Sunteți pe pagina 1din 12
DETERMINAREA DENSITATH, COMPACTITATH, ABSORBTIEI DE APA $1 POROZITATI BETONULUI InTARIT Concrete.“ Determination of density, compaction, water absorption and porosity of hardened concrete Bétons, Détéemination de Ia densité, de la compactité, de T'ebeorbtion d’eau et de la porosité du béton durci APROBARE ‘Aprobst de Direstorul General al IRS Ia 8 mai 1991 cu aplicare » | din 1 nolembrle 1991 Anloeulegte STAS 2414-72 CORESPONDENTA Prezentul standard nu este echivalent cu Standardul Internatio A nal 180 6275-82 ,Beton inthtit. Determinarea densititii”. ‘This standard is not equivalent to the International Standard i ISO 6275:1982 ~Hardened concrete. Determination of density”. r La présente norme n'est pas équivalente a la Norme internationale ISO 6275:1982. .Béton-durei. Détermination de la masse volumique”. ~ i DESCRIPTOR! TIT Material constructic, piatrii aitficlali, pistri nearsi, beton, ‘beton ‘intiirit, metoda determinare, densitate, compactitate, ab- sorbfie apd, porozitate ce . INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), st, 11,Calderon 13-70243, Bucurcyl tel.(90) 111440 telex 11312 IRS R BIRS Reproducerea sau utilizares integrald sau parfialdé « prezentulul standard in orice publicayii gt prin orice procedew __(eleetronte; mecanle, forcoplere, mlerfilmare eu) este interzisk dack au exlsth acordl crs al TRS. Baia a MLPTAT - DCLP - Institut de Cereetare in Construct gt ‘Responsabilul protectulut: Beonomia Construcpilot : INCERC ‘ng. Elena Garafl . Colaborstorti «= Laboratorul de Construcji SA Boeurest Laboratorul Central al MLPTAT Redactat final: Institutui Romda de Standardizare fleirilor. fomasile refechoare la sundardle romdne (emeasl de lcepcre « alist, modificele, confimise ei) ‘stat publicate a catalogul standardelor romAne gi in revista Standardicarea, MODIFICARI DUPA PUBLICARE* Nr. Revista smodificdit Standardizarea Punetele modificate Nefan STAS 2414 Preambul Prion iio a fort claboraik bu saul 1951 ga toot nevianist tn anil 1962 gf 1972, Fup do editia anteroesl, 20 competi: =a Intros capitol co praia! supe Teste de detenmlaare a doll apareee oa completa ou dterminarcs tn stare sates gl th stare wscetl, + meteda de determinate 8 * co deserminarea votumaulsi porlior capital deochigl, volun porloe capllrttabigl, voteraebl porilor Ichi gl» indiclal : 7 pra introdus metodele de deteeminare & de ap prin lasesere tn apt prin flerbere. Presenml standard mu oxte echivaleat ot (6275-82 Beton tntirit, Determinarea densi {igi care wabilegte oumei metodx de determiners a denatiil pentru betownele ov agregate wposre, normale gl gree. STAS 2614 22 4 GENERALITATI 11. > Obleot gl domentu de aplicere Preamanl sundard suabllete metodele dé deerminare a densitii, densi! aparets, compan, absorb de epi yi poeoatigli penou botoanele Inte proparate cu agregale gree. 12 Con gmente 1.2.1 fnoorodrle trebuie ai xe efectucse tn tnokpert tn care temperatura aorulul cate de 20 + 3°C, lar umiditatea relat." vi a sora do 65 #5. 1.22 Masa: constant este atunci clad difera ttre douk oboe succeive este do max. 0,08% pont probele pl in 200 g 410.1% pentru probele peste 200 g. 1.2.2.1 Thtervalul de timp tntre doul etniiriri suscesive tebvic ai fle do. min, 3h pentru uscare gi min. 24 b pentns seturare prin imersare. . . 1.2.22 Usearea se face fn etuvl la tamperatura de 105 + 5°, iar saturarea_ prin imersare trun vas ou api la 20 ¢ 2°C. 1.2.3 La doterminares densitiil, absorbyiel de api gl a pororitil ao ve admite tnoatearea epruvetelor confecslonate in amemtecul de beton din care s-au soos granuiole mari ale agregatull, es Referinje 5 STAS 1077-67 Site gl clart pontru Incercara ql sorarea materialelor. Tositur de stmt STAS 1275-88 Incercdrl pe betoane. Inoeroiti pe betonul flirt. Determinarea rezistenjelor mecanlce STAS 1850-62 P..marea probejor de laborator prin metoda sfertuilor. Prescripil generale . STAS 3306-85 Aparate de clnurit, Limite maxime de olnitire _ STAS 3622-86 Betoane de ciment, Clasificare 43 2 EPRUVETE 2.1 Dolermindrile se efectueanl po urmitoarcle epruvete: : + confectiouate din beton proaspét conform STAS 1275-88 (cubice sau prismatice); = provenite din elemental de consirvetle (nofasonsio sau caro de form cllindsil). 22 Volumal eprivetei nw tebule ak fle mal mic de SOx, unde d este dimensiunes maxiind nominalt' a agregatulul In nit urcaz, volumul nu tebule sf fle mal mic de 0,001 m?. 23 Deven se fae pe sel de ee wel eprvte prvente dn asa! ames, ite i aclu condi ‘ved sens! Vth 24 Volumul epruvetelor cu formi peometril netegulal se atableye cu o eromre de max. 1%, 3 DETERMINARKA DENSITATIL 3.1 Determinarea density betonulultnirit se face prin dou metode: rmetoda cu pionometrul; - metoda eu balonul cout In caz de ltigiu se foloscgte metoda cu picnoinetrul 3.2 Aparaturi = Clocan metalic de 500.1000 g. = Mojar de oj. = Mojar de aga - Sif din jesiturd de sirma 020 STAS 1077-67. = Capsuld metalicd sau din portelan. - STAS 2414 + Blurott de 50 ep. = Balon cotat de 50-cm>, 33 Prelevares l pregitiren probei ‘Probe din beton se sfirimi cu ciocanul gl se colecteani o cantitae reprezeatativi de circa 1 kg, Material astfel bjinut se plocazk tn mojaol de ofc apo se reduce la jumfiae prin metods sferurilr, conform STAS 1850-62 $i se nojarcarh In mojarul de agat pind ce se objine o pulbere care trove pra sta 020 STAS 1077-67, ‘Din materiel pulverulentastfel objnut se ia prin metoda sferurlor, o caniate de cirea 150 g care se introduce ‘nt-o eapuld metalica sau din porjelan. ‘Capsuls cu material se usuck tn etuvl plni Ia mask constanl, apoi se last si se-ricensci Intrun exsicator cu cloruri de ealciu, pnd la 20 # 3°C. 3.4 Mod de tueru 3A. Metoda eu pienometra ‘Se determina cu balanja anaitci masa m, a plcnometrului cu lichid de Iueru (petrol lampant anhidew, benzing anhidré) pind la repersl pirit superiare « tubuhi capilar. Se golesle picuometrul de lichid, se usucd gi se cintiregc le balan analiticd cu precizin de 0,1 g. I ‘Se introduc cv o pilnie 15 sau 30 g material pulverulent uncat funcjie de capacitatca picnometrlui gi se citi reste din nou cu precizia de 0,1 Diferenja Inte aceste douf ultime ctntive,respectiv dinire masa picnometrulul eu material i masa picuometraui fol, reprezintA masa m a materialulul usa. Peste matesialul din picnomeini se toamd lichid, cel molt pind la jumitate din volumul accstuia, apoi se evacuea ‘i acru, timp de 12 h, eu 0 pomp de vid. . ‘Picuometrul se lasi In repeus,int-o thedpere cu temperatura de 20 3°C, pentru depuncrea materialului flat in Se. ‘Duph 24h se completeazélichidul gi se pune dopul plenometruul,avind grid ea lichidul st deverseze a parca superiourd tubului capilar sis nu riminé bule de aer in pienometr. ‘Se usucd picnometrul, la exterior, cu hinie de fli, dupa care ise determing, cu balanja unalitics, masa my 3.42 Metoda eu balonul cotat ‘So determind masa my a balonului colat gol, curt gi useat. Se introduce in balovul cotat 0 cantitate de circa 50 ‘material pulverulent gi se cinatesle din nou, objinindu-se masa my intro biuredd de stlclé de $0 cm? plind pini la sema cu lichid de Icuru (petrol lampant anhidra sau Benziné anhidri) gi condijionatk In 20 + 3°C, se introduce lichid In balonal covat pind ta baza gitulu, apoi se agild wjor balonul pentru a elimina eventualele bule de aer. Se lasi 10 min in repavs gi se complcieazd baloout cu lichid pind sub semn, fiops cae se lasi din now in repaus 10 min gi se veritickalvelul Uchidulul in buloa. Dac meniscul mu este Iv semn se tal adaugi cltevs picdturi de petrol din biuret ‘Dupi umplerea balonului pink Ip seman se clteste pe biureté volumul lichidului de leru vy intros fn balow. 35° Calculul si exprimazea reaultatclor 3.5.1 Metoda eu pienometni Densitatea , p, se calculesa eu formula: STAS 2414 een . Iafem’) oem ; now ” ‘masa materialulul uscat buat pontru determinare, 'n grame; ‘ im mame plonometrul umput eu Uchid, tn game: : 382 333 ‘tar, oe 4a 42 43 43 4314 chi, tn game; " se etka! corepunabiare lerperatri le care se efeercanh detarminares, tn game pe eet ‘Metoda eu balonul cotat Denststes, p, 20 calouleant ou formule: Se ee a ‘tn sare my. masa balooulul cola ou material, in same; ‘mq masa baloraul cota gol, fn grame; Ye voluraul balonulal cota (30), to oeatinsett ub: wo Voluaultihldut intredos tn balonal oot n conte cub Ca rezultat se ia media titmeticd « douk determindsl, dack scestea nu diferi cy mal mult de 2%; J cx2,con- repeth doterminirie . ‘Densitatca so determink ou o precile de tel zecimale. 4 DETERMINAREA DENSITATI APARENTE Principiul metodel Densitatea aperenut se determind ca report intre masa epruvetelor dia betoo gi vohumul acestora, Delerminarea se efectueazh pe epruvete: =n stare de umiditate natural; in sare satura; In stare scat. ‘Apersturi Balan do 20 kg conform STAS 3308-85. {aang de 100 kg conform STAS 3208-8. + Bud. = ubler. ~ Balangé hidrostiticd. “Vas ot ap . ‘Mod de Ivers Deerminares mascleprvetel Mase epruete In stare de unite nats, Bpruvetele se ctntirese imediat dup prelevare seu upd plstrare in ambalaj ermetic inchis. Ambelajl a¢ lege oud of. : ‘astfel int volurmul lui si deplgeuscd volumal prpbel de cir “3. . : STAS 2416 $e deteotn yaaoe mg 2 aprevetel tn stare de wnat nara. 43.1.2 Maca eprvete stveate 7 f to introduc epruvetole tn apd fa fespenumnn de 20 & 2°C asl tat nivel wpe ol fe soopere cu clon $0 mm gt © mentin pla old m3 somal conta orp mee confoem pet. 1.23, - 5 Tonto do cts, ac gong cfrerotele ov © cep umodl, af tnt a on tndepirtce apa de Ja sopetip. Be ‘determing make m; o opruvetel eaturste, ‘ 43.13 Mam epravst wc Se unl epruvotele pint la masi constatl confeath pet. 1.22, Se determind raase nt, a epruvetel usesto. 432 Determlnarea volymulul apersot al opmavetol 432.1 Detwrmlnarea prin calcul olumu} sparcnt sl opeovotelcr do formi eubiel, prisdel san cllindiol confectionste pentru determinaren Tealatenelor mecankce so face prin calcul: Dimeenhaile 0 taiaoneh ov qubleral cu precise do 0,! mm. a} La epruvetele de formas cube seu priematiok (Big), 26 misosrl toate mmuchille, Petira flocare muchle, {ltglncn ve stablioge cx medio a doul mlcuriel efectoate la Giang de 10 mm de mache reepectivi. ‘Volumol aparent, Vig, se calculoasl cu formula: Vegtarbro : ent] ta care endeasarentad Fi PeLirbebihy a) eedeeieateyed - i. 1) La epewvotcle do formd cllndiok (04.2), se misoath patra till, dup douk dlamete perpendiculare gl ‘jae dlametre perpendicular, doul che dou, la nlvelul superior, moda gl inferor. STAS 2414 7 -6- Fig.2 Volum! apaent, Vig 8 calouleash cu formula: Vania km’ tmewe: 0 d= Feed odyndy edd) tem) he Eh shaehyehd km! 4322 Determinarea prin ciniirite hlrosiatick "otal apereat al epivetelor efaonae ae dezrnih rin claro cu Dalania Nurse 12 eRe It 202°C. provete pair imp de 48h a cone prvizue I pot. 1.2.1, a aires, Se noted mem SRS: tel. se aopec cu prtog plan at maria analog tneags supra « movil ane: cores etal ceivk poe bn ehee PE pont ct sual unl me ve cxf de ceva ott pani pit et or CE out primes saa de paafiog ange lca 1mm, Dap praia 9 detemisn 0 a ee Ae O28 te bln hketik tase my In ae mAs my In aps. Pen resis PAT cm ie ap evel ve cevk ou Rr de fey, oe couse ar, termini ma Oy Ot SO sas hose ale masel myy difer ca mal mult de 0.8%, reel tao ia tn conekerare $i te tepeth po allt epruvetd din sei, pak Cin se objine tlerana prescest, ‘Volumul apareat al epruvelel, Vyy se ealculearé cu formule: ve tecta Mum” bo’ oe i” tn cate mm masa epravetelneparafiaate tn set, in grame; py | asa epravee a er, th eames imi masa epaveelparfinae In al, tn games Pr Gevotaea spel (p, = 1) in grime pe cetimetu cubs Fh eoaiaten parang (+ 0.92, n game pe center eu 4A Caleulul gl exprinarea rezuttclor Denes pace! ee aie my at oma 442 443 “444 i 45 61 STAS 2414 to care ‘my masa epruvete in stare de umiditate natural, determinatd conform pet43.1.1, i grame; Yaq _Volumul aparent al eprvetei, determinat conform pet. 4.3.2.1 sau 4.3.22, in centimet cubi, Deositatea aparcnil « epruvete saturic, Py,» 26 calouleazX cu formula: Pant pe wien?) Vor near 5 ‘mj mata proven tare saturatt determing confirm pet 43.1.2, greme; Veg, conform pet. 4.3.2.1 sa 43.2.2, In cent eu, Denstates aparentl« epruvetel In sare oat, yg, ve calulear cu formu: fy : : Pon Te leo?) “tm care ‘mz masa epravetel tn stare ical determina conform pot. 43.1.3, in grame ¥, ag sonform pet. 43.2.1 sau 4.3.2.2, in centimetei cubl. : Densittea aparenti « betonulul In stare de umidiiate natural, saluraut sau uscati este media aritmetiod a densi- ‘Wt aparente a oelor trl epruvete din serie. Valoarea densiliilapareate se aabilogle cu o precizle detrei zecimale, Decsitatca aparenti In sure uscaid osto folositf la clasificarea betounelor, conform STAS 3622-86. 5 DETERMINAREA COMPACTITAJII (Capecitata, C, ve calouleaxt cu formula! (a) mm care Pepy emstatea apurenti a betooulul in stare de umiditate naturald, conform pet. 44.1, In grame pe centimetm cub; © densltatcebotonutul Inttit, conform pet. 3.5.1 sau 3.5.2, i grame pe centimetru cub. Capactatea se determing cu a precisie de dou zecimale. 6 DETERMINAREA ABSORBTIEI DE APA Metode de determinare Cantitaea de apd absorb se determing prin: ~ Imersarea epruvetelor tn apy . + fierberea epruvetelor, STAS 2414 . 8 62 Aparaar = Belang chino nan hidrostatiol, + Bai. > Vas ponte satunzes sex fletberea probelor. * Pedle de arma su plat sbmutvi, 62. Proplctoa probeior ‘Se eutyh eopentaya epreveelot pel, rundsie su ure de glsime ou porta do str sau plat abrezivi, Deemsinere se efecmeant pe raver sare de vinkdinie natural sx it pla I mast enon “J utmee during macs map elaodoc bn veel ump cu pi a 20 2°, tn ge fl teat ra eel ale ncopore a les $0 a, . ‘Hpravetsle se aggak in ves pe supaetur, satel ce Insyimee of fe dimensiunes rinimt. GA Met meet . > eve so deen dip ener 24 de ebeocyl a ape ox balan clo abide, co erred 01%. Poe chica ov tales ebnlnk, eprvsale soase din ape png tm prealbl cu o cpt ned. Masa ape car se sourge din port erate tral bulofl Icio ts masa probel sata, Tocercarea se efecossasi pind la mane constant conform pot. 1.2.2. 642 Movada eter 7 apruvetobe etnuits tn proatabit ql Introduse i vasul ou aps conform pet. 64.1 20 supun flerberl. Dupi fecare para ore de ever, se soso tn app Ia 20 22°C, v0 erg oo cl mod gi se lathes Tnoercares ae efeomegzi pla cind diferenja iniro douk clotirirl, dupl dowk flerberi euccesive, este de masi8. 65 Caled gl exprimareayertutelor 65.1 Absotbyla de api epruvetsl, pri lmersare, W so sabllogte ou formula: I) “652 Abeta do ap a eprovte, pe Neer, Wo wale ox formulas Wye. “aes +100 : ts] tn care Mpa Ase epruvetel dup flerbere, fa grame; —~ my conform pot. 6.5.1. : 653. Abwotbila de api a betoousi te medi arfmetch a abeoriel de apt a color tet eprwvete din sere, deters si cu 0 precize de dou zecimale, mM STAS 2414 7 DETERMINAREA POROZITATIL Peroaitaten betomalul inet poste fi: : " porosiate ott cae cuprinde volumal astro porior da masa de belon (inclulv poll Inchigl care mu eomunl- en extrioraly, ‘porosities aparentl, cate cuprinde mumal volumul porilor deschiyl cere comunia eu exteriorul (pod! capllart gi ecapier). maa 12 tm Porositatea otal, A, se ealculeent cu relays: Pare c (1 ~ oe) 100" (1 +100» 100 ~ (s) Pye 228) 1001-5) 100% 100-C ; moe Py Sosan parent» eprevetel i are de nls maura, conform pt 4 cub; 7 2 Gentitaiea epruvetel conform pet. 3.3.1 eau 3.5.2, i grame pe centimetru cub; C-—campectitaica epruvetel canfoem pet. 5, ta procente. . Porositates sparonil se determin experimental prin cintirir succesive ale betoaubul usoat (m,) gf saturat cu ap Sammrarea epruvetelot se face prin imersare ta spl imp de 24 h gi citirirea lor. Operajia se repeti pink la objt- ‘nerea masel constaie, sstfal act difereaje tare douk chibi al fle de maxim 1 5. 12 7122 Porozliaies aparenil, Py», ve calculeanl ou formula: is) masa epruvetel saturate ou apf, In grame; ‘maum epruvetel uscate, In grame; deasiatea apel (p, « 1), In grame pe ceatimetru cub; enaitaten aparentl « epravetel In stare do umndltae natural, conform pet. 44.1, in grame pe centimetru Py * Pentrs determinares poroaitiii se determing gi urmitoarele caracierstcl: ‘olumul porilo capllar deschig; + vohumol portlor necapilar dechig, + volumol prior inhi, ts) W, —absorbfia volumetrick de api a eprivete, in procente; W, —_abvorbjla de apk determinatk conform pet. 65.1, In procente; Pep ensitatea aparenti tn stare de umiditae natured, conform pet. 4.4.1, n grame pe centimetru cub; 2° conform pot. 7.1.2. 2 ‘Vclumul porilor necapilari deschigl (Volumul golurilot nie granule), P,, se sabilogte cu formula: STAS 2416 + 10- Is) otal eproveslot sabi conform pt’ 4:32:15 Yotenal eperael abit conform pet. 43.2.2. : 72.3 Votusoul portioe tnchil al betoouli, P,, se satbllepe cu foram; . PysP,-PonPy ts] tn care 124 Indicele mitoporosiii blonull, Py se subllee formula: We, moms Pag ie +100 ts] » Oe RE, lhe : ‘ tn care We midi tea seal de epruvet Is umnidltee roativi'n erull 93.10%; y é my masa epruvotel dup plstrares In ner cu umichatenreatvi 9S..100%; - my mase opruvetel uscate, 713 Povositatea betooulsl esto media arimeled « porolujoolor tel epruvete din sti, detorminsit ex o precise do dowd socimale, |! ‘§ BULETIN DE INCERCARI : | Boltial de inceratt webule ok cupid: . = marcarea epruvetelor; + viens botonulul gl data 1 yaloarea peotra deoatas, dansitaie sparenth compactlute, abeorjie de apd! porozitae; = metoda de detcnnlnare folosith ql STAB 2416-91.