Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect EIT

Sd se proiecteze un recuperator de cildurS tip clepsidrd pentru care se cunosc

a) iebitul

b)

D{ =340+9.n I yt-1

de aer raportat la starea normalS:

lnl

debitul de gazerapofiat la starea normald:

c) temperatura aerului

t,=S+Y

laintrare:

d)

temperatura aeruIui la ieqire:

e)

temperatura gazelor la intrare:

compozifia gazelor de ardere:

rro,=

+L

,"=*

D{ = 300+t0 . n

t" o
t'

ru,=lt-fi

200 -n svP" + 2

t' C]

r = 900 - 2. n ['C]

lEl;

lE"l

g)
h)

coeficientul de retinere al cdldurii: t7, =0,97;


viteza aerului in condilii normale prin !evi: wL

i)
j)

vitezaaerului in conditii normale prin spatiul inelar: wlz

k)

diametrul exterior al levilor interioare:

l)

lhl

t"C]

lq"l; ,o,=g-1,- lq"I rr,o=l3-fr

lE"l;

[l?t.l

viteza gazelor in condilii normale:

,X

= 0,8
d

"

=15 lml

s7;

=10

l*t tl

lml sl;

= O,O4 lm7:

grosimea peretelui tevilor interioare: 6 o = 0,5 lm*|;


m) conductivitatea termicd a peretelui: 1, = 40 lW t@.nl;

n)
o)

diametrul interior al levilor interioare: d, = d"

-2.60 IIOOO lml;

grosimea virolei interioare/exterioare: d = 0,005 [lz]

Proiectul se va preda pe data de 28 noiembrie 2014 Qtt. grupa 2302)


Mod diounctqre:
proiect (lucrarea scrisd):
7 puncte
ritmicitate (verificare etape): 8 puncte

sus[inere:

10 puncte

Total

25 puncte

Norme de redactaru:
- lucrarea se va scrie de mf,nf,, cu pix sau stilou albastru/negru; figurile se vor desena cu creionul;
- calculele se vor scrie sub forma: lmirimel=lforma literard)=finlocuit numeric)=frezultatl tliMl;

Exemplu: Q = k, . S . Lt *n = 1530 . 2,34. 2I = 7 5184,2 W

- lucrarea se va lega ln spird sau in dosar de plastic cu gin6;


- tabelele centralizatoare pentru rezultate se vor completa qi ataqa la sf6rgitul lucrdrii (se accept[
numai tabelele distribuite la orele de proiect).

ATENUE!
Proiectele care nu indeplinesc normele de redactare nu vor

fi

luate in considerare!

Proiectele predate dupd data anunlatd, vor avea punctajul redus cu cdte 1 punctlzi (din punctajul total).

Recuperaton de

csldurI tip'blepsidrff,

Secyiunea

A-A

Aer

drumul@

drumulO

Gaze de

ardere

Centralizatar rezultate proiect EIT


Nume qi prenume:

Grupa:

Pronrietiti aer
Temperatura

Cam

["cl

L.10',

tkJ/(Nm3.K)l

lW(m.K)l

Ia'100
lPa.sl

Pa.
lke/m'l

hu

Va'105

au.L0'

Pru

IkJA{m3]

[-'lr]

Im?sl

t-l

h"

v..104

a-.L0"

Pt*

tkJ/Nm'l

lm'lsl

Im'ls]

t-l

tr=

t*=
ta=
ta&I =
taxJl =

talJ =
ta1,tr

tilJ=
ta2rll=

Propriet[ti

gaze de ardere

Temperatura

cs-^

x*.10'

["c]

lkJ/(Nm'.K)l

[W(m.K)]

t.=

t=
f.=
Dimensiuni geometrice + viteze reale

t+

o
M

fi

nt

lbucl

WaU

[m/s]

WalJI

lm/sl

dr

lml

dz

Iml

w.

Im/s]

ds

lml

dn

Im]

Wa2J

Irnls]

Wa2trl

lrn/sl

{u'lou
[Pa.s]

Pe.
Ikg/m']

Coeficienti de convectie pentru aer si gaze

Tevi (r)

Canal inelar (r

AER
daech,l

Im]

d"ectr,z

Reuu

t-l
t-l

ReazJ

Rear,u

lml
t-l
t-l

Reuz,u

Oal,I

[w(m'?.K)]

ila2J

lwl(m'z'K)]

0a1,tr

lw(m'.K)l

tIa2,If

lw(m2.r)l

GAZE DE ARDERE
d8"nt

Im]

Re.

(se rrec datele de la

ultima iteralie)

lm'l

dSonr,

Ren

t-l

oe

[w(m'.r).1

0"*

lw(m'z.K)]

0[ro1-I

[w(m'z.K)]
lw(m'?.K

fltol r
n

lwl(m2.r)l

0ror,

flr.r n
0[s1.I

Oel.tr

[wlim2.r
[w(m2.K)

([s2.II

["c]
["c]

toz.n

tplI
tnl,II

inllfime recuperator

[w(m'z.K)]
[w(m2.K)]

ksIJI
Atmedr-I

['cl

Atmear.r

["cl
tkwl
tkwl

Qr.I

Qrrr
Srr

ks2:

Ir,r

lr:r

lIr:
Hr-rr

[wt(m'?.r)]
[w(m2.K)]

hz"u

['c]
['c]

Atmeaz-r
Atmed2-It

tkwl

Qz:
Qzn

lm"l
[m"l
lml
lml
lml
lml

Sr.n

["c]
["cl

tpz,t

Calcutr

kslJ

[w(m'?.K)]
[wi(m'?'r)]
lw(m'?.K)]

Ao, r

IKwl
lm1
Im']
lml
lml
Iml
lml

Sz,r

Sz,r

lzt
Iz-rr

Hz.r

H.zt
Rezultate finale la calculul indllimii recuperatorului

de
aer

Puterea consumati

ventilatorul de

FI

lml

tr"

["c]

It

Im]
Grosimea

izolatiei

Calcul eQonomic

(se trec darele de la ultima iterafie)

Dv.c.

lm'/sl

R,

[(m.rl /Wl

IIln

&Pvn

lPal

R"

[(m.K) AVI
[(m.K) /wl

In

Ii,
I

tl

APva

twl

AC".
T"

l/anl
Iani]

Pvl

lwt

Rr,

Apr

toi

Apz

lPal
lPal

t-

Apr

[Pa]

Qt

['c]
['c]
lwml

Anq
Ana

lPal

di,
6i,

lml
lml

Ao.

lPal

IPa]

II1iz

Ikel
tl
tkel
I]

PROPRIET4TI AER I GAZE DE ARDERE


Aer:
t
["c]

Cam

1".103

q.106

lkJ/Nm3.xl

lWm.Kl

lPa.sI

tkg/I.{m1

r,297

24,47

r7,2

1,2928

100

r,3

32,17

zl,9

200

L,307

39,32

26

300

r,3t7

46,17

29,7

Gaze d.e ardere:


Cdldura specificd medie c r* [kJ /Nms.K1

t['c]

Nz

Oz

CO

COz

HzO

600

1,345

1,417

1,357

2,041

l,6l

700

1,359

L,434

1,372

2,088

r,64

800

1,372

1,450

1,386

2,13t

r,67

900

1,385

1,465

t.4

2,169

1,695

1000

1,397

r,478

1,4L3

2,204

1,72

Conductiv itatea termicd

Ls.

lAi [W/m.K]

t['c]

Nz

Oz

CO

COz

HzO

600

60,4

67,4

59,'7

62,1

81,8

700

64,2

72,8

65

68,9

95,6

800

67,5

77,7

70,1

75,1

110

900

70,1

82

75,5

80,9

124

1000

72,3

85,8

80,6

86,3

l4t

Vdscozitatea dinamicd',1

r, 1 0u

[Pa.

s]

r["c]

Nz

Oz

CO

COz

HzO

600

36,9

43,5

37,4

37,7

33,1

700

39,6

4t

40,4

47,I

37,9

800

42,3

50,2

4?)

44,6

42,6

900

45

53,4

46

48,1

47,5

r000

47,5

56,5

48,7

51,5

52,4

Densitatea la starea nonnald pr [kg/Nm3]

r['c]

Nz

Oz

CO

Coz

HzO

1,2505

1,4289

1,25

L,9748

0,8036

Fac'forul de ennisie pentru vaporii de apE

tr?o

o.t
0.?
0,6
CI.

fr.1

0.?
B.I5

0.10

'

0.08
0.07
s.06
E.5

s.s1

0.0J

0.s10

0.[}09

q00?
s.

s
0.s04
O.fi03
8SS

ffi

??sfr

ffi0fi rsffi
*Gr
lr

Effifi

f'actorul de emisle pentru C02

il.]#

OCil?

0.38
t1/it

il.15

fl"r*
*.il8

il*E
RNE
ffi,#*

fifi:
*,fl?
8,813

fifl:
qCI0s

fi"fiil$
fl nalE

*,ilfr-

[,ilil3

1$fi* ?E0S EffiS


*_ sf

q.
'l-

s
.*n

--r {3

trlt

f;
f!.*

#I

{:3-

C}:

r. I
r' {:}

kr+fr
#-R

'#I b

q)
lrJ^

#t

C)

c)

l-i

o
,TJ

--

.F)
L

o
Q

r!<

(,)

E{}
#

*
*.*

tr
{af

C$

{t-

:5

.1

ry*

i$

*(}*

&
(}-^

s
s
'{=

gftI

@,

(.I5

.-f!

**

&*

&'

{s,
lJF

S-ar putea să vă placă și