Sunteți pe pagina 1din 67

aGilJi,i\$JJl,iPUL

Ljijiil

CARMENMINULESCU
GHEORGHTT,
A ROgcA

RODICABARBULESCU
VERON|CAGOTOFANA

ExERsArul
irurlupul.
LIBER
Glasa a l-d

EDITURA DIAMANT

Pariza
Daniela
Colaboratori:
loanaRomete
Pdunescu
MonicaEcaterina

DescriereaCIP a BiblioteciiNalionalea Romaniei


Exersim in timpul liber : clasaI / CarmenMinulscu,
RodicaBirbulescu, GheorghilaRo$ca,Vercnica
Colofani. - Pitegti : Diamant,2009
rsBN 978-606-92045-0-4
[. Minulescu,Camen
lI. Birbulescu,Rodica
III. Roica,Gheorghila
Veronica
lV. Co{ofand,
l7 l . b 7| r 3 7 l . l

Editor:DianaGratianu
AlinaFloroiu
computerizatd:
Tehnoredactare
Autoarele
Corecturd:
EdituraDiamant
Designcopertd:
gi comenzi:
Informalii
judelulArgeg
Pitegti,
EdituraDiamant
Tel./ Fax:0248647378
Tel.mobil:074007 66 00
072338 71 99
077052 33 35
edituradiamant@yahoo.com
E-mail:
OP6CP3
Adresapogtald:
2009
EdituraDiamant
@copyright

}\BEGDi\RUT
deIon Vieru

q
\^

\
I
I
/
/

DeschiziAbecedarul
fn primozi detoomnd
gi-ncercisd-igugtinectorul
Dinf iecepetold-.
In ele-otdtosoore,
Co-nstruguregimdr,
$i-o li'tereisuflore
Eplindde-odevdr.
DeschiziAbecedorul.
Sfios,c-unfel deteomd.
Intocmaicoplugorul
Cdndholdeleilcheom6.

DR.\GICOPII
Aescfii[epicu tncrefereacestcaietSi rdsfoipi-t''llepi
,,mi'ci'Sx,,tttdri",
tntdfnitn ef o furyeminunatd:pro6[eme
carevdvor ajutasd
hcturi atractivegie4ercipiiinteresante
fevedpi ,,feSteppi"d;a afn vd pfacevoud sd vd spund
t ata ;i [o amnatnvdldtoare
mcmto,
Cu c6.teeli rezo['()dmai muttee4grcipiicu atdt veli
auzi maifes curtintefe taufd Sivepif. |ucuroSifefucare
fatd cdnfvepireuy.
QentruniStecopiifrarnicicavoi nurtafigreu[e[oc'
Qarcdrtd rtefempe fiecare cu caiefefu[tn nfind
spundnf:,,Aoarnnoinidpdtoare,amtetminat[e rezohtat
cum'ureatenpiz'fl/dia,ercipiikSisdgtipicdfe-arnrezofvat
,ig ia-*l contpfetapi
fi nic ftptoma [e k sfAr;itut
til"tutul pentru cd arf fe nerdfifaresd o asezf6ngd
[Eto*t pe corefe-amo\pinut [e cAn[ sunt fa
cefefafte
Scoa[d^

Autorii

ussA grurERAruRA
RomANA

@ @@ NE
giincercuiegtelitero ;o".
l. Recunoo5te
Tofi oceice-ntreogovord
$i olune,
. Aulucratdinzori?nseord,
9i gutui
Toomno
ouroodebogote,
Amdrui
Au5i frucie, gi bucote,
Cupufgolben
Mere,
Cadepui.
Pere
$i tot feluldelegume
In ponere.
Denulemoigtii penume.
Prune
Bune
(Toamnn
- Demostene
Bofez)
silabecuvintelesugerotedeimagine.
?. Desporte?n

O a-

a a a

imoginile
coresugereozdcuvinlece continsunetul.a'.
3. Coforeozd

-t,tfttt-,/
7lrTl

-r,t.r[,rr,t
Tttrrrr

,rttrt,l
trrti

litero.A"dincuvintele
propozifiei:
5. Subliniozd
Auvenit?n
vizif6loAnico,Auro,Andreigifoonh.

ghe]ndeace:
6. 5e pootetronsformo?ntr-un
o)

d)

obiecteo cdrordenumire
coniinesunetul.o".
I . Deseneozd

g. Coloreozd
imoginile
coresugereozd
cuvintececontinsunetul.m".
,r2,

-i?,r.\..i!,-

,<,.t-..\

,-=:

#4ft,,,9
\-),\w
l.(,
i

27

tr' l"

'-

Z;l-I\

g. Desporte?n
sugerote
deimogini.
silobecuvintele

lo. Unegteco?nmodel:

ll. Subliniozd
fofosindculoridiferiteliterele.m"Si.M".
in lunomortie,MirelovcmergecumomoloMongolio.
loculliterelor?nsilobo.mo".Scriepe linioturdsilobo
l?. Schimbd
-mo,,9i
cuv6ntuff ormaI.Cecuvdntpofi formo cu douEsilobe.ho,,? Scrie-l Si pe
oceslo.

13.Recunoostesiincercuiegfe
litera.u".
.Eildinzorigi p6nd-nseord
Ne-nt6lnegte,
nepel?ece,
tnaitrece,
5i suspind,Si-i
Teri,peger, o infrot Ilugo
gi-ouitafsd-nchidd
(psn)
...........
14, Morcheozdcu semnul.x' coseteledin dreptul imoginiloro cdror
denumire
confinesuhetul,,u".

S@K%ffiM

15. Desportefnsilobecuvinfelesugerotedeimogine,
dupEmodel.

aooa

aa
16. Scriepelinioturdtoateliterele?nvdfote,
silobele
mo,mugi cuvintele
om,

ou,momo.

fncercuiegte
literele,,n"Si.N" folosindculoridiferite.
ninge
.Ninge,ninge,
gi-o r6moslnpomo minge."

doarimoginile
coresugereozd
cuvintececonfinsunetul,,n".
lA. Colorpazd

8r :

aa -aa
aoa
oblinut
cuvdntul
silobo-no".Scriepeliniotur:d
loculliterelor?n
20. Schimba
nu,om,Nono,Nonu,Ano.
oldturidecuvintele:

folosindculoridiferite litferele-i"9i.T".
Zl. CitegteSi?ncercuiaste
fno iounnoi.
2?. Desporteln silobecuvintelesugerotede imagini9i stobilesteplzitio

sunetului
-i".

O-aaaa

?n
23. Sfobilegteordineocuvintelorpentruo formopropozifii,numerofdnd
cercurt.

@ t r@ r

>o o c o

trtrin-alf@

24. Scriedenumireo
f iecdreiimooini.

@
t%

2i. Uneste,printr-olinie,literele/silobele
scriseculitere de iipor cu cele
corespunzdioore,
scriseculitere dem6nd.
mo
nu An i
iN
mi
I
no

mtL inr

L 'tltL .fr, J nL Jf

?6. Cilegle silobele,opoi


f ormeozdcuvinte,dupdmodel.

/t/L TA-

27.Azorelotmprd5tiot
silobele.Arotd-i
cd5tii sdscriigisdcitegti.Formeozd
cuvinte,dorgi o propozifie!

Imal'--.-Ni]
- '--- Lll_l

L'o_l

28, Compleleozlfiecarepropozitie
cuundesenpotrivit.

Mimiioun

Ano,Ino
ou

dupbnumdruldesilobe,buvintele
dote.
ordinecrescdtoore,
29. Agazd?n

N"ryl

C^

90. Citeste!
- Ai unon?

tril EE E

E/l [r,'-l'

f . incercuiegtel i'lero,,e".
Multeluniore,vezibine,
AnulpentruoriSicine,
Lunideviofdgi dehor
Cumsuntscrise-ncolendor.
(VirgifCorionopol,
anuful-f rogment)
QoveSti[e
2. Desporteln silabecuvintelesugeratede imogini5i stobile5tepozifio

sunetului
.e"
--.^Ft

\\'r't\//
l' r )r

Ii7-tr

o- a o a
opoiscriecuvintele
formote.
3. Citegte,

m o - mo
m o - me

ma-no
tni-ne

silobelor.
cuvintele
respectindnumdrul
4. Ordoneozd

momol

c@c

F-inol6

5. Citegtecuvintele.i.ncercuiegle
doarlitera,,E'.
Imo
Ene
Noe
eu
Emo
nene
noni
nume
ao_o1n
umelede persoang,
deloexercijiulant_erion
flont;tig
7, Citegtel

zbtu

giinvofd-lsbscriecorecr.
ceo.gregif
Euomunnume.
Emoiomei.

ncercuiegte lit era .r" .


TreisunflunideorimEvord
Lor6nd,luniledevord.
Treilofel suntgi lotoomn6.
Ultimeletrei, e iornd.
(VirgilCorionopol,
eoaeStife
anuful
lo. MorcheozE.,x"?n
cosefodindreptulimoginilorces ugereozdcuvintecare
co insunetul
,,r".

ll. Cite5tegi?ncercuiegte
folosindculoridi
Ririe more.
- Ai mere,Riri?
- Nu.Ammiere.

iteliterele

-r" 9i ,,P"

potrivitsituofiilordote.
sourdspunsul
U. Formulgozdintreboreo

decuvinte.
f iecdreipropozifiinumdrul
13. CitffieSiscrieindreptul
o) NeneoEnee morinor.
-Ereamard
- Moiror.
e more.
b) Romuro
Aremurerore.
Mirunoiomure.
- Iei mure,Miruno?
Iouromuro.
eooremuremori.
Numai
litero,,o".
lzf. incercuiegte
Cinci,sepootesEmd?n5el

>5

Eosecerddeofel.
noud,
Dor,desiuneolto-i
ei e frdntd-ndou6.
Coodo
gohighian,
(Alexondru
- f rogment)
Cfripitcif'refor
?nsilobecuvintelesugerotede imogini
15. Desporte

sunetului
.o".

oro
o?e

nor
nori

om
moror
oomeni morori

oror

ooie

otote

0l

gitncercuieste
17.Citeste
culoridiferiieliterele.o"Si.e" .
folosind
Eorounu.
Oonoiounou.
Onuiounoror.
Eiouoi.
pentruo oblinepropozifii.
la.Conpleteozd
Folosegte'cuvinte
cdresdcontind
lilera
-o".
Ioonoore

Mirone

19. fncercuiegtelilera .c".

5igur,cuArcogul-Soore
nuindr6zneou
sdsemdsoore
s-ourdbdot
' intr'ehgai
catli-edot
o f lbmdnzi
...dorocum
pornesc
lodnum
zoreotootds-o-mpresoorel
(MorcelBreslogu
sd.fieEon[oce?
- frogmenf)
, Ce-o
doorimoginile
coresugereazd
2O, Coloreozd
cuvintecoreousunetul ?n
-c"
primosilobd.

?1. Citegte!
"\}
cuc orc
cu-reo no-roc
co-me-ra Co-ri-no
roc cui mic co-?e me-co-nic cre-ion
Mor-cu
ta Tronscriedoorcuvintelecoreoulifero,.c"losf6r9i I cuvdntului.

?3. tncercuiestelitero,,C".
UngdsconcuPenelucii
CumtreceoPePodPrinsot
PoPucii,
$i-ntr-o m6n-ovea
luicdzurd,
CbPoPucii
CePdcat,o,cePdcot!
g61te[or-f rogment)
Qaaestea
(GeorgeCogbuc,

@sG

numdruluide silobe din fiecar'e


cosetocorespunzdtoore
?4. Coloreozd
cuvdnt.
noroc
roc
Morcu
Corino
crin
creion

r;iziit rrfti=l riizisl tlffilo

zs. lilb-it"St"

propozitiile. -din"o
more . Comeroe mare

cuvintelorPentru

rlTzrtl ETzF-l

formo propozifii' Scrie

trtrTtr
trT
cu e CorinoAnaco

TTT

tl

LI

26. CiteSte!
e cuArino.
o) Cormen
Ico oreuncrin
- Arinoorecureo?
cre curec.
- Nu.Cormen

cor'oco'
Aucreioone,
eraei.CueoeCormen.
orecom
b) Anico
q& ry
- fouuncreionmic?
ry * I
- Io.Euioucorioco.
-Munconeecunoroc?
#
* $
- Cumnu?
G
27,incercuiestelitero-6".
*
vdzutindeol
C-ou
rerw rs,
- [osfdn6
covo InEpastd,
f.rr<.rgurru, eq
Alergdnd,
---'---'_"dinv6rf demunte,'$^
AuvJnitbulucpacoostd Cobordnd

*+-

iffi:r#ffI'['^?##8
3l'ff::[il'.:i1,.
(Olilia Cazimir,Ea6a iama intrd-n saf-f rogment)
unulpesfealtul
nipastd.=nenorocire,
Pocoste \uhrc=cugrdmado,

28. Citestel
momo
momd

luno
lund

cono
conE

?9. Desporte?n
silobe:

comero I NicAe cuRic6.


comerE
Eicardoud.
cdrore
moromd

propoziliilel
30. Continud
Cdline cu
Mdriucoio
31.Citegte!

33. Citesfel
luno
luneo
luleo

E iornd.
Morinic.E
e cuIonicd.
Nicdurcdcuei.
- Coree canameo?
Somnoroose
pdsdrele
Pblocuiburiseodund
' 5e oscund?n
rdmurele
. Nooptebun6!
(MihoiEminescu
pdsdrete- fragmenl)
, Somnoroase

lomo
lome

ele

Nelue cuAlino.
rele
Alinooreunlilioc.
loleo
mele
Neluoreo linie.
- Linioe moreZ
it4. U_ne5te
cuvAntul
cuimogineo
potrivitd.

@r

@
F"ru*l

eh
(_-ffi

@-@

35. Euscriuuno,tu scriimulte!


corolneo
culoore

loleo

Lundnoud,lunqnouo
doud,
Toiepdineo-n
gi neddgi nou6,
Jie - jumdtote,
Nou6- jumdtote
Lovordbucote.
Lototi sAndtote.
cuvdntulpotrivit.
37. Citegtegilncercuiegte
)o

/-------'1

{.'" r ]!r(

\ii

uou"o.Ztlu

lussff2z.->un \/

pentruo obfinepropozifii.
cuvintele
34. Ordoneozd

i|t\

uuu
-:

E
o
l-Hr
-e- Ea)
"e-. dal

F"nd"n',dl E
F*l
-^-_^-^--^-

Fducd

dfi ffi
-d
a
c6teunnumecopiilordinimogini.
Dd-le
39.

40. Citeste!
Mamoio liliocul.
e cuNiculino:
Eleioulilioc.
Eolmomei.
o) Liliono
lui?
culooreo
- Eo minune
-Nu.Eoculoore.
'
-Liliano,laleleiei?
- Acumnu.

b) CdlinecuRolu.
Eloreuncol.Numele
luieMuru,
Uneorie lamolullocului.
Acoloe rEcoare.
- ColulorecoomdZ
- Arecoomd.
Moiror uncolcoMuru.

[' c A E E

grupuldelitere,,ce".
l. Incercuiegte
Deseneozl
personojul
dinpoezie.
L-otivozutcumvo
pe.Zdreanld
Celcuochiidefoionfd?
Euncdinezdrenfuros
Eflocos,
dore frumos.
Porcb-i
str6nsdinoefice
Cosd-liot?mpiedice.
(Tudor Ar ghezi,Z[reanld- f r agment)

e. Citestel
cel
cetc
cetn
c?al

cele
ce?e
oce
lece

cetcel
cetnedto
ceoinic

Marcelo

Ai\grcel
e cuMirceo.
Flcereuncerc.
- Caree celmoimare?
- Moimcrea cerculmeu.

cQteopropozilielolosind
3. Afcdtuiegte
cuvinfele
sugerate
deimogine.

oo

@@
4. Citegtegiscrie?n
cosetenumdrul
decuvinte

olfiecdreipropozifii.

quriu. E
Mirceo
oreunceoinic

- Ecerneold
ocolo?
- Ceoiniculore
ceoi,Morcelo.
Marcelocere ceai.
- Ceaiule rece?

t]
tl

5. incercuie$telitero ,,t". Scriepe linioturdcuvinteledinpoezi.epe careai


?nvhtotsdle scrii.
Tecem6le-aufosf Poftite
LounceoiPenegdndite.
DardeteomEsdn-oPloud,
PooteSideoltdfricd
StElou5oceomoimicd
noud.
$i-ouplecotde-ricqsd
litero,,T".Tronscrieo potropropozifie.
Cite5teSitncercuiegte
Noitrdimlomunte.
Acoloe o cetate.
Totoe cuTicd.
Titel urcdlocetote.
- Ceoi cdutotocolo?'
- Nimic.
pantruo obfinepropozifii.
cuvintele
7. Ordoneozd
Tato
Miticd
cu e
nu tem Eu md

o.

o oo o
Ticd un are toc
o o
oo

o
oo
o
trei Anton mere
ooo

o?e

a)

Loteotru
TotdlluiTroione ocfor.
- Troion,te iouloteotru?
- Cetedtrue?
- Totdlcelrdu.
- Eunuomtotd rdu.Ele octor renumit.
Troioniotricoulcolorqf.Loorotrei e loteotru.
litero.,s".Scriecuvinlelepecareoiinvdfotsd
9. Recunoogte
5i?ncercuiegte

8. Citegtefextul.

tu veselie
lescrii. N-oivEzut
Dec6nde5ti5iPortiunnume.
lutne,
9i-amplecot,trimeosE-n

oospefiisd-istr6ns. tftttftlllt

(GeorgeCoSbuc,
${untaincotru- frogment)

10. CiteSte!Scrienumdruldecuvinlealfiecdreipropozitii.
solE
nos I Totionooscrisoscrisoare.
sord
soc I Momo
cooseunnos+ure.
scord
suc | - AiscrisiemomomotemoticE2
scrre
sus | - Nu.
scoun
repedegi binelSubliniozE
ll. Spune
litero
-S,,.
Sondcsoltb-ntr-o
sondo
Stonsto-ncostoncoStcnco.
l?. Descoperdpropozifiile!
. Selosdseororece.
' Sorinooreosonie.
13' citestefextul'
rorno
A ninsmult.Omdtule more.Soorele
nuseorot6.Simono
iesecusonio.
E
cusoroei,Cosmino.
- Sonionuolunecd.
- Losd.forno nusefermindocum.
5e losdnoopteorece.Eleousositocos6.Somnulle sErutE.

T
E
tr
E

t r r E@@E

ttr tr

lilero,,p".Deseneozd
f. Incercuiegte
uncovorog
olcdtuitnumoi
dincifre4.

Potruscoun
or pEreo.
CuspEtorul?n
podeo
gi picioorele?n
sus
Cineooreogol-opus?
(Alexondru
gohi ghian,
Cfiiputc{retor-fragnent)
cosetacorespunzatoore
2. 6oloreozd
numdrului
desilobedinfiecorecuv6nt.
pictor

ETilg

prun

copgc

fil-2-T3-1
llTtlS

pdldrie

l-iTtFl

3. Citegtesisubliniozd
litero
-P".
prin
Poulo
Prc
Pui
picfor
Pun Pflntre Petre

pdeten

copoc

flTrTs-l flfrTsl

Povel
e cuPoulino.
Ele uncopilcuminte.

lreY

pictat
picbturd

lePlocPicturile'
Poul I CoPiilor
Prun prieten
o pictot pdunul?
Poulino
Prune prietenos Panoit| -Ocre,
o

I -Nu. Pictorul PictotPdunul'


dintreele'
cuvintelepentruoformopropozifii'Tronscrieuno
4. OrdoneqzE
o cu trecut tunete

."6'"u
ue5'
3
B'
I '3' un Petre toPorul cu
oo
Yi" ' 3 "6 6 1 " 5'oo

toie

De-oSoveof imPsEvdpovestescpeindelete
mine-ngr6dind
Tot ceseintdmp16lo
C6teziuodemare
V-45scriepeo frunzddecostrovete
Oe'a;&eatimp - f rogment)
(AnoBlondiono,
cuvintePecore oi ?nv6fotsd le
6. Tronscriedin versurilede moisusPotru

cu"V"'
coresescriu
cuvintele
7. Citestegisubliniozd
Evineri.Amterminotoiele'PlecocosdcuViorel'
Vinetoto. Ne io loVoineoso'
Acoloe unlocminunot.EomEtmore,oercurat' multdveselie'
coreofldmceo fdcut Evo'
A. Cite$te9i tronscrie,dintext, propozifictn
VictorevdrulEvei.
Ele moimore.
Evostricdunvos.
- Coree vinovatul?
- PooteVictore vinovot'
grupuriledelilere "ce""'ci"'
9.
' incercuieStafolosindculoridiferite
Tronscriecuvintelesubliniote'Deseneoz6
"burdufuldeoce"'
-,,rd..--.

iC

6hicitooreo
stiucd-tiolace
Ce-icounburdufdeqee?
Caunpepene'lnlepi?
la gindegte-t e, Pri cepi?
doi,freitimpi,
$i rdspunde-n
Cineoremiideghimpi?
Cui?iusturdgoriciul?
N-oighicitcbe oriciul?

(TudorArghezi,Qfricitoare)
l0.colo
ctrc

cosetacorespunzdf
oore
cine cinevo oriciul

tiTzFlflTzT3lEI2-l3]FT'FI

uidesilobedinfiecore
Cicerone Cecilio Moricico
I

rt 2t 3t 4

,|

ll.5crieln cosetenumdruldecuvintedinf iecorepropozilie.


l-l Lucianciteo. l-l Lucionciteocorteo. fl Lucionciteacorteonoud.
l?. CiteSte!
o) Ciprion
e cuCecilio.
Eicitesc. b) Eseord.Cinevo
sunblovecino.
Cinevo
sunEloei.
E Cecilia,soroei.Are multenorcise.
Intrd vecinolor.Lucico.
Vecinonuesteocosb.Ceciliovinelonoi.
13. Cineestemore?
Cineestemic?

14. Incercuiegtelifero
-d".Tronscriecuvintelesubliniotz.
DoinE,
doind;c6nIeCdulce,
Cdndte-oud,num-ogmoiducel
Doind,
doind,
vierscufoc,
CdndrEsuni,eulstouinlocl
15.Citegtegisubliniozd
litero,,D".

Donoreo pisicd.
I uoor
Pisicq
luioredoipisoi.
Unoisoiiesedincomerd.
ud I docd Dinu
Done?
nod I dud6 Doino - Undeoplecotpisoiul,
- Credcdo plecotsprepddure.
dop I dropelI Devo
Tronscrie
o propozitie
olc6tuitddindoudcuvinte.
16. Cite5te.
esteunpod.
PesteopoDonului
5e urcdpepod.
DinpddureiesdouEcopre.VorsEtreocdpodul.
- Cinelreceorima?
- Eu,pentrucdsuntmoimore.
Caorele
se ceartd.
UrsulDumonle oude.Vreosb treocdpodulspre ele.Podulse rupe.
Cqorele
cod.Ursulseuitdmirot.
- Norocullor.ADoestemic6.

udE
pod I vede
dor

Dorino

17. Recunoo5te
$i incercuiegteliterele ,,5"5i ,,$".Scrie literele 5i cdte un
cuvdntcufiecore.
cheomd,
- Dorpemirecum?l
Cine-iel,9i-olcui?
desturz,bo9'seom6!
- N-ouzigi
gtie.
gi-mpdrotu-l
Pdnd
- gi-i bogot?Ce-ipechmpie,
Totcevezi,i-ollui!

(George
Cogbuc,
!'funtaincofru-f rogment)
cosetocorespunzEtoore
nuhdruluide silobedin fiecare
14. Coloreazd
cuvdnt.
tugeste Sondru
ugor
co9
5iret
5coold gose

flTtftl fiTtl3-l trT2_f3l


fiTtft fiTtlsl llT-l-tl tlTtlS
19. Citette!
o) Miguoreo clogcE.

Eaoregosepuigori.
Eiiesdincurte.

Clogco
sesupdrd.
Pui5orilor
nule posd.

goricelulsupErot
Cutiodincdmordoveocogcovcl.
Aseorderodoorcutio.
ASteptdoudore.Coutcuticgivddun5oricelcoredddeo
ocolcutiei.Erotore supdrot.
- Undee cogcovolul
neu?porcdmoilEsosem
44
cevd.
Acum$tiucineseascunde
princdmoroheo.Oarevomoisto supdrot?
' Cineeromusafirulnepoftit?
b)

.---e)

20. tncercuiegtelite rele^f gi

-f". Sc?ieliterelegi cuvinfelesubliniote.


Doomne,
fd-i bor"dei?n
soore, -

Intr-uncolfdefordveche
Numoi?nolt
dec6tofloore
gi?ngusf
cdfo ureche.
(Tudor Arghezi,Cdntec[e alon,
a[ormitfrtitzura)
21. Citegtel
tn
?ncd
inlrecere
o ur? fn gcoolonoastrdo?nceput
?ncep ?ncope incepe
aseomddi otntrunire.
?ncet ?ncuiof ?nceput
Copiiiou?ncEputin
solodesport.
incop ne?ncuiotne?nceput
fmpreundcuei estegi doomno
?nvdfdtoore.
?2. Incercuie5telitero.6". Deseneczd
o rindunicd.
Pestevdrf de rdmurele
Trec?nstolurir6ndunele.
Duc6nd
mele
96ndurile
meucuele
$i norocul
gi seducperdnd,perdnd,...
(MihoiEminescu
, Cetefegettl..-frogment)
?3. Stobilegteordineocuvintelorpentruo formapropozilii.
sunt
nogtri
docii
ronanii
Si Strdmogii

ooo

esle

meq

a)

foro

Romdnio

oo

r'^)

?4. Citeste!
Suntromdn
nuoreq3emdnorb.
estepotrionoostrd.Pdm6nful
romdnesc
Rom6nio
suntromdni.
DorinSiAAdriuco
romdnegti.
Ei5tiumultecdntece
- C6ntdunc6ntec.Dorine!
romdnvoinic...
- Suntromdn,
- Cdntgieucuel,spuneMEriuco.

* Cum
ceidoi
senumesc
* 5crieProPozitii
de textulde
dindoud,trei Sipafrucuvintefolosindu-te

@ E@ @
litero DeseneozE
unfluturesouo brooscE.
l. incercuiegte
-b".
D6-iunflutureblojin
gi o brooscddezmorald
gi-npddureo
depelin
FEs6-isteobordaiulcold.

(TudorArghezi, Cdntec
[e aformitfulitzura)
corasugereozb
cuvinte
.x" ?ncoseteledindreptulimoginilor
l. Morcheazd
coreousunetul
.b"tnpozifieinifiolE.
,\

1S

3. Cife5te,opoimemo?eaz1.
Sqie?ntreboreo.

Unboboc
Combondoc,
Vreosd-idouboloone-n
cioc.
Eufoc boie,numdjoc,
Borcd.brod,burete,bec
Cuce literd'lncep?
4. Citettetextul.
tn orogulBucuregtilocuiegtebuniculmeu.El se nume5teBorbu.E
bdtr6ngiore borboolbd.
AbioogteptsEvindlo mine.Credc6?mioducebicicletopromisd.Am
pentruel bomboone
cu ciocolotd.
Stiu cd.toteu le voi mdnca.
Luinu?i ploc
dulciurile.
S. Coloreozd
coiefo dindreptulpropozitiilorodevdrote.
. . "lBucurell
_Bucuresril--l
,,Bucurell_l|
,Bucuregtil-l
".
Numelebuniculu
i esteZ-Bop6u l-l Bunicullocuie5felo
Blo.i

/ ,olbd,L-)_

Elorebarba cenusiTl

,minge-E

iivooducenepot
iI
ii;"ii.Tl "t
6. Desporfe?nsilobecuvintelesugeiotede imoginigi sfobile5tepozifio
sunetului-j".

1, Cilegte.
bujor
Jenico Jiulo crescut.
Jos
imbujorot
?njosit
Jionu
jilov.
Nisipuleste
B. Alcdtuieste
c6teo propozifie
folosindcuvintele
dote.

prdjiturE
jucdrie

Joculpldcut
9. Citette textul.
Celmoibunjucdtor
voprimio cutiedejeleuri.
Joiesteunconcurs.
Delo noivor intro?njoc: Arjoco,Jenico,Jionugi Bujor.Suntjucdtori
denddejde.
StEmco pe jor. Vrem sd ovemcei moi buni jucdtori: Ii ?ncurojdm.
vicforio,dcr5ijeleuri.
Curqiullorneoduce
* Coresuntcopiiicoreouporticipotlcjoc?
,/-/-y_/_/_/_/_/_/_// /f / / /_/,/_/JJJ I /JJ_/

litero detipor culifero demdnd.


lO. Asociozd

v d PsTsjB h

rf,

a.3

-P---;----*;
potrivitdcuvdnfului.
im'ogineo
dupEmodel.
ll. Alege
Ffi

\p
Horio.
Hoiduc Honovro Humulegti
Hildo
Hector Hdrgovo Hunedoaro
i. Pehortd se vdd hotorelevecinilor.
Mihoio desenothorta Romdnie
desenul.
HildoliodmirE
cuvintelecoreconfinlitero-9".
13..Citeste..Scrie
Cucurigu!
Boierimori,
/
pungufa
f
bonil
cu
doi
Dofi

12. Cifegte:

(Pungupa
(TonCreangd,
cu[oi Sani)
sugerotdeimogine.
14. Scriecuv6ntul

@ln
M
/.T\
v//

A\

i(

\>

15. Subfiniilz6cuvintelece confin literele ,,g',Si .6,,. Tronsci.ieoceste


cuvinte.
6urdfoc corootomorii
gi de-ovolmosepornesc,
Cumpringcrdse gdlcevesc
Vrdbiigurege,
cdndnorii
Ploivestesc.
(GeorgeCogbuc-Iarnapeutipd)

16.Citegte:
LdngEgord e mult gunoi.Grigoreg6s4te o grebld.Adundgunoiul
9rdmod6.

./-/ -/,/ -/-/-/-/_/

/_/_/,/_/_/_/_/_r_r-t

Grigoree supdratpegdini9i96gte.

@cq E@@FE rhd

l. lncercuiegteg rupuldelitere.ge,,.Scriecuvintelececonfinocesrgrup.

A5opl6ngeoungdnddcel t tt t tf f ff ft f I I fr r r rrr

In pumnul
ce-lsfrdngeosd-lrupE

gi l-odeschis
copiluldupd
Cen-omoifost nimicdeell

?. Taiecuvintelecorenusepotrivescimoginilor
dote.

socogd
geomonton
3. Citeste:

FTFt
L---ri

[%l/
E9
gem
ceos

gene
mdrgele

deget

NimeninubdnuiocEmicul6eorgevodevenicelmoideseamd
violonist,
pionistgi dirijor.

Prin?ntreogoso operb,deorgeEnescuo dus pe culmiglorio poiriei


noostre.
(Qeorge
Enescu,
dupdVioricoHuber)

Auzise
$iDdnut
CEunoue cubdnuf
gi credeocdoulmoole-i
Pugculifd
cuporcle.
(TudorArghezi,Edrrufut-f rogment)
5. Cite$te:

o1d l?nvo1d
Ticu I ficu giTincutoouconstruit
cdsufepentrupdsbrele.
JEndEricdl
l?nvdldtor
ford rold
..- t^- .,.
oumulfumit
fdron vroloI InvoTorooreTincufo I Vrdbiufele

tor

depusd.
copiilorpentrumunco

6. TronsformdcuvinteledupEmodel:

rofd

veverifd

?nvdfEtor

unbrddu!.
. Deseneozd
uiegtelitero,,z"

puipovord
in zodor?mi
gidegheold.
DezdpodE
Fieiornd,
fie vor6
Eupdstrezo meoverdeofd.
(VosileAlecsondri
, Era[u[- fragmenl)
a. Citesfer
zdmbet Proz Zamfir
zi
zidor zdnE pronz Zorild
zice zohdr manz Zoe

ZdnoZorilort r ezesle soorele.


Buburuza
zboord.
opropiereo
Borzo
orecuibul?n
oorT[.

g. Coloreazd
casetadinfofo propozifieiodevdrote.
Zoreosejooc6?nzdpodd.
duceoilepeisloz.L-l
Lupul
PupEzo
Zidorulzidegtecase. l
cdntdlo pion.
goorecele
donseozd
cupisico.
f aceciorbd'
Xff1*Veverilo

tr

tl

\*4;,

gidesporfe?n
lO.Citestepropozifiile
silobecuvintelecdireconlinjrupul.9i,,.
6inomergecubicicleto.
Fogiisuntcopoci
folnici.
Borzoorepicioarelungi.
Corteooreitnoginicolorote.
giscrierdspunsul
ll. Citetteghicitooreo
ei.
Bicicletd
cuproptele
Std penos,nupegosele.
obiectelor
12. Scriedenumireo
dlnimooini.

_t _t_t _t _t:t-l

c6teo propozitie,
13.Formuleozd
utiliz6ntcuvintele
dote.
Cosfoche
pereche
cuvintelecoreoulifero.f". Deseneazdo
14. CitegteSisubliniozd
corle.
Corteo-io fercostri
5pezoreoolbastrE;
Te-mbogdfegfe
Tefericegte.
15. Scriecuvinfelesugerotedeimogini.

pntr!oformo propozifii.
t6. Stobilegieordineocwintelor
este
hornicd nogreagrlui
f oto

f9-

**?

C
,?"
,.ootoO,
'c

co

u. Conpleteozbpropgz_i!ile:

Floringi Florinosunt
Eleviitroverseozdstrodo pe la

Ehi;chil
m

Et",6hl Ehr,6hil

dr:eptulcoseteide l6n9dimoginilecesugereozd
cuvinte
l. Morcheazd,,x"?n
corecontinsunetul
-chi".

?. Citeste:
Chirioc I Chiriac
c6ntduncdntecvechi.
ochi I echipd
cuo rochifd noud.
urechiI echilibru Dochilo
I Chirase?mbrocd
unchi I eschimos Nichifo I Eiouuncdtelus
schioo.
3. Tronsformdcuvinteledupdmodel:
ridiche

ureche

ridichi

tncZ..ulZsl"titZ* "r".ScriecuvintZ
co."o, flt".o "x;.
4. Citeste.

Plecdm
?nexcursie.Trenulsosegte
?nstotie lo orofixotd.Vomvizito
invdf6tooresigur ne vo spunesd nu otingem
multe muzee.Doamno

exponotele.

ordinea
5. Stobilegte
penfruo olcdtuipropozitii.
cuvintelor
expficd lui gxercifiul
, Alexe
tota
_\_./

Xenio
-

\_-,/

\__/

exomen notd
examen

io

\_./

\-/

bunh l;
bund
lo

\_./

OA pentruC
CO
CC
O
propoziliile
6i!crie
odevdrotegi
Fpentruiele falie.
LJ Ugifevorbesc despreleclii. I, I Xeniqrezolvdexercifir.
| | Alexesrie cupixul.
c6ntdloxilofon.
l--l Elefontul
giscriecuvdntul
7. Citegteghicifooreo
coreoregrupuldelifere.9hi,,.

Dingrddino
luiMihoi
,Desubtufede,urzici,
A iegitunghemdescoi
Coid coutefurnici.
Cesdfie oare, ghici?

8. Scriedenumireo
obieclelordinimogini.
l_>

@
V

cuvintele
pentrua obtineo propozitie.
9. Sepord
MEtu5oA
nghelinofoceghemedinl6nd.
ghicitorii.Docdnute descurci[i spuncdestefructul
10. Scrierdspunsul
stejorului.
cdndgi.-oio,
' Cdciulifo
Codejosdepenuio.
ll. Citegtetextul.
Labunici
5eopropie
vaconfo.
Arghirvomdrgelo6himpofi.Acolostoubuniciilui.
Bunicul
ghicegterdspunsul
oricdreighicitori.Bunico
spunernulteglumb.E
tore glumeofdl
Ii plocemult?ncosobunicilor.
Aicio ouzitcelemoifrumoose
poverti
despre9hindfi,neghind,
ghiocul.A?nvdfotmulfeghicitori.gtie sdfocl*-*(*

shirlonde.

(6p

plindeghicitorigighidugii.
oduceghiozdonul
Losf6rgitulvoconfei
coreorot6undevomergecopilul.
Tronscriepropozifi<i

@lr^, , wl
E

cuvintele
ceconfin literele,,k",,,K".
opoisubliniozd
l. Cite5te,
kilometnipezi.
Korlooleargd5ose
Delominelogcooldesteo distonfddeunkilometru. .
deportocale.
Bunico
duceinplosdtrei kilogrome
desilobedinf iecorecuvant.
numdrului
cosetocorespunzdtoore
z,Coloreazd
, Korlo
koki
kilogrom
Miki
kilometru

t2l3f4-l
pentrua obfinepropozifii.
cuvintele
3. Ordoneozb
voi Sose de fructe kilogrome 'ostdzi cumpdrd

a)

cumpdrdturi
eseneozd

eledindeseneonimote.

Yoggy
Jerry
Woody
MickeyMouse
cdte o propozifiefolosindnumelepersonajelorde lo
5. Formuleozd
exercitiulanterior.

}AAIEMA'[IqA

?|ltcot iNtvAirA
QrRErr
pore
Q unpepene?mi
Ces-ocopt?ncet
losoore.
Cdnd?l
scriu,g6ndul
mdduce
Lomiezul
rogugidulce.
Zdu,cEtore l-ogm6nca!
c-unsteog
I seomdnd
Dor,mdtem,cddoomno
Ridicotsuspecotorg
meo
Pe-ocorabie,ce-nzbor.
Foorterdus-orsupdro.

ar^

< rmrporeorr unsorpe


Uite,copul
cum?l
scootel
Sd-lotingmdtemunpic
eusuntmic
Ele more,
Dar?mi
foccurojSiiotd
Prinse pecoolocurotd!
precum
Ei,ocum,
sepore,
Ele mic,ioreusuntmorel

oricegcolEral

$tie cd-iunscdunel.
Voi,decelcestd peel!
5dvdsouneuunsecret.
Toficolegii,?n
coiet,
il o5eozd
r6sturnot
5dnufie bundestot.
Amsdfac Aieulofel
Cde voi,destoupeel!

Toievqlulmdrilor.
Agpleco9i eucueo
Dorsuntmicgi numdiol

$ vdspun,eococoog6
buclucogd.
DecEmild
A venitdeprindegert .
Chiorlomineincoiet.
Euo scriufrumosgi poofe,
Mdvoluoloeo?nspote
gi-osdmergdooreupeeo
Pdnd
loAli-Bobol

$ bineseosemuie5te
Cuuncdrligdeprinspatte
Ior miemi-oduce
ominte
De-oduminicd
f ierbinte.
Cdndomfost eu9i cutoto
Lounpescuitcuborco.
Euon prinsunpe$tisor,
Nicipreogreu,
nicipreougor,
Toio- pescortncercot,
A prins...unboconc
stricot.

{ porc-orfiopipd
gi vdspun:Miemi-ef ricdl
Docdvinepe-nserot
Dupdeovreunpirot?
Bunicul
mi-olungd
f rico:
-Los', nepoate,ioueupipa.

Tusdscriif rumos,
curot,
Cupirafii eumdbotl
Dinpomcine-orupt-ooore?

-Eu n-omrupt-o,potjural
Singurb
s-oruptchioreo,
Cosdfie dreptmodel
Pentru
oricegcoldrell

! esfeo crbiosd
gifrumoosd.
SubfiricE
A fugitdezmeulrdu
PGndin
coietulmeu.
UnPrdsleo
docdo$fi
Eupezmeul-ogbirui
gi-ogscdpo-o
dedusmoni.
Dorn-omdec6f7 oni!

$ covrigvoudvdpore?!
Mie-miporeovrdjitoorel
A oscuns
lund
mdturo-n
Cosdpordz6nobund.
Dorpeminenumd-ngeold.
Ams-oprindldmine-ncoold!

NUMERE
NATURATE
0 - 100
ostfel: doudfrunzecu rogu,cinci frunze cu golbengi trei
l. Coforeozd

frunzexrtoc"',rEQ

r-\D
YD

"/D

\<%
"L\ ?

O,e
Znv

V\,J

?nconfinuore.
2, Qbservdregulo5irului.
DeseneozE

opoiscrienumdrulin
cosetd.
3. Numdrd,
o) triunghiurile

Sunf:l-l

b) cercurile

Sunt:fl

c) pdtrotele

Sunt: E

3. Unegtepunctele.Coloreozdce
oiobfinut.
a
tt

aa

at '
tt'

a
a

aa

t'

ll

aa

a
a

.;

:..

.;.;:1:

obiecleledindesen.
4. NumdrE

5. Deseneozd:
o) ?ncopac9 mere
b) subcopoc3 ciuperci
norigori
c) deosupro
copocului5
preferot
d) ldngdcopoconimolul

<sP

leteoz6,cuceeaceli

& # iq)
I # g)
"92 # e)

#
#

*
*
*

&\
\.!,/

@:
\r

)x

_/

(s,
6\
\:_,/

)^(
*
*

7, Continud
X

a)

a) a) n
-

pepoginodindreopfoceeace observipepoginodinstdngo.
8. Copiozd

corespunzdtor
numbrului
deobiectedinfiecoremulfime.
9. Scrienumdrul

ffi,-*.ffi
ffi*Fm*
otateoobiecte
deocelo$i
10.Deseneozd
fel cat?tiindicd
numarul.

numerelor
corespunzdtoore
11. Toiecu o liniecifrele carenu corespund
mulfimilordeobiecte.

@n

4
12

6E6@^n@

4- .r !-di
.4

b).)

s&kq-- -\

6 t'6&@H@
dhWalh

kffivd

m
)f1X

z 4

68

vtrmnw
[
a"&
qry

1A

7 9 67

'm'pF,flP

AB
s4 g M I
80 z EO

ff\^nr,ffi3
\f6l /7YF'{-(
4

9 10 2 6 8 913

51

T-R'.)
,,vA ,4)h\

8 76

87 6

8 t6 t4 t? to

numerelor.
Scrie?n
coselecifrelecorespunzdtoore
modelul.
le. Observd

M A.M A

A . VI - ON

ME . RE- LE MA . RE

N Z.,Z

E-

A,,A

-d-1

-fl-f,

CA -NA CO -PTL CA - MI -ON

t]trnE
\\----.-/.-----.-./

ME

t]

an
tr

TA
A -LT
LI -NU-,
-NU -T
I

Z .,4 tr Z rE.,J

-d-w

E-fi-w

13. Coloreozd:

I"i""i,"""L.'
6 ff 8".4, #.4',8..4.6. 4i.

*,olcinceleosiolsopteleoobiect
f, ^(r^O^ q p f, ^O^O^
*veciniiobiectuluiol
noudleofi)dt^f Jd tX tX J{ tY tX X JJ
* obiecreleceurmeozddupdol
cincelea()()

() ()

()

(-)

*1pig.'tetedinointeoceluide-olcinceleo-Q-$5b-O-OI

@:rytyl

qrd d dd?"e"a
"ui"ir

10

corelipsesc.
16. Scrienumerele
0
8

10

9
numerelor.
17. Observdcifr ele corespunzdloore
\

Incercuiegte:

C)

1.
936

a) cuverdepecelecorereprezinldnumerecusof;
b) cugofbenpecelecarereprezintd
numere
fdrdso|.
pdrfilelibere.
19.Complefeozd
E

I
I

2
2

2
4

I I
1
1
1 1
1 1
1 I
||

3
4
n

1
1

l.

ADUI.IAREA
NUMAR,ETOR
hIAIURAI.E
IO.IOI
$I SCADEREA

(.+"
opoiscriesemnul
operofiei
Observd,

e rezultotulcorect.
2. a) Tncercuiesf
2+7 1 2 3
3+1 I 5 4
L+5
I 34
7+2 1 2 ?
I 2 3
5-L
4 -1 1 4
4 -3 1 3 4
3 -2 1 z
o) Calculeozd:
7-l+2-?=

l +l+ l=
!+ ! + $:
2 + 2+ ?=

4+7
l+4

5-1
5-4

4+5 1 ? 9
5+4 t 9 1

4 I

9-4
9-5

9
46

A+ 1+ 1:

6 + 1- 7=,
3 -3-3 +3 =
6 - l+ 7=
5 +Z+5 :
5 +3 -2-1 =
6- 3- 3=
6 -2-2 -2=
3- 1- 3=
3-1+5:
giconpleteozd
spofiile.
colculeozE
3. Observd,
5+5+J-5:

9
56

8- 8+ 7- 7=
8- 2- 2- 2=
5- 4+ 4+ 5=
8- 7+ 8- 9=
10- 2- 3- 5=

D @@e @ B 9 s @
i-D.i-D=

@ .=

YY

l\=\

( t o )-

7 -

+2

- 7 = 7

rT-fT-rTT-ntT-fT
fT-n flrT-TTtfT

fT-rrftfT-fT-fT-fr
fI-fT-fT-ftrT-rT-rT_T_T-[t

fl

3+4=7 --+7+2=L -+ A-A=O---+ O+1=tr ---+[+!=6 --+tr-l+2+


*\

+t r+ Q=\-/

6, Observd:

[-r

Q=z n--g l--l.-4 V'5 C.-o e.z

@*a Q's @-,ro

Coloreazddesenulcare se potrive5te numdruluicore lipsegte 'in fiecare

exercifiu.

?+.......=9
70
7 + .......=

tr rl

-)

5 - . . . . . . . .=1
E

-n

1 0 - . . . . . . .=9
.. . . . . . * 6 =8
,;..,..+0=6

7
9 - .......=
=10
0i .......
apoicomplefeozE
tobelul.
7. Observd,colculeozE,
+

0
0

3
3

2
4

z
5

7
6

4
5

L-,/ +1j,

I
7

g. Completeozd
egolitdlp

!i3;!+L-.1

5-1=4*2-. ] l=10-3-n

=8i;LJ

=E
2-3-.6!+g_.8=n-F

l+l l=4+5=l l-Llt 31-ll

6 =l l*l l'l

: *t - t - t= t=a - I'E- s

l=101 l- 3 * 0

10= 10+l l+l l-LJ :9+Ll+Ll


leteazdopoj?n
ervd,colculeozd
colculeozd
si comPlereq
Sl
9. Observd,
o) o 1 z 5 4 5 o 7 8 9 1C b)
b 95 6 5 24 1 20 0
1+b

c)

e corenupoT

10.Toiecuo liniesc

F:z5lE

@ wvza

ectuofelov6rstofo.

F-r-10
@ E E rc:e-:I]
rezolvd-le.

tobel,opoi
doteledinf iecore
folosind
f'fJompuneproUleme

wl

o)
Erou

z
Sunt

7
2

d
?

7 10 6 9 6

b)

tr

Erou l n 8
Zboorao x

& b

7
a

fA

c)
t

A daf

O@

10

4 7

9
t

Aurdmos

RdnAn

cuprietenii.
deziuotounconcurstmpreuna
12.Orgonizeozd
6+2-7-7+9-3-3+3+1+2=
2+2+2+ 2 + ? - !0+ 10- 10+0=
6-1-l-1-l-1-1+3+3+3=

5-!+$-$+ 3-3 +2 -2+1-l+O=


7+2+3+4-4-3-?-l+lO=
4+4-2-2+4-5+3-3+3+3=

priefenilortdi' IncercuieSte-le
prenumelui
Scrieliterelecorespunzdtoore
corect.
prietenilorcoreoucalculot
pecelecarecoresPund
Uncopiloscrisostfel:Ano--A
Exemplu:
,t{4.4\

de-J
\lq*'

Ino-I

'f3. Scrie?ncoselecifrele care cglgspund:


- numdrului
dezileol sdptdm6nii
L_J - num6rului
deonofihpuri
L__j
dedegeteolemOinii| | - numdrului
- numdrului
deochiqi luilonel L__.1
- numdrului
derof i deloo mo5ind
fl
- nuhdrului
depicioore
olunuioml-l
literocorespunzdtoore
14. Incercuiegte
rdspunsului
corecl.
+
6 -6+ 6-l l:0
o) 6
b) 0
c) 1
d) 5
* D o cd:l+ [ = )-J=Q, otu nciO+ 4- 2: ? o) 2 b) 9 c ) 6 d) g
*
2+2+?+2+2+O=?
o) 0
b) 2 c ) 10 d) 8

* 3 odunotcucu3 de3 ori?nseomnd:


o) 3 b) 6
* Docd
dinl0ilscodpe1de10oriobfin o)9 b) 1
* 5 odunotcu5 fdrd3_mitgorot
gu2: o) 10*b) 3

+impreund,
rffi,lffi
s)2

n
#
d) 6

c) 4
c) O
c) 5

d) 9
d) z
d) 9

si+fu ',^t,

b)4
c)10
* 10foro 1foro 2 foro3 fara4 este: o) 10 b) 1 c) 3 d) 0
* 3 perechidemonusi
olbeimpreuno
cu2 perechidemonusi
rosii,adico:
r\?
b)3
d) 10 monusi
-\r
*
7 N.
, zboord5,moivin2, tnoivin3,suntdcum:
"tou
o ) 1 /S b)s
c)7
d) 5
hIU&\ERGI.T
NAIURAUO.30. ADUNAREA
O.30
$ SCADEREA
l. Scrienuherelecorespunzitoore
fiecdreimultimi.

I
A6
I 6a

(@

desenului'
coresPunzdtoore
?. Scriepelinienumerele

3. Continud
Sirulnumerelor.
'1

+1

"1

;.-'

F--r

r--

*1

+1

r---l

L--l t-l

10 11 Ll

+1

+1

+1

+1

+L

+1

+1

+1

*1

-1

-t

-1

-2

-L

<-j-j-;----v--\,

; -;-FFEt
r+?
+?

*1

+1

t-j-i---ts-Y-='--\--Y-\--.
L Jfl Itr ItrE
2 0 z t t t tt
-1

?o

Ll

Ll

Ll

Ll tl

+1

+1

+1

+1

-2

-Z

-2

i----\.----\:'---\/=----Y---l,

+?

+2

t-5,-j-;/--)r---Y-nt---:'

l o t l I I E+2E I
+?

e 1 1ItlEEnE

+2

'

-2

-?

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

ffi---:l--Y-.

21nlEn n n It]t]

Completeozdin
cosetecucifro potrivit6.

10

13

16 19 22

25

29

t--l
[--l
t-t t-t
t-t
r-r
r__-1
L_:J
L_:::J L:tll
L:]l
L_:t
t_::::t L_::l

3 0 272427

18

1 51 29630

7?,?1,
30,24,1O,?5,
22,77:
6. Scrienumerele
o) ?nordinecrescdtoore
b) ln ordinedescrescdtoare
cugolben
zecilegicuolbostruunitdfile.
l. Coloreazd,

mffimm@
w
girurile

cunumerele
corelipsesc.
3. Completeozb
75:.........:
.........:18;
.........
.........
.
; .........:27:.........;
.........27
; ?4:.........:
27: .........:
.........:24:23:
.......,.:27:.........:.........;
18;.........
; 16;.........
:.........;74
. . . . . . . . . ; . . . . . . . ..;22 :.........:26 :?9. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . ; 36; . . . . . .
30 ; 2 8; . . . . . . . . .;.........;?2 ;20 ;.. . . . . . . . : . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : 72l- 10; . . . . .
. . . . .....:2 !:24
:
9 : t 2 :. ........;
.........:...
............;......;. . . . . . ;
9. tncercuiegtenuhdrulmqimicd infiecorepereche.
72 ; 21 74;76
7 :11
7 4:2 0 ?5: 15 2l; 9
71; 27
13 : 72 t5: 16
3 0;1 3 lO:1 9 77; 18 5; 15 8; 18

deoxonumerelor'
ojutdndu-te
10. Colculeozd
o t

2 34

5 67

8g 10

ll 1?13 14 15 16 17 18 1920

*:i:3ii:i:'F
nj:=E
llii:E
iii::E
iiii.'E
t o+3= Ei 1 0 + 8:f ]

11+ r

ii:?:=
ii:::Eliil===i::i:=
isi*==
lsl=E
E 15+4=l-l
15,4=fl11-1=
E 1l-to=E16-6=
ii 2=d

fii'EiiT:=iii,i==
+.2
i;'t':=';i::1r
;;-'=re*3=d
1g-10=tr
i::::= ii:1'=
H l3-,0=n
l--1 :.9-a=3 t8-4=E
11*5=
to-s- tr 15+4=Ll1t*6=tl

1*15=!
15+1=L-l

16-1 1 =E 1 6 - 3= L- l t 7- 6= l) 3 * 1 3 = L l
13*4=fl 1 3+ 3= l | 11*6=| | 1 3 * 3 = L J

iz.re=fr14*4=I tz-tz=Z+z*12=J._
70 ? + 3 = 12' 3 = 15,-

modelul:
ro. Cofcilfeozd.Urmeozd

'"'l;.;:;='tr:--f-

t+5+z=
E .E =E-

:H=E
i::;:;=
E:E=E lZ'.Z::,==H

=f]
16+3-5=I | +l | =l I
7 9 - 9 - 8 =E .I
celmoi
rezultotul
incercuie5te
cosetd'
9i scrierezulfotul?n
U. Colculeozd
de1o'
?ndepdrtot
l?. Scrie, oPoi rezolvd
semnele
(Folose5te
erou nqil

auvenit L__lqi'
sunr
Llq\5

erou
ZA
ouzburot.A
our6mos=A

y' c"'
t. (), c

c,*imh.C

Catemeresunt?
L_l

L_l

t-l-

LJ

lS. Toiecuo linieexercitiulcorenusepofri

erou

-t\

*t\$S

\s-

oucdzut \ a
sunt lO-2=

10+5=

70+?=

10- 5=

(fols)rezultotele
cu,,A"(odevdrot)5icu
operaliilor.
16.NoteozE
-F"
10 + 2 + 1 : 13 E
19-3-3=168
15-5*8=10f]
7 Q + 7 + 2 = 73tl
19-3-3=12f]
15-5+8=19E
1 0 + 1 0 - 1 0=10
fl
19-3-3=13n
15-5+8=18l-l
1 0 + 1 0 - 1 0=20
| |
mintefiecoreparteo egolitdliiSicoloreozd
cosetocorese
17.Colculeazb?n
pofrivette.
--?-_
Z----\
} + Z+E=ZO+b.2
fl-fl+fl=ll+11-11 Fffl
FfFl
7 2 + 2-12=lz-tz+2f4lFl 15-5*8=18-8+5 FTF]
5 + 5 +7=7-E +5 l-AlFl 2O_tO+6=
20_10+6
ETE
cerinfelor.Rezolvd).
lB. Scrieexercifiulcorecorespunde
a= ! 2
a -ZO
b=5
b=10
a + b = l ? + 5 =17
o - b =fl- [= E
o=1 1

b= 5

c=3

o*b + c : f ] . f ]* I= E
o*b - c = I - I -E= [

o + c-b: n-n -tr=[f

o=20
g+[+ q:

o-b+c=
a-b-c=

ordineonumdr6rii
numerele:
lg. Scrie?n
o) delo20la30:

b= 10

c=4

n_n_E=
E
n_n_E=
E
=
n_I_I

tl

b) delo30 lo20:
105i 30:.'..'....'...'
c) cuprinseintre
"""':""""

309i 10:......"..'...
d) cuprinse?ntre

e) moimoridec6t125imoimicidecat30:'...'......."""""""""":"""""""'
modelul
5iscrie
scrisecudoudcifre potfi scriseo5:Urmeoz6
?0. Numefele

cdte5 numere:
o)moimici AE b) moimori aE
decat15 t6
decdf20 t9
2l
18

c)ousumooE d)oudiferenfooF
31
cifrelorT 16
42
25

leleozdfiecoretobel;

5
2?.r16mdritcu2E.16micaorotcu2 l-l rdetreioricdte tr
. Num6rul
moimic cu17decdt72este I lI Numbrulmoimorecu8 decdt10+ 10este I I
. NunErulcoreurmeozhdup625 este I I
?3. Cqlculeqzd:

#\

2 0 +4 :l -l
2 0 * 8 =[ - l

\s4z

20+1=l-l
2 Q,5--ll
20+9=l I

2O+2=fl
20+6=ll
lQ+10:l I

zO*3=
l,--l
?O*7=ll

15+10=
72+10=

T
T
10+16=r
16+70=T
lv+ ta=

72+72=
13+13=
14+74-14+10=
72+70-

T
T
E

20+10+0:
1O+5+5:
20+6+3=

tl
rT

17*10=
fl
10+17=
l-l
18+ 10=
l- l
10*t B =I - l
19*10=
l- l

2Q + 4=
2o+ 2 -V 2O + 6=
20+ 5 =l -l ?O + 8=
2O + ' /= V 2O + 9=
20+3--f-l 20+1O=

12r2=V
13*3= l- l
14*4-l-l
1 1+ 1=
f
12*5= l- l

16* 2 = V 24- 2=
14.5 =l-l 24' 72=
13*4 = fl 24- 24=
12+ 6 -l -l 28 - 8=
1l+ 7 =fl
28- 20=

zo.t=fl

T
tl
T

28 +7 -5=
24 +4 -4=
2 6 -5+8=

24. Colculeozd:

! 2+ 72+ 5: V

20+3+4:.f'l

L J -L- - J, l =2e ll*[*[=2 9

t]

a a - z=

22-20-fl
26-6=
26 - 20=
24-4=

tl
T

2 8 * 1 5 =E

28-5=r
4-2= CJ

e3-12=J
23-11=
E
26*3-9=Z
21, 8-6=V

I* I* J _ 2 e

,-r:E-E=::
E.-r.-r=r,E.E.L=r,

dE.E=:;
H:H
H=:3
E:E:F=''
=2o
L-J*
L.ln
zs.scrie?n
coserd
numdrut
cqrHerH,"#"
l?,|=rt

2z*Z=26 d.z5=zg

f-t,zz=26

?6_n=29
:y,= :u 1g.A_?4
, d_f_ro
24-l l=4

1:! _ j=6_
_ 2p: 4=28+f l
tu +L_l=l
l + 2 0 1 6 .tr .Ll_L_l
23+6=l-l+l-l

=
20*Ll=20*5
19.
-zz
z4-n=Z*zz za-[=er.f]

f-f*f-l=zz*z

fi.dro-

2', Scrieinf 'tecore


cosetdnumdrulcorespunzdtor.

=z+ia
='o.r=
'="d:5:fl.r =za-tr
2e-7=
=
'-:;'-t,-Eltitr-ff?='.t.[]-:o-zo-f,
ar
. tHo.,__E
=
zeiiS =z* = _
=l

l+ l

l+l

[ I 11

14 [ " 18_I =

r28=14+l-l=fl - 1=1+l-l:12+12*l-l =16+10+l-l :

=2 9 - 3E+= I- E- f]

o13=20- 10*l-]=13* 13-f-l= 26- 13- l--l: !l +13- E=I


c?3=20+V=3 +!= 27- [

=E * I ' I

=28- !=13 * f

: 20+f-l :

g7, Complet
ul'
eozdtabel
o
b

22

?o 12 21 24 2 tl 72 26

a*b

2 4 4

5 20 11 12
28

t?

16

, |?

29 29 29

?5 25 30 30
o 20 12 2l 11 28 ?9
20
11 12 13
b 10 ? fl
10 10 26 11 tz l5 t zu 10
o-b
corect'
literocorespunzEtoorerdspunsului
?8. incercuie$te
r Numdrul
scriscucifre identiceeste:
d) ?2
c) 10
b) 21
a) 12
r Numdrulcu
sumocifrelor moimici,decit 2 este:
d) t2
c) 2t
b) 11
o) 1q
?stei
I Numdrulcu
sumocif relormoimorcdecats
d) 15
c) 13
b) 20
o) 23
pe15este:
. Numdrul
core?lsuccede
d) 10
c)1 6
b)5
o)14
este:
o Numdrulcorei1 PrecedePeT5
d) 20
c) 16
b) 15
o) 14
noturolemaimicidecdt5 obfin:
. Docdodunnumerele
d) 12
c)1 0
b)3
o)4
13obtin:
numdrului
r Adundnd
predecesorul
9isuccesorul
d) 26
c) 13
b) 14
d) 72

-I.

f,

NUMEREU
NA'IURAU
O.IOO
O?E?A'TII
CUNIUd!\ERE
NAIURATE
O.IOO
noturale:
l. Scrienumerele
I delo30 lo50:

. cuprinsetntre
44si 67:
I cusotdelo58lo80:
o fdrdsotdela71lo93:
crescdtoore,
numerele
de petreloane.
?, Scrie.fngosete,?n-919!,ine

E
,-----llt
' ' 1 36 1
'

.---- llil ,-----145;l

' l l el -

l54l"

Et]EENEt]
Scrie1n
cosefe,?n
ordinedescresc6toore,

3.
cifro9 lounitdfi.

nutnerele
de doud,
cifle co?e

IE T] EE E f]E

4. ScrietncosetetnordinedescrescEfoore,
nuherelede doudcifle core
cifro9lazeci,

fttfEtfEnEE
5crie?ncosetenumere
dedou6cifre

5.

tl

coret

.ousumocifrelorg:
f--l E E E E I

. oudiferento
giounitdfilor
dinlrecifrozecilor
2:

t] tl

rr- _t] E E _E---E


E
_r.--._tr
tr
t]f
IE

roucifrelofel(identice):
tlfl
I tl tltl
ooucifrediferne(disrincre):Ff E tr E=
g.

n-

Compleleazd
cdsulelelibere.

55

45

50,^!fl,,'\s

76

70/\6 tr

67

99

- ^'ifn'\e

44

63

-60l,\3
-

7. Scrieveciniifiecdruinumdr.

Et]

ffi

30E E to E

E eeI
Eo
o
EE
s
o[]E
50E
n so5Ll 60L_l
L_lrodjn 2en I sef]

n +sEt]sst] fee[[zef]EBe E

@>

noturolededoudcifre,folosindlofiecorenumdr,
o
a. Scrietootenumerele
singurE
dotd,cifrele:

b ) 7 ,8 ,s[fE E E tIE

a) o, 1,EE
2 nI
g. Colculeozd:

fl
2 0*10 =l -l 2 0+10-10-l-l 3o*1=

n
20 -10=
30*10=fl

30*6-f-l
fl
30*2'=l-l 3o*7=

e o - 1 0 + 1 fl
0=

3 0 + 3 = fl 3 0 ' 8 = E
30-10=n 3 0 - 2 0 - 1 0 = fl 30*4=fl 30*9=fl

4 0 *4 n=
50.5- l-l
6 0*6 =E
7O r 7 =V
8 0+8 =fl
9 0*9=l -l
go- 1 0 =E

3 0+10-10=fl

ea-80fl

41-1= E 36-4=n
41-40=E 3s-5-E
co-6=J 45-3=E

9 9 -9=n

+g-40=E 99 7=Z

44-40=Z 77- 7 0 -J
4 4 - 4 =Z
tt-7 = J
F---5l

-^

= Ll

30+5=l I
30*10=l--l

g 8 -8= E
46-40=z66-2=z
6 6 - 6 0 = E g 9 -90=f ] 49-9=Z ts-6=Z
55"PU
-5= | I

6 6 -6=fl
12- l?= l

J a- 4 . = L )

+ a - 10= E +o-16=Z 46-2 6 = Z


o s -10= E 5a-18=
E 58-2 8 = E
zz- to =J gg- 19=E e9-29=J
83-10=n gg-13=
55-Z 5 : L
l
n
gS-1 0 =E ++-14=Z ++- 2 4 =J
2 3+ 5 +zoE.
=E
8 8- 6 0 +1 1 = E
-n
9 6+ 3 -8 9 =E - n

= L]
=E
=E

g 7 -2 5 = J 9 8 -5 0 = E
4 8 -3 2 = [ 6 Z -5 0 = E

o g - 4 4 =J g g - 2 0 =n
z s - 5 2 =z 7 Z- 2 0 =J
96-34=f f e6-40=E
e8-34=[ Z 9-50=f ]

35 -1 5 + 3 3N
= -[ ] = E
35 + 2 0 -2 4[=f -E_ f ]
75 + 4 -7 9 =E-T= [ ]

probo:
dupbmodel,opoifd
10.Colculeoz6,
M o d e l : 6 0 + 5:65 o) 81'4=l-l 36*14= l-l

516o=65f].E=E

65-6 0 = 5E - E = n

65-5=60
M o del:64-4= 60

6 4 - 6 O=4
4 - 6 0 = 64
6 0 * 4 = 64

E-fl =I

E _ E =n
. _. = -

55-15=40
tt-tl=rl

r-n=n
n- I= n

---=.

45,54=V

T-E=E
l-t [f =n
fl n=E

Calculeozd
ropid:
ll. Vreishfii compion?
6+ 2 +2+ 1O+ 80 -50 -30 +9 -29 = 3+ 3+ 3+ 10- 8+ 88- 5- 12+ 2=
2+2+2+2+2-3-3-3+60=
20- 20+30- 30+ 40- 40+ 50-50:
10+20+30+1+11+21- 3+0+ 5 =
exer ciliilei
12. Compfeteozd

l-l+10:20 32*fl=35 l-tz=tZ


l-l*5-25 7r E = 77
10+l-l=2035*I =35 =-zz=?z 37*n=68 z0*E = 77
4z-l=49 e6*n =69n-33=3a f -r+=14 :z-= = t z

l-l .8=99l-++=+4 [-s=t+

4z-a=z

zz-= =2?

drumulindicotdesEgeliSisc?ierczdtotul?ncosefd.
13. Urmeoza

1\,-;s!r-

14. CompleteozA:

20 +35=
!g : { Q+ t g=
E.E
=L___l
+Ll

=Ll

+Ll

=I. f

=I * I=E

=_L-_lt! l

24=? 4 - 7 =6 6 -L4_2_=l,L]=EI=E
- -

=fl-fl=fl-f-l=E-f]

35=30+2+3=4a-10-3=I
- f] -E=f]-I-

=2 0*f].E=s g- E- E

E =I-

* I=

n=

E=

literocorespunzdtoore
rdspunsului
15.Incercuieste
corect.
Celmoimicnumdrnoturoleste:
o)0
b)1
c)2
d)s
Celmoimicnumdr
cusotscriscudoudcifreeste:
o)0

b)1

c)1 0

d) 1

Celmaimorenumdrfdrdsofscriscuocifrd este:
o ) 99
b)90
c)9
d) 0
Celmoimicnum6rscriscucifre lofel (identice)
este:
o) 10
b) 11
c) 12
d) 2?
Celmoimorenundrscriscudoudcifre diferite(distincte)este:
o) 100
b) 99
c) 98
d) 97

16. Calculeozd:
razultotul?ncosetd:
5is^crie
o) sumocifrefor numerelordindesene

dincosete:
numerelor
b) sumo

l+l l:l

Ll'Ll+l

cu30 douo sumdmoimore


corelmpreund
doornumerele
17. incercuie5te
decat54.
\s

?o

cr%

49

[6

?N', iA

31

ouculesdinpddureflori 5i frogi peritruAlbd


dinpoveste
lg. CeiSoptepitici
caZdpado,ostfelt
rT,r) 3piticic6te3flori,4piticicdte5fragi

wh

AlbdcoZEPodooPrimit:

'61-V7

;E%
"*=-

ftori
|[ lflorl

,fi
,11

f rroei

,S')-.+..

.El--x'ffil&;
<-<;A-

r'\:v\

[!i]

... -r"'

demotemotic6?
ffitJ?ir;i'frrt tieffEidpil loconcursul
9, Catup

EP
aP
ePqPqP
F
6
IV

{il

IU\

lfl
&

ANA
INA
DANA

ffi

ffi

ELENA
DIANA

dA

AP
H
w4
ffi
q

AP
'rQ
}{

ffi

Tlf

&

BO6DAN
TEODOR
LAURENTIU
CAR,OL

ALEXANDRA

Celmoimorenumdrdepunctel-oobfinuf

+ Dupdeourmeozd

+ Toficopiiicoreparticipdloconcursuri5colore
sunt
5i
pe
e0.Completeazd
-...":

pe,,..."
:
eaz6,
21, Complel

7
30
10

5U

20

10

20

?2. Unegtecu cdte o .linie fiecare oripioordo fluturelui cu buburuzo


potrivitd.

-o

a^

t;l

s
'o o

quNloAqrEREA
lt\EDtUrUl

celorpe ldngdcore treci ln drum


clddirilecore se oseomdnd
l. Coloreozd

spregcocl6.

ff i ff i
f f i[]lilffi

FI

n
lt l

66\

66

Ei l

trI

nn
!

Ll

f ln
66

tr
tr
L,l L_.j

2. Unindpuncteleveidescoperi
unfruct foorte sdndfos.Coloreozd-1.
Spune
(colegilor)
c6trnoimultelucruridespreocesto.

ao
oa
a'
o- ' o
o- a

a
o

o
a
3. Incercuieste
fructeledini
mult.

ine.Coloreozi,treilegumecoreili plocmoi

*J

<o

unuiprietencumoioveotu 9rii6deocesto'
+ Povesieste
5i l6n9dcopoctrei ciuPerci
copoco cdsufdpentrupdsbrele
5. Deseneozdtn
soorele.
doinorigorigi
5icincif loricele,

6. Deseneqzd
cumorofdcopocii
dinporcafuncic6ndv6nfulbotecuputere.

7, Ghicegte:
.Un bolourrogudepord
A ie5itdinnorioford."

1nd391nJ
. Docdoi ghicit;d esenenzd-ll

cuobiectulpotrivit'
ghiciioqreo
a. Une5te

Docd-luzi,el focesPumd
dinmdn6.
gi-ti olunecd

Oscudinliisubtirei,
Aronjdm
Pdrulcuei.

gi plugotgivdrgot
o uscot.
Apo-ndotd

Unoricimititel
dinfii cuel.
Curdfdm

tn micituburiseghsegte
Dintiibineiiolbeste.

affinrt\

Copiiidin imogineiubescnoturo.Deseneozd
plonlelepe careleingrijesc

in voconfode iorn69i pe cele din


10. r tncercuieSteobiec'telenecesare
devord,folosindculoridiferite.
voconto

cugrijd
x Coutd
vedericulocuriundesepooteschio5i cumoreo5i lipeste-le
pepogino
urmdtoore.

a
(D
(?

II
I

(D

19(
t!
t!

II

(t)

Ert
tD

tD

at:

tEll

tl
Er'l

rJ

>.
[9(
19(

0q
(D

tD

tt)

>.