Sunteți pe pagina 1din 50

S.C. CONFORTUL S.R.L.

CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2


S U D O R

CODUL 7212.2.1
CURSANT __________________________________________________________

BOTOSANI

1
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

2
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

C A I E T

D E

I N S T R U I R E

P R A C T I C A

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2


S U D O R

CODUL 7212.2.1

LOCUL DE DESFASURARE A INSTRUIRII PRACTICE


FIRMA ………………………………………………………….……………….…..….…
SECTIA ……………………………………………………………………….….....…….
ATELIERUL ………………………………………………………………….……..…….
INSTRUCTOR PRACTICA
NUME SI PRENUME ……………………………………………………………….….
FUNCTIA, OCUPATIA ……………………………………………………….……….
CURSANT
NUME SI PRENUME ……………………………………………………….…...…...
ADRESA …………………………………………………………………….…….………
TELEFON ....................................................................................

3
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

A U T O R

PROFESOR VLĂDAN MARCEL ANTONEL

CERCETATOR ASOCIAT

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI


LABORATORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATA
S.C. C O N F O R T U L S.R.L
BOTOSANI

4
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

TEHNOLOGIA MESERIEI
480 ore pregătire practică
S U D O R

DISTRIBUŢIA ORELOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ PE CAPITOLE ,


SUBCAPITOLE ŞI TEME TOTAL : 480 ORE

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 16
COMPETENŢA 1

Pregătire practică : 16 ore


Din care :
Instruire practică : 12 ore
Aplicaţii practice : - ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Aplicarea legislaţiei şi a reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la locul 6


de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele
prevăzute la instructajele de protecţia muncii 2
 Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă 2
 Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă 2
2 Luarea de măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă 6 23.03.09
 Identificarea factorilor de risc 2 24.03.09
 Raportarea prezenţei factorilor de risc 2
 Înlăturarea factorilor de risc 2
3 Aplicaţii -
4 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 1 16
COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 4
COMPETENŢA 2

Pregătire practică : 4 ore


Din care :
Instruire practică : 4 ore
Aplicaţii practice : - ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Formularea de opinii personale pe o temă dată 1


 Elaborarea opiniilor personale pe o temă data
 Expunerea de motive în limbaj de specialitate
 Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi
2 Realizarea unei scurte prezentări utilizând imagini ilustrative 1
 Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate
 Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor
 Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare
3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate 1 25.03.09
 Selectarea documentelor din surse specializate
 Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale
 Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru
4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată 1
 Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată
 Selectarea metodelor grafice adecvate
 Reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace grafice
 Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor
5 Aplicaţii -
6 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 2 4

5
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 4
COMPETENŢA 3

Pregătire practică : 4 ore


Din care :
Instruire practică : 4 ore
Aplicaţii practice : - ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Exploatarea bazelor de date 2


 Ilustrarea tipurilor de date 1
 Prezentarea structurii unei baze de date
 Încărcarea unei baze de date 1
 Întreţinerea unei baze de date
2 Prezentarea informaţiilor incluzând text, numere şi imagini 1
 Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor 25.03.09
 Completarea unui format cu text, numere şi imagini
 Realizarea unei expuneri adecvate temei alese
 Prezentarea aplicaţiei
3 Comunicarea prin Internet 1
 Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii
 Extragerea informaţiilor relevante
 Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor
4 Aplicaţii -
5 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 3 4
ASIGURAREA CALITĂŢII 8
COMPETENŢA 5

Pregătire practică : 8 ore


Din care :
Instruire practică : 8 ore
Aplicaţii practice : - ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Aplicarea normelor de calitate în domeniul de activitate 4


 Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate 2
 Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă 1
 Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă 1
30.03.09
2 Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii. 4
 Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii 2
 Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii 1
 Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie 1
3 Aplicaţii -
4 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 5 8

6
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
DEZVOLTARE PERSONALĂ 8
COMPETENŢA 6

Pregătire practică : 8 ore


Din care :
Instruire practică : 8 ore
Aplicaţii practice : - ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Analizarea caracteristicilor personale şi a factorilor implicaţi în dezvoltarea 4


carierei
 Identificarea progresului în dezvoltarea personală 1
 Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei 2
31.03.09
 Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională 1
2 Exprimarea opţiunilor privind traseul personal de educaţie şi formare 4
profesională
 Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională 1
 Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii 1
 Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu 2
3 Aplicaţii -
4 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 6 8
LUCRUL ÎN ECHIPĂ 24
COMPETENŢA 7

Pregătire practică : 24 ore


Din care :
Instruire practică : 16 ore
Aplicaţii practice : 8 ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Identificarea sarcinilor şi resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 5


 Identificarea obiectivelor lucrului în echipă 1
 Descrierea sarcinilor de lucru în echipă 2
 Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor 2
2 Asumarea rolurilor care îi revin în echipă 6 01.04.09
 Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi 2 06.04.09
 Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup 2 07.04.09
 Iniţierea acţiunilor în grup 2
3 Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor 5
 Recunoaşterea competenţei membrilor echipei 1
 Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei 2
 Adoptarea unor măsuri de eficientizarea lucrului in echipă 2
4 Aplicaţii 8
5 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 7 24

7
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
ELABORAREA SEMIFABRICATELOR 24
COMPETENŢA 8

Pregătire practică : 24 ore


Din care :
Instruire practică : 20 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Proprietăţile materialelor metalice 7


 Identificarea proprietăţilor specifice aliajelor fier-carbon 3
 Identificarea proprietăţilor specifice aliajelor neferoase 4
2 Procese de elaborare a materialelor metalice 7
 Identificarea utilajelor, instalaţiilor şi aparatelor de bază din sectorul de elaborare 2
 Precizarea materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate la elaborarea 3 08.04.09
materialelor metalice 13.0409
 Urmărirea fluxului tehnologic de elaborare a materialelor metalice 2 14.04.09
3 Tipuri de semifabricate 6
 Identificarea produselor obţinute prin laminare la cald 3
 Alegerea semifabricatelor în funcţie de domeniile de utilizare 3
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 8 24
DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU PRELUCRĂRI LA CALD 24
COMPETENŢA 9

Pregătire practică : 24 ore


Din care :
Instruire practică : 20 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Desene de execuţie la asamblările mecanice 6


 Reprezentarea şi cotarea organelor de maşini 3
 Reprezentarea şi cotarea asamblărilor mecanice 3
2 Succesiunea operaţiilor tehnologice 7 15.04.09
 Alegerea materialului necesar execuţiei 3 27.04.09
 Identificarea operaţiilor tehnologice 2 28.04.09
 Alegerea SDV-urilor şi utilajelor 2
3 Interpretarea fişei tehnologice 7
 Recunoaşterea simbolurile utilizate şi reprezentările simplificate 3
 Analizarea datelor menţionate în fişa tehnologică 4
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 9 24

8
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
ASAMBLĂRI DEMONTABILE ŞI NEDEMONTABILE 32
COMPETENŢA 10

Pregătire practică : 32 ore


Din care :
Instruire practică : 24 ore
Aplicaţii practice : 6 ore
Evaluarea instruirii practice : 2 ore

1 Tipuri de solicitări mecanice 8


 Descrierea principiilor ce stau la baza rezistenţei materialelor 3
 Utilizarea conceptelor fizice din domeniul mecanic 3
 Rezolvarea problemelor de solicitări mecanice 2
2 Alegerea organelor de maşini adecvate sistemelor tehnice 8
 Identificarea tipurilor de organe de maşini 3
 Descrierea rolului funcţional al organelor de maşini 3 29.04.09
 Stabilirea domeniilor de utilizare a organelor de maşini 2 04.05.09
3 Identificarea organelor de maşini adecvate sistemelor tehnice 8 05.05.09
 Recunoaşterea mecanismelor pentru transmiterea mişcării de rotaţie 4 06.05.09
 Recunoaşterea mecanismelor pentru transformarea mişcării de rotaţie 4
4 Aplicaţii 6
5 Evaluare periodică 2
TOTAL ORE instruire practică competenţa 10 32
RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE ŞI DE PREVENIRE ŞI 10
STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE OPERAŢIILOR DE SUDARE
COMPETENŢA 11

Pregătire practică : 10 ore


Din care :
Instruire practică : 8 ore
Aplicaţii practice : 2 ore
Evaluarea instruirii practice : - ore

1 Aplicarea normelor de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor 4 11.05.09


 Precizarea normelor de protecţie, prevenire şi stingere a incendiilor la locul de 2 12.05.09
muncă 1
 Identificarea situaţiilor în care apar pericole la locul de muncă 1
 Utilizarea echipamentului de protecţie
2 Respectarea instrucţiunilor de folosire a aparatelor cu care lucrează sudorul 4
 Verificarea stării tehnice a echipamentelor 2
 Recunoaşterea eventualelor disfuncţii 1
 Înlăturarea disfuncţiilor 1
3 Aplicaţii 2
4 Evaluare periodică -
TOTAL ORE instruire practică competenţa 11 10

9
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
SUDAREA ŞI TĂIEREA CU FLACĂRĂ DE GAZE 80
COMPETENŢA 12

Pregătire practică : 80 ore


Din care :
Instruire practică : 64 ore
Aplicaţii practice : 12 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Tehnologia procedeului de sudare şi tăiere cu flacăra de gaze 21 12.05.09 6h


 Identificarea materialelor de adaos folosite la sudare 7 13.05.09
 Recunoaşterea părţilor componente ale arzătorului 7 18.05.09
19.05.09
 Prezentarea modului de funcţionare a arzătorului de sudare şi tăiere 7
20.05.09
2 Utilizarea SDV-urilor şi a utilajelor necesare procedeului de sudare şi tăiere cu 21 25.05.09
flacăra de gaze 26.05.09
 Identificarea SDV-urilor şi utilajelor folosite 7 27.05.09
 Manevrarea generatorului de acetilena 7 01.06.09
 Utilizarea arzătorului de sudare şi tăiere 7 02.06.09
3 Executarea operaţiilor de sudare şi tăiere cu flacăra de gaze 22 03.06.09 2h
 Pregătirea materialelor în vederea sudării/tăierii 8
 Realizarea îmbinărilor sudate conform tehnologiei stabilite 7
 Efectuarea tăierii cu oxigen 7
4 Aplicaţii 12
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 12 80
SUDAREA MANUALĂ CU ELECTROZI ÎNVELIŢI 72
COMPETENŢA 13

Pregătire practică : 72 ore


Din care :
Instruire practică : 56 ore
Aplicaţii practice : 12 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Pregătirea materialelor pentru sudare 18 03.06.09 6h


 Alegerea tipurilor de rost 6 08.06.09
 Identificarea tipurilor de electrozi 6 09.06.09
10.06.09
 Executarea operaţiilor pregătitoare în vederea sudării 6
15.06.09
2 Utilizarea SDV-urilor şi a echipamentelor de sudare 18 16.06.09
 Distingerea particularităţilor de utilizare pentru fiecare echipament de sudare 6 17.06.09
 Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare 6 22.06.09
 Respectarea regulilor de exploatare a utilajelor folosite 6 23.06.09
3 Efectuarea sudurii conform tehnologiei prescrise în documentaţia tehnologică 20 24.06.09 2h
 Descrierea tehnologiei de sudare 5
 Stabilirea etapelor premergătoare sudării 5
 Realizarea îmbinării sudate 5
 Realizarea controlului îmbinării sudate 5
4 Aplicaţii 12
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 13 72

10
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
SUDAREA ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 40
COMPETENŢA 14

Pregătire practică : 40 ore


Din care :
Instruire practică : 32 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Alegerea materialului de adaos în funcţie de materialul de sudat 10 24.06.09 6h


 Identificarea materialelor de adaos specifice 5 29.06.09
 Corelarea materialului de adaos cu materialul de bază 5 30.06.09
01.07.09
2 Utilizarea instalaţiilor de sudare 10 06.07.09
 Identificarea parţilor componente ale instalaţiilor de sudare 3 07.07.09 2h
 Reglarea regimului de sudare 4
 Urmărirea modului de exploatare a instalaţiei 3
3 Executarea îmbinărilor sudate prin procedeele de sudare în mediu de gaz 12
protector
 Analizarea particularităţilor tehnologiei de sudare 3
 Pregătirea în vederea sudării 3
 Realizarea cordoanelor sudate conform tehnologiei de sudare 3
 Identificarea defectelor ce au apărut în urma sudării prin metoda controlului 3
vizual
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 14 40
SUDAREA PRIN PRESIUNE 40
COMPETENŢA 15

Pregătire practică : 40 ore


Din care :
Instruire practică : 32 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Alegerea materialului de adaos în funcţie de materialul de sudat 10 07.07.09 6h


 Identificarea materialelor de adaos specifice 5 08.07.09
 Corelarea materialului de adaos cu materialul de bază 5 13.07.09
14.07.09
2 Utilizarea instalaţiilor de sudare 10 15.07.09
 Identificarea parţilor componente ale instalaţiilor de sudare 3 20.07.09 2h
 Reglarea regimului de sudare 4
 Urmărirea modului de exploatare a instalaţiei 3
3 Executarea îmbinărilor sudate prin procedeele de sudare în mediu de gaz 12
protector
 Analizarea particularităţilor tehnologiei de sudare 3
 Pregătirea în vederea sudării 3
 Realizarea cordoanelor sudate conform tehnologiei de sudare 3
 Identificarea defectelor ce au apărut în urma sudării prin metoda controlului 3
vizual
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 15 40

11
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
SUDAREA PRIN PROCEDEE SPECIALE 40
COMPETENŢA 16

Pregătire practică : 40 ore


Din care :
Instruire practică : 32 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Analizare particularităţilor tehnologice specifice procedeelor de sudare 10 20.07.09 6h


 Identificarea caracteristicilor generale specifice procedeelor 5 21.07.09
 Distingerea particularităţilor de utilizare pentru echipamentele folosite la sudare 5 22.07.09
27.07.09
2 Utilajele, instalaţiile şi SDV-urile folosite la sudare 10 28.07.09
 Identificarea tehnicii de lucru 3 29.07.09 2h
 Reglarea parametrilor regimului de sudare pentru sudarea sub flux 4
 Supravegherea procesului de sudare 3
3 Executare îmbinărilor sudate prin procedeul de sudare sub strat de flux 12
 Pregătirea materialului în vederea sudării 4
 Pregătirea instalaţiei de sudare 4
 Efectuarea îmbinării sudate conform tehnologiei prescrise în documentaţia 4
tehnologică
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 16 40
SUDAREA OTELURILOR, FONTELOR SI NEFEROASELOR 40
COMPETENŢA 17

Pregătire practică : 40 ore


Din care :
Instruire practică : 32 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : 4 ore

1 Identificare particularităţilor de sudare a materialelor 10 29.07.09 6h


 Identificarea particularităţilor de sudare pe grupe de oţeluri 4 03.08.09
 Identificarea particularităţilor de sudare caracteristice fontelor 3 04.08.09
05.08.09
 Analizează comportarea la sudare a cuprului, aluminiului şi aliajelor acestora 3
10.08.09
2 Alegerea procedeelor de sudare corespunzătoare materialului de sudat 10 11.08.09 2h
 Identificarea procedeelor de sudare a oţelurilor 3
 Identificarea procedeelor de sudare a fontelor 4
 Identificarea procedeelor de sudare a neferoaselor 3
3 Executarea de suduri pentru piese din oţeluri slab aliate, fonte şi neferoase 12
 Pregătirea materialului conform tehnologiei de sudare 3
 Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare pentru a respecta regimul de 3
sudare
 Realizarea îmbinării sudate 3
 Identificarea defectelor depistate la controlul vizual 3
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică 4
TOTAL ORE instruire practică competenţa 17 40

12
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Nr. TITLUL SI DENUMIREA LECTIEI Nr. DATA OBS.


Crt ORE
( SECVENTA DE INSTRUIRE )
CONTROLUL ÎMBINÃRILOR SUDATE 14
COMPETENŢA 18

Pregătire practică : 14 ore


Din care :
Instruire practică : 8 ore
Aplicaţii practice : 4 ore
Evaluarea instruirii practice : 2 ore

1 Efectuarea controlul materialelor înainte de sudare 3 11.08.09 6h


 Realizarea controlului semifabricatelor şi a rostului de sudare 1 12.08.09
 Identificarea defectelor 1
 Remedierea defectelor 1
2 Identificarea defectelor care apar în urma sudării 2
 Recunoaşte tipurile de defecte 1
 Analizează cauzele care au dus la apariţia defectelor îmbinărilor sudate 1
3 Recunoaşterea defectelor depistate la controlul cu ultrasunete, magnetic sau cu 3
radiaţii
 Identificarea procedeelor de control 1
 Recunoaşterea tipurilor de defecte depistate la controlul sudurilor 1
 Urmărirea tehnicii de control 1
4 Aplicaţii 4
5 Evaluare periodică 2
TOTAL ORE instruire practică competenţa 18 14

ÎNTOCMIT,

Prof. VLĂDAN MARCEL ANTONEL

13
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

14
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

ÎNDRUMARI PRIVIND ÎNTREBUINTAREA CAIETULUI

Acest caiet a fost conceput şi realizat ca un instrument cu utilităţi multiple pentru cei care
urmează o formă de învăţământ profesional , precum: învăţământ din sistemul formării
profesionale a adulţilor, sistemul instituţionalizat de formare profesională a copiilor şi tineretului ,
învăţământul de stat şi cel privatizat.
Prima parte a caietului este individualizata pentru fiecare meserie si cursant cuprinzând:
 date de identificare a cursantului ,
 locul de desfăşurare a instruirii practice ,
 date de identificare a instructorului de practică
 planul complet şi programa pregătiri specifică meseriei
 orarul de desfăşurare a cursurilor pe perioada unui ciclu de pregătire
 programa şi planificarea calendaristică a orelor
Partea a doua cuprinde descrierea zilnică a activităţii de instruire practică, pentru fiecare
zi de practică sunt rezervate două pagini care se vor completa de cursant cu date cerute de
rubricaţia paginii .
Rubricaţia a fost concepută pentru a se adapta la orice meserie indiferent de natura
pregătirii sau profesiei .
Confirmarea desfăşurării zilnice a activităţii practice este facilitată de rubricaţia paginii iar
caietul poate constitui document de formare profesională .

AUTORUL

15
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII


 Număr de ore planificat 16 Număr de ore realizat 16
 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Prelucrarea legislaţiei cu privire la S.S.M.(securitate şi sănătate în muncă)


 Drepturi şi obligaţii ale angajatorilor şi angajaţilor
 Condiţii de lucru fără riscuri de accidente
 Evaluarea cunoştinţelor
 Semnarea fişei de instructaj

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Ochelari sudor Mănuşă sudor Sort sudor

Protecţie gheată sudor Paravan de protecţie sudor

16
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI

Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii - documentaţii tehnice, cărţi de specialitate, Internet, cataloage, broşuri


o Legea 319/2006 – Norme generale de protecţia muncii
o Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr.
319/2006,
o Codul muncii
o Hotărârea 274/2003 – Asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale
o Legea 307/2006 – Apărarea împotriva incendiilor
o Hotărârea 1.048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
o Hotărârea 1.091/ 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
munca
 Materiale informative – tipizate şi fişele de instructaj

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Prelucrarea materialelor sub formă de:


- expunere
- demonstraţii
- aplicaţii
- evaluare
 Situaţii în cazul: absenţei mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie
 Factori de risc posibile: substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură,
umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de


protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)
 Obligativitatea folosirii echipamentelor de S.S.M.
 Raportare: orală sau scrisă
 Mijloace de înlăturare privind: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de
protecţie, respectarea normelor de protecţie

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Evaluarea cunoştinţelor
 Semnarea fişelor
 Depozitarea materialelor

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

17
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
 Număr de ore planificat 4 Număr de ore realizat 4
 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Propunerea unei schimbări, măsuri de organizare, relaţii de muncă, descrieri tehnice


de operaţiuni
 Feed-back interpersonal, discuţii informale
 Iniţiere de operaţiuni, alegere de condiţii şi de parametrii, selecţia de materiale şi de
echipamente, avertizare pentru o posibilă întrerupere a procesului tehnologic,
remedieri, relaţii de muncă, propuneri de îmbunătăţire a muncii

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

1.1 Discuţia 1.2 Redactarea

Omul
1.3 Folosirea 1.4 Lectura
imaginilor

Cele patru părţi componente la ale COMUNICĂRII

VORBIREA ASCULTAREA SCRIEREA LECTURA

Abilităţi folosite în COMUNICARE

18
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI

Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice


 Documentaţii: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficială, CV-uri
 Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, scheme tehnologice

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Prezentarea de opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate


 Expunerea motivelor pentru susţinerea opiniilor :argumentări pe baza experienţei, pe baza
unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate
 Identificarea şi expunerea informaţiilor: folosirea datelor şi argumentarea după schiţe,
contact vizual cu audienţa, accentuarea ideilor principale, utilizarea unei dialog clar şi concis
 Reprezentare corectă a unei schiţe respectând: scara, legenda, formă îngrijită, acurateţe,
toleranţă

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Asocierea imaginilor cu ajutorul: desenelor, diagramelor, schiţelor, fotografiilor, graficelor


 Mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite,


reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei
 Interpretarea: condiţiilor de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori,
probe etalon sau standarde

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

19
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI


 Număr de ore planificat 4 Număr de ore realizat 4
 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Calculatorul : părţi componente , componente funcţionale , periferice


- Programe, soft-uri, descriere şi utilizare
- Pagini Web - macrocomenzi şi comenzi, casete de dialog
- Pagini Word, Excel - macrocomenzi şi comenzi, casete de dialog

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

20
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri


 Verificare funcţionării sistemelor şi echipamentelor
 Utilizarea unor studii de caz deja rezolvate
 Pregătirea bazelor de date în vederea instruirii

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Meniurile principale, submeniurile – explicarea rolului lor


 Operaţii simple cu baze de date:
o Crearea unui document tip Word, salvarea şi imprimarea lui
o Deschiderea şi citirea documentelor
o Realizarea unei expuneri
o Crearea de foi de foi de calcul tabelar cu Excel, evidenţa valorilor numerice,
crearea de diagrame
 Întreţinerea unei baze de date
 Selectarea datelor caracteristice şi ordonarea lor clară şi concisă, conform cerinţelor
programului de lucru
 Urmărirea respectării obiectivelor stabilite
 Stabilirea criteriilor şi ipotezelor de lucru adecvate
 Folosirea opţiunilor de tipărire adecvate tehnicii de calcul
 Setarea opţiunilor de paginare a documentului

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Utilizarea tehnicilor de căutare pentru obţinerea de informaţii: motoare căutare


Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte
 Metode de schimb pentru comunicare: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste
de discuţie a informaţiilor
 Sisteme informatice
 Materiale de execuţie: mijloace informatice şi birotice

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Utilizarea tehnicii de căutare, extragere şi schimb de informaţii


 Listarea documentelor necesare
 Salvarea bazelor de date şi închiderea calculatorului
 Discuţii de evaluare
 Depozitarea materialelor utilizate

RESPONSABIL CURS ,

21
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Ing. Vlădan Marcel

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

ASIGURAREA CALITĂŢII

 Număr de ore planificat 8 Număr de ore realizat 8


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

1. Cerinţe de calitate impuse de fişa tehnologică


2. Cerinţe de calitate impuse de proiect şi desene de execuţie
 Calitatea materialelor ( certificate de omologare);
 Calitatea tehnologiei de execuţie ( regim de lucru);
 Calitatea procedurilor şi tratamentelor termice;
 Asigurarea structurii materialelor;
 Asigurarea protecţiei anticorozive.

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Şubler de exterior-interior

Controlul magnetic îmbinărilor sudate - Schema de principiu

22
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI

Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Pregătirea materialelor informative şi demonstrative


 Cerinţe de calitate impuse de normative
 Pregătirea cărţilor tehnice, proiectelor, fişelor tehnologice
 Instructaj tehnic de lucru privind asigurare calităţii

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi


indicatori naţionale, europene şi internaţionale
 Cunoaşterea exactă a instrucţiunilor prezentate în caietele de sarcini
 Însuşirea cerinţelor de calitate impuse de: beneficiar, proiectant, furnizor
 Însuşirea şi respectarea regimurilor de lucru care asigură calitatea
 Exerciţii de însuşire a dexterităţilor practice privind executarea lucrărilor de sudare

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Echipamente de lucru folosite la sudură


 Materiale utilizate în sudarea oţelurilor, fontelor şi aliajelor sale
 Echipamente S.S.M.
 Metode standardizate aplicabile: în funcţie de modelul de management al calităţii
adoptat de o organizaţie

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Verificarea calităţii , evaluarea lucrărilor executate


 Depozitarea echipamentelor şi materialelor folosite
 Proceduri specific privind: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control
– ordonate logic - corespunzătoare metodelor standardizate

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

23
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

 Număr de ore planificat 8 Număr de ore realizat 8


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea resurselor proprii şi a ofertelor de pe piaţă privind progresul personal


 Realizarea şi identificarea etapelor din progresul profesional
 Identificarea rutei profesionale şi a ofertelor angajatorilor
 Stabilirea sarcinilor în dezvoltarea profesională şi personală
 Evaluarea competenţelor proprii
 Efectuarea unor probe de lucru şi de instruire

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

PIAŢA MUNCII ÎNTREPRINDERE

Indivizii şi aptitudinile lor Postul şi profilul

Descrierea posturilor
Aprecierea aptitudinilor existente şi a viitoare

Ierarhizarea candidaţilor Ierarhizarea necesarului

ANGAJAT

cunoştinţe abilităţi aptitudini personalitate

Relaţia dintre piaţa muncii şi întreprindere

24
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI

Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Obţinerea de informaţii din surse variate şi compararea lor


 Agenda personală , proiectarea unor activităţii
 Analiza mediului înconjurător
 Discuţii şi interviuri cu angajatorii
 Identificarea rutelor profesionale şi personale

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Identificarea factorilor: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi


 Însuşirea atribuţiilor de lucru
 Identificarea şi parcurgerea rutei profesionale personale
 Efectuarea unor interviuri şi probe de lucru
 Pregătirea mapei şi a dosarului personal
 Parcurgerea etapelor de dezvoltare personală în funcţie de oportunităţi

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Mijloace informaţionale
 Studierea instrucțiunilor de exploatare/întreținere a utilajelor

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Acţiuni de dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţelor profesionale şi


financiare
 Dezvoltarea abilităţilor manageriale,

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

25
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

LUCRUL IN ECHIPĂ

 Număr de ore planificat 24 Număr de ore realizat 24


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Formularea sarcinilor de lucru zilnic pentru echipă


 Programarea şi asigurarea resurselor şi acţiunilor zilnice pentru o echipă
 Distribuirea sarcinilor pentru membrii echipei
 Stabilirea colaborării zilnice cu celelalte compartimente , administrativ ,
aprovizionare, transport , etc.
 Măsuri de asigurare a calităţii , respectarea prevederilor din proiect , caietul de
sarcini , etc.
 Asigurarea unui climat favorabil , relaţional în desfăşurarea zilnică a activităţii

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

1. Primirea sarcinii de lucru Stabilirea sarcinilor individuale

E 2. Asumarea rolului în echipă Îndeplinirea sarcinii personale

T Comunicarea cu şeful
echipei de lucru

A 3. Comunicarea în echipă Comunicarea cu colegii

P Comunicarea în preluarea unor


sarcini de urgenţă

E
Analiza contribuţiei personale
4. Analiza modului de
îndeplinire a sarcinii de lucru
Analiza dificultăţilor întâmpinate

26
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Etapele lucrului în echipă

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Planificarea activităţilor zilnice


 Asigurarea resurselor materiale, umane, planificarea duratelor de lucru
 Acţiuni de organizare, execuţie, coordonare şi control

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Identificarea obiectivelor lucrului în echipă


 Descrierea sarcinilor de lucru în echipă
 Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor
 Stabilirea resurselor şi duratelor activităţilor prin metode grafice
 Determinarea relaţiilor de interdependenţă dintre activităţii
 Stabilirea relaţiilor de autoritate / responsabilitate în cadrul echipei
 Controlul şi coordonarea lucrărilor de execuţie propuse pe toată perioada de
execuţie
 Luarea măsurilor adecvate privind fluxul continuu de muncă zilnică

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Analizarea şi interpretarea punctelor slabe, punctelor tari, oportunități,


înregistrarea progreselor de echipă
 Crearea condiţiilor de lucru pentru fiecare sector/punct de lucru
 Aprovizionare cu materiale specifice fiecărui sector/punct de lucru
 Echipamente , SDV, maşini portabile , etc. specifice fiecărei lucrări
 Documentaţii tehnice de execuţie : planuri, schiţe, grafice de execuţie, cărţi
tehnice, echipamente SSM , PSI

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Adoptarea unei opinii comune în cadrul echipei, participare la decizii, consens,


formarea explicită a opiniilor
 Propunerii de corecţii prin redefinirea rolurilor, redistribuirea sarcinilor,
îmbunătăţirea climatului de lucru
 Evaluarea zilnică a stadiului lucrărilor
 Depozitarea şi asigurarea pazei şi securităţii materialelor, sculelor, etc.
 Asigurarea aprovizionării cu materiale pentru ziua următoare

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

27
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

ELABORAREA SEMIFABRICATELOR

 Număr de ore planificat 24 Număr de ore realizat 24


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea proprietăţilor specifice aliajelor fier-carbon


 Identificarea proprietăţilor specifice aliajelor neferoase
 Identificarea utilajelor, instalaţiilor şi aparatelor de bază din sectorul de elaborare
 Precizarea materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate la elaborarea
materialelor metalice
 Urmărirea fluxului tehnologic de elaborare a materialelor metalice
 Identificarea produselor obţinute prin laminare la cald
 Alegerea semifabricatelor în funcţie de domeniile de utilizare

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Diagrama de echilibru a sistemului Fe-C

28
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii - documentații tehnice existente, proiecte de execuție , cărți de


specialitate, Internet, materiale documentare, cataloage, broşuri
 Materiale informative – fişe tehnologice
 Mijloace grafice: schițe, grafice, diagrame, scheme tehnologice

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Proprietãţile materialelor: fizice, chimice, mecanice, tehnologice


 Solicitările mecanice ale materialelor solide: întindere, compresiune, încovoiere,
forfecare, răsucire, combinat.
 Proprietãţile mecanice ale materialelor: elasticitatea, rigiditatea, plasticitatea,
fragilitatea, fluajul, tenacitatea, duritatea
 Proprietăţi tehnologice ale materialelor: turnabilitatea, deformabilitatea,
uzinabilitatea (aşchiabilitatea), sudabilitatea, călibilitatea
 Materiale feroase: oţeluri, fonte
 Materiale neferoase: cupru şi aliajele sale, aluminiu şi aliajele sale, aliaje pe baza
de staniu –plumb
 Obţinerea semifabricatelor prin: turnare continuă direct din material metalic
lichid, laminare la cald a lingourilor
 Procedee de prelucrare prin deformare plastică: laminarea, tragerea, forjarea,
extrudarea
 Tratamente termice: tratamentele termice propriu-zise, tratamentele
termochimice

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Instalaţii şi aparate de bază : furnale, cuptoare de elaborare, băi de electroliză


 Utilajele auxiliare ale secţiilor de laminare: utilaje de transport şi ridicat, utilaje de
tăiat şi îndreptat, maşini de înfăşurat şi desfăşurat, alte maşini de ajustat
laminatele
 Materii prime: minereu, cocs, fondanţii
 Produse laminate: bare, profile, table, benzi, ţevi, sârme
 Semifabricate: lingouri, bare, blumuri, şleburi

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Analizarea proprietăţilor specifice materialelor metalice utilizate la elaborarea


semifabricatelor
 Identificarea utilajelor, instalaţiilor şi aparatelor din sectorul de elaborare a
semifabricatelor
 Recunoaşterea materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate la elaborarea
materialelor metalice
 Urmărirea fluxului tehnologic de elaborare a materialelor metalice
 Identificarea produsele obţinute prin laminare la cald

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

29
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU PRELUCRĂRI LA CALD

 Număr de ore planificat 24 Număr de ore realizat 24


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Citirea şi interpretarea schemei de asamblare


 Realizarea desenelor de execuţie la asamblările mecanice
 Stabilirea succesiunii operaţiilor tehnologice
 Interpretarea fişei tehnologice
 Executarea operaţiilor de asamblare în timp cu ajutorul ciclogramei

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

30
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii - documentații tehnice existente, proiecte de execuție , caiete de sarcini,


cărți de specialitate, Internet, materiale documentare, cataloage, broşuri
 Materiale informative – fişe tehnologice
 Mijloace grafice: schițe, grafice, diagrame, scheme tehnologice

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Reprezentarea şi cotarea organelor de maşini


 Reprezentarea şi cotarea asamblarilor mecanice
 Asamblãri mecanice: asamblãri nituite, sudate, filetate, prin caneluri, cu elemente elastice, cu
pene
 Succesiunea procesului de asamblare:
1. Alegerea pieselor, controlul, pregătirea pentru asamblare – specifice producţiei de unicate
şi de serie mică.
a. Alegerea pieselor prevăzute în instrucţiuni de asamblare, în fişele tehnologice, în
planurile de operaţii şi în desenele de execuţie
b. Operaţii de control:
1. verificarea pieselor
2. sortarea pe grupe: piese bune, piese rebut piese care mai necesită prelucrări
c. Pregătirea pieselor – operaţii: retuşare, răzuire, rodare, lepuire, lustruire,
burghierea, alezarea, filetarea, spălarea
2. Asamblarea prealabilă şi pregătirea ei - utilizarea celor mai perfecţionate dispozitive şi
maşini, verificarea montării prealabile înainte de a se trece la montarea generală a
produsului
3. Asamblarea definitivă
4. Verificarea funcţionării - pe baza prescripţiilor din caietul de sarcini, după prescripţiile
tehnice din desenele de execuţie a pieselor, după fişele tehnologice şi planurile de operaţii.

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Organe de maşini: nituri, arbori, axe, osii, pivoţi, fusuri, roţi dinţate, pene, arcuri, elemente
elastice
 Materiale: semifabricate din materiale feroase şi neferoase
 SDV-uri: ciocane, nicovale, fierăstraie, pile, tarozi, filiere
 Utilaje: maşini de găurit, de polizat

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Stabilirea succesiunii operaţiilor tehnologice


 Recunoaşterea simbolurilor şi reprezentărilor simplificate utilizate în fişa tehnologică
 Interpretarea conţinutului unei fişe tehnologice

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

31
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

ASAMBLĂRI DEMONTABILE ŞI NEDEMONTABILE

 Număr de ore planificat 32 Număr de ore realizat 32


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Clasificarea şi rolul asamblărilor demontabile şi nedemontabile


 Identificarea tipurilor de solicitări mecanice
 Eforturi şi solicitări mecanice în asamblări
 Solicitării mecanice şi grade de rotaţie ( de libertate)
 Identificarea tipurilor de organe de maşini
 Rolul funcţional al organelor de maşini
 Identificarea mecanismelor din sistemele tehnice mecanice

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Îmbinări sudate (asamblări nedemontabile)

32
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Asamblări filetate (asamblări demontabile)

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii - documentații tehnice existente, proiecte de execuție , caiete de sarcini,


cărți de specialitate, Internet, materiale documentare, cataloage, broşuri
 Materiale informative – fişe tehnologice
 Mijloace grafice: schițe, grafice, diagrame, scheme tehnologice

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Metode de asamblare: interschimbabilitate totală şi parţială, sortări, ajustării, reglări


 Asamblări nedemontabile: presare, nituire, lipire şi sudare
o Operaţii de execuţie a asamblărilor nituite: pregătirea nituirii, trasarea centrelor găurilor,
găurirea tablelor, montarea pieselor pentru nituire, nituirea, controlul operaţiei
o Asamblări prin lipire: materiale utilizate, domenii de utilizare, aliaje folosite, tipuri de
îmbinări
o Asamblări prin sudare: materiale suplimentare folosite, scule şi dispozitive folosite, metode
de sudare, tipuri de îmbinări, etapele sudării
 Asamblări demontabile: prin filetare, prin pene şi ştifturi, prin caneluri, cu elemente elastice
o Asamblări filetate: elementele componente )şurub, piuliţă, şaibă), operaţii de asamblare
(centrarea pieselor asamblate, introducerea şuruburilor, fixarea capului şurubului pentru a nu
se roti, montarea piuliţelor)
o Asamblări elastice: operaţii de execuţie - asamblarea foilor ( ungerea foilor, suprapunerea lor,
o introducerea şurubului, montarea bridelor) ; montarea arcurilor ( prinderea lui cu bride în
şuruburi)
o Asamblări cu pene şi ştifturi: scule, dispozitive şi verificatoare folosite, tehnologia asamblării
o Asamblări prin caneluri: clasificarea canelurilor (după profilul în secţiune, după modul de
centrare)
o Asamblarea angrenajelor: operaţii pregătitoare (verificarea profilului roţii; verificarea
rugozităţii suprafeţelor dinţate; verificarea rectiliniarităţii arborilor; verificarea stării şi
aspectului canalului de pană; curăţarea bavurilor de pe marginile dinţilor şi ale canalelor de
pană; verificarea penelor şi a canalelor de ungere; se spală roţile dinţate şi se usucă prin suflare
cu aer comprimat), operaţii de montare ( fixarea roţii pe arbore conform cerinţelor din proiect,
prin batere prin intermediul unei bucşe sau folosind dispozitive de presare, mecanice,
hidraulice, sau pneumatice), defecte la montarea roţilor , verificarea operaţiei
 Principii ce stau la baza rezistenţei materialelor
 Tipuri de solicitări mecanice: întinderea - compresiunea, forfecarea; încovoierea; răsucirea

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Organe ale mişcării de rotaţie: osii, arbori, fusuri, pivoţi, lagăre, roţi dinţate
 Mecanisme pentru transmiterea mişcări de rotaţie: cablu, roţi dinţate, roţi de fricţiune, curele
 Mecanisme de transformare a mişcării de rotaţie : şurub –piuliţă, bielă - manivela, cu clichet,
cu cruce de Malta

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea principiilor ce stau la baza rezistenţei materialelor şi utilizarea conceptelor fizice


 Identificarea solicitărilor mecanice
 Identificarea tipurilor de organe de maşini şi rolului funcţional
 Definirea domeniilor de utilizare a organelor de maşini
 Identificarea mecanismelor sistemelor tehnice

33
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE ŞI DE PREVENIRE


ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE OPERAŢIILOR DE SUDARE

 Număr de ore planificat 10 Număr de ore realizat 10


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea normelor de protecţie, prevenire şi stingere a incendiilor la locul de


muncă
 Identificarea situaţiilor în care apar pericole la locul de muncă
 Utilizarea echipamentului de protecţie
 Verificarea stării tehnice a echipamentelor
 Recunoaşterea eventualelor disfuncţii
 Înlăturarea disfuncţiilor

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Ochelari sudor Mănuşă sudor Sort sudor

34
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

Protecţie gheată sudor Paravan de protecţie sudor

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Surse de informaţii - documentaţii tehnice, cărţi de specialitate, Internet, cataloage, broşuri


o Hotărârea 274/2003 – Asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale
o Legea 307/2006 – Apărarea împotriva incendiilor
o Hotărârea 1.048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
o Hotărârea 1.091/ 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
munca
 Materiale informative – tipizate şi fişele de instructaj
 Norme : specificaţii din fişele de instructaj

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

NORME GENERALE DE MUNCA


 priza de alimentare să fie corect legată la pământ:
 neutilizarea cablurilor a căror izolaţie este deteriorată;
 utilizarea aparatul de sudură in mediul uscat; .
 deconectarea maşini de la priza de alimentare in timpul instalării şi pentru orice operaţie de
verificare şi întreţinere;
 îndepărtarea materialelor şi substanţelor inflamabile din zona de lucru;
 evitarea sudării recipientelor care conţin substanţe lichide sau gazoase;.
 in cazul degajării fumului in timpul procesului de punctare (piese vopsite, galvanizate sau
murdare de grăsime) asigurarea unei bune ventilaţi la locul de lucru:
 protejarea ochilor cu ochelari speciali;
 purtarea îmbrăcăminţi şi mănuşilor de protecţie, fără nici un accesoriu metalic;
 înlăturarea materialelor magnetice din jur si a ceasurilor de la mână:.
 in cazul scurgerilor de apă din circuitul de răcire se debranşează imediat aparatul;
 depistarea originii scurgerilor şi efectuarea reparaţiilor necesare;
 utilizarea aparatului pentru scopurile pentru care a fost proiectat;
 evitarea aglomeraţiei din jurul aparatului pe perioada lucrului:
 zgomotul produs in timpul funcţionării nu trebuie să depăşească 85db; dacă se depăşeşte
acest nivel operatorul va utiliza echipament de protecţie adecvat.

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Echipamente de protecţie: mască, ecran de protecţie, ochelari, şorţ, jambiere


 Echipamente: Surse de curent, cleşte-portelectrod, cabluri, generatoare de acetilenă, instalaţii
de sudare

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea unor situaţii precum: zonele nesemnalizate, lipsa ventilaţiei, iluminat


necorespunzător, defecţiuni ale aparatelor de sudură;
 Depistarea de disfuncţii precum: scurtcircuite, legături şi contacte incorecte sau depreciate,
manipulare incorectă:
 Acţiuni şi remedii: anunţarea disfuncţiei, schimbarea cablurilor depreciate, respectarea etapelor
de manipulare
RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

35
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA ŞI TĂIEREA CU FLACĂRA DE GAZE

 Număr de ore planificat 80 Număr de ore realizat 80


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Tehnologia procedeului de sudare şi tăiere cu flacăra de gaze


 Identificarea materialelor de adaos folosite la sudare
 Recunoaşterea părţilor componente ale arzătorului
 Prezentarea modului de funcţionare a arzătorului de sudare şi tăiere
 Utilizarea SDV-urile şi utilajele necesare procedeului
 Executarea operaţiei de sudare şi tăiere cu flacăra de gaze
 Pregătirea materialelor în vederea sudării/tăierii
 Realizarea îmbinărilor sudate conform tehnologiei stabilite
 Efectuarea tăierii cu oxigen

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Arzătorul

36
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor
 Pregătirea materialelor: îndreptare; curăţire; prelucrare rost de sudare; prindere provizorie

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Metode de sudare:
o sudarea spre stânga (înainte) - se aplică la sudarea tablelor cu grosimi de 4-5 mm la oţel şi 3
mm la aliaje cu conductivitate termică mare.
o sudarea spre dreapta (înapoi) - se aplică în cazul tablelor cu grosimi mai mari de 4 mm, oţeluri
şi peste 3 mm la aliajele cu conductivitate termică ridicată.
 Regimul de sudare este definit de:
o Sârma de adaos şi fluxurile;
o Structura flăcării;
o Puterea flăcării;
o Presiunea oxigenului şi a acetilenei;
o Poziţia arzătorului şi a sârmei de adaos;
o Viteza de sudare.
 La tăiere trebuie respectate condiţiile:
o temperatura de aprindere a materialului de tăiat să fie inferioară temperaturii sale de topire;
o arderea materialului să degaje o cantitate mare de căldură, pentru a compensa pierderile şi a
preâncălzi zonele vecine;
o conductivitatea materialului de tăiat să fie mică;
o temperatura de topire a oxizilor formaţi să fie mai mică decât a materialului de debitat,
pentru a putea fi îndepărtaţi.
 Parametrii regimului de sudare sunt:
o Pregătirea pieselor;
o Regimul de tăiere;
o Executarea operaţiei de tăiere.
 Regimul de sudare este definit de următoarele elemente:
o structura şi puterea flăcării de preîncălzire;
o presiunea jetului de oxigen;
o viteza de tăiere.

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Materiale de adaos: sârme de sudare; gaze combustibile; gaz care întreţine arderea
 Arzător: racord oxigen şi acetilenă; robinete; cameră de amestec; mâner; ţeavă de amestec; bec de
sudare
 SDV-uri,utilaje: trusa de sudare şi tăiere oxiacetilenică generatoare de acetilenă; butelii de oxigen şi
acetilenă; supape de siguranţă ; epuratoare

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea materialelor folosite la sudare


 Manevrarea generatorul de acetilenã
 Utilizarea arzătorul de sudare şi tăiere cu flacăra de gaze
 Prinderea materialelor în vederea sudãrii şi tãierii
 Realizarea îmbinărilor sudate conform tehnologiei de sudare prevãzute
 Realizarea de operaţii de tãiere cu oxigen

37
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel
 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare
 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA MANUALĂ CU ELECTROZI ÎNVELIŢI

 Număr de ore planificat 72 Număr de ore realizat 72


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Alegerea tipurilor de rost


 Identificarea tipurilor de electrozi
 Executarea operaţiilor pregătitoare în vederea sudării
 Distingerea particularităţilor de utilizare pentru fiecare echipament de sudare
 Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare
 Respectarea regulilor de exploatare a utilajelor folosite
 Descrierea tehnologiei de sudare
 Stabilirea etapelor premergătoare sudării
 Realizarea îmbinării sudate
 Realizarea controlului îmbinării sudate

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Mişcările necesare procesului de sudare

38
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 forma rostului de sudare : „ I , Y , V , X , K , U , ½ V , H , ½ Y , ½ H “


 poziţia elementelor îmbinării: cap la cap; cu margini suprapuse; îmbinare de colţ; îmbinare în T, în X ;
 poziţia cusăturii: orizontală; orizontală în plan vertical; în jgheab; în cornişă; de plafon.
 regim de sudare: curent de sudare (în funcţie de diametrul electrodului, grosimea metalului de bază,
natura materialului); tensiunea arcului; viteza de sudare
 alegerea polarităţii
o Polaritatea directă se va utiliza la sudarea tablelor groase şi a pieselor cu masă mare.
o Polaritatea inversă se utilizează la sudarea tablelor subţiri cu electrozi relativ groşi.
 metode de sudare:
o sudarea spre stânga (înainte) - se aplică la sudarea tablelor cu grosimi de 4-5 mm la oţel şi 3
mm la aliaje cu conductivitate termică mare.
o sudarea spre dreapta (înapoi) - se aplică în cazul tablelor cu grosimi mai mari de 4 mm, oţeluri
şi peste 3 mm la aliajele cu conductivitate termică ridicată.
 pregătirea pieselor în vederea sudării constă în următoarele operaţii:
o prelucrarea marginilor pieselor destinate sudării;
o curăţirea suprafeţelor de oxizi şi grăsimi;
o asamblarea pieselor în poziţie corespunzătoare;
o asigurarea rostului de sudare (pasuirea);
o deformarea prealabilă a pieselor pentru a elimina influenţa deformaţiilor termice (dacă este
cazul).
 mişcările necesare realizării cordonului de sudură:
o mişcarea de avans a electrodului în lungul cusăturii-permite realizarea cordonului de sudură
pe toată lungimea sa;
o mişcarea de avans a electrodului în lungul său-menţine distanţa optimă între electrod şi
metalul de bază;
o mişcarea pendulară transversală-realizează lăţimea cordonului de sudură.
 defecţiuni de sudare:
o de compactitate: fisurile, suflurile, porii, retasurile, incluziunile de zgură, incluziunile de oxid,
incluziunile metalice:
o de legătură: lipsa de topire, nepătrunderea la rădăcină;
o de formă: crestăturile, supraînălţarea excesivă, picătura, scurgerea de metal, lipsa de aliniere,
străpungerea, lăţimea neregulată, revărsarea, ciupituri.
o de structură şi de compoziţie.

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Materiale de adaos: electrozi înveliţi


 SDV-uri: cleşte port-electrod;ciocane de zgură; perii de sârmă, echipament de protecţie
 Echipamente de sudare: surse de curent

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Alegerea tipurilor de rost, identificarea tipurilor de electrozi, executarea de operaţii pregătitoare în


vederea sudării:
 Efectuarea reglajelor în vederea respectării regimului de sudare:
 Respectarea regulilor de exploatare a utilajelor folosite :
 Controlul vizual şi iidentificarea defectelor de sudare.
RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

39
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR

 Număr de ore planificat 40 Număr de ore realizat 40


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea materialelor de adaos specifice


 Corelarea materialului de adaos cu materialul de baza
 Identificarea parţilor componente ale instalaţiilor de sudare
 Reglarea regimului de sudare
 Urmărirea modului de exploatare a instalaţiei
 Analizarea particularităţilor tehnologiei de sudare
 Pregătirea în vederea sudării
 Realizarea cordoanelor sudate conform tehnologiei de sudare
 Identificarea defectelor ce au apărut în urma sudării prin metoda controlului vizual

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Clasificarea procedeelor de sudare în mediu protector de gaz

40
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 procedee de sudare cu electrozi fuzibili :


o gaze inerte MIG
o gaze active MAG
o amestec de gaze inerte şi active cu electrozi nefuzibili TIG
 procedee de sudare în mediu de CO2 (se aplică oţelurilor carbon sau aliate) :
o Sudarea cu arc scurt - transferul de metal se face cu picături mari.
o Sudarea cu transfer fin - transferul de metal topit se face cu picături fine.
 parametrii de sudare: curent de sudare, tensiunea arcului, viteza de sudare, polaritatea curentului,
debit de gaz protector, lungimea liberă şi înclinarea pistoletului
 tehnologia de sudare: poziţia de sudare; rostul de sudare; regimul de sudare
 faze de execuţie:
o verificarea dimensiunilor plăcilor şi a rostului de sudare
o aşezarea elementelor îmbinării în poziţie de sudare
o fixarea clemei de contact de masa de sudat
o alegerea sârmei - electrod în raport cu grosimea pieselor
o stabilirea debitului de gaz (co2)
o stabilirea parametrilor regimului de sudare
o alegerea metodei de sudare
o pornirea sursei de curent
o prinderea provizorie a pieselor în puncte de sudare
o realizarea cordonului de sudură pe lungimea prescrisă
o curăţarea cordonului de sudură
o controlul operaţiei de sudare
 poziţia elementelor îmbinării: cap la cap, cu margini suprapuse, îmbinare de colţ, îmbinare în T, în X;
 defectele de sudură :
o datorită fenomenelor chimice , metalurgice termice in procesul formării , cristalizării şi răcirii băii
de sudură ( fisuri , incluziuni , pori etc.)
o de formarea cordonului de sudură ( nepătrunderi , crestături , cratere , arsuri , strangulări)

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Materiale de bază: oţeluri slab aliate; oţeluri aliate ; metale şi aliaje neferoase
 Materiale de adaos: sârme de sudare; electrozi nefuzibili; gaze de protecţie
 Echipamente: instalaţii de sudare MIG: MAG: WIG

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea materialelor de adaos


 Corelarea materialelor de adaos cu materialele de bază
 Identificarea părţile componente ale instalaţiilor de sudare
 Efectuarea de reglaje privind stabilirea parametrilor de sudare
 Urmărirea desfăşurării procesului tehnologic de sudare
 Identificarea defectelor de sudare apărute

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

41
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA PRIN PRESIUNE

 Număr de ore planificat 40 Număr de ore realizat 40


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea procedeelor de sudare prin presiune prin rezistenţă electrică


 Identificarea procedeelor de sudare prin presiune fără energie electrică
 Identificarea echipamentelor aflate în dotarea postului de sudare
 Pregătirea echipamentelor de sudare în vederea executării lucrării
 Reglarea parametrilor regimului de sudare
 Interpretarea datelor din fişa tehnologică referitoare la materiale
 Efectuarea operaţiei de sudare conform tehnologiei prescrise în documentaţia tehnologică
 Identificarea defectelor de sudare apărute

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Schema de principiu
1 – primarul transformatorului; 2 – secundarul transformatorului;
3 – piese; 4, 5 – electrozi; F – forţa de apăsare a electrozilor pe piesă

42
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 procedee de sudare prin presiune prin rezistenţă electrică:


o sudarea cap la cap;
o sudarea prin puncte;
o sudarea în linie (în linie continuă, în linie întreruptă);
o sudarea în relief
 procedee de sudare prin presiune fără energie electrică:
o sudarea prin forjare,
o prin presiune la rece,
o prin difuzie,
o prin frecare,
o cu ultrasunete
 regim de sudare: densitatea de curent, durata şi presiunea.
 tipuri de regimuri de sudare prin puncte:
o regimuri moi, caracterizate prin durata mare (l,5 - 3) s, densitate de curent mică (70-160)
2 2
A/mm şi presiune mică (5daN/mm ).
o regimuri tari, caracterizate prin durată mică (0,02 - 1,5) s, densităţi de curent mari (16CH-400)
2 2
A/mm şi presiuni mari (peste 5 daN/mm ).
 parametrii regimului de sudare în puncte
o curentul de sudare,
o durata de conectare,
o forţa de apăsare,
o diametrul electrozilor de contact,
o calitatea suprafeţelor in contact.
 Pregătirea echipamentelor: verificarea transformatoarelor; a dispozitivelor de strângere şi refulare; a
dispozitivelor de comandă
 Defecte de sudare: caracteristice procedeelor de sudare prin rezistenţă electrică şi fără energie electrică

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Echipamente: pentru procedeele de sudare prin presiune prin rezistenţă electrică, pentru procedeele de
sudare prin presiune fără energie electrică
 Materiale: table subţiri din materiale metalice şi nemetalice

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea echipamentele aflate în dotarea postului de sudare


 Pregătirea echipamentelor în vederea sudării
 Reglarea parametrilor regimului de sudare stabiliţi prin tehnologie
 Interpretarea fişei tehnologice
 Identificarea defectelor de sudare apărute

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

43
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA PRIN PROCEDEE SPECIALE

 Număr de ore planificat 40 Număr de ore realizat 40


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea caracteristicilor generale specifice procedeelor


 Distingerea particularităţilor de utilizare pentru echipamentele folosite la sudare
 Identificarea tehnicii de lucru
 Reglarea parametrilor regimului de sudare pentru sudarea sub flux
 Supravegherea procesului de sudare
 Pregătirea materialului în vederea sudării
 Pregătirea instalaţiei de sudare
 Efectuarea îmbinării sudate conform tehnologiei prescrise în documentaţia
tehnologică

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

11 12 10
14 13

b
c 5
d
15 a
9
6
7 8

3
1
2

1- cusătură
2- baia de metal topit 13- cremalieră
3- baie de zgură topită 14- cărucior
4- sârmă electrod 15- mecanism de pendulare în
5- sabie de ghidare şi contact vederea pendulării
6- mecanism de avans al sârmei 16- piese de sudat
7- rolă de sârmă
8- patină de răcire Mişcări:
9- apa de răcire a - de avans sârmă
10- braţ de răcire a patinelor de răcire b – de realizare a vs
11- rolă de avans cărucior c – de pendulare
12- role de ghidare d – de poziţionare

44
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

 Procedee de sudare speciale:


 sudarea în baie de zgură;
o piese cu grosimi mai mari de 40 mm ;
o sudarea secţiunilor groase se execută simultan cu trei sârme ;
o la sudarea oţelurilor nealiate şi slab aliate, se folosesc materiale de adaos din materiale
identice cu cele de bază (sudabilitatea este îmbunătăţită prin alierea MA cu mangan)
 sudarea sub flux;
o arcul electric şi baia de metal topit sunt protejate de stratul de flux ;
o tablele cu grosime de până la 5 mm se sudează pe garnituri de cupru ;
o se foloseşte material de adaos identic cu cel de bază sau sârmă aliată cu Mn ;
o procedeul se aplică la: rezervoare, cazane, vagoane, construcţii navale, poduri.
 sudarea cu plasmă;
 sudarea cu laser
 Instalaţii de sudare: automate şi semiautomate sub flux; în baie de zgură; generatoare de plasmă; cu laser
 Regim de sudare – sub flux : curent de sudare; tensiunea arcului; viteză de avans a sârmei; viteză de sudare;
diametrul sârmei
 Pregătirea materialelor: curăţirea şi îndreptarea semifabricatelor; execuţia rostului de sudare; prinderea
provizorie
 Pregătirea instalaţiei: avansul sârmei; avansul capului de sudare; alimentarea cu flux
 Tehnologia de sudare:
 Regim de sudare; număr de treceri

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Echipamente: instalaţii de sudat sub flux, în baie de zgură, cu laser cu plasmă


 Materiale: table subţiri din materiale metalice şi nemetalice
 Echipamente de SSM

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Analizarea particularităţilor tehnologice specifice procedeelor de sudare


 Particularităţile de utilizare ale echipamentelor de sudare
 Identificarea tehnici de lucru specifică procedeelor de sudare
 Reglarea parametrilor regimului de sudare stabiliţi prin tehnologie
 Urmărirea proceselor de sudare
 Pregătirea materialele şi instalaţiei în vederea sudării
 Executarea de îmbinări sudate conform tehnologiei prescrise în documentaţia tehnologică

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

45
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

SUDAREA OŢELURILOR, FONTELOR ŞI NEFEROASELOR

 Număr de ore planificat 40 Număr de ore realizat 40


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Identificarea particularităţilor de sudare pe grupe de oţeluri


 Identificarea particularităţilor de sudare caracteristice fontelor
 Comportarea la sudare a cuprului, aluminiului şi aliajelor acestora
 Identificarea procedeelor de sudare a oţelurilor
 Identificarea procedeelor de sudare a fontelor
 Identificarea procedeelor de sudare a neferoaselor
 Pregătirea materialului conform tehnologiei de sudare
 Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare pentru a respecta regimul de sudare
 Realizarea de îmbinării sudate
 Identificarea defectelor depistate la controlul vizual

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Comportarea la sudare este determinată de: Eliminarea acestor inconveniente se realizează


prin :
 formarea peliculei de oxid de aluminiu în  îndepărtarea mecanică a peliculei de
timpul sudării oxid de aluminiu înainte de sudare şi în
- oxidul de aluminiu se topeşte la temperatură timpul sudării
mare faţă de aluminiu; - se face prin curăţare mecanică sau decapare
- este insolubil în metalul de bază ; chimică;
- densitatea este mai mare ca a aluminiului lichid - îndepărtarea peliculei în timpul sudării asigură
şi ca pelicula de oxid se depune la partea protecţia metalului de oxidările ulterioare;
inferioară a băii; - se aplică procedeele de sudare cu arc electric
- scad caracteristicile mecanice ale Îmbinării. sau în mediu de gaz protector.
formarea porilor de hidrogen dizolvat în baie  utilizarea fluxurilor
- apariţia lor este favorizată de existenţa - curăţarea metalelor supuse îmbinării de
impurităţilor în baia de oxid de aluminiu. impurităţi ;
- limitarea umidităţii.

 apariţia fisurilor  alegerea unei tehnologii de sudare care


- structura grosolană duce la diminuarea să limiteze cantitatea de impurităţi şi
rezistenţei metalului topit umiditatea
- utilizarea unor materiale de adaos
corespunzătoare.
 modificări structurale în zona influenţată  aplicarea unor tratamente termice
termomecanic (ZITM).
Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice se produc diferite aliaje, cum sunt : Al-Si-Cu, Al-
Si-Cu-Mn, Al-Mg-Zn, Al-Cu-Mg

Sudabilitatea aluminiului şi aliajelor sale

46
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

Grupe de oţeluri: oţeluri de uz general; oţeluri slab aliate; oţeluri înalt aliate
Particularităţi: procedee de sudare funcţie de natura materialului de sudat
Sudarea oţelurilor:
 sudarea manuală cu electrozi înveliţi (oţeluri carbon, oţelurile slab aliate cu mn, si, cr , oţeluri înalt
aliate (inoxidabile) );
 în mediu de gaz protector;
 sudarea sub strat de flux;
o arcul electric şi baia de metal topit sunt protejate de stratul de flux ;
o tablele cu grosime de până la 5 mm se sudează pe garnituri de cupru ;
o se foloseşte material de adaos identic cu cel de bază sau sârmă aliată cu Mn ;
o procedeul se aplică la: rezervoare, cazane, vagoane, construcţii navale, poduri.
 sudarea în baie de zgură
o piese cu grosimi mai mari de 40 mm ;
o sudarea secţiunilor groase se execută simultan cu trei sârme ;
o la sudarea oţelurilor nealiate şi slab aliate, se folosesc materiale de adaos din materiale
identice cu cele de bază (sudabilitatea este îmbunătăţită prin alierea MA cu mangan)
 sudarea cu flacăra de gaze ( oţeluri carbon şi slab aliate, oţeluri mediu aliate, oţeluri înalt aliate
(inoxidabile) :
Sudarea fontelor:
 sudarea cu flacăra cu gaze (se aplică la operaţii de recondiţionare, metal de adaos din fontă,
sudarea se face cu suflaiuri puternice);
 sudarea cu arc electric - sudarea la rece (cu prezoane), sudarea la semicald
Sudarea cuprului şi a aluminiului: sudarea în mediu de gaz protector
Pregătirea materialului: îndreptare; curăţire; prelucrare rost de sudare; prindere provizorie
Reglaje: stabilirea parametrilor regimului de sudare specifici procedeelor
Defecte: fisuri exterioare; cratere marginale; stropi; pori; lăţime necorespunzătoare a cusăturii; arderea;
crăpături

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Echipamente: instalaţii de sudat sub flux, în baie de zgură, cu laser cu plasmă


 Materiale: table subţiri din materiale metalice şi nemetalice
 Echipamente de SSM

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Identificarea particularităţilor de sudare pentru fiecare grupă de oţeluri


 Identificarea particularităţilor de sudare specifice fontelor
 Comportarea la sudare a neferoaselor
 Identificarea procedeelor de sudare adecvate pentru sudarea diferitelor grupe de oţeluri, a fontelor
şi a neferoaselor
 Depistarea defectelor de sudare în urma unui control vizual

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

47
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DATA CONFORM GRAFIC şi desfăşurării tematice din planificare


 LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII
CONFORM CONTRACT DE INSTRUIRE PRACTICĂ certificat de partener pe pagina de semnături

TEMA PLANIFICATĂ

CONTROLUL ÎMBINĂRILOR SUDATE

 Număr de ore planificat 14 Număr de ore realizat 14


 Programul de lucru zilnic de la ora 8 până la ora 16
 Conţinutul informaţional al temei Tratare selectivă ; noţiuni de bază
în activitatea de instruire practică necesară temei planificate

 Realizarea controlului semifabricatelor şi a rostului de sudare


 Identificarea defectelor
 Remedierea defectelor
 Recunoaşterea tipurilor de defecte
 Cauzele care au dus la apariţia defectelor îmbinărilor sudate
 Identificarea procedeelor de control
 Recunoaşterea tipurilor de defecte depistate la controlul sudurilor
 Urmărirea tehnicii de control

 SCHIŢĂ LOGICĂ – DESEN RELEVANT ;

Defecte de structură şi de compoziţie

Lipsa de topire Lipsa de pătrundere

Cauze:
 geometrie necorespunzătoare; Cauze:
 curăţire necorespunzătoare;  geometrie necorespunzătoare;
 intensitatea curentului prea mică.  diametrul electrodului prea mare;
 viteza de sudare mare;
 diametrul electrodului prea mic.

Incluziuni de zgură Străpungere

Cauze:
 curăţire necorespunzătoare; Cauze:
 lipsa separării zgurei;  intensitatea curentului prea mare;
 diametrul electrodului prea mare;

48
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ZILNICE AFERENTE TEMEI


Activităţii organizatorice şi operaţii pregătitoare ( La începerea lucrului la punctul de lucru )

 Documentaţie tehnică ; standarde, cărţi tehnice, fişe tehnologice, documente şi proiecte de execuţie
 Studiul cerinţelor calitative de execuţie
 Fişe tehnologice specifice operaţiilor

Operaţii de execuţie ( Descrierea procedeelor tehnologice de execuţie )

Verificarea: naturii materialului; starea suprafeţei; dimensiuni ale rostului; prelucrarea marginilor
Defecte: defecte de pregătire şi asamblare
Defectele exterioare :
 abateri dimensionale şi de formă ale cordonului de sudură;
 şanţuri de margini sau muşcături;
 revărsări sau scurgeri de metal;
 străpungeri;
 fisuri exterioare.
Defectele interioare :
 fisuri interioare;
 porozităţi;
 incluziuni de zgură;
 nepătrunderi la rădăcină.

Remediere: îndreptare, debitare, curăţire


Defecte: fisuri; pori; sufluri; incluziuni solide; lipsa de pătrundere; lipsa de topire; defecte de formă
Cauze: regim de sudare necorespunzător; nerespectarea tehnologiei de sudare; pregătire necorespunzătoare a
materialelor de sudat; alegerea incorecta a materialelor de adaos
Procedee de control: cu lichide penetrante, cu ultrasunete, cu radiaţii şi magnetic
Metode de control a îmbinărilor sudate:
 examinarea exterioară a cusăturilor ,cu ochiul liber sau cu lupa;
 controlul cu ajutorul epruvetelor;
 controlul cu raze X;
 controlul magnetic;
 controlul ultrasonic.

Mijloace fizice de execuţie ( Utilizarea şi descrierea lor )

 Sdv-uri
 Echipamente de SSM
 Materiale:
 defecte superficiale - pulberi magnetice uscate sau umede
 defecte de suprafaţă - agent penetrant, colorat;revelator-suspensie de caolin; substanţe
de curăţare-dizolvanţi puternici.

Operaţii finale ( Procesului tehnologic sau programului )

 Realizarea controlului semifabricatelor şi rosturilor de sudare


 Identificarea defectelor şi remedierea lor
 Identificarea procedeelor de control cu ultrasunete,cu radiaţii magnet şi cu lichide penetrante .
 Recunoaşterea defectelor depistate la control, urmărirea tehnici de lucru pentru fiecare tip de
control

RESPONSABIL CURS ,
Ing. Vlădan Marcel

49
S.C. CONFORTUL S.R.L. CAIECT DE INSTRUIRE PRACTICA

50