Sunteți pe pagina 1din 2

Tema: 5. Contab.

combustibilului si anvelopelor
1. Normele de consum si consumul normativ al combustibilului
Normele de consum de combustibil si de lubrifianti sunt elaborate pe fiecare marca si tip a
mijlocului de transport.Baza acestora o constituie Ordinul Ministerului Transporturilor si
Gospodariei Drumurilor al RM care prevede aprobarea normelor de consum de combustibil si
lubrifianti in transportul auto cu nr. 172 din 09.12.2005.
In baza acestor normative fiecare intreprindere este in drept sa elaboreze si sa aprobe in interior
normele sale de combustibil si lubrifianti. Principalul criteriu de care se tine cont este modul de
exploatare a mijlocului de transport. Normelesint stabilite pentru 2 grupe de MT:1.autovehicule
cu destinatie generala: autoturismele, autobuze, tractoarele, furgoanele de produse in tarile CSI si
tarile straine; 2. autovehicule specializate si dotate cu echipament: masini seciale de prelucrare a
cimentului, de prelucrare a betonului, macarele-auto, masini de pozat cablul, incarcatoare,
autovehicule de pompieri, automobile pentru alimentarea cu combustibil si ulei, masini de
salubrizare.
Pentru autovehiculele cu destinatie generala se stabileste: -norma de baza in litri la 100km
parcursi al mijlocului de transport; -pentru autobuze se ia in calcul masa lor cu echipament si
incarcatura; -norme de consum de combustibil in litri pentru 100 tkm de lucru la camioane si omkm
de lucru pentru mijlocul de transport cu destinatie de transport a pasagerilor.
La calcularea normei de combustibil se ia in consideratie: -constructia mijlocului de transport,
categoria, tipul si marca, destinatia de lucru a mijlocului de transport; -tipul combustibilului utilizat;
-starea autovehiculului; -ruta de circulatie.
Normele de combustibil pot fi majorate in urmatoarele cazuri: - pe timp de iarna-pina la 10%; pe drumuri publice in conditii de munte, in localitati rurale, urbane si suburbane, in cazul nivelului
deasupra marii: 300-800 m-5%, 801-2000 m-10%, 2001-3000 m-15 %, peste 3000 m pina la
20%; - pe drumuri publice cu plan complicat pina la 10 % majorare;- in orase cu populatie de
peste 3000000 locuitori - 25%;- in orase cu populatie 1 mln-3 mln pina la 20% la autoturisme ce au
functionat : peste 5ani - 5%, peste 8 ani 10 %, in cariere sau pe cimp 20 %. - in cazul stationarii
in scopul incarcarii/descarcarii marfurilor in conditiile in care nu poate fi oprit motorul 10%.
Reducerile normei de combustibil pot avea loc: -mijlocul de transport este exploatat pe drumuri
publice in afara zonei suburbane pe suprafete putin deluroase, cu putine viraje pina la 15%.
Pentru autoturisme,consumul normat de combustibil va fi calculat dupa urm. relatie:
Qh=0,01*hs*S*(1+0,01*D),
unde: Qh consumul normativ de combustibil in litri, hs norma de baza a consumului de
combustibil la parcursul automobilului, litri pentru 100 km parcursi; S parcursul automobilului in
perioada gestionara, in km;D coeficientul de rectificare (majorarea sau reducerea).
Consumul normativ de combustibil pentru autobuze: Qh=0,01*hs*(1+0,01*D) * Hot * t
Hot norma de consum de combustibil la utilizarea incalzitoarelor independente pentru
functionarea incalzitorului exprimata in litri/pe ora; t durata de lucru a autovehiculelor in timpul in
care incalzitorul a fost conectat.
Norma de baza de consum de combustibil este stabilita pentru parcursul de 100 km luind in
consideratie capacitatea de imbarcare a pasagerilor, conform normei clasei si deserviriii respective.
2. Contabilitatea combustibilului si lubrifiantilor
Evidenta combustibilului (benzina, motorina, gazul) si a lubrifiantilor (uleiul de motor, de
transmisie s.a) se tine cu ajutorul contului 211.3.
Intrarea combust.si lubrif.poate avea loc prin urm.met: -procurate de la alte tari; -primite cu titlu
gratuit; -intrate ca plusuri in urma inventarierii; -ca aport al fondatorilor in capit. statutar s.a.
C si L intrate in urma procurarii de la alte intrepr. au la baza metoda de achitare in numerar,
prin virament sau prin tichete. La procurarea combustibilului sunt intocmite:-factura fiscala;
-eliberarea bnurilor masinelor de casa si control (cec).

La contabilizarea tichetelor se recomanda deschiderea unui subcont de gr.III: 211.31 Tichete


p/u carburanti si combustibil de primit, 211.32 Tichete eliberate spre decontare.
Evidenta combustibilului si lubrifiantilor se tine pe tipuri, cantitati si valoarea prevazute in
politica de contabilitate a intreprinderii.
1.La procurarea tichetelor vom reflecta urmatoarea formula contabila: Dt 211.31 Ct 521,227,539
2.Eliberarea tichetelor spre decontare: Dt 211.32 Ct 211.31
Iesirea combustibilului poate avea loc in cazul in care acesta a fost consumat in procesul activitatii
intreprinderii, a fost vindut altei persoane, au fost depistate lipsuri in urma inventarierii, in urma
calamitatilor naturale, sau in caz de accident in urma distrugerii automobilului.
Valoarea combustibilului decontat se inregistr.in Ct 211, in baza Doc.de casare si Foii de parcurs.
3. Contabilitateaanvelopelor
Anvelopele pot intra la intrepr.impreuna cu MT sauseparat.
La contabiliz.operat.de intrare a anvelopelor se iau in
calculurm.aspecte:1.)anvelopeleprocurate de intrepr.impreuna cu MT-suntreflectate la val.MT
intratsi se contab.la 123; 2.)anvelopeleintrate separate de MT-se contab.la 211;
3.)evaluareaanvelopelor-se efect.astfel: -anvelopelenoi-la val.de intrare; -anvelopeleutilize.foste in
folosinta-la val.calc.pornind de la parcursulramaspina la norma de exploatarestabilita;
-anvelopeleneutilizabiledemontate de la transport siinregistratecadeseuri-la val.netarealizabila.
P/u oriceanvelopa se intocmesteFisa de evidentaaexploatariianvelopei-ce include fiecaredeplasare
din mom.procurariipina in mom.incasarii.
La casareaanvelopelor se tine cont de urm.aspecte: -anvelopeleintrateimpreuna cu MT-val de
casare se trece la consm.sauchelt.princalc.uzurii MT; -anvelopeleintrate separate de MT-se caseaza
in conformit.cu kilometrajulparcurs.
Procurareaanvelop.separat de MT: Dt 211 Ct 521, 227, 539.
Val.anvelop.se coteaza la consm.sau chelt.per.in f-tie de parcursulefectiv,cotacurenta a
val.anvelopelorceurmeaza a fi decontata la consm.sauchelt.ale per.de gest.si se
calc.lunarsautrimestrialdupaformula: Cc=(Va:Pn)*(Pe*Na),
unde: Cc-cotacurenta, Va-val.anvelopei, Pn-parcursul normative de exploatare a anvelopei, Peparcursulefectiv, Na-nr.anvelop.instalatepe automobile (anvelopa de rezervanu se ia in calcul).
Nr.anvelop.instalatepe automobile se iau in f-tie de caracterist.tehnice a MT respectiv.
4. Contab.acumulatoarelor
La contab.acumulat.se tine cont de mod.de intrare a lor la intrepr.Elepot intra:
1.)acumul.intrateimpreuna cu MT-se contab.la 123.4.Val.acumularii uzurii se deconteaza la
consm.sau chelt.in mom.calc.uzurii MT; 2.)acumul.intrate separate de MT-se contab.la 211.5.
Evidentaanaliticaa acumul.se tine petipurisimodele de automobile.
Fiecare unit.de acumulat.areFisa de evidenta-in care e notatmom.intrariisiiesiriilor.
Iesirea acumul.de la depozit se face doar in schimbulacumul.vechicasat.
Casarea acumul.se faceprintr-un process verbal de casare in bazauneicomisii.
Schimbarea acumul.se permite la expirarea t.de exploatare a acumul.vechisauinainte de
termen,insanumai cu acordulconduceriisau a comisieispeciale.
Val.acumul.transmise in exploat.se reflectacachelt.anticipate cur.251sau chelt.anticip.pe t.l141.
1.Intrareaacumul.: Dt 211.5 Ct 521
2.Transm.in exploatare a acumul.: -in an.cur.: Dt 251 Ct 211; -in an.de gest.urmator: Dt 141 Ct
211
3.Val.acumulat.inutilizabile casatepina la expirarae t.: Dt 712 Ct 251
4.In urmacalamit.nat./accidentelor: Dt 723 Ct 251
5.Val.acumul.utilizabile demontate de pe MT pina la expirarea t.: Dt 211 Ct 251
6.Val realizabilaneta a acumulat.utilizabiledemontate de pe MT dupaexpirarea t.: Dt 211 Ct 612.