Sunteți pe pagina 1din 6

A-C

1. Acidul Barbituric este ureida acidului malonic. Scrieti reactia de formare a acidului barbituric si prezentati formele tautomere ale lui.
Prezentati derivatii ai importanti ai acidului barbituric si indicati importanta biologica a lor. Ex.14, T.11
2. Acizii sialici se intilnesc in componenta gangliozidelor creerului, in singe si in alte tesuturi. Scrieti reactia de obtinere a acidului N - acetil
neuramaninic si forma ciclica a lu. Ex.16, T.13
3. Argumentati de ce acizii carboxilici poseda aciditate mai pronuntata decit fenolii, iar fenolii mai pronuntata de cit alcoolii. Repartizati in ordinea
micsorarii aciditatii urmatoarelor substante: etanol, etantiol, fenol; etanol, 2 - cloretanol, 2,2 - dicloretanol; fenol, p - aminofenol, p - nitrofenol; 1 propanol, 1,2 - etandiol, 1,2,3 - propantriol; etanol, fenol, acid acetic. Ex. 3,4. Tema 4
4. Aromaticitatea compusilor heterocilcici. Scrieti formulele de structura a: perolului, piridinei, pirimidinei, midazolului, purinei si demontrati ca
aceste sub. manifesta caracter aromatic. Ex.4. Tema 3
5. Care cetonacizi participa in reactiile din ciclul Crebs. Scrieti reactiile de condensare a acetilcoenzimei A cu unul din acesti acizi reduce la
biosinteza acidului citric. Numiti substantele initiate si finale dupa nomenclatura sistematica si triviala. Ex.7-8, Tema 10.
6. Care homopolizaharide se numesc dextrani ? Prezentati stuctura unui fregment de macromolecula de dextran cu un punct de ramificare al
catenei si indicati tipul legaturilor glicozidice dintre resturile dintre monozaharide. Ex.9, T.14
7. Care nucleozide intra in componenta acizilor ribonucleici ARN. Scrieti formulele de structura si dati denumirile lor. Ex.5b, Tema 15.
8. Care polizaharide se numesc heteropolizaharide prezentati a unui fregment de macromolecula de acid hialuronic, condroitinsulfat , heparina.
Indicati tipul legaturilor glicozidice dintre resturile monozaharidice din unitatile dizaharidice ale acestor heteropolizaharile. Scrieti formulele de
strucutura ale produsilor ce se obtin la hidroliza acida completa a acestor heteropolizaharide. Ex.11, T. 14
9. Care polizaharide se numesc homopolizaharide? Prezentati cite un fragment de macromolecule de amiloze si amilopectine cu nod de
ramificare. Indicati tipul legaturilor glicozidice si importanta amidonului. Ex.?, Tema 14
10. Care substante se numesc nucleotide prezentati formulele de structura a nucleotidelor ce intra in conponenta acizilor ADN dati denumirile
lor si indicati legaturile esterice si glicozidice. Ex.8a, Tema 15
11. Care substante se numesc nucleozide? prezentati formulele de structura a nucleozidelor ce intra in componenta acizilor dezoxiribonucleici.
Numiti aceste nucleozide. Ex.4-5, Tema 15
12. Care substante se obtin la decarboxilarea histidinei si a acidului glutamic in vivo si in vitro.Dati denumirile produselor de reactie si indicati
importanta lor biologica . Ex.12, tema 12
13. Care substante se foloseste ca etanol configurational pentru determinarea configuratiei relative a enantiomerelor. Prezentati formulele Fiser
in forma de D- si L- enantiomeri ai acestei substante a acizilor lactic si tartric. Ex.8-9, Tema 2
14. Care sint particularitatile reactiilor de substitutie electrofile in seria compusilor heterociclici. Scrieti reactiile de Bromurare, Nitrare si sulfonare
a Pirolului si Piridinei. Indicati conditiile si numiti produsii obinuti. Ex.9-10, Tema 5.
15. Care sunt produsele ce se obtin la interactiunea D - galactozei cu umatoarele reactive a. Br 2(H2O), b. HNO3, c. NaBH4, d. (CH3CO)2O,
numiti aceste produse. Ex.15b, Tema .13
16. Care efecte inductive se numesc pozitive si care negative. Prezentati grafic actiunea actiunea efectelor inductive ale substantelor in
molecule cloretanului, metanolului, toluenului, anilinei, fenoline, acidul p - aminobenzoic. Ex.6, T.3.
17. Care factori inlesnesc reactiile de eliminare la atomul de carbon saturat? Scrieti reactia de hidrohalogeneza a bromurii de propil si descrietei
mecanismul ei. Ex.8-9, Tema 6
18. Ce prezinta structura secundara a acizilor dezoxiribonucleici? Prezentati legaturile de Hidrogen dintre bazele complementare T-A si G-C.
Scrieti structura acestor perechi de baze azotate. Ex. ?, Tema. 15
19. Ce produse se obtin la hidraliza bazica a acidului fosfatidic care contin radicalii acizilor palmitic si arahidonic a cefalinei ce contine acizii
stiaric si linolic. Numiti produsii obtinuti. Ex. 4-5, Tema.9
20. Ce produsi se obtin la decarboxilarea si dezaminarea tioaminoacizilor. Dati denumirile sistematice ale substantelor initiale si finale din
aceste reactii. Ex.14, T.12.
21. Ce produsi se obtin la interactiunea monozaharidelor cu alcoolii in mediul acid. Prezentati schema reactiiei D- galactozei cu alcoolul etilic si
reactia de hidroliza a produsului obtinut. Numiti aceste substante. Ex.7, Tema 13.
22. Condensari de esteri? Scrieti reactia de condensare esterica a acetatului de etil. Descrieti mecanismul ei. Ce substante se obtin la
condensarea a doua molecule de acetilcoenzima A, acetilcoenzimei A cu oxidul de carbon numiti produsele obtinute. Ex.9-10-11. Tema 8.

D-E
23. Dati definitia "de baza Bronsted". Ce factori influienteaza bazicitatea compusilor organici. Ce tipuri de baze organice
cunoasteti? Caracterizati succint fiecare tip. Comparati bazicitatea alcoolilor, tiolilor, aminelor, alifatice si aromatice. Ex.5-6, Tema 4
24. Dati difinitia de tautomerie? Scrieti formulele tautomere ale acizilor acetilacetic, oxalilacetic, piruvic si denumirile tuturor
formelor tautomere. Prezentati structura acidului fosfoenoilpiruvic si a ionilor fosfoenoilpiruvat. Ex.9,T.10.
25.Dati difinitia notiunii de "acid Bronsted". Care factor influienteaza aciditatea compusilor organici. Ce tipuri de acizi oranici
cunoasteti. Caracterizati succint fiecare tip. Comparati aciditatea alcoolilor, tiolilor, aminelor. De ce aceste substante poseda
aciditate diferita? Ex.1-2, Tema 4.
26. Dati difinitia notiunii de aromaticitate? Prezentati formulele de strucura a naftalinei, antracenului, fenantrenului si demonstrati
ca aceste substante sunt aromatice, utilizati regula lui Huckel. Ex.1-2, Tema. 3
27. Dati difinitia notiunii de efect mezomer. Prezentati grafic actiunea acestui efect in moleculele acidului salicilic(2 hidroxibenzoic), p - nitroanilinei, p - aminofenolului, benzalaldehidei, clorbenzenului.Ex.7, Tema 3
28. Dati difinitia notiunilor de conjugare si de energie de conjugare. Ce deosebire este intre energiile de conjugare ale 1,3,5 hexatrienei si benzenului? Ex. 1-2, tema 3
29. Dati difinitia urmatoarelor notiuni: structura, configuratie si conformatie. Prezentati structura, configuratia, conformatia n butanului. Care conformatie a n - butanului este cea mai stabila? Ex.1-3, tema 2
30. Descrieti influienta substituientilor asupra reactiilor de substituie electrofila (SE - reatiei). Indicati care grupe orientate de ordinul
1 si 2. Scrieti reactiile de bromurare a toluenului si metilare a acidului benzoic. Indicati conditiile si numiti produsii obtinuti. Ex. 7-8,
tema 5.
31. Descrieti mecanismul general al reactieti de substitutie nucleofila la acizii carboxilici si derivatiei lor functionale. Ce factori
determina reactivitatea chimica in aceasta reactie a derivatiilor functionali ai aciilor carboxilici. Prezentati seria reactivitatii lor in
ordinea micsorarii ei. Ex.1-2, Tema 8.
32. Descrieti mecanismul general al reactiilor de aditie nucleofila (AN), la grupa carboxilica a aldehidelor si cetonilor. Explicati rolul
substituientilor si a catalizei acide. Scrieti reactiile de hidratare a metanului, etanului si tricloretanalului.Ex. 1-4, tema 7
33. Descrieti mecanismul general al reactiilor de substiutie electrofila. scrieti reactiile de bromurare si metilare a benzenului si
benzaldehidei. Descrieti mecanismul lor. Ex.6, Tema 5.
34.Din derivatiile monozaharidelor o importanta biologica deosebita au aminoglucidele: D- glucozamina, N - acetil - D Glucozamina, D - galactozamina, N - acetil - D - galactozamina. Scrieti formulele de structura a formelor ciclice si aciclice a acestor
substante. Ex. 2, Tema 13.
35. Dupa care criterii se clasifica monozaharidele? Scrieti formulele de structura ale pentozelor si hexozelor mai inportante. Dupa
care centru chiralic se determina apartententa enantiomerelor la seriile D - si L -? prezentati in antiomerii D - glucozei si D fructozei. Ex.1-5a,b; Tema 13.
36. Efectuati sinteza dipeptidei Ala - Ser, utilizind procedeele de activare si protejare a grupelor functionale. Ex. 19, tema 12.

I-L-M-O-P
37. In solutie D-glucozei formeaza 5 forme tautomere: a - si p - anomeri ai formelor peranozice si furanomice, oxo - forma.
Prezentati schema acestor transformari reciproce a D - glucozei cu formulele Haworth si dati denumirile lor. Ex.4, tema 13.
38. Indicati tipul si semnul efectelor electronice ale substituientilor: a. grupei hidroxil, p - crezol(p - aminofenol), fenol, etanol; b.
aminogrupei in anilina, etilamina, acid p - aminobnzoic, a atomului de clor in clorbenzen, clorura de benzen, cloretan, clorura de
vinil. Ex.9, tema 3/
39. Indicati tipul si semnul efectelor electronice ale substituientelor in urmatoarele substante: piridoxal(vitamina B6), vanilina(p hidroxi - metoxibenzoldehida), acid lactic(a - hidroxi - dropionic), acid p - aminobenzoic. Ex.10, tema 3.
40. La dehidratarea acidului citric se obtine acidul cis - aconitic, care la hidratarea ulterioara se transforma in acid izocitric. Scrieti
aceste reactii si numiti enzimacare le catalizeaza. Care din acesti acizi formeaza enantiomeri D - si L -. Scrieti aceste formule.
Ex.5-6, tema 10.
41. La temelia structurii chimice antibioticilor din seria penicilinilor sta ciclul tiazolidinei. Scrieti formulele de structura a tiazolului,
tiazolidinei si structura generala a penicilinelor. De ce este interzis sterilizarea solutiilor de penicilina prin incalzire? Ex. 6, tema 11.
42. Medicamentele antiturbeculoase tubazida si ftivazida se sintetizeaza din y - picolina. Scrieti aceste reactii si numiti produsele
intermediare. Ex.12, tema 11.
43. Obtinerea clorurii de etil din etanol decurge in conditii de cataliza acida. Descrieti mecanismul acestei reactii si explicati rolul
catalizatorului. Ex.7, tema 6
44. Prezentati cite un fragment trinucleotidic de macromolecula de ADN cu succesiunea bazelor TCA si de ARN cu succesiunea
GUA, indicati legaturile fosfodiesterice dintre mononucleotide. Ex. ?, tema 15.
45. Prezentati formele tautomere oxo - si ciclice ale maltozei, celobiozei si lactozei. Indicati fragmentul reductor si scrieti reactiile
de hidroliza a lor. Numiti produsele de reactie. Ex.2, tema 14.
46. Prezentati formula de structura a biotinei. Numiti conponentii constituienti si indicati importanta biologica a biotinei. Care
enantiomeri formeaza biotina si care este biologic activ? Ex.2, tema 11
47. Prezentati formulele anomerelor D - galactoze,D - glucozei, D - ribozei, D - dezoxiribozei , D - fructozei cu formule Haworth si
dati denumirile lor. Ex. ?, tema 13
48. Prezentati formulele de structura ale - aminoacizilor diaminomonocarboxilic. Scrieti reactiile lor cu alcoolul etilic in mediul
acid. Dati denumirile triviale si sistematice ale acestor acizi si a produsilor de reactie. Ex.?, tema 12
49. Prezentati formulele de strucutra ale acizilor monoaminodicarboxilici si a amidelor lor. Dati denumirile lor triviale si sistematice.
Scrieti reactiile de dezaminare oxidativa cu NAD+ si numiti produsii obtinuti. Ex.4,15; tema 12
50. Prezentati formulele de structura ale dizaharidelor: maltozei, celobiozei, lactozei si zaharozei. Dati denumirile lor sistematice si
indicati tipurile legaturilor glicozidice dintre resturile de monozaharide. Scrieti reactia de hidroliza a zaharozei. Ex. 1, tema 14
51. Prezentati formulele de structura ale nucleotidelor ce intra in componenta acizilor ARN. Dati denumirile lor triviale si
sistematice( ca esteri si ca acizi). Ex.8b, Tema 15
52. Prezentati formulele de structura ale purinei, hipoxantinei, xantinei, acidului uric. Pentru ultemele trei substante scrieti formele
tautomere si reactia acidului uric cu hidroxidul de sodiu. Cum se numesc sarurile acidului uric. Ex.18, tema 11.
53. Prezentati formulele de structura ale - aminoacizilor aromatici. Dati denumirile lor triviale si sistematice. Scrieti reactiile
finilalaninei cu sulfatul de cupru(II) in mediul bazic si reactia de hidroxilare. Ce se obtine la hidroxilarea fenilalaninei. Ex.?, tema 12.
54. Prezentati formulele de structura si formulele tautomere ale bazelor nucleece, pirimidinice si purinice. In care forma tautomera
aceste baze intra in conponenta acizilor nucleici? Ex.1 - 2, tema 15.
55. Prezentati formulele, denumirile sistematice si triviale ale hidroxiacizilor naturali mai importanti. Scrieti reactia specifica pentru a
- hidroxiacizi (pentru acidul lactic). Ex. 2-3, tema 10.
56. Prezentati mecanismul general al reactiilor de aditie electrofila (AE - reactiilor). Scrieti reactiile de hidroclorurare a propenei si 1
- buteniei. Descrieti mecanismul acestei reactii. Explicati regula lui Markovnikov si numiti produsele obtinute. Ex.2, tema 5.

57. Prezentati reactiile de oxidare peroxidica a acidului oleic si descrieti mecanismul ei. Ce produse se obtin in aceasta reactie, dati
denumirile lor sistematice si triviale. Care este agentul de oxidare. Ex. ?, tema 9.
58. Prezentati reactia serinei cu fenilizotiocianura. Numiti produsul obtinut si indicati importanta practica a acestei reactii. Ex. 10,
tema 12
59. Prezentati reactiile ce demonstreaza ca in molecula de D - glucoza se contine: a. grupa aldehidica, b. 5 grupe hidroxilice, c. o
grupa hidroxilica glicozidica(semiacetalica). Ex. 10, tema 13.
60. Prezentati reactiile de formare a anhidridei(complexului) a - aminoaciladenilat si de interactiune a ei cu ARNt. Ex.?, tema 15.
61. Prezentati reactiile metioninei cu alcoolul etilic, in mediul acid, cu acidul azotos, cu aldehida formica. Ce importanta practica au
aceste reactii. Ex. 6, tema 12.
62. Prezentati schema echilibrului ionic in solutia de lizina, de leucina, acid asparagic, in dependenta de pH mediului(acid bazic). In
care domeniu al pH - ului se afla punctul izoelectric a fiecarui acid, scrieti structura bipolara a lor. Ex. 5, tema 12.
63. Prezentati schema generala si lamuriti ce factori inlesnesc reactiile de substitutie nucleofila (SN - reactii) la atomul de carbon
saturat (hibridizat Sp3). Descrieti mecanismul Sn2 al reactiilor de hidroliza bazica a derivatilor halogenati(1 - brombutan). Ex.1-2,
tema 6.
64. Prezentati schema reactiei de condensare aldoica a 1 - monofosfatului de dehidroxiacetona cu trei monofosfat de
gliceraldehida si reactia de scindare aldoica a D - fructozo - 1, 6 - trifosfatului. Ce importanta biologica au aceste reactii. Ex.8, tema
7.
65. Prezentati schema reactiei de determinare a - aminoacizilor N - terminali prin metoda Edman in tripeptida Fen, His, Lre. Ex.
18, tema 12.
66. Prezentati schema reactiilor de interactiunii a celobiozei si zaharozei cu dimetilsulfat (CH3)2SO4 in mediul bazic. Scrieti reactiile
de hidroliza acida a produselor obtinute. Numiti substantele formate in urma hidrolizei. Ex. 5, t.14.
67. Prezentati schemele reactiilor de transformare a triptofanului in serotonina - metilindol. Numiti produsele intermediari . Si
indicati rolul biologic a serotoninei. Ex.3, Tema 11.
68. Prezentati schemele si mecanismele reactiilor de formare si hidoliza acida si bazica propionatului de etil (etil propionatului).
Ex.4, tema 8.
69. Prezentati structura acizilor grasi superiori saturati si nesaturati luind in considerare conformatiile lor. Scrieti reactiilor de
obtinere, hidroliza acida si bazica a palmitooliostiarine. Ex. 1,3; tema 9.
70. Prezentati structura si cele mai stabile conformatii ale ciclohexanului, 1,3 - dibromciclohexanului si 1,4 - ciclohexandiolului.
Indicati legaturile axiale si ecuatoriale. Ex. 5-6, tema 2
71. Prezentati structura si schema reactiilor de biosinteza a aminelor biogene, colaminei, colinei, acetilcolinei, dopaminei,
noradrinalinei si adrinalinei. Ce importanta biologica au aceste substante? Ex. 1, tema 10.
72. Prezentati structura, configuratia si conformatiile stabile ale colaminei(etanolaminei), ce intra in componenta fosfolipidelor din
membranele celulare. Ex.4, tema 2.
73. Prezentati un fragment de macromolecula de glicogen cu un nod de ramificare. Indicati tipul legaturilor glicozidice dintre
resturile de monozaharide. Care este rolul biologic al glicogenului. Ce se obtine la hidroliza totala a lui? Ex. 7 - 8, tema 14.

R -S
74. Reprezentati tautomeria oxo - ciclica, (formele tautomere) pentru monozaharidele: D - glucoza, D - fructoza, D galactoza, D - manoza, D - riboza, D - dezoxiriboza, D - xiloza. Ex. 5, tema 13.
75. Scrieti reactiile de oxidare a D - glucozei pentru obtinera acizilor: gliconic, glicaric si glicuronic. Ce importanta
biologica are acidul glicuronic. Prezentati forma ciclica a lui si aratati ce se obtine la decarboxilarea lui. Numiti substanta
obtinuta. Ex.12, tema 13.
76. Scrieti ecuatiile reactiilor specifice care au loc la incalzirea fara catalizator a urmatorilor hidroxiaminoacizi: hidroxipropionic, - hidroxibutiric, - hidroxivalerianic, - aminopropionic, - aminobutiric, - aminobutiric. Numiti
produsii obtinuti. Ex.3, tema 10.
77. Scrieti formula de structura a acidului folic, numiti componentele constituiente structurale a lui si indicati importanta
biologica. Ex. 17, Tema 11.
78. Scrieti formulele de structura a acizilor monoaminomonocarboxilici. Dati denumirile sistematice si triviale. Care din
acesti sunt indenspensabili? Scrieti reactia de alchilare si acilare a glicinei cu clorura de metil si acetil. Numiti produsele
obtinute. Ex. 3,11; tema 12
79. Scrieti formulele de structura a pirazolului, 5 - pirazolonei, antipirinei, amidopirinei si analginei. In ce scopuri se
utilizeaza in medicina ultemele 3 substante? Ex.5, tema 11.
80. Scrieti formulele de structura sfingolipidelor(ceramidelor si afingomielinelor) care contin acizii linolenic, palmitic. Ce
produsi se obtin la hidroliza acida si bazica a lor? Numiti substantele obtinute. Ex.6a?, tema 9.
81. Scrieti formulele de structura ale - aminoacizilor heterociclici si schema reactiei triptofanului cu acidul azotos si
aldehida formica. Dati denumirile sistematice ale substantelor initale si finale. Ex.9, tema 12.
82. Scrieti formulele de structura ale hidrixi - - aminoacizilor si a produselor de interactiune a acestor acizi cu acidul
azotos. Dati denumirile sistematice a substantelor initiale si finale. Ex.?, tema 12.
83. Scrieti reactia de - oxidare a acidului stiaric. Descrieti mecanismul ei, dati denumirile fiecarei etape si a produsilor
intermediari si finali. Ce importanta biologica are aceasta reactie. Ex.8, tema 9.
84. Scrieti reactia de dezaminare oxidativa a acidului L - glutamic cu participarea dehidrogenazei si coenzimei NAD +.
Numiti produsii intermediari si finali. Ex. 15, tema 12.
85. Scrieti reactia de hidroliza bazica a bromurei de butil tertiara( 2 - brom - 2 - metilpropan) si descrieti mecanismul ei
(SNI). Ce factori inlesnesc acest mecanism? Ex. 3-1, tema 6.
86. Scrieti reactia de sinteza a acidului ascorbic( vitaminei C) din D - glucoza. Numiti produsele intermediare si indicati
importanta biologica a vitaminei C. Ex. 14, tema 13.
87. Scrieti reactia de transaminare a acidului asparagic cu acidul - cetoglutaric. Numiti produsele obtinute si indicati ce
importanta biologica are aceasta reactie. Ex.13, tema 12.
88. Scrieti reactia D - galactopiranozei cu dimetilsulfat(CH 3)2SO4 in mediul bazic si reactia de hidroliza in mediul acid a
produsului obtinut. Numiti produsele reactiilor. Ex. 9, tema0 13.
89. Scrieti reactia dintre acetilaldehida si etilamina. Descrieti mecanismul ei si indicati importanta biologica a reactiilor
de formare si hidroliza a iminelor. Ex.6, tema 7.
90. Scrieti reactiile de condensare aldolica a aldehidelor acetice si propinoice. Descrieti mecanismul reactiei in cazul
acetaldehidei si numiti produsii reactiei. Ex.7a,b; tema 7
91. Scrieti reactiile de decarboxilare ale acizilor acetilacetic si oxalilacetic. Care substante se numesc " corpi cetonici ".
Scrieti formulele de structura si denumirile lor sistematice si triviale. Ex.10, tema 10.

92. Scrieti reactiile de dehidatare a etanolului, 1 - propanolului si a acidului malic. Indicati conditiile si descrieti
mecanismul lor. Ex. 10, tema 6.
93. Scrieti reactiile de esterificare(acilare) a D - glucozei cu anhidrida acetica si de hidroliza a produsului obtinut,
precum si reactia de formare a glucozo - 6 - fosfatului in organism. Ce importanta biologica au fosfatii D - gluzocei?
Ex.?, tema 13.
94. Scrieti reactiile de formare si hidroliza acida si bazica a acetamidei. Descrieti mecanismul lor. Prezentati schema
reactiei de acilare biologica a alcoolilor, tiolilor si aminelor. Ce substante se utilizeaza in calitate de agenti de acilare?
Ex.8, tema 8.
95. Scrieti reactiile de formare si hidroliza in mediul acid a etil - - D - glucopinanozidei si etil - - D - fructofuranozidei.
Dati denumirile produselor obtinute la hidroliza. Ex.8, tema 13
96. Scrieti reactiile de hidratare a propenei si acidului acrilic. Descrieti mecanismul lor si numiti produsii obtinuti.
Explicati aditia contra regulei lui Markovnikov. Ex.3, tema 5.
97. Scrieti reactiile de hidroliza acida si bazica a - butirolactonei si - varilolactanei. Numiti produsii obtinuti dupa
nomenclatura sistematica si triviala. Ex. 4, tema 10.
98. Scrieti reactiile de interactiune a aldehidelor acetice si propionice cu alcoolul etilic in conditiile de cataliza acida.
Descrieti mecanismul lor si numiti semiacetalii si acetalii obtinuti. Ex. 2, tema 7.
99. Scrieti reactiile de de interactiune a bromurii de etil cu etoxidul de sodiu, amoniac, etilamina si dietilamina,
trietilamina. Indicati mecanismul numiti produsele acestor reactii si clasele de substante din care ele fac parte. Ex.4,
tema 6.