Sunteți pe pagina 1din 67

aGilJi,i\$JJl,iPULLjijiil

CARMENMINULESCU GHEORGHTT,A ROgcA

RODICABARBULESCU

VERON|CAGOTOFANA

ExERsArulirurlupul.

LIBER Glasa a l-d

EDITURADIAMANT

Colaboratori: DanielaPariza

loanaRomete

MonicaEcaterinaPdunescu

DescriereaCIP a BiblioteciiNalionaleaRomaniei Exersim in timpul liber : clasaI / CarmenMinul€scu, RodicaBirbulescu,GheorghilaRo$ca,Vercnica Colofani. - Pitegti: Diamant,2009

rsBN978-606-92045-0-4

[. Minulescu,Camen lI. Birbulescu,Rodica

III.

Roica,Gheorghila

lV.

Co{ofand,Veronica

l7l.b7|r37l.l

Editor:DianaGratianu

Tehnoredactarecomputerizatd:AlinaFloroiu

Corecturd:Autoarele

Designcopertd:EdituraDiamant

Informalii gicomenzi:

EdituraDiamantPitegti, judelulArgeg Tel./ Fax:0248647378

Tel.mobil:0740076600

0723387199

0770523335

E-mail:edituradiamant@yahoo.com Adresa pogtald:OP6CP3

@copyrightEdituraDiamant2009

q \^

\

I

I

/

/

}\BEGDi\RUT

deIonVieru

DeschiziAbecedarul fn primozidetoomnd gi-ncerci sd-igugtinectorul Dinf iecepetold-. In ele-otdtosoore, Co-nstruguregimdr,

$i-o li'tereisuflore Eplindde-odevdr. DeschiziAbecedorul. Sfios,c-unfeldeteomd. Intocmaicoplugorul

Cdndholdeleilcheom6.

DR.\GICOPII

Aescfii[epicutncrefereacestcaiet Si rdsfoipi-t' 'llepi

tntdfnitn efo furyeminunatd:pro6[eme,,mi'ci'Sx ,,tttdri",

hcturi atractivegie4ercipiiinteresante carevdvorajutasd

fevedpi ,,feSteppi" d;a afn vd pfacevoud sd vd spund

mcmto,tata

[oamnatnvdldtoare

;i

Cu c6.teeli rezo['()dmai muttee4grcipiicu atdt veli

auzimaifescurtintefe taufd Si vepif. |ucuroSifefucare fatd cdnfvepireuy. QentruniStecopiifrarnicicavoinurtafigreu[e[oc' Qarcdrtd rtefempe fiecare cu caiefefu[tn nfind

spundnf:,,Aoarnno inidpdtoare,amtetminat[e

rezohtat

ia,ercipiik Si sdgtipicdfe-arnrezofvatcum'ureatenpiz' fl/d-

,ig ia-*l

contpfetapi fi

nic ftptoma [e k

sfAr;itut

til"tutul pentru

cd

cefefafte[Eto*t

pe

arf fe nerdfifaresd o asezf6ngd

corefe-amo\pinut[e cAn[suntfa

Scoa[d^

Autorii

ussAgrurERAruRARomANA

@@@NE

l. Recunoo5tegiincercuiegte litero;o". Tofioceice-ntreogovord . Aulucratdinzori?nseord, Toomnoouroodebogote, Au 5i frucie, gibucote, Mere, Pere In ponere. Prune Bune

?. Desporte?nsilabecuvintelesugerotedeimagine.

$i olune,

9i gutui

Amdrui

Cupufgolben Cadepui. $i tot feluldelegume Denulemoigtiipenume.

(Toamnn - DemosteneBofez)

O a-

a

a

a

3. Coforeozdimoginilecoresugereozdcuvinlececontinsunetul.a'.

-t,tfttt-,/

-r,t.r[,rr,t

7lrTl

Tttrrrr

,rttrt,l

trrti

5. Subliniozdlitero.A"dincuvintelepropozifiei:

Auvenit?nvizif6loAnico,Auro,Andreigifoonh.

6. 5epootetronsformo?ntr-unghe]ndeace:

o)

d)

I . Deseneozdobiecteocdrordenumireconiinesunetul.o".

g. Coloreozdimoginilecoresugereozdcuvintececontinsunetul.m".

-i?,r.\ i!,-

#4ft,,,9

R

,-=:

\-),\w

tr' l"

'-

Z;l-I\

,r2,

,<,.t-

\

i

l.(,

27

g. Desporte?nsilobecuvintelesugerotedeimogini.

lo. Unegteco?nmodel:

ll. Subliniozdfofosindculoridiferiteliterele.m" Si.M".

in lunomortie,MirelovcmergecumomoloMongolio. Schimbdloculliterelor?nsilobo.mo".Scriepelinioturdsilobo -mo,, 9i

Si pe

l?.

cuv6ntuff ormaI.Cecuvdntpofi formo cu douEsilobe.ho,,?Scrie-l

oceslo.

13.Recunoostesiincercuiegfelitera.u".

.Eildinzorigip6nd-nseord

Ne-nt6lnegte,nepel?ece,

5i suspind,Si-itnaitrece, Teri,peger , o infrotIlugo

gi-o uitafsd-nchidd Morcheozdcu semnul.x'

(psn

)

14,

denumireconfinesuhetul,,u".

coseteledin dreptulimoginiloro cdror

S@K%ffiM

15. Desportefnsilobecuvinfelesugerotedeimogine,dupEmodel.

aooa

aa

16.Scriepelinioturdtoateliterele?nvdfote,silobelemo,mu gicuvinteleom,

ou,momo.

fncercuiegteliterele,,n" Si.N"folosindculoridiferite. .Ninge,ninge,ninge gi-o r6moslnpomominge."

lA. Colorpazddoarimoginilecoresugereozdcuvintececonfinsunetul,,n".

aa-aa

8r:

aoa

20. Schimbaloculliterelor?nsilobo -no". Scriepeliniotur:dcuvdntuloblinut

oldturidecuvintele:nu,om,Nono,Nonu,Ano.

Zl. Citegte Si?ncercuiaste folosindculoridiferite litferele -i"9i .T". fnoiounnoi. 2?. Desporteln silobecuvintelesugerotede imagini 9i stobilesteplzitio

sunetului -i".

O-aaaa

23. Sfobilegteordineocuvintelorpentruo formopropozifii,numerofdnd?n

cercurt.

@tr@r

€>ooco

trtrin-alf@

24.Scriedenumireof iecdreiimooini.

N

T

@

t%

2i. Uneste,printr-olinie,literele/silobelescriseculiteredeiiporcucele

corespunzdioore,scriseculiteredem6nd.

mo

nu

mtL inr

Ani

L

mi

iN

'tltL .fr, J

nL

I

Jf

no

/t/L TA-

?6. Cilegle silobele,opoif ormeozdcuvinte,dupdmodel.

27.Azorelotmprd5tiotsilobele.Arotd-icd 5tii sdscriigisdcitegti.Formeozd

cuvinte,dorgio

propozifie!

Ni]

-

'---

Lll_l

r

Imal'--.--

-

L'o_l

@ r

28, Compleleozlfiecarepropozitie cuundesenpotrivit.

29. Agazd?nordinecrescdtoore,dupbnu

mdruldesilobe,buvinteledote.

90. Citeste!

@

C

N"ryl

C^

- Aiunon?

E tril

EE E

f . incercuiegteli'lero,,e".

E/l [r,'-l '

Multeluniore,vezibine, AnulpentruoriSicine, Lunideviofdgidehor Cumsuntscrise-ncolendor. (VirgifCorionopol,QoveSti[eanuful-f rogment)

2. Desporteln silabecuvintelesugeratede imogini 5i stobile5tepozifio

sunetului.e"

o-aoa

--.^Ft

\\'r-

't\// Ii7-tr

l' r )r

3. Citegte,opoiscriecuvinteleformote.

mo-mo

ma-no

mo-me

tni-ne

4. Ordoneozdcuvintelerespectindnumdrulsilobelor.

momol

c@c

F-inol6

5. Citegtecuvintele.i.ncercuiegledoarlitera,,E'.

Imo

Emo

Ene

Noe

nene

noni

eu

nume

flont;tig ao_o1numeledepersoang, deloexercijiulant_erion

7, Citegtel

ceo.gregifgiinvofd-l sbscriecorecr.

Euomunnume.

Emoiomei.

ncercuiegte lit era.r" . TreisunflunideorimEvord

Lor6nd,luniledevord.

Treilofelsuntgilotoomn6.

zbtu

Ultimeletrei,eiornd. (VirgilCorionopol,eoaeStifeanuful lo. MorcheozE.,x"?ncosefodindreptulimoginilorcesugereozdcuvintecare

co insunetul,,r".

ll. Cite5tegi?ncercuiegte folosindculoridi Ririemore.

- Aimere,Riri?

- Nu.Ammiere.

iteliterele -r" 9i,,P"

U. Formulgozdintreboreosourdspunsulpotrivitsituofiilordote.

13. CitffieSiscrieindreptulf iecdreipropozifiinumdruldecuvinte.

o) NeneoEneemorinor.

-Ereamard

- Moiror.

lzf. incercuiegtelitero,,o". Cinci,se pootesEmd?n5el

Eosecerddeofel.

Dor,desiuneolto-inoud,

Coodoeiefrdntd-ndou6.

b) Romuroemore. Aremurerore. Mirunoiomure. - Ieimure,Miruno? Iouromuro. Numaieooremuremori.

>5

(Alexondrugohighian,Cfripit cif'refor- f rogment)

15. Desporte?nsilobecuvintelesugerotedeimogini

sunetului.o".

oro

nor

om

moror

oror

ooie

o?e

nori

oomeni

morori

otote

0l

17.Citestegitncercuieste folosindculoridiferiieliterele.o" Si.e".

Eorounu.

Onuiounoror.

Oonoiounou.

Eiouoi.

la.Conpleteozdpentruooblinepropozifii. Folosegte'cuvintecdresdcontind

lilera -o" . Ioonoore

Mirone

19.fncercuiegtelilera.c".

5igur,cuArcogul-Soore

nuindr6zneousdsemdsoore

s-ourdbdot ' intr'ehgai catli-edot of lbmdnzi dorocum pornesclodnum zoreotootds-o-mpresoorel (Morcel Breslogu ,Ce-osd.fieEon[oce?- frogmenf)

2O, Coloreozddoorimoginilecoresugereazdcuvintecoreousunetul -c" ?n

primo silobd.

?1.Citegte!

"\}

cuc

orc

roc

cui

mic

cu-reo

no-roc

co-me-ra

Co-ri-no

co-?e

me-co-nic cre-ion

Mor-cu

ta

Tronscriedoorcuvintelecoreoulifero

,.c"losf6r9i

Icuvdntului.

?3. tncercuieste litero,,C". Ungdsconcu Pene lucii Cumtreceo PePodPrinsot

$i-ntr-o m6n-ovea PoPucii,

Cb PoPucii luicdzurd, Ce Pdcat, o,ce Pdcot!

@sG

(GeorgeCogbuc, Qaaesteag61te[or-f rogment)

?4. Coloreozdcosetocorespunzdtoore numdruluide silobedin fiecar'e cuvdnt.

creion

crin

r;iziit rrfti=l

zs. lilb-it"St"

Corino

Morcu

riizisl tlffil

roc

noroc

rlTzrtl ETzF-l

cuvintelor Pentru o formo propozifii'Scrie

-din"o

propozitiile. Comeroe mare

more.

trT trtrTtr

cu

e

CorinoAnaco

TTT

26. CiteSte! o) CormenecuArino. Icooreuncrin

tl

LI

- Arinoorecureo?

- Nu.Cormencrecurec.

b) Anicoorecomeraei.CueoeCormen. Aucreioone,cor'oco'

- fouuncreionmic?

- Io.Euioucorioco.

-Munconeecunoroc?

- Cumnu?

27, incercuiestelitero-6".

Alergdnd,coonEpastd,

f.rr<.rgurru, eq v Irerw

rs,

AuvJnitbulucpacoostd

q&

ry

*

ry

I

#

*

*

$

G

C-ouvdzutindeol[osfdn6

---'---'_"-

-

Cobordnddinv6rfdemunte,'$

^

*+-

W

3l'ff::[il'.:i1,.iffi:r#ffI'['^?##

(Olilia

Cazimir,Ea6aiamaintrd-n

saf-f rogment)

nipastd.=nenorocire, Pocoste \uhrc=cugrdmado,unulpesfealtul

28.Citestel

momo

luno

cono

momd

lund

conE

?9. Desporte?nsilobe:

30. Continudpropoziliilel

Cdline cu

comero

I NicAecuRic6.

comerE

Eicardoud.

cdrore

moromd

Mdriucoio

31.Citegte!

Eiornd.

Morinic.EecuIonicd.

Nicdurcdcuei.

- Coree canameo?

33.Citesfel

luno

lomo

luneo

lome

luleo

loleo

Somnoroosepdsdrele Pblocuiburiseodund ' 5eoscund?nrdmurele . Nooptebun6! (Mihoi Eminescu ,Somnoroasepdsdrete- fragmenl)

ele

rele

mele

NeluecuAlino.

Alinooreunlilioc.

Neluoreolinie.

- LinioemoreZ it4. U_ne5tecuvAntulcuimogineopotrivitd. @

@r

F"ru*l

eh

(_-ffi

@-@

35.Euscriuuno,tuscriimulte!

culoore

corolneo

Lundnoud,lunqnouo Toiepdineo-ndoud, gi neddginou6, Jie - jumdtote, Nou6- jumdtote Lovordbucote. Lototi sAndtote.

loleo

37.Citegtegilncercuiegtecuvdntulpotrivit.

)o

lussff2z.->un \/

uou"o.Ztlu

34. Ordoneozdcuvintelepentruoobfinepropozifii.

F*l -^-_^-^--^-

dfi

a

F"nd"n',dlE

Fducd

ffi -d

l-Hr dal

"e-.

-e-

/-------'1

{.'" r

\ii

]!r(

i|t\

uuu

-:

E o

E

a)

39. Dd-lec6teunnumecopiilordinimogini.

40. Citeste! o) LilionoecuNiculino:Eleioulilioc.Eolmomei.Mamoioliliocul. - Eominuneculooreolui?

' -Nu.Eoculoore. -Liliano,laleleiei? - Acumnu.

b) CdlinecuRolu.Eloreuncol.NumeleluieMuru, Uneorielamolullocului.AcoloerEcoare.

- ColulorecoomdZ

- Arecoomd.

MoiroruncolcoMuru.

['cAEE

l. Incercuiegtegrupuldelitere,,ce".Deseneozlpersonojuldinpoezie. L-otivozutcumvope.Zdreanld Celcuochiidefoionfd? Euncdinezdrenfuros Eflocos,dorefrumos.

Porcb-istr6nsdinoefice

Cosd-liot?mpiedice. (Tudor Arghezi,Z[reanld - f r agment)

e. Citestel

cel

cele

cetcel

cetc

ce?e

cetnedto

cetn

oce

ceoinic

c?al

lece

Marcelo

Ai\grcelecuMirceo.

Flcereuncerc.

- Caree celmoimare?

- Moimcreacerculmeu.

3. AfcdtuiegtecQteopropozilielolosind cuvinfelesugeratedeimogine.

oo

@@

4. Citegtegiscrie?n cosetenumdruldecuvinteolfiecdreipropozifii.

Mirceooreunceoinic quriu. E

E

t]

tl

- Ecerneoldocolo?

Ceoiniculoreceoi,Morcelo. Marcelocereceai.

-

- Ceaiule rece?

n

5.

incercuie$telitero ,,t".Scriepelinioturdcuvinteledinpoezi .e pecareai

?nvhtotsdlescrii. Tecem6le-aufosf Poftite Lounceoi Pe negdndite. DardeteomEsdn-o Ploud, Poote Si deoltdfricd

StElou5oceomoimicd

$i-ou plecotde-ricqsdnoud.

o. Cite5te Sitncercuiegte litero,,T".Tronscrieopotropropozifie. Noitrdimlomunte. Acoloeocetate. TotoecuTicd. Titelurcdlocetote.

- Ceoicdutotocolo? '

- Nimic. 7. Ordoneozdcuvintelepantruoobfinepropozifii.

nu

o

Ticd

tem Eu

ooo

md

un

are

toc

oo

o

o

8. Citegtefextul.

cu

oo

trei

e

Miticd

o

Tato

o

Anton

mere

ooo

o?e

a)

Loteotru TotdlluiTroioneocfor.

- Troion,te iouloteotru?

- Cetedtrue?

- Totdlcelrdu.

- Eunuomtotd rdu.Eleoctorrenumit.

Troioniotricoulcolorqf.Loorotreieloteotru. 9. Recunoogte5i?ncercuiegte litero.,s".Scriecuvinlelepecareoiinvdfotsd

lescrii.

N-oivEzuttuveselie Dec6nde5ti 5iPorti unnume. 9i-am plecot,trimeosE-nlutne,

oospefiisd-istr6ns. tftttftlllt

(GeorgeCoSbuc,${untaincotru-frogment)

10.CiteSte!Scrienumdruldecuvinlealfiecdreipropozitii.

solE

nos

sord

soc

scord

suc

scrre

sus

I

I

|

|

Totionooscrisoscrisoare.

Momocooseunnos+ure.

- AiscrisiemomomotemoticE2

T

E

tr

-

Nu.

E

scoun ll. SpunerepedegibinelSubliniozElitero -S,,.

Sondcsoltb-ntr-osondo Stonsto-ncostoncoStcnco. l?. Descoperdpropozifiile!

' Sorinooreosonie.

13'citestefextul'

rorno

. Selosdseororece.

Aninsmult.Omdtulemore.Soorelenuseorot6.Simonoiesecusonio.E

cusoroei,Cosmino.

- Sonionuolunecd.

- Losd.fornonusefermindocum.

5elosdnoopteorece.Eleousositocos6.SomnullesErutE.

trr E@@E

ttrtr

f. Incercuiegtelilero,,p".Deseneozd uncovorogolcdtuitnumoidincifre4.

PotruscounorpEreo.

CuspEtorul?npodeo

gipicioorele?n sus

Cineooreogol-opus?

(Alexondrugoh ighian, Cfiiputc{retor-fragnent)

2. 6oloreozdcosetacorespunzatoore numdruluidesilobedinfiecorecuv6nt.

pictor

prun

copgc

pdldrie

l-iTtFl

pdeten

copoc

ETilg

fil-2-T3-1llTtlS

flTrTs-l flfrTsl

3. Citegtesisubliniozdlitero -P".

Prc

picfor

Pui

Pun

prin

Pflntre

Poulo

Petre

PovelecuPoulino.

Eleuncopilcuminte.

lreY

prieten

prietenos

Poul I

CoPiilorle PlocPicturile'

pictat

picbturd

Prun

Prune

Panoit| -Ocre, Poulinoo pictotpdunul?

I -Nu. Pictorulo PictotPdunul'

cuvintele pentruoformo propozifii'Tronscrie unodintreele'

4.

OrdoneqzE

ue5' 3

."6'"u '3' I

o

cu

trecut

tunete

B'

Yi"'3"6 6

1"5'

un Petre

toPorul cu

oo

toie

oo

De-oSoveof imPsEvdpovestescpeindelete

Totceseintdmp16lo mine-n gr6dind

C6teziuodemare

V-45scriepeofrunzd

decostrovete

(AnoBlondiono, Oe'a;&eatimp- f rogment)

Potru cuvinte Pe coreoi?nv6fotsdle

6. Tronscriedinversuriledemoisus

7. Citeste gisubliniozdcuvintelecoresescriu cu "V"' Evineri.Amterminot oiele'PlecocosdcuViorel' Vinetoto.NeioloVoineoso'

Acoloeunlocminunot.EomEtmore,oercurat'multdveselie'

propozifictncoreofldmceofdcutEvo'

A. Cite$te9i tronscrie, dintext, VictorevdrulEvei. Elemoimore. Evostricdunvos.

- Coreevinovatul?

- PooteVictorevinovot'

9. ' incercuieStafolosind culoridiferite grupuriledelilere "ce""'ci"

'

Tronscriecuvintelesubliniote'Deseneoz6

"burduful deoce"'

-,,rd --.

€iC

6hicitooreo stiucd-tiolace Ce-icounburdufdeqee? Caunpepene'lnlepi? la gindegte-te,Pri cepi? $i rdspunde-ndoi,freitimpi, Cineoremiideghimpi? Cui?iusturdgoriciul? N-oighicitcbeoriciul?

(TudorArghezi, Q fricitoare)

l0.colo

ctrc

cosetacorespunzdfoore

oriciul

cine

cinevo

uidesilobedinfiecore

Cicerone

Cecilio

Moricico

tiTzFlflTzT3lEI2-l3]FT'FI

I

2

5

4

rt2t3t4

,|

2

4

ll.5crieln cosetenumdruldecuvintedinf iecorepropozilie.

l-l Lucianciteo. l-l l?. CiteSte!

o) CiprionecuCecilio.Eicitesc. b) Eseord.Cinevosunblovecino.

Lucionciteocorteo. fl

Lucionciteacorteonoud.

CinevosunEloei. Intrdvecinolor.Lucico.

ECecilia,soroei.Aremultenorcise.

Vecinonuesteocosb.Ceciliovinelonoi.

13.Cineestemore?

Cineestemic?

14.Incercuiegtelifero -d". Tronscriecuvintelesubliniotz.

DoinE,doind;c6nIeCdulce,

Cdndte-oud,num-ogmoiducel

Doind,doind,vierscufoc,

CdndrEsuni,eulstouinlocl

dor

udE

Dorino

Donoreo pisicd.

pod I

vede

I uoor

Pisicqluioredoi pisoi.

ud

I

docd

Dinu

Unoisoiiesedincomerd.

nod I

dud6

Doino

- Undeoplecotpisoiul,Done?

dop I

dropelI Devo

- Credcdo plecotsprepddure.

16.Cite5te.Tronscrieopropozitieolc6tuitddindoudcuvinte.

PesteopoDonuluiesteunpod.

DinpddureiesdouEcopre.VorsEtreocdpodul.5eurcdpepod.

- Cinelreceorima?

- Eu,pentrucdsuntmoimore. Caoreleseceartd. UrsulDumonle oude.Vreosbtreocdpodulspreele.Podulse rupe. Cqorelecod.Ursulseuitdmirot.

- Norocullor.ADoestemic6.

17. Recunoo5te $i incercuiegteliterele,,5" 5i ,,$".Scrieliterele 5i cdteun

cuvdntcufiecore.

- Dorpemirecum?lcheomd,

Cine-iel,9i-olcui?

- N-ouzigidesturz,bo9'seom6!

Pdndgi-mpdrotu-lgtie.

- gi-i bogot?Ce-ipechmpie, Totcevezi,i-ollui!

(GeorgeCogbuc,!'funtaincofru-f rogment)

14. ColoreazdcosetocorespunzEtoorenuhdruluide silobedin fiecare

cuvdnt.

co9

flTtftl

ugor

5iret

5coold

fiTtl3-l trT2_f3lfiTtft

gose

tugeste Sondru

fiTtlsl llT-l-tl tlTtlS

19.Citette!

o) MiguoreoclogcE. Eaoregosepuigori. Eiiesdincurte.

Clogcosesupdrd.

Pui5orilornuleposd.

b)

goricelulsupErot

.---e)

Cutiodincdmordoveocogcovcl.Aseorderodoorcutio.

ASteptdoudore.Coutcuticgivddun5oricelcoredddeo

ocolcutiei.Erotoresupdrot.

- Undeecogcovolulneu? porcd moilEsosemcevd.

Acum $tiu cineseascundeprincdmoroheo.Oarevomoistosupdrot?

44

' Cineeromusafirulnepoftit?

20. tncercuiegtelite rele ^f gi -f" . Sc?ieliterelegicuvinfelesubliniote. Doomne,fd-i bor"dei?nsoore, -

Intr-uncolfde ford veche

Numoi?noltdec6tofloore

gi?ngusf cdfoureche.

(Tudor Arghezi, Cdntec[e alon,a[ormitfrtitzura)

21.Citegtel

tn

?ncd

inlrecere

?ncep

?ncope

incepe

?ncet

?ncuiof

?nceput

incop

ne?ncuiot ne?nceput

our?

aseomddi

fn gcoolo noastrdo?nceput otntrunire. Copiiiou?ncEputinsolodesport. fmpreundcueiestegidoomno

?nvdfdtoore. ?2. Incercuie5telitero.6".Deseneczdorindunicd.

Pestevdrfde rdmurele

Trec?nstolurir6ndunele.

Duc6nd 96ndurile mele

$i noroculmeucuele gi seducperdnd,perdnd,

(Mihoi Eminescu Cetefegettl

,

-frogment)

?3. Stobilegteordineocuvintelorpentruoformapropozilii.

sunt

esle

nogtri

ooo

meq

a)

docii

foro

o

ronanii

Romdnio

o

Si

oo

r'^)

Strdmogii

A

@

?4. Citeste!

Suntromdn

Rom6nioestepotrionoostrd.Pdm6nfulromdnescnuore q3emdnorb. Dorin Si AAdriucosuntromdni.

Ei5tiumultecdnteceromdnegti.

- C6ntdunc6ntec.Dorine!

- Suntromdn,romdnvoinic

- Cdntgieucuel,spuneMEriuco.

* Cumsenumescceidoi

* 5crie ProPozitii dindoud,trei Si pafrucuvintefolosindu-tedetextulde

@E@@

l. incercuiegtelitero -b". DeseneozEunfluturesouobrooscE.

D6-iunflutureblojin

gi obrooscddezmorald gi-npddureodepelin

FEs6-isteobordaiulcold.

(TudorArghezi , Cdntec[e aformitfulitzura) Morcheazd.x"?ncoseteledindreptulimoginilorcorasugereozbcuvinte coreousunetul.b"tn pozifieinifiolE.

l.

,\

1S

+

3. Cife5te,opoimemo?eaz1.Sqie?ntreboreo.

Unboboc Combondoc, Vreosd-idouboloone-ncioc. Eufocboie,numdjoc, Borcd.brod,burete,bec Cuceliterd'lncep? 4. Citettetextul. tn orogulBucuregtilocuiegtebuniculmeu.El se nume5teBorbu.E

bdtr6ngioreborboolbd.

AbioogteptsEvindlo mine.Credc6?mioducebicicleto promisd. Am

pentruel

bomboonecuciocolotd. Stiu cd.toteulevoimdnca.Luinu?iploc

dulciurile. S. Coloreozdcoiefodindreptulpropozitiilor odevdrote.

. "lBucurell

". .

,,Bucurell_l

l-l

|

Numelebunicului esteZ-Bop6u

Bunicullocuie5felo

_Bucuresril--l

,Bucuregtil-l

-

Blo.i

-

-

,olbd,L-)_

^

,minge-E

ii;"ii.Tl

Elorebarba

6.

/

cenusi€Tl

iivooducenepot

"t

iI

Desporfe?nsilobecuvintelesugeiotede imoginigi sfobile5tepozifio

sunetului-j".

1, Cilegte. bujor imbujorot

B.Alcdtuiestec6teopropozifie folosindcuvinteledote.

Jos

?njosit

Jenico

Jiulocrescut.

Jionu

Nisipulestejilov.

prdjiturE

jucdrie

9. Citettetextul.

Joiesteunconcurs.Celmoibunjucdtorvoprimiocutiedejeleuri. Delonoivorintro?njoc:Arjoco,Jenico,Jionu giBujor.Suntjucdtori denddejde. StEmco pejor. Vremsd ovemcei moibunijucdtori: Ii ?ncurojdm. Curqiullorneoducevicforio,dcr 5ijeleuri. * Coresuntcopiiicoreouporticipotlc joc?

Joculpldcut

,/-/-y_/_/_/_/_/_/_// /f

/ / /_/,/_/JJJ

I

/JJ_/

lO. Asociozdliterodetiporculiferodemdnd.

vdPsTsjBh

t

rf,

a.3

-P---;----*;

ll. Alegeim'ogineopotrivitdcuvdnfului.dupEmodel.

Ffi

\p

12. Cifegte:

Horio.

Hoiduc

Honovro

Humulegti

Hildo

Hector

Hdrgovo

Hunedoaro

Mihoio desenot horta Romdnie

i. Pehortd

HildoliodmirEdesenul.

13

Cucurigu!Boierimori,

Dofipungufacudoibonil

Citeste Scriecuvintelecoreconfinlitero-9".

f /

(TonCreangd,

(Pungupa

cu[oi Sani)

se vddhotorelevecinilor.

14.Scriecuv6ntulsugerotdeimogine.

@ln

v//

M

/.T\

A\

i(

\>

15.

Subfiniilz6cuvintelece confin literele ,,g', Si .6,,. Tronsci.ieoceste

cuvinte.

6urdfoccorootomorii

gi de-ovolmosepornesc, Cumpringcrdsegdlcevesc Vrdbiigurege,cdndnorii Ploivestesc.

16.Citegte:

(George Cogbuc-Iarnapeutipd)

LdngEgorde multgunoi.Grigoreg6s4te

9rdmod6.

o grebld.Adundgunoiul

./

-/ -/,/ -/-/-/-/_/

/_/_/,/_/_/_/_/_r_r-t

Grigoree supdratpegdini9i96gte.

@cqE@@FErhd

E

l. lncercuiegtegrupuldelitere.ge,,.Scriecuvintelececonfinocesrgrup.

A5opl6ngeoungdnddcel

t tt

t tf

f ff

ft

f

I

I

fr

r r rrr

In pumnulce-lsfrdngeosd-lrupE

gi l-odeschiscopiluldupd Cen-omoifost nimicdeell

?. Taiecuvintelecorenusepotrivescimoginilordote.

w

socogd geomonton 3. Citeste:

FTFt

L---ri

[%l/

E9

gem

gene

ceos

mdrgele

deget

NimeninubdnuiocEmicul6eorgevodevenicelmoideseamd

violonist,pionistgidirijor.

Prin?ntreogoso operb,deorgeEnescuo duspe culmigloriopoiriei noostre.

(QeorgeEnescu,dupdVioricoHuber)

Auzise $i Ddnut CEunouecubdnuf gi credeocdoulmoole-i Pugculifdcuporcle. (TudorArghezi,Edrrufut-f rogment)

5. Cite$te:

tor

ford

fdron

o1d l?nvo1d

rold

Ticu

ficu giTincutoouconstruit

I

l?nvdldtor

JEndEricdl

Tincufo I

cdsufepentrupdsbrele.

Vrdbiufeleoumulfumit

-t^-.,.

vrolo

I

InvoToroore

copiilorpentrumuncodepusd.

6. TronsformdcuvinteledupEmodel:

rofd

veverifd

@ ?nvdfEtor

uiegtelitero,,z".Deseneozdunbrddu!.

in zodor?mipuipovord

DezdpodE gidegheold.

Fieiornd,fievor6

Eupdstrezomeoverdeofd.

(VosileAlecsondri,Era[u[-fragmenl)

a. Citesfer

zi

zdmbet

zidor

zdnE

zice

zohdr

Proz

pronz

manz

Zamfir

Zorild

Zoe

ZdnoZorilortrezesle soorele. Buburuzazboord. Borzoorecuibul?nopropiereo oorT[.

g.

Coloreazdcasetadinfofo propozifieiodevdrote.

Lupulduceoilepeisloz.L-l

Zidorulzidegtecase.

l

tl

tr

T

Zoreose jooc6?n zdpodd. PupEzocdntdlopion. goorecele donseozdcupisico.

l

Xff1*Veverilo f aceciorbd'

\*4;,

lO.Citestepropozifiilegidesporfe?n silobecuvintelecdireconlin jrupul .9i,,.

6inomergecubicicleto.

Fogiisuntcopocifolnici.

Borzoorepicioarelungi.

Corteooreitnoginicolorote.

ll. Citetteghicitooreogiscrierdspunsulei. Bicicletdcuproptele Stdpenos,nupegosele.

12.Scriedenumireoobiectelordlnimooini.

_t _t_t

_t _t:t-l

13.Formuleozdc6teopropozitie, utiliz6ntcuvinteledote.

Cosfoche

pereche

14.Citegte Sisubliniozd cuvintelecoreoulifero.f". Deseneazdocorle. Corteo-iofercostri

5pezoreoolbastrE;

Te-mbogdfegfe Tefericegte.

15.Scriecuvinfelesugerotedeimogini.

t6. Stobilegieordineocwintelorp€ntr!oformopropozifii.

hornicd

nogreagrlui

este

f oto

,.ootoO,,?" C

'c

co

o

f9-

o

**?

o

u. Conpleteozbpropgz_i!ile:

Floringi Florinosunt

Eleviitroverseozdstrodopela

Ehi;chil m

Et",6hlEhr,6hil

l. Morcheazd,,x"?ndr:eptulcoseteidel6n9dimoginilecesugereozdcuvinte corecontinsunetul -chi".

?. Citeste:

ochi

I echipd

urechi

unchi I eschimos

I

echilibru

Chirioc I

Dochilo I

Nichifo I

3. Tronsformdcuvinteledupdmodel:

Chiriacc6ntduncdntecvechi.

Chirase?mbrocdcuorochifdnoud.

Eiouuncdtelusschioo.

ridiche

ureche

ridichi

4. Citeste.tncZ

ulZsl"titZ*

"r". ScriecuvintZco."o, flt".o

"x;.

Plecdm?nexcursie.Trenulsosegte?nstotieloorofixotd.Vomvizito multemuzee.Doamnoinvdf6tooresigur ne vo spunesd nu otingem

exponotele.

5. Stobilegteordineacuvintelorpenfruoolcdtuipropozitii.

expficd

lui

gxercifiul

,Alexe

tota

-

_\

/

\_-,/

\

/

\

/

 

\-/

\

/

bund bunh

l; lo

.

CC

O

Xenio

Xenio

exomen

examen

notd

notd

io

io

O - C

CO

6i!crie Apentrupropoziliile odevdrotegiFpentr uielefalie.

LJ

| | Alexesrie cupixul.

Ugifevorbesc despreleclii. I, I Xeniqrezolvdexercifir.

l--l Elefontulc6ntdloxilofon.

7. Citegteghicifooreogiscriecuvdntulcoreoregrupuldelifere.9hi,,.

DingrddinoluiMihoi

,De subtufede,urzici, Aiegitunghemdescoi Coid coutefurnici. Cesdfie oare ghici?

,

8. Scriedenumireoobieclelordinimogini.

l_>

@

V

9. Sepordcuvintelepentruaobtineopropozitie.

MEtu5oAnghelinofoceghemedinl6nd.

10. Scrierdspunsulghicitorii.Docdnute descurci[ispuncdestefructul stejorului. ' Cdciulifocdndgi.-oio, Codejos depenuio.

ll. Citegtetextul.

5eopropievaconfo.Arghirvomdrgelo6himpofi.Acolostoubuniciilui.

Buniculghicegterdspunsuloricdreighicitori.Bunicospunernulteglumb.E toreglumeofdl Ii plocemult?ncosobunicilor.Aicioouzitcelemoifrumoosepoverti despre 9hindfi, neghind,ghiocul.A?nvdfotmulfeghicitori.gtie sdfocl*-*(*

Labunici

shirlonde.

(6p

Losf6rgitulvoconfeioduceghiozdonulplindeghicitorigighidugii.

Tronscriepropozifi<icoreorot6undevomergecopilul.

E

@lr^,,wlE

l. Cite5te,opoisubliniozdcuvintelececonfinliterele,,k",,,K".

Korlooleargd5osekilometnipezi.

Bunicoduceinplosdtrei kilogromedeportocale.

z,Coloreazd cosetocorespunzdtoorenumdruluidesilobedinf iecorecuvant.

kilometru

kilogrom

Miki

t2l3f4-l

,

Korlo

koki

3. Ordoneozbcuvintelepentruaobfinepropozifii.

voi

Sose de

eseneozd

MickeyMouse

fructe

kilogrome 'ostdzi cumpdrd

a)

cumpdrdturi

eledindeseneonimote.

Jerry

Woody

Yoggy

5. Formuleozdcdte o propozifiefolosindnumele personajelorde lo

exercitiulanterior.

}AAIEMA'[IqA

?|ltcot iNtvAirAQrRErr

Q unpepene?mipore Ces-ocopt?ncetlosoore.

Cdnd?lscriu,g6ndulmdduce

Lomiezulrogugidulce.

Zdu,cEtorel-ogm6nca!

Dor,mdtem,cddoomnomeo

Foorterdus-orsupdro.

I seomdndc-unsteog

Ridicotsuspecotorg Pe-ocorabie,ce-nzbor . Toievqlulmdrilor. Agpleco 9i eucueo

ar^

< rmrporeorrunsorpe

Uite,copulcum?lscootel Sd-lotingmdtemunpic Elemore,eusuntmic Dar?mifoccuroj Si iotd

Prinsepecoolocurotd!

Ei,ocum,precumsepore,

Elemic,ioreusuntmorel

{

$tie cd-iunscdunel. Voi,decelcestd pe el!

5dvdsouneuunsecret.

Toficolegii,?ncoiet, il o5eozdr6sturnot 5dnufie bundestot. Amsdfac Ai eulofel Cdevoi,destou pe el!

oricegcolEral

Dorsuntmic ginumdiol

$ vdspun,eococoog6

DecEmildbuclucogd. Avenitdeprindegert . Chiorlomineincoiet. Euoscriufrumos gipoofe, Mdvoluoloeo?nspote

gi-o sdmergdooreupeeo PdndloAli-Bobol

$

Cuuncdrligdeprinspatte Ior miemi-oduceominte De-oduminicdf ierbinte.

Cdndomfost eu 9i cutoto

Lounpescuitcuborco. Euonprinsunpe$tisor, Nicipreogreu,nicipreougor, Toio- pescortncercot,

Aprins

bineseosemuie5te

unboconcstricot.

{

gi vdspun:Miemi-ef ricdl Docdvinepe-nserot Dupdeovreunpirot? Buniculmi-olungdf rico:

-Los', nepoate,ioueupipa.

Tusdscriif rumos,curot,

Cupirafiieumdbotl

porc-orfiopipd

Dinpomcine-orupt-ooore?

-Eun-omrupt-o,potjural Singurbs-oruptchioreo, Cosdfie dreptmodel Pentruoricegcoldrell

!

esfeocrbiosd

SubfiricEgi frumoosd. Afugitdezmeulrdu PGndincoietulmeu. UnPrdsleodocdo$fi Eupezmeul-ogbirui gi-og scdpo-odedusmoni.

Dorn-omdec6f7oni!

$ covrigvoudvdpore?! Mie-miporeovrdjitoorel Aoscunsmdturo-nlund Cosd pord z6nobund. Dorpeminenumd-ngeold.

Ams-o prind ldmine-ncoold!

NUMERENATURATE- 100

0

l.

Coforeozdostfel:doudfrunzecurogu,cincifrunze

frunzexrtoc"',rEQ

"/D

o O,e

Znv

cu

golbengi trei

YD r-\D

\<%

"L\

?

V\,J

2, Qbservdregulo5irului.DeseneozE?nconfinuore.

3.

Numdrd,opoiscrienumdrulincosetd.

o)

triunghiurile

Sunf:l-l

b)

cercurile

Sunt: fl

c)

pdtrotele

Sunt: E

3.

Unegtepunctele.Coloreozdceoiobfinut.

.;

:

aa

tt

at

tt'

'

a

a

a t'

ll

aa

o

a

a aa

a

.;.;:1:

4. NumdrEobiecleledindesen.

5. Deseneozd:

o)

?ncopac9 mere

b)

subcopoc3ciuperci

c)

deosuprocopocului5norigori

d)

ldngdcopoconimolulpreferot

<sP

leteoz6,cuceeaceli

7, Continud

X

a) a) a)n

-

#

&

#

I

#

"92

#

#

#

iq)
g)

*

*

e) *

&\

\.!,/

*

@:

\r

_/

(s,

6\

\:_,/

*

)x

)^(

*

8. Copiozdpepoginodindreopfoceeaceobservipepoginodinstdngo.

@

9. Scrienumdrulcorespunzdtornumbruluideobiectedinfiecoremulfime.

ffi,-*.ffi

ffi*Fm*

10.Deseneozdotateoobiectedeocelo$ifelcat?tiindicdnumarul.

6

9

7

11. Toiecuo liniecifrele carenucorespundnumerelorcorespunzdtoor mulfimilordeobiecte.

@n

4

1 2

J

4

4-.r!-di

.4

b).)

-\

s&kq--

kffivd

m

)f1X

z

4 6 8 1A

'm'pF,flP

T-R'.)

,,vA

,4)h\

ff\^nr,ffi3

\f6l /7YF'{-(

8

7 6

4

4

a t

1

5

?

7

?

9

4

6E6

6

t'6&

a"&[

6 7

6

9 10

@^n@

@H@

dhWalh

vtrmnw

qry

2 6

8 913

51

s4

80

8 7

6

g

z

4

AB

MI

EO

8t6t4t?to

le. Observdmodelul.Scrie?ncoselecifrelecorespunzdtoore numerelor.

MA.MA

A

E-

A

A

. VI -ON

E

A,,A

-d-1

ME.RE- LE

N

Z.,Z

-fl-f,

MA. RE

an

tr

CA-NA CO-PTL CA - MI -ON

t]trnE

\\----.-/.-----.-./

ME

t]

Z

.,4

-d-w

A

-LT -NU-,TI

LI

-NU -TA

tr

Z rE.,J

E-fi-w

13. Coloreozd:

I"i""i,"""L.'6 ff 8".4, #.4',8 4.

*,olcinceleosiolsopteleoobiect f, *veciniiobiectuluiolnoudleofi)d t^f ^(r^O^ Jd tX tX

q

p

f,

* obiecreleceurmeozddupdolcincelea()()

()

()

6. 4i.

^O^O^

JJ

(-)

J{ tY tX X

O

()

O

*1pig.'tetedinointeoceluide-olcinceleo-Q-$5b-O-OI

@:rytyl

"ui"ir qr d d dd?"e"a

16.

0

I

2

4

5

3

Scrienumerelecorelipsesc.

6

8

c

9

7

10

17.Observdcifr elecorespunzdloorenumerelor.

\

1.

936

C)

Incercuiegte:

a) cuverdepecelecorereprezinldnumerecusof;

b) cugofbenpecelecarereprezintdnumerefdrdso|.

19.Complefeozdpdrfilelibere.

E

7

I

I

4

5

2

2

z

I

5

I

? 1

2

4

2

5 1

1

1

||

1

s

I

1

1

1

I

I

10

9

A

1

3

4

n

 

1

ADUI.IAREA

$I SCADEREANUMAR,ETORhIAIURAI.EIO.IOI

Observd,opoiscriesemnuloperofiei(.+"

2. a) Tncercuiesfe rezultotulcorect.

2+7

1

2 3

3+1

I 5

4

7+2

1

2 ?

L+5

I 3 4

5-L

I

2 3

4-1

1

4

3-2

1

z

4-3

1 3

4

4+7

7

4+5

l+4

5

9

5+4

5-1

4 6

9-4

5-4

4 I

9-5

1

t

A

A

?

9

9 1

9

5 6

o) Calculeozd:

l+l+l=

!+!+$:

2+ 2+ ?=

5+Z+5:

3-1+5:

7-l+2-?=

A+1+1:

8-8+7-7=

5+5+J-5:

6 +1-7=,

8-2-2-2=

3-3-3+3=

6- l+7=

5-4+4+5=

5+3-2-1=

6-3-3=

8-7+8-9=

6-2-2-2=

3-1-3=

10-2-3-5=

3. Observd,colculeozEgiconpleteozdspofiile.

D@@e€@

B9 s@

i-D.i-D=

YY

@.€=

l\=\

(to)-

7

-

|

+2

-

7

=

7

rT-fT-rTT-ntT-fT

fT-n

flrT-TTtfT

fT-rrftfT-fT-fT-fr

fl

fI-fT-fT-ftrT-rT-rT_T_T-[t

3+4=7 --+7+2=L

*\

+tr+Q= \-/

?

-+ A-A=O---+O+1=tr ---+[+!=6

6, Observd:

[-r

Q=z n--g l--l.-4 V'5 C.-o

@*a Q's

@-, ro

--+tr-l+2+

e.z

Coloreazddesenulcarese potrive5te numdruluicore lipsegte'in fiecare

exercifiu.

?+

=9

7 +

=70

5-

E

10-

,;

,

-n

=1

=9

*6=8

+0=6

9-

=7

0i

=

10

A tr rl

L-,/

+1j,

-)

7. Observd,colculeozE,apoicomplefeozEtobelul.

+

0

z

5

4

0

0

?

1

2

3

4

5

 

3

2

 

4

7

 

6

 

I

g. Completeozdegolitdlp

= 8i;LJ

!i3;!+L-.1

I

l+l

l=4+5=l

l-Llt

31-ll

:*t-t-t=t=a-I'E-s

5-1=4*2-.]l=10-3-n

2-3-.6!+g

6 =l

l*l

l'l

8=n-F =E

l=101 l-3 * 0

10 = 10+l

l+l

l-LJ :9+Ll+Ll

9.

o)

Observd,colculeozdsi

ervd,colculeozdSl comPlereq

leteazdopoj?n

o

b

1

z

9 5

5

6

4

5

5

o

2 4

7

1

8

9 1C

2 0

0

b)

c)

1+b

10. Toiecuoliniesc

@ wvza

ecorenupoT

ectuofelov6rstofo.

E

E

F:z5lE

@

rc:e-:I]F-r-1

f'fJompune proUlemefolosinddoteledinf iecoretobel,opoirezolvd-le.

o)

Erou

Sunt

wl

z

7

7

2

10 6

4

9

d

?

6

b)

Erou ln

Zboora o

RdnAn

tr

8

x

&

a

b

7

t

3

c)

fA

O@

 

5

10 t

9

A daf

4

5

4

7

t

Aurdmos

12.Orgonizeozddeziuotounconcurstmpreunacu prietenii.

6+2-7-7+9-3-3+3+1+2= 5-!+$-$+

2+2+2+2 +?- !0+ 10-10+0 =

3-3 +2 -2+1-l+O=

7+2+3+4-4-3-?-l+lO=

6-1-l-1-l-1-1+3+3+3=

4+4-2-2+4-5+3-3+3+3=

Scrieliterelecorespunzdtoore prenumeluipriefenilortdi' IncercuieSte-le

pecelecarecoresPund prietenilorcoreoucalculotcorect.

Exemplu:Uncopiloscrisostfel:Ano--A

,t{4.4\

de-J

Ino-I

\lq*'

'f 3. Scrie?ncoselecifrelecarecglgspund:

- numdruluidezileolsdptdm6niiL_J

- numdruluidedegeteolemOinii|

- numdruluiderofideloomo5indfl

14.Incercuiegteliterocorespunzdtoorerdspunsuluicorecl.

- num6ruluideonofihpuri

-

L

numdruluideochi qi luilonel

L

- nuhdruluidepiciooreolunuioml-l

|

+ 6-6+6-l

l:0

o) 6

b) 0

c) 1

d) 5

* Docd:l+[=)-J=Q,

otunciO+4-2:?

o) 2

b) 9

c) 6

*

2+2+?+2+2+O=?

 

o)0

b)2

c)10

d)8

* 3odunotcucu3de3ori?nseomnd:o) 3

b) 6

c) 4

d) 9

* Docddinl0ilscodpe1de10oriobfin o)9

b) 1

c) O

d) z

d)g

*

5odunotcu5fdrd3_mitgorotgu2:

+impreund,rffi,lffi

o) 10*b) 3

n

#

c) 5

d) 9

si+fu ',^t,

*

*

s)2

b)4

c)10

d)6

10foro1foro 2 foro3 fara4 este:

o) 10

b) 1

c) 3

d) 0

3perechidemonusiolbeimpreunocu2perechidemonusirosii,adico:

*

-\r

b)3

r\?

d) 10monusi

7 N.

"tou o)1

/Sb)s

, zboord5,moivin2,tnoivin3,suntdcum:

c)7

d)5

j

1

hIU&\ERGI.TNAIURAUO .30. ADUNAREA$ SCADEREAO .30

l. Scrienuherelecorespunzitoorefiecdreimultimi.

I

A

I

6 6a

(@

?. ScriepelinienumerelecoresPunzdtoore desenului'

3. Continud Sirul numerelor.

'1

;.-'

10

*1

"1

F--r

11 Ll

+1

+1

+1

+1

r--

r---l

L--l t-l

+L

+1

+1

I

Ll

+1

+1

tl

+1

+1

 

+1

+1

+1

Ll

Ll

Ll

?o

 

*1

*1

+1

t-j-i---ts-Y-='--\--Y-\--.

20

-1

zttttt

-1

-t

-1

LJflItrItrE

-L

-2

-2

-Z

-2

<-j-j-;----v--\,

;-;-FFEtr

+?

+?

+?

+2

i----\.----\:'---\/=----Y---l,

lotlIIEEI

+?

+2

+2

t-5,-j-;/--)r---Y-nt---:'

e

11

ItlEEnE

'

r

-2

-?

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

ffi---:l--Y-.

21nlEnnnIt]t]

Completeozdincosetecucifro potrivit6.

10

13

t--l [--l

L_:J

L_:::J

16

t-t

L:tll

19

t-t

L:]l

22

t-t

L_:t

30272427 18

25

r-r

t_::::t

29

r

L_::l

-1

15129630

+1

+1

t

6.

Scrienumerele7?,?1,30,24,1O,?5,22,77:

o)

?nordinecrescdtoore

b)

ln ordinedescrescdtoare

l. Coloreazd,cugolbenzecilegicuolbostruunitdfile.

mffimm@w

3. Completeozbgirurilecunumerelecorelipsesc.

75:

:

:18;

;

:27:

; ; ?4:

: