Sunteți pe pagina 1din 17

PRINCIPIUL 1 DE CALITATE - Metodologie: Managementul calitatii

Sistemul de management al calitatii asigura calitatea programelor de nvatare si promoveaza


mbunatatirea continua.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
Conducere

EXEMPLE DE DOVEZI

declaratie de misiune documentata; obiective

1.1

si aspiratii

membrii managementului elaboreaza

misiunea, viziunea si valorile si sunt modele ale unei

declaratia managementului, cuprinznd

culturi a excelentei

dovezi privind modul n care managementul

1.2

actioneaza ca un model

valorile si codurile de comportament

sunt vizibile n practica


1.3

politici si proceduri documentate; manual al

unui membru al echipei de management calitatii; diagrama procesului calitatii

i-au fost ncredintate responsabilitatile n ceea ce

priveste asigurarea calitatii

raspundere; roluri si responsabilitati

1.4

membrii managementului se asigura ca

structura organizationala; schema structurii de


diagramele si procesele de comunicare si

sistemul de management al calitatii al organizatiei

informare

este dezvoltat, implementat si continuu mbunatatit

1.5

standardele de calitate si descriptorii de

toti membrii personalului sunt implicati performanta

n implementarea asigurarii calitatii

Politici si proceduri

mbunatatire; documente de evaluare; procese

1.6

rapoarte de autoevaluare; planuri de

sistemul de asigurare a calitatii cuprinde verbale comitetului de asigurare a calitatii

formulari clare privind politicile, planuri strategice

si operationale, documente si manuale ale calitatii

verbale ale ntlnirilor grupului de lucru pentru

1.7

raport privind revizuirea programului; procese

politicile, procedurile si activitatile sunt revizuirea programelor

n mod clar documentate, respecta cerintele interne

si externe si asigura calitatea si consecventa

descriptori de performanta

programelor de nvatare

Evaluarea calitatii procedurilor

revizuire

1.8

evaluari regulate ale sistemului de

raportarea la rezultatele altor organizatii si


rapoarte ale evaluarii interne; mecanism de
revizuirea planului de afaceri; revizuirea

calitate au loc cel putin anual

manualului calitatii

1.9

sistemul de calitate este supus unui

documente privind tintele si strategia sau

proces de mbunatatire continua care face parte din

planuri de actiune; nregistrarea tendintelor pe o

strategia de mbunatatire a calitatii stabilita de

perioada de 3 ani

organizatie

feedback n urma evaluarii

1.10

scopurile, obiectivele si rezultatele

procedurile sunt monitorizate n mod

regulat pentru a asigura mentinerea si respectarea

programului

sistemelor si proceselor

1.11

managementului

sunt stabilite proceduri privind

procese verbale ale ntlnirilor

neconformita 17217b13r tea cu procedurile si se

implementeaza masuri corective

politicile si procedurile sunt puse n practica

1.12

procedurile de revizuire a programelor de

sisteme si dovezi documentate conform carora


rapoarte ale evaluarii externe; planuri de

nvatare duc la o mbunatatire a predarii, nvatarii si actiune


rezultatelor obtinute

nregistrari privind atingerea tintelor

1.13

rapoarte ale evaluarii externe; validarea

sistemul de calitate dispune de proceduri

eficiente de a raspunde plngerilor si contestatiilor

externa a sistemului de calitate; nregistrari ale

1.14

acreditarii

recomandarile privind mbunatatirea

calitatii sunt puse n practica si sunt monitorizate din


punct de vedere al eficacitatii lor

PRINCIPIUL 2 DE CALITATE - Scop si plan: Responsabilitatile managementului


Organizatia asigura o conducere si un management caracterizate prin eficacitate n ceea ce priveste calitatea si
dezvoltarea curriculum-ului/nvatarii.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
Conducere

EXEMPLE DE DOVEZI

declaratia oficiala; procese verbale ale ntlnirilor

2.1

managementului; declaratia managementului

managementul demonstreaza sprijin

activ si implicare n ceea ce priveste dezvoltarea si

planuri strategice si planuri operationale

calitatea programelor de nvatare si ale altor servicii

rapoarte de informare a managementului

asigurate de furnizor[*].

raport anual

2.2

nregistrari privind aprobarea programelor

obiectivele strategice, tintele si valorile

sunt ntelese pe deplin de toti membrii personalului

structura organizationala; diagrama procesului de

si de toti factorii interesati, inclusiv de

comunicare; procese de informare

subcontractori si furnizorii de practica

2.3

intern

managementul supravegheaza cu

eficacitate respectarea directiei strategice si

dovezi privind distribuire informatiilor la nivel


dovezi conform carora toti membrii personalului au

monitorizeaza cu regularitate programele de

fost instruiti n mod regulat si au primit informatii

nvatare si propria performanta de management

actualizate privind sursele de informatii, oportunitatile,

2.4

legislatia, practicile curente si n dezvoltare

se promoveaza egalitatea sanselor si se

evita discriminarea astfel nct toti elevii si toti

membrii personalului sa si atinga potentialul

afaceri privind marketingul

2.5

managementul actioneaza cu eficacitate

document privind strategia de marketing; plan de


politici si proceduri privind egalitatea sanselor

n ridicarea nivelului rezultatelor obtinute si n

sprijinirea tuturor elevilor

pentru egalitatea sanselor; procese verbale ale ntlnirilor

2.6

procese verbale ale ntlnirilor echipei responsabile

rolurile, responsabilitatile, autoritatea si echipelor/departamentelor

raspunderea care revin fiecarui membru al

personalului sunt n mod clar definite, alocate si

verbale ale ntlnirilor membrilor parteneriatelor; dovezi

ntelese de toti factorii interesati

privind contributia la actiuni locale si regionale

2.7

exista o comunicare eficienta n cadrul

politici si proceduri privind parteneriatul; procese

roluri si responsabilitati la nivelul organizatiei; fise

organizatie

ale postului; diagrama structurilor de raspundere

Parteneriate

2.8

evaluarii

se dezvolta, se mentin si se analizeaza

n mod regulat parteneriate si colaborari eficiente cu

sistem de informatii documentat; rapoarte ale


ndrumari, politici, procese de informare

factori interesati externi

documentata

2.9

rapoarte de analiza si feedback; plan de actiune

informatii n legatura cu nevoile si asteptarile

date privind eficacitatea si eficienta programelor

factorilor interesati interni si externi

rapoarte ale evaluarii externe, inclusiv evidente ale

2.10

se colecteaza n mod sistematic

proiectele de parteneriat si programele de auditorilor financiare

nvatare contribuie la dezvoltarea participarii si

politici financiare; analiza privind costul nvatarii

ocuparii fortei de munca la nivel local, regional si,

dovezi care demonstreaza ca deciziile financiare

daca este posibil, la nivel national si european

asigura tuturor elevilor cea mai mare rentabilitate a

Sistem de informatii

nvatarii

2.11

sunt colectate n mod regulat informatii

dovezi conform carora strategiile si planurile de

despre anumite variabile importante, precum

actiune iau n considerare "valoarea obtinuta n schimbul

evolutiile de ordin social, ecologic, economic,

banilor"

juridic si demografic

2.12

dovezi privind sistemul de pastrare a datelor si

exista un sistem de informare a factorilor procesul de nregistrare a acestora; arhive

interesati interni si externi


2.13

informatiile sunt analizate n vederea

planificarii, dezvoltarii si implementarii strategiilor


2.14

informatiile si sistemele de nregistrari

sunt exacte, actualizate si pastrate n conditii de


siguranta si confidentialitate, pot fi inspectate si
sunt revizuite n mod regulat
Finante
2.15

exista o contabilitate eficienta si se

efectueaza audituri financiare periodice n


conformitate cu cerintele fiscale si legale
2.16

dezvoltarea si durabilitatea serviciilor

furnizate elevilor se bazeaza pe un management


financiar responsabil
2.17

cheltuielile efectuate n cadrul unor

capitole de buget specifice sunt monitorizate cu


eficacitate pentru a asigura ca se obtine valoare n
schimbul banilor
2.18

prioritatile privind cheltuielile si

utilizarea resurselor financiare sunt n mod clar


legate de programele de nvatare si prioritatile de
planificare si reflecta ntr-o masura considerabila
scopurile si obiectivele furnizorului de EFP
respectiv
2.19

toti membrii personalului sunt implicati

ntr-un grad corespunzator n procesul de consultare


2.20

interesele financiare ale tuturor factorilor

interesati sunt echilibrate si satisfacute cu eficacitate


PRINCIPIUL 3 DE CALITATE - Scop si plan: Managementul resurselor
Organizatia ofera elevilor un mediu sigur, sanatos si care le ofera sprijin; de asemenea, organizatia se asigura
ca programele sunt furnizate si evaluate de personal competent si calificat.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
EXEMPLE DE DOVEZI

Resurse fizice

3.1

servicii locale

programul de nvatare satisface cerintele

statut; politica privind siguranta si sanatatea;

privind siguranta, sanatatea si resursele fizice; precum

contract/plan de nvatare

si orice alte conditii prevazute de lege acolo unde este

politici si proceduri privind resursele

cazul

sisteme de inspectie subcontractorilor, spatiilor

3.2

exista resurse eficiente si sunt astfel

de practica, a locurilor de nvatare situate n afara

gestionate nct sa sprijine procesul de nvatare, resurse scolii


care sunt nsotite de instructiuni de functionare clare,

usor de nteles n diferite formate

si sanatatea

3.3

se gestioneaza, mentine, monitorizeaza si

procese verbale ale sedintelor privind siguranta


programe si rapoarte privind sanatatea, siguranta

evalueaza siguranta, gradul de adecvare si utilizarea

si ntretinerea; verificari ale sigurantei echipamentelor;

echipamentelor, resurselor si spatiilor de specialitate

planuri de actiune

folosite n procesul de nvatare

3.4

supraveghetor incendii; nregistrari privind instruirea

echipamentele, materialele si spatiile de

documentatie privind evaluarea riscurilor;

specialitate sunt adecvate specialitatii (unde este cazul) de prevenire si stingere a incendiilor
si ndeplinesc standardele industriale curente

3.5

echipamentelor si spatiilor; ciclul mbunatatirii

elevii au acces la resurse de nvatare care

documente de evaluare; verificarea continua a

raspund nevoilor lor si care sunt adecvate unui studiu

independent eficace

evaluari din partea elevilor

3.6

metodele/resursele/sarcinile etc. de predare

mecanism de feedback; obtinerea de feedback si


documente privind procesul de aprobare a

si formare sunt actualizate, analizate si modificate n

programelor; proces verbale ale ntlnirilor n cadrul

mod regulat

carora este analizata aprobarea programelor

3.7

metodele/resursele/sarcinile etc. de predare

resurse de sprijinire a procesului de nvatare;

si formare raspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri

politica de sprijinire a procesului de nvatare; dovezi

de nvatare, cerintelor programelor de nvatare si

conform carora elevii cu nevoi de nvatare specifice au

specificatiilor calificarilor

primit sprijin

3.8

resursele de nvatare si spatiile aferente

politici si proceduri de recrutare; dovezi

permit tuturor elevilor sa participe n mod activ

conform carora se respecta legislatia privind ocuparea

3.9

fortei de munca

spatiile, cladirile si echipamentele sunt

accesibile tuturor grupurilor de elevi; sunt semnalate

structura organizationala; diagrama structurilor

prin indicatoare si sunt usor de localizat

de raspundere; alocarea autoritatii

3.10

conditiile de munca si mediul de nvatare

specificatii ale cerintelor privind

sunt eficace si asigura relatii de lucru bune

profesorii/instructorii implicati n furnizare si

3.11

evaluare; CV-uri

revizuirea programului de nvatare ia n

considerare sugestiile elevilor privind un mediu de

nvatare mbunatatit

personalului

3.12

progresul tehnologic este cunoscut si

manuale; ndrumari; informatii pentru membrii


politica de instruire initiala a personalului;

inovatiile semnificative sunt introduse, dupa caz

materiale de instruire initiala; evaluarii ale instruirii

Resurse umane

initiale

3.13

toti membrii personalului sunt angajati n

standarde documentate si descriptori de

conformitate cu legislatia locala si nationala privind

performanta pentru procesele de nvatare si predare,

ocuparea fortei de munca si egalitatea sanselor

stabilite prin raportari la rezultatele interne si/sau

3.14

politica de recrutare a personalului stabileste externe

standarde minime n ceea ce priveste calificarile si

experienta adecvate, n special pentru cei implicati n

predare si nvatare; nregistrari ale lectiilor observate;

furnizarea si evaluarea programelor de nvatare

raportarea la standarde interne si externe; feedback din

3.15

observatii; ndrumari de efectuare a observatiei

toate rolurile si responsabilitatile membrilor

politici si proceduri de observare a proceselor de

personalului sunt clar definite si ntelese; pozitiile de

autoritate sunt clar definite si recunoscute

propriei practici; plan de mbunatatire

3.16

politica de dezvoltare profesionala a

personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la

autoevaluarea personalului si reflectia asupra


politica si proceduri de evaluare a personalului;

planuri de actiune; formulare de evaluare; planuri

initierea membrilor nou veniti si la dezvoltarea continua individuale de dezvoltare; analizarea feedback-ului
a personalului
3.17

obtinut din partea elevilor

toti acei membri ai personalului care nu detin

politici si proceduri de dezvoltare si formare a

o calificare primesc sprijin n vederea obtinerii unei

personalului; procese verbale ale sedintelor n care s-

calificari profesionale adecvate

au discutat aspecte legate de dezvoltarea profesionala

3.18

dezvoltarea profesionala a ntregului personal a personalului

contribuie la sporirea eficacitatii si ofera posibilitatea

reflectiei asupra propriei practici

evaluarea cursurilor de formare

3.19

toti membrii personalului au acces la

feedback n urma cursurilor de formare;


autoevaluare si rezultatele evaluarii; planuri de

cunostinte utile si valide privind sarcinile si obiectivele mbunatatire; rapoarte ale evaluarii externe
lor

Nota: toti membrii personalului includ personalul care

3.20

sunt dezvoltate cunostintele managerilor n

furnizeaza programele, ex. profesori/instructori

ceea ce priveste managementul calitatii si pedagogia


scolara
3.21

performanta tuturor membrilor personalului

este monitorizata si evaluata


3.22

sistemele de evaluare a personalului au ca

rezultat planificarea unor actiuni de mbunatatire


3.23

datele privind rata de retentie si rata de

succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce n


discutie potentiale aspecte legate de dezvoltarea
profesionala a personalului
3.24

profesorii/instructorii demonstreaza ca

poseda cunostinte, competenta tehnica si experienta


actualizata la un nivel care sa asigure predarea,
nvatarea si evaluarea eficace a programelor
3.25

nevoile organizatiei, echipelor si persoanelor

individuale sunt echilibrate


3.26

conflictele si problemele personale sunt

rezolvate n mod eficace; solutiile gasite sunt


satisfacatoare pentru toate partile implicate si raspund
nevoilor acestora
PRINCIPIUL 4 DE CALITATE - Scop si Plan: Proiectare si dezvoltare
Organizatia este receptiva fata de nevoile indivizilor, agentilor economici si comunitatii si fata de diferitele
nevoi ale elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
Conducere
4.1

EXEMPLE DE DOVEZI

colectarea datelor; analiza si evaluare; cercetarea

programele de nvatare se armonizeaza cu pietei la nivel local si national; informatii privind piata

obiectivele strategice si cu valorile organizatiei

muncii

4.2

programele de nvatare sunt supuse

documente privind tintele si strategia; plan de

aprobarii de catre management/autoritatea competenta afaceri; planuri de proiect


Program de nvatare

4.3

comunitatilor; piete de ocupare a fortei de munca; date

prin modalitatile de evidenta si prin

profiluri ale elevilor; angajatorilor, organizatiilor;

analiza nevoilor se identifica si se nregistreaza

demografice

nevoile, interesele si caracteristicile elevilor,

angajatorilor, organizatiilor si comunitatilor

locale; a unor grupuri consultative; a diversilor parteneri

4.4

locali; documente de revizuire si evaluare; feedback din

procesul de aprobare a programului

dovezi privind implicarea unor grupuri de discutie

presupune existenta unor dovezi conform carora

partea angajatilor si angajatorilor

programul de nvatare propus raspunde cerintelor

identificate ale persoanelor individuale, agentilor

procese verbale ale ntlnirilor partenerilor; dovezi

economici sau comunitatilor; feedback-ul obtinut din

privind contributia la actiuni locale si regionale

partea acestora determina mbunatatirea programelor


4.5

programele de nvatare ndeplinesc

politica si procedurile privind parteneriatul;

dovezi privind modul n care programele de

nvatare raspund nevoilor

cerintele externe si sunt receptive fata de situatia la

nivel local, regional, national si european

obstacolele n calea accesului si nvatarii; strategii de

4.6

depasire a obstacolelor

programele de nvatare demonstreaza

dovezi privind modul n care au fost identificate

angajamentul de a pune elevii pe primul loc si de a

raspunde nevoilor lor ntr-un mod ct mai flexibil cu

nscriere, retentie si pentru mbunatatirea rezultatelor de

putinta n ceea ce priveste optiunile si accesul

nvatare, folosind date de comparatie interne si externe

acestora

scopurile programului; obiective si rezultate

dovezi privind revizuirea programului; feedback

4.7

colaborarea cu alti parteneri si

planuri de actiune pentru cresterea nivelului de

departamente ale autoritatilor locale face ca

de evaluare

programele si procesul de nvatare sa fie mai

accesibile (de exemplu transport, asistenta copilului)

nvatarii; nregistrari privind observarea predarii si

4.8

nvatarii; comparatii cu standarde interne si externe;

programele de nvatare au un caracter de

politica si proceduri de observare a predarii si

includere din punct de vedere social, asigurnd

feedback n urma observarii predarii si nvatarii;

egalitatea n ceea ce priveste accesul si egalitatea

ndrumari privind observarea predarii si nvatarii

sanselor pentru elevi si demonstreaza o implementare

raport de autoevaluare; planuri de mbunatatire

activa a politicii privind sansele egale

procese verbale ale sedintelor echipelor de

4.9

programele de nvatare sprijina si sporesc program

valoarea nvatarii practice si teoretice

4.10

documentatia programului, inclusiv dovezi privind

programele de nvatare includ procese

procesul de aprobare a programului si

eficace de evaluare formativa si sumativa si de

necesitatea si justificarea

monitorizare a nvatarii

date si analize n urma studiilor; date privind

4.11

obiectivele de nvatare ale programelor

finalizarea programului si rezultatele de nvatare

includ criterii si metode de evaluare sumativa care

date privind certificarea, analiza si revizuire

sunt adecvate scopului si care sunt revizuite n mod

date privind rezultatele de nvatare si tendinte ale

regulat

rezultatelor de nvatare pentru diferite grupuri de elevi,

4.12

programele de nvatare definesc n mod

n comparatie cu profilurile de nscriere

clar traseele de continuare a studiilor


4.13

programele de nvatare includ un proces

eficace de raspuns la reclamatii si contestatii


Revizuirea programului
4.14

programele de nvatare au o serie de

descriptori de performanta prin care poate fi masurat


gradul de succes al programului; tintele privind
mbunatatirea sunt stabilite n conformitate cu
reperele institutional, regionale, nationale, europene
4.15

programele de nvatare au definite

obiective de nvatare, care sunt revizuite n mod


regulat n lumina cerintelor privind calificarile
stabilite la nivel intern, local, regional, national si
european
4.16

programele de nvatare sunt revizuite cel

putin o data pe an si elevii contribuie la acest proces


de revizuire
4.17

informatiile privind evaluarea nvatarii si

rezultatele dobndite, inclusiv analiza performantei


diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de
plecare pentru dezvoltarea programului de nvatare
PRINCIPIUL 5 DE CALITATE - Implementare: nvatarea
Organizatia ofera conditii egale de acces la programele de nvatare si sprijina toti elevii.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
EXEMPLE DE DOVEZI
Oferta si nscriere

statut; declaratia misiunii; declaratia oficiala


5.1

elevilor le sunt puse la dispozitie

informatii si ndrumari despre toate programele de

scolii

materialele de marketing si promovare; catalogul

nvatare existente

5.2

tema egalitatea sanselor; politica si planul de actiune

elevii primesc ajutor pentru a ntelege, a

obtine sau a cauta informatii conform nevoilor lor


5.3

documente privind ntlnirile care au avut ca

privind egalitatea sanselor; analiza anuala

elevilor li se da posibilitatea sa se nscrie la

politica privind nvatarea cu caracter de

programe de nvatare care raspund nevoilor lor

includere; politica privind accesul la nvatare; criterii de

5.4

acces; contract si planuri individuale de nvatare (sau

elevii care au fost respinsi primesc sfaturi

si ndrumari adecvate pentru a gasi programe de

altceva similar); drepturile elevilor

nvatare mai potrivite nevoilor lor

5.5

privind nscrierea rata de retentie, rezultatele de

evaluarea initiala (nevoile elevilor;

date privind grupurile minoritare; statistici

sprijinul necesar; stiluri de nvatare; cunostinte,

nvatare si destinatiile n conformitate cu ex. sexul,

experienta si abilitati anterioare; cerinte de evaluare)

etnia si deficientele

ofera o imagine exacta pe baza careia se poate

planifica un program de nvatare adecvat

nscriere; ghidul elevului

5.6

toti elevii participa la un program de

procesul de orientare si consiliere; procedura de


dovezi privind nregistrarea si analizarea

initiere n programul de nvatare la care au fost

profilurile elevilor respinsi si sfaturile acordate acestora

nscrisi, avnd posibilitatea de a participa la diferite

sesiuni n cadrul programului si/sau de a schimba

sprijinul acordat prin ndrumatori; sprijin acordat

programul de nvatare (daca este necesar)

elevilor cu nevoi speciale; contract si planuri

5.7

sprijinul acordat elevilor; politica privind

programele de nvatare raspund aspiratiilor individuale de nvatare (sau echivalentul)

si potentialului elevilor, dezvoltnd cunostintele si

experienta anterioare

evaluare initiala

Servicii de sprijin

5.8

procesul de initiere a elevilor si procesul de


modul n care sunt identificate nevoile

drepturile si responsabilitatile elevului sunt individuale de nvatare; modul n care se acorda sprijin

clar definite

suplimentar daca este necesar; modul n care este

5.9

monitorizat si evaluat sprijinul acordat

elevii au acces la sprijin semnificativ si

eficace pentru rezolvarea unor probleme personale si

la orientare si consiliere pe toata durata scolarizarii

de acestia n timpul sesiunilor de nvatare

5.10

sunt prevazute perioade pentru revizuirea si

monitorizarea elevilor si a progresului nregistrat


politica si procedurile de observare a proceselor

reevaluarea activitatilor de sprijin destinate elevilor, pe de predare si nvatare; nregistrari privind observarea
baza nevoilor individuale ale acestora legate de

predarii si nvatarii; comparatia cu standarde interne si

progresul n cadrul programului scolar

externe; feedback -n urma observarii procesului de

5.11

informatiile, orientarea si consilierea sunt

predare si nvatare; ndrumari privind observarea

eficace, ndrumndu-i pe elevi n ceea ce priveste

procesului de predare si nvatare

modalitatile de a-si continua studiile dupa absolvire

5.12

manualul calitatii; diagrama procesului de asigurare a

exista nregistrari privind evolutia elevilor

documente de evaluare; mecanism de evaluare;

pe durata studiilor si dupa absolvire - continuarea

calitatii

studiilor si/sau angajarea

Desfasurarea procesului de predare si nvatare

program; procese verbale ale comitetului pentru

5.13

asigurarea calitatii; procese verbale ale ntlnirilor

profesorii/instructorii folosesc masuri

procese verbale ale ntlnirilor echipelor de

eficace pentru a promova egalitatea sanselor si pentru

membrilor echipei de management

a mpiedica discriminarea, astfel nct elevii sa si

poata atinge potentialul

revizuirea planului de afaceri

5.14

profesorii/instructorii stabilesc si mentin

relatii de lucru si de comunicare eficace cu elevii, cu

raport de autoevaluare; plan de mbunatatire;


feedback si evaluari din partea elevilor; feedback

din partea personalului

alti profesori/instructori, cu alti membri ai personalului

revizuirea si evaluarea programului; plan de

si cu managerii

actiune

5.15

scopurile programului; obiective si rezultate

privind rezultatele de nvatare si tinte de nvatare

politici si proceduri de evaluare formativa si

individuale, pe baza evaluarii initiale

monitorizare

5.16

elevilor li se stabilesc criterii individuale

programele de nvatare si materialele de

nregistrari ale programului, ex.: planul

nvatare (ex. temele) ofera posibilitatea nvatarii prin

programului, planul sesiunilor, scopul programului,

pasi mici

rezultate, activitati de revizuire si evaluare, registre,

5.17

programele de nvatare si materialele de

date privind prezenta ,date privind finalizarea

nvatare (ex. temele) au criterii explicite, care sunt

programului, activitati de dezvoltare profesionala a

mpartasite elevilor

personalului pentru sprijinirea programului, cerinte

5.18

privind resursele, documente de aprobare a programului

profesorii/instructorii folosesc o gama

variata de strategii de predare si nvatare pentru a

documente privind progresul; procesul de

raspunde stilurilor de nvatare individuale, abilitatilor, orientare profesionala; informare (brosuri, pliante);
culturii, genului, motivarii fiecarui elev
5.19

sesiuni privind alegerea unei cariere sau continuarea

profesorii/instructorii selecteaza si mentin o dezvoltarii profesionale

gama variata de resurse si materiale pentru a oferi

procesul de revizuire efectuat de angajatori si

sprijin n functie de diferitele nevoi ale elevilor

angajati; date din studii nationale sau la nivelul

5.20

toate activitatile de nvatare sunt planificate comunitatii locale care demonstreaza ca ceea ce se

si structurate pentru a promova si a ncuraja nvatarea

dobndeste prin nvatare are un impact asupra

individuala centrata pe elev, precum si nvatarea n

comunitatii locale

cadrul unui grup sau nvatarea n diferite contexte

5.21

ulterioare

elevii primesc n mod regulat feedback si

date privind progresul elevilor si destinatiile lor

informatii privind progresul realizat, precum si

materiale si strategie de marketing si promovare

informatii despre modul n care pot stabili noi criterii

politici si proceduri de rezolvare a plngerilor si

individualizate pentru a acoperi lipsurile n nvatare

contestatiilor; dovezi care demonstreaza existenta unor

5.22

termene pentru rezolvarea acestora, a metodelor de

elevii sunt implicati n evaluarea

progresului pe care l realizeaza; evaluarea formativa

comunicare si a personalului competent; dovezi privind

si feedback-ul sunt folosite pentru planificarea

urmarirea cazurilor; feedback

nvatarii si pentru monitorizarea progresului elevilor


5.23

evaluarea formativa si nregistrarea

rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor si


programului, sunt riguroase, juste, exacte
5.24

elevii sunt ncurajati sa si asume

responsabilitatea pentru propriul proces de nvatare


(ex. sunt constienti de propriile puncte tari si puncte
slabe, actioneaza conform feedback-ului primit,
propun noi obiective de nvatare)
5.25

elevii sunt familiarizati cu diferite activitati

de evaluare formativa si sumativa nainte ca evaluarea


finala sa aiba loc
5.26

programele de nvatare respecta un proces

sistematic de pastrare a nregistrarilor


PRINCIPIUL 6 DE CALITATE - Implementare: Evaluarea si certificarea nvatarii
Organizatia utilizeaza procese eficace de evaluare si monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
EXEMPLE DE DOVEZI
Evaluarea sumativa

nregistrari ale nscrierii elevilor; nregistrari ale


6.1

nscrierea elevilor respecta cerintele interne datelor de nscriere si de obtinere a certificarii;

si externe
6.2

nregistrari ale numarului actualizat de elevi din cadrul


procedurile si conditiile privind evaluarea

unui program de nvatare

sumativa si evaluarea interna sunt comunicate n mod

clar tuturor factorilor interesati

criteriile si metodele de evaluare

6.3

cerintele specifice de evaluare ale elevilor

specificatiile programului care precizeaza


detalii privind procesul si activitatile de

sunt identificate si ndeplinite atunci cnd este posibil

standardizare; procese verbale ale ntlnirilor

6.4

evaluarea sumativa este adecvata,

procesul de evaluare, inclusiv traseul clar al

riguroasa, corecta, exacta si efectuata n mod regulat

evaluarii

6.5

evaluarea sumativa este folosita pentru a

rezultatele elevilor si feedbackul din partea

monitoriza progresul elevilor si pentru a informa elevii elevilor reflecta accesul regulat la procesul de evaluare
n legatura cu progresul pe care l-au realizat si cu

modul n care si pot mbunatati performanta

raspunsul la nevoile elevilor n ceea ce priveste

6.6

procedurile de evaluare alternativa si "a doua sansa"

elevii au oportunitatea de a se nregistra la

procesul de contestatii, inclusiv dovezi privind

o noua procedura de evaluare sumativa (daca este

posibil) si/sau au o "a doua sansa" de a fi evaluati

acopera sprijinul acordat, nregistrari, formulare de

6.7

feedback, nregistrari ale observarii predarii si nvatarii,

evaluarea sumativa si evaluarea interna

procesul intern de evaluare si monitorizare, care

sunt efectuate de profesori/instructori cu calificare

planuri de actiune

adecvata si experienta corespunzatoare

6.8

activitatilor de evaluare a nvatarii, de evaluare si

n mod regulat sunt selectate si revizuite

nregistrari privind revizuirea regulata a

exemple de decizii si practici de evaluare sumativa;

monitorizare interna

constatarile rezultate sunt luate n considerare n

actiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura

procesului de evaluare interna si externa, inclusiv

consecventa si corectitudinea

dovezi ca cerintele stabilite de organisme legale si de

6.9

reglementare sunt ndeplinite

profesorii/instructorii participa n mod

rapoarte si planuri de actiune ntocmite n urma

regulat la activitatile de standardizare a procesului si

deciziilor de evaluare care sunt efectuate

rezultate ale evaluarii si certificarii nvatarii

Certificare

6.10

rezultatelor de nvatare pentru diferite grupuri de elevi

doar acelor elevi care ndeplinesc toate

registre; rapoarte; formulare de revizuire;


date privind rezultatele de nvatare si tendinte ale

cerintele din cadrul evaluarii sumative li se acorda un

n comparatie cu profilurile de nscriere

certificat sau o calificare oficiala, daca acest certificat

sau calificare sunt specificate n programele de

nvatarii si pentru procesul de evaluare /monitorizare

nvatare

interna

6.11

acele rezultate obtinute de elevi care

specificatii privind personalul pentru evaluarea

documente privind cerintele legale si de

reprezinta etape n atingerea obiectivelor de nvatare si reglementare


n obtinerea calificarilor sunt nregistrate, acreditate si

documente privind acreditarea oficiala

pastrate

dovezi privind sistemul de stocare si procesul de

6.12

certificarea este validata n mod oficial prin pastrare a nregistrarilor; arhive

acreditarea externa (unde acest lucru exista) de catre

Nota: evaluarea sumativa mentionata aici cuprinde

autoritati publice legale sau de catre alte organisme

toate formele de testare, ex. examinare scrisa sau orala,

legale si de reglementare

evaluarea bazata pe competente, proiecte.

6.13

evaluatorii externi au acces n cladiri, la

nregistrari, informatii, elevi si profesori/instructori


6.14

procedurile de evaluare a nvatarii, de

evaluare interna si externa respecta cerintele


organismelor legale si de reglementare
6.15

nregistrarile privind elevii si datele privind

rezultatele la nvatare si certificarea sunt pastrate


conform reglementarilor n vigoare.
PRINCIPIUL 7 DE CALITATE - Evaluare: Masurare si analiza
Performanta organizatiei este monitorizata si evaluata si se stabilesc pasi n vederea mbunatatirii, prin
asigurarea calitatii si autoevaluare.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
Autoevaluarea

EXEMPLE DE DOVEZI

procesul de autoevaluare si ntocmire a

7.1

planului de mbunatatire

o politica clara privind autoevaluarea este

comunicata tuturor factorilor interesati pertinenti si este

nteleasa de acestia

materiale de comunicare a informatiilor

7.2

managementul este n mod activ angajat si

implicat n procesul de autoevaluare


7.3

diagrama procesului de comunicare; sesiuni si


repere interne si externe pentru standarde si

descriptori de performanta

toate aspectele referitoare la organizatie sunt

plan de afaceri; tinte si strategii

supuse procesului de autoevaluare

7.4

de feedback; planuri de actiune

procesul de autoevaluare este sistematic,

documente de revizuire si evaluare; mecanism

efectuat anual mpreuna cu ntreg personalul competent

si ia n considerare opiniile exprimate de toti factorii

mbunatatire continua

interesati interni si externi

7.5

pentru monitorizarea eficacitatii programelor

nregistrari ale ciclului de revizuire si


revizuirea politicilor si procedurilor
procese verbale ale ntlnirilor membrilor

de nvatare si a altor servicii oferite de furnizor sunt

echipei de management; procese verbale ale

folosite masuri pertinente, indicatori de performanta si

comitetului pentru asigurarea calitatii

standarde de referinta externe (benchmark-uri)

7.6

actiune

sistemul de calitate dispune de un mecanism

nregistrari privind monitorizarea planurilor de

de colectare regulata a feedback-ului din partea elevilor

si a altor factori interesati interni si externi

externi

7.7

performanta este analizata pe baza

procese verbale ale ntlnirilor cu parteneri


rapoarte si planuri de actiune rezultate n urma

indicatorilor cheie de performanta interni si externi, a

evaluarii interne si externe

tintelor stabilite si tendintelor existente, este judecata n

mod constructiv, ducnd la stabilirea unor tinte de

analize din studii; tendinte

mbunatatire

utilizarea datelor si rapoartelor nationale

7.8

dovezi privind realizarea planurilor de actiune

autoevaluarea riguroasa are drept rezultat

identificarea prioritatilor, stabilirea unor tinte ambitioase

date si analize ale performantei si date si

nregistrari ale aprecierilor primite, ale

de mbunatatire si de planificare a actiunii

contestatiilor, plngerilor si situatiilor rezolvate

7.9

exista stabilite proceduri pentru evaluarea

externa si validarea judecatilor formulate n timpul

nregistrari privind mbunatatirea sistemelor si

modalitatilor de asigurare a calitatii

procesului de autoevaluare si a dovezilor aferente


7.10

raportul de autoevaluare este aprobat si avizat

de management

PRINCIPIUL 8 DE CALITATE - Feedback si schimbare: mbunatatire


Procesul de autoevaluare a organizatiei duce la planificarea mbunatatirii; mbunatatirile sunt implementate si
monitorizate.
DESCRIPTORI DE PERFORMAN
mbunatatire

EXEMPLE DE DOVEZI

procesul de autoevaluare si ntocmire a planului

8.1

de mbunatatire

exista stabilite proceduri pentru analizarea

punctelor slabe si pentru realizarea unor mbunatatiri


8.2

diagrama procesului de comunicare; sesiuni si

planurile de mbunatatire se adreseaza tuturor materiale de comunicare a informatiilor

punctelor slabe identificate, inclusiv acelora a caror

repere interne si externe pentru standarde si

mbunatatire nu s-a realizat n ciclul anterior

descriptori de performanta

8.3

domeniile de activitate selectate pentru a fi

plan de afaceri; tinte si strategii

mbunatatite reprezinta un raspuns adecvat la punctele

documente de revizuire si evaluare; mecanism

tari si slabe ale furnizorului de EFP

de feedback; planuri de actiune

8.4

ciclul de revizuire si mbunatatire continua

clar tintele, prioritatile, sarcinile, responsabilitatile si

revizuirea politicilor si procedurilor

termenele; criteriile de succes sunt specifice, masurabile

procese verbale ale ntlnirilor membrilor

si posibil de atins

echipei de management; procese verbale ale

8.5

comitetului pentru asigurarea calitatii

planurile de mbunatatire definesc n mod

planurile de mbunatatire stabilesc n mod

adecvat costurile si resursele

8.6

actiune

implementarea planurilor de actiune, a

mbunatatirilor si a masurilor corective este monitorizata

nregistrari privind monitorizarea planurilor de


procese verbale ale ntlnirilor cu parteneri

si evaluata si sunt aduse modificari n conformitate cu

externi

rezultatele monitorizarii si evaluarii

8.7

evaluarii interne si externe

performanta mbunatatita a organizatiei este

monitorizata si analizata si este folosita ca punct de reper

rapoarte si planuri de actiune rezultate n urma


date si analize ale performantei si date si analize

pentru programe de nvatare si activitati de dezvoltare

din studii; tendinte

viitoare

8.8

ntreg personalul este implicat n sistemele si

utilizarea datelor si rapoartelor nationale


dovezi privind realizarea planurilor de actiune

modalitatile de mbunatatire continua a calitatii

8.9

contestatiilor, plngerilor si situatiilor rezolvate

toti membrii personalului si toti factori

nregistrari ale aprecierilor primite, ale

interesati primesc informatii si feedback n legatura cu

rezultatele procesului de autoevaluare si cu planul de

modalitatilor de asigurare a calitatii

mbunatatire
8.10

tendintele n timp privind performanta

demonstreaza o mbunatatire continua sau mentinerea


unor standarde foarte nalte
8.11

actiunile de mbunatatire specificate de

organisme externe sunt prezentate personalului n cauza


si sunt puse n aplicare masuri corective
8.12

inspectia externa independenta evalueaza si

nregistrari privind mbunatatirea sistemelor si

raporteaza n legatura cu nivelul de calitate atins de


furnizorul de EFP; de asemenea, evalueaza fidelitatea si
impactul procesului de autoevaluare si mbunatatire

S-ar putea să vă placă și