Sunteți pe pagina 1din 24

4

CURSUL " LECTIILE 7-8

NouQ
Via\Q
în
Cristos
CURSUL I

Lectia 1 Cum este Dumnezeu?


Lectia 2 Cum a intrat păcatul în lume

Lectia 3 Problemele omului şi soluţia luj Dumnezeu


Lectia 4 Este Isus Cristos cu adevărat Dumnezeu?

Lectia 5 Moartea lui Isus Cristos


Lectia 6 Învierea lui Isus Cristos

Lectia 7 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea 1


Lectia 8 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea II

Lectia 9 Cum pot şti că sînt mîntuit?


Lectia 10 Calea biruinţei

Lectia 11 Isus Cristos vine din nou !


Lecţia 12 Patru lucruri pe care vrea Dumnezeu să le ştii

Traducere din limba engleză de Doru Motz

Toate drepturile rezervate.


E Interzisă reproducerea sub orice formă a oricărei
porţiuni din această carte fără permisiunea scriu a editurii.

Cqpyriglit © 1985%e !MaifDo~C{u6 International


1{pmanian. te;r;ţ copyriglit © 1991

.9lJ{ riglits reserrJu{

Printu{ in tlie 'llnitea States ofJll.Tmrica


6y
Source ofLiglit !Ministries International, Ine .
!Maaison, (jWTgia 30650·9399
'llS.5il.
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 7

Ce trebuie să fac
casă fiu
MÎntuit? PARTEA I
Pentru că am apucat-o fiecare pe
drumul lui propriu, trebuie acum să ne
pocăim, dacă dorim să fim salvaţi. Dom-
nul Isus a spus: "Dacă nu vă pocăiţi, toţi
veţi pieri la fel" (Luca 13:5).
Pocăinţa nu Înseamnă să verşi multe

Dragă prietene: lacrimi pentru păcatele tale. Multi plîng


Faptul că Isus Cristos a murit pentru
cu amar şi strigă către Dumnezeu, dar tot
păcatele noastre şi a înviat din morţi în-
nu se pocăiesc. Pocăinta nu înseamnă să
posteşti, să-ţi umileşti trupul sau să faci
seamnă că Dumnezeu a asigurat mîn-
tuirea pentru orice fiinţă omenească. Însă alte exerciţii de asprime faţă de el. Ni-
şi din partea noastră, a oamenilor, trebuie
meni nu poate scăpa de păcatele sale
făcînd vreunul din aceste lucruri.
să existe un răspuns. Şi noi trebuie să ne
Pocăinta nu este doar starea de regret,
facem partea. Cuvintele care exprimă cel
mai bine aceasta sînt: (1) Pocăieşte-te, (2) de căinţă pentru păcatele tale. Un deţinut
poate simţi regret la faptul că trebuie să
Crede, şi (3) Primeşte.
În leqia aceasta vom învăţa ce în- sufere pentru relele săvîrşite. Totuşi. cînd
seamnă să te pocăieşti. În leqia ur-
acesta e eliberat, se întoarce numaidecît
mătoare, vom vedea ce înseamnă să crezi
la vechile lui căi rele.
şi să primeşti.

NOI AVEM NEVOIE


SĂNEPOCĂIM
Motivul pentru care avem nevoie să ne
pocăim este faptul că ne-am rătăcit: n-am
mai umblat pe calea lui Dumnezeu, ci ne-
am văzut fiecare de drumul nostru. după
cum spune Biblia: ..... fiecare îşi vedea de
DRUMUL LU!." (Isaia 53:6) ..... fiecare ne-am văzut de drumul nostru ... "
00;.::.
q~::> Or...~~"· "' .... •c--::-''___ _'''-
C.::.> CI:..::. .... -_'"', ..

~!;i;;2~~/(3h;;!\ :2:~;~~}l~{.o~
~.:..:JC
...._.
Frica nu e pocăinţă. Uneori, cînd sînt
în mare primejdie, oameni care altădată
înjurau fără înconjur, deodată devin
foarte tăcuţi, ba chiar strigă la Dumnezeu Unnătoarea ilustraţie ne va ajuta mai
după ajutor. Dar, de îndată ce a trecut bine să înţelegem
de ce e nevoie de
pericolul, se apucă iar de înjurat, ceea ce pocăinţă. Într-o ţară trăia un rege bun şi
înseamnă că nu s-au pocăit. înţelept, care domnea peste supuşii lui cu

Atunci ce e pocăinţa? Pocăinţa este"o blîndeţe şi iubire. Într-o zi, fără nici un
întorsătură de 180 de grade" - este o motiv, unii din supuşii regelui se răscoală
schimbare a minţii ce conduce la o schim- împotriva sa. Pun mîna pe anne şi com-
bare a atitudinilor şi a acţiunilor noastre. plotează la răsturnarea sa. La rebeliune

Pocăinţa poate avea loc într-o clipă.


sînt atraşi mulţi alţii.
Datorită acţiunilor lor, rebelii aceştia
Cînd spui: "Vădcăam mers pînăacumpe
merită să moară, dar regele nostru, în
o cale greşită. Dar, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, mă voi îndrepta acum spre Cris- marea sa Îndurare, se decide să le ofere o
şansă, să-i graţieze. Astfel, el emite o
tos" - asta e pocăinţă, care va aduce
proclamaţie, În virtutea căreia toţi cei
multă bucurie în inima lui Dumnezeu.
care îşi vor preda annele şi vor mărturisi
.,,-- ------ "
,"
faptele rele, pînă la o anumită dată, vor fi
I
," ,
\
iertaţi şi repuşi În drepturile lor de cetă­
ţeni. Cît despre cei ce refuză să facă acest

.-:
.,) lucru, aceştia vor fi omorîţi .
.
"'y
Noi ne asemănăm cu cei care s-au răs­
culat Împotriva regelui lor, căci şi noi ne-
........
........... .
'"' ....... 7--)
~
am răsculat - Împotriva lui Dumnezeu!
Biblia vorbeşte despre "duhul care lu-
......... ,
...',1),
.. f' crează acum În fiii neascultării" (Efeseni
2:2). Duhul acela este cel care zice: "Nu
Pocăinţa: o schimbare a minţii voi asculta de Dumnezeu, ci voi face ce
(o Întorsătură de 180 de grade) vreau eu." Atitudinea aceasta de voinţă

2
proprie se aflăadînc cuibărită În inima nal aceşti deţinuţi. ca să vadă în ce condiţii
oricărei fiinţeumane. trăiau oamenii. Astfel, s-a deghizat. ca să nu
Unii oameni se opun lui Dumnezeu pe fie recunoscut şi a dat ordin personalului său să
faţă, În modul cel mai activ. Alţii se mul-
nu dezvăluie nimănui identitatea sa.
Pe guvernator îl interesa îndeosebi soarta
ţumesc să-L ţină pe Dumnezeu În afara
unui tînăr ce era condamnat pe vială, pentru
vieţii lor. Aceştia Îşi conduc viaţa,
crima de ucidere. Aşadar, îl întrebă pe tînăr
familia şi afacerile ca şi cînd Dumnezeu dacă n-ar dori să fie din nou liber.
n-ar exista. În ambele cazuri problema "Ba da. aş dori," răspunse tînărul. .. dar mă
care stă la rădăcina răului este una şi îndoiesc că voi fi vreodată liber."
'aceeaşi: atitudinea de răzvrătire Împo- Atunci guvernatorul îl întrebă: .. Spune-mi,
triva lui Dumnezeu din inima lor. dacă ai fi iarăşi liber, care e primul lucru pe care
l-ai face""
Dumnezeu vrea să ne ierte şi să ne ducă
Tînărul se posomorî la fală. Neştiindcu cine
în împărăţia Fiului Său. Asta înseamnă
stătea de vorbă, el rosti cu ciudă:
că va trebui să ne supunem autorităţii lui .. Dac-am să ies vreodată din închisoarea
Cristos. Înainte făceam ce ne plăcea, dar asta, primul lucru pe care am să-I fac va fi să tai
de îndatăce sîntem mîntuiţi, trebuie să ne beregata judecătorului care m-a trimis aici!"
supunem lui Cristos, ca Domn şi Rege al Guvernatorul, care avea puterea de a-l
nostru. gralia pe tînăr. nu se aşteptase la un asemenea
răspuns. Cu tristele în inimă, el plecă din
Poate fi cineva iertat de păcatele sale şi
celulă. convins că nu va putea emite ordinul de
adus în împărăţia lui Cristos cîtă vreme
graliere unui om ce nu se pocăise de fapta lui
încă mai este rebel în inima sa') Nu, nu
rea, ci. dimpotrivă, continua să facă aceleaşi
poate. În împărăţia lui Cristos nu sînt re- lucruri ca mai înainte.
beii. Dacă dorim să fim în împărăţia Sa,
Ate pocăi e mai mult decît a-ţi exprima
va trebui să renunţăm la răzvrătirea
regretul pentru păcatele tale. Pocăinţa În-
noastră, să venim la Domnul şi să-i cerem
seamnă să-ţi pară atît de rău încît săte laşi
smeriţi să ne ierte. Cînd am făcut lucrul
de păcatele tale. indiferent cît te-ar costa.
acesta, vom constata că El e plin de îndu-
În noi înşine s-ar putea să nu avem
rare şi nespus de dornic să ne ierte. Biblia
suficientă tărie să ne lăsăm de anumite
spune: "Să se lase cel rău de calea lui şi
păcate. dar dacă sîntem dispuşi să renun-
omul nedrept de gîndurile lui, să se în-
ţăm la ele. Dumnezeu ne va da puterea să
toarcă la Domnul, care vaaveamilădeel,
facem acest lucru.
la Dumnezeul nostru. care nu oboseşte
iertînd" (Isaia 55:7). Isus Cristos are toată puterea de
a mîntui. şi nu-i lipseşte capa-
• Pocăinţa ne pregăteşte pentru citatea de a izbăvi I
a primi iertarea lui Dumnezeu
Pocăinţa nu este neapărat mîntuire; • Pocăinţa presupune
mai degrabă. este condiţia pentru a putea convingerea de păcat
primi darul generos al iertării lui Dum- Una din marile piedici în calea mîn-
nezeu. Dumnezeu nu poate ierta pe tuirii noastre o constituie faptul că nu
cineva atîta timp cît acea persoană nu e vedem că sîntem păcătoşi şi că avem
dispusă să se lase de răzvrătirea sa şi nu nevoie de un Mîntuitor. Întrucît Dum-
are de gînd să-şi schimbe purtarea. nezeu ne iubeşte. El L-a trimis pe Duhul
Guvernatorul unui stat era îngrijorat de Sfînt în lume. ca să-i convingă pe oameni
soarta deţinulilor din închisorile aflate sub de păcatele lor şi să le arate că au nevoie
jurisdiqia sa. El s-a hotărît să viziteze perso- de Cristos. Domnul Isus Cristos a spus:

3
"Şi cînd va veni EI [Duhul Sfînt], va păcătuim împotriva persoanei de la care
dovedi lumea vinovată În ce prive şte am furat, dar păcăt uim ş i Împotriva lui
păcatul , dreptatea şi judecata" (Ioan Dumnezeu. care a zis: "Să nu furi '" Cînd
16:8) . mintim , păcătuim Împotriva lui Dum-
Paralel cu aceste It:qii, am studiat Cele nezeu , care a zis: .,Să nu mărturise ş ti
Zece Porunci. Po runcile lui Dumnezeu strîmb!" Cînd necinstim numele lui
fornlează o singură lege, asemenea veri- Dumnezeu sau îl folosim neatent.
gilor unui singur lan!. Nu e nevoie să rupi păcătuim Împotriva lui Dumnezeu, care a
fiecare verigă a lanlului pentru a rupe lan- zis : "Să nu iei În deşert numele Domnului
lUI. E de ajuns să rupi o singură verigă, ş i Dumnezeului tău!" Pocăinţa presupune
lanlul s-a rupt. Tot aşa , dacă ai călcat doar să venim la Dumnezeu , pentru a primi ier-
o singură lege din poruncile lui Dum- tare pentru numeroasele păcate pe care le-
nezeu, ai călcat toată legea. căci iată ce ai comis împotriva Lui.
spune Biblia: Pocăinţa presupune nu numai relatia
., Căci cine va păzi toată legea , şi va noa s tră cu Dumnezeu, ci ş i cu altii. Noi
greşi Într-o singură poruncă, se va face trebuie să fim gata să îndreptăm lucrurile
vinovat de toate" (Iacov 2: 10). pe care le-am stricat, să compensăm per-
Opreşte-te şi meditează la ur- soanele nedreptăţite de noi. Creş tinul de
mătoareale întrebări vitale: Eşti tu vino- curînd întors la Dumnezeu care se duce la
vat de călcarea legii sfinte a lui Dum- cei pe care i-a nedreptăţit şi-şi cere smerit
nezeu? Îli pasă lie de păcatele tale? Dacă iertare nu numai că va dobîndi multă
eşti îngrijorat de păcatele tale , adU-li bucurie în el însuşi , ci va fi , în acela ş i
aminte că Dumnezeu îţi vorbeşte cu timp. un puternic martor pentru MÎn-
dragoste . EI vrea să te întorci la El pînă nu tuitorullui.
e prea tîrziu.
• Pocăinţa este O schimbare a
Dacă afirmăm că totul e În ordine cu
noi, atunci ne înşelăm singuri. Biblia atitudinii inimii noastre
Pocăinţa nu e doar schimbarea unor
spune În această privinţă:
apucături, Întoarcerea unei foi noi. ci o
" Dacă zicem că n-avem păca t , ne în-
adîncă transformare a atitudinii inimii.
şe lăm singuri şi adevărul nu este în noi .. .
Un lucru menit să ne ajute la această
Dacă zicem că n-a m păcătuit. ÎI facem schimbare este capacitatea de a vedea că
mincinos şi Cuvîntul Lui nu este în noi " (1 păcatele noastre a u fost acelea care L-au
Ioan 1:8 , 10). tintuit pe Domnul Isus pe cruce.
Dumnezeu vrea să ne luăm respon- Un creştin a relatat cum a ajuns e l În
sabilitatea depl .ină asupra păcatelor copil ărie să se pocăiască de păc a tul
noastre. şi să nu ne sc uzăm sau să dăm hOliei:
vi na pe altul. Trebue să fim cinstiti Îna-
Am fo st crescut de bunică-mea. care era o
intea lui Dumnezeu ş i să zicem: "Dumne- bună cre ş tină. Ea mă iubea iar eu o iubeam la
ze ule . nu mă mai pot scuza. Stau Înaintea rindul me u . Dar În co pil ă ri a mea aveam
Ta ca păcăto s . meritînd din plin mîn ia Ta o bi ce iul ră u de a fura Eram s ă rac i ş i eu am in -
şi pedeapsa Ta." cepu! s ă iau lucruri ce nu-mi aparţineau.
Bunica mă pedepse a pentru că furam. dar nu
• Pocăinţa presupune să venim la
incerca să mă o preas că. Cind vedeam ceva
Dumnezeu pentru a primi iertare care-mi plăcea. il luam num aidec ît.
Orice păcat este un păcat săvîrş it îm- Într-o z i. buni ca m-a chemat la ea ş i m i-a
potriva lui Dumneze u. Cînd furăm . spus: .. Fiule. te- am tot pedepsit pen tru că furi

4
dar nu pari să te fi Îndrepta!. Te iubesc prea mult Oare nu ch iar păcatele noastre ')
ca să te las să cont inu i În felul acesta . A ş a ca. Nu vom urî ni cioda tă păcat ele noastre
data viitoare cind ai s ă aduci acasă un lucru cu ura pe care o are Dumnezeu faţă de
care nu-ţi apaqine. am să iau una din andrele le păcat pînă cînd nu -L vom vedea pe Isus
astea de Împl etit ŞÎ am 5-0 încălze s c În foc. cum a fost Încărcat de aceste păcate şi le-a
pînă se va Înroşi. Apoi am să-ţi ard cu ea mîna
purtat în trupul Său frin t pe cnlce. Numai
cu care furi - at ît de rău. incÎt să nu mai uiţi ni-
cî nd ÎI vedem pe Mîntuitorul răsti gnit şi
c i odată'»
Multă vreme n- am maÎ furat. căci mi-am dat
suferi nd pe cruce, murind acolo pentru
seama că bunica se va line de cuvînt. Dar. cu păcatele noastre. sîntem zdrobiţi În

timpul. am revenit la năravul meu vechÎ. Am inima noastră, de durere şi căinIă pentru
ven it acasă cu buzunarele incărc ate de lucruri păcatele noastre; abia atunci. pentru
furate. Bunica î ndat ă a observat. dar la Început
n-a zis nimic. În ce le din urmă. n-a mai putut
rezista.
« Goleşte-Ii buzunarele'" mi -a poruncit ea.
Le-am golit şi din ele au ieşit: un CUI it. două
mingi, un titirez. o radieră şi CÎteva monede.
«Fiule. de unde le ai "» Din partea mea . tă ­
cere deplină. Bunica nu s-a l ăsat: «Spu ne -mi
de unde ai luat aceste o biecte')>> Eu am tăcut
mai departe. «Atunci am să fac ceea ce am zis
că voi face» a spus bunica.
Şi s-a dus la cutia cu ace. a luat unul din ele şi
1-3 pus in foc. Cînd s-a Înroşi t . a venit la mine
ş i a spus: «Fiule. dă-mi mîna' »
Tremuram de frică , dar am întins mîna. căci
ştiam că sînt vinovat şi că merit pedeapsa.
Brusc. bunica s-a oprit şi a spus: «FÎu le. ca să În-
le legi cît de grav ă es te răutatea ta ş i s ă nu mai
u i ţi ni c iodată c ă n-ai voie să furi. ca s ă te vin-
dec i de această boală. trebuie să ţi se dea un
Păcatele mele L-au lintuit pe Isus pe cruce
e xemplu. Acum. priveşte'»
Ş i cu asta desfăcu mîna ei subţire şi Îndată
Dumnezeu ne porunceşte să
ÎmplÎntă in ea acul înroşit În foc. Totul se pe-
nepocăim
lrec u atît de repede . PUlin fum, um miros de ar-
s ură ş i cu as ta LOtul se termină . Ea scoase ac ul şi
Dumnezeu a poruncit tuturor oame-
Întinse mîna spre mine . nelăsÎndu-mă să - mi nilor de pretutindeni să se pocăiască. EI Îi
Întorc privirile de Iaca. avertizează pe oameni că va veni o zi a
E de prisos să adaug că din ziua aceea n-am judecăţii. Biblia spune:
mai furat - alit de puternică a fost impresia .. Dumnezeu. deci. trecînd cu vederea
produsă asupra mea de gestul aces te i fi in ţ e atî t timpurile de neştiinIă . porunceşte acum
de scumpe mie. care mă iubea pină aco lo Încît tuturo r oamenil or de pretutindeni să se
să faca acest gest je ntitor pentru mine. ,.
pocăiască, pentru că a rînduit o zi În care
Ce a detem1inat-o pe bunica respecti vă va judeca după dreptate pămîntul locuit,
s ă -ş istrăpungă mîna cu acul înroşi!" prin Omu l pe care L-a rinduit şi despre
Oare nu horia nepoţelului " Şi ce a făcutsă care a dat tuturor o d ov adă de netăgăduit
fie lintuite mîinile ş i pici oarele Mîn- prin fa ptul că L-a in viat dintre cei morţi"
tuito rului nostru Isus Cri stos pe c ruce ') (Fapte 17:30.3 1)

5
Dumnezeu ne-a spus că cei care se pocăit sau nu, poti face următorul test:
pocăiesc de păcatele lor şi- L iau pe Cris- Cîndva trăiai în păcat , dar asta nu te de-
tos ca Mîntuitor vor petrece veşnicia Îm- ranja cu nimic. Ba chiar poate te desfătai
preună cu EI în Cer. Cerul (sau raiul, în păcat. Acum Însă doreşti tu cu adevărat
paradisul) este casa veşnică a tuturor să fii izbăvit de păcatele tale?
celor care-L iubesc pe Domnul Isus şi se Odinioară erai plin de Încredere În for-
supun autoritătii Lui. tele proprii , crezînd că eşti suficient de
Pe de altă parte, Biblia ne spune lim- bun ca să mergi în Cer aşa cum eşti. Te
pede că Dumnezeu a pregătit un loc pen- vezi tu acum ca păcătos înaintea lui Dum-
tru cei ce nu vor să-L asculte şi să -L nezeu?
iubească. ladul este lumea veşnică a celor Odată te răzv răteai împotriva lui Dum-
răzvrătiţi şi neascultători. Voia lui Dum- nezeu - îti trăiai viata ca şi cînd n-ar
nezeu este ca nici o persoană să nu meargă exista Dumneze u. Eşti gata acum să re-
În acel loc . Iatăce spune Biblia: nunti la răzvrătirea ta ş i să - L laşi pe Dum-
"Domnul ... are o îndelungă răbdare nezeu să fie Dumnezeu în viala ta ? Eşti tu
fată de voi şi doreşte ca nici unul să nu gata să te predai Lui şi să faci voia Sa ~
piară , ci toti să vină la pocăintă" (II Petru Doreşti cu adevărat să- L cunoşti pe EI"
3:9). Dacă pOli răspunde sincer la toate
Chiar acum Dumnezeu ne dă timpul În aceste întrebări printr-un "da" hotărît ,
care să decidem viitorul nostru . EI ne atunci Înseamnă că te-ai pocăit. Asta Îi va
spune la fiecare din noi: "Pe care din cele aduce multă bucurie inimii lui Dum-
două lumi o alegi? N-ai vrea să renunti la nezeu . Biblia spune:
răzvrătirea ta şi să devii , în schimb , "Tot aşa v ă spun că este bucurie îna-
copilul Meu ascultător? Sau ai să continui intea îngerilor lui Dumnezeu pentru un
În rebeliunea ta împotriva Mea?" singur păcăto s care se poc ăi eşte" (Luca
Poate tu spui că nu simti mai nimic. 15: 10).
Dar asta n-are importanţă. deoarece
Dumneze u nu ne spune să aşteptăm cine ADEVĂR DESCOPERIT:
ştie ce sentimente neobişnuite să ne cu- POcăin! a" este schimbarea atitu-
dinii noastre, care duce la o
prindă fiinla. EI ne porunceşte simplu să
schimbare a purtării noastre.
ne pocăim acwn. Dacă eşti convins că te
afli pe drumul greşit , fă un stînga împre-
jur! Spune-I lui Dumnezeu: .,Îmi pun în- rMPORTANT
crederea în IsusCristos, care m-a iubitşi a
murit pentru păcatele mele. Cu ajutorul Pe pagi na următoare se află istoria
Tă u , nu voi mai apuca pe calea răzvrătirii
Fiului Risipitor. Această istorioară
minunată , rostită chiar de buzele Dom-
şi a păcatului ." În clipa în care faci acest
lucru , eşti mîntuit. nului Isus, ne arată ce înseamnă a te
pocăi. De asemenea ne arată cu cîtă
Te-ai pocăit cu adevărat? bucurie ne va primi Dumnezeu Tatăl
Pocăinla
este o schimbare a ati tudinii at unci cînd ne pocă im de p ăca tele noastre
fată
de păcat. fală de eul tă u, şi fală de şi venim la EI. Cite şt e-o ş i roagă-te în
Dumnezeu. Dacă vrei să ş tii dacă te-ai timpc eoc ite şt i.

6
Fiul risipitor
"EI [Isus] a mai zis: «Un om avea doi Şi-a venit în fire şi a zis: "Cîţi argaţi ai
fii: tatălui meu au belşug de pîine, iareu mor
Cel mai tînăr
dintre ei a zis tatălui său: aici de foame I
"Tată, dă-mi partea de avere ce mi se Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu

cuvine." Şi tatăl le-a împăJ1it averea. şi-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva

Nu după multe zile, fiul cel mai tînăr a cerului şi Înaintea ta,
strîns totul şi a plecat într-o ţară depăr­ şi nu mai sînt vrednic să mă numesc fiul

tată, unde şi-a risipit averea, trăind în de- tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.»"

străbălare. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Cînd


era Încă departe, tatăl său l-a văzut şi a
fost cuprins de milă faţă de el, a alergat şi
a căzut pe gîtul lui şi l-a sărutat mult.

"
t ~id.;"
,-='

După
ce a cheltuit totul, a venit o foa-
mete mare În ţara aceea şi el a început să
ducă lipsă.
Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din Fiul i-a zis: «Tată, am păcătuit împo-
locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe triva cerului şi împotriva ta; nu mai sînt
ogoarele lui să-i pască porcii. vrednic să mă numesc fi ul tău.»

.
Mult ar fi dorit el să se sature cu roş­ Dar tatăl a zis robilor săi: «Aduceţi re-
covele pe care le mîncau porcii , dar ni- pede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi·1 cu
meni nu i le dădea. ea; puneţi·i un inel În deget şi încăl­
~-" ţăminte În picioare!
Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l'
Să mîncăm şi să ne veselim, căci acest fiu
al meu era mort şi a înviat, era pierdut şi a
fost găsit.» Şi au început să se ve-
selească. "

Luca 15:11·24

7
Cele Zece Porunci
Porunca nr. 9 la rău, martorul fals care spune minciuni
şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi"
"Să nu mărturiseşti strîmb împotriva
aproapelui tău!" (Exod 20: 16) (Proverbe 6: 16-19).
Există cel putin trei feluri de minciuni:
A noua poruncă interzice mărturia min- (1) A spune ceea ce nu este adevărat; (2) a
cinoasă. Două sînt cele mai frecvente spune adevărul, dar numai o parte a aces-
forme de călcare a acestei porunci: tuia şi (3) a tăcea şi a te preface că nu
1. Minciuna- a spune sau a te purta cunoşti faptele, determinîndu-l astfel pe
Într-un fel nesincer, neadevărat. cineva să creadă că lucrul ştiut de tine nu
2. Calomnia- răspîndirea de bîrfe, este adevărat.
zvonuri şi ştiri neadevărate despre
Dumnezeu este "Dumnezeul ade-
cineva, cu scopul de a distruge repu- vărului" (Deuteronom 32:4) şi urăşte
tatia acelei persoane. toate minciunile. Noi oamenii înclinăm
Biblia spune că limba este "un rău care să credem că anumite minciuni sînt
nu se poate Înfrîna, este plină de o otravă scuzabile. Vorbim de aşa-numitele "min-
de moarte" (Iacov 3:8). Trei efecte mor- ciuni nevinovate". Pe altele le numim:
tale se produc atunci cînd cineva bîrfeşte: "minciuni de societate" sau "minciuni de
În primul rînd, e otrăvită persoana care afaceri". Numai că minciuna e minciună,
bîrfeşte, apoi cel care aude bîrfaşi, în indiferent de contextul în care o spunem
cele din urnlă, persoana despre care se bîr- sau de motivul care ne-a determinat s-o
feşte. Este un păcat ce trebuie ocolit cu tot rostim. Isus a spus că toate minciunile vin
dinadinsul de orice copil al lui Dum- de la Satana, tatăl tuturor minciunilor.
nezeu. Biblia spune că nu trebuie să vor- Domnul Isus a spus despre Satana:
bim rău de nici un om (Tit 3:2). " ... În el nu este adevăr. Ori de cite ori
Printr-o minciună a adus Satana spune o minciună. vorbeşte din ale sale,
păcatul în lume şi prin acesta toate efec- căci este mincinos şi tatăl minciunii'"
tele lui devastatoare. În Cuvîntul Său. (Ioan 8:44).
Dumnezeu numeşte şapte lucruri pe care Întrucît este neprihănit şi sfint, Dum-
le detestă El în mod deosebit. Biblia nezeu nu tolerează mincinoşii în prezenţa
spune: sa. Biblia spune:
"Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar "Nimic Întinat nu va intra in ea [În
şapte Îi sînt urîte: ochii trufaşi, limba Cer], nimeni care trăieşte în urîciune şi în
mincinoasă. mîinile care varsă sînge minciună ... " (Apocalipsa 21 :27)
nevinovat, inima care urzeşte planuri David a spus: "Eu am ales calea
nelegiuite. picioarele care aleargă repede adevărului" (Psalmul 119:30).

8
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 8

Ce trebuie să fac
casă fiu
MÎntuit? PARTEAa/l-a

Cinci paşi minunaţi


Am putea să ne imaginăm viaţa noastră
ca o călătorie lun gă. Toată viala ne-am În-
Dragă prietene:
depărtat de Dumnezeu, dar În momentul
Apostolul Pavel a spus că mesajul mîn-
în care ne pocăim , ne Întoarcem la Dum-
tuirii, predicat de el, a fost "pocăinţa faţă
nezeu şi astfel descoperim În aintea
de Dumnezeu ş i credi nţa fală de Domnul
noastră cinci paşi ce duc la viaţa veşnică,
Isus Cristos. " Pocăinţa adevărată şi cre-
dinţa mîntuitoare merg mînă În mIna. În Cer. Să vedem care sî nt aceşti cinc i
Sînt ca cele două fele ale aceleiaşi paşi.
monede.
În lecţia precedentă am văzut ce În-
seamnă a te pocăi: "a face o Întorsătură de
180de grade". De îndatăce ne pocăi'rn , va
trebui să ne punem cre dinţa În Domnul
Isus ca Unu l care a murit pentru păcatele
noastre. Acum trebu ie să credem în EI şi
să-L primim ca Mîntuitor. În clipa în care
facem acest lucru, sîntem " nă sc uţi din
no u" - adi că ne naştem În familia lui
Dumnezeu.
Mîntuirea nu e o chestiune de a deveni
religios sau de a-li schimba purtarea ex-
terioară. Dumnezeu vrea să ne aducă la o
relaţie vie cu Fiul Său. Asta e mîntuire'
Biblia spune:
,.Cine are pe Fiul are v i aţa l veş­
nică] ... " (lloan 5: 12 ). Cinci paşi ce conduc spre Cer

9
Aceşti cinci paşi, descrişi mai jos, ne din lume. Iarăşi , asta Înseamnă că şi tu
spun cum putem deveni copii ai lui Dum- eşti cuprins În această categorie. Prin ur-
nezeu. Porne ş te de jos şi "urcă" treptele , mare, trece-Ii nume le în cadrul verse-
citind textul pentru fiecare pas. tului . Fă lucrul acesta c hiar acum I

Căci atît de mult a iubit Dumnezeu

pe încît L-a dat pe s in-


gurul Său Fiu născut , pentru ca
_ _ _ _ _ _ __ să nu piară, ci să

aibă viaţă veşnică.

Citeşte acum versetul cu numele tău in-


serat în spaţiile corespunzătoare. Ai
văzut? Asta e o veste bună , nu-i aşa?Ver­
Şi acum să discutăm despre fiecare pas
setul respectiv Îli spune că DumnezeuTE
În parte; să vedem ce Înseamnă. La fie-
iubeşte şi că ţi-a dat un dar minunat.
care pas vom cita un verset din Biblie. Care e darul pe care ţi l-a dat Dum-
PASUL 1 Am păcătuit nezeu? Darul e Fiul Său! Dumnezeu te
iubeşte şi ti L-a dat pe Fiul Său , pe Dom-
.,Căc i tOli au păcătuit şi n-au ajuns la
nul Isus, ca să-ti fie Mîntuitor personal.
slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23).
Ce ne spune versetul acesta? Ne spune PASUL 3 Cristos a murit pentru mine
că tOli, fără deosebire, am păcătuit. Asta
.,Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Sa
Însea mnă că fiecare din noi am spus lu-
fată de noi prin faptul că, pe cînd eram noi
cruri pe care nu trebuia să le spunem ş i am
Încă păcătoş i , Cristos a murit pentru toti "
făcut lucruri ce nu se cădeau.
(Romani 5:8).
Îţi pare lie rău de păcatele tale ? Le re-
Versetul acesta ne spune că Dumnezeu
greti atît de mult Încît să doreşti să te l aşi
ne- a iubit, în ciuda faptului că eram
deele ?
păcătoşi, şi ni L-a dat pe Fiul Său. ca să
moară pe cruce pentru p ăcate le noastre.
PASUL 2 Dumnezeu mă iubeşte
Întrucît sî ntem păcătoşi, avem nevoie
de un Mîntuitor şi Dumnezeu ni L-a dat
pe Fiul Său , ca să fie Mîntuitorul nostru.
Biblia spune:
.. Căci atî t de mult a iubit Dumneze u
lumea , ÎnCÎt L-a dat pe singurul Lui Fiu
nă sc ut. pentru ca oricine crede în EI să nu
piară. ci săa ib ă v ială veşnică (Ioan 3: 16).
Ci t eşte ace:;t verse t Încă o dată. c u
toată atenl ia. La cine se referă Du mnezeu
prin cuvîn tul .. Iumea"') Răspunsul e că îi
are În vedere aici pe tOli locuitorii pămîn­
tului . Între care eşti cuprins şi tu!
La cine se referă Dumnezeu CÎnd spune
.. orici ne·") La orice persoană, orice băr­ Isus a purtat păcatele noastre
bat . o ri ce femeie. ori ce băiat ş i ori ce fată În trupul Său , pe cruce .

10
Biblia spune că Dumnezeu a aşezat deven i copii ai lui Dumnezeu . Bibilia
toate păcatele noastre asupra Fiului Său , spune :
pe cruce . Isus nu a avut nici un păcat de-al
Său , propriu , în schimb , EI a purtat " Dar tuturor celor ce L-au
păcatele noastre. Cînd a murit Isus , a primit , adică celor ce cred În
strigat: ,.S-a sfîrşit!" Într-adevăr, EI sfîr- Numele Lui , le-a dat dreptul să fie
şise lucrarea pe care venise s-o înfăp­ copii ai lui Dumnezeu... (Ioan
tuiască . De-acum plătise pedeapsa pen- \: 12).
tru păcatele noastre.
Întrucît Isus a murit pentru păcatele Tu devii copil al lui Dumnezeu luÎndu-L
noastre , Dumnezeu ne poate ierta acum pe Domnul Isus ca Mîntuitor al tău. A-L
de toate păcatele noastre , atunci cînd ÎI lua ca Mîntuitor î nseamnă a-L iubi, a te
luăm pe IsuscaMîntuitoral nostru. Dum- Închina Lui şi a asculta de EI.
nezeu nu trece cu vederea păcatele Mîntuirea nu e doar o chestiune de a
noastre, ci le iartă doar pentru că vede crede anumite fapte despre Isus Cristos ,
sîngele Fiului Său , ce s-a vărsat pentru ci şi de a intra într-o relalie vie cu EI ,
ele. primindu-L personal. O mare femeie a lui
Nu numai că Isus a murit pentru Dumnezeu a spus odată: "Pentru a deveni
păcatele noastre , c i a şi înviat pentru a fi un copil al lui Dumnezeu ai de crezut în
Mîntuitorul şi Domnul nostru Cel viu . EI ceva şi ai să-L primeşti pe Cineva ." Or,
s-a suit înapoi în Cer, unde stă în prezent acel Cineva pe care trebuie să-L primeşti
la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Dum- nu e altul decît Domnul Isus Cristos.
nezeu I-a dat Domnului Isu s toată puterea Dumnezeu li L-a dat pe Domnul Isus
În cer şi pe pămînt. EI are puterea de a ca să-li fie Mîntuitor, dar tu trebuie s ă-L
ierta păcatele tale ş i de a te face copilul lui iei, să-L primeşti. Cînd ÎI iei ca Mîntuitor
Dumnezeu . al tău , devii copil al lui Dumnezeu .
Întrucît Isus este cine este şi a făcut
ceea ce a făcut pentru noi, EI e vrednic de "Cum ÎI iau pe Domnul Isus ca mîn-
toată dragostea noastră, închinarea şi as- tuitor al meu?"
cultarea noastră . EI este vrednic să-L ÎI iei ca Mîntuitor al tău invitîndu-L să
urmăm ca Domn ş i Stăpîn al nostru. intre în inima ta. Inima ta e ca o casă, pre-
văzută cu o uşă. Domnul Isu s a spus:

" Iată , Eu stau la uşă ş i bat: dacă


aude cineva glasul Meu şi des-
chide uşa, Eu voi intra la el, voi
cina cu el ş i el cu Mine"
(Apocalipsa 3:20).

PASUL 5 Eu am viaţă veşnică


"Cine-L are pe Fiul are viala [veş­
nic ă ] ..... (1 Ioan 5: 12).
Versetul acesta ne spune că dacă Îl a i pe
Isus Cristos este Domn al tuturor!
Domnul Isus ca Mîntuitor al tău, ai vială
veşnică . Roste ş te pentru tine Însuţi acest
PASUL4 ÎI primesc verset: "Cine-L are pe Fiul are viala (ve ş ­
Versetul următor ne spune cum putem nică] ."

II
Şi acum, după ce am explicat cei cinci tru că mă i ubeşti atitde mult."
pa ş i , eşti tu ga ta s ă- L iei pe Domnul Isus Poate Dumne ze u li-a vorbit În l egă tu ră
ca Mîntuitor al t ă u " POli fa ce lucrul c u anumite păcat e din viata ta. care nU-li
aces ta chiar ac um. dau linişte. Singurul mod in care vei
Întrucît lucrul acesta se petrece doar putea scăpa de ele va fi să le mărturi seş ti
Între tine ş i Domnul, poate n- ar strica lui Dumnezeu . unul cîte unul. S pune-i
d acă li-ai găsi un loc retras , În care să Domnului aşa:
petrec i cîteva minute fără să fii deranjat " Doamne , am păcă tuit Împotriva Ta
de nimeni. Aşadar, chiaracum . inaintede făcînd următorul lucru: _ _ _ ____

a citi partea următoare, găse ş te-li un loc _ _ _ _ _ _ _ (numeşte păcatul res-


lini ş tit, in care să fii doarcu Domnul Isus. pectiv) . Chiar acum Îli mărturisesc acest
păcat ş i Te rog să mă ieqi din pricina lui
Isus . Eu Îli mullumesc pentru faptul că
Isus Cristos Şi-a vărsat sîngele sc ump
pentru păcatul acesta ."
Pentru a-li întipări ş i mai bine În minte
ş i În inimă realitatea aces tui adevăr. ar fi
bine să încerci Să - Ii imaginezi cum aşezi
acest păcat asupra lui Cristos pe c ruce.
Păca tul respectiv a fos t transferat acum de
la tine la Cristos. care a plătit pe ntru el
prin moartea Sa; ş i astfel păcatul nu mai
este asupra ta .

PASUL 4 ÎI primesc
În c uvinte proprii . spune-i Domnului
Isus că doreşti să intre in inima Ta , ca să- ti
fie Mîntuitor. R oagă -L sa-li ierte păcatele
ş i să te facă un copi l a l lui Dumneze u.
Acum eş ti gata s ă s tai de vo rb ăc u Dom-
nul Isus. Gînde ş t e - te bine la fiecare pas şi Ce a spus Isus că va face dacă-L rog i s ă
rosteşte, in şoa pt ă, următoarele cuv inte:
intre in inima ta') El a spus : .. VOI
INTRA'. Îşi line EI c uv intul ') Da . negre-
PASUL 1 Am păcătuit ş it şi-L line' Dac ă L.-ai rugat Să-Ii intre În

,. Doamne Isuse , Eu ş tiu că a m inim ă ş i a i crezut in ceea ce ai spus . atunci

păcătuit. Darimi pare rău pe ntnl păcatele El sig ur a intrat. Ac um tu Îi apa rţii L.ui ş i
mele ş i vreau s ă mă las de el e ." El Îţ i apa rţine - pe vec i'

PASUL 2 Dumnezeu mă iubeşte PASUL 5 Eu am viaţă veşnică


..Dumnezeule. Îli mulţumesc pentru .. Î li mul ţum e s c. Doamne Is use. pe ntru
c ă mă iube şti atît de mult Încît L-a i dat pe c ă ai int rat În in ima mea şi pentru că eş ti

Fiul Tău ca s ă moară pentru păcatele Mintuitorul meu Îl i mul ţ um e sc pentru


mele." c ă m-ai făcu t copi I a l lui Dumneze u" .
Cînd crezi că Isus a mu rit pentru
PASUL 3 Cristos a murit pentru mine păcatele tale şi-L iei ca Mîntuitor al tău. ai
.. Doamne huse . e u c red că Tu e ş ti Fiul vială v eş nică. Eş ti mîntuit. Păc a t e l e ili
lui Dumnezeu ş i că ai m urit pe cru ce pen- sî nt ie rtate. E ş ti copi l al lui Dumnezeu .
tru păca t e l e me le . Eu ili multumesc pen - Da. asta e tot ce se cere I

12
Cum ş tii că ai vială v e ş nică ? Ştii pentru ş tim că tre buie să facem . Să anali ză m
că Dumnezeu iti spune aces t lucru în cîteva din scuze le care-I po t împiedica pe
Cuvîntul Său. Să lăsăm Biblia să vor- cineva de a-L lua pe Cristos ca Mîntuitor
bească: al său :
"Cine-L are pe Fiul are viata
[veşnică]»." (1 Ioan 5: 12).
• "Cred că asta e pentru alţii, dar nu
Cînd credem Cuvîntul lui Dumnezeu pentru mine."
şi ne odihnim plini de Încredere pe lu-
Tu citeşti Ioan 3: 16 şi spui: "Da, e
adevărat , dar e pentru altcineva , nu pen-
crarea i s prăvită a lui Cristos, avem pace În
tru mine."'
inimă. Atunci ştim că Dumnezeu ne-a ier-
tat păcatele! Biblia spune: Ba da, e pentru tine! Cînd spune Bi-
,,Deci , fiindcă am fost îndreptătiţi prin blia: " Căci atît de mult a iubit Dumnezeu
credinţă, avem pace cu Dumnezeu , prin
lumea ... " se referă la tine . Tu te afli în
Domnul nostru Isus Cristos" (Romani 5: 1). lume! Iar cînd spune: "oricine crede în EI
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică", se re-
Noi nu sîntem mîntuiţi bizuindu-ne pe
feră şi la tine. Dumnezeu te iubeşte , pe
vreun lucru pe care l-am făcut noi înşine,
ci depin zî nd numai şi numai de ceea ce a tine şi L-a dat pe Fiul Său pentru tine EI te
Îndeamnă chinr pe tine să-L primeşti ca
făcut Cristos pentru noi. Nu noi ne-am
salvat pe noi înşine, ci, pur ş i simplu, am Mîntuitor al tău .
venit la Isus şi am pus asupra Lui povara • "Nu cred că pot deveni un creştin În
păcatelor noastre. Aşa că nu mai avem cu situaţia În care mă aflu."
ce să ne lăudăm. Biblia spune: Poate tu spui: "Ş tiu că artrebui să-L iau
.,Căci
prin har sînteţi mîntuiţi , prin pe Cristos ca Mîntuitor al meu , dar nu
credintă. Şi aceasta nu vine de la voi , ci cred că pot fi creştin în situatia în care mă
este darul lui Dumnezeu: găsesc."
A-L lua pe Cristos ca Mîntuitor al tău
nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. "
este o tranzacţie a inimii, ce poate avea
(Efeseni 2:8,9).
loc oriunde şi în orice împrejurări. Cînd
Să fii copil al lui Dumnezeu e cel mai Cristos te mîntuieşte, EI intră în viaţa ta,
minunat lucru de pe lume , dar dă-mi voie ca să locuiască acolo. EI poate să-ţi dea
Să-Ii spun un secret: Cîtă vreme ne aflăm pute re să trăieşti pentru EI În orice
pe acest pămînt, vor veni şi clipe grele. situaţie.
Vom avea multe necazuri, în călătoria
noastră spre căminul ceresc . Dar nu tre- • "Ce bine ar fi dacă ar exista o altă
buie săne fie frică. Dece? Pentru că Dom- cale de a fi mîntuit."
nul Isus trăieşte în inimile noastre, aşa E o experienlă umilitoare să vii la
cum ne-a făgăduit: Domnul pentru a căpăta mîntuire ,
,. N iciodată nu te voi pără s i !" deoarece nu mai e loc peinru mîndrie .
(Evrei 13:5) Noi trebuie să venim şi să mărturisim
păc ate l e noastre , neputinta noa s tră,
Dacă încă tot nu eşti mîntuit .. _ spunînd: "Doamne. dacă e să fiu mîntuit ,
Să zicem că dore ş ti cu adevărat să-L iei atunci numai Tu POli face acest lucru , de
pe Domnul Isus ca Mîntuitor al tău, dar la început pină la sfî rşit!"
ceva încă te reline . împiedicÎndu-te să Dar oamenilo r nu le place să vină la
faci aces t pas. Du ş m a nul nostru , Satana. Domnul În fe lul aces ta ş i atunci caută alte
adesea ne alimentează cu diverse scuze , căi prin care să fie mîntuiţi. Numai că nu
menite să ne împiedice de a face ceea ce exist ă a ltă cale.

13
Trebuie să precizăm în acest punct că Unii oameni spun că au de gînd să fie
credinţa mÎntuitoare din inimă va pro- m î ntuiţi , dar vor să mai aştepte , pînă vor
duce ascultare În viaţa creştinului. Cre- reuşi să-şi învingă anumite păcate din
dincioşii nu sînt perfecţi - dimpotrivă, viaţa lor, şi apoi vor veni la Domnul. Dar
ei adesea greşesc - dar ei Îl iubesc pe asta e ca şi cînd un bolnav suferind de o
Domnul Isus şi doresc din toată inima să boală mortală ar spune: "Ştiu că ar trebui
asculte de EI. să mă duc la doctor, dar voi aştepta pînă
mă voi face bine ş i apoi mă voi duce lael".
• "Păcatul meu este prea mare ca să-I Isus ne spune să venim la El acwn! El
poată ierta Dumnezeu."
ne poate ierta de păcatele noastre ş i ne
Uneori Satana Încearcă să-I facă pe poate izbăvi de puterea lor. EI e măreţ , În
cîte un om să creadă că niciodată nu va stare să ne mîntuiască ş i puternic să ne iz-
putea fi iertat pentru anumite păcate pe băvească' Biblia ne spune să venim la EI
care le-a săvîrşit. Dar a crede aşa ceva chiar acum. Cuvîntul lui Dumnezeu
Înseamnă a crede o minciună. Nici un pă­
spune:
cat din lume nu e atît de mare Încît să nu , ,Iată, acum este timpul potrivit; iată,
poată fi iertat' Biblia spune:
acum este ziua mîntuirii" (II Corinteni
" ... sîngele lui Isus Cristos , Fiul Său, 6:2b).
ne curăţeşte de ORICE PĂCAT. " Dacă Dumnezeu vorbeşte inimii tale,
(1 Ioan 1:7). vino la Isus acum' Spune-I: " Doamne,
• "Mi-e teamă de ce-o să creadă cuvîntul Tău spune că Tu mă iubeşti şi ai
prietenii despre mine." murit pentru păcatele mele . Eu sînt
Sînt mulţi care cred că Isuseste Fiullui motivul pentru care ai venitTu pe pămînt
Dumnezeu şi că a murit pentru păcatele ca să mori. Cuvîntul Tău spune că, dacă
lor, şi totuşi nu-L iau pe Cristos ca Mîn- Te iau ca Mîntuitor. Tu mă vei ierta de
tuitor al lor personal de frică să nu fie bat- toate păcatele şi mă vei face copilul Tău
jocoriţi de oameni. Chiar În vremea lui
pe veci. EuTe iau ca Mîntuitorşi Domn al
Isus erau unii care credeau În EI , dar nu-L meu ACUM !"
mărturiseau ca Mîntuitor .. pentru că
Dacă nu eşti sigur că eşti mîntuit,

iubeau mai mult slava oamenilor decît citeşte lecţia din nou. Roagă-L pe Dom-

slava lui Dumnezeu" (Ioan 12:43). nul să te ajute s-o înţelegi. Nu uita că
Vei putea Învinge această teamă dacă­ luarea Domnului Isus ca Mîntuitor al tău
ţi vei da seama că relaţia ta cu Dumnezeu
este cea mai importantă decizie pe care o
e mult mai importantă decît orice altă re- vei face vreodată În' viaţa ta .
laţie. Ceea ce crede Dumnezeu despre
tine e cu mult mai important decît orice ar ADEVĂR DESCOPERIT:
crede altcineva. Pentru a deveni cop il al lui Dum-
nezeu trebuie să crezi În ceva şi
• "Am să-L iau pe Cristos ca Mîntuitor să- L primeşti pe Cineva.
într-o zi, dar nu acum.'
Scuza asta te poate costa veşnic ia. Îm-
brăţişînd-o, s-ar putea să te pierzi de-
finitiv. căci Biblia spune: PENTRU STUDIU SUPLIMENTAR
"Nu te mîndri cu ziuade mîine , căci nu Citeşte: Matei 21 :28-32
ş tii ce poate aduce o zi" (Proverbe 27: It Fapte 16: 16-34. Ioan 3: 1-21

14
Cele Zece
Porunci

Porunca nr. 10 folosească de ziua de odihnă a lui Dum -


nezeu ca zi obi ş nuită, in care să cîştige ş i
" Să nu pofteşti ....
mai mulţi bani. În Biblie o persoană care
EXOD 20
pofte ş te este numită .. un idolatru" sau .. în-
A pofti înseamnă a dori cu ardoare ceva chinător la idoli " , deoarece face din bani
care nu-ţi aparţine . Poţi pofti frumuseţea zeul său. Isusa spus:
cuiva. banii sau averea sa. Poţi pofti soţia .. Vedeţi şi păziţi-v ă de orice fel de
sau soţul cuiva. Poţi pofti poziţia cuiva. lăcomie de bani ; căci vi a ţa cuiva nu stă in
postul deţinut etc . belşugul avuţiei lui" (Luca 12: 15).
Pofta este un păcat lăuntric. Este un Noi conside răm hOlia şi beţia drept
păcat al vieţii interioare a gîndurilor. Ni- păcate mari. dar Biblia spune mult mai
meni nu-şi poate da seama dacă ai călcat mult despre păcatul lă c omiei (al poftirii)
această poruncă decît tu şi Dumnezeu. decît hOlie sau beţie. De fapt , Biblia
Dumnezeu urăşte acest păcat şi spune că enumeră lăcomia alături de cele mai rele
nici o persoană care pofteşte nu va moş­ păcate imaginabile. Cuvîntul lui Dum-
teni împărălia lui Dumnezeu . nezeu spune:
Păcatul poftirii adesea duce la alte pă­ .. Nu vă Înşelaţi: nici desfrînaţii. nici
cate. O persoană care pofteşte vede un Închinătorii la idoli. nici cei adulteri. nici
anumit lucru şi şi-l doreşte. Cînd se iveşte cei afemeiaţi cu ei înşIşI, nici
prilejul, el va fura obiectul respectiv. homosexualii, nici hOţii , nici cei lacomi
David a poftit nevasta altui om şi păcatul de bani, nici beţivii, nici defăimătorii.
acesta l-a condus la păcatele adulterului şi nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărălia
uciderii. Poftirea îi face pe oameni să se lui Dumnezeu" I C ORINTENI 6 :9. 10

15
Avertisment: Nu vă lăsaţi Înşelaţi!

.. Mdte căi pot părea bune omului. s piritual ă:


Dumnezeu nu-I fa ce pe nimeni
dar la urmă se văd că duc la creştin În clipa în care se naşte.
moarte" PROVERBE 14 : 12 Pentru a deveni copil al lui Dumnezeu,
Satana e un mare Înşelător. EI În şe ală o persoană trebuie să se na scă din nou .
milioane de oameni ca să-şi pună În- Cuvintele lui Isus privitoare la nevoia a b-
so lută a unei na ş teri din nou se aplic ă la
crederea În altceva şi altcineva decît Isus
toţi oamenii , inclusiv la cei n ăsc uţi din
Cri stos şi sîngele Său. care a fost vărsat
pentru păcatele noastre. Să analizăm cei mai buni părinli cre ş tini. Domnul Isus
cîteva din lucrurile În care- ş i pun oamenii a spus: "Trebuie să vă naşteţi din nou" -
Încrederea În privinla mîntuirii lor deci ş i tu. indiferent cine ai fi! (Ioan 3:7).
eterne: • Trăirea unei vieţi morale bune. Unii
• "Crede - numai să crezi În ceva". oameni nemÎntuili trăiesc o vială morală .
bună. Lucrul acestae de apreciat . dar asta
Foarte mulli oameni cred c ă sînt mîntuili
doar pentru că au crezut În faptele nu-i Învrednice ş te să intre În Cer. Nor-
privitoare la Isus Cristos. Dar ei nu-L mele de neprihănire ale lui Dumnezeu le
depăşesc cu mult pe ale noastre , cum sînt
iubesc şi nu sînt di s puşi să asculte de EI
sau să- L urmeze. În lăuntrul lor ei Încă cerurile de departe de pămînt. Biblia
iube sc lumea şi lucrurile din lume. spune că toată .. neprih ă nirea" noastră­
adică cele mai bune lucruri pe care le
Nădejdea lor În mîntuire este o nădejde
fals ă . Biblia spune:
putem face noi - sînt doar ni ş te c Îrpe
.. Dacă iubeşte cineva lumea. murdare în ochii lui Dumnezeu. Dup ă
dragostea Tatălui nu este În el.·· cum s-a exprimat profetullsaia:
IOAN 2: IS "Toli am ajuns ca ni şte ne c uraţi şi
• Fapte bune. Ideea potrivit căreia mîn-
toate faptele noastre drepte sî nt ca
tuirea s-ar putea cî ş tiga prin fapte bune e
o haină mînjită .. " I SA IA 64 :6
adînc Înrădăcinată în noi . Dar Biblia
arat ă l.impede că nimeni nu va putea fi
• Botezul şi apartenenţa la o biserică.
Mulţi oameni se I as ă amăgiţi să creadă că
mîntuit vreodată prin faptele lui bune .
Noi sîntem mîntui l i prin harul lui Dum- sî nt mîntuiri pentru că au fost bo tezaţi ş i
ne ze u . nu prin fapt e bune. B ibl ia spune: au devenit membri ai unei biserici. Dar
.,E l ne-a mîntuit nu pentru faptele aces te lucruri nu mÎntuie . Noi treb ui e să
pe care noi le-am făcut În dreptate , ne naştem din nou. din Duhul lui Dum-
ci pentru îndurarea Sa. prin s pălare a nezeu.
naşterii d in nou ş i prin înnoirea Mîntuirea nu s t ă În vreo bi seri că sau o r-
tăc ută de Duhul Sfint" (Tit 3:5)
ga nizaţ ie. Bibli a spune c ă via ta veşnică
stă Într-o s in g ură persoană: Do mnul Isus
• Părinţi creştini. Mulli oameni îşi
Cristos. Bibl ia s pune:
baz eaz ă spe ranla lor de a fi mintuili pe
..În nimeni altu l nu este mintuire.
faptul că s-au născ ut Într-o famil ie c reş­
căci nu este sub ce r a lt Nume dat
tină. Ei spun: .. De cîn d mă şti u am fo st
oamen ilor. în care trebuie să fim
creştin. " Dar asta nu poate fi ade v {lral. Ni-
m întu i ţi" FA PTE-l : 12
meni nu se naş te in zes trat c u o v i aţă
16
..
Calea Vieţii

Pocăieşte-te "Dumnezeu, deci, trecînd cu vederea timpurile de neş ­


tiinţă, porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutin-
deni să se pocăiască ,

pentru că a rînduit o zi În care va judeca lumea dup ă


dreptate ... " f·APTE 17:30. 3 1

Crede "Crede În Domnul [sus şi vei fi mîntuit.


FAPTE 16:31

"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn ş i


crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei
morţi , vei fi mîntuit." ROMANI 10 :9

Primeşte "A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.

Dar tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în


Numele Lui , le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dum-
nezeu. " IOAN 1: 11. 12

Urmează "Apoi a zis tuturor: «Dacă voie ş te cineva să vină după


Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să Mă urmeze ."

L UCA 9 :23
PAGINA CU ÎNTREBĂRI
INSTRUCŢIUNI:

1. La sfîrş itul fiecărei


leqii, deschideli la pagina cu Întreb ări. Răspundeli la toate
întrebările leqiei respective înain te de a trece la leqia următoare.
2. După ce al i studiat toate leqiile şi ali completat ambele set uri de Întrebări.
detaşaii cu grijă aceste pagini de la mijlocul broşurii. FĂRĂ SĂ LE SEPARAŢI
unele de altele. (Doar desprindeţi de cele două capse aceste patru pagini,
cuprinzînd instruqiunile, formularul tip ,.carte poştală" şi seturile de întrebări.
ca o coală ministerială îndoită în două.) Completati rubricile respective cu
numele şi adresa dv.. în colţ ul din stînga sus al formularului de mai jos. Avqi
g rijă să treceti pe acest formular şi numele şi adresa instructorului dv. la rubri ca
.. destinatar". Apoi îndoiii aceste pagini de-a lungul lini ei . ataşat i timbrele
coresp un zătoare şi expediali-le pe adresa instructorului .

Nu uitaţi să vă treceţi numele şi adresa.

Nu expediaţi decît aceste pagru pagini de la mijloc. Păstraţi restul broşurii.

ÎNDOIŢI DE-A LUNGUL ACESTEI LINII


PE~U INS~UCTOR : n.:~t Mima dV. in dreptl.ll cutiei P'04'.'
4

lipiţi
Dela : ___________________________________ aici
timbrul
Adresa : __________________________________

DESTINATAR:

NVCursul1
Lecţiile 7 şi 8
ÎNTREBĂRI Cursul I
Cartea 4, Lecţia 7
INSTRUCŢIUNI: Selectaţi răspun­
sul cel mai bun (a), (b) sau (c),
trecînd litera respectivă În căsuţa
prevăzută. 4. Biblia spune că dacă ai călcat
doar una din Cele Zece
1. Pocăinţa este ...
D Porunci. ..
(a) ai călc a t t oa tă legea lui Dum-
(a) doar o părere de rău pentru
D păc a t e l e tale .
(b) o stare de fri că .
nezeu .
(b) e ş ti mai bun decît majoritatea
oamenilor.
(c) o Întoarcere de .. 180" de grade
(c) ai că lca t doar o mică pane din
- o schimbare a minlii, care
legea lui Dumnezeu.
duce la o schimbare a atitudinii
ş i a aqiunilor noastre.
5. Pocăinţa implică ...
(a) doar re la tia noa s tră cu Dum-
2. Pocăinţa are loc ...
(a) numai atunci cînd am postit şi D nezeu .

D ne-am umilit trupul.


(b) numai atunci cînd am pe trecut
(b ) relalia n oas tră cu Dumnezeu .
dar şi cu altii.
(c) numai re lal ia noastră cu al\ii .
mult ti mp pl ingînd pentru
păcate l e noastre .
6. Niciodată nu ne vom urî
(c) într-oclipă. atun c i cînd vede m
păcatele cu o ură sfîntă pînă
că am mers pe drumul greşi t ş i
ne întoarce m. facem .. stÎnga D cînd nu vom vedea ...
(a) pe Isus punînd păcatel e
împrejur"
noastre În trupul Său.
3. Dumnezeu oferă iertare (b) cum afec t ează păcat ele noastre
tuturor celor...
D (a) care si nce r dore sc să-ş i
sch imbe punarea. să se lase de
peal l i oame ni .
(c) că sîntem mai răi decî t a lti
oame nI.
căi l e lor.
(b) care nu au deloc intenl ia să-şi
schimbe p unarea sau s-()
apuce pe a ltă cale.
(c ) care cer ien ate. dar nu vreau
să- ş i sc himbe punare a ş i s-o ia
pealtăcale

Nu uitaţi să completaţi formularul de mai jos, cu numele şi adresa dv.

Numele _ _ _ __ _ _ _ _____ __ __ __ _ Vîrsta _ __

Adresa: _ _ _ ______ __ _ _ _ ____ _ _ _

Nu detaşaţi aceste pagini decît după ce aţi terminat ambele lecţii.


7. Cu privire la iad, Biblia ne 9. Cu privire la pocăinţă , Dum-
învaţă ... nezeu spune ...
D (a) că nu exi stă un aseme nea lo c .
(b ) că D umn eze u e prea bun şi
D (a) să aş te pt ă m p î nă că păt ă m
anumit s im ţăm Înt.
un

iub ito rc a s ă t r imită pe cine va (b) să aşte ptăm pîn ă sî nte m s ig u ri


aco lo. că pute m tră i viaţa c re ş tină.
(c) că es te lumea ve şn ică a ce lor (e) să ne poc ăi m acu m.
n easc ult ăto ri ş i răz vră tiţi .

8. Biblia spune că Dumnezeu ... 10. Păcatul minciunii...


(a) nu e interesat de faptul c ă (a ) es te foarte ta re urît de D um -
D s înte m sa u nu sî nte m pie rduti .
(b) î şi gă se ş t e pl ăce rea În moarte a
D neze u .
(b) nu e un păc a t prea mare. Î n-
ce lo r ră i . truCÎ t atî!ia oame ni ÎI săvî r­
(c) nu d o re şte ca vreunu I să piară , şes c.

c i toţi să v i nă la pocă inl ă. (c) ni ci nu e. de fa pt. un ră u . d acă


ai moti ve Înte meia te să -I
co miţi .

Care e lucrul cel mai important pe care l-aţi Învăţat În lecţia aceasta?

ÎNTREBĂRI Cursul
Cartea 4, Lecţia 8
INSTRUCŢIUNI: Selectaţi răspun­
sul cel mai bun (a), (b) sau (c),
trecînd litera respectivă În căsuţa
prevăzută.

1. De îndată ce ne-am pocăit , va 2. Noi avem mîntuirea atunci


trebui să ... cînd ...
D (a) ne strădu im s ă urm ăm
exem plul de cond uit ă al lui
D (a) s c him bă m uri e le din
ob ice iuri le noastre rele.
Isus. (b) am inl ra t În tr-o re l aţ ie \ie cu
(b) s ă ne punem increderea În Fiu l lu i D umn eze u .
Domn ul/ s us ca C e l care a (e) ne s trăd ui m s{t dev e nim ma i
muri t pentru p ăca t e le noastre . rei ig i o ş i .
Ic) să Î nce rcăm s ă ne ci ş l i g ă m
mintui rea t ră i n d o viaţă mai
bun[l.
3. Tu devii copil al lui Dum- 5. A pofti (a Iăcomi) este ...
nezeu ... (a) un păcat al vieţii gîndurilor,
D (a) doar crezînd în faptele
privitoare la Isus Cristos.
D care duce la alteyăcate.
(b) de fapt, nici nu este un păcat,
(b) străduindu-te din răsputeri să întrucît nimeni nu ştie de el,
trăieşti o viaţă mai bună. oricum.
(c) luîndu-L pe Domnul Isus ca (c) unul dintre păcatele minore,
Mîntuitor al tău. pe care le menţionează Biblia.

4. A-L lua pe Isus ca Mîntuitor


personal al tău înseamnă ...
D (a) doar să crezi că El este Fiullui
Dumnezeu.
(b) să-L iei pe El ca Cel pe care Îl
vei iubi, căruia te vei închina şi
de care vei asculta.
(c) a te boteza şi a deveni membru
într-o biserică.

Pornind de jos, "urcă" treptele, completînd rubrica de la fiecare pas cu


ceea ce ai învăţat în această lecţie.

5. _________________________________________

4. _________________________________________

3. _________________________________________

2. _________________________________________

1. _________________________________________

Care e lucrul cel mai important pe care l-aţi învăţat în lecţia aceasta?
PENTRU INSTRUCTOR: Treceti adresa dv. În dreptul cutiei poştale din această pagină şi din Pagina cu Întrebări.
IipiJi
aici
[ timbru.) •
NVCursul1
Lecţiile 7 şi 8
"
Ro-NL 1-4 L7&8 (2-91)