Sunteți pe pagina 1din 226

AL.

GRAUR

PUTIN
GRAMATIC

EDITURA

ACADEMIEI

REPUBLICII

SOCIALISTE

ROMNIA

PUIN GRAMATIC

AL. GRAUR

PUIN GRAMATIC

E D IT U R A A C A D E M IE I R E P U B L IC II S O C IA L IS T E R O M N IA
Bucureti 1987

EDITURA

ACADEMIEI
R 79717,

REPUBLICII

SOCIALISTE

Bucureti,

Victoriei

Calea

125

ROMNIA

CUVNT N A I N T E

L a sflritul anului 1929 m-am tniors de la P a r is , cu titlul de d octortn


litere, obinut la Sorbona.
ncep ind din luna ianuarie 1930 am fost angajat la zia ru l A d evlru l
pentru o rubric zilnic de cultivare a lim bii, de d im en siu n i red u se, cu titlul
P uin gramatic''', p e care am susinut-o pn tn 1937. I n 1 9 3 9 am reluat
rubrica la ziarul T e m p o A r t i c o l e l e urmreau s evidenieze, s lmureasc
i s corecteze greeli de limb romn care apreau tn vorbirea nengrijit.
E le urmau s fie semnate cu un pseudonim . L -am ales p e a cela de Gh. Reviga.
Cred c titlul rubricii, P u in gram aticu, nu era p rea p o triv it, deoarece
nu toate subiectele tratate aparineau gram aticii. A a cum se vede d in volumul
de fa, mai erau articole i de pronunare, i de ortografie, i de vocabular.
A cest p rim volum reproduce articolele p e care le-am considerat nc ac
tuale i interesante pentru cititorul de azi publicate tn ziarul AdevZrul tn anii
1930 1937 (p e cele de la T em p o 1
1
' le voi publica sep a ra t).
Unele dintre ele au acum o valoare mai mult istoric declt normativ,
arttnd direcia i msura tn care s-au schimbat in numai 50 de a n i problemele
legate de folosirea corect a lim bii romne sub toate aspectele ei.
n reproducerea textelor am fcut citeva mrunte m od ificri stilistice,
care nu schimb Ins opiniile susinute atunci. P en tru a-m i ex p rim a punctul
de vedere actual, ca i pentru a indica situaia de azi a fen om en elor lingvistice
discutate, am adugat note ( numerotate cu cifre arabe, spre deosebire de cele
vechi, marcate cu asterisc). A m fcut i modificri de ortografie, nu numai pentru
c Intre timp s-au schimbat regulile, ci i pentru c s-au strecu rat tn articole
form e cu care eu nu eram nici atunci de acord.
L a cele din rubrica P u in gram atic1,1, am adugat citeva articole publi
cate In A dev2rul i tn Dim ineaa la alte rubrici.
AL. GRAU R

Am onoare a
In tim pu l din urm se ved e din ce n ce m ai m u lt, n actele o ficia le
ca i n celelalte, scris am onoare a . . . n lo c de am onoarea a. A v em de fap t
a face cu o greeal de scriere, nu cu una de pronunare.
In pronunare, cele dou expresii snt ech iva len te, c ci singura d ife
ren ntre ele rezid n desprirea cu vin telor. Or, n pronunare, nu snt
de o b ice i desprite, c i rostim i ntr-un caz, i n cellalt amonoarea.
Pentru ca s desprim cuvintele n scriere, trebu ie s analizm expresia,
ca s ne dm seama dac onoare e articu lat sau nu. N -avem d e ct s nlocuim
cuvntul onoare cu altul sim ilar, pentru ca s ne dm seama c trebu ie s-i
punem articolul. N im eni n-ar scrie Ae exem plu am cinste a f i num it. . . ; o ricin e
ar sim i c trebuie am cin stea ; la fel cu am plcerea a anuna, am durerea a . . .
etc.
Greeala devine i m ai sensibil dac n locu im substan tivu l fem inin
cu un m asculin sau cu un neutru: am regret a v ntiina ar fi im p osibil. T o t
aa dac nlocuim in fin itivu l cu un su b jo n c tiv : n ic i un o fie r nu va spune
am onoare s m prezint, c i am onoarea, pentru c nem aiurm nd un a dup
onoarea desprirea greit a cu vin telor nu s-a m ai p u tu t face.
Aadar, grupul pronunat amonoarea trebuie d esp rit n scris am
onoarea a. Dar, va ntreba cineva, de ce din toa te locu iu n ile sim ilare num ai
In cea sus-citat s-au desprit greit cu v in tele? E v id e n t, la m asculine i
neutre con fu zia nu se putea produ ce, deoarece a rticolu l m asculin nu se putea
co n to p i cu p rep oziia a de exem plu n am regretul a etc. D ar de ce nu se scrie
i am plcere a, am durere a etc. ?
E x p lica ia e urm toarea: la toa te aceste cu v in te se intercaleaz de o b ic e i
p rep oziia de : am plcerea de a v anuna, am cinstea de a f i num it. . . i aa
m ai departe. Singurul cu vn t care se ntrebuineaz fr de e onoare i t o t
el e singurul la care greeala s-a produs.
Dup ce ns s-a scris am onoare a , s-a p u tut scrie i am onoare de a.
Chiar zilele trecu te am v zu t un afi pe care se putea c it i: care a avut onoare
de a f i p r i m i t .. . Dup cu m se ved e, de ndat ce o greeal devin e o b in u it ,
ea se m prtie prin analogie i se rspndete la alte lo cu iu n i m a i m ult sau
m ai puin analoage. Neajunsul care se aduce lim b ii n felul acesta e c se creeaz
diferene sin ta ctice nluntrul aceleiai categorii, ceea ce com p lic n m od
inutil gram atica.
A d .,

1 2 . I I I . 1930

Legea de unificarea
Se citete adesea n acte oficia le i particu lare legea de accelerarea ju d e
cilor, procesul de unificarea p rovin ciilor, proiectul de ncadrarea funciona
rilor i aa m ai departe. N -ar fi de m irare s ved em aprlnd i exp resii ca
tentativa de sinuciderea banditului sau linia de conduita mea. C orect e num ai
legea de accelerare a judecilor i aa m ai departe. Greeala nu e nc prea
rspndit, aa nct pentru m ajoritatea citito rilo r ea v a f i eviden t. T rebu ie
totu i s o dem ascm pentru acei p u in i care cad n ea.
S nlocu im substantivele fem inine prin m asculine sau n eu tre: nu se
poate zice dect comitetul de ajutor al sinistrailor, localul de adpost al orfa n ilor
e t c .; comitetul de ajutorul orfanilor ar suna rid ico l i nim n u i nu i-ar da n gnd
s spun astfel. A v em de-a face aadar cu un su bstan tiv n earticu la t (a cce
lerare, unificare, a ju tor) urm at de un substantiv la g en itiv {a judecilor,
a provinciilor, a funcionarilor etc.).
Dar m ai m ult d ect att, chiar la fem inine, n unele cazuri, e eviden t
c articolu l aparine su bstan tivu lu i pus la g en itiv , de exem plu cnd avem
de-a face cu un plu ral: ncercrile de mituiri ale funcionarilor. In ac,est caz,
ca i la m asculine, articolu l nu se poate co n to p i cu su bstantivul precedent,
deoarece el are o form d eosebit de cea a articolu lu i p ostp u s: m ituiri ale
se deosebete de mituirile. L a singular, d im p otriv , articolu l are peste to t
aceeai fo rm : accelerarea sau accelerare a se pronun la fel.
L a rspndirea greelii cita te a co n trib u it desigur asemnarea de ntre
buinare a p rep oziiei pentru, care, n cazuri analoage, cere articularea sub
stan tivu lui urm tor: legea pentru accelerarea judecilor e o expresie corect,
ca i cldirea pentru adpostul orfanilor. Dar ntre p rep oziiile de i pentru
este o diferen de neles i de ntrebuin are: n legea de accelerare a ju d e
cilor avem dou n oiu n i: legea de accelerare i a judecilor, iar d legea pentru
accelerarea judecilor, to t dou n oiu n i, dar ele se despart a ltfe l: legea i
accelerarea judecilor. A v em de-a face d eci cu dou ca zu ri deosebitei
Cu m ult m a i vech e i m ai rspndit e greeala la expresii ca partea doua
in loc de partea a doua. i a ici form a corect ne e in d icat de com paraia
cu m asculinul i n eu tru l: capitolul al doilea, nu capitolul doilea.
M -am ocu p a t zilele trecu te, to t n acest loc, de expresia greit ,am
onoare a . . . , n lo c de am onoarea a . .
i am artat c greeala se daorete
unei rele despriri a cu v in telor: grupul de cu v in te am onoarea a sun n p ro
nunare arnpnoarea; fiin d ru neles, a fost analizat ca am onoare a.
In cazurile de care m -am ocu p at astzi avem de-a face cu greeala
contrar, p rov en it i ea to t d in tr-o fals analiz a u n u i grup p ron u n a t:
ceea ce se rostete unificareaprovinciilor, parteadoua, a fost d esprit n scris
unificarea provinciilor, partea doua.
n starea de azi a lim b ii n oastre, con fu zia nu se p o a te p rod u ce d ect
la" substantivele fem in in e, deoarece articolul m asculin are forme, d eosebite
dup cu m e pus naintea sau in urm a u nui su bstan tiv. D ar la n cepu tu rile
lim b ii rom ne aceast diferen nu exista i con fu zia se putea p ro d u ce i

la m ascu lin . A cest fa p t explic, de ce, spre deosebire de celelalte lim b i neo
latine, care pun articolu l naintea substantivu lu i, lim b a noastr l pune n u r m ii
gru pu ri ca vac a neagr (unde a, fo st pron um e d em on strativ tran sform at
In a rticol, pus pe ling a d je ctiv ) au fo st nelese ca vaca neagr (cu articolu l
aparin n d substan tivu lu i).
A d., 19.I I I .1930

Este interzis intrarea


A a se spune i m ai ales se scrie de o vrem e n co a ce : la una din cele
m a i m ari b n ci din ca p ital erai n tm p in at pn nu de m u lt cu ntiinarea
c este interzis trecerea funcionarilor p rin d ireciu n e; la trib u n a l, un afi pe ua
u n u i preedinte ne anun c este interzis intrarea.
T o tu i una din cele m a i elem entare regu li ale lim b ii noastre (i ale altor
lim b i) spune c a d je ctiv u l se acord n gen, num r i caz cu su bstan tivu l
d e care depin de. T rebu ie aadar s spunem c intrarea e interzis, nu interzis,
dup cum nu spunem c mlncarea e cald sau c fata e frum os.
E x p lica ia greelii e u rm toarea: se p oate spune nu num ai c intrarea
e interzis, c i i c e interzis a in tr a ; a ic i interzis e adverb, d e ci nu cunoate
d iferen e de gen. D up e interzis a intra s-a p u tu t a p o i spune i e interzis
intrarea.
Dar acesta nu e singurul exem plu de n eglijare a a cord u lu i la a d je ctiv e .
M ai gsim i este oprit intrarea, ceea ce nu ne ndeprteaz m ult de exem plul
cita t m ai su s; n anunurile funerare sau de cstorie c itim : am durerea de
a v face cunoscut pierderea sau am plcerea de a v face cunoscut cstoria etc.
In toa te cazurile cita te greeala p oa te avea o scuz. S-ar p utea spune
c, ncepn d cu este interzis, vorb itoru l nu tie nc precis d ac o s urm eze
un su bstan tiv fem in in sau m asculin o r i neutru sau un v e r b : v a zice staio
narea, staionatul o ri a sta ion a ? In nesiguran, el pune a d je ctiv u l la m ascu
lin. T o t aa u n ii spun i-a fost cerut aceasta. L a fel s-ar p utea e x p lica i con
stru ciile sim ilare cu dat fiind. E x tra g din p rospectu l un ei e x p o z iii: dat fiin d
durata rulrii film u lu i. . .
D e ndat ns ce se ad m ite s spu i este interzis intrarea, lum ea n cepe
s se deprin d cu ideea c dup a d je ctiv e ca interzis, oprit i aa m ai departe
te p o i dispensa de acord u l n gen cu su bstan tivu l, aa n ct aceste a d je ctiv e
aju n g s fie n eacord ate chiar cn d se gsesc n urm a su bstan tivelor. A stfel,
regia m on op olu rilor statulu i ne anun pe zidul cl d irii ei din strada M ircea
V o d c . . . lipirea afielor strict oprit. D in prospectu l e x p o z iie i a m in tite
m ai sus: prezentarea bonului anexat v va f i necesar la intrare.
D ac lipsa de a cord v a con tin u a s fie tolerat, v o m aju n ge n curtnd
s nu m ai tim dac trebu ie s spunem cas printeasc sau cas printeso,
recepie oficial sau recepie oficial etc.

In legtur cu sin taxa cu v n tu lu i op rit, ar m a i fi un p u n ct de d iscu ta t.


In scrip iile de la S .T .B . trebu ie s fi fost fcu te de un purist, care a sch im bat
de exem plu A ntrepozitele n n trep ozite i care n-a v ru t s n treb u in eze
neologism ul interzis, c i l-a n locu it cu cu vn tu l indigen oprit. Pn a ici n im ic
de zis. Dar de ce acest purist nu l-a con stru it pe oprit aa cum se obin u iete
n rom nete, c i a co p ia t aidom a expresia strin cuiva ii este in terzis? In ade
vr, citim n tra m v a ie: este oprit conductorului a vorbi. Pe rom n ete se p o a te
spune m i este interzis, se p oate spune i eu opresc p e cineva, dar nu se spune
mie mi este op rit, ci eu n-am voie.
D eci, voin d s ev ite ntrebuin area u nu i cu v n t de curnd intrat n
lim b , puristul nostru a cop ia t din franuzete o fraz ntreag, falsificn d
sintaxa rom neasc.
A d ., 2 6 .III.

1930

pedeapsa cu moarte
E la ordinea zilei d iscu ia asupra rostu lu i i existen ei acestei insti
tu ii la noi i n alte p ri. In ru brica de fa ne v om ocu p a n u m ai de expres ia
gram atical, lsnd n seama altora d iscu iile ju rid ice . V reau anum e s art
c aceast expresie e greit i c trebu ie s scriem , aa cu m se spune n
general, pedeapsa cu moartea.
Cei care om it articolu l se ntem eieaz, pare-se, pe analogia cu ex p re sii
ca pedeapsa cu am end, pedeapsa cu nchisoare etc., unde a rticolu l nu e o b li
gatoriu . Dar n trebuin area a rticolu lu i nu d epin de n ic i de cu vn tu l pedeaps,
care ar avea o sin tax special, n ic i de p rep oziia cu (care, spre deosebire
de alte p rep oziii rom n eti, se p oa te lega de su bstan tive a rticu late), ci
n u m ai de n trebarea dac su bstan tivu l u rm tor este sau nu d eterm in at.
A adar, articolu l este legat a ic i nu m ai de co n d iiile generale ale articu lrii
su bstan tivelor. E ev id en t c a da viaa nu e acelai lucru cu a da viar
n ic i a p r in d e limb cu a prin d e lim ba, i d iferen a este n u m ai n determ inarea
sau nedeterm inarea su bstan tivu lu i.
T reb u ie d e ci s ne n treb m : situ aia cu v n tu lu i moarte e aceeai
cu a celor care indic alte p e d e p s e ? R spunsul se prezin t de la s in e : in
a p ed ep si cu n ch isoare, nchisoare nu e d e te r m in a t; e v o r b a de un fel oarecare
de nch isoare, de un num r n elim itat de ani etc. Se p oate ns ca n oi s t im
de ce m preju rri e v orb a , se p oa te adic s determ inm n ch iso a re a ; n cazul
acesta v o m spune cu nchisoarea. E ste ns aceeai valoarea cu vn tu lu i
m oarte? Nu, c ci m oartea e totd eau n a determ in at : nu exist d ect o sin
gur m oarte p osib il i de aceea e vorba .
T o t aa se zice co r e c t: btaie cu flo r i, dar btaie cu p u m n ii, a rsplti
cu bani, cu mulumiri, dar a rsplti cu libertatea, cu graierea i aa m ai
departe. Dar chiar n dom eniul pedepselor putem gsi cu v in te care v o r f i
neaprat a rticu la te: pedeapsa cu treangul, nu cu treang, cu ghilotina etc.

10

Pe vrem ea cnd preten d en ii la d om n ie erau c lu g rii cu sila, se putea


spune ped epsit cu tunderea, dar nu cu tundere. U n elev e ped epsit cu elim i
narea, nu cu eliminare.

n legtur cu locu iu n ile acestea, m a i pu tem cita alte expresii unde


n eglijarea a rticolu lu i con stitu ie o greeal. V ed em de exem p lu pe strzile
ca p ita le i t b lie cu Staionare interzis, n lo c de staionarea. Staionare
interzis nu p oate nsem na d ect c a ic i se afl o staionare, care e interzis . D ar ed ilii n otri voia u s ne anune to c m a i c nu exist staionare,
deoarece e interzis. L a B ib lio te ca A ca d em iei R om n e te izb eti din lo c n lo c
de t b lie cu Intrare oprit, adic a ic i se gsete o intrare, care e o p rit 11;
autorul in scrip iei v o ia s ne spun c intrarea e oprit, a dic e o p rit a
intra .
Greeala d evin e p a lp a b il i n acest caz, ca i in celelalte de care
m -am ocu p at, d ac n loc de fem in in e n treb u in m su bstan tive m asculine
sau n eu tre: ar a ccep ta cin eva s scrie fu m at oprit sau scu ipat p e jo s in terzis?
A lt caz de articol n eg lija t e la cu v in tele dup am in d ou : amindou
case sint de nchiriat sau am indou cereri au fost satisfcute. Greeala p rovin e
din analogia cu ambele case sau cele dou case, unde articolu l fiind pus nainte
n-a m a i fost, bineneles, rep eta t la sfrit.
n fin e, ce i care snt o b i n u ii s trad u c din franuzete sau din nem
ete scriu majoritate i m inoritate se invectiveaz zgomotos sau proteste i
scadene l speriau. S p iritu l lim b ii ro m n e respinge h ot rt aceste expresii.
A d ., 2.IV .1930

rsboi sau rzboi?


n treb a rea aceasta se im pune, deoarece ortogra fia A c a d e m ie i1 reco
m and rsboi, cu s, dei cu t o ii ne dm seama c pron u n m rzboi, c u z .
A ceeai p roblem se pune pentru cu v in tele izgoni sau isgoni, dezlega sau
deslega etc.
S exp lic m m ai n ti coex isten a celor dou form e. Consoanele se
m part n dou ca tegorii: surde i sonore. Pronu narea celor sonore e nsoit

1
A ici i mai departe este v orb a despre broura Academ iei R om n e Regule o
grafice, Bucureti, 1904, reluat n 1907 sub titlul Ortografia Academ iei Romne declarat
oficial si obligatorie a se ntrebuina de toate autorittile Statului i reeditat n 1919, 1924,
1932.
Pentru situaia actual a tuturor cazurilor discutate, a se vedea lucrrile norm ative
n vigoare azi, n special ndreptarul ortografic, ortoepic i de punctaie i Dicionarul orto
grafic, ortoepic i morfologic citate mai departe cu form ele abreviate ndreptar i D OOM .

11

de v ib ra iile coardelor v oca le, pe cnd la consoanele surde coard ele v o ca le


rmn nem icate. P u tem s ne dm seama de diferen a aceasta dac p ron u n m
consoanele izolate (fr vocale) i in em m na pe glanda tir o id : la co n so a
nele sonore, glanda se m ic, iar la cele surde rm ne nem icat. A ceasta este
singura diferen ntre p i b de ex em p lu ; cele dou consoane snt articulatee xa ct n aceleai co n d iii, ns p e surd, iar b, sonor. L a fel pentru t i d, c
i g, f i v, s i z, i j . Celelalte consoane, a dic l, m, n, r, snt toa te sonore,
Cnd se ntlnesc n pronunare dou consoane, e foarte greu s p ro
nunm una sonor i alta su rd ; de aceea v o r b ito rii le adapteaz, n m od
incon tien t, pe una la cealalt i le fac pe am ndou sonore sau pe am ndou
surde. D e aceea m u li zic (un ii chiar scriu) apsolut n loc d e absolut, apsent
pentru absent, socializm pentru socialism i aa m ai departe. D e o b ic e i n v in g e
con soana cea d in urm. A da p tarea aceasta se num ete asim ilare.
S lum cazul p refix u lu i rom n esc des-. D in verbu l a face, form m
pe a desface, dar con trariu l lu i mbrca va f i p ron u n at dezbrca. L a fel se
intm pl cu prefixele de origin e slav: is-prvi, dar iz-goni, rs-tlmci, d a r
rz-boi, i aa m a i departe.
A adar, recom andnd scrierea cu s, A ca d em ia R om n ne cere s res
p ectm form a p rim itiv a cu vn tu lu i, nu pronunarea lu i actual. D ar o rto
grafia e bazat pe pronunare i doar socotim ca un m o tiv d e glorie pen tru
n o i c am izb u tit s nfrngem ncercrile de ortogra fie etim ologic, dup
care ar fi treb u it s scriem tempu i s citim timp, s scriem titione i s p ro
nunm tciune.
In cazul cu v in telor de origine slav e cu att m ai de neneles recom a n
darea A ca d em iei cu ct chiar slavii au a ccep ta t d e la n cep u t asim ilarea i
au scris isprvii, dar izgonii etc. U rm eaz d eci c i n cazul cn d am vrea
s adop tm scrierea etim olog ic ar treb u i s scriem izgoni, rzboi, deoarece
nu ne putem apuca s m pin gem etim olog ia d in colo de lim b a din car
am m prum utat n oi cuvntul.
Dar problem a m a i prezin t i alt fa. V znd c a colo unde pron u n
rzboi, izgoni li se cere s scrie rsboi, isgoni, oam en ii din p o p o r i-au n c h ip u it
c pronunarea cu z e vulgar i c, pentru a f i distins, trebuie s pron u n i s.
A adar au n cep u t s fac sforri ca s pronune rsboi, isgoni, ceea ce nu
se p oate ob in e d ect cu preul un ei insistene speciale.
De unde v r e i ns ca oam enii fr pregtire lin g v istic s tie unde
e tim ologia e cu s i unde e cu z ? E ra in ev ita b il s ajung s pronune s i
a colo unde z e recom an d at i de A cadem ie. De aceea ved em c oam en ii care
in cu orice pre s par d istin i pronun groasnic, obrasnic, dei cu v in tele
acestea snt d erivate de la groaz, obraz, cu z perfect ndreptit. T o t aa
se pron u n miloc n lo c de mijloc etc.
Pronunarea aceasta a con ta m in at pn i scena T ea tru lu i N a ion a L
De a ici se ntin de m ai departe i atinge m ereu cu v in te n oi. A a, zilele tre
cute s-a v o r b it n ziare de piesa Panicul de noapte, dei o ricin e ved e c p a z n ic
e d eriva t de la paz. D up ce ns v a trece m oda aceasta de p ron u n a re,

12

se v a rev en i uor la pronunarea corect, deoarece asim ilarea 11 v a transform a


d in n ou pe s n z.
R m ine scrierea i pronunarea p refix elor latin eti ab- i ob-, chiar
c n d urm eaz o consoan surd: cu v in tele form ate cu aceste dou p refix e
s n t n general internaionale i nu putem s facem o abatere de la norm a
general. L a fel pentru sufixu l -ism .
A d 9.IV .1930

mi-ar place
In lim b a rom n , se tie, snt patru con ju g ri. D ar n u m ai dou din
e le snt v ii, con tin u adic s form eze verbe n oi. A cestea snt conjugarea
n ti, n -a, -are, i a patra n -i, -ire. Ia t cte v a exem ple de verbe noi, form ate
d u p aceste dou sistem e: a ateriza, a demara, a remaia etc. pentru conjugarea
n t i i a p eru i, a dibci pentru con jugarea a patra.
Celelalte dou con ju g ri snt m oarte, a dic se m rginesc la verbele
c a r e s-au form a t od at , dem ult, i care, pe vrem e ce trece, cad n desuetudine
sau snt ctigate de celelalte con jugri. De fap t, nc din lim b a latin aceste
d o u co n ju g ri ncetaser de a fi p rod u ctiv e.
P rim ul semn de slbiciu ne pe care-1 dau con ju garea a doua i a treia
<e faptu l c se con fu n d adesea ntre ele. n c din lim b a latin apar exem ple
d e aceast con fu zie: verbele a rlde i a teme, care erau de con ju garea a doua,
a u trecu t la conjugarea a treia i s-au pstrat ca atare n toa te lim bile rom a
n ic e ; n sch im b, a cdea, a scdea, care erau de con ju garea a treia, au trecu t
a con jugarea a doua.
Iat o exp lica ie a acestei con fu zii: la unele m od u ri i tim pu ri con jugarea
a doua i a treia au aceeai form , de exem plu particip iu l de la a bate e btut,
ia r cel de la a vedea e v zu t; la fel cu p erfectu l sim plu: vzui i btui, cu im per
fe ctu l, cu m ai m ult ca perfectu l etc. De aceea se p oate form a din nou i infi
n itivu l la fel pentru am indou v erb ele: d u p a vedea, se face a batea, iar dup
a bate, se face a prevede.
La drept v orb in d , verbele de con ju garea a treia nu apar dect rareori
trecute la a doua, m ai cu seam n graiul co p iilo r: a btea, a fcea, a trimetea
atc., snt form e pe care nu le scrie nim eni dintre aduli pn acum . M ult mai
serioase snt exem plele de verbe de con jugarea a doua trecu te la con jugarea
a treia, ceea ce se explic prin fap tu l c verb ele de con ju garea a doua snt
n u lt m ai puine la num r, vreo douzeci n tota l.
P u tem pleca de la un exem plu ca a rmine, care se generalizeaz din
e in ce n locu l lui a rmlnea, astfel c azi form a a dou a p oate prea greit.
D e aici ajungem la exem ple ca a umple n loc de a um plea, la fel de rspndite
am in d ou 2.
8 S-au im pus ntre tim p formele a rmine i a umple, recom andate de norme.

Iat, n sfrit, exem ple care constituie, n starea de azi a lim bii, neingduite greeli: a p la ce, n lo c de a plcea : form a lung a infinitivu lu i e pl cere,
nu plcere, deci avem aici un exem plu de verb de con jugarea a doua i expresia
curent mi-ar place n-ar fi corect dect dac s-ar zice i mi-ar face plcere.
A apare este astzi aproape general i nu rareori citim va apare, dei
verbu l acesta e derivat cu p refix u l ad- de la pareo, care a dat n rom nete
pe a p r e a ; a pare se aude m ult m ai rar (m i-a r pare b in e), p oa te din cauz
c se simte legtura cu form a infinitivu lu i lun g prere. Nim eni n-ar spune
a vede, dar m uli spun a prevede i chiar prevedere, accen tu at pe ve.
Iat acum i un caz de confuzie ntre con jugrile a treia i a p atra:
prin analogie cu a ii, s-a ajuns i la a seri (scrim , scrii) , cci se ziceliu i scria ;
dar cine va ndrzni s zic scrire n loc de scriere?
A m n cep u t prin a arta c ncurcturi de felul indicat s-au f cu t nc
din epoca latin i au con tin u at s se fac de-a lungul istoriei lim b ii rom ne,
astfel net astzi m ulte din form ele n oi snt singurele acceptate. A tu n ci ce
im portan are c se fac i astzi con fu zii i de ce ne ridicm con tra lo r ?
Pentru c aceste confuzii duc la con jugri m ixte, la excepii de la reguli i
com p lic m orfologia noastr, care i aa e destul de com plicat. A r trebui,
de exem plu, s stabilim c, n afar de cele patru con ju gri cu n oscu te, mai
avem una cu infinitivu l scurt term inat n - e, dar cu infinitivul lung n -ere
(a pare, dar p rere) , sau una cu infinitivul scurt n -i, dar cu cel lung n -ere
( a seri, dar scriere).
C om plicaiile acestea nu p ot aduce d ect con fu zii n tr-o lim b, ceea ce
nu e d eloc de dorit. De altfel, dispariia parial a con ju grilor a doua i
a treia e datorat tocm a i com plicaiei lor. Cum v rei ca o con jugare care are
prezentul sug, perfectul supsei i participiul supt s fac p ro z e lii? In cazul
cel m ai bun, adm ind c analogia ar unifica din nou con jugarea verbelor
de felul acesta, to t am putea reproa erorilor de care m -am o cu p a t aici c
p rod u c n estabilitate, deci nesiguran.
A d ., 16.IV.1930

Avansai mai nainte/ i alte pleonasme


Snt civa ani de cnd to t auzim n tra m v a i: A vansai mai n a in te !
Snt to t atia ani de cnd pasagerii ceva mai instruii d ect ncasatorii i b a t
jo c de ea:
D oar n-o s avansm n a p o i!
i nu putem spune c btaia asta de jo c a fost com p let inu til: nu num ai
c expresia nu a ptruns in m arele public, dar chiar printre ncasatori snt
m uli care au renunat la ea sau chiar nu au a d op ta t-o deloc. Lucrurile snt
explicabile.
V erbu l a avansa e prea cu n oscu t, n special de fun cion ari, care for
m eaz m area mas a pasagerilor din tram vaie. Se tie d eci c nseam n a
nainta*1 i deci avansai nainte con stitu ie ceea ce se num ete un pleonasm .

14

D ac ns, n cazul acesta fericit, snt anse ca expresia greit s nu


se rspndeasc, c t de m ulte snt n schim b pleonasm ele care au prins rd
cin i solide n lim b , astfel n ct cu greu v o r m ai putea fi s c o a s e !
Iat, bunoar, pe continu mai departe. A continua nseam n a m erge
m ai d eparte11, aa n ct fraza aceasta nu se deosebete cu n im ic de A vansai
nainte ! L a fel expresia, m ult m ai rspndit, p erfect de bine. P erfect nseamn
d es vrit, fr n ici o scdere11; m ai e n evoie s adugm de b in e ? T o t aa
cu p refer mai bine, care face ravagii n toa te straturile so cie t ii: p refer nseamn
vrea u mai b in e11, deci p refer mai bine con in e de dou ori ideea de b in e 11.
D ac v ducei la croitor v va face cu siguran un costum de haine,
d ei costum nseam n rn d de h ain e11. L a m ahala v i se va spune de cineva
c are sau n-are caliti bune, dei calitate nseam n n cazul a ce s ta 3 nsuire
bu n 11. In lum ea teatral se vorbete de prim ul debut, cu toa te c debut nseamn
prim a ncercare11. T oa te aceste exem ple se p o t com para cu expresia bab bIrn, care e m ult m ai rspndit i are o origine m ai veche.
T o t num ai oam enii inculi spun (i scriu) dar ins. n general, dar i ins
au acelai neles, aa n ct adugarea lui ns dup dar e com p let inutil.
Ca exem plu de pleonasm m ai nou, dar rspndit n cercu ri ceva m ai ridicate,
putem cita pe exclusiv numai. O cofet rie din centrul capitalei expunea nu
d e m ult diferite ob iecte fcute exclusiv numai din zahr. E xclu siv cuprinde
i ideea de n u m a i11. A lt greeal care revine des este posibilitatea de a putea
f a c e : e inutil, cred, s m ai art n ce con st greeala.
Un cu n oscu t om p olitic declara de curnd c e singurul din m em brii
partidului care are lucrrile cele mai de valoare. Ideea se putea exprim a n dou
felu ri: singurul care are lucrri de valoare sau cel care are lucrrile cele mai
de valoare, i am indou aceste expresii ar fi fost corecte. Aa ns cum a fost
scris, fraza con in e un pleonasm eviden t (d a tora t p oate reporterului care a
nregistrat-o).
Pleonasm ul p rovine totdeau na din n evoia de a ntri expresia. Cuvntul
p refer, de exem plu, nu poate fi analizat de cineva care nu tie latinete, aa
n ct com parativu l apare palid n och ii m ulim ii, care sim te n evoia s-l nt
reasc prin adugarea lui mai bine. R ezultatu l e ns e x a ct opus celu i u rm rit:
obin uin du -n e s-l ved em pe p refer n soit de mai bine, valoarea lui ncepe
s se reduc, pn cnd ajunge s nu m ai nsem ne d ect v re a u 11. n felul acesta,
du p un tim p , caracterul p leon astic al expresiei dispare.
L a origine, amndoi nsem na a m b ii d o i11; astzi ns nelesul lui s-a
ters aa de m ult, n ct se spune i am ntrei, ceea ce ne arat c locuiunea
ambele trei chestiuni, de care s-a v o r b it, nu e chiar strin de firea lim bii
noastre 4.
A d ., 23.IV.1930
3 n latinete quaitas nsemna fel de a fi (nu num aidect bun). n timpul din urm
calitate a nceput s fie ntrebuinat mai ales cu sensul fe l de a fi bu n .
4 Astzi nu se mai aude nici amtntrei, nici ambele trei chestiuni.

15

repet a doua oar...


M -am ocu p a t sptm na trecu t de pleonasm ele de felul lui A va n sai
n a in te ! sau costum de haine. D e ast dat v o i v o rb i despre unele expresii
care, dei con stituie n general pleonasm e, p o t fi totu i a ccep ta te n a nu m ite
m prejurri.
E v o rb a m ai cu seam de cu vin te form ate cu prefixul re-. A cesta in d ic
de cele m ai m u lte ori faptu l c aciunea e rep eta t: refcut, de exem p lu ,
nseamn f c u t din n ou , f c u t a doua oar . De aceea, cn d dup astfe
de cu vin te adugm din nou, a doua oar, nc o dat dm lo c la pleonasm e.
B unoar, h otelurile noastre, m ai cu seam cele de la m ahala, nu se
repar, nu se refac, ci se renoveaz din nou. E destul s-i arunci och ii pe doutrei firm e, ca s vezi m eniunea renovat d in nou.
M ai rspndit nc e expresia repet a doua oar sau repet nc o dat,
de care nu snt com p let scu tii nici oam enii situai pe cea m ai nalt treapt
social. A ici ns p refixu l re- e m ai puin aparent, deoarece, pentru cin e nu
tie d ect rom nete, partea din urm a cu vn tu lui nu e analizabil.
F apte m ai m u lt sau m ai puin analoage se gsesc la m ai to a te form a iile
cu r e - : R envierea lui N ick W in ter (titlu de film ), n lo c de n v ie r e a ; a se
rentoarce n lo c de a se ntoarce i aa mai departe. Cu privire la ultim ul cu v n t,
putem semnala un fa p t foarte curios. D u p prerea m ea, expresia a se ntoarce
napoi nu con stitu ie un pleonasm sensibil, pentru c a se ntoarce p oate nsem na
a se nvrti, a-i schim ba d irecia 11 i se p oate foarte bin e spune Intoarce-te
cu faa nainte etc. Se gsesc ns puriti care nu v o r s ntrebuineze verbu l
a se ntoarce cn d e v o rb a de a reveni d in tr-o cltorie sau chiar nu-1 n tre
buineaz deloc, pe m otivu l rid icol c . . . berbecii se-ntoarce (s ic!). De aceea
creeaz un cu v n t nou, a se napoia. D eoarece ns se spune a se ntoarce napoi,
ajungem i la a se napoia n a p oi, care e cel m ai barbar p leon asm din cte
cunoatem .
F oarte rspndit e i mai su p er io r; superior e un com p a ra tiv latin, ca re
nseamn m a i bun, m ai de v a loa re", deci nu m ai e n evoie de mai. T o t aa,
principal e derivat de la un superlativ latin i nseam n c e l m ai de fru n te14,,
deci cel mai p rin cipal con stituie un pleonasm .
Z iceam m ai sus c toa te aceste expresii p leon astice (afar de a se na
p oia napoi) p ot fi, n anum ite m prejurri, corecte. In ce privete form a iile
cu re- : repet nseam n spu n a doua oar11; dar p oi repeta pentru a doua oar
atunci cnd spui un lucru a treia oar. P o i renova d in nou un h otel atunci
clnd a m ai fost ren ov at o dat, deci l faci pentru a treia oar, i aa m a i
departe. Cu con d iia s in em seam de acest am nunt, ntrebuinarea expresii
lor criticate m ai sus e licit.
A d ., 30 .IV .193

16

consiliul de minitrii
U na din cele m ai frecven te greeli p e care le fa c n scris oam enii inculi
e con fu zia ntre boi i b oii, muni i m unii etc. , adic ntre form a articulat
i cea n earticulat a substantivelor cu pluralul term inat n -i. C onfuzia aceasta
e i m ai curent atunci cn d e v o r b a de su bstan tive care con in , n afar
d e articol, d oi i : cop ii i articu lat cop iii etc.
n ce p torii n ale scrierii ignoreaz n general existena ortografiei
i scriu, cu m ult bun -credin , nepoi n lo c de nepoii etc., dup cu m scriu,
de altfel, i f i n lo c de f ii (vezi reclam a F i frum oas p r in E lid a , fcu t fr
ndoial de un- strin). De fap t, n pronunare, al doilea i nu se aude deloc
sau m ai deloc, i dac n ou ni se pare c-1 auzim d istin ct, aceasta se datorete
fap tu lu i c ne ateptm s-l auzim , pentru c-1 ved em scris. A adar, ortografia
e x a ct nu e revelat d ect de analiza gram atical, care nu e la ndem na oricui.
De aceea oam enii in cu li scriu cu un singur i pentru c pe unul singur l aud
n pronunare.
P u b licu l ceva m ai instruit tie c nu trebu ie s scrii cu un singur i n loc
de d oi, dar nu e destul de instruit ca s tie unde trebu ie unu i unde trebuie
d oi. D eoarece i final de cele m ai m ulte ori se pron u n scurt, ca n p o m i, stilpi
etc., unii aju n g s-i nchipuie c un singur i se p ron u n n totdeau n a scurt
i c, pentru ca s se pronune ntreg, trebuie scris dublu, ca n p om ii, stllpii
etc. Dar i final nu se p ron un totd eau n a scu rt: cn d e pus n urm a unui grup
de dou con soane (dintre care a doua e r sau l), el nu s-a scurtat, de aceea,
n cu v in te ca negri, um bli, i se pron u n ntreg. A ceasta exp lic de ce vedem
oam en i care ocu p nalte p oziii sociale i scriu doi negrii, tu umblii i aa
m ai departe. C uvintele cele m ai supuse greelii snt membri i m in itri: rar
se ved e scris altfel d ect Consiliul de m initrii.
D ar greeala nu se m rginete la silabele fin a le: de aici ea a ptruns
i n interiorul cu vin telor. n cetu l cu ncetu l, orice i p ron u n at ntreg ajunge
s fie scris dublu. De aceea p u tem citi ntr-un v o lu m aprut de curnd prziile
In lo c de przile, poriile n lo c de p orile i aa m ai departe. .
T o t aa se p oate exp lica greeala din ce n ce m ai frecven t a celor care
scriu cunotiin n lo c de cunotin i tncunotiinare pentru ncunotinare.
A ic i ns m ai intervine desigur i analogia cu tiin i n tiin a re; din punctul
de vedere al originii, ele n-au n ici n clin, n ici n m nec cu cunotin. Influena
lor a fo st totu i att de putern ic n ct ncunotinare a ajuns s se i pronune
cu d oi i.
P en tru ca s nu se perpetu eze greelile de felul celor citate, avem la
ndem n un leac e x celen t: ntrebuinarea lui i scurt ( i ) , care ne-ar ajuta
s distingem pe umbli, cu i ntreg, de caui, cu i scurtat, i ar m piedica con
fundarea acestor dou sunete i n alte m prejurri similare.
A d., 7.V .1930

17

Este interzis a nu scuipa...


l l opresc de a nu p l e c a .. . Ce nseam n expresia asta i cele sim ilare,
de care v e i fi ntlnit i dum neavoastr destule P nseam n e l vrea s plece,
dar eu l o p resc". C onine ns o grav greeal de exprim are, care apare
de ndat ce analizm fraza din p u n ct de vedere logic.
In adevr, verbu l la in finitiv care urm eaz dup p red icatu l opresc i
care e introdus prin de a trebuie s exprim e aciunea pe care vrea s o fac
cineva i pe care noi o interzicem . A cest verb rspunde la ntrebarea d e la
ce l opresc ? . In cazul de fa, rspunsul este fr nu, fiin d c l opresc de
la a pleca, nu de la a nu pleca. T rebuie spus deci l opresc de a p le c a ; l opresc
de a nu pleca exprim exa ct contrariul, adic l opresc de a r m n e . n n ici
un caz grupul de a nu p leca nu p oa te fi neles ca scop u l a ciu n ii m ele.
M ult mai frecven t e greeala atunci cn d i verbu l a opri e n e g a tiv :
nu-l p ot opri de a nu pleca, n loc de nu-l p ot opri de a pleca. Dar dac n tre
buinm pe nu atunci cn d ideea e negativ, cum spunem atunci cn d va fi
vorba de a m piedica o aciune care va fi ea nsi n egativ ? D ac interpretm
pe nu m pot op ri de a nu spune ca vreau s spun i nu m p o t o p ri , cum
vom exprim a ideea c vreau s nu spun i nu m p ot o p ri ? Pentru a ne
uura nelegerea frazelor de felul acesta, n-avem dect s suprim m am indou
negaiile. In adevr, dou negaii n aceeai fraz i anihileaz recip ro c
efectul.
A celai accid en t gram atical se ntm pl i celorlalte verbe care arat
o piedic, o in terd icie: a mpiedica, a interzice etc. N u-l p o t m piedica s
na plece, n loc de nu-l p o t m piedica s p lece e to t aa de cu ren t ca i greeala
citat mai sus. Ba chiar i cu este interzis se p o t gsi exem ple. Pe pereii unei
coli prim are din capital se putea citi acum civa ani avertism entul u rm tor:
Este interzis a nu scuipa p e jo s , ceea ce, interpretat core ct, nsem na este
obligatoriu a scuipa pe jo s .
O con strucie analoag se rspndete la p rep oziia f r : n lo c de
nu pot trece fr s intru, se aude i se citete nu p ot trece fr s nu intru, adic,
de fapt, o ri de cte ori trec, nu in tru ". Greeala asta se r spn dete din ce
n ce i mai cu' seam la persoane pretins culte. E a are d e fe ctu l c prod u ce
o confuzie com plet ntre p o zitiv i negativ.
Cum se exp lic ivirea acestor greeli? A v em de-a fa ce cu ncruciarea
(sau, n term eni tehn ici, cu contam inarea) a dou expresii. Din am estecul
form ulei l opresc de a pleca cu vreau s nu p lece a ieit l opresc s nu plece.
Din nu m p ot opri de a spune i nu pot s nu sp u n a ieit nu m p o t op ri s
nu spun. Din a nu scuipa i este interzis a scuipa a ieit este interzis a nu scuipa.
In sfrit, din nu p ot trece fr s intru i nu p ot s nu intru avem nu p ot trece
fr s nu intru. Greeala e favorizat aici de faptu l c, pen tru un ob serva tor
superficial, n fraze ca este interzis a scuipa negaia lip sete. De fa p t, ea
este con in u t n verbu l de interdicie.
A lt exem plu de ncruciare a dou fraze ni-1 ofer expresia cu re n t :
cnt, vorbete etc. mai frum os dect niciodat, n loc de mai fru m os dect oricnd.
18

n adevr, nu p o i com para o aciune actual cu una care nu se p etrece n ici


odat. E xpresia greit p rovin e din ncruciarea afirm aiei cnt mai frum os
dect oricnd cu niciodat n-a cntat aa de frum os. Dar n franuzete se spune
Ia fe l: plu s beau que jam a is m a i frum os d ect n iciod a t 11. Se p oate deci ca
expresia noastr s fie cop iat dup cea francez. In franuzete n-avem
dc-a face cu o greeal. C uvntul jam a is, care nseam n azi n icio d a t 11, avea
m ai de m ult nelesul de totd ea u n a 11, i expresia mai frum os dect niciodat
a fost creat n tim pu l acela, deci trebu ie neleas ca m a i fru m os dect
totd eau n a 11.
A d., 14.V .1930

gsiam sau gseam ?


B roura care con in e regulile ortog ra fice ale A ca dem iei 5 ne recom and
s scriem im perfectul verbelor de con ju g a rea a IV -a cu i : gsiam, munciam,
auziam etc., i m uli l scriu n a devr aa, dei cu to ii pron u n m cu e :
gseam etc., aa net, in pronu n are, im perfectu l verbelor de conjugarea
a IV -a nu se deosebete d eloc de cel al verb elor de con jugarea a I l-a sau
a III-a , ca vedeam, bateam etc.
Crui fa p t i se datorete acest d iv or ntre pronunare i ortografia
oficial ? Fr ndoial, ni se cere s scriem cu i ca s se v a d c verbu l e de
con jugarea a IV -a sau, m ai ex a ct, pentru c, verbu l fiind de con jugarea a IV -a,
im perfectu l trebu ie s fi avu t la origine un i. Iat deci nc un exem plu de
ortogra fie etim ologic recom andat de A ca dem ie, n ciuda principiulu i general,
care vrea ca scrierea s fie o oglin d fidel a pronunrii.
E adevrat c n ep oca vech e a lim b ii n oastre verbele de con jugarea
a IV -a aveau im perfectu l cu i : dorm iam etc., ceea ce ar ndrepti, din punct
de vedere etim o lo g ic, ortogra fia A cadem iei. D ar asta nu e cea m ai vech e
form cu n oscu t . n lim ba latin v ech e, im perfectu l la con jugarea a IV -a
e uneori cu i, a lteori cu e. P n acum nu s-a ajuns s se tie care din cele dou
form e e mai vech e. D a c cea cu i e prim itiv , atunci e se exp lic prin analogie
cu ve rb e le de con ju g a rea a doua i a treia. D ac cea cu e este cea m ai veche,
atunci i se e x p lic prin analogie cu infinitivul.
n ep oca latin im perial nu se m ai gsea d ect e, era d eci o stare iden
tic cu cea de azi din rom n. D ar n lim bile n eolatine apare iari i, desigur
din nou sub in flu en a in finitivu lu i. V ed em deci c transform area m odern
care a f cu t dorm ea din dorm ia nu e cev a izolat, ci face parte dintr-un lan
de schim bri, din i n e i din e n i, dup cum precum pnete influena infini
tivului sau cea a con ju g rilor a doua i a treia.
n asem enea con d iii, m ai are rost s recurgem la etim ologie i s optm
pentru ortogra fia care reprezint p ronunarea de acum patru sute de ani,

6 V. nota 1.
19

cnd nici aceasta nu e cea p rim itiv ? Desigur c nu. E preferabil din to a te
punctele de vedere s ne lum dup pronunarea actual, care din p u n ct
de vedere etim ologic nu e ntru n im ic inferioar celei vech i.
Iat acum i o consecin a regulii date de A cadem ie. M uli au ajuna
s scrie (de data aceasta fr aprobarea A cadem iei) i su bjon ctiv u l v e rb elor
de con ju garea a IV -a t o t cu i la persoana a I l I - a : s gsiasc, s m unciasc
etc. A rgum entul e iari e tim olog ic: aveam de-a face cu v erb e n -i, g si,
munci, deci i trebuie pstrat i la su b jon ctiv .
E inutil s spunem c toa t lum ea care tie rom n ete pronun gseasc,
munceasc etc. i pronunarea aceasta e corect i din p u n ct de vedere e ti
m ologic. A v em aici o desinen care servete la form area p rezen tu lu i: -esc,
-eti, -este, fr n ici o urm de -i de la infinitiv. La su b jo n ctiv v o m avea d eci,
to t fr -i-, -esc, -eti, -easc, dup cu m spunem i cresc, creti, creasc. E to t
aa de puin log ic s scrii gsiasc ca i gsiesc sau gsiete.
Intr-un singur caz i e pron u n at i trebuie scris i la im perfect, i la sub
jo n c tiv : la verbele cu rdcina term inat ntr-o v o ca l : croiam , croiasc,
voiam, voiasc etc. Dar n cazul acesta 11 pron u n m pe i i la p rezen t: croiesc,
voiesc.
A d ., 21.V.1930

epure sau iepure ?


C ititorii V ie ii rom n eti11 trebuie s fi observat c n ortogra fia acestei
reviste nu exist grupul de litere ie n cep tor de silab. T oa te cu vin tele care
ar trebu i s-l cuprind snt scrise cu e, de exem plu es n lo c de ies, lae pentru
laie etc.
n aceast chestiune, revista cita t nu face d ect s generalizeze, cu
riguroasa logic pe care i-o recunoatem n m aterie de ortografie, o regul
cu care sntem cu to ii deprini. A n um e, foarte rar se scrie n rom n ete ie
la nceputul cu vin telor, a colo unde p ron u n m ie. T o a t lum ea e deprins
s scrie eu, este i s pronune ieu, ieste. E drept c m uli obinuiesc s scrie
ieri, ies, dar scrierea aceasta nu e a p robat de broura A ca dem iei 6.
Scrierea e n lo c de ie nu e un fa p t n ou : cele mai vech i te x te ale n oastre
scriu to t aa, din cauz c n alfabetul slavon, dup care era cop ia t al n ostru ,
orice e nceptor de silab se citea ie. A ceasta a con vin s A ca d em ia n oastr
s m enin regula: n m ulte cazuri, a colo unde n oi p ron u n m ie, n latin ete
era e. D eci nc o dat criteriul etim ologic capt preponderena asupra p ro
nunrii i aduce ncurctur n ortografie.
S-ar putea ns spune c, deoarece se stabilete de la n cepu t c orice e
iniial de silab se pronun ie, con fu zia nu m ai e posibil. Dar lucrurile nu stau
0 V. nota 1.
20

astfel. In ti, n cu vin tele m pru m utate de curnd, e iniial se pronun e :


elefant, ermetic, echimoz i sute de alte cu vin te nu se pron u n cu ie.
D ar chiar dac lsm la Oparte cu vin tele noi, sistem ul t o t e prea com plicat.
In cu vin te ca piedic, ie nu e n cep tor de silab i trebu ie s scriem ie, altfel
s-ar citi pedic. A ju n gem d eci s avem acelai grup de sunete reprezentat
prin dou sistem e diferite, e i ie. Or, p rincip iul ortogra fiei noastre e c fiecare
sunet e reprezentat printr-u n singur semn i fiecare sem n reprezint un singur
sunet.
D ar n ici m car din p u n ct de ved ere etim olog ic scrierea lui ie prin e
nu e totdeau na corect. M ai nti, nu n toa te cazurile ie rom n esc provin e
din e sim plu. n cu v in te ca iepure, ierna, ierta, boier, caiet etc., grupul ie este
etim ologic. A far de asta, scrierea cu e face s se piard legtura dintre diferi
tele form e ale aceluiai cu vn t. In anum ite con d iii, e devin e a n rom n ete:
pluralul mese, cu e p rim itiv, corespunde singularului mas, cu e sch im bat n a.
La fel ie alterneaz cu i a : pierde, dar s piard. .n ain te de a, sntem obligai
s-l scriem pe i, c ci a nu se citete n iciod a t i a ; deci scriem ia r n ; dac
la plural scriem erni, legtura ntre aceste dou form e e distrus. La fel pentru
iart i ert, croial i croeli etc.
Pentru a evita aceast separaie ntre singular i plural, ntre persoanele
aceluiai verb, A cadem ia recurge la un m ijlo c pe ct de elegant, pe att de arbi
tra r: scrie singularul cu e, croeal, iar de aici ajunge i la croesc. Dar chiar i n
lim bile slave, de unde p rovin e aceast rdcin, se scrie cu i, aa cu m pronun
m i n oi pn azi.
O
dat m ai m ult con statm c singurul criteriu serios i p ra ctic n m ater
de ortogra fie e copierea pronunrii. D u p p ron un are trebu ie s ne con du cem
ori de cte ori ortografia e con testa t , indiferent de etim ologia, real sau
presupus, a cu vntului.
A d ., 29.V.1930

'l-am, Vamt l-am


T oa te aceste feluri de a scrie se ntlnesc la oam eni din to a te categoriile
s o cia le ; de m u lte ori acelai individ scrie cn d ntr-un fel, cnd ntr-altul.
A ceeai con fu zie dom nete, dar n m ai m ic m sur, cn d pronum ele e la dativ
( i-am, i'am, i-am ) i rar de to t la persoana a doua (i-a m e t c .) . T o t aa cnd
pron u m ele e alipit n urm a unui cu v n t (n u i i nu-i etc.J.
D in punctu l de vedere al pronunrii, toa te aceste n otri snt ech iva
lente. A adar num ai istoria lim bii, adic etim ologia, ne p oate lm uri asupra
felului corect de a scrie.
P rin cip iu l care a p rezid at la form area ortogra fiei academ ice e c apos
trofu l se ntrebuineaz acolo unde a disprut un sunet, iar trsura de unire,
a colo unde dou cu vin te se pronun m preun, dar fr s lipseasc nim ic
din ele. Aadar, de la nceput putem spune c n ota ia Vam, Vam e greit,

21

deoarece e vizib il c ntre l sau i i am nu lipsete nim ic. Rm ine de v zu t


dac e corect ntrebuinarea apostrofu lui la ncepu tu l expresiilor citate.
F orm ele scurtate ale pronu m elui erau la origine mi, i, i etc. D up scurtarea
lui i final, pronum ele acestea au ajuns s nu m ai aib nici o v o ca l i s nu mai
poat form a silabe. D ac urm a un cu v n t care ncepea cu o v oca l sau preceda
un cu v n t care sfrea cu o voca l , atunci consoana pronum elui fcea corp
cu cu vn tu l posterior sau anterior i nu m ai avea nevoie de alt v o c a l : nu-l,
l-am, s-i, i-e, i-a etc. Starea aceasta de lucruri a rmas pn azi. D ac ns
nu era nici o v oca l n vecin tate, atunci consoana pronum elui prins ntre
dou consoane (sau iniial, urm at de o alt consoan) nu m ai putea fi p ro
nunat singur i trebuia s se d ezv olte o vocal, adic . D eci, tot 11 vd.
i spu n etc.
Se ved e astfel c acolo unde se pronun , v oca la aceasta e recent,
iar a colo unde nu este t nu lipsete nim ic, pentru c niciodat n-a fost o vocal.
A adar, apostroful n-are ce cuta. Singura scriere corect e l-am, i-am, nu-li
etc.
Dar, cum am m ai spus i n alte rinduri, nu se poate pretinde oricu i
scrie rom nete s cu n oasc istoria lim bii i s tie care e form a vech e a fiecrui
cu vn t. n trebuinnd, pentru a lega ntre ele dou cu vin te, cnd apostrofu l,
cnd trsura de unire, este in evitabil s se p rod u c con fu zii, nu num ai la oam e
nii inculi, dar chiar i la cei cu cultur, dar fr pregtire lin gvistic.
Pentru a fi n acord cu principiul fon etic al ortografiei noastre, ar trebu i
s suprim m apostrofu l i s punem peste to t trsur de unire, aa cum fac,
dei nu n m od sistem atic, unii filolog i de la I a i 7.
In aceast privin , italienii m erg i m ai departe: scriu cu v in tele de felul
lui d-mi, facei-v etc. ntr-un cu vn t, fr liniu. Sistem ul acesta sim plific
ortografia, dar are d efectu l c face s se piard nelesul fiecruia din tre
cele dou cu vin te com pon en te, grbind astfel con top irea lor ntr-un singur
cu vn t.
A d . , 12.v i . 1930

noptei sau nopii ?


La su bstan tivele fem inine se ivete o greutate cnd e vorb a de scris
genitivul singular articulat. V o m scrie noptei sau nopii, mutei sau mustii,
casei sau ca s ii?
M arele p u b lic scrie de preferin peste to t cu e : bncei, crei etc. T o t
aa scriu i unii filologi, care-i ju stific ortografia prin faptu l c aa e scrierea
mai veche. n adevr, n textele noastre vech i gsim scris lum iei, criei i
aa m ai departe. C onsecven i ns cu principiul ortografiei fon etice, pe care
l-am luat ca p u n ct de plecare pentru soluionarea tu tu ror d ificu ltilor, noi
nu v o m ine seama de aceast exp licaie.
7 Cam aceasta e soluia actual.

22

Care este p ronunarea actual a gen itivelor fem in in e? O ct de super


ficial observa re a graiului de toa te zilele ne arat c to a t lum ea pronun
crii, fetii, m esii, nopii i aa mai departe. Ce e d rept, se aude de o bucat
de vrem e i crei etc., dar aceast pronunare este vizib il afectat i cauzat
num ai de scrierea cu e.
A r urm a deci s scriem peste to t cu - i i : crii, casii, gitii etc., i aceast
scriere n-ar fi lipsit de consecven.
B roura A cadem iei ns recom and alt sistem : se v o r scrie cu -ei cu vin
tele care au genitivul nearticulat n -e, i cu -ii cele care au genitivu l nearticu
lat n -i. D eci de la unei mori, unei legi, unei nuni, v o m form a genitivele
articulate morii, legii, nunii e t c .; iar de la unei fete, unei stele, unei mese,
v o m avea fetei, stelei, mesei.
Sistem ul acesta are un d efe ct ca p ita l: nu e n a cord cu pronunarea.
E drept c are i o ca lita te: pstreaz legtura form ei articu late cu cea ne
articulat. Dar, bineneles, m arele p u blic nu tie s fac diferena ntre mesei
i serii (de la mese i seri), ci, con statn d c i se cere s scrie cu e cu vin te
pe care le pron u n cu i, ajunge s scrie i mai trziu s i citea sc peste to t
cu e 8.
C uvintele al cror gen itiv e n treb uin at des reuesc s se m enin sub
form a cu i n p ron u n a re; dar pentru cele care nu se ntrebuineaz de obicei
d ect la n om inativ se form eaz, cnd e n evoie de gen itiv, o form nou, cu e,
pron u n at aa. T oa t lum ea a v o r b it i a scris n tim pu l din urm despre
legea onoarei, dei genitivul nearticu lat e o n o r i; o reclam p u b licat n ziare
laud m eritele cearei de parchete X . Iat d eci cu m scrierea etim ologic ajunge
s produ c p erturbaii n pronunare.
n si'rit, ultim ul argum ent n con tra ortografiei oficiale e c nici m car
nu e co n secv en t cu regula a dop tat. C uvintele term inate la n om inativ n
-ie au genitivul n earticu lat n - i i : sabie, s b ii; fam ilie, fam ilii etc. D eci geni
tivu l articulat ar trebu i s fie n -iii, deoarece se form eaz prin adugarea unui
i la genitivul nearticulat. Fr nici un m otiv , la aceste cu vin te se face o excep
ie de la regul i se scrie cu - e i : sbiei, fa m ilie i9 etc.
i aici, ca i n attea lte cazuri, aplicarea strict a principiului fon etic
ne-ar scuti de b taie de cap i ar uura nvarea ortografiei.
A d., 18.V I . 1930

Un cas bisar
A ca dem ia R om n recom and ca z s fie scris ntotdeau n a cu acest
semn. A pare totu i sporadic scrierea lui z in tervocalic cu s n unele cazuri,
i anume n cu vin tele m prum utate d in tr-alt lim b neolatin, dac n acea
lim b se scrie cu s : p oesie, fras, pos, bas etc.
6 Iat o prorocire care nu s-a m plinit: astzi toat lumea scrie i pronun mesei,
dar serii, aa cum recom and lucrrile norm ative.
9 DOOM recom and sbieii familiei.

23

Snt chiar unii savani, profesori de filologie sau de istorie la F acu ltatea
de Litere din B ucu reti, care scriu n m od con sta n t aa. E ste i un jurnal n
B ucureti care a a d op ta t principiul ortogra fic am intit.
E x p lica ia acestui principiu e din cele m ai sim ple: cu vin tele cita te i
altele similare snt scrise n franuzete, n italienete etc. cu s, pentru c in
aceste lim b i s in tervocalic se citete z (n italienete nu totdeau n a). Dar n
rom nete s nu trebu ie s se citeasc n iciod at z, c ci fiecare sunet trebu ie s
fie reprezentat printr-un singur semn. n c o dat con statm deci am estecul
criteriului etim ologic n tr-o ortografie care se pretinde fonetic.
Iat a poi un caz ceva m ai com p lica t: ce ne facem cn d avem de-a face
cu cu vin te m asculine term inate n z la form a nearticulat i, n -zul la form a
a rticu lat ? E uor de h ot rt c se va scrie caul, bavaresul, dar care va fi
form a n earticu la t ? D ac scriem caz, bavarez, se distruge legtura ntre form a
articulat i cea nearticulat. D eci cei care scriu caul snt ob ligai s scrie
i cas, bavares. Iat-n e astfel ob ligai s p ron u nm z n lo c de s chiar acolo
unde s nu este in tervocalic.
D ac se generalizeaz sistem ul acesta de ortografie, el va deven i ob liga
toriu pentru toa t lum ea. D ar oare specialitii se descurc uor ? Citesc acum
un curs universitar ed itat i red a cta t de un d octora n d n litere, cu speciali
tatea filologie. i gsesc a colo scris bisar. Or, dup n ici o regul din lum e,
cu vn tu l bizar nu trebu ie scris cu s, c ci i n franuzete, de unde l-am luat noi,
i n lim ba basc, de unde l-au luat fra n cezii, e scris i p ron u n at cu z. Dar,
dac un d octoran d n filologie face con fu zii de acestea, pu tem oare avea pre
tenia ca m arele p u b lic s tie care e etim ologia fiecrui cu v n t i cu m se scrie
dup m etod a etim olog ic ?
A d., 25.VI.1930

i i a
Sunetul nostru i, acelai peste to t, este scris n ortografia oficial cn d
cu t, cnd cu . A ca dem ia 10 intervine din tim p in tim p i m rete aci dom eniul
unuia din cele dou sem ne, aci pe al celu ilalt: recom and s se scrie hotrt,
apoi hotrt i, de curnd, iari hotrt. Cele dou semne reprezint ns un
singur sunet. C onform ortografiei fon etice trebuie deci s avem un singur
semn. Pentru care din cele dou semne ne v om pronuna ? S ved em nti care
e dom eniul fiecruia i de ce avem dou semne.
M are parte din filologii i istoricii notri, cum i unele reviste literare
(V ia a rom ineasca de exem plu) nu utilizeaz d ect pe . A ca dem ia folosete
pe la nceputu l cu v in telor i la sfritul lor, precum i n cu vin tele com pu se,
la nceputul celei de a doua p ri a com pu sulu i ( nentrerupt e tc.). E v id e n t,
din m otive etim olog ice: de cele m ai m ulte ori, l iniial vin e din i latin (nu ns
10 V. nota l.

24

n totdea u n a: n inger, de pild, i reprezint un a latin ). In interiorul cu vin telor,


orice v o ca l p oate deveni l n anum ite m prejurri. D e aceea, pe vrem ea o rto
grafiei etim ologice se scria nger, vent, rtu, rondunea, adune. Ca s fie logic,
A ca d em ia ar trebu i s scrie i astzi t o t aa, de vrem e ce m enine criteriul
etim olog ic.
S ved em care snt argum entele am belor tabere. In favoa rea lui l se
p oa te in v oca fap tu l c semnul acesta seam n bin e cu cel n treb u in at n
secolul trecu t, n vrem ea alfabetu lu i de tranziie, c e scris aa de to a t lum ea
la ncepu tu l i la sfritul cu v in telor i c i e m ai aproape de i d ect de a. n
favoarea lui se in v oc argum entul c dac s-ar scrie rom n cu i nu s-ar mai
ved ea c vin e de la romanus. La aceasta se p oa te rspunde cu argum entul
general ntrebuin at con tra scrierii etim olog ice: cine cunoate istoria tie
n orice caz c rom n vin e de la rom anus, iar cine nu vrea s o tie nu o v a
afla nici din ortografie.
De fap t, e absolu t indiferent dac a d op tm p e l sau pe , c ci argum en
tele, fie ele de ordin etim olog ic sau caligrafic, nu d oved esc n im ic aici. Ceea ce
im p ort e ca pentru sunetul unitar s avem un singur sem n, oricare ar fi el.
L a n evoie s-ar p utea chiar inven ta un semn nou, de la care n-ar trebu i s
cerem d ect s nu se preteze la ech ivoc.
E ste ns m ai simplu s a d op tm unul din cele d ou semne pe care le
a v e m la ndem n d ect s inven tm unul nou. n cazul acesta l preferm
p e , pentru un m otiv de ordin p ra ctic: din a facem , cu a ju toru l unui semn
pus deasupra, pe . Cum sem nele se fac destul de n eglijen t n scrierea grbit,
d ac facem i pe i to t din a, de m u lte ori i se p o t con fu n da. A v n d prin
u rm are s descifrm un scris n ecite, se p oa te ntm p la s ezitm ntre i
. P e cn d fcndu-1 pe i din i, orice p osibilita te de con fu zie e nlturat. Sin
gurul criteriu de care trebuie s inem seam n alegerea literelor e s nu lsm
lo c pentru confuzii n .
A d ., 2.V II.1930

Mihaiu sau Mihai ?


n tr-o faz veche, greu de delim itat, a lim bii noastre, toa te cu vin tele
care astzi se term in n tr-o consoan aveau un u n urm a acestei consoane.
S pecialitii nu snt de a cord n p rivin a datei cn d a disprut acest u :
dup unii s-a pstrat pn n apropiere de vrem ea noastr i m ai p oate fi auzit
i astzi la ar, in anum ite regiuni, sub o form m ult redus. D up alii,
u final, de origine latin, a disprut n tr-o ep oc foarte vech e, iar u scurt care
se gsete scris n cele m ai vech i te x te ale noastre ar fi d atorat unei im itri
a ortogra fiei slave.

11
Ortografia actual a adoptat pe , dar a pstrat pe n numele proprii cunoscu
n vechea ortografie: Romnia, Brncui, Prvan etc. Aceste excepii servesc la cataloage
i indexuri, ca i la evitarea citirii cu i de ctre strini a acestor nume.

25

O ricum ar fi, ceea ce e sigur e c astzi, n lim ba literar, nu m ai dis


tingem nici un sunet dup ultim a consoan n cu v in te ca om , sting i aa m ai
departe. D e aceea, ortografia noastr oficial a p roceda t foarte cu m in te cn d
a nlturat pe u scurt final, pe care cei m ai btrni dintre noi l-au a pu cat n
tinereea lor.
Dar era greu ca preocuprile etim olog ice s nu lase n ici o urm . n
adevr, elim inat n urm a consoanelor, u scurt a rm as, i nc n form a plin,
n urm a lui i , chiar i acolo unde nici din p un ct de vedere etim ologic n-are
ce cuta.
Ni se recom and astfel s scriem ochiu, meiu i aa m ai departe, dar
num ai la singular, aa n ct la singular trebuie s scriem ardeiu , coteiu, iar la
plural ardei, cotei. E eviden t pentru oricine c n pronunare nu e nici o deo
sebire ntre singularul i pluralul acestor cuvinte.
S zicem totu i c am a ccep ta m isterioasele m otive care im pun scrierea
lui u n urm a lui i final. A m fi astfel n acord cu ortogra fia oficia l ? Nu, pentru
c aceast ortogra fie nu-l pune pe u chiar totdeau n a n urm a lui i final. n
afar de cazul pluralelor, de care m -am ocu p at mai sus, m ai snt verbele la
persoana a doua, ca dai etc., apoi unele adverbe sau in terjecii, ca apoi, ieri,
mai etc., pe care nu le scrie nim eni cu u.
ntrebuin area acestui semn se restrnge deci la singularul su bstan tivelor
term inate n -i. Care p oate fi rolul acestei regu li? U nul singur, i anum e c ne
indic existena cndva a unui u scurt la singularul acestor substantive. A ju n gem
deci iari la criteriul etim ologic am estecat n scrierea fonetic.
Se p oate ns cere cu att m ai puin tu tu ror celor care scriu s tie unde
a fost i unde n-a fost n antichitate un u, cu ct nici m car criteriul sugerat
mai sus nu e su ficient: nu toa te substantivele singulare term inate acum n i
au avu t m ai nainte un u final. A a, bunoar, substantivul cotei, cita t m ai
sus, n-avea u scurt nici n lim ba de origine, vech ea slav. La fel num ele p ropriu
M ih a i, pe care m uli l scriu cu u final, ceea ce e greit din p u n ct de vedere att
fon etic, ct i etim ologic.
Singura ieire din ncurctur ne-o ofer, aici ca peste to t, scrierea
pur fonetic, adic fr -u.
A d., 9 .V II.1 930

ue sau u ?
n M untenia i n special n B ucureti se pron u n ue, mtue, grije
n lo c de u, mtu, grij, cum se spune n celelalte regiuni ale rii. Peste
to t unde final e precedat de sau j , la B ucureti el devine e. Unii savani
bucureteni au adoptat i n scriere aceast transform are, pe care broura
A cadem iei 12 n-o condam n.

12 V. nota l.
26

S ncercm s stabilim care din cele dou pronunri i scrieri e prefe


rabil. F orm a cu - e cea m ai rspn dit i aceasta e i cea m ai vech e, cci
istoria lim bii ne arat c la origine toa te cu v in tele cita te erau de declinarea
nti. D ar i form a cu -e e destul de vech e, c ci se gsete n prim ele noastre
texte.
In nici un caz nu se p oate spune c form a din M untenia e n e corect :
e o form dialectal, la fel de n d rep tit ca i cealalt, t o t dialectal, dar
m ai rspndit. Pentru a nu strica ns unitatea lim bii, trebu ie s adop tm
una singur din ele i aceasta trebu ie s fie form a cu - : u etc.
Ca form nearticulat, n im ic nu ne m piedic s adm item pe ue, grije
etc. Dar atunci form a articu lat ar trebu i s fie uea, grijea (cu m e valea de
la vale). Dar form a articulat e ua i ne pom enim cu o categorie m ix t : sub
stan tive de declinarea nti cnd snt articulate i de declinarea a treia cnd
snt nearticulate. Diferen de declinare avem n cazul substan tivelor term i
nate n - i e : ploaie, ploaia etc. P e ct se p oate, e bine s evitm m bogirea
a cestor categorii m ixte, ca s nu le transform m din sim ple excepii n noi
declinri aparte i s com p lic m astfel to t m u lt structura lim bii.
Pe de alt parte, a d jectivele (i substantivele care com p ort un fem inin)
term inate n - capt i fem inine neregulate d ac tolerm form ele cu -e. De
la uria, fem ininul regulat trebuie s fie uria, nu uriae, aa cum de la lung,
fem ininul e lung. i de data aceasta excep ia se ntlnete la cu vin tele term i
nate n - i e : vioi, vioaie etc. (Cuvintele term in ate n -tor,-toare nu form eaz un
exem plu deosebit, cci m ai de m ult se zicea -tori,-torie, deci i aceste cuvin te
se term inau n -e.)
Schim barea lui -ia n -ie este general i de dat m ult m ai vech e, aa
n ct oficial nu se m ai p oate interveni pentru nlturarea ei. In schim b, m arele
p u b lic, care simte lipsa de sim etrie a fem ininelor (de tipul muritoare de la
muritor, fa de frum oas de la frum os), sch im b pe unde poate fem ininele
term inate n -toare i le preface n -toar, de exem plu directoar, form foarte
frecven t.
n toate exem plele citate, - se schim b n -e din cauza influenei sunetu
lui preceden t, adic a lui , j sau i. L ocu l de articulare al acestor sunete e m ult
m ai aproape de cel al lui e dect de al lui , de aceea , adaptndu-se la sunetul
preceden t, se transform n e. A ceast adaptare se num ete asimilare.
A d., 16.V I I .1930

cass, mass etc.


B roura A cadem iei 13 recom and s se scrie eassa de bani, massa de
manevr, rassa alpin (sau rassa clugreasc), ca s nu con fu n d e cu casa de
locuit, masa de jo c i barba ras !
13 V. nota l.

27

T rebu ie s recunoatem c p ublicul a prim it cu plcere aceast regul,


nu att pentru c ar fi convin s de n evoia de a se evita pretinsele con fu zii, ct
pentru m ulum irea de a putea s-i exh ibeze cunotinele, scriind cu doi s
ca n franuzete.
De fap t, con fu zia este im posibil. C uvintele cita te nu se ntrebuineaz
niciodat aa fel n ct con tex tu l (adic celelalte cu vin te din fraz) s nu fie
suficient ca s pu tem nelege despre ce se vorb ete.
Cine nu v a nelege despre ce e vorb a cnd v a ved ea scris m buntirea
rasei cavaline, Un element de valoare se pierd e In masa nulitilor, Adresai-v
la casa de bani etc. ? N um ai cei care nu v o r s neleag.
Cea m ai bun d ova d c nu exist con fu zie e fap tu l c n v o rb ire cei
doi s nu apar i totu i nim eni nu face con fu zie ntre casa de bani i casa de
locuit.
De altfel, cuvintele de m ai sus nu snt singurele care au om on im e n
rom nete. Cuvntul mai nu are m ai puin de patru nelesuri d eoseb ite:
ca adverb, e m ai m ult sau m ai puin egal cu n c , ca su bstan tiv nseam n
..ciocan de lem n , iar n M old ova i fic a t . A p o i e i luna mai. Cine s-a n cu rcat
vreodat la ntrebuinarea tu tu ror acestor cu v in te ?
In tr-un singur caz om onim ia p oate fi jenant i p oate da lo c la co n fu zii:
atunci cnd cuvin tele om on im e snt ntrebuin ate n aceeai fraz i desem neaz
noiuni care snt folosite la aceeai aciune. D e exem plu, dac furculia i
cuitul ar avea acelai num e s-ar prod u ce ncurcturi. Dar n cazul acesta
diferenierea ortografiei n-ar servi la nim ic, pentru c adevrata jen ar fi
n vo rb ire , nu n scriere.
Cine scrie i cere s se scrie cass o face din snobism . In adevr, m uli
scriu astzi i casset, cassier, cassierie, massiv, rassist e tc., dei chiar dac
scriem aceste cu vin te cu un singur s nu poate exista n ici o confuzie.
Scrierea cu doi s nu servete d ect ca s com plice ortografia. Snt oam eni
care tiu c trebuie s scrie cass cu d oi s, dar n-au destul de precis n m inte
distincia pe care ar trebui s-o aduc n m inte aceast dublare a consoanei.
De aceea scriu Cassa coalelor, cassa fem eii etc. ncetu l cu ncetul se v a ajunge
i la cassa de locuit.
Dar ravagiile lui ss nu se opresc aici. E m ult pn deschizi o p orti ortogra
fiei etim ologice (s m ai n otm i c aici etim ologia e greit), c pe urm nu
m ai p oi s-o opreti de a in vad a totu l. n tim pul din urm a n cep u t s se
scrie i esseuri. Pe cn d scrierea assediu, R u ssia, ossem inte ?
A d ., 23.VII.1930

Influena climatului asupra limbilor


Se adm ite n general c dintre lim bile mai cu n oscu te cea m ai frum oas
e cea italian i se exp lic aceast superioritate a graiului lui D ante prin faptul
c e abu n den t n vocale. E iari o afirm aie destul de curent c lim ba italian

28

are voca le m ulte din cauz c se vorbete n sud, unde e cald i deci se poate
desch ide gura fr team , pe cnd la nord, din cauza tem peraturii sczute,
oam enii snt ob ligai s vorbea sc cu gura aproape nchis i deci vocalele tind
s se m puineze.
Nu se p oate tgdu i c, pus n felul acesta, chestiunea prezint o mare
im portan pentru cunoaterea con d iiilor de existen a om ului n general
i a d ezvolt rii graiului n special. Cum se exp lic deci c specialitii n studiul
istoriei lim b ilor nu s-au ocu p a t pn acu m n iciod a t de stabilirea raportului
dintre clim at i grai ? F a p tu l acesta m erit s fie lm urit.
n prim ul rnd se p oa te v o rb i de lim b i n ord ice i lim b i sudice ? Da, dar
num ai cu con d iia s stabilim ce nseam n term en ii acetia. E vid en t, exist
lim bi care snt v o rb ite n nordu l E u rop ei i lim b i care se situeaz n partea de
sud a con tin en tu lui n ostru. Dar ntrebarea e: de cn d se afl lim bile actuale
din E u rop a sau din alt parte pe teritoriu l pe care-1 ocu p astzi ? Rspunsul
la aceast ntrebare e din cele m ai ca tegorice: nu exist p opu laie n lum e a
c rei istorie s fie cu n oscu t cev a m ai de m u lt i care s nu-i fi schim bat cel
puin o dat lim b a n perioada istoric. L im b a galic, adus n Frana de
nvlirea celilor, a fost n locu it cu lim b a latin , adus din sud. Lim bile
slave, care au m p n at B alcanii, au fost aduse n ep oca istoric de nvlirile
slavilor din nord. L a p on ii, care au colon iza t to t nordul E uropei, snt ven ii
d in A sia. Dar e inutil s nm ulesc exem p lele: aju n ge s ne gn dim la rspndirea actu al a lim b ii engleze ca s ne dm seam a c nu p u tem urm ri evolu ia
unei lim b i pe o durat m ai mare fr s fim n ev oii s o studiem n lungi pere
grin ri de-a lungul i de-a latul globului.
S-ar p utea crede c m igraiunile acestea radicale snt un fa p t caracteris
tic num ai pentru vrem u rile m ai noi, cnd m ijloacele de lo co m o ie s-au p e rfecio
nat. E le au existat ns i n tim pu rile m ai vech i, ba chiar au fost m ai definitive
atunci d ect acu m . Cu c it om ul se afl n tr-o stare m ai prim itiv , cu att i
e m ai uor s rtceasc din tr-u n in u t intr-altu l. A stfel, ca s nu citez dect
descoperirile cele m ai noi, savantul francez P. R iv e t a stabilit n m od nendoios
c ntre con tin en tu l p olin ezian i A m erica de Sud au existat raportu ri foarte
strnse n ep oca an tecolu m bian . D om nioara L . H om bu rger a susinut c
lim b ile n egrilor din A frica p rovin din E g ip t i nu con stitu ie d ect variante
ale lim bii egiptene. T eoria aceasta n-a ob in u t nc aprobarea general, dar
n ici n-a fo st infirm at.
E deplin d eci stabilit c nu exist lim b i a u tohtone i c nici o lim b
de azi nu are un trecu t prea lung pe teritoriu l ei actual. D e aceea singurul
m ijlo c de a stabili influen a clim atului asupra lim b ii e s ne m rginim la perioa
de m ai scurte i s urm rim dezvoltarea ctorva lim b i din m om entul n care
v o rb ito rii lor au pus stpnire pe teritoriul actual, pentru a ved ea dac evoluia
a cestor lim bi ne p oa te sugera vreo exp lica ie n legtur cu natura regiunii.
E d estu l n s s exam inm gram atica istoric a cto rv a lim b i europene
ca s ne dm seam a c evoluia lor, care, cel puin pentru m om ent, ne pare
capricioas, n -a re n ici o legtur cu clim a. D in to a te lim bile indo-europene
actuale, cea ca re a pstrat cel m ai bine sistem ul v o c a lic p rim itiv e desigur

29

lim ba lituanian, lim b n ord ic n com paraie cu cea greac sau cu cea persan.
Cehii i srbii din centrul E u rop ei au m ai puin e voca le d ect ruii de la N ijni
N ovgorod.
E adevrat c latina tran sportat la nord, n D acia, a suferit o oarecare
nchidere a v oca lelor n eaccentuate. Dar exa ct aceeai nchidere au suferit-o
vocalele slave n gura b u lga rilor v e n ii din nord i s ta b ilii la sudul nostru i
to t n acelai sens au evolu at vocalele greceti n partea G reciei lim itrof cu
M acedonia. E x p lica ia acestei n ch id eri trebu ie d eci cu tat n alt parte
d ect n influena clim atu lu i.
Iari este adevrat c unele voca le latin eti s-au deschis n italian.
Dar aceleai voca le se nchiseser n lim b a latin , cu cteva secole nainte de
era noastr, n graiul de la R om a. D eci nu p oate f i v o rb a n ic i a ici de influena
clim ei.
Pe de alt parte, d ispariia unei serii de voca le atrage dup sine trans
form ri n ntreaga structur a cu v in telor, transform ri care tin d to c m a i s
desfiineze efectul d isp a riiei vocalelor. A a, n lim b a francez m are parte
a vocalelor latin eti n eaccen tuate au disprut. Dar aglom eraia de consoane
care a rezultat din d ispa riia vocalelor s-a rezolva t prin d ispa riia i a unei
p ri d intre consoane. Cubitus a d even it coubde, a p oi coude, hospitalis a d even it
hosptel, a p oi hotel i aa m a i departe. S-a redus astfel lungim ea cu v in telor, dar
p rop oria ntre num rul v o ca le lo r i cel al consoanelor a rmas a p ro x im a tiv
aceeai.
Se vede astfel c ideea influen ei clim atu lu i asupra om u lu i nu se p oate
verifica n m aterie de lim b . R m ne de v zu t dac aceast verificare p oate
fi adm is n alte ram u ri ale a ctiv it ii um ane. Pn nu dem ult, legtura ntre
om i m ediul n con ju r tor era un fa p t general adm is, i pentru dem onstrarea
ei se citau cazuri foarte con vin g toa re. De o b u cat de vrem e ns au n cepu t
s se aduc argum ente to t aa de con v in g toa re pentru teza con trarie. S-ar
prea d e ci c dac natura l ob lig pe om s se conform eze ca p riciilo r ei, n ic i
influena om u lu i asupra n atu rii nu e de lepdat. Cel m ai pru dent lucru e s
recunoatem c p roblem a nu e nc rezolvat i s evit m de a ne pron u n a
asupra ei. n felul acesta i baza aprioric a teoriei influenei clim atu lu i asupra
graiului e serios zdruncinat.
R m ne latura estetic a p rob lem ei: este italiana cea m ai frum oas lim b
din E u ropa i, dac da, ca lita tea aceasta se datorete fre cv e n e i vo ca le lo r ?
La ntrebarea acesta nu lin g v i tii snt ch em a i s rspund, c i esteticienii.
Ceea ce e sigur ns e c n n ic i un caz frum useea unei lim b i nu d epin de num ai
de num rul vocalelor, c i i de alte elem ente, ca tim bru l lor, m binarea lor cu
consoanele, accentul, ritm u l etc. L im b a m aghiar are m ai m ulte vo ca le dect
cea italian : se p o t num ra pe degete cu vin tele care au dou consoane la
rnd n aceeai silab. i totu i cine susine c ungara e m ai frum oas dect
italiana ?
A d., 23.VII.1930

30

jelesc sau jlesc ?


A m artat acum citeva tim p c, n graiul bucuretean, la sfritul cu v in te
lor, - p recedat d e j saup se preface n -e. Spuneam de asemenea c e preferabil
s nu scriem ue, grije, c i u, g rij , pentru c aceste din urm form e sint i
m ai corecte, i m ai rspn dite d ect cele d in ti.
M v o i ocu p a acum a de alte cazuri de influen a lui j sau asupra v oca lei
urm toare. In M untenia se zice jelesc, jefu iesc, jera tic (i A ca d em ia tolereaz
aceast pronu n are), pe cn d n M old ova se zice jlesc, j fu iesc, jratic. Din
pun ctu l de ved ere al originii, snt corecte form ele cu : jlesc, j fu iesc vin
de la ja le, ja f, ca druiesc de la dar e t c .; j ra tec e pus n legtur cu ja r u .
Pluralul lui apc e p ron u n at n B ucureti ep ci (n lo c de p ci), de
unde avem i num ele strzii epcari 15. Schim barea lui n e se datorete i
aici to t influenei lui i j , ca i n ue i grije, pentru u i grij.
D ar aceste dou consoane nu izbu tesc s prefac n e d ect pe ; celelalte
vo ca le snt prea diferite de e i prea stabile pentru ca s p oate fi sch im bate n e,
de aceea ved em c ja r , jo c , apc subzist.
Subzist, dar num ai n parte. N eputnd s le atace din fa, consoana
p receden t sap voca lele din c o a s t e ! In lo c s sch im be d irect pe a sau o n e, se
intercaleaz o uoar v oca l de aceeai natur cu con soana precedent. A stfel,
nu rareori vom auzi pron u nndu-se n B ucureti eapc, birjear, jio c etc. Snt
i profesori care scriu ease, eapte etc. A m im presia c aceast pronunare se
consider distins n regiunile periferice, cci am bga t de seam c oam enii
din p op or zic in tenion at aa cnd v o r s par persoane bine.
Dar m ai e desigur i a ltceva la m ijloc, anum e o reacie fa de pronun
area m oldoveneasc. De aceea m unteanul m ndru de graiul su schim b
n ea i pe a prim itiv. A p o i, pluralul m untenesc mbrieri, tnfieri con tribuie
ca singularul mbriare, nfiare s se schim be n mbrieare, nfieare.
A da p tarea unui sunet la altul (ca n cazul de fa) este n general un
semn de lene n pron u n are: organele v o ca le , fiind p otriv ite pentru em iterea
unui sunet, evit s fac sforarea necesar ca s se deplaseze i s se potriveasc
pentru sunetul urm tor, aa n ct acesta este ob lig a t s se apropie de pronun
area sunetului precedent.
n cazul lui ue, grije am artat c form ele noi snt n epractice, pentru
c ele com p lic categoriile m orfolog ice existente. Pentru cu vin tele discutate
aici, acest pericol lipsete. A adar, d ac ten d in a pe care am descris-o ar fi
general rom n easc, n-ar fi suprtoare. In d efin itiv , de ce s-ar zice apc, i
nu ea p c ? De a ceea jelesc p oate fi m en in ut, c ci i m o ld ov en ii l-au adop tat
n scriere.
14 Formele recom andate azi: jelesc, jefuiesc, dar jratic. Celelalte form e continu
s existe n vorb irea popular.
15 Normele actuale recom and pe epcar i alte derivate cu e de la apc, precum
i pluralul epci.

31

Cum ns pentru celelalte exem ple pronunarea nou nu e a ccep ta t


d ect n tr-o parte a M unteniei, dac ar fi adm is de oficialitate, s-ar crea o
nou diferen dialectal, ceea ce nu servete nim nui.
A d ., 30.V II.1930

Consoanele duble
M -am ocu p at de cu rn d de scrierea cu doi s a cu v in telor cass, mass etc.,
scriere recom andat de broura A cadem iei 16. T o t instan a noastr suprem
n m aterie de ortogra fie recom anda pe vrem uri s scriem cu d oi n cu vin te
form ate cu ajutoru l prefixulu i in- atunci cn d partea a doua ncepe cu o v o c a l :
tnnalt, innapoi etc.
R egula aceasta e greit. C uvintele cita te n-au a vu t n iciod at d oi n n
pronunare, cci, dac ar fi s reconstitu im form a lor latineasc, am aju n ge
la inaltum i inadpost. Scrierea cu d oi n e ndreptit de etim ologie num ai
acolo u nde partea a doua ncepe cu n: tn-noda, tn-negri etc.
Dar, cu m am m ai spus-o n attea rnduri, nu etim ologia trebu ie s
ne preocupe pentru stabilirea ortografiei, ci pronunarea actual. i dac
unii a ju n g s pronune cu doi n, de exem plu nnainte, aceast pronunare se
datorete form elor scrise.
In u ltim ele m od ificri aduse ortografiei 17, A ca dem ia revine asupra
regulei date n brour i decide c n rom nete nu exist consoane d u b le
(dei recom and s se scrie cass etc.), aa n ct trebu ie s scriem Inoda, tnegri,
tnoi etc.
i de ast dat savanii academ icieni s-au lsat con d u i de idei p recon
cepute, nu de fap te, i, voin d s evite exagerarea de care fcuser dovad
mai nainte, au czu t n exagerarea contrar. n adevr, n cazurile de m ai sus
to i vorb itorii sau cel puin foarte m ult lum e p ron u n cu d o i n.
Originea cu v in telor ca nnegri, nnoi e aa de clar i toa t lum ea sim te
att de lm urit c ele v in de la m - + negru, nou, nct, fr s te gn deti la vreo
regul, pron u n i cu doi n. A ceast pronunare trebu ie m eninut i sprijinit
de ortografie, cci e u til : dac pron u nm cu un singur n, ajungem s avem
dou prefixe n lo c de u n u l: l- nainte de n- i In- nainte de celelalte sunete.
Nu e v orba s a d op tm o ortografie nou pe m otive etim olog ice, ci s m en in em
n scriere ceea ce se m enine n pronunare.
Dar pentru cine nu sim te diferena auditiv ntre n i nn, care va fi
regula de scriere a cu v in telor form ate cu prefixul in -? Se v a scrie cu d oi n peste
to t unde partea a doua exist n rom n ete izolat, deci nnebuni, nnopta,
nnora etc., pentru c avem pe nebun, noapte, nor.
16 V. nota 1.
17 V . n ota 1.

32

A lt caz de consoan dubl n rom n ete p ron u n at foarte clar este al


lui 11 n cu vn tu l cellalt. Gazul acesta A ca d em ia n -a v o it s-l v a d n icio d a t
i totdeau n a a recom and at s se scrie celalt (dei e clar c p ron u n m cu to ii
cu d oi l), deoarece cu vn tu l ar p roven i din cel + alt. De fa p t partea a d o u a
este -lalt, ceea ce se ved e la plural i la fem in in : cei-lali, cea-lalt, cele-lalte
indiferent de originea a cestor form e. D e asem enea l- apare i n la-o-lalt.
A adar singura scriere corect este cellalt l8.
Ad., 7 . V I I I . 1930

Interzis a sta pe petri.


L a intrarea n Cim igiu din b u leva rd u l S chitu M gureanu se gsete un
ru n fip t n pm n t cu o scnduric de b ra d n v rf, pe care scrie: In terzis
a sta p e p etri contraveni. C iva pai m ai nainte, pe alt t bli , c i t i m : E ste
interzis a sta p e p etri. Contraveni vor f i amendai.
A le g din aceast in scripie o singur greeal caracteristic pentru ca
s-o discu t a ici: p etri n lo c de p ietre, i anum e e v o r b a de -i final n lo c de -e.
D e u nde acest - i? In unele regiuni ale rii se p ron u n un sunet apropiat
de i, dar nicieri nu se scrie p ielri. Greeala asta nu p oate aparine d ect unui
om incult. A ltfel ns se prezint situaia dac p rivim form ele articulate. La
to a te cu vin tele term inate n -ele, prim ul e se p ron u n m ai scurt i m ai nchis
d ect al doilea (de exem plu n balamalele). Iar cn d rdcin a cu vn tu lu i se
term in n -r, e se scurteaz i m ai m ult, a bsorb it de consoana p receden t :
iepurele se p ron u n de m u li aproape ca iepurle.
n general scurtarea e cu att m ai intens cu ct cu v n tu l e m ai lung. De
aceea cu vin tele trisilabice, ca litere, opere, ginere, devin , dup articulare, n
scrierea m u ltora , operile, literile, ginerile.
Pe de alt parte pe firm a unei spltorii de pe splaiul M ihai V o d se
citete gulerile. n ultim ii ani ns, scurtarea i nch iderea au n cep u t s apar
i la cu vin tele m ai s cu rte ; n va ra a ceasta am asistat la o p o lem ic literar n
jurul expresiei merile paradisului.
Dar dac scriem merile, de ce n-am scrie i m e r iP Ia t d eci d e unde vine
greeala la p etri, care nu e f cu t n u m aid ect de un m oldovean .
D ar, va ntreba cin eva, cn d con d a m n m scrierea literile etc. cu m rmne
cu p rincipiul ortogra fiei fo n e tic e ? De ce s nu scriem aa cu m se p ron u n ?
L a aceast n trebare se p oa te rspunde n m odu l u rm tor: n adevr,
principiul este s scriem aa cu m p ron u n m , atu nci cn d avem de-a face cu o
pronunare general. Cnd ns ntln im o ca tegorie de cu v in te a cror pronun
are e con troversa t , cu m e cazul aici, nu p u tem ngdu i ca fiecare din n oi s
scrie aa cum p ronu n el, c ci aplicnd riguros principiul acesta am ajunge
18 A cu m este recom andat form a cellalt-, e proven it din a (cela ).

33

la desprirea lim bii n m ai m ulte lim bi noi. G ram atica oficial trebuie s
in tervin i s stabileasc un fel unic de a scrie i a pronuna.
Criteriul dup care ne con d u cem ca s alegem ntre literile i literele este
cel lo g ic: deoarece se zice litere, nu literi, adugind articolul v o m form a literele,
nu literile. D in p u n ctu l de vedere al logicii i al istoriei lim bii, literele e form a
co re ct . i cum aceast form se m enine n pronunarea m a jorit ii p o p u
la iei, putem s o a dop tm i n scris i s o im punem ca norm general.
A d., 13.V III.1930

Relatinizarea limbii
Cu toii am n v a t la liceu despre a ctivitatea colii latiniste, care voia
s elimine din lim ba rom n to a te cu vin tele de origine nelatin, s le nlocuiasc
cu altele latineti i s dea lim b ii rom n e o ortogra fie etim ologic, adic bazat
pe form a p rim itiv a cu vin telor, nu pe pronunarea lor actual.
Ni se spune n m anuale c aceast coal n-a reuit s-i im pun felul
de a vedea, i ten dinele ei au fost nfrnte. A cea st nfrngere este considerat
ca o v icto rie a bun u lui-sim i a raiunii.
E ns o greeal s se cread c ten din a de relatinizare a lim bii rom n e
e n tru pa t num ai n coala latinist. i nu e n totu l exa ct c.aceast coal
a fost nfrnt. E adevrat c term enii creai pe de--ntregul pe care voia u
latinitii s-i in trod u c n locu l unor cu vin te slave n-au prins. Dar aceasta
nu nseamn c totu i cuvintele n-au fost elim inate, cci ele snt din zi in to t
mai m ult n locu ite de cu vin te latineti, luate m ai ales sub form a lor' francez.
N -a fost de to t nfrnt coala latinist nici n p rivin a n orm elor ortogra
fice. D a c nu m ai scriem angel ca s citim nger etc., nu se p oate spune c
p reocuprile etim ologice snt de to t absente n ortografia stabilit de A ca d e
m ie 19. A m d at suficiente exem ple de acest lucru n articolele preceden te.
V o i ncerca s art aici cteva urm e ale influenei preocu p rilor latiniste
asupra lim b ii rom ne.
U na din cele m ai vech i urm e de latinizare a unui cu v n t rom n esc o pre
zint chiar cuvn tu l romn. Se tie c form a popu lar i corect din p u n ct de
vedere istoric e rumn. Rom n e refcu t dup form a latin romanus. T otu i,
a tu n ci c n d a fo st n evoie s se trad u c in lim bile europene cu vin tele romn
i R om nia, chiar rom n ii au p orn it de la form a cu u. A stfel, n franuzete,
ce l d inti care a scris R oum ain e M. K oglniceanu 20.
P repoziia supt, care vin e de la cu vn tu l latin subtus, a fost schim bat
n sub, pentru c s-a crezu t c reprezint pe latinul sub.
Ia t i exem ple de ncruciare a cu v in telor de origine slav cu form a
corespu n ztoare latineasc. Rzbel, form d even it repede p opu lar i u tili
19 V . n ota l .
20 Acum s-a generalizat n rom nete pronunarea cu o, dar r lim bile apusene se
scrie i se pron u n cu u.

34

zat astzi num ai de rani, e de fap t cu vn tu l de origine slav rzboi, aranjat


aa n ct s semene cu latinescul bellum. A lt cu v n t ncru ciat e ntrebuin at
i astzi n lim ba literar i desigur c m ult lum e l consider de origine latin.
E vo rb a de m orav, care nu e a ltceva d ect slavul nrav a da pta t la latinul m os,
moris.
Iat, n sfrit, un cu v n t greit latin izat, care ctig teren pe zi ce trece.
Textele'Tioastre nu cu n osc la persoana a treia plural a verbu lu i a f i d ect form a
sini. D eoarece n latinete se spunea sunt, latin itii au n cep u t s scrie i n
rom nete sunt, creznd c form a snt e de origine slav. n realitate sint e i
el t o t latinesc i provin e din su b jon ctiv u l latin (n textele noastre vech i citim
sem, sei, stnt din su b jon ctiv u l latin sim us, sitis, sint). Dar form a sunt, ntre
buin at la n cep u t num ai n scris (i cu accen t circu m fle x : u), n cepe s fie
acum a n m od curent pron u n at de p op u laia oraelor. A ca dem ia ar trebui
s recom ande scrierea i pronunarea cu i.
A d., 20.V III.1930

Etimologia popular
n con d iii norm ale, om ul vorbete fr s reflecteze asupra felului n
care se exprim . Se gndete num ai la ideile pe care le are de expus, nu i la
form a n care v o r fi m brcate. Snt totu i cazuri cnd cu vin tele snt supuse,
nainte de a fi pron u nate, unui exam en p sih ologic.
A ce st lucru se ntm pl adesea i la cop ii i m ai cu seam la inculi, chiar
cnd snt aduli. De cte ori fac cu n otin cu un cu v n t n ou, ei cau t s-l lege
n m intea lor de cev a cu n oscu t, indiferent dac legtura e ju stifica t sau nu.
A ceast raportare a cu vin telor, cnd e greit, se num ete etimologie popular
i ei i se datoreaz m ulte transform ri n aspectu l cu vin telor.
Iat un copil care aude vorbin du -se de pom pe funebre sau de convoi
funebru. N ecunoscnd lim ba latin, nu-i p oate exp lica form aia cu vntului
funebru, pe care l nelege sau l reine greit. De aceea, cn d vrea s-l utilizeze
m ai trziu, ideea de nm orm ntare se com b in n m in tea lui cu cea de doliu,
de haine negre, i rezultatul este c v orb ete de cortegiu funegru.
E vid en t, exem plul acesta e izolat i chiar cop ilu l cu pricina, cnd se va
face m are, va ti s rosteasc exa ct cu vn tu l funebru. Dar n alte cazuri unele
cu vin te snt tran sform ate n acelai fel de m are parte a popu laiei i a ju n g
chiar s nu m ai fie n trebuin ate sub form a p rim itiv. n toa t ara, ranii
zic lcrm aie n lo c de reclamaie, pentru c i n ch ip u ie c e vo rb a de a lcrma
(variant a lui a lcrim a) ; com perativ n lo c de cooperativ, pentru c se gindesc la a cumpra. n cercurile cu lte ncepe s ptru nd tntreprid, n lo c deintrepid (latinescul intrepidus c u te z to r "), din cau z c acest cu v n t a fost
pus n legtur cu a ntreprinde, cu care nu are n ici n clin, n ici n m n e c ; tot
aa ventrilog n locu l lui ventriloc (com pus n latinete din venter s to m a c" i
loquor a v o r b i ), din cauza lui monolog, dialog (logos e eu vn t grecesc).

35

A lteori, legtu ra care se stabilete ntre dou cu v in te se datorete num ai


unei vagi asem nri de form , fr ca sensul s fie ctu i de puin a p rop ia t:
a exploada ia locu l lui a exp lod a , din cauza asem nrii cu a exploata, dei ntre
explozie i exploatare nu e n ici un ra p ort de n eles; fu n icu lar se schim b n
furnicular, pentru c e pus n legtur cu furnic, cu care n-are n im ic de-a f a c e ;
ficsionom ie e n treb uin at n locu l lui fizion om ie, pentru c v o rb ito rilo r li se
pare c recu nosc n el a d jectiv u l fix . Pe firm a unei cofet rii din centrul ca p i
talei se citete fructe con fiate, n lo c de confite (adic zaharisite*1, dei zaharisirea n-are n ici un ra p ort cu ncrederea).
De alte efecte ale etim olog iei populare m v o i o cu p a sptm na viitoare.
A d 27.V III.1930

A.sia sau Europa?


Originea limbilor indo-europene
In ultim ul su v o lu m , desch iztor de orizonturi noi *, d. H. Sanielevici
ridic problem a originii lim b ilor indo-europene. Cu nenfricatul d-sale talent
de generalizare, d. Sanielevici, b a za t pe cteva date rzlee din dom eniul lin
gvisticii, dar pe m ai m ulte i m ai im portan te de ordin a n trop ologic, ajunge la
afirm aia c lim bile ind o-europ ene snt de proven ien nordic, iar cele semi
tice au fost create n regiunile sudice (pag. 18 i urm .).
Fr a m pronuna asupra acestei repartiii pe scoara pm ntului (cci
e fcu t dup alte m etode d ect cele lin gvistice propriu -zise), v o i ncerca s
art aici care e stadiul la care a ajuns n lagrul istoricilor i lin gvitilor p ro
blem a originii indo-europenilor.
P oate c nicieri m ai m ult d ect n tiinele istorice nu e necesar verifi
carea ct m ai deas a axiom elor. Iat un exem plu care v a arta m ai exp licit
ce vreau s spun. M arele nostru istoric X e n o p o l era rm as n urm n ce privete
m etodele de cercetare ale lin gvisticii. De aceea, n identificarea loca litilor
rom ane din D acia, el se lsa condus m ai m ult de asemnri de sunete d ect
de principii tiin ifice; astfel, n stabilirea itinerarului lui Traian, X e n o p o l
se bazeaz pe argum ente ca a cesta: num ele de loca litate A rutela trebuie s
nsemne A d Rutelam , iar Rutela trebuie s fie n lo c de Lutera, adic Lotru.
D eci Arutela era lng rul Lotru. N ici un om serios n-ar m ai pune baz astzi
pe asemenea argu m en tri; dar itinerarul lui Traian a rm as pn astzi cel
pe care l-a stabilit X e n o p o l, bazat pe astfel de argum ente.
S cercetm deci n m od critic m otivele pentru care leagnul om enirii
a fost plasat n A sia. A ceste m otive snt n num r de dou. nti, Biblia.
E viden t, nim eni astzi nu mai ndrznete s afirm e c datele B ibliei cu privire
la apariia om ului pe pm n t p o t fi considerate ca tiin ifice; dar snt nc
* H. Sanielevici, Literatur i tiin, E ditura Adevrul, 1930.

36

m uli care, m otenind de la savanii secolelor trecu te ideea c om ul vin e din


Asia, o in i astzi de adevrat. Or, argum entul pe care se bazau acei savani
vech i era B iblia.
A l doilea m otiv , care a ven it s aduc o oarecare pospial tiinific
celui dinii, dar care nu p oate fi nici el in ut n seam, este situaia geografic
a lim bii sanscrite. Cnd europenii au descoperit aceast lim b, s-a crezut
ct va vrem e c s-a gsit lim ba-m am , cea din care p rovin lim bile europene
(latina, greaca, germ ana, slava etc.). Credina aceasta se baza pe faptu l c
lim b a sanscrit e cu n oscu t la o dat foarte vech e i prezint unele trsturi
arhaice, disprute n parte din celelalte lim bi.
A cest al doilea argum ent e to t att de fals ca i cel dinti. L im b a sanscrit
n ici nu e cea mai vech e din cele cu n oscu te n dom eniul indo-european (din
lim b a h itit , d escoperit de curnd, avem d ocu m en te cu v re o m ie de ani mai
vech i d ect cele sanscrite), nici nu e sursa com un a lim b ilor indo-europene,
ci deriv toa te m preun dintr-un izv or pe care nu-l cu n oatem d ect prin
d edu cie. D ar unii istorici care n-ar m ai pune astzi p re pe acest argum ent
mai apr teoria originii asiatice, dei tocm ai pe acest argum ent se ntem eia
ea la nceput.
Dar dac nu e d ov ed it c lim bile europene v in din A sia , asta nc nu
nseam n c ele v in cu siguran din E u ropa. Care snt m ijloacele prin care
se p oa te stabili originea lor ? N ici msura craniilor, nici studierea ob iectelor
de art nu ne p o t da indicii sigure, deoarece nu s-a stabilit nc in m od co n
v in g tor nici m car dac a existat o ras pur care a v o r b it lim b a indoeuropean p rim itiv (m ai p rob ab il e c p opu laia care o vo rb e a era m ix t ,
ca toa te cele pe care le pu tem cunoate n oi), necum s se stabileasc care era
acea ra s ; de asem enea obiectele de art nu p o t fi a tribu ite d efin itiv nici unei
anum ite rase, nici unei anum ite lim bi. D ac datarea scheletului i a vaselor
se p oate face cu destul siguran, n -avem n schim b nici o d ova d de exis
ten a lim b ilor indo-europene nainte de ncepu tul m ileniului al doilea nainte
de era noastr.
Singurul m aterial de care ne pu tem servi pentru a stabili originea
acestor lim bi este cel lin gvistic. Din existena sau din lipsa anum itor term eni
de v oca b u la r n aceste lim bi se p o t trage con clu zii n p rivin a situaiei geogra
fice a lim bii p rim itive care se vorb ea nainte de desprirea popu laiei n gru
puri diferite.
Iat m ai nti argum entele negative. Nu exist un cu v n t general indoeuropean pentru noiunea de m a re , deci lim b a aceasta nu se vorb ea pe malul
unei mri. Nu exist denum iri com une pentru anim alele din zona cald:
leu, elefant, tigru etc., deci nu n acea zon e leagnul indo-europenilor.
De asem enea nu exist term eni pentru plantele din inuturile calde.
Iat i argu m en tele p o z itiv e : exist un cu v n t com u n pentru fa g ;
deci patria p rim itiv a fost la nord de linia de cretere a fagului, care trece
cam prin m ijlocu l E uropei. E xist cu vin te pentru noiuni privitoare la agri
cultur i la unele cereale, deci regiunea cutat nu se afla nici n zona nghe
at. E xist un n u m e co m u n pentru u rs , pentru m b r c m in te 11 i aa

37

mai departe. A d a u g c exist mai m ulte num e pentru b a lt 11, m latin 14


i pentru p ete11, ceea ce con cord cu concluziile d-lui Sanieleviei.
A cestea snt datele pe care se sprijin lingvitii actuali pentru a afirma
c patria indo-europenilor e n centrul sau n nordul E uropei. A m ndou
seriile de argum ente se preteaz la discuie.
n prim ul rnd, cele dinti, ca orice argum ent negativ, n-au prea mare
valoare. A dm in d c locu itorii actuali ai E uropei ar fi ven it din sud, ce ne
m piedic s credem c, sosind n inuturile reci, unde nu exist tigri, au
pierdut i cu vn tul care denum ea acest animal ? Pierderea cu vntului pentru
m a re11 ar putea fi datorat unui accident, dei acest a ccident i-ar avea
sem nificaia lui.
Pentru argum entele din rndul al d oilea: cuvntul fag se gsete n adevr
in India, dar denum ete stejarul. T rebuie s credem c, nem aiavind fagi,
indienii au aplicat num ele fagului altui cop a c, pe care-1 aveau, sau c fag
nsemna la origine c o p a c 11 n general i numai m ai trziu nelesul lui a fost
restrns, ntr-o parte la fa g 11, la steja r11 n alt parte. Se ivesc astfel o serie
<le problem e de am nunt, care trebuie elucidate nainte de a acorda toat
ncrederea noastr argum entelor citate. n orice caz, pentru m om en t, nu
exist nici un argum ent va labil n sprijinul teoriei asiatice i exist citeva
mai m ult sau mai puin con vin gtoare n sprijinul celei europene. Ctre
aceasta din urm nclin de altfel i b u n u l-sim : cum s-ar exp lica altfel c
lim bile indo-europene au acaparat toa t E u ropa i nu se gsesc d ect n cteva
unghere ale A siei? D espre indieni, n special, avem argum ente sigure ca s
susinem c nu snt btinai n In d ia : pn astzi mai triesc n India cteva
m ilioane de dravidieni, care aparin fondului prim itiv al peninsulei dinainte
-de venirea arienilor din nord.
Iat i m etoda de care se servete lingvistul germ an H. H irt ca s sta
bileasc patria prim itiv a indo-europenilor. D up d-sa, o lim b se schim b
mai m ult pe teritoriile cu cerite d ect pe cele unde e btina. Or, lim bile
indo-europene cele mai con servatoare snt rusa i lituaniana.
P utem deci adm ite, m om entan, c lim bile indo-europene p rovin din
E u ropa, n acord cu teoria d-lui Sanieleviei, care se bazeaz pe alte date
i a fost stabilit cu alte m etode.
Ad., 29.V III.1930

Schimbarea de sufixe
A m artat m iercurea trecu t cu m se sch im b uneori cu vin tele, din
cauz c v o rb itorii le pun n m od greit n ra p ort etim olog ic cu alte cu vinte.
A celai lucru se poate ntm pla cu sufixele sau cu ceea ce p oate trece drept
un sufix.
U n exem plu de cu v n t fr sufix rom n esc n care v o rb itorii au crezut
totui c descoper un sufix este acid fenic, devenit n graiul popu lar aifelnic,

38

prin asemnare cu sufixul -elnic din feciorelnic, vremelnic etc. T o t aa se aude


adesea Oltelnia n lo c de Oltenia, din cauza sufixului -elni din urechelni,
urubelni etc.
Complet, form corect de origine latin, a fo st sch im bat n complect,
pentru c partea final a cuvntului nu evoca nici un sufix rom n esc (cu vin
tele noastre term inate n -et fiind destul de r a r e ); din con tr, avem foarte
m u lte term inate n -e c t: p erfect, corect, respect etc., i despre acestea se sim te
c snt de origine latin sau francez, ntocm ai ca i despre complect. A ceast
form a d even it astzi aproape general 21.
L a fel se petrec lucrurile cu luna octombrie. C orect ar fi s zicem octobrie,
c ci la origine, n latin, cu vntul n-are nici un m ; dar, din cauza lui septembrie,
noiem brie, decembrie, s-a introdus acest m, pe care astzi nu-l mai p oate n
deprta nim eni.
P oporul spune adesea gravit n lo c de gravid, splendit n loc de splendid,
tim it pentru timid, din cauz c lim ba noastr a a vu t, pn de curnd, puine
cu v in te term inate n -id, dar are foarte m ulte (m ai cu seam participii) term i
nate n -it.
U neori sufixul -at este n locu it cu -ant: arestat devine arestant, adresat
devin e adresant, n lo c de prostituat se aude prostituant, ba chiar i interesant
n lo c de interesat: eu nu snt un om in teresa n t! T oa te acestea din cauz c
avem cu vin te term inate n -a n t: amuzant, debitant, p alpitant etc. T o t aa
am auzit i debandand, din cauz c avem pe verand, locand etc.
M ai e, n sfrit, cazul sufixului -u os, p ron u n at n dou silabe: defectuos,
dezastruos, resp ectu os; acest sufix s-a tran sform at n -os, ntr-o singur silab:
defectos, dezastros, respectos, din cauz c avem num eroase cu vin te n -os,
ca artos, mnccios, ruinos etc.
D e alte cazuri de analiz greit a cuvin telor m v o i ocu p a cu alt
ocazie.
A d ., 3.I X . 1930

eu trebuiesc, tu trebuieti...
V erb u l rom n esc a trebui n-are con jugare com p let d ect atunci cnd
nseam n a avea nevoie de : tu nu-mi trebuieti adic n -a m n evoie de tin e ;
g u nelesul de a fi o b lig a t" e im personal, adic n-are d ect persoana a treia
singular. Se zice deci eu trebuie s tiu, voi trebuie s tii etc. Sporadic apar
i alte persoane.
D eocam d at n-am ajuns nc s avem toa te persoanele n aceast
expresie. Se aude am trebuit s tiu, n lo c de eu a trebuii s tiu, voi trebuiai
s rmnei, \n lo c de voi trebuia s rmnei, dar nu se spune voi trebuii s
rmnei.

21
Eu m m pcasem cu form a greit complect, pn cnd m -a apostrofat cine
C um , i d-ta zici complect ? Astzi form a greit a fost elim inat.

B ineneles, corect e expresia vech e, unipersonal. n voi trebuie s tii,


unde trebuie e sinonim cu e obligatoriu, avem dou p ro p o ziii: trebuie, prin
cipal, i s tii, subiectiv. P artea care trebuie com p letat n p rop oziia
prin cip al nu e com plem en tul d rep t, ci su biectu l: ce tre b u ie ? (sau ce e o b li
g a to riu ?). A adar subiectul lui trebuie e s tii, nu voi. Iat de ce verbu l nu
se acord n num r i persoan cu pronum ele, ci cu ntreaga p rop oziie su biec
tiv , care e considerat totdeau n a ca singular.
T o t aa se mai construiesc alte locu iun i sim ilare: e nevoie s sau e bine s
etc., iar n A rdeal, lipsete s, cu acelai neles ca e nevoie s.
Care e exp licaia construciei personale ? Trebuie a fost con siderat ca verb
personal i a cordat cu p ron u m ele; verbu l tin de astfel s capete o con jugare
com plet, utiliznd form ele pe care le capt cnd are nelesul de a avea
n evoie de . E ns to t aa de absurd s zici eu trebuiesc s fac, pe ct ar fi
dac s-ar spune eu sint bine s fac, n lo c de e bine s fac.
E adevrat c lim b a nu e totdeaun a logic i c m ulte din expresiile
pe care le utilizm astzi n m od curent am fost cn dva considerate absurde
din pu n ct de vedere lo g ic : ce nseam n, de exem plu, a p u n e plria n ca p ?
Cu tim pul asem enea expresii d evin generale i nici un om cum inte nu cere
scoaterea lor din lim b, c ci snt prea vech i i prea generale.
Dar aceasta nu nseam n c trebuie s a ccep tm i transform rile
actuale care d u c la stricarea logicii n lim b. P rofitn d de ocazie c tran sfor
marea lui trebuie n v erb person al nu e n c nfptu it, A ca dem ia sau M iniste
rul Instruciunii ar trebu i s intervin ca s m piedice aceast ten din i
s m enin form a vech e i logic.
A lt con strucie particular a verbului trebuie se ntlnete n locuiunea
ardelean trebuie c, de exem p lu trebuie c o s nimerim, n lo c de trebuie
s nimerim. A ici trebuie a fost con struit dup m odelul lui de bun seam c
sau e sis,ur c.
A d., 10.IX .1930

Epidemia majusculelor
R egula ntrebuinrii literelor m ajuscule (capitale) e urm toarea:
se scriu cu iniial ca p ital num ai num ele p rop rii. Prin num e proprii se neleg
substantive care denum esc o persoan, o lo ca lita te , o ar sau o instituie
difereniat de toa te celelalte similare.
E ste deci num e p rop riu Io n P op escu , cci num ele acesta iden tific
un om i-l distinge de sem enii s i ; Rom nia, cci iden tific o a r ; B anca
Naional, care denum ete o in stitu ie p re cis ; Lociitorul, care in d ic o lucrare
dram atic d istin ct etc. Nu este n u m e p ro p riu substan tivu l rom n cci
nu iden tific pe nim eni (cu a tt m ai p u in a d je ctiv u l romn sau rom nesc) ;
nici ministru sau deputat, n ici ban c i aa mai departe.

40

A r urm a ca uzul m ajusculelor s fie strict lim ita t la num ele proprii.
Cu toate acestea ntlnim scrise cu iniial capital to t felul de alte cu vinte,
n afar de expresiile ca Dom nule In spector, Cont la B a n c , funcionar la Pot,
strzile Capitalei (unde literele mari nu snt ctui de p u in n dreptite),
m uli scriu pn i a djectivele cu m a ju scu le: limba Rom n, trustul B ancar etc.
R ostul scrierii cu litere mari e diferenierea num elor proprii de cu vintele
com u n e: am vzut un erou nu e acelai lucru cu am vzut U n erou. D ac
n -am scrie n cazul al doilea cu u mare, nu s-ar p utea cunoate c e vo rb a
de un titlu. Ce-i drept, cei care scriu am scos banii de la B an c, cu b mare,
ju stific aceast scriere zicnd c trebuie s fac o diferen ntre b an ca u nde se
in banii i cea pe care stai. Dar iniiala m aju scu l nu p oa te stabili aceast
diferen, altfel am ajunge s scriem i Tam pon de sugativ, ca s nu se co n
funde cu tam pon ul de la cile ferate, i Sticl de bere, ca s nu se confunde
cu sticla de geam uri etc.
U nul din m otivele pentru care se nm ulesc capitalele e respectul.
Oam enii sim pli i nchipuie c scriind Dom nule Director, cu litere mari, i
exprim astfel respectul ctre cel cruia se adreseaz. E ste ns n latinete
o m axim care spune c m pratul nu e mai presus de gram atic. Deci
i regele trebuie scris cu iniial m ic.
R espectul m ai poate fi acordat i scrisului nsui: ranii au obiceiu l
s scrie toate cu vintele cu iniial mare, din respect pentru actul scrierii,
pe care ei l socotesc solemn i im p orta n t.
Ad., 17. IX . 1930

Intrarea particular oprit


E xprim area atributului e o p roblem destul de co m p le x n lim b a
noastr. Nu e acelai lucru s spui cas rneasc, casa de ran sau casa
ranului. A ceste trei expresii con in nuane diferite, foarte subtile, pe care
astzi unii nu le m ai sim t. De aceea ved em aprnd i rspndindu-se unele
con stru cii curioase.
A stfel, se citesc n pres din ce n ce m ai des locu iu n i ca propunerea
german, atentatele macedonene, b a chiar elogiul francez. E clar pentru oricine
c atentatele nu snt de naion alitate m acedonean, dup cu m n ici elogiul
nu e de naion alitate francez. C orect este num ai atentatele din M acedonia
sau atentatele macedonenilor i p ropunerea Germaniei.
A lte expresii sim ilare, introduse de curnd, snt facultatea ju rid ic n loc
de facultatea de d re p t: facultatea nu e ju rid ic, ci num ai studiile. Nim eni nu
zice nc facultatea farmaceutic, nici coala menajer sau m inisterul rz
boinic. Cu tim pu l o s aju n gem poate i la casa pdurea n loc de casa pdu
rilor.
A lt exem plu. La intrarea unui antier din centrul capitalei citim : I n
trarea particular oprit. A sta ar nsem na c nu e perm is d ect intrarea

41

general. De fa p t cel care a pus afiul v o ia s spun c intrarea particularilor


e oprit. U n jurnal op ozan t ne vorbete de alt prostie guvernamental, ceeace ar nsem na c exist o, prostie specific guvernam ental, cnd n realitate eravorba de o prostie pe care din ntm plare ar fi com is-o guvernul.
n alte cazuri, avem de-a face cu situaia con trarie: ntrebuinarea
substantivului n apoziie n locu l a d jectivu lu i: limba romn n lo c de rom
neasc. A stzi cu vn tu l romn ncepe s fie sim it ca a d jectiv, dar la origine
era su bstantiv. C onstrucia aceasta se explic printr-o influen a lim bii
franceze. n franuzete exist foarte puine a d jective, de aceea se n tre
buineaz substantivele n apoziie. Noi avem ns a d jective berech et i n im ic
nu ne m piedic s zicem limba romneasc, aa cu m se spunea mai de m u lt.
Iat cu m se p oate d oved i c expresia citat e cop iat din fra n u zete:
n locu iun ile vech i rom n eti, pentru care n-am avu t m odel franuzesc, ps
trm pn azi a d je ctiv u l: ie romneasc., nu rom n ; limba nemeasc, nu
neam. Ca s-i im itm i aici pe francezi, zicem limba german. Im itaia
m erge pn a colo, n ct n rep ortajele de la cursele de cai putem citi am
nunte despre cai francezi sau cai englezi, n lo c de franuzeti sau englezeti.
Insist asupra acestui exem plu de influen a lim bii franceze asupra,
lim bii rom n e, dei nu e izolat, pentru c avem de a face aici cu un caz par
ticular. Se p o a te adm ite n general im itarea unei lim bi strine pentru a in tro
duce n lim b a noastr un elem ent nou, cev a care ne lipsea pn acum . A ici
ns nu e v o rb a de m bogirea limbii,, ci de renunarea la un elem ent p reios,
pentru c alii nu-l au. A sta nseam n o srcire intenion at a lim )ii.
A d., 2 5 .I X .1930

creiaz, creaz, creeaz


L a unele verbe m pru m u tate din franuzete, -a de la in fin itiv e pre
ced a t de e : a crea, a agrea etc. Pe de o parte aceast term inaie e neobinuit
in rom n ete, pe de alt parte sntem deprini ca ntre dou v o ca le s se
d e zv o lte un sunet de tranziie. i, cu m avem verbe de con jugarea nti term i
nate n - eia , ca a ncheia, a ncleia etc., unii se cred n d rep tii s scrie
a creia, a agreia.
Nim eni nu scrie ns creiatur, agreiabil, adic form a p rim itiv subzist
unde cele dou v o ca le nu fa c parte din term inaie. Dar d ac spunem creatur,
creaie etc., nu trebu ie s spunem la in fin itiv creia, c ci rdcina 'e aceeai
peste to t.
Cine scrie creiez, agreiez, la persoana nti, v a scrie bineneles creiaz,
agreiaz la persoana a treia, dar de aceast scriere nu m v o i o cu p a aici.
A lii scriu creaz, agreaz. L i se reproeaz c se p oa te citi crea-z
n dou silabe i a-grea-z n trei, adic e i a p o t form a un d ifton g, aa cu m '
se pron u n n lucreaz sau n breaz. A cea st o b ie cie nu e serioas.
A greaz n trei silabe nu nseam n nim ic, deci con fu zia e im p o s ib il ;
c t despre creaz n dou silabe, s-ar putea, ce e d rept, con fu n d a cu persoana.

42

a (roia a su b jon ctiv u lu i de la a cred e; dar ei s creaz este o form dialectal


popular i nu se scrie dect s cread; i apoi, chiar dac cin eva ar scrie
s c r e a z to t se face uor distincia ntre acest s u b jo n ctiv i in d icativu l lui
crea. graie cu v in telor ncon ju rtoare.
E x ist ins o ob iecie m ult m ai serioas con tra scrierii creaz i agreaz:
a nu este n acord cu pronunarea, c ci se rostete.clar el cre-eaz, el agre-eaz.
Duci aa trebuie s se scrie.
Dar, va ntreba cin eva, dac la infinitiv nu adm item nici un sunet
ntre e i a, i scriem crea, de ce la persoana a treia a prezentului cerem
s se scrie cu doi e? Iat care este cau za: rdcina v e rb elor este ere- i agre-.
L a aceast rdcin se adaug term inaiile, personale, crc snt -ez pentru
persoana nti, -ezi pentru a doua i -eaz pentru a treia (bunoar fu m -cz,
fu m -ezi, fum -eaz). A du gind deci term inaia persoanei a treia, - eaz, la rd
cin ile ere- i a g r e cptm persoana a treia a prezentului, cre-eaz, agre-eaz,
singurele form e corecte.
A d., 2 .X .1930

om fcutr
T o a t lum ea a auzit pe m ahalagiii din B ucureti spunnd am fcutr
n loc de am fcut, cintaur n loc de cntau, chiar i cinlr i s entre,
n loc de cinl i s cinte. Oamenii cu ltivai tiu c aceste form e trebuie evitate.
Dar, ferindu-se de finala -r, o evit i a colo unde este a ccep ta t de toat
lum ea: o profesoar de lim ba rom n din B ucureti i oblig elevele s scrie
noi zisem i noi dusem n loc de ziserm i duserm; un scriitor cu n oscu t scrie
chiar necesitile campaniei s i l i . . .
V aloarea acestei particule finale e foarte uor in teligib il : n m intea celor
-care o ntrebuineaz, ea are rolu l's diferenieze pluralul de singular: eu am
cinlat, dar i noi am cinlat, eu am cntat, dar noi am cntatr, el cnt, dar
.ei cntr etc. La persoana nti a prezentului con fu zia nu e p osib il : eu cnt
se deosebete de la sine-de noi cntm, de aceea nu exist o form cntmr.
Dar de unde i pn unde acest -r form eaz p lu ra lu l? Iat care e
originea lui. n latinete, un elem ent -r- exista num ai la persoana a treia a
perfectului, ns fr s indice a ltceva dect aceast persoan. IVoi am m o
ten it aceast term in aie: ziser, duser etc. snt form e p erfect norm ale i re
prezint cum nu se p oa te mai bine p rototip u l latin.
n urm a unor schim bri proprii lim bii rom n e, persoana nti plural
a perfectu lu i era la fel cu cea a prezen tu lu i: cntm. Pentru a evita con fu zia
<ntre prezent i perfect, s-a extins finala -r de la persoana a treia la per
soana nti i din cntm s-a f cu t cntarm , a poi i la persoana a doua,
-cntarli, pe cnd prezentul rm nea cntm, cntai.
La mai m ult ca p erfect, persoana nti i a treia a singularului se con
fundau cu persoana nti i a treia a plu ralului: eu cntasem, noi cntasem ;
el cntase, ei cntase. C onfuzie suprtoare n unele cazuri, c ci diferena ntre

43

singular i plural este esenial^ pentru m intea noastr. S-a ^recurs deci la
acelai elem ent -r i s-a fa b rica t un plural dinaserm, cintaser, de unde apoi
si persoana a dou a plural a d even it cntaseri.
A ceste dou tran sform ri de con ju gare s-au generalizat i chiar cei care
nu-l adm it pe -r n scris l ntrebuineaz n vorbire. Cum el corespunde
unei n ecesiti reale, nu ved em de ce nu l-am m enine.
D in con tra, la p articip iu , distincia ntre singular i plural e inutila i
chiar d ac ar fi s-o facem ar trebu i s o m arcm p rintr-o term inaie de
a d je ctiv , nu printr-una verba l , c ci particip iu l nu are com un cu verbu l
d ect originea. Pluralul de la cintat e deci cntai.
La prezen t, fie in d ica tiv , fie su b jon ctiv , singura persoan la care s-ar
fi p u tu t ivi con fu zia intre singular i plural e a treia i t o t a treia e singura
persoan la care exist form a cu -r. Dar aici form ele ca lasra, facera etc.
au c p ta t o culoare m itocneasc, ceea ce ne m piedic s recom andam
pstrarea lor.

22 x 1930

Asimilarea
A m m ai a vu t ocazia s art n cteva rnduri ce influen p oate avea
o consoan asupra voca lelor v ecin e i am spus atunci c aceast influen
se num ete asimilare. V o i m ai studia astzi ctev a cazuri de acest fel.
V ech ile form e zbvi, vpsea au fo st schim bate, cea dinii n toa ta
tara cea de-a d ou a num ai n M untenia, n zbovi i vopsea. A ceasta din cauz
c sunetul o se pron u n cu buzele rotu n jite, ntocm ai ca i b i v: dupa
pronunarea consoanei rotu n jite, n eglijm s destindem buzele i asllel
v ocala urm toare devine i ea rotu n jit.
D ou consoane n co n ta ct se m od ific una pe alta pentru a u m iica pe
ct posibil pronunarea. A m d iscu tat alt dat exem ple ca a dezbrca i aa
m ai departe. Cunosc pe cin eva care spune anectod n lo c de anecdota, din
cauz c c se p otriv ete m ai bine cu t d ect cu d.
T o t asa se ntm pl adesea ca o consoan s aiba influena asupra altei
consoane, de care e desprit printr-una sau m ai m ulte vocale. In ielul
acesta, prin asimilare la distan, detectiv devine n gura m ulora dedcctiv.
A lteori asim ilarea m erge pn la a intercala o nou consoana n tr-o si a a .
percurtor, repercurta, indentic, intinerar n loc de percutor, repercuta, identic,
itinerar-, minunt n lo c de minut i aa m ai departe.
Dar ten d in ta ctre asim ilare nu pornete totd eau n a de la con soane, ci
p oate t o t asa de bin e fi p rov oca t de vocale. A stfel substan tivu l d erivat de
la slbatic este slbticie; dar m u li pron un i scriu salbatacie, aei u ltim ul
n-are nici un ro s t; prezena lui se explic num ai prin influena celor doi a
de m ai nainte.
.
.

.
T o t asa se p etrec lucrurile cu plp m n a i cu plapam arul. C uvn tu l
prim itiv n* rom n ete este plapum sau plapom . D eci d erivatu l co re ct e

44

plpum ar, plpum rie. Prin influena prim ului a, s-a ajuns n M untenia la
plpmar. De aici unii au mers pn la a in trod u ce i n fo rm a de baz
un , p lapm , dei aici n-ar fi fost locul.
V ech ile cu vin te rom n eti nmol i p o p o s i (derivat de la p opa s) aii fost
sch im bate, t o t prin asimilare, n nomol i p op osi. A cea st din urm form
e astzi general. Din frm itur s-a fcu t firim itu r, cci i i-a tran sfor
m at pe cei doi n i.
n anum ite m prejurri a se schim b n la p lu ra l: strad, strzi e tc D ac nainte de acest a m ai este unul, m uli v o rb ito ri l sch im b i pe acesta
n : tarab trbi, cataram ctrmi etc. n tim pu l din urm , asim i
larea aceasta se prsete, astfel c avem , n cu v in te noi, plurale ca barci,
cazrmi, iar m ai noi, avem plurale n -e : cravate, salate. A ce ste form e snt prefe
rabile.
A d ., 3 0 .X .1930

Abuzul i lipsa de pronume


n m u lte lim b i de civilizaie vech e ale E u rop ei, adic n franuzeti5,
n em ete i en glezete, verbele nu se ntrebuin eaz, n cea m ai m are parte a
expresiilor, dect nsoite de subiect. Su biectul e exp rim a t fie printr-u:i
substan tiv oarecare, fie, n lipsa unui su bstan tiv sau a unei locu iu n i substan
tivale, printr-un pronum e.
n rom n ete, se p oate foarte bine n trebu in a, n unele cazuri, verbul
fr subiect. Pronum ele, dac e necesar, se subnelege. Se zice astfel:
tii, nu tu tii, s plece, nu el s plece, cred, nu eu cred. Pron u m ele nu se pune,
de o b ice i, d ect dac accen tum asupra lu i: vrei tu, dar eu nu te las sau
tiu eu ce tiu.
F oarte adesea trad u c torii din una din lim bile cita te nu in seama de
firea lim b ii rom n eti i trad u c i pronum ele, a colo unde n rom n ete nu
e nevoie de el. Se v d astfel n crile traduse expresii c a : eu v cer iertare
sau dumneata eti un om de isprav, fr ca n aceste fraze pron u m ele s fie
d eoseb it de accen tu at.
T oa t lum ea cu noate greeala aceasta, aa n c t e de prisos s mai
insist asupra ei. B a chiar o cunoate aa de bin e, n c t ferin d u -se de ea,
cade n greeala contrarie. V ed em tradu ceri i chiar lucrri origin ale, sem nate
de scriitori cu oarecare repu taie, care ignoreaz cu to tu l ntrebuin area pronum elor personale.
n prim ul rn d, pronum ele e indispensabil la n cep u tu l unui alineat
sau la ncepu tu l unei idei noi. Ne surprinde n ep l cu t cn d co n sta t m c un
ca p itol din tr-u n rom an se ncepe cu C iti ncet scrisoa rea . . . In volu n ta r ne
punem ntrebarea: cin e ? Pronum ele nu p oa te lipsi d ect acolo unde subiectul
este bine cu n oscu t.

45

T o t aa, cn d e vorb a de m ulte persoane, e o m are greeal s exclu d em


pretu tin den i p ron u m ele: l i ntinse mina i i-o slrinse n lo c de E a ti ntinse
m in a i el i-o strnse d, evident, loc la con fu zii. La fel l vzu i o salut n !nc
de E a l vzu i el o salut.
Lucrurile acestea par att de naturale, n ct desigur se vor gsi cititori
care s gseasc c discuia e inutil. Dar de vrem e ce se gsesc scriitori care
com it aceast greeal, orict ar prea de evident, to t nu s tr ic i s o discutm .
T radu cerea e o ocu p aie extrem de delicat. D up cu m am n ce rca t
s art aici, nu num ai c lim ba din crile traduse e uneori d efectu oas, dar
traducerea ajunge s strice chiar stilul celor care snt deprini s scrie lucrri
originale.
R egula general care se aplic i n cazul nostru e u rm toarea: trebu ie
6 caui s nelegi perfect fraza din tex t, apoi s-o regndeti n lim ba n care
traduci, fr s ii seam de form a originalului. Dar ceea ce se cere n primul,
rnd e s ai bun-sim , i asta e greu.
A d , 5 .X I .1930'

Acorduri i dezacorduri
Cineva m ntreba deunzi dac e perm is s se scrie m doare ochii..
E vid en t, avem aici o greeal de acord. Subiectul, ochii, fiind la plural, predi
catul trebuie pus i el to t la plural.
Z ic e v id e n t11, dar se p a ra c nu toa t lum ea nelege aceast regul,
deoarece nclcri ale ei se vd zilnic in ziare i chiar n cri. n tr-u n anun,
care apare de m ult vrem e, citim c pianine, se vinde n rate. A ceast greoale foarte curent. U nii o ju stific afirm ind c subiectul este se, care c; la-sin
gular. De fapt, se vinde este form a pasiv a verbulu i a vinde, iar subiectul tv
indiscu tabil, pianine.
Cnd predicatu l nom inal nu e 11 acelai num r cu subiectul, verbu l se
acord n num r cu subiectul. Un scriitor care scrie P rim ai lucru p e care-l
citea n ziare era r n d u rile .. . sau A cele neliniti e prim a hran a dragostei ign o
reaz, evident, regulile gram aticii rom ne.
Se scrie adesea lina din lucrurile. . sau o mie i una de lucruri', cum
lucru e de genul neutru, nu se poate acorda la singular d ect cu num eralul
unul. Desigur, la form area greelii a con trib u it i analogia cu expresia o
mie i una de nopi. Nu m ai insist asupra greelilor curente de felul lui
niel ap.
A d je ctiv u l se a cord totd ea u n a n gen i caz cu substan tivu l su.
Unei case noi, nu unei casc nou, cu m scriu unii. De aceea e greit s se spun
edinii furtunoas. D ar greeala e mai puin sensibil cn d a d jectivu l e des
prit de substantivul su prin alte cu vin te. Totui e greit u n ei.fete atL d e
tnr i trebuie spus unei fete att de tinere.

46

n tr-o p ovestire, verbele trebuie puse toa te la acelai tim p cnd aciu
nea exprim at de ele se plaseaz n acelai m om en t. U n foileton ist destul de
-cunoscut scrie: clrid a ajuns sus, l nfac p re o tu l; trebuie cind ajunge sau
l-a nfcat.
Iat i cazuri unde acordul nu trebuie fcut. U nii a cord n gen a dver
b e le : o cale grea de urmat, o idee uoar de neles. T rebu ie spus greu de
urmat,, uor de neles, c ci adverbele n-au diferene de genuri.
Cnd un su bstan tiv are dou a d jectiv e care se exclu d unul pe altul,
su bstan tivu l se pune n rom nete la singular: limba francez i german.
C el m u lt se p oate pune cel nainte de al doilea a trib u t: limba francez i cea
germ an. Lim bile francez i german e o con stru cie cop ia t din franuzete
i sun ru n rom nete. E m ai greit, din p u n ct de ved ere lo g ic, s acorzi
un substantiv plural cu u n .a d jectiv singular d ect s acorzi un singur substan
tiv cu dou a d jectiv e con trad ictorii. i apoi felul al doilea e cel obin uit la
noi din m oi-strm oi.
A d 15.XI.1930

bererie sau berrie ?


Nu de m ult am artat cum , din cauza nelegerii lor greite, unele cu
v in te aju n g s-i sch im be sufixul. De ast dat e v o rb a de un sufix ru neles
n m ai to a te cu vin tele unde se gsete.
n B ucu reti snt m ai m ulte bercrii d ect berrii. n afar de acest exem
plu, con troversa ntr6 -erie i -rie se m ai gsete n fererie sau fierrie i n
a lte cu vin te. Care din cele dou form e e co r e ct ?
Cei care scriu bererie se bazeaz pe un argum ent e tim o lo g ic: bererie ar
i form a t de la bere, d eci v oca la trebu ie s fie e. A rgu m en tu l nu e b u n : berrie
nu vin e de la bere, ci de la berar, sau cel puin sufixul -rie p rovin e de la cu vin tele
te n n in a te in -ar, la care s-a adugat sufixul -ie.
A stfel, buctrie p rovin e de la buctar, nu de la bucate', cofetj-ie, de la
cofetar, nu de la cofete. E adevrat c uneori ved e m scris lem nerie n lo c de
lem nrie. M ai m ult d ect atta, acum ciiv a ani se p utea ve d e a n strada D oam
nei o firm Lapterie, iar n calea M oilor. Iia in eria M oilor. D ar acestea snt
greeli izolate i credem c nim eni nu va tgdu i c form ele general ntrebuin
a te snt lem nrie, lptrie, hinrie, form ate de la lem nar, lptar, hinar sau,
n cel m ai ru caz, de la lemn, lapte, hain, la care s-a adu gat sufixul -rie.
N um ai frizerie, brbierie snt corecte cu -erie, c ci v in de la frizer, br
bier, cu e n lo c de a. T otu i, pentru frizerie se p oa te ved ea i form a cu :
pe oseaua P an telim on , am v zu t pe o firm Frezrie.
n afar de falsa analiz etim ologic, a m ai co n trib u it la rspndirea
fo rm e i n oi i influena lim b ii franceze. h adevr, n franuzete, sufixului
d o stru -rie i corespu n de -erie, c ci i cu v in tele n oastre n -ar au n franu

47

zete echivalen te cu sufixul -aire, pron u nat -er. A stfel, unii scriu librerie,
dei avem pe librar.
M ai n d rep t it este analogia lim bii franceze n alte cazuri. Snt nume
de prvlii pe care le-am m pru m u tat de-a dreptul din franuzete i pentru
care n-avem un num e de negustor corespun ztor n -ar. A stfel drogherie e
scris peste t o t cu e, pentru c drogar nu exist. La fel cu parfum erie, mercerie
etc. S m ai rem arcm c m agazinele acestea snt frecven tate m ai cu seam
de cu coan e franuzite.
n adevr, pentru loterie, nu avem cu vn tu l n -ar, totu i unii ntre
buineaz form a loirie. M ai m ult nc, papetrie e m ai rspndit dect
p ap eterZ, form a corect din p u n ct de vedere etim ologic (e cu v n t franuzesc).
Dup cum se ved e, pentru cu vin tele m prum u tate d irect din fra n u
zete, problem a e destul de com plex . n schim b, pentru cele form ate n
rom nete, cu m e librrie de la librar, regula este s scriem peste to t cu ,
aa cum se pronun.
Ad., 19.X I.1930

X
A m cita t n aceste coloa n e destule exem ple de n epotrivire a scrisului cu
pronunarea i am artat ce ncu rctu ri decurg din cauza aceasta n m intea
oam en ilor sim pli.
Iat acum un caz de care nu sntem n oi responsabili i care a p ro v o ca t
con fu zii chiar n m intea oam enilor instruii.
D in tr-u n m o tiv destul de obscu r pentru noi, grecii ve ch i au creat un
semn u nic pentru grupul de consoane ks. R om anii i-au im itat i acum semnul
x e aproape general.
D ar fran cezii p ronu n aproape peste to t pe x ntre dou vo ca le ca gz.
De aceea i noi, n cu vin tele de origine francez, pron u n m gz: egzeniplu
egzamen etc., dei scriem aceste cu vin te cu x.
Pn aici lucrurile ar fi destul de sim ple: n-am avea dect s stabilim
c x ntre dou voca le se pron u n gz. Dar francezii nu pronun peste to t
gz i x nu se gsete n rom nete num ai n cu vin te m pru m u tate din lim ba
francez i chiar n cele de origine francez nu pronunm peste to t gz.
Pron u nm , de exem plu, cs n exagerat, oxigen, relaxat i altele.
A v e m d eci un semn cu dou va lori deosebite. Pentru a un ifica pron u n
area i a o adapta la scriere unii pron un ecsamen, eesist etc., dar nu snt
urm ai de m area m as a p o p u la ie i; de aceea, par pedani. A lii, i m ai puin i,
p ron u n i scriu, desigur dup m odelul italian, esamen, esist i chiar espoziie, adic m od ific i pronunarea, i ortografia, aducnd astfel un nou m otiv
de confuzie.
n sfrit, lsnd la o parte chestiunile de pronunare, sim pla prezen
a unei litere d u b le ncurc pe m u li n scris. Cunosc astfel pe cin eva care scrie
cu v in tele cu x ntre dou voca le n felul acesta: exgzem plu, exgzist.

48

Pe oseaua P andurilor se p oa te citi pe o firm a unui instalator cu vn tu l


execut scris astfel: xzecut. D ac nu e o greeal n tm p ltoare, desigur c
cel care a scris a neles astfel ortog ra fia : x , citit ies, d eci icszecut.
E p rob ab il ca de aici s p rovin pronunarea vulgar cu i: igzecut,
izact etc.
Singura rezolvare a ncu rcturii ar fi s a d op tm i aici regula gen eral:
s scriem peste to t aa cum p ronunm , adic egzact, macsilar etc. N -avem
n evoie n ici de un singur semn pentru dou sunete alturate, n ici de un singur
semn care s reprezinte dou p ron u n ri diferite 22.
A d 26.X I .1930

crez sau credul


U nele v erb e rom neti de con jugarea a doua, a treia i a patra au la
prezentul in d ica tiv dou form e pentru persoana nti a sin gurului: crez i cred,
sco i scot, p u i i pun, viu i vin etc. A ceste verbe au de asem enea d ou form e
la persoana a treia a su b jon ctiv u lu i p rezen t: s creaz i s cread, s scoa
i s scoat, s p u ie i s pun , s vie i s vin.
Se p oate uor observa c verbele care au, n felul acesta, dou form e,
snt to a te term inate, la rdcin, n t, d sau n\ t alterneaz cu , d cu z
i n cu i i cu u. Care p oate fi originea acestei b ifu rc ri a persoanei nti
(sau a treia) ?
Form a cu t, d sau n se p otrivete cu rdcina verbu lu i, aa cu m apare
ea la celelalte tim p u ri: a crede, credeam etc. La fel la celelalte exem ple. Form a
aceasta este deci prim itiv. Cea cu , z sau i se d atorete unui i urm tor.
La unele verbe cu m e vin (scot, aud) persoana n ti con in ea n latinete
un i, deci n c din epoca cea m ai vech e a lim bii noastre trebu ie s se fi p ro
dus schim barea con soanelor la persoana nti. A ce ste v e rb e snt n num r
destul de m are, aa n ct m od ificarea a p u tu t prea norm al i chiar ob liga
torie.
De aceea m u lte v erb e care nu con in user n ici un i n latin ete au fost
influenate de celelalte i consoana lor s-a sch im ba t i ea : crez, deschiz, p u i
sp u i, vtnz etc. nu snt form e exp lica b ile prin etim ologia lor latin.
In felul acesta s-a ajuns ca m ai toa te verbele, afar de cele de con ju g a
rea nti, term inate n -d, -t sau -ti s aib form e cu con soana alterat la per
soana nti i aceste form e s-au generalizat n graiul popu lar din M untenia.
P e de alt parte ns, toa te aceste form e alterate, chiar cele care se explic
prin lim b a latin, au fost transform ate n M old ov a , din cau z c se con fu n d
cu persoana a d ou a : eu p u i, tu p u i, eu rm li, tu rmii\ sco se pronun ca i
scoi, crez, ca f i crezi i aa m ai departe.
23 Prerea n-a fost acceptat la stabilirea norm elor actuale.

49

Confuzia aceasta' e1 uneori jenant. De aceea, -dup cum persoanei a


douatawzi i corespunde persoana tntiZarec, to t aa s-a refcu t dup persoan a a
doua, a uzi, persoana nti aud etc. i astfel consoana final a persoanei n ti e
din nou iden tic cu cea a rdcinii.
S-au form a t deci dou grupuri dialectale, unul pstrnd peste t o t co n
soana rdcin ii la persoana nti, altul':avfrid aproape peste t o t consoana schim
bat. Diil p u n ctu l de vedere al originii, dupa cu m am v zu t, am ndou sint
n parte greite1i n- parte corecte.
F orm ele cu con soa n a alterat n-au izb u tit s ptrund n literatur i,
chiar n M untenia, snt considerate vulgare. De aceea c bine s nu le ntrebuin
m d ect pe celelalte.
A d., 18. X I ! . 1930

.s pun sau s puie ?


M -ni o cu p a t, sptm n a trecu ta de formele' duble la persoana nti a
indicativulu i p rezen t: crez' rcred-, p u n i p u i i am artat c trebuie ntrebuin
ate num ai cele care pstreaz consoana de la in fin itiv, d eci cred,, p u n etc.
A m lsat ns de d parte chestiunea persoanei a treia a su bjon ctiv u lu i
prezent, cu m i a altor form e verba le n care apare consoana alterat: s
p un i s p u ie, s cread i s creazI; punlnd, dar creznd; venisem, dar cre
zusem i aa m ai departe.
A ici problem a ~secom plica. La su b jon ctiv , att.la singular ct i la plural,
persoana a treia con in ea uneori un i, alteori un e (care p ro v o ca aceleai schim
bri ca i i): a u z,'d eci s auz, vz, deci s vaz. Dar soarta form elor s u b jo n c
tivu lu i a fost,,alta .d ect. 3. ,:elor de la. in d ica tiv : de unde crez, p u i, sim ite ca
vulgare, au fost excluse din lim ba literar, l s u b jo n ctiv toa t lum ea zica
curent s p u ie, s vie.
Iat i explicaia. A m artat c la in d ica tiv p u i, sco etc. se con fu n d
cu persoana a doua, ca i la s u b jon ctiv de a ltfel: eu s p u i nu e m ai puin
vulgar dect eu p u i. La persoana a treia ns, con fu z ia .e ste im p o sib il : s
p u ie e destul de precis. De aceea n M old ova aceste form n-au fost refcu te
i toa t ara le ntrebuineaz. E x ist alturi form ele care n-au curs d ect
n scris, s in,' s vin.
Dar chiar la s u b jon ctiv , num ai form ele cu n alterat snt a ccep ta te de
graiul e le g a n t; n -schimb s scoat, s az, s arc, s sirri'ete., form e
corecte din pun ctu l de vedere al etim ologiei, au fo st n locu ite cu s scoat,
s ad, s '-ard, sa siftit.
D ar la p a rticip iu l prezent, la p a rticip iu l p erfect n* -ut, la perfectu l
sim plu n -a i, la m ai rtnilt ca p erfectu l in Jusem, unde n-a fo st n iciod at un
i, -t i -d snt totd eau n a i obligatoriu a lterai: creznd, crezui, crezut, cre
zu sem ; scoind etc. Or, aici se pstreaz n aproape peste t o t : venind, puntnd,
inut, inusem etc.

50

Ba chiar Ia substantive, unde nu era nici un m otiv s se altereze co n


s o a n a ,-l i -d snt schim bai, pe cn d -n se con serv : auz, vz, crez, crezare,
dar punere, venituri etc. (totu i se zice iitoare). A adar, n p ractic, nu exist
nici un principiu director, ci trebuie s ne lum dup felul cu m vorbete
m ajorita tea. Putem deci ntrebuina su b jon ctiv u l s p u ie, s v i e 23.
A r putea ns pretinde cin eva s evitm aceste su b jo n ctiv e cu consoana
alterat, ca s nu stricm sim etria fa de in d ica tiv : p u n , nu p u i, vin nu viu.
Dac dac ani v oi s aplicm n m od riguros acest p rin cip iu ar trebu i s scriem
credul n loc de crezut, pierdind n loc de picrzlnd, vindere pentru vinzare, lucru
care, eviden t, este im posibil.
Faptele acestea ne doAredesc o dat m ai m ult c tran sform rile lim bii
6nt adesea capricioase i c, ncercind s reducem tota l la o norm com u n ,
am cdea de m ulte ori n exagerri ridicole.
A d., 2 5 .X I I . 1930

Virgula
Sem nul acesta -minuscul e con siderat n general ca un lucru fr nici o
im p orta n : cnd vrea s spun cin eva c e cop ia t fr nici o greeal un text,
zice c n -a srit nici o virg u l 11. i asta nu num ai din cau za, p rop oriilor
cu totu l reduse ale sem nului, c ci doar n ici p u n ctu l nu e m ai m are i totui
oam enii nu spun c n-au srit nici un p u n ct.
Graiul are un m are a van taj asupra scrisulu i: cn d v o rb im putem m arca
prin intonarea diferit a sunetelor a tt im portan a p articu la r care se d unui
cu v n t, ct i ntorsturile n eateptate ale gndirii. n scris, intonaiile nu p ot
fi redate, de aceea n general e m ai greu de neles un lucru scris d ect unul
vorb it.
T otui scrisul dispune de unele semne care supleeaz in parte lipsa into
naiilor. n tre aceste semne, unul din cele mai im portan te este virgula. Pentru
a ne con vin ge de acest lucru, n -avem d ect s lum un te x t cev a m ai com p licat,
e suprim m virgulele i s-l dm cu iva s-l.citeasc . Desigur c nu-l va ne
lege d ect cu mare greutate.
Aadar, virgula este un elem ent de mare nsem ntate n scriere, i greesc
grav cei care cred c n-are im portan o virgul in plus sau n m inus. Din
p cate, categoria acestor persoane e foarte num eroas, ba chiar putem spune
c foarte puin lum e tie unde trebu ie i unde nu trebuie folosit virgula.
,Unii,, influenai desigur de lim ba germ an, scriu: a spus, c vine. Crei
m odificri de intonaie i corespu nde aici v irg u la ? N ici uneia. D eci, n rom
nete cel puin, ea; este inutil.
Cnd subiectul e urm at de o a poziie sau de o p rop oziie relativ, Ori
nu punem nici o virgul, ori intercalm ntre virgu le n tregu l grup care
23 Totui s puie, s vi& nu mai snt considerate astzi literare.

51

lm urete subiectul. M uli scriu: Comisia nsrcinat cu redactarea raportului,


i-a terminat lucrrile, ceea ce nseam n c despart prin virgu l subiectul de
p red icat i con trav in la o regul elem entar de gram atic.
A lii pun pe ns ntre v irg u le: I n cazul acesta, ns, e necesar. . . n ce r
ca i s m arcai prin intonaii virgulele n citire i v v e i con vin ge c, n cazul
acesta, ele nu corespund unei schim bri de ton , deci snt cu totu l inutile.
Cuvntul ns, el nsui, nu servete d ect pentru m arcarea unei nuane de
intonaie, aa n ct nu m ai e nevoie de virgul, n rom n ete ca i n celelalte
lim bi europene.
n schim b, regula care spune c nainte de i nu se pune n iciod at
virgul e greit. Dar problem a aceasta este m ult m ai co m p lica t d ect cele
de pn acum a, de aceea prefer s o las pentru sptm na viitoare i s-i con sa
cru un articol n ntregim e.
A d., 14.1.1931

, i
M -am ocu p a t sptm na trecu t de ntrebuinarea virgulei i am ajuns
la regula virgulei nainte de i, de care spuneam c e foarte com p lica t . n
adevr, problem a e destul de delicat.
G ram atica noastr elem entar traneaz n m od foarte sim plu aceast
chestiune, declarnd c nainte de i nu se pune niciodat virgul. V o i ncerca
s art c respectarea acestei reguli ar duce in evitabil la ncurcturi. D in feri
cire, ea nu este respectat.
F ie o fraz ca Lectura acestei cri mi-a adus, p e lng mult plcere,
i mare folos. D ac nu punem virgu la nainte de i, cititoru l v a crede c i
mare folos face parte din grupul introdus prin p e lng, d eci va atepta s afle
mai departe ce m i-a adus lectura, pe lng plcere i folos.
A lt exem p lu : M i-am fcut un palton, care m cost opt mii de lei, i
un rnd de haine. Fr virgul nainte de i, s-ar nelege c n afar de o p t m ii
de lei paltonul m mai cost i un rnd de haine. T o t aa n fraza u rm toa re:
L a locul incendiului, a sosit d. X , prefectul ju d eu lu i, i proprietarul localului.
Fr virgul, p refectu l ju d eu lu i ar fi n acelai tim p i proprietaru l localu lu i,
ceea ce, in cazul de fa, e fals.
n toa te exem plele p recedente, am avut con stru cii in tercalate ntre
virgule, iar prezena lui i la ncepu tu l p rop oziiei sau con stru ciei urm toare
nu ne dispensa de m arcarea celei de-a doua virgule. n a in te d e i nu se pune
virgul, e adevrat, dar num ai cnd i el nsui are valoarea unei sim ple v irg u le:
sfin ii Grigore, A lexan d ru i Ioa n . R olu l pe care-1 ndeplinete virgu la ntre
Grigore i A lexan d ru este in u t de i ntre A lexand ru i Ioan.
A r fi o greeal dac am scrie: i-am spus s p leci i tu ai rm as, fr
virgul naintea lui i, c ci aici i nu servete num ai ca s lege pe s p leci de
tu ai rmas, ci exprim i o o p o z iie : i-a m spus s pleci, dar tu ai rm as .

52

D up cu m !punem virgula naintea lui dar, t o t aa trebuie s o pun em i naintea


lui i. In sch im b, dac spunem i-am spus s p leci i s nu te mai ntorci, nu
m ai e nevoie de virgul, cci i servete aici num ai s fac legtura. .
D eci, cn d naintea lui i este o p rop oziie intercalat, se pune virgula
ca i cn d n-ar exista i ; cn d i ine locu l altei con ju n cii sau al unui adverb,
se pune virgul ca i cnd am avea con ju n cia sau adverbu l n chestiune. Nu se
pune virgula cnd i leag cu vn tu l preceden t de cel u rm tor i cn d leag
p rop oziia preceden t de cea urm toare. Dar cnd leag un cu v n t de o p rop ozi
ie ntreag sau un m em bru de fraz de o p rop oziie care nu e im ediat prece
dent, se pune virgula. In sfrit, e bine s punem virgula ntre dou p rop oziii
legate prin i care n-au acelai su biect: A m avut ncredere In tine, i o meritai.
A d., 21.1.1931

snt nendreptit
ranii notri au obiceiu l s adauge prefixul in- la verbele derivate
de la su bstan tive i, m ai cu seam, la unele cu vin te de origine recent. A stfel
zic a se tmpudra, de la pudr, aa cum lim ba m ai vech e a form a t pe a se ngl
beni de la galben i altele. Se m ai poate auzi a se incontra, a imponta, a f i Inconcentrat etc., ba se ntlnesc chiar a d jective ca Indelecat (pentru delicat).
0 dat cu exproprierea i cu celelalte prefaceri sociale care au nm ulit
p u n ctele de co n ta ct ale ranilor cu adm inistraia de to a te gradele, s-a rsp n d it n ar cu vn tu l ndreptit ..care are d rep tu l" i con trariu l lui, nelndreptit ca re n-are d rep tu l". L im ba literar m ai cunoate i alt cu v n t paralel,
dei cu alt neles: nedreptit cru ia i s-a f cu t o n edrep tate11 sau cru ia
nu i s-a f cu t d rep tate11.
D ar ranul care zice Inconcentrat n lo c de concentrat a fo st ndem nat
s zic i nelndreptit n lo c de nedreptit, deci n loc s zic n u i s-a recu n os
cu t d rep tu l11, zice c n -a a vu t d rep tu l11.
Cum ptura noastr suprapus a suferit n tim pu l din urm o prim enire
serioas prin introducerea de elem ente de obrie rustic, nelndreptit pentru
nedreptit a n cep u t s ptrund i n lim ba literar. N u d em u lt un ziar
vorbea de negustorii nelndreptii la impuneri', n alt parte auzim de un
comisar care a nelndreptit o vduv .a.m .d.
T o t n gazete se gsesc exem ple de am estec al lui i (n ) unde nu-i fierbe o a la :
imobilul crim ei e necunoscut n lo c de mobilul. D in tr-o scrisoare particular
din Cluj extrag fra za : com promite indemnitatea fun cion arilor publici.
Cum se v ed e din acest din urm exem plu, in- aju n ge s se con fu n d e cu
in-, care nseam n n u . A stfel p osibil pentru un ran devin e im posibil. Iat
un exem p lu care ne v a arta la ce ncurctu ri p oa te duce aceast confuzie.
E v o r b a de cu vn tu l continuu, care nseam n n en treru p t11, ca re con
tin u 11. I s-a adugat prefixul In- i ncontinuu avea acelai n e le s; dar fiind

53

con fu n dat cu ncontinuu, unde in- era negativ, ncontinuu a ajuns s aib i
el to t nelesul de n e n tr e r u p t1. Nu e exclus ca la aceast ncurctur s fi
con trib u it i analogia sinonim ului necontenit, care Conine o particul negativ
i are tot nelesul de ..nentrerupt/1.
A d ., L' R. l. iMt

ni pare bine
Pronum ele rom neti au un mare num r de form e, n raport cu locul
lor n fraz, cu accentul si chiar cu cuvintele alturate. A stfel, dativul de la
noi, m i are, n afar de form aton ne, v, o variant ni, vi, care se ntrebuin
eaz n m prejurri speciale, dar p erfect definite de gram atic. Anum e, se
folosescc aceste form e numai cnd snt urm ate de un cu v in t aton care ncepe
cu o con soa n ; se zice ne prinde bine, v doresc ani muli i tot aa ne-o dai,
v-ar trebui, dar ni se cere, vi l-a da etc. Desigur gram atica are rolul numai s
form uleze aceast regul, pe care o stabilete uzajul.
Snt ns cazuri n care aceast regul ncepe s nu mai fie respectat.
Gsesc ntr-un interviu publicat ntr-o gazet: V i-o s p u n . . . Un cititor imi
scrie ca s m ntrebe dac.n u e m ai corect s se spun vi-am eliberat o carte
dect v-am eliberat, deoarece, ..dac am scrie v-arn eliberat, s-ar putea con fu n da
cu a cu zativu l,,d e. exem plu, v-am eliberat din temni11.
M otivu l nu e serios. Nu se spune niciodat v-am eliberat, fr s mai
urm eze alte cu vin te care s arate despre ce e vorb a sau, chiar dac expresia
aceasta e ntrebuin at izolat, o putem folosi aa tocm ai pentru c se tie despre
ce e vorba.
Nu este ns sigur c toi cei care spun vi nainte de o vocal o fac pentru
a evita o iluzorie confuzie. De aceea, dei m oda aceasta ri-a prins, nu e exclu s
ca pe viitor s se rspndeao 2i, mai ales c la noi coala i oficialitatea
au foarte puin autoritate n m aterie de gram atic.
Dar se p oate cita un e x e m p lu 'd e nlocuire com plet a lui ne cu n i : d.
lorga scrie ntotdeau n a n i : ni pare bine, ni trebuie etc. O rtografie bizar, m ai
ales c la persoana a doua d. I'orga nu spune, con secven t cu sine nsui, vi.
Din acest m otiv , sau din.altele m ai greu de analizat, reform a aceasta n-a prins,
cu to t prestigiul pe care-1 are p rod u cia publicistic a d-lui lorga.
Iat acum alt exem plu de confuzie a diverselor form e pronom inale.
La dativul singular se spune Unij i, i nainte de cu vin tele a ccen tu ate i mi,
i, i nainte de cele atone, d e ci: frai vine, i pare, i este, dar mi se pare, i l-a
da, i-o iau etc.
n tim pu l din urm ncepe ns s se scrie: i s-a fcut ru, i se pare.
A adar, regula citat nu m ai e a plicat, dar nlturarea ei are lo c num ai la
24 n c o profeie care nu s-a m plinit.

54

persoana a treia, iar ca m otivele scium Dru s iie aparente. In n ici un caz ns
nu avem pentru ce s desprim n felul acesta persoana a treia de ntia i de
a doua. D e aceea e m ai bine s pstrm regula vech e i, s scriem num ai i s-a
fcut ru, i se pare,
Ad., 4.II.1931

cari sau care ?


Pentru m uli din noi, pluralul pronum elui care este cari. Snt alii care
stabilesc o distincie subtil: pentru m asculin, pluralul va fi cari, dar pentru
fem inin, care. n sfirit, a treia categorie (cca mai num eroas dac in em seam
c ea cuprinde pe ranii din ntreaga ur)- pas treaz pentru plural aceeai
form ca ia singular, care, a tt la m a scu lin ;'cit i la fem inin. Care din aceste
trei soluii e p referabil?
n vech ea lim b rom neasc, pronum ele care avea un articol m asculin,
-le ( Tatl nostru carele eti in ceruri)+ i unul fem inin, -a ( curea) , i la fel avea
d ou form e articulate pentru n om inativu l plural ( carii, i ca rele). n lim ba
m odern, toa te aceste form e au disprut, nepstrindu-se d ect o singur form
pentru n e m iiia tiv ,>m asculin i fem inin, singular i plu ral: care.
Pentru m om en t se mai pstreaz form e separate pentru gen itiv i d a tiv :
cruia, creia, crora. Dar ranii au renunat ia toat: aceast declinare p ron o
m inal'i folosesc n lo c p rep oziiile: omul la care i-am dat n lo c de omul cruia
i-ain dat.
F orm ele speciale pentru nom inativu l plural snt d eci refcu te de curnd
sau, n cel m ai bun caz, im ita te d u p textele v e c h i. E le nu s-au rspndit
pn acum prea m u lt, aa n ct se m ai p oate discuta, dac trebu ie s le adm item
sau nu.
S exam inm m ai nti teoria dup care fem ininul rm ne invariabil la
plural, pe cn d m asculinul schim b p e -e n -i. A cea st teorie se bazeaz pe
faptu l c n lim ba vechea pluralul m asculin era carii, pe cn d cel fem inin era
care. Dar form a articulat a fem ininului era u n eori cariZe, d e ci v o ca la nu rmnea neschim bat. A far de asta, nu e p ra ctic s ne adresm la textele vech i
cn d e v o r b a s rezolv m o p roblem de p ronu n are actual. E eviden t, n
adevr, c astzi, n pronunare, nu facem n ici o diferen ntre pluralul m ascu
lin i cel fem inin.
R m ne de v zu t d a c aceast form unic a pluralului v a fi care sau
cari. in n d seam de fa p tu l c form a existen t este care i cea care ncearc
B se im pun cari, despre aceast din urm form v a trebu i s se dovedeasc
ce avan ta je prezint fa de cea dinti>i num ai n cazul c aceast d ovad va
fi adus schim barea v a fi adoptat.
D ar n u e n ici un m o tiv p ra ctic pentru care s p retin dem pronum elui
rela tiv sa aib o>"form special pentru plural. V aria n ta lui care, anum e ce,
n-are o form special1pentru plural i totu i nu d n iciod a t natere la con
fuzii. La fel pentru pronum ele in teroga tiv cin e:

55

T en d in a de a avea n um aidect un plural pentru pronum ele care se p oa te


asemna cu cea care a f cu t pe un cop il, cu n oscu t al m eu, s form eze pluralul
de la ce v a : mi trebuie multe cevale, i chiar de la cineva : au venit doi cinevai.
De alt parte, dac adm item pe cari la plural, va trebu i s-l ntrebuin m
i sub form a interogativ. V ed ei un v n z tor am bulant strignd: Cari mai
d o rii? Sau ai putea n treb a: Cari tii s-m i sp u n ei? E vid en t c nu.
Dar com p u sele? Se p oate spune orica ri? De exem p lu : oricari ar f i moti
vele. . . E cel puin jenant. Ce e drept, au n cepu t unii s spun oricari i, porn ii
pe panta aceasta, zic i oa rica ri, adic d oteaz i pe oare cu un plural cu care
n -avem ce face.
A d., 11.11.1931

Disimilarea
M -am ocu p a t n m ai m ulte rnduri de fenom enele de asimilare, adic
de adaptarea unui sunet la altul, vecin sau deprtat, din acelai cu v n t sau
din cele apropiate. V o i arta astzi c exist i cazuri con trarii: dou sunete
asem ntoare, n interiorul aceluiai cu vn t, au uneori ten dina de a se dife
renia. U nul din ele sufer o schim bare care le face s nu m ai semene.
n adevr, organele v o ca le se preteaz uneori destul de greu la repetarea
unui sunet, c ci aceasta im plic repetarea unei serii ntregi de m icri articula
torii, ceea ce poate fi destul de obositor. Cel m ai sim plu fel de disim ilare este
nlocuirea unui sunet cu altul, dar exist i exem ple de disim ilare total,
adic de dispariie com plet a unui sunet.
Sunetele cele m ai nclinate spre disim ilare snt r i n. D in trotuar, m aha
lagiii notri au f cu t trotal, nlocuindu-1 pe al doilea r prin l. Prim ul r din
artilerie, jen at de l i r urm tori, a fost p refcu t n n (a n tilerie). Din trior,
ranii au f cu t trion, cartuier a deven it cartuel, iar n din manutan a
deven it l ( malotan) din cauza lui m preceden t i a lui n urm tor.
Iat acu m i exem ple de disim ilare to ta l : n lo c de portret, se aude la
ar potret, cu prim ul r d isp ru t; n loc de recrut, se spune curent rcut. Dar
cele m ai m ulte exem ple din aceast categorie au ptruns i n graiul orenilor,
dac nu s-au n scut la ora. V o m vedea, n adevr, exem ple de disim ilare
tota l n cu v in te pe care ranii nici nu le cunosc.
U nul din cu vin tele m ai greu de pron u n at este p ro p riu , cu derivatele lui.
P roprietar e pron u n at m ai de to a t lum ea propietar, cci, dac-1 pron u n m
corect, cu vn tu l acesta are trei r. Dar i apropria a d even it pentru unii apropia
(desigur i din cauza unei con fu zii cu a propia , derivat de la aproape) i chiar
p ropriu e p ron u n at de unii p rop iu . La Fgdu, pe firm a unei prvlii, se
p oa te citi cas p rop ie. n lo c de antreprenor, se aude antrepenor.
Cuvntul contingent, cu trei n, este pron u n at de m uli oreni cotingent,
iar de rani chiar cotigent. A m auzit i recesmnt pentru recensmnt. M uli
scriu incediu n lo c de incendiu. n lo c de oprobriu, se citete adesea oprobiu,
iar n lo c de a frustra, a frusta.

56

In sfirit, exist cazuri de disim ilare i la v o c a le : oricin e e atent la pronun


area claselor m ijlocii a auzit zicndu-se inagurare n lo c de ina u gu rare; ba
chiar la ar se zice agust n lo c de august.
Ia t i un exem plu m ult m ai v e c h i: n latinete exista un sufix foarte
rspndit, -aris ( m ilitaris, rom . militar i altele). D e cte ori ns rdcina
cuprin dea un r, sufixul se schim ba n -alis {littoralis, rom . litoral etc.). Iat
de ce la n m orm n tare se zicea funeralia (n rom nete fun eralii, nu fu n era rii,
cum scriu unii din netiin). Se face aici o con fu zie cu alt sufix, to t latinesc,
-arius, care nu se disim ileaz i care ne-a dat a d jectiv u l funerar.
Ad., 17.I I I . 1931

ncruciarea
E ste lucru frecven t s con statm c, din am estecul, din ncruciarea
a dou cu vin te sau a dou expresii, se nate un cu v n t nou sau o expresie nou,
hibrid. Din preedinie i prezidenie s-a form a t cu vn tu l greit preidenie,
care s-ar prea c deriv de la form a, inexistent, preident.
A m cita t cu alt ocazie fraze ca : este interzis a nu scuipa (care p rovin e
din ncruciarea lui este interzis a scuipa cu sintei rugai a nu scuipa) sau a
cintat mai frum os dect niciodat, n lo c de a cntat mai frum os dect oricnd i
niciodat n-a cntat mai frumos.
V o i cita astzi alte exem ple de greeli de sintax p roven in d din ncru ci
area a dou expresii. Ziln ic auzim vn z torii am bu lan i strignd pe strad:
s-a schimbat noul mers de tr e n ; n realitate nu s-a sch im bat mersul trenurilor
cel nou, ci cel vech i. E xpresia citat p rovin e din s-a schim bat mersul trenurilor,
ncruciat cu luai noul mers al trenurilor.
B u curetenii care circul cu tram vaiul snt deprini cu fraza trebuie s
schimb dou tramvaie, care p rovin e prin ncruciare din trebuie s schimb tram
vaiul i trebuie s iau dou tramvaie.
In lo c de n-are dect zece lei, se aud n p op or expresii diferite, am bele
la fel de greite: are dect zece lei i n-are numai zece lei. n prim ul caz se ia are
din a doua expresie i dect zece lei din prim a, n al doilea caz se ia n-are din
prim a expresie i numai zece lei din a doua.
n reclam a unui film , p u blicat n ziare, se putea citi nu dem ult despre
un a ctor de cin em atograf c . . . p u in n-a lipsit s nu fie p u s la nchisoare.
E ste ncruciare din p u in a lip sit s nu fie i n-a lipsit mult s fie.
D in aceast chestie privete p e . . . i o chestie privitoare l a . . . s-a nscut
expresia, care sun oribil, privitoare p e o afacere, privitoare p e ministerul de
justiie.
Din consum de buturi spirtoase (sau de alte m rfuri care se consum )
i magazin de mobile, s-a form at consum de m obile, titlu care se p oate citi pe

57

firm a unei prvlii de lng prim ria central din B ucu reti i pe a uneia din
Tim ioara. Dar m obilele nu se consum .
n articolul de sptm na viitoare v o i m ai cita cteva exem ple de n
cruciare.
A d ., 2 4 .I I I .l9 3 l

Alte ncruciri
M -am ocu p at n articolu l de sptm na trecu t de ncruciare, fenom en
care consist din m binarea a dou fraze cu acelai neles, aa n ct se form eaz
o expresie nou care con in e o parte din fraza nti i o parte din cea de-a doua.
V o i m ai cita astzi cteva exem ple. In darea de seam asupra unui
film rom nesc, aprut ntr-o gazet, se vorb ea de o stare nervoas, care culm i
neaz pn la nebunie. De fa p t starea culm ineaz n nebunie sau ajunge pn
la nebunie. D ar a culmina pn la este destul de curent n unele pturi sociale.
O greeal foarte curent este alturarea lui aproape la vreo sau la mai
mult. Se spune are aproape cincizeci de a n i, adic n -a m plin it n c cin cizeci
de ani . Se spune i are vreo cincizeci de ani, adic a re cev a m ai m ult sau m ai
puin de cin cizeci de ani . Dar aproape vreo con stitu ie o absurditate, c ci vreo
nu p oate avea aici alt neles d ect acel de a p roa p e 11.
M a i mult nu p oate fi nici el com b in a t cu aproape. U n om p o litic spunea
odat c are aproape mai mult de cinci mii de admiratori. A proap e mai m ult
de cinci mii ar trebu i s fie echivalen t cu cinci mii i atunci de ce s-l m ai pun em
pe aproape mai m ult?
C onstatm astfel c de m ulte ori, n urm a ncrucirii, ajungem la expresii
pleonastice. Se spune de -exemplu c doi oameni snt tratai p e acelai p icio r
de egalitate, dar p icioa rele de egalitate11 nu p o t s nu fie aceleai.
Se scrie astzi, chiar de,specialiti n ale lim bii, mi se pare p u in probabil
sau mi s ep a re antipatic. Dar cnd un lycru e p rob ab il, chiar acest fa p t e o prerei nu m ai ai n evoie s spui c i se pare. Sentim entul de antipatie e i el su biec
tiv, deci con stitu ie o prere i d eci nu m ai ai nevoie s spui c i se pare. A v e m
aici de-a face cu o ncruciare ntre e p u in probabil i ntre mi se pare c mi
se va ntmpla sau ntre m i-e antipatic i mi se pare urt, necinstit etc.
F ap tu l c mi se p are sim patic se aude i n franuzete, in lim baju l fam ili
ar, nu constitu ie o scuz. E xpresia aceasta ar fi corect ntr-un singur ca z :
dac antipatic ar fi o nsuire ob iectiv , recu noscut de toa t lum ea i n-ar
depinde de prerea noastr.
A d ., 2 7 .I I I .1931

Analogia
De m ulte ori se creeaz sau se transform cu v in tele din cauz c, prin
analogie, snt puse n legtur cu alte cu vin te, puin d eosebite ca form . U neori
cele dou cu vin te puse n legtur n-au nim ic com un ntre ele, afar de o slab
asemnare de fo r m ; alteori, ele p rovin n adevr din aceeai surs, dar, din.

58

diferite m otiv e pe care m arele p u blic nu le p oate ptrunde, ele difer din
punctul de vedere al form ei. A adar, n prim ul caz, analogia stabilete rapor
turi do form ntre cu vin te care se aseamn ca n eles; n al doilea caz, ea
unific form a cu v in telor care s-au difereniat.
Iat exem ple din prim a ca tegorie: cu vn tu l friciu n e, de origine francez,
a fost tran sform at n fraciune de o parte a publiculu i nostru, care ved ea n
acest cu v n t radicalul verbu lu i a freca. Ce e drept, cu vn tu l francez are aceeai
origine cu verbu l nostru a freca (noi am m otenit cu vn tu l din latinul fricare,
iar francezii l-au luat pe friction din latina m edieval), dar d ac substantivul
ar fi fost form at n rom nete n-am fi zis frecie, ci frectur sau frecu.
n loc de frizer, cu v n t de origine francez, se citete pe unele firm e
frezor. M o tiv u l? Cel care a scris firm a a pus cu vin tu l in legtur cu frez. Dar
n rom nete s-ar fi zis freztor.
A d even it curent form a psul ca p a rticip iu al verbu lu i a psa. E ste
eviden t pentru oricine c participiul corect e psat. Psut, n expresii ca nu
mi-a psut, p rovin e din influena lui nu mi-a prut ru 2S.
Form a vech e rom neasc strein (de origine nelm urit) a deven it azi
strin, pentru c vorb itorii aii v zu t tn partea lui de la n cepu t prefixul strde la strbun, strmuta, strbate. C uvntul de origine greac dizenterie e pronun
at de unii dezinterie, pentru c se crede c are la n cepu t prefixul rom nesc
dez- din dezarma, dezonora etc. n realitate, prefixul e grecesc, d ys-, care n
seamn r u .
Iat i exem ple de categoria a d ou a : unii scriu recituri (aceast form
se afl pe lista de m ncruri a unui restaurant din oseaua B on ap arte), in lo c
de rnituri, din cauz c se pune cu vn tu l n legtur cu rece. n adevr, a rci
vine de la rece, dar schim barea lui e n este norm al i n orice caz foarte
vech e, aa n ct nu avem m otive s-o nlturm . Cuvntul de origine latin
inim ic a fost sch im bat n inamic, ca s se va d c e contrarul lui amic. Dar
schim barea lui a scurt neiniial n i e norm al n latinete.
n unele pri ale capitalei se spune m aed n loc de m aez, deoarece
am avea un derivat de la ed. E adevrat c aez e nru dit cu ed, dar ntr-o
epoc foarte vech e d a fost schim bat n z, de aceea zicem a se aeza, nu a se
aedea i t o t aa trebuie s spunem m aez, nu m aed.
C uvintele create prin analogie snt foarte num eroase i chiar necesare,
cci acesta este felul cel mai fericit pentru m bogirea vocabu laru lui. Snt
ns i cazuri cnd analogia este ru neleas. D up fru ctifer p ro d u c to r de
fru cte '1, som nifer p rod u c tor de som n11, s-a form at petrolifer, cu nelesul de
p ro d u c tor de p etrol11. Dar cu vntu l nou a fost n trebu in at n expresii ca :
aciuni petrolifere, convenii p etrolifere, ceea ce este a b s u rd : aciunile, con veniile
nu p o t prod u ce petrol. B ineneles, nim eni nu v a putea scoate astzi din lim b
aceast greeal 26.
A d., l.IV .19 31
25 psut nu mai apare astzi n vorbire.
26 Totui s-a reuit eliminarea acestei greeli prin impunerea adj. petrolier n aceste
contexte.

59

ss, s, z
A m artat acum ct va vrem e c, n anum ite p u b licaii rom n eti,
se scrie s n lo c de z in tervocalic n cu vin tele de origine latin sau francez.
A m cu tat s exp lic atunci de ce aceast scriere trebu ie evitat.
A stzi v o i ncerca s pun in lum in o consecin a acestui fel de a n ota
pe z. T rebu ie s am intesc m ai nti c, n secolul trecu t, se scria curent poesie,
bas, lesiune etc., cu s, aa cu m se scrie i astzi n franuzete.
D ar dac z in tervocalic se scria s, cu m se v a scrie s ntre dou v o c a le ?
Francezii l noteaz prin dublu s, n a cord cu etim ologia celei m ai m ari pri
dintre cu vintele interesate.
La noi ns nu exist obiceiu l de a scrie consoane duble pentru a p ron u n a
consoane simple. De aceea i s in tervocalic se scrie t o t cu s : p asiu n e, com isie
etc.
De aici urm eaz o tota l ncurctur. De unde va ti cititoru l d ac trebuie s citeasc s sau z, de vrem e ce aceste sunete se scriu la fe l? Singurul
m ijloc de a le d eosebi este s recurg la pronunarea francez.
D ar cine nu tie fra n u zete? A cela nu va putea citi nici rom n ete cu m
se cade, ci va con fu n da pe s cu z. S nu se cread c e v o r b a aici de un caz
teoretic. C onfuzii s-au n tm p la t i chiar s-au rspndit, n ct au d even it gene
rale.
A stfel cu vin tele ca sesiunea, disertaie, care se scriu n franuzete cu
ss i se citesc jcu s, au fost citite cu z de cei care nu cunoteau lim ba francez.
De aceea astzi m uli spun seziune, dizertaie. La fel s-a ajuns la bazin, n lo c
de form a corect basin, la vitez, n lo c de vites ; m ai to a t lum ea p ron u n
astzi sciziune n lo c de scisiune i altele 27.
R ezultatul e c rom n ii care v o rb e sc franuzete fac deseori greeala
de a pronuna aceste cu vin te cu z, lucru cu totu l de neneles pentru un francez,
care le scrie cu dublu s. D in cauz c francezii au sch im bat pe s in tervoca lic
n z, noi rom nii ne credem ob ligai nu num ai s im itm aceast schim bare,
dar chiar s fim m ai ca tolici d ect papa, i s sch im bm i pe s dublu n z.
D evenim astfel rid icoli.
C oncluzia e cea pe care am pus-o la sfritul celor m ai m u lte a rticole
de ortogra fie: s scriem cu m se pronun, fr preocupri etim ologice.
A d., 22.IV.1931

omeur sau om eri


n tr-o scrisoare, pe care am prim it-o zilele trecute, d. inginer I. Ionescu
mi pune urm toarea ntrebare: de ce n ziare se scrie om eur, cnd core ct ar
fi ori com plet franuzete (ch om eu r), ori com p let rom nete (o m er). O dat
cu aceasta se pune problem a celor m ai m ulte cu vin te a o i.

27
Formele bazin, vitez, sciziune s-au generalizat ntre timp, astfel c au fost a cce
tate de lucrrile norm ative.

60

R spund cu a tt m ai bucu ros cu cit chestiunea aceasta m -a p reocupat


i pe m ine i am adunat cteva exem ple interesante pentru rezolvarea ei.
Cnd se ntrebuineaz pentru prim a oar un cu v n t strin, cel care-1
scrie are con tiin a c e v o rb a de un elem ent care nu aparine lim b ii rom ne.
D e aceea l noteaz cu ortogra fia exa ct a lim b ii de origine, b a chiar, de cele
mai m u lte ori, l pune ntre ghilim ele.
De la o vrem e, cu vn tu l cel nou devine destul de rspndit, toa t
lum ea l cunoate, dar sntem n tru ctva deprini cu ortogra fia strin cu care
l-am v zu t scris chiar n lim ba noastr. E v id en t, se sim te ten din a de a-1
m brca ntr-o hain rom n easc, dar m ai este i am biia scriitorului de a arta
c el cu n oate adevrata ortogra fie, c tie lim b a strin din care vin e cuvn tu l.
D in ciocn irea acestor dou ten din e rezult c se d cu vn tu lui o o rto
grafie h ib rid : o parte a lui e scris dup pronunare, iar cealalt dup o rto
grafia strin. n cetu l cu ncetu l ns, pe msur ce noul elem ent devine to t
mai uzual, ortogra fia se adapteaz m ai m ult la pron u n area rom neasc,
pn cn d aju n ge s-i corespu n d cu totu l.
R sfoin d colecia A d ev ru lu i" de la sfritul secolului trecu t, am gsit
cu v in te ca pharm acie, p oesie, magasin, pe cnd astzi nu se m ai citete d ect
farm acie, p oezie, m agazin, i m u lte altele de acest fel.
Se m ai ved e i acum a droguerie, dei to a t lum ea pron u n drogherie,
hydro- pentru hidro-, anunci n loc de anun etc. U neori ortogra fia strin
joa c o adevrat fars cu vn tu lu i, care se rspndete cu o pronunare co n
form acestei ortografii. A stfel, m uli citesc lingerie, aa cu m se scrie.
P rin tre cu vin tele m ai noi, care-i pstreaz, n to ta l sau n parte, o rto
grafia strin, se p o t cita : charmant, n loc de armant, esseu (pn nu de m ult
se scria essay, cu un y , pe care n ici cel m ai n foca t fra n cofil nu l-ar fi putut
ap roba) pentru eseu, ofeur pentru ofer.
L a exem plul din urm , ca i la om eur pentru om er, cei care scriu cu
eu au o scuz, aceea de a v o i s pstreze n p ronunare sunetul o, pe care
n i rom n ete nu-1 putem reda dect pstrnd pe eu din franuzete.
n general ns, dup o trecere de vrem e, m ai scurt sau mai lunga,
totu l reintr n ord in e: cu vin tele strine se adapteaz la pronunarea rom
neasc, iar ortografia ajun ge ncetu l cu ncetul s urm eze pronunarea.
A d.,29.IV .1931

O atitudine
D. general C rinicianu, m em bru al A cadem iei R om n e, p u b lic o b ro
ur de trei pagini, form a t m inisterial, cu n o te o rto g ra fice 11. D ei autorul
e m ilitar, nu gram atic, totu i are o p utern ic influen asupra A cadem iei,
cn d e v o rb a de hotrri cu caracter ortogra fic. D e aceea cred c e u til s ana
lizez aici ideile expuse de d-sa.

61

,, i l au un sunet nchis i gutural (din nefericire)1' citim chiar de


la nceput. De ce d in nefericire11? C ongresul filologilor n o t r i ... a adm is
s se scrie peste to t cu
. . ceea ce jiu este de admis. E rid icol a se scrie eu
sint sau ei snt (la plural) n lo c de eu sunt i ei sunt1'. De ce n u este de adm is11 ?
De ce e rid ico l11? In m aterie de lim b, nu e n im ic n e fe ricit11, nim ic d e
neadm is11 i n im ic r id ic o l11 a priori. Num ai argum entele au valoare, nu i
sim plele afirm aii.
0 escepie trebuie s se f a c . . . la i s scriem n cteva cu vin te cu
sens plural ca doue, n o tie .. . iar nu dou, n ou . ... cu m se scrie greit i urit,
con tra bunului sim 11. Ideea pare s fie c - este semnul singularului, de
aceea dou ou p oate detepta im presia de singular. Judecata aceasta nu e
serioas.
...A 'o c a la e se scrie curat e, fr a se m uia cu i, totdeau n a cn d se
p ronun corect, precum el, ele, este, o d a e .. . ; se scrie ns ie atunci cind
nu se poate rosti altfel i se im pune ie: iele (din p oveti), o i e r . . . , r z b o a ie..
Nu exist nici o deosebire de pronunare ntre ele i iele', sfritul cu vn tu l
odaie nu se deosebete prin nim ic n pronunare de cel al lui rzboaie, n sfirit,
nu exist cu v n t care s nu se p oat pronuna cu e i cu ie ; im portan t e
cum se pronun, nu cum se poate pronuna.
S crierea d ifton gilor ea i ia urm eaz aproape aceleai reguli, ca e i ie,
adic se scriu dup pronunare logic i corect,prin nvtur la c o a l .. . i;( ?)
Mai departe ni se recom and scrierea cu u m u t: cuiu, voiu etc. De ce,
dac ortografia urm eaz pron u n area?
N u se adm ite a postroful la pronum ele p e r s o n a le ... alturate la for
mele verba le: u n d e i omul, undes. c a ii. .
Care cu vn t e pronum e personal
n accste exem ple ?
C oncluzia care se im pune din exam enul brourii este c, pentru a stabili
reguli gram aticale, ca i pentru planurile strategice, trebuie s fii specialist,
altfel riti s calci alturea de drum ul drept.
A d ., 7 V .1931

Eufemismul
E ufem ism ul este atenuarea, ndulcirea unei expresii, pentru ca cel cruia
i e adresat s-o prim easc fr suprare. Se gsete totdeau n a un p u n ct de
vedere din care p rivin d lucrurile s le gsim acceptabile. Despre o fem eie
m ic se spune c e mignon, despre una care e iganc se zice c e och eic ;
cucoanelor grase croitoresele le spun c snt persoane forte, adic v o in ic e 11;
ba chiar, com parnd o cu coan gras cu o am ic a ei mai slab, o vn ztoare
a ajuns s spun c e m ai b in elndulcirea, aceasta a expresiilor e foarte curent i ,qu to ii sntem de
prini cu ea. E xist ns i altfel de eufem ism e, to t aa de curente, dar asupra
crora nu ni se atrage att de des atenia. E vorba anum e de' atenuarea unor

62

cu v in te din m otiv e n legtur cu superstiiile. P oate prea curios, dar acest


fel de eufem ism e jo a c un rol destul de im p orta n t n transform area lim bilor.
Vorbeti de lup i lupul e la u, spunem n o i; quand on parle-.du loup,
o n en voit la queue, zice fra n cezu l; male den Teufel nicht an die W and, zice
neam ul (;,nu -picta pe dracul pe p erete11). T oa te aceste expresii spun de fa p t
acelai lu cru : s nu pom en eti de num ele unei fiin e pe care nu ii s-o vezi,
pentru c, strign d-o pe num e sau evocn d u -i im aginea, o fa ci s vin.
Pentru om ul p rim itiv, cu vn tu l nu este un sim plu semn, un sim bol care
sugereaz o idee, ci o for m agic, o putere care p articip la fora ob iectu lu i
sau a fiinei sugerate. De aceea num irea unei fiin e ru fctoare p oate atrage
nenorocirea pe capul celu i- im pru den t. Dar evitarea num elui p oa te aduce
dispariia cu vntu lui.
' E vreii vebhi se fereau s pronune num ele dum nezeului lor pentru c
num ele lui era in u t secret, ca s nu-1 afle dum anii. In adevr, cin e-i tia
num ele p utea s-l invoce, s-l chem e n a ju tor. R ezu ltatu l a fo st c num ele
acela a disprut i nu se m ai tie d eloc cu m suna. Iehova nu e d ect un p se u
d o n im 11 eufem istic.
R om n ii se feresc s spun num ele diavolulu i. De aici expresiile ca ucig -l toaca, ucig-l crucea, duc-se p e p u stii, necuratul i m ulte altele.
S criitorul latin Caesar, spirit din cele m ai sceptice, om instruit i libercu g el tor, i avea totu i i el superstiiile lui. n prim ul rnd se ferea de cu
vn tu l moarte i prefera s scrie d a c s-ar ntm pla cev a g ra v sau s nu
ia vreo h otrre prea g ra v 11 n lo c de s nu condamne la moarte. A fa r de
asta, evit cu vn tu l tnfringere, pe care-1 nlocu iete sistem atic cu n ep l cere".
Francezului din p op or nu-i place cu v n tu l bolnav i perfer
fatigue ( o b o s it"). C uvntul nenorocire e i el o co lit cu ngrijire
cu guigne ..g h in ion ", care nseam n de fa p t v iin 11. D ar guigne a
de rspndit, nct a luat cu totu l locu l lui nenorocire, de aceea
ntrebuineaz, n lo c de guigne, cerise cirea 11.

s spun
i nlocu it
ajuns att
acum a se

Un ob icei curen t n lum ea vn torilor e s nu pom eneasc cu vn tu l


vlntoare (la origine acest o b ic e i avea ca baz team a s n u ; afle vn atu l c se
pregtete vn toarea), ;nici num ele, anim alului pe care caut s-l vneze.
V n torii de lei se feresc ca de fo c s pron u n e num ele leului, cruia i zic
pisic. Slavii au p ierdu t vech iu l num e al ursului, cru ia-i zic m rictor de
m iere11.
U nul din anim alele de care se tem m ai m u lt ran ii e nevstuica. De
aceea vech iu l num e al acestui anim al s-a p ierdu t nc din vrem ea latinilor,
care-i ziceau mustela, adic tin eric 11. Dar i; num ele mustela a ajuns mai
trziu s fie con siderat ca adu ctor de nenorocire, de aceea a disprut din
lim bile n o i: rom n ii i spun nevstuica, adic n ev a st tn r11, francezii i
zic belette fru m u ic 11 i aa mai departe.
V ed em cu acest1din urm exem plu cu m i face drum ten d in a de a m
bun a fiinele tem u te prin botezarea lor cu un num e care s le flateze. V ech iu l
num e persan al M rii N egre, Atisaenapatdi care nsem na m a rea n eagr11,

63

a fost neles de greci ca P on tos A xein o s, adic m area n eprim itoare de oas
p e i". Dar cu m s dai un num e a tt de urt unei puteri tem u te cu m e m a rea ?
De aceea num ele a fost sch im bat n E u xein os, adic b u n pentru oa sp ei".
U n ora grecesc din Italia purta num ele de b o g a t n m ere". Dar rom an ii
au neles M aleventum ca rezu ltat ru . In urm a rzboaielor cu Pyrrhus,
num ele oraului a fo st sch im bat n Beneventum , adic rezu lta t b u n .
Furiile erau pentru greci nite fiin e te m u te ; ca s le m buneze, le-au
sch im bat num ele n E um enide, adic b la jin e, b in ev oitoa re".
E xist, n sfrit, i alt m ijlo c de a scpa de pronunarea cu vn tu lu i cu
buclu c. A num e, s-l deform ezi aa, n ct s nu-l m ai recunoasc cel care-1
poart. A stfel, francezii au fcu t, n blestem e, din sacristie, sa p risti; din par
D ieu p e d um nezeu ", parbleu i aa m ai departe. A stfel, rom n u l religios
spune maica ta, Cristache, n lo c de maica ta, Cristoase, i chiar a ajuns s nu
mai tie c la origine, n aceast expresie, e v o rb a de Cristos.
Dar care dintre cititori nu tie s citeze un exem plu de deform are a
c u v in te lo r p rovoca t de con diiile expuse mai sus?
Ad... 10.V.1931

Arhaismele
ie n d in a spre arhaism e este util n unele p riv in e : p strn du -se ce e
vech i, se m piedic evolu ia prea rapid a lim bii, care ar face s nu m ai pu tem
nelege azi ceea ce s-a scris acum o sut de ani i ar priva pe urm aii
notri de com orile literare ale secolului al X lX -le a . Pe de alt parte, evolu ia
nu se face la fel n toa te regiunile i, dac ar fi mai repede dect acum , s-ar
ajunge n scurt vrem e la o separaie dialectal a regiunilor.
n schim b, arhaism ele prezint i dezavan taje. n prim ul rnd, prin
faptu l c creeaz o d isprop orie ntre lim b a v o rb it i cea scris, deci ntre
realitate i im aginea ei, ten d in a de conservare este n tru ctva rid icol. A p oi,
de m ulte ori, sforrile de a pstra ce e vech i snt za d a rn ice; lim b a v o rb it
urm ndu-i cursul ei, iar lim b a scris (sau chiar cea vo rb it de p eda n i) rm nnd pe lo c, se creeaz iari o prpastie ntre lim ba v o rb it i cea scris.
A m artat n rep eta te rnduri ncercri de a pstra aspecte n v ech ite
sau de a reintrodu ce n scris form e ieite din uz. V o i am inti aici unele din aceste
ncercri i v o i pom en i de altele de care nu m -am ocu p at pn astzi.
s in tervocalic (i uneori chiar s dup o con soan), n cu vin tele de ori
gine latin, a fo st p ron u n at n unele cazuri z, sub influena unor lim b i
strine (franceza, germ ana). De aceea astzi se p ron u n cazarm, recenzie.
Unii m ai ncearc s in trod u c scrierea acestor cu v in te cu s, dar n u snt
urm ai de m area mas a celor care scriu.
C uvintele a corupe, a corespunde i altele au avu t la n cep u t p re fix u l
con-, dar nc din lim b a latin, cn d era urm at de un r, con- s-a sch im b a t
n cor-. A stzi m uli rom n i, m ai cu seam dintre cei inculi, zic con ru pe,

64

conrespunde. n m prejurri similare, s-a ajuns i la inm ediat, p e care l-am


relevat n tr-o scrisoare particu lar trim is de la Cluj.
C onsoanele duble din alte lim b i snt n general p ron u n ate sim plu
Ja noi. De aceea nu se p oate adm ite s scriem , aa cu m fac unii din p edanterie,
esseu sau suggestie.
C uvntul ar se pronuna acum cteva secole car. D ar este oare de
ajuns acest lucru ca s scriem astzi ear i pluralul eri? D esigur c nu.
T o t aa trebu ie s scriem ctre, cu m pron u n m , nu ctr, cu m se pron u n a
m ai de m u lt; citit, cititor, cum spune toa t lum ea, nu cetit, cetitor. V a ndrzni
cin eva s p ron u n e cete?
P e m otiv c, la m ai m u lt ca p erfect, -rm de la persoana n ti plural
e b o u , unii m em bri ai corpulu i d id a ctic v o r s im pun form ele noi vzusem,
noi mncasem, dei vzuserm, mncaserm snt foarte rspndite. B a m ai m u lt,
chiar la perfectu l sim plu se ncearc suprim area lui -rm : noi ne dusem, In
loc de noi ne duserm etc. Dar pron u n cin eva dusem ?
Concluzia e uor de tras: e bun arhaism ul, dar cu m sur.
A d ., 14.V .1931

num ai sau nu m a i ?
E ste foarte curios cum p ot unii s ncu rce aceast chestiu ne, a tt de sim
pl. Cnd li se atrage atenia c, n anum ite m preju rri, una din cele dou
form e e greit, m u li o evit peste to t pe aceea i cad astfel n greeala con
trar.
De aceea ved em c se scrie numai n lo c de nu mai sau viceversa. De fapt,
am ndou expresiile snt corecte, dar fiecare n alt parte. Singur nelesul
d ecide d ac snt dou cu v in te sau unul singur.
In versul lui C ob u c: iG eorge nu mai vine, snt, evid en t, d ou cu v in te :
nu, care neag pe vine, i mai, care subliniaz durata ateptrii. n versul lui
E m in e scu : N um ai noi aa rm lnem , este un singur cu v n t, numai, care ech iva
leaz cu d o a r .
Ia t o fraz n care am ndou felurile de a scrie snt co recte, dar fiecare
cu alt neles: nu mai d bani nseam n c n u d ban i n p lu s , c n u d
de aici nain te14, c a ncetat de a d a ; pe cn d num ai d bani nseam n c
n u face altceva d ect s dea b a n i , c d n tru n a b a n i .
In legtur cu aceast p rob lem st i con tro v e rsa asupra locu lu i lui
mai n fraz. In M untenia se spune de ob icei nu mai m. jo c , p e cn d m old ov en ii
spun nu m mai jo c . D intre aceste dou m od u ri de exprim are, m ai core ct
e cel m oldoven esc.
In adevr, d ac suprim m negaia, n -a v em n ici un m o tiv s schim bm
locu l adverbului. C onstatm ns c, n frazele afirm ative, chiar m untenii
p un in general pe m ai ling v e rb , chiar d ac exist n fraze i un pronum e.

65

S pu n unii mai U intilnesc, mai ne vedem, dar cine va spune mai m las in
p 0 4 tt
O biceiu l de a pune pe m ntre mai i verb se exp lic, fr ndoial,
1n felu l a cesta : in expresiile ca m duc, m j o c , pronum ele este foarte strina
le g a l d e verb i pare c face parte din ideea verbal. De aceea unora li s-a
p ru t n ecorect s d espart pe m de duc.
Ad., 19.V.1931

staie i staiune
T o a t lum ea cunoate paralelism ul form elor cu -ie i -iune, precum
staie i staiune, secie i seciune, direcie i direciune etc. Dar care p oa te fi
x p lic a ia acestor d u b lete?
E v id en t, cele dou form e paralele au aceeai origine. E v o r b a de un
su fix latin esc. In cu vin tele m otenite de noi din latinete, acest su fix are form a
-lum . In cele m prum utate, uneori partea de la sfrit se rezint sub form a
-iune, im ita t dup cu vintele vech i, alteori gsim pe -ie, pe care-1 n tln im
i In lim b ile slave.
L a ncepu t, ten dina era s se generalizeze form a lung. Dar dup
unele rdcini m ai lungi, -iune ntindea prea m ult cuvntul. A u m ai in terven it
i diveri scriitori (de exem plu I. L. Caragiale) care au ridiculizat form ele cu
-iune, aa Incit astzi snt m ulte cu vin te pentru care form a cu -iu n e a d ispru t
aproape de t o t : indigestie, indispoziie,, legitimaie.
In schim b, snt alte cu vin te pentru care form a cu -ie ar fi prea scurt.
L a acestea s-a generalizat form a cu -iu n e: aciune, uniune, fuziune (dar infu zie,
con fu zie), gestiune (dar sugestie, congestie), pasiu n e etc.
F orm a cu -iun e este socotit m ai distins, mai oficial, de aceea p ersoa
nele ca re vorb esc din vrful buzelor spun informaiune, im presiune, reclam aiane. A stfel sufixul -iu n e ajunge s capete un aspect pedant. Dar snt i
alte cazu ri cin d form a cu -iu n e e singura existent, i anume cu vin tele teh n ice
au sav an te: depresiune, eroziune etc.
Cele m ai interesante snt cu vintele pentru care am indou form ele sni
curente. D in cauza m ediilor diferite unde circul, aceste dou form e au ajun3
ca p ete nelesuri deosebite. Se zice: asta-i alt chestie, dar chestiunea stabillsrii, a rem anierii etc . Raia de plin e e cu totu l altceva d e c t raiunea de
stat sau critica raiunii pure.
T o t aa se zice tramvaiul e in staie, de ce nu s-a oprit la sta ie, dar
staiunile climaterice, staiunea de telegrafie fr fir -, s mergi cu m ine la secie;
de secie, dar se face o seciune lntr-un cilindru', merg in cutare d irecie,
dar direciunea C ilor Ferate 28.
Azi nu se mai recom and form a direciune.'

66

T o t acest triaj este opera ultim elor trei decenii. L u ai un ziar din 1900
i v e i ved ea c -ie i -iu n e se gsesc n cu totu l alte raportu ri d eolt a iL
B a oam en ii ignorani m ergeau pn a colo n ct puneau pe -iu n e i a co lo um d
c u era n ici n franuzete, nici n latinete. De aceea, la Caragiale, Z ia atrig&
ia poliiu n e 1, iar R ic V entu rian o scria prefatiune.
A d., 3.V I .1934

D oi o
E v o r b a de dublarea lui o, fr m otiv valabil. In adevr, faptul a cesta
te p etrece n cteva cu vin te rom neti. Cel m ai vech i exem plu e p rooroc c a
d erivatele lu i: a p rooroci etc., n lo c de p roroc, cum se spune n slavonete.
A ce a st dublare a lui o n-a fost nc exp lica t d efin itiv. R egretatu l
B ogrea, de la U niversitatea din C luj, ved ea n aceast dublare influen a
unui cu v n t grecesc. Dar e p rob ab il c fenom enul trebu ie pus n legtur cm
altele m ai noi, unde exp licaia nu p oate fi aceeai.
Iat bunoar pe prolog, cu v n t bine cu n oscu t, dar nu totd eau n a bnp ron u n at, cci m uli spun proolog. n aparen, nu exist n ici un m o tiv
p entru ca prolog s fie p ron un at cu d oi o.
U n exem plu m ai frecven t este vechiu l proroga, p ron u n at i p rooroga .
D e ast d at ne pu tem referi i la tex te tiprite, cci nu o dat se ved e In
eiare c parlamentul a fost proorogat, iar titlu l articolu lu i este proorogarea
parlam entului. N ici aici cel de al doilea o nu este organic i nu are n ici un roBfc
aparent.
Cine n-a auzit vorb in d u -se despre cooproprietari ? M ai rar se ved e p e un
a ct scris de un om incu lt coproprietar, aa cum e corect. n general se tin d e
a n locu i pe co- cu coo-.
V o i cita n sfirit un exem plu de adugarea unui o, fr s m ai fi fost
altu l n a in te: triologie, n lo c de trilogie. Form a nti este frecven t In graiu l
elevilor de liceu.
Iat cu m a exp lica eu lucrurile.
Trilogie p oate face im presia c nu e com p let, c-i lipsete ceva, d eoarece
cu v in tele n oastre com pu se norm al snt de form a lui radioterapie, idiosincrasia
e tc., adic partea nti nu se isprvete du i, ci cu io. D e aceea, triologie.
L a cooproprietar, p oate fi de vin cooperativ, cooptare, cooperaie. D a
i aici, dac pronu n m coproprietar, avem im presia c partea nti se isprvete
prea scurt. A celai lucru pentru proroga, care devine prooroga.
i iat acum n ce chip trebuie form ulat regula general. Cele m ai
m u lte com p u se m pru m u tate din O cciden t au partea nti term in at in -o :
hidro-electric, m icro-cefal, antropo-log etc. Cnd partea nti se reduce la o singur
silab, cu m e cazul lui prolog, proroga, coproprietar, v orb itoru l are im presia
e lipsete vocala de legtur o .nainte de partea a doua a com pu su lu i. l
astfel avem proolog, prooroga, cooproprietar.

67

ntrebarea care se im pune acum este: putem oare a plica a ceast expli
ca ie i In cazul lui p roroc, care e m ult m ai vech i d ect celelalte e x e m p le ?
A ici cred c de vin snt cei d oi r situai n apropiere unul d e altul.
A d., 12.VI.1931

C um se traduce
Se tie n general care e sistem ul cel bun de a face o trad u cere: caui
n ti s nelegi perfect ce a vru t s spun autorul in lim ba lui, apoi redai
e x a ct ideile din original n lim ba n care traduci. Dar teoria e departe de p ra c
tic, i foarte rari snt aceia care aplic pe de-a-ntregul principiul enunat.
R ezult de aici c greeala cea m ai cu ren t i cea mai grav n acelai
tim p e trad u cerea cu v n t cu cu v n t. Desigur, nim eni nu red sistem atic
fiecare cu v n t din origin al prin cu vn tu l corespu n ztor din lim ba lui. Dar
mai to i trad u c torii sca p din loc n loc expresii care nu sint d ect o copie
form al a celor din textul prim itiv.
Cum la noi s-a tradu s enorm din franuzete, de o sut de ani
ncoace, m ulte din expresiile cop ia te n m od greit din literatura francez
au ajuns s se rspndeasc i s se m pm nteneasc n rom nete. V o i cita
cte v a din exem plele cele m ai caracteristice.
In franceza m edieval, genitivul num elor de persoane era la fel cu
nom inativul, fr nici o prep oziie, pe cnd la num ele de o b iecte se punea
nainte d e: la fille le roi fa ta regelui , dar la porte de la maison u a casei .
La num ele de strzi acesta a rmas pn azi ob ice iu l: rue Saint Jacques,
dar rue de la Victoire. N oi, fr m o t i v e .. . m edievale, am co p ia t ntorsturile
franuzeti: strada Coblcescu, dar strada Ftntinii. M ult m ai logici snt tran
silvnenii, care pun pe lu i la num ele p rop rii: strada lui M ihail Vais 2B.
C u vn tul mal n fran uzete nseam n r u i b o a l ; mal de mer
nseam n prin urmare b o a l de m are . Din ignorana trad u ctorilor am
ajuns la ru de mare, apoi la ru de munte e tc .30.
n lo c de a schimba ideea am ajuns a cu m la a schimba de idee (fr. changer
d'idee). n rom nete a nate i a se nate snt lucruri d ife rite ; d a r,fiin d c
n franuzete natre nseam n a se nate , m uli spun nate ntrebarea n
loc de se nate ntrebarea. A voir-affa ire a avea treab a fost neles ca avoir
faire i a fost tradus n rom n ete prin a avea a face , ceea ce e absurd 30.
n i d in se spun n franuzete dans: mon verre est p etit, mais j e bois
dans mon verre, expresie pe care unii o tra d u c pah aru l m eu e m ic, dar eu
beau n paharul m eu . n orice caz, confuzia ntre n i din s-a generalizat
n expresia a consta n 31 n lo c de a consta din. P entru c n franuzete se
** A cum nu mai e nim ic de sch im bat: acest sistem de num ire a strzilor s-a gene
ralizat.
Nici n problem a asta nu mai e nim ic de fcut.
81 a consta tn nu mai poate fi nlturat.

68

zice plu s que jam ais, ne credem ob ligai s spunem i n oi m a i m u lt d ecit


n icio d a t ", In loc de m a i m u lt d ect oricn d . Pentru c francezii n-au su fixe
de a d je ctiv e i ntrebuineaz substantivul n a poziie n lo c de a d je ctiv ,
zicem i noi slof francez in lo c de stof franuzeasc.
Iat acum cteva greeli m ai puin rspndite. N ou s autres este un
,.n oi m ai accen tu at, pus n op oziie cu a lii ; unii trad u c tori se cred obli
gai s tradu c prin noi alii. Intr-un foileton aprut n D re p ta te a " 6e citea
c cin eva mbrieaz p e frunte (in franuzete embrasser, in afar de a m br
ia ", m ai nseam n i a sruta11). U n cu n oscu t scriitor ne v orb ea nu de m u lt
despre nite etape care nu se p o t arde (n franuzete bruler Ies etapes nseam n
a nu te m ai op ri la staiile de p o t ", d eci a cltori cu g ra b "). A celai
scrie i a cdea p e o idee (in franuzete tomber, n afar de ,.a c d e a ", mai
nseam n ..a da p este"). D espre un m inistru b oln a v , ziarele au anunat c
pstreaz patul (fr. garder le lit a sta n p a t ).
n tr-o pies de C aillavet i Flers, actorii ntreab iubii tenisul? (fr.
aim er, n afar de a iu b i", nseam n ,.a-i p l ce a "), iar despre cin eva care
a fcu t o pozn spun c nu era m lndni deloc (fr. ne p a s etre fie r e egal cu a
fi ruinat, a avea m utr p lou a t ").
In tr-u n film v orb itor franuzesc, un person aj am intete altuia c l-a
ruinat pe X , care s-a sinucis din cauza asta. Iar cel n v in o v it rspunde:
R u in e. . . , r u i n e .. . et a p res? O n recommence ( i ce-i dac l-a m ru in a t? Putea
s-o ia de la n ce p u t"), fraz pe care titlul rom n esc o red a stfel: R u in at...,
ruinat i-a p oi rencepi. S-ar zice c e refrenul unei ansonete.
0 greeal foarte frecven t este m binarea pronum elui person al: ei
pine, el zice, eu p lec etc. Iar cei care tiu c n rom n ete nu e n evoie de p ro
num e a colo unde subiectul e cu n oscu t evit pronum ele chiar a colo unde e
indispensabil. Intr-un film m ut care n -avea titluri d ect o dat la cteva
m inute, toa te titlurile ncepeau n felul a cesta: H oinrea toat n o a p te a ...
Cu d rep t cu v n t, spectatorii se n treba u : cin e ?
In franuzete se face coord onarea tim pu rilor, adic verbu l din p rop o
ziia secundar se con d u ce n p rivin a tim pu lu i dup cel din p rop oziia prin
cipal, pe cnd n rom nete tim pu rile snt m ai puin depen den te unul de
altul. D ar, pentru c n franuzete se spune il declara qu'il ita il h eu reu x
sau il repondk que Ies Franqais etaient un p e u p l e .. . , trad u ctorii ne druiesc
perle de soiyl celor care urm eaz: declar c era fericit i rspunse c francezii
erau u n p o p o r . . . , ca i cum n-ar mai fi i astzi.
Iat i cteva expresii im itate dup lim b a germ an. In nem ete doch
introduce o afirm aie de al crei adevr nu se ndoiete cel care o ascu lt:
du bist doch klug d o a r eti in teligen t". D ar nu se p oate ntrebuin a doar a co lo
unde urm eaz alt cu v n t d ecit verbu l, c ci n cazul acesta doar are nelesul
restrictiv : d e-a b ia , n u m ai". T otu i ved em fraze c a : cum pr-m i cutare re
vist, doar azi a aprut un num r nou\ scriitorul vrea s spun d e vrem e
ce a a p ru t", dar spune de fa p t d e-a b ia azi a a p ru t".
In nem ete, p erfectu l i im perfectu l nostru snt reprezentate de u d
singur tim p . De aceea tr a d u c to rii le confund adesea. Pe de o parte, citim

69

c pe atunci n-am fost nc nsurat (in loc de nu er a m ) ; pe de alt parte, sub


fo to g r a fia a d oi btrni pe care o public o gazet, ve d e m c ei au fost nrolai
iu armata rus cnd s-a predat Osman P aa i au fo st p u i s-l pzeasc.
i te -n tre b i: bine, frate, R usia n-a m ai avu t pe cin e pune s-l peasc pe
O sm an Paa d ect d oi soldai care au fost nrolai ch iar n m om entul acela ?
D e fa p t, scriitorul vrea s ne spun c ei erau nrolai, se gseau nrolai
n m om en tu l acela.
A d., 16. V I. 1931 .

C uvintele greceti
C u vin tele greceti ptrunse n lim b a rom n au' avu t o soart foarte
tudat&. M are parte din ele au sosit la noi, n ep oci diferite, pe dou c i:
o d a t d irect din greaca m odern sau printr-un interm ediar slav, iar alt dat
p rin lim b a latin sau printr-un interm ediar occid en ta l. D eoarece ns nici
In grecete, nici n lim bile occiden tale cu vin tele n-au rm as neschim bate,
noi le avem acu m sub dou form e diferite, aa n ct uneori nici riu ne dm
seam a c cele dou expresii reprezint de fa p t acelai cu v n t grecesc prim itiv.
ne, nt i mp au ajuns s se pronune n greaca m odern (prin asim ilare)
ngf nd i tnb, p e cn d n O cciden t s-u pstrat n form a lor p rim itiv . De
aoeea avem pe de o parte lamp, fantezie, din O cciden t, pe de alta lamb,
(a n d a xie din grecete. C uvintele occid en ta le stamp, banc au d even it, treo ln d p rin G recia, stamb, i bdng.
cbi a d even it n greaca m odern h i; de aceea form ele v e c h i, trecu te
p rin O ccid en t, chimie (de origine arab), chirurg au o paralel, de origine greac
m od ern , him ie, hirurg.
b a d even it in graca m odern v; de aceea avem pe de o parte
varear, Vavilon, Gavril (ultim ele dou form e vin p rob ab il priri slav)', pe
d e a lta barbar, B abilon , Gabriel.
6 lun g a d even it n greaca m odern i; de aceea M ihail i M ihael,
orluaniim i crizantem etc.
D ifton g ii cu i (ei, oi)' s-au redus la i,' pe cnd n latinete o i s-a tran s
fo rm a t In oe (pron u n a t mai trziu e), de aceea iconomie i economie, diarie
i diaree prim ele populare. Pe de alt parte, cei care tiau c trebu ie s
p ron u n e e l-au tran sform at n e i acolo unde era corect i: egrasie n loc
d e igrasie, care are de la nceput i ; dezinterie pentru dizenterie.
ge se pronu n a i se pronun nc ghe in g recete; in cu vin tele ven ite
d in O ccid e n t n oi am p ronu n at g e ; de aceea au circu lat form e d u b le: filoioghie
i filologie, gheografie i geografie, Gheorghe i George.
S -ar m ai putea cita nc m ulte exem ple de form e duble. Dar nu m ai e
nevoie b-o fac, c ci pentru ceea ce v oia m s art aju n g cele nirate pn a ici ;
afar& de foa rte rari excepii, form a care seamn cu greaca m odern este sau
nvechit, sau popular. F orm ele admise astzi de lim b a literar snt m ai alea
oele tre cu te prin filiera occid en tal.

70

A cea st constatare este de foarte m are im portan pentru lm urirea


m prejurrilor de la noi. E a ne arat c, o dat cu prefacerile sociale i p o litice ,
6-a schim bat i lim ba. Influenei p olitice occid en ta le i-a urm at o t o t a tlt d e
putern ic influen n lim b, i m prum uturile orientale snt pe cale de dis
pariie.
A d ., 26 .V I.1M 4

Im perativul
F orm area im perativului n rom nete e destul de curioas i nu e uor
de e xp lica t cu iva care nu cunoate bine lim ba. Persoana a doua singular a
im p erativu lu i e egal cn d cu persoana a treia, cnd cu persoana a d on a a
in d icativu lu i prezent.
De exem p lu : clnt (tu) i el cin t ; bea (tu) i el b e a ; m unceti (tu )
i el m uncete; n schim b, vezi (tu) i tu v e zi: dormi (tu ) i tu dormi.
C auzele acestei stri de lucruri nu se p o t exp lica n lim b a ro m n .
S ituaia pom en it nu p oate fi neleas d ect de cin eva care tie l a t i n e l e i
cunoate i istoria lim bii rom ne.
D e altfel, cu cele relatate m ai sus nu s-au isprvit categoriile d e Im pera
t i v : pe lng stai, care a rezu ltat din tr-o influen slav i a luat locu l form ei
m ai vech i st, m ai snt trei im perative scu rtate: a face, a duce i a lcef
m preun cu form ele cu p refix (a desface, a aduce, a traduce e tc .), au ca im pe
ra tiv pe f , du i zi. i aceast excepie este exp lica t t o t num ai p rin lim b a
latin .
Im p era tivu l n egativ nu se face, aa cu m ar fi natural, adu gin d un nu
ia cel p o zitiv , ci e form at de la in fin itiv : cint, dar nu ctnta, vezi, dar na
vedea, muncete, dar nu munci etc.
R egula aceasta, care e general, ncepe s fie c lca t de u nii, ca re for
m eaz im perativu l n egativ de la cel p ozitiv . O categorie de v erb e la ca re s
p oa te face con fu zie este a celor de con jugarea a treia : bate, im perativu l, este
egal cu in fin itivu l, de aceea s-ar putea crede c n nu bate avem form a Impe
ra tivu lu i p o z itiv , cu un nu nainte. D eci se aude uneori nu f etc.
C on fu zie s-a m ai p u tu t face i la verbele term inate n - i : Intre tii f i
a ti, f i i i a f i este, eviden t, o diferen serioas, cel puin n ortografie. D ar
nu snt rari aceia care ignoreaz diferena ntre i i ii i scriu f i frum oas
p rin E lid a ori a f i i sau a nu fii. P entru acetia im perativul tii, f i i e egal c u
in fin itivu l ti, fi.
P rim a ca teg orie de verbe care sufer de pe urm a acestei co n fu sli est
a celo r cu im p erativele scurtate. In lo c de nu face, nu zice, nu te duce, anii au
n cep u t s spun nu f , nu zi, nu te du, form e vizib il greite. P entru m o m e n t,
nu se p o a te nc spune dac aceste form e au anse de reuit S.
A d ., 10.V II.1931

82
Cele mai multe dintre dubletele citate au intrat actualm ente tn ordinea for
Incorect a fost eliminat.

71

Iar cuvintele greceti


In general cu vin tele m prum utate din tr-o lim b strin, dac snt
sim ite ca atare, ca p t foarte lesne un neles b a tjo co rito r, pentru c toate
popoarele snt din fire dispuse s-i exercite sarcasm ul pe socoteala vecin ilor.
Iat un exem plu cara cteristic: spaniolii au m pru m u tat cu vn tu l fran
cez p arter a v o r b i , cruia i-au dat nelesul de a p lv r gi", a v o rb i vorb
de cla c , pentru c, dup m intea lor, aa vorbesc francezii. n schim b fran
cezii au m prum utat i ei cu vn tu l spaniolesc hablar a v o r b i , care a deven it
la francezi hbler a spune m inciuni11.
L im ba rom n nu face excepie de la regula enunat aici. M ulte cu vin te
strine i-au schim bat n ru nelesul. Cele m ai expuse la depreciere au fost
cu vin tele de origine greceasc. Rare snt printre ele unele care au scpat cu
nelesul p rim itiv nealterat. V o i cita aici cteva exem ple:
Logos nseam n in grecete discurs, cu vin tare11 i cu nelesul acesta
apare pentru prim a oar in rom nete. A stzi logos nseam n d iscu rs lung
i p licticos, cu vn tare pom poas, m ustrare care ne las indifereni14.
Lefter n grecete nseamn lib e r14. In rom nete, nu apare d ect cu
nelesul de lib er de ban i11, adic fr o para n buzunar14.
Ifo s se ntrebuineaz pentru a er m arial, m org, m ndrie . In ro m
nete are acelai neles, dar n batjocu r.
Ananghie nseam n n grecete necesitate inexorabil, nevoie im pe
rioas11, ba chiar m oa rte11. In rom nete se ntrebuineaz n b atjocu r ,
mai ales n expresia c a grecul la ananghie*4.
A ghios se zice n grecete la s fn t14 i cu vn tu l acesta se ntrebuina
n biseric . R om n ii, care nu pricepeau slu jb a n grecete, auzeau des cuvntul
aghios, d esp re care nu tiau ce nseam n. De aceea au ajuns la expresia rom
neasc a trage la aghioase, adic a sfori14, deci a b o lb o ro s i44, cu m fcea popa,
care zicea a gh ios, aghios11.
A p elp isit, n grecete ca i in lim ba noastr m ai vech e, are nelesul de
d esp e ra t11 (A lecsandri l mai ntrebuin eaz cu acest neles). A stzi a c p tat
nuana dispreu itoare pentru cin eva p rea elegant, prea n g rijit44. Cam acelai
neles l are i sclivisit, pe cn d n grecete nseamn lu stru it, p o le it11. E
p osibil ca sclifosit s vin to t de aici.
A se a fin is i (sau a se afanisi) nsem na n lim ba vech e, ca i n grecete,
a se d u ce rp , a pieri41, pe cn d astzi nseamn a se plictisi44 sau, n lim baj
fam iliar, a se usca11.
H aplea z ev z ec, nuc14 nseam n n grecete sim p lu 44.
N oim nseam n n grecete n eles, cugetare, idee11 i to t aa i in
lim ba n o a s tr v ech e. A stzi a ajuns sinonim cu chichirez i nu se mai ntre
buineaz d e c it n expresia fr nici o noim.
Schim ..grim as, fasoan e11 nsem na n grecete nfiare, form 14.
A pstrat nelesul vech i sub form a schem, ven it la noi prin interm ediul lim bii
franceze.

72

A se p liroforisi, adic a se inform a, a se ed ifica , verb de origine g r e


ceasc, nu se mai ntrebuin eaz astzi d ect n ironie.
A m nirat la ntm plare, dup cu m m i-au ven it in m inte, unele cu v in te
greceti care au c p tat n rom nete o accep ie peiorativ. E xem p lele s-ar
putea cu uurin nm uli. Dar cred c ar fi inutil s m ai dau altele.
Care poate fi exp lica ia acestui fenom en ? E p osibil ca unele din exem p lele
cita te s fi circulat chiar in grecete, n vorb irea fam iliar, cu neles ironic.
Dar exp licaia general trebuie s fie alta, de ordin m ai com p lex, legat i de
o difereniere p olitic i sociologic a cuvintelor.
A tt tim p ct grecii au ju c a t un rol im portan t n con d u cerea rilor
noastre, era natural ca term enii de adm inistraie i teh n ici, cu m i cu vin tele
a bstracte s vin de la ei. Dar n m om entul cn d grecii au fost n d ep rtai d e
la putere, i influena francez a d even it m ai putern ic, cu vin tele grecet
au n cep u t s dispar. Pe msur ns ce cu vin tele im btrn esc, ele ca p t
d e m ulte ori un aspect rid icol, pentru c am intesc de anum ite m od e trecu te,
de lucruri nvech ite. C itii o scrisoare a lui N egruzzi, cu term eni de resp ect
greceti, i v ei vedea c, fr, s tii ce nseam n fiecare cu v n t In part*,
vei ncepe s rdei.
\d., 11.VII.1931

ispecie i m on str
Din m otive care nu p o t fi expuse n cadrul acestei ru brici, c o c s o a n *
n este n general pronu n at destul de slab nainte de un s. In unele lim bi
s-a ajuns chiar la elim inarea tota l a lui n cn d se gsea n aceast p oziie.
n rom nete, graiul popular cunoate suprim area lui n n special cin d
e este urm at de alt consoan. A stfel se aude la ar ciste in loc de cinste, ispeo
ie, ispector n loc de inspecie i inspector, ostromant pentru instrument, istrucfi#
pen tru instrucie i altele.
N um ele propriu Constantin e pron u n at de rani Costandin (desigur
c aceast form e de origine greceasc). Costana pentru Constana se aud*
frecv en t i in graiul oam enilor d in tr-o clas cev a m ai ridicat.
U neori slbirea lui n are loc i nainte de f sau de v. C uvntul in valid ,
ca re s-a introdus la ar mai cu seam n urm a prim ului r zboi m on dial, apare
c a ivalid sau chiar ivalist. Din infirm erie, gradele inferioare au f cu t ifermeria
i apoi ferm elie (notez c ntre intelectuali ch iar se aude p ronunarea in ferm erie, ca i cu m boln av ii ar fi inferm i, nu in firm i).
Mai ntodeauna o greeal de lim b atrage dup dinsa i greeala c o n
trar. Cei care tiu c o pronunare e greit cau t s-o evite i, de cele m ai
m ulte ori, o nlocuiesc chiar a colo unde e corect.
ranul care tie c nu e distins s pronuni chept, chicior se ferete de
grupul chi i l nlocuiete cu p i chiar a colo unde chi eliterar. De aceea sem id ocii
a ju n g s spun pibrit n loc de c hibrit sau p iei n loc de chei.

73

Fenom enul acesta s-a ntm plat i cu n urmat de s. Cei care tiau c au
e frum os s spui ostrom ent, ispecie au introdus un n i n cu vn tu l mosf ~L
pe care l-au transform at n monstr, form vulgar destul de rspndit. IN'u e
exclus sa fi con trib u it la naterea a c e s t u i.. . m onstru i asemnarea cu cuvn^iSmonstru, care. ca neles, nu are absolut nim ic de-a face cu mostr.
Un indiciu asupra strii nvm ntului nostru ne aduce faptu l c forma;.
monstr a ncepu t s ptrund i n coli, unde este tolerat de unii p rofesorL
Ad., 15.VII.1931

Neutrul
P entru azi o problem teoretic : avem n rom nete un gen n e u t r i? '
G ram atica noastr oficial rspunde printr-o negaie: aa num itul nostrsa
neutru nu e de fa p t un gen aparte, deoarece se con fu n d la singular cu m a s
culinul, iar la plural cu fem ininul.
P roblem a e mai puin sim pl d ect o arat acest rspuns. In lim b, c a
tegoriile nu exist d ect n tru ct se opun altor ca tegorii: exist un prezent
num ai pentru c form a lui verbal se opune altor form e verbale, viitoru l :
trecu tu l. O lim b care-i pierde fem ininul, cum e cazul celei engleze, nu r.u :are nici m asculin.
E xist n rom nete o op oziie ntre m asculin i fem inin, de o part?-.,
i neutru, de cea lalt? N egreit c da, de vrem e ce genul neutru se distins;?:
la singular de fem inin, iar la plural de m asculin. i aceasta fr s m ai pom en im
de faptul c exist i o term inaie de plural care aparine exclu siv neutrului: :
uri de la corpuri, vinturi etc.
A adar, n ce privete form a, existena neutrului este d o v e d it ; ciS
despre fon d , el ne duce la aceeai concluzie. In adevr, substantivele de gem i!
neutru desem neaz toa te num e de obiecte. E xist , ce e drept, num e de o b ie cte
de genul fem inin (mas, hlrtie, u etc.) i ceva mai puine de genul m asculin
(sttlp, pas, munte etc.), dar nu exist nici un substantiv neutru care s n u
m easc o fiin vie.
A v e m d eci o categorie gram atical care se d istin g e n form i de m ascu
lin,- i de fem inin i care nu cuprinde dect num e de o b iecte. A tta este destui!
p e n tru ca s avem dreptul s v orb im despre un gen neutru.
Dar existen a i viva citatea neutrului se m ai p o a te d oved i i In alfc
c h ip : num eroase su bstan tive num e de ob iecte care in v ech im e erau fem inina
i m ai ales m asculine au deven it ncetul cu ncetu l neutre. V o i cita un Bingur
exem plu, care e d eosebit de instru ctiv.
Substan tivu l fem inin brtnc nseamn la b , m n . Pluralul lui esta
dou brinci (de exem plu n a merge p e brinci). D eci a da brtnci cu iva nseam n
a-1 m pinge cu m inile . Din pluralul brtnci s-a refcu t un singular brtnci,

74

<Se iorm m asculin. Dar form a aceasta din urm nu era sim it ca un neutru
ca ra cteriza t, de aceea s-a refcut, dup singularul brinci, un plural brtnciuri.
Jocu l acesta ntre singular i plural a avut loc la foarte m u lte su bstan ir i7. m asculine i fem inine, care, astfel, ,au devenit neutre. i lucru j acesta
d o v e d e te c genul neutru este necesar felului nostru de a v o rb i.
A d., 23.VII.1981

Vocativul
Su bstantivele rom neti de declinarea a dou a au dou form e de y o ca i iv': una term inat n -e i alta in - u l e ; cuscre, dar omule. Sint i unele oare
a am ndou form ele: biete i biatule, Doam ne i domnule.
D intre aceste dou form e, cea cu -e e cea mai veche. Cealalt a aprut
ia o ep oc destul de tirzie i s-a rspindit n dauna celei dinii. Paralel ou -u le
de la singular, a aprut i la plural form a cu -Hor, n con cu ren ou form a
veche de v o c a tiv plural, care era identic, cu a nom inativu lu i. L u cru ou rioa;
Sa gural, v o ca tiv u l n. -Hor este la fel cu genitivu l i cu dativu l.
A tt la singular, cit i la plural, v o ca tiv u l cel nou, n -ule sau -d or, a
cptat cur.nd o valoare p eiora tiv : cn d vrei s insuli pe cin eva, te adreaeal
cu. un v o c a tiv n -ule sau \n-ilor. E destul s citez expresii ca prostata, nertbnieu-V*s caraghiosule pentru ca d ovad a s. fie fcut.
In jurnalele de Pati a. aprut o reclam , pe o pagin ntreag, oare
tn cp e a -cu G aloilor I Obezilor ! P araliticilor ! i alte cteva v o c a tiv e de aoela
fel. In volu n tar, m -am ntrebat cnd am v zu t aceste cu v in te : pe oine Insult
ziijul i de ce ?
Cnd- te adresezi cu iva pe care vrei s-l m enajezi sau fa de oare vrei
si-i.ari prestigiul, ntrebuinezi form a m ai scurt a v o c a tiv u lu i 3 b ir ja r i
{birjarule / nseamn te p ori ca un b irja r11). D ac pu n em nainte ouvinluii
domn, e evident c v oca tiv u l va avea form a lun g: domnule ministru 1 domnule
p r e fe c t ! etc.
Spuneam m ai sus c domn are dou form e de v o c a tiv : Doamna ld om n n h i
Cea dinii s-a specializat pentru D um nezeu: Doam ne Iisu s t O risto a si oa
de-a doua, pentru oam eni.
V aloarea peiorativ a lui domnule p oate fi d o v e d it : cln d du p vooaliYH;
cu v n tu lu i domn urm eaz num ele celui cruia ne adresm form a ou dorunalt este
la general agresiv i insu lttoare: domnule X , i-am mai sp a s o dat sd-fi bagi
minile in ca p . . .
Pentru cazul cn d ne adresm cu iva In m od resp eotu oi, avem aoum
c i t fi form de v o ca tiv , destul de curioas: domnu I

Ad.,

9.IX.1931

7f

depe, dupe, dup


Intre de p e i dup este o diferen de neles sensibil, pe care totu i
n-o sim te toa t lum ea. n zadar s-a r zboit regretatul G orun cu cei ca re scriu
depe In loc de dup, c ci greeala n-a fost nc stlrpit.
D e p e arat plecarea de pe locu l unde se gsetecineA'a sau ce v a : e-ti
pe cas i te dai jos de p e cas, eti pe drum i te strtnge cineva de p e drum e t c .:
duf este aproape sinonim cu d in co lo d e , fie n tim p , fie in sp a iu : dup
apte zile, uit^te dup dulap, adic ..dincolo de d ulap 11 etc.
P u n ctu l acesta l socotesc d efin itiv stabilit i num ai cine nu vrea s
neleag m ai p oate face fraze con fu ze ca oile coboar dup munte sau s treci
pe la mine depe mas.
A ltu ri ns de aceste dou form e, s-a m ai iv it nc una, destul de vech e
la drept vorbin d , i anume dupe. De aceasta vreau s m ocu p mai de aproape.
D u p e s-a n scut d in tr-o confuzie. S-a crezut anum e c dup e form a t
din de i p e (in realitate, finala lui e m otenit din latinescul p ost d u p ) i
s-a dat petiii a doua a com pusului form a care era socotit m ai vech e i mai
corect. D e fap t, dup n-are nici in clin, nici in m nec cu pe.
F orm a cea nou, dupe, a v eg eta t ct va vrem e n unele graiuri dialectale,
pn cn d au b ga t-o de seam bucureetenii. i atunci, d in tr-o dat, a c p ta i
o trecere neateptat. Iat cu m cred c se explic faptul.
V zn d c form ei fam iliare i populare p i corespunde n graiul literar
i oficial p e, oam enii puin la curent cu istoria lim bii i-au nchipuit c grupul
de sunete p con in e ceva c^re-1 face puin distins i deci trebuie evitat.
De aceea, cn d s-a f cu t cunotin cu paralela dupe a lui dup, au co n
siderat-o im ediat ca m ai aleas i au a d op ta t-o. Iat de ce astzi, pe scena
Teatrului N aional, unde se vorbete o lim b afectat i pretenioas, nu 6e
u d e d ect dupe.
De aici. plaga s-a ntins. T o i cei care vorbesc din vrfu l buzeter sau, cum
se spune cu un cu v in t mai p lastic, n e p a t11, au accep ta t cm entuziasm pe
dupe. Prin radio, prin coli etc., dupe se rspndete to t m ai m ult.
i, pentru cineva deprins cu form a corect i m odest, dupe sun oribil.
In general, form a cu v in telor nu intereseaz, ci num ai nelesul, aa n ct
teoretic dupe n-are de ce s fie mai urit d ect dup. Dar ceea ce-I face nesuferit
este atm osfera pe caj-e o aduce cu el: intenia m anifest de a v o rb i distins,
pretenia celui care l ntrebuineaz de a arta c el nu face parte din gloata
de rind, care vorbete aa cu m a apucat de la strm oi.
In m ijlocu l celorlalte cu vin te, dupe este ca un m itocan oare-i d aere
de om m anierat.
A d ., 24. IX . 1931

m i-l trebuie
Iat un titlu care va surprinde pe m uli, pe toi aceia care n-au observat
existen a acestei expresii. A m au zit-o n tim pul din urm destul de des i

76

ch iar am v zu t-o de curind scris Intr-un ziar: are s-m i dea b n ii m i-i trebuie,
i-o dau dac i-o trebuie etc.
E xp resie destul de curioas. Ce rol joa c aici p ron u m ele? D up form ,
nu p oate fi d ect com plem en t direct. Dar verbul a trebui nu e tran zitiv, deci
nu p oate avea com plem en t direct. Pe de alt parte, adm iind c a trebui ar
fi deven it tran zitiv, ne-am atepta s aib subiect. Or, care p oate fi aici su b ie c
tul v e rb u lu i? n cel mai bun caz, cu vin tu l bani, adic tocm a i acela care e n
locu it prin pronum ele personal la acuzativ.
M i-i trebuie este, oricu m am privi lucrurile, o expresie greit. S vedem
ca re p o a te fi originea ei.
Cnd spune cin eva are s-m i dea bani i-m i trebuie, asculttorul p oate
ntreba: c e -i tre b u ie ? , c ci nim ic in prop oziia a doua nu exprim ideea
<de b a n i .
i chiar adm iind c se nelege c e vorba de bani. to t mai rm ine un
m otiv de nedum erire: n im ic nu las s se vad c banii care-m i trebuie sini
to c m a i aceia pe care are s m i-i dea debitoru l meu.
i mai puin clare snt p rop oziiile interoga tive: i-am gsit batista /
ii trebu ie? Se p oate pune ntrebarea: m i trebuie c e ? De aceea se rspndeso
acum a expresiile de tipul i-am gsit b atista ; i-o trebuie?
Iat o fraz asem ntoare: l caut p e X i nu-l gsesc. A ici ideea de X
este reluat n p rop oziia a doua prin pronum ele scurtat -l. A r fi necorec,
sau n to t cazul con fu z, s spunem l caut pe X i nu gsesc.
S-a p u tu t sim i n evoia unui pronum e care s repete ideea con in u t
n prim ele p rop oziii cita te aici. La ce caz trebuia pus acest pronum e ? E viden t,
la n om inativ, deoarece am intete de subiectul verbului trebuie.
E xpresia ar fi fost d eci corect dac s-ar fi pus pronum ele n nom inativ.
D a r lim ba rom n nu cun oate o form scu rtat a pronum elui personal n
nom inativ. Rm nea deci de ales ntre dou p osib ilit i: sau s se ntrebuineze
nom inativu l ntreg, el, ea, ei, i s se zic f i ei imi trebuie, dac ea ii trebuie,
n acest caz fraza ar fi fost destul de greoaie i ar fi avu t asp ect strin, sau
s se im ite frazele de tipu l tl caut i nu-l gsesc, care snt foarte curente (i s <
se pun pronum ele la acu zativ).
n tre aceste dou posibilit i, se pare c a fost aleas cea de-a doua, care
-a greit in fon d 3.
Ad., 26 .IX .19 3t

R usticism e
Graiul ranilor este in general frum os i p itoresc dac-i urmeaz dru
mul lui, fr afectare. De ob icei ns ranii cau t s im ite felul de a v o rb i al
orenilor i atu nci fa c con fu z ii, de m ulte ori com ice.

33
A m reluat subiectul dup 36 de ani n revista Cercetri de lingvistic*, X
1967, nr. 2, p. 225 226, artnd c expresia e obinuit n Banat i n Ardeal.

77

In ce privete vocabu laru l, se p ot ntm pla doua lucruri: ori ra n ii


n locu iesc un cu v n t din lim ba literara printr-altul pe care-1 cun osc m ai bin e,
ori, tocm a i din con tr, nlocuiesc chiar cu vintele lor uzuale printr-altele, lite
rare, a colo unde acestea din urm nu se p otrivesc.
U n exem plu din categoria n ti: cu vn tu l ci, arhaic i literar, nu face p a rte
din vocabu laru l rural obinuit. Chiar la ora este foarte rar n graiul fam iliar.
De aceea, ranii l confund cu i: i spune, de ! R usticism ul acesta a n ce p u ts
ptrund i la orae. n tr-u n m anuscris care m i-a trecu t de curnd pe Sub
och i am citit fraza: Scopul acestei ntreprinderi nu este numai de a aduce venituri
i acela de a . . .
Ca exem plu de categoria a doua se poate cita cazul lui cci. ranii au
ntrebuineaz niciodat acest cu v n t n graiul lor obinuit. n locu l lui ti
pun pe c : n-am venit c n-am p u t u t .. . Cnd e vorba ns s se exprim e ra
r a d ic a l", sau n scris, li se pare frum os s-l ntrebuineze pe cci n locu i lu i
c der. necunoscndu-i adevrata sfer de neles, l pun pe cci chiar acalo
unde i lim ba literar l utilizeaz pe c : vei ti cci eu m aflu bine s n tos. . .
E xpresii de acestea am auzit i din gura unor elevi din cursul superior d e
!ieeu.
A lt exem plu de nlocuire a unui cu vn t uzual printr-unul literar care
sun m ai bin e ne este furnizat de in schimb. E xpresia aceasta are n lim ba
literar un neles destul de p recis: ,.n loc, ca o com pen saie41. B u n o a r :
na p ot s-i dau ce-mi ceri, in schimb i dau altceva ; nu cunosc chestia 'aceasta,
in schimb cunosc multe altele.
Pentru rani, ceea ce rm ne lim pede din nelesul lui in schimb este
sensul de n s , adic acela de opoziie. N oiunea de sch im b 11, care pentru no*
este esenial, se pierde pentru oam enii inculi. De aceea auzim fraze de felul
a ce s ta : am fost s vorbesc cu el, n schimb el nu era acas.
De cele m ai m ulte ori, la ar, in schimb este precedat de i : am vm t
$& p lec la gar i n schimb mi s-a rupt cru a. i n schimb are i c i exa ct nelesul
de Ins, dar .
i aceast greeal a ptruns n lim ba de la orae; D intr-un articol apru &
de curnd, desprind exem plul acesta: X (e vorb a de un mare artist) spune c.,
dac vrei s creezi, nu trebuie s. citeti ce scriu a lii; n schimb el e u n cititor
p a sion a t. . .
E foa rte p osibil ca nelesul p rim itiv al lui n schimb s dispar cu to ta l
i s se pstreze num ai cel nou. M ulte adverbe care au astzi o valoare a bstract
au avut mai de m ult nelesul to t aa de con cret ca i acela al lui n schim b.
Ad., 6.X.1931

Limba romn n strintate


Francezii i germ anii sint deprini s-i va d lim ba vo rb it i ciopriifc
de strini. N ou ins nu ni se ntm pla pn acum a lucrul acesta. i cn d co n
statm c ncepe s se ntm ple, nu tim ce trebuie s facem , s ne b u cu ra m
sau s ne ntristm ?

B ulgarii, care fac propagand foarte intens ca s atrag v izita tori


p iiain i la V arna, au nfiinat n gara acestei loca liti un birou de inform aii
c a iirm n m ai m ulte lim bi. In rom nete, citim : P entru varieni. In bulgrete,
vilegiaturist se traduce cu un derivat de la cu vn tu l care nseam n v a r 1*,
d e aceea organizatorii au form at i n rom nete cu vn tu l varian.
Dar efortul fcut de bulgari, destul de m eritoriu n sine, nu e ntru nim io
tirb it prin greeala aceasta. M ai grav e faptul c chiar n ar la n oi apar
recla m e, rspindite n m ii de exem plare, redactate n tr-o form cu a devrat
d efectu oas.
M otive de ordin tehnic fac ca marile ntreprinderi din strintate s
trim it la noi reclam e gata tiprite sau desenate n atelierele proprii din marLa
in f.e apusene. Chiar n jurnale apar anunuri care au fost lucrate In str in
ta te. i cei care au tradus n rom nete textele de reclam nu cu noteau to tdti'ana su ficient lim ba noastr.
De aceea ni se ntim pl destul de des s citim fraze din cele m ai p o cite ,
a c c io unde ntreprinztorii ineau s pun tex te care s atrag b u n voin a
fm lJ icu lu i.
Din loc n loc apare pe cte un perete un tnr costu m at n p om pier d-s
operet, cu inscripia: nrolati-v legiunii Flit. In unele lim bi strine s-o fi
ep yn n d a se nrola unei legiuni (de exem plu, n nem ete, beitreten), dar pe
rom n ete nu se spune d ecit a se nrola ntr-o legiune.
O mare ntreprindere, care se intituleaz S ocietate A n onim R om n ,
trim ite pe la coli o brour foarte elegant, pe care a in titu lat-o U tensili
colare. T rebuie s spun c lucrarea a fost executat n Germ ania. n romnete,
nu se spune ns d ect ustensile. Iat o fraz care se poate citi pe cop erta acesta!
L j-< ' u r i : n strln s colaborare cu pedagogi competeni au proven it articolele noastr*
colare. I n consecin slnt potrivite in cea mai perfect msur cerinelor tnvdm im u lu i: pentru fiecare scop instrumentul p o tr iv it!
Nu, tiu dac ai neles ce vrea s spun n eg u sto ru l; i iari e indiferent
c a ch eltu it degeaba banii pentru o p u blicitate lipsit de orice fel de e fic a c i
ta te. Dar lim ba rom n o stropim destul noi singuri n fiecare zi. D e aceea
crtd c nu mai e nevoie s ne-o mai strice i strinii.
A r fi. deci de recom andat ca textele rom n eti trim ise din strintate s
fie redactate de un rom n.
A d ., 10.X . 1931

Defecte de gndire
A m m ai avut i alt dat ocazia s art c o m are parte din greelile
de vorbire snt aduse de lipsa de ir in gndire. Dar soiul acesta de greeli e
sfcit de frecven t, nct s-ar p utea u.qr um ple m ai m ulte pagini de gazet ou
exem p lele cele mai curente.

79

Pe de alt parte, greelile de lim b p rovoca te de d efecte de gndire snt


cele m ai uor de d em onstrat i deci cele mai uor de corectat. Iat pentru ce
cred c nu stric s m ai citez aici cteva exem ple.
E xpresia cu regret trebuie pus n direct legtur cu aciunea pe care o
regret m : cu regret trebuie s declar c nu pot s-ii satisfac cererea. n lo c d e
asta, vedem c expresia citat e pus adesea r legtur cu alt verb.
L a o m are b an c din B ucureti se p oate citi anunul u rm tor: B anii
trebuie numrai la cas. Orice reclamaiuni pentru diferene fcute ulterior, cu
regret, nu vor putea f i luate n consideraie. Nu e vorba de diferene fcute, cu
regret, ci autorul anunului a vru t s ne spun c regret c nu va putea lutn con sideraie reclam aiile. D e altfel s-ar putea nelege c e vorba de d ife
rene fcu te ulterior, cn d cel care a pus anunul discut despre reclam aii
fcu te ulterior.
U n exem plu similar l-am avu t cu ocazia ultim ei dizolvri a parlam entului.
D up rep ortaju l unui ziarist, prim ul m inistru ar fi spus, cu regret, a ncercat
s se m pace cu vechiul parlam ent, dar n-a reuit. Dar prim ul m initrii n-a n
cercat cu regret, ci regret c n-a reuit.
Cu ocazia unei crim e, ziarele au anunat c Sptoiu m preun cu ali
patru prieteni ai lui au p u s la cale lovitura. n realitate cei patru snt prieten ii
iui Sptoiu. ns aa cu m s-a red a cta t inform aia s-ar prea c S ptoiu e unul
din propriii si prieteni. E xpresii de acestea se aud ziln ic: el i li patru colegi
ai s i ...
n cu rc tu ri de acestea la exprim are, care snt totdeauna d ovad d e
d ezordine n gndire, se ntlnesc zilnic. M ulte din ele au fost u tilizate ca ele
m ente com ice n schie i com edii. Iat aici tex tu l, cop ia t ntocm ai, al unei
cereri de m otiv a re: Cu onoare v rog s binevoii a motiva absenele fiu lu i m eu,
d in clasa ce cu onoare conducei din cauza unei dizenterii pentru care v mulu
mesc.
A lte ori d efectele de gndire snt m ai puin grave, dar suprtoare totu i.
A sia se ntm pl bunoar cnd cel care vorbete schim b brusc tim pu l la care
pune verbele din p o v e s tir e : i lu plria i a plecat sau se ntmpl ns c se
grmdeau
D ac tim pul povestirii nu p oate fi m eninut n toa t expunerea, cel
f u in s nu-1 schim bm n cursul aceleiai fraze. A ltfel dm im presia c s-a
jcbira b& t i date evenim entelor.
A d .,4 .X I.l9 3 t

Infinitivul
In fin itiv u l rom n esc este pe cale de dispariie. n vorbirea familiar,,
ce l puin n M untenia, el este din ce n ce m ai puin ntrebuin at i e n lo cu it
m ai peste to t cu su bjon ctivu l.

80

Faptul acesta e cu n oscu t de specialiti, care i-au gsit i o exp licaiecu caracter general. Ceea ce este mai puin cu n oscu t este o consecin intere
sant a fenom enulu i: dispariia aa-zisului in finitiv lung sau, mai exa ct, des
prirea lui com p let de categoria verbelor.
A tta tim p ct infinitivul a fost un m od viu i train ic, to a te verbele aveau^
sau putea avea un infinitiv scurt i unul lu n g ; acesta din urm servea mai
ales ca substantiv. De exem plu, de la m ninc, existau a minca i mncare.
Prim ul semn de slbiciune l-a d at categoria in fin itivu lu i lung n m om en
tul in care unele verbe de con ju g area a doua sau a treia au c p ta t infinitive
lungi de conjugarea n ti: de la a vinde s-a form a t vnzare, de la a crede, crezare
(dar ncred ere); se mai p o t cita nscare (alturi de natere), pierzare de la a pierde*
(dar i pierd ere), zcare (dar i zcere) de la a zcea.
A p a riia acestor form e n -are d oved ete c rap ortu l dintre v erb i sub
stantivul n -are i -ere nu m ai era sim it: v o rb ito ru l nu-i ddea seama c
substan tivele term inate n -are snt in fin itive lungi de la verbele term inate la.
infinitivu l scurt n -a, iar verbele term in ate n -e sau -ea trebu ie s aib sub
stan tive n -ere.
M ai clar nc se ved e c infinitivu l lun g e p e cale de dispariie dac ne
gndim c m ulte verbe nici nu-l m ai au sau, n cazul cu v in telor recen te, nici
nu l-au avu t n iciodat.
In adevr, peste t o t unde exist un substan tiv stabil d erivat din tem a:
verbu lu i, infinitivul lun g nu exist sau nu se prea ntrebuineaz. Iat cteva
exem p le: pe lng verbul a fu ra exist substan tivul f u r t ; de aceea nim eni nu
ntrebuineaz substantivul furare. De la a ctiga, avem substantivul ctig;
cine a auzit vreoda t spunndu-se ctiga re3*? L a fel pen tru munci i m u n c ;
acest din urm cu v n t l-a scos din u z p e muncire. Cstorire nu e iis t din
cauza lui cstorie, btaie i btut l-au n d ep rtat pe batere (dar abatere exist),
cusut pe coasere i aa mai departe.
La unele v erb e m prum u tate de cu rn d din alte lim b i n ici n -a existat
v re od a t form a lung a infinitivulu i. A stfel, de la aprea cu n oatem num r
p e apariie, de la a demara n-avem d ecit pe demaraj, de la a placa (term en de
ru gby) num ai pe placaj, de la a garanta, pe garanie 3*. E xem p lele se p o t nm ul i.
Din toa te cele artate rezult c infin itivu l lun g a n ceta t de a m ai fr
sim it ca o form verbal i c nu e ob ligatoriu penetru v erb s-l aib. E ste
deci greit obiceiu l gram aticilor notri de a cita un v e rb sub form a celor dou.
in fin itiv e: a dori, dorire, de exem p lu. n ti pentru c n cazul nostru dorire
nu exist (se spune num ai dor, dorin) i al doilea pentru c, chiar dac ar
exista, n-ar fi o form verbal.
A d ., l l . X I . l 9 3 l
34 A cum se zice, de pildS, cttigarea concursului etc.
se Se folosesc acum i demarare, i garantare.

81

Iari virgula
A m mai discutat alt d at problem a virgulei. S ocotesc ns c e destu
de im portan t i destul de com p licat ca s m erite nc un articol. Da
ast dat va fi vorb a de p ropoziiile relative, care uneori fac necesare virgulele,
i alteori nu.
A m m ai p om en it alt dat fap tu l c atunci cn d distana dintre subiect
i p red icat se m rete, m uli sim t n evoia s pun o v irg u l ; de exem plu se
scrie: F a p tu l care a frapat cel mai mult imaginaia p oporu lu i, a f o s t . . .
Se tie ns c subiectul nu se desparte de p red icat prin virgul. D 9
aceea, m uli pun virgula i nainte de ca r e : faptu l, care a frapat cel mai mult
imaginaia, a f o s t . . . In felul acesta avem o p rop oziie intercalat, pus ntr
virgule, i nu se m ai poate spune c subiectul a fost desprit de predicat.
Dar procedeu l acesta nu e nici el corect. In adevr, dup cum desprim
sau nu p rintr-o virgul pe care de cu vntu l prem ergtor, nelesul p rop oziiei
relative difer. Cnd intercalm ntre virgule prop oziia relativ, ea aduce
o inform aie n p rivin a substantivului p recedent fr a m od ifica raporturile
lui cu ceea ce urm eaz: tefan cel M a re, care a fost domn al M oldovei, a murii
In anul 1504. F aptul c tefan a fost donnul M old oyei n-a con trib u it s-l
fac s m oar n anul 1504.
D in contra, dac prop oziia introdus prin care urm eaz fr virgule,
ea m od ific raporturile dintre su bstantivul la care se refer i cele ce u rm ea z :
ochii care nu se vd se uit. Nu se uit dect och ii care nu se v d. D ac am scria
ochii, care nu se vd, se uita, s-ar nelege c ochii n general se uit i, de altfel,
c nu se v d, t o t aa cum am neles c tefan cel M are a m urit la 1504 i,
n afar de asta,, a fost dom nul M oldovei.
Cltorii, care vor fi gsii cu biletele de coresponden nevizate, vor plti
taxa dubl . . . Se nelege de a ic i: cltorii v o r fi toi gsii cu biletele ne
vizate i v o r fi am endai11, dei afiul Setebeului vrea s spun c v o r fi a m en
dai num ai ficei cltori care v o r fi gsii n neregul.
A lt exem plu, luat dintr-un ju rna l: O parte din crile didactice, care an
fost aprobate in mai au fost scoase din program n septembrie. Se nelege astfel:
,,0 parte din cri, i anume cele care au fost aprobate n m ai ; redactorul
voia ns s spun c o parte diii crile care au fost a p r o b a t e ..
C oncluzia: deoarece virgula nu se pune oriunde nainte de care, An
frazele ca faptul care a frapat cel mai mult imaginaia a f o t . . . nu v o m p un
virgul nicieri.
'
A d ., 17. X I. 1931

Negresele cu platane
Cine creeaz cuvintele n o i? Oamenii culi i cu sim ul lim b ii? P o a t
n alte ri, dar la noi desigur c nu. A ltfel n-am asista la schim onosirile pa
care ne e dat zilnic s le vedem .

82

Un im presar a adus din Frana o trup de negrese care au n b uze far


furii de lem n. Pe franuzete li se zice negresses plateaux. Cum trebu ia s
li se zic pe rom n ete? Iat ntrebarea pe care i-a pus-o desigur im presarul.
E vid en t, s-ar fi gsit destule cu vin te rom neti cu care sa se traduc
plateau. Dar om ului nostru nu i-au plcu t, p oa te pentru c nu am inteau
destul originalul francez. A r fi p u tu t s le zic platou ri, dac inea cu orice
p re s pstreze^ cu v n tu l exotic. Dar platou are n rom n ete o a ccep ie geo
grafic i deci se preta la confuzie.
In cele din urm im presarul i-a adus am inte c exist un cu v n t a d o p
ta t i d e n oi:-p la ta n . De ce nu l-a r aplica a ic i? E adevrat c platan e un
num e de arbore, dar ce-are a fa ce ? Cu un gest eroic, i-a sch im bat genul, cci
farfuriile din buze snt ob iecte i deci nu p o t fi m asculine.
i iat cum s-a creat un cuvnt nou i m onstruos. Negresele cu pla
tane au b eneficiat de reclam serioas n gazete, toat lum ea a repetat cu
vn tu l, care s-a ncetenit.
S-ar prea.c s-a gsit un om cu bun sim , care a protesta t con tra acestei
creaii stupide, cci la un m om en t d at au aprut pe afie negresele cu talere
in buze. E xcelen t traducere cu utilizarea unui cu v n t rom nesc.
Dar talerele aveau un m are d e fe c t: tocm ai acela de a fi cu vn tu l p otrivit
la locul unde era pus. D e aceea, peste o zi-dou, a disprut pentru a ceda
iocul iari platanelor.
i acestea, victorioa se, au em igrat n localu rile de periferie, de unde,
desigur, v o r cltori i n p rovin cie, ptrunznd peste to t unde se accept
cu sfinenie ceea ce vin e de la B ucureti.:
N enorocirea nu e prea mare, cci o dat cu plecarea negreselor v a disprea
i ob iectu l i nim eni nu v a pstra am intirea cuvntului h ibrid. i iari nu
trebuie s considerm ca o catastrof c un ignoran t a fa b rica t un cu vn t
inept.
Dar e rev olt tor faptu l c, d in tr-o ar ntreag, nu s-a gsit nim eni,
fie spectator, fie ziarist, fie m em bru al unei autoriti sau persoan din p u blic
care s protesteze m potriv a atentatului com is asupra lim bii rom ne.
n alt ar spectacolu l ar fi euat num ai din cauza platanelor. Noi ns
Kintem indulgeni.
P.S . C oresponden ilor care mi cer s p u b lic articolele acestea n volu m
Ie rspund c, pentru m om ent, gsirea unui editor este o problem destul
de grea.
Ad., 2.X II.1931

Accentul
E xist o categorie de verbe introduse de curnd n rom nete la care
accen tu l variaz dup gradul de cultur al v orb ito ru lu i: se spune literar i
co re ct la persoana a treia a indicativulu i prezent specific, fru ctific, am plific,
p e cn d din gura oam enilor mai puin culi se aude, de ob icei, sp ecific , fructi
fic , am plific (cu accen tul pe cel de al doilea i).

83

Iat deci c i accentu l poate crea deosebiri intre clasele sociale, dup
c u m creeaz intre regiuni: se tie c, pe cind m oldovenii pronun bolnav,
dum an, vultur, cu accen tu l pe prim a silab, muntenii accentueaz in aceste
cuvinte silaba din urm .
D eosebiri ntre p rovin cii exist i la accentul unei expresii ntregi. Cind
vrem s ntrebm pe cineva dac-i mai trebuie tim p m ult ca s isprveasc
o lucrare, ii spunem mai ai m ult?, punind accentul principal pe mult, cci
a cesta este cu vn tu l cel mai nseninat. Noi tim , n adevr, c mai a re ; ceea
-ce vrem s aflm este dac mai are mult.
Cu toate acestea, la B ucureti, se pune accentul n aceast expresie pe
cu v n tu l ai. A ccen tu l acesta e nd rep tit intr.-o fraz ca mai ai b a n i?, cci
aici ne im port dac cel pe care l ntrebm mai are sau nu. D ar dup m odelul
b a z e lo r de tipu l acesta, bucureteanul a ajuns i la mai di m ult?, ca i cind
mult ar fi un ob iect pe care p oi s-l ai sau nu.
A n alog lui mai ai mult ? este i mergi departe ?, u tilizat to t n M untenia.
Cel cruia ne adresm m erge, i noi o vedem . Ceea ce vrem s tim e dac
tin ta lui e departe, deci acest cu v in t trebuie accen tu at A ccen tu l pe mergi
e core ct dac n treb m : mergi a cas? cn d vrem s tim d ac cin eva merge
sau nu.
Desigur, c n aceste cazuri, deplasarea accentului pe adverb se datorete,
cel puin n parte, expresiilor n care verbu l e izola t: mai a i? , m ergi?, i n
ca r e , bineneles, accen tu l principal cade pe verb. U n fap t analog se petrece
a ctu a lm en te n lim b a germ an: cn d dup un verb urm eaz o p repoziie i
un pronum e, accen tu l ar trebui pus pe p ron u m e; acum a ns n cepe s se
pun pe prepoziie, deoarece aceasta se p oate ntrebuina i izolat, ca adverb.
T o t n M untenia, se ntreab Ce are a fa c e ? C uvntul interesant e are,
cci noi urm rim s aflm dac un lucru are a face sau nu cu subiectul n dis
cu ie , nu dac are a face sau altceva. De altfel, expresia aceasta, ca i in
schimb, de care m -am ocu p at de curnd, a cptat un neles foarte ters:
ntrebi pe cin eva dac p oa te m erge pe jos o distan oarecare, iar el i rs
punde : ei ai ! ce-are a face ?
In legtur cu accen tu l, se mai poate am inti c unii obinuiesc s pun
un accen t n scris pe cu vin tele cpii, modele, pentru a le deosebi de copii,
mddele. O biceiul acesta se p oate susine. Dar ce rost au accentele p e silabele
finale, aa cu m le recom and A ca d em ia : fcti, sttea, g s i? A ceasta e o co m
plicare cu totul inutil a ortografiei.
A d., 5.X I I .1931

Spicuiri
S ocotesc c cel mai m are folos pe care-1 p oate aduce ru brica aceasta
este sem nalarea schim brilor de lim b i mai cu seam a erorilor n m om entul
in care se p rod u c. In adevr, dac cin eva atrage atenia publiculu i asupra
unei greeli com ise de puin i, snt anse ca aceasta s nu se rspndeasc.

84

S nu se cread c toa t lum ea i d seama de apariia unei expresii


greite sau, mai sim plu, de o schim bare de lim ba. De m u lte ori, ch iar spe
cialitii n problem e de lim b trec pe lng creaiile recente Iar s le va d ,
pn cin d cin eva le atrage atenia.
i cel mai bun m ijloc ca o greeal s se ntind este ca ea s treac
neobservat. Cind i sem naleaz cin eva o ciudenie de exprim are In gura
altora, 'te face s te supravegheri in v orb ire i s o evii. Cnd ns e vo rb a de
o greeal pe care ai ajuns s o faci i tu , snt m ult mai puine anse de n
dreptare.
Iat de ce, din cind in cin d, reiau chestiunea greelilor de a cord sau
a d efectelor de gndire i, uneori, cu exem ple pe care m uli le con test, deoarece
nu le-au reinut niciodat atenia.
D e cu rin d a aprut expresia a se ocupa despre ceva. E v id e n t, n felul
acesta n -o ntrebuineaz nim eni. D ar se zice: m-am ocupat, cu alt ocazie,
despre chestiunea aceasta sau despre chestiunea aceasta m voi ocupa cu alt
ecazie. A v em de-a face cu o ncruciare ntre a se ocupa de i a vorbi despre.
D e pe un afi com ercia l: Casa X . y. vinde cea mai ieften. E v id e n t,
cel care a red actat afiul a in u t s scrie gram atical i s acord e pe cea cu
casa. D ect c aici cel mai ieften este adverb, nu a d je ctiv , i ca atare nu trebuie
s se acorde cu subiectul. De altfel, chiar dac s-ar acord a, ar trebui cea mai
ieftin, nu cea mai ieftin.
U n caz analog ne ofer fraza, curent, problem a aceasta este grea de
rezolvat. Se p oa te spune, co re ct, problem a aceasta e grea, dar grea de rezolvat
nu e corect. In adevr, dac ncepem fraza cu p redicatu l, nu v o m spune
d ect e greu de rezolvat problema acesta. Greu e aici adverb, deci nu se acord
cu subiectul.
D in tr-u n ju rn a l: este o problem grea, la care n-au putut rspunde n ici
ujiul dintre directorii generali care s-au p er in d a t.. . ; subiectul este nici utm lT
singular, deci i verbu l trebuie to t la singular, n-a putut. S criitoru l se gn dea
la faptu l c directorii au fo st mai m u li, dar d ac inversm expresia: nici
unul dintre directorii generali n-a puUlt rspunde, ne dm seam a c nu e corect
s se pun au, la plural.
A ceeai greeal se p oa te face i cu fieca re: e o problem p e care au
ncercat s-o rezolve, p e rnd, fiecare din directorii g e n er a li; cu m jiecare e la.
singular, co re ct este s punem a ncercat.
A d., 16.X I I . 1931

Expresii tehnice
Prin tehnice nu neleg care se refer la teh n ic ", ci ca re snt n leg
tur cu o m eserie41. n adevr, fiecare profesiune i are expresiile ei caracte
ristice, nu num ai n ce privete instrum entele de lucru, ei i pentru noiunile^
din dom eniul com un.

80.

Intre oam enii care au aceeai meserie- exist un fel de com un itate da
vederi, chiar pentru lucruri care nu sint n direct legtur cu activitatea
profesional. B u noar; cnd e vorb a de fcui o com paraie (n general glu
m ea) ntre o noiune de ordin general i una care privete meseria.
Iat un exem plu. fi graiul special al utoinobilitilor, cuvntul geant M
nseam n partea roii pe care se- m onteaz pneul. Cnd se dezum fl pneul
roata m erge pe geanta" sau ,;e'p e geant11.
A vem de-a face aici cu un term en care privete strict ocu p aia de ofer..
A adar cine altul decit un ofer putea s ntrebuineze expresia a f i p e geanta
pentru a nu avea bani. a fi cii punga go'al ? i cine altvl d ect .un ofer
putea s -o ''n e le a g ?
In felul a,cesta se nasc aa-nuniiele .argoyri tehnice. E inutil s mai
dau alte exem ple, capi oricine are o m eserie .i-;, va, aduce a m in te , lesne de
expresiile particulare ale colegilor, si. A cu m cjv a ani, sub im b o ld u l em in en
tului meu con frate d. Jarbu Lzreanu, A d evru l literar11 a p u b lica t mai
m ulte liste de atari. expresii.,.
Pun ctu l pe care vreau s-l accentuez aici este urm torul: Oam enii care
aparin unei meserii nu snt cu totu l izolai ntre ei. Prin fam ilie, prieteni,
cu n oscu i, ei vin n con ta ct cu masa oam enilor de alt meserie. i n felul
acesta, de m ulte ori, expresiile din argoul teh nic ptrund n lim ba com un:
n vagoanele de tram vai, citim de o b u cat de vrem e: Cltorii care vor
fi gsii p e vagon. . . Pentru cei strini de societatea tram vaielor, p e vagon
nu poate nseam na d ect p e acoperi41. Dar n graiul specil al fun cionarilor
de la S .T .B . se zice despre vatm an i despre ncasator c snt p e vagon. De
a ceea cel care a redactat anunurile a ajuns s, spun i de cltori c snt
p e vagon.
In graiul tribunalelor, se spune c una din pri, sau am ndou, dintr-un
proces este, sau sint, lips la apel sau, mai scurt, sint lips. E xpresie absurd, cci
un om nu poate fi lips, d up cum nu p oate fi nici prezen, nici plecare. Dar aa
absurd cum e aceast expresie, a nceput s ptrund n ziare,-graie a v o ca
ilor care snt n acelai tim p i rep orteri:'uriii minitri fiin d lip s din B u cu
reti. . . S se observe c lipsind ar fi mai scurt d ect fiin d lips.
T o t din graiul tribunalelor vin e i expresia de comun acord, care con stitu ie
un grosolan pleonasm , cci acordul nu p oate fi altfel dect com un. D ar aceast
expresie a ptruns d efinitiv in lim ba general, pn intr-atta n ct zilele trecu te
am auzit pe cineva spu nnd: eu snt de comun' acord.
A d., 25.X II.1931
36
geant cu acest sens vine din francezul jante. DOOM i ndreptnd prescriu for
jant\ aa c acum avem sperana c se Va im pune form a cu j . Geant eu sensul serviet"
etc., d e care a f<Jst apropiat, p rov in e din turcescul jranta (pronunat -geanta).

86

Nume de persoane
A m artat acum ctv a tim p c exist*"obiceiul de a in trod u ce n unele
cu v in te litere duble sau strine de alfabetul rom n esc, pentru a da acelor
cu vin te un aspect ex otic. Cu aceast ocazie am p om en it i de num ele proprii
scrise cu caractere strine.
M od a aceasta nu e tocm ai nou. n secolul trecu t, diferite fam ilii b o ie
reti i-au m od ificat ortografia num elor, ca s le dea aspect latin sau italian.
A stfel Rm niceanu s-a scris Rom rdceanu, ca s aduc am inte de Roma,
dei rm nic n-are nici n clin, nici n m nec cu capitala Italiei (nseamn
ia z cu pete i vin e din slavul riba ,,pete ).
T o t aa, N egrui s-a scris Negruz'zi, iar R uset a deven it R osetti. T o a te
aceste num e au rmas pn astzi n form a strin, pe care, desigur, o v o r
pstra totdeauna.
D up m odelul lor au n cepu t s se iveasc litere duble i la num e mai
puin n o b ile: P op p escu , P o p p , Ionnescu etc. B a chiar dublarea consoanelor
a ncepu t s apar i a colo unde n-o cu n osc nici lim bile strine: n grupurile
de consoane ( M untteanu etc.). Cei care i scriu astfel num ele snt convini
c le dau o nfiare distins.
L a num ele care se scriu n alte lim bi cu ch, th, dar se pronun ro m
nete cu c, t, apare din ce n ce mai h ot rt scrierea cu h. R ar mai gsim
acum pe cin eva pe care s-l chem e Cristescu, Teodor, Tom a \ peste to t ntlnim
num ele Christescu, Theodor, Theodorescu, Tlioma etc.
Iari foarte de b on ton este s se in trod u c n num ele neoa rom n esc
o liter nentlnit n alfabetu l n ostru : un k sau un y de exem plu. A stfel
Tache se scrie Take, Chimi a d even it K im i i pn i num ele de co p a ci,
cu m e carpenul, a deven it deodat K arpen. Pe cnd i Konstantinescu?
Ct despre y , el apare ori pe unde p oate, i mai ales n d im in u tive:
form ele ca M itty, L illy, S illy etc. se gsesc pretu tin den i. B ineneles, cei
care semneaz astfel snt con vin i c au d even it englezi. N enorocirea este c
uneori cu vin tele acestea se ntm pl s aib n adevr un neles n englezete,
dar nu tocm ai cel d orit. A stfel silly nseam n ,.prost .
. n franuzete, dintr-un m otiv lesne de neles, num ele term inate n
-cu se scriu cu -co.

De aici obiceiu l unora de a-i scrie i n R om n ia num ele

n felul acesta: A lexandresco, P op esco etc. P oa te v o r s ne fac s cre d e m 'c


eint fr a n c e z i!
Dei de m ulte ori rid icol, tendina de a da un aspect strin num elor
este p erfect exp lica b il. E a p rovin e din dorina de a im ita form e superioare
de via de la alte p opoa re, dorin care se m anifest i prin adaptarea la
civilizaiile strine, i prin m prum uturile de cu vin te.
Ad., 1.1.1932

87

Hiperenglezisme
Greelile de lim b pe care le face un ran atunci cind vrea s treac
'drept om instruit i m aim urete felul de a vorb i al celor de la orae se numesc
hiperurbanisme. Iat un exem p lu : ranul care tie c pronunarea chept,
chicior e socotit ca vulgar, ajunge s spun peie n loc de cheie, cci nu-i
-d seama c n acest din urm cu v n t che- aparine i lim bii literare. In acesi,
fel, chiftea a ajuns s fie pronu n at, chiar de unii oreni, piftea.
D up m odelul cu vntului hiperurbanism , am n um it h iperenglezism e37
^greelile pe care le fa c unii din noi atunci cnd v or s par mai englezi decit
Shakespeare. V oi cita cteva exem ple caracteristice.
D eoarece englezii pronun de m ulte ori grupul ea ca i, cu vn tu l
sweater s-a rspndit n rom nete cu pronunarea switer. Dar, n cazul acesta,
ea nu se pronun i, ci e (sw eter).
n general, a se pronun n englezete ca e, de aceea oricine vrea s
arate c tie englezete pron u n n toate cu vintele de origine englez pe
a ca e. D ar snt i excepii, i nc foarte num eroase: cu vn tu l dancing se
citete dansing, nu densing, cu m l pron un m uli la noi. N um ele fem inin
Gladys nu se citete Gledis, cu m v o r unii, ci Gladis. De asem enea, num ele
Charlie sau C karley se pronun cu a.
In m ulte cazuri In englezete i accen tu at se citete ai. Dar nu totdeauna.
De aceea greesc unii care-i nchipuie c pronun englezete cind zic braigi,
in lo c de bridge, sau Straibling pentru Stribling (num ele unui b oxer).
Destul de num eroase snt i greelile de accent. E ngleza are predilecie
pentru accen tul pe silaba iniial. A ceasta nu nseamn ns c accen tu l e
totdeauna pe prim a silab. A stfel, nu se zice knock out, cu m se aude de m ulte
ori n lum ea specialitilor, ci nocdut. De asemenea, nu se pronun core ct p u
lover, ci pulvr.
Iat i o greeal de scriere foarte frecvent. M otenitorul tronului englez este prinul de W ales, nu de W alles. Oamenii care tiu c n lim bile str
ine se dubleaz unele consoane i-au nch ip u it c nu stric n im ic dac pua
un l n plus n cazul de fa. La aceasta au fost poate ndem nai i de faptul
c n franuzete num ele acesta se scrie Galles.
L a intrarea n Gara de N ord, la B ucureti i sare n ochi o reclam
-imens a unui hotel, care se laud c posed lattest confort. i aici s-a dublat
n m od greit o consoan i, pe deasupra, s-a mai fcu t o greeal i la cu vn tu l
al d oilea: n englezete se scrie latest comfort (u ltim u l co n fo rt ).
M orala e c, nainte de a ntrebuina, in pronunare sau in scris, un cu vn t
-strin, e bine s ne inform m n privin a form ei lui corecte. E adevrat c
ortografia englez e foarte capricioas i c nu e att de sim plu s cptm
inform aii juste. D ar cine ne oblig s ntrebuinm la fiecare pas cu vin te
englezeti ?
A d ., 1 2 .1 .1 9 3 2

37 Afci le-am numi hiperanglicisme, de la anglicism, cuvnt folosit acum de lingviti.

.88

Exces de superlative
E m inentul meu con frate D. I. Suchianu scria de curnd In revista C ine
m a11 c negustorii care ngrm desc superlative peste superlative in textele
de reclam nu izbu tesc d ect s strneasc nencrederea p ubliculu i i c reclam a
e cu atit mai eficace cu cit e mai discret.
P erfect adevrat. Dar oam enii nu se las n iciod a t convini de acest
adevr, i m ania superlativelor, care dateaz de cn d lum ea, v a dura ven ic.
E xem p le se p o t culege i din textele literare. M v o i m ulum i astzi s citez
cazu rile unde, n aceeai fraz, dou su perlative se b a t cap n cap.
A m mai a vu t ocazia od at s pom enesc afirm aia unui fost m inistru
c e singurul dintre membrii partidului care are lucrrile cele mai de valoare. . . ;
ar p u te a s fie i mai m uli care s aib lucrrile cele mai de va lo a re ?
Iat i alte exem ple mai recente. U n reporter care vorb ea de internarea
victim elor accidentelor spunea c spitalul B rincovenesc e singurul spital unde
se interneaz zilnic cel mai mare numr de accidentai. Dar cine i-ar fi nch ip u it
c cel mai mare num r de a ccid entai se interneaz n mai m ulte sp ita le?
Dac e singurul, nu poate fi i cel mai, pentru c cel mai presupune o com p a ra ie
cu alii.
Un industria care avea de p o to lit o grev scria c e singurul fabricant
care a avut totdeauna cea mai mare grij de a a s ig u r a .. . In intenia lui era
s spun c a avu t totdeau n a cea m ai mare grij. Dar m ania superlativelor
l-a fcu t s spun c e i singurul. A far de cazul cnd prin cea mai mare a
neles fo a rte m are .
Din relatarea unei crim e: D om nioara X fusese prim a p ersoan care
descoperise crima. T rebu ie s nelegem c o descoperise sau c ea fusese
prim a care vzuse cadavrul. Dar o descoperire nu se face d e ct o dat.
Iat acum nite exem ple de un fel ceva m ai deosebit. Cu privire la sala
riile funcionarilor, un ziar scrie: se aplic pentru a doua oar o nou curb
de sacrificiu. D ac e nou, se aplic ntiia oar, dac se aplic pentru a doua
oar, nu mai e nou.
A lt ziarist scrie: nu o dat ne-a, preocupat aceast chestiune. D ar o ches
tiune nici nu p oate s preocu p e o singur dat. A preocupa nseam n tocm ai
a ocu p a n m od con sta n t".
O reclam com ercial ne d sfatu l: ndreptai In cartea de telefon noua
adres. D ac e cea nou, nu mai trebuie n d rep ta t ; negustorul vo ia s spun
s ndreptm adresa cea vech e, in locu l creia s-o pun em pe cea nou.
ntrebuinarea excesiv a superlativelor face s se toceasc nelesul
lor, astfel c vorb itoru l nici nu-i mai d seam a c are de a face cu un super
lativ. A tu n ci e n evoit s adauge un nou su perlativ, n eu zat nc.
A d ., 27.1.1932

89

c i ca
D iferena ntre aceste dou con ju n cii este att de m arcat, nct o c o n
fuzie ntre ele pare im posibil. Cu toate acestea se ntlnesc zilnic fraze sa
care ca ia locu l lui c i viceversa.
C se construiete de ob icei cu in d ica tiv u l: A spus c vine, L as-m ,
c m plictiseti etc. Ca se construiete cu s u b jo n c tiv u l; n p rop oziiile c o m
pletive, ca. nu se ntrebuineaz corect dect a colo unde p rop oziia regent e
desprit de cea com p letiv : se poate ca, tn cazul acesta, s se recurg la
alt soluie. Nu e corect se poate ca s se recurg, ci trebuie se poate s se recurg.
D intr-un reportaj asupra unei crim e: s-a Intimplat Ins c chiriaul
fcea servici de zi, n loc de s-a tntmplat ca chiriaul s f a c .. .
D intr-un articol p o litic: nim eni nu ar atepta ca guvernul naional.
grefat p e partidul conservator, va o b in e .. . ; trebuie ori nu se atepta ca guvernul
s obin, ori c guvernul va obine.
Telegram pentru ru brica sp ortiv : .. . e s t e probabil c Chocolate s
ntlneasc p e K id B erg ; m a i'co re ct e este probabil c . . . va In tiln i.. . Din d e z
baterile parlam entului: i.n o i protestm c astfel de ticloii s se citea sc .. . ;
cel mai bine ar fi protestm c . . . se citesc. D intr-o discuie de pres: este posibil
c i ali ziariti s f i b en eficia t.. .
E xem p le de acest fel se ntlnesc n toa te ziarele, pe afie etc., aa noit
B-ar prea c pentru p ublicul nostru diferena ntre c i ca nu m ai e sensibil.
Dar trebuie s inem seama i de alt p osib ilita te: cu m deosebirea n scris ntre
c i ca este m inim , confuziile cita te se p o t explica i p rintr-o greeal de
tipar.
Iat ns alte exem ple, n care greeala e m ult mai aparent. D intr-un
reportaj p olitic :M a i tim c tn intenia guvernului este tn cazul c economiile
rezultate din aceast operaie nu vor face ca bugetul s se coboare la suma du
25 de miliarde limit peste care nu vrea s treac d. ministru de finane
se va proceda la aplicarea unei noi curbe de sacrificiu. Trebu ia
. .in intenia
guvernului este s a p l ic e .. . D ar fraza a fost prea lung i autorul a u itat cum
a ncepu t-o.
Un exem plu similar d in tr-o scrisoare: rugtndu-v ca p e viitor a ne ex p e
dia. . . A ici fraza e destul de scurt i greeala e mai p u in scuzabil
Se gsesc ns i exem ple i mai com plicate. T o t dintr-un ziar: P ro ce
dura penal de la noi prevede ca atunci cind un inculpat nu se prezint na
intea instanei, el este judecat tn lips, natural c are dreptul de opoziie. T re
b u ia : . . .prevede c, dac nu se prezint i este ju d e c a t .. . , are d r e p tu l.. .
n sfrit, iat i un exem plu de alt natur: n fin e, a treia propu nere
ar fi c contele Bethlen ar f i venit cu s c o p u l ... ; aici, desigur, greeala e ia
propunere, n lo c de presupunere.
C onfuzia ntre c i ca nu este nc solid ncrustat n lim b i e foarte
uor de evitat. S sperm c nu va reui s se im pun.
Ad., 6.II.1932

90

Cuvintele compuse
Ca orice lim b , rom na ii are i ea cu vin tele ei com puse, dei unii
cred c faptul de a com pu n e cu vin te este un apanaj al lim bii germ ane. n
rndurile care urm eaz se v o r gsi destule exem ple rom neti.
Chestiunea care ne p reocup aici este urm toarea: cu vin tele com puse
titb u ie scrise la un loc sau d esp rite? i dac le desprim trebuie sau nu
s punem o trsur de unire intre prile lo r?
Pentru m ulte cazuri, chestiunea e tranat de uzajul general. Nim eni nu
v a scrie totdeauna d esp rit: tot de a una, nici astzi: ast zi.
D ar ntre aceste cazuri extrem e, exist altele pentru care ortografia
flu ctu ea z: unii scriu insfirit, alii n sfrit; unii bun oar, alii bunoar;
se iiitlnete cindv i cnd-va, pierde-var i pierde var etc.
Care e regula dup care trebuie s ne con d u cem ca s tim dac uri
cu v n t se scrie m preun sau n dou cu v in te ? Se pare c problem a aceasta
nu a fost tranat in m od oficial la noi, ceea ce ar scuza ezitarea publicului,
p orice caz, broura A cadem iei n-a lm urit deajuns lucrurile.
O regul care pare foarte natural este urm toarea: se va scrie ntr-un
cu v n t atunci cnd cele dou pri com pon en te i-au pierdu t fiecare nelesul
ei izolat i au dat natere unui nou neles independen t de fiecare din cele
dou pri.
A stfel, n deoarece nu se mai sim te d eloc nelesul lui de, al lui oare
i al lui ce, de aceea se scrie m preun. n In cazul acesta, fiecare din cele
trei pri com pon en te i pstreaz nelesul norm al, de aceea expresia se scrie
desprit.
R egula aceasta pare foarte norm al, dar e greu de m ulte ori s stabileti
aplicarea ei. n la o parte, se sim te sau nu nelesul lui p a rte? Nu toa t lum ea
v a rspunde la fel. A lteori tradiia a fix a t ortografia n con tra acestei reg u li:
se scrie obinuit ndat, dar p e dat. T otui ntre aceste dou expresii nu
e nici o deosebire de neles.
O regul m ai sigur, dar cu aplicare mai restrns, este urm toarea:
Be scrie ntr-un singur cu v n t atunci cn d prile care-1 com p u n nu exist
izolate, sub aceeai form : astfel, pentru c ast nu exist sin gu r; astzi,
p entru c se pronun cu i scurt, pe cnd zi, izolat, are i p lin ; cineva, p e n
tru, c va singur nu exist cu acest neles, i aa m ai departe.
P entru toa te celelalte exem ple, ar trejpui stabilit o regul de la caz
la caz. P oa te c ar fi datoria A cadem iei s o f a c 38.
A d ., 28.IX . 1932
38 Astzi ndreptarul i DOOM rspund la toate aceste' ntreB'ri: '

91

Legea sforrii maxime


A fost o vrem e cnd cele mai m ulte schim bri de sunete, n toate lim bile,
erau exp lica te prin legea sforrii minime*13*: v o rb itorii ncearc, n mod
incon tien t, s pronune cum e mai uor.
A stzi specialitii cre<l m ult mai puin n aceast teorie, dei nu se poate
spune c e n totu l greit. M arele p u b lic ns con tin u s o aplice peste to t:
ran ii l-au sch im bat pe a grom m n angronom, pentru c aa e mai uor de
p ron u n at14 ( ? I), mi exp lica un cu n oscu t zilele trecute.
In cele ce urm eaz mi propun s art, cu exem ple din lim ba rom n,
nu num ai c nu totu l p oate fi exp lica t prin ten din a spre sforarea m inim ,
ci c, d im p otriv , uneori vorb itoru l prefer sforarea m axim .
Consoanele snt de dou felu ri: surde (la care coardele voca le rinin
n repaos) i sonore (la care coardele voca le vibreaz). Orice con soan surd i
are sonora ei i viceversa. D ac, de exem plu, ne pregtim s pronunm
un s i lsm s vibreze coardele v oca le, sunetul exprim at va fi z.
Cnd avem dou con soane una dup alta e foarte greu s-o pronunm
pe prim a sonor i pe-a doua surd, sau invers. C oardele vocale, dac vibreaz
pentru prim a, pstreaz ten din a de a vibra i pentru a doua, iar dac snt
n repaos la prim a, cu greu v o r fi puse n m icare pentru cea de-a doua.
A v e m de-a face aici cu o adaptare, care provine, fr ndoial, din ten
dina ctre sforarea m in im . A stfel se exp lic de ce prefixul des- devine
dcz- cnd partea a d ou a a cu vntului ncepe cu o consoan sonor, ca b, d , g :
se pronun desprinde, dena, dar dezbrca, dezdoi etc.
Din m otive etim ologice (i poate i din alte m otive 6ubiectiv-estetice),
A cadem ia R om n a recom a n d a t s se 6crie peste to t, n cazul acesta, cu s-.
Nu num ai prefixul des-, ci i prefixul s- (in cu vin te ca zdrobi, zbura e tc .),
sufixul -ism etc., trebu ie scrise cu s, chiar acolo unde se pronun z.
Pornin d de aici, oficialitatea n oastr a mers i m ai departe i a ceru t
s se scrie cu s i prefixele de origine slav rz- i -iz, care chiar n lim ba
de origine sint scrise cu z : deci rzboi, izgoii au fost transform ate n rsboi,
isgoni 4o.
m felul acesta m arele p u b lic s-a deprins cu ideea c scrierea i pronun
area cu z este greit, vulgar. Oamenii distini v o r ntrebuina peste tot
pe s. La aceast credin a con trib u it i faptul c n unele cazuri pronunarea
cu z este Intr-adevr vulgar, i anum e nainte de l, m, n: zlab, zm lntin,
Znagov snt pronunri care nu se ntlnesc d ect n p opor, ca i jm echer.
A adar, cin e vrea s fie distins nu num ai c v a evita adaptarea con soa
nelor n scris, dar i v a da osteneal b - o nlture chiar n pronunare, lsnd
s se v a d sforarea fcut pentru aceasta, cci ea constituie cel mai bun
certifica t de distincie. V a spune deci rsbuna, desbra etc.
n term inologia de azi, legea minimului efort .
* V .p. 11 i nota 1. Pentru grafia corect a prefixelor discutate v. Indrepiarul i D OO M .

92

Bineneles ns, publicul pretins distins n-are de unde s tie d ac z


este originar sau p rovin e d in tr-o adaptare. De aceea ch iar acolo unde a fost
de cind lum ea z i unde n-a fost niciodat adaptare, m uli pron u n astzi
cu s : groaz, paz, obraz au un z perfect stabilit. D ar derivatele groaznic,
paznic, obraznic snt pronunate de m uli cu s. M ai ales obrasnic se aude de
la persoanele su b iri11. ncercai s pronunai acest cu v n t cu s i vei v e
dea ct de greu v vine.
Pe firm ele mai tutu ror cizm arilor din B ucureti vei vedea scris cism,
cismar, i scrierea aceasta a fost recom andat n ultim a brour a A cadem ei.
Cu toa te acestea ungurii, de la care am m prum utat noi cu vn tu l, zic cizma.
T o t aa A cadem ia recom and s se scrie glesn, cu toa te c form a prim ar,
slav, e cu z.
Dar lucrurile nu s-au op rit aici. 0 dat ce p ro n u n a r e a obinuit
a consoanei surde e o d ova d de rafinam ent, de ce s ne m rginim la asurzirea
lui 2 ? Mai snt i alte consoane susceptibile de a arta ce oam eni fini sntem.
i iat de ce jig n i a deven it pentru m uli j i c n i ; de ce firm ele prvliilor de
vinuri prezint mai des potgorie d ect form a corect podgorie, de ce uneori
se citete otgon n loc de odgon. A i auzit cu toii miloc n lo c de mijloc,
din gura celor care vorbesc cu buzele ascuite. n tr-o scrisoare am gsit de
curnd atmite n lo c de adm ite; pe o firm din Calea erban -V od se poate citi
ch iar micdale.
D up cu m ved ei, procedeu l e pe cale de extin dere i nim eni n-ar putea
garanta c nu v o m ajunge ntr-o zi i la panclic n lo c de panglic sau la
atmira in loc de admira, la t deci cum , uneori, oam enii prefer sforarea
cea mai mare, nu pe cea mai m ic.
A d., 29.IX.1932

W
A m a r ta t cu alt ocazie cu m snobism ul ndeam n pe sem idoci s
introduc litere exotice n m ulte cu vin te rom neti sau chiar n cu vin te strine
care se scriu n lim ba de origine cu litere pe care le avem i noi. A stfel Mii
se scrie M itzy, Chiriac devine K iria c etc.
F aptu l acesta se petrece in p rop orii deoseb it de mari cu litera v, pe
care o gsim adesea nlocu it cu w. Oam enii sim pli tiu c n englezete exist
litera w, dar ignoreaz c pronunarea este u con soan. ndem n ai p oa te i
de faptu l c In nem ete v se scrie w, ei pun peste to t un de au ocazia, la num ele
englezeti, w n lo c de v, con vin i c n felul acesta i-au artat priceperea n
materie de lim b englez.
De aceea num ele D avis sau D avies a p a re uneori n gazete sub form a
Dawis sau Dawies, form sub care ar uim i pe orice englez. Mai ales numele
actorilor de cin em atograf i titlurile film elor servesc de teren pentru propagarea
greelilor de felul acesta: mai rar afi pe care num ele L ilia n H arvey s nu fie
scris H arw ey. De asemenea se scrie Cliwe B rook in loc de Clive.

93

In afar de cu vin tele englezeti, cv apare uneori greit n num ele n em


eti. Bunoar, to t pe afiele de cinem atograf se citete adesea W ien a . E
adevrat c pe nem ete num ele acesta se scrie cu W , dar form a germ an
este W ien , iar V iena se scrie pe rom nete cu V.
n sfrit, w se strecoar pn i n num e p roven ite din lim bi care nici
nu cun osc aceast liter. n titlurile film elor am v zu t de curnd de dou ori
W olga n lo c de Volga, dei n rusete nu exist d ect un singur fel de v. Dar
negustorilor de film e li s-a prut desigur c Volga e prea banal sau prea sim
plu. W olga , cu W , are un aer mai nobil.
T o t din rusete vin e i num ele V era , pe care l-am v zu t scris cu W
n film ul Perlele doamnei W era. H otrt lucru, cinem atograful abund q
perle de toa te categoriile.
E inutil s nm ulim exem plele. Din cele expuse mai sus, procedeul se
desprinde destul de bine. Iar rem ediul nu e de ordin ortografic, ci cu ltu ral:
cine are cu notine generale m ai ntinse tie unde trebuie folosit w i, pe
de alt parte, nu se sperie de literele exotice i nu se socotete cu att mai
distins cu ct ntrebuineaz mai m uli w sau y.
A d., 5 .X .1932

pioner i minier
F oarte rar apare undeva, n scris, form a corect p ion ier. Mai peste to t
ptrunde astzi m itocnism ul p ion er: n gazete, n titlurile de film e, pe afie
etc. N oroc c la regim entele de pionieri se tie cu m trebuie scris cu vn tu l
acesta, cci altfel n curnd n-ar mai fi nimeni care s salveze form a corect.
T o t aa se spune, la m ahala sau la ar, pontoneri n loc de ponionieri, plotoner n loc de plutonier, cartuer pentru cartuier, prizoner pentru
prizonier etc. U n adevrat rzboi m potriva lui i.
Pn i cu vn tu l casier a ajuns s fie atins de boala p om en it : un afi
ip it pe ua S ocietii de Gaze i E lectricita te poart inscripia caserie.
n schim b, cei care tiu c trebuie pus un i n toa te cu vintele citate il
pun uneori i acolo unde aceast vocal nu are ce c u ta : minier, de exem plu,
apare n loc de miner.
Dar dac e corect pion ier, de ce nu e i m inier ? Pentru c avem de-a
face cu dou sufixe diferite, am bele de origine francez: -ier i -eur (p ro
nunat n franuzete -or i deven it n rom nete -er). De exem p lu : rentierr
dar ofer.,
Ceea ce com p lic puin p roblem a cuvntului miner este faptul c chiar
n franuzete exist dou form e: mineur i minier. Prim a, deven it n ro m
nete miner, desem neaz pe lucrtorul din m in e; a doua, care trebuie scris
i pron u n at m inier, este a d jectivu l care se refer la m in.
E ste deci corect s se spun regiune minier, industrie m inier, dar eu
se p oate spune nici m inierii au intrat In grev, nici sindicatul minierilor.
Aadar, pentru a ti dac un cu v n t ca p ion ier sau miner se scrie cu i
pau fr, trebuie s consultm lim ba francez. Ce v a face ns cin eva care e u

94

tie fra n u zete? Singurul lucru pe care-1 are de f cu t este s nvee fiecare
cirvnt n parte, aa cum nva c nu trebuie s spun ostromerit sau tramport, ci instrument i transport.
A v e m ns dreptul s pretindem s nu scrie a rticole de ziar sau titluri
de film , s nu vorbeasc la radio etc. d ect persoane cu lte ; ni se va perm ite
ns s ne m irm c expresiile m itocneti ca p ion er capt oarecum tam pil
oficial.
A u zim bunoar zilnic la radio vorbin du -se despre Institutul M etereologic, dei nu trebuie dect puin bun sim ca s ne d m seama c un com
pus cu meteor nu p oate fi d ect meteorologic. V ed em adesea scris cu vn tu l
magazioner, ca i cu m ar fi vorba de cin eva care supravegheaz un magazion,
na un magazin.
A tta tim p ct form ele acestea n-au fost nc d efin itiv a d op tate de lim ba
literar, avem dreptul s regretm rspndirea lor.
Ad., 12.X.1932

Filologie i lingvistic
O parte din publicul nostru nu e deprins dect cu prim ul term en din
cele cita te n titlu i l ignor pe al doilea. A lii ii cu n osc pe am ndoi, dar nu
fa c nici o d istincie ntre ei.
Chiar unii dintre specialitii notri con fu n d filologia cu lin gvistica n
ntrebuineaz de preferin term enul filologic, chiar atunci cnd e vo rb a de
lingvistic.
E adevrat c n secolul trecu t erau aceeai tiin, totui acu m avem
de-a face cu dou tiine diferite. Cred c e util s art care e deosebirea dintre
eie, c ci m i s-au cerut adesea explicaii n aceast privin.
F ilologia e tiina care se ocup cu editarea textelor. F ilologu l trebuie s
cu n oa sc paleografia, adic tiina care descifreaz scrierile v e c h i; s tie
s fac critica textelor, adic s aleag dintre diferitele variante pe care le
p rezint m anuscrisele unei opere pe cea mai b u n ; s cunoasc lim b a epocii,
ca s p oat ju d eca ce e p ropriu graiului autorului i ce e adugat de vreun
c o p is t ; s aib cu notine de istorie literar, ca s poat pune n legtura
te s tu l studiat cu m odelele pe care le va fi avu t autorul.
L in gvistica se ocu p de studiul lim b ilor: istoria lor, descrierea unui
sla diu dat i com paraia ntre dou sau mai m ulte lim bi i ntre dou faze
ale aceleiai lim bi.
L in gvistu l trebuie s cunoasc lim bile pe care le studiaz i s aib
n cliu n i de istorie, arheologie, sociologie, anatom ie, fizic etc.
R ezult din cele artate mai sus c pe filolog l intereseaz num ai lim bile
i dialectele literare, pe cnd pe lin gvist l intereseaz toa te graiurile i, cel

95

p u in n starea actual a studiilor, 11 intereseaz mai ales graiurile neliterare.


S-au f cu t foarte puin e studii lingvistice despre stilul unui autor sau despre
elem entele care caracterizeaz o lim b literar n ra p ort cu cea vorbit.
M etoda lin gvisticii este aproape totdeau n a com parativ. nrudirea
dintre lim bi se doved ete num ai prin com paraie i to t astfel se studiaz
istoria graiu rilor: fie c, prin com paraie, se recon stitu ie un original com un
pentru elem ente aflate n dou dialecte deosebite, fie c se pun fa in fa
diferitele faze succesive ale aceluiai dialect.
F ilologia n-are aproape niciodat de-a face cu m etod a com p a ra tiv :
alturarea a dou texte de autori diferii nu duce d ect rareori la concluzii
instru ctive, i editarea unui te x t ntr-o lim b dat nu este a ju tat ntru nim ic
de com paraia cu alte tex te din alte lim bi.
Filologia este o tiin istorico-litera r ; lingvistica este istorico-natural,
adic are p un cte de co n ta ct cu tiinele naturale, cci graiul este o funcie
natural aproape n acelai grad cu cn tecu l psrilor. Dar lim b a a deven it
repede o institu ie cu caracter social, de aceea lingvistica este n strns leg
tur cu sociologia, ceea ce nu e cazul pentru filologie.
E de la sine neles c lingvistul nu p oate ignora filologia, dup cum
filologul are nevoie de lin gvistic. Pu nctele de co n ta ct snt acestea: lingvistul
utilizeaz, intre alte m ateriale, tex te p u b licate de filo lo g ; filologul trebuie
s cunoasc lim ba pentru editarea textulu i.
Dar lucrul acesta nu ndreptete o con fu zie ntre aceste dou ramuri
d e a ctivitate. In tr-adevr, fiecare tiin se servete de citev a discipline
v e c in e , fr ca pentru aceasta s se con fu n de cu ele: istoricu l are n evoie de
filologie i filologul de is to r ie ; lin gvistul, pentru a studia con form aia organelor
vocale, face apel la anatom ie, iar pentru studiul sunetelor, la fizic etc.
A fost o vrem e cn d acelai om putea face i filologie, i lin gvistic.
A stzi lucrul acesta nu m ai e p osibil. tiinele au progresat att de m ult,
nct de-abia p oi nva i reine to t ce se refer la un Bingur dom eniu. n
m aterie de lin gvistic, de exem plu, dialectologia s-a d e zv o lta t enorm i fiecare
grup de dialecte i are atlasele i glosarele lui, pe care nu le p oate utiliza declt
cel iniiat.
D e aceea e bin e s se precizeze c lin gvistica i filolog ia snt lucruri
diferite i c cei care o studiaz pe una din ele nu snt obligai s fie specialiti
i n cealalt.
Ad., 1 4 .X .1932

Dasclii i dsclimea
C uvntul dascl a fost m pru m u tat de noi din grecete. n form a lui
originara nseam n n v to r11. Cum ns n general nvtorul cum ula
i fun cia de cn tre la biseric, term enul de dascl a n cepu t s i se aplice
i acestuia din urm.

96

A stzi dascl nu ee m ai ntrebuineaz d ect in ierarhia bisericeasc.


A trib u it unui n v tor, cu vn tu l are o nuan p eiorativ , aproape t o t aa
de precis ca i belfer.
i cu toa te acestea term enul de dascl (i co le ctiv u l: dsclime) a fost
din nou adus n uz i nu de cin eva care ar fi v o it s-i b at jo c de nvtori,
ci chiar de corpul d id actic.
Cnd s-a ajuns 1a federalizarea fu n cion arilor din diferite grade de nvm in t, s-a cu tat un num e care s le cuprind pe toa te. D ac s-ar fi v o rb it
de nvtori, ar fi protesta t profesorii. D ac s-ar fi n u m it cu to ii profesori,
nvtorii s-ar fi sim it n afar de m icare. D e aceea s-a recurs la nvechitul
dascl i s-a v o rb it de dsclime.
E xpresiile acestea au Ins un dublu incon ven ien t. P rim ul, de care am
pom enit mai sus, este c dascl este sim it de p u b lic, cel puin n M untenia,
ca un num e de b a tjo cu r la adresa p rofesorilor. E ste destul s am intim cu m
ntrebuineaz Caragiale cu vn tu l dsclime, ca s ne con vin gem de acest
lucru.
A l doilea incon ven ien t eBte c se creeaz o con fu zie: cn d se vorbete
de dascli, v a trebui s ntrebm dac snt cei de la biseric sau cei de la coal.
nelesul vech i al cu vn tului n-are de ce s fie am estecat aici.
T otui term enul a fost adop tat. Cum se p oa te exp lica acest lucru,
ctnd existau expresii cu n oscu te i recu n oscute n m od o fic ia l? T oa t lum ea
tie ce e corpul didactic i nim nui nu-i v a trece prin gnd s spun Casa de
credit a dsclimii n lo c de Casa de credit a corpului didactic.
A tu n ci de ce dascli i nu membri ai corpului d id a ctic? Fr ndoial
din dorina de a evita neologism ele.
Despre tendina aceasta am mai v o r b it i n alte rnduri i am artat
c nu e nici a ccep ta bil , nici scuzabil, m ai ales ntr-un caz ca cel de fa,
unde e vo rb a de un n eologism gata m pm ntenit. Ce-ai zice dac cineva
ar ncerca s-l nlocuiasc p e secretar cu grm tic?
In cazul special al lui dascl, trebuie s m ai atrag atenia c nici m car
nu e v o rb a de un cu v n t neao rom nesc i c didactic p rovin e din aceeai
rdcin greceasc, deci nu avem nici un m otiv s-l socotim m ai puin nobil.
A d ., 1 9 .X .1932

Genitivul
P entru form area genitivului singular articu lat de la substantivele fem i
nine, regula curent este u rm toarea: se adaug un -i la n om inativul plural:
de la p u n te, pluralul e p u n i, deci genitivul singular articulat e pun ii. De la
cas, pluralul e case, deci genitivu l singular e casei.
Dei util n p ra ctic , regula aceasta nu e corect din p u n ct de vedere
tenretic. In adevr, ce are a face genitivul singular cu nom inativu l plu ral?

91

G enitivul articulat se form eaz mai curnd de la genitivu l nearticulat, care,


din ntm plare, are aceeai form cu nom inativul plural.
E xist ns actualm ente tendina de a face, la unele substantive, geni
tivul articulat altfel d ect pe cel nearticulat. E vorb a anum e de substantivele
care i schim b v oca la n flexiune. De la onoare, genitivu l nearticulat e
o n o r i; cu toa te acestea s-a v o rb it anul trecu t despre legea de aprare a onoarei.
A lte exem ple de acelai fel sn t: din cauza srbtoarei (n lo c de srb
torii), expresie curent n ga zete; politica pom anei (in loc de pom en ii), titlul
unui articol de rev ist ; Clubul liberal al Culoarei de Verde (n loc de culorii),
firm de lo c a l; fabricarea cearei (in loc de cerii) i altele.
T en d in a aceasta se explic u or: transform area vocalei face ca d ife ri
tele cazuri s nu semene ntre ele. Cum ns vorb ito ru l sim te c p om en ii e
acelai cu vn t cu pom an, el caut, pe ct posibil, s unifice n pronunare
aceste form e. De aceea preface pe pom enii n pom anei.
T otui, pe ling exem plele citate mai sus, s-ar m ai putea aduga altele
n care form a articulat o urm eaz corect pe cea nearticu lat: morii, nu moar
tei, fetei, nu fatei etc. E xp lica ia faptului e urm toarea: fetei, m orii i m ulte
alte substantive snt ntrebuinate destul de des sub form a aceasta, de aceea
vorbitoru l o cunoate bine i nu o p oate sch im ba cu m vrea.
D im p otriv , culoare, onoare etc. nu se prea ntrebuineaz la genitivul
articulat, aa n ct form a corect se poate lesne uita. Cnd vine, la un m om ent
dat, ocazia s o ntrebuinm , o form m din nou i atunci ne vin e m ai uor
s recurgem la nom inativ, pe care-1 ntlnim m ai des, d ect la genitiv.
E xist i o categorie de substantive care au dou form e curente pentru
genitivul nearticulat i pentru n om inativul plu ral: coli i scoale, roi i roate
etc. n cazul acesta ns, exist i dou form e pentru gen itivu l articu lat:
colii i coalei, roii i roatei 41.
P roblem a aceasta este destul de im portan t pentru ca s m erite un
studiu aparte.
A d., 2 7 .X .1932

j
n m od norm al, n-ar trebui s existe nici o con fu zie ntre i i j : aceste
dou litere reprezint n rom nete dou sunete diferite, deci ntrebuinarea
lor e precis stabilit.
n alte lim bi, care nu cun osc sunetul j sau 11 redau prin alt liter,
j se ntrebuineaz pentru notarea lui i care nu form eaz silab (cu m ar fi
n rom nete n cuvntu l iar). A a, de exem plu, n n em ete, unde num ele
citit Iohan se scrie Johann.
41 Norma actual recom and pe colii i pe roatei, dei pluralul ro/ti genitiv-dativu l
roii sint foarte frecvente n vorbire.

98

U nii rom n i, lundu-se dup aceast pild, scriu i n rom nete pe i


in iia l care nu form eaz silab cu j : Joan, Jonescu etc. S-au v zu t i afie de
film care purtau titlu l Jubete-m.
Scrierea cu j n lo c de i e i pedan t, i greit, cci p oate da natere
la confuzii. Scriind pe i peste t o t cu i , respectm criteriul fon etic, care pretinde
pentru fiecare sunet o singur liter.
n legtur cu litera j , se p oate cita o anecdot autentic, m enit s
arate prin ce aventuri trec uneori num ele. E x ist un actor de cinem atograf,
de lim b spaniol, Jose M ojica (se citete H oze M ohica). E xploatatorul
film elor acestui actor i-a fcu t socoteala c spectatorii rom ni v o r pronuna
m ojica, cu j , ceea ce ar putea s evoce cu vn tu l mojic. P entru a evita aceast
asociaie de idei, directorul casei de film e, care, desigur, citise num ele dup
m oda nem easc, adic M oiika, l-a scris pe afie cu y : M oyica. Im ediat,
cin em atografele de periferie s-au ncu rcat i n-au m ai tiut unde vin e i i
unde trebuie y , de aceea au scris M oiyca i chiar M oyca . n cele din urm,
nu tiu din ce m otive, reprezentantul general a reven it la form a prim itiv,
M ojica. D ar lum ea se deprinsese cu y , de aceea litera aceasta a rm as, i
acu m ved em peste to t M ojyca .
Iat deci cu m ncercarea de a nlocui pe j cu i a dus la schim barea
lui i u rm tor n y , rezultat destul de neateptat. Ce e d rept, litera y trece
drep t n obil, aa n ct ne pu tem exp lica de ce a fost pstrat atunci cnd j
i-a reluat locu l legitim .
A d ., 2 .X I .1932

Ardelenisme
Ca toa te celelalte lim bi, rom na prezint variante loca le n toa te regiu
nile unde e v orb it . V arian te sensibile n vorbirea curent, cu m e i natural.
Dar prezint, ceea ce e m ai puin natural, variante i n scriere, chiar n textele
tiinifice.
n afar de M old ova , unde un grup de filolog i i-a pus n gnd s pstreze
cu orice pre particu lariti regionale n lim b a literar, abaterile cele mai
serioase de la tipu l com un le gsim n A rdeal.
A m citit zilele acestea o carte cu con in u t interesant, care m erit o dare
de seam am nunit n ce privete fondu l. Pentru m om en t ns, gsesc c
nu e inutil s relev ardelenism ele care m iun de la prim a pn la ultim a
pagin a lucrrii. E v o rb a de Contribuiuni la istoria lingvisticii generale de
dr. Const. P avel (Beiu, 1931).
Cu privire la sunete, gsim n aceast carte influin n loc de influen,
acaparat pentru acaparat (urm e ale adaptrii la cu vin tele m o te n ite ); n schim b,
influen germ an : inofenziv n lo c de inofensiv. O rtografie fals este ghiaburi
pentru jghiaburi. A ba teri mai grave, care se p o t num i greeli, snt pion er n
loc de p io n ier (de ce nu i pom per ?), metereologie pentru meteorologie i bacteorologie pentru bacteriologic (s-&r p utea s fie greeli de tipar).

99

Desigur to t o influen germ an trebuie s v e d e m in con fu zia lui i c u j i


Ion es pentru Jon es, I . I . Rausseau, Iuleville In loo de Julleville, i o in flu en
ungar n scrierea M ecsnikow , pentru num ele pe care-1 citim M ectnicov.
In ce privete form a cu vin telor, re le v : arhaisme ca lucr pentru lucreaz,
tratarea neologism elor n alt chip d ect o facem n o i: ed n lo c de editeaz,
a eschide pentru a exclude, sistem izare in loo de sistem atizare, p olem ii pentru
polem ici, arhiv pentru arhiv, persian n lo c de persan, definiaz pentru d efi
nete, cu vin te greoaie ca excepionat n lo c de obiectat (co n tr a acestei ipoteze
nu-i n im ic de e x c e p io n a t").
N eologism ele de origine latin sint in general calch iate dup m odelul
germ an: recerut pentru necesar, amsurat n lo c de potrivit etc. Pn i term enii
tehnici snt d iferii: reformaiunea n lo c de reforma, lim b ile sud-slave pentru
slave de sud, lim ba biscaya in lo c de basc, protoprini pentru strmoi.
Influena germ an n voca b u la r se mai ved e in fap tu l c a cerceta are
nelesul de a frecven ta 11 (colile erau cercetate de elevi11), c singuratec
e ntrebuinat cu nelesul de iz o la t (n oiu nea singuratecelor cu v in te "),
n sfrit, n prescurtarea altind., n lo c de v. ind. (p en tru vechea indian).
D ar dac influena germ an este att de p utern ic (i o v o m ntlni
i n sintax), asta nu nseam n totu i c nu ncepe s se sim t i o influen
francez. Num ai c nici influen a francez n -a d at aceleai rezultate ca la noi.
n tln im astfel mereu verbu l a suleva pentru a releva sau a ridica, resteaz
pentru rmlne, neo-gramm airieni n lo c de neogramatici. A lturi de expresii? a
acestea, ct de ciu dat sun sut n loc de secol (n cep u tu l sutei a aptea ...) 1
In ce privete m orfologia, gsesc un fenom en cu rios: n Tran silvan ia
nu se ntrebuineaz perfectu l sim plu, dup cu m nici M o ld o v a nu-1 cunoate
(num ai n Oltenia i in vestu l M unteniei a rm as acest tim p v iu n graiul
popular). De aceea autorul transilvnean il ntrebuineaz fr s-i prind
bine rostul i, de m ulte ori, greit:
R o m a .. . r m n e.. . ce a fo s t. . . de vreme ce motenirea p reaputernicilor
mprai trecu la capii B is e r ic ii. . .
. . .cultura elin . . . ce odinioar nclzi i avtnt filozofia lui P la to n . . .
A c e t i ... apostoli nvar limba locu rilor. . . p e unde se abateau.
Contra te o r iilo r .. . care tocmai n vremea aceasta deraiar pn la
ridicol etc.
In exem plul al treilea trebuie im perfectu l In celelalte, mai m ult ca per
fectul.
Printre cu vintele neflexibile gsim pe drept ce n lo c de p rin urm are,
pe cai pentru sim plul ca (ca i prem ergtor al lui B o p p se susine R elandus ) j
deja e ntrebuinat a colo unde nou nu ne e perm is s-l p u n em : a ce st
spirit deja a trit cu m ult nainte11 sau a ju n g e ca un cu v n t s aib o
singur liter com un cu vreu n alt cu v n t i el d eja le consider nrudite .
Prepoziii ntrebuinate altfel dect n lim ba literar gsim : la tot cazul
(noi spunem n tot cazul), sub diferite m prejurri pentru n diferite m prejurrir
mai de curnd, n loc de mai curnd (sin t mai d eurud un j o c 11), pe m ai

100

departe, p entru mai departe, la aparen p entru tn aparen etc. Destul


de curioase snt i expresiile traduse din n em ete: struie pe ling n loo
de struie pentru (E p icu r struie p e lng prerea c ), pledeaz pe ling
ndreptirea lor, insist pe Ung un compromis etc.
T o t din sintax, mai pot cita in teroga tive ca n treb area c oare ce
a fo st n ti ; apoi desprirea prin virgul a p rop oziiei com p letiv e de regenta
ei (sp u n e, c ne cred e ; influen germ an i aici).
n a in te de a ncheia, in s& atrag atenia c am f cu t aceste observaii
de dialectologie fr nici o intenie rutcioas i c, afar de ctev a exem ple
cita te ca atare, nu socotesc ca greeli particu laritile de lim b din A rdeal. Las
altora sarcina s ju d ece dac ele trebuie pstrate sau nlturate.
A d., 9.X I .1932

O lecie
O lecie drastic a foBt aceea pe care am p rim it-o zilele trecu te de la
un cititor, care sem neaz V ic to r A n ton iu i care-m i scrie:
I n articolu l d v. U n itatea lin gvistic b alca n ic ai am in tit c numai
lim b a rom n i-a mai pstrat genul neutru. E ste in ex act. Nu exist acest
gen nici n rom n ete. E x ist In tr-adevr un gen fo lo s it i con siderat al treilea,
nu m it am bigen. N u e gen special, ci nscut din com bin area celui m asculin
cu cel fem inin11.
Dup cu m ved ei, afirm aiile sau m ai bin e zis negaiile d-lui A n ton iu
snt categorice i nu adm it replic. D -sa nu s-a op rit nici o clip la ideea c
eu voi fi avnd studii speciale In chestiunile de lim b i c tiu n orice caz
teoria neutrului pe care o gsim in m anualele pentru clasele prim are.
A supra problem ei neutrului m i-am expus pun ctu l de vedere n alt
parte. Cum ns m i nchipui c articolul resp ectiv v a m ai fi scpat i altor
cititori afar de d. A n ton iu , le rezum aici, ca s nu risc s m ai fiu acuzat
de ignorarea faptelor elem entare.
A a-num itul a m b ig en 4* nu e nscut din co m b in a re a " masculinului
cu fem ininul, cum pretinde d. A n ton iu , ci p rovin e din lim b a latin. Din n
tmplare, n decursul istoriei lim bii rom n e, s-a ajuns ca form a singularului
s se asem ene cu substan tivele m asculine, iar cea a pluralului, cu substantivele
fem inine.
Dar n m aterie de lim b nu e interesant cu cine se aseamn o cate
gorie, ci de cine se deosebete. C ategoriile m orfolog ice nu exist d ect prin
con trast, prin aceea c se op un unele altora. O lim b care nu are genul fem inin
nu p oate avea nici m asculin, cci m asculinul nu triete d ect n tru ct se opune
fem ininului. D a c nu exist form de plural, nu exist nici singular, ci o sin
gur form , fr diferen de num r.
Ce constatm n cazul nostru sp ecia l? C aa-num itele substantive
am bigene se deosebesc la singular de fem inine i la plural de m asculine.
D eci form eaz o categorie m orfologic aparte.

101

Nu mai v orb esc de faptul c la plural s-a creat i o term inaie special,
- uri ( geam uri, de la geam , chipuri, de la chip etc.), care nu aparine d e c i
neutrului. (C uvintele ca f in u ri, verdeuri etc. nu snt propriu-zis fem inine,
ci plurale de colective i, ca atare, neutre.)
Dar nu num ai ca form neutrul se opune celorlalte dou genuri, ci i ca
neles: de unde m asculinul se aplic la num e de fiine de sex m asculin i
la unele ob iecte, iar fem ininul, la num e de fiine de sex fem inin i la unele
ob iecte, neutrele snt num e de ob iecte, considerate ca fr sex.
Aadar, i din punctu l de vedere al form ei, i din acela al nelesului,
neutrele se disting att de m asculine, ct i de fem inine. Se p oate deci v o rb i
de un gen aparte.
De altfel, neutrul n rom nete e departe de a fi n scdere. Cele mai
m ulte cu vin te noi care denum esc ob iecte snt neutre. B a m ulte din num ele
de o b iecte vech i care la origine erau m asculine sau fem inine au d even it n
decursul vrem ii neutre. A v e m deci de-a face cu o categorie foarte vie, care
se ntinde m ereu n dauna celorlalte dou, dar num ai n lim itele pe care le
ngduie nelesul, adic num ai la num ele de obiecte.
D ac n im ic nu va stnjeni aceast extindere, putem prevedea c v a
veni un m om en t cn d toate num ele de ob iecte v o r fi, n lim ba rom n , de
genul n eu tru .
A d., 19.XI.1932

Greeli la oamenii culi


. . .sau, n unele cazuri, la oam enii pretini culi. E v o rb a anum e de unele
erori care p rovin din straturile neinstruite ale societii i care au p tru ns
n tim pul din urm i n lim ba celor cu titluri universitare.
Iat mai nti cazul lui complect n locu l lui complet. L im b a rom n
nu cunoate neologism e, ad jective, de felul lui complet, term inate n -et. In
schim b, are m ulte term inate n - e c t : perfect, direct, corect etc. D e aceea a p u tu t
prea c trebu ie un c i n term in aia lui complet.
O ricum ar fi, greeala aceasta e prea rspndit ca s mai p oat fi nl
turat 42.
Pentru cu vntu l de origine francez magasinier, ar trebui s avem replica
rom neasc magazinier. Dar toa t lum ea spune m a ga zin er.. . ; toa t lum ea,
afar de aceia, destul de num eroi, care spun m agazioner; form a aceasta din
urm con stituie o greeal grosolan i trebuie nlturat. Ct despre magaziner,
care nu e curent dect printre oam enii instruii, p oate c s-ar mai putea ncerca
nlocuirea lui cu form a corect, magazinier 43.
48 De fap t form a complect nu mai apare n tim pul din urm la oameni cu ct de
putin cultur.
43 Pn la urm a fost nlturat varianta magazioner.

102

Pn i ntre profesorii secundari a ncepu t s se zic petagog, petagogie,


in loc de pedagog, pedagogie. M rturisesc c nu izbu tesc s ntrevd cauza acestei
greeli. G ravitatea ei, ca i a celor sem nalate mai sus, este n faptu l c sap
o prpastie ntre lim ba rom n i celelalte lim bi civ iliz a te ; cel puin termenii
de cultur m prum utai recen t din A pu s ar putea fi iden tici n toa te lim bile.
De la cu vn tu l latin fem ina, care nseamn fe m e ie 11, este d erivat a d jec
tivu l fem inist, scris i pron u n at cu i n silaba a doua n celelalte lim bi, cum
e bunoar franceza. N um ai la noi se spune i se scrie fem enist, fem enin,
pentru c v orb itorii i nchipuie c aceste cu vin te snt derivate de la femeie.
D ac ar fi aa, s-ar zice fem eist, fem eiesc. Dar greeala a ptruns i n manualele
de gram atic, n care se v orb ete adesea de genul fem e n in ; n legtur cu
aceast fam ilie, m ai semnalez c se accentueaz greit num ele cinem atogra
fului F e m in a : trebuie pus accentul pe prim a silab, nu pe a doua, dup cum
i n C apitol, accentul trebuie pus pe o, nu pe i.
n sfrit, greeala cea mai grav, pentru c p rovin e d in tr-o greeal
de gndire, este punerea virgulei ntre subiect i p red icat, aa cu m face azi
m ai toa t lum ea la noi. Chiar zilele trecu te, d-na Canarache sem nala aici
fraza urm toare, luat dintr-un com u n ica t al M inisterului de In stru cie:
Doritoarele a se prezenta la concurs, vor adresa c e r e r ile ...
D ac coala i-ar face datoria, ar mai putea strpi aceast greeal
ruinoas.
A d ., 19.X I . 1932

Franuzeasca n strintate
N ici o lim b nu s-a bu cu ra t pn acum a de rspndirea i mai ales de
prestigiul pe care le-a avu t franceza pn aproape de zilele noastre i pe care
actualm ente le pierde, n favoarea lim bii engleze. N iciod at o lim b strin
n-a fost nva t cu atta rvn i a d op tat cu atta plcere de clasele supe
rioare din toa te rile strine.
R ezultatul a fost c toa te lim bile europene au m pru m u tat cuvinte
din franuzete i c, din cn d in cnd, au creat cu vin te noi care trebuiau
s treac drept franuzeti. F aptul acesta din urm , destul de curios, m erit
s fie pus n lum in.
E xem p lele pe care le v o i cita p rovin mai toa te din lim b a noastr, lucru
natural, nu num ai pentru c acestea snt m ai lesne nelese de cititori, ci
i pentru c se gsesc m ai u or: dup cu m am fost cei m ai nfrigurai la a dop
tarea cu vin telor franuzeti, to t aa am d at i con trib u ia cea m ai im portant
la ceea ce s-ar p utea num i fran u zeasca din strintate11.
Las la o parte cu v n tu l joben , care se tie c rep rodu ce num ele unui
plrier de origine fra n cez, stabilit la B ucureti. N u se p oa te spune c e
un cu v n t creat de n oi, ci num ai c, n cazul acesta, am dat o accepie nou
unui grup de sunete care exista dinainte n franuzete.

103

Contrariul de la en gros e n franuzete au d ita il; noi ns am fabricat


dup m odelul lui en gros, un en detail, expresie pe care fr nici c ndoial
putem s o calificm de franuzeasc, chiar dac nici un francez n-ar p u tea-o
num i corect.
D u s i ntors" se spune n franuzete aller-retour. D in acest grup num ai
cuvntul retour a prut sem n ificativ, cu att mai m ult cu ct era i mai ura
de neles. In vocabu laru l european de azi, verbu l aller e destul de iz o le t.
De aceea retour a fost a d op ta t n lim bajul feroviar al ntregii E u rop e Centrale,
poate i n alte pri. D ac retour reprezint pe n to r s ", cu m se v a spune
pentru d u s " ? O dat ce retour nseam n n to rs " i re- n a p o i", nu mai rm ne
dect ca tour s aib nelesul de d u s ". i iat cu m , p rintr-o socoteal foarte
sim pl, ca s nu zicem sim p list ", cu vn tu l tour, care nseam n n fra n u
zeasca din F rana n con ju r, o c o l", a ajuns n franuzeasca din strintate
(G erm ania, A ustria, C ehoslovacia, Ungaria, R om n ia) s aib inelesuJ
de d u s ", n expresia tur i retur.
In franuzete exist un sufix foarte rspndit, a crui form fem in in
e -euse (citit 6z). Sufixul acesta a fost m prum utat de noi n cte v a cu v in te
care num esc meserii fem inine. A stfel, danseuse, chanteuse au deven it n lim ba
noastr popu lar dansez, antez. L a un m om en t dat, p oporu l a a vu t im presia
c pentru a da o nfiare franuzeasc unui cu vn t fem inin care in d ic o m ese
rie trebuie s-i alipeasc sufixul -ez, sim it ca elem ent franuzesc, cci n
cu vin te rom neti acest sufix nu exist. De aceea term enul manichiurist
a fost tran sform at francizat, a putea spune n manichez. E clar c
cei care au creat expresia aceasta nou au crezut c vo rb e sc m a i fra n u ze te
d ect cei care spuneau manichiurist.
i m ai curios este cu vn tu l damez, pe care-1 auzim n anum ite cercu ri
de periferie. F orm a scurt, dam, nu se distinge prin n im ic de cu vin tele rom
neti i nu aduce cu nim ic am inte de lim ba francez. Su fixu l -ez i-a f cu t
serviciul de a-1 occiden taliza. Cel care a spus nti damez a fost con vin s c
vorbete franuzete.
Dar nu num ai n rom nete bn tu ie francizarea fem ininelor cu a ju toru l
sufixului -e z : i n G erm ania lucrurile se p etrec cam la fel. Pentru ceea ce n oi
num im baletist, iar francezii danseuse de ballet, germ anii au creat un cu v n t
fra n u ze s c": Balletteuse. N ici n nem ete nu exist sufixul -euse, de a ce fa
e sigur c i neam ul care a spus nti Balletteuse a vru t s vorbeasc fra n u
zete.
Dac toa te aceste expresii pseudofranuzeti n-ar fi att de grosolan
fcute, n-ar fi exclus ca ele s ptru nd la un m om en t d at chiar n franuzeasca
din Frana.
Dar dac exem plele pe care le-am cita t aici ar fi core ct alctuite n spi
ritul lim bii franceze, ar fi foarte greu de stabilit c nu p rovin din Frana.
i am putea crede c le-am m pru m u tat din franuzete, ca i pe toa te celelalte
elem ente de vocab u la r de origine francezii.

104

De aceea ajung la o ip otez care, dac n p ra ctic nu e util, las totui


crnp liber pentru reflecie: cine ne garanteaz c toa te cu vin tele franuzeti
a u fost fcute n Frana i c printre ele nu se gsesc unele create n strintate
<de oam eni cu mai m ult sim al lim bii franceze d ect autorul damezei sau al
Balletteusei ?
In sprijinul acestei ipoteze s-ar putea cita crearea de num e proprii.
S e tie bunoar c roum ain pentru r o m n a fost scris pentru prim a oar
d e K oglniceanu. A r fi curios dac s-ar gsi i cu v in te com un e franuzeti
cre a te de rom ni.
A d., 27.X I. 1932

h
U n savant francez spunea acum ctv a tim p , ntr-un Tratat de pronunare
fran cez, c lim bile culte snt caracterizate ntre altele prin faptu l c posed
sunetul ii i c nu-1 au pe h. T eorie din cele mai con testabile i v d it influen
a t de ideea c lim ba francez e superioar celorlalte.
n ce-1 privete pe h, teoria pom en it se doved ete uor a fi fals cu aju
to r u l lim bii rom ne. A v e m o regiune n care h a fost aproape cu totu l suprim at
din pron u n are: Oltenia. i totu i nu se p oate afirm a c graiul oltenesc este
su p erior celorlalte, dup cu m nu se p oate spune nici c le este inferior.
Partea curioas e c i in M untenia h e pe cale de dispariie, dar nu
i n lim ba literar, ci n cea popular sau, mai precis, n cea m itocneasc.
O am enii care au n vat la coal contin u cu toii s-l pronune pe h, aa
cu m l cunosc din scriere.
n schim b, n regiunile periferice, h este adesea suprim at. Se rostete
astfel of n lo c de ho, paar pentru pahar, Zaaria sau chiar Zaria pentru
t-numele Zaharia i aa mai departe.
Nu num ai c dispariia lui h nu denot aici o naintare n cultur, ci,
rtocmai d im p otriv , pronunarea fr h trdeaz originea suburban sau
in s tr u cia n eglijat a celui care vorbete.
De aceea e cu att mai regretabil c aceast p articularitate ncepe s
se strecoare n reclam ele citite la radio. Zilele trecu te ni se recom anda astfel
*o revist care se joa c la A lam brau.
V orb itoru l la radio are foarte mare influen asupra celor puin in s tru ii;
o fraz distribuit prin difu zor capt un prestigiu asem ntor cu acela
ral textulu i scris.
D e aceea ar fi de d orit ca pronunarea spicherului s 'fie ceva mai supra
vegh eat, ca s nu se ajung s se vorbea sc p ubliculu i de oi i de paare.
Ad., 6.1.1933

105

e i ie
C ontinund cu analiza teoriilor ortografice pe care d. Gh. A d a m escu
le expune n broura Problem ele actuale ale ortografiei romneti, ajungem
la scrierea difton gulu i ie.
D. A dam escu con sta t c, n pronunare, ie se poate foarte uor distinge
de e, apoi adaug: R eg u la ar fi uoar, dar vedem adesea scris perim , m eur
fer, deci problem a rmne ntreag11.
M rturisesc c nu neleg. D ac sntem de acord n privina pron u n rii
i dac gsim o regul just i u oar11, problem a nu mai rmne deloc. Faptul
c unii contin u s scrie dup alt regul nu dovedete c cea pe care o p ro
punem noi nu e bun.
D. A dam escu gsete n glosarul A cadem iei dou excepii de la regula
pron u n rii: meu i sbera, care, dei pronunate cu ie, snt scrise cu e sim plu.
De fap t, m ult lum e pronun meu, fr i ; dar sbera n loc de zbiera constituie
un m itocnism intolerabil.
Pentru m otive pe care nu mi le p ot im agina, toi cei care se ocu p
de ortografie pretind c, acolo unde se pronun cu ie, s se scrie ori peste
to t cu e, ori n unele cuvin te cu e, iar n altele cu ie.
Prim a regul ar avea desigur avantajul c ar m piedica scrierea cu ie
n neologism e ca idee, crea. Dar, din dou una: ori cu vintele acestea nu sn t
nc defin itiv intrate n lim b, i atunci putem s im punem pron u n area,
ori snt defin itiv intrate, i n cazul acesta e inutil s ne mai luptm cu arm e
ortografice m potriva pronunrii.
In orice caz, principiul etim ologic nu e respectat de nici una din regulile
propuse. Chiar cnd e vorb a de cu vn tul idee, dac ar fi s inem seam d e
form a p rim itiv, ar trebui s scriem idee, cci form a prim itiv, greceasc,
se scria idea.
Ceea ce e sigur e c principiul strict fon etic nu poate supra pe n im e n i;
s scriem deci ie unde pronu n m ie i e unde pronunm e.
A d .,

1 7 .1 .1 9 3 3

Iari despre neologisme


Luna trecu t am scris un articol n care m ocu p am de rspndirea
neologism elor. La drept v orb in d , d octrin a nu-m i prea aparinea, ci e cea
adm is n general de tiina strin. Num ai exem plificarea i aplicarea la
lim ba rom n erau propriu-zis opera mea.
A rtico lu l acesta m i-a atras onoarea de a prim i, prin ziarul E p o c a 11,
un rspuns din partea arhim andritului Scriban. E adevrat c d-sa n-a fcu t,
dup ct tiu, studii de specialitate. T otui, avnd n vedere c e un p u b licist
cu n oscu t, m -a m sim it m gulit cnd am v zu t c discut cu m ine.

106

Trebuie s m rturisesc ns c, n um aidect, m i-a sczut bucuria, cci


xni-am dat seama c nu e m otiv a t : autorul articolului discuta n adevr
cu m ine, dar nu cu ideile mele.
E u spusesem num ai a tt: c elevii de liceu cun osc mai bine neologism ele
d ect arhaismele i c deci e inutil s ne ferim de cu vin tele noi i e chiar dun
tor s ngrm dim n manuale arhaisme pe care elevii nu le neleg.
A rhim andritul Scriban mi rspunde c argum entarea nu e con clu den t,
deoarece e vorb a de elevii unui singur liceu. Cer cititoru lu i perm isiunea s
citez un pasaj din articolul m eu care e n d iscu ie: V o i cita aici trei fapte
culese din trei coli, la trei m aterii diferite, care ne v o r arta c elevii nu
.se sperie de cuvintele noi, c i . . . de cele vech i. Garantez autenticitatea celor
p ov estite11.
Se vede clar c reproul care mi se aduce e nem eritat. De altfel, cum
problem ele de lim b snt principala mea preocupare, e uor de neles c n-am
generalizat num ai dup cele trei exem ple pe care le-am cita t ntr-un articol
destinat marelui public, ci i dup m ulte altele pe care nu le puteam nira.
E adevrat c arhim andritul Scriban adaug c n-are ncredere n felul
cum am fcut ancheta i c dac ar fi pus i d-sa ntrebri elevilor rezultatul
ar fi fost altul. Y aszic, i n p e d a g o g ie ...
m i mai obiecteaz eruditul meu preopinent c ranii nu cun osc toa te
neologismele i c nu toa te au ptruns d efin itiv: a p recon iza , de exem plu,
nu e totdeauna neles, pe cnd sinonim ul lui, a trimbia, e cu n oscu t n toat
<3umea.
A firm aiile acestea au un singur cusur: c nu m privesc pe m ine, deoarece
eu n-am susinut n iciodat contrariul. N -am spus c ranii cu n osc toate
neologism ele, nici c toa te au ptruns defin itiv.
Nu mai plictisesc cititorii cu citate din articolul m eu : bin evoiasc arhi
m andritul Scriban s-l citeasc nc o dat, cu mai m ult atenie, i se va
convinge de acest lucru.

T o t astfel e departe de m ine gndul de a tgdui faptul c m ult lum e


'.ntrebuineaz neologism ele greit, fie n ce privete pronunarea, fie n ce
privete nelesul. i tocm ai de aceea am in u t s art c nici arhaismele
n-o duc mai bine din acest p u n ct de vedere.
De altfel, chiar unele cu vin te care astzi au o oarecare vech im e i snt
considerate de puriti ca foarte respectabile au fost i ele, acu m dou sute,
.acum cinci sute sau o mie de ani, neologism e. Fr ndoial c puritii
de-atunci s-au opus la adm iterea lor n lim b, pentru m otive care se ntrebu
ineaz i azi.
Lsnd acum la o parte argum entele pe care le ndreapt con tra mea,
trebuie s rem arc c arhim andritul Scriban a fost destul de ru inspirat cnd
;i-a ales exem plele. Dau mai jos cteva m ostre.
A preconiza nu e acelai lucru cu a trim bia; ultim ul are o sensibil
jnuan peiorativ, care lipsete prim ului. Iat dou fraze n care a preconiza

107

i a trmbia nu se p o t nlocui unul pe a ltu l: profesorul X preconizeaz ntre


buinarea cutrui medicament, i X are obiceiul s-i trimbieze prop riile merite.
D e asemenea e greit s se spun c n executarea lui Gorgulov, cu vn tu l
executare nu nseam n o m o rre ". E adevrat c n suspendarea executrilor
silite, executare are alt neles, dar mai toa te cu vintele au mai m ulte nelesuri,
dup textu l n care se afl.
M ai gsim n articolu l pom en it, ca o d ovad c neologism ele snt m ai
puin cunoscute, faptul u rm tor: un soldat n-a tiut ce nseam n sector, dar
a neles cnd i s-a v o r b it de front. S-ar prea deci c sector e cu v n t strin,
iar fron t, rom nesc. In realitate, fron t este un cu v n t nou, mai nou desigur
d ect secto r; n orice caz, front e cu vn t franuzesc, pe cnd sector e latin esc,
i nc rom nizat.
A m relevat aceste erori nu din plcerea de a corecta pe cin eva care
polem izeaz cu m ine, ci cu un scop p ractic. V oia m s art c nu oricine p o a te
discuta p roblem ele de lim b.
L in gvistica e o tiin, n acelai grad cu chim ia sau m edicina. D up
cu m nu i-ar da n gnd unui profan s con trazic pe un m edic in m aterie
de scarlatin, to t aa nu e pru dent s intre ntr-o discuie asupra n eologism elor
cin eva care nu cunoate istoria lim bilor.
Problem ele care privesc om ul nu snt niciodat sim ple. T otdeau n a la
un rezultat sim plu au con trib u it cauze m ultiple. B unoar, ca s ai orizon tu l
necesar pentru rezolvarea chestiunii neologism elor n rom nete, trebuie
s cunoti istoria lim bii rom n e i istoria neologism elor n celelalte lim bi.
E ste d eci un lucru mai greu d ect s-ar prea la prim a vedere.
A d., 24.1.1933

Ordinea cuvintelor
S-ar prea c nu trebuie nici o regul n aceast p rivin : punem cu v in tele
n ordinea logic n care se niruiesc ideile. Num ai c nu toa t lum ea are
idei logice.
S-au persiflat adesea anunurile com erciale, in care ordinea greit
d natere la e ch iv o c u r i: gulere pentru cavaleri tari, n lo c de gulere tari p en tm
cavaleri i altele.
Graie faptului c frazele acestea au fost adesea criticate, ele au n cep u t
s dispar. N egustorii dau ceva mai m ult atenie la redactarea reclam elor.
Dar mai snt i alte erori.
T itlul unui reportaj p olitic este: V n nou consiliu important de m in i tri;
de fa p t nu e important de m initri, ci consiliu de minitri. De aceea trebu ie
un consiliu de minitri important. Consiliu de minitri form eaz o singur
idee, de a ceea nu se p o a te despri.

108

In tr-un articol care com em oreaz pe un ofier m ort n r zboi, ni se


spune c e tntliul mort d in prom oia sa pentru patrie. N u exist n c prom oii
pen tru patrie, ci mori pentru patrie. T rebu ie deci intiiul mort pentru patrie
d in prom oia sa.

D intr-un articol de ziar: Cci d. X nu tie s fac numai p o litic ; asta


a r nsem na c d. X e in cap abil de a face num ai p olitic. A u toru l ns vo ia
s spun c d. X nu tie numai s fac p olitic , adic tie s m ai fac i alte
lucruri.
In tr-un anun pe care l-a dat de curnd n ziare, un in stitu t cultural
ca re se bucur de m ult consideraie anu n: F ilm ul va f i nsoit de o conferin
explicativ la ora 6 d.m. a domnului M .V . S-ar nelege c ora 6 e a domnului
M .V . T rebu ie film ul va f i nsoit, la ora 6, de o^conferin. . .
A d ., 24.1.1933

nsui
Iat un cu vn t care face m ulte ncurcturi celor care nu snt tocm ai
la curent cu norm ele lim bii literare.
L a ncepu t, pronum ele acesta nu avea d ect persoana a tr e ia ; -i de
ia sfrit, care este acelai cu cel de la totui, sinei etc., a fost con fu n da t cu
pronum ele i pe care l gsim sub form a i, sau chiar sub form a -i, ca n versul
poetului.
F ieca re dup vrerea-i despre fat seam deie-i.
De aceea, dup m odelul lui nsu i, s-au fab rica t pronum e pentru celelalte
p ersoan e: nsum i, nsui, apoi s-a ajuns la plural: nine, niv.
n su m i, nsui nu se scriu cu trstur de unire (tnsu-m i etc.) probabil
din cauz c partea de la sfrit nu este adevratul pronum e personal, ci s-a
nscut prin analogia am intit.
In lim ba veche nsui se ntrebuina pentru toa te persoanele: eu nsui,
tu nsui. D up apariia form elor analogice nsum i, nsui etc. s-a luat obiceiul
c a nsui s se acorde cu pronum ele personal.
De aceea este necorect rostirea, care se aude i astzi, p rob ab il nu
m otenit, ci nscut din nou, eu nsui etc.
E ste ns foarte adevrat c nsumi, nsui n-au ptruns d efin itiv n
lim b. P oate c de la ncepu t au aparinut exclu siv graiului savant, dar, n
orice caz, p oporu l nu le ntrebuineaz deloc, dup cu m nu-1 cunoate nici pe
nsui. Se zice la a r : a vzut-o chiar el, nu a vzut-o el nsui, eu singur o s-o
fa c, nu eu nsumi o s-o fac.
De altfel, este caracteristic pentru soarta lui nsui faptu l c astzi nu
m ai p oate fi ntrebuinat dect n unire cu pronum ele personal. De unde n

109

lim ba mai vech e se spunea nsumi sau nsui am venit, nsui sau nsui ai fcut-or
astzi nu mai e corect d ect eu nsum i, tu nsui. n s u m i, nsui, fr eu, tu,
snt considerate greeli, ceea ce d ovedete c nelesul lui nsumi, nsui nu e
bine sim it.
S-ar prea, dup cele artate, c, dup o lupt de cteva sute de ani,.
nsui i celelalte form e personale snt obligate s bat n retragere, cci n-au
izb u tit s se im pun n lim ba vorb it 44.
A d ., 27.1.1933.

Un p o rc de cine
Prim esc o scrisoare de la un cititor, care m ntreab dac d. A l. G t
T eodoreanu are dreptate s-i ntituleze ultim ul volu m Un p orc de cne i dac
n-ar fi mai corect Un porcdecine.
Iat o ntrebare la care e destul de greu de dat un rspuns. n adevr,,
nu e n jo c numai ortografia unei singure expresii, ci a tu tu ror cu v in telor
com puse.
n aceast p rivin , exist dou teorii dup care putem s ne lum Prim a, bazat pe criteriul logic, ne-ar ndem na s scriem ntr-un singur cuvnt.
toa te expresiile n care nu ved em d ect o singur idee, diferit de nelesuli
fiecrui elem ent al com pusului.
A stfel, n expresia de la care am pornit, dac nu sim im nici ideea de
p o r c , nici, m ai ales, pe cea de cin e , ar trebui s scriem porcdecine, ntr-un
cuvnt.
Cealalt teorie, bazat pe sim ul etim ologic, ne ndeam n s desprim
to t ce putem despri i s scriem fie cu trstur de unire, fie chiar izolat
toate elem entele care intr ntr-o expresie com pus.
Prim ul sistem are d ezavantajul c face s se tearg nelesul p rim itiv
al expresiei i favorizeaz astfel schim barea sensului. A l doilea sistem are
defectul c presupune cu notine etim ologice i im pune analize a colo unde
scriitorul lucreaz cu idei indivizibile.
Se ved e deci lesne c nici unul din cele dou sisteme nu e bun i c trebu ie
utilizate am indou, dozate dup un principiu asupra cruia e destul de greu
s cdem de acord.
E uor de neles de ce nu ne v o m opri la o scriere ca scraiscraipehrtie>
dei expresia aceasta are un sens unitar, nici nu v o m scrie tot de a una, deii
cu vntul totdeauna e com pus din patru elem ente diferite.
Dar dac n cazurile acestea extrem e alegerea noastr e uor de fcut,,
nu to t aa se va n tm p la cn d v o m avea de-a face cu exem ple m ijlo c ii: vom
scrie vre o zi sau vreo z i ? de la sau d ela ? i aa mai departe.

44
Astzi nsui etc. se folosete frecvent, chiar dac nu totdeauna n form a cerut
de persoana cu care trebuie acordat.

110

Rspunsul este c nu se va putea face o regul general, v a la b il pentru


to a t lum ea. De la caz la caz v o m decide dac trebuie s se scrie ntr-un cu vn t
sau n mai m ulte i, de altfel, regula pe care o v o m stabili v a fi cu greu a ccep
ta t de toa t lumea.
De unde rezult c, n cazul despririi cu vin telor, scriitorul e obligat
s-i bat puin capul i s hotrasc singur ce are de f cu t 4S.
A d., 5 .I I .1933

Tot ordinea cuvintelor


Sptm na trecu t am citat cteva exem ple de fraze n care cuvintele
sn t nirate altfel dect n ordinea lor natural. S-a v zu t c n felul acesta
frazele par de m ulte ori c au alt neles dect cel pe care a v o it s li-1 dea
autorul.
V o i mai cita aici alte exem ple culese n tim pu l d in urm din gazete i
d in alte publicaii.
T itlul unui articol de ziar a fost M anifestaii fem inine de strad. Fem inine
d e strad nu ne poate spune altceva dect c fem eile care au fcu t m anifestaia
snt de strad. Dar nici manifestaii de strad fem inine nu e o expresie strlu
c it : o m anifestaie nu p oate fi nici m asculin, nici fem inin.
O greeal curent este cea relativ la locu l prepoziiei c i altele sim i
lare: Soia lui N agy, supus unui exam en medical, s-a constatat c in intervalul
'di a fost crezut moart a zcut intr-o stare letargic. Soia lui N agy este aici
su b ie ct; care e predicatul resp e ctiv ? s-a constatat. A r trebu i S-a constatat c
soia lui N . . . a z c u t.. .
D intr-un reportaj asupra unei crim e recente i senzaionale: Cu dou
splm ni nainte de a se f i comis crima s-a stabilit c la tribunalul de notariat
s -a autentificat un testam en t.. . D ac faptul acesta s-a descoperit cu dou
sptm ni nainte, cu m se face c s-a ngduit totu i fptu irea crim ei ?
De m ulte ori scriitorul i d seama c redactarea lui e confuz. Dar
n loc s tearg ce a scris i s dea o form m ai clar expresiei, el se m ulu
m ete s pun o virgul, care e considerat ca leac con tra tu tu ror b o lilo r:
Reglementarea datoriei ctre strini, a Creditanstaltului din Viena. In felul
acesta se va nelege c nu strinii snt ai C reditanstaltului, ci datoria. Dar
ntre datoria i Creditanstaltului nu se p oate pune virgul, dup cu m nu se
p o a te scrie calul, vecinului. T rebu ie datoria Creditanstaltului ctre strini,
fr virgul.
V ei zice c toa te acestea snt greeli nensem nate. Se poate, dar ele
trdeaz un defect im portan t n sistem ul log ic al autorilor.
A d ., 10.11.1933

45
La distan n timp de aproape 50 de ani, a aprut DOOM , care rezolv toa
problem ele de scriere la un loc sau desprit.

111

mncri sau mncruri ?


Pe firm ele unora dintre restaurante se citete mncruri calde i reci,
pe ale altora, mncri calde i reci. Cum e mai bine ? nvm ntul oficial ia
de obicei partea lui m ncri, con tra lui m ncruri.
Dar cazul acesta nu e izolat. Snt destul de m ulte substantivele m asculine
i fem inine care, ocazion al, capt o form de plural n -uri, adic neutr.
n treb ai pe un a gricu ltor: cu m e mai corect, porum bi sau p oru m b u ri?
V va rspunde, fr ndoial, c am ndou snt corecte, cu nelesuri d e
osebite: porum bi se zice pentru mai m uli tiulei, iar porum buri pentru m ai
m ulte lanuri de porum b.
Pluralul porum bi este deci n raport cu singularul, iar pluralul poru m
buri n ra p ort cu colectivu l.
n treb ai pe un blnar: cu m e corect, blni sau blnuri? V va rspunde
i el c am ndou form ele snt corecte: blni se zice la dou sau mai m u lte
exem plare rzlee, pe cnd blnuri la m ai m ulte grupuri de spee diferite.
D oam na X are dou blni, iar brbatu l ei, care e blnar, are n prvlie d iverse
lnuri. U n anum it negustor vin de num ai blni de astrahan, pe cnd altul
vin de to t soiul de blnuri.
R ezult de aici c pluralul n -uri la substantivele m asculine sau feminine,
nu se datorete unei greeli de lim b, ci ndeplinete o funciune real. E
vorba anume de form at plurale de la colective sau plurale care s reprezinte
uniti de spee diferite.
In cazul lui mncri i m ncru ri: mncri nseam n m ese , fa p tu l d e
a m nca , dup cu m se ved e din zictoarea c dou bti stric, iar dou m ncri
b a ; mncruri nseam n m a i m ulte soiuri de m ncare, de bucate, feluri d e
m ncare .
Ceea ce ne aduce o oarecare jen cnd e vorb a s rostim pluralul mncruri
e faptul c term in a ia -u ri se adaug la o rdcin care se term in n r-46. R m n e
de v zu t dac dificu ltatea aceasta va fi destul de serioas ca s cauzeze m oartea
lui mncruri.
A d., 22.11.1933

vorbia sau vorbeai


D e mai m ult vrem e am ncepu t aici analizarea ideilor despre ortogra fie
pe care d. Gh. A dam escu le expune ntr-o brour de curnd aprut. A ju n g e m
astfel la chestiunea im perfectu lu i la verbele de conjugarea a IV -a.
S-ar prea c d. A dam escu pune pe acelai plan regula stabilit de A ca d e
m ie n 1904 47 (dup care toa te verbele de conjugarea a IV -a se scriu la im per
fect cu -ia) i propunerea unor specialiti de a scrie peste to t (afar de co n ju garea^nti) im perfectul cu -ea.
18 Cu toate dificultile acestea, mncruri s-a pstrat.
17 V . nota 1.

112

A rgum entele aduse In sprijinul regulii A cadem iei snt lipsite de valoare.
P rim u l e c scriind cu i , sria, vorbia etc., v o m ti c aceste verbe snt d e
oon ju garea a IV -a. Ca i cum rostul ortografiei ar fi s ne aju te s recunoatem
d e ce con jugare snt verbele. i ce v o m face cu a hotr, a om or? V o m scrie
botrta, om ora?
A l doilea argum ent n favoarea tezei A cadem iei este c num ai prezena
unei form e cu i, vorbia, explic n graiul popu lar alterarea lui b : vorghia.
E adevrat c num ai prin influena unui i se explic schim barea lui b n
dar atunci de ce nu scriem i vorbise, cci doar i vorbesc e pron u n at dialectal
vor ghes c ?
In realitate, a tt im perfectu l vorghea, ct i prezentul vorghesc se explic
prin analogia cu celelalte form e ale verbu lu i, unde exist n adevr un i :
vorbim, schim bat n vorghim, vorbit, transform at n vorghit etc. E ste v o rb a deci
d e o sim pl unificare a rdcinii, care nu d oved ete n im ic pentru scrierea
im perfectu lu i. i de ce avem nevoie s ju stific m pronunarea rustic cu gh ?
In sch im b, n sprijinul celeilalte propuneri, a specialitilor, exist un
singur argum ent, dar foarte s o lid ; n adevr, aceast propunere tin de s duc
la conform area scrisului cu pronunarea. Deoarece se pron u n srea, vorbea,
om ora, v o m scrie aa.
D . A dam escu este desigur sensibil la im portan a acestui argum ent,
deoarece chiar d-sa cere, cu cteva pagini nainte, s se scrie cum se pronun,
iar a colo unde pronunarea e greit s se ncerce schim barea pronunrii, nu
a scrisului.
D e altfel, mi nchipui c orice om cum inte l aprob n aceast privin.
A d ., 22.III.1933

Cuvintele turceti
Cu perspicacitatea care-1 caracterizeaz, distinsul p u b licist d. N. B atzaria
a atras atenia asupra nc a unei p roblem e din cele m ai interesante, p rivitoare
la cu vin tele m prum utate de noi din lim bile vecine.
E v o rb a anume de cuvin tele de origine turceasc. Cu m ult dreptate,
d. B atzaria semnaleaz (ntr-un articol p ub licat n A d e v r u l" din 8 iunie)
c ntrebuinarea lor constituie un pericol, cci m ulte expresii care n rom nete
au un neles anodin snt obscene n turcete.
A a, D om nia sa citeaz cazul lui anasna, pe care nu l-a gsit trecu t n
dicionarele noastre (n treact semnalez c expresia figureaz n D icionarul
A cadem iei, cu explicarea just), pe bocluc, bocciu i, n sfrit, njurtura care
este adesea nlocu it, cu elegan, prin num ele lui Shakespeare.
E interesant de con sta tat c nelesul cu vin telor turceti s-a nnobilat
oarecum , c expresii cu totu l grosolane au ajuns astzi la un sens destul de
ters ca s p oat fi ntrebuinate fr nici o jen de cei care nu le cunosc ori
ginea.
m

ntr-un foileton p u blicat n A d ev ru l" acum vreo doi ani am artat


c nelesul m ultor cu vin te de origine greceasc s-a degradat prin alipirea
unei nuane ironice. Bunoar, ifos n grecete nseamn aer nobil, nfiare
m arial", iar n rom nete a ajuns la nelesul de ngm fare, pretenie n eju sti
fica t ".
A r putea prea curios c unele elem ente turceti au fost nnobilate.
Faptul acesta i are explicaia n alt trstur de ordin general. E ste lucru
tiut c e m ult mai uor s pronuni cu vin te obscene ntr-o lim b strin
d ect ntr-a ta. P oate c de asta prim ele expresii strine pe care le nva unii
cltori snt njurturile.
Chiar dac cineva tie ce nseamn pe turcete bocciu, el poate pronuna
cu vn tu l n rom nete, dei s-ar feri s rosteasc echivalentul lui rom nesc.
In felul acesta, obscen itatea strin se rspndete n cercurile ceva mai dis
tinse, care nu utilizeaz njurturile naionale i de aceea se ajunge cu tim pul
la un neles cu totu l palid.
Ad., 13.VI.1933

v i vi
A lturi de ne, v, le, form ele norm ale ale dativului plural, pronum ele
personal mai are pe ni, vi, li. A ceste din urm form e snt ntrebuinate corect
cnd snt urm ate de se, le, l - : ni se cere, li se pare, vi le-a da, vi l-a da etc.
Se susine n general c form ele cu -i s-au nscut prin disim ilare fa de
e u rm tor: ca s se evite repetiia lui e n ne le, le se, prim ul e s-ar fi schim bat
n i.
E posibil s mai fi intervenit i alt fapt. A num e, pronum ele ne, v, le
snt proclitice, adic n-au accen t i se leag strns de cuvntul urm tor. Acelai
lucru se ntm pl i cu se, le. In ne pare, ne e destul de aproape de a c c e n t; n
ne se pare ns, accentul s-a ndeprtat. Din pricina acestei ndeprtri a accen
tului, e posibil ca vocala e s se fi nchis, transform ndu-se n i.
Din m otive care pentru m ine rm n m isterioase, d. lo rg a a generalizat
pe ni i pe li, astfel c scrie ni pla ce, li trebuie etc. Cum personalitatea d-lui
lorga exercit o puternic atracie asupra con tem poranilor, s-au gsit oam eni
care, n ciuda instinctului ntregii com uniti lingvistice, s adopte pe ni i pe
li peste tot.
Dar de aceast chestiune m -am ocu p at cu alt ocazie. De ast dat e
vorba de o extindere ilicit pe care o capt persoana a doua, vi. E x ist oameni
care ntrebuineaz pe vi n afar de locu l lui regulat, adic acoto unde urm eaz
se sau le, i anume peste to t unde urm eaz o vocal. Se aude astfel con stan t,
cel puin la o anum it categorie de oam eni, vi-o dau, vi-o spun, vi-a telefonat etc.
E probabil c aceast greeal a fost adus de pronunarea greit
i ea a lui ne, le, urm at de o vocal, ca ni, l i : le-a dat, pron u n at li-a daL
Cine zice li-a dat e natural s zic i vi-a dat.

114

Pentru m om ent, felul acesta de a vorb i e in corect, cci marea m as


a popu laiei e nc foarte departe de a-1 fi a doptat. N -ar fi ns exclus ca vi-a
dat etc. s se generalizeze 4S, cci form a persoanei a doua plural a mai suferit
i alte influene din partea celorlalte. Chiar apariia form ei vi, alturi de vr
nu p oate fi explicat d ect ca o im itare a lui ni, li. Cci dac ne, le se puteau
uor schim ba n ni, li, era foarte greu ca v s se schim be n vi fr o influen
d in partea altor form e personale.
A d., 9 V II.1933

Articolul masculin
T oa t lum ea tie c articolul singular m asculin este, la declinarea a
d ou a , - u l : calul, omul, cel puin aa se scrie. Puini snt ns aceia care mai
p ron u n pe l final de la articol i, cnd o fac, ne dau im presia de ceva fora t,
artificial.
La drept vorbin d , -ul nu este un elem ent sim plu, ci unul com p lex. n
grupul acesta de sunete num ai -l este de fa p t articol, pe cnd -u este term inaia
su bstantivului nearticulat.
n lim ba mai vech e, nu existau substantive term inate n consoan,
cci dup ultim a consoan se punea peste to t un -u. A ce st -u s-a scurtat apoi,
a ju n gn d s fie p ronunat num ai pe ju m tate i chiar s dispar cu totu l n
pronunare.
Cnd ns dup acest -u s-a m ai adugat o consoan, articolul, atunci
v oca la , nem aifiind final, s-a pstrat in tact. A adar, form a vech e nearticulat
calu, omu a deven it cal, om, pe cnd n form a articulat, calulu, omulu, prim ul
u s-a pstrat.
D eoarece astzi form a n earticulat est cal, om, avem im presia c n
form a articulat, calul, omul, articolul este ceea ce se adaug la form a articu
lat, adic -ul.
Iat ns c i -l final de la articol a ajuns s dispar n pronunare. Nu
a disprut, la drept v orb in d , fr urme. G raie faptu lu i c el a existat odat,
se pstreaz u, care altfel ar fi disprut, aa cu m am artat m ai sus.
Situaia actual, n pronunare, este urm toarea: form a nearticulat
este om, iar cea articulat, omu, fr -l, care a disprut. Concluzia logic,
care se im pu n e: n pronunare, articolul m asculin actual este -u.
Iat deci cu m un sunet care a fost la n cepu t ceracteristica form ei near
ticu late a deven it acum articol. Capriciile lim bii snt de m ulte ori uim itoare.
D ispariia lui -l de la articol se ved e uneori i n scris, anum e la oam enii
puin instruii. A cetia scriu aa cu m pron un , calu, omu. Dar unii din ei,
care tiu c nu trebuie s scrie fr -l, aju n g s-l scrie i a colo unde nu e locul
lui. Pe firm a unei instituii din halele centrale se p oate citi: ntregul muncipiul
Bucureti, n lo c de ntregul m uncipiu Bucureti.
A d ., 21.V II.-1933

48 Form a vi-a nu s-a impus.

115

...nseam n c ...
Cu toii cu n oatem expresia cita t n titlu. nseam n m archeaz ech i
valen a ntre dou id e i: A da un funcionar afar tn pragul iernii nseamn
a-l arunca prad m izeriei sau Concedierea funcionarilor nseamn sporirea
om ajului.
In expresiile cita te a da afar echivaleaz cu a arunca prad m izeriei,
iar concedierea echivaleaz cu sporirea om ajului. A ceasta este ntrebuinarea
corect i norm al a expresiei nseam n, nseamn c.
In M old ova ns, sensul lui nseamn s-a lrgit m ult, cu vn tu l a ajuna
s aib nelesul de trebu ie, e bin e (m ai cu seam n p rop oziii in teroga tive),
alteori nlocuiete pe a f i sau chiar ar putea s fie suprim at, fr ca fraza
s sufere.
Scriitorii m oldoveni scriu de p ild : dac nu-i place o p ies nu nseamn
s-o flu ieri, n lo c de nu trebuie s-o f lu ie r i; autoritile nefclndu-i datoria,
nseamn c sint inutile, in lo c de deoarece autoritile nu-i fac datoria, ele sint
inutile sau: din faptul c autoritile nu-i fac datoria rezult c sint inutile.
D in tr-o brour de folclor p u blicat de curnd de un m oldovean extrag
exemplele urm toare:
P ierin d tn scurt timp dup naterea lor nseamn c ele nu p ot aduce
servicii istoricului. Dar pierind n scurt timp nu e echivalent cu ele nu p o t aduce
servicii.
In alt parte, p rop oziia care ncepe cu nu nseamn e izo la t : N u
nseam n nicidecum s credem fr nici o critic chiar cronicile. A ici cu cine
e echivalent s credem ?
A lteori nseamn leag un v erb de un su bstan tiv: A considera Balade
drept surs a istoriei nseamn o greeal. A considera ar p utea fi ech ivalen t
cu a grei sau considerarea cu o greeal, dar nu a considera cu o greeal.
Fenom enul prezentat aici nu e surprinztor, n decursul istoriei unei
lim bi se ntm pl adesea ca un cu vn t sau chiar o locu iun e ntreaga s devin
sim pl con ju n cie sau adverb.
Procesul v a fi fost a ju tat de faptu l c verbul acesta, fiind ntrebuin at
a ici ca unipersonal, p oate uor trece drept cu vn t nevariabil.
Ad., 26.VII.1933

Articolul postpus
Pentru oricine a nvat una sau mai m ulte lim bi occid en ta le, p oziia
a rticolu lu i n rom nete con stituie o curiozitate. De unde n franuzete,
n nem ete etc. articolul se pune naintea substantivului, n rom n ete el
se pune n urma lui i form eaz un singur cu vn t cu substantivul.
Se p oate dovedi ns c nici n rom nete lucrurile nu s-au petrecu t
ntotdeauna aa cum le vedem astzi. In prim ul rnd e de rem arcat c, afar
de cazul cnd a djectivu l se pune naintea substantivului (con stru cie n general

116

artificial, cop iat dup lim bile strine), ad jectivu l prim ete articolul la nce
p u tu l, nu la sfritul lu i: tefan cel M are, nu m a rele; copacul cel fru m os, nu
copac frum osul etc. D eci punerea articolului la urm se m rginete la sub
stantive.
Dar n ici la substantive nu este general aceast regul. L a dativele
nu m elor proprii m asculine, a rticolu l se pune la nceput, nu la sfrit :l u i I o n ,
nu Ion u lui. M ai m ult d ect atta, n prim ele n oastre te x te se gsete articolul
pus la n cepu t si la num ele fem in in e: ei M aria, n lo c de M riei.
In cele ce urm eaz, v o i ncerca s art c aa-num itul articol postpus
la substantive este de fa p t prepus la atributul urm tor. U n grup ca leul bolnav
ar trebui deci analizat nu leu -cel b oln a v 14, ci leu cel-boln av11 (sau, m ai bine
zis, leu l-bolnav).
Cnd dup un substantiv urm eaz dou ad jective, num ai al doilea are
d e obicei a rticol: limba francez i cea german. A d je ctiv u l francez a fost i
el articulat la ncepu t, dar articolul lui a trecu t pe urm la substantivul limba.
D up o prepoziie (afar de cu i de-a), substantivul nu prim ete articol:
p e drum, in sat etc. Dar dac substantivul e urm at de un a d je ctiv , atunci
el p oate fi articu lat: p e drumul mare, in satul bogat. La ncepu t, articolul era
pus naintea a d jectivu lu i: cel mare, cel bogat, iar substantivul precedat de
p repoziie n-avea articol.
Iat un exem plu mai co m p le x : s-l caui tn ora i in satele v ecin e; ora,
p recedat de o prepoziie, n-are a rtico l; sate, precedat de o prepoziie, are
articol, pentru c e urm at de un a d jectiv . La n cepu t articolu l aparinea
a djectivu lu i.
D ovad a c n adevr ceea ce astzi este articol postpu s la substantiv
a fost la origine articol prepus la ad jectivu l urm tor ne-o fa c genitivul i
vocativu l.
G enitivul pronum elui el este al l u i ; dar dac naintea lui se afl un sub
stantiv, genitivul e lui, fr a rticol: calul lui etc. A rticolu l a fost anexat
de su bstantiv. La fel cu casa tatei, n lo c de cas a tatei etc.
V o ca tiv u l n-are, bineneles, articol. Dar dac urm eaz dup el un a d je c
tiv , atunci se pune articol i la v o c a tiv , orict de paradoxal ar prea acest
lucru. Se zice de exem plu fiu l m e u ! etc. D e fapt, trebuie s analizm astfel:
fiu , al meu.
R ezult din to t ce s-a artat c de p ostp oziia articolului la substantive
e v in ova t ordinea cu vin telor, i anum e faptul c ad jectivu l se pune n urm a
substantivului.
A d ., 3 0 .V II.1 93 3

Expresii ciuntite
E un fa p t cun oscut c de m ulte ori un substantiv aju n ge s exprim e
singur nelesul pe care 11 avea mpreun cu un a d jectiv de care era legat mai
nainte.

117

C teva expresii auzite n B ucureti v or aduce o exem plificare destul


de am uzant a acestei afirm aii.
n tim pu l rzboiului, un dom n vine cu o tire destul de im p o rta n t :
germanii au cucerit, sau au pierdut, o poziie. Dar, avnd spirit critic, in form a
torul term in astfel:
A cu m , adevrat o fi, versiune o fi, nu tiu .
E l auzise adesea vorbindu -se de versiuni fa lse, ceea ce pentru el se putea
exprim a i prin sim plul cu v n t versiune.
L a secretariatul unui liceu, printele unui elev ascult cu m utr destul
de spsit un discurs al directorulu i:
B iatul dum itale era cum secade, n-aveam s ne pln gem de el.
Dar, de un tim p ncoace, s-a m prietenit cu nite haim anale care-1 n va
s fac to t felul de b lestem ii41.
A ici tatl elevului intervine, cu un cu vn t care s rezum e i s a p robe
cele_spuse de d irector:
Elemente /
Pentru el element nseam n deci num ai elem en t ru , cci num ai n
grupul acesta ntlnise el cuvn tu l.
Zilele trecu te, n tram vai, un dom n sttea de v o rb cu o doam n despre
un cu noscut al lor, adventist. D oam na descrie, cu oarecare m irare, a ctivita tea
celui de alt religie. Dar dom nul, nelegtor, o lm urete foarte sim p lu :
D e, ce s-i fa c i? Sect /
P entru el, sect avea nelesul de religie fanatic, credin habotnic**.
Iat cu m unele substantive, din cauz c snt adesea n trebu in ate
m preun cu a d jectiv e defavorabile, a ju n g i ele s capete nelesuri p e io
rative.
A d ., 20.VIII.1933

maharadjaua

De un tim p ncoace, de cnd perfecionarea cilor de com un icaie a scurtat


durata cltoriilor i orientalii fac vizite frecven te n E u ropa, jurnalele noastre
au ncepu t s utilizeze adesea form a articulat maharadjaua.
ntrebuinarea acestei form e este destul de curioas. n tr-ad ev r, cu v in
tele m asculine term inate n a accentuat, pe care le-am m pru m u tat m ai dem ult
din turcete, au fost toa te m odificate n rom n ete: pa, cu pluralul p aale,
ag, cu pluralul agale, au fost transform ate n pa, p ai, g, agi, ceea ce a
f cu t s se piard i form a articulat a singularului, paaua, agaua, nlocu it
cu paa, aga.
Faptul acesta arat c lim bii rom ne ii repugn cu vin tele m asculine
care, la singularul articulat i la plural, p ot fi luate drept fem inine. De a ltfel,
lucrul acesta este foarte natural.

118

Cum se face atunci c, n ciuda tendinei m anifestate la cu vin tele turceti*


form ele maharadjaua, maharadjalele ptrund totu i n lim ba rom n ?
P roblem a este cu att mai curioas cu ct la cu vn tu l acesta indian ch ia r
term inaia vocalic este artificial.
In lim ba vech e indian maha nseamn m a re , iar rajah (j se pron u n
gi) rege . Sub h de la sfrit se pune un pun ct, pe care nu-1 putem reproduce'
aici, din cauz c ne lipsete semnul tip og ra fic, neutilizat n iciod at n rom nete 49.
Specialitii citesc acest h cu p u n ct ca s, dei e aproape sigur c nu aceasta
era pronunarea lui prim itiv. Sunetul acesta p rovin e dintr-un mai vechi s,.
dar, cum o arat scrierea, era p ron u n at ca un fel de h.
n orice caz, n secolul trecu t la noi se spunea i se scria rajah, adic se
pstrase ortografia indian i se citea cu m se scria. Pronunarea cu h avea.
avan ta ju l c ddea cuvntului o term inaie m asculin i deci se putea utiliza
fr nici o dificultate form a de plural m asculin rajahi, cu m i cea de singular
articu lat: rajahul.
Cum se poate explica atunci c astzi se recurge la o form nou, in co
m od din toa te punctele de ved ere? Desigur c num ai prin im itarea oarb a.
lim bii franceze, care nu este peste to t recom andabil.
A d., 11.I X .1933

Citate latineti
S ecole la rnd toa t cultura E uropei occid en tale s-a f cu t n lim ba latin
toa te p roverbele i dictoanele literare erau scoase n vrem ea aceea din autorii,
latini. A stzi lim ba latin e mai puin preu it, dar m ulte cita te au rmas i
m ai snt ntrebuinate i acum a.
Cum ns cei mai m uli din cei care citeaz fraze latineti nu tiu latinete,,
sau tiu foarte puin , o bun parte din aceste cita te se rspndesc sub o form*
greit. V o i da aici cteva exem ple.
V edem n gazete c cin eva a f cu t o aciune prop rio motto, ceea ce ar
trebu i s nsem ne d in proprie in iiativ, din im b old p rop riu 11. De fap t, numai*
prop rio e scris corect latinete, pe cnd motto e un cu v n t italienesc, care n
seamn zictoare, p rov erb 11. E xpresia corect este prop rio motu, pe de-a-ntregul latineasc, i nseamn d in proprie m icare, in iia tiv 11.
Cnd se anun rezultatul unui exam en, citim adesea c cel prezentat,
a reuit magna cum laudae. C orect este magna cum laude, adic c u marelaud11. Laude e n cazul a blativ, cerut de prepoziia cum. Cei care scriu laudaefa c dou greeli: nti i nchipuie c trebuie s pun genitivul i al doilea cred
c genitivul de la laus e laudae (n realitate e laudis).
49 Semnul despre care vorbeam arat aa: h.

119?

T o t la rezultatul exam enelor aflm unori c mai m uli can didai an


reuit ex eq u o; aceasta ar nsemna c au reuit d e pe cal, clare" (m ai exaot
d in ca l ). T rebuie scris ex aequo, ceea ce nseam n la egalitate14. Ce e drep t
n pronunarea noastr, cele dou expresii nu se deosebesc.
Un d icton latinesc spune c inter arma silent leges, adic n tim p u l
rzboiului legile ta c11. A m v zu t ns scris i inter a r m a s ..., pentru c cel
care scria i nchipuia c arma e fem inin i are acuzativul plural armas. In
realitate, e neutru i acuzativul plural e arma.
U n p oet latin num ete beatus possidens fe ricit posesor14 pe cel care tie
s se m ulum easc cu ct are. In curnd ns expresia s-a ntrebuin at i la
plural: beati possidentes i aa e cu noscut. Cineva care v oia s o aplice la un
singur ind ivid a spus beatus possidentes, adic fericit posesori14.
Cnd apare cineva din nou dup o lung retragere sau dispariie, se
spune de el c e redivivus n v ia t14. D ar redivivus e m asculin i nu trebuie fo lo sit
pentru numele fem inine. Se spune totui P olon ia redivivus i am v zu t seri
chiar M arlene Dietrich redivivus.
Pe cartea unui profesor universitar figureaz ca motto expresia lu x in
tenebra, n locu l bin e cunoscutului cita t lu x in tenebris lucet lu m in a strlucete
prin ntun eric11. Tenebrae e plural i nu are singular.
E adevrat c lim ba latin ne ntinde adesea curse subtile. Dar e xiti,
dicionare de citate, care p o t fi consultate cu folos i, n d efin itiv, cin e n
oblig s citm din tr-o lim b pe care n-o cu n oa tem ?
Ad., 17.IX.1933

Cum se pronun
n mai m ulte rnduri am atras atenia asupra faptu lu i c m uli p ro n u n i
la noi cu vintele englezeti ntr-un chip curios, adic nici englezete, nici rom
nete, ci aa cu m i nchipuie ei c trebuie s p ron u n e englezii.
E xist i o categorie de cu vin te englezeti pe care unii le p ron u n ca t
cu m ar fi nem eti, cu toa te c germ anii le pronu n n general aa cu m tre
buie.
n prim ul rnd, e vorb a de num ele proprii term inate In -son, ca R obinson,
Johnson etc. n englezete, s se citete s, deci pronunarea R obinzon, Gionaon
n-are nici un rost.
n al doilea rnd, exist o m ulim e de cu vin te care ncep cu un s urm
de un t sau p . n nem ete, n cazul acesta, se pronun , dar In englezet
rmne s. De aceea trebuie condam nat pronunarea cu in cu vin tele pio&r
jn loc de spicr (sp ea k e r), tandard pentru standard etc.
L a un concurs de n ot, am auzit persoanele oficiale pron u n in d cu em faa,
dar i cu greeli, tart, print n lo c de start, sprint. B ineneles, cu vin tele a cest**
snt englezeti, nu nem eti.
120

La un teatru din B ucureti, ntr-o pies englezeasc, num ele unui per
sonaj era Sprules. Dar to i actorii pronunau p ru l, cu In lo c de s i fr s
final. B ineneles, n atare con d iii e greu s m ai ai im presia c aciunea se
petrece n A nglia.
L a radio auzim zilnic, cu ocazia citirii radiojurnalului, despre tocuri
de efecte. Ce e de mirare dac pronunarea vicioas se va rspndi la toi cei
care i nchipuie c p o t n va ceva de la p ostu l de radio ?
De altfel, transform area lui s n nu s-a op rit aici, ci s-a ntins i acolo
unde s e urm at de alte con soane: moching, pentru sm oking, lipin g n lo c de
sleeping etc.
B a se strecoar chiar i n cu vin te franuzeti, ca spion , d even it spion,
i n nume scandinave, ca Strindberg, deven it trindberg etc. In fon d , nu
face nici un ru nim nui, num ai c denun lipsa de cultur a celui care-1 n
trebuineaz fr rost.
Ad., 20.IX.1933

Participiul prezent
Din partea unui gru p de citito ri" prim esc o carte potal cu n treb area :
C are este scrierea exa ct a participiului purcea din verbu l a preju d icia :
prejudiciind sau prejudiciind ? ,t
Binenelea, ntrebarea este valabil pentru orice verb asem ntor
apropiind sau apropiin d ? etc. D e aceea cred c nu stric puin teorie gene
ral cu p rivire la p a rticip iu l prezent.
M odul norm al de a form a participiu l prezen t este a cesta: adugm ter
m inaia -Ind la rdcina verbu lui (p e care o gsim de ob icei la indicativul
prezent).
In felul acesta c p t m form ele norm ale merglnd de la a merge, scptnd
de la a scpa, clclnd de la a clca etc.
Lucrurile se com p lic num ai atunci cnd rdcina verbu lu i se term in
cu un i. In adevr, i nu tolereaz im ediat dup el un t, care e silit s se p re
fa c t o t n i. D e aceea participiile prezente al verbelor de con ju garea a patra
a cror v oca l caracteristic este i se term in n -ind : fugind de la a fugi, srind
de la a sri etc. *.
La conjugarea a treia exist de asem enea un v erb cu rdcina in -i
i deci cu participiu l n -in d : a scrie, scriind.
L a con jugarea nti snt destul de num eroase verbele care, nainte de -a
de la in fin itiv, au un i i a tia, a muia, a prejudicia etc. T o a te au participiu l
prezent n -ind, con form regulii de m ai sus: tind, muind, prejudiciind.

*
De fapt, i de la infinitiv nu rmine, dar ne-a deprins cu pronunarea muiat
consoanei precedente i attt e destul de ca s schimbe pe t urmtor In i.

121

Cei care scriu apropiind, prejudicind se las influenai de faptul c


cele mai m ulte participii prezente se term in n -ind. E vo rb a deci de o influen
analogic tinznd s desfiineze o diferen produs de o schim bare fonetic.
A dm iin d c ar fi bine s uniform izm participiile, s le facem pe toatecu -ind, ne-am izbi de rezistena viguroas a conjugrii a p atra: cine va putea
zice srind n loc de srind sau uimind pentru u im in d ?
De altfel, chiar la con jugarea nti ne-am izbi de dificu lti. S adm item
pe apropiind. Dar ce v o m face a colo unde i final al rdcinii nu form eaz silab,
de exem plu la a t ia : v om zice tiind?
Rm ne deci ca unele verbe de conjugarea nti s aib participiu l prezent
term inat n -ind, dup cum snt unele verbe de conjugarea a patra cu p a rticip iu l
n -in d : cele term inate la in fin itiv n - i : a hotr hotrnd, a cobori coborind.
A d ., 30.X I .1933

prnzul de sear
E xist n rom nete un cu vn t vech i, prinz, cu o accepie bine s ta b ilit :
m asa de la am iaz11 i mai ales a m ia z 11 n sine. Se zice astfel nainte de
prinz, dup p rn z, cam p e la p rin z etc.
Pentru mas, rom nii obinuiesc s spun, fr precizie, a mnca, a lua
masa, a sta la mas etc., astfel c nu se deosebete masa de la am iaz de cea.
de sear.
Francezii ns disting cu m ult grij dejunul m asa de la am iaz11 dedineu m asa de sear11. E i au i verbele resp ective: a dejuna i a dina i rareori
spun a mnca pur i simplu.
R om n ii care traduc din franuzete s-au crezut obligai s tradu c
precis i verbele pentru a mnca, dei faptul acesta nu e n firea lim bii rom ne.
n special se ntlnete n crile franuzeti verbu l a dina i substantivul'
dineu. D ac traductorul ine m ori s precizeze c e vo rb a de masa de sear
(ceea ce de obicei e inutil) i nu vrea s ntrebuineze cu vn tu l sear, n -a r
avea d ect s spun cina, a cina, cu un cu vn t neao rom nesc, care este ntre
bu in at n M old ova i n Transilvania.
Dar se vede c acest cu vn t nu le este cu noscut tradu ctorilor, sau nu le epe plac, din cauza atm osferei dialectale pe care o aduce. F a p t e c n u -l ntre
buineaz nimeni.
i atunci s-a gsit o soluie foarte sim pl: s-a recurs la cu vn tu l p rn z
i la derivatul a prinzi. n special n piesele traduse e vo rb a adesea de prnzut
la care se duce cutare personaj desear, de fam ilia unde a prnzit asear etc.
A m v zu t de curnd o pies a crei aciune se nvrtete n ntregim e n
jurul ynui prnz care are loc seara. T o t tim pu l se vorbete de prnzul d e sear,
de persoanele care prnzesc seara etc.
122

D ac traductorul ar ti rom nete, ar spune, pur i sim plu, mas,


a minca. D ac i trebuie un term en mai p om p os, n-are dect s spun dineu.
Dar n nici un caz nu-i este perm is s ntrebuineze cu vn tu l prin z, al crui
neles este opus celui cutat.
i astfel ajungem la con clu zia care se im pu n e, c traducerea de piese
-este o meserie ca oricare alta i c nu trebuie s-o m brieze dect cei care se
pricep s-o fac.
A d., 11.1.1934

Boal fr leac
E v o rb a de felul cu m se scrie i n unele cazuri de felul cu m se vorbete
iim b a rom n de ctre persoane care ar fi treb u it s serveasc de ndru m
to r i ai celor mai p u in iniiai n tainele stilisticii.
Piesele strine care se reprezint pe scenele noastre snt, n general,
trad u se cu vn t cu cu v n t, n aa fel n ct toa te locu iun ile n etraductibile ale
originalului apar n cop ie n versiunea rom n.
De exem plu, un personaj se desparte de altul cu cu vin tele: la revedere,
bVrine !, ceea ce nu poate fi neles d ect dac ne gndim c piesa e tradus
-din franuzete i deci originalul spunea mon vieux l (ceea ce nu nseam n
b trn e , ci d r a g ! ).
Cnd o doam n pe scen in vit pe alta la m as i spune: sper c vei
f i de ai notri, ceea ce m erge n fra n uzete; n rom nete ins nu se p oate
spune aa, ci trebu ie: sp er c vei veni i dumneavoastr, sper c ne vei face
plcerea, v rog s venii etc.
Titlurile de film e snt pline de expresii n erom neti, d atorate nepri
ceperii tradu ctorilor. M -am ntrebat ntotdeauna cu m se face c publicul
accept aceste surogate de traduceri i nu protesteaz.
A r fi natural s ved em , aa cum se p etrec lucrurile n alte ri, c se
protesteaz cu indignare cn d un trad u c tor sau un autor stlcete lim ba
in care scrie. i s-ar cuveni ca n fruntea celor care s-ar ridiua m p otriv a n jo
sirii lim bii s se gseasc oam enii instruii.
Prim esc ns o scrisoare care m i exp lic n oarecare msur de ce m uli
dintre intelectuali prim esc fr nici o m potrivire orice te x t, orict de prost.
m i scrie un student n m edicin c unul dintre p rofesorii lui face n
-mod curent fraze de felul celor care u rm eaz: A cilea se devide ce lu lele.. .
celula de baz al tuturor ce lu lelo r.. . cea mai p r in c ip a l .. . graie c. . . W lissmann a cutat s c a u te .. . p erfect de b i n e .. . genul fe m e n in .. . M opresc,
pentru c altfel a cita o coloan ntreag.
Dar dac un p rofesor universitar nu tie s acorde su biectu l cu p re
d icatu l, dac nu tie c dup perfect nu m ai e nevoie s pun de bine, dac

123

zice fem en in , nu fem in in , de la cine am putea atepta o reacie n con tra greeli
lor tra d u c torilor?
E p robabil c, cel puin pentru m om ent, boala n-are leac 50.
A d ., 13.1.1934

fir ai sau fir-ai?


R egula care decide dac dou cu vin te v o r fi desprite prin a p o s tro f
sau prin trsur de unire este foarte sim pl, dei m uli o n esocotesc: se pune
a p ostrof cnd s-a suprim at o v oca l i se pune trsur de unire cn d n u s-a
suprim at nim ic.
Cea mai frecven t greeal, n aceast privin , este scrierea Vam, Vai
e tc., n lo c de l-am , l-ai. In adevr, greeala apare la m uli scriitori cu ren u m e,
care ar fi foarte ncurcai dac i-am ntreba ce lipsete ntre l i am.
Iat o p roblem ceva mai delicat. La o p ta tiv se mai n trebu in eaz,
cel puin n graiul rustic, form a com pus cu aju toru l infinitivului lu n g : mncare-ai, dormire-ai etc. Singura form curent n B ucureti este fire-a i (u tili
zat n im precaii).
In locu l acestor form e, se aude adesea rostindu-se mlncarai, fira i, pe
care le scriu intenionat fr nici un semn, cci tocm ai aceasta este p ro b le m a :
trebuie scrise cu a postrof sau cu trsur de un ire?
n aparen, rspunsul este sim plu: s-a suprim at e, deci trebuie s s
scriem mlncar'ai, fir'a i. n fond ns, e n-a fost pur i sim plu suprim at dect
n scriere. n rostire, el s-a con top it cu a urm tor.
Nu poate fi v o rb a aici de o eliziune, care n-ar fi ju stifica t prin n im ic.
A adar, a din fira i reprezint att pe a din ai, ct i pe e din fire. E ste deci
norm al s se scrie fir-a i.
Iat ns un caz ceva m ai am uzant. Zilele trecu te, un critic cu p reten ii,
analiznd o carte recent, se ntreab: de unde a luat autorul form a ciudat
arde-r-ai ?
E vid en t, ciudat nu e form a
grafia criticului, care sim te n evoia

norm al de op ta tiv arder-ai, ci

num ai

s despart printr-o linioar pe r de

la in fin itivu l lung de restul cu vntului. T o t aa de bine putea s scrie mtnca-re.


E adevrat ns c nu putem cere oricui s analizeze ele m e n te le din
care e form at un cuvnt.
A d., 31.1.1934

60
i totui, iat c boala a avu t lea c; astzi nu se mai gsete nici un intelectu
care s fac greeli de felul celor citate.

124

Ortografia n coal
E ste tiut lucru c elevii de astzi se surm eneaz teribil cu nvtura,
din cauz c program ele snt prea ncrcate. Cel p u in acesta este strigtul
pe care-1 scot la in tervale dese prinii i p edagogii m oderni.
Or fi program ele ncrcate, dar elevii nu se prea sinchisesc de ele, pentru
c trec prin coal fr s rein n im ic din ceea ce ar trebui s nvee.
U n exem plu caracteristic l ofer ortografia. M ajoritatea elevilor cunosc
regulile de scriere ale lim bii m aterne cam t o t att ct tim noi despre p olitica
din China.
Propu n s se fac o exp erien : s se ia, din zece licee alese la ntm plare,
zece clase din cursul superior i s li se dea o dictare cu oarecare dificu lti de
scriere. Pariez c nici zece la sut din elevi nu se v o r putea descurca n chip
accep tabil.
Cum se face oare c elevii din Frana sau din A n glia p o t n va ortografia
lim bii lor, in finit mai com plicat dect a noastr, iar elevii din R om n ia scriu
att de m ize ra b il?
i cu m se face c generaiile ceva mai vech i din R om n ia au izb u tit s
nvee s scrie, cu toa te c, cel puin la unele m aterii, program ele i profesorii
erau m ult mai pretenioi dect astzi?
Nu p oate fi dect o singur exp lica ie: nu se d destul atenie scrierii.
Program ele snt prea vagi n aceast privin , iar profesorii de lim b a rom n
se socotesc, n general, prea mari savani ca s se ocu p e de am nunte att de
m eschine: ei discut filozofie, form eaz suflete etc., iar elevii lor scriu v'a veni,
mam dus, p rini mei etc.
Dar dac cunotinele de critic literar i de filozofie snt u tile pentru
form area sufletelor, n schim b lipsa de cun otine ortogra fice sare n ochi de
la prim a p rivire: citii o petiie scris de un bacalaureat i nu v v e i mai
interesa de form aia lui sufleteasc.
Iat direcia n care ar trebui s se ndrepte n prim ul rnd atenia M inis
terului de In stru cie, dac nu ine s ne barba riz m cu totu l.
A d., 13.11.1934

asesprezece
T oa t lum ea cu scaun la cap spune n R om n ia paisprezece, aisprezece,
aizeci. Num ai la radio se aud form e aberante. In prim ul rnd, acel curios
eisprezece, despre care am v o r b it alt dat i care se ncpneaz s nu
dispar.
E adevrat c e v o rb a de o pronunare regional. Dai1 nu neleg de ce
com itetu l de condu cere al societii nu im pune spicherilor, dac snt m oldoveni,

125

s pron u n e ispridzi, ca s fie mai n not, dac e v o rb a s rspndim*


pronunrile regionale.
Dar, to t la radio, se aud i alte m inunii, de e x e m p lu : patrusprezece,
asesprezece i asezeci. D esfid pe oricare dintre vorbitorii la radio s spunpe strad cu iva c ateapt tram vaiul num rul asesprezece sau c au p ltit
un o b ie ct cu asezeci de lei.
E viden t, cineva care ar v orb i astfel n viaa de toa te zilele s-ar face de
rs. Dar oare vorbirea n faa m icrofonului nu trebuie s fie cea din viaa de
toa te zilele ? i ceea ce e ridicol pe strad devine elegant cnd e transm is dedifuzor ?
M i-am spus un m om en t c pronunarea ase- n lo c de ai- tinde s evite
confuzia cu paisprezece. Dar argum entul acesta s-ar putea aduce num ai pentru
aisprezece, nu i pentru asezeci.
De altfel, dac asesprezece nu se p oate confunda cu paisprezece, n schimbasezeci se confun d cu aptezeci, cu att mai m ult cu ct nim eni dintre ascult
tori nu cunoate pe asezeci din propriul su uzaj.
E xp lica ia adevrat a lui patrusprezece i asezeci este a lta : spicherii
snt etim ologi. E i tiu c paisprezece i aizeci p rovin din patru-spre-zece i
ase-zeci i v or s arate c o tiu.
Dar atunci de ce nu spun i unusprezece pentru m asculin i unasprezece
pentru fem in in ? De ce nu transform pe parc n p a re-c ? S-ar putea reveni
astfel la pron u narea de acum o m ie de ani.
M ndoiesc c s-ar putea ctiga ceva de pe urm a acestei arhaizri forate.
Cnd asesprezece a fost sch im bat n aisprezece, s-a realizat o serioas econ om ie
n pronunare. Pe de alt parte, form ele ntregi snt extrem de greoaie. D e
aceea este foarte bine c s-a renunat la ele i nim eni n-ar trebui s caute s
le dezgroape.
A d ., 6.IV .1934

Cum e corect?
Prim esc mereu scrisori de la cititori, care m ntreab: cu m e c o r e ctT
aa sau aa? L e rspund, n general, c una dintre form e e corect, iar cealalt
greit. Dar dup ce m con d u c cn d dau aceste decizii ? Cred necesar s discut
o dat p roblem a din pu n ct de vedere cu totu l general.
Criteriile de apreciere n p rivin a rostirii corecte au fost discutate de
m arele lin gvist danez Jespersen, care a luat n consideraie apte pun cte d e
ved ere:
1. Ordinul autoritii.
2. R epartiia geografic.
3. T radiia literar.
4. Cuvntul aristocraiei.

126

5. Prerea dem ocraiei.


6. Criteriul logic.
7. E stetica.
Le v o i discuta pe toate.
1. A u toritile in drept s intervin la noi snt A cadem ia i, pentru
co li, M inisterul de Instrucie. A cesta din urm ns se m ulum ete n general
s a plice deciziile celei dinti. R m ne aadar s ne ocu p m de A cadem ie.
E ste proaspt n am intirea tu tu ror furtuna pe care au strn it-o, pe
d r e p t cu vn t, ultim ele reguli ale A cadem iei. Chiar cei care nu se p iice p n
m aterie au v zu t ridicolul unora dintre norm ele im puse cu aceast ocazie.
2. In p rivin a repartiiei geografice a form elor stm m ult mai bine. E
A devrat c avem regionaliti n d rjii, care pretind c singurele rostiri c o
recte snt cele din p rovin cia lor. Dar n general se adm ite c, dintre diversele
form e dialectale, corecte snt cele ntrebuinate la B ucureti, de oam enii instru
ii. N um ai c acetia nu snt todeauna de acord ntre ei.
3. S-ar prea c autoritatea literailor ne im pu n e, fr drept de apel,
o norm lingvistic. n realitate, scriitorii nu scriu toi la fel, cci unul pstreaz
a m n u n te dialectale, altul se las prea m ult influenat de o lim b strin,
m uli fac chiar greeli grave.
S adm item ns c ar exista o direcie unic in p rivin a vocab u la ru lu i
literar. ntruct ne-ar ajuta aceasta pentru a stabili pronunarea cu v in te lo r?
C ci se tie c adesea o ortografie unitar ascunde diferene im portan te de
rostire.
4. D ac e s ne lum dup aristocraie neleg prin aceasta pe in telec
tuali va trebui mai nti s precizm ce este aceast aristocraie i pn
u n de se ntinde ea. Bineneles, exist persoane care v o r fi lesne socotite ca
fcn d parte din acest grup. Dar la altele se va putea ezita. i, n afar de
acea sta , la noi se d n general aa de puin atenie lim ibii, n ct chiar savani,
.profesori universitari i academ icieni fac greeli grave, att n vorbire, cit i
n scris. Nu att din ignoran, ct din neglijen.
5. N ici n tabra opus nu v o m gsi adevrul. S-ar prea c, lim ba
fiin d o instituie social, destinat s nlesneasc nelegerea ntre oam eni,
form a cea mai bun v a ii cea ntrebuinat de m ajoritate. Dar m ajoritatea
este com pus n parte din ignorani, care au nevoie de ndrum are din partea
celor instruii.
M ai ales n ortografie, care este o creaie a specialitilor, masele trebuie
* prim easc instruciuni de la cel care a studiat toate problem ele n legtur
cu lim ba.
Pe de alt parte, cu i vocabu laru l nu poate rm ine n esch im bat, la
term enii tradiionali n lim ba popular se adaug mereu cu vin te p roven ite
d in graiul intelectualilor sau ai tehnicienilor, dup cum i acesta din urm
este silit mereu s-i m prospteze lexicul cu elem ente de origine popular. i
intr-un caz, i n cellalt, cine v a fix a ce se poate a d o p ta ?
6. D up logic este uneori im posibil s ne con du cem , cci de m u lte
o ri vorbirea e n opoziie absolut cu ju d eca ta logic. Cnd spunem p u n plria

127

tn cap, logicianul v a pretinde c greim, deoarece n realitate punem capul n


plrie. D ar cine v a avea curajul s spun pune-i capul tn p l rie? E xem plu l
acesta e suficient ca s dovedeasc antagonism ul dintre lim b a v o rb it i crite
riul logic.
7. Ct despre criteriul estetic, aici ne ncurcm de to t. Fiecare individ
are gusturile lui i fiecare e con vin s c ale lui snt m ult mai ndreptite dect
ale celorlali. A lsa s dicteze exclu siv sim ul estetic ar nsem na s ntronm
dom n ia bunului plac.
A adar, nici unul din criteriile discutate de Jespersen nu e suficient
pentru a form a un ndreptar n m aterie de lim b. De altfel la aceast concluzie
ajunge i savantul danez.
P entru lim b a noastr n special s-ar m ai putea aduga nc un criteriu,
care este adesea pus nainte n discuiile din pres:
8. Criteriul istoric, care s-ar putea m pri n dou aspecte. U nii pretind
c e bun num ai ceea ce respect tradiia latin a lim bii noastre, cci se mai
gsesc i astzi susintori ai colii latiniste i ai ortografiei etim ologice. A lii
adm it to t ce are o oarecare vech im e i con dam n to t ce reprezint o in ovaie
de orice fel. R posatu l G orun, bunoar, avea ca argum ent principal c aa
B-a zis pn acu m a" i a spune altfel ar nsem na s stricm tradiia.
A adm ite acest p u n ct de vedere intransigent ar nsem na s n esocotim
faptul c lim ba se schim b, cu voia sau fr voia noastr, i c de m ulte ori
schim barea constituie un progres, fie n ce privete claritatea, fie n ce privete
con cizia sau elegana.
C oncluzia care se im pune din aceast cercetare este c nu exist un
criteriu absolu t pentru a ju d eca lim b a n ansam blul ei. Personal, de cte ori
trebuie s m pron u n asupra unei problem e, in seam, pe ct p osibil, de
toa te criteriile i dau o h otrre care s nu contrazic prea m u lt pe nici unul
din ele.
Sistem ul acesta de a lucra are i el un p ca t: e su biectiv i deci valabil
num ai pentru cel care-1 aplic. Dar om ul este o fiin att de com p licat , nct,
in lucrurile care-1 privesc, nu p o i pretinde niciodat c ai pus m na pe ade
vrul absolut.
Ad., 14.IV.1934

cunicultura
Prim esc o foarte ju d icioa s scrisoare de la un cititor, care-m i com unic
u rm toa rele:
S -a deschis, p e calea V ictoriei, o exp oziie de apicultur, avicultur
i cunicultur. M -am inform at de la unul i de la altul i, dup oarecare b jb iri,
am aflat c apicultur nseam n creterea albinelor , iar avicultur crete
rea p s r ilo r.
D ar nim eni n-a p u tu t s-m i lm ureasc nelesul cu vn tu lui cunicultur.
Oare cei care organizeaz o exp oziie n-au interesul s afle ct mai m ult lume

128

care este obiectu l preocuprilor lo r? i, dac da, de c e 'n u ntrebuineaz cu


vin te pe nelesul tu tu ror ?
E ste aa de evident dreptatea corespondentului m eu, n ct renun de
a o mai discuta. Dar cred c m erit s m ocu p de cu vn tu l cunicultur, att
de neneles.
Organizatorii expoziiei au vru t s vorbeasc de creterea iepurilor de
cas . Dar, fiin dc pentru celelalte dou spee de anim ale se ntrebuineaz
com puse latineti, nu prea m ergea pentru cea de a treia categorie o expresie
rom neasc, mai ales c . . . e mai distins s ntrebuinezi cu vin te strine.
D e aceea s-a recurs la cunicultur.
N enorocirea este c acest cu v n t este foarte ru form at. Ie p u re de cas
se zice pe latinete cuniculus, deci creterea iepurilor de cas se num ete
cuniculicultur.
M rturisesc c acesta este un com pu s greoi i c se repet silabele ca la
un jo c de c u v in t e : cuni-culi-cul.
In cele din urm , p arc to t era mai b in e dac se vo rb e a de creterea
albinelor, a psrilor i a iepurilor. A r fi neles toa t lum ea 51.
A d ., 25.IV.1934

mprumuturi de cuvinte
Se duce de cteva tim p o nverunat discuie n pres pe chestiunea
cu vin telor m prum utate. Cei mai m uli dintre beligerani snt categoric m p o
triva cu vin telor noi.
In fond , discuia e inutil, pentru c lim ba nu ntreab nici pe X , nici
pe Y dac s prim easc sau nu cutare cu vn t. m pru m u tu rile se datoresc unui
fenom en social i nu nceteaz d ect o dat cu acesta.
A tta tim p ct o lim b strin se v a bucu ra de un prestigiu deosebit n
ochii notri, n im ic nu ne va putea m piedica s-i a d op tm elem entele de v o ca
bular.
B ineneles, teoretic se p oate discuta, i tocm a i asta am de gnd s fac
aici.
Principalul argum ent al puritilor, care ncearc s se opun m prum u
turilor, este u rm torul: de ce s ne ncu rcm cu un term en nou, dac avem de
mai nainte unul care m brac perfect noiunea de exprim at ? D e ci: s acceptm
cu vintele noi num ai pentru acele noiuni care nu au nc n lim ba noastr un
m od de exprim are.
Dar care e nenorocirea d a c .p e n tru aceeai idee avem dou cu v in te ?
Cui i stric faptul c pu tem zice aceluiai ob iect i avion i aeroplan ?
Prim ul semn de b ogie al unei lim b i este. com p lexita tea vocabu laru lui.
Cu ct ai mai m ulte cuvin te, cu att e mai uor s exprim i nuana precis pe
61 Situaia actual: Dicionarul de neologisme nregistreaz ambele form e, n D E X
i DOOM apare numai cuniculicultur.

129

care o ai n m inte i cu att mai uor p oate poetul s gseasc rim a i ritm ul
necesar.
Se afirm c cea mai bogat lim b este engleza. In adevr, vocabu laru l
ei este extrem de dezvolta t. Dar dac s-ar elim ina cu vintele care m ai au un
alt m od de exprim are lim ba lui Shakespeare ar deveni m ult mai srac dect
a noastr.
Se tie c, trepta t-trep ta t, sinonim ele se difereniaz, a ju n g s se d eo
sebeasc prin m ici nuane, extrem de utile. De aceea nim eni nu se ridic
m p otriv a cu vin telor m pru m u tate acum dou-trei sute de ani.
Dar oare cu vintele m prum utate astzi nu v o r ajunge i ele s se diferen
ieze de sinonim ele lor mai vech i i s par astfel acceptabile pentru toat
lum ea ?
Cred c nim eni nu ignoreaz deosebirea ntre un om nepriceput i unul
neneles. Cu toa te acestea, dac puritii notri actuali s-ar fi nscut a cu m o
m ie cinci sute de ani, ar fi declarat c unul dintre cele dou cu vin te e de pri
sos, deoareee a pricepe i a nelege era pe atunci acelai lucru.
La drept vorbin d , cei care v o r elim inarea cu vin telor noi urm resc sr
cirea lim bii.
A d., 28.IV.1934

s-a exprimat c...


n rom nete avem dou verbe aproape sinonim e, a spune i a zice. Este
foa rte greu de precizat diferena de neles dintre ele, dar fa p t sigur e c a zice
nu p oate fi peste t o t ntrebuinat n locu l lui a spune. D e exem plu, n lo c de
N u mai spune/ ar fi im posibil s spunem N u mai zice!
In tim pul din urm am ndou aceste verbe au c p tat un periculos
adversar n persoana lui a se exprima. V erb u l acesta, de origine latin, pe care
noi l-am m prum utat din franuzete, are nelesul de a se rosti, a-i da
prerea".
Cu acest neles, este vizib il c a se exprima nu p oate avea p ropoziie
completiv i nici nu are n lim ba de origine.
In rom nete, cu vn tu l a fost a d op tat de oam enii instruii cu valoarea
lui prim itiv i a fost con struit ca n fra n u zete: cineva se exprim elegant;
un sentiment care nu se poate exprima prin cuvinte; n-am vrut s spun aceasta,
m-am exprimat greit etc.
Sem idocii nti, oam enii in cu li mai pe urm au dat peste a se exprima
In graiul oam enilor culi i l-au a d op tat i ei. Dar, necunoscndu-i sensul exact,
a u ncepu t s-l ntrebuineze peste t o t n lo c de a zice i a spune, ca m ai
elegant11.
A stfel auzim pe m itocan i zicn d : atunci el s-a exprimat c nu-i place
iucrul acesta; te-ai exprimat c o s-mi ari tu mie etc.

130

Dar a exprima c a ncepu t s ptrund i ntr-o regiune mai nalt':


l-am ntlnit n ziare, n rom ane traduse etc.
Nu e nici un p cat dac vorbeti cu cu vin te sim ple, lipsite de pretenie,
i lucrul acesta nu dovedete c nu le cunoti i pe celelalte. Cu att mai m ult
dai d ovad de cultur cnd ntrebuinezi, corect, cu vin tele rad icale11. Dar
cnd le ntrebuinezi greit dai d ovad perem ptorie c eti ignorant, cci
ncerci s te ari instruit i nu reueti, ntocm ai ca artitii dram atici care
schim b pe dup n dupe, creznd c n felul acesta se arat oam eni fini.
A d., 4.V.1934

Graiul sportiv
S portul a luat astzi o dezvoltare a tt de m are (n alte ri m ai m ult
dect la n oi), nct nu mai p oate fi n esocotit i trebuie s fie luat n seam din
toate pun ctele de vedere.
De aceea trebuie exam inat, printre alte lim b a je tehnice, i graiul sportiv.
Nu ncape nici o ndoial c sportul a lsat urm e n lim b (dac n-ar fi dect
obiceiul de a nlocui num ele echipelor cu iniiale).
n Frana, m ajoritatea term enilor sportivi snt m prum utai din engle
zete (ce e drept, m uli dintre ei p rovin n englezete din lim ba . . . francez).
In rom nete, cu vin tele provin n parte din englez i din francez, dar m ulte
au fost traduse.
Ins nu cu vin tele noi m erit atenia cea m ai m are, ci locu iun ile pe care
le-a introdus presa sportiv. Citind num ai p u blicaii franuzeti, ziaritii de
specialitate au luat de-a gata to t felul de expresii com plexe i le-au tradus
n rom nete cu v n t cu cuvnt.
A stfel v o m citi In gazete c o echip a citigat de puin, adic la o mic
diferen de p u n cte11 (n franuzete se zice gagner de peu).
Contrariul este a citiga de departe (fr. gagner de loin). D ac victoria a
fost ob in u t anevoie, atunci se vorbete de cislig la lupt mare (fr. de haute
lutte).
O echip de fotba l este un unsprezece (dup fr. un onze). C itim astfel c
arbitrului i se aliniaz unsprezecele urmtor (ar trebu i, n orice caz, In faa
arbitrului se aliniaz).
n relatarea m eciurilor de tenis, se spune c Ionescu bate Popescu,
dup m odelul francezei, care nu are echivalentul prepoziiei pe.
E ste adevrat c nu num ai sportivii i nu num ai ziaritii copiaz n
felul acesta lim ba franoez. Iat un exem plu care ne arat c oficialitatea
noastr face acelai lucru.
Se lucreaz actualm ente la njghebarea cetii universitare. D e ce cetate?'
Pentru c n franuzete se zice cite universitaire. Ceea ce n-au tiut organiza
torii notri este c n franuzete cite nu nseam n c e ta te 11, ci o ra 11. D eci
atm osfera rzboinic este evocat aici n m od gratuit.
Ad., 22.V.1934
131

Tot despre neologisme


Cred c nu exist astzi p roblem mai dezbtut decit aceea a cu vin
telor noi. Mai rar publicaie care s nu se ocu p e de ea, mai rar scriitor care
s nu se fi p ron u n at ntr-un fel sau n altul, dar mai ales contra neologism elor.
In u ltim ul num r din G n d u l vrem ii11, revist care apare la Iai, d.
P. P. Stnescu public un lung articol intitu lat Neologismele i beia de cuvinte,
n care se ridic m potriva cu vin telor noi. D-sa d i o list de cuvin te care
trebuie evitate.
M rturisesc c am rmas surprins, profu nd surprins, cnd am v zu t c
o m inte lum inat i o revist dem ocratic m brieaz un p u n ct de vedere
strict reacionar.
A te ridica m potriva neologism elor nu nseamn num ai a te izola de
civilizaia contem poran, ci i a lupta pentru m eninerea barierelor ntre
popoare. N im ic nu desparte mai m ult pe oam eni d ect lim ba. Iar lim bile prin
nim ic nu se apropie mai m ult ntre ele dect prin m prum uturi.
Dar cine are cu notine de sociologie nu se ridic m potriva neologism elor,
pentru c tie c ele nu p o t fi evitate. Iat un exem plu peste care am dat
chiar ieri i care p oate lmuri n tru ctva chestiunea.
O m are fabric de ghete din Transilvania p rod u ce dou soiuri de ncl
m inte uoar. Pe unele le-a b oteza t sandale, iar pe celelalte opanci.
V d aici puristul care ntreab: De ce opanci, care e cu v n t nou (srbesc) P
N -avem noi cuvntul mai vech i, din aceeai fam ilie, opin ci (bulgresc) ?
n adevr, ceea ce n bulgrete este opinc este n srbete opanka.
A tu n ci pentru ce adoptarea unei form e n o i?
Rspunsul e uor de dat. T ocm a i pentru c e cu vn t vech i, opinc nu
putea fi u tilizat, i tocm ai pentru c e cu vn t nou opanc e b u n 51.
Cuvntul vech i, opin c, este rspndit cu un anum it neles (pentru or
eni este peiorativ). N egustorul care i-ar fi b ote za t nclm intele opinci ar
fi fost sigur c n-ar fi a vu t n clientela lui nici o doam n elegant.
D im p otriv , opanc, fiind cu v n t nou, v a cpta accepia pe care i-o
va da fabricantul. N im ic nu-1 m piedic s devin chiar term en distins.
n cercai, prin urmare, s con vin gei fabrica s nlture neologism ul,
s pun n onoare cu vntu l vech i. i vei prim i din partea negustorului o
lecie de sociologie ct se poate de m eritat.
A d., 22.VI.1934

Despre paranteze
T oa t lum ea tie ce snt parantezele: nite semne care arat c un pasaj
dintr-un te x t este adugat separat, c ar putea eventual lipsi sau, n orice caz,
c e izolat de elem entele care l preced i de cele care l urm eaz.
61 Opanc nu s-a impus.

132

Dar nu toa t lum ea tie la noi cum trebuie utilizate parantezele n tip o
grafie: nici m car tipografii.
Cnd paranteza este nchis la sfritul unei fraze, dup ea se pune punct.
Dar dac paranteza s-a deschis chiar de la ncepu tu l frazei, adic dup punctul
care term in fraza precedent, atunci nu mai are nici un rost pun ctu l n urma
parantezei, ci trebuie pus nainte de ea. Iat nite fraze care p o t servi de
exem p lu :
M line diminea Ion el se va scula la ora apte ( ca de obicei) . A ici paran
teza este nglobat n fraz, deci punctul este corect pus dup parantez.
Criminalul a fost condamnat la patru ani de pucrie. ( M a i bine ar f i fost
internat intr-un o sp iciu .) Fraza a n cepu t n cadrul parantezei, deci to t nun
trul ei trebuie pus i punctul.
Cu toa te acestea, tipografii notri au im presia c la sfritul unui te x t
trebuie neaprat un p un ct, indiferent de semnele care s-ar gsi nainte, de
aceea mai totdeaun a pun pun ctu l dup parantez, n felul acesta: ( M a i bine
ar f i fost internat intr-un osp iciu ) . Punctul acesta este pus absolu t n aer.
U n am nunt p rivitor la paranteze: ntr-un te x t cules cu litere drepte,
parantezele trebuie s fie drepte, chiar dac nuntrul parantezelor se afl
cu vin te cu litere cursive. Parantezele se con d u c dup textu l din jurul lor, nu
dup cele dinuntrul lor. A a se culege n toa te rile din O ccident.
L a noi, im ediat ce zearul a v zu t un cu v n t cursiv, culege parantezele
cursive. Iar dac textu l din paranteze se ncepe cu drepte i se term in cu
cursive, sau viceversa, parantezele apar cu totu l nesim etrice, n felul acesta:
tefan cel M are (dom nul M o ld o v e i.. . ) , ceea ce e nu num ai n elog ic, ci i ne
estetic.
D ar autorii nu dau mai niciodat atenie la am nunte de felul acesta.
A d., 11.V III.1934

Pleonasme
P leonasm ul este o greeal care consist din repetarea inutil a unei
idei. n general, p rovine dintr-o ten din ctre claritate i din cauza aceasta
nim eni nu-l p oate evita cu totu l.
Snt cu n oscu te tutu ror pleonasm ele brutale ca A vansai mai nainte !
sau p refer mai bine. i, pentru c snt cunoscute, ele snt evitate de oamenii
instruii.
D ar exist i pleonasm e ceva mai discrete, care se strecoar pn i n
textele redactate de lingviti. A supra acestora vreau s atrag atenia aici,
cci i acestea ar trebui nlturate.
Gsesc ntr-un articol expresia Teoria cutare nu poate f i admisibil.
Adm isibil este un lucru care p oate fi adm is , deci nu poate f i admisibil cu
prinde de dou ori ideea de p u tin .

133

Cam la fel de greit este expresia cu ren t: mi se pare antipatic sau


mi se pare sim patic. Sim patia i antipatia nu snt lucruri ob iectiv e, adm ise In
acelai fel de toa t lum ea, ci depind de prerea su biectiv a individu lu i. D eci
ideea de p rere11 e cuprins de dou ori n mi se pare sim patic
n tr-a lt p u blicaie se v orb ete de dou graiuri, dintre care unul este
mai modernizat, iar altul con in e particulariti mai arhaice. A tt modernizat
c it i arhaic, n.cazul de fa, joa c rolul de com p a ra tiv e : modernizat nseamn
d e v e n it mai m odern 11, iar arhaic n v e ch it, deven it cam v e c h i11. Prin urmare
ntrebuinarea lui mai aici este pleonastic.
n general, ntrebuinarea com parativu lui este delicat pe lng participiile verbelor care arat o devenire, o transform are. M a i este core ct n cazul
acesta num ai cnd se face o com paraie ntre dou ob ie cte care au fost am n
dou tran sform ate: dou hoteluri au fost am ndou transform ate, dar unul
din ele a fo st mai modernizat d ect cellalt.
Destul de aproape de exem plul preceden t este fraza urm toare, auzit
pe strad: Cu cit eti tu mai citigat fa de m in e? Eti citigat fa de mine
conine o com paraie, deci mai e inutil.
D intr-un alt articol de lin gvistic: un sistem de exp licaii a fost nl
turat pentru c s-a fcut prea mult abuz de el. A u toru l nu vrea s spun c
trebuia s se fac num ai puin abuz, ci c nu trebuia s se abuzeze. D eci prea
nuilt abuz e pleonastic.
Ce s mai v orb esc de faim oasa gard pentru aprarea lim bii, ca i cind
gard i aprare ar fi dou lucruri tota l diferite ?
Ad, 19. V II 1.1934

A lo!
Pentru a atrage atenia cu iva care se gsete la o oarecare deprtare,
lim bile germ anice se servesc de cu vin te ca hallo, hello etc. Sub form a allo /,
prim ul cu v n t a fost a d op ta t mai peste to t la telefon.
n rom nete, pn acum ciiv a ani, se striga ei /, he /, ascult !, domnu l
etc. De un tim p n coace a n cepu t s ptrund, n special n B ucureti, alo I
De unde vin e la noi acest alo e greu de spus. D up D icionarul A ca d e
miei, el este cu n oscu t mai de m ult n Transilvania, unde l-ar fi im pus influena
german.
S-ar putea deci ca n B ucureti alo s fi fost introdus de transilvneni.
Dar e mai p rob ab il ca p un ctu l de plecare s fie to t lim b a germ an: exist
n B ucureti destui germ ani i germ anizai.
M -am ntrebat dac n-a con trib u it i strigtul cu care ne-am deprins la
telefon, dar acesta prezint o diferen de a ccen t. n adevr, la telefon spunem
alo (influen francez), pe cn d pe strad se strig alo !

1.34

Nu trebuie s uitm nici film ul v o r b ito r n lim ba englez, care ncepe


B aib influen asupra tineretului nostru preten ios. In film ele am ericane
se ved e c doi ini care se ntlnesc, n lo c de bun ziua, i spun hello !
i iat c i acest hello ncepe s-i fac apariia la noi, ce-i drept nu s
lim ba v o rb it , ci n traducerile care inund piaa.
C itim astfel c G hi sosete ntr-o cas strin i spune: A lo, M ario,
ce mai fa c i? Iar M aria rspun de: A lo, Ghi.
N u cred ei? V nchipuii c exa gerez? Iat un pasaj a u tentic dintr-o
traducere aprut zilele trecu te. M arborne vin e n vizit la L idia, care-i trim ite
vorb c nu-i acas. U rm eaz tex tu a l:
Servitorul Ins nu fcuse nici doi p i i ua fu dat de perete, iar Marborne
apru in prag.
A llo, Lidia, m-am gindit c a putea s-i fa c o vizit.
Cineva deprins cu lim ba rom n corect nu p oa te avea alt im presie
d ect c cele dou personaje vorbesc la telefon. Dar o s ne deprindem i cu
asta, cci pn i birjarii au ncepu t s strige alo ! n locu l tradiionalului hep !
Ad., 21.VIII.4934

echiperi i sprint
Desigur c v i s-a ntm plat s luai n m n o gazet sportiv, i ceea
ce ai citit n-a fost de natur s v trezeasc interes pentru sport, dac nu
erai cucerii dinainte.
n adevr, att m ajoritatea ziaritilor sportivi, ct i m ajoritatea con d u
ctorilor m arilor federaii snt aa de lipsii de cultur, n ct cele m ai frum oase
Bperle p o t fi pescuite n proza lor.
A m m ai cita t exem ple i n alte rnduri. A ici vreau s m ocu p de ntre
buinarea cuvntului echiper. N u m ai insist asupra greelii de fo r m ; am v o r
b it alt dat despre form ele ca pion er n loc de p ion ier etc. M gndesc num ai
la nelesul cuvntului.
E chipier a deven it astzi sinonim cu ju c to r ", la toa te sporturile de
echip. A stfel, citeti: X , echiperul Venusului sau echiperul Spartei etc.
A lteori ntlneti cu vn tul cu totu l izola t: atunci portarul este arjat de echi
perul X etc.
De ndat ce echipier este ntrebuin at independen t, fr num irea echi
pei, el pierde orice valoare, pentru c, ntr-un fel sau ntr-altu l, to i facem
parte din tr-o echip oarecare, chiar dac nu e sportiv. U n epitet rar care
se a plic tu tu ror nu servete la nim ic.
ign orana con d u c torilor sportivi se ved e la concursurile de nataie.
D iviziunile snt bras, spate i sprint (specialitii ignorani zic print). A lii
scriu, n loc de sprint, vitez, ceea ce nu e acelai lucru.
bS

Cursele snt m prite dup stilul care e im pus con cu ren ilor: trebuie
noate num ai pe spate sau num ai pe p iep t sau num ai bras. Dar ce stil e

135

sprintul sau v ite z a ? Orice curs se term in cu un sp rin t , cu o ultim p or


iune parcurs cu viteza m axim .
De fap t, ceea ce v or s spun specialitii notri cnd scriu sprint este craul
(craulul este n adevr un stil, i anum e cel care perm ite viteza cea m ai mare).
U n cronicar sp ortiv num ete pe cei care sprin teaz44 sprinteuri, artndu-se astfel mai francez d ect francezii, care au a d op ta t pur i simplu
cu vn tu l englez sprinter.
O s v i se par c snt pretenios, dar cred c nu greesc atunci cnd
afirm c starea m izerabil n care se gsete sportul nostru se explic n
oarecare msur i prin ignorana de care dau d ovad con d u ctorii lui.
A d .; 28.V III.1934

Termeni de sport
n mai toa te lim bile cu vintele privitoare la sporturi snt n mare parte
de origine englez, deoarece englezii au f cu t peste to t propagand n fa
voarea sportului.
La fel stau lucrurile i la noi, cu excepia c avem i m ulte cu vin te fran
uzeti, ceea ce se exp lic prin fap tu l c noi am luat n m ulte p rivin e m odel
de la francezi.
Bineneles, ca n toa te dom eniile, s-au gsit i aici puriti care au preferat
s traduc dect s m prum ute term enii de specialitate. i de m ulte ori au
ieit de aici expresii ridicole.
Iat, bunoar, num ele ca tegoriilor la b o x . Se vorbete de musc,
coco, pan etc. Izolate, cu vin tele acestea snt acceptabile, dar n m ijlocu l
unei fraze snt cel puin b izare: tinra noastr musc a nvins la puncte sau
victoria p en ei bucuretene etc.
D e asem enea, p oate p rov oca ech ivocuri o expresie ca : n felul acesta
greul a fost nvins. S-ar putea crede c greu nseam n aici d ificu lta te 41, cnd
de fa p t este vorb a de un b ox er greu.
De altfel, chiar cu vin tele n sine snt curioase: de ce pan, musc, coco?
A r fi fost m ult mai bin e dac s-ar fi adoptat piu- i sim plu term enii
strini, i anum e nu cei francezi (am im presia c mu, pliim n-ar fi mers),
ci cei englezeti, care n-ar fi d at nici o n cu rctu r: bantam, welter etc.
n schim b, exist cu vin te care ar fi p u tu t fi traduse fr nici o pagub
pentru nim eni i care au fost m prum utate i adaptate n chip cu totu l g ro
solan, ceea ce vdete ignorana specialitilor sportivi.
Iat, bunoar, to t la b o x , pe sonior. Cred c v-a treb u it o m ic sforare
ca s recunoatei pe francezul soigneur. De ce nu s-ar zice ngrijitor, sadea,
pentru ca toat lum ea s neleag?
D iferenele de rostire reprodu c greelile de lim b a francez ale celor care
au rspndit cuvintele. n felul acesta vocabu laru l sportiv capt o p ecete
de ignoran care-1 va jen a mai trziu.
Ad., 6.I X .1934

136

o cartof doi cartofi


Un cititor din D oroh oi m consult in p rivin a unei nedum eriri cu
privire la genul cuvntului cartofi: se spune la singular o cartof, iar la plural
doi cartofi?
i, cum rem arc pe bun dreptate corespon den tu l m eu, exist sub
stan tive care la singular se declin dup genul m asculin, iar la plural dup
cel fem inin, dar contrariul n-ar trebui s existe.
D e fapt, se p o t cita cteva exem p le: o frag doi f r a g i; n Oltenia,
se aude doi ridichi pentru singularul o rid ich e; iat acum , din M old ova , o
cartof doi cartofi. E curios c m ai toa te cu vintele snt num e de plan te *.
D e la frag, pluralul corect este dou fragi. D ar fragi a p u tu t fi luat drept
m asculin din cauz c nu schim b pe a n (ca banc bnci, lad lzi,
ar ri etc.).
Iar pstrarea lui a se exp lic astfel: toa te cu vin tele fem inine care for
m eaz pluralul cu -i au schim bat pe a n , afar de acelea care erau ntre
b u in ate mai des la plural d ect la singular {fragi, vaci, P ati), n care ca
form a prim itiv a pluralului era viu ntiprit n m intea v o rb itorilor i n-a
p u tu t fi schim bat.
A ju n g la cartofi. C orespondentul m eu zice: a r trebu i, p oate, s se zic
la singular un cartof, dar aceasta ar in d ica mai m ult planta d ect fructul
{sau, mai corect vorbin d , tu b ercu lu l)".
D e fap t, seziee un cartof, att n M untenia, ct i n lim ba literar. Cartof
nu e cu n oscu t d ect n M old ova i se explic tocm ai prin analogia num elo
de fru cte (dup p ru n prun, cais cais s-a fcu t i cartof cartof).
Pluralul de la cartof este cartofe. Dar, influen ai de lim ba literar,
m oldovenii au ncepu t s spun i doi cartofi.
Cum se face ns c au a d op tat pluralul m asculin n msur m ult mai
m are dect singularul, ca rtof? T o t prin fap tu l c se ntrebuineaz m ai curent
pluralul cartofi dect singularul cartof, atunci cnd e v o rb a de alim ent (m fe
resc de a-1 num i ,,fruct ).
M oldoven ii au a vu t astfel m ult mai des oca zia s aud pe m unteni v o r
bin d de cartofi d ect de cartof. D e aceea au a d op ta t n parte pluralul
cartofi, dar au pstrat, n m are msur, singularul cartof.
A d . ,8 .I X . 1934

pan pene
Un cititor mi pune o ntrebare care m cam n c u rc : cu m e pluralul
de la cu vn tu l pan (de autom obil) ? Se zice p en e, dar e a b su rd ", deoareoe
cu vn tu l e un franuzism . Francezul spune une panne d'auto, nu une plum e.

*
S inem seam de faptul c numele fructului e de alt gen dect numele plant
mr meri (m.) i mr mere ( n .) ; pr i par.

137

M rturisesc c nu neleg bin e argum entarea. Cred c cititoru l m ea


vrea s spun c pan nu este acelai cu v n t cu pan a psrilor, deci pluralul
nu trebuie s fie pene.
P entru a form a pluralul lui pan avem dou m o d e le : blan blni,
dup care ar trebui s form m pe p n i, inexisten t i ru suntor, sau stan
ttane, dup care am form a pe p a n e, existen t desigur, dar nu prea rspndit.
Mai exist, ce e drept, un al treilea m od el: gean gene (dup care se
con d u ce i pan p en e, de pasre). In categoria aceasta a fost clasat i pan
(de autom obil).
A ici s-a f cu t ns o greeal. Singularul cu a i pluralul cu e l au in
m od norm al num ai substantivele care la origine au a vu t la singular un e a :
Be spunea m ai dem ult pean, meas, feat etc.
In anum ite m prejurri, asupra crora nc nu snt de a cord to i spe
cialitii, ea a deven it mai trziu a. A tu n ci, dup m odelul lui fat fete, s-a
p u tu t form a pluralul i pentru substantive care n-au a vu t n iciod at ea la
singular: fa fee i pan pen e (de autom obil).
Cred ns c m otivu l h ot rtor la adoptarea pluralului p en e a fost co n
fuzia pe care a fcu t-o p ublicul ntre pan de autom obil i pan de pasre.
Faptu l acesta m i am intete de un negustor care fusese in A n glia i
povestea c un angrosist i oferea stofa cu o pan m ai ieftin la m etru d ect
altul.
nelegndu-l pe englezescul p en n y ca pene, el a refcu t singularul
pan, adic a f cu t o confu zie asem ntoare cu cea de m ai sus.
O ricum , astzi cu greu mai e ceva de fcut. V a trebui p rob ab il s n *
deprindem cu penele de a utom obil B2.
A d ., 20.IX .1934

Ceva despre articol


Problem a ntrebuinrii articolului este una din cele m ai delicate. n c
na s-a gsit o explicaie general valabil pentru cazurile unde se ntrebuin
eaz sau nu se ntrebuineaz articolul.
D ar, dac nu avem o explicaie general, pu tem totu i spune dac n
cutare sau cutare caz trebuie sau nu trebuie articolul.
Iat de ce ne surprinde cnd auzim la radio pe una din spicherie spunnd
concert executat (doam na pronun distins, sau chiar prea distins, ecsecutat)
de orchestr sim fonic d i n . . . (urm eaz loca litatea : Paris, Lon dra, R om a etc.).
U na din d ou : ori n localitatea respectiv exist o singur orchestra
sim fonic i atunci trebuie s punem articolul d efin it: executat de orchestra
sim fonic din B ucureti, ori exist m ai m ulte, i atunci trebuie pus articolul
n eh otrit: executat de o orchestr sim fonic din Londra.
,a Pan (de m otor etc.) c u ' pluralul pene s-a generalizat.

138

Se p oate d oved i acest lucru prin com pararea cu exem plele sim ilare.
N u ae v a putea zice, de exem plu, act semnat de director cd instituiei, ci d
directorul instituiei, dac e unul singur, sau de un director cd instituiei, dac
snt mai m uli.
T o t astfel ar p ro v o ca ilaritatea o fraz ca a ceasta: banditul a fost prins
de agent de poliie. D ac tim de care agent e v o rb a , pun em agentul. D ac nu,
un agent.
F orm a nearticulat este corect num ai cn d nu se precizeaz n im ic In
p rivin a substantivului de care e v o r b a : concertul trebuie executat de orchestr
(nu de cor). Nu ni se vorbete aici nici de o anum it orch estr, nici d e un grup
de orchestre din care face parte cea viaat.
Ad., 30.X.1934

Iari ceva despre articol


D e-abia a aprut articolul n care m ocu p a m de u tilizarea n rom
nete a articolului d efin it i mi s-au i pus alte ntrebri n legtur cu aceast
ch estiu n e. B unoar, mi s-a supus fraza urm toare:
\ O p in ia p u blic a v zu t astfel ct de sensibil era arhiducele m otenitor
la atacurile p a rla m e n ta re .. . i c era ca p ab il s recurg la orice m ijloace ca
s le reprim e. In schim b ele nu puteau s-l supere prea m u lt pe impratulu.
n treb area care mi se pune este: ultim ul cu v n t trebu ie articu lat sau n u ?
D up ureche, a fi ten ta t s rspu n d: nu, e m ai bin e p u te a u s-l supere
p e imprat . D ar im ediat m i dau seama c am in trod u s o uoar nuan
d eosebit.
Pentru a o lm uri s lum alt exem plu, cu un cu v n t m ai des ntrebuin
a t n rom nete. S presupunem c ndem nm pe un soldat s-i cear n v o
ire. Ii v o m spune:
Roag-l pe cpitan, c-o s-i dea drumul.
D ar el ne rspunde:
cpitanul l-am rugat eu, dar n-a vrut.

P e

E x p lica ia ? P entru n oi e v o r b a de un cp itan oarecare, aa cu m snt


m uli, nedefinit, iar pentru soldat e v o r b a de cp ita n u l prin excelen , al lui.
Cam acelai lucru se ntm pl i cu fraza de m ai sus. E v o r b a de m
prat, care joa c rolul acesta, sau e v o r b a de m pratu l cu n oscu t, de cin eva
pe care-1 ved em n faa noastr, cu toa te nsuirile lui fizice i psihice ? Numai
autorul poate s decid.
D e rem arcat c aceast d istin cie nu se face d ect la num ele de meserii.
Se peate foarte bine spu n e: du-te la pop i du-te la popa, dar num ai du-tt
la biserica. Num ai un strin ar p utea spune du-te la biserica.

139

F aptul acesta ne arat nc o dat c, n fraze de tipul celor studiate


aici, articolul se pune cnd tit lu ls a u meseria nlocuiesc num ele de persoan
i nu se pune cnd persoana de care e vorb a e interesant num ai prin titlu l ei
6au prin meseria pe care o exercit.'
A d., 3 .X I .1934

folklore sau folclor ?


Cuvntul folclor, de origine englez (folk nseam n p o p o r , iar lore,
,,studiu ), este scris de unii aa cum l-am dat la nceputul articolului, de alii
folklor i, n sfrit, de A rhiva de F olclor a Societii C om p ozitorilor R om n i,
folklore. A ceast din urm scriere este cea original, englez.
Pe care s-o a dop tm ? E viden t, nu pe folklore, care v a fi citit de m arele
p u b lic cum se scrie, cu -e final. D ar o dat ce-1 sacrificm pe -e (care nu se
pronun n englezete), nu m ai are nici un rost s-l m eninem pe k, cci i
cu el, i fr el, scrierea to t nu va fi corect din pun ctu l de vedere al lim bii
engleze (ea va corespunde pronunrii engleze).
De aceea e mai bine s rom nizm in totu l ortografia acestui cu v n t,
aa cum am fcut cu altele (biftec, detectiv etc.), i s scriem folclor.
A d ., 14 .X II.1934

noui sau n oii


U n cititor al nostru, care semneaz Ioan V . D um itrescu, tiind c in em
la lm urirea i lum inarea cititorilor44, ne scrie ca s ne ntrebe de ce pe va g o a
nele de tram vai scrie B u cu retii-N oi, iar pe biletele de corespon d en B u cu
retii-N ou i?
De asemenea, d-sa mai semnaleaz c n ziarul nostru a aprut un articol
cu titlul ntru nirea liberal din B ucuretii-N oi, iar n te x t se vorb ea de B u cu
retii-N oui.
A ceasta doved ete un lucru pe care l tiam dinainte cu to ii: c orto
grafia rom neasc nu este nc destul de h otrt i de fix i c de m ulte ori
chiar acelai om scrie acelai cu vn t n mai m ulte feluri.
Mai interesant este s ved em de ce se scrie n dou feluri i care este
ortografia corect.
D up cu m pluralul de la bou e boi de la erou, eroi, nu boui, eroui, to t
aa i de la nou se form eaz corect pluralul noi. Se mai p o t com para mei, lei,
de la meu, leu. N icieri u scurt de la singular nu e pstrat la plural.
Snt ns unii care, cuprini de o bolnvicioas team de con fu zii, cred
c dac v o r scrie noi, ad jectivu l acesta v a putea fi luat drept pron u m ele
personal noi, de aceea in trod u c n scriere o liter-fr nici un rost.

140

N enorocirea este c, lundu-se dup scrierea noui, alii scriu i doul


i chiar jo u i n lo c de doi, jo i. Bineneles, aici nu m ai e posibil nici o con fu zie,
dar, cn d faci cea mai m ic concesie arbitrarului, nu tii n iciod at unde s
te opreti.
D e aceea e mai bine s se scrie aa cu m cere pronunarea cu vn tu lu ii
noi. D e altfel, niciodat nu avem ocazia s credem c, n B u cu retii-N oi, noi
este pronum e.
Dim ineaa, 15.X I I .1934

Pauza n vorbire
Pe frontispiciul U niversitii Germ ane din Praga (unde hitleritii au
p ro v o ca t de curnd cunoscutele tulburri) se gsete urm toarea inscripie
n lim b a latin : L e x civium dux, care se citete astfel: l e x civium d u x,
adic legea e con d u ctoru l ceten ilor". H itleritii o citesc astfel: lex civium
d u x , adic legea cetenilor este Fuhrerul .
Se vede astfel lm urit ce mare im portan au, n vorbire, pauzele puse
la locu l lor. Nu de m ult, s-a citit la radio o reclam de cinem atograf, care suna
a stfel: Gel mai bun film al anului este Aristocrat pentru o zi. L a Cinema
R io . Spicherul a citit astfel: C el mai b u n film al anului este Aristocrata.
P entru o zi, la cinem a R io . E viden t, nu e totu na.
A d., 15.X I I .1934

Desprirea n silabe
Cei care se ocu p de desprirea cu vin telor n silabe nu snt de acord
asupra grupurilor de consoane care ncep cu s : unii despart a-spru, alii as-pru.
Fr s ncerc s tranez aici ntreaga chestiune, vreau s atrag atenia asupra
unui am nunt.
A tu n ci cn d cuvntul este vizibil com pu s (neleg prin aceasta i form at
cu prefix), desprirea n silabe trebuie s in seam de acest lucru i s nu
treac de la o parte la alta o consoan izolat. De aceea trebuie s lsm pe s
la prim a silab n des-pri i s-l trecem la silaba a doua n de-scrie.
Lucrul acesta ne intereseaz atunci cnd, neavnd loc ntr-un rnd,
trebuie s lsm o parte a cuvntului pentru rndul urm tor.
A d., 15 .X II.1934

net i neted
D. prof. Iorgu Iordan, de la U niversitatea din Iai, a p u b lica t de curnd
un studiu, n care arta, ntre altele, c expresiile rom n eti aiurit, aiuristio

141

(care snt derivate de la aiurea in alt parte ) i-au sch im bat ntructva
nelesul sub influena verbului francez ahurir.
Iat un caz similar. C itesc ntr-un articol expresia u rm toare: S e gsec unii care nu se p o t m pca d eloc cu atitudinile netede ale acestui polem ist".
C uvntul rom nesc neted, care nseam n c u suprafaa p la n ", n-are nici
un rost aici, d ect d ac adm item c e ntrebuin at cu nelesul franuzescului
net, fem inin nette, cu care se aseam n i cu care l-am mai ntlnit confundat
i n alte rnduri.
E adevrat, pe de alt parte, c fr. net e d erivat din aceeai rdcin
latineasc din care l avem m otenit pe neted.
Ad., 18.XII.1934

numai
Graie reclam elor, cuvn tu l numai a ajuns unul din cele m ai ntrebuin
ate ale lim bii rom n e: bine mbrac numai X , ieftin i bun numai la Y , toat
ara romneasc cumpr numai de la Z , aprovizionai-v numai de la W ete.
In fond , lucrul acesta n-ar fi suprtor (dect pentru concureni, care
se v d astfel, dintr-un cu vn t, despuiai de clientel) dac negustorii, n zelul
lor, n-ar deveni pleonastici i nu ne-ar spune c cei m ai m uli m ilionari ii
face mimai colectura cutare sau chiar c singura colectur care d cele mai
mari ctiguri este numai Cutric.
E vid en t c cei m ai m uli m ilionari nu p o t fi fcui de m ai m ulte colecturi
i mai ales c singura colectur care d cele m ai mari ctiguri nu p oate fi
m ai multe.
Ad., 21.X I I .1934

ca s
L im b a v o rb it este h ot rt con tra lui ca s pentru a in trod u ce o proporiie co m p letiv : vreau s, trebuie s, tiu s ; de asem enea, scriitorii moderni
se feresc de aceast ntorstur, pe care o pu tem intlni la poeii i prozatorii
din secolul trecut.
Dar a u torii de rom an e au m briat cu sim patie form ula ca s, care
li a jut s m plineasc num rul silabelor. D e aici ca s a trecu t chiar n versu
rile m ai rsrite.
B unoar, A d ev ru l literar" p u b lic versuri ale d-oarei A nioara
Odeanu, care nu snt ctui de p uin lip site de talen t, dar care ch ioapt din
lo c n lo c din cauza lui ca s. Cred c un p oet b u n p oa te uor evita acest
d efect, m ai ales dac i se atrage atenia asupra lui.
Ad., 29-.XII.1984

142

conrupt sau corupi


C uvintele corupt, corupie au d even it astzi pentru m uli conrupt, conrupie, desigur pentru c se sim te aici prezena prefixulu i con-, pe care l cu
noatem din conduce, contopi etc.
D ar prefixul acesta, nc din latinete lua diverse form e, dup natura
con soa n ei cu care ncepea rd cin a: conine, compune, colabora (lat. collaborare), corupe (lat. corrumpere).
A adar, dac vrem , din spirit etim ologic, s restabilim pe n, nu trebuie
s ne op rim la corupe, ci ar trebui s zicem i conrecta, conrespunde, apoi
oonlabora, conleg etc.
D ar p rocedn d astfel ne-am arta m ai ca tolici d ecit papa, cci am ncerca
s-i n vm latinete pe latini. Singurele form e corecte snt corupt, corupia,
iar conrupt, conrupie trebuie evitate.
Ad., 30.XII.1934

curagios sau curajos ?


In epoca eroic a lim bii literare rom neti circulau paralel form ele fran
u ze ti: mesaj, peisaj, voiaj etc., i cele italien eti: mesagiu, peisagiu, voiagiu.
A stzi nim eni nu m ai spune altfel d ect cu -aj. T otu i derivatul de la curaj
nu e num ai curajos, ci i curagios.
U n ziar din B ucureti se declar cel mai curagios. Cum se exp lic oare
aceast abatere ? Desigur, prin fap tu l c, la plural, j era suprtor alturi de j
d e aceea a fost preferat form a curagioi n lo c de curajoi. L a rndul ei form a
pluralului a influen at-o pe cea a singularului. D ar curajos, care este regulat,
trebuie s nving.
Ad., 1.1.1935

iacum 20 de ani n urm


E xpresia acum douzeci de ani In urm este greit, cci con stitu ie un
pleon asm evident. In adevr, acum douzeci de ani nseam n sn t acum
d ouzeci de ani de c n d . . . , deci In urm este inutil.
Iat cu m se exp lic form area acestei exp resii: afar de acum douzeci
de ani se mai p oate spune i cu douzeci de ani In urm. F ie din neglijen,
fie din ten din a de a da ct mai m are claritate frazei, unii au am estecat aceste
dou locu iun i, lund de la una ncepu tu l i de la cealalt sfritul. N u mai
este nevoie s adaug c felul acesta de a v o r b i trebu ie evita t, aa cu m ne ferim
<ie avansai nainte.
Ad., 4.1.1935

143

Cuvinte englezeti
A v e m destul b taie de cap ca s nvm pronunarea exa ct a nu
m elor i cu v in telor englezeti i unii dintre noi nici nu v o r s se osteneasc
e le pronune aa cu m trebuie. De aceea ar trebui s fim m ulum ii dac
am ved ea rspndindu-se pronunarea englezeasc a cu vin telor i num elor
care snt cu adevrat englezeti.
Pentru cele pe care englezii le-au luat din latinete sau din grecete,
ca monotip, linotip, nu sntem obligai s zicem monotnip, linotaip (de altfel
englezii pronun lainotaip, nu linotaip).
D ar ce s zicem de aceia care, creznd c cuvn tu l francez f i e f este de
origine englezeasc, l pronun fa if. N u le mai lipsete m ult ca s pronune
englezete^i cu vin tele neao rom neti.
A d., 8.1.1935

vorbire i vorbit
Mi s-a reproat acum ctv a tim p c am tradus L enfant et le langage :
Copilul i limba n lo c de C opilul i vorbirea. A m rspuns atunci de ce cred
cfi e mai bine limba, iar dac e nevoie de un derivat de la a vorbi, am afirm at
a prefera vorbitul. Iat de ce.
n rom nete exist de la m ai toa te verbele un substantiv luat de la
infin itiv i unul de la p articip iu sau su pin : cosire i cosit, mutare i mutat,
culegere i cules etc.
ntre ele este totui o diferen de neles i de cele mai multe ori nu se
p o t pune unul n locul celuilalt. Iat, de exem plu, pe iubire i iubit. E m in escu
Bpune:

B ianca, tii c din iubire


F r de lege te-ai nscut.
Iar C obu c:
T u s f-n cep u t iubitul,
C-i fceam eu isprvitul,
n cercai s nlocuii cele dou cu vin te unul prin cellalt i vei vedea
c e im posibil.
Desigur c d. M u nteanu -R m nic, cn d a scris pe coperta unei brou ri:
Citirea elevilor afar din coal, a greit. Oricine vede c trebuia cititul.
In fin itivele reprezint n general substantive n raport cu verbu l, p e
cn d supinul exprim chiar aciunea verbului. B unoar, mncare nseam n
a lim en te11, iar mncat a ciu n ea de a m n ca11; culegere este rezultatul aciunii,
verbale, pe cnd cules este chiar aciunea etc.
S trecem acum la vorbire. Cuvntul acesta nseam n ori grai, lim b 11,
ori c o n v o rb ire 11. Cu prim ul neles e ntrebuinat num ai n prile de vorbire

144

(Ies parties du discours, nu du langage) i n vorbirea curent. D eci nu-m i p u tea


servi. Pentru al doilea neles, cunosc trei pasaje din O d obescu :
n vremea acestor drgstoase vorbiri, p rin care fericiii tineri i impreau
psurile i dorurile inim ii l o r . . . , i mai d epa rte: Cite dulci i drgstoase vor
b i r i . . . (D oam na C h ia jn a ).
Cu asemenea vorbiri, sosirm In curtea de gard a bisericuei de la Turbai
(Cteva ore la Snagov).
E vid en t c nici acest din urm neles nu se p otrivea pentru titlu l crii
d-lui D elacroix, care arat copilu l n faa aciunii de a v o rb i. T rebu ia deci
neaprat Copilul i vorbitul, nu Copilul i vorbirea.
A tu n ci de ce nu am tradus aa? Pentru un m otiv foarte sim p lu : n-am
ntlnit niciodat la vreun scriitor cu vn tu l roriita i.T oa t lum ea ntrebuineaz,
n locu l lui, limba. A a am fcu t i eu.
A d ., 11.1.1935

numai
Sistem ul pe care l-au a d op tat unii negustori strini de a-i traduce pe
Ioc reclam ele i a trim ite m a tria " ziarelor noastre com p ort unele co m
plicaii.
A num e, se ntm pl ca tradu ctoru l pe care-1 au la ndem n acolo snu fie tocm ai p ricep u t n meserie i s fac unele greeli care nu se mai p ot
repara- aici.
Iat, bunoar, o scrisoare de m ulum ire a unui pacien t ctre fabrican tu l
unui produs m edicinal: Snt acum la al patrulea fla con i rri aflu bine, numai
sufr.
Om ul a spus c n u m ai su fer", i'-a trecu t boala, iar tradu ctoru l i-apu&
n gur con trariu l: se afl b in e, num ai c sufer41.'
A d ., 11.1.1935

la timpul su
U n cititor m ntreab dac expresia la tim pul su este de origine ger
m an. n adevr, n nem ete, se spune seinerzeit, ceea ce se trad u ce n rom
nete la tim pu l su11. Dar n rom n ete ex;presia aceasta nu are.nici un neles.
O scrisoare trim is la tim pu l su nu nseam n nim ic. Scrisoarea nu are
tim p. A devratu l neles a l expresiei germ ane este m a i d em u lt11. Iar dac
v orb itoru l vrea s spun c tim p u l la care a fost trim is scrisoarea este n im e

145-

rit , atunci n-are d ect s spun aa: la timpul nimerit, potrivit sau, cu o for
mul rspndit in lum ea tribunalelor, in timp util.
De altfel, chiar dac se trad u ce literal, to t e mai bin e s se zic timpul
lui (e i) dect timpul su.
Ad., 12.1.1935

Naionalismul i cuvintele mprumutate


Din ndelungatul co n ta ct pe care p oporu l nostru l-a avu t cu diverii
vecin i i nvlitori (slavi, unguri, turci etc.) i cu p op oa re care ntlm pltor
au trecu t pe la noi, a rezultat ptrunderea n lim ba rom n a num eroase
-elemente m prum utate.
A v e m m ulte cu vin te slave, ungureti, tu rce ti; destul de m ulte
.greceti, nem eti i ch iar un num r oarecare de elem ente de argou igneti.
Din cnd n cn d, cte un lin gvist im p roviza t, care de felul lui e profesor
de gim nastic sau arh itect sau a voca t, pornete o lupt crncen con tra celor
care adm it existena m prum uturilor.
Fr urm de m etod tiin ific, aceti autori d oved esc ( ? I) c aanum itele ungurism e, turcism e etc. snt de fa p t cu vin te neao rom neti,
m otenite din latinete sau rmase din lim ba dacilor, n cel m ai ru caz m pru
m utate, dar din lim ba greac vech e. E singura surs strin pe care o p o t ad
m ite fr s se com prom it.
Din aceast serie, ultim ul ca dat este d. G. D. Scraba, care, in G a zeta
c rilor", a ntreprins s arate c noi n-am m prum u tat n im ic, sau aproape
n im ic, de la nici unul din vecin ii notri.
Pentru a se ved ea m etoda autorului, citez dou exem p le: da, particula
noastr afirm ativ, nu ne vine din slav, pentru c, zice d. S craba, numai
ruii o cu n osc, iar ceilali slavi nu. D eschidei ns un d icion a r i v e i vedea
c se zice da i n bulgrete, i n ucrainean, i n srbocroat, i n sloven,
-i n ceha vech e.
A pocni vin e, to t dup d. Scraba, din grecescul apoknaio; acesta ns
nu nseam n a p o cn i , ci a zgria . A p oi observaia c pentru a ju stifica
etim ologia e nevoie s in trod u cem n rdcina verbu lu i i pe a, ca i cnd
s-ar zice apocnete, nu pocnete.
ncercrile acestea de naionalizare a vocabu laru lui snt inu tile, cci
nu v o m izbuti s con vin gem pe nim eni c toa te coin ciden ele de vocab u la r
ntre lim ba rom n i cea bulgar sau ungar se datoresc ntm plrii.
Dar eu merg i m ai departe i spun c nici m car nu avem interes s-o
facam . A m pru m u ta cu v in te de la popoarele cu care ven im n co n ta ct nu e
o ruine. D im p otriv , ruine ar fi s nu fi m pru m u tat n im ic. A ceasta ar
nsemna a, s nd c mie de ani alturi de nite oam eni, n -am izb u tit s n vm

146

nim ic de la ei. A devru l este c i noi am n va t de la ei, i ei de la noi, cum*


o doved esc num eroasele cu vin te rom neti adop tate de bulgari, unguri, ucrai
neni etc.
Iar vecinii notri nu se ruineaz s adm it c au m pru m u tat cuvinte^
de la noi.
A d., 13.1.1935

plictisit
n tr-o pies tradus din franuzete, am auzit de m ai m ulte ori cuvntul
plictisit n pasaje n care nu se prea p otriv ea :

Cum ai putut cere bani de la un cm tar? Ce s fa c ? E ram aa


plictisit ! S a u : E ram aa de plictisit cu creditorii !
Om ul, cnd e p lictisit, zburd, dar nu cere bani de la cm tari. In fran
uzete, ennui nseam n, ce e drept, p lictiseal 14, dar avoir des ennuis, etre
tres ennue nseam n a nu ti cum s-o scoi la ca p t44, a fi n m are ncurc
tur44.
n locu ii n frazele de mai sus pe plictisit cu necjit i vei vedea c va
una m ult m ai p otriv it in rom nete.
A d ., 15.1.1935

cincinal
Planul de cinci ani n tocm it de Uniunea

S ovietelor a fost d enu m it

de rile occid en ta le cu un cu v n t latinesc, quinquennalis (fr. quinquennal),


ceea ce se tradu ce exa ct p e cinci ani44. C uvntul

acesta trebuia a dop tat

i de noi (sub form a cvincvenal), cci este cel m ai p o triv it. S-au

gsit puriti'

care s-au speriat chiar i de un cu v n t latin i care l-au n locu it cu un aran


ja m en t rom n esc: cincinal. V ed em cu toii c prim a parte e

rom n easc:

cinci. Dar ce e -nai de la sfrit? N im ic: nici elem ent de com pu n ere, nici sufix,
E ste pur i sim plu sfritul cu vntului latinesc.
A cesta este, ce-i drept, com pus din dou cu v in te, dar cel de-al doilea
nu e -nai, ci -ennal (transform at din annalis). Dar dac e v o r b a de o form aie
rom neasc, singura posibil ar fi fost cincianal M.
Ad., 16.1.1935
Form a cincinal s-a generalizat. R etrag deci obieciile mele.

14T

mnstire sau mnstire ?


M untenii snt deprini cu pronunarea minslire. n M old ov a se spune
ins mnstire. D e altfel, i n alte cu vin te m oldovenii au un acolo unde
m untenii rostesc i : tlmaci i tilmaci, tlhar i tlhar, nti i nti etc.
D e unde ns n cazul celor dou exem ple din urm form ele m oldoveneti
snt excluse- din lim ba literar, pentru cel dinti s-ar prea c m odelul scriito
rilor m oldoveni a fost mai tare, cci num eroase publicaii i m uli scriitori din
M untenia au a d op tat form a mnstire, cel puin n scris 54. Pentru tlhar,
form a cu a nvins num ai la derivatul tlhrug.
A d., 17.1.1935

f i sau fii ?
S n t unii crora im perativu l verbu lu i a f i le d m ult btaie de cap.
n loc de f ii cum inte, f ii bun, ei scriu f i cuminte, f i bun. De la o vrem e, greeala
a cea sta a d even it ridicol, mai ales n urm a unei reclam e celebre, care ncepea
cu f i frumoas.
D e aceea, m uli au n vat c fii se scrie cu doi i i-l scriu aa i sub fo r
ma n ega tiv : nu fii prost, nu fii obraznic, ceea ce con stitu ie iari o greeal.
n adevr, im perativu l n egativ n rom n ete este form a t nu din im pera
tiv u l p o zitiv , ci din in finitiv, precedat de n egaia nu: nu mnca, nu dormi,
nu bate. Prin urm are i de la a fi im p era tivu l n egativ nu este nu fii, ci nu fi.
A d., 26.1.1935

pechinez
E xist , dup cu m se tie, o spe de cini care, n franuzete, poart
num ele de p ekinois, desigur pentru c vin de la P e i c i n 55 (n franuzete
P ekin ). n rom n ete ar trebui s li se spun pechinoa, dar cu vn tu l n aceast
form p rod u ce oarecare dificu ltate n flexiu n e: pechinoaul, pechinoaii sun
destul de curios.
D e aceea, noi am preluat din grecete sufixul cu form a -ez i am n um it
cinii pechinezi. F orm a aceasta este bun i nltur greutile artate. T o
tui unii, care v o r s arate c tiu franuzete, nu s-au m ulum it cu ea, ci,
in cru cin d -o cu pechinoa, au scos form a pechinoaz, care nu are nici un rost,
-cci nu e nici ^franuzeasc, nici rom neasc.
A d., 29.1.-1935

54 DOOM accept i pe mnstire, i pe minstire.


55 Cam aa pronun localnicii numele capitalei lor.

148

Waterloo
n
pri n
1.
cu w).
2.
3.
cu v-.

p rivin a pronunrii num elui p ropriu W aterloo, oam enii se p o t m


patru categorii:
Cei care pronun cu v, p en tru c aa se scrie (de fap t, nu cu v, ci
Cei care, creznd c num ele e englezesc, pronun cu doi u ( uaterlu) .
Cei care, tiind c W aterloo nu e n A nglia, ci n B elgia, pronun

4. Cei care tiu i ei c W aterloo e n Belgia, dar m ai tiu i c e n


B elgia flam and i c flam anzii pron u n pe w ca u co n s o n a n tic; deci p ro
nunarea corect este uaterlo p o ia n a apoas .
A d ., 30.1.1935

z sau s ?
n nem ete, s precedat de r se citete z : univerzal, Univerzitt etc.
Prin germani i prin unguri (care au fost influenai de germ ani), au p tru n s
i la noi unele cuvin te p ron un ate cu z n lo c de s.
De exem plu, unii spun greit a perzecuta n lo c de a persecuta. De ase
m enea, num ele cafenelei Corso din B ucureti, a crei clientel este com pus
n special din germ ani, este pron u n at adesea K orzo.
Dar, mai m ult, de un tim p n coace se vorbete de cin em atograful K orzo
(n oroc c i-a schim bat n u m e le !), dei nu tiu c aceast sal s aib vreo
legtur cu Germania. Desigur, aici pronunarea a fost in flu en at de num ele
cafenelei.
A d ., 31.1.1935

Reacionarism lingvistic
A fost o vrem e cind i la noi ncercau unii s elim ine din lim b toatecu vin tele str in e11. n lo c de c ra v a t 11 propuneau de-gt-legu, n lo c de
c h ib r it11, de-prete-frectoriu i aa m ai departe.
Se tie c ncercrile acestea n-au izb u tit. M arele p u b lic i-a b tu t jo c
de ele sau, i m ai grav, nu le-a d at nici o atenie. Oam enii au con tin u at s
vorbeasc cu m tiau.
T otui nu se p oate spune c coala latinist a m urit fr s lase nici o
urm , cci mai snt ctev a cu vin te pe care m uli le spun i le scriu n form a
dat de ea: sunt n lo c de snt i altele.

149-

Mai m ult nc, se p oate spune c nici spiritul ei n-a m urit cu totu l.
/A rmas ceea ce era oarecum com un tu tu ror lingvitilor re a cio n a ri: tendina
de a tradu ce term enii tehn ici n lo c de a-i m prum uta.
A stfel, mai snt destui scriitori in R om n ia care socotesc c e mai c o
rect s spun a inriuri n lo c de a influena sau nem ijlocit pentru imediat.
A devru l este c cea mai mare parte a popu laiei are n evoie de exp li
caii ca s neleag nu pe influen i pe imediat, care au d even it cuvinte
,general rom n eti, ci pe inrturire i pe nem ijlocit, care snt creaii artificiale
i cu totu l necu n oscu te poporu lu i 5*.
Se ntreab unii de ce am afirm at c lupta con tra neologism elor este
reacionar (bineneles, nu gsesc nici eu c orice neologism e bun, dar nici
c a adm ite un neologism nseam n a com ite o im pietate).
Rspunsul e uor de d a t: neologism ele, perm indu-ne s ne nelegem
.uor cu cei din statele civilizate, care au m ai toi term enii tehnici com uni,
ne in la curent cu progresele culturii. Izgonirea lor ar nsem na izolarea rii,
deci barbarizarea ei.
De altfel, ncercarea de a goni cu vin tele noi i a le nlocui cu altele
.m oarte de-acum o sut sau o m ie de ani nseam n fatal a m pinge societatea
.noastr s priveasc napoi, nu nainte.
i dac aceasta nu se cheam reacionarism , a vrea s tiu crui lucru
ise poate da acest n u m e?
Ad., 2.II.1935

o dat sau odat?


Cum se scrie, o dat sau odat? Cred c trebu ie distinse dou cazuri i
. atunci cnd avem un num eral alturi de un substan tiv, trebuie s scriem n
dou c u v in te ; de exem plu dintr-o d at ; am ncercat i eu o dat. Se p oa te i
intercala un cu v n t: o singur data. Contrariul este de dou ori sau de mai
multe ori, scris totd eau n a desprit (nu de douori).
Iar cind avem un adverb de tim p trebu ie scris ntr-un singur cu v n t i
- odat, demult, am vzut. . . ; o s vin odat v r em e a .. . (de ast dat nu se
poate intercala n im ic ntre o i dat, iar contrariul este astzi). Cred c
distincia aceasta nu este prea greu de m eninut.
Ad., 2.11.1935

Mai mult ca perfectul


Snt unele verbe rom neti al cror p erfect sim plu con in e naintea
term inaiilor persoanele un s : rmsei, dusei, g sii etc. L a aceste verbe mai
m ult ca perfectul v a avea de dou ori pe s, cci mai m ult ca p erfectu l se for46 Pn la urm a Inriuri i nemijlocit s-au impus,dar nemijlocit nu cu acelai neles
ca imediat.

.156

m eaz de la p erfect i caracteristica lui este s. D eci rmsesem, dusesem,


gsisem.
D up m odelu l acestor verbe unii zic i lustsem (auzit la un exam en
de bacalaureat), ceea ce constituie o erezie: de la luai nu p u tem ajunge n m od
core ct d ecit la luasem. Iar dac form m mai m ult ca perfectu l cu -sesem,
de ce n-am spune i fcusesem, clntasesem, dorm isesem ?
Ad., 3.11.1935

filo so f
C uvntul pe care-1 pron un m cu toii filo z o f este scris de unii cu ss
filosof, i acetia au obiceiul s rd de scrierea cu z. A rgum entul lor este
u rm torul: cu vn tu l e grecesc i e com pu s din filo- i sofs, ceea ce nseamn
iu b ito r de nelepciune11. T o t n grecete, zfos nseam n n tu n e ric", deci
filo zo f s-ar traduce iu b itor de ntuneric".
R aion am entul acesta e fals. P entru noi, filo z o f nu e cu v n t grecesc,
ci franuzesc, c ci foarte puin i din cei care-1 ntrebuineaz cu n osc lim ba
greac. n orice caz, deoarece cu vn tu l zofos nu s-a pstrat n nici un chip
In rom nete, el nu are cu m s deranjeze ntrebuinarea lui filozof.
Ad., 8.11.1935

alt fel sau altfel!


Ca i pentru odat i o dat, cred c i la altfel trebu ie distinse dou
scrieri: s se scrie ntr-un cu v n t ( altfel) cnd avem de-a face cu un adverb
(altfel nu se poate, de a ltfel), al crui con trar este astfel, care se scrie to td e a
una ntr-un cu v n t (cu a tt m ai m ult cu ct ast nu exist izo la t), i s se scrie
n dou cu v in te ( alt fe l) atunci cn d e vorb a de substantivul fel i de a d jec
tivu l alt ( exist i alt fel de oa m en i; o intlmplare de alt fel) ; se opune, n cazul
acesta, cnd un fel, cnd acest fel sau felul acesta.
Ad., 13.11.1935

strromn
A cu m ctv a tim p am susinut c term enul strroman n lo c de romna
comun, ntrebuinat de coala lingvistic din C luj, e ru form a t i ar trebui
prsit.
Prim esc acum a o carte p otal de la un cititor din Ploieti, care semneaz
U n tnr lin gv ist" i care m ntreab cu ce p u tem nlocui substantivul-

151

strromn. Rspunsul meu e c strromn nu nseam n n im ic ; lim ba strromn este rom na com un dinainte de desprirea dialectelor, dar cei care
o vorbeau nu erau strromni, ci ori rom ani, ori traci. D ac ns este absolut
nevoie s-i botez m cu; un term en aparte, n-avem dect s le zicem romni
prim itivi.
A d ., 14.11.1935

ceti sau citi ?


Cu toii spunem , cel puin n M untenia, a citi, citire, cititor. D ar unii
dintre noi scriu ceti, cetire, cetitor. Form ele cu e se mai ntrebuineaz, pare-se,
n vorbire, n Transilvania. In orice caz, ele au fost rspndite n lim b a textelor
noastre vechi.
Originea lor nu este destul de clar (lim bile slave, din care p rovin e a
citi, au n general form e cu i). Dar n orice caz, de vrem e ce astzi mai toat
lum ea pron u n verbu l i derivatele lui cu i, nu este nici un m otiv s-l scriem
altfel.
A d., 15.11.1935

Madame
P rintre cu vin tele al cror neles s-a degradat la noi este i francezul
Madame, care n F rana este o apelaie respectuoas, iar la noi este sinonim
cu servitoa re de h otel .
Iat ns c ncercm s im punem i lim bii franceze aceast schim bare
de neles: pe afiul pus n cam erele unui hotel din provin cie am citit zilele
tre cu te : se sun o dat pentru madam, ceea ce era tradus n franuzete
on sonne une fois p ou r M -m e i de asemenea n nem ete man lutet ein mal
fu r die Madame. D ar e p roblem atic dac un fraicez sau un neam ar nelege
despre ce e vorba.
A d., 22.11.1935

lui (ei) sau su (sa) 1


R spund la o ntrebare pe care m i-o pune un citito r: C are este d ife
rena ntre lui ( e i ) i su ( s a ) , mai precis unde se ntrebuineaz unul i
unde cellalt ?
Pn acum a nc nu s-a stabilit vreo regul n aceast privin . Iat
-cteva indicaii care ar p u tea servi de baz unei viitoare reguli.
152

L u i ( c i ) este singurul ntrebuin at in vorbirea cu ren t: su ( s a ) se


ntrebuineaz, alturi de lui ( e i ) , n lim b a literar (aproape num ai n scris).
Snt cazuri cnd su ( s a ) e de preferat, deoarece cu a ju toru l lui se poate
stabili genul ob iectu lu i: cnd se vorbete de cineva care are un b ou i o vac,
al su va nsem na b o u l , iar a sa, v a c a .
Snt alte cazuri cnd avem interes s precizm genul posesorului, i
atunci ne servim de lui ( e i ) : dac un b rba t i o fem eie se ceart pentru p o
sesia unui ob iect, al lui va nsem n c e al brbatu lu i, iar al ei c e al fe
meii.
B ineneles c trebu ie s in em seam i de m otive estetice: caracterul
lui sun destul de urt (din cauza repetiiei lui l), deci v o m prefera s scriem
caracterul su.
U nii au ncercat s stabileasc i o regul general: su se refer la
subiect, iar lui la alt substantiv din fraz, de exem p lu : Io n este In casa sa
(a lui Io n ) i Io n este n casa lui (a a ltcu iva de care a fost v o r b a ). Dar
regula aceasta nu este aplicat con secven t de nim eni.
A d., 22.11.1935

Iniiale minuscule
M i se reproeaz, ca o greeal de gram atic, faptu l c un articol al
m eu p u b lica t in C u vntul lib er a fost sem nat gh. reviga, cu iniiale m inu
scule.
B ineneles, nu eu am stabilit litera pentru sem nturi, ci conducerea
revistei (i p oa te zearul sau corectoru l). Dar p o t totu i s rspund c nu e
n nici un caz vorb a de o greeal de gram atic. N im eni nu va putea pre
tin de c d. T eodorescu-B ranite nu cunoate regula scrierii num elor proprii.
D a c dum nealui sau altcineva prefer s le scrie cu iniiale m inuscule,
o face din m otive estetice sau cel m ult din ten din a spre originalitate. Pe acest
teren trebuie s pun discuia cei care nu aprob acest fel de scriere. In orice
caz, eu nu snt de acord cu ei.
A d., 28.11.1935

/ sau j ?
U n c itito r fid el vrea s tie de ce zicem adjectiv i abject, atunci cnd
sp u n em obiectiv, su b iect? M otivu l este c prim ele dou form e snt luate din
franuzete, unde i con son an tic s-a sch im bat n j , pe cn d celelalte snt m pru
m u tate de-a dreptul din latin i rep rodu c pronunarea latin.
T o t aa este cu subjonctiv i subjunctiv (cruia m uli i prefer pe con
junctiv) : form a cu oneste francez, iar cea cu u e latin. N atural c, din pricina

153

reducerii culturii clasice In Invm nt, form ele franceze v o r avea din ce n
m are trecere.

oe m ai

Ad. 3.III.1935

vz sau vd ?
M ulte verbe au la prezent dou form e pentru persoana n ti: vd i
vz, p u n i p u i, rmn i rm i, sp u n i sp u i, cred i crez, vin i viu, in i iu
etc. U na din form e are aproape peste to t aceleai sunete ca persoana a d oua:
eu rm i, tu rm i, eu sp u i, tu sp u i etc.
In general, din p u n ct de vedere istoric este corect cea diferit de
persoana a doua, iar cea din urm se datorete unor schim bri de natur
fonetic.
Cum form a aceasta schim bat mai prezint d eza va n taju l p osibilit i
anei con fu zii cu persoana a doua, tendin a actual este s se pstreze con soa
na e tim olog ic : rm n, spun, cred, vin, in i aa m ai departe.
Ad., 5.III.1935

ora sau orele ?


D in dou locuri diferite m i parvine cam n acelai tim p ntrebarea:
nu e greit s se spun azi la orele apte sau ieri la orele cinci etc. ? D e ce
orele i nu ora ? E ca i cnd ai zice n zilele de 5 martie.
In realitate, orele apte este corect atta ct e corect orice expresie
tradiional. M ai nti, orele este n lo c de ceasurile, cci cu vn tu l or este
(oroare I) un neologism din secolul trecut.
Iar ceasurile se punea la plural, pentru c ntrebarea, de altfel corect,
se punea a stfe l: ctte ceasuri sint (de la amiaz sau de la miezul nopii) ? R s
punsul era: snt apte ceasuri sau snt cinci ceasuri. D eci, un lucru s-a nlmplat la ceasurile apte sau la ceasurile cinci.
D ac e v o rb a s procedm cu logic, atunci absurd este expresia noas
tr de a zi: ceasul e dou sau e ceasul apte. Ceasul nu p oate fi nici dou, nici
apte, ci e ceas. Cel m ult ar fi adm isibil e ceasul al aptelea (cu m se spunea
n latinete).
Dar lim ba nu e totdeau n a paralel cu logica. Cel m ai b u n lucru p e care-1
avem de fcut este s v orb im cu m vorbete toa t lum ea.
Ad., 6.III.1935

nostrificare
In ultim ele conferin e in ute de d. dr. A l. V a id a -V o e v o d , apare un
cu vn t care, pentru noi, regenii, sun foarte cu rios: nostrificare. D . V aida-

154

V o e v o d v orb ete de nostrificarea d ip lom elor strine. D u p c t n eleg e vo rb a


de ech iva la re , cu toa te c un d icion a r germ an pe care l-a m con su ltai
traduce nostrifizieren prin a conferi titlul de d o cto r 67.
O ricum , cu vn tu l este bizar, cci e form a t din dou elem ente latin e (noster a l nostru i fa d o a face ), dar nici un rom an n-ar fi con sim it s-l
form eze.
Foarte puine din expresiile care s-au rostit n tim p u l din urm snt ca
adevrat latineti. Cele mai m ulte snt form aii hibride. D e ce oare cei care
fa c atta caz de p atriotism rom nesc se sfiesc s vorbea sc rom n ete?
Ad., 9.III.1935

su
M -am ocu p at nu de m ult de diferena dintre lui i su. Iat un m io
adaos la cele ce spuneam acolo. Su m ai este ntreb u in at n unele cazuri
unde lui ar putea fi socotit semn al genitivului pentru su bstan tivu l urm tor.
Bunoar, dac zicem Oreste i prietenul lui P ilade, se p oate nelege
c e v o r b a de un prieten al lui Pilade, n afar de O reste. D a c ns zicem
Oreste i prietenul su P ila d e, con fu zia aceasta nu mai e posibil.
Ad., 12.III.1935

Prefixe separate
U n spirit analitic din ce n ce mai d ezv olta t a dus la scrierea sep a ra t!
a prefixelor contra, extra, super, supra etc. C itim astfel c un regizor p reg teti
o su p er p rod u cie; c un m pricin at a cerut o contra exp ertiz ; c un vagon
e supra inclzit; c un produs este extra fin.
Grafia aceasta e din ce n ce mai rspndit, dar e greit. In ro
m nete nu exist verbe form ate cu particul separabil, ca n lim b a ger
m a n ; p entru a avea o existen separat, particulele p om en ite ar trebui
s fie a dverbe, ceea ce nu e cazul.
D eocam dat nu se separ prefixele anti-, circum -, infra-, inter-, sub-,
trans-, ultra- etc. Dar nu e exclus s le vin i lor rndul i s citim a circum
scrie, com un e sub urbane etc.
Ad., 13.III.1935
*7 Dicionarul de neologisme german (FremdivSrterbuch, heipzig, 1960) pe care-1
consult acum l traduce prin einburgen a nceteni".

155

g pentru j , c pentru
U n obicei introdus n ep oca eroic a ortografiei noastre i m eninut n
oarecare msur pn azi face pe unii s scrie g n locu l lui j i c n lo c de
(poate c i ortografia francez sau italian va fi con trib u it, n prim ul
caz, iar al doilea caz ar putea s fie exp lica t prin influena germ an). A stfe l,
citim in gazete pn azi titlu l A n un ciu ri, n loc de anunuri; un ziar din c a p i
tal se declar cel mai curagios, n lo c de curajos.
Pe diverse firm e am citit stelage, cartonage, pentru slelaje, cartonaje.
A ceste scrieri constituie greeli prea flagrante, pentru ca autorii lor s
nu caute s le evite.
A d., 14. III. 1935

Montmartre
G noti publicat n D im in ea a " zilele trecu te com enta dou ip oteze
fcute asupra originii num elui franuzesc M ontmartre (cartier din P aris):
mons M artis (m u n tele lui M ars pe latinete) i mons martyrum (m u n tele
m artirilor").
E xist o a treia teorie, i aceasta este cu siguran cea ju st : mons
M ercurii, adic m u n tele lui M ercu r". E ch ivalen tu l galic al lui M ercur era
zeul suprem la gali. C aceast ipotez este just se doved ete printr-un t e x t
al unui scriitor din secolul al V ll-le a , care scrie in monte M ercore.
Mai trziu, cn d am intirea zeului pgn M ercur s-a pierdut, s-a fcu t
confuzia cu m artirii, care a dus la mons M artyrum . Pentru con form ita te,
vezi cartea Les noms de lieu x, de A lb ert D auzat, p. 148 (Paris, D elagrave,
1928), sau volu m u l m on u m en tal: A . L on gn on , Les noms de lieu x de la F ra n ce
(Paris, C ham pion, 1920 1929), p. 111.
A d .,17.I I I .1935

persoan
E xist cu vinte cu n oroc, dup cum snt altele cu ghinion. Nu vreau s
zic c aduc n oroc sau ghinion celor care le ntrebuineaz, ci c soarta chiar a
cu vin telor este mai m ult sau m ai p u in norocoas.
Se tie cu m i-au pierdu t din prestigiu cuvintele ca musiu sau madama.
Iat unul al crui neles tinde s se nnobileze, cel puin n anum ite cercu ri:
persoan.
Cuvntul acesta, care la origine nsem na r o l" la teatru i care desem
neaz o fiin u m a n ", este aplicat aproape num ai celor re sp e cta b ili",
nsoit, bineneles, de un ep itet: persoan bine, zice Caragiale.

156

Zilele trecu te, am ascultat n tram vai o con versaie, n care figura fraza
u rm toare: N u m-a f i dus eu, dar n-am vrut s zic c nu snt persoan.
D eci cu vn tu l persoan ajunge s nsem ne o m b in e , chiar cnd nu e nsoit
de un epitet p ozitiv.
A d., 22.I I I .1935

i ali...
O greeal din ce n ce mai rspndit este urm toarea: n lo c s se zic
X i doi prieteni ai lui, X i doi colegi ai lui etc., se zice X i ali doi p rie
teni ai lui, X i ali doi colegi ai lui, ca i cn d ar fi el nsui un prieten
sau un coleg al su.
Ia t un exem plu luat dintr-un ziar: Unul dintre profanatorii mormntului a rmas paralizat p e loc. Ceilali doi tovari ai lui au reuit s dispar.
E xp lica ia greelii este c se am estec dou exp resii: ceilali doi tova
ri i cei doi tovari ai lui.
A d., 26.I I I .1935

Neologismele
Problem a neologism elor suscit, pare-se, to t mai m ult interesul p u b li
cului, cci m ereu apar noi com ba tan i, unii com peten i, alii nu. Zilele trecute
d. T im oleon Pisani a atacat nc o dat chestiunea aceasta, care, vizibil,
l preocup.
M i-am d at i eu prerea n mai m ulte rnduri i m i-o voi mai da. A ici
vreau s relev un singur am nunt. Ga argum ent pentru urgisirea n eologis
m elor, d. Pisani aduce m odelul lim bii latine. Scriitorii rom ani, spune d-sa,
nu luau cuvintele noi de-a gata din grecete, ci-i ddeau osteneala s gseasc
echivalentele latineti.
Oare d. Pisani a citit vreun autor latin n original ? D ac da, afirm aia
d-sale e cu att mai surprinztoare. Rsfoii-1 bunoar pe Iuvenal i vei
vedea c elementul grecesc i neac t o t vocabu laru l.
A d ., 30.I I I .1935

inamic sau inimic ?


D. George M acovescu, student, m i scrie ca s-mi atrag atenia asupra
form elor paralele inam ic i inim ic. D up d-sa, form a corect, inim ic, se
explic n rom nete prin asimilare sau p rintr-o a n a logie fon etic 11, deoarece
n latinete se zicea inamicus.

157

In realitate, latinii nu cunoteau d ect pe inim icus (vocalele scurte se


nchideau, n afar de cea din silaba iniial).
In rom nete, cuvn tu l este recent i a fost m pru m u tat din latinete
sub form a corect, inimic. Dar foarte curnd, vorb ito rii, n special m ilitarii,
analizndu-1, au descoperit c este d erivat n egativ de la amic. D e aceea l-au
refcu t n inam ic. form care se rspn dete din ce n ce m ai m u lt, desigur
t o t prin interm ediul m ilitarilor 5.
Ad., 31.III.1935

a se servi sau a servi ?


A m artat acum cteva zile c snt unele verbe a ctive care tin d s
devin reflexive, dup cu m snt i unele reflexive care ncep s se confunde
cu activele.
P rintre acestea din urm se afl i a se servi. n loc de servete-te cu
brtnz sau nu v mai servii? se aude astzi servete brinz sau nu mai servii ?
E xpresia este absu rd: a servi tran zitiv, deci fr pronum e reflexiv ,
nseamn a servi pe altu l . n acest fel se i ntrebuin eaz: d-m i voie s
te servesc eu.
Dar expresia greit, care pare a proveni din lim bajul chelnerilor, se
ntinde mereu. Deunzi am auzit-o i la persoana n ti: mersi, nu servesc.
Ad,, 3.IY.1935

Pen-club
U n cititor, care nu-i d num ele, m i atrage atenia asupra faptului
u rm tor: n gazete, de cte ori e v o rb a de Pen-club se adaug ntre paranteze
exp lica ia : P oei, Eseiti, Nuveliti.
E xp lica ia este cu totu l fals. D in Pen-club mai fa c parte i alte feluri
de scriitori. E tim ologia adevrat trebuie cutat n englezete, deoarece
asociaia cu pricina i are originea n A nglia. A num e, p en nseam n pe engleeete p en i , con d ei41, deci e vorb a de asociaia celor care triesc din scris.
M rturisesc c nu cun osc aceast chestiune, dar argum entarea corespon den
tului m eu m i se pare con clu dent, de aceea o com u n ic cititorilor (fr s-mi
(ac iluzia c greeala nu se va perpetua).
Ad., 4.IV.1935
DOOM recomand forma inamic 3 ca derivate ns i pe inamieiie, i pe inimi-

tifie.

158

pete de contiin
Intr-un afi lip it pe geam urile tram vaielor, o cu rtorie ch im ic, adreaindu-se ctre onor P .T . (ce p oate nsem na, in m intea celui care a scris,
P .T .? ) , anun c scoate orice pete a fa r de cele de con tiin 11.
Nu sint lm urit n p rivin a acestei expresii. J udecin d dup petele d$
grsim e, petele de cerneal, trebuie s credem c i con tiin a pteaz, altfel
n-ar putea exista pete de contiin. A u toru l s-a luat desigur dup mustrrile
de contiin, expresie corect, cci aici contiin a face aciunea. T rebu ia,
bineneles, s scrie petele de pe contiin.
Ad., 6.IV.1935

Iar despre lui i su


De curnd am ncercat in dou rinduri s art care este deosebirea dintre
lui ( e i ) i su ( s a ) . n c un am nunt care p oate arunca lum in asupra
acestei chestiuni. P u tem s scriem despre opera unui scriito r: cartea sa, volu
mul s u ; pu tem zice, vorb in d de un orator, talentul su. D ar dac am spune
in legtur cu un b an d it revolverul s u , expresia ar p ro v o ca risul. Iat de
c e : su, fiind ntrebuin at num ai n scris, evoc o atm osfer distins pentru
talentul unui orator, pentru a ctivita tea unui academ ician , dar distoneaz
cu revolveru l unui bandit.
Prin urm are, su nu se ntrebuineaz d ect in legtur cu persoane
mai m ult sau mai puin nobile.
Ad., 7.IV .1935

casele
A m cita t zilele trecu te fraza Se prginesc casele lui Cobuc i A ron
P um nul ca. d ovad c substantivul nu trebuie pus n u m aidecit la plural cind
are dou atribute.
U n coleg m i atrage atenia c se p oate nelege i a ltfe l: casele se ntre
buineaz i pentru o singur cas (cn d e cu mai m ulte cam ere). n casei
p ro p rii nseamn de fa p t n casa p rop rie11, deci s-ar fi p u tu t folosi casei
ch iar dac ar fi fost vorb a de num ai unul din cele dou personaje.
A m ns i eu o scuz: c exem plul nu l-am red a cta t eu, ci am cita t o
fraz scris de altcineva. D ac e v o rb a s form ez eu unul, l p rop u n pe u rm torul:
s-au rsturnat cruele lui Io n i G heorghe; se v a crede c fiecare din ei are m i
multe] crue, dei in realitate nu au d ecit cite una.
Ad., 9.IV.1935

159

cu prezena
Din reclam a unei sem inerii: spre convingerea clientelei, rugm a na
cu prezena. Cum o fi oare vizitarea fr p rezen ?
Iat ce s-a p etrecu t: negustorul cunotea dou form u le: rugm a na
onora cu prezena i rugm a ne vizita. n m intea lui s-a f cu t un am algam din
am ndou, ceea ce a dus la fraza rid icol citat mai sus.
vizita

A d ., 12.IV.1935

prezumtiv
U n cititor care semneaz G. G. mi rspunde la n otia privitoare la
Pen-C lub. D -sa m i arat c num ele acestei asociaii reprezint n adevr
iniialele cuvintelor P oei, Eseiti, Nuveliti, alese, ce e drept, cam arbitrar.
D ovad a o face scrierea separat P .E .N .-C lu b .
A celai cititor mi atrage atenia asupra unei greeli fcute n redactarea
unui jurnal son or: H au p tm a n n este num it asasinul prezum tiv al m icului
L in dbergh , n lo c de prezumat. N uana este destul de fin : prezum at este
cineva presupus ca autor al unei aciuni term inate, iar prezum tiv se refer
la v iito r: motenitor prezum tiv este b n u itu l m oten itor", deci e altceva dect
prezumat.
A d., 13.IV.1935

dumneata sau dumneavoastr?


Un cititor din Y ertiujeni m ntreab cnd se spune cuiva dumneata i
dumneavoastr ?
T otu l depinde de gradul de respect pe care vrei s i-1 ari sau de dis
tana la care l ii. Intre egali se spune de ob icei dum neata; la fel spune un
superior inferiorului. U nui superior sau unui necu n oscu t situat cam pe aceeai
treapt social cu tine i se spune dumneavoastr.
Dar reguli stricte nu se p o t stabili. n schim b, un lucru e foarte p recis:
dac ntr-o scrisoare te adresezi cu iva cu dumneavoastr sau cu verbu l la
plural nu mai ai voie s spui pe urm dumneata, nici viceversa. R egula aceasta
elementar este foarte adesea neglijat.
cnd

A d., 17.IV.1935

Bijuteria...este s purtai...
A lt fraz d in tr-o reclam citit l ra d io: B iju teria cea mai frum oas
pentru p icioru l dumneavoastr e s purtai nclminte de la X .
Ca n m ulte alte cazuri, cel care a red actat aceast reclam a greit,
pentru c n-a vru t s se exprim e sim plu: B iju teria cea mai frum oas este ncl
mintea. . .

160

A a cu m o ascultm se nelege c faptul de a purta o anum it ncl


m in te este o biju terie.
A d ., 20.IV.1935

i i i
n urm a n otiei referitoare la diferena dintre v i vi, am fost rugat
s scriu ceva despre i i i. n general, pronum ele acesta, aton , se leag de
cu vn tu l u rm tor dac acesta ncepe cu o v oca l sau de cel p recedent dac se
sfrete cu o v o c a l : i-am, d-i etc.
D ar nainte de cu vin te mai lungi se poate ntrebuina ii: i art; i-aduc,
dar i i aduc (sub form a aceasta, pronum ele nu mai e aton ). n schim b, na
inte de pron u m e atone, ca se, l, le, o, este o grav greeal (destul de rspn
d it astzi) s se scrie i: i se p a re, i l-am dat, i le dau, i o sp u n dovedesc
necunoaterea lim bii rom ne de cel care le ntrebuineaz.
A d ., 21.IV.1935

toate cinci puncte


O greeal de lim b care se aude adesea n B ucureti este aceea care
con st din suprim area articolului la substantivele p recedate de un num r:
toate cinci puncte au fost m a rca te.. . spunea zilele trecu te spicherul postului
de radio la cron ica sportiv. C orect este toate cinci punctele sau toate cele cinci
puncte.
La fel, este greit s se zic amndou case sau amndou strzi: ori amn
dou casele, amindou strzile, ori cele dou case, cele dou strzi.
D e n ota t c greeala se face numai la fe m in in ; n-am auzit niciodat
expresii ca toi cinci juctori sau amndoi avocai.
A d ., 27.IV.1935

Nume de locuri articulate


A p a r uneori n ziare (desigur autorul traduce din gazete strine) fraze ca
P a ris este un ora mare sau N ew -Y ork subteran sau M adrid are un aspect
neobinuit. Ca s fie corecte aceste citate, ar trebui ca num ele de orae s fie
articulate. D u p cu m n-am putea spune cal este un animal sau vac are dou
coarne, t o t aa, cin d e vorba de un num e propriu articu labil (cu m e cazul
celor din exem plele de mai sus), el trebuie articulat peste to t unde are valoare
determ in at.
Ad., 2.V .1935

161

s aibe
n M untenia se rspndete actualm ente form a de su b jon ctiv (persoana
a treia) aibe, n lo c de aib. Form a aceasta e greit din pun ctu l de vedere al
m o rfo lo g ie i: a avea trebuia s aib su bjon ctivu l, la persoana a IlI -a , term inat
n -, nu n -e.
Num ai verbele de conjugarea nti au persoana a treia a subjon ctivu lu i
term inat n -e: a cinta s clnte, a lsa s lase. La celelalte trei conjugri
e n - : a vedea s vad, a bate s bat, a dormi s doarm. Fiind verb
de con jugarea a doua, a avea trebuie s form eze su bjon ctivu l n - : s aib.
A d., 4.V .1935

Neologisme
D in reclam a unei fabrici de ciocolat spicuiesc u rm toarele: C on tifnund s creeze fabricate de finee i deliciozitate. . . constituie apogeul per
feciunii n dom eniul ciocolateriei. . . caramelajului sub toa te form ele i divi
za] ele. . . o singur ncercare e suficient s v con v in g ei..
i ca ncheiere:
N o i profunzi technicieni cu n osctori, care am satisfcut n ntregim e cele mai
rafinate gusturi avem ncrederea c va fi C iocolata
lum ea .

preferat de toat

Oare de ce se d m aterialul de scris pe m na oam enilor care nu tiu s


scrie ?
A d ., 7.V.1935

dar ns n schimb
M -am ocu p at alt dat de expresia pleonastic dar ins (curent chiar
la scriitori buni din secolul trecu t). A m mai vorb it, de asemenea, despre
utilizarea rustic a lui tn schimb cu nelesul de n s .
Zilele trecu te am a vu t ocazia s aud aceste dou expresii reunite. Fiind
ntrebat C e p om i snt acetia11, ngrijitorul unei grdini a rspuns: S n t
to t m igdali, dar ns n schimb au alt culoare11.
A ceasta arat o dat mai m ult c n iciodat o expresie nu e destul de
pleonastic pentru toa t lum ea: dar ns a ajuns s par slab pentru cineva
care ine s accentueze un contrast.
A d ., 9 .V .1 93 5

162

a distona
A dversarii cuvintelor de origine strin se v o r nveseli aflnd de naterea
unui neologism rom n esc: a distona. Cuvntul franuzesc, u tilizat i de noi,
este a detona a nu fi n to n .
n tim pul din urm ns am auzit de mai m ulte ori spunndu-se a
distona, form care nu exist n franuzete, ci a fost creat la n o i 59. nain te
ns de a ne bucura de apariia acestui produs rom nesc, trebuie s am intim
c elem entele prim e din care a fo st fabricat snt strine: dis- este un prefix
m prum utat i ntrebuinat foarte rar (form a m otenit n rom nete este
des-), iar -tona, derivat de la ton, nu exist n lim ba noastr. A a n ct, n fond ,
a distona este to t strin.
Ad., 10.V.1935

plonkkek
R estaurantele mari au obiceiu l s dea lista de m ncruri n rom nete
i n franuzete, pentru ca i clienii strini s-i p oat alege consum aia.
Ideea este foarte nim erit.
Dar m ndoiesc c un francez ar nelege ceva din redactarea restaura
torilor notri. Iat, bunoar, cuvntul plum cake (de origine englezeasc,
p r jitu r cu stafide11). Pe lista unui local din centrul capitalei l vei gsi
scris plon kkek.
S-ar putea crede c e o m ncare finlandez. In felul acesta redactarea
n franuzete nu mai servete la n im ic i banii pentru tipar snt risipii n
zadar.
Ad., 12.V .1935

caban
A lt neologism care a ptruns n lim ba noastr: caban. La cile ferate,
n localitile de m unte, peste to t snt cabane. B ine, v o r zice puritii, dar n-avem
cu vn tu l nostru neao colib? D e ce s nu-l ntrebuin m pe a cesta?
Ceea ce ignoreaz puritii este c lim ba are un rol social i c ea stabi
lete diferene ntre clase. Colib este un cu v n t b u n pentru oam enii sraci,
69 D E X explic pe d is to n a prin it. d is to n a re . D ic i o n a r u l de n e o lo g is m e , prin germa
nul d is to n ie re n , pe care ns F r e m d w o rte r b u c h , c il. , nu-l nregistreaz. Oricum, d is to n a s-a
impus n limba romn.

163

dar un om b og a t nu va spune niciodat c i-a fcut o colib n m u n i, din cau za


atm osferei pe care o evoc acest cuvnt.
Caban, d im p otriv, fiind cu vn t franuzesc, are o nfiare m ai nobil
i deci poate servi oricui.
Ad., 12.V.1935

a apropia
Greutatea de a pronuna de dou ori pe rnd acelai grup d e sunete a
f cu t pe oam enii sim pli s spun p rop iu , propietar, n loc de p ro p riu , p ro p rie
tar.
Greeala aceasta nu ptrunde n graiul oam enilor cu ltiva i. In sch im b,
a verbu l a apropria, chiar unii dintre cei cu studii las s ca d pe cel de
al doilea r. D in cauza aceasta m uli au ajuns s con fu n de p e a-i a propria ,
adic a-i nsui, a-i face p rop riu ", cu a-i apropia a-i aduce a p roa p e".
Puin reflecie ar ajunge ca s se evite aceast con fu zie suprtoare
din toate pun ctele de vedere.
Ad., 15.V.1935

R sp u n su r i
Prim esc o scrisoare de la d. inginer R. Som m er-V era, care m i pune un
m are num r de ntrebri privitoare la chestiuni de lim b. Cum spaiul nu-m i
perm ite s rspund la toa te odat, voi grupa aici cteva dintre ele, rm nnd
ca la celelalte s rspund mai trziu.
A adar: se spune cei 30 000 de oam eni, nu cele 30 000, deoarece 30 000
este sim it ca a d je c tiv ; cele ar fi accep ta t num ai dac am socoti c e pe lng
substan tivul mii.
Rspunde de ntocmai ntrebuinarea.. . este ntr-adevr greit: ntocmai
este adverb, nu a d jectiv. La fel e greit Dac arbitrul nu va f i urmtor in vi
taiei, nti pentru c urmtor are alt neles dect ce l care d u rm are" (n
seamn ce l care urm eaz dup a ltcin eva "), apoi pentru c nu se p oate c o n
strui cu dativu l.
A d., 16.V.1935

a raminea
C ontinuu cu rspunsurile pentru d. Som m er-V era: a rminea este
form a etim ologic, iar a rmlne, aproape generalizat astzi, se e x p lic prin
analogia cu alte verbe, ca a prinde, a trage etc. (la fel, a inea, a temea au
deven it a ine, a teme).

164

D ar a trgea, a fcea, care au su portat influena contrarie, a verbelor de


co n ju g a re a a I l-a , nu s-au generalizat, dup cum i a vede n lo c de a vedea
este rar (vezi i a place, pentru a plcea, a apare, n loc de a aprea).
E v id e n t, cu v in tele ca pertinam ente, perfeclam ente, evidamente, care snt.
greoaie, trebuie e v ita te ; noi putem utiliza ad jectivu l ca adverb, ceea ce nu e
cazul n lim b a francez, care a fost silit s creeze form ele pom enite.
E x p resia discuiile au purtat asupra. . . este o traducere greit a
fo rm a lei franceze Ies discussions ont porte s u r . . . T rebu ie spus discuiile au
p r iv ii__ , au avut de s u b ie c t ... etc.
Ad., 18.V.1935

contra cu acuzativul
O greeal care apare des n rubricile sportive ale ziarelor este urm toarea:
dup contra, n lo c s se pun genitivul, aa cum ar fi core ct, se pune acuza
tivu l. C itim , bun oar, Venus contra Chinezul sau Ion escu contra P o p e s c u 80.
Ca d o v a d c acest fel de exprim are e n ecorect ajunge s schim bm
num ele p rop rii cu substantive com u n e: cine v a spune asigurare contra acei
dentele sau m anifestaii contra rzboiul ?
Ad., 21.V .1935

Acorduri
U ltim a serie de rspunsuri la ntrebrile d-lui S om m er-V era. E corect
i dau spada n dar i dau spada ca dar. (n dar, ca dar snt com plem en te pe
lng dau.)
C orect e cea mai mare parte dintre oameni cred (nu crede), cci subiectul
pentru noi este oam enii (mulimea trece, dar mulimea de soldai trec).
F r a n e eji, ja p o n e ji este plural norm al rom nesc, pstrat mai m ult n
M o ld o v a ; n M u n ten ia a fost refcut n francezi, ja p on ezi (dup m odelul
sin gu la ru lu i)81.
F ru ctele R om niei snt cele pe care le are R o m n ia ; fructele din R o
mnia sau fructele romneti snt cele care p rovin din R om n ia, iar fructe de
Rom nia m i se pare o expresie strin, nerom neasc.
Ad., 23.V.1935
n limbajul sportiv formula aceasta s-a generalizat. Numele proprii nu prea
au declinare.
** Pluralul francezi, japonezi s-a generalizat astzi.

165

redivivus
N enorocirea cea mai mare a oam enilor lipsii de cultur nu se redu ce la
sim plul fap t c n-au prim it educaie su ficien t ; dac ar recunoate-o n m od
franc, nici un om serios nu i-ar putea condam na. Dar, n general, tocm ai
oam enii inculi snt aceia care v o r s fac parad de cunotine, de aceea v o r
besc latinete, bunoar, aa cu m vorb ea coana Chiria franuzete.
A m v zu t mai de m ult ntr-o gazet titlu l P olon ia redivivus i ntr-o
revist M ariene Dietrich redivivus. Or, redivivus este n latinete m asculin.
Se potrivete sub form a aceasta n expresia Christus redivivus, pentru c e
acordat cu un substantiv m asculin. Dar n exem plele cita te mai sus e greit.
Ce bine ar fi dac oam enii s-ar m ulum i s scrie ro m n e te !
Ad., 25.V.1935

gsibil i vizibil
Un cititor m ntreab ce prere am despre cu vin tele gsibil i vizibil,
care s-au nceten it bizar n lim ba noastr11. M rturisesc c nu v d n im ic
bizar n n ceten irea11 acestor cu vinte. Cel de al doilea a fost m pru m u tat
din franuzete, iar cel dinti a fost creat chiar n rom nete, ns cu un sufix
de origine strin 62.
Sufixul acesta, care se prezint sub form ele -abil i -ibil (dup cu m se
aplic la rdcini verbale de conjugarea nti sau a p atra), este foarte util,
cci form eaz cu vin te care nlocuiesc o ntreag p rop oziie relativ. A s tfe l
gsibil echivaleaz cu ca re p oate fi gsit11. A va n taju l acesta nu e de dispreuit.
Ad., 29.V.1935

,,gselni
In publicistica rom neasc ncearc s-i fac loc cu vn tu l gselni
pentru a traduce franuzescul trouvaille. C uvntul acesta din mai m ulte
m otive este ru fcut. nti, pentru c sufixul -elni ncepe s aib un sens
peiorativ (vezi bunoar crpelni pentru m n ca re11). A l doilea, pentru c
rostul lui este s form eze n u m e de instrum ent11: urubelni este instru m en tu l
cu care se nurubeaz11.
n fine, lucrul cel mai grav, cu vn tu l gselni exist de mai nainte
n rom nete (m prum utat din bulgar), dar cu un neles cu totu l deosebit,
anume acela de o m id 11.
62 Gsibil nu figureaz n dicionarele actuale.

166

A adar, cnd spunem c un scriitor are gselnie fericite, afirm m c


are o m iz i . Soluia este: ori s adop tm pe truvai n rom nete, ori s-l redm
printr-o perifraz. Iar dac e nevoie s form m un cu v n t n rom nete,
el trebuie ales mai bine dect gselni.
Ad., 30.V .1935

a culmina
De m ulte ori un cu vn t ntlnit ntr-un anum it co n te x t p oate da im presia
c nseamn altceva d ect valoarea lui adevrat. Cine n-are grij atunci cnd
aude pentru prim a oar un cu vn t s se inform eze de rostul lui e x a ct risc
s fac greeli de felul celei urm toare.
O stare de enervare care culmineaz pn la n ebu n ie". Se tie c culmea
este punctul cel mai nalt al unei evolu ii. A tu n ci cu m se p oate culmina pn
l a . . . ? E ste clar c pentru autorul acestei fraze, altfel om instru it, a culmina
nseam n a ajunge11, pentru c, n anum ite ntorsturi n ca re se gsete,
acest cu vn t ar putea fi eventual luat i cu acest neles.
Ad., 2.VI.1935

a baie un r.cu record


O expresie greit din lim ba sporturilor. C itim adesea n ziare c cutare
atlet a btut un nou record n specialitatea lui. S-ar spune core ct astfel num ai
dac a bate ar nsem na a stabili11. De fap t, recordul care a fost btut, adic
n tre cu t11, este cel vechi.
Prin urm are trebuie s se scrie ori c vechiul record a fost btut, ori c
a fost stabilit un nou record. A ltfel facem aceeai greeal ca vn z torii care
strig pe strad: S-a modificat noul mers de tren.
Ad., 6.VI.1935

Medicis
Num ele celebrei fam ilii italiene M edici (L oren zo dei M edici) e scris
de francezi M edicis, adic la pluralul italian se mai adaug semnul pluralului
franuzesc, care nu apare dect n scris (se citete M edist). M uli n R om nia
scriu K ed icis i citesc cum scriu, cu accentul pe e. A tt scrierea, ct i citirea
aceasta snt greite.

167

N -avem nici un m otiv s scriem sau s citim franuzete un num e italian.


Cu att mai greit este citirea medicis, care nu corespunde nici pronunrii
franceze, nici celei italiene i care nu reprodu ce exa ct nici una din cele dou
grafii (ca s fie scris corect franuzete, ar trebui accen t pe e). Zilele trecu te,
intr-un film , am citit un titlu care avea chiar la singular, un M edicis.
A d., 12.VL1935

speculaie
Cu ocazia ultinmi crize m inisteriale din Frana, s-a v o r b it m u lt n ziarele
noastre de specula con tra francului. Dar, n m od ciu dat, peste t o t s-a scris
speculaie i speculatori, n lo c de specul i speculani.
Pn acum a, term enul speculaie era rezervat cercetrilor teoretice, mai
ales n dom eniul m etafizicii. Dar lim b a francez nu cu n oate d e ct pe sp eculation n am ndou sensurile. De aceea ziaritii notri, trad u cn d din fra n u
zete, au desfiinat diferena dintre specul i speculaie.
Nu m ridic niciodat con tra im itrii, cnd duce la m bogirea lim bii.
Dar cea care duce la srcire m i se pare absurd.
A d., 13.VI.1935

contrar
D intr-un anun citit la ra d io: S t p n i, asigurai-v s e rv ito rii; contrar,
contravenienii v o r fi p ed ep sii". S lsm la o parte repetiia dezagreabil,
contrar, contra-. . .
Dar ce p oate nsem na aici contrar? Cel m ult c, dac i asigurai p e
servitori, contravenienii nu v o r mai fi pedepsii.
Ce a vru t s spun autorul e cla r: d a c nu-i asigurai, d even ii co n tra
venieni i vei fi p edep sii11, dar fraza ar fi mai corect d ac s-ar suprim a
cuvntul contrar.
Ad., 17.VI.t935

dezlnuire

M ulte pleonasm e oribile se datoreaz faptului c autorul lor nu cu n oa te


precis nelesul cu vin telor pe care le copiaz de la alii. Num ai aa m i p o t
explica publicarea unor fraze ca urm toarele (citite n g a ze te ):
D in cauz c dezlnuirea dramei s-a produs
ntr-un m o d a tt
de b r u s c . . . 11 (exist oare i dezlnuiri lin e?).

168

D e aici pornete o b r i a ...11 (obrie nseamn


d e ci pornete obiria este egal cu p orn ete pornirea11).

p u n c t de

plecare*',

A d ., 21.VI.1935

ci
U n lucru curios de observat este dispariia treptat a lui c i : nu num ai
oa m en ii incu li, ci i unii dintre cei instruii, mai ales generaiile tinere 11
n locu iesc cu dar. i totui dur nu e acelai lucru cu ci. n tr-o traducere fcut
d e un profesor gsesc fraza aceasta:
n Galia snt partide nu num ai in toa te tr ib u r ile ..
dar chiar aproape
In fiecare cas11. A ici trebuia ci. Prin dar se introduce o con trad icie parial
ia r prin ci una tota l : nu e soare, dar e bine, zice C o b u c; nu se p oate zice
nu e soare, dar e nnorat, ci trebuie nu e soare, ci e nnorat, pentru c nnorarea
exclu d e soarele, pe cnd lipsa de soare nu m piedic s fie totui bine.
A d., 22.VI.1935

natural
U nul dintre cuvintele pe care le evit cu orice pre dum anii n eolo
gism elor este ad jectivu l natural. De aceea citim , mai ales n traduceri enornutii ca acestea: n u -m i place fiin dc nu e firesc . La fel n ntrebuinare
a d verb ia la : d e ce nu te p ori fir e te ?11 N u lipsete m ult ca s aju n gem i
la tiine fireti, flori fireti sau s zicem de cineva c are un copil firesc.
i culm ea este c firesc nici m car nu este un cu v n t popular, ci a fo st
in v en tat de autorii care ineau cu orice p re s evite pe n atu ral; i, desi a
fo s t creat ntr-o vrem e destul de vech e, el n-a ptruns nici astzi n p o p o r.
A d ., 23.VI.1935

Schimbri cauzate de -i scurt


T erm inaia -i scurt a pluralelor p rovoa c unele schim bri ale co n
soan elor p receden te: p o e t - p o e i , fr u m o s -fr u m o i etc. G teodat, consoana
in flu en a ta se gsete mai d eparte: nostru notri, albastru albatri.
A stzi se rspndesc unele m odificri nc mai neateptate. U nii zic
p iep em n lo c de piepteni. A m auzit de mai m ulte ori rep in i n lo c de respini
Zilele trecute la radio, spicherul a pron u n at ditini n lo c de distinsi.
E viden t, e vorba de accidente de vorbire, dar, dac nu le dm atentie
le se p ot generaliza.

Ad., 27.VI.1935

169

Iar a culmina
Intr-un rom an original rom n esc se gsesc frazele u rm toare: S ru tn d pe Gina, fericirea m ea culminase ; A ic i fericirea m ea culmin .
E ste adevrat c a culmina nseam n a ajunge la culm e , totu i o expresie
nu p oate fi nlocu it cu cealalt.
A culmina nu se poate ntrebuina corect dect urm at de o determ inare:
fericirea mea a culminat cu srutarea; s-ar mai putea spune a culmina in,
p oate chiar a culmina p r in , n nici un caz nu a culmina singur.
A d ., 28.VI.1935

Iar lipsa articolului


A lte exem ple de expresii unde lipsa articolului constituie o greeal.
Citesc ntr-o tradu cere: A ici nu se p otrivesc glum eu ; T u nu dispreuieti
m ici ctiguri"'; P en tru a evita com plicaii. . . Desigur traducerea e fcut
din n em ete; n franuzete, ca i n rom nete, trebuie peste to t articolul.
n rom nete se poate spune: aici nu e loc pentru glume, dar trebu ie
aici nu se potrivesc glumele.
D in p u n ct de vedere logic, se pare c are dreptate lim ba german,
cci glumele, ctigurile, com plicaiile nu snt determ inate n frazele de mai
b u s A cesta ns nu e un m otiv ca s schim bm firea lim bii noastre.
A d., 30.VI.1935

Neologisme
M aterial pentru studiul ntrebuinrii neologism elor: luna trecu t am
Btat de vorb cu un ran ntr-un sat din M o ld o v a ; n cinci m inute mi-a
d ebitat vreo treizeci de neologism e, ca alimenta, triunghiular, iritat, calm etc.,
toate pron u nate corect i ntrebuinate p erfect la locu l lor.
Zilele trecute, n tram vai, cltorii com entau nfrigurai o btaie la
care asistaser. n cele din urm , un ran intervine i el: A i v zu t ce lo v i
tur i-a aplicat ?
i mai snt unii care ne cer s nu ntrebuin m neologism e, pe m otiv
c nu ne v or mai nelege ranii.
Ad., 4.V I I .1935

Plurale neutre
Substan tivele neutre term inate n v oca l accentuat i n d ifton g ac
centuat form eaz pluralul n chip destul de sim plu, cu - u r i : pate p a te u r i,
argo argouri, crochiu crochiuri etc.

170

De ce totu i unora li se pare lucru com p lica t i recurg la alte solu ii,
care nu par deloc rom neti ? P oliia capitalei a pus pe strzi t b lie pe care
scrie: Staie pentru zece, douzeci de taxi (n lo c de taxiuri).
Mai deunzi am citit ntr-un ziar O pereche de sk y (n lo c de schiuri).
A sta nseamn s-i com plici singur, de bun voie, existena.
A d ., 6.V I I .1935

rat i -ant
A m mai scris alt dat despre confuzia care se face ntre cu vin tele
term inate n -at i n -ant. E u nu snt interesant spunea cin eva (n lo c de
interesat).
Zilele trecu te am gsit ntr-o recent traducere, de mai m ulte ori, amu
zant n lo c de am uzat: B in e, zise el cu un aer amuzant11.
Mai este nevoie s lm uresc c amuzat este pasiv, iar amuzant, a ctiv ?
C adic amuzat este cel pe care-1 face altul s se nveseleasc, iar am uzant
cel care-i distreaz pe alii ? Desigur, nu. A tu n ci, cu m se face c lucrul acesta
elem entar este ignorat de cin eva care se ncum et s publice o trad u cere?
A d., 7.V I I .1935

capodoper
U n cititor din B raov mi scrie c a citit ntr-un ziar expresia aceast
cap de oper i m ntreab dac e corect acordu l d em onstrativului cu oper.
E vid en t c n u : ori zicem o capodoper i n acest caz considerm pe capo
doper ca un substan tiv unic (com p u s), ori zicem un cap de oper, adic
pstrm prile com pon en te, i n acest caz acordu l nu se p oate face decit
cu cap.
N u s-ar putea zice, de exem plu, o director de fabric, pe m o tiv c fabric
e fem inin.
Corespondentul meu m i scrie c a auzit i un jum tate de or, expresie
pe care i-o explic prin influena franuzescului un demi heure. E xp lica ia
e fals: n franuzete se zice une demi heure.
A d., 9.V I I .1935

a incumba
A lt cu vn t ntrebuinat greit de ignoran i, printre care se gsesc i unii
scriitori: verbu l a incumba. Se zice de exem plu M ie mi incumb aceast
munc (nelesul lui este revin e, a parin e11).

171

n expresiile de felul acesteia, tmi incumb a fost neles ca m i se cere


mi se pretinde11, cci astzi a ncepu t s se zic : Scrierea unui rom an incumb
un talent deosebit. n felul acesta a incumba devine verb tran zitiv, sinonim
cu a cere.
A d., 10.VII.1935

El a delirat...
n tr-u n rom an original gsesc fraza aceasta: E l a delirat de b u cu rie
cnd a a u z i t . . . A u t o r u l nu cu n oate valoarea tim pu rilor n rom nete,,
altfel n-ar fi ntrebuin at aici p erfectul.
E adevrat c era nevoie de a exprim a o aciune care dureaz num ai o
clip, ca s fie sim ultan cu cind a auzit, deci trebuia p e rfe ctu l; dar e t o t
att de adevrat c a delira exprim o aciune care n m od necesar dureaz
mai m ult vrem e, deci nu se putea pune perfectul.
Soluia rom neasc e sim pl: el a nceput s delireze cind a a u z i t ...
n cep u tu l dureaz o singur clip, dar delirul poate continua.
A d ., 11.V II.1935

plasat
A lt exem plu care arat c unele cu vin te, ntrebuinate des ntr-un anu
m it co n te x t, snt nelese greit de oam enii inculi (foarte rspndii n aanum ita noastr ptur suprapus) i ntrebuinate apoi n fraze unde nu se
potrivesc.
O doam n spune n tren : C um a intrat cin eva n com pa rtim en tu l
nostru, cnd toa te locurile erau plasate ? E ste eviden t c pentru d oam n a
aceasta plasat nseam n o c u p a t11, deoarece a se plasa ntr-un loc nseam n
a-1 ocu p a 11.
A d ., 13.V II.1935

ca
Prin ce se introd u ce com plem en tu l unui com pa ra tiv de in e g a lita te ?
n M old ova, prin decit, n M untenia prin ca. B unoar, se zice n M o ld o v a
mai mare decit mine, iar n M untenia mai mare ca mine.
ntrebarea este dac aceast din urm construcie este literar sau
con stitu ie o greeal de gra m a tic 11, aa cum s-a spus cu prileju l unei recen te
declaraii politice.

172

C om parativu l cu ca apare nu num ai n tex te populare m oldoveneti


(bu n oa r la Creang), ci chiar la M iron Costin. i este m oten it din lati
n e te : e adevrat c se folosete n lim ba literar dup com p a ra tiv e de ega
lita te ( e la fel de mare ca m in e).
n schim b ntorstura mai mare faa de m ine, care ncepe s se rspnd ea sc astzi n pres, este h otrt greit.
A d., 16.VII.1935

a se purta asupra
U n exem plu de expresie greit tradus din franuzete: porter sur
nseam n a avea de ob iect, a avea efect asupra, a se referi la . U nii scriitori
ca re v o r s utilizeze aceast expresie n rom n ete ezit s spun discuia
p oart asupra cutrui subiect, pentru c n rom nete a purta are alt neles.
C um ns avem pe a se purta, care n unele cazuri are un neles asem
n to r cu cel pom en it mai sus (s-au purtat discuii, adic s-a u susinut11),
a m ajuns la discuia se poart asupra dezarmrii.
Zilele trecu te am citit chiar B nuielile se poart asupra unui vagabond,
c e e a ce d a nelege c bnuielile se tran sport11. A r trebui B nuielile apas,
s e rsfrlng, se ndreapt asupra unui vagabond.
A d., 17.VII.1935

tu, tu
n franuzete snt dou serii de pronum e personale: unele accentuate,
ca re se ntrebuineaz izolat, altele atone, folosite num ai n unire cu verbele,
pentru a arta persoana acestora: moi i j e , toi i tu.
Cnd francezul vrea s accentueze pronum ele, nu se m ulum ete c l-a
p u s pe cel aton naintea verbului, ci l pune i pe cel a ccen tu a t: moi, j e
fa is. . .
B ineneles, n traducerea rom neasc nu trebuie pstrate am ndou
pronum ele. Se gsesc totui n crile traduse fraze ca aceasta: dar tu, tu nu
<rei s ii s e a m .. .
n c o dat a traduce nseam n a reda n lim b a ta ideile originalului,
mu cu vin tele.
A d., 18.VII.1935

Stil redundant
O m ostr de stil redundant (cu
A b on a ii notri snt rugai ca, n
ta n a unui alt m em bru al fam iliei sau
p rieten nu se p o a te ? M ult mai sim plu

vorba um flate, adugate degeaba):


caz c lipsesc de acas, s lase ch i
personalului de s e r v i c i u ...11; unui
era: s lase cuiva chitana.

173

A lta : A b o n a ii care prsesc capitala pentru mai m ult vrem e,


d u cn du -se ntr-o staiune balneo-clim ateric sau n alt lo c a lit a t e ..
C o re ct: prsesc capitala, cci dac o prsesc e sigur c se duc n alt locali
tate. Pentru ce m ai trebuie ductndu-se ntr-o staiune balneo-climateric sau
tn alt localitate?
A d., 23.V II.1935

Nume romnizate
U n caz de analogie ale crui consecine le-a suferit subsem natul. n tr-o
n ot n care vorbea m cititorilor despre o recent publicaie a d-lui prof.
D em ostene R usso, am p om en it num ele lui M itrofan Grigoras. La tipar a ieit
Grigora.
E xp lica ia faptu lu i, care nu e izolat, e sim pl: zearul sau corec
torul cunotea num ele rom n esc Grigora, dar nu-l cunotea pe cel grecesc,
Grigoras. De aceea, p oa te chiar fr s reflecteze, a n ota t Grigora.
E destul s am intesc (pentru a se vedea c lucrul se ntm pl adesea)
d e num ele generalului Berthelot (participan t la prim ul rzboi m ondial n
M old ova ), pe care ranii m oldoveni l schim baser n Burtlu.
A d., 24.VII.1935

delirat i delirant
n tr-o noti pe care am p u b licat-o nu de m ult, la rubrica P u in
gram atic11, discutam expresia el a delirat de bucurie cnd a a u z i t .. . i spuneam
c perfectul a delirat nu e bine ntrebuinat. T rebuie el a nceput s delireze,
cci nceputul dureaz o singur clip, iar deliratul poate continua.
A a scriam eu, dar n ziar a aprut delirantul, ceea ce schim b cu totu l
nelesul frazei. Nu tiu dac greeala se datorete linotipistului sau corec
torului. n orice caz ea mi aju t s fa c dou constatri.
n tia : ca s nu risc s se fac o greeal, a fi putut scrie d elirarea;
de ce n-am f cu t-o P Pentru c ntre delirare i delirat este o oarecare deose
bire, pe care, cn d am scris n ota n chestiune, am s im it-o ; acum a mi dau
seama de ea n chip raional. In finitivul constituie un substantiv n strns
legtur cu ideea verbal, el reprezint oarecum ideea n s in e ; iar substantivul
form at de la p articipiu (sau supin) privete aciunea mai larg, m brieaz
i rezultatele ei. D up cum nu m i-ar fi ven it s spun nceperea dureaz o sin
gur clip, ci nceputul, to t aa am scris deliratul, nu delirarea.
A doua con statare: con fu zia ntre term inaiile -at i -ant, care prezint
desigur o influen germ an, a p u tu t i ea avea o influen n greeala discutat.
n loc de prem iat, adresat, arestat, zicem prem iant, adresant (vezi ger
m anul Adressant), arestant (germ . Arrestant). n bun logic, prem iant ar

174

trebui s fie cel care prem iaz, arestant, cel care aresteaz, adresant, cel care
adreseaz, dup cum comandant e cel care com an d, iar cel care este arestat
ar trebui s fie num it arestatul, dup cum cel care este ludat este num it
ludatul, nu ludantul.
A d., 27.VII.1935

Genitiv-dativ
Form a de gen itiv-d ativ la substantivele m asculine pare c e sortit s
dispar. De m ulte ori oam enii sim pli o nlocuiesc cu n om in a tiv-acu za tiv u l,
precedat de prepoziia l a : i-am dat-o la un om , casa la un om.
In orae, d eocam dat e mai atins form a pluralului: cu toii am auzit
strignd pe strad mersul de tren, n loc de mersul trenurilor, planul de B u cu
reti pentru planul Bucuretilor.
in p rovin cie am auzit zilele trecu te Gazeta sportului n loc de Gazeta
sporturilor. A ici form a corect e suprtoare din cauz c snt prea m ulte
silabe dup a cce n t; sportului e m ult mai com od dect sporturilor.
A d., 30.VII.1935

ct mai
Una dintre expresiile introduse n lim ba literar de num eroii scriitori
inculi pe care-i avem astzi este cit mai n lo c de c e l m ai , fo a r t e ": el m
cunoate cit mai bine n loc de el m cunoate foarte b in e , 11 ntlnesc cit
mai des pentru l ntlnesc foarte des i alte exem ple similare.
Cit mai im plic o gradaie, o progresare n aciune, posibil ntr-un
exem plu ca adun cit mai mult ( p oate) , dar absurd pe lng un verb ca a
cunoate (care arat un rezultat al verbu lu i a studia, a cerceta).
A d ., 31.VII.1935

peripeii
Citesc ntr-o gazet titlu l u rm tor: P erip eiile unei orfane din oraul X .
i m ntreb im ed iat: cu m o fi oare orfana cu p erip e ii? E foarte adevrat
c se p oate spune peripeiile unei cltorii, pentru c n cazul acesta peripeiile
snt ale cltoriei.
P eripeie vine din greaca vech e i nseam n sch im brile neateptate
ale situ aiei", nu p a n ie". A r fi co re ct: p eripeiile p rin care a trecut o orfan.
Ad., 1.VIII.1935

175

emerit
A lt greeal din cauza ign oranei, dar, din pcate, aici snt ign ora n i
i unii francezi, cci greeala se face i n franuzete. Se scrie i se spune d e
unii c X este un conductor emerit sau un juctor emerit. n m intea lor em erit
nseamn m eritu os'1.
n realitate emeritus, care este cu v n t latinesc, nseam n cu totu l a lt
ce v a : ca re i-a term inat anii de serviciu, care a ieit la pensie". E p refera bil
s nu-l ntrebuinm dect s-i schim bm n elesu l63.
Ad., 3.VIII.1935

circumstane
Din rubrica sportiv a unui cotidian bucu retean: U nirea T r ico lo r,
nvins n toam n cu 3 la 2 de V enus, i-a luat revana. O revan sortit
s nlesneasc nvinilor circum stane m ulte chiar uurtoare , iar o b o re nilor o oarecare ascenden asupra negrilor, pn la viitoru l m e c i . . . .
A adar, revana este sortit s nlesneasc unora circumstane, ia r
celorlali o oarecare ascenden; unele dintre circum stanele nlesnite sn t
chiar uurtoare; fr ndoial c celelalte snt agravante, dar nu p o t n elege
cum faptul c ai fost nvins este sortit s-i nlesneasc circum stane uur
toare ; i iari nu neleg cum o v ictorie este sortit s-i nlesneasc o oa reca re
ascenden (onorabilul con frate a v ru t s zic ascendent) asupra celui pe ca re
l-ai nvins.
D e ce unii ziariti sportivi i dau osteneal s furnizeze arm e a dver
sarilor sportului ?
Ad., 4.VIII.1935

surprins pe neateptate
U n cititor din Piteti mi atrage atenia asupra urm toarei fraze g site
ntr-o revist sptm nal: L ilia n H arvey surprins p e neateptate de o b ie c
tivul fo to g ra fic11.
Bineneles c surprins p e neateptate e un pleonasm grosolan, al c ru i
autor nu p oate fi prea fam iliarizat cu scrisul.
A celai cititor extrage dintr-un rom an fraza: N im ic serios i cu logic
s u i t .. . nu p oa te trece prin capul m e u ..
63 Astzi emerit este ntrebuinat de toat lumea cu nelesul nou.

176

E adevrat c ntrebuinarea cu vntului suit este o sim pl chestiune


de voca b u la r i c autorul e liber s-i aleag cuvin tele cu m vrea. Dar suit
are de obicei alt neles n rom nete. E u a fi preferat aici cu vn tu l ir sau
cel m ult top ica invers: suit logic.
A d ., 21.I X .1935

Rosete
Cine trece cu tram vaiul prin piaa Rosetti are adesea ocazia s aud pe
ncasator anunnd Roele. A v em aici un exem plu de influen a unui sufix
asupra term inaiei unui nume.
n rom n ete nu avem cu vin te term inate n - e t i ; n schim b, avem m ulte
(m ai ales n O ltenia) term inate n -ele. De aceea, n chip foarte sim plu, oam e
nii care nu au prea des ocazia s fie influenai de form a scris neleg i
repet Rosete n loc de Rosetti.
A d ., 26.I X . 1935

autarhia
Iat un cu vn t pe care, de un tim p ncoace, l citim aproape zilnic n
ziare i pe care l auzim necon ten it din gura tu tu ror celor care se intereseaz
de politic.
Cu toate acestea, din cauz c e p ron u n at i scris greit, snt extrem de
puini aceia care i cu n osc nelesul. Cred c 99 la sut din oam enii cultivai
i nchipuie c sfritul cuvntului e acelai ca n monarhie, ierarhie i c
nseam n con d u cere11. D eci autarhie ar fi con d u cerea de sine nsui .
Dar atunci cuvn tu l ar fi sinonim cu independen. n cazul acesta nu ar
aduce n im ic nou, deoarece i pn acum a diversele ri ale E u ropei erau inde
pendente, n msura n care se m ai poate vorbi astzi de in d ep en d en ".
n realitate este vorb a de cu totu l altceva. n partea a doua a co m p u
sului gsim alt cu v n t grecesc dect -arhia, i anum e pe -arkeia, derivat de la
un verb care nseam n a fi destul, a te m ulum i cu ce v a ; autarkeia, care
exista i n greaca vech e, nseamn starea celui care se m ulum ete cu ce are,
care triete prin propriile sale m ijloa ce11.
Bineneles, aceasta este i valoarea cu vntului nostru autarhie. Dar
atunci de ce nu scriem , cum ar trebu i, autarchie sau au la rkie? i, mai ales,
de ce nu citim cu k ?
Pentru c n franuzete autarcie a deven it autarchie, printr-o confuzie
cu finalul cu vintelor monarchie, hierarchie.
Ad., 27.IX .1935

177

stofe de boal
In mai m ulte rinduri m -am rid icat m p otriv a fabrican ilor strini care
tipresc n ara lor reclam e n rom nete pentru R om nia. Mai totdeau n a
traductorul cunoate lim ba rom n n chip cu totu l relativ i traducerea lui
e dem n s figureze n muzeul ororilor.
Iat un p rospect pentru un preparat m edical care ne spune te x tu a l:
ceaiu pentru purificarea sngelui K . . . . R ezult excluderea stofelor de boal
ce s-au adunat n c o r p . . . .
T extu l nem esc, tiprit alturi, e corect i clar. De acolo aflm ce snt
stofele de b oa l : K rankheitstoffe, adic tox in e, viru i".
A d., 17.X. 1935

amatori i profesioniti
Se vorbete n tim pu l din urm de reuniuni de box amatoare. A sta n
seamn c boxerii care se v o r ntlni snt am atori. E xpresia e greit, cci
reuniunea ea nsi nu e am atoare, cu att mai m ult cu ct cei care au organi
zat-o ncearc s ctige de pe urm a ei.
Ceea ce nu nseam n c e mai corect s se spun reuniune profesio
n ist : trebuie reuniune de amatori i reuniune de profesioniti.
E poate ceva mai greoi, dar n orice caz mai corect.
A d., 2 4 .X .1935

,,//-/ placeM
Un cititor m ntreab dac e corect expresia i-l p la ce ? form at dup
m odelul franuzesc vous p la it-il? Nu e corect, iar form ula francez nu e
a naloag.
In adevr, n franuzete il e subiect, pe cnd n rom nete -l e com p le
m ent drept, cu toa te c verbu l imi place e intranzitiv i are nevoie de
subiect, nu de obiect.
E xpresia i-l place e to t aa de greit ca i i-l trebuie 64.
A d., 2 9 .X .1935
** A m reluat subiectul (v. nota 33) n urm a unui articol al Adelei Murar, care arta

c expresiile snt obinuite n Banat i A rdeal.

178

acolo
U n cititor din Brila m ntreab de ce noua ortografie recom and pe
acolo, cnd n general se spune acolo. De fapt, prim a form este i ea ntre
buin at, cel puin n M oldova.
Dar, n orice caz, noua ortografie face foarte ru dac se ocu p de aceast
chestiune, care n-are n im ic de-a face cu scrierea, ci cu pronunarea.
D e altfel, nu vd de ce una dintre form e ar fi socotit m ai puin corect
d ect cealalt, o dat ce a m ndou se ntrebuineaz n v o r b ir e 65.
A d ., 10.X I .1935

rapoarte i raporturi
E xisten a mai m ultor form e de plural pentru un singur singular face
posibil uneori stabilirea unor nuane delicate. De exem p lu : singularul raport
are pluralul raporturi sau rapoarte.
Dar raporturi nseam n legtu rile dintre dou p ersoan e", pe cnd ra
poarte snt referatele prezentate de obicei n scris.
N u s-ar putea spune de exem p lu : ne aflm In rapoarte amicale, nici am
prezentat nite raporturi privitoare la starea sntii publice.
A d., 17.X I.1935

de f ie r
Se p rezin t n capital un film care p oart titlu l D ucele de fier. Nu tiu
cum i se spune n A nglia, dar m i se pare c n form ula adop tat la noi este
o m ic greeal. n tr-ad ev r, W ellin g ton nu era duce de fier, ci dintr-un p u n ct
de vedere duce, i dintr-altul, de fier. Pu tea fi n u m it omul de fier, dar nu
ducele de fier.
E pitetu l de fie r se potrivete num ai atunci cnd e vo rb a s distingi o
fiin sau un ob iect fcu t din alt m aterial d ect cele similare. S-ar putea spune,
de exem plu, duce de carton, rspunznd la ntrebarea: ce fel de d u c e ? Dar
n -am putea n treb a : ce fel de d u ce ?, ca s ni se rspund de fier.
A d., 22.X I . 1935
65 ntre tim p s-a stabilit o form literar unic: acilo. E singura admis de ndrep
tar i de DOOM.

179

congediu
Se pare c, n locul cuvntului general rom n esc concediu, oficialitatea
noastr prefer pe congediu. Cel puin n actele M inisterului de Instrucie
figureaz adesea aceast din urm form .
E xp lica ia ei este c n franuzete se zice congi. Dar schim barea lui c
n g nu reuete s apropie destul cu vn tu l rom nesc de cel francez. Desigur,
concediu este form a pe care au a d op ta t-o cei care credeau c e la baz lati
nescul concedere. Pun ctu l de plecare pentru form a francez este ns latinescul
commeatus, derivat de la meare a circu la ".
O ricum ar fi ns, concediu e generalizat n rom nete.
Ad.. 11.X I I .1935

portfeu
n tr-o sal de spectacole m icrofonu l anun: S -a gsit un p ortfeu 11;
natural, portfeu este francezul porte-feuille. Desigur, spicherul local citete
pe o ca e: portfei. A p oi i se pare c desinena -i arat pluralul, de aceea co n
struiete im ediat un nou singular, p ortfeu , dup m odelul lei leu.
M rturisesc c prefer alte dou soluii care au fost adop tate pentru
m pm ntenirea lui p o rte-feu ille: form a greceasc portofoliu sau pe cea slavi
zat portofel. Pentru c nici una din ele nu trdeaz ignorana ca portfeu.
Ad., 12.X I I .1935

pot s fiu
Ten din a de a da mai mare am ploare frazei, de a ob in e un stil redun
dant (p om p os, um flat) face adesea oam enii s adauge cu vin te, dac nu stric
toare, cel puin inutile. A stfel este expresia p ot s fiu n lo c de snt.
U n fost prefect, fcnd o expunere asupra operei sale, a n cepu t decla
raia cu eu supraom nu p ot s fiu (bineneles, v o ia s spu n : nu sint). U n
ziarist, protestnd con tra unor acuzaii false care i se aduseser, d e cla ra :
eu huligan nu pot s fiu . V o ia s zic nu snt.
Dar pe lng form ula tui p ot s fiu , s-ar putea subnelege: c dac a
p u t e a .. . !
A d., 13.X I I .1935

Unii au obiceiu l ca dup un com p a ra tiv s adauge fa de, n lo c de ca


sau d ecit: producia anului acesta este mai mic fa de anul trecut. D e fa p t,

180

dac se ntrebuineaz fa de, nu mai trebuie com pa ra tivu l, ci p o zitiv u l:


fa de mulimea cererilor, producia este m ic, nu mai mic. T o t aa i fa
de producia de anul trecut, cea de anul acesta este m ic, nu mai mic.
Iar dac ncepem cu cellalt term en al com paraiei, nu e nici un m otiv
s transform m p ozitivu l n com parativ. D eci sau producia anului acesta e
mic fa de cea a anului trecut, saw, producia anului acesta este mai mic
decit cea a anului trecut.
A d ., 14.X I I .1935

destmctibil
De la a distruge se p oate form a a d jectiv a i distructibil, cu negativul
indistructibil. Cu toa te acestea, m uli scriu i spun destructibil, indestructibil,
pentru c n franuzete 6e spune destructible.
D ar francezii au d reptate s spun aa, deoarece verbu l franuzesc este
detruire. Prin urm are, ar trebui s alegem : ori s spunem i noi a destruge,
ori s ne m ulum im cu form a noastr d istru ctibil66.
A d., 15.X II.1935

mai
n crile traduse din nem ete gsim adesea o ntrebuinare ciudat a
cuvntului mai. ntr-u n dialog cin eva zice: V orb eti m u lt; ntr-o bun zi o
s vrei s mai intri i n parlam en t. N e-am atepta ca cel cruia i se adre
seaz fraza s mai fi intrat n alt parte, ceea ce nu e cazul.
n nem ete se ntrebuineaz aici cu v n tu l noch, care subliniaz o
grad aie: o s mergi pn a colo cu preteniile, nct o vrei s intri n parla
m en t".
N atural c ntr-o bun traducere rom neasc acest cu v n t trebuie supri
m a t: o s vrei s intri n parlam ent".
A d ., 18.X I I .1935

nevenirea
Un afi ntr-un a u tob u z: P e n tru a nltura frauda, dom nii pasageri
snt rugai ca la coborre, a nu preda biletu l taxatoru lu i, d ect num ai co n
trolorulu i, iar la nevenirea acestuia al d istru ge".
M Destructibil i indestructibil s-au im pus totui i snt recom andate de lucrrile
norm ative.

181

V a s zic snt rugai c a . . . a nu preda taxatoru lui, dect num ai co n tro


lorului, iar la nevenirea (iat un cu v n t nou, care va um ple de bucu rie pe
adversarii neologism elor) con troloru lu i, a-1 distruge (eviden t, pe con trolor,
ca s se nvee m inte s nu vin).
N atural, cel care a scris afiul este analfabet, cu toa te c tie s scrie
lite re le ; dar cum se p oate ca p ublicul s tolereze asem enea m asacrare a lim bii ?
A d., 19.X II.1935

Plurale duble
A m scris deunzi o not despre substantivele care au dou form e de
plural, cu neles deosebit, ca rapoarte i raporturi. Pluralele duble mai
servesc i pentru a face deosebirea ntre substantive i a d jective, care la
singularul m asculin se p o t confunda.
B unoar, com prom is: la plural, com promise nu p oate fi dect a d je ctiv
(persoan e com prom ise) , pe cnd com prom isuri este num ai substantiv (se p re
teaz la com prom isu ri).
A d., 22.X I I .1935

Gara de Nord
U n cititor m ntreab de ce spunem G ara de N ord i Gara de Est,
n lo c de Gara N ordului i Gara E stu lui, i care e exp lica ia a djectivu lu i ferat
din expresia calea ferat.
Z icem Gara de E st pentru c s-a tradus greit din franuzete: Gare
de VEst nseamn de fa p t gara estului , dar cei care au adaptat term enul
la noi s-au m ulu m it s tradu c fiecare cu v n t n parte.
Ct despre calea ferat, aceasta este o adaptare ceva mai inteligent a
expresiei franceze, voie ferr&e; term inaia -ee a fost schim bat n -at, dup
m odelul cuvintelor v e c h i; astfel, srat corespunde lui sa le e ; la fel se p roce
deaz n cu vin tele mai noi m prum utate din franuzete: glosat din glace,
barat din barre etc.
A d., 25.X I I .1935

excroc
Foarte des ved em scris excroc n lo c de escroc. E adevrat c n general
prefixul pe care-1 avem n acest cu v n t se prezint sub form a ex- i de obicei
e corect aa, deoarece e v o rb a de cu vin te de origine latin, form ate n adevr
c u prefixul ex-.

182

Dar n cazul lui escroc lucrurile stau a ltfel: cu vn tu l acesta nu e latinesc,


ci a fost creat n fra n u zete; i nu exist nici un m o tiv care s ne fac s-l
latinizm , cu att mai m ult cu ct partea a doua, - croc, nici nu exist n
latinete.
A d ., 2 8 .X I I . 1935

la cizmar, la frizer
Mi se pune ntrebarea: de ce spunem m-am dus la cizmar, la frizer, dar
la farm acie, la bcnie etc.
E xp lica ia este c n prim ul caz ne intereseaz persoana care se gsete
nuntru, iar n al doilea, depozitu l, prvlia nsi.
A far de asta, trebuie s mai in em seama de faptul c, n tim p ce far
macia, bcnia snt colectiv e, arat aglom erri de anum ite m rfuri, cizmria
i frizeria arat numai locul unde se exercit o meserie, snt deci oarecum
num e abstracte.
A d ., 3.1.1936

Combinaii
Citesc ntr-un articol de revist urm toarea fraz de ncheiere: D e felul
cu m ea i va nelege m enirea, societatea va avea oam eni p r o d u c t iv i..
A u toarea s-a gn dit desigur la dou p osibiliti de exprim are:
1. D e felul cum ea i va nelege menirea depinde dac societatea va avea
oameni p r o d u c tiv i.. .
2. D up felul cum ea i va nelege menirea, societatea va avea sau n u . . .
C om binndu-se ntre ele cele dou expresii, s-a ajuns la una care nu
e corect.
A d ., 4.1.1936

nici
O inscripie din tra m v a i: D om n ii cltori snt rugai s nu angajeze
discuii cu personalul vagon u lu i, nici s-l insulte. Orice nem ulum iri se vor
adresa direciunii generale11.
C orect este i s nu-l in su lte; nici ar fi perm is num ai dac propoziia
precedent ar fi n egativ i cea urm toare a firm a tiv: nu sint autorizai s
angajeze d is c u ii.. . nici s-l insulte.

183

In afar de aceasta, ce nseamn a adresa cuiva o nem ulum ire? T rebu ie


sau orice reclamaii se vor a d r e s a ..., sau pentru orice nemulumire v vei
adresa. . .
A d., 5.1.1936

brinz
N egustorii am bulani (nu zic oltenii, pentru c nu snt sigur c snt toi
din Oltenia) ncep s vorbeasc distins. Pentru aceasta se tie c e destul
s-i subiezi buzele, dup cu m ca s fii inteligent e destul s deschizi ochii
mari.
A adar, precupeii care ne scoal din som n dim ineaa cu strigtele zic
brinz, nu brinz, griu, nu griu, temiioas, nu tmlioas i aa m ai departe.
S sperm c m oda aceasta v a trece fr s lase urm e n lim ba general.
A d., 8.1.1936

nume de r z b o i paragini
De m ulte ori cu vintele strine snt introduse de oam eni care nu cu n osc
bine lim ba strin respectiv. A a se explic toate greelile boacn e n faa
crora ne gsim pui adesea.
U n ziarist vorbete despre nume de rzboi (n franuzete ns nom de
guerre nseam n p seu d on im ").
A ltu l scrie c dou vapoare navigheaz n aceleai p a r a g in i; n franu
zete ns parage nseam n m eleag, regiune11; ca term en de m arin, desem
neaz lo cu l unde se gsete un va s , pe cnd n rom nete paragini nseam n
locu ri p u stii" i mai ales p m n t n ecu ltiv a t".
In cazul acesta, scriitorul s-a lsat pclit de asem narea ntm pltoare
a cuvintelor.
A d ., 12.1.1936

copios.
O cititoare m ntreab dac e corect expresia se vorbete copios d e s p r e .. .
sau a fost un subiect copios. N atural c nu.
C opios nseam n exa ct m b e l u g a t". Se poate spune deci c o mas
e copioas, eventual c un m aterial in form ativ e cop ios, dar a spune c cin eva

184

vorbete copios este ca i cnd ai spune c v orb ete m belu gat11 sau chiar
mai ru, pentru c am im presia c ad jectivu l copios se ntrebuineaz foarte
rar altfel dect pentru m ncare.
A d., 15.1.1936

n staie sau la staie ?


Un cititor m ntreab cum e mai co r e ct: oprete in staie sau oprete
la sta ie? P u blicul spune mai ales oprete la sta ie; personalul tram vaielor i
autobuzelor spune mai m ult oprete n staie.
D iferena p rovine din definiia cuvntului s ta ie : pentru cltori staia
este lo cu l unde e semnul de op rire", deci ei spun oprete la staie, cu m ar
spune oprete la semn.
Pentru personalul de serviciu, staia este locu l unde se staioneaz,
de aceea ei spun oprete n staie, cum ar zice oprete n gar. D eci am bele
expresii snt corecte.
A d., 16.1.1936

a prelua
U n c e tito r p asionat" mi cere prerea asupra ncetenirii a dou
cuvinte care i se par caragh ioase: a prelua i ntre timp.
Cel dinti este sim it p rob ab il ca opus lui a preda (poate i sub influena
germ an: iibernehmen i iibergeben) i nu vd de ce ar fi caraghios.
Cel de al doilea e de fa p t o expresie form at din dou cu vin te, cop iat
dup francezul entre temps. A ici avem ntr-adevr ceva caraghios, cci, anali
zat logic, ntre timp nu nseamn n im ic: cop ia s-a fcut n chip m ecanic. Dar
nu vd cine ar putea scoate a c e a s t e x p r e s ie din lim b .
A d.. 18.1.1936

srul vacii
A m fost zilele trecu te la teatru, unde am v zu t o p ie s tradus. B ine
neles, e v o rb a acolo de un prnz care are loc seara, pentru c traductorii
notri nu v o r s neleag nici n ruptul capului c prnzul are loc dim ineaa
sau la am iaz, iar seara se cineaz.

185

A far de asta ntr-o alegorie p ovestit pe scen se vorbete de sinul


unei va ci. D ac vacile au sn, ar trebui s li se p rocure ct m ai repede i soutien-gorge-un.
A d., 21.1.1936

n afar de pericol
Cu ocazia unui a ccident de autom obil suferit nu de m ult de un om p oli
tic, o telegram anuna c starea d-lui X e tn afar de orice pericol.
N atural c expresia e greit: starea d-lui X nu fusese n iciodat n
pericol, ci numai d. X personal. De aceea trebuia s spun: d. X e tn afar
de orice pericol.
Dar redactorul telegram ei avea desigur n m inte expresia: starea d-lui
X s-a am eliorat; din am estecul a dou fraze corecte a ieit una necorect.
A d., 22.1.1936

a catadicsi
n tr-o inform aie citit la radio cu privire la p olitica guvernului francez,
am auzit o fraz con cepu t cam astfel: D a c dom nul prim -m inistru va
catadicsi s r s p u n d .. . ; e foarte adevrat c verbu l francez daigner se poate
traduce cu a catadicsi, dar trebuie s se in seam c acest cu vn t are n rom
nete o nuan b a tjocoritoa re, care nu era deloc p otrivit n textu l solemn al
inform aiei.
Cuvntul p otriv it era a binevoi, care are cam acelai neles.
A d., 28.1.1936

a se lenevi sau a lenevii


D. C. M ihail m ntreab cum e co re ct: m-am lenevit toat ziua sau am
lenevit toat z iu a ? E vid en t, num ai form a a doua e corect. A lenevi este un
verb care exprim o stare: a sta degeaba, a-i pierde tim p u l , ceea ce vrea
s spun autorul frazei.
Pe cnd a se lenevi arat o devenire, nseamn a deveni lene . D ife
rena este aceeai ca ntre a dormi (verb de stare) i a adormi (verb de deve
nire). Se spune am dormit toat ziu a , nu am adormit toat ziua. T o t aa nu se
poate spune m-am lenevit toat ziu a , ci trebuie am lenevit.
A d., 1.11.1936

Termeni matematici
U nul din cele mai im portan te m ijloace de renovare a vocabularului
este introducerea n lim bajul general a term enilor din graiul special alu n ei
meserii.

186

Cu ct o profesiune este mai interesant, cu att mai m ult expresiile pe


care le ntrebuineaz specialitii au mai m ulte anse s ptrund n lim ba
com un.
A firm aia aceasta se verific n tim pu l din urm cu vocabu laru l m ate
m aticienilor. Se tie ce prestigiu au c p tat n ultim ele decenii studiile de
m atem atic. De aceea e natural ca unele cu v in te din lim b a ju l m atem aticie
n ilor s fi ptruns n lim ba literar i s fie ntrebuin ate astzi chiar de
aceia care nu se pricep deloc n aceast specialitate.
Iat, bunoar, expresia a scpa p rin tangent. E vid en t c term enul
tangent e luat din geom etrie i c la n cepu t a fost ntrebuin at n glum de
cin e v a care se ocu pa cu cercetri n aceast ram ur.
A stzi expresia este att de rspndit nct o ntrebuineaz i oam eni
ca re nici n-au trecu t prin coala secundar.
D e asemenea, cuvn tu l expon ent, care la ncepu t a fost u tilizat num ai de
m atem aticieni, este astzi rspndit peste to t. Se vorbete astfel de ex p o
neni p o litici, de exponeni ai culturii i aa mai departe.
In fine, ridicndu-ne la o ram ur superioar a m atem aticien ilor, gsim
term enul funciune, pe care desigur num ai puini l neleg n a ccep ia lui
teh n ic. Dar snt foarte m uli aceia care spun c un even im en t este In fun c
iune de cutare lucru, adic d ep in d e de . i, desigur, dac i-ar ntreba cineva
ce nseam n funciune, ar fi incapabili s rspund 67.
A d., 2.I I .1936

a-i dori
T o t d. C. M ihail m ntreab dac e m ai bine i-a ctigat cel mai
m are bun ce-i poate dori cin eva 11 sau A ctigat cel mai mare bun ce-1
p o a te dori cin eva 11 i A m dorit cutare lucru 11 sau M i-am d o r i t ...
E adevrat c a dori un lucru nseam n n general a-1 dori pentru sine11,
d e ci pronum ele -i poate prea pleonastic. Dar snt cazuri cnd doreti ceva
a ltu ia, de aceea a-i dori nu e totdeau n a absurd.
D e exem plu, v o m zice: ce-i doresc ie mi doresc i mie, nu ce-i doresc
ie doresc i mie.
A d., 4 .II .1936

Cuvinte lungi
De m ulte ori, cnd e v o rb a s dai mai m ult solem nitate expresiei,
cu v in tele lungi servesc mai bine dect cele scurte. Pentru aceste m otive (i
pentru altele), ved em m ereu lucrnd ten din a de a lungi cuvintele.
17 A zi se recom and form a tn funcie de, nu tn funciune de.

187

n special cnd e vorb a de derivatele de la verbe, adesea este dat la o


parte cu vntul obinuit, i n locu l lui apare un d erivat de la participiu , care,
coninnd i term inaia acestui m od, com p ort o silab n plus. Fenom enul
acesta este cu n oscu t nc din lim ba iatin i continu s fie utilizat i astzi
n lim bile rom anice.
Dar i derivatele de la substantive se lungesc mereu prin adugarea de
noi sufixe. A stfel, din naiune, s-a fcut naional, apoi din acesta s-a form at
un n ou derivat, naionalizare.
Mai trziu au aprut mentalitate, alturi de minte, nervozitate lng ener
vare. n cetu l cu ncetul, noile creaii se difereniaz, n ce privete nelesul,
de form ele vechi.
Mai nelegem c s-a creat oribilul verb a conferenia, deoarece prezint,
fa de a ine o conferin, avantajul c e un singur cu vn t.
Din cnd n cnd, n loc de a cultiva apare a culturaliza; aceasta nu se
poate explica d ect prin ten din a de a vorb i p om p os i solem n, de care v o r
beam mai sus.
A culturaliza aduce am inte de ad jectivu l educaional, pe care englezii
11 ntrebuineaz n loc de educativ. Dar e probabil c i verbul a culturaliza
se va diferenia, dac va tri, de actualul lui sinonim , a cu ltiv a 6*.
A d., 7.I I .1936

nsele sau nsei ?


C etitorul pasionat11 m mai ntreab: cu m e mai corect, ele insei
sau ele insele ? R spunsul nu este prea uor de dat.
n textele vechi gsim de ob icei ele nsei i cred c i astzi to t aa
spune m ajoritatea vorbitorilor, dei im presia mea e c se pronun nsi,
nu insei.
Ct despre nsele, e p rob ab il c aceasta este o form creat de gram atici,
pentru a corespunde exa ct celorlalte form e de plu ral: nsene, nsev. D a r
atunci ar trebui i pentru m asculin, la persoana a treia, nile, nu in i i09.
A d ., 8.I I .193

crdie sau crdiei


U n cu n oscu t mi atrgea atenia acum cteva zile c n ziare apare
adesea form a crdie n lo c de crdie, ceea ce ar d oved i c bun parte din
ziaritii notri nu tiu rom nete.
68 Aa s-a i ntm plat. i conferenia a ptruns definitiv n lim b. Educaional este
folosit i n romnete, v. i Dicionarul de neologisme.
69 ndreptarul i DOOM adm it i pe nsei, i pe insele.

158

In realitate, form a cirdie nu e nou, ea a fost ntrebuin at chiar de


scriitori ca D elavrancea (v putei con vin ge uor de aceasta deschiznd D icio
narul A cadem iei).
Nu e mai puin adevrat c din p u n ct de vedere etim olog ic numai
form a crdie e corect. Crdie este un derivat de la carda (care nseamn
tov a r , cam arad11). Or, n m od norm al, a accentu at alterneaz cu neaccen
tu at, nu cu i. A d ic , dac sub accent avem a, im ediat ce accentul este m utat
p e alt silab, apare . De exem p lu : barb brbu, hain hinrie,
cap cptli etc.
F aptul acesta este att de adevrat, nct chiar acolo unde, n con form i
tate cu regulile noastre, ar trebui s avem un l n eaccentuat, gsim dac
n aceeai fam ilie exist un cu v n t cu a. A stfel, latinescul tardivus a devenit
n rom nete tirziu, cu i ; dar barbatus n-a deven it birbat, ci brbat, din cauz
c e derivat de la barb.
A cest fap t, extrem de im portan t, a fost descoperit i descris de d. prof.
A . R osetti ntr-un articol pe care l-a p u b licat de curnd n ultim ul numr
din B ulletin Linguistique, p u blicaie tiinific pe care o con d u ce d-sa.
D ac, n ciuda acestei reguli, se gsesc unii care schim b pe n n
cu vn tu l crdie, aceasta se explic, dup cum spune Dicionarul A cadem iei,
prin influena cuvntului cird, care ns e greit pus n legtur cu carda,
deoarece acesta din urm este de origine turceasc, pe cnd cird e slav.
A d., 9 .II .1936

literal i literar
M uli con fu nd pe literal cu literar. A ceste dou a d je ctiv e au aceeai
rdcin (latinul litiera liter 11), dar sufixul lor este diferit. A stzi i nelesul
lor este diferit. Literar este pus n legtur cu literatura (cronic literar
e tc.), iar literal se refer la liter (de exem plu redarea literal a unui text).
D eci traducerea literal este cea care transpune originalul cu vn t cu
cu vn t, iar cea literar este cea care ni-1 prezint n lim ba corect i fru
moas.
A d., 18.11.1936

Numerale
Dom nul M. Teodorescu m ntreab de ce se zice dou zile, nousprezece
zile, dar douzeci de z ile ? De ce, cu alte cu vin te, pn la 19 nu se ntrebuineaz
de, iar de la douzeci nainte nu se mai p oate fr d e?

189

Pentru c num erele pn la 19 snt ad jective, care se acord direct cu


substantivul num rat, iar de la 20 nainte snt substantive (o zece, dou zeci) ,
de aceea trebuie u nite cu substantivul num rat p rintr-o prepoziie.
E adevrat ns c n stilul com ercial se spune astzi i douzeci lei,
trei sute mii lei etc.
A d ., 21.11.1936

parte integrant
Zilele trecute am artat c diverse expresii originare din graiul de specia
litate al m atem aticienilor se rspndesc astzi n lim ba gen eral: a scpa p r in
tangent, tn funcie de, exponent.
U n p rofesor de m atem atici m i atrage atenia asupra expresiei parte
integrant, care este foarte uor inteligibil pentru cine o aude ntia oar,
dar care se refer la o ram ur destul de erm etic a m atem aticilor.
In adevr, nu e n evoie s cunoati o m eserie pentru a ntre
buin a cu vin te din sfera acestei m eserii: e destul s le fi auzit o dat de la cei
de specialitate, ca s le repei i tu.
A d ., 22.11.1936

a ngriji
O reclam afiat n tram vaie spune: Ia t cu m lucete i ngrijete
crem a de ghete X .
D ac fabricantu l a v ru t s spun despre crem a lui c lucete, atunci a
greit c a pus pe lucete alturi de ngrijete, verb tran zitiv, cu att m ai m ult
cu cit ntre cele dou aciuni nu e nici o legtur.
D ar e mai p rob ab il c greeala e alta, anum e c lucete nseam n aici
fa ce s luceasc11, neles pe care nu-1 are n iciod at n m od corect.
A d., 27.11.1936

acuratee
Pe pereii unei ju d ec torii din capital e afiat urm toarea fraz:
P strai linitea i acurateea slii14. E vid en t, e vorba de curenie. Acuratee
nseam n e x a ctita te , p recizie11.
Dar cel care a scris afiul a v ru t s ntrebuineze cu vin te distinse, iar
curenie i s-a prut prea banal.
nelat de asemnarea form al, el a crezut c acuratee este echivalentul
n obil al vu lga ru lu i11 curenie.
A d., 1.I I I .1936

190

obtuz
n c un term en din graiul m atem aticienilor c a r e a ptruns n lim ba
general (am mai cita t altele n dou n ote trecu te): obtuz. U nghiul obtuz este
cel al crui vrf este to cit, deci se p oate spune c e obtuz un om atunci cnd
e lipsit de ascuim e, de ptrundere.
A d., 4 .I I I .1936

blan
Printre titlurile unui film apare i fraza: m i se pare c snt un rzboin ic
care se ntoarce rnit din btlie pe un cal b l a n ..
Cum n-o fi sim it tradu ctoru l c blan distoneaz 70 printre attea
cu v in te nobile i c trebuia s spun a lb?
n acelai film gsesc participiu l psut n loc de psat (influena lui
p ru t?) i cu vn tu l csnicie scris de dou ori cu z : cznicie. S nu credei c
tradu ctorul a vru t s fac o glum , am intind de cazn. Sim pl ig n o ra n !
A d., 5 .I I I .1936

mini
U n cititor m ntreab de ce scriu m ini, cn d singularul e min. E
adevrat c din pu n ct de vedere istoric singura form corect e m ini, care
circul n M old ova i n Transilvania.
Ct despre pluralul mini, aici prim ul i se datorete celui de al doilea.
Cam la fel se explic pluralul d in i pentru cini, i aici pluralul a avut influen
asupra singularului, care a fost sch im bat din cine n cine (vezi i p lin i, cu
singularul p in e n lo c de pine).
A ceste form e snt astzi generale n M untenia i snt autorizate i n
lim b a literar.
A d ., 7.I I I .1936

Traduceri
A m v zu t zilele trecu te o pies de teatru tradus din franuzete. A r
fi mai corect s zic transpus, c ci num ai cu vin tele erau sch im bate, pe cnd
ntorsturile de fraz rmseser cele franuzeti.

70
n textul din 1936 scrisesem, aici i n alte locuri unde apare acest cuvnt, d e
n eaz". V. p. 163 i nota 59.

191

Iat cteva exem p le:


F a ce s vorbeti despre ele ( f a vaut la p ein e d'en p a r le r), In loc de n -au
nici o im portan , snt ca i in existen te".
Plecm pentru A xen stein (n ou s partons p o u r A . ) , n loc de p lec m
la A . .
P a ri 20 de ani ( vous paraisscz vingt a n s ), n lo c de p a rc-a i avea 20 de
ani sau, cel m ult, p a ri de 20 de ani .
N u -i prerea mea ( ce n'est pas mon a vis) , n lo c de eu snt de alt prere"
sau e u snt de prerea con trarie".
A i plictiseli (tu as des en n u is), n lo c de a i suprri, necazuri".
n tre noi doi ( nous d eu x ) , in lo c de la s pe m ine, las c-am s-i art
e u !
E de virsta ta ( c'est de ton ge) , n lo c de la vrsta ta se p otrivete, pentru
vrsta ta e n gd u it".
M icul meu, mica mea (m on p etit, ma p e tite ), pentru d ra g , dragul
m eu etc.
A m mica mea mlndrie (p a i mon petit orgueil) , n lo c de a m i eu m ndria
m ea ".
A m friguri ( f a i la fie v r e ), n lo c de a m tem p era tu r ".
Dom nului i se urte (M on sieu r s'en n u ie), n lo c de dum n ealu i face
pe p lictisitu l".
A putea contin ua, dar cred c e inutil. T oa t lum ea a neles de ce o
pies tradus astfel i pierde valoarea.
A d., 10.I I I .1936

a se gargarisi
In Buletinul pe care-1 public anual, d. prof. Iorgu Iordan, de la F acu l
tatea de Litere din Iai, d o atenie m eritat lim bii vo rb ite i celei scrise n
ziare, reviste etc. In ultim ul volu m d-sa studiaz trecerea verbelor de la o
con jugare la alta i citeaz un num r mare de form e noi.
Ii semnalez pe psut n lo c de psat, pe care l-am auzit de m ai m ulte ori
i l-am citat de curnd dintr-un titlu de film .
Mai adaug c ntre a se gargariza i a se gargarisi exist o deosebire d e
neles, cel p u in n m ediul m eu : a se gargarisi nseam n a se um fla n pene,
a asculta cu ncntare laudele pe care i le aduce cin e v a ", iar a se gargariza, pur
i sim plu a face gargar".
Ad., 14.III.1936

192

bombagiu
In ultim ul num r al Buletinului su, de care am mai avu t ocazia s m
ocu p aici, d. p rcf. Iorgu Iordan studiaz cu vntul bombagiu, cita t de colegul
A lex. F. Mihail ntr-un articol din ziarul D im in ea a 11.
A cest cu v n t denum ete pe cei care locu iesc ntr-o bomb (hotel clandes
tin ). A m auzit cuvntul bombagiu i cu alt neles: epitet al ziarelor care arunc
bom be, adic tiri false11, pentru a m om i p e cititori.
Ad., 17.I I I .1936

A ccentul
n tre alte feluri de a se m anifesta lipsa de cultur este i deplasarea
accentului n unele cu v in te. B unoar, oam enii sim pli zic adesea specific,
sim plific, n lo c de specific, sim plific.
La radio am auzit i pledoariile n lo c de pledoariile, desigur pentru c
term inaia acestui cu v in t a fost asim ilat cu cea din fem ininele muncitoarele,
profesoarele etc. Noi sntem deprini astfel cu d ifton gu l oa accentuat.
A d ., 19.I I I .1936

,,terge-i-va
Pe calea erban-Y od din cap ital, se p oate citi pe ua unui intelectual
un afi red a cta t astfel: terge-i-v i p ic e r il e !
Nu mai insist asupra greelii de a in trod u ce un a p ostrof n m ijlocu l p ro
num elui v, nici asupra despririi n dou a lui tergei, nici asupra celor dou
greeli din picerile.
M ai interesant mi se pare form a terge-i-v-i, unde cel de-al doilea -i
e pus pentru c vorbitoru lu i i s-a prut c tergei-v nu prezint o term inaie
personal.
Problem a aceasta a fost discutat i lm urit d efin itiv de d. J. B y c k
ntr-un articol p u b lica t n al III-lea volu m din B u lle lin L in gu istiqu e11, p u b li
ca t de d. prof. A . R osetti.
A d ., 22.I I I .1936

a fa ce de prost
n con form ita te cu sintaxa rom neasc, cnd insuli pe cineva se zice c
l-ai f cu t prost, m ojic etc. Puritii chiibuari gsesc ns c expresia nu &
co re ct , cci nu l-ai fcut tu p rost, ci era de mai nainte.

193

Pentru a evita aceast expresie, care dup prerea lor e n ecorect, unii
mai adaug prepoziia d e : l-a fcut de prost. Zilele trecu te am citit intr-un
titlu de film : m-a fcut de spion.
E inutil s adau g c de n-are aici nici un rost. Singura explicare pe
care o intrevd, dei nu m i se pare p robabil, e c s-a cop iat expresia franu
zeasc traiter de.
A d., 25.I I I .1936

arbitrar
D up cu m se face adesea con fu zie ntre literar i literal, ntre originar i
original, funerare i fu n era lii, to t aa unii confund pe arbitrar cu arbitrai.
A rb itrar se zice d esp re un a ct sam avolnic, despre un gest fcu t de cineva
dup capul lui, fr s in seama de nim ic, iar arbitrai este un act f cu t de un
arbitru.
Aadar, e o greeal s se spun c o nenelegere a fost deferit unui
tribunal arbitrar, dup cu m de asemenea ar fi n ecorect s se spun c guvernul
face acte arbitrale.
A d., 26.I I I .1936

fa x im il sau fa c sim ill


M intreab cin eva c u m se scrie: fa xim il sau fa csim il? T rad iia cunoate
pe facsim il, ceea ce se e x p lic prin faptul c acest cu v n t e com pu s din elem en
tele latine fa c f i si mile asem n tor11.
D ar peste t o t u n d e scriem x a fost od at un c i un s, deci argum entul
e tim ologic ar fi va labil p en tru orice cuvnt.
L itera x nu are n ic i o justificare logic, de aceea pentru ntrebuinarea
ei nu se p o t a d u ce d e c t argum ente sentim entale.
A d., 1.IV.1936

a ntreba la m as
In tr-u n film com ic am erican care se reprezint actualm ente n B ucureti,
cu titluri de altfel bine tradu se, figureaz i un dialog n care cineva, ntlnind
o cntrea, o n trea b 11 la mas, iar aceasta rspunde c a n treb a t-o
altcin eva m ai nainte.
In englezete to ask nseam n i a ntreba11, i a in v ita 11. E clar c n
cazul nostru trebuia tradus cu ultim ul neles.
Ad., 7.IV.1936

194

cosi
U n cititor m ntreab c u m face pluralul de la coc11, fr s precizeze
d ac se gindete la coca de piine sau la coc c o p il . Dar rspunsul este acelai
n am bele cazu ri: nici unul din aceste dou cu v in te nu e n trebu in at la plural
(D icionarul A cadem iei nu citeaz pluralul).
A cela care este obligat, ntr-o situaie special, s creeze un p lu ral tre
buie s se con d u c dup propriul sim al lim bii, ca s aleag n tre form ele
posibile coce i coci. E u a zice coci.
A d., 10.IV.1936

fieca re
O reclam a anat n tram vaie, dup ce laud un anum it p ro dus, ne
ndeamn s-l p retin d em n fiecare m a ga zin ". A sta ar nsem na s in tr m pe
rnd n to a te m agazinele, cte exist, ca s cerem acel p rod u s, c c i fiecare
nseam n, m ai apsat, fieca re n p arte .
Trebu ia s se zic toate m agazinele, cci toate e m ai v a g : se su b n elege
to a te care v ies n ca le" cn d avei n evoie sau ceva de felul acesta.
A d., 11.IV.1936

rockford
O biceiul ru pe care l au unii de a p ron u n a n em ete n um ele de produse
franuzeti (poa te le-au cu noscut prin negustori care vorb ea u n e m e te ) ncepe
s aib efecte i n felul de a le scrie.
D e curnd am v zu t pe geam ul unui m are m agazin din centrul ca p ita le i
un afi pe care scria rockford, n lo c de roquefort. E v id e n t, cel care a scris cite te
rcford, nu rocfor, cum e corect.
Dar ved ei c brnza francez a d even it n felu l acesta a m erica n .
A d., 23.IV.1936

a douzeci i una de oara


M -am rid icat adesea con tra obiceiulu i nesuferit de a su p rim a p repoziia
de la num erale de la douzeci nainte (douzeci lei e tc.).
P oa te c vrn d s urm eze indicaiile m ele, o co le ctu r din ca pital a
ajuns s intercaleze ntr-o reclam citit la radio p rep oziia de ch iar i dup
un a d je ctiv , deci a colo unde nu avea ce s ca u te: pentru a douzeci i una de
o a r .. . ; este corect de douzeci i una de ori, dar nu a douzeci i una de oar.
A d ., 2 6 .I V .1936

195

achiziie
n tr-o hrtie oficial, o autoritate cere alteia, subalterne, s raporteze
dac, cu m p rn d ob iectu l X , facem a c h i z i i e Se tie c achiziie este orice
ob iect cum prat sau cptat i c exist achiziii buhe i achiziii rele.
D ar autorul adresei a ntlnit m ai des pe achiziie n neles b u n : am
fcut o achiziie bun sau splendid achiziie ! etc. De aceea i-a nch ip u it c,
fr s mai fie nevoie de a d jectiv , achiziie se aplic numai la lucrurile bune.
A d ., 2 8 .I V .1 9 3 6

ascendent

O greeal frecven t astzi este confundarea lui ascendent cu ascenden.


n tr-o con ferin m uzical la radio am auzit c u n com p ozitor a a vu t ascen
den asupra altu ia11.
O cun oscu t m i-a spus deunzi c u n singur profesor a avu t ascenden
asupra ei11. In am bele cazuri, trebuia ascendent, adic a u toritate, influen 11,
pe cnd ascenden nseam n tota lita tea strm oilor11, ceea ce, eviden t, e cu
totul altceva.
A d ., 2 9 .I V .1 9 3 6

a sau a i i
Prim esc o scrisoare de la un cititor, care-m i spune c a asistat la o lung
discu ie ntre doi scriitori, n faa unui m onum ent pe care se citete visu l de
ntregire a neam ului11. U nul spunea c e bine a , cellalt c trebuie al.
S -a u dat argum ente bune i de o parte i de alta11, scrie corespondentul
meu. U nde este adevrul ?
Din ntm plare, nu de m ult am avut i eu o discuie cu cineva n ch esti
unea expresiei lu crrile de barare a flu viu lu i11, iar interlocu toru l meu a adus
ca paralel lucrrile de fine de an ale liceului11.
In toate aceste exem ple exist un fir de condu cere extrem de simplu
i n acelai tim p decisiv. Nu avem d ect s cercetm la cine se refer genitivele
care ncep cu al, sau ai, ale.
In prim ul ca z : ce este al neam ului, visul sau ntregirea? E viden t,
ntregirea. Prin urm are, trebuie visul de ntregire a neamului, nu visul neamului
privitor la ntregire, cci atunci ne-am ntreba im ediat: a cui ntregire?
n al doilea ca z : ce este al fluviului, lucrrile sau bararea? Bineneles
c bararea. Lucrrile snt ale societii, ale ntreprinderii. Deci lucrrile de
barare a fluviului, nu ale fluviului.

196

In al treilea exem p lu : ce este al liceului, lucrrile sau finele de a n ? Nu


ncape nici o ndoial c lucrrile. Finele de an este al tim pu lu i, al soarelui
sau tiu i eu al cui, numai al liceului nu. D eci: lucrrile de fin e de an ale
liceului.
P ro ced n d n acelai m od , v o m putea stabili form a exa ct a articolului
In toa te m prejurrile.
Ad., 30.IV.1936

cass sau c a s ?
U n cititor m ntreab cu m e co re ct: cassa se scrie cu doi de s sau
cu un s ?
In prim ul rnd, eu n-a scrie cassa, ci casa (nu se face nici o con fu zie cu
casa de locu it). Ct despre ntrebarea n sine, doi s a ju n ge: dup cu m zicem
doi lei, doi oam eni, pu tem zice i doi s. Snt ns cazuri cnd expresia fr
de e confuz, de exem plu doi de trei e m ai clar d ect doi trei. De aceea de e
utilizabil fr greeal peste to t unde substantivul num rat n-are form de
plural. La ar, se spune n cazul acesta d e-a ld e: doi de-alde trei, doi de-alde s.
Ad., 7.V.1936

Neologismele n coal
Mi s-a artat zilele acestea caietul de com puneri la lim b a rom n al
unei eleve din clasa a treia la un liceu din capital.
S u biectu l: o scrisoare prin care eleva in v ita o coleg s petreac vreo
cteva zile la ar.
Com punerea era foarte bine fcut, att n ce privete fon d u l, cit i
stilul, i ar fi m eritat, dup prerea m ea, n ota zece. Profesoara resp ectiv a
ju d e ca t ns a ltfel: ea a subliniat din lo c n lo c cte un cu vn t, ca admira,
invita, respect etc., i n dreptul lor, pe m argine, a scris cu creionul rou :
neologisme / Pentru aceasta a sczut n ota cu cteva puncte.
S adm item pentru m om en t c ntrebuinarea n eologism elor este
ntr-adevr o greeal i c rostul profesorului este s com b a t cu v in tele noi.
Dar cu m putem cere unui cop il din cursul inferior de liceu s fac deosebirea
ntre cu vintele noi i cele vech i, cnd el le aude n jurul lui i pe unele, i pe
celelalte, fr nici un semn d istin ctiv ?
Oam enii n vrst au posibilitatea s com pare lim ba de azi cu cea din
copilria lor i s descopere astfel un num r de neologism e, intrate in uzaj
n ultim ii ani.
Oamenii de tiin se p ot folosi de d icionarele etim ologice pentru a
afla dac un cu vn t a intrat n graiul nostru acum dou sute sau acum patru
sute de ani. Ce e drept, dicionarul nu e totd eau n a categoric, pentru c nici

197

specialitii nu tiu totdeau na s se pronune. Cu att mai puin deci marele


p ublic. Snt sigur c profesoara de care vorbea m m ai sus ar sublinia cu oroare
cu vn tu l p ed estru ; i totu i el e frecven t n textele literare nc din secolul
al X V I M ea.
A adar, pentru a fi elev b u n n clasa a treia de liceu, se cere s ai
cunotine despre istoria lim bii rom ne cel puin attea ct cei m ai de seam
specialisti.
A d ., 7 .V .1 9 3 6

1 M ai
Cu ocazia srbtorii de la 1 M ai, un personaj oficial originar din
B u covin a a v o rb it despre Unu M ai. Transilvnenii zic P rim a M a i, iar noi,
n tii M ai.
Care dintre aceste form e este co r e ct ? T oa te, c ci nici una nu e absurd.
D eoarece ns trebuie adop tat una singur de toa t ara, trebuie s ne oprim
la expresia literar, care este i cea mai rspndit, i s pstrm pe n tii
M a i al nostru.
A d ., 8 .V .1 9 3 6

nu f c e a !
U n cititor m ntreab cu m e co re ct: nu fcea, nu face sau nu f ? Form a
c o r e ct e nu fa ce, cci im perativu l negativ se form eaz de la in fin itiv : nu
ctnta, nu vedea, nu merge, nu dormi.
Cei care zic nu fcea au schim bat p rob ab il i infinitivu l lui a face n
a fcea , ceea ce e o greeal (dar conjugarea a doua i a treia au n cepu t nc
din a n tichita te s se am estece).
Cei care zic nu f au form at, greit, im perativu l negativ de la im pera
tivu l p o z itiv , ca i cn d s-ar zice i nu cint, nu vezi, n lo c de nu ctnta,
nu vedea.
A d ., 9 .V .1 9 3 6

Transmisiuni sportive
M arile m anifestaii sportive, care pasioneaz din ce n ce mai m ult
m asele p opu lare, i-au ctigat de m ult dreptul de a ocu p a m icrofon u l p ostu
rilor de radio. R areori o ntlnire internaional de fotba l este nlturat din
program ul centrelor europene.
n felul acesta s-a creat i o n ou m eserie, aceea de reporter sportiv
la radio. T reaba pe care o are de f cu t cel care ocu p acest p o st nu este dintre

198

cele mai uoare: trebuie s urm reasc toa te fazele partidei i s le descrie
att de repede nct auditorilor s nu le scape nici una.
N oi avem n acest dom eniu un specialist care e la nlim ea celor din
strintate: este d. Gh. ari. E ste singurul care izb u tete s povesteasc
to t ce se ntm pl i s fac i fraze corecte.
A m ascultat transm isiunea m eciului R o m n ia Iu goslavia , f cu t de
doi spicheri. M -au frapat mai m ulte expresii greite i cred necesar s le
6emnalez, cci datoria postului de radio este s corecteze, nu s ncurajeze
greelile pe care le fac netiutorii.
S-a v o rb it m ereu de ofit. A ceasta este pronunarea cu totu l greit a
englezescului off-sid e, care se citete corect ofsaid , lucru tiut astzi de ju ctori
i de ziaritii sportivi.
A m auzit mereu de degajri, n lo c de pase sau uturi. De exem plu,
Bodola degajeaz lui Ciolac (n loc de paseaz) sau arbitrul acordnd o lovitur
liber n terenul iugoslav, Feraru degajeaz (n lo c de uteaz).
De asemenea, m -a surprins expresia jo c brbtesc: a rb itru l nu pena
lizeaz pe autorul unei arje: se ved e c e pentru jo c u l b rb tesc11, n lo c de
jo c viril, ceea ce nu e acelai lucru 71. Contrariul lui brbtesc e fem eiesc, iar
contrariul lui viril e delicat, plpnd, moale.
R ecu n osc ns c nu e uor lucru s vorbeti att de repede fr s-i
scape greeli.
A d ., 1 4 .V .1 9 3 6

Genitivul feminin
R egula A cadem iei spune c genitivul articu lat al su bstan tivelor fem i
nine se con d u ce dup nom inativul plural, care de f a p t este egal cu genitivul
singular n earticulat: vulpe, vulpi, unei vulpi, deci v u l p i i ; mas, mese, unei
mese, deci mesei.
Cu toa te acestea, foarte m uli prefer s pun p e ste to t term inaia -ei,
care, la drept vorbin d , nu corespunde nicieri p ron u n rii. Scriu astfel bncei,
nopei, lunei, dei citesc bncii, nopii, lunii, dup c u m , de altfel, se citete
i mesii.
E xist , de altfel, substantive la care legtura n tre gen itiv u l articulat,
de o parte, i genitivul nearticulat i pluralul, de cealalt p arte, s-a rupt. De
exem plu, pluralul de la piele este p i e i ; genitivul n earticu lat, la fe l; dar geni
tivu l articulat nu e p ieii, cu m ar trebu i, ci m ai toa t lum ea scrie pielei.
Fenom enul acesta se observ m ai ales a c o lo u n de ntre singular i
plural snt diferene, fie n ce privete con son an tism u l, ca n cazul de mai sua,
fie n ce privete vocalism u l, ca n cear, cu pluralul ce ri, dar genitivul articulat,
71 n l i m b a d e a z i b rb te sc se fo lo s e t e i c u a c e s t s e n s .

199

pe care l-am ntlnit de mai m ulte ori, cea rei; la fel am vzut m oarei, in loc
d e m orii, scrisoarei, onoarei, s rb toarei72 etc.
Cuvintele noi, mai ales acelea care au valoare co le ctiv i deci nu snt
ntrebuin ate d ect n m od excepion al la plural, au toa te genitivul articu lat in
-ei, de exem plu foam ei, igienei, holerei etc.
Se poate v orb i deci de o tendin general de a un ifica genitivu l fem inin
articulat, pstrnd num ai term inaia -ei, care ncepe s se in trod u c i n
pronunare, cel puin n pronunarea oam enilor a fectai. A m auzit astfel
sicndu-se lunei, noptei.
A d ., 1 5 .V .1 9 3 6

probe sportive
n ziarele sportive citim adesea c au lo c diverse probe sportive. De
exem plu, la tenis, exist p-oba de dxblu e t c . ; la atletism , proba de o sut
de m etri, proba de aruncare a greutii i aa mai departe.
Dar cine probeaz i ce probeaz cu aceste p ro b e? N im eni, nim ic. Cind
doi ini joa c o partid de tenis, nici unul din ei nu aduce argu m en te. Singu
rul care probeaz ceva este cel care a introdus expresia in rom n ete, i anum e
probeaz c nu cunoate lim ba francez. D ac ar fi cu n oscu t-o, ar fi tiut
c nu e locul s vorbeasc de probe.
n franuzete exist dou cu vin te care fa c parte din aceeai fam ilie, dar
au neles deosebit, anume preuve i preuve. Cel dinti nseamn
prob,
d o v a d 11, iar cel de al doilea n cercare11.
N iciodat ns francezii nu ntrebuineaz cu vn tu l preuve pentru o
partid de sport, lucru de altfel natural, cci nelesul cu vn tu lui se opune
la aceasta.
Se ntrebuineaz num ai preuve, iari lucru natural, c ci a n cerca 11
i a pune la ncercare11 snt verbe care se p otrivesc pentru m anifestrile
sportive.
Ziaritii notri sportivi, care a dop t tot vocabu laru l de specialitate din
Frana, au vru t s m pm nteneasc i aceast expresie. Dar au crezu t c
ipreuve nseamn p r o b 11, fiin dc l-au con fu n da t cu preuve.
i atunci, fr s se mai ntrebe dac ceea ce scriu are vreu n neles,
au dat drumul probelor sportive. Cu foarte puin bun voin se p o t gsi cteva
cu vin te corecte de pus n loc 73.
A d ., 1 6 .V .1 9 3 6
72 S -a u im p u s i g e n e r a liz a t fo r m e le d e g e n i t i v - d a t i v r e c o m a n d a t e d e lu c r r ile n o r m a
t i v e : c e r ii, m o r ii, s c r is o r ii, s r b to r ii, d a r o n o a re i.
73 P ro b s p o r tiv s -a g e n e r a liz a t a s t z i.

200

a rage
U n cititor m ntreab care e perfectul com pu s al verbului a rage.
JE foarte explicabil c ntreab acest lucru, pentru c verbul a rage, care n-ars
in m od norm al dect persoana a treia, este oarecu m defectiv i In ce privete
tim pu rile, cci nu se utilizeaz de ob icei d ect la prezent.
Perfectul corect nu p oate s fie d ect a ras sau rase. Mai ales acesta d ia
urm nu e ntrebuin at, p rob ab il, de nim eni.
Se mai adaug alt am nunt, care m piedic ntrebuinarea acestor
fe r m e : riscul de a fi nelese ca form ate de la a rade.
Ad., 16.V .1936

fal

sa u

fa ls l

F al sau fa ls ? Falitatea sau falsitate? A doua form este cea corect


i prim itiv, care corespunde latinescului falsu s, particip iu l verbului fallera
a nela11. Cea dinti este m prum utat din nem ete, sau cel puin influenat
de germanul falsch. A m im presia c n tim pu l din urm fal pierde terenui
n faa lui fals.

Ad., 21.V.1936

ngrijit
U n subtitlu de film spunea deunzi n u fi ngrijit de soarta m ea".
T rad u c toru l nu tia c a ngriji i a ngrija nu au acelai neles. Primul,
nseam n a da ngrijiri, a cuta de cin eva , iar al doilea, care este mai adesea
n locu it prin a ngrijora, nseamn a da griji, a cauza neplceri44. Deci ia
fra za citat trebuia nu f i ngrijat.

Ad., 23.V.1936

ia n vedere
N u tiu de ce expresia obinuit dac se are tn v e d ere .. . nu Ie plac
unora, care au n cep u t s o nlocuiasc cu dac se iu in v e d e r e .. .
Cu toa te acestea, nim eni un spune a lua in vedere sau v rog s m i luai
in vedere, ci num ai a avea in vedere i v rog s m avei n vedere. Dar a avea
i n vedere nu are n im ic greit, deci nu e nici un m o tiv s schimbm verbul

Ad., 24.V.1936
201

Degajrile
In urm a transm iterii prin radio a m eciului de fotb a l R o m n ia Iu go
slavia, am artat c vorb itorii au ntrebuin at greit verbu l a degaja. Cu
ocazia m eciului R om n ia G recia, greeala s-a repetat. S m i se dea v oie
s protestez nc o dat.
A degaja nseam n exa ct a scoate d in tr-o situaie rea , a libera41.
Prin urm are este foarte corect s se spun c, n tim pu l unui atac al adver
sarului, un funda a degajat.
T o t aa se p oate zice: se p rod u ce o nvlm eal n tre mai m uli ju c t o r i;
unul dintre ei degajeaz.
Dar nu e ctui de puin corect s se spun, aa cu m am auzit n nenu
m rate rnduri, m in gea iese de pe teren ; este adus portarului, care dega
j e a z ' D up ce s-a fcu t o pauz n jo c , portarul nu mai are ca degaja.
T o t att de n ecorect este i X degajeaz lui Y , care, la rtndul lui, degajeaz
lui Z. nti pentru c verbul a degaja nu poate prim i un com plem en t in d irect:
salvezi situaia, dar nu i-o salvezi c u i v a ! n al doilea rnd, pentru c numai
prim ul dintre ju ctori a p u tu t n adevr degaja, adic lib era cm p u l ; al
doilea, care a prim it m ingea de la un coech ipier, nu mai avea ce libera.
Nu v d de ce s-ar evita cuvin tele a pasa, a trece, a bate, a uta, a tragey
a trimite etc., care snt toa te mai la locu l lor dect a degaja.
A d ., 2 5 .V .1 9 3 6

Sufixe
L im ba francez are puine sufixe i din aceast cauz nu p rod u ce uor
derivate. n lo c s form eze a d jective, francezii adaug substantivele n
apoziie.
N oi, slav D om nului, avem destule sufixe i foarte m ulte a d je ctiv e .
A ceasta nu ne m piedic s cop iem din franuzete substantive n apoziie.
C itim astfel n ziare accidente automobile.
A ce st soi de m prum uturi nu constituie o m bogire a lim bii, ci, din
con tra, o srcire a ei.
A d ., 2 9 .V .1 9 3 6

,,mai superior
U n cititor mi semnaleaz o greeal ntlnit la rubrica sportiv a
unui ziar: cronicarul spune c teh n ica unei echipe a fost mai superioar
d ect a celeilalte*1.
Cu drept cu vn t, coresponden tu l meu atrage atenia c superior est
prin el nsui com pa ra tiv, deci nu m ai are nevoie de particula mai.

202

Cred c sp ortiv ii, mai m ult d ect oricine, an interesul s scrie coreet,
c a s resping astfel acuzaia de incultur care li se aduce att de des de
pretutindeni.
A d ., 2 .V I . 1 9 3 6

a adjudeca
In cronicile sportive a aprut acum civa ani cu vn tu l a adjudeca.
D e atunci, ntrebuinarea lui pare a se fi rspndit n graiul sportivilor.
V erb u l acesta p rovin e din vocab u la ru l vn zrilor la m ezat sau al trib u
nalelor. In franuzete, adjuger nseam n a a trib u i", fie un o b ie ct pus la
vnzare, fie o p roprietate con testat n ju stiie.
In rubrica sportiv, cu vn tu l nostru are ns alt valoare. Se zice, de
exem p lu, c ech ip a X a a dju d eca t m eciul (adic l-a citigat), c un ju c to r
adjudec o partid sau rateaz adjudecarea ei.
n felul acesta, a adjudeca este ntrebuin at greit. E foarte adevral
c i n F rana cu vn tu l a ptruns in argoul ziaritilor sp ortivi, dar acolo se
ntrebuin eaz sub form a reflexiv.
Se spune astfel Vequipe X s'adjuge le match. N u v o i pretin de c fraza
acea sta este extrem de elegant, dar nici nu se p oa te spuae c nu e corect.
n rom nete, ar trebui deci, dac in em cu orice p re la ntrebuinarea
acestui cu v n t, s zicem a-i adjudeca partida, nu a adjudeca partida.
n tr-ad ev r, a-i adjudeca este scurtat din a reui s i se adjudece ie,
pe cn d a adjudeca nu p oate nsem na d ect a atribu i cu iv a . Prin urm are
X adjudec partida n-ar putea nsem na dect c X d ctig de cauz altu ia f
ceea ce n-a fost n in ten ia red actoru lu i.
A d ., 3 .V I .1 9 3 6

a st
P entru a arta o unitate de tim p trecut (cu pu in ), ob iceiu l rom nesc
cuneate ntrebuinarea dem onstrativelor p rep u se: ast-var nseamn v a
ra trecu t ; to t aa se zice ast-noapte (sau azi-noapte).
Dar unii au nceput s confunde expresia aceasta cu vara asta, adic
vara actual etc. B a chiar un titlu de film suna nu de m ult Te vreau azi
noapte, unde azi noapte nsem na n n oap tea v iito a r e ".
Ad., 4.V I.1936

203

Nume de cinematografe
N um ele unora dintre cinem atografele capitalei snt adesea ru p ron u n
ate. De exem plu, se zice greit, n ce privete accentul, Fem ina, n loc d e
Fem ina, Capitol , n lo c de Capitol, Omnia n loc de Omnia (num e de o rig in e
latin), Roory n loc de R o x y (num e am erican), Palce n loc de Pdlace (n u m e
englezesc), Corzo n loc de Corso (num e italian) etc.
A d ., 5 .V I . 1 9 3 6

n- sau /-?
In cu vin tele vechi rom neti, latinescul in- a deven it tn- (nclzi, nda
tora etc.,). In elem entele noi, m prum utate din A pus, in- s-a pstrat n esch im ba t
( indemnitate, incubaie e t c .) .
Dar, dup m odelul celor dinti, oam enii netiutori le schim b i pecelelalte. Se aude astfel incinera pentru incinera, insinua n lo c de insinu aT
Imposibil pentru imposibil etc.
n schim b, alii, care au im presia c pronunarea cu in- e mai n o b ila ,
o adopt chiar a colo unde uzajul general cunoate pe n-: incasa pentria
ncasa etc.
A d ., 6 .V I . 19 36

Unsprezecele
Ziaritii notri sportivi, ca toi intelectualii rom ni de altfel, snt o b li
gai s ia mai peste to t m odel din Frana. A tt term enii tehnici, indispensabili.,
ct i intorsturile stilistice, mai puin necesare, p rovin deci din presa pari
zian.
E xist dou ci pentru adaptarea expresiilor strine: m pru m u tu l1
direct sau traducerea. B unoar, cuvn tu l echip este m pru m u tat, pe cind
nainta e tradus.
De m ulte ori traducerea e mai puin recom andabil d ect m prum utul..
Iat un caz unde ea este chiar suprtoare.
D eoarece o echip de fotb a l e form at din 11 ju c to ri, ziaritii fran cezi
au luat obiceiul s zic, n loc de echip, unsprezece (o n z e ). n fra n u zete
acest lucru e p osibil, cci orice num eral poate fi ntrebuin at ca substan tiv
i, graie articolului prepus, acest substantiv poate fi pus la orice ca z i num r.
Ziaritii notri scriu i ei unsprezece i ntrebuineaz i form a articulat r
unsprezecele. Ca s v dai seama c expresia nu e norm al, n -a vei d ect s
ncercai s form ai alta la fe l: doisprezecele, douzeciul i aa mai departe,.

204

S adm item ns c unsprezecele e corect. Ce v o m face cu pluralul lui ?


"Vom zice doi unsprezeci sau dou unsprezece (aa cu m francezii zic deux onze) ?
E v id e n t, nu. De unde rezult nc o dat c cu vn tu l e ru fcut.
D ect s tradu cem cu vin te care s nu se p otriveasc n tiparul m orfoSogiei rom neti, e m ult mai bine s m pru m utm expresii strine, dar care
-s se adapteze perfect.
E vid en t, nu v o m m prum uta pe onze, dar avem pe echip, pe team (prosaunat tim) i altele, care se p o t ncadra perfect n orice fraz rom neasc 74.
A d ., 6 .V I . 1 9 3 6

a sau a l ?
U n cititor mi semnaleaz dou greeli care l-au surprins neplcut
In tr-u n articol p u b licat de un universitar ieean ntr-o mare revist din B u cu
re ti: spirite partizane a unei separri i in serviciul sensibilitii i a imagina
iei.
C ititorul i nchipuie c vina trebuie s fie a corectoru lu i. De fap t,
ntrebuinarea lui a pentru al, ai, ale nu este propriu-zis o greeal, ci un
m o ld o v e n is m . B nuiesc c aparine autorului.
Dar revista n chestiune nu ine s fie tiprit corect, c ci refuz s dea
co re ctu ri autorilor (o tiu din propria m ea experien).
A d ., 1 0 .V I .1 9 3 6

sau
E xist un cu vn t franuzesc care n-are n oroc n R o m n ia : or. Ca m ulte
a lte expresii, i aceasta a fost m prum u tat i ntrebuin at n
ziarele
noastre. S-au gsit ns puriti care au ntreprins un rzboi de exterm inare
m p otriv a ei, pe m otiv c e strin. Ca i cu m ar fi s in g u r a .. .
R ezultatul a fost c m uli, creznd c acest or e acelai cu v n t cu ori
al nostru, au nceput s-l evite i pe acesta i s pun peste to t n locu l lui
pe sau. A p oi sau a ajuns s fie pus i n locu l lui or franuzesc.
Prin urm are, interzicerea cu vntului strin n-a a vu t alt efeclt d eclt c
a stricat pe unul rom nesc. De altfel, un m prum ut t o t s-a fcu t, de vrem e ce
s a a cptat nelesul lui or, dar s-a fcut greit. Iat exem ple d in tr-o tra
d u ce re :
. . . a putea s pariez c am auzit cucul cntind. Sau, atunci cin d cnt
cu c u l, s tii c . . . "
74 V n sp re ze ce le cu se n su l d e e c h i p d e f o t b a l ' se fo lo s e t e i a z i.

205

d a c ar descoperi c brara a fost a m a n e t a t ... , el ar aresta pur


i sim plu pe vizir. Sau, un adevrat d etectiv nu ar p roceda a ltfel".
N u cred c am icul nostru o s m ai vin. Sau, abia se ridicaser de la
mas f a r fu r ii le ..., c m usafirul ntrziat sosi .
V a trebui s a i b .. . o explicaie cu H an n ah ; sau, m ie mi snt n epl
cu te asemenea scene .
. . . f r s mai v orb im de m is t e r e le ... ce se p e tre c : sa u , lucru prin
cip al, nu vreau s am m istere la m ine n cas .
D om n ioara Shaw ar fi p u tut s-i lase nsoitorul n cas. Sau, an
cheta ne arat c vila era goal la sosirea lui L a ttim er .
. . . n - a gsit nim ica referitor la E ig -F oot. Sau, eu tiu cine este B igF o o t .
. . . l - a nsrcinat s d u c . . . un pachet. Sau, acest pachet coninea o
p lcin t cu cirei".
T rebu ie s m ai adaug c exem ple de acestea am gsit, rzlee, i n
scrieri originale, unele chiar de autori cu oarecare nume.
A d ., 1 1 .V I .1 9 3 6

a deschide
Ziaritii francezi ntrebuineaz verbu l ouvrir a desch ide" pentru
a trim ite m ingea, a pasa . D e aici p rovin e n ziarele noastre expresia X des
chide p e Y , adic X paseaz lui Y .
P u in analiz ne v a arta c aceast expresie este absurd. Juctorul
era nchis i acum a fost desch is? S-ar putea v orb i astfel de o u sau de o
cutie.
S rem arcm n prim ul rnd c in franuzete nu se zice ouvrir pur i
6implu, ci ouvrir sur, ceea ce nu e acelai lucru. X ouvre sur Y nseam n nu c
l deschide pe Y , ci c ,;X deschide jo cu l ctre .
In tr-adevr, expresia ouvrir su r este form at dup m odelul lui s'ouvrir
su r: cette porte s ouvre su r le ja rd in nseam n aceast u se deschide spre
grd in ", deci d u ce , se ndreapt spre".
In felul acesta trebuie neleas i expresia sp ortiv : d u ce , ndreapt
spre*1.
Dar, nc o dat, avem aa de m ulte expresii pentru a p a sa ", n clt
e inutil s ne ncurcm cu altele noi, care snt departe de a fi im pecabile.
A d ., 1 4 .V I .1 9 3 6

,,b irjea r
Bucuretenii au ten dina de a m uia pe i j urm ai de a, adic de a-i
pronuna cu un uor i dup ei. n unele cazuri acest i se transform n e.
A m auzit, de exem plu, birjear, Botoeani.

206

In scris am ntlnit form e ca leapia, tinjeal e tc .; e din greeal e fo a r t e


rspndit i corect, din cauz c term enul e form a t cu a ju toru l su fixu lu i
-edl din albstreal. sminteal.
A d ., 1 .I X . 1 9 3 6

p este om
Cei care citesc din ntm plare o cronic sportiv fr s fie fam iliarizai
cu stilul ziaritilor de specialitate trebuie s rm n foarte m irai cn d citeso
fra ze ca cele care u rm eaz:
J u c to ru l X a artat o form bun, fiin d t o t tim pu l peste om . . . \
L in ia interm ediar este totdeau n a peste a d v ersa r.. .
Ce p oa te nsem na
aici p rep oziia p este?
D ac ju d ec m prin analogie cu alte expresii sim ilare rom n eti, peste
nu p oate arta d ect etajarea n spaiu. A fi peste om trebuie s nsemne
a fi deasupra lui, a sta n capul lu i . Dar de ce om e v o r b a ?
nelesul exa ct este a nu slbi pe adversar, a te in e scai de el . Dar
de unde i pn unde a f i peste o m ?
D in presa francez, care cunoate expresia etre toujours sur Vhomme.
N um ai c aici sur nu nseamn p e ste , ci ln g , aa cu m nseam n i n
num ele de localitate M ontreuil-sur-m er (care pn acum a n-a fost nc tradus,
d u p cte tiu, prin M on treu il peste m are ) .
A far de aceasta, nici cu vn tu l om nu e bine n trebu in at aici. In fran
uzete, homme ar fi n fraza citat o persoan n edeterm inat, valoare pe
ca re nu o p oate avea n rom nete om.
Peste om este un exem plu tip ic de traducere greit din franuzete.
A d ., 3 . I X . 1 9 3 6

spre
U nul dintre semnele cele mai categorice de ign oran este ncurcarea
p refixelor. De exem plu, pre, care este foarte des ntrebuin at n cu v in te ca
prem ergtor, prem ilitar, prelim inar i nseam n n a in te ", este con fu n da t de
ignorani cu sp re, care are cu totu l alt neles.
U n lucrtor se plngea nu de m ult, ntr-o reclam aie scris, c a fost
dat afar fr spreaviz.
A d ., 5 .I X . 1 9 3 6

rugby
N um ele sportului care ntrebuineaz m ingea ova l p rovin e de la co le
giul englezesc unde a aprut nti jocu l. Pronunarea englez este ragby
(cu un a care se apropie ntru ctv a de al n ostru ).

207

Normal ar fi fost ca la noi sau s se fi adoptat pronunarea englezeasc,


eau e se fi citit ca i cum cu vn tul ar fi rom nesc. Nu s-a ntm plat ns n ici
una, nici alta.
Pe vremea cnd sportul acesta era p ra ctica t numai de elevii cursuius
inferior de liceu i d e . . . m ardeiai, se spunea n general ruibi, adic se citea
cu u, ca n romnete, dar g era transform at n i.
Fr ndoial, cei care spuneau astfel erau convini c schim bnd p e
g n i pronun englezete. A stzi n general practican ii acestui sport pro*
Eun numele corect. Dar form ele greite subzist la alii.
La radio se pronu n cnd roibi (ca i cnd ar fi vorba de ca i), cn d
ruibi sau roibi. n eleg ca sunetul n ota t cu u, destul de greu pentru noi, s
fie rostit cu aproxim aie. Dar nu vd nici un m otiv pentru a-1 schim ba p&
g n i, atunci cnd sunetul g exist in lim ba noastr i nu prezint nici o d ifi
cultate.
D in i., 5 .I X . 19 36

Scurtarea numelor
Foarte adesea ni se pare inutil, sau prea greoi, s reprodu cem numele?
n toat ntinderea lor. Pentru a evita acest lucru exist dou m etod e d e
prescurtare.
Prima, cunoscut la noi, dar neutilizat n alte ri (de exem plu in
Frana), este reducerea numelui de botez la prim ele cteva litere : Const. pentru
Constantin, D em . pentru Demetru, A lex. pentru A lexandru etc.
A doua m etod , adm is peste to t, este reducerea num elui de b o te z
la litera iniial. D e exem plu G. pentru Gheorghe, Gcorges, George etc.
La noi s-a luat obiceiul care exist i n rile de lim b englez (n aiLe
pri nu-l cunosc) de a citi prescurtrile cum se scriu I Ce B rtianu, Ve
A lecsandri, Ghe D e M ugur. Obiceiul acesta s-a extins chiar la num ele la care
prescurtrile au mai m ulte litere: Ghe D em Teodorescu A l Ghe D oin ara.
De aici s-a ajuns la nlocuirea numelui de fam ilie cu sim pla prescurtare
a numelor de b o te z : Ghedem. La fel se spune in A m erica : D ieci, de exem piu,
cuiva pe care-1 cheam D. H . Joncs.
n Frana se scrie A . Duval sau A rm nd D uval, dar se pronun sau
Duval, Bau A rm nd D u v a l: niciodat .4 simplu.
Procedeul acesta mi se pare mai logic dect al nostru sau al a m e rica
nilor, deoarece prescurtarea e fcut num ai pentru scriere, nu i pentru citire .
Se poate prescurta n scris foarte, prin f.. dar nu se pronun fe, ci foarte.
Un amnunt mai curios p rivitor la numele franuzeti este urm torul.
Nu se prescurteaz n iciodat num ele unui personaj im portan t, cruia vrei
e-i ari respect.
De exemplu, A lbert Lebrun, nu .4. L eb ru n : tot aa Leon B lum , Pierr&
C urie, Victor H ugo, Anatole F ra n ce, Alphonse Daudet.

208

Z ic c e curios, deoarece ar fi de ateptat s se prescurteze tocm ai numele


celor foarte cu n oscu i, n privina crora n-avem grij c se va face vreo
confuzie.
Dar n cazul aeesta se suprim cu totu l num ele de b o te z : P a sca l, P asteu r,
M usset, H u go, Foch.
n fon d , mi se pare c i de data aceasta to t procedeu l francez e cel mai
logic.
Ad., 5.I X .1936

spicuiri
Citesc ntr-un ziar titlu l: Cteva sp icu iri dintr-un memoriu. Ne-ara putea
nchipui c mai m uli ini au fcut fiecare cte o spicuire sau c unul singur
a fcut n mai m ulte rnduri cte o spicuire.
De fap t e vorb a de mai m ulte idei spicuite o singur dat, de un singur
om . Dar toa te acestea form eaz o singur spicuire, nu mai m ulte, cci spicuirea
este tocm ai totalul lucrurilor spicuite.
Ad., 10.IX .1936

trebuie c
U n cititor m ntreab dac e perm is s se ntrebuineze in scris expresia
negram atical trebuie'c, in loc de trebuie s, de exem plu trebuie c a observat
pentru trebuie s f i observat.
E foarte adevrat c trebuie c nu e literar, dar se ntrebuineaz ntr-o
bun parte a rii, mai ales n Transilvania. Se exp lic prin dorina de a
afirm a realitatea p ropoziiei u rm toare: punnd in d ica tivu l, afirm m c
faptul s-a petrecut.
n literatur, se poate ntrebuina aceast expresie pus n gura cuiva
care vorbete un grai regional.
Ad., 12.IX .1936

musafir
U n cititor m ntreab dac substantivul musafir are fem inin. n general,
cu vn tu l se ntrebuineaz la m asculin, de m ulte ori chiar la plural. Se spune,
astfel, avem m usafiri, dei e vorb a de o singur persoan i chiar de o femeie.
La fel se folosete i sinonim ul oaspei.

209

Totui musafir are fem inin, m usafir, ntrebuinat in literatur de


D elavrancea i, la plural, de Caragiale (m u sa fire). F orm aia acestui fem inin
este absolut norm al i n im ic nu ne p oate m piedica de a-1 utiliza.
A d., 16.IX .1936

ce e dreptul
O cititoare din Clrai m ntreab dac expresiile ce e dreptul, la dreptul
vorbind, pe care le gsete ntr-un m anual, snt corecte. E ste foarte adevrat
c ele nu sint obin uite, cci de ob icei zicem ce e drept i la drept vorbind.
D ar am bele expresii se gsesc n opera unor scriitori cu oarecare repu taie.
Mai bizar m i se pare, din fraza pe care o citeaz corespon d en ta m ea, expresia
aceast salb de basene [ = bazine] intramontane nu snt dect... Cum aceast
salb snt?
A d., 19.IX .1936

nlnuii i-mi amintesc..


n t r -o rom an popular exist versurile acelor ce trec In noapte n
lnuii i-m i amintesc... Dac n-ar fi ep itetu l nlnuii, expresia ar fi co
rect. S-ar subnelege uor pronum ele ce naintea lui m i amintesc, cci
i, care leag verbul al doilea de cel d in ti, le subordoneaz pe am ndou
aceleiai particule.
Dar intercalarea a djectivu lu i stric ordinea, cci ne d im presia c
i leag pe nlnuii de amintesc, cu a tt m ai m u lt cu ct versul ncepe cu nln
uii. Prin urm are aici trebuie repetat neaprat pron u m ele: i care-m i amintesc.
A d., 25.I X . 1936

Ordinea cuvintelor
n tr-u n ziar am citit o tire care avea titlu l u rm tor: Un romn se
acuz la N isa de o escrocherie. Sntem n drept s ne ntrebm unde este loca
litatea N isa de o escrocherie?
T rebu ia ori Un romn, la N isa, se acuz de o escrocherie, ori Un romn
se acuz de o escrocherie, la N isa. n nici un caz nu putem s desprim pe
se acuz de de o escrocherie, cci aceste cu v in te alctuiesc o expresie unitar.
Ad.,. 26.IX.1936

210

.prelungindu-v via

O
firm din centrul capitalei anu n : aici facei cura de struguri, p r
lungindu-v viaa. Cum prelungindu-v viaa nu p oate fi d ect un com plem en t
de m od, iar facei cura de struguri reprezint ideea esenial a frazei, se p oate
trage con clu zia c, p entru organizatori, prelungirea vieii este un am nunt
nensem nat.
Trebu ia s se spun: v prelungii viaa fclnd aici cura de struguri sau,
In cel mai ru ca z : aici facei cura de struguri, prelungindu-v astfel viaa.
Ad., 2 .X .1936

rouei

n tr-o cronic pentru steni, rostit la radio de d. M . Sorbul, de altfel


ntr-o lim b foarte p otrivit pentru cei crora le era adresat (ceea ce, m en
ion ez n treact, nu e cazul pentru to i v o rb ito rii), m -a fra pa t ntrebuin area
genitivului articu lat rouei.
E vid en t, este form at dup regulile lim bii rom n e, dar fiin dc nu a v e m
d ect extrem de rar ocazia s-l ntrebuinm , sun curios 75.
S-ar putea ca n aceast situaie s vedem un semn de slbire a flexiu n ii
nom inale.
Ad., 6.X .1936

a consolida
U n titlu ntr-un ziar s p o rtiv : R ip e n sia i consolideaz p oziia de leaderr
dar A m efa o am enin de aproape . Ce fel de consolidare e aceea cnd eti
am eninat de a p roa p e?
Desigur c redactorul care a gsit form u la cu n otea num ai foarte va g
adevratul neles al verbului a consolida ( a ntri ), care pentru el probabil
c nseam n a pstra" sau aa ceva. i totu i legtura cu solid e destul d e
clar.
Ad., 7.X .1936

a conduce
n franuzete, printre alte expresii se ntrebuin eaz i verbul mener
cu nelesul de a fi n fruntea clasam entului, a fi p rim u l11.
75 Notez c ndreptarul i DOOM recomand forma roui.

211

Ziaritii notri sportivi, care se inspir mai totd eau n a din vocabu laru l
francez, au v ru t s in trod u c i la noi acest cu vn t, pe care, n lipsa altui
ech ivalen t mai exa ct, l-au redat prin a conduce. Se spune astfel c cutare
alergtor conduce ntr-o curs sau c cutare club conduce ntr-o com petiie
de durat mai lung.
n rom n ete, a conduce nseam n n general a nsoi, a duce spre o
anum it in t : a conduce p e cineva la ga r , a conduce pn la u. Mai exist
i nelesul de a d ir ija ": cineva conduce o societate, o banc.
Nu se p oate face ns con fu zie, n cazul expresiei sportive, deoarece
a colo verbu l este ntrebuin at a b s o lu t11 (fr com plem en t direct).
Cel p u in aa se ntrebuina la nceput. A cu m a ns citesc n ziare titluri
d e felul a cesta: G recia con d u ce clasam entul11.
Sntem ndreptii s ntrebm im ed ia t: unde-1 co n d u ce ? A r fi foarte
uor s zicem : Grecia In fruntea clasam entului; Grecia prim a tn clasament.
Dar dac in em la cu vn tu l a conduce, pu tem s spunem Grecia conduce in
clasament.
Ad., 7.X.1936

p e sal
Un cititor m ntreab dac expresia pe sal e corect n expresii ca
cu ta r e e pe sal, caut-1 pe sal11. T eoretic nu e corect, ci ar trebui In sal,
aa cum zicem in cas. in curte, tn buctrie.
Dar pe sal este foarte rspndit. R ostul lui p e aici este s m icoreze
precizia. E p e sal nseam n e pe u ndeva n sal", aa cu m p e afar e mai
puin precis dect afar.
De altfel, sal in acest soi de exprim are nseam n totdeau n a c u lo a r11,
nu n cpere pentru ntruniri, dans, sport11 etc.
Ad., 8.X. 1936

anti

M old oven ii au obiceiul s zic anti in loc de tntii. Lu cru l acesta este
deosebit de frapant la radio. Desigur, explicaia este urm toarea: dup m odelul
num eralelor a doua, a treia etc., s-a form at i a nti, d even it repede anti.
Dar cum m oldovenii ntrebuineaz pe a i la m asculin, n lo c de al
(ei zic a doilea, a treilea), schim barea s-a p u tu t introd u ce i la m asculin. U nii
zic chiar aniilea.
A d ., 1 0 .X . 1936

212

rifctori
Citesc uneori c rifctori, introducn du -se ntr-o cas, au furat
diverse lucruri11. De ce rifctori, i nu ru f c tori? D esigur, n m intea
scriitorului, de vrem e ce hoii snt mai m uli, trebuie pluralul, ri. In realitate,
ru e aici adverb, dac nu cum va chiar substantiv (n care caz e com plem entul
drept al verbului a face).
N ici ntr-un caz, nici n cellalt nu trebuie pluralul, cci h oii fac ru,
nu r i 76.
A d ., 11 .X . 1936

din contra
ntr-un te x t afiat, citesc expresia din contra, cu nelesul n caz co n
tra r11: stricciu n ile v o r fi sem nalate la n ce p u t; din contra, vei fi rspun
ztori de ele11.
M ai dem ult se zicea la din contr, expresie care a fost prsit, din cauz
c a fost ironizat de um oriti. Dar to t mai bine era la din contr d ect d in
contra singur, cci acesta nu e num ai rid icol, ci i con fu z.
n adevr, nelesul exa ct al frazei cita te este S tric ciu n ile v o r fi
sem n alate; d im p otriv , vei fi rspunztori11. i autorul nu vo ia s spun
aceasta.
A d ., 1 4 .X .1936

brii

M -am ocu p at nu dem ult de form ele genitivului fem inin la substantive.
A r tam atunci c se deseneaz o desprire ntre form a articu lat de o
parte i cea nearticulat (asem ntoare cu pluralul) de cealalt parte.
Iat alt exem p lu : un spicher sportiv vorb ea zilele trecu te de o lovitur
care trece deasupra brii'1
. O fi spunnd oare i unei bri, dou bri sau, cum
e mai p robabil, desparte form a articulat de cea n earticu la t ?
A d ., 1 8 .X .1936

76
n 1936 se scria n dou cuvinte: ru fctor, deci era cu mult mai uor s se fa
pluralul cu ri. Dup normele de azi, rufctor se scrie ntr-un singur cuvnt.

213

exhuberant
Citesc uneori n gazete cu vn tul exhuberant, form greit pentru
exuberant. Dar, ceea ce e mai curios, am gsit zilele trecu te aceast greeal
^i ntr-un ziar franuzesc.
Oare au n cep u t francezii s ne im ite ? In orice caz, litera h n-are ce
cuta n acest cu v n t, cci nu e ndreptit de etim ologie i nici nu e p ro
n u nat de nim eni.
A d ., 2 3 .X .1936

a mutrului drastic
D intr-un articol de ziar: organ ele de aplicare in s ne mutruluiasc
drastic . Ce nseam n a m utrului? A trata pe cineva cu severitate, mai ales
cu severitate m ilitar".
A tu n ci cu m e p osibil ca mutruluiala s fie altfel d ect d ra stic ? A
mutrului singur ar fi fost de ajuns.
A d ., 2 4 .X .1936

absolut
Intr-un te x t de reclam citesc c a cest preparat nu distruge absolut
m ob ilieru l". V aszic l distruge num ai n oarecare m sur. Dar aceasta nu e
-o recom andare de natur s con vin g pe eventualii cum prtori.
E viden t, negustorul a v ru t s spun c nu-l distruge d elo c; dar deloc
i s-a prut o expresie vulgar, iar absolut are aureola distinciei. N um ai c
-cine vrea s ntrebuineze cu vin te distinse trebuie s le cunoasc i nelesul.
A d .; 2 5 .X . 1936

adevratei ordine
A m sem nalat deunzi fap tu l c genitivul fem inin articulat tin de spre
unificare, n aa fel n ct se suprim alternanele v o c a lic e : n lo c de moara
m orii, n cepe s se zic moara mearei.
Dar unificarea atinge i form a nearticulat, mai ales la declinarea a
treia . Citesc astfel intr-u n ziar expresia: I n serviciul adevratei o r d in e ..

2.14

Prin urm are, dup m odelul genitivului ordinei (n lo c de ordinii) se


schim b i form a n earticulat ordini n ordine, ceea ce are drept urm are
con fu n darea genitivului cu n o m in a tiv u l77.
A d ., 2 8 .X .1936

toii
*
O grupare p olitic de extrem dreapt i con v o a c partizanii la o n
trunire. A nun u l, p u b lica t n gazete, se term in cu fra za : Toi m em bri snt
rugai a nu lip si .
T rec peste membri cu un singur i, cci astzi m uli nu mai fa c diferena
intre membri i membrii. Dar ce vrea s zic toi membrii sint rugai a n u . . . ?
n rom n ete toi nu m erge d ect cu o afirm aie, iar n negaii se pune
nici u n u l: toii membrii vin, dar nici un membru nu vine.
A d ., 2 .X I . 1936

pstrai curenie
Prin unele localuri p u b lice se citesc inscripii ca acestea: P strai
curenie sau p strai linite i cu ren ie". A ceste expresii snt greite:
nu e vo rb a de pstrat linite i curenie n m od va g, nedeterm in at, ci linitea,
curenia din localul cu pricina. A r putea s se neleag linitea, curenia
n m od absolut.
De aceea trebuie articulate aceste dou su bstan tive: pstrai linitea,
pstrai curenia.
A d ., 1 1 .X I . 1936

mnu

n lo c de mnu, unii spun i scriu minu. E x p lica ia este c oam enii


ju d ec etim ologicete: mnu este, eviden t, derivat de la min, deci trebu ie
minu, nu mnu.
Greeala acestei ju d ec i este c mnu nu s-a form a t ieri, alaltieri,
ci foarte de m u lt, pe vrem ea cnd se zicea nu min, ci mnu sau p oate chiar
mnu.
77 Tendina a fost prsit datorit interveniei lucrrilor normative.

215

Silaba ntii este accentuat intr-un caz i n eaccentuat n cellalt,


aceea cele dou cu vin te au urm at ci diferite (a accentuat urm at de n
sch im bat n , iar a neaccen tu at, indiferent ce consoan e dup el, devine
D ac ne lum dup etim ologie, trebuie s spunem i recit n lo c
rcit (derivat de la rece) i moarar n loc de morar (de la moar).

de
s-a
).
de

A d ., 14. X I . 1936

ca

...

a ne expedia

P ropoziiile com p letiv e directe se in trod u c de obicei n rom nete prin


c sau prin ca s. E xist i o form ul ceva mai pretenioas, anum e con strucia
cu in fin itiv u l: vreau a spune etc.
U nii care scriu neglijent ncep p rop oziia cu ca, iar dup ce in terca
leaz un grup de cu vin te continu cu infinitivu l. Citesc astfel ntr-o scrisoare
com ercia l : R u g n d u -v ca, n viitor, a ne exp ed ia . . .
E ste corect rugindu-v ca in viitor s ne expediai sau rugndu-v a ne
expedia p e viitor. N um ai rugndu-v c a . . . a ne expedia, nu.
A d ., 15. X I . 1936

carne conservat de leu


U n titlu de articol, ntr-o revist, suna: Carne conservat de leu. Nu se
nelege oare c un leu a con servat nite ca rn e? E vid en t c da. Dar autorul
voia s spun cu totu l altceva.
A num e c cin eva a con servat nite carne de leu. Iat, nc o dat,
ce im portan are aezarea cu v in telor n fraz: o sim pl inversiune sch im b
cu totu l nelesul. A r fi treb u it s spun carne de leu conservat.
A d ., 2 2 .X I . 1936

de obicei
D in rubrica sportiv a unui ziar: dup ce ni se com un ic o v izit a
echipei de fotba l a A n gliei, se adau g: M enion m c de obicei echipa Angliei
joa c foarte rar pe con tin en t11. Ce caut aici de obicei ?
A r avea rost num ai dac s-ar spune c d e ob icei faptu l e rar, dar aaul
acesta e des , ceea ce nu e cazul. A a cu m e fcut fraza, se nelege c fen o
m enul e rar i totu i a d even it un ob icei, lucru absurd.
Ad., 24.X I.1936
.2 1 6

Dezacorduri
A desea n rom nete acordul ntre dou pri ale p rop oziiei se face nu
dup reguli gram aticale, ci dup neles, atunci cnd nelesul i form a nu
snt de acord.
A m citat alt dat exem ple ca o mulime de oam eni f u g : subiectul gra
m atical e mulime, singular, iar predicatul, fug, e la plural, pentru c se acord
cu oameni.
n alte cazuri, dezacordul este i mai grav, cci nici m car nu e vorba
de un acord dup neles, i totui sntem att de obinuii cu form ulele gre
ite, in cit trebuie s se ntm ple un accid en t ca s ntrevedem adevrul.
N u de m ult cin eva m i-a dat s citesc o traducere din rom nete n
franuzete, n care am gsit expresia: des m illions d'hommes ont ete la victime
de ce fleau. Im ediat m -a izb it dezacordu l: verbu l cop u la tiv e la plural, ont
ete, iar numele p red icativ la singular, la victime. N ici un francez n-ar adm ite
acest fel de exprim are.
Cu toa te acestea, cnd am retradus n rom n ete, m ilioane de oameni
au fost victima acestui flagel, m i-am dat seama c i eu to t aa a fi spus, cci
d ezacordul n rom nete mi s-a prut norm al.
De m ult vrem e auzim la radio, cn d se citesc cotele apelor Dunrii,
fraze de felul acesta: Giurgiu, 4 3 2 ; scade (sau crete) 4 centimetri. N -am auzit
niciodat ca cineva s fi relevat vreo greeal n aceast expresie i nici eu
n-am rem arcat nici una pn cind au n cep u t s se dea cifrele i n franuzete.
Cind am auzit n franuzete croit 4 centimetres, m -am n trebat im ed iat:
cine crete? Rspunsul este evid en t: apele. A tu n ci de ce punem noi verbu l
la singular? Desigur pentru c l socotim un fel de im personal, adic avem
im presia c subiectul e n eexprim at.
n franuzete ns aceast con stru cie este im posibil.
A d ., 2 7 .X I . 1936

a vorbi cu patim
U n tradu ctor, tem ndu-se de a ntrebuin a n eologism e, scrie c cineva
vorbete cu patim n lo c de vorbete cu pasiune. E ste clar c totu i patim i
pasiune exprim lucruri d iferite: a vorbi cu patim a nseam n a se abate de
la ob ie ctiv ita te", iar a vorbi cu pasiune este a pun e cldur n susinerea
unei preri'1.
Cum am mai spus i alt dat, este extrem de greu s gseti dou
cuvin te p erfect sinonim e: mai totdeau na exist o nuan care le deosebete.
Ad., 16.XII.1936

217

studio
Intre cu vintele care dau astzi un lucru de n oblee se gsete i studio.
U ltim a cocioa b , ultim a m agherni a deven it studio. Pas de le mai tgduiete
m odernitatea.
De
E vid en t
atelierele
adugat

curnd am v zu t o reclam n care ni se vorb ea de atelierele-studio X .


c aici cu vn tui studio era inutil pentru a descrie localu l, cci
ne arat destul de clar despre ce e v orb a , dar studio a fost totui
ca s dea textulu i un aer distins.
A d ., 1 7 .X II.1 9 3 6

preuri sacrificate
In Frana, cnd se vn d m rfurile cu pre redus, se vorbete de o b ie cte
sacrificate''1'. P rintr-o greeal de ju d eca t, unii negustori au ajuns s afieze
i preuri sacrificate. Oare de aici s vin bizarul afi pus pe geam ul unei pr
v lii: Boiangeria F . a sacrificat p reu rile?
A d ., 2 9 .X I I .1936

n frunte cu
n tr-o dare de seam p u blicat ntr-un ziar citim c un personaj oficial
a ven it in m ijlocu l con d u c torilor instituiei, in frunte cu d. X . B ineneles
n-a ven it n frunte cu d. X , ci con d u c torii instituiei au n fruntea lor pe d. X .
Dar cn d vin e cineva ntre nite oam eni, acetia nu p o t avea pe nim eni tn
frunte.
E xpresia tn frunte cu se p otrivete la o defilare, la o m anifestaie, peste
to t unde se presupune c e m icare, naintare, dar nicieri unde e v o r b a de
oam eni strni n cerc.
A d .,30 .X I I . 1936

a evidena

O
cititoare m ntreab dac se zice a evidena sau a evidenia. U ltim
form este singura corect, dei m rturisesc c nu mi se pare prea necesar |
eu a spune mai curnd a p u n e tn eviden.
78 Cuvntul s-a impus totui.

218

S-ar prea c verbu l d erivat de la eviden ar trebu i s fie a evidena,


aa cu m de la tiin se form eaz a n tiin a ; dar verbele derivate de la
neologism e urm eaz n general sistem ul latinesc, de pe vrem ea cn d substan
tivu l se term ina n -entia.
A d ., 9.1.1937

prin
U n cititor m ntreab dac e corect urm toarea in scripie afiat
de p o liie : Ocolete-m p rin dreapta (se presupune c vorbete agentul care
con d u ce circulaia) i dac n-ar trebui ocolete-m p e la dreapta, deoarece
p rin im plic strbaterea.
Nu e chiar aa. P r in este cam pus din p e (m ai dem u lt se spunea pre)
i tn, deci p rin nseam n p e n . P r in dreapta casei sau p rin dreapta unui om
nu im plic num aidect strbatere. N u e m ai p uin adevrat c eu n-a fi
scris ocolete-m p rin dreapta.
A d ., 17.1.1937

S U M A R

Cuvint nainte .........................


..A m onoare o ... ....................
..Legea, de unificarea''' ...........
,,Esle interzis intrarea ...........
..pedeapsa cu moarte ...........
rsboi sau r zboi?
................
..m i-ar pla ce .........................
.,Avansai mai nainte / i
alte pleon a sm e.........................
..repet a doua oar...'"...........
..consiliul de m initrii . . . .
...Este interzis a nu scu ip a ...
gsiam sau gseam ? ................
epure sau iepure ? ....................
'l-am, Vam, l-am ....................
noptei sau n o p i i ? ....................
Un ,.cas bisar .........................
i ...............................................
M ihaiu sau M i h a i ? ................
ue sau u ? .............................
cass, mass e tc ........................
Influena clim atului
asupra
lim b ilo r......................................
jelesc sau jlesc ? ....................
Consoanele duble .....................
..Interzis a sta p e p etri...
.
Relatinizarea lim bii ................
E tim ologia p o p u la r ................
A sia sau E u rop a ?
Originea
lim bilor indo-europene . . . .
Schim barea de sufixe ...........
..eu trebuiesc, tu trebuieti. . . .
E pidem ia m a ju s cu le lo r...........
..Intrarea particular oprit',
creiaz, creaz, creeaz ...........

220

5
i
8

y
10
u
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42

..am fcutr
.........................
A sim ilarea ..................................
A buzul i lipsa de pronum e. .
A corduri i dezacorduri . . . .
bererie sau ber rie? ................
x ....................................................
crez sau cred? ..............................
s pun sau s p u ie ? ................
\ irgula
......................................
,si
........................................
,.slnt nelndrepttit ....................
..ni pare bine .........................
cari sau care ? .........................
D isim ila re a ..................................
n cruciarea..................................
A lte ncruciri .........................
A nalogia ......................................
ss, s, z ...........................................
som eur sau om er? ................
0 atitudine
.............................
E ufem ism ul
.............................
A rhaism ele ..................................
numai sau nu mai ? ................
stafie si s ta iu n e.........................
D oi o ...........................................
Cum se traduce .........................
C uvintele greceti ....................
Im perativu l
.............................
Iar cu vintele greceti ...........
ispecie i m onstr
....
N eu tru l...........................................
V oca tiv u l
..................................
depe, d u pe, dup ....................
mi-l trebuie .............................
R usticism e ..................................

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
60
60
61
62
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
76
77

L im b a rom n n strintate
D efecte de gndire ................
Infinitivul ............................. ....
iari v i r g u l a .............................
Negresele cu platane ...........
A ccen tu l ......................................
S p ic u ir i........................................
E xpresii tehnice
....................
N um e de persoane ................
H ip e re n g lezism e.........................
E xces de s u p e r la tiv e ................
c i ca ......................................
Cuvintele com p u se....................
L egea sforrii m axim e . .
w ....................................................
^.pioner" i m inier ................
F ilologie i l in g v is t ic ...........
D usclii i dsclimea ...........
G e n it iv u l......................................
........... ; .......................... ...............
A rd elen ism e..................................
O lecie ......................................
Greeli la oam enii c u li...........
Franuzeasca n strintate
h ....................................................
e i ie ...........................................
la i i despre neologism e . . . .
Ordinea cu v in te lo r....................
nsui ...........................................
,.U n p o rc de ciine'' ....................
T ot ordinea cu vin telor . . . .
m incri sau m n c ru ri?. . . .
vorbia sau vorbea ? ....................
C uvintele turceti ....................
v i vi - ....................................
A rticolu l m asculin
................
. . . nseamn c . . . " ....................
A rticolu l postpus ....................
E xpresii ciuntite ....................
..maharadjaua" ?
....................
C itate latineti .........................
Cum se pronun ....................
P articipiul p rez en t....................

78
79
80
82
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
105
106
106
108
109
110
111
112
112
113
114
115
116
116
117
118
119
120
121

fir'a i sau fir-a i ? ..........................124


O rtografia n c o a l ................ .... 125
asesprezece .................................. .... 12o
Cum e corect ? ............................. 126
,.cunicultur'1'' .................................. 128
m pru m u tu ri de cu vin te . . . .
129
,.s-a exprim at c a ..." .....................130
Graiul sp ortiv ......................... .....131
T o t despre neologism e ........... .... 132
Despre paranteze .................... .... 132
P leonasm e .................................. .... 133
A l o ! ................................................ .....'134
ech iperi" i s p r i n t " ................ .....135
Term eni de sport ..........................136
..o cartof doi c a r to fi". . . 137
pan pen e ............................. .....13Ceva despre articol .....................138
Iari ceva despre articol. . . . 139
folklore sau fo lc lo r? ................ .....140
noui sau noi ? ............................. .....140
Pauza n vorbire .................... .....141
Desprirea n silabe ........... .....141
net i neted .................................. .....141
numai ........................................... .....142
ca s
........................................... .....142
conrupt sau co ru p t? .....................143
curagios sau cu ra jo s? ........... .....143
acum 20 de ani in u rm ". . . . 143
C uvinte e n g le z e ti..........................144
vorbire i v o r b i t ......................... .....144
numai ........................................... .... 145
..la timpul ,-i u " ..............................145
N aionalism ul i
cuvintele
m prum utate ............................. .... 146
p lictisit
.................................. .... 147
cin cin al ...................................... .... 147
nunstire sau mnstire ? . . . . 148
fi sau fii? .................................. ......148
pechinez ........................................... i 48
W aterloo ...................................... .... 149
z sau s ? ...................................... .....149
R eacion arism lin gvistic . . . .
149
o dat sau o d a t ? .................... .... 150

prnzul de sear" ......... ...........

122

Mai m ult ca p e r fe c t u l........... .... 150

B oal

123

filosof

fr le a c .........................

............................................... 151
221

alt fel sau altfel? .........................


strromn
............................. ....
ceti sau citi? .............................
Madame ......................................
lu i ( e i ) sau su ( s a ) ? ...........
Iniiale m in u s c u le ....................
i sau j ? ......................................
vz sau vd ? .............................
ora sau o r e le ? .............................
nostrificare .............................
su ...............................................
Prefixe separate
....................
g pentru j , c pentru ................
M o n tm a rtre..................................
,,persoan ..................................
i alii... ..................................
N eologism ele .............................
inam ic sau in im ic? ................
a se servi sau a servi ? . ..............
Pen-club ......................................
pete de contiin ....................
Iar despre lui i s u ................
casele ...........................................
,,cu prezena .............................
......................... ..
prezumtiv
dumneata sau dumneavoastr?
B iju teria ... este s p u rta i...
i i i ...........................................
toate cinci p un cte
...........
Nume de locuri articu late. .
,,s a i b e " ......................................
N e o lo g is m e ..................................
,,dar ins n schim b ................
,,a distona ..................................
plonkkek ..................................
caban ...........................................
a apropia ..................................
R s p u n s u r i..................................
a rmtnea ..................................
contra cu a c u z a t iv u l................
A corduri ......................................
redivivus ......................................
gsibil i vizibil .........................

151
151
152
152
152
153
153
154
154
154
155
155
156
156
156
157
157
157
158
158
159
159
159
160
160
160
160
161
161
161
162
162
162
163
163
163
164
164
164
165
165
166
166

a bate un nou record ........... .... 167


M ed icis ...................................... .....167
,,speculaie .......................................168
contrar ...................................... .....168
dezlnuire .......................................168
ci .........................................................169
n a tu r a l............................................... 169
Schim bri cauzate de -i scurt 169
Iar a culmina ......................... .... 170
Iar lipsa articolului .................... 170
N eologism e ..... ................................. 170
Plurale n e u t r e ............................. .... 170
- a t i - a n t .................... ................. .... 171
capodoper ...................................... 171
a incumba .......................................171
E l a delirat... ............................. 172
plasat ......... ................................. .... 172
ca ........................................................ 172
a se purta asupra .................... 173
tu, tu ............................................... 173
Stil redundant ......................... .... 173
Num e r o m n iz a t e .................... .... 174
delirat i delirant .................... .... 174
G en itiv-d ativ
......................... ..... 175
ct m a i ........................................... .... 175
p erip eii ........................................... 175
em erit ........................................... .... 176
circumstane
............................. .... 176
surprins p e neateptate . . 176
R osete ...................................... .....177
autarhia ...................................... .....177
stofe de boal ............................. 178
amatori i p r o fe s io n i ti........... .... 178
i-l p la ce .................................. .... 178
a colo ......... ................................. .... 179
rapoarte i r a p o r t u r i................ .... 179
d e fie r ......... ................................. 179
congediu .................................. .....180
p ortfeu ...................................... .....180
p o t s fiu .......................................180
fa d e... .................................. .....180
destructibil ............................. .....181
mai ......... ...........................................181

,,gselni

..................................

166

n even irea .................................. .....181

a culm ina......................................

167

Plurale d u b l e ............................. .....182

222

Gara de N o r d ............................. .... 182


excroc ...................................... .... 182
la cizmar, la f r i z e r .................... .... 183
C om binaii ...................................... 183
nici ............................................... .... 183
brinz ...................................... .... 184
nume de rzboi
paragini 184
copios .................. ........................ .... 184
n staie sau la sta ie?................ .... 185
a prelua ...................................... .... 185
snal vacii'1' ...................................... 185
tn afar de p ericol.................... .... 1 8 6
a catadicsi ...................................... 186
a se lenevi sau a len ev i?........... ....j8 6
Term eni matematici ................ ....186
a-i dori ...................................... ....187
C uvinte l u n g i ............................. ....187
Insele sau nsei? .................... .... 188
rdie sau
c rdie?........... .... 188
literal i l i t e r a r ............................. 189
N um erale
...................................... 189
parte integrant ............................. 190
a ngriji ...................................... .... 190
acuratee .......................................... 190
o b tu z ............................................... .... 1 9 1
blan............................................... .... 191
m in i............................................... .... 191
T raduceri
...................................... 191
a se g a r g a r is i............................. .... 192
b o m b a g iu ...................................... .... 193
A ccen tu l ...................................... .... 193
terge-i-v" ...................... . . 193
a face de p rost" ............................. 193
arbitrar
...................................... .... 194
faxim il sau fa csim il? . . ........... .... 194
a ntreba la mas' ................ , . 194
coci . . . * ..................................... ..... 195
fiecare .................................... .... < 195
rockford''
.................... 195
a douzeci i una de oar . . 195
achiziie ...................................... .... 196
ascenden .................................. .... 196
a sau al? , ......................... . . .
196
cass sau c a s ? ............................. 197

1 M ai ........................................... ... 19S


nu f c e a ! .................................. ... 198
Transm isiuni sportive ........... ... 198
G enitivul f e m i n i n ........................ 199
probe sportive ......................... ... 200
a rage ................................. . . . . . 201
fal sau f a l s ? ..................................201
n g r i ji t ........................................... ....201
se ia n vedere" ......................... ... 201
D egajrile .................................. ... 202
S u fixe ........................................... ... 202
............................ 202
mai su p erior
a adjudeca1'' ............................. ... 203
ast ............................................... ....203
Num e de cin em a tog ra fe ........... ... 204
n- sau i n - ? .................................. ... 204
U nsprezecele
............................. ....204
a sau a l? .................................. ....205
sau ............................................... ....205
a deschide...................................... ... 206
.................................. ... 206
birjear
peste o m " .................................. ... 207
spre ................................................... 207
ru g by............................................... ... 207
Scurtarea n u m elor.........................208
s p icu iri........................................... ....209
trebuie c "
............................. ... 209
m usafir ...................................... ....209
ce e d r e p t u l " ..................................210
nl n u ii i-m i a m in tesc..." 210
Ordinea cu v in te lo r........................ 210
... prelungindu-v via a ". . . . 211
rou ei ........................... ............... ....211
a consolida .................................. ... 211
a conduce
.................................. ... 211
p e s a l ........................................... ... 212
a n ti" ........................................... ... 212
r if c tori" ............................. ... 213
d in con tra" ............................. ... 213
brii ........................................... ....213
exhuberant" ................................. 214
a mutrului drastic" ........... ... 214
absolut .............................................. 214

N eologism ele

t o i ............................................... ... 215

n coa l ......... .......197

adevratei

o rd in e"

................ ... 214

223

pstra ti curenie'" ........... . .


mlnus ..................................
,.ea... a ne exp ed ia ' ........... . .
carne conservat de leu'\ . . .
de obicei .................................. .. .
D ezacorduri
......................... .. .

215
215
216
216
216
217

a vorbi cu p a t i m .................... ....217


studio ............................................... 218
preuri sacrificate .................... 218
tn frunte cu ............................. ....218
<z evidena ............................. ....218
p rin ............................................... ....219

R ed a ctor : VERON ICA G A N A


T eh n ored a ctor : DOIN A NORD
Bun de tipar : 27 IV 1987. F orm at : 26/70X100
Coli tipar : 14.
^ ~
. i
f 4595(0261255
C .Z . p en tru b-M zotecl m ari
59_ 83(026;259
C. Z. p en tru

b ib lioteci m ici : 459

T iparu l

executat sub com a n d a

nr. bl la

''o/ ciS mui'**

n treprin d erea 'P oligrafic


13 D e cem b rie 1918".
str. G rlg o re A le x a n d re scu nr. 89-97
B ucureti.
R ep u blica S ocialist R om nia

Socotesc ci cel mai mare folos pe care-1 poate aduce rubrica


aceasta este semnalarea schimbrilor de limb&i mai cu seam a
erorilor Tnmomentul In care se produc. n adevr, dac cineva
atrage atenia publicului asupra unei greeli comisede puini, snt
anse ca aceasta s nu se rsptndeasc.
S nu se cread c toat lumea Ti d seama de apariia unei
expresii greite sau, mai simplu, de o schimbare de limb. De
multe ori, chiar specialitii tn probleme de limb trec pe Itng
creaiilerecentefrsle vad, ptn cind cineva le atrage atenia.
i cel mai bun mijloc ca o greeal s sentind este ca ea s
treac neobservat. Cind Ii semnaleaz cineva o ciudenie de ex
primare n gura altora, te face s te supraveghezi Invorbire i s
o evii. Cind Ins e vorba de o greeal pe care ai ajuns so faci
i tu, snt mult mai puine anse de ndreptare.4*
Ai. G raur

S-ar putea să vă placă și