Sunteți pe pagina 1din 132

Nadia Cerasela Dariescu

Dreptul familiei
Suport de curs

Pe baza suportului de curs nu se poate ob#ine mai mult de nota 7.


PENTRU O NOTA MAI MARE AVE"I IN VEDERE BIBLIOGRAFIA

2009
Cuprins

Cursul 1. No#iuni generale despre familie #i dreptul


familiei ......................................................
3
Cursul 2. Uniunea liber #i
Logodna ..........................................................................
..................
7
Cursul 3. �ncheierea c s
toriei............................................................................
.........................10
Condi#iile de fond necesare �ncheierii c s
toriei.........................................................................10
Lipsa impedimentelor la �ncheierea c s
toriei. ..........................................................................
.10
Condi#iile de
forma.............................................................................
..........................................10
Cursul 4. Nulitatea c s
toriei ...........................................................................
........................................17
Cursul 5. Efectele c s toriei cu privire la rela#iile personale dintre
so#i......................................21
Cursul 6. Efectele c s toriei cu privire la rela#iile patrimoniale dintre
so#i................................ 24
Cursul 7. �ncetarea #i desfacerea c s
toriei ...........................................................................
.... 30
Cursul 8. Procedura
divor#ului .......................................................................
........................... 38
Cursul. 9. Rudenia #i
Afinitatea........................................................................
.......................... 45
Cursul 10. Filia#ia fa# de mama
(Maternitatea) ...................................................................
...... 49
Cursul 11. Filia#ia fa# de tata
(Paternitatea)....................................................................
........... 56
Cursul 12. Paternitatea din afara c s
toriei............................................................................
..... 63
Cursul 1. No#iuni generale despre familie #i dreptul familiei

Capitolul 1. No#iuni generale despre familie

1.1. No#iunea de familie


Etimologic termenul de familie provine din latinescul familia (ae), care �nseamna
totalitatea membrilor dintr-o casa
sau gint#.
No#iunea de familie poate fi privita
din doua
puncte de vedere: sociologic #i
juridic.

Din punct de vedere sociologic familia ca forma


specifica
de comunitate umana
desemneaza
grupul de persoane unite prin c#s#torie, filia#ie sau rudenie, care se
caracterizeaza
prin comunitate de via##, interese #i �ntrajutorare.

Din punct de vedere juridic, no#iunea de familie nu a fost definita


�n Codul
familiei. De asemenea, referi la no#iunea de familie g#sim la diferite
reglement#ri interne
(de exemplu art. 48 alin.1 din Constitu#ie, art. 117 din Legea nr. 114/1996, etc)
#i
interna#ionale (de exemplu art. 16 parag. 1 din Declara#ia universala
a drepturilor
omului).

1.2. Caracterele juridice #i func#iile familiei


1.2.1. Caracterele juridice
Literatura de specialitate prezinta
urm#toarele caractere juridice ale familiei:


familia se �ntemeiaza
pe c#s#toria liber consim#ita
�ntre so#i;

pe egalitatea, pe dreptul #i �ndatorirea p#rin#ilor de a asigura cre#terea,
educa#ia #i
instruirea copiilor;

copiii din afara c#s#toriei sunt egali �n fa#a legii cu cei din c#s#torie;

copiii #i tinerii se bucura
de un regim special de protec#ie #i de asisten## �n realizarea
drepturilor lor;

persoanele cu handicap se bucura
de protec#ie special#;

p#rin#ii au dreptul de a asigura potrivit propriilor convingeri, educa#ia copiilor
minori
ac#ror r#spundere le revine;
1.2..2. Func#iile familiei

Doctrina arata
ca
familia �ndepline#te urm#toarele func#ii:


func#ia de reproducere a popula#iei #i perpetuare a speciei,

func#ia economic#;

func#ia educativ#.
�ntreb#ri:

1. Ce sensuri �mbraca
no#iunea de familie?
2. Ce caractere juridice prezinta
familia?
3. Care sunt func#iile familiei?
Capitolul 2. Dreptul familiei

2.1. Defini#ia #i obiectul dreptului familiei


2.1.1. Defini#ia dreptului familiei
�n literatura de specialitate dreptul familiei este definit ca totalitatea
normelor
juridice care reglementeaza
raporturile personale #i patrimoniale ce izvor#sc din
c#s#torie, rudenie, adop#ie #i raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte,
cu
raporturile de familie, �n scopul ocrotirii #i �nt#ririi familiei.

2.1.2. Obiectul dreptului familiei


Obiectul de reglementare al normelor dreptului familiei �l formeaza
raporturile de
familie. Acestea sunt:

a. Raporturile de c s torie
Prin art. 48 pct.1 din Constitu#ia Rom�niei #i art. 1 alin. 2 din C. fam. se
consacra
principiul conform c#ruia familia are la baza
c#s#toria liber consim#ita
�ntre so#i. Pentru
consolidarea c#s#toriei normele dreptului familiei reglementeaza
at�t probleme legate de
�ncheierea c#s#toriei, desfiin#area #i desfacerea acesteia, c�t #i raporturile
personale #i
patrimoniale dintre so#i.

b. Raporturile care rezulta


din rudenie
Prin rudenie se �n#elege leg#tura fireasca
dintre mai multe persoane care coboara
unele din altele (exemplu: tat#, fiu, nepot) sau care, f#ra
a cobor� unele din altele, au un
ascendent comun.

c. Raporturile care rezulta


din adop#ie
Adop#ia este actul juridic �n temeiul c#ruia se stabilesc raporturi de rudenie
�ntre
adoptat #i descenden#ii s#i, pe de o parte #i adoptator, ori adoptator #i rudele
acestuia, pe
de alta
parte, asem#n#toare celor care exista
�n cazul adop#iei fire#ti.

d. Unele raporturi care sunt asimilate de lege sub anumite aspecte, curaporturile
de familie
Exista
unele rela#ii care sunt asimilate de lege raporturilor de familie astfel: rela#ii
care rezulta
din luarea spre cre#tere #i educare a unui copil, etc..

2.2. Izvoarele dreptului familiei


Prin izvoarele dreptului familiei, �n sens formal, se desemneaza
forma exterioara
pe care o �mbraca
normele juridice �n materie, respectiv, sursa �n care sunt formulate.

Majoritatea normelor dreptului familiei se reg#sesc �n Codul familiei.

�n noul Cod civil adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 familia este
reglementata
�n Cartea a II-a intitulata
�Despre familie�, art. 258 - 534.

Dispozi#ii ale dreptului familiei exist##i �n alte acte normative, cum ar fi spre
exemplu: Codul civil; Codul de procedura
civil#; Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice #i persoanele juridice; Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civil#, Legea nr.
273/2004 privind regimul juridic al adop#iei, etc..

�n afara izvoarelor interne exist##i izvoare interna#ionale care con#in norme de


dreptul familiei ca de exemplu: Declara#ia Universala
a Drepturilor Omului; Pactul interna#ional
cu privire la drepturile civile #i politice; Conven#ia asupra cet##eniei femeii
c#s#torite, etc.

2.3. Reglementarea principiilor generale ale dreptului familiei


Cunoa#terea principiilor generale care guverneaza
rela#ii de familie ajuta
la darea
solu#iei �n acele materii �n care legisla#ia nu este suficient de explicita
sau nu con#ine nici

o reglementare #i la determinarea m#surii �n care dispozi#iile Codului familiei


referitoare
la rela#iile de familie se completeaza
cu dispozi#iile din alte acte normative.
Potrivit dispozi#iilor din Codul familiei literatura de specialitate a consacrat
urm#toarele principii care stau la baza rela#iilor de familie:

1.
principiul ocrotirii familiei #ic s toriei. Art. 1 alin. 1 din Codul familiei
dispune c#: �Statul ocrote#te c#s#toria #i familia, el sprijina
prin m#suri economice
#i sociale, dezvoltarea #i consolidarea familiei�.
2. principiul ocrotirii intereselor mamei #i copilului. Art. 1 alin. 2 din Codul
familiei prevede c#: �Statul ap#ra
interesele mamei #i copilului #i manifesta
deosebita
grija
pentru cre#terea #i educarea tinerei genera#ii�.
3.
principiul liberului consim#it al viitorilor so#i la �ncheierea c s toriei.
Potrivit dispozi#iilor alin. 3 al art. 1 din Codul familiei �familia are la baza
c#s#toria liber consim#ita
�ntre so#i�.
4.
principiul monogamiei. Art. 5 din Codul familiei arata
ca
�este oprit sa
se
c#s#toreasca
b#rbatul care este c#s#torit sau femeia care este c#s#torit#.� Daca
se
�ncalca
acest principiu sanc#iunea prev#zuta
de Codul familiei este nulitatea
absoluta
a celei de a doua c#s#torii Din punct de vedere penal fapta constituie
infrac#iunea de bigamie #i atrage pedeapsa �nchisorii.
5. principiul egalit #ii �n drepturi a so#ilor. Art. 1 alin. 4 din Codul familiei
men#ioneaza
ca
��n rela#iile dintre so#i, precum #i �n exercitarea drepturilor fa## de
copii, b#rbatul #i femeia au drepturi egale�.
6.
principiul exercit rii drepturilor #i al �ndeplinirii obliga#iilor p rinte#ti fa#
a
de copiii lor. Potrivit art. 1 alin. 5 #i art. 97 alin. ultim din Codul familiei
drepturile p#rinte#ti se exercita
numai �n interesul copiilor, indiferent daca
ace#tia
sunt din c#s#torie, din afara c#s#toriei sau adopta#i, sub controlul #i �ndrumarea
efectiva
a autorit##ii tutelare�.
7. principiul acord rii sprijinului moral #i material reciproc �ntre membrii
familiei. Art. 2 din Codul familiei prevede ca
�Rela#iile de familie se bazeaza
pe
prietenie #i afec#iune reciproca
�ntre membrii ei, care sunt datori s#-#i acorde unul
altuia sprijin moral #i material.�
2.5. Leg tura dreptului familiei cu alte ramuri de drept
Raporturile juridice care formeaza
obiectul dreptului familiei sunt complexe,
av�nd leg#turi #i cu alte ramuri de drept.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul constitu#ional

Constitu#ia Rom�niei consacra


o serie de principii pe care le reg#sim �n dreptul
familiei spre exemplu: principiul c#s#toriei liber consim#ite �ntre so#i;
principiul egalit##ii
so#ilor; principiul dreptului #i �ndatorii p#rin#ilor de a asigura cre#terea,
educa#ia #i
instruirea copiilor, etc..

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul administrativ

Dreptul administrativ reglementeaza


o serie de institu#ii #i organe ale
administra#iei publice care au atribu#ii �n aplicarea reglement#rilor privitoare
la institu#ii
ale dreptului familiei.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul civil


Corela#ia dintre dispozi#iile dreptului civil #i dreptul familiei nu consta
�n modul
de reglementare, ci �n modul �n care dispozi#iile dreptului familiei se
completeaza
cu cele
ale dreptului civil.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul procesual civil

�n raport cu dreptul familiei, dreptul procesual civil reprezinta


mijlocul prin care
se poate ajunge la constatarea existen#ei sau inexisten#ei unui drept, la
restabilirea unui
drept �nc#lcat sau la crearea unor situa#ii noi �n cadrul rela#iilor de familie.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul muncii

Dreptul muncii cuprinde dispozi#ii care se refera


la: ocrotirea familiei, interesele
mamei #i a copilului.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul penal


Codul penal reglementeaza
�n Capitolul I Infrac#iuni contra familiei din Titlul al
XIX-lea Infrac#iuni care aduc atingere unor rela#ii privind convie#uirea social#.
Leg#tura dreptului familiei cu dreptul procesual penal

Dispozi#iile dreptului familiei au leg#turi cu anumite norme de drept procesual


penal. Astfel, spre exemplu art. 480-493 din C. pr. pen. con#in dispozi#ii
referitoare la
procedura �n cauzele cu infractori minori.

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul fiscal

Dispozi#iile dreptului familiei au leg#turi cu anumite norme de drept fiscal.


Codul
fiscal �n Capitolul III Impozitul pe venituri din salarii din Titlul III Impozitul
pe venit trateaza
�n dispozi#iile art. 55 alin. 4 sumele ce nu sunt incluse �n veniturile salariale

Leg#tura dreptului familiei cu dreptul interna#ional privat

Dispozi#iile dreptului familiei se completeaza


cu dispozi#iile dreptului interna#ional
privat.

Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna#ional


privat
cuprinde dispozi#ii referitoare la rela#iile de familie.

�ntreb ri

1. Cum este definit dreptul familiei?


2. Care este obiectul dreptului familie?
3. Prezenta#i principiile dreptului familiei.
4. Care sunt leg#turile dreptului familiei cu alte ramuri de drept?
Cursul 2. Uniunea liber #i Logodna

Capitolul 3. Uniunea libera


sau concubinajul

3.1. No#iunea de uniune libera


sau concubinaj
�n literatura de specialitate concubinajul sau uniunea liber consim#ita
ori c#s#torie
nelegitima
este convie#uirea de fapt sau menajul �n comun dintre un b#rbat #i o femeie o
perioada
relativ �ndelungata
de timp, f#ra
ca ace#tia sa
fie c#s#tori#i (�ntre ei sau cu alte
persoane).

3.2. Aspecte juridice ale uniunii libere sau ale concubinajului


Concubinajul nu este o uniune juridica
�ntruc�t nu este reglementat de legisla#ia
rom�neasc#. Legea rom�na
nu interzice expres concubinajul.
Ca regula
concubinajul este o �c#s#torie de prob#�. Accentul cade pe stabilitatea #i
continuitatea leg#turilor dintre parteneri.
O distinc#ie importanta
s-a conturat �n doctrina
cu privire la cauza imorala
sau
ilicita
a contractelor �ncheiate �n scopul �nceperii sau men#inerii unei rela#ii de
concubinaj.
Dreptul rom�nesc recunoa#te existen#a unor efecte juridice ale concubinajului.
Capitolul 4. Logodna �n dreptul rom�nesc

4.1. No#iuni introductive despre logodna


�n vechiul drept francez, logodna era considerata
un contract care genera
�obliga#ia de a face�, adica
de a �ncheia c#s#toria. Ne�ndeplinirea acestei obliga#ii atr#gea
r#spunderea logodnicului vinovat, care era dator sa
pl#teasca
desp#gubiri.

�n primele pravile scrise �n limba rom�na


c#s#toria era precedata
de logodna
(numit##i f#g#duiala
sau �nvoial#).

�n Codul Calimah normele juridice privind logodna sunt incluse �n parag. 64 -70
din Capitolul al II lea �Pentru dritul c#s#toriei� al P#r#ii I intitulat �Pentru
dritul
persoanelor�.

Legiuirea Caragea �n Partea a III-a, Capitolul XV reglementeaza


logodna.

Codul civil Al. I. Cuza (1865) nu a mai reglementat aceasta


institu#ie �ntruc�t
legiuirile rom�ne#ti din secolul XVII p�na
�n secolul al XIX-lea i-au ata#at acesteia o
coloratura
religioas#.

�n Codul familiei intrat �n vigoare �n anul 1954 (de inspira#ie sovietic#)


institu#ia
logodnei nu este reglementat#.

4.2. No#iunea de logodn , condi#iile de fond ale logodnei #i desfacerea


logodnei
No#iunea de logodna

Logodna se �ncheia prin promisiunea de c#s#torie �n fa#a martorilor care putea fi


urmat#, cel mai frecvent, de schimbul de inele #i de s#rutarea tinerilor, de
schimbul de
daruri de logodn#, de o ceremonie religioas##i de un osp##. Aceasta
ceremonie religioasa
d#dea leg#turii dintre cei doi tineri valoarea unei cununii pe jum#tate s#v�r#it#.

Condi#iile de fond ale logodnei

Pentru �ncheierea logodnei, era necesar at�t consim##m�ntul p#rin#ilor c�t #i cel
al
logodnicilor. �n situa#ia �n care p#rin#ii unuia dintre logodnici nu se �n#eleg
asupra
logodnei, opinia b#rbatului avea prioritate.

Desfacerea logodnei
Logodna se poate desface pentru anumite motive prev#zute de pravila
cum ar fi:
fata �ns#rcinata
cu altul, v�rsta mai mica
dec�t cea admis#, �ndr#cirea unuia dintre
logodnici, dorin#a unui logodnic de a se c#lug#ri etc. �n practic#, multe dintre
logodne se
desf#ceau din pricina opozi#iei unuia dintre logodnici sau a p#rin#ilor. La
desfacere
logodnei, vinovatul trebuie sa
restituie tot ce a primit de la cel#lalt logodnic #i adesea
trebuie sa
pl#teasc##i daune.

�ntreb#ri

1. Prezenta#i institu#ia uniunii libere sau a concubinajului


2. Prezenta#i institu#ia logodnei.
Capitolul 5. No#iuni generale despre c s torie

5.1. Aspecte introductive despre institu#ia c s toriei


�n primele pravile scrise �n limba rom�na
s-a acordat o importan## deosebita
c#s#toriei, aceasta fiind studiata
at�t sub aspectul condi#iilor pentru �ncheiere valida
a ei, a
efectelor pe care le produce #i a cauzelor pentru care poate fi desf#cut#.

�n legiuirile rom�ne#ti de la �nceputul sec. al XIX � lea institu#ia c#s#toriei a


fost
#i mai am#nun#it reglementata
iar defini#ia acestei institu#ii a devenit extrem de explicita
#i complet#.

Codul civil Al. I. Cuza (1865) nu con#inea o defini#ie expresa


ac#s#toriei.

Codul familiei atribuie termenului de c#s#torie doua


�n#elesuri:

1. de
act juridic, prin care viitorii so#i consimt sa
se c#s#toreasca
�n condi#iile #i �n
formele prev#zute de lege (art. 3 � 18 C. fam.);
2.
situa#ie juridic#, adica
un statut legal al so#ilor (art. 25 -36).
Deci, Codul familiei nu define#te no#iunea de c#s#torie dar doctrina din dreptul
rom�nesc a suplinit acest gol. Astfel, c#s#toria este definita
drept acordul de voin## dintre
un b#rbat #i o femeie, realizat �n condi#iile #i cu solemnit##ile prev#zute de
lege, �n scopul
de a �ntemeia o familie.

5.2. Natura juridica


ac s toriei
�n doctrina
s-au exprimat numeroase opinii cu privire la natura juridica
ac#s#toriei
care pot fi grupate �n trei teorii:

a.
teoria contractual#, potrivit c#reia c#s#toria este considerata
un contract;
b.
teoria institu#ional#, potrivit c#reia c#s#toria este considerata
o institu#ie juridic#;
c.
teoria contractual-institu#ional#, potrivit c#reia c#s#toria este considerata
at�t un
contract c�t #i o institu#ie juridic#.
5.3. Caracterele juridice ale c s toriei
Din defini#ia c#s#toriei rezulta
ca
aceasta are urm#toarele caractere juridice:

1.
c#s#toria este o uniune dintre un b#rbat #i o femeie;
2.
c#s#toria este liber consim#ita
;
3.
c#s#toria este momogam#;
4.
c#s#toria se �ncheie �n formele cerute de lege;
5.
c#s#toria are un caracter civil;
6.
c#s#toria se �ncheie pe via##;
7.
c#s#toria se �ntemeiaza
pe deplina egalitate �n drepturi �ntre b#rbat #i femeie;
8.
c#s#toria se �ncheie �n scopul �ntemeierii unei familii .
�ntreb#ri

1. Cum definim c#s#toria?


2. Care este natura juridica
ac#s#toriei?
3. Care sunt caracterele juridice ale c#s#toriei?
Cursul 3. �ncheierea c s toriei.

Condi#iile de fond necesare �ncheierii c s toriei.

Lipsa impedimentelor la �ncheierea c s toriei.

Condi#iile de forma

Capitolul 6. �ncheierea c s toriei

�ncheierea unei c#s#torii valabile presupune existen#a a trei condi#ii:

1.
condi#ii de fond;
2. lipsa impedimentelor;
3.
condi#ii de form .
6.1. Condi#iile de fond necesare �ncheierii c s toriei
6.1.1. No#iunea #i clasificarea condi#iilor de fond necesare �ncheierii
c s toriei
Prin condi#ii de fond se �n#eleg acele �mprejur#ri care trebuie sa
existe la
�ncheierea c#s#toriei pentru ca ea sa
fie valabil#.
Condi#iile de fond la �ncheierea c#s#toriei se clasifica
�n func#ie de urm#toarele
criterii astfel:

1. �n func#ie de consacrarea lor legislativ#:


a.
condi#ii de fond exprese,;
b.
condi#ii de fond virtuale..
2.
�n func#ie de sanc#iunea care intervine �n cazul ne�ndeplinirii lor:
a.
condi#ii de fond dirimante;
b.
condi#ii de fond prohibitive.
3. Dupa
scopul pe care-l urm#resc #i elementele a c#ror existen## o vizeaza
la �ncheierea c#s#toriei
condi#iile de fond se clasifica
�n:
a.
condi#ii de ordin fizic;
b.
condi#ii de ordin psihic
c.
condi#ii de ordin moral.
6.1.2. Condi#iile de fond necesare �ncheierii c s toriei potrivit dispozi#iilor
Codului familiei
�n mod expres, Codul familiei prevede trei condi#ii de fond la �ncheierea
c#s#toriei:

1.
v�rsta matrimoniala
este prev#zuta
de art. 4 din C. fam. care prevede: �V�rsta
minima
de c#s#torie este de optsprezece ani (alin. 1). Pentru motive temeinice,
minorul care a �mplinit v�rsta de #aisprezece ani se poate c#s#tori �n temeiul
unui aviz
medical, cu �ncuviin#area p#rin#ilor s#i, ori, dupa
caz, a tutorelui #i cu autorizarea
Direc#iei Generale de Asisten## Social##i Protec#ia Copilului �n a c#rei raza
teritoriala
�#i are domiciliul (alin. 2.) Daca unul dintre p#rin#i este decedat sau se afla �n

imposibilitate de a-#i manifesta voin#a, �ncuviin#area celuilalt p#rinte este


suficienta
(alin. 3). Daca nu exista nici p#rin#i, nici tutore care sa
poata
�ncuviin#ac#s#toria, este
necesara
�ncuviin#area persoanei sau a autorit##ii care a fost abilitata
sa
exercite
drepturile p#rinte#ti (alin.4).�

2.
comunicarea st rii s n t #ii este prev#zuta
de art. 10 din C. fam �C#s#toria nu se
va �ncheia daca
viitorii so#i nu declara
c##i-au comunicat reciproc starea s#n#t##ii lor.
�n cazul �n care, prin lege special#, este oprita
c#s#toria celor suferinzi de anumite boli,
se vor aplica dispozi#iile acelei legi�;
3.
consim# m�ntul viitorilor so#i este prev#zut de art. 16 din C. fam. �C#s#toria se
�ncheie prin consim##m�ntul viitorilor so#i. Ace#tia sunt obliga#isa
fie prezen#i,
�mpreuna �n fa#a delegatului de stare civil#, la sediul serviciului de stare
civil#, pentru
a-#i da consim##m�ntul personal #i �n mod public, �n fa#a ofi#erului de stare
civila
(alin.1). Cu toate acestea, �n cazurile ar#tate de legea special#, delegatul de
stare civila
va putea �ncheia c#s#toria #i �n afara sediului serviciului de stare civil#, cu
respectarea
condi#iilor prev#zute �n alineatul precedent (alin2.)�;
Cea de a patra condi#ie care nu este prev#zuta
de Codul familiei dar recunoscuta
�n unanimitate de literatura de specialitate este diferen#ierea de sex.

4. Diferen#ierea de sex este o condi#ie de fond virtual##i dirimant#, rezult�nd


din interpretarea dispozi#iilor Codului familiei. Dovada �ndeplinirii ei rezulta
din
certificatele de na#tere ale viitorilor so#i care atest##i sexul persoanei.
6.2. Lipsa impedimentelor la �ncheierea c s toriei
6.2.1. No#iuni generale despre lipsa impedimentelor la �ncheierea c s toriei
Impedimentele la �ncheierea c s toriei sunt acele �mprejur#ri expres
prev#zute de lege, a c#ror existen## �mpiedica
�ncheierea c#s#toriei. Sunt condi#ii
negative, numai lipsa lor determin�ndu-l pe ofi#erul de stare civila
sa
�ncheie c#s#toria.
Impedimentele se invoca
�mpotriva viitorilor so#i pe calea opozi#iei la c#s#torie sau din
oficiu de c#tre delegatul st#rii civile.

Literatura de specialitate clasifica


impedimentele la �ncheierea c#s#toriei �n func#ie
de urm#toarele criterii:

1. �n func#ie de sanc#iunea care intervine �n cazul �ncheierii c#s#toriei cu


ignorarea impedimentelor
avem:
impedimente dirimante;
impedimente prohibitive.

2. �n func#ie de persoanele �ntre care exista


impedimentele avem:
impedimente absolute;
impedimente relative.
3. �n func#ie de domeniul rela#iilor sociale din care izvor#sc anumite
impedimente, acestea se clasifica
�n:
impedimente de ordin biologic;
impedimente de ordin moral;
impedimente de ordin psihic.
6.2.2. Lipsa impedimentelor la �ncheierea c s toriei prev zute de Codul familiei
Potrivit art. 5 din C. fam. �Este oprit sa
se c#s#toreasca
b#rbatul care este
c#s#torit sau femeia care este c#s#torit#.�
Art. 6 din C. fam. prevede �n alin. 1 � Este oprita
c#s#toria �ntre rudele �n linie
dreapt#, precum #i �ntre cele �n linie colaterala
p�na
la al patrulea grad inclusiv. Pentru
motive temeinice, c#s#toria �ntre rudele �n linie colaterala
de gradul al patrulea poate fi
�ncuviin#ata
de pre#edintele Consiliului jude#ean sau de primarul general al municipiului
Bucure#ti, care acorda
dispensa
de rudenie� (alin 2).

Alin. 1 al art. 7 din C. fam. prevede c#: �Este oprita


c#s#toria:

a.
�ntre adoptator sau ascenden#ii lui, de o parte, #i cel adoptat ori descenden#ii
acestuia, de alta;
b. �ntre copii celui care adopt#, de o parte, #i cel adoptat sau copii acestuia,
de alta;
c.
�ntre cei adopta#i de aceea#i persoan#�.
Alin. 2 al aceluia#i articol dispune: �Pentru motive temeinice, c#s#toria �ntre
persoanele prev#zute la lit. b( #i c) de mai sus poate fi �ncuviin#ata
potrivit dispozi#iilor
art. 6 alin. 2.�

Art. 8 din C. fam. dispune c#: ��n timpul tutelei, c#s#toria este oprita
�ntre
tutore #i persoana minora
ce se afla
sub tutela sa.�

Potrivit art. 9 din C. fam. �Este oprit sa


se c#s#toreasca
alienatul mintal, debilul
mintal, precum #i cel care este lipsit vremelnic de facult##ile mintale, c�t timp
nu are
discern#m�ntul faptelor sale.�

6.2.3. Prezentarea lipsei impedimentelor la �ncheierea c s toriei


1. Existen#a unei c s torii anterioare nedesf cute (starea de bigamie) . �n
situa#ia �n care o persoana
este c#s#torita
nu poate �ncheia o noua
c#s#torie �ntruc�t se
�ncalca
principiul monogamiei.
2. Interzicerea c s toriei �ntre rude.C#s#toria este interzisa
�ntre rudele
apropiate.
3. Interzicerea c s toriei �ntre rudele prin adop#ie. Este interzisa
c#s#toria
�ntre: adoptator #i adoptat; ascenden#ii adoptatorului #i adoptat; adoptator #i
descenden#ii
adoptatului; ascenden#ii adoptatorului #i descenden#ii adoptatului; copii celui
care adopta
#i adoptat; copii celui care adopt##i copii adoptatului precum #i �ntre cei
adopta#i de
aceea#i persoan#.
Codul familiei �n art. 7 alin. 2 prevede ca #i excep#ie posibilitatea c#s#toriei
�ntre
copii celui care adopt#, de o parte, #i cel adoptat sau copii acestuia, de alta;
precum #i
�ntre cei adopta#i de aceea#i persoana
pentru motive temeinice.

4. Interzicerea c s toriei �ntre tutore #i persoana minor . Legiuitorul a


�n#eles sa
opreasca
c#s#toria �ncheierea c#s#toriei #i minorul aflat sub tutela sa, deoarece
perspectiva unei astfel de c#s#torii ar aduce minorului prejudicii morale (fiindca

tutorele
trebuie sa
se �ngrijeasca
de minor �ntocmai ca un p#rinte) sau chiar materiale.
5. Interzicerea c s toriei alienatului mintal #i debilului mintal. Aliena#ia #i
debilitatea mintala
constituie impediment la c#s#torie at�t �n cazul �n care au fost
constatate prin procedura speciala
a interdic#iei, c�t #i �n cazul �n care nu au fost
constatate printr-o asemenea procedur#, deoarece legea nu distinge.
6. Interzicerea c s toriei persoanelor lipsite temporar de
discern m�nt. Lipsa vremelnica
a facult##ilor mintale constituie o piedica
legala
temporara
la �ncheierea c#s#toriei.
7. Interzicerea c s toriei �ntre persoane de acela#i sex. �n situa#ia �n care cei
doi viitori so#i sunt de acela#i sex c#s#toria lor nu va putea avea loc fiind
lovita
de
nulitate absolut#.
2..2.4. Dovada inexisten#ei impedimentelor la �ncheierea c s toriei

Viitorii so#i au obliga#ia de a preciza �n declara#ia de c#s#torie ca


nu exista
nicio
piedica
pentru �ncheierea c#s#toriei.

Ter#ele persoane sau ofi#erul de stare civila


vor putea face dovada existen#ei unor
asemenea �mprejur#ri.

Daca
�n urma verific#rilor pe care ofi#erul de stare civila
este obligat sa
le faca
se
va constata existen#a unui impediment la �ncheierea c#s#toriei, cererea de a
�ncheia
c#s#toria va fi respins#.

Condi#iile de forma
necesare �ncheierii c s toriei

6.3. Condi#iile de forma


necesare �ncheierii c s toriei
Condi#iile de forma
ale actului juridic al c s toriei se refera
la procedura de
�ncheiere a c#s#toriei, desf##urata
�n etape, prin care se urm#re#te, pe de o parte,
asigurarea respect#rii condi#iilor de fond prescrise de lege (existen#a
condi#iilor de fond #i
lipsa impedimentelor), iar pe de alta
parte garantarea recunoa#terii publice a c#s#toriei #i
�ntocmirea �nscrisului doveditor al acesteia.

6.3.1. Condi#iile de forma


ale c s toriei prev zute �n Codul familiei
Codul familiei prevede urm#toarele condi#ii de forma
la �ncheierea c#s#toriei:

Art. 11 prevede: �C#s#toria se �ncheie �n fa#a delegatului de stare civila


al
Consiliului popular al comunei, ora#ului, al municipiului sau al sectorului
municipiului
Bucure#ti, �n cuprinsul c#ruia se afla
domiciliul sau re#edin#a oric#ruia dintre viitorii so#i.�

Art. 12 alin. 1 dispune: �Cei care vor sa


se c#s#toreasca
vor face, personal,
declara#ia de c#s#torie la serviciul de stare civila
la care urmeaza
a se �ncheia c#s#toria�.

Alin. 2 �Daca
unul dintre viitorii so#i nu se afla
�n localitatea unde urmeaza
a se
�ncheia c#s#toria, el va putea face declara#ia de c#s#torie �n localitatea unde se
afl#, la
serviciul de stare civil#, care o va transmite, din oficiu #if#ra
�nt�rziere, serviciului de
stare civila
competent pentru �ncheierea c#s#toriei.

Art. 13 dispune: ��n declara#ia de c#s#torie, viitorii so#i vor ar#ta ca


nu exista
nici

o piedica
legala
la c#s#torie. Odata
cu declara#ia de c#s#torie, ei vor prezenta dovezile
cerute de lege.�
Art. 13^1 men#ioneaz#: ��n aceea#i zi cu primirea declara#iei de c#s#torie,
ofi#erul
de stare civila
va dispune publicarea acesteia, prin afi#area �n extras, �ntr-un loc special
amenajat, la sediul prim#riei unde urmeaza
sa
se �ncheie c#s#toria (alin.1). Extrasul din
declara#ia de c#s#torie va cuprinde, �n mod obligatoriu: data afi##rii, datele de
stare civila
ale viitorilor so#i, precum #i �n#tiin#area ca
orice persoana
poate face opunere la c#s#torie,
�n termen de 10 zile de la data afi##rii� (alin.2).
Art. 14 prevede: �Orice persoana
poate face opunere la c#s#torie, daca
exista
o
piedica
legala
ori daca
alte cerin#e ale legii nu sunt �ndeplinite (alin.1). Opunerea la
c#s#torie se va face numai �n scris, cu ar#tarea dovezilor pe care ea se
�ntemeiaza
(alin.2)�.

Art. 15 dispune: �Delegatul de stare civila


va refuza sa
constate �ncheierea
c#s#toriei dac#, �n temeiul verific#rilor ce este dator sa fac#, al opunerilor
primite sau al
informa#iilor ce are, g#se#te ca
cerin#ele legii nu sunt �ndeplinite�.

Art. 16 men#ioneaz#: �C#s#toria se �ncheie prin consim##m�ntul viitorilor so#i.


Ace#tia sunt obliga#isa
fie prezen#i, �mpreuna
�n fa#a delegatului de stare civil#, la sediul
serviciului de stare civil#, pentru a-#i da consim##m�ntul personal #i �n mod
public, �n
fa#a ofi#erului de stare civila
(alin.1).

Cu toate acestea, �n cazurile ar#tate de legea special#, delegatul de stare civila

va
putea �ncheia c#s#toria #i �n afara sediului serviciului de stare civil#, cu
respectarea
condi#iilor prev#zute �n alineatul precedent�(alin.2).

Art. 17 prevede: �Ofi#erul de stare civil#, lu�nd consim##m�ntul viitorilor so#i,


va
�ntocmi de �ndat#, �n registrul actelor de stare civil#, actul de c#s#torie, care
se semneaza
de c#tre so#i, de cei doi martori #ide c#tre ofi#erul de stare civil#�.

Art. 18 men#ioneaz#: �C#s#toria nu poate fi dovedita


dec�t prin certificatul de
c#s#torie, eliberat pe baza actului �ntocmit �n registrul actelor de stare
civil#�.

6.3.2. Formalit #i premerg toare �ncheierii c s toriei


1. Declara#ia de c s torie
Viitorii so#i pentru a putea �ncheia c#s#toria vor �ntocmi o declara#ie de
c#s#torie. Declara#ia de c#s#torie se va face potrivit art. 12 alin. 1 din C. fam.
�la serviciul
de stare civila
la care urmeaza
a se �ncheia c#s#toria. Ca #i excep#ie, declara#ia de
c#s#torie se poate face #i �n alt loc �n cazurile expres prev#zute de lege.
�n situa#ia �n care viitorul so
.
este minor, p#rin#ii sau, dupa
caz, tutorele vor face
personal o declara#ie prin care �ncuviin#eaza
�ncheierea c#s#toriei.

Declara#ia de c#s#torie se face �n situa#ia �n care unul dintre viitorii so#i sau

tutorele nu se afla
�n localitatea unde urmeaza
a se �nch3ia c#s#toria, la prim#ria �n a c#rei
raza
teritoriala
�#i au domiciliul sau re#edin#a, care o transmite, �n termen de 48 de ore, la
prim#ria unde urmeaza
a se �ncheia c#s#toria.

2. Opozi#ia la c s torie
Opozi#ia la c#s#torie sau opunerea la c#s#torie este actul prin care o persoana
aduce la
cuno#tin#a ofi#erului de stare civila
existen#a unei �mprejur#ri care constituie impediment

lac#
c#s#tories#toriei.
sau ne�ndeplinirea unei condi#ii de fond pentru �ncheierea valabila
a
6.3.3. Formalit #i concomitente �ncheierii c s toriei
(Procedura �ncheierii c s toriei)

Condi#iile de forma
prev#zute de lege pentru momentul �ncheierii c#s#toriei se
refera
la: localitatea #i locul unde se �ncheie c s toria; competen#a ofi#erului de
stare civil ; solemnitatea #i publicitatea celebr rii c s toriei.
1.Localitatea #i locul unde se �ncheie c s toria

Localitatea �n care se va �ncheia c#s#toria este determinata


de domiciliul sau de
re#edin#a oric#ruia dintre viitorii so#i. Domiciliul acestora se dovede#te prin
c#r#ile de
identitate ale celor doi viitori so#i. Re#edin#a acestora se dovede#te prin viza
de flotant.

Locul �ncheierii c#s#toriei �l reprezinta


sediul serviciului de stare civila
potrivit
art.

2. Competen#a ofi#erului de stare civila


Competen#a ofi#erului de stare civila
se determina
sub �ntreit aspect:


Competen#a personala
(ratione personae;

Competen#a teritoriala
(ratione loci);

Competen#a materiala
(ratione materiae).
3. �ncheierea c s toriei
Ofi#erul de stare civila
la data fixata
pentru celebrarea c s toriei va proceda �n
felul urm#tor:


identifica
pe baza actelor de identitate viitorii so#i #i constata
ca
nu sunt opozi#ii #i
impedimente la �ncheierea c#s#toriei;

�n cazul so#ilor minori, consider#mca
acesta este momentul �n care se mai poate da
�ncuviin#area p#rin#ilor, daca
nu a fost data
anterior;

constata
ca
sunt �ndeplinite condi#iile de fond la �ncheierea c#s#toriei, dupa
ce ia
consim##m�ntul ambilor candida#i;

ia consim##m�ntul viitorilor so#i �n vederea �ncheierii c#s#toriei;

declara
c#s#toria �ncheiata
pe baza consim##m�ntului viitorilor so#i;

cite#te dispozi#iile referitoare la drepturile #i obliga#iile so#ilor;

�ntocme#te actul de c#s#torie �n registrul de stare civila
corespunz#tor, act semnat de
ofi#erul de stare civil#, de so#i (cu numele care s-au �nvoit s#-l poarte �n
timpul
c#s#toriei) #i de cei doi martori;

ofi#erul de stare civila
face men#iune pe actul de c#s#torie despre regimul
matrimonial ales;


face men#iunea pe buletinul de identitate al so#ului care #i-a schimbat numele;

elibereaza
so#ilor certificatul de c#s#torie.
4. Solemnitatea #i publicitatea �ncheierii c s toriei
Solemnitatea �ncheierii c s toriei consta
�n urm#toarele:

c#s#toria se �ncheie �n fa#a ofi#erului de stare civil#;

c#s#toria se �ncheie la sediul autorit##ii competente;

c#s#toria se �ncheie �n prezen#a efectiv##i concomitenta
a viitorilor so#i, care �#i
exprima
personal consim##m�ntul;

c#s#toria se �ncheie �n prezen#a a doi martori;

c#s#toria se �ncheie la data stabilit#;

c#s#toria se �ncheie numai dupa
ce constata
�ndeplinirea tuturor condi#iilor pentru
�ncheierea valabila
a acesteia.
Publicitatea �ncheierii actului juridic al c s toriei reclama
asigurarea
accesului oric#rei persoane care dore#te sa
asiste la ceremonie, f#ra
a fi necesara
prezen#a
efectiva
a publicului.

5. Momentul �ncheierii c s toriei


Momentul �ncheierii c#s#toriei este acela �n care ofi#erul de stare civila
constata
existen#a consim##m�ntului viitorilor so#i, �ndeplinirea tuturor condi#iilor
pentru
�ncheierea unei c#s#torii valabile #i �i declara
c#s#tori#i.

6.3.4. Formalit #i ulterioare �ncheierii c s toriei


1. �ntocmirea actului de c s torie
Ofi#erul de stare civila
dupa
�ncheierea c#s#toriei, �ntocme#te, de �ndat#, actul de
c#s#torie, �n registrul actelor de stare civil#, care se semneaza
de c#tre so#i, de cei2
martori #ide c#tre ofi#erul de stare civil#.�

De asemenea, ofi#erul de stare civila


face men#iune pe actul de c#s#torie despre
regimul matrimonial ales. El are obliga#ia ca, din oficiu #i de �ndat#,sa
comunice la
registrul prev#zut la art. 334 alin.1, precum #i dupa
caz, notarului public care a
autentificat conven#ia matrimoniala
o copie de pe actul de c#s#torie.

2. Dovada c s toriei
C#s#toria se dovede#te cu actul de c#s#torie #i prin certificatul de c#s#torie
eliberat pe baza acestuia.

�ntreb#ri

1. Prezenta#i condi#iile de fond necesare �ncheierii c#s#toriei.


2. Prezenta#i lipsa impedimentelor la �ncheierea c#s#toriei.
3. Prezenta#i condi#iile de forma
necesare �ncheierii c#s#toriei.
Cursul 4. Nulitatea c s toriei

Capitolul 7. Nulitatea c s toriei

7.1.No#iunea de nulitate a c s toriei #i clasificarea nulit #ilor c s toriei

7.1.1. No#iunea de nulitate a c s toriei


Nulitatea actului juridic al c#s#toriei este sanc#iunea civila
care intervine ca urmare
a nerespect#rii unora din cerin#ele de valabilitate stabilite de lege, constatarea
sau
pronun#area sa �nl#tur�nd de regula
efectele acelei c#s#toriei.

7.1.2. Clasificarea nulit #ilor c s toriei


Nulitatea c#s#toriei se clasifica
�n func#ie urm#toarele criterii:

1. �n func#ie de consacrarea lor legislativa


nulit #ile c s toriei pot fi:
� nulit##i exprese ;
� nulit##i virtuale.
2. �n func#ie de regimul juridic aplicabil nulit #ile c s toriei pot fi:
� nulit##i absolute;
� nulit##i relative.
7.2. Reglementarea juridica
a nulit #ii c s toriei �n Codul familiei
Nulitatea c#s#toriei este reglementata
�n Codul familiei �n Capitolul II intitulat
�Nulitatea c#s#toriei� din Titlul I denumit �C#s#toria�.

Potrivit dispozi#iilor art. 19 �Este nula


c#s#toria �ncheiata
cu �nc#lcarea
dispozi#iilor prev#zute �n art. 4, 5, 6, 7 lit. a, 9, 13^1 si 16.�

Art. 20 prevede ca
�C#s#toria �ncheiata
�mpotriva dispozi#iilor privitoare la v�rsta
legala
nu va fi declarata
nula
dac#, �ntre timp, acela dintre so#i care nu avea v�rsta ceruta
pentru c#s#torie a �mplinit-o ori daca
so#ia a dat na#tere unui copil sau a r#mas
�ns#rcinata.�

Art. 21 dispune: �C#s#toria poate fi anulata


la cererea so#ului al c#rui
consim##m�nt a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizica
a celuilalt so#, prin
viclenie sau prin violen##.

Anularea c#s#toriei din aceste cauze poate fi ceruta


de cel al c#rui consim##m�nt a
fost viciat, �n termen de #ase luni de la �ncetarea violen#ei ori de la
descoperirea erorii sau
a vicleniei.

Art. 22 men#ioneaz#: ��n cazul �n care so#ul unei persoane declarata


moarta
s-a
rec#s#torit #i, dupa
aceasta, hot#r�rea declarativa
de moarte este anulat#,c#s#toria cea
noua
r#m�ne valabila (alin.1). Prima c#s#torie este desf#cuta
pe data �ncheierii noii
casatorii (alin.2).�

Art. 23 prevede: �So#ul care a fost de bun#-credin## la �ncheierea c#s#toriei


declarata
nula
sau anulata
p#streaz#, p�na
la data c�nd hot#r�rea instan#ei judec#tore#ti
r#m�ne definitiv#, situa#ia unui so
.
dintr-o c#s#torie valabila
(alin.1). Declara#ia nulit##ii
c#s#toriei nu are nici o urmare �n privin#a copiilor, care �#ip#streaza
situa#ia de copii din
c#s#torie (alin. 2).�
Art. 24 dispune: ��n cazul prev#zut �n art. 23 alin. (1), cererea de �ntre#inere a

so#ului de bun#-credin#
a
#i raporturile patrimoniale dintre b#rbat #i femeie sunt supuse,
prin asem#nare, dispozi#iilor privitoare la divor
.
(alin.1). Tot astfel, �n cazul prev#zut �n
art. 23 alin. 2, se vor aplica, prin asem#nare, dispozi#iile prev#zute la divor#,
�n ce prive#te
drepturile #i obliga#iile dintre p#rin#i #i copii (alin.2).�

7.3. Cazuri de nulitate absoluta


Nulitatea absoluta
ac#s#toriei intervine �n urm#toarele situa#ii:

1. �ncheierea c s toriei f ra
respectarea dispozi#iilor legale referitoare la
consim# m�ntul personal #i liber al so#ilor.
2. �ncheierea c s toriei de c tre o persoana
care deja este c s torit .
3. �ncheierea c s toriei �ntre rude �n grad prohibit de lege.
4. �ncheierea c s toriei �ntre persoane legate prin adop#ie.
5. �ncheierea c s toriei �ntre persoane care sufera
de debilitate mintala
sau
aliena#ie mintal .
6. �ncheierea c s toriei f ra
respectarea dispozi#iilor referitoare la celebrarea
c s toriei.
7. �ncheierea c s toriei f ra
respectarea dispozi#iilor referitoare la v�rsta
matrimonial .
8. Lipsa de diferen#iere sexual .
9. �ncheierea c s toriei �ntre persoane de acela#i sex.
10. Necompeten#a ofi#erului de stare civil ..
11. �ncheierea unei c s torii fictive. Sintagma �c#s#torie fictiv#� desemneaza
c#s#toria �ncheiata
�n orice alt scop dec�t acela al �ntemeierii unei familii.
7.4. Cazuri de nulitate relativa
Nulitatea relativa
ac#s#toriei intervine �n urm#toarele situa#ii:

1. C s toria este �ncheiata


f ra
�ncuviin#area p rin#ilor sau a tutorelui ori f ra
autorizarea instan#ei de tutel
.
2.C s toria este �ncheiata
f ra
�ncuviin#area p rintelui care exercita
autoritatea
p rinteasc
.
C s toria este �ncheiata
prin existen#a unuia din urm toarele vicii de
consim# m�nt:
� Eroarea ;
� Dolul;
� Violen#a.
3. C s toria este �ncheiata
de o persoana
lipsita
vremelnic de discern m�nt.
4. C s toria este �ncheiata
�ntre tutore #i persoana minora
aflata
sub tutela sa.
7.5. Regimul juridic al nulit #ii c s toriei
Pentru nulitatea absoluta
ac#s#toriei opereaza
urm#toarele reguli:


poate fi invocata
de orice persoana
interesat#;

ac#iunea �n constatarea nulit##ii absolute a c#s#toriei este imprescriptibil#;

proba#iunea consta
�n dovada existen#ei cauzei de nulitate absoluta
la data �ncheierii
c#s#toriei.
Pentru nulitatea relativa
ac#s#toriei opereaza
urm#toarele reguli:


poate fi invocata
de acela dintre so#i care pretinde ca
i-a fost viciat consim##m�ntul
prin eroare, dol sau violen##;

poate fi invocata
de p#rin#i sau tutore ori instan#a de tutela
precum #i de p#rintele
care exercita
autoritatea p#rinteasca
�n situa#ia �n care era necesara
�ncuviin#area ori
autorizarea acestora.

termenul de prescrip#ie al ac#iunii �n constatarea nulit##ii relative este de 6
luni;

cauzele de nulitate pot fi dovedite prin oarecare din mijloacele de proba
admise de
lege.
7.6. Efectele nulit #ii c s toriei
At�t nulitatea absoluta
c�t #i nulitatea relativ#, de#i produse de cauze diferite #i
av�nd regim juridic diferit, genereaza
acela#i efect, #i anume desfiin#area, at�t pentru
trecut c�t #i pentru viitor a c#s#toriei ca #i cum ea n-ar fi existat.

7.7. C s toria putativa


7.7.1. No#iunea de c s torie putativ #i condi#iile pe care trebuie sa
le
�ndeplineasca
aceasta
C#s#toria putativa
este aceea c#reia legea �i p#streaza
efectele unei c#s#torii
valabile, chiar daca
ea este nula
sau anulabil#, p�na
la r#m�nerea definitiva
a hot#r�rii
judec#tore#ti, pentru so#ul sau so#ii de buna
-credin## la �ncheierea ei.

Pentru a ne afla �n prezen#a unei c#s#torii putative trebuie �ndeplinite cumulativ

doua
condi#ii:


existen#a unei c#s#torii nule sau anulabile;

buna
� credin## a unuia sau ambilor so#i la �ncheierea c#s#toriei. .
7.7.2. Efectele c s toriei putative
1.�n cazul �n care so#ii au fost de buna
credin# la �ncheierea c s toriei
efectele c s toriei putative sunt:

a. �n privin#a raporturilor personale dintre so#i efectele c#s#toriei putative


sunt:

�ntre so#i p�na
la r#m�nerea definitiva
a hot#r�rii prin care s-a pronun#at nulitatea, a
existat obliga#ia de sprijin moral #i de fidelitate, �nc#lcarea acesteia din urma
constituind adulter;

So#ul care #i-a schimbat numele �n timpul c#s#toriei �#i va rec#p#ta numele avut
anterior;

�ntre so#i prescrip#ia a fost suspendat#, ea av�nd pentru trecut aceasta
calitate;

So#ul care s-a c#s#torit �nainte de v�rsta de 18 ani �#i va p#stra capacitatea de
exerci#iu,
daca
este minor la data c�nd c#s#toria a fost anulat#.
b. �n privin#a raporturilor patrimoniale dintre so#i efectele c#s#toriei putative
sunt:

�mp#r#irea bunurilor se face potrivit dispozi#iilor legale privitoare la divor#;

Obliga#ia de �ntre#inere a existat �ntre so#i #i va exista �n viitor;

Daca
unul dintre so#i a decedat �nainte de r#m�nerea definitiva
de declarare a nulit##ii
c#s#toriei, cel#lalt are dreptul la mo#tenire �n calitate de so
.
suprave#uitor.
2. �n cazul �n care numai unul dinte so#i a fost de buna
credin# la
�ncheierea c s toriei efectele c s toriei putative sunt:

So#ul nevinovat beneficiaza
de efectele c#s#toriei putative, nulitatea retroactiv�nd
doar pentru so#ul de rea credin##;

Doar so#ia minora
de bun#-credin## p#streaza
capacitatea deplina
de exerci#iu;

Doar so#ul de buna
credin#
a
are dreptul la mo#tenire #i �ntre #inere din partea celuilalt
so#;

�mp#r#irea bunurilor se face potrivit dispozi#iilor legale privitoare la divor#.
�ntreb ri

1. Ce se �n#elege prin nulitatea c#s#toriei?


2. Clasifica#i nulit##ile c#s#toriei.
3. Prezenta#i cazurile de nulitate absolut#.
4. Prezenta#i cazurile de nulitate relativ#.
5. Prezenta#i regimul juridic al nulit##ii c#s#toriei.
6. Ce efecte produce nulitatea c#s#toriei?
7. Ce �n#elegem prin c#s#torie putativ#?
8. Ce condi#ii trebuie sa
�ndeplineasca
c#s#toria putativ#?
9. Ce efecte produce c#s#toria putativ#?
Cursul 5. Efectele c s toriei.

Efectele c s toriei cu privire la rela#iile personale dintre so#i

Capitolul 8. Considera#ii privind efectele ale c s toriei

8.1. No#iunea de efecte ale c s toriei


Prin efecte juridice ale c#s#toriei �n#elegem rela#iile de natura
personal##i
patrimoniala
care iau na#tere �ntre so#i ca urmare a �ncheierii c#s#toriei.

Efectele c#s#toriei sunt reglementate �n Codul familiei �n Titlul I �C#s#toria�,


Capitolul III �Efectele c#s#toriei� (art. 25-36).

Efectele c#s#toriei sunt reglementate #i �n unele acte normative interna#ionale


la
care Rom�nia este parte sau le-a ratificat ori la care a aderat #i anume:
Declara#ia
Universala
a Drepturilor Omului (art.16); Pactul interna#ional cu privire la drepturile
civile #i politice (art. 23 parag. 4 #i art. 24); Pactul interna#ional cu privire
la drepturile
economice, sociale #i culturale (art. 10 parag. 1), etc.

8.2. Categorii de raporturi �ntre care se produc efectele c s toriei


�n raport de sfera persoanelor �ntre care se produc aceste efecte, distingem
urm#toarele categorii de raporturi:

1. raporturi dintre so#i;


2. raporturi dintre so#i #i copii lor;
3. raporturile dintre un so##i rudele celuilalt so
.
(raporturi de afinitate);
d. raporturi dintre membrii familiei #i alte persoane fizice sau juridice.
1. Efectele c#s#toriei �n materia raporturilor dintre so#i se refera
la:
a. rela#iile personale;
b. rela#iile patrimoniale;
c. capacitatea de exerci#iu.
�ntreb ri

1.Ce se �n#elege prin no#iunea de efecte ale c#s#toriei?

1. �ntre ce categorii de raporturi c#s#toria produce efecte?


Capitolul 9. Efectele c s toriei cu privire la rela#iile personale dintre so#i

9.1. Considera#ii generale


Rela#iile personale reprezinta
categoria principala
a consecin#elor c#s#toriei, care
�#i subordoneaza
clasa rela#iilor patrimoniale #i care se materializeaza
�ntr-un spectru larg
de rela#ii conjugale lipsite de con#inut economic, evaluarea lor �n bani fiind
imposibil#.

�n concluzie, �n lumina reglement#rilor actuale, no#iunea de rela#ii personale


dintre so#i,
din dreptul familiei rom�nesc, trebuie �n#eleasa
ca o suma
a urm#toarelor �ndatoriri:
.
obliga#ia so#ilor de a hot#r� de comun acord �n orice problema
legata
de c#s#torie;

.
acordarea sprijinului moral reciproc;
.
obliga#ia de a locui �mpreun#
;
.
rela#ii sexuale liber consim#ite;
.
ab#inerea de la orice act de violen## familial#
;
.
fidelitatea;
.
obliga#ia dea hot#r� asupra numelui pe care so#ii �l vor purta �n c#s#torie.
9.2. Reglementarea rela#iilor personale �ntre so#i �n Codul familiei
Potrivit art. 25 �B#rbatul #i femeia au drepturi #i obliga#ii egale �n c#s#torie.�

Art. 26 prevede c#: �So#ii hot#r#sc de comun acord �n tot ce prive#te c#s#toria.�

Art. 27 men#ioneaz#: � La �ncheierea c#s#toriei, viitorii so#i vor declara, �n


fa#a
delegatului de stare civil#, numele pe care s-au invit s#-l poarte �n c#s#torie
(alin.1). So#ii
pot s#-#ip#streze numele lor dinaintea c#s#toriei, sa
ia numele unuia sau altuia dintre ei
sau numele lor reunite (alin.2).

Art. 28 dispune: �So#ii sunt obliga#isa


poarte �n timpul c#s#toriei numele comun
declarat (alin.1). Daca
so#ii s-au �nvoit sa
poarte �n timpul c#s#toriei un nume comun #i
l-au declarat la �ncheierea c#s#toriei potrivit dispozi#iilor art. 27 din codul de
fa##, fiecare
din so#i nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativ#, dec�t
cu
consim##m�ntul celuilalt so
.
(alin.2).�

9.3. Prezentarea rela#iilor personale dintre so#i


a. Obliga#ia so#ilor de a lua deciziile �mpreuna
(art. 26 C. fam)
So#ilor le revine obliga#ia de hot#r� de comun acord �n toate problemele legate de

c#s#torie. Aceasta
obliga#ie se �ntemeiaza
pe �ncrederea reciproca
�ntre so#i.

b. Obliga#ia de so#ilor de a-#i acorda respect #i sprijin moral (art. 2 C. fam)


So#ii �#i datoreaza
unul altuia respect #i sprijin moral. Aceasta
obliga#ie este o
consecin## a prieteniei #i afec#iunii pe care se �ntemeiaza
raporturile de c#s#torie.

c. Obliga#ia de fidelitate dintre so#i


De#i Codul familiei nu o prevede �n mod expres, nu exista
nici o �ndoiala
asupra
existen#ei obliga#iei de fidelitate a fiec#ruia dintre so#i fa## de cel#lalt so#.
Totu#i aceasta
obliga#ie rezulta
din reglementarea unor consecin#e ale acestei obliga#ii.

d. Obliga#ia de a locui �mpreuna


Finalitatea rela#iilor dintre so#i impune obliga#ia lor de a locui �mpreun#.
Aceasta
obliga#ie este impusa
de finalitatea c#s#toriei #i anume de �ntemeierea unei familii. �n
ciuda faptului ca
nu este consacrata
expres de Codul familiei, aceasta
obliga#ie rezulta
din art. 26 C. fam. din dispozi#iile Legii nr. 61/1991 #i din dispozi#iile art.305
lit. a Cod
penal).

e. Obliga#ia de a �ntre#ine �mpreuna


rela#ii sexuale
Con#inutul acestei obliga#ii consta
�n datoria so#ilor de a �ntre#ine �mpreuna
rela#ii
sexuale liber consim#ite. Drept urmare refuzul nejustificat al unuia dintre so#i
de a-#i
�ndeplini obliga#ia conjugal poate constitui motiv de divor#.

f. Obliga#ia de a hot r� asupra numelui pe care so#ii �l vor purta �n c s torie


(art. 27 - 28 C. fam)

La �ncheierea c#s#toriei viitorii so#i au posibilitatea alegerii numelui pe care


urmeaza
s#-l poarte �n timpul c#s#toriei din urm#toarele trei variante:
Sa
aleaga
ca nume comun numele unuia dintre ei;
S#-#ip#streze fiecare numele dinaintea c#s#toriei;
Sa
aleaga
ca nume comun numele lor reunite, �n aceea#i ordine.

g. Ab#inerea de la orice act de violen# familiala


(art.2 alin.1 al Legii nr. 217/
2003 pentru prevenirea #i combaterea violen#ei �n familie)
Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 violen#a �n familie reprezinta
orice
ac#iune fizica
sau verbala
s#v�r#ita
cu inten#ie de c#tre un membru de familie �mpotriva
altui membru al aceleia#i familii, care provoaca
o suferin## fizic#, psihic#, sexuala
sau un
prejudiciu material.

Constituie, de asemenea, violen## �n familie �mpiedicarea femeii de a-#i exercita


drepturile #i libert##ile fundamentale.

h. Alte obliga#ii
De#i Codul familiei nu o prevede �n mod expres, din principiul egalit##ii depline
dintre b#rbat #i femeie rezult##i urm#toarele obliga#ii:

Coresponden#a #i rela#iile sociale ale so#ilor. Nici unul dintre so#i nu este
�ndrept##it sa
exercite controlul asupra coresponden#ei #i rela#iilor sociale ale celuilalt so#.

Profesia so#ilor. Fiecare dintre so#i poate s#-#i aleaga


profesia sau ocupa#ia pe care le
dore#te, f#ra
a avea nevoie de vreo �ncuviin#are din partea celuilalt. Desigur so#ii se vor
consulta �n privin#a alegerii profesiei sau ocupa#iei lor.

�ntreb#ri

1. Ce se �n#elege prin no#iunea de efecte personale ale c#s#toriei?


2. Prezenta#i rela#iile personale dintre so#i.
Cursul 6. Efectele c s toriei cu privire la rela#iile patrimoniale dintre
so#i

Capitolul 10. Efectele c s toriei cu privire la rela#iile patrimoniale dintre so#i

10.1. No#iunea, clasificarea #i con#inutul rela#iilor patrimoniale dintre so#i


10.1.1. No#iunea de rela#ii patrimoniale dintre so#i
Prin rela#ii patrimoniale dintre so#i, �n dreptul rom�nesc, �n#elegem totalitatea
raporturilor sociale evaluabile �n bani, care se nasc �ntre cele doua
persoane de sex opus unite prin actul
juridic al c#s#toriei.

10.1.2. Clasificarea raporturilor patrimoniale dintre so#i


Numeroasele raporturi patrimoniale care iau fiin## �ntre so#i �n timpul c#s#toriei

pot fi �mp#r#ite astfel:

1.
raporturi privind sprijinul material reciproc �ntre so#i care la r�ndul lor se
�mpart
�n:

raporturi privind contribu#ia so#ilor la cheltuielile c#s#toriei;

raporturi referitoare la obliga#ia de �ntre#inere �ntre so#i;

raporturi cu privire la bunurile lor.
10.1.3. Con#inutul raporturilor patrimoniale dintre so#i
Con#inutul acestor raporturi este format din drepturi #i obliga#ii cu caracter
patrimonial.

�n mod tradi#ional a#a cu am men#ionat �n sec#iunea referitoare la rela#iile


personale dintre so#i #i �n cazul drepturilor #i obliga#iilor patrimoniale sunt
analizate
numai obliga#iile, drepturile corelative fiind sub�n#elese.

1. Obliga#ia de sprijin material reciproc


So#ii au obliga#ia de a-#i acorda unul altuia sprijin material ca urmare a
prieteniei #i
afec#iunii care stau la baza c#s#toriei. Aceasta
obliga#ie include:

a.
obliga#ie de a suporta cheltuielile c#s#toriei #i
b.
obliga#ia de �ntre#inere.
2.Obliga#ia so#ilor cu privire la bunuri

Prin �bunuri� se �n#eleg at�t bunurile corporale � adica


lucrurile mobile c�t #i
imobile � c�t #i bunurile incorporale � adica
drepturile reale, drepturile de crean#
a
#i
ac#iunile privind drepturile patrimoniale.
�n categoria �bunurilor� se include #i dob�ndirea posesiei �chiar cu rea credin#
a
asupra unui bun.

Bunurile so#ilor se �mpart �n doua


categorii:

bunuri comune ale so#ilor;

bunuri proprii ale so#ilor.


10.2. Regimul matrimonial
10.2.1. No#iunea de regim matrimonial
No#iunea de rela#ii patrimoniale dintre so#i este �n str�nsa
leg#tura
cu o alta
no#iune de mare importan#
a
pentru studiul de fa##. Este vorba de no#iunea de regim
matrimonial.

�n baza celor men#ionate mai sus, vom �ncerca sa


contur#m o defini#ie proprie a
regimului matrimonial, pornind de la ipotezele normelor juridice din Titlul I,
Capitolul
al III-lea, Sec#iunea a II - a din Codului familiei, intitulata
Drepturile #i obliga#iile patrimoniale
ale p#r#ilor. Astfel, consider#mc#, prin regim matrimonial se �n#elege totalitatea
normelor
juridice, care reglementeaza
raporturile stabilite �ntre so#i, sau �ntre unul sau ambii so#i, pe de o parte, #i

ter#e persoane, pe de alta


parte, raporturi ce au drept obiect bunuri existente �n momentul �ncheierii
c#s#toriei sau dob�ndite pe parcursul acesteia precum #i obliga#iile contractate
�n leg#tura
cu aceste
bunuri sau �n vederea �ndeplinirii sarcinilor c#s#toriei.

10.2.2. Prezentarea regimului juridic matrimonial conform dispozi#iilor Codului


familiei
Potrivit art. 29-36 din Codul familiei, regimul juridic matrimonial cuprinde, de
fapt, norme juridice ce reglementeaza
urm#toarele aspecte:

1.
Calificarea bunurilor comune #i a celor proprii ale so#ilor (art. 30 alin. 1 #i
art. 31 C. fam.).
Potrivit art. 30 alin. 1 C. fam. �Bunurile dob�ndite �n timpul c#s#toriei, de
oricare
dintre so#i, sunt, de la data dob�ndirii lor, bunuri comune ale so#ilor�, iar �n
alin. 3 se
prevede o scutire de dovada
�n ceea ce prive#te bunurile comune ale c#ror caracter este
prezumat de legiuitor.

Potrivit art. 31 C. fam. sunt bunuri proprii ale fiec#ruia dintre so#i:

a.
bunurile dob�ndite �nainte de �ncheierea c#s#toriei;
b. bunurile dob�ndite �n timpul c#s#toriei prin mo#tenire, legat sau dona#ie,
afara
numai
daca
dispun#torul a prev#zut ca
ele sunt comune;
c.
bunurile de uz personal #i cele destinate exercit#rii profesiei unuia dintre so#i;
d. bunurile dob�ndite cu titlu de premiu sau recompens#, manuscrisele #tiin#ifice
sau
literare, schi#ele #i proiectele artistice, proiectele de inven#ii #i inova#ii,
precum #i alte
asemenea bunuri;
e.
indemniza#ia de asigurare sau desp#gubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
f.
valoarea care reprezint##i �nlocuie#te un bun propriu sau bunul �n care a trecut
aceasta
valoare.

2.Dovada bunurilor comune #i a celor proprii (art. 30 alin. 2 C. fam.)

Calificarea unui bun al so#ilor ca fiind comun ori propriu prezinta


interes at�t �n
rela#iile dintre so#i, c�t #i �n rela#iile cele dintre so#i #i ter#ele persoane.

Av�nd �n vedere c#, �n majoritatea cazurilor, bunurile sunt dob�ndite �n timpul


c#s#toriei prin contribu#ia ambilor so#i, art. 30 alin. 3 din C. fam. instituie
prezum#ia
relativa
de comunitate: �calitatea de bun comun nu trebuie sa
fie dovedit#.�

3.Datoriile comune #i datoriile proprii ale so#ilor (art. 32 -34 C. fam.)


Dupa
cum so#ii au doua
categorii de bunuri, tot a#a ei au doua
categorii de
datorii:

Datorii comune care sunt determinate limitativ de lege. Din aceasta
categorie fac parte:
.
Cheltuielile f#cute cu administrarea oric#ruia dintre bunurile comune (art. 32
lit. a C.
fam.);
.
Obliga#iile contractate de c#tre so#i �mpreuna
(art. 32 lit. b);
.
Obliga#iile contractate de fiecare dintre so#i pentru �ndeplinirea nevoilor
obi#nuite ale

c#s#toriei (art. 32 lit. c C. fam.);


.
Obliga#ia de a repara prejudiciul cauzat prin �nsu#irea ilicita
a unor bunuri proprietate
publica
(art. 32 lit. d C. fam.).


Datorii personale care sunt prezumate prin lege c�ta
vreme nu se dovede#te ca
fac parte
din categoria celor comune. Creditorii personali ai so#ilor pot urm#ri numai
bunurile
proprii ale so#ului debitor (art. 33 C. fam.) #i vor cere �mp#r#eala bunurilor
comune,
prin hot#r�re judec#toreasc#, �nsa
numai �n m#sura �n care crean#aar#mas
nesatisf#cut#.
4.Obliga#ia so#ilor de a contribui, �n raport cu mijloacele de care
dispunefiecare, la cheltuielile c s toriei (art. 29 C. fam.).

�n conformitate cu art. 29 din C. fam., so#ii sunt obliga#isa


contribuie, �n raport
cu mijloacele fiec#ruia, la cheltuielile c#s#toriei. �n mod obi#nuit, aceasta
obliga#ie se
realizeaza
prin ducerea gospod#riei #i vie#ii �n comun de c#tre so#i.

5.Partajul bunurilor comune �n timpul c s toriei #i la desfacerea acesteia


prin divor
.
(art. 36 C. fam.)
�mp#r#irea bunurilor comune �n timpul c#s#toriei se poate face numai �n
urm#toarele cazuri:

a.
La cererea oric#ruia dintre so#i (art. 36 alin. ultim �Pentru motive temeinice,
bunurile
comune, �n �ntregime sau numai o parte dintre ele, se pot �mp#r#i prin hot#r�re
judec#toreasc##i �n timpul c#s#toriei. Bunurile astfel �mp#r#ite devin bunuri
proprii.
Bunurile ne�mp#r#ite, precum #i cele ce se vor dob�ndi ulterior, sunt bunuri
comune�);
b. La cererea creditorilor personali ai oric#ruia dintre so#i (art. 33 alin.
penultim �... dupa
urm#rirea bunurilor proprii ale so#ului debitor, creditorul s#u personal poate
cere
�mp#r#irea bunurilor comune, �nsa
numai �n m#sura necesara
pentru acoperirea
crean#ei sale� iar alineatul ultim al aceluia#i articol prevede ca
��n acest din urma
caz,
bunurile atribuite prin �mp#r#ire fiec#rui so
.
devin proprii.�);
c.
�n cazul confisc#rii averii unuia dintre so#i. �n situa#ia condamn#rii unuia
dintre so#i la
pedeapsa confisc#rii averii se love#te partea codev#lma## a so#ului condamnat din
masa bunurilor comune. �n consecin#
a
statul se substituie so#ului condamnat,
devenind proprietar comun cu cel#lalt so
.
(necondamnat) asupra bunurilor comune.
6.Dreptul so#ilor de a efectua acte juridice de folosire, administrare #i
dispozi#ie privind bunurile comune (art. 35 C. fam.)
�n conformitate cu principiul egalit##ii sexelor �so#ii administreaz##i folosesc
�mpreuna
bunurile comune #i dispun tot astfel de ele� (art. 35 alin. 1 C. fam.).

So#ii se pot �n#elege asupra modului de administrare, folosin#


a
#i dispozi#ie a
bunurilor comune, condi#ia fiind ca prin aceasta sa
nu aduca
vreo atingere drepturilor pecare fiecare dintre ei le are asupra bunurilor comune
�n virtutea art. 35 C. fam.. �n caz
contrar, conven#ia este nula
(art. 30 alin. 2 C. fam.).
7.Nulit #ile care au ca obiect acte juridice privind bunurile comune #i cele
proprii ale so#ilor (art. 30 alin. 2 C. fam.).

Dupa
ce alin. 1 al art. 30 din C. fam. stabile#te regula c#: �bunurile dob�ndite �n
timpul c#s#toriei ,de oricare din so#i, sunt, de la data dob�ndirii lor bunuri
comune ale
so#ilor�, alin. 2 al aceluia#i articol dispune ca
�orice conven#ie contrara
este nul#�. Totu#i
cu �ngr#dirile ar#tate de literatura de specialitate1 so#ii pot �ncheia conven#ii
cu privire la
bunurile comune #i bunurile proprii, prin care sa
concretizeze modul de administrare #i
de folosin## a acestora, ori pot dispune �mpreuna
(�n cazul bunurilor comune) sau separat
de aceste bunuri (�n cazul bunurilor proprii).

8.Obliga#ia de sprijin material (art. 2 C. fam.)

Obliga#ia de sprijin material prezinta


unele particularit##i fa## de celelalte obliga#ii cu
caracter patrimonial ce revin so#ilor. Pe timpul c#s#toriei, so#ii �#i datoreaza
reciproc
�ntre#inere (art. 86 alin. 1 C. fam #i art. 41 alin. 1 C. fam).

9.Munca femeii depusa


�n gospod rie #i pentru educarea copiilor

Jurispruden#a, a decis � #i suntem de acord cu aceasta


opinie -ca
munca femeii
depusa
�n gospod#rie #i pentru educarea copiilor constituie contribu#ie la dob�ndirea
bunurilor
comune. care Codul familiei nu este explicit sau nu ofera
solu#ii cu privire la o anumita
problema
se face aplicarea dispozi#iilor dreptului civil.

10.3. Conven#ia matrimoniala


10.3.1. No#iuni introductive despre conven#ia matrimoniala
Termenul de conven#ie matrimoniala
a fost folosit �n art. 1224 C. civ. al#turi de
conven#ia de maritagiu (art. 932 c. civ.). De-a lungul timpului doctrina a
utilizat denumiri
numind conven#ia matrimoniala
�conven#ie de c#s#torie�, �contract matrimonial�,
�conven#ie sau contract de c#s#torie�, �contract� sau �acord prenup#ial�.

Codul civil reglementa, ca unic regim conven#ional, regimul dotal (art. 1233 -1293

C. civ.).
Constitu#ia din 1948, de#i nu scotea raporturile juridice de familie de sub
reglementarea Codului civil #i nu abroga �n mod expres anumite texte ale acestui
cod,
practic, prin consacrarea unor noi principii (al egalit##ii �ntre sexe de exemplu)
a adus
importante modific#ri rela#iilor de familie. Astfel, regimul dotal a fost
considerat abrogat
tacit.

10.3.2. No#iunea de conven#ie matrimoniala


Conven#ia matrimoniala
desemneaza
actul conven#ional prin care viitorii so#i,
uz�nd de libertatea conferita
de legiuitor, �#i stabilesc regimul matrimonial propriu sau �#i
modific#, �n timpul c#s#toriei, regimul matrimonial sub care s-au c#s#torit. �n
dreptul
comparat, conven#ia matrimoniala
este definita
drept acel contract, prin care so#ii adopta
un regim matrimonial particular, diferit de regimul legal, dar care este, totu#i,
prev#zut de
legea interna
aplicabila
rela#iilor pecuniare.

Codul familiei prin art. 20 alin. 2 interzice, orice conven#ie care ar prevedea un
alt
statut juridic, dec�t cel de bun comun, pentru orice lucru dob�ndit �n timpul
c#s#toriei #i
care nu se �ncadreaza
�n prevederile art. 31 din Codul familiei (care enumera
bunurile ce
r#m�n proprii fiec#rui so#). De asemenea, art. 30 alin. 2 din Codul familiei
interzice
conven#ia matrimoniala
sub pedeapsa nulit##ii absolute. Interzic�nd, astfel, orice
conven#ie derogatorie de la prevederile Codului familiei.

�ntreb ri

1. Ce se �n#elege prin no#iunea de rela#ii patrimoniale?


2. Clasifica#i raporturile patrimoniale dintre so#i.
3. Prezenta#i regimul juridic.
4. Defini#i conven#ia matrimonial#.
Capitolul 11. Efectele c s toriei cu privire la capacitatea de exerci#iu a
so#iei sau so#ului minor

V�rsta minima
pentru �ncheierea c#s#toriei sa
fie 18 ani. Totu#i, prin excep#ie,
pentru motive temeinice (de exemplu: sarcina femeii) minorul care a �mplinit
v�rsta de 16
ani se poate c#s#tori �n temeiul unui aviz medical, cu �ncuviin#area p#rin#ilor
s#i, sau,
dupa
caz, a tutorelui.

Femeia minor##i/sau b#rbatul minor dob�ndesc prin c#s#torie capacitate


deplina
de exerci#iu.

Prevederile conform c#ruia minorul care se c#s#tore#te dob�nde#te capacitate


deplina
de exerci#iu rezulta
din principiul deplinei egalit##i �ntre so#i prev#zut de art. 1
alin. 4 din Codul familiei.

De asemenea, daca
minorului c#s#torit nu i s-ar recunoa#te capacitatea deplina
de
exerci#iu principiul prev#zut de art. 26 C. fam. potrivit c#ruia so#ii hot#r#sc de
comun
acord �n tot ceea ce prive#te c#s#toria ar fi fost lipsit de con#inut.
Cursul 7. �ncetarea #i desfacerea c s toriei

Capitolul 12. �ncetarea c s toriei

12.1. No#iunea de �ncetare a c s toriei #i cazurile de �ncetare a c s toriei


12.1.1.No#iunea de �ncetare a c s toriei

�ncetarea c#s#toriei poate fi definita


ca fiind oprirea (definitiv#) de drept a
c#s#toriei, care intervine �n cazurile determinate limitativ de lege

12.1.2. Reglementarea juridica


a �ncet rii c s toriei �n Codul familiei
Art. 37 alin. 1 din Codul familiei dispune: �C#s#toria �nceteaza
prin moartea unuia
dintre so#i sau prin declararea judec#toreasca a mor#ii unuia dintre ei.�

Potrivit dispozi#iilor art. 22 alin. 1 din Codul familiei ��n cazul �n care so#ul
unei
persoane declarata
moarta
s-a rec#s#torit #i, dupa
aceasta, hot#r�rea declarativa
de
moarte este anulat#,c#s#toria cea noua r#m�ne valabil#.�

Aliniatul 2 al aceluia#i articol prevede: �Prima c#s#torie este desf#cuta


pe data
�ncheierii noii c#s#torii.�

12.1.2. Cazurile de �ncetare a c s toriei


Din examinarea dispozi#iilor art. 22 #i art. 37 alin. 1 din Codul familiei rezulta

ca
exista
trei cazuri de �ncetare a c#s#toriei #i anume:

a. moartea unuia dintre so#i;


b. declararea judec#toreasca
a mor#ii unuia dintre so#i;
c. rec#s#torirea so#ului celui ce fusese declarat mort prin hot#r�re
judec#toreasc#.
a. Moartea unuia dintre so#i
C#s#toria fiind �ncheiata
intiuitu personae, moartea constatata
fizic a unuia dintre
so#i conduce la �ncetarea ei.

b. Declararea judec#toreasca
a mor#ii unuia dintre so#i
C#s#toria �nceteaza
�n cazul declar#rii judec#tore#ti a decesului unuia dintre so#i,
data mor#ii fiind cea stabilita
prin hot#r�rea irevocabila
declarativa
de moarte.
c. Rec#s#torirea so#ului celui ce fusese declarat mort prin hot#r�re
judec#toreasca
�n cazul declar#rii mor#ii prin hot#r�re judec#toreasc#, daca
so#ul persoanei
declarata
moarta
s-a rec#s#torit #i, dupa
aceasta, so#ul declarat mort reapare #i anuleaza
hot#r�rea declarativa
de moarte, noua c#s#torie r#m�ne valabil#, iar c#s#toria veche este
considerata
ca
a �ncetat pe data �ncheierii noii c#s#torii.

Aceea#i solu#ie este valabil##i �n cazul �n care, dupa


rec#s#torirea so#ului declarat
judec#tore#te mort, se rectifica
data mor#ii, noua data
fiind ulterioara
rec#s#toririi.

Daca
so#ul s-a rec#s#torit a fost de rea credin##, #tiind ca
persoana declarata
moarta
se afla
�n via##, noua c#s#torie se considera
�ncheiata
prin frauda
fiind lovita
de
nulitate absolut#.
12.2. Efectele �ncet rii c s toriei
�ncetarea c#s#toriei se produce de drept #i are efecte doar pentru viitor (ex
nunc).
Efectele care se produc ca urmare a �ncet#rii c#s#toriei sunt:

b. So#ul suprave#uitor care �n timpul c#s#toriei, a purtat numele so#ului decedat


poate sa
poarte acest nume #i dupa
�ncetarea c#s#toriei. De asemenea, s-a decis, �n practica
judec#toreasca
ca
so#ul suprave#uitor poate sa
poarte acest nume #i dupa
rec#s#torirea
sa #i chiar �mpreuna
cu noul s#u so#.
c.
Daca
so#ul suprave#uitor nu �mplinise 18 ani, �#i men#ine capacitatea de exerci#iu
dob�ndita
prin c#s#torie.
d. Comunitatea de bunuri �nceteaz#. Partea din bunurile comune care se cuvenea
so#ului
decedat formeaza
masa succesorala
�mpreuna
cu celelalte bunuri ce i-au apar#inut #i
se va deferi mo#tenitorilor. So#ul suprave#uitor are chemare la mo#tenire conform
prevederilor Legii nr. 319/1944.
e.
Ocrotirea p#rinteasca
se exercita
numai de c#tre p#rintele r#mas �n via##, potrivit art.
98 alin. 2 din Codul familiei.
Capitolul 13. Desfacerea c s toriei

13.1. No#iunea de desfacere a c s toriei


Desfacerea c s toriei, divor#ul, este singura modalitate de disolu#ie a c#s#toriei

valabil �ncheiate

Desfacerea c s toriei reprezinta


m#sura judec#toreasca
de separare definitiva
a

so#ilor, pronun#ata
�n condi#iile legii.

Divor#ul sau desp#r#irea provine din cuv�ntul francez divorce.

Prin divor
.
�n#elegem desfacerea c#s#toriei pronun#ata
printr-o hot#r�re

judec#toreasc#, fie datorita


unor motive temeinice, imputabile ambilor so#i sau numai

so#ului p�r�t, fie excep#ional, datorita


dorin#ei so#ilor.

13.2.Sisteme sau concep#ii juridice despre divor


.

Cu privire la divor
.
exista
urm#toarele sisteme sau concep#ii:

I.1. Sisteme care au la baza


temeiul juridic al divor#ului:
i.
Sistemul divor#ului prin efectul voin#ei so#ilor:c#s#toria poate fi desf#cuta
prin voin#a
unilaterala
a unuia dintre so#i sau prin acordul de voin## al so#ilor;
ii.
Sistemul divor#ului prin efectul hot#r�rii judec#tore#ti: voin#a so#ilor se rezuma

doar la
promovarea ac#iunii de divor
.
�n instan##, instan#a av�nd rolul de a solu#iona
desfacerea c#s#toriei;
iii.
Sistemul mixt o varianta
potrivit c#reia regula o reprezinta
desfacerea c#s#toriei prin
efectul voin#ei so#ilor, iar excep#ia prin efectul hot#r�rii judec#tore#ti #i
cealalta
varianta
�n care regula o reprezinta
desfacerea c#s#toriei prin efectul hot#r�rii
judec#tore#ti, iar � prin efectul voin#ei so#ilor.
I.2. Sistemul vechi #i sistemul nou:
a.
Sistemul veche reg#sit �n Codul civil din 1865 care a adoptat sistemul mixt �n
varianta a
doua;
b.
Sistemul nou reg#sit �n Codul familiei care a adoptat sistemul mixt �n varianta a
doua
II.1.Sisteme care au la baza
natura motivelor de divor#:

a.
Sistemul divor#ului remediu � potrivit c#ruia divor#ul intervine �n cazul
imposibilit##ii
continu#rii c#s#toriei, indiferent daca
aceasta
situa#ie este imposibila
sau nu mai poate
continua;
b.
Sistemul divor#ului sanc#iune � conform c#ruia divor#ul este o sanc#iune pentru
culpa
�n
destr#marea rela#iilor de familie. El se pronun## la cererea so#ului culpabil, cu
posibilitatea re#inerii culpei ambilor so#i;
c.
Sistemul mixt divor#ului remediu-sanc#iune � care �mbina
elemente ale celor doua
sisteme
sub doua
variante: �n prima varianta
divor#ul este reglementat ca o sanc#iune #i, prin
excep#ie, este un remediu #i cea de a doua varianta
divor#ul este un remediu #i, prin
excep#ie este o sanc#iune.
II.2. Sistemul vechi #i sistemul nou:
a.
Sistemul veche reg#sit �n Codul civil din 1865 care a adoptat sistemul divor#ului
sanc#iune;
b.
Sistemul nou reg#sit �n Codul familiei care a adoptat sistemul mixt divor#ul
reprezent�nd de regula
un remediu #i, prin excep#ie o sanc#iune.
III.1. Sisteme care au la baza
reglementarea motivelor de divor#:
a.
Sistemul divor#ului pentru cauze determinate;
b.
Sistemul �n care legea nu precizeaza
motivele de divor
.
ci numai anumite criterii de apreciere a
acestora;
c.
Sistemul mixt unde sunt precizate criteriile de aprecierea a motivelor de divor#,
dar totodat#, sunt
enumerate, exemplificate, #i c�teva dintre ele.
III.2. Sistemul vechi #i sistemul nou:
a.
Sistemul veche reg#sit �n Codul civil din 1865 care a adoptat sistemul divor#ului
pentru cauze
determinate (spre exemplu: adulterul, cruzimi, insulte grave, etc.);
b.
Sistemul nou reg#sit �n Codul familiei care a adoptat sistemul �n care legea nu
precizeaza
motivele de divor
.
ci numai anumite criterii de apreciere a acestora (spre exemplu: existen#a
unor motive temeinice care au dus la v#t#marea grava
a rela#iilor de c#s#torie, f#c�nd
imposibila
continuarea acesteia pentru so#ul care solicita
desfacerea ei; starea s#n#t##ii
so#ului reclamant).
13. 2.Reglementarea divor#ului �n Codul familiei #i �n Codul de procedura
civila
13.2..1. Reglementarea divor#ului �n Codul familiei

Desfacerea c#s#toriei este reglementata


�n Titlul I intitulat �C#s#toria� �n
Capitolul IV articolele 37-44 din Codul familiei #i �n Cartea a VI-a din Codul de
procedura
civila
intitulata
�Proceduri speciale�, Capitolul VI denumit �Divor#ul� art.
607-619 din Codul de procedura
civil#.

Art. 37 alin. 2 din Codul familiei dispune:


�C#s#toria se poate desface prin divor#.�

Art. 38 din Codul familiei dispune: �Instan#a judec#toreasca


poate desface
c#s#toria prin divor
.
atunci c�nd, datorita
unor motive temeinice, raporturile dintre so#i
sunt grav v#t#mate #i continuarea c#s#toriei nu mai este posibila
(alin.1).
Divor#ul poate fi pronun#at #i numai pe baza acordului ambilor so#i, daca sunt
�ndeplinite urm#toarele condi#ii:
a) pana la data cererii de divor
.
a trecut cel pu#in un an de la �ncheierea c#s#toriei
#i
b) nu exista
copii minori rezulta#i din c#s#torie (alin.2).
Oricare dintre so#i poate cere divor#ul atunci c�nd starea s#n#t##ii sale face
imposibila
continuarea c#s#toriei (alin.3).
La solu#ionarea cererilor accesorii divor#ului, referitoare la �ncredin#area
copiilor minori,
obliga#ia de �ntre#inere #i folosirea locuin#ei, instan#a va #ine seama #i de
interesele
minorilor� (alin.4)

Potrivit art. 39 alin. 1 din Codul familiei �C#s#toria este desf#cuta


din ziua c�nd
hot#r�rea prin care s-a pronun#at divor#ul a r#mas definitiv#�. Potrivit alin. 2
�Fa## de
cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale c#s#toriei �nceteaza
de la data c�nd s-a f#cut
men#iune despre hot#r�rea de divor
.
pe marginea actului de c#s#torie sau de la data c�nd
ei au cunoscut divor#ul pe alta cale.�
Art. 40 din Codul familiei prevede: �La desfacerea c#s#toriei prin divor#, so#ii
se
pot �nvoi ca so#ul care, potrivit art. 27, a purtat �n timpul c#s#toriei numele de
familie al
celuilalt so#, sa poarte acest nume #i dupa
desfacerea c#s#toriei (alin.1). Instan#a
judec#toreasca
va lua act de aceasta �nvoiala
prin hot#r�rea de divor#. Instan#a, pentru
motive temeinice, poate sa
�ncuviin#eze acest drept, chiar �n lipsa unei �nvoieli �ntre so#i
(alin.2). Daca
nu a intervenit o �nvoiala
sau daca
instan#a nu a dat �ncuviin#area, fiecare
dintre fo#tii so#i va purta numele ce avea �nainte de c#s#torie� (alin.3).

Dispozi#iile art. 41 din Codul familiei prev#d: �P�na


la desfacerea c#s#toriei �n
condi#iile prev#zute de art. 39, so#ii �#i datoreaza
�ntre#inere (alin.1). So#ul divor#at are
dreptul la �ntre#inere, daca
se afla
�n nevoie din pricina unei incapacit##i de munca
survenite �nainte de c#s#torie, ori �n timpul c#s#toriei; el are dreptul la
�ntre#inere #i atunci
c�nd incapacitatea se ive#te �n decurs de un an de la desfacerea c#s#toriei, �nsa
numai
daca
incapacitatea se datoreaza
unei �mprejur#ri �n leg#tura cu c#s#toria (alin.2).
�ntre#inerea datorata
potrivit dispozi#iilor alin. (2) poate fi stabilita
p�na
la o treime din
venitul net din munca
al so#ului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere #i
cu mijloacele celui ce urmeaza
a o pl#ti. Aceasta �ntre#inere, �mpreuna
cu �ntre#inerea
datorata
copiilor, nu va putea dep##i jum#tate din venitul net din munca al so#ului obligat

la plata
(alin.3). C�nd divor#ul este pronun#at numai din vina unuia dintre so#i, acesta nu

va beneficia de prevederile alineatelor (2) si (3), dec�t timp de un an de la


desfacerea
c#s#toriei (alin. 4).

�n toate cazurile, dreptul la �ntre#inere �nceteaza


prin rec#s#toria so#ului �ndrept##it
sa
o primeasc#� (alin.5).

Art. 42 din Codul familiei dispune: �Instan#a judec#toreasca


va hot#r�, odata
cu
pronun#area divor#ului, c#ruia dintre p#rin#i vor fi �ncredin#a#i copiii minori.
�n acest
scop, instan#a va asculta p#rin#ii #i autoritatea tutelar##i, #in�nd seama de
interesele
copiilor, pe care de asemenea �i va asculta, daca
au �mplinit v�rsta de zece ani, va hot#r�,
pentru fiecare dintre copii, daca
va fi �ncredin#at tat#lui sau mamei (alin.1). Pentru motive
temeinice, copiii pot fi �ncredin#a#i unor rude, ori unor alte persoane, cu
consim##m�ntul
acestora, sau unor institu#ii de ocrotire (alin.2). Totodat#, instan#a
judec#toreasca
va
stabili contribu#ia fiec#rui p#rinte la cheltuielile de cre#tere, educare,
�nv###tur##i
preg#tire profesionala
a copiilor (alin.3). �nvoiala p#rin#ilor privitoare la �ncredin#area
copiilor #i la contribu#ia fiec#rui p#rinte la cheltuielile de cre#tere, educare,
�nv###tur##i
preg#tire profesionala
a acestora va produce efecte numai daca
a fost �ncuviin#ata
de
instan#a judec#toreasc#� (alin.4).

Dispozi#iile art. 43 din Codul familiei dispun: �P#rintele divor#at, c#ruia i s-a
�ncredin#at copilul, exercita
cu privire la acesta drepturile p#rinte#ti (alin.1). C�nd copilul
a fost �ncredin#at unei alte persoane sau unei institu#ii de ocrotire, instan#a
judec#toreasca
va stabili care dintre p#rin#i va exercita dreptul de a-i administra bunurile #i
de a-l
reprezenta sau de a-i �ncuviin#a actele (alin.2). Persoana sau institu#ia de
ocrotire c#reia i
s-a �ncredin#at copilul va avea fa## de acesta numai drepturile #i �ndatoririle ce
revin
p#rin#ilor privitor la persoana copilului (alin.3). Dispozi#iile art. 108 se
aplica prin
asem#nare (alin.4). P#rintele divor#at, c#ruia nu i s-a �ncredin#at copilul,
p#streaza
dreptul de a avea leg#turi personale cu acesta, precum #i de a veghea la
cre#terea,
educarea, �nv###tura #i preg#tirea lui profesionala (alin.5).

Potrivit art. 44 din Codul familiei ��n cazul schimb#rii �mprejur#rilor, la


cererea
oric#ruia dintre p#rin#i sau a copilului, daca
acesta a �mplinit v�rsta de patrusprezece ani,
a autorit##ii tutelare sau a vreunei institu#ii de ocrotire, instan#a
judec#toreasca
va putea
modifica m#surile privitoare la drepturile #i obliga#iile personale sau
patrimoniale �ntre
p#rin#ii divor#a#i #i copii (alin.1). Modificarea m#surilor luate potrivit
dispozi#iilor art. 42
alin. (1) #i (2) se va face cu paza cerin#elor prev#zute de acele dispozi#ii�
(alin.2).

13.2.2. Reglementarea divor#ului �n Codul de procedura


civila
Codul de procedura
civila
�n art. 607 dispune: �Cererea de divor
.
este de
competen#a instan#ei �n circumscrip#ia c#ruia se afla
cel din urma
domiciliu comun al
so#ilor. Daca
so#ii nu au avut domiciliu comun sau daca
nici unul din so#i nu mai
locuie#te �n circumscrip#ia instan#ei �n care se afla
cel din urma
domiciliu comun, instan#a
competenta
este aceea �n circumscrip#ia c#reia �#i are domiciliul p�r�tul, iar c�nd p�r�tul
nu are domiciliu �n #ar#, este competenta
instan#a �n circumscrip#ia c#reia �#i are
domiciliul reclamantul.�

Art. 608 din Codul de procedura


civila
prevede: �So#ul p�r�t poate sa
fac##i el
cerere de divor#, cel mai t�rziu p�na
la prima zi de �nf##i#are, �n #edin#a public#, pentru
faptele petrecute �nainte de aceasta
dat#. Pentru faptele petrecute dupa
aceasta
dat#,
p�r�tul va putea face cerere p�na
la �nceperea dezbaterilor asupra fondului, �n cererea
reclamantului (alin.1). Cererea p�r�tului se va face la aceea#i instan#
a
#i se va judeca
�mpreuna
cu cererea reclamantului� (alin.2).

Art. 609 din Codul de procedura


civila
��n cazul c�nd motivele divor#ului s-au ivit
dupa
�nceperea dezbaterilor la prima instan#
a
#i �n timp ce judecata primei cereri se afla
�n apel, cererea p�r�tului va fi f#cuta
direct la instan#a investita
cu judecarea apelului.�

Art. 610 din Codul de procedura


civila
prevede: �Neintroducerea cererii �n
termenele ar#tate �n articolele de mai sus atrage dec#derea pentru so#ul p�r�t din
dreptul
de a cere divor#ul, afara
de cazul c�nd cererea reclamantului a fost respins##i motivele
divor#ului s-au ivit �n urma.�

Art. 611 din Codul de procedura


civila
dispune: �Cererea de pensie de �ntre#inere
se va face la judec#toria investita
cu cererea de divor#, chiar daca
�ntre timp s-au ivit
schimb#ri cu privire la domiciliul par#ilor.

Dispozi#iile art. 612 din Codul de procedura


civila
prev#d: �Cererea de divor
.
va
cuprinde, pe l�nga
cele prev#zute de lege pentru cererea de chemare �n judecata, numele
copiilor minori n#scu#i din c#s#torie sau care se bucura
de situa#ia legala
a copiilor
n#scu#i din c#s#torie (alin1). Daca
nu sunt copii minori, se va face ar#tare despre
aceasta (alin.2). La cerere, se va al#tura un extract de c#s#torie #i c�te un
extract de
na#tere al copiilor minori (alin.3). Cererea de divor#, �mpreuna
cu �nscrisurile
doveditoare, se va prezenta personal de c�tre reclamant pre#edintelui judec#toriei
(alin.4).
P�r�tul nu este #inut sa
faca
�nt�mpinare (alin.5). Interogatoriul nu poate fi cerut pentru
dovedirea motivelor de divor
.
(alin.6).

Art. 613 din Codul de procedura


civila
�Pre#edintele instan#ei, primind cererea de
divor#, va da reclamantului sfaturi de �mp#care #i, �n cazul �n care acesta
st#ruie �n cererea
sa, va fixa termen pentru judecarea cauzei.�

Dispozi#iile art. 6131 din Codul de procedura


civila
prev#d: �In cazul �n care
cererea de divor
.
se �ntemeiaza
pe acordul p�rtilor, ea va fi semnata de ambii so#i. Atunci
c�nd este cazul, �n ac#iunea de divor#, so#ii vor stabili #i modalit##ile �n care
au convenit
sa fie solu#ionate cererile accesorii divor#ului (alin.1). Primind cererea de
divor
.
formulata
�n condi#iile alin. 1, pre#edintele instan#ei va verifica existen#a
consim##m�ntului so#ilor, dupa
care, va fixa un termen de doua luni �n #edin## public#.
La termenul de judecata, instan#a va verifica daca
so#ii st#ruie �n desfacerea c#s#toriei pe
baza acordului lor #i, �n caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, f#ra
a administra
probe cu privire la motivele de divor
.
(alin.2). Pentru solu#ionarea cererilor accesorii
privind numele pe care so#ii �l vor purta dupa
divor#, pensia de �ntre#inere #i atribuirea
locuin#ei, instan#a va putea dispune, atunci c�nd considera necesar, administrarea

probelor prev#zute de lege (alin.3).

Art. 6132 din Codul de procedura


civila
prevede: �Instan#a poate lua, pe tot timpul
procesului, prin ordonan## pre#edin#ial#,m#suri vremelnice cu privire la
�ncredin#area
copiilor minori, la obliga#ia de �ntre#inere, la aloca#ia pentru copii #i la
folosirea
locuin#ei.�

Art. 614 din Codul de procedura


civila
dispune: ��n fa#a instan#elor de fond,
p�rtile se vor �nf##i#a �n persoan#, afara
numai daca
unul dintre so#i executa
o pedeapsa
privativa
de libertate, este �mpiedicat de o boala
grav#, este pus sub interdic#ie sau are
re#edin#a �n str#in#tate; �n aceste cazuri, p�rtile se vor putea �nf##i#a prin
mandatar.�

Dispozi#iile art. 615 din Codul de procedura


civila
prev#d: �Cererea de divor
.
se
judeca
�n #edin## public#. Instan#a va putea sa
dispuna
�nsa
judecarea �n camera de
consiliu, daca
va aprecia ca prin aceasta s-ar asigura o mai buna
judecare sau administrare
a probelor (alin.1). In toate cazurile hot#r�rea se pronun#a �n #edin## publica
(alin.2).

Art. 616 din Codul de procedura


civila
prevede: �Daca
la termenul de judecat#, �n
prima
instan##, reclamantul lipse#te nejustificat #i se �nf##i#eaza
numai p�r�tul, cererea va
fi respinsa
ca nesus#inut#.�

Art. 6161 din Codul de procedura


civila
prev#d: �Daca
procedura de chemare a
so#ului p�r�t a fost �ndeplinita
prin afi#are, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de
judecat#, instan#a va cere dovezi sau va dispune cercet#ri pentru a verifica daca
p�r�tul �#i
are domiciliul la locul indicat �n cerere #i, daca
constata
ca
nu domiciliaza
acolo, va
dispune citarea lui la domiciliul s#u, precum #i, daca
este cazul, la locul s#u de munc#.�

Dispozi#iile art. 617 din Codul de procedura


civila
prev#d: �Instan#a poate sa
pronun#e divor#ul �mpotriva ambilor so#i, chiar atunci c�nd numai unul din ei a
f#cut
cerere, daca
din dovezile administrate reiese vina am�ndurora (alin. 1). Hot#r�rea prin
care se pronun## divor#ul nu se va motiva, daca
ambele p#r#i solicita
instan#ei aceasta
(alin.2). �n cazurile prev#zute de art. 38 alin. 2 din Codul familiei, instan#a va
dispune
desfacerea c#s#toriei f#ra
a pronun#a divor#ul din vina unuia sau a ambilor so#i (alin3).�

Dispozi#iile art. 618 din Codul de procedura


civila
prev#d:
�Reclamantul poate renun#a la cerere �n tot cursul judec##ii �naintea instan#elor
de fond,
chiar daca
p�r�tul se �mpotrive#te (alin.1). Renun#area reclamantului nu are nici o
�nr�urire asupra cererii f#cute de p�r�t (alin.2). Ac#iunea de divor
.
se va stinge prin
�mp#carea so#ilor �n orice faza
a procesului, chiar daca
intervine �n instan#a de apel sau de
recurs iar apelul ori recursul nu sunt timbrate conform legii (alin.3).
Reclamantul �nsa
va
putea porni o cerere noua
pentru fapte petrecute dupa
�mp#care, #i �n acest caz el se va
putea folosi #i de faptele vechi (alin.4).�

Dispozi#iile art. 619 din Codul de procedura


civila
prev#d: �Termenul de apel,
precum #i cel de recurs este de 30 de zile #i curge de la comunicarea hot#r�rii
(alin.1).
Apelul sau, dupa
caz, recursul reclamantului �mpotriva hot#r�rii prin care s-a respins
cererea va fi respins ca nesus#inut, daca la judecata
se prezinta
numai paratul (alin.2).
Apelul sau recursul p�r�tului va fi judecat chiar daca
se �nf##i#eaza
numai reclamantul
(alin.3). Hot#r�rea care se pronun#a �n condi#iile art. 613^1 alin. 1 este
definitiv##i
irevocabila �n ce prive#te divor#ul (alin.4). Hot#r�rea data
�n materie de divor
.
nu este
supusa
revizuirii (alin.5).�

�ntreb ri

1. Prezenta#i �ncetarea c#s#toriei.


2 Ce se �n#elege prin no#iunea de desfacere a c#s#toriei?
3. Ce sisteme sau concep#ii juridice despre divor
.
cunoa#te#i.
Cursul 8. Procedura divor#ului

Desfacerea c#s#toriei urmeaza


o procedura
special#, reglementata
de art. 609-619

C. proc. civ..
Prin procedura
speciala
�n#elegem ansamblul regulilor care �ntr-o materie strict
determinata
de lege deroga
sub mai multe aspecte de la normele generale din procedura
civil#, complet�ndu-se acolo unde este cazul cu normele dreptului comun.

13.3.1. Instan#a competenta


1. Competen#a materiala
Ratione materie, pentru judecata �n prima
instan##, competen#a apar#ine instan#ei
judec#tore#ti �n circumscrip#ia c#reia se afla
cel din urma
domiciliu comun al so#ilor cu
respectarea principiului specializ#rii.

2. Competen#a teritoriala
Din dispozi#iile art. 607 din C. pr. civ. rezulta
urm#toarele reguli privind
competen#a teritorial#:


Cererea de divor
.
este de competen#a instan#ei �n circumscrip#ia c#reia se afla
ultimul
domiciliu comun al so#ilor, sub condi#ia ca m#car unul dintre so#isa
mai locuiasca
�n
circumscrip#ia instan#ei respective;

�n situa#ia �n care so#ii nu au avut domiciliu comun ori niciunul dintre ei numai
locuie#te �n circumscrip#ia instan#ei �n care se afla
cel din urma
domiciliu comun,
competen#a apar#ine instan#ei �n circumscrip#ia c#reia �#i are domiciliul p�r�tul;


C�nd p�r�tul nu are domiciliul �n Rom�nia, este competenta
instan#a �n circumscrip#ia
c#reia �#i are domiciliul reclamantul.
Daca
nu ne afl#m �n nici una din situa#iile prezentate mai sus, ci �n prezen#a unei
competen#e alternative, reclamantul este obligat sa
formuleze cererea la instan#a
competenta
�n ordinea #i �n condi#iile deja ar#tate, deoarece normele de competen## �n
materia divor#ului privitoare la competen#a teritoriala
sunt imperative.

13.3.2. Calitatea procesuala


1. Calitatea procesuala
activa
Dreptul de a cere desfacerea c#s#toriei are un caracter personal apar#in�nd doar
so#ilor indiferent ca
cererea este fondata
fie pe motive temeinice fie pe acordul so#ilor.
Deci, ac#iunea de divor
.
poate fi introdus##i exercitata
numai de c#tre so#i.

�n privin#a so#ului alienat sau debil mintal care nu a fost pus sub interdic#ie,
c�t #i
cel care a fost pus sub interdic#ie pot introduce ac#iune de divor
.
�n momentele de
luciditate.

�n situa#ia �n care ulterior declan##rii procesului, so#ul respectiv �#i pierde


luciditatea, ac#iunea va fi continuata
de reprezentantul s#u legal.

2. Calitatea procesuala
pasiva
Calitatea de p�r�t o are so#ul �mpotriva c#ruia s-a introdus ac#iunea de divor#
.
�n cazul decesului so#ului care are calitatea de p�r�t, c#s#toria �nceteaza
neput�nd
continua fa## de mo#tenitori.

So#ul alienat sau debil mintal, indiferent daca


a fost sau nu pus sub interdic#ie,
poate figura ca p�r�t �n proces, fiind reprezentat de tutorele s#u.

3. Al#i participan#i la procesul de divor


.
1.Procurorul

De#i nu poate porni ac#iunea procurorul poate pune concluzii �n procesul de


divor#, daca
apreciaza
ca
este necesar pentru ap#rarea ordinii de drept, a drepturilor #i
libert##ilor cet##enilor. De asemenea, procurorul ac#ioneaza
pentru ap#rarea drepturilor #i
intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdic#ie, #i ale
disp#ru#ilor,
precum #i �n alte cazuri expres prev#zute de lege.

Procurorul nu este parte, �n sensul tradi#ional al termenului, ci intra


��n
constituirea instan#ei.�

Autoritatea tutelara

Daca
din c#s#torie au rezultat copii care sunt minori, la pronun#area divor#ului,
instan#a hot#r##te c#ruia dintre p#rin#i vor fi �ncredin#a#i minorii. �n acest
scop instan#a
va asculta, al#turi de p#rin#i #i copiii care au �mplinit v�rsta de 10 ani #i
autoritatea
tutelar#.

Autoritatea tutelara
chiar daca
este ascultata
nu este parte �n proces.

3. Intervenien#ii
�n procesul de divor
.
�n condi#iile art. 49 #i urm. din Codul de procedura
civila
pot
interveni #i alte persoane, din proprie ini#iativa
sau ca urmare a cererii uneia dintre p#r#i
pentru anumite capete accesorii de cerere cum ar fi spre exemplu: partaj de bunuri

comune ori solu#ionarea problemei locative.

13.3.3. Cererea de divor


.
1. Con#inut
Potrivit art. 112 din Codul de procedura
civila
coroborat cu dispozi#iile art. 612
din Codul de procedura
civila
cererea de divor
.
trebuie sa
cuprind#:

1. numele, domiciliul sau re#edin#ap#r#ilor ori, pentru persoanele juridice,


denumirea #i
sediul lor, precum #i, dupa
caz, num#rul de �nmatriculare �n registrul comer#ului sau de
�nscriere �n registrul persoanelor juridice, codul fiscal #i contul bancar. Daca
reclamantul
locuie#te �n str#in#tate, va ar#ta #i domiciliul ales �n Rom�nia, unde urmeaza
sa
i se faca
toate comunic#rile privind procesul;
2. numele #i calitatea celui care reprezinta
partea �n proces, iar �n cazul reprezent#rii prin
avocat, numele acestuia #i sediul profesional;
3. obiectul cererii #i valoarea lui, dupa
pre#uirea reclamantului, atunci c�nd pre#uirea este
cu putin##. Pentru identificarea nemi#c#toarelor se va ar#ta comuna #i jude#ul,
strada #i
num#rul, iar, �n lips#, vecin#t##ile, etajul #i apartamentul, sau, c�nd
nemi#c#torul este
�nscris �n cartea funciar#, num#rul de carte funciar##i num#rul topografic;
4. ar#tarea motivelor de fapt #i de drept pe care se �ntemeiaza
cererea;
5. ar#tarea dovezilor pe care se sprijina
fiecare cap#t de cerere. C�nd dovada se face prin
�nscrisuri, se vor al#tura la cerere at�tea copii c�#i p�r�#i sunt, mai mult c�te
o copie de pe
fiecare �nscris, pentru instan#a; copiile vor fi certificate de reclamant ca
sunt la fel cu
originalul. Se va putea depune #i numai o parte dintr-un �nscris privitor la
pricin#,
r#m�n�nd ca instan#asa
dispun#, la nevoie, �nf##i#area �nscrisului �n �ntregime. Daca
�nscrisurile sunt scrise �n limba
str#ina
sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau
copii cu litere latine, certificate de parte. C�nd reclamantul voie#te sa-#i
dovedeasca
cererea sau vreunul din capetele cererii sale, prin interogatorul sau jur#m�ntul
p�r�tului,
va cere �nf##i#area �n persoana
a acestuia. C�nd se va cere dovada cu martori, se va ar#ta
numele #i locuin#a martorilor;

6. numele copiilor minori n#scu#i din c#s#torie sau care se bucura


de situa#ia legala
a
copiilor n#scu#i din c#s#torie;
7. daca
nu sunt copii minori se va men#iona aceasta �n cerere;
8. semn#tura.
Prin cererea de divor
.
se poate solicita cu titlul de capete accesorii de cerere:
� solu#ionarea problemei locative a so#ilor;
� �mp#r#irea bunurilor comune;
� obliga#ia de �ntre#inere �ntre fo#tii so#i;
� numele fo#tilor so#i;
� �ncredin#area copiilor minori;
� obliga#ia de �ntre#inere a copiilor minori.
Instan#a asupra ultimilor trei chestiuni este obligata
sa
se pronun#e chiar #i din
oficiu.

2. Depunerea cererii de divor


.
Cererea de divor#, �mpreuna
cu �nscrisurile doveditoare, se va prezenta personal
de c#tre reclamant pre#edintelui instan#ei competente.

�n cazul divor#ului prin acord, cererea va fi semnata


de ambii so#i, �nsa
va putea fi
depusa
numai de c#tre unul dintre ei.

3. Primirea cererii de divor


.
La primirea cererii de divor#, pre#edintele judec#toriei (sau judec#torul de
serviciu)
va da sfaturi de �mp#care reclamantului, #i, �n cazul �n care acesta st#ruie �n
cererea sa, se
va fixa termen pentru judecarea cauzei, pe baza sistemului repartiz#rii aleatorii.
Daca
este vorba de divor
.
prin acord, primind cererea, pre#edintele judec#toriei
sau judec#torul de serviciu va verifica existen#a consim##m�ntului so#ilor, dupa
care, prin
repartizare aleatorie se va fixa un termen de doua
luni, �n #edin## public#.

Literatura de specialitate considera


ca
de#i legea nu prevede va da sfaturi de
�mp#care.

�n situa#ia �n care cererea de divor


.
se �ntemeiaza
pe dispozi#iile art. 38 alin. 3 din
Codul familiei (privitoare la divor#ul remediu), nu mai exista
obliga#ia de a se da sfaturi
de �mp#care, �ntruc�t un atare divor
.
exclude ideea de conflict �ntre so#i.

4. �nt�mpinarea
Potrivit art. 612 alin. 5 din Codul de procedura
civil#, �nt�mpinarea nu este
obligatorie.

Totu#i daca
se face �nt�mpinare aceasta trebuie sa
cuprinda
1. excep#iile de procedura
ce p�r�tul ridica
la cererea reclamantului;
2. r#spunsul la toate capetele de fapt #i de drept ale cererii;
3. dovezile cu care se ap#ra
�mpotriva fiec#rui cap#t de cerere; c�nd va cere dovada cu
martori, p�r�tul va ar#ta numele #i locuin#a lor;
4. semn#tura.
5. Cererea reconven#ionala
So#ul p�r�t poate formula cerere reconven#ionala
�n cazul �n care considera
ca
so#ul reclamant sau c##i acesta se face vinovat de destr#marea rela#iilor de
c#s#torie.

Cererea reconven#ionala se depune odata


cu �nt�mpinarea sau, daca
p�r�tul nu
este obligat la �nt�mpinare, cel mai t�rziu �n prima zi de �nf##i#are pentru
faptele
petrecute �nainte de aceasta
dat#. Pentru faptele petrecute dupa
aceasta
data
p�r�tul va
putea face cererea reconven#ionala
p�na
la �nceperea dezbaterilor asupra fondului �n
cererea reclamantului.

�n situa#ia �n care reclamantul #i-a modificat cererea de chemare �n judecat#,


cererea reconven#ionala se va depune cel mai t�rziu p�na
la termenul ce se va �ncuviin#a
p�r�tului, spre acest sf�r#it.

Cererea reconven#ionala
se judeca
�mpreuna
cu cererea principal#, neput�nd fi
disjunsa
de aceasta.

�n lipsa cererii reconven#ionale, daca


se constata
netemeinicia motivelor de divor
.
invocate de reclamant, c#s#toria nu se va putea desface, chiar daca
din dezbateri rezulta
culpa exclusiva
a so#ului reclamant.

13.3.4. M suri provizorii pe timpul procesului de divor


.
Art. 613 din Codul de procedura
civila
prevede ca
pe timpul procesului de divor#,
instan#a poate lua, prin ordonan## pre#edin#ial#,m#suri vremelnice cu privire la:

1. �ncredin#area copiilor minori;


2. obliga#ia de �ntre#inere;
3. aloca#ia pentru copii;
4. folosirea locuin#ei.
13.3.5. Prezen#a personala
a so#ilor
Prin derogare de la procedura de drept comun, �n cazul divor#ului, potrivit
dispozi#iilor art. 614 din Codul de procedura
civil#, so#ii au obliga#ia de a se prezenta
personal, �n fa#a instan#elor de fond, ceea ce nu exclude dreptul la ap#rare prin
avocat.
Totu#i, avocatul nu poate reprezenta so#ul �n proces, ci numai �l asist#. Aceasta
regula
este prev#zuta
expres numai pentru instan#a de fond, ceea ce �nseamna
ca
nu se aplic##i
la judecata �n c#ile de atac.

Art. 614 din Codul de procedura


civil#, prevede urm#toarele excep#ii:

� daca
unul dintre so#i executa
o pedeapsa
privativa
de libertate;
� daca
unul dintre so#i este �mpiedicat de o boala
grav#;
� daca
unul dintre so#i este pus sub interdic#ie;
� daca
unul dintre so#i are re#edin#a �n str#in#tate.
�n aceste cazuri, legea prevede posibilitatea �nf##i##rii so#ului respectiv prin
mandatar,
care poate fi un avocat sau alt mandatar conven#ional.

So#ul pus sub interdic#ie, fiind lipsit de capacitate de exerci#iu, nu poate fi


reprezentat �n procesul de divor#, dec�t de ocrotitorul legal nu #i de mandatar.

13.3.6. Prezen#a obligatorie a reclamantului


Reclamantul este obligat sa
se prezinte �n instan## pe tot parcursul judec##ii, at�t �n
prima
instan#
a
(c�nd trebuie sa
se prezinte personal), c�t #i�n c#ile de atac (situa#ie �n
care poate fi reprezentat). Deci, daca
lipse#te reclamantul ac#iunea se respinge ca
nesus#inut#.

�n cazul divor#ului prin acord este obligatorie prezen#a ambilor so#i la termenul
fixat �n prima
instan##. La aceasta
data
instan#a va verifica daca
so#ii mai st#ruie �n
desfacerea c#s#toriei pe baza acordului lor de voin##.

La judecata �n c#ile de atac, apelul sau, dupa


caz, recursul reclamantului �mpotriva
hot#r�rii prin care s-a respins cererea va fi respins ca nesus#inut, daca
la judecata
se
prezinta
numai p�r�tul.

13.3.7. Citarea p�r�tului �n anumite situa#ii


Potrivit art. 616 din Codul de procedura
civila
�n situa#ia �n care procedura de
citare a p�r�tului s-a �ndeplinit prin afi#are, iar partea nu s-a prezentat la
primul termen
de judecat#, instan#a va cere dovezi sau va dispune cercet#ri pentru a verifica
daca
p�r�tul �#i are domiciliul la locul indicat �n cerere #i daca
constata
ca
nu domiciliaza
acolo,
va dispune citarea lui la domiciliul s#u, precum #i daca
este cazul, la locul de munc#.
13.3.8. Caracterul #edin#ei de judecata
Regula este �n sensul ca
divor#ul se judeca
�n #edin## public#.

Cu titlu de excep#ie legea permite ca instan#asa


dispuna
judecarea �n camera de
consiliu, daca
apreciaza
ca
prin aceasta s-ar asigura o mai buna
judecare sau administrare
a probelor.

�ntotdeauna hot#r�rea se pronun## �n #edin## public#.

13.3.9. Regimul probelor


Din punctul de vedere al probelor exista
deosebiri fa## de dreptul comun. Astfel,
spre deosebire de dreptul comun, unde �n principiu nu pot depune m#rturie rudele
#i
afinii p�na
la gradul al treilea inclusiv, �n procesul de divor
.
aceste categorii pot fi audiate
�n calitate de martori cu excep#ia descenden#ilor.

�n situa#ia �n care din c#s#torie au rezultat copii, care sunt minori, instan#a
are
obliga#ia de a se pronun#a, chiar #i din oficiu asupra �ncredin##rii acestora,
scop �n care
este obligata
sa
asculte minorii care au �mplinit v�rsta de 10 ani. �n raport de dispozi#iile
Legii nr. 272/2004 privind protec#ia #i promovarea drepturilor copilului poate fi
ascultat #i
copilul care nu a �mplinit v�rsta de 10 ani, daca
instan#a apreciaza
ca
audierea lui este
necesara
pentru solu#ionarea cauzei. De asemenea instan#a este obligata
sa
asculte #i
autoritatea tutelar#.

13.3.10. Actele de dispozi#ie ale p r#ilor


Cu privire la actele de dispozi#ie ale p#r#ilor, exista
urm#toarele derog#ri fa## de
dreptul comun:


reclamantul poate renun#a la judecarea cererii de divor
.
�n fa#a instan#elor de fond
(prima
instan#
a
#i instan## de apel) chiar daca
p�r�tul se opune. Renun#area
reclamantului nu are nicio influen## asupra cererii f#cuta
de p�r�t, pentru care instan#a
va continua judecata;

ac#iunea de divor
.
se stinge prin �mp#carea so#ilor, �n orice faza
a procesului, chiar
daca
intervine �n instan#a de apel sau cea de recurs, iar apelul ori recursul nu sunt
timbrate, conform legii;

reclamantul poate introduce o noua
cerere de desfacere a c#s#toriei pentru fapte
petrecute dupa
�mp#care, av�nd posibilitatea de a se folosi #i de faptele petrecute
anterior �mp#c#rii.
13.3.11. Hot r�rea de divor
.
�n raport de probele administrate instan#a admite sau dupa
caz respinge, cererea
de desfacere a c#s#toriei.

�n situa#ia �n care exista


motive temeinice, cererea va fi admis#, iar c#s#toria va fi
desf#cuta
fie din vina exclusiva
a p�r�tului, fie din vina ambilor so#i, �n raport de
concluzia ce rezulta
din probele administrate �n cauz#.

Daca
se constata
ca
este vinovat �n totalitate so#ul reclamant avem doua
situa#ii:


�n lipsa cererii reconven#ionale instan#a va respinge ac#iunea ca nefondat#;

daca
p�r�tul a formulat cerere reconven#ional#, in aceasta
ipotez#, divor#ul se va
pronun#a din vina exclusiva
a reclamantului.
Instan#a va considera c#s#toria desf#cuta
f#ra
a re#ine vina vreunuia din so#i �n
urm#toarele cazuri:

divor#ul este pronun#at pentru aliena#ie sau debilitate mintala
sau pentru o boala
grav#, incurabila
survenita
�nainte sau �n timpul c#s#toriei;

divor#ul prin acord.
Instan#a de judecata
se va pronun#a prin aceea#i hot#r�re #i asupra cererilor
accesorii care se refera
la urm#toarele aspecte:

1.
numele fo#tilor so#i;
2. �ncredin#area copiilor minori;
3.
contribu#ia la �ntre#inerea minorului;
4. �mp#r#irea bunurilor comune;
5.
atribuirea sau partajarea locuin#ei.
Potrivit art. 617 alin. 2 din Codul de procedura
civil#, hot#r�rea prin care se
pronun## divor#ul nu se va motiva daca
ambele p#r#i solicita
instan#ei aceasta. Aceasta
dispozi#ie legala
trebuie �n#eleasa
astfel:


la cerea ambilor so#i nu se motiveaza
doar hot#r�rea de admitere a cererii de
desfacere a c#s#toriei;

nemotivarea prive#te doar partea de hot#r�re care se refera
la desfacerea c#s#toriei, nu
#i cea privitoare la capetele accesorii de cerere.
Nemotivarea hot#r�rii se aplic##i �n cazul divor#ului prin acord.

�ntreb ri

1.Ce #ti#i despre instan#a competenta


�n cadrul procesului de divor#?

2. Ce #ti#i despre calitatea procesuala


ap#r#ilor �n cadrul procedurii de divor#?
3. Ce #ti#i despre cererea de divor#, �nt�mpinare #i cererea reconven#ional#?
4. Prezen#a personala
a so#ilor la divor#.
5. Prezen#a obligatorie a reclamantului la divor#.
6. Hot#r�rea de divor#.
Cursul. 9. Rudenia #i Afinitatea

Capitolul 14. Rudenia

14.1. No#iunea #i clasificarea rudeniei


1. No#iuni introductive despre rudenie
Rudenia este definita
de art. 45 din Codul familiei ca fiind leg#tura care se bazeaza
pe descenden#a persoanelor una din alta sau pe faptul ca
mai multe persoane au un
ascendent comun.

2. Clasificarea rudeniei
Rudenia se clasifica
�n func#ie de mai multe criterii astfel:
�n func#ie de izvorul ei rudenia poate fi:
Rudenia fireasca
este cea care se bazeaza
pe leg#tura de s�nge care la r�ndul ei �n func#ie de

natura rela#iei dintre p#rin#i poate fi:


din c#s#torie �n situa#ia �n care concep#ia sau na#terea unei persoane se situeaza

�n
perioada c#s#toriei p#rin#ilor s#i;
din afara c#s#torie �n situa#ia �n care at�t concep#ia c�t #i na#terea unei
persoane
intervin f#ra
ca
p#rin#ii acesteia sa
fie c#s#tori#i;
Rudenia civila
c�nd ia na#tere din adop#ie.

3. �n func#ie de linia de rudenie (adica


de #irul de persoane �ntre care exista
rudenia)
poate fi:
a.
Rudenie �n linie dreapta
se bazeaza
pe leg#tura de rudenie dintre persoane care coboara
unele din altele �n sensul ca
persoana este copilul celeilalte, fie �n mod mijlocit,
indirect, �n sensul ca
persoanele respective nu sunt n#scute una din alta, dar �ntre ele
exista
un #ir de na#teri, un #ir ne�ntrerupt de persoane �ntre care s-a stabilit, prin
faptul na#terii, leg#tura de la p#rinte la copil (de exemplu: bunic-nepot). Acest
tip de
rudenie se �mparte �n:

Rudenie ascendenta
-care leaga
o persoana
cu cei din care coboara
(de exemplu
plec�nd de la copil spre p#rin#i, bunici, str#bunici, etc.);

Rudenie descendenta
-care leaga
o persoana
cu cei care coboara
din aceasta ( de
exemplu: plec�nd de al p#rin#i spre copil, nepot, str#nepot, etc.);
b.
Rudenie �n linie colaterala
este leg#tura de rudenie dintre doua
persoane care, f#ra
a
descinde una din alta, au un autor comun (de exemplu: fra#ii �ntre ei, verii
primari
�ntre ei).
14.2. Gradul, �ntinderea, durata #i dovada rudeniei
1. Gradul de rudenie
Gradul de rudenie reprezinta
distan#a dintre doua
rude, m#surata
pe linia leg#turii de
rudenie, dupa
num#rul na#terilor intervenite, adica
al genera#iilor.
Stabilirea gradului de rudenie se face diferit dupa
felul liniei de rudenie.
Distingem:

A. La rudenia �n linie dreapta


(direct ) gradul de rudenie se socote#te dupa
num#rul na#terilor prin care se stabile#te leg#tura de s�nge �ntre doua
persoane. Astfel,
fiul #i tat#l sunt rude de gradul I; nepotul de fiu cu bunicul sunt rude de gradul
al II-lea,
etc.

B. La rudenia �n linie colateral , gradul de rudenie se socote#te dupa


num#rul
na#terilor intervenite, pornind de la una din rude, �n linie ascendenta
p�na
la autorul
comun, #i apoi de la acesta, �n linie descendent#, p�na
la cealalta
rud#. Astfel de exemplu,
fra#ii sunt rude de gradul al II-lea; unchiul #i nepotul de frate de gradul al
III-lea; verii
primari �n gradul al patrulea.
�n linie colaterala
nu exista
rude de gradul I.

2. �ntinderea rudeniei
Din punct de vedere juridic, leg#tura rudeniei prezinta
interes numai �n m#sura �n
care legea �i recunoa#te efecte juridice:

1. �n unele cazuri rudenia produce efecte juridice numai p�na


la un anumit grad, ca de
exemplu, �n privin#a opririi c#s#toriei �ntre rude �n linie colaterala
p�na
la gradul patru
inclusiv (art. 6 C. fam.);
2. �n alte cazuri legea ofera
un criteriu cu ajutorul c#ruia se poate determina gradul de
rudenie p�na
la care rudenia produce efecte juridice. Astfel, potrivit art. 941 din
Codul civil, se considera
ca
sunt persoane interpuse rudele so#ului donatar, la a c#ror
mo#tenire acesta este chemat �n momentul dona#iei;
3. �n unele cazuri legea recunoa#te efecte juridice rudeniei, f#ra
a determina gradul de
rudenie, ceea ce �nseamna
ca
rudenia produce efecte legale f#ra
a prezenta importan#
a
gradul de rudenie spre exemplu �n caz de divor
.
copii pot fi �ncredin#a#i unor rude
(art. 42 C. fam.).
3. Durata rudeniei
Rudenia fireasca
este permanent#.

�ntr-un singur caz, anume acela al �ncuviin##rii adop#iei cu efecte depline,


filia#ia
dintre adoptat #ip#rin#ii s#i fire#ti �nceteaz#, men#in�ndu-se impedimentul la
c#s#torie.
Rudenia civila
dureaza
c�t timp fiin#eaza
adop#ia.

4. Dovada rudeniei
Dovada rudeniei se face �n mod diferit, dupa
cum se urm#resc efecte de stare
civila
sau alte efecte. Astfel:

a.
C�nd se urm#resc efecte de stare civil#, dovada rudeniei se face �n principiu, cu
actele de stare civil#.
Exista
totu#i situa#ii excep#ionale c�nd starea civila
poate fi dovedita
prin orice mijloc
de prob#: reconstituirea sau �ntocmirea ulterioara
�n cazuri speciale a actelor de stare
civil#; c�nd din orice motive, dovada filia#iei fa## de mama
nu se poate face prin
certificatul de na#tere, ori se contesta
realitatea celor cuprinse �n certificatul de
na#tere, �n privin#a filia#iei fa## de mam#;
b.
Daca
se urm#resc alte efecte dec�t cele de stare civil#, de regula
patrimoniale, dovada rudeniei se
poate face prin orice mijloc de prob#, inclusiv actele de stare civil#. De exemplu
�n cadrul
procedurii succesorale notariale, stabilirea num#rului #i calit##ii
mo#tenitorilor, de
c#tre notarul public, se poate face prin martori, iar daca
exista
contesta#ii, notarul
public �i �ndruma
pe mo#tenitori la instan#a judec#toreasc#. De asemenea se admite
dovada prin orice mijloc de prob##i �n situa#ia �n care aplicarea unor dispozi#ii
legale
este condi#ionata
de existen#a rudeniei, spre exemplu: �n caz de opozi#ie lac#s#torie
pe motive de rudenie; �n cazul determin#rii actelor juridice prohibite �ntre
anumite
rude; �n cazul recuz#rii judec#torului care este ruda
cu partea.
�n procesele penale dovada rudeniei se poate face prin mijloacele de proba
reglementate de Codul de procedura
penal#.

�ntreb#ri

1. Defini#i #i clasifica#i rudenia.


2. Ce #ti#i despre gradul, �ntinderea, durata #i dovada rudeniei
Capitolul 15. Afinitatea
15.1.No#iunea, �ntinderea #i durata afinit #ii

1. No#iunea de afinitate sau alian#


a
Afinitatea (alian#a) este leg#tura juridica
dintre unul dintre so#i #i rudele celuilalt
so#.

2. �ntinderea afinit #ii


Rudele unuia dintre so#i sunt afini cu cel#lalt so
.
f#ra
a deosebi dupa
cum rudenia
este din c#s#torie sau din afara c#s#toriei, deoarece ambele se bucura
de aceea#i ocrotire
juridic#. Afinitatea exist##i �n cazul �n care rudenia rezulta
din adop#ie, deoarece legea nu
distinge. Bine�n#eles, afinitatea exista
numai �n m#sura �n care leg#tura de rudenie ia fiin#
a
prin adop#ie. Prin urmare afinitatea nu se bazeaza
pe leg#tura de s�nge.

3. Durata afinit #ii


Fiind un efect al c#s#toriei #i al rudeniei, afinitatea exista
numai �n m#sura �n care
acestea sunt legalmente stabilite. Aceasta ar trebui sa
dureze p�na
la �ncetarea,
constatarea nulit##ii, anularea sau dupa
caz, desfacerea c#s#toriei.

15.2. Gradul de afinitate


Gradul de afinitate se determina
dupa
acelea#i reguli ca #i gradul de rudenie.

Rudele unuia din so#i sunt afini cu cel#lalt so#, indiferent daca
rudenia este din
c#s#torie, din afara c#s#toriei sau din adop#ie. �n consecin##, un so
.
este afinul rudelor
celuilalt so##i �n acela#i fel #i grad �n care acest din urma
so
.
este ruda
cu rudele sale.

15.3. Proba #i efectele afinit #ii


1. Proba afinit #ii
Proba afinit##ii se face prin dovada rudeniei #iac#s#toriei din care rezult#.

2, Efectele afinit #ii

Afinitatea produce efecte numai c�nd legea prevede aceasta.


�n dreptul familiei afinitatea, genereaza
obliga#ia de �ntre#inere dintre un so##i
copilul celuilalt so#.

Afinitatea produce efecte #i �n alte ramuri de drept cum ar fi:


�n materie de nedemnitate succesoral#, nedenun#area omorului este considerata
scuzabila
pentru afinii �n linie dreapta
af#ptuitorului (art.87 C. fam.);

�n materie de recuzare a judec#torilor #i exper#ilor (art. 27-28 C. de pr. civ.);

�n materie de str#mutare a proceselor (art. 37-39 C. de pr. civ.);

�n materia probelor testimoniale (art. 189-190 C. de pr. civ.);

�n materia exercit#rii avocaturii (art. 17 al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea
#i
exercitarea profesiei de avocat), etc..
�ntreb ri

1. Prezenta#i no#iunea, �ntinderea #i durata afinit##ii.


2. Ce #ti#i despre gradul de afinitate?
3. Ce #ti#i despre proba #i efectele afinit##ii?
Cursul 10. Filia#ia fa# de mama
(Maternitatea)

1.1 Capitolul 17. Filia#ia fa# de mama


(Maternitatea)
17.1. No#iunea #i clasificarea filia#iei
1. No#iunea de filia#ie
Literatura de specialitate acorda
filia#iei doua
sensuri:


�n sens larg, filia#ia desemneaza
un #ir ne�ntrerupt de na#teri care leaga
o persoana
de
un str#mos
al ei;

�n sens restr�ns filia#ia este raportul de descenden## dintre un copil #i fiecare
din p#rin#ii
lui.
2. Clasificarea filia#iei
Filia#ia poate fi clasificata
dupa
mai multe criterii:
1. �n raport de p#rintele fa## de care se stabile#te, filia#ia se �mparte �n:
a. filia#ie fa## de mama
(maternitate);
b. filia#ie fa## de tata
(paternitate);
2. Dupa
natura rela#iei dintre p#rin#i, filia#ia poate fi:
a. din c#s#torie (filia#ie legitim#);
b. din afara c#s#toriei (filia#ie nelegitim#);
3. Dupa
izvorul s#u, filia#ia se divide:
a. naturala
(bazata
pe faptul procre#rii);
b. artificiala
(�n cazul procre#rii asistata
medical);
c. adoptiva
(la adop#ie).
17.2. Reglementarea filia#iei fa# de mama
�n Codul familiei
Capitolul II din Titlul II este intitulat Filia#ia. Sec#iunea I din acest capitol
este
dedicata
filia#iei fa## de mama
(art. 47-52 din Codul familiei).

Potrivit art. 47 �Filia#ia fa## de mama


rezulta
din faptul na#terii (alin.1). Ea se
dovede#te prin certificatul constatator al na#terii� (alin.2).
Art. 48 prevede c#: �Daca
na#terea nu a fost �nregistrata �n registrul de stare civila
ori daca
copilul a fost trecut �n registrul de stare civila
ca n#scut din p#rin#i necunoscu#i,
mama poate recunoa#te pe copil (alin.1). Recunoa#terea se poate face fie prin
declara#ie
la serviciul de stare civil#, fie printr-un �nscris autentic, fie prin testament
(alin.2).
Recunoa#terea, chiar f#cuta
prin testament, nu se poate revoca� (alin.3).

Art. 49 dispune: �Recunoa#terea care nu corespunde adev#rului poate fi contestata


de orice persoana interesat#.�

Art. 50 arata
c#: � �n cazul �n care, din orice �mprejur#ri, dovada filia#iei fa## de
mama
nu se poate face prin certificatul constatator al na#terii, ori �n cazul �n care
se
contesta
realitatea celor cuprinse �n certificatul constatator al na#terii, dovada
filia#iei fa#
a
de mama
se poate face, �n fa#a instan#ei judec#tore#ti, prin orice mijloc de prob#.�

Potrivit art. 51 �Copilul nu poate reclama o stare civila


contrara
aceleia care
rezulta
din certificatul de na#tere #i folosirea st#rii civile conforme cu acest
certificat
(alin.1). De asemenea, nimeni nu poate contesta starea civila
a copilului care are folosirea
unei st#ri civile conforme cu certificatul s#u de na#tere (alin.2).�

Art. 52 prevede: �Ac#iunea pentru stabilirea filia#iei fa## de mama


apar#ine numai
copilului; ea poate fi pornita
de reprezentantul legal, �n cazul �n care copilul este minor
sau pus sub interdic#ie (alin.1). Dreptul de a porni ac#iunea pentru stabilirea
filia#iei fa#
a
de mama
nu trece asupra mo#tenitorilor copilului; ei pot continua ac#iunea pornita
de
acesta (alin.2).
Ac#iunea pentru stabilirea filia#iei fa## de mama
poate fi pornit##i �mpotriva
mo#tenitorilor pretinsei mame (alin.3). Ac#iunea nu se prescrie �n timpul vie#ii
copilului
(alin.4)�.

17.3. No#iuni generale despre stabilirea filia#iei fa# de mama


1. Stabilirea maternit #ii
Stabilirea maternit##ii presupune dovedirea urm#toarelor elemente:
faptul na#terii copilului;
identitatea copilului n#scut cu cel despre a c#rui filia#ie este vorba;
dovada c#s#toriei (numai �n cazul filia#iei din c#s#torie).

2. Modalit #ile stabilirii filia#iei fa# de mama


(maternit #ii)
Potrivit dispozi#iilor articolelor: 47 alin. 2, 48 alin. 1 #i 50 din Codul
familiei
exista
urm#toarele modalit##i de stabilire a maternit##ii:

1.
stabilirea filia#iei fa# de mama
se face prin certificatul de na#tere #i folosirea
st rii civile concordante;
2. prin recunoa#terea mamei �n situa#ia �n care na#terea nu a fost trecuta
�n registrul de
stare civila
ori daca
copilul a fost trecut �n registrul de stare civila
ca n#scut din p#rin#i
necunoscu#i;
3. prin hot r�re judec toreasc . �n situa#ia �n care dovada filia#iei fa## de mama

nu
poate fi f#cuta
prin certificatul de na#tere, ori este contestata
realitatea celor cuprinse
�n acest certificat se introduce ac#iune �n justi#ie.
1. Stabilirea #i dovada maternit #ii prin certificatul de na#tere #i folosirea st
rii
civile concordante
1. Certificatul de na#tere
Potrivit art. 47 din Codul familiei filia#iei fa## de mama
se dovede#te prin
certificatul constatator al na#terii.

Pe baza actului de na#tere se elibereaza


certificatul de na#tere.
Filia#ia fa## de mama
se dovede#te at�t prin certificatul de na#tere c�t #i prin actul de
na#tere.

2. Posesia de stat (folosirea st rii civile)


Folosirea st#rii civile este starea de fapt din care rezulta
ca
un copil este al unei
anumite femeii.

Ea constituie o prezum#ie legala


relativa
de filia#ie.
3. Concordan#a dintre certificatul de na#tere #i folosirea st rii civile
Din dispozi#iile art. 51 din Codul familiei se observa
ca
existen#a concordanta
a

certificatului de na#tere #i a folosirii st#rii civile creeaza


prezum#ia absoluta
ca
starea

civila
ar#tata
�n acest mod corespunde realit##ii.

4. Cazurile �n care se poate pune �n discu#ie starea civila


a copilului
�n literatura de specialitate se arata
starea civila
a copilului poate fi pusa
�n discu#ie
�n urm#toarele situa#ii:

i.
copilul are certificat de na#tere #i folosirea st#rii civile, dar acestea nu sunt
concordante.
ii.
copilul nu are nici certificat de na#tere, nici folosirea st#rii civile.
iii. copilul are certificat de na#tere, dar nu are folosin#a st#rii civile.
5. Contestarea filia#iei fa# de mama
(maternit #ii) ce rezulta
din certificatul
de na#tere, eliberat pe baza �nregistr rii na#terii
�n cazul evocat, contestarea maternit##ii se poate face c�nd certificatul de
na#tere

#i posesia de stat sunt neconcordante, precum #i atunci c�nd copilul are


certificat de

na#tere, dar nu are posesie de stat.

Ac#iunea se poate introduce de copil sau de orice alta


persoana
interesata
(inclusiv
de mama copilului, care rezulta
dupa
caz, din certificatul de na#tere ori posesia de stat.

6. Dovada na#terii �n cazul adop#iei


�n asemenea situa#ie se �ntocme#te un nou act de na#tere pentru cel adoptat, �n
care adoptatorii sunt trecu#i ca p#rin#i fire#ti.�n aceasta
situa#ie noul act de na#tere nu
dovede#te faptul na#terii fa## de mama adoptatoare, aceste �mprejur#ri fiind
dovedite de
vechiul act de na#tere. Nevoia dovedirii filia#iei reale a celui adoptat poate
ap#rea �n cazul
invoc#rii unor impedimente la �ncheierea c#s#toriei sau la desfacerea adop#iei,
c�nd
p#rin#ii fire#ti redob�ndesc drepturile p#rinte#ti.

2. Recunoa#terea filia#iei fa# de mama


1. No#iunea de recunoa#tere a filia#iei fa# de mama
Recunoa#terea filia#iei fa## de mama este actul juridic, unilateral prin care o
femeie
m#rturise#te leg#tura de filia#ie dintre ea #i un copil despre care pretinde ca
este al s#u.

2. Natura juridic #i caractere juridice


Recunoa#terea filia#iei fa## de mama
are o natura
juridica
complex#, de mijloc de

proba
(�n ce prive#te m#rturisirea) #i de act juridic unilateral.
Natura juridica
a recunoa#terii imprima
acesteia urm#toarele caractere juridice:

1. este irevocabila
ca orice m#rturisire;
2. are un caracter declarativ �ntruc�t produce efecte retroactive;
3. este opozabila
erga omnes;
4. are un caracter personal;
5. este facultativ#;
6. este un act unilateral;
7.
este un act solemn.
3. Formele recunoa#terii
Potrivit art. 48 alin.2 din Codul familiei formele recunoa#terii filia#iei fa## de
mama
sunt:

5.
declara#ie la serviciul de stare civil#;
6.
�nscris autenti;c.
7.
testament.
4. Capacitatea ceruta
pentru recunoa#tere
Condi#ia care se cere pentru valabilitatea recunoa#terii este ca manifestarea de
voin## sa
fie f#cuta
de o persoana
con#tienta
cu discern#m�nt.

5. Cazurile de recunoa#tere
Art. 48 alin. 1 din codul familiei prevede limitativ urm#toarele cazuri de
recunoa#tere:


a. recunoa#terea de c#tre mama
a copilului a c#rui na#tere nu a fost �nregistrata
�n registrul de stare
civil#.
b. recunoa#terea filia#iei fa## de mama
se poate face #i �n cazul �n care copilul a fost trecut �n registrul de
stare civila
ca fiind n#scut din p#rin#i necunoscu#i.
6. Copiii care pot fi recunoscu#i
Copiii care pot fi recunoscu#i de mama
sunt:
copilul minor #i copilul major pot fi recunoscu#i, c�ta
vreme legea nu distinge;
copilul doar conceput #i copilul n#scut sub condi#ia ca la na#tere sa
se afle �n una din

situa#iile prev#zute de art. 48 din Codul familiei respectiv:


na#terea nu a fost �nregistrat#;
copilul a fost �nregistrat ca n#scut din p#rin#i necunoscu#i;
copilul decedat poate fi recunoscut daca
al#sat descenden#i fire#ti, f#c�ndu-se aplicarea

prin analogie a dispozi#iilor art. 57 alin. 1 din Codul familiei, care prevede
posibilitatea recunoa#terii paternit##ii �ntr-o asemenea situa#ie.

7. Efectele recunoa#terii
Recunoa#terea are ca principal efect stabilirea filia#iei fa#
a
de mama acelui copil, �n
mod retroactiv, respectiv de la data na#terii, iar �n ceea ce prive#te drepturile
de la data
concep#iei.

Alte consecin#e juridice vizeaz#: numele, ocrotirea p#rinteasc#, domiciliul,


obliga#ia de �ntre#inere, succesiunea, etc. .

8. �nscrierea recunoa#terii
Potrivit art. 44 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila
recunoa#terea
se �nscrie prin men#iune pe marginea actului de na#tere al persoanei a c#rei
maternitate a
fost recunoscut#.

9. Contestarea recunoa#terii
Potrivit art. 49 din Codul familiei recunoa#terea care nu corespunde adev#rului
poate fi contestat#.
Ac#iunea �n contestare a recunoa#terii de maternitate poate fi introdusa
�n justi#ie
oric�nd. Deci este imprescriptibil#.

Pentru dovedirea �n ac#iunii �n contestare a recunoa#terii de maternitate se poate

folosi orice mijloc de prob#.

Hot#r�rea judec#toreasca
irevocabila
de admitere a ac#iunii �nl#tur#, retroactiv,
leg#tura de filia#ie pe care o stabilise acea recunoa#tere. Drept urmare se produc
efecte cu
privire la: nume, ocrotirea p#rinteasc#, domiciliu, obliga#ia de �ntre#inere,
succesiune, etc..

10. Nulitatea recunoa#terii


a. Recunoa#terea maternit##ii este sanc#ionata
cu nulitate absoluta
�n
urm#toarele cazuri:

c�nd este f#cuta
�n alte situa#ii dec�t cele prev#zute la art.48 alin.1 din Codul familiei;

c�nd emana
de la o persoana
lipsita
de voin## con#tient#;

c�nd nu a fost f#cuta
de c#tre mam#, personal sau prin mandatar, cu procura
speciala
#i autentic#;

c�nd nu a fost f#cuta
�n vreuna din formele prev#zuta
limitativ de lege.
b. Recunoa#terea maternit##ii este sanc#ionata
cu nulitate relativa
�n urm#toarele
cazuri:

�n cazul vicierii consim##m�ntului prin: eroare, dol #i violen##.
Indiferent daca
este vorba de nulitate absoluta
sau relativa
se produc acelea#i
efecte retroactiv.
Drept urmare copilul nu va avea stabilita
maternitatea. De aici deriva
consecin#e
cu privire la: nume, ocrotire p#rinteasc#, domiciliu, obliga#ia de �ntre#inere,
succesiune,
etc..

2.5. Stabilirea filia#iei fa# de mama


prin hot r�re judec toreasca
1. No#iune
Ac#iunea �n justi#ie pentru stabilirea filia#iei fa## de mama
este o ac#iune �n
reclama#ie de stare civil#, ce are ca obiect determinarea leg#turii de filia#ie
dintre copil #i
mama sa.

2.Cazurile �n care este admisibila


stabilirea maternit #ii pe cale
judec toreasca

Potrivit art. 50 din Codul familiei stabilirea maternit##ii prin hot#r�re


judec#toreasca
poate avea loc �n urm#toarele situa#ii:

a.
�n cazul �n care, din orice �mprejur#ri, dovada filia#iei fa## de mama
nu se poate face
prin certificatul constatator al na#terii.
�n cazul �n care se contesta
realitatea celor cuprinse �n certificatul constatator al
na#terii
3. Situa#ii speciale
�n afara cazurilor prev#zute de art. 50 din Codul familiei, exist##i urm#toarele
situa#ii �n care filia#ia fa## de mama
poate fi stabilita
prin hot#r�re judec#toreasc#:
copilul adoptat poate introduce ac#iune �n stabilirea filia#iei fa## de mama
daca
dovada

maternit##ii nu se poate face prin certificatul de na#tere ori daca


se contesta
realitatea

celor cuprinse �n certificatul de na#tere;


copilul c#ruia i s-a stabilit filia#ia fa## de mama
prin recunoa#tere, dupa
admiterea
irevocabila
a ac#iunii �n contestarea recunoa#terii, poate introduce ac#iune �n stabilirea
maternit##ii;

�n cazul �n care filia#ia fa## de mama


s-a stabilit prin hot#r�re judec#toreasc#, ter#ul
interesat poate �nl#tura �n justi#ie efectele acesteia, f#c�nd dovada contrar#.
Ulterior se
poate introduce ac#iune �n stabilirea maternit##ii, sub condi#ia neconcordan#ei cu

realitatea a certificatului de na#tere unit cu folosirea st#rii civile.

4.Calitatea procesuala

Calitatea procesuala
activa

A#a cum rezulta


din formularea art. 52 din Codul familiei ac#iunea �n stabilirea
maternit##ii are un caracter strict personal ea put�nd fi introdusa
numai de copil.

Calitatea procesuala
pasiva

Ac#iunea se introduce �mpotriva pretinsei mame, iar dupa


moartea acesteia
�mpotriva mo#tenitorilor pretinsei mame.

5. Termenul ac#iunii �n stabilirea maternit #ii


Potrivit art. 52 alin. 4 din Codul familiei ac#iunea este imprescriptibila
�n timpul
vie#ii copilului.

6. Obiectul ac#iunii �n stabilirea maternit #ii


Prin ac#iunea �n stabilirea maternit##ii trebuie sa
se dovedeasca
cumulativ
urm#toarele doua
�mprejur#ri:

� aceea a sarcinii #i na#terii de c#tre femeia �mpotriva c#reia se exercita


ac#iunea #i
� aceea a identit##ii copilului n#scut de ea cu acel copil care exercita
ac#iunea.
7. Proba ac#iunii �n stabilirea maternit #ii
Potrivit dispozi#iilor art. 50 din partea finala
a Codului familiei dovada
�mprejur#rilor mai sus men#ionate se poate face cu orice mijloc de prob#.

8. Efectele hot r�rii prin care s-a admis ac#iunea �n stabilirea maternit #ii
Hot#r�rea judec#toreasca
prin care s-a admis ac#iunea �n stabilirea maternit##ii are
caracter declarativ, ea constat�nd un fapt anterior #i anume raportul de filia#ie
care se
stabile#te retroactiv de la na#terea copilului.

O asemenea hot#r�re este opozabila


erga omnes.
Admiterea ac#iunii produce efecte cu privire la: nume; obliga#ia de �ntre#inere;
domiciliu; ocrotirea p#rinteasc#; succesiune; etc..

9. �nregistrarea hot r�rii


Pe baza hot#r�rii judec#tore#ti irevocabile de admitere a ac#iunii se face
men#iune
pe marginea actului de na#tere al persoanei respective.

10. Contestarea maternit #ii ce rezulta


din certificatul de na#tere, eliberat
pe baza hot r�rii judec tore#ti de stabilire a filia#iei
P#r#ilor din procesul de stabilirea filia#iei fa## de mama
le este opozabila
hot#r�rea
judec#toreasca
pronun#ata
�n cauz#.
Persoanele care nu au fost p#r#i �n procesul de stabilire a maternit##ii pot
contesta
prin orice mijloace de prob#, maternitatea ce rezulta
din certificatul de na#tere eliberat pe
baza hot#r�rii judec#tore#ti de stabilire a filia#iei materne.

O atare ac#iune este imprescriptibil#.

Se admite orice mijloc de proba


pentru contestarea unei astfel de ac#iuni.

�ntreb#ri

1. Ce se �n#elege prin filia#ie?


2. 2. Cum se clasifica
filia#ia?
3. 3. Prezenta#i filia#ia fa## de mam#.
Cursul 11. Filia#ia fa# de tata
(Paternitatea)

Capitolul 18. Filia#ia fa# de tata


(Paternitatea)

18. 1. Reglementarea filia#iei fa# de tata


�n Codul familiei
Capitolul II din Titlul II este intitulat Filia#ia. Sec#iunea II din acest capitol
este
dedicata
filia#iei fa## de tata
(art. 53-61 din Codul familiei).

Potrivit art. 53 �Copilul n#scut �n timpul c#s#toriei are ca tata


pe so#ul mamei.
Copilul n#scut dupa
desfacerea, declararea nulit##ii sau anularea c#s#toriei are ca tata
pe
fostul so
.
al mamei, daca
a fost conceput �n timpul c#s#toriei #i na#terea sa a avut loc
�nainte ca mama sa
fi intrat �ntr-o noua
c#s#torie. Dispozi#iile art. 51 sunt aplicabile #i
situa#iilor prev#zute �n prezentul articol.�

Art. 54 dispune: �Paternitatea poate fi t#g#duit#, daca


este cu neputin## ca so#ul
mamei sa
fie tat#l copilului (alin.1).
Ac#iunea �n t#g#duirea paternit##ii poate fi pornita
de oricare dintre so#i, precum #i de
c�tre copil; ea poate fi continuata
de mo#tenitori (alin.2). Ac#iunea se introduce de c#tre
so#ul mamei �mpotriva copilului; daca
acesta este decedat, ac#iunea se porne#te �mpotriva
mamei sale (alin.3). Mama sau copilul introduce ac#iunea �mpotriva so#ului mamei;
daca
acesta este decedat, ac#iunea se porne#te �mpotriva mo#tenitorilor lui (alin.4).
Daca titularul ac#iunii este pus sub interdic#ie, ac#iunea va putea fi pornita
de tutore
(alin.5). Mama copilului va fi citata
�n toate cazurile �n care nu formuleaza
ea �ns##i
ac#iunea. Daca
so#ul este pus sub interdic#ie, ac#iunea va putea fi pornita
de tutore, �nsa
numai cu �ncuviin#area autorit##ii tutelare. In toate cazurile, mama copilului va
fi citat#�
(alin.6).

Art. 55 prevede: �Ac#iunea �n t#g#duirea paternit##ii se prescrie �n termen de


trei
ani de la data na#terii copilului. Pentru so#ul mamei, termenul curge de la data
la care a
luat cuno#tin#a de na#terea copilului (alin.1). Daca
ac#iunea nu a fost introdusa
�n timpul
minorit##ii copilului, acesta o poate porni �ntr-un termen de 3 ani de la data
majoratului
sau (alin.2). Reclamantul poate fi repus �n termen, �n condi#iile legii� (alin.3).

Potrivit art. 56: �Filia#ia fa## de tata


se stabile#te, �n afara
de cazurile prev#zute �n
art. 53, prin recunoa#tere sau hot#r�re judec#toreasca.�

Conform art. 57: �Copilul conceput #in#scut �n afara de c#s#torie poate fi


recunoscut de c#tre tat#l sau; dupa
moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai
daca
al#sat descenden#i fire#ti (alin.1). Recunoa#terea se face prin declara#ie f#cuta
la
serviciul de stare civil#, fie odata
cu �nregistrarea na#terii, fie dupa
aceasta
dat#;
recunoa#terea poate fi f#cut##i prin �nscris autentic sau prin testament (alin.2).

Recunoa#terea, chiar f#cuta


prin testament, nu se poate revoca� (alin.3).

Art. 58 prevede: �Recunoa#terea care nu corespunde adev#rului poate fi


contestata
de orice persoana
interesata
(alin.1). Daca
recunoa#terea este contestata
de
mam#, de cel recunoscut sau de descenden#ii acestuia, dovada paternit##ii este �n
sarcina
autorului recunoa#terii sau a mo#tenitorilor s#i� (alin.2).

Art. 59 dispune: �Ac#iunea �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei


apar#ine
copilului #i se porne#te �n numele sau de c#tre mam#, chiar daca
este minor#, ori de
reprezentantul lui legal (alin.1). Dreptul de a porni ac#iunea �n stabilirea
paternit##ii nu
trece asupra mo#tenitorilor copilului; ei pot continua ac#iunea pornita
de acesta
(alin.2). Ac#iunea �n stabilirea paternit##ii poate fi pornit##i �mpotriva
mo#tenitorilor
pretinsului tata� (alin.3).

Potrivit art. 60: �Ac#iunea �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei poate
fi
pornita
de mama
�ntr-un termen de un an de la na#terea copilului (alin.1). Dac#, �n cazul
prev#zut �n art. 54 alin. (1), un copil a pierdut calitatea de copil din
c#s#torie, prin efectul
unei hot#r�ri judec#tore#ti, termenul de un an, pentru pornirea ac#iunii �n
stabilirea
paternit##ii din afara c#s#toriei, va curge de la data c�nd acea hot#r�re a r#mas
definitiva
(alin.2). �n cazul in care mama a convie#uit cu pretinsul tata
ori daca
acesta din urma
a
prestat copilului �ntre#inere, termenul de un an va curge de la �ncetarea
convie#uirii ori a
�ntre#inerii (alin.3). Ac#iunea apar#in�nd copilului nu se prescrie �n timpul
vie#ii acestuia
(alin.4).

Conform art. 61: �Timpul cuprins �ntre a treisuta #i a o sutaoptzecea zi dinaintea

na#terii copilului este timpul legal al concep#iunii. El se socote#tede la zi la


zi.�

18.2. No#iuni introductive despre filia#ia fa# de tata


1. No#iunea de filia#ie fa# de tata
sau paternitate
Filia#ia fa## de tata
sau paternitatea reprezinta
leg#tura juridic#, bazata
pe concep#ie
care exista
�ntre tat##i copil.

2. Clasificarea paternit #ii


Paternitatea se clasifica
astfel:
paternitate din c s torie atunci c�nd copilul este n#scut �n timpul c#s#toriei
chiar daca
a fost conceput �naintea �ncheierii c#s#toriei;

paternitate din afara c s toriei atunci c�nd copilul a fost conceput #in#scut fie:

�nainte de �ncheierea c#s#toriei, dupa


desfacerea c#s#toriei, dupa
�ncetarea, declararea

nulit##ii sau anularea c#s#toriei.


Prezum#ia timpului legal al concep#iei copilului

Con#inut

Art. 61 din Codul familiei prevede: �Timpul cuprins �ntre a treia sut##i a o suta
optzecea zi dinaintea na#terii copilului este timpul legal al concep#iunii. El se
socote#te
de la zi la zi.�

Asemeni oric#rei prezum#ii, #i aceasta este rezultatul unei generaliz#ri a


legiuitorului, pe baza datelor ob#inute din practic#.

Caracterul prezum#iei

Prezum#ia timpului legal al concep#iei copilului are un caracter absolut, �n


sensul
ca
nu se poate dovedi ca
sarcina a fost mai scurta
de 180 zile #i nici ca
a fost mai lunga
de 300 zile, dar este admisibila
dovada ca
faptul concep#iei a avut loc �ntr-o anumita
parte din timpul stabilit de lege ca fiind al concep#iei.

Mod de calcul

Timpul legal al concep#iei se socote#te �de la zi la zi�.


18.3. Filia#ia fa# de tata
a copilului din c s torie (Paternitatea din c s torie)
1. No#iunea de prezum#ie #i clasificarea prezum#iilor �n cazul paternit #ii din
c s torie
1. No#iunea de prezum#ie de paternitate din c s torie
Potrivit art. 1199 din Codul civil �Prezum#iile sunt consecin#e ce legea sau
magistratul trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut�.

Filia#ia fa## de tat#l din c#s#torie se determina


prin aplicarea prezum#iilor de
paternitate prev#zute de lege.

2. Clasificarea prezum#iilor de paternitate din c s torie


Prezum#iile de paternitate sunt instituite art. 53 alin. 1 #i 2 din Codul
familiei. Din
dispozi#iile acestui articol rezulta
urm#toarele doua
prezum#ii:

1. prezum#ia de paternitate a copilului n#scut �n timpul c#s#toriei;


2. prezum#ia de paternitate a copilului conceput �n timpul c#s#toriei
3. For#a probanta
a prezum#iilor de paternitate
Prezum#iile de paternitate prev#zute de art. 53 alin. 1 #i 2 din Codul familiei
fac
parte din categoria prezum#iilor mixte (intermediare) care se deosebesc at�t de
prezum#iile absolute � care nu pot fi �nl#turate �n nici un mod, c�t #i de
prezum#iile
relative � care au o putere doveditoare vremelnic#, p�na
la dovada contrar#, care poate fi
f#cuta
prin orice mijloc de prob#.

Prezum#iile analizate pot fi r#sturnate exclusiv �n cadrul ac#iunii �n t#g#duirea


paternit##ii, care poate fi exercitata
numai de c#tre anumite persoane, �n condi#iile
stabilite de lege.

2. Conflicte de paternitate (dubla paternitate) #i solu#ionarea lor


1. No#iunea de conflict de paternitate sau dubla paternitate
Prin conflict de paternitate �n#elegem acea situa#ie �n care unui copil i se
atribuie doua
paternit##i, datorita
faptului ca
este conceput �n timpul primei c#s#toriei #in#scut �n
timpul celei de-a doua c#s#torii.

2. Situa#iile conflictului de paternitate


Literatura de specialitate prezinta
urm#toarele situa#ii �n care poate exista conflict
de paternitate:

1. femeia se rec#s#tore#te #i la mai pu#in de 300 de zile de la �ncetarea,


desfacerea,
declararea nulit##ii sau anularea primei c#s#torii, na#te un copil;
2.
so#ul este declarat mort prin hot#r�re judec#toreasca
irevocabil#, apoi so#ia se
rec#s#tore#te #i, la mai pu#in de 300 de zile de la �ncheierea celei de a doua
c#s#torii,
na#te un copil, iar so#ul declarat mort reapare #i anuleaza
hot#r�rea declarativa
de
moarte;
3. so#ia, �nc#lc�nd monogamia, se afl#, �n acela#i timp, �n doua
c#s#torii #i na#te un copil.
Nu poate exista conflict �ntre paternitatea din c#s#torie #i cea din afara
c#s#toriei,
deoarece prezum#ia de paternitate care nu a fost �nl#turata
prin t#g#duire nu �ng#duie
stabilirea altei filia#ii.

De asemenea, nu exista
conflict de paternitate cu privire la filia#ia din afara
c#s#toriei.

3. Rezolvarea conflictelor de paternitate


Regula aplicabila
�n materia rezolv#rii conflictelor de paternitate rezida
�n
�nt�ietatea acordata
copilului n#scut �n timpul c#s#toriei fa## de copilul conceput �n
timpul c#s#toriei.

4. Efectul �nl tur rii prezum#iei de paternitate a copilului n scut �n


timpul c s toriei
Daca
se �nl#tura paternitatea din ce-a de-a doua c#s#torie, rena#te de drept prima
prezum#ie, fiind considerat tata
al copilului so#ul mamei din prima c#s#torie.

3. T g duirea paternit #ii din c s torie


1. No#iune de t gada
a paternit #ii
Prin t#gada paternit##ii �n#elegem ac#iunea prin care se urm#re#te r#sturnarea �n
justi#ie a prezum#iei de paternitate care opereaza
�mpotriva so#ului femeii c#s#torite care
an#scut un copil (art. 54-ee din Codul familiei).

2.Cazurile �n care se poate introduce ac#iunea �n t gada paternit #ii

Din dispozi#iile art. 54 alin. 1 din Codul familiei rezulta


regula generala
�n sensul
ca
paternitatea poate fi t#g#duita
daca
este cu neputin## ca so#ul mamei sa
fie tat#l
copilului.

3. Instan#a competenta
Instan#a competenta
din punct de vedere material sa
judece ac#iunea �n t#gada
paternit##ii, �n prima
instan## este judec#toria.

Din punct de vedere al competen#ei teritoriale ac#iunea �n t#gada paternit##ii se


introduce la instan#a de la domiciliul p�r�tului.
4. Calitatea procesuala
Calitatea procesuala
activa

Potrivit art. 54 alin. 2 din Codul familiei �Ac#iunea �n t#g#duirea paternit##ii


poate
fi pornita
de oricare dintre so#i, precum #i de c�tre copil; ea poate fi continuata
de
mo#tenitori.�

Ca atare din dispozi#iile acestui articol rezulta


ca
ac#iunea �n t#gada paternit##ii
poate fi introdusa
de:
so#ul mamei copilului;
mama copilului;
copilul.

Tutorele celui pus sub interdic#ie (indiferent de titular) poate introduce


ac#iunea
respectiva
f#ra
�ncuviin#area autorit##ii tutelare.
�n cazul contrariet##ii de interese �ntre tutore #i cel aflat sub tutela
se va numi un
curator care va putea exercita ac#iunea.

Mo#tenitorii nu pot introduce ac#iunea dar o pot continua daca


au acceptat
succesiunea, sub condi#ia ca ac#iunea sa
nu se fi perimat sau partea sa
nu fi renun#at la
judecat#.

Procurorul poate introduce ac#iunea �n condi#iile art. 45 alin.1 din Codul de


procedura
civil#, adica
pentru ap#rarea drepturilor #i intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdic#ie sau ale disp#ru#ilor.

Calitatea procesuala
pasiva

�n privin#a calit##ii procesuale pasive deosebim trei situa#ii:


c�nd ac#iunea este intentata
de c#tre so#ul mamei copilului, calitatea de p�r�t o are
copilul a c#rui paternitate se t#g#duie#te;

daca
ac#iunea este intentata
de c#tre mama copilului, calitatea de p�r�t o are so#ul
mamei;

daca
ac#iunea este intentata
de c#tre copil, calitatea de p�r�t o are so#ul mamei.
�n ultimele doua
situa#ii daca
so#ul mamei este decedat, ac#iunea se porne#te
�mpotriva mo#tenitorilor acestuia.
Mama copilului va citata
�n calitate de p�r�t �n toate cazurile �n care nu
formuleaza
ac#iunea �n t#gada paternit##ii.

5, Termenul �n care poate fi introdusa


ac#iunea �n t gada paternit #ii

Potrivit art. 54 alin. 6 din Codul familiei ac#iunea �n t#gada paternit##ii se


prescrie
�n termen de 3 ani indiferent daca
titularul ac#iunii este: so#ul mamei, mama copilului sau
copilul.

Termenul se calculeaza
�n principiu de la data na#terii copilului.

�n privin#a modului de calcul al termenului exista


o excep#ie �n sensul ca
termenul
se calculeaza
de la data la care so#ul mamei a luat cuno#tin## de na#terea copilului.

�n alin. 2 al art. 55 din Codul familiei se prevede ca


daca
ac#iunea �n t#gada
paternit##ii nu a fost introdusa
�n timpul minorit##ii acestuia, el o poate porni �n termen
de 3 ani de la data c�nd a devenit major.

6. Proba �n cazul ac#iunii �n t gada paternit #ii


Ac#iunea �n t#gada paternit##ii poate fi dovedita
cu orice mijloc de proba
(�nscrisuri, martori, interogatoriu, etc.,) inclusiv probe #tiin#ifice (analiza
grupelor
sanguine).

3.7. Efectele admiterii ac#iunii �n t gada paternit #ii


Daca
ac#iunea �n t#gada paternit##ii s-a admis, copilul devine, retroactiv, copil din
afara c#s#toriei, f#ra
paternitate stabilit#, modific�ndu-i-se statutul civil.

Prin schimbarea statutului civil se produc modific#ri asupra urm#toarelor


elemente: numele. Copilul va purta numele avut de mama
�n momentul na#terii sale. Daca
la data na#terii minorului mama sa purta numele so#ului, copilul p#streaza
acest nume #i
dupa
admiterea ac#iunii �n t#gada paternit##ii, schimbarea ulterioara
a numelui s#u put�nd
fi ceruta
numai pe cale administrativ#;
a.
ocrotirea p#rinteasca
se va realiza numai prin mam#, �ntruc�t numai fa## de aceasta este
stabilita
filia#ia;
b.
domiciliul copilului va fi la mama sa. Dac#, ulterior, #i-a stabilit paternitatea
domiciliul
va fi la p#rin#ii s#i. C�nd p#rin#ii au domicilii diferite, ei vor stabili, de
comun acord,
care va fi domiciliul copilului, iar �n cazul �n care nu se �n#eleg, va decide
instan#a de
judecat#;
c.
obliga#ia de �ntre#inere nu este datorata
de so#ul ac#rui ac#iune �n t#gada paternit##ii a
fost admis#.
4.4. Contestarea paternit #ii din c s torie
1. No#iunea de contestare a paternit #ii
Prin contestarea paternit##ii se �n#elege negarea acesteia pe cale judec#toreasc#,

urm#rind �nl#turarea aplic#rii gre#ite sau frauduloase a prezum#iilor de


paternitate.

2. Cazurile de contestare a paternit #ii


Contestarea paternit##ii din c#s#torie este admisibila
�n cazul �n care copilul a fost
�nregistrat gre#it ca fiind din c#s#torie #i av�nd ca tata
pe so#ul mamei, de#i:

1. p#rin#ii s#i nu au fost niciodata


c#s#tori#i;
2.
copilul a fost n#scut anterior c#s#toriei p#rin#ilor;
3.
copilul a fost n#scut dupa
300 zile de la, dupa
caz, �ncetarea, desfacerea, constatarea
nulit##ii sau anul#rii c#s#toriei.
3. Instan#a competenta
Competen#a materiala
apar#ine judec#toriei.

Competen#a teritoriala
apar#ine instan#ei de la domiciliul p�r�tului.

4. Calitatea procesuala
Calitatea procesuala
activa

Ac#iunea �n constatarea filia#iei fa## de tat#l din c#s#torie poate fi introdusa


de
orice persoana
interesat#, inclusiv de c#tre copil.

Calitatea procesuala
pasiva
Daca
ac#iunea este intentata
de c#tre so#ul mamei copilului, p�r�t va fi copilul a
c#rui paternitate se contest#.

�n situa#ia �n care ac#iunea �n t#gada paternit##ii este introdusa


de copil calitatea de
p�r�t o are prezumtivul tat#.

5. Termenul de introduce al ac#iunii �n constatarea filia#iei fa# de tat l din


c s torie
Ac#iunea �n constatarea filia#iei fa## de tat#l din c#s#torie se poate introduce
oric�nd. Deci, ac#iunea este imprescriptibil#.

6. Mijloacele de proba
Pentru dovedirea ac#iunii �n constatarea filia#iei fa## de tat#l din c#s#torie
poate fi
admis orice mijloc de proba
(interogatoriu, martori, �nscrisuri, expertiz#, etc.).
7. Efectele admiterii ac#iunii
Hot#r�rea irevocabila
de admitere a ac#iunii �nl#tur#, retroactiv, situa#ia juridica
a
copilului ca fiind rezultat din c#s#torie, acesta fiind considerat din afara
c#s#toriei.

Ca urmare a schimb#rii statutului civil se produc efecte juridice cu privire la:


nume, ocrotire p#rinteasc#, domiciliu, obliga#ia de �ntre#inere, etc. .

�ntreb ri

1. Defini#i #i clasifica#i paternitatea.


2. Ce #ti#i despre prezum#ia de paternitate?
3. Prezenta#i filia#ia fa## de tata
a copilului din c#s#torie.
4. Ce #ti#i despre conflictele de paternitate (dubla paternitate) #i solu#ionarea
lor?
5. Ce #ti#i despre t#g#duirea paternit##ii din c#s#torie?
6. Ce pute#i spune despre contestarea paternit##ii din c#s#torie?
Cursul 12. Paternitatea din afara c s toriei
Capitolul 19. Paternitatea din afara c s toriei

19.1. No#iuni generale


1. Modalit #ile stabilirii paternit #ii din afara c s toriei
Potrivit art. 56 din Codul familiei filia#ia fa## de tat#l din afara c#s#toriei se
poate
stabili prin:

1. recunoa#tere;
2. hot#r�re judec#toreasc#.
2. Situa#iile speciale de stabilire a paternit #ii din afara c s toriei
�n privin#a stabilirii filia#iei din afara c#s#toriei exista
particularit##i �n urm#toarele
doua
situa#ii:

a. stabilirea filia#iei din afara c#s#toriei se poate face altfel de cum prevede
Codul familiei.
b. stabilirea filia#iei din afara c#s#toriei nu se poate face �n condi#iile
Codului familiei.
3. Cine are interes �n stabilirea paternit #ii din afara c s toriei
�n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei are interes �n primul r�nd copilul
�n
scopul de a �#i vedea precizata
astfel situa#ia juridica
fa## de tat##i de rudele acestuia.

De asemenea, interes �n stabilirea filia#iei din afara c#s#toriei poate avea #i


p#rintele din afara c#s#toriei.

19.2. Stabilirea filia#iei fa# de tata


prin recunoa#tere (Recunoa#terea de
paternitate)
1. No#iunea de recunoa#tere de paternitate
Recunoa#terea este actul personal al unui b#rbat prin care acesta recunoa#te ca
este
tat#l unul copil conceput #in#scut �n afara c#s#toriei.

2. Natura juridica
Recunoa#terea are o natura
juridica
complex##i anume: de mijloc de prob##i de
act juridic unilateral.

3. Caracterele juridice
Recunoa#terea de paternitate prezinta
urm#toarele caractere juridice:

a. este irevocabil#;
b. este declarativ#;
c. este opozabila
erga omnes;
d. este un act personal al tat#lui;
e. este facultativ#;
f. este un act juridic pur #i simplu;
g. este un act juridic solemn.
4. Capacitatea juridica
necesara
pentru recunoa#tere
Pentru recunoa#terea copilului din afara c#s#toriei este �ndeajuns ca b#rbatul
respectiv sa
aiba
discern#m�nt. Deci, recunoa#terea va fi valabil f#cut##u de c#tre tat#l
minor #i de cel pus sub interdic#ie, daca
s-a aflat �ntr-un moment de luciditate. Minorul
cu capacitate restr�nsa
de exerci#iu va putea face recunoa#terea f#ra
nici o �ncuviin#are.

5. Copiii care pot fi recunoscu#i


Copiii care pot fi recunoscu#i sunt:

a. copii n#scu#i �n afara c#s#toriei;


b. copilul doar conceput;
c. copilul decedat;
d. copilul minor sau major;
e. copilul deja recunoscut.
6. Formele recunoa#terii
Potrivit art. 57 alin. 2 din Codul familiei recunoa#terea de paternitate se poate
face
prin declara#ie la serviciul de stare civil#, odata
cu �nregistrarea na#terii sau ulterior, fie
dupa
aceasta
dat#, prin �nscris autentic sau prin testament.

Deci observ#mc#, recunoa#terea de paternitate �mbraca


urm#toarele forme:

1. declara#ie la serviciul de stare civil#;


2. �nscris autentic;
3. testament.
7. Efectele recunoa#terii
Ca urmare a recunoa#terii copilul are stabilita
paternitatea fa## de acel b#rbat care
af#cut recunoa#terea dar r#m�ne tot copil din afara c#s#toriei. Astfel, copilul
este
recunoscut retroactiv de la data na#terii, iar �n ceea ce prive#te drepturile, de
la data
concep#iei sale. Aceasta
schimbare a statutului civil al copilului produce efecte, �n
condi#iile legii cu privire la: nume; ocrotire p#rinteasc#; domiciliu; obliga#ie
de �ntre#inere;
succesiune� etc.

8. �nscrierea recunoa#terii
�n situa#ia �n care recunoa#terea paternit##ii are loc �n momentul declar#rii
na#terii,
datele privind datele copilului se �nscriu �n rubricile corespunz#toare din
cuprinsul actului
de na#tere ce se �ntocme#te.

�n ipoteza recunoa#terii �ntr-un alt mod dec�t declararea na#terii copilului,


recunoa#terea se �nscrie prin men#iune pe marginea actului de na#tere al copilului

respectiv.

9. Contestarea recunoa#terii de paternitate


Sediul juridic

Potrivit art. 58 alin. 1 din Codul familiei daca


recunoa#terea de paternitate nu
corespunde adev#rului, ea poate fi contestata
de orice persoana
interesat#.

No#iune
Contestarea recunoa#terii de paternitate semnifica
negarea acesteia pe cale
judec#toreasc#, urm#rind �nl#turarea paternit##ii stabilite pe baza recunoa#terii
care nu
corespunde adev#rului.

Cazuri

Contestarea este admisibila


c�nd aceasta
recunoa#tere nu corespunde realit##ii.

Instan#a competenta

Competen#a materiala
�i apar#ine judec#toriei.

Competen#a teritoriala
�i apar#ine instan#ei de la domiciliul p�r�tului.

Calitatea procesuala

Calitatea procesuala
activa
o poate avea orice persoana
interesata
inclusiv b#rbatul
care face recunoa#terea.

Calitatea procesuala
pasiva
o poate avea fie autorul recunoa#terii, fie copilul
recunoscut �n func#ie de cel �mpotriva c#ruia se introduce ac#iunea.

Termen

Ac#iunea �n constatarea recunoa#terii de paternitate este imprescriptibil#.

Mijloace de proba

�n vederea contest#rii recunoa#terii de paternitate din afara c#s#toriei este


admis
orice mijloc de prob#.

Sarcina probei �i revine reclamantului. Totu#i potrivit art. 58 alin. 2 din Codul
familiei �Daca
recunoa#terea este contestata
de mam#, de cel recunoscut sau de
descenden#ii acestuia, dovada paternit##ii este �n sarcina autorului recunoa#terii
sau a
mo#tenitorilor s#i.�

10. Nulitatea sau anularea recunoa#terii de paternitate


Cazuri de nulitate absoluta

Recunoa#terea paternit##ii din afara c#s#toriei este sanc#ionata


cu nulitate absoluta
�n urm#toarele cazuri:

a. c�nd se refera
la copii care beneficiaza
de prezum#ii legale de paternitate;
b. c�nd se refa
la copii din afara c#s#toriei care au decedat #i nu au l#sat descenden#i
fire#ti;
c. c�nd emana
de la un b#rbat lipsit de o voin## con#tient#;
d. c�nd nuafost f#cuta
de c#tre tat#, personal sau prin mandatar, cu procura
special##i
autentic#;
e. c�ndnua fost f#cuta
�n vreuna din formele prev#zute limitativ de lege.
Cazuri de nulitate relativa

Ca #ip#rere unanim admisa


recunoa#terea de paternitate poate fi anulata
�n cazul
vicierii consim##m�ntului prin: eroare, dol, violen##.

Instan#a competenta

Competen#a materiala
�i apar#ine judec#toriei.

Competen#a teritoriala
�i apar#ine instan#ei de al domiciliul p�r�tului.

Calitatea procesuala

Calitatea procesuala
activa
o poate avea orice persoana
interesata
sa
exercite
ac#iunea.

Calitatea procesuala
pasiva
o poate avea �n func#ie de persoana �mpotriva c#ruia
se introduce ac#iunea fie autorul recunoa#terii, fie copilul recunoscut.

Termen
�n caz de nulitate absoluta
ac#iunea este imprescriptibil#.

�n car de nulitate relativa


ac#iunea se prescrie �n termen de 3 ani. Acest termen,
�ncepe sa
curga
dupa
cum urmeaz#:

a.
�n caz de eroare sau dol � de la data c�nd cel �ndrept##it, reprezentantul s#u
legal sau
persoana chemata
de lege s#-i �ncuviin#eze actele, a cunoscut cauza anul#rii, �nsa
cel
mai t�rziu a �mplinirii 18 luni de la data �ncheierii actului (adic#, de la data
recunoa#terii de paternitate);
b.
�n caz de violen#
a
� de la data c�nd aceasta a �ncetat.
Mijloace de proba

Pentru dovedirea ac#iunii de anulare a recunoa#terii de paternitate se poate


folosi
orice mijloc de prob#.

Efectele admiterii ac#iunii de anulare a recunoa#terii de paternitate

At�t nulitatea absoluta


c�t #i nulitatea relativa
produc acelea#i efecte. Aceste efecte
au loc nu numai pentru viitor (ex nunc), ci #i pentru trecut (ex tunc) p�na
la data c�nd
recunoa#terea s-a produs. �n consecin##, recunoa#terea lovita
de nulitate absoluta
sau
relativa
nu a avut loc, ca atare copilul av�nd aceea#i situa#ie juridica
pe care a a avut-o �nainte
de recunoa#tere, adica
f#ra
paternitate stabilit#. �n condi#iile legii se pot produce consecin#e
cu privire la: numele copilului; ocrotire p#rinteasc#; obliga#ia de �ntre#inere;
domiciliul
copilului; succesiune, etc..

5.3. Stabilirea filia#iei fa# de tata


prin hot r�re judec toreasca
1. No#iune
Ac#iunea pentru stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei este o ac#iune �n
reclama#ie de stare civil#, ce are ca obiect determinarea leg#turii de filia#ie
dintre copilul
din afara c#s#toriei #i tat#ls#u.

2. Cazurile �n care poate fi pornita


ac#iunea �n justi#ie
Ac#iunea se poate introduce �n toate cazurile �n care este vorba de un copil din
afara c#s#toriei.

Ac#iunea poate fi introdus##i de copilul din c#s#torie, c#ruia i s-a t#g#duit


paternitatea #i a devenit copil din afra c#s#toriei.

3. Instan#a competenta
Competen#a materiala
apar#ine judec#toriei.

Competen#a teritoriala
apar#ine instan#ei de la domiciliul copilului.

4. Calitatea procesuala
Calitate procesuala
activa

Potrivit art. 60 din Codul familiei titularii ac#iunii �n stabilirea paternit##ii


din afara
c#s#toriei sunt: copilul #i mama acestuia.

Daca
copilul are sub 14 ani ac#iunea se porne#te �n numele s#u de c#tre mama
(chiar daca
aceasta este minor#) ori, dupa
caz, de c#tre tutore.

Minorul care a �mplinit v�rsta de 14 ani poate �ncuviin#a singur ac#iunea, f#ra
a
avea nevoie de vreo �ncuviin#are prealabil#, �ntruc�t este vorba de un drept
personal
nepatrimonial.
Mama copilului poate introduce ac#iunea �n nume propriu sau �n calitate de
reprezentant legal a acestuia.

Mo#tenitorii copilului nu pot introduce ac#iunea dar o pot continua.

Procurorul poate introduce ac#iunea �n temeiul art. 45 din Codul de procedura


civil#.

Aceasta
ac#iune nu poate fi intentata
pentru copilul conceput.

Calitatea procesuala
pasiva

Ac#iunea se introduce �mpotriva pretinsului tat#.

Daca
acesta a decedat, ac#iunea poate fi introdusa
�mpotriva mo#tenitorilor
pretinsului tat#.

�n cazul �n care mama copilului a �ntre#inut rela#ii sexuale cu mai mul#ib#rba#i


este posibila
chemarea �n judecata
a tuturor b#rba#ilor cu care aceasta a �ntre#inut rela#ii
sexuale, �n perioada concep#iei.

Renun#area mo#tenitorilor la succesiunea pretinsului tata


nu �mpiedica
intentarea
ac#iunii �mpotriva lor, dat fiind caracterul personal al ac#iunii, acesta tinz�nd
la stabilirea
leg#turii de filia#ie.

5. Termenul introducerii ac#iunii


Ac#iunea �n stabilirea filia#iei fa## de tat#l din afara c#s#toriei poate fi
introdusa
de
c#tre mam#, �n nume propriu, �n termen de un an, calculat de regul#, de la
na#terea
copilului.

Termenul curge de la alte date dec�t cea a na#terii �n urm#toarele cazuri:

a.
c�nd copilul devine din afara c#s#toriei, ca urmare a t#g#duirii paternit##ii
termenul
curge de la data r#m�nerii irevocabile a hot#r�rii de admitere a ac#iunii �n
t#gada
paternit##ii;
b. c�nd mama copilul a convie#uit cu pretinsul tat#, termenul curge de la
�ncetarea
convie#uirii;
c.
c�nd pretinsul tata
a prestat copilului �ntre#inere, termenul curge de la �ncetarea
�ntre#inerii. �ntre#inerea trebuie sa
fie voluntar#, substan#ial##i continu#;
d.
c�nd s-a constata nulitatea recunoa#terii ori recunoa#terea a fost anulata
sau daca
s-a
admis ac#iunea �n constatarea recunoa#terii de paternitate, termenul de un an
curge de
la data r#m�nerii irevocabile a hot#r�rii judec#tore#ti, pronun#ata
�n aceste situa#ii, sub
condi#ia ca recunoa#terea de paternitate sa
fi avut loc la termenul de un an de la
na#terea copilului.
�n situa#ia �n care titular al ac#iunii �n stabilirea paternit##ii din afara
c#s#toriei este
copilul acesta este imprescritibila
�n timpul vie#ii copilului.

6. Renun#area la ac#iune #i tranzac#ia


Din momentul introducerii ac#iunii de c#tre mama copilului ori de c#tre
reprezentantul lui legal, ac#iunea numai poate fi retrasa
nici chiar cu avizul autorit##ii
tutelare, deoarece renun#area la aceasta
ac#iune este �mpotriva intereselor copilului, al
c#rui statut civil se cere a fi stabilit.

De asemenea, p#r#ile din procesul pentru stabilirea paternit##ii nu pot


tranzac#iona
cu privire la cap#tul de cerere referitor la stabilirea filia#iei fa## de tat#l
din afara
c#s#toriei.
7. Aspecte probatorii
Prin admiterea ac#iunii �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei trebuie sa

se
dovedeasca
urm#toarele �mprejur#ri:

a.
na#terea copilului;
b. leg#turile intime dintre pretinsul tat##i mama copilului �n perioada
concep#iei;
c.
stabilirea �n mod cert ca
b#rbatul care a avut asemenea leg#turi este tat#l copilului.
Pentru dovedirea �mprejur#rilor men#ionate mai sus se poate folosi orice mijloc de

prob#.

8. Efectele admiterii ac#iunii


Hot#r�rea judec#toreasca
de admitere a ac#iunii, din momentul r#m�nerii
irevocabile, are ca efect stabilirea paternit##ii copilului din afara c#s#toriei.

Stabilirea statutului civil al copilului (ca av�nd paternitatea stabilit#) poate


avea
consecin#e �n ceea ce prive#te: numele acestuia; ocrotirea p#rinteasc#; obliga#ia
de
�ntre#inere; domiciliul; succesiunea; etc..

9. Contestarea paternit #ii stabilita


prin hot r�re judec toreasca
Paternitatea stabilita
prin hot#r�re judec#toreasca
nu poate fi contestat#.

Totu#i literatura de specialitate considera


c#, atunci c�nd recunoa#terea de
paternitate s-a f#cut �n cadrul unui proces �nceput, iar instan#af#ra
sa
administreze alte
probe, a luat numai act de recunoa#terea f#cuta
de p�r�t, contestarea recunoa#terii este
admisibil#.

�ntreb ri

1. Care sunt modalit##ile stabilirii paternit##ii din afara c#s#toriei?


2.
Ce situa#ii speciale �nt�lnim �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei?
3.
Cine are interes �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei?
4.
Prezenta#i stabilirea filia#iei fa## de tata
prin recunoa#tere (Recunoa#terea de
paternitate.
5.
Prezenta#i stabilirea filia#iei fa## de tata
prin hot#r�re judec#toreasc#.
Bibliografie selectiva
pentru examen
Tratate /i cursuri

Alexandru, Bacaci. Viorica - Claudia, Dumitrache. Cristina, Codru#a, Hageanu.


Dreptul
familiei, Edi#ia 6, Editura C. H. Beck, Bucure#ti, 2009.
Nadia, Cerasela, Dariescu. Cosmin, Dariescu. Roxana, Alina, Petraru. Dreptul
familiei,
Editura Lumen, Ia#i, 2009.
Ion, P., Filipescu. Andrei, I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei, Edi#ia a
VIII-a revizuita
#i completat#, Editura Universul Juridic, Bucure#ti, 2006.
Emese, Florian. Dreptul familiei, Edi#ia 2, Editura C. H. Beck, Bucure#ti, 2008.
Dan, Lupa#cu. Dreptul familiei, Edi#ia a IV-a amendat##i actualizat#, Editura
Universul
Juridic, Bucure#ti, 2009.

Acte normative

1. Codul
familiei modificat prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea #i
completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, a fost publicata in Monitorul
Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007.
2. Codul de procedura
civila
3. Legea nr.
272/2004 privind protec#ia #i promovarea drepturilor copilului publicata
�n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004 cu modific#rile #i complet#rile

ulterioare.
4. Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea #i combaterea violen#ei �n familie)
publicata
�n
Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003.
5. Legea nr. 61/1993 privind aloca#ia de stat pentru copii republicata
�n Monitorul Oficial
nr. 300, Partea I, din 7 mai 2009.
6. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop#iei Republicata
in Monitorul oficial
Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009.
7. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila
Publicata �n Monitorul Oficial, Partea
I nr. 282 din 11/11/1996 cu modific#rile #i complet#rile ulterioare.
Bibliografie selectiva
pentru lucr-ri de licen#
a

Ion, Albu. Dreptul familiei, Editura Didactic##i Pedagogic#, Bucure#ti, 1975.


Dimitrie, Alexandresco. Explica#iunea teoretic##i practica
a dreptului civil rom�n, vol. III,
Partea I, Editura Socec, Bucure#ti, 1916.
.
Irina, Apetrei. Raluca � Oana, Andone. Dreptul familiei. Suport de curs, Casa de
Editura
Venus, Ia#i, 2005.
Alexandru, Bacaci. Viorica - Claudia, Dumitrache. Cristina, Codru#a, Hageanu.
Dreptul
familiei, Edi#ia 6, Editura C. H. Beck, Bucure#ti, 2009.
Vasile, Barbu. De bono coniugali. O istorie a familiei din >ara Rom�neasca
�n secolul al XVII-lea.
,
Editura Meridiane, Bucure#ti, 2003.
Gheorghe, Beleiu. Drept civil rom�n. Introducere �n dreptul civil #i subiectele
dreptului civil, Edi#ia
a v-a revizuit##i ad#ugit#, Casa de Editur##i Presa
�Kansa! S.R.L., Bucure#ti, 1998.
Constantin, B�rsan. Conven#ia europeana a drepturilor omului, vol. I, Editura C.
H. Beck,
Bucure#ti, 2006.
Teodor, Bodoa#c#. Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucure#ti, 2005.
Matei, B., Cantacuzino. Elementele dreptului civil rom�n, Editura All Beck,
Bucure#ti, 1998.
Claudia, Mihaela Cr#ciunescu. Regimuri matrimoniale, Editura All Beck, Bucure#ti,
2000
Cosmin, Dariescu. Istoria statului #i dreptului rom�nesc din antichitate p�na
la Marea Unire,
Editura C.H. Beck, Bucure#ti, 2008.
Cosmin, Dariescu. Rela#iile personale dintre so#i �n dreptul interna#ional privat,
Editura C. H.
Beck, Bucure#ti, 2008,
Nadia, Cerasela, Dariescu. Raporturile patrimoniale dintre so#ii str#ini av�nd
aceea#i cet##enie #i cu
domiciliul �n Rom�nia, Editura Lumen, Ia#i, 2006.
Nadia, Cerasela, Dariescu. Raporturile patrimoniale dintre so#ii rom�ni av�nd
aceea#i cet##enie
domicilia#i �n str#in#tate, Editura Lumen, Ia#i, 2007.
Nadia, Cerasela, Dariescu. Conven#ia matrimoniala
�n dreptul interna#ional privat, Editura
Lumen, Ia#i, 2007.
Nadia, Cerasela, Dariescu. Rela#iile patrimoniale dintre so#i �n dreptul
interna#ional privat,
Editura C. H. Beck, Bucure#ti, 2008.
Nadia, Cerasela, Dariescu. Cosmin, Dariescu. Roxana, Alina, Petraru. Dreptul
familiei,
Editura Lumen, Ia#i, 2009.
Georges, A., L., Droz. Les r�gimes matrimoniaux en Droit international priv�
compar� �n Receil
des cours de L'Acad�mie de droit international de la Haye, Tome 143, 1974/III.
Mihail, Eliescu. Transmisiunea #i �mp#r#eala mo#tenirii, Editura Academiei,
Bucure#ti, 1966.
Ion, P., Filipescu. Andrei, I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei, Edi#ia a
VIII-a revizuita
#i completat#, Editura Universul Juridic, Bucure#ti, 2006.
Ioan, N., Floca. Drept canonic ortodox, Legisla#ie #i administra#ie bisericeasca
, vol. II, Editura
Institutului Biblic #i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom�ne, Bucure#ti, 1990.
Emese, Florian. Dreptul familiei, Edi#ia 2, Editura C. H. Beck, Bucure#ti, 2008.
Gabriela, Cristina, Fren#iu. Bogdan Dumitru Moloman. Elemente de dreptul familiei
#i de
procedura
civil#, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2008.
Constan#a, Ghi#ulescu, �n #alvari #i cu i#lic. Biseric#, sexualitate, c#s#torie #i
divor
.
�n >ara
Rom�neasca
�n secolul al XVIII-lea, Editura Humanitas, Bucure#ti, 2004.
Mihai, Vasile, Jakot#. Drept roman, Editura Funda#iei �Chemarea�, Ia#i, 199
Dan, Lupa#cu. Dreptul familiei, Edi#ia a IV-a amendat##i actualizat#, Editura
Universul
Juridic, Bucure#ti, 2009.
Dumitru, Macovei. Iolanda, Elena, Cadariu. Drept civil. Contracte, Seria JUS,
Editura
Junimea, Ia#i, 2004.
Dumitru, Macovei. Iolanda, Elena, Cadariu. Drept civil. Succesiuni, Seria JUS,
Editura
Junimea, Ia#i, 2005.
Nigel, V., Lowe. Gillian, Douglas. Bromley's Family Law, Edi#ia a X-a, Oxford
University
Press
Ion F., Popa Discu#ii privind cauza moral##i ilicita
�n raporturile contractuale dintre concubini,
Revista Dreptul nr. 10/2001, Editura Uniunea Juri#tilor din Rom�nia, Bucure#ti.
Dumitru, Rizeanu. Dumitru, Protopopescu. Raporturile patrimoniale dintre so#i �n
lumina
Codului familiei, Editura Ktiin#ific#, Bucure#ti, 1963.
Andrei, St#noiu. Maria, Voinea. Sociologia familiei, T.U.B., Bucure#ti, 1983.
Paul, Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte general#, Editura Rosetti,
Bucure#ti, 2003.
Subiectele pentru examen

1. Ce sensuri �mbraca
no#iunea de familie?
2. Ce caractere juridice prezinta
familia?
3. Care sunt func#iile familiei?
4. Cum este definit dreptul familiei?
5. Care este obiectul dreptului familie?
6. Prezenta#i principiile dreptului familiei.
7. Care sunt leg#turile dreptului familiei cu alte ramuri de drept?
8. Prezenta#i institu#ia uniunii libere sau a concubinajului
9. Prezenta#i institu#ia logodnei.
10.Cum definim c#s#toria?
11.Care este natura juridica
ac#s#toriei?
12.Care sunt caracterele juridice ale c#s#toriei?
13.Prezenta#i condi#iile de fond necesare �ncheierii c#s#toriei.
14.Prezenta#i lipsa impedimentelor la �ncheierea c#s#toriei.
15.Prezenta#i condi#iile de forma
necesare �ncheierii c#s#toriei.
16.Ce se �n#elege prin nulitatea c#s#toriei?
17.Clasifica#i nulit##ile c#s#toriei.
18.Prezenta#i cazurile de nulitate absolut#.
19.Prezenta#i cazurile de nulitate relativ#.
20.Prezenta#i regimul juridic al nulit##ii c#s#toriei.
21.Ce efecte produce nulitatea c#s#toriei?
22.Ce �n#elegem prin c#s#torie putativ#?
23.Ce condi#ii trebuie sa
�ndeplineasca
c#s#toria putativ#?
24.Ce efecte produce c#s#toria putativ#?
25.Ce se �n#elege prin no#iunea de efecte ale c#s#toriei?
26.�ntre ce categorii de raporturi c#s#toria produce efecte?
27.Ce se �n#elege prin no#iunea de efecte personale ale c#s#toriei?
28.Prezenta#i rela#iile personale dintre so#i.
29.Ce se �n#elege prin no#iunea de rela#ii patrimoniale?
30.Clasifica#i raporturile patrimoniale dintre so#i.
31.Prezenta#i regimul juridic.
32.Defini#i conven#ia matrimonial#.
33. Prezenta#i �ncetarea c#s#toriei.
34.Ce se �n#elege prin no#iunea de desfacere a c#s#toriei?
35.Ce sisteme sau concep#ii juridice despre divor
.
cunoa#te#i.
36.Ce #ti#i despre instan#a competenta
�n cadrul procesului de divor#?
37.Ce #ti#i despre calitatea procesuala
ap#r#ilor �n cadrul procedurii de divor#?
38.Ce #ti#i despre cererea de divor#, �nt�mpinare #i cererea reconven#ional#?
39.Prezen#a personala
a so#ilor la divor#.
40.Prezen#a obligatorie a reclamantului la divor#.
41.Hot#r�rea de divor#.
42.Defini#i #i clasifica#i rudenia.
43.Ce #ti#i despre gradul, �ntinderea, durata #i dovada rudeniei
44.Prezenta#i no#iunea, �ntinderea #i durata afinit##ii.
45.Ce #ti#i despre gradul de afinitate?
46.Ce #ti#i despre proba #i efectele afinit##ii?
47.Ce se �n#elege prin filia#ie?
48.Cum se clasifica
filia#ia?
49. Prezenta#i filia#ia fa## de mam#.
50.Defini#i #i clasifica#i paternitatea.
51.Ce #ti#i despre prezum#ia de paternitate?
52.Prezenta#i filia#ia fa## de tata
a copilului din c#s#torie.
53.Ce #ti#i despre conflictele de paternitate (dubla paternitate) #i solu#ionarea
lor?
54.Ce #ti#i despre t#g#duirea paternit##ii din c#s#torie?
55.Ce pute#i spune despre contestarea paternit##ii din c#s#torie?
56. Care sunt modalit##ile stabilirii paternit##ii din afara c#s#toriei?
57.Ce situa#ii speciale �nt�lnim �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei?
58.Cine are interes �n stabilirea paternit##ii din afara c#s#toriei?
59.Prezenta#i stabilirea filia#iei fa## de tata
prin recunoa#tere (Recunoa#terea de
paternitate.
60.Prezenta#i stabilirea filia#iei fa## de tata
prin hot#r�re judec#toreasc#.