Sunteți pe pagina 1din 3

Astrologie uranianã

PLANETELE TRANSNEPTUNIENE
de Mihaela Dicu
Bazatã pe învãþãturile "ªcolii de la Hamburg", astrologia uranianã e renumitã pentru utilizarea unor tehnici cât se
poate de neconvenþionale.

"ªcoala de la Hamburg" a fost fondatã de cãtre astrologul german Alfred Witte, prin anii '20 ai secolului trecut
(al XX-lea, dacã încã nu v-aþi obiºnuit :-)). Witte este inventatorul celor 8 planete transneptuniene: Cupido,
Hades, Zeus, Kronos, Apollo, Admetos, Vulcanus ºi Poseidon

Transneptunienele (pe scurt TNP) sunt planete fictive, cu miºcare foarte lentã, cãrora "pãrintele" lor le-a dat
nume, le-a stabilit orbitele ºi le-a întocmit efemeride. ªi ºtiþi care este culmea? TNP "funcþioneazã"!

Iatã care ar fi caracteristicile ºi influenþele lor.

CUPIDO
E un fel de super-Venus.
Simbolizeazã armonia, frumuseþea ºi coeziunea la nivelul oricãrui grup de oameni sau obiecte: familie,
cãsãtorie, societate, parteneriat, organizaþii, corporaþii, colecþii. Artã. Negativ, poate crea dependenþe,
favoritisme, etc.
Glifa e o combinaþie între Venus ºi Jupiter.
Este cea mai "rapidã" dintre TNP: avanseazã cu 1 grad 23 minute pe an. Perioada de revoluþie este de 262
de ani

HADES
Simbolizeazã tot ce este neplãcut, nefolositor, inutil, strãvechi sau adânc îngropat. Antichitate, ocultism,
vieþile trecute. Negativ: murdãrie, gunoi, sãrãcie, greºeli, urâþenie, etc. Pe de altã parte, Hades are legãturã
cu responsabilitãþile sociale, care pozitiv pot merge de la un acut simþ al datoriei pânã la sacrificiu, iar
negativ, de la antipatie ºi egoism pânã la o indiferenþã patologicã faþã de societate.
Glifa reprezintã un amplu sector de cerc care tinde sã înconjoare o cruce.
Avanseazã cu 1 grad 1 minut pe an. Perioada lui de revoluþie este de 360 de ani.

ZEUS
Simbolizeazã eforturile bine planificate, energia creativã, disciplinatã ºi bine direcþionatã, ce poate fi pusã
cu succes în serviciul marilor obiective sociale. Conducãtorul, armata. Negativ, poate duce la aventurã,
bravadã, dictaturã, agresiune, rãzboi. Altfel, Zeus pare sã fie legat de toate maºinãriile, mai ales de
motoarele cu combustie. Chiar ºi glifa seamãnã cu rachetã.
Avanseazã cu 48 minute 02 secunde pe an. Perioada de revoluþie este de 455 de ani.

KRONOS
Simbolizeazã excelenþa, cea mai înaltã calitate ce poate fi obþinutã, autoritatea în materie, expertul de
necontestat. Negativ, poate da aroganþã, snobism, exigenþã excesivã.
Glifa e formatã dintr-o cruce încununatã de un semicerc, arãtând dominarea materiei de cãtre spirit.
Kronos avanseazã cu 48 minute pe an. Perioada de revoluþie este de 521 de ani.

APOLLON
Este un fel de "super-Jupiter".
Simbolizeazã abundenþa, succesul, multiplicarea, diversitatea, expansiunea ºi înflorirea. ªtiinþã, comerþ,
eforturi paºnice. Notorietate. Negativ, dã extravaganþã, risipã, împrãºtierea energiei.
Glifa este o combinaþie între Jupiter ºi semnul Gemenilor
Avanseazã cu 37 minute pe an. Are o perioadã de revoluþie de 576 de ani.

ADMETOS
Simbolizeazã trãinicia, consolidarea, rezistenþã ºi perseverenþa. Concentrare pe un obiectiv anume.
Specializare prin acumularea esenþei experienþelor trãite. Negativ, ne vorbeºte despre îngustimea spiritului,
inerþie, întârzieri, obstacole ºi lucrurile care se învârtesc în cerc.
Glifa are în componenþã semnul Taurului ºi crucea materiei aºezatã pe o linie orizontalã, ansamblul
sugerând stabilitatea ºi permanenþa.
Avanseazã cu 35 minute pe an. Perioada de revoluþie este 617 ani.

VULCANUS
Simbolizeazã puterea ºi intensitatea folosite pentru binele comunitãþii, administrarea resurselor colective ºi
coordonarea lor pentru atingerea unui scop înalt. Atleþii (cine are în tema natalã Soarele în aspect cu
Vulcanus se bucurã de o sãnãtatea bunã, vitalitate, forþã ºi putere muscularã). Negativ, poate degenera în
abuzuri administrative, brutalitate, concepþia cã "dreptatea e de partea celui puternic", etc.
Glifa este formatã dintr-un triunghi din vârful cãruia porneºte în sus o sãgeatã, sugerând un enorm potenþial
de energie lansat spre obiectiv dintr-o poziþie de stabilitate.
Avanseazã cu 32 minute pe an. Perioada de revoluþie este de 663 de ani.

POSEIDON
Este un super-Neptun, dar fãrã multe din pãrþile negative ale acestuia. Spiritualitate, înþelepciune,
universalitate, percepþie, transparenþã, iluminare. Culturã, ezoterism. Negativ, are de-a face cu dogmele,
teoriile lipsite de substanþã ºi manipularea ideologicã.
Glifa este reprezentarea rãsturnatã a glifei Peºtilor.
Avanseazã cu 29 minute pe an. Perioada de revoluþie este de 720 de ani.
Cei ce doresc sã vadã aproximativ unde se aflã transneptuneienele pe cerul lor de naºtere, se pot servi de tabelul
de mai jos. Acesta dã poziþiile TNP din 5 în 5 ani, pentru data de 1 ianuarie. Pentru o datã intermediarã, se
procedeazã la interpolare. Rezultatul obþinut prin interpolare nu este foarte precis, deci se va lucra cu un orb mic
decât orbul uzual al TNP. Orbul uzual al TNP este de 1 grad, datoritã miºcãrii lor lente.

Cupido Hades Zeus Kronos


1950 25.11 Fe 26.59 Be 24.59 Le 22.19 Ta
1955 02.06 Ba 02.05 Ta 29.03 Le 25.52 Ta
1960 09.01 Ba 07.11 Ta 03.06 Fe 29.24 Ta
1965 15.24 Ba 12.17 Ta 07.09 Fr 02.56 Ge
1970 22.48 Ba 17.24 Ta 11.12 Fe 06.29 Ge
1975 29.40 Ba 22.32 Ta 15.15 Fe 10.02 Ge
1980 06.31 Sc 27.39 Ta 19.16 Fe 13.35 Ge
1985 13.23 Sc 02.46 Ge 23.18 Fe 17.07 Ge
1990 20.14 Sc 07.55 Ge 27.21 Fe 20.41 Ge
1995 27.04 Sc 13.03 Ge 01.22 Ba 24.15 Ge
2000 03.53 Sa 18.11 Ge 05.23 Ba 27.48 Ge

Apollon Admetos Vulcanus Poseidon


1950 20.02 Fe 19.46 Be 22.54 Ge 10.24 Ba
1955 23.11 Fe 22.42 Be 25.39 Ge 12.50 Ba
1960 26.19 Fe 25.38 Be 28.25 Ge 15.15 Ba
1965 29.27 Fe 28.33 Be 01.09 Ra 17.40 Ba
1970 02.35 Ba 01.39 Ta 03.55 Ra 20.05 Ba
1975 05.43 Ba 04.26 Ta 06.41 Ra 22.30 Ba
1980 08.50 Ba 07.22 Ta 09.26 Ra 24.54 Ba
1985 11.57 Ba 10.17 Ta 12.10 Ra 27.19 Ba
1990 15.05 Ba 13.14 Ta 14.56 Ra 29.45 Ba
1995 18.12 Ba 16.11 Ta 17.42 Ra 02.09 Sc
2000 21.18 Ba 19.07 Ta 20.27 Ra 04.33 Sc
> Revista de astrologie Astrele - Cuprinsul acestui numar
> eAstrolog - astrologie pentru toti
Copyright © 2002 ASTRELE.