Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A


Anul colar 2014-2015
Prob scris

Limba i literatura rromani matern

SIMULARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

45 de puncte

DEL PES O TKSTO


/.../Sas jekhvar trin rroma. Kadala trin rroma kerde bare orimata an-e penqe dsa/ gesa/
dvesa. An-jekh ds/ ges/ dves, von thoven e jakha p-i jekh baro thaj ukar kher thaj orde kothar
jekh gono pherdo sovnakutne lovena. unindoj amare trin rroma k si rodine e ingalenar,
godsarde pen von te garaven o ordo sovnakaj. Akana, kaj te garaven les?
Kadja, telrde von an-o ve. Kothe, arakhle jekhe phures, kaj ivelas an-jekh kherorro.
Amare trin ora xatrdile e phurea te garavel lenqe e love jekh pherdo ber.
Xramorsarde jekh kontrkto makar pene. Ana lese phenelas pes k na d-atina te lien
o sovnakaj e phuresar i kana i avenas s le trin ora khethanese. Dine laho dves e
phuresqe thaj telrdine.
(O godver havorro palal o Nikolae Pandelik)
1. Xramosaren savo si o ttulo, o autro thaj e personur e dine literarone operaqe!
5 pnktur
2. Xramosaren an-e trin-tar rndur palal e personzur anar o dino tksto!
5 pnktur
3. Sikaven an-e trin frze anar savo literaturikano hand / mdo si kadava tksto (dramaturga /
poeza / prza)!
5 pnktur
4. Ambolden gaikanes o tksto dino maj opre!
5 pnktur
5. Arakhen e mamujutne alava / antonmur va: baro, ds, pherdo, kathe, ivel!
5 pnktur
6. Roden thaj xramosaren pan murikane navn / substantvur anar o dino tksto.
5 pnktur
7. Roden thaj xramosaren pan kernavn / vrbur save si ka-o mdo indikatvo, ka-o nakhlo vaxt!
5 pnktur
8. Arakhen pan panavn / adektvur anar o dino tksto!
5 pnktur
9. An-i propozcia: Kadja, telrde von an-o ve., o subijkto thaj o predikto si ...........................
.
5 pnktur

SUBIECTUL al II-lea_

45 de puncte

1. Nakhaven i sintgma o baro kher anar savorre siklile kzur, ka-o jekhipen vi ka-o butipen!
10 pnktur
2. Nakhaven i kernavni / o vrbo aunel ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe / handesqe!
10 pnktur
3. Vakren, pane propoziciene, palal tumaro ppos / tumari mmi!
10 pnktur
4. Xramosaren pane propoziciene so tume xatren anar o godver phenipen: Kon orel ads
jekh anro texra orel jekh guruv!!
10 pnktur
5. Xramosaren grafemena e ginavn: 4, 9, 15, 22, 40!
5 pnktur

Prob scris la limba i literatura rromani matern

Simulare