilor ]n curs de execu\ie la finele
perioadei de gestiune, iar ]n credit casarea sumei
produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul perioadei
82

Debitul conturilor

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[


de gestiune. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ existen\a produselor =i seviciilor ]n curs
de execu\ie la finele perioadei de gestiune.
La contul 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie pot
fi deschise urm[toarele subconturi: 2151 Produse
]n curs de execu\ie, 2152 Servicii ]n curs de
execu\ie.
Eviden\a analitic[ a produc\iei ]n curs de execu\ie
se \ine pe feluri de produse =i servicii.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie la finele perioadei de gestiune aferente

811 Produc\ia de baz[

a) produselor

811 Produc\ia de baz[

b) serviciilor

812 Activit[\i auxiliare

}nregistrarea plusurilor de produse ]n curs de


execu\ie constatate cu ocazia inventarierii

612 Alte venituri opera\ionale

Contul 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Casarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie la ]nceputul perioadei de gestiune aferent[
a) produselor

811 Produc\ia de baz[

b) serviciilor

811 Produc\ia de baz[


812 Activit[\i auxiliare

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de produse ]n


curs de execu\ie constatate cu ocazia inventarierii

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie distruse ]n urma evenimentelor excep\ionale

723 Pierderi excep\ionasle

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei ]n curs de


execu\ie v]ndute

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 216 Produse


Contul 216 Produse este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea produselor
finite, semifabricatelor din produc\ie proprie =i a
produselor secundare. Este un cont de activ. }n
debitul acestui cont se ]nregistreaz[ costul efectiv al
produselor finite, semifabricatelor =i produselor
secundare, fabricate de ]ntreprindere ]n cursul lunii,
iar ]n credit - ie=irea lor din gestiune prin utilizare,
expediere =i v]nzare.

Soldul acestui cont este debitor =i indic[ existen\a


produselor finite, semifabricatelor =i produselor
secundare ]n depozitele ]ntreprinderii la finele
perioadei de gestiune.
La contul 216 Produse pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2161 Produse finite, 2162
Semifabricate din produc\ie proprie, 2163
Produse secundare.
Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de produse,
semifabricate =i produse secundare.

Contul 216 Produse se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea costului efectiv al produselor finite,
semifabricatelor din produc\ie proprie, produselor
secundare fabricate ]n sec\iile:
a) produc\iei de baz[
84

Creditul conturilor

811 Produc\ia de baz[


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
b) activit[\ii auxiliare
Returnarea produselor de c[tre cump[r[tori din
cauza necorespunderii acestora standardelor de
calitate la pre\ la utilizare posibil[

2
812 Activit[\i auxiliare

822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile


v]ndute

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[


net[ conform evalu[rii anterioare a produselor (]n
limitele costului lor efectiv)

612 Alte venituri opera\ionale

}nregistrarea plusurilor de produse constatate cu


ocazia inventarierii

612 Alte venituri opera\ionale

Contul 216 Produse se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a produselor
finite, semifabricatelor din produc\ie proprie =i
produselor secundare v]ndute cump[r[torilor

Debitul conturilor

711 Costul v]nz[rilor

Returnarea produselor finite, semifabricatelor din


produc\ie proprie rebutate pentru remedierea
rebuturilor ]n sec\iile
a) produc\iei de baz[

811 Produc\ia de baz[

b) activit[\ii auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de produse


finite, semifabricate din produc\ie proprie =i
produse secundare constatate la inventariere

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a produselor distruse


]n urma evenimentelor excep\ionale

723 Pierderi excep\ionale

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv al


produselor =i valoarea realizabil[ net[ a acestora

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 217 M[rfuri


Contul 217 M[rfuri este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea m[rfurilor
]n depozitele ]ntreprinderii, bazele angro, magazine.
Este un cont de activ. }n debitul acestui cont se
]nregistreaz[ valoarea de intrare a m[rfurilor
procurate de la furnizori, iar ]n credit -ie=irea lor din

gestiune prin expediere =i v]nzare. Soldul acestui cont


este debitor =i reprezint[ existen\a m[rfurilor la finele
perioadei de gestiune ]n magazine, ]n depozite, bazele
angro.
Eviden\a analitic[ a m[rfurilor se \ine pe locuri
de p[strare, pe tipuri (sortimente, m[rci, dimensiuni,
articole) =i gestionari.

Contul 217 M[rfuri se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Intrarea m[rfurilor cump[rate:
a) ]n cazul achit[rii directe

86

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
b) ]n cazul primirii facturilor de plat[ de la:

2
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale

- furnizori externi
- ]ntreprinderile-fiice, asociate =i alte p[r\i legate

522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

c) prin intermediul titularilor de avans:


- la primirea avansului
- f[r[ primirea avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului


532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

Reflectarea cheltuielilor aferente procur[rii m[rfurilor:


a) cheltuieli de transport
b) taxe vamale

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
812 Activit[\i auxiliare
242 Cont de decontare
539 Alte datorii pe termen scurt

c) cheltuieli de asigurare a ]nc[rc[turilor pe drum

242 Cont de decontare


533 Datorii privind asigur[rile

d) cheltuieli de ]nc[rcare =i desc[rcare

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare

e) pl[tite prin intermediul titularilor de avans:


- la primirea avansului
- f[r[ primirea avansului
}nregistrarea m[rfurilor procurate prin schimb cu
alte active

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului


532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[


net[ conform evalu[rii anterioare a m[rfurilor (]n
limitele valorii acestora)

612 Alte venituri opera\ionale

}nregistrarea plusurilor de m[rfuri constatate cu


ocazia inventarierii

612 Alte venituri opera\ionale

}nregistrarea m[rfurilor returnate la pre\uri de


utilizare posibil[
Restabilirea la ]nceputul perioadei de gestiune a
sumei adaosului comercial anulate la finele
perioadei precedente
Reflectarea sumei adaosului comercial aferente
m[rfurilor intrate
Trecerea la cheltuieli cu semnul minus a sumei
adaosului comercial aferente stocurilor de m[rfuri
la finele perioadei de gestiune
88

822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile


v]ndute
821 Adaos comercial
821 Adaos comercial

821 Adaos comercial


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 217 M[rfuri se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea valorii de bilan\ a m[rfurilor v]ndute


cump[r[torilor

711 Costul v]nz[rilor

Reflectarea sumei adaosului comercial aferente


m[rfurilor v]ndute

821 Adaos comercial

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor de m[rfuri


constatate la inventariere la valoarea de bilan\

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea valorii de bilan\ a m[rfurilor distruse ]n


umra evenimentelor excep\ionale

723 Pierderi excep\ionale

Reflectarea sumei diferen\ei ]ntre costul efectiv =i


valoarea realizabil[ net[ a acestora

714 Alte cheltuieli opera\ionale

GRUPA 22 CREAN|E
PE TERMEN SCURT

Grupa 22 Crean\e pe termen scurt cuprinde


urm[toarele conturi sintetice: 221 Crean\e pe
termen scurt aferente facturilor comerciale, 222
Corec\ii la datorii dubioase, 223 Crean\e pe
termen scurt ale p[r\ilor legate, 224 Avansuri pe
termen scurt acordate, 225 Crean\e pe termen
scurt privind decont[rile cu bugetul, 226 Taxa pe
valoarea ad[ugat[ de recuperat, 227 Crean\e pe
termen scurt ale personalului, 228 Crean\e pe
termen scurt privind veniturile calculate, 229 Alte
crean\e pe termen scurt. Componen\a, modul de
formare =i stingere a crean\elor pe termen scurt s]nt
reglementate de prevederile S.N.C. 5 Prezentarea
rapoartelor financiare, S.N.C. 17 Contabilitatea
chiriei, S.N.C. 18 Venitul. Soldurile conturilor din
aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se
reflect[ ]n subcapitolul 2.2. Crean\e pe termen
scurt al bilan\ului contabil.
Contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente
facturilor comerciale

Contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente


facturilor comerciale este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a, formarea =i achitarea
crean\elor cu o durat[ nu mai mare de un an aferente
decont[rilor cu cump[r[torii =i clien\ii pentru
produsele (m[rfurile) expediate, lucr[rile executate
=i serviciile prestate la pre\uri de livrare =i tarife
inclusiv TVA.
Contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente
facturilor comerciale este un cont de activ. }n debitul
acestui cont se reflect[ formarea crean\elor pe termen
scurt aferente facturilor comerciale, iar ]n credit
achitarea lor. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ suma crean\elor pe termen scurt la finele
perioadei de gestiune.
La contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente
facturilor comerciale pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 2211 Facturi de primit din \ar[, 2212
Facturi de primit din str[in[tate, 2213 Cambii
primite.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
aferente facturilor comerciale se \ine pe fiecare
debitor, pe termene de formare =i de achitare.

Contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor comerciale


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Creditul conturilor

90

Reflectarea datoriilor cump[r[torilor (clien\ilor)


pentru produsele finite, m[rfurile v]ndute =i
serviciile prestate la pre\uri de livrare ]n baza
documentelor de plat[ =i cambiilor primite (f[r[
TVA =i accize)

611 Venituri din v]nz[ri

Reflectarea sumelor TVA =i a accizelor, care


urmeaz[ a fi primite de la cump[r[tori, aferente
produselor, m[rfurilor v]ndute =i serviciilor prestate

535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de incasat

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente crean\elor ]n valut[ str[in[ la finele
perioadei de gestiune

622 Venituri din activitatea financiar[


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor comerciale
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Intrarea mijloacelor b[ne=ti pentru achitarea
crean\elor pe termen scurt aferente facturilor
comerciale

Debitul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Anularea crean\elor compromise pe seama


a) rezervei privind datoriile dubioase

222 Corec\ii la datorii dubioase

b) cheltuielilor perioadei (dac[ rezerva nu este


constituit[)

712 Cheltuieli comerciale

Reflectarea valorii m[rfurilor v]ndute, returnate de


c[tre cump[r[tori, =i a sumelor de reducere a
pre\urilor lor
Reflectarea la valoarea de intrare a activelor primite
prin schimbul cu alte active

822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile


v]ndute
111 Active nemateriale
123 Mijloace fixe
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
216 Produse
217 M[rfuri

Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile


aferente crean\elor ]n valut[ str[in[ la finele
perioadei de gestiune

722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

Stingerea datoriei privind creditele pe termen scurt


din contul mijloacelor cambiilor anterior scontate
de banc[

511 Credite bancare pe termen scurt

Achitarea crean\elor pe seama:


a) datoriilor fa\[ de furnizori =i antreprenori (]n
cazul efectu[rii decont[rilor prin compensarea
cererilor reciproce)
b) avansurilor primite

Contul 222 Corec\ii la datorii dubioase


Contul 222 Corec\ii la datorii dubioase este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a,
formarea =i utilizarea rezervei privind datoriile
dubioase, aferente opera\iilor comerciale.
Contul 222 Corec\ii la datorii dubioase este un
cont de pasiv, contrar ]n raport cu contul de activ
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale. }n creditul acestui cont se reflect[
92

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
523 Avansuri pe termen scurt primite
constituirea rezervei (corec\iei) privind datoriile
dubioase la sumele determinate de conducerea
]ntreprinderii, iar ]n debit - utilizarea rezervei la
casarea sumelor crean\elor compromise. Soldul
acestui cont este creditor =i reprezint[ suma rezervei
neutilizat[ la finele perioadei de gestiune =i se reflect[
]n activul bilan\ului cu semnul minus.
Eviden\a analitic[ a corec\iilor la datorii dubioase
se \ine pe debitori, pe termene de constituire =i
utilizare a rezervelor (corec\iilor).
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 222 Corec\ii la datorii dubioase se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Constituirea rezervei pentru compensarea pierderilor presupuse aferente datoriilor dubioase ale
cump[r[torilor =i clien\ilor
Restabilirea datoriei cump[r[torilor, anulat[
anterior ca datorie compromis[

Debitul conturilor

712 Cheltuieli comerciale

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

Contul 222 Corec\ii la datorii dubioase se debiteaz[ prin creditul


urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice
Anularea crean\elor compromise pe termen scurt
pe seama rezervei
Trecerea la venituri a rezervei nefolosite privind
datoriile dubioase ]n cazul refuzului ]ntreprinderii
de a forma rezerva (la trecerea de la decont[rile prin
virament la cele prin numerar)
Contul 223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor
legate
Contul 223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor
legate este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a, ]nregistrarea =i achitarea crean\elor
curente ale p[r\ilor legate (]ntreprinderilor-fiice,
asociate etc.).
Contul 223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor
legate este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ apari\ia crean\elor p[r\ilor legate, iar ]n
credit - achitarea acestora. Soldul acestui cont este

Creditul contului
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale

612 Alte venituri opera\ionale


debitor =i reprezint[ suma crean\elor curente ale
p[r\ilor legate la finele perioadei de gestiune.
La contul 223 Crean\e pe termen scurt ale
p[r\ilor legate pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2231 Crean\e pe termen scurt ale ]ntreprinderilor-fiice, 2232 Crean\e pe termen scurt
ale ]ntreprinderilor asociate, 2233 Crean\e pe
termen scurt ale altor p[r\i legate.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
se \ine pe fiecare debitor =i pe termene de formare
inregistrare.

Contul 223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

94

Creditul conturilor

Reflectarea crean\elor p[r\ilor legate pentru


produsele, m[rfurile v]ndute, serviciile prestate ]n
baza documentelor de plat[ prezentate =i cambiilor
primite (f[r[ TVA =i accize)

611 Venituri din v]nz[ri

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor, care urmeaz[


a fi primite de la cump[r[tori, aferente produselor,
m[rfurilor v]ndute =i serviciilor prestate

535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de incasat

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabil


aferent crean\elor p[r\ilor legate ]n valut[ str[in[
la finele perioadei de gestiune

622 Venituri din activitatea financiar[


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti de la p[r\ile legate ]n
achitarea crean\elor

}nregistrarea activelor primite de la p[r\ile legate


prin schimbul cu alte active

Returnarea de c[tre p[r\ile legate a m[rfurilor


v]ndute =i reflectarea sumelor ob\inute din
reducerea pre\urilor acestora

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
111 Active nemateriale
123 Mijloace fixe
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
216 Produse
217 M[rfuri

822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile


v]ndute

Achitarea crean\elor pe termen scurt ale p[r\ilor


legate pe seama:
a) crean\elor existente (]n cazul efectu[rii decont[rilor prin compensarea cererilor reciproce)
b) avansurilor primite
Contul 224 Avansuri pe termen scurt acordate
Contul 224 Avansuri pe termen scurt acordate
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
avansurile pe termen scurt acordate furnizorilor,
antreprenorilor, altor creditori ]n contul livr[rii
m[rfurilor =i materialelor =i altor active sau ]n cazul
execut[rii lucr[rilor, prest[rii serviciilor, precum =i
privind achitarea produselor, lucr[rilor primite de
la clien\i pe m[sura finis[rii par\iale pe un termen
nu mai mare de un an.
Contul 224 Avansuri pe termen scurt acordate
este un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
sumele avansurilor pe termen scurt acordate, iar ]n

522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate


523 Avansuri pe termen scurt primite
credit sumele avansurilor, ]nregistrate pentru
stingerea datoriilor fa\[ de furnizor sau antreprenor.
Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[
avansurile acordate, dar ]nc[ ne]nregistrate la finele
perioadei de gestiune.
La contul 224 Avansuri pe termen scurt
acordate pot fi deschise urm[toarele subconturi:
2241 Avansuri pe termen scurt acordate ]n \ar[,
2242 Avansuri pe termen scurt acordate ]n
str[in[tate.
Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen scurt
acordate se \ine pe fiecare beneficiar de avans =i pe
destina\ii.

Contul 224 Avansuri pe termen scurt acordate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Acordarea avansurilor ]n contul livr[rii stocurilor
de m[rfuri =i materiale, execut[rii lucr[rilor,
prest[rii serviciilor

96

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 224 Avansuri pe termen scurt acordate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor acordate
anterior ]n achitarea datoriilor fa\[ de furnizori =i
antreprenori pentru materialele =i m[rfurile
primite, serviciile prestate

Restituirea avansurilor acordate anterior

Trecerea la cheltuielile perioadei avansurilor


anterior acordate, nereclamate

Debitul conturilor

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 225 Crean\e pe termen scurt


privind decont[rile cu bugetul
Contul 225 Crean\e pe termen scurt privind
decont[rile cu bugetul este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a, inregistrarea =i
achitarea crean\elor privind la decont[rile cu bugetul
aferente diverselor impozite =i taxe, precum =i
privind sanc\iunile economice, cuvenite ]ntreprinderii din buget ]n conformitate cu legisla\ia
fiscal[.
Contul 225 Crean\e pe termen scurt privind
decont[rile cu bugetul este un cont de activ. }n
debitul acestui cont se ]nregistreaz[ avansurile v[rsate
la buget potrivit impozitelor stabilite de legisla\ie (cu
excep\ia TVA), precum =i sumele pl[tite ]n plus la
buget =i diferen\ele ]ntre sumele taxei pe valoarea

ad[ugat[ pl[tit[ =i primit[, iar ]n credit sumele


trecute ]n cont ]n stingerea datoriilor aferente
decont[rilor cu bugetul realizate ]n perioadele de
gestiune curente sau ulterioare, precum =i pl[\ile ]n
plus recuperate din buget. Soldul acestui cont este
debitor =i reprezint[ datoriile bugetului fa\[ de
]ntreprindere la finele perioadei de gestiune.
La contul 225 Crean\e pe termen scurt privind
decont[rile cu bugetul pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 2251 Crean\e pe termen scurt privind
impozitul pe venit, 2252 Crean\e pe termen scurt
privind alte impozite =i pl[\i.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
privind decont[rile cu bugetul se \ine pe feluri de
impozite, pl[\i =i termenele de recuperare a acestora
din buget.
Contul 225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile cu bugetul
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice


Virarea la buget a pl[\ilor de avansurilor ]n cursul
perioadei de gestiune

Reflectarea diferen\ei dintre sumele TVA =i accizelor


pl[tite =i primite

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Contul 225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile cu bugetul


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

98

Debitul conturilor

Compensarea avansurilor pl[tite privind decont[rile cu bugetul la finele perioadei de gestiune

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Recuperarea din buget a sumelor pl[tite ]n plus


conform rezultatelor decont[rilor definitive

242 Cont de decontare


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de
recuperat

recuperat este un cont de activ. }n debitul acestui


cont se reflect[ sumele TVA aferente facturilor de
plat[ pentru stocurile de m[rfuri =i materiale,
Contul 226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de
serviciile prestate, care urmeaz[ a fi recuperate din
recuperat este destinat generaliz[rii informa\iei
buget, iar ]n credit sumele taxei pe valoarea
privind sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ de
ad[ugat[, compensate ]n achitarea datoriilor fa\[ de
recuperat aferent[ valorilor ]n m[rfuri =i materiale
buget realizate ]n perioadele de gestiune sau
=i serviciilor procurate (primite) de ]ntreprindere.
ulterioare. Soldul acestui cont este debitor =i
Contul 226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de
reprezint[ suma taxei pe valoarea ad[ugat[ de
recuperat la finele perioadei de gestiune.
Contul 226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor TVA aferente valorilor ]n
m[rfuri =i materiale procurate =i serviciilor prestate
]n baz[:
a) documentelor de plat[ acceptate

b) facturilor achitate

Creditul conturilor

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

Contul 226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Casarea sumelor TVA aferente facturilor achitate
privind valorile materiale procurate

Debitul contului
534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Contul 227 Crean\e pe termen scurt ale


personalului
Contul 227 Crean\e pe termen scurt ale personalului este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a, formarea =i achitarea crean\elor
lucr[torilor fa\[ de ]ntreprindere.
Contul 227 Crean\e pe termen scurt ale personalului este un cont de activ. }n debitul acestui
cont se reflect[ inregistrarea crean\elor pe termen
scurt ale personalului fa\[ de ]ntreprindere, iar ]n
credit achitarea sumelor crean\elor pe termen scurt
ale personalului. Soldul acestui cont este debitor =i

reprezint[ datoriile personalului fa\[ de ]ntreprindere la finele perioadei de gestiune.


La contul 227 Crean\e pe termen scurt ale
personalului pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2271 Crean\e pe termen scurt privind
retribuirea muncii, 2272 Crean\e pe termen scurt
ale titularilor de avans, 2273 Crean\e pe termen
scurt privind m[rfurile v]ndute in credit, 2274
Crean\e pe termen scurt privind recuperarea daunei
materiale, 2275 Crean\e pe termen scurt ale
personalului privind alte opera\ii.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
ale personalului se \ine pe fiecare debitor, feluri de
crean\e, termene de inregistrare =i achitare ale
acestora.
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Contul 227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
Con\inutul opera\iilor economice

Acordarea avansurilor personalului ]ntreprinderii


cont remunera\iilor
100

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Acordarea (virarea) sumelor spre decontare

Reflectarea crean\elor personalului fa\[ de organiza\iile de comer\ pentru m[rfurile v]ndute lui pe
credit fa\[ de care ]ntreprinderea joac[ rolul de
garant =i recupereaz[ integral organiza\iilor de
comer\ sumele creditului acordat cump[r[torilor
(salaria\ilor):
a) din mijloacele ]ntreprinderii
b) pe seama creditelor bancare (virate nemijlocit
organiza\iilor de comer\)
Reflectarea sumelor lipsurilor constatate ]n
perioada de gestiune =i recunoscute de persoanele
vinovate sau adjudecate de organele judiciare de la
acestea ce urmeaz[ s[ fie recuperate:
a) ]n perioada de gestiune curent[
b) ]n perioadele de gestiune ulterioare
Reflectarea sumelor ]mprumutului acordat
salaria\ilor ]ntreprinderii pentru construc\ia
locuin\elor =i ]n alte cazuri prev[zute de legisla\ie:
a) din mijloacele ]ntreprinderii
b) pe seama creditelor bancare

2
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

539 Alte datorii pe termen scurt


512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i

612 Alte venituri opera\ionale


422 Venituri anticipate pe termen lung
515 Venituri anticipate ????

241 Casa
242 Cont de decontare
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i
412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i

Reflectarea crean\elor personalului ]ntreprinderii


pentru serviciile comunale =i locative acordate

612 Alte venituri opera\ionale

Reflectarea crean\elor personalului fa\[ de al\i


creditori (pentru pensii alimentare =i alte titluri
executorii)

539 Alte datorii pe termen scurt

Reflectarea sumelor pl[tite ]n plus aferente


retribuirii muncii la finele perioadei de gestiune

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii

Contul 227 Crean\e pe termen scurt ale personalului se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Achitarea crean\elor personalului prin:
a) re\inerea din salariu
b) v[rsarea numerarului
102

Debitul conturilor
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
241 Casa
242 Cont de decontare
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Trecerea sumelor spre decontare dup[ destina\ie

111 Active nemateriale


123 Mijloace fixe
211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
813 Consumuri indirecte de produc\ie

Restituirea sumelor spre decontare neutilizate

241 Casa
242 Cont de decontare

Recuperarea daunei materiale cauzate de c[tre


salariat ]ntreprinderii

Compensarea avansurilor acordate salaria\ilor ]n


limitele remunera\iilor calculate

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii

Contul 228 Crean\e pe termen scurt privind


veniturile calculate
Contul 228 Crean\e pe termen scurt privind
veniturile calculate este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a, inregistrarea =i
achitarea crean\elor pe termen scurt cu o durat[ nu
mai mare de un an aferente veniturilor calculate
(arendei, dob]nzilor, redeven\elor, dividendelor
calculate etc.).
Contul 228 Crean\e pe termen scurt privind
veniturile calculate este un cont de activ. }n debitul
acestui cont se reflect[ inregistrarea crean\elor
privind veniturile calculate, iar ]n credit achitarea

acestora. Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[


suma crean\elor pe termen scurt aferente veniturilor
calculate la finele perioadei de gestiune.
La contul 228 Crean\e pe termen scurt privind
veniturile calculate pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 2281 Crean\e pe termen scurt privind
arenda, 2282 Crean\e pe termen scurt privind
dob]nzile =i redeven\ele calculate, 2283 Crean\e pe
termen scurt privind dividendele calculate, 2284
Crean\e pe termen scurt privind alte venituri.
Eviden\a analitic[ a crean\elor pe termen scurt
privind veniturile calculate se \ine pe fiecare debitor
=i pe termene de achitare.
Contul 228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile calculate
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea crean\elor sub form[ de venituri


calculate din:
a) arenda curent[

612 Alte venituri opera\ionale

b) arenda finan\at[ pe termen lung

622 Venituri din activitatea financiar[

c) dob]nzi calculate (aferente obliga\iunilor


procurate, cambiilor primite, ]mprumuturilor
acordate =i depozitelor)

621 Venituri din activitatea de investi\ii

d) dividende calculate (aferente ac\iunilor procurate


=i veniturilor din participarea ]n capitalul statutar
al altor ]ntreprinderi)

621 Venituri din activitatea de investi\ii

104

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile calculate
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n vederea achit[rii
crean\elor pe termen scurt aferente veniturilor
calculate
Trecerea la cheltuieli a crean\elor compromise
privind veniturile calculate
Contul 229 Alte crean\e pe termen scurt
Contul 229 Alte crean\e pe termen scurt este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a,
inregistrarea =i achitarea datoriilor cu un termen nu
mai mare de un an aferente decont[rilor cu
cump[r[torii de produse, beneficiari de lucr[ri =i
servicii, cu al\i debitori, precum =i opera\iilor care
nu au fost reflectate ]n alte conturi de crean\e pe
termen scurt.
Contul 229 Alte crean\e pe termen scurt este
un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
inregistrarea crean\elor pe termen scurt, iar ]n credit

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
714 Alte cheltuieli opera\ionale
achitarea lor. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ suma altor crean\e pe termen scurt la
finele perioadei de gestiune.
La contul 229 Alte crean\e pe termen scurt pot
fi deschise urm[toarele subconturi: 2291 Crean\e
pe termen scurt ale companiilor de asigur[ri, 2292
Crean\e pe termen scurt ale organelor de asigur[ri
sociale, 2293 Crean\e pe termen scurt privind
preten\iile ]naintate =i recunoscute, 2294 Crean\e
pe termen scurt privind alte opera\ii.
Eviden\a analitic[ a altor crean\e pe termen scurt
se \ine pe fiecare debitor, termene de apari\ie a
acestora.

Contul 229 Alte crean\e pe termen scurt se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea datoriilor companiilor de asigur[ri
privind sumele desp[gubirii de asigurare cuvenite
]ntreprinderii:
a) pentru salaria\i =i bunurile asigurate

612 Alte venituri opera\ionale

b) rezultate din calamit[\ile naturale

623 Venituri excep\ionale

Reflectarea sumelor preten\iilor ???? acceptate, de


furnizori =i antreprenori sau adjudecate de judecat[,
care urmeaz[ s[ fie recuperate

612 Alte venituri opera\ionale

Calcularea amenzilor, penalit[\ilor desp[gubirilor


cuvenite de la cump[r[tori =i clien\i din cauza
nerespect[rii clauzelor prev[zute ]n contractele
]ncheiate

612 Alte venituri opera\ionale

Creditul conturilor

Contul 229 Alte crean\e pe termen scurt se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Stingerea altor crean\e pe termen scurt

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Trecerea ]n cont a sumelor aferente decont[rilor cu


organele de asigur[ri sociale

533 Datorii privind asigur[rile

Recuperarea de c[tre organele asigur[rilor sociale


a sumelor pl[tite ]n plus conform rezultatelor
decont[rilor definitive

242 Cont de decontare

Trecerea la pierderi altor crean\e pe termen scurt


compromise

714 Alte cheltuieli opera\ionale

106

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


nelegate este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen
scurt ale ]ntreprinderilor ]n p[r\ile nelegate.
Contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
nelegate este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ valoarea investi\iilor pe termen scurt
procurate, precum =i calcularea diferen\ei p]n[ la
valoarea nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile, iar ]n credit valoarea de bilan\ a
investi\iilor pe termen scurt ie=ite =i casarea diferen\ei
care dep[=e=te valoarea nominal[ a titlurilor de
valoare recuperabile. Soldul acestui cont este debitor
=i reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen scurt
]n p[r\ile nelegate la finele perioadei de gestiune.
La contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
nelegate pot fi deschise urm[toarele subconturi:
2311 Obliga\iuni =i alte titluri de valoare, 2312
Depozite, 2313 Titluri de valoare cu lichiditate
]nalt[, 2314 }mprumuturi acordate, 2315 Alte
investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate.
Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen scurt
]n p[r\i nelegate se \ine pe tipuri =i clase de investi\ii,
pe emiten\i sau ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora s]nt
investite mijloacele, pe termene de stingere etc.
Contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

GRUPA 23 INVESTI|II PE TERMEN SCURT


Grupa 23 Investi\ii pe termen scurt cuprinde
urm[toarele conturi sintetice: 231 Investi\ii pe
termen scurt ]n p[r\i nelegate, 232 Investi\ii pe
termen scurt ]n p[r\i legate, 233 Diminuarea valorii
investi\iilor pe termen scurt. Modul de raportare a
investi\iilor ]n grupa investi\iilor pe termen scurt ]n
p[r\i legate =i nelegate, componen\a =i regulile
corect[rii valorii acestora se reglementeaz[ de
prevederile S.N.C. 24 Publicitatea informa\iei
privind p[r\ile legate, S.N.C. 25 Contabilitatea
investi\iilor, S.N.C. 27 Rapoartele financiare
consolidate =i contabilitatea investi\iilor la ]ntreprinderiile-fiice, S.N.C. 28 Contabilitatea
investi\iilor ]n ]ntreprinderile asociate, S.N.C 31
Reflectarea ]n rapoartele financiare a participa\iilor
]n ]ntreprinderile mixte. Soldul conturilor din
aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se
reflect[ ]n subcapitolul 2.3. Investi\ii pe termen
scurt al bilan\ului contabil.
Contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
nelegate
Contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i

Con\inutul opera\iilor economice


Reflectarea valorii de intrare a investi\iilor pe
termen scurt (obliga\iuni, titluri de valoare cu
lichiditate ]nalt[, depozite, ]mprumuturi acordate)
procurate de la p[r\i nelegate ]n cazul:
a) achit[rii nemijlocite

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b) achit[rii ulterioare

539 Alte datorii pe termen scurt

c) prin schimbul cu investi\ii sau active ale


]ntreprinderii

229 Alte crean\e pe termen scurt

d) titlurilor de valoare achitate anterior pentru care


nu au fost primite documente ce confirm[ dreptul
de proprietate

229 Alte crean\e pe termen scurt

Calcularea bugetului impozitului pe opera\ii cu


titluri de valoare la procurarea acestora

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Calcularea sumei diferen\ei p]n[ la valoarea


nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile
procurate aferente perioadei de gestiune curente

612 Alte venituri opera\ionale

Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii


pe termen scurt

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate

108

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea la cheltuieli a valorii investi\iilor pe termen
scurt ie=ite
Restituirea de c[tre persoanele juridice =i fizice a
]mprumuturilor pe termen scurt acordate anterior
acestora

Debitul conturilor
714 Alte cheltuieli opera\ionale

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Trecerea investi\iilor pe termen scurt ]n investi\ii


pe termen lung

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate

Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei ce dep[=e=te


valoarea nominal[ a titlurilor de valoare pe termen
scurt aferente perioadei de gestiune curente

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor


pe termen scurt care nu pot fi achitate (restituite)

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i


legate
Contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
legate este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a =i mi=carea investi\iilor pe termen scurt ]n
p[r\i legate.
Contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i
legate este un cont de activ. }n debitul acestui cont
se reflect[ valoarea de intrare a investi\iilor pe termen
scurt ]n p[r\i legate procurate, precum =i calcularea
suplimentar[ a diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[
a titlurilor de valoare recuperabile pe termen scurt,
iar ]n credit valoarea de bilan\ a investi\iilor pe
termen scurt ie=ite =i casarea diferen\ei ce dep[=e=te

valoarea nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile


pe termen scurt. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ valoarea investi\iilor pe termen scurt ]n
p[r\i legate la finele perioadei de gestiune.
La contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n
p[r\i legate pot fi deschise urm[toarele subconturi: 2321 Investi\ii pe termen scurt ]n
]ntreprinderi-fiice, 2322 Investi\ii pe termen
scurt ]n ]ntreprinderi asociate, 2323 Investi\ii pe
termen scurt ]n alte p[r\i legate.
Eviden\a analitic[ a investi\iilor pe termen
scurt ]n p[r\i legate se \ine pe feluri =i clase, pe
emiten\i =i ]ntreprinderi ]n capitalul c[rora s]nt
plasate mijloace, pe termene de achitare a acestora
etc.
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii de intrare a investi\iilor pe


termen scurt procurate (obliga\iuni, titluri de
valoare cu lichiditate ]nalt[, depozite, ]mprumuturi
acordate) de la p[r\i legate:
a) ]n cazul achit[rii nemilocite

b) ]n cazul reflect[rii anticipate a datoriior


c) prin schimbul cu alte investi\ii sau active ale
]ntreprinderii

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\i legate
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

Calcularea la buget a impozitului pe opera\iile cu


titlurile de valoare
110

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Calcularea diferen\ei p]n[ la valoarea nominal[ a


titlurilor de valoare recuperabile pe termen scurt
procurate aferente perioadei de gestiune curente
Trecerea investi\iilor pe termen lung ]n investi\ii
pe termen scurt

612 Alte venituri opera\ionale

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate


132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate

Contul 232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea la cheltuieli a valorii investi\iilor pe termen
scurt la ie=irea acestora (v]nzare, schimb)
Restituirea ]mprumuturilor pe termen scurt
acordate anterior

Debitul conturilor
714 Alte cheltuieli opera\ionale

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Trecerea investi\iilor pe termen scurt ]n investi\ii


pe termen lung

132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate

Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei ce dep[=e=te


valoarea nominal[ a titlurilor de valoare recuperabile pe termen scurt datorate aferente
perioadei de gestiune curente

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor


pr termen scurt care nu pot fi primite (restituite)

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 233 Diminuarea valorii investi\iilor pe


termen scurt
Contul 233 Diminuarea valorii investi\iilor pe
termen scurt este destinat generaliz[rii informa\iei
privind diminuarea valorii investi\iilor pe termen
scurt ]n urma reevalu[rii acestora (sau la trecerea lor
]n grupa investi\iilor pe termen lung).
Contul 233 Diminuarea valorii investi\iilor pe
termen scurt este un cont de regularizare, de pasiv.
}n creditul acestui cont se ]nregistreaz[ sumele de
diminuare a valorii ]n investi\iile pe termen scurt ]n

cazul reevalu[rii acestora, iar ]n debit casarea


sumelor de diminuare a investi\iilor pe termen scurt
]n cazul ie=irii =i raportarea sumelor de dep[=ire a
valorii reevaluate ]n estimarea anterioar[. Soldul
acestui cont este creditor =i reprezint[ suma de
diminuare a valorii investi\iilor pe termen scurt la
finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n activul
bilan\ului cu semnul minus.
Eviden\a analitic[ a sumelor de diminuare a
valorii investi\iilor pe termen scurt se \ine pe feluri
de investi\ii, clase =i emiten\i.

Contul 233 Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt


se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Reflectarea sumei diminu[rii valorii de intrare sau
reevaluate a investi\iilor pe termen scurt
112

Debitul contului
714 Alte cheltuieli opera\ionale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 233 Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Casarea a sumelor de diminuare a valorii investi\iilor pe termen scurt ie=ite

612 Alte venituri opera\ionale

Reflectarea sumelor de majorare a valorii reevaluate


a investi\iilor pe termen scurt ]n limite valorii de
intrare a acestora

612 Alte venituri opera\ionale

GRUPA 24 MIJLOACE B{NE+TI


Grupa 24 Mijloace b[ne=ti cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 241 Casa, 242 Cont
de decontare, 243 Cont valutar, 244 Conturi
speciale la b[nci, 245 Transferuri b[ne=ti ]n
expedi\ie, 246 Documente b[ne=ti. Soldul
conturilor din aceast[ grup[ la finele perioadei de
gestiune se reflect[ ]n subcapitolul 2.4 Mijloace
b[ne=ti al bilan\ului contabil.
Contul 241 Casa
Contul 241 Casa este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea mijloacelor
b[ne=ti ]n valuta na\ional[ =i valut[ str[in[ ]n
casieriile ]ntreprinderii.
Contul 241 Casa este un cont de activ. }n debitul
acestui cont se ]nregistreaz[ ]ncas[rile mijloacelor

b[ne=ti ]n casieria ]ntreprinderii ]n valut[ na\ional[


=i valut[ str[in[, iar ]n credit - cheltuielile mijloacelor
b[ne=ti din casierie ]n baza documentelor justificative
]ntocmite. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ numerarul existent ]n casieria ]ntreprinderii la finele perioadei de gestiune.
La contul 241 Casa pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 2411 Casa ]n valut[ na\ional[, 2412
Casa ]n valut[ str[in[, 2413 Mijloace b[ne=ti ]n
numerar legate. Subcontul 2413 Mijloace b[ne=ti
]n numerar legate se deschide ]n cazurile sechestr[rii
numerarului din casieria ]ntreprinderii, bloc[rii,
gaj[rii banilor =i ]n alte cazuri similare.
Pentru reflectarea distinct[ a mi=c[rii numerarului ]n valut[ str[in[ la ]ntreprindere registrul
de cas[ =i documentele primare se \in separat pe
fiecare tip de valut[.

Contul 241 Casa se crediteaz[ prin debitul urmatoarelor conturi


Con\inutul opera\iilor economice
}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n casierie:
a) din conturile de decontare =i valutar ale
]ntreprinderii

Creditul conturilor

242 Cont de decontare


243 Cont valutar

b) din v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea


serviciilor (f[r[ TVA =i accize)

611 Venituri din v]nz [ri

c) din v]nzarea altor active curente (f[r[ TVA =i


accize)

612 Alte venituri opera\ionale

d) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[r[ TVA


=i accize)

621 Venituri din activitatea de investi\ii

e) sub form[ de amenzi, penalit[\i, desp[gubiri

612 Alte venituri opera\ionale

f) sub forma restituirii pierderilor rezultate


din situa\iile excep\ionale

623 Venituri excep\ionale

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n vederea achit[rii


crean\elor pe termen scurt:
a) aferente facturilor comerciale ale p[r\ilor nelegate

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

b) ale p[r\ilor legate


223 Crean\e pe termen scurt ale p [r\ilor legate
114

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

c) ale personalului ]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

d) ale altor debitori

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
229 Alte crean\e pe termen scurt

}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la realizarea activelor curente =i pe termen lung cu plat[ nemijlocit[

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

}ncasarea aporturilor fondatorilor ]n capitalul


statutar dup[ ]nregistrarea de stat a acestuia

313 Capital nev[rsat

Primirea ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt


de la persoane juridice =i fizice
Primirea creditelor bancare pe termen lung =i scurt

Reflectarea valorii ac\iunilor proprii realizate,


r[scump[rate anterior de la ac\ionari la pre\uri de
v]nzare
Restituirea avansurilor acordate anterior
Reflectarea sumelor avansurilor pe termen scurt =i
lung primite

413 }mprumuturi pe termen lung


513 }mprumuturi pe termen scurt
411 Credite bancare pe termen lung
412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i
511 Credite bancare pe termen scurt
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i

314 Capital retras


136 Avansuri pe termen lung acordate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
424 Avansuri pe termen lung primite
523 Avansuri pe termen scurt primite

}ncasarea mijloacelor cu destina\ie special[

423 Finan\[ri =i incas[ri cu destina\ie special[

Recuperarea de c[tre organele de asigur[ri sociale


a sumelor pl[tite ]n plus conform rezultatelor decont[rilor definitive

229 Alte crean\e pe termen scurt

}nregistrarea excedentului de cas[ constatat cu


ocazia inventarierii casieriei

612 Alte venituri opera\ionale

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldului numerarului valutar ]n casierie

622 Venituri din activitatea financiar[

Reflectarea mijloacelor b[ne=ti blocate, sechestrate,


gajate =i a altor disponibilit[\i b[ne=ti legate ]n
casierie

241 Casa

Contul 241 Casa se crediteaz [ prin debitul urmatoarelor conturi


Con\inutul opera\iilor economice
Achitarea datoriilor:
a) personalului (privind retribuirea
muncii, avansurile spre decontare, deponen\ii)
116

Debitul conturilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
b) privind opera\iile comerciale

V[rsarea mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ =i


str[in[ ]n contul de decontare sau valutar
Eliberarea din casierie a sumelor spre decontare,
acordarea ]mprumuturilor personalului

2
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

242 Cont de decontare


243 Cont valutar
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Achitarea ]n numerar a activelor pe termen lung =i


curente procurate, precum =i a cheltuielilor de
procurare a lor
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
Reflectarea sumelor TVA =i accizelor pl[tite privind
stocurile de m[rfuri =i materiale procurate =i
serviciile primite la plata nemijlocit[

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

Acordarea avansurilor personalului ]ntreprinderii


]n contul remunera\iilor
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
Achitarea datoriei privind:
a) creditele bancare pe termen lung =i scurt
411 Credite bancare pe termen lung
412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i
511 Credite bancare pe termen scurt
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i
b) ]mprumuturile pe termen lung =i scurt
413 }mprumuturi pe termen lung
513 }mprumuturi pe termen scurt
c) avansurile primite anterior
424 Avansuri pe termen lung primite
523 Avansuri pe termen scurt primite
d) dividendele calculate, precum =i alte datorii
537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i
539 Alte datorii pe termen scurt
118

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Acordarea avansurilor ]n numerar din casierie

224 Avansuri pe termen scurt acordate

Reflectarea valorii ac\iunilor proprii r[scump[rate


de la ac\ionari la valoarea de pia\[

314 Capital retras

Achitarea din casierie pentru serviciile aferente


a) consumurilor indirecte din produc\iile de baz[

813 Consumuri indirecte de produc\ie

b) cheltuielilor generale =i administrative

713 Cheltuieli generale =i administrative

c) cheltuielilor comerciale

712 Cheltuieli comerciale

Achitarea diverselor cheltuieli aferente perioadelor


viitoare

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente

Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu


destina\ie special[ neutilizate, anterior primite

423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[

Achitarea ]n numerar a diverselor documente


b[ne=ti

246 Documente b[ne=ti

Achitarea cheltuielilor provenite din calamit[\i


naturale

723 Pierderi excep\ionale

Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor

421 Datorii de arend[ pe termen lung

Pl[tirea dividendelor sub form[ de avansuri

334 Dividende pl[tite ]n avans

Depunerea mijloacelor b[ne=ti pentru ]nregistrarea


lor ulterioar[ ]n contul de decontare sau ]n alt cont
al ]ntreprinderii

245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie

Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile


aferente soldurilor numerarului ]n valut[

722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

Reflectarea lipsurilor de mijloace b[ne=ti ]n casierie


constatate la inventariere

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Anularea sechestrului sau deblocarea numerarului

241 Casa

Contul 242 Cont de decontare


Contul 242 Cont de decontare este destinat
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ ]nregistrate
]n contul de decontare al ]ntreprinderii la banc[.
Contul 242 Cont de decontare este un cont de
activ. }n debitul lui se reflect[ ]ncasarea mijloacelor
b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ ]n contul de decontare al
]ntreprinderii, ]n credit - utilizarea mijloacelor
120

b[ne=ti din contul de decontare. Soldul acestui cont


este debitor =i reprezint[ existen\a mijloacelor
b[ne=ti ]n contul de decontare la finele perioadei de
gestiune.
La contul 242 Cont de decontare pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 2421 Mijloace b[ne=ti
nelegate, 2422 Mijloace b[ne=ti legate.
Subcontul 2422 Mijloace b[ne=ti legate este
destinat eviden\ei distincte a mijloacelor b[ne=ti
sechestrate, blocate, gajate.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 242 Cont de decontare se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

}nregistrarea mijloacelor b[ne=ti la achitarea


nemijlocit[:
a) din v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea
serviciilor (f[r[ TVA =i accize)
b) din v]nzarea altor active curente (f[r[ TVA =i
accize)
c) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[r[ TVA
=i accize)
d) sub form[ de amenzi, penalit[\i, desp[gubiri,
pl[\i de arend[ ]n cazul arendei curente
e) sub form[ de pl[\i de arend[ ]n cazul arendei
finan\ate, dob]nzi =i redeven\e
f) sub form[ de recuper[ri ale pierderilor rezultate
din situa\iile excep\ionale

611 Venituri din v]nz[ri


612 Alte venituri opera\ionale
621 Venituri din activitatea de investi\ii
612 Alte venituri opera\ionale
622 Venituri din activitatea financiar[
623 Venituri excep\ionale

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti prin achitarea


crean\elor aferente:
a) facturilor comerciale

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

b) personalului (privind retribuirea muncii,


m[rfurile v]ndute pe credit, recuperarea daunei
materiale =i alte opera\ii)

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

c) veniturilor calculate (privind arenda, dob]nzile


calculate =i redeven\ele, dividendele =i alte venituri
calculate)

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

d) altor opera\ii

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
134 Crean\e pe termen lung
229 Alte crean\e pe termen scurt

}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la v]nzarea


activelor curente =i pe termen lung cu plata
nemijlocit[

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti din casieria ]ntreprinderii

241 Casa

}nregistrarea ]n contul de decontare a mijloacelor


acredi-tivului sau a carnetelor de cecuri cu limit[
de sum[ neutilizate

244 Conturi speciale la b[nci

Reflectarea mijloacelor primite la achitarea crean\ei


de c[tre buget
}nregistrarea mijloacelor primite sub form[ de
aporturi ale fondatorilor =i altor participan\i ]n
capitalul statutar
Reflectarea valorii ac\iunilor proprii v]ndute,
r[scump[rate anterior de la ac\ionari la pre\uri de
v]nzare
122

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul
311 Capital statutar
313 Capital nev[rsat
314 Capital retras
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
}nregistrarea ]n contul de decontare a:
a) creditelor bancare
- pe termen lung =i scurt - pentru ]ntreprindere

411 Credite bancare pe termen lung


511 Credite bancare pe termen scurt

- pe termen lung =i scurt - pentru salaria\i

412 Credite bancare pe termen lung pentru


salaria\i
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i

- ]n contul scont[rii cambiilor

411 Credite bancare pe termen lung


511 Credite bancare pe termen scurt

b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt

413 }mprumuturi pe termen lung


513 }mprumuturi pe termen scurt

Rambursarea ]mprumuturilor acordate anterior


altor persoane fizice =i juridice =i mijloacelor
depozitelor

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate


231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate

Recuperarea de c[tre organele de asigur[ri sociale,


companiile de asigur[ri a sumelor pl[tite ]n plus
conform rezultatelor decont[rilor definitive

229 Alte crean\e pe termen scurt

Trecerea ]n cont a mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie

245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie

Depunerea mijloacelor ]n contul de decontare a


sumelor spre decontare neutilizate

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

}ncasarea mijloacelor sub form[ de dota\ii din buget


=i fonduri extrabugetare, ]ncas[ri cu destina\ie
special[ de la sponsori

622 Venituri din activitatea financiar[

}nregistrarea mijloacelor primite ]n baza contractelor privind neantrenarea ]n concuren\[

622 Venituri din activitatea financiar[

Primirea mijloacelor sub form[ de subven\ii din


buget de c[tre ]ntreprinderile de stat

342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat

}ncasarea mijloacelor rezultate din ie=irea ac\iunilor,


obliga\iunilor, altor titluri de valoare
Restituirea avansurilor anterior acordate
}nregistrarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe
termen scurt =i lung primite

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate


229 Alte crean\e pe termen scurt
136 Avansuri pe termen lung acordate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
424 Avansuri pe termen lung primite
523 Avansuri pe termen scurt primite

}ncasarea mijloacelor de finan\[ri cu destina\ie


special[

423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti la v]nzarea valutei

229 Alte crean\e pe termen scurt

Reflectarea sechestr[rii, bloc[rii mijloacelor b[ne=ti


]n contul de decontare

242 Cont de decontare

}ncasarea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti ]n contul


de decontare

539 Alte datorii pe termen scurt

124

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 242 Cont de decontare se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Achitarea datoriilor:
a) p[r\ilor nelegate privind opera\iile comerciale

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale

b) p[r\ilor legate

522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

c) bugetului

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

d) fondului social, organelor sindicale, companiilor


de asigur[ri

533 Datorii privind asigur[rile

e) privind pl[\ile extrabugetare

536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare

f) altor creditori

421 Datorii de arend[ pe termen lung


426 Alte datorii pe termen lung calculate
539 Alte datorii pe termen scurt

Achitarea nemijlocit[ a cheltuielilor de procurare a


activelor curente =i pe termen lung (taxe vamale,
asigurarea ]nc[rc[turilor ]n expedi\ie, comisioane etc.)

111 Active nemateriale


121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor virate privind


stocurile de m[rfuri =i materiale procurate =i
serviciile primite la plata nemijlocit[

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

Eliberarea mijloacelor b[ne=ti din contul de


decontare ]n casierie

241 Casa

Plasarea mijloacelor b[ne=ti ]n investi\ii pe termen


lung =i scurt ]n p[r\i nelegate =i legate

126

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate


132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Achitarea:
a) creditelor bancare pe termen lung =i scurt

2
411 Credite bancare pe termen lung
412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i
511 Credite bancare pe termen scurt
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i

b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt

413 }mprumuturi pe termen lung


513 }mprumuturi pe termen scurt

c) datoriilor fondatorilor =i altor participan\i


aferente dividendelor calculate

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

d) datoriilor privind remunera\iile calculate


personalului ]ntreprinderii prin transferarea
mijloacelor pe conturile acestora ]n b[nci =i oficii
po=tale
Restituirea sumelor avansurilor neutilizate primite
anterior
Achitarea valorii serviciilor, lucr[rilor aferente
cheltuielilor anticipate pe termen lung =i scurt

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
424 Avansuri pe termen lung primite
523 Avansuri pe termen scurt primite
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
251 Cheltuieli anticipate curente251 Cheltuieli
anticipate curente

Deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri cu


limit[ de sum[, cump[rarea cartelelor de credit =i
magnetice

244 Conturi speciale la b[nci

Achitarea pentru procurarea documentelor b[ne=ti

246 Documente b[ne=ti

Acordarea avansurilor pe termen lung =i scurt

136 Avansuri pe termen lung acordate


224 Avansuri pe termen scurt acordate

Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor

421 Datorii de arend[ pe termen lung

Achitarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la


ac\ionari la valoarea de pia\[

314 Capital retras

Acordarea avansurilor ]n contul retribu\iilor

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Virarea mijloacelor prin mandat po=tal persoanelor


delegate

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Virarea pl[\ilor ]n avans bugetului pe parcursul


perioadei de gestiune
Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu
destina\ie special[ neutilizate, primite anterior

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul
423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[

Restituirea subven\iilor de stat neutilizate

342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat

Achitarea serviciilor prestate de telecomunica\ii,


b[nci, serviciilor de audit =i juridice, dob]nzilor
aferente ]mprumuturilor restante =i sanc\iunilor
privind acestea

713 Cheltuieli generale =i administrative

Achitarea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Cump[rarea mijloacelor b[ne=ti valutare

229 Alte crean\e pe termen scurt

128

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Achitarea cheltuielilor aferente emisiunii titlurilor
de valoare

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Anularea eronat[ a mijloacelor din contul de


decontare

229 Alte crean\e pe termen scurt

Anularea sechestr[rii, deblocarea mijloacelor


b[ne=ti ]n contul de decontare

242 Cont de deconta

Contul 243 Cont valutar


jloacelor b[ne=ti ]n valut[ str[in[, iar ]n credit Contul 243 Cont valutar este destinat geutilizarea acestora.
neraliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
Soldul acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
mijloacelor b[ne=ti ]n valute str[ine ]n conturile
mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ str[in[ la finele
valutare la b[ncile de pe teritoriul Republicii
perioadei de gestiune.
Moldova =i din str[in[tate.
La contul 243 Cont valutar pot fi deschise
Modul de efectuare a opera\iilor ]n valut[ str[in[
urm[toarele
subconturi: 2431 Conturi valutare ]n
=i de reflectare a diferen\elor de curs valutar este
\ar[, 2432 Conturi valutare ]n str[in[tate, 2433
reglementat de prevederile S.N.C. 21 Efectele
Mijloace valutare legate.
varia\iilor cursurilor valutare.
Eviden\a analitic[ se \ine pe fiecare tip de valut[
Contul 243 Cont valutar este un cont de activ.
str[in[ recalculat[ ]n valut[ na\ional[.
}n debitul acestui cont se reflect[ ]ncasarea miContul 243 Cont valutar se debiteaz[ prin creditul urm[ toarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

}nregistrarea mijloacelor b[ ne=ti la achitarea


nemijlocit[ :
a) din v]nzarea produselor, m[ rfurilor, prestarea
serviciilor (f[ r[ TVA =i accize)

611 Venituri din v]nz[ ri

b) din v]nzarea altor active curente (f[ r[ TVA =i


accize)

612 Alte venituri opera\ionale

c) din v]nzarea activelor pe termen lung (f[ r[ TVA


=i accize)

621 Venituri din activitatea de investi\ii

d) sub form[ de amenzi, penalit[ \i, desp[ gubiri,


pl[ \i de arend[ ]n cazul arendei curente

612 Alte venituri opera\ionale

e) sub form[ de pl[ \i de arend[ ]n cazul arendei


finan\ate, dob]nzi =i redeven\e

622 Venituri din activitatea financiar[

f) sub form[ de recuper[ ri ale pierderilor rezultate


din situa\iile excep\ionale

623 Venituri excep\ionale

}ncasarea mijloacelor b[ ne=ti prin achitarea


crean\elor aferente:
a) facturilor comerciale

b) personalului (privind m[ rfurile v]ndute ]n


credit, recuperarea daunei materiale =i alte opera\ii)
130

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[ r\ilor legate
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
c) veniturilor calculate (arendei, dob]nzilor
calculate =i redeven\elor, dividendelor =i altor
venituri calculate)
d) altor opera\ii

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
134 Crean\e pe termen lung
229 Alte crean\e pe termen scurt

}ncasarea sumelor TVA =i accizelor la v]nzarea


activelor curente =i pe termen lung cu achitarea
nemijlocit[

534 Datorii privind decont[ rile cu bugetul

}ncasarea mijloacelor b[ ne=ti ]n contul valutar din


casieria ]ntreprinderii

241 Casa

}nregistrarea ]n contul valutar a mijloacelor


acreditivului neutilizat

244 Conturi speciale la b[ nci

Trecerea ]n cont a mijloacelor b[ ne=ti valutare ]n


expedi\ie

245 Transferuri b[ ne=ti ]n expedi\ie

}nregistrarea mijloacelor primite sub form[ de


aporturi ale fondatorilor =i altor participan\i ]n
capitalul statutar
}nregistrarea creditelor bancare =i ]mprumuturilor
pe termen lung =i scurt ]n valut[ str[ in[

}ncasarea mijloacelor rezultate din ie=irea ac\iunilor,


obliga\iunilor, altor titluri de valoare

311 Capital statutar


313 Capital nev[ rsat
411 Credite bancare pe termen lung
413 }mprumuturi pe termen lung
511 Credite bancare pe termen scurt
513 }mprumuturi pe termen scurt
223 Crean\e pe termen scurt ale p[ r\ilor legate
229 Alte crean\e pe termen scurt

Restituirea avansurilor transferate anterior

136 Avansuri pe terman lung acordate


224 Avansuri pe termen scurt acordate

}nregistrarea mijloacelor sub form[ de avansuri pe


termen scurt =i lung primite

424 Avansuri pe termen lung primite


523 Avansuri pe termen scurt primite

}ncasarea mijloacelor cu destina\ie special[

423 Finan\[ ri =i ]ncas[ ri cu destina\ie special[

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldurilor mijloacelor valutare

622 Venituri din activitatea financiar[

Cump[ rarea mijloacelor b[ ne=ti valutare

229 Alte crean\e pe termen scurt

}ncasarea gre=it[ a mijloacelor b[ ne=ti ]n contul


valutar

539 Alte datorii pe termen scurt

Reflectarea sechestr[ rii, bloc[ rii mijloacelor b[


ne=ti ]n contul valutar

243 Cont valutar

132

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 243 Cont valutar se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Achitarea datoriilor:
a) privind opera\iile comerciale ale p[r\ilor
nelegate

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

b) p[r\ilor legate

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

c) bugetului

533 Datorii privind asigur[rile

d) fondului social, organelor sindicale, companiilor


de asigur[ri

536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare

e) altor creditori

421 Datorii de arend[ pe termen lung


426 Alte datorii pe termen lung calculate
539 Alte datorii pe termen scurt

Reflectarea sumelor TVA =i accizelor transferate


aferente valorilor ]n m[rfuri =i materiale procurate
=i serviciilor primite la achitarea nemijlocit[

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

}ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n casierie din contul


valutar

241 Casa

f) privind pl[\ile extrabugetare

Achitarea:
a) creditelor bancare ]n valut[ str[in[ pe termen
lung =i scurt

b) ]mprumuturilor pe termen lung =i scurt ]n valut[


str[in[

Plasarea mijloacelor b[ne=ti ]n investi\ii pe termen


lung =i scurt ]n p[r\i nelegate =i nelegate

134

411 Credite bancare pe termen lung


412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i
511 Credite bancare pe termen scurt
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i

513 }mprumuturi pe termen scurt


413 }mprumuturi pe termen lung

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate


132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
Achitarea nemijlocit[ a cheltuielilor de procurare
a activelor curente =i pe termen lung (taxe vamale,
asigurarea ]nc[rc[turilor ]n expedi\ie, comisioane
=i altele)

Deschiderea acreditivelor, cartelelor de credit =i


magnetice
Acordarea avansurilor pe termen lung =i scurt

Achitarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la


ac\ionari la valoarea de pia\[
Virarea pl[\ilor ]n avans la buget ]n cursul anului
de gestiune
Achitarea valorii serviciilor, lucr[rilor aferente
cheltuielilor anticipate

111 Active nemateriale


121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate

244 Conturi speciale la b[nci


136 Avansuri pe termen lung acordate
224 Avansuri pe termen scurt acordate

314 Capital retras

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
251 Cheltuieli anticipate curente

Achitarea cheltuielilor aferente emisiunii titlurilor


de valoare

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Virarea mijloacelor prin mandat po=tal persoanelor


delegate

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Achitarea pentru arenda pe termen lung a activelor

421 Datorii de arend[ pe termen lung

Achitarea pentru procurarea documentelor b[ne=ti

246 Documentele b[ne=ti

V]nzarea mijloacelor b[ne=ti valutare

229 Alte crean\e pe termen scurt

Restituirea:
a) mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
special[ neutilizate, primite anterior

423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[

b) subven\iilor de stat neutilizate

342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat

136

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Achitarea cheltuielilor aferente cump[r[rii mijloacelor b[ne=ti valutare

722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

Achitarea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile aferente soldului mijloacelor valutare ]n contul
valutar

722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

Reflectarea anul[rii sechestrului, debloc[rii


mijloacelor b[ne=ti ]n contul valutar

243 Cont valutar

Anularea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti din contul


valutar

229 Alte crean\e pe termen scurt

Contul 244 Conturi speciale la b[nci


Contul 244 Conturi speciale la b[nci este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea mijloacelor b[ne=ti ]n valut[ na\ional[ =i
str[in[, aflate pe teritoriul \[rii =i peste hotare ]n
acreditive, carnete de cecuri cu limit[ de sum[,
cartele de credit =i magnetice.
Contul 244 Conturi speciale la b[nci este un
cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
]ncasarea mijloacelor b[ne=ti ]n conturile speciale la
b[nci (deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri
cu limit[ de sum[, cartelelor de credit =i magnetice),

iar ]n credit - utilizarea mijloacelor b[ne=ti. Soldul


acestui cont este debitor =i reprezint[ soldul
mijloacelor b[ne=ti neutilizate, ]nregistrate ]n
acreditive, carnete de cecuri cu limit[ de sum[,
cartele de credit =i magnetice la finele perioadei de
gestiune.
La contul 244 Conturi speciale la b[nci pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 2441 Acreditive,
2442 Carnete de cecuri cu limit[ de sum[, 2443
Mijloace pe cartele de credit =i magnetice.
Evidenta existen\ei =i mi=c[rii mijloacelor ]n
valut[ str[in[ se \ine distinct ]n contul 244 Conturi
speciale la b[nci.

Contul 244 Conturi speciale la b[nci se debiteaz[ prin creditul urmatoarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Deschiderea acreditivelor, carnetelor de cecuri cu


limit[ de sum[, cartelelor magnetice =i de credit pe
seama:
a) mijloacelor b[ne=ti proprii
b) creditelor bancare pe termen scurt

242 Cont de decontare


243 Cont valutar
511 Credite bancare pe termen scurt

Reflectarea diferen\elor de curs valutar favorabile


aferente soldurilor mijloacelor valutare ]nregistrate
]n acreditive, cartele magnetice =i de credit

622 Venituri din activitatea financiar[

Contul 244 Conturi speciale la b[nci se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Achitarea facturilor furnizorilor =i antreprenorilor
pe seama sumelor acreditivelor =i cu cecuri din
carnetele de cecuri cu limit[ de sum[

138

Debitul conturilor

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt
426 Alte datorii pe termen lung calculate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1
}nregistrarea ]n conturile respective a sumelor
neutilizate a acreditivelor, cartelelor magnetice =i
de credit =i carnetelor de cecuri cu limit[ de sum[
Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile
aferente soldurilor mijloacelor valutare ]nregistrate
]n acreditive, cartele magnetice =i de credit
Contul 245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie
Contul 245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea mijloacelor b[ne=ti (transferurilor) ]n
valut[ na\ional[ =i str[in[ ]n expedi\ie, adic[ sumele
b[ne=ti, depuse ]n casieriile b[ncii, casele de economii
sau casieriile oficiilor po=tale cu scopul ]nregistr[rii
ulterioare ]n contul de decontare sau ]n alt cont al
]ntreprinderii.
Contul 245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie este
un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[

242 Cont de decontare


243 Cont valutar
511 Credite bancare pe termen scurt
722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
suma mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie, iar ]n credit ]nregistrarea mijloacelor b[ne=ti ]n contul de
decontare sau ]n alt cont al ]ntreprinderii. Soldul
acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
mijloacelor b[ne=ti ]n expedi\ie destinate ]nregistr[rii
]n contul bancar respectiv la finele perioadei de
gestiune.
Eviden\a mi=c[rii mijloacelor b[ne=ti (transferurilor) ]n valut[ str[in[ se \ine distinct ]n contul
245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie.

Contul 245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Depunerea mijloacelor b[ne=ti ]n casieriile
b[ncii, oficiilor po=tale cu scopul ]nregistr[rii ]n
conturile bancare ale ]ntreprinderii

Creditul conturilor

241 Casa
227 Creante pe termen scurt ale personalului
229 Alte creante pe termen scurt

Contul 245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi
Con\inutul opera\iilor economice
}nregistrarea sumelor transferurilor b[ne=ti ]n
expedi\ie ]n contul de decontare sau ]n contul valutar

Debitul conturilor
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 246 Documente b[ne=ti este un cont


Contul 246 Documente b[ne=ti
de
activ.
}n debitul acestui cont se reflect[ intrarea
Contul 246 Documente b[ne=ti este destinat
documentelor
b[ne=ti ]n casieria ]ntreprinderii, iar
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
]n credit - ie=irea documentelor b[ne=ti. Soldul
documentelor b[ne=ti aflate ]n casieria ]ntreprinderii
acestui cont este debitor =i reprezint[ existen\a
(timbre po=tale, timbre fiscale de stat, timbre pentru
documentelor b[ne=ti la finele perioadei de gestiune.
Eviden\[ analitic[ se \ine pe feluri de documente
cambii, bilete de c[l[torie achitate, bilete de
b[ne=ti.
tratament =i odihn[).
Contul 246 Documente b[ne=ti se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Procurarea documentelor b[ne=ti:
a) prin achitare nemijlocit[

140

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

b) prin intermediul titularilor de avans:


- la primirea avansului

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

- f[r[ primirea avansului

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

Procurarea documentelor b[ne=ti la achitarea


ulterioar[ de la:
a) p[r\ile nelegate

539 Alte datorii pe termen scurt

b) p[r\ile legate

522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

}nregistrarea plusurilor de documente b[ne=ti


constatate la inventariere

612 Alte venituri opera\ionale

Intrarea documentelor b[ne=ti ]n urma schimbului


cu alte active

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate


229 Alte crean\e pe termen scurt

Contul 246 Documente b[ne=ti se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Ie=irea documentelor b[ne=ti (v]nzarea, schimbul)

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea lipsurilor documentelor b[ne=ti


constatate la inventariere

714 Alte cheltuieli opera\ionale

GRUPA 25 ALTE ACTIVE CURENTE


Grupa 25 Alte active curente cuprinde conturile
sintetice 251 Cheltuieli anticipate curente =i 252
Alte active curente.
Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ ]n
subcapitolul 2.5. Alte active curente al bilan\ului
contabil.
Contul 251 Cheltuieli anticipate curente
Contul 251 Cheltuieli anticipate curente este
destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile
efectuate ]n perioada de gestiune curent[ =i care
urmeaz[ a fi trecute la consumurile =i cheltuielile
perioadelor viitoare ]n decurs de p]n[ la un an.

Contul 251 Cheltuieli anticipate curente este


un cont de activ. }n debitul acestui cont se reflect[
cheltuielile curente aferente perioadelor de gestiune
viitoare, iar ]n credit - includerea acestora ]n
componen\a consumurilor =i cheltuielilor perioadei
de gestiune. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ suma cheltuielilor anticipate curente la
finele perioadei de gestiune, care urmeaz[ a fi
repartizate ]n perioadele viitoare.
Eviden\a analitic[ se \ine pe tipuri de cheltuieli
anticipate curente =i pe nomenclatorul de articole
stabilit de ]ntreprindere.

Contul 251 Cheltuieli anticipate curente se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea cheltuielilor anticipate curente (plata
de arend[, plata poli\ei de asigurare, plata de
abonament pentru ziare, reviste, edi\ii periodice
=i informative etc.)

142

Debitul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
539 Alte datorii pe termen scurt
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


1

Reflectarea consumurilor efective pentru efectuarea


lucr[rilor de preg[tire =i asimilare a articolelor =i
instala\iilor noi, ]ntreprinderilor, de recultivare a
terenurilor =i altor lucr[ri:
a) calcularea salariului, contribu\iilor la asigur[rile
sociale =i crearea rezervei pentru plata concediilor
de odihn[ muncitorilor

b) consumul de materiale, obiecte de mic[ valoare


=i scurt[ durat[
c) calcularea uzurii mijloacelor fixe, obiectelor de
mic[ valoare =i scurt[ durat[, precum =i amortizarii
activelor nemateriale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile
538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate
211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

113 Amortizarea activelor nemateriale


124 Uzura mijloacelor fixe
214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[ durat[

Contul 251 Cheltuieli anticipate curente se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea cheltuielilor anticipate curente la consumurile =i cheltuielile perioadei de gestiune

Contul 252 Alte active curente


Contul 252 Alte active curente este destinat

CLASA 3 CAPITAL PROPRIU


Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate generaliz[rii informa\iei privind situa\ia =i mi=carea
capitalului propriu.
Clasa 3 Capital propriu cuprinde urm[toarele
grupe de conturi: 31 Capital statutar =i suplimentar,
32 Rezerve, 33 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit[), 34 Capital secundar, 35 Rezultat
financiar total.
GRUPA 31 CAPITAL STATUTAR
+I SUPLIMENTAR
Grupa 31 Capital statutar =i suplimentar
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 311 Capital
144

Debitul conturilor
713 Cheltuieli generale =i administrative
714 Alte cheltuieli opera\ionale
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare
813 Consumuri indirecte de produc\ie
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
altor active curente, care nu au fost reflectate ]n conturile examinate mai sus.

statutar, 312 Capital suplimentar, 313 Capital


nev[rsat, 314 Capital retras. Soldul conturilor
enumerate la finele perioadei de gestiune se reflect[
]n subcapitolul 3.1. Capital statutar =i suplimentar
al bilan\ului contabil.
Contul 311 Capital statutar
Contul 311 Capital statutar este destinat
generaliz[rii informa\iei privind situa\ia =i mi=carea
capitalului statutar al ]ntreprinderii. Modul de
constituire a capitalului statutar se reglementeaz[
de legisla\ia Republicii Moldova =i actele de constituire a ]ntreprinderii. La constituirea, m[rirea
sau reducerea capitalului statutar ]nregistr[rile
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


aferente contului men\ionat se efectueaz[ dup[
introducerea modific[rilor respective ]n actele de
constituire.
Contul 311 Capital statutar este un cont de
pasiv. }n creditul acestui cont se ]nregistreaz[
mijloacele depuse ]n capitalul statutar al ]ntreprinderii, iar ]n debit mijloacele retrase de c[tre
proprietar. Soldul acestui cont este creditor =i

reflect[ m[rimea capitalului statutar la finele


perioadei de gestiune.
La contul 311 Capital statutar pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 3111 Fond statutar, 3112
Ac\iuni simple, 3113 Ac\iuni privilegiate, 3114
Aporturi, 3115 Cote de participa\ie.
Eviden\a analitic[ a capitalului statutar se \ine pe
fondatori (ac\ionari, asocia\i) ai ]ntreprinderii.

Contul 311 Capital statutar se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Constituirea capitalului statutar dup[ ]nregistrarea
]ntreprinderii ]n m[rimea declarat[ ]n actele de
constituire:
a) la suma mijloacelor b[ne=ti depuse
b) la suma capitalului nev[rsat

Debitul conturilor

242 Cont de decontare


243 Cont valutar
313 Capital nev[rsat

M[rirea capitalului statutar pe seama:


a) major[rii valorii nominale a ac\iunilor

313 Capital nev[rsat

b) profitului nerepartizat al anilor preceden\i

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i

c) profitului net al anului de gestiune

333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Contul 311 Capital statutar se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Mic=orarea capitalului statutar ]n cazul:


a) reducerii valorii nominale a ac\iunilor

313 Capital nev[rsat


314 Capital retras

b) anul[rii subscrierii la ac\iuni =i a ac\iunilor


retrase din circula\ie

314 Capital retras

c) acoperirii pierderilor totale

Contul 312 Capital suplimentar


Contul 312 Capital suplimentar este destinat
generaliz[rii informa\iei privind sumele repartizate
pentru m[rirea capitalului pe seama profitului sau
pe seama excedentului valorii ac\iunilor proprii
v]ndute asupra valorii nominale a acestora, precum
=i privind reflectarea diferen\elor de curs valutar
rezultate din opera\iile de circula\ie a capitalului ]n
valut[ str[in[.
Contul 312 Capital suplimentar este un cont
de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ m[rirea
capitalului suplimentar, iar ]n debit mic=orarea
146

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune
acestuia. Soldul acestui cont poate fi creditor - se
]nregistreaz[ ]n pasivul bilan\ului cu semnul plus sau
debitor - se reflect[ ]n pasivul bilan\ului cu semnul
minus.
La contul 312 Capital suplimentar pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 3121 Capital
suplimentar v[rsat, 3122 Diferen\e de curs aferente
aporturilor valutare ]n capitalul statutar.
Eviden\a analitic[ a capitalului suplimentar se \ine
]n a=a mod ca s[ asigure crearea informa\iei privind
existen\a, crearea =i direc\iile de utilizare a mijloacelor.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 312 Capital suplimentar se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

M[rirea capitalului suplimentar pe seama


a) sumelor diferen\elor dep[=irii valorii de v]nzare
a ac\iunilor proprii asupra valorii nominale a
acestora

313 Capital nev[rsat


314 Capital retras

b) profitului nerepartizat

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

c) rezervelor

322 Rezerve prev[zute de statut


323 Alte rezerve

Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor


de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[

313 Capital nev[rsat


314 Capital retras

Contul 312 Capital suplimentar se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Mic=orarea capitalului suplimentar ]n cazul


a) reflect[rii diferen\elor de curs nefavorabile
aferente aporturilor ]n valut[
b) introducerii modific[rilor respective ]n documentele de constituire
c) reflect[rii diferen\elor aferente v]nz[rii ac\iunilor
proprii sub valoarea lor nominal[
Contul 313 Capital nev[rsat
Contul 313 Capital nev[rsat este destinat
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
capitalului nev[rsat al ]ntreprinderii.
Contul 313 Capital nev[rsat este un cont de
activ. }n debitul acestui cont se reflect[ datoriile
fondatorilor (asocia\ilor) aferente aporturilor ]n
capitalul statutar, precum =i valoarea nominal[ a
ac\iunilor subscrise nev[rsate, iar ]n credit achitarea

313 Capital nev[rsat


314 Capital retras
311 Capital statutar
313 Capital nev[rsat
314 Capital retras
datoriei aferente aporturilor ]n capitalul statutar =i
valoarea nominal[ a ac\iunilor achitate. Soldul
acestui cont este debitor =i reflect[ datoriile
fondatorilor (asocia\ilor), precum =i valoarea
ac\iunilor subscrise nev[rsate la finele perioadei de
gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul contabil cu semnul
minus.
Eviden\a analitic[ a capitalului nev[rsat se \ine
pe feluri de ac\iuni subscrise nev[rsate.

Contul 313 Capital nev[rsat se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea cotei aferente aporturilor ]n capitalul


statutar nev[rsat de fondatori (asocia\i), precum =i a
valorii nominale a ac\iunilor subscrise nev[rsate

311 Capital statutar

Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor


de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[

312 Capital suplimentar

148

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 313 Capital nev[rsat se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Intr[ri de la fondatori (asocia\i) ]n contul achit[rii


datoriilor aferente aporturilor ]n capitalul statutar:
a) de mijloace b[ne=ti

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b) de valori materiale

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri

c) de active nemateriale

111 Active nemateriale

d) de terenuri

122 Terenuri

e) de mijloace fixe

123 Mijloace fixe

f) de active materiale ]n curs de execu\ie

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

Achitarea datoriilor aferente dividendelor, prin


ac\iuni emise de ]ntreprindere

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

Contul 314 Capital retras


Contul 314 Capital retras este destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari.
Contul 314 Capital retras este un cont de activ.
}n debitul acestui cont se ]nregistreaz[ valoarea
ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari, iar
]n credit valoarea ac\iunilor anulate =i rev]ndute.
Soldul acesui cont este debitor =i reprezint[ valoarea

ac\iunilor proprii r[scump[rate de la ac\ionari la


finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul
contabil cu semnul minus.
La contul 314 Capital retras pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 3141 Ac\iuni simple
r[scump[rate, 3142 Ac\iuni privilegiate r[scump[rate, 3143 Aporturi =i cote de participa\ie
retrase.
Eviden\a analitic[ a capitalului retras se \ine pe
feluri de ac\iuni.

Contul 314 Capital retras se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Valoarea ac\iunilor proprii r[scump[rate la pre\
de cump[rare

Atribuirea la capitalul suplimentar a diferen\elor


de curs valutar favorabile aferente aporturilor ]n
valut[ str[in[

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

312 Capital suplimentar

Contul 314 Capital retras se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Mic=orarea capitalului statutar cu valoarea
nominal[ a ac\iunilor proprii retrase din circula\ie
=i anulate
150

Debitul conturilor

311 Capital statutar


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


V]nzarea ac\iunilor proprii r[scump[rate de la
ac\ionari
Reflectarea diferen\elor de curs valutar nefavorabile aferente v]nz[rii ac\iunilor proprii sub
valoarea lor nominal[
Plata dividendelor cu ac\iunile proprii r[scump[rate de ]ntreprindere
GRUPA 32 REZERVE
Din grupa 32 Rezerve fac parte urm[toarele
conturi sintetice: 321 Rezerve stabilite de legisla\ie,
322 Rezerve prev[zute de statut =i 323 Alte
rezerve. Soldul conturilor din aceast[ grup[ la finele
perioadei de gestiune se reflect[ ]n subcapitolul 3.2.
Rezerve al bilan\ului contabil.

Contul 321 Rezerve stabilite de legisla\ie


Contul 321 Rezerve stabilite de legisla\ie este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
312 Capital suplimentar

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i


=i mi=carea capitalului de rezerv[ al ]ntreprinderii,
constituit ]n conformitate cu legisla\ia.
Contul 321 Rezerve stabilite de legisla\ie este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
constituirea rezervelor, iar ]n debit utilizarea
(restituirea), reducerea lor. Soldul acestui cont este
creditor =i reprezint[ soldul rezervelor la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a rezervelor prev[zute de lege
se \ine pe categorii de rezerve, surse de constituire =i
destina\ii.

Contul 321 Rezerve stabilite de legisla\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Prelev[ri din profit ]n capitalul de rezerv[

Debitul conturilor
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i
333 Profit (pierdere) al perioadei de gestiune

Contul 321 Rezerve stabilite de legisla\ie se debiteaz[ prin urm[toarele conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Utilizarea mijloacelor rezervelor pentru


a) m[rirea capitalului statutar

311 Capital statutar

b) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile

312 Capital suplimentar

c) acoperirea pierderilor

Contul 322 Rezerve prev[zute de statut


Contul 322 Rezerve prev[zute de statut este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea rezervelor create ]n conformitate cu actele
de constituire ale ]ntreprinderii.
Contul 322 Rezerve prev[zute de statut este un
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
152

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune
constituirea rezervelor, iar ]n debit utilizarea
(restituirea), reducerea lor. Soldul acestui cont este
creditor =i reprezint[ soldul rezervelor la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a rezervelor prev[zute de statut
se \ine pe feluri de rezerve, surse de constituire =i
destina\ii.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 322 Rezerve prev[zute de statut se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Prelev[ri din profit ]n rezervele prev[zute de
statutul ]ntreprinderii

Debitul conturilor
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Contul 322 Rezerve prev[zute de statut se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Utilizarea mijloacelor de rezerve, prev[zute de


statutul ]ntreprinderii pentru
a) m[rirea capitalului statutar

311 Capital statutar

b) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile

312 Capital suplimentar

c) acoperirea pierderilor

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

d) plata dividendelor

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

Contul 323 Alte rezerve


Contul 323 Alte rezerve este destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea altor
rezerve, care nu au fost reflectate ]n conturile
precedente.
Contul 323 Alte rezerve este un cont de pasiv.

}n creditul acestui cont se reflect[ constituirea altor


rezerve, iar ]n debit utilizarea lor. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ soldul altor rezerve
la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a altor rezerve se \ine pe
categorii de rezerve, surse de constituire =i destina\ii.

Contul 323 Alte rezerve se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice
Prelev[ri din profit ]n alte rezerve

Debitul conturilor
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Contul 323 Alte rezerve se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Utilizarea mijloacelor altor rezerve pentru


a) acoperirea pierderilor

154

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

b) m[rirea capitalului statutar

311 Capital statutar

c) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile

312 Capital suplimentar

d) plata dividendelor

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

GRUPA 33 PROFIT NEREPARTIZAT


(PIERDERE NEACOPERIT{)
Din grupa 33 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit[) fac parte urm[toarele conturi sintetice:
331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente, 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i, 333 Profit net
(pierdere) al perioadei de gestiune, 334 Dividende
pl[tite ]n avans. Soldul conturilor din aceast[ grup[
la finele perioadei de gestiune se reflect[ ]n capitolul
3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
bilan\ului contabil.

Contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor


precedente
Contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor
precedente este destinat generaliz[rii informa\iei
privind rezultatele corect[rilor efectuate ]n perioada
de gestiune ]n opera\iile aferente perioadelor
precedente.

Contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor


precedente este un cont de regularizare. }n creditul
acestui cont se reflect[ diferen\ele sub form[ de profit
al anilor preceden\i, iar ]n debit diferen\ele sub
form[ de pierderi ale anilor preceden\i, constatate
]n perioada de gestiune. Soldul acestui cont poate fi
creditor - ]n cazul constat[rii profitului anilor
preceden\i care se ]nregistreaz[ ]n bilan\ cu semnul
plus, sau debitor - ]n cazul constat[rii pierderilor
anilor preceden\i =i se ]nregistreaz[ ]n pasivul
bilan\ului cu semnul minus, iar la sf]r=itul anului de
gestiune se ]nchide.
La contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 3311 Corectarea profitului perioadelor
precedente, 3312 Corectarea pierderilor perioadelor precedente.
Eviden\a analitic[ a corect[rilor rezultatelor
perioadelor precedente se organizeaz[ ]n a=a mod
ca s[ asigure informa\ia pe tipuri de corect[ri.

Contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea pierderilor aferente opera\iilor anilor
preceden\i, constatate ]n anul de gestiune, apartenen\a c[rora la anii preceden\i se confirm[ documentar

156

Creditul conturilor

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate
229 Alte crean\e pe termen scurt
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii
533 Datorii privind asigur[rile
537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i
539 Alte datorii pe termen scurt
Reflectarea rezultatului (profitului) anilor preceden\i constatat ]n anul de gestiune

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i

Contul 331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea profitului anilor preceden\i, constatat
]n anul de gestiune, apartenen\a c[ruia la anii preceden\i se confirm[ documentar

Reflectarea rezultatului (pierderii) anilor preceden\i constatat ]n anul de gestiune

Contul 332 Profit nerepartizat


(pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit[) al anilor preceden\i este destinat
generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) a
anilor preceden\i.
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit[) al anilor preceden\i este un cont de
pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[ profitul
nerepartizat al anilor preceden\i, acoperirea
pierderilor anilor preceden\i, iar ]n debit pierderile
neacoperite ale anilor preceden\i =i utilizarea

158

Debitul conturilor

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
profitului anilor preceden\i. Soldul acestui cont
poate fi creditor - ]n cazul existen\ei profitului
nerepartizat al anilor preceden\i =i se reflect[ ]n bilan\
cu semnul plus sau debitor - ]n cazul existen\ei
pierderilor neacoperite =i se reflect[ ]n bilan\ cu
semnul minus.
La contul 332 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit[) al anilor preceden\i pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 3321 Profit nerepartizat al
anilor preceden\i, 3322 Pierdere neacoperit[ a
anilor preceden\i.
Eviden\a analitic[ a profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite) al anilor preceden\i se \ine
pe feluri de profituri (pierderi).

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea soldului profitului nerepartizat al
anului precedent
Acoperirea pierderilor realizate ]n anii preceden\i
pe seama rezervelor

Reflectarea rezultatului (profitului) anilor preceden\i constatat ]n anul de gestiune

Debitul conturilor
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

322 Rezerve prev[zute de statut


323 Alte rezerve

331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente

Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al anilor preceden\i


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor pierderii neacoperite a anului
precedent

Creditul conturilor
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Utilizarea profitului nerepartizat al anilor


preceden\i pentru:
a) crearea rezervelor

321 Rezerve stabilite de legisla\ie


322 Rezerve prev[zute de statut
323 Alte rezerve

b) plata dividendelor

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

c) trecerea ]n cont a diferen\elor de curs valutar


nefavorabile

312 Capital suplimentar

Reflectarea rezultatului (pierderii) anilor preceden\i constatat ]n anul de gestiune

Contul 333 Profit net (pierdere)


al perioadei de gestiune
Contul 333 Profit net (pierdere) al perioadei de
gestiune este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i utilizarea profitului (pierderii)
realizate ]n perioada de gestiune.
Contul 333 Profit net (pierdere) al perioadei de
gestiune este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont
se reflect[ profitul net =i acoperirea pierderilor realizate
]n perioada de gestiune, iar ]n debit sumele pierderilor
nete =i utilizarea profitului realizat ]n perioada de
160

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
gestiune. Soldul acestui cont poate fi creditor - ]n cazul
existen\ei profitului nerepartizat =i se ]nscrie cu semnul
plus sau debitor - ]n cazul existen\ei pierderii
neacoperite =i se ]nscrie cu semnul minus.
La contul 333 Profit net (pierdere) al perioadei
de gestiune pot fi deschise urm[toarele subconturi:
3331 Profit net al perioadei de gestiune, 3332
Pierdere net[ a perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a profitului net (pierderii) al
perioadei de gestiune se \ine pe feluri de profituri
(pierderi).
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Raportarea la ]nceputul perioadei de gestiune a
soldului pierderii neacoperite a anului precedent

Debitul conturilor
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i

Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune

351 Rezultat financiar total

Acoperirea pierderilor perioadei de gestiune

322 Rezerve prev[zute de statut


323 Alte rezerve
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i

Contul 333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reportarea la ]nceputul perioadei de gestiune a
profitului nerepartizat al anului precedent

Reflectarea pierderii nete a perioadei de gestiune

Creditul conturilor
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al
anilor preceden\i
351 Rezultat financiar total

Utilizarea profitului anului de gestiune:


a) pentru crearea rezervelor

321 Rezerve legale


322 Rezerve prev[zute de statut
323 Alte active

b) pentru plata dividendelor

537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i

c) pentru acoperirea pierderilor anilor preceden\i

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i

Contul 334 Dividende pl[tite ]n avans


Contul 334 Dividende pl[tite ]n avans este
destinat generaliz[rii informa\iei privind dividendele
pl[tite ]n avans ]n cursul anului.
Contul 334 Dividende pl[tite ]n avans este un
cont de activ. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[
sumele dividendelor pl[tite ]n avans, iar ]n credit -

162

trecerea ]n cont a acestora ]n cazul decont[rii definitive


la sf]r=itul anului. Soldul acestui cont este debitor =i
reprezint[ dividendele pl[tite ]n avans fondatorilor la
finele perioadei de gestiune =i se reflect[ ]n bilan\ul
contabil cu semnul minus.
Eviden\a analitic[ a dividendelor pl[tite ]n avans
se \ine pe fondatori.

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 334 Dividende pl[tite ]n avans se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Dividende pl[tite ]n avans

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 334 Dividende pl[tite ]n avans se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea ]n cont a dividendelor pl[tite ]n avans la
decontarea definitiv[ la sf]r=itul anului
GRUPA 34 CAPITAL SECUNDAR
Din grupa 34 Capital secundar fac parte
urm[toarele conturi sintetice: 341 Diferen\e din
reevaluarea activelor pe termen lung, 342 Subven\ii
acordate ]ntreprinderilor de stat. Soldul conturilor
din aceast[ grup[ la sf]r=itul perioadei de gestiune se
reflect[ ]n subcapitolul 3.4. Capital secundar al
bilan\ului contabil.

Contul 341 Diferen\e din reevaluarea


activelor pe termen lung
Contul 341 Diferen\e din reevaluarea activelor
pe termen lung este destinat generaliz[rii informa\iei privind diferen\ele din reevaluarea activelor
pe termen lung. Modul de determinare a diferen\elor
din reevaluarea activelor se reglementeaz[ de
prevederile S.N.C 13 Contabilitatea activelor
nemateriale (imobiliz[rilor neacoperite), S.N.C. 16
Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.
Contul 341 Diferen\e din reevaluarea activelor
pe termen lung este un cont de pasiv. }n creditul

Debitul conturilor
537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i
acestui cont se reflect[ ecartul de reevaluare a
activelor pe termen lung, iar ]n debit suma
reducerilor. }n cazul ie=irii activelor pe termen lung
sumele ecartului de reevaluare reflectat anterior se
trec la veniturile din activitatea de investi\ii, iar
reducerile - la cheltuielile activit[\ii de investi\ii.
Soldul acestui cont poate fi creditor - ]n cazul ]n care
suma ecartului de reevaluare dep[=e=te reducerile de
reevaluare a activelor pe termen lung =i se reflect[ ]n
bilan\ cu semnul plus, sau debitor - ]n cazul c]nd
suma reducerilor dep[=e=te ecartul de reevaluare =i
se reflect[ ]n bilan\ cu semnul minus.
La contul 341 Diferen\e din reevaluarea activelor
pe termen lung pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 3411 Diferen\e din reevaluarea activelor
nemateriale, 3412 Diferen\e din reevaluarea
activelor materiale pe termen lung, 3413 Diferen\e
din reevaluarea investi\iilor pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a diferen\elor din reevaluarea
activelor pe termen lung se \ine pe tipuri de active
pe termen lung reevaluate.

Contul 341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare a
activelor pe termen lung

Trecerea la cheltuieli a sumelor de reduceri aferente activelor pe termen lung ie=ite


164

Debitul conturilor
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
133 Modificarea valorii investi\iilor pe termen
lung

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor diferen\elor negative din
reevaluarea activelor pe termen lung

Trecerea la venituri a sumelor ecartului de reevaluare aferente activelor pe termen lung ie=ite

Creditul conturilor

111 Active nemateriale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
133 Modificarea valorii investi\iilor pe termen
lung

621 Venituri din activitatea de investi\ii

Contul 342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de


stat
Contul 342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de
stat este destinat generaliz[rii informa\iei privind
sumele subven\iilor primite de ]ntreprinderea de stat.
Modul de determinare a subven\iilor, clasificarea,
componen\a =i evaluarea acestora s]nt reglementate
de prevederile S.N.C. 20 Contabilitatea subven\iilor
de stat =i publicitatea asisten\ei de stat.

Contul 342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de


stat este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ subven\iile primite de c[tre ]ntreprinderea de
stat, iar ]n debit - utilizarea acestora, restituirea ]n
cazurile prev[zute de legisla\ia ]n vigoare. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ soldul subven\iilor
neutilizate la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a subven\iilor acordate
]ntreprinderilor de stat se \ine pe surse de intrare a
mijloacelor =i destina\ii de utilizare a acestora.
Contul 342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat se crediteaz[ prin debitul urmt[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice

Primirea subven\iilor de stat =i a asisten\ei de stat

Debitul conturilor
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
123 Mijloace fixe
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 342 Subven\ii pentru ]ntreprinderile de stat se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Atribuirea sumelor subven\iilor de stat utilizate la
m[rirea capitalului
Restituirea subven\iilor de stat neutilizate

166

Creditul conturilor
311 Capital statutar
312 Capital suplimentar
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
123 Mijloace fixe
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


GRUPA 35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
Din grupa 35 Rezultat financiar total face parte
contul sintetic 351 Rezultat financiar total.

Contul 351 Rezultat financiar total


Contul 351 Rezultat financiar total este destinat
generaliz[rii informa\iei privind veniturile =i cheltuielile pentru determinarea rezultatelor financiare, ob\inute din activitatea opera\ional[, de investi\ii =i financiar[ a ]ntreprinderii =i din evenimente excep\ionale.
Contul 351 Rezultat financiar total este un
cont de comparare. }n creditul acestui cont se reflect[

pe feluri de activit[\i veniturile generalizate realizate


]n perioada curent[, precum =i sumele anulate ale
pierderilor nete, iar ]n debit cheltuielile pe acelea=i
feluri de activit[\i, cheltuielile curente aferente
impozitului pe venit =i sumele profitului net r[mas
la dispozi\ia ]ntreprinderii dup[ impozitare.
Opera\iile la contul 351 Rezultat financiar total
se reflect[ la sf]r=itul anului de gestiune =i contul se
]nchide prin transferarea rezultatului net la profitul
sau pierderea net[ a perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a rezultatului financiar total se
\ine pe tipuri de venituri =i cheltuieli.

Contul 351 Rezultat financiar total se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea ]n cont a cheltuielilor acumulate la
sf]r=itul anului de gestiune pe feluri de activit[\i
ale ]ntreprinderii

Creditul conturilor

711 Costul v]nz[rilor


712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
714 Alte cheltuieli opera\ionale
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
723 Pierderi excep\ionale

Sc[derea cheltuielilor privind impozitul pe venit


731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe
venit
Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune

333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Contul 351 Rezultat financiar total se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Sc[derea veniturilor acumulate la sf]r=itul anului
de gestiune pe feluri de activit[\i ale ]ntreprinderii

Trecerea la rezultatul financiar a economiei aferente impozitului pe venit

Reflectarea pierderii nete a perioadei de gestiune

168

Debitul conturilor

611 Venituri din v]nz[ri


612 Alte venituri opera\ionale
621 Venituri din activitatea de investi\ii
622 Venituri din activitatea financiar[
623 Venituri excep\ionale

731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe


venit
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


CLASA 4
DATORII (OBLIGA|II) PE TERMEN LUNG
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate generaliz[rii informa\iei privind situa\ia lor =i
decont[rile =i aferente datoriilor pe termen lung a
]ntreprinderii fa\[ de creditori.
Din clasa 4 Datorii (obliga\ii) pe termen lung
fac parte urm[toarele grupe de conturi: 41 Datorii
financiare pe termen lung =i 42 Datorii pe termen
lung calculate.
GRUPA 41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN
LUNG
Grupa 41 Datorii financiare pe termen lung
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 411 Credite
bancare pe termen lung, 412 Credite bancare pe
termen lung pentru salaria\i, 413 }mprumuturi pe
termen lung, 414 Alte datorii financiare pe termen
lung. Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[
]n subcapitolul 4.1. Datorii financiare pe termen
lung al bilan\ului contabil.

Contul 411 Credite bancare pe termen lung


Contul 411 Credite bancare pe termen lung este

destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia


creditelor ]n valut[ na\ional[ =i valute str[ine pe
termen lung (pe un termen mai mare de un an),
primite de ]ntreprindere at]t ]n b[ncile din \ar[, c]t
=i ]n cele din str[in[tate.
Contul 411 Credite bancare pe termen lung este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
sumele creditelor primite, iar ]n debit rambursarea
lor. Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[
datoriile ]ntreprinderii aferente creditelor pe
termen lung =i mediu (pe un termen mai mare de
un an) nerambursate la finele perioadei de gestiune.
La contul 411 Credite bancare pe termen lung
pot fi deschise urm[toarele subconturi: 4111
Credite bancare pe termen lung ]n valut[ na\ional[:,
4112 Credite bancare pe termen lung ]n valut[
str[in[, 4113 Credite bancare pe termen lung ]n
valut[ na\ional[ am]nate, 4114 Credite bancare pe
termen lung ]n valut[ str[in[ am]nate, 4115 Datorii
convertibile privind creditele bancare pe termen
lung.
Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
lung se \ine pe tipuri de credite =i pe b[nci care au
acordat credite.

Contul 411 Credite bancare pe termen lung se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi
Debitul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Credite bancare primite:
a) ]n cas[

241 Casa

b) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

c) ]n contul valutar

243 Cont valutar

d) destinate achit[rii datoriilor

414 Alte datorii financiare pe termen lung


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

Calcularea dob]nzilor aferente creditelor primite:


a) ]n cazul trecerii la cheltuieli
b) ]n cazul capitaliz[rii

714 Alte cheltuieli opera\ionale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie

Contul 411 Credite bancare pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Creditul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Rambursarea creditelor pe termen scurt:
a) ]n numerar

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

Trecerea creditelor pe termen lung ]n credite pe


termen scurt

511 Credite bancare pe termen scurt

170

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 412 Credite bancare pe termen lung
pentru salaria\i
Contul 412 Credite bancare pe termen lung
pentru salaria\i este destinat generaliz[rii informa\iei privind datoriile =i mi=carea creditelor
bancare pe termen lung (pe un termen mai mare
de un an), primite de ]ntreprindere pentru a le
acorda salaria\ilor.
Contul 412 Credite bancare pe termen lung

pentru salaria\i este un cont de pasiv. }n creditul


acestui cont se reflect[ suma creditelor primite de
]ntreprindere, iar ]n debit suma ramburs[rii
acestora. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ datoriile ]ntreprinderii, aferente creditelor
bancare pe termen lung pentru salaria\i la sf]r=itul
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
lung pentru salaria\i se \ine pe tipuri de credite =i pe
b[nci care au acordat credite.

Contul 412 Credite bancare pe termen lung pentru salaria\i


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Debitul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Primirea creditelor bancare de c[tre ]ntreprindere
pentru a le acorda salaria\ilor:
a) ]n numerar ]n casierie

241 Casa

b) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

c) ]n contul valutar

243 Cont valutar

Reflectarea sumelor documentelor de decontare ale


organiza\iilor de comer\ pl[tite de banc[ pentru
m[rfurile v]ndute pe credit salaria\ilor ]ntreprinderii

227 Crean\e pe teremen scurt ale personalului

Reflectarea sumelor ]mprumuturilor acordate


salaria\ilor ]ntreprinderii pentru construc\ia
locuin\elor =i ]n alte cazuri prev[zute de legisla\ie
pe contul creditelor bancare

227 Crean\e pe teremen scurt ale personalului

Calcularea dob]nzilor aferente creditelor =i


]mprumu-turilor primite la trecerea ]n cheltuielile
perioadei

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 412 Credite bancare pe termen lung pentru salaria\i se debiteaz[ prin creditul
urm[toarelor conturi:
Creditul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Trecerea creditelor bancare pe termen lung pentru
salaria\i ]n credite bancare pe termen scurt

512 Credite bancare pe termen scurt pentru


salaria\i

Rambursarea creditelor bancare, primite de ]ntreprindere pentru a fi acordate salaria\ilor:


a) din casierie

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

172

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 413 }mprumuturi pe termen lung
Contul 413 }mprumuturi pe termen lung este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea ]mprumuturilor pe termen lung, primite
pe un termen mai mare de un an, cu excep\ia
b[ncilor.
Contul 413 }mprumuturi pe termen lung este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
sumele ]mprumuturilor pe termen lung primite, iar
]n debit - rambursarea lor. Soldul acestui cont este
creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii aferente
]mprumuturilor pe termen lung la finele perioadei
de gestiune.

La contul 413 }mprumuturi pe termen lung pot


fi deschise urm[toarele subconturi: 4131 }mprumuturi pe termen lung din p[r\i nelegate, 4132
}mprumuturi pe termen lung din p[r\i legate, 4133
}mprumuturi pe termen lung din emisiunea de
obliga\iuni, 4134 }mprumuturi pe termen lung de
la personalul ]ntreprinderii, 4135 Cambii financiare pe termen lung acordate, 4136 Datorii
convertibile privind ]mprumuturile pe termen lung.
Eviden\a analitic[ a ]mprumuturilor pe termen
lung se \ine pe tipuri de ]mprumuturi, pe creditori
=i pe termene de rambursare.

Contul 413 }mprumuturi pe termen lung se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Debitul conturilor

Con\inutul opera\iilor economice


Intrarea ]mprumuturilor pe termen lung:
a) ]n casierie

241 Casa

b) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

c) ]n contul valutar

243 Cont valutar

d) destinate achit[rii datoriilor

414 Alte datorii financiare pe termen lung


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

e) de la personalul ]ntreprinderii ]n contul remunera\iilor

Calcularea dob]nzilor aferente ]mprumuturilor


primite ]n cazul:
a) trecerii la cheltuielile perioadei
b) capitaliz[rii
Reflectarea mijloacelor utilizate de ]ntreprindere la
v]nzarea titlurilor de valoare pe termen lung
(obliga\iunilor, ac\iunilor colectivului de munc[,
intr[rilor neincluse ]n capitalul statutar al ]ntreprinderii):
a) intrate ]n casierie sau ]n contul de decontare

prin re\ineri ]n m[rimi stabilite din retribu\iile salaria\ilor:


- ale lunii curente

- ale lunilor ulterioare


174

539 Alte datorii pe termen scurt


531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii

714 Alte cheltuieli opera\ionale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 413 }mprumuturi pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Rambursarea ]mprumuturilor primite prin virarea
mijloacelor b[ne=ti =i r[scump[rarea cambiilor
acordate
R[scump[rarea obliga\iunilor plasate anterior de
]ntreprindere:
) ]n numerar din casierie

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

Transferarea ]mprumuturilor pe termen lung ]n


componen\a ]mprumuturilor pe termen scurt

513 }mprumuturi pe termen scurt

Contul 414 Alte datorii financiare pe termen


lung

GRUPA 42 DATORII PE TERMEN LUNG


CALCULATE
Conturile din aceast[ grup[ s]nt destinate
generaliz[rii informa\iei privind datoriile pe termen
lung calculate.
Grupa 42 Datorii pe termen lung calculate
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 421 Datorii
de arend[ pe termen lung, 422 Venituri anticipate
pe termen lung, 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu
destina\ie special[, 424 Avansuri pe termen lung
primite, 425 Datorii am]nate privind impozitul pe
venit =i 426 Alte datorii pe termen lung calculate.
Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[ ]n
subcapitolul 4.2. Datorii pe termen lung calculate
al bilan\ului contabil.

Contul 421 Datorii de arend[ pe termen lung


Contul 421 Datorii de arend[ pe termen lung
este destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia

Contul 414 Alte datorii financiare pe termen


lung este destinat generaliz[rii informa\iei privind
datoriile fa\[ de creditori, furnizori, antreprenori =i
alte subiecte aferente pl[\ilor neraportate la celelalte
conturi din grupa 41 Datorii financiare pe termen
lung.
decont[rilor
cu arendatorii pentru activele primite
]n baza contractului de arend[ pe termen lung.
Modul de determinare a datoriilor de arend[ pe
termen lung se reglementeaz[ de prevederile S.N.C.
7 Contabilitatea chiriei.
Contul 421 Datorii de arend[ pe termen lung
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ datoriile arenda=ului fa\[ de arendator
pentru activele intrate la ]ntreprindere ]n baza
contractului de arendare pe termen lung la valoarea
negociat[ ]ntre ei, iar ]n debit - achitarea pl[\ilor
cuvenite arendatorului =i restituirea obiectelor ]n
cazul rezilierii ]nainte de termen a contractului de
arendare. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ suma datoriilor ]ntreprinderii aferente
arendei pe termen lung la finele perioadei de
gestiune.
Eviden\a analitic[ a datoriilor de arend[ pe
termen lung se \ine pe fiecare arendator.

Contul 421 Datorii de arend[ pe termen lung


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea valorii activelor arendate pe termen


lung:
a) a activelor nemateriale

111 Active nemateriale

b) a terenurilor

122 Terenuri

c) a mijloacelor fixe

123 Mijloace fixe

d) a resurselor naturale

125 Resurse naturale

176

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Reflectarea cheltuielilor privind dob]nzile pentru
activele arendate pe termen lung aferente
a) perioadei curente

722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

b) perioadelor de gestiune ulterioare

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente

Contul 421 Datorii de arend[ pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Plata pentru arenda pe termen lung a activelor:


a) ]n numerar din casierie

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

d) din conturile speciale la b[nci

244 Conturi speciale la b[nci

Restituirea activelor arendate arendatorului p]n[ la


expirarea termenului contractului de arendare:
a) a activelor nemateriale

111 Active nemateriale

b) a terenurilor

122 Terenuri

c) a mijloacelor fixe

123 Mijloace fixe

d) a resurselor naturale

125 Resurse naturale

Transferarea cotei-p[r\i a datoriilor pe termen lung


]n componen\a celor curente

514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung

Contul 422 Venituri anticipate pe termen lung


Contul 422 Venituri anticipate pe termen lung
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
veniturile pe termen lung, ob\inute (calculate) ]n
perioada de gestiune, ]ns[ aferente perioadelor
viitoare.
Contul 422 Venituri anticipate pe termen lung
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se

reflect[ sumele veniturilor, realizate ]n perioadele


viitoare (pe un termen mai mare de un an), iar ]n
debit - raportarea veniturilor anticipate la veniturile
perioadei de gestiune. Soldul acestui cont este
creditor =i reprezint[ sumele veniturilor anticipate
pe termen lung, ]nc[ nerealizate la sf]r=itul perioadei
de gestiune.
Eviden\a analitic[ a veniturilor anticipate pe
termen lung se \ine pe feluri de venituri.

Contul 422 Venituri anticipate pe termen lung se crediteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea veniturilor calculate aferente perioadelor preliminate

134 Crean\e pe termen lung

Reflectarea sumelor lipsurilor constatate ]n


perioada de gestiune =i recunoscute de persoanele
vinovate sau adjudecate spre percepere de c[tre
organele judiciare

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Reflectarea sumelor preten\iilor ]naintate, recunoscute de furnizori =i antreprenori sau adjudecate de judecat[ =i care urmeaz[ s[ fie recuperate
]n termen de peste un an

229 Alte crean\e pe termen scurt

178

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 422 Venituri anticipate pe termen lung se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea veniturilor din v]nz[ri, ob\inute ]n
perioadele precedente, dar aferente perioadei de
gestiune curente

Casarea veniturilor anticipate pe termen lung ]n


cazul rezilierii ]nainte de termen a contractelor =i
neprimirii sumelor, recunoscute sau adjudecate de
judecat[, la care a expirat termenul de prescrip\ie

Creditul conturilor

611 Venituri din v]nz[ri


612 Alte venituri opera\ionale
621 Venituri din activitatea de investi\ii
622 Venituri din activitatea financiar[

134 Crean\e pe termen lung


227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
229 Alte crean\e pe termen scurt
539 Alte datorii pe termen scurt

Contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie


special[

veniturilor ]n func\ie de destina\ia mijloacelor


utilizate, precum =i restituirea mijloacelor neutilizate.
Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[ soldul
Contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
]ncas[rilor cu destina\ie special[ neutilizate la sf]r=itul
special[ este destinat generaliz[rii informa\iei
perioadei de gestiune.
privind existen\a =i mi=carea mijloacelor pentru
La contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
realizarea m[surilor cu destina\ie special[.
special[ pot fi deschise urm[toarele subconturi:
Contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie
4231 Finan\[ri cu destina\ie special[ din buget,
special[ este un cont de pasiv. }n creditul acestui
4232 }ncas[ri de mijloace cu destina\ie special[ de
cont se reflect[ mijloacele cu destina\ie special[,
la alte ]ntreprinderi, 4233 Alte finan\[ri =i ]ncas[ri
primite ]n calitate de surse de finan\are a diverselor
cu destina\ie special[.
m[suri, ]n debit - sumele incluse ]n componen\a
Eviden\a analitic[ a finan\[rilor =i ]ncas[rilor cu
destina\ie special[ se \ine pe surse =i destina\ii.
Contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Intr[ri de mijloace pentru finan\area cu destina\ie


special[ sub form[ de:
a) mijloace b[ne=ti

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b) active pe termen lung

111 Active nemateriale


121 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale

c) valori materiale

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217M[rfuri

180

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 423 Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[ se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Includerea ]n componen\a veniturilor a mijloacelor cu destina\ie special[ utilizate ]n func\ie de
destina\ii

Creditul conturilor

612 Alte venituri opera\ionale


621 Venituri din activitatea de investi\ii
622 Venituri din activitatea financiar[

Restituirea mijloacelor de finan\[ri =i ]ncas[ri cu


destina\ie special[ neutilizate, primite anterior:
a) a mijloacelor b[ne=ti

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b) a activelor pe termen lung

111 Active nemateriale


121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale

c) a valorilor materiale

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217 M[rfuri

Contul 424 Avansuri pe termen lung primite


Contul 424 Avansuri pe termen lung primite
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
avansurile primite ]n contul lucr[rilor executate =i
serviciilor prestate pe termen lung (construc\ia
obiectelor, executarea unor comenzi speciale etc.).
Contul 424 Avansuri pe termen lung primite
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
]nregistreaz[ sumele avansurilor primite =i a pl[\ilor

primite ]n cazul execut[rii par\iale a comenzilor, iar


]n debit sumele pl[\ilor ]nregistrate la prezentarea
cump[r[torilor (clien\ilor) a facturilor pentru
produsele livrate, serviciile prestate potrivit calculului definitiv al ]ntreprinderii. Soldul acestui cont
este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
aferente avansurilor primite la finele perioadei de
gestiune.
Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen lung
primite se \ine distinct pe fiecare client.

Contul 424 Avansuri pe termen lung primite se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor avansurilor pe termen lung
primite

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 424 Avansuri pe termen lung primite se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea ]n cont a avansurilor pe termen lung
primite anterior ]n contul achit[rii crean\elor

182

Creditul conturilor
134 Crean\e pe termen lung
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
229 Alte crean\e pe termen scurt
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Transferarea avansurilor pe termen lung primite
anterior ]n avansuri pe termen scurt
Restituirea avansurilor pe termen lung primite
neutilizate

Contul 425 Datorii am]nate privind impozitul


pe venit
Contul 425 Datorii am]nate privind impozitul
pe venit este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a, crearea =i anularea datoriilor
am]nate privind impozitul pe venit aferente
diferen\elor temporare. Modul de determinare a
datoriilor am]nate privind impozitul pe venit se
reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 12 Contabilitatea impozitului pe venit =i Codul fiscal al
Republicii Moldova.

523 Avansuri pe termen scurt primite


241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
Contul 425 Datorii am]nate privind impozitul
pe venit este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont se reflect[ existen\a =i crearea datoriilor am]nate
privind impozitul pe venit, iar ]n debit - anularea
datoriilor am]nate privind impozitul pe venit. Soldul
acestui cont este creditor =i reprezint[ suma
datoriilor am]nate privind impozitul pe venit la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a datoriilor am]nate privind
impozitul pe venit se \ine pe feluri de datorii, pe
termene de creare =i anulare.

Contul 425 Datorii am]nate privind impozitul pe venit


se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea datoriilor am]nate privind impozitul pe
venit

Debitul conturilor
731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Contul 425 Datorii am]nate privind impozitul pe venit


se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iilor economice
Anularea datoriilor am]nate privind impozitul pe
venit

reditul conturilor
731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Contul 426 Alte datorii pe termen lung


calculate
Contul 426 Alte datorii pe termen lung calculate este destinat generaliz[rii informa\iei privind
datoriile fa\[ de creditori =i alte subiecte aferente
pl[\ilor care nu se refer[ la opera\iile reflectate ]n
celelalte conturi din grupa 42 Datorii pe termen
lung calculate.

Contul 426 Alte datorii pe termen lung calculate este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont
se reflect[ sumele calculate, datoriile primite, iar ]n
debit sumele virate pentru achitarea datoriilor
calculate. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ suma altor datorii pe termen lung la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a altor datorii pe termen lung
calculate se \ine pe fiecare fel de datorii.
Contul 426 Alte datorii pe termen lung calculate
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi

Con\inutul opera\iilor economice


}nregistrarea activelor pe termen lung procurate de
la persoanele juridice =i fizice

184

Debitul conturilor
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 426 Alte datorii pe termen lung calculate
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Trecerea ]n cont a avansurilor acordate creditorilor

136 Avansuri pe termen lung acordate

Achitarea datoriilor fa\[ de al\i creditori

242 Cont de decontare


243 Cont valutar

Achitarea facturilor diferi\ilor creditori pe seama


sumelor acreditivelor =i cu cecuri
Trecerea cotei datoriilor pe termen lung ]n
componen\a celor curente

CLASA 5 DATORII PE TERMEN SCURT


Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate generaliz[rii informa\iei privind toate felurile de
decont[ri ale ]ntreprinderii cu un termen nu mai
mare de un an cu diverse persoane fizice =i juridice.
Clasa 5 Datorii pe termen scurt cuprinde
urm[toarele grupe de conturi: 51 Datorii financiare
pe termen scurt, 52 Datorii comerciale pe termen
scurt =i 53 Datorii pe termen scurt calculate.
GRUPA 51 DATORII FINANCIARE
PE TERMEN SCURT
Din grupa 51 Datorii financiare pe termen scurt
fac parte urm[toarele conturi sintetice: 511 Credite
bancare pe termen scurt, 512 Credite bancare pe
termen scurt pentru salaria\i, 513 }mprumuturi
pe termen scurt, 514 Cota-parte curent[ a
datoriilor pe termen lung, 515 Venituri anticipate
curente =i 516 Alte datorii financiare pe termen
scurt. Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[
la finele perioadei de gestiune ]n subcapitolul 5.1.
Datorii financiare pe termen scurt al bilan\ului
contabil.

244 Conturi speciale la b[nci

514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen


lung

Contul 511 Credite bancare pe termen scurt


Contul 511 Credite bancare pe termen scurt
este destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la
situa\ia decont[rilor privind creditele, termenul de
rambursare al c[rora nu este mai mare de un an.
Contul 511 Credite bancare pe termen scurt
este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ sumele creditelor pe termen scurt primite =i
trecute din grupa creditelor pe termen lung, iar ]n
debit - suma creditelor rambursate. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la
finele perioadei de gestiune.
La contul 511 Credite bancare pe termen
scurt pot fi deschise urm[toarele subconturi:
5111 Credite bancare pe termen scurt ]n valut[
na\ional[, 5112 Credite bancare pe termen scurt
]n valut[ str[in[, 5113 Credite bancare pe
termen scurt ]n valut[ na\ional[ am]nate, 5114
Credite bancare pe termen scurt ]n valut[ str[in[
am]nate.
Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
scurt se \ine pe feluri de credite =i pe b[nci.

Contul 511 Credite bancare pe termen scurt se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea creditelor bancare primite:


a) ]n numerar ]n casierie

241 Casa

b) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

186

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


c) ]n contul valutar

243 Cont valutar

d) ]n conturi speciale la b[nci

244 Conturi speciale la b[nci

e) pentru achitarea datoriilor privind facturile


comerciale

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

Trecerea creditelor din categoria creditelor pe


termen lung ]n categoria creditelor pe termen scurt

411 Credite bancare pe termen lung

Calcularea dob]nzilor pentru creditele primite de


la raportarea lor la cheltuielile perioadei

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Contul 511 Credite bancare pe termen scurt se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Rambursarea creditelor bancare pe termen scurt:


a) din casierie

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

d) din conturi speciale la b[nci

244 Conturi speciale la b[nci

e) pe seama mijloacelor primite de la debitori la


scontarea cambiilor

Contul 512 Credite bancare pe termen scurt


pentru salaria\i
Contul 512 Credite bancare pe termen scurt
pentru salaria\i este destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la situa\ia decont[rilor privind
creditele bancare pentru salaria\i, termenul de
rambursare al c[rora nu este mai mare de un an.
Creditele bancare pe termen scurt pentru salaria\i
]n valut[ str[in[, am]nate sau nerambursate ]n
termen se contabilizeaz[ ]n subconturi distincte.
Contul 512 Credite bancare pe termen scurt

188

134 Crean\e pe termen lung


221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale
pentru salaria\i este un cont de pasiv. }n creditul
acestui cont se reflect[ sumele creditelor bancare pe
termen scurt primite pentru salaria\i =i creditelor
trecute din grupa creditelor pe termen lung, iar ]n
debit - rambursarea lor (restituirea). Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
aferente creditelor bancare pe termen scurt pentru
salaria\i, la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a creditelor bancare pe termen
scurt pentru salaria\i se \ine pe feluri de credite, pe
b[nci, care au acordat credite =i pe termene de
rambursare a acestora.

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 512 Credite bancare pe termen scurt pentru salaria\i
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Primirea creditelor bancare de c[tre ]ntreprindere


pentru a le acorda salaria\ilor:
a) ]n numerar ]n casierie

241 Casa

b) pe contul de decontare

242 Cont de decontare

c) pe contul valutar

243 Cont valutar

Reflectarea sumelor din documentele de decontare


achitate de banc[ ale organiza\iilor de comer\
pentru m[rfurile v]ndute pe credit salaria\ilor
]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Reflectarea diferen\ei dintre dob]nzile calculate de


banc[ =i cuvenite de la salaria\i pentru creditele
primite

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Transferarea creditelor bancare pe termen lung


pentru salaria\i ]n componen\a celor pe termen
scurt

Reflectarea sumelor creditului acordat de banc[


nemijlocit salaria\ilor ]ntreprinderii

412 Credite bancare pe termen lung pentru


salaria\i

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Contul 512 Credite bancare pe termen scurt pentru salaria\i


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Rambursarea creditelor bancare pe termen


scurt primite de ]ntreprindere pentru a fi acordate
salaria\ilor:

190

a) ]n numerar din casierie

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 513 }mprumuturi pe termen scurt
Contul 513 }mprumuturi pe termen scurt este
destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la
existen\a, mi=carea =i situa\ia decont[rilor privind
]mprumuturile pe termen scurt primite pe un
termen nu mai mare de un an.
Contul 513 }mprumuturi pe termen scurt este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
sumele ]mprumuturilor primite sau trecute din
grupa ]mprumuturilor pe termen lung, iar ]n debit rambursarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ datoriile ]ntreprinderii privind ]mpru-

muturile pe termen scurt nerambursate la finele


perioadei de gestiune.
La contul 513 pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 5131 }mprumuturi pe termen scurt de
la p[r\i nelegate, 5132 }mprumuturi pe termen
scurt de la p[r\i legate, 5133 }mprumuturi pe
termen scurt din emisiunea de obliga\iuni, 5134
}mprumuturi pe termen scurt de la personalul
]ntreprinderii, 5135 Cambii financiare pe termen
scurt emise.
Eviden\a analitic[ a ]mprumuturilor pe termen
scurt se \ine pe creditori, pe feluri de ]mprumuturi
=i pe termene de rambursare.

Contul 513 }mprumuturi pe termen scurt se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Intrarea ]mprumuturilor pe termen scurt:


a) ]n numerar ]n casierie

241 Casa

b) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

c) ]n contul valutar

243 Cont valutar

d) trecute la stingerea datoriilor

414 Alte datorii financiare pe termen lung


521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
539 Alte datorii pe termen scurt

e) de la salaria\i (la valoarea obliga\iunilor eliberate


=i sumele ]mprumuturilor acordate ]ntreprinderii)

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Reflectarea sumelor ]mprumuturilor, garantate de


cambii =i alte titluri de crean\e:
a) ]n contul de decontare

242 Cont de decontare

b) ]n contul valutar

243 Cont valutar

Calcularea dob]nzilor aferente ]mprumuturilor


primite la raportarea la cheltuielile perioadei

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Trecerea ]mprumuturilor pe termen lung ]n grupa


]mprumuturilor de termen scurt

413 }mprumuturi pe termen lung

192

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 513 }mprumuturi pe termen scurt se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Rambursarea ]mprumuturilor pe termen scurt

Contul 514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe


termen lung
Contul 514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe
termen lung este destinat generaliz[rii informa\iei
referitoare la situa\ia decont[rilor privind datoriile
curente trecute din grupa datoriilor pe termen lung,
]n cazul c]nd termenul de achitare nu este mai mare
de un an.
Contul 514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
termen lung este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont s]nt reflectate sumele datoriilor curente trecute
din grupa datoriilor pe termen lung, iar ]n debit achitarea acestora. Soldul acestui cont este creditor
=i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii aferente cotei
curente a datoriilor pe termen lung la finele perioadei
de gestiune.
Eviden\a analitic[ a cotei-p[r\i curente a datoriilor
pe termen lung se \ine pe feluri de datorii =i pe creditori.

Contul 514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea cotei datoriilor pe termen lung ]n componen\a datoriilor curente

Debitul conturilor
421 Datorii de arend[ pe termen lung
426 Alte datorii pe termen lung calculate

Contul 514 Cota-parte curent[ a datoriilor pe termen lung


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Achitarea datoriilor curente

Contul 515 Venituri anticipate curente


Contul 515 Venituri anticipate curente este
destinat generaliz[rii informa\iei privind veniturile
ob\inute ]n perioada de gestiune, dar aferente
perioadelor viitoare.
Contul 515 Venituri anticipate curente este un
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[

Creditul conturilor
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
241 Casa
sumele veniturilor anticipate curente ap[rute ]n
perioada de gestiune, iar ]n debit - trecerea lor la
veniturile perioadei de gestiune. Soldul acestui cont
este creditor =i reprezint[ sumele veniturilor
anticipate curente la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a veniturilor anticipate curente
se \ine pe feluri de venituri =i pe surse de ob\inere.

Contul 515 Venituri anticipate curente se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
}ncasarea avansurilor aferente veniturilor
anticipate curente
Raportarea valorii de pia\[ aferente lipsurilor de
valori materiale, recunoscute de persoanele
vinovate sau stabilite prin judecat[ spre ]ncasare
194

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 515 Venituri anticipate curente se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea veniturilor anticipate curente trecute
la veniturile perioadei de gestiune

Restituirea sumelor primite anterior, trecute la


veniturile anticipate

Contul 516 Alte datorii financiare


pe termen scurt
Contul 516 Alte datorii financiare pe termen
GRUPA 52
DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT
Din grupa 52 Datorii comerciale pe termen scurt
fac parte urm[toarele conturi sintetice: 521 Datorii
pe termen scurt privind facturile comerciale, 522
Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate =i 523
Avansuri pe termen scurt primite. Soldul conturilor
din aceast[ grup[ la finele perioadei de gestiune se
reflect[ ]n subcapitolul 5.2. Datorii comerciale pe
termen scurt al bilan\ului contabil.

Contul 521 Datorii pe termen scurt privind


facturile comerciale
Contul 521 Datorii pe termen scurt privind
facturile comerciale este destinat generaliz[rii
informa\iei privind decont[rile cu furnizorii =i
antreprenorii.
Contul 521 Datorii pe termen scurt privind
facturile comerciale este un cont de pasiv. }n creditul

Creditul conturilor
611 Venituri din v]nz[ri
612 Alte venituri opera\ionale
621 Venituri din activitatea de investi\ii
622 Venituri din activitatea financiar[
623 Venituri excep\ionale

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
scurt este destinat generaliz[rii informa\iei privind
decont[rile cu diferi\i creditori aferente opera\iilor
care nu se refer[ la celelalte conturi din grupa 51
Datorii financiare pe termen scurt.
acestui cont se reflect[ datoriile aferente facturilor
primite de la furnizori =i antreprenori, iar ]n debit achitarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ datoriile pe termen scurt ale ]ntreprinderii
fa\[ de furnizori =i antreprenori la finele perioadei
de gestiune.
La contul 521 Datorii pe termen scurt privind
facturile comerciale pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 5211 Facturi de achitat ]n \ar[, 5212
Facturi de achitat ]n str[in[tate, 5213 Cambii
emise.
Eviden\a analitic[ a datoriilor pe termen scurt
privind facturile comerciale se \ine conform
facturilor prezentate de furnizori =i antreprenori:
- facturilor acceptate =i altor documente de
decontare, termenul de achitare al c[rora n-a expirat;
- documentelor de decontare neachitate ]n
termen, precum =i a livr[rilor nefacturate.

Contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Acceptarea spre plat[ a facturilor (sau emiterea


cambiilor) de la furnizori =i antreprenori:
a) valori intrate

196

111 Active nemateriale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
211 Materiale
212 Animale tinere =i la ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
714 Alte cheltuieli opera\ionale
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
811 Produc\ia de baz[
812 Activita\i auxiliare
813 Consumuri indirecte de produc\ie

b) serviciile prestate

Reflectarea sumelor TVA aferente documentelor


de plat[ pentru valorile ]n m[rfuri =i materiale =i
serviciile procurate

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

}naintarea preten\iilor c[tre furnizori =i antreprenori privind nerespectarea clauzelor prev[zute


]n contracte

229 Alte crean\e pe termen scurt

Contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Achitarea documentelor de decontare =i plat[ ale


furnizorilor =i antreprenorilor:
a) ]n numerar din casierie

241 Casa

b) din contul de decontare

242 Cont de decontare

c) din contul valutar

243 Cont valutar

d) pe seama mijloacelor din conturile speciale la


b[nci

244 Conturi speciale la b[nci

e) pe seama creditelor bancare pe termen scurt

511 Credite bancare pe termen scurt

198

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


f) pe seama creditelor bancare pe termen lung

411 Credite bancare pe termen lung

g) pe seama cambiilor emise

413 }mprumuturi pe termen lung


513 }mprumuturi pe termen scurt

Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor ]n cazul


decont[rilor pentru valorile materiale primite =i
serviciile prestate

136 Avansuri pe termen lung acordate


224 Avansuri pe termen scurt acordate

Trecerea ]n cont a sumelor datoriilor fa\[ de


furnizori pe seama crean\elor la efectuarea
decont[rilor prin compensarea cererilor reciproce
(]n cazul c]nd ]ntreprinderea se prezint[ ]n rela\iile
cu alt[ ]ntreprindere ]n calitate de furnizor =i
antreprenor)

221 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[

522 Venituri din activitatea financiar[

Contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de


p[r\ile legate
Contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de
p[r\ile legate este destinat generaliz[rii informa\iei
referitoare la crean\ele pe termen scurt (termenul
c[rora nu dep[=este un an) privind opera\iile
efectuate cu p[r\ile legate (fiice, asociate =i alte p[r\i
legate) aferente valorilor ]n m[rfuri =i materiale
primite =i serviciilor prestate.
Modul de raportare a datoriilor pe termen scurt
ale subiectului economic sau opera\iile cu p[r\ile
legate se reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 24
Publicitatea informa\iei privind p[r\ile legate.
Contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de
p[r\ile legate este un cont de pasiv. }n creditul
acestui cont se reflect[ datoriile p[r\ilor legate

aferente valorilor materiale primite, serviciilor


prestate, iar ]n debit - sumele virate pentru stingerea
datoriei. Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[
datoriile p[r\ilor legate aferente valorilor materiale
primite =i serviciilor prestate la finele perioadei de
gestiune.
La contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de
p[r\ile legate pot fi deschise urm[toarele subconturi: 5221 Datorii pe termen scurt fa\[ de
]ntreprinderile-fiice, 5222 Datorii pe termen scurt
fa\[ de ]ntreprinderile asociate, 5223 Datorii pe
termen scurt fa\[ de alte p[r\i legate.
Eviden\a analitic[ a datoriilor pe termen scurt fa\[
de p[r\ile legate se \ine potrivit regulilor prev[zute
pentru contul 521 Datorii pe termen scurt privind
facturile comerciale.

Contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Primirea facturilor spre plat[ (sau emiterea


cambiilor) de la p[r\i legate pentru:
a) valorile intrate

200

111 Active nemateriale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
211 Materiale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
246 Documente b[ne=ti
b) serviciile prestate

Reflectarea sumelor TVA aferente documentelor


de plat[ pentru valorile ]n m[rfuri =i materiale
procurate =i serviciile prestate

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie


121 Active materiale ]n curs de execu\ie
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
712 Cheltuieli comerciale
713 Cheltuieli generale =i administrative
714 Alte cheltuieli opera\ionale
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare
813 Consumuri indirecte de produc\ie

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

Contul 522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Achitarea documentelor de decontare =i plat[


ale p[r\ilor legate:
- ]n numerar din casierie

241 Casa

- din contul de decontare

242 Cont de decontare

- din contul valutar

243 Cont valutar

- pe seama mijloacelor din conturile speciale la


b[nci

244 Conturi speciale la b[nci

- pe seama creditelor bancare pe termen scurt

511 Credite bancare pe termen scurt

- pe seama creditelor bancare pe termen lung

411 Credite bancare pe termen lung

- pe seama cambiilor emise

413 }mprumuturi pe termen lung


513 }mprumuturi pe termen scurt

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor acordate
]n cazul decont[rilor pentru valorile materiale =i
serviciile primite
202

622 Venituri din activitatea financiar[

136 Avansuri pe termen lung acordate


224 Avansuri pe termen scurt acordate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 523 Avansuri pe termen scurt primite
Contul 523 Avansuri pe termen scurt primite
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
avansurile primite de la cump[r[tori =i clien\i ]n
contul livr[rii valorilor ]n m[rfuri =i materiale =i
prest[rii serviciilor, precum =i privind achit[rile
pentru produse =i servicii pe m[sura execut[rii
par\iale a acestora.
Contul 523 Avansuri pe termen scurt primite

este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se


reflect[ sumele avansurilor =i a pl[\ilor primite, ]n
debit sumele compens[rii avansurilor ]n cazul
decont[rilor cu cump[r[torii =i clien\ii pentru
produc\ia livrat[ =i serviciile prestate. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii aferente avansurilor pe termen scurt
primite la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a avansurilor pe termen scurt
primite se \ine pe clien\i.

Contul 523 Avansuri pe termen scurt primite se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor avansurilor pe termen scurt
primite

Debitul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Contul 523 Avansuri pe termen scurt primite se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor primite la
prezentarea facturilor c[tre cump[r[tori pentru
decontarea definitiv[

Restituirea datoriilor aferente avansurilor primite


anterior
Trecerea la cheltuieli a avansurilor nereclamate la
expirarea termenului de prescrip\ie
GRUPA 53 DATORII PE TERMEN SCURT
CALCULATE

Din grupa 53 Datorii pe termen scurt calculate


fac parte urm[toarele conturi sintetice: 531 Datorii
fa\[ de personal privind retribuirea muncii, 532
Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii, 533
Datorii privind asigur[rile, 534 Datorii privind
decont[rile cu bugetul, 535 Taxa pe valoarea
ad[ugat[ =i accize de primit, 536 Datorii privind
pl[\ile extrabugetare, 537 Datorii fa\[ de fondatori
=i al\i participan\i, 538 Rezerve pentru cheltuieli
=i pl[\i preliminate, 539 Alte datorii pe termen
scurt. Soldul conturilor din aceast[ grup[ se reflect[
]n subcapitolul 5.3. Datorii pe termen scurt
calculate al bilan\ului contabil.
Contul 531 Datorii fa\[ de personal privind
retribuirea muncii
Contul 531 Datorii fa\[ de personal privind
204

Creditul conturilor

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
241 Casa
242 Cont de decontare
612 Alte venituri opera\ionale
retribuirea muncii este destinat generaliz[rii
informa\iei privind decont[rile cu personalul
]ntreprinderii aferente remunera\iilor =i sumelor
depuse.
Contul 531 Datorii fa\[ de personal privind
retribuirea muncii este un cont de pasiv. }n creditul
acestui cont se reflect[ remunera\iile calculate, iar
]n debit sumele achitate =i re\inute. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii
fa\[ de personal privind retribuirea muncii la finele
perioadei de gestiune.
La contul 531 Datorii fa\[ de personal privind
retribuirea muncii, pot fi deschise urm[toarele
subconturi: 5311 Datorii privind retribuirea
muncii =i 5312 Datorii fa\[ de deponen\i.
Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de personal
privind retribuirea muncii se \ine pe salaria\i =i pe
feluri de pl[\i =i re\ineri.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii"
se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Calcularea salariului, adaosurilor =i primelor:


a) muncitorilor din produc\ia de baz[, care
particip[ nemijlocit la fabricarea produselor,
executarea lucr[rilor de construc\ii-montaj =i altor
lucr[ri ale activit[\ii de baz[

811 Produc\ia de baz[

b) muncitorilor produc\iilor auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

c) muncitorilor care deservesc =i repar[ utilajul,


aparatului de conducere, personalului administrativ =i de deservire a sec\iilor

813 Consumuri indirecte de produc\ie

d) muncitorilor pentru sta\ion[ri, inclusiv adaosul


pentru executarea lucr[rilor mai pu\in calificate

813 Consumuri indirecte de produc\ie

e) muncitorilor auxiliari, ocupa\i cu ]ntre\inerea =i


repararea cl[dirilor, construc\iilor speciale =i
inventarului sec\iei

813 Consumuri indirecte de produc\ie

f) muncitorilor care execut[ lucr[ri legate de


protec\ia muncii =i tehnica securit[\ii

813 Consumuri indirecte de produc\ie

g) lucr[torilor pazei antiincendiare a ]ntreprinderii;


lucr[torilor aparatului de conducere, personalului
administrativ =i de deservire al ]ntreprinderii;
lucr[torilor ]ntreprinderii pentru timpul afl[rii lor
]n institu\ii de ]nv[\[m]nt la cursuri (facult[\i,
institu\ii) de reciclare =i perfec\ionare cu ]ntreruperea ciclului de produc\ie

713 Cheltuieli generale =i administrative

h) muncitorilor califica\i, care nu s]nt elibera\i de


la activitatea de baz[, pentru instruirea ucenicilor
=i ridicarea calific[rii muncitorilor

713 Cheltuieli generale =i administrative

i) muncitorilor care execut[ lucr[ri de remediere


a rebuturilor

714 Alte cheltuieli opera\ionale

j) muncitorilor pentru construirea construc\iilor


speciale provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)
=i executarea altor lucr[ri necapitale

812 Activit[\i auxiliare

k) muncitorilor pentru lucr[rile de lichidare a


consecin\elor calamit[\ilor naturale

723 Pierderi excep\ionale

l) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i creare a activelor nemateriale

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie

206

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


m) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare
=i punere ]n func\iune a mijloacelor fixe

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

n) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de executare a


lucr[rilor de construc\ii-montaj ]n regie proprie

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

o) muncitorilor pentru executarea lucr[rilor de


scoatere din func\iune a mijloacelor fixe

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

p) privind preg[tirea terenurilor pentru folosirea


lor dup[ destina\ie

122 Terenuri

r) privind efectuarea lucr[rilor de recultivare a


terenurilor, de preg[tire =i asimilare a produselor
noi, proceselor tehnologice

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente

Calcularea indemniza\iilor de concediu pe seama


rezervelor create pentru plata concediilor muncitorilor

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminare

Calcularea indemniza\iilor pe seama mijloacelor


asigur[rilor sociale

533 Datorii privind asigur[rile

Calcularea remunera\iilor muncitorilor pentru


]nc[rcarea =i desc[rcarea materialelor =i alte lucr[ri
legate de procurarea =i colectarea activelor

123 Mijloace fixe


211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri

Contul 531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Plata remunera\iilor:

Creditul conturilor

a) ]n numerar din casierie

241 Casa

b) prin virament

242 Cont de decontare


243 Cont valutar

c) sub form[ natural[

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Re\ineri din remunera\iile calculate:


a) impozit pe venit

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

b) prime de asigurare, defalc[ri obligatorii ]n fondul


de pensii

533 Datorii privind asigur[rile

c) pentru recuperarea prejudiciului material cauzat


208

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului


612 Alte venituri opera\ionale
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


d) aferente datoriilor lucr[torilor pentru m[rfurile
procurate pe credit, pentru ]mprumuturile primite

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

e) plata pentru servicii comunale, pensii alimentare,


servicii prestate de institu\iile pre=colare

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

f) privind datoriile lucr[torilor pentru obliga\iunile


=i ac\iunile procurate

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Contul 532 Datorii fa\[ de personal privind alte


opera\ii
Contul 532 Datorii fa\[ de personal privind alte
opera\ii este destinat generaliz[rii informa\iei
referitoare la decont[rile cu personalul ]ntreprinderii
privind alte opera\ii, cu excep\ia decont[rilor privind
retribuirea muncii.
Contul 532 Datorii fa\[ de personal privind alte
opera\ii este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont se reflect[ datoriile privind alte opera\ii calculate

personalului, iar ]n debit achitarea =i trecerea la


sc[deri a datoriilor. Soldul acestui cont este creditor
=i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii fa\[ de personal
privind alte opera\ii la finele perioadei de gestiune.
La contul 532 Datorii fa\[ de personal privind
alte opera\ii pot fi deschise urm[toarele subconturi: 5321 Datorii fa\[ de titularii de avans,
5322 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii.
Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de personal
privind alte opera\ii se \ine pe lucr[torii ]ntreprinderii =i pe feluri de datorii.

ontul 532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii activelor procurate de lucr[tori
pentru ]ntreprindere f[r[ acordarea avansului

Debitul conturilor
111 Active nemateriale
112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
246 Documente b[ne=ti

Reflectarea sumelor cheltuielilor aprobate privind


facturile prezentate de lucr[torii ]ntreprinderii:
a) aferente cheltuielilor anticipate

251 Cheltuieli anticipate curente

b) legate de desfacerea produc\iei

712 Cheltuieli comerciale

c) pentru nevoi generale de produc\ie

813 Consumuri indirecte de produc\ie

d) pentru nevoi generale gospod[re=ti

713 Cheltuieli generale =i administrative

Reflectarea sumelor cheltuielilor neacoperite


aferente avansurilor primite

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Contul 532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Recuperarea lucr[torilor ]ntreprinderii a cheltuielilor aferente procur[rii valorilor materiale =i
altor opera\ii

210

Creditul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 533 Datorii privind asigur[rile
Contul 533 Datorii privind asigur[rile este
destinat generaliz[rii informa\iei referitoare la
defalc[rile =i decont[rile aferente contribu\iilor
pentru asigur[rile sociale ]n Fondul social, datoriile
privind asigurarea medical[, asigurarea bunurilor
=i personalului ]ntreprinderii.
Contul 533 Datorii privind asigur[rile este un
cont de pasiv. }n creditul acestui cont se reflect[
datoriile calculate privind asigur[rile, iar ]n debit
mijloacele achitate, virate =i cheltuite. Soldul acestui
cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]n-

treprinderii privind primele de asigurare la finele


perioadei de gestiune.
La contul 533 Datorii privind asigur[rile pot
fi deschise urm[toarele subconturi: 5331 Datorii
fa\[ de Fondul social, 5332 Datorii fa\[ de organele
sindicale privind contribu\iile la asigur[rile sociale,
5333 Datorii privind asigurarea medical[, 5334
Datorii privind asigurarea persoanelor,
5335 Datorii privind asigurarea bunurilor.
Eviden\a analitic[ a datoriilor privind asigur[rile
se \ine ]n a=a mod ca s[ asigure formarea informa\iei
privind existen\a =i destina\iile mijloacelor.

Contul 533 Datorii privind asigur[rile se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Defalc[rile pentru asigur[rile sociale din remunera\iile calculate:


a) muncitorilor din produc\ia de baz[, care
particip[ nemijlocit la fabricarea produselor,
executarea lucr[rilor de construc\ii-montaj =i altor
lucr[ri ale activit[\ii de baz[

811 Produc\ia de baz[

b) muncitorilor produc\iilor auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

c) muncitorilor care deservesc =i repar[ utilajul,


aparatului de conducere, personalului administrativ =i de deservire a sec\iilor

813 Consumuri indirecte de produc\ie

d) muncitorilor pentru sta\ion[ri, inclusiv adaosul


pentru executarea lucr[rilor mai pu\in calificate

813 Consumuri indirecte de produc\ie

e) muncitorilor auxiliari, ocupa\i cu ]ntre\inerea =i


repararea cl[dirilor, construc\iilor speciale =i
inventarului sec\iei

813 Consumuri indirecte de produc\ie

f) muncitorilor care execut[ lucr[ri legate de


protec\ia muncii =i tehnica securit[\ii

813 Consumuri indirecte de produc\ie

g) lucr[torilor pazei antiincendiare a ]ntreprinderii;


lucr[torilor aparatului de conducere, personalului
administrativ =i de deservire al ]ntreprinderii;
lucr[torilor ]ntreprinderii pentru timpul afl[rii lor
]n institu\ii de ]nv[\[m]nt la cursuri (facult[\i,
institu\ii) de reciclare =i perfec\ionare cu ]ntreruperea ciclului de produc\ie

713 Cheltuieli generale =i administrative

h) muncitorilor califica\i, care nu s]nt elibera\i de


la activitatea de baz[, pentru instruirea ucenicilor
=i ridicarea calific[rii muncitorilor

713 Cheltuieli generale =i administrative

212

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


i) muncitorilor care execut[ lucr[ri de remediere a
rebuturilor

714 Alte cheltuieli opera\ionale

j) muncitorilor pentru construirea construc\iilor


speciale provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)
=i executarea altor lucr[ri necapitale

812 Activit[\i auxiliare

k) muncitorilor pentru lucr[rile de lichidare a


consecin\elor calamit[\ilor naturale

723 Pierderi excep\ionale

l) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i creare a activelor nemateriale

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie

m) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de procurare


=i punere ]n func\iune a mijloacelor fixe

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

n) lucr[torilor ]ncadra\i ]n procesul de executare


a lucr[rilor de construc\iimontaj ]n regie proprie

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

o) muncitorilor pentru executarea lucr[rilor de


scoatere din func\iune a mijloacelor fixe

721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii

p) privind preg[tirea terenurilor pentru utilizarea


lor dup[ destina\ie

122 Terenuri

r) privind efectuarea lucr[rilor de recultivare a


terenurilor, de preg[tire =i asimilare a produselor
noi, proceselor tehnologice
Calcularea pentru muncitori a remunera\iilor
pentru ]nc[rcarea =i desc[rcarea materialelor =i alte
lucr[ri de procurare =i achizi\ionare a activelor

Re\ineri din remunera\iile calculate ]n fondul de


pensii
Calcularea primelor de asigurare aferente asigur[rii
obligatorii a bunurilor =i personalului ]ntreprinderii
pe seama mijloacelor ]ntreprinderii

214

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente

123 Mijloace fixe


211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii

712 Cheltuieli comerciale


713 Cheltuieli generale =i administrative
813 Consumuri indirecte de produc\ie
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 533 Datorii privind asigur[rile se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea sumelor, cuvenite lucr[torilor pe seama
mijloacelor asigur[rilor =i protec\iei sociale
Virarea primelor de asigurare c[tre organele =i
companiile de asigur[ri
Trecerea ]n cont a sumelor aferente decont[rilor
cu organele de asigur[ri sociale

Creditul conturilor
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
229 Alte crean\e pe termen scurt

creditor =i reprezint[ suma datoriilor ]ntreprinderilor privind pl[\ile datorate bugetului la finele
perioadei de gestiune.
La contul 534 Datorii privind decont[rile cu
Contul 534 Datorii privind decont[rile cu
bugetul pot fi deschise urm[toarele subconturi:
bugetul este destinat generaliz[rii informa\iei
5341 Datorii privind impozitul pe venit al persoareferitoare la decont[rile cu bugetul privind
nelor juridice, 5342 Datorii privind taxa pe
impozitele, taxele =i sanc\iunile economice aferente
valoarea ad[ugat[, 5343 Datorii privind accizele,
achit[rii impozitelor.
taxele, 5344 Datorii privind impozitul funciar,
Modul de determinare =i contabilizare a im5345 Datorii privind impozitul pe bunurile
pozitului pe veniturile persoanelor juridice se
imobiliare, 5346 Datorii privind impozitul
reglementeaz[ de prevederile S.N.C. 12 Conpentru utilizarea resurselor naturale, 5347 Datorii
tabilitatea impozitului pe venit =i Codul fiscal al
privind impozitul pe venit al persoanelor fizice,
Republicii Moldova.
5348 Datorii privind alte impozite =i taxe,
Contul 534 Datorii privind decont[rile cu
5349 Sanc\iuni economice.
bugetul este un cont de pasiv. }n creditul acestui
Eviden\a analitic[ a datoriilor privind decont se reflect[ pl[\ile cuvenite la buget, iar ]n debit
cont[rile cu bugetul se \ine pe feluri de impozite =i
pl[\ile virate efectiv. Soldul acestui cont este
taxe.
Contul 534 Datorii privind decont[rile cu bugetul se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:

Contul 534 Datorii privind decont[rile cu


bugetul

Con\inutul opera\iilor economice


Calcularea impozitelor, taxelor =i altor defalc[ri
obligatorii (cu excep\ia impozitului pe venit, TVA
=i accizele)
Reflectarea datoriilor curente privind impozitul pe
venit
Calcularea bugetului a impozitului pe venit re\inut
din salariul lucr[torilor
Calcularea sanc\iunilor economice (amenzilor,
penalit[\ilor) privind pl[\ile la buget
Reflectarea datoriilor la buget privind taxa pe
valoarea ad[ugat[ =i accize:
a) ]n cazul coinciden\ei momentelor de v]nzare =i
achitare a facturilor

216

Debitul conturilor

713 Cheltuieli generale =i administrative

731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe


venit
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
714 Alte cheltuieli opera\ionale

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


b) aferente facturilor achitate pentru produsele =i
m[rfurile expediate, serviciile prestate

535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat

Calcularea impozitului pe opera\iile cu titlurile de


valoare

131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate


132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate

Reflectarea diferen\ei ]ntre sumele pl[tite =i primite


ale taxei pe valoare ad[ugat[

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul

Contul 534 Datorii privind decont[rile cu bugetul se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Virarea la buget a sumelor impozitelor =i taxelor

Trecerea ]n cont a sumelor TVA =i accizelor aferente


facturilor furnizorilor achitate pentru valorile ]n
m[rfuri =i materiale primite
Trecerea ]n cont a sumelor avansurilor privind
decont[rile cu bugetul la finele perioadei de
gestiune
Reflectarea activelor am]nate privind impozitul pe
venit
Contul 535 Taxa pe valoarea ad[ugat[
=i accize de ]ncasat
Contul 535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize
de ]ncasat este destinat generaliz[rii informa\iei
privind sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizele
calculate cump[r[torilor pentru produc\ia expediat[
(m[rfuri =i alte active) beneficiarilor de servicii p]n[
la achitarea acestora.
Contul 535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de
]ncasat este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont
se reflect[ sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

226 Taxa pe valoarea ad[ugat[ de recuperat

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul
135 Active am]nate privind impozitul pe venit
de ]ncasat pentru produsele, m[rfurile livrate, serviciile
prestate, calculate cump[r[torilor, iar ]n debit sumele
taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor calculate
bugetului pe m[sura achit[rii facturilor de c[tre
cump[r[tori. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ sumele taxei pe valoarea ad[ugat[ =i accizelor
ne]ncasate pentru produc\ia expediat[ (lucr[ri, servicii)
la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a taxei pe valoarea ad[ugat[ =i
a accizelor de ]ncasat se \ine pe fiecare factur[
prezentat[.

Contul 535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Reflectarea taxei pe valoarea ad[ugat[ =i a accizelor
de primit de la cump[r[tor aferente produc\iei
expediate (lucr[rilor, serviciilor)

218

Debitul conturilor

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 535 Taxa pe valoarea ad[ugat[ =i accize de ]ncasat se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Calcularea c[tre buget a TVA =i accizelor dup[
achitarea facturilor de c[tre cump[r[tori pentru
produse (lucr[ri, servicii)

Creditul conturilor

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Contul 536 Datorii privind pl[\ile


extrabugetare
Contul 536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare este destinat generaliz[rii informa\iei
referitoare la situa\ia decont[rilor ]ntreprinderii
privind diversele pl[\i extrabugetare.
Contul 536 Datorii privind pl[\ile extrabu-

getare este un cont de pasiv. }n creditul acestui cont


se reflect[ sumele pl[\ilor calculate, iar ]n debit
virarea mijloacelor ]n fondurile extrabugetare. Soldul
acestui cont este creditor =i reprezint[ datoriile
]ntreprinderii privind pl[\ile extrabugetare la finele
perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a datoriilor privind pl[\ile
extrabugetare se \ine pe felurile lor.
Contul 536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice

Defalc[ri ]n fonduri extrabugetare speciale

Debitul conturilor
713 Cheltuieli generale =i administrative

Contul 536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Achitarea datoriilor privind pl[\ile extrabugetare

Contul 537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i


Contul 537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i
participan\i este destinat generaliz[rii informa\iei
referitoare la situa\ia decont[rilor cu fondatorii
]ntreprinderii privind calcularea =i plata dividendelor, veniturilor =i altor pl[\i.
Contul 537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
participan\i este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont se reflect[ dividendele calculate, veniturile =i alte
pl[\i, iar ]n debit achitarea sau restituirea lor.
Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[ sumele
datoriilor fa\[ de fondatori la finele perioadei de
gestiune.
Eviden\a analitic[ a datoriilor fa\[ de fondatori =i
al\i participan\i se \ine pe fondatori =i pe participan\i.

Contul 537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea dividendelor (veniturilor) fondatorilor
(participan\ilor) pe seama

Debitul conturilor

333 Profitul net (pierderea) al perioadei de


gestiune

- profitului net al anului curent


- profitului nerepartizat al anilor preceden\i
- rezervelor
220

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit[) al


anilor preceden\i
322 Rezerve prev[zute de statut
323 Alte rezerve
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 537 Datorii fa\[ de fondatori =i al\i participan\i se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Plata dividendelor (veniturilor) fondatorilor


(participan\ilor)

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

Trecerea ]n cont a avansurilor sub form[ de


dividende

334 Dividende pl[tite ]n avans

Plata dividendelor cu ac\iunile ]ntreprinderii

313 Capital nev[rsat


314 Capital retras

Contul 538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i


preliminate
Contul 538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i
preliminate este destinat generaliz[rii informa\iei
privind situa\ia =i mi=carea rezervelor constituie ]n
mod stabilit ]n scopul repartiz[rii uniforme a unor
cheltuieli =i pl[\i distincte.

Contul 538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i


preliminate este un cont de pasiv. }n creditul acestui
cont se reflect[ constituirea rezervelor, iar ]n debit
utilizarea lor. Soldul acestui cont este creditor =i
reprezint[ soldul rezervelor cheltuielilor =i pl[\ilor
preliminate la finele perioadei de gestiune.
Eviden\a analitic[ a rezervelor pentru cheltuieli
=i pl[\i preliminate se \ine pe felurile lor.

Contul 538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Constituirea rezervelor pentru cheltuieli
=i pl[\i preliminate privind:
a) plata concediilor muncitorilor

Debitul conturilor
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
251 Cheltuieli anticipate curente
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare

b) cheltuielile legate de repara\ia mijloacelor fixe

813 Consumuri indirecte de produc\ie

c) returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile


v]ndute

712 Cheltuieli comerciale

d) alte scopuri

712 Cheltuieli comerciale


813 Consumuri indirecte de produc\ie
Contul 538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate
se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:

Con\inutul opera\iilor economice


Reflectarea cheltuielilor efective pe seama rezervelor create:
a) salariile pentru perioada concediului =i recompense pentru vechime ]n munc[
b) cheltuielilor privind repara\ia mijloacelor fixe
executate ]n regie

222

Creditul conturilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
211 M[rfuri
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
216 Produse
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare
c) serviciile prestate de organiza\ia antreprenoare
pentru lucr[rile executate
d) pierderile din returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute
Contul 539 Alte datorii pe termen scurt
Contul 539 Alte datorii pe termen scurt este
destinat generaliz[rii informa\iei privind situa\ia
decont[rilor ]ntreprinderii aferente
- preten\iilor primite de la cump[r[tori =i clien\i,
precum =i amenzilor, penalit[\ilor =i desp[gubirilor
recunoscute (adjudecate),
- arendei curente,
- sumelor privind riscurile transmise =i acceptate
pentru reasigurare,
- asigur[rii directe,
- altor opera\iuni ale ]ntreprinderii nereflectate ]n
conturile din grupele 52 Datorii comerciale pe termen
scurt =i 53 Datorii pe termen scurt calculate.

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute
Contul 539 Alte datorii pe termen scurt este
un cont de pasiv. }n creditul acestui cont se
reflect[ sumele datoriilor pe termen scurt calculate, iar ]n debit achitarea acestora. Soldul acestui cont este creditor =i reprezint[ datoriile ]ntreprinderii privind alte pl[\i la finele perioadei de
gestiune.
La contul 539 Alte datorii pe termen scurt pot
fi deschise urm[toarele subconturi: 5391 Datorii pe
termen scurt privind arenda curent[, 5392 Datorii
pe termen scurt privind reclama\iile, 5393 Datorii
pe termen scurt fa\[ de al\i creditori.
Eviden\a analitic[ a altor datorii pe termen scurt
se \ine pe creditori =i pe feluri de datorii.

Contul 539 Alte datorii pe termen scurt se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea sumelor aferente reclama\iilor prezentate de furnizori =i cump[r[tori =i recunoscute
de ]ntreprindere din cauza nerespect[rii clauzelor
contractuale

}ncasarea eronat[ a mijloacelor b[ne=ti ]n contul


valutar

Debitul conturilor
111 Active nemateriale
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
242 Cont de decontare
246 Documente b[ne=ti
251 Cheltuieli anticipate curente
714 Alte cheltuieli opera\ionale
243 Cont valutar

Contul 539 Alte cheltuieli pe termen scurt se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Achitarea reclama\iilor recunoscute

224

Creditul conturilor
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


CLASA 6 VENITURI
Conturile din clasa 6 Venituri s]nt destinate
generaliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute
din activit[\ile opera\ional[, de investi\ii =i financiar[
ale ]ntreprinderii, precum =i din evenimentele
excep\ionale.
Conturile din aceast[ clas[ s]nt conturi de pasiv.
}n creditul acestor conturi se ]nregistreaz[ ]n cursul
perioadei de gestiune cu total cumulativ de la
]nceputul anului sumele veniturilor constatate ]n
conformitate cu prevederile standardelor na\ionale
de contabilitate (S.N.C.) corespunz[toare, iar ]n
debit - trecerea la finele anului de gestiune a
veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.
La ]ntocmirea rapoartelor financiare trimestriale
rulajele creditoare ale conturilor de venituri se
]nregistreaz[ ]n Raportul privind rezultatele
financiare pe r]ndurile corespunz[toare. Rezultatele
financiare pe fiecare trimestru se determin[ prin
calcul, f[r[ ]ntocmirea formulelor contabile. La finele
anului de gestiune conturile acestei clase se ]nchid
prin trecerea veniturilor acumulate la contul 351
Rezultat financiar total, ]ntocmind formule
contabile.
Clasa 6 Venituri cuprinde urm[toarele grupe

de conturi: 61 Venituri din activitatea opera\ional[,


62 Venituri din activitatea neopera\ional[.
GRUPA 61 VENITURI
DIN ACTIVITATEA OPERA|IONAL{
Grupa 61 Venituri din activitatea opera\ional[
con\ine urm[toarele conturi sintetice: 611 Venituri
din v]nz[ri, 612 Alte venituri opera\ionale.

Contul 611 Venituri din v]nz[ri


Contul 611 Venituri din v]nz[ri este destinat
generaliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute din
v]nzarea produselor, m[rfurilor, prestarea serviciilor,
opera\iile de barter =i din contractele de construc\ie.
Componen\a veniturilor din v]nz[ri, modul de
constatare =i evaluare a acestora s]nt reglementate
de prevederile S.N.C. 18 Venitul =i S.N.C. 11
Contractele de construc\ie.
La contul 611 Venituri din v]nz[ri pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 6111 Venituri din
v]nzarea produselor, 6112 Venituri din v]nzarea
m[rfurilor, 6113 Venituri din servicii prestate,
6114 Venituri din contracte de construc\ie.
Eviden\a analitic[ a veniturilor din v]nz[ri se \ine
pe feluri de venituri, regiuni de v]nzare =i alte direc\ii
stabilite de ]ntreprindere.

Contul 611 Venituri din v]nz[ri se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii produselor, m[rfurilor v]ndute,
serviciilor prestate, lucr[rilor executate ]n antrepriz[ la pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize)
aferente:
a) facturilor achitate

b) facturilor prezentate spre achitare:


- cump[r[torilor =i clien\ilor ter\i

Debitul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor
comerciale

- ]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i


legate

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

- lucr[torilor ]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

c) cambiilor primite

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

Reflectarea veniturilor din v]nz[ri, ob\inute ]n


perioadele precedente aferente perioadei de
gestiune curente
226

422 Venituri anticipate pe termen lung


515 Venituri anticipate curente
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 611 Venituri din v]nz[ri se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
din v]nz[ri acumulate la rezultatul financiar
Contul 612 Alte venituri opera\ionale
Contul 612 Alte venituri opera\ionale este
destinat generaliz[rii informa\iei privind veniturile
ob\inute din ie=irea (v]nzarea, schimbul) activelor
curente (cu excep\ia produselor finite =i m[rfurilor),
arendei curente, precum =i sub form[ de amenzi,
penalit[\i, desp[gubiri, recuper[ri ale daunei
materiale, ca rezultat al modific[rii metodelor de
evaluare a activelor curente. Componen\a, modul de
constatare =i evaluare a altor venituri opera\ionale
s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 2 Stocurile
de m[rfuri si materiale, S.N.C. 10 Eventualit[\i =i evenimente ale activit[\ii economice care

Creditul conturilor
351 Rezultat financiar total

survin dup[ data de ]ntocmire a bilan\ului =i S.N.C.


17 Contabilitatea chiriei.
La contul 612 Alte venituri opera\ionale pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 6121 Venituri din
realizarea altor active curente, 6122 Venituri din
arenda curent[, 6123 Venituri din amenzi,
penalit[\i =i desp[gubiri, 6124 Venituri din
modificarea metodelor de evaluare a activelor
curente, 6125 Venituri din recuperarea daunei
materiale, 6126 Alte venituri opera\ionale.
Eviden\a analitic[ a altor venituri opera\ionale
se \ine pe feluri de venituri, surse de ob\inere =i alte
direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 612 Alte venituri opera\ionale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea valorii altor active curente v]ndute


(materialelor, obiectelor de mic[ valoare =i scurt[
durat[, titlurilor de valoare pe termen scurt) la
pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize) aferente:
a) facturilor achitate

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b) facturilor prezentate spre achitare:


-cump[r[torilor ter\i

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

-]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i legate

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

-lucr[torilor ]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

c) cambiilor primite

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

Reflectarea sumei care dep[=e=te valoarea realizabil[ net[ ob\inut[ din evaluarea anterioar[ a
stocurilor de m[rfuri =i materiale ]n limitele
costului acestora

228

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
216 Produse
217 M[rfuri
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Calcularea pl[\ii pentru activele nemateriale =i
activele materiale pe termen lung transmise ]n
arend[ curent[

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate

Calcularea amenzilor, penalit[\ilor, desp[gubirilor


=i altor sanc\iuni pentru nerespectarea condi\iilor
contractelor ]ncheiate, precum =i a sumelor
reclama\iilor acceptate de cump[r[tori =i clien\i

229 Alte crean\e pe termen scurt

Reflectarea crean\elor lucr[torilor privind recuperarea daunei materiale, care urmeaz[ s[ fie achitate
]n perioada de gestiune curent[

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

}nregistrarea materialelor ob\inute din produc\ia


rebutat[ la pre\uri de utilizare posibil[

211 Materiale

}nregistrarea plusurilor de valori ]n m[rfuri =i


materiale constatate cu ocazia inventarierii

Reflectarea veniturilor din realizarea documentelor


b[ne=ti
Reflectarea altor venituri opera\ionale ob\inute ]n
perioadele precedente aferente perioadei de
gestiune curente

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217 M[rfuri
241 Casa
242 Cont de decontare

422 Venituri anticipate pe termen lung


515 Venituri anticipate curente

Contul 612 Alte venituri opera\ionale se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a altor venituri
opera\ionale acumulate la rezultatul financiar
GRUPA 62 VENITURI DIN ACTIVITATEA
NEOPERA|IONAL{
Grupa 62 Venituri din activitatea neopera\ional[
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 621 Venituri
din activitatea de investi\ii, 622 Venituri din
activitatea financiar[ =i 623 Venituri excep\ionale.

Contul 621 Venituri din activitatea de investi\ii


Contul 621 Venituri din activitatea de investi\ii
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
veniturile ob\inute din ie=irea activelor pe termen
lung, sub form[ de dividende, dob]nzi, ecart de
reevaluare a activelor pe termen lung ie=ite, din
230

Creditul conturilor
351 Rezultat financiar total

participa\iile ]n alte ]ntreprinderi, din opera\iile cu


p[r\ile legate.
Componen\a, modul de constatare =i evaluare a
veniturilor din activitatea de investi\ii s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 13 Contabilitatea
activelor nemateriale (imobiliz[rilor necorporale),
S.N.C. 18 Venitul, S.N.C. 24 Publicitatea
informa\iei privind p[r\ile legate, S.N.C. 25
Contabilitatea investi\iilor, S.N.C. 28 Contabilitatea investi\iilor ]n ]ntreprinderile asociate, S.N.C.
32 Instrumentele financiare.
La contul 621 Venituri din activitatea de
investi\ii pot fi deschise urm[toarele subconturi:
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


6211 Venituri din ie=irea activelor nemateriale, 6212
Venituri din ie=irea activelor materiale pe termen
lung, 6213 Venituri din ie=irea activelor financiare
pe termen lung, 6214 Venituri din dividende, 6215
Venituri din dob]nzi, 6216 Venituri din ecartul de
reevaluare a activelor pe termen lung ie=ite, 6217

Venituri din participa\iile ]n alte ]ntreprinderi, 6218


Venituri din opera\iile cu p[r\ile legate, 6219 Alte
venituri din activitatea de investi\ii.
Eviden\a analitic[ a veniturilor din activitatea de
investi\ii se \ine pe feluri de venituri, surse de
ob\inere =i alte direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 621 Venituri din activitatea de investi\ii se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii activelor pe termen lung v]ndute
(activelor nemateriale, obiectelor ]n curs de
execu\ie, terenurilor, mijloacelor fixe, titlurilor de
valoare pe termen lung) la pre\uri de livrare (f[r[
TVA =i accize) aferente:
a)
facturilor achitate

Debitul conturilor

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

b)
facturilor prezentate spre achitare:
- cump[r[torilor ter\i

229 Alte crean\e pe termen scurt

- ]ntreprinderilor-fiice, asociate =i altor p[r\i legate

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

- lucr[torilor ]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Calcularea dividendelor la ac\iuni, dob]nzilor


aferente titlurilor de valoare procurate =i ]mprumuturilor acordate, sumelor veniturilor din
participa\iile ]n alte ]ntreprinderi
Reflectarea sumelor ecartului de reevaluare
aferente activelor pe termen lung ie=ite
}nregistrarea plusurilor de active pe termen lung
constatate cu ocazia inventarierii

}nregistrarea materialelor ob\inute din lichidarea


mijloacelor fixe peste valoarea r[mas[ a acestora
calculat[ ]n prealabil
Reflectarea veniturilor din activitatea de investi\ii,
ob\inute ]n perioadele precedente, aferente perioadei de gestiune curente

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen
lung
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
123 Mijloace fixe

211 Materiale

422 Venituri anticipate pe termen lung


515 Venituri anticipate curente

Contul 621 Venituri din activitatea de investi\ii se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
din activitatea de investi\ii acumulate la rezultatul
financiar
232

Creditul conturilor
351 Rezultat financiar total

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 622 Venituri din activitatea financiar[
Contul 622 Venituri din activitatea financiar[
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
veniturile ob\inute din transmiterea pentru utilizare
c[tre ter\i a activelor nemateriale =i activelor
materiale pe termen lung, pe un termen mai mare
de un an, din diferen\ele de curs valutar, activelor
intrate cu titlu gratuit, sub form[ de subven\ii de
stat, prime, premii =i sume sponsorizate, ]n baza
contractelor de neantrenare ]n concuren\[ etc.
Componen\a, modul de constatare =i evaluare a
veniturilor din activitatea financiar[ s]nt reglementate de prevederile S.N.C. 10 Eventualit[\i =i
evenimente ale activit[\ii economice care survin
dup[ data de ]ntocmire a bilan\ului, S.N.C. 17
Contabilitatea chiriei, S.N.C. 18 Venitul, S.N.C.

20 Contabilitatea subven\iilor de stat =i publicitatea


asisten\ei de stat, S.N.C. 21 Efectele varia\iilor
cursurilor valutare.
La contul 622 Venituri din activitatea financiar[
pot fi deschise urm[toarele subconturi: 6221
Venituri din redeven\e, 6222 Venituri din arenda
finan\at[ a activelor materiale pe termen lung, 6223
Venituri din diferen\e de curs valutar, 6224
Venituri din active intrate cu titlu gratuit, 6225
Venituri din subven\ii de stat, prime, premii =i sume
sponsorizate, 6226 Venituri din contracte de
neantrenare ]n concuren\[, 6227 Alte venituri din
activitatea financiar[.
Eviden\a analitic[ a veniturilor din activitatea
financiar[ se \ine pe feluri de venituri, surse de
ob\inere =i pe alte direc\ii stabilite de ]ntreprindere.

Contul 622 Venituri din activitatea financiar[ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea pl[\ii de arend[ pentru activele
nemateriale =i activele materiale pe termen lung
transmise ]n arenda finan\at[
Reflectarea valorii activelor primite cu titlu gratuit

Reflectarea veniturilor din diferen\ele de curs


aferente conturilor valutare =i opera\iilor ]n valut[
str[in[

Reflectarea subven\iilor din buget =i din fondurile


extrabugetare, primelor, premiilor acordate ]ntreprinderii, precum =i a incas[rilor de la sponsori

234

Debitul conturilor

228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile


calculate
111 Active nemateriale
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
124 Terenuri
123 Mijloace fixe
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Reflectarea sumelor primite sau de primit ]n baza
contractelor ]ncheiate privind neantrenarea ]n
concuren\[

Reflectarea datoriilor creditoare =i de deponent


termenul de prescrip\ie al c[rora a expirat
Reflectarea veniturilor din activitatea financiar[,
ob\inute ]n perioadele precedente, aferente
perioadei de gestiune curente

242 Cont de decontare


243 Cont valutar
229 Alte crean\e pe termen scurt
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii

422 Venituri anticipate pe termen lung


515 Venituri anticipate curente

Contul 622 Venituri din activitatea financiar[ se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
din activitatea financiar[ acumulate la rezultatul
financiar
Contul 623 Venituri excep\ionale
Contul 623 Venituri excep\ionale este destinat generaliz[rii informa\iei privind veniturile ob\inute sub
form[ de recuperare a pierderilor din calamit[\i naturale, perturb[ri politice =i alte evenimente excep\ionale.

Creditul conturilor

351 Rezultat financiar total


La contul 623 Venituri excep\ionale pot fi
deschise urm[toarele subconturi: 6231 Compensa\ii primite pentru recuperarea pierderilor din
calamit[\i naturale, 6232 Alte venituri excep\ionale.

Contul 623 Venituri excep\ionale se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Debitul conturilor

Reflectarea sumelor sub form[ de recuperare a


pierderilor din evenimente excep\ionale:
a) primite de la organele de stat, persoanele juridice
=i fizice

b) care urmeaz[ s[ fie primite de la companiile de


asigur[ri

211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar

229 Alte crean\e pe termen scurt

Contul 623 Venituri excep\ionale se debiteaz[ prin creditul urm[torului cont:


Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
excep\ionale acumulate la rezultatul financiar
236

Creditul conturilor
351 Rezultat financiar total
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


CLASA 7 CHELTUIELI
Conturile din clasa 7 Cheltuieli s]nt destinate
generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile activit[\ilor opera\ional[, de investi\ii =i financiar[ =i
din pierderile excep\ionale. Con\inutul cheltuielilor,
modul de constatare =i evaluare s]nt determinate de
prevederile S.N.C. 3 Componen\a consumurilor =i
cheltuielilor ]ntreprinderii, S.N.C. 2 Stocurile de
m[rfuri =i materiale, S.N.C. 8 Profitul sau pierderea
net[ a perioadei gestionare, erorile esen\iale =i
modific[rile ]n politica de contabilitate, S.N.C. 9
Contabilitatea cheltuielilor pentru cercet[ri
=tiin\ifice =i lucr[ri de proiectare =i experimentare,
S.N.C. 11 Contractele de construc\ie, S.N.C. 13
Contabilitatea activelor nemateriale (imobiliz[rilor
necorporale), S.N.C. 16 Contabilitatea activelor
materiale pe termen lung, S.N.C. 17 Contabilitatea
chiriei, S.N.C. 23 Cheltuieli privind ]mprumuturile.
Conturile din aceast[ clas[ s]nt conturi de activ.
}n debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de
gestiune se reflect[ cu total cumulativ de la ]nceputul
anului sumele cheltuielilor, iar ]n credit trecerea la
sf]r=itul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate
la rezultatul financiar.
La ]ntocmirea raportului trimestrial rulajele
debitoare ale conturilor de cheltuieli se ]nscriu ]n
Raportul privind rezultatele financiare ]n r]ndurile
respective. Rezultatele financiare pentru fiecare
trimestru se determin[ prin calcul f[r[ ]ntocmirea

formulelor contabile. La finele anului de gestiune


conturile din clasa 7 se ]nchid prin trecerea
cheltuielilor acumulate ]n contul 351 Rezultatul
financiar total, ]ntocmindu-se formulele contabile
respective.
Clasa 7 Cheltuieli cuprinde urm[toarele grupe
de conturi: 71 Cheltuieli ale activit[\ii opera\ionale,
72 Cheltuieli ale activit[\ii neopera\ionale, 73
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit.
GRUPA 71 CHELTUIELI ALE ACTIVIT+|II
OPERA|IONALE
Grupa 71 Cheltuieli ale activit[\ii opera\ionale"
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 711 Costul
v]nz[rilor, 712 Cheltuieli comerciale, 713 Cheltuieli generale =i administrative =i 714 Alte
cheltuieli opera\ionale.

Contul 711 Costul v]nz[rilor


Contul 711 Costul v]nz[rilor este destinat
generaliz[rii informa\iei privind costul efectiv al
produselor, m[rfurilor v]ndute =i al serviciilor
prestate.
La contul 711 Costul v]nz[rilor pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 7111 Costul produselor
finite v]ndute, 7112 Costul m[rfurilor v]ndute,
7113 Costul serviciilor prestate.
Eviden\a analitic[ a costului v]nz[rilor se \ine
pe feluri de produse =i m[rfuri v]ndute, servicii
prestate =i al\i indicatori stabili\i de ]ntreprindere.

Contul 711 Costul v]nz[rilor se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii de bilan\ a produselor =i m[rfurilor v]ndute

216 Produse

Reflectarea valorii de bilan\ a animalelor v]ndute,


care s-au aflat la cre=tere =i ]ngr[=at la ]ntreprinderile agricole

217 M[rfuri

Reflectarea costului efectiv al serviciilor prestate

212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at"


811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare

Contul 711 Costul v]nz[rilor se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont


Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a costurilor
v]nz[rilor acumulate la rezultatul financiar
238

Debitul conturilor
351 Rezultat financiar total
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 712 Cheltuieli comerciale
Contul 712 Cheltuieli comerciale este destinat
generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile aferente
v]nz[rii produselor, m[rfurilor =i prest[rii serviciilor.
La contul 712 Cheltuieli comerciale pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 7121 Cheltuieli privind
opera\iile de marketing, 7122 Cheltuieli privind
ambalajele =i ambalarea produselor =i m[rfurilor, 7123

Cheltuieli de transport privind desfacerea, 7124


Cheltuieli privind reclama, 7125 Cheltuieli privind
repara\iile garantate =i deservirile cu garan\ie, 7126
Cheltuieli privind datoriile dubioase, 7127 Cheltuieli
privind returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute, 7128 Alte cheltuieli comerciale.
Eviden\a analitic[ a cheltuielilor comerciale se
\ine pe articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 712 Cheltuieli comerciale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea remunera\iei lucr[torilor, care particip[
la comercializarea produselor, m[rfurilor, ambalarea =i ]nc[rcarea lor, precum =i contribu\iile la
asigur[rile sociale

Reflectarea valorii ambalajului utilizat, materialelor


de ambalat pentru ambalarea produselor =i m[rfurilor la depozite

Creditul conturilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

211 Materiale

Reflectarea cheltuielilor privind desfacerea produselor finite =i m[rfurilor:


a) cu mijloace de transport propriu

812 Activit[\i auxiliare

b) cu mijloace de transport ale ter\ilor

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

Reflectarea cheltuielilor privind reclama =i alte


servicii

Reflectarea cheltuielilor aferente repara\iilor cu


garan\ie =i deservirii m[rfurilor v]ndute, c]nd nu
se creeaz[ rezerve

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale

211 Materiale
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile

Crearea rezervelor:
a) pentru datorii dubioase

222 Corec\ii la datorii dubioase

b) pentru repara\iile cu garan\ie =i deservirea


m[rfurilor v]ndute

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

240

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


c) pentru plata concediilor

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

d) pentru returnarea =i reducerea pre\urilor la


m[rfurile v]ndute 538 Rezerve pentru cheltuieli =i
pl[\i preliminate

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

Reflectarea valorii de bilan\ a mostrelor de produse


finite =i m[rfuri predate cu titlu gratuit conform
contractelor

216 Produse
217 M[rfuri

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titularii de


avans:
a) la acordarea avansurilor

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

b) f[r[ acordarea anticipat[ a avansurilor

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale =i a


uzurii mijloacelor fixe

Trecerea la cheltueili a valorii de bilan\ a obiectelor


de mic[ valoare =i scurt[ durat[ cu valoarea unitar[
de p]n[ la 1/20 din limita stabilit[
Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ utilizate la ambalarea, ]nc[rcarea =i
desc[rcarea produselor, m[rfurilor

113 Amortizarea activelor nemateriale


124 Uzura mijloacelor fixe

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

Contul 712 Cheltuieli comerciale se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:


Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
comerciale acumulate la rezultatul financiar
Contul 713 Cheltuieli generale =i administrative
Contul 713 Cheltuieli generale =i administrative
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
cheltuielile de deservire a produc\iei =i administrarea
]ntreprinderii ]n ansamblu.
La contul 713 Cheltuieli generale =i administrative pot fi deschise urm[toarele subconturi:
7131 Cheltuieli privind uzura, repararea =i ]ntre\inerea mijloacelor fixe cu destina\ie general[, 7132
Cheltuieli privind amortizarea activelor nema242

Debitul conturilor
351 Rezultat financiar total
teriale, 7133 Cheltuieli de ]ntre\inere a personalului administrativ =i de conducere, 7134
Impozite, taxe =i pl[\i, cu excep\ia impozitului pe
venit, 7135 Cheltuieli ]n scopuri de binefacere =i
sponsorizare, 7136 Cheltuieli privind protec\ia
muncii, 7137 Cheltuieli de reprezentare, 7138
Cheltuieli de deplasare, 7139 Alte cheltuieli
generale =i administrative.
Eviden\a analitic[ a cheltuielilor generale =i administrative se \ine pe articole stabilite de ]ntrerpindere.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 713 Cheltuieli generale =i administrative se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea remunera\iilor personalului administrativ, gospod[resc, precum =i ale muncitorilor
pe timpul ]ntreruperilor ]n produc\ie

Contribu\ii pentru asigur[rile sociale


Calcularea uzurii mijloacelor fixe =i a amortiz[rii
activelor nemateriale cu destina\ie general[ de
gospod[rire

Reflectarea cheltuielilor pentru ]ntre\inerea =i


repara\ia mijloacelor fixe cu destina\ie general[ de
gospod[rire

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a obiectelor


de mic[ valoare =i scurt[ durat[ cu valoarea unitar[
p]n[ la 1/20 din limita stabilit[
Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[ utilizate ]n scopuri gospod[re=ti

Acceptarea spre plat[ a facturilor pazei extradepartamentale

Creditul conturilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

113 Amortizarea activelor nemateriale


124 Uzura mijloacelor fixe

211 Materiale
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare

212 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titularii de


avans
a) la acordarea avansurilor

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

b) f[r[ acordarea anticipat[ a avansurilor

532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii

Achitarea cheltuielilor de reprezentare

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci

244

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Calcularea pl[\ilor de asigurare pentru asigurarea
bunurilor cu destina\ie administrativ[ =i general
gospod[reasc[
Achitarea (calcularea) serviciilor bancare, juridice,
de audit, po=tale, telefonice, telegrafice etc.

533 Datorii privind asigur[rile

241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale

Reflectarea cheltuielilor privind inova\iile =i


propunerile de ra\ionalizare:
a) materialelor utilizate
b) onorariilor calculate autorilor =i contribu\iile
pentru asigur[rile sociale

211 Materiale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

Calcularea impozitelor =i taxelor, cu excep\ia impozitului pe venit

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Prelev[ri ]n fondurile speciale extrabugetare

536 Datorii privind pl[\ile extrabugetare

Trecerea cheltuielilor anticipate curente aferente


perioadei de gestiune

251 Cheltuieli anticipate curente

Contul 713 Cheltuieli generale =i administrative se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a cheltuielilor generale =i administrative acumulate la rezultatul financiar
Contul 714 Alte cheltuieli opera\ionale
Contul 714 Alte cheltuieli opera\ionale este
destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile
aferente v]nz[rii activelor curente (cu excep\ia
produselor finite, m[rfurilor =i serviciilor), arendei
curente, pl[\ii dob]nzilor pentru credite =i ]mprumuturi, amenzilor, penalit[\ilor, desp[guburilor,
privind consumurile indirecte de produc\ie nerepartizate, lipsurile =i pierderile valorilor materiale.
La contul 714 Alte cheltuieli opera\ionale pot
fi deschise urm[toarele subconturi: 7141 Cheltuieli
privind realizarea altor active curente, 7142
246

Debitul conturilor

351 Rezultat financiar total


Cheltuieli privind arenda curent[, 7143 Cheltuieli
privind amenzile, penalit[\ile, desp[gubirile, 7144
Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a
activelor curente, 7145 Cheltuieli privind dob]nzile
pentru credite =i ]mprumuturi, 7146 Cheltuieli de
produc\ie indirecte nerepartizate, 7147 Lipsuri =i
pierderi din deteriorarea valorilor, 7148 Cheltuieli
aferente produc\iei rebutate, 7149 Alte cheluieli
opera\ionale.
Eviden\a analitic[ a altor cheltuieli opera\ionale
se \ine pe feluri de cheltuieli =i al\i indicatori stabili\i
de ]ntreprindere.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 714 Alte cheltuieli opera\ionale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii de bilan\ a materialelor v]ndute,
animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at, obiectelor de mic[
valoare =i scurt[ durat[, titlurilor de valoare pe
termen scurt, documentelor b[ne=ti

Reflectarea cheltuielilor privind v]nzarea materialelor, animalelor la cre=tere =i ]ngr[=at =i a altor


active curente

Creditul conturilor

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i la ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
246 Documente b[ne=ti

211 Materiale
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare

Trecerea cheltuielilor anticipate curente aferente


perioadei de gestiune

251 Cheltuieli anticipate curente

Calcularea pl[\ii pentru activele nemateriale,


terenurile, mijloacele fixe cu destina\ie general[
gospod[reasc[ luate ]n arend[ curent[

539 Alte datorii pe termen scurt

Calcularea dob]nzilor aferente creditelor =i ]mprumuturilor primite, cu excep\ia cazurilor de


capitalizare a acestora

Achitarea dob]nzilor aferente creditelor =i ]mprumuturilor primite


Calcularea (achitarea) amenzilor, penalit[\ilor =i
desp[gubirilor

Reflectarea cheltuielilor aferente emisiunii =i


difuz[rii titlurilor de valoare

248

411 Credite bancare pe termen lung


412 Credite bancare pe termen lung pentru
salaria\i
413 }mprumuturi pe termen lung
511 Credite bancare pe termen scurt
512 Credite bancare pe termen scurt pentru
salaria\i
513 }mprumuturi pe termen scurt
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
539 Alte datorii pe termen scurt
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
539 Alte datorii pe termen scurt
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte de
produc\ie nerepartizate
Sc[derea sumelor diferen\elor dintre costul stocurilor de m[rfuri =i materiale =i valoarea realizabil[
net[

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor valorilor


materiale, mijloacelor b[ne=ti =i documentelor
b[ne=ti

Reflectarea costului rebutului definitiv


Reflectarea cheltuielilor privind remedierea
rebutului

Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt


acordate anterior =i nereclamate
Trecerea la cheltuieli a crean\elor compromise

Trecerea la cheltuieli a sumei diferen\ei care dep[=e=te


valoarea nominal[ a titlurilor de crean\e pe termen
scurt aferente perioadei de gestiune curente
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a investi\iilor
pe termen scurt care nu pot fi achitate (restituite)
Reflectarea diminu[rii valorii de intrare sau
reevaluate a investi\iilor pe termen scurt

813 Consumuri indirecte de produc\ie

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217 M[rfuri

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217 M[rfuri
241 Casa
246 Documente b[ne=ti
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare
211 Materiale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea
muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare
224 Avansuri pe termen scurt acordate
134 Crean\e pe termen lung
228 Crean\e pe termen scurt privind veniturile
calculate
229 Alte crean\e pe termen scurt

231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate


232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
231 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i nelegate
232 Investi\ii pe termen scurt ]n p[r\i legate
233 Diminuarea valorii investi\iilor pe termen scurt

Contul 714 Alte cheltuieli opera\ionale se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la sf]r=itul anului de gestiune a cheltuielilor opera\ionale acumulate la rezultatul financiar
250

Debitul conturilor

351 Rezultat financiar total


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


GRUPA 72 CHELTUIELI ALE ACTIVIT{|II
NEOPERA|IONALE
Grupa 72 Cheltuieli ale activit[\ii neopera\ionale
cuprinde urm[toarele conturi sintetice: 721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii, 722 Cheltuieli ale
activit[\ii financiare =i 723 Pierderi excep\ionale.

Contul 721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


Contul 721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
este destinat generaliz[rii informa\iei privind cheltuielile aferente ie=irii activelor pe termen lung, reevalu[rii
acestora, participa\iilor ]n alte ]ntreprinderi, cu p[r\ile
legate, precum =i opera\iile cu titlurile de valoare etc.

La contul 721 Cheltuieli ale activit[\ii de


investi\ii pot fi deschise urm[toarele subconturi:
7211 Cheltuieli privind ie=irea activelor nemateriale, 7212 Cheltuieli privind ie=irea activelor
materiale pe termen lung, 7213 Cheltuieli privind
ie=irea activelor financiare pe termen lung, 7214
Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung
la ie=irea acestora, 7215 Cheltuieli aferente
participa\iilor ]n alte ]ntreprinderi, 7216 Cheltuieli
privind opera\iile cu p[r\ile legate, 7217 Alte
cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii.
Eviden\a analitic[ se \ine pe feluri de cheltuieli
=i articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea valorii de bilan\ a activelor pe termen
lung ie=ite

Reflectarea cheltuielilor aferente ie=irii activelor pe


termen lung

Creditul conturilor
111 Active nemateriale
112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
131 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i nelegate
132 Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i legate
211 Materiale
531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea muncii
533 Datorii privind asigur[rile
812 Activit[\i auxiliare
521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

Reflectarea reducerilor activelor pe termen lung la


ie=irea acestora

341 Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung

Sc[derea din gestiune a avansurilor pe termen


lung acordate anterior =i nereclamate

136 Avansuri pe termen lung acordate

Reflectarea lipsurilor =i pierderilor activelor pe


termen lung constatate la inventariere

Trecerea la sc[deri a sumelor m[rite cu ocazia


reevalu[rii investi\iilor pe termen lung la ie=irea lor

111 Active nemateriale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
123 Mijloace fixe
133 Modificarea valorii investi\iilor pe termen lung

Contul 721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
activit[\ii de investi\ii acumulate la rezultatul
financiar
252

Debitul conturilor

351 Rezultat financiar total


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
Contul 722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
cheltuielile aferente redeven\elor, arendei finan\ate,
diferen\elor de curs valutar etc.
La contul 722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare

pot fi deschise urm[toarele subconturi: 7221


Cheltuieli privind plata redeven\elor, 7222
Cheltuieli privind arenda finan\at[ a activelor
materiale pe termen lung, 7223 Cheltuieli privind
diferen\ele de curs valutar, 7224 Alte cheltuieli ale
activit[\ii financiare.
Eviden\a analitic[ se \ine pe feluri de cheltuieli.

Contul 722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Calcularea pl[\ii pentru activele pe termen lung
luate ]n arenda finan\at[
Reflectarea pierderilor privind diferen\ele de curs
valutar aferente conturilor valutare =i opera\iilor
]n valut[ str[in[

Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung


acordate anterior =i nereclamate

Creditul conturilor
421 Datorii de arend[ pe termen lung

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale
223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
227 Crean\e pe termen scurt ale personalului
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

136 Avansuri pe termen lung acordate

Contul 722 Cheltuieli ale activit[\ii financiare se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor
financiare acumulate la rezultatul financiar
Contul 723 Pierderi excep\ionale
Contul 723 Pierderi excep\ionale este destinat
gerenaliz[rii informa\iei privind pierderile rezultate
din calamit[\i naturale, perturb[ri politice, modific[ri
ale legisla\iei \[rii =i alte evenimente excep\ionale.
La contul 723 Pierderi excep\ionale pot fi

254

Debitul conturilor
351 Rezultat financiar total
deschise urm[toarele subconturi: 7231 Pierderi din
calamit[\i naturale, 7232 Pierderi din perturb[ri
politice, 7233 Pierderi din modificarea legisla\iei
\[rii.
Contabilitatea analitic[ a pierderilor excep\ionale
se \ine pe feluri de pierderi.

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 723 Pierderi excep\ionale se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Trecerea la cheltuieli a valorii de bilan\ a activelor
pe termen lung =i curente ie=ite ca rezultat al
evenimentelor excep\ionale

Creditul conturilor

111 Active nemateriale


112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie
121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
125 Resurse naturale
211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie
216 Produse
217 M[rfuri
241 Casa
242 Cont de decontare
243 Cont valutar
244 Conturi speciale la b[nci
245 Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie
246 Documente b[ne=ti
252 Alte active curente

Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea


consecin\elor evenimentelor excep\ionale:
a) materialelor utilizate
b) remunera\iilor calculate ale muncitorilor =i
contribu\ii pentru asigur[rile sociale

c) serviciilor prestate

211 Materiale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
812 Activit[\i auxiliare

d) cotei-p[r\i a consumurilor indirecte de


produc\ie

813 Consumuri indirecte de produc\ie

e) numerarului din casierie

241 Casa

Contul 723 Pierderi excep\ionale se crediteaz[ prin debitul urm[torului cont:


Con\inutul opera\iei economice
Trecerea la finele anului de gestiune a pierderilor
excep\ionale acumulate la rezultatul financiar
256

Debitul conturilor
351 Rezultat financiar total
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


GRUPA 73 CHELTUIELI (ECONOMII)
PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
Din grupa 73 Cheltuieli (economii) privind
impozitul pe venit face parte contul 731 Cheltuieli
(economii) privind impozitul pe venit.

Contul 731 Cheltuieli (economii) privindimpozitul


pe venit
Contul 731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit este destinat generaliz[rii
informa\iei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit ale perioadei de gestiune. Modul
de determinare a cheltuielilor (economiilor)

privind impozitul pe venit se reglementeaz[ de


prevederile S.N.C. 12 Contabilitatea
impozitului pe venit.
}n debitul contului 731 Cheltuieli (economii)
privind impozitul pe venit se reflect[ calcularea
datoriilor curente =i am]nate privind impozitul pe
venit, iar ]n credit - calcularea activelor am]nate
privind impozitul pe venit =i trecerea la finele anului
de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit
la rezultatul financiar total.
Eviden\a analitic[ a cheltuielilor (economiilor)
privind impozitul pe venit se \ine pe feluri de
cheltuieli (economii).

Contul 731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit


se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice

Creditul conturilor

Calcularea datoriilor curente privind impozitul


pe venit ]n perioada de gestiune

534 Datorii privind decont[rile cu bugetul

Calcularea datoriilor am]nate privind impozitul pe


venit

425 Datorii am]nate privind impozitul pe venit

Trecerea economiilor privind impozitul pe venit


la rezultatul finanaciar

351 Rezultat financiar total

Sc[derea activelor am]nate privind impzitul pe


venit

135 Active am]nate privind impozitul pe venit

Contul 731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit


se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iilor economice
Reflectarea activelor am]nate privind impozitul pe
venit

135 Active am]nate privind impozitul pe venit

Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor


privind impozitul pe venit la rezultatul financiar

351 Rezultat financiar total

Sc[derea datoriilor am]nate privind impozitul pe


venit

425 Datorii am]nate privind impozitul pe venit

Apari\ia crean\elor pe termen scurt privind


impozitul pe venit rezultate din inversarea
diferen\elor temporare

258

Debitul conturilor

225 Crean\e pe termen scurt privind decont[rile


cu bugetul

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


CLASA 8 CONTURI ALE CONTABILIT{|II DE
GESTIUNE
Conturile din aceast[ clas[ s]nt destinate reflect[rii informa\iei privind consumurile pentru
fabricarea produselor, prestarea serviciilor, adaosul
comercial, precum =i returnarea =i reducerea
pre\urilor la m[rfurile v]ndute.
Clasa 8 Conturi ale contabilit[\ii de gestiune
cuprinde urm[toarele grupe de conturi: 81 Conturi
ale consumurilor de produc\ie =i 82 Alte conturi
ale contabilit[\ii de gestiune. Con\inutul consumurilor reflectate ]n conturile din aceast[ clas[
este reglementat de prevederile S.N.C. 3 Componen\a consumurilor =i cheltuielilor ]ntreprinderii.
GRUPA 81 CONTURI ALE CONSUMURILOR
DE PRODUC|IE

Din grupa 81 Conturi ale consumurilor de


produc\ie fac parte urm[toarele conturi sintetice:
811 Produc\ia de baz[, 812 Activit[\i auxiliare,
813 Consumuri indirecte de produc\ie.
Conturile din aceast[ grup[ se ]nchid la finele
fiec[rei perioade de gestiune cu conturile contabilit[\ii financiare =i nu au sold.

Contul 811 Produc\ia de baz[


Contul 811 Produc\ia de baz[ este destinat
generaliz[rii informa\iei privind consumurile pentru
fabricarea produselor, prestarea de servicii =i determinarea costului lor efectiv.
Contul 811 Produc\ia de baz[ este un cont de
calcula\ie. }n debitul acestui cont se reflect[ soldul
produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul perioadei
de gestiune (care se trece din contul contabilit[\ii
financiare 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie),
consumurile pentru fabricarea produselor (prestarea
serviciilor) ]n perioada de gestiune, iar ]n credit - costul
efectiv al produselor fabricate =i serviciilor prestate,
rebutului definitiv, de=eurilor recuperabile, precum =i
soldul produc\iei ]n curs de execu\ie care se trece la
finele perioadei de gestiune ]n debitul contului 215
Produc\ia ]n curs de execu\ie.
La contul 811 Produc\ia de baz[ pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 8111 Consumuri directe de
materiale, 8112 Consumuri directe privind retribuirea muncii, 8113 Contribu\ii pentru asigur[rile
=i protec\ia social[, 8114 Consumuri indirecte de
produc\ie.
Eviden\a analitic[ a consumurilor pentru produc\ia
de baz[ se \ine pe locuri de consumuri, pe feluri de
produse, pe articole =i pe al\i indicatori stabili\i de ]ntreprindere.

Contul 811 Produc\ia de baz[ se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice
Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la
]nceputul perioadei de gestiune din contul contabilit[\ii financiare

Creditul conturilor

215 Produc\ia ]n curs de execu\ie

Reflectarea ]n consumurile de fabricare a produselor =i prestare a serviciilor:


a) a materialelor utilizate

211 Materiale

b) a valorii animalelor care s-au aflat la cre=tere =i


]ngr[=at predate pentru sacrificare

212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at

c) a combustibilului =i energiei ]n scopuri tehnologice, a serviciilor prestate

260

521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale


522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
812 Activt[\i auxiliare

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


d) a retribu\iilor calculate =i a contribu\iilor pentru
asigu- r[rile sociale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

e) a sumei rezervei create pentru plata concediilor

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

f) a cotei-p[r\i a consumurilor indirecte de produc\ie

813 Consumuri indirecte de produc\ie

Reflectarea valorii de bilan\ a produc\iei rebutate,


returnate pentru remediere

216 Produse

Contul 811 Produc\ia de baz[ se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice

Debitul conturilor

Reflectarea costului efectiv al:


a) produselor fabricate

216 Produse

b) serviciilor prestate

711 Costul v]nz[rilor

c) rebutului definitiv

714 Alte cheltuieli opera\ionale

}nregistrarea de=eurilor recuperabile la pre\uri de


valorificare

211 Materiale

}nregistrarea materialelor fabricate ]n sec\iile


]ntreprinderii

211 Materiale

}nregistrarea pr[silei ob\inute de la animalele de


produc\ie

212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at

Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la


finele perioadei de gestiune la contul contabilit[\ii
financiare

215 Produc\ia ]n curs de execu\ie

Contul 812 Activit[\i auxiliare


Contul 812 Activit[\i auxiliare este destinat
generaliz[rii informa\iei privind consumurile ]n
activit[\ile auxiliare.
Contul 812 Activit[\i auxiliare este un cont de
calcula\ie. }n debitul acestui cont se ]nregistreaz[
soldul produc\iei ]n curs de execu\ie la ]nceputul
perioadei de gestiune (trecut din contul contabilit[\ii
financiare 215 Produc\ia ]n curs de execu\ie),
consumurile de produc\ie, prest[rile de servicii ]n
perioada de gestiune, iar ]n credit - costul efectiv al
produselor fabricate, serviciilor prestate, al rebutului
definitiv =i al de=eurilor recuperabile, precum =i
262

soldul produc\iei ]n curs de execu\ie trecut la finele


perioadei de gestiune ]n debitul contului contabilit[\ii financiare 215 Produc\ia ]n curs de
execu\ie.
La contul 812 Activit[\i auxiliare pot fi deschise
urm[toarele subconturi: 8121 Consumuri de
materiale, 8122 Consumuri privind retribuirea
muncii, 8123 Contribu\ii pentru asigur[rile =i
protec\ia social[, 8124 Consumuri indirecte de
produc\ie.
Eviden\a analitic[ a consumurilor se \ine pe
activit[\i auxiliare, pe feluri de produse, servicii,
articole =i al\i indicatori stabili\i de ]ntreprindere.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 812 Activit[\i auxiliare se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie la
]nceputul perioadei de gestiune din contul
contabilit[\ii financiare

Creditul conturilor

215 Produc\ia ]n curs de execu\ie

Reflectarea ]n consumurile la fabricarea produselor,


prest[rilor de servicii:
a) a materialelor utilizate
b) a combustibilului =i energiei ]n scopuri tehnologice, a serviciilor prestate de ter\i

211 Materiale
521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate

c) a retribu\iilor =i contribu\iilor pentru asigur[rile


sociale

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

d) a cre[rii rezervei pentru plata concediilor

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

e) a cotei consumurilor indirecte de produc\ie

813 Consumuri indirecte de produc\ie

Reflectarea valorii de bilan\ a produselor rebutate,


returnate pentru remediere

216 Produse

Reflectarea cotei cheltuielilor aniticipate pe termen


lung la consumurile perioadei de gestiune

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung

Contul 812 Activit[\i auxiliare se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice

Debitul conturilor

Trecerea costului efectiv al serviciilor prestate de


activit[\ile auxiliare:
a) la procurarea activelor

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie


121 Active materiale ]n curs de execu\ie
122 Terenuri
123 Mijloace fixe
211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
217 M[rfuri

b) pentru subdiviziunile ]ntreprinderii

712 Cheltuieli comerciale


713 Cheltuieli generale =i administrative
714 Alte cheltuieli opera\ionale
721 Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii
723 Pierderi excep\ionale
811 Produc\ia de baz[
812 Activit[\i auxiliare
813 Consumuri indirecte de produc\ie

264

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


c) pentru persoanele juridice =i fizice ter\e
Reflectarea costului efectiv al produselor fabricate,
materialelor, instrumentelor =i altor servicii prestate

711 Costul v]nz[rilor

211 Materiale
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
216 Produse

Reflectarea de=eurilor recuperabile la pre\uri de


valorificare

211 Materiale

}nregistrarea pr[silei reproduse de animalele de


munc[

212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at

Reflectarea costului rebutului definitiv

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Trecerea soldului produc\iei ]n curs de execu\ie al


perioadei de gestiune din contul contabilit[\ii
financiare

215 Produc\ia ]n curs de execu\ie

Contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie


Contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
consumurile aferente deservirii subdiviziunilor
structurale ale ]ntreprinderii (unit[\ilor de produc\ie,
sec\iilor, sectoarelor) =i dirij[rii acestora.
Contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie
este un cont de colectare-repartizare. }n debitul
acestui cont se reflect[ pe parcursul perioadei de
gestiune consumurile pe articole stabilite de
]ntreprindere, iar ]n credit - trecerea consumurilor
colectate pentru includerea ]n costul produselor
fabricate =i serviciilor prestate pentru produc\ia de
baz[ =i activit[\ile auxiliare sau raportarea la
cheltuielile perioadei.

La contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie pot fi deschise urm[toarele subconturi: 8131
Uzura =i cheltuieli privind repararea =i ]ntre\inerea
mijloacelor fixe utilizate ]n produc\ie, 8132
Amortizarea activelor nemateriale utilizate ]n
produc\ie, 8133 }ntre\inerea personalului administrativ =i de deservire al subdiviziunilor de
produc\ie, 8134 Protec\ia muncii =i tehnica
securit[\ii, 8135 Pierderi din ]ntreruperi ]n
produc\ie, 8136 }ntre\inerea pazei =i cheltuieli
privind asigurarea securit[\ii antiincendiare din
subdiviziunile de produc\ie, 8137 Cheltuieli cu
deplas[rile personalului de produc\ie, 8138 Alte
consumuri indirecte de produc\ie.
Eviden\a analitic[ a consumurilor indirecte de
produc\ie se \ine pe articole stabilite de ]ntreprindere.

Contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Calcularea retribu\iilor =i contribu\iilor pentru
asigur[rile sociale ale personalului administrativ,
de conducere =i altor categorii de personal din subdiviziunile de produc\ie

Calcularea amortiz[rii activelor nemateriale =i a


uzurii mijloacelor fixe cu destina\ie de produc\ie

266

Creditul conturilor

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

113 Amortizarea activelor nemateriale


124 Uzura mijloacelor fixe
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Calcularea epuiz[rii resurselor naturale

126 Epuizarea resurselor naturale

Reflectarea consumurilor privind repara\ia =i


]ntre\inerea mijloacelor fixe:
a) de materiale utilizate

211 Materiale

b) de energie electric[, aburi, ap[ etc. consumate

521 Datorii pe termen scurt privind facturile


comerciale
522 Datorii pe termen scurt fa\[ de p[r\ile legate
812 Activit[\i auxiliare

c) de remunera\ii ale muncitorilor auxiliari =i


contribu\ii pentru asigur[rile sociale

Reflectarea valorii de bilan\ a obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[ date ]n folosin\[ cu valoarea
unitar[ p]n[ la 1/20 din plafonul stabilit
Calcularea uzurii obiectelor de mic[ valoare =i
scurt[ durat[

531 Datorii fa\[ de personal privind retribuirea


muncii
533 Datorii privind asigur[rile

213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[

214 Uzura obiectelor de mic[ valoare =i scurt[


durat[

Calcularea pl[\ii pentru arenda curent[ a activelor


nemateriale, mijloacelor fixe, terenurilor cu
destina\ie de produc\ie

539 Alte datorii pe termen scurt

Acceptarea spre plat[ a facturilor pentru paza a


subdiviziunilor de produc\ie

539 Alte datorii pe termen scurt

Reflectarea cheltuielilor efectuate de titul[rii de


avans:
a) la eliberarea avansurilor
b) f[r[ eliberarea aniticipat[ a avansurilor
Calcularea primelor de asigurare
Reflectarea lipsurilor =i pierderilor din deteriorarea
stocurilor de m[rfuri =i materiale ]n limita
normelor de perisabilitate natural[

Crearea rezervelor pentru plata concediilor =i


repara\ia mijloacelor fixe
Reflectarea cotei cheltuielilor pe termen lung =i
curente la consumurile perioadei de gestiune

268

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului


532 Datorii fa\[ de personal privind alte opera\ii
533 Datorii privind asigur[rile

211 Materiale
212 Animale la cre=tere =i ]ngr[=at
213 Obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[
215 Produc\ia ]n curs de execu\ie

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung


251 Cheltuieli anticipate curente
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 813 Consumuri indirecte de produc\ie se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice

Debitul conturilor

Reflectarea consumurilor indirecte de produc\ie


aferente
a) produc\iei de baz[

811 Produc\ia de baz[

b) activit[\ilor auxiliare

812 Activit[\i auxiliare

c) altor cheltuieli opera\ionale (trecerea la cheltuieli


a consumurilor indirecte de produc\ie nerepartizate)

714 Alte cheltuieli opera\ionale

Reflectarea cotei consumurilor indirecte de produc\ie la


a) crearea activelor nemateriale

112 Active nemateriale ]n curs de execu\ie

b) crearea activelor materiale pe termen lung

121 Active materiale ]n curs de execu\ie

c) cheltuielile anticipate pe termen lung

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung

GRUPA 82 ALTE CONTURI


ALE CONTABILIT{|II DE GESTIUNE

Grupa 82 Alte conturi ale contabilit[\ii de


gestiune cuprinde urm[toarele conturi sintetice:
821 Adaos comercial =i 822 Returnarea =i
reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute.
Contul 821 Adaos comercial
Contul 821 Adaos comercial se utilizeaz[ de
]ntreprinderile de comer\ cu am[nuntul care \in
eviden\a m[rfurilor la pre\urile de v]nzare =i este

destinat generaliz[rii informa\iei privind adaosul


comercial aferent m[rfurilor intrate =i v]ndute.
Contul 821 Adaos comercial este un cont de
pasiv. }n creditul acestui cont se ]nregistreaz[ suma
adaosului comercial calculat[ la intrarea m[rfurilor,
iar ]n debit - suma adaosului comercial aferent[
m[rfurilor v]ndute. Excedentul rulajului creditor
asupra rulajului debitor la finele perioadei de
gestiune se ]nscrie cu semnul minus ]n debitul
contului 217 M[rfuri. La ]nceputul perioadei de
gestiune urm[toare aceast[ sum[ se restabile=te cu o
]nregistrare contabil[ suplimentar[.

Contul 821 Adaos comercial se crediteaz[ prin debitul urm[toarelor conturi:


Con\inutul opera\iei economice

Debitul conturilor

Reflectarea adaosului comercial aferent stocului de


m[rfuri la ]nceputul perioadei de gestiune

217 M[rfuri

Reflectarea sumei adaosului comercial aferente


m[rfurilor intrate

217 M[rfuri

Sc[derea cu semnul minus a sumei adaosului


comercial aferente stocului de m[rfuri la finele
perioadei de gestiune

217 M[rfuri

270

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 821 Adaos comercial se debiteaz[ prin creditul urm[toarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
Reflectarea sumei adaosului comercial
aferente m[rfurilor v]ndute
Contul 822 Returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute
Contul 822 Returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute este destinat generaliz[rii
informa\iei privind returnarea produselor, m[rfurilor v]ndute =i rabatului acordat ]n leg[tur[ cu
depistarea rebutului la produsele =i m[rfurile
v]ndute.

Creditul contului
217 M[rfuri
Contul 822 Returnarea =i reducerea pre\urilor
la m[rfurile v]ndute este un cont de activ. }n debitul
acestui cont se reflect[ valoarea produselor (m[rfurilor) returnate de cump[r[tori =i sumele de
reduceri de pre\uri la m[rfurile v]ndute, iar ]n credit
- sumele pierderilor rezultate din returnarea =i
reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute =i valoarea
m[rfurilor returnate la pre\uri de valorificare.

Contul 822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute


se debiteaz[ prin creditul urmatoarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice

Creditul conturilor

Reflectarea valorii produselor =i m[rfurilor


returnate la pre\uri de livrare (f[r[ TVA =i accize)
aferente:
a) facturilor achitate

539 Alte datorii pe termen scurt

b) facturilor prezentate pentru plat[:

221 Crean\e pe termen scurt aferente facturilor


comerciale

cump[r[torilor =i clien\ilor ter\i


- ]ntreprinderilor-fiice, asociate, altor p[r\i legate

223 Crean\e pe termen scurt ale p[r\ilor legate

- lucr[torilor ]ntreprinderii

227 Crean\e pe termen scurt ale personalului

Contul 822 Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute


se crediteaz[ prin debitul urmatoarelor conturi:
Con\inutul opera\iei economice
}nregistrarea produselor =i m[rfurilor returnate la
pre\uri de valorificare

Debitul conturilor
216 Produse
217 M[rfuri

Trecerea la sc[deri a pierderilor din returnarea =i


reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute pe seama
a) rezervelor create

538 Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate

b) cheltuielilor perioadei (c]nd nu se creeaz[


rezerve)

712 Cheltuieli comerciale

272

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


CLASA 9 CONTURI EXTRABILAN|IERE
Conturile extrabilan\iere s]nt destinate generaliz[rii informa\iei privind existen\a =i mi=carea:
- activelor curente =i pe termen lung, care nu
apar\in ]ntreprinderii, dar aflate la dispozi\ia ei (a
mijloacelor fixe ]n cazul arendei curente, valorilor
materiale primite ]n custodie, spre prelucrare etc.);
- drepturilor =i datoriilor conven\ionale;
- altor active =i opera\ii - pentru control.
GRUPA 91 ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE
Grupa 91 Active pe termen lung arendate con\ine urm[toarele conturi: 911 Active nemateriale
arendate =i 912 Active materiale pe termen lung
arendate.

Contul 911 Active nemateriale arendate


Contul 911 Active nemateriale arendate este
destinat generaliz[rii de c[tre arenda= a informa\iei
privind existen\a =i mi=carea activelor nemateriale
luate ]n arenda curent[ (cu excep\ia celor arendate
pe termen lung, reflectate ]n contul de bilan\ 111
Active nemateriale).
Eviden\a activelor nemateriale arendate se \ine
la valoarea prev[zut[ ]n contractele de arendare.
}n debitul contului 911 Active nemateriale
arendate se ]nregistreaz[ activele luate ]n arend[,
iar ]n credit - transmiterea lor arendatorului la
expirarea termenului de arend[.
Eviden\a analitic[ a activelor nemateriale
arendate se \ine pe tipuri de active =i pe arendatori.
Contul 912 Active materiale pe termen
lung arendate
Contul 912 Active materiale pe termen lung
arendate este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea mijloacelor fixe
arendate, terenurilor =i altor active materiale pe
termen lung luate ]n arenda curent[ (cu excep\ia
celor arendate pe termen lung, reflectate ]n conturile
din grupa 12 Active materiale pe termen lung).
Eviden\a activelor materiale pe termen lung
arendate se \ine la valoarea prev[zut[ ]n contractele
de arendare.
}n debitul contului 912 Active materiale pe
termen lung arendate se ]nregistreaz[ mijloacele
fixe =i alte active materiale pe termen lung arendate,
iar ]n credit - transmiterea lor arendatorului la
expirarea termenului de arend[.
Eviden\a analitic[ a activelor materiale pe
termen lung se \ine pe tipuri de active =i pe
arendatori.
GRUPA 92 VALORI }N M{RFURI +I MATERIALE
CARE NU APAR|IN }NTREPRINDERII
Grupa 92 Valori ]n m[rfuri =i materiale care nu
apar\in ]ntreprinderii con\ine urm[toarele conturi:
274

921 Valori ]n m[rfuri =i materiale primite ]n


custodie, 922 Materiale primite spre prelucrare,
923 M[rfuri primite ]n consigna\ie, 924 Utilaj
primit pentru montaj.
Contul 921 Valori ]n m[rfuri =i materiale
primite ]n custodie
Contul 921 Valori ]n m[rfuri =i materiale
primite ]n custodie este destinat generaliz[rii
informa\iei privind existen\a =i mi=carea valorilor
]n m[rfuri =i materiale primite ]n custodie ]n
urm[toarele cazuri:
- intrarea valorilor ]n m[rfuri =i materiale de
la furnizori ]n cazul c]nd ]ntreprinderea a refuzat
argumentat din cauza nerespect[rii clauzelor din
contracte s[ le primeasc[ =i s[ le achite;
- intrarea valorilor ]n m[rfuri =i materiale care
n-au fost comandate sau n-au fost prev[zute ]n
contracte.
Valorile ]n m[rfuri =i materiale primite ]n
custodie se ]nregistreaz[ la pre\urile prev[zute ]n
documentele de transport =i de plat[, iar ]n cazul
lipsei acestora la pre\uri de eviden\[.
}n debitul contului 921 Valori ]n m[rfuri =i
materiale primite ]n custodie se reflect[ valoarea
valorilor ]n m[rfuri =i materiale primite ]n custodie,
iar ]n credit - sc[derea din contul respectiv la
restituirea lor furnizorului (readresarea altei
]ntreprinderi) sau ]nregistrarea la depozit de c[tre
]ntreprinderea cump[r[toare.
Eviden\a analitic[ a valorilor ]n m[rfuri =i
materiale primite ]n custodie se \ine pe ]ntreprinderi
proprietare, pe tipuri =i locuri de p[strare.
Contul 922 Materiale primite spre prelucrare
Contul 922 Materiale primite spre prelucrare
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a =i mi=carea materiei prime =i materialelor
clientului primite spre prelucrare (materia prim[
care apar\ine clientului) =i neachitate de ]ntreprinderea produc[toare. Cheltuielile de prelucrare
sau finisare a materiei prime =i materialelor se
reflect[ ]n conturile de eviden\[ a cheltuielilor.
Materia prim[ =i materialele primite spre
prelucrare se ]nregistreaz[ la pre\urile prev[zute ]n
contracte.
}n debitul contului 922 Materiale primite spre
prelucrare se reflect[ valoarea materialelor primite
spre prelucrare, iar ]n credit - restituirea acestora
clientului dup[ prelucrare.
Eviden\a analitic[ a materialelor primite spre
prelucrare se \ine pe tipuri de materiale, locuri de
p[strare =i pe clien\i.
Contul 923 M[rfuri primite ]n consigna\ie
Contul 923 M[rfuri primite ]n consigna\ie este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea m[rfurilor primite ]n consigna\ie de
]ntreprinderile comisionare.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


M[rfurile primite ]n consigna\ie se ]nregistreaz[
la pre\urile prev[zute ]n contracte =i proceseleverbale de primire-predare.
}n debitul contului 923 M[rfuri primite ]n
consigna\ie se reflect[ valoarea m[rfurilor primite
]n consigna\ie, iar ]n credit - ie=irea lor.
Eviden\a analitic[ a m[rfurilor primite ]n
consigna\ie se \ine pe tipuri de m[rfuri =i pe clien\i.
Contul 924 Utilaj primit pentru montaj
Contul 924 Utilaj primit pentru montaj este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea utilajului, primit de antreprenor de la
client pentru montaj.
Utilajul primit pentru montaj se ]nregistreaz[
la pre\urile indicate de client ]n procesele-verbale
de primire-predare.
}n debitul contului 924 Utilaj primit pentru
montaj se reflect[ valoarea utilajului primit pentru
montaj, iar ]n credit - transmiterea utilajului
instalat c[tre client.
Eviden\a analitic[ a utilajului primit pentru
montaj se \ine pe tipuri de utilaje =i pe clien\i.
GRUPA 93 TITLURI DE VALOARE
CARE NU APAR|IN }NTREPRINDERII
Grupa 93 Titluri de valoare care nu apar\in
]ntreprinderii con\ine urm[toarele conturi: 931
Titluri de valoare destinate v]nz[rii, 932 Titluri
de valoare expediate pentru ]nregistrare, 933
Titluri de valoare primite de la registrator, 934
Titluri de valoare depuse la p[strare ]n depozit.

Contul 931 Titluri de valoare destinate


v]nz[rii
Contul 931 Titluri de valoare destinate v]nz[rii
este destinat generaliz[rii informa\iei privind
existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare
(ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor de
ac\iuni), sau a extraselor din registrul ac\ionarilor
primite de oficiile de broker =i bursa de valori pentru
v]nzarea lor.
Eviden\a titlurilor de valoare destinate v]nz[rii
se efectueaz[ ]n baza certificatului de livrare la
valoarea indicat[ ]n avizul contractual.
}n debitul contului 931 Titluri de valoare
destinate v]nz[rii se reflect[ valoarea titlurilor
destinate v]nz[rii, iar ]n credit - anularea valorii
titlurilor:
a) la oficiile de broker - ]n cazul expedierii
lor la bursa de valori;
b) la bursa de valori - ]n cazul expedierii
pentru ]nregistrare.
Eviden\a analitic[ a titlurilor de valori
destinate v]nz[rii se \ine pe tipuri de titluri, pe
emiten\i =i pe fiecare acord de cump[rarev]nzare.

276

Contul 932 Titluri de valoare expediate


pentru ]nregistrare
Contul 932 Titluri de valoare expediate
pentru ]nregistrare este destinat generaliz[rii informa\iei la bursa de valori privind existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare expediate pentru ]nregistrare.
}n debitul contului 932 Titluri de valoare
expediate pentru ]nregistrare se reflect[ valoarea
titlurilor expediate pentru ]nregistrare la valoarea
indicat[ ]n avizul contractual, iar ]n credit valoarea titlurilor primite de la registrator.
Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare expediate
pentru ]nregistrare se \ine pe tipuri, pe serii =i pe clien\i.
Contul 933 Titluri de valoare primite de
la registrator
Contul 933 Titluri de valoare primite de la
registrator este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare
(ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor de ac\iuni)
sau a extraselor din registrul ac\ionarilor primite
de oficiile de brokeri de la bursa de valori.
Eviden\a titlurilor de valori primite de la
registrator se \ine la valoarea indicat[ ]n certificatul
contractual.
}n debitul contului 933 Titluri de valoare
primite de la registrator bursa de valori
]nregistreaz[ titlurile de valoare primite dup[
]nregistrarea lor, iar ]n credit - transmiterea
acestora oficiilor de brokeri sau altor clien\i.
Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare primite
de la registrator se \ine pe tipuri de titluri =i pe
clien\i-cump[r[tori.
Contul 934 Titluri de valoare depuse la
pastrare ]n depozit
Contul 934 Titluri de valoare depuse la pastrare
]n depozit este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea titlurilor de valoare
(ac\iunilor, obliga\iunilor, certificatelor etc.)
depuse la p[strare ]n depozit.
Eviden\a titlurilor de valoare depuse la p[strare
]n depozit se \ine la valoarea indicat[ ]n contracte.
}n debitul contului 934 Titluri de valoare depuse
la p[strare ]n depozit se reflect[ valoarea titlurilor
depuse la p[strare ]n depozit, iar ]n credit restituirea acestora clien\ilor.
Eviden\a analitic[ a titlurilor de valoare depuse
la p[strare ]n depozit se \ine pe tipuri, pe serii =i pe
clien\i.
GRUPA 94 DATORII +I PL{|I CONVEN|IONALE
Grupa 94 Datorii =i pl[\i conven\ionale con\ine
urm[toarele conturi: 941 Datorii ale debitorilor
insolvabili trecute la pierderi, 942 Garantarea datoriilor
=i pl[\ilor primite, 943 Garantarea datoriilor =i pl[\ilor
acordate, 944 Uzura fondului de locuin\e, 945
Pierderi fiscale nereclamate.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE


Contul 941 Datorii ale debitorilor
insolvabili trecute la pierderi
Contul 941 Datorii ale debitorilor insolvabili
trecute la pierderi este destinat generaliz[rii
informa\iei privind starea =i mi=carea crean\elor
trecute la pierderi din cauza insolvabilit[\ii debitorilor. Aceast[ datorie trebuie ]nregistrat[ ]n
contul respectiv ]n decursul perioadei stabilite de
legisla\ie din momentul trecerii acesteia la pierderi,
pentru urm[rirea posibilit[\ii perceperii ]n cazul
schimb[rii st[rii materiale a debitorului.
Eviden\a datoriei trecute la pierderi se \ine la
valoarea reflectat[ ]n momentul anul[rii acesteia.
}n debitul contului 941 Datorii ale debitorilor
insolvabili trecute la pierderi se ]nregistreaz[ suma
datoriei debitorilor insolvabili trecut[ la pierderi,
iar ]n credit - scoaterea ei din eviden\a
extrabilan\ier[ ]n leg[tur[ cu expirarea termenului
sau ]ncasarea sumelor percepute de la debitori.
Eviden\a analitic[ a datoriilor debitorilor
insolvabili trecute la pierderi se \ine pe fiecare
debitor =i pe fiecare datorie anulat[.
Contul 942 Garantarea datoriilor =i
pl[\ilor primite
Contul 942 Garantarea datoriilor =i pl[\ilor
primite este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea garan\iilor primite
pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i pl[\ilor,
precum =i a celor primite pentru m[rfurile transmise
de ]ntreprindere ]n consigna\ie.
Eviden\a asigur[rilor se \ine la sumele indicate
]n garan\ii sau contracte.
}n debitul contului 942 Garantarea datoriilor
=i pl[\ilor primite se ]nregistreaz[ garan\iile
primite pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i
pl[\ilor, iar ]n credit - anularea lor pe m[sura
stingerii datoriei.
Eviden\a analitic[ a garan\iilor se \ine pe fiecare
asigurare primit[.
Contul 943 Garantarea datoriilor =i
pl[\ilor acordate
Contul 943 Garantarea datoriilor =i pl[\ilor
acordate este destinat generaliz[rii informa\iei
privind existen\a =i mi=carea garan\iilor acordate
pentru asigurarea ]ndeplinirii datoriilor =i pl[\ilor.
Eviden\a garan\iilor se \ine la sumele indicate ]n
garan\ii sau contracte.
}n debitul contului 943 Garantarea datoriilor
=i pl[\ilor acordate se ]nregistreaz[ garan\iile
acordate pentru asigurarea ]ndeplinirii obliga\iilor
=i pl[\ilor, iar ]n credit - anularea acestora pe
m[sura achit[rii datoriei.
Eviden\a analitic[ se \ine pe fiecare asigurare
acordat[.

278

Contul 944 Uzura fondului de locuin\e


Contul 944 Uzura fondului de locuin\e este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea uzurii obiectelor cu destina\ie locativ[
=i social-cultural[, aflate ]n bilan\ul ]ntreprinderii
=i ]n administrare temporar[.
}n creditul contului 944 Uzura fondului de
locuin\e se ]nregistreaz[ suma uzurii calculat[
pentru perioada de gestiune, iar ]n debit-casarea
acesteia la scoaterea din func\iune a obiectelor.
Eviden\a analitic[ a uzurii fondului de locuin\e
se \ine pe tipuri de obiecte.
Contul 945 Pierderi fiscale nereclamate
Contul 945 Pierderi fiscale nereclamate este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea pierderilor fiscale nereclamate ale
]ntreprinderii, care, conform Codului fiscal, pot fi
reportate la perioadele urm[toare (pe un termen
de p]n[ la trei ani) pentru mic=orarea venitului
impozabil.
}n debitul contului se ]nregistreaz[ suma pierderilor fiscale nereclamate ]n perioada de gestiune, iar
]n credit - suma pierderilor fiscale reclamate sau
sc[derea sumei nereclamate la expirarea termenului
stabilit.
Eviden\a analitic[ a pierderilor fiscale nereclamate se \ine pe perioadele de apari\ie a pierderilor.
GRUPA 95 ALTE MIJLOACE
+I DATORII REFLECTATE
}N CONTABILITATEA EXTRABILAN|IER{
Grupa 95 Alte mijloace =i datorii reflectate ]n
contabilitatea extrabilan\ier[ cuprinde contul 951
Formulare cu regim special. }n caz de necesitate
]ntreprinderile pot deschide =i alte conturi pentru
contabilitatea extrabilan\ier[ a mijloacelor =i
datoriilor care necesit[ s[ fie verificate.

Contul 951 Formulare cu regim special


Contul 951 Formulare cu regim special este
destinat generaliz[rii informa\iei privind existen\a
=i mi=carea formularelor cu regim special aflate la
p[strare =i eliberate spre decontare - c[r\ilor de
chitan\[, formularelor de legitima\ii, diplome,
diverse abonamente, tichete, bilete, a formularelor
documentelor de ]nso\ire a m[rfurilor etc.
Lista documentelor aferente formularelor cu
regim special, modul de p[strare =i utilizare a
acestora s]nt stabilite ]n actele normative respective.
Formularele cu regim special se ]nregistreaz[ la
o valoare conven\ional[.
}n debitul contului 951 Formulare cu regim
special se ]nregistreaz[ formularele cu regim
special, iar ]n credit - utilizarea =i anularea acestora.
Eviden\a analitic[ a formularelor cu regim
special se \ine pe tipuri de formulare =i pe seriile
acestora.
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

S-ar putea să vă placă și