Sunteți pe pagina 1din 226

AL.

GRAUR

PUTIN
GRAMATIC

EDITURA

ACADEMIEI

REPUBLICII

SOCIALISTE

ROMNIA

PUIN GRAMATIC

AL. GRAUR

PUIN GRAMATIC

E D IT U R A A C A D E M IE I R E P U B L IC II S O C IA L IS T E R O M N IA
Bucureti 1987

EDITURA

ACADEMIEI
R 79717,

REPUBLICII

SOCIALISTE

Bucureti,

Victoriei

Calea

125

ROMNIA

CUVNT N A I N T E

L a sflritul anului 1929 m-am tniors de la P a r is , cu titlul de d octortn


litere, obinut la Sorbona.
ncep ind din luna ianuarie 1930 am fost angajat la zia ru l A d evlru l
pentru o rubric zilnic de cultivare a lim bii, de d im en siu n i red u se, cu titlul
P uin gramatic''', p e care am susinut-o pn tn 1937. I n 1 9 3 9 am reluat
rubrica la ziarul T e m p o A r t i c o l e l e urmreau s evidenieze, s lmureasc
i s corecteze greeli de limb romn care apreau tn vorbirea nengrijit.
E le urmau s fie semnate cu un pseudonim . L -am ales p e a cela de Gh. Reviga.
Cred c titlul rubricii, P u in gram aticu, nu era p rea p o triv it, deoarece
nu toate subiectele tratate aparineau gram aticii. A a cum se vede d in volumul
de fa, mai erau articole i de pronunare, i de ortografie, i de vocabular.
A cest p rim volum reproduce articolele p e care le-am considerat nc ac
tuale i interesante pentru cititorul de azi publicate tn ziarul AdevZrul tn anii
1930 1937 (p e cele de la T em p o 1
1
' le voi publica sep a ra t).
Unele dintre ele au acum o valoare mai mult istoric declt normativ,
arttnd direcia i msura tn care s-au schimbat in numai 50 de a n i problemele
legate de folosirea corect a lim bii romne sub toate aspectele ei.
n reproducerea textelor am fcut citeva mrunte m od ificri stilistice,
care nu schimb Ins opiniile susinute atunci. P en tru a-m i ex p rim a punctul
de vedere actual, ca i pentru a indica situaia de azi a fen om en elor lingvistice
discutate, am adugat note ( numerotate cu cifre arabe, spre deosebire de cele
vechi, marcate cu asterisc). A m fcut i modificri de ortografie, nu numai pentru
c Intre timp s-au schimbat regulile, ci i pentru c s-au strecu rat tn articole
form e cu care eu nu eram nici atunci de acord.
L a cele din rubrica P u in gram atic1,1, am adugat citeva articole publi
cate In A dev2rul i tn Dim ineaa la alte rubrici.
AL. GRAU R

Am onoare a
In tim pu l din urm se ved e din ce n ce m ai m u lt, n actele o ficia le
ca i n celelalte, scris am onoare a . . . n lo c de am onoarea a. A v em de fap t
a face cu o greeal de scriere, nu cu una de pronunare.
In pronunare, cele dou expresii snt ech iva len te, c ci singura d ife
ren ntre ele rezid n desprirea cu vin telor. Or, n pronunare, nu snt
de o b ice i desprite, c i rostim i ntr-un caz, i n cellalt amonoarea.
Pentru ca s desprim cuvintele n scriere, trebu ie s analizm expresia,
ca s ne dm seama dac onoare e articu lat sau nu. N -avem d e ct s nlocuim
cuvntul onoare cu altul sim ilar, pentru ca s ne dm seama c trebu ie s-i
punem articolul. N im eni n-ar scrie Ae exem plu am cinste a f i num it. . . ; o ricin e
ar sim i c trebuie am cin stea ; la fel cu am plcerea a anuna, am durerea a . . .
etc.
Greeala devine i m ai sensibil dac n locu im substan tivu l fem inin
cu un m asculin sau cu un neutru: am regret a v ntiina ar fi im p osibil. T o t
aa dac nlocuim in fin itivu l cu un su b jo n c tiv : n ic i un o fie r nu va spune
am onoare s m prezint, c i am onoarea, pentru c nem aiurm nd un a dup
onoarea desprirea greit a cu vin telor nu s-a m ai p u tu t face.
Aadar, grupul pronunat amonoarea trebuie d esp rit n scris am
onoarea a. Dar, va ntreba cineva, de ce din toa te locu iu n ile sim ilare num ai
In cea sus-citat s-au desprit greit cu v in tele? E v id e n t, la m asculine i
neutre con fu zia nu se putea produ ce, deoarece a rticolu l m asculin nu se putea
co n to p i cu p rep oziia a de exem plu n am regretul a etc. D ar de ce nu se scrie
i am plcere a, am durere a etc. ?
E x p lica ia e urm toarea: la toa te aceste cu v in te se intercaleaz de o b ic e i
p rep oziia de : am plcerea de a v anuna, am cinstea de a f i num it. . . i aa
m ai departe. Singurul cu vn t care se ntrebuineaz fr de e onoare i t o t
el e singurul la care greeala s-a produs.
Dup ce ns s-a scris am onoare a , s-a p u tut scrie i am onoare de a.
Chiar zilele trecu te am v zu t un afi pe care se putea c it i: care a avut onoare
de a f i p r i m i t .. . Dup cu m se ved e, de ndat ce o greeal devin e o b in u it ,
ea se m prtie prin analogie i se rspndete la alte lo cu iu n i m a i m ult sau
m ai puin analoage. Neajunsul care se aduce lim b ii n felul acesta e c se creeaz
diferene sin ta ctice nluntrul aceleiai categorii, ceea ce com p lic n m od
inutil gram atica.
A d .,

1 2 . I I I . 1930

Legea de unificarea
Se citete adesea n acte oficia le i particu lare legea de accelerarea ju d e
cilor, procesul de unificarea p rovin ciilor, proiectul de ncadrarea funciona
rilor i aa m ai departe. N -ar fi de m irare s ved em aprlnd i exp resii ca
tentativa de sinuciderea banditului sau linia de conduita mea. C orect e num ai
legea de accelerare a judecilor i aa m ai departe. Greeala nu e nc prea
rspndit, aa nct pentru m ajoritatea citito rilo r ea v a f i eviden t. T rebu ie
totu i s o dem ascm pentru acei p u in i care cad n ea.
S nlocu im substantivele fem inine prin m asculine sau n eu tre: nu se
poate zice dect comitetul de ajutor al sinistrailor, localul de adpost al orfa n ilor
e t c .; comitetul de ajutorul orfanilor ar suna rid ico l i nim n u i nu i-ar da n gnd
s spun astfel. A v em de-a face aadar cu un su bstan tiv n earticu la t (a cce
lerare, unificare, a ju tor) urm at de un substantiv la g en itiv {a judecilor,
a provinciilor, a funcionarilor etc.).
Dar m ai m ult d ect att, chiar la fem inine, n unele cazuri, e eviden t
c articolu l aparine su bstan tivu lu i pus la g en itiv , de exem plu cnd avem
de-a face cu un plu ral: ncercrile de mituiri ale funcionarilor. In ac,est caz,
ca i la m asculine, articolu l nu se poate co n to p i cu su bstantivul precedent,
deoarece el are o form d eosebit de cea a articolu lu i p ostp u s: m ituiri ale
se deosebete de mituirile. L a singular, d im p otriv , articolu l are peste to t
aceeai fo rm : accelerarea sau accelerare a se pronun la fel.
L a rspndirea greelii cita te a co n trib u it desigur asemnarea de ntre
buinare a p rep oziiei pentru, care, n cazuri analoage, cere articularea sub
stan tivu lui urm tor: legea pentru accelerarea judecilor e o expresie corect,
ca i cldirea pentru adpostul orfanilor. Dar ntre p rep oziiile de i pentru
este o diferen de neles i de ntrebuin are: n legea de accelerare a ju d e
cilor avem dou n oiu n i: legea de accelerare i a judecilor, iar d legea pentru
accelerarea judecilor, to t dou n oiu n i, dar ele se despart a ltfe l: legea i
accelerarea judecilor. A v em de-a face d eci cu dou ca zu ri deosebitei
Cu m ult m a i vech e i m ai rspndit e greeala la expresii ca partea doua
in loc de partea a doua. i a ici form a corect ne e in d icat de com paraia
cu m asculinul i n eu tru l: capitolul al doilea, nu capitolul doilea.
M -am ocu p a t zilele trecu te, to t n acest loc, de expresia greit ,am
onoare a . . . , n lo c de am onoarea a . .
i am artat c greeala se daorete
unei rele despriri a cu v in telor: grupul de cu v in te am onoarea a sun n p ro
nunare arnpnoarea; fiin d ru neles, a fost analizat ca am onoare a.
In cazurile de care m -am ocu p at astzi avem de-a face cu greeala
contrar, p rov en it i ea to t d in tr-o fals analiz a u n u i grup p ron u n a t:
ceea ce se rostete unificareaprovinciilor, parteadoua, a fost d esprit n scris
unificarea provinciilor, partea doua.
n starea de azi a lim b ii n oastre, con fu zia nu se p o a te p rod u ce d ect
la" substantivele fem in in e, deoarece articolul m asculin are forme, d eosebite
dup cu m e pus naintea sau in urm a u nui su bstan tiv. D ar la n cepu tu rile
lim b ii rom ne aceast diferen nu exista i con fu zia se putea p ro d u ce i

la m ascu lin . A cest fa p t explic, de ce, spre deosebire de celelalte lim b i neo
latine, care pun articolu l naintea substantivu lu i, lim b a noastr l pune n u r m ii
gru pu ri ca vac a neagr (unde a, fo st pron um e d em on strativ tran sform at
In a rticol, pus pe ling a d je ctiv ) au fo st nelese ca vaca neagr (cu articolu l
aparin n d substan tivu lu i).
A d., 19.I I I .1930

Este interzis intrarea


A a se spune i m ai ales se scrie de o vrem e n co a ce : la una din cele
m a i m ari b n ci din ca p ital erai n tm p in at pn nu de m u lt cu ntiinarea
c este interzis trecerea funcionarilor p rin d ireciu n e; la trib u n a l, un afi pe ua
u n u i preedinte ne anun c este interzis intrarea.
T o tu i una din cele m a i elem entare regu li ale lim b ii noastre (i ale altor
lim b i) spune c a d je ctiv u l se acord n gen, num r i caz cu su bstan tivu l
d e care depin de. T rebu ie aadar s spunem c intrarea e interzis, nu interzis,
dup cum nu spunem c mlncarea e cald sau c fata e frum os.
E x p lica ia greelii e u rm toarea: se p oate spune nu num ai c intrarea
e interzis, c i i c e interzis a in tr a ; a ic i interzis e adverb, d e ci nu cunoate
d iferen e de gen. D up e interzis a intra s-a p u tu t a p o i spune i e interzis
intrarea.
Dar acesta nu e singurul exem plu de n eglijare a a cord u lu i la a d je ctiv e .
M ai gsim i este oprit intrarea, ceea ce nu ne ndeprteaz m ult de exem plul
cita t m ai su s; n anunurile funerare sau de cstorie c itim : am durerea de
a v face cunoscut pierderea sau am plcerea de a v face cunoscut cstoria etc.
In toa te cazurile cita te greeala p oa te avea o scuz. S-ar p utea spune
c, ncepn d cu este interzis, vorb itoru l nu tie nc precis d ac o s urm eze
un su bstan tiv fem in in sau m asculin o r i neutru sau un v e r b : v a zice staio
narea, staionatul o ri a sta ion a ? In nesiguran, el pune a d je ctiv u l la m ascu
lin. T o t aa u n ii spun i-a fost cerut aceasta. L a fel s-ar p utea e x p lica i con
stru ciile sim ilare cu dat fiind. E x tra g din p rospectu l un ei e x p o z iii: dat fiin d
durata rulrii film u lu i. . .
D e ndat ns ce se ad m ite s spu i este interzis intrarea, lum ea n cepe
s se deprin d cu ideea c dup a d je ctiv e ca interzis, oprit i aa m ai departe
te p o i dispensa de acord u l n gen cu su bstan tivu l, aa n ct aceste a d je ctiv e
aju n g s fie n eacord ate chiar cn d se gsesc n urm a su bstan tivelor. A stfel,
regia m on op olu rilor statulu i ne anun pe zidul cl d irii ei din strada M ircea
V o d c . . . lipirea afielor strict oprit. D in prospectu l e x p o z iie i a m in tite
m ai sus: prezentarea bonului anexat v va f i necesar la intrare.
D ac lipsa de a cord v a con tin u a s fie tolerat, v o m aju n ge n curtnd
s nu m ai tim dac trebu ie s spunem cas printeasc sau cas printeso,
recepie oficial sau recepie oficial etc.

In legtur cu sin taxa cu v n tu lu i op rit, ar m a i fi un p u n ct de d iscu ta t.


In scrip iile de la S .T .B . trebu ie s fi fost fcu te de un purist, care a sch im bat
de exem plu A ntrepozitele n n trep ozite i care n-a v ru t s n treb u in eze
neologism ul interzis, c i l-a n locu it cu cu vn tu l indigen oprit. Pn a ici n im ic
de zis. Dar de ce acest purist nu l-a con stru it pe oprit aa cum se obin u iete
n rom nete, c i a co p ia t aidom a expresia strin cuiva ii este in terzis? In ade
vr, citim n tra m v a ie: este oprit conductorului a vorbi. Pe rom n ete se p o a te
spune m i este interzis, se p oate spune i eu opresc p e cineva, dar nu se spune
mie mi este op rit, ci eu n-am voie.
D eci, voin d s ev ite ntrebuin area u nu i cu v n t de curnd intrat n
lim b , puristul nostru a cop ia t din franuzete o fraz ntreag, falsificn d
sintaxa rom neasc.
A d ., 2 6 .III.

1930

pedeapsa cu moarte
E la ordinea zilei d iscu ia asupra rostu lu i i existen ei acestei insti
tu ii la noi i n alte p ri. In ru brica de fa ne v om ocu p a n u m ai de expres ia
gram atical, lsnd n seama altora d iscu iile ju rid ice . V reau anum e s art
c aceast expresie e greit i c trebu ie s scriem , aa cu m se spune n
general, pedeapsa cu moartea.
Cei care om it articolu l se ntem eieaz, pare-se, pe analogia cu ex p re sii
ca pedeapsa cu am end, pedeapsa cu nchisoare etc., unde a rticolu l nu e o b li
gatoriu . Dar n trebuin area a rticolu lu i nu d epin de n ic i de cu vn tu l pedeaps,
care ar avea o sin tax special, n ic i de p rep oziia cu (care, spre deosebire
de alte p rep oziii rom n eti, se p oa te lega de su bstan tive a rticu late), ci
n u m ai de n trebarea dac su bstan tivu l u rm tor este sau nu d eterm in at.
A adar, articolu l este legat a ic i nu m ai de co n d iiile generale ale articu lrii
su bstan tivelor. E ev id en t c a da viaa nu e acelai lucru cu a da viar
n ic i a p r in d e limb cu a prin d e lim ba, i d iferen a este n u m ai n determ inarea
sau nedeterm inarea su bstan tivu lu i.
T reb u ie d e ci s ne n treb m : situ aia cu v n tu lu i moarte e aceeai
cu a celor care indic alte p e d e p s e ? R spunsul se prezin t de la s in e : in
a p ed ep si cu n ch isoare, nchisoare nu e d e te r m in a t; e v o r b a de un fel oarecare
de nch isoare, de un num r n elim itat de ani etc. Se p oate ns ca n oi s t im
de ce m preju rri e v orb a , se p oa te adic s determ inm n ch iso a re a ; n cazul
acesta v o m spune cu nchisoarea. E ste ns aceeai valoarea cu vn tu lu i
m oarte? Nu, c ci m oartea e totd eau n a determ in at : nu exist d ect o sin
gur m oarte p osib il i de aceea e vorba .
T o t aa se zice co r e c t: btaie cu flo r i, dar btaie cu p u m n ii, a rsplti
cu bani, cu mulumiri, dar a rsplti cu libertatea, cu graierea i aa m ai
departe. Dar chiar n dom eniul pedepselor putem gsi cu v in te care v o r f i
neaprat a rticu la te: pedeapsa cu treangul, nu cu treang, cu ghilotina etc.

10

Pe vrem ea cnd preten d en ii la d om n ie erau c lu g rii cu sila, se putea


spune ped epsit cu tunderea, dar nu cu tundere. U n elev e ped epsit cu elim i
narea, nu cu eliminare.

n legtur cu locu iu n ile acestea, m a i pu tem cita alte expresii unde


n eglijarea a rticolu lu i con stitu ie o greeal. V ed em de exem p lu pe strzile
ca p ita le i t b lie cu Staionare interzis, n lo c de staionarea. Staionare
interzis nu p oate nsem na d ect c a ic i se afl o staionare, care e interzis . D ar ed ilii n otri voia u s ne anune to c m a i c nu exist staionare,
deoarece e interzis. L a B ib lio te ca A ca d em iei R om n e te izb eti din lo c n lo c
de t b lie cu Intrare oprit, adic a ic i se gsete o intrare, care e o p rit 11;
autorul in scrip iei v o ia s ne spun c intrarea e oprit, a dic e o p rit a
intra .
Greeala d evin e p a lp a b il i n acest caz, ca i in celelalte de care
m -am ocu p at, d ac n loc de fem in in e n treb u in m su bstan tive m asculine
sau n eu tre: ar a ccep ta cin eva s scrie fu m at oprit sau scu ipat p e jo s in terzis?
A lt caz de articol n eg lija t e la cu v in tele dup am in d ou : amindou
case sint de nchiriat sau am indou cereri au fost satisfcute. Greeala p rovin e
din analogia cu ambele case sau cele dou case, unde articolu l fiind pus nainte
n-a m a i fost, bineneles, rep eta t la sfrit.
n fin e, ce i care snt o b i n u ii s trad u c din franuzete sau din nem
ete scriu majoritate i m inoritate se invectiveaz zgomotos sau proteste i
scadene l speriau. S p iritu l lim b ii ro m n e respinge h ot rt aceste expresii.
A d ., 2.IV .1930

rsboi sau rzboi?


n treb a rea aceasta se im pune, deoarece ortogra fia A c a d e m ie i1 reco
m and rsboi, cu s, dei cu t o ii ne dm seama c pron u n m rzboi, c u z .
A ceeai p roblem se pune pentru cu v in tele izgoni sau isgoni, dezlega sau
deslega etc.
S exp lic m m ai n ti coex isten a celor dou form e. Consoanele se
m part n dou ca tegorii: surde i sonore. Pronu narea celor sonore e nsoit

1
A ici i mai departe este v orb a despre broura Academ iei R om n e Regule o
grafice, Bucureti, 1904, reluat n 1907 sub titlul Ortografia Academ iei Romne declarat
oficial si obligatorie a se ntrebuina de toate autorittile Statului i reeditat n 1919, 1924,
1932.
Pentru situaia actual a tuturor cazurilor discutate, a se vedea lucrrile norm ative
n vigoare azi, n special ndreptarul ortografic, ortoepic i de punctaie i Dicionarul orto
grafic, ortoepic i morfologic citate mai departe cu form ele abreviate ndreptar i D OOM .

11

de v ib ra iile coardelor v oca le, pe cnd la consoanele surde coard ele v o ca le


rmn nem icate. P u tem s ne dm seama de diferen a aceasta dac p ron u n m
consoanele izolate (fr vocale) i in em m na pe glanda tir o id : la co n so a
nele sonore, glanda se m ic, iar la cele surde rm ne nem icat. A ceasta este
singura diferen ntre p i b de ex em p lu ; cele dou consoane snt articulatee xa ct n aceleai co n d iii, ns p e surd, iar b, sonor. L a fel pentru t i d, c
i g, f i v, s i z, i j . Celelalte consoane, a dic l, m, n, r, snt toa te sonore,
Cnd se ntlnesc n pronunare dou consoane, e foarte greu s p ro
nunm una sonor i alta su rd ; de aceea v o r b ito rii le adapteaz, n m od
incon tien t, pe una la cealalt i le fac pe am ndou sonore sau pe am ndou
surde. D e aceea m u li zic (un ii chiar scriu) apsolut n loc d e absolut, apsent
pentru absent, socializm pentru socialism i aa m ai departe. D e o b ic e i n v in g e
con soana cea d in urm. A da p tarea aceasta se num ete asim ilare.
S lum cazul p refix u lu i rom n esc des-. D in verbu l a face, form m
pe a desface, dar con trariu l lu i mbrca va f i p ron u n at dezbrca. L a fel se
intm pl cu prefixele de origin e slav: is-prvi, dar iz-goni, rs-tlmci, d a r
rz-boi, i aa m a i departe.
A adar, recom andnd scrierea cu s, A ca d em ia R om n ne cere s res
p ectm form a p rim itiv a cu vn tu lu i, nu pronunarea lu i actual. D ar o rto
grafia e bazat pe pronunare i doar socotim ca un m o tiv d e glorie pen tru
n o i c am izb u tit s nfrngem ncercrile de ortogra fie etim ologic, dup
care ar fi treb u it s scriem tempu i s citim timp, s scriem titione i s p ro
nunm tciune.
In cazul cu v in telor de origine slav e cu att m ai de neneles recom a n
darea A ca d em iei cu ct chiar slavii au a ccep ta t d e la n cep u t asim ilarea i
au scris isprvii, dar izgonii etc. U rm eaz d eci c i n cazul cn d am vrea
s adop tm scrierea etim olog ic ar treb u i s scriem izgoni, rzboi, deoarece
nu ne putem apuca s m pin gem etim olog ia d in colo de lim b a din car
am m prum utat n oi cuvntul.
Dar problem a m a i prezin t i alt fa. V znd c a colo unde pron u n
rzboi, izgoni li se cere s scrie rsboi, isgoni, oam en ii din p o p o r i-au n c h ip u it
c pronunarea cu z e vulgar i c, pentru a f i distins, trebuie s pron u n i s.
A adar au n cep u t s fac sforri ca s pronune rsboi, isgoni, ceea ce nu
se p oate ob in e d ect cu preul un ei insistene speciale.
De unde v r e i ns ca oam enii fr pregtire lin g v istic s tie unde
e tim ologia e cu s i unde e cu z ? E ra in ev ita b il s ajung s pronune s i
a colo unde z e recom an d at i de A cadem ie. De aceea ved em c oam en ii care
in cu orice pre s par d istin i pronun groasnic, obrasnic, dei cu v in tele
acestea snt d erivate de la groaz, obraz, cu z perfect ndreptit. T o t aa
se pron u n miloc n lo c de mijloc etc.
Pronunarea aceasta a con ta m in at pn i scena T ea tru lu i N a ion a L
De a ici se ntin de m ai departe i atinge m ereu cu v in te n oi. A a, zilele tre
cute s-a v o r b it n ziare de piesa Panicul de noapte, dei o ricin e ved e c p a z n ic
e d eriva t de la paz. D up ce ns v a trece m oda aceasta de p ron u n a re,

12

se v a rev en i uor la pronunarea corect, deoarece asim ilarea 11 v a transform a


d in n ou pe s n z.
R m ine scrierea i pronunarea p refix elor latin eti ab- i ob-, chiar
c n d urm eaz o consoan surd: cu v in tele form ate cu aceste dou p refix e
s n t n general internaionale i nu putem s facem o abatere de la norm a
general. L a fel pentru sufixu l -ism .
A d 9.IV .1930

mi-ar place
In lim b a rom n , se tie, snt patru con ju g ri. D ar n u m ai dou din
e le snt v ii, con tin u adic s form eze verbe n oi. A cestea snt conjugarea
n ti, n -a, -are, i a patra n -i, -ire. Ia t cte v a exem ple de verbe noi, form ate
d u p aceste dou sistem e: a ateriza, a demara, a remaia etc. pentru conjugarea
n t i i a p eru i, a dibci pentru con jugarea a patra.
Celelalte dou con ju g ri snt m oarte, a dic se m rginesc la verbele
c a r e s-au form a t od at , dem ult, i care, pe vrem e ce trece, cad n desuetudine
sau snt ctigate de celelalte con jugri. De fap t, nc din lim b a latin aceste
d o u co n ju g ri ncetaser de a fi p rod u ctiv e.
P rim ul semn de slbiciu ne pe care-1 dau con ju garea a doua i a treia
<e faptu l c se con fu n d adesea ntre ele. n c din lim b a latin apar exem ple
d e aceast con fu zie: verbele a rlde i a teme, care erau de con ju garea a doua,
a u trecu t la conjugarea a treia i s-au pstrat ca atare n toa te lim bile rom a
n ic e ; n sch im b, a cdea, a scdea, care erau de con ju garea a treia, au trecu t
a con jugarea a doua.
Iat o exp lica ie a acestei con fu zii: la unele m od u ri i tim pu ri con jugarea
a doua i a treia au aceeai form , de exem plu particip iu l de la a bate e btut,
ia r cel de la a vedea e v zu t; la fel cu p erfectu l sim plu: vzui i btui, cu im per
fe ctu l, cu m ai m ult ca perfectu l etc. De aceea se p oate form a din nou i infi
n itivu l la fel pentru am indou v erb ele: d u p a vedea, se face a batea, iar dup
a bate, se face a prevede.
La drept v orb in d , verbele de con ju garea a treia nu apar dect rareori
trecute la a doua, m ai cu seam n graiul co p iilo r: a btea, a fcea, a trimetea
atc., snt form e pe care nu le scrie nim eni dintre aduli pn acum . M ult mai
serioase snt exem plele de verbe de con jugarea a doua trecu te la con jugarea
a treia, ceea ce se explic prin fap tu l c verb ele de con ju garea a doua snt
n u lt m ai puine la num r, vreo douzeci n tota l.
P u tem pleca de la un exem plu ca a rmine, care se generalizeaz din
e in ce n locu l lui a rmlnea, astfel c azi form a a dou a p oate prea greit.
D e aici ajungem la exem ple ca a umple n loc de a um plea, la fel de rspndite
am in d ou 2.
8 S-au im pus ntre tim p formele a rmine i a umple, recom andate de norme.

Iat, n sfrit, exem ple care constituie, n starea de azi a lim bii, neingduite greeli: a p la ce, n lo c de a plcea : form a lung a infinitivu lu i e pl cere,
nu plcere, deci avem aici un exem plu de verb de con jugarea a doua i expresia
curent mi-ar place n-ar fi corect dect dac s-ar zice i mi-ar face plcere.
A apare este astzi aproape general i nu rareori citim va apare, dei
verbu l acesta e derivat cu p refix u l ad- de la pareo, care a dat n rom nete
pe a p r e a ; a pare se aude m ult m ai rar (m i-a r pare b in e), p oa te din cauz
c se simte legtura cu form a infinitivu lu i lun g prere. Nim eni n-ar spune
a vede, dar m uli spun a prevede i chiar prevedere, accen tu at pe ve.
Iat acum i un caz de confuzie ntre con jugrile a treia i a p atra:
prin analogie cu a ii, s-a ajuns i la a seri (scrim , scrii) , cci se ziceliu i scria ;
dar cine va ndrzni s zic scrire n loc de scriere?
A m n cep u t prin a arta c ncurcturi de felul indicat s-au f cu t nc
din epoca latin i au con tin u at s se fac de-a lungul istoriei lim b ii rom ne,
astfel net astzi m ulte din form ele n oi snt singurele acceptate. A tu n ci ce
im portan are c se fac i astzi con fu zii i de ce ne ridicm con tra lo r ?
Pentru c aceste confuzii duc la con jugri m ixte, la excepii de la reguli i
com p lic m orfologia noastr, care i aa e destul de com plicat. A r trebui,
de exem plu, s stabilim c, n afar de cele patru con ju gri cu n oscu te, mai
avem una cu infinitivu l scurt term inat n - e, dar cu infinitivul lung n -ere
(a pare, dar p rere) , sau una cu infinitivul scurt n -i, dar cu cel lung n -ere
( a seri, dar scriere).
C om plicaiile acestea nu p ot aduce d ect con fu zii n tr-o lim b, ceea ce
nu e d eloc de dorit. De altfel, dispariia parial a con ju grilor a doua i
a treia e datorat tocm a i com plicaiei lor. Cum v rei ca o con jugare care are
prezentul sug, perfectul supsei i participiul supt s fac p ro z e lii? In cazul
cel m ai bun, adm ind c analogia ar unifica din nou con jugarea verbelor
de felul acesta, to t am putea reproa erorilor de care m -am o cu p a t aici c
p rod u c n estabilitate, deci nesiguran.
A d ., 16.IV.1930

Avansai mai nainte/ i alte pleonasme


Snt civa ani de cnd to t auzim n tra m v a i: A vansai mai n a in te !
Snt to t atia ani de cnd pasagerii ceva mai instruii d ect ncasatorii i b a t
jo c de ea:
D oar n-o s avansm n a p o i!
i nu putem spune c btaia asta de jo c a fost com p let inu til: nu num ai
c expresia nu a ptruns in m arele public, dar chiar printre ncasatori snt
m uli care au renunat la ea sau chiar nu au a d op ta t-o deloc. Lucrurile snt
explicabile.
V erbu l a avansa e prea cu n oscu t, n special de fun cion ari, care for
m eaz m area mas a pasagerilor din tram vaie. Se tie d eci c nseam n a
nainta*1 i deci avansai nainte con stitu ie ceea ce se num ete un pleonasm .

14

D ac ns, n cazul acesta fericit, snt anse ca expresia greit s nu


se rspndeasc, c t de m ulte snt n schim b pleonasm ele care au prins rd
cin i solide n lim b , astfel n ct cu greu v o r m ai putea fi s c o a s e !
Iat, bunoar, pe continu mai departe. A continua nseam n a m erge
m ai d eparte11, aa n ct fraza aceasta nu se deosebete cu n im ic de A vansai
nainte ! L a fel expresia, m ult m ai rspndit, p erfect de bine. P erfect nseamn
d es vrit, fr n ici o scdere11; m ai e n evoie s adugm de b in e ? T o t aa
cu p refer mai bine, care face ravagii n toa te straturile so cie t ii: p refer nseamn
vrea u mai b in e11, deci p refer mai bine con in e de dou ori ideea de b in e 11.
D ac v ducei la croitor v va face cu siguran un costum de haine,
d ei costum nseam n rn d de h ain e11. L a m ahala v i se va spune de cineva
c are sau n-are caliti bune, dei calitate nseam n n cazul a ce s ta 3 nsuire
bu n 11. In lum ea teatral se vorbete de prim ul debut, cu toa te c debut nseamn
prim a ncercare11. T oa te aceste exem ple se p o t com para cu expresia bab bIrn, care e m ult m ai rspndit i are o origine m ai veche.
T o t num ai oam enii inculi spun (i scriu) dar ins. n general, dar i ins
au acelai neles, aa n ct adugarea lui ns dup dar e com p let inutil.
Ca exem plu de pleonasm m ai nou, dar rspndit n cercu ri ceva m ai ridicate,
putem cita pe exclusiv numai. O cofet rie din centrul capitalei expunea nu
d e m ult diferite ob iecte fcute exclusiv numai din zahr. E xclu siv cuprinde
i ideea de n u m a i11. A lt greeal care revine des este posibilitatea de a putea
f a c e : e inutil, cred, s m ai art n ce con st greeala.
Un cu n oscu t om p olitic declara de curnd c e singurul din m em brii
partidului care are lucrrile cele mai de valoare. Ideea se putea exprim a n dou
felu ri: singurul care are lucrri de valoare sau cel care are lucrrile cele mai
de valoare, i am indou aceste expresii ar fi fost corecte. Aa ns cum a fost
scris, fraza con in e un pleonasm eviden t (d a tora t p oate reporterului care a
nregistrat-o).
Pleonasm ul p rovine totdeau na din n evoia de a ntri expresia. Cuvntul
p refer, de exem plu, nu poate fi analizat de cineva care nu tie latinete, aa
n ct com parativu l apare palid n och ii m ulim ii, care sim te n evoia s-l nt
reasc prin adugarea lui mai bine. R ezultatu l e ns e x a ct opus celu i u rm rit:
obin uin du -n e s-l ved em pe p refer n soit de mai bine, valoarea lui ncepe
s se reduc, pn cnd ajunge s nu m ai nsem ne d ect v re a u 11. n felul acesta,
du p un tim p , caracterul p leon astic al expresiei dispare.
L a origine, amndoi nsem na a m b ii d o i11; astzi ns nelesul lui s-a
ters aa de m ult, n ct se spune i am ntrei, ceea ce ne arat c locuiunea
ambele trei chestiuni, de care s-a v o r b it, nu e chiar strin de firea lim bii
noastre 4.
A d ., 23.IV.1930
3 n latinete quaitas nsemna fel de a fi (nu num aidect bun). n timpul din urm
calitate a nceput s fie ntrebuinat mai ales cu sensul fe l de a fi bu n .
4 Astzi nu se mai aude nici amtntrei, nici ambele trei chestiuni.

15

repet a doua oar...


M -am ocu p a t sptm na trecu t de pleonasm ele de felul lui A va n sai
n a in te ! sau costum de haine. D e ast dat v o i v o rb i despre unele expresii
care, dei con stituie n general pleonasm e, p o t fi totu i a ccep ta te n a nu m ite
m prejurri.
E v o rb a m ai cu seam de cu vin te form ate cu prefixul re-. A cesta in d ic
de cele m ai m u lte ori faptu l c aciunea e rep eta t: refcut, de exem p lu ,
nseamn f c u t din n ou , f c u t a doua oar . De aceea, cn d dup astfe
de cu vin te adugm din nou, a doua oar, nc o dat dm lo c la pleonasm e.
B unoar, h otelurile noastre, m ai cu seam cele de la m ahala, nu se
repar, nu se refac, ci se renoveaz din nou. E destul s-i arunci och ii pe doutrei firm e, ca s vezi m eniunea renovat d in nou.
M ai rspndit nc e expresia repet a doua oar sau repet nc o dat,
de care nu snt com p let scu tii nici oam enii situai pe cea m ai nalt treapt
social. A ici ns p refixu l re- e m ai puin aparent, deoarece, pentru cin e nu
tie d ect rom nete, partea din urm a cu vn tu lui nu e analizabil.
F apte m ai m u lt sau m ai puin analoage se gsesc la m ai to a te form a iile
cu r e - : R envierea lui N ick W in ter (titlu de film ), n lo c de n v ie r e a ; a se
rentoarce n lo c de a se ntoarce i aa mai departe. Cu privire la ultim ul cu v n t,
putem semnala un fa p t foarte curios. D u p prerea m ea, expresia a se ntoarce
napoi nu con stitu ie un pleonasm sensibil, pentru c a se ntoarce p oate nsem na
a se nvrti, a-i schim ba d irecia 11 i se p oate foarte bin e spune Intoarce-te
cu faa nainte etc. Se gsesc ns puriti care nu v o r s ntrebuineze verbu l
a se ntoarce cn d e v o rb a de a reveni d in tr-o cltorie sau chiar nu-1 n tre
buineaz deloc, pe m otivu l rid icol c . . . berbecii se-ntoarce (s ic!). De aceea
creeaz un cu v n t nou, a se napoia. D eoarece ns se spune a se ntoarce napoi,
ajungem i la a se napoia n a p oi, care e cel m ai barbar p leon asm din cte
cunoatem .
F oarte rspndit e i mai su p er io r; superior e un com p a ra tiv latin, ca re
nseamn m a i bun, m ai de v a loa re", deci nu m ai e n evoie de mai. T o t aa,
principal e derivat de la un superlativ latin i nseam n c e l m ai de fru n te14,,
deci cel mai p rin cipal con stituie un pleonasm .
Z iceam m ai sus c toa te aceste expresii p leon astice (afar de a se na
p oia napoi) p ot fi, n anum ite m prejurri, corecte. In ce privete form a iile
cu re- : repet nseam n spu n a doua oar11; dar p oi repeta pentru a doua oar
atunci cnd spui un lucru a treia oar. P o i renova d in nou un h otel atunci
clnd a m ai fost ren ov at o dat, deci l faci pentru a treia oar, i aa m a i
departe. Cu con d iia s in em seam de acest am nunt, ntrebuinarea expresii
lor criticate m ai sus e licit.
A d ., 30 .IV .193

16

consiliul de minitrii
U na din cele m ai frecven te greeli p e care le fa c n scris oam enii inculi
e con fu zia ntre boi i b oii, muni i m unii etc. , adic ntre form a articulat
i cea n earticulat a substantivelor cu pluralul term inat n -i. C onfuzia aceasta
e i m ai curent atunci cn d e v o r b a de su bstan tive care con in , n afar
d e articol, d oi i : cop ii i articu lat cop iii etc.
n ce p torii n ale scrierii ignoreaz n general existena ortografiei
i scriu, cu m ult bun -credin , nepoi n lo c de nepoii etc., dup cu m scriu,
de altfel, i f i n lo c de f ii (vezi reclam a F i frum oas p r in E lid a , fcu t fr
ndoial de un- strin). De fap t, n pronunare, al doilea i nu se aude deloc
sau m ai deloc, i dac n ou ni se pare c-1 auzim d istin ct, aceasta se datorete
fap tu lu i c ne ateptm s-l auzim , pentru c-1 ved em scris. A adar, ortografia
e x a ct nu e revelat d ect de analiza gram atical, care nu e la ndem na oricui.
De aceea oam enii in cu li scriu cu un singur i pentru c pe unul singur l aud
n pronunare.
P u b licu l ceva m ai instruit tie c nu trebu ie s scrii cu un singur i n loc
de d oi, dar nu e destul de instruit ca s tie unde trebu ie unu i unde trebuie
d oi. D eoarece i final de cele m ai m ulte ori se pron u n scurt, ca n p o m i, stilpi
etc., unii aju n g s-i nchipuie c un singur i se p ron u n n totdeau n a scurt
i c, pentru ca s se pronune ntreg, trebuie scris dublu, ca n p om ii, stllpii
etc. Dar i final nu se p ron un totd eau n a scu rt: cn d e pus n urm a unui grup
de dou con soane (dintre care a doua e r sau l), el nu s-a scurtat, de aceea,
n cu v in te ca negri, um bli, i se pron u n ntreg. A ceasta exp lic de ce vedem
oam en i care ocu p nalte p oziii sociale i scriu doi negrii, tu umblii i aa
m ai departe. C uvintele cele m ai supuse greelii snt membri i m in itri: rar
se ved e scris altfel d ect Consiliul de m initrii.
D ar greeala nu se m rginete la silabele fin a le: de aici ea a ptruns
i n interiorul cu vin telor. n cetu l cu ncetu l, orice i p ron u n at ntreg ajunge
s fie scris dublu. De aceea p u tem citi ntr-un v o lu m aprut de curnd prziile
In lo c de przile, poriile n lo c de p orile i aa m ai departe. .
T o t aa se p oate exp lica greeala din ce n ce m ai frecven t a celor care
scriu cunotiin n lo c de cunotin i tncunotiinare pentru ncunotinare.
A ic i ns m ai intervine desigur i analogia cu tiin i n tiin a re; din punctul
de vedere al originii, ele n-au n ici n clin, n ici n m nec cu cunotin. Influena
lor a fo st totu i att de putern ic n ct ncunotinare a ajuns s se i pronune
cu d oi i.
P en tru ca s nu se perpetu eze greelile de felul celor citate, avem la
ndem n un leac e x celen t: ntrebuinarea lui i scurt ( i ) , care ne-ar ajuta
s distingem pe umbli, cu i ntreg, de caui, cu i scurtat, i ar m piedica con
fundarea acestor dou sunete i n alte m prejurri similare.
A d., 7.V .1930

17

Este interzis a nu scuipa...


l l opresc de a nu p l e c a .. . Ce nseam n expresia asta i cele sim ilare,
de care v e i fi ntlnit i dum neavoastr destule P nseam n e l vrea s plece,
dar eu l o p resc". C onine ns o grav greeal de exprim are, care apare
de ndat ce analizm fraza din p u n ct de vedere logic.
In adevr, verbu l la in finitiv care urm eaz dup p red icatu l opresc i
care e introdus prin de a trebuie s exprim e aciunea pe care vrea s o fac
cineva i pe care noi o interzicem . A cest verb rspunde la ntrebarea d e la
ce l opresc ? . In cazul de fa, rspunsul este fr nu, fiin d c l opresc de
la a pleca, nu de la a nu pleca. T rebuie spus deci l opresc de a p le c a ; l opresc
de a nu pleca exprim exa ct contrariul, adic l opresc de a r m n e . n n ici
un caz grupul de a nu p leca nu p oa te fi neles ca scop u l a ciu n ii m ele.
M ult mai frecven t e greeala atunci cn d i verbu l a opri e n e g a tiv :
nu-l p ot opri de a nu pleca, n loc de nu-l p ot opri de a pleca. Dar dac n tre
buinm pe nu atunci cn d ideea e negativ, cum spunem atunci cn d va fi
vorba de a m piedica o aciune care va fi ea nsi n egativ ? D ac interpretm
pe nu m pot op ri de a nu spune ca vreau s spun i nu m p o t o p ri , cum
vom exprim a ideea c vreau s nu spun i nu m p ot o p ri ? Pentru a ne
uura nelegerea frazelor de felul acesta, n-avem dect s suprim m am indou
negaiile. In adevr, dou negaii n aceeai fraz i anihileaz recip ro c
efectul.
A celai accid en t gram atical se ntm pl i celorlalte verbe care arat
o piedic, o in terd icie: a mpiedica, a interzice etc. N u-l p o t m piedica s
na plece, n loc de nu-l p o t m piedica s p lece e to t aa de cu ren t ca i greeala
citat mai sus. Ba chiar i cu este interzis se p o t gsi exem ple. Pe pereii unei
coli prim are din capital se putea citi acum civa ani avertism entul u rm tor:
Este interzis a nu scuipa p e jo s , ceea ce, interpretat core ct, nsem na este
obligatoriu a scuipa pe jo s .
O con strucie analoag se rspndete la p rep oziia f r : n lo c de
nu pot trece fr s intru, se aude i se citete nu p ot trece fr s nu intru, adic,
de fapt, o ri de cte ori trec, nu in tru ". Greeala asta se r spn dete din ce
n ce i mai cu' seam la persoane pretins culte. E a are d e fe ctu l c prod u ce
o confuzie com plet ntre p o zitiv i negativ.
Cum se exp lic ivirea acestor greeli? A v em de-a fa ce cu ncruciarea
(sau, n term eni tehn ici, cu contam inarea) a dou expresii. Din am estecul
form ulei l opresc de a pleca cu vreau s nu p lece a ieit l opresc s nu plece.
Din nu m p ot opri de a spune i nu pot s nu sp u n a ieit nu m p o t op ri s
nu spun. Din a nu scuipa i este interzis a scuipa a ieit este interzis a nu scuipa.
In sfrit, din nu p ot trece fr s intru i nu p ot s nu intru avem nu p ot trece
fr s nu intru. Greeala e favorizat aici de faptu l c, pen tru un ob serva tor
superficial, n fraze ca este interzis a scuipa negaia lip sete. De fa p t, ea
este con in u t n verbu l de interdicie.
A lt exem plu de ncruciare a dou fraze ni-1 ofer expresia cu re n t :
cnt, vorbete etc. mai frum os dect niciodat, n loc de mai fru m os dect oricnd.
18

n adevr, nu p o i com para o aciune actual cu una care nu se p etrece n ici


odat. E xpresia greit p rovin e din ncruciarea afirm aiei cnt mai frum os
dect oricnd cu niciodat n-a cntat aa de frum os. Dar n franuzete se spune
Ia fe l: plu s beau que jam a is m a i frum os d ect n iciod a t 11. Se p oate deci ca
expresia noastr s fie cop iat dup cea francez. In franuzete n-avem
dc-a face cu o greeal. C uvntul jam a is, care nseam n azi n icio d a t 11, avea
m ai de m ult nelesul de totd ea u n a 11, i expresia mai frum os dect niciodat
a fost creat n tim pu l acela, deci trebu ie neleas ca m a i fru m os dect
totd eau n a 11.
A d., 14.V .1930

gsiam sau gseam ?


B roura care con in e regulile ortog ra fice ale A ca dem iei 5 ne recom and
s scriem im perfectul verbelor de con ju g a rea a IV -a cu i : gsiam, munciam,
auziam etc., i m uli l scriu n a devr aa, dei cu to ii pron u n m cu e :
gseam etc., aa net, in pronu n are, im perfectu l verbelor de conjugarea
a IV -a nu se deosebete d eloc de cel al verb elor de con jugarea a I l-a sau
a III-a , ca vedeam, bateam etc.
Crui fa p t i se datorete acest d iv or ntre pronunare i ortografia
oficial ? Fr ndoial, ni se cere s scriem cu i ca s se v a d c verbu l e de
con jugarea a IV -a sau, m ai ex a ct, pentru c, verbu l fiind de con jugarea a IV -a,
im perfectu l trebu ie s fi avu t la origine un i. Iat deci nc un exem plu de
ortogra fie etim ologic recom andat de A ca dem ie, n ciuda principiulu i general,
care vrea ca scrierea s fie o oglin d fidel a pronunrii.
E adevrat c n ep oca vech e a lim b ii n oastre verbele de con jugarea
a IV -a aveau im perfectu l cu i : dorm iam etc., ceea ce ar ndrepti, din punct
de vedere etim o lo g ic, ortogra fia A cadem iei. D ar asta nu e cea m ai vech e
form cu n oscu t . n lim ba latin v ech e, im perfectu l la con jugarea a IV -a
e uneori cu i, a lteori cu e. P n acum nu s-a ajuns s se tie care din cele dou
form e e mai vech e. D a c cea cu i e prim itiv , atunci e se exp lic prin analogie
cu ve rb e le de con ju g a rea a doua i a treia. D ac cea cu e este cea m ai veche,
atunci i se e x p lic prin analogie cu infinitivul.
n ep oca latin im perial nu se m ai gsea d ect e, era d eci o stare iden
tic cu cea de azi din rom n. D ar n lim bile n eolatine apare iari i, desigur
din nou sub in flu en a in finitivu lu i. V ed em deci c transform area m odern
care a f cu t dorm ea din dorm ia nu e cev a izolat, ci face parte dintr-un lan
de schim bri, din i n e i din e n i, dup cum precum pnete influena infini
tivului sau cea a con ju g rilor a doua i a treia.
n asem enea con d iii, m ai are rost s recurgem la etim ologie i s optm
pentru ortogra fia care reprezint p ronunarea de acum patru sute de ani,

6 V. nota 1.
19

cnd nici aceasta nu e cea p rim itiv ? Desigur c nu. E preferabil din to a te
punctele de vedere s ne lum dup pronunarea actual, care din p u n ct
de vedere etim ologic nu e ntru n im ic inferioar celei vech i.
Iat acum i o consecin a regulii date de A cadem ie. M uli au ajuna
s scrie (de data aceasta fr aprobarea A cadem iei) i su bjon ctiv u l v e rb elor
de con ju garea a IV -a t o t cu i la persoana a I l I - a : s gsiasc, s m unciasc
etc. A rgum entul e iari e tim olog ic: aveam de-a face cu v erb e n -i, g si,
munci, deci i trebuie pstrat i la su b jon ctiv .
E inutil s spunem c toa t lum ea care tie rom n ete pronun gseasc,
munceasc etc. i pronunarea aceasta e corect i din p u n ct de vedere e ti
m ologic. A v em aici o desinen care servete la form area p rezen tu lu i: -esc,
-eti, -este, fr n ici o urm de -i de la infinitiv. La su b jo n ctiv v o m avea d eci,
to t fr -i-, -esc, -eti, -easc, dup cu m spunem i cresc, creti, creasc. E to t
aa de puin log ic s scrii gsiasc ca i gsiesc sau gsiete.
Intr-un singur caz i e pron u n at i trebuie scris i la im perfect, i la sub
jo n c tiv : la verbele cu rdcina term inat ntr-o v o ca l : croiam , croiasc,
voiam, voiasc etc. Dar n cazul acesta 11 pron u n m pe i i la p rezen t: croiesc,
voiesc.
A d ., 21.V.1930

epure sau iepure ?


C ititorii V ie ii rom n eti11 trebuie s fi observat c n ortogra fia acestei
reviste nu exist grupul de litere ie n cep tor de silab. T oa te cu vin tele care
ar trebu i s-l cuprind snt scrise cu e, de exem plu es n lo c de ies, lae pentru
laie etc.
n aceast chestiune, revista cita t nu face d ect s generalizeze, cu
riguroasa logic pe care i-o recunoatem n m aterie de ortografie, o regul
cu care sntem cu to ii deprini. A n um e, foarte rar se scrie n rom n ete ie
la nceputul cu vin telor, a colo unde p ron u n m ie. T o a t lum ea e deprins
s scrie eu, este i s pronune ieu, ieste. E drept c m uli obinuiesc s scrie
ieri, ies, dar scrierea aceasta nu e a p robat de broura A ca dem iei 6.
Scrierea e n lo c de ie nu e un fa p t n ou : cele mai vech i te x te ale n oastre
scriu to t aa, din cauz c n alfabetul slavon, dup care era cop ia t al n ostru ,
orice e nceptor de silab se citea ie. A ceasta a con vin s A ca d em ia n oastr
s m enin regula: n m ulte cazuri, a colo unde n oi p ron u n m ie, n latin ete
era e. D eci nc o dat criteriul etim ologic capt preponderena asupra p ro
nunrii i aduce ncurctur n ortografie.
S-ar putea ns spune c, deoarece se stabilete de la n cepu t c orice e
iniial de silab se pronun ie, con fu zia nu m ai e posibil. Dar lucrurile nu stau
0 V. nota 1.
20

astfel. In ti, n cu vin tele m pru m utate de curnd, e iniial se pronun e :


elefant, ermetic, echimoz i sute de alte cu vin te nu se pron u n cu ie.
D ar chiar dac lsm la Oparte cu vin tele noi, sistem ul t o t e prea com plicat.
In cu vin te ca piedic, ie nu e n cep tor de silab i trebu ie s scriem ie, altfel
s-ar citi pedic. A ju n gem d eci s avem acelai grup de sunete reprezentat
prin dou sistem e diferite, e i ie. Or, p rincip iul ortogra fiei noastre e c fiecare
sunet e reprezentat printr-u n singur semn i fiecare sem n reprezint un singur
sunet.
D ar n ici m car din p u n ct de ved ere etim olog ic scrierea lui ie prin e
nu e totdeau na corect. M ai nti, nu n toa te cazurile ie rom n esc provin e
din e sim plu. n cu v in te ca iepure, ierna, ierta, boier, caiet etc., grupul ie este
etim ologic. A far de asta, scrierea cu e face s se piard legtura dintre diferi
tele form e ale aceluiai cu vn t. In anum ite con d iii, e devin e a n rom n ete:
pluralul mese, cu e p rim itiv, corespunde singularului mas, cu e sch im bat n a.
La fel ie alterneaz cu i a : pierde, dar s piard. .n ain te de a, sntem obligai
s-l scriem pe i, c ci a nu se citete n iciod a t i a ; deci scriem ia r n ; dac
la plural scriem erni, legtura ntre aceste dou form e e distrus. La fel pentru
iart i ert, croial i croeli etc.
Pentru a evita aceast separaie ntre singular i plural, ntre persoanele
aceluiai verb, A cadem ia recurge la un m ijlo c pe ct de elegant, pe att de arbi
tra r: scrie singularul cu e, croeal, iar de aici ajunge i la croesc. Dar chiar i n
lim bile slave, de unde p rovin e aceast rdcin, se scrie cu i, aa cu m pronun
m i n oi pn azi.
O
dat m ai m ult con statm c singurul criteriu serios i p ra ctic n m ater
de ortogra fie e copierea pronunrii. D u p p ron un are trebu ie s ne con du cem
ori de cte ori ortografia e con testa t , indiferent de etim ologia, real sau
presupus, a cu vntului.
A d ., 29.V.1930

'l-am, Vamt l-am


T oa te aceste feluri de a scrie se ntlnesc la oam eni din to a te categoriile
s o cia le ; de m u lte ori acelai individ scrie cn d ntr-un fel, cnd ntr-altul.
A ceeai con fu zie dom nete, dar n m ai m ic m sur, cn d pronum ele e la dativ
( i-am, i'am, i-am ) i rar de to t la persoana a doua (i-a m e t c .) . T o t aa cnd
pron u m ele e alipit n urm a unui cu v n t (n u i i nu-i etc.J.
D in punctu l de vedere al pronunrii, toa te aceste n otri snt ech iva
lente. A adar num ai istoria lim bii, adic etim ologia, ne p oate lm uri asupra
felului corect de a scrie.
P rin cip iu l care a p rezid at la form area ortogra fiei academ ice e c apos
trofu l se ntrebuineaz acolo unde a disprut un sunet, iar trsura de unire,
a colo unde dou cu vin te se pronun m preun, dar fr s lipseasc nim ic
din ele. Aadar, de la nceput putem spune c n ota ia Vam, Vam e greit,

21

deoarece e vizib il c ntre l sau i i am nu lipsete nim ic. Rm ine de v zu t


dac e corect ntrebuinarea apostrofu lui la ncepu tu l expresiilor citate.
F orm ele scurtate ale pronu m elui erau la origine mi, i, i etc. D up scurtarea
lui i final, pronum ele acestea au ajuns s nu m ai aib nici o v o ca l i s nu mai
poat form a silabe. D ac urm a un cu v n t care ncepea cu o v oca l sau preceda
un cu v n t care sfrea cu o voca l , atunci consoana pronum elui fcea corp
cu cu vn tu l posterior sau anterior i nu m ai avea nevoie de alt v o c a l : nu-l,
l-am, s-i, i-e, i-a etc. Starea aceasta de lucruri a rmas pn azi. D ac ns
nu era nici o v oca l n vecin tate, atunci consoana pronum elui prins ntre
dou consoane (sau iniial, urm at de o alt consoan) nu m ai putea fi p ro
nunat singur i trebuia s se d ezv olte o vocal, adic . D eci, tot 11 vd.
i spu n etc.
Se ved e astfel c acolo unde se pronun , v oca la aceasta e recent,
iar a colo unde nu este t nu lipsete nim ic, pentru c niciodat n-a fost o vocal.
A adar, apostroful n-are ce cuta. Singura scriere corect e l-am, i-am, nu-li
etc.
Dar, cum am m ai spus i n alte rinduri, nu se poate pretinde oricu i
scrie rom nete s cu n oasc istoria lim bii i s tie care e form a vech e a fiecrui
cu vn t. n trebuinnd, pentru a lega ntre ele dou cu vin te, cnd apostrofu l,
cnd trsura de unire, este in evitabil s se p rod u c con fu zii, nu num ai la oam e
nii inculi, dar chiar i la cei cu cultur, dar fr pregtire lin gvistic.
Pentru a fi n acord cu principiul fon etic al ortografiei noastre, ar trebu i
s suprim m apostrofu l i s punem peste to t trsur de unire, aa cum fac,
dei nu n m od sistem atic, unii filolog i de la I a i 7.
In aceast privin , italienii m erg i m ai departe: scriu cu v in tele de felul
lui d-mi, facei-v etc. ntr-un cu vn t, fr liniu. Sistem ul acesta sim plific
ortografia, dar are d efectu l c face s se piard nelesul fiecruia din tre
cele dou cu vin te com pon en te, grbind astfel con top irea lor ntr-un singur
cu vn t.
A d . , 12.v i . 1930

noptei sau nopii ?


La su bstan tivele fem inine se ivete o greutate cnd e vorb a de scris
genitivul singular articulat. V o m scrie noptei sau nopii, mutei sau mustii,
casei sau ca s ii?
M arele p u b lic scrie de preferin peste to t cu e : bncei, crei etc. T o t
aa scriu i unii filologi, care-i ju stific ortografia prin faptu l c aa e scrierea
mai veche. n adevr, n textele noastre vech i gsim scris lum iei, criei i
aa m ai departe. C onsecven i ns cu principiul ortografiei fon etice, pe care
l-am luat ca p u n ct de plecare pentru soluionarea tu tu ror d ificu ltilor, noi
nu v o m ine seama de aceast exp licaie.
7 Cam aceasta e soluia actual.

22

Care este p ronunarea actual a gen itivelor fem in in e? O ct de super


ficial observa re a graiului de toa te zilele ne arat c to a t lum ea pronun
crii, fetii, m esii, nopii i aa mai departe. Ce e d rept, se aude de o bucat
de vrem e i crei etc., dar aceast pronunare este vizib il afectat i cauzat
num ai de scrierea cu e.
A r urm a deci s scriem peste to t cu - i i : crii, casii, gitii etc., i aceast
scriere n-ar fi lipsit de consecven.
B roura A cadem iei ns recom and alt sistem : se v o r scrie cu -ei cu vin
tele care au genitivul nearticulat n -e, i cu -ii cele care au genitivu l nearticu
lat n -i. D eci de la unei mori, unei legi, unei nuni, v o m form a genitivele
articulate morii, legii, nunii e t c .; iar de la unei fete, unei stele, unei mese,
v o m avea fetei, stelei, mesei.
Sistem ul acesta are un d efe ct ca p ita l: nu e n a cord cu pronunarea.
E drept c are i o ca lita te: pstreaz legtura form ei articu late cu cea ne
articulat. Dar, bineneles, m arele p u blic nu tie s fac diferena ntre mesei
i serii (de la mese i seri), ci, con statn d c i se cere s scrie cu e cu vin te
pe care le pron u n cu i, ajunge s scrie i mai trziu s i citea sc peste to t
cu e 8.
C uvintele al cror gen itiv e n treb uin at des reuesc s se m enin sub
form a cu i n p ron u n a re; dar pentru cele care nu se ntrebuineaz de obicei
d ect la n om inativ se form eaz, cnd e n evoie de gen itiv, o form nou, cu e,
pron u n at aa. T oa t lum ea a v o r b it i a scris n tim pu l din urm despre
legea onoarei, dei genitivul nearticu lat e o n o r i; o reclam p u b licat n ziare
laud m eritele cearei de parchete X . Iat d eci cu m scrierea etim ologic ajunge
s produ c p erturbaii n pronunare.
n si'rit, ultim ul argum ent n con tra ortografiei oficiale e c nici m car
nu e co n secv en t cu regula a dop tat. C uvintele term inate la n om inativ n
-ie au genitivul n earticu lat n - i i : sabie, s b ii; fam ilie, fam ilii etc. D eci geni
tivu l articulat ar trebu i s fie n -iii, deoarece se form eaz prin adugarea unui
i la genitivul nearticulat. Fr nici un m otiv , la aceste cu vin te se face o excep
ie de la regul i se scrie cu - e i : sbiei, fa m ilie i9 etc.
i aici, ca i n attea lte cazuri, aplicarea strict a principiului fon etic
ne-ar scuti de b taie de cap i ar uura nvarea ortografiei.
A d., 18.V I . 1930

Un cas bisar
A ca dem ia R om n recom and ca z s fie scris ntotdeau n a cu acest
semn. A pare totu i sporadic scrierea lui z in tervocalic cu s n unele cazuri,
i anume n cu vin tele m prum utate d in tr-alt lim b neolatin, dac n acea
lim b se scrie cu s : p oesie, fras, pos, bas etc.
6 Iat o prorocire care nu s-a m plinit: astzi toat lumea scrie i pronun mesei,
dar serii, aa cum recom and lucrrile norm ative.
9 DOOM recom and sbieii familiei.

23

Snt chiar unii savani, profesori de filologie sau de istorie la F acu ltatea
de Litere din B ucu reti, care scriu n m od con sta n t aa. E ste i un jurnal n
B ucureti care a a d op ta t principiul ortogra fic am intit.
E x p lica ia acestui principiu e din cele m ai sim ple: cu vin tele cita te i
altele similare snt scrise n franuzete, n italienete etc. cu s, pentru c in
aceste lim b i s in tervocalic se citete z (n italienete nu totdeau n a). Dar n
rom nete s nu trebu ie s se citeasc n iciod at z, c ci fiecare sunet trebu ie s
fie reprezentat printr-un singur semn. n c o dat con statm deci am estecul
criteriului etim ologic n tr-o ortografie care se pretinde fonetic.
Iat a poi un caz ceva m ai com p lica t: ce ne facem cn d avem de-a face
cu cu vin te m asculine term inate n z la form a nearticulat i, n -zul la form a
a rticu lat ? E uor de h ot rt c se va scrie caul, bavaresul, dar care va fi
form a n earticu la t ? D ac scriem caz, bavarez, se distruge legtura ntre form a
articulat i cea nearticulat. D eci cei care scriu caul snt ob ligai s scrie
i cas, bavares. Iat-n e astfel ob ligai s p ron u nm z n lo c de s chiar acolo
unde s nu este in tervocalic.
D ac se generalizeaz sistem ul acesta de ortografie, el va deven i ob liga
toriu pentru toa t lum ea. D ar oare specialitii se descurc uor ? Citesc acum
un curs universitar ed itat i red a cta t de un d octora n d n litere, cu speciali
tatea filologie. i gsesc a colo scris bisar. Or, dup n ici o regul din lum e,
cu vn tu l bizar nu trebu ie scris cu s, c ci i n franuzete, de unde l-am luat noi,
i n lim ba basc, de unde l-au luat fra n cezii, e scris i p ron u n at cu z. Dar,
dac un d octoran d n filologie face con fu zii de acestea, pu tem oare avea pre
tenia ca m arele p u b lic s tie care e etim ologia fiecrui cu v n t i cu m se scrie
dup m etod a etim olog ic ?
A d., 25.VI.1930

i i a
Sunetul nostru i, acelai peste to t, este scris n ortografia oficial cn d
cu t, cnd cu . A ca dem ia 10 intervine din tim p in tim p i m rete aci dom eniul
unuia din cele dou sem ne, aci pe al celu ilalt: recom and s se scrie hotrt,
apoi hotrt i, de curnd, iari hotrt. Cele dou semne reprezint ns un
singur sunet. C onform ortografiei fon etice trebuie deci s avem un singur
semn. Pentru care din cele dou semne ne v om pronuna ? S ved em nti care
e dom eniul fiecruia i de ce avem dou semne.
M are parte din filologii i istoricii notri, cum i unele reviste literare
(V ia a rom ineasca de exem plu) nu utilizeaz d ect pe . A ca dem ia folosete
pe la nceputu l cu v in telor i la sfritul lor, precum i n cu vin tele com pu se,
la nceputul celei de a doua p ri a com pu sulu i ( nentrerupt e tc.). E v id e n t,
din m otive etim olog ice: de cele m ai m ulte ori, l iniial vin e din i latin (nu ns
10 V. nota l.

24

n totdea u n a: n inger, de pild, i reprezint un a latin ). In interiorul cu vin telor,


orice v o ca l p oate deveni l n anum ite m prejurri. D e aceea, pe vrem ea o rto
grafiei etim ologice se scria nger, vent, rtu, rondunea, adune. Ca s fie logic,
A ca d em ia ar trebu i s scrie i astzi t o t aa, de vrem e ce m enine criteriul
etim olog ic.
S ved em care snt argum entele am belor tabere. In favoa rea lui l se
p oa te in v oca fap tu l c semnul acesta seam n bin e cu cel n treb u in at n
secolul trecu t, n vrem ea alfabetu lu i de tranziie, c e scris aa de to a t lum ea
la ncepu tu l i la sfritul cu v in telor i c i e m ai aproape de i d ect de a. n
favoarea lui se in v oc argum entul c dac s-ar scrie rom n cu i nu s-ar mai
ved ea c vin e de la romanus. La aceasta se p oa te rspunde cu argum entul
general ntrebuin at con tra scrierii etim olog ice: cine cunoate istoria tie
n orice caz c rom n vin e de la rom anus, iar cine nu vrea s o tie nu o v a
afla nici din ortografie.
De fap t, e absolu t indiferent dac a d op tm p e l sau pe , c ci argum en
tele, fie ele de ordin etim olog ic sau caligrafic, nu d oved esc n im ic aici. Ceea ce
im p ort e ca pentru sunetul unitar s avem un singur sem n, oricare ar fi el.
L a n evoie s-ar p utea chiar inven ta un semn nou, de la care n-ar trebu i s
cerem d ect s nu se preteze la ech ivoc.
E ste ns m ai simplu s a d op tm unul din cele d ou semne pe care le
a v e m la ndem n d ect s inven tm unul nou. n cazul acesta l preferm
p e , pentru un m otiv de ordin p ra ctic: din a facem , cu a ju toru l unui semn
pus deasupra, pe . Cum sem nele se fac destul de n eglijen t n scrierea grbit,
d ac facem i pe i to t din a, de m u lte ori i se p o t con fu n da. A v n d prin
u rm are s descifrm un scris n ecite, se p oa te ntm p la s ezitm ntre i
. P e cn d fcndu-1 pe i din i, orice p osibilita te de con fu zie e nlturat. Sin
gurul criteriu de care trebuie s inem seam n alegerea literelor e s nu lsm
lo c pentru confuzii n .
A d ., 2.V II.1930

Mihaiu sau Mihai ?


n tr-o faz veche, greu de delim itat, a lim bii noastre, toa te cu vin tele
care astzi se term in n tr-o consoan aveau un u n urm a acestei consoane.
S pecialitii nu snt de a cord n p rivin a datei cn d a disprut acest u :
dup unii s-a pstrat pn n apropiere de vrem ea noastr i m ai p oate fi auzit
i astzi la ar, in anum ite regiuni, sub o form m ult redus. D up alii,
u final, de origine latin, a disprut n tr-o ep oc foarte vech e, iar u scurt care
se gsete scris n cele m ai vech i te x te ale noastre ar fi d atorat unei im itri
a ortogra fiei slave.

11
Ortografia actual a adoptat pe , dar a pstrat pe n numele proprii cunoscu
n vechea ortografie: Romnia, Brncui, Prvan etc. Aceste excepii servesc la cataloage
i indexuri, ca i la evitarea citirii cu i de ctre strini a acestor nume.

25

O ricum ar fi, ceea ce e sigur e c astzi, n lim ba literar, nu m ai dis


tingem nici un sunet dup ultim a consoan n cu v in te ca om , sting i aa m ai
departe. D e aceea, ortografia noastr oficial a p roceda t foarte cu m in te cn d
a nlturat pe u scurt final, pe care cei m ai btrni dintre noi l-au a pu cat n
tinereea lor.
Dar era greu ca preocuprile etim olog ice s nu lase n ici o urm . n
adevr, elim inat n urm a consoanelor, u scurt a rm as, i nc n form a plin,
n urm a lui i , chiar i acolo unde nici din p un ct de vedere etim ologic n-are
ce cuta.
Ni se recom and astfel s scriem ochiu, meiu i aa m ai departe, dar
num ai la singular, aa n ct la singular trebuie s scriem ardeiu , coteiu, iar la
plural ardei, cotei. E eviden t pentru oricine c n pronunare nu e nici o deo
sebire ntre singularul i pluralul acestor cuvinte.
S zicem totu i c am a ccep ta m isterioasele m otive care im pun scrierea
lui u n urm a lui i final. A m fi astfel n acord cu ortogra fia oficia l ? Nu, pentru
c aceast ortogra fie nu-l pune pe u chiar totdeau n a n urm a lui i final. n
afar de cazul pluralelor, de care m -am ocu p at mai sus, m ai snt verbele la
persoana a doua, ca dai etc., apoi unele adverbe sau in terjecii, ca apoi, ieri,
mai etc., pe care nu le scrie nim eni cu u.
ntrebuin area acestui semn se restrnge deci la singularul su bstan tivelor
term inate n -i. Care p oate fi rolul acestei regu li? U nul singur, i anum e c ne
indic existena cndva a unui u scurt la singularul acestor substantive. A ju n gem
deci iari la criteriul etim ologic am estecat n scrierea fonetic.
Se p oate ns cere cu att m ai puin tu tu ror celor care scriu s tie unde
a fost i unde n-a fost n antichitate un u, cu ct nici m car criteriul sugerat
mai sus nu e su ficient: nu toa te substantivele singulare term inate acum n i
au avu t m ai nainte un u final. A a, bunoar, substantivul cotei, cita t m ai
sus, n-avea u scurt nici n lim ba de origine, vech ea slav. La fel num ele p ropriu
M ih a i, pe care m uli l scriu cu u final, ceea ce e greit din p u n ct de vedere att
fon etic, ct i etim ologic.
Singura ieire din ncurctur ne-o ofer, aici ca peste to t, scrierea
pur fonetic, adic fr -u.
A d., 9 .V II.1 930

ue sau u ?
n M untenia i n special n B ucureti se pron u n ue, mtue, grije
n lo c de u, mtu, grij, cum se spune n celelalte regiuni ale rii. Peste
to t unde final e precedat de sau j , la B ucureti el devine e. Unii savani
bucureteni au adoptat i n scriere aceast transform are, pe care broura
A cadem iei 12 n-o condam n.

12 V. nota l.
26

S ncercm s stabilim care din cele dou pronunri i scrieri e prefe


rabil. F orm a cu - e cea m ai rspn dit i aceasta e i cea m ai vech e, cci
istoria lim bii ne arat c la origine toa te cu v in tele cita te erau de declinarea
nti. D ar i form a cu -e e destul de vech e, c ci se gsete n prim ele noastre
texte.
In nici un caz nu se p oate spune c form a din M untenia e n e corect :
e o form dialectal, la fel de n d rep tit ca i cealalt, t o t dialectal, dar
m ai rspndit. Pentru a nu strica ns unitatea lim bii, trebu ie s adop tm
una singur din ele i aceasta trebu ie s fie form a cu - : u etc.
Ca form nearticulat, n im ic nu ne m piedic s adm item pe ue, grije
etc. Dar atunci form a articu lat ar trebu i s fie uea, grijea (cu m e valea de
la vale). Dar form a articulat e ua i ne pom enim cu o categorie m ix t : sub
stan tive de declinarea nti cnd snt articulate i de declinarea a treia cnd
snt nearticulate. Diferen de declinare avem n cazul substan tivelor term i
nate n - i e : ploaie, ploaia etc. P e ct se p oate, e bine s evitm m bogirea
a cestor categorii m ixte, ca s nu le transform m din sim ple excepii n noi
declinri aparte i s com p lic m astfel to t m u lt structura lim bii.
Pe de alt parte, a d jectivele (i substantivele care com p ort un fem inin)
term inate n - capt i fem inine neregulate d ac tolerm form ele cu -e. De
la uria, fem ininul regulat trebuie s fie uria, nu uriae, aa cum de la lung,
fem ininul e lung. i de data aceasta excep ia se ntlnete la cu vin tele term i
nate n - i e : vioi, vioaie etc. (Cuvintele term in ate n -tor,-toare nu form eaz un
exem plu deosebit, cci m ai de m ult se zicea -tori,-torie, deci i aceste cuvin te
se term inau n -e.)
Schim barea lui -ia n -ie este general i de dat m ult m ai vech e, aa
n ct oficial nu se m ai p oate interveni pentru nlturarea ei. In schim b, m arele
p u b lic, care simte lipsa de sim etrie a fem ininelor (de tipul muritoare de la
muritor, fa de frum oas de la frum os), sch im b pe unde poate fem ininele
term inate n -toare i le preface n -toar, de exem plu directoar, form foarte
frecven t.
n toate exem plele citate, - se schim b n -e din cauza influenei sunetu
lui preceden t, adic a lui , j sau i. L ocu l de articulare al acestor sunete e m ult
m ai aproape de cel al lui e dect de al lui , de aceea , adaptndu-se la sunetul
preceden t, se transform n e. A ceast adaptare se num ete asimilare.
A d., 16.V I I .1930

cass, mass etc.


B roura A cadem iei 13 recom and s se scrie eassa de bani, massa de
manevr, rassa alpin (sau rassa clugreasc), ca s nu con fu n d e cu casa de
locuit, masa de jo c i barba ras !
13 V. nota l.

27

T rebu ie s recunoatem c p ublicul a prim it cu plcere aceast regul,


nu att pentru c ar fi convin s de n evoia de a se evita pretinsele con fu zii, ct
pentru m ulum irea de a putea s-i exh ibeze cunotinele, scriind cu doi s
ca n franuzete.
De fap t, con fu zia este im posibil. C uvintele cita te nu se ntrebuineaz
niciodat aa fel n ct con tex tu l (adic celelalte cu vin te din fraz) s nu fie
suficient ca s pu tem nelege despre ce se vorb ete.
Cine nu v a nelege despre ce e vorb a cnd v a ved ea scris m buntirea
rasei cavaline, Un element de valoare se pierd e In masa nulitilor, Adresai-v
la casa de bani etc. ? N um ai cei care nu v o r s neleag.
Cea m ai bun d ova d c nu exist con fu zie e fap tu l c n v o rb ire cei
doi s nu apar i totu i nim eni nu face con fu zie ntre casa de bani i casa de
locuit.
De altfel, cuvintele de m ai sus nu snt singurele care au om on im e n
rom nete. Cuvntul mai nu are m ai puin de patru nelesuri d eoseb ite:
ca adverb, e m ai m ult sau m ai puin egal cu n c , ca su bstan tiv nseam n
..ciocan de lem n , iar n M old ova i fic a t . A p o i e i luna mai. Cine s-a n cu rcat
vreodat la ntrebuinarea tu tu ror acestor cu v in te ?
In tr-un singur caz om onim ia p oate fi jenant i p oate da lo c la co n fu zii:
atunci cnd cuvin tele om on im e snt ntrebuin ate n aceeai fraz i desem neaz
noiuni care snt folosite la aceeai aciune. D e exem plu, dac furculia i
cuitul ar avea acelai num e s-ar prod u ce ncurcturi. Dar n cazul acesta
diferenierea ortografiei n-ar servi la nim ic, pentru c adevrata jen ar fi
n vo rb ire , nu n scriere.
Cine scrie i cere s se scrie cass o face din snobism . In adevr, m uli
scriu astzi i casset, cassier, cassierie, massiv, rassist e tc., dei chiar dac
scriem aceste cu vin te cu un singur s nu poate exista n ici o confuzie.
Scrierea cu doi s nu servete d ect ca s com plice ortografia. Snt oam eni
care tiu c trebuie s scrie cass cu d oi s, dar n-au destul de precis n m inte
distincia pe care ar trebui s-o aduc n m inte aceast dublare a consoanei.
De aceea scriu Cassa coalelor, cassa fem eii etc. ncetu l cu ncetul se v a ajunge
i la cassa de locuit.
Dar ravagiile lui ss nu se opresc aici. E m ult pn deschizi o p orti ortogra
fiei etim ologice (s m ai n otm i c aici etim ologia e greit), c pe urm nu
m ai p oi s-o opreti de a in vad a totu l. n tim pul din urm a n cep u t s se
scrie i esseuri. Pe cn d scrierea assediu, R u ssia, ossem inte ?
A d ., 23.VII.1930

Influena climatului asupra limbilor


Se adm ite n general c dintre lim bile mai cu n oscu te cea m ai frum oas
e cea italian i se exp lic aceast superioritate a graiului lui D ante prin faptul
c e abu n den t n vocale. E iari o afirm aie destul de curent c lim ba italian

28

are voca le m ulte din cauz c se vorbete n sud, unde e cald i deci se poate
desch ide gura fr team , pe cnd la nord, din cauza tem peraturii sczute,
oam enii snt ob ligai s vorbea sc cu gura aproape nchis i deci vocalele tind
s se m puineze.
Nu se p oate tgdu i c, pus n felul acesta, chestiunea prezint o mare
im portan pentru cunoaterea con d iiilor de existen a om ului n general
i a d ezvolt rii graiului n special. Cum se exp lic deci c specialitii n studiul
istoriei lim b ilor nu s-au ocu p a t pn acu m n iciod a t de stabilirea raportului
dintre clim at i grai ? F a p tu l acesta m erit s fie lm urit.
n prim ul rnd se p oa te v o rb i de lim b i n ord ice i lim b i sudice ? Da, dar
num ai cu con d iia s stabilim ce nseam n term en ii acetia. E vid en t, exist
lim bi care snt v o rb ite n nordu l E u rop ei i lim b i care se situeaz n partea de
sud a con tin en tu lui n ostru. Dar ntrebarea e: de cn d se afl lim bile actuale
din E u rop a sau din alt parte pe teritoriu l pe care-1 ocu p astzi ? Rspunsul
la aceast ntrebare e din cele m ai ca tegorice: nu exist p opu laie n lum e a
c rei istorie s fie cu n oscu t cev a m ai de m u lt i care s nu-i fi schim bat cel
puin o dat lim b a n perioada istoric. L im b a galic, adus n Frana de
nvlirea celilor, a fost n locu it cu lim b a latin , adus din sud. Lim bile
slave, care au m p n at B alcanii, au fost aduse n ep oca istoric de nvlirile
slavilor din nord. L a p on ii, care au colon iza t to t nordul E uropei, snt ven ii
d in A sia. Dar e inutil s nm ulesc exem p lele: aju n ge s ne gn dim la rspndirea actu al a lim b ii engleze ca s ne dm seam a c nu p u tem urm ri evolu ia
unei lim b i pe o durat m ai mare fr s fim n ev oii s o studiem n lungi pere
grin ri de-a lungul i de-a latul globului.
S-ar p utea crede c m igraiunile acestea radicale snt un fa p t caracteris
tic num ai pentru vrem u rile m ai noi, cnd m ijloacele de lo co m o ie s-au p e rfecio
nat. E le au existat ns i n tim pu rile m ai vech i, ba chiar au fost m ai definitive
atunci d ect acu m . Cu c it om ul se afl n tr-o stare m ai prim itiv , cu att i
e m ai uor s rtceasc din tr-u n in u t intr-altu l. A stfel, ca s nu citez dect
descoperirile cele m ai noi, savantul francez P. R iv e t a stabilit n m od nendoios
c ntre con tin en tu l p olin ezian i A m erica de Sud au existat raportu ri foarte
strnse n ep oca an tecolu m bian . D om nioara L . H om bu rger a susinut c
lim b ile n egrilor din A frica p rovin din E g ip t i nu con stitu ie d ect variante
ale lim bii egiptene. T eoria aceasta n-a ob in u t nc aprobarea general, dar
n ici n-a fo st infirm at.
E deplin d eci stabilit c nu exist lim b i a u tohtone i c nici o lim b
de azi nu are un trecu t prea lung pe teritoriu l ei actual. D e aceea singurul
m ijlo c de a stabili influen a clim atului asupra lim b ii e s ne m rginim la perioa
de m ai scurte i s urm rim dezvoltarea ctorva lim b i din m om entul n care
v o rb ito rii lor au pus stpnire pe teritoriul actual, pentru a ved ea dac evoluia
a cestor lim bi ne p oa te sugera vreo exp lica ie n legtur cu natura regiunii.
E d estu l n s s exam inm gram atica istoric a cto rv a lim b i europene
ca s ne dm seam a c evoluia lor, care, cel puin pentru m om ent, ne pare
capricioas, n -a re n ici o legtur cu clim a. D in to a te lim bile indo-europene
actuale, cea ca re a pstrat cel m ai bine sistem ul v o c a lic p rim itiv e desigur

29

lim ba lituanian, lim b n ord ic n com paraie cu cea greac sau cu cea persan.
Cehii i srbii din centrul E u rop ei au m ai puin e voca le d ect ruii de la N ijni
N ovgorod.
E adevrat c latina tran sportat la nord, n D acia, a suferit o oarecare
nchidere a v oca lelor n eaccentuate. Dar exa ct aceeai nchidere au suferit-o
vocalele slave n gura b u lga rilor v e n ii din nord i s ta b ilii la sudul nostru i
to t n acelai sens au evolu at vocalele greceti n partea G reciei lim itrof cu
M acedonia. E x p lica ia acestei n ch id eri trebu ie d eci cu tat n alt parte
d ect n influena clim atu lu i.
Iari este adevrat c unele voca le latin eti s-au deschis n italian.
Dar aceleai voca le se nchiseser n lim b a latin , cu cteva secole nainte de
era noastr, n graiul de la R om a. D eci nu p oate f i v o rb a n ic i a ici de influena
clim ei.
Pe de alt parte, d ispariia unei serii de voca le atrage dup sine trans
form ri n ntreaga structur a cu v in telor, transform ri care tin d to c m a i s
desfiineze efectul d isp a riiei vocalelor. A a, n lim b a francez m are parte
a vocalelor latin eti n eaccen tuate au disprut. Dar aglom eraia de consoane
care a rezultat din d ispa riia vocalelor s-a rezolva t prin d ispa riia i a unei
p ri d intre consoane. Cubitus a d even it coubde, a p oi coude, hospitalis a d even it
hosptel, a p oi hotel i aa m a i departe. S-a redus astfel lungim ea cu v in telor, dar
p rop oria ntre num rul v o ca le lo r i cel al consoanelor a rmas a p ro x im a tiv
aceeai.
Se vede astfel c ideea influen ei clim atu lu i asupra om u lu i nu se p oate
verifica n m aterie de lim b . R m ne de v zu t dac aceast verificare p oate
fi adm is n alte ram u ri ale a ctiv it ii um ane. Pn nu dem ult, legtura ntre
om i m ediul n con ju r tor era un fa p t general adm is, i pentru dem onstrarea
ei se citau cazuri foarte con vin g toa re. De o b u cat de vrem e ns au n cepu t
s se aduc argum ente to t aa de con v in g toa re pentru teza con trarie. S-ar
prea d e ci c dac natura l ob lig pe om s se conform eze ca p riciilo r ei, n ic i
influena om u lu i asupra n atu rii nu e de lepdat. Cel m ai pru dent lucru e s
recunoatem c p roblem a nu e nc rezolvat i s evit m de a ne pron u n a
asupra ei. n felul acesta i baza aprioric a teoriei influenei clim atu lu i asupra
graiului e serios zdruncinat.
R m ne latura estetic a p rob lem ei: este italiana cea m ai frum oas lim b
din E u ropa i, dac da, ca lita tea aceasta se datorete fre cv e n e i vo ca le lo r ?
La ntrebarea acesta nu lin g v i tii snt ch em a i s rspund, c i esteticienii.
Ceea ce e sigur ns e c n n ic i un caz frum useea unei lim b i nu d epin de num ai
de num rul vocalelor, c i i de alte elem ente, ca tim bru l lor, m binarea lor cu
consoanele, accentul, ritm u l etc. L im b a m aghiar are m ai m ulte vo ca le dect
cea italian : se p o t num ra pe degete cu vin tele care au dou consoane la
rnd n aceeai silab. i totu i cine susine c ungara e m ai frum oas dect
italiana ?
A d., 23.VII.1930

30

jelesc sau jlesc ?


A m artat acum citeva tim p c, n graiul bucuretean, la sfritul cu v in te
lor, - p recedat d e j saup se preface n -e. Spuneam de asemenea c e preferabil
s nu scriem ue, grije, c i u, g rij , pentru c aceste din urm form e sint i
m ai corecte, i m ai rspn dite d ect cele d in ti.
M v o i ocu p a acum a de alte cazuri de influen a lui j sau asupra v oca lei
urm toare. In M untenia se zice jelesc, jefu iesc, jera tic (i A ca d em ia tolereaz
aceast pronu n are), pe cn d n M old ova se zice jlesc, j fu iesc, jratic. Din
pun ctu l de ved ere al originii, snt corecte form ele cu : jlesc, j fu iesc vin
de la ja le, ja f, ca druiesc de la dar e t c .; j ra tec e pus n legtur cu ja r u .
Pluralul lui apc e p ron u n at n B ucureti ep ci (n lo c de p ci), de
unde avem i num ele strzii epcari 15. Schim barea lui n e se datorete i
aici to t influenei lui i j , ca i n ue i grije, pentru u i grij.
D ar aceste dou consoane nu izbu tesc s prefac n e d ect pe ; celelalte
vo ca le snt prea diferite de e i prea stabile pentru ca s p oate fi sch im bate n e,
de aceea ved em c ja r , jo c , apc subzist.
Subzist, dar num ai n parte. N eputnd s le atace din fa, consoana
p receden t sap voca lele din c o a s t e ! In lo c s sch im be d irect pe a sau o n e, se
intercaleaz o uoar v oca l de aceeai natur cu con soana precedent. A stfel,
nu rareori vom auzi pron u nndu-se n B ucureti eapc, birjear, jio c etc. Snt
i profesori care scriu ease, eapte etc. A m im presia c aceast pronunare se
consider distins n regiunile periferice, cci am bga t de seam c oam enii
din p op or zic in tenion at aa cnd v o r s par persoane bine.
Dar m ai e desigur i a ltceva la m ijloc, anum e o reacie fa de pronun
area m oldoveneasc. De aceea m unteanul m ndru de graiul su schim b
n ea i pe a prim itiv. A p o i, pluralul m untenesc mbrieri, tnfieri con tribuie
ca singularul mbriare, nfiare s se schim be n mbrieare, nfieare.
A da p tarea unui sunet la altul (ca n cazul de fa) este n general un
semn de lene n pron u n are: organele v o ca le , fiind p otriv ite pentru em iterea
unui sunet, evit s fac sforarea necesar ca s se deplaseze i s se potriveasc
pentru sunetul urm tor, aa n ct acesta este ob lig a t s se apropie de pronun
area sunetului precedent.
n cazul lui ue, grije am artat c form ele noi snt n epractice, pentru
c ele com p lic categoriile m orfolog ice existente. Pentru cu vin tele discutate
aici, acest pericol lipsete. A adar, d ac ten d in a pe care am descris-o ar fi
general rom n easc, n-ar fi suprtoare. In d efin itiv , de ce s-ar zice apc, i
nu ea p c ? De a ceea jelesc p oate fi m en in ut, c ci i m o ld ov en ii l-au adop tat
n scriere.
14 Formele recom andate azi: jelesc, jefuiesc, dar jratic. Celelalte form e continu
s existe n vorb irea popular.
15 Normele actuale recom and pe epcar i alte derivate cu e de la apc, precum
i pluralul epci.

31

Cum ns pentru celelalte exem ple pronunarea nou nu e a ccep ta t


d ect n tr-o parte a M unteniei, dac ar fi adm is de oficialitate, s-ar crea o
nou diferen dialectal, ceea ce nu servete nim nui.
A d ., 30.V II.1930

Consoanele duble
M -am ocu p at de cu rn d de scrierea cu doi s a cu v in telor cass, mass etc.,
scriere recom andat de broura A cadem iei 16. T o t instan a noastr suprem
n m aterie de ortogra fie recom anda pe vrem uri s scriem cu d oi n cu vin te
form ate cu ajutoru l prefixulu i in- atunci cn d partea a doua ncepe cu o v o c a l :
tnnalt, innapoi etc.
R egula aceasta e greit. C uvintele cita te n-au a vu t n iciod at d oi n n
pronunare, cci, dac ar fi s reconstitu im form a lor latineasc, am aju n ge
la inaltum i inadpost. Scrierea cu d oi n e ndreptit de etim ologie num ai
acolo u nde partea a doua ncepe cu n: tn-noda, tn-negri etc.
Dar, cu m am m ai spus-o n attea rnduri, nu etim ologia trebu ie s
ne preocupe pentru stabilirea ortografiei, ci pronunarea actual. i dac
unii a ju n g s pronune cu doi n, de exem plu nnainte, aceast pronunare se
datorete form elor scrise.
In u ltim ele m od ificri aduse ortografiei 17, A ca dem ia revine asupra
regulei date n brour i decide c n rom nete nu exist consoane d u b le
(dei recom and s se scrie cass etc.), aa n ct trebu ie s scriem Inoda, tnegri,
tnoi etc.
i de ast dat savanii academ icieni s-au lsat con d u i de idei p recon
cepute, nu de fap te, i, voin d s evite exagerarea de care fcuser dovad
mai nainte, au czu t n exagerarea contrar. n adevr, n cazurile de m ai sus
to i vorb itorii sau cel puin foarte m ult lum e p ron u n cu d o i n.
Originea cu v in telor ca nnegri, nnoi e aa de clar i toa t lum ea sim te
att de lm urit c ele v in de la m - + negru, nou, nct, fr s te gn deti la vreo
regul, pron u n i cu doi n. A ceast pronunare trebu ie m eninut i sprijinit
de ortografie, cci e u til : dac pron u nm cu un singur n, ajungem s avem
dou prefixe n lo c de u n u l: l- nainte de n- i In- nainte de celelalte sunete.
Nu e v orba s a d op tm o ortografie nou pe m otive etim olog ice, ci s m en in em
n scriere ceea ce se m enine n pronunare.
Dar pentru cine nu sim te diferena auditiv ntre n i nn, care va fi
regula de scriere a cu v in telor form ate cu prefixul in -? Se v a scrie cu d oi n peste
to t unde partea a doua exist n rom n ete izolat, deci nnebuni, nnopta,
nnora etc., pentru c avem pe nebun, noapte, nor.
16 V. nota 1.
17 V . n ota 1.

32

A lt caz de consoan dubl n rom n ete p ron u n at foarte clar este al


lui 11 n cu vn tu l cellalt. Gazul acesta A ca d em ia n -a v o it s-l v a d n icio d a t
i totdeau n a a recom and at s se scrie celalt (dei e clar c p ron u n m cu to ii
cu d oi l), deoarece cu vn tu l ar p roven i din cel + alt. De fa p t partea a d o u a
este -lalt, ceea ce se ved e la plural i la fem in in : cei-lali, cea-lalt, cele-lalte
indiferent de originea a cestor form e. D e asem enea l- apare i n la-o-lalt.
A adar singura scriere corect este cellalt l8.
Ad., 7 . V I I I . 1930

Interzis a sta pe petri.


L a intrarea n Cim igiu din b u leva rd u l S chitu M gureanu se gsete un
ru n fip t n pm n t cu o scnduric de b ra d n v rf, pe care scrie: In terzis
a sta p e p etri contraveni. C iva pai m ai nainte, pe alt t bli , c i t i m : E ste
interzis a sta p e p etri. Contraveni vor f i amendai.
A le g din aceast in scripie o singur greeal caracteristic pentru ca
s-o discu t a ici: p etri n lo c de p ietre, i anum e e v o r b a de -i final n lo c de -e.
D e u nde acest - i? In unele regiuni ale rii se p ron u n un sunet apropiat
de i, dar nicieri nu se scrie p ielri. Greeala asta nu p oate aparine d ect unui
om incult. A ltfel ns se prezint situaia dac p rivim form ele articulate. La
to a te cu vin tele term inate n -ele, prim ul e se p ron u n m ai scurt i m ai nchis
d ect al doilea (de exem plu n balamalele). Iar cn d rdcin a cu vn tu lu i se
term in n -r, e se scurteaz i m ai m ult, a bsorb it de consoana p receden t :
iepurele se p ron u n de m u li aproape ca iepurle.
n general scurtarea e cu att m ai intens cu ct cu v n tu l e m ai lung. De
aceea cu vin tele trisilabice, ca litere, opere, ginere, devin , dup articulare, n
scrierea m u ltora , operile, literile, ginerile.
Pe de alt parte pe firm a unei spltorii de pe splaiul M ihai V o d se
citete gulerile. n ultim ii ani ns, scurtarea i nch iderea au n cep u t s apar
i la cu vin tele m ai s cu rte ; n va ra a ceasta am asistat la o p o lem ic literar n
jurul expresiei merile paradisului.
Dar dac scriem merile, de ce n-am scrie i m e r iP Ia t d eci d e unde vine
greeala la p etri, care nu e f cu t n u m aid ect de un m oldovean .
D ar, va ntreba cin eva, cn d con d a m n m scrierea literile etc. cu m rmne
cu p rincipiul ortogra fiei fo n e tic e ? De ce s nu scriem aa cu m se p ron u n ?
L a aceast n trebare se p oa te rspunde n m odu l u rm tor: n adevr,
principiul este s scriem aa cu m p ron u n m , atu nci cn d avem de-a face cu o
pronunare general. Cnd ns ntln im o ca tegorie de cu v in te a cror pronun
are e con troversa t , cu m e cazul aici, nu p u tem ngdu i ca fiecare din n oi s
scrie aa cum p ronu n el, c ci aplicnd riguros principiul acesta am ajunge
18 A cu m este recom andat form a cellalt-, e proven it din a (cela ).

33

la desprirea lim bii n m ai m ulte lim bi noi. G ram atica oficial trebuie s
in tervin i s stabileasc un fel unic de a scrie i a pronuna.
Criteriul dup care ne con d u cem ca s alegem ntre literile i literele este
cel lo g ic: deoarece se zice litere, nu literi, adugind articolul v o m form a literele,
nu literile. D in p u n ctu l de vedere al logicii i al istoriei lim bii, literele e form a
co re ct . i cum aceast form se m enine n pronunarea m a jorit ii p o p u
la iei, putem s o a dop tm i n scris i s o im punem ca norm general.
A d., 13.V III.1930

Relatinizarea limbii
Cu toii am n v a t la liceu despre a ctivitatea colii latiniste, care voia
s elimine din lim ba rom n to a te cu vin tele de origine nelatin, s le nlocuiasc
cu altele latineti i s dea lim b ii rom n e o ortogra fie etim ologic, adic bazat
pe form a p rim itiv a cu vin telor, nu pe pronunarea lor actual.
Ni se spune n m anuale c aceast coal n-a reuit s-i im pun felul
de a vedea, i ten dinele ei au fost nfrnte. A cea st nfrngere este considerat
ca o v icto rie a bun u lui-sim i a raiunii.
E ns o greeal s se cread c ten din a de relatinizare a lim bii rom n e
e n tru pa t num ai n coala latinist. i nu e n totu l exa ct c.aceast coal
a fost nfrnt. E adevrat c term enii creai pe de--ntregul pe care voia u
latinitii s-i in trod u c n locu l unor cu vin te slave n-au prins. Dar aceasta
nu nseamn c totu i cuvintele n-au fost elim inate, cci ele snt din zi in to t
mai m ult n locu ite de cu vin te latineti, luate m ai ales sub form a lor' francez.
N -a fost de to t nfrnt coala latinist nici n p rivin a n orm elor ortogra
fice. D a c nu m ai scriem angel ca s citim nger etc., nu se p oate spune c
p reocuprile etim ologice snt de to t absente n ortografia stabilit de A ca d e
m ie 19. A m d at suficiente exem ple de acest lucru n articolele preceden te.
V o i ncerca s art aici cteva urm e ale influenei preocu p rilor latiniste
asupra lim b ii rom ne.
U na din cele m ai vech i urm e de latinizare a unui cu v n t rom n esc o pre
zint chiar cuvn tu l romn. Se tie c form a popu lar i corect din p u n ct de
vedere istoric e rumn. Rom n e refcu t dup form a latin romanus. T otu i,
a tu n ci c n d a fo st n evoie s se trad u c in lim bile europene cu vin tele romn
i R om nia, chiar rom n ii au p orn it de la form a cu u. A stfel, n franuzete,
ce l d inti care a scris R oum ain e M. K oglniceanu 20.
P repoziia supt, care vin e de la cu vn tu l latin subtus, a fost schim bat
n sub, pentru c s-a crezu t c reprezint pe latinul sub.
Ia t i exem ple de ncruciare a cu v in telor de origine slav cu form a
corespu n ztoare latineasc. Rzbel, form d even it repede p opu lar i u tili
19 V . n ota l .
20 Acum s-a generalizat n rom nete pronunarea cu o, dar r lim bile apusene se
scrie i se pron u n cu u.

34

zat astzi num ai de rani, e de fap t cu vn tu l de origine slav rzboi, aranjat


aa n ct s semene cu latinescul bellum. A lt cu v n t ncru ciat e ntrebuin at
i astzi n lim ba literar i desigur c m ult lum e l consider de origine latin.
E vo rb a de m orav, care nu e a ltceva d ect slavul nrav a da pta t la latinul m os,
moris.
Iat, n sfrit, un cu v n t greit latin izat, care ctig teren pe zi ce trece.
Textele'Tioastre nu cu n osc la persoana a treia plural a verbu lu i a f i d ect form a
sini. D eoarece n latinete se spunea sunt, latin itii au n cep u t s scrie i n
rom nete sunt, creznd c form a snt e de origine slav. n realitate sint e i
el t o t latinesc i provin e din su b jon ctiv u l latin (n textele noastre vech i citim
sem, sei, stnt din su b jon ctiv u l latin sim us, sitis, sint). Dar form a sunt, ntre
buin at la n cep u t num ai n scris (i cu accen t circu m fle x : u), n cepe s fie
acum a n m od curent pron u n at de p op u laia oraelor. A ca dem ia ar trebui
s recom ande scrierea i pronunarea cu i.
A d., 20.V III.1930

Etimologia popular
n con d iii norm ale, om ul vorbete fr s reflecteze asupra felului n
care se exprim . Se gndete num ai la ideile pe care le are de expus, nu i la
form a n care v o r fi m brcate. Snt totu i cazuri cnd cu vin tele snt supuse,
nainte de a fi pron u nate, unui exam en p sih ologic.
A ce st lucru se ntm pl adesea i la cop ii i m ai cu seam la inculi, chiar
cnd snt aduli. De cte ori fac cu n otin cu un cu v n t n ou, ei cau t s-l lege
n m intea lor de cev a cu n oscu t, indiferent dac legtura e ju stifica t sau nu.
A ceast raportare a cu vin telor, cnd e greit, se num ete etimologie popular
i ei i se datoreaz m ulte transform ri n aspectu l cu vin telor.
Iat un copil care aude vorbin du -se de pom pe funebre sau de convoi
funebru. N ecunoscnd lim ba latin, nu-i p oate exp lica form aia cu vntului
funebru, pe care l nelege sau l reine greit. De aceea, cn d vrea s-l utilizeze
m ai trziu, ideea de nm orm ntare se com b in n m in tea lui cu cea de doliu,
de haine negre, i rezultatul este c v orb ete de cortegiu funegru.
E vid en t, exem plul acesta e izolat i chiar cop ilu l cu pricina, cnd se va
face m are, va ti s rosteasc exa ct cu vn tu l funebru. Dar n alte cazuri unele
cu vin te snt tran sform ate n acelai fel de m are parte a popu laiei i a ju n g
chiar s nu m ai fie n trebuin ate sub form a p rim itiv. n toa t ara, ranii
zic lcrm aie n lo c de reclamaie, pentru c i n ch ip u ie c e vo rb a de a lcrma
(variant a lui a lcrim a) ; com perativ n lo c de cooperativ, pentru c se gindesc la a cumpra. n cercurile cu lte ncepe s ptru nd tntreprid, n lo c deintrepid (latinescul intrepidus c u te z to r "), din cau z c acest cu v n t a fost
pus n legtur cu a ntreprinde, cu care nu are n ici n clin, n ici n m n e c ; tot
aa ventrilog n locu l lui ventriloc (com pus n latinete din venter s to m a c" i
loquor a v o r b i ), din cauza lui monolog, dialog (logos e eu vn t grecesc).

35

A lteori, legtu ra care se stabilete ntre dou cu v in te se datorete num ai


unei vagi asem nri de form , fr ca sensul s fie ctu i de puin a p rop ia t:
a exploada ia locu l lui a exp lod a , din cauza asem nrii cu a exploata, dei ntre
explozie i exploatare nu e n ici un ra p ort de n eles; fu n icu lar se schim b n
furnicular, pentru c e pus n legtur cu furnic, cu care n-are n im ic de-a f a c e ;
ficsionom ie e n treb uin at n locu l lui fizion om ie, pentru c v o rb ito rilo r li se
pare c recu nosc n el a d jectiv u l fix . Pe firm a unei cofet rii din centrul ca p i
talei se citete fructe con fiate, n lo c de confite (adic zaharisite*1, dei zaharisirea n-are n ici un ra p ort cu ncrederea).
De alte efecte ale etim olog iei populare m v o i o cu p a sptm na viitoare.
A d 27.V III.1930

A.sia sau Europa?


Originea limbilor indo-europene
In ultim ul su v o lu m , desch iztor de orizonturi noi *, d. H. Sanielevici
ridic problem a originii lim b ilor indo-europene. Cu nenfricatul d-sale talent
de generalizare, d. Sanielevici, b a za t pe cteva date rzlee din dom eniul lin
gvisticii, dar pe m ai m ulte i m ai im portan te de ordin a n trop ologic, ajunge la
afirm aia c lim bile ind o-europ ene snt de proven ien nordic, iar cele semi
tice au fost create n regiunile sudice (pag. 18 i urm .).
Fr a m pronuna asupra acestei repartiii pe scoara pm ntului (cci
e fcu t dup alte m etode d ect cele lin gvistice propriu -zise), v o i ncerca s
art aici care e stadiul la care a ajuns n lagrul istoricilor i lin gvitilor p ro
blem a originii indo-europenilor.
P oate c nicieri m ai m ult d ect n tiinele istorice nu e necesar verifi
carea ct m ai deas a axiom elor. Iat un exem plu care v a arta m ai exp licit
ce vreau s spun. M arele nostru istoric X e n o p o l era rm as n urm n ce privete
m etodele de cercetare ale lin gvisticii. De aceea, n identificarea loca litilor
rom ane din D acia, el se lsa condus m ai m ult de asemnri de sunete d ect
de principii tiin ifice; astfel, n stabilirea itinerarului lui Traian, X e n o p o l
se bazeaz pe argum ente ca a cesta: num ele de loca litate A rutela trebuie s
nsemne A d Rutelam , iar Rutela trebuie s fie n lo c de Lutera, adic Lotru.
D eci Arutela era lng rul Lotru. N ici un om serios n-ar m ai pune baz astzi
pe asemenea argu m en tri; dar itinerarul lui Traian a rm as pn astzi cel
pe care l-a stabilit X e n o p o l, bazat pe astfel de argum ente.
S cercetm deci n m od critic m otivele pentru care leagnul om enirii
a fost plasat n A sia. A ceste m otive snt n num r de dou. nti, Biblia.
E viden t, nim eni astzi nu mai ndrznete s afirm e c datele B ibliei cu privire
la apariia om ului pe pm n t p o t fi considerate ca tiin ifice; dar snt nc
* H. Sanielevici, Literatur i tiin, E ditura Adevrul, 1930.

36

m uli care, m otenind de la savanii secolelor trecu te ideea c om ul vin e din


Asia, o in i astzi de adevrat. Or, argum entul pe care se bazau acei savani
vech i era B iblia.
A l doilea m otiv , care a ven it s aduc o oarecare pospial tiinific
celui dinii, dar care nu p oate fi nici el in ut n seam, este situaia geografic
a lim bii sanscrite. Cnd europenii au descoperit aceast lim b, s-a crezut
ct va vrem e c s-a gsit lim ba-m am , cea din care p rovin lim bile europene
(latina, greaca, germ ana, slava etc.). Credina aceasta se baza pe faptu l c
lim b a sanscrit e cu n oscu t la o dat foarte vech e i prezint unele trsturi
arhaice, disprute n parte din celelalte lim bi.
A cest al doilea argum ent e to t att de fals ca i cel dinti. L im b a sanscrit
n ici nu e cea mai vech e din cele cu n oscu te n dom eniul indo-european (din
lim b a h itit , d escoperit de curnd, avem d ocu m en te cu v re o m ie de ani mai
vech i d ect cele sanscrite), nici nu e sursa com un a lim b ilor indo-europene,
ci deriv toa te m preun dintr-un izv or pe care nu-l cu n oatem d ect prin
d edu cie. D ar unii istorici care n-ar m ai pune astzi p re pe acest argum ent
mai apr teoria originii asiatice, dei tocm ai pe acest argum ent se ntem eia
ea la nceput.
Dar dac nu e d ov ed it c lim bile europene v in din A sia , asta nc nu
nseam n c ele v in cu siguran din E u ropa. Care snt m ijloacele prin care
se p oa te stabili originea lor ? N ici msura craniilor, nici studierea ob iectelor
de art nu ne p o t da indicii sigure, deoarece nu s-a stabilit nc in m od co n
v in g tor nici m car dac a existat o ras pur care a v o r b it lim b a indoeuropean p rim itiv (m ai p rob ab il e c p opu laia care o vo rb e a era m ix t ,
ca toa te cele pe care le pu tem cunoate n oi), necum s se stabileasc care era
acea ra s ; de asem enea obiectele de art nu p o t fi a tribu ite d efin itiv nici unei
anum ite rase, nici unei anum ite lim bi. D ac datarea scheletului i a vaselor
se p oate face cu destul siguran, n -avem n schim b nici o d ova d de exis
ten a lim b ilor indo-europene nainte de ncepu tul m ileniului al doilea nainte
de era noastr.
Singurul m aterial de care ne pu tem servi pentru a stabili originea
acestor lim bi este cel lin gvistic. Din existena sau din lipsa anum itor term eni
de v oca b u la r n aceste lim bi se p o t trage con clu zii n p rivin a situaiei geogra
fice a lim bii p rim itive care se vorb ea nainte de desprirea popu laiei n gru
puri diferite.
Iat m ai nti argum entele negative. Nu exist un cu v n t general indoeuropean pentru noiunea de m a re , deci lim b a aceasta nu se vorb ea pe malul
unei mri. Nu exist denum iri com une pentru anim alele din zona cald:
leu, elefant, tigru etc., deci nu n acea zon e leagnul indo-europenilor.
De asem enea nu exist term eni pentru plantele din inuturile calde.
Iat i argu m en tele p o z itiv e : exist un cu v n t com u n pentru fa g ;
deci patria p rim itiv a fost la nord de linia de cretere a fagului, care trece
cam prin m ijlocu l E uropei. E xist cu vin te pentru noiuni privitoare la agri
cultur i la unele cereale, deci regiunea cutat nu se afla nici n zona nghe
at. E xist un n u m e co m u n pentru u rs , pentru m b r c m in te 11 i aa

37

mai departe. A d a u g c exist mai m ulte num e pentru b a lt 11, m latin 14


i pentru p ete11, ceea ce con cord cu concluziile d-lui Sanieleviei.
A cestea snt datele pe care se sprijin lingvitii actuali pentru a afirma
c patria indo-europenilor e n centrul sau n nordul E uropei. A m ndou
seriile de argum ente se preteaz la discuie.
n prim ul rnd, cele dinti, ca orice argum ent negativ, n-au prea mare
valoare. A dm in d c locu itorii actuali ai E uropei ar fi ven it din sud, ce ne
m piedic s credem c, sosind n inuturile reci, unde nu exist tigri, au
pierdut i cu vn tul care denum ea acest animal ? Pierderea cu vntului pentru
m a re11 ar putea fi datorat unui accident, dei acest a ccident i-ar avea
sem nificaia lui.
Pentru argum entele din rndul al d oilea: cuvntul fag se gsete n adevr
in India, dar denum ete stejarul. T rebuie s credem c, nem aiavind fagi,
indienii au aplicat num ele fagului altui cop a c, pe care-1 aveau, sau c fag
nsemna la origine c o p a c 11 n general i numai m ai trziu nelesul lui a fost
restrns, ntr-o parte la fa g 11, la steja r11 n alt parte. Se ivesc astfel o serie
<le problem e de am nunt, care trebuie elucidate nainte de a acorda toat
ncrederea noastr argum entelor citate. n orice caz, pentru m om en t, nu
exist nici un argum ent va labil n sprijinul teoriei asiatice i exist citeva
mai m ult sau mai puin con vin gtoare n sprijinul celei europene. Ctre
aceasta din urm nclin de altfel i b u n u l-sim : cum s-ar exp lica altfel c
lim bile indo-europene au acaparat toa t E u ropa i nu se gsesc d ect n cteva
unghere ale A siei? D espre indieni, n special, avem argum ente sigure ca s
susinem c nu snt btinai n In d ia : pn astzi mai triesc n India cteva
m ilioane de dravidieni, care aparin fondului prim itiv al peninsulei dinainte
-de venirea arienilor din nord.
Iat i m etoda de care se servete lingvistul germ an H. H irt ca s sta
bileasc patria prim itiv a indo-europenilor. D up d-sa, o lim b se schim b
mai m ult pe teritoriile cu cerite d ect pe cele unde e btina. Or, lim bile
indo-europene cele mai con servatoare snt rusa i lituaniana.
P utem deci adm ite, m om entan, c lim bile indo-europene p rovin din
E u ropa, n acord cu teoria d-lui Sanieleviei, care se bazeaz pe alte date
i a fost stabilit cu alte m etode.
Ad., 29.V III.1930

Schimbarea de sufixe
A m artat m iercurea trecu t cu m se sch im b uneori cu vin tele, din
cauz c v o rb itorii le pun n m od greit n ra p ort etim olog ic cu alte cu vinte.
A celai lucru se poate ntm pla cu sufixele sau cu ceea ce p oate trece drept
un sufix.
U n exem plu de cu v n t fr sufix rom n esc n care v o rb itorii au crezut
totui c descoper un sufix este acid fenic, devenit n graiul popu lar aifelnic,

38

prin asemnare cu sufixul -elnic din feciorelnic, vremelnic etc. T o t aa se aude


adesea Oltelnia n lo c de Oltenia, din cauza sufixului -elni din urechelni,
urubelni etc.
Complet, form corect de origine latin, a fo st sch im bat n complect,
pentru c partea final a cuvntului nu evoca nici un sufix rom n esc (cu vin
tele noastre term inate n -et fiind destul de r a r e ); din con tr, avem foarte
m u lte term inate n -e c t: p erfect, corect, respect etc., i despre acestea se sim te
c snt de origine latin sau francez, ntocm ai ca i despre complect. A ceast
form a d even it astzi aproape general 21.
L a fel se petrec lucrurile cu luna octombrie. C orect ar fi s zicem octobrie,
c ci la origine, n latin, cu vntul n-are nici un m ; dar, din cauza lui septembrie,
noiem brie, decembrie, s-a introdus acest m, pe care astzi nu-l mai p oate n
deprta nim eni.
P oporul spune adesea gravit n lo c de gravid, splendit n loc de splendid,
tim it pentru timid, din cauz c lim ba noastr a a vu t, pn de curnd, puine
cu v in te term inate n -id, dar are foarte m ulte (m ai cu seam participii) term i
nate n -it.
U neori sufixul -at este n locu it cu -ant: arestat devine arestant, adresat
devin e adresant, n lo c de prostituat se aude prostituant, ba chiar i interesant
n lo c de interesat: eu nu snt un om in teresa n t! T oa te acestea din cauz c
avem cu vin te term inate n -a n t: amuzant, debitant, p alpitant etc. T o t aa
am auzit i debandand, din cauz c avem pe verand, locand etc.
M ai e, n sfrit, cazul sufixului -u os, p ron u n at n dou silabe: defectuos,
dezastruos, resp ectu os; acest sufix s-a tran sform at n -os, ntr-o singur silab:
defectos, dezastros, respectos, din cauz c avem num eroase cu vin te n -os,
ca artos, mnccios, ruinos etc.
D e alte cazuri de analiz greit a cuvin telor m v o i ocu p a cu alt
ocazie.
A d ., 3.I X . 1930

eu trebuiesc, tu trebuieti...
V erb u l rom n esc a trebui n-are con jugare com p let d ect atunci cnd
nseam n a avea nevoie de : tu nu-mi trebuieti adic n -a m n evoie de tin e ;
g u nelesul de a fi o b lig a t" e im personal, adic n-are d ect persoana a treia
singular. Se zice deci eu trebuie s tiu, voi trebuie s tii etc. Sporadic apar
i alte persoane.
D eocam d at n-am ajuns nc s avem toa te persoanele n aceast
expresie. Se aude am trebuit s tiu, n lo c de eu a trebuii s tiu, voi trebuiai
s rmnei, \n lo c de voi trebuia s rmnei, dar nu se spune voi trebuii s
rmnei.

21
Eu m m pcasem cu form a greit complect, pn cnd m -a apostrofat cine
C um , i d-ta zici complect ? Astzi form a greit a fost elim inat.

B ineneles, corect e expresia vech e, unipersonal. n voi trebuie s tii,


unde trebuie e sinonim cu e obligatoriu, avem dou p ro p o ziii: trebuie, prin
cipal, i s tii, subiectiv. P artea care trebuie com p letat n p rop oziia
prin cip al nu e com plem en tul d rep t, ci su biectu l: ce tre b u ie ? (sau ce e o b li
g a to riu ?). A adar subiectul lui trebuie e s tii, nu voi. Iat de ce verbu l nu
se acord n num r i persoan cu pronum ele, ci cu ntreaga p rop oziie su biec
tiv , care e considerat totdeau n a ca singular.
T o t aa se mai construiesc alte locu iun i sim ilare: e nevoie s sau e bine s
etc., iar n A rdeal, lipsete s, cu acelai neles ca e nevoie s.
Care e exp licaia construciei personale ? Trebuie a fost con siderat ca verb
personal i a cordat cu p ron u m ele; verbu l tin de astfel s capete o con jugare
com plet, utiliznd form ele pe care le capt cnd are nelesul de a avea
n evoie de . E ns to t aa de absurd s zici eu trebuiesc s fac, pe ct ar fi
dac s-ar spune eu sint bine s fac, n lo c de e bine s fac.
E adevrat c lim b a nu e totdeaun a logic i c m ulte din expresiile
pe care le utilizm astzi n m od curent am fost cn dva considerate absurde
din pu n ct de vedere lo g ic : ce nseam n, de exem plu, a p u n e plria n ca p ?
Cu tim pul asem enea expresii d evin generale i nici un om cum inte nu cere
scoaterea lor din lim b, c ci snt prea vech i i prea generale.
Dar aceasta nu nseam n c trebuie s a ccep tm i transform rile
actuale care d u c la stricarea logicii n lim b. P rofitn d de ocazie c tran sfor
marea lui trebuie n v erb person al nu e n c nfptu it, A ca dem ia sau M iniste
rul Instruciunii ar trebu i s intervin ca s m piedice aceast ten din i
s m enin form a vech e i logic.
A lt con strucie particular a verbului trebuie se ntlnete n locuiunea
ardelean trebuie c, de exem p lu trebuie c o s nimerim, n lo c de trebuie
s nimerim. A ici trebuie a fost con struit dup m odelul lui de bun seam c
sau e sis,ur c.
A d., 10.IX .1930

Epidemia majusculelor
R egula ntrebuinrii literelor m ajuscule (capitale) e urm toarea:
se scriu cu iniial ca p ital num ai num ele p rop rii. Prin num e proprii se neleg
substantive care denum esc o persoan, o lo ca lita te , o ar sau o instituie
difereniat de toa te celelalte similare.
E ste deci num e p rop riu Io n P op escu , cci num ele acesta iden tific
un om i-l distinge de sem enii s i ; Rom nia, cci iden tific o a r ; B anca
Naional, care denum ete o in stitu ie p re cis ; Lociitorul, care in d ic o lucrare
dram atic d istin ct etc. Nu este n u m e p ro p riu substan tivu l rom n cci
nu iden tific pe nim eni (cu a tt m ai p u in a d je ctiv u l romn sau rom nesc) ;
nici ministru sau deputat, n ici ban c i aa mai departe.

40

A r urm a ca uzul m ajusculelor s fie strict lim ita t la num ele proprii.
Cu toate acestea ntlnim scrise cu iniial capital to t felul de alte cu vinte,
n afar de expresiile ca Dom nule In spector, Cont la B a n c , funcionar la Pot,
strzile Capitalei (unde literele mari nu snt ctui de p u in n dreptite),
m uli scriu pn i a djectivele cu m a ju scu le: limba Rom n, trustul B ancar etc.
R ostul scrierii cu litere mari e diferenierea num elor proprii de cu vintele
com u n e: am vzut un erou nu e acelai lucru cu am vzut U n erou. D ac
n -am scrie n cazul al doilea cu u mare, nu s-ar p utea cunoate c e vo rb a
de un titlu. Ce-i drept, cei care scriu am scos banii de la B an c, cu b mare,
ju stific aceast scriere zicnd c trebuie s fac o diferen ntre b an ca u nde se
in banii i cea pe care stai. Dar iniiala m aju scu l nu p oa te stabili aceast
diferen, altfel am ajunge s scriem i Tam pon de sugativ, ca s nu se co n
funde cu tam pon ul de la cile ferate, i Sticl de bere, ca s nu se confunde
cu sticla de geam uri etc.
U nul din m otivele pentru care se nm ulesc capitalele e respectul.
Oam enii sim pli i nchipuie c scriind Dom nule Director, cu litere mari, i
exprim astfel respectul ctre cel cruia se adreseaz. E ste ns n latinete
o m axim care spune c m pratul nu e mai presus de gram atic. Deci
i regele trebuie scris cu iniial m ic.
R espectul m ai poate fi acordat i scrisului nsui: ranii au obiceiu l
s scrie toate cu vintele cu iniial mare, din respect pentru actul scrierii,
pe care ei l socotesc solemn i im p orta n t.
Ad., 17. IX . 1930

Intrarea particular oprit


E xprim area atributului e o p roblem destul de co m p le x n lim b a
noastr. Nu e acelai lucru s spui cas rneasc, casa de ran sau casa
ranului. A ceste trei expresii con in nuane diferite, foarte subtile, pe care
astzi unii nu le m ai sim t. De aceea ved em aprnd i rspndindu-se unele
con stru cii curioase.
A stfel, se citesc n pres din ce n ce m ai des locu iu n i ca propunerea
german, atentatele macedonene, b a chiar elogiul francez. E clar pentru oricine
c atentatele nu snt de naion alitate m acedonean, dup cu m n ici elogiul
nu e de naion alitate francez. C orect este num ai atentatele din M acedonia
sau atentatele macedonenilor i p ropunerea Germaniei.
A lte expresii sim ilare, introduse de curnd, snt facultatea ju rid ic n loc
de facultatea de d re p t: facultatea nu e ju rid ic, ci num ai studiile. Nim eni nu
zice nc facultatea farmaceutic, nici coala menajer sau m inisterul rz
boinic. Cu tim pu l o s aju n gem poate i la casa pdurea n loc de casa pdu
rilor.
A lt exem plu. La intrarea unui antier din centrul capitalei citim : I n
trarea particular oprit. A sta ar nsem na c nu e perm is d ect intrarea

41

general. De fa p t cel care a pus afiul v o ia s spun c intrarea particularilor


e oprit. U n jurnal op ozan t ne vorbete de alt prostie guvernamental, ceeace ar nsem na c exist o, prostie specific guvernam ental, cnd n realitate eravorba de o prostie pe care din ntm plare ar fi com is-o guvernul.
n alte cazuri, avem de-a face cu situaia con trarie: ntrebuinarea
substantivului n apoziie n locu l a d jectivu lu i: limba romn n lo c de rom
neasc. A stzi cu vn tu l romn ncepe s fie sim it ca a d jectiv, dar la origine
era su bstantiv. C onstrucia aceasta se explic printr-o influen a lim bii
franceze. n franuzete exist foarte puine a d jective, de aceea se n tre
buineaz substantivele n apoziie. Noi avem ns a d jective berech et i n im ic
nu ne m piedic s zicem limba romneasc, aa cu m se spunea mai de m u lt.
Iat cu m se p oate d oved i c expresia citat e cop iat din fra n u zete:
n locu iun ile vech i rom n eti, pentru care n-am avu t m odel franuzesc, ps
trm pn azi a d je ctiv u l: ie romneasc., nu rom n ; limba nemeasc, nu
neam. Ca s-i im itm i aici pe francezi, zicem limba german. Im itaia
m erge pn a colo, n ct n rep ortajele de la cursele de cai putem citi am
nunte despre cai francezi sau cai englezi, n lo c de franuzeti sau englezeti.
Insist asupra acestui exem plu de influen a lim bii franceze asupra,
lim bii rom n e, dei nu e izolat, pentru c avem de a face aici cu un caz par
ticular. Se p o a te adm ite n general im itarea unei lim bi strine pentru a in tro
duce n lim b a noastr un elem ent nou, cev a care ne lipsea pn acum . A ici
ns nu e v o rb a de m bogirea limbii,, ci de renunarea la un elem ent p reios,
pentru c alii nu-l au. A sta nseam n o srcire intenion at a lim )ii.
A d., 2 5 .I X .1930

creiaz, creaz, creeaz


L a unele verbe m pru m u tate din franuzete, -a de la in fin itiv e pre
ced a t de e : a crea, a agrea etc. Pe de o parte aceast term inaie e neobinuit
in rom n ete, pe de alt parte sntem deprini ca ntre dou v o ca le s se
d e zv o lte un sunet de tranziie. i, cu m avem verbe de con jugarea nti term i
nate n - eia , ca a ncheia, a ncleia etc., unii se cred n d rep tii s scrie
a creia, a agreia.
Nim eni nu scrie ns creiatur, agreiabil, adic form a p rim itiv subzist
unde cele dou v o ca le nu fa c parte din term inaie. Dar d ac spunem creatur,
creaie etc., nu trebu ie s spunem la in fin itiv creia, c ci rdcina 'e aceeai
peste to t.
Cine scrie creiez, agreiez, la persoana nti, v a scrie bineneles creiaz,
agreiaz la persoana a treia, dar de aceast scriere nu m v o i o cu p a aici.
A lii scriu creaz, agreaz. L i se reproeaz c se p oa te citi crea-z
n dou silabe i a-grea-z n trei, adic e i a p o t form a un d ifton g, aa cu m '
se pron u n n lucreaz sau n breaz. A cea st o b ie cie nu e serioas.
A greaz n trei silabe nu nseam n nim ic, deci con fu zia e im p o s ib il ;
c t despre creaz n dou silabe, s-ar putea, ce e d rept, con fu n d a cu persoana.

42

a (roia a su b jon ctiv u lu i de la a cred e; dar ei s creaz este o form dialectal


popular i nu se scrie dect s cread; i apoi, chiar dac cin eva ar scrie
s c r e a z to t se face uor distincia ntre acest s u b jo n ctiv i in d icativu l lui
crea. graie cu v in telor ncon ju rtoare.
E x ist ins o ob iecie m ult m ai serioas con tra scrierii creaz i agreaz:
a nu este n acord cu pronunarea, c ci se rostete.clar el cre-eaz, el agre-eaz.
Duci aa trebuie s se scrie.
Dar, va ntreba cin eva, dac la infinitiv nu adm item nici un sunet
ntre e i a, i scriem crea, de ce la persoana a treia a prezentului cerem
s se scrie cu doi e? Iat care este cau za: rdcina v e rb elor este ere- i agre-.
L a aceast rdcin se adaug term inaiile, personale, crc snt -ez pentru
persoana nti, -ezi pentru a doua i -eaz pentru a treia (bunoar fu m -cz,
fu m -ezi, fum -eaz). A du gind deci term inaia persoanei a treia, - eaz, la rd
cin ile ere- i a g r e cptm persoana a treia a prezentului, cre-eaz, agre-eaz,
singurele form e corecte.
A d., 2 .X .1930

om fcutr
T o a t lum ea a auzit pe m ahalagiii din B ucureti spunnd am fcutr
n loc de am fcut, cintaur n loc de cntau, chiar i cinlr i s entre,
n loc de cinl i s cinte. Oamenii cu ltivai tiu c aceste form e trebuie evitate.
Dar, ferindu-se de finala -r, o evit i a colo unde este a ccep ta t de toat
lum ea: o profesoar de lim ba rom n din B ucureti i oblig elevele s scrie
noi zisem i noi dusem n loc de ziserm i duserm; un scriitor cu n oscu t scrie
chiar necesitile campaniei s i l i . . .
V aloarea acestei particule finale e foarte uor in teligib il : n m intea celor
-care o ntrebuineaz, ea are rolu l's diferenieze pluralul de singular: eu am
cinlat, dar i noi am cinlat, eu am cntat, dar noi am cntatr, el cnt, dar
.ei cntr etc. La persoana nti a prezentului con fu zia nu e p osib il : eu cnt
se deosebete de la sine-de noi cntm, de aceea nu exist o form cntmr.
Dar de unde i pn unde acest -r form eaz p lu ra lu l? Iat care e
originea lui. n latinete, un elem ent -r- exista num ai la persoana a treia a
perfectului, ns fr s indice a ltceva dect aceast persoan. IVoi am m o
ten it aceast term in aie: ziser, duser etc. snt form e p erfect norm ale i re
prezint cum nu se p oa te mai bine p rototip u l latin.
n urm a unor schim bri proprii lim bii rom n e, persoana nti plural
a perfectu lu i era la fel cu cea a prezen tu lu i: cntm. Pentru a evita con fu zia
<ntre prezent i perfect, s-a extins finala -r de la persoana a treia la per
soana nti i din cntm s-a f cu t cntarm , a poi i la persoana a doua,
-cntarli, pe cnd prezentul rm nea cntm, cntai.
La mai m ult ca p erfect, persoana nti i a treia a singularului se con
fundau cu persoana nti i a treia a plu ralului: eu cntasem, noi cntasem ;
el cntase, ei cntase. C onfuzie suprtoare n unele cazuri, c ci diferena ntre

43

singular i plural este esenial^ pentru m intea noastr. S-a ^recurs deci la
acelai elem ent -r i s-a fa b rica t un plural dinaserm, cintaser, de unde apoi
si persoana a dou a plural a d even it cntaseri.
A ceste dou tran sform ri de con ju gare s-au generalizat i chiar cei care
nu-l adm it pe -r n scris l ntrebuineaz n vorbire. Cum el corespunde
unei n ecesiti reale, nu ved em de ce nu l-am m enine.
D in con tra, la p articip iu , distincia ntre singular i plural e inutila i
chiar d ac ar fi s-o facem ar trebu i s o m arcm p rintr-o term inaie de
a d je ctiv , nu printr-una verba l , c ci particip iu l nu are com un cu verbu l
d ect originea. Pluralul de la cintat e deci cntai.
La prezen t, fie in d ica tiv , fie su b jon ctiv , singura persoan la care s-ar
fi p u tu t ivi con fu zia intre singular i plural e a treia i t o t a treia e singura
persoan la care exist form a cu -r. Dar aici form ele ca lasra, facera etc.
au c p ta t o culoare m itocneasc, ceea ce ne m piedic s recom andam
pstrarea lor.

22 x 1930

Asimilarea
A m m ai a vu t ocazia s art n cteva rnduri ce influen p oate avea
o consoan asupra voca lelor v ecin e i am spus atunci c aceast influen
se num ete asimilare. V o i m ai studia astzi ctev a cazuri de acest fel.
V ech ile form e zbvi, vpsea au fo st schim bate, cea dinii n toa ta
tara cea de-a d ou a num ai n M untenia, n zbovi i vopsea. A ceasta din cauz
c sunetul o se pron u n cu buzele rotu n jite, ntocm ai ca i b i v: dupa
pronunarea consoanei rotu n jite, n eglijm s destindem buzele i asllel
v ocala urm toare devine i ea rotu n jit.
D ou consoane n co n ta ct se m od ific una pe alta pentru a u m iica pe
ct posibil pronunarea. A m d iscu tat alt dat exem ple ca a dezbrca i aa
m ai departe. Cunosc pe cin eva care spune anectod n lo c de anecdota, din
cauz c c se p otriv ete m ai bine cu t d ect cu d.
T o t asa se ntm pl adesea ca o consoan s aiba influena asupra altei
consoane, de care e desprit printr-una sau m ai m ulte vocale. In ielul
acesta, prin asimilare la distan, detectiv devine n gura m ulora dedcctiv.
A lteori asim ilarea m erge pn la a intercala o nou consoana n tr-o si a a .
percurtor, repercurta, indentic, intinerar n loc de percutor, repercuta, identic,
itinerar-, minunt n lo c de minut i aa m ai departe.
Dar ten d in ta ctre asim ilare nu pornete totd eau n a de la con soane, ci
p oate t o t asa de bin e fi p rov oca t de vocale. A stfel substan tivu l d erivat de
la slbatic este slbticie; dar m u li pron un i scriu salbatacie, aei u ltim ul
n-are nici un ro s t; prezena lui se explic num ai prin influena celor doi a
de m ai nainte.
.
.

.
T o t asa se p etrec lucrurile cu plp m n a i cu plapam arul. C uvn tu l
prim itiv n* rom n ete este plapum sau plapom . D eci d erivatu l co re ct e

44

plpum ar, plpum rie. Prin influena prim ului a, s-a ajuns n M untenia la
plpmar. De aici unii au mers pn la a in trod u ce i n fo rm a de baz
un , p lapm , dei aici n-ar fi fost locul.
V ech ile cu vin te rom n eti nmol i p o p o s i (derivat de la p opa s) aii fost
sch im bate, t o t prin asimilare, n nomol i p op osi. A cea st din urm form
e astzi general. Din frm itur s-a fcu t firim itu r, cci i i-a tran sfor
m at pe cei doi n i.
n anum ite m prejurri a se schim b n la p lu ra l: strad, strzi e tc D ac nainte de acest a m ai este unul, m uli v o rb ito ri l sch im b i pe acesta
n : tarab trbi, cataram ctrmi etc. n tim pu l din urm , asim i
larea aceasta se prsete, astfel c avem , n cu v in te noi, plurale ca barci,
cazrmi, iar m ai noi, avem plurale n -e : cravate, salate. A ce ste form e snt prefe
rabile.
A d ., 3 0 .X .1930

Abuzul i lipsa de pronume


n m u lte lim b i de civilizaie vech e ale E u rop ei, adic n franuzeti5,
n em ete i en glezete, verbele nu se ntrebuin eaz, n cea m ai m are parte a
expresiilor, dect nsoite de subiect. Su biectul e exp rim a t fie printr-u:i
substan tiv oarecare, fie, n lipsa unui su bstan tiv sau a unei locu iu n i substan
tivale, printr-un pronum e.
n rom n ete, se p oate foarte bine n trebu in a, n unele cazuri, verbul
fr subiect. Pronum ele, dac e necesar, se subnelege. Se zice astfel:
tii, nu tu tii, s plece, nu el s plece, cred, nu eu cred. Pron u m ele nu se pune,
de o b ice i, d ect dac accen tum asupra lu i: vrei tu, dar eu nu te las sau
tiu eu ce tiu.
F oarte adesea trad u c torii din una din lim bile cita te nu in seama de
firea lim b ii rom n eti i trad u c i pronum ele, a colo unde n rom n ete nu
e nevoie de el. Se v d astfel n crile traduse expresii c a : eu v cer iertare
sau dumneata eti un om de isprav, fr ca n aceste fraze pron u m ele s fie
d eoseb it de accen tu at.
T oa t lum ea cu noate greeala aceasta, aa n c t e de prisos s mai
insist asupra ei. B a chiar o cunoate aa de bin e, n c t ferin d u -se de ea,
cade n greeala contrarie. V ed em tradu ceri i chiar lucrri origin ale, sem nate
de scriitori cu oarecare repu taie, care ignoreaz cu to tu l ntrebuin area pronum elor personale.
n prim ul rn d, pronum ele e indispensabil la n cep u tu l unui alineat
sau la ncepu tu l unei idei noi. Ne surprinde n ep l cu t cn d co n sta t m c un
ca p itol din tr-u n rom an se ncepe cu C iti ncet scrisoa rea . . . In volu n ta r ne
punem ntrebarea: cin e ? Pronum ele nu p oa te lipsi d ect acolo unde subiectul
este bine cu n oscu t.

45

T o t aa, cn d e vorb a de m ulte persoane, e o m are greeal s exclu d em


pretu tin den i p ron u m ele: l i ntinse mina i i-o slrinse n lo c de E a ti ntinse
m in a i el i-o strnse d, evident, loc la con fu zii. La fel l vzu i o salut n !nc
de E a l vzu i el o salut.
Lucrurile acestea par att de naturale, n ct desigur se vor gsi cititori
care s gseasc c discuia e inutil. Dar de vrem e ce se gsesc scriitori care
com it aceast greeal, orict ar prea de evident, to t nu s tr ic i s o discutm .
T radu cerea e o ocu p aie extrem de delicat. D up cu m am n ce rca t
s art aici, nu num ai c lim ba din crile traduse e uneori d efectu oas, dar
traducerea ajunge s strice chiar stilul celor care snt deprini s scrie lucrri
originale.
R egula general care se aplic i n cazul nostru e u rm toarea: trebu ie
6 caui s nelegi perfect fraza din tex t, apoi s-o regndeti n lim ba n care
traduci, fr s ii seam de form a originalului. Dar ceea ce se cere n primul,
rnd e s ai bun-sim , i asta e greu.
A d , 5 .X I .1930'

Acorduri i dezacorduri
Cineva m ntreba deunzi dac e perm is s se scrie m doare ochii..
E vid en t, avem aici o greeal de acord. Subiectul, ochii, fiind la plural, predi
catul trebuie pus i el to t la plural.
Z ic e v id e n t11, dar se p a ra c nu toa t lum ea nelege aceast regul,
deoarece nclcri ale ei se vd zilnic in ziare i chiar n cri. n tr-u n anun,
care apare de m ult vrem e, citim c pianine, se vinde n rate. A ceast greoale foarte curent. U nii o ju stific afirm ind c subiectul este se, care c; la-sin
gular. De fapt, se vinde este form a pasiv a verbulu i a vinde, iar subiectul tv
indiscu tabil, pianine.
Cnd predicatu l nom inal nu e 11 acelai num r cu subiectul, verbu l se
acord n num r cu subiectul. Un scriitor care scrie P rim ai lucru p e care-l
citea n ziare era r n d u rile .. . sau A cele neliniti e prim a hran a dragostei ign o
reaz, evident, regulile gram aticii rom ne.
Se scrie adesea lina din lucrurile. . sau o mie i una de lucruri', cum
lucru e de genul neutru, nu se poate acorda la singular d ect cu num eralul
unul. Desigur, la form area greelii a con trib u it i analogia cu expresia o
mie i una de nopi. Nu m ai insist asupra greelilor curente de felul lui
niel ap.
A d je ctiv u l se a cord totd ea u n a n gen i caz cu substan tivu l su.
Unei case noi, nu unei casc nou, cu m scriu unii. De aceea e greit s se spun
edinii furtunoas. D ar greeala e mai puin sensibil cn d a d jectivu l e des
prit de substantivul su prin alte cu vin te. Totui e greit u n ei.fete atL d e
tnr i trebuie spus unei fete att de tinere.

46

n tr-o p ovestire, verbele trebuie puse toa te la acelai tim p cnd aciu
nea exprim at de ele se plaseaz n acelai m om en t. U n foileton ist destul de
-cunoscut scrie: clrid a ajuns sus, l nfac p re o tu l; trebuie cind ajunge sau
l-a nfcat.
Iat i cazuri unde acordul nu trebuie fcut. U nii a cord n gen a dver
b e le : o cale grea de urmat, o idee uoar de neles. T rebu ie spus greu de
urmat,, uor de neles, c ci adverbele n-au diferene de genuri.
Cnd un su bstan tiv are dou a d jectiv e care se exclu d unul pe altul,
su bstan tivu l se pune n rom nete la singular: limba francez i german.
C el m u lt se p oate pune cel nainte de al doilea a trib u t: limba francez i cea
germ an. Lim bile francez i german e o con stru cie cop ia t din franuzete
i sun ru n rom nete. E m ai greit, din p u n ct de ved ere lo g ic, s acorzi
un substantiv plural cu u n .a d jectiv singular d ect s acorzi un singur substan
tiv cu dou a d jectiv e con trad ictorii. i apoi felul al doilea e cel obin uit la
noi din m oi-strm oi.
A d 15.XI.1930

bererie sau berrie ?


Nu de m ult am artat cum , din cauza nelegerii lor greite, unele cu
v in te aju n g s-i sch im be sufixul. De ast dat e v o rb a de un sufix ru neles
n m ai to a te cu vin tele unde se gsete.
n B ucu reti snt m ai m ulte bercrii d ect berrii. n afar de acest exem
plu, con troversa ntr6 -erie i -rie se m ai gsete n fererie sau fierrie i n
a lte cu vin te. Care din cele dou form e e co r e ct ?
Cei care scriu bererie se bazeaz pe un argum ent e tim o lo g ic: bererie ar
i form a t de la bere, d eci v oca la trebu ie s fie e. A rgu m en tu l nu e b u n : berrie
nu vin e de la bere, ci de la berar, sau cel puin sufixul -rie p rovin e de la cu vin tele
te n n in a te in -ar, la care s-a adugat sufixul -ie.
A stfel, buctrie p rovin e de la buctar, nu de la bucate', cofetj-ie, de la
cofetar, nu de la cofete. E adevrat c uneori ved e m scris lem nerie n lo c de
lem nrie. M ai m ult d ect atta, acum ciiv a ani se p utea ve d e a n strada D oam
nei o firm Lapterie, iar n calea M oilor. Iia in eria M oilor. D ar acestea snt
greeli izolate i credem c nim eni nu va tgdu i c form ele general ntrebuin
a te snt lem nrie, lptrie, hinrie, form ate de la lem nar, lptar, hinar sau,
n cel m ai ru caz, de la lemn, lapte, hain, la care s-a adu gat sufixul -rie.
N um ai frizerie, brbierie snt corecte cu -erie, c ci v in de la frizer, br
bier, cu e n lo c de a. T otu i, pentru frizerie se p oa te ved ea i form a cu :
pe oseaua P an telim on , am v zu t pe o firm Frezrie.
n afar de falsa analiz etim ologic, a m ai co n trib u it la rspndirea
fo rm e i n oi i influena lim b ii franceze. h adevr, n franuzete, sufixului
d o stru -rie i corespu n de -erie, c ci i cu v in tele n oastre n -ar au n franu

47

zete echivalen te cu sufixul -aire, pron u nat -er. A stfel, unii scriu librerie,
dei avem pe librar.
M ai n d rep t it este analogia lim bii franceze n alte cazuri. Snt nume
de prvlii pe care le-am m pru m u tat de-a dreptul din franuzete i pentru
care n-avem un num e de negustor corespun ztor n -ar. A stfel drogherie e
scris peste t o t cu e, pentru c drogar nu exist. La fel cu parfum erie, mercerie
etc. S m ai rem arcm c m agazinele acestea snt frecven tate m ai cu seam
de cu coan e franuzite.
n adevr, pentru loterie, nu avem cu vn tu l n -ar, totu i unii ntre
buineaz form a loirie. M ai m ult nc, papetrie e m ai rspndit dect
p ap eterZ, form a corect din p u n ct de vedere etim ologic (e cu v n t franuzesc).
Dup cum se ved e, pentru cu vin tele m prum u tate d irect din fra n u
zete, problem a e destul de com plex . n schim b, pentru cele form ate n
rom nete, cu m e librrie de la librar, regula este s scriem peste to t cu ,
aa cum se pronun.
Ad., 19.X I.1930

X
A m cita t n aceste coloa n e destule exem ple de n epotrivire a scrisului cu
pronunarea i am artat ce ncu rctu ri decurg din cauza aceasta n m intea
oam en ilor sim pli.
Iat acum un caz de care nu sntem n oi responsabili i care a p ro v o ca t
con fu zii chiar n m intea oam enilor instruii.
D in tr-u n m o tiv destul de obscu r pentru noi, grecii ve ch i au creat un
semn u nic pentru grupul de consoane ks. R om anii i-au im itat i acum semnul
x e aproape general.
D ar fran cezii p ronu n aproape peste to t pe x ntre dou vo ca le ca gz.
De aceea i noi, n cu vin tele de origine francez, pron u n m gz: egzeniplu
egzamen etc., dei scriem aceste cu vin te cu x.
Pn aici lucrurile ar fi destul de sim ple: n-am avea dect s stabilim
c x ntre dou voca le se pron u n gz. Dar francezii nu pronun peste to t
gz i x nu se gsete n rom nete num ai n cu vin te m pru m u tate din lim ba
francez i chiar n cele de origine francez nu pronunm peste to t gz.
Pron u nm , de exem plu, cs n exagerat, oxigen, relaxat i altele.
A v e m d eci un semn cu dou va lori deosebite. Pentru a un ifica pron u n
area i a o adapta la scriere unii pron un ecsamen, eesist etc., dar nu snt
urm ai de m area m as a p o p u la ie i; de aceea, par pedani. A lii, i m ai puin i,
p ron u n i scriu, desigur dup m odelul italian, esamen, esist i chiar espoziie, adic m od ific i pronunarea, i ortografia, aducnd astfel un nou m otiv
de confuzie.
n sfrit, lsnd la o parte chestiunile de pronunare, sim pla prezen
a unei litere d u b le ncurc pe m u li n scris. Cunosc astfel pe cin eva care scrie
cu v in tele cu x ntre dou voca le n felul acesta: exgzem plu, exgzist.

48

Pe oseaua P andurilor se p oa te citi pe o firm a unui instalator cu vn tu l


execut scris astfel: xzecut. D ac nu e o greeal n tm p ltoare, desigur c
cel care a scris a neles astfel ortog ra fia : x , citit ies, d eci icszecut.
E p rob ab il ca de aici s p rovin pronunarea vulgar cu i: igzecut,
izact etc.
Singura rezolvare a ncu rcturii ar fi s a d op tm i aici regula gen eral:
s scriem peste to t aa cum p ronunm , adic egzact, macsilar etc. N -avem
n evoie n ici de un singur semn pentru dou sunete alturate, n ici de un singur
semn care s reprezinte dou p ron u n ri diferite 22.
A d 26.X I .1930

crez sau credul


U nele v erb e rom neti de con jugarea a doua, a treia i a patra au la
prezentul in d ica tiv dou form e pentru persoana nti a sin gurului: crez i cred,
sco i scot, p u i i pun, viu i vin etc. A ceste verbe au de asem enea d ou form e
la persoana a treia a su b jon ctiv u lu i p rezen t: s creaz i s cread, s scoa
i s scoat, s p u ie i s pun , s vie i s vin.
Se p oate uor observa c verbele care au, n felul acesta, dou form e,
snt to a te term inate, la rdcin, n t, d sau n\ t alterneaz cu , d cu z
i n cu i i cu u. Care p oate fi originea acestei b ifu rc ri a persoanei nti
(sau a treia) ?
Form a cu t, d sau n se p otrivete cu rdcina verbu lu i, aa cu m apare
ea la celelalte tim p u ri: a crede, credeam etc. La fel la celelalte exem ple. Form a
aceasta este deci prim itiv. Cea cu , z sau i se d atorete unui i urm tor.
La unele verbe cu m e vin (scot, aud) persoana n ti con in ea n latinete
un i, deci n c din epoca cea m ai vech e a lim bii noastre trebu ie s se fi p ro
dus schim barea con soanelor la persoana nti. A ce ste v e rb e snt n num r
destul de m are, aa n ct m od ificarea a p u tu t prea norm al i chiar ob liga
torie.
De aceea m u lte v erb e care nu con in user n ici un i n latin ete au fost
influenate de celelalte i consoana lor s-a sch im ba t i ea : crez, deschiz, p u i
sp u i, vtnz etc. nu snt form e exp lica b ile prin etim ologia lor latin.
In felul acesta s-a ajuns ca m ai toa te verbele, afar de cele de con ju g a
rea nti, term inate n -d, -t sau -ti s aib form e cu con soana alterat la per
soana nti i aceste form e s-au generalizat n graiul popu lar din M untenia.
P e de alt parte ns, toa te aceste form e alterate, chiar cele care se explic
prin lim b a latin, au fost transform ate n M old ov a , din cau z c se con fu n d
cu persoana a d ou a : eu p u i, tu p u i, eu rm li, tu rmii\ sco se pronun ca i
scoi, crez, ca f i crezi i aa m ai departe.
23 Prerea n-a fost acceptat la stabilirea norm elor actuale.

49

Confuzia aceasta' e1 uneori jenant. De aceea, -dup cum persoanei a


douatawzi i corespunde persoana tntiZarec, to t aa s-a refcu t dup persoan a a
doua, a uzi, persoana nti aud etc. i astfel consoana final a persoanei n ti e
din nou iden tic cu cea a rdcinii.
S-au form a t deci dou grupuri dialectale, unul pstrnd peste t o t co n
soana rdcin ii la persoana nti, altul':avfrid aproape peste t o t consoana schim
bat. Diil p u n ctu l de vedere al originii, dupa cu m am v zu t, am ndou sint
n parte greite1i n- parte corecte.
F orm ele cu con soa n a alterat n-au izb u tit s ptrund n literatur i,
chiar n M untenia, snt considerate vulgare. De aceea c bine s nu le ntrebuin
m d ect pe celelalte.
A d., 18. X I ! . 1930

.s pun sau s puie ?


M -ni o cu p a t, sptm n a trecu ta de formele' duble la persoana nti a
indicativulu i p rezen t: crez' rcred-, p u n i p u i i am artat c trebuie ntrebuin
ate num ai cele care pstreaz consoana de la in fin itiv, d eci cred,, p u n etc.
A m lsat ns de d parte chestiunea persoanei a treia a su bjon ctiv u lu i
prezent, cu m i a altor form e verba le n care apare consoana alterat: s
p un i s p u ie, s cread i s creazI; punlnd, dar creznd; venisem, dar cre
zusem i aa m ai departe.
A ici problem a ~secom plica. La su b jon ctiv , att.la singular ct i la plural,
persoana a treia con in ea uneori un i, alteori un e (care p ro v o ca aceleai schim
bri ca i i): a u z,'d eci s auz, vz, deci s vaz. Dar soarta form elor s u b jo n c
tivu lu i a fost,,alta .d ect. 3. ,:elor de la. in d ica tiv : de unde crez, p u i, sim ite ca
vulgare, au fost excluse din lim ba literar, l s u b jo n ctiv toa t lum ea zica
curent s p u ie, s vie.
Iat i explicaia. A m artat c la in d ica tiv p u i, sco etc. se con fu n d
cu persoana a doua, ca i la s u b jon ctiv de a ltfel: eu s p u i nu e m ai puin
vulgar dect eu p u i. La persoana a treia ns, con fu z ia .e ste im p o sib il : s
p u ie e destul de precis. De aceea n M old ova aceste form n-au fost refcu te
i toa t ara le ntrebuineaz. E x ist alturi form ele care n-au curs d ect
n scris, s in,' s vin.
Dar chiar la s u b jon ctiv , num ai form ele cu n alterat snt a ccep ta te de
graiul e le g a n t; n -schimb s scoat, s az, s arc, s sirri'ete., form e
corecte din pun ctu l de vedere al etim ologiei, au fo st n locu ite cu s scoat,
s ad, s '-ard, sa siftit.
D ar la p a rticip iu l prezent, la p a rticip iu l p erfect n* -ut, la perfectu l
sim plu n -a i, la m ai rtnilt ca p erfectu l in Jusem, unde n-a fo st n iciod at un
i, -t i -d snt totd eau n a i obligatoriu a lterai: creznd, crezui, crezut, cre
zu sem ; scoind etc. Or, aici se pstreaz n aproape peste t o t : venind, puntnd,
inut, inusem etc.

50

Ba chiar Ia substantive, unde nu era nici un m otiv s se altereze co n


s o a n a ,-l i -d snt schim bai, pe cn d -n se con serv : auz, vz, crez, crezare,
dar punere, venituri etc. (totu i se zice iitoare). A adar, n p ractic, nu exist
nici un principiu director, ci trebuie s ne lum dup felul cu m vorbete
m ajorita tea. Putem deci ntrebuina su b jon ctiv u l s p u ie, s v i e 23.
A r putea ns pretinde cin eva s evitm aceste su b jo n ctiv e cu consoana
alterat, ca s nu stricm sim etria fa de in d ica tiv : p u n , nu p u i, vin nu viu.
Dac dac ani v oi s aplicm n m od riguros acest p rin cip iu ar trebu i s scriem
credul n loc de crezut, pierdind n loc de picrzlnd, vindere pentru vinzare, lucru
care, eviden t, este im posibil.
Faptele acestea ne doAredesc o dat m ai m ult c tran sform rile lim bii
6nt adesea capricioase i c, ncercind s reducem tota l la o norm com u n ,
am cdea de m ulte ori n exagerri ridicole.
A d., 2 5 .X I I . 1930

Virgula
Sem nul acesta -minuscul e con siderat n general ca un lucru fr nici o
im p orta n : cnd vrea s spun cin eva c e cop ia t fr nici o greeal un text,
zice c n -a srit nici o virg u l 11. i asta nu num ai din cau za, p rop oriilor
cu totu l reduse ale sem nului, c ci doar n ici p u n ctu l nu e m ai m are i totui
oam enii nu spun c n-au srit nici un p u n ct.
Graiul are un m are a van taj asupra scrisulu i: cn d v o rb im putem m arca
prin intonarea diferit a sunetelor a tt im portan a p articu la r care se d unui
cu v n t, ct i ntorsturile n eateptate ale gndirii. n scris, intonaiile nu p ot
fi redate, de aceea n general e m ai greu de neles un lucru scris d ect unul
vorb it.
T otui scrisul dispune de unele semne care supleeaz in parte lipsa into
naiilor. n tre aceste semne, unul din cele mai im portan te este virgula. Pentru
a ne con vin ge de acest lucru, n -avem d ect s lum un te x t cev a m ai com p licat,
e suprim m virgulele i s-l dm cu iva s-l.citeasc . Desigur c nu-l va ne
lege d ect cu mare greutate.
Aadar, virgula este un elem ent de mare nsem ntate n scriere, i greesc
grav cei care cred c n-are im portan o virgul in plus sau n m inus. Din
p cate, categoria acestor persoane e foarte num eroas, ba chiar putem spune
c foarte puin lum e tie unde trebu ie i unde nu trebuie folosit virgula.
,Unii,, influenai desigur de lim ba germ an, scriu: a spus, c vine. Crei
m odificri de intonaie i corespu nde aici v irg u la ? N ici uneia. D eci, n rom
nete cel puin, ea; este inutil.
Cnd subiectul e urm at de o a poziie sau de o p rop oziie relativ, Ori
nu punem nici o virgul, ori intercalm ntre virgu le n tregu l grup care
23 Totui s puie, s vi& nu mai snt considerate astzi literare.

51

lm urete subiectul. M uli scriu: Comisia nsrcinat cu redactarea raportului,


i-a terminat lucrrile, ceea ce nseam n c despart prin virgu l subiectul de
p red icat i con trav in la o regul elem entar de gram atic.
A lii pun pe ns ntre v irg u le: I n cazul acesta, ns, e necesar. . . n ce r
ca i s m arcai prin intonaii virgulele n citire i v v e i con vin ge c, n cazul
acesta, ele nu corespund unei schim bri de ton , deci snt cu totu l inutile.
Cuvntul ns, el nsui, nu servete d ect pentru m arcarea unei nuane de
intonaie, aa n ct nu m ai e nevoie de virgul, n rom n ete ca i n celelalte
lim bi europene.
n schim b, regula care spune c nainte de i nu se pune n iciod at
virgul e greit. Dar problem a aceasta este m ult m ai co m p lica t d ect cele
de pn acum a, de aceea prefer s o las pentru sptm na viitoare i s-i con sa
cru un articol n ntregim e.
A d., 14.1.1931

, i
M -am ocu p a t sptm na trecu t de ntrebuinarea virgulei i am ajuns
la regula virgulei nainte de i, de care spuneam c e foarte com p lica t . n
adevr, problem a e destul de delicat.
G ram atica noastr elem entar traneaz n m od foarte sim plu aceast
chestiune, declarnd c nainte de i nu se pune niciodat virgul. V o i ncerca
s art c respectarea acestei reguli ar duce in evitabil la ncurcturi. D in feri
cire, ea nu este respectat.
F ie o fraz ca Lectura acestei cri mi-a adus, p e lng mult plcere,
i mare folos. D ac nu punem virgu la nainte de i, cititoru l v a crede c i
mare folos face parte din grupul introdus prin p e lng, d eci va atepta s afle
mai departe ce m i-a adus lectura, pe lng plcere i folos.
A lt exem p lu : M i-am fcut un palton, care m cost opt mii de lei, i
un rnd de haine. Fr virgul nainte de i, s-ar nelege c n afar de o p t m ii
de lei paltonul m mai cost i un rnd de haine. T o t aa n fraza u rm toa re:
L a locul incendiului, a sosit d. X , prefectul ju d eu lu i, i proprietarul localului.
Fr virgul, p refectu l ju d eu lu i ar fi n acelai tim p i proprietaru l localu lu i,
ceea ce, in cazul de fa, e fals.
n toa te exem plele p recedente, am avut con stru cii in tercalate ntre
virgule, iar prezena lui i la ncepu tu l p rop oziiei sau con stru ciei urm toare
nu ne dispensa de m arcarea celei de-a doua virgule. n a in te d e i nu se pune
virgul, e adevrat, dar num ai cnd i el nsui are valoarea unei sim ple v irg u le:
sfin ii Grigore, A lexan d ru i Ioa n . R olu l pe care-1 ndeplinete virgu la ntre
Grigore i A lexan d ru este in u t de i ntre A lexand ru i Ioan.
A r fi o greeal dac am scrie: i-am spus s p leci i tu ai rm as, fr
virgul naintea lui i, c ci aici i nu servete num ai ca s lege pe s p leci de
tu ai rmas, ci exprim i o o p o z iie : i-a m spus s pleci, dar tu ai rm as .

52

D up cu m !punem virgula naintea lui dar, t o t aa trebuie s o pun em i naintea


lui i. In sch im b, dac spunem i-am spus s p leci i s nu te mai ntorci, nu
m ai e nevoie de virgul, cci i servete aici num ai s fac legtura. .
D eci, cn d naintea lui i este o p rop oziie intercalat, se pune virgula
ca i cn d n-ar exista i ; cn d i ine locu l altei con ju n cii sau al unui adverb,
se pune virgul ca i cnd am avea con ju n cia sau adverbu l n chestiune. Nu se
pune virgula cnd i leag cu vn tu l preceden t de cel u rm tor i cn d leag
p rop oziia preceden t de cea urm toare. Dar cnd leag un cu v n t de o p rop ozi
ie ntreag sau un m em bru de fraz de o p rop oziie care nu e im ediat prece
dent, se pune virgula. In sfrit, e bine s punem virgula ntre dou p rop oziii
legate prin i care n-au acelai su biect: A m avut ncredere In tine, i o meritai.
A d., 21.1.1931

snt nendreptit
ranii notri au obiceiu l s adauge prefixul in- la verbele derivate
de la su bstan tive i, m ai cu seam, la unele cu vin te de origine recent. A stfel
zic a se tmpudra, de la pudr, aa cum lim ba m ai vech e a form a t pe a se ngl
beni de la galben i altele. Se m ai poate auzi a se incontra, a imponta, a f i Inconcentrat etc., ba se ntlnesc chiar a d jective ca Indelecat (pentru delicat).
0 dat cu exproprierea i cu celelalte prefaceri sociale care au nm ulit
p u n ctele de co n ta ct ale ranilor cu adm inistraia de to a te gradele, s-a rsp n d it n ar cu vn tu l ndreptit ..care are d rep tu l" i con trariu l lui, nelndreptit ca re n-are d rep tu l". L im ba literar m ai cunoate i alt cu v n t paralel,
dei cu alt neles: nedreptit cru ia i s-a f cu t o n edrep tate11 sau cru ia
nu i s-a f cu t d rep tate11.
D ar ranul care zice Inconcentrat n lo c de concentrat a fo st ndem nat
s zic i nelndreptit n lo c de nedreptit, deci n loc s zic n u i s-a recu n os
cu t d rep tu l11, zice c n -a a vu t d rep tu l11.
Cum ptura noastr suprapus a suferit n tim pu l din urm o prim enire
serioas prin introducerea de elem ente de obrie rustic, nelndreptit pentru
nedreptit a n cep u t s ptrund i n lim ba literar. N u d em u lt un ziar
vorbea de negustorii nelndreptii la impuneri', n alt parte auzim de un
comisar care a nelndreptit o vduv .a.m .d.
T o t n gazete se gsesc exem ple de am estec al lui i (n ) unde nu-i fierbe o a la :
imobilul crim ei e necunoscut n lo c de mobilul. D in tr-o scrisoare particular
din Cluj extrag fra za : com promite indemnitatea fun cion arilor publici.
Cum se v ed e din acest din urm exem plu, in- aju n ge s se con fu n d e cu
in-, care nseam n n u . A stfel p osibil pentru un ran devin e im posibil. Iat
un exem p lu care ne v a arta la ce ncurctu ri p oa te duce aceast confuzie.
E v o r b a de cu vn tu l continuu, care nseam n n en treru p t11, ca re con
tin u 11. I s-a adugat prefixul In- i ncontinuu avea acelai n e le s; dar fiind

53

con fu n dat cu ncontinuu, unde in- era negativ, ncontinuu a ajuns s aib i
el to t nelesul de n e n tr e r u p t1. Nu e exclus ca la aceast ncurctur s fi
con trib u it i analogia sinonim ului necontenit, care Conine o particul negativ
i are tot nelesul de ..nentrerupt/1.
A d ., L' R. l. iMt

ni pare bine
Pronum ele rom neti au un mare num r de form e, n raport cu locul
lor n fraz, cu accentul si chiar cu cuvintele alturate. A stfel, dativul de la
noi, m i are, n afar de form aton ne, v, o variant ni, vi, care se ntrebuin
eaz n m prejurri speciale, dar p erfect definite de gram atic. Anum e, se
folosescc aceste form e numai cnd snt urm ate de un cu v in t aton care ncepe
cu o con soa n ; se zice ne prinde bine, v doresc ani muli i tot aa ne-o dai,
v-ar trebui, dar ni se cere, vi l-a da etc. Desigur gram atica are rolul numai s
form uleze aceast regul, pe care o stabilete uzajul.
Snt ns cazuri n care aceast regul ncepe s nu mai fie respectat.
Gsesc ntr-un interviu publicat ntr-o gazet: V i-o s p u n . . . Un cititor imi
scrie ca s m ntrebe dac.n u e m ai corect s se spun vi-am eliberat o carte
dect v-am eliberat, deoarece, ..dac am scrie v-arn eliberat, s-ar putea con fu n da
cu a cu zativu l,,d e. exem plu, v-am eliberat din temni11.
M otivu l nu e serios. Nu se spune niciodat v-am eliberat, fr s mai
urm eze alte cu vin te care s arate despre ce e vorb a sau, chiar dac expresia
aceasta e ntrebuin at izolat, o putem folosi aa tocm ai pentru c se tie despre
ce e vorba.
Nu este ns sigur c toi cei care spun vi nainte de o vocal o fac pentru
a evita o iluzorie confuzie. De aceea, dei m oda aceasta ri-a prins, nu e exclu s
ca pe viitor s se rspndeao 2i, mai ales c la noi coala i oficialitatea
au foarte puin autoritate n m aterie de gram atic.
Dar se p oate cita un e x e m p lu 'd e nlocuire com plet a lui ne cu n i : d.
lorga scrie ntotdeau n a n i : ni pare bine, ni trebuie etc. O rtografie bizar, m ai
ales c la persoana a doua d. I'orga nu spune, con secven t cu sine nsui, vi.
Din acest m otiv , sau din.altele m ai greu de analizat, reform a aceasta n-a prins,
cu to t prestigiul pe care-1 are p rod u cia publicistic a d-lui lorga.
Iat acum alt exem plu de confuzie a diverselor form e pronom inale.
La dativul singular se spune Unij i, i nainte de cu vin tele a ccen tu ate i mi,
i, i nainte de cele atone, d e ci: frai vine, i pare, i este, dar mi se pare, i l-a
da, i-o iau etc.
n tim pu l din urm ncepe ns s se scrie: i s-a fcut ru, i se pare.
A adar, regula citat nu m ai e a plicat, dar nlturarea ei are lo c num ai la
24 n c o profeie care nu s-a m plinit.

54

persoana a treia, iar ca m otivele scium Dru s iie aparente. In n ici un caz ns
nu avem pentru ce s desprim n felul acesta persoana a treia de ntia i de
a doua. D e aceea e m ai bine s pstrm regula vech e i, s scriem num ai i s-a
fcut ru, i se pare,
Ad., 4.II.1931

cari sau care ?


Pentru m uli din noi, pluralul pronum elui care este cari. Snt alii care
stabilesc o distincie subtil: pentru m asculin, pluralul va fi cari, dar pentru
fem inin, care. n sfirit, a treia categorie (cca mai num eroas dac in em seam
c ea cuprinde pe ranii din ntreaga ur)- pas treaz pentru plural aceeai
form ca ia singular, care, a tt la m a scu lin ;'cit i la fem inin. Care din aceste
trei soluii e p referabil?
n vech ea lim b rom neasc, pronum ele care avea un articol m asculin,
-le ( Tatl nostru carele eti in ceruri)+ i unul fem inin, -a ( curea) , i la fel avea
d ou form e articulate pentru n om inativu l plural ( carii, i ca rele). n lim ba
m odern, toa te aceste form e au disprut, nepstrindu-se d ect o singur form
pentru n e m iiia tiv ,>m asculin i fem inin, singular i plu ral: care.
Pentru m om en t se mai pstreaz form e separate pentru gen itiv i d a tiv :
cruia, creia, crora. Dar ranii au renunat ia toat: aceast declinare p ron o
m inal'i folosesc n lo c p rep oziiile: omul la care i-am dat n lo c de omul cruia
i-ain dat.
F orm ele speciale pentru nom inativu l plural snt d eci refcu te de curnd
sau, n cel m ai bun caz, im ita te d u p textele v e c h i. E le nu s-au rspndit
pn acum prea m u lt, aa n ct se m ai p oate discuta, dac trebu ie s le adm item
sau nu.
S exam inm m ai nti teoria dup care fem ininul rm ne invariabil la
plural, pe cn d m asculinul schim b p e -e n -i. A cea st teorie se bazeaz pe
faptu l c n lim ba vechea pluralul m asculin era carii, pe cn d cel fem inin era
care. Dar form a articulat a fem ininului era u n eori cariZe, d e ci v o ca la nu rmnea neschim bat. A far de asta, nu e p ra ctic s ne adresm la textele vech i
cn d e v o r b a s rezolv m o p roblem de p ronu n are actual. E eviden t, n
adevr, c astzi, n pronunare, nu facem n ici o diferen ntre pluralul m ascu
lin i cel fem inin.
R m ne de v zu t d a c aceast form unic a pluralului v a fi care sau
cari. in n d seam de fa p tu l c form a existen t este care i cea care ncearc
B se im pun cari, despre aceast din urm form v a trebu i s se dovedeasc
ce avan ta je prezint fa de cea dinti>i num ai n cazul c aceast d ovad va
fi adus schim barea v a fi adoptat.
D ar n u e n ici un m o tiv p ra ctic pentru care s p retin dem pronum elui
rela tiv sa aib o>"form special pentru plural. V aria n ta lui care, anum e ce,
n-are o form special1pentru plural i totu i nu d n iciod a t natere la con
fuzii. La fel pentru pronum ele in teroga tiv cin e:

55

T en d in a de a avea n um aidect un plural pentru pronum ele care se p oa te


asemna cu cea care a f cu t pe un cop il, cu n oscu t al m eu, s form eze pluralul
de la ce v a : mi trebuie multe cevale, i chiar de la cineva : au venit doi cinevai.
De alt parte, dac adm item pe cari la plural, va trebu i s-l ntrebuin m
i sub form a interogativ. V ed ei un v n z tor am bulant strignd: Cari mai
d o rii? Sau ai putea n treb a: Cari tii s-m i sp u n ei? E vid en t c nu.
Dar com p u sele? Se p oate spune orica ri? De exem p lu : oricari ar f i moti
vele. . . E cel puin jenant. Ce e drept, au n cepu t unii s spun oricari i, porn ii
pe panta aceasta, zic i oa rica ri, adic d oteaz i pe oare cu un plural cu care
n -avem ce face.
A d., 11.11.1931

Disimilarea
M -am ocu p a t n m ai m ulte rnduri de fenom enele de asimilare, adic
de adaptarea unui sunet la altul, vecin sau deprtat, din acelai cu v n t sau
din cele apropiate. V o i arta astzi c exist i cazuri con trarii: dou sunete
asem ntoare, n interiorul aceluiai cu vn t, au uneori ten dina de a se dife
renia. U nul din ele sufer o schim bare care le face s nu m ai semene.
n adevr, organele v o ca le se preteaz uneori destul de greu la repetarea
unui sunet, c ci aceasta im plic repetarea unei serii ntregi de m icri articula
torii, ceea ce poate fi destul de obositor. Cel m ai sim plu fel de disim ilare este
nlocuirea unui sunet cu altul, dar exist i exem ple de disim ilare total,
adic de dispariie com plet a unui sunet.
Sunetele cele m ai nclinate spre disim ilare snt r i n. D in trotuar, m aha
lagiii notri au f cu t trotal, nlocuindu-1 pe al doilea r prin l. Prim ul r din
artilerie, jen at de l i r urm tori, a fost p refcu t n n (a n tilerie). Din trior,
ranii au f cu t trion, cartuier a deven it cartuel, iar n din manutan a
deven it l ( malotan) din cauza lui m preceden t i a lui n urm tor.
Iat acu m i exem ple de disim ilare to ta l : n lo c de portret, se aude la
ar potret, cu prim ul r d isp ru t; n loc de recrut, se spune curent rcut. Dar
cele m ai m ulte exem ple din aceast categorie au ptruns i n graiul orenilor,
dac nu s-au n scut la ora. V o m vedea, n adevr, exem ple de disim ilare
tota l n cu v in te pe care ranii nici nu le cunosc.
U nul din cu vin tele m ai greu de pron u n at este p ro p riu , cu derivatele lui.
P roprietar e pron u n at m ai de to a t lum ea propietar, cci, dac-1 pron u n m
corect, cu vn tu l acesta are trei r. Dar i apropria a d even it pentru unii apropia
(desigur i din cauza unei con fu zii cu a propia , derivat de la aproape) i chiar
p ropriu e p ron u n at de unii p rop iu . La Fgdu, pe firm a unei prvlii, se
p oa te citi cas p rop ie. n lo c de antreprenor, se aude antrepenor.
Cuvntul contingent, cu trei n, este pron u n at de m uli oreni cotingent,
iar de rani chiar cotigent. A m auzit i recesmnt pentru recensmnt. M uli
scriu incediu n lo c de incendiu. n lo c de oprobriu, se citete adesea oprobiu,
iar n lo c de a frustra, a frusta.

56

In sfirit, exist cazuri de disim ilare i la v o c a le : oricin e e atent la pronun


area claselor m ijlocii a auzit zicndu-se inagurare n lo c de ina u gu rare; ba
chiar la ar se zice agust n lo c de august.
Ia t i un exem plu m ult m ai v e c h i: n latinete exista un sufix foarte
rspndit, -aris ( m ilitaris, rom . militar i altele). D e cte ori ns rdcina
cuprin dea un r, sufixul se schim ba n -alis {littoralis, rom . litoral etc.). Iat
de ce la n m orm n tare se zicea funeralia (n rom nete fun eralii, nu fu n era rii,
cum scriu unii din netiin). Se face aici o con fu zie cu alt sufix, to t latinesc,
-arius, care nu se disim ileaz i care ne-a dat a d jectiv u l funerar.
Ad., 17.I I I . 1931

ncruciarea
E ste lucru frecven t s con statm c, din am estecul, din ncruciarea
a dou cu vin te sau a dou expresii, se nate un cu v n t nou sau o expresie nou,
hibrid. Din preedinie i prezidenie s-a form a t cu vn tu l greit preidenie,
care s-ar prea c deriv de la form a, inexistent, preident.
A m cita t cu alt ocazie fraze ca : este interzis a nu scuipa (care p rovin e
din ncruciarea lui este interzis a scuipa cu sintei rugai a nu scuipa) sau a
cintat mai frum os dect niciodat, n lo c de a cntat mai frum os dect oricnd i
niciodat n-a cntat mai frumos.
V o i cita astzi alte exem ple de greeli de sintax p roven in d din ncru ci
area a dou expresii. Ziln ic auzim vn z torii am bu lan i strignd pe strad:
s-a schimbat noul mers de tr e n ; n realitate nu s-a sch im bat mersul trenurilor
cel nou, ci cel vech i. E xpresia citat p rovin e din s-a schim bat mersul trenurilor,
ncruciat cu luai noul mers al trenurilor.
B u curetenii care circul cu tram vaiul snt deprini cu fraza trebuie s
schimb dou tramvaie, care p rovin e prin ncruciare din trebuie s schimb tram
vaiul i trebuie s iau dou tramvaie.
In lo c de n-are dect zece lei, se aud n p op or expresii diferite, am bele
la fel de greite: are dect zece lei i n-are numai zece lei. n prim ul caz se ia are
din a doua expresie i dect zece lei din prim a, n al doilea caz se ia n-are din
prim a expresie i numai zece lei din a doua.
n reclam a unui film , p u blicat n ziare, se putea citi nu dem ult despre
un a ctor de cin em atograf c . . . p u in n-a lipsit s nu fie p u s la nchisoare.
E ste ncruciare din p u in a lip sit s nu fie i n-a lipsit mult s fie.
D in aceast chestie privete p e . . . i o chestie privitoare l a . . . s-a nscut
expresia, care sun oribil, privitoare p e o afacere, privitoare p e ministerul de
justiie.
Din consum de buturi spirtoase (sau de alte m rfuri care se consum )
i magazin de mobile, s-a form at consum de m obile, titlu care se p oate citi pe

57

firm a unei prvlii de lng prim ria central din B ucu reti i pe a uneia din
Tim ioara. Dar m obilele nu se consum .
n articolul de sptm na viitoare v o i m ai cita cteva exem ple de n
cruciare.
A d ., 2 4 .I I I .l9 3 l

Alte ncruciri
M -am ocu p at n articolu l de sptm na trecu t de ncruciare, fenom en
care consist din m binarea a dou fraze cu acelai neles, aa n ct se form eaz
o expresie nou care con in e o parte din fraza nti i o parte din cea de-a doua.
V o i m ai cita astzi cteva exem ple. In darea de seam asupra unui
film rom nesc, aprut ntr-o gazet, se vorb ea de o stare nervoas, care culm i
neaz pn la nebunie. De fa p t starea culm ineaz n nebunie sau ajunge pn
la nebunie. D ar a culmina pn la este destul de curent n unele pturi sociale.
O greeal foarte curent este alturarea lui aproape la vreo sau la mai
mult. Se spune are aproape cincizeci de a n i, adic n -a m plin it n c cin cizeci
de ani . Se spune i are vreo cincizeci de ani, adic a re cev a m ai m ult sau m ai
puin de cin cizeci de ani . Dar aproape vreo con stitu ie o absurditate, c ci vreo
nu p oate avea aici alt neles d ect acel de a p roa p e 11.
M a i mult nu p oate fi nici el com b in a t cu aproape. U n om p o litic spunea
odat c are aproape mai mult de cinci mii de admiratori. A proap e mai m ult
de cinci mii ar trebu i s fie echivalen t cu cinci mii i atunci de ce s-l m ai pun em
pe aproape mai m ult?
C onstatm astfel c de m ulte ori, n urm a ncrucirii, ajungem la expresii
pleonastice. Se spune de -exemplu c doi oameni snt tratai p e acelai p icio r
de egalitate, dar p icioa rele de egalitate11 nu p o t s nu fie aceleai.
Se scrie astzi, chiar de,specialiti n ale lim bii, mi se pare p u in probabil
sau mi s ep a re antipatic. Dar cnd un lycru e p rob ab il, chiar acest fa p t e o prerei nu m ai ai n evoie s spui c i se pare. Sentim entul de antipatie e i el su biec
tiv, deci con stitu ie o prere i d eci nu m ai ai nevoie s spui c i se pare. A v e m
aici de-a face cu o ncruciare ntre e p u in probabil i ntre mi se pare c mi
se va ntmpla sau ntre m i-e antipatic i mi se pare urt, necinstit etc.
F ap tu l c mi se p are sim patic se aude i n franuzete, in lim baju l fam ili
ar, nu constitu ie o scuz. E xpresia aceasta ar fi corect ntr-un singur ca z :
dac antipatic ar fi o nsuire ob iectiv , recu noscut de toa t lum ea i n-ar
depinde de prerea noastr.
A d ., 2 7 .I I I .1931

Analogia
De m ulte ori se creeaz sau se transform cu v in tele din cauz c, prin
analogie, snt puse n legtur cu alte cu vin te, puin d eosebite ca form . U neori
cele dou cu vin te puse n legtur n-au nim ic com un ntre ele, afar de o slab
asemnare de fo r m ; alteori, ele p rovin n adevr din aceeai surs, dar, din.

58

diferite m otiv e pe care m arele p u blic nu le p oate ptrunde, ele difer din
punctul de vedere al form ei. A adar, n prim ul caz, analogia stabilete rapor
turi do form ntre cu vin te care se aseamn ca n eles; n al doilea caz, ea
unific form a cu v in telor care s-au difereniat.
Iat exem ple din prim a ca tegorie: cu vn tu l friciu n e, de origine francez,
a fost tran sform at n fraciune de o parte a publiculu i nostru, care ved ea n
acest cu v n t radicalul verbu lu i a freca. Ce e drept, cu vn tu l francez are aceeai
origine cu verbu l nostru a freca (noi am m otenit cu vn tu l din latinul fricare,
iar francezii l-au luat pe friction din latina m edieval), dar d ac substantivul
ar fi fost form at n rom nete n-am fi zis frecie, ci frectur sau frecu.
n loc de frizer, cu v n t de origine francez, se citete pe unele firm e
frezor. M o tiv u l? Cel care a scris firm a a pus cu vin tu l in legtur cu frez. Dar
n rom nete s-ar fi zis freztor.
A d even it curent form a psul ca p a rticip iu al verbu lu i a psa. E ste
eviden t pentru oricine c participiul corect e psat. Psut, n expresii ca nu
mi-a psut, p rovin e din influena lui nu mi-a prut ru 2S.
Form a vech e rom neasc strein (de origine nelm urit) a deven it azi
strin, pentru c vorb itorii aii v zu t tn partea lui de la n cepu t prefixul strde la strbun, strmuta, strbate. C uvntul de origine greac dizenterie e pronun
at de unii dezinterie, pentru c se crede c are la n cepu t prefixul rom nesc
dez- din dezarma, dezonora etc. n realitate, prefixul e grecesc, d ys-, care n
seamn r u .
Iat i exem ple de categoria a d ou a : unii scriu recituri (aceast form
se afl pe lista de m ncruri a unui restaurant din oseaua B on ap arte), in lo c
de rnituri, din cauz c se pune cu vn tu l n legtur cu rece. n adevr, a rci
vine de la rece, dar schim barea lui e n este norm al i n orice caz foarte
vech e, aa n ct nu avem m otive s-o nlturm . Cuvntul de origine latin
inim ic a fost sch im bat n inamic, ca s se va d c e contrarul lui amic. Dar
schim barea lui a scurt neiniial n i e norm al n latinete.
n unele pri ale capitalei se spune m aed n loc de m aez, deoarece
am avea un derivat de la ed. E adevrat c aez e nru dit cu ed, dar ntr-o
epoc foarte vech e d a fost schim bat n z, de aceea zicem a se aeza, nu a se
aedea i t o t aa trebuie s spunem m aez, nu m aed.
C uvintele create prin analogie snt foarte num eroase i chiar necesare,
cci acesta este felul cel mai fericit pentru m bogirea vocabu laru lui. Snt
ns i cazuri cnd analogia este ru neleas. D up fru ctifer p ro d u c to r de
fru cte '1, som nifer p rod u c tor de som n11, s-a form at petrolifer, cu nelesul de
p ro d u c tor de p etrol11. Dar cu vntu l nou a fost n trebu in at n expresii ca :
aciuni petrolifere, convenii p etrolifere, ceea ce este a b s u rd : aciunile, con veniile
nu p o t prod u ce petrol. B ineneles, nim eni nu v a putea scoate astzi din lim b
aceast greeal 26.
A d., l.IV .19 31
25 psut nu mai apare astzi n vorbire.
26 Totui s-a reuit eliminarea acestei greeli prin impunerea adj. petrolier n aceste
contexte.

59

ss, s, z
A m artat acum ct va vrem e c, n anum ite p u b licaii rom n eti,
se scrie s n lo c de z in tervocalic n cu vin tele de origine latin sau francez.
A m cu tat s exp lic atunci de ce aceast scriere trebu ie evitat.
A stzi v o i ncerca s pun in lum in o consecin a acestui fel de a n ota
pe z. T rebu ie s am intesc m ai nti c, n secolul trecu t, se scria curent poesie,
bas, lesiune etc., cu s, aa cu m se scrie i astzi n franuzete.
D ar dac z in tervocalic se scria s, cu m se v a scrie s ntre dou v o c a le ?
Francezii l noteaz prin dublu s, n a cord cu etim ologia celei m ai m ari pri
dintre cu vintele interesate.
La noi ns nu exist obiceiu l de a scrie consoane duble pentru a p ron u n a
consoane simple. De aceea i s in tervocalic se scrie t o t cu s : p asiu n e, com isie
etc.
De aici urm eaz o tota l ncurctur. De unde va ti cititoru l d ac trebuie s citeasc s sau z, de vrem e ce aceste sunete se scriu la fe l? Singurul
m ijloc de a le d eosebi este s recurg la pronunarea francez.
D ar cine nu tie fra n u zete? A cela nu va putea citi nici rom n ete cu m
se cade, ci va con fu n da pe s cu z. S nu se cread c e v o r b a aici de un caz
teoretic. C onfuzii s-au n tm p la t i chiar s-au rspndit, n ct au d even it gene
rale.
A stfel cu vin tele ca sesiunea, disertaie, care se scriu n franuzete cu
ss i se citesc jcu s, au fost citite cu z de cei care nu cunoteau lim ba francez.
De aceea astzi m uli spun seziune, dizertaie. La fel s-a ajuns la bazin, n lo c
de form a corect basin, la vitez, n lo c de vites ; m ai to a t lum ea p ron u n
astzi sciziune n lo c de scisiune i altele 27.
R ezultatul e c rom n ii care v o rb e sc franuzete fac deseori greeala
de a pronuna aceste cu vin te cu z, lucru cu totu l de neneles pentru un francez,
care le scrie cu dublu s. D in cauz c francezii au sch im bat pe s in tervoca lic
n z, noi rom nii ne credem ob ligai nu num ai s im itm aceast schim bare,
dar chiar s fim m ai ca tolici d ect papa, i s sch im bm i pe s dublu n z.
D evenim astfel rid icoli.
C oncluzia e cea pe care am pus-o la sfritul celor m ai m u lte a rticole
de ortogra fie: s scriem cu m se pronun, fr preocupri etim ologice.
A d., 22.IV.1931

omeur sau om eri


n tr-o scrisoare, pe care am prim it-o zilele trecute, d. inginer I. Ionescu
mi pune urm toarea ntrebare: de ce n ziare se scrie om eur, cnd core ct ar
fi ori com plet franuzete (ch om eu r), ori com p let rom nete (o m er). O dat
cu aceasta se pune problem a celor m ai m ulte cu vin te a o i.

27
Formele bazin, vitez, sciziune s-au generalizat ntre timp, astfel c au fost a cce
tate de lucrrile norm ative.

60

R spund cu a tt m ai bucu ros cu cit chestiunea aceasta m -a p reocupat


i pe m ine i am adunat cteva exem ple interesante pentru rezolvarea ei.
Cnd se ntrebuineaz pentru prim a oar un cu v n t strin, cel care-1
scrie are con tiin a c e v o rb a de un elem ent care nu aparine lim b ii rom ne.
D e aceea l noteaz cu ortogra fia exa ct a lim b ii de origine, b a chiar, de cele
mai m u lte ori, l pune ntre ghilim ele.
De la o vrem e, cu vn tu l cel nou devine destul de rspndit, toa t
lum ea l cunoate, dar sntem n tru ctva deprini cu ortogra fia strin cu care
l-am v zu t scris chiar n lim ba noastr. E v id en t, se sim te ten din a de a-1
m brca ntr-o hain rom n easc, dar m ai este i am biia scriitorului de a arta
c el cu n oate adevrata ortogra fie, c tie lim b a strin din care vin e cuvn tu l.
D in ciocn irea acestor dou ten din e rezult c se d cu vn tu lui o o rto
grafie h ib rid : o parte a lui e scris dup pronunare, iar cealalt dup o rto
grafia strin. n cetu l cu ncetu l ns, pe msur ce noul elem ent devine to t
mai uzual, ortogra fia se adapteaz m ai m ult la pron u n area rom neasc,
pn cn d aju n ge s-i corespu n d cu totu l.
R sfoin d colecia A d ev ru lu i" de la sfritul secolului trecu t, am gsit
cu v in te ca pharm acie, p oesie, magasin, pe cnd astzi nu se m ai citete d ect
farm acie, p oezie, m agazin, i m u lte altele de acest fel.
Se m ai ved e i acum a droguerie, dei to a t lum ea pron u n drogherie,
hydro- pentru hidro-, anunci n loc de anun etc. U neori ortogra fia strin
joa c o adevrat fars cu vn tu lu i, care se rspndete cu o pronunare co n
form acestei ortografii. A stfel, m uli citesc lingerie, aa cu m se scrie.
P rin tre cu vin tele m ai noi, care-i pstreaz, n to ta l sau n parte, o rto
grafia strin, se p o t cita : charmant, n loc de armant, esseu (pn nu de m ult
se scria essay, cu un y , pe care n ici cel m ai n foca t fra n cofil nu l-ar fi putut
ap roba) pentru eseu, ofeur pentru ofer.
L a exem plul din urm , ca i la om eur pentru om er, cei care scriu cu
eu au o scuz, aceea de a v o i s pstreze n p ronunare sunetul o, pe care
n i rom n ete nu-1 putem reda dect pstrnd pe eu din franuzete.
n general ns, dup o trecere de vrem e, m ai scurt sau mai lunga,
totu l reintr n ord in e: cu vin tele strine se adapteaz la pronunarea rom
neasc, iar ortografia ajun ge ncetu l cu ncetul s urm eze pronunarea.
A d.,29.IV .1931

O atitudine
D. general C rinicianu, m em bru al A cadem iei R om n e, p u b lic o b ro
ur de trei pagini, form a t m inisterial, cu n o te o rto g ra fice 11. D ei autorul
e m ilitar, nu gram atic, totu i are o p utern ic influen asupra A cadem iei,
cn d e v o rb a de hotrri cu caracter ortogra fic. D e aceea cred c e u til s ana
lizez aici ideile expuse de d-sa.

61

,, i l au un sunet nchis i gutural (din nefericire)1' citim chiar de


la nceput. De ce d in nefericire11? C ongresul filologilor n o t r i ... a adm is
s se scrie peste to t cu
. . ceea ce jiu este de admis. E rid icol a se scrie eu
sint sau ei snt (la plural) n lo c de eu sunt i ei sunt1'. De ce n u este de adm is11 ?
De ce e rid ico l11? In m aterie de lim b, nu e n im ic n e fe ricit11, nim ic d e
neadm is11 i n im ic r id ic o l11 a priori. Num ai argum entele au valoare, nu i
sim plele afirm aii.
0 escepie trebuie s se f a c . . . la i s scriem n cteva cu vin te cu
sens plural ca doue, n o tie .. . iar nu dou, n ou . ... cu m se scrie greit i urit,
con tra bunului sim 11. Ideea pare s fie c - este semnul singularului, de
aceea dou ou p oate detepta im presia de singular. Judecata aceasta nu e
serioas.
...A 'o c a la e se scrie curat e, fr a se m uia cu i, totdeau n a cn d se
p ronun corect, precum el, ele, este, o d a e .. . ; se scrie ns ie atunci cind
nu se poate rosti altfel i se im pune ie: iele (din p oveti), o i e r . . . , r z b o a ie..
Nu exist nici o deosebire de pronunare ntre ele i iele', sfritul cu vn tu l
odaie nu se deosebete prin nim ic n pronunare de cel al lui rzboaie, n sfirit,
nu exist cu v n t care s nu se p oat pronuna cu e i cu ie ; im portan t e
cum se pronun, nu cum se poate pronuna.
S crierea d ifton gilor ea i ia urm eaz aproape aceleai reguli, ca e i ie,
adic se scriu dup pronunare logic i corect,prin nvtur la c o a l .. . i;( ?)
Mai departe ni se recom and scrierea cu u m u t: cuiu, voiu etc. De ce,
dac ortografia urm eaz pron u n area?
N u se adm ite a postroful la pronum ele p e r s o n a le ... alturate la for
mele verba le: u n d e i omul, undes. c a ii. .
Care cu vn t e pronum e personal
n accste exem ple ?
C oncluzia care se im pune din exam enul brourii este c, pentru a stabili
reguli gram aticale, ca i pentru planurile strategice, trebuie s fii specialist,
altfel riti s calci alturea de drum ul drept.
A d ., 7 V .1931

Eufemismul
E ufem ism ul este atenuarea, ndulcirea unei expresii, pentru ca cel cruia
i e adresat s-o prim easc fr suprare. Se gsete totdeau n a un p u n ct de
vedere din care p rivin d lucrurile s le gsim acceptabile. Despre o fem eie
m ic se spune c e mignon, despre una care e iganc se zice c e och eic ;
cucoanelor grase croitoresele le spun c snt persoane forte, adic v o in ic e 11;
ba chiar, com parnd o cu coan gras cu o am ic a ei mai slab, o vn ztoare
a ajuns s spun c e m ai b in elndulcirea, aceasta a expresiilor e foarte curent i ,qu to ii sntem de
prini cu ea. E xist ns i altfel de eufem ism e, to t aa de curente, dar asupra
crora nu ni se atrage att de des atenia. E vorba anum e de' atenuarea unor

62

cu v in te din m otiv e n legtur cu superstiiile. P oate prea curios, dar acest


fel de eufem ism e jo a c un rol destul de im p orta n t n transform area lim bilor.
Vorbeti de lup i lupul e la u, spunem n o i; quand on parle-.du loup,
o n en voit la queue, zice fra n cezu l; male den Teufel nicht an die W and, zice
neam ul (;,nu -picta pe dracul pe p erete11). T oa te aceste expresii spun de fa p t
acelai lu cru : s nu pom en eti de num ele unei fiin e pe care nu ii s-o vezi,
pentru c, strign d-o pe num e sau evocn d u -i im aginea, o fa ci s vin.
Pentru om ul p rim itiv, cu vn tu l nu este un sim plu semn, un sim bol care
sugereaz o idee, ci o for m agic, o putere care p articip la fora ob iectu lu i
sau a fiinei sugerate. De aceea num irea unei fiin e ru fctoare p oate atrage
nenorocirea pe capul celu i- im pru den t. Dar evitarea num elui p oa te aduce
dispariia cu vntu lui.
' E vreii vebhi se fereau s pronune num ele dum nezeului lor pentru c
num ele lui era in u t secret, ca s nu-1 afle dum anii. In adevr, cin e-i tia
num ele p utea s-l invoce, s-l chem e n a ju tor. R ezu ltatu l a fo st c num ele
acela a disprut i nu se m ai tie d eloc cu m suna. Iehova nu e d ect un p se u
d o n im 11 eufem istic.
R om n ii se feresc s spun num ele diavolulu i. De aici expresiile ca ucig -l toaca, ucig-l crucea, duc-se p e p u stii, necuratul i m ulte altele.
S criitorul latin Caesar, spirit din cele m ai sceptice, om instruit i libercu g el tor, i avea totu i i el superstiiile lui. n prim ul rnd se ferea de cu
vn tu l moarte i prefera s scrie d a c s-ar ntm pla cev a g ra v sau s nu
ia vreo h otrre prea g ra v 11 n lo c de s nu condamne la moarte. A fa r de
asta, evit cu vn tu l tnfringere, pe care-1 nlocu iete sistem atic cu n ep l cere".
Francezului din p op or nu-i place cu v n tu l bolnav i perfer
fatigue ( o b o s it"). C uvntul nenorocire e i el o co lit cu ngrijire
cu guigne ..g h in ion ", care nseam n de fa p t v iin 11. D ar guigne a
de rspndit, nct a luat cu totu l locu l lui nenorocire, de aceea
ntrebuineaz, n lo c de guigne, cerise cirea 11.

s spun
i nlocu it
ajuns att
acum a se

Un ob icei curen t n lum ea vn torilor e s nu pom eneasc cu vn tu l


vlntoare (la origine acest o b ic e i avea ca baz team a s n u ; afle vn atu l c se
pregtete vn toarea), ;nici num ele, anim alului pe care caut s-l vneze.
V n torii de lei se feresc ca de fo c s pron u n e num ele leului, cruia i zic
pisic. Slavii au p ierdu t vech iu l num e al ursului, cru ia-i zic m rictor de
m iere11.
U nul din anim alele de care se tem m ai m u lt ran ii e nevstuica. De
aceea vech iu l num e al acestui anim al s-a p ierdu t nc din vrem ea latinilor,
care-i ziceau mustela, adic tin eric 11. Dar i; num ele mustela a ajuns mai
trziu s fie con siderat ca adu ctor de nenorocire, de aceea a disprut din
lim bile n o i: rom n ii i spun nevstuica, adic n ev a st tn r11, francezii i
zic belette fru m u ic 11 i aa mai departe.
V ed em cu acest1din urm exem plu cu m i face drum ten d in a de a m
bun a fiinele tem u te prin botezarea lor cu un num e care s le flateze. V ech iu l
num e persan al M rii N egre, Atisaenapatdi care nsem na m a rea n eagr11,

63

a fost neles de greci ca P on tos A xein o s, adic m area n eprim itoare de oas
p e i". Dar cu m s dai un num e a tt de urt unei puteri tem u te cu m e m a rea ?
De aceea num ele a fost sch im bat n E u xein os, adic b u n pentru oa sp ei".
U n ora grecesc din Italia purta num ele de b o g a t n m ere". Dar rom an ii
au neles M aleventum ca rezu ltat ru . In urm a rzboaielor cu Pyrrhus,
num ele oraului a fo st sch im bat n Beneventum , adic rezu lta t b u n .
Furiile erau pentru greci nite fiin e te m u te ; ca s le m buneze, le-au
sch im bat num ele n E um enide, adic b la jin e, b in ev oitoa re".
E xist, n sfrit, i alt m ijlo c de a scpa de pronunarea cu vn tu lu i cu
buclu c. A num e, s-l deform ezi aa, n ct s nu-l m ai recunoasc cel care-1
poart. A stfel, francezii au fcu t, n blestem e, din sacristie, sa p risti; din par
D ieu p e d um nezeu ", parbleu i aa m ai departe. A stfel, rom n u l religios
spune maica ta, Cristache, n lo c de maica ta, Cristoase, i chiar a ajuns s nu
mai tie c la origine, n aceast expresie, e v o rb a de Cristos.
Dar care dintre cititori nu tie s citeze un exem plu de deform are a
c u v in te lo r p rovoca t de con diiile expuse mai sus?
Ad... 10.V.1931

Arhaismele
ie n d in a spre arhaism e este util n unele p riv in e : p strn du -se ce e
vech i, se m piedic evolu ia prea rapid a lim bii, care ar face s nu m ai pu tem
nelege azi ceea ce s-a scris acum o sut de ani i ar priva pe urm aii
notri de com orile literare ale secolului al X lX -le a . Pe de alt parte, evolu ia
nu se face la fel n toa te regiunile i, dac ar fi mai repede dect acum , s-ar
ajunge n scurt vrem e la o separaie dialectal a regiunilor.
n schim b, arhaism ele prezint i dezavan taje. n prim ul rnd, prin
faptu l c creeaz o d isprop orie ntre lim b a v o rb it i cea scris, deci ntre
realitate i im aginea ei, ten d in a de conservare este n tru ctva rid icol. A p oi,
de m ulte ori, sforrile de a pstra ce e vech i snt za d a rn ice; lim b a v o rb it
urm ndu-i cursul ei, iar lim b a scris (sau chiar cea vo rb it de p eda n i) rm nnd pe lo c, se creeaz iari o prpastie ntre lim ba v o rb it i cea scris.
A m artat n rep eta te rnduri ncercri de a pstra aspecte n v ech ite
sau de a reintrodu ce n scris form e ieite din uz. V o i am inti aici unele din aceste
ncercri i v o i pom en i de altele de care nu m -am ocu p at pn astzi.
s in tervocalic (i uneori chiar s dup o con soan), n cu vin tele de ori
gine latin, a fo st p ron u n at n unele cazuri z, sub influena unor lim b i
strine (franceza, germ ana). De aceea astzi se p ron u n cazarm, recenzie.
Unii m ai ncearc s in trod u c scrierea acestor cu v in te cu s, dar n u snt
urm ai de m area mas a celor care scriu.
C uvintele a corupe, a corespunde i altele au avu t la n cep u t p re fix u l
con-, dar nc din lim b a latin, cn d era urm at de un r, con- s-a sch im b a t
n cor-. A stzi m uli rom n i, m ai cu seam dintre cei inculi, zic con ru pe,

64

conrespunde. n m prejurri similare, s-a ajuns i la inm ediat, p e care l-am


relevat n tr-o scrisoare particu lar trim is de la Cluj.
C onsoanele duble din alte lim b i snt n general p ron u n ate sim plu
Ja noi. De aceea nu se p oate adm ite s scriem , aa cu m fac unii din p edanterie,
esseu sau suggestie.
C uvntul ar se pronuna acum cteva secole car. D ar este oare de
ajuns acest lucru ca s scriem astzi ear i pluralul eri? D esigur c nu.
T o t aa trebu ie s scriem ctre, cu m pron u n m , nu ctr, cu m se pron u n a
m ai de m u lt; citit, cititor, cum spune toa t lum ea, nu cetit, cetitor. V a ndrzni
cin eva s p ron u n e cete?
P e m otiv c, la m ai m u lt ca p erfect, -rm de la persoana n ti plural
e b o u , unii m em bri ai corpulu i d id a ctic v o r s im pun form ele noi vzusem,
noi mncasem, dei vzuserm, mncaserm snt foarte rspndite. B a m ai m u lt,
chiar la perfectu l sim plu se ncearc suprim area lui -rm : noi ne dusem, In
loc de noi ne duserm etc. Dar pron u n cin eva dusem ?
Concluzia e uor de tras: e bun arhaism ul, dar cu m sur.
A d ., 14.V .1931

num ai sau nu m a i ?
E ste foarte curios cum p ot unii s ncu rce aceast chestiu ne, a tt de sim
pl. Cnd li se atrage atenia c, n anum ite m preju rri, una din cele dou
form e e greit, m u li o evit peste to t pe aceea i cad astfel n greeala con
trar.
De aceea ved em c se scrie numai n lo c de nu mai sau viceversa. De fapt,
am ndou expresiile snt corecte, dar fiecare n alt parte. Singur nelesul
d ecide d ac snt dou cu v in te sau unul singur.
In versul lui C ob u c: iG eorge nu mai vine, snt, evid en t, d ou cu v in te :
nu, care neag pe vine, i mai, care subliniaz durata ateptrii. n versul lui
E m in e scu : N um ai noi aa rm lnem , este un singur cu v n t, numai, care ech iva
leaz cu d o a r .
Ia t o fraz n care am ndou felurile de a scrie snt co recte, dar fiecare
cu alt neles: nu mai d bani nseam n c n u d ban i n p lu s , c n u d
de aici nain te14, c a ncetat de a d a ; pe cn d num ai d bani nseam n c
n u face altceva d ect s dea b a n i , c d n tru n a b a n i .
In legtur cu aceast p rob lem st i con tro v e rsa asupra locu lu i lui
mai n fraz. In M untenia se spune de ob icei nu mai m. jo c , p e cn d m old ov en ii
spun nu m mai jo c . D intre aceste dou m od u ri de exprim are, m ai core ct
e cel m oldoven esc.
In adevr, d ac suprim m negaia, n -a v em n ici un m o tiv s schim bm
locu l adverbului. C onstatm ns c, n frazele afirm ative, chiar m untenii
p un in general pe m ai ling v e rb , chiar d ac exist n fraze i un pronum e.

65

S pu n unii mai U intilnesc, mai ne vedem, dar cine va spune mai m las in
p 0 4 tt
O biceiu l de a pune pe m ntre mai i verb se exp lic, fr ndoial,
1n felu l a cesta : in expresiile ca m duc, m j o c , pronum ele este foarte strina
le g a l d e verb i pare c face parte din ideea verbal. De aceea unora li s-a
p ru t n ecorect s d espart pe m de duc.
Ad., 19.V.1931

staie i staiune
T o a t lum ea cunoate paralelism ul form elor cu -ie i -iune, precum
staie i staiune, secie i seciune, direcie i direciune etc. Dar care p oa te fi
x p lic a ia acestor d u b lete?
E v id en t, cele dou form e paralele au aceeai origine. E v o r b a de un
su fix latin esc. In cu vin tele m otenite de noi din latinete, acest su fix are form a
-lum . In cele m prum utate, uneori partea de la sfrit se rezint sub form a
-iune, im ita t dup cu vintele vech i, alteori gsim pe -ie, pe care-1 n tln im
i In lim b ile slave.
L a ncepu t, ten dina era s se generalizeze form a lung. Dar dup
unele rdcini m ai lungi, -iune ntindea prea m ult cuvntul. A u m ai in terven it
i diveri scriitori (de exem plu I. L. Caragiale) care au ridiculizat form ele cu
-iune, aa Incit astzi snt m ulte cu vin te pentru care form a cu -iu n e a d ispru t
aproape de t o t : indigestie, indispoziie,, legitimaie.
In schim b, snt alte cu vin te pentru care form a cu -ie ar fi prea scurt.
L a acestea s-a generalizat form a cu -iu n e: aciune, uniune, fuziune (dar infu zie,
con fu zie), gestiune (dar sugestie, congestie), pasiu n e etc.
F orm a cu -iun e este socotit m ai distins, mai oficial, de aceea p ersoa
nele ca re vorb esc din vrful buzelor spun informaiune, im presiune, reclam aiane. A stfel sufixul -iu n e ajunge s capete un aspect pedant. Dar snt i
alte cazu ri cin d form a cu -iu n e e singura existent, i anume cu vin tele teh n ice
au sav an te: depresiune, eroziune etc.
Cele m ai interesante snt cu vintele pentru care am indou form ele sni
curente. D in cauza m ediilor diferite unde circul, aceste dou form e au ajun3
ca p ete nelesuri deosebite. Se zice: asta-i alt chestie, dar chestiunea stabillsrii, a rem anierii etc . Raia de plin e e cu totu l altceva d e c t raiunea de
stat sau critica raiunii pure.
T o t aa se zice tramvaiul e in staie, de ce nu s-a oprit la sta ie, dar
staiunile climaterice, staiunea de telegrafie fr fir -, s mergi cu m ine la secie;
de secie, dar se face o seciune lntr-un cilindru', merg in cutare d irecie,
dar direciunea C ilor Ferate 28.
Azi nu se mai recom and form a direciune.'

66

T o t acest triaj este opera ultim elor trei decenii. L u ai un ziar din 1900
i v e i ved ea c -ie i -iu n e se gsesc n cu totu l alte raportu ri d eolt a iL
B a oam en ii ignorani m ergeau pn a colo n ct puneau pe -iu n e i a co lo um d
c u era n ici n franuzete, nici n latinete. De aceea, la Caragiale, Z ia atrig&
ia poliiu n e 1, iar R ic V entu rian o scria prefatiune.
A d., 3.V I .1934

D oi o
E v o r b a de dublarea lui o, fr m otiv valabil. In adevr, faptul a cesta
te p etrece n cteva cu vin te rom neti. Cel m ai vech i exem plu e p rooroc c a
d erivatele lu i: a p rooroci etc., n lo c de p roroc, cum se spune n slavonete.
A ce a st dublare a lui o n-a fost nc exp lica t d efin itiv. R egretatu l
B ogrea, de la U niversitatea din C luj, ved ea n aceast dublare influen a
unui cu v n t grecesc. Dar e p rob ab il c fenom enul trebu ie pus n legtur cm
altele m ai noi, unde exp licaia nu p oate fi aceeai.
Iat bunoar pe prolog, cu v n t bine cu n oscu t, dar nu totd eau n a bnp ron u n at, cci m uli spun proolog. n aparen, nu exist n ici un m o tiv
p entru ca prolog s fie p ron un at cu d oi o.
U n exem plu m ai frecven t este vechiu l proroga, p ron u n at i p rooroga .
D e ast d at ne pu tem referi i la tex te tiprite, cci nu o dat se ved e In
eiare c parlamentul a fost proorogat, iar titlu l articolu lu i este proorogarea
parlam entului. N ici aici cel de al doilea o nu este organic i nu are n ici un roBfc
aparent.
Cine n-a auzit vorb in d u -se despre cooproprietari ? M ai rar se ved e p e un
a ct scris de un om incu lt coproprietar, aa cum e corect. n general se tin d e
a n locu i pe co- cu coo-.
V o i cita n sfirit un exem plu de adugarea unui o, fr s m ai fi fost
altu l n a in te: triologie, n lo c de trilogie. Form a nti este frecven t In graiu l
elevilor de liceu.
Iat cu m a exp lica eu lucrurile.
Trilogie p oate face im presia c nu e com p let, c-i lipsete ceva, d eoarece
cu v in tele n oastre com pu se norm al snt de form a lui radioterapie, idiosincrasia
e tc., adic partea nti nu se isprvete du i, ci cu io. D e aceea, triologie.
L a cooproprietar, p oate fi de vin cooperativ, cooptare, cooperaie. D a
i aici, dac pronu n m coproprietar, avem im presia c partea nti se isprvete
prea scurt. A celai lucru pentru proroga, care devine prooroga.
i iat acum n ce chip trebuie form ulat regula general. Cele m ai
m u lte com p u se m pru m u tate din O cciden t au partea nti term in at in -o :
hidro-electric, m icro-cefal, antropo-log etc. Cnd partea nti se reduce la o singur
silab, cu m e cazul lui prolog, proroga, coproprietar, v orb itoru l are im presia
e lipsete vocala de legtur o .nainte de partea a doua a com pu su lu i. l
astfel avem proolog, prooroga, cooproprietar.

67

ntrebarea care se im pune acum este: putem oare a plica a ceast expli
ca ie i In cazul lui p roroc, care e m ult m ai vech i d ect celelalte e x e m p le ?
A ici cred c de vin snt cei d oi r situai n apropiere unul d e altul.
A d., 12.VI.1931

C um se traduce
Se tie n general care e sistem ul cel bun de a face o trad u cere: caui
n ti s nelegi perfect ce a vru t s spun autorul in lim ba lui, apoi redai
e x a ct ideile din original n lim ba n care traduci. Dar teoria e departe de p ra c
tic, i foarte rari snt aceia care aplic pe de-a-ntregul principiul enunat.
R ezult de aici c greeala cea m ai cu ren t i cea mai grav n acelai
tim p e trad u cerea cu v n t cu cu v n t. Desigur, nim eni nu red sistem atic
fiecare cu v n t din origin al prin cu vn tu l corespu n ztor din lim ba lui. Dar
mai to i trad u c torii sca p din loc n loc expresii care nu sint d ect o copie
form al a celor din textul prim itiv.
Cum la noi s-a tradu s enorm din franuzete, de o sut de ani
ncoace, m ulte din expresiile cop ia te n m od greit din literatura francez
au ajuns s se rspndeasc i s se m pm nteneasc n rom nete. V o i cita
cte v a din exem plele cele m ai caracteristice.
In franceza m edieval, genitivul num elor de persoane era la fel cu
nom inativul, fr nici o prep oziie, pe cnd la num ele de o b iecte se punea
nainte d e: la fille le roi fa ta regelui , dar la porte de la maison u a casei .
La num ele de strzi acesta a rmas pn azi ob ice iu l: rue Saint Jacques,
dar rue de la Victoire. N oi, fr m o t i v e .. . m edievale, am co p ia t ntorsturile
franuzeti: strada Coblcescu, dar strada Ftntinii. M ult m ai logici snt tran
silvnenii, care pun pe lu i la num ele p rop rii: strada lui M ihail Vais 2B.
C u vn tul mal n fran uzete nseam n r u i b o a l ; mal de mer
nseam n prin urmare b o a l de m are . Din ignorana trad u ctorilor am
ajuns la ru de mare, apoi la ru de munte e tc .30.
n lo c de a schimba ideea am ajuns a cu m la a schimba de idee (fr. changer
d'idee). n rom nete a nate i a se nate snt lucruri d ife rite ; d a r,fiin d c
n franuzete natre nseam n a se nate , m uli spun nate ntrebarea n
loc de se nate ntrebarea. A voir-affa ire a avea treab a fost neles ca avoir
faire i a fost tradus n rom n ete prin a avea a face , ceea ce e absurd 30.
n i d in se spun n franuzete dans: mon verre est p etit, mais j e bois
dans mon verre, expresie pe care unii o tra d u c pah aru l m eu e m ic, dar eu
beau n paharul m eu . n orice caz, confuzia ntre n i din s-a generalizat
n expresia a consta n 31 n lo c de a consta din. P entru c n franuzete se
** A cum nu mai e nim ic de sch im bat: acest sistem de num ire a strzilor s-a gene
ralizat.
Nici n problem a asta nu mai e nim ic de fcut.
81 a consta tn nu mai poate fi nlturat.

68

zice plu s que jam ais, ne credem ob ligai s spunem i n oi m a i m u lt d ecit


n icio d a t ", In loc de m a i m u lt d ect oricn d . Pentru c francezii n-au su fixe
de a d je ctiv e i ntrebuineaz substantivul n a poziie n lo c de a d je ctiv ,
zicem i noi slof francez in lo c de stof franuzeasc.
Iat acum cteva greeli m ai puin rspndite. N ou s autres este un
,.n oi m ai accen tu at, pus n op oziie cu a lii ; unii trad u c tori se cred obli
gai s tradu c prin noi alii. Intr-un foileton aprut n D re p ta te a " 6e citea
c cin eva mbrieaz p e frunte (in franuzete embrasser, in afar de a m br
ia ", m ai nseam n i a sruta11). U n cu n oscu t scriitor ne v orb ea nu de m u lt
despre nite etape care nu se p o t arde (n franuzete bruler Ies etapes nseam n
a nu te m ai op ri la staiile de p o t ", d eci a cltori cu g ra b "). A celai
scrie i a cdea p e o idee (in franuzete tomber, n afar de ,.a c d e a ", mai
nseam n ..a da p este"). D espre un m inistru b oln a v , ziarele au anunat c
pstreaz patul (fr. garder le lit a sta n p a t ).
n tr-o pies de C aillavet i Flers, actorii ntreab iubii tenisul? (fr.
aim er, n afar de a iu b i", nseam n ,.a-i p l ce a "), iar despre cin eva care
a fcu t o pozn spun c nu era m lndni deloc (fr. ne p a s etre fie r e egal cu a
fi ruinat, a avea m utr p lou a t ").
In tr-u n film v orb itor franuzesc, un person aj am intete altuia c l-a
ruinat pe X , care s-a sinucis din cauza asta. Iar cel n v in o v it rspunde:
R u in e. . . , r u i n e .. . et a p res? O n recommence ( i ce-i dac l-a m ru in a t? Putea
s-o ia de la n ce p u t"), fraz pe care titlul rom n esc o red a stfel: R u in at...,
ruinat i-a p oi rencepi. S-ar zice c e refrenul unei ansonete.
0 greeal foarte frecven t este m binarea pronum elui person al: ei
pine, el zice, eu p lec etc. Iar cei care tiu c n rom n ete nu e n evoie de p ro
num e a colo unde subiectul e cu n oscu t evit pronum ele chiar a colo unde e
indispensabil. Intr-un film m ut care n -avea titluri d ect o dat la cteva
m inute, toa te titlurile ncepeau n felul a cesta: H oinrea toat n o a p te a ...
Cu d rep t cu v n t, spectatorii se n treba u : cin e ?
In franuzete se face coord onarea tim pu rilor, adic verbu l din p rop o
ziia secundar se con d u ce n p rivin a tim pu lu i dup cel din p rop oziia prin
cipal, pe cnd n rom nete tim pu rile snt m ai puin depen den te unul de
altul. D ar, pentru c n franuzete se spune il declara qu'il ita il h eu reu x
sau il repondk que Ies Franqais etaient un p e u p l e .. . , trad u ctorii ne druiesc
perle de soiyl celor care urm eaz: declar c era fericit i rspunse c francezii
erau u n p o p o r . . . , ca i cum n-ar mai fi i astzi.
Iat i cteva expresii im itate dup lim b a germ an. In nem ete doch
introduce o afirm aie de al crei adevr nu se ndoiete cel care o ascu lt:
du bist doch klug d o a r eti in teligen t". D ar nu se p oate ntrebuin a doar a co lo
unde urm eaz alt cu v n t d ecit verbu l, c ci n cazul acesta doar are nelesul
restrictiv : d e-a b ia , n u m ai". T otu i ved em fraze c a : cum pr-m i cutare re
vist, doar azi a aprut un num r nou\ scriitorul vrea s spun d e vrem e
ce a a p ru t", dar spune de fa p t d e-a b ia azi a a p ru t".
In nem ete, p erfectu l i im perfectu l nostru snt reprezentate de u d
singur tim p . De aceea tr a d u c to rii le confund adesea. Pe de o parte, citim

69

c pe atunci n-am fost nc nsurat (in loc de nu er a m ) ; pe de alt parte, sub


fo to g r a fia a d oi btrni pe care o public o gazet, ve d e m c ei au fost nrolai
iu armata rus cnd s-a predat Osman P aa i au fo st p u i s-l pzeasc.
i te -n tre b i: bine, frate, R usia n-a m ai avu t pe cin e pune s-l peasc pe
O sm an Paa d ect d oi soldai care au fost nrolai ch iar n m om entul acela ?
D e fa p t, scriitorul vrea s ne spun c ei erau nrolai, se gseau nrolai
n m om en tu l acela.
A d., 16. V I. 1931 .

C uvintele greceti
C u vin tele greceti ptrunse n lim b a rom n au' avu t o soart foarte
tudat&. M are parte din ele au sosit la noi, n ep oci diferite, pe dou c i:
o d a t d irect din greaca m odern sau printr-un interm ediar slav, iar alt dat
p rin lim b a latin sau printr-un interm ediar occid en ta l. D eoarece ns nici
In grecete, nici n lim bile occiden tale cu vin tele n-au rm as neschim bate,
noi le avem acu m sub dou form e diferite, aa n ct uneori nici riu ne dm
seam a c cele dou expresii reprezint de fa p t acelai cu v n t grecesc prim itiv.
ne, nt i mp au ajuns s se pronune n greaca m odern (prin asim ilare)
ngf nd i tnb, p e cn d n O cciden t s-u pstrat n form a lor p rim itiv . De
aoeea avem pe de o parte lamp, fantezie, din O cciden t, pe de alta lamb,
(a n d a xie din grecete. C uvintele occid en ta le stamp, banc au d even it, treo ln d p rin G recia, stamb, i bdng.
cbi a d even it n greaca m odern h i; de aceea form ele v e c h i, trecu te
p rin O ccid en t, chimie (de origine arab), chirurg au o paralel, de origine greac
m od ern , him ie, hirurg.
b a d even it in graca m odern v; de aceea avem pe de o parte
varear, Vavilon, Gavril (ultim ele dou form e vin p rob ab il priri slav)', pe
d e a lta barbar, B abilon , Gabriel.
6 lun g a d even it n greaca m odern i; de aceea M ihail i M ihael,
orluaniim i crizantem etc.
D ifton g ii cu i (ei, oi)' s-au redus la i,' pe cnd n latinete o i s-a tran s
fo rm a t In oe (pron u n a t mai trziu e), de aceea iconomie i economie, diarie
i diaree prim ele populare. Pe de alt parte, cei care tiau c trebu ie s
p ron u n e e l-au tran sform at n e i acolo unde era corect i: egrasie n loc
d e igrasie, care are de la nceput i ; dezinterie pentru dizenterie.
ge se pronu n a i se pronun nc ghe in g recete; in cu vin tele ven ite
d in O ccid e n t n oi am p ronu n at g e ; de aceea au circu lat form e d u b le: filoioghie
i filologie, gheografie i geografie, Gheorghe i George.
S -ar m ai putea cita nc m ulte exem ple de form e duble. Dar nu m ai e
nevoie b-o fac, c ci pentru ceea ce v oia m s art aju n g cele nirate pn a ici ;
afar& de foa rte rari excepii, form a care seamn cu greaca m odern este sau
nvechit, sau popular. F orm ele admise astzi de lim b a literar snt m ai alea
oele tre cu te prin filiera occid en tal.

70

A cea st constatare este de foarte m are im portan pentru lm urirea


m prejurrilor de la noi. E a ne arat c, o dat cu prefacerile sociale i p o litice ,
6-a schim bat i lim ba. Influenei p olitice occid en ta le i-a urm at o t o t a tlt d e
putern ic influen n lim b, i m prum uturile orientale snt pe cale de dis
pariie.
A d ., 26 .V I.1M 4

Im perativul
F orm area im perativului n rom nete e destul de curioas i nu e uor
de e xp lica t cu iva care nu cunoate bine lim ba. Persoana a doua singular a
im p erativu lu i e egal cn d cu persoana a treia, cnd cu persoana a d on a a
in d icativu lu i prezent.
De exem p lu : clnt (tu) i el cin t ; bea (tu) i el b e a ; m unceti (tu )
i el m uncete; n schim b, vezi (tu) i tu v e zi: dormi (tu ) i tu dormi.
C auzele acestei stri de lucruri nu se p o t exp lica n lim b a ro m n .
S ituaia pom en it nu p oate fi neleas d ect de cin eva care tie l a t i n e l e i
cunoate i istoria lim bii rom ne.
D e altfel, cu cele relatate m ai sus nu s-au isprvit categoriile d e Im pera
t i v : pe lng stai, care a rezu ltat din tr-o influen slav i a luat locu l form ei
m ai vech i st, m ai snt trei im perative scu rtate: a face, a duce i a lcef
m preun cu form ele cu p refix (a desface, a aduce, a traduce e tc .), au ca im pe
ra tiv pe f , du i zi. i aceast excepie este exp lica t t o t num ai p rin lim b a
latin .
Im p era tivu l n egativ nu se face, aa cu m ar fi natural, adu gin d un nu
ia cel p o zitiv , ci e form at de la in fin itiv : cint, dar nu ctnta, vezi, dar na
vedea, muncete, dar nu munci etc.
R egula aceasta, care e general, ncepe s fie c lca t de u nii, ca re for
m eaz im perativu l n egativ de la cel p ozitiv . O categorie de v erb e la ca re s
p oa te face con fu zie este a celor de con jugarea a treia : bate, im perativu l, este
egal cu in fin itivu l, de aceea s-ar putea crede c n nu bate avem form a Impe
ra tivu lu i p o z itiv , cu un nu nainte. D eci se aude uneori nu f etc.
C on fu zie s-a m ai p u tu t face i la verbele term inate n - i : Intre tii f i
a ti, f i i i a f i este, eviden t, o diferen serioas, cel puin n ortografie. D ar
nu snt rari aceia care ignoreaz diferena ntre i i ii i scriu f i frum oas
p rin E lid a ori a f i i sau a nu fii. P entru acetia im perativul tii, f i i e egal c u
in fin itivu l ti, fi.
P rim a ca teg orie de verbe care sufer de pe urm a acestei co n fu sli est
a celo r cu im p erativele scurtate. In lo c de nu face, nu zice, nu te duce, anii au
n cep u t s spun nu f , nu zi, nu te du, form e vizib il greite. P entru m o m e n t,
nu se p o a te nc spune dac aceste form e au anse de reuit S.
A d ., 10.V II.1931

82
Cele mai multe dintre dubletele citate au intrat actualm ente tn ordinea for
Incorect a fost eliminat.

71

Iar cuvintele greceti


In general cu vin tele m prum utate din tr-o lim b strin, dac snt
sim ite ca atare, ca p t foarte lesne un neles b a tjo co rito r, pentru c toate
popoarele snt din fire dispuse s-i exercite sarcasm ul pe socoteala vecin ilor.
Iat un exem plu cara cteristic: spaniolii au m pru m u tat cu vn tu l fran
cez p arter a v o r b i , cruia i-au dat nelesul de a p lv r gi", a v o rb i vorb
de cla c , pentru c, dup m intea lor, aa vorbesc francezii. n schim b fran
cezii au m prum utat i ei cu vn tu l spaniolesc hablar a v o r b i , care a deven it
la francezi hbler a spune m inciuni11.
L im ba rom n nu face excepie de la regula enunat aici. M ulte cu vin te
strine i-au schim bat n ru nelesul. Cele m ai expuse la depreciere au fost
cu vin tele de origine greceasc. Rare snt printre ele unele care au scpat cu
nelesul p rim itiv nealterat. V o i cita aici cteva exem ple:
Logos nseam n in grecete discurs, cu vin tare11 i cu nelesul acesta
apare pentru prim a oar in rom nete. A stzi logos nseam n d iscu rs lung
i p licticos, cu vn tare pom poas, m ustrare care ne las indifereni14.
Lefter n grecete nseamn lib e r14. In rom nete, nu apare d ect cu
nelesul de lib er de ban i11, adic fr o para n buzunar14.
Ifo s se ntrebuineaz pentru a er m arial, m org, m ndrie . In ro m
nete are acelai neles, dar n batjocu r.
Ananghie nseam n n grecete necesitate inexorabil, nevoie im pe
rioas11, ba chiar m oa rte11. In rom nete se ntrebuineaz n b atjocu r ,
mai ales n expresia c a grecul la ananghie*4.
A ghios se zice n grecete la s fn t14 i cu vn tu l acesta se ntrebuina
n biseric . R om n ii, care nu pricepeau slu jb a n grecete, auzeau des cuvntul
aghios, d esp re care nu tiau ce nseam n. De aceea au ajuns la expresia rom
neasc a trage la aghioase, adic a sfori14, deci a b o lb o ro s i44, cu m fcea popa,
care zicea a gh ios, aghios11.
A p elp isit, n grecete ca i in lim ba noastr m ai vech e, are nelesul de
d esp e ra t11 (A lecsandri l mai ntrebuin eaz cu acest neles). A stzi a c p tat
nuana dispreu itoare pentru cin eva p rea elegant, prea n g rijit44. Cam acelai
neles l are i sclivisit, pe cn d n grecete nseamn lu stru it, p o le it11. E
p osibil ca sclifosit s vin to t de aici.
A se a fin is i (sau a se afanisi) nsem na n lim ba vech e, ca i n grecete,
a se d u ce rp , a pieri41, pe cn d astzi nseamn a se plictisi44 sau, n lim baj
fam iliar, a se usca11.
H aplea z ev z ec, nuc14 nseam n n grecete sim p lu 44.
N oim nseam n n grecete n eles, cugetare, idee11 i to t aa i in
lim ba n o a s tr v ech e. A stzi a ajuns sinonim cu chichirez i nu se mai ntre
buineaz d e c it n expresia fr nici o noim.
Schim ..grim as, fasoan e11 nsem na n grecete nfiare, form 14.
A pstrat nelesul vech i sub form a schem, ven it la noi prin interm ediul lim bii
franceze.

72

A se p liroforisi, adic a se inform a, a se ed ifica , verb de origine g r e


ceasc, nu se mai ntrebuin eaz astzi d ect n ironie.
A m nirat la ntm plare, dup cu m m i-au ven it in m inte, unele cu v in te
greceti care au c p tat n rom nete o accep ie peiorativ. E xem p lele s-ar
putea cu uurin nm uli. Dar cred c ar fi inutil s m ai dau altele.
Care poate fi exp lica ia acestui fenom en ? E p osibil ca unele din exem p lele
cita te s fi circulat chiar in grecete, n vorb irea fam iliar, cu neles ironic.
Dar exp licaia general trebuie s fie alta, de ordin m ai com p lex, legat i de
o difereniere p olitic i sociologic a cuvintelor.
A tt tim p ct grecii au ju c a t un rol im portan t n con d u cerea rilor
noastre, era natural ca term enii de adm inistraie i teh n ici, cu m i cu vin tele
a bstracte s vin de la ei. Dar n m om entul cn d grecii au fost n d ep rtai d e
la putere, i influena francez a d even it m ai putern ic, cu vin tele grecet
au n cep u t s dispar. Pe msur ns ce cu vin tele im btrn esc, ele ca p t
d e m ulte ori un aspect rid icol, pentru c am intesc de anum ite m od e trecu te,
de lucruri nvech ite. C itii o scrisoare a lui N egruzzi, cu term eni de resp ect
greceti, i v ei vedea c, fr, s tii ce nseam n fiecare cu v n t In part*,
vei ncepe s rdei.
\d., 11.VII.1931

ispecie i m on str
Din m otive care nu p o t fi expuse n cadrul acestei ru brici, c o c s o a n *
n este n general pronu n at destul de slab nainte de un s. In unele lim bi
s-a ajuns chiar la elim inarea tota l a lui n cn d se gsea n aceast p oziie.
n rom nete, graiul popular cunoate suprim area lui n n special cin d
e este urm at de alt consoan. A stfel se aude la ar ciste in loc de cinste, ispeo
ie, ispector n loc de inspecie i inspector, ostromant pentru instrument, istrucfi#
pen tru instrucie i altele.
N um ele propriu Constantin e pron u n at de rani Costandin (desigur
c aceast form e de origine greceasc). Costana pentru Constana se aud*
frecv en t i in graiul oam enilor d in tr-o clas cev a m ai ridicat.
U neori slbirea lui n are loc i nainte de f sau de v. C uvntul in valid ,
ca re s-a introdus la ar mai cu seam n urm a prim ului r zboi m on dial, apare
c a ivalid sau chiar ivalist. Din infirm erie, gradele inferioare au f cu t ifermeria
i apoi ferm elie (notez c ntre intelectuali ch iar se aude p ronunarea in ferm erie, ca i cu m boln av ii ar fi inferm i, nu in firm i).
Mai ntodeauna o greeal de lim b atrage dup dinsa i greeala c o n
trar. Cei care tiu c o pronunare e greit cau t s-o evite i, de cele m ai
m ulte ori, o nlocuiesc chiar a colo unde e corect.
ranul care tie c nu e distins s pronuni chept, chicior se ferete de
grupul chi i l nlocuiete cu p i chiar a colo unde chi eliterar. De aceea sem id ocii
a ju n g s spun pibrit n loc de c hibrit sau p iei n loc de chei.

73

Fenom enul acesta s-a ntm plat i cu n urmat de s. Cei care tiau c au
e frum os s spui ostrom ent, ispecie au introdus un n i n cu vn tu l mosf ~L
pe care l-au transform at n monstr, form vulgar destul de rspndit. IN'u e
exclus sa fi con trib u it la naterea a c e s t u i.. . m onstru i asemnarea cu cuvn^iSmonstru, care. ca neles, nu are absolut nim ic de-a face cu mostr.
Un indiciu asupra strii nvm ntului nostru ne aduce faptu l c forma;.
monstr a ncepu t s ptrund i n coli, unde este tolerat de unii p rofesorL
Ad., 15.VII.1931

Neutrul
P entru azi o problem teoretic : avem n rom nete un gen n e u t r i? '
G ram atica noastr oficial rspunde printr-o negaie: aa num itul nostrsa
neutru nu e de fa p t un gen aparte, deoarece se con fu n d la singular cu m a s
culinul, iar la plural cu fem ininul.
P roblem a e mai puin sim pl d ect o arat acest rspuns. In lim b, c a
tegoriile nu exist d ect n tru ct se opun altor ca tegorii: exist un prezent
num ai pentru c form a lui verbal se opune altor form e verbale, viitoru l :
trecu tu l. O lim b care-i pierde fem ininul, cum e cazul celei engleze, nu r.u :are nici m asculin.
E xist n rom nete o op oziie ntre m asculin i fem inin, de o part?-.,
i neutru, de cea lalt? N egreit c da, de vrem e ce genul neutru se distins;?:
la singular de fem inin, iar la plural de m asculin. i aceasta fr s m ai pom en im
de faptul c exist i o term inaie de plural care aparine exclu siv neutrului: :
uri de la corpuri, vinturi etc.
A adar, n ce privete form a, existena neutrului este d o v e d it ; ciS
despre fon d , el ne duce la aceeai concluzie. In adevr, substantivele de gem i!
neutru desem neaz toa te num e de obiecte. E xist , ce e drept, num e de o b ie cte
de genul fem inin (mas, hlrtie, u etc.) i ceva mai puine de genul m asculin
(sttlp, pas, munte etc.), dar nu exist nici un substantiv neutru care s n u
m easc o fiin vie.
A v e m d eci o categorie gram atical care se d istin g e n form i de m ascu
lin,- i de fem inin i care nu cuprinde dect num e de o b iecte. A tta este destui!
p e n tru ca s avem dreptul s v orb im despre un gen neutru.
Dar existen a i viva citatea neutrului se m ai p o a te d oved i i In alfc
c h ip : num eroase su bstan tive num e de ob iecte care in v ech im e erau fem inina
i m ai ales m asculine au deven it ncetul cu ncetu l neutre. V o i cita un Bingur
exem plu, care e d eosebit de instru ctiv.
Substan tivu l fem inin brtnc nseamn la b , m n . Pluralul lui esta
dou brinci (de exem plu n a merge p e brinci). D eci a da brtnci cu iva nseam n
a-1 m pinge cu m inile . Din pluralul brtnci s-a refcu t un singular brtnci,

74

<Se iorm m asculin. Dar form a aceasta din urm nu era sim it ca un neutru
ca ra cteriza t, de aceea s-a refcut, dup singularul brinci, un plural brtnciuri.
Jocu l acesta ntre singular i plural a avut loc la foarte m u lte su bstan ir i7. m asculine i fem inine, care, astfel, ,au devenit neutre. i lucru j acesta
d o v e d e te c genul neutru este necesar felului nostru de a v o rb i.
A d., 23.VII.1981

Vocativul
Su bstantivele rom neti de declinarea a dou a au dou form e de y o ca i iv': una term inat n -e i alta in - u l e ; cuscre, dar omule. Sint i unele oare
a am ndou form ele: biete i biatule, Doam ne i domnule.
D intre aceste dou form e, cea cu -e e cea mai veche. Cealalt a aprut
ia o ep oc destul de tirzie i s-a rspindit n dauna celei dinii. Paralel ou -u le
de la singular, a aprut i la plural form a cu -Hor, n con cu ren ou form a
veche de v o c a tiv plural, care era identic, cu a nom inativu lu i. L u cru ou rioa;
Sa gural, v o ca tiv u l n. -Hor este la fel cu genitivu l i cu dativu l.
A tt la singular, cit i la plural, v o ca tiv u l cel nou, n -ule sau -d or, a
cptat cur.nd o valoare p eiora tiv : cn d vrei s insuli pe cin eva, te adreaeal
cu. un v o c a tiv n -ule sau \n-ilor. E destul s citez expresii ca prostata, nertbnieu-V*s caraghiosule pentru ca d ovad a s. fie fcut.
In jurnalele de Pati a. aprut o reclam , pe o pagin ntreag, oare
tn cp e a -cu G aloilor I Obezilor ! P araliticilor ! i alte cteva v o c a tiv e de aoela
fel. In volu n tar, m -am ntrebat cnd am v zu t aceste cu v in te : pe oine Insult
ziijul i de ce ?
Cnd- te adresezi cu iva pe care vrei s-l m enajezi sau fa de oare vrei
si-i.ari prestigiul, ntrebuinezi form a m ai scurt a v o c a tiv u lu i 3 b ir ja r i
{birjarule / nseamn te p ori ca un b irja r11). D ac pu n em nainte ouvinluii
domn, e evident c v oca tiv u l va avea form a lun g: domnule ministru 1 domnule
p r e fe c t ! etc.
Spuneam m ai sus c domn are dou form e de v o c a tiv : Doamna ld om n n h i
Cea dinii s-a specializat pentru D um nezeu: Doam ne Iisu s t O risto a si oa
de-a doua, pentru oam eni.
V aloarea peiorativ a lui domnule p oate fi d o v e d it : cln d du p vooaliYH;
cu v n tu lu i domn urm eaz num ele celui cruia ne adresm form a ou dorunalt este
la general agresiv i insu lttoare: domnule X , i-am mai sp a s o dat sd-fi bagi
minile in ca p . . .
Pentru cazul cn d ne adresm cu iva In m od resp eotu oi, avem aoum
c i t fi form de v o ca tiv , destul de curioas: domnu I

Ad.,

9.IX.1931

7f

depe, dupe, dup


Intre de p e i dup este o diferen de neles sensibil, pe care totu i
n-o sim te toa t lum ea. n zadar s-a r zboit regretatul G orun cu cei ca re scriu
depe In loc de dup, c ci greeala n-a fost nc stlrpit.
D e p e arat plecarea de pe locu l unde se gsetecineA'a sau ce v a : e-ti
pe cas i te dai jos de p e cas, eti pe drum i te strtnge cineva de p e drum e t c .:
duf este aproape sinonim cu d in co lo d e , fie n tim p , fie in sp a iu : dup
apte zile, uit^te dup dulap, adic ..dincolo de d ulap 11 etc.
P u n ctu l acesta l socotesc d efin itiv stabilit i num ai cine nu vrea s
neleag m ai p oate face fraze con fu ze ca oile coboar dup munte sau s treci
pe la mine depe mas.
A ltu ri ns de aceste dou form e, s-a m ai iv it nc una, destul de vech e
la drept vorbin d , i anume dupe. De aceasta vreau s m ocu p mai de aproape.
D u p e s-a n scut d in tr-o confuzie. S-a crezut anum e c dup e form a t
din de i p e (in realitate, finala lui e m otenit din latinescul p ost d u p ) i
s-a dat petiii a doua a com pusului form a care era socotit m ai vech e i mai
corect. D e fap t, dup n-are nici in clin, nici in m nec cu pe.
F orm a cea nou, dupe, a v eg eta t ct va vrem e n unele graiuri dialectale,
pn cn d au b ga t-o de seam bucureetenii. i atunci, d in tr-o dat, a c p ta i
o trecere neateptat. Iat cu m cred c se explic faptul.
V zn d c form ei fam iliare i populare p i corespunde n graiul literar
i oficial p e, oam enii puin la curent cu istoria lim bii i-au nchipuit c grupul
de sunete p con in e ceva c^re-1 face puin distins i deci trebuie evitat.
De aceea, cn d s-a f cu t cunotin cu paralela dupe a lui dup, au co n
siderat-o im ediat ca m ai aleas i au a d op ta t-o. Iat de ce astzi, pe scena
Teatrului N aional, unde se vorbete o lim b afectat i pretenioas, nu 6e
u d e d ect dupe.
De aici. plaga s-a ntins. T o i cei care vorbesc din vrfu l buzeter sau, cum
se spune cu un cu v in t mai p lastic, n e p a t11, au accep ta t cm entuziasm pe
dupe. Prin radio, prin coli etc., dupe se rspndete to t m ai m ult.
i, pentru cineva deprins cu form a corect i m odest, dupe sun oribil.
In general, form a cu v in telor nu intereseaz, ci num ai nelesul, aa n ct
teoretic dupe n-are de ce s fie mai urit d ect dup. Dar ceea ce-I face nesuferit
este atm osfera pe caj-e o aduce cu el: intenia m anifest de a v o rb i distins,
pretenia celui care l ntrebuineaz de a arta c el nu face parte din gloata
de rind, care vorbete aa cu m a apucat de la strm oi.
In m ijlocu l celorlalte cu vin te, dupe este ca un m itocan oare-i d aere
de om m anierat.
A d ., 24. IX . 1931

m i-l trebuie
Iat un titlu care va surprinde pe m uli, pe toi aceia care n-au observat
existen a acestei expresii. A m au zit-o n tim pul din urm destul de des i

76

ch iar am v zu t-o de curind scris Intr-un ziar: are s-m i dea b n ii m i-i trebuie,
i-o dau dac i-o trebuie etc.
E xp resie destul de curioas. Ce rol joa c aici p ron u m ele? D up form ,
nu p oate fi d ect com plem en t direct. Dar verbul a trebui nu e tran zitiv, deci
nu p oate avea com plem en t direct. Pe de alt parte, adm iind c a trebui ar
fi deven it tran zitiv, ne-am atepta s aib subiect. Or, care p oate fi aici su b ie c
tul v e rb u lu i? n cel mai bun caz, cu vin tu l bani, adic tocm a i acela care e n
locu it prin pronum ele personal la acuzativ.
M i-i trebuie este, oricu m am privi lucrurile, o expresie greit. S vedem
ca re p o a te fi originea ei.
Cnd spune cin eva are s-m i dea bani i-m i trebuie, asculttorul p oate
ntreba: c e -i tre b u ie ? , c ci nim ic in prop oziia a doua nu exprim ideea
<de b a n i .
i chiar adm iind c se nelege c e vorba de bani. to t mai rm ine un
m otiv de nedum erire: n im ic nu las s se vad c banii care-m i trebuie sini
to c m a i aceia pe care are s m i-i dea debitoru l meu.
i mai puin clare snt p rop oziiile interoga tive: i-am gsit batista /
ii trebu ie? Se p oate pune ntrebarea: m i trebuie c e ? De aceea se rspndeso
acum a expresiile de tipul i-am gsit b atista ; i-o trebuie?
Iat o fraz asem ntoare: l caut p e X i nu-l gsesc. A ici ideea de X
este reluat n p rop oziia a doua prin pronum ele scurtat -l. A r fi necorec,
sau n to t cazul con fu z, s spunem l caut pe X i nu gsesc.
S-a p u tu t sim i n evoia unui pronum e care s repete ideea con in u t
n prim ele p rop oziii cita te aici. La ce caz trebuia pus acest pronum e ? E viden t,
la n om inativ, deoarece am intete de subiectul verbului trebuie.
E xpresia ar fi fost d eci corect dac s-ar fi pus pronum ele n nom inativ.
D a r lim ba rom n nu cun oate o form scu rtat a pronum elui personal n
nom inativ. Rm nea deci de ales ntre dou p osib ilit i: sau s se ntrebuineze
nom inativu l ntreg, el, ea, ei, i s se zic f i ei imi trebuie, dac ea ii trebuie,
n acest caz fraza ar fi fost destul de greoaie i ar fi avu t asp ect strin, sau
s se im ite frazele de tipu l tl caut i nu-l gsesc, care snt foarte curente (i s <
se pun pronum ele la acu zativ).
n tre aceste dou posibilit i, se pare c a fost aleas cea de-a doua, care
-a greit in fon d 3.
Ad., 26 .IX .19 3t

R usticism e
Graiul ranilor este in general frum os i p itoresc dac-i urmeaz dru
mul lui, fr afectare. De ob icei ns ranii cau t s im ite felul de a v o rb i al
orenilor i atu nci fa c con fu z ii, de m ulte ori com ice.

33
A m reluat subiectul dup 36 de ani n revista Cercetri de lingvistic*, X
1967, nr. 2, p. 225 226, artnd c expresia e obinuit n Banat i n Ardeal.

77

In ce privete vocabu laru l, se p ot ntm pla doua lucruri: ori ra n ii


n locu iesc un cu v n t din lim ba literara printr-altul pe care-1 cun osc m ai bin e,
ori, tocm a i din con tr, nlocuiesc chiar cu vintele lor uzuale printr-altele, lite
rare, a colo unde acestea din urm nu se p otrivesc.
U n exem plu din categoria n ti: cu vn tu l ci, arhaic i literar, nu face p a rte
din vocabu laru l rural obinuit. Chiar la ora este foarte rar n graiul fam iliar.
De aceea, ranii l confund cu i: i spune, de ! R usticism ul acesta a n ce p u ts
ptrund i la orae. n tr-u n m anuscris care m i-a trecu t de curnd pe Sub
och i am citit fraza: Scopul acestei ntreprinderi nu este numai de a aduce venituri
i acela de a . . .
Ca exem plu de categoria a doua se poate cita cazul lui cci. ranii au
ntrebuineaz niciodat acest cu v n t n graiul lor obinuit. n locu l lui ti
pun pe c : n-am venit c n-am p u t u t .. . Cnd e vorba ns s se exprim e ra
r a d ic a l", sau n scris, li se pare frum os s-l ntrebuineze pe cci n locu i lu i
c der. necunoscndu-i adevrata sfer de neles, l pun pe cci chiar acalo
unde i lim ba literar l utilizeaz pe c : vei ti cci eu m aflu bine s n tos. . .
E xpresii de acestea am auzit i din gura unor elevi din cursul superior d e
!ieeu.
A lt exem plu de nlocuire a unui cu vn t uzual printr-unul literar care
sun m ai bin e ne este furnizat de in schimb. E xpresia aceasta are n lim ba
literar un neles destul de p recis: ,.n loc, ca o com pen saie41. B u n o a r :
na p ot s-i dau ce-mi ceri, in schimb i dau altceva ; nu cunosc chestia 'aceasta,
in schimb cunosc multe altele.
Pentru rani, ceea ce rm ne lim pede din nelesul lui in schimb este
sensul de n s , adic acela de opoziie. N oiunea de sch im b 11, care pentru no*
este esenial, se pierde pentru oam enii inculi. De aceea auzim fraze de felul
a ce s ta : am fost s vorbesc cu el, n schimb el nu era acas.
De cele m ai m ulte ori, la ar, in schimb este precedat de i : am vm t
$& p lec la gar i n schimb mi s-a rupt cru a. i n schimb are i c i exa ct nelesul
de Ins, dar .
i aceast greeal a ptruns n lim ba de la orae; D intr-un articol apru &
de curnd, desprind exem plul acesta: X (e vorb a de un mare artist) spune c.,
dac vrei s creezi, nu trebuie s. citeti ce scriu a lii; n schimb el e u n cititor
p a sion a t. . .
E foa rte p osibil ca nelesul p rim itiv al lui n schimb s dispar cu to ta l
i s se pstreze num ai cel nou. M ulte adverbe care au astzi o valoare a bstract
au avut mai de m ult nelesul to t aa de con cret ca i acela al lui n schim b.
Ad., 6.X.1931

Limba romn n strintate


Francezii i germ anii sint deprini s-i va d lim ba vo rb it i ciopriifc
de strini. N ou ins nu ni se ntm pla pn acum a lucrul acesta. i cn d co n
statm c ncepe s se ntm ple, nu tim ce trebuie s facem , s ne b u cu ra m
sau s ne ntristm ?

B ulgarii, care fac propagand foarte intens ca s atrag v izita tori


p iiain i la V arna, au nfiinat n gara acestei loca liti un birou de inform aii
c a iirm n m ai m ulte lim bi. In rom nete, citim : P entru varieni. In bulgrete,
vilegiaturist se traduce cu un derivat de la cu vn tu l care nseam n v a r 1*,
d e aceea organizatorii au form at i n rom nete cu vn tu l varian.
Dar efortul fcut de bulgari, destul de m eritoriu n sine, nu e ntru nim io
tirb it prin greeala aceasta. M ai grav e faptul c chiar n ar la n oi apar
recla m e, rspindite n m ii de exem plare, redactate n tr-o form cu a devrat
d efectu oas.
M otive de ordin tehnic fac ca marile ntreprinderi din strintate s
trim it la noi reclam e gata tiprite sau desenate n atelierele proprii din marLa
in f.e apusene. Chiar n jurnale apar anunuri care au fost lucrate In str in
ta te. i cei care au tradus n rom nete textele de reclam nu cu noteau to tdti'ana su ficient lim ba noastr.
De aceea ni se ntim pl destul de des s citim fraze din cele m ai p o cite ,
a c c io unde ntreprinztorii ineau s pun tex te care s atrag b u n voin a
fm lJ icu lu i.
Din loc n loc apare pe cte un perete un tnr costu m at n p om pier d-s
operet, cu inscripia: nrolati-v legiunii Flit. In unele lim bi strine s-o fi
ep yn n d a se nrola unei legiuni (de exem plu, n nem ete, beitreten), dar pe
rom n ete nu se spune d ecit a se nrola ntr-o legiune.
O mare ntreprindere, care se intituleaz S ocietate A n onim R om n ,
trim ite pe la coli o brour foarte elegant, pe care a in titu lat-o U tensili
colare. T rebuie s spun c lucrarea a fost executat n Germ ania. n romnete,
nu se spune ns d ect ustensile. Iat o fraz care se poate citi pe cop erta acesta!
L j-< ' u r i : n strln s colaborare cu pedagogi competeni au proven it articolele noastr*
colare. I n consecin slnt potrivite in cea mai perfect msur cerinelor tnvdm im u lu i: pentru fiecare scop instrumentul p o tr iv it!
Nu, tiu dac ai neles ce vrea s spun n eg u sto ru l; i iari e indiferent
c a ch eltu it degeaba banii pentru o p u blicitate lipsit de orice fel de e fic a c i
ta te. Dar lim ba rom n o stropim destul noi singuri n fiecare zi. D e aceea
crtd c nu mai e nevoie s ne-o mai strice i strinii.
A r fi. deci de recom andat ca textele rom n eti trim ise din strintate s
fie redactate de un rom n.
A d ., 10.X . 1931

Defecte de gndire
A m m ai avut i alt dat ocazia s art c o m are parte din greelile
de vorbire snt aduse de lipsa de ir in gndire. Dar soiul acesta de greeli e
sfcit de frecven t, nct s-ar p utea u.qr um ple m ai m ulte pagini de gazet ou
exem p lele cele mai curente.

79

Pe de alt parte, greelile de lim b p rovoca te de d efecte de gndire snt


cele m ai uor de d em onstrat i deci cele mai uor de corectat. Iat pentru ce
cred c nu stric s m ai citez aici cteva exem ple.
E xpresia cu regret trebuie pus n direct legtur cu aciunea pe care o
regret m : cu regret trebuie s declar c nu pot s-ii satisfac cererea. n lo c d e
asta, vedem c expresia citat e pus adesea r legtur cu alt verb.
L a o m are b an c din B ucureti se p oate citi anunul u rm tor: B anii
trebuie numrai la cas. Orice reclamaiuni pentru diferene fcute ulterior, cu
regret, nu vor putea f i luate n consideraie. Nu e vorba de diferene fcute, cu
regret, ci autorul anunului a vru t s ne spun c regret c nu va putea lutn con sideraie reclam aiile. D e altfel s-ar putea nelege c e vorba de d ife
rene fcu te ulterior, cn d cel care a pus anunul discut despre reclam aii
fcu te ulterior.
U n exem plu similar l-am avu t cu ocazia ultim ei dizolvri a parlam entului.
D up rep ortaju l unui ziarist, prim ul m inistru ar fi spus, cu regret, a ncercat
s se m pace cu vechiul parlam ent, dar n-a reuit. Dar prim ul m initrii n-a n
cercat cu regret, ci regret c n-a reuit.
Cu ocazia unei crim e, ziarele au anunat c Sptoiu m preun cu ali
patru prieteni ai lui au p u s la cale lovitura. n realitate cei patru snt prieten ii
iui Sptoiu. ns aa cu m s-a red a cta t inform aia s-ar prea c S ptoiu e unul
din propriii si prieteni. E xpresii de acestea se aud ziln ic: el i li patru colegi
ai s i ...
n cu rc tu ri de acestea la exprim are, care snt totdeauna d ovad d e
d ezordine n gndire, se ntlnesc zilnic. M ulte din ele au fost u tilizate ca ele
m ente com ice n schie i com edii. Iat aici tex tu l, cop ia t ntocm ai, al unei
cereri de m otiv a re: Cu onoare v rog s binevoii a motiva absenele fiu lu i m eu,
d in clasa ce cu onoare conducei din cauza unei dizenterii pentru care v mulu
mesc.
A lte ori d efectele de gndire snt m ai puin grave, dar suprtoare totu i.
A sia se ntm pl bunoar cnd cel care vorbete schim b brusc tim pu l la care
pune verbele din p o v e s tir e : i lu plria i a plecat sau se ntmpl ns c se
grmdeau
D ac tim pul povestirii nu p oate fi m eninut n toa t expunerea, cel
f u in s nu-1 schim bm n cursul aceleiai fraze. A ltfel dm im presia c s-a
jcbira b& t i date evenim entelor.
A d .,4 .X I.l9 3 t

Infinitivul
In fin itiv u l rom n esc este pe cale de dispariie. n vorbirea familiar,,
ce l puin n M untenia, el este din ce n ce m ai puin ntrebuin at i e n lo cu it
m ai peste to t cu su bjon ctivu l.

80

Faptul acesta e cu n oscu t de specialiti, care i-au gsit i o exp licaiecu caracter general. Ceea ce este mai puin cu n oscu t este o consecin intere
sant a fenom enulu i: dispariia aa-zisului in finitiv lung sau, mai exa ct, des
prirea lui com p let de categoria verbelor.
A tta tim p ct infinitivul a fost un m od viu i train ic, to a te verbele aveau^
sau putea avea un infinitiv scurt i unul lu n g ; acesta din urm servea mai
ales ca substantiv. De exem plu, de la m ninc, existau a minca i mncare.
Prim ul semn de slbiciune l-a d at categoria in fin itivu lu i lung n m om en
tul in care unele verbe de con ju g area a doua sau a treia au c p ta t infinitive
lungi de conjugarea n ti: de la a vinde s-a form a t vnzare, de la a crede, crezare
(dar ncred ere); se mai p o t cita nscare (alturi de natere), pierzare de la a pierde*
(dar i pierd ere), zcare (dar i zcere) de la a zcea.
A p a riia acestor form e n -are d oved ete c rap ortu l dintre v erb i sub
stantivul n -are i -ere nu m ai era sim it: v o rb ito ru l nu-i ddea seama c
substan tivele term inate n -are snt in fin itive lungi de la verbele term inate la.
infinitivu l scurt n -a, iar verbele term in ate n -e sau -ea trebu ie s aib sub
stan tive n -ere.
M ai clar nc se ved e c infinitivu l lun g e p e cale de dispariie dac ne
gndim c m ulte verbe nici nu-l m ai au sau, n cazul cu v in telor recen te, nici
nu l-au avu t n iciodat.
In adevr, peste t o t unde exist un substan tiv stabil d erivat din tem a:
verbu lu i, infinitivul lun g nu exist sau nu se prea ntrebuineaz. Iat cteva
exem p le: pe lng verbul a fu ra exist substan tivul f u r t ; de aceea nim eni nu
ntrebuineaz substantivul furare. De la a ctiga, avem substantivul ctig;
cine a auzit vreoda t spunndu-se ctiga re3*? L a fel pen tru munci i m u n c ;
acest din urm cu v n t l-a scos din u z p e muncire. Cstorire nu e iis t din
cauza lui cstorie, btaie i btut l-au n d ep rtat pe batere (dar abatere exist),
cusut pe coasere i aa mai departe.
La unele v erb e m prum u tate de cu rn d din alte lim b i n ici n -a existat
v re od a t form a lung a infinitivulu i. A stfel, de la aprea cu n oatem num r
p e apariie, de la a demara n-avem d ecit pe demaraj, de la a placa (term en de
ru gby) num ai pe placaj, de la a garanta, pe garanie 3*. E xem p lele se p o t nm ul i.
Din toa te cele artate rezult c infin itivu l lun g a n ceta t de a m ai fr
sim it ca o form verbal i c nu e ob ligatoriu penetru v erb s-l aib. E ste
deci greit obiceiu l gram aticilor notri de a cita un v e rb sub form a celor dou.
in fin itiv e: a dori, dorire, de exem p lu. n ti pentru c n cazul nostru dorire
nu exist (se spune num ai dor, dorin) i al doilea pentru c, chiar dac ar
exista, n-ar fi o form verbal.
A d ., l l . X I . l 9 3 l
34 A cum se zice, de pildS, cttigarea concursului etc.
se Se folosesc acum i demarare, i garantare.

81

Iari virgula
A m mai discutat alt d at problem a virgulei. S ocotesc ns c e destu
de im portan t i destul de com p licat ca s m erite nc un articol. Da
ast dat va fi vorb a de p ropoziiile relative, care uneori fac necesare virgulele,
i alteori nu.
A m m ai p om en it alt dat fap tu l c atunci cn d distana dintre subiect
i p red icat se m rete, m uli sim t n evoia s pun o v irg u l ; de exem plu se
scrie: F a p tu l care a frapat cel mai mult imaginaia p oporu lu i, a f o s t . . .
Se tie ns c subiectul nu se desparte de p red icat prin virgul. D 9
aceea, m uli pun virgula i nainte de ca r e : faptu l, care a frapat cel mai mult
imaginaia, a f o s t . . . In felul acesta avem o p rop oziie intercalat, pus ntr
virgule, i nu se m ai poate spune c subiectul a fost desprit de predicat.
Dar procedeu l acesta nu e nici el corect. In adevr, dup cum desprim
sau nu p rintr-o virgul pe care de cu vntu l prem ergtor, nelesul p rop oziiei
relative difer. Cnd intercalm ntre virgule prop oziia relativ, ea aduce
o inform aie n p rivin a substantivului p recedent fr a m od ifica raporturile
lui cu ceea ce urm eaz: tefan cel M a re, care a fost domn al M oldovei, a murii
In anul 1504. F aptul c tefan a fost donnul M old oyei n-a con trib u it s-l
fac s m oar n anul 1504.
D in contra, dac prop oziia introdus prin care urm eaz fr virgule,
ea m od ific raporturile dintre su bstantivul la care se refer i cele ce u rm ea z :
ochii care nu se vd se uit. Nu se uit dect och ii care nu se v d. D ac am scria
ochii, care nu se vd, se uita, s-ar nelege c ochii n general se uit i, de altfel,
c nu se v d, t o t aa cum am neles c tefan cel M are a m urit la 1504 i,
n afar de asta,, a fost dom nul M oldovei.
Cltorii, care vor fi gsii cu biletele de coresponden nevizate, vor plti
taxa dubl . . . Se nelege de a ic i: cltorii v o r fi toi gsii cu biletele ne
vizate i v o r fi am endai11, dei afiul Setebeului vrea s spun c v o r fi a m en
dai num ai ficei cltori care v o r fi gsii n neregul.
A lt exem plu, luat dintr-un ju rna l: O parte din crile didactice, care an
fost aprobate in mai au fost scoase din program n septembrie. Se nelege astfel:
,,0 parte din cri, i anume cele care au fost aprobate n m ai ; redactorul
voia ns s spun c o parte diii crile care au fost a p r o b a t e ..
C oncluzia: deoarece virgula nu se pune oriunde nainte de care, An
frazele ca faptul care a frapat cel mai mult imaginaia a f o t . . . nu v o m p un
virgul nicieri.
'
A d ., 17. X I. 1931

Negresele cu platane
Cine creeaz cuvintele n o i? Oamenii culi i cu sim ul lim b ii? P o a t
n alte ri, dar la noi desigur c nu. A ltfel n-am asista la schim onosirile pa
care ne e dat zilnic s le vedem .

82

Un im presar a adus din Frana o trup de negrese care au n b uze far


furii de lem n. Pe franuzete li se zice negresses plateaux. Cum trebu ia s
li se zic pe rom n ete? Iat ntrebarea pe care i-a pus-o desigur im presarul.
E vid en t, s-ar fi gsit destule cu vin te rom neti cu care sa se traduc
plateau. Dar om ului nostru nu i-au plcu t, p oa te pentru c nu am inteau
destul originalul francez. A r fi p u tu t s le zic platou ri, dac inea cu orice
p re s pstreze^ cu v n tu l exotic. Dar platou are n rom n ete o a ccep ie geo
grafic i deci se preta la confuzie.
In cele din urm im presarul i-a adus am inte c exist un cu v n t a d o p
ta t i d e n oi:-p la ta n . De ce nu l-a r aplica a ic i? E adevrat c platan e un
num e de arbore, dar ce-are a fa ce ? Cu un gest eroic, i-a sch im bat genul, cci
farfuriile din buze snt ob iecte i deci nu p o t fi m asculine.
i iat cum s-a creat un cuvnt nou i m onstruos. Negresele cu pla
tane au b eneficiat de reclam serioas n gazete, toat lum ea a repetat cu
vn tu l, care s-a ncetenit.
S-ar prea.c s-a gsit un om cu bun sim , care a protesta t con tra acestei
creaii stupide, cci la un m om en t d at au aprut pe afie negresele cu talere
in buze. E xcelen t traducere cu utilizarea unui cu v n t rom nesc.
Dar talerele aveau un m are d e fe c t: tocm ai acela de a fi cu vn tu l p otrivit
la locul unde era pus. D e aceea, peste o zi-dou, a disprut pentru a ceda
iocul iari platanelor.
i acestea, victorioa se, au em igrat n localu rile de periferie, de unde,
desigur, v o r cltori i n p rovin cie, ptrunznd peste to t unde se accept
cu sfinenie ceea ce vin e de la B ucureti.:
N enorocirea nu e prea mare, cci o dat cu plecarea negreselor v a disprea
i ob iectu l i nim eni nu v a pstra am intirea cuvntului h ibrid. i iari nu
trebuie s considerm ca o catastrof c un ignoran t a fa b rica t un cu vn t
inept.
Dar e rev olt tor faptu l c, d in tr-o ar ntreag, nu s-a gsit nim eni,
fie spectator, fie ziarist, fie m em bru al unei autoriti sau persoan din p u blic
care s protesteze m potriv a atentatului com is asupra lim bii rom ne.
n alt ar spectacolu l ar fi euat num ai din cauza platanelor. Noi ns
Kintem indulgeni.
P.S . C oresponden ilor care mi cer s p u b lic articolele acestea n volu m
Ie rspund c, pentru m om ent, gsirea unui editor este o problem destul
de grea.
Ad., 2.X II.1931

Accentul
E xist o categorie de verbe introduse de curnd n rom nete la care
accen tu l variaz dup gradul de cultur al v orb ito ru lu i: se spune literar i
co re ct la persoana a treia a indicativulu i prezent specific, fru ctific, am plific,
p e cn d din gura oam enilor mai puin culi se aude, de ob icei, sp ecific , fructi
fic , am plific (cu accen tul pe cel de al doilea i).

83

Iat deci c i accentu l poate crea deosebiri intre clasele sociale, dup
c u m creeaz intre regiuni: se tie c, pe cind m oldovenii pronun bolnav,
dum an, vultur, cu accen tu l pe prim a silab, muntenii accentueaz in aceste
cuvinte silaba din urm .
D eosebiri ntre p rovin cii exist i la accentul unei expresii ntregi. Cind
vrem s ntrebm pe cineva dac-i mai trebuie tim p m ult ca s isprveasc
o lucrare, ii spunem mai ai m ult?, punind accentul principal pe mult, cci
a cesta este cu vn tu l cel mai nseninat. Noi tim , n adevr, c mai a re ; ceea
-ce vrem s aflm este dac mai are mult.
Cu toate acestea, la B ucureti, se pune accentul n aceast expresie pe
cu v n tu l ai. A ccen tu l acesta e nd rep tit intr.-o fraz ca mai ai b a n i?, cci
aici ne im port dac cel pe care l ntrebm mai are sau nu. D ar dup m odelul
b a z e lo r de tipu l acesta, bucureteanul a ajuns i la mai di m ult?, ca i cind
mult ar fi un ob iect pe care p oi s-l ai sau nu.
A n alog lui mai ai mult ? este i mergi departe ?, u tilizat to t n M untenia.
Cel cruia ne adresm m erge, i noi o vedem . Ceea ce vrem s tim e dac
tin ta lui e departe, deci acest cu v in t trebuie accen tu at A ccen tu l pe mergi
e core ct dac n treb m : mergi a cas? cn d vrem s tim d ac cin eva merge
sau nu.
Desigur, c n aceste cazuri, deplasarea accentului pe adverb se datorete,
cel puin n parte, expresiilor n care verbu l e izola t: mai a i? , m ergi?, i n
ca r e , bineneles, accen tu l principal cade pe verb. U n fap t analog se petrece
a ctu a lm en te n lim b a germ an: cn d dup un verb urm eaz o p repoziie i
un pronum e, accen tu l ar trebui pus pe p ron u m e; acum a ns n cepe s se
pun pe prepoziie, deoarece aceasta se p oate ntrebuina i izolat, ca adverb.
T o t n M untenia, se ntreab Ce are a fa c e ? C uvntul interesant e are,
cci noi urm rim s aflm dac un lucru are a face sau nu cu subiectul n dis
cu ie , nu dac are a face sau altceva. De altfel, expresia aceasta, ca i in
schimb, de care m -am ocu p at de curnd, a cptat un neles foarte ters:
ntrebi pe cin eva dac p oa te m erge pe jos o distan oarecare, iar el i rs
punde : ei ai ! ce-are a face ?
In legtur cu accen tu l, se mai poate am inti c unii obinuiesc s pun
un accen t n scris pe cu vin tele cpii, modele, pentru a le deosebi de copii,
mddele. O biceiul acesta se p oate susine. Dar ce rost au accentele p e silabele
finale, aa cu m le recom and A ca d em ia : fcti, sttea, g s i? A ceasta e o co m
plicare cu totul inutil a ortografiei.
A d., 5.X I I .1931

Spicuiri
S ocotesc c cel mai m are folos pe care-1 p oate aduce ru brica aceasta
este sem nalarea schim brilor de lim b i mai cu seam a erorilor n m om entul
in care se p rod u c. In adevr, dac cin eva atrage atenia publiculu i asupra
unei greeli com ise de puin i, snt anse ca aceasta s nu se rspndeasc.

84

S nu se cread c toa t lum ea i d seama de apariia unei expresii


greite sau, mai sim plu, de o schim bare de lim ba. De m u lte ori, ch iar spe
cialitii n problem e de lim b trec pe lng creaiile recente Iar s le va d ,
pn cin d cin eva le atrage atenia.
i cel mai bun m ijloc ca o greeal s se ntind este ca ea s treac
neobservat. Cind i sem naleaz cin eva o ciudenie de exprim are In gura
altora, 'te face s te supravegheri in v orb ire i s o evii. Cnd ns e vo rb a de
o greeal pe care ai ajuns s o faci i tu , snt m ult mai puine anse de n
dreptare.
Iat de ce, din cind in cin d, reiau chestiunea greelilor de a cord sau
a d efectelor de gndire i, uneori, cu exem ple pe care m uli le con test, deoarece
nu le-au reinut niciodat atenia.
D e cu rin d a aprut expresia a se ocupa despre ceva. E v id e n t, n felul
acesta n -o ntrebuineaz nim eni. D ar se zice: m-am ocupat, cu alt ocazie,
despre chestiunea aceasta sau despre chestiunea aceasta m voi ocupa cu alt
ecazie. A v em de-a face cu o ncruciare ntre a se ocupa de i a vorbi despre.
D e pe un afi com ercia l: Casa X . y. vinde cea mai ieften. E v id e n t,
cel care a red actat afiul a in u t s scrie gram atical i s acord e pe cea cu
casa. D ect c aici cel mai ieften este adverb, nu a d je ctiv , i ca atare nu trebuie
s se acorde cu subiectul. De altfel, chiar dac s-ar acord a, ar trebui cea mai
ieftin, nu cea mai ieftin.
U n caz analog ne ofer fraza, curent, problem a aceasta este grea de
rezolvat. Se p oa te spune, co re ct, problem a aceasta e grea, dar grea de rezolvat
nu e corect. In adevr, dac ncepem fraza cu p redicatu l, nu v o m spune
d ect e greu de rezolvat problema acesta. Greu e aici adverb, deci nu se acord
cu subiectul.
D in tr-u n ju rn a l: este o problem grea, la care n-au putut rspunde n ici
ujiul dintre directorii generali care s-au p er in d a t.. . ; subiectul este nici utm lT
singular, deci i verbu l trebuie to t la singular, n-a putut. S criitoru l se gn dea
la faptu l c directorii au fo st mai m u li, dar d ac inversm expresia: nici
unul dintre directorii generali n-a puUlt rspunde, ne dm seam a c nu e corect
s se pun au, la plural.
A ceeai greeal se p oa te face i cu fieca re: e o problem p e care au
ncercat s-o rezolve, p e rnd, fiecare din directorii g e n er a li; cu m jiecare e la.
singular, co re ct este s punem a ncercat.
A d., 16.X I I . 1931

Expresii tehnice
Prin tehnice nu neleg care se refer la teh n ic ", ci ca re snt n leg
tur cu o m eserie41. n adevr, fiecare profesiune i are expresiile ei caracte
ristice, nu num ai n ce privete instrum entele de lucru, ei i pentru noiunile^
din dom eniul com un.

80.

Intre oam enii care au aceeai meserie- exist un fel de com un itate da
vederi, chiar pentru lucruri care nu sint n direct legtur cu activitatea
profesional. B u noar; cnd e vorb a de fcui o com paraie (n general glu
m ea) ntre o noiune de ordin general i una care privete meseria.
Iat un exem plu. fi graiul special al utoinobilitilor, cuvntul geant M
nseam n partea roii pe care se- m onteaz pneul. Cnd se dezum fl pneul
roata m erge pe geanta" sau ,;e'p e geant11.
A vem de-a face aici cu un term en care privete strict ocu p aia de ofer..
A adar cine altul decit un ofer putea s ntrebuineze expresia a f i p e geanta
pentru a nu avea bani. a fi cii punga go'al ? i cine altvl d ect .un ofer
putea s -o ''n e le a g ?
In felul a,cesta se nasc aa-nuniiele .argoyri tehnice. E inutil s mai
dau alte exem ple, capi oricine are o m eserie .i-;, va, aduce a m in te , lesne de
expresiile particulare ale colegilor, si. A cu m cjv a ani, sub im b o ld u l em in en
tului meu con frate d. Jarbu Lzreanu, A d evru l literar11 a p u b lica t mai
m ulte liste de atari. expresii.,.
Pun ctu l pe care vreau s-l accentuez aici este urm torul: Oam enii care
aparin unei meserii nu snt cu totu l izolai ntre ei. Prin fam ilie, prieteni,
cu n oscu i, ei vin n con ta ct cu masa oam enilor de alt meserie. i n felul
acesta, de m ulte ori, expresiile din argoul teh nic ptrund n lim ba com un:
n vagoanele de tram vai, citim de o b u cat de vrem e: Cltorii care vor
fi gsii p e vagon. . . Pentru cei strini de societatea tram vaielor, p e vagon
nu poate nseam na d ect p e acoperi41. Dar n graiul specil al fun cionarilor
de la S .T .B . se zice despre vatm an i despre ncasator c snt p e vagon. De
a ceea cel care a redactat anunurile a ajuns s, spun i de cltori c snt
p e vagon.
In graiul tribunalelor, se spune c una din pri, sau am ndou, dintr-un
proces este, sau sint, lips la apel sau, mai scurt, sint lips. E xpresie absurd, cci
un om nu poate fi lips, d up cum nu p oate fi nici prezen, nici plecare. Dar aa
absurd cum e aceast expresie, a nceput s ptrund n ziare,-graie a v o ca
ilor care snt n acelai tim p i rep orteri:'uriii minitri fiin d lip s din B u cu
reti. . . S se observe c lipsind ar fi mai scurt d ect fiin d lips.
T o t din graiul tribunalelor vin e i expresia de comun acord, care con stitu ie
un grosolan pleonasm , cci acordul nu p oate fi altfel dect com un. D ar aceast
expresie a ptruns d efinitiv in lim ba general, pn intr-atta n ct zilele trecu te
am auzit pe cineva spu nnd: eu snt de comun' acord.
A d., 25.X II.1931
36
geant cu acest sens vine din francezul jante. DOOM i ndreptnd prescriu for
jant\ aa c acum avem sperana c se Va im pune form a cu j . Geant eu sensul serviet"
etc., d e care a f<Jst apropiat, p rov in e din turcescul jranta (pronunat -geanta).

86

Nume de persoane
A m artat acum ctv a tim p c exist*"obiceiul de a in trod u ce n unele
cu v in te litere duble sau strine de alfabetul rom n esc, pentru a da acelor
cu vin te un aspect ex otic. Cu aceast ocazie am p om en it i de num ele proprii
scrise cu caractere strine.
M od a aceasta nu e tocm ai nou. n secolul trecu t, diferite fam ilii b o ie
reti i-au m od ificat ortografia num elor, ca s le dea aspect latin sau italian.
A stfel Rm niceanu s-a scris Rom rdceanu, ca s aduc am inte de Roma,
dei rm nic n-are nici n clin, nici n m nec cu capitala Italiei (nseamn
ia z cu pete i vin e din slavul riba ,,pete ).
T o t aa, N egrui s-a scris Negruz'zi, iar R uset a deven it R osetti. T o a te
aceste num e au rmas pn astzi n form a strin, pe care, desigur, o v o r
pstra totdeauna.
D up m odelul lor au n cepu t s se iveasc litere duble i la num e mai
puin n o b ile: P op p escu , P o p p , Ionnescu etc. B a chiar dublarea consoanelor
a ncepu t s apar i a colo unde n-o cu n osc nici lim bile strine: n grupurile
de consoane ( M untteanu etc.). Cei care i scriu astfel num ele snt convini
c le dau o nfiare distins.
L a num ele care se scriu n alte lim bi cu ch, th, dar se pronun ro m
nete cu c, t, apare din ce n ce mai h ot rt scrierea cu h. R ar mai gsim
acum pe cin eva pe care s-l chem e Cristescu, Teodor, Tom a \ peste to t ntlnim
num ele Christescu, Theodor, Theodorescu, Tlioma etc.
Iari foarte de b on ton este s se in trod u c n num ele neoa rom n esc
o liter nentlnit n alfabetu l n ostru : un k sau un y de exem plu. A stfel
Tache se scrie Take, Chimi a d even it K im i i pn i num ele de co p a ci,
cu m e carpenul, a deven it deodat K arpen. Pe cnd i Konstantinescu?
Ct despre y , el apare ori pe unde p oate, i mai ales n d im in u tive:
form ele ca M itty, L illy, S illy etc. se gsesc pretu tin den i. B ineneles, cei
care semneaz astfel snt con vin i c au d even it englezi. N enorocirea este c
uneori cu vin tele acestea se ntm pl s aib n adevr un neles n englezete,
dar nu tocm ai cel d orit. A stfel silly nseam n ,.prost .
. n franuzete, dintr-un m otiv lesne de neles, num ele term inate n
-cu se scriu cu -co.

De aici obiceiu l unora de a-i scrie i n R om n ia num ele

n felul acesta: A lexandresco, P op esco etc. P oa te v o r s ne fac s cre d e m 'c


eint fr a n c e z i!
Dei de m ulte ori rid icol, tendina de a da un aspect strin num elor
este p erfect exp lica b il. E a p rovin e din dorina de a im ita form e superioare
de via de la alte p opoa re, dorin care se m anifest i prin adaptarea la
civilizaiile strine, i prin m prum uturile de cu vin te.
Ad., 1.1.1932

87

Hiperenglezisme
Greelile de lim b pe care le face un ran atunci cind vrea s treac
'drept om instruit i m aim urete felul de a vorb i al celor de la orae se numesc
hiperurbanisme. Iat un exem p lu : ranul care tie c pronunarea chept,
chicior e socotit ca vulgar, ajunge s spun peie n loc de cheie, cci nu-i
-d seama c n acest din urm cu v n t che- aparine i lim bii literare. In acesi,
fel, chiftea a ajuns s fie pronu n at, chiar de unii oreni, piftea.
D up m odelul cu vntului hiperurbanism , am n um it h iperenglezism e37
^greelile pe care le fa c unii din noi atunci cnd v or s par mai englezi decit
Shakespeare. V oi cita cteva exem ple caracteristice.
D eoarece englezii pronun de m ulte ori grupul ea ca i, cu vn tu l
sweater s-a rspndit n rom nete cu pronunarea switer. Dar, n cazul acesta,
ea nu se pronun i, ci e (sw eter).
n general, a se pronun n englezete ca e, de aceea oricine vrea s
arate c tie englezete pron u n n toate cu vintele de origine englez pe
a ca e. D ar snt i excepii, i nc foarte num eroase: cu vn tu l dancing se
citete dansing, nu densing, cu m l pron un m uli la noi. N um ele fem inin
Gladys nu se citete Gledis, cu m v o r unii, ci Gladis. De asem enea, num ele
Charlie sau C karley se pronun cu a.
In m ulte cazuri In englezete i accen tu at se citete ai. Dar nu totdeauna.
De aceea greesc unii care-i nchipuie c pronun englezete cind zic braigi,
in lo c de bridge, sau Straibling pentru Stribling (num ele unui b oxer).
Destul de num eroase snt i greelile de accent. E ngleza are predilecie
pentru accen tul pe silaba iniial. A ceasta nu nseamn ns c accen tu l e
totdeauna pe prim a silab. A stfel, nu se zice knock out, cu m se aude de m ulte
ori n lum ea specialitilor, ci nocdut. De asemenea, nu se pronun core ct p u
lover, ci pulvr.
Iat i o greeal de scriere foarte frecvent. M otenitorul tronului englez este prinul de W ales, nu de W alles. Oamenii care tiu c n lim bile str
ine se dubleaz unele consoane i-au nch ip u it c nu stric n im ic dac pua
un l n plus n cazul de fa. La aceasta au fost poate ndem nai i de faptul
c n franuzete num ele acesta se scrie Galles.
L a intrarea n Gara de N ord, la B ucureti i sare n ochi o reclam
-imens a unui hotel, care se laud c posed lattest confort. i aici s-a dublat
n m od greit o consoan i, pe deasupra, s-a mai fcu t o greeal i la cu vn tu l
al d oilea: n englezete se scrie latest comfort (u ltim u l co n fo rt ).
M orala e c, nainte de a ntrebuina, in pronunare sau in scris, un cu vn t
-strin, e bine s ne inform m n privin a form ei lui corecte. E adevrat c
ortografia englez e foarte capricioas i c nu e att de sim plu s cptm
inform aii juste. D ar cine ne oblig s ntrebuinm la fiecare pas cu vin te
englezeti ?
A d ., 1 2 .1 .1 9 3 2

37 Afci le-am numi hiperanglicisme, de la anglicism, cuvnt folosit acum de lingviti.

.88

Exces de superlative
E m inentul meu con frate D. I. Suchianu scria de curnd In revista C ine
m a11 c negustorii care ngrm desc superlative peste superlative in textele
de reclam nu izbu tesc d ect s strneasc nencrederea p ubliculu i i c reclam a
e cu atit mai eficace cu cit e mai discret.
P erfect adevrat. Dar oam enii nu se las n iciod a t convini de acest
adevr, i m ania superlativelor, care dateaz de cn d lum ea, v a dura ven ic.
E xem p le se p o t culege i din textele literare. M v o i m ulum i astzi s citez
cazu rile unde, n aceeai fraz, dou su perlative se b a t cap n cap.
A m mai a vu t ocazia od at s pom enesc afirm aia unui fost m inistru
c e singurul dintre membrii partidului care are lucrrile cele mai de valoare. . . ;
ar p u te a s fie i mai m uli care s aib lucrrile cele mai de va lo a re ?
Iat i alte exem ple mai recente. U n reporter care vorb ea de internarea
victim elor accidentelor spunea c spitalul B rincovenesc e singurul spital unde
se interneaz zilnic cel mai mare numr de accidentai. Dar cine i-ar fi nch ip u it
c cel mai mare num r de a ccid entai se interneaz n mai m ulte sp ita le?
Dac e singurul, nu poate fi i cel mai, pentru c cel mai presupune o com p a ra ie
cu alii.
Un industria care avea de p o to lit o grev scria c e singurul fabricant
care a avut totdeauna cea mai mare grij de a a s ig u r a .. . In intenia lui era
s spun c a avu t totdeau n a cea m ai mare grij. Dar m ania superlativelor
l-a fcu t s spun c e i singurul. A far de cazul cnd prin cea mai mare a
neles fo a rte m are .
Din relatarea unei crim e: D om nioara X fusese prim a p ersoan care
descoperise crima. T rebu ie s nelegem c o descoperise sau c ea fusese
prim a care vzuse cadavrul. Dar o descoperire nu se face d e ct o dat.
Iat acum nite exem ple de un fel ceva m ai deosebit. Cu privire la sala
riile funcionarilor, un ziar scrie: se aplic pentru a doua oar o nou curb
de sacrificiu. D ac e nou, se aplic ntiia oar, dac se aplic pentru a doua
oar, nu mai e nou.
A lt ziarist scrie: nu o dat ne-a, preocupat aceast chestiune. D ar o ches
tiune nici nu p oate s preocu p e o singur dat. A preocupa nseam n tocm ai
a ocu p a n m od con sta n t".
O reclam com ercial ne d sfatu l: ndreptai In cartea de telefon noua
adres. D ac e cea nou, nu mai trebuie n d rep ta t ; negustorul vo ia s spun
s ndreptm adresa cea vech e, in locu l creia s-o pun em pe cea nou.
ntrebuinarea excesiv a superlativelor face s se toceasc nelesul
lor, astfel c vorb itoru l nici nu-i mai d seam a c are de a face cu un super
lativ. A tu n ci e n evoit s adauge un nou su perlativ, n eu zat nc.
A d ., 27.1.1932

89

c i ca
D iferena ntre aceste dou con ju n cii este att de m arcat, nct o c o n
fuzie ntre ele pare im posibil. Cu toate acestea se ntlnesc zilnic fraze sa
care ca ia locu l lui c i viceversa.
C se construiete de ob icei cu in d ica tiv u l: A spus c vine, L as-m ,
c m plictiseti etc. Ca se construiete cu s u b jo n c tiv u l; n p rop oziiile c o m
pletive, ca. nu se ntrebuineaz corect dect a colo unde p rop oziia regent e
desprit de cea com p letiv : se poate ca, tn cazul acesta, s se recurg la
alt soluie. Nu e corect se poate ca s se recurg, ci trebuie se poate s se recurg.
D intr-un reportaj asupra unei crim e: s-a Intimplat Ins c chiriaul
fcea servici de zi, n loc de s-a tntmplat ca chiriaul s f a c .. .
D intr-un articol p o litic: nim eni nu ar atepta ca guvernul naional.
grefat p e partidul conservator, va o b in e .. . ; trebuie ori nu se atepta ca guvernul
s obin, ori c guvernul va obine.
Telegram pentru ru brica sp ortiv : .. . e s t e probabil c Chocolate s
ntlneasc p e K id B erg ; m a i'co re ct e este probabil c . . . va In tiln i.. . Din d e z
baterile parlam entului: i.n o i protestm c astfel de ticloii s se citea sc .. . ;
cel mai bine ar fi protestm c . . . se citesc. D intr-o discuie de pres: este posibil
c i ali ziariti s f i b en eficia t.. .
E xem p le de acest fel se ntlnesc n toa te ziarele, pe afie etc., aa noit
B-ar prea c pentru p ublicul nostru diferena ntre c i ca nu m ai e sensibil.
Dar trebuie s inem seama i de alt p osib ilita te: cu m deosebirea n scris ntre
c i ca este m inim , confuziile cita te se p o t explica i p rintr-o greeal de
tipar.
Iat ns alte exem ple, n care greeala e m ult mai aparent. D intr-un
reportaj p olitic :M a i tim c tn intenia guvernului este tn cazul c economiile
rezultate din aceast operaie nu vor face ca bugetul s se coboare la suma du
25 de miliarde limit peste care nu vrea s treac d. ministru de finane
se va proceda la aplicarea unei noi curbe de sacrificiu. Trebu ia
. .in intenia
guvernului este s a p l ic e .. . D ar fraza a fost prea lung i autorul a u itat cum
a ncepu t-o.
Un exem plu similar d in tr-o scrisoare: rugtndu-v ca p e viitor a ne ex p e
dia. . . A ici fraza e destul de scurt i greeala e mai p u in scuzabil
Se gsesc ns i exem ple i mai com plicate. T o t dintr-un ziar: P ro ce
dura penal de la noi prevede ca atunci cind un inculpat nu se prezint na
intea instanei, el este judecat tn lips, natural c are dreptul de opoziie. T re
b u ia : . . .prevede c, dac nu se prezint i este ju d e c a t .. . , are d r e p tu l.. .
n sfrit, iat i un exem plu de alt natur: n fin e, a treia propu nere
ar fi c contele Bethlen ar f i venit cu s c o p u l ... ; aici, desigur, greeala e ia
propunere, n lo c de presupunere.
C onfuzia ntre c i ca nu este nc solid ncrustat n lim b i e foarte
uor de evitat. S sperm c nu va reui s se im pun.
Ad., 6.II.1932

90

Cuvintele compuse
Ca orice lim b , rom na ii are i ea cu vin tele ei com puse, dei unii
cred c faptul de a com pu n e cu vin te este un apanaj al lim bii germ ane. n
rndurile care urm eaz se v o r gsi destule exem ple rom neti.
Chestiunea care ne p reocup aici este urm toarea: cu vin tele com puse
titb u ie scrise la un loc sau d esp rite? i dac le desprim trebuie sau nu
s punem o trsur de unire intre prile lo r?
Pentru m ulte cazuri, chestiunea e tranat de uzajul general. Nim eni nu
v a scrie totdeauna d esp rit: tot de a una, nici astzi: ast zi.
D ar ntre aceste cazuri extrem e, exist altele pentru care ortografia
flu ctu ea z: unii scriu insfirit, alii n sfrit; unii bun oar, alii bunoar;
se iiitlnete cindv i cnd-va, pierde-var i pierde var etc.
Care e regula dup care trebuie s ne con d u cem ca s tim dac uri
cu v n t se scrie m preun sau n dou cu v in te ? Se pare c problem a aceasta
nu a fost tranat in m od oficial la noi, ceea ce ar scuza ezitarea publicului,
p orice caz, broura A cadem iei n-a lm urit deajuns lucrurile.
O regul care pare foarte natural este urm toarea: se va scrie ntr-un
cu v n t atunci cnd cele dou pri com pon en te i-au pierdu t fiecare nelesul
ei izolat i au dat natere unui nou neles independen t de fiecare din cele
dou pri.
A stfel, n deoarece nu se mai sim te d eloc nelesul lui de, al lui oare
i al lui ce, de aceea se scrie m preun. n In cazul acesta, fiecare din cele
trei pri com pon en te i pstreaz nelesul norm al, de aceea expresia se scrie
desprit.
R egula aceasta pare foarte norm al, dar e greu de m ulte ori s stabileti
aplicarea ei. n la o parte, se sim te sau nu nelesul lui p a rte? Nu toa t lum ea
v a rspunde la fel. A lteori tradiia a fix a t ortografia n con tra acestei reg u li:
se scrie obinuit ndat, dar p e dat. T otui ntre aceste dou expresii nu
e nici o deosebire de neles.
O regul m ai sigur, dar cu aplicare mai restrns, este urm toarea:
Be scrie ntr-un singur cu v n t atunci cn d prile care-1 com p u n nu exist
izolate, sub aceeai form : astfel, pentru c ast nu exist sin gu r; astzi,
p entru c se pronun cu i scurt, pe cnd zi, izolat, are i p lin ; cineva, p e n
tru, c va singur nu exist cu acest neles, i aa m ai departe.
P entru toa te celelalte exem ple, ar trejpui stabilit o regul de la caz
la caz. P oa te c ar fi datoria A cadem iei s o f a c 38.
A d ., 28.IX . 1932
38 Astzi ndreptarul i DOOM rspund la toate aceste' ntreB'ri: '

91

Legea sforrii maxime


A fost o vrem e cnd cele mai m ulte schim bri de sunete, n toate lim bile,
erau exp lica te prin legea sforrii minime*13*: v o rb itorii ncearc, n mod
incon tien t, s pronune cum e mai uor.
A stzi specialitii cre<l m ult mai puin n aceast teorie, dei nu se poate
spune c e n totu l greit. M arele p u b lic ns con tin u s o aplice peste to t:
ran ii l-au sch im bat pe a grom m n angronom, pentru c aa e mai uor de
p ron u n at14 ( ? I), mi exp lica un cu n oscu t zilele trecute.
In cele ce urm eaz mi propun s art, cu exem ple din lim ba rom n,
nu num ai c nu totu l p oate fi exp lica t prin ten din a spre sforarea m inim ,
ci c, d im p otriv , uneori vorb itoru l prefer sforarea m axim .
Consoanele snt de dou felu ri: surde (la care coardele voca le rinin
n repaos) i sonore (la care coardele voca le vibreaz). Orice con soan surd i
are sonora ei i viceversa. D ac, de exem plu, ne pregtim s pronunm
un s i lsm s vibreze coardele v oca le, sunetul exprim at va fi z.
Cnd avem dou con soane una dup alta e foarte greu s-o pronunm
pe prim a sonor i pe-a doua surd, sau invers. C oardele vocale, dac vibreaz
pentru prim a, pstreaz ten din a de a vibra i pentru a doua, iar dac snt
n repaos la prim a, cu greu v o r fi puse n m icare pentru cea de-a doua.
A v e m de-a face aici cu o adaptare, care provine, fr ndoial, din ten
dina ctre sforarea m in im . A stfel se exp lic de ce prefixul des- devine
dcz- cnd partea a d ou a a cu vntului ncepe cu o consoan sonor, ca b, d , g :
se pronun desprinde, dena, dar dezbrca, dezdoi etc.
Din m otive etim ologice (i poate i din alte m otive 6ubiectiv-estetice),
A cadem ia R om n a recom a n d a t s se 6crie peste to t, n cazul acesta, cu s-.
Nu num ai prefixul des-, ci i prefixul s- (in cu vin te ca zdrobi, zbura e tc .),
sufixul -ism etc., trebu ie scrise cu s, chiar acolo unde se pronun z.
Pornin d de aici, oficialitatea n oastr a mers i m ai departe i a ceru t
s se scrie cu s i prefixele de origine slav rz- i -iz, care chiar n lim ba
de origine sint scrise cu z : deci rzboi, izgoii au fost transform ate n rsboi,
isgoni 4o.
m felul acesta m arele p u b lic s-a deprins cu ideea c scrierea i pronun
area cu z este greit, vulgar. Oamenii distini v o r ntrebuina peste tot
pe s. La aceast credin a con trib u it i faptul c n unele cazuri pronunarea
cu z este Intr-adevr vulgar, i anum e nainte de l, m, n: zlab, zm lntin,
Znagov snt pronunri care nu se ntlnesc d ect n p opor, ca i jm echer.
A adar, cin e vrea s fie distins nu num ai c v a evita adaptarea con soa
nelor n scris, dar i v a da osteneal b - o nlture chiar n pronunare, lsnd
s se v a d sforarea fcut pentru aceasta, cci ea constituie cel mai bun
certifica t de distincie. V a spune deci rsbuna, desbra etc.
n term inologia de azi, legea minimului efort .
* V .p. 11 i nota 1. Pentru grafia corect a prefixelor discutate v. Indrepiarul i D OO M .

92

Bineneles ns, publicul pretins distins n-are de unde s tie d ac z


este originar sau p rovin e d in tr-o adaptare. De aceea ch iar acolo unde a fost
de cind lum ea z i unde n-a fost niciodat adaptare, m uli pron u n astzi
cu s : groaz, paz, obraz au un z perfect stabilit. D ar derivatele groaznic,
paznic, obraznic snt pronunate de m uli cu s. M ai ales obrasnic se aude de
la persoanele su b iri11. ncercai s pronunai acest cu v n t cu s i vei v e
dea ct de greu v vine.
Pe firm ele mai tutu ror cizm arilor din B ucureti vei vedea scris cism,
cismar, i scrierea aceasta a fost recom andat n ultim a brour a A cadem ei.
Cu toa te acestea ungurii, de la care am m prum utat noi cu vn tu l, zic cizma.
T o t aa A cadem ia recom and s se scrie glesn, cu toa te c form a prim ar,
slav, e cu z.
Dar lucrurile nu s-au op rit aici. 0 dat ce p ro n u n a r e a obinuit
a consoanei surde e o d ova d de rafinam ent, de ce s ne m rginim la asurzirea
lui 2 ? Mai snt i alte consoane susceptibile de a arta ce oam eni fini sntem.
i iat de ce jig n i a deven it pentru m uli j i c n i ; de ce firm ele prvliilor de
vinuri prezint mai des potgorie d ect form a corect podgorie, de ce uneori
se citete otgon n loc de odgon. A i auzit cu toii miloc n lo c de mijloc,
din gura celor care vorbesc cu buzele ascuite. n tr-o scrisoare am gsit de
curnd atmite n lo c de adm ite; pe o firm din Calea erban -V od se poate citi
ch iar micdale.
D up cu m ved ei, procedeu l e pe cale de extin dere i nim eni n-ar putea
garanta c nu v o m ajunge ntr-o zi i la panclic n lo c de panglic sau la
atmira in loc de admira, la t deci cum , uneori, oam enii prefer sforarea
cea mai mare, nu pe cea mai m ic.
A d., 29.IX.1932

W
A m a r ta t cu alt ocazie cu m snobism ul ndeam n pe sem idoci s
introduc litere exotice n m ulte cu vin te rom neti sau chiar n cu vin te strine
care se scriu n lim ba de origine cu litere pe care le avem i noi. A stfel Mii
se scrie M itzy, Chiriac devine K iria c etc.
F aptu l acesta se petrece in p rop orii deoseb it de mari cu litera v, pe
care o gsim adesea nlocu it cu w. Oam enii sim pli tiu c n englezete exist
litera w, dar ignoreaz c pronunarea este u con soan. ndem n ai p oa te i
de faptu l c In nem ete v se scrie w, ei pun peste to t un de au ocazia, la num ele
englezeti, w n lo c de v, con vin i c n felul acesta i-au artat priceperea n
materie de lim b englez.
De aceea num ele D avis sau D avies a p a re uneori n gazete sub form a
Dawis sau Dawies, form sub care ar uim i pe orice englez. Mai ales numele
actorilor de cin em atograf i titlurile film elor servesc de teren pentru propagarea
greelilor de felul acesta: mai rar afi pe care num ele L ilia n H arvey s nu fie
scris H arw ey. De asemenea se scrie Cliwe B rook in loc de Clive.

93

In afar de cu vin tele englezeti, cv apare uneori greit n num ele n em


eti. Bunoar, to t pe afiele de cinem atograf se citete adesea W ien a . E
adevrat c pe nem ete num ele acesta se scrie cu W , dar form a germ an
este W ien , iar V iena se scrie pe rom nete cu V.
n sfrit, w se strecoar pn i n num e p roven ite din lim bi care nici
nu cun osc aceast liter. n titlurile film elor am v zu t de curnd de dou ori
W olga n lo c de Volga, dei n rusete nu exist d ect un singur fel de v. Dar
negustorilor de film e li s-a prut desigur c Volga e prea banal sau prea sim
plu. W olga , cu W , are un aer mai nobil.
T o t din rusete vin e i num ele V era , pe care l-am v zu t scris cu W
n film ul Perlele doamnei W era. H otrt lucru, cinem atograful abund q
perle de toa te categoriile.
E inutil s nm ulim exem plele. Din cele expuse mai sus, procedeul se
desprinde destul de bine. Iar rem ediul nu e de ordin ortografic, ci cu ltu ral:
cine are cu notine generale m ai ntinse tie unde trebuie folosit w i, pe
de alt parte, nu se sperie de literele exotice i nu se socotete cu att mai
distins cu ct ntrebuineaz mai m uli w sau y.
A d., 5 .X .1932

pioner i minier
F oarte rar apare undeva, n scris, form a corect p ion ier. Mai peste to t
ptrunde astzi m itocnism ul p ion er: n gazete, n titlurile de film e, pe afie
etc. N oroc c la regim entele de pionieri se tie cu m trebuie scris cu vn tu l
acesta, cci altfel n curnd n-ar mai fi nimeni care s salveze form a corect.
T o t aa se spune, la m ahala sau la ar, pontoneri n loc de ponionieri, plotoner n loc de plutonier, cartuer pentru cartuier, prizoner pentru
prizonier etc. U n adevrat rzboi m potriva lui i.
Pn i cu vn tu l casier a ajuns s fie atins de boala p om en it : un afi
ip it pe ua S ocietii de Gaze i E lectricita te poart inscripia caserie.
n schim b, cei care tiu c trebuie pus un i n toa te cu vintele citate il
pun uneori i acolo unde aceast vocal nu are ce c u ta : minier, de exem plu,
apare n loc de miner.
Dar dac e corect pion ier, de ce nu e i m inier ? Pentru c avem de-a
face cu dou sufixe diferite, am bele de origine francez: -ier i -eur (p ro
nunat n franuzete -or i deven it n rom nete -er). De exem p lu : rentierr
dar ofer.,
Ceea ce com p lic puin p roblem a cuvntului miner este faptul c chiar
n franuzete exist dou form e: mineur i minier. Prim a, deven it n ro m
nete miner, desem neaz pe lucrtorul din m in e; a doua, care trebuie scris
i pron u n at m inier, este a d jectivu l care se refer la m in.
E ste deci corect s se spun regiune minier, industrie m inier, dar eu
se p oate spune nici m inierii au intrat In grev, nici sindicatul minierilor.
Aadar, pentru a ti dac un cu v n t ca p ion ier sau miner se scrie cu i
pau fr, trebuie s consultm lim ba francez. Ce v a face ns cin eva care e u

94

tie fra n u zete? Singurul lucru pe care-1 are de f cu t este s nvee fiecare
cirvnt n parte, aa cum nva c nu trebuie s spun ostromerit sau tramport, ci instrument i transport.
A v e m ns dreptul s pretindem s nu scrie a rticole de ziar sau titluri
de film , s nu vorbeasc la radio etc. d ect persoane cu lte ; ni se va perm ite
ns s ne m irm c expresiile m itocneti ca p ion er capt oarecum tam pil
oficial.
A u zim bunoar zilnic la radio vorbin du -se despre Institutul M etereologic, dei nu trebuie dect puin bun sim ca s ne d m seama c un com
pus cu meteor nu p oate fi d ect meteorologic. V ed em adesea scris cu vn tu l
magazioner, ca i cu m ar fi vorba de cin eva care supravegheaz un magazion,
na un magazin.
A tta tim p ct form ele acestea n-au fost nc d efin itiv a d op tate de lim ba
literar, avem dreptul s regretm rspndirea lor.
Ad., 12.X.1932

Filologie i lingvistic
O parte din publicul nostru nu e deprins dect cu prim ul term en din
cele cita te n titlu i l ignor pe al doilea. A lii ii cu n osc pe am ndoi, dar nu
fa c nici o d istincie ntre ei.
Chiar unii dintre specialitii notri con fu n d filologia cu lin gvistica n
ntrebuineaz de preferin term enul filologic, chiar atunci cnd e vo rb a de
lingvistic.
E adevrat c n secolul trecu t erau aceeai tiin, totui acu m avem
de-a face cu dou tiine diferite. Cred c e util s art care e deosebirea dintre
eie, c ci m i s-au cerut adesea explicaii n aceast privin.
F ilologia e tiina care se ocup cu editarea textelor. F ilologu l trebuie s
cu n oa sc paleografia, adic tiina care descifreaz scrierile v e c h i; s tie
s fac critica textelor, adic s aleag dintre diferitele variante pe care le
p rezint m anuscrisele unei opere pe cea mai b u n ; s cunoasc lim b a epocii,
ca s p oat ju d eca ce e p ropriu graiului autorului i ce e adugat de vreun
c o p is t ; s aib cu notine de istorie literar, ca s poat pune n legtura
te s tu l studiat cu m odelele pe care le va fi avu t autorul.
L in gvistica se ocu p de studiul lim b ilor: istoria lor, descrierea unui
sla diu dat i com paraia ntre dou sau mai m ulte lim bi i ntre dou faze
ale aceleiai lim bi.
L in gvistu l trebuie s cunoasc lim bile pe care le studiaz i s aib
n cliu n i de istorie, arheologie, sociologie, anatom ie, fizic etc.
R ezult din cele artate mai sus c pe filolog l intereseaz num ai lim bile
i dialectele literare, pe cnd pe lin gvist l intereseaz toa te graiurile i, cel

95

p u in n starea actual a studiilor, 11 intereseaz mai ales graiurile neliterare.


S-au f cu t foarte puin e studii lingvistice despre stilul unui autor sau despre
elem entele care caracterizeaz o lim b literar n ra p ort cu cea vorbit.
M etoda lin gvisticii este aproape totdeau n a com parativ. nrudirea
dintre lim bi se doved ete num ai prin com paraie i to t astfel se studiaz
istoria graiu rilor: fie c, prin com paraie, se recon stitu ie un original com un
pentru elem ente aflate n dou dialecte deosebite, fie c se pun fa in fa
diferitele faze succesive ale aceluiai dialect.
F ilologia n-are aproape niciodat de-a face cu m etod a com p a ra tiv :
alturarea a dou texte de autori diferii nu duce d ect rareori la concluzii
instru ctive, i editarea unui te x t ntr-o lim b dat nu este a ju tat ntru nim ic
de com paraia cu alte tex te din alte lim bi.
Filologia este o tiin istorico-litera r ; lingvistica este istorico-natural,
adic are p un cte de co n ta ct cu tiinele naturale, cci graiul este o funcie
natural aproape n acelai grad cu cn tecu l psrilor. Dar lim b a a deven it
repede o institu ie cu caracter social, de aceea lingvistica este n strns leg
tur cu sociologia, ceea ce nu e cazul pentru filologie.
E de la sine neles c lingvistul nu p oate ignora filologia, dup cum
filologul are nevoie de lin gvistic. Pu nctele de co n ta ct snt acestea: lingvistul
utilizeaz, intre alte m ateriale, tex te p u b licate de filo lo g ; filologul trebuie
s cunoasc lim ba pentru editarea textulu i.
Dar lucrul acesta nu ndreptete o con fu zie ntre aceste dou ramuri
d e a ctivitate. In tr-adevr, fiecare tiin se servete de citev a discipline
v e c in e , fr ca pentru aceasta s se con fu n de cu ele: istoricu l are n evoie de
filologie i filologul de is to r ie ; lin gvistul, pentru a studia con form aia organelor
vocale, face apel la anatom ie, iar pentru studiul sunetelor, la fizic etc.
A fost o vrem e cn d acelai om putea face i filologie, i lin gvistic.
A stzi lucrul acesta nu m ai e p osibil. tiinele au progresat att de m ult,
nct de-abia p oi nva i reine to t ce se refer la un Bingur dom eniu. n
m aterie de lin gvistic, de exem plu, dialectologia s-a d e zv o lta t enorm i fiecare
grup de dialecte i are atlasele i glosarele lui, pe care nu le p oate utiliza declt
cel iniiat.
D e aceea e bin e s se precizeze c lin gvistica i filolog ia snt lucruri
diferite i c cei care o studiaz pe una din ele nu snt obligai s fie specialiti
i n cealalt.
Ad., 1 4 .X .1932

Dasclii i dsclimea
C uvntul dascl a fost m pru m u tat de noi din grecete. n form a lui
originara nseam n n v to r11. Cum ns n general nvtorul cum ula
i fun cia de cn tre la biseric, term enul de dascl a n cepu t s i se aplice
i acestuia din urm.

96

A stzi dascl nu ee m ai ntrebuineaz d ect in ierarhia bisericeasc.


A trib u it unui n v tor, cu vn tu l are o nuan p eiorativ , aproape t o t aa
de precis ca i belfer.
i cu toa te acestea term enul de dascl (i co le ctiv u l: dsclime) a fost
din nou adus n uz i nu de cin eva care ar fi v o it s-i b at jo c de nvtori,
ci chiar de corpul d id actic.
Cnd s-a ajuns 1a federalizarea fu n cion arilor din diferite grade de nvm in t, s-a cu tat un num e care s le cuprind pe toa te. D ac s-ar fi v o rb it
de nvtori, ar fi protesta t profesorii. D ac s-ar fi n u m it cu to ii profesori,
nvtorii s-ar fi sim it n afar de m icare. D e aceea s-a recurs la nvechitul
dascl i s-a v o rb it de dsclime.
E xpresiile acestea au Ins un dublu incon ven ien t. P rim ul, de care am
pom enit mai sus, este c dascl este sim it de p u b lic, cel puin n M untenia,
ca un num e de b a tjo cu r la adresa p rofesorilor. E ste destul s am intim cu m
ntrebuineaz Caragiale cu vn tu l dsclime, ca s ne con vin gem de acest
lucru.
A l doilea incon ven ien t eBte c se creeaz o con fu zie: cn d se vorbete
de dascli, v a trebui s ntrebm dac snt cei de la biseric sau cei de la coal.
nelesul vech i al cu vn tului n-are de ce s fie am estecat aici.
T otui term enul a fost adop tat. Cum se p oa te exp lica acest lucru,
ctnd existau expresii cu n oscu te i recu n oscute n m od o fic ia l? T oa t lum ea
tie ce e corpul didactic i nim nui nu-i v a trece prin gnd s spun Casa de
credit a dsclimii n lo c de Casa de credit a corpului didactic.
A tu n ci de ce dascli i nu membri ai corpului d id a ctic? Fr ndoial
din dorina de a evita neologism ele.
Despre tendina aceasta am mai v o r b it i n alte rnduri i am artat
c nu e nici a ccep ta bil , nici scuzabil, m ai ales ntr-un caz ca cel de fa,
unde e vo rb a de un n eologism gata m pm ntenit. Ce-ai zice dac cineva
ar ncerca s-l nlocuiasc p e secretar cu grm tic?
In cazul special al lui dascl, trebuie s m ai atrag atenia c nici m car
nu e v o rb a de un cu v n t neao rom nesc i c didactic p rovin e din aceeai
rdcin greceasc, deci nu avem nici un m otiv s-l socotim m ai puin nobil.
A d ., 1 9 .X .1932

Genitivul
P entru form area genitivului singular articu lat de la substantivele fem i
nine, regula curent este u rm toarea: se adaug un -i la n om inativul plural:
de la p u n te, pluralul e p u n i, deci genitivul singular articulat e pun ii. De la
cas, pluralul e case, deci genitivu l singular e casei.
Dei util n p ra ctic , regula aceasta nu e corect din p u n ct de vedere
tenretic. In adevr, ce are a face genitivul singular cu nom inativu l plu ral?

91

G enitivul articulat se form eaz mai curnd de la genitivu l nearticulat, care,


din ntm plare, are aceeai form cu nom inativul plural.
E xist ns actualm ente tendina de a face, la unele substantive, geni
tivul articulat altfel d ect pe cel nearticulat. E vorb a anum e de substantivele
care i schim b v oca la n flexiune. De la onoare, genitivu l nearticulat e
o n o r i; cu toa te acestea s-a v o rb it anul trecu t despre legea de aprare a onoarei.
A lte exem ple de acelai fel sn t: din cauza srbtoarei (n lo c de srb
torii), expresie curent n ga zete; politica pom anei (in loc de pom en ii), titlul
unui articol de rev ist ; Clubul liberal al Culoarei de Verde (n loc de culorii),
firm de lo c a l; fabricarea cearei (in loc de cerii) i altele.
T en d in a aceasta se explic u or: transform area vocalei face ca d ife ri
tele cazuri s nu semene ntre ele. Cum ns vorb ito ru l sim te c p om en ii e
acelai cu vn t cu pom an, el caut, pe ct posibil, s unifice n pronunare
aceste form e. De aceea preface pe pom enii n pom anei.
T otui, pe ling exem plele citate mai sus, s-ar m ai putea aduga altele
n care form a articulat o urm eaz corect pe cea nearticu lat: morii, nu moar
tei, fetei, nu fatei etc. E xp lica ia faptului e urm toarea: fetei, m orii i m ulte
alte substantive snt ntrebuinate destul de des sub form a aceasta, de aceea
vorbitoru l o cunoate bine i nu o p oate sch im ba cu m vrea.
D im p otriv , culoare, onoare etc. nu se prea ntrebuineaz la genitivul
articulat, aa n ct form a corect se poate lesne uita. Cnd vine, la un m om ent
dat, ocazia s o ntrebuinm , o form m din nou i atunci ne vin e m ai uor
s recurgem la nom inativ, pe care-1 ntlnim m ai des, d ect la genitiv.
E xist i o categorie de substantive care au dou form e curente pentru
genitivul nearticulat i pentru n om inativul plu ral: coli i scoale, roi i roate
etc. n cazul acesta ns, exist i dou form e pentru gen itivu l articu lat:
colii i coalei, roii i roatei 41.
P roblem a aceasta este destul de im portan t pentru ca s m erite un
studiu aparte.
A d., 2 7 .X .1932

j
n m od norm al, n-ar trebui s existe nici o con fu zie ntre i i j : aceste
dou litere reprezint n rom nete dou sunete diferite, deci ntrebuinarea
lor e precis stabilit.
n alte lim bi, care nu cun osc sunetul j sau 11 redau prin alt liter,
j se ntrebuineaz pentru notarea lui i care nu form eaz silab (cu m ar fi
n rom nete n cuvntu l iar). A a, de exem plu, n n em ete, unde num ele
citit Iohan se scrie Johann.
41 Norma actual recom and pe colii i pe roatei, dei pluralul ro/ti genitiv-dativu l
roii sint foarte frecvente n vorbire.

98

U nii rom n i, lundu-se dup aceast pild, scriu i n rom nete pe i


in iia l care nu form eaz silab cu j : Joan, Jonescu etc. S-au v zu t i afie de
film care purtau titlu l Jubete-m.
Scrierea cu j n lo c de i e i pedan t, i greit, cci p oate da natere
la confuzii. Scriind pe i peste t o t cu i , respectm criteriul fon etic, care pretinde
pentru fiecare sunet o singur liter.
n legtur cu litera j , se p oate cita o anecdot autentic, m enit s
arate prin ce aventuri trec uneori num ele. E x ist un actor de cinem atograf,
de lim b spaniol, Jose M ojica (se citete H oze M ohica). E xploatatorul
film elor acestui actor i-a fcu t socoteala c spectatorii rom ni v o r pronuna
m ojica, cu j , ceea ce ar putea s evoce cu vn tu l mojic. P entru a evita aceast
asociaie de idei, directorul casei de film e, care, desigur, citise num ele dup
m oda nem easc, adic M oiika, l-a scris pe afie cu y : M oyica. Im ediat,
cin em atografele de periferie s-au ncu rcat i n-au m ai tiut unde vin e i i
unde trebuie y , de aceea au scris M oiyca i chiar M oyca . n cele din urm,
nu tiu din ce m otive, reprezentantul general a reven it la form a prim itiv,
M ojica. D ar lum ea se deprinsese cu y , de aceea litera aceasta a rm as, i
acu m ved em peste to t M ojyca .
Iat deci cu m ncercarea de a nlocui pe j cu i a dus la schim barea
lui i u rm tor n y , rezultat destul de neateptat. Ce e d rept, litera y trece
drep t n obil, aa n ct ne pu tem exp lica de ce a fost pstrat atunci cnd j
i-a reluat locu l legitim .
A d ., 2 .X I .1932

Ardelenisme
Ca toa te celelalte lim bi, rom na prezint variante loca le n toa te regiu
nile unde e v orb it . V arian te sensibile n vorbirea curent, cu m e i natural.
Dar prezint, ceea ce e m ai puin natural, variante i n scriere, chiar n textele
tiinifice.
n afar de M old ova , unde un grup de filolog i i-a pus n gnd s pstreze
cu orice pre particu lariti regionale n lim b a literar, abaterile cele mai
serioase de la tipu l com un le gsim n A rdeal.
A m citit zilele acestea o carte cu con in u t interesant, care m erit o dare
de seam am nunit n ce privete fondu l. Pentru m om en t ns, gsesc c
nu e inutil s relev ardelenism ele care m iun de la prim a pn la ultim a
pagin a lucrrii. E v o rb a de Contribuiuni la istoria lingvisticii generale de
dr. Const. P avel (Beiu, 1931).
Cu privire la sunete, gsim n aceast carte influin n loc de influen,
acaparat pentru acaparat (urm e ale adaptrii la cu vin tele m o te n ite ); n schim b,
influen germ an : inofenziv n lo c de inofensiv. O rtografie fals este ghiaburi
pentru jghiaburi. A ba teri mai grave, care se p o t num i greeli, snt pion er n
loc de p io n ier (de ce nu i pom per ?), metereologie pentru meteorologie i bacteorologie pentru bacteriologic (s-&r p utea s fie greeli de tipar).

99

Desigur to t o influen germ an trebuie s v e d e m in con fu zia lui i c u j i


Ion es pentru Jon es, I . I . Rausseau, Iuleville In loo de Julleville, i o in flu en
ungar n scrierea M ecsnikow , pentru num ele pe care-1 citim M ectnicov.
In ce privete form a cu vin telor, re le v : arhaisme ca lucr pentru lucreaz,
tratarea neologism elor n alt chip d ect o facem n o i: ed n lo c de editeaz,
a eschide pentru a exclude, sistem izare in loo de sistem atizare, p olem ii pentru
polem ici, arhiv pentru arhiv, persian n lo c de persan, definiaz pentru d efi
nete, cu vin te greoaie ca excepionat n lo c de obiectat (co n tr a acestei ipoteze
nu-i n im ic de e x c e p io n a t").
N eologism ele de origine latin sint in general calch iate dup m odelul
germ an: recerut pentru necesar, amsurat n lo c de potrivit etc. Pn i term enii
tehnici snt d iferii: reformaiunea n lo c de reforma, lim b ile sud-slave pentru
slave de sud, lim ba biscaya in lo c de basc, protoprini pentru strmoi.
Influena germ an n voca b u la r se mai ved e in fap tu l c a cerceta are
nelesul de a frecven ta 11 (colile erau cercetate de elevi11), c singuratec
e ntrebuinat cu nelesul de iz o la t (n oiu nea singuratecelor cu v in te "),
n sfrit, n prescurtarea altind., n lo c de v. ind. (p en tru vechea indian).
D ar dac influena germ an este att de p utern ic (i o v o m ntlni
i n sintax), asta nu nseam n totu i c nu ncepe s se sim t i o influen
francez. Num ai c nici influen a francez n -a d at aceleai rezultate ca la noi.
n tln im astfel mereu verbu l a suleva pentru a releva sau a ridica, resteaz
pentru rmlne, neo-gramm airieni n lo c de neogramatici. A lturi de expresii? a
acestea, ct de ciu dat sun sut n loc de secol (n cep u tu l sutei a aptea ...) 1
In ce privete m orfologia, gsesc un fenom en cu rios: n Tran silvan ia
nu se ntrebuineaz perfectu l sim plu, dup cu m nici M o ld o v a nu-1 cunoate
(num ai n Oltenia i in vestu l M unteniei a rm as acest tim p v iu n graiul
popular). De aceea autorul transilvnean il ntrebuineaz fr s-i prind
bine rostul i, de m ulte ori, greit:
R o m a .. . r m n e.. . ce a fo s t. . . de vreme ce motenirea p reaputernicilor
mprai trecu la capii B is e r ic ii. . .
. . .cultura elin . . . ce odinioar nclzi i avtnt filozofia lui P la to n . . .
A c e t i ... apostoli nvar limba locu rilor. . . p e unde se abateau.
Contra te o r iilo r .. . care tocmai n vremea aceasta deraiar pn la
ridicol etc.
In exem plul al treilea trebuie im perfectu l In celelalte, mai m ult ca per
fectul.
Printre cu vintele neflexibile gsim pe drept ce n lo c de p rin urm are,
pe cai pentru sim plul ca (ca i prem ergtor al lui B o p p se susine R elandus ) j
deja e ntrebuinat a colo unde nou nu ne e perm is s-l p u n em : a ce st
spirit deja a trit cu m ult nainte11 sau a ju n g e ca un cu v n t s aib o
singur liter com un cu vreu n alt cu v n t i el d eja le consider nrudite .
Prepoziii ntrebuinate altfel dect n lim ba literar gsim : la tot cazul
(noi spunem n tot cazul), sub diferite m prejurri pentru n diferite m prejurrir
mai de curnd, n loc de mai curnd (sin t mai d eurud un j o c 11), pe m ai

100

departe, p entru mai departe, la aparen p entru tn aparen etc. Destul


de curioase snt i expresiile traduse din n em ete: struie pe ling n loo
de struie pentru (E p icu r struie p e lng prerea c ), pledeaz pe ling
ndreptirea lor, insist pe Ung un compromis etc.
T o t din sintax, mai pot cita in teroga tive ca n treb area c oare ce
a fo st n ti ; apoi desprirea prin virgul a p rop oziiei com p letiv e de regenta
ei (sp u n e, c ne cred e ; influen germ an i aici).
n a in te de a ncheia, in s& atrag atenia c am f cu t aceste observaii
de dialectologie fr nici o intenie rutcioas i c, afar de ctev a exem ple
cita te ca atare, nu socotesc ca greeli particu laritile de lim b din A rdeal. Las
altora sarcina s ju d ece dac ele trebuie pstrate sau nlturate.
A d., 9.X I .1932

O lecie
O lecie drastic a foBt aceea pe care am p rim it-o zilele trecu te de la
un cititor, care sem neaz V ic to r A n ton iu i care-m i scrie:
I n articolu l d v. U n itatea lin gvistic b alca n ic ai am in tit c numai
lim b a rom n i-a mai pstrat genul neutru. E ste in ex act. Nu exist acest
gen nici n rom n ete. E x ist In tr-adevr un gen fo lo s it i con siderat al treilea,
nu m it am bigen. N u e gen special, ci nscut din com bin area celui m asculin
cu cel fem inin11.
Dup cu m ved ei, afirm aiile sau m ai bin e zis negaiile d-lui A n ton iu
snt categorice i nu adm it replic. D -sa nu s-a op rit nici o clip la ideea c
eu voi fi avnd studii speciale In chestiunile de lim b i c tiu n orice caz
teoria neutrului pe care o gsim in m anualele pentru clasele prim are.
A supra problem ei neutrului m i-am expus pun ctu l de vedere n alt
parte. Cum ns m i nchipui c articolul resp ectiv v a m ai fi scpat i altor
cititori afar de d. A n ton iu , le rezum aici, ca s nu risc s m ai fiu acuzat
de ignorarea faptelor elem entare.
A a-num itul a m b ig en 4* nu e nscut din co m b in a re a " masculinului
cu fem ininul, cum pretinde d. A n ton iu , ci p rovin e din lim b a latin. Din n
tmplare, n decursul istoriei lim bii rom n e, s-a ajuns ca form a singularului
s se asem ene cu substan tivele m asculine, iar cea a pluralului, cu substantivele
fem inine.
Dar n m aterie de lim b nu e interesant cu cine se aseamn o cate
gorie, ci de cine se deosebete. C ategoriile m orfolog ice nu exist d ect prin
con trast, prin aceea c se op un unele altora. O lim b care nu are genul fem inin
nu p oate avea nici m asculin, cci m asculinul nu triete d ect n tru ct se opune
fem ininului. D a c nu exist form de plural, nu exist nici singular, ci o sin
gur form , fr diferen de num r.
Ce constatm n cazul nostru sp ecia l? C aa-num itele substantive
am bigene se deosebesc la singular de fem inine i la plural de m asculine.
D eci form eaz o categorie m orfologic aparte.

101

Nu mai v orb esc de faptul c la plural s-a creat i o term inaie special,
- uri ( geam uri, de la geam , chipuri, de la chip etc.), care nu aparine d e c i
neutrului. (C uvintele ca f in u ri, verdeuri etc. nu snt propriu-zis fem inine,
ci plurale de colective i, ca atare, neutre.)
Dar nu num ai ca form neutrul se opune celorlalte dou genuri, ci i ca
neles: de unde m asculinul se aplic la num e de fiine de sex m asculin i
la unele ob iecte, iar fem ininul, la num e de fiine de sex fem inin i la unele
ob iecte, neutrele snt num e de ob iecte, considerate ca fr sex.
Aadar, i din punctu l de vedere al form ei, i din acela al nelesului,
neutrele se disting att de m asculine, ct i de fem inine. Se p oate deci v o rb i
de un gen aparte.
De altfel, neutrul n rom nete e departe de a fi n scdere. Cele mai
m ulte cu vin te noi care denum esc ob iecte snt neutre. B a m ulte din num ele
de o b iecte vech i care la origine erau m asculine sau fem inine au d even it n
decursul vrem ii neutre. A v e m deci de-a face cu o categorie foarte vie, care
se ntinde m ereu n dauna celorlalte dou, dar num ai n lim itele pe care le
ngduie nelesul, adic num ai la num ele de obiecte.
D ac n im ic nu va stnjeni aceast extindere, putem prevedea c v a
veni un m om en t cn d toate num ele de ob iecte v o r fi, n lim ba rom n , de
genul n eu tru .
A d., 19.XI.1932

Greeli la oamenii culi


. . .sau, n unele cazuri, la oam enii pretini culi. E v o rb a anum e de unele
erori care p rovin din straturile neinstruite ale societii i care au p tru ns
n tim pul din urm i n lim ba celor cu titluri universitare.
Iat mai nti cazul lui complect n locu l lui complet. L im b a rom n
nu cunoate neologism e, ad jective, de felul lui complet, term inate n -et. In
schim b, are m ulte term inate n - e c t : perfect, direct, corect etc. D e aceea a p u tu t
prea c trebu ie un c i n term in aia lui complet.
O ricum ar fi, greeala aceasta e prea rspndit ca s mai p oat fi nl
turat 42.
Pentru cu vntu l de origine francez magasinier, ar trebui s avem replica
rom neasc magazinier. Dar toa t lum ea spune m a ga zin er.. . ; toa t lum ea,
afar de aceia, destul de num eroi, care spun m agazioner; form a aceasta din
urm con stituie o greeal grosolan i trebuie nlturat. Ct despre magaziner,
care nu e curent dect printre oam enii instruii, p oate c s-ar mai putea ncerca
nlocuirea lui cu form a corect, magazinier 43.
48 De fap t form a complect nu mai apare n tim pul din urm la oameni cu ct de
putin cultur.
43 Pn la urm a fost nlturat varianta magazioner.

102

Pn i ntre profesorii secundari a ncepu t s se zic petagog, petagogie,


in loc de pedagog, pedagogie. M rturisesc c nu izbu tesc s ntrevd cauza acestei
greeli. G ravitatea ei, ca i a celor sem nalate mai sus, este n faptu l c sap
o prpastie ntre lim ba rom n i celelalte lim bi civ iliz a te ; cel puin termenii
de cultur m prum utai recen t din A pu s ar putea fi iden tici n toa te lim bile.
De la cu vn tu l latin fem ina, care nseamn fe m e ie 11, este d erivat a d jec
tivu l fem inist, scris i pron u n at cu i n silaba a doua n celelalte lim bi, cum
e bunoar franceza. N um ai la noi se spune i se scrie fem enist, fem enin,
pentru c v orb itorii i nchipuie c aceste cu vin te snt derivate de la femeie.
D ac ar fi aa, s-ar zice fem eist, fem eiesc. Dar greeala a ptruns i n manualele
de gram atic, n care se v orb ete adesea de genul fem e n in ; n legtur cu
aceast fam ilie, m ai semnalez c se accentueaz greit num ele cinem atogra
fului F e m in a : trebuie pus accentul pe prim a silab, nu pe a doua, dup cum
i n C apitol, accentul trebuie pus pe o, nu pe i.
n sfrit, greeala cea mai grav, pentru c p rovin e d in tr-o greeal
de gndire, este punerea virgulei ntre subiect i p red icat, aa cu m face azi
m ai toa t lum ea la noi. Chiar zilele trecu te, d-na Canarache sem nala aici
fraza urm toare, luat dintr-un com u n ica t al M inisterului de In stru cie:
Doritoarele a se prezenta la concurs, vor adresa c e r e r ile ...
D ac coala i-ar face datoria, ar mai putea strpi aceast greeal
ruinoas.
A d ., 19.X I . 1932

Franuzeasca n strintate
N ici o lim b nu s-a bu cu ra t pn acum a de rspndirea i mai ales de
prestigiul pe care le-a avu t franceza pn aproape de zilele noastre i pe care
actualm ente le pierde, n favoarea lim bii engleze. N iciod at o lim b strin
n-a fost nva t cu atta rvn i a d op tat cu atta plcere de clasele supe
rioare din toa te rile strine.
R ezultatul a fost c toa te lim bile europene au m pru m u tat cuvinte
din franuzete i c, din cn d in cnd, au creat cu vin te noi care trebuiau
s treac drept franuzeti. F aptul acesta din urm , destul de curios, m erit
s fie pus n lum in.
E xem p lele pe care le v o i cita p rovin mai toa te din lim b a noastr, lucru
natural, nu num ai pentru c acestea snt m ai lesne nelese de cititori, ci
i pentru c se gsesc m ai u or: dup cu m am fost cei m ai nfrigurai la a dop
tarea cu vin telor franuzeti, to t aa am d at i con trib u ia cea m ai im portant
la ceea ce s-ar p utea num i fran u zeasca din strintate11.
Las la o parte cu v n tu l joben , care se tie c rep rodu ce num ele unui
plrier de origine fra n cez, stabilit la B ucureti. N u se p oa te spune c e
un cu v n t creat de n oi, ci num ai c, n cazul acesta, am dat o accepie nou
unui grup de sunete care exista dinainte n franuzete.

103

Contrariul de la en gros e n franuzete au d ita il; noi ns am fabricat


dup m odelul lui en gros, un en detail, expresie pe care fr nici c ndoial
putem s o calificm de franuzeasc, chiar dac nici un francez n-ar p u tea-o
num i corect.
D u s i ntors" se spune n franuzete aller-retour. D in acest grup num ai
cuvntul retour a prut sem n ificativ, cu att mai m ult cu ct era i mai ura
de neles. In vocabu laru l european de azi, verbu l aller e destul de iz o le t.
De aceea retour a fost a d op ta t n lim bajul feroviar al ntregii E u rop e Centrale,
poate i n alte pri. D ac retour reprezint pe n to r s ", cu m se v a spune
pentru d u s " ? O dat ce retour nseam n n to rs " i re- n a p o i", nu mai rm ne
dect ca tour s aib nelesul de d u s ". i iat cu m , p rintr-o socoteal foarte
sim pl, ca s nu zicem sim p list ", cu vn tu l tour, care nseam n n fra n u
zeasca din F rana n con ju r, o c o l", a ajuns n franuzeasca din strintate
(G erm ania, A ustria, C ehoslovacia, Ungaria, R om n ia) s aib inelesuJ
de d u s ", n expresia tur i retur.
In franuzete exist un sufix foarte rspndit, a crui form fem in in
e -euse (citit 6z). Sufixul acesta a fost m prum utat de noi n cte v a cu v in te
care num esc meserii fem inine. A stfel, danseuse, chanteuse au deven it n lim ba
noastr popu lar dansez, antez. L a un m om en t dat, p oporu l a a vu t im presia
c pentru a da o nfiare franuzeasc unui cu vn t fem inin care in d ic o m ese
rie trebuie s-i alipeasc sufixul -ez, sim it ca elem ent franuzesc, cci n
cu vin te rom neti acest sufix nu exist. De aceea term enul manichiurist
a fost tran sform at francizat, a putea spune n manichez. E clar c
cei care au creat expresia aceasta nou au crezut c vo rb e sc m a i fra n u ze te
d ect cei care spuneau manichiurist.
i m ai curios este cu vn tu l damez, pe care-1 auzim n anum ite cercu ri
de periferie. F orm a scurt, dam, nu se distinge prin n im ic de cu vin tele rom
neti i nu aduce cu nim ic am inte de lim ba francez. Su fixu l -ez i-a f cu t
serviciul de a-1 occiden taliza. Cel care a spus nti damez a fost con vin s c
vorbete franuzete.
Dar nu num ai n rom nete bn tu ie francizarea fem ininelor cu a ju toru l
sufixului -e z : i n G erm ania lucrurile se p etrec cam la fel. Pentru ceea ce n oi
num im baletist, iar francezii danseuse de ballet, germ anii au creat un cu v n t
fra n u ze s c": Balletteuse. N ici n nem ete nu exist sufixul -euse, de a ce fa
e sigur c i neam ul care a spus nti Balletteuse a vru t s vorbeasc fra n u
zete.
Dac toa te aceste expresii pseudofranuzeti n-ar fi att de grosolan
fcute, n-ar fi exclus ca ele s ptru nd la un m om en t d at chiar n franuzeasca
din Frana.
Dar dac exem plele pe care le-am cita t aici ar fi core ct alctuite n spi
ritul lim bii franceze, ar fi foarte greu de stabilit c nu p rovin din Frana.
i am putea crede c le-am m pru m u tat din franuzete, ca i pe toa te celelalte
elem ente de vocab u la r de origine francezii.

104

De aceea ajung la o ip otez care, dac n p ra ctic nu e util, las totui


crnp liber pentru reflecie: cine ne garanteaz c toa te cu vin tele franuzeti
a u fost fcute n Frana i c printre ele nu se gsesc unele create n strintate
<de oam eni cu mai m ult sim al lim bii franceze d ect autorul damezei sau al
Balletteusei ?
In sprijinul acestei ipoteze s-ar putea cita crearea de num e proprii.
S e tie bunoar c roum ain pentru r o m n a fost scris pentru prim a oar
d e K oglniceanu. A r fi curios dac s-ar gsi i cu v in te com un e franuzeti
cre a te de rom ni.
A d., 27.X I. 1932

h
U n savant francez spunea acum ctv a tim p , ntr-un Tratat de pronunare
fran cez, c lim bile culte snt caracterizate ntre altele prin faptu l c posed
sunetul ii i c nu-1 au pe h. T eorie din cele mai con testabile i v d it influen
a t de ideea c lim ba francez e superioar celorlalte.
n ce-1 privete pe h, teoria pom en it se doved ete uor a fi fals cu aju
to r u l lim bii rom ne. A v e m o regiune n care h a fost aproape cu totu l suprim at
din pron u n are: Oltenia. i totu i nu se p oate afirm a c graiul oltenesc este
su p erior celorlalte, dup cu m nu se p oate spune nici c le este inferior.
Partea curioas e c i in M untenia h e pe cale de dispariie, dar nu
i n lim ba literar, ci n cea popular sau, mai precis, n cea m itocneasc.
O am enii care au n vat la coal contin u cu toii s-l pronune pe h, aa
cu m l cunosc din scriere.
n schim b, n regiunile periferice, h este adesea suprim at. Se rostete
astfel of n lo c de ho, paar pentru pahar, Zaaria sau chiar Zaria pentru
t-numele Zaharia i aa mai departe.
Nu num ai c dispariia lui h nu denot aici o naintare n cultur, ci,
rtocmai d im p otriv , pronunarea fr h trdeaz originea suburban sau
in s tr u cia n eglijat a celui care vorbete.
De aceea e cu att mai regretabil c aceast p articularitate ncepe s
se strecoare n reclam ele citite la radio. Zilele trecu te ni se recom anda astfel
*o revist care se joa c la A lam brau.
V orb itoru l la radio are foarte mare influen asupra celor puin in s tru ii;
o fraz distribuit prin difu zor capt un prestigiu asem ntor cu acela
ral textulu i scris.
D e aceea ar fi de d orit ca pronunarea spicherului s 'fie ceva mai supra
vegh eat, ca s nu se ajung s se vorbea sc p ubliculu i de oi i de paare.
Ad., 6.1.1933

105

e i ie
C ontinund cu analiza teoriilor ortografice pe care d. Gh. A d a m escu
le expune n broura Problem ele actuale ale ortografiei romneti, ajungem
la scrierea difton gulu i ie.
D. A dam escu con sta t c, n pronunare, ie se poate foarte uor distinge
de e, apoi adaug: R eg u la ar fi uoar, dar vedem adesea scris perim , m eur
fer, deci problem a rmne ntreag11.
M rturisesc c nu neleg. D ac sntem de acord n privina pron u n rii
i dac gsim o regul just i u oar11, problem a nu mai rmne deloc. Faptul
c unii contin u s scrie dup alt regul nu dovedete c cea pe care o p ro
punem noi nu e bun.
D. A dam escu gsete n glosarul A cadem iei dou excepii de la regula
pron u n rii: meu i sbera, care, dei pronunate cu ie, snt scrise cu e sim plu.
De fap t, m ult lum e pronun meu, fr i ; dar sbera n loc de zbiera constituie
un m itocnism intolerabil.
Pentru m otive pe care nu mi le p ot im agina, toi cei care se ocu p
de ortografie pretind c, acolo unde se pronun cu ie, s se scrie ori peste
to t cu e, ori n unele cuvin te cu e, iar n altele cu ie.
Prim a regul ar avea desigur avantajul c ar m piedica scrierea cu ie
n neologism e ca idee, crea. Dar, din dou una: ori cu vintele acestea nu sn t
nc defin itiv intrate n lim b, i atunci putem s im punem pron u n area,
ori snt defin itiv intrate, i n cazul acesta e inutil s ne mai luptm cu arm e
ortografice m potriva pronunrii.
In orice caz, principiul etim ologic nu e respectat de nici una din regulile
propuse. Chiar cnd e vorb a de cu vn tul idee, dac ar fi s inem seam d e
form a p rim itiv, ar trebui s scriem idee, cci form a prim itiv, greceasc,
se scria idea.
Ceea ce e sigur e c principiul strict fon etic nu poate supra pe n im e n i;
s scriem deci ie unde pronu n m ie i e unde pronunm e.
A d .,

1 7 .1 .1 9 3 3

Iari despre neologisme


Luna trecu t am scris un articol n care m ocu p am de rspndirea
neologism elor. La drept v orb in d , d octrin a nu-m i prea aparinea, ci e cea
adm is n general de tiina strin. Num ai exem plificarea i aplicarea la
lim ba rom n erau propriu-zis opera mea.
A rtico lu l a