Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectareadidacticdelungdurat

ClasaaIXa

CompetenelespecificedisciplineiFizica:
Competenadeachiziiiintelectuale;(CS1)
Competenadeinvestigaietiinific;(CS2)
Competenadecomunicaretiinific;(CS3)
Competenadeachiziiipragmatice;(CS4)
Competenadeprotecieamediuluiambiant.(CS5)
Planificate68ore
Probedeevaluaresumativ6ore
Lucrridelaborator3ore
Competenespecifice.
Nr.leciei
Subcompetene

Unitatedenvare
Unitideconinut

Nr.de Data
ore

Tipulleciei

Activitidenvare
evaluare(recomandate)

I.OPTICAGEOMETRIC 24
1

CS1;CS2;CS3;CS4;
*Descriereafenomenelorde
reflexiealuminii.
*Explicareaprincipiilorde
funcionareainstrumentelor
opticencarearelocreflexia
luminii.
*Verificareaexperimentala
legilorreflexieiluminii.

*Construciaimaginilorn

2
3
4

Fenomeneoptice.
RepetareclasaaVIa

1.1.Reflexialuminii.

Achiziiiteoretice

*Legilereflexieiluminii.

*Oglindaplan.
*Oglinzisferice.Aplicaii.

1
1

*Reflexialuminii.
Rezumat

Achiziiipractice
*Construciaimaginilorn
oglinzi(plan,sferice).

3
1

1.1Leciederecapitularei
sistematizareamaterialului.
Evaluareiniial.

Experimente:
1.2Leciedeformareanoilor observareareflexiei
luminii;
cunotine
stabilireafocarului
oglinziiconcave;
1.3Leciemixt.
1.4Leciedeformareanoilor
cunotine.
1.5Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.
1.6Leciedeformarea
priceperilorideprinderilor.

Rezolvareaproblemelor:
legilereflexiei;
construciaimaginilorn

Observaii

oglinzisferice.
*Utilizarealegilorreflexieila
rezolvareaproblemelor.

CS1;CS2;CS3;CS4;
*Descriereafenomenelorde
refracieidispersiealuminii.
*Explicareaprincipiilorde
funcionareainstrumentelor
opticencarearelocreflexiai
refracialuminii.
*Verificareaexperimentala
legilorrefracieiluminii.
*Construciaimaginilorn
lentilesubiri.
Identificareadefectelorde
vedereistabilireamodalitilor
decorectareaacestora.

*Construciaimaginilorn
oglinzisfericeilentilesubiri.
Identificareadefectelorde
vedereistabilireamodalitilor
decorectareaacestora.
*Utilizarealegilorreflexiei,
refracieiiaformuleilentilei
subirilarezolvarea
problemelor.
*Investigareainstrumentelor
optice(lupa,aparatulfotografic,
aparatuldeproiecie,
microscopul).

*Utilizarealegilorreflexieila
rezolvareaproblemelor.
1

*Reflexialuminii.

oglindaplan,oglinda
1.7Leciederezolvarea
concav,convex;
problemelor.
1.8Leciedesistematizarea
cunotinelor.

Reflexialuminii.

1.9Evaluaresumativnr.1

1.2Refracialuminii

14

Achiziiiteoretice
*Refracialuminii.Legile
refraciei.Reflexiatotal.
Aplicaii.

5
1

11

*Lentilesubiri.

12

*Formulalentileisubiri.

13

*Dispersialuminii.

14

*Refracialuminii.
Rezumat.

10

15
16,17

Achiziiipractice
8
1
*Construciaimaginilorn
oglinzisfericeilentilesubiri.
*Utilizarealegilorreflexiei,
refracieiiaformuleilentilei 2
subirilarezolvarea
problemelor.

18

*Determinareaindiceluide
refraciealuneisubstane
transparente.

19

*Determinareadistaneifocale
1
auneilentileconvergente.

Experimente:
1.10(Analizaperformanelor observarearefraciei,
reflexieitotale,i
10min)Leciedeformarea
dispersieiluminii;
noilorcunotine.
stabilireafocarului
lentileiconvergente;
1.11Leciedeformarea
noilorcunotine
1.12Leciemixt.
1.13Leciedeformarea
noilorcunotine.
1.14Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.
1.15Leciedeformarea
priceperilorideprinderilor.
1.16Leciederezolvarea
problemelor.
1.7Leciedeformarea
deprinderilorpracticeprin
experiment.
1.18Leciedelaborator.

1.19Leciedelaborator.

Rezolvareaproblemelor:
legilerefraciei;
formulalentileisubiri;
construciaimaginilorn
lentilaconvergent,
divergent;
*Lucraredelaborator:
,,Determinareaindicelui
derefraciealunei
substanetransparente.
*Lucraredelaborator:
,,Determinareadistanei
focaleauneilentile
convergente.

20

21
22

Utilizarealegiiatraciei
universalelarezolvarea

*Utilizarealegilorreflexiei,
refracieiiaformuleilentilei 1
subirilarezolvarea
problemelor.
1
*OPTICAGEOMETRIC

1.20Lecieconferin.
1.21Leciederezolvarea
situaiilordeproblem.

*OPTICAGEOMETRIC

1.23Evaluaresumativnr.2

24

Analizaperformanelor

1.24Leciedeanalizi
sintez.

II.INTERACIUNIPRIN

CMPURI

30+2
rez.

*Interaciuni.
RepetareclasaaVIVIII.

*Interaciuni
gravitaionale

26

Achiziiiteoretice
*Legeaatracieiuniversale.

3
1

27

*SistemulSolar.Cmpul
gravitaional.

2.3Leciedeformareanoilor
cunotine.

28

*Interaciunigravitaionale.
Rezumat.

2.4Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

29

Achiziiipractice
*Utilizarealegiiatraciei
universalelarezolvarea

5
1

*Comunicri:
aplicaiialeoglinzilor
concave;
aplicaiiale
instrumenteloroptice;
defectelevederii.

1.22Leciederecapitularei
sistematizareacunotinelor.

23

25

CS1;CS2;CS3;CS4;CS5.
Extrapolareacunotinelor
despreintensitateacmpului
gravitaionalnstudiul
cmpuluirespectiv.

*Instrumenteoptice.
Ochiulsistemopticnatural.
Defectelevederii.Ochelarii.

2.1Leciederecapitularei
sistematizareamaterialului.
Evaluareiniial.

Experimente:
2.2Leciedeformareanoilor schemaexperieneilui
Cavendish;
cunotine.

2.5Leciederezolvarea

*Rezolvareaproblemelor:
aplicarealegiiatraciei
universale,intensitii

problemelorndiferitecontexte.

problemelorndiferite
contexte.(experiment).
1

2.6Leciedelaborator.

2.7Lecieconferin.

2.8Leciederezolvarea
situaiilordeproblem.

33

*Interaciunigravitaionale

2.9Leciedesistematizarea
cunotinelor.

34

*Interaciunigravitaionale 1

2.10Evaluaresumativnr.3

30

31

32

CS1;CS2;CS3;CS4;CS5.
Extrapolareacunotinelor
despreintensitateacmpului
electricnstudiulcmpui
respectiv.

CS1;CS2;CS3;CS4;CS5.
Extrapolareacunotinelor

*Determinareaintensitii
cmpuluigravitaionalcu
ajutorulpendulului
gravitaional.

problemelor.

*Descriereainteraciunilor
gravitaionalestabiliten
univers(SistemulSolar).
*Utilizarealegiiatraciei
universalelarezolvarea
problemelorndiferite
contexte.

1.2Interaciuni
electrostatice

Achiziiiteoretice

cmpuluigravitaional.
*Lucraredelaborator.
,,Determinarea
intensitiicmpului
gravitaionalcuajutorul
pendululuigravitaional

*Interaciuneaelectrostatic. 1
LegealuiCoulomb.

2.11(Analizaperformanelor Experimente:
schemaexperieneilui
10min)Leciedeformarea
Coulomb;
noilorcunotine.

36

*Cmpulelectric.Intensitatea 1
cmpuluielectric.

2.12Leciemixt.

37

*Modelulplanetaralatomului. 1

38

*Interaciunielectrostatice.
Rezumat.

2.13Leciedeformarea
noilorcunotine.
2.14Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

35

Achiziiipractice

1
2

Rezolvareaproblemelor:
aplicarealegiilui

despreintensitateacmpului
gravitaional,intensitatea
cmpuluielectricnstudiul
cmpurilorrespective.
Utilizarealegiiatraciei
universale,legiiluiCoulombla
rezolvareaproblemelorn
diferitecontexte.

CS1;CS2;CS3;CS4;CS5.
Extrapolareacunotinelor
despreinduciamagneticn
studiulcmpuluirespectiv.
Trasareaanalogiilorntre
cmpurilegravitaional,electric
imagnetic.
Justificareaexisteneiundelor
electromagneticeprin
detectareaundelorradio.
Stabilireanaturiicomunea
undelorradioiaundelor
luminoase.

39,40

*Utilizarealegiiatraciei
2
universale,legiiluiCoulomb
larezolvareaproblemelorn
diferitecontexte.

2.15Leciederezolvarea
problemelor.
2.16Leciederezolvarea
situaiilordeproblem.

41

*Interaciunielectrostatice

2.17Leciedesistematizarea
cunotinelor.

42

*Interaciunielectrostatice

2.18Evaluaresumativnr.4

1.3Interaciuni
electromagnetice

14

43

44

Achiziiiteoretice
7
*Cmpulmagnetic.
1
Interaciuneadintre
conductoareparaleleparcurse
decurenielectrici.
*Aciuneacmpuluielectrici 1
aceluimagneticasupra
sarcinilorelectrice.

2.19(Analizaperformanelor Experimente:
10min)Leciedeformarea
interaciuneacurenilor
noilorcunotine.
electriciparaleli;
generareacmpului
electricdectrecmpul
2.20Leciedeformarea
magneticvariabil.
recepiaradioundelor;
noilorcunotine.
proprietile
radioundelor(reflexia,
refracia,absorbiaetc.)
2.21Leciedeformarea
noilorcunotine.Lecie
conferin.

45

*Cmpulmagnetical
Pmntului.Aurorepolare.

46

*Cmpulelectromagnetic.
Undeelectromagnetice.

47

*Clasificareaundelor
electromagnetice.Aplicaii.

2.23Leciedeformarea
noilorcunotine.

48

*Proprietialeundelor
electromagnetice.Underadio. 1

2.24Leciedeformarea
noilorcunotine.

*Interaciuni
electromagnetice.

2.25Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea

49

Coulomb,intensitii
cmpuluielectric;

2.22Leciedeformarea
noilorcunotine.

Rezumat.
CS1;CS2;CS3;CS4;CS5.
Extrapolareacunotinelor
despreintensitateacmpului
gravitaional,intensitatea
cmpuluielectric,inducia
magneticnstudiulcmpurilor
respective.
Descrierearoluluicmpului
magneticalPmntuluin
protejareaderadiaiicosmice.

CS1;CS3;CS5.
Descriereastructuriinucleului.
Descriereaconstrucieii
principiuluidefuncionarea
reactoruluinuclear.

50,51

52

cunotinelorfundamentale.

Achiziiipractice
4
*Cercetareainteraciunilor
2
magneticedintrecorpuriprin
rezolvrideprobleme.
*Descrierearoluluicmpului
magneticalPmntuluin
protejareaderadiaiicosmice. 1

2.26Leciederezolvarea
problemelor.
2.27Leciederezolvarea
situaiilordeproblem.

*Rezolvareaproblemelor:
micareasarcinilor
electricepetraiectorii
circularencmp
magneticomogen.

2.28Lecieconferin.

53

*Interaciuni
electromagnetice.

*Comunicri:
2.29Leciedesistematizarea determinareavitezei
luminii(metode
cunotinelor.
astronomiceide
laborator)

54

Interaciunielectromagnetice

2.31Evaluaresumativnr.5

55

Analizaperformanelor

2.32Leciedeanalizi
sintez

III.INTERACIUNI
NUCLEARE

10+1

Achiziiiteoretice

56

*Nucleulatomic.
Forenucleare.

57

*Radioactivitatea.Radiaii
nucleare.

58

*Fisiuneanucleelordeuraniu. 1
Aplicaii.

59
60

*Reaciitermonucleare.
Aplicaii.

*Interaciuninucleare.
Rezumat.

*Demonstrri:
modelealeatomuluii
nucleuluiatomic,
schemafisiunii
3.2Leciedeformareanoilor nucleelordeuraniu;
construciai
cunotine.
funcionareareactorului
3.3Leciedeformareanoilor nuclear,
elementedebazale
cunotine.
centraleiatomoelectrice.
3.1(Analizaperformanelor
10min)Leciedeformarea
noilorcunotine.

3.4Leciedeformareanoilor
cunotine.
3.5Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

Estimareaposibilelorefecteale
energieinuclearei
pericoluluideeurilor
radioactive.
Estimareaposibilelorefecteale
energieitermonucleare.
Estimareaposibilelorefecteale
energieinuclearei
pericoluluideeurilor
radioactive.
Apreciereaimportanei
progresuluitiinificotehnicn
dezvoltareacivilizaiei

61

62

63

Achiziiipractice
*Cercetareareaciilor
nucleareprinrezolvride
problem.

4
1

*Aciunearadiaiilornucleare 1
asupraorganismelorvii.
Regulideproteciecontra
radiaiei.
*Energeticaatomic
1
(nuclear).Energetica
termonuclear.Rolulfiziciin
dezvoltareacelorlaltetiine
alenaturiiindezvoltarea
societii.

3.6Leciederezolvarea
problemelor.
3.7Lecieconferin.
3.8Lecieconferin.

3.9Leciederecapitularei
sistematizareacunotinelor.

64

*Interaciuninucleare.

65

*Interaciuninucleare.

3.10Evaluaresumativnr.6

Analizaperformanelor

3.11Leciedeanalizi
sintez

66

*Comunicri:
Perspectiveleenergeticii
termonucleare.
efectealeradiaiei
nucleare.
structuraSoareluii
proceseleceaulocn
interiorullui.

REZERV
Not:Proiectuldidacticdelungduratlafizic,clasaaIXaesteelaboratconformCurriculumuluiNaionalRepublicaMoldova,Fizica.Astronomia.Claselea
VIaaIXa,2010.