Sunteți pe pagina 1din 9

ASPECTELE PROTEC|IEI SOLULUI }N PROCESUL REFORMEI FUNCIARE

(REZUMAT)
Reforma funciar[ a modificat radical structura fondului funciar, formele
de proprietate =i gospod[rire, a asigurat v`nzarea-cumprarea =i circula\ia
juridic[ a terenurilor, ]ns[ n-a creat condi\ii pentru majorarea fertilit[\ii solurilor,
utilizarea lor durabil[ =i cre=terea produc\iei agricole.
Fondul funciar al Moldovei a fost pulverizat ]n mai mult de 2 mln de
parcele private, num[rul de\in[torilor de teren a crescut de la 1845 ]n anul
1989 p`n[ la mai mult de 230 mii la ]nceputul anului 1999.
}n procesul reformei funciare, ca rezultat al degrad[rii solurilor, suprafa\a
terenurilor agricole s-a mic=orat cu 7,5 mii ha, au fost defri=ate 94 mii ha de
planta\ii pomiviticole. Sistema de irigare a fost demolat[ pe o suprafa\[ mai
mare de 200 mii ha de terenuri ]n trecut irigate.Gospod[rirea pe exploiata\ii
agricole mici ]n situa\ia crizei economice totale nu permite de\in[torilor de
terenuri s[ efectuieze m[surile necesare privind protec\ia, ameliorarea =i
utilizarea durabil[ a solurilor =i conduce la intensificarea proceselor de
degradare. Principalii factori care afecteaz[ capacitatea de produc\ie a solurilor
sunt: eroziunea; alunec[rile de teren; excesul periodic de umiditate =i
procesele

de

salinizare

=i

solone\izare

=i

]nml[=tinire;

compactarea

secundar[ a stratului arabil ]n rezultatul dehumific[rii =i deterior[rii structurii;


bilan\ul negativ al humusului =i al elementelor nutritive, ]n primul r`nd al
fosforului =i azotului; colmatarea cu depozite slab humifere; distrugerea
complect[ a solurilor prin excava\ii =i ]n urma eroziunei liniare =i alunec[rilor.
Pierderile anuale directe =i indirecte ]n rezultatul degrad[rii ]nveli=ului de
soluri constituie 436 mln dolari SUA. Numai ]n rezultatul eroziunii pierderile
anuale de sol fertil constituie 26 mln tone ce este echivalent cu distrugerea
complect[ a 2000 ha de cernoziom cu nota de bonitare 100 puncte. Pierderile
exprimate prin produc\ie agricol[ constituie 525 mii tone de unit[\i nutritive de
pe terenurile arabile =i 57 mii tone fructe =i struguri de pe terenurile cu
planta\ii pomiviticole. Dehumificarea poate conduce la degradarea complect[ a
cernoziomurilor ]n timp de 50-100 ani. Dereglarea regimului trofic a solurilor ]n
rezultatul mic=or[rii cantit[\ilor de ]ngr[=[minte minerale de 20 ori =i organice
de 30-50 ori conduce la sc[derea brusc[ a fertilit[\ii solurilor =i produc\iei
agricole.

}n leg[tur[ cu aceasta protec\ia resurselor de sol prin combaterea


proceselor de degradare trebuie s[ devin[ un element de baz[ al politicii de
stat. Ac\iunile principale privind combaterea degrad[rii resurselor de sol sunt:
crearea la nivel na\ional =i local a unui sistem institu\ional ierarhic unic de
administrare, control, reglamentare =i protec\ie a resurselor funciare;
stabilirea cadrului legislativ (elaborarea legii solului), financiar =i bugetar
favorabil at`t bun[st[rii socio-economice a popula\iei c`t =i protec\iei
resurselor de sol =i mediului, acordarea ]n toate programele na\ionale de
dezvoltare a economiei unui loc important problemelor conserv[rii
fertilit[\ii solurilor;
cadastrarea =i monitorizarea calit[\ii solurilor prin cercet[ri pedologice
pentru crearea sistemului informa\ional al cadastrului =i monitoringului
funciar, identificarea problemelor, cauzelor =i solu\iilor cu e=alonarea
ac\iunilor nercesare;
asigurarea

men\inerii

pe

termen

lung

fertilit[\ii

solurilor

prin

implementarea sistemului de agricultur[ durabil[, care se bazeaz[ ]n


primul r`nd pe utilizarea proceselor naturale, pe resurse biologice =i pe
cele regenerabile =i numai ]n al doilea r`nd pe substan\e cump[rate;
promovarea cercet[rilor ]n cadrul proiectelor - pilot ]n scopul form[rii unor
noi modele de exploata\ii agricole ]n care se men\ine echilibrul ecologic =i
capacitatea de regenerare a solurilor din fiecare zon[ pedoclimatic[ =i
sistem de land=aft;
revederea structurii folosin\elor agricole =i silvice, restructurarea lor ]n
func\ie de pretabilitatea terenurilor =i natura proceselor de degradare,
organizarea teritorial[ astfel ]nc`t componentele naturale =i antropice
s[ formeze un complex organizatoric echilibrat, care s[ asigure condi\ii de
renovare a resurselor de sol, stabilitatea sistemuluui;
organizarea antierozional[ a mo=iilor comunelor cu prevederea m[surilor
organizatorice, agrotehnice, fitomeliorative de combatere a eroziunei,
crearea ]n primul r`nd a carcasului verde de protec\ie =i a sistemului de
canale pentru evacuarea rapid[ a excesului de ap[ pluvial[.
]mbun[t[\irea st[rii ameliorative a solurilor aluviale din lunci prin amenajarea
sistemului de drene =i colectare, sp[larea s[rurilor, amendarea gipsic[ a
solurilor solone\izate;

reglarea ]n baza materialelor cercet[rilor agrochimice a regimului trofic a


solurilor prin introducerea ]ngr[=[mintelor organice =i chimice, aplicarea
asolamentelor corespunz[toare;
combaterea

proceselor de degradare a solurilor paji=tilor ca rezultat al

suprap[=unatului;
integrarea sectorului culturi de c`mp cu sectoarele zootehnic =i horticol
pentru crearea unui sistem de agricultur[ mai complex, mai stabi;
crearea de infrastructuri corespunz[toare pentru instruire, educa\ie =i
propagand[, care s[ favorizeze ]nsu=irea de c[tre popula\ia local[ a noilor
deprinderi necesare pentru prevenirea =i combaterea degrad[rii solurilor,
utilizarea lor durabil[;
instituirea =i ]ntre\inerea

monitoringului funciar

]n vederea stabilirii

evolu\iei proceselor de degradare, ]ntocmirii prognozelor, elabor[rii m[surilor


=i avertiz[rii factorilor de decizie.
Pentru realizarea m[surilor enum[rate este necesar[ reunirea ]ntregei
na\iuni ]ntr-un proiect consacrat protec\iei solului numit Programul complex
de stabilizare, protec\ie =i majorare a fertilit[\ii solurilor.
M[surile de protec\ie, ameliorare =i utilizare durabil[ a solurilor se
transpun ]n realitate ]n cadrul activit[\]ii de amenajare a teritoriului la nivel de
gospod[rie, comun[, jude\, republic[, se realizeaz[ prin cercet[ri, planuri =i
proiecte =i reprezint[ o ac\iune de lung[ durat[, care necesit[ investi\ii masive
din partea guvernului, agen\ilor economici =i organiza\iilor care se ocup[ cu
protec\ia mediului =i problemele dezvolt[rii durabile.


()

, ,
-,
,

,
1845 1989 . 230 . 1999 .

.
7,5 .,

94

).

200 . .

,
.
: ; ;

, ,
.

436 .

26 .,
2000

100

525 .

57 . .

50-100 .

20 30-50

.

:

, ,
;

),


, ,

, ,

;

- ,

;

;
,
;

;
,
,

;

, ,

.


,
.


,
,


, ,

.

:
1993-1996
,

.
:

:
1 100 - 926496
84266 ( 1 11 );
( )
- 50 ;
1 50 463248 42113 ;
1 - 2000 182
;
1 - 500 45 ;
, % :

- 10%;
- 10%; - 20%;

10%;

, - 30% (
);
- 10% 100%

30%;

- 40%; - 10%;
- 20%;

- 30%;
10% - 50%.