Sunteți pe pagina 1din 6

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Notiunea societatii cu raspundere limitata


Soocietatea cu raspundere lmitata este forma de societate comerciala aparuta mai
tarziu in activitatea comerciala. Aceasta forma de societate s-a ivit din nevoia de a
satisface anumite cerinte ale activitatii comerciale.
Ca si in cazul societatii in nume colectiv, societatea cu raspundere limitata se
bazeaza pe increderea asociatiilor. Datorita cestui fapt, numarul asociatilor este limitat,
iar partile sociale nu sunt liber cesibile.
Intocmai ca si in cazul societatii pe actiuni, in societatea cu raspundere limitata,
asociatii raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor.
Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate consituita pe baza
deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri,
pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care
raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor.
Caracterele societatii cu raspundere limitata sunt:
a) asocierea se bazeaza pe increderea asociatiilor. Societatea are un caracter intuitu
persoane, ca si societatile de persoane;
b) capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale. Aceste parti
sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile;
c) asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.
Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.
Potrivit art. 210 din lege, societatea cu raspundere lmitata se poate constitui prin
aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.
O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura
societate cu raspundere limitata.
Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ca orice societate comerciala,
dobandeste calitatea de comerciant prin constituire sa, in conditiile legii. Obligatiile
sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita
aportului sau.
Constituirea societatii cu raspundere limitata
La baza constituirii societatii se afla contractul de societate si statutul societatii. In
cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, actul constitutiv il reprezinta
statutul societatii.
Actele constitutive ale societatii.
Portivit art. 32 din Legea nr.31/1990, societatea cu raspundere limitata se va
constitui prin contract de societate si statut, care se incheie in forma autentica.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai


statutul.
Contractul de societate
Contractul de societate privind constituirea societatii cu raspundere limitata
trebuie sa cuprinda mentiunile cerute de art.3 pentru societatea in nume colectiv. In plus,
acest contract trebuie sa prevada si repartizarea partilor sociale intre asociati.
Asociatii
La constituirea societatii cu raspundere limitata pot participa persoane fizice si
persoane juridice. Numarul asociatilor este lasat la aprecierea persoanelor interesate sa
constituie societatea.
Pentru a asigura caracterul intuitu persoane al societatii, legea limiteaza numarul
asociatilor la cel mult 50 de asociati.
Firma societatii
Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire care sa
arate obiectul de activitate si va fi insotita de mentiune scrisa in intregime ,,societate cu
raspundere limitata sau S.R.L.
Capitalul social
Contractul de societate trebuie sa prevada capitalul social subscris si varsat.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 100.000 lei
In privinta varsarii capitalului social exista puncte de vedere diferite. Din
dispozitiile legii rezulta ca asociatii se pot intelege, in sensul varsarii unei parti din
capitalul social la constituirea societatii, iar restul sa fie varsat ulterior, la termenele
cuvenite.
Aporturile societatii
In contractul de societate trebuie sa se prevada aportul fiecarui asociat, in numerar
sau alte bunuri. In legatura cu bunrile care constituie aport in natura, in contractul de
societate trebuie sa se arate valoarea lor, precum si modul de evaluare.
Partile sociale
Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale. Ele au o valoare
nominala egala, care nu poate fi mai mica de 5.000 lei.
In contractul de societate trebuie sa se arate numarul partilor sociale si
repartizarea lor intre asociati.
Drepturile asociatilor asupra partilor sociale sunt constatate prin certificatul
eliberat, la cerere, de catre administratorii societatii.
Statutul societatii
Statutul societatii cu raspundere limitata se incheie in forma autentica statutul este
menit sa intregeasca contractul de societate, pentru a asigura cadrul juridic al constiturii
societatii.

Formalitatile necesare constituirii societatii


Formalitatile necesare constituirii societatii cu raspundere limitata sunt:
intocmirea actelor constitutive; autorizarea functionarii societatii de catre instanta
judecatoreasca; publicitatea prin Monitorul Oficial, inmatricularea societatii in registrul
comertului si inscrierea fiscala a societatii.
Functionarea societatii cu raspundere limitata
Adunarea asociatilor
Adunarea asociatilor este organul de deliberaqre si decizie al societati cu
raspundere limitata. Ea exprima vointa sociala si, in consecinta , decide in toate
problemele esentiale ale activitatii societatii.
Convocarea adunarii asociatilor
Adunarea asociatilor se convoaca la sediul societatii, cel putin o data pe an sau de
cate ori este necesar.
In mod obisnuit, convocarea adunarii asociatilor se face de catre administratorii
societatii. Pentru administratori, convocarea adunarii asociatilor constituie o obligatie.
Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
adunarii si cu precizarea ordinii de zi.
Atributiile adunarii asociatilor
a) aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;
b) desemneaza pe administratorii si cenzorii societatii
c) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii.
d) modifica, in conditiile legii, contractul de societate si statutul societatii.
Conditiile cerute pentru deliberare si decizie
Asociatii exercita dreptul de vot in adunarea asociatilor proportional cu
participarea la capitalul social; fiecare parte social da drepul la un vot.
Pentru anumite probleme care privesc existenta societatii legea impune conditii
deosebit de stricte pentru luarea deciziilor.
Hotararile adunarii asociatilor
Potrivit legii, hotararile luate de adunarea asociatilor cu respectarea contractului
de societate, statutului si dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv
pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Administratorii societatii
Desemnarea administratorilor
Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi
administratori.
Administratorii pot fi asociati sau neasociati si sunt dessemnati prin contractul de
societate sau de adunarea asociatilor.

Modul de lucru in cazul pluritatii de administratori


Cand prin contracul de societate sunt numiti mai multi administraatori, asociatii
pot prevedea ca ei sa lucreze impreuna sau individual Daca s-a stabilit ca administatorii
sa lucreze impreuna, deciziile trebuie luate in unanimitate.
Atributiile administratorilor
Administratorii societatii cu raspundere limitata, la fel ca si administratorii
oricarei societati comerciale, pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la
indeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile stabilite prin contractul de societate
si statutul societatii.
In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, atributiile
administratorilor sunt exercitate de catre asociatul unic, daca el are si calitatea de
administrator.
Controlul gestiunii
In societatea cu raspundere limitata controlul gestiunii societatii se realizeaza in
mod diferit
In anumite cazuri, controlul gestiunii se efectueaza prin cenzorii societatii, ca si in
cazul societatii pe actiuni.
In alte cazuri, controlul gestiunii este asigurat de catre asociati, ca si in cazul
societatii in nume colectiv.
Statutul societatilor cu raspundere limitata poate prevedea alegerea unuia sau mai
multor cenzori de catre adunarea asociatilor.
Cenzorii, ca organ de control al gestiunii, pot exista in orice societate cu
raspundere limitata, cu deosebirea ca, in societatile mici, cu cel mult 15 asociati, alegerea
cenzorilor este facultativa, pe cand in societatile mai mari, cu peste 15 asociati, alegerea
cenzorilor este obligatorie.
Cenzorii societatii trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorului contabil, care
poate fi si un neasociat.
Daca in societatea cu raspundere limitata nu exista cenzori, controlul gestiunii se
asigura de catre asociati.
Cat priveste continutul dreptului de control, legea precizeaza ca este similar
dreptului pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.
Asociatii participa la deliberari si luarea deciziilor privind toate problemele
esentiale ale activitatii societatii.
Asociatii sunt in drept sa ia la cunostinta, inainte de a fi prezentate spre dezbatere
adunarii asociatilor, de bilant si contul de profit si pierderi, ca si de raportul
administratorilor.
Societatea cu raspundere limitata trebuie ca, la sfarsitul exercitiului financiar, sa
intocmeasca bilantul contabil, in conditiile prevazute de Legea nr.82/1991 asupra
contabilitatii.
Bilantul contabil se compune din: bilant, contul de profit si pierderi, anexe si
raportul de gestiune.
Administratorii trebuie sa prezinte, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita
pentru sedinta adunarii asociatilor, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si
pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

Potrivit legii, bilantul societatii va fi aprobat de adunarea asociatilor, dupa care va


fi depus de administratori, in termen de 15 zile la registrul comertului, pentru a fi
mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.
Beneficiile si dividendele
Scopul societatii este acela de a obtine beneficii. Potrivit legii, aceste beneficii
sunt destinate impartirii intre asociati sub forma de dividende, precum si constituirii
fondului de rezerva al societatii.
Actionarii au dreptul la dividende potrivit contractului de societate, iar in lipsa
unei stipulatii, proportional cu cota de participare la capitalul social.
Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea asociatilor, care fixeaza
dividendul.
Plata dividendelor este conditionata de existenta unor beneficii reale, constate prin
bilant.
Fondul de rezerva al societatii
In scopul asigurarii conditiilor pentru inlaturarea consecintelor pagubitioare ale
unor imprejurari care afecteaza activitatea societatii, legea instituie obligatia constituirii
unui fond de rezerva al societatii.
Pentru constituirea fondului de rezerva, legea prevede ca din beneficiile societatii se
va prelua in fiecare an cel putin 5%, pana ce fondul va atinge minimum o cincime
din capitalul social.
Daca dupa constituire, fondul de rezerva s- a micsorat, din orice cauza, el trebuie
completat cu respectarea conditiilor prevazute pentru constituire (art.131 din Legea
nr. 31/1990).
Interdictia emiterii unor titluri de valore negociabile
Intrucat nu este o societate de capitaluri societatea cu raspundere limitata nu poate
emite titluri de valoare negociabile.
Partile sociale constituie fractiuni ale capitalului social.
Transmiterea partilor sociale
In schimbul aporturilor lor, asociatii societatii cu raspundere limitata primesc parti
sociale. Aceste parti sociale confera calitatea de asociat, cu toate drepturile si obligatiie
aferente.
Cu toate ca nu sunt reprezentate prin titluri negociabile, partile sociale
incorporeaza anumite valori si deci ele pot fi transmise, in conditiile legii.
Prin transmiterea partilor sociale si, implicit, a calitatii de sociat pot fi aduse
atingeri caracterului intuitu personae al societatii cu raspundere limitata. De aceea,
transmiterea partilor sociale poate avea loc numai cu respectarea dispozitiilor legii.
Conditiile transmiterii partilor sociale
Pentru transmiterea parilor sociale Legea distinge dupa cum transmiterea se face
intre asociati, catre persoane din afara societatii sau pe cale succesorala.
a) cesiunea partilor sociale intre asociati dispune ca partile sociale pot fi
transmise intre asociati.

b) Cesiunea partilor sociale intre asociati si persoane din afara societatii. O


cesiune a partilor sociale poate interveni intre asociati si persoane din afara
societatii;
c) Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala. In conceptia legii partile
sociale se transmit prin succesiune daca in contractul de societate s-a prevazut
o atare posibilitate
Conditiile transmiterii obligatiei privind prestarile periodice in natura
Asociatii societatii cu raspundere limitata se pot obliga, pe langa aporturile lor, sa
execute in folosul societatii anumite prestatii periodice in natura, in caz in care in
contractul de societate trebuie sa prevada continutul, durata si modalitatile prestatiilor,
remuneratia cuvenita si sanctiunile pentru nerespectarea obligatiei asumate.
Retragerea asociatului din societate
Se considera ca asociatul are voie sa se retraga din societatea cu raspundere
limitata si in alte cazuri decat cele avute in vedere de lege.
Retragerea unui asociat din societate produce o schimbare structurala societatii,
ceea ce impune modificarea contracului de societate si statutului societatii.
Excluderea unui asociat din societatea cu raspundere limitata are loc in aceleasi
conditii ca si excluderea asociatilor din societatile de persoane.
Dizolvarea si lichidarea societatii
Societatea cu raspundere limitata se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor
generale referitoare la dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor speciale
prevazute de lege pentru aceasta forma de societate.

BIBLIOGRAFIE: DREPT COMERCIAL ROMAN Stanciu.D Carpenaru Editura


ALL - Bucuresti