Sunteți pe pagina 1din 273

''

Sima Borlea
Control ~tiintific:
conf. univ. dr. docent Victor Vascenco
Ilustratii:
Eugen Taru

MANUAL

DE
CONVERSATIE

IN

LIMBA RUSA

1976
EDITURA ~TIIN'fiFICA ~I ENCICLOPEDICA

i ::;ru

. i : , . : ..

~ )J~!; ~ i : ..-~

Cuvint inainte

l
,

I':~

.: ' '(

.:... :

JnCi t ):~:

f ) : l

Oferim cititorilor Manua/ul"de conversa{ie destinat adultilor care studiazii


limba rusa fara profesor. El se adreseaza cel.!Dr care iau pentru prima oara
contact cu limba rusii, dar, in egala masura, ~i celor care vor sa-~i reimprospiiteze cuno~tintele de limba dobindite anterior. Scopul acestui Manual este
acela de' a facilita comunicarea in limba rusa, in diferite situatii cotidiene.
Manualul, axat, in esenta, pe lexicul de baza, uzual, include, inmiisura
posibilitatilor, ~i termeni din unele domenii de activitate, cum ar fi: industrie,
agricultura, transporturi, medicinii etc., fapt care, neindoielnic, va interesa
un public foarte larg.
.

Manualul cuprinde cca 3 000 unitiiti lexicale, djntre ca,re aproximativ


.
jumiitate in partea I (reluate apoi in partea a lht).
Ne-am straduit sa oferim celor interesati un instrument de lucru practic.
accesibil ~i, pe cit se poate, atractiv.
Cartea are urmatoarea structura: Introducere; Par tea I; Par tea a II-a;
Scheme ~i tabele sinoptice de morfologie; Vocabular rus-roman; 'vocabular
roman-rus; Cheia exerci{iilor.
In Introducere sint cuprinse notiuni generale de pronuntare ~i de ' scriere
in limba rusii; se prezintii un tabel sintetic de transcriere in care sint inserate
cchivalentele in pronuntarea literelor ~i ale unor cuvinte ruse~ti cu litere
romane~ti.
'
'
Partea I (lectiile 1-40) are ca scop acumularea vocabularului de prim~ , ,
necesitate ~i insu~irea structurilor de bazii ale limbii ruse. Alciituite~ i.n marea
lor majoritate, sub forma de dialog, avind personaje ~i situai.ii im11gin~tre~
textele de baza (primele 24 sint traduse in limba romanii) introduc a:ces.t e
structuri treptat. In primele 20 de lectii, textele sint urmate de paragraful
JIPOHJHOmEHHE (pronuntare). In cadrul paragrafului CJIOBA H
Bh!PAJKEHHJI (cuvinte ~i expresii) sint reluate, in ordinea aparitiei lor in
text, cuvintele ~i structurile noi.
Explicatia problemelor mai dificile de gramatica sau de Iexie este facilitatii prin scheme sugestive, folosindu-se in acest scop ~i desene. Micile note
5

[.

r .

da~ indrumari practice_pentru folosirea structurilor respective. Sectiunea cea


ma1 mare, YllPA}f(HEHH.fl (exercitii), are ca scop fixarea structurilor de
baza ~i a expresiilor uzuale din text. 0 atentie deosebita se acordii exercitiilor
cu caracter de comunicare. Exercitiile trebuie rezolvate in ordinea data
i~trucit ele sint prezentate dupa gradul crescind de dificultate. Lectiile conti~
~~ glume, rebusuri simple etc. ~i se incheie cu chenarul notat 3AllOMHHTE!
(retineti !) in care sint concentrate principalele structuri din lectia respectiva.
Va recomandiim sa parcurgeti primele 20 de lectii in ordinea urmiitoare:
1. pronuntare; 2. cuvinte ~i expresii; 3. textul de bazii (incercind sii-1 traduceti singuri, dupii ce ati inviitat cuvintele); 4. explicatii gramaticale ~i lexicale; 5. exercitii. Dupii parcurgerea acestor etape se va traduce in rusii varianta romaneascii a textului de bazii, ceea ce poate constitui un exercitiu
in plus .
. . ~ Par tea a 1{-a. (lectiile 41-60) reprezintii lectii de con versa tie propriuZisa. Pentru maJontatea textelor au fost folosite materiale din diferite reviste
sovietice, adaptate conform scopului ~i profilului Manualului. In aceastii
parte a. Manualului atit textele urmate de dialoguri cit ~i exercitiile lexicogra~atica!e sint axate pe o anumitii tematicii ~i contin diferite structuri,
cuprmse m Partea I.
Schemele . # tabelele morfologice, listele verbelor care indica r!!gimul
cazual, folosirea verbelor de mi~care etc. vii vor ajuta la rezolvarea exercitiilor. Astfel, tabelu1 nr. 31 prezinta folosirea verbelor de mi~care cu ~i
fiirii prefixe, iar in tabelul nr. 32 sint incluse, in ordine alfabeticii, cele mai
dificile v~r~e ~in Manual c~ conjugarea la timpurile prezent, trecut ~i viitor,
precum ~~ md1carea cazulm cu care se folosesc aceste verbe. Vii sfatuim sa
le consultati de fiecare data, cind intimpinati greutati.
Vocabularul rus-rom/in cuprinde lexicul vehiculat in intregul Manual.
Echivalentele in romana sint stabilite in raport cu contextul respectiv.
Vocabularul rom/in-rus cuprinde cuvinte ~i expresii necesare in efectuarea
traducerilor ~i in rezolvarea temelor de la jocurile distractive.
Cheia' cu care se teiminii Manualul se dii numai pen,tru exercitii mai
dificile, notate cu asterisc (*). Va recomandiim s-o consultati numai dupa
rezolvarea exercitiului respectiv! .

Dorindu-vii succes in insu~irea acestui cod de comunicare, limba rusii,


ne exprimiim speranta cii prezentul Manual vii va ajuta in aceasta intreprin
.dere.
Ne exprimiim, totodatii, sentimentul de sincera gnititudine fata de colegii no~tri de la catedra tie filologie rusa de la Universitatea din Bucure~ti
i fata de alti colegi de specialitate, Pentru sfaturile lor competente.
Autoarea

lntroducere

Alfabetul rusesc este format din 33 de litere, din care:


6 vocale simple: a, u, o, y, I>I, ~
4 VOCale iotate: e, e, 10, B (alciituite, respectiv, din: i+3, ii+o, i+y, i+a)
o semivocala: ii
'
20 consoane: 6, B, r, Jl:, * 3, a:, JI, M, u, n, p, c, T, 4, x, ._, '1, m, .._
2 semne care nu redau sunete: L (sem:nul tare) i (semnul moale).
Pent.r u a u~ura celor nefamiliarizati cu alfabetul chirilic citirea i pronuntarea cuvintelor ruse~ti, transcrierea a fost data, intr-o forma simplificata, cu alfabetul latin, introducindu-se in plus citeva semne:
1) semnul ., indica pronuntarea vocalei o in silabele 2, 3 etc. protonice
(inaintea celei accentuate) ~i in silabele posttonice (dupa cele accentuate),
ca un sunet scurt intre o i a :
a)
b)
c)
d)
e)

2 1
xo-po-m6

[hara~6],

r6-pop; (g6rnt)

2) semnul i indica redarea unui sunet asi1abic scurt, asemanator romanescului i in cuvintele: mai, plai, copii etc.:
Tpa.MBaii [tramvai], MY3eii [muz'ei)

3) apostroful pus dupa o consoana indica o pronuntare muiata:


coJII> [sol'], ,o;o'll> [doc'], ]l;elll>rn [d'en'ghi], asemanator cuvintelor romaneti
coli, roci, bani etc.; (litera i in cuvintele transcrise red a sunetul rusesc B:
po,o;IiTeJiu [rad'it'eli], asemanator lui i din cuvintul romanesc no~tri).
4) punctul pus dupa voca1a e neaccentuata indica pronuntarea acesteia
ca un sunet intre e ~i i:
TenecJ.>6H [t'el'ef6n]

5) linia (-). deasupra unor consoane indica pronuntarea lor alungita:


OTAb!XllTb

[acfihat'), p;mimn,I:li [dliliii)

6) Sunetul notat cu litera 3 se pronunta ca un sunet intre e din cuvintele romane~ti element, estetica, Europa ~i i din cuvinte ca: ista, bilti etc.
Yn transcriere i1 vom nota cu e.

Citeva reguli de pronunfare

~i

de scriere

I. Ca ~i in limba romana, in limba rusa literele care alcatuiesc un cuvint


se citesc legat, in silabe:
lK)'p-Han [jur-nal], mK6-na

[~k6-Ia]

etc.

La fel se citesc ~i cuvintele precedate de prepozitie sau negatie:


. o6......,3TOM [abet:Jm], B......,r6pot~e [vg6r:Jd'e], He......,noHHMaiO [n'ep:Jpimaiu]

2) Vocalele accentuate nu sufera modificari in pronuntare:


t~oM

~i

[dom].

t~eTH

[d'etil

3) Vocala neaccent.Yata o, dupa consoane dure in prima silaba protonica


la inceputul cuvintului, se pronunta a:
1
6onL-m6H:

[bal'~oi], , oKH6

7. Consoanele sonore 6, s, r,
ca perechile lor , asurzite n, c)l, ..:,

"acTo [ceast:J],

Alfabetul rusesc
TABEL SINTETIC DE TRANSCRIERE
Lit ere
de tipar

de minii

Denumirea
literelor

Se
pronuntii
ca literele

men

[~ol],

m, ._ care sint intotdeauna dure:

lKemi [jina]

ti~m Jbp], a.:biil:TH [v (iti], ..110M [dom], KJiy6 [klup], TLI [ti]

b) l'nain tea vocalelor u, e, e, ro, s ~i a semnului moale (L ). toate


consoanele, cu exceptia consoanelor ~, m, ._, se pronunta muiat:
. OHJICT .[biiet], aeceno [v'es'el:J], .!ICTH [d'eti], JII06mb [IiubliuJ. THxO [tlh:J]
~' m, ._ nu au perechi,
. ~Hb l)izp.'], IIHPK (tirk], BH.ZJ:Hlllb [v}di~]

c) Consoanele

fiind intotdeauna dure:

.. . , ,, d) Consoari.el~ .. , .._ sint intotdeauna muiate:


nn6II{a.ZJ:L

[pl6~iat'],

nnaii{

BB

J(.n:
Ee

6) Majoritatea consoanelor limbii ruse constituie perechi dura - muiata,


in functie de pozipe.
a) lriaintea vocalelor a, o, y, Lr, 3 ~i a semnului tare (L), toate conSOl:l,~~~e1 cu exceptia consoanelor q ~i .._, se pronunta dur:

A a

Tr
~,

[pla~c'],

.!IO'Ib [doc']

Exemple

roman~ti

)(

li6

caeT [sv'et], tieJILril: [b'elii], PA [reat]

verb Ia pers. a 11-a sg. ; TYWL

HillY [i ~ ciuJ.

cen6 [s'el6], pa66TaeM [rab6taem]

Regula nu se aplica la consoanele

cuvintului se citesc

9. Dupa consoanele .. ~i .._ in cuvintele de origine rusa nu se scrie niciodata s ~i ro; ci numai a ~i y :

2 1

Dupa consoane, ele arata ca acestea se pronunta muiat:

sfir~itul

TLI BH.ZJ:HWL [ti vidi~]. TLI 'iHTaeWL [ti cit !ie-~1 [ tu~J --'- substantiv de gen feminin .

ro-ao-pHT [gavarit], 6br-cTpo [bfstra]

exaTb [iehat'], HCHO [iasn:J], CeMbH [s'em'ia]

la
m, c :

3yti [zup], lleTp6a [p'etr6f]. Mor [mok], 3aa6t~ [zav6t], HOlK [no~] . colin [saius]

[akn6]

5) Vocalele iot.a te e, e, ro, B se pronunta ca diftongurile romane~ti


ie, io, iu, ia, daca ele se afla la inceputul cuvintului, dupa vocale, dupa 'L
(semnul tare) ~i L (semnul moale):

T,

8. Dup~ consoanele ~. m intotdeauna se scrie 11 (de~i se pronunta Lr).


Semnul moale (L) dupa aceste consoane are doar functie de marca gramaticala:

in toate celelalte pozitii, vocala neaccentuata o se pronunta ca un sunet scurt


intre o ~i a:
4) Vocala neaccentuata e se pronunta ca un sunet intre e ~i i:

~. ~, 3

.A a

arpoH6M [agran6m], ao.n:a [vada]

:E d'

63

iiLrTL [bit'J. oHneT [biletJ

:r'
t
1Jg-

B3
rj

v
. g

.ZJ:)

e, ie

CeMh [s' em'J, exan [h\haJ]

io, o

Moe (maio}, wen

5J(;

ee

)I(

:J/CJIC

)I(

3 3
liH
j}:JI:

KK

BbiCOKHH (vis6kii}, BHHO (vin6)


ra3eTa [gaz'eta], rep6A [gher6i]
.110M [dom), .!ICTH (d'eti)
(~OJ)

ll()

lKHTL [jit')

3 I

33

uu.

z
i
i

arpa [igra], .IJ:8Ma [d'lma] .n:eTH '[d'eti]

Uu

J1

Jl:
(H Kp!iTxoe)
xa
3JI (JnL)

1aa6.n: [zav6t], 3eMmi [z'emlea]


TBoii [tvoi], TpaMsaii [tramvai)

(i scurt)
k

KTO [kto),

JiaMIIa [Iampa], cK6JILKo [sk61'k:IJ

KHJIOMCTp [kilam'etr]

MM
HH

Jll..u.
J[H

3M

I
m

311

HOC [nos], neT (n'et]

Oo

{) 0'

.n;oM [dom], coH [son]

.JI

JI

,.Jl, """

MaTh [mat'}, MecTo [m'est:J]

IJn

-I

3
-

nn

3. ' Cititi urmatoarele perechi de cuvinte, urmarind 'p ronuntarea consoanei


finale muiat~ ~i a sunetului i no tat cu litera ll:

CXaTL-CXaJIR (iehat' - iehali), CTpO'llTeJib-cTpOHTeJIH (stralt'el' -

'

oapTa (partaL neTL [p'et']

Pp

fft'-

3p -

pL16a [riba],

C'c

ce

3C

CLIH [sin], ceMLJi [s'em'ia]

T3

TyAa [tuda], TeiiepL [t'ep'er'J

TT

JfCm

Yy

cyf

03

AHAPC:it [andr'ei]

[uie~u)

AYMaTL [dumat'J, yeAY

cr>t~~

fP f/1 .

3llJ

l(lpoHT [front], nopTI(IeJIL [partf'el'J

Xx

Xx .

xa

xop [hor], DJioxH:e [plahie)


IIHPK [tirk], yJIHua [ulita]

li.ll

~q. .

1.13

l.l'l

~"t

'le

ci, ce

'~AcTo

[ceast:>], "')'lK6A [cluj6i], .n.o'IL [doc'

IIIm

CUlm

ma

~lll

w,"i-

~a

~i

DJI6~.D.L (pl6~iat'], RUUIK [ia~ik)

'b

'lr

TBep,D.LIA .
3HaK

C'beJI [siel],

hi

t.C,

hi .

ir

MJiqadt
3HaK

:Ja
J0H1

3
10

iu

10r [iuk]

,!Js,

Jl

ia

ti6.rroKo [iabbk:>], RlUHK

3
.JO

J
10

Jill

aiuc6Jia [~k6la], IUHp6KHA [~ir6kii)

Ch!H [sin],

o6"LliBm~HHe [abiavle~ie]

Mhl

[mi)

6oJILm6it [bal'i], Man. [mat']

intre e ~i ii

:ho [et:>], 3KOHoMHCT [ek:>namist]

[ia~cik].

EXERCITII

1. Copiati

~i

invatati

alfabet~l

rusesc.

2. Cititi perechile de cuvinw de mai jos, pronuntind corect sunetele i


scurt ~i i, ~otate cu literele respective ii ~i a:
rep6ii-rep6a [gher61 - gher6i], TpaMBAii-TpaMBaa [tramval - tramvai], Moii-Moa
[mol- mai], TBoi-TBoa [tvoi- tvai], MyJeii-MyJea [muz'ei- muz'ei]

10

straft'eli), aBTQ-

M05HJJb-aBTO~W6HJIH [aft:>mabil'- ~ft:>mabili], roBopB:n.-roBopHJiH [g:>vadt'- g:>varili]

4. Copiati textul de mai jos, acordind atentie legarii literelor intre ele
in cadrul cuvintelor.

It

Partea I -

..


ITEPBbiH .YPOK

YPOK 1

.1
KTo 3To?

Cine este (acesta, aceasta)?


Cine sint (ace~tia, acestea)?
Ce este aceasta?
Ce sint acestea?

~KTo

Cine e (acesta)?
(Acesta) e tata.
Cine e (aceasta)?
(Aceasta) e mama.

Cine e (acestaJ?
(Acesta) e "tilal.
Dar aceasta cine este?
(Aceasta) e fiica.

:ho?
-3To oTeu.
-KTO :ho?.
-3TO MaTh.
-KTO JTO?
-3To ChiH.
-A JTO KTO?
-3To ~o'lh:
-KTO 3To?-.
- 3To Muxaii:, a 3To HliHa. .
-A JTO KTO?
..
- 3To Hplllia H EneHa.
- qTO. JTO?
-3TO ~OM.
-A JTO 'ITO?
-3To om6.
-qTO JTO?
- 3To illKOJia, a 3To 6oJihHHD;a.

.-

Cine sint (ace~tia)?


Acesta e Mihai, iar aceasta e Ntna,
Dar acestea cine sint? _
Acestea 'sint Irina ~i Elena.

Ce e ace-asta?
e o casa.
Dar asta ce e?
(Asta)- e. o fereastia.
Ce sint astea?
Asta e o ~coala, hu asta e un spital.
(Acea~ta)

UPOiflHOWEIDIE

Pronuntati de niai multe ori ~uvintele transcrise.

o --)- [a]: oTeu [at'et], omo [akn6], 6oni>ffiiua [bal'nita]


o --)- [a]: 3To [eta]
T --)- [t'] : MaTh [inat'], oTeu [at~et]
"' --)- [c'] : ~O"'h [doc']
JI --)-[I']: 6oJihmi:ua [bal'nita]
"' - l - (~] :
'ITO (~to]
15


YTIPA)J(HEHH.SI

CJIOBA
KTO cjne
'ITO ce
:iTo acesta, aceasta,
on!Q tatii
MaT!> rnamii
CbiH fiu

a iar, dar
fiicii
u si
~oM casii.
OKHO fereastrii
wKoJia ~coalii
OOJibHHQa spital
~o'lb

ace~tia,

acestea

1. Cine sint rnembrii acestei familii? Yntrebati ~i raspundeti!


Model

a) -KTo :ho?
-3To ...
1, 2, 3, 4
b) -KTo :ho?
-3To ... ,a :ho ....
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4
4

3To oTeu, a :ho ,L(O%.

2. Yntrebati ~i raspundeti, folosind ilustratiile.


Model
a) -KTO JTO?
- 3To HHI<omiH.
I, 2, 3, 4
b) -KTo 3To?
- 3To HnKomiil:, a 3To .ll:aH.
1-2, 1-3, 1-4, 2- 3, 2-A, 3-4

I
3To ,L(OM, a :ho OKH6 .

c) - KTO JTO?
- 3To HnKomiii H .ll:aH.
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4

..

Cuvintul 3mo in sens de: acesta este, aceasta este, ace~tia sint, acestea
sint este invariabil in limba rusa. 3mo nu se acorda in gen ~i numar cu cuvintul
Ia care se refera. Yn propozitie 3mo are functia de subiect ~i se folose~te intotdeauna numai Ia singular. De obicei, verbul a fi Ia timpul prezent se omite.

- tfmo 3mo? ,Ce este aceasta ?"


- :Jmo mK6Aa. ,Aceasta este ~coala" .

Yntrebarea KTo 3To? ,Cine este ?" se folose~te numai pentru cuvintele
nume de fiinte.
Yntrebarea qyo :ho? ,Ce este ?" se folose~te pentru cuvintele nume
de lucruri, aqiuni, fenomene ale naturii ~.a.

16

-., \

.'.

MHJ.GlH

c:
Hlhi~

BnKTop

' I

17

3. Raspundeti la intrebari ;

Model
a)-qTo :ho?
-3To napK.
I, 2, 3, 4
b)- qTO TO?
- 3To napK, a :ho TpaMBaii.
2-3, 3-4, 2-4; 2-1

!f

? sau lJmo
.

3mo ? la cuvintele de mai jos ~i

3.n;paBcTByii, MHxa:ii !
3.n.paBCTByii !
Bll:KTop '3.n;ecb ?
.z:t:a, OH 3,ll;eCb.

- ITpHBeT, Hp:H:Ha !
. - ITpHBeT, Mllpqa !
-H:H:Ha TaM? .
- .z:t:a, OHa TaM.

Model
TPaMBaii
-qTO :ho?
~ 3To TpaMBaH.

napK, cau.zzy, AO'Ih, ImCOJia, OTel(, BmcTop, 6orrhlllil(a, MaTh, .Chm, 0~6. AOM, HliHa,
lfpliHa, Arrexceii: H Mapima

. .

5*. Traduceti in limba rusa t.


1. Acesta este tata. 2. Acesta este tata, iar acesta este fiul. 3. Aceasta este m~ma.
4. Aceasta este mam~. iar aceasta este .fiica. 5. Acesta este fiul, iar aceasta este fiica: 6. Ce
este aceasta? 7. Aceasta ,este casa. 8. Aces tea sint ~coala ~i spitalul. 9. Cirie este (acesta)? 10. Acesta este Sandu. 11 . Cine sint (ace~tia)? 12. -Aoe~tia sint Nelu' ~i Lenuta.
. .
.

3AIIOMHHTE!
:ho?
OTCIJ;.
oTen;, a :ho MaTh.
,ll;O'Ib H Cbm.

- qTO 3TO?
:._ 3To tm<ona. .
- 1To IIIK6na, a 3To 6onhmln;a.
- 3To ~ona H 6onhH:H:n;a.

Semnul * marcheaza exercitiile pentru care se da cheia rezolvarii Ia sfir~itul


manualului.
1

Formule de salut

flpBBCTCTBIUI

4. Puneti intrebarile. Kmo 3mo


riispundeti la ele.

-KTo
-3TO
- 3To
- 3TO

BTOPOfi YPOK

YPOK 2

- 3.n;pascTByiqe, Hp:H:Ha HBrutOBHa !


- 3.n;paacTBy:iiTe,
Bmop
CTenliHoBH'I !
-A r.n.e Cepreii H Cawa?
. - Cepreii H Cama 3.n;ecb. .
ITe- 3.n.i:>ascTByihe, ToBapm:n:
TpecKy!
- 3.n.paBCTBYHTe !
-A r.n;e .ll:aH H Heny?
~ .z:t:aH 3.n;ecb, a Heny TaM.
- Crtac:H:6o . .z:t:o cBH.n;8.H:rul !
- Bcero xopowero !

Bunii z!ua, Mihai!


Buria 'ziua!
Victor este aici?
Da, (el) este aici.
Bun a, Irina!
Buna; Mircea!
Nina este acolo?
Da, (ea) este acolo.

- Bun a ziua, Irina Ivanovna!


- Bun a ziua, Victor Stepanovici!
- (Dar) unde sint Serghei ~i Sa~~ ?
- Serghei . ~i Sa~a sint aici.
- Bun a ziua, tovai'a~e Petrescu!
-

Buna ziua!
(Dar) unde sint Dan. ~i Nelu?
Dan este aici, iar Nelu este acolo.
Multumesc. La revedere!
Cu bine!

llPOH3HOWEHUE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o-+ [a]: oHa [ana], ToBapH~ [tavari~c'], xopowero [haro~iv.,]
. o-+ [a]: .n.o cBH,ll,liHH.SI [dasvidania], cnacll:6o [spasiba], HsaHOBHa [ivanavna
sau ivaiia], CTenliHoBH-ii [st'epanavic' sau st'epanic']
,11, -+ [d'] : 3,1J,ecb [zd'~s']

19

I,

BlfKTop CTerranosaq -~
~~pqa
-OH

. T-+ [t'] : 3,n:paBcTByiiTe [zdrastvult'e]


c-+ [s'] : 3,n:ecb [zd'es'], Cepre:it [s'erghei]
u-+ [v']: npHseT [priv'et]
u -+ [f] : seen) [fs'evo]
r-+ [v]: Bcero xopornero [fs'evo haro~iv;:l]

OTe~

Chin

------'

Retineti ca verbul a fi in limba rusii se suprimii Ia prezent atit Ia singular, cit ~i I a plural:

Omiterea unui' sunet: 3.n:pascTByii [zdnistvui], 3,n:pascTByiire [zdrastvuit'e]

Hlma 3oec& . . Nina este aici. A i!Oe /{aH .u He11y? Dar unde sint Dan

CJIOBA M BLIPAJKEHM.H
npuaeTCTaue salut
l.ll:p:iaCTayn(Te) bunii ziu.a
l.ll:eCL aici
.ll:a da
OH el
npuaeT! salut !, bunii!
TaM acolo

i
ill

3.z.paBCTBYH,~Ifpqa!

3,~:~paacTsyll:Te,

Mplina

Msanosna!
- 3,~:~paacTsyil:Te, BliKTop
CTerranoBH'i!

~i Nelu?

YIIPAJKHEHM.H

oua ea
r.z.e unde
Toaapu111 tova rii5
cnacu6o multumesc
.z.o CBH.Il:aHHll la revedere
acero xopowero cu bine, toate cele
bune

1. Salutati pe colegii dv. ciirora vii adresati cu , tu" ~i pe care ii


cheamii:
Jleny~a,

M6n, )l(aHIIa, ,[(an, AnApM, ~ama, Ilasen.

2. Persoanelor de mai jos vii adresati cu ,dv." Intrebuintati forma


de salut corespunziitoare.

Formule de salut
- 3.1l:pascTsyll:, Mplina!

=1

MplfHa Msanosna
Hlina
-OHA
MaTh
)J,O'Ib _ _ _ _ ___.:.

3,~:~paBCTBy HTe,

TOBapHJ.lOf!

- 3,~:~paacTByil:Te, .
IleTpecKy!

TOBapHI~

]Opa6Cm6JU este 0 forma de salut care se folose~te, cind ne ad res am


cuiva cu ,tu".
3opdBcmByume se folose~te, cind ne adresam cuiva cu dv" . d-ta"
sau Ia pluraL
" . ' "

Pronumele personale on, oua. Suprimarea verbului


la prezent

6LITL

(a fi)

Tosapm~ AHpeKTop, Msan HHKonaeBH'i, ~aplina, TosapHin: Mean6a, ~apliR HHKonaesna, TOBapiHIIH, KOHCTaHTHH l1BaHOBH'i, TOBapHin EpeMHSI, TOBapHI~ IleTp6Ba,
AH.ZipeJ:t.

3. Luati-vii dimas bun de Ia acelea~i persoane (exercitiile 1.


trebuintind intii forma oo cBuOdHuR, apoi Bcezo xopoutezo.

~i

2.), in-

4. Intrebati ~i riispundeti.
Model
a)-KTo :ho?
-3To Kocnr.
-r.n:e Kocnr?
- Kocnr 3,n:ech .
.IJ:o'lh, HlfHa, MaTh, An,~:~pell:, )l(aHIIa, Bon6.ZIR, Msan, Cepr~li HHKonaesH'i, Anna.
CTerranoena, MaTh H .!IO'Ib, Msan H AHIIa.

Model
b)-KTo :ho?
- 3To HHKOJiaH.
-r.n:e oH?
-OH TaM.
- r,~:~e Muxau?
-On 3):1eCb.

- r,~:~e Hplma?
- Oua TaM.

r,~:~e ~Hxall: H
~Hxall: J,~:~ecb, a

TaM.

20

MplfHa?
Mplina

BliKTop, oTe~ .!IO'Ib, Il{men An,~:~peeBH'i, ~lima, Bon6.ZIR, ~lip'la, Anna, Moan Hit
KonaesM, ~apliR, Hlina Msanoana, CbiH, Enena.

21

~ Formati propozitii, dupii modelul dat.

Model
HH:Ha n AH,zq>eii
a) 3To H:H:Ha, a 3To AH.zq>eii.
b) H:H:Ha J.n;ecL, a AH.n;peii Ta.M.

YPOK 3

TPETIIif YPOK

Bmop H M~att; OT~~ H MaT.&; TOBap~ fuaH6B H TOMp~ Ilerp6a; CblH H JJ;O'D.;
.O:HPCK~op H HHJKe~ep; TOBap~ ,ll;lKOpJJ;JKecK)' H TOB<ip~ rlfMem; Map:Wi HmmrmeBHa
II )l;MHTpHA AHTOHOBH'i.

Acasa

6*. 1nlocuiti substantivele tipiirite cursiv cu oH sau omi.


1. rAe l!~pa? 2. Bepa. 3JJ;CCb. 3. HUKO/IQU HBaHOBU'I TaM? 4 . .)];a, HUKOIIQU HBdHoBU'I
TaM. 5. AHOpeu JJJ;ecL, a HuHa raM. 6. A rJJ;e IlaBell? 1. M Ild6e11 raM. 8. J(o'lb JJJ;ec& a
CblH TaM.
'

7. Completati dialogul intre doi prieteni.


MuLUa:
Mapun:
MuUla:
Mapun:
MuLUa:
Mapun:
MuUla:
Mapun:
MuUla :
Mapun:
MuLUa:
Mapun:
MuLUa:
Mapun:

.. .. .... .. .. . ....... . ............... !


3JJ;paacraytt, MHina!
jT~ iie";~ w~~6~.' 1

Mamb: Mnxaii, r.n:e nana?


Muxau : OH .n;6Ma.

Mamb: A r.n:e Mp:H:Ha?

.................................... ?
A :ho AneKcaHJJ;p Ilaanoaa'i HBaH6a.

Muxau : OHa To)l(e .n;6Ma.

......... . .......... ... ............. ?


Ilen1 3JJ;CCL.
.................................... ?
A AneKcaHJJ;p IIaanoBH'i raM.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?
)];a, :ho OTC~ H CLW.
... ......... .. .... .. .. !
,ll;o caHJJ;aHIDI, MHina!

Hp!ma: MaMa, r.n:e 6a6yiUKa?

.3AIIOMHHTE!
3.zq>aBCTBYH(Te) !
B~op J.n;ecL: On J.n;ecL.
)l;o CBH,ZJ;llHHH ! Bcer6 xopoiUero ! H:H:Ha Ta.M. Ona Ta.M. .
- r.n;e OTeq H MaTL ?
.- 0Teq 3,lJ;eCL, a MaT:b TaM.

Mamb : 0Ha Ta.M.


Hpima : A .n;e.n;yiUKa?

Mamb: OH TO)!(e TaM .


Ome1.1: Mprum, r.n:e MaMa?
Mamb: AH.n;peii:, H J.n;ecL!
Ome1.1 :. KaK xcp:nn6, 'ITO TLI .n;6Ma!
Ome1.1 : H:H:Ha, r.n:e .n;eTn ?
Mamb: OH:H: .n;6Ma.
Ome1.1 : Mnxaii:, Mplffia, r.n:e Bhi ?
Muxau H HpuHa: flana, Mhl J.n;ecL !
KaK xopoiU6, 'ITO BLI
.n;6Ma!
Jia6yUtKa: .lJ:eTH, r.n;e llHCLMO ?
J(emu; Ea6yiUK~, BOT O!JO !
Ome1.1 :

Mama: Mihai, unde e(ste) tata?


Mihai: (EI este) acasa.
Mama: Dar Irina unde e(ste)1
Mihai: ~i ea e(ste) acasa.
Irina: Mama, unde e(ste) buni.ca?
Mama: Dinsa (ea) e(ste) acolo.
Irina: Dar bunicul?
Mama: ~i dlnsul (el) e(ste) acolo.
Tata : Irina, unde este mama?
Mama: Andrei, eu slnt aici!
Tata: Ce bine ca (tu) e~ti acasa!
Tat a : Nina, unde slnt copiii?
Mama: (Ei) slnt acasa.
Tat a: Mihai, Irina, unde sinteti (voi)?
Mihai ~i Irina : Tata, (noi) sintem
aici!

Tata : Ce bine ca (voi) sinteti


acasa!
Bunica: Copii, unde este scrisoarea?
Copiii : Bunico, iat-o!

IIPOM3HOII,IEHME

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o ~ [a] : OHH [ani], xopoiU6
o ~ [<>]: xopoiU6 [h<>ra~6]
T ~ [t'] : .n:ern [d'et'i]

[h;)ra~6],

23

OHo [an6]

~ ~ [d'] : ~eTa [d'et'i], ~eAywKa [d'edu~ ka]

romana, se folose~te 0 singura forma, OHU ,ei", ,ele", pentru toate g.. .. urile.
1n limba rusa folosirea pronumelui personal este foarte frecventa, in comparatie cu limba romana, unde este facultativa: KaK xopow6, 'ITO BLI AOMa !
,Ce bine eli sinteti acasa!"

c ~ [s'] : ffi!ChM6 [pis'm6]


p ~ [r'J : AHApe:ii [andr'e'iJ
-* ~ [j dur] : TOJKe [t6ji)
CJIOBA H BbiPAiKEHIHI
.llOMa acasa
nana tata
TolKe de asemenea
MaMa mama
oaoywKa bunica
.z.e.QywKa bunic
11 eu
xaK xopowo, 'ITO ... ce bine ca ...

YllPAiKHEHH.H

Tbl tu
.z.hn (pl.) copii
ouli ei, ele
Bbi voi, dv., d-ta
. Mbl noi
nHCbMO scrisoare
BOT iata
ouo pronume personal pentru substantivele ru se~ti de gen neutru

Pronumele personaL Genul substantivelor

1. Formati propozitii, adaugind intii 3mo


Model
6oJibHHD;a
- 3To 6oJihHiiu;a. BoT 6oJihHiiu;a .

~i

apoi eom.

llana, AOM, JI, AeAyiDKa, OKHO, Tbl, 6a6ymKa, OTe~, AeTH, MaMa, ChiH H AO'Ih, TpaMaall: ll TPOJIJiea6yc, OH, llliChMO, oua, Hpll:ua H MHXall:, Mbl, t\HApeli: II HH:ua, OR H oua.

2. Puneti intrebiiri cu cuvintul Foe ... ?


M o. d e l
On!u; 3oecb.
-rAe oTeu;?

Ea6ymKa maM . .LJ:e~J:ymKa 30ec&. TaM IIHChM6. 3iJec& AeTK. Ilana u MaMa
mK6na H 6oJibHH~a . 3iJecb il:OM. An,!lpeH: H HH:ua maM. Ore~ H MaTh 30ec&.

3iJec&. TaM

3*. Completati spatiile punctate cu pronumele personale on, ima, ono


sau

3 ro

H,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a 3ro Tbi.
BHKTOP -

Mpll:ua
MaTh
):(O'Ih
6a6ymKa
mK6na

ore~

CbiH
AeJ~ymKa- -OH
):(OM
MYJea
OKHO --

-OHA

6oJihHH~a-

MHXaa 11 Mpll:ua-,
T<?Bap~
- -OHfl
IIHChMa
-

~ChMO- I -0H6
pa.mw -

Pronumele personal la persoana a III-a singular are forme pentru toate


genurile (masculin, feminin ~i neutru). La plural, spre deosebire de limba
1

oHu.

3TO AOM. BoT ...


3):1eCb nana. BoT ...
Ea6ymKa raM. ... raM.
.LJ:e,!J,yiDKa J,ll,CCb. ... 3,!1CCb.
3TO ore~ H AO'lh. BoT ...
llHCbM6 JAeCb. BoT ... .
3TO MHxail:. . .. TaM.
3AeCh 6oJihHH~a . Bor ....
3TO AeTH. ... TaM.
rAe OKHO? ... JAeCb.

CbiH raM.... TaM.


3To Mpll:ua. BoT ....
r Ae ore~? ... AOMa.
A rAe MaTh? ... r6JKe A6Ma.
3 r o nana H MaMa. BoT ....
MH:ma H Cama JAeCh. ... 3AeCb.
17. r,!le WKOJia? ... TaM.
18. 3TO AeAymKa H 6a6ymKa. Bor ....
19. Bll:Krop JAeCh, a MapH:JI AOMa.
... JAeCh, a ... A6Ma.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

4. Puneti intrebari la care sa se raspunda cu ajutorul cuvintelor tipa- .


rite cursiv. Raspundeti, inlocuind substantivul cu pronumele on, ona,
OHO, OHU.

Model
C1:om' iJoMa.
-rAe CbiH? OH AOMa.
1. Ea6ymKa maM. 2 . .LJ:eAYJIIKa r6JKe ma~o~. 3. Ea6ymKa 11 AeAyiDKa o6Ma. 4. Ilana
5. MaMa r6JKe 3iJec&. 6. Ore~ H MaTh. iJ6Ma. 7. Bll:Krop H Jleua maM. 8. llHChM6
9. MHxail: H 36JI 3iJec&. 10. CbiH 11 AO'Ih o6Ma. 11. 0Ku6 maM. 12. illK6Jia JiJec&.
13. .LJ:erH o6~o~a. 14. ToaapHm Ilerp6a 3iJec&. 15. ToaapHm Iler p6aa iJOMa.

30ec&.
maM.

Vezi tabelul nr. 1.

24

25

.
''

5. Transformati propozitiile date, adaugind imbinarea KaK xopouuJ,

YPOJ( 4

'lmo ,...

Model
3To Tl>I.
- Kax xopomo, 'ITO 3To TI>I !

Ha ymme

Pe strada

1. ORa r6JKe nw. 2. 3To nana. 3. Bhl J.r~ech. 4. OHH TaM. 5. 3To oml. 6. 3,L~ec&
6oJihmh:(a. 7 . .D:e.r~yiiiKa H 6a6yiiiKa .r~6Ma. 8. MHJKeHep J.L~ech. 9. R ,~~6Ma. 10. 3ro Bbl.
11. M~>x J.L~ec~>. 12. .D:eTH raM.

6*. Completati spatiile punctate din dialogul de mai jos cu pronumele


personal cerut de context.
- Ailn6 ! 3TO . .. BliT.II?
.-

3.r~paBCTByH!

3.r~pancTBy:li:Te! A

no

:ho? A, :ho ... ,' lleTp MnaHoBH'I! 3.r~pancTByH:Te!

Blin:, r.r~e .r~e.r~yiiiKa?


... ,!16Ma.
KaK xopom6, 'ITO ... .r~6Ma! A M<iMa?
... T6JKe .r~6Ma.
Blinr, a .r~eTH TaM?
)J;a, ... J.r~ech.
6'1eHb xopom6, 'ITO H ... TaM. .D:o CBH.llliHHJI, BliTJI, cnacli6o!
Bcer6 xop6mero, lleTp MnaHoBH'I!

7*. Traduceti in limba rusa.


1. lata scrisoarea. Ea este aici. 2. Jat-o pe mama. Ea este acasa. 3. Aceasta este
bunica, iar acesta este bunicul. Ea este aici, iar el este acolo. 4. Noi sintem, de asemenea,
aici. 5. Ce bine ca (tu) e~ti acasii. 6. Copii, unde sinteti (voi)? 7. Lena, (tu) e~ti acasa?
8. Tovara~e inginer, (dv.) sinteti aici? 9. Directorul este acasa, iar inginerul este aici.

10. - Mircea, (tu) e~ti acasa?- Da, (eu) sint acasii.

Typucm : BDI noHHMaeTe no-HeMen:Kn?


Tpa:coaHuH: HeT, He noHHMaiO.
Typucm : A no-pyccK~ ?
Tpa:coaH{m : .IJ:a, . HeMHoro.
Typucm: lJTo 3.n.ech?
Tpa:coaHuH: 3.n.eci> My3eil: ceJia.

Turistul: Dv. intelegeti nemte~te? .C!!tii{eanul: Nu, nu inteleg.


Turistul : Dar ruse~te?
Cetii{eanul: Da, putin.
Turistul: Ce este aici?
Cetii{eanui: Aici esty Muzeul sa-

Typucm : A t.rro TaM ?


Tpa:coaHuH: TaM .IJ:oM CKI>IHT6il:H.

Turistul : Dar acolo ce este?


Cetii{eanul: Acolo este C11-sa Scin-

Typucm : A TaM?
Tpa:coaHuH : TaM napK Xep3cTP3Y.

Turistul: Dar ~colo?


Cetii{eanul: Acolo este parcul He-

Typucm : A TaM To)J(e napx ?

Turistul : ($i)

tului.

teiL
rastrau.
acolo

tot

un

pare?

3AHOMHHTE!
. 3To SJ, a )TO TI>I.
r.n.e BI>I?
, MI>I .D.OMa.
Omi TaM.

0Ten: 3.D.eci>. OH 3.D.ech.


MaTh TaM. Om~ TaM.
r.n.e IIHCbMO ? BoT OHO.
.IJ:eTH .n.oMa. Omi .n.oMa.

- KaK xopomo, 'ITO 3To Bl>I !


- KaK xopomo, 'ITO om{ .n.oMa !

l'pa:coaHUH: HeT, TaM He napK,


a 6acci5im.
Typucm : Eo.Jll,moe cnacu6o !
Tpa:coaHUH : Tio)J(liJiyHCTa !

Cetii{eanul: Nu, acolo nu . e pare,


ci un bazin de inot .

Turistul : Multumesc foarte mult!


Cetiiteanul: Pentru putin!

DPOIDHOWEIDIE .

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o-+ [a] : 6oJibm6e [bal'~oie], no)J(anyil:cTa [pajalusta, pajalsta]
o-+ [a] : ij:eMHoro [n'emnoga], noHnMaeTe (panimaet'e]
n -+ [I'] : 6oJibm6e [b.al'~oie]
In cuvintul no)J(anyiicTa se omite in pronuntare un sunet i citeodata
chiar doua: [pajalusta sau pajalsta]

27

..

CJIOBA M BbiPA)I(EHIJJI
>I'

1:

ua pe
YJIHua strada
'I'YPHCT turist
noHHMRTL I a intelege
no-ueMeQKH nemte~te
rp~amiu cetate.-n
BeT, ue nu
no-pyccKu ru~ e~te

ueMuoro putin
MyJeil ceJia Muzeul satului
.LJ:oM CKbiHTeilu Casa Scinteii
napK pare
oacceilu bazin de inot

6om.w6e cnacu6o multumesc foarte mult


noJKiiJiyilcTa pentru putin, cu pliicere

sta

Negatia ue ,nu"; ,nu este" se refer a numai la acelcuvint 1n fata ciiruia


niciodata nu se folose~te singurii:

~i

- Bbl IIOHHMaeTe 110-pyCCKH?


- He IIOHHMalO.
-Her, ue IIOHHMalO.
- 3ro Bepa?
"-- Her, :ho ue Bepa, a BaJIJI.

Conjugarea verbelor la timpul prezent (conjugarea I) 1

YllPA)I(HEHM.H

1. Raspundeti afirmativ, apoi negativ la urmiitoarele intrebiiri:

Model
Cepre:H rroHHMaeT rro-aHrml:H:cKH ?
- ,n:a, Cepre:H rroHHMaeT rro-aHrml:H:cxH.
-ReT, Cepre:H He rroHHMaeT rro-'aHrml:H:cJCH.

'

1. To6apuUJ B6iiKY 11onuMaer 110-pyccm? 2. Tbr IIOHHMaemb 11o-pyMhiHCKH? 3. ~Aopun IIOHHMaeT 110-HeMel.IKH? 4. Had!l U JJeHa IIOHHMalOT IIO-pyMhffiCKH? 5. Typucm UOHHi,
Maer llo-ljJpaueyJcKH? 6. Bhl IIOHuMaere llo-HeMel.IKH? 7. Mamb noHHMaer 11o-aurml:il.cKu?
8. Ouil: 11ouuMaror 11o-pyccKH? 9. Fpa:cdanun IIOHHMaer 11o-6onrapCKH? 10. Bepa H6ano6na IIOHUMaer llo-pyMhmcm?
- Bbl IIOHUMaeTe 110-PYCCKH?
- .LJ:a, IIOHUMaiO.
- A Tbl IIOHUMae!Ub?
- JI T6lKe IIOHHMaw.

- 0H IIOHHMaeT 110-pyCCKH?
- HeT, He noHHMaeT.
-A oHa?
- T6JKe He normMaeT.

- Bbl IIOHHMaeTe 110-HeMel.IKH?


- llOHUMaeM! llOHUMaeM!

- 0HH IIOHUMaiOT 110-HCMel.IKH?


- .lJ:a, IIOHHMaiOT.

.II IIOHUMa-10
Tbl IIOHHMa-e!Ub
OH

OHa IIOHHMa-eT

Mb! IIOHUMa-eM
Bbl IIOHUMa-eTe
OHJi IIOHHMa-IOT

, HeT :,nu "_es~e o n~gatie absolutii. Ea se refer a la intregul enunt ~i poate


fi mtrebumtata smgura sau urmatii de alte cuvinte:
- 3ro .LI:oM CKbiHn\iiH?
- HeT.
- HeT, :ho MyJe.ii.

Pentru v~rbele de.co~jugarea I este specificii vocala -e- in terminatia pers. a 11-a
~~ a III-a sg., I ~~ a 11-a pl., tar Ia pers. a III-a pl. aceste verbe au terminatia -yr
sau -IOT,
.

28

2. fnlocuiti cuvintele tipiirite cursiv din exercitiul 1. cu pronumele


oH, oHd, oH!l. ~i riispundeti la intrebiiri, folosind acela~i model.

3*. Completati cu cuvintul noHuMdmb la forma corespunziitoare.


1. JI ... 110-pyccm. 2. Typil:cr ... IIO-HeMel.\KH H no-pyccKu. 3. MaTh ... llo-ljJpaHIIY3CKH H IIO-au:mil:licm. 4. JI T6JKe ueMB6ro .. no-aurJiil:l!:cm. 5. Tbl ... llo-ueMel.IKH?
6. Tosapam 1fsaH6B, Bbi ... llo-pyMhmcKH? 7. Pa.11y, Tbi . no-pyccKu? 8 . .LI:a, .11 ylKe ..
110-pyccm. 9. Mbi yJKe .. . 11o-ueMei1KH. 10. Tosapam ... 11o-6onrapcKH a llo-ljJpaHl.IY3CKH .
11. Tosaprimu ... no-6onrapcKH u no-pyccKu. 12. Bbl .. llo-urarrbliHcrm? 13. Her, JI: HeMu6ro ... no-Hcnancm. 14. Mbi ... no-pyccKu u 110-PYMhiHCKH. 15. C&m H .!IO'Ib .. 110-HeMel.\KH.

4. Riispundeti la intrebiiri.

Model
3To IIIKOJia? (HHCTHTYT)
- ,n:a, 3To IIIKOJia.
-ReT, 3To HHCTHTyT .
. -ReT, 3TO He IIIJCOJia, a HHCTHTyT.
1. jTO HHCTHTyT? (yHUBepcineT). 2. 3TO THIIOfpaljJUJI? (ljJa6paKa). 3. 3,!1eCb napK?
(6acceliH). 4. 3,!1ecb yuasepcHrer? (HHcmryr). 5. TaM mK6Jia? (.!1oM). 6. 3ro MyJei!: cerra?
(lfcropll'lecmil. MY3ei!:), 7. 3ro HHHa? (3HHa). 8. 3ro MH:ma? (Cama). 9. 3,!1eCb rearp?
(MYJeil:). 10. TaM asr66yc? (rporrJieil.6yc).

29

1.\

n.HTLiii YPOK

YPOK 5

5. Transformati propozitiile.
Model
3)l;ecb a.BT66yc H TpoJIJieii6yc.
- 3)l;ecb He run66yc, a TPOJIJie:H6yc.

0 fotografie de familie

.
1. 3~ecb nap~ a 6acceiiH. 2. 3To Telhp a MYJeii. 3. TaM HHCTHW u 6om.m!~a.
4. 3TO YHHBCpcHTCT H )l;OM CKbiHTeiia. 5. TaM WK6JJa H HHCTHTyT. 6. 3To $a6pwCa B
THUOrpa$BJI. 7. 3~ecb HcTopif'Iec.KHit MYJeit H MYJeit cena.

6*. fn locul punCtelor puneti Hem sau He.


1. - liTo

J~ecb?

YHHBepcuTeT?

........... .

~~~ . ~~~~~~~?
- 3To ... YHHBCpcHTCT, a HHCTHTYT.
3. - Bbi noHHMliere no-6oJJTapcm?

2. -

... .

4. - 13~~ . ~~~~~~. ~;,..-p.j~~?


- ... noiiHMaiO.
s. - Om! noHHMAIOT no-HeMe~?
- ... , .. noHHMAIOT.
6. - TaM 4>a6pm.:a?
- ... , TaM mx6na.
7. - 3To MY3eit cena?
- 3To ' MyJeit cena.
8. - 3To YHHBepcuTer?
- ... , :ho ... ymiBepcHT6T, 3To ,ll;oM CKblme.itH.
9. - A napx XepJCTp3y J~ecb?
.
- ... , napK ... 3~ecb, OH TaM.
10. - A My3eit cena 3~ecb?
- ..., My3eit cena ... 3~ecb, OH TaM.

7*. Traduceti in limba rusii.


-

Buna ziua, Nina!


Dan, tu e~ti ? Bun a ziua!
Nina, unde este Mircea?
(El este) acasa.
Dar Marina?
~i ea este (acasii).

Nina, Mircea intelege franceza ?


Nu, Dari, (el) nu intelege.
Dar Marina?
Da, Marina intelege putin.
Multumesc frumos, Nina!
Cu placere, Dan!

3AJIOMHHTE!
noHHMaeTe no-pyccKH ?
- ,l.J;a, H HeMHOfO llOHHM<iJO
no-pyccm.
- HeT, H He n~HHMaiO nopyccxH.
- My3e:H 3,ll;ecb ?
- HeT, MyJe:ii He
-

B1>1

- 3,!1;ecb MY3e:H ?
- ,l.J;a, 3,ll;ecb MY36H.
- HeT, J,ll;ecb He MY3e:H, a HHcrH.

TJT.

J)l;ecb, oH TaM.

- AH,ll;peH, 3To TBO.sl: CeMh.sl:?


- ,ll;a, 3To Mo.sl: ceMb.sl:.
- KTO 3To?
- 3To MOH po,ll;HTeJIH.
- TBOH pO,ll;HTeJIH eme .MOJIO,ll;hie ! A 3,ll;ecb KTO ?
- Mo:H 6paT MoH H Mo.sl:
cecTpa MapH:H.
-A, a BOT H Tl>I ! Hy, a
J,ll;ec~>, Bepo.sl:rno, TBO.sl: :>KeHa?
- ,ll;a, 3To Mo.sl: :>KeHa, Hlffia.
- KTo OHa?
-ORa cnJ:>Karu.M.
-A 3To, KoHe'IHo, TBo:ii cblll?!
OH, Ka:>KeTcH, xoporno roBopH:T nopyccxm?
- ,ll;a, Muxa.H oqeHb xoporno
fOBOpHT no~pyccKH J;1 HeMHOfO IIOHHMaeT IIO-llHfJIHHCKH.

- Andrei, aceasta este familia ta?


- Da, aceasta este familia mea.
- Cine sint ace~tia?
- Ace~tia sint piirintii mei.
- Piirintii tiii sint inca tineri!
Dar aici cine e?
- Fratele meu Ion ~i sora mea
Maria.

- A, dar iatii-te ~i pe tine! Aici


probabil este sotia ta?
- Da, aceasta este sotia mea,
Nina.
- Ce este dinsa?
- (Ea este) functionarii.
- Iar acesta, desigur, este fiul
tau?! Mi .se pare cii el vorbe~te bine
ruse~te.

- Da, Mihai vorbe~te foarte bine


intelege putin ~i engleze~te.

ruse~te ~i

OPOHlHOWEHIIE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o- [a] : TBOH [tvaia], MO.sl: (;maia], MOH [mai], pO,ll;HTeJIH [rad'it'eIi], TBOH
[tvai], MOJIO,ll;hie [m~ladie"], Bepo.sl:rno [v'eraiatn~], KOHetffio [kan'e~n~].
fOBOpHT [g~varit]
o----+ [a] : MOJIO,ll;hie [maladfe], Bepo.sl:THo [v'eraiatna], xoHe'IHo [kan'e~na],
fOI!OpHT [gavarit], IIO-aHfJIHHCKH [paanglliski]
T- [t']: po)l;H:TeJIH [rad'it'eIi]

31

c...,.,. [s'] : ceMI.}]: [s'emia]

Conjugarea verbelor la timpul prezent


(conjugarea a 11-a) 1

~ ~ [d'] : po,iuiTeJm [rad'it'e-Ii]


11 ~ [~]: xoHe'IHo [kan'e~n::>]

~ ~ [j dur] : ~emi fjlna], xa~eTc.H [kaji'ta]


TCB ~ (fa) ! ICa)l(eTCB (kaji'fa)
rosopHTb
H

CJIOBA

ceMeiiHhiii, -au, -oe, -hie de familie


fjloTorpafjluu foto grafie
TBoii (meoil, meoe, me01i) a! tiiu
ceMb!i familie
Moii (Moil, Moe, Mou) a! meu
po.zuheJIH (pl.) piirinti
e111e inca
MoJio~oii, -au, -oe, -hie tiniir
6paT frate

ceCTpa sorii
HY ( interj.) ei
BepOBTHO probabiJ
:lKeHa sotie
CJiy:lKaii(Hii, -au, -ne 1 functionar
KOHC'IHO desigur, bineinteles
Ka:lKeTCll parcii, (mi) ~e pare
roaopHTb II a vorbi
O'leHb foarte
no-aHrmiiiCKn eng leze~te

Pronumele posesiv Moii, TBoii


tleii? (a! cui?)

qbJr? (a cui?)

qbe? (a!, a cui?)

qbH? (ai, ale cui?)

Mbi rosop-HM

rosop-10

Thr rosop-8ruq -

Bhi rosop-IITe

OH rosop-HT OH:i

OHH rosop-BT v

YTIPAiKHE HIUI

1. Raspundeti la intrebari.
Mod e l
Tno}]: cectpa noiDIMaeT no-HeMell,Kll ?
a)- ,n:a, MOH cec1pa noHEMaeT no-HeMe~KH.
b) - KoHeqHo, noHEMaeT.
C) - HeT, OHa He ITOHHMaeT ITO-HeMe~Kll.
1. Tsoii 6paT rosopli:T no-pyccKl!:? 2. TsoH: po)l.HTerrn noHHM:iiOT no-<jJpaHey3cKH?
3. Tsoii CblH rosopr1T .no-HeMeU.KH ? 4. Tso.si MaTh noHHMaeT no-6onn'tpcKu ? 5. Tsoif
)l.eTu rosop51T no-aHrm1i1CKII.? 6. .[l.aH u Aypen rosop.siT IJo-pyccKII.? 7. Mux'aH:n Ms:iHOBH'l
11. H!'IKOJI:ii.J. CTem\HoBR'I noHHM:iiOT no-pyMhiHCKH ? 8. Tbi rosopHmb no-neMCJJ.KH? 9. Tsoli
)l(eH:i noHHM:ieT rro-HTaJihllHCKH? 10. Thr rosopHmh no-pyccKu?

2. Puneti intrebarea: Ifmo Oft (Ofl{l) ohwem? (Ce face el, ea?) sau
Ifmo onu ohtmom? (Ce fac ei, ele?)
-

lfeii :ho

- qbu :ho

i>oM? Taoii?

- lfbe :ho
oJ<Ho? Taoe?.

ceMbil? Ta01i?

-Moii.

- Moli.
!l

MOH .ll,OM

MO~ CeM~H

- lfbu :ho
oemu? Tao8?

-Moe.

fflbl

-MOe OKHO
MOH .ll,CTH

1-

1-

- MoB.
TBOH

~OM

TBO~ CeM~H

TBOe OKHO
TBOH .ll,CTH

La plural, pronumele po~esive au o singura forma pentru toate genurile.


- TOB:ipHIIIH
MOH (TBOH) - . m_K6nhr
1- III!CbMa
1 Vezi tabelul nr. 17.

32

1. Pa)l.y rosopli:T. 2 . .[l.eTH rosop.siT. 3. JleHa rosopli:T. 4. JVIaTh rosopHT. 5. MH:ma


H K6cnr ros oplli:. 6. Typlo'tcT rosopli:T. 7. E:i6ymKa rosopHT. 8. TypiiCThl rosop.siT. 9. ,l1.eil.YII1Ka rosopli:T. 10. CecTpa rosopli:T.

3. Completati spatiile punctate cu verbul zoBopumb Ia forma cores-punzatoare.


I. Olci 6'1eHh xopom6
no-pyW:rncKu. i. .H y)l(e HeMH6ro ... no-pyccKH. 3. Moll
)l(eH:i ... rro-HeMCU.KH u no-<jJpaHl.IY3CKH. 4. Tsoii: )l.e)l.ymKa ... no-6onrapCKH? 5. KaK
xopom6, 'ITO Thi .. . no-pycCKH ! 6. Moll: po)l.HTeJIH ... no-aHrJIH:IIcK:H. 7. TsoH: .ll,CTH .. .
no-HeMCl.IKH? 8. Bhl ... no-pyccKu? 9. KaK xoporu6, 'ITO ,Bbi ... no-pyMhtHCKH ! 10. .H .. .
no-aHrnli:iicKu u no-HeMeU.KJ:I. ll. HuKon:iii MsaHOBH'I, Bhi ... no"-pyMhiHCKH? 12. Mhi .. .
no-pyccKH u no-<jJpaHU.Y3CKH. 13. Moll: )l.ern y)l(e xoporu6 ... no-<jJpaHey3cKH H HeMH6ro
- no-ncmincKH.

1 Pentru verbele de conjugarea a II-a este specifica vocala -n- in terminatia pers.
a II-a ~r a III-a sg., I ~i a II-a pl., iar Ia pers. a III-a pl. aceste verbe au terminatia
-aT sau -uT.

33

4. Completati spatiile punctate.


a)

3ro MOH (TBOH) 6par.


TOBapHil(.
.ne.i:lymKa.
Cb!H.
):10M.
rpaMBaw.

b) 3ro Moli (r'Bosi) cecrpa.


MaTh.
)!(eHa.
CeMbJI.
KHHra.
6oJILHHU:a.
d) 3ro Moii (rsoi1) TOBapHJD:H.
.nerH.
KHHrH.

000

c)

3ro Moe (-moe) llHCbMO.


OKHO.
cen6.

5. Raspundeti negativ la intrebari.


Model
qhH :ho KHI1ra ? TBoir ?
a)- HeT, :ho He Moil KHHra.
b)-HeT, He Moil.

3 eeL
)!(eH:i 3. 3ro ... 6par. 4. A :ho ... CLIH H ... .no'lh.
I. Bor ... ceno. 2. .n.
... .
. lliKa 1 H
6a6ymKa. 7. TaM ... .noM H...
5. Bepolirao, 3ro .. . IIllChMO. 6. ~To ... 9.ne.nByepo"rao ~To
6par Hroph 1l ... cecrp:i
'TH H
pO.QHTeJIH.
n
'
~
8 ..<.
OKHO.
-:ITO
:~ 11. rS.
a 3H:Ha H ... .QO'ib Karl!. 12. Ka)!(eTCll, :no
Ma Hll 10.
Bor ...,lierpaMBaH.
JTO .. )!(eH ,
.. . ~sr66yc. 13. Ka)!(ercll, ... rponneii:6yc ae 3.QecL, a raM .
J

000

ace~ti

9. Ce spun

copii?

Mode!
6a6ywKa
_ 3To Moil 6a6yrnKa !
.
- HeT, :ho He TBo.R: 6a6yrnKa, a Mox!

1. l.fLe :ho OKH6? Tsoe? 2. qhll :ho mK6na? TsoJi? 3. qel'l :h o asr66yc? Tsoa?
4. l.fLe :ho cen6 ? T soe? 5. l.fLH :ho .nem? Tsoii? 6. qeil: :ho 6par? Tsoil:?

6*. Puneti intrebari complete cu cuvintele: lfe~l ? lfbfl? lfbe? lfbu? Raspundeti, folosind pronumele posesiv corespunzator.
Model
3To Mou 6paT.
- q e:H: 9To 6paT?
-Mo:H:.
1. 3ro Mou eLm. 2. 3ro meou .noM. 3. 3ro Mo;i 6a6yrnKa. 4. 3ro meoe OKH6. 5. 3ro
Moll cecrpa. 6. 3ro meozi po.niireJIH. 7. 3ro meoii ore:u;. 8. 3ro Moll .no'ih. 9. 3ro m eoe
llHCbM6. 10. 3TO Moii .QHpeKrop . 11. 3TO memi .nem. I2. 3ro Mozl .ne):lyrrma. 13. 3ro
MOJt

MaTh. 14. 3ro

M Oft

CeMMi.

HHCbMO

MaMa
(MamiDia, rrarra, KHHra)

10. Completati dialogul.

KTO IIOHHMaeT rro-pyMhlHCKll ? (Ha.[(H ll JleHa)


- Ha.[(H H JleHa IIOHHMaiOT rro-pyMhiHCKll.
I. Kro IIOHHM:ier rro-$paHI\Y3CKH? (Moii po.niireJIH) 2. Kro 6'!elib xoporn6 rosopH.r
no-pyccKH? (Maxail:) 3. Kro rosopH:r rro-aHrniiil:cKH? (Moil: 6par JJ:aa H Mosi cecrpa liipiiHa)
4. Kro HeMH6ro IIOHHM:ier no-HeMeQKH? (ll) 5. Kro xoporn6 rosopiiT no-pyCCKH? (Bb!)
6. Kro IIOHHMaer H roBOpHT rro-pyMiilHCKH? (OHH) 7. KTO y)!(e IIOHHMaer IIO-aHrJllfHCKH?
(MLI) 8. Kro xopom6 ro~opH:r rro-6oJirapcKH? (TLI)

..

0.?

7*. Raspunde ti la intrebari, folosind cuvintele din paranteze.


Model

_ )J,a, :Jr o Moii po.niireJIH.

- JJ:a, OHII: HeMHOrO IIOHHMclJOT IIO-HeMeQKH.

. . ..... ... .. . ...... . ..... . .. . .... . ........ .... . . .

_ Her , rro-pyCCKH OH11 He IIOHHMaiOT.

. . . . . .. .. .. ?

.... . .. .. . . . ... .... . . . . .. . .. .. ... .. . . ...... ... ...... .. .. ..

_ ,LJ,a, :3To Moli )!(eaa .

... . ?

. . . .. .. ... . .... . .. .. . . . . . . ..

?.

- ~~;," ~~i ~e r;~~~~~- ~~~~~~~~;3~~~- .. . . . . .. . .. .. .... . . .. .. .?


... . ...............
=A3;e~~- ~~~~. ~~m,....MI1p'la
H 6nLra.
?
.. ... .... ... ... .. .. .... .. . ... .
. .. . . .. ...... .. .. . . . . .. .

- A a, OHH xopom6 rosoplir rro-aHrnii.licKIL

8*. Completati spatiile punctate cu pronumele posesive Matt (meou), Moll


(meofl), Moe (meoe), Mou (meou).
Model
BoT ... .[(OM.
-BoT MOM (TBoii) .[(OM.

11 *. Traduceti in limba rusa.

~ Ace_asta est:
meu, 1at-,o ~~ pe sor
1

34

~:~~;

a 2 Astiizi familia mea este acasii. 3. lata-! pe fratele


~~ .(d~ja) inteleg ~i vorbesc putin ruse~te. 5. Sotia mea de

Vezi tabelul nr. 10.

35

ase~en~a intelege ~i vorbe~te ruse~te, iar copiii engleze~te. 6. Dv., probabil, vorbiti
(deja) bme ruse~te? 7. Acesta, dupa cit se pare, este fiul tiiu? 8. Bineinteles, acesta este
fiul meu. 9. Nu, acesta nu este fiul meu.

Boupoc

3An6MHHTE!
- qeif :'iTo CI>IH ? - MoH: (TBoH:).
- qMI :ho .Z:t:o'lh ? - Mo}): (TBo~).

IDECTOH YPOK

YPOK 6

intrebare

- q~>e :ho oKHo ? -Moe (TBoe).


- qi>H :ho po,n:HTeJIH ? - Mo:H
(TBOH).

0HH roBopHT no-pyccKH. - KTo roBopH:T no-pyccKH ?


Mo:H ,neTH noHHMawT no-HeMeq~<H. - KTo noHHMaeT no-HeMen;KHl?
Un francez i~i petrece concediu1
O,n:HH cppaHn;y3 oT,nhmieT B
JI6H,noHe. B pecTopaHe oH 'IHTaeT : la Londra. Yntr-un restaurant, el
cite~te: ,Aici se vorbe~te engleza~
3.nec~> roBop5!T no-al{rJI:Hifci<H, noHcnaHcKH, ' no-HeMen;KH, no-pycci<H. spaniola, germana, rusa ". Fran<t>paHn;y3 cnpanmBaeT no-cppaHn;y3- cezul intreaba in franceza, in gerci<H, no-HeMeiJ,I<H, no-HcnaHci<H, Ho mana, in spanioHt, dar patronul
X03HHH He llOHHMaeT. <l>paHD;y3 nu intelege. Francezul intreaba in
engleza:
cnparn:RBaeT no-aHrn:HH:ci<H :
- Dv. vorbiti franceza?
- B1>1 roBop:HTe no-cppaHn;y3ci<H?
Patronul raspunde:
Xo35!HH oTBeqaeT :
- Nu, eu nu vorbesc franceza.
- HeT, H He roBopiO nocppaHn;y3cKH.
- Dar cine vorbe~te atct en-A I<TO 3,nec1> roBop:HT noaHrJIHikKH, no-HeMeiJ,I<H, no-HcnaH- gleza, germana, spaniola? - intreaba francezul.
cKH ? - cnparnHBaeT cppaHn;y3.
Turi~tii, raspunde patronul.
- Typ:Hcni, - oTBeqaeT xo35!HH.

llPOM3HOIDEHHE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o-+ [a] : o,n:HH [ad'in], oT,ni>IxaeT [adihae:], B pecTopaHe [vr'estaran'e].
'-'
xo3HH [hazeain], oTBeqaeT [atv'e:::eae~]
o-+ [a]: no-ncnaHci<H [paispanski], no-cppaHn;y3ci<H [pafrantuski]
'-'
'-'
T.n---+ [cJ) : OT,ni>IXaeT [aclihfte:)
m-+ [~ dur] : cnpamHBaeT [spra~ivaet]
37

CJIOBA
aonp6c intrebare
o~uu, o~uo un, o~na o
lJ!panliY:l francez
OT~biXllTb I a se odihni,
concediul
B Ia, in
Jlou~on Londra

a-~i

YIIPAiKHEHH.SI

pecTopau restaurant
'lHTllTb I a citi
no-ucnancKu in spaniolii
cnpaUIHBaTb I a intreba
no-!!Jpanl.lylcKH frantuze~te
no dar, insii
xo11iuu patron, stiipin
oTaeraTb I a riispunde

petrece

1. Puneti la plural cuvintele de mai jos 1

6oJihHHQa, cecrpa, roBapum, yJIHQa, rpaJK,n;aHH:H, rypll:cr, 6par, aBr66yc, rpaMBa~.


KH1l:ra, Mann!Ha, napK, ,n;oM, MY3e:H, c&m

2. Completati propozit:iile.
1. ..SI noHHMaiO H roBop!O no-pyccm.

Pluralul substantivelor

2. T&I

I.

................ ...

3. Pa,n;y . .. ......... .... .......

4. BanepiDI ....... ~ ........ .


5. M&r ...... . ...... . .....
6. Bbr

7. ToBapRmu ' .... .. . .... .

3. Transformati propozitiile obtinute in exercitiul precedent, conform


modelului.

Model
TypHCT. TypHCTbi
nopT<iJen& -+ nopr<iJeJIH
II. IIIK6na -+ IIIKOJI&I

JI llOHHM<llO 11. TOBOpiO no-pyCCKH.


- JI llOHHMaiO no-pyccKH, HO He TOBOpiO.

ToBapum. ToBapuiiiH
y'fllreJib -+ )"'HTCJIH

4. Completati spatiull cu forma corespunzatoare a verbului cnpaU(uBamb,


iar spatiul 2 cu forma corespunzatoare a verbului omBe'lamb.

KHHra -+ KHHrll

III.

1. >pauey3 .. . no-lj>paHQy3CKH, a X03HHH .. no-aurnH:iicKH. 2. Y..Hrellh ... no-HeMeQKH, a Mhi ... no-pyM:bmcKH. 3. Y'lil:Ten& ... rro-pyccKH, H Mhr r6JKe ... no-pyccKu.
4 . .SI ... rro-pyM.hmcKH, a Cepreii ... rro-pyccKIL 5. Mhf ... rro-lj>paHQY3CKH, a ,[I,JKOH ll
M3pH .. rro-aHrml:iicKH. 6. .SI ... rro-pyccKH, a T&r ... rro-6onrapcKH. 7. B&r ... rro-HTaJI&liHcm, a H rro-pyM:biHCKH. 8. Typll.cT&I ... rro-HeMeQKn, a Mhr ... rro-pyMhlHCKH. 9 . ..SI
rro-aHnnl:ll:cKH, H Bbi TO)I(C ... rro-aurnll.iicrrn.

5. Raspundeti Ia lntrebari, folosind cuvintul omobtxamb la forma corespunzatoare.

Model
IlHCbMO. IlHChMa

IV. 6paT -+ 6paTLH


~pyr -+ ~PY3bli

0Ku6 .. OKHa

CbiH -+ CbiHOBbH
XOlliHH -+ X03HCB3

Verbele omobrxamb, 'lumamb, cnpaumBamb, omBe'lamb (conj. I) se


conjuga la timpul prezent la fel ca ~i verbul noHuMamb (vezi lectia 4).
1

qTo AenaeT CepreM:?


- CepreM: oT,ru.IxaeT A6Ma.
1. l:fro ,n;enaer Mapl1Ha? 2. l:fro Thi ,n;enaelllh? 3. l:fro Bhi ,n;enaere? 4. l:fTo ,n;enaiOT
MBaH If IleTp ? 5. l:fTo ,n;enaeT Mapl1H HuKonaeBHa? 6. l:fTo Mhr ,n;enaeM cer6,n;HH? 7. l:fTo
,n;enaiOT cer6,ll,HH Miip'la H AH,ll,pell.? 8. qTo ,n;enaeT TBoli cecTpa? 9. l:fTo ,n;enaiOT cer6,n;HH
TBOH pO,IillTCJIH? 10. l:fTO ,n;enaer CCTO,L(HJI TBOH OTeQ ?
1

Vezi tabelele nr. 2, 3.

38

Vezi tabelele nr. 2, 3.

39

iar fii~a mea cite~te. 8. Ea cite~te engleze~te. 9. Profesorul intreabii, iar Irina
~i b~n riispund. 10. Ei riispund foarte bine. 11. Fratii mei inteleg ruse~te, sora mea insa
nu intelege. 12. Astiizi fiii tiii sint acasii?

neste

6. Raspundeti la intrebarea:
qTo oR (omi) )l.erraeT?
1, 2, 3, 4, 5

10*. Raspunzind corect la intrebarile urmatol).re, veti putea dezlega


cuvintele incruci~ate.

1. KTO oTAhixarr B JI6H):(oHe?

2. Kn) roBopHT H rro-aHrrrH:i1:cKH, H rro-4JpaHU:Y3CKH, II


rro-HeMeiJ,KH?
3. KaK Ha3hiBaeTcll r6po):(, rAe oT)l.hixarr 4JpaHey3 ?

4.' KTO He IIOHHMaJI II0-4JpaHey3CKH, IIO-HeMeiJ:KH, IIO


HCIIaHCKH?

3AIIOMHljTE!
/, Priviti desenele de la exe;citiul 6. Cititi intrebarile de mat jos ~i formulati riispunsurile, in functie de realitatea din fiecare desen.
Model
Omi oTJJ:I>IXaeT? 5.
OH roBopH:T ? 1
- .lJ:a, OHa OTJJ:hiXaeT.
-HeT, OH He rOBOpHT, OH 'IHTaeT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OR crrparillrnaeT ?
OR oT.D.hixaeT?
OH qnTaeT ?
OH fOBOpHT ?
OH oTBeqaeT ?
0Ha OTBeqaeT ?

7. OHa qflTaeT ?
8. OH crrpamHBaeT ?
9. OHa qaTaeT ?
10; 0Ha OT)l.b!XaeT ?
11 .. OH fOBOPHT ?
12. Omi OTil.bixaeT?

1
3
3

4
1

5
4
2

8*. Puneti la plural cuvintele tiparite cursiv. Efectuati schimbarile nece

sare in propozitie. .
1. 3.D.eCh iJoM H utK6Jia. 2. Typucm roBopilT rro-HeMe~a .11 rro-4JpaHU:Y3CKH. 3. TaM
mpaMoau .II aom66yc: 4. BOT MOe OKilO. 5. t!>palliJY3 OT)l.biXaeT B JlOH)l.OHe. 6. Ou IIOHHMael'
IIo-aHrniliicKH. 7. TaM napK .11 My3eii. 8. Oua qHTaeT mtcbMo. 9. 3To oTeu:, a 3To cbm.
10. TBoil: Cblfl fOBOpllT rro-pyCCKH? 11 . .Cer6)l.Hll MOH 6pam OT)l.biXaeT. 12. 3To MOJi
cecmpa, a 3To Mo~ 6pam. 13. CecTpa crrpamHBaeT; a 6pam oTseqaeT.

9*. Traduceti in limba rusa:


, .

1.. Aceasta este familia mea. 2. Fratele meu

c1t~te ~~ intelege ruse~te, dar nu vorbe~te. 4. Eu


romane~te. 5. Astiizi parintii mei s!nt acasa. 6.

40
I

vorbe~te bine ruse~te. 3. Sora mea Irina

vorbesc ruse~te, iar sora mea riispunde


Ei se odihnesc. 7. Fiul meu se odih-

Typ:H:cT oTJJ:I>IXaeT.
3To MOM nop,T~enh.
. TaM JJ:OM n TpaMBaii.

TypH:cTI>r oT.n:~>IxaiOT.
3To MoM: rropT~enn.
TaM .n:oMa n TpaMBan .

TBoir cecTpa roBopMT noHeMeQKn.


BoT Moil KHH:ra.

TBoH: ceCTphi roBopiri noHeMeQKH.


BoT MOM KHH:rn.

3JJ:ec~>

3JJ:eCI> MOH 6KHa.


3To TBOH nH:ci>Ma ?

Moe oKH6.
3To TBOe ITHChMO ?

TJJ:e TBOH JJ:PY3I>ir?


r.r:(e TBOH . .[(pyr ?
TBoH: 6paTMI oTJJ:~>IxaiOT ?
TBoii 6paT oTJJ:I>IxaeT?
MoM ChiHOBhH ITOHHMaiOT ITO-aHmHHCKH, HO He rciBopfrT .

- ,n:arua, r,n;e ,n;eTH ?


- lJ:yMalO, 'ITO OHif OT,n;biXaiOT.
BoT nx nopnpenn.

YP6K 7

MHKpo.r.uaJI6ru

- Da~a, unde sint copiii?


- Cred ca (ei) se odihnesc.
lata servietele lor.

IIPOM3HOIIIEHJ1E

Microdialoguri

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


0

~ [a] : ,n;o 3aBTpa [dazaftra], HnKonaeBna [nikal!icvna], nopnpeJii, [partf'el'],


'-'

- Hy, BOT H nam ,n;oM. ,n:o


cBn,n;amur, Bepa !
- ,n:o cBn,n;amur, MapliHa, ,n;o
3aBTpa ! A TBoii My)!( ceii"'ac .n;6Ma?
-

HeT, OH cero.n;H.sr pa66TaeT.

- Ei, iata ~i casa noastra. La


revedere, Vera !
-La revedere, Marina, pe
miine! (Dar) sotul tau este acum
acasa?
- Nu, el lucreaza astazi.

- lJ:66poe yTpo, JleHO"'Ka !


- .D:66poe yTpo !
- BoT Barna KHiira, 6oJibru6e
cnacli6o!
-He 3a 'ITO.

m ult!
-

- 3,n;paBCTBYRTe, 1JaBeJI ! 3To


Bailie ITHCbMO ?
-Moe. Crracli6o, Ha,n;.sr !
-He 3a 'ITo.

- Buna ziua , Pa vel! Aceasta


este scrisoarea dv. ?
-A mea. Multumesc, Nadea!
- Pentru putin.

ToBapm:u,H, :ho mirun BeiiJ,H?

- HeT, He Harun.
- AHHa HnKonaeBHa, B:&I He
3HaeTe, r,n;e Ham c:&rn?
-He 3Haro ... .D::YMaro, 'ITo oH
ryn.HeT. ,n:a, BOT er6 nopnpen:&.
- Mnxalin MBaHOBH"', B:&I He
3HaeTe, r.n:e Harua ,n;o"'b ?
- HeT, ne 3Haro ... Mo)!(eT
6!>ITb, OH<l ryJIHeT. lJ:a, BOT ee
nopnpen:&.

42

Bun a dimineata, Lenocika!


Bun a dimineata !
l ata cartea dv., vii multumesc

rropT<l>enn [partf'eli]
0 ~ [a] : ,n;66poe yrpo [dobraie utra], JleHO'lKa
[ivanavic' sau ivanic']
e ~ [io] : ee i io], Moe [maio]
r-+ [v]: cero,n;H.sr [ vodnea], er6 [iev6]
.. --* [~] : He 3a 'ITO [n'eza~tg]
4J ~ [f'], , JI [I'] : rropTcllen:& [partf'el']
s ~ [v'] : Bepa [v'era]
c ~ [s'] : ceii"'ac [s'elceas]
w~ [~ dur]: Bamn [va~i]
:ac ~ [j dur] : Mo:aceT [m6jit]
CJIOBA M BbiPAJKEHMSI

N-aveti pentr u ce.

- Tovar a~i, acestea sint baga~


jele dv.?
- Nu, nu slut ale noastre.
-Ana Nikolaevna, (d .) nu
u nde este baia tul nostru?
- Nu ~tiu .. . Cred ca (el) se
plimbi'i. A, uite servieta lu i.

[l'enac'ka], MsaHOBH'I

uam (11awa, Hawe, Hawu) a\ nostru


JruiTpa! pe miine!
MYlK sot
ceii'llic acum
cer6J:\HH astazi
pa66TaTb I a Iuera
A66poe yTpo! buna dimineata!
Bam ( Gtiwa, Game, Gtiwu) a! vostru, a\ dv.,
a! d-tale
.Kmtra carte
ue 3a 'ITO n-aveti pentru ce, pentru putin
~o

Be~qu (pl.)

bagaje, lucruri
3HaTb I a ~ti, a cunoa~te
AYMaTb I a crede
'ITO Cii.
rymiTb I a se plimba
er6 a! (a, ai, ale) lui
nopTc(IMb servieta
M6JKeT 6b1Tb poate (ca)
ee a (al, ale, ai) ei
HX a (at, ale, ai) lor

~titi

- Mihail

Pronumele posesive uaw, saw, er6, ee, ux

Iva novici, (dv.) nu

~titi unde este fata n oastra?


- Nu, nu ~tiu ... Poate ca (ea)

se plimba. A, iat a servieta ei.

lieu :no ooM


_ ,

<
<

3To uam ooM.


3To Bam ooM.

, ?

qbe :no nucbMO

3TO mime nucbMO.


3To Bame nucbM6.

''/-}.~
\

~~.

~l

Mbl

naw rroprcj>enb

=:::: ~::tJi

1-

uawn

a~w rroprcl>.enb

~~.

aawa ceMbl!
same cen6

1-

BawH Be~

~~

Bbl

BC~H

011--+ ero
oua--+
OIIU --+ HX

ee

4. Completati spatiile punctate.

~..

In scrisori, cuvintul Barn (al Dv., al d-tale) se scrie cu majuscula, atunci


cind relatiile intre persoanele in cauza nu sint familiale: ,U:o cBH,D;aHHH, Barn
Cepreii: HHKoJiaeBHq.

,IJ;CAYIIIKa.

'\

TOBapu~ .

,!

rroprcj>enb.
rrapK.
6acceiin.

masculin

/eminin

(on)

(oHa)
MaTb

.!\OM

.plural

(OHO~~
.;en6

(OHH)

Model
3To awu nopnpeJIH.
- qi>H :ho nopnpeJIH ?
1. 3TO 6 ama ae~b. 2. 3ro aamu Be~u. 3. Moii rosapm..u; x?pom6 r?Boplir nopyccm. 4. HaUJ .n;oM 3.n;ecb. 5. 3TO aaUJa KHHra. 6. 3ro _11atue IIH_CbMo ._7. Mou rosap~rn:u
'lHTaiOT KHHry . 8. Bama MarnHHa 'raM. 9. 3ro lllime oKHo. 10. B_amu .n;~TH ceit'lac ryJili,IOT
Ha ymt.u;e. 11. Htima p;O'Ib OT,IJ;biXaeT. 12. HaUJu pop;lireJIH cero,n;Hll ,n;oMa. 13. 3ro aaUJe

cl>a6pHKH

.lJ:e.l\yiiiKa, MYJK, .1\0'lb, .1\CTn, 6par, IIHCbM6, KHJ!ra, rpaMBa.H, Be~~. I.oprcj>enb, yrpo,
Bern:u, 6a6yll1Ka, po,l\lfreJIH, cecrpa, pecropaH, JI6H.I\OH, Mallia, rroprcj>e.riH, rosapH~,
mrn6, 6onbHHl.(a, rpaJK,I\aHHH, rrapK, 6acce.HH, roBapurn:u, MYJe.il:, ,1\enerarbi, ceMbli, c&IH,
JKeHa, XOJJimJ:, TypHCTbi, cj>paHey3, cj>a6pHKa.

cen6.

6*. Completati spatiile punctate, alegind cuvintul corespunzator din


coloana din dreapta.

'\1

1. Ce.Hqac EopHC H Blinl! ... (rynliTb) B rrapKe. 2 .H He ... (3HaTb), f,l\e Bbl .. .
(pa66rarb). 3. Mbi .. (,~:~yMaTb), 'ITO cer6,1\Hll MapU:Ha He ... (pa66TaTb). 4. Bbi ue .. .
(JHaTb), T.l\e 3,1\ecb MYJe.H? 5. BepoliTHo, AH.I\pe.H ... (Juarb), rAe MYJeli. 6. BaliiH .1\CTH
xopolll6 ... (rosopliTb) rro-aurnli.Hcm? 7. 3HHa, 'ITO Thl ... ('IHThb)? 8. M6JKeT 6biTb,
Karl! ... (JHaTb), r Ae Jleua.

5. 3ro ue ... se~b.


TBOM
TBOll
TBOe
TBOH

6. nerll, ... rosapm.I..(H pa66ra10r, a Tbi rynliernb !

7. HHHa; ll He JHaiO, rAe ... oKH6.


8. MapHHa, r Ae ceii'lac .. . MYJK?

.9. ... ,n;e,n;ymKa e~e COBCCM MOJIO)J,OM !


10. KaK XOpOIIIO, 'ITO ... cecrpa IIOHHMaeT

3. Raspundeti la intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii.

H fOBOpliT IIO-pyCCKH

~1. ... cen6 6'!eHb Kpacllsoe.


.
12.... p;upeKTOp xopow6 fOBOpHT rro-cj>paHeyJCKH, a ... HH)!(eHep -

Model
1.(

MOH
MOll
MOe
MOH

1. .. . po,n;HTeJIH e~e MOJIO)J,hie


2 .... 6par pa66raer, a ... cecrpa y'IHTCll.
3. Bor ... u6Boe rrnaTbe.
4. - Hy, BOT u .. . ',n;oM. .D:o Jaarpa !

fl2. Completati spatiile punctate, punind verbul din paranteza la forma


corespunzatoare.

I!

p;em.
po):IHTeJIH.
rroprcj>eJIH.

5*. Puneti intrebarile ~Jeu? 'lbR.? 'lbe? 'lbU? Ia care se raspunde cu ajutorul cuvintelor tiparite cursiv.

numar). Con-

neutru

d) Bor ualiiH (aamu)

cen0.
IIHCbMO.

YllPAiKHEHIUI
~i

Be~b.

c) Bor Hallie (Bailie) oKH6.

..

1. Grupati cuvintele de mai jos in 4 coloane (dupa gen


sultati tabelele nr. I, 2, 3.

ceMbli .
,IJ;O'lb.
Karl!.
6a6ymKa.
KHJ!ra.
60JibHHI.Ia
cj>a6pHKa.

AH,~:~pe n.

'i

rroprcj>enb
ceMbli
cen6
BCrn:H

b) Bor Hallla (Barna)

a) BoT Halll (Balli) p;o:M-.


Cb!H.

. KTo cerop;HH pa66meT ? (Moil ToBapHrnH)


-Moil TOBapHIQH cero,D;IDI pa66TaiOT.
1. Kro 'IHraer KHHrY? (Moli JKeHa) 2. KTO cer6,1\Hll OTAbixaer? (ll) 3. Kro ryn .lier
BC'IepoM s mipKe? (Tbi) 4. Kro cer6,qiil! pa66raer? (ee MYJK) 5. Kro noHnMaer rropyccm ? (Moll: CbiH H Moli .1\0'lb) 6. Kro ce.H'!ac rynlier ua ynHl.(e ? (Hallin ACTH .lJ: aH n
HpHHa) 7. Kro eyMaer, 'ITO ACTH .n;6Ma? (Mbi) 8. Kro pa66raer Ha cj>a6pnKe? (Moil
po.n;HreJIH) 9. Kro roBoplir no-HeMel.(KH, no-aurnH:ll:cm u no-cj>paueyJcm? (rypH:crbi)
10. Kro JHaer, r.n;e MyJell: cena? (Bbi)

44

IIb-HeMCl.(KH .

13 . .. . poAlhenu y)!(e ue pa66ra10r.


14. Ceii'l:k ... ceMbli a MocKae.
15. HliHa, r Ae ... sew:u ?

16. 3TO ... MalllHHa ?


17.
18.
19.
20.

Jl AyMa!O, 'ITO ... )J,CTH yJKe OT)J,b!Xa!OT.


Mbi He JuaeM, u1e ... IIHCbM6.
Mroph, 'ITO ,n;enaer ... 6par ?
-rp,e ceiiIaC ... ~llpCKT Op?

45

Haw
Ham a
n ame
uarua

sam
aama
same
sam a

- KoHe'IHo, 3HaiO. OH raM.


- Eolihm6e cnacH:6o !
- Ilo:JH:aAyiicma. (He 3a 'ITo)

7. Traduceti in limba romana.


3.nech
3.nech
3.nech

a 3.1leCh MoA .llO'Ih.


3.1leCb OHll, a 3,!\eCh ee .!\O'Ib.
a 3.1leCh meoA JlO'Ih.
3.1leCb M&l, a 3,!\eCb 111izua .!\O'Ib.
on, a 3.1leCh ez6 AO'Ih.
3.1leCb Bbl, a 3,!\eCb eazua ,!\O'ib.
3.1leCh omi, a 3,!\ech ux JlO'Ih.

R,

m&r,

10*. Traduceti in limba rusa.


1. Eu nu ~tiu unde este casa voastrii. 2. Casa noastrii este aici, iat-o. 3. Dar iatii
spitalul nostru. 4. Noi lucriim aici. 5. Ale cui sint ciirtile aces tea? Ale voastre? 6. Nu,
acestea nu sint ciirtile noastre, acestea sint ciirtile lor. 7. Aici este Andrei, iar acolo este
sotia lui, Nina. 8. Acum Irina se plimbii, iar fratele ei cite~te. 9. Astiizi eu luqez, iar
copiii mei sint acasii. 10. Mircea, unde este acum familia voastrii? 11. Turi~tii sint aici,
iar bagajele lor sint acolo. 12. Ei intreabii unde este ma~ina lor. 13. A cui este aceastii
scrisoare? 14. Aceasta nu este scrisoarea mea. 15. Un cetiitean intreabii unde este servieta lui. 16. El crede cii servieta lui este acasii.
~i

8*. Completati propozitiile cu pronumele posesive ee, ez6, ux.


a) BoT AaH.

3ro ... Kiillra.


3.n.ech ... nopT$enh.
... senm .o.6Ma.
.. . cecrpa rym1 eT.
CerO,!\IDI ... TOBapHIIOI OT)lbiX<liOT.

b) 3To Mpi1Ha.

3.nech ... ID!CbM6 .11 ... Kiillra.


TaM ... nopr$eJib.
AaH- ... 6par, s <l>nopm<a MoHecKy - ... 6a6yiiiKa .
Ceaqac .. . po.n.H:TeJI.H .noMa.

11 *. Consultati textul de mai jos ~i completati desenul, folosind cuvintele studiate pina acum. Ultima litera a fiecarui cuvint este in acela~i
timp prima litera a cuvintului urmator.

BoT ... .llOM.


TaM ... selllH.
Cea'Iac ... po.n.H:Ten.~~: 'I.HTaiOT.
Mapl1H MoHecKy - ... .n.e.n.ymKa, a <l>nopl1Ka ,MoHecKy - ...
6a6ymKa.

9*. Inlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu cele din paranteza. In dialog


faceti toate schimbari!e cerute de aceasta inlocuire.

Model

ol-)~ ~~ c.

-A BOTH H~ .noM. ,UyMaro, \fTO Mapima ce:i1qac .noMa. (onh~ HMaTb)


- Cero,o:HH oHa He pa66TaeT ?
-;.
'
~
- HeT, o\aycero,o:HH OT,D,l>IxaeT.
-A r.o:e ee ManniHa ?
~.Y
,
- BoT ee ManmHa, 3,o:ech.
Dupii fnlocuire:

-A BOT H Ham .noM. ,UyMaro, \fTO on!IJ, 11 MaTh ce:i1\fac .noMa.


- Cero,D,HH omi He pa66TaroT ?
- HeT, OHif cero,D,HH OT,D,biXaiOT.
-A r.n.e HX MarniiHa ?
- BoT HX MarniiHa, 3,0:ecb.
- Kro 3,!\eCb roBop:rh no-neMetfKU ? (no-pyccKR)
- JI xopozu6 rosopro no-HeMei.IKll. ( .11 MOM My)!< ; HeMH6ro)
- Bhr He 3Haere, r,L~e 3.n.ecb pecmopan ? (6onhHHL(a)
- Her, He 3HaiO.
- M6)!(eT 6biTh, e&z 3Haere ? (sam My)!()

46

7. Multumesc.
8. AHHa 'Ilfraer, a AaH (se odihne~te)

1. lMsaH AH,L~ peesnq ore11, a K6nn - er6 .. 4(. f


2. .H noHHMaiO no-pycCKH,
ell.(e He rosopro.

h.

3 .5I He 3H1tiO, r.n.e TBOC


4. 5. -

l.l,

. r.lle Bam MY)!( ?


... cer6.n.mr pa66TaeT.
Bbr cewrac rymiere?
... , Mhi pa66raeM.

6. 3ro Ham

9. Tovarii~ii
10. HliHa If AH.o.pel!: - MY)!( If )!(eHa.
AaH If Mpl1Ha - ... .n.em.
11. Proprietar, patron.
12. - MaMa, r.n.e MOM nopr<lJenh?
- ... 3HaiO!
13. 3ro AH.Ilpeli, a sor ... )!(eHa.
14. Y'I:rherrh crrpam.~~:saer rro-pycCKH, a
Mbl ... IIO-pyMbiiiCKR.
15. 3.1leCh n, a 3.LieCh ... po.n.aremr.

/'

ag:jrn
47

- .5I He 3HUIO, r,n;e Balli .ll;OM.

....:_Haw .n;oM 3,n;ecb. Hy, .n;o


3aBTpa!
- Bbr He 3HaeTe, r.n;e miwa
.ll;O'Ib?
- Bawa .n;o'Ih rym1eT.

BOCbMOH YPOK

YPOK 8

3AJI6 MHHTE!
- Mo)!(eT 6brTb, :ho nawe Ill!cbMo?
- HeT, He Moe.
- Tonapm:rru, :ho nawu
- Hanni:. CuacJ16o !
-He 3a tJ:To.

Moii: MY)!( .ll;OMa. BoT ero uopT<iJeJib.


MaTb .n;yMaeT, 'ITO ee ,n;eTH OT.ll;hiXalOT.
Pomhenu cnpawrmaiOT, r.n;e ux ,n;eTu.

Prima intilnire

neu~u?

Ivanov: Bunii ziua! Permiteti-mi sa


rna prezint: Serghei Pavlovici
Ivanov, ziarist.
Ionescu : Imi pare bine. Andrei
Ionescu, economist. lar ace.~tia
slnt colegii mei de serviciu:
Radu Petre ~cu, Gheorghe Deleanu ~i Victor Eftimie.
Ivanov: Inclntat! Scuzati-ma, tovar a~e Petrescu, dv .. sinteti tot
economist?
Petrescu: Nu, eu sint chimist,
iar tovara~ii no~tri sint ingineri
constructori.
Ivanov : Dv. vorbiti foarte bine

Jfemu58 : 3.n;pancTByii:Te ! Pa3permhe npe.n;cniBHThc.a : Cepreii:


Danno~If'I MnaHoB, )!(ypHamkT.
JfoT-d:cKy: O'I~Hh npuinHo. AH,np eii:
Mom!cxy, 3KOHOMMCT. A To
MOM Tonap nwu no pa66Te :
Pa.ny De1 p ecxy, recp re ,[(em!Hy II BuxTop Eqm1Mue.
JfeaH66 : O'IeHh p a.n ! Dp :>eTMTe,
TonapHrn lleTpecxy, Bhr To)!(e
3KOHOMHCT ?
IIempecKy : HeT, .a XHMHK, a Hawu
TOEUpHillll - fiH)!(eHepbi-CTpOliTeJIH.
Jfeanf!e : Br,r otJ:eH:r, xop ow6 ronopM.Te nopyccxu !
IIemp ecKy : 0, 3To 6oJiblll6ii: xoMrumMeHT . .5I ll3Y'IUIO pyccKHH
5!3hi.K He,naBHO .. .
Jf ouecKy : Ctpr eii: llaBJIOBH'I, Bbi
y)!(e Bii,D,eJIH Haw ropo,n ?
Jfean6e : HeMHoro. BtJ:epa BI1.n;en
J:ICTopJitieCKHH My3eH H My3eH
cena. EyxapecT - O'IeHh xpaCHBbiH ropo.n;. M xaxa.a ceii:tJ:aC
rroro,n;a TenJia5!, npiiMO-TaKM
neceHH.a.a !.. Hy, II3Bimi1Te, TonapHII!H, 5I cnewy. ,[(o 3UBTpa !
Jfom!cKy:

IIempecKy : Bcero xopowero !


/(eflf!Hy;

ruse~te!

Petrescu : 0, ce compliment frumos! Studiez limba rusa nu


de multa vreme ...
Ionescu : Serghei Pavlovici, dv. v-ati
plimbat prin ora~ul nostru?
Ivanov: Foarte putin. Jeri am vizitat
Muzeul de istorie ~i . Muzeul
satului. Bucure~tiul este un ora~
foarte frumos. ~ice timp calduros este acum, parcii de primavarii! .. ~i acum, scuzati~mii, tovara~i, rna griibesc. Pe miine t
Ionescu:
Petrescu : Cu bine!
Deleanu:

49

nPOli3HOmEHHE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcri~e.


o - [a] : 3KOHOMHCT [ebnamist], npocnhe [prastit'e"], cTpmheJIH [strait'e-li]
6onhln~:H [bal'~oi]~ HCT~plf.qecKHH [istariceskii], noro.n:a [pagoda]
'
o- [a]: IT~BJIOBH'I [pavlav1c' sau pallc'], npHfrTHO [priiatna], KOMITJIHMeHT
(k~mphm'ent); HeJJ:aBHO (~'edavna), ropo.n; (gorat), npfrMO (preama)
T [t] : p~3pelllHTe [razr'e~It'e] , n pocTihe [prastit'e], H3BHHHTe [izvinit'e]
.n:- [d']: BMJJ:eJIH [vid'eli]
p - [r'] : pa3pelllHTe [razr'e~h'e]
.!J:C- [f) : TLCH [fa) : npe}l;CTaBHTLCH (pr'eftavita)
w- [~ dur]: pa3pew:HTe [razr'e~h'e]

* - [j dur]: Y*e [uje]

KaKue?

KaK6e?

MOJJOAOC ceno

Kpacill10e ceno

MoJJOAbie cmpoumenu

CJIOBA ll BhiPAJKEHliSI
nepB /LIH, -aH, Oe, Lie primuJ
acTpe'la intilnire
paJpewuTe npe.a:cniauTLCH permiteti-mi
sa rna pre zint, sa rna recomand
lKypuaJiuCT ziarist
O'leHL npmiTuo imi face placere, imi pare
bine
JI<OHOMHCT economist
Toaapulll no paooTe co leg de serviciu
pa.a:, pli)l;a, pa.a:LI 1 a fi incintat, bucuros
npocTuTL II a ierta, a scuza
XHMHK chimist
HlllKeuep-CTpOiiTeJIL inginer constructor
ooJILW /oii, -aH, -oe, -ne mare
KOMDJIHMeHT COmpliment
HJY'fllTL I a studia (ceva)
pyccKuii HJbiK limba rusii

ue.a:aauo nu de mult, recent


ylKe deja
au.a:eTL II a vedea, a vizita
ropo.a: ora~
a'tepa ieri
uc!opu~ecK / uii, -aH, -oe, -ue istoric, de
1stqne
"pacHB /Liii, -aH, -oe, -Lie frumos
KaK/oii, -aH, -oe, -ne care, ce fel de
noro.a:a vreme, timp
TenJijLIH, -aH, -oe, Lie cil.Jduros
npliMo-TaKu de-a dreptul, cu adevarat,
parcii
BeCeHB / Hii, -HH, -ee, HC de primavara
IJJBHHHTL II a scuza, a ierta
cnernuTL II a se griibi

Conjugarea verbelor Ia timpul trecut


,
Anopeu (on) 'IHT8JI.
Huua ( oHti) oTALixana.
JIUCbMO ( 0110) JJelKaJIO.
J(emu ( OHU) rOBOpHJIJ~.

Retineti ca verbul Ia timpul trecut se schimbii dupa gen (la singular),


iar la plural are aceea~i forma pentru toate genurile. Dupa pronumele de reverenta Bbz verbul se folose~te la plural:
BLI cnemJinu? ,Va grabeati ?"

Adjective cu tema dura


KaKoii?

Mono.a:oii cmpoumenb
1

Adjectivul cu rol de atribut in limba rusa, de obicei, precede substantivul:


3To Kpadtebzu ropo.n:. ,E un ora~ frumos." Cind adjectivul are in propozitie rol de nume predicativ, sta dup a substantiv: Mofr cecrpa Kpacueafl.
,Sora mea este frumoasa".
Terminatia adjectivala -bzu este intotdeauna neaccentuata, iar terminatia
-6u accentuata: Kpac:HBbzu, HOBbzu ; Mono.n:6u.
0 serie de adjective din limba rusa pot avea ~i forma scurta, care se
schimba numai dupa gen ~i numar, avind in propozitie functia de predicat :

KaKI"iH?

KpacHBLiii ooM

KpacH:aaH oeBymKa

Vezi tabelul nr. 19.

OH pao. ,Ei este bucuros."


0Ha paoa. ,Ea este bucuroasa."

Oml:

50

Andrei (el) citea.


Nina (ea) se odihnea.
Scrisoarea statea.
Copiii (ei) vorbeau.

paobl.

,Ei sint bucuro~i", ,Ele sint bucuroase" .

51

YllPAJKHEHMSI

6*. Puneti la timpul trecut verbele tiparite cursiv, acordindu-le cu su-


biectul propozitiei.

1. Raspundeti afirmativ la urmatoarele intrebari:

Model

Model
Banm po.z:uiTeJIH Mono.n;hre ?
- ,[(a, Moll po,n;JITeJIH MOJIO,n;hre.

OH zoeopitm no-pyccKH.
- OH roBopJIJI no-pyccKH.

1. 3TO Monop:oil: yn!Tenb? 2. EyxapecT Kpaclffibril: ropop:? 3. TaM 6onbm6il: rrapK?


4. Ero rropTclJenb noBbiil:? 5. Bbr HJy'laeTe pyccKHi!: H3hiK? 6. Hx IIIKona H6Ba? 7. Ballla
p:o'lb 6onbllla? 8. 3To pyccr<oe cnoBo? 9. TaM Kpaclffibre MY3eH? 10. TBoli Mallllllia
HOBaH?

2*. Alegeti adjectivul la forma potrivita pentru fiecare substantiv din


coloana din stinga 1
XIi:Mm<:
.n.epeBo
po.!J:l[reJIH
MaTb

MOJIO.!J:OH
MOJIO,[\aH
MOJIOAOe
MOJIO,ll.hle

BeiiU>
3KOHOMHCT
ropop:a
CJIOBO

HOBbiH
HoB a
HOBoe
HOBbie

ceno
HHJKeHepbl
CIIel.IHanHCT
yuheJibHHlla

CTapb!H
CTapaH
cTapoe
cTapbre

HO'Ib
YTPO

TeiiJibiH
Terrna
Terrnoe
TeiiJibLe

,[\HH
.L~eHb

3*. Adaugat:i terminatiile.

4. Puneti intrebiirile KaKou ? KaKciJl ? KaK6e ? KaKue ? la adjectivele


din exercitiul precedent.
5. Continuati propozitiile:
qro OH .L~eJiaJI?

qTo oHa p:enarra?

'-ITo oHH: p:erraJIH ?

0Tell 'IHTaJI.
Ceprell: ... .
Ae.L~YIIIKa ... .

Man, 'IHTana.
Jlifp:a ....
Ea6yll1Ka ... .

P6p::HrerrH 'IHraJIH.
Cepreil: H JI!I.p:a .. . .
)l;ep:yiiiKa H 6a6ymKa

EpaT roBop.H:rr.
HHJKeHep ....
IleTp ....

CecTpa rosop.H:rra.
)l(eHa ... .
JieHa .. . .

0HH fOBOPHJIH.
)l;eTH ....
K6mr H BacH ...

7. ~uneti cuvintele tiparite cursiv Ia numarul plural.

Model
TaM KpacitebLU My3eu.
-TaM Kpac:H.sbre MY3eH.
1. 3.!1eCb KpaCll6blli napK. 2. 011 MOIIOOOU :JICypltai/UCm . 3. Ilpocrlfre, mo6apUU/, Bbl
? 4. TioJKanylicTa, BOT 6aUl nopmifjell b H 6aUla J<Hu za . 5. Mou i>pyz pai>, 'ITO
Bbl 3.!1eCb. 6. Ou mal/allmllll6blli XUMUK. 7. Celi:qac XOIIOOHblU i>eub . 8. 3ro cmapblU
cmpoumellb

1. B MocKBe KpacifB ... MyJeH. 2. 3TO o'leHb 6oraT... ceno. 3. Moli .l\pyr - MoJIO.l\ .. ., TanaHTJIHB ... JKypHaJiifcT. 4. Cero.L~HH TeiiJI... rroro.L~a . 5. 3p:ecb HoB... clJa6pHKa,
a TaM HoB ... Jasop:. 6. B Eyxap ecTe Kpaclffi... rrapKH. 7. '-IHIIIMHP:JKHy - 3TO cTap ...
H Kpacil:B .. . napK. 8. Moli MaTb eii(e Monop: ... , a oTell yJKe crap .... . 9. Ero po.l\HTenH ell\e
MOJIO,[\ .. . . 10. Balli rroprclJeJib ell.le COBCeMHoB .. . , 11. Cero.L~HH XOJIO,u:H ... IIOfO.l\a. 12. 0H
o'leHb rrpHlirH ... qenoBeK. 13. TaM HOB... HHCrHryT H HOB... 6oJibHHI.Ia. 14. Moe
IIaJibrO ell.le COBCeM HOB ... , a r BOe yJKe crap ....

CnyJKaiD.Hll. or.ll&rxan.
TypHCT ... .
Moli MYJK ... .

1. JI U3Y'Ill/O HeMel.IKHH H aHrJIHHCKHH H3biKH. 2. )l(ypHamicT cnpaUlU6aem no-pyCCKH,


H Mbi ToJKe om6e'laeM no-pyccKH. 3. Y'IH:TeJibHHlla cnpaUlu6aem pyccKHe cnoBa. 4. Hii.Ha
He 3uaem, r.L~e ee p:ern. 5, }l;allla i>yMaem, 'ITO p:erH omi>bzxawm .!IOMa. 6. Mbr zo6opuM
no-pyMhiHCKH H no-pyccKH. 7. Typlfcr omi>bzxaem B JloH.LioHe. 8. XoJliHH He noHuMaem
no-PpaHey3CKH. 9. JI He iJyMa/0, 'ITO OH celt'fac .l\OMa. 10. Molf roBapHII\H ITO pa6ore
He nOHUMQ/Om IIO-aHfJIHJlCKH.

CnyJKa!Da oTp:brxana.
TypifcTKa ... .
Moli JKeHa ... .

Vezi tabelul nr. 1.

CnyJKamHe or.L~brxanH.
Typlfcrb! ... .
Moil. p:eTH .. .

cnellual/ucm.

8. Completati spatiile punctate cu cuvintul potrivit din coloana


dreapta.
1. JI He 3HctJO, . .. 3ro KHHra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OH He 3Harr, ... cer6,1\HH ,1\eHb.


Mbl He 3HaeM, .. . OH 'leJIOBeK.
JI 3Hal0, ... TaM My3ell:.
Bbr He JHaere, .. . TaM aBTo6yc ?
TipoCTHTe, .. . 3TO My:lt!:ll: ?
. .. H3biK Bbl H3y'!aeTe?
... cero.L~HH norop:a?
l13BHHHTe, noJKanyll:cTa, ... cero.L~HH p:eHb?
l13BHHHTe, IIOJKanyi!CTa, ... CefO.LlHH 'IHCJIO?
.. . H3b!KH Bbl 3HaeTe ?'
... H3b!KH Bbl H3y'laJIH B IIIKOJie ?
.. . H3blK Bbl H3y'laJIH B HHCrHTyre ?
Ceprell: IIeTp6BH'I, ... .Pa6pHKH Bbi BH.L~eJIH ?

KaKOH
KaKllH
KaKoe
KaKHe

9*. Gasiti cuvinte opuse ca sens celor de mai jos; folositi, la nevoie,
dictionarul.
TeiiJlbi:ll:, HOBbiH, KpaCHBbiH, MOJIO.l\OH.

52

din

53

~i

10. lmaginati un dialog intre sot


din exercitiul 9.

sotie, folosind antonimele cuvintelor

3All0MHHTE!
KaKo:H :ho MY3e:H ?
KaKl:br To qni6pHKa ?
KaKoe TaM ceno ?
Kme .SI3biKii s~>r H3yqanH ?

liyxapecT- xpacHBbiH ropo.n;.


Cero,n:H.SI TeiTJia.SI noro.n:a.
Harne ceJio oqeHb Kpaclisoe.
3To MOJIO,n::bre CTpOHTeJIH.
- Pa3pernliTe npe.n;cTaBHTbc.SI: AH.n;pe:H MoHecKy, 3KOHOMiicT.
- QqeHb llpH>ITHO !

Model
My:>tc: KaKo:if KpacliBbiH napK !
JKeHa: HeT, napK HeKpaclisi.I:if!

-QqeH~> pa.n:! (pa.n:a, pa.n:~>r)


- li3BHHHTe (npOCTHTe), no:>KciJiy:ifcTa !
Mbl BH,n:eJIH ropo.n;.
- KTO BH,n:eJI ropo.n: ?

My:>~<: : KaKall oHa MorroAall


If KpaCHBall !
)/(end : . . . . . . . . . . .

My:>~<: : 3To H6sbri1: AOM !

My:>~<:

)J(eua :

)/(end:

.......... .. . .

: Kadll cer6AHll
Temrall noro.11a !
..... .... .. . . .

11 *. rn dialogul dat, inlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu cele din paranteze. Faceti toate schimbarile cerute de aceasta inlocuire.
-

Pa3perrn1:Te npe.!ICTaBRThCll : AH.[Ipeil: lloHecKy, 3KOHOMJkT. A 3TO Moi1:

cbtll.

(JKeHa)

- JI o'!eHh pa):(. (Mbr). Bbr (Barna JKeHa) yJKe BH.[IeJllf Ham z6poo? (cerro)
- BH:Aerr, Ho HeMHoro. B'lepa !I oTAhrxa.IT. (Moll lKeHa)
-Ham z6poo o'leHh KpacHBhiH. (cerro)
- .LJ:a, Moil moeapuUJ rosopH:n, 'ITO oH KpacH:sbrH. (.!IPY3hli). CerOAHll
napK H My3eit. (Mhr) Hy, H3BHHHTe, 11 crreJ:IIj, AO 3llBTpa ! (Mhr)
- Bcero xopomero !

!I

BHAen sam

12. Traduceti in limba romana. Ynchideti cartea si traduceti textul


romanesc .in limba rusa.
1. KaKall Terma!! rroro.11a cerOJ~Hll ! 2. B'lepa Mhi sHJienH MyJeit cena, a ceroAHll
-: llcTopH'IecKHit MyJeil:. 3. KaKoit ypoK crrpaiDHsan yqliTenh, cTaphiH H:Jllf HOBbiil: ? 4. .H
He 3Hana, 'ITO Barna MaTh eru:e MOJIO):(ll!!. 5. KaKOli: HHTepeCHhiH JKYpHan ! 6. ll3BHHHTe,
KaKOH 3TO JKYpHan ? 7. B'!epa MOl!: MylK pa60TaJI, a cerOAHll OH JIOMa. 8. HH:aa, KaKHe
MyJea Bhi sH:Aena TaM? 9. Bhi He JHaeTe, KaKoit cerOJ~Hll J~eHh? 10. Bhi YJKe 'IHTanH
H6Bbii!: JKypHan? 11. Bame ceno 6'leHh KpacH8oe. 12. 3H:Ha yJKe sHJiena ' Tsoe H6soe
IlaJibTO?
.

54

YPOK 9

llPOM3HOlliEHHE

)l;EBHTbiM YPOK

Fronuntati de. mai multe ori .c uvintele transcrise.


o - [a] : 3BOH.H:T [zvanit], nepeBo)J,ll:JI [p'er'evadil], B._.rropii)J,Ke [fpareatke],
nepeso)[(y [p'er'evaju], xonhe [hatit'e], o6e)J,aTh [ab'edat'], cy)J,o-

J?imineata

BOJihCTBHeM [sudavol'stviem], KOr)J,a [kagda]


--t [a] : yTpOM [utram], paHo. [rana'], II03)J,HO [pozna], seqepOM [v'eceram],
6hrCTpo [bistra]
'
O--t[o] :Ho [no]
.
T - Wl : Tene<P6H [t'e.Je.f6n], xoTI1:Te [natit'eJ. o6e)J,aTh [ab'edat']
.ll: - [d']: )l;ena [d'ela], rrepeso:z.lin [p'er'evadil] , )l;eJia.n;H [d'elali]
6'- [b']: ooe)J,aTh [ab'edat']
J I - [I']: ':J)J,OBOJihCTBHeM [sudav6l'stviem]
0

YTpOM 3BOHHT Tene<P6H.


- ToBapHm lloHeCKY ? roBOpH:T Cepreil: IlaBnoBHq.
-A, )J,66poe yTpo, Cepreil:
IlaBnoBHq ! Kar< Baum )J,ena ?
- Crracl1:6o, HHqer6.
- KaK Bhl crraJIH?
- Crran xopoUI6, HO BCTaJI
oqeHh paHo.
-A x cero)J,HH BCTaJI II03)J,HO.
JI pa66Ta:n Bqepa BeqepoM.
-A qTo )[(e Bhr )J,enanH )J,HeM?
- I I )J,HeM pa66Tan. JI rrepeBO)J,HJI Tpy)J,HhiH pyccKHH TeKcT.
- Hy, H KaK? CrrpaBHJIHch?
- Bee B rropii)J,Ke, crrpaBHJIcx. JI rrepeBo)[(y 6brcTpo .. . Cepreil: fiaBJIOBHq, Bhi y)[(e 3aBtpaKaJ,I.H?
- ,ZJ;a, 3aBTpaKan.
-A me Bhi xoTuTe o6e)J,aTh ?.

De dimineata suna telefonul.


- Tovara~ul Ionescu? Aici Serghei Pavlovici.
- A, buna dimineata, Serghei
Pavlovici! Ce mai faceti?
- Multumesc, bine.
- Cum ati dorlnit?
- Am dormit bine, dar m-am
sculat foatte devreme.
- Eu insa m-am sculat astazi
tirziu. (Eu) am lucrat aseara.
- Dar ce a!i facut ziua?
- ~i ziua am lucrat. (Eu) am
tradus un text rusesc dificil.
- Ei, ~i cum e? V-ati descurcat?
- Totul e in ordine. A in scos-o
la capiit. Eu traduc repede.. . Serghei Pavlovici, (dv.) ati luat deja
micul dej un?
- Da, am luat m1cul dejun.
- ~i unde vreti (dv.) sa luati
masa de prinz ?
- Nu ~tiu inca.
- Va propun sa luam prinzul
(masa) Ja restaurantul ,Cina".
- Cu placere. Cind ne intilnim?

- Eme He 3Haro.
. --'-- llpe)J,nararo o6e)J,aTh B pecTopaHe 1JMHa>>.
- c y)J.oB6JlhcTBHeM. Kor)J,a
Mhi BCTpeTHMCH ?
-B )J,Ba qaca.
- XopoUI6. ,ZJ;o cBH)J,aHHx !
- ,ZJ;o CBH)J,aHHH !

r ---? [v] : HHqer6 [nicev6]


[f) : n._.rropii)J,Ke [fpareatke'], 3aBTpaKan [zaftrakal], scTpeTHMcx [fstr'e-

B -

timsea]

Adverbe de mod ~1 de timp


Ka~~:?

- KaK Bhl

- La ora doua.
- Bine. La revedere!
- La revedere!
56

Tpy.. u /Liil, -aH, -oe, -Lie dificil, greu


TCKCT text
cnpaBHTLCH II a se descurca, a o scoate
Ia capiit
see B nopsiAKe totul e in ordine (in regula)
6biCTpo repede
lliBTpaKaTL I a Iua micul dejun
xoTCTL 1 a vrea, a dori
o6e..aTL I a Iua masa de prinz
npe;:(nanhL I a propune
c y~oBOJILcmneM cu pliicere
Kor..a cind
BCTpeTHTI>CH II a se intilni
a ABa qaca Ia ora doua

YTPOM dimineata, in cursu! diminetii


iBOHltTL II a suna
Tene4Jou telefon .
KaK sawu ..ena ? ce mai faceti?
uu<1ero (relativ) bine
KaK cum
cnaTL II a dormi
BCTaTL I a se scula
pauo devreme
n63AIIO tirziu
sqepa se'lepoM aseara
lKe ( aici) dar
..enaTL I a face
~HeM ziua, in cursu! zilei, peste zi
ne peso.. IITL II a traduce

crraJIH?
- Xopomo.

KorAa?

- Kozoa oua

- KaK oua
pa66TaeT?
- 6bJ:crpo.

BCTaeT?
- Pauo.

1 Vezi tabelul nr. 37-

57

- Kozoa ouli:
o6e.n.aroT?
- )J;neM.

Verbele xoTeTL, npe,ZJ;JianiTL

+ infinitivul

1. Ou y)i(e 3asTpaKan ? 2. HH:ua y)i(e o6e;:~ana ? 3. AHJ:\peii y)Ke scran ? 4. Ou~


yxc6 ylKHHa1Ill? 5. PomiTeJlll y)i(e o6e,na1!ll? 6. JJ:ern y)i(e scraJlll? 7. Barna )l(eii:a y)l(e
3ABTJ)aKaJia? 8. Oull: y)i(e 3BOHHIDI? 9. B1>I y)l(e OT,ll,hiXaJUi? 10. Tb! y)i(e cnan?

3. Raspundeti la intrebilri, folosind cuvintele din paranteze;


Model

Kor,D,a oHM: BcTirnl:? (rr63,D,Ho)


-

0HH BCTiJrn: II03,ll,HO.

1. Korp;{t ouli: cer6;:~HH o6e,na1!ll? (pauo) 2. Kor,na Bbi y)l(HHaeTe? (n63;:~uo) 3. Kort~a
ouB: ry.JIJi.Jm? (s'lepa) 4. KorAa 3soulin Tene!IJ6u? (AueM) 5. Kor)J;a ou 'inraeT? (se'lepoM)
6. KorAa Bhi scTaJlll? (pauo yrpoM) 7. Kor.na Thr rymiem&? (rr63;:~uo se'iepoM) 8. Kort~a
BLI 3ABTJ>aKaeTe ? (YTpOM) 9. Kor,na rymiiOT samH ,!l;eTH ? (t~HeM)
Jf npeo/laZG/0 BCTpeTHTLCD.
Propun sa ne intilnim.

4. Puneti intrebari Ia care sa riispunda cuvintele tiparite cursiv.


Mbdel

La intrebarea KaT< Batuu oe.na? ,Ce mai faceti ?" se da un raspuns


general:

Ouu 3aBTpaxana B pecTopaHe.

- Ki-o 3aBTpaxan B pecTopaHe ?

Cnacti6o, xopom6. Cnacti6o, HU'Iez6. Bee a nopiliJKe. IIA6xo (etc.)

La intrebarea qmo ebz oe.naeme? ,Ce faceti ?" se presupune un raspuns


concret privind activitatea interlocutorului in momentul respectiv:
- fmo Gbl Oe/laeme ?
- JI 'tumaw.
YllPA)KHEHMSI

1. Comparati construqiile din cele doua coloane. Traduceti-Ie in limba


romfma.
1iTo ceii'lac ?
I. Celi'lac ympo.

Kor;:~a?

Mhi
Mhi
Mhi
MLI

3aBTpaKaeM ympoM.
pa66TaeM aueM .
yJKHuaeM ae'lepoM.
CmrM"Iio'lblo.

2. Cell'l<k oeub.
3. Ceii'laC ae<tep.
4. Celi'lac uo'lb.

1.
2.
3.
4.

KaKoii ? (KaKaH ?)

J(aK?

5. Ou H3)"'aeT pyccKuii H3hiK.


6. Cer6,nHH xop6man nor6,na.

5. Ou rosoplir no-pyccKu.
6. Ou xopom6 rrepes6,nMT.

2. Raspundeti afirmativ, apoi negativ Ia urmiitoarele intrebari:

1. YTpOM ll03B.OHH1Ill A-IOU moaapUU/U. 2. Cer6,nHH Mbl BCTaJlli O'leHb pauo. 3. CerO)lHH
ue o6eAan. 4. B'lepa se'iepoM namu moaapuu1u pa66Ta1!ll. 5. H6'lbiO Mbl oqeu&
xopom6 crrclJlll. 6. Be'iepoM Anopeu u Htina nepeso,n~IJIH pyccKul1 TeKcT. 7. Cer6,nuH MoA
xend ue pa66Tana. 8. B'iepa lfptiua 6'feHh xopom6 orseqana. 9. Moii omet{ xoTen o6e,naT&
.A6Ma.

"

e~e

5. Completati spatiile punctate cu cuvintul potrivit din coloana din


dreapta.
1. Cer6ARH xop6muii seceHHHii ...
2. Jf pa66Tal0 .. . .
3... Moll 6a6ymKa OTJlbixaeT.
4. KaK6ii cer6,nHH ... ?
s. M&I o6e,D,aeM ... .
6.
7.
8.
9.
10.

JJ:chn scTaJlll pauo ...


! KaK Bhl cnami ?
- JJ:66poe
Cer6,nHH TeOJioe seceHHee
T&r ... 3asTpaKaem& ?
M&I no3soull:nu pauo ... .
000

000

11. - JJ:66p&Iii .oo, Mapli:ua ! T&I y)l(HHana ?


12. - ... H ue y)l(HHaiO.
13. KaKoii xoponmii cero,nuH .. . !
14. - ~TO Bbl ,!l;eJiaJIH B'iepa oo, ?
15. - B'!epa H rynlin.
000

Model

16. - Bh! xopomo cmiTe oo ?

BI>r y)l(e o6e,D,aJm ?

17. - Her, H rrnoxo crrJIIO.


18. - ~ro ceii'lac, se'iep nnu ... ?
19.- Y)l(e ... !
20. ... II03BOHHJI Tene!IJ6H.
000

- ,n:a, H y)l(e o6e,D,aJI.


-ReT, H eme He o6e,D,aJI.

58

HO'Ib, HO'IbiO

59

2. B napKe celi:'laC O'leHh . .. . Kax 3,L\ech .. . !

6. Raspundeti la intrehari:
1.
2.
3.
4.
5.

Korp;3.
Kor.n:a
Kor.n:a
Kor.n:a
Kor.n:a

Bbl

Bhr
Bhr
Bhr
Bhr

Kax6ll: ... rrapK ! JleHHJITpa.n: -

BCTaihe?
JaBTpaKaeTe ?
o6e.n:aeTe ?
yJKHHaeLe?
cmi:Te?

3. R H3Y'faro ... .s13biK He.n:anHo. R yJKe 'IHTa!O ... KHlirH n lKYPHinhr,


ITOHHMi!O ... , HO ronopi{) ew;e ITJIOXO R Me,[IJieHHO.

4. Cepreli: 11eTp6BH'I HeMH6ro noHHMaeT .... OH x6'1eT H3y'liTh ...


Jl3hiK. OH ronopliT, 'ITO ... Jl3hiK He 6'1eHh TPY.L\HhiH.

7*. Folositi la timpul trecut verbele tiparite cursiv.

8*. Completati spatiile punctate cu verbul xomemb


sau trecut, in functie de context.

la timpulprezent

1. B'lepa ne'lepoM AH.n:peH: ... OT.LihrxaTh, a HJ!Ha ... 'IHTan,. 2. YJKe n6J,L\Ho, Thr
He ... yJKHHaTh? 3. - ,[J:eTH, Bbi He ... o6e.n:aTh? 4. YTpoM Jl 6'1eHh caaTh, Ho noJBoHlin
Tene<P6H n Jl ncTana. 5. qT6 oHli ... ceH:'Iac ,[leJiaTh, 'IHThh HJIR ry!Ili:Th? 6. - KoHcTaHTHH
11naHoBH'I, Bbr ... yJKHHaTh?- KoHe'IHo, ... , yJKe n63.L1Ho! 7.- Mama, Thr ... crraTh?- HeT,
He ... , ew;e paHo. 8.- MaMa, ,[J:aH ... yJKHHaTh, a Maplffia ... crraTh.

9. Puneti intrebarea KaK6u ? (KaKaR ? KaK6e? KaKue ?) sau KaK ? la


cuvintele tiparite cursiv.
Mode/
OH nepeBo,iJ.nT 6oAbm6u TeKcT.
- KaKoH TeKCT OH nepeBo,IUIT ?
Omi nepeBO,IUIT xopow6.
- KaK omi nepeBo,IUIT ?
1. Pa,L\y xop6zuuu XliMHK. 2. reopmH: H BHKTOP MOIIOOble HHJKeHepbi. 3. 0HH xopozuo
ronopli:T rro-pyccKH. 4. EyxapecT - Kpacuobzu r6po.n:. 5. Cero,L\HJI oeceHHRR nor6,Lia. 6. Bhr
6bzcmpo cnpaBHJIRCh ! 7. Cer6,LIHJI Mhr n116xo crranH. 8. B mK6ne Jl H3y'lan pyccKuu Jl3hiK.
9. Be'lepoM J.n:ech 6'1eHh Kpaczioo. 10. 3To mpyiJHbzu 'H3hiK ! 11. H6'1hiO Mbi 6'1eHh xopozuo
crraJIR. 12. B'lepa 6hma n11oxtiR rror6,Lia.

10*. Gasiti cuvintele opuse ca sens celor date mai jos. Folosit:i dictionarul.

11. Completati spatiile punctate cu cuvintele potrivite date in coloana


din dreapta.

b) - Bhr .n.asH6 H3y'laeTe ... H3hiK?


- HeT, He.n:anHo.
-

xop6mHH
xopom6

60

' ... H3b!K ...

- HeT, He ... .
- BJ>r yJKe ronopH:te .. . ?
- ;::J:a, KoHe'IHo, ronopffi, Ho ew;e 6'1eHh .... R 'IHTaiO ... KHHrH H raJeThr, ... nepeBOJKy.
.
- Y sac ... nperro.n:aniTeJlh ?
- ;::J:a, 6'1eHh ....
- Ho Bhr, KiJKeTcH, H p a66TaeTe ?
- R pa66TaiO .n:HeM, a JaHHMiiOch ne'lepoM .
- 11 BaM He ... ?
- ... , HO H crrpaBJIHIOCh.
(Tpy.n:Hhrll:, Tpy.n:Ho, <fJpaHI..IY3CKHl!:, no-<PpaHey3CKR, xop6mHl1:, xopom6, Me.n:nenno)

13*. Traducet:i in limba rusii.


a) -

Cind v-ati sculat astazi ?


Foarte devreme.
(Dv.) yreti sa luati (deja) micul dejun?
Cu placere.

b) -

(Tu) vrei sa iei masa de prinz acum?


Multumesc, nu vreau. (Eu) m-am sculat tirziu ~ i nu demult am ltiat micul
dejun.

c) -

Bunii dimineata, Maria!


Bu r. ii dimineata, Vica!
Ce mai faci?
Bine (totul e in ordine)'. Dar tu?
~i eu Ia fel. Copiii s-au sculat (deja)?
Nu, (ei) mai dorm inca.
~'i sotul doarme ?
Nu, (el) astiizi s-a sculat foarte devreme.
~i ce face acum?

Vezi tabelul nr. 32.


Vezi tabelul nr. 32.

pyMhlliCKHH
no-pyMhiHCKH

. - Thi ... 3Ha.JI yp6K ?


- ,[J:a, mina, ....
- Tbr ... nepenen TeKcT ?
- Q'leHh ... , Ja 10 MHH)'T. MapHJi rrepenemi Ja 20 MHHYT, oHa nepen6,LIHT ....
(xopom6, 6hiCTpo, nermli, Me.n:nenno, rro-pyccm)

pyCCKHH
no-pyCCKH

a) - Pa.n:y, cer6.n:1pr Ha yp6Ke Bhi rosopH!IR ... ?


- .z:ta, KOHe'IHo, ronopJ!JIR.
- KaK6ll: TeKCT Bhi 'IHTiJIR cerO,L\IDI?

TPY.L\Hhrif, TPY.LIHO, 6hiCTphrH:, 6biCTpo

1. Cer6,LIHJI ... necennil:ll: ,L~em.. ,[J:eTH ... cmiJm, a ceH:'Iac oHli rynli:roT.

KpaCHnhiH
KpaCHBO

12*. Completati dialogurile cu cuvintele de mai jos potrivite ca sens.

1. Cer6.n:mr .n:eTH cnRm 1 n6J.n:Ho. 2. YTPOM Hama ceMhli 3tiompaKaem. 3. Hlffia


ncer.n:a y:HcuHaem .L\OMa. 4. r.n:e Bhr o6ei>aeme cer6.n:IDI? 5. - Bhr xomume noJBOHHTh?
IloJKarryll:cTa, Ten e<P6H J.n:ech. 6. - KaK namH ,[lena? Bhr pa66maeme Be'lepoM? 7. - qT6
Bhr iJe11aeme cer6MJI MeM? 8. - Mbr omiJbzxtieM. 9. qT6 oHa oe11aem cer6,LIIDI yTpoM?
10. AH.Lipeli: nepeo6iJum TPY.LJ:Hbrl!: TeKcT?

6'1eHh ... r6po,LI.

61

- Propune sa luam micul dejun.


-Dar ieri ce-ati facut?
- Jeri dimineata copiii s-au plimbat, eu am Iucrat, iar Nelu a tradus un text
rusesc foarte dificil.
- (EI) acum (deja) traduce bine?
- Da, bine ~i repede. Dar de vorbit vorbe~te inca incorect (prost).
-Dar aseara ce-ati facut?
-Am mincat (cinat), ne-am odihnit, am citit.

)J,EC.siTbiM YPOK

YPOK 10

0 intilnire Ia restaurant

14. Traduceti in limba roman a gluma de mai jos:


- qTO Thl TOBOpWIIIb ,!l,OMa JKeHe, KOr,!l,a npRXO,!l,lffilh 1 IT03,!l,HO?
- .H rosopK> ei1: TOJihKo : .[(66pbiH seqep, a ocTaJihH6e 2 yJKe rosop1h oRa ...

3AIIOMH11TE!
- KaKoii oH HH)KeHep ?
- OH xoponmii HH)KeHep.
- KaKoii ~I3hiK Bhi H3YHieTe?
- .5I H3Y'l<iio pyccmii 513hJK.
- q To ce:ifqac ?
- Ce:ifqac yrpo.

- KaK OH pa66TaeT ?
- QH pa66TaeT xoporuo.
- Kax Bhi crrparnHsaeTe ?
- .5I cnpaiiiHsmo no-pyccm.
- Kor,L(a Bhi 3aBTpaxaeTe?
- .5I 3aBTpaKmo yTpoM.

- B1>1 xonhe o6e,L(aTh ?


- Xo'!y.
- t.J:To Bhi npe,L(naraeTe ?
- .5I rrpe.L(naraiO scTpeTHThc51.

HTax, Mhi scTpenmHc~> s pecTopaae t.J:HHa. 3To He6oni>IDOH H


o'!eHb ylj:>THI>IH pecTopaii s IleHTpe
EyxapecTa. 3.L(ecb scer,L(a q!icTo H

Deci, ne-am intilnit Ia restaurantul , Cina" . E un restaurant


nu prea mare, intim, din centrul
Bucure~tiului. Aici totdeauna e curat ~i e lini~te.
Serghei Pavlovici mi-a relatat
ca locuiqte la M oscova ~i lucreaza
la o redactie. Sotia lui e farmacista;
are serviciu Ia o farmacie Ia marginea
Moscovei. (Pe ea) o cheama Galina. Fiii lor invata Ia ~coala. Serghei Pavlovici este pentru prima
oarii in Bucure~ ti.
$i eu i-am povestit ca Iucrez
intr-un minister, iar sotia mea Ia
po~ta. (Ea) este functionara. Fi~l
nostru m ai mare e Ia liceu. Il
cheama Dan. Fiica ~i fiul nostru
mai mic, de asemenea, invata Ia
~coal a .
.
Serghei Pavlovici este un om
foarte simpatic, vesel ~i sociabil.
Am petrecut pl acut . timpul.

TIIXO.

Cepr'eii IJasnoBH'! paccKa3an,


'ITO o.n: )KJIBeT s Mocxse II pa66Taer s pe.L(aKIIHH. Ero )KeHa <PapMalleBT, oHa pa66TaeT s arneKe
ua o:KpaHHe MocKBhi. Ee 30BYT
ra.mma. Hx ChlHOBhH yqaTC51 B
IIIKone. Ccpreii IJasnoBH'! srrepBhie s EyxapecTe.
.5I To)Ke paccKa3an, '!TO pa66Taro B MHHHCTepcTBe, a MOH
)Keua -Ha rro'!Te. OHa cny)Kama51.
Ham cTapmHii ChiH y'!HTC51 B nnn;ee. Ero 3osyT ,n:aH. Harna .LIO'lh
H MJJa,L(IIIHH c1>rn To)Ke yqaTc51 s
IIIKone.
Cepreii IJasnosHir oqei-I~> cHMnaTH'lHLiii, Becenl>IH H o6IIIHTe.llbHLIH 1JenoseK. M1>1 npHilrno rrpoBeJill BpeM51.

TIPOM3HOIIJEHIIE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o ~ [a]: I-Ie6on~>ruo:i1 [n'e bal'~o'i], s MocKBe [vmaskv'e], 30BYT [zavut],
'-"

ci>rnos~>il [sinav'ia], o6m:H:Ten~>I-II>Iii [ap~cit'el'nil], qenoseK [celav'ek],


1
2

npnxo):ltiTb II. a veni


ocTa.llbi!Oe restul

ua ~ICpaHHe [naakrain'e]

63

o---+ [a]: 'BICTo [cista], n ixo [tiha], np.miTHO [priiatna], npoBemi [prav'e-11]
.o---+ [f): n n;empe [ft~ntr'e ], ncer ,IJ,a [fs'e gda], <):> apMan;eBT [farmatefi],
'-"'
Bnep Bhie [fp'e rviie], B'-"'mK6ne [f~k6l'e ]
* ---+ [j dur] : *MBeT [jlvi6t], cJJymamaH [sluja~ceaia]
m---+ [~ dur] : cTapmMii: [s t ar~li] , MJia,IJ,mMii: [mlac'~li]
~ ---+ ft dur] : B'-"' QeHTpe [ftentr'e ], apMa~eBT [farmateft], B p e,IJ,aKQMM
'-"'
[vr'e daktli], B'-"'JIH~ee [vlitee]
Ten ---+ [ta] : yqaTcH [uceata], yq11Tcil [ucita]

On pa66TaeT
ua 3an6,11e .

Y oac onni6Ku
o ynpa)!(HeRHn.

On m\meT
B TCTpa,!IH.

Omi pa66TaeT

8 pe,11axrnm.

Retineti ~a substantivele la cazul prepo:zitional, care arata locul de desa actiunii, raspund intotdeauna la lntrebare zoe? , unde ?"

CJIOBA 11 BhiPA)KEHH.H

fa~urare

1miK deci, astfel


ue6oJILrn/6il, -an, -oe, -lie nu prea mare,
mic
yroTn /bl.ii, -all; -oe, -Lie confo rtabil, pliicu t,
in tim
uenTp centru
ocert~a in totdeauna
'IHCTO curat, ingrijit
THxo l ini~tit , e lini~te
paccKaJaTb I a povesti, a relata
lKHTb I a triii, a locui
pe,J:~:.h~:llllll redactie
l!lapMaiiCBT farmacist, -ii
a nTeKa farmacie
oKp:hma periferie

ee (ero) JooyT pe ea o (pe el il) cheama


Y'lHTLCll IF a in vata (undeva)
onepobie pentru prima oa rii
MIIHHCTCpCTBO minister
ua Ia
nom po ~ta
c r aprn fu.ii, -an, - ne ma i mare, mai n.
vir stii
JIHUeil liceu
MJillAIII / nil, -a11, -ue mai m ic, mai tiniir
cmlmaru'ln /Liil, -all, -oe, -Me simpatic
'BeCeJI /Lila, -all, -oe, -Lie ve sel
0 6111HTeJib ll /b1il, -all, -ble, sociabi l
JeJIOBCK om (pl. JIIDti H)
npusiTuo placut
npoaeCTII o peMll a petrece t impul

'

Expresia Meusl (Te6sl, ero, ee) JOByT...


KaK oac 30BYr ?

' .
.II-+ MeHll

OR -4 ero 30BYT BJJarol:MHp


ona -+ ee 39BYT ARHa

Thl-+ Te6Ji

La intrebarea KaK 6QC (me6ft, ez6, ee) 306fm? se raspunde specificind numai numele mic. Vorbitorii de limba rusa spun nurriele mic ~i patronimul, dar nu ~i numele de familie:
MeHII JorJym l{aH. Ee J06ym EAeHa Ile171p6611a.

Intrebarea poate fi pusa ~i astfel: KaK edUle ( e26, e~) UMR


,Care este . prenumele ~i patronimul dv. ?"

u 6mtLecmeo?

- Moe UMJI u 6m'leCm6o H6{m Ilemp66u'l.

Cazul prepozitional (determinarea lorului actiuniiY

YflPAiKHEHH.si

.(

I.

Ha

1. Cititi tabelele de mai jos. Urmariti intrebuintarea prepozitiilor e ~i


cu substantivele respective in cazul prepozitional.
cu Ha

cu 6

TeTpa,!IL
n rropnjJeJJe.
1
2

.H )!(J{BY
o Eyxap eCTe.

IJ;oeThl
na OKHe.

Vezi tabelul nr. 32.


Vezi tabelele nr. 11, 14.

JI pa66raJO
na n 6'!Te.

B Mocxile
o EyxapecTe
B My3ee
B );lOMe
o mipxe
o 6acceH.ne
o pecTopane
o r6po.D.e

B lllKOJJe
B I!HCTHTYTC
o yHHnepcureTe
o 6oJJLH!lue
B paH.6ne
B CeJie
B TC<iTpe
o uenTp_e

o nopTI!leJJe
B raJeTe
B llHCbMe
B )i(ypliane
B 1-eTpa,lln
o p e,llaKrnm
B THIJOfpiicj>HR
B ynpalKHeHHH

na
na
na
na
Ha
na

cjni6pnxe
3ao6.D.e
n6qTe
pa66Te
OKHe
oxpaHHe

2. Puneti lntrebari complete la care sa se raspunda cu ajutorul cuvintelor tipiirite cursiv.


64

65

BepCHTCT). 7. rAe Bbl rrpeArraraeTC BCTpCTHTbC ? (r6pOA). 8. rAe pa66raeT <!JapMaUCBT?


(aUTeKa), 9. rAe Bhl yqHJIHCh? (EyxapeCT, YHHBepCHTCT). 10. rAe pa66raeT Balla MJla,IlllaR
ceCTpa? (ApaA, IIO'iTa). 11. rAe pa66raeT Bam CTapllHM 6paT? (npallOB, 3aBO.U). 12. r.ue
OTAhiXaJJH rypHCThl? (MOCKBa, JleHmrrpaA H PJ1ra). 13. r.r~e OHH XOpOllO rrpOBCJlH BpCMll?
(Co<PH}[, Bapmasa H EepJIHH). 14. r.r~e Bbl lKHBeJe, (UCHTp) HJIH (oKpaHHa)?

Model
Moil: oTel( pa66TaeT Ha 3a86oe.
- r.n;e pa66TaeT TBOH (Barn) OTel( ?
1. OH lKHBeT 6 Jlenwt?paoe. 2. .5I JKHBY 6 Eyxapecme. 3. Moil 6paT pa66raeT na
. n61lme. 4. AHApel1 H Ceprel1 scTpeTHJJHCb 6 My3ee. 5. Ollli lK1fml: 6 1Jenmpe. 6. Er6 JKeHa
pa66raeT 6 anmeKe. 7. Moil MJiaAiffilil CbiH y'iHTCR 6 mK61le. 8. HallH AO'iepH y'iaTCll
6 uncmumyme. 9. Mbi xopom6 rrposeml: speMR 6 napKe. 10 .5I pa66raiO na 3ae6oe. 11. Er6
oreQ pa66raeT 6 Koonepamuae.

3. Completati spatiile punctate cu verbul din coloana din dreapta,


forma corespunzatoare.
1. PaHhlle ll ... a ApaAe, a Terreph ll ... B EyxapeCTe.
2. PaHhlle MOii poAiiTemr .. . a AepesHe, a rerreph oHii ... a r6poAe.
3. PaHblle Mol! MaTh ... Ha rr6'1Te, a renepb oHa ... a peAaKQHH.
4. PaHhllC MOH MJiaAllHH 6paT ... Ha 3aB6Ae, a Terrepb OH ... B THIIO-

6. Riispundeti Ia intrebari, dupii modelul dat .

Model
Ero 30BYT CTemiH ? (IllTeaH)
- Ero 3oByT He CTemiH, a illTeaH.

la

lKHTh

pa66raTb

1. Ee JosyT .LI:ama ? (Malla) 2. Bac JOBYT Bepa MsaHoBHa ? (HiiHa llBaHosHa)

3. Ero Josyr IleTp CepreesH'l? (Ilerp CTerraHoB'l) 4. Ee JOBYT BaneHTHHa ? (BarrepHjj)


5. Te6li Josyr TYAop? (Te6Aop) 6. Bac 30BYT JIK>Aa? (JI!06a)

7. Formati propozitii dupa modelul dat, tinind seama de cuvintele tipiirite cursiv.

rpa$HH.

Model

5. PaHhlle Mhi ... a pecropaHe, a Teneph Mhi ... A6Ma.


6. PaHbme MOll AO'ib ... B llKOJle JJaTHHCKHH H HeMeQKHH R3h!KH, a

OH XHMHI<. (lleTp reopmeBHq).

- Ero 30BYT llerp reopmeBH'I.

Teneph om\ ... r6JJbKO HeMeiJKHH mhiK.

7. PaHhme MoM: 6p<irhll ... B AepesHe, a reneph ollli ... a r6poAe.

4. Puneti cuvintele din paranteza la cazul prepozitional, folosindu-le


cu prepozitia 8 sau Ha 1.

Model

8ac)

MI>I :lKHBeM ... (l(eHTp) ropo.n;a, a om{ :lKHBYT ... (oxpaHHa).


- Ml>I )l(HBeM B l(eHrpe ropo.n;a, a OHH :lKHBYT Ha OKp~He.
1. Cer6AHll Mbi 6hiJIH ... (KoouepaTiiB). 2 . .5I pa66ra10 ... (iMmmcTepcrso), a Mol!
JKeHa pa66raeT ... (n6'!Ta). 3. Ceprel1 MsaHoBH'i JKHBeT ... (MocKsa) H pa66TaeT ... ($a6pHKa). 4. Mol1 ChiH y'iHTCll ... (mK6na), a AO'ih yJKe .. :(yHHsepcHTeT). 5. HH:Ha xorena
BCTpeTHTbCl! ... (My3eii), HO AHApeil npeAJJOlKHJI BCTpeTHTbCll ... (Te<iTp). 6. B'iepa AHeM
Mbi rynliJIH ... (uapK). 7. Mhr 6'leHb xopoll6 rrposenH: speMR ... (r6poA). 8 .... (ceMbli)
lloHCCKY BCe H3y'iaiOT pyCCKHil 3blK : H OTCIJ, H MaTh, H ACTH, H ACAYllKa, H 6a6yllKa.
9. - rAe ceH'iac MsaH llJibH'i? - OH ... (pa66ra). 10. Bbi pa66TaeTC .. (rnnorpa<!JHR)
HJIH ... (pCAaKQHR) ?

5. Raspundeti la intrebari, folosind cuvintul din paranteza Ia cazu


- prepozitional cu prepozitia 8 sau Ha 2.

Model
r.n:e :lKHJia Barna cecTpa? (Kpaii:OBa)
-Moil cecrpa :lKHJia B Kpaii:oBe.
1. rAe Bhl H3Y'Iamr pyCCKHH ll3biK? (IllKOJla H HHCTHTyT). 2. rAe OHa XO'ieT OTAhlXaTh? (Ilpara). 3. rAe Bbi cer6AHll o6eAaJJH? (pecTopaH). 4. rAe scrpeTHrrHch APYJMi?
(reaTp). 5. rAe lKHBYT HHKOJlaH H K<iTR? (Kll:es). 6. rAe XO'ieT Y'iHThCH ee 6paT? (yHH1

Vezi tabelele nr. 11,


2 Vezi tabelul nr. 11.

1. 3Aech mbt. (.LI:aHHena) 2. 011 y'iHTCll B IIHCrHryre. (Ceprei1) 3. Ona yJKe pa66raeT.
(Harama) 4. Bbt crpoH:renh. (JIH:.r~a) 5. H lKypHamkr. (Bna,!IHMHP HnKonaeBH'I) 6. On
o'leHh upuliTHhiH qenoseK. (K6cTR)

8*. Completati spatiile punctate cu expresia MeHfi. (me6fi., ez6, ee,


308ym, in functie de context.
Model
BoT Moil: oTel( . ... MoH.
-BoT Moil: oTel(. Ero 30BYT MoH.

1. BoT Mol! MaTh .... AHHa. 2. 3To Moil 6par .... BaneHTiiH. 3. A :h o Mol! cecrpa.
... K<iTR. 4. - IlpoCTHTe, Bhi, KaJKeTCR; pa66TaeTe B ameKe? ... MapHjj? 5. Mol! JKeHa
CJiylKaiiia}[ . ... JlHAH}[ CeMeHOBHa. 6. Moi.f MylK 3KOHOMHCT .... IlaseJI rpHrOpheBH'i. 7 . .5I
<!JapMaQeBT. ... Ha,!ll!. 8. r,lle Tbl )KHBeUJb? KaK ... ? 9. Bhl Hall HOBb!H XliMIIK? ... AneKcefi
I1erp6BH'I? 10. ITo cnel.IHaJJhHOCTH crpoilrenh .... Bepa HHKom1esHa.

9. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din paranteza.


Model
KaJ< Bawe HMH H onecTBO ? (CTenaH CeMeHOBHq).
-Moe HMH H onecTBo CTerraH CeMeHOBHq.
1. KaK ee HMR H OT'ieCTBo ? (JIH,liHR AneKcaHAPOBHa) 2. KaK er6 HM}[ 11: 6HecTBo?
(AJieKCaH,llp AHTOHOBH'i) 3. KaK same HMjj II: OT'IeCTBO ? (raniiHa HHKOJiaeBHa) 4. KaK
TBoe HMjj 11: 6HecTBo? (Bepa I1erp6sHa) 5. KaK Bawe HM}[ H orqecrso? (rp~~:ropHit
J1saHOBJ:I'1)

10. Puneti intrebari complete Ia care sa raspundii cuvintele tipiirite


cursiv.

14.

66

67

''
Model
Hx cbmoebil y~JamC!t e utK6Ae.
1. qhH ChiHOBhH yqaTCH B IIIKOJI~? 2. KTo yquTCH B mx6ne? 3. qTo
~eJia.IOT HX ChiHOBhH.? 4. rp;e yqaTCH me ChiHOBhH.?
.
.

13*. Consultati textul de mai jos ~i completati acest desen. Ultima


litera a fiecarui .cuvint este in acela~i timp prima litera a cuvintului urmiitor.

1. 3ro 6'IeHh yibmHbtii pecropaH.' 2. B11epa 6e'lepoM Mbl npuflmHo" rrposeml: speMll
3. fi 6Ce<?Oa ylKHHaJO 06~a. 4. PaHbllle OHQ pa66ra.Jia 6 anmeKe. 5. Terrepb OHa .
pa66raer 6 6oAbHu1fe. 6. E <?6 )Ke1;1a cAy:>fCaUJaR. 1. Ee MJ)K 6eceAbtii, o6u,ume;tbHbtii, cuMna6 napKe.

mu'IHbtu qerroseK. 8. Moli OO'Ib Ii3y'I1'lJia 6 UHCmumyme pyccKUU ll3biK . .

11 *. rn dialogul de mai jos, folositi cuvintele din paranteza la forma corespunzatoare:

LJ:66phrH: AeHh, fuaH IIerp6aH'I !


3ApaacrsyH:re, roaapHil( reopre '!
Bbr y)Ke (o6eAarb)?
Her, ell(e He (o6eAarh),
rAe Bbl (xorerb) o6eAaTb ?
Cer6AHll H (xoreTb) o6eAarh a (pecropaH).
- R 6'IeHb (paA), ll r6)Ke (xorerb) o6eAarh a (pectopaH). MaaH IIerp6BH'I, Bbi
Brrepsbre a (I>yxapecr)?

- LJ:a, arrepBbie.
- rAe Bbl ()f(Hrb)?
- R ()l(Hrb) B (MocKaa).
-;- M (pa66rarb) r6)Ke B (MocKaa) ?
- KoHe'IHo ! R (pa66rarh) a (peAaKL(Hll).
- Kro Bbi no cnel.(HaJibHOCrH ?
- j{ )KypHaJIHCr.
:... A (aalll) )KeHa?
- 0Ha <jJapMal.(ear . .
- rAe OHa (pa66raTb) ?
- B (arn:eKa), a (l.(eHrp) MocKBbl.
- KaK (oHa) Joayr?
- (OHa) Josyr CserrraHa.
- (Balli) AerH (y'IItrbCH) ?
- LJ:a, (MOH) CbiH (y'!HrbCll) B (lliKOJia).
- KaK (oH) Josyr?
- (OH) 30Jlyr CepreH:.
.
- (MoH:) AerH r6)Ke ell(e (y'IIirbcll). MrraAIIIHH a (IIIK6rra:), a craplliHlf - a (HHCrHryr).
- (Balli) )KeHa (pa66r arh) ?

- LJ:a, (pa66Tarh) Ha (rr6'Ira). 0Ha crry)Kall(aH.


- 0Ha ceH:qac A6Ma?
-Her, ceH:q:k oHa Ha (pa66ra).
-

12. Trad~ceti in limba romana, apoi inchideti cartea ~i faceti traducerea


aceluia~i text in limoa rusa.

1. rAe Balli nopr<jJerrb? - He 3HaJO. LJ:yMaJO, 'ITO . OH B MaiiiliHe. 2. - TosapH!l{


Ilerp6s pa66raer Ha 3aB6Ae?- Her, oH y)Ke He pa66raer Ha Jas6Ae, oH pa66raer a
MHHHcrepcrse. 3. Ballla AO'Ib y'IHrcH B KHese? - Her, oHa y'IHrcH He a KM:ese, a a JleHHHrpaAe. 4. - rAe JKiriler CepreH: ? -: OH JKHser a MocKBe, a er6 ceM:bli JKHBer a Pnre.
5. - Ilpocrlfre, :ho Halll HOBbrH: xriMHK ? KaK6H: cHMrrarlf'IHbrH: 'ierroseK ! Bhr He JHaere,.
KaK er6 30Byr? rAe OH paHbllle pa66rarr? 6. -1 Er6 30Byr Ilaserr BJiaAHMHpOBH'I. OH
pa66Taer 3AeCb HeAaBHO. PaHbllle 'OH pa66rarr 'Ha <l>a6pHKe. 7. - rAe Bbl ryrrlirrH B'lepa
BelfepoM? - B napKe. - KaK Bbi rrposeml: speMH? - 61feHb xopom6 !

68

1. llH)KeHep- ( mecanic)

10. CeH:'Iac poAifrenH Ha

2. Compliment
3. Antonimul cuvintului Jle<?K6.
4. AHApeii: H HifHa O'ieRb (so ciabili) .
5. 3r-o Balli 6par ? KaK ... 3osyr?
PaHbme ... ~
B cene C.
7. Mori roBapHil(H ... pyCCKHH ll3bi'X.

6. 3ro MOM APY3bK.

8. Teatru
9. OHH (au povestit), KaK Kpacrino B
JieirmrrpaAe.

pa66re, a...
AerH a lliK6ne.
11. Mbr ( vrerri) JasrpaKaTb ..
12. 3AeCb mime (minister).
13. Er6 )KeHa pa66raer Ha Jaa6Ae. ..
XHMHK.

14. li3BHHJhe,.r ,lle 3,llech (farmacie) ?


IS. Ilpocr lfre, r Ae 3,llech ( autobuz)?
16. MoM: po):llfreJIH (functionari).
17. 3ro nama y'llfreJibHJII.l,a? KaK ... 30ayr?

3AllOMHHTE!
-){ax Te6 30BYT ?
- MeH 30BYT JJeHa.
- Kax Bac 30BYT ?
- MeHH 30BYT Cepre~.
- Er6 30BYT AHp;pe:H, a ee
30ByT Bepa.

__:_ Kax B~me HMR H 6HeCTBO ?


-Moe HMH H 6necTBO rpur6pu:H MBaHosuq.
- EnS HM},I H 6necTBO MJihH
Mnhlfq.
- Ee HMH H 6necTBo BaneHTHHa
lleTpOBHa.

OH )J(HBeT B MocxBe. Ml>r BcrpeTHJiuc:h B r6pop;e.


T:br 'IHTaemh B 6H6JIHOTeKe 7 0HH )J(HBYT B rreHTpe ?
.5I pa66Taro Ha 3aB6p;e. 0Ha pa66TaeT Ha no'ITe.
M1>r )J(HBeM Ha oxpaHHe. Ceifqa_c oHa Ha pa66Te.

\
YPQK 11

O,li,MHHA,L(QATbiH YPOK

La universitatea populara

Universitatea populadi se gain centrul Bucure~tiului, pe


bulevardul N. Balcescu. La universitate sint sali de cursuri mari
~i luminoase. Aici invata muncitori,
functionari, ingineri, tehnicieni, medici.
Eu studiez li mba rusa. Acum
avem lectie. Ascultam cu atentie.
Profesorul intreaba, iar noi riispundem.
-Cum va numiti (dv.)?
- Ma numesc Andrei.
- Care este numele dv. de
familie?
- Numele meu de familie este
Ionescu.
- Unde locuiti (dv.)?
- Eu locuiesc in Bucure ~ti in
cartierul Floreasca.
- (Dv.) aveti o Iocuintii buna?
- Da, (eu) am o locuintii
foarte bunii.
- - Ce specialitate aveti?

Hapo.D,HI>rii yHHBep::HTeT Haxo.D,HTcH B I.J.CH1pe liyxapeCTa, Ha


npocrreKTe H. liJn'lecKy. B yHHsepcHTeTe 6onMm1e cseTnhre ay.D,wTopmL 3.D,ecb y'laTc51 pa66'111e, cny)l(aii.J.He, HH)l(eHepbi, TCXHHKH, Bpa'lff.

se~te

.5! H3Y'Iliio pyccKHM 513hiK. Ceiiqac y Hac yp6K. MI>I cnyruaeM BHHMaTenhHO. llperro.D,aBaTenb crrpaillHBaeT, a Mhl OTBe'!aeM.
- KaK sac 30BYT ?
- Mew! 30BYT Amrpeii.
- KaK sarna <}>aMrrnHH ?

- r)J,e Bhl )l(HBeTe ?


- .5! )l(HBY s liyxapecTe, s
pail:6He ci>nopHcKa.
- Y sac xopoillaH KBapnipa?
-,[(a, y Mem! o'leHh xop6ruaH KBapn1pa.
- KTo Bhi no crreu.HanhHO~
CTH?
- IJo CIIei.J.HaJlbHOCTH H 3KOHOMffCT.
- r )J,e Bhl pa66TaeTe ?
- JJ pa66TaiO B MHHHCTepcTBe.

- Sint (de specialitate) economist.


- Unde lucrati (dv.)?
- (Eu) lucrez la minister.

70

- TosapHru.MonecKy, Bhi o'Ieflb .


npaBHJlbHO rosop:H:re rropyccKH. Y
sac xop6ruee npOH3HorueHHe. Bbi
6hrnH Kor.D,a-Hu6y.D,:b s MocKse?
- HeT, H HHKor.D,a He 6I>m s
MocKse.
- Bbr )l(eHanr?
- ,[(a, H )!(CHaT.
- r )J,C pa66TaeT Barna )l(CHll ?
- Ha rro'!Te.
- KaK ee 30BYT ?
- Ee 30BYT HlfHa.
- Y HCe CCTb 6paTbH H CeCTpbi?
- ,[(a, y Hee ecTb 6paT H cecTpa.
- r.D,e. olili )l(HBYT ?
-'-- B cene M.
- Y HHX eCTb )J,CTH ?
___,.[(a, y nlix y)l(e 6oJlbrn:He
.D,enl'.
IJpeiiO)J,aBaTenb DOB,OpMT, 'ITO
cerO)J,HH 5I XOporno OTBe'IaJl.
Jl o'leHb pa.D,, noToMy 'ITo H
TonbKo He.D,asHo na'Ian H3Y'IaTb
pyccKHH H3hiK.

- Tovara~e lonescu, dv. vorbiti foarte corect ru se ~te . Aveti


o pronuntie bunii. Ati fost vreodatii
la Moscova?
- Nu, n-am fost niciodatii la
Moscova.
- (Dv.) sinteti ciisiitorit?
- Da, sint ciisiitorit.
- Unde lucreazii sotia dv.?
-La po~tii.
- Cum o cheamii?
- (Pe ea) o cheamii Nina.
- Are frati ~i surori?
- Da, are un frate ~~ o sora.
- Unde locuiesc ei?
-In satul M .
- Au copii?
- Da, (ei) au deja copii mari.
\

Profesorul spune cii astiizi am


riispuns bine.
(Eu) sint foarte bucuros pentru
cii am inceput sii studiez limba rusii
numai de citva timp.

TIPOM3HOUIEHIIE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o--+ [a]: npOifi3HorueHHe [prgizna~enie], HHKor.D,a [nikagda], noToMy 'ITO
[pgtamu~tg] , Koma-HH6Y.D,b [kagdanibut']
o--+ [a]: rrpeno.D,asaTeJlb [pr'epadavat'el'], no._, crreu.uanbnocTH [pasp'etial'nasti], rrpasHnbHO [pravil'na], TOJlbKO [tol'ka]
B --+ [v'] : YHHBepcHTeT [univ'ersit'et], cseTnhre [sv'etlie]
n --+ [I'] : rrperro.D,asaTeJib pr'epgdavat'el'], no._,cneu.HaJibnocTu [pgsp'etial'n::~sti], rrpasHJJbH.o [pravil' n::~] , TOJII>KO [tol'kg]
T--+ [t'] : ynusep::HTeT [univ'ersit'et], B._,YHHBepcu'TeTe

[vuniv'ersit'e:t'e],

TexnHKH [t'ehniki], npeno.D,aBaTeJib pr'ep::~davat'el'], KBapnipa [kvartira],


6paTbSJ [brat'ia], H3y'IaTb [izuceat']
ill:--+ [j dur] : iKCHaT [jinat], iKHBYT (jivut]
m--+ [~ dur] : 6onbm:ffe [bal'~ie] , rrpoH3HomeHHe [prgizna~enie]
Q --+ [t dur] : no'-'cneQHanbHOCTH [p::~sp'etial'n::~sti]

CJIOBA H . BLIPAJKEHH~
n'ap6~u/blii,

-a11, -oe, -hie, popular


yuBBepcuTeT universitate'
uaxo~HTL!=II II a se afla, a se gasi
npocmlKT bulevard
caeTJI/blii, ~aH, -oe, Lie luminos .
ay~nTopnll sala . de curs
pa66'1Hii munc,i tor
TexnHK tehnician
apa'l medic
yp6K lectie, ora de curs
cnymaTL I a asculta
BHHM!lTeJILHO CU atentie
npeno.~~:aaaTeJib profesor
~j~aMHJIHH nume de famifie
paH6u cartier

'

.)

Expresia y MeHil ( y me6fl ... ) ecm& exprimii sensu! de .. ,a avea"


ceva. Verbul ecm& , atit in intrebare, cit l?i in riispuns, se folosel?te atunci cind
se subliniazii cii persoana respectivii posed a ceya, . Cind se subliniazii calitatea sau cantitatea obiectului posedat, veroul ecm& se omite. Comparati:

xop6wfuii, -a11, -ee, -ue bun


KBapTnpa locuinta
cne!1HMLHOC'"" specialitate
npaauJILHo corect
npoHJlloweuHe pronuntie
oLITL 1 a fi
Kor.~~:a-Hn6yJJ:L 'vreodata, cindva
HHKor.~~:a niciodata
lKeHaT casatorit
ceno sat
DOTOMY 'ITO pentru ca
TOJibKO numai, doa r
ua'lliTL I a incepe
y Hee ecTL ea are
y JJHX ecTL e,i au

a) - Y sac eCTb :hoT lKypHan ?


- .IJ:a, y Memi eqL :hoT JKYpHaJI. (.IJ:a, eCTL.)"
b) - KaKM y sac lKYPHaJI?
- Y Memi H6sbrl1: lKYPHaJI.

YTIPAJKHEHHH '.

~ C.o mparati coloanele, observind sensurile exprimate.


Y me6fl ecmb Ma:w:HHa ?
- .IJ:a, y MeHfl ecmb MaillHHa.

Adjective cu tema in consoanii moale ~i in


KaK6ii?

KaK6e?

r, K, X,

JK, ill 2

KaKue?

- Y 6QC ecmb pyCCKHe lKypHaJILI ?


- .IJ:a, y Hac ecmb pyccKue lKypmiJihi.

- Y Hez6' ~~mb .116~?


- .IJ:a, y 11ez6 ecmb ,ll,eTu.
- 'Y me6fl H66Q/I MamHHa ?

- . HeT, y

MeHfl cmdpa11

~. KaKzie y 6ac

PYMLmCKHe ?
- Y Hac TOJILKO
-

CK6AbKO

- Y He z ~

Ma.nnffia.

lKYPHaJILr, pyccme
PYMblHCKUe

HJIH

lKYPHll!Ibi.

y He z6 JJ:eTM?
O.[llffi , pe6eHOK.

2. Riispundeti afirmativ Ia urmiitoarele intrebiiri.

Model:
- Ee cp~JIH.sr lleTposa?
- .JJ:a, ee cpaMHJIHH lleTposa.
1. Bania <jJaMnmnr Bm.11ecKy ? 2. Er6 <!JaMHJIH.II Knk:MeHKo ? 3. Ee <jJaMH!Iu.~~ 11sau6sa ? 4. Tsoli <PaMHJIHS! ' MocKBHH? 5. 11x <jJaMH!IuSI ropCKH~?

PyccKHii :>H:ypHtiA

PyccKoe

cA66o

PyccKHe

Knuzu

3. Formati propozitii, folosind imbinarea MOil ('!180ft, ez6, ee, Hama,

eamq, ux) ifjaMUJIUfl.

Model

Y Memi (y :re6.sl ... ) ecTh

OH pa66'IHH. (Bmicos)

- Ezo cpa.MJim.J:.sr Bmicos.

Memi
TeO If
Hero
Hee
Hac
sac

Am
'Ai '
Are (el)
Are (ea)
A vern
Aveti
.Au

'ecrb :hoi JKYpmiii.

HHX

1.
apa<J. (CToliH) 2. Tbl y<JemiK? (Tiasnou) 3. Tbt y'lemlr~a? (IlaBJioaa) 4. On
npeno,ll,aaaTe!Ib. (MnpHLri!:) 5. 0Hti npeno.l(asaTe!IbHHna. (MilpHaH) 6. Mbl 6pAThJI. (M:saHOBhi) 7. Bbl JKYPHanHCT ? (Tapacos) 8. Bbl cecTpbi ? (IleTpOBbl) 9. 0Hu MJlK H lKeHa 1
(KannHHHhr) 10. 011 Moil:,ll,pyr. (IleTp6a). 11. 0Hti cnylKamaSI (rna.111<6sa).

Jt

!lceastii revistii,

4. Riispundeti Ia urmiitoarele intrebiiri.

Model
1
2

Vezi . tabelul nr. 32.


Vezi tabelele nr. )5, 16..

liBaHoB ---' :ho HM.sr H.mt: <PaMJI:JIH.sr ?


-liBaHOB - :ho He HM.sr, a cpaMJI:JIH.sr.

72

1. Cepreit Mm\HoBH'I - :ho liMH n clJa.Millrwi Hmi HMJI n 6PtecTBo? 2. AneKceeB"- :ho MMJI H:nn clJaMillrnll? 3. Te6JJ:op - :ho cllaMJinHH Hilli HMll ? 4. AneKceeBH'i - :h~
clJaMHJIHll HJIH 6T'IeCTBO ? 5. II:isnosa - 3.To OT'ieCTBO HJIH clJaMJinHl! ? 6. II:isnosHa - 3T~
clJaMlinHl! Hmi 6necTBO ?

.
5*. Inlocu"iti cuvintele tipiirite cursiv cu verbul 6bzmb la forma corespunziitoare.

Model
B'l.epa OHa zyAfllta B napKe.
- B'l.epa OHa 6I>rna B napKe.

Y '!ac ecTh iene<f>oH.


- 3To Haw Tene<f>oH.
. 1. Y Me!IJi ecrb JKypH:inbr. 2. Y m e611 ecrb KHHrH. 3. Y uac ecrb MalllHHa 4 y
ecrh APYf. 5. Y eac ec;h cecrp:i. 6. Y uac ecrh npenoAas:irenh. 7. y m e6h e~rh
~~~~:~n~. eac ecrh npenoJJ:asarenH. 9. Y m e611 ecrh seceHHee nanhr6. 10. y Meufl ecrb
.Mewt

10. Riispundeti afirmativ la intrebiiri, folosind pronumele

ezo, e sau ux. .

1. MllllHCTepcTBo uaxoouAocb s 1..\eHTpe r6poJJ:a. 2. B'lep:i seqepoM H 'lumclA s 6H6mioTeKe. 3. HeJJ::iBHO !I omob/XG/la B cene B. 4. IIpenoJJ:aB{lTeJih HQXOOUIIC/l B ayJJ:HTOPHH.
5. IIpenoJJ:aB:iTeJihHHI..\a r6JKe HaxootiAacb s ayJJ:HTOpHH. 6. H6'1hio Mhl cnti11u JJ:OMa. 7. B'iep:i.
H:iiiDI JJ:PY3hli o6eoa11u s pecrop:iHe. 8. Bh! KorJJ::i-HH6YJJ:h omobtxti.Au s :Oonr:ipHH? 9. Mosl.
MaTh pa66ma11a Ha n6'1Te.

6. Riispundeti la intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii la cazul


prepozitional cu prepozitiile 6 sau Ha.

Model
r,n,e Bhl )KJIBeTe? (pail:OH <l>nopfrcKa).
- .5I )I(}IBY (Mhl )!(liB eM) B p a:ifoHe <l>nopfrcKa.
1. rJJ:e HaXOAHTCl! same MliHHCTepCTBO? (1..\eHTp ropoAa) 2. rJJ:e JKHBYT B:illlli JJ:PY3hll ?
(oKp:iHHa r6poAa) 3. rJJ:e HaXOJJ:HTCl! Bani )],OM? (npocneKT Marepy) 4. rJJ:e Bhl 6:biJIR
HeAftBHO? (MOCKB:i H JleHHHrpflA) 5. rAe y'laTCl! pa6o'IHe, CJiyJKalllHe, TeXHHKH? (yHHBepCHTer) 6. rAe 6hiJI HeJJ::iBHO sam MYlK? (:Oonr:ipHll) 7. rJJ:e HaXOAHTCH Bani 3aBOA?
(pai16H Il:iJKypa) 8. rJJ:e ceit'l:iC npenoJJ:as:ireJib? (yp6K, ayAHTOpHll) 9. rJJ:e CeH'i:iC yqJl:renh? (lllKOJJa, ypOK) 10. r Ae Bb! BCrpeTHJIHCb? (no'ITa)

7. Riispundeti afirmativ la urmiitoarele intrebiiri :


1. Y
Hero ecrh
TeJJeclJOH?
cene ecrh

Model

sac ecrb poAJhemf ? 2. Y HHX ecrh AeTH? 3. Y re6li ecTh MalllHHa ? 4. Y


6p:irhll H cecr phr ? 5. Y sac ceitqac ecrh speMJI? 6. Y HHX s KsaprH:pe ecrJ>.
7. Y BaC eCTb CCMhll? 8. Y sac S ropOJJ:e CCTb YHHBCpCMTeT? 9. Y HHX J3.
no'lra? 10. Y Hee ecrh pyccKHe JKypH:inhr?

8. Riispundeti la intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii.

Model
Y Hero ecTb )l(eHa ?
- .[(a, BOT ero )l(eHa.
V Y ~ee eCTb JJ:O'ib ? 2. Y HHX ec:h POAHTenH ? 3. Y Hero eCTb JJ:py3bli: ? 4. y Hee
ecrb APY3hH? 5. Y H~ ecrb npenoJJ:asarenh? 6. Y Hee ecrh rene"'6H? 7 y

6par?: 8 y HHX ec Tb KBaprMpa


?. 9 y Hero. eCTb KHHra ? 10. Y .Hee '

eCTb Cb!H
? Hero eCTh
1

11. Transformati urmiitoarele propozitii:

Model
3To HX on~n:.
- Y HHX ecTb on!n:.
1. B~:n Moil_ 6paT. 2. 3ro TBoli cecTp:i?

3.

.
3To s:iLUH KHHm H TeTp:iJJ:H? 4 3TO
:aLUa IIIKona H n?'ITa. 5. TaM ee CbiH !"- AO'ih. 6. 3ro er6 reneclJoH. 7. 3ro HX ~a~l!Ha
BoT MOll CeMbJI. 9. 3AeCh Halll 6accei1H 11 CTaAHOH. 10. 3ro .HX JKOHOMHCT.
.

12*. Adiiugati terminatiile necesare la adjectivele de mai jos:


..
1.. Y Hac CHH ... MaLUIIHa. 2 . . KaK:i.SI 6onhlll... ayJJ:HTOPHll ! 3. II:isen, Bbi pa6o'l ...
HnH cnyJK~w: .... ?. 4. Y sac ~crh C.HH ... KapaHJJ::im? 5. Cer6AHSI rerrn ... seceHH ... rror6JJ:a .
.6. y MCHJI YlKC 60J1blll ... ACHI. 7. Y sac XOpOW ... IIpOH3HOWeHHe !

13*. Traduceti cuvintele de mai jos

~i

completati desenul.

1
2

Model
Y Koro ecTI> MawliHa ? (oH)
- Y Hero ecTI> MawliHa.
1. Y KOfO CCTh JJ:eTH? (ll) 2. Y KOfO cerOJJ:Hll eCTb BpeMJI? (oH) 3. Y KOfO eCThreneBH30p? (OH:i) 4. Y KOfO eCTb pyCCKHe JKypHaJib!? (Mbl) 5. Y KOfO eCTb KSaprHpa ?
(OHH) 6. Y Kor6 eCTh KpaCHllbJe BeW:H? (Tbl) 7. Y KOfO eCTh CCMbll? (Bbl)

posesive

1. Albastru
2.

3
4

U~or

3. Bun

4. Popular

14*. Traduceti in limba rusii.

9. Transformati propozitiile de mai jos, inlocuind expresia tipiiritii.


cursiv cu unul din pronumele: MOU, meou, Haut, eatu la forma corespunziitoare,
in functie de context.

1. _Noi avem un prieten ~UJ?-. 2. Pe el il cheamii Vasile. 3. Numele lui de familie


este ~:ma~. ( 4. ~I este (de spectahtate) _tehn!cian. 5. Vasile este ciisiitorit. 6. Sotia lui este
muncJ oar- pa6o'iaSI) 7. Pe ea o cheama Sonna. 8. Ei lucreazii intr-o fabric a in cartierul

74

75

Bucure tii.' Noi, dar locuiesc i~ cartierul Titan. 9. E~ au o _locu!nta b!lna, lumi~o~sf.
10 C ~ ' lor 8 1nt (deJa) mari: fiica cea mare invata Ia umvers1tate, J~r ce!l m1ca a
opm
~coala.
11. Nu demult prietenii no~tri au fost Ia M oscov_a. 12 A cu m e1 au mceput sa
studieze limba rus ii.

YPOK 12

Coni

3AIIOMlifJTEi .
_:_ Kax mima aMnnmi ?
- .Mo.H <lJaMHJIIUI -CTOHH.
- KaK era aMHJimr ? .
- Ero aMHnH.ll IleTpOB'.
- Kax ee aMHJIII.ll ?
- .Ee aMHJIH.ll IleTp6Ba.
Bllepa oH 61>m Ha pa66Te.
He,n;aBHo oHa 6~>ma 'a MocKBe.

tund?

. - Y ~ae eeTh ,n;py3hH ?


-:ria, y MeH.H ecTh ,n;py3hH.
- Y HHX eeTI~ ,D;eTH ? .
- .IJ:a; y Hnx y:lKe 6oJII>mHe ,,!l;eTn.

PaHhme TaM 6:buio 6onh,III6e eeJI<L


YT,POM Mhi 6:bum/ p;6Ma.

O,!!;Ha:lK,!J;l>I i3HaMeHnTI>Iii aHrnnii<:Knii nneaTeJII> liepHap.n; nioy xo


Ten .nop;eTpnlhc.ll.

intr-o zi, renumitul seriitor englez Bet:nar:d Shaw voia sii se tunda.

IlapliKMaxep pa6(5Tan MeMeH


Ho u oleH~> MHoro 'roBopllJ1. OH
cnpoenJI liepHapp;a ffioy :
- KaK Bae no.n;eTpH'Ib ?
-:--li:bxeTpo u MOJI!Ia,. - OTBemn 3HaMeHHTI>IH nneaTeJih.

Frizerul Iuera ineet ~i vorbea


foarte muit. El il intrebii . pe Ber- .
nard Shaw:
- .Cum sii vii tund?
- Repede ~i fiir:ii vorbii, riispunse <;:u~oseutul seriitqr.

Kor ,a;a BLI ,a;yMaeTe?

Dumneata cind ginde~ti?

O.n;Ha:lK.n;l>I BetepoM 3HaMeHnniii aHrmliicKHH yleHI>IH Pe3ep4Jop,ri rymJ:n no ynm.~;e. B.n;pyr OH


JBH,D;eJI, lTO B ero Jia6opaTOpHH
ropHT eBeT. lihiJIO IT03,7J;HO, HO B
na6opaT6puu pa66Tan er6 . yleHiiK.
YteHI>Iii paeeep.n;nne.
- IloleMy Bhi Tal< IT03,!1;HO B
.rra6opaT6puu ? - enpoenn OH.
''

sa 'va

. intr-o searii, cunoseutul savant


englez Rutherford se plimba pe
stradii. Deodatii (el) observii eii in
laboratorul lui e lumina. Era tirziu,
in Iaborator insii Iuera elevul siiu.
Savantul se supiirii.
- Ce e eu dumneata (de ee
te afli) in laborator a~a de tirziu?
intrebii.
- Pentru eii am de ltieru, riispunse elevul.
- Dar in timpul zilei eu ee
te oeupi?
- Luerez, desigur.

- IloTOMY 'ITO .ll pa66TaiO, OTBeTHJI yleHHK.


- A 'ITo Bl>I p;enaeTe .n;HeM ?
- KoHelHo, pa66Taro.
77

- ~i dis-de-dimineata tot lucrezi?


- Da, d-Ie profesor, lucrez ~i
dimineata, raspunse elevul.
Atunci savantul, spuse:
- E bine sa lucrezi mult ,.
dar cind mai ginde~ti?

- II paHo yTpoM nS)l(e pa66TaeTe?


- ,ll.a, npoi)Jeccop , H YTPOM
pa66Taro,- oTBenm yqeml:K.
Tor,!l,a yqeHhiH cKa3an:
- 3To xoporn6, qTo Bhi MH6ro
pa66TaeTe, HO KOr,!l,a )l(e Bhi ,!l,yMaeTe?

Aspectul verbal. Notiuni generale


qyo oH i>e11aem ?
qyo oH Oe/la/1 ?
(aspect imperfectiv)

qyo oH coe11all ?
(aspect perfectiv)

llPOH3HOUIEHHE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


0

--+ [a] : o,!l,Ha)l(,!l,hi [admijdi], xoTeJI [hat'el], no,!l,CTpJ1q~cH [p~tstric's~a],.


cnpociln [sprasil], oTBenm [atv'etil], Koma [kagda], ropHT [gant],
npoi)Jeccop [praf'es;;~r]
--+ [a]: Me,!l,JieHHO [m'edlefia], MH6ro [mn6ga],

na6opaT6piui [vlabarat6

rii], 6bmo [bila], noqeMy [paceilll1]


T--+ (t'] ; llHCaTeJlh (pisat'e-1'], ,!l,yMaeTe (dumaet'e]
8

--+ [v'] : oTBenm [atv'etil], cBeT [sv'et]

OH nnwe~ IlHCbMO.

--+ [I'] : nucaTeJih [pisat'e'l']

OH ):IOJlfO DlfcSJI IlHCbMO.

Aspect
imperfectiv

Aspect
perfectiv

IIHChh

Harm:CaTb
IlpO'IHTaTb
ys:lf.[leTh
cJJ.enaT&
Il03BOHHTh

'IHTaTb
BH.[IeTh
.11enaTh
JBOHHTh

,!1,--+ [d'] : yBil,!J,eJI [uvid'el]


JI

'

Ce~'laC OH OTBe'laeT.

Aspect
imperfectiv
OTBe'laTb
BCTpe'laTbCll
IIOHIIMaTb
cnpaiiTIIBaTh
OT.[IhiXaTb

OH H3DHcSJI IlHCbMO.
Aspect
perfectiv
OTBeTHTh
BCTpeTHThC.I!
IIOHJiTb
CllpOCHTb
OT,l:IOXHYTh

c--+ [s] : cBeT [sv'et]


Q--+ [t dur] : no._,ymn~e [pauliti]
CJIOBA
yJIHUa stradii
B,llpyr deodatii
yBnAeTb II a vedea, a observa.
Jia6opaTOpHH laborator
ropeTb II a arde
cseT lumina
y'lennK elev, discipol
paccep,!IHTbCR I I a se supara
no'leMy de ce, pentru ce
TaK a~a, astfel
npotjJeccop profesor
TorAii atunci

noACTpit'lb(cR) I a (se) tunde


OAHSlKJJ.bi odatii, intr-o zi
JnaMeHitT /bill, -aH, -oe, -hie cunoscut,
renumit
aHrJiniicK /Hii, -aH, -oe, -11e englez
nHcaTeJib scriitor
napHKMaxep frizer
MeJJ.JJeimo incet
MHOro mult
MOJI'Ia tiicind, in tiicere, fiirii vorbii
AYM3Tb I a gindi; a concepe
y'leHblii s. savant
nope

78

In limba rusa unul ~i acela~i sens lexical al unui verb se poate recta, in
majoritatea cazurilor, prin doua cuvinte: Itumamb-npoitumrimb ,a citi'',
nucamb-Hanucamb ,a scrie", omeeiLamb-omeemumb ,a raspunde".
Verbele Itumamb, nucamb, omee'lamb arata o actiunc repetabila sau de
lunga durata. Acestea sint verbe de aspect imperfectiv. Ele pot fi uneori
insotite de cuvinte care subliniaza caracterul repetativ sau durativ al aqiunii:
o6bl'l110 ,de obicei ", Ka;HCOblU oeHb ,in fiecare zi ", e;HCeOHe6110 ,zilnic"'
.ttacmo ,adesea~, o6Azo ,timp indelungat", peoKo ,rar", ,rareori" ~.a.
Verbele npoitumamb, Hanucamb, omeemumb arata rezultatul actiunii,
.c aracterul finit al acesteia. Acestea sint verbe de aspect perfectiv. Ele pot fi
insotite de adverbe ca: cpa3y, eopyz ,deodata", ,dintr-odata", Heo:JICUOQHHO
,pe nea~teptate", HaKoHelJ ,in sfir~it" ~.a.
Retineti ca adverbul MH6zo caracterizeaza actiunea din punct de vedere
cantitativ ( durativ): OH MH6zo ( 6IteHb MH6zo) pa66ma/l.

Adverbul 6IteHb exprima intensitatea actiunii sau gradul unei insu~iri


( calit ati): OH O'leHb paccepOU/lCH. . .0Ha 6Iteflb KpacueaH..
79

YllPAJKHEHIUI

Complet~ti cu cuvintele tJ'l el-lb sau, Ml-1020


Mod e l:
On ... mo6HT 'IHTaTb no-pycc!pf .
-On o'!eHI> ):no6HT 'IHTaTI> no-pyccKH.
Pe6enoK ... ryml:eT.
- Pe6enoJC MHoro (ol!eHI> MHor:o) rymieT.

5*.

1. Raspundeti la intrebari, folosind cuvintele din parantezii. 1ntrebuintati prepozitia e sau 1-1a.

M odei:
r.n.e ropen CBeT? (OI<HO)
- CBeT ropen B oKne.
1. rile HaxO,ll,HJICll y'ICHbiH? (na6opaTOPHll) 2. r,ll,e ropHT CBeT ,? (ay,ll,HTOpHll)~3. r ,ll,e
Bhl 'IHTaJIH HOBbiH poMaH ? ()l(ypH<iJI) 4. r,ll,e XOTeJIH BCTpeTHThCll ,!1,py3bll ? (rOpO,ll,) 5. :J:::,ll,e
6hiJIH aeqepoM CTy,ll,eHTbi? (6H6JIHoTeKa) 6. r,ll,e Bhl )I(HBCTe? (npocneKT 1 Mall) 7. r,ll,e
OHH YBif,ll,eJIH CBeT? (OKHO) 8 . .r~e HaXOJI.HTCll Bam HHCTHTYT ? (oxpaHHa ropo,ll,a)
'

1. .H HJy'IaiO pyccx:.. KJbn<', a Molf TosapHIIIH Mlfpqa H Oxr aaHaH HJy'IaiOT aHrnlfa~x ..
liJhiK. 2. Y Hifx o'IeHh xopom... npdHJHomeHHe. 3. B EyxapecTe 6onhm... xpacHB ...
napKH. 4. He,ll,aBHO Bepa "Ha'IaJia HJy'I<iTb PYMhlHCK .. . l!JbiK. 5. y Hee eCTb pyM:bmcK .. .
KHHrH H cn oaaplf. 6. B'Iepa 6bma xon6',!1,H.. . ocenn... noro,L~,a , a cero,ll,Hll Tenn .. . aecenn ...
,ll,eHh. 7. O,ll,Ha)l(,n:hi JHaMeHHT ... y'IeHhiH iraxo,n:lfn cll s n a6opaTopHH. 8. Jia6opaT6pHll
6hiJia 60JibW... H CBeTJI .... 9. B HameM HHCTHTy Te 60Jibill ... H CBeTJI ... ay,n:HTOpHH. 10. Y
MeH~ B KOMHaTe 6oJibm.,. OKHO.

. 3. Uniti doua propozitii intr: o frazii cu ajutorul conjunctiei nomoRespectati sensul logic in otdinea propozitiilor.

"4m'o.

Model :
Ji1>1~a xopowa~

Cero.n.n~ Ml>I

rroro.n.a. Cero.n.n~ Ml>I ryniurn.


rymi:JIH, IIOTOMY 'ITO 6J>IJia xopowa~

4. Alegeti cuvintul potrivit din coloana din dreapta ~i completati propozitiile.

tul

7*. Formati timpul trecut de la verbele din parantezii. Acordati subieccu predicatul propozitiei.

1. 3HaMeHMTbiH yqeflhlH o'!eHb (paccepJlMTbCll), rroToMy 'ITO ero y'IeHMl.la Marto


(pa6oraTb). 2. Mhr (H3Y'Ihb) B IDKone <jJpaHl.IYJCKHil .HJ:bJK. 3. Moli )l(eHa o'IeHb (paccepJllh~cll), noToMy 'ITO ,!l.O'Ih ,ll,OJirQ (6biTb) a r6po)l.e. 4. 0Ha (cnp oci1Tb), ~To ()l.enaTb)
MaplfHa .a ropo,n:e. 5. Mapi1Ha (oTB eTl!.Tb), 'ITO oHa (6bnb) B TeaTpe. 6. )J,pyJhli (paccxa-
lATh), 'ITO oflli (acTpenrTbCll) a 6H6nHoTexe. 7. B'Iepa Hama ceMMi (6bnb) a pecTQpaHe.
8. fiOJ)l;HO Be'IepOM B HX KBapTHpe (ropeTb) CBeT.

8. Traduceti in limbil; romanii.


YTpoM y Hac 6w1 ypoK.
B'Iepa y nac 6bl/lQ JleKIJIIR.
B'Iepa y Hero 6btllo co6ptifiue.
)J,HeM y HMX 6blllU 3K3GMeHbl .

Ceif'Iac y Hac ypox.


Ceil:qac y sac JieKl.IHH.
Cen'l:k y Her o co6paHHe.
Ce ifqac y HMx JKJaMeHbr.
3aaTpa
3anTp.a
3aaTpa
3ainpa

y
y
y
y

Hac 6yoem ypoK.


aac 6yoem AeKijun .
Hero 6yoem co6pa11ue.
mix 6yoym 3K3tiMeubt.

9. Folositi in propozitiile de mai jos verbul 6bm1b la timpui trecut.


Model
Y nero ecTh xopownii )J.pyr.
- Y nero 6J>m xopownii .p;pyr.

1. y Hee eCTb ... ? 2. r )l,e )I(HBCT ee .. : ~ 3. MoJi ... lleTpOBa.


4. 0Ha OHCaTeJihHHl.la? KaK ee ... ? 5. r,ll,e )I(HJia m'tma ... ?
6. r,ll,e ceif'Iac ero ... , B Klfeae HJIH B Caep)l,JIOBCKe ? 7. 3TO Haw
HOBhiil: nperro,ll,aahenb. Ero ... MaaHOB.

80

l. ' llperrob.ashenh ... crrpamHBaTh pyccxHe cnoaa. 2. He,L~,aaHo Mo~ )l(eH a .. .. p a6(n aTh
B na6opaTopHn. 3. Bhi y)l(e ... 'IHT<iTh pyccxHe. raJeTbi H )l(ypHaJihi ? 4. Moi!: )lpyr ... yqJin,cK
a Hapo)l.\IOM yim aepcHTeTe. 5. Mbr y)l(e ... nepeso)l.MTb ' TPYJlHble TeKCThf. 6. J3qepa Moli
cecTpa ... 'IHThb mnepecHhiil poMaH. 7. Y'IeHMK ... pa6oTaTh a n a6opaTopHn.
.

noro.n.a~

1. B'Iepa Mbi 6:bum ,n:oMa. Ehma. nnoxaK noro,n:a. 2. llapHKM<ixep pa6oTan Me,n:nenn<.
H MHoro roaoplfn. llHc<iTeJib p accep,n:ijncl!. 3. Y Hac ypox. Cei!:qac a ay,n:HTOpHH roplfT
CBeT. 4. fiOJ)l;HO Be'IepOM B na6opaTOpHH rop~JI CBeT. TaM pa60TaJI yqeHHK. 5. yq~wfi<
pa6oTan H paHo yTpoM, H ,n:HeM, H p 6J,n:Ho aeqepoM. 3HaMeHHThiH y'IeHbiH paccep,n:HJICll.
6. CTy)l.eHThl XOpOWO OTBe'IaJIH Ha JKJaMeHe. fipoleccop 6b1JI pa)l.. 7. Jl HJy'!aiO pyCCKHH
l!JhiK . .H xoqy 'IHTaTb pycclG!e KHHrH H. )l(ypHaJibi no cnel.IHaJibHOCTH. 8. OH xo'IeT JHaTb
pyccKHif l!JhiK. OH MHoro 'IHTaeT no-pyccKH.

8. Kaxall cer6,n:Hll ... ? 9. Cer6,ll,Hll xop6mall .... 10. Cer6,ll,Hll y


sac ecTb ... ? 11. )J,a, y MeHli eCTb cao66)l.Hoe ... 12. B'Iepa Y. HHX
6:brno ... ? 13. tiTo Bbl ,ll,enaeTe, KOr,ll,a Ha YJIHI.Ie nnoxall ... ?
14. Ceif'Iac y MeHR eCTb ... , H ll XO'Iy IIO,ll,CTpH'ibCll.

1. B na6opaTOPHH ... noJ,n:Ho ropen cseT. 2. Ero . y'IeHHK .. . p a6o;an. 3. CeropHll


" acTana ... paHo. 4. R ... xoqy cnaTh. 5. 3HaMemiThm y'IeHbi:li ... paccep)lilnc.H. 6. ToaapHm
H .... roaoplfT. 7. Moll: ChiHOBbR ... xopowo rosopliT Iio-aHrJIHHCKH. 8 . .H ... 'mTaiO rropyccKH H nepeao)l(y pyccxHe KHHrH. 9. Moll: !lPYJhli ... xoniT JH3,Th 6onn i pcKHH ll3hiK.
10. Ha ypoxe Mhr ... 'IHT<inH H roaopHJIH .no-HeMel.IKH.

6. Completati spatiile punctate cu verbul 1-1awimb la timpul trecut, urmii-


rind acordul subiectului cu predicatul.

2. Adaugati la adjective terminatiile corespunzatoar~.

MJ

(6"4el-lb Ml-1020)

apeMll
rroro,n:a

1. Y HHX CTapall MamMHa. 2. Y MeHJi eCTb CB060)lHOe BpeM.H. 3. Y HaC HOBa.H CBeTJiall
na6opaTOpH.H. 4. Y Hero xopomee npoH3HomeHHe. 5. Y Hac B na6opaTopHH O'IeHb onhiTHhre x11MHKH. 6. Y Hllx n cene ecTh My3eif. _7. Y Hee a 6H6nHoTexe nHTepecHbie KHMrH.

81

10. Folositi trecutul sau viitorul verbului 6blmb, in functie de context.

14. Verificati cu ajutorul cheii exercitiul preced~nt: frad~ceti~l in limb~a


romana. lnchid~ti cartea ~i faceti traducerea acelma~1 text m bmba rusa.

1. B'lepa y Hero ... yp6K. 2. .[(HeM s mKone ... yp6KH. 3. Y MeiDl ... xop6mee seceHHee rraJibTO. 4. Y Hero ... HHTepecHal! KHHra. 5. Y HaC ... 3Hl.(RKJlOIIe,!IH'leCKHil: CJIOBapb.
6. Y Hee s KBapTape ... Tenecj>6H. 7. Y Te6li ylKe ... 3K3aMeH? 8. Y Hero ... xopowall
6R6JIR()TeKa.

11 *. Includeti in spatiile libere verbul potrivit ca aspect.


1. Ilpocj>eccop scer)la ... , 'ITO )lenaJOT Terrepb ero y'leHRKH. 2. Y'lll:renb rrpo'IHTan ypoK, a rroToM .. . , 'ITO Mbr rroHl!JIR. 3. BJlpyr
oH ... , r Jle ce H:'lac BaKTop.

crrpamHsan
cnpOCHJI

5 . .[(HeM OHa

OTJlbJXaJia
OTJlOXHyJJa

4. M apHHa ... , a IIOTOM Ha'lam't


scer)la ....

6. -

pa66TaTb .

12. Traduceti in limba romana propozitiile de mai jos. Retineti constructiile impersonate tiparite cursiv.
1. Ebl.1o n63oHo, Ho oH e11.1e 6b!Jr a na6oparopHH. 2. Ha ynHJ.(e 6t!wo menA6. 3. B'lepa
y H<k 6btAo x6AooHo. 4. EbtAo pti11o, Ho oHa yJKe 6bma Ha pa66Te. 5. Ho'!bJO 6bl11o x6;wo11o,
H Mbl He Cnana.

13*. Puneti la forma corespunzatoare cuvintele din paranteza. Adaugati,


unde este cazul, prepozitia 6 sau Ha.
- IlolKanyacTa.

2. - HHKOmiil:, IIO'leMY Tbl He (6b!Tb) S'lepa (yHnBepCHTeT)?


- IloToMy 'ITo s'lepa aeqepoM ll (6biTb) (pa66Ta).

3. - Aypena11, rro'leMy Tbi He (6bub) cerOJlHR: (aHcmryT)?


- IloTOMy 'ITO y MeiDl (6b!Tb) co6paHHe.

4. - Kor)la y sac (6biTb) 3K3aMeHbi?


- B'lepa yTpoM. A y sac ?
- CerOJlHll.

5. - Y (Bbi) eCTb TeJiecj>OH ?


....:.
-

r)le, JlOMa MH (pa6oTa)?


(Pa6oTa).
.[(a, eCTb.
KaKOH y (obr) HOMep Terrecj>6Ha?

- 23.18.60.
- Cnac116o.

6. - AJIJI6, AH!lpeil:? (KaKoi!:) rroro)la (liyxapec1) ?


- o~eHb (xop6wail:, TeiiJiblii:). A (lipamos)?
- B1epa (6b!Tb) xono,!IHO, a cerOJlHR: Terrn6.

82

OHa MH6ro rosoplir no-pyccKII.


OH MH6ro pa66Taer.
.LJ:HeM OHa Bcer)J,a OT)J,biXaeT.

qro s br )lenanH sqepa?


Mbi .. . KHil:ry.
Bbr ylKe . . . ee?
Her, eme He ....

1. - .[(o6poe yTpo ! .H (xoreTb) rro)lcTpH'IbCil.

3AIIOMHHTE!

B'l.epa

5I

n11c~n niicbM6.

0Ha o'IeHb xopom6 rosoplir nopyccKII.


OH o'IeHb paccepAlinc.SI.
Omi oT)J,OXHyna, a noroM Ha'lana pa66TaTb.
51 yJKe Haniican niicbM6.

Bqepa y Mem'! 6bm ypoK (6bma neKUHR, 6i;mo co6paHHe, 6hmii 3K3aMeHbr).
- IJo'IeMy y BaC TaK TI03)J,HO ropen CBeT ?
'
- IlOTOMY
.'!.TO Mbl 'IIfTanlf.
- B'Iepa 6hmo xonoAHO ?
-Her, B'l.epa 6bmo rerrno.

'

'
- Cu place~e ... Ce credeti, care
va fi scorul?
;_ Nu ~tiu, d.e ocamdata nu pot
sa spun nimic, vom vedea.

' - c Y.JJ:OBOJibCTBH~M ... KaK Bbl


AYaeTe, i<aKoii 6y~er c'leT ? ,
- He 3HaiO, n()J(a HH'lero He
Mary . ci<a3aTh, 6y,n;er a.H,n;Ho.

YPOK 13

Va

place fotbalul?
. llPOII3HOWEHHE

.
Pronuntati de mai, multe ?ri cuvmtele transcrise.
0 -7 [a] : oner [aeiot], npo<l>c~ !03Hoe [pr;}fsaiuzn;}e], c96pa~:me [sabr~~ie], .
cMorper h [smatr'et'], IioKa3hiBaTh [pakaziv.at'], npo~aMMy [pr~gram~J,
coaceM [safs'em], chiHOBh~ [sinav'ia], o6bi'IHO [abic'n;}], noKa [paka],
He Mory [n'emagu]

.
,

I'
I

- AH.JJ:peH:,. 'ITo a~r 6y.JJ:eTe [J.eJiaTh ceiiqac ? .


- 3mieTe, Cepreii I1aBJIOBH'l,
y MeH~ eme etTh .JJ:eJia mi pa66Te.
Cero.JJ:HH .H 6y.11:y nHcaTb oneT, no-
TOMY qro cK6po y Hac npo<t>co!03Hoe co6paHHe. .
- A aeqepoM: ?
- Ey.11:y cMoTpeTh TeJieaJbop!
Be.JJ:h Bhi 3HaeTe, 'ITo cer6.JJ:HH 6y.ll:YT ITOKa3hiBaTh BCTpeqy c6opHhiX .cccp H E'pa3HDIHH ! P;hae
a'hr He 'IHTaJIH nporpaMMY TeJienepe.JJ:a'l ?!
.
-A KaKcSH: -cerO,[(HH .JJ:eHh ?'Ax,
.JJ:a, 'leTBepr, H COBCeM 3a6biJI !
KaK xoporno, 'ITO Bbl CKa3MH ! 5I
TO)J(e O'leHb JU06.rn0 <I>YT66JI.
~ A a a rna )J(eHa ?
- HeT' OHa He mo6HT <I>YT6oJI.
- M Mo~ )J(eHa To)J(e He
mo6HT. Kor,[(a .ii H ChiHOBb~ CMOTpHM <l>yT60JI, )J(eHa H ,[(0% 06bi'lHO BKJIIO'laiOT MarHHTO<I>OH H CJiyIIIaiOT MY3hiKY.
-He xonire cMorpeTh Man
y Hac?

'v
- Andrei, ce ai dt< gind sa
faci acum?
- ~titi, Serghei Pavlovici, n;1ai
am inca de lucru la serviciu. Astazi
o sa scrhi .o dare de . seam'a, pentru
ca. in curind vom avea adunare
. sindicala. .
_ Dar deseara ?
.- osa ma .uit la televizor!
~titi doar ca astazi se va transmite intilnirea intre selectionatele
U.R.S.S.-ului ~i Braziliei! Cu.m ,
n-ati citit programul. TV ?! .

- Dar ce zi este astazi? A,


da, e JOl, am ~i uitat! Ce bine
ca mi-aJ spus. ~i , mie ,imi place
mult fotbalul.
- Dar sotiei d v.?
- Nu, ei nu-i place (fotbalul).
- Nici sotiei mele nu-i place.
Cind eu ~i baietii (mei) urmariin
un meci de fotbal, sotia ~i fuca
mea, de obiceil dau drumul la
magnetofon ~i asculta rimzica.
- Nu vreti sa vedeti meciul
la noi?

84

0-7 [Olj: cKopo [skorOl], Te~eBH3,op [t'devi~Olr]; BH.JJ:HO [vidnOl]

,n;~ [d~] :

.Z.eJia

[d'~la],

AeHh [d'en'],

6~,n;er

[bud'et]

T-+ [t']: Tem~a.H3op [t'deviz;}r]i TeJieiiep~,n;aq [f~lep'e~edac']


B-7 [f]: ' BcTpeqy [fstr'eciu], coBceM [safs'em], BKJIIO'la~r [fkliucealut] .
T -7 '[d] : QlYT60JI (fudbql]
CJIOB~ II BbiPAJKEHIISI

tJniunea Republicilor Sociali ste Sovietice


.
'Pli3Be oare, cum
11porpliMMa TeJienepeAa'l progr~m 'IV.
KaKOU cerOAHH ACHL? ce Zl e az1?
coaceM cu totul, de tot
3a6biTL I a uita
cKa3liTL I a spune
o6bi'lno de obicei
,
aKJIIO'iBTL I a da drumul (Ia un, aparat)
MaranToclJOu magnetofo~
MY3LIKa muzicii
MaT'I 'meci
c'leT scor
nori deocamdatii
na'lero nimic
Mo'IL2 I a putea
6yAeT BHAHO vorn vedea

mofiHTL II a iubi; a-i pliicea


clJyTOOJI fotbal
AeJio lucru, treabii'
paooTa serviciu
nacaTL ' I a scrie
OT'IeT dare de se\!mii
OKOpo in curind
npoclJCOI03H /Liii, -a~, . oc, -LIC SindicaJ
co6panae adunare ,
cMoTpeTL II TeJICBH3op a se uita Ia televizor .
seAL doar, ce
nOJGi3LIBaTL I a ariita, a prezenta, a transmite
coopnWI1 s~ .selectionatii
CCCP (3c-3c-32-3p) Col03 CoaeTCKHX
CoiiHaJIHcm'lecK!p: PecnjQJIHKU.R. S. S.
1
. 2

Vezi tabelul nr. 17.


Vezi labelul nr. 32.

85

'

'I

Cazul acuzativ al substantivelor nel'nsufletite la singular ~i plural

YllPAJKHEHIUI

1. Raspundeti afirmativ Ia urmatoarele intrebari:

Model
Baw ,l1,pyr mb6uT MY3hiKY ?
,lJ.a, MOM ,l1,pyr mo6HT MY3hiKy.

- flmo Mbl BH:)lHM?


- Mbl BH)lHM OOM
H mpaMflaii.

flm:J OHH: JII05JIT ? - flmo OH 'llfTaeT ?


- OH 'IHTaeT

- 0HH mo6JIT
(/jym6611.

KHu zy.

- flmo OHH cnyruawT?

1. Bbi BKJIJO'f:HnH cseT? 2. AH,npell u Cepreii mb6.11T yT6on? 3. BanJI 3a6:bma KHliry
Ha pa6oTe? 4. CerOAH.II Bhi 6y.z:~eTe cnymaT onepy AifAa? 5. Be'IepoM sam ToEapBm
rrHc{\Jl oT'feT? 6. Omi 6:bicTpo rrepes emi TCKCT? 7. Cej.j'Jac AeTH cM6TpJIT mecy ? 8. T1- ~
sli.z:~en 6aneT )l(H3eJI? 9. Be'IepoM MYlK'I:HHhi 6y,nyT cMoTpen Man? 10. Br 'IHTarm
CCfO,[(HJI nporp:iMMy TCJICIIC.(JCAa'f?

2*. Puneti Ia forma corespunzatoare cuvintele din paranteza.

- O!ill cnyruaJOT

1. Mbi 'ftin\eM (TeKcT, KHlira, nHCLMo, cnosa).


2. Tbi cnyruaelllh (paccxa3, MY3hiKa, paAHo, TeKClhi).
3. Jl. 6y,ny nHcan (oT'feT, cTaTh~, ynpalKHeHHe, nJicbMa).
4. 0Ha Blf,[(eJia (ropo,[(, MoCKBa, MOpe, napnt).
5. Jl. nw6mo (Te:hp, onepa, paAHo\ KHlirB) .

MY3b/Ky .

\,

. 3. , R:aspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din paranteza.


Model
BI.I nlillleTe TIHCI.Mo? (oT':IeT)

- 5I TIHlllY He llHChMO, a OT':!eT.

- flmo OH rrU:meT?
- OH rrU:meT ynpaJICHI!Hue.

J. B'fepa IIO TCJICBJ.13opy IIOKa3blBaJJH 6aneT? (IIbeCa) 2. BLI 6y.UeTe CMOlpelb Mal'I?
(HJJbM) 3. Ball! ilPYf mo6BT 6nepy? (onepena) 4. Om1 3a6:bmH AOMa KHliry? (Telpa)lb)
5. BLI IIOJIY'fllJJB IIHCbMO? (ra3eTa) 6. 6nhra 6y,[(eT nepeBO,[(lllb ":"~ KCT? (ynpalKHeHHC)

- flmo oHa 'fHTaeT? - flmo olill 'fHTaJOT ?


- 0Ha 'fHnieT
- 0HH 'fHTaJOT
fiUCbMO.

JICypmi-1bl.

- flmo OH 3a6.bm?
- OH 3a6.bur Kmizu
H

mempaou.

4. Traduceti In limba romiina.


1. Cero)lHll cy66oTa. 2. B'Iepa 6ma cy666Ta. 3. 3asTpa 6y.z:~eT socxpeceHbe. 4. B'fepa
6.bmo socxpeceHhe. 5. CeroAHll noHe.z:~enhHHK. 6. B'Iepa 6biJI noHe.z:~en hHHK. 7. 3asTpa
6y,n,eT cpe)la. 8. B'Iepa 61na cpe.z:~a.

5. Puneti propozitiile date Ia timpul viitor.


Mode I a)

Viitorul compus al verbelor


JI 6y.Qy
Tbl OY,IlCWb

OH
om\

Mbl Oy,llCM

nucamb

Bhl 6y.QeTe
OHif OYilYT

6'YilCT

nuctimb

Yiitorul compu~ se formea~~ num~i de Ia verbele de aspect imperfectiv


c~ aJutorul. verbu!Ut ~blmb Ia vutor + mfinitivul verbului de conjugat: Jl
6yoy zoeopumb. Tbl 6yoeUib omobrxamb. On 6yoem 'lumcimb.

. Retineti denumirea zilelor sapUimlnii: noneoeAbfiUK, emopHUK, cpeiJ.d,


'lemeepz, nilmHuiJa, cy666ma, eocKpecenbe.

86

OH 'In'TaJI KHliry.
OH 6y~eT 'IHTaTI. KHliry.

1. J1. OT,[(biXana B llpe,[(~.lle. 2. Tb! CMOlpen Mal'i ? 3. Ebl DllilleTC DY.CbMO? 4. Bam
H3y'faeT pyccxBii JI3hiK? 5. Ee poAliTemt cMoTpenH Tenesli3cp ? 6. Cero)lHJI Ha ypoKe
Mhi 'IHTaeM H6BLiii TeKcT. 7. B 8 'Iacos no pa AHO nepe.z:~arbT MY3hJKy.

.z:~pyr

Mode/b)
Y HaC 6:biJIH 3K3aMeHbl.
- Y HaC 6y,IJ,yT 3K3aMeHI.I.
1. CeroAHJI 6hm xopomH:H ACHh. 2. Y1poM no TeneBibopy JIHTepecHaH nporpaMMa.
3. Be'IepoM y HaC 6hiJIH fOCTH. 4. Y MCH~ CClb CB060)lHOC Bpe.MJI. 5. Y HHX 6b1Jlll 6HJieTbl
B Tearp .
1

Vezi tabelul nr. 12

87

- HeT: omi, He, 'mo6H:Th, cf>yr66rr.


- A, 'ITo; oHa, nw6H:Tb ?
- llHTepaTypa, MJ3b1Ka.

6. Rifspundeti la intrebari, tinind seamii de propozitia arlterioarii:


1. Cer6,n;nll rroue,n;eJibHHK. KaK6il: ,n;eHb 6biJI s'lepa? KaK6it ,n;eub 6y,n;eT 3aBTpa?
2. B'lepa 6bm BT6pHHK. KaK6il: ,n;eHb cer6,n;u11 ? KaK6il: .!{eHb 6y.!{eT 3asTpa? 3~ B~epa
6h"mo socKpeceHE.e. KaK6il: .!{eRb 6y.!{eT 3aarpa? KaK6il: .!{eHb cer6.!lull? 4. 3asTpa 6y,~:~eT
mhHHI..(a. KaK6il: .!{eHb cer6,n;HII ? KaK6li: .!{eHb 6bm s'lepa ? S. Cer6.rou1 cy666ra. KaK6li:

2. - Bhl, He, 3HaTh, KaK6if, cer6;n,ull, .!{eHh?


- IToHe.!{eJibHHK-.
- Ax, .!{a, H, COBCeM, 3it6h1Tb, se.zih, S'lepa, 6b!Tb, SOCKpeC~Hbe f

.!{eHb 6)>m B'lepa? KaK6li: .!{eHb 6y.!{eT 3aBTpa?

3. - r.!{e, Bbl , 6hiTb, B~epa ?


- B, Tea'fp.
,
- qTO, Sbl, CMOTpeTh? .
- ITheca; PeaK36p. A , shi, 6biTb, .!{6Ma ?.
- HeT, Mhi, 6br'D>, s, 6rrepa.
- qTO, Sbi, cnymaTh?
- 6nepa, AH:.n.a.

7. Traduceti verbul din parantezii. 1


.
1: .H .(nu pot) BKJIIO'I!hb renea1bop. 2. Mb! (putem) scrpeTHTb sac ua . ocniHOBKe. 3. Bb! (nu pute(i) cKaJaTb, r ,n;e cell:'lac Bll'lecnas IOpbeBH'I? 4. OuH: (nu pot)
rroJBOHib;b s .rreBSITh !lac6s. S. ITo'leMy oH:a . (n-a putut) Ham!'caTb ,!IOM6ll:? 6. Tbi (P.oti)
nepeBeCTH :h oT TeKCT? 7. B'lepa OR (n-a putut) CMOTpeJb TeJiesH30p . . 8. l1JSHHlhe, Mbl
en-am putut) acrperHTh sac !

s~. Intrebuintati cuvintul

ecmb

-.

4. - . HpliHa AlleKcaH.!{posHa, r;n:e, Mroph ?.

acolo unde este cazui.

.....,
..:...
-

1. y uac ... pon:H:reJIH? 2. y sac .. MOJIO.!{hle H:na cnipb!e PO.!lHTeJIH? 3. Kro ..


sam II pO.!{HTeJIH, pa66'1!ie HJIII CJiylKaw;H:e? 4. ITpOCTHTe, y sa~ ... ceMbli ?
.!{e .... cell:'laC
sama ceMbli; s MopKse HJIH . s JleHIIHrpa.!{e? 6. Y sac ... cecrpa?. 7. Y Hee ... cnei..(Harrh. HOCTb ? 8. KaKaSJ, Y Hee ... CIIei..(HarrbHOCTb ? 9, Y sac ... . HIUepeCHall pa66ra ? 10. CKalKHTe, IIOlKaJiyil:CTa, 'ITO ... 3,[(eCh? MHHHCTepCTSO? 11. KaK6e 3.!{eCb ... MIIHIICT~pCTBQ?

s. r

11 *. Traduceti in limba rusa.

9. Transformati in scris textul de mai jos .la timpul viitor.


Cer6.!{HII 'Be'lepoM Hama ceMbli .!{6Ma. B ceMb 'lac6s Mbi YlKHHaeM. IToT6M 11 .!{enaw
yp6KK, a rrana 'laraeT raJery. ,lJ;e.!{ymKa K 6a6ymKa, KaK o5h"I'IHO, cMOTPIIT Teneaf13op.
Cer6.!{Hsi: IIO n~JieBJbopy 6'1eHb H~TepecHall rrporpaMMa. B BOCeMbo 'lac6B IIOKibb!BaiOT
;n:eTCKHH cPHJihM, a S .!{eSIITb - cPYT60JibHblil: MaT'I.
IT6ene YlKHHa Moli: cnipm11l!: 6par rrepes6.!{HT tpy.!{Hbill: TeKCT, a cecTpa H MJia.!{maii: .
6paT CeyJ:!IaiOT MJ3biKy. Moll MaMa Y'IHTeJibHII~a. BeoiepoM OHa rrH:meT nJiaHbl H KOHCIIeKThl
ypOKO,S: Ho B .!{eBIITb 'lac6a H rrarra, H II, H MOH 6paT, H cecrpa, H .!{alKe Hama M~Ma CMO
rpHM cl>yr66n. Cer6.!{Illl 6y;n,yT rroic<bwsa'Th sc'rpe'ly c66puoll: PyMh"IHHK H Y:exocrrosaKint:.

'.

10*. Alciituiti microdialoguri, folosind cuvintele la forma potrivita.


Model .

OH, .!{6Ma .
qro; oH, .!{enaTh?
~TClTb, ra eTa.
A, ,JieHa, a , KaTll?
OHH:, crrymaTb, MJ3biKa .
qTo, shi, .!{errarh, ae'lepoM?
Be'lepoM, Mhi, cMorpeTh, -renerrepe.zl.a'la.

A. 1. Nu demult (noi) am fost la Moscova. 2. Moscova este un ora~ mare, ~i frull\OS.


3. AqjJo (Qoi) am viizut l!niversitatea, muzee; institute, parc~ri. stadioa.ne. 4. (No!)
am fost Ia stadion ~i am urmiirit intilnirea intre selecti,onata. U.R.S.S. ~ ~ Frantei.
S. Meciul a fost foarte ii:J.teresal)t.

. B. 1. Azi e duminicii. 2. Noi citim ziarul. 3~ ln ziar e programul TV. 4. Dimineata


se va transmite' (Ia televizor) o piesii, Ia J?rinz va fi fotb!ll. ~ar ~eara vom _asculta
'un concert. 5. (Nouii) ne place mult opera. 6. Desearii vei avea timp liber?

12'*. Deduceti despre cine este vorba ~~ enuntl;'rile' de mai jos ~i completati
rebusul.
1. OHii lie pa66raK>T, oi elll,e MarreHb-

-KaKoH, ~eHJ,, 6biTb, B'lepa?


- B'lepa', . 6MTb, cpe;ZJ;a.

f----11-+1-+--+-+-;

- KaKo if ~eHb 6m B'lepa ?


- B'lepa GbiJHi cpe~a.

4
5

f--lf-'-t--+-+-+-t--t--,

1.- Bam, My::tc, nw6HTh, cf>yr66Ji ?

6
71--11--t-+-+-+-+-+-+-t:---1

- ,LJ;a, 'Moll:, MylK, 6'1eHh, JII06HTh, cf>yr66rr.


. - A, sam, .!{O'Ib ?

'

Kae.

Vezi tilbelul nr.

3aa6.!{ax.

88

6. 0Ha

(oH) pa66raeT B ameKe. .

7. OH pa66raer a rrapHKMaxepcKoa.

~ 1--+-+--t-t---'-t--t--t--t-t--t-_,_.,,

10~~~~~~~~~'~'

32:

5. OH rrW:net: KHH:ra.

~~~~+-+-+-+-+-+-r-r-r.

2. OHii pa66raK>T B 6orrhHHil,e.


3. 0H He pa60.'IHH H He HH::tceHep.
4. (')lfH pa66rawr Ha cf>a6pHKax, Ha

89

,
s: OHa Y'~HT Ha=. ~heH: s IIIK6ne.
9. OH<l nB:meT KHHrH .
10. OH pa66raeT B m6Jie, JIHuee, HHCTHTyT.e, yHIIBepcareT(;l.

3AIIOMHHTE
OH 'IImieT I<Hliry. .5I mo6mo onepy.
OH IIHIUeT OT'leT. Om1 mo6H
<l>YT66JI.
Tbr nliiUeiUb ynpa)lmemre.
BI>r 3a6:bmn .n;oMa TeTpa,n;I>?
.5I mi,n;eJI ceJio.
Mbl Blf,D;eJIH ropo,n;a H ceJia, napi<H H CTa,D;HOHbl, My3eH H 6H6JIHOTeJ<H.
- 1JTO Tbl 6y,n;eiUb ,D;eJiaTb
cero,n;ml?
- Cer6,n;m1 .sr 6y,n;y oT.n;I>rxan.
3aBTpa B TeaTpe 6y,n;eT J<OHIIepT.

YPOK 14 .

qEThiPHA,lJ:QAThiH YPOK

0 descoperire

On~ph'nue

- 0Ha 6y,n;eT CJiyiUaTI> My3I>IJ<y.


3iBTpa B HHCTHTyTe 6y,n;yT 3J<3a
Me HI>I.

- KaJ<oij: cero,n;H.SI ,n;eHb?- Cero,D;H.Sl ITOHe,D;eJlhH}IJ( (B'TOpHHK, cpe,n;a ... )


- KaKoll: ,n;eHI> 6I>m B'Iepa?- B<i:epa 6I>m rro;He,n;eJII>Hni< (sTopHHI<,
'leTBepr).
B'Iepa 6I>rJia cpe,n;a (rr~THHIIa, cy66io''i'a). B'repa 6:bmo Boci<peceHI>e.

Joi seara m-am barbierit, m-am


spalat, m-am schimbat.
- Unde te duci? m-a intrebat
sotia.
- La hotelul unde locuie~te
Serghei Pavlovici. Astazi este un
meci de fotbal foarte important
~i Serghei Pavlovici m-a invitat la
televizor.
- Pe tine sau pe noi?
- Pe mine. Tie doar nu-ti
place fotbalul!
_ Mie?! De unde ai mai
scos-o ~i pe asta? Inca de cind
invatam la liceu ma duceam adesea
Ia stadion ~i chiar jucam fotbal
intr-o echipa feminina. A~a ca n-ai
dreptate, dragul meu!
~i (atunci) Nina inCeJ?U sa povesteasca cum odata (ea) chiar a
marcat un gol, dar arbitrul a decis
ca (ea) era in ofsaid.
- lntotdeauna il voi uri! conchise sotia.
De-abia atunci am inteles de
ce Nina nu merge niciodata la
stadion.
- A~adar, mergem impreuna!
spuse ea.
Ce puteam sa-i raspund ?...

B 'leTBepr Be'IepoM H rro6pH.rrcH, yM:bmcH, nepeo;l:(eJic.sr. .


- Ky.n;a Tbl H,D;elllb?- cnpocliJia 'MeH~ )l(eHa.
_: B roCTliH.HIIY, r.n;e )l(HBeT
Ceprell: IIasJioBH'l. Cero,n;HH o'leHh
Ba)I(HI>rll: <l>YT66JII>HI>rll: Man, n Cepreil: IIaBJJOBH'{ npMrnacHJI MeH~ Ha
.TeJJeBI13op.
- Te6il J1m1 Hac?
- MeHil. BeAI> Tbl He mo6Hlllb
<l>yT60JI !
- .51?! OTI<y.n;a Thi :ho B3HJI ?
Kor.n;a .Sl eme Y'IHJlaCb B JIHIIee,
51 '!acTO XO,ll;HJla Ha CTa,ll;HOH H
,n;a)l(e HrpaJia B <l>yT66JI B JK:eHcJ<oil: J<OMaH.n;e. Tai< tno TI>I He
npaB, Moll: ,n;oporoll: !
M TYT HliHa cTana paccKa3I>rsan, I<aK o,n;Ha)l(,n;I>r oHa ,n;a)l(e
3a6I1Jia roJI, Ho cy,n;I>il cKa3aJI,
'ITO OHa 6I>IJia BHe Hrphl.
- .5I Bcer,n;a 6y,n;y HeHasli.n;eJ:h
ero ! - 3aKoH'IIIJia MOil )l(eHa.
ToJibi<O Tor.n;a .sr rroH.srJI, no'leMy Hl1Ha HHJ<or,n;a He xo,n;MT
Ha CTaAHoH."
- MTaK, MI>r w,n;eM BMecTe ! -

91

llPOll3HOm:EHHE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o--+ [a] : oTKphnne [atkrhiie], rro6pHJICH [pab~il~ea], rrepeo.n.encH [p~er~~adel
sea],' s rocn1HHU:Y [vgastinitu], oTKy.n.a [atkuda], xo.n.llna [hadlla], xo.

MaH.n.e [kamand~e'], .n.opor6ii: [d;)rag61]


o-+ [;)]: 'facTo [ceasta], ,_,)!(eHcxoii:
. [vjensb1], .D.Qpor6ii: [darag61J.
W--+ (~ dur] : H,ll.elilh (id~io~], JII06HWh (liubi~]
--+ [j dur] : s ~eHcxoii: [vjensb1]
.n:--+ [d~] : rrepeo.n;encH [p~er~eadelsea], xo.n;M:na [hadila], cTa.n;H6H [stadi6n],
xoMaH.n;e [kamand'e], HeHasll..n;eTb [n~enavid'et'], n.n;eM [id'i6m]

OH xo~.

- Ona xiiJJ:nT o Tebp ?


-Her, pauLme xoJJ:ti.ria,'
a Terrepb ue xoJJ:HT.

- Bbl XO)I;HJIH B Mar.,a:inu ?

- .LJ:a,

ll

6blJla

MQZQ3UIIC.

CJIOBA ll BbiPAiKEHll.SI
xo,liHTb II a ~erge , {pe jos), a umbla, '
'a se duce
CTa,llnou stadion
,llall\e chiar
urpaTb B .4JyT60JI a juca fotbal
lKencK /nil, -an, -oe, -ue feminin
KoMan.z:~a echipii.
Tbi ne npao(a), Bbl ue npaobt nu ai,
nu aveti dreptate
.z:~opor /Oil, -an, -6e, -ne scump, drag
TYT aici, atunci
.
CTaTb I (na'laTb) a incepe
Ja68Tb roJI a marca un go!
cy,llbH arbitru
one urpLt ofsaid
ueuaon,t~eTb II a uri
ero pe el
JaKQH'IHTb II a incheia, a conchide
BMetTe impreunii.

OTKpLnue descoperire
no6pnTbCH I a se rade, a se barbieri
yMLIThCH I a 'se spala
nepeo,t~eTbCH I a se schill)ba, a- ~ i schimba
hainele
Ky,lla unde, incotro
' n.z:~m I a merge (pe jos), a umbla, a se
. duce
rOCTHHUUa bote!
olilKn /biil, -an, -oe, -Lie important
4JyT60JibH /biH, -an, -oe, -bie de fotbal
nparJiacnTb II a invita
.MeHH pe mine
Te61i pe tine
nmt sau
uac pe noi
OTKy,lla Tbl )To BJHJI? de unde ai mai
scos-o (~i pe asta) ?
'faCTo a'desea

Verbele ,u,n;nl, xo,n;HTh

Pronumele pel'son:;tl la cazul acuzativ


Kor6?
Ma,Tb mo6nT Measi.
On~u: oliJJ.en Te6si.
Mama 3HaeT ero.
Heny rrpurnactiJI ee.

, CeprM 3HaeT uac.

..SI cnpoclina uac.


,Mbl BHAC.JIH HX.

.
Verbul de nii~care uomu ,a merge" indica o actiune care se _poate desfa~ura intr-o siilgura di..;ectie $i intr-un moment anume :
- Ky)l;a Bbl ceu.fcic' uoeme ?
- Mbr uoht e meamp.

VerJ?ul xooumb ,a merge" arata o actiune care se petrece:


a) de mai multe ori: 5.l wicmo xo:Hey .s TeaTp. PaHI>IIIe 1 oHa 8Cezoa
.
xooiura B KJiy.6.
b) in mai multe directii: .[(eTH x60Rm ( zy11fuom) no rrapxy.
c) o singura data (forma de trecut), dar cu S!,!nsul de': , am fost ~im-am
in tors": B'lepa jf XOdU/1 8 meamp = Bqepa H 6blll 8 meampe. .
. Verbele xooumb ~i uoinu sint de aspect imperfectiv. Verbele cu prefixe,
' derivate de la verbul uomu sint de' aspect perfecti'v, iar cele de ]a . verbul
xoi>umb - de aspect imperfectiv.
.
Cel mai adesea, .dupa verbele de mi~care, substanti:vele raspund la intrebarea Kyi>a? ,unde?" = ,incotro" ~i stau in cazul acuzativ precedat de
.
prepozitia e sau Ha 2.

Pentru indicarea: zilei din saptamina cind se petrece o actiune se folose~te


prepozi{ia B (la intrebarea xor.r:~a? ,cind ?"): 8 nofiei>eAbHUK,
cazul acuzativ

- KyJJ:a Tbr n)l;elllb?


- Jl'n,t~y B UI KO!lY !

92

- Ky)l;a mrn HJJ:YT?


- On!l: HJJ:YT ua cmaou6H.

1 pliabwe inainte, pinii. nu demult


2
Despre folosirea prepozitiilor 6 ~i na vezi p. 65. ~i tabelul nr. 11 .

93

8o 8m6pHuK, 8 cpeoy, 8 'lem8epz, 8 nflmHwJy, 8 cy666my, e 8ocKpeceHbe


Comparati:
Cer6,ZJ;HH cy666ma. B cy66chy y HHX 6y,uyr 3K3aMeHbi.

YIIPA)KHEHH.SI
1*. Completati spatiile punctate cu pronumele personalla cazul acuzativ.
Model
H 6biJI ,ll;OMa. HHKOmiil: npHrJiaCHJI ... B onepy.
-:- HHKomiil: npHrJiaCHJI Memi B onepy.
1. roaoplir, 'ITO a'lepa Ila6ell AlleKcee6u'l 6bm Ha cTa,aH6He, Ho H He m!,uerr .... 2. Mbl
cMoTpeml Terrembop, a Bam1 npHrrraclfrra ... a KHHO. 3. Ouu JKHBYT 3,aech. Mbi cnpocl1mt.
..., r.ue Kaapni:pa N2 16. 4. Barna :>~ceua pa66TaeT Ha l(eHTparrhHol1 none? .SI ~acTo
BlflKY ... TaM. 5. - 3,upaBCTByif, Arrema ! r.ue mbl 6biJI? )J,aBHO ... He Bll,llerra ! 6. Auopthl
u Huua 6'leHh cHMTiaTI1'iHbie mo,!IH. ..SI xo'ly npHTrracHTh ... a r6CTH. 7. BepoliTHO, 6bl 6hiJIH
y rrapHKMaxepa? KaK OH xopom6 llO,!ICTpHr ... ! 8. fl 6biJI S rra6opaT6paH. Bbl HCKarrn
. ? 9. r.ue 3uuauoa Ila61l06ua ? ..SI xoqy cnpoc!l:rh ..., KTo 6bm aqepa Ha Mh'le.

2. Completati cu expresia 1-1e npa8 (He npa8a, He npa8bt).


1. HeT, Hall,ll, Tbi ... , firopb 6'1eHb CHMnani'IHbiM: 'lerroseK. 2 . .SI 3Hana, 'ITO ll
6biJia .... 3. Bhl ... , Py,llaKOB HTpaeT He B Borreii.66rr, a B Q>yT66JI. 4 . .SI ,llyMaiO, 'ITO B
:hoM aonp6ce HHKonai1 l1saHOBH'l .... 5. OHH ... ! CI1Jos 6'leHb xop6rrmli cnel(Ham1CT.

3. Riispundeti la !ntrebiiri, folosind Ia forma corespunziitoare cuvintul


din parantezii, dupii. ce in prealabil 1-ati tradus in limba rusii.
1. KaK6.li ,11eHb 6hiii sqepa? (miercuri) 2. Kor11,a y sac 6hiJIO co6paHHe? (miercuri)
3. Kor,11a Bhi CMOTpemi Q>yT66nhHbiH Man? (luni) 4. KaK6i1 cer6AHll ,!ICHb? (duminicii)

5. Kor,11a sac npHTrracilnu Ha o6e.LJ.? (duminicii) 6. Kor.LJ.a oHil xo.uH:nH a ucropi1:'1ecKHi1


MY3e.li? (joi) 7. KaK6if 3ABTpa ,ueHh? (vineri) 8. Kor,11a Thi H,uemh s Tehp? (maqi)
9. Kor.LJ.{l y sac 6y,ueT rreKl(Hll? (vineri).

4. Puneti intrebiirile zoe ? sau Kyoa ? la care sa se raspunda cu ajutorul


cuvintelor tiparite cursiv.
Model
OH 6~>m 8 My3ee.
- r,ll;e OH 6biJI?
OH HJJ;eT 8 My3eu .
- KyJJ;a OH HJJ;eT ?

.uoM6i1. 5. B socKpeceHbe Mbl 6hmll ua (/jymoollbllOM Mam'le. 6. 3asrpa Mhr r6JKe H.D;eM
na (/jym6ollbflblii Mam'l.
I

5. Puneti cuvintele din paranteza la forma potrivitii.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

CeH:'llk H HAY a (mK6na, HHCTHTyT, yHHsepcuTeT).


Thr H,lleruh s (6H6rrHoTeKa, Mara3HH, napK).
)J,py3bH H,llyT Ha (MaT'!, co6paHHe, KOHU.epT).
.SI '!aCTO XOJKY Ha (llO'lTa, CTa.[!HOH, Q>a6pl!Ka).
OHM o6bi'iHO x6.UliT B (Kny6, 6nepa, )J,oM KYJihTypbi).
B'lepa Mhi XO.UHJIH Ha (3aBO.LJ., pa66Ta, npaKTHKa).

6. Transformati, potrivit modelului, propozitiile date.


Model
YTpoM H 6I.ma B 6on~>Hn~e.
- YTpoM H XOJJ;HJia B 6oJ1bHH~y.
1. He.LJ.asHo Mhr 6hmH a rrorrHKni1:HHKe. 2. B rroHe,llerrhHHK HOBhrli HHJKeHep 6hm Ha
3aBO,lle.
5{ 6biJI B MHHHCTepcTBe pllHO YTPOM. 4. B cy666ry aeqepoM CepreeBhl 1 6b!JIH
B Tehpe H B peCTOp{l.He. 5. B'lepa HHCileKTop 6biJI B IIII<Orre Ha yp6Ke. 6. )J,HpeKTop 6hiJI
S MHHHCTepcTBe Ha co6paHHH. 7. Pa60'lHC 6hiJIH B KJJy6e Ha rreKL[HH. 8. KOMHCCID! 6b!Jill
B yHHBCpCHTeTe Ha 3K3llMeHe.

3:

7. Riispundeti la intrebari, folosind prepozitia 8 sau Ha cu cazul acuzativ 2


Model a)
3JJ;ec~> no,na. KyJJ;a Bhl ceif:qac HJJ;eTe?
- Ceil:1ac H HJJ;Y Ha noqry.
1. BoT YHIIBCpCHTeT. Ky,11a H,!IYT JTH rrpeno,llaBaTeJIH II CTy,lleHTbl? 2. 3,!1eCb MIIHHCTepcTSO. Ky.ua abr ceil<Jac HAeTe? 3. Cer6,!1Hll KOHl.lepr. Ky,11a H.!leT cer6AHJI sam .11pyr?
4. BoT cTa,!IHOH. Ky,11a HAYT ceH:'lac see samH coTPYAHHKH? 5. TaM rnK6na. Ky.LJ.a H.1IYT
JTII ,aeTH?

Model b)
TaM Te:iTp. KyJJ;a Bbr qacTO xoJJ;HTe ?
-'-- JI 1aCTO XOJKY B TeaTp.
1. BoT 6H6JIHoTeKa. Ky.LJ.a o6hr'lHo x6AJIT cTy.LJ.eHThr? 2. TaM 3as6.LJ.. Ky.LJ.a ahi xo.aHTe
dJK,uoe yTpo? 3. 3TO KJIY6. Ky.LJ.a qacTo xo,aHT Cama H IleTH? 4. 3Aech Mara311:H. Ky.LJ.a
XO,!IHT KalK,llb!H ):leHh sa rna JKeHa? 5. BoT IIOJIHKJIHRHKa. Ky.ll,a Thl qacTo XO,!IHIIIh?

8. Dati doua riispunsuri la intrebiiri, folosind verbele uomu, xooumb


la forma corespunziitoare in functie de context.

A. 1. B'lepa cTy,aeHThi 6hrmi 6 Jtuttee I1MeHH 36H KocMo.LJ.eMhliHcKol1. 2. Orol: xo.LJ.ilmr


6 Auqeii Ha rrpaKTHKy. 3. BilKTop JKHrr 6 <ocmtiuuqe TPH AHll. 4. CeH:qac Mhr HAeM 6
i!OCmlilllllfY 5. Be'lepoM Carna H JleHa XO,llliJIH 6 meamp. 6. 0HH SH,!ICJIH :hy llbecy 6
meampe HMeHH B. Mal!KOBCKoro. 7. PyMbiHCKall ,11errerawo~ll 6hma 6 MocKo6cKoM yuu6epcumeme. 8. Moil: ,11pyr y'lHTCll 6 MocKoacKOM yuu6epcumeme.
B. 1. YTpOM pa66'!He a crryJKall.(He H.UYT ua pa66my. 2. B cy666Ty y Hac ua pa66me
6y,lleT 6orrhiiiOH KOHU.epT. 3. B'lepa Jl XO,!IHJI ua no'lmy. 4. Ha no'lme Jl Ha!IHcaJI liHChMO

94

Model
CTyJJ;eHTbi 1aCTO XO,li;HT B KJiy6. qTO OHH J];eJiaJOT ceH1aC? qTO OHlf
JJ;enann B'lepa ?
- Ceif:qac cTyJJ;eHTbi HJJ;YT B xny6. B1epa oHn xoJJ;nnn B KJiy6.
1 Nume de familie Ia plural care se referii Ia toti membrii
parati cu: Pope~tii = familia Popescu).
2 Vezi tab elul nr. 11.

95

aceleia~i familii. (Com-

- 3a6J1n , HO Cy,LibH CKa3an , 'ITO JI 6bin BHe HTpbl. Bee TOBOpHT, 'ITO OH 6bin He
npaB. A no11eM:Y TLI Tax pe,LIKo ... Ha cTa.LIH6H ?
- Tb! 3Haemh, paHLme JI ... '!acTo, a Tenepb ae Mory, y MeHli 3K3aMeHLI. Jl 6'leHb
MHOrO pa66TaJO.

1. Hlllia acer,Lia x6.zuu a 6H6Jmon~xy. liTo oHa .Lienana ile'IepoM? liTo oHa ,Lienaer
,LienaJOT ceJl:qac?
ceii'IaC? 2. Mo:H .LIPY31,H XO,LIHJm B BOCKpecem,e Ha CTa,LIHOH. liTO
liro oHir ,LienaJOr.xalK,Lioe Bocxpecem,e? 3. Cell:'Iac yqeHHK:H H.LIYT B My3ell:. liTo oH:H p;enaJm
AHeM ? liro oli:H 'facTO ..L1ena10r ?

01rn

11 *. Traduceti in limba rusa.

9. Puneti cuvintele din dreapta la cazui potrivit. Adaugati, unde este


cazul, prepozitia 6 sau Ha.

1. B'lepa H 6Lma ... ila co6paHHH.


2. . . nax6.LIHTCH Ha yJm~e M6~apra.
3. JI 6'Iem, qacTO xolKy ..

mx<'>na

4. B Ilpare Mbr lKHJm ...


5. Moil: .LIPYT nparnac:Hn MeHH .
6. BLr He 3Haere, r,ll;e nax6,LIHTCH . Mocxaa ?

2. - Unde se due acum studentii?


- La lectia de limbii rusa.
. .
- Ce vor face studentii Ia lectie?
-La lectie (ei), ca de obicei, vor scrie, vor citi, vor povestr ~~ vor traduce.
- Studentii ascult ii cu atentie lectia?
- Desigur, toti studentii ascultii cu atentie lectia.

rocrirHH~a

7. MaaH IIerpOBH'I oqem, mb6HT

s.

OH '!aero xo,ll;Hr ...

1. - ~titi cii Ia universitate existii un laborator fonetic foarte bun?


- Sigur cii ~tim. L-am ~i viizut.
- Cind ati fost Ia laborator?
-Veronica a fost Ia laborator ieri, iar eu am fost joi ~i simbiitii.
- Ce-ati fiicut Ia laborator?
-Am ascultat texte ~i muzicii.

Tehp

9. B'Iepa aeqepoM oH T6lKe 6Lm ..

12. Cititi

10. BLr H.Liere cer6.LIHH ... ?


11. liTO 6y,LieT CeTO,ll;HH ... ?
12. BLr ylKe BH,LieJm :3rcn ... ?

. 10*. Completati dialogurile de mai jos cu verbele


forma potriviUi.

uomu, xooumb,

la

TOB apHI~ lfBaHOB, Ky,ll;a Bbl ceiiqac ... ?


- Cell:'Iac H B HHCTHTyT, a DOTOM Ha 3aBO,ll;.
- BLr qacTo . . Ha 3aB6.LI ?
- He 6'lem. qacTo. 06hl'IHO H : Ha 3aB6.LI xalK.LILiii noHe,LienLHHK. PaHLme ll .. a
DOHe,ll;enbHHK, B cpe,Liy H B cy666ry.

.
- Ham ,LiapeKTop r6lKe ... ceiiqac Ha 3aB6.LI ?
- Her, oa 6Lm TaM B'lepa.
- Cnac:H6o.
- IlolKanyiicTa.

~i

traduceti in limba romana:

:.__ Ha~mr1Te xop6rxail 1 paccxa3 o flyT66ne, - cxaJan Ha yp6xe y'lirTen&.


M IleTJI Hanucan B TeTpa.LIH: MLr He arpanu a flyr66n, noroM:Y 'ITO Ha yrra~e
6Lm .LIOlKJ1b 2
- liTo :ho? - paccep.Lir1ncl! Y'lihenL .
- 3ro H ecTL 6'1eHb xop6TxHi1 paccxaJ, xax Bbi Hac npoclirra 3, - orBeTan IIerJI.

l. - IlpOCTHTe,

i. -

3.i\paacTByii, P:Hxa ! K ax TBOH ,ll;emi ?


,l1,66pLrii ,ll;eHL, M6H ! Cnacr16o, xopom6. Ce~qac y .MeHJi. 3K3aMeHLI.
Ky.Lia Tbr ... ?
JI ... .a HHCTHTYT, y Hac xoHcynLTa~JI.
JI 3BoHirn Te6e B'lepa yTpoM, Ho HRKr6 He oraeTHn.
.D,a; yrpoM H a 6a6naorexy. TaM JI 'liJTana, xoHcneJ>rHpoaana MaTepaan.
TLr xalK.Libiii .LieHL ... B 6a6JmOTexy ?
KoHe'lHo. MLr c <l>nop:Hxoii xalK.LILill: .LieHL .. BMecre a 6a6Jmorexy.
P:Hxa, JI xoqy nparnacHTb re61i B KHH6.
Ha xax6ii: flanLM ?
CecrpLr.
Jl ylKe CMOTpena er6. B BOCKpeceHbe Mbi ... B KHHO.
'

3AITOMHHTE I
-l<y.IJ.a Bhi H.IJ.eTe ?
- .Ceiiqac, JI H.li.Y B MHHHCTepcTBO,
a MapJ.f.JI H.IJ.i!T B wK6ny.
I
- Ky.11.a Ehr xo.IJ.J.fm, so sTopHHK?

r.~~.e Bbl 6biJIH B cpe.IJ.y ? Ha


rr6qTe?
-)]:a, .JI XO.IJ.MJI Ha rr6qTy, a po.IJ.Ii- ~ xO.IJ.MJJa B 6oJJhHMUY, a BI1KTOP XO)J.MJI Ha 3aBO.IJ..
. TeJJH XO)J.HJIH B rrapK.
OH (He) rrpas . OHa (He) rrpaaa. 0Hii (He) npasbr. Bhr (He )npasbi.

Her, JI .. Ha CTa,!1HOH.
liTo Thr TaM ,Lien an?
Mb! arpana a flyT66n.
M Thi 3a6:Hn ron ?

- Kor6 np11rnacwn Cawa Ha Tenesw3op?


-Caw a npHmacJ.in MeH.sl (Te6.sl, er6, ee, Hac, sac, 11x) Ha Tenea:H3op.

3. -;- .[(open, ~'Iepa .LIHeM Thr 6Lm .LIOMa ?


-

Bhr qacTo x6.IJ.HTe Ha cTa.IJ.HOH ?


- HeT, JI He xo:>Ky Ha cra.IJ.HOH.

1
2
3

KOpOTKHH scurt
6biJI .!IOlK.!Ib a plouat
npocHTb II a cere

rna voi duce neaparat. Pe curind!


Ma gdibesc.
- Cu bine. Multumesc pentru
invitatie.

j[ o6j[3aTeJib.lfO noiip;y. Hy, noKa !

YPOK 15

R enemy.
- Bcer 6 xopowero. Cnaci16o
3a npnrnallleHne.

IIpurJiaweuue o TeaTp

lnvitatie Ia teatru_
llPOM3HOillEHME

Promintati de inai multe ori cuvintele transcrise.

- Cepn!ii llasnosHlJ, Bhi cso6o.nHhl cerop;RH BeqepoM ?


-ReT, jl 3aHHT, H)J;Y B ropo.n.

- Serghei Pavlovici, sinteti liber asta sear a?


- Nu, sint ocupat, merg in

0 ~ [a): CB060)J;Hhl [svab6dni), )J;OMOH [damoi), COTpy,nHHKH [satrudniki],


oco6eRRO [asob'efi;;)), npOMhiWJieHROCTb [prami~Jefi;;lst') , X03~HCTBO
[hazeaistv;;l], o6j[3aTeJibRO [abeazat'e-l'n;;l], noii.ny [paidu].
o ~ [a]: x,__co)l(aneRHIO [ksajaleniiu], noceTlinH [pas'e'tili], oc66eHHO [asob'e,iia],

ora~ .

- KaK )l(aJib ! R xoTen npHrnaclin BaC B onepy. Y MeR~ eCTb


6HJieTbl.
- K co)l(aneHHIO, He Mory
noiiTli. A lJTO cero.zuui B onepe ?
-Alip;a.
-A, TaK Mhi B BocKpeceRhe
CJIYlllaJIH ee. Mbl xop;liJIH Ha YTpeHHHH cneKTai<Jlb. Me)l(p;y . npolJHM , xorp;a Mhl lllJIH )J;OMOH,
BCTpeTWIH MHxaH.
-A oH He cKa3an, lJTo sH.nen Bac. R HCI<aJI BaC B BOCxpeceHbe u;enhiH p;euh.
-,[(HeM Mhl 6biJIH Ha BbiCTaBKe, a BeqepoM uac npHrnaclinH
Hallin .nppb~ . KcTaTn, AH.npeii,
Bhl y)l(e 6biJIH Ha BhiCTaBI<e ?
- E~~~;e ReT, H 61>m oqeuh 3aHu. Harrm coTpyp;HHKH y)l(e noceTlin n BhiCTaBKy, TOBOp~T, lJTO
O':leHb -H;HTepecHaH, oc66eHHO naBHJlbOHhi llpOMblWJieHHOCT,b H
CeJlbCI<Oe X03~HCTBO . 3aB'Ipa y
MeH~ 6y,neT CB060)J;HOe BpeMH, H

- Ce pacat! Am vrut sa va
invit Ia opera. Am bilete.
-Din pacate, . nu pot merge.
Dar ce se joaca astazi Ia opera?
- , Aida".
- Am vazut-o (am ascultat-o)
duminica. Am fost Ia matineu.
~tii, cind ne duceam acasa, l-am
intilnit pe Mihai.
. - Dar el n-a spus ca v-a
vazut. (Eu) v-am cautat duminica
toata ziua.
- In cursu) zilei (noi) am fost
Ia expozitie, iar seara ne-au invitat
prietenii no~tri. Apropo, Andrei,
ai fost Ia expozitie?
- Inca nu, am fost foarte
ocupat. Colahoratorii no~tri au ~i
vizitat expozitia, se spune, ca este
foarte interesanta, in special pavilioanele ,Industria" ~i ,Agricultura ". Miine voi avea timp tiber ~i

98

llpOMbiWJieHHOCTb [prami~Jefiast'),

CeJibCKoe

[s'eJ'skae), X0-

3~HCTBO [hazeaistva], o6j[3aTeJibHo [abeazat'e-l'na]


JI

~ [I']: )l(aJib [jal'], cneKTaKJib [sp'ektakl'], naBHJibOHhi [pavil'ioni], cem.-

cKoe [s'el'sbe], o6j[3aTeJibHO [abeazat'eI'n;;l]


s ~ [f]: BCTPeTHJIH [fstr'etili], Ha BhiCTaBKe [navistafke],

3asi-pa [zaftra]

CJIOBA M BbiPAiKEHMSI
qeJibiii AeBb toata ziua
abicTaaKa expozitie
KCTKTH apropo
COTPYAHHK colaborator
noceniTb .II a vizita
uuTepecB/Liii, -aH, -oe, -Lie interesant
OC06eHHO mai ales, - indeosebi, in special
na&HJibOH pavilion
npoMbiWJieuuocTb industrie
c~cKoe xolHiiCTao agricultura
lliBTpa miine
o6H3liTeJibHO neaparat, obligatoriu
noKil! pe curind!
38 pentru

npHrJiaweJiHe invitatie
Te8Tp teatru
cao60AeH, cao60AH/a, -o, -LI1 este Iiber
JliiHIT, -a, -o, -bl1 es te ocupat
KaK ~aJib! ce pacat!
onepa opera
6HJieT bilet
K COlKaJieHHIO din pacate
noiinl I a merge, a se duce
yTpeHHHii cneKTKKJib matineu
M~Y np6'1HM printre altele
AoMOii acasa
acTphHTb II a intilni
HcKiln. I a cau ta
1

Vezi tabelul nr. 19.

99

Formele uteA, [utAa, utAu reprezinta, timpul trecut al verbului


(vezi lectia 14).

Adverbul .z:.oM6ii
r~c?

Ky~a?

Kor):lft

.II

UJ!Ia .AOMOH,

.II

H){(H

BCTpenma orua.

llouoj, nouiJewb, ... nouojm reprezinta forme de viitor (simplu) de Ia


verbul noumu.

YllPAJKHEHJHI

1. Completati cu pronumele personale cerute de context.


Model
r.n;e MOH nopmifjhb ? .5I ll,eJI:hiH ,n;eHb HCI<aJI . .. .
- .5I ll,eJI:hiH ,D;eHb HCJ<aJI en).
- Toe ce!i'!ftC 6ft6)'IIIKa ?
- ,JJoMa.

Ky~a

HAer 6a6yrnKa?
,ll;oMOii.

Verbul u.z:.nl la timpul trecut


Cetluic XOJlO)I,HO. OH ( omi) uoem ):IOM6il:.
Omi uoym no ynm.J,e u BCTpe'lftiOT JJeHy.

- I--

Kor)l,~ OH 'weJI LIOM~H, 6.b!JIO XOJIO,!l;HO


Kor,11,a oHa wna )I,OMO.li:, 6bmo x6JIO,!l;HO.

Kor):la oHu wna no yJIHue, oml:


BCTpeTHJIH JleHy.

1. r):le er6 6ullembl ? OH muer ... IJ,eJibiH Be'!ep. 2. 3ro Haw HOBblil compyoHUK. Bbl
ylKe 3H'f tere ... ? 3. JI ylKe 6hm Ha BblcmaBKe. A Bbr nocerHJIH ... ? 4. HftwH compyoHuKu
r 6lKe 6.bmu Ha n.brcranKe. Bbr BH]:IeJIH ... ? 5. B reftrpe liMeHH K. Horrapa HLICT H6aa
nbeca. Bl>I ylKe BHLieJIH ... ? 6. Muxau xo):IHn Ha CTMH6H. Bbr ncTperunu .. ? 1. Cer6,11,H.a
HuHa CB066):1Ha. JI XO'Iy DpHrJiaCH.Tb ... B TeftTp. 8. JI He 3HftJia, 'ITO 6bl 3ftHllTbl, H XOTeJia
npHrnaciiTb ... n KHH6. 9. Bftc.l!, r,11,e mbz 6bm? Mbr uenoe yTpo HCKftJIH .... 10. Mbt 6.bmu:
B DaBHJibOHellpOMhriiiJieHHOCTb, a APY3bll HCKftJIK ... B IIaBHJibOHeCeJibCKOC X03llil:CTBO.

2. Raspundeti la intrebari, conform modelului dat.

Model:
Hni<oJiaii cBo66.n;e.~;:~ ?
- ,n:a, HHI<oJiaii cBo66,n;eH. Her, HHI<oJiaii 3aiDIT.
1. B'lepa Cepreil llerp6nu:'l 6bm cao66,11,eH? 2. llpo<Jeccop ct:il'lftc cso66,11,eH? 3. B
nocKpeceHbe Bbr 6y,11,eTe cao66,11,Hbi? 4. 3aaTpa Be'!epoM ranH-Ha HaftHOBHa 6y,11,eT cao66LIHa? 5. YTpoM HaTfti.Ua cao66,11,Ha? 6. B'lepa a&r 6.brnu: cao66,11,Hbr? 7. Cer6,11,Hll aaiiia
)KeHft CB060,L\Ha? 8. B BOCKpeCCHbe Blll.UH TOBllpHI.l.(J1 6y,1J,yT CB060)I,Hbl?

Verbul noiinl la timpul viitor

3. Traduceti In limba romana, urmarind intrebuintarea


uomu, xoiJumb, noumu. Specificati timpul verbelor.

3ftarpa ll noii~y a WK6Jiy,


a mbr ne noii~ew&!

- A Mbt noii~eM ?
- Her, H Bbl He noii~ere !

[Jemn HOH).1CT 3ftBTpa B


lliK6Jiy, a JU Ha u Biu11

ue

100

noii~YT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
"15.

Ceil'lac .II uoy Ha BhlCTaBKy.


Kor,11,a ll w e;r Ha a.brcraaKy, .1! acrpernn Cepre.l!.
>J. 'lllCTO XO:Jity Ha BhlCTaBKH.
YTPOM ll xooti.~ Ha Bh!CTaBKy.
3aaTpa ll nolloy Ha a.brcraaKy.
Tbi uoeUJb B 6u:6miOTCKy ?
JI aH-,11,ena re6li, Kor,11,a T&r UJIIa F 6H6nnoTeKy.
Tbl '!aCTO x6iJUUJb B 6H6JlHOTCKY?
Tbr xooci11a B'lepa a 6H6nHoreKy ?
Be'lepoM rbr noiloewb a 6H6nHoTeKy?
Ceil'lac Mbi uoeM a napK.
Kor):lft Mbi w11u B napK, 6&ma xop6I.Ua.l! rror6,11,a.
Mbr Kll)K)I,biM ,ueHb xoouM B napK.
B'lepa Mbr xooti11u a napK.
3aaTpa Mbi noiii>eM a napK.

101

verbelor

4. Completati propozitiile, tinind seama de acord.


YTpoM
1

MPeKTop 6bm JaRHT.


Bepa .. . ...
COTPYtiRHKH ......

6paT 06bi'IRO JaRl!T.


cecTpa ...... .
Mhl ..... .

Be'lepoM

HHJKenep 6yt~eT JaRl!T.


Moli JKeRa ... ... .
RaWH tiPY3hH ......

forma

1. K COlKaJieHHIO, li eme He .. . S aplteOJIOni'leCKHH MyJeif HO JaBTpa 06l!JllTeJihRO .


... . 2. KorAa ll 6hma MarreHhK.all, .11 6'1eHh rrro611na 1.\HpK. Mhr 'I~CTO .. . s 1.\HpK. 11 ceii'lac
.II ~O'ITH KllJKA?e SOCKpec~Hhe ... ~ 1.\HpK. 3. - l13SHHH.Te, ll O'leHb enemy, ll ... Ra npo!f>COI03Roe C06paHUe. ,[I,OMOH .II TOJlbKO IT03AHO Be'lepoM. 4. - KyAa Thl cei!'laC ... ? - Jl
S ~HCTHTYT: A pa3se. Tbl. He ... B HHCTJ;ITYT? 5. KorAa BaCll ... Hii BbiCTaBKy, OR BCTpeTHJI
BOJIOAIO, If ranro, OHH TOlKe ... Ha ShiCTasKy. 6. - B KaKOH naBUJlbOR Shl ... CHa'laJia?
Mbi ; B nasH~b6R TipoMhJWJieHHOCTh, a noT6M B ApyrJI.e nasHJih6Hhi.
l1nhH~, Bhi ~JKe ... .s MaraJHH? - HeT, eme He .. . . - Kort~a ... , rrpomy sac,
KYlllfTe MRe MHHepaJihHOH BO,[Ibl .
-

5*. Deschideti parantezele, folosind in dispunsuri cuvintele respective


cu prepozitia Ha sau B.

~i

9*. Completati cu verbele udmu, xodumb, noumu Ia timpul


corespunzatoare.

CHa'laJI~

7. -; CTenaR

M ade I

10*. In dialogurile de mai jos, puneti in locul punctelor verbele udmu,


x odzimb, noumu Ia formele cerute de context.

KyAli T:bl cnemlfiiiL? (xoHIJ;epT)


. - R crreiiiy Ha xoH:u;epT.

1.- HaTawa, KOrAa Thi ... s noJIHKJIHHHKY?

1. . Kyt~a noli:,eyT JasTpa AKt~pe.ll: H HKHa? (shicTasKa) 2. KyAa Mhi cnewliM yTpoM?
(pa66Ta) 3. Ky,Aa ORH XOAHml B'lepa? (cneKTaKJib) 4. KyAa OH ceil:'laC HAeT? (JaBot\)
5. Ky,d Bhr noll:AeTe B socKpeceHbe? (TeliTp) 6. KyA~i cnemH:na B'lepa Khll? (ymmepCHTeT) 7. Kyt~a noiiAYT cer6Allll se'lepqM samH coTPY.ARHKH? (co6paRHe)

- MaMa, Thi JKe Jnaemh, 'ITO ceif'lac ll JaRllni, y MeRli JKJaMeHhi. M6JKeT 6bnh, s
llOHeAeJihRHK ....
- B'lepa Thi rosopil.na, 'ITO : cer6ARll, a cer6t~Rll rosop11mh, 'ITO ... JaliTpa.
. --;- HeT, MaMa, s noRe)leJihHHK o6.HJ!iTeJihRo .... KcTaTH, Anll u K6cTll T6JKe .. . s
llOHe)leJihHHK, TaK 'ITO Mbl ... BMeCTe .

2. - Tosaplfll.llf, KTO yJKe ... Ha BhlCTaBKY?

. 6. Completati spatiile libere cu. formeie verbului nourhu la timpul viitor.


1. .H AyMaro, 'ITO cer6AHli se.fepoM Mbi o6liJan:nhHO ... s r6poJ1. 2. 3asTpa RamH
coTPYAHHKH ... s .LJ:oM CKbiRTell.H. 3. Bepa 11saRosRa cKaJana, 'ITo y Ree yJKe ecTh 6HneThi
H '!TO seqepoM ORa ... Ha cneKTaKJib. 4. Moil: MYJK JII06HT !f>yT66rr. JlisTpa OH o6ll3heJihHO
... Ha CTaAHOH. 5. Mb! ... Ha Se'lepHHH CITeKTaKJih, a AeTH ... Ra yTpeHHHil: cneKTllKJlb.
6. .H eme He cMoTperr cPHJlhM o.rn,m6if sanhc>i , s cy666Ty ll o6HJliTenhHo ... s KHH6 .

7. Cliwa, Tbl ... CeTOJIHll Ha Bb!CTaBKY? 8. - HHKOJiaH 11saHOSH'I, ll CJlblillaJI, 'ITO B BOCKpeCeHhe Bhl ... Ha JKcKypcHro. M6JKHo, H ll T6lKe ... ? 9. B'lepa Moi1 pot~:~he;m xoJIHJIH s
ITOJIHKJIIDmKy, a JasTpa OHH ... S 6oJihHHI.\)'.

- .H ... .
- l1 ll T6ll<e .. . .
- A .11 ewe He .... .ll:YMaro, 'ITO nocneJasTpa ... . M6lKeT 6bnh, Mhl ... sMecTe c
JKeH6il., nocneJaBTpa y Ree cso66AHhJif AeHb.
- KaJKeTcll, TieTp6shi T6lKe .. . nocneJasTpa, MelKAY np6'1HM onH: HCKarrH sac
- 0'1eHb xopow6, TorAa Mbi ... sMecTe.
'

3. - B KaK6.il: nasHJib6H Bbi ceil.'!ac .. ?


.
.- J1 .. . B naSHJlhOH llpOMhlliJJieHHOCTh, BeAh li HHlKeHep. A ITOTOM .. B ApyrHe

UaSHJlbOHbl.

- A ll CHa'laJia .. . S naBHJibOH CeJibCKOe X03li~CTBO, llOT~MY 'ITO

7. Completati spaFile libere cu adverbele d6Ma sau doMou.


1. Kyt~a shr HAeTe? - .... 2. qTo Bbr 6yt~eTe t~enaTb .. . cer6t~Hll seqepoM? 3. JasTpa
yTpOM Bhi 6yAeTe ... ? 4. Cer6t~Hll AHeM ll He noil:,!l,y ... , noTOM)' 'ITO y MeHli Ha pa66Te
eCTh BalKHhre t~eml. 5. Ky):la Bhi cnemvne, .. . ? 6. B am ChJR JKliBeT ...
s cTyAeH'IecKoM
o6meJKHTHH ?

wm

8. Transformati propozitiile, conform modelului dat. Folositi cazul


acuzativ dupa verbele de mi~care.

1. B noneAeJihRHK npaKTHKaRThi Yl\Ce 6yt~YT Ra 3as6Ae. 2. ll6crre o6eAa RaiDH coTPYil


HHKH 6yJIYT Ra sbiCTasKe. 3. YTpoM MaTh 6yAeT Ha !f>a6pHKe, a AHeM oRa 6yAeT A6Ma.
4. O'_leHh JKaJih, 'ITO Bhi He 6yAeTe cer6AHll Ra cneKTaKrre! 5. YTpoM ll 6YAY na pa66Te,
a se'lepoM - s 6H6JIHoTeKe ..6. HaiDH APYJhli cKaJarrH, 'ITO cer6ARli oHH. 6YAYT Ha cnit~H6He .

102

arpOHOM.

-:- Jlro6mo, oc66eHno !f>yT66n . .H scert~a cMoTp!O !f>yT66JihHbJe MliT'IH no Tenesihopy H KalKAOt; BOCKpeCeHbe ... Ha CTaAHOH.
- Bhi JRaeTe, 'ITO JasTpa o'leHb saJKHall scTpe'la ?
- KoRe'IRo, JHaro . .H o6liJhenhHo.. . . MeJKAY npo'IHM ace HamH coTPYAHHKH
.... Y MeHli ecTb nl!IliHHii 6HJieT. Bbl He xoTHTe ... ?
'
:- Cnacl16o Ja npHrnarnenHe, Ho ll 6'1eHb 3liHliT. Y MeHli JasTpa co6paHHe s
MHHHCTepcTBe.
...:. KaK JKaJlh ! Hy, nod, ll enemy.
, Bcer6 xop6mero !

Model

3aBTpa npo~eccop . 6yAeT B YHHBepcaTeTe .


- 3aBTpa rrpo~eccop rroiiAeT B YHHBepcHTeT.

.11

4. - Bhl n!P6HTe en opT ?

11. Ci.titi

~i

traduceti in limba romana:

YTPOM )lHpeKTOP CKa3aJI cep.O,HTO 1 CJiyJKameMy :


- .H sllt~en sac s'lepa s pa66'1ee speMll, xor.o.a Bbi WJIH Ha cTaAHOH !
- TipOCTHTe, a ll H He 3Harr, 'ITO Shl TOlKe 6hiJIH TaM !
1

cep.lllliTo supiirat.

103

3AIIOMHHTE!
KorAa Bmnop men AOM6ii:, oH scrperHn yqJire.IDI.
Bqepa JleHa rnna Ha pa66ry H scrperHna ctaporo Apyra.
Ke>rAa MI>I rrmH s rearp, 6:bmo x6noAHO.
3asrpa H rroii:Ay Ha s:bicrasKy. TI>I r6)1(e rroii:Aern.E> ?
B socxpeceHI>e Oner o6H3aTeJII>Ho rro:H:Aer Ha craAH6H.
Marna, Bl>I rroii:AeTe 3asrpa Ha 3KcKypcHIO ?
BeqepoM Ml>I rroii:AeM s 6rrepy, a AeTH rroii:AyT s IJHpK.
- B1>1 cso66AHI>I cer6AHH Be'iepoM ?
- ,n:a, X CB066AeH (X CB060AHa, Mhl CB060AHl>I).
-Her, x 3aHxr (x 3aHXTa, MI>I 3aHxn.I).

YPOK 16

'IliECTHA,ll;QAThiH YPOK .

IIporyJIKa

0 plimbare

B cy666ry Cepre:H: TiasnoBH'i


npeAJIO)I(HJI :
- AHAPeii, Aasa:H:re rroli:.n:eM
BMeCTe B My3eii: cena. ranliHa
eme He XO,[\Hna B :hoT MY3eii:.
- C YAOBOJII>CTBHeM. .5I AYMaiO, 'iTO H HliHa rro:H:Aer.
My3eii: cena HaXOAHTC~ HeAanex6, Ha 6epery 63epa Xep3Crp3y.
.ll:py3I>S! HAYT rreiiiK6M. AHApeii:
paCCKa3hiBaeT, 'iTO B My3ee 3KCIIOH11pyiOTCX KpecTI>S!HCKHe AOMa, X03}}Ji:cTBeHHI>Ie IIpe,L\MeTbi, CeJihCKOX03}}Ji:cTBeHHbie opyAHX.
Bor H My3eii:. Cnesa H crrpasa
CTOS!T He60JihlllHe AOMa. 3TH AOMa
CTapHHHbie.
- KaK6ii: opHrHHllnhHbiH AOMHK ! - fOBOpHT raJIHHa.
BHyrpli crolir Me6enh : rrpocr:bie AepeBS!HHLie CTOJihi, KpOBaTH,
CTynhx. Ha crone cro{!r rapeJIKH,
qarnKH, ne)l(aT sliJIKH, n6)1(J(H, ao)I(H. Ha creHe BHdr HaiJHoHaJihHI>Ie xocnoMI>I H rronoreHIJa. Ha
nony neJKHT KpacliBbiH KOBep. B
yrny CTOHT rre%.
H Ka)l(eTcx, 'iTO eme COBCeM
He,L\aBHO 3,[\eCh JKHJIH JIIO,L\H.

Intr-o simbata, Serghei Pavlovici propuse:


'-- Andrei, hai sa mergem impreuna Ia Muzeul satului. Galina
inca n-a fost Ia acest muzeu.
- Cu placere. Cred ca va
merge ~i Nina.
Muzeul satului se afla in apropiere, pe malul lacului Herastrau.
Prietenii merg pe jos. Andrei poveste~te ca Ia muzeu sint expuse
case tarane~ti, obiecte de uz casnic,
unelte agricole.
lata ~i muzeul. La stinga ~i Ia
dreapta sint case mici. Aceste
case sint vechi.
____: Ce cas uta original a! spune
Galina.
Inauntru este (se afla) mobila:
mese simple de lemn, paturi, scaune.
Pe masa sint farfurii, ciini, furculite, linguri, cutite. Pe perete atirnii
costume nationale ~i ~tergare. Pe
jos e intins un covor frumos. In
colt se gase~te o sobii.
Ai impresia cii pinii nu de
mult aici locuisera oameni.

105


Verbeie pozitionale cTmiTL, Jiejl(aTL, aucthL.
Unele substantive in -y la cazul prepozitional

nPOH3HOWEHHE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o--+ [a] : nporyJIKa [pragulka], ,IJ,OMa [dama], opy,D,JUI [arUdiia], cTo.sl:T [staiat],

. npoCT:bre [prasdie], cTon:br [stali], KpoBanr [kravati], Hoxnf. [naji]


KocnoMhr [kastiumi], Ha,!rony [n;:,palu], KOBep [kavior]
o--+ [a] : :hoT [etat], nonon~H:u:a [palat'enta]
T--+ [t']: ,IJ,asaiiTe [davait'e"], Ha cTeHe [nast'en'e}, nonoTeH:u:a [p;:,lat'enta]
'-'

M--+ [m']: BMecTe [vm'est'e"], npe,D,MeTbi [pr'edm'eti], Me6enh [m'eb'd']


6--+ [b']: Ha,_,6epery [nab'er'egu], Me6'enh [m'eb'e-1']

n--+ [I'] : opHnmanbHbiH [arighinal'nii], Ha:u;HoHaJJbHbie [natianal'nie"]


*--+ [j dur] : npe,Il,JIOiii:HJI [pr'edJajiJ], HOiii:H [naji], neiii:HT [l'ejiit]
n--+ [t dur]: HanHoHanhHbie [natianal'niie]
TcJI--+ (ta] : 3KCllOHHpyiOTCB [ekspaniruiuta]

KyBWHHbl croliT ua cmo11e.

CJIOBA H BbiPA)l(EHH.H
BHyTpir inauntru, in interior
Me6eJJb mobila, mobilier
npocr /oil, -811, -6e, -hie simplu
Aepe&liuu/blii, -aH, -oe, -ble de lemn
cToJJ masa
KpOBaTb pat
CTYJJ scaun
TapMKa farfurie
<~awKa cana
JJelKllTb ll a sta ( orizontal), a fi, a se
gasi
BHJIKa furculita
JJOlKKa lingu a
HOlK cutit
cTeua perete
BHChb II a atirna, a fi, a se ga si
uauHoHaJJbH /biii, -a11, -oe, -bie national
KocnoM costum
noJJoTeuue ~tergar
Ha noJJy Pe jos
KoBep covor
yroJJ colt
ne'lb sobii
Ka:JiiTbCH I a piirea, a avea impresia

npory.JIKa plimbare
A3Jiii1Te noiiAeM hai sa mergem
:hoT (:ha, :ho, 3TH) acest(a)
He):lllJleKO nu departe, aproape
ooper mal
.
OJepo lac
neliiKOM pe jos
:lKcnolllipoBaTbCH I a fi expus
.-pecTbHHcK/Hil, -aH, -oe, -He tiiranesc
XOlHHCTBeHH/blii, -aH, -oe, -ble de UZ
casnic, gospodiiresc
npeAMh obiect, lucru
ceJJbCKOXOlHUCTBeHH /biH, -all, -oe, ble
agricol
OPYAHe unealta, instrument
cJJeBa din (de Ia) stinga
cnpasa din (de Ia) dreapta
croliTh II a sta (vertical), a fi, a se
gasi
CT3pHHH /blil, -a11, -oe, -bte vechi, din
timpuri vechi
opBrHwlJJbH /blii, -a11, -oe, -bJe original

BlinKa H no)KKH JJe)KaT ua


cmo11e.

Pronumele demonstrativ :hoT, :ha, :ho, 3TH


qTo 3To?
3mo MyJel!.
3mo Me6enb.

jmo nonoreHJ.Ie.
jmo HOlKH.

TiaJibTO
3ToT M yJeu Hax6.Lmrcll HeAaJTeK6. ( KaK6ii ?)
3Ta Me6ellb CTolir B KoMHare. ( KaKaJJ ?)
3To noAomemte BHCHT B yr ny. (KaK6e ?)
3TH 1/0JICU JJelK<iT Ha CTOJle. ( /(aKtie ?)

106

BHCliT

Ha 6eU/G/IKe.

K OCTIOMbi
'
' B UIKQ!PY
,~;
BHCIIT

lf>OTOrpaQJHH BHcHT Ha cmelli! .

Dupii verbele poziti_onale cmo!tmb, Ae:HCtimb ~i Bucemb substantivele se


folosesc Ia cazul prep<?Zitwnal cu prepozitiile B sau na.

107

1. llaJlbr6 H rrrrarbe ; mxa$. 2. raJera H )!(ypHarr ; crorr. 3. Pa.nHo H rerres1bop ;


yron. 4. KapriDn.r 11 $ororpa$HH ; creHa. 5. llHCI.M6 11 raJera ; oxH6. 6. Kocr!OMbr H
rranbr6 ; semarrxa.

YllPAiKHEHMSI

1. Raspundeti afirmativ. la intrebari.

6*. Completati spatiile cu verbele pozitionale la timpul

~i

forma potrivite.

Model
3Ta ra3eTa ne)!(MT Ha oxHe?
,Zl,a, :ha ra3eTa ne)!(MT Ha oxHe.

3rH KHHTH rre)!(ar B mxali>y ? 2. 3ra $ororpa$Hll BJICHT Ha creHe ? 3. 3wr xoc;K>M
1
c'lir 'Ha BemaJIKe? 4. 3ro cen6 Hax6.nHTCll Ha 6epery 6J~pa? 5., 3ror
;~mj B
BJ;I
?
3
M6 rre)!(HT Ha crone? 7. 3ror nopr$e!Ib croHT Ha cry e .
6
K~MHaTe . ' TOKDa'!.Cy~? 9 3ra ne'lh CTOHT B yrny? 10. 3TOT KOBep BHCHT Ha CTeHe?
Bo;;llf,ll BHCliT B Ill . '

c!,C:

;11

2*. Pune~i verbele di? exerci~iu~ \ la timpul trecut. Reformulati intrebarea conform modelulm de mat JOS.

Model
3Ta ra3eTa ne)!(MT Ha oxHe?
3Ta ra3eTa ne)!(ana Ha oxHe ?

. 3. Inlocuiti pluralul verbelor cu singularul; acordati subiectul cu predicatul.


Model
B{utKu Ae:>~eam

Ha cTone.
Blinxa -ne)!(HT Ha cTone.

1. Bau.tu KocmlbMbl 611 cflm B mxa$ y . 2. Kuuzu Ae:HCam. raM; Ha crone: 3. ?Er6 micbMa
Ae:HCam Ha KpOBllTH. 4. r.ne cmoilm cmyAb!l ? 5. r.ne Ae:HCam 6QUIU :HCyplla/lbl

4. Puneti verbele din urmatoarele propozitii Ia numiirul plural; acordat


subiectul cu predicatul.
Model
-

r,a:e eucum eatue 110AOmeHije?


r,a:e BHcHT BaiiJH llOJlOTeHIJ,a?

1 r e cmoum 3mom OOM? 2.- Ee rfjomo zparfju!l 611Ctim Ha creHe? ~ - Her, ee


Ae:HCzim y MeHll ~ aHb66Me. 4. - AH.npeJ:i, r.uiu.tKa cmoum a 6y$ere ! 5. Bau.t

rfjomoz~aJfuR

6wd!m Ae:HCtim Ha MoeM crone.

1. - r.ne MOJi raJCTa? 0Ha TOnbKO 'ITO ... J,LJ,eCb ! 2. - r.ne MOe IIaJlbTO? 0H6 ...
3,L\eCb, Ha :hoii: BemanKe ! 3. - r.ne MOJi BHJIKa? Ax, BOT OHa, ... Ha CTO!le, a ll He
BH)J(y ! 4. - r.ne Moii xapaH.nam? - Bor oH, ... Ha nony ! 5. - r .ne Mo'li )l(ypHani.r? - nocMorp.Hre, OHK ... Ha TOM crone.

7. Traduceti in limba romana. Urmiiriti folosirea pronumelui :Jmo ca


subiect ~i a pronumelor :Jmom, :Jma, :Jmo, 3mu ca atribut.
.
A. 1. 3ro KOBep. 3roT KOBep ne)!(HT Ha IIOny. 2 .. 3ro Hai.\HOHaJlbHbiH KOCTIOM.
3TOT KOCTIOM O'leHb opHntm\nbHbiH. 3. 3ro MOJi no)!(Ka. 3ra nO)I(Ka 'lHCTall. 4. 3ro MOJi
BHnKa. 3ra BHnKa Jle)!(ana Ha TOM Crone. 5. 3ro MOe IIOJIOTeHI.\e. 3ro nonoreHI.\e O'leHb
xpaciisoe. 6. 3ro same na!IbTO ? BI.r .uasH6 xyrr.Hn11 :ho IIaJlbTO ? 7. 3ro crapHHHbre
,L\OMa. 3rH .D.OMa crapHHHble. r.ue JiaXO,L\liTCll JTH ,!J.OMa?
.
I

B. 1. Kax6ii :h o MyJell:? 2. Kadll :h o Me6eni.? 3. Kax6e ho nani.T6 ? 4. KaxHe


jTO KOBpbl?

8*. In locul punctelor puneti cuvintele :Jmom, :Jma, 3mo, :Jmu.


1. - l.J:ro ... ? - ... cenbCKOX03llHCTBew:rb;e OPY.D.Hll. 2. - r.ne HaXO,L\liTCll .. . OPY.D.Hll?
- ... opy,L\Hll HaXO,L\l!TCll B My3ee cena. 3. - llpOCTHTe, 'ITO ... ?- ... My3Cl!. - Kax6ll:
.. . MyJeii?- ... HcropH'lecxHii MyJeii:. 4. - Cer6.nHll ... MyJell: pa66raer?- Her, cer6.nHll
.. . MyJej:j JaKpblT. 5. - TosapHUJ;H, ... HaiUa CeJ1bCKOX03llHCTBeHHall BbiCTaBKa .... BhiCTaBKa
<JTKpbrnaci. He.nasHo. 6. Kaxiie y sac xpaciisbre cryni.ll ! ... HOBbie cryni.ll? r,11e Bbi xyniinH
... crynbll?

9. Construiti propozitii, conform cu modelul dat.


Model
.5I H.D:Y B KHHO.
- .5I TO)!(e xoqy noihli B KHH6. ,Zl,asaii.Te no:H,a:eM

s~ecTe.

1. J[ H,l:ly celi:'!aC B r6po.n. 2. 3ftsrpa ll IIOH,l:ly Ha cenbCKOX03HHCTBeHHYIO BbiCTaBKy.


3. CerO,[{Hll Mbl H)leM Ha CHM$OHH'leCKHil. KOHI.\epr. 4. Ceit'laC ll H,l:ly Ha rrporynKy. 5 . .LJ:HeM
Mbl noii.neM Ha 6Jepo. 6. B cy666ry ll noii.ny a KHH)!(HbiH MaraJIIH. 7. Mbr noii.D;eM Ha
BbiCTaBKY neiiiKOM.

5*. Alciituiti propozitii, folosind verbele pozitionale cerute de cJntext,


Ia timpul prezent.
Model
1

CTon H cTynMI ; non.


CTon H cTynh51 cTofn Ha nony.

10. Rii.spundeti la intrebari dupa textul Ilpo2yAKa.


1. Kor,lla Cepreil: llaBJIOBH'I npe.nnO)!(Hn IIOHTH B MyJeli? 2. raniiHa y)!(e 6biJia
H MyJee cena? 3. r.l(e Hax6.narcll 3ror MyJeil:? 4. l.J:ro JxcnoHHpyercll MyJee cemi?
5. r.D;e CTOHT He6onbiDHe KpeCTbllHCKHe ,l:IOMa? 6. KaKal! Me6enb CTOHT B ,l:IOMJ!Ke?
7. 4ro CTOHT Ha CTOJie? 8. '-ITO JielKHT Ha crone? 9. '-ITO ne)J(HT Ha nony? 10. '-ITO
llHClh H~ CTeHe? 11. '-ITO CTOHT B yrny?

Vezi tabelul nr. 32.

108

109

11 *. Puneti Ia forma necesadi cuvintele din paranteza. Urmariti folosirea corectii a prepozitiilor 6 ~i na. 1
1.- r.n:e HaXOJJ:HTC11 BbiCTaBKa :m6XH Eph!HKOBRHY?

- (TiapK), (6eper) 6Jepa MoromoaH:11.


- Kor.n:a oTKp.biTa :ha s.bicTasxa?
- Kli:l!C,[Ih!H ,[leHb.
- )J;asl\ihe (noiiTH) BMeCTe (BbiCTaBKa) !
- )J;asa:itTe. R npe.D:Jiaraw noiiTH s sOCKpeceH&e yTpoM, 11 H Mosi JKem\ 6y.n:eM
cso66tl}lbJ.

2. - Ky.n;ll Bhi (x.n:nl)?


- (IIapK), (6eper) 63epa Xep3CTp3y.
- B&I (HtiTH) s napx B:mi' (My3e:lt cena) ?
- B MyJeil:. R e111e He 6&m TaM.
- l.JTO 3KCOOHHpyeTCII (MY3e:it) ?
- KpecT&JiHcKHe .n;oMa, xoJJiil:cTseHHbJe npet~MeT&I, cen&exoxoJsiucTB~HHbie opy.n:Hll.
3TO O'leHb OpHrHHllJibHbiH My3eil:, er6 OOCe!lllllOT MHOTHe HHOCTpllHHbie TypHCTbl.

- ---------------------------------~---

3AIIOMHHTE!
3ToT .noM cTOHT cnpasa.
3Ta raJcha Jie)f(HT B yrJiy.

3To ITa.JibTO BHCHT B lllKalj>y.


3TH BeiiUI Jie)f(aT CJieBa.

qTO CTOHT? -)];oM, lllKalj>, cToJI, cTyJI, xposaTL, TeJies:H3op, TeJielj>oH, Ba3a, TapeJIKa, 'lalllKa, xH:Hrn (aepTHK<iJILHo).
qTo Jie)I(HT? -Koaep, ra3eTa, BHJIKa, Jio)I(Ka, HO)f(, ,neHLrH, KHHra
(ropH30HTaJlbHO).
qTo BllcHT? - fl>oTorpalj>H.SI, nopTpeT, xapTI1Ha, xosep, noJioTeHne
(Ha CTeHe) ; KOCTIDM, llaJibTO (B lllKalj>y, Ha BelllaJIKe).
- J1 ll,ny B My3eii:. - J1 TO)f(e XO'IY ITOHTH B MY3eii:. ):(aaaii:Te no:H,neM
BMecTe.
_ BLI no:H.D.eTe newx6M?- ):(a, KoHe'IHo. JJ mo6m<> ~O.!J.HTL nelllKoM.
Jl ')aCTO XO)I(y ITeWKOM.

3. - )J;ail:Te, nolKllnYHCTa, (BHJIKa H HOlK).


- lloJKanyH:cTa. XoTHTe H (n6JKKa) ?
- HeT, cnacu6o. J16lKKa y MeHsi ecT&.
4. - rosopJiT, Bbl OOJIY'IHnH (KBapTJ{pa)?
-

)J;a, He.n;asHo nonyqB:na.


Me6en& yJKe xynB:JJH?
lloKa KynHna TOJibKO CTOJI, CryJib11, KpOBllTb H liiKaciJ.
(Mara3HH) <<BHKTOpH1! eCTb npeKpllCHbie KOBpbl, He xon!Te xymhb ?
KoHe'IHO, xo'ly. Y MeHli (non) (neJKb&) xosep, Ho oH 6'!eH~> cTapMu. Ceii'lac
(noiiTH) (MaraJHH) H xyii.IDb HOBbi:it.

5. - CxalKHTe, noJKanyiicTa, r.n:e Hax6t~HTC11 Hal\HOHan&HbiH Tehp ?


- 3.n:ec& He.n;aneK6. M.n:il:Te no npocneKTy, cnpasa yslit~HTe (yHHsepcHTeT), a cnesa
HauHoHaJibHbiH Tehp.
- Eon&m6e cnacli6o.
- lloJKanyil:cTa.

12*. Traduceti in Jimba rusa; urmariti, in functie de context, redarea


verbelor a fi, a se afla, a se giisi, prin verbe pozitiona]e.
1. Am o camera foarte bunii. 2. Intr-un colt se afla masa ~i scaunele. 3. In dreapta
s int un pat de lemn ~i o masii mica. 4. Pe masii se afiii televizorul ~i telefonul. 5. In
coltul din stinga e dulapul. 6. In dulap sint costumele mele. 7. Ziarele stau in dulap in
stinga, iar revistele - in dreapta. 8. Pe perete se gase~te un covor mic, iar pe jos este
intins un covor national mare.
1

Vezi tabelele nr. 8, 11.

110

'

I
CEMHA,lJJ_~AThlH YPOK

YPOK 17

Griji

3a66TLI

Andrei ~i Nina se due adesea


Ia ~coala unde invata copiii lor,
controleaza cum i~i fac temele pentru acasa.
- Mihai, ti-ai facut (invatat)
toate lectiile?
- Nu, tata, inca nu pe toate.
Am invatat Ia chimie, istorie ~i
am rezolvat problema Ia matematica. A fost dificila (grea), am lucrat
mult Ia ea, pina cind, in sfir~it,
am rezolvat-o.
- Acum la ce inveti?
- Citesc un text rusesc ~i invat
cuvintele. Miine avem lectia de
Jimba rusa.
- Intelegi tot?
- Aproape tot. Uite, numai
cuvintul e)l(e,D,HeBHO n-am inteles ce inseamna: 51 e)l(e,D,HeBHO
llOBTOp~IO rpaMMaTHlJeCKHe npaBHJia.
-E)I(e,D,HeBHO inseamna ,zilnic".
- Multumesc, tata, acum voi
putea traduce aceasta propozitie.
Irina ~i-a facut deja toate lectiile ~i scrie un referat. Miine trebuie
sa prezinte acest referat la ~edinta
cercului ,M. Eminescu".

AH,D,peif: H HJ1Ha qacTo xe,D,SIT


B lllKeny, r,D,e yqaTC.SI HX ,D,eTH,
nposepfnoT, KaK OHH ,D,eJiaJOT ,iJ,oMiilllHHe 3a)J,aHH.SI.
- MMxaif:, nr BhiYlJHJI see
ypeKH?
- HeT, nana, ellle He Bee.
BhiYqJi!JI xJ1MMJO, HCTepHIO H pemrur 3a,D,aqy flO MaTeMaTMKe. 0Ha
6biJia Tpy,D,Ha.SI, .SI ,D,enro pewan ee,
noKa, HaKoHen:, pewJ1n.
- A ceif:qac lJTO Thi YlJHWh ?
- JI lJHTaJO pyCCKHH TeKCT H
yqy CJIOBa. 3iiBTpa y HaC ypeK
pyccKoro .S13hiKa.
- Tbl see llOHHMaewb ?
- IJolJTH see. BoT TenbKO He
neH.SIJI, lJTO 3HaqJi!T cneso e)l(e,D,HeBHO : JI e)l(e)J,HeBHO llOBTOp~IO rpaMMaTJ1qecKHe npasnna.
- E)I(e)J,HeBHO 3HclqJi!T ,ziJnic".
- CnacJ16o, nana, Tenepb .SI
Mory nepesecTJ1 3Ty Q>pa3y.
I1pi1Ha y)l(e c,D,enana see ypeKM
B llHllleT )J,OKJia)J,. 3aBTpa OHa )J,OJI)I(Ha npe,D,cTaBHTb 3TOT )J,OKJia)J, Ha
3ace,D,aHHH Kpy)I(Kci 11MeHH M. 3MHHecKy.

112

Bee yqJi!Ten~ rosop~T, 'ITO


I1plliia oqeHh cnoce6Ha.SI H TPY~
)J,OJIJ06HBa.SI ,D,eBolJKa.
IJecne Tore KaK oHa Hancana )J,OKmi,D,, AH,D,peif: npolJHTaJI ere
H C)J,eJiaJI HeKOTOpbie 3aMelJaHHH.
IJoTeM OH nposepHJI, KaK .tJ:all
nepeBeJI Ha aHrJiliHCKHH .SI3biK He60JihllleH pyMhiHCKMH TeKcT.
- Y Te6~ 3)J,eCh OliUI6Ka.
- r)J,e ? A, ,D,a, Thl npaB, nana.
5I He 6lJeHh xopollle noH.SIJI 3Ty
TeM)', xoTfl yqJ1TeJib y)l(e H'eCKOJibXO
pa3 06'bSICH~JI ee.
- Tbr ,D,en)l(eH ellle pa3 nosTopwTh '3TO npaBHJIO.
- KoHelJHO, nana.

Toti profesorii spun ca. Irina


este o fata capabila ~i harnica.
bupa ce (ea) ~i-a scris referatul, Andrei 1-a citit ~i a facut unele
observatii. Apoi a controlat c um
a tradus Dan un mic text romanesc
in limba ,engleza.

- Aici ai o gre~eala.
- Unde? A, da, ai dreptate,
tata. N-am inteles prea bine aceasta
tema, de~i profesorul ne-a explicat-o
de citeva ori.
- Trebuie sa mai repeti aceasta regula.
- Desigur, tata.

TIPOM3HOUIEHME

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transerise.


0 ---+ [a]: ,D,oMaWHMe [dama~nie], nosTop~IO [p;Jftareai~], ~olJTH [pae'ti],
,D,oKJia,D, [daklat], ,D,omKmi [daljna], enoce6HaSI [spasobna1a], neene Tore
[pesle"tave], noTeM [patem], nposepn [prav'eril], owJ16Ka [a~ipka],
xoT~ [hatea]
0 ---+ [a]: nposep~IOT [prav'ereaiut], ,D,enro [delga]: eneso [~l~va], e~e,D,HeBHO
[iejidn'evna], ,D,eBolJKa [d'evac'ka], npo'IHTan [praCJtal], HeKoTopi>re
[n'ekatarie], :HeeKoJihKO [n'eskal'ka]: npasHno,. [pravila] ,
,,
s---+ [f]: see [fs'e], see [fs:io], nosTOPSII<? [p;JftareaiU], nosTopHTh [p;Jftant]
m---+ [~ dur] : pemJ1n [r'qil], omJ16Ka [a~ipka]
,D,c -+[t] : npe,D,cTaBHTh [pr'ettavit']
CJIOBA M BblPA:IKEHIDI
MaTeMiiTHKa matematicii

:Ja6c'n"a grija
nposepliTh I, npoaepHTb II a controla,

,li,OJII"O mult timp


nod pina cind
naKonel.l in sfir~it
CJioao cuvint
no'ITH aproape
3na<~HT inseamna
noaTopliTb I, noaTopHTb II a repeta
rpaMMaTn'lecKoe upaanJio regula de gramatica

a verifica

.li.OManiHee :Ja,ll,anne tema pentru acasa


y'llln., sbly'iHTb II a invata (ceva)
aecb (acu, ace, ace) tot
xHMHH chimie
ably'IHTb xHMHJO a invata Ia chimie
ncropnu istor;ie
pewaTb I, peun!Tb II a rezolva
Jll.ll.1\<~a

problema

'113

TeneJIL acum
)llba propozitie

~Jie Tore) IC8K dupa ce


Hel(orophle unele
38Me'fliuHe observatie
DOTOM apoi

JlOK~ referat

.tiOmKeu, JlOJilKJDi

buie
' JlOJilKHO, JlOJilKHL.t treDpeJlcl'liBuTL II a prezenta
Jace)lliuue edinta
Kp)'liCO.C cere
Y'llfre.ru. invatiitor, profesor
cnoco6u /hlii, -all, -oe, -hie capabil
TPYJlOJII061iB /hlii, -all, -oe -hie h
.
O'IKa fetita, fata
'
arntc

PYWHCK/aii, -all -oe, -ae romanesc


o~6Ka greealii'
reMa terna
xorJi dei
Ht!c:KoJILKO pa
~ d t

ori
.. e ct eva on, de rnai multe

O~liCHJiT.b I a explica
eiQe P&:J inca o data

Pronumele _den;tonstrativ JTOT, JTa,


determmattv BeeL, BeH, Bee, Bee JTo, JTH ~i pronumele
Ia cazul acuzativ 1
- Thl B.bty'fHJJ :hor
meKcm' ?
- Thi BhtY'fHJI Beeb
meKcm?

- Thi pemlfn :Jry


3aoa"y?
- Tht pewlfn Be10
3aoa.,y?

- ThJ narrHcan :ho


ynpaJtCm!Hue ?

- Tht IIOHIIJJ :Jra


C.106Q?

- Tht HaiTHcan Bee


ynpaJtCueHue ?

- Th; DOHIIJJ Bee


CROBQ?

. Retineti perechile de verbe studiate pina acum .

Y'IHT.b
IIPOCHTh
.a.YMaTL
Jaarpaxarh

Aspect perfectiv

BbiY'fHT.b
nonpocH:rh
IIO.LJ.YMaT.b
noJaarpaxarh

o6e~arh

no6pHT.bCII

cep~HT.bCII

paccep~lirLC 11

CMorperL
npoBeplirh
noaroplirb
OO'bJICHHTb

BCTaBiiT.b

nepeao~HTb

JaKiiH'!HBaTb
Ha'fHH<iTb

rrpe~criiBHTh

pemiirb
BKJIIO'fiiTb

Aspect imperfectiv

rrepeo~eaiirLC 11

IIOCMOrperh
npoaepHrh
IIOBTOpHrb
06'biiCHHTb

IIpe~CTaBJJHTh

scrpe'!an,
HJY'fiiTh
npHrnamiirh
nocemiirh
YMhmiirbCJI
Ja6htBiirb

noo6e~arL

6pHT.bCII

rrpe~nararb

pemH-rb
BKliiO'IHTb

roaopH-rb
Y'fHT.bCII

1. Traduceti in limba romana, urmarind intrebuintarea verbelor de aspect


imperfectiv ~i perfectiv.

2. Puneti intrebari la care sa raspunda verbele tiparite cursiv din exercitiul precedent, tinind seama de modelul dat.

Mode/

Aspect perfectiv

Y'leHHKH xa)I()J.LIH )J.eHL ,pewa10m 3a)J.a'lli.


l.fTO ,ll.eJiaJOT y'leHHKH J<a)I(,IJ,biH .n.eHb?
Y'leHHxH Bee~> yp6x pewa11u 3a,ll.aqy.
- '-:ITo )J.eJia.nH y'leHHKH Bech ypox ?
Y'leHHI<H y)l(e pewu11u 3a)J.a'ly.
- l.fTO C,ll.eJiaJIH y)l(e y'leHHJ<H ?
-

scrperHrb
HJY'fHTh
rrpHrnacH-rh
rrocerH:rh
YMbiT.bCII
Ja6Lirh
nepeo~erLC 11

scrarh
rrepeaecrlf
JaKOH'IHTb
Ha'f:arL
npe.u;JIOlKHTb
cxaJar&

3*. Completati cu verbul potrivit din coloana din dreapta.

--

Vezt tabelele nr. 22, 23.

YllPA)KHEIDUI

1. Jl MH6ro paJ noBmopJiR 3rH cnosa, noxa He a.bty'IHJI Hx. 2. B'lepa ,D:aH c~enan
yp6xH, a cer6~HII yrpoM TOJJbKO no6mopu.1 HX. 3. Hawu corpy~HHKH 'fllCTO nepeBOOIIm
Ha pyMbtHCKHH JI3WK HHOCTpllHHyiO JIHTeparypy ITO Cllei..\HiillhHOCTH. 4. 3ror TeKCT 6blll
rpy~HL!it, H Mbi nepeBoouRu er6 no'ITH 1.1,enoe yrpo. 5. XoTJi rexcr 6hJJI rpy,nHbtH, Mht
6.btcrpo nepeBeRu er6. 6. MaTh elll:e~HeBHO Bcmaem paHo YTPOM. 7. Kor,na oHa ue pa66rana,
oHa BemaBaRa a 8- 9 '!ac6a yrpa. 8. Cer6~HII oHa BcmaRa rr6J~Ho, rroToMy 'ITO y Hee
cao66AHhiit AeH&. 9. Mbi rro'fr:H scer~a npo6epfleM, xax namH ~erH ~enaroT yp6KH. 10. Kor,na
Moii CbiH xo~:Hn B rux6ny YTPOM, Jl scer,na npo6eplu Be'!epoM, xaK oH ~enaer ~OMllWHHe
JaA<iHHJ!, 11. - Bacll, Thi yJKe npoBepuR Moj;l ~oxna~?

Aspectul verbal

AQieet imperfectiv

Dupa verbele uawim&, K6uwm& 1 intotdeauna se folose~te infinitivul


verbului de aspect imperfectiv: Tbi mi'la/1 noBmopfl.m& 3Ty TeMy ?
Dupa cuvintele o611JICeH, OOIIJICHa, OOIIJICH6, OOIIJICHbl se folose~te infinitivul, indiferent de timpul actiunii - prezent, trecut sau vii tor: On
iJoAJICeH (6bUI, 6y,11.eT) sbly'IHTL npaBHJIO. ,El trebuie (trebuia, va trebui)
sa invete regula". Ona 00/IJICHa (6biJia, 6y)J.eT) DOBTOPHTL CJIOBa. ,Ea trebuie (trebuia, va trebui) sa repete cuvintele". Onu OOAJICHbt (6:b1JIH, 6y,ll.YT)
nHcaTL ,ll.OJCJia)J.. ,Ei trebuie (trebuia, va trebui) sa scrie un referat".

1. Moll ~O'fb ace yrpo .. . CJIOBii. HaKoHell,,


OHll ... JTH CJIOM.
2.

Cer6~HII

11 .. . a 7 'fac6a. JieToM 11 acer,na

... B 6 'faCOB.

3. B'!epa Mbi .. . Ha YJIHLI,e, xor~a ll mna Ha


3ace~iiHHe xpy)f{](a. MLI elKe~HeaHo ... a IDK6ne.
O~HaJK,nbi Mbi ... Ha ynHlJ,e.
1

KOtt'IIITb II a terrnina

114
115

BCTaBaJI-BCntJI


~
TOM 4. aJleHa ,l(OJifO He' ... :no
npaBHJIO,
HO noOH ; ero. Y Te6n 3,l(ech onnl:6Ka 3 a
Thl He ... :ny TeMy.
H 'IHT,

5.

fiOHHMaJia-nOHIImi

7*. Completati spatiile libere, folosind cuvintele Becb, BCfl, Bee, Bee la
forma necesarii, apoi dispundeti afirmativ la intrebari.
1. Bbi IIPO'IHTanH ... KHifry? 2. Oulf HanHcanH .. . ynpalKHeHHe? 3. I1peno,11aahenb
npoaepHn ... 3a,l(aHHe? 4. Cer6llHSI Bbi pa66TanH ... ,11eHb ? 5. Bbi ceywanH ... lloKna)J,bi ?

~er6AHR BH:Tn ... yp6KH 6hiCTpo. B'lepa

6. Tbl UOBTOPHJI ... TeMy? 7. OH n6HliJI ... <!Jpa3y?

OH ypOKH ,l(Ba 'IaCa.

8. Completati cu cuvintele

i>oA:J~CeH, ooA:J~CHa,

doA:XCH6, iJoA:JICHbt.

e e 6. )J;eT~ He n,OHRJIH :hy TeMY, llOlTOMY OHH


Ill; P~ ee. Y'IHTeJihHHUa roaopH:na cnoaa a
y'leHHKH ... HX.
,

IIOaTOpHJIH-IIOBTOpHnH

7. R iTOT AOKJia,l( sech ,l(eHh Ha


.
lTOT n
~
,

KOHeU
;
,....OKJI<lil: H Tenepb ,l(OJilKeH npe,l(CTaBHT~
ero Ha 3ace,l(aHHH KpyiKKa.

llHCllJI-Haffi!CaJI

. .. eLQe ahiY'IHTh npaaHno. 5. Mbi .. . elKe)J,Heauo noaTopliTb pyccKHe cnoaa H MH6ro roaopilTb H 'ltiThb IIO-pyCCKH. 6. 3epKaJIO ... BHCeTb 3)J,eCb, a KapTHHa ... aHCeTb TaM. 7; CTOJI
.. . cToliTb a yrny, a cryn bll ... croliTb J)J,eCb. 8. JI6iKKa H HOlK .. . nelKaTb cnpaaa, a aitJIKa

8. T6nhKo ceil'lac ToaapH


y Hac 6y,l(eT coG a
y
Ill;~ .. , 'IT~ 3asTpa
'IHTeJISI BCer,l(a
'IT

p HHe.
:na AeBO'!Ka cnoc66Hall H TPYAOJII06HBall .... , O

roaoplfJIH-cKa3anH

... nelKaTb cneaa.

Sl

9. I16cne Tor6 KaK npeiio)l:ashenh

iT

py~cKy~ <!Jpa3?', Mbi nepeaenH: ee Ha pyW:I~~KH~

1. AH)J,pei! ... eLQe IIposepHTh, KaK ,l(eTw c,11enaJIH yp6J<. 2. HlfHa .. . HATH Ha pa66Ty,
noToMy 'ITO ylKe II03AHO. 3. 3aaTpa Mbi ... IIpe)J,cTaBHTb iToT )J,oKJiaA Ha Jace)J,aHHH. 4. R

9. Uniti dou a propozitii intr-o fraza cu ajutorul cuvintului xomfl .


06bSICHHJI-06bSICHHJI

:~~~T H l!OBbie CJIOBa, a IIOTOM Hll'laJI cnpa,


h ypoK. IIpeno,l(aaaTenb ,1(6nro
iTo
TPYAHOe npaaHJIO.
. ..

Riispundeti
Ia intrebiiri
d Im b'manle
~
4 * verbul
puneti
Ia forme
core ' f o1o~m
de cuvinte din parantezii.
spunzatoare.
Mode/
liTO
c,[lenana AHHa JilsaHosHa ?. ( nposepub-nposepHTb

~a,[laHHe)
.L\OMaumee
- AHHa MsaHOBHa nposepMna .L\OMaumee 3a,[laHMe.
1. qTO OHH )l:enamf ace YTP ? (
'
.
'!acTo a~wH APY3bli? (npHrnawh~-~ !;~:~J~~II03BOHHTb !lo Tene<!J6Hy) 2. lTo AenaiOT
aOC~peceHhe? (npHfJiaiiHlTbllPHfJiaC%Tb HaC 8 ~aC B KHHO). 3. lTO OHH C,lleJiaJIH B :ho

KpH~TH?

(nHchh-HanHchb ,11oKna,11) qTo


o~epy) 4. l..!To ,l(enaeT .ceil'lac Toaapnw
8
5
,11epeBHe) 6. lTO abi C,l(eJiaJIH CHa'laJia H
bl ,l(ena!'H neTOM? (OT,l(b!XaTb-QT,110XH}'Tb B
OTAOXHYTb; 6pH:TbcSI-no6pH:TbCR) 7 l..ITO '!Toe abr c,l(ena!'If IIoT6M? (HeMH6ro OT.l1hiXliTbnoceLQaTb-noceTH:Tb cenbCKOX03li~cTaeHH C,/1 nan.H a :ny cy666Ty sanm COTPYAHHKH'~
(
YIO BbiCTaBKy)

5.
enunturile de mal. JOS,
.
M Transformati
o de I
conform modelului.
OH Ha'lan llJfcaTb lllfCbMo
- OH, xoH'llfJl llJfcaTb nlfcbM6. H aKOHeU:, OH Halll!CaJI lllfCbMO.
1. HeKoTopbre KypcaHThi Ha'lanH 'IHThh iT
,
,
aeCb MaTepHaJI. 3. R Ha'!aJia IIepeaO,llHTb lT C y K~Hfy. 2. ~HH YlK~ Ha'laJIH llOBTOpHTb
AOKJia,l(. 5. IIpeno.[(aB<iTenb Ha'laJI o6oSicHli~ ;~;~ 4. ToaapHLQ Ha'laJI npoaepliTh MoM:

6 \ rn locul punctelor, folositi cuvintele 3mom ' 3ma, 3mo, 3mu, la forma
cuvemta.
ylKe aH:nen
~
?
1.
?. Bbl
"' H Te'MV?
"'HJihM
KHHfy
4. Bbl IlOHSIJIH
5. 2r" Bbr HaiiHc'aJIH .. . ynpalKHeHHe? 3. Bbi 'IHTaJIH
a6
'
?
7

...
J
?. 6. Oulf npoaepu.rrH ...

,
H ~HHrH
P oTy . Tbr IIOBTop:Hn ... npaaHna ? lle Babi 3a6hiJI
8 bi cnywanH .. . 011epy ?

116

Mode l
Bbi op.}]Tb c,[lenanH ow:H6Ky . .5I HecKo.rrpxo pa3 o6MICHRJia :ho npasHrro.
- Bbi onRTh c,!l.enanH owl1.6Ky, xoTR ~ HecKOJibKO pa3 o6'MlCHRJia :ho
npaBHJio'.

t. Er6 )J,oKna)J, 6biJI 6'1eHb HHTepecHhiH. l>bmH H HeKoTopbie 3aMe'laHHll. 2. Mbi


'lllcTO x6)J,HM a wK6ny . Haum )J,eTH y'laTCll xopow6. 3. Mbi pewH:nH IIoiinl: Ha BbiCTaaKy.
YTpoM 6hma nnoxaSI nor6)J,a. 4. Cer6)J,Hll SI o6H3aTeJibHO noi1)J,y a r6po)J,. R 6'1eHb JaHliT.
5. BJ1KTOP lfe cMor pew 11Th JaAa'ly no MaTeMantKe. Ou ,116nro pewan ee.

10. Transformati propozitia initiala intr-o intrebare directa.


M o~de I
r,!l.e OH pa66TaeT ?
- r,!l.e Bbl pa66TaeTe ?
1. r)J,e y'laTCSI er6 ,11eTH? 2. Ou '!acTo xo)J,HT a wK6ny, r)J,e j'laTcll er6 AeTH? 3. KaK
y'laTCSI er6 )J,eTll? 4. l..ITO JII06HT er6 CbUl? 5. l..ITO JJJ06HT er6 :L(O'lb? 6. KaKMe IDIOCTpaHHbie SI3biKii H3Y'!aiOT a :)Toi{ IJIKOJie? 7. 0H 'laCTO IIpoaeplieT, KaK .[\eTll ,ll.eJiaiOT yp6KH?
8. 0H o6bl!CulieT )J,eTSIM 3a)J,a'IH no MaTeMaTHKe, KOf)J,a OHH He IIOHHMaiOT HX?

11. Raspundeti la intrebari dupa textul 3a66mbl>>.


1. KyAa "!acTo x6AliT AH)J,pei! H Hil:Ha? 2. l..!To ouJ1 )J,enaiOT )J,6Ma? 3. l..!To y'IHT
cei!'lac :Hx CbiH? 4. l..!To ou ylKe ahiY'IHJI? 5. KaKyiO 3aAa'ly oH pennin? 6. IIo'leMj oH
pemaJI :)Ty 3a)J,a'ly TaK ,UOJifO? 7. l..ITO )J,eJiaeT J1pJl:Ha? 8. r)J,e OHa )J,OJilKH{t npe,11CTaa:HTb
3TOT ,l(OKJiaA? 9. l..ITO C)J,CJiaJI AH)J,peH n6cne TOfO, KaK OH npO'IHTaJI ee ,li.OKJia)J,? 10. l..ITO
ya!l)J,en oTeu a TeTpa)J,H )J;aaa? 11. IIo'leMy AaH cAenan om116Ky a nepes6.ue? 12. l..!To
cKaJan oTeu ?

12. Traduceti in limba romana dialogurile de mai jos, apoi inchideti


cartea ~i faceti traducerea textului obtinut in limba rusa.
1. - KapMeH, Tbi ylKe nepenena TeKCT aa pyccKHfi l!3biK ?
- Ewe HeT, xoni SI nepeao)J,il:na er6 aecb ae'lep. Tbl lKe 3Haewh, 'ITO oH 6'1eHb
60Jibill0ll H TPY)J,Hblll !
2. - C6HH, no'leMy Tbi ae 6bma cer6)J,HSI a wK6ne? HHKonai1 l1aaHoBH'I aech yp6K
o6oRcalin a6ay10 TeMY
- TeMa 6bma TPY)J,Hall? Tbi ace IIouSina?

117

- .LJ;a, ~OHliJHi. TI6erre Tor6 KaK


6

.IIOJilKHbl Xopomo SblY'iHTb :hy TI!MY H Ha"~H. 0 T.lleHHJI ypo~, OH eKaJaJI, 'ITO .IIOMa Mbl
~eaTb see ynpalKHeHHll
3 - Bamu .11e~H Y'laTell s. mK6rre ?

- .LJ;a, B WKOJie.
- KaK ouH: y'laTell?
- 0'1eHb xopom6.
- Bb! 'llleTo X~,liHTe s IDK6rry ?
~' H li XOJK_Y, H lKeHa, XOTJi Mbl O'feHb JllHl!Tbl
- n llJ?OSeplle~e, KaK OHH ,lleJiaiOT yp6KH ? .
'
'
'
O'iTH' elKe.IIHeBHO nposep.lieM XOTJi
'
H JHaeM, 'ITO ,lleTH O'leHb TPY.IIOJII06Hsble.
- qTO JII06HT Bam Cb!H?

YPOK 18

BOCEMHA)l;QATLIH YPOK

In tren

MaTeMliTHKY H XHMHJO.

-A .IIO'Ib?
- MeT6pHJO u JIHTepaTypy. BoTH

.
omi AOJilKHa npe,lleTllsHTb er6 B m
S'fepa oua seeb se'lep nHeana AOKJill,ll Jasrpa
- Bb! }'lKe nposepHJIH ee ~oo:~;a ?Jaee,llllHHH KPYlKKll .
.
- .n;a, eer6)J,HJI YTPOM nposepHrr.LI

.
- KaK oua HaiTHeana er6 1
. - Xopom6, HO 6b!JIH H OillH6KH n .
.
JaMe'faHJ!ll H eKaJaJI, 'ITO ORa ,liOJllKHll fi~STOOep~~TTOT~ KaK R npO'IHTliJI ,liOKJlll,!l, R e.lleJiaJI
n
b HeKOTOpbie rpaMM '
,
l3
aTH'ieeKHe npaSHJia

Ititi ~~ traduceti.

Xop6muli y'leHH.x

. Cer6)1Hll MH:ma snepshre H,!leT B IDK6JI 11


.
CH,!leT~ .s Kmlcce TltXO H BHHMaTeJibHO enyr%~Tb OT~IJ;, H MaTb rosopJiT, 'iTO OH ,!lOJilKeH
e'lepoM _PO.!lltreJIH cnpaiDHsaJOT :
ypox.
- M hi .llYMaeM, 'iTO Thi a err ee6 1
-:- Koue'luo, - oTsenm MJ.f
~ qTaK, KaK Mbi ~KaJanH ?
rna.
TO li Mor e,!leJiaTh? Be.!lb li see speMst eTolirr
s yrny !

3AIIOMHIJTE 1
OH .n6mKeH rrpooepHTh :hoT
OH .non)f(eH rrpooepHTh Becb
)J,OI<Jl<l)J,.
0
)J,OI<Jl<l)J,.
H<i )1,0Jl)f(Ha IIOBTOpHTb :hy TeMy. 0
Mb! )J,OJl)f(HbJ HaiiHC:iTb :ho
Ha )1,0Jl)f(Ha IIOBTOpMTb BCIO TeMy,
M1>1 )J,OJI)f(Hbr HarrncaTb see"
ynpa)f(HeHHe.
ynpa)f(Hemte.
Bhi )1,0Jl)f(Hbl BblY'IHTb 3TH CJlOBa.
Bl>r )J,OJI)f(Hbi BbiY'I~nb see cnosa.
J.l .n6nro pern:iJI 3Ty Ja)J,a'ly.
0 H secb seq.ep yn1n cnooa'.
H aJ<OHeJ.J;, R pernHJI ee.
OH y)f(e BbiyqRn Hx.
OH~ He~~onhxo pa3 o6I.SICH.!I:na :ho npasHno.
0Ha erne pa3 o6I.RCHlina 3To npasHno.
M~>r 'IacTo xo)J,RM 8 rn
. . Mbl O'leHb

'
KOJiy, XOTR
3aHRTbl
_____X
_o_TR Ml>I oqeHb JaHSITl>r, Ml>r qacTo x6.nRM s rnx6ny. .
1 Bi!JJ

ceoli te-ai eomportat, te-ai purtat

O.nna)I()J,bi o Csep.nn6ocxe s
n6e3)1, cenH )],Be CTapyuixH. Omi
eXaJIR BoO)J,HOM xyne H, KOHe'IHO,
6'!eHh 6hiCTpo noJnax6MHJIHCh .

Odata, Ia Sverdlovsk s-au urcat


in tren doua batrinele. Calatoreau
in acela~i compartiment ~i, bineinteles, au facut foarte repede cu-

D6e3)1, .n6nro cTo.Hn Ha cTaHli,HH , noT6M oTnpasHJICSI . CTapywxH


cHp,e.JUI B sar6He H rosopH.JUI o
nor6.ne, o6 ypo)l(ae, paccxaJbiBanu
0 ce6e, 0 CeMbe, . BCIIOMHHllJIH He
TOJlbKO 0 MOJIO)J,OCTH, HO H 0
p,eTcTBe .. .
TiepsaSI cTapyrnxa oc66eHno
:rvm6ro rosopl1na o p,oqepH, xoT6paS1 )f(HBeT .nanex6, so Bna)U1BOcT6xe. Ona Morna pacc:~<:i3hiBaTh 0 HeM '!acaMlf ...
- l1 '!aCTO Bbl Typ,a e3)1,HT~?
- cnpocl1na ee nonynHu;a.
- PaHbJJJe e3)U1Jia 'lllCTO, Tenepb 6J)i(y . pe.nxo, BM)J,HO, CTapaS!
cTana.
BTopaR cTapyJJJKa rosopl1na . o
chme, xoT6pJ.ril )f(HBeT s Mocxoe.
DoTOM rrepBaSI'cTapywxa crrpo-
cJina:

- A ceil'laC KY p,a Bbl ep,eTe ?


- B Mocxoy, r.ne )f(}IBeT MOM
Mmip,JJJHH cJ.rn ! J.l )f(e TOJihKO 'ITO
rosopl1na o neM ! A Bbl?

Trenul a stat mult in gar a;


apoi a pornit. Batrinelele ~edeau
in compartiment ~i discutau despre
vreme, despre recolta, povesteau
despre ele insele, despre familie,
i~i aminteau nu numai de tinerete,
dar ~i de copilarie .. .
Una dintre ele vorbea rriult
mai ales despre fiica ei care locuie~te
de parte, Ia Vladivostok. Putea sii .
povesteasca despre dinsa ore intregi .. .
- Si vii duceti des pe acolo? .
a intrebat-o tovar a~a de drum.
.
- ~nainte mergeam des, acum
rna due mai rar, se vede, am cam
imbatrinit.
Ceaililta batrinicii vorbea des pre
fiul ei care sta Ia Moscova.
A poi prima batrinica intreba:

no~tinta.

- Acum unde va duceti?


- La 'Moscova unde locuie~te
fiul meu eel mic. Tocmai de el
vorbeam . Dar dv.?
119

- ~ elJ.Y BO BJia,n:HBOCTpK, CKa3arra . ee coce.zu<a. -Moil cpe,n:HIDI ,n:o'Ih 3llM)')l( Bl>IXOl1.HT. Ha


csa,n::b6y e.n:y.
- Ilo,n:yMaT:b TOJII>KO, xaxaH
Tenep JaMe'laTeJIHM TexHHxa, JaMeTIDia BTopaH cTapywxa. - Mr
CHl1.HM B Ol1.HOM BarOHe, a e,n:eM B
pa3Hl>Ie cTopoHr !

- Eu merg Ia Vladivostok,
zise vecina ei. Fiica mea cea mijlocie se marita. Merg Ia nunta.
- Ca sa vezi ce tehnica minunata este astazi, remarca cea
de-a doua batrinica. Starn in acela~i vagon, dar calatorim in directii
diferite.

IIPOM3HOIUEHHE

noAyMaTh TOJibKO ginde~te-te numai, cind


te ginde~ti
.
JaMe'lliTeJihH /blii, -aH, -oe, -ble mmunat
-rtlxnHKa tehnica
JaMeTHTb II a remarca, a observa
pa3H /hlii, -aH, -oe, -blf diferit, opus
CTopoHa parte, directie

au~Ho . se vede
Cnlp jbtii, -aH, -oe, -ble batnn
cTaTb I a deveni
aTop filii, -aH, -Oe, -ble al doilea
TMbKO 'ITO abia acum
coce~a vecinii
cpe~H / Hii, -HH, -ee, -He mijl?Ciu
ablxo~uTh 3aMylK a se manta
cua~b6a nuntii

Cazul prepozitional pentru exprimarea obiectului gindirii ~~


al vorbirii
0 KOM?

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o ~ [a]: B o,n:HoM [vadnom], ompaBHJicH [atpnivilsea], o noro,n:e [apagod'e],
~

o6
ypo)l(ae [aburajae'], o..._..ce6e [aseb'e], o..._...ceMhe [asem'ie], o._..MoJio,n:ocTH
'-"
[amol~d~sti], o_peTcTse
[ad'ettv'e], o ,n:oqepJJ [adoceri], xoTopaH
[katoraia], sTopaH [ftaraia], o HeM

[~m'i6m],

rronyHHu;a [papucita],

rro,n:yMaTh [padiimat']
0 4 [3) : II03HaKOMHJIHCh [p;,znakomilis'], BCIIOMHHMH [fsp;,minali], H:_TOJII>KO
[n'etol'k;,], so BJia,n:HsocToxe [v3vladivastoke], pe,n:Ko [r'etb], TOJII>Ko

'ITO [tol'b~ta], cTopoHl>I [stor;,ni]


8 ~(f): 8 IIOe3l1. [fpoest], 8 Csepl1.Jl08CKe
~

[fsv'erdiO(ske'],

BCIIOMHHllJIH

[fsp;,minali], 8TopaH [ftaraia]


3)1( ~ [)] : e3)l(Y [ie)u]
l1. ~ (d'): CH,n:eJIH (sid'eli], 0!IOfOll.e (apagod'e'], e11.eTe [ied'et'e], Ha CBlll1.h6y
[nasvad'bu]
T ~ (t'): e3l1.HTe (iezdit'e'], Teiieph (t'ep'er'], e,n:eTe (ied'et'e]
.._ ~ [t dur] : Ha cTaHI(IfH [nastantii]

Oua IJjMaeT o cbiHe (o HeM).

Oua acnoMHHaeT o AO'IepH


(o neii).

Mbl~O wlC
6bl~ 0 sac
OHil ~ 0 HHX

II~ o6o MJ!tl


m&l ~o Te6e
OH~O HeM
OHQ ~ 0 HtlH

Verbele

OHII roaopliT o6 ypolKae.

exaTb, el,LJ;HTb

la timpul prezent ~~ trecut

CJIOBA M BbiPA:IKEHMSI
nOel~ tren
cecTb I a se urea (intr-un mijloc de loco-

ypolKaii recoltii
o cefie despre sine
BCDOMHwlTb I a-~i aminti
He TOJibKO ... , Ho H ... nu numai ..., dar
(ci) ~i .. .
MOJIO~OCTb tinerete
~eTcmo copilarie
KoTop /btii, -aH, -oe, -hie care
~aJieKo departe
paccK83biBaTb 'll!CaMH a povesti ore intregi
Ty~a acolo, intr-acolo
nonyT'IHJ.la tovara~ii de drum
pe~Ko rar

motie)
)\Ba, ~Be doi, douii
CTapymKa biitrinicii
exaTb I, e3~HTb II a merge, a ciiliitori

( cu un mijloc de locomo{ie)
Kyne compartiment
no3HaKOMHTbCH II a face cuno~tintii
CnlHIIHH statie, garl\
oTnpiBHThCH II a porni
c~~Tb II a sta (jos), a ~dea
aar6H vagon
o, o6 despre

Oua ~eM Ha 3aB6tJ:.

On eAeT Ha 3aB6~.

On YBHtJ:eii ee, KOrtJ:a


exaJI Ha 3aBOtJ:.

1 Vezi tabelul nr. 31.

121

120
.'

Celi:'lac oHII tlJ\yT


BMeCTe Ha 3aBOtJ:.

<

Kor.na OH exaJI B r6po.n;, 6biJI .li;OlK.n;b.


Korp,a oHa=exana a r6po.a:, 6.bmo TeiiJI6.

Ce.H'IaC OH (OHa) e.n;eT B r6po.n;.

-+
Ceu'laC

Jl

0HH noJHaKOMHJIIICb, Kor.n;a eXSJIH B MocKBy.


j{ 'facTo eJlKY B Csep.a:JIOBCK.
PaHbiDe Jl 'facTo eJ.n;nn (hz~una)

<

e.n;y B Csep,n;JIOBCK.

Csep.a:n6BCK.

<

Mbl 'faCTO eJ,n;HM Ha CTa.n;HOH.


PaHhllle Mbl 'faCTO eJ,n;HJIH Ha CT8.LIHOH.

Pentru intrebuintarea verbelor examb, houmb ,a merge cu un mijloc


de locomotie" sint valabile indicatiile date in lectia 14 privitoare Ia verbele
uomu, xooumb ,a merge pe jos".
Dupa verbele de mi~care uomu, xooumb, examb, houmb se folose~te
adverbul myoa (Ia intrebarea Kyoa?), spre deosebire de verbele pozitionale
care se folosesc cu adverbul maM (Ia intrebarea zoe?). Comparati: Mhi
e.z.eM Ty.z.a. Kmira Jie~HT TaM.
'
Retineti cii inainte de cuvintele care incep cu vocalele a, o, u, y, 3
Ia cazul prepozitional se folose~te prepozitia o6 : o6 ypo:Cae, o6 3moM
etc. In citeva situatii se intrebuinteaza prepozitia o6o : o6o MHe, o6o BceM,
o6o Bcex.
YflPAJKHEHHSI

1. Cititi, traduceti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

~i

comparati intrebuintarea verbelor examb, houmb.

Cei!.qac Jl e.a:y Ha pa66Ty.


Tbi e.a:elllb B J>paiDOB ?
Cer6.a:HJI OR e.a:eT o.a:illf.
Ce.Hqac Mbl e.a:eM B r6po.a:.
Bhl ce.Hqac e.a:eTe Ty.n;a?
Cer6P,HJI OHil e)lyT Ha CT8.LIHOH.

KaJK)loe yTpo H eJJKY Ha pa66Ty.


Tbr 'facTo eJ.a:niiib a J>paiii6s ?
OH scer.a:a eJ.n;HT o,LI.illf.
Mbr eJKe,LI.HeBHO eJ.a:HM B r6po.a:.
Bbi 'faCTo eJAHTe Ty,LI.a?
0HI1 pettxo eJAliT Ha cTaAH6H.

4*. Completati propozitiile, in functie de context, cu adverbele maM


sau myoa.
1. Bhr ,6.bmn a flpe,LI.JiJie? Bbi xopoiii6 OT,LI.oxH:YJIH... ? 2. - Tbr yJKe eJ.a:HJI Ha B.bicCTaBKY?- HeT, J1 TOJibKO B BOCKpeCCHbe noe,LI.y .... 3. j{ HHKOr.n;a He 6biJIIl B Kmmy 1 j{
CJibiiiiana, 'ITO ... HaXO,ll.IITCll ,ll.OM-MyJCH n. 11. qaHKOBCKOfO. 4. Bhl 6biJIH Ha Yxpali:He?
KaKOH ... ypolKaH.? 5. - r,LI.e B<iiDe Kyne?- Moe Kyne .... 6. BaiiiH pO,ll.ltTeJIH lKIIBYr B
.a:epCBHe? Kor,LI.a Bbl ... C3,ll.HJIII? 7. - r.a:e MOe naJibTO? - BaiDe USJibTO BIICifT ....

5. Transformati propozitiile, conform modelului.


Model
B BocKpeceHbe Mhr 6htJIH Ha .IJ:yHae.
- B BOCKpeceHbe Mbl e3,LJ,I1JIJ1 Ha )l,yHaH.
J. YTpoM oHI1 6.b1nH Ha 6Jepe. 2. He,LI.asHo Jl 6bina s CoseTcKoM. CoJ(>Je. 3. B M6noAOCTH oH 6brll a AHmuH 11 a J>enbmu. 4. B AhcTse oHa 6bma so <I>paHL(HH.
B
cy666Ty Mbl 6.biJIII B J>paw6se.

s.

6*. Folositi verbele examb sau houmb Ia timpul prezent.


I. 06.bi'IHO ll ... Ha pa66Ty, noToMy 'ITO YTPOM ll 6'1eHh cneiiiy. 2. - Bbi ... B l<Jies?
A sawa nonynul(a TOlKe ... B KI1es? 3. 11saH 11saHOBH'I '!acTo ... B :hy CT6poHy. 4. - Bhl
K<ilKttbii1 .neHb ... s MHHncTepcTso? 5. Mbi ... Ha cs<iAh6y, noToM:Y 'ITO Hama ;a,o'lb BbiXO,!lHT
:JaMylK. 6. - Bbi 'laCTo ... Ha Mope? 7. - HeT, R pe,!lKo ... Ha Mope.

7. Completati, in functie de context, cu verbul examb (timpul prezent)


sau houmb (timpul prezent sau trecut).

1. Haum COTPYilHHKH ylKe HCCKOJibKO paJ ... B MocKay. 2. Kax xopoiii6, 'ITO Mhi ...
B Ot\HOM xyne ! 3. B KaKOM Bar6He Bbl ... ? 4. R ... B 12 Bar6He. 5. Jl '!aCTO ... B Apa,!l,
noToMy 'lTO TaM lKIIBYT MOH pottihemL 6. B t\CTCTBe fleTll 'l<iCTO ... B KpbiM. 7. Cer6)lHR
HallJH TOBapHIII_H ... Ha BbiCT8BKY HJIH Ha CT8t{IIOH '?

8. Din douii propozitii alcatuiti o frazii, cu ajutorul cuvintului Kozoa.


Model
OH BCTpthMJI }IX. OH exan Ha pa66Ty.
- 0H BC'TpeTHJI HX, KOr,LJ,a exan Ha pa66Ty.

2. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din paranteza Ia forma necesara ..


1. Kytta Tbl cei!.qac e,LI.eiDb? Ky,LI.a Tbl 'faCTO C3,ll.HIDb? (MocKBa) 2: Ky.a:a e.n;eT BID<TOP? Ky.a:a OH 'faCTO C3,ll.HT? (JleHHHrpa.a:) 3. Ky,LI.a e,LI.eT Teneph :ha CTapyiDKa? Ky.n;a .
eJ,LI.HT peAKO :ha CTapyiiiKa? (Bna,LI.HBOCTOK) 4. Ky,LI.a Bbl Tenepb e,LI.eTe? Ky.a:a Bhl scer.a:a
eJ.n;HTe? (nO'ITa) 5. Ky,LI.a eJiyT BaiiiH APY3bH B cy666Ty? Ky,LI.a C3,ll.l!T o6h!'IHO B cy666Ty
saiD APY3bli ? (AepeBHll)

3. Trarisformati propozitiile, conform modelului.


Model
B'lepa MOH 6paT e3,LJ,HJI B llOJIH:i<JUtHHKY
- B'lepa Moif. 6paT 6hiJI B nonHKmiHHKe . .
1. He,LI.asHo Mhr e3AHJIH a HHcTHTyT. 2. YTpoM 11 eJAHJia na cTaHL(HIO. 3. Kor.a:a
Bbl eJ,li;IIJIH Ty,LI.a ? 4. ,UHeM saIII ttpyr eJAHJI ,noMoi!. ? 5. Ky tta Bbr a 'I epa eJAHJIH ? 6. B'lepa
Mbl eJttHJIH Ha csattb6y. 7. B BOCKpeceHbe Moli JKeHa eJ,LI.HJia a flpe,LI.Jin.

12i

J. OHH: noJHaKOMHJIHCb. OHM: exann a flpary. 2. R BH,!lena sac. R exana a 6oJibHHcy .


3. HHKOJiai1:' BCTPCTI1Jl HI1ey. OH exaJI B MYJCH. 4. Jl anepBhie yCJihiWaJia 0 HeM. j{ exana
a EonrapHJO.

9*. Din verbele date in paranteza alegeti-1 pe eel potrivit ca aspect.


J. fl6e3.ll ,!lOJifO CTOHJI Ha CT<iHL(IIH, llOTOM (oTnpaBJIHJICR-OTnpllBHJICll). 2. 0Ha
.a:6nro (paccxaJbiBana-paccxaJarra) o ce6e 11 o ceMbe. 3. HaxoHel(, Bepa (paccK<iJbmanapaccxaJ<illa) 0 ce6e II 0 ceMhC . 4. He,!laBHO HX t\O'Ib (BbiXO,!lHJia-BbiiDJia JllMYlK). 5. B Kyne
Moli nonyT'IHL(a (cnparmmaJia-cnpocH-Jra) MeHJi, K)'tta H e)l,y. 6. Jl (oTBe'lana-oTBeTHna),
'ITO eiJ.y ,!lOMOH, B J>yxapecT.
Klin- ora~ de Jinga Moscova unde a locuit o perioadii marele compozitor rus
Ceaikovski.

P. I.

123

10. Din doua propozitii alcatuiti o fraza, cu ajutorul cuvintelor

Komop&zu, Kom6paH, Komopoe, Kom6p&le. Alegeti aceste cuvinte in . functie


de genul

~i

numarul substantivelor tiparite cursiv.

Model
5.l 3milo Barny .n;o%. Jfo1.f& )I(HBeT B MocKBe.
- 5.l 3HaiO Barny .n.o'lh, KoTopaH )I(HBeT B MocKBe.
1. Oml: rosop:H:nn o cene. Ce.1o Hax6.u.nTcll HeJJ,aJieK6. 2. )J:eao'lKH scnoMHmirrH o
Tosapnflle. ToetipuUJ lKHJI B CsepJJ,n6scKe. 3. 0Ha paccKa3ana o caaJJ,b6e. Cetiob6a 6hwa
a cy666Ty. 4. Omi ys:H:JJ,enn aar6Hbr. Ba2o11b1 cTo.siJIH Ha cTaHL\HH. 5. Mbr cenH a n6e3):1.
lloeJo merr B JleHHHrpaJJ,. 6. OH 3HaJI ee cpe):IHIOIO ceCTpy. Cpeollflfl cecmpti HeJJ,aaHo
Bhrmna 3aMYlK. 7. Mbr 3aMCTHJIH CTapHHHbre JJ.OMa. Cmapuuubre ooMti cTo.sirrn cm!aa n
cnp aaa. 8. 0HH exaJIH BO BTOpOM Kyne. Bmopoe Kyne HaXOJ],HJIOCb p.siJJ,OM.

11. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din paranteza Ia forma


corespunzatoare.
1. 0 'leM roaopHJIH JJ.PY3bH ? (pa66Ta) 2. 0 KOM paCCKll3biaana nepaall CTapylliKa ?
(JJ.O.'lb) 1 3. 0 KOM paCCKa3bJaana ee COCCJJ,Ka? (Cb!H) 4. 0 'leM OHH acnoMHHaJIH? (JJ.CTCTao
~ MOJIOJJ.OCTb) 5. 0 'leM paccKa3ana sama noll,pyra? (ceMb.si) 6. 0 K6M Bbi JJ,yMaeTe ace
speMll ? (6paT) 7. d 'leM oHI1 'li1TaiOT? (TexHJiKa) 8. 0 '!eM cnpawnaanw sac sanm JJ,py3bli?
(CoahcKHil Co!03)

14. Intrebati-1 pe vecinul dv. de compartiment.

Model
Ky.n.a oH e.n.eT?
- Ky.n.a Bhl e,n;eTe?
1. Ha KaKOH CTllH"{{IH OH cerr a n6e3,L\ ? 2. CKOJlbKO BpeMeHH CTO.siJI n6e3.L( Ha er6
cTaHL\HH? 3. r.Lie lKHaeT oH n er6 ceMbli? 4. KaK6it y Hlix ypolKail a 3ToM ro,IJ;y? 5. Ky.Lia
oH ceii'lac e.L(eT? 6. EcTb nn y Hero ,IJ;eTH? 7. )J:aneK6 JIH lKHayT er6 .L\CTH? 8. KorJJ.a
Bhimna 3aMylK er6 JJ,O'lb ? 9. ~acTo nn e3JJ,HT oH K JJ.6'lepH ?

15. Raspundeti la intrebari dupa textul B noe3de.


1. r )J,e CCJIH a n6e3.L( )J,Be CTapylliKH? 2. 0 'leM OHH roaopHJIH? 3. 0 KOM pacCKa3biDaJia nepaall CTapymKa? 4. 0 KOM paCCKll3biaana ee nonyT'lHL(a? 5. KyJJ,a JJ,OJilKHa
6biJJa exaTb nepsall CTapymKa? 6. KyJJ,a )J,OJilKHa 6biJJa exaTb ee COCC)J,Ka? 7. KaK abl
TIOHJIJJH JTY mYTKY ?

16*. Completati cu

verbele exam& sau hdum& la forma necesara .

1. - Ky.Lia Bbi cei1'1ac ... ?


- JI ... B MOCKBy.

- 4\. aamn ll,py3b.si TOlKe ... B MocKBy ?


- HeT, llaaen ... B KlilllHHes, a CTenaH ... a KM:ea.
- Bbi ace ... B O)J,HOM sar6He ?

- He TOJibKO B O)J,HOM sar6He, Ho K B O)J,HOM Kyru!.

12. Scrieti propozitiile de mai jos Ia timpul trecut.

2. - Pa.LIY, Tbl 6biJI a JleHHHrpaJJ,e ?


- Het, ll ... TOJJbKO a Kliea, MocKay

Model

3. - Tbi JJ,aneK6 ... ?

OH ,ll,OJI)I(eH exaTh B IlapH)I(.


- OH ,ll,OJI)I(eH 6hiJI exaTh B IlapH)I(.
1. Molt JJ,pyr JJ,6JllKeH paccKa3aTb o6 3ToM. 2. JI )J,OJilKJia HaiJHcaTb IIHCbM6. 3. Omi
)J,OJilKHhi npnexaTb seqepoM. 4. Bbr .LI.OJilKHhr BhiY'IHTb ace cnosa. 5. Ha 3ToM JaceJJ,aHHH
OH<i ,L\OJllKJill npeJJ,CTaaHTb HIITepeCHbiH )J,OKJia,L(. 6. Mbl ,L\OJllKHbl CllpOCHTb HX 06 JTOM.

13. Completati propozitiile cu pronumele personate la cazul prepozitional, in funqie de context.

Model
OH yqHTCH B HHCTHTyTe. MaTh pacci<a3ana
-MaTh paccKa3ana o HeM.
I. Y AHJJ,pell n HHHbi 6'leHb xop6rm1e oemu . PoJJ,JheJIH '!aCTo rosopliT ... 2. J1
lKifBY a EyxapeCTe, a Moll: pooume11u lKHBYT B JJ,epesHe. OJI:H scerJJ,a .L\YMaiOT ..,a ll .L\YMaiO
... . 3. r )J,e Bbl 6hiJIH? Mbi TOJibKO 'ITO roaoplinn .... 4. Bbr ylKe npo'Inninn :hy Klll1cy?
PaccKalK11Te ... . 5. )J:opor6i1 ll,pyT ! Ceii'lac 51 pa66TaiO B AnlKiipe. Tbi acnoMHHae!llb ... ?
6. B'lepa HHKomiit cnyman H6ay10 6nepy. Cer6JJ,Hll oH paccKa3aJI .... 7. Bbi ylKe BH,II;eJIH
3ToT ifju; tbM ? PaccKalKI1Te, nolKanyi1cTa, .. . . 8. Ouu ylKe ymnli? 0Tel\ cnpamHBan ...
9. KorJJ,a mbl aepHeWbCll ? JI 'lacTo JJ,yMaiO ... .
1

Vezi tabelul nr. 7.

124

Pliry, a Hanm TOBapHWH ... H a 'JleHHHrpaJJ..

- Ha I.~eHTpllllbHbiH TeJierpa!l>. JI XO'IY TI03BOHHTb B J>yxapeCT.


- JI TolKe .. . a'lepa Ha Tenerpa!l>. JI 3BoHI1n a llpary. K cT<iTII, KorJJ,a
ll BCTpeTHJI PI1Ty. Tbl flOMHHIIJb ee ?
- KoHe'IHO ! JI .LI.aaH6 ee He aH)J,eJJ. KaK y Hee )J,ena?
- 0Ha ahrwna 3aMylK. A He.L(aaHo ... Ha JKcKjpcHIO a 11ninHIO.

ll ...

a l\CHTp,

4. - Bbi ... Ha pa66Ty HJJH x6JJ,HTe newK6M ?


-'- 06hi'lHO ... , ae)J,b ll lKHay 6'!eHb JJ,aJieK6. A abi?
- JI xolKy newK6M, noToMj 'ITO pa66TaiO He)J,aneK6, a Moli lKeHa ... Ha aaT66yce.
~ A samH pO)J,HTeJJI! ?
- 0Hif TolKe ... Ha aaT66yce.

17*. Traduceti' in. limb


a rusa.
'
In compartiment
- Bunii dimineata! Dormeam ~i n-am viizut cind ~i unde v-ati urcat.
- (Noi) ne-am urcat la Sverdlovsk.
- Sinteti surbri?
- Da, surori. De ce, se vede?
- Sigur cii se vede. Mergeti departe?
-La Moscova. Fiica mea cea mijlocie se miiritii, mergem Ia nuntii. Dar d-ta unde
m~?
.
- Acasii, Ia Leningrad. Am fost Ia Novosibirsk unde stii (locuie~te) ~i lucreazii
acum fiul meu.
-Vii duceti des Ia Novosibirsk?
- Nu, rar. E foarte departe ~i sint ~i biitrinii.

125

-Dar fiul (vii) scrie des?


-Des, de~i (el) este foarte ocupat. (EI) este constructor. In tinerete ~i eu am locuit la Novosibirsk. E frumos acolo!
-Dar Ia Leningrad pe cine a vet{?
- Pe fiica cea mare. (Ea) este medic. Lucreazii Ia un spital.

YPOK 19

,L(EB.HTHA)J;QAThiM YPOK

La cumparaturi

18~. Consultati textele de mai jos. Completati propozitiile, iar apoi


rebusunle, cu verbele uiJmu, xoiJumb, examb, hiJumb la forma necesadi.

2
3
4

2
3
I4

I I

1. 1. Telhp Hax6p;HTCll Hep;aneK6. Cei!'lac ll ... s Tehp.


2. JI BCTPCTHJI ee, KOrp;a .. . j! aBT66yce.
3. Hep;asHo AHp;pei! ... s p;epeBHIO.
4. Thi o6&I'IHO ... B HHcnnyT nernK6M ?
2. I. Ann6, Bepa ! Cer6p;Hll Be'lepoM ll . B Coqn1JO.
2. lliK6na Hep;aneK6. Cei!'!ac AHp;peil H HI1Ha ... B llJK6ny Ha
3. - Korp;a Bhl ... B llapMJK ?

- 3asTpa yTpoM.
4. - JleHa ylKe ... s JiemiHrpap; ?
- Eme HeT.

co6paHJ~e.

3AJ/OMHJJTE I
- 0 KoM oHa ,eyMaeT ?
M:bl ceJIH s rroe3,ZJ;, I<OTOphiH wen B
cr::me (o HeM}. o ,n;oqepH
Coqniro.
(o Heii).
Jl 3HaiO sawy CeCTpy, I<OTopall
)f(HBeT s Apa,n;e.
- 0 'I eM OHlf SCIIOMHHaJIH ?
- 0 ,ZJ;eTCTSe.
0HH e,n;yT B I<yrre, I<OTopoe Haxo- 0HJ1. rosopH.nH o6o MHe, o
,ll;I1TC}l pfi,D;OM.
Te6e, 0 Hac, 0 sac, 0 HHX.
BoT KHHrH, I<OTOphie Shi rrpocH:mt:.
- Ky,n;a Shl e,n;eTe ?
- Jl e,n;y s KiieB, a TOBapHIIII1 e,n;yT B MocKBy.
- Bl>I 6r::mH s JleHHHrpa,n;e ?
- ,ll,a, }I e3,ZJ;HJI (e3,ZJ;HJia) S JleHHHrpa,n;.
- ~hi o6hi'IHO e3,ZJ;HTe Ha pa66Ty HJIH XO,ll;I.fTe rreWI<OM ?
- E3)f(Y Ha asT66yce.
- Kor,n;a Thi scTpeTHJI er6 ?
-Kor,n;a exan Ha pa66Ty.

- o

126

- Serghei, simbata vom avea


oaspeti. Hai sa mergem Ia alimentara sa cumparam tot ce avem nevoie.
- Bine, in ordine (sint de
acord).
Sotii Ivanov pleaca Ia rna;;
gazin.
La raionul ,Carne, pasari"
Galina alege o gaina mare ~i
grasa.
- Am s-o frig. Va fi foarte
gustoasa!
- Nu e rau, zice Serghei,
oaspetilor no~tri le place carnea.
Salam ai cumparat, nu?
-Inca nu.
Tot de aici, ei cumpara salam,
brin:ta de Olanda ~i ~unca.

- Cepreii, s cy666Ty y Hac


6y,n;yr rocnr. ,lJ,aB~H IIOH,D.eM B
raCTpOHOM H KYIIHM see Heo6xo)J,HMOe. ,
- Xoporn6, }I cornaceH . .
Cyrrpym lfsaHoBhi HAYT s Mara3IiH.
B OT,L(eJie Mflco, IITHLJ,a raJIHHa Bhi6HpaeT 6on1>wyro )f(HpHyro
KypHIJ.y.
- Jl 3a)l(apiO ee. l>y,LJ.eT OlfeHh
BKYCHO !
- Heruioxo, - 3aMelfaeT Cepreii,- HaWH roCTH mb6llT MSICHOe.
Kon6acy Thi y)l(e Kyrr:lina?
-Eme HeT.
3,LJ.eCh )f(e OH:Ii IIOKyiiaiOT cyxyiO KOJI6acy, rOJIJiaH,LJ.CKHH Chip
H seT'IHHy.
PiJ,n;oM rrpo,n;aK>T cse)l(yiO pr::16y.
- Bo3hMeM H pr::16y,- rrpe.D.naraeT ran:liHa.
- ,LJ,asaii so3hMeM.
lloKa Cepreii 6epeT pbi6y, raJIHHa H,LJ.eT s 6aJ<a.JieHHhiH OT,ZJ;eJI.
TaM OHa Jilli<YIIaeT TOMaTHhiH COK
JI 3eJieHhiH ropowei<.
- Thl 3Haelllh, Cepe)f(a, R HasepHoe C,LJ.MaiO BHHerpeT.

Alaturi se vinde pe~te proaspat.


- Sa luam ~i pe~te, propune
Galin a.
- Hai sa Iuam.
Pina Serghei ia pe~tele, Galina
se duce la raionul de bacanie.
Acolo (ea) cumpara sue de ro~ii
~i mazare (verde).
- ~tii, Serioja, poate am sa
fac o salata ruseasca.

127

- Atunci sa mergem Ia raionul de legume. Dupa aceea Ia cofetarie. 0 sa cumparam tortul


tau preferat de ciocolata ...
- ~i fursecurile tale preferate.
- Dar ce-o sa bern?
- Sa Iuam coniac, vin sec ~i
apa minerala. Piine cumparam
miine.
- Bine. Galea, da-mi saco~a
ta, este foarte grea!
- Poftim!

- Tor,n;a noH,!l,eM B osornH6i1


oT)l,eJI. A noTOM iJ ' xoH.riH.TepcxyiO.
K:YnHM TBoi1 JIJ06H.Mhli1 IIIoxona)l,HhiH TOPT ...
- M TBoe JIJ0611Moe rreqeHhe.
-A qTo Mhi 6y)l,eM rrHTh?
- Bo3I>MeM KOHI>ilx, cyxoe
BHHO H MHHepani>HYJO so)l,y. Xne6
KyiiHM 3llBTpa.
- XopOIIIO. ramr, )l,aBaH TBOIO
CYMKy, OHll QqeHh T5DKeJiaSI !
- Tio)[(aJiy:i1:CTa !

TIPOH3HOWEHIIE

'-'

ropowex

Mnuepbbuau ao~a apa minerala


xne6 piine
~aBiiTb I a da
cyMKa saco~a. geahta
THll\enblit, -au, -oe, -ble greu

Adjectivul ~i pronumele posesiv in i'mbiniiri cu


substantivele neinsu:fletite, la cazul acuzativ
(dupii verbele tranzitive ~i verbele de mi~care)
KaKoii

KaKyJO?

0Ha mo6Hr ffiOKOna,[(HbiH

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.


o --. [a]: rroxyiiKH [pakupki], racTPOHOM [gastranom], Heo6xo)l,J1Moe
[n'eophadim~ie] , cornaceH [sJlgllis'en], B OT)l,eJie [vad'el'e], ronnaH)l,CKiiH
[gallinskii], B03hMeM [vaz'm'iom], To~aTHhiH [tamatnii],
[garosik], s osornH6i1 [vava~c'noi], KOHhirK [kan'iak]

TOPT tort
ne'feube fursecuri, biscuiti
DHTb I a bea
KoHbliK coniac
auuo vin

mopm.

KaK6e?

0H Kynlfn CBeJKyJO
pbl6y.

OHit nbJOT cyx6e


6 UH6.

.5I. H.!IY 8 OBOinHOH omoe/1. (B KaKOH ?)


0Hif H,!lyT B HOBYIO IUK6Ay. (8 KaKyJO ?)
OH H.llih n~ npo<J>co!OJHoe co6pauue. (Ha
KaKOe ?)

.51. B3lln aaw nopm(/ieAb ('leii ?)

Bbl B3HJIH MOJO KHU Zy. (l.fbJO ?)


ThYB3llna Moe naAbm6. (l.fbe ?)

'-'

o--> [a] : Milco [measa], sxycHo [fkusna], rroxyrraiOT [paktipaiut], Kon6acy


[kalbasu], pi!)l,oM [readam], npo)l,aK>T [pradaiut], HasepHoe [~av'ernaie] ,
ni06HMoe [liubimaie]
* --> [j dur] : *HPHYIO [jirnuiu], cse*YIO [sv'ejuiu], TSI)[(eJiaSI [teajolaia]
s--> [f]: sxycHo [fkusn~]. s KOH)l,HTepcxyiO [fkandit'e-rskuiu]

Viitorul simplu
Prezentul
(aspect imperfectiv)

Viitorul simplu
(aspect perfectiv)

c--> [s]: cse)[(yJO [sv'ej uiu]


CJIOBA H BbiPAiKEHHSI

cyxfoii, -au, -6e, -lie 1. uscat, afumat


2. sec ( despre vin)
ronmiu~cKnit cblp brinza de Olanda, ca~caval
BeT'fnna ~unca
pli~oM alaturi
npo~auaTb I a vinde
caelK/nit, -au, -ee, -ue proaspat
pbi6a pe~te
6paTb I, BJUTb I a lua
6aKaneiiHblit oT~en raionul de bacanie
TOMaTHbiH COK SUC de ro~ii
JeneHblii rop6weK mazare (verde)
uauepuoe probabil
auuerph salata ruseasca (vinegret)
oao~u /oit, ~au, -6e, -Lie de leg1,1me
KOH~HTepcKau s. cofetarie

JJJ06HM/blit, -au, -oe, -ble preferat


woKona~n/blit, -au, -oe, -bie de Ciocolata

noKyJIKa cumparatura
roCTb oaspete, musafir
raCTpouoM alimentara
noKyruiTb 1; KynHTb II a cumpara
uce ueo6xo~uMoe tot ce e necesar
cornaceu, cornacu ja, -o, -bl este de acord
cynpYJ"u (pl.) soti
Mara3HH magazin
oT~en raion, sectie
{{ Mlico, nmQa ,Carne, pasari"
ubl6upaTb I a alege
lKHPH /blii, au, -oe, -ble gras
KypuQa gaina
JruKiipHTb II a frige, a praji
uJQicuo gustos
ueDJJoxo nu e rl'iu, bine
Mucu6e s. preparate de carne
Kon6aca salam

128

~enaTb

c~enaTb

11 .!lena- JO
ThY ,11ena - ewb
oHJi ,11ena - JOT

11 c,11ena- 10
Thi c,llena - ewb
oHif c,11ena - JOT

OTBe'fatb
orBeqa- JO
Thl OTBeqa - e~b
OHI1 OTBe'fa - JOT

ll OTBe'f - y
Tbl OTBeT - HWb
OHH OTBeT - UT

fOBOpHTb
ll fOBOp- JO
Thl fOBOp - HWb
OHH roaop - liT

ll CKaJK- y
Tbi cKaJK - ewb
OHH cK<iJK - yT

OTBeTHTb

.11

CKaJaTb

Viitorul simplu se formeaza numai de la verbele de aspect perfectiv:


Kynumb-Kyn;uo, Kynumb, Kynum , KynuM, Kynume, KynHm.

129

rl

..,.===="'
YllPAJKHEHHSI

1. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din parantezii la forma


necesara.
Model
Ka.KyiO BePIHHY BI>I Kym!:JIH? (BKYCHI>Iil:)
- 5I Kyrrll:n (Kyrrll:na) BKYCHYIO BeHHHY.
1. Kaxoil: ChiP om\: KYIIIIJIH? (rorrmiH):(CKH.H) 2. Kaxoil: TO~T mo6~T ram'ma ~ (IIIOKO;
mit~:HhLii) 3. KaKyro BO!J:Y Bbi IlheTe? (MIDiepaiibHbril:) 4. KaKo~ neqe~be ?.Ha Bhr6parra ?
(BKYCHbi.it) 5. KaKOH COK Bbl m06HTe? (ToMaTHbi.ii:) 6. KaKoe BHHO IIb~T Bam ~pyr
(cyxo.it) 7. KaKO.ii: xrre6 Oml m06JIT ?. ('iepHbiH) 8. K~Ky!O. pbi6y Bbl KYIIH:Ui; (CB~)l(Ji(H)
9. Kaxy10 K)fpHrzy oHa Bbi6parra? (>KHpHbril) 10. KaKoe MJICO TaM rrpo,ll.aiOT (cBe)l(Jilll:)
11. KaKyiO Korr6acy xoTerrH KYIIHTh cynpyrH? (cyxo.it)

2. Completati propozitiile, acordind pronumele posesive cu substantivele.

8.

Tpa

06Ji3herrbHO ... JTy KHHry.

4. r ):(e Bbl o6h!'!HO ... KmlrH ? 5. Bam a llOKyiiKa y


MeHli. Kort~:a Bbl ... aawy ITOKYITKY?

qacTo ... Pa.ny, 'ITo 6buio a


AHt~:pell , r,ll.e OH 6hiJI.

mxorre.

J2. 3i BTpa Mbl ...

1. Bhl 3a6hriiH ... cyMKy. 2 . .H aH.u.erra ... nHC.hMO, 0110 rr.ellah __Ha CTorre. 3 . Bo3h~Te,
IIO>Karryil:CTa, ... MllCO H ... KOJI6acy. 4; BoT ... KHHra, B?3bMHT~ ee. 5. I13BHHHTe MeHJI, Jl
3a6hma ... KH!I:ry !J:OMa. 6 . .H He 3Haio, rt~:e ... naJlb~O. 7. M~>KeT 6biTh, H~orrail: B3rr
... rrarrhTO. 8. Oaa y>Ke a~It~:errH ... noxynxy? 9. BY:epa H BCTpeTHrra ... cecTpy. 10. Kor)l.a
Mbl exanH B ropo,ll., Mbl BR)l.CJIH ... )l.OM.

5. Folositi cuvintele din paranteza Ia forma cerutii de context.


1. Aerreral.IHH noceTM:rra (cerrhcxoxoJliil:cTaeHHaJI BhiCTaaxa~. 2. !=ero,ll.HJI cynp~rH

ct~:errarrH: (o'!eHb xop6ma11 noKynKa). 3. Bepa, t~:ail:, no>Karryiicm, (:na cyMKa). 4. CHa'larra
Mbi noil:)l.eM B (OBOIIIHOil: OT):(CJI), a IIOTOM B (6axarreil:Hbi.it OT):(~JI) . 5. y HaC B raCTp~

HOMe '!acTo rrpot~:aioT (cae>Ka pbr6a H cae)Kee Mlico). ~ Ka~tJ:biH Be;ep Moil: 6pa_T nheT
.(M!IHepaJibHall BO,ll.a HJIH TOM<iTHhiH COK). 7. Ceilqac HaiDH rOCTH H!J:YT Ha _(npOMbiiiiJI~H
Hall BbiCTaBKa). 8. Bbi cnemaTe :s;a (rrpo<1Jcoi03Hoe co6paHHe)? 9. B aoc_~<peceHhe ll xot~:Hrra
8 (Hal.IH:OHaJibHhlil: Tehp). 10. Mhr 'facTO XO.L\HM Ha (:ha TeKcn1:rrhHaJI <Pa6pHKa).

6*. Traduceti cuvintele din paranteza ~i puneti-le la forma corespunzatoare.


A. 1. Cynpyra lleTpOBhi norry'lllrrH (o locuinta noua). 2. OHM: xymirrH (o mobila
noua). 3. Bqepa Mbl eJIH B pecTOpaHe (pe~te proaspat). 4. 06hi'IHO H 6epy C COOOH Ha

I
roaop!O, cxa>Ky

Jl

... ?
11. Mhl

noK)'m\10, xynn!O

referindu-vii Ia pronumele

1. B cy66oTy 11 noli.nY B racTpoH6M H ... see Heo62. .H Bcert~:a ... 'lepHhril: xrre6. 3. 3fta-

xot~:H:Moe t~:rrll o6e.~a.

9. Bhi cKopo ... Mo!O i<Illiry? 10. qTo Bhi Teneph

4*. Completati cu pronumele eaut la forma corespunziitoare.

130

7*. Alegeti 'verbul potrivit din coloana din dreapta.

now ,L\OMOH H ... , 'iTO Bbl npHrrracuJH! Hac a rocTH. 7. .H y>Ke Henrroxo ... no-pyccKH. 8 . .H
o6s!3aTeJibHo .... aaM, xort~:a y Hac 6yt~:eT co6paHHe ..

IIOJIOTCHI.\e.
ra3eTy.

.. ?
3. Puneti intrebarile 'leu ? 'lb/0 ? 'lbe .,
posesive din exercitiul precedent.

B. 1. B'!epa Mhr xot~::HJIH (Ia un spectacol original). 2. APY3hR nPHr.J:Iac:UJIH H~c


(Ia matineu). 3. Bhr y>Ke xot~::UJIH (Ia noua alimentarii) ? 4. Mbi npHrrrac:UJIH ero (in laboratorul nostru). 5. B'Iepa xo.nH:rr (Ia ministerul dv.).' 6. AaB.!BITe rroli~eM (Ia un
meci de fotbal).

6. Ceil:'!ac

1. .H B3RJI MOil: (TBOH, Baiii) MarHHTO<lJOH.


KHHry.
2.
IIHCbMO.
3.
IIOpT<lJerrh.
4...
5. ... ... MOIO (mhny, Barny) CyMxy.
>KYPHarr.
6.

7.

pa66Ty (~unca sau brinza de Olanda). 5. Mhr Bcer.na no:KyriaeM B racTPcH6Me (piine
albii proaspiitii). 6. Bhi .rii06HTe (muzicii popularii)? 7. Mbi. nl'in:H (coniac romanesc).
8. YTpoM Jl o6bi'IHo eM (~uncii, ca~caval) H rrh!O (sue de ro~ii), '!ali H:nH (apii mineralii).

I
I
I

cnpamHBaeM, crrpocHM

8*. Alegeti din paranteza verbul potrivit, punindu-1 la forma corespun-


zatoare.
.
.
1. 06hi'!HO H ... BCe llOKyDKH B BOCKpeceHbe. 3aBTpa y MeHR 6y,neT CB060,nHOe BpeMSl
11 n ... ace noxyiiKH. (!J:~rraTh-c,nerraTb). 2. Bhr eme He xynH:JIH 3ToT crroBapb? Kor.na Bhi ...
cr6 ? r,lle Bhl o6hi'lHO ... MIDiepaiibHJIO BO,ll,y? (noKynaTb-KYIIHTb) 3. 3Jllia, B KaKOil: 6H6JIHO
TCKe Thi ... KHilTH? Kor):(a Thl ... :hy KHHry, )l.aillb ee H MHe, llOTOMY 'iTO H eiU,e He 'iHTana
ce. (6paThB3HTh). 4. B:inrn ,npy3hli '!acTo ... Bac B rocTH ? .H .L\YMaiO, 'ITO Ha Hoabrii ro.n.
oua o6ll3aTerrhHO ... aac. (rrp~~rrramhh-np~~rrrac:UTb). 5. Cero):(HJI AaM BaM Moii !J:OKna,n
Kort~:a Bhi ... ero? Bhl xa>K!J:biH t~:eHh ... , xax BamH ,neTH t~:enaiOT ypoKH? (rrpoaep>iTh
IIJJOBepHTb).
.

9. Transformati propozitiile de mai jo~, conform modelului.

Model
Kor.n.a OH rroH.n.eT -B racTpoHOM ?
- Koma BI>I rroil:.n.eTe B racTpoHoM ?
1. Kort~:a y Hero 6y)l.yT rocTH? 2. q:To oH xo'!eT KYnHTh Ha y)KJi(H? 3. OH H.nt\T
ce ii'!ac B racTpOHOM? 4. B )CaKOH OT,li,CJI OH ITOil:,ll.eT CHa'laJia? 5. q:TO OH XO'IeT KYnHTb
B :hoM OT,L\CJie? 6. q:TO JII06HT er6 rOcTH? 7. KaKyiO KOJJ6acy OH m06RT? 8. q:TO OH
6y,lleT nHTh? 9. Kor)l.a oa KYITHT KOHhiiK H BHHO?

10. Raspundeti la intrebiiri dupa textul IloKjnKu.


1. Kor.na y HaaHoahlx 69t~:YT rocTH? 2. Kyt~:a pemrum noiiT:H cynpym? 3. q:To
Kym{JIH OHH B OT,li,CJJe M>ico, llTHI.Ia? 4. B KaKOH OT,li,CJI H):(eT ITOTOM rarrHHa? 5. qTO
Of!a TaM llOKyrraeT? 6. r,L\e npo,na!OT CBC>KYIO pbi6y? 7. q:TO noxyml!OT cynpyrH B KOH)l.H
TepCKOH? 8. qTO 6yt,IYT llHTb rOCTJil H X03lieaa?
.

131

11 *. Puneti la forma necesarii cuvintele din parantezii, adiiugind, unde


este cazul, prepozitii. Alegeti verbul potrivit ~i folositi-1 Ia forma cuvenitii.
Bhi ce lt'rac H~ihe ?
- (Ham HOB&Ili: racTpoH6M).
-~TO Bhl XOTJfTe KYnHTb TaM.?
- (Mlico H CBelKall pLI6a).
- ..si 6&ma yTpoM (racTpoH6M). TaM 6&ma caeJKall pLI6a.
- B&I (noKynh&, KYITHTh) (pLI6a) ?
- HeT, y Hac s'lepa 6&ma caeJKall pLI6a Ha o6e~ . Cer6~Hll H(noKynaT&, KyrniTh)
Mlico. Molt MYlK 6'1eH& .m06HT MIICH6e.
- A sbl He JaMeTHJTH, (MHHeparr&Hall ao~a) ecT& ? Be'lepoM M&I o6LI'1Ho n&eM
(MHHepiirrbHall so~a).
- KalKeTcll, ecT&.
2. - Mama, a&I YJKe a.ce (noKynaT&, xyrniT&) ?
- HeT, ewe He ace. (IIoxynaT&, Kynil:T&) (6orr&mall caelKall KYPH~a), (rorrrra~cKHli
Chip), (KOJI6aca) H KOHCepBbl.
- B KaK6li OT~CJI Bhl celt'lac H~eTe ?
- (EaKarreliHhilt). Xo'ly xyrniT& (ToMaTmilt coK).
- ..si TolKe
(6aKarreltabiii: oT~err). ,O:aaaii:Te noii:~eM aMecTe. A noT6M (noKynaTh, KYITHTb) XJie6 H TOpT.
- HeT, xrre6 ll (6paT&, BJI!Th) J<iBTpa. )]:a, BoT Ja6Lma (aHH6) H (aeT'IHHa). Hy,
HH'Ier6, :ho TOlKe M6lKHo BJllTh noTOM.
3.- JliOCll, ~asali B03hMeM WOKOJia~Hb!H TOpT.
- ..si (cormiceH, corrracHa). 3To Moil: mo6HM&Ii!: TOpT. A 'ITO Mhi 6y~eM ITHTb?
- ..sJ: 6y~ ID!Th JIHMOHa~.
- ..si o6hi'IHo (ITHT&) (MHHepaJI&Hall ao~a), Ho ceii:'lac, HaaepHoe, TOlKe (6paTh,
B3l!Tb) JIHMOHa~. .
- CMOTpH, 3~ec& eCTb H (TBOi!: JII06HMbiH) ne'leHhe !
- 06J13AleJibHO (6paTb, B3l1Tb) H neIeHhe !

1. - Mapllii M:aaHoaHa,

Ky~a

12*. Traduceti in limba rusa cuvintele


desenul.

1.

Cer6~Hll

romane~ti;

completati cu ele

3. OH .m061lT (carnea).
4. B KaK6lt (raion, sectie) Thi

TenJI&IH (searii).

2. Aliituri

132

~r~em&?

5 . .ll:Ail:Te, no~arryi!:cTa, ( o lingurii).


6. IIIKa<}l CTOHT B (coli).
7 ..si xopom6 JHaro (lectia).
8. B&I n&eTe (coniac)?
9. )J{eHa xyn:Hrra (o giiinii).
10. M&I JaBTpaxaeM (dimineata)
11. 0Ha .Kyrnirra (un magnetofon")
12. ~o3&~e, noJKarrylfcTa, (cutit~l).
13. vTO Mco O'lem (grasii).
14 M&I BCTpeTHJIH (pe e\) B Mafa3Hae
15. ,O:pyJ&Ji noli~yT Ha (lac).

16 ..sJ: cnpocH:rr, Ky~a OH H~eT HO OH


HH'Ier6 He (a riispuns).

17. Koaep (stii) Ha rrorry.


18. Omi BLI6parra (un tort).
19. M&r KYrrHJIJI (un televizor).
3~ecb rrpo~a!OT (pe$te)?
B Ha~elf KBapTH:pe O'lem (intim).
0~ IDIIDeT (darea de seamii).
~eTH CMoTpeJIJI (trammisia Ia teleVIzor).
24. PyMLIHCKHe (savantii) c~erraJIH MH6ro
BlilKHbiX OTKpbiTHH.
25 ..si (incii) He xo~H:rra B racTpoH6M.

20.
21.
22.
23

'

3All6MHHTE!
Ceifqac oHa ..n:enaeT moxona.n:Hbrif TOpT.
OH o6br~o noxynaeT cyxyro
xon6acy.
MLI acer.n:a 6epeM cyxoe BHHo

3asTpa omi c.n:enaeT IIJoxona.n:HbiH TOpT.


3aaTpa OH xynuT cyxy10 xon6acy.

3aaTpa M:bi B03I>MeM


.. cyxoe
,
BHHO.
- Ky,n:a BI>I u,n:eTe ?
- B Ham (sam) HOBLiif racTpoHoM.
- B miiiJy (aarny) Hoayw na6opaT6pu10 .
- Ha Harne (same) npof>coi{>JHoe co 6paHHe.

,li;BA,li;I.J;ATbiH YPOK

WOK 20 .

in statia de tramvai

Ha TpaM8aiiuoii ocTanooKe

Cer6,n:u51 yTpoM Au,n:peii scnur


pauo, no6pli:nc51, yw;mc51, o,n:enc5!
H II03aBT{>a.KaJI . .L(eTH eme Cll5!T, a
HH:ua y:>Ke scTana, xonl: cer6,n:H5!
y Hee BbiXO,U:HOH ,n:eHh H OHa HHKy,n:a He ~meT.
- HH:Ha, r,n:e MO~ nama?
- Ha TBOeM rrnc~>MeHHOM
CTOJie.
-A ,n:eu1>rn?
- B Moeii cyMKe ... T1>1 ceiiqac e,n:eiiih B MHHHCTepcTBO ?
- HeT' cua'lana 5I noe,n:y Ha
3aBO,U:, a IIOTOM B MHHHCTepcTBO.
- TI>I He 3a6hm, 'ITO se'lepoM
CeprM nasnosn'l 6y,n:eT :>K,n:aTh
Te6~ B KHlf:>KHOM Mara3HHe ?
- HeT, xoue'IHO, He 3a6bm.
AH.n:peii e,n:eT cer6,n:H51 He Ha
asT66yce, xax o6hi'IHO, a Ha
TpaMsae. Ha TpaMsa:HHoii ocTauosxe OH BCTpe'laeT Pa,n:y. 0HH
yqaTc5! BMecTe a Hap6,n:uoM yunsepcnTeTe.
- .[(66poe yTpo, Pa,n:y !
-A, Au,n:peii ! JJ:66poe yTpo !
llo'IeMy TI>I CTOHIIIh ua 3Toii ocTau6sxe ? Be,n:h TI>I o6hi'IHO 63,n:Hillh Ha asT66yce !

Azi dimineata Andrei s-a sculat devreme, s-a barbierit, s-a spalat, s-a imbracat ~i a luat micul
dejun. Copiii dorm inca, Nina insa
s-a sculat, de~i astazi e ziua ei
Iibera ~i nu merge nicaieri.
__,.. Nina, unde este mapa mea?
- Pe biroul tau.
-Dar banii?
- In geanta mea... Pleci acum
,
la minister?
- Nu, mai intii o sa rna due
la uzina ~i apoi la minister.
- N-ai uitat ca diseara Serghei
Pavlovici te a~teapta Ia libriirie?
- Nu, fire~te, n-am uitat.
Andrei nu merge azi cu autobuzul, ca de obicei, ci cu tramvaiul. In statia de tramvai i1 intilne~te pe Radu. Ei invata impreuna la Universitatea populadi.
- Bun a dimineata, Radule!
- A, Andrei! Bun a dimineata!
De ce stai in statia aceasta? Doar
tu mergi de obicei cu autobuzul!

- .[(a, HO Celf'J.aC 5! . elJ:Y He


B MHHHCTepcTBO, a Ha 3aBO,U:. A Tbl
BCer,n:a e3,U:Hillb Ha rrepBOM TpaMBae?

- E:>Ke,n:uesuo.
- ou tJ:acTo xo,n:HT ?
- HeT, .n:oson~>uo pe,n:xo. ITpn,n:eTc5! ,n:6nro :>K,U:aTh.
- Y Hac eme eCTb BpeM5!.
Ha,n:eroch, He orro3,n:aeM ... Hy, xax
TBon ,n:ena?
- noxa Bee B rrop~,n:xe. Tbl
rro:H,n:e'IIIh 3aBTpa B YHHBepCHTeT?
- 0651JaTeJII>Ho rro:H,n:y. Cx6po y Hac 3K3aMeHhi. Ka:>KeTc51, a
Mae? .
- HeT, a moHe. A I<or,n:a y
Te6~ OTIIYCK ?
- .L(yMaro, 'ITO B n!One HJIH
B asrycTe. A y Te6H ?
- Y MeuH', HaBepuoe, B' ceiiT5!6pe HJIH OKT516pe. r,n:e Tbl 6y,U:Cillb OT,n:biXaTb ?
- Eme He peiiiHJI. M6:>KeT
6biTh, Mbl rroe,n:eM B,n:epeBHIO. A Bbl?
- M1>1 co6npaeMc5! B 3ToM
ro,n:y noexaTb B CoBeTCKHH COI03.
- 0, rrpexpacHo !
- Hy, BOT, HaKOHeii, n,n:eT
Haiii TpaMBaii !

- A~a .e, dar acum nu rna


due la minister, ci la uzina. Dar tu
intotdeauna mergi cu tramvaiul 1?
- In fiecare zi (zilnic).
-Vine des?
- Nu, destul de rar. Yom fi
nevoiti sa a~teptam mult.
- Mai avem inca timp. Sper. ca
nu vom intirzia... ~i, in r~st, ce
mai faci?

- Deocamdata bine (totul e


in ordine). Te duci miine la universitate?
- Ma due negre~it. In curind
vom avea examene. Parcii in mai.
- Nu, in iunie. Dar concediul
cind il ai?
- Cred ca in iulie sau august.
Dar tu?
- Eu, probabil, in septembrie
sau octombrie. Unde-ti vei petrece
concediul?
- Inca nu ne-am hotarit. Poate . vom pleca la tara. Dar voi?
- Anul acesta intentionam sa
ne ducem in Uniunea Sovietica.
- 0, minunat (splendid)!
- lata. in sfir~it, vine ~i tramvaiul nostru.

llPOM3HOlliEIDIE

Pronuntati de mai multe ori cuvintele transcrise.

.: , ~[~~....

o ~ [a]: Ba....,ocTau6Bxe [naastai16fke], o.n:ens5! [ad'elsea], EI>Ixo,n.Hoii. t~ih~d


n61], HaTBOeM
[nat,vaiom), B.._... Mceii: [vmaiei), IIOe,D,y
rpaiedu],
~o~olli,HO
'-"'
'
.

o~

[dav61'n::>], HC:., ono3,D,aeM [n'eapazdaem], B._,oxu6pe [vakteabr'e], ro.n:y


[gaduj, CoBeTc1mii Co103 [sav'etkii saius]
[a] : Ha._,TpaMBaiiHoii [natramv<Unai], Ha._,rr:HcbMeHHOM [napis'm'eiiam],
B xmi:>KHCM [fknijnam], Ha :h(j:H [naeta1], Ha :h()M [naetam], .n:os6JlbHO
[d";v61'na], co6npaeMc5! [sabir:le'msea], rrpexp";icuo [pr'ekrasna]

134
135

B (ua, o) KaKiiii ?

u ~ [n'] : .n:enhm [d'en'ghi]

B (ua, o) 'lbeil?

n ~ [f] : anT66yc [aftobus], n......ceHTH6pe [fs'enteabr'e]


TCH ~ [fa] : UpH,n;eTCH [prid'iofa]
CJIOBA H BLIPAIKEHH~
ua.r.eHTLCH I a spera
onoJ.r.liTL a intirzia
JKJaMeu examen
Mail mai
uiOHb iunie
iiTnycK concediu
HIDJJL iulie
liBrycT august
ceuTiiopL septembrie
OKTiiopL octombrie
pemaTL II a hotari
a .r.epesuro Ia tara
cooupliTLCH I a intentiona, ~ se pregati
ro.r. an
CoskcKuii Cowl Uniunea Sovietica
npeKpacuo minunat, splendid
u.r.ilT TpaMBaii vine tramvaiul

TpaMsauuaH oCTauiisKa statie de tramvai


o.r.eTLCH I a se imbraca
sblxo.r.uiiii ( .r.euL) zi Iibera
uuKy.r.a nicaieri
minKa mapa
nacLMeuublii CTOJI masa de scris, birou
.r.euLrH (pl.) bani
cuaoin:a Ia inceput, mai intii
noexaTL I a merge, a pleca ( cu un mijloc
de locomo(ie)

Jasii.r. uzina
lK.I{aTL a a~tepta
KHHlKHblii MaraJau libra rie
a&Tiioyc autobuz
,
nepBbiH TpaMBliii tramvaiul (nr.) 1
.r.osiiJILHO pe.r.Ko destul de rar
.
np~eTcH lK.r.aTL va trebui (va fi nevoie)
sa. a~teptam

Adjectivul, pronumele posesiv ~~ demonstrativ la cazul


prepozitional numarul singular 1
B (ua, o) 'ILeM?

B (ua, o) KaKiiM?

rmnroirT 0

cpeoueii 0611epu.

Verbul noexaT'L la timpul viitor


ll noe.n; - y
Tbi noe.n; - emb

noe.n;- eM
Bbr noe.n; - eTe

Mbl

~=a noe.n;- eT

OHH noe.n;- YT

La intrebarea K0 2 lM ? cuvintele care denumesc lunile anului stau in


cazul prepozitional: RHaapb- B Hnnape, ifjeapallb- n tfenpaJie, Mapm B MapTe, anpellb - B anpeJie, Mau - B Mae, U/01-lb - B HJOHe, U/0/lb - B
HIDJie, dazycm ~ B anrycTe, ceHmfl6pb- B CCHTHope, OKmfl6pb- B OKTH6pe,
nofl6pb - B HOHope, OeKd6pb - B ,n;eKaope.
.
Retineti formele verb:::lor reflexive la trecut:
genu! masculin
11
Tbl
-- ,
.OH-

YMbiJICH

genul feminin
.II
Tbi - ,

yMhrJiaCL

OHll-

plural
Mbi-~
Bbl. YMbiJJHCL
OHH -

YllP A JK H EHH S1

1. Raspundeti afirmativ la urmiitoarele intrebari.


Model:
Bhr pa66TaeTe a KHUJICHOM Mara:niHe ?
- .LJ:a, R .pa66TaiO B KHIDKHOM Mara3H:He.
Ou pa66TaeT

KHU:JICHOM Maza3Uite.
1

Oua rosoplh o

Ou .n;yMaeT o6

cpeoueM c,;me.

3moM 3K3aMeue.

IllinKa nelKHT ua
MoeM cmo;u!.

A. 1. Bbr lKua1he 6 3moM 6oAbm6M u66oM ,noMe? 2. 3ToT Mono,n6Jl: 'leJioseK y'IHTCR
KHCTHTyTe ? 3. Bbi 6hiJIH ua 3moM co6paHHH ? 4. 0Teu: paccKa3an o cmapmeM
Chine? 5. Tbi cnpanmsaemb o MoeM .n;pyre? 6. OnH: 6hiJJH ua ympeuueM cneKTaKne? 7. BLr
.Cxanu 6 nep60M Kyne ? 8. Tbi 'IHTllJI o6 3moM 31/QMe//umoM y'leHOM? 9. IllinKa JielKHT 1/Q
~ 6ameM

ln60eM CTOJie ?

Vezi tabelele nr. 15, 16.

136

137

B. 1. Tbr yJKe 6bma na cenbcKoxoJI!iicmBeitHou 6.bicma6Ke ? 2. Bbi 6:bJJm na Hlitue.u


csa.z:~b6e ? 3. OIIH rosop:UJIH o Btimeu KH:Ure? 4. AB.z:~peii H Pa.z:IY scTpeTHJU!Cb na mpaMBauuou ocraH6sKe ? 5 .lJ:eHbrH neJKaT 6 mBoeii cyMKe ? 6. Tbr 'I.Jnana o6 3mou u3Becmnou
coBemcKou rmcarenhHHIJ;e? 7. MaTh rosop:Una o cpei:>Heu .z:~6'1epH ? 8. Bbr 6y.z:~ere OT.z:lbiXhb
B Btimeu .z:~epesHe? 9. Y'feHmc pa66Tan B xuMii'lecKoii na6opaT6pHH?

OH:U 6:br.rm Ha HameM


...
:..
...
...
...
...

.lJ:~sail:Te
.

2. a) Puneti intrebarile 6 KaK6M ? 11a KaKoM ? o KaK6M ? 6 IJbeM ? 11a


llbeM. ? o IJbeM? la care sa raspunda cuvintele tiparite cursiv din exerciti~l

1. A.

ro

b) Puneti intrebarile 6 KQI(OU? Ha KQKOU?


KQKOU? 6 'JbeU? Ha
IJbeu ? o IJbeu ? la care sa raspunda cuvintele tiparite cursiv din exer-

...

Jan6A e.
cjn16p~e.
crreKTaKJie.
Jace.n.aHHH.

BCTpCTHMCJI Ha l\eHTpllllbHOH r;ro'I.Te.


... .
...
yJIHu;e.

rerrerpa<IJe.

Mbr r6rrbKO 'ITO ronop1fJIH o name! - .D.O'IepH.


c:bme.
pa66re.
6mycKe.

R MH6ro crr:bmrarra o6 :lroM

citiul 1.' B.
3. La fiecare intrebare dati cite trei raspunsuri, conform modelului.
Model
Ha I<a.Koii ocTaHoBKe oun BCTpennc.sr, ua aBTo6ycuoii nnn ua TpaMBaiiHoii?
- 0HH BCTpeT.llTC.si Ha aBTo6ycHOH OCTaHOBI<e.
0HH BCrpeniTC.si Ha TpaMBaHHOH OCTaHOBJ<e.
0HH BCrpeT.siTC.si He Ha aBTo6ycHOH OCTaHOBI<e, a Ha TpaMBaiiHoii.
A. 1. B KaKOM HHCTHTyTe y'I.HTCJI Bam .z:~pyr, B cenbcKoxoJ.IiiicTBeHHoM :UnH B Me.LIHu;HllcKoM ? 2. r.z:~e oH:U co6Hpawrcll nposecT:U 6mycK, Ha EamiliicKoM Mope :UnH Ha l.J.epHOM ? 3. Ha KaKOM CIIeKTaKJie Bbl 6:brJIH B BOCKpeCCHbe, Ha ylpeHHeM HJIH Ha Be'l.epHeM?
4. Ha KaK6M TpaMBae Bbl C3,Z:IHTe, Ha rrepBOM HJIH Ha BTOPOM ? 5. 0 KaKOM CbiHe om\:
roBop1fnH, o cpe.z:~HeM 1fnH o MJia,Z:lDieM ? 6. B 'fbeM rropr<IJene neJKHT :ha Kmira, B MoeM
HJIH B TBOeM ?

B. 1. B KaKOH 60JibHHIJ;e pa66raeT HHKonail: MBaHOBH'f, B rrepBOH HJIH BO BTOp6il: ?


2. Ha KaK6ii ocTaHOBKe Bbi 6y.z:~ere JK.LlaTb. Iiac, Ha TpaMBaiiHoit HJIH Iia rpoJIJieii6ycHoH.?
3. B KaKOH TeTpa,Z:IH Bbl 6y.z:~eTe IIHCaTb, B HOBOH HJIH B CTapoii? 4. r.z:~e Bbl 6:bmH CHa'farra, s Hameil: ay,Z:~Hr6pHH Ji:JIH B BameH.? 5. 0 Kru<6il: .z:~oqepH oH:U 'facTo paccKa3hiBawr,
o crapmeil: 1fJIH o MJia,Z:lilleil: ?
HJIH B TBOCH ?

6. B

'l.beii cyMKe neJKAT nacnopra H .z:~eHbrH, s Moeil:

4. Completati spatiile punctate, acordind adjectivele


substantivele date.

~i

pronumele cu

Mbr JKHseM s 6ollbm6M .n.6Me.


K6MHaTe.
cerre.
r6po.n.e.

7. P unett verbe1e t 1'pavrt'te curst'v Ia forma necesara.

.z:~epesHe.

pa66ra10 B :ho.ll: HOBoil:

... \

na6opar6pHH.
HHCTHJYTe.
mK6rre.
6ollbH:Uu;e.
MaraJHlle.

138

1. AH.z:~peil: ooenc,q,
2. Bbi yJKe ... ?
3. 3Hlla, rro'l.eMY Tbi He ... ?

1. R y<tunacb B Eyxapecre.
2. r.z:~e Bbl ... ?
3. KaJKercll, oH ... n K1fene:

8. Raspun'deti Ia intrebiiri, conform modelului.

12*. Puneti cuvintele din paranteza la forma cuvenita. Folositi, unde e

Model
Hmmmi:ii noe,!l;eT B Ey,!l;aneriiT B Mae. A lliTecpaH?
- illTecpaH TOiKe noe,!l;eT B Ey,!l;aneiUT B Mae.
1. Jl noe.uy B CoBCTCKHH COH>3 B asrycTe. A Te6.uop? 2. Maplliia H Milp'la ITOCJJ.YT
Ha Mope B ruOJie. A Tbl ? 3. Mbl noe)J,eM B Tipary B HIOHe. A samH .UPY3hll ? 4. JICHa
noep;eT B Csepp;JIOBCK B .uexa6pe. A Cama H Bam! ? 5. Lbl noep;emh B .uepeBHlO B ceHTll6pe ? A TBOH MYlK ? 6. Bbl noe)J,eTe Ha Kasxa3 B anpeJie ? A Tbl ? 7. Om{ noe.uyr
s r6pbi s ceHT.!!6pe. A oRa ?

9. Alcatuiti microdialoguri, conform modelului.


Model
- Ha qeM Bbi noe)l;eTe B r6po,!1;? (aBT66yc)
- _.H UOe)l;y Ha aBT06yce.
- ..H TOiKe noe)l;y Ha aBT66yce. AaBaiiTe noe)l;eM BMeCTe.
1. Ha 'ICM Bbl noen;eTe B YHHBepCHTCT? (TpaMBali) 2. Ha 'ICM Bbl noep;eTe Ha 3aBO)J,?
(Tp01111CH6yc) 3. Ha 'ICM Bbl noe)J,eTe B MyJCH? (aBT66yc) 4. Ha 'ICM Bbl noe)J,eTe Ha
CTa)J,HOH ? (BeJIOCHnen;) 5. Ha 'ICM Bbl noe)J,eTe B AepCBHlO ? (MOTOliHKJI) 6. Ha 'ICM Bbl
noep;eTe B l.ICHTP ? (TaKCH) 1 7. Ha 'ICM Bbl ITOCAeTe Ha KpacHylO ITJIO!lla)J,b ? (MeTp6) s

c azul, prepozitii.
1. - A, TaH.!I! 6'1eHh pap; sac sH.L\eTh !
Cnacli6o, Bap;liM, " T6JKe pap;a.
Bhl 6b!JIH B 6mycxe ?
.n;a.
r)J,e Bbl npoBemi: OTnyCK?

'
.
(He60JibiDall p;epeBHll), r)J,e lKHBYT MOH pO,ll;HTeJIH.
3To AaJiex6 oTcibp;a ?
....J ,l1;os6JibHO .r~anex6 .
- Ha 'ICM Bhi TYAa e3AHJIH?
- CHa'lana (n6e3.II), a noT6M (MamilHa).

- A .11 HHKYAa He e3.IIHJI. Be~ spe~ 3aHHM~Jicll. Y MeHli (brycT) 3K3aMeHhi .H


( noH.TH) 8 6Tnycx T61IbKO (ceHTJi6pb). HasepHoe, (noexaTb) B Eonrapwo.
- .n;a? .H T6JKe (co6HpaTbCll) (ceHTli6ph) s EonrapHEO.
-

,l1;asaii:Te (noexaTh) sMecTe !


AasaiiTe.

AJin6, HilHa ! .H 3a6biJI )J,QMa (MOJl nanxa).


- (IIanxa) ? Jl He BH)J,eJia ee.
- TIOCMOTpH, ITOlKMYHCTa, (MOH KOMHaTa) (nHCbMeHHhiH CTOJI).
_ Ceit'lac nocMoTP!O ... AHApeit, " Hcxana H (TBoli x6MllaTa), a (~oli), HO He
u aiii1Ia. HasepHoe, Thi 3a6hm eii (pa'66Ta) HJIH (yHHsepcHTCT). A 'ITO y Te6si (na nanxa)?

2. '

- TaM p;oxyMCHTbl H ACHbrH ... r.r~e JKe oHa M6JKeT 6biTb ?


- A me Tbl s'lepa 6hm? (KHHlKHhiH Mara3HH) He 6hm?
_ HeT, He 5"111 ... A, scn6MHHJI ! Be'lepoM .11 6hm (Hama 6H6naoTexa), HasepHoe,

10. Inlocuiti prepozitionalul cu acuzativul, folosind verbul noexamb Ia.


forma necesara.
Model

-raM H 3a6hl11 ee.

B OKTjl6pe Mbl 6bJJIH Ha BaiKHOM coaemamm.


- B oxu:6pe Mbl noe)l;eM Ha BaiKHOe COBeUJ,aHHe.

3. - JicHa, AasaiiTe (noitTH) cer6AHll s 6nepy.


-

Xopom6,

.II

cornacHa. rAe Mbl (BCTPCTHTbCll)?

- J1 6YAY JKAaTb sac (:h a asT66ycHa.!l ocTaH6sxa). T6JibKO He ona3Ab1Bar!Te l

1. B MapTe oH 6bm B CoseTcxoM Co!03e. 2. B .Mae oHil 6biJIH s reonorll'lecxoA'


3KCneA!il.IHH. 3. B HIDHe .II 6hiJia B :hoM cene. 4. Bhl 6bJJIH B :hoM Mara3HHe B Bb!XOM6jt
AeHh? 5. Tbi 6hm cer6AH.!I B KHHlKHOM MaraJHHe ? 6. CHa'laJia .11 6biJia Ha cenhcxoxoJliftcTBeHHoli BhiCTi\BKe. 7. Tbi 6biJia s HameM x11Y6e? 8. Cer6n;H.!I BilKTop 6bm s sameA
na6opaT6pHH. 9. Be'lepoM oRa 6hma s Hap6)J,HOM yHHsepcHTeTe.

- Hap;ewcb, 'iTO He (onoJAaTh).

4. - Thl AasH6 lK.IIiliiib ?


.- HeT, HeAaBHo.
- Hap;e!OCb. 'ITO Mbl He

1T~ Tb).
(ono3"'"

Bpe'Mll eme eCTb. AsT66yCbl 3)J,eCb '!:aCTO


.......,

XOA.JIT?
- .n;a, p;os6JihHO 'iaqo, AYMaEO, 'iTO He npHAeTCll A6nro lK,IIaTb.

11. Raspundeti Ia intrebari dupa textul Ha mpaMeailHoil ocmaH66Ke.


1. Ha 'ICM o6b!'IHO e3)J;HT AHJJ.peH. Ha pa66zy ? 2. Kyd oH A61IlKeH noexaTb cer6)UIJI
YTPOM ? 3. Ha 'ICM OH ep;eT B MHHHCTCpcTBO ? 4. rp;e OH BCTpeTHJI Pa.uy ? 5. 0 '!eM
rosopliJIH .L\PY3hli? 6. Kor.ua 6yJJ.YT 3K3aMeHbi s Hap6JJ.HOM yHHsepCHTCTe? 7. Kor)J,a
6yp;eT 6mycx y AH)J,pell H y Pa.uy? 8. r)J,e co6HpaeTcll nposecTH 6mycx AH.upeil:? 9. KyAa
x6'1eT noexaTb Pa.uy?
1
2

13. Verificaii, cu ajutorul cheii, exercitiul precedeJ?-t. T~ad~ceti-1 in ~mba


comana, apoi inchideti cartea ~i traduceti textul obtmut m hmba rusa.

14. Cititi ~i traduceti in limba romana.


Op;ilH 3HaMeHHTblli ITHchenb exan Ha n6e3p;e. KorAa xoHp;yKTOP ~a'laJI nposepliTb
6aJICTbi, nHcheJib He MOr Hanni CBOH 6HJICT. Torp;a KOH,ll;yKTOp, KOTOpb!ll: 3Ha11 ITHCayeJill, cxaJan :
- He HII!Ihe 6HJieT. H 3HaEO, 'ITO Bbi B3li1IH er6.
_ J1 p;61IlKeH Haitnl: MOM 6HJICT, - oTBCTHJI ITHcheJib. - H p;6nJKeH 3HaTb, xyp;a

Vezi tabelul nr. 12.


Vezi tabelul nr. 12.

140

:!!

e.uy !

141

3AIIOMHHTEi
- r.n:e Bl>I C06HpaeTeCJ:. OT,n:J,IXaTJ,? - Ky.n:a Bl>I co6upaeTech noexaTb ?
- B CoBeTcxoM Coi(ne.
- B CoBeTcxu:H Coi(n. ,
- B xax6M Mara3ID!e ou 6I>m ?
- B :hoM KHH)J(HOM Mara3HHe.
- Ha xax6:H ocrau6Bxe Bl>I
:lK,n:anu?
-Ha :ho:H.

YPOK 21

Cepreu

Ilasnosu~

,li;BA)JJJ;ATh rrEPBhifl YPQK

66neu

Serghei Pavlovici este bolnav

- B KaKOH Mara3HH OH noe,n:eT ?


- B :hoT KHH)J(HJ:.IH Mara3ID!.
- Ha KaKJIO OCTaHOBKy Bl>I ~,n:i:he ?

-Ha :hy.
- 0 '!heM npocpeccope ouli roBopliJIH ?
- 0HH rOBOpHJIH 0 MOeM (TBOeM, HameM, BailleM, ero,
ee), o6 ux npocpeccope.

- B 'lhe:H nanxe Jie:lKaT .n:eHhrn?


- .D;euhrH ne:lKaT B Moe:H (TBoe:H, mime:H, Bame:H,
ero, ee, HX) nanxe.
- Ha 'I eM Tl>I noe.n:emb B EonrapHIO ?
- Ha n6e3,n:e HJIH ua MamHHe.
- Kor.n:a y Bac 6mycx ?
- B Mae HJIH B moue.

In ziua lor Iibera sotii Ivanov


au fost Ia Snagov. Serghei Pavlovici
a stat mult in apii. Apa din lac
era rece, de aceea el a riicit foarte
tare.
Astiizi Serghei Pavlovici se simte foarte riiu. Tu~e~te, are guturai
~i temperatura mare.

B BI>rxo,n:HoH .n:eHh cynpyrn


MBau6BI>I 6hrJIH B Cuar6Be. Cepre:H
ITaBnoBH'I MHoro xynancH. Bo.n:a
B 63epe 6I>ma xono.n:uaH, no:hoMy
OH CHnbHO OpOCTY.ll:HnCR.
Cero,n:HR Cepre:H TlaBnoBH'I
o'leHI> OJioxo qyBcTByeT ce6.H. Y
Hero KameJib, HaCMOpK H BbiCOKaH
TeMnepaTypa.
- qTo y Te6.H 6oJIHT ? - cnpaI.IIHBae-T ranHHa CBOero My:lKa.
...:.._Bee 6o.rrit:T : ronoBa, rnaJa,
ropno, PYxH, HOrH.
- )J;aBa:H Bhl3oBeM Bpaqa.
- Mo:lKeT, He mi.n:o? ITpo:H,n:eT H TaK.
- HeT, Cepe:lKa, Tax He npo:lf,n:eT.
ranHua Bhi3BaJia llO:lKHJIOrO
Bpaqa, KOTOpbiH He,n:aBHO ne'IHJI HX
.n:pyra.
Bpaq ocMaTpHBaeT 6oJlbu6ro,
EbiCJiyrnimaeT cep.n:ne, nerKHe, CMOTPHT : ropno, H3Mep.HeT TeMnepaTYPY
- Y Bac aurliua. IIone:lKHTe
,n:Ba-rpu ,n:HR B nocTeJIH. IIeifTe
TeOJioe Monox6. BoT peu;enT. 06R3aTeJlbuo Ha:lf,n:HTe :ho nexapcTBO

- Ce te doare? il intreaba
Galina pe sotul ei.
- Toate ina dor: capul, ochii,
gltul, miinile, picioarele.
- Hai sii chemiim doctorul.
- Poate ca nu trebuie. 0 sii
treacii ~i a~a.
- Nu, Serioja, a~a n-o sii
treadi. ~
Galina a chemat un medic
in virsta care nu de mult il tratase
pe prietenul lor.
Medicul il consultii pe bolnav,
ii ascultii inima, pliiminii, se uitii
in git, ii ia temperatura.
- Aveti amigdalitiL Stati 2-3
zile in pat. Beti lapte cald.
Poftiti ~i reteta. Procurati neapiirat
acest medicament ~~ luati-1 de
143

3 ori pe zi. Cred ca o sa trebNiasca ..


sa vii scoateti amigdalele... La
revedere, ins.anato~ire grabnica!

n npnHnMaihe enS 3 pa3a B' ,n:eHh.


.[(yMaro, 'ITO npn,n:eTcR y,n:ami:Th
rmiH.zu,r ... Hy, .n:o cBn,n:aHnR, Bl>I3,n:o~
paBJIHBaihe !
- Cnacli6o, .n:oxTop

Imperativul verbelor
roaopliTL ->- roaop-!0 - roaopa, roaopaTe
CKalliTL -+ CKalK-y -+ CKalKH, CKalKHTe

- Multumesc, doctore (tovara~e


doctor).

rrpHHHMaTL -+ npHnHMa-IO - npHHHMaii, npHHHMaHTC


npwui:TL ->- npHM-y -+ npHMH, npHMHTe
KynaTbCll -+ xyna-IOcL -+ xynaiic11, xynaiiTecL

CJIOBA II BbiPA:IKEHIUI

Pronumele posesiv
66neu, 6onLn /a, -bl este bolnav
KYrnlTLCH I a face baie, a se scalda, a sta
in apa
xon6An /blii, -aH, -oe, -hie rece
no:hoMy de aceea
cJirn.uo tare, puternic
npoCTy):{nTLCH II a raci
nJIOXO prost, rau .
'fyacmoaaTL ce61i a se simti
KawenL tuse
uaCMOpK guturai
BhiCOK/Hii, -aH -oe, -He mare, inalt
y Menli (y Te6Ji) OOJIHT rna (te) doare
CBOH (CBOH, CBOe, CBOit) a! SaU
ronoaa cap
rnal ochi
ropno git
pyKa mina
nora picior
abilBaTL apa'la a chema doctorul
(ue) na):{o (nu) trebuie, (nu) e cazul

npoiiTn I a trece
nolKnJI /oii, -811, -ble in virsta
JIC'IHTL II a trata
ocMaTpaaaTL I a examina; a consulta
6oJILn6ii s. bolnav
BhlcnywHBaTL I a asculta
cep):{I{e inima
JierKae (pl.) plamini
HlMepHTL TeMnepaTypy a lua temperatura
nonelKaTL II a sta culcat (putin timp)
anruua amigdalita
,!{Ba-TpH (AHH) doua-trei (zile)
DOCTeJIL pat .
MOJIOKO lapte
peQenT retetii
uaiiTn I a gasi, a procura
DpHHHMaTL JICKllpCTBO . a Jua un medicament
y,!{annTL rnan,!{hl a scoate amigdalele
Bhi3AopaaJIHBaTL I a se insanato~i, a se
face bine
,!{OKTOP doctor

Substantive insufletite la cazul acuzativ

3To .MOU 6paT H MOR cecTpa.


3TO mBou 6paT H moofl cecTpa.
3TO ezo 6paT H ezo CCCTpa.
3TO ee 6paT H ee cecTpa.
3TO 1/QUI 6paT H HQUIQ CCCTpa.
~TO BQ/# 6paT H (JQUla CeCTpa.
3TO UX 6paT H UX CeCTpa.

CBOii

R rrpHrnaclin caoero 6pha H CB910 cecTpy.

TLI .m06HIDL caQCro 6p<iTa H caow cecTpy.


On BCTpenm caoero 6paTa H caow cecTpy.
0Ha Hamna caoero 6pha H CBOID CeCTPY.
MLr yaliAeJIH caoero _6paTa H caow cecTpy.
BLI npmnacliJIH caoero 6paTa H caow cecTpy.
0H:H BCTpeTHJIH caoero 6pha H CBOID CCCTpy.

Cin'd 'a partenenta se refera la persoana I ~i a II-a (sg. ~i pl.) se admite, in


egala masura, folosirea posesivelor MOU, meou, HaUl, 6QUI ~i C60U : .J/ UUJY
Mou ( ceou) pe!Jenm. Tbz 63RAa meolb ( ceolb) KHuzy. M&z Alb6ilM Haute2o
( ceoe 26) npenooaeameA!l.

Daci'i ins a exprimam apartenenta, referindu-ne la persoana a III-a, folosirea pronumelui ceou este obligatorie: OH B31lA ce01o KHu2y. 0Hu Alb6Rm
ceoux opy3eu. Prin urmare, subiectul ~i posesorul sint una ~i aceea~i
persoana. Daca vom spune OH B3RA e26 KHuzy, sensul propozitiei se
schimbii: e26 KHu2y ,carte~ lui" (adica a altcuiva).
Retineti ca ceou nu se folose~te cu substantive in cazul nominativ:
OH oaeHo He euoeA cuoero 6pama (csoro cecmpy); dar: Ero 6pam (ero
cecmpa) )JomeT B EyxapecTe.

Koro?
YflPA:IKHEHJI.H

1. Traduceti in limba romanii


cursiv.

~i

ccmparati formele cuvintelor tipiirite

R niD6nw omlfa.

R mo6n!O oo1b.

TLI BHAeJI iJpyza.


OH 11cxan y '1ume1111.
Ona BCTIOMMHaeT 6pama.

On HCKaJI nanKy.
0Ha BCUOMMHaeT cecmpy.

5. MLI Bhi3BaJIH ;wm.


6. JlpHHHMaii(Te) AeKap-

MLr Bhi3BaJIH Bpa'la.


Cnpocli(Te) npoeccopa !

MLI Bbi3BaJIH Mamb.


Cnpocit(Te) oeoyutKY !

CmBO J
7. BLI Hammi ceoe Kyne?
8. 0Ha JIJ06HT CBOU zopoo.

Bbr namnit CBoezo c,;ma ?


0Ha JII06HT CCOezo M)':Hca.

BLI HaiDJIH C60/0 6ti6yutKy .?


0Ha mo6HT ceolb pa66my.

1.
2.
3.
4.

R niD6n!O meamp.
Tbr aliAen My3eii.
OH Hcxan ea zon.
0Ha BCDOMl!HaeT oem-

TLI Bll)lCJl

60/lbHJIO.

CmBO.
- Kozo on BCTPemn ?

- On acTpeTHJI 3moro
Bpa'la .

- Kozo omi .m06HT ?


- Omi .m06HT cBoer-6

-On ne'IHT
MOW :HCeny.

y'lumeAH.

- On ne'IHT miutero
cmaputero Cb1H8.

I --

144

'I

145

9. Onli 3Ha!OT 3mom yp6K.


10. .H cnymaw
H6a&n'i
meKCm .

ll. OHJi cMorpenR Ham


z6poiJ .

Omi 3mi10T 3mo zo <~ellOa eKa.


.H cnymaw uJaecmHozo
apmucma.
Bpa'i ocMorpen miutezo
60IIbH020.

0HII 3Ha!OT 3my ceMblO.


.H cnyma10 Hap6iJHyTo

1. Kax6ro spa'ia oHH Bhi3BaJIR? (xop6illHii) 2. Kax6ro 6para Bbi mb6R're? (crapillHil)
3. Kax6ro CbiHa OR scrpeTRrrj? (MrraAnmH:) 4. KaK6ro 3Hax6Moro Tbi ysHAerr? (sqepaiiiimii)

MY3b1Ky.
Bpa'l ocMoTpen miuty iJo'l&.

Model b)
Kax6ro '!eJioBexa oH 3H:ieT? (:hoT)
- OH 3H:ieT ';horo -qenoBexa. .

2. Puneti intrebarile qmo? sau i<oz6? la care sa dispunda cuvintele tiparite cursiv din exercitiul 1.

1. Kax6ro rosapHina Bbi scrperHJIH? (crapbrJ:l: IIIKOJibHhrJ:l:) 2. Kax6ro IIHcarerrR


nparrraC]IJllf pa66'IRC ? (R3BeCTHblH) 3. Kax6r-o KOCMOHasTa Mbl HCAiBHO BCTpe'IaJIR ?
(cosercxHlt) 4. KaK6ro cryAenra Bbr JKAere? (:hor)

3. Raspundeti la 'mtre b-an, 'tnlocu 1'nd pronumele posesive cu posesivul


ceou la forma necesara.
Mode 1 a)
3To enS cbm. KonS oH BcTpe'IaeT ?
- OH BCTpe'I:ieT cBoer6 c:bma. . .
.

1.

Kor~

Model c)
Kax6e o6mexrnTne Bhi rroceTH:nn? (cTy,o:euqecKHii)
- 5I llOCeTHil(a) CTy,O:eHlJ:eCKOe o6mexrnTHe.
1. KaK6e MorroK6 mm 6orrbH6ii? (renJibrl!:) 2. Kax6e rrexapcrso on rrpHHHMaer?
(HesxycHbrlt) 3. Kax6e rranhr6 omi xym!rra? (xpaCHBbil!:) 4. Kax6e cen6 yBHACJIR rypHCTbi '!
(6orrhm6:lt)

~e ::~;aa :~~ {t~;6 ~~~:~e!o~~e~:~ :.A~~

3ro ee 6par .
oRa A6Jl!o
Ha rpaMBaihloii ocraHOBKe 3: llx Y'iH~eJI Y .
p? MoH: APyr 'lKimeT AaneK6. Kor6
HX rrpo<lJeccop. Kor6 rrpHrnacRJIR cryAeHTbi B rocTR 5
R 'JilcTO BCIIOMHHalO ?

Model d)
KaxY'IO cecTpy Bl>I ,n;aBH6 He BH.n;eJIH? (cT:ipnmii)
~ 5I ,o:aBH6 He BH,o:en(a) cT:iplli)'lO ceCTPY

Model b)
3To er6 ,r(O'Ib. Kor6 OH mo6HT ?
- OH mo6HT CBOIO ,r(O'Ib.
""
ero' JKeHa Kor6 oH JKAeT Ha asr66ycHoil: ocraH6BKe? 2. Ee. MaTh ~er
1 -:.JT 0
.
a ? 3 M
. a '!.aCTO IIRIIICT T!llCbMa.

~eaH~e:n!~~~ f~~ ;~~T~x 8~;~=B~~~nb~~~R


:O%p~~H npHfnacHJIH B r6cTH?

?

B JIeHRHr
K or 6 R 0 ~

5. llx !J.O'ib rymieT B mi pKC. Koro OHM RIIIYT

Model c)
3TO ee cyMKa. qTo oH:i 3a6:brna ,n;oMa?
- OH:i 3a6:bma ,n;6Ma cBoro cyMKy.

. 1 3ro sama namca. qTO Bbl jJ.OJifO RCK<iJIH? 2. BoT H~ IIOKYII~a. qTO O_HH B3!InH .
3. Ta~ sama py'I.Kao qro Bbi 3a6biJIH Ha pa66re ? 4. Ee KHHra neJKana Ha IIHCbMeHHoM
cron e. qro oHa Hamna '!

4*. Completati, in functie de context, cu pronumele posesive cores6 .


p unzatoare.

2 y AH peH ecTb 6par .H JKAY ... para.

1. Y Mewi ecrb Apyr . .H lKAY APY~ao .


A
Onera R BacHJIRR xop61!IHe
3. y HHKoJiaR xop6maH J.?Y'I.Ka . .H ~orrpo~HJIY .. !~:y~c~~ ~nH KRil: !J.pyr . .H qacro npHKOHCIIeKTbi. JI. 'faCTO. 6epy ... KOH~IICKTbl. r B'fe a R BHACJia ... Apyra B rearpe. 7. y
rnamaw ... !Jpyra B rocrR. ~ y HHHbr ecTb APY. Ha ioK3ane. 8. Y AneKceH ecrh cecrpa.
000

mo 'qarcH
Mewi ecrb cecrpa. Bqepa H JK~arr ... 7ecrp~ _
Y

Bpa'I rre'lill:r ... cecrpy. 9. Y HRX !J.BOC (dO!) ACTCH.... ACTR XOpO

5. Raspundeti Ia intrebari, conform modelelor de mai jos.

Mode 1 a)
Kax6ro c:brna OHH BcTpe'I:iiOT? (cpe,n;HHH)
- OHH BCTpe'iaiOT cpe,n;Hero c:bma.

1. KaxYffi KH1Iry Bbi 'IHTaere ? (HHrepecHbil!:) 2. KaKyro Me6eJib oHii miAeiiR B


Mara31ffie ? (xpacliBbrii) 3. Kaxyro cryAeHTKY crrpamRBaer rrperroAaBaTeJib ? (xop6muii)
4. Kaxyw MJ3biKy Bbi Jll06ure? (CHM$oHH'iecKRti:)

6. Raspundeti la intrebari, folosind cuvintele din paranteza la forma


cuvenita.
Model
Kor6 Bbl cerop;IDI BCTpeTHJIH ? (Haiii TOB:ipnm)
- Cer6,o:IDI Mhi BcTPeTnnn (51 BcTPeTnn, JI BcTpernna) Harnero ToBapHma.
1. K or6 oHn Bhi3BaJIR? (3ror . nolKHn6ll: npaq) 2. Kor6 rre'I.RT 3ror spa'l? (Ham
iJpyr) 3. Kor6 Tbl mb6Rmb? (Mo.!i, CBOH 6a6yiiiKa R Moi1:, CBOH AeAYIIIKa) 4. Kor6 ORa
Iacro scnoMHHaer ? (3ra JJ;eBo'IKa) S. Kor6 Bbi HCK!irrR cer6JJ;HH no rerre$6Hy ? (Ham
L\HpeKTOP H Ham IDDKeHep) 6. Kor6 OHH xopom6 3HalOT? (Bam ore~ H Barna MaTh)
7. Kor6 Bbi scrpeqaere? (Mo.!i, cso.!i JKeHa) 8. Kor6 p;asn6 He BHAeJI Armpeii.? (csoii CblH)

-7. Puneti propozitiile de mai jos la timpul trecut.


Model,
Y Meml aHrHHa.
- Y MeHil 6bma aHrHHa.
1. Y MCHJl 6'ICHb BbiC6KaH TCMIIepaTypa o 2. Y Her6 CHJlbHbiH KameJib. 3. Y Hee
naCll10pK. 4. KalKeTCH, y Hero rpHIIII.

8*. Compietati cu verbul potrivit ca aspect.


1. Ka:>i<AOC yrpo 60JibH6H ... TCMIICparypy. Bpaq OCMOTperr MeiDl, ... TeMIIeparypy
H CKa3an, 'ITO Y MCIDl rpRIIII. (H3Mep.!iJI-RJMCpRII) 2. HeAaBHO H 6biJia 60JibHa, HO
Tenepb H yJKe .... EoJlbHaR 6'leHb Me.arreHHo ~ . - Bbr He 3Haere, KnaBARR Ilerp6sHa
yJKe .. ? (Bb13AOpaBJIHBaJia-BLI3AOpoBerra) 3. HHKOJiail: II;IOXO ce6.!i 'IYBCTByeT, rro3TOMY
0

146

147

13*. Traduceti in limba rusa.


Mhl .... Bpa'la. He.o;iBHO MOll: ore!( 6biJI 66JieH, H Mbl TPH pi:Ja ... Bpa'la. (Bbl3b;BaJIH-Bbl
Jsarra) 4. Hio;SJ, Tbi yJK~ ... rreKapcrao? Kor.o;a R 6r.ma 6onhHa, R rredpcraa. (rrpHHHMarra-rrpaHRmi) 5. Ea6ymKa BeCb .o;eHb IIJIOXO ... B.o;pyr oJia ... IIJIOXO, H Mbl Bhi3BaJIH
Bpa'la. ('IJBCTBOBa!Ia ce6R - IIO'IJBCTBOBaJia Ce6li:)

- Maria Ivanovna, sinteti bolnavli?


- Da, rna simt foarte prost

- Ce vii doare?
- Capul ~i in git (gitul).
- A veti temperatura ?
- Nu ~tiu, nu mi-am luat-o inca
- Luati-vii neaplirat tempe t
'cre d ca- avefi temperatura mare. Probabil,
ati r iicit.
ra ura;

9. Retineti imperativul urmatoarelor verbe:


. Bbl3biBiTb-Bbllb!Ball:, Bbl3b!Ball:re ; Bhi3BaTbBhl30BH, BhiJOBHTe; 6paTb-6epH, 6epHTe;
B3l!Tb-B03bMK, B03bMlfTe ; BCTaBaTb-BCTaBall:, BCTaBaitTe; BCTaTb-BCTaHb, BCTaHbTe ;
.o;aaaTb-.o;aaal!:, .o;aaal!:Te ; .o;aTh-.o;al!:, .Ltil!:Te ; OT.Ltb!XaTb-oT.LtbiXall:, oT.Ltbixai!:Te ; oT.LtoXHjn.o'T.o;oxHH:, OT.llOXHKTe ; Ja6h!Tb-Ja6y.o;b, Ja6y.LtbTe ; BKJIIO'IHTb-BKJIIO'IK, BK!IIO'IKTe ; o6'bRC
HKTb-06'bliCHK, o5'bJICHKTe ; H3MepHTb-H3Mepb, HJMepbTe.

rece.

A:~:a~f~d~;e~e~~ fost la lac. Am stat mult in apli

=
-

La P_oli~linica noastrli sint doctori foarte buni.


u e cazul, o sa treaca ~ 1 a~a.
~u , ru, ~hemati (doctorul) neaplirat! A~a n-o sa treacli
~r nu-mJ place sii iau medicamente!

M _!Jltumesc.

curind~ ~:a~~:~~i~~u ;~b~~i~ebui sii luafi. ~i stati in pat 3-4 zile.

- )l;OK;Op, - B3BOJIH6BaHHo 1 roB


'
'

Tllll(en6 2 6onhHa y Hee npa


op~T MY)!( HO'lblo no rene!}JoHy.- MoR )!(eRa

. CTyn anneH.O:HIIHTa 3 ,
- He MO)I(eT 6bJTb MHCTep CMH
a
a :hoM ro.LtY R Y.Lta.Jilln ~.il: ann
.r. ;- OTBe'l er spa'! : - Be.o;b He TaK .o;aBH6, Ka)l(eTCll,
RBHJICH4 BTo'p6i!: anneH.o;H~HT. eH.!tHIIHT . J1 HHKor.o;a He CJlbiiDaJI, 'IT66bi y 'leJIOBeKa no-

noJKarryi!:cTa, Ha pa66Ty H CKaJKil:, 'ITO llsaH AneKceeBH'I 66neH.

- A o. roM, 'ITO y 'lenoseKa

CJlbiiDaTb, .llOKTOp?
MO)I(fT ITOJIBHTbCJI BTOpaJI )l(eHa, BaM npHXO.ll;HJIOCb

11. Transformati propozitiile, conform modelului dat.


Model
Cepreif npocTy,IJ;HJICH, llOTOMY "'TO OH KynancH B XOJIO,IJ;HOH BO,IJ;e.
- Cepreii KynancH B xon6,IJ;Hoii Bo,IJ;e, no3ToMY oH npocTy,IJ;H:ncH.

3All0MHHTE!
JI HII.{)' cBoii pen:em.
0Ha ~~rnmi cBoro cyMKy.

JI HIIJ:Y CBOer6 ,11;pyra.

0Ha Harnna CB9IO cecTpy.


OH ITheT cBoe neKapcTBo.
MM yB:H,IJ;enH 3ToT
M .:bi- YBH,lJ;eJIH

JI BHlK 3.
, , cTap:hi:H, ,11;OM.
3Toro
c:raporo Bpa"'a.
Y TY HOBYJO 6oJII>HHizy.
JI BHlKy 3Ty H6Byro y"'H:TeJII>HHDJ'.
OH (6I>m) 66neH. O~a (6I>ma) 6oni>Ha. OH:H (6:hmH) 6oni>H:hr.
qTo. Y Bac , 6oJIH: ? - Y MeHJ1 6on:HT (6onena) ronoilli. Y Hero
JI 6 o;;HT C6?neno) rop.;:ro. Y Hee 6omiT (6oneJIH) rna3a.
r
llJIO~~ "'YBCTBYJO (lfYBCTBOBaJI, lfYBCTBOBaJia) ce6fi
DOJI:bHOJI
npHHHMan
' nexapcTBo,
'
.
B
,
no3ToMY OH BhiJ,IJ;opoBen
3
M oB~(Te) Bpa"'a ! IlpHHHMaii(Te) neKapcTBo j pa3a B ,IJ;e~I>
CMOTJ>H(Te), He npocTy,IJ;H:(Te)ci> ! Bb13,11;opaBJIHBaii(Te) !

1. ramina Bhi3Barra apa'la, IIOTOMJ 'ITO Cepreil: 66neH. 2. Mb! '!:aero eJ.LtHM B
CHar6a, rroTOMY 'ITO Mbi mo5HM KynhbCll a 6Jepe. 3. OH neJKHT B nocrenH, noroMj
'ITO oH 6'!eHb nn6xo ce6li 'lyBcTayer. 4. Y MeHli: xamenb a HacMopx, noroMy 'ITO R npoCTY.Ltii:Jiac&. s. T&I .LtOJIJKHa npHHHMhb rrexapcTaa, noToMy 'ITO r&r 6oJibHa. 6 .H .LtonJKHa
neJKiTb B nocremr, noroM:y 'ITO R nn6xo ce6li: 'lyacTByiO. 7. BaM: npH.LtercR y.LtaJIHTb rnaH.Lthi,
rroroMy 'iTO y sac '!aCTo 6braaeT aHrHHa. 8. Cer6.LtHR R He rroi!:.ll.Y Ha pa66Ty, rroToMj
lfTO y MeHH BbiC6Kall TeMnepaTypa. 9. 0H Bhl3.!tOPOBeJI, IIOTOMJ 'iTO OH JieJKM B IIOCTeJIH
H npHHHMan JieKapcrsa.

1
1

BlBOJJu6aaJDJO agitat speriat


TKlKen6 gra v
'
DpHCTYJJ auneB.ZUIIUtTa criza de

apendicita

149
148

Befi lapte cald. Pe

14. Cititi ~i traduceti in limb~ romana.

1. 06J13he!IbHO rrea 3ro rreKipcTao ! 2. BhiJOBH, rroJKarryi!:cTa, apa'la. 3. llJMepb


TeMnepaTypy. 4. KyrrH B arrTeKe 3TO JieKapCTBO. 5. lf.o;H .!tOMOR H IIOJieJKH B IIOCTeJIH
3-4 .LtHR. 6. CnpocH: spa'la, xaK npHHHMhb rrexapcTao. 7. Ha YJIHIIe x6rro.LtHQ, cMoTp:H,
He npOCTY.!tHCb ! 8. Bo.o;a XOJIO.LtHall, MHOTO He Kyoal!:CR! 9. 06RJaTeJibHO y.o;aJIH rJiaH.Ltbl!
10. IlpHHHMai!: nHpaMH.LtOH 3 piiJa B .o;eHb H neil: TeOJIOe MOJIOKO. 11. )l;o CBH.LtaHHR, BbiJ.LtO
paBJIHBait ! 12. IloJKaJiyitcTa, He onaJ.LtbiBai!: ! 13. IlpHrJiaCH H Kh!O. 14. Ilo3BOHH, .

1. KaK OH npoaeJI Bb!XO.LtHOH .LteHb? 2. r.Lte OH TalC CHJibHO npOCTY.LtHJICJI? 3. KaK


OH 'iJBCTBOBaJI ce6li: B'lepa ? 4. lfJMepR!I JIH OH TeMOeparypy ? 5. Kadll TeMf!epaTypa
6hma y Her6 B'lepa? 6. KaKall TeMrrepaTypa y Her6 cer6.o;Hll? 7. KaK oH 'IJBCTByeT ce6Ji
Tenepb? 8. llro y Her6 6omi:T? 9. BbiJBaJI JIH OH Bpa'la? 10. EbiJI JIH yll(e Y nero Bpa'l?
11. Kynii:JI Jill OH yll(e neKapcraa ? 12. KaKH:e nedpcrsa oH npHHaMaeT ?

de~i apa era

~hemati doctorul~

10. Transformati propozitiile, conform modelului.


Model
Bo3I>MH, nolKanyiicTa, Moe naJI:bT6.
- Bo3I>Mli:Te, nolKanyiicTa, Moe nani>T6.

12. fnlocuiti enuntul initial cu o intrebare directa, folosind pronumele 6&1


Model
r,11;e OH 6:biJI B"'epa ?
- r,11;e B:bl 6LIJIH B"'epa ?

(m-am scaldat),

' IIORBHTLC11 II a apiirea


fi BaM
DpHXO){HJJOCb CJILuu&Tb

avut ocazia sa auziti

afi

.
YPOK 22

~BA~QATh BTOPOH YPOK

Oaspetii

roCTH

Hima : KTo TaM?


Cepzeu n Fa11ima : 3To Mhl. M6)KHO

Nina: Cine este (acolo)?


Serghei i Galina: Noi sinteni. Se

BOHT1f?
Hima : MnHyTol[[(y ! Ceiiq~c oTKporo ,n;Bepb ... 0, xaxoii cropnp:H3 ! Bxo,n;M:Te, IIO)I(arry_iicTa,
o'IeHb pa,!l;br Bac Bli,n;eTb !

poate intra?
Nina: 0 clipa! Imediat deschid
ua... 0, ce surpriza! Intrati,
va rog, sintem foarte bucuro~i
(ne pare foarte bine) ca va
vedem.
Ga/ina : Serghei, ce tot tii florile
acelea (in mina)?
Nina: Va multumesc. Vai, ce atenti
sinteti! Irina, vino incoace!
Pune florile in vaza.
Irina: Ce flori frumoase!
Andrei: Va rog, scoateti-va hainele, dati-mi-le sa le pun in
cuier. Palariile se pot pune
deasupra, iar umbrelele sa le
punem acolo in colt.

Fa11ima : Cepn!ii, 'ITO )l(e Tbi .n;ep-

)I(HIIIb D;BeTbl ?
Hima : Enaro.n;apro Bac, Bbi oqeHb

BHHMaTeJibHbi ... Up:HHa, n.n;H:


cro.n;a ! IIocTaBh D;BeT:br B Blby.
Hpima: KaxM:e .KpacliBbie D;BeT:br !
AHopeu : Pa3,n;eBaiiTec~>, rro)KanyiicTa, ,n;aBaHTe BaiiiH IIJiaiiiH, .si
rroBeiiiy nx Ha BeiiiaJIKy. illm1nhr MO)KHO rroJio)KHTb HaBepx,
a 30HTHKH ITOCTaBHM B TOT
yron.
HuHa : IIpoxo.n;:HTe, rro)KaJiyiicTa.
Fa11i:ma : O.n;Hy MimyTol[[(y !
.5I
ToJibKo H~MHoro npH':Ieiiiyc~>,
Ha ynnD;e c:Hn~>Hhrii BeTep ...
Tenepb Bee B nop.ii,n;Ke.
AHopeu : IIpoxo,n;H:Te B cTonoByiO.
3HaKOMbTecb! 3To MOH .n;py3~>fr,
a :ho MOM coce.n;.
Cepzeu : Cepreii !
Ta11uHa : ranH:Ha !
Coceo : Pa.n;y ! O'IeH~> npmhHo rro3HaKoMHTbc~ ! .5I MHoro cn:brIIIan o Bac.

Nina: Poftiti (intrati), va rog.


Ga/ina: 0 clip a! . Numai sa~mi

aranjez putin parul. Afara e


un vint!.. A cum totul e in
ordine.
. Andrei: Poftiti (treceti) in sufragerie. Faceti cuno~tinta! Prietenii mei - vecinul meu.
Serghei : Serghei!
Galina : Galina !
Vecinul: Radu! imi pare. bine de
cuno~tinta. Am auzit multe
. despre dv.

F~/lliHa :

.5I BH)I(y, 3,!l;ecb Bee roBop.iiT rro-pyccKH.


Pdoy : He O'IeHb rrpaBHJibHO HO
roBop.iiT.
'
Cepzeii : HH'Ier6, 'ITO He O'IeHb
ITpaBHJibHO. rnaBHOe 'IT06l>I
Bac ITOHHMann.
'
AHopeu -~ B1>r 3HaeTe, Cepre:H, Bl>r
noxy.n;enn!
Cepzeu ' .5I .n;~Maro ! Tpn .n;H.sr Y
M~H.si 61>ma Bl>ICOKa.sr TeMnepa. Typa, H R IIO'ITH HHlfer6 He eJI.
Paoy : A 'ITo y Bac 6:bmo ?

Cepzeu: AHr:HHa.
Mamb. AHopen : Herrpn.iiTHa.sr 6one3H~. Y MeH.ii: TO)!(~ He.n;aBHo
61>ma aHniHa.
Omell AH@pen : A xax Bl>I Tenep~>
ce6fr 'IYBCTByeTe ?
Cepzeu : C!Iac:H6o, xopoiii6, Bee
nponmo.

Galina: Observ ca aici toata lumea

vorbe~te ruse~te.

Radu: Nu prea corect, dar vor-

be~te.

ca nu
prea corect. Principalul e sa
va faceti inteles.
An,drei: Serghei, ~tii ca ai slabit!
Serghei: N-are importanta

Serghei: Cred ~i eu! Trei zile am

a':_ut temperatura mare ~i n-am


mmcat aproape nimic.
Radu: Dar ce ati avut?
Serghei: Amigdalita.
Ma111a lui Andrei: Nesuferita boala.
Nu de mult am avut ~i eu
(amigdalita):
.
Tatiil lui Andrei: ~i acum cum va
simtiti?
Serghei: Multumesc, bine. Mi-a
trecut.

(B. KOMHamy x ooum Hima).


HuHa : .Ll?por:He r6cTn, ca.n;M:Tec:h

(~n camer~ intra Nina).


Nma : Drag1 oaspeti, poftiti la mas a!

(Bee caoflmcn 3a cmo11).

(Tofi se a~azii fa masii).

3a CTOJI!

MOJKHO se poate
II, Boiini I a intra
(o~uy) MuayTo'IKy! o clipa!
OTKpbiTb I a deschide

CJIOBA M ELIPAX<EHilSJ

uxo~JiTb

~ oepb u~a

cropnpJiJ surpriza
~epJKaTb II a tine
QBeThl (pl.) flori
6Jiaro~apm II a multumi
88 1!MaTeJiba~blii, -aH, -oe, -Me atent
"~" cro~a vmo incoace
"?criaHTb II a pune, a a~za (vertical)
BaJa Vaza
P 3 J~eaaTbCH I a se dezbraca
Malll fi~, balonzaid
noae~HTb II a atirna, a pune (in cuier in
CUI)

'

aewaJIKa cuier
WJJiina palarie
1

DOJI?JKHTb II a pune ( orizonta/)


Haaepx sus, deasupra
JOHTHK umbrela
TOT (Ta, TO, Te) aceJ(a)
npoxo~nTb II a trece, a intra
npll'lec~'?'cH I a se pieptana
C~bH/wa, -aH, -oe, -Me puternic
BeTep vint
CTOJIOBaH s. sufragerie ,
coce~ vecin
CJILrWaTb II a auzi
Hlf'fero n-are .importanta, nu e nimic
rJiauaoe s. prmcipalul
'1To6M ca sa
noxy~er~> I a slabi
ecTb 1 a minca
HeDJ?HiiTa / wii, -aH, -oe, -hie neplacut
ooJieJHh boala
KOMaaTa camera
ca~JiThcH Ja CTOJI a se a~za Ia masa

Vezi tabelul nr. 32.

150
151

KJiacTL-noJio~HTL, cniBHTL-nocTaBHTL,
BemaTL-DOBeCHTL, C3)l;HTLCB-CeCTb 1

Verbele

Ky~a?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.H Krra,ey KHHrY Ha cm6,1.


.H norroJK:Hrra rurrliny Ha cmyA.

K!lHra rreliCHT Ha cmoAe.


Jl.Imina rreJKarra ila cmyAe.
30HTHK CTOllT 6 yzAy.
QBCThl CTOllJIH Ha OKHe.
llrram; BHCHT 6 UIKa(/iy.
llaJibTO BHCerro Ha 6eUIGAKe.
.H ciDKy ua cmyAe.
.H cu~erra 6 au)He.

..sJ: CT{IBJIIO 30HTHK 6 Yi!OA.


..sJ: llOCT!lBHJI UBCThl HQ OKH6.

.H aerua10 nrram:

6 utKa(/i.

..sJ: llOBeCHJI llaJibTO Ha 6eUIGAKy.


..sJ: CaJK,YCb HQ cmyA.
..sJ: Cerra 6 6Gi!6H.

2. Riispundeti afirmativ Ia urmiitoarele intrebiiri:


Model
TLI o6:bl'IHO KJia,n:eiiiL .n:eHLrH B ry cyMI<y ?
-.[(a, H 06LI'IHO KJia,n:y ,LJ:eHLrH B TY CyMKy.

- OH noAo:JICtiA 36H-. - OH nocma6uA


TliiC Ha BeWaJIKY?
30HTHK B YrOJI ?
- HeT, OH KAaiNm
- HeT, OH cma6um
30HTHK H3 BeW3JIKy.
30HTHK B frOJI.

Verbul

Ou no6ecuA
nrraw; u3 uew3JIKy?
HeT, on 6eu.wem
nrraw; H3 uew3JIKy.

BXO.LJ:HTL-BOHTH

Ou ceA 33 cron 't

HeT, ou caiJumc11
33 cTon.

1. Y'leHHK KJI3ACT KHHrH Ha napry? 2. Cry,l\eHTbl KJiaAYT CBOH TeTpaAH B nanKH?


3. T&I norroJKJ1rra AOKyMeHT&I a TY c.YMKY ? 4. llen1 norroJKH:rr rurrliny ua TOT cTyrr ? 5. B&I
yJKe llOJIOlKHJIH JIOJKKH H BHJIKH ua CT6n? 6. Tbi yJKe CTaBHWb TaperrKH Ha CTOJI? 7. Bbl
yJKe TIOCTaBHJIH UBCThl B Ba3y ? 8. T.bi 06h!'IHO Bemaem& BeiUH B mKa4J ? 9. 0HJ{ XOTllT
noaecuT& KapT:Huy ua TY cTeuy ? 10. Ou noaecurr KOCTIDM a TOT mKa<P ? 11. r6cTu
C3AllTCll 3a CTOJI ? 12. Ou:H ceJIH 33 CTOJI ?

3. Riispundeti Ia intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii.


1. 'tJTO npo,l\aibT B :hoM MaraJHRe? {KpaCHnbiC HaUIWHaJibHbie KOCTIOMbi) 2. 'tJTO
T&I s.b16pan a KHHJKHOM Mara311He? (:hu KHHrn) 3. 't!To pemurru y'leHHKH? (ace TPYAH&Ie
3a,l\A'IH). 4. 't!TO noseCHJIH rOCTH Ha aemaJIKy? (CBOH llaJI.bTO H nrraw;u) 5. 't!TO Bbl llOKY.
naeTe eJKeAHesuo a osow;u6M OTAerre? (cseJKue 6aorn;n:) 6. 't!ro nocem;aiOT HHOCTpaHHbie
Typl1cT&I? (uawu ropoAa u cerra) 7. 't!To .on n6HliJI? (T6rr&K6 ueKoTop&Ie 4Jpa3&I)

OH uiJem
u 3nTeKy.

Ou 6x6iJum
a anTeKy.

Ou 6oute,1
a anTeKy.

Oua 6outAa
a anTeKy.

Cazul acuzativ plural Ia substantivele neinsufletite coincide cu nominativul. Aceluia~i regim i se supun toate cuvintele care se acordii cu substantivul. Co,mparati: 3ro xpacH:BLJe l(BeT:bi. Omi rrocniBHJia B a:by xpacHBLie
l(BeT:bi; 3TH KHHrn HHTepecHbie . .L(aaaihe xyiiHM 3ru KHHrn.
.
YllPA~HEHMSI

1. Traduceti propozitiile din cele douii coloane. Puneti intrebiiri Ia cuvintele tipiirite cursiv.
1 Vezi tabelul
2 Vezi tabelul

-nr. 32.
nr. 31.

4. Alciituiti propozitii, folosind cuvintele din dreapta, conform mo


delului.
Model
0Ha rroaecmm .... (xocnoM, IIIKa$ ; rropTpeT, cTeHa)
- 0Ha IIOBeCHJia KOCTIOM B IIIKa$.
0Ha _IIOBeCHJia IIOpTpeT Ha CTeHy.
norroTenue, nopT4Jerr& ; pe4Je!J8.T,

1. ..sJ: KJiaAy .. . .

nanKa ; HOJK, CTOJI.


aell.(H, 'leMoAaH ; noK,YnKH, cyMKa ;

2. Mbl llOJIOJKHJIH ....

pel(em, nanKa ; llOKymrn, CTOJI


CTYJI, yrorr ; TapeJIKH, CTOJI ; MOJIOKO,

3. ..sJ: CTaBJIIO ....


OKHO ; BHHO, 6aJIKOH

4. B&I nocraaurru ....

llBCThi, BAJa ; CTaKall.bi, 6y4JeT ;

KHHrH, mKa4J ; Bell.(H, Kyne

152

153

8*. Completati
B-

KapTJiHa, CTCHll ; 30HTHKH, BemaJIKa ;

5. Tbr aemaemb ....

B. 1. B . pecr.opaHe

(jloTOrpa(jJHH, CTeHbl

5*. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din paranteza Ia cazul


acuzativ sau prepozitionaP.
Model

r,11;e Jie)l(llT 'IliCTbie noiiOTt!HIJ;a? Ky,11;a OHa ITOJIO)I(MJia tlliCThie ITOJIOTeHIJ:a? (MOH IUKalf>)
qMCTJ>Ie ITOJIOTeHIJ:a Jie)l(aT B MOeM IUKalf>y. 0Ha ITOJIO)I(HJia 'IMCTJ>Ie
ITOJIOTeHIJ:a B MOH IUKalf>.

. 1. rAe. JielKh Bemu? KyAa Bbl IIOJIOlKHJIH Bemu? (:ho Kyrre) 2. KyAa OH IIOJIOlKHJI
pyccme ra3eTbi u lKYPHaJibr ? rAe JielKaT pyccKue ra3eTbr H lKYPHaJibr ? (aam IIMcbMeHHhr:l!.
c!on) ~ rAe__ nelKar ..~~:eHbru u AoKyM~Hrhr? KyAa abr rronolKliJIH AeHhru " AoxyMeHrbr?
(3Ta HOBall ~epHa cyMKa) 4. rAe aucur nnarn:? KyAa Bbr noaecunH nnam? (ra aemanKa)
5. KyAa oHa IIOCTllB!fJla QBeTbl? rAe acerAa CTOJiT QBeTbl? (TO OKHO) 6. rAe CTOHT Ba3a?
KyAa Bbl IIOCTaBUJTU Bll3y? (TOT CTOJI) 7. rAe oneT? Ky.!(a OHll IIOJIOlKMJia OT'feT?
(Mmi crapa CHHHJI minKa)

6*. fnlocuiti punctele cu unul din verbele de mai jos Ia forma necesara.
1. Kor.~~:a ll npuxolKy AOM6i!:, ll pa3AeaaiOch u ... caoli aern:H Ha aemaJIKy. 2. Molf
naJibT? If K~TJOMbl .... B IDKa(jly. 3. KalKeTCJl, J1 ... CBOH IIJlaJ.I:( He Ha BemaJIKY, a B IDKa(jJ.
4. B. JT.O:i!: KOMHaTe Ha CTeHt .. . (jJOTorpa(jJHH, a B TOM KOMHaTe -;- KapTMHbi. 5. flo'leM)f
TBOH aemu acerAa ... Ha czyne, a He Ha aemaJIKe?
(BHCeTb ; BemaTbIIOBeCUTb)
.

6. 06hl1fHo

Jl AeHbfH B naiiKy, HO B'lepa J1 ... HX B TOT CTllpb!H nopr(jleJih. 7. B CTOJIOB<?:i!: Ha CTOJie ... JIOlK~H, BHJIKH H HOlKH. 8. Xo3Ji:lilca .. Ha TapeJIKH Cblp If KOJI6acy H IIOCTaBHJia TapeJIKH Ha CTOJI. 9. He 3Hlll0, KYAll J1 CBOH 6HJieT !
(JielKllTb ; KJiaCTb-IIOJIOlKHTb)

10. BHH6 H KOHbHK ylKe ... Ha CTOJie. 11. JJ;aaa:l!.Te ... Ha CTOJI H MHHepaJihHYIO BOAY .
12. KyAa Bbl .. MOM aern:u? 13. 06bl'IHO Bepa ... QBeTbl B TY Ba3y, a He B :hy.
(CTOHTb ; CTllBHTb-IIOCTiiBHTb)

14. Be'l~poM ll ... 3a cr6n Ji: Ha'IHHiiiO pa66raTh. 15. 0Hif ... a aar6He u pa3roaapuaanu ..
16. roCTH ... 3a CTOJIOM If eJIH. 17. rocTH ... 3a CTOJI If Ha'laJIH eCTb.
(CHAeTb ; CaAHTbCJI-CeCTb)

7. Traduceti cuvintele din paranteza; ~etineti conjugarea verbului


(a minca) Ia timpurile prezent ~i trecut.

spatiile punctate cu verbele: Ala forma ceruta de context 1

ecmb

1. Jl eM (piine proaspiitii). 2. Tbr emh (salatii ruseascii)? 3. OH ecr (salam.


gustos). 4. Mbi eAHM (brinzii de Qlanda). 5. Bbr e.D;Hre (~uncii proaspiitii). 6. OHM
~AliT (I?e~t~ _gustos). 7.. B'l~pa ~ToT 6onbH6il: ylKe en (carne). 8. Cer6AHll :ha 6oJibHall ylKe
ena (brscurp). 9. B'lepa Aeru eJIH (tort de ciocolatii).

urpan

opKecrp,

Vezi tabelele nr. 15, 16, 21, 22.

a HJOne? 6. Toaapilmu, yp6K TPY.LIHbr:l!:, ... BHHMliTeJibHO ! 7 .5I MH6ro ... o aac u BOT
r6nbKO reneph y3uan sac. 8. Mbi BCer.LIA .. . rrepe.n;a'lll Ha pyccKoM ll3brxe.

9. Alegeti din paranteza verbul potrivit ca sens.


1. rocTU ... B KBaprlipy H pa3AeJIHCb. (BXOAHJIH, BOIDJIH) 2. Bbi He BH,D;eJIH, MBaH
AHApeeBH'l ylKe ... B Ka6uHT ? (BXOAHJI-BOilleJI) 3. HliHa (BXO,LIHJia, BOmJia) B CTOJIOBYIO
u rrpurnaclina acex ylKHHaTb.

10. fn propozitiile de mai jos, inlocuiti, pe rind, subiectele cu unul din


cuvintele: mbz, oH, oHti, Mbl, 6bl, om:t. Efectuati schimbarile necesare.
YrpoM 11 BXOlKY B caoil: Ka6uuer H oTKpbrsaiO OKH6.
K6AII ' aomen B caoJO KOMHaTy u cen 3a cr6JI. ,

11. Transformati propozitiile date, conform modelului.

Model
.H xoqy, qTo6J>I HHKoJiail oTKphm ,11;sepb.
-, HHKoJiail, oTKpoil(Te), no)l(aJiyilcTa, )J;Bepb.

.5I XO'ly, 'IT06bl

JleHa B3JIJill QBeTbl.


Mama no6naro.n;aplina r6CTJI 3a r6pr.
BaJIJI nocrasuna l.IBeThr a aii3y.
Cepre:l!: IIOJIOlKHJI 3ru ra3eTbr Ha cn'm.
K6CTJI noaeCHJI Ha aemaJIKy MO It IIJiarn:.
BoirO,D;ll IIOBTOpHJI JTY (jlpa3y ern:e pa3.
EJI.eHa no.n;eplKaJia MOJO naiiKy.
flaaeJI 1103BOHHJI 3llBT.pa.
EKarep1fHa Muxail:noaHa cKa3ana, Kor6pbrit 'lac.
CrerraH TieTpOBH'l OTKpbiJI OKHO.
JJ;au H Karl! no3HaK6MHJQICb.

12. Traduceti in limba romfma, apoi inchideti cartea


textului romanesc in limba rusa.

~i

faceti traducerea

r6cmu : JJ:66pbril: Be'lep ! Mbl He 01103,D;aJIU ?


Xo11luH: Her, Her, sxo.D;Hre. O'leHh pii.Libi sac sli.n;erh! Pa3.n;eaaiirecb u rrpoxo.LIHTe B
KOMHary. Bb! npHexaJIH Ha rpaMBae?
rocmb : Her, Ha asr66yce. Mbi A6nro lKAiiJiu Ha aar66ycHoH: ocraHOBKe.
XoJiluH : Ha YJIHI.Ie XOJIO.LIHO?
F6cmbll : Her, He 6'leHh x6JIOAHO, Ho CMJibHbrlt serep. Ha.n;o HeMH6ro npii'lecarhcJI.
3.n;ecb MOlKHO ?
Xo1fliiKa : Koue'IHo.
F6cmbl! : naaen, IIOAeplKH MOJO CYMKY !

155
154

Mbi ... nerKyiO u Hap6.ZJ:HYIO MY3hrKy.

2: - AJIJI6 ! Ann6 ! Iiyxapecr ! Bbi MeHJi: xopom6 ... ? 3. - Her, ll IIJ16xo . aac ! 4 .5I
BCeTAll BHHMheJibHO .. yp6K. 5. PaAy, Tbl ... ,'ITO 3K3llMeHbl y HaC 6y.ZJ:YT He B uJOHe, a

1 Vezi tabelele nr. 31, 32.


1

examb, f!Cmb;

CAblUtamb; cAyUtamb

A. 1. B'lepa a pecropaHe Mbl ... caelKyiO pbr6y. 2. Mbi KlllK.D;br:l!: .n;eHh ... cyrr lfJiu
6oprn:. 3. CeJitiac 11- ... a YHHBepcurer, a Tbr KYAi ... ? 4. Bbr ... Ha pa66ry HJIH ,n;oM6ii?
5. .5I 6'le~ JII06JIIO MJlCH6e, no3roMY Ha 3aarpaK u Ha YlKHH ... Kon6acy ifJIH aer'IHH)'.
6. .5I O'ieHh xo'l)' ... , Jl c yrpa HU'ler6 He ....

(jlororpa(jlu, creHa
rmarn:, aemanKa ; rmarn:li, mKa(jJ ;

6. Jl IIOBeCUJia ....

Xo3RUKQ: TiocniBhTe ee CIO,ll,a HJIR ,ll,anaiiTe IIOBfcHM ee Ha nemamcy.


Xo3ilun : TipoxoroiTe, noJKa.rryilcm, B CTon6nyJO. CaAHTech.
rocmb!l: A, y nac eme r6cTH !.
Xo3ilun : B&I He JHaK6Mbi? (Tio)JHaK6MbTec&. 3To Moil: ,11,pyr H er6 JKeHa (cynpyra), a
:ho HamH COCe,ll,H, OHH lKHBYT PHAOM, B nepnoil KBapTHpe.
.
rocmbJI : EneHa MHxaii:JIOBHa !
.
.
rocm& : Tianen .ll:eHHconH'I !
Coceau : IIITecl>aH .ll:66pe ! MapH!Ia !.. 6'1eHh npHliTHo noJHaK6MHThC.II !
Xo3iluKa : BliKa, HAH CJO,ll,a ! T&I ,11,anH6 He BHAe.ria EneHy MHxailnonHy H Tianna LJ:eHHcoBH'Ia
BuKa : 3ApancTnyihe !
rocmb/l : KaKaH 6onbmaH CTaJia ! HanepHoe, yJKe B IDK6ny x6,ll,Hmb?
BuKa: HeT, eme He XOJKY. now B :hoM roey, B CeHTH6pe.
Xo3ilun: A B&I, EneHa MHXailnonHa, noxy,11,eJIR. M&I c.nbimaJIR, 'ITO nhi 6LIJIR 6oJibHLI.
Focmb/l ; LJ:a, y MeHJi 6biJI rpHnn.
.
Xo3iliiKa: CMOTPHTe, He npoCTYAihecb Tenepb ! BHKTop, JaKp6il om6 !
rocmb/l : HH'Ier6, HH'Ier6, He rrpoqyJKyCb.

3AIIOMHlfTE!
OH nonminl:n see xml:rn Ha )ToT (ToT) CTOJI.
IIoJIO)KM(Te) !
Omi nosecHna sanm nJia~M Ha 3Ty (Ty) sernaJIKy.
IIosec~>(Te) !
OHM nocTaBHJIH CBOM Bell!H B JTO (TO) xyne.
IIocTaBb(Te) !
_I'ocTH ca,z:vl:TcH (ceJIH) 3a cToJI.
Ca.D:M(Te)cb !
.5 BXO)Ky B KBapnl:py H pa3.5 BOllieJI B KBapTMpy H pa3,D:eJICH.
,D;eBaiOCb.
OHa sxo.n;HT s cTonosyro H
0Ha BOlliJia B CTOJIOBYIO H CeJia .
ca.n;lfTCH Ha CTyJI.
Ha CTyJI.
.Mbi BXO,II;HM B 60JiblliOH
Ml>I BOlliJIM B 6onbrno:H Mara3HH.
Mara3HH.
- Mo)I(Ho so:HTM ?
- Bxo.D:MTe, no)Kany:Hcm ! Pa3.D:eBaH:Tecb ! IIpoxo.D:MTe !
- lf.D:MTe CJO,D:a ! 3HaKOMbTeCb . .5l MHOro CJihllliaJI 0 sac. Ca.D:MTeCb
3a cToJI !
- Ern~>Te, no)Kany:Hcra !
- Enaro,D:apro sac !

YPOK 23
~tim

sa numaram (sa socotim)

Joi Andrei ~i Radu au venit


la curs uri impreuna. Pe coridor ~i-au
intilnit colegii ~i profesorii.

B 'ieTBepr AH.D:pe:H H Pa.D:y


npHlllJIM Ha. 3amiTHH BMecTe. B xoPH.D:ope oiiM scTpeTHJIH csoMx ToBapH~eH: H npeno,D:aBaTeneH:.
3BeHMT 3BOHOK. Bee BXO.D:HT B
KJiacc. Ha'lHHaeTcH ypox.
- B1>1
yMeeTe
c'iHTaTb ?
- cnparuHsaeT npeno.D:aBaTeJib. IIo-pycci<H, xoHe'iHo.
- YMeeM, - oTseqaeM Ml>I
XOpOM H Ha'lHHaeM C'iHTaTb : O.D:HH,
.D:Ba, TpH, 'ieThrpe, nHTb, rnecTb ...

Sun a (clopotelul). Toti intra


in clasii. !ncepe lectia.
- ~titi sa numiirati? iritreaba
profesorul. In ruse~te, bineinteles!
- ~tim, raspundem noi in cor
mcepem sa numaram: o.n;HH
,unu", .D:Ba ,doi", TPH ,trei",
'leThipe ,patru", WITh ,cinci",
mecTh ,~ase" ....
- Bine, bravo! Acum numarati din zece in zece.
- ,l(ecHTb (10), .D:Ba.D:naTh (20),
TPM.D:IJaTb (30), copox (40), llHTb~~

-Xoporno, MOJIO.D:IJhi ! Tenepb C'lHTaHTe ,D:edTKaMH.


- ,l(ecu~>, .D:Ba.D:naT~>, TPH.D:naTb, COpOK, miTb,D:edT ...

~ed:T

- Bn)Ky, 'iTO Bbi xoporno C'iHTaeTe. A Tenepb oTseT~>Te, no)KanyH:cTa, Ha BOllpOCl>I :


- CxoJibxo cToHT 3Ta KHMra,
KOTOpYJO !lbl KYllHJIH, CKa)KeM, B
Mocxse?
- 0.D:HH py6JIL.
-A Ta KHnra?
- ,[(sa py6mi rnecTb.D:ec{n nHTh
xoneex.

(50) ...

- Vad ca numarati bine. Iar


acum dispundeti, va rog, la intrebiiri:
- Cit costa aceasta carte pe
care ati cumparat-o, sa zicem, la
Moscova?
- o rubla.
- Dar cartea aceea?
- Doua ruble ~i ~aizeci ~i cinci
de copeici.

157

..;

- A cK6JI&Ko :B:&I 3aiiJianiJm


3a XOJIO,!l,HJihHHK , H CTHpaJihHYIO
Marnll:Hy?
- flpllMepHO 'leTbipeCTa CeM:b,!l,eCHT IDITh py6JieH.
.
- CK&JihKO CTOHT Ollll'IKH ? .
- Kop66Ka cnll:<JeK CTOHT o,D,HY
Kone:Hxy.
-A ra3eTa llpaa,D,a?
- TpH Kone:ifKH.
- TipaBHJihHO. Pa,D,y, cnpoCHTe, no)J(aJiy:ifcTa, aarnnx ToaapHme:H, cK6JI:&Ko JieT oHll: )J(HBYT
B EyxapecTe.
- .5I )J(HBY B EyxapecTe Bcer6
ro,!l,.
- Mo.H ceMhH )J(HBeT 3,D,ec:&
<JeTblpe r6,D,a.
-A Ml>I npHeXaJIH Cffi,!l,a BOceM:b JieT To My Ha3a,!l, . .
- .5I 3,!l,eCl> pO,!l,HJICH. 3Ha'IHT,
. H )J(HBy B CTOJIHI.I,e ,!l,Ba,!l,ll,aT:& ,!l,eBHTl> JieT.
- CK6JI:&Ko JieT ToMy Ha3a,D,
Bl>I llOCTYITHJIH B IfucTHTYT ?
- .5I nocTynll:Jia B HHCTHTYT
o,D,IiHHa,D,naT:& JieT ToMy Ha3a,D,.
--:- A .SI- ceMh JieT Ha3a,D,.
-:-- M Kor,D,a oKoH'illJIH ?
- lllecT:& JieT ToMy Ha3a,D,.
- ,lJ,Ba TO,!l,a Ha3a,!l,.
- O<JeH:& xoporn6 .. . Tenep:&
cKa)J(ll:Te, cK6JI:&Ko napT B HarneM
KJiacce?
- TI.SITHa,!l,ll,aTh.
- C'lnTa:ifTe nx. Kmd.SI :ho
napTa?
- Tiepaa.SI, BTopa.SI, TpeT:&.SI,
<JeTBepTa.SI, m1.<ra.SI ...
- .ll,oB6JI:&Ho, ,!l,OBOJI:&Ho ! KaKOH y Hac ce:if<Jac yp6K ?
- llepBl>IH.
- A xax6e cer6,D,HH lHCJI6 ?
- ,lJ,B<i,!J,IJ.aT:& nepBOe.

~i

- Dar cit ati dat pe frigider


pe ma~ina de spalat?
- Aproximativ 475 de ruble.

- Cit - costa chibriturile?


- 0 cutie de chibrituri costa
o copeica.
- Dar ziarul ,Pravda"?
- Trei copeici.
- Bun. Radu, intreaba~i, te
rog, pe colegii dumitale de citi
ani locuiesc (stau) in Bucure~ti.
- Eu locuiesc in Bucure~ti numai .de un an.
- Familia mea locuie~te aici
de patru ani.
--,- Iar noi am Vjenit aici acum
opt am.
- Ett m-am nascut aici. . i'nseamna ca locuiesc in capitala de.
29 de ani.
- Cu citi ani in urma ati intrat la institut?
- (Eu) am intrat la institut
acum 11 ani.
- Iar eu - acum 7 ani.
- Si dnd ati terminat?
- Acum 6 ani.
- Acum doi ani.
- Foarte bine ... Acum spuneti-mi, cite banci sint in clasa noastra?
- Cincisprezece.
- Numarati-Jie. A dta bancii
este aceasta?
- Prima, a doua, a treia, a
patra, a cincea ...
- Ajunge, ajunge! A dta Iectie
este acum?
-Prima.
- Si (Dar) ce data este astiizi?
- Douazeci ~i unu.

- KaK6:H 3,D,ec:& 3T~ ?


- Tpem:H, a no-pyccKH :ho
C'IHTaeTCH leTBepT:&IH 3Ta)J(.
- Kax6:H ce:if'lac Mec.Sin r6,n,a?
-llHTl>IH.
MoJIO,!l,ll,hi ! Ha cer6,n,H.SI ,!l,OcTaTO'IHO. llpO,D,OJI)ICHM B ,n,pyro:if
pa3. Yp6x ox6H'IeH. .D,o cBH,!l,aHH.SI!
- ,lJ,o CBH,!l,aHH.Si !

- Ce etaj este acesta?


- AI treilea. i'n ruseste insa,
se considera al patruleal.'
- A cita luna a anului este
acum?
-A cincea.
-Bravo! Destul pentru astazi.
Yom continua alta data. Lectia
s-a terminat. Buna ziua! .
- Buna ziua !

CJIOB.A M BhiPA:IKEHMSI
a ~ti, a putea
I a numara, a socoti
I a sosi, a veni
(pl.) cursuri
KOp~6p coridor
JBeuiiT Juon6K suna (clopotelul)
~mace clasa
x6poM in cor
MOJIO~Qbl! (pl.) bravo!
c'lnTbb ~ecliTKaMu a numara din zece
in zece
cK6JI&Ko cT6n1? cit costa?
CKlllKeM Sa zicem
PYOJib rubla
KoneiiKa copeica
JaRJianiT& II a plati, a achita, a da
XOJIO~HJILHHK frigider
CTHpaJILHaH Maunlua ma~ina de spalat
npnMepuo aproximativ
Kop66Ka cutie
yMeT& I
c'IHTllTb
npuiinl
JawsiTnH

cmi'IKa chibrit
raJI\Ta zia r
ucer6 numai, doar
npuexaTL I a sosi, a veni ( cu un mijloc

de

5 JieT (ToMy) ualli~ acum un


an, doi, cinci ani
po~HTLCH II a se na~te
CTOJIHQa capitala
noCTymtTh II a intra
oK6u'IHTb II a termina
mipm banca (in clasa)
~OBOJILHO destul, suficient
'IHC.IJO data
:nalK etaj
C'IHTllTLCH I a se socoti, a se considera
MecHQ luna (a anului)
~OCTllTO'IHO destul, suficient
npo,!lOJilKHTL II a continua
s ~pyroii pal alta data

Adjective, pronume posesive, demonstrative ~i determinative


In imbinari cu substantivele insufletite
la cazul acuzativ pluraF
.

- Kozo oH m<>6nT ?
- OH mo6HT

C60HX

cmapmHX 6pambeB.

- Kozo oH )!()J,eT?

- Kozo omi scTpe-

- Kozo BLI 3HaeTe?

- OH lK)J,eT ceolix

Tnna?
- Omi BCTpeTnna

- JI 3Haw :lmux lKeu

cmyoenmos.

C60Hx 1/JKO/lbHbiX

IQIIH.

opy3eii.
1

Yn rusa numariitoarea etajelor incepe de Ia parter (inclusiv).


Vezi tabelele nr. 10, 16a, 21, 22, 23.

159
158

locomo{ie)

cro~a aici
ro~, 2 r6~a,

Inviitati numeralele ordinate:


~1

Numeralele cardinale

ordinale

CKOJJbKO sar6HoB ? TiliTb sar6HoB.

m-,~~l!!:lt
-------------.------------. ------ =KaKoil sar6H? (KoT6pbiH no C'!eTy?)
TiepBbiil llar6H BTopoil sar6H
TphHil. ..
lleTBepTblil.. .

TiliThiil ..

Numeralul ooim (ooHd, OOHO) se acordii cu substantivul in gen, numiir


~i caz: ooim py6JIL, ro.z.; OOHti KoneiiKa ; OOHO OKHO.
Dupii numeralele oea ,doi", oee ,douii", mpu, tLem"b1pe sau eel~ _care_se
terminii cu acestea (22, 33, 54) substantivele se pun la cazul gemtlv smgular-: oea, mpu, tLem"b!pe py6ml; oee, mpu : KODCHKH.
..
Dupii numeralele de la 5 la 20 substantJvele stau la cazul gemtiV plural:
nRmb, ooiiHHaolJamb, tLem"blpHao!Jamb py6Jieii, KoneeK.
Retineti constructiile: oouH (21, 41, 101) ro.z.; oea, mpu, tLem"b1pe (22,
43, 104) ro.z.a; nRmb (6, }}, 12, 20, 37) JieT 1 .
Inviitati numeralele cardinale :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

O)l,ffH (O.l(Ha, O.l(HO)


)l,B3 (.LIBe)
TPH
'!eTbipe
IIJ!Tb
meCTh
CeMb
BOCeMh
)l,eBJITb
)l,eCJITb

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

)l,BeCTH
TpHCTa
'leTb!pecTa
IIliTbCOT
meCTbCOT
CeMbCOT
BOCeMbCOT
.l(eBJIThCOT
ThiCJI'!a

11 0)l,IDm3)l,l\3Tb
12 )l,BeHa)l,l\3Tb
13 TpHHa)l,l\3Tb
14 '!eTblpHa.l(l\3Tb
1S rrJITHa)l,llaTb
16 mecTH<i.LillaTh
17 ceMH<i.LillaTh
18 BOCeMHa)l,l\3Tb
19 )l,eBJITHa.l(l\3Tb
20 )l,Ba)l,l\3Tb
1211 ThlCJI'Ia )l,BOCTH O.l(IDma)l,l.laTb
1917 ThiC.JI'Ia )l,eBJITbCOT CeMHa)l,llaTb
1975 ThiCJI'Ia )l,eBJITbCOT CeMb)l,eCJIT
IIliTb
1980 ThiCJI'Ia )l,eBJITbCOT s6ceMb.LieCJIT
2000 )],Be Th!CJI'IH
2500 )],Be ThiCJI'IH IIJIThCOT
2721 )l,BC ThiCJI'IH CCMbCOT .l(Bii.l(llaTh
O)l,HH (O.l(Ha, O)l,HO)

21 ABa.l(llaTh o)l,HH (o)l,Ha,


O.l(HO)
22 )l,Ba)l,l\3Tb )l,B3 (.l(Be)
30 TPH.Lil\3Tb
40 c6poK
50 IIJITb)l,eCJlT
60 meCTb)l,eCJlT
70 CeMb)l,eCJIT
80 s6ceMb.LieCJIT
90 )l,eBJIHOCTO
100 CTO
3000 TpH ThiCli'IH
3440 TpH ThiCJI'IH
'!eT.bipecTa c6poK
6000 meCTb ThiCJI'I
10 000 )l,eC.JITb ThiCJI'I

100 000 CTO ThiCJI'I


1 000 000 MHJIJIHOH

Genitivul plural (pentru indicarea anilor) se formeaza de Ia alta radiicina decit

zoo.

160

rrepBbiii: 1
BTOp6ii:
TpeTHH
'leTBepTbiii:
llJlTb!ii:
mecT6ii:
Ce.l(bMOii:
BOCbMOll
.n;eBJiTb!H
.n;ecJiThiii:

o.n;HHHa.n;I.~aThiii:

)l,BeHa.l(llaTbiH
)l,eBliTHa)l,llaTbiH
.D;Ba)l,l\a Tb!H
.n;sa.n;l\aTh rrepBbiH
.D;Bii.l(l\3Tb BTOpOii:
TPH.LilliiTh!ll:
TPHflllaTb rrepBb!H

TpH.D;IIaTh 'leTBepTbiH
copOKOBOH
IIliTH.n;eCJiTb!H
CeMH)l,eCJiTbiH
CeMb)l,eCliT BOCbMOii:
ThiCJI'Ia BOCeMbCOT meCTH)l,eCJiTblH
TbiCJI'Ia .l(eBJITbCOT CeMHa.l(llaThiH
Th!CJI'Ia )l,eBJITbCOT COpOK 'leTBepTbiH
ThiCJI'Ia )l,CBJITbCOT CeMb)l,CCJIT illCCTOH

YTIPAJKHEHIHI

1. Completati propozitiile, scriind cifrele cu litere.


1. 3To JieKapCTBO CTOHT O)l,HH py6Jib.
3Ta cyMKa
...
21 ....
2. Ta sa3a'
.l(Ba py6nJi.
ToT nna111
42
3. ITopnjJenh
5 py6ne.H.
357 ....
XoJIO.LIRJihHHK
4. Kop66Ka crrli:'!eK
O.LIHY Koneii:Ky.
31
3TOT )l(ypHaJI
5. KHJIOrpiiMM XJie6a ...
22 KOneii:KH.
84 ... .
p.b!6bi
6. nHJieT B 3BT06yce . . 5 KOIIeeK.
TeTpa)l,h
6

2. Deschideti parantezele. Puneti substantivele dupii numerate la forma


corespunziitoare.
1. J1 3aiTJiaTil:Jia 3a :hOT KOCTIOM (84, py6Jib). 2. fiJiaTHTe B Kaccy (6, py6Jib, 22,
KOIIeHKa) 3. J1 U.OJJY'IHJI (150, py6J!b). 4. Bbi )l,OJI)l(Hbi )],3Th eMy (2, py6JJb, 10, KOIIeii:Ka).
5. ny.n;hTe .l(06p.bi, .l(iiii:Te MHe (1, KOUeiiKa). 6. CTO rpiiMMOB BeT'IHHhl CTOHT (38, KOIIeHKa).
7. 3ToT.)l(ypHiin cT6HT (41, Korreil:Ka). 8.- Bhr 3anJiaTHJIH 3a 6nneT (20, py6nh)? 9.- HeT,
6nneT cT6HJI (21, py6Jib). 10. Bo3hMH s MOM cyMxe (3, py6nh), 11. - Y sac ecTh (4,
xorreiD<a)?

3. Completati cu cuvintele zoo, zooa, 11em.


1. R Y"'fHJJ pyccKHii JI3LIK O.LIHH .. .. 2. MoJi .LIO'~~> s.bimJJa 3aMy)l( 7 ... ToMy Ha3ii.l(.
3. 3 ... Ha3a.n; y Bee pO.l(HJ!Cl! pe6eHOK. 4. Ham CbiH IIOCTYrrHJI B YHHBepCHTeT ... Ha3ii)l,.
5. Jl rroe.l(y a MocKBy Ha 2 ... . 6. MoJi ceMbJi. )l(HBeT s I>yxapecTe 11 .... 7. Jl ox6H'IHJI
illKOJJy 20 .. . Ha3a.n;, a HHCJ:HTYT- 15 ... Ha3a.n;. 8. B Me.l(Hl\HHCKOM HHCTHTyTe CTy.n;eHTbl
y'laTCJI 6 ... , a B HHCTHTYTe HHOCTpaHHbiX JI3hiKOB - 4 .... 9. Moil: MY)!( pa66TaeT a :hoil:
60JibHHl\e 21 .... 10. Mb! )l(IIBeM BMeCTe y)l(e 25 ....
Terminatiile pentru genu! feminin, neutru ~i pentru plural sint: -all, -oe, -hie
(cu exceptia numeralului mpemwi : TpeTbll, TpeTLe, TpeTbH).
1

161

/"'"

.
4. Completati cu 'numeralele oaa sau oae.
1. ..si 3anJiaTJm 3a .. Kop66KH cm{qeK ... Konei!:KH. 2. MI>I noe,LJ;e~ B ConhcKHA CoK>3
Ha ... Mecll~a . 3. 'B'I>I npHexamr CIOJJ;ll ... ro,LJ;a TOMJ Ha3ll,!J;? 4. Kymhe MHe, llOll<llJiyHCTa,
... ra3eTbl H ... li<JpHaJia. 5. ,ll;ail:Te, UOll<llJiyHCTa, ... TOpTa, ... Kop66KH KOH<iJeT H .. . 6yThl.rpal KOHI>liKy. fi. Bqepa II noJI)"llina ... UHCbMa. 7. Mbi Kyml:lm B yHHBepMare' ... KpacH-'
. BI>Ie uaUKH: 8. CKOJII>KO ll ,li,OJill<eH 3anJiaTHTb 3a ... KHJiorpaMMa Kolr6ac:br H 3a ... KYPHUI>I ?
9. JI upo6yp;y B ,ll,epeaire npHMepHO ... JJ;Hll. 10. Bqepa $yT60JIIfcT c. 3a6Hn ... rona. 11. MI>I
J;IIJIH, ueUIKoM .. ,' qaca.

~ Transformati , propozitiile, conform modelului.


' Model
Jl BCTpeTHJia CBOHX ,n;py3eH B KOpH,ZI;Ope. (yJIHUa)
- Jl, BCTpeTHJia CBOHX ,n;py3eii: Ha yJiHUe.
1.- Mt.r 3HaeM 3THX npenoJJ;aahene.li JJ;aaH6. (HeJJ;asHo) 2 ..si acTpeTHJia 3THX CTYACHTOB
a ayART6pHH. (na6opaT6pHll) 3. M1>r BHAeJIH Tex AeBo'leK a -UIK6ne. (KJiy6) 4. OH aarnen
CBOHx TOBap.u:mel% Ha CTa,li,HOHe. (uapK) 5 ..sl YBHJJ;CJI MOHx cecTep B ~ara3HRe. (TpaMBaltHall OCTaHOBKa) 6. ..sl BCTpthHJia CBOHx POAHTeJie.li B TeaTpe. (KOHUepT) 7. MI>I ~aJIH

8. Riispundeti Ia intrebiiri, dupii modelul dat.


Model

Cero,ll;H.si BOCbMOe 'IBCJIO ? (,n;eBRTOe)


- Cer6)1.H.si He BOCbM6e 'IHCJI6, a ,n;en.b oe.
? ('leTaepTI>Iit) 2. TaM BTop6e xyu~ ? (TpeTLe) 3~ Cer6JJ;Hll
'IHCJI6 ? (TpHHaA~aTOe) 4. - CKal!<Ihe, noll<anyitcTa, 3To )J.eamrit Bar6H?
(JJ;ecJITbrit) 5. 3TO mecmaA~aTan ayJJ;HT6PHll ? (JJ;aaMaTb mecTall) 6. 3anTpa 6yJJ;eT noceMHliA~aToe 'IBCJI6 ? (JJ;eB!Ima,li,UaToe) 7. 3TO TPHA~aTb nepBall KBapTHpa? (UliTh)J.eCHT
nepBall)

1. 3 t o Tpemit

ABeH~,~:~uaTOe

9. Completati propozitiile, acordind numeralelele cu substantivele.


1. 3To nepBI>Iit 3Tal!<.

3. B,oT noc~>M6e MecTo.

..

Model b)*
Kor6 Bbi n:H,n;eJIH B'Iepa ? (HaiiiH coce,n;n)
- B'Iepa .s1 nH.n;eJI minmx coce,n;eii: .
l. Kor6 Bbi BCTPC'IaeTe Ha BOK3Me ? (MOH POAHTeJIH) 2. Kor6 Bbl eme He 3HlleTe?
(Hanm HOBbie npenoAaBaTeJIH) 3. Kor6 li<)J.arr aqepa Tiaaerr? (caoll, APY31>H) 4. Kor6 Bbi
HJ;UeTe f! (3TH czy)J.eHTLr) 5. Kor6 oHM qacTo ncDoMBHaroT ? (cBoH, 6paTLH)
.

7*. Purieti Ia numiirul plunil cuvintele tipiirite cursiv.


Mudel
OH 6y.u.eT JK,n;aTJ> :Jmozo mypucma B rocTH:Hnn:e.
- OH 6y,n;eT )K,ZI;aTb 3THx Typ:HcTon n rocTH:Hnn:e.
1._B JJ;epeaHe ll BCTP ~TBJia Moez6 6ptima H Mow cecmpy. 2. HHKonaa 6'1eHb .m06H1'
C60ez6 iJpyza. 3 ..sl xopom6 3HaiQ :Jmozo mo6tlJ?liUJa. 4. ,lJ;HpeKTOp npHrJiaCHn B Ka6JV~eT
Htltuezo Htj 60ZO UH:HCeHepa. 5. MoH )J.thH mo6liT C6oez6 IUK6.11bl{OZO Y'IUme.llfl. 6; ..si qacTO'
BCUOMHHaiO C60ez6 C06emCKOZO iJpyza. 1. 0Ha ,!1,6JirO HCKllJia my .:JICeHUJUHy. 8. Bbi Hamml:
:Jmy oe60'IKY ? 9. llpHrJiaCHTe xop6ruezo 6pa'lti I
"
'

KBapTllpa.
xyue
xa6HHeT.

4. TaM 'leTaepTblit aaT66yc.

3aJI.

HlllliHX 6pllTbeB Ha BOK3Me. (aBT66ycHall OCTaHOBKa)

1. Kor(> OH .m06HT? (po,wheJIH) 2. Kor6 BCTpeTHJIH CTy,LJ;eHTbl B KOpH,li,Ope? (npeno )J.aabeJIH) 3. Kor6 .m06HT po)J.IiTeJIH? (JJ;em) 4. Kor6 BI>I cnpocHJIH o6 -3ToM? (Tonap~~J;IIH)
. 5. Kor6 OHa li<)J.tT Ha OCTaHOBKC
'
. ? {)J.py3Ml)
.

2. BoT TpCTbll

ay,li,HTOpBll.
yp6x.

6. Riispundeti Ia intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii Ia cazul


acuzativ.'
Model a)
Kor6 Bbl mo6nTe? (cecTpbi)
- .H .m66J!IO cecTep.

na

xa6Haa.
om6.

Bar6H.

10. Riispundeti la intrebiiri, folosind numeralele din parantezii.


1: Kax6e . cer?JJ;Hll '1Bcrr6? (1, 5,10,16) 2. Kax6e '1Hcn6 6:bmo B'lepa? (2, 3 8 29)
3. Kaxoe 'IBcno 6y,ll,eT 3bTpa? (17, 21, 27, 30, 31) 4, Kax6it :ho 3Tall<? (4 6 'n' 13)
5. Kaxan 3To xaapTllpa? (19, 22, 40, 56) 6. Kax6it 3To xa6HHeT? (12 19
' 24)
7. KaK6it y Hac ceii'lac roA? (1976, 1977)
'
'
'

2o

11. Riispundeti Ia urmiitoarele intrebiiri:


1. ~6rr~>xo CTOHT 3TO; pyccmit li<YPHan? 2. CK6Jlbxo cT6liT 3TH 'lac:br ? 3. Cx6J!bi<o
neT TOMY HaJliJJ; Bbi noczynHJIH B HHcmzyT (a WK6ny)? 4. KorJJ;a Bbi ox6H'IBJIH BHCTBTYT
(mx6;ry)? 5. CK6J!bKO neT ~bi Yl!<e pa66TaeTe? 6. Kax6:R ceitqac ro)J.? 1. Kax6e cer6~Hll
'IHcno ? 8. Kax6e 'IHCJI6 61>IJlo B'lepa (6y)J.eT 3aBTpa) ?

12*. fn ~crodialogurile de mai jos, punep cuvintele din parantezii Ia


forma necesara.
1. ~ Tio3Hax6~Tecb : 3To Molt I!po<lJeccop, a 3To Moil: coce,LJ;.

.
- 0'1eHI> l!PHHmo. Ho ll nac rAe-To BH)J.en. Bbr ox6H'IHJIH Me)J.H~Hacm.li HHCTBTYT ?
- MeAR~cmit
- B JleHHHrpaJJ;e ?
- ,ll;a, a JleHBHrpaAe, (7, roJJ;) HaJli)J..

- 3Ha'IBT, Mbi yqHJIHCb BMCCTe, TOJII>KO Bhi 6LIJIH Ha )J.Ba Kypca CTapme ..sl OK6H'IHJJ (5, roA) Ha3a,~:~.
.
G!<al!<Ii:Te, ~oll<any.licTa, rAe 6'n6JIHOTexa HMeHH B.
.
- (2), OCTaH6BKa.
- :Erraro)J.ap!O nac.

2. -

3. - CK6=xo . cT6BT pyccxo-pyM:bmcmil: cnonapb ?


-; (2, py6Jlb 31, xoueitxa).
4. - ,D;a:RTe, noll<anyitcTa, <<TipasAJ.
- Y nac ecTb (3, xoneitxa) ?
-

,LJ;a, nol!<anyttqa.

162
163

11.

JleHHHa ?

s. -

CKa:aohe, rro)Kany.il:cTa, KaK6.il: TpaMsa.il: ll)leT s cT6poey ~eHTpam.Horo cT~-

YPOK 24

,li_B.A,ll_ll:ATb lJETBEP1blH

6Ha?

- (23

24).

- A asT66yc x6AHT TyAa?


- X6,!l,HT, (35).

6. - Bhr )K,!l,eTe (cam\: cTy,!l,eHTbi)?


-

YPdK

Moii

~emi

Sofia mea

.[l;a, ,!l,OJ!:>KHhi IIpHHTif (2) CTy,!l,eHTKll Ha KOHCYJibTal.\HlO.

7. - llpR;O,!l,HTe cero,!l,IDr K HaM II IIpl!I'rracHTe (sarrm POAiheJIR R Baiilli )J:py3b)j).


- CrracH:6o ... IIpocTHTe, H Ja6b'm ... Cer6AHH KaK6e 'iliCJI6, (1)? Y Moer6 oT~a
OJ;JlHll!, OH H~ MJ>K~T IIpii HTH.
.

13. Traduceti in limba romanii.


Ha TpaMBa.il:Ho.ll: ocTaH6BKe.
-

Bbi He CKa)KeTe, KaK rrpoll:TH K roCTHHHI.\e ACTOpHH?

- K rocTHHHI.\e AcT6pHH? A soH BMRTe, rromerr TpaMBaii: ?


- ,ll;a.
-

TpH ... 'leTbipe ... IIHTb ... mecTaH OCTaHOBKa KaK pa3 H 6y,!J,eT rOCTHHHI.Ia ACTOpWI>>.
Ho H )Ke TOJihKO 'ITO comerr 1 c 3Toro TpaMBa.!l !
3a'leM?
TaM O,!l,HH rpa)K,!l,aHHH CKa3M, 'ITO H y)Ke rrpoexarr 2 CBOIO OCTaHOBKY.
A-a, IIOHHMaiO. Bbi B TpaMBae CH,!l,eJIH ?
CH,!J,err.
A rpa)K,!l,f!HHH CTORJI ?
CTORJI.
Terreph Hao6op6T 3
qTO 3Ha'IHT Hao6op6T?
Bbi CTOHTe, a OH CR,!l,HT.

3AIIOMHHTE!
- Ka.K6ii 3ro sar6H ?
O,o:llli (21, 31) py6nb, ro,o:.
-Bocb:M6ii.
O,o:Ha (21, 31) KoneiiKa.
- Ka.K:hr 3ro KBapnipa ?
):(sa, rpa, 'leThrpe (22, 33, 54)
-BocbMlhL
py6n.H, r6,o:a.
- Ka.K6e cer6,o:Hsr 'lacn6 ?
):(Be (42, 62) KOnefu<H . .
-BocbMOe.
IlsrTb, mecrb, ... (45, 78, 89)
py6neii, KoneeK, ner.
- Kor6 Bbi scrpernnn B Kopn,o:6pe ?
- HaniHX coce,o:eii .(CBOHX ,o:py_3e:ij, Bcex npeno,o:asareneii,
3THX cry,o:eHTOB, 3THX cry,o:eHTOK, 3HaKOMbiX: )l(eHID;HH,
rex cmpymeK, Hamnx ,o:esoq;eK).
- CKOJibKO CTOHT XOJIO,O:HJlbHHK ?
- CKOJibKO CTOSlT 3TH KHHrH ?
1
2
3

coiiTH I a co bori
npoexaTh I a trece de
aao6op6T invers

- qy y Hac 6y,o:er Ha o6e,o: ?


- Be)l(JIHB cnpOCHJI Sl y . )l(eHbi.
- 800 an6pnii, - orBernna
)l(eHa. - Ha nepBoe- 200 KaJIOpHii, Ha BTO oe - 300 H Ha TpeThe -300.

-A MO)l( o Ha rpeTbe - 500


Kan6pHii ? - ~o~pocHJ! sr.
- HeJI13sr, ~ Bo3pa3Il:na )l(eHa,
- Thl H Ta.K 3a 3aBTpaKOM C'beJI
Ha 200 xan6paii 6 \ 1me, 'leM Hy)l(Ho.

- Ce vom avea Ia masii? am


intrebat-o politicos pe sotia mea.
. - 800 de calorii, mi-a riispuns
sofra. La felul intii- 200 de carorii
la felul doi - 300 ~i la felul trei ~
300.
- S-ar putea la felul trei 500
de calorii? am rugat-o eu.
- Nu se poate, a obiectat
sofia, tu ~i a~a la micul dejun ai
consumat cu 200 de calorii mai
mult decit trebuie.

'
C 'TeJI cr cBoH' \ xanopHH,
npHJier OT,O:OXHyYh.
\

Mi-am mincat caloriile ~i m-am


intins pufin sii rna odihnesc.

- BcraHt, - npnxaJana )l(eHa.


- M,o:Il: noryn.lii, Mo)l(eT, H HcrpaTHIIIh 200-3(;0 KaJIOpHH. Tbl H
Ta.K 3a nocne,nHH:ii Mecsr:u: nonpaBnncsr Ha :u:eni.Iil: I<HnorpaMM.

- Scoalii-te, mi-a ordonat sofia. Du-te ~i plimbii-te, poate, mai


consumi (cheltuie~ti) 200-300 de
calorii. (Tu) ~i a~a in ultima luna
ai pus pe tine nu mai putin de un
kilogram .

..sJ BCTaJI H ?fa,O:eJI llaJihTO.

M-am ridicat ~i mi-am pus


paltonul.

- Hy, Ja'IeM sr 3ro c,o:enana ?


- 3anJiaxana )l(eHa.
-qro?

- Vai, ce am facut? incepu sa


plinga sotia.
- Ce anume?

.,.

165

, .,..- 3a'leM ~ . C'beJia, Ha o6e~


3To IDIP~:lKHoe ? BopoJJacb Be,n;b
,D;O UOCJie,n;liero - H . BCe-T~H He
Bhr,n;ep:lKana. qTo Tenep~ 6y~~T ?
3To. Be,D;b 22 rpiiMMa :lKHpOB, 34
rpl:\MMa 6eJIKOB H 10- ymeBO,D;OB
. Tenepb BO 1-fHe 6y,n;eT 65 KHJIO
rpaMMOB .H 40 rpaMMOB,- no,n;cqll
Tina :lKeHa.
. Ha,n;o 6hiJI<? HaHTH ce6e :lKeHY noJier'le,- no,n;yMan jl H BhirneJI Ha 'f JIHIIY.

- De ce am mincat la prinz
pdijitura? Doar m-am luptat din
. rasputeri ~i totu~i n-am rezistat.
Ce se va in.timpla acum? Doar .
asta inseamna 22 de grame de grasimi, 34 de grame de albumin a ~i
I 0 (grame) de hidrati de carbon .
Acum voi cintari 65 de kilograme
~i 40 de grame, socoti sotia.
,Trebuia sa-mi giisesc o sotie
mai supla", m-am gindit eu ~i am
ie~it in strada.

Gradul comparativ al adjectivelor ~~ adverbelor 1

- Y. MeHJi xpacH:aa11

- 3ro BKyCHbiH TOpT,

Maunma.

CJIOBA U BLIPAiKEHIHI
'

0~ prinz, masa de prinz


aexCJIHBO' politicos, respectUOS
cnpocm . y )Keohl a intreba sotia
KaJiopRH calorie
HB nepaoe, ua BTOpOe ... Ia felul intii,
, doi ...
MO)KHO se poate
uem.JII nu se poate, nu e voie
. aoJpaJm II
obiecta, a replica
. 3ll L Ia-2. in decurs de
:wnpaK micul dejun
u~ ( aici} cu
fiO.in.we mai mult

: ~M

decit

uYxcBO. (u3~~:o) trebuie


npuJie'lb I a se culca pentr~;~

., ' tinip
:npHKil3liTL .I a ordona
. , JICTpalTHTL II a pierde, a cheltui
oOCJI~AB/Bil, -u, -ee, -ue ultimul

DODpUHTLCH II a se in a~a
KHJiorpaMM kilogram
ua~~:eTL I a imbraca, a une
naJILTO palton
Ja'leM pentru ce, de ce
31\DJiaKaTL I a incepe sa plinga
nupful\uoe s. prajiturf
OOpOTLCH (I) 11:0 DOC e~~:utro a lupta din
rasputeri
..
BCe-TaK_H totu~j
t
abiJ\ep~TL II a r7 sta
rpaMM gram
)KHP grasirne
oeJI6K albumina, lproteina

yrnea6~ hidrat ~ carboa

putin

- Moll Mamfuia xpacH:aee


'leM raoli !'
'

Yll~AiKHEHU:sl

1. Dati dispunsuri complete la intrebari, folosind cuvintele d!n paranteza.


Model
qTo, Bhl BH,D;eJIH? (2 <PIIJ1bMa)
- .H BH,D;eJI (BH,D;emi.) ,D;Ba <i>HJ1bMa.
3.

T.Jr~ ;;!~on~~~T~=~a~ ~a~p=)~~\Z~r~6!K~~:= c~~~xHcrphuJIH ? (24

Ha33:~ 5. l.Jro ,Bhl IIOII~OC~ B KHOCKe? (2 raJeThl H 2

2. Formulati propozitii,' conform modeluh,1i .


Model
Omi KynHJia O,D;Hy KHHry. (2)
-A jl xyrnirr (xyrnirra) . ,n;Be KHHrH.
3 E

_mipTLI
ITHCbMa
_rpaMMa

_cecTpbl .
=cn6aa '
_r6pop;a
2 (ll:Be), 3,4- -rra6opar6puu
2 (Aaa), 3, 4- -TpaMBau ~ (Aaa), 3, 4- -OKHB

-TerpaAB
-ynpaxmeHHH
-f'IHTeJIH
-p;6'1epa
. -naJibTO
-B'pa'la

166
\

~ I

!; ~H~'Ia o(np,uexan
a JleHHHrpap; p;aa AHH Ha3ap;. (3) 2. BacH Hcrparurr ~y6rrh (2)
A)HH ll<YpfHa~. (3) 4~ 3r~r xypcaHr Harmcarr ,!IBa yrrpall<HeHHll. (4) s. OHH:

~p;a~ aat~~~

2 6

ap;y ep;er

nOJifaPHIO Ha

MeCJI~.

(4)

' ..

3. Puneti cuvintele din paranteza la cazul genitiv.

. . ..

. .

1. 3p;ec!' xo)AHT ABa. (rpaMaa:ll:), rpu (rponneii6yc) H 'leThipe {aar66yc). 2. -. ~ I<Yrriill


p;aa (KHJIOrpaMM BeT'mHbi. 3. y Brn<ropa p;aa (6pat) 'H
(
a) 4
.. .
.
:rpu
rise (anreKa) H 'lerhrpe (WK6na). 5. 3m :::

(ac:t ~A:Y~! ~~~~~~:~~


.
.

(6o~bHH~a),
1

Vezi tabelul nr. 18.

167
\

py6rrli?

::k~~~ ~B!~ T~:

xcypHarra)
p;pyr (3 MHHyTLI TO\iy Ha3ap;) 7. t::KOJihKO CTpaHH~ OH nepeBeJI? (22 CTpaHH~I)

DOII:C'IRnlTL I a calcula
.ui\Ao o.;mo trebuia
uaiiTII ceoe a-~i gasi
(no)Jier'le ( aici) mai suplu
abliinl I a ie~i

Substa:ntivele la cazul genitiv sin~ular


(dupa numeralele 2, 3. ~i 4)

- A li IIHil,I)f KpacH:aee, 'leM


Tbl!

- Tor :opT axycde,


'leM 3TOT!

'

'.

MeHsi 6hmo ):(sa ('leMo):(aH) a TPH (cyMKa). 7 . .H 6blJr s MocKse '!eThrpe (pa3) 8. Moil: Tosapa~ B3l!JI 3Ty KHii:ry scer6 Ha ):(Ba (!l:eHb). 9. 3Ta KoMaH):(a Ja6ll:rra TPH (rorr), a Ta 'leThipe (rorr). 10. IlpHHeCHTe, IIOJKarryil:CTa, ):(Be (JIOlKKa), ):(Be (BHrrKa) H ):(Ba (HOlK).

4. Deschideti parantezele, acordati substantivele cu numeralele; pe acestea din urmii scrieti-le cu litere.

8. Dati riispunsuri complete la intrebiiri, folosind numeralele din par antezii.

A:[ ode/
ka~ <:~pJihKo neT AH,n.peii: cTapille, 'IeM Hll:Ha? (4)
- AH,n.pe:lr-c.'4 ro,n.a cnipme, '!eM Hll:Ha.
.....____

Model

1. Ha CKOJihKO JieT sai:Ira,~Ha MJ!a

'
? (5)
'
.2. Ha CK<;JJihKO rreT sa~ ChiH
MeCHL\eB sam ,n;pyr cTapme, '!eM s&r ? t"r>-g H a,n;u;re, '!eM sam~ cecTpa ? (2) 4. Ha CKOJihKO
"'eM TOT ? (21) 6. Ha CKOJihKO ):(Hell: s&r 6hl ]h,., ~KOJI&Ko py6rreli: :hoT MaTepaarr ,n;op6JKe,
'"-Q.I_~me Ha Mope, 'leM saiiiH ,n;py3&Ji ? (3)

CT~pme, '!eM ,n;o'lh? (3) 3. Ha cK6JI~';,JleT !~~rr'l,eM Bhi

OH xyrrll:n (2, KHHra).


- OH KYrrHn ,n.Be KHHr.R.

a.,

1. Ha BhiCTaBKe M&I rroceTll:JIH 'i(lJ1bKO (3, rrasarrh6H). 2. Y Hac Ha 3as6):(e (2, rra6opaT6pHli). 3. B Ka,6aHeTe CTOJlJIO (2, CTOJI) H (4, CTYJI). 4. Y HaC (3, KOMHaTa). 5., B mimeM
r6po):(e (4, MyJeil:). 6. B<Iepa ll rrorry'!ll:rra (2, rrachM6). 7. ,[(erreraThi' rrocenl:JIH (2, Jas6):().
8. Y Pa):(y (3, cecTpa H 4, 6paT). 9. _H HCTp<iTHJI (24, py6Jih). 10. flo):(OlKP:HTe MeHJi
(2-3, MHHYTa).

5*. Riispundeti la intrebiiri, folosind numeralele din parantezii.

cuvintek'-~~~
t,
.
CUrSIV.
e~e .... 2. 3Ta TeMa mpy~Ha

9. Folositi
comparativul de la
.

1. 3TOT ,ll;OM 6blCOKUU, ,a TOT


. ..
PO.llHTe;m Moli~O&ze, a .ee e~e .... 4. -~aJill xopom6 rosop!l:T rro-pyMh Cia/ em~ .... 3 ... Er6
5 . .H ,n;erra10 Ma;to omH6oK, a Thi eme ... 6. C&m rrpae3JKaeT peoKo, a 'lh eJS~:~ ~e ,.::.:.:..
3aHHMaeTCll Mll6 zo, a Mp!l:Ha eme .... 8. K6cTH rrpHmerr ,n;oM6li: n6Jono a B!l:KTOp ell\e ....
9. 3TO IIaJihTO Oopoz6e, a TO eme ...

Model
Cxonhxo renoBeK )l(HBeT B :hoii: xoMHaTe ? (2)
- B :hoii: xoMHaTe )I(HBeT ,n.Ba :qenoBexa.
1. CKOJlhKO 3Ta'lKeK B sameM ):(OMe? (3) 2. CKOJibKO Ksapnl:p s sameM ):(OMe? (4)

3. CK6JI&Ko y _sac K6MHaT? (2) 4. CK6rr&Ko '!erroseK JKHBCT s 3Toil: KBapTll:pe? (4) 5. CK6rr&Ko
y sac 6pa Thea ? (3) 6. CK6JI&Ko y sac cecTep ? (2) 7. CK'6rr&Ko y sac c&moseil: ? (2) 8. CK6rr&Ko
y sac !l:O'Iepea? (3) 9. CK6rr&Ko MeCHL\eB s&r 6hiJIH s llpare? (4) 10. CK6JI&Ko il:Ueil: Bhi
6biJIH 60JihHhl ? (23)

6*. inlocuiti cuvintele tipiirite cursiv cu antonimele lor.

Model
j{ nonpaBU/lCfl Ha ~e.Jll>IH KHJIOrpaMM.
____, j{ rroxy,n.eJI Ha ~e.Jll>IH KHJIOrpaMM.

1. 3):(eCb Hellb3R OTI(OXHYTh. 2. _H O'!eH& XO'IY KyrrHTh 6HJieThi Ha nt!p6blU crreKTaKJih.


3. HaTama 'lacmo eJ):(HT s ):(epeBHIO, r):(e lKHBYT ee po,n;ll:TeJIH. 4. Moil: cmtipmuu Chili
rrorrpocll:rr ,n;eH&rH Ha KHHrH. 5. Cer6):(Hll se'!epoM ll 6y,n;y 3all!lma. 6. B SOCKpeceHhe Mbl
rrpamnlf ,n;oM6il: pano. 1. - 3aKp6ume, rroJKarryil:cTa, oKH6 ! 8. OH ece rr6HHJI. 9 .H Ja6&lll,
'ITO cer6I(Hll y sac s&rxoi(H6il: ,n;eH&. 10. 3,n;ec& MO:HCHo KYPHTh.

7. Retineti formarea comparativului de la urmiitoarele grupe de adjective ~i adverbe.


a)

Tpyi(H&Ili:, Tpy,n;HO-Tpy,n;Hee ; BalKHhiH; Ba'lKHO-BalKHee ; CHJibHbiK, CHJibHQ-CHJibHee ;


6hiCTpblli:, 6hiCTp0-5hiCTpee ; selKJIHBhiH, BelKJIHBo-selKJIHBee ; BeCCJ!hiH, secerro--

secenee ;
rrerKHH, rrerK6-rrer'!e ; BhiCOKHH, BhiCOKO-Bhiille ; I(Opor6il:, ,n;6poro-,n;op6'lKe; MO
rro,n;6il:, M6rro):(o-Morr6JKe ;
c) MJia,n;maa-Mrra):(me ; cTapmali:-cTapme ;
d) xop6mall:, xopom6-nyqme ; rrrrox6il:, rrn6xo--xylKe ; 6on&m6ll:, MH6ro-66n&me ;
MarreH&KHil:, Marro-MeH&me ;
e) I(aJieK6-,n;aJihme ; paHo-paH&me ; rr63I(Ho-rr63JKe ; 'lacTo-'la~e ; THxo -TB:me ;
pei(Ko-pelKe;

b)

168

10. Transformati propozitiile de mai jos, conform mod ului.

Model

BH:nr rrH:meT xopomo. Oner rrH:meT IIJioxo.


t.
\
- B.Hn1 rrHIUeT JIY'IIUe, 'leM Oner. Oner rrHIUeT xy)l(e, :q
Bll:ni.
, 1. 3TOT TeKcT Tpy,n;H&rli:. ToT TeKcT rrerKHit 2. B'lepamHHil: ,n;e & 6hm Terrrr&rit.
Cer<;>IlHHmH'_Iil: ,n;eH& 6hm xorr6,n;H&rll:. 3. 3ToT cTy):(eHT pa66TaeT MHo o. ToT cTy):(eHT
pa6oTaeT Marro. 4. IIITe<PaH 'lHTaeT rro-pyccKH 6hrcTpo. Mrrll:e '!HTaeT rro-pyccKH Me):(rreHHO.
5. Cer6):(Hll 6hmo Terrrr6. B'lepa 6hmo x6rro):(Ho. 6. 3To 63epo 6orr&m6e. To 63epo Marreu&.
I

xoe. 7 .H rramy ):(OM~ll: pe):(Ko. T&r rrll:mem& ):(oM6fi '!acTO.

11. Folositi comparativele de la adverbele din propozitiile de mai jos.

Model
ilHIUHTe KpacHBO !
- ilHIIIHTe Kp~CHBee !
1. Mn:ll:n~ 6hrCTpo ! 2. llpHiJ:H cer6):(Hll paHo ! 3. Crrymail:Te sHHMherr&Ho ! 4. Pa66Tall:Te xopom6 ! 5. qHTali:Te MH6ro rro-pyccKH ! 6. IIHmrhe '!acTo rrll:c&Ma ! 7. OTBe'!all:re seJKJIHBO ! 8. rosopHTe THXO !

12. Cititi .enunturile de mai jos, apoi riispundeti la intrebiiri, conform


modelului.

Model
06h'I'IHo .sr BI>Ixo)I(:Y H:3 ,n.oMy paHo. A Bac5! ?
- Bac5! TO)I(e BI>Ixo,n.HT ll:3 ,n.oMy paHo.

169

', 1. flpeno.z:~amlTCJib BbiX6)I.HT .H~ HHCTHTyTa H H,[le~ B 6n6-;m6n\xy. A , CTy,[leHTb~?


2. T1.1 BbiX6.z:IHIIIh '11:3 .z:~oMY B 4 qaca. A TBo:li: 6paT ?3. ,[(eTH BhiXOMT H3 mKOJibi n MYT

,iJ;oM6:li:. A Barna .z:IO'Ih? 4. Bhi Bcer.z:~a BbiX6.z:IHTe '11:3 .z:~oMY p~uo. A Banm po.z:~:HTeJIH? B'lel?a
HID<onait 6hm 66neu H ue BbiXO,[Il\:JI ua yJIHuy. A Map:W!? 6. Cer6AIDI ,[(aH Bhnnen H3
.z:IOMY B 7 qac6B. A er6 :lKeua? 7. B'lepa 3li:Ha BnepB:bie B:bimna ua yJIHuy, noTg_:r,f 'ITO
ueJibiii: MeCJIU omi 6bma 6oJibua. A .z:~em ? 8. 3liBTpa Jl Bblii:,l:ly H3 .z:IOMY_.Y%'{acoB. A
Jlaplica H 36JI ?
/___...

_s.

,..--

13*. Folositi cuvintele din parantezzv


la fo

cuvenita.

1. - Aull, 'ITO .z:~enaTh,

'

'
)
Jl nonpaBnnach JI~
~~rpa~

_ (Mu6ro) xo.z:ll\:, emh (Marro) XJT~ 3aHHMaHcJI cnopToM n Tor.z:~a noxy.z:~eemh.

n c~!O.
e BHAeJI.
.., B OT cer6,[liD! BnepBbJe
) Ha YJIHU)'

(2, MeCJIJ..V.

He (BbiXO,[IHTb

Cnacu6o, AIDI, TaK

2. -_ Mama
j{ Gbi~a Jl .z:1aBH6
6

Jl

(Bbl~\.

.--- - -

3 ..:...
.. -

:H:oXon
MBliHoBH'I, ty.z:~a Bbl MeTe?
B 6n6 OTeKy .H ,[16JI:lKeH C,l:laTb (2, KHHra).
Bo3h Te, no:lKanyitcTa, H MOH xH:Hrn.
Cy B6JibCTBHeM.

4. - Wi(Ia, 'ITO Bbl B03bMeTe Ha nepBoe ?

_, A '1~0 eCTb Ha nepBoe ?


-He ~HaiO, .z:~aBa:ihe nonp6cHM MeHIO . BoT, cMoTpHTe: Gyn- 33 (xoneilKa),
6op* -;- 24 (xoneitKa) ... .H B03bMY cyn.
, 1- M Jl TO:lKe. 3ua'IHT, (2, cyn).
- Ha TOp6e B03bMeM MJICO.
- .H c JiaceH. A Ha TpeTbe ? 3.z:~ecb ecTb EOMn6T, x6ciJe, IIHJ'6lKHoe.
- .H X 'IY KOMil6T.
- A J1 r Y.z:IY IlRTb x64Je.

5. - liy,l:I~Te ,l:I06p:bi, npHHeCHTe.. IlO:lKany:i!:CTa, (BHJIKa H XJie6).


- A JI6:lKKa y Bac ecTh ?
-

Cnacu6o, ecTb.

6. - MaMa,
-

Jl

y:lKe BCe C'beJI

.H (Bhl:i!:TH) Ha yJIHuy H IlO.z:IO:lK.z:IY Te6H TaM.

HeT, lOpa, (Bhl:i!:m) BMecTe.

14. Verificati cu ajutorul cheii exercitiul precedent ~i traduceti-1 in limba


romanii. Apoi inchideti cartea ~i traduceti textul obtinut in limba rusa.
15. Traduceti in limba

roma~a.
I

,
My:lK n :lKeua nocc6pnnnch 1 Ouli) ue pa3roBapHBaJIH 2 TPH .z:IHll. Ha 'leTBepTbi:l!:
.z:~euh, xor.z:~a MY:lK npHIIIen c pa66Thi, ou uamen ua cToJie 3anHcxy 3 : 06e.z:~ B noBapeuHo.ii: KHII:re 4 Ha CTpaHiiue 5 215, a y:lKHH ua CTPaHHIIe 317.
4 noBapeuuaH KHHra carte de bucate
5 crpaun!la paginii

1 noccopHTbCH II a se certa
2 pa3roBapuBaTb I a vorbi
3 3aDHCKa bilet

170

3AIIOMHHTE!
~sa, TpH, 'leT:bxpe : 6p<iTa, npeno.n:aBaTemr, MyJeH, .ll:HH, IIJI~a
~B,a, TpH, 'leT~Ipe : CeJia, ITHC.bMa, MeCTa, co6paHHH, Jace.n;aHHH

.n:se, TpH, 'lenxpe : cecTp:bx, .n;6'1epH, <}>a6pHKH, TeTpa.n;H, ay.n;HT6pQ


- qTO y Bac Ha nepsoe ? qTO MO)I(HO B3HT.b Ha BT~p6e ?
- 11 BOJ.DMY r6n~>xo BTop6e H Tpene.

- Ha cx6n~>xo neT C.DIH cTapme (MJia.n:we), 'leM .n;o'lh?,


~ C1>1H Ha TPH r6.n:a 11 .n:sa Mecn~;a cTapme (MJia.n:we), 'leM .n;o'lh.
8a_w a TeMa nerqe . (Tpy.n;Hee), 'leM MOH.
Pa.n:y rosopH:~ no-pyccxH nyqwe (xy)l(e), 'leM .11.
JI scer.n:a Bl>IXO)I(Y H: 3 .n;oMy

Cer6.n;HH

:a"'\l'l 'LT t"'\

,,,"y,_ ...... __

Cer6.n;HH .11 s:bxwen HJ .n:oMy


noJ)I(e. ,

3asTpa

snepB:bie B:bimna Ha

shl:ii.n:y a .n:sa' qaca .

'

'
YPOK 25

Illxona~ B xoTopo:H: Y'IHTCH Tem!p:o Mpll:Ha MoHecxy, Haxo,n;HTCH B HX


l KB a p T8.Jie .

3 Ty WK6Jiy nocTp6n.nn

X-I ep;;Q.nno, :n

107

<>:J .a:

J.'"' o;a.).

~ ~ :rr..T...-r.ro. ... ....

ro.ny MpHHa J'IHJiaCh B .n;pyro:H: IIIKOJie. Omi .n;o CHX nop BCllOMHHaeT 0 CBOHX
npbxHHx .n;py3:ojjx H y~Tenjjx, o cBoe:H:. caMoii 6n:H3xo:H: no.n;pyre CaH,n;e, a
'laCTO HaBeruaeT HX.
Mpll:Ha o'leHh BOJIHoBanac:o, xor.n;a Ha,n;o 6bmo nepexo,n;:HT:o B HoByiO
mxony, Ho Tenep:o oHa 3,n;ec:o npHBhiKJia. Ha nepeMeHax Mp:HHa ycneBaeT
npH6e)l{aTh ,ll;OMOH, 'IT66:or noecTb HJIH B3HTh 3a6biTJIO TeTpa,n;h, PY'IKY'
xapaH,n;arn, HJIH npocTo yB:H,neTI> cBoero .n;e.n;ymxy, xoToporo oHa o'leH:o
JII06HT.
BoT H cero,n;HH Ha nepeMeHe Mpll:Ha 6e)I{HT ,ll;OMOH. Eme H3,ll;aJIH OHa .
3aMe'laeT .n;e.n;ymxy. OH CH,ll;HT BO ,ll;Bope Ha CKaMeii:Ke H HrpaeT B rnaXMan,r.
Ero .n;py3hjj, To)l{e neHcHoHephr, npoBo,n;HT Bee neTo Ha cBeiKeM Bo3,n;yxe.
- qTo cnyqHJ1och, Mp:HHa, notieMy Tl>I Tax 6eiKHIDh? CMoTp:H, He yna.n;:H!
,ll;e.n;yrnxa TO)I{e O'leH.h mo6HT CBOIO BHY'IKY H 3a66THTCH 0 Heii:.
- HHtiero oc66eHHoro :He cnyti:Hnoch, .n;e.n;ymxa. IlpocTo y'IHTeJih Benen llpHHeCTH rHTapy, a H 3a6biJia. Y HaC Ha _6y,n;yiQeH He,n;eJie KOHIJ;epT .
Mp:HHa otieHh xoporno HrpaeT Ha mTape H xaiK,ll;JIO He,n;eJIIO xo.n;Hr
Ha peneTHIWH. B npornJIOM MeCHIJ;e HX opxecTp 3aHHJI nepBoe MeCTO Ha
KOHKypce, xoTopl>rii cocTojjncH B ropo.n;cxoM ,ll;oMe KYJihTJphr. M xoHetiHo, .n;e.n;ymxa Map:HH npHcyTcTByeT Ha Bcex xoHn;epTax, Ha xoTophrx
HrpaeT ero CaMaH JII06HMaH BHJtiKa.

CJIOBA II BbiPAJKEHIUI
auj'IKa nepoata (de bunic)
KBapnin cartier
noCTpOHTh II a construi
B DpOWJIOM rOAY anul trecut

AO cHX nop pina in prezent, pina acum


npelKa/Hil, liB, -ee, -He fost, de alta data
caM /LJit:, -aH, -oe, -Lie eel mai
6mhK/ ml, -aH, -oe, -He apropiat, intim

n6Ap:Yra prietena
uaaewaT& I a vizita
sonHoaaT&CH I a se framinta, a se nelini~ti
nepeXOAHTb II a se transfera, a se muta
ilpHBbuclfYTL I a se obi~nui
ua nepeMeHe in pauza, in recreatie
ycneab& I a reu~i sa faci ceva in timp
util
llpH6elKbb II a sosi, a veni in fuga
3a6&1T'j&lil, aH, -oe, -Lie uitat
TeTpaAb caiet
p:f'uca toe, stilou
~eapanAaw creion
np6cTo pur ~i simplu
tiJAaJIH de departe, de Ia distanta
~a6p curte
cKaMeiiKa banca (in curte, in pare)
fll"pbb B WaxMaTLI a juca ~ah
uencHonep pensionar
JICTO vara

ua caelKeM a63Ayxe in aer liber


ynacTL I a cadea
JaOOTHTbcu II a se ingriji
HH'Iero oc66euuoro nimic deosebit
aene'fb II a porunci, a ordona
npHneCl'n I a aduce
rHnipa chitara
IJll 6yAyweil HeAeJie saptamina viitoare
KalKA /Liii, -aH, -oe, -Lie fiecare
KoaQepT concert
HrpaTb aa... a cinta Ia ...
penemQHII repetitie
JaHHTh MecTo a lua (a ocupa) un loc
KOHKypc concurs
COCTOHThCH II a avea loc
rQpoAcK6ii, -au, -oe, -ue ora~ene sc
,ll;oM KYJibTYPbl Casa de cultura
npHCYTCTBOBaT& I a fi prezent, a fi
de fatii

Substantivul, adjectivul, pronumele posesiv, demonstrativ ~i


determinativ la cazul prepozitional numarul plural
J<a J(il,. = -TCQJiaX OHlf
Y'IaTCII?
-.
"'-...,
- B u6sblx cneTnblx
UIK6nax.
-

- Ha KaKHX CKaMeHKaX
OHll CH.!\llT?
.
- Ha 3THx CKaMeil:Kax.

- ~' oul1 ronopJiT?


CBOHX mo6HMblX
Y'JHTemix H .LIPY3hHX.

"

- 0

Cazurile acuzativ ~i prepozitional


pentru exprimarea timpului
Acuzativ

Prepozitional
B HOH6pe
B npOIDJIOM MeCHIJ;C
(B KaKOM MeCHIJ;C ?)
B npOWJIOM ro,n:y
n 1975-oM ro,LJ,y
(B KaKOM ro,n:y ?)
Ha np6wnoH: ue,LJ,erre
ua 6y.n:yweA neAene
(ua KaK6H: He,n:ene ?)

B 3TOT BTOPHHK
B :)yy cy666Ty
nech AeHh .
nc!O He,n:emo
nee neTo
KalKAhlH ,n:eHh
Kb(!(hiH r6A
dlK.LIYro He,LJ,enro
Ka)J(,LJ,OC JieTO

Gradul superlativ al adjectivelor


caMOe 6JIH3KOe cellO

caMblil 6JIH3KHH opyz


CaMaK 6JIH3K3H noopyza

c3.Mhle 6nH3KRe opy3bR

172
173

Y llPA JK HEH.Ji.H

1. Traduceti in limba romana.


1. HpHHa BCDOMHHaeT o iJp)'3b/lx. 2. 0Ha BCDO~HaeT 0, C60UX npetJICHUX iJpy3bRX.
3. Ha nepf!Menax oHa npH6eraeT .n;oM6D:. 4. Ha 6fAblUUX nepeMenax oHa ycneBiieT ~pH6e
DTb .n;oM6D:. 5. B np6mnoM Mec.11ue .11 6LJna HecxoJibxo pa3 na Konqepma~. 6. B ~TOM

Ml\c.I!Ue .11 HecKOJibKO pa3 6LJJia HQ CUMr/iOHU'IeCKUX KOHqepmax. 1., fleHCH~Hepbi CI!~T HO
CKQMeUKQX H HrPlllOT B maXMaTLJ. 8. 06LI'IHO neHCHOHepbi CH,!l..IIT HQ mex CKOMeuKOX B
'IIITliiOT, pa3rosapHBaiOT HJIH ~aiOT B maxMalbi.

2. Puneti Ia cazul prepozitional, numarul plural, cuvintele tiparite .


cutsiv;
Model
Y'IeumcH: y'IaTCH B UtKo/le.
- - Y'IeBHXH y'IaTCH B wx6Jiax.
1. Czy.o.eHTLI 3aHHMiiiOTC.II s ayiJumopuu. 2. Hanima paccullina o noiJpfz.e. 3. .)J.e_TH
6eriuoT so iJeope. 4. B KAdcce BHCliT nopTperbr }"leHbrx H DHcliTeneD: . 5. B Maza3une
M6lKHo rcynHTb 6'1eHb xop6IDHe, se~. 6. Ha ypoKe Mbi .~HHMiiTenbHO cnymae~ o6'b.RCileHHe npeno.o.asaTeJI.II. 7. Mono,!l.Lie JIIO.D.H cH,!l.eJIH Ha craMeuKe H HrpaJIH Ha zumape.

3. Cititi propozitule, raspunzin<,l apoi Ia intrebari.


rrorfe/

5. Folositi gradul superlativ al adjectivelor din paranteza cu ajutorul


cti vintelor CtlMblU, caMafl, CtlMOe, caM.ble, punindu-le Ia forma necesara.
Model
3To MOH nobpyza. (JII06H:Mbll1)
- 3To MOH caMM JII06lihla.s~ no~pyra.
1. 3ro nam iJpyz. (6mbiCHil:) 2. 3ro HamH opy3b.ll. (6nlf3ICHil:) 3. A BOT Moi BHY'IKa.
(nio6HMbiil:) 4. 3ro Ham y'lume/lb. (ni06B:Mbril:) 5. Jl xynHJ1a naAbmo. (Aopor6il:) 6. OK
KYnHn U/IOUf. (Aopor6D:) 7. Jl XO'IY xynHTb 'IQCbz. (.n;opor6il:) 8. 3ro )''leHblU. (H3BecTHb!D:)
9. 3.o.ecL o3epo. (6oJibm6il:) 10. B 3roM ro.o.Y xpecrbJiHe co6pliJIH ypo:HCdit JeneHoro rop6mxa.
(6orarLiit)

6. Cititi propozitiile date, apoi raspundeti la intrebari.


Model
3ToT ~oM ua'laJIH cTpoHTI> B MapTe. Er6 CTPOHJIB 4 Mec.s~~a. Kor.u;<i
llOCTPOHJIH 3TOT ~OM ?
.
- 3TOT ~OM llOCTPOHJIH B mOJie.
1. Mo'tt .o.pyr yexan B MocKBy B .RHBape. OH 6Lm B MocKBe 3 Mec.11ua. Kor,!l;li
OH BepeyJIC.II ,!I;OM6il:? 2. Ha,n:.11 B3HJill y MeHli KHifry B llBrycre. 0Ha ,n:ep:>KliJia ee MecliUo
Kor.o.a Ha.n;.11 npHHecna KHB:ry ? 3. ,U:oM KYJibrYPLI Ha'laJIH crp6HTb B <l>eBpa,ne. Er6 crp6HJIH 6 Mec:ueB. Kor.n:a nocTp6HJIH ,U:oM xynLzypLI? 4. Orrer nocryn:Hn Ha rcypcLI B ceHT.R6pe. OH y'llfnc: Ha rcypcax 3 Mec.11~a. Kor.n:a oH ox6H'IHJI xypcLI ?

Bee 3K3w.......... ~vtSll'IHJIBCI>. Ha xaxH:x 3 K3 aM_yllax :so.n:noBaJICH OJier?


- OJier BOJIBOBaJIC..JI Ba b ...... o.-.,.>ueHaX .
.
.
.
1. 3TO noeble mempdiJu. B xax:Hx Terpa,!l;.llx Bbi .n;onlKH.br HanHcATb .a;oMamHee Ja.n;aHHe ?

2.- OH .m06HT cuMonu'lecKue Konqepmbl. Ha xax:Hx xoHuepTax oH 'lacro 6LJB1ier ? 3. MAdoIUUe 6pdmbR cH.n;liT so .n;sope. 0 xaxlix 6parb.RX 3a66rHTCH cecT.Pii? 4. Hmcomiil: xyn:Hn
ceZOOHJIIUHUe Za3embl. B KaKHX ra3elaX OH npo'IHTllJI 0 K6HKypcc? 5. 3ro nOC/IetlHUe 30HR
mUR. Ha xax:Hx JaHlirH.Rx BLI He 6LIJIH ? 6. HalUu 6Au3Kue Jpy3bA 'lacro HasemaiOT Hac.
0 KaKHx .n;py3blix Mbi rosop:HJm ? 7. Bee cmyiJeH'IecKue co6pdHuR npox6,!1;.11T B 6onbni6M
3line. Ha KaxHx co6pliiiH.IIx scer.o.a npHcyTCTByiOT npeno.o.asliTeJIH ? 8. TyplfcrLJ nocerHJIH
uHmepecHble eblcmaeKu. Ha xaxlix s:blcrasxax 6LIJIH rypHCTbi ?

4. Raspundeti Ia intrebari, folosind imbinarile din coloana din dreapta


1a .~azul prepozitional cu prepozitiile 6 ( 6o), na, o1
re cxaMeD:KH
see ,U:oMa KYJibTypbi
3rH Terpa.n;H

1. r.n;e Bcer.n;a CWT neHCHOHepbl?


2. r.n;e COCTOWCb K6mcypcI ?
3. r.o.e senen y'llireJib HanHcaTb
.n;oMaWHee Ja.r~aHHe ?

nepBbie 3K3llMeHbi
H6Bbre DO.LIPYrH
see .n;sop:bl
(CBOH) BeyKH, (CBOH) BHy'IKH
raJeTHbre ICH6ciCH
HamH nix6JlbHLre y'lllrenli
(CBOlf) CTapbre po.o.lfreJJH.

4. r.o.e Bbl 6'1eHb BOJJHOBiiJIHCb ?


5. 0 K6M DHCaJia TaH.II B DHCbMe ?
6. r.z:~e CTOBT CKaMeil:KH ?
7. 0 K6M 3a66THTC.II ,!l.e,!l.ylliKa ?
8. r.o.e Bbi noi<ynaere raJerLI?
9. 0 K6M BLI 'lllCTO BCDOMHHaere ?
10. 0 x6M Ja66rli:JJHCb .o.erH ?
1

Vezi tabelele nr. 21, 22, 23.

174

'

7. Puneti Ia forma necesara cuvintele din paranteza;


.

A. 1. Kor....1a AH.ll;peD: nepemerr Ha H6ByiO pa66ry? '(np6mJibiD: Mec:u) 2. Kor,!l;li


:ho cny'IHnocL? (np6WJib!D: ro.o.) 3. Ko~.n:a y Bac B cene nocrp6.RT ,U:oM KYJibrYPLI? (6y.o.y- IIUiil: ro.n;) 4. Kor.n;a sama .n;o'lb nepemrra B HOBYIO IIIK6ny? (3rQT ro.o.) 5. Kor.o.a cocTomc.R
K6HKYPc? (6y.o.ymHil: Mec.Ru) 6. Kor.n:a oHB: co6HPaiOrcH HaBecTHTb cBollx po.n:lfr:enea?
{JTQT MeC.IIu)
'
B. 1~ Kor.n;a TLI npHHecemL Mow pY'Ixy ? (3ra He.n;eJI.II) 2. Kor.n;a cocTolinc.R xoHuepT
a ,U:6Me KYJILTYPLI? (np6mna.11 He.n;eJI.II) 3. Kor.o.a y'llireJib Benen npHHecrB: 'IHcrLre re.rpa.o.B?
(6y.o.ym:a.~~ He.n;eJI.II) 4. Kor.n:a y Hac 6y.n:er penerHUH.II? (3ra :HJm Ta He,n:eJI.II) 5. Kor.o.a
.n;HpeKTop npHCyTCTBOBaJI Ha po,!l.HTeJibCKOM co6paHHH ? (npomna: He,D;eJI.II)

8. Raspundeti Ia intrebari, folosind nunieralul din paranteza Ia cazul


prepozitional.
Model
B Kax6M: ro11.y Bl>I nocTyrlli:Jrn B HHCTHTYT ? (ThiCH'Ia ll.eBHTI>COT ceMHll.ecHThiH TOll.)

- .H nocTymbi B HHCTHTYT B ThiCH'Ia ll.eWITI>COT ceMHlJ.eCHTOM ro11.y.


fPAY

Bbl PO.U:HJIIICb? (Tb!C.II'I:a ,!l.eB.IITbC6T COPOKOB6il: ro.o.) 2. ,B KaK6M


3. B xax6M ro.o.Y
Bbi no:>KeHWmCL ? (rLIC.R'Ia .n;eBliTbC6r mecr~>.n:eclir mecr6il: ro.o.) 4. Kor.o.a BLt npaexaJIH
B .6yxapecr? (rrirc.ll'la .n:eBliTbC6T mecrb.n:eclir Ce.ll:bM6il: ro.n:) 5. B .xax6M ro.o.Y po.o.Hnc.11
Bam crapmHit CbiH? (Tb!C.II'Ia .n;eB.IITbC6T CeMb.D;eC.IIT nepBbiil: rop;) 6. B KaK6M ro.o.Y po.D;H-

1. B KaK6M

ro.z:~y po.n;HnacL Barna :>KeHa? (rLIC.II'Ia .n;eB.RTbC6r c6pox nlilbril: ro.o.)

175

' Jlllcb nama AO'Ih ? (J:b!CJI'Ia AeBJITbCOT CCMbJI.eCJIT 'IeTBePTbiH fOA) 7. KorJI.a Bbl Hi'Iami
pa66Tan Ha 3ToM Jan6Ae? (ThiCJI'Ia AeBJITbC6T mecTI>AecJiT )J;enliTbri!: roA) 8. B xax6M
ro,!l,y nama JKeHa rrepemna Ha pa66Ty n 3Ty na6opaT6pHIO? (ThiCJI'Ia )J,enHnc6i ceM~>Aecllr
TpCTHH rom

9. Deschideti parantezele; scrieti numeralele cu litere, punindu-le Ia


forma necesadi..
, I. B (19?6, roA) n ~yxapecTe ~ocTolincJI ceAI>M6ii: <f>ecTHBaJib n x6HKypc_:HMeHl.ll
.Ll:JKop)J;JKe 3Hecxy. 2. MDI e3AHJIH n AncTpHIO n (1975, ro,r:U. 3. Moil: oTeu; nb"rrrren Ha
rreHCHIO n (1970, ro,r:U. 4. Er6 BHY'IKa rrepemna n ApyryiO mx6ny n (1972, roJI.). 5. B
(1?68, fOA) Mhl OT,!l,b!XllJIH B bOJirapHH. 6. B (1974, TOA) Ham OpKCCTp 3aHJiJI nepnoe
MeCTO Ha KOHKypce. 7. 5J: Ha'IaJI H3Y'IllTb pyCCKHH Jl3biK B (1969, TOJI.). 8. 3TO CJIY'IliJIOCb.
B (1865, fOJI.).
1

10. Completati propozitiile ~i faceti schimbiir'ile necesare, cerute de


ac9rd.
1.

M~>r HaneiiJ;aeM po)J.Jhenei!: xaJKJI.biH

2. 0HH
3. VlpliHa
6onbH6ro
4. Mbi C3AHM Ha Mope K:il!CJI.Oe

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

MCCJIIJ;.
HeJI.CJIIO.
)J;eHb.

JICTO.
5I
fO)J,.
K6HKypc COCTOHTCJI B 3Ty cpe,!l,y.
'IeTBCpr.
BOCKpeCCHbe.
IIllTHHIJ;Y.
0H 6onen nech TOJ!..
0Ha
JICTO.
.U:ern ...
... 3HMy.
3TOT )J;OM CTPOHJIH I.(CJ!b!H fOJI..
JICTO.
R xoJKy Ha peneniu;HH xal!C)J,yiO cy666Ty.
Tb!
...
...
... BTOPHHK.
0HH
BOCKpeCCHbe.
KaJKAbiH neqep ll npHHomy raJeTDr.
yTpo oTeu;
)J;eHb J!.CTR

11 *. Alegeti aspectul corespunziitor al verbelor din parantezii.


1. He)J;aBHO B HallieM KBapTaJie .,. HOBbiH MaraJHH. 3ToT MaraJHH ... I.(CJibi:ll: ro)J;.
(cTp6nJIH- nocTp6RJIH) 2. B 3ToM roJI.y Moli JI.O% ... n nliThi.li: xnacc. KorAa ll ... ynnu;y
Jl nHHM:iTeJIDHo cMoTpena Haneno H Harrpano. (nepexoAU:na - nepemna) 3 .U:eneraTD;
MCAJieHHO BXOJI.HJIH B 3aJI H ... CBOH MeCTa. Mbl BOmJIH B 3aJI H ... CBOH MeCTa. {3aHHMaJIH
- 3aHJiJIH) 4. VlpliHa AOJirO .. . K HOBOH IDK6Jie. Terrepb (ma yJKe ... K HOBO.li: mx6ne.
{rrpHBbiKana- npHBhnma) 5. YTpoM ll HHKOrAA He ... rroJanTpaxaTh . .U:o oTx6JI.a n6eJJI.a
ocTanoc~> 20 MHHYT. .Ll:YMaiO, 'ITo ll ... Ha n6e3JI.. (ycrrenaiO - ycrreiO) 6. Pe6eHoK MH6ro
6eran 11 'facTo .... B'Iepa Moil MJia.l!IIIHH 6paT ... y Hac no .nnope. (naAan - ynan) 7. Man.
rrpHmna AoM6.li: 11 ... cneJKH.i1: xne6. 0Ha K:ilKJI.~>r:ll: AeH~> ... cneJKnil x e6. (rrpnHocH:na npHHecna)

12. Completati propozitiile, alegind din coloana din dreapta imbiniirile


potrivite. Traduceti propozitiile in limba romanii. Retineti imbiniirile tipiirite cursiv.
1. Maza3UH, 6 KOmopOM Mbi 06hl'IHO IIOKyrraeM npO,!l,yKTbi,
HaXOJ!.HTCJI ....
2. KonLJepm, ua KomopoM Mhl rrpHcyTCTBonanR, 6I>IJI 6'IeHh ....
3. Bpa'I Hanecnin 6oll&u6zo, o .Kom6poM oH ....
4. lliK611a, 6 Komopou y'IHTCJI Billnop, ... .
5. 5J: npO'IHTaJI KHUZY, 0 KOmopou Bbi ... .
6. Kapauoam, Komop&lu nhr H:rueTe, neJKJh .. . .
7. B'Iepa HHKOJiai!: rrpnmacHJI B r6CTH opyza, Komopozo OH O'IeHb
.nanH6 ....
8. 0Ha IIpHHCCJia KHUZy, KOn!OpyiO Jl HCKaJI B MafaJHHaX ....
9. Mbr 'facTo Hanel.l.(aeM pooume11eu, Komop&te lKHBYT ... .

10. CiwMeUKU, IIQ KOmOpbiX IIeHCROHCpbl 06hi'IHO 11rpaiOT B maxMaTh!, CTOHT ....

Ha CTOJIC
He nliJI.en
BO ABOpe
ronop:HJIH
3a60THJICJI
6on~>mall 11 cneTnam
RHTepeCHbiH
n JI.epenHe
Ha yrny ynRUhi

13*. Traducep cuvintele din parantezii.


1. .U:epeBHJI, (in care) JKJIBYT MOH POAJheJIH, Hax6.nHTCJI HeJI.anex6. 2. Cer6AHJI"
xo MHe npHAeT TonapRIIJ;, (pe care) ll JI.aBHO He n:H)J,en. 3. R yJKe npo'IHTana KH:Hry~
(pe care) Jl B3llmi n 6H6JIHoTexe. 4. Mhr 'facTo HaneiiJ;aJIH no.npyry, (care) 6hma
6oJihHa. 5. Y'IHTCJ!b nenen rrpHHecni rrepen6.n, (pe care) y'IeHHK:H c.nenaJIH A6Ma.
6 . .Ll:oM, (in care) Mbl Terrepb liCHBeM, IIOCTp011JIH COBCCM He.naBHO. 7. .U:enymKa,
(despre care) Bhr ronopliJIH, 6'!eHb xoporrr6 nrpaeT ila rnnipe. 8. TonaplfiiJ;, (despre care)
Bbi TOJ!bKO 'ITO paccxaJanH, JaHJIJI nepnoe MeCTo ua K6Hxypce. 9. AyJJ.RT6pHH, (in care}
Mhi JaHHMaeMCJI, 6'!eHb 6on~>rulie H cneTJihre . 10. Co6paHHe, (Ia care) Mbi npncyTCTnonanH,
npo)J.oJ!liCanoch .nna qaca.

14*. Puneti la forma necesarii cuvintele din parantezii.


1. - bb!CTpee, H:HHa, Mbl ona3,!\biBaeM !
- B KOTOp6M 'lacy OTXO)J,IIT n6e3.ll ?
- B IIJ!Tb.
- A, Tor.r~a (ycneTD),_ eiiJ;e ecTb npeMJI.

2. - Ey.llhTe JI.o6phr, xorJI.A Ha'IaJIH cTp6HTh hoT .U:oM xyn~>TYPhl?


- KaJKeTCll, n (3ToT ro.n). HeT, npocnhe, n (np6mnhri1 ro.n).

3. - Bbr '!acTo eJJI.HTe Ha Mope ?


- {KalK)J,biH TOJI.).
- A n (6YJI.YIIJ;HH roJI.) T6JKe rroeJI.eTe?
- Aa, o6JIJaTenbHo.
- .U:anail:Te noeJI.eM nMecTe !
- C YAOB6JibCTBHeM.

4. - 31iHa, xor.na Tbr eJI.emb n MocKBy?


- Ha (6y.nyiiJ;all ue.nenll), n (cy666Ta). A Thr T6JKe eJI.em~>?
- ,n:a, Ho T6JII>Ko n (ceHTJi6pb) :HJIH (oxTJi6pb). R eiiJ;e He 3HaiO TO'lHo.

5. - B KaKOM rofl.Y Bhl OKOH'IHJIH HHCTHTyT ?


-:- B (1963). A Bbl?
- B (1971) .
- Bbr cpa3y Ha'IaJIH pa66TaTb Ha 3ToM Jan6Ae?
- HeT, cHa'Iamf Jl pa66Tan Ha JI.pyr6M Jan6.ne, a noT6M (rrepe.li:TH) ciO.na.
- A J1 cpa3y IIOCTYIIHJI Ha :hoT 3aBOA H BOT AO CHX rrop pa66TaiO 3,[\eCb.

1 Vezi tabelul nr. 8.

176

177

6 - . Bbi ) ')Ke 6.biJm Ha :holt BhlcraBKe ?

- Eme Her.
- 06R.J<ireJibHO nolt.zime. jro (caMbilt) 6ol'n .ma

ft

BbiCTaBI(a B ,mimelf CTpaue.

_15~. TraduceJi cuvintele date, scriindu-Ie

YP6K

26 .

mcepind din centrul grafi-

culUI.

B .n;epesne

1. nepoata (de bunic)


a! doilea
intrebare
important

2. saptiiminii
nu se poate
a imbriica
nimic

3AII6MHHTE!

B :hoM (npozUJIOM, ()y.zzyz.neM)

Bee~ (n:eJl.bi:H, xa)l(lJ..br:H) ll.eHI. ,roll.


roll.:f, Mecan;e.
'
'
'
MeCHD;.
B T:brc.srqa ll.eBHT~>coT ceM.blJ.ec51T
BciO .(n:enyro, xaX\ll.yro) Hell.emo
llieCTOM fO/l.J.
3HMy, HO'I.b.
'
Ha :ho:H (npomJio:H, 6y11.yz.ne:H)
Bee (n;eJioe, xa)l(lJ.oe) neTo, Bocne11.ene.
xpeceHI.e.
~To c<iM.bui 60JI.bmo:H ropu,l:\.
~To caMoe 6oni.moe 03epo.
3To . cwaH 6oJI.bmrur pexa.
3To CaM.b~e 6oJI.bmlie rop.br.
M.bi 6:bvm B :hux MyJeHx.
OH _npucyTcTBoBan Ha Bcex co 6paHHHx.
0HH fOBtOpHJIH 0 CBOHX Y'lHTeJIHX.

B1>1 y)l(e 3HaeTe, 'ITo Cepre:H IlliBJioBH'I- ~HarrlicT. OH xoppecnoH


,D,eHT fipiiB.ZU,D>, H B raJeTax 'laCU'O TIOjlBJIHJOTCH ero HHTepecWe 3aMeTKH
o PyM:bmuu. Cepre:H IIaBJIOBH'I nocez.naeT npe/l.ITpHiTH51 u Y'Ipe)l(J!:eHH51
. uame:H cTonHIU>I, a unor11.a 63/l.H'r .B ll.P:Yrlie. ropo11.a name:H cTpanhl.
A cer6ll.H51 on npuexarr B ce.ll.bCxoxoJi:HcTBeBHbi:H npoH3Bo,n;cTBeHHMH
xoonepaTHB ye311.a .XnoMHn;a. rrpell.cell.aTeJI.b 3'roro xpynBe:Hmero xoJJiiicTBa
paccxaJbiBaeT o .n;ocTIDKeHH51x xoonepaTiiBa Ja ro.zu,r con:uarrliJMa.
- KaiCHe copni nmeBHIJ,bi Bbl cee'l{e ? - cnpaiDHBaeT xoppecnoHll.eHT.
' __:_ B 3TOM ro,n,y Mld noce.HJIH BOB.biH COpT nmeBHD;.bl, KOTOpaH Be 6oHTC.sJ
Mopo3a.
/
-CxoJI.bxo 3epua Bl>I nonyqaeTe c rexTapa ?
- B npoiiiJIOM ro11.y" Mbi nony'IHJIH no 4342 KHJiorpaMMa.
-A xyxypy3I>I?
-

flo 7604 KHJIOrpaMMa.

,n:a, 6oJI.biiie ceMii TOBB c reKTapa - o'IeH.b xopoiiiH:H pe3yJI.bTaT.

- ,n:aBaiiTe nocMoTpB'M nam ca11., - npeMaraeT. npell.Cell.aTeJib. - .lJ:aBBo y uac ue 6.biJio Tax<?ro 6oraToro ypo)l(aH, xax B :hoM ro11.y.
Ca,n; 3aBHMaeT 24 reKTapa. 3.n;ecb pacTyT pliJBbie ljlpyKToB:~>Ie .n;epeBbH :
H6JlOBH, rpyiiiH, CJIHBI>I.
- .lJ:yMaJO, 'ITO 'Iepe3 Be,D;enro Ba'IBeM C06HpaT.b H6JlOKH.
HacTynHJI Be'Iep. IIpe.n;ce;n:aTeJib u Cepre:H IIaBJIOBH'I B03Bpaz.naroTcH
B npaaneuue xoonepaTiiBa.
- 6'I~Bb )l(aJI.b, 'ITO cero,D;BH .Y MeBi BeT BpeMeBH, .n;a H TI03lJ.HO y)l(e,
a JaBTPa Mbi o6H3aTeJI.bBo no:H11.eM 'na .ljlepMY,- roBopliT npe.n;ce.n;aTeJI.b.

179

CJIOBA M BLIPA)KEHMSI
KoppecnoHAeHT corespondent
IlpasAa ,Pravda"
3aMeTKa articol, insemnare
PyMidnu11 Romania
npeADPHHTHe intreprindere
Y'lpelKAenue institutie
uuor~a uneori, citeodata
cTpaua tara
.CeJibCKOXOJHiicmeHIILiii: npOHJBO~CTBeH
IILiii: Koonepanm cooperativa agricola
de productie
yeJA judet
npe~ceAarenL pre~dinte

.Kpy~~ /Liii, -a11, -oe, Lie mare, imens


XOJIIucmo gospoda rie, unitate
JIOCTHlKe uue realizare
Ja ro~bl in anii
coQnamhM socialism
COpT nwennQLI soi de griu
_.ciiiiTL I, noceHTL I a semana
HOBLI/Liii:, -ali, -oe, Lie nou
ue 6onTcll ( aici) este rezistent(a) Ia
Mope):~ ~er, frig
-:sepuo cereale

Fo~osirea
- 1Ieli 3ro CM ?
- 3ro ca;:( xooneparlffia.

nony'faTL I, nony'IHTL 11 a obtine


c reKtipa Ia hectar
no cite
KyKypyJa porumb
OOJILWe CeMH TOHH peste 7 tone
peJyJILTaT rezultat
ca~ gradina, livada
~asno demult
TaK /oii, -a11, -oe, -ne as tf~l de
6oraT /!>Iii:, -a11, -oe, -Lie bogat
Jann~aTL I a avea o suprafata
pacTH I a cre~te
!'PYKTosoe ~epeso porn fructifer
H6JIOHII ma r (porn)
rpywa par
cnnsa prun
'lepeJ peste
co6upaTL I a stringe, a culege
H6JIOKO mar (fruct)
nacTynHJI seqep s-a inserat
soJspaiQaTLCH I a se intoarce
npasJienue sediu, administratie

cazului genitiv fadi prepozitii


- KaK61i y aac yp6K?
- CeH'Iac yp6K <PH:JHKH.

Cazul genitiv in constructii impersonale dupa cuvintele:


neT, ne 6LIJio, ue 6yJieT .
Cer6Mll y nac neT (ne 6Lino, ue 6y~eT) - -

yp6Ka
cneKraKJill
M~reMarnKH
JieKQHH
co6paHHll
BpeMeHH

'lero?

Adjectivele, pronume_l~ posesive ~i demonstrative


la cazul gemtlv numarul singular
-

~oaercKoro . Koppecnonoenma

:noro moBapuUfa
Moero opy za

1~

or cat~

)roro xo3flucmBa

ua~nero npeonpuflmun

Bor r6crn

Moero ceAa

1-

Moeii

i>o<~epu

Retineti ca dupa verbul 6o/tmbcR se folose~te intotdeauna cazul ge


nitiv.
YIIPA)KHEHMSI

1. Tran'sformati propozitiile, conform modelului.

Model
OH xoppeCTIOH~eHT .llpaB,!I,bi.
- 5J CJihllllan, 'ITO OH I<OppeCIIOHP,eHT ilpaB,!J,bD>.

1. ToB~PHIII E~p6y p~o" ' "" ' ~ene yeJt~a Ji:noMHua. 2. B np6~nnoM ro)J.y xpecrbIIHe 1 3rorp cena noceliJIH HOBbi J% copr nwe.tit.""' :l . B ) roM ro.LIY y aac 6bm npeKpaCHLi fi
ypoJKaH KYKYPY3b!. 4. .llpe,!ICe)J,areJib KOoneparH:aa e,!leT :u D:t><<>p OCT n<>. coaemaHHe. 5. :aarue
xoJlil%crao nony'fnno no 7604 KIIJiorpaMMa KYKYPYJLI c rexrapa. 6. ,1..1.a1m6 y tn~x ue
6hmo raK6ro 6oraroro ypoJKall, KaK a . :hoM ro.LIY. 7. Tipet~cet~arellb H KoppecnoH)J.enr
yJKe aoJapaTHJIHCb a npaaneHHe KooneparH:aa.
D

2. Puneti intrebarile '-le u ? '-lbfl ? '-lbe ? l.lbu? la care sa se ri\spunda cu


ajutorul cuvintelor tiparite cursiv.

Model
Ha cTone Jie)KHT xnlira 6pama.
-lJMl I<Hlira Jie)KlfT Ha CTOJie?
1. llopr$enb npei>cei>ameAR neJKH.r ~a oKHe. 2. Ma~nlina KoppecnOiti>enma croH:r
ao t~aope. 3. 3ro call. Moer6 i>ei>yzuKu. 4. 3ro JKena Cep zen IIdfJAoBu'la. 5 . .LJ:eTH A11i>pen
y'farcll a niK6ne. 6. 3ro MYJK FaAuHbl. 7. Pot~H:reml Kamu liCHBYT B MocKae. 8. Terpa.LIH
Clnyi>eHmKU JielKaT Ha na pr e. 9. 3aarpa B Eyxapeor rrpHe)J;eT 6par BuKmopa. 10. 3 r o fHTapa
MOCfO COCeOa.

3. Cititi enunturile, apoi raspundeti Ia intrebiiri.

Model
Oa ;ncyp1taAucm. liMo 3a.Metxy Thi npo'ln:Tan ?
- 5I llpO'lBTM 3aMeTI<y )KypHanMCTa.
1. Hama cmoAuzJa 6'feHb xpaclffiall. KaKiie MYJeH nocenl:JIH r6crH ? 2. Epam yexan
B AnrnniO. liLe JIHCbM6 'fnraer M arna ? 3. 3aBoi> nocrp6nn caoil: xny6. qea 3ro icny6 ?
4. Enena llerp6aHa nperrot~aer xullfwo. KaK6fi ceH:'fac yp6K? 5. Cecmpa JKHBer a Eparu6ae.
1

KpecTLline (pl.) t a rani

aa~nero npeoceoameAn

181

180

~OB~TC~Oii cmOAUI/bT
3TOH fJb!CmafJKU
~ ua~neii cmpan&z

-~- mi~nero y<~pe:JICiJenun

<iJP.pMa fe rm a

- 1Jbll lTO llaiiKa ? - 3ro HOBLIIi copr


- 3ro nanKa npe,!InwenHQLI?
Ce,!lllreJIH.
- .LJ:a, n6ah!H:.

Bor JaMerKa -

qhH
qe.ll:

.r~em soJspaTii.rmch ~oM6.il: HJ jnir~pll ? 6. - lloJHaK6Mhrecb, :ho AHt)peu nempoeu'l.


c~ pa66Taer Ha iPepMe? 7. FalluHa HeaHoeHa lKHBer s .r~epesHe qhll .n;o'ih y' 'fliTcll

B CrO.!lH.Qe ?

4. Dati raspu~suri complete Ia intrebari, folosind cuvintele din dreapta


la forma necesara.
1. qhe yqpe)K,l{eHHe Hax6J:~HTcll psi.r~oM ?
2. B 'le:ll: ca.n: DpHIIImi sH)hn<:a ?

AH.n;ptSH
6a6yiUKa
npeno.!laBarenh
y'leHific
.n:HpeKrop
no.n;pyra
TAHll

~10 KHHry S3l!JI AJieKCeil: ?


qhiO pa66zy 'IHnier y'lll:reJih ?
qhll JaMeTKa nol!BH.nach s raJere ?
qhiO reTPA.!Ih nonpocH.na JleHa ?
7. qhH .n;erH SOJBparRnHCh .D;OM6lt ?

3.
4.
5.
6.

1. Mhl scer.11a 1mraeM JaMerirn, Kor6phre m\:mer 3ma MolloiJCvl mallaHmAu6aR JH:YPHaAucmKa. 2. Typli:crhl nocerRnH CeJihCKOXOJHltCTBeHHhili npORJBO.D;CTBeHHhlli KOOneparJi:B.
Kor6pLiit Hax6.n:urcR a moM yhoe. 3. B np6mnoM ro.n:Y xp~nliHe, ,Ko;rophle pa66ra10;
6 !!moM CellbCKOX03RUCm6eHHOM npOU3600Cm6eHHOM KOOnepamu6e, ~OJIY'fHJIH 66Jihme CeMH
ronn KYKYPYJhr c reKTapa. 4. Ha co6paHHH Mhl BHHMareJihHo ceyma.rm oT'Ier, Kor6phl:il
npe,!ICraBHJI Ham npeiJceiJamellb. 5. Y MH6rax KpecrhHH, KOrOph~e lKHByr 6 MOeM poiJH~M
ce11e, ecrh pa.n;uo, reneBHJOphi, XOJIO.D;HJihHHKH, crnpaJihHhie MamHHhi. 6. MH6rne MOJIO.!Ihle
pa66'1He, Kor6phie pa66raror ua 3mou KpynHeiimeu s CTPaHe ifja6puKe, )"'arcll: B seqepHHX
mx6nax.

8. Dati raspunsuri negative la intrebiirile de mai jos .

Mod e l a) *
Y Bac ecTb 6pam ?
- HeT, y MeH.{I HeT 6p1iTa.

5. Puneti la forma necesara cuvintele din paranteza.


A: 1. <?H BJJIJI ~pHan (Molt ~yr). 2. R npo'IHran.n;oKJia.n: (sam rosapHIIO. 3. y

MH6rHX
KpecrhliH (Harne ce.tm). ecrh renesHJophl, xono~HHKH, cmpaJihHhie MaiiiHHhi. 4. Pa66THHKH (same npe.n;npHllrne) YlKe 6LIJIH Ha sLicrasKe ?'
TaM K6MHara (Molt MJia.n;umli:
6par).

s.

' , B. 1. B'lepa Mhi 6LIJIH Ha cl>epMe (ceJihCKOXOJnltcTn"'"'"'* .....,ouJs6.n:crseHHhi.ii: KoorreparHB). 2. He.n:ABHo IIOliBRnCll HOBhilt poM:hr (<>or Mono.n;6lt IIHcireJih). 3. Pa66rHHKH
( :ho npe.n;npKHrue) BLmn~ u.>.,,.'iHhilt nnaH Ja 24 .n;Hll. 4. 3ro nmeHHIIa (HOBhdi: ypoxa:K). 5. B DOCI<pt:\.:eHhe MHOrHe pa66'1He (JrOr 60JihillOlt JaBO.!I) eJ,n:HJIH C06Hpc\Th KyKypyJy.

C. 1: .floJH~KOMhrec.h, nolKanyil:cra, :ho .KoppecnoH,n:eHr (Hama raJera). Po.n:li:Te.rm (MOll IIO,!Ipyra) pa6ora10r B CeJihCKOXOJllltCrBeHHOM IIpOHJBO.D;CrBeHHOM KOOIIeparJi:se. 3. Celt'lac y MH6rHx KpecrhliH (Hama ,!lepesHl!) HOBbie .n;oMa. 4. Mhi MH6ro cJib1ma.rm
o .n:ocrHlKeHWlX (sama crpaHa). S. ~eru (Mosi crapmaH cecrpa) y'larcll a HHcrHzyre.
D. 1. Cry.n;eHrhi sHHMareJihHo ceyma.rm o6J.JICHeHHe (3ra npeno,!lashenhHHIIa).
2. Mhl MH6ro 'IHrli.rm o .n:ocrnlKeHHllx (coaercKaH crpaua). 3. qro Bhi JHaere o peJyJihrarax (IIO~Jie.n;HAA cl>yr66JihHall BCrpe'la) ? 4. He.n;aBHO y HaC OTKpLIJiaCh BLICTaBKa (pyMLIHCKall:. KHHra).

1. Y sac ecrh ~a3ema? 2. B :hoM .n:sope ecrb caiJ? 3. B sameM cene ecrh (/jepMa?
4. 3.!1eCb ecrh PoM KYIIbmypbl ? S. Y sac s .n;6Me ecrh 11uifjm ? 6. Cer6.n;Hll Y, sac ecrh yjJ6K
pyccKoro JhiKA? 7. Y Hee.ecrb meMnepamypa? 8. Ce:ll.qac y HHX ecrh 6peMR?

Mod,e I b)
Cero)J.IUI y Bac 6:&m ypoK MaTeMaTHICn ?
- HeT, cer6)J.IUI y Hac He 6:&m'o ypoxa MaTeMaTHICn.

:i.

1. PaHhme J,n:ech 6hiJI cao ? 2. B'Iepa . y HHX 6LJJIO co6ptiHue ? 3. y Hpli:Hhr 6himl
penemUlfUJI? 4. YTPOM y 60JihH6ro 6hiJia meMnepamypa?
B sameM HHCTHT)'re 6hiJJ
KOHKypc ? 6. Ha np6mnoi!: He.n;ene y sac 6Lrno c6o66oHoe BpeMJI ?

s.

Model c)

Cer6)J.IUI y Hee 6y.n.eT 3K3aMen ?


- HeT' cero,!J.IDI y Hee He 6y.n.eT 3IC3aMeHa.

~*. Completati propozitiile cu fiecare imbinare din dreapta, la forma

<:orespunzatoare.

1. Bbi lJRTaJIH IIHChMO ... ?

Moll: .n;pyr, Ham HHlKeHep, Hama y'lli:reJihHHIIa


Mono.n:6.lt asrop, Mono.n;all IIHcareJihHHua
6onhmlill cl>a6pHKa, 6onhm6lt Jas6.n:, KpynHeliumlt npoMLmiJieHHhilt KOM6HHar
PYMLIHCKall crom\:ua, sam r6po.n:
(CB?H) pa66ra, IIOCJie,!IHHlt MeCliii

2. B 'IKypHane noHsli:ncR HOBhili poMaH ...


3. Moa .n:pyr-.n:upeKTop ..

4. B'lepa Mhi nocenlna MyJea ....


S. Ha co6paHHH pa66'1He rosopli:nu o
peJynhrarax ... .

6. - r.n;e Y,'laTCll .n;erH ... ?

sam crapumlt 6par H sama MJia.n;ma11


cecrpa
3ror HHcrnryr, :ho npe,!lrrpHiirHe, 3ra
BLICTaBKa

7. - 'Bhr He JHaere, Kro .n;HpeKTop ... ?

7. ' Transformati propozitiile, conform modelului.


Model
.H nrrliiO llliChMO, IC6Topoe Hamrcarra MOR noopy2a.
- .H umiro nnci>Mo Moe:H no.n.pyrn.

1. Be'lepoM no renesli:Jopy 6y.11.er KOHlfepm? 2. B cy666zy y HHX 6y.11er co6ptiHue?


3. 3aBTPa y Hero 6y.11er ceo66iJHoe 6peMJI? 4. Cer6.n;Hll 6y.11er Mam.,? S. B 11ersepr y
sac 6y.n:er yp6K amnlilicKoro li:JbiKa? 6. Ha 3roli He.n;ene y 3lffibJ 6y.n;er 3aceiJaHue ?
7. Cer6.n;Hll s KJiy6e 6y.11er OOKIItiiJ ?

9. Completati spatiile punctate.


1. Ou ce:ll.'fac Ha pa66re? -Hem, ez6 celi'lac Her Ha pa66re.

2.
3.

Ha
4. Oua ce:ll.'lac s
5.
B
6.
S
7. 0Hu ce:ll.'lac s
8.
s
9.
B

.n;6Ma?
... ,
cl>epMe?
Eyxapecre? - Her, ee celi'lac BeT s Eyxapecre.
Kn)'6e?
npaBJieHHH ?MHHHcrepcrse? . - Her, ux celi'lac Hei: s MHHHcrepcrse.
Ka6HHere?
rocrli:HH11e ?

10. In locul punctelor, folositi imbiniirile din dreapta la forma necesara.

182
183

I. Ha rrp6mJioii He,n:eJie y MeHJi He 6hmo ....


S, 2. Cea'!ac y Hac Her ....
3. B'fepi no TeJieBJbopy He 6hmo ....
4. 3isrpa y MeHJi He 6y,n:er ....
5. B HameM rcoorrepanl:se ,n:asH6 He 6hmo .. ., rcarc s
3TOM ro,n:y.
6. IS colKaJieHluo, y Hac Her ... .
7. 0'!eHb lKaJih, HO y Hac HeT ... .
8. lf3BHH1he, HO y MeHJi HeT ... .
9. K colKaJieHHIO, y MeHli He 6hmo ....
. 10. llpocnhe, Ho Jasrpa s KHHorearpe ylKe He 6y,n:er ....

11. Raspundeti Ia intrebari dupa textul

cso66,n:Hoe speMJI
3ra KHHra
CHM$OHH'IecKHH KOHQepr
rrpo$co!OJHoe co6piHHe
rarc6Jl: 3aMe'IliTeJihHhiJl: ypolKa:ll:
3TOT COpT liilleHI{Qbi
Tarc6Jl: COpT Kyrcypy3hi
3ra raJera
3TOT lKYPHi.n:
3TOT $HJihM
<<

B iJepeane >>

1. KTO rarc6l!: Ceprell: ITasrros~~:'f? 2. Ky,n:a OH rrpHexaJI? 3. 0 'IeM paccrciJhrsaer


.rrpe,n:ce,n:arerrh rcoorreparlfsa? 4. Karc6l!: COpT rrmeHHQbi rroceJIJIH s 3TOM ro,n:y rcpeCThllHe?
.5. Crc6Jihrco 3epHa oHif rroJiy'IIfrrH c rercrapa ? 6. Crc6JihKo rcyrcypy3hr rroey'IaiOr c reKTapa
rcpecrhliHe 3roro rcoorreparlfsa ? 7. Crc6Jihrco rercrapos JaHHMaer ca,n: rcoorrepanffia ? 8. Karcll:e
.,n:epesbll pacryr s caey? 9. Karcil:e $pyrcThr co6Hparor rcpecrhliHe? 10. Ky,n:a soJsparil:JIHcb
Ceprell: lliiBJIOBH'f H rrpe,n:ce,n:iTeJib? 11. llo'IeMy OHH He CMorml: B TOT ,n:eHb liOHTH Ha
<l>epMy?

12*. Traduceti ~i folositi cuvintele din paranteza Ia cazurile necesare


-cu sau fara prepozitii.
.
1. - Bbr 'IHTliJIH 3aMhrcy (corespondentului) IIpas,n:hr o rcoorreparil:se (din satul
nostru)?
- Her, e~e He '!Hrarr. A s rcarc6li: raJere?
- B IIpas,n:e 3a STOp6e asrycra.
- 05ll3aTeJibHO lipO'IHTaiO.

2. - Karcil:e copra (de griu) ce10r y sac s crpaHe?

- B OCHOBHOM, Tarclfe, KOTOphre He 6oliTCJI (de inghe~).


- CrcoJibKO TOHH (de griu) Bhi liOJIY'IHrrlf C reKTapa?
- B rrp6mrroM roey - no 'feThrpe TOHHhi, a s 3roM ro,n:y - 66Jlhme 'ieThrpex
TOHH.

7. - Jlapil:ca, ,n:asalt r_roe,n:eM. JaBTpa Ha 6Jepo.


~He MOry, Y MCHH HeT ,(bmp). G, , GbiJIO (timp Jiber) lJeM Thi TaK 3aHliTll?

- lf s rrp6mrroe BOCKpeCeHhe Y Te, Jl He


.
- CbiH (surorii mele)
co5.apaercn
HHCTHTJT, H Jl 3aHHMi iOCh C HHM ITO XHMHH.

S .CeJihCKOX03llHCTBeHHhiH

13. Traduceti in limba romana.


Kor,n:a rry'IIIIe scer6 co6Hparh <I>PYKThi

Y'I~rerrh o6'hliCHlirr y'IeHH,KaM, 'IT6 rcp:crhliHe ,n:erraror JHMOH 1, secH6ii 2 , JieTOM 3


H

6ceHhiO 4. Ilor6M OH crrpocHrr y'feHHrc6s . ,


?
_ B rcarc6e speMn HylKHO co6HpiTh <I>PYKThi
O,n:ID! y'IeHifrc oTBemrr :
_ Kor,n:a 8 ca,n:y Her co6aKH 5 !

3AIIOMHHTE!
3,rr;e~b ~paBJieHHe

ceJibCKOX03HHCTBeHHOro npOH3BO,lJ;CTBeHHOro KOOITepan1:Ba.


,
B ra3thax 'lacTo no51BJIHIOTC51 3aMeTKH 3Toro Koppecno~,rr;eHTa.
B'lepa pa6o'IHe Barnero npe.rr;rrpHkTH51 6hiJIH y Hac Ha <l>epMe.
BoT 3KcrroHanr ceJibcKoxo3.HifcTBeHHoif BhiCTaBKH.
,
B ra3eTax HHor.rr;a rroHBJIHIOTC51 3aMeTKH ,3Toif xoppecrroH.rr;eHTKH.
Mbr lJHTanH o .rr;ocTH){(emuix Barneif cTpaHhr.
Cero.rr;HH y Hero HeT cBo6o,rr;Horo
BpeMeHH.
B'Iepa y Hac He 6~>mo 3Toif

3. - B rcor6poM 'iacy Bhr o6hr'!Ho Bo3spall.laerech ,n:oM6li: ?


....: (La ora patru).
- 3asrpa shr sepHerech r6lKe (Ia patru) ?
- Her, 3asrpa ll sepHych HeMH6ro rr63lKe.

JieK~HH.

3asTpa y [MeHH

MaTHI<H.

4. - Arrrr6, 6.Y.Llhre ,n:o6phr, MsaH AHr6HOBH'I YlKe sepHyrrcn?


-

a
rrocryrr Th

Her, (el) e11.1e Her ,n:6Ma.


A er6 lKeHa ,n:6Ma ?
(Ea) T6lKe Her. Ilo3BOHHTe rr6JlKe.
Crraclf6o, . ,n:o CBH,n:llHHH.

:5. - Bbr He 3Haere, rcor,n:a orrcphrsaercn shrcrasrca (cartii sovietice)?


- l!epe3 He,n:errro.
- EJ1aro,n:ap!O sac.
- ITolKaJiyil:cTa.

-6. - r,n:e lKHBYT po,n:rheJIH (sotului dv.)?


- B He6orrhm6H: ,n:epesHe (din judetul) Eux6p
- OHil: pa66TaiOT s rcoorreparll:se ?
- Her, s HX ,n:epesHe Her (cooperativa).

184

3HM6ii iarna
a 8ecu6ii primlivara
a JieTOM vara

' 6ceHDIO toam11a


s co6aKa ciine

ITO'ITH. 14 neT.

YPOK 27

~BA~QATh CE~hMOH YPOK

_ )l(enaiO BaM ycnexoB a pa66Te

_ BoJibm6e cnacl:i6o.

CJIOBA H BbiPAJKEHIUI

B ,IJ;epesue
(OKOII'lllHHe)

aa Jlpyrliii p;eBb a doua zi

fiCJI/Yi,

411,

-oe, -w.e alb

cap&i ( aici) grajd

uO.C.Op;y pretutindeni, peste tot


oGpa3Q6awi, all, -oe, -we exemplar
'IIICTOn\ curatenie
)lopOra drum
MllmB&a ma~ina, camion
.
.e:JTB I a duce, a transporta ( cu un vehl-

IIa ~pyro.H ~eHh B ceMb ~acoB yTpa xoppecnoH~eHT H npe~ce~aTerr&


u~yT Ha cpepMY. Em;e H:3~a.JIH Cepre.H ITaanoB~ 3aMe~aeT MHoro 6onbuniX
6enLIX capaeB. IToBclb~ o6pa3~6Ba: ~HcToTa. ITo ~opore oHH: acTpe'laroT
HeCKOJibKO MaruHH, KOTOpble Be3yT Ha cpepMY KapTOcpeJih, KarrycTy, MOpKOBb, cBexny n ~pyr:H:e oBom;H.
- CxoJibxo reKTapoB 3aHnMaJOT y Bac xopMOBhre n TexHli~ecxHe xy.m.-.
Typl>I ? - HHTepecyeTC.H TOCTb.
- 120 rexTapoa.
-A pnc?
- ITpocTliTe, .H He noH.HJI Bamero Bonpoca.
- ..sJ: cnpaiiiHBaiO, ceeTe JIH Bl>I pHC ?
-lfeT, Mbi He ceeM plica.
- Kaxlie OTpaCJIH )l(HBOTHOBO~CTBa y Bac caMble npo~yKTHBHhle ?
- CBHHOBO~CTBO H OB~eao~cTBO.
- BDI pa3BO~Te H KPYnHbiH poraTbiH cxoT ?
- ,[(a, Ho y Hac Mano nyroa, n B Hamnx ycnoan.Hx cBHHhH n OBIU>l
npo~THBHee KOpOB.
- CKOJibKO MOJIOKa ~aeT B cpe~eM o~a KOpOBa ?
- BoceMb nliTpoB B cyTKH.
- BoceMb nliTpoa B cyTKH - :ho, npnMepHo, ~Be Thrc.H~ nliTpoB B
ro~. qTO )1(, o~eHh xopomo. A CKOJibKO mepCTH Bbl no~aeTe OT xa~o:ii
OB~hl?

cwl)

npT{MlleJJb (sg.) cartofi


KauYC111 . vaJ<zii:

morcovi

MOpKOBb (sg.)

c:aeua sfecla
6aomw (pl.) legume, zarzavaturi.

Te~uH'Iec~He tcyJibTypW cui- .


turi fura.}Cre ~~ tehmce
aBTepecoaaTbCH I a se interesa
pac orez
.na oare, daca
6Tpa'CJ1b ramura, domeniu .
liCDOTao&Op;cTBo cre~terea ammalelor, zootehnie
opo,IQ'KTiau/Yi, -all, -oe, -we productiv

KOpMoabie .H

caaaoaOJlC11IO cre~terea porcilor


oauea6p;CTBo cre~terea oilor
paJao,IJ;HTL n a cre~te (anima/e)
.
Kpynllhlil ponrrblil cKOT cornute man

M!Jto putin
nyr lunca, pa~une, paji~te
yCJJ6aae conditie
CBHBbH pore
oaui oaie
KOpO&a vaca
8 cpep;aeM in medie
JJHTP litru
cyTKH (pl.) 24 de ore, o ~ ~i o noapte
wepcTL lina
nop6p;a rasa, specie, soi
:JanHCWBaTb I

a nota

p;&uBble (s. pl.) date, fapte, informatii

6JJOKaOT blocnotes, carnetel


MBOI'OOTpaCJJeBOe :X:OJRHCTB~ unitate ~U
multe ramuri de product1e
ollbiT experienta
xce.ruiTL 1 a dori, a ura
ycnex succes

d.up a~ substantivele care arata


Cazul genitiv fara prepozttn.
masura ~~ cantitatea

""""

-IIexoTopbre nopo~r oae~ ~aRH no 10 KHnorpaMMOB mepcTH a ro~.


Cepre.H ITaanoBH'I 3anHcDIBaeT Bee 3TH ~aHHl>re B cao.H 6noxHoT.
- ,[(a, MHoro 3a66T y sac ! Xo3HHCTBO 6oJibiDOe, MHOrooTpacJieB6e.
IIo H ohbiT y Bac 6oJibiDOH. CKOJihKO JieT Bbi 3~ech pa66TaeTe ?

KB.norpaMM XJie6a

Kop66Ka cnll'!eK

JlHTP MOJlOKa

187
186
'

Cazul genitiv dupa adJ. ective la gra d u1 .comparativ


Substimtivele concrete care precizeaza un obiect dintr-un grup
de obiecte asemanatoare, prepum ~i cele insufletite, stau in cazul acu:zativ: JI )J(lJ.Y nep8blU mpaMeci.ii:1 OH HCI<an MOmb, Omlja 1 H cecmpy .

Retineti ca particula /lU apare in vorbirea indirecta transformata


din cea directa, daca in aceasta din urma lipsesc cuvintele interogative
Kmo, 'lmo, cK6AbKo, Kozoci. etc. : Omi cnpocil:Jia: Cer61J,IDI 6ylJ,eT co6paHHe ? - 0Ha cnpoc:H:Jia, 6ylJ,eT JIH cer61J,HH co6paHHe. OH noHHTepecoBancH :
-<<Y Bac ceiOT pHC ? - OH llOHHTepecoBanCH, ceroT JIH y Hac pHc.
Particula AU nu stii niciodatii la inceputul propozitiei :secundare, ci
imediat dupa cuvintul subliniat prin interogatie.

CaHHbH 66Jlbme OBI.{W.

HecK Substantivul la cazul genitiv numarul pl: ral dupa cuvintele


ceMbOAbKO, MciAo, MH6zo, HeMH6zo ~i dupa numeralele nRmb

etc.

5, 6 ... -

mhpoB
6panes
capaes
,llpy3eu
Bpa'feii
py6neu

=~~:!

xoneex
cecTep
1- He,lleJib

CKOJJbKO -

1-

,1\HCJi

J_Ja6opaT~pHii

OTpacnen

'

MHOro -

cen
OKOH
nHCeM
X03HHCTB
npe,llllpHliTHii
co6pAHH:H
noneii

l'
Substa,ntivele zpaMM, KUAozpciMM la cazul gemtiv
b.
' nu~arul plural au
10rma zpaMMoe, KUAozpciMMoe dar 1
buinteaza, de obicei, la forma' initial~~
uea curenta ele se intreKOJI6ac.br.
a ,...,aHTe, no)J(anyikTa, 300 zpaMM

;?:

YllPA/KHEHIUI

1. 'transformati propozitiile date, conform modelelor 2


Model a)

I>paT cniprne, 'leM Jl.


l>paT CTaprne MeHH.
1. .H l11lliiY Kpaclffiee, 'leM mbt. 2. Bbi OllbiTHee, 'leM 11. 3. 36JI Mon6lKe, '!eM omi.
4. Mbi rrpHmml: paHbme, 'leM 6bl. 5. KeiTH crroc66Hee, 'leM on. 6. OH!l: rrpm!xaJ!If rr63JKe,
<~eM Mbl. 7. Mbi lKHBeM ,llaJibme, 'leM omi.
Model b)

I>yxapecT 66Jil>rne, t~eM Apci.O.


I>yxapecT 66Jil>rne ApalJ,a.

Retineti: in imbinari cu cuvint 1


,
6
de la 5 Ia 20 se folose~te, eel mai ad:seeacKf< .tlbKo, HecKO~bK~ ~i numeralele
MaAo, Mn6zo, He.MH6zo - forma AloiJ , ~ .
6orma 'leAo~eK, Iar cu cuvintele

Mallo JIIO~eii.

eu.

K /lbKO 'feJIOBeK? mecmb 'feJioBeK.

: ,
Dupa verbele tranzitive cu ne t
~
JI He HaUteA OTBeTa Ha :hoT Bo ?a ~~ se ~ o1ose~te, _de obicei, cazul genitiv:
lin ~i feminin) ori insufletit (f:~~in) aca substantivu~ es!e concret (mascuMl>r ne ,.ceeM puca d
M
, ' se poate folosi ~I cazul acuzativ:
..
.
' ar ~I
hi He ceeM puc JI
~
,
.
JI He 8UOe/l cecrpy.
. . .
.
He 8Uue/l CeCTpLI, dar ~1
: Dupa unele verbe, ca: .~e~timb ucK0 ._ , 0
~abstracte J!recum i 1
'
"!b., ::c amb, ,npocl!ml> :substantivele
, ., . 1 ., : : ~ ce,e
concrete, _c_a re denumesc obiecte: ;In,g'e
l'''' r!tt .
m c~zu gemtiv. JKeAaJO BaM 30op6ebJJ. . . ' . ", . . ,. . " ,t'Wf-<l r~- ,u
omeema Ha Bonpoc a '"'' ~Y
. ' C'lacmbJJ. H ycnexou. OH ucKa/1

/1.

""'u

mpaMeas.

188

. 1. 3To ,o;epeso Bbime, 'leM mo oepeao. 2. Oner Tpy,o;o!ll061ffiee, 'leM BuKmop. 3. rtmeml:l{a .l\Op6lKe, 'leM KyKypy3a. 4. ToT KoorrepaTilll 6ora'fe, 'leM 3mom Koonepamua. 5. 3Ta
nop6,o;a osel{ rrpo,llJKTHBHee, 'leAt rna nop6oa. 6. Bame cen6 66nbme, teM mime ce116 .
7. Hx ,o;epeBHJI 6nHlKe, 'leM aama oepe6Hll. 8. Hama 3HMa XOJIO,l\Hee, 'leM aama.

2. Completati cu cuvintele din dreapta la forma necesadi.


1. 2. 3. -4. 5. 6 .-

.ll:AiiTe, llOlKAJiyi!cTa, 6yTbiJIKy ... .


Ey,llbTe ,o;o6p:b1, ,llall:Te 6yT:bmxy .. . .
llpHHeCilTe, llOJKaJiyiicTa, CTaKaH ... .
,n:ai!Te, rrolKanyiicTa, cTaKaH .. .
TipHHeC!l:Te, rrolKanyiicTa, ell{e o,llH)f rr6pllHIO ....
Ey,llbTe ,o;o6p:b1, ,o;ai!Te cTaKaH ....

BHHO
6enoe BHH6
Bo,o;a
MHHepanbHall Bo,lla
KapT6$ellb
KOMIJOT

1 Terminatia substantivelor insufletite de genu! masculin coincide Ia cazul acuzativ


cu terminatia cazului genitiv.
2 Vezi tabelele nr. 20, 21, 22.

189

8*. Transformati constructiile afirmative in negative.

~- ~p~ec:Hre, DOlK~yitcra,

curapen,I, cmftlm
MOJIOKO, 6eJibJit XJie6
MJico

na'fl(y ... H KOp6Gxy


YDH ~TP ... u mrrorpaMM

9. - llpBHecHre, nolKanyitcra, n6p~ .
-

rant;;ii~ati riispunsuri complete Ia intrebiiri, folosind numeralul din


1. CK6Jibxo yeJJJ;oB s PyMbnnm ? ( 39) 2

3. CK6JibKo
MaraJmros Ha sameit
?
CK6nbKO MYlees B :hoM r6po.D;e? (11)
4
~)CKOJib~O OCTaH6BOK H. JJ;OJllKeH y:~ta~~? ( yx~Jib~ 3T8lKeit, B 3TOM JJ;6Me? (17)

7. CKOJibKO JJ;Heit Bbl 6:biJIH B MocKBe? ( 1S) 8


OJibKO DHCeM OHa noJI)"'lina?
(1~) 9. Cx6JibKO JJ;epesbeB B 3roM tPPYKT6BoM
ca. ~6JibKO rocreA 6:bmo Y sac B'lep,li?
l)le~Me? (6~0) 11. CK6JibKO KOp6B B BameM X03Bitc::e? ((~~))1~0.CC~6JibKO ?Bell; Ha 3roA
B CYTKll JJ;aeT :ira KOp6Ba ? (25)
.
.
KOJibKO JIHT}>OB MOJIOd

4. Riispundep Ia intrebiiri.
1. CK6JibKo MecHu;es. B roll.Y ? 2 CK,0
.
.
8
0
ropj ? 4. CK6JibKO He.D;eJib 8 OJJ;H M M~CH.IJ; ~~ ~eii:
roJJj ? 3. Cx6nbKO He.D;6Jib
6
.ll.Heil: s Mecau;e ?
e ~AOJibKO JJ;Heit B He.D;ene ? 6. CK6JibiCo

, 5*. P~neti c~vintele , din parantezii Ia cazul genitiv, numiirul plural.


MHOZO
(JJ;oMa, Mara3HHbi,
corpy.D;HHKH)
;

3K3iiMeHbi' BOnp 6Cbi, orJJ;eJibi,


,
. noe3JJ;a, ye3JJ;bi, yp6o
JJ;oxmi.D;bi,

HecKollbKo
(Mec.Ru;bl
MQAO
ln>m
6 ' '

MY3eH,

,
JJ;epeBb.ll,
CTYJibH.,
6paTbH.)
.
,
VJ,LLD, PY JIH, cneKTaKJIH Mar'IH r6cTH

~
,
cKOIIbKO (JJ;ena xH:HrH M~I
,
~ coce.ll.H,
JJ;erH,
DHcarenu,
npenoJJ;asareJIB).
m;HHbi) ;

, raJerbi, rrexapcTBa, KBapr:Hpbi, JaJJ;a'lH, MYlK'iHHbi, :~~:eu:

cmo/lbKO (OTKPLITHH.
HeckollbKO (xop66m',

3aMe'laHHH. a
6
PY'lKH, xo~e=r PHH, ~o6paHHH.,, JJ;OCTH~eHH.R, Jace.D;li.HHH.) ;
ocraB BKH, onrn6xH, nHCbMa, nporyJIKH, cecrpw)

6. Puneti cuvintele din parantezii Ia forma corespunziitoare.


,
crosno HecKOJibKo (
) 2
cyr_
~,1. 3.Hay :YJIHne
Hac MH6ro (tlJpyKTbi H 6:~)~. H ~ cnmo

scero H~CKOhbKO ('lac:bl) B


ei.I(e HecKOJibKO (DIKOJibl H 60JibHHUb1) 5 Jle e.D; B,HO B HameM r6po.D;e nocrp6HJIB
Mano (3K33.MeHb!). 6. Cx6JibiCO
sac
T~M Y cry.D;eHros Hamero tPaKYJibTera 6y.D;er
(JJ;6'lepH)? 8 .H xyn:Hna B m6cxiHecxo~eTH) 7. CK6Jibxo Y sac (cbmosbs) a cK6JibiCo
B
MH6ro (38BOJJ;bl H 4Ja6pHKH)
KO (lKJpHaJibi H 6JIOKH6Tbl). 9. B HameM r6p()JJ;e
10
3TOM KOOnepaTHBe MHOrO (CBiiHbH, 6Bnbi, KOp6BW).

7*. Traduceti cuvintele din d


t .
1.
folosindu-le Ia cazurile acuzatt'v rgeap_t~' comp etatt ~~ ele spatiile punctate,

em IV sau pr~pozttiOnal.
1. Koppecno~JJ;eHr npHexan 8 .
2 MoH po.D;HTeJIH pa66raiOT B
3. Er6 6par- npe.D;ceJJ;areJib .. . :

cooperativii agricola de
productie

4 .H 3ammiY Bam a.D;pec B CBOil: ..


: O'leHb ,lKaJib, 'ITO ~eil:'lac y MeH1i Her. :
. y MeHH. B .. Her aamero H6Mepa rene$6Ha.

7. Ha np6mnoit He.D;ene

H.

noJIY'I:Hrr HecKOJibKo

8. B .. APY3bB lKeJI3.IOT MHe ycnexoB B pa66Te ..


9. OH nony'laer .. Ha n6'1Te.

190

blocnotes

Model
Y Meml ecTh po.n;:HTemr.
- Y MeHK HeT po.n;HTeneii:.
1. Y HHX ecTb 6llbrr. 2. B'lepa s MaraJHiie 6:b1JIH xorro.D;:HnbHHKH. 3. B :iroii:, rocniHHu;e ecTb "JIH$T. 4. ,H pjMaiO, 'ITO ' lepe3 'laC B xacce. 6y.D;YT 6HJieTbi. 5. KalKeTCJI, 3aB'rpa
y aac 6yJJ.eT co6paHHe. 6. Y Hee ecrb cnenHaJibHOCTb. 7. Y Mewi 6:biJIH.$ororpa$HH Moer6
JJ.p:Yfa. 8. Y Her6 ecTb 6p3.Tbll H cecrpbi. 9. Y l{ac ecTb JJ.eTH. 10. B'lepa y Her6 6:bmo
cso66JJ;Hoe speMH.. 11. 3asrpa y MeHsi 6yJJ.eT csq66JJ;Hoe speMH..

9. Transformati propozitiile date, conform modelului.

Model
OR cnpoc:HJI, ceiOT TaM pHC HJIH ReT.
- OR cnpoc:HJI, ceiOT JIH TaM pHC.

1 .H He 3HaiO, pa3BOJJ.llT raM xop6B :HJIH Her. 2. KoppecnoHJJ.eHT cnpoclin, ceroT


raM KopMoB:bie H rexllli'lecme KYJibrYPbi HJIH HeT. 3. Kax Bbi pjMaere, 3anHc<irr oH 3TK
JJ.iunlble :HJIH HeT? 4. Mbi noBHrepecosaJIHCb, xop6mue raM ycn6BHH. :HJIH BeT. 5. Mbi
ei.I(e He 3HaeM', noeJJ.eM Mbi Ha s:bicrasxy HJIH Her. 6. CKalKHTe, nolKanyitcra, y'lHTC.II sam
6par H1m Her? 7. Bbr He cxbcere, ecrb B KH6cKe llpas.D.a i!JIH HeT? 8. MeHli HHTepecyeJ;,
6yJJ.eT Jli.srpa JaCe)l.aHHe HJIH HeT? 9., Bbl He 3HaeTe, DOJIY'lHJl OH MOe nHCbM? HJIH HCT?

10*. Transformati vorbirea directa in indirectii, folosind, dupa caz,


particula 11u.

Model
Cepreii: cnpoc:Hn : Kor.n;a y Bac 6y.n;eT co6prume ?
- Cepreii: cnpocH:n, xor.n;a y Hac 6y.n;eT co6paHHe.
OR noHHTepecoBancH : Bhi npH.n;eTe BeqepoM B xny6 ?
- OH noHHTepecoBancH, npH.n;eM JIH Mhi BeqepoM B ;KJiy6.
1. Oren 'lacro cnpamHBaJI c:bma : <4(aK y re61i JJ.ena B mK6rre ? 2. Oren cnPocilrr
c:biHa : <<Tbi nonyqifrr cer6JJ.H.R o~eHKH ? 3. KoppecnoHJJ.eHT cnpannmaer. : flo'leM)i y !}aC
He ceiOT pflca ? 4. llor6M oH HHTepecyerc.R : Y sac ecTb ca.D. ? 5. Cepr'eit cnpocun :
11a3.H BacHJibeBH'l p;aaH6 pa66raeT 3JJ.eCb ?.

11. Raspundeti Ia intrebiiri dupa textul B oepeeHe.


1. Ky.D;a rtomnil Ha p;pyr6i!: JJ.eHb npep;ce.D.arerrb H xoppecnoHJJ.eHT? 2. qro oHil
acrpeTHJIH no JJ.op6re ? 3. 0 'leM cnpamHBaJI KoppecnoHJJ.eHT ? 4. Ka!CHe 6rpacJIH lKHBOT
HoB6JJ.crsa caMbre npop;yKTHBHbie B 3roM xoonepanme? 5. CK6JJbKO rrlirpos' Mo.n'oKii
)l.aer B cpe)l.HeM op;Ha xop6Ba? 6. CK6rrbKO mepCTH nony'laiOT OT xalK)l.Oi!:
7. qer6
nolKenan KoppecnoHJJ.eHT npeJJ.ceJJ.<iTeJIIO B xoHu;e 6eceJJ.bi ?

OB~bl?

12*. Puneti cuvintele din parantezii la forma corespunziitoare.


1. -

scrisori

Aai!:Te, nmrcanylicTa, 200 (rpaMM, KOJJ6aca), ((iyTLJJIKa, MOJJOKO) H 300 (rpaMM,

BeT'lBHa).
-

Cell:qac HeT (aer'IHHa), 3al!:JJ.lhe qepe3 'lac.

191

2. -

To~,IJ,a H B03LMY 300 (rpaMM, Cblp). Cx6nbKo c MeHJi? 1


O,IJ,mr py6nb B6ceMb,IJ,eCHT ceMb (xone.Hxa).

CxaxaiTe, noxcany:ikTa, CKOJlbKO CTOHT 6nneT B TpaMBae?


3 (xone:lixa).

A B Tponne:li6yce ?
4 (xone:lixa).
A B aBT66yce T6xce 4 (xoneilxa) ?
HeT, B aBT66yce n B MeTp6 6nneT cT6HT 5 (xone.Hxa).

3. - 3,IJ,paBcTByii, llaBen, ,IJ,aBH6 Te6x He BH,IJ,en !

3.npaB.CTByil.Te, ~aH HnxonaeBnlf ! 6lfeHb pa,IJ, Bac BH,IJ,eTb. Kax BLJ noll<JfJJaCTe?
Cnacn6o, xopomo, H yxce Ha neHCHH .
~ A H B :hoM fO.!l.Y llOCTyllHJI B HHCTJITyT.
- Mono,IJ,el( ! )l{emiro Te6e (ycnexn) B ylfe6e.
.
- Cnacl16o, MBaH HnxonaeBH'I, A H xcenaro BaM (3,IJ,op6BLe).

~epe3 HeCKOJibKO ()l,Hlf).

Cnac.H6o. Tor,IJ,a JI rro3aomb lfepeJ necxoJibKo ()l,Hlf).


llolKllJJYHCTa.

13. Verificati cu ajutorul cheii exercitiul precedent ~i traduceti-1 in limba


romana. Apoi inchideti cartea ~i traduceti in limba rusa ~extul obtinut.
.

14. Traduceti in limba romana.

4. - BLI _Yxce 6.bmJI H~ ~.bicTaaxe ,IJ,OCTJixceHJI:ll: (Hap6AHoe xo3ki1cTBo) ? 2

- Eme HeT, y MeHH He .6LJJIO (BpCMH).


- 06H3llTeJibHO noil,IJ,HTe. Cer6.UHH H 6bJJI B (naBHJJbOHbl) Ca,IJ,oil6,IJ,CTBO <<3epH6
<<fe~ecKHe KYJJbTYPbl, <~apT6!1Jem, H OBomn. A JllBTpa XO'iY no:liTH B (n~BHJlbOH.Ll)
OB~~BO,IJ,CTBO n ~BHHOBO,IJ,CTBo. Ha B.biCTaBKe npe,IJ,cTaaneHbl Bee 6Tpacnn (Hap6,ll,Hoe
X03~HCTBO), HO MeHH KaK arpoH6Ma OC66eHHO HHTepecyeT CCJlbCKOe X03R:liCTBO H XCHBOTHOBO)l,CTBO.
.

5. - BHKTOp,

OlfeHb XO'iY eCTb, H,IJ,eM B CTOJIOByiO !


- )J.aBa:ll: DO)l,OXC,IJ,eM HeMHOfO, HaTama CKa3aJJa, lfTO TaM ce:li'iac HeT (MeCTa).
Tbi xce 3Haemb, lfTO B 2 ('lac) B CTOJIOBOil BCer):(a MHOfO (C1y,IJ,eHlbl).
H

6. - l>y,IJ,LTe p;o6p.b1, ,IJ,a:liTe .KHno~paMM (MJico), TOJJbKO He (xc.HpHoe).


- Xopomo; 3,IJ,ecb HeMHoro 6onbme (KHJJorpaMM), B03bMi:Te ?
-

)J.a, KOHe'iHO.
flnanhe B KllCCy 3 ,IJ,Ba {py6JJb) ,IJ,eCJITb (KOlle:ll:Ka).

7. - Ea6ymxa, nana DpJiexan?


- llpnexarr.
- ~TO OH (npnBe3TH)? 4
- Xop6my10 PY'iKy, xax Thi npoc.Hna.
- A nopT!IJerrL ?
.- He~, (nopT!IJerrb) He (Dpl!Be3TH). 0H CKa3aJJ, 'iTO HCKaJI B ,IJ,ByX Mara 3J1Hax HO
'
(nopT!IJeJIH) He 6LJJJO.

8.- AJJrr6!
- JI ceyma10.

llolfeMj Ha ,IJ,epeBc: He 6bmo Ji6nox


)J.aa ,IJ,pyra H3 r6po,!la npHeXaJIH OT,IJ,biXllTb B ,llepeBHIO H TYnRnn B cj>pyKTOBOM ca;ny.
OHM yaM.neJIH, lfTo na Bcex ;nepeBbJIX 6.bmo MH6ro li6nox. T'6JlbKO oAH6 ;nepeBo 6.bmo
a.bJme Bcex ;npyrlfx ,llepeabeB, u Ha HeM He 6bmo HH o;nHor6 li6noKa. ManeHLKJI:ll: Manblfm<: 1 CJI;nen 6xorro :horo ;nepeaa. Om1: 'no3a3JIH 2 er6 n cnpoc:li:JIH :
- He 3Haem& JIH TbT, rrolfeMy na :hoM .nepeae neT Ji6nox?
- KonelfHo, 3HaJO. lloToMy lfTO :ho ,IJ,y6 3, - oTBenm MaJlblfHK.

3AII6MHHTE I
flnTp Monoxa, BHHa
KnnorpaMM pika, xapT6<J>emi,
MOpKOBH, KanycTbi
,l(BeCTH rpaMM (rpaMMOB)
KOn6aCbi, xne6a, Cblpa,
BeTqHHbi
Kop66xa rreqem.H, cr:ufqex

- qTO ,ll;OpO)J(e, KOHbHx rum BHHO ?


- KoHhHK ,ll;op6)J(e BHHa.
3Ta rrweHH:na 6oi1:Tc.H Mop63a.
)l{enaiO BaM 3,!1;op6Bh.H, cqacTh.H H ycnexoB B pa66Te !

MHxaM:rr ,IJ,OMa ?
(0H) HeT.
-A HacTH?
- (0Ha) TOxce HeT.
- BLr He cxalKeTe, xor,IJ,a OHM nplf)l,J'T ?
- OHil yexaJIH B KoHCTaHI(y.
- A xor,IJ,a rrpHe,IJ,yT ?
1

192

Cx6nDxo ca,!1;6B, ,ll;Heit, ,ll;eTe:H ?.

5, 6, 7 ... MeTpoB, capaeB, py6ne:H, xoneex, Mamliu, xo3HHCTB

CI~6JJ~>Ko c Memi? Cit rna costa?


2
aapo,IJ,Hoe xoJJ!iicmo economie nationala
3
nnaTJIT& s Kaccy a plati Ia casa
4
Vezi tabelul nr. 32.

MH6ro yqeHHK6B, ,ll;eTe:H,


niO,ll;e:H
HecxonDxo rrpe,ll;npnHTn:H, din,
6Tpacne:H
Mano oBom;e:H, H6nox, nyr6B

1 MllJib'IIIK biiiat
2 no1BaT& I a chema
3 ,IJ,y6 stejar

- - - - -'- - - .

-----------------------------------------------------~~--------

YPOK 28

,lJ;BA,lJ;QATb BOCbMOH. YPOK

B KirropoM 11acy?

. - .5I cor.rraceH. r.n:e

If B KOTOpOj\1 ttacy Mbl BCTpeTHMCH ?


Ceifqac xoT0pi>i:H 'lac ?
qeTBepTI> . sToporo.
)J;asaii:Te BctpeTHMC}l 6e3 . .n:sa.n:u:aTH .n:sa. Ha nnoma.n:H CKbiH'IeHH .
,lJ;orosoplinHch.

.-

CJIOBA

- AJIJio, Cepreii: IIasnoswr? 3.n:pascTsyii:Te, AH.n:peii: y Tene$6Ha.


Kor,na Bhl sepHynHch?
- 3.n:paBCTBYHTe, AH.n:peii: ! Blfepa seqepOM.
- .5I 3BOHHJI BaM B ,ll,eB}!Th seqepa, HO HHKOfO He 6bUIO ,ll,OMa.
- '5 npHexan a nonos:H.He .n:eciiToro.
- YcTanH?
. --:- HeMHoro ycTaJI, JaTo ocTane}! olfeHh .n:osoneH. Xo3HHcTso nepe.n:osoe, cospeMeHHoe, a pyxoso,n:'H:TeJih - npexpacHhiH cneu;HanHcT H opraHH3a:rop, a o6ru;eM, HaCTO}]:lll,HH MaCTep csoero ,ll,eJia. 6lfeHh ysa)f(aJOT ero
H llO,ll,lfHHeHI;Ible, H HalfaJihCTBO.
- Kax sac npHHHJIH ?
- 6lfeHh xopowo . Bo.n:H:nH noscw.n:y, noxa3aJIH see xo3HHCTBO, see 6orai-cTBa 3eMJIH . .
- Cepreii: IIasnoswr, cKoJII>Ko ,uHeii Bhi TaM 6&rnH ?
- Bcero .n:sa ,n:HH.
- M r.n:e HolfesanH ?
- B cene ecTh fOCTHHHU:a ,ll,JIH npHe3)f(HX.
- Bhi. e3,ll,HJIH Ha noe3,ll,e ?
_.:._ HeT, Ha csoeii: MawH:He. Kor.n:a Bo3spamanc}l, ocTaHos:HncH a Yp3HlfeHH, TaM )f(HBeT o.n:H:H Moil 3Hax6MI>Iii:. A y sac xaK .n:ena, AII.n:peii:? OTKy.n:a
Bhi 3BOHHTe ?
...:._ ll3 MHHHCTepcTsa. Y Hac 6biJia HaylfHO-TeXHitlfeCKa}l KOH$epeHIJ;HH,
. qac ToMy Ha3a,n: oKoHlfHJiach. Cepreii: IIasnosH'I ! He xoTHTe JIH noii:TH: ceil-
lfaC Ha BbiCTaBKY TOBapos lllHpOKOfO ll0Tpe6JieHHH? rosop}]:T; 'ITO 3KCllOHH-:
pyeTc.SI MHoro HoBI>Ix Mo.n:eneii: 66yaH, o.n:e)f(,ll,hi, npeKpacHa}l nocy.n:a, .3nexTpo6biTOBaH TeXHHKa ... .

- A Ko'r.n:a oTKp&wach BhiCTasxa ?


- ,lJ;eBHTHa,n:~aToro MaH H JaxpoeTcH. .n:sa.n:u;aTh . nHToro..
y)f(e .n:sa.n:u;aTh Tpeti>e. Tax '!To Ha,n:Q cneuul.Th.

194

ce~o,n:H}l

MBbiPAJKEHIDI

s KoTopoM 'lacy? Ia ce ora?


sepuyT&cu I a se intoa rce
lBOmtJJ saM v-am sunat
unKTO nimeni
DOJIOBHBa ~eC'HTOrO noua ~ j jumatate
ycTbb I a obosi

3aTO dar, in schimb


OCnlTbCU I a: ramine
~oBOJJeu, ~OBOJJbn /a, -o, -bl este multumit
nepe~os (oif, ~.au, -Oe, -t:e de frunte,
fr unta ~ : '

cospeMeun /Mii, -au, -oe, -hie modern


pyKoso~lfTeJib conducator
cneuuamlcT spec;ialist
oprauu3al-op organizator
s o6IUeM intr-un cuvint
uacToliiU / nif, -au, -ee, -ue adeva rat
MatTep csoero ~eJJa maestru in me seria sa
ysa~Tb I a respecta '
DOA'IHHilHBblH s. subaltern
ua'IMbCTBO conducere.
npHHHTb 1 , a pril\li
,
BOAHTb II a conduce, a duce
DOKalllTb I a arata

.6oniTCTBO bogil.,tie
leM)Jii pamint
,
.
uo.'leBllTb I a innopta, a ramine peste
noapte
~JJu pel\t ru

npuellKHif s. strain, din alta localitate


ocTauouiiTbcu II a se opJ;i
JnaiCOMhlif s. cunoscut, cuno~tinta
uay'fHOTeXJiH'feCKaH KOHc)lepeJinHH COD
feririta tehnico-~tiintifica
Tosapbl lllHpOKpro noTpe6JJeHHH marfuri
de larg con sum '
MOAMb model
ofiyBb . inca1taminte
oAt!JKAa imbracaminte
nocyAa (sg.) vesel a
J.TJeKTpo6bnosaK TexuuKa obiecle elec-
trice de uz casnic
JaKpMTbCH I a se inchide
KOTOpblif 'lac? cit este ceasul?
'ft!TBepTb BToporo unu ~i un sfert
6e1 fara
nJJOIUaAb piata
AOrosopHTbCH II a se intelege

Exprimarea timpului in ore

~~

minute

I. KoTOpbiH 'lac?

1.

Ceii'lac 'lac.
(13 , ac6s)

Cei1'1ac ,!J.Ba 'laca .


(14 'laCoB)

Cei1'1ac mub 'lac6s.


(17 'lac6s)

195

------------------------------
Cazul genitiv pentru exprimarea datei
2.
KaK6e 'tllcm) ?

KaKoro 'IIICJJa? (Kor.na ?)

Cer6)J.H.II ):leBHTHa.nuaToe Mau U:rc.!l'fa


,!ICB.IIThCOT ceMI..nec.RT nRToro r6,11a.

B:brcTaaKa oTKp:bmach ,!ICBHTHa.nuaToro


Mall T:brc.R'fa .nes.IITbC6T ceMI..nec.JJT
mhoro r6,11a.

Kon<JepeHI.IIIH cocToRnach .naa.nllaTh


Twro CCHTSI6pli.

Ce1tqac lillTh MBJIYT


BTOp6ro. (13 'faCOB
5 MBJIYT)

Ce1tqac 'fcTBepTh
(ll.IITHa,!IUaTh MmzyT)
BTOp6ro; (13 'faCOB
15 MRH)'T)

Ceii'faC llOJIOBHHa
.neBJhoro. (20 qac6a
30 MBJIYT)

TP6-

Clnd, pentru expriniarea orei, se folosesc numeralele de la 1 la 12,


se adaugii., de obicei, substantivele ympo, oeHb, ee'lep, HO'lb in cazul
genitiv singular, pentru a preciza despre care parte a lzilei este vorba:
oea 'laCti OH.fl, ,66CeMb 'l0C06 6e'lepa.

Yn limbajul oficial-ariministrativ pentru exprimarea orei se folosesc


numeralele de la 1 Ia 24: Foeopum MocKBti. MocK6BcKoe epeM.fl 16 t~ac6B.
La intrebarea KaK6e cez6on.fl 'lUCA6 ? numeralul ordinal care indica
ziua lunii respective, se folosete la cazul nominativ, genul neutru; restul
cuvintelor . se pun la cazul genitiv: Cez60H.fl nepeoe Mapma 1976-ozo zooa.
La intrebarea KaK6zo 'lUCAti? (npuexaA, eepnyAc.fl etc.) toate cuvintele
din riispuns stau la cazul genitiv:
H npuexa/1 nep60ZO Mdpma 1976-ozo zooa.
\

CeJ1qac 6eJ rrHTH


(MReyT) ,ZJ,aena.nuaTL.
(11 'fac6a 55 MHHyT)

CeJ1qac 6eJ 'fcTsepm


(6e3 nHTHa.nuaTH)
,ZJ,Ba. (13 'faCOB 45
MHeyT)

Ceiiqac 6eJ ,llaa.nuaTH: ll.IITH (MHH,YT)


,llecJITh. (21 'lac
35 MHHYT)

YIIPAjKHEHIUI

1. Puneti cuvintele din parantezii la forma necesarii; scrieti , numeralele


cu litere.

II. B KOTopoM 'lacy ?

1. Cer6)J.H.II (1, .JJHBaph). 2. B'fepa 6:bmo (31, .n.eKa6ph). 3. 3aaTpa 6y.neT (2, .JJHBaph).
Om\:

~- B 'lac (HO'IH).

BCTpCTIIJIHCh -

IT6eJ.n
npHXO)J.HT

B )J.Ba 'faCa' (.LIH.II).


B lillTh 'faCOB (yTpa),

-B

1- B

JI BCHlJI

1-

1
-

(B) ll.I!Th MBJIYT BTOpOrO.


(B) 'f,CTBCpTh ,(nHTHa)J.J.IaTh
MJIHYT) BToporo.
a nonoalllie .neBJhoro.

II6eJ.n
OTnpaamieTCH

1
-

JH!rKyiO MY3hiKY nepe.naiOT

196

14'faCOB,
5 qac6s.

13, 'laCOB 5

MHHyT.

6eJ nnH (MHH,YT) qac.


6eJ 'fCTBCpTJI (6eJ ll.IIT
na,ZJ,uaTa) ,~~aa.
6eJ .l\Ba,liUaTH lillTH
(MHHYT) .D,CC.I!Th.

6.Yt~eT (18, eapanh). 6. ,n:ae


He,lleJJII TOMY HaJa):l 6:bmo (25, MapT). 7. lJepeJ 'feT:brpe ,!IHH 6.Yt~eT (8). 8. Cer6.n.H cy666Ta,
(16, aarycT), JHa'fHT, (23, AarycT) 6y,lleT B CJICJIYIODJ.YIO cy666TY.
'
. '

4. Cer6):1H (11, eapanh, 1976, ro,11). 5. lJepeJ ne.nemo

- o 'lac.

B 13, 'faCOB
MHHyT.
B 20 'faCOB
MHHyT.

B 12 'faCOB
MHHYT.
B 13 'faCOB
MHHYT
B 21 'laC 35
MHH,YT.

15
30

55

2. Riispundeti la intrebiiri; folositi data indicatii in parantezii ~i scrieti-o


cu litere.

1. KaK6e 'IHCJI6 6:bmo B'!epa? (7/VII) 2. KaK6e 'facn6 6:bmo nTh -Meii: TOMY
HaJa,ll? (21/X) 3. KaK6e 'IHCJI6 6y,11eT 'Iepe3 Het~enro ? (2/Xl) 4. KaK6e 'fJICJJ6 6-bmo B
np6mnoe BOCKPCCCHbe? (8/ll)
KaK6e 'IHCJIQ 6.Yt~eT JaBTpa? (1/IV)

s.

3. Riispundeti la intrebiiri, dupii modelul dat.


Model

45

OH BepHyJic5I ,nBa.,n;u;aToro MapTa? (21)


- HeT, OH BepHyJIC5I He ,nBa.,n;u;aToro MapTa, a ,nBa,nu;aTh nepBoro.

..
..1. Bbi po~";nlicb 'leTJ!eJ?TOro. ceHTII6pli? (14) 2. Hay'IHo-rexHH'IecKall KoHl>epeH~Hll
. H~'IHeTCJI ~eBJITHa~QaTOTO <;!KT1!6pll? (12) ~ .ll:ener<lTbl llpHe~yr Ha KOHcPepeH~HlO meCTH~nQaTOI'O Mall? (15) 4.- BbiCTaBKa TOBapoB WHpf>KOTO OOTpe6JieHHll OTKpb!BlleTCll TpH,U~aTOT0 anpen~? (29) 5. Y'leHHKH nHJie.11 norosopliJIHcb scrperH.TbCJI ~sa~ 11 arb miToro
HIOJIJI ,ThiC~'Ia neBl!TbCOT . soceMb~eCl!T nliToro r~~a? (25/VII, 1995, ro~)
.

~ Puneti datele_ de mai jos la forma necesarii ~i grupatile in 5 categorii,


dupa c.u m urmeaza:
,

1. ', n;exa6p1>- 6 OeKa6pe 2. 1947, ro,n;- 6 mbtCJll/a Oe6Jlmbcom copoK


ceo6M6M zooy 3. 30, ,n;exa6ph -mpuoiJfimozo oeKa6pfl 4. ,n;exa6ph, 1947,
ro,n; - 6 .oeKa6pe mbtCJll/a Oe6JlmbCOm copoK ceObM020 zooa 5. 30, ,D;eKa6ph,
1947, ro,n;- mpUOIJamozo OeKa6pfl mbtCJl'la Oe6Jlmbcom copoK ceObM020 ' zooa
.

' 1. a-srycT ; 1944, ro~; 23, AsrycT ; asrycr, 1944, ro~; 23, AsryCT, 1944, ro~
2. Mapr; 19~5, ron; ~ Mapr; Mapr, 1945, r~n; 6, Mapr, 1945, ro~ 3. Holi6pb; 1917,
r~~; 7, ~oll6pb; HOll6ph, 191?, ro~; 7, Hol!6ph, 1917; ro~ 4. HIOHb; 1941, ro~; 22,
HIOHh ,; HIOHh.? 1941, TO~; 22, ~IOHb, 1941, TOA 5. Mati:; 1945, TOA; 9, Mati:; MaH, 1945,
ron; 9, Ma~. 1~45, ro~ 6. HIOH'b; 1947, ro~; 11 , HIOHb; HIOHb, 1947, ro~; 11, mOHb,
1947, .ron 7. anpellb; 1961, ro~; 12, anpenb ; anpenb, 1961, ro~; 12, anpenb, 1961, ro~

.5.. RiispundeV la intre~iiri. indicind intii numai anul, a poi luna ~i anul,
ap01 zma, luna

~~

anul.

1. Kor~a Bbl POAHnHCb? 2. Kor,Ua POAHJilfcb 'IJieHbl sameii CeMbH H aamH po,nI;TBeHHH~H? (sam M}'JK, sama JKeHa, cecrpa, 6par, ore11, MaTh, crapwHti: CbiH, Mna~wHti:
CblH, CTapmall
~*,

~O'Ib, MJia~mall ~O'Ib

H T.,U.)

Scrieti cu cifre:

ITl!Tb MHHYT nepsor<? ; ~eCl!Th MHHYT 'le'r seproro; llllTHa~~aTb MHHYT ('leTBepTb) Tperh
ero ;- ~sa~!.{ar!' MHHYT mecr6ro ; ~sanQa~b ITllTb MHH}'T o~ifHHaAQaroro ; nonosil:Ha ~ecli
roro ; ITOJIOBHHa ~BeHaAQaTOrO ; liOJIOBHHa BOCbMOrO ITOJIOBHHa ce~bMOTO ITOJIOBHHa
nepsoro ; 6e~ lll!TH (M~YT) ~BeHa~QaTb ; 6e3 ~eCl!TH (~eyT) 'laC ; 6e3 llllTHa~~~TH (MHHJT)
CeMb; 6e3 'leTBepTH BOCeMb ; 6e3 ~Ba~QaTH (MHH}'T) 'leTbipe ; 6e3 ,UBaAQaTH ITllTH ITl!Tb.

7. Cititi, ~poi scrieti cu litere.


13.20; 14.55; 18.45; 11.30; 12.50; 12.30; 17.35; 21.05; 13; 15.15; 16.10;
5.25; 9.30; 6.15 ; 13.50 ; 12.55; 14.30.

. 8. AlCiituiti microdialoguri, conform modelelor.


ex'ercitiul 7.

Folositi cifrele din

M o del a)

14.30
' -liy,D;hTe ,n;o6p:br, KOTOphiH 'lac ?
- Ha Molix 'lacax noJiosH:Ha TpeThero.
Model b)
-He CKa)l(eTe JIH B:bl, B KOTOpOM 'lacy OH BepHeTCll ?
- B noJiosH:He TpeThero.

198

10.40;

9. Raspundeti Ia intrebiiri, ~nind seama de primele . douii enunturi .


Model

Ceii'lac 22 'laqa 10 MHHyT. I16e3~ ompasirHeTcH !1 22.20.


CK6Jll>KO ocTMOCh ,n;o oTnpasJieHWI n6e3,n;a ?
- ,lJ,o OTDpaimCHWI n6e3,D;a OCTMOCh . ,ll;CCHTh MHHyT.
1. Ceti:'lac 6e3 'leraepTH .ueaRTb. KoHl>epef!~Hll Ha'IHercll a .9. 'lepe3 cK6nbKo MHHJT
Ha'IHercR KoHl>epeHI.IHll? 2. Ceti:'lac 21 'lac 5 MHHyr. 116e3~ CoctniR-MocKaa npHx6~r
(npH6bJsaer) a 21 'lac 30 MHHyr. CK6nbKO ocranoch ~o npH6hiTHll n6e3~a Co<J>ijR-MocKaa?
3. Ceti:'lac 17 'lac6a 42 MHHYThl. BhicraaKa 3aKpbiBaercll a 18 'lac6a. CK6nhKO apeMeHH
ocraercll ~o 3aKphiTHJI BhicraaKB ? 4. CeA'fac 'lac. BawH 3HaK6Mbie npH~T a nonoa:HBe
BTOp6ro. lJepe3 CK6JibKO apeMeHH npH~T BaWH 3HaK6Mbie? S. 0H npHllieJJ Ha DJJ6m8,1J.b
B a6ceMb 'laCOB, a OHa - B 9. CK6JibKO BpeMeHH OH lK,UaJJ ee Ha DJJ6Il\a,UH ? 6. .ll:OlKAb
Ha'lancli 6e3 'leTaepTH ceMb H rrpeKparH:ncR (a) necuh MHHYT aochM6ro. CK6nhKO aye~
MeHH men AOJIC)l,b ?
.

10*. Completa(i cu cuvintele din dreapta, cu s.a u fiirii prep~,zitie,


in functie de intrebarea CKOAbKo 6peMeHu ? sau B KomopoM 'lacy ?

1.
2.
3.
4.
5.

rHA ao.n.H:n Typllcroa no r6pop;y ... .


TypHCTbi IiepHyJJHCh B .rocTHHHUY ... .

tpH 'laca

Mbl AOTOBOpHJJHCb BCTpeTHTbCll ...


'laC
MoA 3HaKOMbiH cneWHJJ, llOJTOMy OH llOCHAeJJ y MeHJi scer6 ....

B'lepa j( O'leHb ycTAna, no:hoMy cnana ... . .


6. R npoceynacb cer6AHII ....
7. Ilpep;cep;aTeJJb CM6JKeT llpHHHTb BaC T6JJbKO ....

8. ... y sac HHKOr6 He 6biJJO B Xa6HHeTe.


9. Hay'IHO-TexHii'leCKall KoHijJepeHJ.IHll npop;onJKanach ....
10. Bpa'l aa'IHer npHHHMarh 6onbH~rx ....

10 'lac6a.

3 'laca

11 *. Completati spatiile punctate cu verbul corespunziitor (reflexiv sau


nerefll\xiv, la forma necesarii).
1. Mara3HH JJJeKTpo6hlroa6w rexHHKH ... a rronoail:He ~ealiToro. KoHrpon~p ...
ABepb H BXOAHT B Kyne. Xne6Hhle H MOJJO'fHhie MaraJHHbl ... O'leHh paHO, B meCTb 'laC6B
yrpa. (oTKpbra:l.Tb-OTKpbiahbcll) 2. BocbM6ro arrpenll a I>yxapecTe ... BhiCTaBKa roa'apoa
ump6Koro norpe6neHHll .... , noJKanyti:cra, mKaljJ H B03bMHTe TaM nonoTeHue: Ilpeno~asarenh ... KHHry H Hll'laJJ 'IHThb. 3aBTpa B )l,6Me K}'JibTYPhl ... coaemaHHe CTpOHTeJJeH.
(oTKphiTh-OTKphiTbCll) 3. Mbi ... pa66ry a 7 'lac6a. Pa66ra ... B nonosil:He ce~hM6ro.
(Ha'IH.HaTb-Ha'IHHaTbCll) 4. B H!One ll 6hmli a 6rnycKe, a Tenepb j( yJKe ... pa66TaTb. Bbi
He 3HaeTe, Jace~aHHe ylKe ... ? (Ha'laTh-Ha'lhbCll) 5. R ... wK6ny a 1971 ro~y. Hay'IHorexHii'lecKall KOH<J>epeHQHll ... B ll 'laC6B ,Be'lepa. (OKOH'fHTb-OKOH'IHTbCll) 6. 11pHe3lKHH
....Hac H crrpocil:n, KaK npoH:Tii K rrn6.LLI;a.n.H BHKTOpHll. Bhr npHexanH B'lepa? 'B KaKo'.li
TOCTHHHQe Bbl ... ? (OCTaHOBHTh-OCTaHOBlhbCll)

12. Riispundeti la intrebiiri, folosind cifrele din paranteze.


1. Kor~a Bbl BCTaeTe? (6.15) 2. B KOT6poM 'lacy Bbl }'XO~Te Ha pa66ry? (6.45)
3. Kor~a y sac Ha'IHHaeTCll pa66ra? (7.30) 4. B KOTOPOM 'lacy BCTaiOT aamH ,UeTH?
(7.20) 5. Kor~a oHif Ha'IHHaiOr 3aHlinill? (8) 6. Korp;a oHii ao3apamaiOrcll AOM6li ?
(13 HJJH 14) 7. B Kor6poM 'l!lCY Bhi npHx6~HTe AOM6H? (16.15) 8. Kqrp;a ai.r o6e~aere ?
(16.30) 9. Korp;a Bhi yJKHHaere? (8 - 8.30) 10. B Kor6poM 'lacy Bbl o6bi'fHO noJKJirech
cnaTb? (10.30-10.45)

13"'. a) fn dialogul dat, inlocuiti substantivul propriu tiparit


cu unul de genu! ferninin. Faceti schimbarile necesare in text.

=siv~
I

HO

- BuKmop, ll cm;Imair, 'ITO rhl 6I>m. s JleH!nrrpi.!(e?


- .L(a, .ll.Be He,!(erra.
- KaK6ro 'IIICJla Tbl rroexarr ?
- 23 Mill, a sepHyrrcll 11 moHll.
- 3Hi'lar, TI>I sM:,Lterr 6errhle H6'1H?
- .n;a, ll .ll.iJKe He rrpe,!(crasmirr ce6e, KaK :h o KpacM:so ! Ilpas,!(a, ll HeMH6ro ycrarr,
ocTarrcll 6qeHI> .!(os6rreH.
- CK6JlbKO 'leJIOBeK 6b'IJIO B sameit rpyrrrre ?
- Tpli.D;u;ari> qerroseK. PyKOBO.Il.IiTem> Hameii rpyrrrri>I xopom6 JHarr pyccKHtt l!J'biK;
- l1 66Jlbme HHK'r6 ?
- E111;e HecKOJlbKo qerroseK ~oHHMiml rro-pyccKH, Ho He y MeJIH 'rosopliTI>.

b) Puneti cuvintele din paranteza Ia forma ceruUi de context.


1. - Bbl He JHaeTe, KTO :hOT MOJ10,!(6H 'leJIOBeK?
- 3TO H6Bblll: pyKOBO.!(JiTeJlb (Ham OTJJ;err). fipeKpaCHbiil: CIIeli;HarrHCT H opraHH
JliTop. Ilo)l'UIHeHHI>Ie 6qeHI> ysaJKaiOT (oH).

2. - AH,u,pe.l!:, Mbi IIOeJJ;eM JaBTpa B firroemTH.


- B (KoT6pi>Iil: 'lac) ?
- B 6 (.YTpO).
- E.Y.Il.eM Ho'lesarb TaM Jirra seqepoM (sepH,YTI>Cll) .ll.OM6il:?
- Ey.D.eM HO'IeBiTh. fiOJBOHHTe, IIOJKarryi!,cTa, B fOCTIDmu;y H (.D.OTOBOPHTbCSI),
'IT66bl HaM OCTiBHJIH H6Mep.

3. - ,L(66pi>Iil: JJ;eHb ! Bxo.!(HTe ! KaK6ll: rrpwiTHI>Jil: cwprrpM:J ! A r.D.e JKe sima .!(eTH?
- OHii (ocraTbCll) ,!(6Ma.

Cer6AHJ~ IIO TeJieBJbopy (Ha<mHirbCll) rrepsall cepHll

(COBeTCKHH qlHJlbM) CeMHa,ll;u;aTb MTHOBeHHH BeCHbi


- B (KoT6p&rtt qac) ?

- B 16.20.
.
- 0, (ocTiTbCll) scer6 5 MHH,YT AO Ha'lirra (<lJHJlbM). Herry, BKJliO'lli TerresliJop !

14. Cititi textul de mai jos; scrieti cu litere orele indicate in paranteze.
Traduceti textul in limba romana.
MapHll l1BiHoBHa paccKaJbmaeT 3HaK6MbiM 0 csoett .n:6qepH :
MOR 36e'IKa BCTaeT B (10), a HHOTJJ;i H B (11) 'laC6B yTpa. 3asrpaK yJKe Ha CTOJle, IIOTOMJ
'ITO Bacll, ee MYJK, scTaeT a (5.30) yrpa a ycrresaeT AO pa66rbl KYrrHTb a rrpHHecTM:
JJ;OM6.i!: Bee, 'ITO HiJJ;O.
B (12.30) 36e'IKa a.!(eT B r6po.ll. : B rrapHKMaxepcKYIQ, a MaraJM:Hbr, B KHH6. B 66111;eM,
IIO ~ ,!(eJiaM. J1 KOTJJ;a OHi, ycTiJiaJI, HO )l.OB6JlbHaJI, B03Bpalll;aeTCll B (8.30-9)
se'lepa ,a;oM6ii:, yJKHH yJKe JKJJ;eT ee. BoT 3To HacTo.lilli;H.It cospeMeHHI>ril: MYJK, KoT6pi>rtt
ysaJKaeT H Jli06HT CBOrO JKeHy !
Ta JKe MapHJI H:saHosHa paccKiJI>maeT JHaK6MbrM o csoeM c'bme :
Mo.l!: 6e.n:HI>ril: 2 ArrHK scTaeT a (5.30) yTpa a .ll.o pa66Tbl rroKYrrieT a rrpHH6cHT AOM6.1!:
Bee Heo6XOJJ;HMOe. A er6 JKeHi, rrpe)l.CTiBbTe ce6e, IlpOCbiiiaeTCll B (10), a HHOTJJ;a H B (11)
'laC6B yTpi ! 3aBTpaK, KOHe'IHO, yJKe lK,!(eT ee Ha CTOJle. A B (12.30) - B (13) OHi yx6AHT
u r6po.!( : a napHKMixepcKyiO, a MaraJmr, a KHH6. Ilo.D..YMaem&, KaKHe salKHble JJ;erra !
l CeMJUi,r(QaTh MTHOBeiDiii uecm:l>> .. ~aptesprezece clipe ale unei primaveri"
oeAJILii, -a11, -oe, -we sarman, biet

200

'

B03Bpalll;ieTCll OHa JJ;OM6ll:.Be'lepoM, B (8.30), a TO H B (9), 6'1eHb ,!(OB6JlbHall H, KOHe'IHO,


YCTarrall, H Moil; Cb1H, BH.Il.HTe JIH, .!(6rrJKeH roT6BHTb ett YJKHH ! B 661ll;eM ll omT:ho
<iTO OHa IIJlOXilliJKeHa, KOT6pall He T6JlbKO He Jlr06HT, HO )l.aJKe He yBaJKaeT CBOe~6 MJlKa !: .

3AIIOMHHTE!
-

KoTophlii qac ?
Ce:Htnic ~sa qaca.
Ce:iiqac qeTBepn. TP6T.bero.
Ce:Ht!:ac noJIOBHHa nHToro.
Ce:Ht!:ac 6e3 ~ecRTH (MHHJT)
URT:b . .

- B xoTopoM qacy Bhl npH~eTe ?


- MI:.I npH~eM s ~sa qaca.
- .5I npH~y (s) qeTBepTI:. TPeT.bero.
- .5I UpH~y B UOJIOBHHe nHTOrO.
-.5 UpH~y 6e3 ~eCRTH (MHHJT)
URT:b.

flOe3~ UpHXO~T B llieCTHa~~aT:b (qacos) COpOK URT:b (MHHJT). (16.45)


flOe3~ OTUpaBMeTCj[ 8 URT:b (qacoB) ~BeH~~aT:b (MHHJT). (5.12)

- Kaxoe cero~HR ~cJio ? Kru<Oe qHcJio 6:bmo sqepa ? (6y~eT 3aBTpa)


- CerO~Hj[ nepsoe RHBapH TbiCRqa ~eBRT:bCOT CeMI:.~eCRT meeT oro .
ro~a.

- Bqepa 6:brJIO TpH~~aTI:. nepsoe ~eKa6pH. 3aBTPa 6y~eT BTopoe


RHBap.H:.
- Koma BI:.I . po~HJIHCI:. ?
-B RHBape.
. - B T:brcRqa ~eBRTI:.COT copoKOBOM ro~y.
- ITepsoro AABapH.
- B j[HBape TbiCRqa ~eBRT:bCOT copOKOBOro ro~a.
- ITepsoro HHBap.H: TbiCRqa ~eBRT:bCOT copOKOBoro ro~a.

..

IlpHHTHaH u6oocT~

~ Mo~eT 6i.n~, ,Ha 6y,u;ym~:H He.u;eJie. 3ToT sonp6c Mbi eme o6cy.u;H~.
CHa;ana Hy)J(H~ :rcTpOHTbC}I. CerO,D;H}I n6cne o6e.u;a XOTHM noexaTb B r6po.u;
xynHTb BeJ,Lian~y H ;epxano. 3asTpa 6y.u;eM MbiTb oxHa H y6HpaT.& s xsapT:H~
pe . .IJ:a, Y .MeH}I. npocb6~ v: }I xoqy no~san~ nonQTepos, xy.u;a Ha,u;o 3BOHHT.b?
-: y Ha~ e~n, T~ICOH ~OOlleP.aTHB, J5ax; 3TO Ha3~IBaeTC.si iJ:o-pycCKH, Ka~
:lKeT~}I, 610po .u;o6pbix ycnyr, H'e Tax JIH ? EcJIH xoT:HTe }I Mory noJB()KHT.b
~~
'
- ITpomy sac, noJBOHHTe.
- Xopom6. A y MeHil:, Cepreii Tiasnosu~, io:lKe H6socT.& .
. :-- Hy, xaxa}l? CxariTe.
- Cxa:lKy n6cne BhiCTaBKH.
CJIOBA 11 BLIPA:lKEHH.R

..

P6suo 6e3 .u;sa,zuJ.ani ,!J,Ba AH.u;pe:H comen Ha WI6ma.u;ri C.KbmTe:HH.


Cepre:H ITasnosu'l y)J(e )J(,!J,aJI er6 Ha ocTaHoBxe.
-A -y . MeHil: HOBOCT.b, - CICa3an Cepre:H ITaBJIOBH'i, nocne Tor6 KaiC
,ll,pYJbil: noJ.u;oposanucb. - Yra.u;a:HTe; xaxiUI.
' - llpnexan Bam cLIH.
- He yra.u;:iJIH.
- Bhrmna Barna ICH:Hra.
- To)J(e HeT. M1>1 nony'i:Hnu ICBapT:Hpy.
- ITo3.u;pasnii:JO ! Kor.u;a nepeeJ)J(aeTe ?
- Y)J(e nepeexanu.
-Tax BOT no':leMy H B'lepa, u .u;sa ,!J,HjJ HaJa.u; y sac HHKor6 He 61>mo
qTO )J(e Bbl CKpbiBaJIH ,!J,O CHX nop?- c ynpeKOM 3aMeTHJI AH.u;pe:H.
:.._ .IJ:a see npoH3omn6 Tax Heo)J(H,!J,aHHo, 'ITO jJ H He ycnen coo6m:HTb
BaM o6 3ToM . .H yJHan o nony'leHHH xsapT:HpLI B noHe.u;enLHHK, so BTopHHK
Mbl nepeeXaJIH, a B cpe.u;y cpa3y llOCJie pa60Tbl }I yexan B ,ll,epeBHIO.
. -:- B xaxoM pa:H6He Barna KBapT:Hpa ?
- 6xono phiHKa 066p. 3HaeTe, TaM, r.u;e He.u;asHo nocTp6HJIH eme He' cxoi~>xo .6on1>m:Hx HOBbix J,n;aHHH? Tax soT, B o.u;HoM H3 3THx .u;oM6B. Pa:H6H 3eJieHbiH, CllOKOHHl>IH. B 3TOM )J(e ,u;6Me )J(HBeT eme HeCKOJibKO HaliiHX
COTpy,ll,HHKOB.

_:__ KBapT:Hpa xop6ma}l? Cx6n~>xo xsa.u;paTHLix MeTpos )J(HJI6:H WI6ma.u;H?


- TP.H.D;IJ.aTL meeT~> . .IJ:se xoMHaTbi, xyxH}I, BaHHa}l, TyaneT, npux6:lKa5f,
6anx6H.
~ Ha xax6M 3Ta:lKe ?
-Ha UJ.ITOM.
JIH<}>T eqb ?
,
- EcTb. Tio,u;H:HMeTecL Ha n:H<}>Te Jia m1n.r:H 3Ta:lK, H Hama xsapT:Hpa
nepBa}l cnpasa. 3anHillHTe a,u;pec, a }I 06'b}ICm0 BaM no,u;p66HO, KaK ,u;o6paTbC}I.
-Tax. xor.u;a ~e Hosocen~>e ?

-A

202

HOBOCTL noutate
p6aao exact, fix
coiiTll I a cobori
noJAOpOBliTLCR I a se ; aluta
yraA!iTL I a ghici
abiiiTH (aici) a aparea
noJApa&JJRTL I a felicita
nepeeJx.:liTL, nepeexaTL I a se muta
'ITo lKe (dar) de ce

cKpLIBaTL I a ascunde
ynpeK repro~
npoHJoiiTll I a' se intimpla
ueox.:ll~&&o pe nea~teptate, nea~teptat
co~6!11HTL II a anunta, a aduce Ia cuno~tmta
Y:lHiiTL I a afla
noJJy'leHile primire, obtinere
cpaJy indata, imediat
nOcJJe dupil
~exaTL ~a pleca ( cu un mijloc de locomo(ie)
OKOJJO Jmga
pbi&oK piata (de desfacere)
lAiiHae cllidire
Hl din, dintre
leJJe~ ~on zona cu multa verdeata
cnoKOiia/WH, -aR, -oe, -we lini~tit

KB&ApaTHLiii MeTp metru plitrat


lKHJJaa IIJIO!Il&AL spatiu locuibil
KYXHH buclitilrie
a8&H8JI s. baie
TYaJJth toaleta, w. c.
npHXox.:aR s. hoi, antreu'
6aJJK6& balcon
JJHtliT lift
DOAHRTbCR I a urea
li.Apec adresli
noAp66ao amanuntit, detaliat
Ao6paiTLCR I a ajunge (pinil Ia)
&oaocir!Le inaugurarea casei
o6cyAHTL II a discuta, a analiza
. YC!pOHTbCR II a se aranja, a . se instala
:MlpKBJJo oglindil
MLITL I a spala
y6HpSTL I a deretica, a face curat
Y Meali np6cL6a am o rugaminte
no:JBiiTL I a chema
noJJoTep parchetar
B83LIBiiTLCR I
se numi
610p6 A66pblX ycJJjr oficiu pentru prestliri
de servicii

ecJJH daca

Adjectivele, pronumele posesive ~i demonstrative


Ia cazul genitiv numarul plurall
s,

_:_ _
I

- KBaApaTHLIX MeTpOB
14 -

HOBLIX 3AllHHi!'

1~ HHTe~ec~wx x.:ypHaJJoo.

6om.mlix AOM6a
xopqwHx y'feHHKOB

:_ fiOCJieAHHX HOBOCTI!H

Vezi tabelel~ nr. 16, 21, 22, 23.'

203
'

'

Y uer6 uer (ue 6w10,


ue 6yAer)

5. Formati o fraza din doua propozitii, utilizind conjunctia ecAu.

3TIIX ra3CT
BamHX 6HJICTOB
HaillHX IIHCeM

E
-

Model

Conjunctia ecAU ,daca" se folose~te pentru exprimlr~a conditiei


acelei actiuni de care se vorbe~te in prop;>zitia regenta: E cAu y MeH.fl
6yiJem epeMR, fl npuiJy. Conjunctia eCJlU nu trebuie confundata cu particula
AU ,dacii", care se folose~te in propozitia completiva (intrebarea indirecta):
.H He 3Hal0, 6yiJem AU y MeHII epeMR. (vezi lectia 27)

KaK.

1.... Mhi nepee.r~eM ua u6ay10 xsaprB:py, Mbi npHrnacB:M sac Ha uoaocenbe. 2. OuB:
co6HpaiOrcH exarb a r6po.r~ . o6e.r~a . 3.... nony'leH.HH micbMa H Y3Hana, 'lro Bono.r~H
ycrp6BJICJI xopom6. 4 .. Bbl Coo6IIJ,l}re MHe CBOH ll,Lipec, ll Hanruny BaM IlliCbMO. 5. MBI
ew;e He aH,!J,eJIB sac ... samero npue3.Lia H3 llapil.JKa. 6 . ... ll BhiMOIO 6KHa H y6epy a xsaprl1pe, ll noil:.r~y Ha phiHOK. 7.... Mhi nepeexaJIB a :hor cnox6i!:HbJli: pali:6H, Moil: MYJK 6'leHb
xopom6 ce6Ji: 'lyscrsyer.

2. Transformati propozifiile negative in propozitii afirmative.


Model

Y mic HeT :hnx I<HHr.


- Y HaC CCTb 3TH :KHHrH.
1. Ha nepBOM :naJKe Her 60JibiDHx ay,LIIIr6pHH. 2. ll6cne o6e.r~a B KHOCKe He 6bJJIO
cseJKRX ra3er. 3. B :hoM pail:6He ner xop6mHX Mara311Hos. 4. Cer6.LIHH y Hero He 6bJJIO
aaJKHbiX Hosodeli:. 5. Y Hee Her 6ml:3KBX ,~~;py3e.ll:. 6. B :hoM ro.LI:Y y Hac He 6y.r~er
TPY.L\HbiX 3K3llMeHos.

3*. Puneti la forma necesara cuvintele din paranteza.


1. Coo6w;B:re, noJKanyil:cra, o nony'leHHH (3rH KHHrH). 2. <ixono mimero .LI!'>Ma
ecrb uecxoJibKo (cnox6i!:Hble YJIBW>I). 3. Pa,~~;y coo6w;B:n MH6ro (HHTepecHbre H6socru);
4. Mbl ew;e He IIOJIY'lHJIH (cer6.LIHJIIIlliHe Ta3eTbl). 5 .SI He CMOT coo6IIJ,l}Tb BaM o6 JrOM,
noroM:Y 'lro y Melci He 6hmo (samu a.r~peca). 6. B aocxpeceHbe JKiireJIB (see pail:61Ibl)
cToml:~bl pa66raJIB Ha cTpolfreJibCTBe Hosoro cTa.LIH6Ha. 7. ll6cne B03Bpaw;e?HH H3
AHTJIH.H ll ew;e He s~en (csoB: .LIPY3Mi). 8. Ha npo$co.I03HOM co6paHHH pa66'1ue o6cy.r~ifJIB
MH6ro (salKHbre sonp6cbr). 9. Pa66'1He (HeKOropble 3aB6.Libi) pa66ra10r po 9. 'lac6s a
.r~eHb. 10. B HameM r6po.r~e pocrp6HJIH MH6ro (3aMe'lllreJibllble cospeMeiDn.re 3.LillHHll).

4*. Raspundeti la intrebari, folosind la forma necesara cuvintele din


paranteza.
1. 'llbll 3ro KOMHaTa? (MOlf po.LIJiTeJIB) 2. 'l!e.H 3ro 6aJIK6H? (Hamu coce,LIII) 3. 'lleil:
3TO a,L~pec? (TBOH .LIPY3Mi) 4. 'llbll JTO np6Cb6a? (samu npeno,LiaBaTeJIB) 5. 'llbll JTO
ycnem ? (aamu pa66'1He)

C!04

1. Bbr ysil.LIHTe HrnwnaH llerp6sH'!a. I1o3.r~pasbre er6. 2. Mbr nepee.r~eM aa HosyiO


KBapri1py . .SI coo6w;Y BaM Ham HOBbiH a.r~pec. 3. Mbl IIOJIY'illM KBapnl:py. Mbl 06ll3llreJibHO
ycrp6uM Hosocenbe 1 4. 0Hii 3axorli:r o6CY.LIIfrb 3ror sonp6c. llo3BOH1he u MHe. 5. Bbr
XOTHTe IIOCMOTpeTb seCb r6po,LI. IlO,LIH.HMHTeCb Ha IIOCJie,!IH.H.i!: 3TlllK JTOTO 3,LillHHll. 6. Bbi
xonl:re nocMorperb KpacHyiO rm6w;a.r~b. Co.i!:.r~B:re Ha nn6ma.LIII PesoJI.IO~HH.

6*. Completati spatiile cu cuvintele

YllPA:IKHEHHR

1 *. Completati cu cuvintele nocAe sau nocAe mozo

. BI>I y3aaeTe o6 3ToM. Coo6III:liTe n MHe.


- EcJIH Bbi Y3HaeTe o6 3ToM, coo6I.QnTe H MHe.

/lU

sau

ec/lU.

1 .SI He 3HaiO, 6y.r~er ... y MeHsi cao66.r~Hoe apeMH. 2... y MeHJi: 6y.r~er cso66.r~Hoe
BpeMll, H II03BOHID BaM. 3. 06ll3llTeJibHO y3Hall:re, IIOJIY'IHJIB ... JlsaHOBbi KBaprlfpy.
4.... oHif yJKe nepeexam1 Ha H6syiO xaaprlipy, coo6Jl.lliTe Mne, noJKanyll:cra, Hx a.r~pec.
5. Bbi He 3Haere, eCTb ... B JTOM ,!lOMe JIH!i>T ? 6. ... TaM Her JIH!l>ra, npHAeTCll IIO,!IRIIMllrbCJI
nemx6M ua ce,!lbM6.i!: 3TaJK.

7*. Formati o fraza din doua propozitii, utilizind 11u sau ecAu. Urmariti ordinea cuvintelor.
1. Y MeHJi: 6y.r~er cao66AHoe speMH . .SI y6epy a x6MHaTe H BhiMOIO 6KHa. 2 .SI He
3Hiil0. Y MeHJi: 6y.r~er 3llBTpa cso66.r~Hoe speMH. 3. IloJKany.i!:cra, cnpoclfre ee. Omi nepeexaJia Ha HOBYIO KBaprB:py. 4. Oua nepeexaJia. Y3Ha.ll:re ee HOBbiH a.r~pec. 5. Coo6mlire
o6H3ateJibHO. IIerp6Bbi IIOJIY'IHJIB xsaprl1py. 6. OuB: noey'laT KBaprB:py. OuB: KYIIHT H6ByiO
Me6enb. 7. Bbi He sB:.r~eJIB 3TOT HOBbi.i!: pail:6H. 06H3aTeJibHO nocMorpi1Te er6. 8. Bbr
XOTHTe nocMorperb JTOT HOBbl.i!: pail:6H. Ca,!IHTecb Ha TPHAI..IaTb ce,!lbMO.i!: aar66yc.

8. Alegeti varianta potrivita din coloana din dreapta


pozitiile date.
1. Mbi noJ.r~pasHIIII er6, ..
2 .SI JII06JI.IO 3Tor paMH, ... .
3. OHM IIOAHliJIHCb nemx6M, ...
4. Mbi 6hrcrpo Hamnl1 sac, ....
5. Bbl ,!IOJilKHhl CO:liTH Ha nepaolt
OCTaHOBKe, ...
6. Mbi xynHJiH Me5enb, ...

~i

completati pro-

noTOMY 'iTO Jlll!i>T He pa66raJI 2


noToM:Y 'iTO oH nonY'!llJI H6syiO xsapTB:py
IIOTOMY 'iTO Bbl ,!lllJIB TO'lHbi.i!: a.r~pec
rroroM:Y 'ITo oH 3eneHbi.i!: H cnoxo:liHbiil:
IIOTOMY 'ITO HeAasHo Mhi nepeexaJIB Ha
. HOByiO KBapTHpy
IIOTOMY 'iTO 6oJibHHI..Ia HeAaJiex6 orry.r~a

9. Completati propozitiile cu cuvintele din coloana din dreapta, la forma


corespunziitoare.
1. Bor 3,L~ecb Moil: ... .
2. 06hi'IHO ll pa66TaiO B ....
3. Ilpoil:.r~liTe, noJKanyil:cTa, a ....
4. Bbi o6e.naeTe a ... ?
5. llpoxo.n.Hre, noJKanyifcTa, a ....
6. r.r~e y sac croi1T reneali3op, a ... ?

CTOJIOBall

ycTpoHTb uosoceJibe a inaugura casa


mujlr ue pa66raJI liftul nu functiona

205

.'
7. TiocMOTPHTe mimy ....
8. LJ:a, ... !lOBOJlbHO 60Jibillllll.
9. B ... y Hac CTOlfT' KPOBllTb, IDKa<)>

Cllll!lbHll

f!

3CPK!I!IO.

10. K .ColKaJie,HHIO, y Hac HeT ....

!lCTCK!lll K6MiiaTa

11. JiHOf!lll Mbl 3llBTpaKaeM B (Ha) ...

KYXHll

)2. ' l)OH!(H B (Ha) ... H npHHeCH HOlK.

13. Ec.riH XOTHTe, MOlKeTe HCKyOllTbCll B ....


14. BhrMoliTe, noJKanyllcTa, ... .

IS.

)J:aBaliTe BhiH!leM Ha .. . .

6aJIKOH

16. Y BaC eCTb ... ?


17. Y HaC HeT ... .

18. PaJ!lCHhTecb u ....


19. TIO!lOlK!(HTe, llOlKa!lyHCTa, B ....

10*. Alegeti aspectul verbal potrivit, folosindu-1 apoi Ia forma necesarii


1. LJ:opor6ll Mitma ! He!lbHo Mhi (nepeeJJKhb-nepeexaTh) Ha HOBYIO KBapTI1py H
ceH'Iac ' (ycTpaHBaTbCli-YCTp6HThCll). 2. Mbi (ycTpaHuaThCH-ycTp6HThCll) xopom6 : xuapTitpa 60Jiblllllll, CBCT!lall, Tennall. 3. 06bi'IHO Mhl (CXO!lHTb-COlhit) Ha OCTaHOBKe TI!lOilla!lh
PeBOJIKH.\HH, a B'lepa Mbl (CXO!(HTb-COHTH) Ha OCTaHOBKe TI!lOilla!(b rarapHHa>>. 4. TipellO!la'BheJib BXO!lHT B Knacc H (3!lop6BaTbCll-nOJ!lop6BaTbCll). 5. OH BOlDen . B KOMHaTy
H (3!lop6BaThCH-noJ!lop6uaThCll). 6. ,ll,eTH (MbiTb-BhiMhiTb) pyKH H cenH JllBTpaKaTb.
7. XoJJHIKa 1.\C!lbiH !(eHb y6npana B KBapTitpe : (MhiTh-BhiMbiTb) 6KHa, non, !lBCpu.

11. Transformati enuntul initial intr-o intrebare directii.

Model
. B xaxoM paiioHe OH )KHBeT ?
- B xaxoM paiioHe Bhi )I(HBeTe ?
1. Kor!la oH no.!IY'IHJI HOBYIO KB~PTHPY? 2. Kor!la . oM nepeexan Ha H6Byl0 KBapTitpy ? 3. B KaK6M pali6He Haxo,aHTCll ero KBapTitpa ? 4. K~Kllll y Hero lKHJillll nnollla!lh ?
5. 'CKOJlbKO y Hero KOMHaT? 6. Ha KaKoM :nal!(e oH lKHBeT? 7. B HX !lOMe ecTb JIH<)>T?
~ Kor!la y Hero Houocenhe? 9. 3a'leM oH xo'!eT JBOHHTb B 610po !l06pbiX ycnyr?

12*. Puneti Ia forma necesarii cuvintele din parantezii. Acolo unde este
cazul, alegeti un singur cuvint din cele douii date in parantezii.
J

1. - Mitp'la : - oy!(hTe !l06pbi, Ha KaKOM :naJKe lKHBYT TieTpOBbl?


Cama : - Ha (uochMOH).
JleHa : - He Ha (BOCbMOli), a Ha (WeCTOH), KBapTHpa COpOK BTOpal!.
Mwp'la:- Cnacl%6o.

2.

~ Bbr He JHaeTe, nH<)>T pa6oTaeT ?

- HeT, He pa6oTaeT. BaM Ha KaKoli 3TalK? 1


- Ha (wecT6H).
' - ,l],a, npH!leTCll llOllHHMllTbCll, neWKOM. ,
1

BaM aa KaKOii lTiilK ? La ce etaj mergeti?

206"

3. - Bir nony'!HJIH (H6Ba11 i<uapritpa), noJLJ.paumiiO uac ! qTo JKe Bbl cKpbiBlleTl:
.
'

(TaKllR HOBOCTb)?
- HeT, 11 He cKpb!BlliO, rrp6cTo Mbi eme He (ycJ,"pOHTbC11). KaK TOJlbKO ycTpOHMCll,
(rtpHmaqiTh) uac Ha Houoce!lbe.

Crracl%69, o611lATenLHO rrp~.zieM !

4. - TioJOBiiTe, rrOJicanyllcTa, AneKCell TieTpOBH'Ia.


- OH yJKe He JKHBeT ,J!leCh. OH (nepeeJiKaThnepeexaTb) Ha ~6Byl0 KBapTitpy.
TaM y Hero HeT (TeJie<)>6H), HO OH (ocTaBJIJlTb-OCTllBHTb) CBOli: ll.!J;pec.
- O!lHY MHHYTO'IKy, cell'lac 11 JaiiHwy. A Bbr He cKalKeTe, KaK Ty!la !l06pArbC11? '
- Ty,o;li H!(eT BOCeMb.!J;CCliT BOCbMOli: TPOJIJleli:6yc H TPH.UU:aTb CeLJ.bMOH aBT66yc. ,

M6lKeTe .!J;OOj>llTbC11 H Ha CTO soceMHa.!J;U:aTOM asT66yce.


- Eonblll6e cnacli:6o.
-He Ja 'ITo.

5. - Anno, BitKTop J1saHosH'I? 3LJ.paBcTsyliTe, rosopliT KopHen. qepel HeCKOJlbKO


(LJ.HH) 11 rroe.!J;y u MocKsy.
- E.Y!lY paLJ. sit.!J;eTh sac. Kor.!J;a sac BCTpe'lhb?
- B noHe.!J;eJibHHK li:nH so sTopHHK. KaK TOJibKo 11 yJHaiO TO'IHo, ll coo6m.Y.
- Xopomo. M6JKeTe JsoHHTb npliMo Ha pa6oTy. (EcnH, JIH) XOTHTe, 11 Mory
.!J;aTb H H6Mep Tene<)>6Ha (Moli: po!litTenH).
- Ceii'lac ll (JaiiHclhh) 1.
6. - Bbi (cxo.!J;HTb) 2 Ha cneLJ.YIOmeli. (ocTaHOBKa)?
- HeT, He (cxo.!J;HTb).
- PaJpe~Te npolhli:.
- TioJKany.li:cTa.

7. - Bbr (cxo!lHTb) Ha cneLJ.y!OmeH (ocTaH6sKa)?


- A KaKii11 CJIC!lYIOmall ?
- Tinoma.!J;h Tiym&HHa.
- LJ:a, (CXOLJ.HTb).

13*. Traduceti in limba rusii.


- Prieteni, vreti sa afiati o noutate? Valentina a primit locuinta!
-Cind?
- Unde?
-La ce etaj?
- Locuinta este IJlare?
- (Ea) s-a ~i mutat?
- Cum se ajunge pina acolo?
- A~teptati, va voi spune imediat amiinuntit. (Ea) a primit-o acum
siiptiimlnii,
dar s-a mutat ieri. Este lingii piata l Mai. Acolo s-au construit multe blocuri. Locuinta
nu e mare: o singurii camera, baie, buciitiirie, toaletii ~i antreu. Blocul are 8 etaje. ~re
~i lift, chiar doua. Locuinta ei este Ia parter. Nu are balcon. Este chiar in centrul ora- ,
~ului. Acolo . (in directia aceea) merg . tramvaiul 4 ~i autobuzu(. 34.

~ Vezi tab((lul nr. . 32.


2 Vezi tabelul nr; 31.

207

. 14*.

Consultati textul

~i completati criptograma.

2
3

I I

YPOK 30

TPH)lJJ;AThiH YPOK

TaM Bbi roT6BHTe o6e~. a HHor.aa H e~liTe.


TaM Bbi IcynaeTecb.
TaM Bbi 'IHTaeTe, nHmeTe.
TaM Bbi OT.llbixaeTe, cM6TpHTe TeJieBibop,
ITpHEOUMaeTe fOCTeH.
5. Bbi ycTpaHaaeTe er6, xor)J,a noJIY'IaeTe H6ayro
KBapnl:py.

1.
2.
3.
4.

3AIIOMHHTE!
3ro xoMHaTa MOJI:x po.zuheneii.
3~eCh MHoro 60Jibiii1fX ~OMOB.
Coo6mH.re a~pec Baurnx ~py3eii. 0Ha coo6mH.na HecxoJihxo Ba)KBhr o6cyMJIH pa66ry :hnx ToHbrx HOBOCTeif.
Bapnmeii?
Y3Haiire HoMepa renecp6HoB
Y MeHil HeT TBoH.x KHM:r.
HllUIHX COTPY~HKOB.
Cero~Hx B x~rocxe He 61>mo cBe)KHX:
3ro 6rop6 ~66pbrx ycnyr.
)KypmiJioB .
3ro np6ch6a Bcex Molix 'toMbi He nonyqliJIH cero~HHIIIHHX:
Bapnmeii.
ra3er.
-

Bbi cxo~HTe Ha ITJioma~H

PeBo.mO~nn?

-Her, He cxo)Ky.

.-

B:br He 3Haere, xax ry~a ~o6pancx?


Ha rp~~an. cero>MoM aBT66yce.

Y Mem1 np6ch6a : no3BOHI1Te, noxGinyiicTa, B 6rop6 ~66phrx ycnyr.


Ecnn Mhr nony'!HM HoByro KBapnl:py, ro o6x3aTeJihHO ycrpoHM HoBoceJihe.

3ro 6hiJIO HeCKOJihKO JieT Ha3a~ B O~OH acppHKaHCKOH pecuY6JIHKe~


CaMoner cen He~aneKo or 3~aHHH a3pon6pra croJIH.~I. l:h caMonha
BhiiiiJIH nacc~phi. Cpe~H. HHX 6hmo ~Ba coBeTcKHX HH)KeHepa. Om!: npnexa.nH H3 ~aJieKOH CTpaHhi - CoBeTCKOro Co:Kna ~ Tor6, qr66bi pa66TaTh TaM Ha CTpOHTeJihCTBe nmorpacpiUI.
~pyroii CTOMaiiiH.Ha Bhrexa.na H3 a3pon6pTa H noexana MHMO neca.
poHhi ~oporn 6bma rnnpoxax cTellh. MH)KeHephr BnepBhre B~eJIH acppnKaHcKyro 3eMJIIO.
Bcxope ll0Ka3ancx ropo~. OH Haxo~HJICH Ha 6epery 1 oxeaHa. B~oJil>.
IIIHpOKHX H npHMhlX YJIH~ pocnH. BbiCOKHe lliDMhi. B ~eHTpe ropo~a OKOJIO
neTHero KHHoreaTpa 6I>ma rocn1Hn~a HoBoii KoHcrpyx~HH. Y ~epn rocTHHH~r CH~eJI nopne.
- BarnH nacnopTa, - cKa3an oH no-aHrmiiicKH.
. - llo)KanyiicTa.
IIopne nocMoTpen nacnopra H cnpoclfn y~HBJieHHo :
- BI>r pyccxHe ? B1>1 npHexanH H3 CoBeTcKoro Col03a? Y Hac )KHByr
cne~HaJIHCTbi H3 MT<iJIHH, <l>paHliHH, .AHrJIHH, AMepHKH. BI>I nepBI>Ie pyccKHe ..
)l,Ba MeCTHbiX IOHOIIIH B3HJIH qeMO~llHbi Hl})KeHepOB H ITOHeCJIH HX B'
KoMHaTy. KoMHaTa 61>ma 6oJihiiiax H cBernax. Oxono oxHa cToilnH xpacH.Bhle ~BeTh!, nocpe~H KOMHaTbi CTOHJI KpyrJII>IH CTOJI, BOKpyr CTOJia - CTyJlhH,. Ha cTeHax BHcenn xapTiiHI>I.
. MmKeHepi>I MHoro pa66TaJIH. O:HH. npH w~H.nH B rocrH.HHey n63.zrHo.
JleTHHH KHHOTeaTp HaXO~HJICH HaiipOTHB HX OKOH, H BeqepOM TaM pa3~a
B<iJIHCb 3BYKH MY31>IKH.
O~Ha)K~I>I n63~Ho Be-qepoM B HoMep nocrryqann. 3ro 6hnH re )Ke'
IOHornH. 0HI1 norrpociinH HH)KeHepoB HanHcai'.b ~AA HHX pyccKHii ancpaBHT.
0HH oqeH.b XOTeJIH yqHT.bCH.

V~zi

tabelul nr. 8.

209

a,

Ho'lhw, xor.n:a ace cnrum, moum c1I.n:eJIH oxo:Jio croJI~ H no~Top11~H :

6, a ...

, . Hu~euep~>r, yexa.nH , no .n:eJiy Ha J!-Be He.n:eJIH. A xo~.n:a oHif npuexa.nH, .


IOHOWH llpHWJIH B HX KOMHaTy H CKa3aJH! BMecTe no-pycCKH :
.
,......... ,[(66poe yTpo, .n:oporli:e ToaapHI.QH !

CJIOBA H BLIPAiKtHIHI

Croll cr01h
nocpe~u KOMHaTLI.

a4plllf8H.;K/Hii, -u, -oe, -He african


pecny6JJHKa republica
C8MOJJi!T avion
cecn. I a ateriza
He,!UlJJeKo or nu departe de
a3pon6pr aoroport
nacca11nip pasager, calator
cpe~u printre
~aJJeK/Hii, -a11, -oe, -He departat
CTpourem.cTBo constructie
THnorp84HII tipografie
ablexan. I a ie~i, a pleca ( cu un vehicul)
MHMo pe linga
JJec padure
WHpOK/Hif, -u, -oe, -He larg, intins
c'rem. cimpie, ~s
aciOOpe Ia scurt timp, in curind
DOKa38TbCH .I a aparea, a se ivi
oKeaH ocean
a~om. d~-a lungul
.npiiM/oif, -lill, -6e, -Lie drept
~L~a palmier

..

, ,

JlllTHHii KHHOTeaiTp cinematograf in


liber
Koucrp:fKIIHII constructie
nopn.e portar (Ia hotel)
nicnopr pa~aport
Y~HBJJeHHO mirat, cu mirare
MtlCTH/Liii, -u, -oe, -Lie din partea locului
IDHowa (s. m.) tinar
'leMo~aH geamantan, valiza
KOMHaTa camera
nocpe~u in mijlocul
KpyrJI/Liif, -a11, -oe, -~.~e rotund
BOKPYr in jurul
KapniHa tablou
.
Himp6rHB in fata, vizavi
pal~aaan.cs I a riisuna, a se auzi
lBYK sunet
HOMep camera (Ia hotel)
nocTY'IIiTL II a bate, a ciocani
aJJ4JaBHT alfabet
HO'ILIO noaptea, in timpul noptii
no ~My in interes de serviciu
yexan. H8 ~e ae~eJJH a pleca pentru doua
saptamini

0HH e~yT
MHMO neca.

CryJIMI crolir
BOKPYr CTOJIB.

llanhMhi pacryr
BAOJih YJllll.ILI ..

Prepozitiile oKoAo ~i B03Ae sint sinonime, deci, ambele pot fi folosite


pentru a exprima apropierea. Prepozitia .y (cind aratii locul) indica un
grad mai mare de apropiere decit prepozitiile oKoAo, e63Ae:
cmoilmb y oKna, y iJocKu, y cmeubt ; cuiJemb y iJeepu.

Pronumele personal de persoana a III-a ( ezo, ee, ux), cin4 este


precedat de o prepozitie, prime~te un H- in fatii: oKoAo Hee, eoKpyz Hux.
Retineti corespondenta dintre urmiitoarele prepozitii:
.
B + Ac. sau Pr .. ~ HJ +
Gen; na + Ac. sau Pr. ~ c+ Gt:;n.: .
OH pa66raer a Koonepamzlee. OH sepHyncll Hl Koonepamtiea.
OH H~er ua 3ae6iJ. OH soJspal.l.laercll c 3a6iJa.

Ynaintea cuvintelor care incep cu douii consoane, prepozitia c are .


forma co.

Cind in componenta subiectului se giise~te . un numeral ; predicatul ,


poate avea Ia trecut forma genului neutru, iar Ia prezeilt ~i viitor - forma
persoanei a III-a sg. : Cpe.n:H: HHX 6LIJIO (6y.a:eT) oea UHJICeHepa.
YllPAiKHEHHR

1. Riispundeti afirmativ Ia urmiitoarele intrebiiri; traduceti propozitiile in limba romanii.

Cazul genitiv cu prepozitii

1. KyXHll H BaHHall HaXO~l!TCll OKOJ!O CTOJJOBOH '! 2. lllKa!jJ CTOHT y CTeHhl ? 3. B"'I
nplieXallH H3 PyMhiHHH? 4. rocTHHHI.Ia HaXO~HTCll B03Jle JJeTHero KHHOTearpa ?. 5. 0HH
lKiiBYT He~arrex6 or pa66rLI? 6. TypilcThi IIIJJH s.n.onh 6epera peKH? 7. Kor~a Thi n(1oeJlKan MHMO KHHOTearpa, Thl He JaMeTHJI, KaKOH !jJHJlhM H~eT cer6~Hll ? 8. Bhl JU06HTe
6blsarh cpe.n.li JJJO~eii? 9. Thi nocrasun 'leMo~aH nocpe~H: x6MHaTLI? 10. Y'le~xit: crpsinH
Boxpyr ciloeil y'llirerrhHHI.Ihi? 11 .[(eTH npH6elKaJIIi c YJIHI.Ihi? 12. Bhi sJJinu 3TH !jloro-
r pa!j>HH CO CTOJJll ? 13. THnorpa!jJHJO CTpOliT HanpOTHB Baiiiero ,!l.OMa ?

CaMorrer cerr He.u.arreK6 or J~aHiill.

OH~ BhiWJIH

H? CaMOJieTa.

r OCTHimtia HaXO)UITCJI
oKoJJo (achJJe) rearpa.

210

OH CH)llfT
Y ~BepH.

2. Riispundeti negativ Ia intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii


Ja forma necesarii.
Model
OH )KHBeT aoJJie KHHoTe<hpa? (pecTopaii)
- HeT, oH ' )KHBeT Bo3Jie pecTopaHa.

211

:). ,
"'

1. Y'!ll:rerrbHHQa croll:r y OKHa? (a;ocd) 2. 3ror caMoJiih rrp11Jiererr 113 Co<l>ll:11?


(Ee!II'pa.D;) 3. Bbi 6y.D;ere exaTb MJfMO napKa liM. ropbKOTO? (rOCTIIHI!:Qa ~<POCCIDI) 4~ 0HH
HAJT HJ IIOJIHKJIHHHKII ? (6oJihHtll.la) 5. 3ro rrpoH30l!IJI6 6KoJio .D;epeBHH ? (.D;op6ra) 6. OcraHOBKa Hax6.D;HrCJI Harrp6nm racTpoH6Ma? (KHIDKHbiil: MaraJil:H) 7. OH HameJI :hy
<l>ororpa<l>mo cpe.D;ll: xypHaJion? (cTapbie raJerhl) 8. Bbi JKI!:aere He.D;arreK6 or mK6Jibi?
(Jienmil: KHHoreiTp) 9. 0Ha .D;OJIJKHa .D;oexaTb .D;o a3porr6pra? (CenepHbiit noKJaJI)

3. Traduceti cuvintele din paranteze .


1. rocm CH.D;eJIH (in jurul) CTOJia H paJronapnBaJIH. 2. JI BbieXall (din) Kll:ena
BOCbMOTO MaJI. 3. Mbi iKil:BeM HC.D;aJieKO (de) TOCT.Iflilll!bl 11HTCpKOHTHHCHTaJib. 4. flo'!CMJ Bbi rrocTaBHJIH 'leMo.D;aH (in mijlocul) K6MHaTbi? 5. OcTaHonB:Te, rroxarryitcTa,
Mamil:Hy (linga) a3pon6pra. 6. ToBapnm npomerr (pe linga) Hac H He JaMemrr
Hac. 7. flaccaxlipbi CTOHJIH (linga) dccbl. 8. ,LI.amtil:Te rroryrrHeM (in jurul) mipKa !
9. fiOCMOTpJine, IIOJKaJiyHCTa, HCT JIH (printre) :hHX .D;OKyMeHTOB Moer6 ml.cnopTa?

4. Traduceti in limba romana, urmarind corespondenta prepozitiilor


6-U3 ,

na-c.

A. 1. JI 6bm

JI rrpHIIIerr U3 r6po.D;a.
0H B03BpamaeTCJI U3 HHCTHTyTa,
Omi 6epeT .D;eHbrH u3 cyMKH.

6 r6po.D;e.

'I

2. OH CIICIIIHT 6 HHCTIITyT.
3. Omi Krra.D;er .D;eHbm 6 cyMKy.

,1

B. 1. HB:Ha 6hrmi na rr6'!re.


2. Omi cnemll:r na pa66ry.
3. OH rrorroJKll:rr KHilry na crorr.

HB:Ha Bepeyrracb c n6'!Tbi.


Omi H.D;er c pa66rbr.
0H B3JIJI KHHry CO CTOJia.

5. Completati spatiile punctate cu substantivele tiparite cursiv insotite


de prepozitia corespunzatoare.

Modei
B1>1 6h"mH Ha co6paHHH. Kor.n:a BI>I npHIIIJlli: .. : ?
-

Kor.n:a BI>I npHIIImi c co6paHIDI ?

1. Mpil:Ha II.D;eT Ha KOHIIepT. Kor.D;a OHa BepHeTCl! .. ? 2. IDpa 6biJI Ha perreTHIIHH.


OH yxe rrpHmerr ... ? 3. KaxeTcJI, .D;HpeKTop 6bm Ha co6paHHH. OH yxe BepHyJicJI .. ?
4. MaMa Ha pa66Te. Kor.D;a oHa rrpH.D;eT ... ? 5. JI rrorroxll:rra cBoil: nacrropT Ha cT6JI. Bhl
BJHJIH Moil: rracnopT ... ? 6. MHJKeHep noexarr Ha JaB6.D;. OH cK6po nepHeTCJI ... ? 7. 3ll:Ha
xo.D;Ifrra Ha p.brHoK. 0Ha nepeyrrach ... ? 8. Bb! Ja6.biJIH raJeTy Ha cKaMeil:Ke. BoJhMHTe
raJery ....

6. Raspundeti la intrebari, conform modelului.


Model
a) OH 61>m B JleHHHrpa.n;e. OTKy.n;a oH npHexarr?
-

OH

npm~xarr

H3 Jlemmrpa.n;a.

1. KoppeCIIOH.D;eHT e3.D;IIll B CCllbCKOX03HHCTBeHHbiH rrpOII3BO.D;CTBeHHbiH KOOIIepaTHB.


0Tzy.D;a OH BepeyliCJI? 2. 3m mO.D;H 6.biJIH H rreTHCM KHHOTeaTpe. OTKy.D;a OHH BbiiiiJIH?
3. Mon BeiiiH rrelKaT B TOM 60llbiiiOM 'leMO.D;aHe. OTKy.D;a JI XO'!y B3l!Tb BemH? 4. Hx
'leMo.D;aHbi cror n H6Mepe. 0TKy.D;a Ha.D;o n:brnecTH HX 'leMo.D;aHbi? 5. ,LJ.pyJhH rynJIH
B necy. 0TKy.D;a OHM IIPHIIIJIII ?

b) 0Ha pa6oTaeT Ha no liTe. OTKy.n;a oHa B03Bpam;aeTcH?


- 0Ha B03Bpam;aeTC5! C llO'ITI>I.

212

1. B'lepa HamH corpy,!I.HliKH 6.biJIH Ha Jace.D;aHHH. OTKy.D;a mrn BepeyJIHCb n6J.D;Ho


oe'!epOM? 2. Mb! e3,!(HJIH Ha BOKJaJI. OTKy.!(a Mbl rrpiieXaJIH? 3. 3TOT K>HOIIIa pa66TaeT
ua Jan6.D;e. OrKy,Aa oH ceil'lac H.D;ih? 4. JI nonecnJI cnoll nnam Ha nemaJIKy. Orzy.Aa .11
n:mn cnoii rrnam? 5. 3TH .rn0.D;H xo.D;HJIH Ha CTa.AH6H. Orzy.D;a H.AYT :hH mo.AH?

7*. Raspundeti la intrebari, punind cuvintele tiparite cursiv la cazul


genitiv cu prepozitia U3 sau c.
1. Moll: JHaKOMbie HRXO.!\l!TCll cet!:'lac B CoeemcoM CodJ3e. 0Tzy.D;a ori HaimC:iJIH
JTHCbMO? 2. rocTH 6biJIH Ha eblcmaeKe. Ony,!(a OHH npHIIIml:? 3. Cry,AeHThl KaJK,!(bi.ll:
;~eHb x6.!(JIT Ha 3anllmun. Orzy.D;a oHH ce.ll:qac B03Bpa!IIaiOTCll? 4. Er6 po,lll\:TeJIH JKHJIH
paHbme B Koncman!Je. 0TKy.D;a onB: rrepeexaJIH n EyxapecT? 5. He.D;aBHo Bbl 6.biJIH B
oon6u arfipuancou empane. OTKy.D;a Bbi He.D;anHo nepey JIHCb ? 6. Ee ChlH y'IHTCJI n IIapu:xce.
OTKy.D;a oHa q;:\.cTo rronyqaeT rllicbMa? 7. Mono.!(bre MaTeMlhHKH 6.bma Ha pecny6AuKaHcKoM KOHKypce. OTKy.D;a ori ylKe BepByJIHCb?

8*. Completati cu prepozitiile u3 sau c, folosind cuvintelr din coloana


din dreapta la forma necesara.
a3porr6pT
rocril:HHQa
KOHIIepT
TCllTp
XOJIO,!(HrrbHHK
CTa.!(H6H
IIII<6Jia
MaraJB:H, pecTopiH

1. Mbi TOJibKO 'ITO aepeyJIHcb ....

2. BDJ: ,AorrJKHhl n.brH.TH ... B 7 'lac6B.


3. Thl n6J.D;HO rrpumerr ... ?
4. MnaH ArreKceenH'! ylKe rrpHIIIerr ... ?
flpHHeclire, nolKanyH.cTa, ... MHHepallbByiO B6.D;y.
6. B KoT6poM 'lacy Bhl npHexarra . ?
7. ,LI.eru yxe npumml: ... ?
8. Bbi rrpHHecml: nllli6 ... nnH .. ?

s.

9*. fnlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu antonimele lor. Faceti schimbiirile necesare in propozitii.
Mode/
.5I 6ow.11a B MJ'3e:ii.
-

J{

BbiiiiJia H3 M)'36I.

1. flaccalKlipbi 601UAU B Baron. 2. He,!(llBHO :hoT K>HOIIIa noexaA B MocKBy. 3. flpHeJJKHe 6XOO!lm B TOCTHHHIIY 4. Mbl 6HeCAU '!eMO,!(aHbl B Bam H6Mep. 5. Bbl noAO:JICUAU
nacnopT n cyMKy ? 6. qepeJ .D;Ba .!\Hll flerp6Bbi ye3:xca10m n .D;epeBHIO. 7. Bb! ae JHaeTe,
Mn{tff HaKonaenH'I yxe yexaA B BeHrpHIO? 8. CK6po JleHa yeoem n Eo!II'apHIO. 9. KorAa
Mb1 6XOOUAU B MaraJHH, HalJaJICH .!\OlK,!(b.

10*. Completati cu pronume personate potrivite ca sens.


Model
-

Mo:ii 6pam )J(HBeT B Apa.n:e. He.n;aBHo


He.n;aBHo H 61>1n y uero.

.H

6wx y ....

1. 3ro Moil: opyz. Ha 3aHHTHJIX ll Bcer.D;a cuxy 6Kono .... 2. Mapun 6'1eHb necerral!
11 o6ru:inellbHal!. Y .. MH6ro .D;py3eil: H 3HaK6MbiX. 3. A noT H 30anue YHHBepcnTeTa.
He,!(aJICKO OT ... IIOCTpOHJIH HOBbl.ll: IIIIpK. 4. ,LJ.ail:Te, rroxarry:ii:CTa, MOil: 'leMOOaH. Jl XO'IY
BJl!Tb 113 ... eylKHhre neiiiH. 5. Moll :xcena B H6Mepe. Ey.AhTe .D;o6p.br, rronpocnre y ... cilli'IKH.
6. Jlacca:xcupbl CTOHT B KOPH.!\Ope. Bbl He 3HaeTe, KTO H3 ... ronopfn.no-pyCCKH?

213

..
11. Dati riispunsuri. scurte la iritrebiiri, conform modelului. Folositi
cuvintele din paraniezii Ia forma necesarii.
Model
. Kax MO.IKHO )J;06paTbCSI OT BOK3aJia )1;0 rocTHHHI.Q>I ? (MeTpo ~JIH
TpaMBaH)
-'-- Ha MeTpo H:nn Ha TpaMsae.

2.- Bam
-

micnopr, noJKanyll:cra.
rioxanyA:cra.
KaK sama ~aMK1IHII ?
noneczy.
OTK:YAa Bhl ?

- liJ PyMbiHHH:

1. KaK ):{oexarh .,[{o Eorrhiii6ro re!hpa? (aBt66yc) 2. Ha 'feM MOJtmo' Ao6pa:rbCII


or LieHrpa Ao MaraJIDia Becmi? (rporrneli6yc) 3. CKaJKihe, noJKanyilcra, KaK .rioexaTb ,
.uo l.leHrpa? (Merp6 HJIH aBr66yc) 4. CKOJihKO ocraH6BoK or :holi nn6ll.laAH .uo rocnl:ihll.lbi t<<Merpon6rrb? (4, OCTaHOBKa) 5. CKOJibKO KHJIOMeTpOB OT MOCKBbl AO JleHHH- .
riniAa? (649, KKrroMerp) 6. CKOJibKO qac6B eJAhl or Eyxapecra AO MocKBbt? (36, qac)

. 12. Completati propozitiile cu cuvintele din coloana: din dreapta Ia


forma , potrivitii.
OAHa a~pHKaHCKall
pecny6rrHKa

1. CoBercKHe
, cnel{Hamicrbl npHexanH B ...

2. B .. . OHI1 pa66TaJIH Ha CTpOHTeJibCTBe TKfiOrpa~HH.


3,' He):{aBHO oHif sepHyJIHCh HJ... .
4. qepe3 MeCII'-1 .11 eAy s ... .
5 . ..si npoBeA:Y cBoli 6mycK B ....
6 ..sJ: sepHyCb H3 ... qepe3 TPH He,[leJIH.
7. Haiiiu .D;pyJbli yexanu Ha JKcKypcuJO B
8. OIH 66mu s ... ABe He.D;eJIH.
9. Bqepa oHH npuexarru uJ ....

CoBercKuil Co!OJ

J1TaJIHII

13. Riispundeti la urmiitoarele intrebiiri, dupii textul B 2ocmilx- y


<>Py 3 ei:~ .
1. r,l:le HaXOAHrrHCb COBeTCKHe Cnel.IHanHCTbl? 2. )];11.11 qer6 OHH npHeXaJIH CIOAa?
3. r,l:le HaXOAHJIC.II r6po,o:, B KOTOpOM OHH pa66TaJIH? 4. rAe lKHJIH HHJKeHepbl? 5. Kad11
:ho 6hma rocTHrml.la? 6. Kro ell.le JKHJI s 3roli rocni:HHI.Ie? 7. Kad11 y HHX 6bma
KOMHara ? 8. Kro oAHaJK.L~bi nocry'fan s ux iloMep ? 9. 0 qeM nonpoci1JIH il:x Mecrable
tOHOIIIH? 10. qTO ,o:erraiiH tOHOIIIH HO'fb!O, KOTAa Bee cnaiiH? 11. ~TO OHH CAeJiaJIH qepe3
ABe HeAeJIH ?

14. Traduceti in limba romanii, apoi inchideti cartea


limba rusii textul obtin:ut.

~i

traduceti in

1. - Ey,o:hre ,o:o6p61, KaK ,o:oexarh ):{o rocriDIH'-Ibi MocKBa?


-

Ty,o:a H,o:er rperull: aBr66yc.

- A r,[{e OH OCTaHaBJIHBaeTCII?

- B11Anre 6onhiii6e JAaHHe c roil cropoHbi YJIH'-Ibi? 0Korro Hero ocraH6BKa rperbero asr66yca.
- ~epe3 CKOJlbKO OCTaHOBOK 6yAeT TOCTIDmlla?
- . Celiqac cKaJKy ... O,o:Ha, ,o:se, rpH ... qepeJ qert:tpe ocraH6BKH.
- A MOJKHO H Ha Merp6 ?

- )];a, MOlKHO, HO CTaHQHII MeTp6 AaJieKO OTCtO,[{a.


- CnacM:6o.
- iloJKanyilcra.

214 .

'

- Bam HOMCp 6yAeT Ha BTOpOM JTaJKe, KaK pa3 Hanp6THB JIH~Ta.


- B 31-oM H6Mepe ecTh .BaHHall ?

- Y HaC BO BCeX HOMepax eCTb BaHHb!e.


- CnacM:6o.

3All6MHHTE!
rocTHHJfl~a HaKO)J;HTCSI OKOJIO (B03Jie) JieTHero KHHOTeaTPa.

IJopTbe CH)J;HT y )J;BepH.


Moil: HOMep Haxo,!J;nTcx Hanp6THB JIH:<t>Ta.
R )JCHBY He,!J;aneKO OT 3AiiHHx a3ponopTa.
IIaccaiKH:pi>I Bbnnnn H3 caMoneTa.
0Ha uepHynach c pa66n1.
.[(epeBbSI pacTyT BAOJih AOpOrH.
M1>1 npoexann MHMO Houo:H Tnnorpa<t>nn.
R Harnna nnchMO c:pe)J;Ii MoH:x KHHr.
CTOJI CTOHT nocp~AH KOMHaThi, a CTynhSI CTOHT BOKpyT CTOJia.
- Kax )J;o6paThcx )J;O rocTHHHI.Q>I ? Kax )J;OexaTh )J;o a3ponopTa?
- Ha 'I eM MO)J(JJO Ao6paThcx oT ~eHTpa AO TIJIOIIJ.aAH MaHKoscxoro.?
- He cxa:ll<eTe
pecTa?

JIH

Bhi, cxon~>xo xunoMeTpou oT MocXBhi )J;O I>yxa-

'.

YPOK 31

TPM,li;IJ;ATb IIEPBLIH YPOK

H CJJ.Y

CCCP

- ,n:a, Tax xaxasr y Bac H6nocn, AH.n;pe:H ? - cnpocH.n Cepre:H llanno:BH'I, KOf)J;a p;py3bH lliiDI C BhiCTaBKH.
- .5! e.n;y B CCCP.
- 0, :ho .n;eifcTBHTeJibHO co6biTHe. qTo :JKe Bbi MOJI'IMH ? Ha 3Kcxyp-cmo HJIH B KoMaH.n;Hp6nKy ?
- MeHH rroc~>maroT Ha .n;oKyMeHTaiUiro. 3To .n;AA Moe:H .n;nccepTau;nn.
- l1 Ha cK6JinKo npeMeHH ?
- Ha Mecsru;. 3mieTe, sr HeMH6ro BOJIHyrocb . .5! p;6Jl)J(eH 6yp;y pa66TaTI.
B 6n6nnoTeKe, KoHcrreKT:I1poBan MaTepnan no cneu;HanbHocTH. CnpaBJIIOcb
JIH .sr? Kp6Me Tor6, .sr .n;orrycKaiO cT6JibKO orn:H:6oK, Kor.n;a roBopiO no-pyc.CKH ! qTo Bbi o6 :hoM .n;yMaeTe, Cepre:H llannonnq, KaKoB6 Barne MHeHne ?
T6n~>Ko oTKponeHHo !

- A6comoTHo oTKponeHHo : cnpaBHTecb ! Bo-nepn1>rx, .n;AA nac caMoe


OCHOBH6e - :ho yMeHne pa36HpaT~>csr n TeKcTax no cneu;HaJI~>HocTH. A .sr
3Haro, 'ITo Bl>I oqem. xoporn6 rrepen6.n;nTe c pyccxoro R3l>IKa Ha PYMhiHCKRH
H Hao6op6T. Bo-BTOphrx, 3a Mecsru; npe6~>rsaHHSI n MocKse Bl>I Hay'IRTech
I:OBOpHTl> DO'ITH 6e3 OIDH60K. llpaKTHKa HMeeT 60JiblliOe 3Ha'!eHHe, oc66eHHO )J;JISI HHOCTpaHHOfO .SI3b!Ka. .5J: cpaBHHBaiO, Kax Bl>I fOBOpHJIH IIO-pyc.CKH, KOrp;a Ml>I II03Ha.KOMHJIHCI>, H KaK fOBOpHTe Teiiepb. C TeX llOp Bl>I
-c.n;eJiaJIH 60JiblliHe ycrrexH. Tax 'ITO Bee 6y.n;eT B nopH,D;Ke. A KOr.p;a Bl>I e.n;eTe ?
- Ha.n;eroc~>, 'ITo He.n;enn 'Iepe3 TpH. B nHTHHey .sr Jan6nHHJI aHkeTy,
3allJiaTH.n B c6epxaccy 100 JieH 3a rracrropT H BH3Y H nomen B MifJIHIJ;IfiO.
<l>OTOKapTO'IKH y MeHH 6biJIH 3 X 4 (TpH Ha 'IeTbipe), a )J;JISI 3arpaHH'IHOrO
nacnopTa HY:JKHhl cl>oTOKapTO'IKH 5 X 6 (IISITb Ha llleCTb). lh-3a 3Toro y MeHH
He rrpHHSIJIH .n;oxyMeHTl>I. IT6cne o6e.n;a 6l>IJI y 3Ha.K6Moro ci>oT6rpacpa, cci>oTorpacl>H.ponanc.sr H Ha p;pyr6if p;em. IIOCJie pa66Tl>I noexan B MifJIHD;HIO.
HoB ToT .n;em. npneM 61>m c .n;ensrT:H: .n;o 'lacy, Tax 'ITo .sr He ycrren. l1 BMecTo
nHTHHD;l>I c.n;an .n;oxyMeHnr T6Jibxo B noHe.n;~JibHHK.
- HH'Ier6, c.n;eJiaiOT 6biCTpO. l1 MO:JKeT 6biTb, Mbl rroe.n;eM BMecTe . .5!
B'Iepa IIOJIY'IHJI IIHCbMO OT 6paTa, OH :JKeHIHC.SI, npHrJiarnaeT Ha CBa)J;b6y.
- 3To 6biJIO 61.1 3aMe'IaTeJibHO !

216

CJIOBA H BbiPAiKEHIUI
uMeTb Jna'lenue a avea importanta
utiocTpaunfbl.:i, -an, -oe, -ble strain
cplinu111naTb I a compara
c Tex nop de atunci
c.r.enaTb ycnexu a face progr<:se
JanonnHTb I I a completa
aHKt'iTa formular
c6epKacca (c6epenhe,Th&all Ks.cca) C.E.C
tlloToKlipTo'IKa fotografie, pozii
neii leu
nnJa viza
._
MHJIHQHH militie
Jarpatui'ln /biii, -au, -oe, -ble l'entru ciilatorii in strainatate
nJ-Ja :horo din cauza asta
AOKyMeHT act
tlloTorpatll fotograf
ctlloTorpatllnponaTbcH I a se f otografia
npueM audienta
c ... .r.o ... de Ia ... pina la ...
nMt'icTo in Joe de
c.r.aTb 1 a preda
OT de Ia
lKeHHTbCH II a se casatori, a se insura
6LIJIO 6bl ar fi (fost)
JaMe'lliTeJibHO minunat

.r.eiicTBnTeJJbuo intr-adeviir
co6Lnue eveniment
MOJI'IllTb II a tiicea
3KcKypcuu excursie
KOMau.r.upllsKa deplasare, delegatie
nocbiJIIiTb I a trimite
.r.oKyMeunU{HH docume:ntare
.
.
.r.uccepTaQHH teza de doctorat, dtsertate
6u6rruoTeKa biblioteca
KoucneKmponaTb I .a conspecta
MaTepuan material

KpoMe Toro in afara de asta, pe hnga


AonycKliTb owUfiKH a comite, a face gre~li
CTOJibKO atit, atita
Mueuue parere
OTKponeuno since r, deschis
a6COJIIOTHO absoJut
no-nepnLix in primul rind
caMoe .ocuonuoe principalul, lucrul esential
yMeuue pricepere
. _
paJ6upbbCH I a se de scurca, a face rata
c .. ua ... din . . in ...
no-nTopLix in al d6ilea rind
nne6blllauue ~edere
npliKTHKa practica

Cazurile genitiv ~i acuzativ cu prepozitii pentru


.
exprimarea relatiilor temporal~
Exprimarea timpului exact ~i aprox1mativ
C KOTOporo (AO KOTOporo)
'llica?

Kor.r.a ? (noCJie 'lero ?)

Ea6mwTeKa OTKPLITa
c ceMu ('lacon) yTpa .r.o
.r.en11Tn ('lacon) neqepa.

0HH HAYT B 6H6JIHoTCKY noCJie JaHHTHii.

Vezi tabelul nr. 32.

217

qepe3 DHTHllAQaTb
6y,!leT 3BOHOK.

MHuYT

l.fepeJ CK6JmKO BpeMeHB ?

JI aepiJ)fc~>

MHHYT

'lepeJ

DRTHB.z.~aTJ>.

Ha CK6Ju.KO?

3a CK6JJi.K~?

J1 MOry .!laTh :hy KHHrY

3ai. TpH. tlHII B DpO'IHTibO


ee.
.

TQJI~KO

JUi TpH JlHII.

2. La intrebarll~ de . mai .jos dati cite doua dispunsuri, conform modelului.


Model

Conditionalul
H xoTen (xoTena).
Thi xoTen (xoTena)
OH XOTeJI
omi xoTena
Ml.I (Bhl, 01rn) XOTeJIH

6LI

noexaTh B CCCP

.
P~ntru exprimarea relafiilor temporale, prepozitia nocJZe , dupii" se int'rebuinteazii de obicei cu un substantiv: nocJZe pa6ombl, nocJZe o6eikl
(iwzoa?). Prepozitifl '4epe3 , dupii", ,peste" se folose~te cu un numeral sau
cu un subs.t antiv, care ,aratii o anumita perioadii de . timp: 11epe3 dBa ~Jaca,
'4epe3 HedeJZ10 , '4epe3 zoo {'4epe3 cKoJZbKo BpeMeilu ?)

Construcf,iile de tipul: Ha MecRt.J, Ha mpu dHR (Ha ci<.oJZwo BpeMeHu?


na KaKou cpoK ? 1 ) se t~aduc: ,pe (pentru) o hmii"; ,pe (pentru) trei ziJe".
.Constructiile de tipul: 3a Hedh10, 3a MeCRl.J ( 3a cKoJZbKo BpeMeHu ? 3a
lfOKOU cpok ?) se traduc: ,intr-o saptamina", ,intr-o luna".

Ha cxoJihKO ~Heif Thi B3SIJI xHJiry ? 3a cKoJibKO ~Heif Tbi npo'illnin


ee? (TpH ~HH) .
- .5J: B3HJI (B3AAa) KHJiry Ha TpH ~HH.
.sJ hpO'IHTM (rrpO'IHtciJia) ee 3a TpH ~HH.
1. Ha CKOJibKO (opeMeKH) OK e3.U:HJI B CCCP? 3a KaK6it cpoK OK Kay'IHJ!Cll . TaK ..
xopom6 rooopH:Tb no-pyccKH? (.n.oa r6.n.a) 2. Ha xaK6ii cpoK oaa nonpocilna B 6u6nHOTeKe
:hu KHHrH? 3a cK6nhKO opeMeKH oKa Ka.n.eeTcll npo'laTaTh HX? (.n.oe ae.n.enu) 3. Ha cK6JJLKo .
(opeMeHH) er6 DOCJiaJIH B KOMaH)l.Hp6BKY? 3a KaK6e BpeMll OK TaK CHJlbKO noxy.n.en,1
(Mecau) 4. Ha cK6JJbKO (opeMeKH) cTy.n.eKTbi yexanu aa npaKTHKY? 3a KaJ<611: cpoK oH11
npao:biKnH ocTaoaTb 6'feKb .paao? (Aoa.u:uaTL Me.ll.) 5. Ha KaK6fi cpoK Bbi norty'lH:.rm:
BH3Y? 3a cK6JibKO (op eMeHa) o MHJIHUHH c.n.erraiJH o11Jy? (45 .n.Hel1)

3*. Completati cu prepozitia Ha sau 3a.


1. MeKJi: nocbinaiOT a Bapmaoy .. . 'leT:bipe r6.n.a. 2. AHKeTa 6biJia ae6onbm3.Si, ll
Jan6JIHurra ee .. . .n.ecliTb MHHyT. 3. Ha.n.eiOCb, 'iTO ... ABa r6.n.a a aanamy .n.uccepTauaiO.
4.... 'laC Mbl 3aKOHCOeKTHpooaJIH BeCb MaTepHaJI. 5. 3aBTpa ll yeJ)I(aiO Ha 3KCKypCHIO B
.n.errbTY )l;yaall .. . TPH .n.Hll. 6. Bbi ycneeTe ... nliTHa.n.uaTb MHHYT .n.oexaTb .n.o c6epKacchi.
7. JI npocilrra o1by ... 45 .n.Heii, ao MHe .n.a.rm: TOJibKo .. . 30. 8. - Bbl yx6.n.HTe? OcTaHh
Tech ell{e ... 'lac ! 9 . ... ro.n. ll c.n.arr ace JKJII.MeHbl. 10. 3ToT K>Homa ... .n. oa r6.n.a BblY'lHJI
TPH l iHocTpaHHblx ll3b!Ka.

4. l:n locul punctelor puneti cuvintele din dreapta Ia cazul genitiv.

Timpul aproximativ s.e poate exprima prin schimbarea ordinei cuvinteJor. Comparati: Jl npudy '4epe3 d6a ~Jaca. (,Voi veni peste douii ore".) ~i
Jl npudy 11aca 11epe3 .z.aa. , Voi veni cam peste doua or'e" (, peste vreo
?oua . ore").
YIIPAiKHEHIUI

A. 1.
2.
3.
4.

s.

B'lepa Mbi 6:b1nH a rrecy c ... .n.o ... .


Jl 6y.n.y B KOMaHJJ.HPOBKe C ... )l.O ... .
01:1 Obm a Co4>8H aa .n.oKyMeKTaUHH c ... .n.o ....
JI ae 6y.n.y Ha pa66Te c ... .n.o ....
OHa 6bma 6orrhHa co .. . .n.o ... .

7 'laCOB yTpa ,

B. 1. C6epKacca pa66TaeT c ... .n.o ... .

2. racTpOHOM OTKpblT C .. . JJ.O .. ..


1~

Scrieti propozitiile de mai jos, conform modelului.

Model .

c ceMH: 'lacos yTpa ~o ~Bemi~uaTH qacoB ~WI.


3HaiO, 'ITO Bhl 6:biJIH Ha 3aBo~e C ceMH qacoB yTpa ~0 ~BeHM-

. Mhl 6:b1JIH Ha

3aso~e

- Jl:a, H
uaTH qacos ~HH.

1. Hama 6H6JIHoTexa p a66TaeT c aoc~>Mil 'lac6a yTpa .u:o .u:eaaTil 'lac6a Be'lepa. 2. B
cpe.u:y a 6Lm aa npaKTHKe c ceMi! 'lac6o yTpa .no TPex 'lac6o .!lHB - 3. Cer6.u:aa HHKonaii:
JaHHManca o 6H6JIHOTexe c o.u:IIHHa.u:uaTH '!ac6o yTpa .u:o .u:oyx 'lac6o AHJI. 4. MaraJJlli
OTKpbiT C IDeCTH '!aC6B yTpa )l.O .U:eCBTH '!aCOB Be'lepa. 5. B :hoM Ka6I-tHeTe DpHeM
ToJihKO c 'lacy .no 'leTbipex.

yTpo, oe'lep
anperrb, u!OHb
BHBapb, MapT
noHe.n.enhHHK, cpe.n.a
BTOPHHK, nJi:THHIJ;a

3. Cer6.n.all c ... .n.o ... a 6biJJ o 6H6nuon!Ke.


4. )l;oKyMeHTbl )].Jill 3arpaaH'lHbiX 3KCKypcHil. npHHH
MaiOT c ... .n.o ... H c ... .n.o ... .

8. 'laCOB
oe'lepa
6 'f.ac6o yTpa, 10 'lac6o
oe'lepa
9 'lac6o yTpa, 3 'laca .D.Hll
8 'lac6s yTpa, 2 'laca .D.Hll ;
5 'lac6o, 7 'lac6o oe'!epa

5. Raspundeti negativ Ia intrebari, inlocuind prepozitia nocAe cu prepozitia do (,inainte de").


Model

Bbl BCTpeTHJIH ee rrocne 3K3aMeHa ?


- HeT, H BCTpeTHJI (BCTpeTHJia) ee ~0 3K3aMeHa.
1. Oa noe.n.eT aa .n.oKyMeHTauaiO n6cne H6ooro r6.n.a? 2. Bbl noit.n.eTe lj>oTorpai\JlipooaTbCll n6crre pa66Tbi ? 3. 0Ha JaK6H'lHJia cooK> .n.uccepTaUHIO n6crre 6mycKa ? 4. Bbi

1 cpoK termen, duratii

218

21~

.li:OJllKHhi rrpHHHMlhL :ho. nedpcTBo n6cne o6e)la ? 5. llpo<j>eccop cxa3an caoe MHeH::He
n6cne 3K3aMeHa ? 6. OHH pa3o6paml:cL a :hoM aorrp6ce rr6cne co6p:hmg ?

6. Transformati propozitiile date in


ximatia.

a~a

fel incit sa se exprime apro-

10. Raspundeti la intrebari, folosind cuvintele din dreapta la cazurile


prepozitional sau genitiv.
Model
r,IJ;e OH 6biJI ?
Y xoro oH 6biJI ?

Model
-

OH yexa.JI Ha ,1:03e He)J;enu.


OH yexa.JI He)J;enu Ha )J;Be.

1. .H 6Lm y <!>oT6rpa<!>a TPH pli3a. 2. Cer6)lH$1 HIDra xoHcrreKTB:poaana MaTepHliJI


,ll.Ba 'iacA. 3. 3K3fiMeH y HaC 6y.QCT 'l.epe3 .QeCHTh ,ll.HeH. 4. B IIOCJle.QHeH KOHTp6nhHOA
pa66Te H )lonycd:na ceML omli6ox. 5. CTy.QeHThi eilYT na npaKTHKY Ha .QB<i.Ql(aTL ,ll.Heii:.
6 .H noeey B EonnipHIO 'iCpe3 .QBa MCcHl(a. 7. Ha)leiOCh, 'ITO H 3aii6JlHIO :hy aHKery
3a nHTHa.D;u,aTL MBHYT.

7*. Completati cu prepozitiile nocAe sau llepe3; puneti cuvintele din


paranteza la forma necesara.
1. Mol1 ChiH OK6H'IHT IIIK6ny ... (roA), a ,ll;O'ih - ... (.D;Ba, roA). 2. llo'ieMy Bhl CKa3MH
3.... (TpH, ,ll;CHL) H IIOCJlY B KOMaH)lHp6axy. 4.... (KoMaHillfp6axa) H B03LMY 6Tnycx. 5. Cett'iac CeprM 66nen. OH ab'rit)leT
Ha pa66Ty T6JlbKO ... (He.QeM). 6. Jl C.QaJlll .QOKYMCHTbl TpeTbero MAH H ... (MeeHL(} rrony'IB:na aB:3y. 7. Ky.Qa Bhr noit.QeTe ... (nexLJ,HH)?
CBO~ MHeHHe ... (co6paHHe), a He Ha C06p{lHHH?

8. Incheiati enunturile, alegind din coloana din dreapta varianta potrivita.


1 .H 6'1.CHL XOTena 6bi npo'iHTATh ~TY
KHHrY, ....
2. .H 3aii6JJHHJJ 6LI aHKeTy, ....

3. Jl . C)lami 6bJ ,ll;OKyMeHThl B TOT li:C

HO y MeHH He 6biJIO <j>OTOxapTO'I.eK


HO y Her6 He 6h!Jl0 Heo6XO,ll;HM0f0
MaTepH{IJla
HO Bbl .QOnyCTifJlH )lBe OmH6KH

AeHL, ....

4. OR .D;aaH6 3aK6H'I.Hn 6Lr cao!O )l.HC-

no cell.'l.ac ee HeT a 6H6JJHoTexe

cepTaLJ,HIO, ....
5 . .H IIOCTliBHJl 6bi 3a
)leCJiTxy, ....

HO y MeHJi He 6b!Jl0 PY'IKH

aamy

pa66Ty

9. Uniti doua propozitii intr-o fraza, folosind verbul tiparit cursiv la


modul conditional. Consultati tabelul nr. 32.

6oJibHHU:a
Bpaq

OH 61>IJI B 6oJibH:lln:e. OH 6m y Bpaqa,

1. rAe Bhi cer6.D;Hll 6b'JJJH ?


2. Y xor6 Bhi cer6.QHH 6h'mH ?
3. r.Qe OfiH JKHJJH nee JieTo?
4. Y xor6 oHll. JKll.m1 ace neTo ?
5. r.Qe OH QCTaHOBHJlCll ?
6. Y KOfO OH OCTaHOBHJICH ?
7. r.Qe Bhl B3HJIH :hy KHHry?
8. Y Kor6 Bhi B3HJlH 3Ty KHHrY ?
9. rile OHH 6biJlH B BOCKpeCeHhe?
10. Y xor6 .oHM: 6b'IJIH Ha caa.D;L6e?

MHnHLJ,HH
Ha'iaJlbHHK MHJllll.J,HH
.n.epeaHll
POillll'eJJH
Mocxaa
3HaK6MLJe
6H6JlHOTeKa
.D;pyr
CB3..Qb6a
6paT

11 *. Traduceti expresiile din dreapta


de mai jos.

~i

completati cu ele propozitiile

1.~ Mbl He rroexaJIH Ha 3KCKypCHIO ....


2. C.Qenail:Te 3TO ....
3. H aum: COTPYAHHKH e3.QHJIH B KOMaH,Il.Hp6axy ....
4. ... abr AliJIH MHe JKypHan.
5. Jl '!.aCTO IIOJiy'l.aiO rrHCbMa ....
6. .H IIOJJY'I.HJI IIHCbM6 .. . .
7. B'l.epa )l(aHHa 6Lma ... .
8. ll03BOHHTe MHe ....
9. )].aaaFiTe liOH.QeM Ha BbiCTaBKY cpa3y ... ,
10. Mbr aepHeMcH a EyxapecT ... .
11. Cer6)l,Hll H6H nomen B xny6 .. . .

12. Riispundeti la intrebiiri, dupii textul Jl

din cauza ploii


pentru mine
pentru trei zile
In loc de ziar
de la Moscova
de la fratele meu
la policlinica, la doctor
peste vreo zece minute
dupa masa
peste doua luni
fara prietenul sau

eoy

CCCP.

1. KaKyiO H6BOCTb coo6Ll{ll:rr AHApeH? 2. Ha CK6JibKO apeMeHH OH e.QeT B CCCP?


3. liTo oH 6y.D;eT TaM )lenaTL? 4. llo'l.eM,Y AH.Qpett aoJIHYeTCll? 5. liTo roaopin eM,Y
Ceprefi naanoan'l.? 6. liTo c.Qenan AHApett ilJJH nony'leHHll 3arpaHH'I.Horo rracrropTa?

13*. Folositi cuvintele din paranteze la forma necesarii cu sau fara


prepozitii.

Model
Jl npotJUma/0 KHHry. Y MeHH He. 6I>IJIO BpeMeHH.
- Jl npoqHT3.JI (npO'IHTllJia) 61>1 KH:llry, HO y MeHH He 6biJIO BpeMeHH.
1. Omi x611em n:iy'l.aTh aHrnlil1cxnii: l!3biK. Y Hee HeT nperro.QaBaTeM. 2. 0HH M6zym
o6cy)lHTb ~TOT Borrp6c. BHKTOP yrnen. 3 .H OQM BaM 3Ty KHHry. Celf.qac ee y MeHii HeT.
4. Mbl noeoeM Ha HeCKOJlhKO ,ll.HeH mi Mope. Cell.'l.ac y Hac HeT 6mycxa. 5. ,LJ;py3hH nouoym
Ha 3KcxypcniO. Y 3mr 3a6onena MaTL.

220

1. - BLI e.D;eTe ... (3KCeypCRH) ?


- HeT, ll e,Qy ... (KOMaH.QJp6axa).
- Kor.Qa Bbl e,QeTe ?
- ... (IIHTh, )leHb).
- H Ha)l6rrro ?
-

HeT, acer6 ... (He.QeM).

221

2. - 3Llp:iacTBYHTC, MHxal1n AHTOHOBH'I !


- .LJ:66pbiH L{eHb ! .LJ:asH6 MLI He sn):leJIHCb ! Kax saiUH ):lena ? Kaxne y sac HOBOCTB?
- Bo-m!ppbiX, ll )l(eHHJICll.

- 0, :ho )J,eiicTBHTeJILHO co6biTHe ! Ha KOM )l(e Bbi )l(eHHJiHCb?


- Ha y'lnTCJJbHIH~e.
- Tio3)J,pasmho (Bbi) u )l(eJiaiO (c'laCTbe).
- CnacJ.\6o. Hy, a so-BTOpbiX, ll, HaKoHeu, 3aK6H'IHJJ (csoJi LlHCcepTaUHll).
-:- He yp,HijHTeJILHO ! Be)J,b Bbi CTOJILKO pa66TaJIH !
- .LJ:a, ll no'ITH )J,Ba (rop,) co6upan MaTepuaJJ. B nocne)J,Hee ap'eMSJ ... (yTpo) ...
. (seqep) 6bJJI Ha 3as6)J,e.
- KoHe'IHo, 6e3 (:ho) Bbi He HaiiHcaJIH 6LI pa66Ty. TipaKTHKa uMeeT 6oJJLm6e
3J;Ia'leHJie, a oc66eHHo P,Jill (sawa TeMa).

3. - oy)J,LTe )J,06pb!, B KaKHe '!aCbl pa66TaeT MHJIHUHll?


- E)I(C)J,HesHo ... (9 '1. , yTpo) ... (2 '1., )J,eHL), a a noHe.!J.enLHHK u 'leTBepr eme
. H ... (o6e)J,), ... (5 '1:) .. . (7 '!., seqep).
- J1 XO'Iy C)J,aTb )J,OKyMeHTbl )J,Jill (3arpaHH'IHb!H nacnopT). ~TO ... (:ho) HY)I(H07
...:... Hy)I(HO 3an6nHHTb (aHKeTa) H npHHecni TPH (4JoToKapTO'IKa) 5 x 6. Kp6Me
ror6, Ha)J,o 3annaTHTb ... (c6epdcca) 100 neil.
- A rp,e fl Mory nony'IHTb (aHKeTa)?
.!...._

.. ~ (MHnntiHfl) ... ()J,e)l(ypHbiH o4Juuep) .


OOJibliiOe cnacn6o.

4. - Bbi He amiere, c xoT6poro '!aca oTKp:bna c6epxacca ?


- Ka)l(eTcfl, ... (9 '1 ., yTpo).
. - J1 )J,O KOTOpOTO ?
- ... (8 '1., se'lep). HeT, .HeT, npocnhe, Hao6op6T, ... (8 '!. , yTpo) ... (9 '1., se'lep).
5. - CKa)I(HTe, no)l(anyifcn, xax 3an6nHHTb (3Ta aHKha)? Jl He Mory s Heii paJo6phLcll.

- A Kyp,a Bbl e,[{eTe?


- ... (ooJJTapufl).
- Ceii'lac llOCMOTpHM. Tax, see TIOHHTHO, 3L{eCb Ha)J,O HanHCllTb (sawa 4Ja~
" HMll). A 3p,ecb - (Q>aMHJIHfl H HMll) ror6 '!enosexa, y xor6poro BJ>r ocrau613HTecb, a TaK)I(e er6 a)J,pec. Kp6Me Tor6, HaJJHIIIIhe, ... (KaK6i!) cpoK Bbl e)l.eTe.
- .LJ:a, )J,eifcrsnreJibHO, sbr npasLI. Cnacn6o, renepb fl n6HflJI. )l.anbrue fl Mory
3an6JIHHTb caM.

~4. Verificati cu ajutorul cheii ex. 13; invatati dialogurile


ceti-le cu un interlocutor.

15*. Traduceti cuvintele


.'

~i

completati cu ele criptograma .

1. Vizii

2. Audientii

3
4

3. Formular

4.

222

Pa~aport

~i

reprodu-

3Aa6MHHTE!
- C xonSporo 11aca raM npueM ? - Ha

- C BOChMH 'laCOB yTpa.


-11 )l;o xoToporo \
- .LJ:o ,!l;BY~ nicos )l;HH.

cxoJihKO )l;Heii Bhl B3iurH


KHHry ?
- Ha TPH )l;Hx (Ha ae,I~;eJU? ).
- 3a cxoJihKO speMeHH. BLI npo'IHTMH ee?
-3a TpH )l;HH (3a ae,I~;emo).

Y xoro Bhi 6:bmH?- y 6paTa.


- BLI 6:bmH y 6p1iTa ,!l;O pa66TLI? - HeT, n6cJie pa66Thi.
-OHH noe)l;yT B CCCP qepe3 )l;Be He,!l;eJIH?- .LJ:a, He,!l;eJIH 'lepe3 ,!l;Be.

- 0Txy)l;a Bhi ,noJiyqHJIH nHcLMo? -113 Apa,!l;a.


- OT xoro BLI npJiy'!niJIH nHcLMo ? - OT cecrp:b1.
-OHa npHe.zieT n liyxapecT ?
- 0Ha llpHeXaJia 6LI, HO 3a6oJieJia ee ,!l;O'Ih.

..

YPOK 32

TPH,li;QATh BTOPOH YPOK

- CTaBJIJO BaM on;eHI<y 10. B1.1 ,roBop:HTe no-pyccxu 6e3 orn:H6ox n,


'ITO oc66eHHo y.n.nBnTeJihHO, no'ITH 6e3 axn;eHTa ! ITo3.n.paBJI}jro Bac H )J(em\ro BaM ycnexoB !
- EoJihiiJOe BaM cnacn6o 3a Bee .!
CJIOBA H BblPA)KEHJHI

TpH ro.n.a )"'e6bi B HapO,li.HOM )'HHBepcHTthe nponeTeJIH He3aMeTHO'


H BOT cero,li.IDI y AH.n.pe.sr llOCJie,li.HHH 3I<3~eH.
Bee 3TH ro,ll.bi AH.n.pe:H peryJU'ipHO noceman cewmapb!, 3aHHMMCR
o'IeHb cepbe3Ho 11 Bcer.n.a noMoran ToBapumaM. MaTep:Fuin oa 3HaeT xopomo, HO 3I<3aMeH eCTb 3I<3~eH ...
YTpoM AH.n.pe:H no6p:HncR, Ha.n.en aoBb!il: xocnoM n noexan B yHnBepcnTeT.
B 8 'IacoB yTpa co6panac1. BcR rpynna. Bee B:brrn~,ll.j{T npa3.lJ.HH'IHo.
B 'IHT~HOM Jane, xoTopbiH Haxo.n.nTc.sr xax pa3 oxono ay.n.nTopun, r.n.e
H.ll.YT 3I<3aMeHbl, CO Bcex CTOpOH pa3,ll.aiOTCR TO 6ecnOI<OHHbie, TO BeCeJibie
ronoca:
.
- Pa.n.y' Te6e Hy:>rma I<Hnra ? .D:a:H MHe ee, llO)J(aJiyil:cTa, .sl XO'IY eme
pa3 llOBTOpHTb Tei<CTbl.
- .D:aM, ecJIH CJ<a)J(eiiJb 3To no-pyccxH. A Boo6me-TO COBeTyro Te6e
66JlbiiJe HH'Iero He noBTop}jn, Bee paBHo ceil:qac He JanoMHHllib.
- neHa, llOMOrH MHe nepeBeCTH 3TO llpe,li.JIO)J(eHHe, Tb! )J(e o6emana !
- A noMHHTe, 'ITo roBopnn HaM npeno.n.aB~iTeJib ...
- Y MeHH H,ll.eR ...
- ITocMOTpHTe, xaxo:H CllOKOHHbiH BaneHTHH, cne.n.yil:Te ero npH,Mepy !
- A MHe HpaBHTCR KocTeJI, CMOTpHTe, xaxo:H OH yrpiOMbiH !
- T:HIIJe, ToBapnmu, HeBo3MO)J(HO HH'Iero noH}jTb !
- Heny ! C.n.an?! Kaxyro on;eHKY nony'InJI?
- KTo cne.n.yromn:H ? AH.n.pe:H, TBOH o'Iepe.ll.b !
AH.n.pe:H Bxo.n.nT B xnacc, 3.lJ.Op6BaeTcR u 6epeT 6nneT, ao BHa'Iane He
BH,li.HT HOMepa. lloTOM Ca,li.HTCR 3a napTy, BbiHHMaeT JIHCT 6yMarn H Ha'IHHaeT nucan. Teneph oH ycnoxounc.sr. linneT nerxu:H.
KypcaHnr c.n.a~oT 3K3aMeH npeno.n.aBaTeJIJO, xoTopbrii npoBo.n.nn y HHX
ceMHHapbr. OH npe,li.JlaraeT AH.n.pero 'IHTaTh u nepeBo.n.nn TexcT, noToM
3a.n.aeT eMy Bonpocb!.
AH.n.peii: oTBe'IaeT o'IeHh xoporno.

224

o6e111aTh I a promite
noMnHTh I I a tine minte
u.r~Csl idee
cJJe.r~oaaTb I a urma
npuMep exemplu
upaaHTbCll I I a placea
yrpiOM/blil, -all, -oe, -ble posomorit, ursuz
nlme! Iini~te! tacere!
ueaoJMOlKHO imposibil, cu neputinta
C.!laBaTh 3KJaMen a da un examen
c.r~aTh 3K38Men ada (~i a Jua) un examen
oueHKa nota
cJJe.r~yro!li/Hil, -all, -ee, -He urmiitor
O'lepe.!lb rind
ana'!llJJe Ia inceput
HOMep numar
BbiHHMbb I a scoate
JJHCT OYMllrH (p/. JJHCTbt OYMllrH) foaie
de hirtie
ycnoKOHThCR II a se lini~ti, a se calma
JierK /Hil, -all, -oe, -He u~or
KypcaHT cursant
npoao,!IHTb (ceMHHapbl) a tine (seminarii)
Ja.r~aabb aonpocbl a pune intrebari
aKuenT accent, pronuntare straina

y'le6a studiu
npoJieTCTb II a zbura, a trece-n zbor
ncJaMhllo pe neobservate, pe nesimtite
pcrymlpHo cu regularitate
rcMHEap seminar
la nnMaTbCll I a studia, a invata
rc phe:Juo series
noMOralTb I a ajuta
co6pbbCll .I a se aduna, a se intruni
pynna grupii
u.;,r.111,!1e"R> II a avea infati~area, a arata
npal.!IBH'IHO ca de sarbatoare
umiJJL.Hblii JaJI sala de lectudi
1mK paJ chiar, tocmai
..-o ... To .. .cind ... eind ... , ba ... ba ...
fiecnoKOilu/blil, -au, -oe, -bre plin de griji,
nelini~tit

rimoc voce, glas


ny,..en, lfYlKH fa, -o, -t:r trebuie, este
necesar
noo6111e (-To) in general
couho&aTb I a sfatui
nee paauo totuna, oricum
mnOMHHTh II a retine, a memora
npeli.,10lKCHHe propozitie

Substantivele Ia cazul dativ singular. Cazul dativ dupa


adjective Ia forma scurta ~~ dupa unele verbe

- Kot.ty
-

omi

oaem

JieKapCTBO ?
0Ha
JieKapCTBO My:HCy.

oaem

- BaM uy:HCnb! 6HneTbi B TellTp ?


- Hy)!(Hbi.

on noMoztiem?
- MtimepH H 6ti-

- KoMy

6yUIKe.

225

lfeMy

mm ptiObl ?

- orm: paobl 3KcKypcuH.

Prpnumele personal . la cazul dativ


-+Mae
TLI-+ Teoe

.11

OH ~ !)~iy
oua ~ eii

Mbi-+RaM
Bhl -+BaM

oflll:- HM

mascuJin.! terminate in ~a,


au, Ia cazul dativl
OSubst,antive~e
nHmeT JOHome. .H o6e~aJI .)l(ypHan BoJI6,n;e.
-fl

-e:

'I

1. -KOMY B}>I CKa3aJIH ' o CBQeH 6oJie3HH? (apaq) 2. KoMy }J,lhH npHHecmi I.{BeThi ?_

. ~ ~ Punetj intrebiiri complete Ia care sii se riispundii cu ajutorul cuvintelor


tipant e CUrSIV.

Model

Bcer~A rroMo~aeT

opyzy. 2. Ou qacTo ml:meT y 11 ume1110 . 3. 51 K rllirr


~~~: Y Haa~oau"y ~sa JKypuarra; ~ ?ua rrpHBeJmi Hww11ti1o yqe6Hlyc pyccxoro n];,IKa.
. aT~ coseTyeT oo"el!u xopomo y'IHTLCH. 6. Bmop o6e 111arr cecmpe ~ocTaTb 6HrreTM
!l TeaTp: 7. Mbi IIOJBOHHJIH EKamepuue Muxtiu11oane. 8 .lJ:pyJMi ~aJIH Bace IIHCLM6.

~- Co~pletati cu verbul P<;>trivit din dreapta.


1. .lJ:aBa.li:Te li BaM ... HamtCllTh a~pec.
2. 5I HHOr~4 ... CBOelt ~O'iepH 110 tlJHJHKe.
3. BLI ... MHe 1103BOHHTb, no. BaiiieMy TelietlJ6Hy?
4. Bbi 'faCTO ... CBOeit JKeHe no XOJlli!:CTBy ?
5. .H AYMaiO, 'ITO. TOBiiPHIIIH ... Mue rrepeBeCTJ{ :hoT TeKcT.
6. JleTOM yqefiHKH ... Kp~CThJ.iHaM C06HpliTb ypoJKal!:.
.
7. Ham rrpeuo~asliTeJib Bcer~a ... HaM TPY~Hhie rrpe~rro

JKerull! ~Jill rrepes6~a.


8. 3aBTpa OHa ... BaM :hy KHHry.

IIOMOraiO, IIOMOry

BLI HeceTe ~TY raJeTy Ceprero ? . (Ant;xce:H),


- HeT; AJiexcero.
1. Ou .nacT :hu 6HJieTLI K6ne ? (Bacn) 2. BLI .3Boil:lfJIH Jiap11ce ? (Pnbra) 3. 3~ua
o6ell(ana JKypnan Hmmi:Iaw EopHcoBn'iy ? (Au.npei!. 11sanoBH'i) 4. BLI cxaJanH o6 :hoM_
OHH .na.nYT CBOH a)lpec lleTpy re6rHeBH'IY?
TaTbliHe lleTpOBHe? (Ban~nru:Ha 11saHOBHa)
(CTenau BacHJibeBH'i) 6. BLI rrpnse3ml 3TH y'ie6HHKH JIH.o;HH <l>e.o;opoBHe ? (MapHll Cep
reesua) 7. Tbi. .n;amb KHI1ry <l> e.o;e? (Cama)
.
.
.

4. Riispundeti la intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii la cazul

Model
KoMy B.bl ITOMOfJilf? (,n:pyr)
UOMor (IIOMOrmi) ,n:pyry . .

Mode!
BaM Hy)l(H:bi 3TH 6HJien.r ?
~ )J,a, MHe HY)I(Hhi 3TH . 6Hneni. HeT, MHe He HY:>J.<Hhi 3TH 6HJihbJ.
1. Eneue Hsanoane ffYJKeH :f!:OBbJlt 'ieMo.o;au ? 2: BaM uyJKen MaTepuarr .n;nn petlJepha ? 3. Te6e uyJKHa Mam:Hna ? 4. Bamelt cecTpe Hy)I(Ha n6Ban cyMJ<a ? -5. )l.e.nymxe
HylKHO 3TO nexapCTBO? 6. 11M ffYlKHO TaKCH? 7. 11pliHe H M ijp'ie HylKHhl 3TH ICH~B?
8. BaM uy)l(}[bi TYtl>JIH ?

1. HaM .. . 6HJieTLI na n6e3~ Mocxaa-EyxapecT. 2. Onery ... JKypuan 3naHHe.


11M ... 6HJieT Ha none.o;6JibHHK. 6. HI!Ko~
3. BaM ... JIHCT 6yMarH ? 4. BaM ... 6yMara ?
rra!O ... OT}J,hiX. 7. ramrne MaKCHMOBHe ... He cer?.QHHWHHH ra3eTal a B'iep~H. 8. 3~BOilY
... KBaJIHtlJHQHpOBaHHLie pa66'l:He. 9; MHe ... HOMep Ha , O}J,Hor6 'ieJIOBeKa. ~0. MaTeJ?H
o6ll3heJihHO ... 3To nexapcTso. 11. <l>a6pi!Ke ... xop6mHe crreli,HanHcTbi. 12. HaM ... 6IIbiT.
HLiit 3XOHOMHCT.

s.

.o;at:T, .o;acT

.1. 0Teq o6o~culfrr (~~H), KaY!;. peii?iTh :hy ~a~a~y. 2. Ou IIOMor~rr Bce.ll: (rpynrra)
no PYCCKOMy .IIJ~IKy. 3. Peoea;oK BCe BpeMl! JMasarr BOIIpOChl (on!q H MaTb). 4. fiperro~asliTerrh nOCOBeTOBaJI. (CTy~eHT) B3l!Th :hy TeMY. 5. CerOMll .11 nocrrarra (IIO~pyra) TerrerpaMMY. 6. llo3BOHHT~ 1 rroJKarry.li:cTa, (Au~pel!: lleTp6B~'i u Erreua Maxc.HMosua).
7. BLI CKaJ~JIH (rrperro~a.saTerrhHHI.{a), 'iTO Mhi uax6~HMCll s 'iHTirrhHOM 3arre ? 8. KypcaHThi
.o;ArrH I.{BeTLI (upeuo~asaTeJib), KOTOPLI.li: rrposo.o;Hrr y HHX ceMHRaphi.

dativ.

6. Dati douii riispunsuri la intrebiiri, conform modelului.

7*, rn ]ocul puncteJor puneti CUVintuJ HjJICett, la .forma necesarii . .


IIOMOraiOT, IIOMOryT

3*. Puneti cuvintele din paranteza la forma necesarii.

s.

OH o6e~an 6pamy. xmiry.


- KoMy OH o6e~an KHHry ?

5. Dati riisptmsilri scurte, folosind cuvintele din parantez~ la forma coresptinziitoare.

.
. .
'

M odei

YllPAJKHEHH.H

1. Arre.Kcelt

s.

terminatia

11

(y'IJhe}ILHHqa) .3. KoMY 3a.o;aBaim Borrp6cLI pa66me? '(.o;HpeKTop H llHJKeHep) 4. KoMy


ou c.naBarr 3X3aMeH ?. (npotl>eacop)
KoMY oulf ;~,~,tiJIH csolt u6Mep erretP6ua? (TOBiiPHIII)
6. KoMY Bhl rrHmeTe IIHChM6? (JKe~a) 7. Kot.fY noMonlroT )''ieHHKH? (y'IIfTeJib) 8. KoMy
BLI xoTHTe c.o;errath rro.o;apox ? (cecTpa)
.
.

.
.

8. Riisp~ndeti Ia
Model .

in~rebiiri.

Acordati predicatuJ cu sub!ectul propozitiei .

qTo BaM oc66eHHo noHpaBHJiocb KH:eBe ? (Kpe~aTHK 1)


- B KHeBe MHe oc'66eHHO noHpaBHJic.sr Kpe~anix.
1. qTo eMY oc66eHHo nonpasnnocL B JleHHHr~a.o;e? (3pMHTaJK) 2. qTo eit oc66eHHo
rroupaBHJIOCh B MocKBe? (Kpacuall rrn6w;a.o;b) 3. qTo 66Jibme Bcer6 noupaBunocb HM
Ha B.biCTasxe ,!J;OCTHJKeHHlt HapOJ],HOro X03llHCTBa? (naBHJihOH KOCMOC) 4. qTO oc?6eHHO
rroupasunoci. MHxal1rry AHJ],peeBH'!Y a EyxapecTe? (rrapm H My3~B) 5. liTo ~o6eHJIO
rroupaslfnocL Mlfpqe B KHeBe? (MeTp6) 6. qTo 66Jibme Bcer6 noupaB~JIOCb Te6e B TamxeuTe? (H6Bme cospeMeHHbre lKI!Jih!e .xBapTam,I) 7. qTo 66Jibme scero noupasnnocb ~
a qenTpe EyxapecTa? (rocniii~qa <<HurepxonTHHeHTa!Ib) 8. qTo ~aM oc66eHHo noupaBHrrocL B 3TOH 6H6JIHOTeKe ? ('iHTaJJhHhilt 3aJI ,ll;JIH nperro.o;aBheJieH)

j{

Kpe1.11aTHK bulevardul principal ~in ora~ul Kiev.

226
227

9. Uniti, in functie de sens, doua propozitii

intr~o

fraza.

1. R

y dccbl cTolirra 6orrbmaJI 6'1epeJib

2.

cer6t~HJI oH, HasepHo, ycTarr

3.

4.
5.
6.

7.

HecKorrhKo pa3 npo'iHTarra :ho


npe,llJIOJICeHHe, HO ....
Bbi npaBHJibHO rosop1he rro-pyccKH,
HO ....
R xon!rr B3JITb 6HrreTbi Ha !{JHrrbM,
HO ....
Boo6me OH XOpOIIIO BhlfJIJI,liHT, HO ... ,
06hJ'IHo OJia 6'1eHb secerraJI, Ho ... .
BHa'larre AHJI BOJIHOBarracb, HO ITOTOM ....
Mama IIOCOBeTOBarra 6paTy npHHHTb
rreKapCTBO, HO ....

see pasH6 He 3an6MHKrra er6


BCC-TaKH y sac eCTb HHOCTpaHHbl i!:
oH He CJierrarr jToro
cer6,llHJI OHa llO'IeMy-TO yrpK!MaJI

4. - MsaH Mnhli'l, KOMY Bhi c.llasarrH JKJaMeH ?


-

(IIpo!{Jeccop MHxai!:nos).
Hy, H KaK, cp;anH?
C.llarr.
EHrreT 6bm rrenrni1 ?
HeT, p;os6rrhHO TPY.llHbiH.
KaKy!O (o~eHKa) Bbl norry'llirrH ?
IIJITepKy 1 .
I1o3,llpasrrli!O (Bbi) H J1Cemi10 (Bbi) ycnexos.

12*. Traduceti in limba rusa.

10*. Transformati propozitiile date in vorbire directii..


Model
~Ka)I(HTe AHHe lleTp6BHe, 'ITO cer6~IUI oHa xopow6 Bhrrmr~HT.
--: AHHa I1eTp6BHa, cer6~HH Bbi xopow6 BhirJIH~HTe.
1. CKaliCH:Te Baci!:JIH10 <lle.lloposH'Iy, 'ITO Bbi noM6JICeTe eMy HanHc:hb j ToT pe!{JepaT.
2. CKaJ1C1he ,ll;aHy, 'ITO Bbi npHBe3ihe eMy H3 CoseTcKoro CoK>Ja serrocHne.ll. 3. CKaxrnTe
CaHJie, 'ITO Bhi npHHeceTe ei1 s rocTI!:HHrzy 6HrreT Ha caMorreT. 4. CKaliCH:Te Jlap:Hce AHT6HOBHe, 'ITO Bbl ,lla):(IfTe ei1 CBOH HOMep Terre!{J6Ha. 5. CKaJICHTe fl:rop!O, 'ITO OH o6ell.lllJI
saM nocrre.llHHil: poMaH jToro nHcaTerrJI. 6. CKaliCH:Te JieoiDI.lly Bac:HJibeBH'Iy, 'ITO sHa'larre
OH .llOJIJICeH OTBeTHTb Ha Bam BOIIpOC. 7. CKaJICifTe 36e CepreesHe, 'ITO BaM O'leHb llOHpaBHJICJI Jlemmrpa.ll.

11 *. Puneti cuvintele din paranteza la forma necesara.


1. - Ilana, Thi o6emarr (JI) KynH:Tb H6Bbril: !{JoToanrrapaT.
- R o6JI3aTerrbHO KynrrK> (Tbi) !{JoToanrrap:h. KaK pa3 ceil:'lac H.!IY s Mara3Illi !

Dragii Serghei,
Au trecut douii luni de clnd m-am intors din Uniunea Sovietica. leri am primit de Ia
d-ta o scrisoare. Iti multumesc mult pentru tot ce-ai fiicut pentru mine. ~tii cii de Ia Moscova (eu) am plecat pentru o .siiptiimina Ia Leningrad, dar in Joe de o siiptiiminii am
~ tat acolo 10 zile. Leningradul mi-a placut foarte mult. In scrisoarea urmiitoare iti voi
scrie mai amaimntit despre tot ce-am vazut acolo.
A m o rugiiminte: am nevoie de adresa lui Stepan Antonovici, vreau sii-i trimit citeva
ciirti. Comunica-mi, te rog, ~i numiirul lui de telefon. S-ar putea sii-i dau un telefon.
A ~ tept de Ia d-ta o scrisoare.
AI dumitale
Andrei.

13. Traduceti in limba romana.


0p;HH CTyJJ;eHT BhiiiieJI H3 ay,!I;HT6pHH, rJJ;e OH CJJ;aBaJI JK3llMeH llO HeMel.\KOMy Jl3b1Ky.
- Hy, KaK, C,llaJI ? - cnpamHBaJIH er6 CO BCeX CTOp6H TOBllpHll\H.
- ,[J;YMal0 1 'ITO C)J.aJI !
- A 'ITo cKaJarr Te6e npo!{Jeccop ?
- R He 3Ha!O, on liCe rosoplirr no-neMe~H !

IIoil:p;eM sMecTe.

2. - Eyp;bTe JJ;o6phr 1 , noKal!C:H:Te (Mbi) !{JoTOanrrapat.


- 3roT He xonhe ?
- HeT, HeT, (JI) eyJICeH .llOpor6il: !{JoTOarrrrap:h.
- TorJJ;a COBeTyiO (Bbl) B311Tb jTOT.
- CKOJibKO OH CTOHT ?
- 45 (py6Jlb).
- Xopom6, JI B03bMY er6. Hy, KaK, cbrH6K, (Tbr) HpasHTCJI?
- KoHe'IHo!

3. - ll030Bihe, llOJICarryil:cTa, crrep;y!Oll.lero. qbJI cei1'1aC O'lepep;b ?


- KaJICeTcJI, TosapHll.la IIaH'IY.
- 3axop;:H:Te, 6epH:Te 6HrreT. M no'leM>' Bbi TaK soJIHyeTecb? YcnoK6i1Tecb, rroJICarryil:cTa. KaK6i1 y sac H6Mep (6HJieT)?
- TpHHap;~aThii1 !
- 0, jTo CllMbiH rrerKHH 6HJTeT ! (Bbl) (HyliCeH) 6yMara? EcrrH (HyJICeH), Jl ,llaM
(Bbl).
- Crrac:H6o, He Hll.llO.
- BoT B03hMHTe .llBa (npe.llJIOJICeHHe) n;rrJI rrepes6p;a c (pyMbiHCKHi1 JI3hiK) na (pycCKHli) H Ca):(ifTeCb 3a napTy.
1 oy~Te p;oopbi fiti amabil(ii)

3AJIOMHHTE!
- KoMy oH noM6r ?
- KoMy Bbi 3BOHHJIH ?
- ..H 3BOHWr cecTpe H ~6'1epH.
- OH noM6r ~pyry.
- 0Ha noCJiana nHc:bM6 y'I:HTemo ? - B1>r n:HnreTe )l(eHe?
-HeT, OT:Qy.
-HeT, MliTepH.
M~>r c~aBanH 3K3aMeH npo<l>eccopy.
MHe Hy)l(eH 6T~rx.
HaM Hy)!(Ho 3epxano.
BaM HY)I(Hhr ~eHhrn?
Te6e HY)I(Ha KH:Hra.
-Carne (eMy) noHpaBJtncH :hoT 'IHTanbHbrii 3an?
- JI.H~e (eli) noHpaBHnacb :ha rpynna?
- HHxomiro I1eTp6BHqy H E.rreHe CepreeBHe (HM) noupaBHnocb MeTp6?
- 11BaHy 11BaHOBHqy H MapHH lleTpOBHe noHpaBHnHCb HaUlH My3eH ?
1 In U.R.S.S. cuno~tintele elevilor sint apreciate cu note de Ia I Ia 5.

228

229

YPOK 33

TPH,ll;QATb TPETHH YPOK

AHi>peu: ')J:a, .n;a, ToJih:Ko ceH'Iac Hey~66Ho, Mo:lKeT ' 6LrtL, oH oT~rxaeT.
Ilo3solil0 nocJie o6e~a.

Tecmb : 'B KOTOpOM 'lacy OTnpaBJIHeTCH rroe3~?


.
AHi>peu: B 23.20. Cepreii: 'IlaimoBH'I rrpHe.n;eT rrpii:Mo . Ha BOK3aJI.

TeUJa: . Bbl

AHdp~u:

e~eTe B O~HOM BaroHe?

)];a,

KOH;e'IHO, H . B . O,ll;HOM xyne .


CJIOBA H BhiPAJKEHH.H

..
lfniK,' 3asrpa

AH~peii

ye3:lKaeT B Moc.Ksy. HecMoTpil Ha To, 'ITo

o~

~aBHO 3Hall 06 :hoii: rroe3~Ke H rOTOBHJI~H K I;Ieii:, Ha IIOCJie~HHH ,D;eRh OCTaJIOCh MRoro ~e,JI.

.
.

lh KoHcT~HIJ.bl npHexaJIH po~H.Temr HH:Hl>r, 'IT66~r rrpoBo~HTh cBoero


3ii:Tsr. M Terreph, Kor~a AH~peii: co6HpaeTcsr B ~opory, Bee 'IJieHLI ceMLli
~ai(n eM.y pa3HLre . coBeTLr, oc66eHHo Teru.a ...
.
AHi>peu: 1-JH:Ha, Thl MHe Bee rrpHrOTOBifJia, 'ITO HY:lKHO?
H(ma: .H Bee BhiCTHpaJia H rrorJia~HJia, Ho B 'leMo~aH rroJio:lKH.Jia TOJihKo
'laCTh ~eru.eii:, IIOCMOTpH CaM; 'ITO Thl eru.e B03hMeliih.
AHi>peu: 3~eCL 'ITO? Ta.K.:. py6aUIKH, 6eJihe, raJicTyK, TPH rraphl HOCKOB, ITJiaur ...
TeUJd BoJLMij: c co66ii: H TeiTJILiii: CBHTep.
AHi>peu: 3a'leM MHe CBiiTep, eCJIH ecTL UJiaur ?
H(ma: B KaKOM KOCTJOMe Thl noe~eiiiL?
AHop~u: B :hoM. A cH:H:nii: B03L.MY c co66M:.
Tecmb: fJe '3a6y~L 3JieKTpo6pHTBY ...
TeUja: M HecKOJihKo mi'leK cHrapeT.
AHOpeu: qTO Bhl, MaMa, BC~h H He Kypro !.. Mlip'la, rrpHHeCH MapKH, H XO'Iy
'
.rro~ap:UT!> .14~ MJia;!l.ureMY CLIHY Cepresr IIasJioBH'Ia.
Mitptia: ' A cTapiiieMY TLI KYIIHJI '1To-HH6y~h?
A'Hi>peu: cnopniBHLre TYclJJIH, Be~h oH, KaK H TLI, crropTcMeH!
Hima: AH~peii:, He 3a6y~ ~oKyMeHTLI, oHli Jie){(aT Hfl poiiJie.
AHdpeu: Ta.K.... rracrropT, 6HJieT, :n;eHhfH H TaJIOH Ha 'o6MeH .n;eHer. 3To
H IIOJIO:lKY B rraii.Ky.
Hp(ma: IIarra, o6jpaTeJihHO rrpHBe3H. oTKphiTKH c Bii~aMH MocKBhi, TOJihKO
rro66Jihure, rroToMy .ti:To sr xoieJia 6Lr rro~apH:TL HecicoJihKO oTKpLrTOK m:oeil: rro~pyre.
.
.
Mup<ta: A MHe clJyT60JibHbiH MH'I. M npHe3:lKaH CKOpee, nana !
AHi>peu: F{e orop'laii:ck, cLIHoK, sr yeJ:lKaro HeHa~o.r.rnJ. Ka.K pa3 xor~a sr
. BepHych; Ha'IHeTCH 'leMII~OHaT MHpa ITO clJyT60JIJ . .J>y,n;el\;1 BMec-r:e CMO.
1-peT:i. no TeJieBI1:3opy.

HitHa: AH~peii:, He 3a6y~h no3~0H~Th TBoeMY. Hayq;HoM:y pyKoBo~H:TeJIIO.


OH 'rrpocH.JI, '1To6Lr Thr ,no3BoHHJ1 eMy, xax TOJihKO rrpae~eiirh ~oMoii:.

230

uaKauyue in ajun
oTLthA plecare
uecMoTpli ua .. . cu toate eli ... de~i ...
1
noe3AK3 Ca]atorie
roTOBHTb(cJi) II a (se) pregati
K ( aici) pentru
npoaoAaTb II a conduce (pe cineva)
lHTb ginere
men membtu
coae:r sfa(
.
'fell(a soacra (mama so{iei)
BbiCTnpaTb I a spala (rufe)
norJI.AHTb II a clilca
'faCTb parte
caM, (caMa, caMo, caMu) insu~i
py6awKa cama~li
6eJibC Ienjerie
niriCTYK cravatli
napa pereche
uocKII (pl.) ~osete; ciorapi (blirblite~ti)
caaTep pulover
Cau(uif, -~IH, -ee; -HC aJbastru
c coooil cu sine

TeeTh socru (tatiil so{iei)


JJieKTpo6pama ma~ina .de ras electrica
nB'!IKa pachet
'
curapha tigaretli
KypaTb II a fuma
Mapka tlmbru
IIOAapa'fb II a dlirui,. a face .cadou
. 'ITO-HH6YAb ceva
cnoprasn/blil, -a, -oe, -hie de sport, sportiv
TycjiJiu (pl.) pantofi
CIIOpTCMeH sportiv
P.OHJib pian (cu coada)
TaJ~ou ua o6Meu Aener adeve.rinta pentru
schimbat. bani
npHBe3TJI I a aduce ' ( cu un vehicul)
OTKphlma ilustratli, vedere
-~
BHA vedere, peisaj
MH'I minge
.
orop'IBTbCH l a se mihni, a se intrista
ueuaAOJiro pentru scurt timp
.
1feMnnoii8T Mapa campionat mondial
HeYA06uo nu se cuvine, e neJ?oliticos
BOK3BJI garli

Adjectivele, pronumele posesive ~i demonstrative


la cazul dativ singular .

- Kohl)' Tbi 3BOHHnrb ?


- MoeMy uay'IHOMY pyKoBorol:Temo.

- KoMy oH ,llaer MapKH ?


- C6oeMy M/laomeMY 6pa-

Ty.

231

- KoMy oHa m!me;r .nHcbM6?


- C6oeil RJ06ziMoil no,llpyre.


Dupa conjunctia 'lm66bz ,ca sii" poate urma infinitivul, cind subiectul
este acela~i ~i in propozitia principalii ~i in cea secundarii: JI npm!xa.rr,
qro6:bi nOMO'lb BaM. (Jf llpHeXaJI H Jl llOMOry).
Cind insa subiectul diferii in cele douii propozitii, dupa <Jm66bl verbul
se folose~te la trecut: JI npHexa.rr, qro6:bl Bbl noMOZ/lu MHe.

1. Reformulati propozitiile, conform modelului.

Model
Cero.rvrn oH no3BOHHT csoeMy .D.pyry.
- ~ TO)I(e ll03BOHIO cero,li.HH CBoeM,Y ,ll.pyry.

CTapbiH
3Ta MarreHhKall
MOJIO,liOil:, HO 011biTHhiH
cTapall IDK6rrhHall

5*. Puneti imbiniirile de cuvinte din parantezii Ia forma corespunziitoare.

6*. Folositi Ia forma potrivita imbinarile de cuvinte din paranteza,


in riispunsuri Ia urmatoarele intrebiiri:
.

A. 1. llpillia x6'!eT rro.n:apHTh caoeM)f 6phy OTKpbiTKy. 2. Oa .n:6mKeH coo61!1HTh


06 :hOM CBOeMy Hay'IHOMY pyKOBO,D,HTemo. 3. fipo!~J eccop IIOCOBeTOBaii CTy.n;eHTY
3aHHMhbCH cepi.eJaee. 4. MaTh Kyrrlma caoeM)f cTapllleMY Chmy HOBbie TyliJnH. 5. OH
.n;6Jiro roT6BHncn K 3ToMy Tpy.n;HoMy JK3aMeay. 6. Jiw.n:a rrocrrana rmchMO HallleMy ,npyry
HaaHy CepreeBH'IY CMHpH6ay.
B. 1. Mroph rro.n:apH:n caoell: Mrra,nlllell: cecTpe KpacwayJO py'IKy. 2. Mbi rroJaoHHJIH
Halllell: CTapol!: y'II'ITeJibHHI.Ie. 3. A H,llpell: rrpHBe3 caoeil: lKeHe KpaCHBYIO cyMKy. 4. MHilla
rrocnan TenerpaMMY Halllell: nperro,naaheJ!biDII.Ie O n bre CepreeaHe CMHpa6aoll:.

2. Dati riispunsuri Ia intrebiiri, inlocuind cuvintele tipiirite cursiv cu


pronumele personal corespunziitor la cazul dativ.
Ha<JallbHttKy

1. Tbl ylKe 3BOHHJ1 ceoeu meUJe ? 2. Bbl rrocrramt: UlfCbMO Bace u JUue ? 3. Oa npHBe3
ceoeMy iJpyzy ranCTyK? 4. 0Ha Harracarra caoeu Mamepu o rroeJ.n;Ke a Eo.TirapaJO? 5. Bbr
CKa3<iJJH fizop10 0 TOM, 'iTO OH He ,liOJilKeH orop'lhbCll? 6. 0H KYUHJI poiJumeiiHM
neK<ipCTBO ?

3*. Riispundeti Ia intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii Ia forma


necesarii.
1. KoMy Bbi xonhe I<yrrH:Tb Ty!IJrra ? (Moll lKeHa) 2. KoMy Hlllia no,napH:rra rancTyK ?
(caoll: MYlK) 3. KoMy AH,llpell: npr1Be3 lilYT66rrbHhrll: Mll'l ? (caoll: CbiH) 4. KoM)f Bbl o6e1!1MH rrpHHTH Ha BOK3arr? (MOH ,npyr) 5. KoM)f Bbl B'lepa 3BOHHJIH? (Halll .n;HpeKTop)
6. KoM)f Bhi paccKa3aJIH o rroeJ,nKe? (Moll cecTPa) 7. KoM)f .n:aeT coaeTbi MaTh? (caoll ,D,O'Ib)

4. Dati riispunsuri complete, punind cuvintele din dreapta Ia forma cuvenitii.


1. KaK6MY KoppecrroH,lleazy oHH: .n:amr 1.1aend ?

COBeTCKHH

2. KaK6ll: .n;6'1epH MaTh KynH:na HOBhiil: caH:Tep ?


3. Kax6ll: TypHCTKe Bbl UOMOfml .n;o6phbCll .n;o
rocTHHHI.Ibi ?

cTapma~~

232

KaxqMy rrpo!~Jeccopy Bhi '!acTO rrHilleTe rrHChMa ?


KaK6il: .lleBO'Iice OH OT.n;arr ace CBOH MapKH ?
Kax6MY rrpeno.n:aaaTerrJO Bhi c.n:aaanlr JKJ<iMeH ?
KaK6ll: rro.n;pyre Hpillia rro.n:apwrra OTKpbiTKH?

1. H KyrrH:rr rreKapcTao (6orrhHoll: Toaapa111). 2. 0Tel.l o6e111arr (Mrra,niDHil: chm)


xop6umil: $yt 66JlhHhiH Mll'l. 3. H xo'ly rro.n:apHTh '!T6-HH6y.n;h (o,nRa 3HaK6Mall cTy.n;eHTKa).
4. 011 npKaeJ (cTaplliKlt cbrR) KpacH:ahril: rarrcTYK H py6aiDKy. 5. Mbr o6'hHcHH:rra (HHoc rpaHHbill: TypH:cT), r.n:e Haxo.n;KTCH BOK3llJI. 6. MacTep rroMoraeT (Mono.noll: cnei.IHaml:cT).
7. Cer6.n;HR n Hanarny (Moll Mrra.n:rnall cecTpa)," 'iTo ll e.n:y Ha JKCKypcmo a Eonrapa10.

YllPA)KHEHHSI

Model
BM y)l(e rosoplinH o6 :hoM BazueMy
- ,[t;a, H y)l(e rosoplin eMy o6 3roM.

4.
5.
6.
7.

HHOCTpaHHaH

1. Kor6 mo6aT AHHa IOpheaHa? Y Kor6 oHa lKKrra ? KoMy oH{t '!acTO rrHIIIeT nilchMa?
0 K6M oHa paccK3.3biaaeT coce,nKe? (caoil: 3l!Tb) 2. Kor6 Bhi rrpoaolKaeTe a Ey.n:anelliT?
Ko:vry Bbi xynlina 3TH no,D,apm? 0 K6M Bbi 6'1eHb 6ecnoK6HTeCb? Y Kor6 6y.n:yT Tpy.n:Hbie 3K3aMeH!>I ? (Moll CTapiiial! ,D,O'Ib) 3. Kor6 Bbi BCTp eTHJIIf B'!epa ? KoMy Bbl UOCbiJiaeTe
:: hy OTKpb!TKY? Y KOl'O Bbl 6biJIH B fOCTslX? 0 KOM Bbl '!acTO ,D,yMaeJ-e? (Haiii CTapb!li:
,!1pyr)

7. Completati cu unul din verbele date in paranteza .


1. H noe.a;y Ha BOK3aJI, 'iT06bi ... Bac. norrpocH: MH:rny, 'iT66b! OH ... Te6ll .n:o .n;oMa
(npOBO,D,HTb, npoao.n;Hn) 2. ,[(aaa.ll:Te noe.n;eM BMecTe B Mara3HH, ll XO'iy, 'iT06bi Bbl ... MHe
a&r6paTh Kpaclffibril: cawTep. Moil: ,npyr o6e111arr rrpHil:TH n6crre o6ep;a, 'iT06hr ... MHe UHCliTh
,!IOKJia.n;. (noMO'Ib, UOMOfJIH) 3. fionpoCHTe, UOlKaJiyll:cTa, ll>e,!lopa fieTpOBH'ia, 'iTOObi
OH ... MHe, KaK TOJI.bKO npa,neT ,!IOMOH. H ,!IOJllKeH nol!.TH Ha I.J:eHTpaJI.bHyiO n6'1zy, 'iTG6bi
.. . B EyxapeCT. (1103BOHHTb, II03BOHHJI) 4. 0Ha KyrrHna 10 OTKpblTOK, 'iT06hi ... BCeX CBOHx
t1PY3eil:. H nonpocrilna 3ri1Hy, 'iT66hi oHa ... Mamy oT Moer6 H:MeHH. (noJ,!IpaaHTh, noJ,np~sHJia) 5. HKKonali B3l!JI aHKeTy, 'iT66h! ... ee. Oa B3liJI aHKeTy, 'iT66hr abr ... ee. (3arr6nHIITh, 3ai10JIHIIJIH)

8*. Transformati vorbirea directii in indirecUi, cu ajutorul conjunctiei


<Jm66bl.

Model
~

nonpocliJI Bono.D.IO : I1pHBe3Ii MHe MapKH.


nonpocliJI Bono)l.lO, qro6~>r oH npHBe3 MHe MapKH.

1. H rrorrpocH:na Molb rro.n:pyry : llpHHecH: MHe H3 6H6JIHoTeKH HHTepecHyJO KHHry.


2. MaT.b cKaJana ):(6'1ep'H : He orop'lall:cn H:3-3a 3Toro. 3. H npe.nnolKHn Bace : llpHxo.n:il rrpliMo Ha aoKJaJI. 4. Hlllia cKa3aJia AH.n:peJO :<<He Ja6.Yt~D ):(oeyMeHThi H 6HneThD>.
5. H norrpoc11n He3Hax6Moro 'ienoaeKa : IloMorwTe MHe HanHcaTb rro-pyccKH a.zwec
6. AneKceil: cKaJarr MHe : ,[(all: MHe caoli: HoMep Tene!IJoHa. 7. 3HaK6Mbie nonpocrum
3610: fipHBe3H HaM HecKOJlbKO pyCCKHX KHHT. 8. jl CKa3aJI MOeM)f llO,[('iHHeHHOMY :
IlpHroT6BhTe ace eylKHbie 6yMarH. 9. llpo!Peccop nocoseTOaarr cTyt~eHTI<;e : 3aHHMatl:Tech 66Jibme H cephe3Hee.

233

9. Dat! riispu:qsuri ia intrebiiri; folosind cuvintefe tipiirite cursiv la cazul


,

.
prepozitional.
.
Model

s. -

()l{a Cl!-Ma (,LJ;enil.Th). ce6e DO,LJ;fpKH.

3To H66blu dmuu Kocm!OM. B 'leM BI>r noH.n,eTe Ha npHeM?


.,...... R noii,D,y Ha npHeM B HOBOM cijHeM J<ocT!OMe.
1. Om\. Kym\:rra flmom n;zaUJ He,LJ;asHo. B 'l.eM omi noe,LJ;eT, ecmr 6y,LJ;eT ,Ll;O)K,Ll;h ? 2. y
,lJ;aHa 6e11afl HeiiA6Hormfl py6amKa. B 'I. eM oH nom err Ha JKJ.aMeH ? 3. ,lJ;ame Kynlimr :ieAifltbzii
cubmep. B 'l.eM oHa Bb'mma cer6,LJ;Hl! Ha ymrey? 4 Y acex 'I.JieHoB Hamero TaHI.leBarrh-

Riispunde~i

f.nlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu ,cele din parantezii: Faceti toate


schimbiirile cerute de aceasta inlocuire.
1; ~ KynMTe 6dtueMy CblllY maxMflThl . .
- Y , Hero eCTh xop6nme IllaXMaThl.
-

Ia intrebiiri.

BOKJaJie?

OTC~,

Balli .n.e.liymKa, aama cecTpa)

2. - ErreHa MsaHoBHa, abr yxo,LJ;r.n;e ?


- HeT, He YXO)Ky. Jl ,LJ;OJI)!(Ha D03BOHHTb Moeii noopyze. Mb! .n.oroBOPHJIHCh, 'ITO
:Sl

6y,LJ;y 3BOHHTh eli pOBHO B CeMb.


.
~ Ecim MeHli 6.YAYT HCKhh, fKaiKiiTe, 'ITO qepeJ 'lac 11 sepHych.
-

B. 1. qTO Bhl o6b!'I.HQ 6epeTe c co66it, Kor.ria e,LJ;eTe B l<OMaH,LJ;HpOBKY ? 2. r,LJ;e Bbl
DOKynaeTe 6HJICT Ha DOeJ,LJ;? 3. KTO BaC DpOBO)KaeT? 4. r,LJ;e Bhl OCTaH<lBJil:IBaeTeCh, KOr,LJ;a

Tor,LJ;a B03hMHTe eM.Y KpacH:syJO nanKy.


Cnacl16o Ja COBCT. Jl TaK H C,LJ;eJiaJO. y Hero HeT nanKH.
(aarrr

A. 1. tiTO ,LJ;erraeT AH,LJ;peli HaKaHyHe oneJ.n.a 7 2. qTo oH 6epeT c co66ii B .n.op6ry ?


3. qTo norro)Klfrra H1fHa B 'ieMo.n.aa? 4. Tio'ieMy AH,LJ;peii He x6'leT 6paTh cHrapeThr?
5. qTo oH x6'1.eT no.n.apliTh ChiHOBhliM Cepre.11 TiaanoaH'I.a? 6. KaKlie .n.oxyMeHThi xrra.n.er
OH B rranKy? 7. 0 'l.eM np6qn er6 Mwp'ia H llpJiHa? 8. B l<OTOpOM 'laCy OTnpaaJIJieTCR
n6eJ)l;? 9. r.n.e BCTPCTl!TCl! A1f.n.peli H Ceprii '! 10. KTO 6y.n.eT npOBO)KaTb AH.n.pel! Ha

1i.

Horo KPY)!(Ka ecTh HatfuoHtiAbltbze KocmJiJMbl. B 'l.eM 6YAYT TaHueaaTh 'iJieHhi aamerp
TaHI.\eBaJI.hHoro Kpy)!(Ka? 5. 'y MeHli u6abze myifj11u. B 'l.eM .11 noliAy cerp,LJ;Hl! Ha cneKTaKJih ?:

10.

JI xoTeJI 6hi Kyml:Th '!TO-HH6y.n.h (Moli )KeHi). TiocoaeTyll:Te (11), KaK6lt no.n.apoK

( oHa) c,LJ;enaTh.

,
- 0, :ho 6'ieHb. TPY.!I.HO! H JHaip , :ho no c66cTBeHHoM)" 6nhiTY \ (Moli A<eHa)
He HpasRTCJ!, HH'!er6 HJ Tor6, 'ITO 11 m;>KymiJO (6Ha), nohoMy ll scer,LJ;a rosopro,. 'I.T66bl

Xopom6.
(Halli npo(jJeccop, MOH

~O'I.h,

MOlt My)!()

npHeJlkaeTe B .n.pyr6li ropo,LJ;?

13. Verificati cu ajutorul cheii exercitiul 11. Traduceti-L in limba,romiinii,


a poi inchideti cartea ~i traduceti textul obtinut in limba rusii. Inviitati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.

'1.1 *, Puneti cuvintele din parantezii Ia forma necesarii.

1. -

Bhl (KypMTb) ?
- ,lJ;a, (KypMTh).
'-- KaKlie curapeThi (a:sr) HpaaliTCll ?
- CToJIJi'I.Hbxe.
- :JICaJih, 'ITO ceH'I.ac y MeHli HeT (:hH curapeThi).
peThi <<Ilp}i:Ma.

14*. Traduceti cuvintele de mai jos ~i completati criptogramele.


Mory npeAJIO)KMTh (Bhr) cHra-

2. - I>y,LJ;hTe .n.o6p61, ,LJ;aH.Te (na'iKa, cHrapeThr) flaa 11 (Kop66Ka, cmi'I.KH).


- Y Hac HeT ~<fl:BLI.
'

'
- A KaKH:e eCTh ? .
- CTOJIH'iHhie H llp!l:Ma.
.- ,lJ;altTe (na'I.Ka) CTorr!l:'I.HhiX.

11--1--1--1--1--1

21--+-+-+--+--+--,
31---4--+-+--+-+-t---,

3. - CKa)K!l:Te, no)Karryli:cTa, Bhi MO)KeTe BhiCTHpan,. (py6amKa) ?


,n:a, KoHe'I.Ho, .n.aaaliTe. Kor.n.a oHa (Bhr) HY)!(Ha?
Cer6.D.Hl! ae'iepoM.

HeT, ,LJ;Q BC'I.epa He 6y.n.eT roT6Ba. Jl He ycneJO ee norrra,LJ;HTh.


Ee He ' Ha,LJ;o rJia,LJ;HTh, OHa HeiiJIOHOBa.ll.
-A, Tor,LJ;a .n.pyr6e Aerro ! qaca 'lepeJ TPH 6y.n.eT roT6Ba.
~ A rarrcTyKH MO)KeTe norrra.D.HTh ?
- KoHe'lHO. ,lJ;aaaa:e (nirrcTYK!i H py6{unKa), 'lac6a B 5 .11 HX npHHecy (Bhi)

4; - Y sac ecTh oTKphiTKH c BM,LJ;aMH JleHHHrpa.n.a ?


-

BoT, Bhi6Hpaii:Te. '


,lJ;aii:Te (11), DO)KaJiyHCTa, 5 TaKHX H 5 TaKHX. TirraTJhh (Bbl) Hml B xaccy .?
TirraTMTe a Kaccy ,90 KoneeK.
.

234

2
3

4 L....-1----1--L---'---'-__.___, 4

H.OMep.

1
.B

1.
2.
3.
4.

Compartiment
Loc
Garii
Valizii

1. Tren

2.

Plecare

3. Calatorie
4. A sosi (cu un vehicul)

1 no coocTBeHHOMY OUbiTY din experientii proprie

235

3AIIOMHHTE!

YPOK34

TPH,IJ:QATb qETBltPTbiH YPOK

Jl IIOeOBeTOBan MOeMy ,n;pyry exan. IIOe3,D;OM.


B1>1 3BoH:Hnu sarneMY Hay'IHOMY pyxosop,:HTemo ?
,lJ.ai:iTe, IIO)l(any:HeTa, 6HJieT 3TOMY (ToMy) MY)l('IHHe.

Ha

Ou no.n:apli:n Bee Mapxu eBoe:H Mna.n:we:H eee:rpe.

rpauu~e

Bpaq .n:an 3TOH: (TOH:) p,eBO'IKe HY)I(Hl>Je neKapeTBa.

OH:H IIOMorn:H HHOerpaHHOH Typ:HeTKe.

JI -npnexan, 'IT66bi noMo% BaM.

JI npnexan, 'IT66bi Bhi noMorn:H


MHe.

- B 'IeM Bbl noep,eTe Ha BOK3an?

B e:HHeM Koe:riOMe H B 3Tol\t_


es:H:repe.

Mbl B noe3P,e ! MHe P,a)l(e He BepaTeH, 'ITO Mbl ep,eM. l>HJieTbi HaM yp,aJroeb p,oeTaTb B npHMOH MHrKHH BaroH, IIOTOMY 'ITO Mbi 3aKa3aJU{ HX B xaeee
npe.n:sap:HTen~>Hoii npop,a)l(H 3a .n:se Hep,emr .n:o OT'he3p,a.
II63p,Ho BeqepoM npoBoP,HHK .n:ae:r seeM rracea)l(lipaM TaMo)l(eHHbie .n:eKJiapan;un, KOTOpbie Mbl P,OJI)l(Hbi 3aiiOJIHHTb. JI BrrepBbie ep,y 3a rpaHHI(Y'
rro3ToMy o6pamaroeb K Ceprero IIaBJIOBH'IY :
- KaK Harmcan. 3p,eeb : rpa)l(P,aHI1:H Con;HaJIHcniqecKo:H Pecny6JIHKH
PyMhiHHH?
.
-

HeT, HamumiTe TaK : rpa)l(p,aHJiH CPP.

-A .n:in:hiiie, eMoTp:HTe : Mosl: pyqHaH KJiap,h eocTo:HT H3 ... qTo 3Ha'lHT


py'iHaH KJia)J,b ?
- 3To 6ara)l(, xoTopbiH se3yT e co66H:. YKa)l(liTe ToJibKo KOJI:HqecTBo
- OP,HH 'leMOP,aH H eyMKa.
- ,li.a, Terrepb ileHO, a TO H 'IYTb He OIIIH6CH. Tax ... l(enb rroe3,1J,KH
- Ha ~oKyMeHTal(HIO ... Ha KaKo:H epoK - Ha 30 P,He:H .. . l(eHHI>Ie rrpep,MeTbi- 30JIOThre qachr n KOJihQo. ,li.aTa H no.n:rrnch. Bee B rropii:,L~,Ke, H 3arr6JIHHJI . .
B 4 qaea yTpa B Kyrre noeTy'laJI npoBo.n:HilK :
- IJaeea)l(Hpbi, BeTaBaHTe, IIOP,'be3)l(aeM K rpaHHI(e.
BcKope rrpnxo.n:u pyl\ffiiHeKHe rrorpaHJ1:'1HHKH. 0Hii 6epy:r HaiiiH rraerropTa, oTMe'laiOT p,aTy rrepee3p,a rpaHHI(bi H Bo3spamaroT HaM .n:oxyMeHn.r.
IJOTOM IIpHXOMT TaMO)l(eHHHKH. 0HH npoBepiriOT 6ani)l(, IlpHHHMaiOT
Ha xpaHeHHe PYMbiHeKHe P,eHhrH.
K YTPY Mbl Ha eoBeTeKOH TeppHTOPHH. B saroH BXOP,HT eoBeTeKHe
norpaHH'IHHKH.
- ,ll;66poe yTpo ! IIpep,'hHBHTe, rro)l(:iJiy:HeTa, p,oKyMeHTbl. HeT, HeT,
He see epa3y, no op,HoMy ...
Ha'IHHaeTeH rrpoBepKa 6ara)l(a.

237

'

---.,.Bbl e,ll.eTe ,B rOCTH HJIH no cJiy)l(e6pbiM ,ll.~miM ? - o6paJ;L~aeTCH K


HaM coBeTcJmii Ta:Mo)l(eHHHi<.
- B xoMaH,ll.Hp6Bxy.
- qTo Be3e'Te? OTI<po:ii'Te, no)l(any:iicTa, 'IeMo)l.aH H cyMxy.
- IIo)l(any:iicTa.. 3)l.ecb Molf mi'IHbie Be~H.
- P}'Mbmcime p;eHbrH eCTb ?
~ rHeT, ,ll.eHbrH H C,ll.aJI.
- A co~eTcxHe ?

.
. - EcTh, Ho TOJibXO . To, 'ITO MHe o6MeHHJIH. JI )rxa3aJI B ,ll.eKJiapau;HH.
- ,ll.a, ,ll.a, H Blf)l(y.
- MH:e HY)I(HO nony'IHTh exu:e ,ll.eHhrH no 3TOMY TaJioHy.
- 3To Bbi c)l.eJiaeTe Ha BOIC3aJie.
IIpoBepxa oiC6H'IeHa.
--'- Cepre:ii IIaBJIOBIDI,- roBoplb i, - ,ll.aBaHTe noryJIHeM n9 BOX3any.
Mbl BbiXO,ll.HM Ha, neppoH, a 'Iepe3 HeiCOTopoe. BpeMH Ca,ll.HMCH B BarcH
Th.
H np~,ll.OJI)I(aeM cBo:ii ny_

Cazul dativ in constructii impersonale


l-

Constructii personate

Construcfii impersonate

Jl He BepiO, 'ITO OH TIOe~eT.


EpaT x6'1eT norymiTL.
.
CecTpa He3~op6Ba.
3TOT CTy~eHT ,ll;OJilKeH MHOTO 3aHHMaTLcJI:

Mile lie_eepumcn, 'ITO.OH noe.n:eT.


Iipamy x611emcn norymi,TL. .
Cecmp e 11e1oop6eumcn.
jmOMY CmyiJe11my 11000 ( IIJl:XCIIO)

OH cyMerr .n:ocTlh~> 6Hrre:r.


Omi m06HT e3,ll;HTh.

3,aHHMaTLCJI.
,
EMf yoaA6cb .n:ocTaTL 6Hrre:r.
Eii llpaeumc!l e3.n;HTL.' .
M11e 11eyo6611o 3BOHHTL ii:M.

MHO TO

Cazul dativ cu prepozitii

,
CJIOBA H BbiPA)KEHIUI

rpaHnQa granita
MHe ~bee He aepuTcH nici nu-mi vine
sa cred
HBM y~aJIOcL (noi) am reu ~ it
~ocTaTL I a procura
npuM /l\ii, -an, -Oe, -hie direct
MHrK /nii, -aH, -oe, -He ( aici) capitonat,
de clasa I
JaxalliTL I a .comanda
xacca npe~aapnTeJILHoii npo~bm (6unhoa) birou de voiaj
la ~Be He~eJIH ~0 ... cu 2 saptamini
inaint!'l de ...
npoao~HHK insotitor de vagon
TaM6lKeqHaH ~eKJiapaQHH declaratie va- -
mala
Ja rpaRHQy peste granita
o6p~0.bLCH I a se adr.e sa
K-). ciitre 2. de 3.' spre
CoQHaJIHCm'lec~ean PecuY6JiuKa PyMblnuH
(CPP) Republica Socialista Romania
(R.S.R.)
PY'flllln KJIB~L bagaj
COCTOHTL II a fi com pus (din)
yxalliTL Ia arata, a indica
KOJIH'Iecmo cantitate
HCIIO clar
'fYTL He OwHOCH cit pe aci sa gre~SC

QeJIL scop
QeHn/Ltii, -aH, -oe, -Lie de valoare, pretios
.
:~onoT /~ii, -an, -6e, -hie de aur
'lacbl ( pl.) ceas
KOJILQo inel, verigheta
~ina data
n6~nncL ~emnatura
.
no~'LellKiiTL I a se. apropia ( cu un vehicul)
norpaHH'fHHK granicer

oTMe'laTL I a nota
, n~peb~ trecere
aoJapam:iTL I a inapoia
TaMolKefiHHK vame~, functionar vamal

6arbc bagaj
Ha xpanenne pentru pastrare
Teppuropnn teritoriu
npe~HBHTI; II a prezenta
cpby deodata
no o~HOMY cite unul
npoaepKa verificare, control
no 1. cite 2. in 3. dupa, conform
prin
no cnylKe6HLIM ~eJiaM in interes
serviciu
JIH'fB/Liii, -aH, -oe, -Lie personal
o6MeHHTL
I a schimba
.
neppo11 peron
nyTL drum, ciilatorie

..

- K 'feMY orul: no.n:"Le3lKaw:r ?

- .K KOMY OH
.n:omerr ? 1

-- K zpa11uqe.

.
<
<
<

n~

no zpaHu'IIIUKy.

- K ee11epy.

- r.n:e orul: cyrrliw:r?

-no nepp6uy.

Retineti urmiitoarele constructii:


a) lKHTh, 6LITh
b) npHeXaTL

r.n:e? B .n:epesHe, Ha KasxaJe

'
y xor6 ? y 6pha, y po.n:Ii'rerreH:

xy.z:~a

? B .n:epesHw, Ha

K~sKh

K KOMY ? K 6phy, K po.n:Ii:rerrJIM

o:rxy.n:a? H3 .n:e~eBilH, c Kasx:ba


OT KOTO ? OT 6paTa, OT po.n;lf:rerreli
YllPA)KHEHH.SI

1. Puneti intrebiirile KOMY ? 'leMy ? K KOMY ? K lleMy ? KOZOci ? zoe ? Ia


c are sa riispundii cuvintele tipiirite cursiv ..
n6My

1. Y:rpoM MLI no.n;"LexaJIH K zpauu!Je. 2. IfplfHa npHBhuma K HO_Boll: utK6Ae. 3.- IioAbHeJIL3H K>"~HTh. 4. Cell:'lac Mbi fOTOBH~CJI K 3K3GMeiiGM. 5. ECJIH Bbl Bhie.n;e:re H3
1 no~oiiT8

I a se apropia de

239
238

- Kor.n:a oHif 3ax6H'DUIH pa66:ry ?

EyxapecTa s 23.20, ro Ha JJpyr6it JJ.eHh K 6e11epy 6y)lere s Kuese. 6. Taxcl1 no)li>exano


npJiMo K o6My. 7. 3asrpa Mnxail. no.ll.)ler K 6pa'ly. 8 . .H paJJ. Hameil. Bcmpe'le ! 9. Mhi
JJ.OJITO rynJiJIH no JlllUIJGM u nllOtlfaOiiM JleHHHrpaJJ.a. 10. Pa3pem11re o6parHThCll K BGI>I
C BODPOCOM.

e3)lHJ1H ... (cTpaHa). 3. Kor.n<i MDI 6.blJlH B JieHHlU'paJJ.e, Mhi KaTaJJHcb ... (Hesa). 4. - Kax
npoil:m x M:araJIDI:y AJJ.aM? - MJJ.I1re npJiMo ... (3Ta yJJHu.a), MaraJIDI: 6y,ner cnesa.

2. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvip.tele din paranteza Ia forma


corespunzatoare.

B. 1. Ceii'flic H H,ny B MHHHcrepcrso H ... (nyrh) 3aKaJKy 6JmCThi Ha n6e3Jl.. 2.- Bhl
He 3Haere, ... (renesH:Jop) noKibhiBaJJH B'lepa 'leMDHoHaT Mlipa ... (cl>yr66n)?- He 3HaiO,
ll B'!Cpa HC CMOTPCJI nepe)la'!y ... (TeJieBH30p). 3. _H He COBCTYIO BaM DOCbiJlllrb 'laC.bl ... (DO'!Ta).
4. OHa cKaJana saM 3ro npH scTpe'le HJJH ... (renecl>6H)? 5. Cn:Ymai!Te BHHMaTeJlbHO,
CCH'IllC ... (pll):IHO) o61>Jisi1T, Ha KaKoil: iiyrh DpH6b1BllCT Ham TIOC3,!1;.

1. K KOMY o6pan!ncl! norpaHH'IHHK? (nacca)l(Hp) 2. K J<OMY Bhi e)lere? (.upyr) .


3. K '!eMy Bhl fOTOBHTeCh? (scrpe'la fOCTeil.} 4. K KOMY Bhl noe)leTe B 6mycx? (6par)
5. K '!eMy DO)l,bexana MamHHa? (BOK3llJ1) 6. r)l,e 6eraiOT Bllll!H )],CHI? (JJ.Bop) 7. Kor,na
Bhi cer6,!l,Hll sepHerech ,!l,OM6il.? (o6e,!1,) 8. K KoMy OHH C3JJ.Hmt s r6cm ? (cecrpa) 9. K

1. R HAY Ha npaeM ... (nR'l.Hbiil: sonp6c). 2. OH npHexan s Eyxapecr ... (cnyx<e6Hoe .z:~eno). 3. - Bhr cJJ.asaJJH JK3aMeH ... (pyccKHil: H3hiK)?- )l,a, ... (pyccxHil: H3hiK) ~ .
{cPPaHJlY3CKH.ll.). 4. - 3HaKOM!ITeCh, 3ro MOil: TOBapHJU. ... (pa66Ta), OH TO)l(e cneiJ.HamiCT
... (CCJlbCKOC X03Jiil:CTBO).

c.

'ICMY BaM Ha)l,O fOTOBHTbCll ? (J1<3llMCH)

3. Inlocuiti punctele cu cuvintele din dreapta la cazul dativ cu prepozitia

K.

1. M131 y)l(e npHBhiJ<JlH ....

sam r6po,!1,
Ham a y'I.HreJJhHH u.a
Bam PYKOBO,!l,RTCJlh
MOJi MaTh
31 OT JJ<3llMeH
Ham Jl.OM
se'!ep
Bama HOBall pa66ra

2. He,!l,asHo Mhi e3JJ.HJIH ...


3. 06panhech ...
4 .H )J,OJl)l(eH noexaTh ...
. 5. Tbl DO,!l,fOTOBHJICll ... ?
6. Bor Mhi y)l(e noJJ.I>exaJJH ....
7. flpHXO)J,IfTC ... , 'laC6B B CCMh.
8. Bhi y)l(e npHBbiKJJH ... ?
9 .H npHJJ.:Y ....

y)[(IDI

4*. Transformati propozitiile date, conform modelului.


Mode/
.5I 6biJI y cniporo .np}Ta.
- .5I e3,D,llJI K CTapoMy ,npyry.
1. flerp 6hln y csoeil. MJia)lme.ll. cecrp.br. 2. B'lepa ll 6hJJJa y Bpa'la. 3. - Bhi y)l(e
6b.rJJH y npe,!l,ce)lhemi ? 4. He)laBHO AHJJ.peil. 6bm y csoer6 Hay'!Horo pyxosoJJ.11renl!. 5. OHM
6.burn y HaIaJJhHHKa MHJJHU.HH. 6. IT6cne o6eJJ.a 311Ha 6biJia y csoeil. noJJpym. 7. B cy666ry n6cne pa66rhr 6bJJla y <flor6rpa<fla. 8. Be'!epoM Mhi 6.bmH y Hamero JJpyra.

5. Completati, in functie de sens, cu pronumele personal la cazul dativ


cu prepozitia K 1

1. 1Ip0600HllK TaM, B KOHU.C sar6Ha, DOH)l,HTe ... H nonpoCHTe erne OJJ.HY TaMO)l(CHHYIO )lexnapau.HIO. 2. Cer6JJ.H R 3llHln, npnxoJJ.HTe ... 3asTpa. 3. - CTenaH MnhH'I Bbl
JJ.6Ma ? .. . npHmnR r6cn1 ! 4. Outi TOJJhKo 'ITO ymna. Ceil. 'lac R noe,ny ... n cxa)l(y,' 'ITO
Bhl Jl,OCTllJlH 6HJlCThi B MHfKHH sar6H. 5. MoJ1 iJpy3bR DOMOfyT BaM. _H COBCTYIO BaM
o6paTHTbCH .... 6. 3aBTpa Mbl ,!l;OJl)l(Hbl 6b!Tb Ha 3aBO,!l,C nopaHhlllC, ... npHC)l,eT HHOCTpaHHaH JJ.enerau.n. 7.- Mpi1Ha ! Tbt 6yJJ.emh ,n;6Ma? lfepe3 10 MHHYT R npn,!l,y ....

6. Puneti cuvintele din paranteza Ia forma necesara, adaugind prepozitia no.


A. 1. Kor,n;a nposo,nHHK 6y,ner npoxo)l,HTh ... (sar6H), cnpoclire er6 B xor6poM
'lacy Mhi 6y,n;eM s KH:cae. 2. Typucrhi or,nhixann ,nse He,nenn s MaMac, a n~r6M rpn ,nHR
1

Ynaintea cuvintului Ame, prepozitia K prime~te un o : Ko Ame.

240

7*. Puneti cuvintele din dreapta Ia cazul dativ, folosindu-le cu sau fadi
prepozitii.
Bhl
Bhl, ll
TaMO)l(eHID!K, 3TOT TaJlOH

1. flpoBOAHHK yJKe ):laJI .. : TaMOlKCHH)'lO ):leKJJapaiJ.HIO?


2. Y MeHJi ... np6cb6a : KynHTe ... fa3CTY.
3. ITo.z:~oil:):IRTe ... :H cnpoc11Te, r.z:~e MOli(HO nony'iHTb
,neHbfJI ....

4. .[l.eHhfH C):laJOT Ha xpaHCHHC ... .


5. R 3BOHHJI ... B'lepa, HO HHKTO HC no,nomeJJ ... .
6. l13sJIHHre, H enemy, Be'lepoM norosopH.M ... .
7. flommhe ... 3TH BCI.I.IH ....
8. Hy, BOT Mbl J1 DO)lOlllJlH ....

TaMOlKCHIDIK
Bhi, rene<fl6H
reneP6H
OH, DO'!Ta
DO 'ITa

8. Dati raspunsuri negative la intrebari; urmariti folosirea cazului dativ


in constructii impersonale .

Model
Onery MO)J(HO xypliT ?
- HeT, Onery HeJI1>3H xypliT.
1. BaM M6lKHo 'IJ!TllTh Be'lepoM? 2. EMy y.r~an6ch .z:~ocraTh 6uJICThi B MMKJIH Bar6H?
3. 3roMy 6onhH6My M6JKHo BhiXOAihh Ha yJIHU.Y? 4. Te6e yJJ.an6ch Hai!.ni H6Mep B rocniHH~e? 5. BaM noiDhHo, 'ITO R cxaJan? 6. Kax Bhi .r~yMaeTe, EneHe MaKcMMOBHe yJJ.acrc
HamiCllrh ):IHccepraiJ.HIO 3a r6)l? 7. BaM xopom6 cJJ.bimHo? 8. MM y.z:~an6ch JJ.OrOBOPHThCll ?
9. BaM y ,n66uo 1 CH):ICTh J,n;ech ?

9. Puneti propozitiile impersonale la timpurile trecut ~~ viitor.

Model
MHe Ha,no B3Uh oTnycK Ha TPH ,ll,HH.
- MHe Ha.no 6hmo B3HT oTnycx Ha TpH ,nHH.
MHe Ha,no 6y,neT B3HTh omycx Ha TPH ,niDI.
1. Te6e Ha,n:o IrOHTH B xaccy npe,nBapH:reJlhHOil: npo,n<illm 6HJICTOB. 2. Eii Ha):IO
noexaTh Ha BOK3an. 3. MHe m!,no nepe,n:arh MYJKY TeiiJlbie Bei.I.IH. 4. BaM Ha.r~o c.r~arb
'leMo):IMiJ,I Ha xpaHeHHe. 5. JIJ:ropiO Ha.r~o noiin! B 6onhHI1u.y K Bpa'!y. 6. P:HTe Ha)l,o
npoBepnTh .r~oKJJa,n;.
1 yp;66uo comod

241

'

'~

'

10*. Transformati propozitiile personate in propozitii impersonate.


Model
OH .n:on){(eH (6hln, 6y,n:eT) c,n:aTh oneT B cpox.
-- EMy :aa,n:o (6biJIO, 6y,n:eT) c,n:aTb OTqeT B CpOK.
1. R AOJilKffi ew:e Kyml:Tb TPH mipbi HocK6B. 2. Mbi AO.J:DK!Ihr 6:bmH cplby sepiiyTbCR
S rOCTifHiiU:Y 3. Bbi AOJllK!Ihl 6biJIH yKa3hb S AeKrrapaQHii, 'ITO y sac eCTb COBeTCKiie
. Aeffbr.ll. 4. B a!IKeTe Bbl AOJilK!Ibl yKa3llrb U:tJJib Blliiielt rroe3AKH. 5. CerUAHJI MsaH PoMaHOBH'l AOJilKeH IIOHTH Ha BOK3ll!l, 'IT06bi BCTpeTHTb Apyra. 6. 3asTpa Mbl AO!IlKHhl 6yAeM
JaKa3aTb 6arreThr Ha rr6e3A EyxapecT - MocKsa. 7. JliOAMHira MsaHosHa AOJilKHa 6bma
HallliCllTb B AeKrrapaQHH, 'ITO y Hee ecTh 30JIOT6e KO!lbQO.

11 *. Alegeti verbul potrivit ca aspect

~i

completati cu el propozitiile.

. 1. Korp;a J1 .. . K CBOeMy TOsapaw;y, J1 Y3Harr, 'ITO OH 66rreH. j{ '!llCTO ... K HeMy,


'IT06bi IIOCMOTpeTb Terres1b0p HJI!I B3J!Tb H!ITepeCHylO KHHry. (rrpHXO,ll;HJI, IIpll.llieJI) 2. Y .
31i:Hbi Ja6orrerra rorrosa, 1:1 oHa ... AOM6ll:. KorAa oHa ... AOM6ll:, Mbr rrorrpocll:rrH ee rro3BOHHTb HaM a cKa3lirb, KaK oHa ce6li: qyscTByeT. (yxoAII:rra, ymrra)-3. - Brrap;II:MHp MsaHo. sH' l s Ka6HHeTe? - HeT, off TOJibKO 'ITO ... . MauyT qepe3 IIJIT& oH sepueTCJI. Ou HecKoJI&Ko
pa3 ... B KOPiiAOP IIOKYPHTb. Moll: APYr Ha KlllKAOH CTllHU:Hii .. . H3 sarona H rymirr IIO rrepp6Hy. (BbiXOAHJI, Bbiiiierr) 4. qepe3 IISlTb MliHYT Mbl ... K TpaMBllHHOil: OCTaHOBKe. K OCTaHOBKe OAHH Ja p;pyrHM ... TpaMsaH. (rrop;xop;ll:rrll, IIOAOIIIrrll:) 5. Ha KaK6ll: ocTaH6BKe Bbi
o6:bi'IHO ... ? Cli:AeTe Ha Tporrrreil:6yc 3AeCb !I IIpOeAeTe p;se OCTaHOBKH. IlOTOM ... H crrp6CHTe, rAe HHCTHTyT. (CXOAHTe, COH,IJ;eTe) 6. Bbi He sil:p;errH, ,ll;lipeKTOp ylKe .. . B Ka6HHeT?
- .LJ;a, ... , j{ SCTpeTI:!JI er6 KaK pa3 B TOT MOMeHT, KOrAa OH ... B Ka6aHeT. (BXOAM,
BOWen) 7, - Bb! IIIJIII 6:biCTpO? Ja CKO!lbKO M!IHYT Bbl ... ,IJ;O BOK3llJia? (,iJ;OXO,ll,H!lli, .L\OUlJIH)

12*. Puneti cuvintele din paranteza la forma necesara.


1. - He cdlKeTe rrH Bbi, rAe MOlKHO o6MeHli:T& AeH&rH rro (:hoT Tan6u)?
- j{ He 3Hlll0, o6panhec& K (TaMOlKfi:HHiiK).

2.

~ l>yAbTe A06pbi, rAe MOlKHO rrony'!Ihb AeHbrH IIO (:hoT Tan6u)?

-:-

Ha (soKJan) s YHreuax.
Ha (KaKM :nalK) ?
Ha (sTop6H:). (Bbr) rroM6'!b?
Eon&III6e crrac!l:6o, .11 caM rrorry'ly.

3. - Bbr ylKe Jarr6JIHIIJIH (TaM6lKeHHaH AeKnapau:HH)?


rrpeAMeTbl
-

HeT, .11 JAecb He see noHHMaiO. KaiKeTcH, H (oll.Ui6.HTbcH) 1


,lJ;(lB<ili:Te .Sl IIOMory (BbJ), Bbi BIIeps:bte eAeTe 3a (rpaHifQa) ?
.LJ;a, srreps:bte.
.
BoT JAeCb H<iAo HalllicaTb u:en& (rroeJAKa), a JAec& yKa3hb, Katul:e u:eHHbre
llbl Be3eTe. BOT TaK. Terrepb Hallliiiiitre (AliTa) H IIOCTllBhTe IIOAITHCb.
ErraroAapK> sac.

4. - Tosapam;H, KTO (se3TH) <l>PYKT&I H 6som;H?


- Y MeHli: eCTb HeCKOJihKO (li:6JIOKH), HO .Sl C'beM HX S AOpore.
7'

IloKalKHTe HX, llOlKllJIYHCTa.


Ilpomy.

5. - 0TKp6ii:Te, rrolKanyll:cTa, sam 'leMOAiH.


- Ilpouzy.
- qTO y sac 3Aec&?

MoJi rrH'!Hbre sew:H.

=~~~lpKH.

j{

(~eJ;_H) HX B IIO~apOK ,(~;!IH~ )J,eBO~Ka).

- A .Bbi JHaeTe, 'l'ro MapKH lleJibJ.Sl seJTH .


- HeT, He 3Han.

6. '- M&r yx<e rrpoexaJIH KHes.?

' . . ,
_ HeT, KaK pa3 ceii:'lacnoA'heJlKaeM. K ~es).;
- 'B&I Jie 3HaeTe, CKOJibKO TaM CTOHT IIOe3,!1,
- KaX\eTcH, 10 . MHHYT
.
.
(
, )
- R XO'IY s:btii:TH B KJiese H norynli:T:& HeMHoro no BOK3an .

13. Verificati cu ajutorul cheii exer~itiul 12. lnvatati


~ reproduceti'-1~ cu ul?- interlocutor .
14*. Traduceti in limba rusa.
- Fiti amabil, a~ ~.re~ .sa comand
_
_

242

microdiiiloguri~e
.

d?u?a bilete pina Ia Bucure~tl:


Peritru ce tren ~1 cmd (pe ce data)

22 iulie
Moscov~-B~cure~ti ~au- Moscova-:-Sbo~at ~~n~~~sa . I. Le iuati? .
Ma uit JmedJat. Ne-au ram as numa1 1 e _e
. .
Le 'iau. Daca se poate, dati-mi c?mparumentul patrl! sau cmcr.
Poft]ti, vagonul 12, locyrile 16 ~1 1~ . _
. '?
Este un vagon direct sau merge numa1 p~na Ia gramta

- Nu,
direct.
-Vii (foarte) multumesc . .

15. Traduceti in limba romanii.


' '
"
1 KOTOpbl~ np:Hmen K HeMy :

ac HeT Dp6cro saM H)hKHO 66n:&me xoAin~>,


A6KTOP rosopHT nau:Hen:ry , ..
- ' He BOIIHyl!:TeCh, HH'!efO cepbe3HOf0 Y B

,
"',
?
'
ryJIKTb IIO r6po)ly, 6bJBllTb Ha CBelKeM B03,!lyXe 2 ... KTO Bbl IIO npo'l!eCCllll .
- TIO'ITaJibOH.3
'

3AII6MHHTE I
rracea){(Hpbi xo,n:.SIT no nepp?Hy.
Mbi no,n:oexan x rpaHliue.
3To. MOil: ToBapmu no pa6oTe.
OH no.n:orneJI 1< Bai'OHY
,n:eHbrn no no'lTe;
rroumliTe
Jl npHe,n:y K BaM 3aBTpa.
5I
e.n:y
no
.n:eny.
KBe'lepy Mbi 6y.n:e!'f ,n:oMa.
Eil: Ha,n:o 6I>ITh Ha BOK3aJie B 7 'laCOB yTpa.
BaM Ha.n:o 6bmo B'lepa 3aKa3aTh 6HneT.
EMY Ha.n:o 6y.n,eT noexaTh 3aBTpa B xaccy.
MHe Hey.n:66Ho 3BOHHTh npo<Peccopy.
. HarneMy .n:pyry He~h3fl xyp~Th.
,
~
HaM y,n:anoch ,n:ocTaTh 6HneTI>I B M.Sin<HH BaroH.
a no'ITaJibim factor po~tal

1 nauHeHT pacient
2 cselKHH sol.ztYX aer curat

1 Vezi tabelul nr. 32.

.,

243

WOK 35

Cep2eii. IIda.llou'l: HeT, HeT, yerreeTe ! IIoe,n:eM K MOHM po,n:ll:TeJIHM, oT,n:ox-

'

HeTe KaK CJie,n:yeT, a 3aBTpa rroe,n:eTe B CBOe o6nre)KHTHe.

P6ocmaeHHUK : IIpaBHJihHoe rrpe,n:Jio)KeHne !


AHopeu : A He rroMenraro JIH H BaM ?
Ome!J Cep2eJ1 : liTo Bhr ! MLI Beer.n:a pa,n:hl .n:o6pLIM mo,n:HM.
AHopeu: IIycTL 6y,n:eT rro-~arneMJ !
Ome!J Cep2eR : M.n;eMTe 6hreTpee x eToiiHI<e Taxell:.

Ha KliescKoM BOKJaJie

I'

O'Iepe.l(h rro.n:xo,n:HT O'IeHL 6:breTpo. Bee ca.n:ii:TeH B Taxc.H:, 11 MaiiiHHLI


6:brcTpo e,tiyT no IIIHpOI<HM MOCKOBeKHM YJIHI(aM MHMO 6oJILIIIHX Mara3HHOB.
rrap!KOB, MHOr03,Ta)l(HhiX 3,D;aHliH.

B 11 'IacoB 40 MHHYT cxopLrii noe3,n: EyxapecT-MocxBa np.H:6Lm Ha


.K:HeBcKHii BOK3in:. th oKHa BaroHa Cepreii IIaBJIOBH'I yB:H,n:eJI Ha nepp6He
CBOHx CLIHOBeH, pO,l(CTBeHHH.KOB H ,n:py3eif:.

Cep2eu Ilda.lloautt: JI He coo6m:aJI MOHM .n:py3hii:M, 'ITo npne.n:y. O'IeB:H.u;Ho ,'


OTei( HJIH MaJih'IH.KH II03BOHHJIH HM.

Bee nacca)l(Hphr BhiXOMT H3 BaroHa. HocHJihii(HKH noMoraiOT nacca)l(HpaM HecT:H Bem:H. BLrxo.l(HM 11 Mhr.

Cep2eu Ilda.lloautt: 3.n:paBcTByiiTe, Mo:H .n:opor:He ! 3Hai<6MbTech, :ho Moil


.n:pyr AH,n:peii.

P6ocmaeHHuK : C npne3,n:oM ! Kax .n:oexaJIH ?


AHopeu: Cnac.H:6o, 6JiaronoJiy'IHo. O'IeHh npniiTHo no3HaKOMH.TbcH ! 3To,
ecJIH He onm6aiOcL, Canra, a 3To B:Hu, npaB,n:a ?

CblHOBbft Cep2h1 : Tai< TO'IHo. A Bhi oTKy.n:a 3HaeTe ?


AHopeu: JI .n:a)l(e 3HaiO, cxoJihKo BaM JieT : Canre 18, xai< MoeMy cTapnreMy
c:bmy, a B.H:Te He,n:aBHO HcrroJIHHJIOeh 16, He Tax JIH?

BumR : )la, H I<ax pa3 B'Iepa micrropT rrony'I:Hn.l


Cep2eu Ild.llMutt : ITo3,n:paBJiii:IO, ehiHOI< ! Hy, xai< .Banrn .n:ena ? Bee J.n:opoBLI ?
OmelJ Cep2eJ1 : Crrae.H:6o, rroi<a He )l(aJiyeMeH Ha 3,n:op6Bhe. Hy, rroiiiJIIl:.
Bo3LMeM Tai<e.H: ?

CJIOBA H BhiPAiKEHIDI

J{py2 : Hac MHoro, o.n:Hoii Manrll:HLI HaM He xBaTnT.


Cep2eu IlaAou'l : Bo3hMeM ,n:Be.
AHopeu : Jl OCTaBHJI 6LI BeiiiH B I<aMepe XpaHeHHH H rroexan 6bi Ha MeTpo
B o6m:e)l(HTHe TpaucnopTHoro HHCTHTyTa. MHe o'IeHh xo'IeTcH rrocMoTpeTh MeTpO.
1

(ue) WTHT (nu) ajunge, (nu) e suficient

ocniauTb II a lasa
KiMepa xpaueuHH birou pentru bagaje
MeTp6 metrou
o6111ellahue ciimin
TpaucnopYIILiii HHCTBTYT institutul de
transporturi
KaK CJI~yeT cum trebuie
up8suJILu/Liii, -a11, -oe, -we just, bun,
corect
npeAJiolKeaue propunere
noMeun\Tb I a deranja
'ITO awl cum se poate!
uycTb 6yAeT no-aaweMy fie cum spuneti dv.
CTOHBKa statie (de taxi)
o'lepeAL noAXOAHT O'ieBb 6wCTpo
rindul merge foarte repede
MOCKOaCK/Hii, -a11, -oe, -ue din Moscova,
a! Moscovei
MHor03TalKa/Liii, -a11, -oe, -Lie cu multe
etaje

Folosirea cazului dativ pentru exprimarea virstei


- CK6m.Ko Te6e
neT'!
- Moe 4 r6J(a.

In U.R.S.S., buletinul de identitate se elibereazii Ja -virsta de 16 ani.

244

uac Muoro sintem multi

KlieacKIIii aoK:Jlin Gara Kiev (din Moscova)


cKoplolii nOelA accelerat
npuiiWTL I a sosi
p6Acmeuai!K rudii
o'ICBII.z.ao pesemne, probabil .
aocHm,IIIBK hamal
uecni I a duce, a cara
c upam;.oM! bine ati venit!
AOOxaTb 1 a ajunge
finarouoJJY'fuo cu 15ine
11p~? este adevarat? nu-i a~a?
TO'IBo (TBK TO'IBO) exact
CKOJJYCO &aM neT? .citi ani aveti?
eMy HCOOJIBHJIOCb 16. neT (el) a implinit
16 ani
ruicuopT buletin de identitate
l~op6ajLiii, -u, -oe, -we sll.natos
lKiinoaaTbCII I ua ... a se plinge de ...
lAOp6ahe saniitate
uy, nowml! hai sa mergem!
TaKen taxi

AfaAb~UKY

iJeBo~Ke

10 JieT,
8.

MoeMy cmapweMy
dmy 18 neT.

Hawei cnuipweii
OO~epB

21

rO,ll;.

In Iegiiturii cu folosirea verbelor de mi~care cu prefixe, vezi tabelul nr. 31

245

Substantivele, adjectivele, pronumele posesive ~i demonstrativ~


la cazul dativ, numarul plural

OH IIO)lXO)lHT K
cBonM opy3bli~ "
p6ocm!JeHHuaM.

.0HH e)lyT no 3e.1eHb1M MOCKOBCKHM


ynulfaM.

- Upouzy ! M&r pa)lbi o66pb1M !llbOHM !

1. ITo crre~Ha.JThHOCTH 11 T6Kapb 1 .. .. 35 neT. 2. Moll :JICemi- cnecapb 2 . ... 30 neT.


3. Hawa cmapULa!l OO'Ib .Uamtima - Y'feHH~a .... 8 neT. 4. Haw CblH IIem!i eme He XO)lHT
B mKOJIY, ... 5 neT. 5. Mou om eq - rreHCHOHep .... 66 neT. 6. Mol! Mamb MOnO)I(e OT~a.
oHa eme pa66meT .... 54 r6.o:a. 7. Y MeHll .o:ae cecrphr ..Moll cmapwa11 cecmpa- cny)l(ama.ll.
He.o:aaHo ... ncrr6nHHnc11 41 ro.o:. 8. Moll Mnaowa11 cecmpa- pa66'1all. GepeJ HecKOJibKo
)lHeH: ... HCIIOJIHHTC.ll 32 r6.o:a. 9. y Moeil: )l(eHbi eCTb oeoywKa H 6ti6yutKa. Omi O'leHb ctapble : ... 90 neT, a ... 87.

4*. Transformati exercitiul precedent, conform modelului.


Model
~ Mojj: )l(emi- cJiecaph. Eii: 30 JieT.
- Moeii: )l(eHe 30 JieT.
Hocl1nbliiHK noMoraeT :JmHM naccafJH:upaM.

5*. Completati cu imbinarile de cuvinte din dreapta, pa forma corespunzatoare.


A. 1. - Bbr He -JHaeTe, cK6n&Ko neT ... ?
2. - KaK Bb) ,ZJ,yMaeTe, CKOnbKO neT
. .. ?
3. CK6JlbKO neT 6htno ... , Kor.o:a OH
c.o:i:nan caoe OTKPh!THe ?
4. CK6JlbKd neT Bbi ,ZJ,a,Lirhe ... ?
5. CK6JlbKO neT ncrr6nHHnoc& ... ?
6. CK6n&Ko neT 6hiJIO ... , Kor,Lia oH

l. Puneti intrebari, conform modelului de mai jos.

M o,de I
Er6 OTU.Y 41 ro,D,.
- CxoJihKO JieT er6 OTIJ.Y ?

oK6H'Inn yHHBepcHTeT ?

1. MoeMy 6phy 24 r6)la. 2. Ee Marepn 50 neT. 3. J1x cTapmeMy ChtHY 20 neT. 4. HameMy Mmi.nmeMy CbiHY 4 r6.o:a. 5. Moel1: cpe.o:Heil.. cecTpe 21 ro.n. 6. 3To!i )l(eHI.I~HHe
ucrr6nHHJIOCb 70 neT. 7. He.o:aaHo Ali)lpe10 CTerraHoarPIY Hcrr6nHHnoc& 45 neT. 8. Kor.o:a
po.o:J1nc11 Blfnr, K6ne 6hmo 2 r6.o:a. 9. Cer6.o:Hll Em!He I1eTp6aHe HCrronHlieTCl! 33 r6.o:a.
10. B' l!Haape ell: Hcrr6JIHHTC.ll 17 neT. 11. ~Iepe3 Mecl!~ eMy Hcrr6nHHTCll 51 ro.o:. 1,2. B
rrp6mnoM MeCl!~e- MHe HCIIOJII-UlnCll 41 fO)l.
'

2. _Dati raspunsuri negative, folosind CUVintele

2. CK6n&Ko , neT 6brno ... , Kor.o:a Bbr


II03HaKOMIIJJHCb ?

EKinepillfa <l>e.o:opoima Ilerp~aa, HI1Ha


J1BaHoBHa Kani1HHHa

3. CK6n&Ko neT 6bmo ..., Kor,L~a oHa


Bhnnna JaMy)l( ?

cOO, zoiJa, Aem 1.

6. Puneti cuvintele din paranteza la cazul dativ.


J1: PO.LIHnCJI, (Moil: OTer0 6biJIO 27 neT, a (Moll M~Tb)-

1. Kor,ll,a

1. Taoel1: cecTpe 26 neT? (24) 2~ H11Koml!o Hcrr6nHHnoc& 32 ro.o:a? (31) 3. B :hoM

MeCl!~e TBOeMy .o:pyry 6y.o:eT 19 iieT 'I (20)

4. Kor.na IleTp )l(eHHnC.ll, eM)' 6blJJO 24 ro)la?


(27) 5. Cepre10 <l>e.o:opoBil'IY J1aaH6sy Hcrr6nHI!nCH 41 ro.o:? (43) 6. ran11m: <l>e.o:opoaHe
J1s~6soH: 60 neT? (61) 7. Er6 )l(eHe 35 neT? (34) 8. Tsoel1: rro.o:pyre 21 ro.o:? (22) 9. Ee
Mna.o:mey 6pary 30 neT? (31)

3* . In locul punctelor, folositi, in functie de sens, pronumele personate


la cazul dativ.
'
Model
.Jl HmKeHep.
3,2 ro,D,a.
- MHe 32 r6,11,a.

24 r6)la. 2. Kor,Lia
(11) 6hmo ceMb neT, .11 nomen B mK6ny. 3. MoH: 6paT rrocTynit:n B HHCTHTYT, Kor.o:a (oH)
6r::mo y)l(e 35 neT. 4. Kor,Lia (M9H 6paT Cama) 6hmo 40 neT, oH oK6H'IHJI HHCTHTyT: 5. B
np6mnoM ro,Liy ll )l(eHHJJCll. (Moll )l(eHa)23 r6.o:a. 6. (Moll cecTpa) 25 neT. KorJia oHaBhrmna
JaMy)l(, (oHa) 6"J::mo Bcer6 19 neT. 7. CK6nhKo neT (B&r) 6bmo, Kor,Lia Bbi ua'lann J,Liecb
pa66TaTb? 8. CK6JlbKO neT ucrr6nHHJJOCb (Mapilll A neKceeaHa CMHpH6Ba) H (AneKcaH.o:p
HHKonaeBH'l CM11pH6B)? 9. KaK Bbi ,LI,YMaeTe, CKOJJ&Ko neT (:ho cTapHHHoe J)laHHe)? 10. He.LiliBHO (Haiii r6po,L1) liCllOJIHHnOCb 500 neT.
,

7. Pun~ti cuvintele tiparite cursiv la numanil plural.


Model
TypH'c'rhi ,D,onro x,o,D,UJIH no My3ho .
- J:ypwcThi ,D,oJiro xo.nHJIH no My3eHM,
1

TBoll MaT&, er6 )l(eHa, ee cecTpli, Barna


cTapmaH .LIO'I.b
Bama rro;n.pyra, Bama )l(eHa, :ha )l(eHinHHa

... ?
"

Model
BaM 23 ro,D,a ? (25)
- HeT, MHe 25 JieT.
,

B. 1. CK6JJbKO neT ncrroJIHliercll cer6,LIHJI

. Bam HH)I(CHep, :hOT JOHOrua, HX HOBbli\


,LIHpeKTOp
Ham npeiiO)laBaTenb, ee 6paT, HX ,ZJ,pyr,
:hoT rrpo<!Jeccop
:hoT aurni1H:cKHH
y'l.eHbr:H:, pyccKH:H:
<!J:rbHK
MOH OTe~, Ham ChiH, ee BHYK .
Baill My)!(, TBO:I\ )le,eyinxa
I1eTp6B,
Cepre:H:
B:HxTop MBaHOBH'I
KaprroBH'I. KanHHHH

Vezi p ag. 160.

24:6 .

TOKap& strungar
cnecapb lacatu~

247

1. HocH:l!hll{HK ~.?!lomen .K :JmoMy na_cca:>tcupy. 2 . .Sl HaiiHcan IIHChM6 MoeMy 6pamy.


3 .. On coo6I.QHJI ceoeu ~ecmpe, 'ITO npiie)leT a cy66oTy. 4. ,ll,auaii:Te noe)leM K MOeMy
poocmeeHn_uKy. 5. Bbr y)Ke no)li'OTOBIIJIHCh K 3K3aMeHy? 6. Tbr xo)l!l:n K 3HaK6MoMy eparJy ?
7. Mbl ~eJibiH )le!lb XO)lHJIII no 6btcmaeKe. 8. Kymhe eauteMy cblHY KpaCHBble TYtPJIH:
9. B'!epa Mbi XO)ll!JIH K IIOuteMy cmapOMY UIKO/IbHOMY opyzy. 10. jl H)ly ceii'laC B TOCTT!:
K HauteMy compyomtKy.

8. Deschideti parantezele, folosind cuvintele date Ia cazul dativ cu sau


Hirii prepozitii.
1. .Sl _mo6mo . rymiTb ... (3TH THXHe ~JIHllbi). 2. qTo Bhi KynH:nH ... (caoH: cecTphr)?
3. _TIOJBOHHTe ... (?aWl! TOBapHI.Qll) H CKa)KHTe liM, 'ITO Bbl npH,Il~Te HeMHOTO ITOJ)Ke. 4. He
JHaJO, 'ITo no)lapHTh ... (Moir )leTH) ? 5. Bbr )l6nro xo)lHJIH ... (MaraJHHbr) ? 6. 3aaTpa Mhr
co6HpaeMC a r6cm ... (HamH !lPYJbli). 7. Bbr coo6mliJIH ... (caoli po)lliTena), 'ITO npHe)leTe
K HHM?. 8. jl XO'IY HaiiHCaTb ... (Halllll pO.IJ,CTBeHHHKH), 'iT06bi OHH )K)laJIH HaC Ha BOKJane.
9 . .Sl !lYMaJO, 'ITO BaM Ha)lo o6paTHTbC .. . (xop6mae cneiiHam1cTbr).

9*. Completati spatiile punctate, folosind cuvintele tipiirite cursiv din


coloana din stinga la cazul dativ cu sau fiirii prepozitii.
1. Moti 311aK6M&te npHrnacH:rrH MeHli na

jl TIOH)ly Ha CBa)lb6y ... .

CBa)lb6y.
2 .Sl OCTaHOBmOcb y ez6 pootime11eii.

,lJ,YMaJO, 'iTO H He TIOMemaJO ... .

3. E z6 cmap&te uti(OII&H&te moetipttUJU npH-

On noe)leT Ha OT)lbiX ....

rnacH:rrii er6 Ha OT)lhiX.

4. Hautu npenooaeame11u noMoniJOT HaM.


5. Cer6)lHH ux poocmee1muKu npHTrra-

Mbr ucer)la o6pamaeMc ....


onH: HAYT Ha y)KHH ....

Cer6t~H

12. Yntrebati pe interlocutorul dv.

Model
CKcSJThKO eMy neT ?
- CK6JThKO BaM neT ?
1. CK6rrLKO neT er6 oTey II er6 Mhepii? 2. r ile )KHJ!YT er6 po!lHTenH II p6!lCTBeHHHKH ? 3. KaK '!aCTo oH nH:meT caoH:M po!llheJIHM ? 4. EJ)lHT JIH oH a r6cTII K cao'll:M
6phbliM n cecTpaM? 5. &Th JIH y Hero .n;eTII ? 6. CK6nhKO neT er6 cTapmeMY chrny ?.
7. CK6rrhKO neT er6 cTapmeii .n;6'!epH? 8. TioMonieT JIH on cao'll:M )leTHM roT6BIITh yp6KII?
9. MH6ro JIH y Hero .n;pyJeii ? 10. qaCTO JIH OH XO.D;HT B TOCTH K CBOHM ,n;pyJhllM?

13*. Alegeti din parantezii verbul potrivit ca aspect ~i completati propozitiile.


1. - CeH, y MeHli ceii'lac HeT upeMeHH, ... K saM ae'!epoM. 06hrmo .11 ... a Apa!l
paHo yTpoM. (npiieJ)KaiO, npHeJlY) 2. - Bb! He JHaeTe, MH:ma y)Ke ... ? - Ka)KeTc.ll, on ...
a uocKpeceRhe, HO orr!iTh yexarr. (npHeJ)Karr, rrpnexan) 3. B'lepa Ha.lllll coce)lH ... na a6~y10
KBapTH:py. Offi! '!acTo ... H3 o)lHor6 r6po!la a .n;pyr6ii. B rrTh qacou yrpa Mhi ... rpannuy.
(nepeeJ)KaJIH, rrepeexanH) 4 . .Ecrrn y MeH:li 6y)leT apeMll, .11 ... K re6e MHH:Yr Ha 20. Kor)la
uo3spamaJOch c pa66Thr, n nnor.n;a ... K MoeMy t~pyry. (3aeJ)KaJO, 3ae.oy) 5. B rrp6mrroM
MeCIIIIe, KOTAa .11 ... B KOMaHAHPOBKy, B HameM r6po.n;e 6h1Jl MOCKOBCKHH liiipK. - Maaa
AneKceeBII'l .n;6'Ma?- HeT, oH ... Ha pa66Ty. (yeJ)Kan, yexan) 6.- B Kor6poM 'lacy Bhi ...
n3 MocKBhi? KaKa rror6.n;a 6brrra a MocKae, Kort~a ahr .. . ? (sbreJ)KaJIH, BhrexaJIH) 7. - Hy,
KaK Bbi ... ? - Crracli6o, 6rraronorry'IHO. (t~oeJ)KarrH, t~oexaJIH)

CHJIH nx Ha y)KHH.

6. Hautu coceou TIOJBarrH HaC Ha Te-

Mbr

JICBlfJOp.
7. OHM xop6utue 11/0ou .
8. Mmi moeapUUJU npoCHJIH MeHli TIOMO'Ib
HM.
9. HfiHa )laBHO He 6bJJia y C60UX noopyz.
10. jl JIJ06mO UlllpOKUe 3elli!H&le 6yll&60pbl Hamero r6po)la.

nt~eM

na TerreaH:Jop ....

14*. Puneti cuvintele din parantezii la forma necesarii.

Mbr acer)la pa)lhr ....

1. - Bbl He CKa)KeTe, r'Ae craHIIHH MeTp6 ?

.Sl o6nJaTenhHO noMory ....

Ona co6npaeTc a r6cTH ....


.Sl '!UCTO ryrrliJO ....

2. - 3asrpa Bhi 6yt~ere .n;6Ma?


- Her, Mbl noil.n;eM Ha HOBOCeJibe K ( IIOUIU 1106&le coceou).

10. Formulati intrebiiri la care sii riispunda cuvintele tipiirite cursiv.

~ 1:jl-;6~~eH OCTa~HTb Bei.QH -~ Kx;;;p~ -;;~lleH:Jl.

:>1Cttmu~ Ha Memp6.

:i. 0H

XOTeJI

IIOeX~T=-6

o6::e-

3. Moii OTeii IIOKa He )KaJiyeTCH na 300p06&e. 4. CerO,!IHH MaJib'lll.K


arrepahre nony'lll.rr nacnopm. 5 .Sl coo6mil:n :>tCeHe, 'ITO )loexan 611azono11y'lHO. 6. MHe ne
XBllTHT oenez Ha 6u11em. 1. CKOpbtU rr6eJ)l .JI& 601 npH6biBaeT Ha nep6blll IIYTh.

11. Completati propozitiile cu cuvintele din dreapta Ia cazurile cerute


de context cu sau fiirii prepozitii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

llo.D;OH.D;HTe K (mo 60IIbutOe 300HUC) H TaM YBHAHTe, f)le CTaHIIHH MCTpO.

- Enaro.n;ap!O sac.

Bbi y)Ke JaTIJiaTHJIH ... ?


HOCIDihll{HK
,LJ,auaiiTe aoJhMeM ... .
06panhech ... , OH BaM ITOMO)KeT.
0TneCHTe MOM 'leMO)laH ... .
KllMepa xpaHeHHH
jl OCTaBHJI Bei.QH ....
Bhr y)Ke aJliJIH caoii 'leMo)lan ... ?
TaKCH IIO)l'hexarro IIpRMO .... ,
o6I.Qe)Kt!THe TpaHCTIOPTHOfO IIiiCTJiiTyTa
jl )KHJI ....
Ceii'lac H IIOe)ly ....
B KOT6poM 'lacy Bhi aepHynHCh .n;oM6ii ... ?

248

3. - KoMy Bhi rrH:mere nHChMa ?


-

( Mou pootlme11u u Mou iJpy3&Ji) . .Sl He mrcarra HHKOMY uemdl: Mecu.

4.- ,lJ;amiiiTe noe.n;eM CHa'!aJia K ( uautu 3HaKOM bl e). Or HHX Bbl II03BOHHTe (60UIU
compyoHuKu) II .n;orosopH.rech o acTpeIe.

5. - CK6mKo ner ( eatua cecmpa) ?


- 38. 0Ha CTapme MeHli Ha .D;Ba r6t~a .
- (0Ha) MO)KHO .n;arh He 66llhme TPHA~aril:.
- ,ll,a, oHa 6'leHb xopom6 ahrrrr)lHT.
- Y nee ecrh .n;eTH ?
- ,LJ,a6e 1
- CK6nhKO ner (ee t~eTH)?
- (CrapWHH:) 12, a (Mnat~mHii) cK6po Hcn6rrHHTC 8.
1 !{eoe ,doi", mpoe ",trei" sint numerate colective care se folosesc in expresii
ca: 060e oemeii, mp6e CblH06eU etc.

---------~-

.15*, Inlocuiti imbinarile date in paranteze din exercitiul anterior cu


cele de mai jps, dupii cum urmeazii:

YPbK 36

I. ToT, 6om.,III6:H Mara3HH; 2. miiiiH 6JIH3KHe p6~CTBeHHHKH; 3. Mo:H My)f(


H MOH IIIKOJibHbie liO~pyrn ; 4. Hl:lliiH ~py3i.H, B1liiiH TOBapHI.I.IH ; 5. Barn .
6paT.

----.-.....

T~H)J;QATb mECTOH YPOK

.SI mooiuo Me.Z:.~HHY

Scrieti din nou dialogurile; faceti eventualele .schimbiiri cerute de


inlocuire.
16. Traduceti in limba romana.'
CK6JILKo BaM neT? - cnpanmaaeT Bpa'l ll<e~HHy.
MHe TPH.!IQaTL .l(Ba r6.11a.
- A BLI He onm6aeTecL ?
- .. . H copox ceML MeCJ!QeB.

,-

B .aBT66yce 0.11~ . 'len oBex crrpamHBaeT ll<eHill.liHY, xoT6paJI CH.lllh PH.!IOM c HBM:
- Y BaC eCTL .l(CTH ?
- .lJ:a, eCTL. 0.l(ib;J: CLIH.
- OH KYPHT?
- HeT, oH He KYPHT.
- 3TO xopom6. On n63.l(Ho npHX6.!1HT .!IOM6li ?
-HeT.
- 0, Bam eLm - xop6Wltl!: Mono.l(6l!: 'leJJoBeK. CxonLxo eM,Y neT?
- MoeM,Y cb'my 'leTb'rpe MeCJ!Qa.
,

3AIIOMHHTE!
- Cx6m.~o BaM neT?
M:HIIIe ncn6JIH:Hnoch 15 neT.
~He (Te6e, eMy, e:H) 40 neT.
Ceprew IIBaHoBH'Iy IIeTp6By nc. Moe:My cTapiiieMJ c'bmy 11 neT. n6nHHJicH 41 ro~.
. 3ToMJ HH)f(eHepy 32 r6~a.
He~aBHo 3:HHe 6'hmo 22 r0~a.
Haille:H :M:na~IIIe:H ~6'1epn 21
EneHe IIBaHoBHe !IIeTp6Bo:H nero~.
liOJIHHJIOCh 60 JieT.
3TOH )f(eHII.IHHe 55 JieT.
- He no'Mernaw JIH H ~aiiiHM po~liTeJIHM ?
- ITo3BOHHTe CBOHM ~PY3hHM.
- Mbi H~eM B r6CTH K Hl:liiiHM coce.riHM.
~ OH~ BCIO HO'Ib rymin~ no Mocx6BCKHM nnoll.la~HM
M ynm:~aM.

Kor~a- IIIeJI BTop6:H ro~ Benlixo:H OTe'lecTBeHHo:H BoifH'hi, JleHa Er6poBa


KOH'IHJia 10 KJiaCCOB H nocTyn:Hna B Me~HD;HHCKHH HHCTHTyT. Ho ITOTOM
no~yMana : Y'IiiTI>cH MO)f(HO n n63)f(e, xor~a I<'OH'IHTCH BQHHa. II oHa
peiiilina no:Hni: Ha <iJpoHT. Ho e:H cxa3ann : <<.LJ:esoqxa, n~eT Bo:H:Ha. CTpaHe
HY)l(Hhi spa'IH.

II JleRa IIpO~OJI)l(ana yqHTbCH B HHCTHTyTe. 0Ha XOTeJia CTaTh HaCToj{lll,HM, xopOUIHM Bpaq;OM.
. ,
- JleHa, y Te6H xapaKTep HaCTOHll.lero Bpa'Ia ! - roBOpHJIH eif: ~py3hH.
~A xax6if: xapaxTep y spa'Ia ?
,
,
- Bpa'I ~OJI)l(eH 61>1Th cnox6if:HhiM, ysepeHHhiM ! 3To )f(e Thi, Jle:ija !
Kor~i JleHa KOH'IHJia HHCTHTyT, OHa noexana pa66TaTh Ha cesep, Ha
OCTpOB .LJ:HKCOH.
'
.
OHa exana n6e3~oM. B xyne o~H:H H3 nacca)f(:Hpos crrpocH:n ee :
- .LJ:esyrnKa, Bhi Ky~a e~eTe ?
- B ApxTHKy, Ha 6cTpoB .LJ:H:xcoH .
- Pa66TaTh?
- .LJ:a, H spa'I.
- T6JihKO 'ITO KOH'IHJIH HHCTHTYT ?
----' .LJ:a.
- Ho liO'IeMy Bhl peiiilfJIH rroexaTb Ha 6cTpOB .LJ:H:xcoH ? Bhl 31iaeTe,
'ITO :ho TaKOe ?
.
-ReT, HO Y3HaiO,- OTBeTHJia JleHa CliOKOHHhiM r6JIOCOM.
- X6no~, cHer, nonr6~a HeT c6nm~a.
~ Ho TaM )f(HBYT n pa66TaiOT mo~H - y'leHhre, re6norn. A moM~
scer~a Hy)f(eH spa'I.

Ee scTpeT.aiT BacH.n:nil BacH:Jihesnq X6~os - cTaphiH rrom!PHHK, xoT6phiH y)l(e 15 neT )I(H:Jl Ha OCTpOBe. OH liOCMOTpeJI Ha JI~HY H c'Ka3aJf: 3~p~B
cTByif:Te ! ,A caM . rro~yMan : qTo oHa 6y~eT 3~ech ~enaTh ? Mono~aH,
He6llhrmaH. Tpy~Ho eif: 6y~eT.

251

Baclimtif BaclinbeBH'I noxa3an eif, me )KHJIH nomi:pHHKH - aecKOJibKo


He60JiblllliX ,!!,OMOB, He60JibliiaH 60JibHHU,a, r,!l,e ,!l,OJI)I(Hll 6bma pa66TaTI:.
JleHa. TaM )Ke 6bma xoMHaTa, r.n:e oHa .n:on)I(Ha 6bma )KHTb. Jleaa Borumi
B CBOJO KOMHaTy, cena. Bee BOKpyr 6biJIO Heo6hi'IHbiM, HOBbiM. Ho qepe3
MHHYTY Bowen Xo.n:oB H cxa3an : Hy)Kaa Barna noMolll,b. Ha nomi:pHoif
CTaHU,HH 3a6oneJI MaJib'IHK. ExaTb ty,!l,a ,!l,aJieKO- 150 KHJIOMeTPOB. oy,!l,eTe
xoacynbTliposaTb no pa.n:Ho.
,n:aa .LJ:HH Jleaa 6op6nacb 3a )KJBHb pe6eHKa Ha .n:aneKoif nomipHo~
cTaHn,HH. llepe3 .n:Ba .LJ:HH eMy cTano nyqwe. Xo.n:oB 6bm .LJ:<;>BoneH aoBbiM
Bpa'loM. Tenepb oH .n:yMan : Mono.n:ocTb He noMeruaeT eif cTaTb HacTolhn,eif.
nomi:pHHn,eif.
TpH ro.n:a )KHJia JleHa Ha Cesepe. BcTaBaJia paHO yTpOM, YMbiBaJiaCJ>.
ne.n:llaoif Bo.n:oif H runa B cso!O 6onhariu,y. Oaa neqil:na B3pocnbrx H .n:eTeif.
,l1;eJiaJia BCe, 'ITO 6biJIO Hy)KHO. 11 He pa3 pHCKOBana )KH3Hbl0, 'IT06bi C!IaCTit
.n:pyrlfx.
nomipHrum JII06HJIH csoero Bpa'la. 0HH )KHJIH .n:py)KHO. Ha cesepe HeT
nnoxlfx JIIO.n:e:H, TaM )KHBYT cMenbre, clinhHbie mo.n:H, KoTopbre yMeiOT no6e)l(.n:aTb TPY.LJ:HOCTH, xoTopbre Bcer.n:a noMoraiOT .n:pyr .n:pyry. Cesep xsnll:eTc&
HacToimreif liiKOJIOH )KH3HH.
llepe3 TPH ro.n:a JleHa Bepaynacb B Mocxsy. 0Ha perulfna y'IHTbC.sl
,!l,IDliie, 'IT06hi CTaTh XHpyproM. Tenepb OHa pa6oTaeT B HHCTHTyTe H 3aHHMaeTCR Hay'IHOH pa66Toif.
lloToM JleHa Bcer.n:a rosoplina: CTaTb aacToll:rn.HM Bpa'IOM MHe noMor
cesep.
'

HBJJiin.CII I a fi, a constitui


xapypr chirurg
3aHHMllTbCII I a se ocupa
uaY.,au pa60ra munca (activitate) ~ti
intifica

CMM /Liii, -a11, -oe, -we curajos, indraznet


no6eiKA!iTb I a invinge, a birui
TJIYABOCTb greutate, dificultate
,.z.pyr .Z.PYrY unul pe altul

Cazul instrumental fara prepozitii


KaK?

"'eM?

KeM?

- KeM OH x611em cmam& ?


-XupypZOM.

- "'eM oHa nillner ?


- CHH:uM KapaHoamoM.

- KaK OHH e)lyT ?


- II6eJooM.

Substantive, adjective, pronume posesive ~i demonstrative


la cazul instrumental numarul singular 1

CJIOBA It BbiPAiKEHHR
nomipBHK explorator polar
nec>nwra/Llii, -a11, -oe, -we lipsit de experienta, nedeprins
Hco6bi'IH/wii, -a11, -oe, -we neobi~nuit
noMOillb ajutor
nomipua11 cntBI.IHII statiune (baza) de cercetari polara
1a6oJJeTb I a se imbolnavi
KHJJoMerp kilometru
.
KoacyJJbTHpoaarb I a consulta
pa.r.Ho radio
iKH3Bb viata
pe6eBOK copil
DOMelllllrb I a impiedica
JI-..IIH fOii, -u, -Oe, -bie rece ca ghea ta
B3p6c.Ju.rii s. adult
paCKoaaTb I a risca, a periclita
cnacni I a salva
.z.pyiKBo unit, in buna intelegere
nJJox foii, -u, -Oe, -lie rau

Me.r.llllllua medicina
~eor.z.a meJJ aropc)i ro.z. aoiiabi era in al
doilea an de razboi
Be.rnOaul OreotecTBeBIIllJI aoiiaa Marele
Razboi pentru Apararea Patriei
Me.z.ll!lHBCKHH BBCTByYT institut de fDedicina
tltpoar front
xapwnep caracter
yaepeaa/Llii, -u, -oe, -we sigiJT, convins
:ho iKe TLI a~a cum e~ti tu
ceaep nord
Oc:Tpoa insula
.z.eaym~ea fata
'ITO :ho raK6e? ce inseamnii asta?
x6JJo.z. frig, ger
CHer zapada
HOJir(l.z.a jumiitate de an
coJI~ soare
rooJJor geolog

_
OH 6&zA
- c maA (x'eM ?) -

cMen wM nomipHliKOM
XOpOIIIHM XHpyprOM
OnbiTHbiM y'!li.TeneM
HacTolim.HM rep6eM
MOHM JlpyroM

OHa JauuMaemCJz (~eM?)

,__ saiiiHM .nenoM


1__ MOHM )lercTsoM

0HH U/lmepecywmCll

(~eM?) -~- cenb~KHM X03H~CTBOM


-

CTaplfHHbiM opylKHeM
:}THM BalKHbiM C06biH!eM

Substantivul la cazul instrumental cu sensul de instrument al actiunii

(!eM ? - ,cu ce ?") niciodatii nu se folpse~te in limba r~sii :u prepoz_itie.


Comparati: nuctimb pJ'lKou etc.

,a scrie cu tocul"; ecmb 6UilKOu -

cu furculita"
1

Vezi tabelele nr. 6, 7, 10, 13, 15, 16, 21, 22 .

253
252

-- Hay~HOH pa66TOH
:hoii 6TpacnbJO
H6soii HcT6pHeii
csoeii 6on bHHUeii
)lOMaiiiHeii pa66TOH

,a mmca

Numele predicativ dupa verbe ca : 6bzmb (la trecut ~i viitor),


RBililmbcR (la prezent,. trecut ~i viitor) sta, eel mai adesea, la cazul in-
strum.<;:nta1: MocKBa RBilflemcR. croml~eii CCCP.
Constructiile de tipul : examb n6e300M, a6m66ycoM etc. sint . sinonime:
cu construc.fliile exaino Ha n6e3oe; Ha 06f11:66yce_.
YllPAJKHEHI:I.SI

1. Purieti intreharile KeM? ':[eM?. sau KaK? la care sa se raspunda


ajutorul cu:vintelor tiparite cursiv.
1. Jieua xonSna crar& Hacrollun!M, xop6l1IIIM 6pa'loM. 2. Jl cnpocHn ee o6 :hoM,
H oua OTBenma MHe cnOKOUHbiM ZO/IOCOM. 3. CHa'lana Mbl eXaJIH noe300M, a IIOTOM
MQUIUIIOU. 4. oil: 6par OKOH'IHJI TpaHCIIOpTHbiH HHCmryT H CTaii UHJICeHepoM. 5. 3ra
~eBymKa c ~ercrBa HHrepecoBanac& Mei>ut~uuou. 6. X6~oB 6&m 6n&ITHbiM noAflpHuKoM .
7 .si mo6rub yMhlBar&cH x oiloouou 6o06u. 8. llmmhe py 'lKou, a H 6y~y DHCh& Kapauoamok. 9. Jieua crana uacrolim;e:ll: no11flpuu~eu . 10. Celi'lac on pa66raer MilcmepoM. 11. ll6cne
OKOH'IliHHll HHCTHTYTa MO:ll: 6par 6y~er zeo/IOZOM. 12. OSBep liBmlCTC.II xop6meH: UIKO/IOU
~3HH ~Jill 'ICJIOBeKa.

2*.

ro~ Ca~ 6&m yqeHHK6M, rerrep& pu era~ (cry~eur). 2. Cua'lana


MOH oreu; 6biJI pa66'1HM, a TCIIeph OH CTaJI (Macrep). 3. q epe3 TO~ OHa Craner (Bpa'l).
4. re6pTH:ll: 6hiJI y'fli:TCJICM MJia~HX KJiaCCOB, IIOTOM OH OKOH'IHJI YHHBCpCHTeT H CTaJI
(nperro~aareJib) ucr6pHH. 5 . .LJ:Ba r6.lla HaJa.ll ou 6&m ellle coBceM pe6eHKoM, a rerrep&
CTaJI (MYJK'fliHa) 1 6. CHa'laJia .II 6&JJI pa66'1HM, IIOT6M CTaJI (TeXHHK), a '1epe3 IlliTh JICT
- (HHJKeHep).
.

3. Transformati propozitiile, conform modelului.


Model
Mok cecTpa - re6Jwr.
- Mok cecTpa 6h1Jla re6JioroM. Mok cecTpa 6y.z:r.eT re6JioroM.
1. 3rua-Cry)leHr~a. 2. 3ror Morro)l6:ll: 'lerroBeK - nomipHHK. 3. llo.llp.Yra HU:u&I
- Bpa'l. 4. Ham ~pyr- XHpypr. 5. 3ra ~eBymKa- rrpeiiO)IaBareJibHHll,a. 6. Ham crap~
IIIHil: ChiH - crpoH:reJib. 7. 3ror :Kluoma - XHMHK. 8. Moll Mrra~all cecrpa - yqrren&HHU:~ 9. Mo:ll: M/JA.l\lllH:ll: 6paT - TOKapb. 10. AneKCeil: - crrecapb.

4. Raspundeti la intrebari, folosind adjectivele din paranteza la cazul


instrumental.
1. KaKil:M 2 6hmo Bee ua :hoM ~aJieKo"i 6crpoBe ? (neo6hi'IHbi:ll:) 2. KaKHM 6&rrr
:hor i"mrro~6tt Bpa'l? (ne6UbiTHblit) 3. KaKHM KaJancH BaM 3KlAMeu? (rpy.L\H&Ill.) 4. KaKil:M
KlilKercH BaM :hor XHpypr? (6n&ITHbiit) 5. KaKH:M ~6rrJKeu 6&IT& Bpa'l? (cnoK6IDihi:ll: H
yBepeHHbi:ll:) 6. KaK6it 3 KaJarrac& Jieua ? (HCOUbiTHa.ll) 7. KaK6:ll: crana oua ua CeBepe ? .
( cil:JibuaH u cMerraH)
2
2

1. .si yBepeu, ~ro HuKonaa crauer (xop6IIIH:ll: crremrarrH:cr). '2. Ee ~JK 6&UJ (6miTHbi:ll:
4JapMau;eBr)." 3. Moil: Chlll x6'1er crar& (uJBecrH&I:ll: $yr6omi:cr). 4. Koua Bepa KOH'IHT
MCAHU:HnCKH:ll: HHCmzyT, oua craHe't (AeTCKH:ll: Bpa'l). 5. Omi 6&ma '(crroc66nall JKypHami:cTKa). 6. Pa~ 6'1eHb rr:Kl6ur urpar& B maxMaTbl. Bee roBoplir, 'ITO on crauer (JaMe'la
r err&H&Ii!: maxMarH:cr). 7. 3Mil:rr& PaicoB\IU:a 6&m (HJBecrHLill: y'leHLI:ll:).

6. Transformati propozitiile, conform modelului.

Mod e l
JieHHHrpa.z:r.- 3To KpyUHeirumH: npoMhmmeHHI>rii u KYJibTYpHbrH:
neHTp CoBeTcKoro Cona.
- Jiemnrrpa.z:r. .siBJIHeTcH KpyriHeiimHM npoMhmmeHHbiM u KYJII>TYPHI>IM
neiiTpOM CoBeTcKoro Coro3a.
1. M . III6JIOXOB - :ho KpyrrHel!:mull: COBeTCKH:ll: DHCherr&. 2. MOCKBa - :ho cep,!lll,C
C oBercKoll: crpaHhi. 3. M1111cK - 3To cromi:u:a EerropyccHH, a KHeB - croJIU:u:a' YKpaHHLI.
4. CeBep - :h o JaMe'larerr&uaa mK6rra JKJhuu .1\JI.Ii MOJIO)I6ro crreu:uarrU:cra. 5. Eyxapecr
-~3To KPYIIII&rll: 3KonoMiiqecKHit, noJIHrH'IeCKHll: u Kyrr&rypu&rll: u:e11rp rramell: croaHhi.
6._23 Aurycra- :3ro Bem{KH.ll: rrpaJ)IHHK Hamero Hap6)1a.

Puneti cuvintele qin paranteza la forma necesara.

1: B np6mnoM

5*. Deschideti parantezele, folosind imbinarile de cuvinte la forma


corespuilzatoar'e.

MYJK'IHHa biirbat (vezi. tabelul nr. 10)


Vezi tabelul nr. 15.
Vezi tabelul nr. 15..

254

7. Raspundeti la intrebari.
1. KeM Bbi pa66raere ? (3KOHoMU:cr ) 2. KeM pa66raer Bam MYJK ? (.1\HpeKrop Mara3HHa) 3. KeM pa66raer uama cecrpa ? (y'IHTCJibHHU:a) 4. KeM pa66rarr paHbme Bam ore~ ?
( MeXaHHK) 5. KeM 011 pa66raer rerreph? (Macrep) 6. KeM pa66raer Bama Marb' ? (rro'lran&6H) 7. KeM pa66raer Bam crapmnil: 6par? (r6Kap&)

8*. Deschideti parantezele, folosind cuvintele la cazul instrumental dupa


unele verbe.
1. Eyxapecr Ha3biBaiOT (r6po,l\) Ca)IOB, napKOB H MyJeeB. 2. ToBapmn; Bac{lrre yJKe
20 JICT pa66raer (rrpe)ICC)Iaren&) CCJibCKOX03llll:CTBCHIIOTO npOH3BO,l\CTBCHHOTO KOOIICpaTHBa. 3. B uame:ll: ceM&~ Bee HnrepecyiOrcll (uap6)1Hoe HCKyccrBo). 4. .si na'laJI cep&e3HO
JaHuMar&Cll (aHrmi::ll:cKHll: .IIJbiK). 5. Mol!: .1\PYT MH6ro neT pa66rarr (cTapmHlt Jiay'IH&Iit.
6. llrrJKeuep 11Ban6B C'IHraeTCll y Jiac (rrpeKpacHbrll: crremra.
JUlCT). 7. Ce:ll:'lac .II 3aHHMiilOCb (pyCCKH:ll: .113biK). 8. neHHHrpa;t~ 'faCTO Ha3hiBaiOT (ceBepHall
Beueu:ua).

c oTpy;t~HHK) 3roro HHcrnryra.

9. Completati spatiile libere cu cuvintele ~i imbinarile de cuvinte din


dreapta, la forma potrivita.
1. .si uurepecyiOc& ...
2. Moll )IO'Ib ace CBo66)1HOe BpeMll 3aHHMlieTCll ... .
3. Mono)l6ll: HHJKerrep nurepecyercR ....
4. B'lepa Arr.llpea Bhi6paJIH ... rraprH:i!:Horo
KOMHrera.
5. Moer6 6para rra3Ha'lurru ... 3aa6)1a.
6. HeAaauo Harama 6orrerra ...

255

pyCCKHH ll3h!K H pyccKaH JIHTeparypa


'
MareMarHKa H $H3HKa
rrepe)IOBall TeXHHKa
'IJICH
rmmu&ri!: HHJKeuep
rpurrrr

10. Dati dispunsuri complete, folosind cuvintele din paranteza Ia cazul


instrumental fara prepozitie.
1. lJeM Bbl 6peereCb? (3JieKTpo6pHTBa) 2. lJeM Sbl XOTHTe IIHCllTb ynpaJKHeHHe?
(KapaH,!I;am) 3. lJeM uYli\HO JanOJIHRTb amcery? (py'IKa) 4. lJeM Tbl BhiMbJJI PYKH? (TellJia.II
BO.llll) 5. lJeM. MO)KHO OTKphiTh KOHCepBbl? (3TOT HOll\) 6. lJeM Bbl e,llHTe cyn? (JIOli\Ka)
7. lJeM e)lllr STOpOe? (BHnKa H HOll\) 8. lJeM Jie'IHJI sac spa'l ? (:h o HOBOe JieKiipcTBO)

11. fnlocuiti cazul prepozitional cu instrumentalul.


1. Jl noe)ly s CoQ!HIO ua n6e3oe. 2. Bbl e3)lHTe s MHHHCTepCTSO ua mponneii6yce ?
3. Her, ll e3li\Y ua aBm66yce. 4. Bbl neniJIH KOTAll-HH6YAb Ha CQAfOIIeme ? s. Her, ll HHKOTAll
He JJeTaJI ua CQMO/Ieme. 6. ,L(asaitre noeAeM s AOM OTAhiXa ua uaweu Mawuue. 7. Bbl
e3)J,HTe Ha pa6ory /Ia CBOell MQUJit/le ? 8. HeT, 06h!'IHO ll e3li\Y ua mpa.MBtie.

12. Alegeti verbul potrivit ca sens, puneti-1 la forma corespunzatoare


~i

15*. Completati, in functie de sens, cu verbele Hecmu, _npuHecmu,


6e3mu, npu6e3mit Ia forma corespunzatoare.
1. - Tb! H,lleWb B HHCTHryT '!- ,[(a, B HHCTHryT. J1 ... npeno)laBli'TeJJIO MOH ,llOKJill,ll.
2. - Hroph, ecnH Bhi npHAhe cerOAHll, npomy sac, ... MHe I<HHry, xoropy10 Bhi y MeHH
S3llJIH. 3. - AHApell:, Thl e,ll,eWb B MocKBy ? ... MHe HeCKOJihKO )l(ypHanos no cnel]HllJJhHOCTH. - Xopoiiio, o6liJareJJhHO .... 4. - Kax xopomo, 'ITO Thi npHmen ! CHrapeTbi .. . ?
Jl O'leHh XO'Iy KYPHTh! 5. - Bhl e)leTe B TOCTH ? lJTo Bbl. .. ? 6. - CseTJJllHa yll\e npHexana ?
- llpHexana. - Bhx He JHaere, oaa ... MHe xail:ry, xoropy10 o6emana?

16*. Puneti cuvintele din paranteza Ia forma potrivita.


J. - Y sac raxoH: sJpOCJJbiH Manh'IHK ! CKonhKO (oH) ner?
- Y)l(e HcnoJIHHJJoch 16.
-

completati cu el propozitiile.

1. B cryAell'leCKHe ro,ll,bi .11 cnoproM.


2. KoHcraHn;a ... noproM Ha lJepHoM Mope.
3. lJeM Shi 6oJJbme ..., pyCCKHM ll3hTKOM linH pyccKoll:
JIHTeparypoi!: ?

4. KoHcraHn;a ... KPYITHhiM noproM Ha l!epHoM Mope.


5. Bbl ,ll,aBHO ... AHpeKTOpOM 3TOTO KOM6HHara?
6. ll6c.lJe roro KaK JieHa sepHynach c Cesepa, see
3HaKOMhie ... ee nomipHHn;ei!:.
7. Ha <i>POHTe OH He p<b ... csoeil: ll\lbHhiO.
8. HeAllBHO MOil: APYT ... aHnrnoll:.
9. B 3TOM fOAY Moero OTIJ,ll OllllTb ... npe,ll,Ce,ll,areneM
Koonepanlsa.

pHCKOBllrb
C'IHTllThCll
pa6oraTh
Ha3b!SllTb
HHrepecosaThCll
JaHHMllThCll
l!SmlTbCll
Shi6paTh
6onerh

13*. fnlocuiti cuvintele tipiirite cursiv cu antonimele lor. Faceti eventualele schimbiiri in propozitii.
1. Mbi Bownti s Jan. 2. TosapHI.l\H, Bbuloume, noll\anyH:cra, H3 Kyne. 3. CerOAHll ll
ywna il3 AOMY paHo. 4. lloeJA omowen or cn\Hn;uH. 5. B'lepa HHKonaH: yexan s llpary.
6. KorAa npueoym samH rocrH? 7. B KoropoM 'lacy oH npuwe11 c co6paHHll? 8. Bhi He
3Haere, KaKoro 'IRena oRa npueJJK:Iiem H3 EyAaneuna?

14*. Alegeti verbul cerut de context

~i

puneti-1 la forma necesarii.

1. Jl AOJJll\eH (noll:rli, noexarh) no cnyll\e6HhiM AenaM s Epam6s. 2. HeAasao B


Haiii TOpO)l (npHXOAlfrb, npHe3ll\llTb) .LJ,eneran;Hl! COBeTCKHX Cneli,HanHCTOB. ,L(enerali,HSI
npo6hma s ropoAe Hecxonhxo AMell: H s'lepa (yll:nt:, yexarh). 3. Ham APYT iKI!BeT s coce~
HeM AOMe. Cero)lHll Mbl (H,ll;Tlf, exaTh) K HeMy s rocm. 4. Kor)la Mhl (Bh!HTH, Bb!eXaTb)
H3 MaraJHifa, Ha'laJICH CHJJbHb!H AOll\,ll,b. Mbl B3HJIH TaKCH H (noll:TH, noexaTb) npliMo B
TOCTliaHIJ,y. 5. Kor)J,a ll (HJlTH, exarh) no KOpH,llOpy, ll BCTpeTHJia WlWHX COTpy.n;HHKOB.
6.- Ey.llhTe .n;o6ph:r, ,L(MlirpHll: HHxonaesH'I.llOMa?- Her, oH eme ae (npHll:n1, npHexaTb)
H3 PyMhrHHH. 7. B npomnoM roey ll (XO)lHTb, eJ)J,HTb) B EonrapHIO, a B :hoM fOAY
o6l!JllreJJbHO (nol!:rli, noexarh) s lJexocnosaKHIO. 8. lloroAa 6bma npexpacHall, H Mhi
(HATH, exarb) nemKOM. Kor,lla Mbl (.n;OHTH, )loexarh) AO napKa, HaCTYnHJJ Be'lep. ,L(OMOH
Mhr TOll\e so3spamanHch nemx6M. Mbi (npHI1n1, npHexarh) s nonosliae )lBeHa.llu;aroro.

256

lJeM OH HHTepecyeTCll 6onhme scero ?


(MareMaTHKa, <t>H-JHKa H XHMHll).
3ro O'leHh Xopomo. 11 KeM )l(e OH xo'leT eraTh ?
(J1Hll\eHep), KaK H ll.

2. - 3ApascTByH:re, MHpen ! Kax y sac .n;ena? ,L(asao sac He BHAena !


- Cnacil:6o, see s nopliAKe. :.SI e3AI!JI s BearpHIO H B llOJJhmy.
- Hy, H KaK, ocramtCb .llOBOJJhHbl '(3Ta noe3,llKa)?
- ,[(a, O'leHh !

3. - Pa11y, ll sil:ll\y, :ilama Jnexrpo6pliTBa He pa6oraer~ EcnH xor1he, no6pei1Tech

'(Moli),

- CnacH-6o, c YAOBOJJhCTsHeM !

4 ..- PaJpemlire MHe JanonHHTh aHKery (sama py'IKa), ll Ja6hiJJ csoiO JlOMa.
- KoHe'IHo, npomy !

5. -

r ,lle Y'IHTCll

sam a )lO'Ih ?
B yHHsepcl!rere.
Ha xaxoM <t>axynhTere?
Ha <t>axynhrere repMaHCKHX .II3hJKOB.
KeM OHa 6y)leT nocne OKOH'IlliDill YHHBepCHTeTa?
(llpenoAasarenh HJJH nepesOA'IHK).

6. - Jl c;:nhmrana, 'ITO Bhi HHTepecyerech (cospeMeHHaH JJHocrpaHnall mueparypa).


Jl MOry AOCTllTh BaM O'leHh HHTepeCHYIO KHHry no 3TOMY BOITpocy.
- Ey.lly O'leHh paA!

7. - llpe.llmiraiO sh:r6parh (npe,llceA:henh) npe3HAHyMa Hamero co6paHH.II rosapHI..l]a


Jli!TH'IeBcxoro. Kro cornaceH, npomy no)lHliTh pyxy.
8. - lJeM 6orara sarna crpaHa ?
- (Jiec H 30JJOTO).

17. Traduceti in Iimba romanii, apoi inchideti cartea ~~ traduceti in


Iimba rusa textul obtinut.
Maple TseH 6hm JHaMeHHThiM aMep:uxaHCKHM nHcliTeneM. OAHii)I(Ahi oH exan noeJ.n;oM
B CTOJJHIJ;y, 'IT06hi 'IIHllrh JICKI]HH B YffHBepCHTCTe. 0H O'ieHh Cnemitn, a J10e3.n; exan Me,L\JJeHHO-Me)J,JieHHO.
llpHllleJJ KOHTpOJJep M cnpOCifJJ nMCllTCJJll :
- Y sac ecrh 6Hner ?
Mapx TBeH Aan eMy )leTCKHH 6Hner.

257

'J

KoHTponep BHHMbeJihHO llOCMOTpeJI Ha rmciTeiU! -H CKaJaJI:


- QqeH& HHTepecHo ! R u He 3Hin, ~To u&r eme pe6eHoK !
MapK TueH oTueTHJI :
- Cell:'lac .11 y;Ke He pe6eHoK, Ho .11 6bti! pe5eHKOM, Kor,o::i Kynlin :hoT 6HneT. Be.l{h
U6e3.!( H~eT . TaK MC,o:JieHHO !
.

TPM~QATb CE~LMOH YPOK

YPQK 37

llHCLMO

'

openo~aBaTeJIJO

3AIIOMHHTE!

..

'

- KeM oH 6I>IJI (6y.n.eT)?


- XopoumM xupyproM.
- KeM omi cnina (cniHeT)?
- HacTox~e:H nonxpHun;e:H.
- qeM Rnm1eTcR liyxapecT ?
- CTomiu;e:H PyMhiHHH.

- qeM Bhl 6y,LJ,eTe DHCaTh, pyiu\:o:i{


HJIH xapaH,LJ,awoM ?
-Py'U(oi1:.
- KaK Dhl noe,LJ,eTe, noe3,LJ,OM HJIH
MalllHHOH?
- .LJ:yMaiO, 'ITO noe3,LJ,OM.

.H pa66Taro npeno.n.anaTeJieM (npeno.n.asaTeJihHHn;e:H), a Mo:H MYJK


pa66TaeT rnaBHhiM HHJKeHepoM Jaso.n.a.
M1>1 JaHuMaeMcR Hay~o:H pa66To:H.
OH!i. HHTepecyeTcR pyccKHM H3hiKOM H pyccxo:H JIHTepaTypoii.
OH. cqnTaeTcH onhiTHhiM cnen;uaJIH:cToM.
JleHHHrpa,LJ, Ha3hiDaiOT cenepHOH BeHeu;ueii.

'

YnaJKaeMhiH BH:KTop .ll:MH:Tpaeauq !


IIpeX<,LJ,e acero nporny R3BRHHTh MeHH 3a To, 'ITO He no3BOHHJI BaM
n epe,LJ, OT'be3,LJ,OM, HO y MeHH COBeprneHHO He 6biJIO BpeMeHH.
Ilo3anqepa Mhi c .n,pyroM npuexaJIH B Mocxny. R ocTaHoB:HJicR B o6meJKHTHH TpaHcnopnwro HHCTHTYTa a yJKe ycnen HeMH6ro oJHaKoMHThCJI c
r opO,LJ,OM.
XoTx Bhi Ha ypoxax MH6ro ronopM:nu HaM o MocKBe, oHa nopa3H.rra
MeHH CBOeH KpaCOTOH. Oc66eHHO MHe iroHpaBHJiaCh KpaCHaH nnoma.D,h.
KpeMJII>, MeTp6, MHoro3TaX<HI>Ie J.n,aHHR Ha 6epery MocKBbi-pexH:. CTaHu;mt
Merpo DOXOJKH Ha .D,BOpD;bi, H .n,aX<e He BepHTCJI, 'ITO HaXO,LJ,RillhCJI DO,LJ, 3eMJieH.
Cepre:H Ilannoaaq, o I<oTopoM R BaM MHoro paccxa3I>Inan, - oT;'1HhiH ra,u:. OH nonc!:O.n,y xo.n,RT co MHo:H H nee MHe o6'hRcH5ieT. Bqepa M'hl
c HHM 6hiJIH B rocy.n,apcTBeHHOH 6u6JIROTeKe HM. B. H. JleHHHa . .H 3~lDHCMCll
B 6H6JIROTei<y, llOJIY'IHJI 'IHTaTeJihCJ<JI:H 6HJieT H C 3aBrparnnero ,LJ,IUI Ha'IHy
pa66TaT:b Ha,LJ, CBOeH ,LJ,HCCepTai.J.HeH.
Ha,n:eiOCh BepHyThCH Ha p6.n,RHY J<aJ< pa3 nepe.n: npa3,LJ,HHI<OM.
OT nce:H .u:yrnH: no3.n,pann5iro Bac H Barny ceM'h!:O c npa3,LJ,HBI<OM 23 Aar yCTa, JKenaro ,u:6nr~:~x neT X<H3Hli H .n,aJII>He:iiwux Tnopqecl<lix ycnexon.
Barn 6hrnrnu:H cTy,n:eHT AH.n,pe:H MoHeci<y.

P.S. EcJIH HamrcaJI c OllJH6J<aMH- npocTHTe. 3To MOe nepaoe llHChMO


Ha pyccJ<oM H3hiKe.
CJIOB.A H BhiPAJKEHH.H
nopaJihh II a uimi
Kpacon\ frurnusete
KpacuaH nno~a,o:& Piata Ro~ie
KpeMJih Kremlin
peKa riu, fluviu
noxoiK, -a, -e, H Ha se a seamana, este
aserniinator cu

ysaiKaeM /hlii, -aH, -oe, biC stirnat


npe~e scero inainte de toate
nepe,o: inainte de
couepmeHHO de Joe
no3lls'lepa alai taieri
o3uaKOMIIThCH II a vizi ta, a face cuno~
tinta

259

palxhaTL ua~ ~HccepTiQHeii a Iuera


teza de doctorat
aepiiYrLco Ha po~Hoy a se intoarce
patrie
np=iJ):IHHK sarbiitoare
or aceit J:~YwH din toata inima
;KeJiftTb ):IOJirUX JieT lKHJBH a ura viata
lungii

AaJILHeiiw/Hii, -all, -ee, He in continuare,


in viitor
TBOp'lecK/uii, -ao, -oe, -ue creator
6LIIIw/Hii, as, -ee, -ue fost
CTYACHT student

~aopeQ palat
no~ sub

OTJIIt'IH /Liif, -ao, -oe, -Lie exceptional


ghid
rocy~apcTBeHHaH 6H6nHOTeKa HMeHH
B. M. JleuHHa Biblioteca de stat
,V.I. Lenin"
JanHCliTLCH I a se inscrie
'IHTiTenLCKHii: 6uneT permis Ia biblioteca
3aaTpawu/nii:, -oo, -ee, He de miine
ua~ deasupra

ru~

Cazul instrumental cu prepozitii


, C KeM?

C 'leM?

KaK?

Constructiile de 'tipul: Mbl c opyzoM, Mbl c HUM etc., se traduc


in limba romana prin: eu cu prietenul (meu) eu cu el.
Pentru co, varianta a prepozitiei c, vezi indicatia de la p. 21 I.
Cazul instrumental cu prepozitia 3a poate indica: a) locul aqiunii:
OH ;)lcoem ee 3a o6MoM ; b) scopul actiunii: OH n'oUle/l 3a za3bifoii ;
c) timpul: Mbl pa3zoBapu6aAu 3a o6eooM.

YIIPA:IKHEHMJI

1. Dati raspunsuri negative Ia urmatoarele intrebari, folosind cuvintele


din paranteza.

Model

KorAa?

OH rrpHexa.JI B MocKsy c 6paToM? (,D,pyr)


- HeT, oH npHexan B MocKBY He c 6paToM, a c ,D,pyroM.

~
Mbl

1. BLI 6.bJnH B 6H6nHoreKe c cecrp6.H? (no.npyra) 2. OH C3)l.HJI Ha pO)l.HHY c ~6'l epbiO? (CLIH) 3. BLI rosop:HJIH no rerre<I>6Hy c rnaBHhlM HHJKeHepoM? (AHPCKTop) 4. Cryn.eHT noexan B o6w;eJKHrHe c )l.pyroM? (npeno)l.aB:herrL) 5. BI>I B'lepa paJroBapHBaJIH c
Bpa'IOM? (cecrpa) 6. TI>l TIOH)l.eillb Ha Bb!CT3BKY C COCC,ll,OM? (lKeHa) 7. 0HH )l.OJIJKHbl BCTpCTHTbC.II C KOppecnOH)l,CHTOM? (KoppeCTIOH,ll,CHTKa) 8. 0H )J,OfOBOpHJIC.II C npe)l.Ce,ll,aTeJieM?
(ceKperapb)

opyzoM

B MocKse.

IlOJ,ll,pasmho Bac
C nptiJOHUKOM !

BLI naiD!camr
Otuti6KOH !

JI npue)l,y m\peJ:~
npt:iJiJHUKOM.

2. Deschideti parantezele, punind cuvintele Ia cazul instrumental cu.


prepozitia c (co).
1. IJo3aB'!epa .II BCTpCTHJIC.II B MeTpO ... (MOil: 6.biBIIIHH npo<l>eccop). 2. Mbl )l.OfOBOpRJIUCb ... (Moil: Apyr) noll:rli 33.srpa B KpeMJII>. 3. HliHa He BH.D,enaci> ... (csosi cecrpa)
IJO'ITH ro.D,. 4. MI>I 6.biJIH B Eoni>IIIOM rearpe BMecre ... (nalll rHt~). 5. Onil: pernliJIH
BCTpCTHTbCll ... (csosi 6.biBIIIall npeno)J,aBaTeJlbHin~a) pyccKoro l!Jb!Ka. 6. Mbl noet~eM Ha
3aBO)l, ... (Ham HOBI>IH cne~H3mfCT). 7. 06li33.TeJII>HO TI03H3KOMbTe MeHJi .. . (Bllllla .!IO'Ib) !
8. KaJKeTCll, HllillH <l>yr60JIHCTI>I 6y)l.yT HrpaTI> ... ()Ta KOMllH)l.a). 9. IlpCliC,ll;e BCer6 BbJ
.!IOJIJKH.bi norosopHTb ... (KaJK)l,biH corpy)l.HHK).

...

3. Dati raspunsuri complete Ia intrebari, folosind cuvintele


de cuvinte din dreapta Ia forma corespunzatoare.
Mam:Hna cro:Hr
nepe):l OO.HOM.

Co6aKa rreJKHT
Ja Oli(JllHOM.

JlaMTia Buclir
HaA cmOJIOM.

lleMo~aH cTO:Hr

BOA cmO!IOM.

Pronumele personal la cazul instrumental


.II
'"'* MHOH
Tbl '"'* T060H
OH "'*liM
oHa -+ eii, ero

Mbl-* HftMH
Bbl -* BllMH
OHlf '"'* HMH

260

~i

imbinarile

1. C 'leM BI>I cornacHbi ?

:ho npe.D,rroJKeirne, 3ro MHCHHe,


Bame npeAJiol!CeHBe

2. C '!eM OHH Bac 'noJ)l.paensiiOT ?

npa3)l.HBK, .n;eiD,
KBapTHPI>I

3. C 'leM CnpaBHJICll B31Il

4.

TOBapH~

pOJK.!IeHHll,

nony'leHHe

)Ta Tpy.D,H3ll pa66Ta; JTOT Tpy)l.Hblil: nepe


BO)J,, :ho rpy)l.Hoe 3a.D,aHBe

...: '

; }I .~

',

ypoJKaH npomnoro ro.D,a

'leM onli cpaBHBBaiOr ypoJKail:


JTOfO ro,n;a?

261

1. r.r~e MOii KapaH,!I:im ? (oapra) 2. r.r~e HaXO,!IHTCll CTaHlJ,Hll MeTpO? (Yrorr) 3. r.r~e
Sbl ~aJIH aamero ~pyra? (KHHOTearp)' 4. r.D:e OH oposerr SOCKpeCCHbC? (pexa) 5. r,11,e HX
KBapTHpa? (MaraJHH) 6. r.r~e MOii 'leMO,ll,aH? (CTOJI) 7. r,11,e CTOJh :hOT IIaMIITHBll: '?
(ymiBepcHTeT-) 8. r,11,e rrenh 1 celi'lac Ham caMoneT? (Mope)

4. Raspundeti la intrebari, conform modelului:


Model
Bhl npHIIIJlli 6e3 Te:rpa,nH ?
~ .,..,--Her, H npmrten (npHIIIna) c Te:rpwro.
1. Cero.r~IDI lbpa npHmerr 6eJ nopT<l>errll? 2. Hama rpyrrna noliJJ:eT so .r~Bopeu 6e3
rn.r~a? 3. Bbl rosoplhe no-pyCCKH 6e3 axueHTa? 4. llx KBapn{pa 6e3 6arrK6Ha ? 5. 0HH
eJill cyn 6eJ xrre6a? 6. Y sac xsapnlpa 6eJ saHHoli?

9. Transformati enunturile, conform modelului.


Model
.5I H.D:Y B w~ra3H.H, n96I>I xynH.n nanxy. '
- .5I H.D:Y B Mara3HH 3a nanxo:H.

5*. Completati propozitiile, folosind cuvintele din dreapta la forma


necesara cu sau fara prepozitia c.

1. ~rr&si.H,ll,eT s 6~6JIHoreK~, 'IT66&r BJliTb ~6sy10 KHilry. 2. Po,li,HTeJIH co6Hparorcll

Bbl .r~oJDICIIbi rrpaxo,!IHTb B 6u6JIHoTeKy ...


HamH coTpy.r~HIIKH .r~asH6 JaHHMaiOTCll ...
OK rosop:HT no-pyccKH npaBHJibHO, HO ...
floopOmY sac SbiMhlTb saHHY ... .
BM 6yAeTe DHcliTb ... HJill .. ?
.
6. OH eJ,!IHJl s HosOCH6HpCK .. HJIH rreTarr ... ?
7. J1 ... DOMOl'Y saM.
s. Mbi ocTarrHcb .r~osorr&Hbl ...

1.
2.
3.
4.

s.

'IHTllTeJlbCKHll: 6HJleT .
:hoT sonp6c
HHOCTpaHHblll: aKUeHT
ropsi'lall so.r~:i
py'IKa, xapaH,!Iam
n6eJ.r~ , caMorreT
Y,!IOBOJlbCTBHe
Hama IIOe3):1Ka

. 6*. 1n locul punctelor folositi cuvintele tiparite cursiv la cazul instrumental _cu prepozitia c (co).
Model
OH noe,neT Ha BO.K3M. R noe,ny BMecTe
.- R noe,ny BMeCTe c HHM.

s.

7. Completati spatiile punctate cu pronumele personate, tinind seama de


substantivele tiparite cursiv.
l. Orrer H Bepa- 3TO MOH opy3bR. Jl JI106Jl!O Hrphb ... B m~xMaTbl. 2. 3To nam

yaaJKaeMbiH o6Kmop. B1>1 JHllKOMhl ... ? 3. lloJas'lepa Mosi :HCena Kyn:Hrra 6arreT~>I s Tearp.
Mbl ... rroli;J:eM Ha .r~sa cneKTaKJill. 4. Cero,!IIDI mypucmbl xorsiT ocMorpeTb KpeMJib. K
coJKarrellKIO, m.r~ He M6lKeT noll:T:H ... . 5. 3uHa x6'1eT KYnHT~> H6syl0 Me6eJIL, a ee MYX<
&e corrraceil .... 6. JIX<rzy MOCl'O HQ'ltlAbHUKa. Jl ,!IOJIJKeH IIOCOBCTOBaTbCll ....
.

'

8. Raspundeti la intrebiirile de mai jos, conform modelului dat. Folositi


prepozitiile nepeo, HaO, noo, 3a.

Model
r.ne Bbl 6y,neTe )I(,D:aTb MeH}{? (fOCTllHIU~a)
- R 6y,ny )I(,D:aTb Bac nepe.n rocTHHHU:eH.

262

S a~eJibe, 'I~06b! Ja6paT~ KOCTIOM OTL\a: 3. HHH~ IIOinJia Ha SOKJaJI, 'IT06bi ,!J,OCTaTb
6HJieT ,li,JIII MYlKa. 4. PaHo YTPOM Mar& XO,li,HJia Ha pbiHOK, 'IT66bl xyn:HT& caeX<ero Morro:d.
5. Moll: coce,11, T6rr~>xo 'ITO nomen s arrTeKy, 'IT66br 3a6pbb 3To rrexapcTBo. 6. Ha'laJILHJD[
or,11,erra yexan s TnMHIDoapy, 'IT66I>I npHBe3rn Heo6xo,li,HMhlil: MarepHan. 7. Oner no6e)l(aJI s MaraJ:HH, 'lr66br xyruh& xne6a.

10*. Traduceti cuvintele din paranteza, folosind cazul instrumental cu


diferite prepozitii.
1. Ceii'!ac y Me~ Her speMeHll, noroaop:UM no)lp66Hee (Ia prinz). 2. B mhHHuy
Mbi l\CJibill: .r~eHh pa6orarrH (Ia aceastii dare de seama). 3. lloJ,11,pasmi10 sac (cu ocazia
primei zile) secHbi.
Ey)I~Te )lo6pbl, ocraHosrhe MamliHy (in faJa acelei case).
5. Ceil:'!ac Ham. caMorreT, JICTI1T (dcasupra Romaniei). 6. 3ail,!J,Jhe xo MHe (inainte de
~edmtii) . 7. MHTH, Sbl Y HaC CaMbiil: MOJIO,li,Ofi, DO:I!,!J,Ihe (Ja piine). 8. flo-M6eMy ' MLI
'
(cu dv.) r,11,e-ro acrpe'l arrl!Ch. 9. 0HJ1 )i(liBYT He,ll,arrex6, (dincolo de garii).

4. .

1. Jl CJlblillarra, 'ITO 6bl C3,!1HJ1H B HbiO-H6pK. KTO ei.I(e 6biJI ... ? 2. Ceprell:, mbl e.r~emb
., o61.I(eDrHe? Jl T6lKe rroe.r~Y ... 3. Onu H.ri:YT Ha KpacHYfO rm6ma.r~~>. ,LJ;asall:Te noll:.r~eM .. .
4. B&l co6HpaeTec~> s 6H6rrHoreKy? Aw:lpeil: .'r61Ke x6'1eT noll:TH . , 'lr66LI 3aDHcliT&ell.
H rrpe.r~rrara10 noJ.r~pasHTb er6. B~>I corrracH~>I ... ? 6. Ez6 rroc~>maiOT s xoMaH.r~HP6sxy.
KTo ei.I(e rroe.r~eT ... ? 7. Mbl sJlirrH 6HrreT~>I Ha JaaTpaiiiHHil: xoHuepT. BLI rroli;J:eTe ... ?
IL Ona npa.r~er - cer6,!1Hll K HaM. Jl o61!Jherr~>Ho noJRaK6MrriO sac ...

'

11. Alcatuiti microdialoguri, conform modelului.


Model
B1>1 3HaxoMI>I c MBaHoM AnexceeBHqeM ?
-HeT.
- .5I ll03Ha:KOMJIIO BaC C HHM.
- Jiy,ny oqeHh .pa,n (pa,na).

1. Tbi JHaK6Ma c AH,ri,peeM Bac:Urr&esH'!eM ? 2. Bb! JHaK6M&I. c J110,11,Ml1rroH. llaaHoBn oil:? 3. Orrer JHaK6M c MHxa:HrroM llerp6BH'!eM u c BanenT:HHoil: BacilJlbeBHoil:? 4. Bama
ce~rpa JHak6Ma c nereli? 5. BaiiDI po,11,ilreJIH JHax6w c Mameil? 6. Bhi JHaK6Mbl c
.
KareH: H 6rr~>roll: ?

12. Formulati intrebari Ia textul flucbMO, npenoOaBame;uo.


13*. Deschideti parantezele. Adaugati, dupa sens, prepozitiile cazumi
instrumental.
1. - ,LJ;66pblil: se'lep, CeHJI !
- .LJ:66p~>rll: se'lep !
1

JJeTeTb

IJ

a zbura

,..,., Ky.r~4 Bbi cuennl:re ?


.
..
,

' ;-. Ita, BOKJA~, ....,.(6Hner) .. JI ye3lK:ho Ha 6y.r~ymeii He.r~e.rce B IOrocmiBHJO,


- A Banll He e.r~eT (Bbl) ?
- K COlKaJieHHIO, HeT. CeH<cac en He ,!laiDT 6ruycKa.
- CeHll, ll uo3BoH!O saM ... (ore3.n), y MeHli 6y.r~er K saM He6onbmall np6cb6a.
(y,ll;OBOJibCTBHe) .
- Xopom6, ll03BOHfiTe. EcJIH CMory, BblllOJIHIO aamy np6cb6y

3AIIOMHHTE I

0 0 0

000

.r~oKna.n ?
- Her, eiiJC He KOH'IHJI. B'lepa Mbl pa66raJI!I ... (oH) ,!10 ,!leCJITH aeqepa.
- A ... (KTO) Bhl pa66raeTe ... (:hoT .!\OKmi.n)?
- ... (Ham ,!IHpeKTOp H TJiaaHbiH HHlKehep).

2. - BacunHii HaaHoswl, Bbl ylKe KowmnH caoii

3. - no3HaK6MbTe

MeHli, rrolKanyiicia, ... (HHKonait


MaKcHMOBHa).
- 06ll3aTeJibHO rro:maKOMJIIO.

EopucoBH'I) 1

H ... (Em!Ha

r.r~e Hax6.ntiTCll 3ro o6IIJelKHTHe ?


-Her, He 3HaJO.
- Tor.na ll 3aii.ny ... (aM) H Mbi noii.neM ry.r~a aMecre. CornacHbi?
- KoHe'IHO, cornacHa !

5. - fio 3.npaBJilliO sac ... (HOBl>IH ro.n), lKeJiaiO BaM 3,ll;Op0Bhll, ,!IOJITHX JieT lKH3HH
.r~anbHei!.IIIHX TB6pqecKHX ycrrexos !
- Crracu6o, BaM raKlKe !

14. Verificati cu ajutorul cheii microdialogurile din ex. 13. i'nviitati-le .


~i reproducet.i-le cu un interlocutor.

15*. Traduceti cuvintele date ~i completati cu acestea desenul.

frumusete
ro~u

cutie
sal am
pat
desigur

Vezi tabelul nr. 9.

2,64

- C MBaHoM Herp6Ba'IeM n c Hil:Ho:ii HerpoBHo:ii.

M:r,r c

,~:r;pyroM

6:bmn Ha KpacHo:ii
Bac c npa3,~:r;HHKoM !
5I roBopro no-pyccxn c aKrreHToM.

mroiiJ;a,~:r;n.

Ilo3,~:r;pasmi:ro

4. - Bbi 3Haere,

OH 6biJI co MHOH.
He xonl:re noexar:r, c miMH ?
no:ii,~:r;y c ro66:ii.
MM c BaMH 3HaKoM:r,r.
ilOfOBOpiiTe C HHM H C He :if (HeiO ).
-, C KeM Bbi noe,~:r;eTe B. 06IIJ;e)I(HTHe ?

5I

- 3a:ii,~:r;Il:Te 3a MHoii !
- B:r,r n,~:r;ere 3a JiexapcrBoM ?
~ OH pa66Taer Hap; ,~:r;ncceprarrne:ii.
Ho3BOHHTe MHe nepe,~:r;
OcTaHOBKa HaXO,I:r;HTCH nepe,~:r;
OT'be3,1:r;OM.
HalllJIM ,l:r;OMOM.
M:r,r )I(HBeM 3a BOK3aJioM.
HoroBopil:M 3a o6e,~:r;oM.
Merpo Haxo,~:r;HTcH no,~:r; 3eMJieii.
Ceii'Iac Ml>I JieTiiM Ha,~:r; MopeM.

..
YPO:K ' 38

TPH,l(QATh BOChMOH YPOK

llo ,D,Opore ,ll,OMOH ,D,py3hX ,D,OJII'O roBop.sJT 0 ITbec.e, TaJiaHTJIHBO no06 apTIICTaX, TaK npaB,D,MBO HCITOJIH.sl.BIIIHX H
pOJIH H~ CIIeHe :3Toro 3aMe'laTCJlhHOTO TeaTpa.

CT~BJieHHOH peiKHCCepoM, H
TJiaBHbie, ~ BTOpOCTeneHHhie

CJIOBA II BLIPAJKEHIUI

Cero,D,Hjl Be'IepoM Cepreii TiaBJIOBH'I 'co cBoliMH ci>IHOBh.slMH H AH.npeii


H,D,YT BO MXA T Ha IThecy llocne,D,HHe ,D,HH.
Omi Ha3Ha'IHJIIi BcTpeqy Ha xBapnipe CepreH.
B 6 qacoB Be'Iepa AH.npeii rro.nolllen x .nByx3TaiKHOMY .n6My, cTo.sllll,eMy
BO ,D,BOpe, ITO,D,H.slJICji ITO JICCTHHII,C Ha BTOpOH 3TaiiC H IT03BOHMJI.
-A, AH.npeii ! ,ll,o6po ' ITOiiCaJIOBaTh ! - TOBOpMT eMy ITOiKI-IJlajl iKCHnuma, oTKpblBlllajl ,D,Beph. - Tipoxo.nliTe, noiKanyiiCTa, ca.nliTech. CepeiKa
H MaJih'IHKH ceJiqac 6y.nyT roT6BI>r. BliTH xo.nlln x ToBapHmy 3a xHliraMH H
TOJII>KO 'ITO BepHyJicjl.
-He 6ecnox6il:Tech, AHHa HHxonaeBHa, H no.noiK.ny.
AHHa HnxomieBHa- 3TO MaTh CepreH, O'leHh Cl1MITaTM'IHajl 11 rocTenpHHMHaH iKCHII1HHa. AH.npeii IT03HaKOMHJICH c Heii B nepBbiH ,D,eHh CBoero
npHe3,D,a B MocxBy.
B nonoBliHe ce,D,hMOro Bee BhiXOMT H3 .noMy.
- Tioii.neM nelllKOM llnH noe.neM?- cnpalllHBaeT Callla.
- :EcnH ecTh BpeM.H, H npe.u.no'IHTalO nelll:j<OM, MHe xoqeTcH nocMoTPeTh ropo.u..
.
.
llepe.u. Ha'laJIOM cneKTaKJIH OKOJIO TeaTpa MHOrO Hapo.u.y.
- Y BaC HeT JIHlllHero 6HJieTa ? - cnpalllHBalOT JIW,D,H, CTO.sllll,He nepe,D,
TeaTpOM.
,ll,py3h.sl BXO,lJ,jiT B 60JihlllOe <fJoiie, OCBelll,eHHOe KpacMBbiMH JIWCTpaMH,
3aTeM ITpOXOMT B 3aJI H 3aHl1MalOT CBOH MeCTa B n.sl.TOM pH,D,y.
racHeT CBeT, H Ha'IHHaeTCH cneKTaxJih. 3pMTeJIH BOCXRlll,alOTCH npexpaCHbiMH .nexopaiJ,HHMH H Hrpoii axTepoB. AH.npeii cTapaeTc.H He nponycTHTI> HH O)J.HOTO CJIOBa H C Y.U.OBJICTBOpeHHeM OTMe'laeT, 'ITO , OH BCe ITOHHMaeT.
llocne OKOH'IaHHH cnexniKJljl 3pMTeJIH ,D,OJITO aiiJIO.U.MPYlOT apTMCTaM H
npeiTO,D,HOCHT 11M IJ,BeTbl.
~66

MXAT (MoCK6BCKHii XyitKecTBenllblii


AKaAeMH'IeCKHii TeiTp) Teatrul academic

de arta din Moscova


HAYT Ha nbecy .. merg Ia pie sa ...
naJHB'IHTb II a fixa, a stabili
A~YXlTIDKH/blii, -HH, -oe, -ble cu un etaj
JiecTHH._a scara
,~:~o6p6 nolKll.rioanb! bine ati venit!
lKeHIIIHHa femeie
roT6n, -a, -o, -bl este gata
6ecnoK6HTbCJl. II a se nelini~ti, a-~i face griji
roCTenpHHMH/blii, -aH, -oe, -ble ospitalier
npHeJA sosire
npe.ilno'IHTBTb I a prefera'
na'laJio inceput
Mnoro uapc)Ay multa Iume
Jinuin/Hii, -HH, -ee, -He' in plus
Q!oiie hoi, foaier
)
ocaeTnn. II a lumina
.3aTeM pe urma, apoi
PHA _rind

. rBCHYTb I a se stinge
JpHTeJIL spectator
BOCXHIIIBTbCH I a se entuziasma
ACKOpal.. HH decor
aKTep actor
CTapliTbcH .I a se stradui
npOpYCTHTb II a scapa, a pierde
YAOBJieTaopenae satisfactie
OTMe'lliTb I a remarca, a constata
oKoH'IIiHHe sfir~it, terminare
HDJIOAHPOBHTb apTHCTHM a apJauda pe
arti~ti

npenOAHOCHTb II a oferi
THJialHTJIHHO CU talent
nocTbHTb II a pune in scena
pelKHccep regizor
npaBAHBO veridic, real
HCDOJIHHTb I a interpreta
BTopocTeneuujblii, -u, -oe, -ble secundar
poJib rol
c._eua scena

S~bstantiv:e, ~djective, pronume posesive, demonstrative


~~ determmatlve la cazul instrumental numarul plural
OH H.uer co csoH:MH Omi / npn1mni co
CbiHOI)bHMH.
BCeMH p6ACTBeHHHKHMH!

0HH

BOCXHIIIlliOTCH

CTy,UeHT rrepe,l(

rrpeKpllcHbiMH ,UeKO- rpy.UHblMH lKJllpaQHHMH.


MeHal\>m.

Participiul activ la timpul prezent

trecut

~ HCIIOJIHH-10111-Hii

Prezent

HCIIOJIHsl-Tb

HCIIOJIHsl-IOT _

I=

~~

HCIIOmul-Tb ->- HCIIOJIHsl-JI

HCIIOJIHH-Tb- HCIIOJIHH-JI

Trecut-

HCIIOJIH~-BW-HH

1-

HCIIOJIHH-BW-811
HCIIOmul-BW-ee
HCIIOJIHsl-BW-He

~67

HCIIOJIH~-10111-RH

HCIIOJIHH-10111-ee
HCIIOmul-10111-HC

HCIIOJIHH-BW-Hii
Hcrr6JIHH-BW-aH
;-- HCIIOJIHH-BW-ee
1Hcrr6JIHn-aw-ue

Participiul pasiv la timpul prezent


Prezent

HCITOJlHHTb-+ HCnOJIHJi:eM

---:-\-

Trecut

HCITOJlHH-Tb -+ Hcn6JlHH-JI

HCITOJIHHeMIdH
HCnoJIHJi:-eM-311
HCITOJlHii:-eM-oe
HCITOJlHii:-eM-ble
HCITOJlH-eiUH.IH
HCITOfm-eRH-all
Hcn6JlH-eRH-oe
Hcn6JlH-eRH-we

1-

Constructiile cu p~rtic!piul acti~ ~e traduc in Li_mb~ rom ana .~rin pro~


pozitij subordonate atnbutiVe: Bl>I Bn,z:une )J,OM, CTOH~HH 60, d6ope. , Vedetl
casa care se giiseste ( se aflii) in curte ? OH IIO)J,Ollle.JI K ,ll,OMY, CTOHBWeMy
6o 06ope. El s-a ~propiat de <::asa care se giisea (se afla) fn curt~.
,
Constructiile cu participiul pasiv se traduc in doua fel_un: Ilbeca:
HCDOJIHHeMaH apmucmaMU, O'leHb HHTepecHa. Piesa p:_ care ~ l~terpreteaza
arti~tii este foarte interesantii. (sau: Piesa in_terpretata 1e artr~t1 este f?arte
interesantii). MHe IIOHpaBHJiaCb IIbeCa, HCDOJIHeHHBH BaUIUM KOJlJl~KmU6~M.
Mi-a pliicut piesa pe care a interpretat-o co/ectivul dv. (~u: M1-a p/acut
piesa interpretatii de colectivul dJ!.).
Participiul de forma lunga se acorda, m, gen, numar ~i caz cu
cuvintur la care se refera.

,
Constructiile participiale se folosesc rar in ~o~bire~ curent~ _(a~ind, __ m
schimb, o Iarga circulatie in stiluril,e oficial-admmJstrativ, pubhcJstJc, ~tJJntific etc.).
v

~i t~ecut

YilPAJKHEHHH

4. C KeM
5. C KeM
6. C KeM
7. C KeM

Bhl ,!l.aBHO He BHAeJIHCb '!


Bhl eJ)J.HJlH Ha y66pKy ypOllGlll "?
paJroa:ipHBaJI ,z:iHpeKTOp ?
COCTOHl'Cll BCTpe'la B if>o.lie Te:iTpa?

4. Pun:eti la numarul plural cuvintele tiparite cursiv.


1. IlpeAcell.:i'TeJib ;:~6rr:iKeH BCTpeTHTbCll c MOAOObiM a zpomiMoM. 2. Cer6AHll a JJ:6Me
KYJlbTYPhl 6yAeT BCTpe'ia C UHOCmpaHHblM KOppecnoHOeHmOM. 3. JI He COfJiaCeH C 601UUM
npeo;wJICeHueM . 4; JI He 3HaK6M c :JmuM mo6apuUJeM. 5. EcrrH Bbi paJpellllhe, ITPHAY
He O,!I.HH, a c MOUM OpyzoM. 6. MoJi )J.O'Ib BCer,!l.a BOJlHYeTCll nepe.u 3K30MeHO.M . 7. JleTOM
Mbi 6b!J1H Ha npaKTHKe c HaumM npenoOa6ameAeM. 8. JI He JH:iiO, 'ITO MHe .uerraTb c
AlllUHIIM 6uAemOM.

5. Traduceti in limba romana


cipiale active ~i pasive.

~i

Model
B1>1 H,!l.eTe 3a ra3eTaMH ?
-:- .ll,a, 3a ra3eTaMH.

1. l.JerrooeK, JaKaJaamH.li - a pecTopaHe

YlKHH, JaK:iJaHHbii'i H:iMH, 6biJI roT6B


'lepeJ 10 MHHYT.
Ponb, HCno.rnui:eMaJI JTHM apTHCTOM,
6hJna o'!eHb TPYAHoll:.
He.uaaHo nollaitrracb H6Ball KHilra, HanitCaHHall JTHM ITHCllTeJieM.
H6aocTh, coo6meHHall MOHM APYfOM,
6biJia 6'1eHh npuliTHoi'i.

YlKHH, 6'ieHb cnem.Hrr.


2. Apnl:cT, HCUOJIHH!Oll\H.il: :hy po!Ih, erne
coaceM Morro.u6lt
3. JI JHaK6M c ITHC:iTerreM, HaiTHc:ialllHM<
3ry KHHry.
4. JI no6rraro;:~ap.Hrr ;:~pyra, coo6ml'lsrnero MHe :hy npHliTHyiO HOBOCTb.

6*. La cuvintele tiparite cursiv puneti intrebiirile KaK6u ? 1<aKafl ?


KaKoe? KaKue? la forma necesaral, la care sa se raspunda cu ajutorul
formelor participiale date.
Modr:/
OH ysw,!l.en ooM, cToim.t.wil: so )J,sope.
- Kaxoil: ,LJ,OM oH ysw,!l.en ?

npuexaamHM a Ham r6po.u no Aerry. 5. B


pa66<tf!e, JKemiiOII(He noexaTh Ha 3KCKypcmo.

1. Hruwmiil: npH,!I.eT a Tehp c Toaapl!lll.aMH ? 2. Ea6yi!1Ka rynlieT c aw,IKa~m ? 3. Bhl


ITOJ,!I.OpOBaJlHCb c npeno,!l.aBaTeJiliMH? 4. Tbi noi'i)J.elllb Ha BbiCTaBKY C COTpy,!I.HHKaMH?
5. OH Ja6oneJI nepe')J. 3K3:iMeHaMH ? 6. HaT:illla ITOillJI:i Ja KHHfaMH?

2*. Deschideti parantezele; puneti imbinarile date la forma necesara.


1. Mbi BOCXl!lll.lleMCJI (B:illlH KOCMOHllBTbl). 2. Jl HHTepecyiOCb. (COBeTC~He apTHCTbl).;
3. Cer6)J.HJI Mbi6y;:~eM JaHHM:iTbCJI (J:~oMalllHHe ,!l.ena). 4. Bbi HHTepecyeTeCh (HOBble MapKH) .
5. Jp.HTeJIH aocxmn:anHcb (npeKp:icHbie )J.eKopauHH).

3. Raspundeti Ia intrebari, folosind cuvintele din dreapta.


MOH po,!I.HTenH
H:illlH TOBllpHII(H
CBOH ChiHOBhH

6 'lac6o yTp:i 6Kono JaB6Aa co6parrll:ch

B. I. APY3bH BOillJIH 6 60JiblllOe ifjoue, OCBemeHHOe KpaCHBbJMII mocTpaMH. 2. J[


6 biJI JllHJIT H nponyCTHJI KOHCYAbmaljUIO, HaJHa'leHHyiO Ha UOHe)J.eJihHIIK. 3. JleKapcm60,
JaK:iJaHHoe HaMH a anTeKe, 6hiJIO roT6ao ' 'lepeJ 'lac. 4. 0Hil: A6rrro roaopitrrH o nbece,
llOCT:iBJieHHOH Ha cueHe :h oro JaMe'iaTeJJhHOfO Te:iTpa. 5. He;:~aBHO Mhl nepeexarrH (I
OOM , ITOCTpOeHHhiH B npOillJlOM fO,!I.y.

7. Folositi cuvintele din paranteza la cazul instrumental.


1. K coJKarreHHIO, 11 He 'IHT:irr KHHf, Han!lcaHHhrx (:hoT rrHcherrb). 2. Cer6;:~Hll M&I
opraHHJ6BaHH&di (HalllH coTPYAHHKH). 3. Il6crre 4>itnbMa BhiCTynaJIH

11. J:~eM Ha ae'fep,

apTHCThi, Tenrr6 BCTpe'leHHhie (JpHTenH). 4. Cer6AHll 11 norryqftna KHHrH, np.HcrraHllbre (Bbi)


111 MocKBhi. 5. Bee c HHTepecoM cnymarrH .UOKJI:i.Ubi, rrpo'IHTaHHbie ('IJieHbi) JIHTepazypHoro KPYJKK:i. 6. AoKJillA'IHK OTBeTHJI Ha ace aonp6cbJ, Ja.aaHHhiC eMy (crrylllaTeJIH).

8. -8crieti la infinitiv verbele de la care au fost formate participiile din


~i 7.

ex. 6

268

comparati sensul construqiilor parti-

A. I. MHe oqeHb Hp:iBHTCll apmucm, Hrp:iiOmHi'i B 3ToM 4>llrrbMe. 2. OH noAOilleJI


" OoMy, Haxo.u.HallleMYCH Ha yrny ynHQ&I. 3. Mhl roaopilrrH o6 apmucmax , npeKp:icHo
11.cnoJJHJiamHX BTopocTeneHHhle p6rrH a 3To.li =ece. 4. B'iepa 11 acTpeTurrcll c opyzo11t,

1. Dati raspunsuri scurte la intrebari.

1. C KeM OH XOTeJI ITOJHaKOMHThCll ?


2. C KeM Bhl npe,!I.ITO'IHTlleTe pa66TaTh ?
3. C KeM OH H,!l.eT B rOCTH ?

H:illlH .1\PYJhli
:hH CTy,!l.eHThl
MOJIO)J.hle HIDKeHepbl
COBeTCKHe apTHCThl

Vezi tabelul nr. 15.

269


6. - BaM noHpaaunoch, KaK urpan MnhHH ?

9*. inlocuiti constructiile participiale cu propozitii atributive, punind


Ia forma necesanl cuvintul Kom6pblu. Urmiiriti corespondenta dintre timpul
verbului ~i al participiului.
Model
3TH MapKH eMy npHcmi.J:r .n.pyr, )I(HBYIII.HH B l>y,ll,anenne.
- 3TH MapKH eM'Y npHcmi.J:r .n.pyr, iwT6pi>IH )I(HBeT .B l>y,ll,anenne.
1. B 3TOM cPHJil>Me HrpaeT apTHCT, HCDOJIHJlBIImii fJiaBHYIO pOJib B .<JHJibMe <<BecHa>>. '
2. OT cell: AYIIIH 6naroAapHM HAIDBlX rocTenpHHMHb!X XoJ~ea, opraHHJoaaamHx TaKyiO
UHTepecHyiO BCTpe'ly. 3. Moll: 6HJieT OCTMC.II y CeCTPbi, DpOBO)I(aEmel!: MfHJl H3 BOK3aJJe.
4. JI eme He DOJJy'IHJI DHCbMa OT ,llpy3eJl:, yeX3BIDH'X B flapH)I(. 5. ToaaplliD, H33Hli 'IHBIImif . B3M BCTpeqy, ceii:qaC 3aH.IIT. 6. 0H B3.11Jl DHCbM6, Jie)l(aBmee Ha CTOJJe, H Ha'faJI
'IHTaTb er6. 7. K HaM npucnanu cne~nanH:cToB, npexpacHo 3HAICmHx pyccxliii R3:bJK.
8. JI 6biJI Ha H3YlfHOTeXHH'feCKOH KoHepeH~HH, COCTOJlBIDeil.C.II BeCH6ii DpOIDJIOrq r6,!\a
B EonrapuH.

10. Alegeti participiul potrivit ca sens ~i completati propozitiile.


1. CerO,liH.II B JI:OM KYJibTYPbi DpHIDnH pa66'1He, ... Ha KOH~epT. Cry,lleHTbl, ... HX B
JJ:oM i<ym.Typhl, noKa3AJJH H6ay10 HHTepecJiyiO nhecy. (npurnacllamue, npnrnameHHble)
2. Bhl y)l(e c,llaJJH a 6u6nuo::l~KY . . KRllry ? Y'IHTem. no3waann Y'feHlley , .... HHTepecHbTH
AOKJia.l\. (npo'!HTaamyiO, npo'!HTaHHyiO) 3. ToiiApHlll,H, ... HaM 6unenr, He 3Hanu, 'f'IO
Mhi He MO)I(eM noiiTH a Tehp. Hy)I(Ho C,li3Tb B xaccy .... liMH 6uneTbi. (xynllamne, KynJieHHble)

11 *. Puneti cuvintele din parantezii la forma necesarii.


1. - C KeM Bbl H,liCTe B Tehp ?
- C (HamH .liPY3bJi).
- Y aac ReT nHIDHero 6Hnha?
- K CO)I(aJieHHIO, HeT, HO H .liYM310, 'ITO Bbl CMO)I(eTe ,liOCTaTb 6JWeTbl B Kacce
nepe.ll (HaIano) cnexTaKJIH.

- ,n:a, 6qeHh. OH npexpacHo cnpaanJieTC.II H c (aTopocTeneHHbie p6JJH), H c (rmiBHbie). JJ:eiiCTBHTeJihHO TaJiiiHTJIHBb!H apTHCT '!
- A KTO llOCTllBHJI )Ty llbecy ?
.
- Pe)I(Hccep A.
- OH AaaH6 pa66TaeT ao MXATe ?
- HeT, He,llaaHo, 3To MOJIO.ll6ii pe)I(Hccep.

12. Verificati cu ajutorul cheii .exercitiul precedent. Inviitati microdia-

logurile

~i

reproduceti-Ie cu un interlocutor.

13. Recerit ati vizionat o piesii. Alciituiti un dialog cu urmiitoarele ex-

presii:
6 biTb a TeaTpe c MY)I(eM (c )l(eH61i) H c ,lleThMH ; CH.l\CTh B TpeTheM PHAY ; 6'feHb xop6mHe
Mecn\ ; 6:bmo npeKpaCHO BH,liHO H CJibiDlHO ; ,!!;OpOrHe 6nneTbl ; ,liOCTllTb 6HJieTb! B KiiCCe
npeABapH:TeJihHoii npo,llii)I(H ; KYnHTh 6nneThi ; xynHTh nporpaMMy nepe.ll Ha'fanoM cnexr aKnH llbeCa HaM O'feHb llOHpaBHJI3Cb ; 0 '!eM )Ta llbeCa ? fJ!iiBHYIO pOJib HCDOJ!HllJI apTikT
6. ; KpaCHBbie ,lleKOPlll:IHH ; npenO,liHecTH apTHCTaM ~BeT:bJ ; )J,OJifO anJIOJJ,HpoBaTb apTHCTaM.

14. Cititi ~i traduceti.

3AIIOMHHTE!

HeT, eme He HAena. 3aaTpa yTpoM noiiAY a xaccy 3a (6JWeTbl). Ehi He 3HaeTe,
0 'ICM 3Ta nheca?
- 0 )l(lf3HH A. C. flyiDKHH3.
-

5f MH6ro pa66TaJI nepe.n. 3K3aMeHaMH. Mbl H,D.eM B Kaccy 3a 6HJieTaMH.

Omt 6hiJIH B TeaTpe co cBoHMH po)J.HTeJUIMH H .n.py3h~H.

3. - Cxa)l(l\Te, no)l(anyiicTa, rAe Haiim MecTa?


- Y aac ,liBeHa,li~3TbiH pH,!I;, MeCTO D.IITHa,li~3TOe H meCTHll,liU3TOe. 3To K3K pa3 B

B1>1 BH)J,HTe )J,OM, cToj{rnH:H Ha


yrJiy yJIHllhi?
)l{eHinHHa, OTKpbiBlllasl ,ll,Beph,
npHrJiac:H-Jia Hac B KOMHaTy.

cepe,llli:He Jana.
En aro,llapH:M aac.
bbiCTpee 3aHHMaiiTe MecTa, .liO (Ha'lano) cnexTaKJIR ocn\noc~> MBRYThJ ABe.

4. - He xonhe a:b1iim a c!Joiie ?


- HeT, 6naroAapH> aac,

- KaK Thi .nonaJI ~ CIO.lla?


- flo 6HJieTy llllllbi.
- A r,lle )l(e nana?
- timeT ,II6Ma caoA 6uneT, '- oTBeTHJI Mam.'!HK.
)J(emi : Kax TO!lbKO .11 npuroT6BJIIO. Y)I(HH, HaxopMniD 2 ,lleTeii, yno)l(y nx cnaTb 3, Bhrrna)l(y
Te6e py6aiDKy, Mbl CM6)1(eM nol!:ni: B KHHO 4
MyJIC : Xopom6, HO KOfJl,ll )l(e Tbl ycneemb CXO,IIHTb 33 6nJieTaMH?

2. - Bhl y)l(e liAenu 3Ty llbecy ?

JJ:aa ,llpyra ,liOfOBOpH!IHCb noiiTH B Tehp. Kor,lla O,liHH H3 HIJX npnwen Ha cneKTaK!lb,
o H yailJJ,eJI Ha MecTe caoer6 Apyra er6 ManeHbKoro c:bma.

flheca, HCllOJIHHeMasi apTHCTaMH,


oqeHh HHTepecHa.
Ml:>I nepeexanH B )J,OM, nocTp6eHHhiH He)J,aBHO.

ocTaHycb B (3an).

- A .11 noii.lly noKyplb.


- flO)I(llJIYHCT3 . JI xypHJI B npe,llbi,llylll,eM 1 3HTpaKTe. 2
5. - He xoTHTe nn a 6yc!JeT ?
- C Y.liOBOJihCTBHeM, .II oqeHb XO'!Y DHTb.
- 'liTo Bhi 6yAeTe DHTh, JIHMoHa.ll H:JIH MBHepan~>HyiO a6.!1Y?
- (flpe,llllO'IHT<iTb) MllHepaJibH)'IO BO,ily.

OODSCTb a nimeri
2

2 anTpaKT pauza (Ia teatru)

1 npe,ll.biAYm/nif, -aH, -ee, -He anterior

270

uaKop~niT& a da d,e mincare

BI>i BH)J,HTe .n.oM, KOT6pi>IH) CTOHT


Ha yrJiy ymm~>I?
)l{eHlliHHa, xoT6pas~ oTKpbma
,D.Bepb, npnmacHJia Hac B
KOMHaTy.
Il~>eca, xoT6pYJO acnoJIHj{roT
apTHCTI>I, oqeHh HHTepecHa.
MI>I nepeexann B )J,OM, xoT6pbiH
llOCTpOHJIH He)J,aBHO.
3 yJIOlKHTb cnaT& a culca (pe cineva)
' KHuo cinema

'
YPOK ~9

TPH,li;QATh ,li;EBBThl:fi YPOK

IIHCLMO

,lq)yry

ocuoBlin. a fonda, a intemeia


co6nplhenh colectionar
npoa:Jue):leane opera
ooJITopli, ooJITopw unu, una ~i jumatate
paccTpaBBaTbCH I a se indispune, a se
supara
BWxM ie~i re
na nBMliTb ca aminfire
penpOJ:IYKQH!I reproducere
HJBecTn /blii, -a11, -oe, -ble cunoscut
):lo cKopoii BCTpeIH! pe curind!
nepe):laaan. I a t ransmite
npHBe-T salutari, complimente
o6nnM!lTh I a imbrati~a
KpenKo cu d ildura
QeJioalhb I a saruta

B~8IOIII / HHCII,

lUlCK, -eecH, .- HeC!I remarcabil


xy):IOlKBHK pictor
.
pacooJIOlKenu/blii, -au, -oe, -ble situat
cn1p /hlil, -lUI, -oe, -ble vechi
yBJieKBTbC!I I a fi pasionat (de ceva),
a manifesta interes (pentru ceva)
lKHBODHCb pictura
Jllo6oa8Tbcll I a admira
peaJIHCTit.fecK /uii, -all, -oe, He tea Jist
aeK secol, veac
TliKlKe de asemenea
nepao):l perioada
Moe noaeJJJO am avut noroc
npncoe):IHII}lTbCH II a se al atura
3KCKypcOBO):I ghid
coJ):Iaune creare
x yJ:~olKecmeuu /hlii, -all, -oe, -ble de arta

)l,oporoii B'HKTop !
B npe.nhl.nym:eM ITHChMe j! KOpOTKO OllHCaJI Te6e nepByiO He.nemo Moen)
npe6l>IBaHHR s Mocxse. Cero,nHR xoqy cbo6m:J1Th HeKoT_op~>re no.np66Hocnt
nocem:eHHR TpeThRKoscxoii ra.JiepeH, s xoTopoii c66paHa 6oraTaR xoJIJieKI.~HH
xapTHH HaH60Jiee Bl>I)J,a:KHIIHXC5! pycc:KHX H COBeTCKHX xy)J,O)I(HJIKOB . ra.Jiepe5!
paciTOJIO)I(eHa B ueHTpe ropo,na, CCH'IaC OHa 3aHHMaeT CTapoe 3)1,aHHe, HO
cxopo )J,Jljl Hee 6y,neT llOCTpOeHO HOBOe 3)1,aHHe Ha 6epery MocKBhi-peKH.
T1>1 Be.n~> 3HaeiiJh, xax 5I ysJiex~cl> )I(HBOITHChiO ! 3.necl> 5I Mor JII06osancR 3aMe'IaTeJil>Hl>IMH pea.JIHCTH'ICCKJIMJI KapTHHaMH pycCKHX xy,nO)I(HHKOB
XIX s6<a, a Tal()l(e xy.no)I(HHKOB coseTcxoro nep'Ho.na.
MHe nose3JI6 : R npncoe,nHHHJicR x rpyrrrre Typ:HcToB c rrpexpacHhiM
3I<cxypcoso.noM, xoTopl>Iii o'IeHh HHTepecHo paccxa3l>IBa.JI o6 ncTopHH co3.naHHR :horo XY)J,O)I(CCTBCHHOTO My3e5!.
raJiepeR 61>ma ocH<,)saHa B 1856 ro.ny co6npaTeJieM rrpoH3se.neHHii
pycCKHX xy)J,O)I(HHKOB II. M. TpeTb5!KOBhiM H IIO,IlapeHa HM ropo.ny Mocxse
s 1892 ro.ny. Ceii'Iac ee rrocemaeT noJITopa MHminoHa qem) sex s ro.n ! .5I 3HaiO, 'ITo Tbi ToJKe xoTeJI 61>1 nocMoTpei~> TpeThRKoBxy. He paccTpaRsaiicR, Be.n~> H Tl>I .noJI)I(eH IIOexaTb oceHbiO s Mocxsy. Ilpn Bhrxo.ne
H3 ra.JiepeH R KYrrHJI ce6e Ha naMRTh MHOrO OTKphiTOK H KHHr. .5I npHBe3y
. H Te6e peiipO)J,YxiiHH HeKOTOpbiX KapTHH HaH60Jiee H3BeCTHhiX xy)J,O)I(HHKOB .

Participiul de forma scurta


-

.
IIOCTpOeHH -

-+ IIOCTpOeH
-+ rrocTp6en-a
-+ llOCTp~eHO
-+ llOCTpOeH-bl

Viitor

Trec.ut

Prezent
r6pO):I llOCTpOeH
illKOJia llOCTpOeHa
J):laHHe llOCTpOCHO
3aBO):Ibl JJ0CTp6e:iibi

hiM
all
_ . oe
- hie

~-

-+
-+
-+
-+

6blll llOCTpOeH
6&tlla nocTp6ena
6bl/IO llOCTpOeHO
6b!/IU IIOCTpOeHbl

-+
-+
-+
-+

6yoem
6yoem
6yoem
6yoym

nocrp6en
nocTp6ena
nocTp6eno
nocrp6eHhi

Participiile de forma scurta se formeaza numai de la participi ile pasive .


acestea au rol de predicat:

1n propozitie

jTOT 30600 6biJI DOCTpOeH He):laBHO.


In Jimba vorbiti'i, aceste participii cunosc o Jarga intrebuintare.

)l,o cxopoii BCTpe'IH ! Ilepe.na:saii IIpHBeT Map:HHe H HaWHM 66IIIHM


3HaKOMl>IM. 06HHM~ Te6H H xperrxo D.eJiyiO, TBOH AH,Ilpeii.

YTIPAJKHEHH.SI

1. Traduceti in _limba roman a ~i comparati exemplele din cele doua coCJIOBA H BhiPAiKEHlUI
Koponw scurt, pe scurt
onncan. I a descrie
no):lp66uocTb amanunt
nocellleune vizitare

TpeTbHKOBCKa!l raJiep~
Galeriile Tretiakov
KOJIJieKIIHH colectie
uanooJiee eel, cea maj

272

Joane.
(TpeTb!IKOBKa)

3TOT MyJeif p aC/10 /IO:>ICCH B l]eHTpe


r6po):la.
3To 06111ClKHTHe I!OCmpoeHO ,!!Jill CTy,ll,eHTOB Me):IHI]JlliCKOIO HHCTHTyTa.

1. B'lepa Mhi nocen1ml MyJeil, pacno,u):xceHH&u'i B l]eHTpe r6po):la.


2. r ocnl OCMOTpeJIH HOBOe o6IIIC)KHTHe,
nocmpoemwe ):IJill CTy,ll,eHTOB Me):IH~HCKoro HHCTHTyTa.

273

'
3. 3KcKypcos6.o:

rosopilli
o
TpeTMI
KOSCKOH rarrepee, OCH06UHHOU s 1856
ro.f(y.
4. KapniHhr, c66paHHble II. M. TpeTbliKOshrM, COCTaSHJIH OCHOSHOli: cPOH,I:(
Kapnnmoil: rarrepeH.

TpeThliK6scKall rarrepell
1856 ro.f(y.

6bl11a

ocHtiBtma s

B. Model a)
)];pyr rro,D;apH:n MHe xpac:ffayro py'IKy, npHBe3eHHyro HM H3 llparn.
- .[(pyr no,D;apH:n MHe_xpacH:ByiO py'IKy, xoT6pyro oH rrpnae3 H3 llpam.

B My:Jee 6t:111U c66paHbl KapniHhi shi,I:(aiO~HXcll pyccKHX xy,I:(6JKHHKos.

2. Ariitati verbele de la care s-au format participiile date; Traduceti


aceste verbe in limba romfmii.

1. R He IIOJIY'IHJI TerrerpaMMY, n6crraHHyiO saMH H3 JloH,I:(OHa. 2. CKOJibKO CTOHT


py6amKa, KyrrrreHHall a'lepa OTIIOM? 3. MHe 6'feHh x6'feTcll noceni:Th KapTHHHyiO rarrepe10,
ocH6aaHHyiO 3THM HJaecTHbiM co6np<iTeneM Kaprit:H pyccKnx xy.o:6JKHHKOB. 4. B cpe.o:y
HaC IIpHrJiaCHJIH Ha BCTpeqy, opraHH30BaHHyJO nperro,I:(aBaTeJiliMH H CTy)l;eHTaMH TpaHCIIOpTHOfO HHCTHTyTa.

Harr~cannhili:, rrpo,nhannhiH, 3aKa3a!IHblli:, rrorry'fe!IHhiil:, Kyrrrrennbiil:, opraHH36saHHbrli:


ocHosannhlil:, rrocrrannhiil:, rrpHrrramennhil!:, s.br6paHHbiil:, rrpHseJeHHblll: Ja,I:(aHHbiH oeTa:
srre~HbiH, ~pHHliTbiH, Sbl3sa!IHbiH, sCTpe'!eHHbiH, 3aiiOJIHeHHbiH, HCIIO~eHHbiH, rrO::TpOeH
HbiH, Ha3Ha'feHHhiif, rrepese,I:(eHHhiil:

3*. Inlocuiti constructiile participiale prin propozitii atributive cu cuvintul Kom6pb1U.

A. Mode I a)

Model b)
~ IIOJIY'HfJI IIHCbMO, llOCJiaHHOe BaMH H3 EyxapecTa.
- ~ nonyqJ1n nncbM6, xoT6poe Bbi nocnann H3 EyxapecTa.
1. IlarrhT6, Kynrrelllioe MhephiO, 6.bmo He.o:opor6e H Kpaclisoe. 2. Mbr JKJIBeM
s HOBOM o6~eJK1i.nm, IIOCTpoe!IHOM s npoillJIOM fOAY. 3. 3ace,I:(aHHe, Ha3Ha'fe!IHOe Ha IIOHep,eJibHHK, He cocTolirroci. li3-3a 6orre3HR rrpe.o:ce,I:(aTerrH,KPYJKKa n AoKrrawmKa.

Bhr y)J(e 'IHninH HOBbiH poMaH, HanH:caHHbiH 3THM nacaTeneM ?


- Bhr y)J(e mTaJIH HOBhiii poMaH, xoTopbrii: HanHcan 3ToT naca11enb ?
, 1. MHe 6'feHh rro~pas!fJICH .o:oKna.o:, rrpo'lit:Taii:HhiH sa~ Ha KoH$epeH~Hu. 2. JJ:esymKa
6brcTp~ rrpHHe~rra o6e.o:,. 3ad3aHHbi~ HaMH. 3 .. )l(ypHarr, KyiiJiennhrl!: MH6IO YTPOM, neliCHT
Ha Moe~ CTorre; 4. R 6hiCTpo rrepeserr TeKc:, 3al;la!IHhiH rrperro,I:(asaTerreM pyccKoro liJbiKa.

5. My3eH, OCHOSa!IHbili: co6HpherreM KapTIIH pyCCKHX xy.o:6JKHHKOS


Ohm oTKp.bn .IJ:Jill rroceTHTene.ll: s 1893 ro.o:y.

n.

M. TpeTbliKOSbJM
'

Model b)
Mbl 1103,D;paBHJIH TOBapHIUa, Bbi6paHHOro ,LJ;eJieraTOM Ha. KOHcpepeHIJ.H:IO.

- Mbr rro3,D;paaanH ToaapHma, xoT6poro Bbr6panH ,LJ;eneraToM Ha :KoH<PepeHUJuo.


1. Jl He 3HaKOM C TOBapH~eM, IIpHrrrame!IHhiM Ha :hy BCTpe'ly. 2. qeJIOBeK, BCTpe<J~HHblH HaMH Ha yrrH~e. rroKa3<incll HaM 3HaK6MbrM. 3. Mbi HecKonhKo pa3 3BOHHJIH HameMY
<=hmy, ocTaarreHHOMY HaMH .o:oMa. 4. Ha'faJibHHK oT,I:(ena, s.bl3saHHhili: yTpoM a MHm~CTep

Model c)
lloHpaBHJIHCb JIH BaM penpo,D;yxunn, xynJieHHbie MHOIO B My3ee ?
- lloHpaBHJIHCb JIM BaM penpo,D;yxunn, xoT6pbre 5I xynH:na B My3ee ?
1. IloceTHTeJIH JII06osaJIHCb KapTHHaMH, HanHCaHHhiMH H3SeCTHhlM Xy,I:(OlKHHKOM
XVIJ seKa. 2. B - aHKeTax, Jan6JIHennbiX saMH, MH6ro omli6oK. 3. BceM noHpasnJIHCh
rieCHH, HCIIOJIHe!IHble JTHM apnkTOM. 4. KapTHHhi, c66paHHbre rr. M. TpeThl!KOSbiM,
COCTaBJi!JIH OCHOBHOH !jJOH)l; KapTHHHOH rarrepen.

4. Completati cu cuvintele- potrivite din coloana din dreapta.


1.
2.
3.
4.

Sb!CTaBKa
OKHO
MaraJHHhi

Cer6.IJ:Hll ... 3aKp.bn.


TI6cne o6e.o:a ... JaKp.bna.
CeJl:qac ... JaKp.bno.
B rroHe,I:(eJibHHK ... JaKphiThi.

5.
6 ....
7....
8....

r~sopeu

6bJJI OCH6saH s XIX seKe.


6bwa nocTp6eHa s np6mrroM ro,I:(y.
6.bwo 3aKOH'feHO S 1974 fOIIY6.biJIH c66paHbl S npOlliJIOM aeKe.

Model c)

9.
10.
11.
12.

CTy,LJ;eHTbi rro3Hax6MHJIHCb c apnicTaMH, npnmaweHHbiMH B KJiy6.


- CTy,LJ;eHTbi rro3Hax6:Mnnncb c apTI1cTaMH, xoT6pbrx npnmacH:Jin a
KJiy6.

1. 3ToT poMaH rrepese)J,eH Ha pyM.bmcKn.lf sn.biK.

<=Tao, BepHyJICll ,TOJibKO K o6e.o:y.

1.

TosapH~, rr6crraHHhie Ja rpaHHIIY,

uerrhili: ro.o: H3y'faJIH aHrrrM:li:cKHil: liGhiK.


2. JJ:errerhhi, Ih6paHHbie Ha KOH$epeHIIHIO, )l;OJIJKHhl 6bJJIH C06paTbCll S 9 'laCOS yTpa.
3. Mb! IIOJIY'lHrrH IIHCbMO OT .o:py3eH, rrpHHliThiX aaMH C TaKMM rocTerrpHMMCTSOM. 4. K6rrll
H Bepa, OCTasrreHHbie ,I:(OMa POLJ:HTeJiliMH, CMOTperru TeJieBil:Jop.

274

3asTpa ... 6y,I:(eT OTKpbiT.


B BOCKpeceHI.e ... 6y)leT OTKpbiTa.
B 9 'lac6s yTpa ... yJKe 6y11eT oTKphiTo.
Ilepe)l npliJ)lHHKOM ... 6yiiYT OTKPhiTbl.

JTO IIpOH3BC,I:(eHHe
JTH KapTHHbl
JTa rOCTHHHIIa
3ToT MY3eif
see Mara3HHI.r
Harne MHHHCTepCTBO
TpeTbliK6scKall rariepell
JIHHJKHI.IH Mara3HH

~ Completati spatiile punctate, tinind seama de acord.


CTaThH
pa66Tbi
KHHra
,!I,OKJia,!l,
CTaThH
rrpoH3Be,!l,eHRe ...

275

2. :hoT HHCTHTYT 6hiJI rrocTp6eH s rrp61IIJJOM ro):ly.


3D;ii!DI;e
$ii6pHKa
D;OM
o6melK!l:THe ...
JJ;OMii
rocni:~D~;~a , ...

B 1. ECTb JIH B sameM r6po,!\e KapTlrHuaH raJiepeH ? 2. r,!\e oHa pacnoJI6lKeHa?


3. B Ka;ru; JJ;!DI; H 'l'ac:bi oTKp:biTa TarrepeH? 4. KaKaH KOJIJI~K~~ll c66paHa s. 3Toil:.ranep~e?
5. Kaxal! KapTJi:Ha saM 66JJhiiJe scer6 HpaBHTCH ? 6. Kor,!\a H KeM 6hma uanHCaHa :na
Kapnma?

9. Redati eontinutul textului

IlUCbMO

opy2J.

10. Cititi ~i tradueeti in limba romana.

3. HOBh!ll BOK3llJI 6yJJ;eT OTKph!T 'lepe3 IIOJlrO):Ia.


rra6opaT6pHH
o6melK!l:THe
HHCTHTYT
Kapni:HHal!
rarrepell
y'lpelK):IeHHe
mi:HHll MeTp6 ...

6. Puneti propozitiile date la timpurile treeut ~i viitor. Faeeti aeordul


intre subieet ~i predieat.

IIoceTirTeJIH MY3eH ocraHaBJIHBalOTCll 6KoJJo cTapirHHoi1 KapTHHhi H crrpiimHsaroT


3KCKypCOBO,!\a :

- Kor,!\a 6bma uarr:HcaHa 3Ta KapTJi:Ha?


- 518 c rronos!llioil: rreT TOMY Ha3ll,!\. '
- OTKy,!\a Bhi 3HaeTe To c TaK6ii: TO'IHOCThlO?
- KOt,!\ll ll IIOCTYIIHJia CIO,!\ll Ha pa66Ty, JTOH KapTJi:He 6:bJJIO 500 JieT, H BOCeMHllJJ;UaTb C IIOJIOBlrHOH JieT ll ylKe pa66Tal0 3,1\eCh.

11. V-ati intilnit eu o euno~tintii la un muzeu de artii. Imaginati-va un


dialog privind pietorul dv. preferat.

Mode/

CTy,IJ,eH'IeeKoe o6mexrnTne paenoJio)l(eHo oKono nHeTnTyTa.


- CTy,IJ,eH'IeeKoe o6mexrnTne 6:bmo paenoJio)l(eHo 6Kono 1 nHcTnTyTa.
CTy.IJ.eH'IeeKoe o6me)I(Ihne 6y.IJ.eT paenoJio)l(eHo 6KOJ10 nHeTnTyTa.
1. IlpH )J;6Me KYJihTYPhi opraHH36saH KpylK6K pyccKoro ll3hiKa. 2. He 6ecrroK6i1Tech,
sallla cTaThli rrposepeHa. 3. Bhl He 3HaeTe, AHJJ;peil: H 3Ji:Ha rrpHrnallleH:br K MsaH6BbiM ?
4. H6soe rrpoH3Be,!\e!DI;e H3BeCTHoro IIHcareJil! 3aK6HlfeHo 6ceHhro :horo r6,!\a. 5. Hallla
BCTpe'la Ha3Hll'leHa Ha cpe,!\y. 6. 3TH BOIIpOChl iiOCTllBJieHbi Ha IlpO$COI03HOM co6paHHH.
7. B socKpeceHhe HeKoTophie MaraJirHhi oTKp:biThi. 8. 3Ta pa66ra C,!\eJiaHa s6speMll.
9. Kapni:HHall rarrepell pacnoJJ6lKeHa s ~e1npe ropo,!(a. 10. Pa66Thi :horo y'leHoro nepese,1\eH:bi Ha MHOtll:e HHOCTpiiHHble ll3biKJ1.

7*. Folositi forma seurUi de la partieipiul din parantezii ~i aeordati-o


eu subieetul.
Model
Bee 6.nneThr 6:bmn (np6,IJ,aHHhi:i1:).
-Bee 6nnenr 6:bmn np6.n;aHhi.
1. Kor):lii 6hiJI (ocH6BaHHbiil:) ToT My3ei1? 2. MHe 6'!eHh lKaJih, 'ITO Ta penpo,1\YK'-l!ill ylKe (np6,!\aHHhiil:). 3. KeM 6hrrrii (Hami:caHHbiil:) 3Ta Kapniua? 4. 0Hii 6brJJa
(HarrH-caHHbri1) Bbi,!\aiOmHMCll xy):l6lKHHKOM np6mJioro BeKa. 5. - Bb! He cKalKeTe, Moli:
py6iimKH ylKe (s:biCTHpaHHhiil:)? - )J;a, (s:brcmpamihri1) H (rromalKeHHhiil:). 6. Ilonpoc:li:Te,
nolKaJJyil:cTa, 'IT66br Mlico 6:brrro xopom6 (3alKiipeHHhii1). 7. TosiipHIUH, co6paHHe (oK6H'!eHHbiil:).

8. Riispundeti la intrebiiri.
A. 1. Kor,!\ii 6bmii ocH6saua TpeThJJK6BcKaH raJiepeH? 2. KaKire KapT!i:Hhi c66paHbi
s 3Toil: rarrepee? 3. B KaK6M ro,!\y rarrepeH 6hmii rro):liipeHa r6po,!\y Mo~Kse? 4. r,!\e
pacrroJI6lKeHa TpeThliKOBCKaH rarrepeJI? 5. r,!\e 6y,!(eT rrocTp6eHo H6soe 3,1\llHHe KaPTiilmoil:
raJiepeH?

276

3AIIOMHHTE!
Ce:i1mie :hoT My3ell OTKPhF.
Bqepa 3ToT My3eM: 6hln oTKp:bn.
3aBTpa 3TOT 1V1y3eH 6y.n;eT
OTKphlT.

Pa66Ta e.n;enaHa BoBpeMH.


Pa66Ta 6hrmi e.IJ:eJiaHa B6BpeMH.
Pa66Ta 6y.IJ:eT e.n;enaHa B6BpeMH.

3.n;aHne noeTpoeHo Ha 6epery


peKil.
3.IJ::iHne 6:bmo noeTpoeHo Ha
6epery peKil.
3.n;aHne 6y.IJ:eT noeTp6eHo Ha
6epery peKil.

Barnn eTanll: y)l(e nepeBe.n;eH:br.


Barnn CTanll: 6:bmn nepeBe.n;eH:br.
Bamn eTaThll: .6Y.IJ:YT nepeBe.IJ:eH:br.

COPOKOBOH YPOK

YPOK 40

cos~TcKon Cpe~eu

AJHH

IIepeexas KacnH::Hcxoe Mope, Bbi norra,L~;aeTe B Cpe,!l;HIOIO A3HIO - cTpaHy


rop, ,ll;OJUffi, llYCTbiHh H Oa3HCOB .
,
3Ha'IH:TeJThHax '!acTh HaceJieHHX Cpe.D;Heii: A3HH 3aHHMaeTcx 3eMJie.D;eJIHeM H )I(HBoTHoBo.D;cTBOM. :SoJThiiioii: H3BecTHocTI>ro noJTh3yeTcx cpe~e
a3HaTc:KHii: xnorrox, KOTopbiH Mo)l(eT o.D;eTh noJioBH:Hy )I(HTene:H 3eMH6ro
Uiapa. B Cpe,!l;HeH A3HH CeiOT niK)I(e pHC,_Bbipa~BaiOT KapTo<l>eJih, caxapeyiO
CBeJ<Jiy, BHHOrpa,!l; H .D;pyrH:e KYJII>Typbi.
IIpoe3)1(ax no Cpe.D;Heii: A3HH, Bbi ysH.D;HTe orpoMHI>Ie cTaAa osen; H
sep6mo.D;OB, KOTopi>Ie rrac)ITcK B nycT.btrurx. OHH: .D;aH>T IIIepcn, M>lc,o, MOJIOB:o.
rosop>J 0 cpe,!l;Hea3HaTCKHX pecny6JIHJ<aX, HeJih3H He BCllOMHHTb 0 BO,!l;e,
xoTopo:H He 6I>mo B ropH'Ieii: rrycT.bme. IIocTpoHB xaH<iJThi, mOAH npeo6pa3liriH
3TH MecTa.
,[(o pesombnHH B Cpe.D;Heii: A3HH no'ITH He 6I>mo npoM.bmmeHHocnL
0Ha C03,ll;aHa 3,ll;eCb IIpH COBeTCKOH BJiaCTH.
B Y36excxo:H pecrry6JIHJ<e rroxsH:JIHCh TeKCTHJThHI>Ie <Pa6pHI<H, a B TaUIxeHTe, CTOJIHIIe Y36eKHCTaHa, IIOCTpoeHbi 3aBO,!l;bi, KOTOpbie llpOH3BO,!l;XT
MaWHHhi .D;JIX xnoiiKa H .D;pyrlix ceJThcKoxo3HHcTBeHHhiX xyni>Typ.
Tx)l(eJiaJI npoM.bmmeHHOCTh pa3BHTa a B .D;pyrH:x cpe,!l;Hea3HaTcKHX
pecrry6nHxax : TypKMeHcxo:H, Ta,!l;)I(HKcxo:H H KHpnbcxoii:. B Cpe,!l;Heii:
A3HH nocTpoeHI>I MeTannoo6pa6aTbiBaiOIIJHe rrpe.D;rrpHHTrur, 3aB6A 'IepHoii:
MeTaJIJiypmH, C03,ll;aHO MaWHHOCTpOeHHe.
Cpe,L~;rurx A3Hx 6oraTa rrone3HbiMH HcxonaeMI>IMH. 3Aech .D;o6bisawT
He<Pn, ra3, KaMeHHbiH yroJih, )l(eJie3HYJO PYAY, neHHbie MeT<iJIJThi H T.,!l; .
Pa3BHBM npOMbiiiiJieHHOCTb cpe.D;Hea3HaTCICHX pecrr":Y6JIHK, napTHX CTpeMHTCX no.D;H>lTI> 3TH paifoHI>I, xoTopbie paHI>IIIe 6.bmH oTcTani>IMH.

CJIOBA H BbiPAJKEHHR
Cpe.r.IHUI AlHH Asia Centrala
KacmliicKoe Mope Marea Caspica
nona.r.bh I a nimeri

ropa munte
.z.omlua vale
nyc'fhnm de~rt, pustiu

278

obuc oaza
lwroiTem.u/Yii, -aH, -oe, -hie insemnat,
coosiderabil
HaceJJeuae populatie
JeMJJeAenHe agricultura
ncim.lOBaThCII H]aecTuocn,IO a fi renumit,
a se bucura de renume
xm)uoK bumbac
lKIITem. locuitor
leMBlrii wap globul pamintesc
BhiPBiliHBllTh I a cui tiva
clixapuaH caeKJia sfecla de zahar
asuorp8A (sg) struguri, ( aici) vita de vie
npoellKBTb I a trece, a strabate
orp()Mn /hlii, -aH, -oe, -hie imens, mare
cT&Ao turma, cireada
aep6mo.r. camila
nacnl:ch l a pa~te
ropii'I/Hii, -aH, -ee, -ue fierbinte
KauaJI canal
npeo6palHTb II a transforma
peaomoQHH revolutie
COl.Z.BTh a crea
npH COBeTCKOH BJIIlCTH in timpul puterii
soviet ice

TeKcnl.abu /hlii, -a~~,. -oe, -hie textil


tjlft6puKa fabrica
npoHlBO.Z.HTb ,I I a produce
yoopKa stringere, recoltl\re
TBlKMaH npoMbiwJieBBOCTh industrie grea
palBHT, -a, -o, -hi este dezvoltat
MeTaJIJioo6pa68ThllllliOili/Hii, -all, -ee, -He
de prelucrare a metalelor
qepuaH MeTaJIJiyprHH siderurgie
MawuuocTpoeuue constructii de ma~ini
noJibHhle ucKonaeMhle substante minerale utile, zacaminte
.r.o6hi88Tb I a extrage
B~Th petrol, titei
ru gaze
KaMenHhlii jroJib huila
lKeJJelnau py.z.a minereu de fier
MeTiiJJJI metal
palaHBbb I a dezvolta
m1pTHll partid
cTpeMHTbCll II a se stradui, a face totul
no.r.nliTh I a ridica
oTctiJI/hlil, -aH, -oe, -hie ramas in unna,
inapoiat

Gerunziul
verbelor perfective

verbelor imperfective
'fli!Ta-Tb-+ 'IHTaIOT -+ 'IHTa-H
TOBOpH-Tb -+ TOBOPMT -+ TOBOp-Ji
npoeJlKa-Th-+ rrpoeJl!Ca -+roT -+ rrpoeJl!Ca-11
)J.aBa-Tb-+ )J,aBa-s
Blil)J,eTb -+ B:ll)J,-HT -+ Blf)J,-B
B03Bpauni-Tb-CH-+ B03Bpaw;a-IOT
CH -+ B03Bpallla-H-Cb

npO'IHTa-Tb -+ TlpO'IHTa-JI-+ npO'IHTa-a


CKa3a-Tb -+ CKa3a-JI -+ CKa3a-B
npoexa-Th-+ rrpoexa-n-+ rrpoexa-a
. OT)J,a-Tb -+ OT)J,a-JI -+ OT)J,a-B
yBJl:)J.e-T& -+ yBJl:.rie-n -+ yBJi)J.e-a (yBH)J.H)
B03BpaTH-TbCH -+ B03BpaTH-JI-CH-+
B03BpaTH-BWH-Cb (B03BpaT-HCb)

Gerunziul este o forma verbala rar folosita in vorbirea curenta (intrebuintindu-se, mai ales, in stilurile oficial-administrativ~ _publicistic, ~tii~tific
etc.). ' construct.~ile gerunziale pot fi inlocuite cu propoz1tn secundare de t1mp,
de cauza etc. :
1. llpoe331CdR no Cpeoneu A3uu, Mbi BH)J,eJIH cTa)J.a oBeu:. (Ko zoa M&l npoe331Caflu no Cpeoneu
.
A3uu, Mbi BH)J,eJIH cTa.I:!a oBeu:.)

2. Bo3BpamuBwuc& ooM6u, o!IH BCTpeTHJIH oTu:a.


Kozoa onu B03epamuRuc& ooM6ii,
ll6cAe moz6 KaK onu 6036pamluluc& ooM6ii,

oHli: BcTpt!THJIH oTu:a.

Retineti: a) actjunea unui gerunziu de aspect imperfectiv are loc concomitent


cu actiunea principala (exemplu 1);

279

b) actiunea unui gerunziu de aspect perfectiv are loc i'naintea actiunii


principale (exemplu 2);
in limba rusii a tit actiunea principal a, cit ~i cea secundaril, 'd eci, cea
exprimata prin gerunziu, sint efectuate de acela~i subiect: Bo3Bpauui~cb
,ll;OMOM, Mbl BCTpeTHJUI ,n;pyra. ( Mbl B03BpaUiaJIHCb H Mbl BCTpeTHJIH ... )

c)

Model b)
1

Iloo6e.n;aB, r6CTH BCTaJIH H3-3a CTOJia.


II6cne ror6 KaK r6cTH rroo6e.n;anH, oaH. BcTanH H3-3a cTona.

1. TI03BOHHB MaKCHMy, S! Ha'laJI 3BOmfTL H OCTaJihHblM TOBapHITiaM. 2. Iloo6e_uaa,


HHKonaid 3aKa3an Ji6noKH H sHHorpa.n;. 3. B:bmHB ropJiqero 'laiO, ll nerna cnarh. 4. IlorynJi s no r6pOJly, rypHCTbl aepHyJIHCh ll TOCTHHH!-IY 5. O~'hl!CHHB H?Bb!H ~p6K, npeno_uaBiire'Jih Ha'laJI cnpamHsaTh KypcaHTOB. 6. HanHCaB llHCb~O, ll IT~mna Ha ITO'ITy.

YllPAJKHEHMH

Model c)
1. Scrieti infinitivul verbelor de la care s-au format urmatoarele gerunzii:

IIpO'IHTaB KHI1ry, ~ c.n;aM ee B 6H6mwTei<y.


- II6cne l'or6 KaK ~ rrpo'IHniw KHliry (xor.n;a
C.IJ;aM ee B 6H6JIHOTeKy.

rrpo'IHTaiO KHiiry),

a) norraAaSI, 3aHHMaSich, n6nh3YSICh, o.n;esaSI, Bhipall(HBaSI, npoe3lKaSI, sl\'.n;SI, .n;asaSI,.


fOBOpJi, BCllOMHHaSI, CTPOS!, npeo6pal!Ca5!, C03.LJ;aBaH, npOH3BO.D;H, HtiJI, llOji,HHMiill, BCTpe'lal!Ch, fOTOBl!Ch, B03Bpall(al!Ch ;
b) nomis, OAes, s:bipacrHB, npoexas, ysif.n;es (ysif.n;H), .n;as, CKa3as, BCn6MHHB, nocrp6HB, npeo6pa3HB, C03,[),aB, npHHjl,ll, llO.LJ;HHB, BCTperHBIIIHCh (BCTpCTS!Cb), llOji,TOTOBHBillHCh, B03BpaTHBIIIHCh (B03BpilTHCb).
.

I. Or.n;oxHys, poAifrenH noiiAYT a rearp. 2. 3aK_6H'IHB pa66ry, ~ rro.eAy ~ r6phi.


3. BepHyBmHCh c Cesepa, BacH. noe,n:er B Cpej!,HIOIO A3HIO. 4. IlocrpOHB 3TY 4Ja6pHKY,

2*. Completati constructia din sti'nga cu una dintre cele doua propozitii date in dreapta.

4*. Inlocuiti punctele cu unul din verbeie date in paranteza, la forma


cuveniti'i.

1.

B~>Ipall(HBaSI xn6noK, ....

a) OAeBaeTCS! llOJIOBI1Ha . HaCeJICHHS! 3CMHOTO mapa


b) lKJhenH ' Cpe.n;Heu A3HH M6ryr o.n;erh
llOJIOBHHY HaceneHHll 3eMH6ro mapa

2. Ilpoe3l!Cal! ITO 3THM MeCTaM, ....

a) Mhl BHAeJIH nosc!O.n;y orp6MHhie cra.n;a


OBCIJ; H Bep6JIJOji,OB
b) nosc!O.n;y 6:bmH BH.UHhi orp6MHbie cra,[),a
OBCIJ; H Bep6JilOji,OB

3. Ilo.n;'he3lKaSI K TaiiiKeHry, ....

a) 6:biJIH l sif.n;Hhi .He.n;asHo nocrp6eHHhie


3.D;aHHSI
b) Mhi ysiiAeJIH He.n;aaHo nocrp6eHHbie
3jl,;lHHS!

4. Bo3sparifsiiiHch H3 CpeAHeu A3HH, ....

a) yqeHblil: 3a ro.n; HaTIHcan cso!O .n;HcceprauHIO


b) .n;Hcceprau;HSI 6hma 3aK6H'!eHa 3a ro.n;

5. Ilocrp6Hs :hor KaHan, ....

a) nycr:bmSI npeo6pa3ilnach
b) JIIO.D;H npeo6pa3HJIH nyCThiHIO

3. Inlocuiti constructiile gerunziale cu propozitii secundare.


Model a)
IlpHeJ)I(a~ s Eyxapecr, Moil: .n;pyr scer.n;a Jax6.IJ;HT xo M:He.

Kor.n;a Moil: .n;pyr rrpHeJ)I(aer B Eyxapecr, oa Bcer.n;a Jax6.n;HT xo Mae.

1. M.n;li .n;oM6H, Haraiiia ysl\'.n;ena cso!O no.n;pyry. 2. Bcrpe'lacb c .n;py3hHMH, Mhi


'TOBOpHM 0 illKOJihHh!X ro.n;ax. 3. rorOBl!Ch 1C 3K3aMeHy, S! HCCKOJIDKO pa3 npO'IHTaJI Bee
Moll: KoHcneKThi. 4. 05'bl!CHHSI HOBhiH yp6K, npeno.n;asarenh acer.n;a o6pall(aercll K HaM
c sonp6citMH. 5. rynlil! no r6po.n;y, H ni06oaarrcSI er6 apxHreKTypoli. 6. Bo3apa!ll<il!ch
.n;oM6li, 3li:na scrperHna cso!O no.n;pyry.

280

pa(i6'1He Ha'IHYT CTpOHTh HOBhiH MerarrnypTH'ICCl<HH 3aa6.n;.

1. B 3TOM MCCS!L(C pa66'1HC Hameu 6pHni,n:hi ... B ,[),Ba pa3a 66Jihiiie nellJrH, 'leM B
np6mnoM MCCu;e. B Hameu crpaHe ... HellJ~h, ra3, fronh, 36no~o, conh, lKene3H~IO PYAY
H Apyn1e ITOJIC3Hhle HCKonaeMhie. (A06biBaTh-,L(06biTh) , 2. - KalKeT~ll, ll ....CBOIO OCTaHOBKY ! Kor,[),a Mbl exanH . B Eonra~HIO, M}'l .. . Eyxal?ecr . <rrpoe3l!CaTb-llJ?Oe~aTh) 3: 3a
ITOCJIC,[),HHC TO.!\hl B 3TOM npel!C.!(e OTCTaJIOM ye3,!\e ... MHOTO HOBb!X npe,n:npHl!THH. Ha KapTe
Hiimeii p6.L\HHhi nocroJiHHo ... HOBbie ropo,[),a. (nollanJirhCll-noHBHThC) 4. CK6!IhK~ ner ....
3ror MaWRHOCTpoifrenhHhiH 3aa6.n ? Er6 ... 2 r6.na. 3ror MamRHocrpoHTe!IhHhiH 3aso.z:~
... rpH r6.na roMy Ha3iiA. (crp6HTh-nocrp6HTh)

5*. Completati propozitiile cu cuvintele din dreapta cu sau fara prepozitii.


1. B Hameid CTpaHC A06biBii!OT ... .

2. Y Hac 6'1eHh MH6ro ....


3 .... ,l:\CJia!OT pa3Hhle npOAYKThl ,l:\JIS! npOMbiWJICHHOCTH H CCJibCKOfO X03HHCTBa.

4. B Cpej!,Heu A3HH abipall(HaaiOr ....


5. Bam 3as6.z:~ npoH3BOAHT MaiiiHHbi AJIS! y66pKH ... ?
6. 3ror MarepHan c.nenaH ....

XJIOITOK

7. 3ra 66nacrh 6orara ... .


8. B 3roM pa:il:6He MH6ro ... .

ra3, yronh H lKeJIC3Hal! PYA<i

6. Intrebati pe interlocutorul dv.

Model
qeM 6oniTa er6 cTpaHa ?
qeM 6oraTa Barna crpaHa?
1 KaKile nom~3Hhie HcKorraeMhie .z:~o5biaaiOr

a er6 crpaHe? 2. B KaKou 6rpacJIH


y HHX 3aHl!TO 66Jihiiie HaCeJICHHll- B npoM:bimJieHHOCT~ JIH B CCJihCKOM X03HHCTBe-'?
3. KaKiie QCHOBH:bie KYJihTYPh! Bhipiill(HBaiOr xpecThliHe er6 crpaH:bi '? 4. Ecrh nH Y HHX

281

T.IDKenall npoMhrmnemwcth ? S. KaK:He Mam:HHhr npoHJBO)lliT nx JaB6)lhr ? 6. KaKile


pai!:OHhl 6blllH paHhme pTCTMhiMH? 7. liTO y HHX 6b1Jl0 C)lenaHO )lnll TOTO, 'iT06hi llO)lHHTh xoJJiiicrBo :hnx pai!:6HoB ?
'

' eCJIU

7*. Completati propozitiile de maijos cu cuvintele l.fmo, l.fm66bt, eCAU,


6bl, nomOMJ l.fmO, no:JmoMy, KOK, K020a, ZOe, KyOa, in functie de sens.

1. . . AaTh BOAY rrycrLme; HllAO 6hrno nocrp6nrh :KaHanhr. 2 .JlK>AH pa66TallH a


AHeM, H HO'ihiO, ... cTporherrhCrBo KaHana 6Lmo JaK6H1feHo paHhrue cpoKa. 3. - Hamm.nhe
MHe, ... H .. Bhl e~ere. 4. - Bhl He 3Haere, .. 6h!Jl 11BaH CeMeHOBH'i ? 5. BepOHTHO, OH
6b1Jl B CpeAHeii AJHH, ... OH paCCKll3blBaJI, ... OH eJAHn Ha Bep6ruOAaX. 6 .... y M,eH}i 6b1Jl
ce:ii'fac 6TnycK, ll r6JKe noexarr 6bi TYAli. 7... Bbi noeAeTe B YJ6eKHcraH, o6l!3liTenhHo
nocM,orpH.re TaniKeHT, 3To 61feHh Kpac:HBbiH r6poA ! 8. ,ll;a, ll cnbrruan, ... TaniKeHT - JaMe'faTeJlhHhiH r6pOA.

aJuarcme nycThiHH ? 6~ liTo ~hi M6JKere cn3liTh o npoMt:llllmiHH?CTH C~e)lHe~ AJHH ~o


pesomouim ? 7. Kor)la 6bim\ coJ)laHa npo~rremrocrh B <;pe.D-Heli: _AJHH . 8. KaKHe
3aB6Abi nocTp<>i:Hhi B CP,C.D:HeaJHaTCKHX pecny5~ax? 9. Ka~ noneJHh!MH ncKon~e
MhiMH 6oraTa Cpe)lHll.ll AJHll? 10. KaKoBa noJIHTHKa KoMMYHHCTH'IecKoii napTH CoBeT
cl(oro Co!OJa B oTHomeHHH cpe.D-HeaJuarcKHX pecn:Y6JIHK ?

11 *. Traduceti in. limba rusa cuvintele de mai jos, apoi compl_etati desenul.

8*. In Iocul punctelor puneti prefixele: 6bl-, npu-; noo-(nooo-), 6- ( 6o-J,


in dependenta de semi.

y-, om-, no-, nepe-, 3a-,

A. 1. KorAa 6:YAeTe .. xo.!l_:HTh, BhiKniO'fHTe cBer. 2. ,ll;upeKTop ... men, noAOlKAHTe


er6, OH CKOpq BepHeTCll. 3. ,ll;py3bH ...mnlf KO MHe He B 8 'iaCOB, KaK Mbl AOfOBOpHmlCb, a
B 9. 4. HHJKeHep ... men, H cer6AHll er6 He 6:YAer. 5. B KOT6poM 'lacy Bhi .o6hi'iHO ...x6.LJ;ure
:HJ AOMY? 6. KaK r6rrhK_D ... i!:.o;ere B MaraJHH, cnpaBa yBHAHTe nu<!>r. 7....i!:AHTe K Bhi, XO.!l_Y, TaM BaC lK.!l_YT. 8. EcllH Bbl npo'iHTllJIU Klfilry, ...Recine ee B 6u6nHOTeKy. 9.- KTO
... XOAHJI K BaM B'lepa? - Moil: 6par. OH .. .Hec MHe lKYpHan, Kor6phiH ll npocilna.
10.- Bhr ... i!:Ahe Be'lepoM Ha KoHuepr? - 06l!JarenhHo ... i1Ay. 11.- Hsaa AneKceeBH'I eme pa66Taer 3AeCb?- HeT, OH ... men Ha .n;pyryiO pa66Ty. 12. EcJUI BaM He
TPYAHO, ... if.n;:Hre, noJKanyi!:cTa, Ja MH6i1.
B. 1. B np6mnoM ro.o;:Y K HaM ...eJJKan MocK6BcKHi1 XyA6JKecrBemrbiii Tearp.
2. llepeJ )lse He)lerru Mbr c MyJKeM ... eAeM K er6 poAiiTemiM. 3. - Oner B MocKBe?
- HeT, OH ... exarr Ha 3 )lHll B KmlH. 4. Bbi )laBH6 ... exanu Ha HOBYIO KBapT:Hpy?
5. - MHp'la, Bbl e)leTe B MocKBY, ... BeJ:HTe MHe, llOJKanyifcTa, yqe6HHK PYCCKOfO l!JbJKa
Anll HIIOCTp<iHUeB. 6. Bhl JBOHHrrH MHe? MeHH He 6biJIO, H .. eJJKaJI B KOMaH.mlpOBKy.
7. Kor)la Bbl ... exarru HJ KOMaH,IlupOBKH? 8. B cpeAy lOpHi!: rpur6pheBH'I 6y)leT JACCh.
OH coo6m:Hn, 'ITO ...eJJKaer Bo BT6pHHK. 9. Bhl eAeTe B 6u6nHoTeKy ? ...BeJ:Hre, nol!(anyifcTa, H MOlO KH:Hry, .ll ylKe npo'IHTaJI ee. 10. KorAa ll 6y)ly exaTb B JleHHHrpaA, ll ...
.. e.!l_Y )lH.ll Ha 3 B I>orror6e, r)le JKusyr MOH JHaK6Mbie.

9*. Transformati vorbirea directa in cea indirecta.


Model
Am1 cxa3li!Ia Carne : Kyruhe MHe 6HJH~T B KHHO.
- AH~ cxa3ana Carne, qTo61>1 oH xynM:n eil: 6HneT B xHHo.
1. HHJKeHep CKaJaJI lleTpy reopTHeBH'IY: 06l!3liTenbHO llOCerHTe :hOT MeTannypTH'IeCKidi. JaB6A. 2. HHKonaif nonpoc-Hrr JKeHy: llpuHec-H MHe HJ 6u6nll.oTem yqe6HilK
no MaiDHHocTpoemriO. 3. Moil: Apyr npe.n;noJKHn AH)lpeiO : 3aBrpa nocMorp:HTe H6syiO
TeKCTHJlbHYIO <j>a6pHey. 4. llpeno,o;asaTenb CKaJan KypCllHTaM: CAaHTe B 6n6JIHOTeKy
Bee Kml:nm. 5. ArpoH6M nocoseTosarr KpecThliHaM : Bh!paiUHsai!:Te Bmrorpa)l H caxapHyiO
cseKny. 6. Jl cKaJana Moeli: noApyre : llpuseJil MHe HJ llparu 3To rreK:ipcrso.

10. Riispundeti la intrebari.


1, r)le paCriOJlOlKeHbl COBeTCKHe cpe)lHeaJHllTCKHe pecny6JUIKH ? 2. lieM JaHHMaeTC.ll
Hacenemre 3fmi pecn:Y6.rrHK? 3. liTo cocTasrrlieT ocHOBH6e 6or:iTCTBO Cpe)lHeil: AJim?
4. KaK:He KYJlhTyPhl BhipaiUHsaiOT J)leCb ? 5. KaKHM 66paJoM JIIO)lH npeo6paJHJUI cpe.o:He

282

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gaze
Cereale
Oazii
Livadii
Porn
Cre~terea oilor

Imbriiciiminte

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agronom
Metal
Piidure
Soi
Tehnician
Cooperativii
14. Struguri

15. Stejar

16. Bogiitie
17.
18.
. 19.
20.

Organizator
Orez
Agriculturii
Ramurii (a economiei
nationale)

3AIIOMHHTE!
ryn.shl no ropo,IJ,y, Mbi OCMaTpHBaJIH ero naM~THHKH.

Kor,IJ,a Mbi ry.JciJIH no ropo,IJ,y, Mbl


OCMaTpHBaJIH ero miWITHHKH.

lloryJI.IIB no ropo,IJ,y, TypHCThi BepHyJIHCh B fOCTHHHI:(y.

Tiocne Toio xaK TypM:cTbi noryml:nn


no topo.zzy, oHM: BepHyJIHCh B
fOCTHHHI:(y.

Partea a II-a

.,

/ ,

COPOK IIEPBhiH YPOK

YPOK 41

3mieTe JIH Bbl uuocTpaHHhie H3hiKil?

Cunoa~teti

limbi straine?

KaK Ildee/l ytJuA aHzAuiicKuii fl3blK


Kor.rui rrpHilleJI TiaBeJI, Mbi CH~eml H eJIH ap6y3.
- CMoTpliTe, xTo rrpnwen ! - cxa3an mirra. ~ Cl<oJibxo nelf, cKOJihKO
3HM!
- Ca~Iich c HaMH, TiaBeJI, ap6y3 ecT,- cxa3ana MaMa. jf cxa3aJI:
- 3.llpaBCTBYH !
OH OTBhHJI:
- flpHBeT ! - H ceJI.
J1 Mbi Ha'!aJIH eC'Ib. TiaBeJI eJI H ~OJITO HH'!er6 He fOBOpliJI, a ITOTOM
CXa3aJI : .
- Ax, mo6mo 5 ap6y3. O'IeHb mo6mo ! Mory ~Ba ap6y3a cnecTh. Ho
MHe MaMa He ~aeT. roBOpHT, 'ITO IlOTOM HO'ihiO 5{ IlJIOXO CilJIIO ...
- TipaB~a,- cxa3aJI rrarra.- Ap6y3 . Ha~o eCTh YTPOM. Ernh, Be'Iep
He CXOpO.
.
.
-A nr rro'leMy, Tiasen, He 6m y Hac y)l(e 10 ~Iie:H? qTo ~eJian?
- AHrJIHHCXHH Y'IHJI, BOT 'ITO ~eJiaJI. K HaM rrpHeXaJI cTy~eHT CeBa.
Tax BOT, oH co MHoil: xa)l(~br:H ~eHh 3aHHMaeTc5I.
- CeBa? A xTo ciH ? Paccxa)J(Ji HaM o HeM.
- CeBa - cTy,!J;eHT. OH xopow6 3HaeT aHrnli:HcKH:H H3:bix. YMeeT 'IHTaTh
n rrcaTh rro-aHmli:Hcxn. Bee . 3X3aMeHI Ha oTJIIi'IHo c~an.
-A 'ITO, TPY~HbiH aHrJIIiil:cxnil: 5l3hiX?- crrpoclin 5!.
- He o'IeHh,- oTBeTHJI TiaseJI.
- Tax rro'!eMy nr HH'Ier6 He cxa3aJI rro-aHmliil:cKH, IIasen?- crrpoclina
MaMa . - Ilo'IeMy Tbi, xoma IlpHrneJI, He CXa3aJI HaM IlO-aHfJIHHCXFI 3~paBCTByi1Te ?
.
~ 5I 3~paBCTBYHTe eme He Y1fHJI.
- Bor Tl>I ap6y3 cneJI, rroqeMy He cxa3aJI crracli6o?
..:_ 5I cxa3an.
- ~a, rro-pyccxR TI cxa3aJI, a no-aH.rJIIi:Hcxn?
- Ml>I crracli6o eiile He yqliJIH, - cxa3an IlaBen.
- llaBeJI, a Tbi CXa)I(H-Xa MHe, XaK ITO-aH.rJIHHCXH O~HH>>, ~Ba, TpH>>.
287

.'
eme He BhiY'IHJI
)I(e ii,r y5Ke BhiY'IHJI ?
- j{ BhiY'IHJI, xax ITO-aHfJilfHCKH IJenr.
- Kax?
-TinT,- oTBeTHJI IIasen. ~BoT 3aBTpa npn~y B ruxony II cxalKy
Tiere KoJihU:OBY : lllir, a TinT, ~a:H xpacHI>r:H xapaH~aru ! OH Hnqero
He no:HMeT, a pe6HTa 3acMeK>TcH, npas~a, )leHik?
- Tipas~a,- cxa3aJI H . - Hy, a 'ITo nr eme 3Haeruh no-aHrmi:Hcxu?
- 3To Bee,- cxa3aJI ITasen.
-:-_j{

A tiTo

CJIOBA H BhiPAJKEHIUI
ap6y3 pepene _verde
CKO.IIhKO JJeT, cKom.i.o 3HM! nu ne-am
vazut de un car de ani!

pe61iTa baieti
JacMeHTLCH I a incepe .sa rida, a izbucni

HuKo11au : Ha ~oM saM ~asanii 3a~aHIIe ?


Badt/le : KoHe'IHO. )loMa Mhl O'IeHh MHoro pa66TaJIH, mrcami ynpalKHeHHH,
rrosTopHJIH see 'ITo ~enamr B KJiacce Ha ypoxe. Y MeHH ecTI> Mamnro<P6H.
5I 3amrcan py;cKue TeKcr:br II KilK.L\l>IH ~eHI> cnyman IIx.
HuKo/lau : A He rpy~Ho BaM 6hiJIO H pa66TaTh, II 3aHHM~ThCJI ~a xypc~x ?
Badtlle : KciHe'IHO, rpy~Ho. 3ar6 see Mhi c~enanrr 6on.E.ruue ycnexrr. Terreph
H ITO'ITH BCC ITOHHMaiO rro-pycc:KH II ~OBOJI.bHO CB060~HO fOBOpiO.

CJIOBA H BhiPAJKEHlHI
TpexMecH'IHLie ~.:ypcbi cursuri de 3 luni
3HaiOIII / nii, -aH, -ne competent, bine pregi.Hit
Tpe6osaTe.lJbH/Liii, -aH, -Lie exigent

ynpalKnenHe exercitiu
npoxo.[IHTh II a se desfa~ura
JanncaTL I a inregistra

in ris

PHAJI6r II
OTBeTLTe

ua -.Bonp6cLr

.
1. K xoMy npHmeJJ IJas.,n? 2. l.JTo Jlenana s :ho speMl! ceMLii )::{eHika? 3. Kymi
npurnaclfna Ilasna MaTh ,[{eHJka? 4. Ilo'leMy Ilasen He 6LIJI y ,[{eHilca 10 )!Hell:? S. C
xeM 3aHaMancl! Ilasen aHrnlflicmM ll3biK6M? 6. KTo TaK6l1 Cesa? 7. Ilo'leMy Ilasen
Hlf'ler6 He CMOf"CKa3hh no-aHrJIH HCKH? 8. l.JTO OH Bh!Y'IHJI IlO-aHfJillHCKH 3a 10 )!Hell:?

PHAJI6r I
Bacu11e:

3~pascTsy:HTe

HuKo11au : CMoTpll:Te, KTO npnru~JI ! CKOJihKO JieT, CKOJihKO 3JIM ! )lasHo


Bbl y HaC He 6.biJIH !
Badtlle : 3aHJIT 6.hm. Y Hac Ha 3aBo~e opramnoBann TpexMeCJilffi.hie xypchr
JiHocTpaHH.hix JI3:&IKoB. 3aHHMamtc:& rrocne pa66nr ~sa pa3a B He~emo
no ~sa 'lac a.
HuKoflau : 11 xaKll:e 513:&rxll: Bhi H3y'Iann ?
Bacu11e: Y Hac 6:&ma o~Ha HeMeu:xaJI rpyrrrra, o~Ha pyccxaH u ~se aHrnll::Hcxue. j{ H3Y'IM pyccRHH 513h!X.
HuKo11aii : A xTo c BaMn 3aHuMancH ?
Bacu11e: IIpeno~aBaTeJI:& H3 yHuBepcuTeTa, o'tfeHh 3HaiOmu:H u rpe6oBaTeJI:&H.biH.
HuKoAau : 3aHHTHH npoxo~ll:nn IIHTepecHo ?
Bacu/le : )la, O'tfeH:& HHTepecHo. Ha ypoxax M:&I 'IHTaJIH, IIOBTOpHJIII xopOM '
CJIOBa H npe~JIOlKeHHH, OTBe'!aJIH Ha BOIIpOCI>I nperro~aBaTeJIH H caMH .
3a~aBaJIH BonpocM, nepeBo~H:JIII c pyccxoro H3:&rxa Ha pyMhiHCKHH rr
Hao6opoT, a rJiaBHOe- MHOfO fOBOpHJIII ITO-pyccKH.

288

IOpa : )laH, I<aKile IIHOCTpaHHI>Ie H3I>IKH H3Y'J.aiOT y sac B ruxonax?


/(aH : AHrnli:HcKHH, HeMeU:KHH, pyccKH u, <PpaHU:y3cKrri1 H HeKoTopbre ~pyrH:e .

Ib pa : A c I<axoro I<nacca Ha'mHaiOT n3y<IaTI> 3TII 5!3.biKH ?

r~e HHOCTpaHHhie H3hiKH Ha'IHmiiOT H3yV.:aTb C nepBOfO l<JI<lcCa.


IOpa : 3To o'!eHI> n:HTepecno ! j{ ~yMaiO, 'ITo 3To ~aeT xoporuHe pe3yJII>TaThr.
!{au : KoHe'!HO. qeM MJia~IIIe pe6eHOI<, ;reM OH nerqe Y~BaHBaeT IIHOC,TpaHHhiH H3b!K. Y Hac eCTb II CIIeQHaJIH3HpOBaHBhie JIHQeH C npeno~aBaHIIeM
Ha HHOCTpaHHhiX H3hiKaX.
JOpa : qeM oHH: oTJIH'IaiOTCH or o6hJliHhrx IDKOJI?
/(aH : o6hi'IHO co BTOporo. Ho ecTb 3I<cnepHMeHTaJI.bH.bie IliKOJihl,

J{mt : Ecnii s o6hi'IHo:H rnKone IIHocrpaHH~r:H 513hiK 6hiB~eT 2-3 ;aca s He.~e

JI!O To s cneu:MamnliposaHHOM JIHU:ee- 6-8 qacos B ne~emo. KpoMe


'
,
,
,
,
:horo, II HeRoTophre npe~MeThi npeno~aroTcJI Ha 3TOM 513hiKe.
Ibpa : j{ ~yMaiO, 'ITO yqamrrecH 3TIIx nn:u:ees ~enaiOT 6onbu1H:e ycnexrr .B
H3y'leHIIII HHOCTpaHHOfO 513:&1Ka?
/{aH: Ee3ycn6BHO.

CJIOBA H BbiPAJKEHIHI
npeno.r~auanHe predare
oTJJH'IaTLCH I a se deosebi
npeno.r~auaTh I a preda
y'laiiiHiicH elev
H3y'lenHe studiere
6C3YCJ10BHO indiscutabil

JKcnepnMeHTaJJLH /blii, -aH, -oe, -Lie experimental


'leM ... , TCM CU cit ... , CU atit
ycuansaTh I a-~i insu~i
CDCQHaJ1H3Hp OB31IH /LIH, -aH, -oe, -hie de
specialitate

289

Mapuana : IIpe:>K,n:e scer6, BaM Hy:>KHa peKoMeH.n:aiiHH c MecTa pa66nr. B

J(HAJI6r III
Heim Cepzeeeu11: Bl>I oqeHh xoporn6 rosopi1Te no-pycci<R, aKQeHT, I<OHeqHo,
eCTb, HO rpaMMaTJ1qeCKH- BCe npaBHJihHO.
,
o, :ho 6oJihru6:H KOMITJIHMeHT ! Be,n:h H HaqaJI R3yqaih pyccKnil:
5!3biK He,n:aBHO' TOJihKO B npoillJIOM ro,n:y.
Hean Cepzeeeu11 : Hey:>KeJin? Ilpii:Mo He sepHTcH ! H r.n:e _:>Ke Bhi 3aHHMaJIHCh

Te6oop :

pyccKHM 5!3hiKOM ?

Teooop : 5I yqych Ha BTopoM Kypce H;apo,n:Horo YHHBepcHTeTa.


.
HeaH Cepzeeeu11 : CKOJihKO pa3 s He,n:emo y sac 3aHii:TH5I 7
,
,
Te6oop : LJ:sa pa3a s He,n:emo. l>e3ycJI6BHO, H ,n:6Ma npHxo,n:HTCH MHoro pa6oTaTh . .

HeaH Cep zeeeu<t : B KOHQe I<a:>K,n:oro Kyp~a Bhi c,n:a~Te 3K3aMeH_hi ?


,
Te6oop : p:a. Ha nepBOM Kypce 5I noJiyqHJI Ha 3K3aMe~e no PYC,CKOMY 5!3,hiKY

peKoMeH,n:aQRII o6biqHo yKa3hiBaeTc5I, qTo Baiiie npe,n:rrpnii:Tne HJIH


yqpe:>K,n:eHHe Hy:>K,n:aeTcH s cneu;nan:HcTe, KOTopl>I:H sJia,n:eeT TeM Il:Jin
nllhrM nHocrpaHHI>IM H3htK6M. KaK6:H .SJ.3hiK Ebl xoT:HTe n3yqan?
Fe6pze : PyccKllH.
MapuaHa : ~:bl n3yqaJin s IIII<oJie pycci<MH .SI3hii< ?

reopze : HeMHOfO, Bcer6 ,n:sa r6,n:a.


MapuaHa: Hn'Ier6, Ha I<ypcax ecTh u rpynnhr AM HaqJIHiJOIQnx. EcJin
XOTHTe, .SI. /l:aM BaM xopoiiiHH yqe6HHK pycci<oro .SI.3l>Il<a, noqnTaHTe,
nOBTOpHTe, noTOMY qTo npn nocTynJieHHH BaM npn,n:eTC51 nncaTh npoBepOqHJ,IH TeCT.

r eopze: KoHeqHo, xoqy. 5I y:>Ke HaqaJI 3aHHMaThC5I. Ha ,n:Hilx o6.SJ.3aTeJIJ;HO


so3hMY pei<oMeH.n:allniO. A KaKoe y sac pacnncaHne ?

MapuaHa: Ha TpeXMec.SJ.qnblx Kypcax (c oTpbiBOM oT npoH3Bo,n:cTBa) 3aHHTH5I

OQeHKy O.TJIHqHO. IJOCMOTpHM, KaK C,D:aM Teneph. 3K3aMeHhi 6y,n:yT.


,
,
qepe3 ,n:se He,n:eJIH.
HeaH Cepzeeeutl : B llpOillJIOM MeC5llle, nepe,n: TeM KaK MeH5I nocJiaJIH 3a
rpaHHQy, 5I c,n:aBaJI 3K3aMeH ITO HeMeQKOMY 5!3hiKr.
Te6oop : Hy, n Kai< ? Tpy,n:Ho 6hmo ?
,
,
v
,
,
HeaH Cepzeeeu11 : 5I Kor,n:a-To 6qeHh xopou:o 3HaJI, HeMeiiKHH 5!3~IK, y~JI
er6 s IIIKoJie JieT 6, a noT oM s HHCTHTyTe 3 ro,n:a. Ho Be.D:h 3TO 6hiJIO
TaK ,n:asH6 ! 5I oK6HqnJI nHcTnTyT I 0 JieT Ha3a,n:, Hn c KeM He rosopi1JI
no-HeMeiiKH n MH6roe 3a6biJI. CTanl1 no crrellnaJihHOcTn H nepeso)l(y
cso66,n:Ho , a soT rosopi1Th Tpy,n:Hee. LI:JIH 3Toro npi!<THKa HY)I(Ha.
Te6oop : Y Hac Ha 3as6,n:e MHo:ne yMe~T rosopi1Th no-~eMeiiKH. , .
HeaH Cep zeeeu'l : BoT xoporno ! 06H3aTeJibHO no3HaKOMbTe MeHH c KeM- ,
HH6y,n:h ll3 Hl!X.

Te6oop: C y,n:osoJibCTBneM.
CJIOBA M BbTPA/KEHIUI
ueylKeJin ? dare? e posibil?
. Konel{ sfir~it
Kypc an (de studii)
nepeA Tint KaK inainte de a

KOrA:i-TO cindva
uu c KeM cu nimeni
cTaTLii articol
KT6-uu6yAL cineva

npOBO,n:51TC5I e:>Ke,D:HeBHO, I<poMe cy660Tbi, no 6 'IaCOB B ,D:eHh- C BOChMH


yTpa /l:O ,n:syx. 5I Ha ll5ITHMeC.SJ.qHJ,IX Kypcax, 6e3 OTpbiBa OT npOH3BO,D:CTBa. MI>r 3aHHMaeMcJI 18 'Iac6s s He,n:eJIIO. E:>Ke,n:HeBHo no 4 qaca, s
'IeTBepr- 2 'Iaca, a s cy666Ty 3aHii:THH ReT.

Fe6pze : C I<OTOporo 'Iaca y sac 3aHiJ:TH.SI. ?


MapuaHa: C ll5In!: ,n:o ,n:es.SJ.TH se'Iepa, a no qeTBepr<iM- ,n:o ceM:H.
re6pze : nOJihiiioe BaM cnac:H6o, MapHaHa !
MapuaHa : He 3a qTo. Ha,n:eiOch, scrpeTHMcH Ha Kypcax.
CJIOBA M BhiPAJKEHHSI
oncJieAnnm)MHble Kjpcbl ycKopeuuoro
npenoAasanaH cursuri postuniversitare
intensive
npu pe linga
peKoMeHMI{HH recomandare
HYlKAllTbCH B cnenuamlcTe a avea nevoie
de nu specialist
nnaAhh BlbiKOM a poseda (a $ti) o limba
TOT HJIH uuoii unul sau altul
na'luruiro111Hii s. incepator
y'le6nnK manual

nocyYnJieuue intrare, inscriere


nposepo'IBblii TeeT test de verificare
ua AHHx zilele acestea
pacnaca&ne orar
npOHlBOACTBO productie
!
C OTpblBOM OT DpOHlBOACTBa CU SCOatere
din productie
6e3 OTphiBa OT npOHlBOACTBa fara SCoatere din productie
npoBOAHTLCH II a se desfa~ura, a avea loc
DBTHMeCH'IHble Kyptbl cursuri de 5 luni

PHAJI6FIV

YllPAJKHEHMSI

reopze : Mapl!aHa, 5I CJihiillaJI, qTo Bhl 3arr~CMHCh Ha ~ocJie,D:HUJIOMHhl~ Kypchl

1. Completati cu cuvintele potrivite ca sens Ia forma necesara.

ycKopeHHOfO upeno,n:aBaHIDl HHOCTpaHHhlX 5!3hlKOB npn nyxapeCTCKOM

1. IlpH ... oprami:3oBanH rrocJie.zuum6Mlll>Ie Kypcbi HHocTpaiUI:biX 3hiK6B.. 2 . .ll:JI


'ITOffihi ... Ha KYPCLI, Hap;o rroJIY1fHTL peKoMeHAawuo Ha rrpe.iUipH1iTHH linH B y'lpelKAeHHH, rp;e BLI pa66TaeTe. 3. JI 3a!illMaiOch Ha rrTHMec'IHbiX Kypcax pyccKoro 3LIKa ....
4. Ha 3aH1iTHx rrpenop;aBaTeJIH roBopnT c HaMH .... 5 .ll:Ba pa3a B HeAeniO M:bi 3aHilMaTo~6

yHm;~epcnTeTe.

MapuaHa : LJ:a, e111e 6ceHhiO.

Te6p2e ; 5I TO:>Ke XOTeJI 6bi 3arrHcaThC5I. qTO ,D:JI5I 3TOfO Ha,D:O ?

290

291

CMCJI B ooo o6o 3aHsiniJI Y HaC ooo B 5 'iaCOB II ooo B 9 'iaCOBo 7. Ha pa66Te MHe '!acTO IIpHXO,lllt:TCJI rrepeao,11l1Tb c
Ha pyMhiHCKHi!:o

000

(rro-pyCCKH, pyCCKHH Jl3h!K, nyxapecTCKHH YHHBCpclt:TeT, 6e3 OTph!Ba OT IIpOH3BO,!ICTBa,


Ha'!HHaTbCH, JaiiHCaTbCJI, <l>oHeTH:'iCCKHH Ka6HHeT, KOH'!aTbCll)

2.

Raspundeti la intrebari, folosind . cuvintele din dreaptao

1. Ky,~~a. abr JaiiHcaJIHcb ?


2. r,11e Bbl y'IHTCCb?
3. liTO Bbl OKOH'!HJIH?

Hap6,!1Hbri!: ynHaepcHTeT

4. Ky,11a rrocTyrrH:n aam CbiH?


5. r,~~e OH Terrepb Y'IHTCJI?

EyxapecTcmi!: yHHBepcHTeT

Raspundeti la urniatoarele intrebari:

1. Cx6nhxo. mrocTpaHHbrx ll3bJK6a ahr JHaeTe? 2. KaxliMH nHocTpaHHhJMH JIJbrKaMH


ana.z:1eeTe ahr li: 'lneHbr aameli ceMbH ? 3. B xax6.H: Mepe Bbr ana.11eeTe :haMH ll3brKaMn ?
4o Kax6.H: ll3h1K Bbl 3HaeTe ny'!IIIe BCer6 ? 5. r.r~e H CKOJlbKO neT Bbl H3y'!amr :hoT Jl3hiK ?
6o flpHXO,LIHTCH Jill BaM Ha pa66Te HMeTb .lleJlO C HHOCTpaHHbiM .113biKOM? 7. C KaKOfO
ll3bJKa BaM ner'!e rrepeBO.l\HTb, c pyMhiHCKOro Ha HIIOCTpaHHbiH HJIH Hao6op6T ? 8. E3,!1HJ1H
Jill Bbl 3a rpaHHey H KY.lla HMCHHO? 9. Ha KaKOM Jl3biKe Bbl TaM fOBOpH!III H IIOHHMana
mr aac? 10. qTo opraHrn6aaHo npH EyxapecTCKOM yHHaepcnTeTe? C xax6il: 1.1en~>ro?
11. KaxH:e <l>6pMhr nocne.r~HIIn6MHhiX xypcoa cymecTByiOT? 12. KTo JaHHMaeTCH Ha :hax
Kypcax? 13. Kaxlix peJyn~>TaToa .!I06HaaroTcH xypcaHThi?

7.

lnvatati dialogurile

I- IV ~i

reproduceti-le cu un interlocutor.

8. Ati invatat limba rusii fiirii profesor. Alcatuiti un dialog cu aceasta


te ma, explicindu-i interlocutorului dvo ce metode ati folosit.

6. r,11e opraHH30BaHbl IIOCJlC,!IHIIJlOMHbie


KypCbl HHOCTpaHHbiX Jl3biKOB ?

7. Ky,11a JaJIHcaJIHcb aa= ToaapHIIJ;H ?

6.

IIJITHMecl!'!Hbre xypcbr pyccxoro llJhrxa

8. r,~~e OHH ceJl:'!ac JaHHM<iiOTCJI?


9. liTo oHH: ne,11aano ox6H'!HJIH?

3*.

Completati cu unul dintre verbele

3aHuMambcfl la forma necesarao

1. EcnH x6'lemh JHaTb HHocTpaHHbril: HJhiK, Hli.llo MH6ro 'IHTaTb na :hoM llJhJKe, ooo
cnoaa, roaopuTbo 2. Kor,11a ll
a mK6ne, ll o <l>paHI.IYJCKHli llJhiK. 3o MHe npaaHTCSJ ... a
I..J;eHTpaJlbHOH YHHBepCHTeTCKOW 6H6mlOTeKeo 4o - Y BaC yJKe TaKOW 60JlblliOH CbiH?
a HHCTHTyTeo 6. Ha xax6M xypce on
? - Ha TpeTbeMo
OH un11 pa66TaeT ? 5. - OH
7. Kaxue rrpe,!IMeTbr on .oo a HHCTHTyTe? - MaTeMhnxy H qnhHKYo 8. - B aum .r~eTH yJKe
a mx6ne? - HeT, OHH eme x6,LIJIT a ,LieTCKHH: ca.r~o 9. - KTo
aac pyccxoMy ll3hJKY?
- Hac oo . 6'!eHb xop6mHi!: rrperro.r~aahenh o
000

000

000

00 0

000

00 0

4.

intrebati-1 pe prietenul dv.

1. no KaK6My rrpe,!IMeTy OH C,Liaaan 3K3aMeH? 2o Kax61i 6HneT y Her6 6hiJI? 3o KaKHe


aorrp6chr 6hiJIH y Hero a 6~~:neTe ? 4. Bee !Ill oH JHan ? 5. Kax on OTBe'lan ? 6o Bonnoaancll !Ill oH Ha 3KJaMeHe? 7. Aoa6neH nH 6bm rrperro.r~aahenb er6 oTBeToM? 8o K ax oH
C,LiaJl 3K3aMeH ? 9. Kaxyro Ol.leHKY OH ITOJIY'!HJl ?

Traduceti in limba romana, apoi inchideti cartea ~i traduceti in limba


rusa textul obtinuto

5.

- Bhr ,~~aan6 rrpHexanH a Mocxay ?


- HeT, He,LiaBHO, IIHTb MeCJII.ICB Ha3a,llo
- A Bbi yMenn roaopHTb IIo-pyccKH, xor.r~a np~~:exan11 ?
- HeMH6ro yMeno ,[];6Ma H JaHHMancH pyccKHM ll3biK6M c rrperro.r~aaheneMo .5I ace
noHHMaro, no roaop!O ell.le c omlr:6KaMHo Kp6Me Tor6, ll Jaaro Mano cnoao
- Coaeryro aaM rro66Jlbme 'IHTaTb, cnymaTb pa,!IHo, a rnaanoe- o6ll.lhbCll 1 c
pyCCKHMHo 11 He CTeCHXHTeCb z fOBOpHTh, ,LiaJKe eCJIH Bbl ,LienaeTe OillH6KHo

Mono,ZJ,oi1 qenosex yqii:Jicjl paHIJ.Y3CKOMY j!JhiKY y o,ZJ,Horo rrperro,ZJ,aBliTenH TPH ro,D,ao Bcxope MOJIO,!J,OH 'teJIOBeK ,ZJ,OJDKeH 6hiJI yexaTh 3a rpamhzy.
JlpOlll.clj!Ch , OH crrpOCHJI :
-

o6mbbCll I a comunica, a intra in contact (cu cineva)


cTecnHTbCR I a se jena

292

rosop:HTe

HHKoMy,

'ITO

:ho

Manh'IHK sepHyncH c 3K3aMeHa no naniHcKoMy H3hiKYo MaTb crrpaum:saeT:


-

KaKoe srre'taTnem~e rrpowJsen 3K3aMeHaTop?

- O'IeHh Ha6o)I(Hhfi1 qenoseKo Ka)I(.IJhiH pa3, Kor,D,a H 'I,T o-To oTseqan,


OH llO,!J,HJ.IMllJI rna'3a K He6y H BOCKJIJ.Il.(M : JiO)I(e MOM ! JiO)I(e MOH !

qTO HOBoro CJlhiUIHO B IllKOJie?- crrpOCHJI OO:el.( CBOero Ch!Ha.

- Jipe,ZI,cTaBmiemh, rrarra,
yqJhenbo
-

Jipoeccop, He Mor JIM 61>r H oKa3aTh BaM KaKyro-Hw6y,ZJ,h ycnyry?

- .LJ:a,- OTBeTHJI rrppeccopo- He


y ql1n sac paHUY3CKOMY j!JhiKYo

Hac,

0Kcl3hiBaeTCH,

O'IeHh 3aBHCTJIHBhiH

0TKy,ZJ,a Tbl :}To B3j{Jl?

-Ka)I(,IJ,hiH pa3, KOr,ZJ,a OH BhiTOHaeT MeHa H3 KJiacca, OH rOBOpHT:


Ax, eCJIH 6hi H 6hiJI TBOHM OTI.(OM !

293

CJIOBA M BhiPAJKEHIUI
npo~qiT&CH I a-~i lua ramas bun
oKalaT& ycJiyry a face un serviciu
JUTHHCK/uii, -au, -oe, -ue latin
, npoun~cTii une'laTJieuue a produce (o
anumita) impresie
3KJaMeu:hop examinator
uioolKH/bl!i, -all, ble evlavios, religios

YPOK 42

COPOK BTOPOH YPOK

'ITO-To ceva
ueoo cer
uocKJiuuiT& I a exclama
oolKe Moil! dumnezeule! doamne sfinte!
npe,!ICTaBJIIlTb I a-~i imagina, a-~i irichipui
oKil&UaeTCu reiese, se dovede~te .
JauilcTJius/&Ilt, -au, -hie inv.idios
o&~rouliT& I a da afara

Familia

He

Hado eoJLHoedmbcfl

~i

prietenii

BII:raJibKa CMopo,n;IIH- Moif caM~>Iif nyqumif ,n;pyr, II )KJ1BeM Ml>I c


H11M Ha o,n;Hoif ynmie. OH B ToM .n;6Me, r .n;e racTpoHoM, a j f - me Phr6aM~co-6Bornl1 . M Bee 3HaJOT, 'ITO Ml>I ,n;py)KHM, )Kl'f.BeM p~.n;oM II Y'~IIMCH B
4-M E. MHe y)Ke IIcnoJIHIInoch 11 neT, a eMy erne HeT, oH Ha 3 MecHna
Mna,n; me MeR~.
A B'Iepa B ruKone B11TaJI1>Ka cnycKancH no necTHIIne II qyn He BhiBIIxeyn
Hory. IIJKOJibHI>IH Bpa'I npiiBeJI er o B Ka6IIHeT II BeJieJI llOJie)KaTh 'Iaca Tpii.
A MeHfl: nonpocnn coo6rnnTh ero po,n;I1:Temnyr, 'ITO oH noJie)KHT II npii,n;eT
,D;OMOH, B 66rneM, 'IT06 OHM He BOJIHOBMIICI>, TIOTOMY 'ITO HII'Iero onacHoro HeT.
5 no6e)KaJI K BnTan~>Ke. 5 To'IHo 3Han, 'ITo B 3To BpeM5.1 .n;oMa 61>maeT
TOJibKo BIITmKI1Ha 6a6yrnKa. A oHa Bcer,n;a o'IeHh BonHyeTc5.1 3a cBoero
BHyKa. IloTOMY 5.1 ,D;a)Ke He CTaJI ~aTh JII1:ia, a TIO,D;H~JICH 6biCTpO Ha
mecTOH 3Ta)K. 5 Ha'IaJI 3BOHHTI> II CTYlJ:aTh B ,D;Beph KyJiaKOM II HOraMII,
'ITo6~>I 6a6ymKa cKopeif oTKp"hm a II y3Hana; 'ITo He Ha,n;o BonHoBaThcH. M
KaK TOJII>KO OHa OTKphiJia ,D;Beph, H CKa3aJI :
- B1>1 TOJibKo He BOJIHYHTech, BnninhKa cnoMaJI H6ry.
5 ,n;a)Ke He ycnen Hn'Iero o6b11cHI1:n, noToMy 'ITO 6a6yrnKa no6ne,n;Hena
II cena Ha ,D;IIBaH. Eif CTaJIO nnoxo.
5 n6MHIIn, 'ITo B TaKHx cnytJaHx Ha,n;o Bhi3hiBan CK6pyro noMoll(h,
TomKo B,n;pyr 3a6"hm, KaK 3To ,n;enaeTc5.1. Ho 11 pernH.rr, 'ITO BIITaJII>KIIH ,n;e,n;yrnKa c,n;enaeT 3To n yqme MeHfl:.
.
- HaBepHo, ,n;e,n;ymKa cii.n;HT ceifqac Ha 6yn~>Bape II nrpaeT c ,n;pyrnMII
neHciioHepaMII B maxMaTbi,- no.n;yMan H II no6eA<an Ha 6ymBap.
Koma H .H3,n;anii yBI1:,n;eJ1 BnTaJII>Kimoro ,n;e,n;yrnKy, 11 3aKpnqan :
- Bl>BhiBaifTe .n;nH Barneif 6a6yrnKII CKopyro noMorn~> !
.ZJ:e,n;yrnKa cHa'Iana He n6HHJI, a Kor,n;a n6H11JI, cxBaTI1:nc11 3a cep.n;ne II
cTan 3aKphmaJlh r n a3a. Ho erne ,n;o Toro , KaK oH 3aKp"bm nx, 11 Bce-TaKH
ycnen cKa3aTh :
- A BRTaJII>Ka cn o:Man Hory .

295

.5{ He ycnen CKa3aTb rmi.BHOe - 'ITO He Ha)J;O BOnHOBaTbCH, HO


Bee paBHo Mew'! y:lKe He cnyrnan.
Hy, TYT Bee neHcHoHepbi cTanH coBeToBaThCH, xax coo6~H.Tb o6o
BCeM po,li;CTBeHHHKaM )J;e)J;yliiKH. A H CKa3an, 'ITO 3Hal0, me pa6oTaeT ero
HeBecTxa, To ecTh BHTmxHHa MaMa.
A pa66TaeT oHa xax pa3 B HarneM Mara3H.He P.br6a-MHco-oBOIUH.
B Mara3HH 5I 6e:lKan eme 6biCTpee, 'leM Ha 6yJibBap . .5I 3HaJI, 'ITO TeD{
Illypa, BHTMbKHHa MaMa, O'leHb mo6HT CBoero CBexpa H CBeKpOBb, H )J;YMaJI,
'ITO HeJib3H TaK cpa3y C006IIIHTb eR 060 Bcex HenpHHTHOCTHX.
- TeTH Illypa,- cKli3'an H , - '~YTb He 3a6.bm ... Bhl Tonhxo He BonHyRTech. BHl'MbKHHOMY )J;e,ll;yrnxe ITJioxo. OH ceR'lac Ha 6ynhBape, a MeHir 3a
BaMH ITOCnanH.
Bce-TaxH, xoporno R c)J;enan, 'ITo He cxa:lan eH: Bee cpa3y. C TeTeR
IllypoR H~ero oco6eHHo~o He cnyqlf~och. 0Ha n~uma co, MH~R. ,
,
-A 3HaeTe, TeTR Illypa,- cx<ban H no ,li;Opore,- BarneR MaMe ITJioxo
CTMO.
- .5I 'ITo-To He noHliMaiO Te6il:, BoBa,- cxa3ana TeTH Illypa H oCTaHoBI.inacb.- Kax 3To MaMe ITJioxo cTano?
- ,n:a Tax. .5I eR TonhKO cxa3an, 'ITO BRTanhxa en oMan Hory, a oHL.
TeTR Illypa no6ne)J;Hena H '~YTb He ynana .
.5I cpa3y noHHn, 'ITO MHe npR,ll;eTCR 6e:lKaTb 3a BHTan.J;>KRHblM OTU.OM ...
Ho TeTH Illypa Mono)J;eU. ! 0Ha cpa3y ycnox6Hnacb H no3BoHH.na no aBToMaTy B CKopyiO IlOMOIIIb.
Koma Mbl npHrnnH: Ha 6ynbBap, BRTMbKHHoro )J;e)J;yUIKH J:lKe TaM He
6biJIO. IleHCHOHepbl CKa3anH, 'ITO OH npHHHJI BaJIH,li;On H no6e:lKan )J;OMOR
A xoma Mbi npHrnnH. K BHTaJibKe, TaM y:lKe Bee 6.brmf B c6ope: H )J;e)J;ylliKa, 6a6yUIKa, H BHT:inhxa, H AB~ Bpvaqa H3 ~Byx CKop~rx noM?:
rn;eR. 0 )J;HY Bb1,3BaJIH Mbl C TeTeR IllypoH, a BTOpyiO no ,li;Opor e ,ll;OMOH
B.br3BaJI BHTanbKHH ,ll;e)J;yUixa.

OTBeTLTC

ua

BODpOCLI

I. KaK 30BYT namero rep6ll? 2. CKOJibKO eM:Y neT? 3. KTo TaK6it BHTaJ1bKa CMop6.u.nH? 4. qTo cny'fH:noch o.u.nalK.U.bi c BuT<iJ1bKoil? 5. qTo c.u.enan mK6nbm.Iit Bpa'!?
6. Ky.u.a u 3a'feM on nocnan B6By? 7. KaKHM 66pa30M B6Ba coo6mH:n 6a6yiDKe BHTAnbKH
0 CJTY'fKBIDeMCll ? 8. fioqeM)f Ha.U.O 6hiJ10 Bbl3biBaTb .U.Jill 6a6ymKH C!c6py10 OOMOIDb?
9. r .u.e 6bm B 3To upeMll .u.e.u.YIDKa BHTanbKH? 10. Ky.u.a no6elKan B6ua H 'ITO oH c.u.enan ?
II. 4To cny'fHnocb .U.CJzylliKOH? 12. KaK coo6mH:n B6ua TeTe IDype o6o Bcex nenpuHTHOCTliX ?. 13. qTO c.u.emina TeTll IDypa ? 14. qeM KOH'!aeTCII :hoT paCCKa3 ?

J(HAJI6r I
-

Bbi 3 aMY:lKeM ?
.D;a, y:lKe 12 neT.
KTo Bam MY:lK ?
Hay'lHLIR pa66THHK.
- Y Bac 6oJibmaH ceMbil: ?
- .lJ:a, y HaC B CeMbe llieCTb qeJioBeK : CBeKp, CBeKpOBb, CbiH, )J;O'lb,
MY:lK H R.
- Po)J;H:TenH My:lKa eme pa66TaiOT ?
- HeT, oHH. y:lKe neHcHoHepbr.
- qeM oHH. Tenepb 3aHHMawTcH ?
- MoR cBeKp 6oJibmoR o6mecTBeHHHK, )J;enyTaT, Hy, a B cBo6o)J;Hoe
BpeMH OH 3aHHMaeTCK BH)'KaMH, IlpOBepil:eT HX ypoKH, HHOr)J;a HfpaeT B
maxMaTbl c ,ll;pyrHMH neHCHOHepaMH. A MaMa IlOMoraeT HaM no X03HHCTBY'
Mbi Be)J;h Ha pa6oTe. .
- BamH ,ll;eTH eme ManeHbKHe?
- ,n:a, BH.TH B TpeTheM xnacce, eMy He)J;aBHo HcnonHRnocb 10 n eT, a
QnelJKa B rrepBOM, eR 7 neT.
- .lJ:eTH caMH XO)J;HT B lliKony HnH Ha)J;O BO,li;HTb HX ?
- CaMH. Illxona He)J;anexo or Hamero ,li;OMa. B HarneM MHKpopaHoHe
eCTh H ,ll;eTCKHH Ca,ll;, H liiKOJia, H Mara3HHbi, H rronHKJIHHHKa. Bee pil:,li;OM.

CJIOBA M BblPAiKEHMSI
JaKpu'lbb II a striga, a tipa
cXBaTilTbCII II 3a ... a-~i duce mina Ia ..
(in caz de durere)
AoiiauHTb II a adauga, a completa
HeBeCTK3 nora
TCTII !anti, ma tu~a
cueKp socru (tatiii so{u/ui)
cueacp6ub soacra (mama so{ului)
nenpnsiTHOCTb neplacere
auToMaT telefon public
uaJIHAOJI validol (medicament)
OblTb B coope a fi de fata

APYlKHTb II a fi prieten
cnycKaTbCII I a cobori
ut:muxuyTb I a scrinti, a luxa
onacn/blii, -all, -oe, -ble grav, periculos
uuyK nepot (de bunic)
acynaK pumn
cJioMaTb u6ry a-~i rupe, a-~i fractura
un picior
nooneAneTh I a se face palid
AHBllH divan, canapea
eii CTaJio nn6xo (ei) i s-a facut rau
c;ri''laii intimplare, caz
<< Cac6pa11 nOMOll.lb > ,S:!lvarea"

296

CJIOBA M BbiPAJKEHIDI
laMylKeM maritata, casatorita
naynwii paooTHHK cercetator ~tiintific
<061I.IecmennuK activist pe tarim social

.u.enynh deputat
MHKpopaii6u microraion
Ahcacuii caA gradinita de "opii

!(HAJI6F II
-

CTenHaH, Bhr )J;aBHo :lKRBeTe B ByxapecTe ?


Her, He,ll;aBHO. Mbi rrepeexan H CIO)J;a )J;Ba ro,ll;a Ha3a)J;.

297

- A r,n:e B:&r lK~nn paHbrne ?


- B I>parn6Be. TaM lKHBYT MOM pO,D;MTenH, 6paTbH, cecTpbi H Bee p6.n;CTBeHHHKH : TCT.SJ:, ,ll;H,D;H, rrneMHHHHKH, IIJieMHHHHJ.J,bi ... .
....:.... Bl,r lKeHaTbr?

- .n;a, y MeHH ylKe ecTh pe6eH?K M~>r Jl<HBeM BMecTe c po,n;I1:TeJIHMH:


lKeiihr,
- CK6JlbKo neT BarneMy Tecno?
-QH e~e HecTap~>rii:, eMy 52 r6.n;a, a Te~e 50 neT. 66a pa66TaiOT.
~A BaM cK6JlbKO neT ?
--; MHe 25, a lKeHe 23, OHa Ha ,ZJ;Ba r6,n;a Mna,n;rne MeHH.
- r.n;e Bbl C Heii: II03HaK6MHnHCb ?
- Ha rrpaKTHKe B Apa.n;e.
.- KaK ee 30BYT ?
- MapMHa. l1 ,n;o% T6lKe MapMHa.
-3HatJHT, y Bac .n;se MapMHb!!

J(HAJI6T IV
Pe6HTa, cn:brrnanH H6BOCTh ? llrop~> lKeHMnc51 .

-Ha K6M?
- Ha CBeTJiaHe KpaBI(6Boii:. Bbi ee 3HaeTe, OHM BMeCTe B na6opaT6pnn
pa66TaiOT.
- A Kor.n;a csa.n;~>6a ?
- B :hy cy666Ty. llpnrnac!IJIH Bcex coTPYAHHKOB, HY n, KoHe'IHo,
pO,li;HhiX, p6,n;cTBeHHHKOB ... llrOpb CKa3an MHe, tJTO Ha CBa,n:h6e . 6y,n;eT
qenoseK 60.
-

,ll;aBaii:Te rrornneM eMy rro3,n;paBMTen~>HYIO TenerpaMMY !

BoT :ho Tbi rrpaBHnhHO rrpu,n;yMan !

CJIOBA
CJIOB.A
nJieMHHHHK nepot (de unchh;au de miitu~ii)
RJieMlinn_n~a nepoata (de unchi sau de

ADAK unchi
o6a amindoi, ambii

po):lnhie (s. pl.) rude apropiate


no3):1pasiiTeJILH /Liii, -a11, -oe, Lie de felicitare

TenerpaMMa telegrama
npn/lYMaTL I a se gindi, a avea o idee

miitu$ii)

J(HAJI6r V

J(HAJI6r III
- Ban51, :ho Barna ceCTpa?
__,_ ,ll;a, HO He p6,n;Ha51, a .n;so!Opo;n:Haa:. A rro'IeMy Bb! crrpocMnH ?
- lloToMy 'ITO Bbi rrox6lKH .n;pyr Ha .n;pyra.
- HeT, 5I rrornyrMna, Mb! c Heii: rro.n;pyru.
- B1>r ,n;aBH6 .n;pylKHTe ?
~ ,UaBH6, neT B6ceMb Mnu 66m,rne ... Kor.n;a Mhi ytJMnucb B HHCTnTyTe,
Mbi lKMJIH Ha O,ZJ;H6ii: ynnu;e. ll6cne OKOHlfclHHH HHCTHTyTa HaTarna BhllUJia
3aMYlK 3a Harnero coKypcHuKa n rrepeexana B ,n;pyr6ii: MHKpopaii:6H.
- B1>r 'IacTo BcTpe'IaeTech?
- ,ll;a, KalK.n;yiO cy666Ty OHa C MylKeM H ,n;eTbMH npHe3lKaeT K HaM B
r6CTH, a ITO BOCKpeceHbH o6:bi'IHO Mbi e3,ZJ;HM K HHM: B KHH6 H TeaTpbl
M~>r T6lKe x6.n;HM BMecTe.
- HaM .T6lKe HpaBHTC51 IIpOBOAMTb BpeM5! c .n;py3bHMH. B rrp6rnnbiR
BbiXO,ZJ;H6ii: Mbl opraHH30BMH 3KCKypCHIO B nee, 6:biJIO 6tJeHb Beceno !

,ll;66pb!ii: se'Iep !

3.n;pascTsyii:Te ! O'IeHb pa,n;br sac mi.n;er~>. Bxo.n;HTe, rrolKanyii:cTa !

- Pa3pernH:Te rrpe,n;cTaBHTb saM MOJO lKeHy.


-365!!
-

Bna.n;:H:MHp ! 6t~eHb rrpuHTHo ! R .n;asH6 xoTen c BaMH rro3HaK6MnThc51.


l1 H T6lKe ! HHKonaii: MH6ro paccKa3blaarr o sac.

- I1poxo,n;MTe, ca.n;liTech. Hy, H;nKonaii:, tJTo H6soro, KaK n,n;eT sarna


pa66Ta H yqe6a ?
- CrracM6o, Ha pa66Te see B rropH,n;Ke H B seqepHeii: rnK6ne T6lKe. l1
Kp 6Me Tor6, H 3aH~aroc~> H:a Kypcax rnocpepos . . qepe3 Mec51u: KoHtJaro .
- Mono.n;eu: ! ComacMTec~>, tJTO rr6cne lKeHil:Tb6bl Bbi MH6roe cyMenn
c,n:erran !

,lJ;a, 3651 BO BCCM IIOMOraeT MHe.

CJIOB.A II BhiPA)KEHIDI
nornyniTL II a glumi
coKypcnHK coleg de an
no aocKpeceDbHM duminica
oprannlomiTb I a organiza

po):lmill cecTpa sora bunii, de ~inge


):IBoropo):lna!l cecTpa veri~oarii
noxolKn ,llpyr na Apyra seamana una cu
alta (unul cu altul)

298

CJIOB.A M BbiPA)KEHIUI
"'TO nosoro? ce mai (e) nou?
se'lepnllll WKOJia ~coala seralii

corJiacliTLCII II ,a recunoa~te
casiitorie, insuratoare

:~KenHTL6a,

299

YllPA)l(HEHM~

1*. Puneti cuvinte],s: din dreapta Ia forma necesarii. Adiiugati prepozitiile 3a, Ha.
1. Hep;aBHo llaBeJI lKemiJicJI ... .

ynheJibHlUJ;a
COKypCHHJ.J;a
:ha p;eByiUKa

2. 3mM JieTOM MOJl CeCTpa BbiliiJia 3llMYlK ....

HHlKeHep
ynheJib
MOll: p;pyr

2. Dati riispunsuri la intrebiiri, conform modele!or.


Mode I a)
OH noxa)!( Ha 6paTa? (cecTpa)
- HeT, oH noxa)!( Ha cecTpy.

6. Riispundeti Ia urmiitoarele intrebiiri:


1. r,!J;e H B KaKOM f'OAY Bbl POAHJIHCb ? 2. CKOJibKO BaM JieT? 3, Bbl lKeHllTbl (Bbl
4. B KaK6M rop;y Bbi lKeHifJIHcb (B.bimJIH JaMYlK) ? 5. K aK JOBYT Barny lKeey

:~a MylKeM) ?

(namero M)'lKa)? 6. Kro oRa (oH) no cneJ.J;HaJibHOCTH? 7. CK6JibKO JieT Bameii lKeHe
(oameMY M)'lKy)? 8. Y Bac eCTb ,!J;em? CK6JlbKO y Bac ,!J;eTM? KaK Hx JOBYT? 9. Ha
CKOJibKO JieT Bam Cb!H CTapme (MJiap;me) ,!J;O'!epH ? 10. qeM 3aHHMaiOTCJI pO.li;IheJIH
mimeH. lKemi (aamero MylKa) ? 11. MH6ro JIH y Bac APY3eit? 12. KTo BaillH APY3bli ?
rr~e om'! pa66ra10r? 13. KaK '!aero Bbi x6,!J;aTe B r6cni K CBOHM .LJ;py3hliM H rrpmnamaeTe
11x K ce6e?

7*. Traduceti in limba rusii.

1. Bbi nox6lKH Ha MaTh? (oTeJ.J;) 2. Bam cTapmHil: CbiH nox6lK Ha lKeHy? (11) 3. Ha
K0'0 llOXOlKa Barna AO'Ib, Ha BaC? (MOJl lKeHa) 4. 3Jllia llOXOlKa Ha CTapmero 6p;ha ?
(cpep;HHH 6paT) 5. .LJ:eTH llOXOlKH Ha BaC? (MOJl CeCTpa)

Mode I b)
Om1: )I(HJIH y TeTH? (~ir.z:vr)
- HeT, oHif )I(HTIH y ~fr~H.
1. Bbi 6.bmH B rocTJix y pop;:~heJieit? (p6p;cTBeHHHKH) 2. Om'! Ho'leBa.JIB: y HeBecTKH ?
(AO'Ib) 3 .LJ:ep;ymKa ryJIJiJI co CBOHM BHYKOM? (cBoli, Bey'!Ka) 4. Bbi 6.bi.JIB: Ha 3KcK)'pcHH
c p;BoK>pop;HbiM 6p<iToM ? (D,BoK>po.li;Hall cecTpa) 5. TeTJI xop;ll:Jia B r6cTH K nJieMliHHHJ.J;e ?
(nJieMJiHHHK) 6. 3UMOH Bbl e3,[(HJIH K CbiHY? (CTapmall ,!J;O'!b)

3. Deschideti parantezele, punind cuvintele la cazul dativ.

..

ua Her6 li:.JIB: Ha lKeHy ? 9. Ha cKOJibKO JieT oH cTapme cBoeH. lKeH.bi ? (Ha cx<YJibKo JieT
cr6 lKeHa MJiap;me, '!eM oR)? 10. 3a K6ro a.bimJia JaMYlK er6 crapmall AO'Ib? 11. Ha
KOM lKeHHJICJI er6 Cb!H ? 12. CKOJibKO y Her6 6phbeB H cecTep ? 13. r,!J;e OHH lKHBYT H
1eM JaHHMaiOTcJI ? 14. CK6JibKo HM neT?

1. (jl) 45 JieT, a (MOJl lKeHa) 41 '0,[(. 2. (Ham CTapmHH CbiH) 16 JieT, a (Ham MJia.D,IliHH CbiH) 12 JieT. 3. - CK6JlbKO neT (Barna AO'!b)? - (OHa) 18 JieT. 4. (Bam .ll;pyr) Hcn6JIHHJIOCb 40 JieT? - .LJ:a, B Mae (OH) HCllOJIHHJIOCb 40 JieT. 5. (Moit BHYK) 3 r6p;a, a (Mosi
BHY'!Ka) 6 JieT. 6. (Ee p;BoK>po.D,Hbiii: 6paT) cK6po Hcn6JIHHTCll 21 rop;, a (ee p;BoK>pop;Hall
cecTpa) He.D,aBHo 6.biJIO 22 r6Aa. 7. - CK6JihKO JieT (Bam poAHTenH)? - (Moil. oTeJ.J;) 78
JieT, a (MaTb) - 64 r6p;a.

- Aveti o familie numeroasa?


- Nu. Eu, sotia, un fiu ~i o fiicii.
- Cine este mai mare, fiul sau fiica?
-Fiica.
-

Citi

24. Este deja c iisiitoritii.

ani

are (ea)?

Stii cu dv.?
Deocamdatii - cu noi, dar in curind va primi locuinta.
Dar fiul dv. citi ani are?
Nu de mult a implinit 18. E inca Ia liceu.
Cu cine seamiinii copiii dv.?

Fiul -

cu sotia, iar fiica cu mine.

8. Redati in limba rusii continutul textului He HGOo

60ilT-t06ambcR

9. fnviitati dialogurile 1-V ~i reproduceti-le cu un interlocutor.


10. Ati fiicut cuno~tintii cu cineva. Imaginati un dialog cu persoana
respectivii privitor la familie.

4. Cum explicati in .limba rusii urmiitorii termeni de rudenie?


Model
-

~BOIOpO~H:biH
JJ:soi6po~Rhiif

6paT
6paT - :ho ch!H TeTH H:nH

~ir~H .

.li;BoK>pop;Hall cecTpa, BHyK, BHY'!Ka, nJieMliHHHK, nJieMliHHHJ.J;a, cBeKp, caeKp6Bb,


TeCTb, Tema, HeBeCTKa, TeTJI, AHAll, 6a6yniKa, AeAymKa .

5. fntrebati pe o cuno~tintii de-a dv.


1 .LJ:aBHO JIH OH lKeHHJICll? 2. KTO er6 lKeHa? 3. rAe ~HBeT er6 CeMbJl? 4. MH0'0 JIH
y Her6 p6p;cTBeHHHKOB ? 5. CK6JibKO y Her6 p;eTeil:, AB6e HJIH Tp6e ? 6. CK6JibKO JieT er6
cTapmeMY c.biHY ? 7. CK6JibKO ner er6 MJiap;meH. AO'IepH ? 8. Ha Kor6 nox6lKH er6 p;eTH,

300

3aMy)I(HHH ~o'lb - csoH:M po~H:TenHM :


- Mbi saM no~apH:nH Ham cTapbiif TenesH:3op, csoer6 e~HHCTBeHHoro
pe6eHJ<a, ~a eru:e Ka)I(~YIO fi}lTHHU:Y ~aeM CTHpaTh Harne 6enbe, a Bbi YTBep:lK~aeTe, 'ITO Mbl BaC COBCeM 3a6biTIH ? !

301

-Anno, p;oponbr ! 3To Tl>I ? CJ<a)l(H, thi Bhiiip;elllb 3a Mew! l.liMY)l( ?


- Tbi cepbe3Ho crrpaillHBaelllb ?
-KoHe'IHO.

- 3To HY)l(Ho ocHoBaTenbHO o6p;yMaTb. llo3BOHH qepe3 5 MHHyT.

WOK 43

COPOK TPETMM YPOK

)];oM, KBapnlpa

Casa, apartamentul

)l(eHa - M:Y)l(Y :
- Ilbep, Thi JII06Hillb MemJ: ?
- Kopo'le ! qTo Te6e Hap;o xyrrH:Tb?

My)!( c y)l(acoM :

_:_ Pa)J;H 6ora, Bhi30BH spa'Ia ! JI rrpornoTH:n 3arroHxy !


)l(eHa c yp;osneTBopeHHeM :
- qTO )!(, XOTb pa3 B )l(H3HH Tbi 6yp;eillh 3HaTb, me OHa HaXO)l;HTCR !
CJIOBA 11. BhiPA)KElill.H
:JaMYlKIUUI femeie maritata
ei(l)acTBeaa/Liii, -as, -oe, -Lle unic, singur
ocuosi!Te.JibRO temeinic
o6AyMaTb I a chibzui, a reflecta
yJKac groaza

paAR 60ra! pentru dumnezeu!


nporJJOntTb II a inghiti
38noHKa buton (de ma~etii)
xoTb pal miicar o data

HeKomopbze cKpbzeciJOm
... MecHJ.~ Ha3ap; a Hallly xsapTH:py rro3BoHH:na cTapyllli<a~
- Bcecolb3HaR orrHcb,- CTPoro cxa3ana oHa. -Hac HHTepecyer xonH:qecTso MY3biKaJihHhix HHcTpYMeHTOB Ha p;yllly HaceneHH:R. PoHnn, rnTapbr
1B )J;OMe eCTb ?
.
.
- HeT, - 3acM:eHncR H, - y Hac HHKTo He nrpaeT.
-llpoBepHM!
- 3a'leM )l(e rrposepHTb ?
- A TO HeKOTOpl>Ie CKpbiBaiOT ! - OTBeTHna CTapylllKa.
0Ha OCMOTpena H<lillY KBapTH:py, 3armmyna B crraJihHIO, Ha KYXHIO,
B BaHHYIO H TyaJieT, ITOHCI<ana poHnb )J;a)l(e B p;yxoBKe. HH'Iero He HaH)J;H, .
oHa OTMeTnna 'ITo-To y ce6}]: a TeTpap;n, no6narop;apH:na Hac H ylllna:
Ha p;pyro:H p;eHb K HaM IlpHilien CTapH'IOK. llpHilien OH IT03)J;HO Be'lepOM,
KOT)J;a BCR Hallla ceMbH 6biJia B c6ope. CTapH'IKa HiiTepecoBano CTaTHCTH
'leCKOe 3HaHHe COBpeMeHHhiX TaH~eB H yMeHHe HX HCITOJIHHTb.
Hallla ceMbH cTapanacb, KaK Morna. Mbr c )l(eHo:H npep;no)I(H:nn cTapn'IKy BaJibC, H<lilll1 ITO)I(HJihie pO)J;HTenH CTaH~eBanH Ma3yp:i<y, a )J;O'Ib UHOHepCKHH TaHe~.
- Ha<PTanH:H ! - cKa3aJI cTapH'IoK. - Hac HHTepecyroT cospeMeHHbie
TaH~bi : xliJIH-ranH, Ka3a'IOK, IlieHK ...
HaM He xoTenoch orop'laTb cTaTH:cTl1Ky, 'Ho npHillJioch npH3HaTbcR,
"'TO TaH~eBaTb COBpeMeHHhie TaH~I Mbi He yMeeM.
- A6conffiTHo? A To HexoTopbre cxpbrsaroT, - 3aMeTnn cTapH'IoK . .
Jl HH'Iero He IIOHHMan.
. Ell(e ~Iepe3 p;Ba )J;HR npHilieJI nhiCOBaTbiH MOnO)J;OH qenoBeK. OH co6H- .
pancH perncTpH.poBaTh l<onJiqecTBo p;oMalllilHx )l(HBOTHbiX Ha ceMbK>.
Monop;oii: 'lenosex To)l(e He Bepnn cnosaM H .n cKan : B npnxo)l(eii:, Ha
6aJIKoHe, B BaHHOH. OH ycnOKOHJICR TOnbKO Torp;a, I<Or)J;a Ha ero O'leHb
HaTypanbHbie MHyMHy)> He OTBeTIIJia B KBapTH:pe HH O)J;H4 KOilli<a, Ha
ras-raB - HH O)J;Ha co6aKa H Ha MY-MY - HH O)J;Ha KOpoBa

303

1Iepe3 ~:.n;emo n;PHlllJI,a Monci.n;aH 6noH,n;HHKa. Ee nHTepecoBano Kon :H'IecTBo . ,!l;eTeH , I)JY,!l;H~ro B03pacTa Ha KBa,n;paTHl>Ill MeTp )I<:HJIOH IIJIOIIJ;a,!l;H.
- rpy,n;HOH pe6eHOK B CeMbe eCTb ? .
..
.
flJ?H :ho,M BO?J'OCe' HallJH IIO:JKHJihie pO,!l;HTeJIH C yrrpeKOM IIOCMOTpeJIH
Ha MO~~ )l(eHy, MO~ )l(eHa C yr;rpeKOM IIOCMOrpena Ha Memi, a H CKaJaJI 'ITO-TO
0 CBO~H ,!l;HCCepTaU:HH, KOTOpaH ,!l;OJI)I(Ha YJIY'IIIIHTh MaTepnaJihHOe 6rraroCOCTOHHHe CeMbH.
... ~enhrx .n;se ~e.n;enH cTaT:HcTnKH HaMn He HHTepecoBannch. Ho qepe3
,!l;Be He~eJIH Mhl Y~H,!l;eJIH HX BCeX- H CTapylllKy, H CTapH'IKa, H JlhlCOBaTOfO
MOJIO,!l;OfO 'leJIOBeKa, H 6JIOH,!l;HHKy.
B BocKp~ceHbe YTPOM B Kopn,n;6pe Ha HallleM 3Ta)l(e rroxB:Hncx 3HaK6MI>IH
HaM CTapH'I_?K.
CoceMMH 6y.n;eM

KTO ... COCe,n;HMH? -

Hy, ,n;a, a TO HeKOTOphie CKphiBaiOT ! -

!{J1AJJ6F I

IIO,!l;TBep,!l;HJI H.

- BoT :HMeHHO ! Ilepee,n;elllb, ycTpOHlllhcx, a rroT6M y Te6ir 3a cTeH6i1


Ha rHTape HrpaiOT, rpy,!l;Hb!e ,!J;eTH IIJia'lyT ...
,[(asau, ,n;aBai1 ! -

1. C KaKOi!: UeJiblO n pHIUJHl CTapyrnKa Ha KBapn!py !\.BTOpa paCCK!\.3a? 2. qeM


HHTepecoBaJICII CTapn'lOK, KOTOpb!H npnrnen Ha ,npyro it .neHb? 3. KaKiie TaHUbl HCllOJIHHJIH 'IJJeHbl ceMbH? 4. q r o C06HpaJICII perncrpJ1pOBaTb MOJIO)l,Oi!: '!enOBeK, KOTOpbli!:
npHrnen 'lepe3 ABa ,nH? 5. KaKOB 6bm peJynbTaT ero npoBepKH? 6. qeM HHrepecoBanacb MOJJO)l,!\.11 6JIOH)l,HHKa? 7. lJTO np01130IIIJIO '!epe3 )l,BC He)l,eJIH? 8. C J<ai<Olt
uenhiO Aenann npoBepKy HOBbie coce.nn ? 9. KaK Bbi .nyMaere, HOBbie 'lKHJJbUhl 6y)lyT
CDOKOHHbiMH coce)l,RMH? Tio'leMy?

BCe eu.t:e He IIOHHMaJI H.

- MI>I c BaMH ! BoT o6MeH KBapTHpaMH c BallJMMH 6biBllJHMI1 coce,!l;HMH c.n;e:r~11. Bhi_Y)I( H3BHH~~e Ja rrposepKy ... HaM, KoHe'IHO, roBopH:n11 ,
'ITO CeMbH Ballla THXaH, CIIOKOHHaH. Ho Ha,!l;O )l(e 6bTJIO caMMM rrposepHTb !

noAmep~tiTb II a confirma, a intari


BOT IIMenuo! intocmai! a~a este!
.KonuepTH/btii, -au, -oe, -ble de concert
KOJIHcKa dirucior de copil

OTBen.Te ua sonpochi

! - pa,n;ocTHo cKa3aJI oH.

yny'IWKTb II a imbun1!.tati
MaTepHmnoe onarococTolinHe bunas tare materiala
cmntcTHK statistician

3aKpH'Ian B,n;pyr cTap'loK.

~ .5I II!"'CMOTpen_ BHI13. H~CKOJibKO pa66'1HX HeCJIH no JieCTHHU:e KOHn:epT-

HhiH poxJih. 3a HHMH cTapylllKa Bena ,n;syx 6oni>lllHX co6aK.

A JlhrcoBaTbiH

M~JIO,!l;OH 'leJioBeK H 6JIOH,!l;HHKa IIO,!l;HHMaJIH Hasepx KOJIHCKY c ,!J;ByMir rpy,n;-

Hb!MH ,n;eTbMH. ,[(eTH IIOKa ern:e crramr ...

CJIOBA M BbiPAJKEHIUI
xaJIH-raJIIt bally-gaily (dans)
KaJa'loK cazacioc, cllzaceasca
weiiK shake (dans)
orop'laTb I a mihni, a supara
JiblcoaaT /blii, -au, -bte cu un inceput
de chelie
perHCTptlpoaaTb I a inregistra, a inscrie
~oMawn/Hii, -uu, -ee, -He d omestic
'lKHBOTHOe S . animal
naTypaJibH/blii, -au, -oe, -ble natural
HH nici
KOwKa pisica
raa-raa ham-ham
onon~tlnKa blondina
aoJpacT virsta
AeTH rpyAnoro BOJpacTa sugari

acecoiOJnau onucb recensamint pe plan


national
CTporo sever, oficial
MYJbiKMbH/btii, -au, -oe, -ble muzical
HHCTpyMeHT instrument
na ~ywy uaceJienHu pe cap de locuitor
JarJIHHyTb a se uita, a arunca o privire
CnMbHU dormitor
~yxoaKa cuptor
CTaTHCTH'IecK/Hii, -au, -oe, -Hb statistic
JuanHe cunoa~tere
Taneu dans
aaJibc val s
cTauqeaaTb I a dansa
MaJypKa mazurca
nHonepcK/ Hii, -au, -oe, -He pionieresc
HatiiTaJitlu ( aici) vechituri

304

JliOOM{IJTa Jf6Cll/06HQ : F bi HalllH HO!hle coce,n;H?


Hamallbfl C ep zeeeHa : ,[(a, Mhi c,n;enann o6MeH KBapT:HpaMH c BawnM 6hiBWHMH COCe,D)lMH.
JliOOM{uta JfeaHoeHa: A r,n;e Bhi paHnwe )I(MJIH?
Hama/lbfl Cepz ee6Ha : Ha oxpaHHe ropo.n;a, B HOBOM MHKpopan6He.
JhooMulla JfeaHo6Ha : Y nac 61>ma xop6ruaH xnapni pa?
Hamallbfl CepzeeeNa : O'leHh xop owax : rp11 KoMHaThi, KYXH51, BaHHaH,
llpHXO)I(MI, BCero 70 KBa.n;paTHhiX MeTpOB.
fiiOOMulla JfeaHOBHa : H rro'leMy )l(e Bhi rrepeexamr cro,n;a, Be,n;h :ha KBapT:Hpa
HaMHOrO MeHl>We naweii 6b1El/JCH ?
Hamallbfl Cep zeeeHa : Ml>I xoTenn )I(HTh 6JIIt)l(e K n:eHTPY Moii MY)I( pa66TaeT
3,n;ecb He,n;aneK6, a ony,n;a eMy Ha.n;o 6hiJIO e3,!l;HTh ,!J;BYMH BM,!l;aMH TpaHCnopTa .. . ,lJ,a, MeHH BOT 'ITO J1HTepecyeT : cocep:H Ha HaWCM 3Ta)l(e
crroKoitH:bie ?
fiiOOMulla JfeauoeNa : Boo6rn:e, cnoxonHnie. HHor.n;a, KoHelfHo, Monop:e)l(h
co611paeTcx, TaHUYJOT, 11rparoT Ha mTape. Ho :ho TOJihKO no cy666TaM.

CJIOBA l1 BhlPAJKEHMH
ABa BHAa TpancnopTa doua mijloace de
transport
no cy6ooTaM simbata

oTTyAa de acolo
MOJIOA~b tineret

/l,JfAJJ6r II
3!ma : 3p:paBcTByii, Callla, Thi He Ha p a66Te ?
CaUia : Ha pa66Te. Y Hac c 12 ,n;o 'lacy o66,n;eHHhiH rrepephiB.
B xaq,e.

305

5I ceiiqac n,n;y

3una : JI CJihiiUaJia, T:bi IIOJIY'IHJia 1\:BapTH:py. .l(OBO:JI:bHa ? .


Cduta: B ~6m:eM, .n:oa6JI.baa. Ksapn1pa .n:syxK6MaanmH, eo sceMa y.n:66-

c:rsaMa : raJ, rop.HqaH so.n:a, JIHcpT. T6nnxo .n:anex6 OT Jas6.n:a.


3ftna: Tnr y)I(6 ycrp6HJiac:b? Me6enn xyrnl:na ?

Cduta: KynH:na B cnaJihHIO .D:HBaH-KpoBaT.b, illKacp H 3epxan:o, a B CTOJIOByiO '


:r6nnxo .n:H:aa!l H xosep. Thr )I(e 3Haerun, Moif xoan;epTH:brH: po.Hn1> JaHH-
Mae:r nonoaH:Hy K6Maanr : .. llpHxo.n;Il:Te c. MH:rueH: x HaM a r ocTH,
IIOCMOTJ)HTe KBapTil:py.
,

CJIOBA If BLIPAiKEHHSI

ILIH,~ -a11, -oe, -Lie de stat,


a! statului

.
KoonepanlauaH KB~prupa locmnta proprietate personala
.
o noJanpomJioM ro~y acum 2 am
r umuua lini ~te

KaK 6YATO ca ~i cum, de parcii


3enenL verd~atii
.
..
AOM 6Lna oficiu de prestan de serv\cJ!
no-npelKReMy ca mai inainte, ca a ta
data

rocy~apcTBeHH

3una : CnacH:6o Ja npHrnameaHe, o6HJa:rennao npH.n:eM. .[(asail: H Jarmruy .


TBoii: a.n:pec.

!fl1AJI6TIV

Cduta .' IIHmH:: YJIHua 3aepre:rll:qeci<a5 .NQ 25, no.n:neJ.n: 2, xaap:rll:p a 18.

3una: Ha xax6M 3Ta)I(e?

Cduta:
Ha Tpe:rneM. llprrxo.n:H::re ny'Ime scer6 aeqepoM, xor.n:a BCH ceMMI:
a c66pe.

'

.3 o 6abH cqacThH H .n:oJirHx neT )I(H~HH


.
JOpa : C HosocenheM sac. ! )Kenmo. .n: p
co6pan:H:cb 'ITO )I(e Thi, 'IOpa,
XoJ!luH : IIpomy K c:rony ! Bee roc:rH .n:aBH
'

3una : C:birpaemb HaM 'IT6-Ha6y.n;b Ha po.Hne ? Ml>I .n:asH6 He cnb'rmana, I<ax


nr Hrpaerub.

Cauta : C 6onhiUHM y.n;os6nhc:rsrreM.

. .~ '
orra3P,biBaerub ? !
( .
) . llhpacpHOH I lli:rpacpHOH
.
,
.
T6cmu xopoM .

.
a66Te JI cero.ruur .n:e)I(ypHJI.
Ibpa : M3BHmhe, Jap,ep)I(an:CH Ha P .
Ca.n:H:cb 6blcipee. Bac51, o:rKpbrXoJ!li1Ka : Jia.n:Ho, na.n:Ho, 6~~ orrpas.n:aHH .

CJIOBA H BbiPAJKEHifSI

BaH 6yTb'IJIKH
H rro.n;HHMeM 6 oxanbr

Ja 3.n;op6Bbe xo3.Hes HOBOH KBap.- Hy


OduH U3 zocmeu. : ' o'6
. .n:6Me Bcer.n:a 6b'mo C'lacne .1
TJfpbl, 3a TO, 'IT :bi B 3TOM

o6eAeHHMii ncpephlll pauzi'i de prinz


Kafjle cafenea, bar, braserie
~BYXKPMHaTHall KBaprupa apartament
cu 2 camere
ace YA66crsa tot confortul

raJ gaze
ropli'f/ uii, -a11, -ee, -He cald, fierbinte
AHBaH-KposarL recamier
DOAblllA scara, intrare

HaJIHBa~.

. .. . . .. . . .. .. . . . . . . .!. .. . . .. . .: . .. ?.... .. ........... .... .. .

X03fleea : 3a c'Iac:rhe scex Hac

, P~ : .Pa3pernnTe npHrnacH::rb sac Ha Banbc .

10
. . : C y.n:osonbCTBl!eM,

Xo3fliiKa
.SI .n:asa6 He Ta:Hnesana.

CJIOBA H BLIPAiKEHH.H

/JHAJi6 F III
Ba;tenmun: Anexceii: IIe:rp6BH'I, y sac rocy.n:apc:rseHHa5 xsap:rH:pa?
AAeKceu Ilemp6eutt : Her, xoonepa:rH:sHasr.
BaAenmun : .l(aBH6 noc:rp6HJIH ?

AAeKceu Ilemp6eutt: B noJarrp6mnoM ro.n:y. M1>r )I(f!BeM J.n:ecb IIO'ITH 2 r6.n:a.


BaAenmuH : MHe oqeHb Hpasn:rcH sam paH:6H. 3.n:ecb :ra:Kasr THIUH:Ha, xax
6y.n;To a .n:epesHe .

npomy K croJiy! poftiti !a m~sa!.


mrpac(Juoii s. un pahar plm !" . semn
de pedeapsii pentru eel intJrzJat Ia
0 petrecere
.
r t' t
Ja):leplKBTLCH II .a mtuzJa, a ' re mu
~elKypaTL II a f1 de serviciu

JIIIARO fie, bine . . .


onpaBABBHe .scuza, JUStifJcare
6yTLIJIKa sllcla
naJIHBBTL I a tuma
6oK3JI cupa

YllPAiKHEHH.H

AAeKceu Ilemp6rsutt : .l(a, paH:5a y Ha:: O'Ie!lb xop6mH:H:, cnox6H:H:biii:, MH6ro


'JeneRa ... M MaraJHHbi 6nH:Jxo. A xax6H: .n:oM 6b'na rroc:rp6:nH, sfi:.n:en ?

BaAeH"!UH : B H:.n:en, orp6MHbiH

A AeKceu Ilemp6eutt : A nr xai< yc:rp6:ncH ?


BaAeHmun : JI no-rrp e)I(HeMy ){(fBy a csoen cnipoii: xsap:rH:pe. M noxa rrepeeJ)I(a:rb He C05HpaiO:::b. Bo:r ecn: TOJibKO )I(eHIOCb, Tor.n:a IIpH.n:eTCH !
AAeKceu Ilemp 6Butt : M xor.n::i MO)l(eT rrpoHJoH::rH: :rax6e co6b'rrae?
BaAenmuH : He 3HaiO, HH'Ier6 He Mory saM ci<aJa:rb !

1. Completati propozitiile Cu fiecare imbinare din coloana din dreapta


Ia forma corespunzatoare.
1 Sl xrnBy B ...

.
z: He.z~aBHO uama ceMDJi nepeexaJia
B ... :

. B XKOMHaTHal!

60~bill0H

HOBbJ:li: M11'Kpopaii:6H, 3eJICHb!il: CDOKO


Hb!:li: paJi6H

yJIRua ropbKOTO, DJJ~Illa.nb CBo66,nbi,


oKpaHHa r6po.na, BTopo:li: 3raiK

3. MLI ITO.JJY'iMJIR ~BapTHpy Ha ....

4 Moii: .npyr xrnBer ua ....

306

KBaprJipa,

~~H3TiilKHblH ,IIOM, cBMhlH .!1-eHTp ropo~::

307

s. ,[(asali:Te scrpchHMcJI 6Kono ....

Hame MHHHcrepcrso, sam HHCTHTYT,


.n:oM 6hiTa, KliescKHli: BOK3aJI, Ta 6olThHI1l.la, bOJThWOil: Tearp, l.ICHTp{IJibHaJI
rr6'fra, :ha rocnffiHI.Ia

2. Puneti la forma necesarii cuvintele din parantezii.


1. KaK y sac MH6ro (KRiira) ! 2. CK6JibKO y sac (KOMRara)? 3. Y Hac TPH (K6MHara).

4. 3AeCb TOJibKO mecrb (cryn), rrpHRecllre H3 .n:pyr6ii: KOMHaTbi ell.le 'ICTbipe (cryn).
s. CKOJibKO (:naJK) B sameM ,l:IOMe? 6. CKOJibKO (KBapnipa) B BameM 'no)J;'bC3,l:le ? 7. B
HameM IIOA'be3Ae 25 (Kaaprllpa). 8. A cK6JibKO (uo.n:J.e3A) s sameM .n:6Me ? 9. B HameM
.n:6Me '!eTbipe (IIO.LI'bC3.L\). 10. B )roM .n:6Me rrHTb (:naJK), a B coce,l:IHeM - 'leTbipe (:naJK).

- Ksaprli:pa c

6aJIK~HoM. ?

OAHH B cTon6soli a .n:pyr6li -

_ y Hac AaJKe il;Ba anKoHa -::: ?

_ BMCCTC, HO HaM JTO He MemaeT.


_: ropnqa11 aomi 6bmaeT scer.n:a?
- KpyrnbJe cyTKH.

8. Alciituiti planul textului H eKomopble cKpblBaJOm

~i

povestiti textul

dupii acest plan.


.
-;
d'
I
1
I
IV
"i
reproduceti-le
cu un interlocutor.
9. mvatati 1a ogun e "(

10. Sinteti invitat la

~naugu.rarea Icasei. in~~-o fa~~{~ginp~a~~e~est~o~~~i~

ruse~te. Gazdele vii arata locumta.

3. Riispundeti negativ, conform modelului.


Model
Y sac Ha xyXHe ecTh ra3 ?
- K co)l(aJieHHJO, y Hac Ha xyxHe HeT nba.

Ha KyxHe.

'

- A TyaneT. BMeCTe c saHHOH :

magma

un

I. B aameM A6Me ecTb mnjJr ? 2. Y sac s KsaprH:pe ecTb saHHaH ? 3. Cer6AHJI ecTb
ropli'laJI so.1:1a ? 4. Y sac ecrb 6anK6H ? 5. llepe.1:1 aaiiiHM .LIOMOM ecrb 3eneHb ? 6. Y sac
eCTb renecjJ6H ?

4*. Completati cu verbele yMembsau 3Hamb, la forma cerutii de context.


1. Jl ,l:laBHO JKHBY B JTOM ,l:IOMe, IIOJTOMY ... acex COCC,l:leH. 2. MoJi AO'Ib ... TaHI.IeBaTb cospeMeHHbie TaHI.Ibi. 3. Ha Ji, HK Moli JKemi He ... cospeMeHHbiX rau1.1es. 4. JI!OcH
... Hrparb Ha poline, a ee 6par - Ha nnape. 5. K coJKaneHKIO. 11 He ... roaopllrb rro-aHm.li:iicKH. 6. 0HH xopoiii6 ... HeMCI.IKKH JIJblK. 7. Mbl He ... saiiiero a,l:lpeca. 8. B'lepa Mbl 6biJIH
y H:saHOBbiX Ha Hosocenbe. ,[(a, OHH ... rrpHHKMhb rocTeli !

5. Completati cu cuvintele de mai jos, potrivite ca sens, la forma necesadi.


1. B Haiiiefi CTpaHe c KaJK,l:lblM fO,l:IOM YJIY'!lllaeTCJI ... Hap6,l:la. 2. Bo scex ropo,l:laX
H cenax cTp6arcH MH6ro ... AJIH TPY.LIHlliHXCJI. 3. B J..ICHTpe H Ha oKpaHHax ... BhrpocJIH
H6swe coapeMeHHbie MHKpopali6Hbi. 4. B nocne,l:IHee speMH cTp6HTCJI MH6ro He TOJibK&
rocy,l:lapCTBeHHbiX, HO H .... 5. ,LJ;oMa CTPOJIT co BCCMH ... . 6. 06bl'IHO B HOBblX AOMaX ...
pacnon6JKeHbi MaraJHHbi, anreKH. KacjJe. 7. Bo acex .LIOMax Ha ... pacryr l.IBeThi.
(mima CTOJIHI.Ia, nepBb!H :naJK, 6 aJIKOHbl, MaTepHllJibROe 6narOCOCTOHHHe, AOM,
YA66cTaa, KoonepaTHBHaH KBaprli:pa)

6. Riispundeti la urmiitoarele intrebiiri.


1. r,l:le Bbl JKHBere? 2. KaK<iH y sac KBaprli:pa? 3. K aKHe y.n:66CTBa eCTb B sameM
AOMe? 4. CKOJibKO :naJKeil: B sameM AOMe ? 5. Ha KaKOM :naJKe Bbl JKHBtJTe ? 6. ECTh
JIH y sac nacjJT? KaK oH pa66TaeT? 7. ,[(os6JibHbi JIH Bbi caoeli: Ksapni pott? 8. KaKaJI
Me6enb cToHT y sac s cnaJibHe. cTon6soli: H Ha KYXHe ? 9. ,[(asH6 JIH nepeexaJIH Bbi s
)ToT .LIOM? 10. YcrpaHBaJIH JIH Bbi Hosocenbe? 11. Kor6 Bbi npHmamami Ha Hosocenbe?

7. Traduceti in limba romana, apoi inchideti cartea


rusa textul obtinut.

~i

traduceti in limba

- Bbi AOBOJibHbi HOBO:il: Ksaprli:poli: ?


- Ewe 6b! ! Mbl JKHJIH paHbllle B O,l:IHOH KOMHaTe H 6e3 Y.LI06CTB, a renepb y KaJK,l:IOfO
CBOH KOMRaTa. Jl oc66eHRO pa,l:la 3a AeTeli, y HHX eCTb see ycJIOBHJI AJIJI 3aRHTHil:.

308

KsapnipaHT rosop:H.T xo3iiHHY :


,
,
MecRue.
- .5J CO)l(aJieiO, HO He MOry 3aiTJiaTlfTb 3a KB~pTl1p~ B :HOM
. - Bl>I H B npoiiiJIOM MeCRUe roBOpHJIH MHe TO )l(e caMOe.
'
'
?
- A pa3Be R He c,ll.ep)l(aJI
cnoso

CJIOBA H BbiPAJKEHMSI
KsaprupauT chiria~, locatar

c]leplKllTb CJIOBO a se tine de cuvint

Ho n5.JlbKO H cen 3a cToJI, rro~yMan, no MM HenpaB_H.JlbHO ~dc'rnT,aJUI.


Ecmi H 3KOHOMJIJO 10 IVmHyT, H)J.ii 1b .n.oMy Ha pa66T~:.. 3Ha'IHT, T_O JKe caMo~ .
llpOHCXO)J.HT H KOr~a H B03Bpaill;aJOCh C pa60Tbi ~OMOH ! ilOJI)"laCTCH 3 'Iaca

YPQI{ 44

Pa66lfuii .u:eub

Ziua de

Y Hac B :KoHcTpYKTopcxoM 6ropo, xax pa3 Ha.n. MoH:M cronoM, BHcH:T


Ta6JIH'IKa HE KYPHTb ! .51 cliM ee DOBeCHJI H Tenepb BpeMH OT BpeMeHH
BhrxoJKy noxyp:Hn, Ha necTHHn:y. MoeMy npHMepy cpa3y JKe rrocne.n.osaii:H
COYpy)J.HIDCH BCeX )J.pyrll:x OT)J.eJIOB, KOTOphie Terreph C06HpaiOTC5l y Hac Ha
JieCTHHIJ:e. CaMbre CMe.Jlbre H 3aMe'IaTeJibHhie H)J.eH B HalUeM HHCTHTyTe
poJK~aroTc5l :M:MeHHo 3)J.ech, Ha necTHHn:e.

B TOT pa3, xor.n.a 5l Bhrmen noxypH:n, s KopR.n.ope y){(~ croH:n B!ininHif


llpo.n.o.JlbHbiH I:I o 'IeM-To .n..YMan. Mhr o6cy.n.H:nlf noJio)!(eHife Ha 3arra.n.e ,
3aTpOHJJIIf npo6JieMy H3MCHeHHH KJIRMaTa B rpeHJiaH)J.Iili, IIOTOM BHntJIIiH
crrpocH:n:
- lloceymaH:, Caum, a 3a'IeM Thi orpacrH:n 6opo.n.y ?
- BH:~Iilllb JIB, KaJK)J.oe yrpo 5l 6pH:ncH .n.oMa, Ha :ho y MeHir: yxo.n.H:no
10 MHHyT, H 5l BCer:U:a OIIa3)J.biBaJI Ha pa66Ty.
.
- JlCHO. 3Ha'IHT, Thl KaJK)J.biH. )J.eHb 3KOHOMiilUb 10 MliHYT ? 3a HC)J.eJIIO
:ho 70 MHHYT cBo6o.n.Horo BpeMeHH ?
- llpaBHJihHO. Ho :ho He Bee. C iex rrop KaK H rrepemen Ha pa6ory s
Balli HHCTHTYT, H e3){(Y Ha MeTpo, H y MeHir: YXO)J.IH Ha .n.opory 20 MHHyT.
A paHhme yxo.n.H:no 30. 3Ha'IRT, 5l xaJK,.a;hrH: .L(eHb 3KoHoMJIIO elll;e 10 MliHyr .
Hroro-20.
- C.rie)J.oBaTCJihHO, Kcl){(.L(YIO He.L(eJIIO y Te6{r: OCTaeTCH 140 MliHYT ? ! 6bicrpo cocqnTan BHTannif. - 3To .JKe 3aMe'IaTeJihHo !
H Mhi pa3omnH:ci>. Ho KaK TOJihKO 5l cesr 3a CTOJI, BnramrH: 3armmyn B
OT.L(eJI H Il03BaJI MeHH. .51 BhiUieJI' Ha JieCTHHU:y.

He~eJIJO !

'

'M

pa60'Il!H )J.eHh.
,

' m JIOM
ll,enyro Re~eJJJO
EcnoMBHan, 'ITO JKe 5l ycnen c~enaTh B np o
,
ro~y H B no~anpomJJoM, 3a Ece 35 JJeT Moeif JKH3Hll. K oHe'IHO, 5l ~cne~
po~MThC5l, OKOH'IHTh H~cnnyT,.. )l(fJJiil~c5l, :pa3Be~n1ch, OD5l:Th JKCHl!ThC
11 ... 'ITO JKe ep.~.e ?. liTo- JKe eme H ycnen ~.n.en~Th .
Ax, ~a, 'IYTh He 3a6hlJI : eme 5l OTpaCTHJI 6opop,y .1

si

CJIOBA II BLIPAiKEHIUl
oTpacniTh 66po~y a- ~i . Hisa barba
ua :ho yxo~HT (yxo~uJJ o) ... asta imi
ia (imi Jua) ...
omh~blnaTb I a intirzia. .
JKOHOMHTh II a economisJ
c Tex nop KaK de cind
uTor6 in total
.
cJJe~onaTeJJI>Ho prin urmare, dec1
paJoiinlcb I a se desparti
(ue) noJJy'laeTcH (nu) rezulta
ne'fero n-ai ce
paJnecnlcb I a divorta

KOHCTPYKTopcKoe 6rop6 birou de proiectare


. . . (
Ta6JJ!t'1Ka inscriptie, anunt, mdJcatJe pe
o pliicu{ii)
.

npeMB oT npeMeun dm cmd in cind,


uneori
uMeuuo anume, tocmai, chiar
noJJolKeuue situatie .
JaTpouyTh I a aborda, a atinge
npo6JJeMa problema
IIJMeueune KJIItMaTa schimbarea climei
3ana~ Vest, Apus
0TBCTbTC Ha BODpOCLI

- lloH!fMaemh, Mhr oiirH:6srnch. Y Te6ir: He rronyqaeTc5l 140 cso6o.n.Hhrx


MHHYT B He.L(enro.
-llo'IeM)'?
- ilOTOMy 'ITO B cy666Ty H BOCKpeceHhe Thl }fa pa66Ty He 63.L(HIIIb H,
3Ha'IHT, B 3TH )J.HH He 3KOHOMHUih BpeMeHH Ha .n.op6ry. OcraeTc5l Bcer6 120.
- .n:a, Thi npaB !

310

BcKope nocne o6e.n.eHHoro nepephiB~ Mhi oiDI;h BcTpeTHJIHCh Ha To


)ICC MfCTC. ilpO)J.OJihHhiH BhiHYJI H3 KapMaHa 6JIOKHOT.
,
,
- B(:n, CMOTpH. y Te6ii: 3 CB060)J.HhiX lJaca B He)J.eJIJO, a B ro~y 52 He)J.eJIH
~ 3Ha'IHT aa rO)J. IIOJiy'IaeTCH 156 'JaCOB,- 3aMeTHJI H.
- Hmi 20 pa6o'IHx )J.He:H !

rre:HcTBiiTe.JlbHO, :ho IIO'ITH BTopoif oTnycK.,


,u,
'
v
-:- .ll:a, - corJiaCHJICH BHTaJIHH,
- a HHTCp eCHO, 'ITO Thl 3a :ho BpeMH
c~enan ? .
.

,
.
- He 3n:iio .. . Cpa3y Bcero He BcnoMHHIUh. H ?.n.o no~yMaTh.
.5{ BCpHyJIC5l B Ka6HHfT B35lJI 'llf CThlH JIHCT 6yMarH H Ha'IaJI BCD0~.1JIHaTh,
'lTO 5l c~eJiaJI 3a 20 )J.Hei? Ho 3aDHChiEaTh 6hJJIO He'Iero. TyT KOH'IHJICH

311

Paoy : 3aT6 Mhi paao xoaqaeM pa66Ty. Ee3 'leTBepTH qeT:bipe 5I yJKe ~oMa.
B. C . : A o6e.o;eHHhiH rrepep:bm ecTh ?
Paoy : EcTh. C o.o;H:Haa.o;u:an:! ~o rronoBHHhi p;Beaa.o;u:aToro. 3asTpax H 6epy

J(HAJI6r I

BoAOO!l: na c Tex'rrop KaK . ,._.,aBH~' Mhi c To6oii He BH:~eJIHCh I


.
,._., '
5I rrepewen H
6'

KoAR : Kax Te6e Ha HosoM MecTe ?


a pa oTy B KoHcTpyxTopcxoe 6ropo.

KOAJ/ : 3~paBCTBYH BoJI<)~51 I n

BoAo~R : .5I ~osoneH


,

csoeii Hoso~ pa66Toi1 B HaweM


OIIhiTH_hiX, TaJlaHTJlHBhiX HH)f(eHepOB .
HHCTHTyTe MHOrO
H, KOHe'lHO, MHOrO CMeJlhiX,
3aMe'laTeJibHhiX H~eH.

KoAR : A KTo Ha'laJihHHK Tsoero oT~ena?


BoAOOJI : MnhfiH. Tbi IIOMHHUib ero ? 0 . '
HO 6biJI Ha

~Ba Kypca

CTapwe .

'
H BMeCTe C HaMH Y'HfJIC51 B HHCTHTyTe,

K6A!l . l1 , ? H
,
BoAO~JI : n;reH ;.;6)f(eTeT6, 'ITO-TO

Hac.
He Mory BCIIOMHHTh.
v'
biTh, OH y HaC 6hiJI
,
,
nOAJl : A, Terrepb BCIIOMHHJl Herra'BH
'
aKTHBHbiM o6~eCTBeHHHKOM I
,

""'
o 5I BH~eJI er6 8 M
,

'
,
HOCTpoeHH51 Ha COBewaHHH
HHHCTepCTBe MaUIH0
BoAOOJI : QqeHh
xopOlliHH opra. opo~y OTpacTHJI, 5I H He Y3HaJI ero
,
HH3aTOp H TOmCOBbiu
' I
u.
, H HH)f(eHep . CeHqac oH c
xonneKTHBOM pa66TaeT Harr Ho'
""'
BhiM arrrrapaTOM
ITo ,
u K,
,
rr
epexo~I-I
H Thi B Haw
HHCTHTy'T' He no)f(aJieewh
,
I .. .
cnywaH, , 01151,
,
,
.51 ~y'MaiO
.
, 'ITO HMeHHO
8 HaUieM HHCTHTyTe TBOe MeCTO I

KoAR : 3To mi~o o6cy~liTh ~oMa.

B~AOO!l : C po~lfTeJIHMH ?
KoAR: C po~lfTenHMH, c )f(eaoii.
B~AOO!l : Tax Thi )f(eHiinc51 ?
KoAR : Ewe B rro3arrpownoM r.o~y.
BoAoo!l
: Hy, soT, rrocoseTyiicH H rr03BOHH, MHe . .!J:orosoplim1Cb ?
Koll!l : .!J:oroBopHJIHCh.

c co66i1, a o6e.o;aro .o;6Ma.

B. C. : Bhi, aaBepao, JKHBeTe 6nli3KO oT 3as6.o;a?


Paoy : Ha .o;op6ry y Mem'r yx6.o;HT 15 MHHYT.
B. C. : 15 MI1HYT xo,nb6bi ?
Paoy: HeT, 5I e3JKY asT66ycoM. M3 .o;oMY 5I BbiXOJKY 6e3 p;Ba.o;u:aTH: ceMh, 11
6e3 II51Tli ceMh 5I yJKe Ha pa66Te.
5I BC'ram B BOCeMb. He crrewa 6peiOCb, YMhiBaiOCb, 3aBTpaKaJO. lh
,noMy BhiXOiKY B rronosHHe p;eB~Toro. OT Moer6 .o;6Ma .o;o pa66Tl>I ae
6onhwe .o;ecHTH MHHYT e3.o;:br Ha MeTpo. 3a 15-20 MHHYT .o;o Ha'lana
pa66Thl 51 yJKe B na6opaT6pHlL 06ep;al0 51 B CTOJIOBOH.
Paoy : KaJKeTc51, paHhUie Bhi JKHJIH .nanex6 oT pa66Tbi?
B. C. : )J,a, y MeR~ yxo.o;lin u:enhiH qac Ha .o;op6ry ! Terrepb 5I 3KOHOMJIIO

B.

c. : A

HeCKOJibKO qaCOB B He.D;eJIIO !

Paoy: Hy, a KaK y sac co cso66AHhiM BpeMeHeM?


B.C. : Bbr JKe 3HaeTe, y Hac rrHTHAHeBHaH pa66'laH He.o;errH. B cy666Ty H BocKpeceHhe Bhixo.IJ;Hble AHH. Mbi c JKeHOH qacTO XO.IJ;HM aa I<OHIJ;epThl, B TeaTpbi,
KHHO, a HHOr.na e3.D;HM Ha 3KcJ<Ypcmi.

CJIOBA

CJIOBA

T3JI~HTJIH~
,

Ihlii,

-aa, -oe, -Lie talentat


SKTHBH/LIH, -aa, -oe, -bte activ

-oe, -ble de cinci

J(MAJI6F III

TOJIKOB /blii, aH, -oe, -Lie priceput de~tept


competent
'

coBelllaHae consfatuire, conferinta


annapaT aparat
nolKa~eTL I a regreta
DOCOBCTOB3TbCH I a se sflHui

KOJJJieKm colectiv
OllbiTH /Liii, 38 -oe -ble cu
.
priceput
'
'
expenenta,

cToJJosaH cantina
nHTHAHeBH /blii, -all,
zile

xoAb6a mers ( pe jos)


eJAS mers (cu un vehicul)
He cnewa fflra graba

Cmenan BadtAbei3U'l : )J,o6poe yTpO, rpHrOpHH l1BaHOBH'l ! CKaJKKTe, rroJKa-

nyiicTa, B xoT6poM qacy y aac aa'lHHaeTcH cosewaHHe ? Y MeH~ aeT


pa6oqeii rrporpaMMbi, 5I TOJihKO B'lepa Be'lepoM sepHyncH H3 xoMaHAf!POBKH.

FpuzopuuHeaHoeu'l : YTpeHHee 3ace.o;aHHe Ha'IHeTc5! a .o;es5!Th H 6y.o;eT .o;nH:Thc51


.o;o .o;ayx. C .o;ayx .o;o rrsnH. -

J(HAJI6r II

rrepep:biB Ha o6e.o;, a c rrHTH .o;o BOCbMH -

Be'lepHee 3ace.o;aHHe.

Cmenan BacuAbeeu'l: Bhi He 3HaeTe, KTO 6y.o;eT sbrcTynarh c .o;oKJia.o;aMH aa


Paoy: BH:xTop CeMeHoBH'l
,
B. C. : B ~eBHTh yTpa. A Y~~~~?a Y sac aa'li-IHaeTcH pa6o'llfH

~eHh ?

Paoypbie
: Y -Hac
,
8. y Meml: yq
JIH~:~~eH:517Ha'IHHaiOT
pa66Ty B 7 qac6B, HeKOTOB HeKoTopbie

yTpeaaeM 3ace.o;aaHH ?

Fpuzopuu HeaHoeutJ. : Ilpe.o;CTasH.TeJIH cPHPM 3apS!, 3HeprHH H nyq.


CmenaH BacuAbeeut : QqeHh xopow6. 3aa'IHT, aaw ,noKJia.o; 6y.o;eT aa Be'lepHeM 3ace.o;amm. Bo BpeMH nepep:biBa ycrrero eu.1,e pa3 npo'IHTaTh ero.

BC.!J:
,
. . . a, Y Bac pa6o'!Hif
~eHb Ha'lHHaeTcH p aHhUie
u

313
312

(
CJIOBA II BLIPA)KEHJUI
paoo'taJI nporpaMMa program de desfii~
~urare a lucriirilor
YTpenuee JaceAanue ~dintii de dimineatii
AmtTLCH II a dura

seu~pnee JaceAanue ~edinta


amiazii
BbiCTynaTL I a lua cuvintul
npeAcTasJITeJIL reprezentant
cjlllpMa firmii

de

dupii

PHAJI6FIV

Pawa :

T:br 3HaeiUI>, JleHolfl<a, R npAMo y,nHBJI}}roci> : .neHI> npoxo,nnT TaK


6I>IcTpo, 'ITo }} HH'Iero He ycneBaro c,neJiaTI>.
JleHa: A 'ITO TI>I cero,nHR ,neJiaJia ?

Pawa : .D.a HM'Iero. Bc;~a B 6 'IacoB yTpa, y6paJia B KBapnipe,

cxo.ni1Jia Ha
PI>I~oK H B, Mara3m~. IIpHIIIJI~ .noMoif B 8. ,no o,ni1HHa,nnaTn roToBmra
o6e~, ITOT,OM CTHpaJia H rJia,nHJia. B ITOJIOBHHe nepBoro npHBeJia H3
IIIKOJII>I BoBy.
JIbta : A pa3Be oH caM He Mor npHifTI1: .noMo:if ?
Pawa: qT?. TI>r ! ?-o'IeMy 61>1 He noifTI1: 3a pe6eaKoM? Moil:. BacR roBopi1:T
, tuo Bee paBHo Be,ni> R He pa6oTaro.
'
JleHa : Hy, a nocJie :horo ?

Pawa : ~ocJie

:horo MI>~ c BoBo:if no6e)J(aJIH K Bpa'Iy. KoHcyJI~>TanHR 61>ma


Ha3Ha'IeHa Ha 2 'Iaca, MI>I 'IYTI> He OIT03)J,clJIH.
JieHa : A 'ITo c BoBoif ?

Pawa : .D.a .arrrreTI1::

y Hero nponaJI. HaBepHoe, nepeyToMJieHHe ... .lJ.oMoif


R IUHJia
eMy ~OpTI>I. Hy, a,B ITOJIOB,HHe ce.n,I>r.;roro MI>I ITOIIIJIH B 6acceifH. .lJ.OMOH
Bep~yJIHCI> B Ha'IaJie .n,eBHToro. Be'IepoM TOJII>Ko y)J(HH ycneJia npHroTOBHTI>. BoT H Bee !
rrp~IIIJI~ B 'Ienrpe. C 'IeTI>rpex .n,o IIIecTI1: BoBO'II<a oT,D,I>IXaJI, a

2. j{ 6hiCTpO yMLrBaJOCb, O,l.leBa!OCb, 3liBTpaKaJO.


II ... BbiXOlKY Jb ,I.IOMy. /
3. ... ll yJKe Ha TpaMBaifHoii OCTaHOBKe.
4. YrpoM Ha ocran6aKe MH6ro nap6.11y, rro:hoMy ll unor.11a .caJKych ne a ... , a ao ... HJIH
.ll:ilKe a ... rpaMBaJ.i.
5. H .11oeJJKaJO .1.10 pa66TLr ....
6. Or TpaMBaiiHolt OCTaHOBKH .110 uameil:
cjJa6piiKII ....
7. Bcer6 ua ,1.1op6ry y Menli yx6,1.1I1T ... .
8. 06hPIHO ll npuXOlKY Ha cjJa6piiKY ... .

9. M Lr pa66TaeM ....

YAHBmiTLCH I a se mira, a fi uimit


KOIICYJJLTlll(IIH COnsultatie
anneTHT poftii de mincare
nponacTL I a dispiirea

11. B cy666Ty y uac KOpOTKHH: ,lleHL, Mbl pa66raeM TOJILKO ... .

2. Completati cu cuvintele
forma corespunzatoare.

~i

i ntr-un sfert de ora


circa 7 minut e de mers pe jos
circa 25 de minute
cu 5-10 minute inainte de inceperea programului
de Ia 7 dimineatii pinii la or'a
de Ia 12 pinii la 12.30
pinii la ora unu

expresiile de mai jos, potrivite ca sens, la

1. Moi1 .11pyr pa66Taer .... 2. Mecllu; roM:Y naJli.ll er6 naJHll'lliJIH .... 3. 3HM6ii
npOillJIOfO r6.11a H e3,lii-IJI B ... Ha .... 4. Bo apeMH rrpe6biBllHHH B ... Mhl OCMOTpeJIH MHOfO
... cTomiu;Lr. 5. Ha coaemliHHH ... ceJihcKoro xoJJil!:cTBa o6cyJK.LJ;ancH aonp6c .. . . 6. B
HllllieM KOJIJieKTHBe MHOro .... 7. TaM COBeTCKHe Cllel.(HaJIIkTbl pa66TanH ,Ha ...
rnnorpacjJHH. 8. JleToM y'leHHKil u cTy.lleHTLI rroMorliJOT ... co6upaTL y poJKal!:: 9. Y u ac
a crpaue ... rrrneHifu;y, KYKYPY3Y II .LJ;pynie Jepuoahre KYJILTYPLI.
(rrpoMhiUIJieHHLre rrpe.LJ;rrpulirHH, crpmheJILCrao, MocKBa, pa66rHHKH, JKHBOTHOa6,llcrao, KpeCTbJJHC, CeHTb, JKeHI.J..{IIHa, MHHIICTepCTBO TpllHC!lOpTa, COBeJ.Ii:iHI-!e, Ha'laJibHIIK'
or,lleJia)

3. In locul punctelor, puneti cuvintele din dreapta la cazul cuvenit cu


sau fara prepozitii.
repMllHCKal! )J;eMOKpa Tlf'lCCKal!
Pecrry6JrHKa

2. On pa66TaJI .. . 3 r6.11a.
3. He.LJ;liBHO on aepHyJicH ....

nepeyTOMJienue surmenaj, obosealii


WHTL I a coase
mopTLI (pl.) ~ort

peste 5 minute
pr imul. al doilea, al treilea

3.30,
10. 06e.11eHHLiii rrepephiB y uac ....

.1. Tosaplfma IlerpecKy nocJiaJiu ....

CJIOBA

Ia 6.20

4. j{ pa66TaJia HeCKOJibKO JieT ... .


5. B rrp6rnJIOM MeCHI..(e H e3,lii-IJia ... Ha 3KCKYPCI-IIO.
6. Ham .liHpeKTop eJ.Iie He aepeyJicll ....

I16Jibilla

7. BLI rrpe,liCTaaureJib ... ?

8. B rrp6rnJIOM ro.11y Mbi OT.LJ;biXliJIH ... .

YTIPA)KHEHM.H
1 *. '!r~duceti expresiile din dreapta ~i completati cu ele propozitiile
date. Scneti numeralele cu litere.
1. KliJK,I.IOC YTPO ll BCTruO ....

Ia- ora 6

9. MHe x6'1ercH eJ.Iie pa3 rroexaTL ... .

10. - BLr oTKy.LJ;a? - H ... .

4*. Alegeti-,din parailteza verbul potrivit .ca aspect


ceruta de context.

~i

puneti-1 la forma

1: Kor.11a BLI o6hi'IHo ... crrliTL? B'lepa MLr rr63.11HO ... crrliTL. (JioJKJhLcH- rre'lh)
2. JieTOM MOJi JKeHa ... Ha ,1.1pyry10 pa66Ty. MecHu;a 'lepe3 ,I.IBa H ... Ha pa66Ty B HHCTll;rYT

814
315

l
TeXHH'IeCKOH ,!J;OKyMeHTaiJ.Jlli.... K HaM Ha 3as6p; ! (nepexop;HTI - nepell.TH) 3. Kormi ll
yJHana, 'ITO Bam\pall Ha3Ha'IHJIH Ha'lmHHKOM cTpmheJibCTsa, ll o'leHh .... Ilo'leM)' shr ... ,
'ITO Bam\pHH - Ha'laJihJIHK CTpOIITeJibCTBa ? BeAb OR TOJIKOBbiH HIDKeHep H npeKpaCHbl.ll:
opraHH3hop. (yp;HBmiThCll- YAHBHThCll) 4.- Bhr He JHaeTe, Japrmhy 1 y)l(e ... ? - HeT,
o6bi'IHO 3apnnhy ... s 'laC .D,HH. (npllliOCHTh - rrpHReCTH)

11. Luni ati reluat serviciul ~i povestiti colegilor cum v-ati petrecut duminica. Alciituiti un dialog pe aceastii temii.

5. Transformati propozitiile, conform modelului.


Model
Moll: ,n:pyr - Bpaq.
-Moll: ,n:pyr pa66TaeT Bpa'IOM.
1. IleTp reoprHeSH'I - CJiecaph. 2. Er6 Ch!H - r nasHbJM HJI)I(eHep 3aBOAa. 3. Er6
cnipmall AO'Ib - arpoH6M. 4. )l(eHa ch'rHa - y'lil:TeJlbHHIJ.a. 5. 5I. JKOHOMHCT. 6. Moll
)l(eHa - npenop;asaTeJihHHU.a pyMbiHcKoro ll3hrK<i. 7. Ham CTapmHil: Chili - T6Kaph.
8. Ham Mnap;umil: ChiH - wo<lJep. 9. Ceii'lac JleoHHA raaplinooa'l - Ha'laJihHHK oTp;erra.
10. Bhl ITO'ITaJibOH ?

6. Riispundeti la intrebiiri.
1. KTo shr no cneiJ.HaJlbHOCTH? 2. r;:r;e shr pa66TaeTe? 3. KeM Shr pa66TaeTe?
4. Korp;a sac HaJH<i'lHJIH Ha :hy ;:r;6JI)I(HOCTh? 5. KaK6fi y sac KOJIJieKTHB ? 6. B KOT6poM
'lacy Ha'IHJiaeTCH sam pa66'1Hii ;:r;eHh? 7. AaneK6 JIH OT samero ;:r;6Ma p;o pa66Thi? 8. KorAa
Bhr Bhrx6;:r;aTe 1b AOMy? 9. CK6rrbKO apeMeHH y sac yx6;:r;HT Ha p;op6ry? 10. CK6JihKO
'lac6a a ;:r;eH.b Bhr pa66TaeTe? 11. KorA:i y sac o6e;:r;eHHhrH: nepeph'IB? 12. r;:r;e Bbi JaaTpaKaeTe H o6e;:r;aeTe? 13. B KOTOpOM 'lacy Bhl B03Bpai.QaeT~h ,!J;OMOH? 14. qTO Bhl p;enaeTe
llO Be'lepaM H B BhiXO)J;Hbie .li,HH ?

7*. Traduceti in limba rusii.


- Copiii dv. invata dimineata sau dupa-amiaza?
- Baiatul dimineata. iar fata dupa-amiazii.
...:_ Cind incep cursurile dimineata?
-La (ora) opt. La unu ~i jumiitate, Serioja este deja acasii. Iar Katia Ia ora unu
pleacii Ia ~coalii.
- In acest timp este cineva acasii?
- Nu, Serioja i~i descuie singur u~a. manmca smgur. Sotia mea vine de Ia ser"t"iciu abia Ia 4. De Ia doua Ia patru Serioja reu~e~te sii-~i facii lectiile. Apoi (el) joacii
cu prietenii ~ah, fotbal. Katia vine de Ia ~coalii Ia ~ase ~i jumiitate. Seara noi citim sau
ne uitiim Ia televizor. Uneori ~i eu, ~i copiii o ajutiim pe sotia mea Ia gospodiirie.

8. Redati la persoana a III-a continutul textului <<"Cfmo oH ycneA


coe/lamb ?.

9. fnviitati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.


10. Relatati unei cuno~tinte cum se desf~~oarii ziua dv. de lucru.
1

3apmuiTa (lapa6oTHas nnaiTa) retributie, salariu

316

- TJ>I TaK MH6ro pa66Taeiiih, ,n:oporo:H, - roBopliT JKeHa M)f:>Ky, -'ITO


/(a)l{e TIO HO'laM 30Beiiih CBOJO CeKpeTapiiiy.

- .51 yJKe 25 JieT y Bac pa66TaJO, c3p, H He rrpoiiiy rroBhiUieHHH B ,n:oJI)I{HOcTw.


- BoT no3toMy BJ>I H pa66TaeTe !
CJIOBA

maTh I a chema
ceKpenipwa secretarii
CJP sir

noablweHHe avansare
,!J;OJilKHOCTb functie

YPOK 45

COPOK IIJITblH YPOK

II6na, TeJierpafjJ, TeJiefjJ6u

Po~ta,

telegraf, telefon

'

Kmo y meJZerfi6Ha?

- li3BHHHTe, HO Bee OHH OTB\!lfaJIH : HeHMeeT3HalfeHHM. .[(a BOT H


y sac, OKa3biBaeTC5I, TaKaR )l(e CTpaHHaSl cpaMRJIH5I. B XHfJHH He BCTpeqaJI
TaKoii ...
HalfWHHK 3aiTHCaJI a.n,pec o6me)I(HTH5I H; cKa3aB KOpOTKO ; 3JieKTpHK
CKOpO llpH.D,eT !, ITOJIO)l(RJI Tpy6Ky.
.[(eil:CTBHTeJibHO, CBeT ITOlfHHHJIII B TOT )l(e .D,eHb !
Ha pap;OCT5IX cpa3y )l(e 3BOHIO Ha 3JieKTpOCTaHII;HlO.
- .[(e)l(ypHbiH 3JieKTpHK CJiyrnaeT. qTO Bbl XOTeJIH?
- ilpOCTO XOTeJI rro6Jiarop;apHTb 3a TO, 'ITO y HaC B o6me)l(aTHH ITOlflf
HHJIIf cseT. A c KeM R rosoplb ? BrrpoqeM, :ho, HasepHoe, He lfMeeT 3Ha'H~Hif5I ...
- KaK TaK f!:e HMeeT ! Y Tene<P6Ha 3JieKTpliK MaHcypos PyciaM Kap:HMOBH'I !

Y Hac B o6me:aninm HcrropTHJicR cseT. 3somo Ha 3JieKTpoCTaHII;HIO :


-

KTo y TenecpoHa ?
.ll:e)l(ypHb!H 3JieKTpHK.
Mo)l(Ho Y3HaT& sarny cpaMliJIHIO ?
- 3TO He HMeeT 3HalfeHHR.
CKa3aB .D,e)l(ypHoMy, 'ITO MHe. Ha.n,o, ycJibiillaJI ero o6emaHHe :
- )I(.n,JiTe, CKOpO ITpH.D,eM, IT01ffi:HHM.
I1pOII1JIO .D,Ba .D,H.si.
3JieKTpOCTaHII;HH HHKTO He RBHJICR. 3somo eme
pa3 . B Tpy6Ke )l(eHcKH:H ronoc. Crrpanmsaro :
- K To y TenecpoHa ?
- CeKpeTap:r,.
- M He Hy)l(eH HalfaJibHHK.
-Ero HeT H He 6y.D,eT.
- KaK sarna cpaMliJIH.S ?
- 3To He HMeeT 3HalfeHHR.
06'bRCH.slro e:H Harny rrpoc:r,6y H cHosa rronYlJ:aiO o6emaHne :
- )I(.n,JiTe, cKopo ...

-1

Ta~ ~ 3BOHHJI 10 .n,He:H rro.n,p.sl.n, H Ka)l(.D,biH pa3 CJihirnan o.D,Ho H To )l(e.


.
Ha O)J,HHHa.D,II;aTbiH .D,eHb MHe y.n,aJIOCb, HaKOHeii;, YCJihirnaTh ronoc HalfaJibHHKa:
.,- BaM Koro ?
-

MHe 6b! HalfanbHHKa, 5.1 cnyrnaro.

po6Ko cKa3aJI R.

Pa3pernliTe Y3HaT:r, Barny cpaMHJIHIO.

3To He HMeeT 3HalfeHHR, rosop:HTe o .n,ene.

-BoT y)l(e 10 .n,He:H 3BoHro, o6eiii;aroT nolfHHHTh cseT, Ho HHKTo He


rrpHXO.D,HT.
-

Ha3oBliTe cpaMHJIHH Tex, c KeM. Bbi rosopliJIH.

318

CJIOBA H BhiPA/KEHHSI
Tenerpacjl telegraf
ucnopntTbCH II a se strica
:meKTpocTam.utn centrala electrica
Aeli~YPHbiif JJieKTpHK electricianul de serviciu
o6ellll1Hlle promisiune
noquHHTb II a repara
llBiiTbCH II a aparea, a sosi
Tpy6Ka receptor
ce~epeTapb secretar

uaqaJibiiHK ~ef, director


cuooa din nou
noAp~ in ~ir, Ia rind
.
OAHO u TO lKe unul ~ i acela~i lucru
saM Koro? cu cine d )riti?
p06Ko sfios, cu timiditate
cTpaun /blii, -au, -oe, -ble straniu, ciudat
ua paAOCTHX de bucurie
onpoteM de altfel, de fapt

0TBeTbTC Ha BOUpOCbl

1. l.JTO CJiy'il1JIOCI> OAII:ilKAbl B o6w;eJKi1:Tim? 2. Ky,L(a II C KaKOH ~eJibio II03BOIIUJI


Ham rep6ll:? 3. l.Jro eMy oTBeruiiH? 4. CK6IIbKO ):(Hell: 3BOHI1rr rpalK):(aHUII Ha 3JieKTpocraHu;HIO ? 5. KaK6l!: OTBeT IIOJIY'iaJI OH KalK,L(bill: pa3, KQr,[(a CIIpalllHBaJI q>aMJ1JIHH ,L(e
lKypHbiX? 6. l.Jro npou3ornrr6 n6cne pa3ros6pa c Ha'iaJibHHKOM ? 7. Kor,L(a H noqeM)I
,L(elKypHblll: 3JII:KTpHK Ha3BaJI CBOlO <J.>aMUJIHIO ?

J(HAJIOF I
- AJIJIO! ITorrpoc:HTe, llO)l(aJiyil:cTa, reopnm CTerraHOBiflfa K'TeJiecpoHy.
- Ero HeT. A KTO ero crrparnHBaeT?
- AHp;pe:H HoHecKy.
- ilpOCTHTe, .si He ITOHRJia, ITOBTOpHTe eme pa3 Barny cpaMHJIHIO If He
KJiap;liTe Tpy6Ky, R ce:Hqac 3an11rny .
, - H-o-He-cKy.
-.[(a, p;a, ITOH.siTHO . .5.1 rrepep;aM eMy, 'ITO Bbl 3BOHHJIH.

319

-A Bbi He 3miere, xor.n:a OH npn.n:er ? MHe oH cpo'IHo Hy)f(eH.


-,HeT, He 3HaiO. 1!0-MOe~y, OH IIOWe~ B KOHCTpyKTOpCKOC . 6IOpo.
Tene<l>oH 193-5?-71 , .n:o6~B01JHbiH 48. ITo3BOHHTe eMy no 3ToMy rene<P6Hy.
'v -Xopowo, ,6o~blliOe BaM cnacu6o. A eCJIH .s{ He HaM:.n:y ero, TO nepe.n:aHTe eMy, IIO)f(aJiyHcTa, 'ITO R cero.n:HR npHexan 113 EyxapeCTa H OCTaHo-

BH~CH B 06Il(e)f(HTHH TpaHCIIOpTHOTO HHCTHTJTa, nyCTh 3BOHHT B Jiio66e

CJIOBA H BhiPA)KEHII.SI
paJroB6p convorbire
TeJiecjlonHCTKa telefonista
BaM ua Kor~a? pentru cind doriti?
CBII3h legatura

B Te'leune in decurs de
3llBnceTb II a depinde

Ka68ua cabina

BpeMH.

- 06.s~3aTeJihHO nepe.n:aM. A Bbl Ha BdKwM: cny'laM: no3BOHI1Te qepe3


'lac, Mo)f(eT 6I>ITh, oH .BepHeTcR.

J(HAHOF III
Ilpuh:euii. : Bhr He 3Haere, r.n:e 3.n:ech no6nH30CTH rene<P6H-aBTOMliT ?
MocK6U'I : A BOT KaK pa3 3a yrnoM ... Mo)f(eT 6I>ITh, BaM noMo%? .5I BH)f(y,

CJIOBA H BhiPAJKEHHSI

Bbl HHOCTpaHel(.
nonpocun. K TeJieciiOny a chema Ia
telefon
KTo ero cnpawHBaeT? cine il cauta?
non11Tuo e clar, e !impede
cpo'lno urgent, de urgenta
no-MiieMy cred ca

~o6aao'IHbiil

s. (numar) interior
mo6/oii, -aH, -oe, -hie orice, oricare
B moooe BpeMH oricind
Bcli,/ nii, -aH, -oe, -ue fiecare oricare
orice
'
'
na BCHKltii cJiy'lai! pentru orice eventualitate

J(HAJJ6r JJ
<P11opun : .IJ:eaywKa, .sr xoqy 3aKa3aTh pa3roa6p c E yxapecToM.
TeAeifjonucmKa : BaM Ha Kor.n:a?

Ilpuh:euii. : E:YAY BaM o'leHh npli3Hareneu.


MocK6U'I : IToM:.n:eMTe ... 3ro HOBhiM aBToMaT, raK tTO Bbi Mo)f(eTe ony-

CTHTh .n:syxxoneetHYIO MOHery H:mr .n:Be op,HoKoneetHbre. OnycTHJIH?


Terreph cHHMlir e rpy6Ky n )!(JJ:!he ry.n:Ka.
Jlpub:JICWt : ryp,Ka HCT.
MocK6U'I: CeM:qac 6y.n:er. EcTh? Teneph Ha6paM:re HY)f(HI>IM HoMep.
Ilpuh:euu : HHKTo He oTBetaer.
MocK6U'I: .IJ:aM:Te .sr rrocnywaw ... A, raK Baw HoMep 3aH.siT. Ha6epH:Te
ell(e pa3.
Ilpub:euu : BoT Teneph He 3aH5!To.
MoCK6U'I : 3Ha'iHT, ceif.qac OTBeT.siT.
F611oc 6 mpy6Ke : .5I cn ywaiO.

<Pilopun : Ha cero.n:HH, ecmr MO)f(HO, .n:aM:Te no6biCTpee.


TeAeifjonucmKa : H6Mep ?

Ilpuh:J~cuu

<P11opun : 65-78-61.

Ilpuh:euii. : ITpocTHTe,

: ITo3oBH:Te, no)J(aJryM:cTa, CTenaHa .IJ:M!hpneBn'la.

F611oc 6 mpy6Ke. Bbr owlf6nHCh.


H

He nowm.

TeAeifjomlcmKa : CKOJibKO MHHyT ?

Fo/lOC 6 mpy6Ke : Bbl He Typ,a nonann.

<P11opun : Tpn MHHyTbr.

Jlpuh:JICUU : lif3BHHHTe, IIOJKanyiicTa. (o6pall(aeTC.s!

K MOCKBHty) .5I HenpaBHJibHO Ha6pan HoMep. CeM:tac Ha6epy ell(e pa3. Hy, BoT, reneph Bee
B nopH.n:Ke. EoJThwoe BaM cnacl16o 3a noMOillh !

TeAeifjonucmKa : Xopow6, rro.n:o)f(P,lhe.


<P11opun : A .n:onro )f(lJ,aTh ? MHe HY)f(HO cpo'lHo !
T eAeifjonucmKa : 06bi'lHo Mhr .n:aeM cs.st3h B Te'leHwe qaca, a HHor.n:a 11 fbi

cTpee. 3To He TOJlhKo or Hac 3aaucwT ...

CJIOBA H BhiPA)KEHH.SI

~~~~;/idc~~~ . B~~a;ecT,. ~~;~~. ~~6~~~-; K;~. ~~~~~~~~~~- ~-vx~:p.6c~ .~~;;~


Ka6H:Ha !

~~~;;~

. "

'

:.. Ji -~~6~~~~- ~~~~~~~;..~~6~~~~. ~. ~-e~~? ... ....... .. .........


5 MHHyT. c Bac 5 py6neM:.
! .IJ:a)f(e He .n:yMan, tTO TaK 6brcTpo .n:a.n:yT

TeAe(/joHucmKa : Pa3roa6p .n:m1JIC5!


<P11opun : Eonhwoe BaM cnaclf6o

CB.sl:3h !

320

o~noKonee'lnaH

MoneTa moneda de o
copeica
CHHTb Tpy6Icy a ridica receptorul
ry~o~ ton
na6upaTh-na6pliTh noMep a forma un
numar ( Ia telefon)
Bhi ne Ty~a nonanu ati gre~it numarul
HenraunJILHO gre~it

no6JIHlOCTH in apropiere
MOCKBH'i moscovit
MOlt>CT 6b1Tb, BaM nOMO'Ib? doriti sa vii
ajut?
uuocTpane11 strain (din altii tarii)
np!13HllTeJien, npnlwiTeJJb!l/a, -o, -hi este
recunoscator
onyCTHTh MoneTy a introduce o monedii
":syXKonee'lnaH MoneTa monedii de douii
copeici

321

J(HAJI6T IV
Ha n6'lme

AHi>peu: ~:iiiTe, IIO)I(linyikTa, 6naHK .ztJUI TenerpaMMI>r.


Pa66mHUlfa: ~JUl xaxo:H?
AHopeu : ~mr Me)I(,n:yHaporom:H.
Pa66mHulfa: ITpollly.
AHi>peu: .H 11ocLmaro TenerpaMMY B PyMbmmo, TexcT Mo)I(Ho HaiiHcaTL llop)'Mbmcm ?
Pa66mHUlfa: ~a, 110-p)'Mbmcm, HO .si .ll:aM BaM Me)I(.ll:yHapo,n:HLr:H ancpas:HT.

Pa66mnulfa: 32 xoneiixH.
!{6U.Ha: ITo)I(anyii:cTa, B03LMlhe ,n;eHhrH. A n:HchMa .n:o soCTpe6osaHH.si a
xaxoM oi<He nony'IaroT?
Pa66mHu1.Ja: B BOCLMOM.
/{6i"ma: linaro.n:apiO sac.
/{6ii.Ha: liy.n;LTe .n:o6phl, HeT JIH miceM Ha MOe HM.si? BoT MOH nacnopT.
Pa66mHulfa: Bna.n: ~oii:Ha? Ka)l(eTc.si, ecn, ceii:'lac nocMoTpiO ... ~a, BaM
,~J;Ba IIHChMa H OTKphiTKa.:

A~"o~~a.: ~~~~~~~.~ ~pi~~~~~~~~~~~?


Pa66mHulfa: Ce:H'Iac IIOcM6TpHM ... Bee rrpaBHJILHo. C Bac 56 xo11eex. Bo3L
Mli:Te KBHTaHI:(Hro.
AHi>peu: Kor.n:a .n:o:H.n:eT MoH TenerpaMMa ?
Pa66mHulfa: K Be'Iepy 6y,n:eT a liyxapecre.

BuKmop: .H xo'I,Y ompaBHTL 11pocT6e H 3aKa3Hoe IIHCLMo.


Pa66m_Hu1.fa. ITpocToe o11ycTii:Te B HII:(HK, a 3aKa3Hoe ,n:asaii:Te cro,n:a. Ceii:'I~c .si HaKJieiO MapKH ... A, HeT, a.n:pec IIOpyccKH rrHIIIeTC.si He Tax. CHa'IaJia HaiiHIIIHTe ropo,n:, IIOTOM yJIHcy, HOMep .n:oMa H KBapTHPLI, a B
~OHI:(e - ci>aMii:JIHIO H :Hw!: a.n:pecaTa. He 3a6y,n:LTe HarmcaTL o6pa'rHLiii
a,n:pec.

jiu~:rz~~:. :B~;~~~~: ~~~~~;,~~;~.

Pa66mHulfa: Bonrorpa.n:, A -16, yn. M:Hpa, ,n:. M 8, xs; 5, ITeTP6By Msa. Hy Bna.n::HMHpOBH'IY. ~a, TellepL Bee B 11opH,n:xe.

BuKmop: ~aii:Te MHe eii:(e .ll:Ba KOHBepTa, ,n:Be MapKH 110 4 KOIIeHKH H KOH
BepT c MapxaMH ,n:JUI aBHaiiHCLMa. CxoJILxo c MeHH 3a see?
Pa66mHUlja: 75 I<OIIeex.

J(6UHQ; _H XOqJ OTIIpaBHTL IIOChiJIKy.


Pa66mHUlfa: A 'ITO y Bac B IIOCLIJIKe?
J(6(ma: ~Be I<HHril.
Pa66mHulfa: qTo BI>I! B HHx MeHLIIIe II.siTHcoT rpaMM, oTIIpaBLTe HX 6aH.n:ep6nLro, H ,n:elllesne 6y,n:eT, H 6~:>rcTpee .n:o:H.n:eT.
J(6UHa: _H COrJiaCHa.
Pa66mHulfa: liy.n;eTe IIOCI>IJiaTL I:(eHHo:H 6aH,n;ep6JILro :HnH rrpocTo:H ?
J(6uHa: ITpocToii.
Pa66mHulfa: Xopolii6, ce:H'Iac .si yrrax,Yro saiiiH I<HHrH. 3alloJIHHTe 6naHK .
.t\,n:pec IIHIIIHTe pa360p'IHBO.
J(6(ma: Cx6JILI<O cTOHT 6aH.n;ep6JIL?

CJ10BA M BbiPAJKEHMB
o6pliTHL1ii li)J.pec adresa expeditorul ui
KOHBepT pJic
aonanHCbMO scrisoare par avion
nocblnKa colet, pachet
oTnpllBHTb 6aH)J.eponLIO a expedia i ntr-un
colet mic'
;:~erneo/Mii, -aH, -oe,"" -ble ieftin
Qeuuan 6aH)J.ep6m. colet (mic) cu valoare
declarata
ynaKOBllTb I a impacheta
paJoop'IHBo citet, lizibil
JJ.O oocTpeoosaunH post-restant
OKHO (oKOiliKO) ghi~eu
oTKpbiTKa carte po~tala

6nanK formular
paooTHHQa lucratoare, f unctionara
MelK)J.yuapoJJ.n /LDI, -~H, -oe, -Lie international
nporny poftim
c oac aveti de platit
KBHTaHQHH Chitanta
oTnpasHTb II a trimite, a expedia
JaKaJuoe
(nHCbMO ) (scri soare) recomandata
HI.IIHK cutie (po~tala)
uaKm!HTb II a lipi
B KOHQe Ia urma
a;:~pecliT destinatar

YTIPAJKHEHMB

1. Completati spatiile libere cu cuvintele ~i imbinarile de cuvinte, Ia


forma corespunzatoare .
1 . ..si 6'!eH& '!acTo ompasmho II nony'laiO

IDICbMO, OTKphiTKa, DOCh!JlKa, fiaH,ll,epOJJb,


TenerpaMMa
cp6'!HaH TenerpaMMa, 3aKa3HOe IDICbMO,
noch!JlKa, [(eHHaH 6aH,ll,ep6nb
3aKa3HOC aBIIaiDICbMO, [(eHHall DOChiJJKa,
noJ.upasihenLHaH TenerpaMMa
3ro IDICbMO, 3Ta OTKphiTKa, 3TII DHCbMa,
3 fH OTKph!TKH

2. B'lepa H nonyqJin a ....

3. Mue HYlKHO nofiTH ua n6'1TY II oTnpaBHTb ,llOMOfi ....

4. - OnyCTHTe, DOlKaJJyfiCTa, B DO'lTOBbifi


JiJ:.[(IIK ....

2. Completati cu verbele de mai jos, potrivite ca sens, Ia forma necesara.


1. - Ha,llll, OT KOfO Bbl ... IDICbMO ? 2. - J>y,ll,bTe .UOfiphi, ... MOe IlHCbMO Ha BOK3aJie
a no'ITOBbiH limHK. 3. Cer6,l1Hll no'ITanL6H ... .usa DRCbMa II ra3eTy. 4. BLr '!acTo ... oT~
Kpb!TKII OT .upy3efi ? 5. KalK)J.OC YTPO HaM ... CBelK.Re ra3eTbi H ll(ypHaJJbi. 6. ..si XOTeJJ ...
3aKa3HOe IDICbMO, HO y OKOIDKa 6b1Jla fiOJJbiDall O'lepe,llb. 7. 36H ... IDICbMO II OTHecna er6

322
323

Ha n6ny. 8. JI eme He ycneJI .. . IIHCbMO, KOT6poe IIOJIY'fiDr YTPOM. 9. IToCJeMy Sbl He


.. Ha MOlO IIOCJie.D;HEOEO TeJierpaMMY ?
(IIpfiHOCHTb-IIp!IReCTif, OIIYCK<iTh-OIIYCTifTb, OTBe'JaTb-OTBeTHTb, IlOJiy'faTb-llOJiy'fHTb,
'JRTaTb-IIpO'f!ITaTb, IIRCaTh-HaiiHCaTb, OTllpaBJISITb-OTIJpaBHTb)

3*. Ynlocuiti prepozitia c cu antonimul ei. Faceti schimbarile necesare


in propozitie.
Model
OH nparnen c 6paToM.
- OH npHrnen 6e3 6pliTa.
1. JI XO'fY KYIIIlTb KOHBepTbl C MapKaMH. 2. 0H IIOCJiaJI IIHCbMO C o6paTHbiM a.upeCOM. 3. CerO,li;Hll ll 6biJI Ha IIO'!Te C MO}!M p;pyroM. 4. - JJ.ai!Te, llOlKanyJ1CTa, KOHsepT
c M<ipKol1. 5. MHe KaJKeTcH, CJTO 11 Hailllcana TeKcT TenerpaMMhi c omH:6KaMH. 6. - Bhi
npHrunll: c micnopTOM ?

4. Folositi cuvintele ~i irnbinarile de cuvinte date, tinind seama de intrebarile omKjOa? ~i om Kozo?
1. Ha np6mnoii: Hep;ene Mhi nonyqlfml

Epam6s, uamH pO)J.CTBeHHHKM

noChiJIKY ....
2. BaM ~:~eHHaH 6aHp;ep6nh ....
3. Maplffie npHHec.JIH II03ApaslfTeJihHyiO
TeJierpaMMY ....
4. Hep;asHo H nony'iiiJI yqe6uaK pyccKoro ll3biKa )].Jill HHOCTp<iHI..(eB ... .

7. Raspundeti Ia intrebari.
1. JJ.aneK6 JIM OT samero .ll6Ma aax6.llMTC11 n6na ?
2. "lJTO Bbl IIOKynaeTe Ha IIO'!Te ?
3. KoM:Y Bhi n.HmeTe nHCbMa ?
4. 0TKy)J.a M OT KOfO Bbl IIOJiy'laeTe nHCbMa M OTKpb!TKH?
5. "liTO Bbl 66nhme mo6MTe, IIHC<iTh HJIH noJiyqftTb llHCbMa?
6. KaK Shi oTrrpasnJieTe TenerpaMMbi 11 JaKaJIIhie nHCbMa ?
7. KaK nlfmeTcH a,~J.pec rro-pyMbiHCKH H Kai< oa nlfmeTcH no-pyccKH?
8. qTO MOJICHO nocnaTb IIO llOCJTe, Kp6Me nHCeM, OTKpbiTOK H TeJierpaMM?
9. KaK oTrrpaBAAIOT nochrJIKy HJIH 6aHAep6Jib ?
10. C KeM Shi rosoprhe no TeJieljJ6Hy?
11. KaK Bbl 3aKa3biBaeTe MeJK.uyaap6,D,HbiH TeJieljJ6HHblH pa3ros6p, ecJIH XOTHTe 3BOHJhb
c n6'iTbi H H3 IJ;OMY ?

12. ITonyqaJIH JIM shr . Kor,D,a-HH6y.llh Koppecnoa,D,eHIIHIO .llO socTpe6osaHHll? KaK :ho
p;eJiaeTCH?

8. Reconstituiti textul complet al telegramei de rnai jos; traduceti-o


in limba romana.

MocKsa, sam )J.pyr


ee 6paT

MOCKBA B 262 JIEHMHCKll.ll ITPOCITEKT JJ.OM 5 KB 7


JiillEJIMHY ITETPY rEOPrMEBM"lJY

Koucniu~:~a,

Klfes, Moii: OhiBnrnil rrpeno)J.asarenh

5. Cer6.D;Hl! ll noJiy'ilfJia OTKpbiTKY ... .


6. JI )J.asH6 He nonyqaJI nlfceM ....

AOM, MOM poAHTeJIH


.uepesHH, Moli cTapmaH cecTpa

5. Puneti la forma necesara cuvintele din paranteza, avind in vedere


intrebilrile Kyoa ? ~i KoMj?
1. JI nocJiaJI CpO'iHYIO TeJierpaMMy (Apa.u, MOH CTapmHH 6paT). 2. Bbi OTIIpaBHJIH
ueHHOe IIHCbMO (THMHIIIoapa, sam npoljJeccop) ? 3. ITom.TIHTe :hy TenerpaMMY (ColjJifH,
Ha'f<iJibHHK SOK3aJia). 4. OnrpaBhTe 3Ty IIOCbiJIKY (Ey.uarremT, .llllPeKTOp rocy.uapCTBeHHOH
6M6JIHoTeKu). 5. Cp6'iao noJsoHH:Te (YHreHhi, uaqaJI&HHK TaM6JKuM). 6. HaiiHmH:Te (CoseTcKuli: Co!OJ, sam p;pyr) H rrorrpoclfTe er6 npucnaTb m!cKonhKO ytte6uuKos pyccKoro H3&IKa
):IJill MHOCTpaHIIeS.

6. Completati cu cuvintele de mai jos, potrivite ca sens, la forma corespunzatoare.


1

1. B&r M6JKeTe 3BOHHTh MHe H no ... , M qepe3 KOMMyT<iTop . 2. EcJIH 6y.ueTe JBOHHTb
qepe3 KOMMJniTop, Ha6epi1Te 182-45-67 M npocll:Te ... 35. 3. Y sac ReT cJiytta.i\Ho ... ?
4. A S 3TOT aBTOMh MOJKRO OIIYCTHTb )].Be ... 5. - J13BHHHTe, ll HROCTpaHeii H He 3uaiO,
KaK ... no aameMy TeneljJ6Hy. 6. CHa'iana HYJKRo ... MoHery, a rroT6M ... . 7. KaJKeTcJJ, H
HenpaBMJihHO ... H6Mep. 8. "llac TOMY HaJa.ll Mhi ... pa3ros6p c MocKs6J:l:, no'!eMY .uo cll:x
IIOp ReT .. ? 9. Y H<iC ... TeJieljJ6H, Ha,li;O Bhi3BaTb MaCTepa H ... er6. 10. - ... , IIOJKftnyHCTa
.elf, 'ITO 11 n63JKe. 11. AJin6, EyxapecT ! He ... , c aai.1n 6y.ueT ronoplfTb 3auop6JKhe.
1

(onyCT~Tb, Ha6paTb, CB113b, KJIBCTb Tpy6Ky, CHl!Tb Tpy6Ky, IIpHMOH TeneljJ6H, 3aKa3hb, UO'iHHJl:Tb, .llOOaBO'iHbiH, MCllOpTHTbCll, nepe,D,aTb, 3BOHHTb, II03BOHHTb, OAHOKOnee'IHall MOHeTa, ASYXKOIIee'iHal! MOHeTa)

BbiE3:>KAJO CYEEOTY BCTPEqAfiTE JIEHMHrPAJJ.CKOM BOK3AJIE ITOE3)l. 82


BArOH 6 3AKA)I(J1TE HOMEP JIIOEOll rOCTMHMI.J,E P3)l.YJIECKY

9. Retineti codul pentru redarea unor sunete specifice lirnbii ruse, in


cazul cind se trimit telegrame in U.R.S.S. din Romania sau din alta tara
cu alfabet latin:
q

CH

jf

lll

SCHI

SH

TS

)K

DZ

10

IU

hi

10. Cititi ~i traduceti in limba romana telegrarna de mai jos.


l U.R.S.S. MOSKVA V 261 LOMONOSOVSKII PROSPEKT DOM 3 KV 17
IVANOVU STEPANU A.NDREEVICHU

UVADZAEMYI STEPAN ANDREEVICH POZDRAVLJAIU POVYSHENIEM


DOLDZNOSTI TCHK 1 DZELAIU ZDOROVIA SCHASTIA ~USPEHOV RABOTE
TCHK ANDREI
1 TCHK (TO'IKa) STOP

u!peJ KOMMYTaTop prin centralii (telefonicii)

325
324

lA

YPOK 46

ropo~CKOH
- 3JJ;paacTByii:, llaBen! KaK rro)KHBaerub ?
- Xopowo ! A Tbr?
- llpexpacHo! Tbr 3Haerub, H xyrrH:n YAHBH:TenbHYIO co6aKJ: oHa oTHocHT MoH: rrH:ci>Ma Ha rro'ITY H 6pocaeT HX B rro'lToBI>rii: .sl:ru;HK.
- llpeJJ;cTaBI> ce6e, H Mo.sl: co6axa To)Ke !
- HeT, Tbi rrocnywaii: JJ;anbrue ! OJJ;Ha)KJJ;bi H JJ;an co6aKe IIHCbMo H cxa3an:
0THecH: Ha rro'ITY H 6pocb B .si:UU~Kl
0Ha IIOCMOTpena Ha IIHCbMO, HO He B351Jia ero. IJpeJJ;CTaBb ce6e, Ha
HeM He 6biJIO MapKH!
- Hy, MO.sf C06aKa YMHee. 0JJ;Ha)KJJ;bl 5I JJ;aJI eii: IIHCbMO OTHeCTH Ha
IIO'!Ty, HO OHa He B351Jla ero. 0Ka3biBaeTC51, 5I rreperryTaJI aJJ;pec, H MOH co6aKa :ho cpa3y 3aMeTHJia!
. CJIOBA
y~HBHTeJILH/blii, -aH, -oe, -ble

nernaip(l-

rnenit
6poc8TL I ( aici) a pune la cutie

yMH/Liii, -aH, -oe, -ble de~tept


nepellYTaTL I a incurca

COPOK mECTOH YPOK


TpaucnopT

Transportul urban

'

KaK nondcmb Ha YAUlfY racnapa qeca?


-liTo B:br Mo)KeTe cxa3aTb B cBoe orrpaaJJ;aHHe ?
- 5I o'leHb HepBHbiii 'lenoaex..
- B~>r ne)KanH B HepBHoii xnH:nHxe ?
- HnxorJJ;a. 5I Taxoii: )Ke HepaHbiH, xax n JJ;pynie. B Harne BpeMH ace
HepBHI>Ie.
- )la, HO He nee KycaiOT He3HaKOMbiX rracca)J(HpOB. A B:bl :ho CJJ;eJiaJIH !
- MHe CThiAHO. Ho 5I 6bTJI BHe ce6H. llocTpaJJ;aaumii: Bhmen MeH.sl: H3
TeprreHHH.
- )la, HO Be)J;h pa3rOBOp HaqaJIH Bbl !
- BH:JJ;HTe JIH, :ho He coBceM TaK. 5! ToJlbKo crrpoclin y Hero, xax MHe
nonacn Ha YJIHIIY racnapa lleca.
- M oH Be)KJIHBo BaM oTBeTnn. He nix nH ?
-Tare. OH CKa3aJI, 'lT06bi 5I JJ;Oexan Ha wecToM )1;0 rrnomaM M6o51,
TaM COilleJI, H TpeTbH YJIHll;a HaJieBO 6yJJ;eT YJIHll;a r acnapa lJeca.
-A 'ITO IIpOlBOlUJIO nocn e ?
- Hn'lero. Mbl CH)J;eJIH p5JJJ;OM, H 'lHTaJI ra3 eTy, OH MOJl'IaJI. Ho 'lepe3
HecxonhKo MHHYT oH cHoBa o6paTlin cH Ko MHe.
- 11 o6'h5ICHHJI BaM, KaK eme MO)l(HO JJ;o6paThCH )1;0 YJIHll;hi r acrrapa
lieca? Tax?
- TaK. OH CKa3aJI, 'ITO 5I Mory rroexan Ha MeTpo, y IO)l(HOro BOK3ana
nepeCeCTh Ha )J;BaJJ;n;aTh TpeTHH, H rnecTa51 OCTaHOBKa 6yJJ;eT B JJ;p yroM KOH
u:e YJIHil.b i racrrapa lleca. 5I O'leHh Be)l(JIHBO rro6naroJJ;ap:H.n ero 3a JII06e3HOCTb H IIpOJJ;OJI)KM 'lHTaTh ra3eTy. IJpHMepHO 'lepe3 )];Be MI-lHYTbi IIOCTpaJ];aBIIlHH CHOBa o6paTHJIC51 KO MHe H 06"b51CHHn, 'ITO Ha J];eBHTHaJJ;n;aTOM 51
nS)l(e Mory JJ;o6pancH AO u:enH Moero nynl, no TOrJJ;a H JJ;OJI)KeH rrepececn,
Ha miTbiH, KOTOpbiH OCTaHaBJIHBaeTCH Ha IIJIOIIIa)J;H J>ypyHJJ;H, a OTTyJJ;a 'lepe3
JJ;Ba KBapTana - YJIHI:(a racrrapa lleca.
.
- lloCTpaJJ;aBlUHH yTBep)l()J;aeT, 'ITO Bbl y)l(e TOrJJ;a IIOCMOTpeJIH Ha
Hero CTpaHHblM B3rJIHJJ;OM ...

327

- BrrOJIHe B03MO)l(H0. ~ ,n:eikTBHTeJihHO mi'laJI uepBHH'IaTb. Ho, ueCMOTpH Ha :ho, 5I eHoBa no6naro,n:apJiJI ero 3a JIIo6e3HOeTh H rrpO.IJ:OJI)l(llJI
'iHTaTh. Ho KaK TOJihKo Mhi orhexann oT oeTauosKn, on enoBa 3aroBopiin.
Cr<a3aJI, 'iTO eeJIH MHe He )l(llJih ll51TH MHHYT, 5I Mory noiln!: neiiiKOM no
YJIHrre 3neeT3, npoiiTii MHMO uoBoro KsapTana n To)l(e nona,n:y ua ymiiiY
raenapa qeea. Ho B :hoM enyqae 5I ,[(OJI)l(eJI ua BOebMOM .n:oexalb .IJ:O ymiiibi
X:ipaHT, a OTTy,n:a neiiiKOM o6paTHO, H 'ieTBepTa51 ynnrra errpaBa- raenapa qeea.
- I1 Tor.n:a BJ>I 3aKpH'laJIH n yKyeilnn noTeprresrrrero ?
- Tor,n:a eme neT. XoTH, uy)l(HO npn3naThcH, H B,n:pyr rroqyseTBosan
rOJIOBOKpy)l(eJIHe, MHe eTaJIO Tpy,n:HO ,[l,h!illaTh, HO 5I eo6paJI Bee eHJII>I H
II06Jiaro,n:apHJI ero 3a 06b51eHeHHe.
- A Kor.n:a BI>I ero yKye:Hnn?
-0, .n:o 3Toro eme .n:onro. Ilaeea)l(H:p er.rre 4 pa3a o6oHeHHJI MHe, KaK ...
- IIo,n:O)l(,[(HTe, ue ua.n:o no,n:po6HOCTeil!
- HeT, 5I ,n:on:>Keu paeeKa3aTh.
-HeT, neT!
-0H eKa3aJI, 'iTO eeJIH 5I noe,n:y eeMh,[(eeHT BOehMbiM aBTo6yeoM ,[\0
;
YJIHIIbl ...

- Mon'l:HTe, ,n:oBoJihHO! EonLrrre 5I ue Bhr,n:ep)l(y! 3aee.n:aune 6y,n:eT


rrpo,n:oJI)l(euo qepe3 nonqaca.
CJIOBA. H BhiPA)KEHlUI
KaK nomiCTb cum se ajunge
uepsu/blii, -a11, -oe, -Lie nervos
JJelKiTb B KJIItHIIKe a fi internat in spital
Kyc:iTb I, yKycnTb II a mu~ca
MHe CTbi~uo mi-e ru~ine
H OLIJI nne ce6sl imi ie~isem din fire
nocrpa~iiBulllil s. victima, reclamimt
Bhmecru n1 repneuun a scoate din rabdari, din sarite
tOlKH/blii, -a11, -oe, -bie de sud
nepececrb I a schimba (tramvaiul, Irenul)
KoHeQ capat
JIIOOCJHOCTb amabi\itate
BJfJl~ privire

0TBeTbTe

ua

QeJib nyru destinatie


yraeplK~:iTb I a afirma
BI!OJIHC B03MOlKHO se prea poate, e posibil
uepsnu'faTb I a fi nervos
or'hexarb I or a se indeparta de ( cu un
vehicul)
o6p:iTno inapoi, indarat
I"OJIOBOKpylKCHHe ameteala
Mne cn1no rpy~uo ~biUJ:iTb abia mai
respiram
norepneawnii s. victima, reclamant
co6p:iTb CHJILI a-~i aduna fortele
no~p66uocTb amanunt

KOHlle KOHIIOB rrepBbiH rraccalKHp ? ~TO OH c~eJiaJI? 8. KaK Bbl ,n:yMaeTe rp:e HaXO,!IHTCJI
Terrepb rrepBb!H rracCalKifp H IIOCTpa,n:aBIDHM H 0 KaKOM 3acep:aHHH roB~pHTCJI B KOHUe
:h oro IOMopncTH'iecKoro paccxa3a ?

!fl1AJI6r I

Ilpuh:xcuu: B1>1 roBop:Hje rro-pyeeKn? .


Ilpox{mcuii: rosopr-0.
Ilpuh:xcuu: CKa)!<fiTe, rrmKanyileTa, KaK ,n:o6paThc51 .n:o roCTHHHIII>I YuiloH>>?
Ilpox6:Jtcutl: BM:,n:nTe TaM oCTauosKy? Ca,n:iiTecb Ha mo6oil aBTo6ye r1nn Tpon-

neil6yc. Coii,n:eTe 'iepe3 .IJ:BC OeTaHOBI<H, IIOBepHeTe I-IaJieBO H 3a yrJIOM


YBH.IJ:HTe roen1Hnrry.
I Ipuh:xcuii: EonLrrroe erraeil6o, 3Ha'inT, 3To coBceM 6n:H3Ko, 51 nyqrrre rroil,n:y IICIIIKOM.
ITpox6:Jtcuu: ,[(a, Kouemo. M.n:rhe rrpHMo .n:o Mara3Illia roToBoil o,n:e)l(.IJ:J>I a
TaM rroaepneTe uaneso. EcJIH xoTiiTe, 5I Mory nposo,n:iiTh Bae, ,~~ To~e
n.n::Y B TY eTopoHy.
Ilpuh:xcuu: Eenn 3To He 3aTpy,n:uilT nae .. .
Ilpox6:J~euu : HeT, 'iTo BJ>I! He 6ecrroKoiiTeeL! Bbi, 51 BH)l(y, TypiieT? 0TKy,n:a
BJ>I?
Ilpuh:Jscuu: vb K:Hesa. HaUia rpyrrrra oeTauoniiJiaeb B roeT:HHnrre YHrrou.
~ nomen rroryJIHTh no ropo.n:y, a KaK norracn o6paTHo- ue 3Haro.
Ilpox6:>~eutl: B1>1 BrrepBbie B EyxapeeTe ?
11puh:J~euu : BrrepnbiC.
Tfpox6:xcuii: Hy, n KaK BaM, upasnTeH Ham r6po,n:?
Ilpuh:xcuu: ,[l,a, O':!CHb KpaeilBI>IH ropo,n:.
IIpox6:xcuil: Hy, BoT MI>r n .n:omnii .n:o Bameil roeTHHHIIJ>I. Beero xopomero!
Ilpuh:xcuu: ,[J,o esn,n:aunH! Enaro,n:ap1o Bac 3a nro6e3uocTJ>.
llpox6:Jtcuu: He 3a no.
CJIOBA. H BbiPA)KEHH
upoxoJKuii s. pieton, treciitor
.nooepuyTb I a coti

Mara31m roTonoii o~eJK~bl magazin de


confeqii
JaTpy~HHTb II a deranja, a importlma

/fl!AJIOT II

BODpOCLI

1. r,n:e rrponJmnerr :hor crpaHHbiH ccy'lail:? 2. C KaK6il: 11errbro rrepBbiH rraccaJKH:p


o6paTHJICJI KO BTOPOMY? 3. ~TO OTBenm eMy BTop6il: rraccalKlip? 4. qTO rrpOJI30illJIO
'lepe3 uecKorrbKo MHHYT? 5. ~To ,n:errarr nrop6H: rraccalKH:p 'lepel KalK,n:bre ,n:se-Tpn MHuYTbi?
6. KaK OTBe'laJI rrepBb!H rraccalKHp Ha BCe JTI{ .06'bJICHeHHR? 7. qTO IIO'IyBCTBOBaJI B

328

llpuh:xcuu: IlpOCTHTC, KaK IIOIIaeTb B IICHTp?


MocKeu1.1 : Ky.n:a iiMeHHo Bbi . xoT:HTe?
llpuh:xcuil: Ha YJIHI!Y ropbKOro H Ha Kpaeuyro IIJIOIIJ,a,[\b.

329

MocKBu'l: Jly'IIUe Been)- Ha Melp6. CH.a;eTe 3,ll,eci>, 6xono K:HeBcxoro sox3liJia, .a;oe.a;eTe .a;o KoMcoM6Jll>cxo:ii ITJI6ma)J,H, TaM c.a;enaeTe rrepeca,li,I<y,
a noT6M co:ii.a;eTe Ha npocnene Mapxca.
llpuh:>~euu: A oTTy.a;a?

MoCK8U'l.' TaM YBH,li,HTe Ta6JI:H'II<y: BbiXO)J, Ha ynmzy ropbi<OfO)). A c YJIHIU>I


ropi>I<OfO no TIO)J,3eMHOMY nepex6,ll,y nona)J,eTe Ha KpacH)'IO nn6ma)J,l>.
llpuh:>~euu: Cnac:H6o.
MocKBU'l: J1o)KliJiy:iicTa.

CJIOBA 11 BbiPtUKEHIDI
no~:JeMIIblii nepexo~ pasaj subteran

HMenuo anume
nepec~ transbordare, schimbare (a tre-

nului, tramvaiului etc.)

)JHAJI6T IV
f lepBbtu nacca:>~eup: B xaccy Ha.a;o onycniTh nunxoneeqHyiO MoHeTy?
Bmop6ii nacca:>~eup: Her, MO)KeTe onycr:Hn TIHTh xoneex B nw66M Ha66pe
H TIOTOM OTOpBaT:b 6HJieT.
flepBbtu nacca:>~eup: Ho y M:eH}]: r6nhKO

Bmop6u nacca:>~eup: Ka)KeTcll, Ha cne.a;yro:u:~H: . Her, Her, H3BHHH:re, qepe3


o.D;Hy. Ho Bl>I npoxo.a;H:re snepe.a;, noroMy 'ITO :ha ocraH6sxa xop6rxa51
H B aBT66yce MHOfO Hap6)J,y.
0

CmeAuaH: Cxa)KHTe, no)KaJiy:iicTa, Ha 'leM MO)KHO .a;oexan .a;o pYMb"mcxoro


noc6JII>CTBa?
MuAutfuoHep: Ha cT6 .a;eBRTHa.a;naToM aBT66yce :Hnn Ha ce.a;I>MOM Tponne:ii6yce.
Cme/luaH: CJ<OJll>I<O Ty.a;a exaT:b?
MuAUlfUOHep: MHHYT c6pox.
CmeAuaH: A no6l>!cTpee xax MO)KHO .a;o6panc51?
MuAUlfUOHep: Bo3I>MHTe Taxc:H. CToHHKa BOT a.a;eci>, 3a yrn6M, Hanp6nm
yHHBepMara.
CmeAuaH: Taxc:H cso66.a;Ho?
moep : Cso66)J,HO. Ca.a;:HTecb. BaM xy.a;a?
Cme11uaH: MHe x pyMb"mcxoMy noc6ni>cTBy. 3ro Ha MoccpHJJhMOBCKOM
ynnne . .5I oqeHI> enemy, npomy sac, no)Kany:iiCTa, no6I>Icrpee.
moep: MHHYT 3a 15-20 )J,Oe)J,eM.
CmeAuaH: Cx6ni>I<O c MeH>l?
m oep: Py6Jll> mecn.a;edT.
Cme11utiH: Ilo)Kany:iicra.
moep: Bo3I>M11Te c.a;aqy.

yoHBepMar (yHHBepcaJibHbrH Mara3HH)


magazin universal
CM'Ia rest

nocoJibcTBo ambasada
MHJJHQHOHep militian
wotlK\p ~ofer

330

flepBbtii nacca:>tCup: Bhr cx6.a;!fre Ha cne.a;yw:u:~H:? Pa3p ewH:re npo:iirli!

CJIOBA 11 BLIPAJKEHHH
u JIJOOOM aa66pe orice fel d~ monede
OTOpBllTb ( aici) a lua

nepe~:hb ua paJMeu a da (banii) pentru

schimbat

uo~nTeJib ~ofer

6y~bTe JIJOOOJHbl fiti amabil


npoxo~llre Bnepe~ avansati

YllPAJKHEHMH

1*. Completati cu verbele cxooumb-coiimu, npoxooumb-npoiimu, JaxooumbJaumu, nepexooumb-nepeumu, OOXOOUm b-Ooiimu, XOOUmb, uomu la forma
ceruta de context.
1. - Ey.o;bTe mo6e3Hbr, J.o;ecL . ruiTbiH aBT66yc? 2. - .JJ;a, ... llo-M6eMy wiTLr l!:
asT66yc TOJILKo lfTo .. 3: - CMoTpaTe, .Boa .. Bam rponnel!:6yc. 4... rrpJiMo: BTopall
y.rrHl.la cneBa 6y.o;er yJIHl.la Mapa.
JI Bcer.o;a 6'1eHL BHHMaTeJihHo ... lfepeJ .o;op6ry. 6. - BLr
scer.o;a .. aa :holt ocTaa6BKe?- Her, o6hllfHo .sr aa cne)zylOm;el!:, ao cer6.o;Hll .sr xo'ly
... B MaTa3Ha. 7.- rpalK,ll;aHHH, IIO'feMJ Bbl .. .o;op6ry He TaM, r.o;e aJl!CHO? 8. Mbi lKHBeM
He.o;aneKO OT rrapKa Xep3CTp3y, IIOJTOMy ... Ty~a IIO'ITH KalK,ll;oe BOCKpeceabe. 9. - He
6ecrroK6l!:TecL, 3a IIIITL MKHYT MLr . .o;o BoKJan a. 10. B'lepa .sr .o;o JaB6.o;a Ja .o;ecliTb
MHH.YT. 11. Pa3pelll11:Te ...

s.

2*. fn locul
CJIOBA

Ilepe.a;a:iire st 4renw Ha p a3MeH.

flepBbtu nacca:>~eup: Ey,ll,bTe n w 5e3 hi, nepe.a;iiire so.a;H:remo Ha pa3MeH ...


Cxa)KHTe, no)Kany:Hcra, r.a;e . He BI>rx.o.a;H:Th? Mae HJ)I(Ra En6nHorexa
:HMeHH JleHHHa.

)JHAJI6T III

nacca:>~eup:

Bmop6u

15 xoneex.

punctel~r

puneti prepozitiile 6 sau 11a.

1. - llpe.o;naraw rroexaTL ... TpaMBae. 2. - HeT, lfT6 Bhr, cel!:'lac .. TpaMBae MH6ro
Hap6.o;y f 3 .JJ;aBaHTe BCTpeTHMCII .. MeTpO. 4. EcJIH Bbl IIOe.o;eTe ... MeTpO, BaM IIpH.o;eTCll
.o:enaTL rrepeca.o;Ky .
asT66yce MLr cH.o;en n pli.o;oM. 6 . .JJ;o rroc6nbCTBa M6lKHo .o;o6paTbCll
... .o:eBllTHa.o;l.laToM asT66yce. 7. Ecmt: Bbi crrelll11:re, cH.O:LTe .. TaKcH:. 8. JI ae Mory
83liTb ... TaKCH IIIITb 'leJIOBeK !

s...

331

3. Transformati propozitiile, conform modelului.


9. fnvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.

Model
Ha nm)IlJ,ap,H Kam1HHHa BaM Hap,o cecmb Ha BOChMOH TpomH~ii6yc.
- Ha nnoiiJ,ap,H KamiHHHa cRP,hTe Ha BOChMoii Tponneii6yc.
I. B&r .D.o.JI)J(Jibr coiimu ua cne.D.y!OII.(eii. oCTaH6BKe. 2. BaM mi.D.o cnpoctimb y MHnHll.HOHepa, KaK Haii.nJ: :hy YJlH!.J.Y. 3. Bbl .D.OJIJKHhl o6panuimbCfl K BO)J.HTeJIIO H Y3HOmb,
H.D.eT nH Ty.D.a _3ToT aBT66yc. 4. B&r .D.On)!(Hbi no.D.p66uo o6bHCHtimb, xaK .D.o6paThC.H .D.o
cTa.D.H6Ha. 5. 0Kono yHHBepMara BaM ua)J.o nepececmb ua miTbiH TpaMBa.il.. 6. Ha ocTaHOBKe Kan.H BHKT6pHe.il. Bbi )J.OJI)!(Hhi cecmb Ha TPHAl.laTh cep,bM6.il. aBT66yc. 7. BaM
Ha.D.O 63!/mb TaKClf OKOJlO BOK3ana.

10. Aflindu-va intr-un ora~ din strainatate, sinteti pus in urmatoarele


situatii:
a) c autati o institutie; b) ati gre~it directia in care vii duceti cu un m ijloc de loco m otie.
I maginati microdialoguri i n tre dv. ~i treciitori (pasageri).

11. Descrieti drumul dv. de

5*. Completati spatiile libere din textul de mai jos cu cuvintele potrivite
ca sens.
1. 06b!'fHO B IIOJlOBHHe BOCbMOrO .H ... HJ .D.OMa H ... K TpaMBaHHOii OCTaHOBKe.
2. YTpoM TpaMBaH .. 'facTo. 3. 0Kono Hac ... uecKOJlbKo TpaMBaeB : TpeTHl:f, 'feTBepT&Iii.,
.LJ.Ba.LJ.QitThiit 4. Jl ... rpeTbHM TpaMBaeM. 5. Jl ... Ha TpaMBclH, ... 6HneT H ... .!1.0 OCTaHOBKH
I1n6ru.a.D.b Ma.HKOBCKoro. 6. TaM .H .LJ.OJI)!(eH ... H ... Ha BOCbMOH aBT66yc, KOTOpbi H ... B
CT6poHy KfieBcKoro mocce. 7. Ha BOChM6M asT66yce .11 Bcer6 TPH ocTaH6BKH. 8. EcM
.H He cneury, TO OT OCTaHOBKH I1JI6II.(a.LJ.b Ma.HKOBCKOrO .!1.0 pa66Tbl .H .. nemKOM. 9. J1
6'!eH& n106mo ... nemK6M.

6. Raspundeti la intrebiiri.
1. KaKHe BH)J.bl TpaHcnopTa cyll.(eCTBYIOT B saureM r6po.D.e ? 2. Ha 'feM Bbl eJ.D.HTe
Ha pa66Ty ? 3 . .D:aneK6 JIH ocTaH6BKa OT Bamero .D.6Ma ? 4. OT Bamero .D.OMa .D.O pa66Tbi
np.HM6e coo6II.(eHHe (mijloc de locomotie direct) HJIH BaM npHXO.LJ.HTC.H )J.enaT& nepecap,Ky?
5. KaKHM TpaMBaeM, aBT66ycoM, TPOJIJieJ16ycoM e3.LJ..HT Ha pa66Ty H B lllKOJiy 'fJieHbl Bameii.
ceM&H? 6. B KaK6e BpeMll .LJ.Hll Ha OCTaHOBKaX MHOro Hap6.D.y? 7. CKOJlbKO OCTaHOBOK BaM
HY)!(HO exaTb .!1.0 pa66Tbi? 8. qTO Bbl .D.enaeTe, KOr)J.a llO.LJ.XO.LJ.HT TpaMBaH (TpOJIJiei16yc,
aBT66yc)? 9. qTo B&I .D.enaeTe B Bar6He (B aBT66yce, B Tponnel16yce)? 10. CK6n &Ko
CTOHT 6HJieT B TpaMBae, aBT06yce II TpOJIJiei!.6yce ? 11. B KaKHX Cey'fa.HX Bbl e3.LJ.HTe
Ha TaKCH ? 12. r.D.e B BameM r6po.D.e eCTb CTOHHKH TaKCH ?

8. Traduceti in limba rusa.


-

Spuneti-mi, vii rog, autobuzul acesta merge in centru?


Nu, (dv.) ati gre~it. Trebuie sa Iuati troleibuzul 82. Coboriti Ia prima statie,
acolo trece troleibuzul 82.
- Mulfumesc. (Dv.) coboriti Ia prima?
- Nu, nu cobor.
- Permiteti-mi sa tree.

332

pina la serviciu.

-/~

4. Alcatuiti o fraza din doua propozitil, folosind conjunctiile nomoMy


ttmo, ec;zu, xomft, no:JmoMy.
1. B&r cneunhe. Bo3hMHTe TaKCH. 2. EcnH Bbi cliAeTe Ha nliT&Iii asT66yc, BaM npu.D.eTCll H.LJ.TH neurK6M MHHYT 10. 0cTaH6BKa nliToro aBT66yca )J.aneK6 OT noc6nbCTBa.
3 .n:o Ha'fana cneKTaKnll ocmBanc.H QeJlbi.il. qac. M&I pemH:nH BhiiiTH H3 .D.6Ma, '!T66&r
IIO.LJ.biUiaTb CBe)!(HM B03.D.YXOM. 4. Bbl XOTHTe nonaCTb B QeHTp. Ca.LJ.HTeCb Ha 82 TPOJ1Jie.il.6yc. 5. Y MeHli YXO.!J.IIT MHOro BpeMeHH Ha )J.Op6ry. Jl eJ)!(y .D.BYMH BH)J.aMH TpaHCIIOpTa. 6. Mbl exaJIH Ha TaKCH. Mbi O'feHb 6biCTpo .D.06panHCb )J.O BOK3ana.

!sa

~v
~

TpaMsaii 6hm TaK rreperro;IHeH, 'ITO p,a)f(e HeKoTophre MY)f('IWHhi cToirnH.

Ilacca)f(Hp- IIIo<t>epy TaKcH.:


- Ho MHe s o6paTuyro cT6poHy!
- He BOJIHYHTech, 3eMml:-To Kpyrna51.
CJIOBA
nepenonneu, -a,

-o, hi este arhiplin, agl omerat

o6paTHMil, -aw, - oe, -hie invers, opus

---------------~-------~,.--~~

YPOK 47

COPOK CE,lJ;bMOH YPOK .

Restaurant, bufet, cafe-bar

EoJlbrne Bcero Hirr<onaii IIeTpoBH'l Jli06HJ1 neni>MeHH. H oH pewlfn c.n,eJiaTb HX. 0H J1106If.n ITeJlbMeHH c 6yJlbOHOM H 6e3 6ynhoHa, H CO CMeTaHOH,
11 c chrpoM, H c yxcycoM. Ho npo'IHTaB o neJlbMeHHX, oH no.n,yMan: HeT,
:)To olJeHh .n,onro !
- liana, c.n,enaii: 6nHHhi! - B.n,pyr nonpoclfna HaTarna.
OH 6hrcT.po Ramen EnHHhi, npo'IHTan H cxa3an:
- Hy, 'ITO )!(, 6JIHHhi - TaK 6nHHhi !
H B3ilnc.sr 3a .n,eno.
HaJieHTe B KaCTprbniO ,D,Ba CTaxaHa BO,D,hi, ITOnonTe ,D,pO)J()J(H, MyKy,
pa3Mernaii:Te H nocTaBbTe
TeiTJioe MecTo. IIoT6M nono)J(aTe coni>, c~ixap,
Hii:llo, Macno, eme Myxlf. Pa3MernHBaiiTe H HaJIHsaihe Me,D,JieHHo TeiTJioe
'
MOnOKO.
HHKOJUlH IleT.pOBH'l ,D,eJiaJI Bee, iax 6hiJIO HaiTHCaHO, HO 6JIHHbl ... He
BhiWJIH. Be,D,b He Hanpacao roBopxT:-~epBblii: 6JIHH K6MoM!
Be'IepoM HHKomiii IIeT.p6BH'l H rocTt eJIH BKyCHbie 6JIHHbi B peCTOpaHe.

HHxomiii: IIeTpoBH'I-Mono.n,oii: cepbe3Hl>rii: Hay'IHhrii: pa6oTHHK. OH


CHMITaTif'IHhiH, HHTepeCHhiH 'IenoBeK. Y Hero MHOTO .n,py3eii:. Ero )J(eHa To)J(e Hay'IHrii: pa6oTHHK. 0Ha 3aMelJaTenhHaj{ )J(eHIIuma H xopowo roToBHT.
HHxonaii: IIeTpOBHlJ JIIOQHT noecTb, H oco6eHHO OH .m06HT pyccKyiO xyxmo.
11 npe.n,cTaBhTe ce6e, pyccKaj{ xyxwr 61>wa BHHoBaTa B ToM, 'ITo eMy
npHWnOCh He,D,aBHO cepbe3HO ITOBOnHOBaTbCji!
O.n,Ha)J(.n,br . HHxonaii: IIeTpoBHlJ npHrnacl1n .n,oMoii: cBoero xonm!ry HHOCTpamra :
- IIpHxo.n,l1Ter K HaM 3aBTpa Be'IepoM. IIpHroToBHM BaM lJTO-HH6y.n,h
H3 pyccxoii: xyxHH.
-

C y,D,OBOnhCTBHeM npH.n,y,

cnaclf6o! -

OTBeTHn OH.

HHxonaii: IIeTpOBHlJ wen ,D,OMOH H .n,yMan, lJeM OH H )J(eHa y.n,HBj{T


roCTji, llpH.n,il ,D,OMOH, OH Ramen Ha CTOne ITHChMO, KOTopoe eM}' OCTaBHna
)J(eHa. He BOnHyHCj{, KonH. y exan a Ha KOH<t>epeHliHIO. BepHycb lJepe3 ,D,Ba
.n,HH. He 3a6y.n,h B3HTh B 6 'IacoB H3 .n,eTca.n,a HaTawy ... U:eny10, Bepa.
BoT 3Toro HHxonaii: IIeTpoBHlJ He )J(,D,an. qTo )J(e .n,enaTb, 'ITO .n,enaTh?
OH coBceM. pacCTpoHncH. 11 B.n,pyr oH no.n,yMan: CaM npHroToBJIIO. OH
Bcer.n,a 6bm onTHMlicToM. HHxonaii: IIeTpoBHlJ cTan BcnoMHHaTh pyccxyiO
KyXHIO: nenhMeHH, MHCHhie H pbi6Hbi~ ITHpOrH, 6nHHhi CO CMeTaHOH, 6nHHhi
C HKpOH, 6nHHhi C Me,D,OM ...
OH npe.n,cTaBHn ce6e, xaxoe BITelJaTneHHe npoH3Be.n,eT Ha rocTH To,
'ITO OH CaM Bee llpHrOTOBHn.
Ha cne,D,YJOiliHH ,D,eHb OH BCTan paHO.
- Hy, HaTarneHhKa, noMoraii: riane roToBHTb! ,_ cxa3an oH. - .l(aii:
MHe noBapeHHYJO KHliry.
HaTarna npHHecna eMy I<H:Hry. HHxonaii: IIeTpoBHlJ oTKphrn ee H cTan
BHHMaTeni>Ho 'IHTaTb. CHa'Iana oH npo'IHTan, xax .n,enaTb nHporlf c phr6oii:.
HeT, 3To o'IeHh Tpy.n,Ho!- pewlfn oH.

334

CJIOBA If BLIPA)Kii:HIDI
BlBTbCII 3a ~eno a se apuca .de lucru
KaCTplO.Jm cratita, oala
~pOxoKH (pl.) drojdie
MYJQi faina
paJMewb& I a amesteca
coJI& sare
chap zahar
lliiQ6 ou
MliCJio ulei, unt
(onuubl) ae abiUJJIH (clatitele) n-au reu~it
ae aanpllcao nu degeaba
nepablii OJIHB KOMOM orice incepu~ e
greu

uuuoaaT, -a, -o, -bl este vinovat, de vina


KoJIJiera coleg
y~HBBTb II a uimi (pe cineva)
ORTHMHCT optimist
nen&Meua coltuna~i cu came, pelmeni
pblollblii nap6r placinta cu pe~te
OJIHB cHUita
cMeTiaa smintina
uKpa (sg.) icre
Me~ miere
oyJI&oa supa de carne
yKcyc otet
6naubl - TaK onaabl fie ~i clatite
0TBhLTe na BODpOCLI

1. KTO'' TaK6lf HRKO!Illlf lleTpOBH'I? 2. q TO OH mo6HT? 3. Kor6 OH rrpurnacBJI


K ce6e ,O:OMOJ!:? 4. qeM OH XOTeJI Yil:HBHTb fOcT.II? 5. q TO OH HaUJeJI ,O:OMa
Ha CTOJie ? 6. llolfeMY HRKO!Illil: lleTPOBH'I paccTpOHJICll ? 7. qTO OR pem8JI c,n:eJiaT& ?
8. KaKHe 6JI!O,n:a mo6HJI HRKomilf lleTpOBH'I ? 9. llolfeMJ OH He C}'MeJI rrpuroTOBHTb HH
on;Hor6 6n!O,l(a pyccKolf KyXHH? 10. qTo npmun6c& c,n:enaT& HRKombo lleTpOBHlfY u er6
r6CTIO ? 11. KaK Bbl IIOHHMlleTe BbipaliCeHHe : flepB&Iit 6JIHH KOMOM?
OL(HlllK,Ztbl

J(HAJI6T I
lfBaH Bacu;zbeBu'l: R y)J(e nporono,n;ancjJ. He 3aHTH JIH HaM a 6y<PeT ?
Mup11a: C y.n,oB6JihCTBHeM. A r.n,e y sac 6y<l>eT?
HBaH Bacullbe6U'I: Ha nepBOM 3Ta)J(e.

335

Muptta: TIMBo raM 6I>maeT?


Hetm Bactlllbeeutt: )];a, y Hac e)l(e,JJ.HeBHo 6I>maeT xono,JJ.Hoe cBe)l(ee TIMBO.
Muptta: 5I He rono,JJ.HI>Iii, a BOT 6yThiJIKY nMna BhiiThiO c y,JJ.oBOJihCTBtreM.
Heci11 Badt!lbeeutt: A H B03hMY 'ITO-HH6y,JJ.h Ha 3aKycey: 6yTep6po,JJ. c MacnoM H ChlpOM MJIH C KOJI6acoii H CTaKaH CMCTaHI>I.

Mtlptta: llpuiiTHoro anneTMTa!


JfeciH Bacullbeeutt: CnacM6o, naM niK)I(e!
CJIOBA 11 BhiPAJKEHI1SI
3aKycKa aperitiv
6yTel'6po~ tartina, s~ndvi~
npu11Tnoro anneniTa! pofla tuna!

nporoJio"aTLCR T a i se face foame


ne 3aiinl JIH naM? n-ar fi bine sa intram?
n.tno bere
roJio~n /Liii, -all, -oe, -hfe flamind

/{HAJIOT II

TaHJl: BoT Kacpe c caMoo6cny)I(BaHHeM. )l;aBaii noo6e,JJ.aeM 3,JJ.ech, noToMy


'ITO HaM ITO'ITM He ITpH,ll.eTCH )I(,IJ.aTh.

CciHaa: )l;aBaii. CTaHOBMCh 6hiCTpo n o'Iepe,JJ.h.


Tcinfl: Cna'lana B03hMeM rro,JJ.HOchr, np66phr xne6, a rroToM rrocMoTpHM,
~no MO)I(HO Bhi6paTh.

CciHda: CMoTpM, ecTI> cyn c nanwoii H 6opm. 5I B03hMY cyn.


TciHJl: 5I TO)I(e.
CciHda: TaM 'ITo? )f{apKoe c KapT6eneM? Xo'lewh?
TciHR: HeT, H B03I>MY rrnon 11 6nMH'IHK c TnoporoM cMeTarwii.
Cc!Hda: A H - )l(apKoe. l1ocTani> MHe, rro)l(anyiiCTa, CTaiCaH KoMnoTa.
Tcirlfl: MO)I{eT, ny'lllle Kocpe c MonoKoM?
CciHda: HeT, R He mo6mo K6e c MonoKoM.
Kaccup: )l;enywKrr, naM c'IHTaTh BMecTe?
TciHfl: )];a.
Kaccup: C nac 2 py6nil 4 KoneiiYJr.
TciHJl: ITo)l(any iicTa.
Kaccup: Bo3hMMTe Korreiiey c,JJ.a'IH.
CJIOBA 11 BhiPAJKEHI1SI
JKapoe s. friptura
IIJIOB pilaf
Tnopor brinza de vaci
CTaJ>an pahar
~>accltp easier

Kacjle c caMoo6cJiylKnnanueM restaurantcantina cu autoservire


no~noc tava
npnoop tacim
cyn c nanwoii supa cu taitei
6op11.1 bor~, ciorba de varzil

336

f{HAJIOT HI

Ilocemulf/ellb: 3ToT cTon cno66,JJ.eH?


OffiulluciHm: CBo66,JJ.eH, ca,JJ.liTech, no)l(anyiiCTa. q To Bhr 6y,JJ.eTe 3aKa3hinaTI>?

Ilocemumellb: qTo y nac ecTh?


OffiulluciHm: Y Hac 6oni>rrroii Bbi6op 6mo,JJ.. lib xono,JJ.HhiX 3aKycoK Mory
npe,ll.JIO)I(lfTh BaM HKpy, IIIITpOThi C JIFIMOHOM, MsiCO OTBapHOe C xpeHOM~
canaT H3 IIOMH,ll.OpOB, IIepeu, cpaplllHpOBaHHhiM OBOIIIUMI1. fl3 nepBhiX
6mo,JJ. - cyn pbi6HbiH c oceTpMHOM, cyn c roBH,JJ.HHOM, 6opm co CBM-
HlfHOH,
Jlocemume/lb: K yplfHoro 6ynh6Ha ReT?
OffiulluciHm: Ceii'lac rrocMoTp!O, roToB nlf - ~a, ecTI>. Ha nTopoe MO)I(eTeB3HTh ITCJJhMeHI1, )l(apKOC no-6epn MHCKI1,5KapeHyiO pbi6y, KOTJJCThi~
rony6IIhi ...
Ilocemumellb: Y Bac rony6uhr H3 KBallleHo:H KanycTI>r?
O u11udHm: HeT, H3 cBe)l(e:H.
Ilocemumellb: )l{anh. Tor,JJ.a H B03hMY nopuHro MKphr, nonn6piiHH KYPM-
Horo cyna, KOTJJeThi ...
Ou11udHm: C KaKifM rapulfpoM? C KapTocpeni>HhiM mope, MaKapouaMw
MJJH c rpe'IHCBOH Kallle:H?
Ilocemumellb: 5 HHKOr,JJ.a B )I(M3HH He np66oBaJI rpe'IHCBOM KUIIIH .. .
Ou11udrtm: ConeTyro nonp66oBaTh.
Ilocemumellb: Xopolllo. Ewe rrpHueci1Te can3.T H3 noMM,JJ.opoB, 50 rpaMM
KOHh51KY H 6yThiJJKY xono,JJ.Horo nMBa.
OffiulludHm: A Ha ,JJ.ecepT?
IliJcemumellb: qepHhiH K6e.

Ou11uimm: llo)l(any:HCTa, cqeT. C sac 3 py6nil 42 Kon eiiKH.


CJIOBA 11 BbiP A)l{EHI1.H
Kyp.tn /Liif, -all, -oe, -Lre de gaina
no-6epJIHHCKH a Ia Berlin
lKapen /Liii:, -all, -oe, -Lie prajit
KOTJiha chiftea
rony6Qbl sarmale
KBallleHall KanycTa varza acra, murati'l
fiOpQIIll portie
.
rapu.tp garnitura
KapTocjlenLuoe mope piure de cartofi
MaKaponLJ ( pl.) macaroane
rpemenall Kawa ca~a de hri ~ca
np66onaTL I a gusta
~ecepT desert
c'feT socoteala, p lata

ocjn!QnanT ospatar
IIOCCTHTeJIL client
Bbl6op sortiment
6mo~ o fel (de mincare)
mnpoTLI (pl .) sardele in ulei
JIHMOII lamiie
oTnapn /oii, -all, -6e, -hre fiert
xpen hrean
ca.'niT salata
DOMH~Op ro~ie

cjlapwaponannLrii m)peQ ardei umpluti


oceTpima nisetru (carne de nisetru)
ronll~una carne de vaca
cnuultna carne de pore

337

/(HAJI6T IV
/(aHUe/la: Ey.zu,Te ,IJ;06pb'r, IIpHMHTe 3a.K~i3: ,IJ;Be nopqHH CJUfBO'IHOfO MOp6-

X<eHoro, OAHY- <f>pyKT6soro, TPH UHp6X<Hl>rx

,IJ;Be 6yTb'rJIKH c6Ka.

0(/jUIJUOHmKa: Kax6ro BaM corea?


..
/(aHUe/la: lie3pa3mi:'IHO Ka.KOfO, JIHWL 6LI 6LIJI XOJIO,IJ;HLIH.
0(/jUIJUOHmKa: Y HaC Bee HanHTICH XOJIO,IJ;HLie ... IlOX<M)'HCTa.
!(anue11a: CK6JILxo cToHT see?
Ou1JuanmKa: Py6JIL soceML,IJ;ec.srT wecTL.
!(anue11a: Ilo)l(arryiicTa, 2 py6ml:.
0(/jUIJUOHmKa: Y Bac HeT MeJIO'IH?
/(anue11a: Ceiiuic nocMoTpro ... BoT, B03LMiiTe, p6sHo py6JIL s6ceML,IJ;ecliT

CJIOBA U BLIPA)KEHIDI
npamin. 38lai3 a lua comanda
cmmo'luoe Mop01Keuoe inghetata de fri~a
+PYKTOB/Liii, -u, -oe, -we de fructe
o+~uaHTKa ospatara
KaKoco aaM coxa ? ce (fel de) sue doriti ?

1. ~ompletati cu cuvintele
necesara.

~i

indiferent
6w 6WJI numai sa fie
uamiToK bautura
Me,IO'Ib

bani marunti, marunti~

imbinarile de cuvinte din dreapta, Ia forma

1. ,ZJ;aiiTe, rroiKanyitcTa, .
2. DpHHec:li:Te e~e .
3 . .SI 6LI XOTC!JI ,Lllle ..
4. ,ll;aitTe MHe .u:aa ....
s. BaM HanHTL ... HJIH ... ?
6. OeJibMeHH .u:enaiDT HJ ... H ....
7. Toaap~ ol),laQHaHT, R rrpoc:li:JI ....
8. ,ZJ;eayiDKa, y sac HeT ... ?
9 . .by.D:LTe .u:o6phr, rrpHHec:li:Te ... .
10. Caap:li:Te, rrOJdnyiicTa, .u:sa ... .
11 .SI xo'lf JaKaJllTL ....

IIO,!IHOC H npH60p ; COJih H YKCYC ; Tapenxy H CTaKaH


BO,!Ibl, BHHll, KOHhliKY ; CTaKaH IIHBa, l)?pyKTOBOTO COKa
3QKG3timb : . iKapxoe II0-6epnHrrCKH ; iKllpeHyiO KypHI.(y ; IJOpl.(HIO BHHerpeTa ; 6JIHH'IHKR
c Me.n;oM
nprmecnui : 200 rpaMM ronnaH.u:cxoro Cbrpa; 100 rpaMM cyxoif xon6achr; nopl.(HIO li3Lrxa ~
CTaKaH TOMaTHOTO COKa
no.1y 11umb : c.u:a'ly ; c Hac Ja .u:se 6yThiJIKH m!aa

63fllnb :

llii~o

iKlinyiicTa, ....

CO,

338

traduceti in limba

CJIHBO'!Hoe

- ,ZJ;a, anepBbie.
- 3.u:ecL roTOBliT O'!eHL axycHLre rony6I.(b'r n l)?apwapoaaHHLIH nepel.(. CoaeTyro
nonpo6oaaTL.
- A H3 nepBblX 6JIIO.D, ?
- He 3Hll10, ll He eM nepaoro. A BOT Ha .u;ecepT COBCTYIO B3l1Tb MOpOiKeHoe.
- Kaxoe?
- J1106oe : woxona,!IHoe, cn:Hao'lHoe, l)?pyxToaoe. 3.u:ecL npexp:icHoe MopoJKeHoe.
- Kax 6b'rcTpo HaM npaHecnH: JaxaJ !
- TipruiTHoro anneTHTa !
- CnacH:6o, saM nixiKe !

unt

~i

- BaM eme HyiKHo MeHK> ?


- HeT, B03bMlhe, IIOiK:iJIYHCTa. BLI BnepBhie o6e.z:~aeTe B :hoi! CTOJIOBOH ?

yxcyc
conL, BHJIKa H xne6
KapTol),leJIL,

5. Traduceti in limba romfma, apoi inchideti cartea


rusa textul obtinut.
3To MecTo JlliDITo ?
HeT, cao6o.u;Ho, ca.u;:HTeCL.
- Y sac yiKe npHrrliJIH Jaxh ?
- Eme HeT, cei1'1ac rro.u:oil.u:eT oqmu,aaHTxa.

nop~Hll, 6nHH'Imm, co, cMeTaHa

OTBapHOH
MllCJIO 1
C'leT

1. Moll iKeHa npexpacHo ... . HHKona.H TieTpoaH'I perm!n ... 'lTO-HH6y.u:L HJ pyccxoii
xyxHH. IIpomy K CTony : ll ... nenLMeHH. (rOTOBHTL-npHTOTOBHTL) 2. C 'leM BLI 6y.u;eTe ...
nenLMeHH : c 6ynLoHoM HJIH c Macn oM ? B 'lepa ae'!epoM MLi ... a pecTopaHe ax.YCHYIO
phr6y . .SI ... ,[IBa 6yTep6po.u;a, HO OCTllnaCb TOJIO,[IHall. (eCTb-cDeCTb) 3. MHe HeJiLJJl .. .
cnnpTHb're HanlfTKH. .SI ... TOJILI<o MHHepanLHYIO ao.u:y H coxn. 3a o6e.u;oM oHH ... non nlfTpa BHHll. (IlHTb-BbliiHTb)

'!amxa, xol)?e
o.u;Ha rrop~HR, rony6~hr
6yYbiJIKa, XOJIO.U:HOe IIHBO
6yTep6po.u;, C, BeT'!HHll
BHHO, rr:liao
CBHHHrra, TOB~HHa

Toaapa~ ol),laQHaHT, rrpHHecHTe, no-

CJIHso'IBoe MBCJIO

3. Formati imperativul de Ia verbele tiparite cursiv, apoi intrebuintati-1


cu fiecare imbinare data.

4*. fnlocuiti punctele cu verbul potrivit ca aspect la forma corespunzatoare.

6e:~paJJDI'Iuo

JIHUib

YDPAX(HEHUSI

1. EcJIH aLr ... , .u:aaai1Te Jaii.u;eM a xal)?e. 2. ,ZJ;aaai!Te ... Ja TOT CTOnHx. 3. Toaapm.J..(
..., ... , IIOiKanyiiCTa, MeHJO. 4. 1.JTO BLI BOJbMeTe ... ; CYII HJIH 6op~? 5 . ... Jl BOJLMy cyn ,
... - rony6I.(bi, a ... - KOMIJOT. 6. Cyn He COJieHLIH, ,!lllHTe, IJOiKllJIYHCTa, ... . 7. BLI
ni06aTe 6eJibril xne6 lfna ... ? 8. BaM ... BO.z:lbi a CTaxaH? 9. ,ZJ;ai!Te .u:sa ... : o.u;lfH c Hxpoif.
a .apyroif c xon6acolt 10. Kaxoif KOHLHK BLI 6y.u;eTe ... , MHJIKOB HJIH ,ll;yHJpll ? 11. B
:hoM pecTopaHe o'leHL axycHo ... . 12. BoT ... , c sac 4 py6nli 20 xorreex.

IIGJIIJinb :

wecTL.

12.

2. in locul punctelor, puneti cuvinte potrivite ca sens, Ia forma corespunzatoare.

339

6. Riispundeti hi intrebiiri.
1. rt~;e Bbl 06hi'!HO IlliTiieTeCh ? 1
2. B KoT6poM 'lacy Bbi 3iiBTpaKaeTe, o6e.l(aeTe n ylKHHaeTe ?
3. qTo Bbi e,.l\HTe yTpoM?

qaeshie YHH)!(aiOT .n;ocToHHCTBO 'feJioBeKa.


EoJihiiJHe ''faeBhie YffH)!(alOT ero e~e 6oJihllle.
CJIOBA

4. Y sac Ha pa66Te ecTb 6y!fJeT? qTo MOlKHO TaM Kymhh?


5.
6.
7.
8.

EepeTe mr Bbi 3iiBTpaK Ha pa66Ty? qTo Bbi 6epeTe c co66M.?


Barna ceMMi o6e,.l\aeT BMecTe ?
qTO Bbl 6epeTe Ha rrepBOe, Ha BTOp6e H Ha Tperhe, KOr.[\a o6e.l(aeTe B CTOJIOBOH?
Kame 6mb.l(a pyrdmcKoM. KyxHH Bbi .m06nTe ?
9. 3HaeTe mr Bbi 6mo.l(a pyccKoM. KyxHir ? Ha3osli:Te neKoTophre H3 Hnx.
10. KaKH:e HarrHTKH Bbi mo6HTe ?

11. K aK6e same mo6H:Moe .l(ecepTHoe 6mb.llo ?


12. Tip66osamr mr Bbi pyccKoe Mop6lKeHoe ? TioHpaBHrrocb JIH oH6 BaM ? KaK6e HMerrno
IIOHpaBHJIOCb BaM 66Jibrue BCer6 ?

13. KaK qacTo Bbi XO.l\HTe B pecTopaH, Ka!Pe ? KaK Bbr npoBO.l\HTe TaM speMll ?

7. Redati continutul textului PyccKafl KJXHR.


8. fnviitati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.
9. Imaginati dialoguri in limba rusa cu urmatoarele teme: a) o invitatie
Ja restaurant sau la cafe-bar; b) comanda ~i plata dupa consumatie la restaurant; c) ce regim alimentar tineti.

B pecTopaHe noceniTeJib CMOTpMT Ha ITOCTaBJieHHOe nepe,D; HMM 6.ruO.n;o:


- Oqnu~naHT, a me umii~eJih?
- ilo,D; JIMMOHOM.

Ocpn~naHT

Me.n;JieHHO no.n;xo.D;HT K cToJIHKY n .n;aeT noceTiiTemo Memo.


- qTO 6y.D;eTe eCTb?
- BH.D;HTe JIH,- rosopHT noceTHTeJih,- H npHllleJI K saM yTpoM,
"no6hl no3asrpaKan, Ho Tenepo y)!(e BpeMH o6e.n;a, no3ToMy .n;aH:Te MHe
"'TO-HH6y.n;o Ha y)!(HH.
1 DHTllTbCll I a minca, a lua m asa

340

iiiHnlleJJb pirjoala
o6'bHBJJeuue anunt

'laesble (pl.) bac~i~


yu8lKbb I a umili
,li;OCTOHUCTBO demnitate

YP6K 48

COPOK BOChMOH YPOK

3a noKym\:aMu

La cumparaturi

Kmo XD3ftun e Mazmune ?


HeeKoJlbKO neT Ha3a.n; HapH.n;y e npns.brqHl>IM en oBoM yHnsepMar
noHslfnoei> Hosoe enoso -ymmepeaM, qTo 3HaqnT: YHHBepcani>Hl>rH: MaTa311H eaMoo6eny)I(J{BaHHH.
no MeTo.n;y eaMoo6eny)l(HBaHHH y)l(e pa66TaiOT He TOJlbKO npOMTOBapHbie, HO H IIpO,li;OBOJiheTBeHHhie Mara3HHhi.
IToKyrraTenn BI>r6nparoT To, qTo HM rroHpasnnoe~>, TYT )l(e Moryr npnMepnn, eKa)l(eM, 66yBh, rrnane HJIH KOeTIOM, a 3aTeM rrnaT.SIT .n;eHI>rH B
xaeey.
B rrpo.n;oBOJiheTBeHHOM YHHBepeaMe noxynaTenH eaMH B3BelliHB1UOT
OBOlliH, a npn B.brxo.n:e Ha3hiBaroT Kaeelf.py Bee.
KoppeerroH.n;eHT ra3enr, rroeeTHBlliHH o.n:I1H H3 TaKH:x Mara3HHOB B JleHHHrpa.n;e, errpoeH:n xaeelf.pa:
-A pa3se Bhi He rrposepHTe, npaBHJlbHo nn H eoo6m;J1n BaM see noKyiiKH?
- HeT, - eKa3ana .n;eBylliKa rop.n;o. - 3ro .n:eno BallleH: eoseeTH ...
)J;oBepHe K ITOKyiTaTemo -BOT npHHI.I;HII Hallle:if: TOprOBJIH. H 3a66Ta
0 HeM, 0 ero BpeMeHH. ilpH noeem;eHHH YHHBepcaMa ITOKyiiaTeJih TpaTHT
HaMHOro MeHhllle BpeMeHH, qeM B o6.brqHOM Mara3HHe.
Pa6oqne H eny)l(am;ne MHornx npe.n;npmiTHH: .n:enaroT npe.n:saplf.Teni>Hl>re
3aiCa3h! rrpo.n:yxToB B eneu;nanhHOM MaraJH:ae. K xoau;y pa6oqero .n;aJ qenosex 3a6npaeT 3axa3aHHI>Ie HM npo.n:yxnr. A neToM opraan36BaH npneM
3aKa30B H Bhi.n;aqa npo.n;yKTOB IIpRMO Ha BOK3Me. 3To oqeHh y.n;66HO .n;nJ
Tex noxynaTeneH:, KOTOpbre 1IpHe3)l(aiOT B ropo.n: YTpOM, a 3aTeM B03Bpalll,aiOTeJ K ee6e .n;oMo:H Ha 3neKTplf.qxe.
Eenn xoTH:Te xynlfTI> xpynayro Bemi>- Me6eJlb, xono.n;H:JihHHK HJIH eTHpani>HYIO MalliH:Hy, Mo)l(eTe 3annaTHTh .n;eHl>rn B Mara3H:He cpH:pMhr 3Hepnum
H enoxoH:Ho n.n;TH: .n:oMoH:: B Ha3HaqeHHoe BpeMJ BaM rrpnBe3yT rroxyiTKy.
llpH npo.n:a)l(e TOBapoB B xpe.n;J1T oqeHb IIOMOraeT 3BM. Mauri1Ha ITOMHHT ,li;OJir ITOKynaTeJIH, epOKH ITnaTe)l(a H HaiTOMHHaeT eMy 06 :hoM.

342

Pa66THHKH Topr6BJIH rroeTo.slHHo eoo6m:aroT npe.n;eTaB:H:TeJIJM npoM.brlliJieaaoeTH, KaK1f.e TOBapbi ITOJlb3YJ0TeJ errpoeOM, e TeM, qTo6LI IIOJIHee Y.li:OBJieTBOpHTL 3arrpoch! aaceJieHHJ.

CJIOBA H BLJPAjKEffiiSI
napll.!ly c o data cu
npHBM'IH/Liil, -aH, -oe, Lie obi~nuit
YHHBepcaM (yHHBepcaJILHblil Mar33HH caMOOOCJIYlKHBaHHH) rnagazin universal
cu autoservire
Mlhof( metoda
npoMrolllipHLIH MaraJHlf rnagazin de produse industriale
npo,ll.OBOJILCTBeHHLIK Mara3HH rnagazin alirnentar, alimentara
noKynareJIL curnparator
npnMepurL II a incerca, a proba
nnaTLe rochie
BJBernHBaTL I a cintari
Bee greutate
rop,ll.O mindru, CU mindrie
ho ,!J.eno Barneu coBecrn aceasta tine de
con ~t iinta dv.
.ll.OBepue incredere
npliHQnn principiu
roproBJIH comert
o6biIn/Lnl, -aH, -oe, Lie obi ~nuit
na~tHoro cu rnul rna\

npO.lJ.YKTLI (pl.) produse alirnentare


npe,ll.saptlreJILHLiii JaKb cornanda
anticipata
cneQHaJILH /Liii, -aH, -oe, Lie special
.3a6npaTL I a lua, a ridica
npneM prirnire
ubi,!J.a'!a eliberare ( a unei comenzi)
npliMo chiar
Y.ll.06uo cornod
3JieKTpH'IKa tren electric
npo,ll.bca s Kpe,!J.Jh vinzare in rate
rollli p marfa
3BM (3JieKTpOHHQ-BLI'IHCJIHTeJILHaH Ma
rnuua) rna~ina electronica de calcul
,!J.OJir datorie
~oK nnarelKa termen de I?lata
ualioMunhL I a aduce arnmte
paoorunK lucrator, functionar
HOCTOHHHO pennanent
noJILJosarLCH cnpOcoM a avea caut?nonuo deplin, intr-o mare rnasura
Y.ll.OBJiemoptlrL II a satisface
Janpoc cerinta

OTBeThTe ua BonpocLij
1. l.JTo 3Ha'IHT yHHBepcaM? 2. KaKife Mara3illiLr pa66raJOT no Mero.uy caMoo6
CJTYJKHBaHHll ? 3. KaK IIOKyiiaiOT rrpo.llYKTbl H TOBapb! D Mara3Mt!e CaM006CJTyli<HDa~ll ?
4. B '!eM rrpOHBJJJleTCll 3a66ra pa66THHKOB TOpTOBJlHO0 IIOKyrrar~JiliX? 5. ~TO OpraiDI3YlOT
JieTOM Ha BOK3aJiaX 60JILIDMx ropO,!IOB? 6. l.JTO )J.eJialO'F pa60'!He H CJiyJKamHe MHOTHX
rrpenrrpnlirnii ? 7. KaK opraHH30BaHa B HeKo;op~rx MaraJHHa~ rrpo,!l.aJKa KJ?YIIHLIX se~en .
8. KaK rroMoraer a ropr6Bne 3BM? 9. KaKHM o6pa3oM pa6oriDIKH ropronnu crapaJOrcH
Y.D.OBJieTBopifrh 3arrp6cLr HaceneHHll ?
0

0-?

J{HAJI6T I
P oouKa: )l,eByrnKa, y MeHH B eyMKe napa HOBLIX TycpeJih.
Pa66mHulfa yHuepcaMa: IToKa)l(HTe, no)l(aJiyil:eTa. Xopouro, npoxo.n;H:Te.
P oouKa: JIIb.n;a, J 6LI. XOTeJia xynHTh naiCOBLie 60COH0)l(KH.

JI !Ooa: BoT eMoTpliTe, xpae:H:BLie qepHLie 6oeoHO)l(KH. KaKoii y Bae pa3Mep?

343

PooitKa: Tp:H";:u~;an. ce,ll;hM6li. Cenqac 5I Hx rrpHMepiO ... HeT, oHI1 MHe Mailhi.
Bo3hMY Ha H6Mep 66nhiUe. JJ:a, 3TH MHe KaK pa3. l1 <Pac6H MHe Hp:iBHTC5I.
Jllboa: Y,~J;66Hhre?
PoditKa: Ol!eHh. KaK Bhi MHe coBeTyeTe,

nx?

B35ITb

Jllboa: Kom!'IHO! TaKr1:e 6ocoH6:>KKif H,ll;YT K ni066My nn:iTbiO. CK6JlbKO


OHR CT05IT?
PooitKa: IIo-M6eMy, 24 py6nH.
Jllboa: EepliTe. l1 Kpaclinhre, n He,ll;oporlie.
CJIOBA 11 Bb1PA)KEHI1.H
napa TYilleJih 0 pereche de pantofi
.JJaKoB /Mii, -a11, -oe, -hie de lac
.6oCOIIOJKKH sandaJe
paJMep mi'isuri'i, numi'ir
MaJI, -a, -6, -hi este mic

~aK

ph tocmai buni
ljlacon model
(6[)COIIOJKKH) H,!:IYT K ... (sandaJeJe) se potrivesc, sint in ton cu ...

J(yAtumpy: Anno! IIpo,ll;oB6nhcTBeHHbiR Mara3IIH 3aK:i3oB?


Pa66m11uK Ma2mit11a: 5I nac cnyiiiaiO.
J(yMumpy: 5I xoTen 6:r,r c,[J;enaTh 3aK:i3.
Pa66m11wc Ma2muna: IIo:>K:iny:HcTa. B:iiiia aMlinmi H :i,ll;pec.
J(yMitmpy: JJ:yMJiTpy BiiKTop, rocTHHH~a AcT6pH5!, KOMHaTa 18.
Pa66mnwc Ma2a3itHa: qTo Bbi 6y,ll;eTe 3aK:i3l>IBaTh?
J(yMumpy : TpH 6yThiJIKH rnaMn:iHcKoro , imnorp:iMM cyx6:H Kon6achr, ,ll;Be
6:iHK.H liiiTpOTOB H nonKHnO 'IepHOH HKpbi.
Pa66mHuK Ata2a3itHa: Kor,[J;a ,ll;On:>KeH 6:r,ni> roT6B 3aK:i3?
J(yMitmpy: 5{ XO'IY 3a6pan er6 cerO,ll;H5! B 17 'IaCOB.
Pa66mHUK Ata2a3una: Xopoiii6, npuxo,[J;HTe p6BHO B 17, 3aK:i3 6y,ll;eT roT6B.
J(yMitmpy: JiJiaro,ll;apl-0 nac.
CJIOBA
rnaMnascKoe

~ampanie

J(ffAJIOF II

Ilpooaeelf: Y Hac Bee npo,ll;yKnr cse:>KHe. Coc:H"cKn npuBe3nli 'lac Ha3:i,ll;.


lloKyname!lb : B3sec:r,Te, no:>K:iny:HcTa, nonKun6 coclicoK, 20Q rpaMM BeT'IHHhi H 300 rpaMM Cbipy.
Ilpooaeelf: A r,ll;e Balli 'IeK?J
lloKynameAb: IIpocniTe, 5I ,ll;yMaJI, 'ITO 3,[J;ecb nn:iT5!T Ha MecTe.
Ilpooaeelf: HeT, nnaT:H"Te B K:iccy.
0

'

J(HAJIOF. I V

lloKynameAb: JJ:esyiiiKa, cocH:cKif cse:>Kife?

J(HAJIO r III

IloKyndme/lb: BoT, ITO:>K:iny:HcTa, lJeK. 5{ 3annaTI1n eme 3a 6aHKY rop'IM~bl


H IT:i'!Ky CnMBO'IHOrO M:icna.
IlpoiJaeezJ: Bo3hMiiTe n:iiUrr noKyrrKH.
flOK)mdme/lb: Jiy,ll;hTe ,[J;o6pbi, 3aBepHMTe ny'Irne, y MeHH HeT cyMKJI.
Ilpooaeelf: Ce:Hqac 3asepH~. IIo:>K:iny:HcTa.

floKyndme/lb." Jiy,[J;hTe ,ll;06pbi, ITOKa:>KHTe, ITO:>KanyifCTa, TOT YTtOL


IlpooaeUJUlfa: KaK6e y Bac Hanp5!:>KeHne?
JloKyndme!lb: 220 son hT.
IlpooaeUJulfa: 3TOT yTI-Or na 127 sonhT. BaM npu,ll;hc5! 6paTh H TpaHcopM:iTop.
JloKyname!lb : HeT, neT, ,ll;:ii1:Te ,ll;pyr6:H ...
JlpooaeUJulfa: BoT, nocMoTpJiTe 3ToT. O'IeHb xop6IIIHH yTI-Or, He nJ.:>Ken:r,r:H
H OTKniO'!:ieTC5! aBTOMaTM'IeCKif.
JloKyndmeltb : JJ:a, MHe np:iBHTC5! ToT yTI-Or . CK6nhKO OH CT6nT?
JlpooaeUJUlfa : 5 py6ne:H 20 KoneeK. IInan iTe B Kaccy.

n;~;;~~~~a~,~ "B~~ ~~~~;~*~~ ;6~~~~ 5 py6~6~


no:>K:iny:HCTa, 8 KoneeK.

i2.~~~~~~.- i:i~d~~;~~~.

IloKyndme!lb: l13BHHY!Te, 51 oiUH:6c5!, ce:Hl!:ic ,ll;onna'Iy.


CJIOBA 11 BbiPAiKEH11.H

CJIOBA 11 BhiPAiKEHI1.H
npo~aBI.QH~a
npo~ase~

COCHCKH
'IeK bon

vinzi'itor

6anKa borcan

rop'ln~a mu~tar

crenvur~ti

Jasepuyn~

344

I a impacheta

vinzatoare

ynor fier de ciilcat


nanp!IJKenue tensiune
BOJibT VOlt

TpancljlopMliTop transformator
OTKJIIO'IaThCII aBTOMaTH'ICCKH a Se intrerupe automat
~ollJiaTHTh II a pHi.ti diferenta

6. Raspundeti la intrebari.

YllPAiKHEHIUI

1. Completati cu cuvintele potrivite ca sens din textul de bazii


dialoguri.

~i

di1,1

1.- .[(esynnca, xne6 ... ? - .[(a, ... , TOJibKO 'ITO npHBeJ.rr:H. 2. - CK6nbKO ... see
KHHrH ? - Bee KHHI'H ... 2 py6mi 40 KoneeK. 3. - CKaxal:Te, no)l(anyil:cTa, ... BaM illm s
dccy? - ... B dccy. 4. JI He XOTeJia B3l!Tb XOJIO,!lHJibHHK Ha 127 BOJibT, nOTOMY 'ITO
y Hac ... 220 sonbT. 5. - BLI y)l(e C,!lenaJIH see . ?- Ilo'ITH see. OcTanocL KYOHTL TOJII.Ko
IllaMIIaHCKOe. 6. Mbl y)l(e 6hiJIH B npOMTOBapHbiX MaraJiffiax, Tenepb XOnlM llOCMOTpthb
... Mara3HHLI. 7. - .[(anTe, llO)I(aJJyil:CTa, My)I(CKOH KOCTJOM lll!Tb,!leCJIT BTOp6ro .... 8. JI He
B03bMY :hy py6amKy, OHa MHe .... .[(aiiTe Ha O,!lHH ... 66JJbllle.

2. Deschideti parantezele, punind cuvintele la forma necesadi. Scrieti


numeralele cu litere.
1. JI KYnHJJ ce6e (2, raJJCTYK), )l(eHe (1, napa) naKOBblX Ty<jJeJib, a Cb!HY - (2, py6amKa). 2. - ,[(anTe, llO)I(aJiyiicTa, (5, napa) HOCKOB. 3. - B03bMHTe C,!la'ly- (1, py6Jib
H 2, KoneiiKa). 4. - BJsecLTe, no)l(anyH:cu, (2, KHnorpaMM) J16noK. 5. MHe HYlKHO KymhL
(2, 6aHKa) KOMIIOTa, (4, rra'iKa) TBOpory H (5, 6aT6H) 6enoro xne6a. 6. - CKOJihKO CTOl!T
(4, 6yno'lKa)? 7. - CK6JibKO ~ .IlOJI)I(Ha JarrnaniTh Ja (5, 6yT6mKa) n:Hsa? 8.- ,[(anTe,
IIO)I(clJJYHCTa, (3, KOp66Ka) XOpOIIIHX KOH<jJeT.

3*. Completati cu verbele


ceruUi de context.

n6MHUmb, ecn6MHUmb, Nan6M1-JUmb

7. Alcatuiti planul textului Kmo


nutul acestuia dupa plan.

xo3ftUH e Maza3{me? ~i

redati conti-

8~ fnvatati dialogurile ~i reptoduceti-le cu un interlocutor.

9. Imaginati

microdialog~

pentru urmatoarele situatii :

a) vreti sa cumpiirati un lucru oarecare ~i intrebati un trecator unde puteti gas1 ceea
ce vii intereseaza; b) pantofii pe care i-ati probat vii string ~i il rugati pe vinzator sa vii
dea alt numar; c) aveti oaspeti Ia masii ~i trebuie sa cumparati de Ia alimentara cele
necesare.

la forma

1. JI HHKaK He Mory ... , CKOJJhKO ll Jarrnanina Ja :ho rrnaThe. 2. Kor,!la Mhi 6y):(eM
HATH !J:OMOH, ... MHe, 'iT06bi ll Kyrrima xm!6a. 3. JI ... , 'iTO YHHBepMar .D:OJJ)I(eH 6biTh r.n:e-TO
He):(aJieK6, HO He 3Hana TO'lHO, Ha KaKOH YJIHl\e. 4. CrracJ16o, 'ITO Bhl ... MHe 0 MOeM
!J:Ollre, ll COBCeM 3a6blll ! 5. T6llbKO II03!J:HO Be'iepOM Mhl ... , 'ITO He KYnHJJH MHIIepallbHOH
BO):(hl.

4. Raspundeti la intrebari cu cuvintele din paranteza.


1. r):(e Bhl KYIIHnH TaKOH KpaCHBhin IIJiall\? (coce.D:HHH Mara3llH) 2. B KaxOM OT,[(eJJe
rrpo):(aiDT MHCO? (MliCHOH OT):(eJJ) 3. Ky,IJ,a rrpHB03liT xop61IIHe TOBapb!? (Ham rrpOMTOBapHhlH
Mara3HH) 4. r)le MO)I(HO KYrrHTh xop61IIHe Ty<jJJJH RJIH 6oCOHO)I(KH? (:hoT o6yBH6n MaraJiffi)
5. Ky.n:a rrnanhh .n:c!HHH? (rrliTall Kacca) 6. r.n:e y sac rrpo)laeTCll conh H caxap ? (6aKane.lfHhiH OT)leJI) 7. r)le MO)I(HO KYnHTh 6eJiblll 6aroH llJIH 6yJIO'lKH? (TOT xne6Hhln Mara3HH)

5. Completati cu cuvintele nal/Ka, 6aHKa, 6ymbtAKa, AUmp, KUAOzpaMM,


]a forma necesara.

zpaMM, KOp66Ka, napa

1. IlOK~Te, IlO)I(aJiyi1cTa, ... HeAOPOTRX MY)I(CKRX Ty<jJeJih. 2. JI XO'ly KYnHTb


u;eny10 ... KOHBepTOB 6e3 MapoK. 3 . .[(anTe, IIQ)I(aJiyifcTa, ... CHrapeT H ... CIIIt'leK. 4. CKOJibKO
CTOHT ... COCHCOK ? 5. B3BeCbTe MHe 300 ... KOJI6aChl H 250 ... BeT'lHHhl. 6. )J,aifTe ... rop'IRl\bl. 7. KynHTe MHe, no)l(clJIYHCTa, ABe ... mrrpOTOB H ... TOMllTHOTO COKa. 8 .[(asaiiTe
soJLMeM o.n:HY .. KOHbl!Ka H )lBe ... sHHa. 9. Cer6AHll yTpoM ll s6mHn u;enbiii: ... MonoKa.
10. HaM HY)I(HO B3l!Tb eme .D;Be ... TBOpory H ... CJIRBO'lHOTO Macna. 11 . .[(asaiiTe no.D;apHM
eit KHRTH H ... XOpOmHX IllOKOJiitAHhiX KOH<jJeT.

346

1. r.D;e Bhl IlOKYITaeTe IIPOAYKThl? 2. r )J,e Bhl IIOKYIIaeTe IIPOMTOBapbi? 3. KaKHe


Mara3HHhl HaXOAliTCll HeAaneK6 OT samero AOMa? 4. B KOTOPOM qacy OTKph!BaiOTCll H
3aKph!BcliOTCll 3TH Mara3HHhl ? 5. B KaKOH Mara3HH Bhl rrpeAIIO'IHT<leTe XO!J:RTh - B YHHBepMar Hnli YHHBepcaM} IloqeMy? 6. KaKHe OTAellh! eCTb B racTpOHOMe? 7. qTO Bbl
IIOKyrraeTe a) B Ml!CHOM OTAeJie ; 6) B MOJIO'IHOM OT.D:elle ; B) B 6aKaJieHHOM OT.D;eJie ;
r) B. OBOil\HOM OTAeJie ; A) B OT.D;eJle CIIHpTHhiX HaiiHTKOB ; e) B KOHARTepcKOM OTAeJie ;
)!() s xne6HoM oT.n:ene? 8. qT6 Bhi o66I'IHO crrpaiiiHaaeTe, Kor.n:a rroKyrraeTe xne6, TBop6r ,
CMeTaey H HeKOTOphie .n:pyrile npOAYKTbl? 9. CKOJihKO CTOHT a) 6aT6H 6enoro xne6a ;
6) JIHTp MOJIOKa ; B) rraqKa TBOpory If CJIHBO'lHOTO MclCJia? 10. qTO Bbl !J:OJIJI(Hbl CAeJlaTb,
eCJIH Barna llOKYITKa CTOHT 66Jihme, qeM Bbl 3aiiJiaTRJIH B Kaccy?

xo'IeT
-

Pa3peunhe MHe YHTH cero,ZJ.HH c pa66Thl rropaHhiiie, C3p. )l(eHa


rroihlf co MHOH 3a rroK)'III<aMH.
Hn B KoeM cny'Iae!
nOJihiiiOe-6oJihiiiOe BaM cnaclf6o, C3p!

- IlpHMephTe 3Ty IIIniirry,- roaoplfT rrpo,ZJ.aaeu.


-Tame HHKTo He HocnT.
-Tor,ZJ.a :hy.
- A 3TH Bee HOCHT.

- .H y)l(aCHO BOJIHYIOCh. )l(eHa B TaKyiO IIJIOXYIO rroro,ZJ.y ITOIIIJia B ropO,ll. ..

- HH'Iero, oHa 3aii:,ZJ.eT B KaK6ii-HH6Y.D.h yHnaepMar!


- IlOTOM)'-To H H BOmiyiOCh ...

347

O.n;Ha )KeHI~HHa npHIIIJia B Mara3HH.


- qT6 BI:.I xonhe?- cnpoeH:JI npo.n;aBe~.
- JI xoqy KYITHTh Heo6:orKHoBeHHYJO Koqny.
- Kai<ylO I<oqny Bl>I XOTHTe?
-HH I<paeH)'IO, HH 6eJI)'IO, HH eHHIOIO, HH )KeJITYIO ... Y Bac eeTh TaKaH Kocfna?
- Ce:iiqae y Hac Tai<oii I<ocf>nr HeT.
- A I<or.n;a .sr Mory npHiiTH:?
- 0, B:OI Mo)KeTe npH:iiTif B JIJ06o:M .n;eHh, TOJihi<o He B noHe,n;eJihHHI<
He BO BTOpHH~, He B cp_e,n,y, He B lfeTBepr, He B ITJlTHH~y, He B cy666Ty:
He B BOCI<peeeHhe.

YPOK 49

COPOK ;J:EB$lTLIM WOK

Prestari de servicii

CJIOBA M BhiPAiKEHIUI
uu s KOeM CJI:f'Jae in nici un caz

II a purta
y;Kacuo extrem de
JaiiTH I a intra, a trece pe Ia
HOCHTh

KaKoil-uu6y;.-L oarecare
Heo6LD(Hoseuu/Liii, -u, -oe, -Lie ie~it diD

comun,

neobi~nuit

KOtjiTa jachetli
:lKeJJT /Liii, -aH, -oe, -Lie gal ben

Tol.fHbze AJbou
He.n;aBHo .sr nepeexan Ha Hosyro I<sapTH:py. B3.SIJI oTnyci< Ha Mee.sr~ H
CTaJI yeTpaHBaThC.SI. BpeM.SI npoJieTeJIO He3aMeTHO. l1 BOT O,D;Ha)K.D;J,I y Meml:
pa3,D;aJIC5I TeJiecf>oHH:OIH 3BOHOK.
- TI:.I lfTO )Ke :ho, - YCJihiiiiaJI H roJioe O.D;Horo H3 TOBapHIIIeil: no pa6oTe. - 0Ka3I:.maeTc.sr, y)Ke MecH~, I<aK nepeexan Ha HOBYJO I<sapTifpy, a
HaM HH cJiosa! B cy666Ty npH.n;eM K Te6e seeM oT,n;eJioM. HH'fero He roT6BI:.,
see npHHeeeM ... Ey.n;eM posHo B eeMh.
_
KaKH:e oHH: Bce-TaKH MHJihre, MOH eocJiy)KHB~I. A 51? CoBeeM 3a6:bm o
,n:py3I:.}}x.

)l,o oy66oT:DI OCTaB<iJIOeh qeT:brpe .D;H5I. JI B3.SIJI cnpaBO'fHHK CJiy)K6a


6:bna )) H n6H5IJI, lfTO eCJIH Bee xopOIIIO opraHH30BaTh, TO BpeMeHH .n;oeTaHa BTopHHK .SI B:bnsaJI H3 )1{3Ka 3JieKTpHI<oB, 'fTo6:or oHH: noBecHJIH
JIIOCTphi.
Ha epe.n;y s:br3saJI H3 cf>IipMI:.I 3apH noJioTepoB.
Ha qeTDepr- H3
oKHa.

<<

E10po .n;66p:orx ycJiyr >> MaeTepoB, 'fT66I:.I oHH s:brMI:.IJIH

Ha IlllTHH~Y- nosapa H3 pecTopaHa nepso:M KaTeropHH.


Ha ey666Ty oTTy.n;a )Ke ocf>H~HaHTOB.
Hy, a Ha socKpeeeHI:.e 5I B:bnsaJI y6opiiiH~y.
.lJ:aJII:.IIIe see nonmo KaK no MaeJiy.
Bo BTopHHK .HsH:Jiaei:. y6opiiiH~a, KOTopa5I B:brMI:.rJia q1feTyJO noey.n;y
H y6pami npH.6paHHYJO I<Bapn!py.
B epe.n;y npHIIIeJI IIIecf>-nosap. OH npHHee npo.n;yKTI:.I H 6:breTpo npHron)BHJI pa3HI:.Ie 3aKJCKH.
B qeTsepr no5IBHJIHei:. .n;sa ocf>H~HaHTa. C 6oJII:.IIIHM BKycoM oHH: eepBHpos<iJIH eToJI Ha .n;sa.n:11aTI:. nepc6H.

349

. B n.hHH~y ~purnmi nonoTepi>r H3 cllH:pMbl << 3ap.sl: >> 3To 6 ,

T~HiliHe

MacTepa csoero ~ena. Ilocne HX


3epKaJIO, HO
6bl Bbl, 'ITO 6biJIO Ha

BH~eJIH

xo a

CT~Jie ~

1Ipopa6oras scro HO'Ib


,UeCHTb nepCOH.
'

do

bi~H

xo3limly n6cne HX yx6p;a? 8. libln Jill roT6B xo3Jiml K np11x6p;y rocTeit ? 9. qyo npmnn6cL
p;enaTb rocTliM? 10. qyo rosopH:T Haiii rep6i!: o csoux Konnerax? llo'leMY? 11. Kax6i!:
BLIBOA M6)1(H0 cp;eJI3Tb 113 lTOTO IOMOPHCTH'iecKOTO pac.CKcl33 ?

JI 6JieCTeJI,

J(HAJI6T I

c rpy

.
~OM cyMeJI
nepecepBIIpOBaTb CTOJI Ha

Ho 8 cy66ory yrpoM np11rnmi 3JieKTpHKII 113 )1(3K


113 <<}iropo
ycnyr >>. KTo 6bi Mor
'ITOa
cnpaBH_TCH C 3aKyCKaMII II HallHTKaMII, CTOHBlliiiMH ~a CTOJie I
PoBHO B ceMb lfacoB Belfepa npli6I>IJIII roCTH
.

~o6pbiX

no~yMan

o~;a~::p~

CTon~::;c~y~;:.::;:,.an::,:;::~,;~~;!;;.~:~T~~~!~~~

, OKOH
biCTpO

MapbR CaeeAbeena: IIoJBOHH s << Eropo ,n66pi>rx ycnyr >}, lfT66I>r 3asrpa yTpoM
Te6e npu~nanu )l(eHIUHHy. OHa u y6epeT, H oxHa BhrMoeT, H o6e.u npu-

n nonox.Um na

KaKae OHI1 sce-TaKI1 MHJII>Ie mo 11

,
HIIKTo He HBHJICH BMecro cy66onr B ~e;s~o~~ Konnem, 11 .KaKH:e To:HI>Ie!
BMeCTO BOCKpeceHbH - BO BTOpH11K KaK y6p_r, KaK, Hallp11Mep, ocllH~IIaHThi,
.
,
opru11~a, 11 T.~.
Mol1 , cocJiy)I(HB~hr HBHJIIICI> TolfHO B Ha3Ha'IeHHoe speMw
B
HOJI,h-HOJih. IIo-Hacro.sl:rueMy nyHKTyaJihHI>re

,neBj!THa,n~aTI>

Cawa: MaphH CaseJibeBHa, 'ITO MHe ~enaTI>? TonLKO 'ITO nonylfHJia Tenerp:iMMy, lfTo 3asTpa se'lepoM npue3)1(aiOT po.ucTseHHHKH. A y MeH>l
Hlllfero He rOTOBO: KBapTHpa He y6paHa, OKRa rpR3Hbie, o6e,Ua HeT ...

~rO~I1~y66oTy,

rpenl1H:or.na ~ cKa3aJI o6 3;oM pyKoso.nliremo Hawero oT,nena, OH nocMoMeHH KaK-TO CTpaHHO II OTBthiiJI'
- TiyHKTyaJII>Hble? qero Bhi Y.UIIBmlerec~? 3ro )l(e He Ha pa6ore!

roToBIIT.
TaK .SI )l(e yTpoM yxo)l(y Ha pa66Ty!
Mapb!l Caeellbe6Ha: OcTaBh MHe KJIIO'Di, a .SI o6'MlCHr0 eil:, 'ITO Ha.no .nenaTb.
EcJIH y Te6.sl: ecn rp.si3Hoe 6eJibe, Mo)l(ellih c,naTh ero B npa'le'IHYJO.

Cawa:

Caiua: EoJibrnoe saM cnac:K6o 3a ,no6pbiH coseT. H Tax H

,neT nH )l(eHmHHa?
Mapb!l Caehbe6Ha: 06H3aTeJihHO

c~enaro. A

npll-

npH~eT. B HaUieM 6ropo O'leHI> nymny-

MbHbie pa6oTHH~I.
CJIOBA H BbiPAJKEIDUI

CJIOBA H BhiPAJKE~______..
llle4j!-nosap bucatar ~f
BKYC gust
ceps~posbb cTon a aranja 0 masa
nepcoua persoana
yxo~:t plecare
6neCTeTb II a straluci
c TPYI:tOM cu efort, cu greu
nepec~psnpo~aTL CTOJJ a rea ~eza, a aranja
mea o data o masa
naxt!T pachet
YlKHH cinii
uanpHMep de exemplu
HOJJb-HOJib zero-zero
no-uaCTolimeMy cu adevarat
ny~TY~m,nwii, -aH, -oe, -we punctual
'lero ( ~1) de ce

O'fH /biil, -all, -oe, -Lie punctual


naM "" c~osa ~i noua nu ne-ai spus nici
un cuvmt
Mlln /Liil! -all, -oe, -Lie dragut, simpatic
cocnyJKHBeQ coleg de serviciu
cnpaso'fHIIK indreptar, ghid
JK3_K (lKIIJJHIIIHo-JKCfiJ"JYaTaQHOHHall KOH:ropa) administratia blocurilor
JJIOCTpa lustra
nosap bucatar
KaTeropHII categorie
yoopmnua femeie de servJciU
lli:tTH KaK no Macny a merge struna, ca
pe roate
y6J?IlTb I a deretica, a aranja
npn6pauua11 KBapTIIpa casa curata, aranjata

OTBeTLTe na BOllpOCbl

npli.'le'IHilll s. spaHitorie
A66p (blii, -a11, -oe, -ble bun

'ITO MHe AMaTb? ce sa fac?


rplha/wii, -all, -oe, -ble murdar
KJIIO'I cheie

J(HAJI6r II
B oaMCKOM 3tl/le napuKMaxepcKOU

KAueHm~<a: H 6br xoTena noxpacHn sonoci>I H c.nenaTh 3as:KuKy.


llapuKMaxep: XHMHlfecxyro HJIII ropHlfYIO?
K11uenmKa: KaK:Yro Bbi MHe nocoaeTyeTe?
llapUKMaxep: y sac MHrKHe BOJIOC:bl. C~enail:Te nylfrue XHMH'lecxyro. Bbi

MhiJIH r6nosy?
KllueHmKa: HeT, sr 3Haro, 'ITo MI>ITI> Ha.no rr6cne rroKpacxH.
llapuKMaxep: KoHe'lHO, nocne. Ceil:'laC .SI noKpawy BaM BOJIOCbl, a llOTOM
BhiMOlO HX .

.1. KaK6e co6LnHe npoH 3ollln6 8 lKlb~ millle


. ?
._ .
'
' TO reJ?OH . 2. C KaKOH lleJibJO Do3BOHHJIH eMy TOBclpHllUI DO pa66Te? 3 q
X03HHH K npHx6nv rocn~it? 5 KaK ' H'ua''ITO OHM ~Ka 3 aJIH eMY ? 4. qTO i:tOJDKeH 6bJJI C.UeJI3Tb

,_...,
' '
0
an rOTOBIITbCH K 8113 '
'
, 7COCJIYlKHBUeB?
Kor,na
npHillJIII pa60THHKII, Bhi3BaHHble HM 113 <<niOpO "'n66PLIX ycnyr
q TO nplllllJIOcL6..r~enaTb

"?

350

KAueHm~<a: ToJII>KO, no)l(anyil:cTa, MOHTe


llapu~<Maxep: Xoporuo. Ilocne 3aBHBKH
351

He MbiJIOM, a waMnyaeM.
6y.nere ,nenaTh yx.n:a,nxy?

KAueHfnKa: 06~3liTenhHO, Ho 6e3 Halfeca ... A MaHHKibp H ne,n:HKK>p y Bac


.n:enawT?
IIapuKMaxep: .[{a, MaHHKK>p .n:enaJOT 3,n:ech, a ne,n:IIKibp B .n:pyroM 3arre.

K;meHm: .IJ:a BOT, llJil,ll_)KaK, llOlfTH HOEbiH, H cnepe,nH ,l(Ba )l(HpHhiX ~THa
IlpueMUfUI{a: Ceiilfac nocM6TpHM .. .[{a, :ho MO)KHO BhmecTH.
K 11ubim: JI fLI xoTen rro6hrCTpee.

IIpueMUfUl{a: Ceiilfac y Hac MHoro pa66Tbi. C,nenaeM TOJihKo B Halfane


II.(eii He~enH, Bo BTopHHK.
KAueHm: Bhr cBo66.n:Hhr?
IIapuKMaxep: .[{a, ca,n:Jhech B Kpecno. Tio.n:o)K,n:HTe, no)KanyifcTa, MIIHYTKY,
~ npiiHecy lfHCTOe ITOJIOTeHI.~e ...
KAubtm: Tio6pe:ifTe 11 no,n:CTpiirM.Te MeHii.
JTapuKMaxep: KaK Bac no,n:cTplilfh?
KAueHm: . C3a,n:H rroKopoqe, Ho He 6pM.TBoif, a HO)KHIIIJ,aMII. A c 6oK6B
TOJihKO no.n:poBHil:ifTe Bonochi.
IIapuKMcixep: Macca)K ronoBhi c.n:enan?
KAueHm: C.n:enaihe.
IIapUKMcixep: Bbl o6hi1fHO 6peeTeCh onacHOH 6pHTBOH HJU! 3JieKTpo6pHTBOH?
K ;lllbtm: .[{oMa ~ 6pewch 6e3omicHoif 6pM.TBo:if, a B napMKMaxepcKoif6e3pa3JIH1fHO KaKOH.
IIapUKMaxep: O,r(eKoJioH xoTM.Te?
K;LUbun: HeT, HeT, no)KaJiy:ifcTa, 6e3 o.n:eKOJioHa ... CKoJihKO c MeHii?
JTapwc~uixep : llnaTiiTe B Kaccy 90 KoneeK.

K 1Ubtm: Hy 'ITO )K, eCJIH HeJih3ii paHhiiie BTOpHHKa ...

6yrw-

5I comaceH.

IIpue.Mrquqa: B aiiia $aMHJIH~ H a.n:pec.


K /lueHm: llonecxy, fnHI~a rophKOro 12, . KBapT:Mpa 5. ToJibKO npoiiiy BaC

xoporuo no'DicTHTh.
IIpueMUfUl{O: He ft:CITOKOHTeCh, cp,enaeM KaK cnep,yeT, y HaC xoporuHe MacTepa . BoT, B03hMlhe KBHTaHr.uuo.
K 11ueHm: Iinaro~ap!O Bac. ,[(o CBH,n:amm.

CJIOBA II BLIPA)KEHM.H
XHM'!Kcn;a (XIIMH'!f(KaH 'IHCTKa) curatatorie chimidi
npneMII.I..._. receptionera
n~ haina (de Ia costum biirbiitesc)

CllepC.ll.H in fata
BhiBeCTH mnHo a scoate o pata
DO'IRCTUTb a CUrata

J(lfAJI6r IV

CJIOBA II BhiPAiKEHII.H~

B o6y 6H6u .MacmepcKou


Manmnop manichiur~\
nc.ll.lfKJop pedichiurii
My)l(cK/oii, -aH, -oe, -lie de barbati
KpecJio fotoliu
c3a.ll.H Ia spate
BO)I(HHIIhl {pl.) foarfedi
c ooKoB din pa rti
OllllCllaH OpHTBa brici
6e3onacllaH opHTBa ma~ina de barbierit
DO.ll.POBIIHTb I a potrivi
Macea)l( masaj
O.lJ.eKoJiou apii de colonie

.ll.aMcK/nii, -aH, -oe, -ne pentru femei


napnKMaxepcKaH s. coafor, frizerie
KJIIICIIT(Ka) clienta)
noKpacnTh II a vopsi
XHMH'!ecJmH :JaBHBKa permanent rece
ropsiJan JaBiiBKa permanent cald
MHrK/ nii, -aH, -oe, -ne moale
noKpacKa vopsit
MblJIO sapun
lllaMnynb ~ampon
yKJiaAKa ondulat, coafat
aa'lec tapat

KAtliHmKa: CxanTe, no)KanyiicTa, Bhi MO)KeTe c~enan Ha MecTe MbiKHii

peMOHT'!
Cano:NCHuK: llocM6TpnM, ~eiicTB:MTeJibHO JIH MenKnii y Bac peMOHT ...
K 11ueHmKa: EoT, cMoTp:HTe, Ha npalioM T)'<l>ne oTopBanc~ peMeiiioK.
Cano:NCHUK: .[{a, :ho MO)IQIO npHIIIHTb ceii'lac. CHnMihe Ty$eJib. lloc~Jfie,

MHHYT qepe3 10 6yp,eT roToBo.


KJlueHma: .IioJI.hru6e cnacli6o. CKOJibKO c MeHii?
Cano:>~eltuK:

PHAJI6r III
B xuMIJucmKe
KAueHm: B~>r rrpHHIIMaeTe BeiQH B qJ1:cTKy?
IIpueMufU!fa: ITpiiHHMaeM. A 'ITo y mic?

352

20 xoneeK.

K11ueHmKa: fio)l(aJiyii.CTa. A Ha 3TH My)KcKlie Ty$nH noCTaBhTe Ha66iiKH.

Ha m!EoM Hy)l(Ho npH6HTh Ka6nyK.


Canc:JK1.u: Xopcruo. qf':re3 TpB AH~ 6y,nyr roTOBbi.
KAueHmKa: ELI pa66TaeTe H yTpOM H nocne o6e~a?
CanoxHUK: JJ.a, c ceM:M yTpa ~o p,BeHa.n:naTH H c qeThrpex ~o ceM.Ji Beqepa.
KAubtJr.a: Cnac:H6o.

353

5. Traduceti in limba romana, apoi inchideti cartea ~i traduceti in limba


rusa textul obtinut.

CJIOBA 11 BLIPAiKEHIUI
peMewOK curelu~a
CBHTb I a scoate
uaooB.Ka pingea
JieB/btn, -aH, -oe, -Lie sting
npuoHTb I a bate, a fixa
KaoJIYK toe

OOyBHaH MaCTepcJciH atelier de indiJtaminte


canoli\HHK cizmar
Memcuii peMonT reparatie mica
npllB /Lin, -aH, -oe, -Lie drept
OTOpB~TbCH I a _se rupe, a se desprinde

- Kad.R y Bac Kpacnaa.R npH'lecKa 1 cero,n:H.R ! B KaKoif napuKMaxepcKoil Bbi ee


c,u;ena.rill ?
- O!;}bi'lHO .R xoJKy K o,n:HoM:Y a TOMY JKe MacTepy a napHKMaxepcKyiO oKono orrep
Horo Tehpa. CeroD:H.R .R c,n:enana Jaa!l:aKy a yKJI:i,!l,Ky.
- A .R acer,LJ,a caMa npa'leCbiBaiOCbo HeT apeMeHH xo,LJ,HTb n rrapHKMaxepcKyiO
- Y MeHJi TOlKe HeT, HO Ji'ce-TaKH pa3 B He,LJ,eJIIO .R HaXOlKy BpeM.R ):(JI.R :hqro o
0

6. Raspundeti la intrebari.

YIIPAiKHEHH.H

1 *. 1nlocuiti punctele cu imperativul verbelor date mai jos, in functie


de context.
1. Y Memi OTOpBaJIC.R Ka6JiyK,
IIOlKMYHCTa eroo 2. o.. MHe yKmi,LJ,KY H MaHHKIOpo
3 ... oMeHJi :meKTpo6pHTBOHo 4. Ey,LJ,bTe mo6e3Hbl, .. MOH KOCTIOM B lillM'lHCTKyo 5. Y aac
1
OTopaamiCb eyroBHQa , o.. eeo 6... MHe ropJi'lyiO 3aBHBKYo 7. o' o' IIOll\aJiyHCTa, 'lHCTOe
IIOJIOTeHQeo 8. Ey,LJ,bTe ,LJ,06pbl, .. o::meKTpHKa, y HaC HCnopTHJIC.R CBeTo 9... B peCTOpaHe
CTOJI Ha 10 nepCOH.
000,

(npliHeCTH, Bbl3BaTb, 3aKa3aTb, no6pHTb, np11.6HTb, npHillHTb, OTHeCTH, C,LJ,eJiaTb)

2. 1nlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu sinonimele acestora date mai jos.


1. R nonyqH:n HoByiO KaapT!l:py u cma11 ycTpaaaaTbC.Ro 2. EcJIH ace xopomo opraHH
30BaTb, TO BpeMeHH iJocmamoIHOo 3. Y6opiiUlQa BMeCTO BOCKpeCeHb.R !16UIIGCb BO BTOpHHKo
4. B ceMb qacoa aeqepa npu6&111u rocTHo 5 .. MHe 6ce pa6n6, KaKoif 6p!l:TBoif Bbi no6peeTe
MeiDio
(XBaTH: b, npHHTH, Ha'laTb, 6e3pa3nH'lHO)

3. 1nlocuiti constructiile participiale tiparite cursiv cu propozitii atributiveo Efectuati eventualele schimbari.
1. Ecna MHe HylKHO c,LJ,enaTb YKJia,LJ,Ky lina 3aBIIBK-y;iiHA:Y B napHKMaxepcKyiO, naxoiJflUJYIOCII nanp6mU6 HtlUiei!O OOMGo 2. KOCTIOM, no<i/fiqeHHblU 6tlMU 6 XUM'IUCmKe, CT!IJ'i KaK
HOBbiHo 3. BoT TaM Ja yrnoM eCTb canolKHHK, iJeAaJOUJUU MeAKuu peM61:1mo 4. T:YPnu,
COtlHHble 6tlMU 6 peMOHin, eiQe He roTOBblo 5. CoTpy,!l,HHKH, npuUteiJUiue KO MHe 6 26cmu,
Ha'laJIH MbiTb rrocy,LJ,y. 6. IloToM OHH rronolKH:JIH Ha CToJI JaKyCKH, npunecemlble uMu 6
naKemaxo 7. B 7 qacoa yTpa nimmnapa6oTHHQa, bl36annall MH6Jo u3 E10p6 iJ66p&rx yc11y2.

1. Bam MYlK 6peeTc.R .n:oMa HJIH xo,n:HT n rrapaKMaxepcKYIO? KaK '!aCTo oH fpeeTc.R?
2o Kor,n:a B rrapHKMaxepCKHX MHOrO KJ!HeHTOB ? 3. r,n:e Bb! IIO'lHmieTe 6 6yBb ? 4. )J,aJieKO
JIH oi' Bamero .n:oMa o6yaHa.R MaCTepcKa.R ? 5. KaK ,n:onro ,LJ,eplKaT TaM 6 6yab ? 6. q To
BbT ,n:enaeTe, ecm1 B:ima o6yBb HylK,n:aeTC.R B MeJIKOM peMOHTe? 7. q TO Bbl 06bl'IHO rOBO
pit:Te npHeMIQHKY B o6y~HOH MaCTepcK61!:? 8. r,n:e Bbl 'IHCTHTe CBOH KOCTIOMbT, IIJiaiQH,
rrH,n:JKaKn. a ,u;pyr !l:e KPYIIHbie BeiQH ? 9. KaK Bbi o6paiQaeTecb K npHeMIIUlKY a XHM'IHCTKe?
10. EeJibe Bbl CTHpaeTe caMH HJIH OTHOCHTe er6 B npa'le'IHYIO ? 11. EcTb JIH B BameM
ropOL{e EIOpO ,!(o6pb!X ycnyr? 12. q TO Bbl ,u;eJiaeTe, eCJIH BaM HYlKHa IIOMOIQb B ):(OMamHHX
,n:enax?

7. Alcatuiti planul textului T6tLHbze 11Jbou ~~ redati continutul textului,


conform acestui plan.
8. 1nvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.
9. Jmaginati microdialoguri in limba rusa pentru urmatoarele situatii :
a) cautati un atelier unde se poate repara stiloul dv.; b) ajutati un strain
sa dea la curatatoria chimica un costum; c) vi s-a stricat ceasul ~i 1-ati adus
la un atelier de reparato Folositi pentru ultimul microdialog expresii ca:
qacbi HcnopTHJU!Ch; qac:br He H)J;yT; qacbi cnernaT (OTCTaiOT) Ha 10 MHHYT
B cyTKII; noqHCTHTe; 3aMeHHTe CTeKJIO, CTpeJIKH; KOr,!J;a 6y,n;yT rOTOBbl qachi;
HeJih3ir JIH no6brcTpee; .sr npHe3)1(Hil:; cKOJihKo c MeHiro

4. Redati textul de mai jos sub forma de dialog.


Mnpqa roaop!l:T, 'ITo oH B3.RJI c co6oif :meKTpo6pB:TBy, Ho B .u;opore (ma ucnopTHJiacbo
OH cnpam12maeT caoero coce,LJ,a no KoMHaTe (a roCTHHHue), HeT nu 'y Hero :meKTpo6pnTBbi.
ToT OTBe'laeT, 'ITO y Hero, K COlKaJieHHIO, HeT. 0H o6bi'lHO 6peeTC.R 6e3onaCHOH 6pHTBOHo
HHKoJiaH ( coce,u; ITO KOMHaTe) COBeTyeT MJl:pqe OTHeCTH 3JieKTpo6pHTBy B MaCTepcKylO o
MJl:pqa He 3HaeT, rD:e Haxo,u;aTC.R MacTepcKa.R. HHKonaif o6'b.RCHlieT, 'ITO MacTepcKa.R mixo.u;HTC.R B rocTH:Huue ua I 3TalKe. OH rrpocaT -Mnpqy rroKa3arb eMy :meKTpo6p!l:TByo
HHKOJiaH C'lHTaeT, 'ITO 6pHTBa He HCIIOp'leHa, IIpOCTO HylKHbl ,n:p yrne HOlKHo 0H COBeTyeT
MB:pqe KYrrHTb B Mara3!l:He 'HoBbie HOlKH o

IJapHKMaXep - KJIHeHTY:
- Bbr 3a KaKyro KoMaH.n;y 6oneeTe?
- 3a TY )l(e, q-fo H Bhi!
-A OTKy,n;a BaM H3BeCTHO, 3a KaKyiO KOMaH,n;y
1 npuqecka coafura

1 uyroBHJ.Ia nasture

354

355

5I:

6oJieiO?

-~To He HMeeT HHKaKoro 3Ha'IeHinl! IlpoeTo 5I He Morj He cor.JiaciTt.eH e miMH, Kor.n:a y Bae B pyxax 6pH.TBa!

YPOK 50
ll.RTH,li:EC.siTLIH YPOK
- - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - /

- Ho me JKe Moif nHP)KaK?- enpiunmaeT rpaJK,n:aHHH a xHWU4cnce.


-He Jmiio, - oTBe'IaeT npHeMw:rro;a. - BepoJi:rHo, xor.n:a MH a~seJIH
Bee nHTHa, OT Hero HH'Iero He OeTaJIOeb ...

(hnycK

Concediul

Cepauc
KoJIJiexniB o6yBH6H: MaeTepexoH Hen6Jih3Y~T HOBbie lflopMbl oocJiyJKHBaHJui naeeJieHHH. Ceifqac no JKeJiaHHIO KJirrenTa Jarmci. a x:uo6ay~e
miry MO)Ki!T 6hrr& npJ,n:ffKroBaHa no reJietf>6ny .

M eCJllf 6 oepe61le
CKopo oceHb ... 3a OKHaMH aBryeT ... II :ho 3mt'IHT, 'ITO eKopo KOH~T11 EpiM.H JieTHBx oTnycKoB, 'ITo nopa yJKe Ha pa66Ty ...

CJIOBA li BbiPAJKEHIUI
a tine cu (o echipa), a fi suporter (a! unei echipe)
cepauc deservire
ucmiJJLJoBaTb I a folosi
cjiOpMa fo rma, metoda
o6CJJYlKHBauHe deservire
6oJICTb Ja

A EC)J.b, x:hKeTC.s!, OI.!_e COECfM Ht?,D,aEHO


lliero OT,ll.ldXa ...

;+;emiuue dorinta
Janucb nota

lK:iJJo6uan Krulra . condica de SU11JCstii $i

reclamatii
npo,ll;HKTOB:iTL

a dicta

TOJibKO CTpOI!JI nJiaHbl JieT-

O,!J.Ho MHe 6LIJIO ~CHO e caMoro Ha'IaJia: mi.n:o yexaTh 113 :horo .n:ynmoro
FOJlO,D,a, T)J.C HCE03MOJKHO OCTaTbC.s! B TEilllme H O,D,JiHO'IeeTEe, r ,n,e HHKTO
He 1KemieT llJlOXO)J.MTh MJlMO, r ,n,e Ka:>K}Jl>IH eTapaeTC51 OeTaHOBHTbC51 B03Jie
Te6Ji: H llCllOMHIITb, 'ITO OH Te6e ,n,pyr H 'ITO OH Te6Ji: O'ieHh yBaJKaeT ...
A 'ITo CoiJR? A 'ITo .Hma?- ,n,yMaJI 51. Te JKe .n:py3hH, Te JKe no.n:pyrH,
TO.JlbKO B rnopT~X.

H Jl pem:Hn npoEecnl: omycx B .n:epeBHe. 'B I<aK6if-Hn6y,n,h nixoii .n:epeByiDKe, T,!J.e a6coJll(nHO HCT HHJ<aJ<HX 3HaKOMbiX, r,n,e f Jia3a OT,ll,OXHYT OT
npHEbt'illLIX nBn:, ynm oT TeneoHFI>IX 3ECHKoB, a na.n:cim - oT pyKono:)KaTH:H .npyleii ...
B nepEblH )l(e .n:eHb co MHOH nepe3,D,Op6EaJiaCb EC.H .n:epeBH51. 3.n:ecb He3HaKCMOMY Dpll.e3:lKfMY 06.H3aTeJII>HO CKa:>K)'T 3,D,paCbTe !

Ha BTOpOH ,neHb BC51 ,n:epCBH51 yJKe 3HaJia, 'ITO MHe eme BeT TpH,D,IJ;aTH
JICT, ~TO y Mt:Hfi CCTb MaMa, nana H ,D,Ee ceeTp:br, 'ITO 5I eme XOJIOeT H 'ITO
j i y:lKe E:JKeHep. Tax RJKeHepoM MeHH H CTaJIH Ece ua3hiBaTh.
Ha TpeTHH ,neH:& y MeHH nponanH lllopTI>I. KaK 51 yJn an noToM, nx ynecJia c 6epera cc6aKa )l(ymrx, noJ<a .H Kynanc51 B pe'IKe. BepoHTHo, eo6aKa pe.DJlina, ~TO B DJ:CCTO Jafh!Jl lll0p1 hi, H llpliHCCJia HX n p5JMO K MOeH KBapTJipHOH :xoJJiiiKe, TaK xax, sll,nno, ToJKe 3Hana B .n:epeBne Bee H Bcex. Ho :ho,
lilOBTopJiJO, jl Y3Han noToM. A B To yTpo MecTr:I>re mwHep:&r .n:onro :neKanH
:tv.oli mop11>I. Hx ronoca pa3,n,asan:nch na.n: pexoii:
- M:Eruxa-a! Y lHJJKeHepa lllopT:&r nponaJm!
- Kaxie ruop11>1? A-a, cllHne Tal<He H c66Ky pe3iuma sn,n,Ha?
- Hy .n:a, pe3MHJ<a 6eJia51 H crrepe.n:H KapMaH'IHK TaKOH!
-He BH,D,eJI! 3re-reH:, nw.n:Ka-a! Tbl EHJKenepOEbl IIIOpTbl He Bll)J.eJia-a?
357

.H c 6ecrroJ<6il:cTBOM c.iiyiiiaJI HX ronoca, yJHaBaH HOBI>re rro,n:p66HocTH


Moero TyaneTa.

Ha 'leTBepnril: ,n:eHI> ,n:e,n: AH,n:peil:, xol:BIIIHii Ha ,n:pyroM KOH~e ,n:epeBHH,


coo6rn;Il:n MHe, 'ITO .H pa3roBapHBaiO Bo cHe. qa:rn;e Bcero .H, oKa3I>maeTcH,
roBopro ,n:Ba cnoBa: MaMa H <<TpaHc<PopMaTop.
B TOT )I(e ,n:eHI> Be'lepoM B KJiy6e MHorHe He3HaKOMI>re JIIO.D:H Terrno BI>Ipa)I(aJIH MHe cBoe co'I,YBcTBHe. O.D:Hll: YTBep)I(,n:anH, 'ITo :ho cepi>e3Ho, ,n:pyrne rOBOpHJIH, 'ITO :ho rrpo:H):(eT, a IIpe,n:ce,n:aTeJII> CeJII>COBeTa ,!l;aJI MHe a,n:pec
O,D;Horo MOCKOBCKoro crre~HaJIHCTa, KOTOpl>IH B CBOe BpeMH Jie'IHJI ero.
Ha rr.Hnrii: ,n:eHI> .H rro3HaKoMHJic.H c MecTHoii: Y'IIheJII>HH~eii: HaTaiiieii:.
BciO IIHTYIO HO'Ib Ml>I c HaTailleii: ryJIHJIH no nyry. M .H ,n:yMaJI, 'ITO Hac HHKTO
He Bil:,n:eJI ...
YTpoM Ha IIIecToii: ,n:eHI> MHorHe mo,n:H, BcTpe'laH MeH.sl, o,n:o6pll:TeJII>Ho
coo6rn;anH:
- Mono,n:e~, HH)I(eHep! XopoiiiyiO ~esyiiiKY Bbr6pan!
- A 'ITO roBopfiT, 6y,n:To oHa ,n:o Te6.H c Mil:TI>Koii:-TpaKTopll:cTOM
BcTpe'lanaci>, TaK To Bee HerrpaB,n:a. Mo)I(eiiii> y Toro )I(e Mll:TI>KH H crrpocll:n!
... TaK H IIIJIH ,n:eHI> 3a ,n:HeM.

YTPli Ha pe'IKe rrHoHepi>I roBopll:nH o MoeM rrpoiiiJioM: o6 y'le6e,


O~eHKaX, 3K3aMeHaX.
llocJie o6e,n:a ,n:epeBeHCKHe ,n:e.D:I>I H3y'laJIH MOe HaCTOHrn;ee: OCHOBHbie
acrreKTl>I HaylfHOH pa6oTl>I, B3aHMOOTHOIIIeHH.H C Ha'JaJII>CTBOM H IIO,!l;'IHHeHHl>IMH, a TaK)I(e BCIIOMHHMH 06 aHaJIOrH'IHl>IX CJiy'laHX H3 C06CTBeHHOH
)I(H3HH.
A Be'lepoM B KJI,Y6e IIIHpoKa.H cenhcKaR o6rn;ecTBeHHocTh o6cy)I(,n:ana
rrepcrreKTHBl>I MOero 6y,n:yrn;ero: BapHaHTbl )I(eHHTh6bi, BOiipoCbi IIOJiy'leHHH
KBapTHpbi H TaK ,n:anee .. .
.
.H H He 3aMeTHJI, KaK IIpOJieTeJI MeC.H~.

M BOT .11. cHoBa ,n:6Ma. 3a OKHaMH- oceHh, Ha KaJieH,n:ape ceHT.sl6pb,


3aBTpa - Ha pa66Ty.
M3 rra'IKH <PoTorpa<PHii: Ha MeHH CM:OTp.HT 3HaKOMI>Ie ,n:epeBeHCKHe JIH~a .
Jla,n:oHH ern;e 6on.HT oT rrporn;anhHI>Ix pyKorro:lKaTHii:.
A BOT H Tene<PoHHI>Iii 3BoFioK. Kpn'IHT B Tpy6xy Mil:TbKa-TpaKTopll:cT:
- 6mycx MHe ,n:anu! Xoqy B ropo,n: rrpHeXaTh, OT,!l;OXHYTb OT rrpHBbi'I. Hl>IX JIH~. XopOIIIO B ropo,ll;e, HHKTO HHKoro He 3HaeT, 3HaKOMl>IX He BCTpeTHIIIb!
/
'
- qTO )I(e,- OTB6iaiO,- rrpHe3:lKa~. By,n:y pa,n: !

JIHilO tata. figura


yxo {pl. ywu) ureche
rene4M}uHb18 JBouoK zbirniitul telefonului
na.a:ouh palma (a mfinii)
pyKonol!Clirue stringere de mina
nepeJ,a:opiiBaTbCU I a saluta
xonocr burlac, neinsurat
KBapTIIpuau XOJHHKa gazda
nuomlp pionier
peJIIHKa elastic
KapMiu'IHK buzunara~
OecDOKOHCTBO nelini~te
ryaner toaleta, tinuta exterioara
.a:e.a: mo~
paJroBlipHBaTb ao cue a vorbi in somn
KJiy6 club

0TBeTbTe

Ha

Bblpal!CliTb co'IY&crnue a exprima com- .


pasiunea
ceJibCOBeT (CMbCKHH COBeT) sfat .\'opular
satesc
.
.
o,a:o6p8reJibHO aprobativ
rpaKropllcr tractorist
uenpb,a:a nu e adevarat
np6wnoe s. trecut
aacroHwee s. prezent
83aaMooruoweuuu {pl.) relatii reciproce
auanorn'IH /bill, -au, -oe, -bfe similar, asemanator
C06cTBeHH /blil, aH, -oe, -ble personal
o6wecraeuuocrb opinie publica
nepcneKTH&a perspectiva
aapuaur varianta
Kaneu.a:apb calendar
npowanbu/bfil, -all> -oe, -ue de adio

BODpOCbl

1 r.z:~e ~e~Hn npOBeCTJ{ CBOit 6rnyCK MOJIOA6:li: HH)J(eHep? llo'ieMy? 2. llO'ieMy


OH He 'noexan B C6'm HJIH .flnry ? 3. qTO CJIY'iHJIOCb B nepBblit ,a:eHb er6, npe6biBiiHHU
8 ,a:epe&ue? 4. o qeM 38ana BC.R .a:epeBH.R ua .z:~pyr6it .a:euh n6cne er6 npH.eJ.a:a? S. qro
npoHJOIDJI6 ua rpeTHH .z:~eHb? (i. qTO .z:~enaJIH nHOHCpbi H 'iTO n6H.R.JI HH)J(~Hep H3 HX Pal:
roB6 pa? 7. o 'ieM y 3uan uu)l{euep ua qerBeprbi:li: AeHh? . 8. KaxHe co&erbi ~a&ana eMy
8 xn:Y6e ue3nax6Mbie mo.z:~u? 9. C xeM no3HaK6MHJIC.R Mono.a:6it ~euep ~a n.RTG: .z:~e~!
10. qro npou 3omn6 yrpoM ua cne,llyiO!nHit .z:~enh? 11. KaxHe Bonpocb~ o Y)J(.z:l
renepb ceJibCKall o6mecr8 euuocrh? 12. Hcn6nuunoch nu )J(enanue HH)J(.euepa npo&ecru
6rnycK B rHIDHue H o.a:uu6'ieCrBe? llo'ieMy ?

PHAJI6r I
K6cmR : Mil:IIIa, Kor.n:a Tl>r co6HpaeiiihCH B oTnycK?

Muuta: Eme He cKopo, He paHhllle ,n:eKa6p.H.


K6cmR: TI>r Bcer,n:a 6epeiiih 6TnycK 3HMoii:?

Muuta: 06hi'IHO ,n:a. T~>r )I(e 3Haeiiih, KaK MHe flpaBHTCH KaTaThCH Ha Jihi)I(ax!
Ml>I c K aTeii: OIIHTb rroe,n:eM B ropbi.

K6cmR: A .H B :hoM ro,n:y B03hMY 6mycK neToM. Xoqy no6xaTh K po,n:Il:TeJIHM B ,n:epeBHIO ,n:Heii: Ha 5, a rroToM Ha KypopT B KpbiM. Mae o6R3lheJihHO Ha,!l;O Ha IOL

Muuta: A 'ITo c To66ii:?


K6cmfl: Y MeH.sl peBMaTH3M, xoqy HeMHoro rro,n:Jie'IHTI>C.H.

CJIOBA H BbiPAiKEHIDI

Muuta: CoBeTyiO Te6e noexaTh B caHaTopHii:. TaM Tl>I H oT,n:oxHeiiii>, H no.n:Jie'IHIIIhcH. KaK pa3. ceii:qac B 3aBK6Me ecTI> nyTeBKii B Kpl>IM.

nopa e timpul
crp6urb nmiHbl a face planuri
JJ.Ywufuu, -au, -oe, -ue inabu~itor

o,a:uuo'lecrno singuratate
uHKaK/08, -au, -iie, -lie de nici un fel
,a:epeayWKa sat1.1c

K6cmfl: Cnacll:6o, '!To cKa3aJI. 3a:BTpa )I(e B03hMY nyTeBKy.

359
358

CJIOBA If BLIPA)KEHIUI
KaniTLCll ua Jihlll.:ax a schia
omiTL din nou
KYpOPT statiune balne:>-climaterica

no,~~;Jie'lliTLcll

J{HAJI6r III
II a face un

rnent
cauaTopHii sanatoriu

ror sud

u~r

trata-

I
1

JaBKOM (laBO,li;CKOH KOMmT) oomitet

pea:vllnhM reumatism

de

uzina
nyTemca bilet (de odihnii, de tralament)

J{HAJJ6r II
J{aH: IIaBeJI AHT6Hosaq, BI:.I s rocrH:Hau:y?
Ilciee/1 Amn6Hoeu~.J: .[(a, BI:.I TO)I(e? IIo:H~eMTe BMecTe.
J{mi: Koma B:bl ye3)I(aeTe ~oMo:H?
Ilciee/1 Aum6Hoeu~.J: Cpa1y nocne cosem;aHHH. A B:bl Kor~a co6apaerecLB
PyMhiHHJO?
J{aH: 0 , em:e He CKOpO . .5I e~y B Co'JH no nporpcoK>3HOH nyres:rce.
Ilciee/1 AHmOH08U'l: Bnl e~eTe o~H:H?
J{aH: Her, Hac Tpoe, ro ecTI:. Bee PYMhiHCKHe rosapiiiU:H, yqacrsosasrnae
B COBeUJ,aHHH ... A B:bl y)I(e 6biJIH B 3TOM ro~y B ornycKe?
Ilciee/1 Aum6Hoeu'l: Her, em:e He 6nm. KaK TOJihKO npae~y ~oMoii, cp<i3y
yil:~y s omycK . .5I o'leHI> ycTan.
J{aH: r~e B:bl o6bi'IHO npoBO~IHe CBOH ornyc:K?
Ilciee/1 AHm6uoeu'l: Y Hac Ha Ypane ecTI:. npeKpacHI>Ie Mecni. MI.I c :>:rceHoii
'laCTO e3~HM B 3aBO~CKOH ~OM OT~Ixa, KOTOpbiH Haxo~HTCH B TPH~
u:aTH: KHJIOMeTpaX OT Harnero ropo~a. Ho B 3TOM ro~y y Hac ROKa HeT
HHKaKlfX ITJiaHOB Ha JieTO. .[(yMaJO, 'ITO npOCTO ITOeAeM B KaKyJO-HH6y~ nixyJO ~epesyrnKy. Xoqy OT~OXHYTI> OT rene$6HHI>IX 3BOHKOB 11
B006UJ,e OT ropO~CKOfO IIIyMa.
J{aH: A s Coqa snr 6I>rsana?
IIaee11 AHm6Hoeutt: KoHe'IHo! .5I o6'be3~IIJI see qepHoM6pcKoe no6epe:li:Le.5I ysepeH, 'ITO saM o'leHI> norrpasarcH TaM. )l(eJiaJO saM npml:ruo npoBecni ornycK!
J{aH: Cnacli6o, BaM TaKJI<e!

CJIOBA If BLIPAiKEHIUI
obiB:iTL I a fi, a vizita

uac TpOe sintern trei


TO ecTL (T.e.) adica

ofu.eJ,li;BTL II a cutreiera
qepuoMopcKoe noliepemoe litoralul Marii

Y'f:iCTBoBaTL I a participa
wyM zgornot

Negre

360

Typucm: He cKa)I(eTe nrr B:bl, Ha KaKo:H ITJISI)I( nyqme scer6 xo~H:TI>?


M ecmllblU JICwnellb." B MaMae rrpeKpaCHbiH IIJISIJK. Koma HeT BeTpa,
COBeTYJO BaM e3~HTb B MaMalO, a KOr~a BeTep- JIJ'IUie KyrraTbC51 Ha
ropo,iJ;CKOM IIJI~)I(e Mo~epH .
Typucm: .[(o MaMarr ~aneKo?
.M ecmHblU :>JCume!lb." MrrHyT 30 e3~bl Ha TPOJIJiel16yce.
Typucm: .5I 6I:.I xoTen He TOJII>Ko KyrraThcH n 3aropaTI>, Ho n rrpHHrrMari>
rp513eBhie BclHH:bi.
M ecmHblU :>JC{une/lb." Tor~a Jiyqrne scero b~liTh Ha TeKHpreJI. TaM c)qeHb
coneHaH reiiJiaH so~a n npeKpacHI:.Ie neqe6HI:.Ie rpH3H.
Typucm: A B KaKH.e My3err B KoHCTaHu:e B:bl coseryere MHe rroil:ni?
M ecmHblU JICUme!lb." 06513aTeJibHO rroil:~H:Te B apxeonorlfqecKH:H My3eH, B
My3eH-aKBaprryM, B My3elf HCKJCCTBa ...
Typucm: Enaro~apffi sac.

CJIOBA If BLIPAiKEHH.H
nJIIllK

Jie'leoHbl~ rpliJH namol terapeutic


apxeoJiorlt'lecKHH MYleR rnuzeu arheo-

plaja

JaropaTb I a se bronza
npHHIIM:in. rpHJeBhie oaHHbi a face bai

logic
atm:ipnyM acvariu
ucKyccTBo arta

de namol
coJien /blil, -all, -oe, -bte siirat

J{l1AJI6r IV
Bepa:. Po~H:Ka, r~e Bhl oT~I:.IxaJIR neroM?

PoiHuw: MI>r c My)l(eM n .n;eTbMH coBepwH:nn ryp no Esporre. nhiJIH B Eonraprrrr, J()rocJiaBHH, A.BcTpliM, qeXOCJIOBaKrrn:, IT6Jibiiie ll BeHrpMH.
Bepa: Ha c66cTBeHHOH Marn:H:He?
PoouKa: ,n:a, qepe3 PyMhiHCKrril: aBToMo6H.nnHI>Ilf KJiy6 .
Bepa: CKoJibKo ~He:if ~nH:nach Barna 3KcKypcMSI?
PoouKa: JioqrJ1 MecHu.
Bepa: A me Bbi HO'lesanrr, B rocrH:HMuax :H:na s KeMrrrrHrax?
PoouKa: Y Hac 6I>IJI npnu:errHoil: ~oMHK n nanaTKa, raK 'ITO HaM He HYXOILI
6biJIH fOCTHHliU:hl.
Bepa: A r~e Bbi mminncb?
PoOUKa: MHor.n;a B pecTopaHax, HHOr~a fOTOBHJIM caMM. Mbi B3HJIH c co66ii
nopTaTHBII)'lO ra30BYJO IIJIHTKy, KOe-'ITO ll3 npo~yKTOB, KOHCepB:bl.
.[(eHhrH HaM o6MeHHJIH s EyxapecTe.

361

Bepa: B.bi ocniJIHC.b .D:OBOJI.bH.bl rrochi:(xoii? _


PoouKa: 6qeH.I. :U:oBOJI.I.HbL Bii.D:eJIH MHoro HHTepecHoro. )]{aJih TOJihKo
B KaJK,ll;OH CTpaHe 6biJIH He 60JI.bille qeM 4-5 ,!J;Heii.
'
CJIOBA If BbiPA)KEHIDI
coaepwlirb TYP a face un tur (a/

5. Raspundeti Ia intrebari.

ora~ului

np~enaoii ~6MnK rulotii


nanaTKa cort
noprnnomaa niloBaa nmiTKa a raga z portativ
K6e-'lro cite ceva
KoacepBLI (pl.) conserve

etc.)

.repel prin
PyMLIHCKHH aBTOM06JiJibiiLiii KJiyO
Automobil Club Roman .
KeMnHHr camping

YIIPAiKHEHlfSI

3HMa, 3HM6H

6ceHb, 6ceHLIO

8. Y Hac ... Haczynaer n Mapre.


9. Bbi eJ,nuna a .n.oM 6r.n.b1xa ... ?

2. fnlocuiti cuvintele tiparite cursiv cu antonimele lor. Faceti, unde este


cazul, schimbarile necesare in enunturi.
.. ~ CK6p.o KOH'Iumc~ 3HM~. 2. He.n!ln!fo miWH ,npy3bli yexaAu Ha xyp6pr. 3 .SI 6 cezoa
6epy <;>Tnycx oceHbiO. 4. B'iepa MOJK:Ho 6biJIO xymhbCH. 5. Cer6.n.HH so.na a M6pe menAa11
6. Bam ,npyr xoAocm ?

.~ *. Alegeti din paranteza verbul potrivit ca aspect


.

1. Kor.o;a Bbi o5bi'fHo 6epere 6rnycx? 2. Kor.o;a 6biBlliOT KaHH:xyrrbi 1 y aAIDBX


.o;ereil:? 3. CKOJihKO .o;aeli ,ll;JIHTCH Bam 6rnycK? 4. r.o;e BaM HpllBHTCH npoBO,ll;HTb 6rnyCK?
5. qro Bbi ,nenaere B ropax? 6. qro B&I .nerraere Ha Mope? 7. HpaBHTCH rrH naM nyremecrBonarb no CTpaHe? 8. qTO Bbl nocemaere, KOf,ll;a e3,ll;HTe no CTpaHe? 9. IlpoBO.D.Krm
JIH Bbi Kor.o;a-mr6y,o;b CBOH 6rnycK 3a rpaHHI.Iel!: 'Z r .o;e HMeHHO? 10. OcraJIHCh JIH Bbl .noBOJihHbl aamei!: rroe3,o;Koil: 3a rpaHHI.IY? IIo'feMy? 11. r.ne H KaK Bhl nponerrH: enol!: rrocrre.nHHH 6rnycK 1

6*. Traduceti in limba rusa.

1. Completati propozitiile cu cuvintul din dreapta.


1. Celt'lac y aac ... .
2. B np6mJIOM ro~y ... Mbl eJ,nwm B BeHrpHIO.
3. 06LI'IHO H 6epy 6mycx ....
4 .... n 6yxapecre )l(apxo?
S. B 3ToM ro.ny y Hac 6'1eHb )1(!\pxoe ....
6. I1p6mnoil: ... Mbi coaepmH.rm ryp no crpaHe.
7. lf3 acex npeMeH r6.na 66nbme ncer6 MHe HpaaurcH ... ,

spatule punctate.

Hecna m6pTLI er6 xaaprH:paoi!: xoJ!tuKe. 6. IIpe.o;ce.o;areJih ceJihcoaeTa .o;an HH)I(eHepy


a,o;pec O.o;HOr6 MOCKOBCKOfO cnequalllicmq. 1. MOJIO,ll;OH HH)I(eHep n03HaKOMHJICH C MeCTHOil
y 'lumeAbHUI/eU. 8. IIo Be'fepaM B KJiy6e CeJibc'KaH o6mecrBeHHOCTh H3yqarra ero nacmofltqee
H o6cy)l(,o;ana nepcnexniBLI er6 6)10yu,ezo.

- Cind plecati in concediu?


- Peste o siiptiiminii.
- Plecati din Bucure~ti?
- Desigur. Plec pentru 12 zile Ia mare. Am nevoie de putin tratament, am reumatism.
-1>i dupii aceea?
- Apoi plec pentru douii siiptamini Ia munte.
- Unde anume?
-La Tu~nad.
- Eu am fost de citeva ori Ia Tu~nad, acolo sint locuri minunate.
-Dar dv. unde intentionati sa vii duceti?
.
- Vreau sa fac cu sotia un tur prin tara, sa vedem monumente vechi ~i muzee,

7. Redati Ia persoana a III-a continutul textului Mec.fllJ.

1. ~6hi'fHO Mhl ....6TDyCK Ha MOpe HJIH B ropax. Kax Bbl ... OTDYCK B JTOM ro,ny ?
(npOBO~HTb- !IPOBeCTH~ 2.- r,ne Bbl ... ? BLI X?pom6 .. : ? (OT,ll;biXaTb- OT,ll;OXHYTL)
3. M<;>H 6yx~pecrcKHe ~o.ncrneHHHKH ... MHe, 'iTO 'Iepe3 He,o;en10 OHH e.o;yr n cauar6pHil:.
Kor.o;a MLI 6LIJI~ Ha Kypopre, no ~a.o;Ho ~a)l(,noe yrpo ... , KaKaH 6y.o;~T nor6.o;a. (nepe.o;aaarb
- nepe.o;arb) 4. B'fepa MLI ... MY3e.il:-aKnapayM H apxeonor.U'fecmli MY3eli. Kor.o;a H or,nLIxana a KoHcrauue, H '!aero ... My3eH r6po.o;a. (nocemaTL- nocer.UrL)

4. Puneti intrebari Ia care sa raspunda cuvintele tip~rite cursiv.


3. OH yexan B ManeHLKYIO THXYIO oepeBymKy, r.ne y Her6 He 6LIJIO HHKax.Ux 3HaJC6MLIX. 4. Kor.o;a oa KynancH n pe'I:Ke, co6aKa yaecna c 6epera er6 m6pTLI. s. Oaa npH-

362

oepeeHe

8. fnvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.


9. Imaginati dialoguri pentru urmatoarele situatii:
a) discutati cu un strain intilnit intro statiune despre felul in care vii petreceti concediul; b) intentionati sa faceti cu familia dv. o excursie prin tara ~i discutati cu un prieten modul in care se va desfii~ura aceastii excursie; c) vii aflati Ia tratament Ia mare
tmpiirta~iti iinpresii reciproce cu un interlocutor.

~ lfH)I(eHep ~oren ye;'aTL U3 JTO~O .nymaoro. zopooa. 2. OH pemH:JI nponec'i.U 6mycx


_
B oepeBne.

~i completati cu el

KanaKyJibi (pl.) vacantii

363

TI.HTb,l(ECHT TIEPBhiH YPOK

YPOK 51

HeMHOrO

r.n;e Thl IIpOBen OTIIycK?


ITonoBI1Hy B ropax.
A .n;pyryw rronoBnHy?
B rnrrce.

Cite ceva despre sport

cnopTe

ABTomo6nTenH! oirrpaBJI>l.SI:Ch Ha 3aropO.D.Hhie rrporynKH, IIOMHHTe,


'ITo nyqrne .n;enaTb no 50 KM. B 'lac H npo)J(HTh 100 neT, '!eM no 100 KM. n
llpO)J(HTh 50 neT>>.

My)K noKa3I>IBaeT .npyry <PoToKapTO'lKii, c,nenaHHhle a oTnycKe.


-.51 cMoTpro, Thi oTorpa:Hpoaan )J(eHy e)J(e.n.HeBHo, - 3aMe'laer
.n.pyr.
- 3To 6hiJI e,ZJ;HHCTBel:ll:lhiH CIIOC06 XOTb pa3 B :UeHb . YBMJJ.eTb Ha ee
nHIIe He'l:To apo.ne ynhi6KH.

CJIOBA 11 BLIPAJKEHIUI
rnnc ghips
BBTOJIID6uTeJIL arnator auto
aaropo~n /Liif, -a, -oe, -Lie in afara ora- ~ului

. cnoco6 rnijloc, posibilitate


xoTL paJ rniicar o data
ne'ITO opo~e ceva in genul
YJILI6Ka zirnbet

.5I o,n1:1oro He Mory rroHii:Tb: oTKy,n;a y Hac cTonhKO yT6onhHI>IX 3HaTOKos? Oco6eHHO MHOfO HX no.srsnnoch nepe.n; 'leMIIHOI:IaTOM Mnpa. OTKphiBaii nw6yw ra3ery n 'lnTail: nporH63bi. O.nHn yTBep)K.n;anH, 'ITo rro6e.n.H.T llopTyranHH, .npyrne- Epa3nnH.sr, TpeTbH- HarnH. If 3aMenTe, BhicKa3hTBanHch cepbe3Hhle, KOMIIeTeHTHhie JIIO.IJ.H - MaCTepa CIIOpTa, TpeHepbi,
Bpa<IJ.J <lJyT60nhHh!X KOMaH,ZJ;.

A .sr C'IHniw, 'ITO rrpe.nsn,n;eTh '1To-HH6y,nh B yT66ne a6comoTHo HeB03MO)J(HO!


Ho O,l.l,Ha)K.[U>I MHe IIpliillnOCb HeHa,nonro H3MeHHTb CBOe MHeHHe 0
nporH<:\3e.
llornen .sr K .n.pyry Ha HOBOcenhe. llpHXOiKY - fOCTH y)Ke co6panHCh.
ITocpe,n;nHe cTorr co adKoil: 3aKycKoil:. B o.n.HoM yrny .n;aMI>I 'ITO-To o6cy)J(.n;awT, B .n.pyr6.rvr co6parrnch My)K'IHHhi. Kyp.srT H c.rvr6Tp.srT TeneBH3op. ITo3.D;op6saJic.sr .sr, 6T,nan 6yThiJIKH H cToro. 3a cTon ca.n.liThc.sr O.D;HOMY Hey,n66Ho,
nomen cMoTpeTb Tenesli3op. A TaM HrpaeT .rvrocK6scKI1il: <<CrrapTaK c KliesCKHM ,lJ;HHaMO. Hy, Bee, KOHe'IHO, KOMMeHTHpylOT nrpy. A 5I CH)I<Y H
.n.yMaw: qer6 TYT KOMMeHTliposaTh, Kor.na see 3asncHT oT cny'la5l.? EcnH,
HarrpnMep, .n;sa cnopTcMeHa perynilpHo npo6erawT cToMeTp6sKy c pa3HhiM speMeHeM, .S1: Mory CKa3aTh, KTO H3 HHX no6e,ZJ;WT. A B <lJyT66rre pa3Be
MO)J(Ho .n.enaTh rrpom63I>I?
T6JlhKO .sr :ho no.n.yMan, BomS.n.H, Moil: ,npyr, rosopliT:
-

qepe3 MHHYTY 6y,neT ron .


.5I XOTen ITOCIIOpHTh C HHM Ha IIOJI-nHTpa, HO KaK-TO Hey,n66HO CIIOpHTb
C X03iiHHOM. Bce-TalGl .SI: IIOCMOTperr Ha qacbi.
If MO)J(eTe ce6e rrpe.ncnisHn! P6sno qepe3 MHHYTY MJI'l rrorra.naeT s aop6Ta. ron!
HH'lero He IIOHHMa.SI:, CMOTpiO .SI: Ha BoJIO,l.l,IO, a OH IIO-IIpe)I(HeMy - Ha
3KpaH, KaK 6y,nTO TaK H Ha,ZJ;O. 0H MOJI'IHT, H .SI: MOJI'ly.

365

"llepe3 HecKoJThKo MHHYT BonoM omiTh rosopM:T:


- Ceii'IaC Ha3Ha'IaT neHaJlbTH.
HasepHoe, - .z:tYMaiO, - ecTb B :hoii nrpe H3BecTHbiii cMbrcn. H crreIIHaml:cT, MoX<e-r; c)J,enaTb rrpa~HnbHhrii s:brso)J,. BoT ~eifqac KHeBn5!He, HaBepHoe! CTanH HepBHH'IaTb nocne rona H, BITOnHe B03MOX<HO, )J,OllYCDIT
0 IIIII 6I<y.
Tai< H ecTb! Cy)J,hH Ha3Ha'Inn neHanbTH.
iloKa H~OKM 6eX<anH K BOpOTaM, 51 po6KO crrpaiiiHBaiO:
-3a6hiOT?
.
- HeT,- rosopM:T BonoM,- 6y)J,eT IIITaHra.
Y)J,ap! --;- H IIITaHra ! MoX<eTe ce6e iipe)J,cTaBHTb, 'ITo 6:bmo co MHoii?!
:f!Y. na)J,Ho, -:- ,lJ,YM~IO, -no, Kal<MM-To npli3i!ai<aM oH Mor Y3HaTb,
'ITo. 6y)J,eT ron. llocne rona HeTpy)J,HO npe)J,nonoX<IiTb neHanbTH. Ho I<aK oH
IIITaHry yra)J,an?
- Cnyiiiaii, - rosopro, - cKaX<M:, pa)J,H 6ora, KaK Tbi Y3Haeiiib?
- )J;a :3To, - rosopM:T Bono)J,H, -OHM B'Iepa nrpanH. Cero)J,HH KHHOITJieHKY BTOpOH pa3 llOKa3biBaiOT.
..,,
BoT Te6e H 3HaTol<M!..

J(l!All6T I
flemp: )l(emr, Bbl KOr)J,a-HH6y)J,b 3aHHMaJIHCb cnopTOM?
)[(eHfl.' B IIIKone 5I 3aHHManacb xy)J,oX<eCTBeHHOH rHMHaCTIIKOH,

CJIOBA M BhiPA)I{EHM

lHaTOK cunoscator
uporooo pronostic
co acliKoii JaKYCKQii cu tot felul de mincaruri
BLICKlilLIB8TLCII I a se pronunta, a-~i
spune parerea
KOMnen'ioTo/Liii, -u, -oe, -Lie competent
cnopT (sg.) sport
MacTep coopTa maestru a! sportului
Tpeoep antrenor
npeABH.!J.eTL II a prevedea
HlMemiTL II a schimba
MMa doamna, femeie
KOMMeon'tposaTL I a comenta
npo6erllTb I a parcurge
cToMeTp6srca o suta de metri plat

0TBCTLTe

cnopuTL; nocoopHTb II a face un pariu


KllK-To oarecum
aop<na (pl.) poarta
3KpalH ecran
HaJHal'IHTb II ( aici) a dicta
nemim.TH penalti
HlBeCTo/Liii, -a11, -oe, -bre ( aici) anumit
cMLicJI sens
CAMaTL BLmOA a trage o concluzie
rcaeamine ( aici) jucatorii din Kiev
III'pOK jucator
wTaiii'a bara
YA:ip ~ut, Iovitura
KarcOii-To oarecare, anume
npHlHaK semn
npeAnonolKiiTb II a presupune
Kanonne&Ka pelicula, film

B YHHBepCHTeTe Hrp:iJia B BOneii6on.


llemp : Y sac 6blna cM:JlbHaH KoMaH)J,a?
)[(eHfl.' )J;a, o'IeHb CHJlbHaH. Mbl HeCKOnbKO pa3 yqacTBOBanH B pecny6JIHKaHCKIIX copeBHOBaHHHX ITO Boneii6ony H )J,Ba pa3a O)J,epX<anH no6e)J,y
- 3aHHnH nepBOe MeCTO.
llemp: Y sac 6biJI xopoiiiHH TpeHep?
)[(eHfl: O'IeHb xopoiiiHH. BLI )J,OnX<Hhi 3HaTb ero, Be)J,b OH pa6oTan H y sac,
B TionHTexHH:'IeCKOM HHCTHTyTe.
IJemp: Bna)J,HMHP EopH:coBH'!?! Hy, KaK X<e He 3HaTb! O'IeHb OIIbiTHbiH TpeHep. OH Tenepb MacTep crropTa.
)[(eHfl: A Bbl KaKHM BMOM cnopTa ysneKaeTecb?
llemp: Y MeH5i xopOIIIHH pe3y.JThTaT B 6ere Ha KOpOTKHe )J,IfCT!lHIIRH- Ha
100 H 200 MeTpos. CToMeTposKY H rrpo6eraw 3a 12 ceKyH)J,. Ceii'Iac
Ha'IHY TpeHnposaTbcH s 6ere Ha )J,nHHHbie )J,RcTaHIIHH. A 3HMOH H
ni06niO KaTaTbCH Ha n:brX<aX.

CJIOBA H BhiPA)KEHH

oAepl!C:iTb no6eAY a obtine victoria


nonHTeXml'leCKHii HHCTHTYT institut politehnic
BOA cn6pT3 gen de sport
6er alergare
.ilocTaHUHII distanta
ceKyOAa secunda
ypeouposbbcll I a se antrena
AJIHHH /Liii, -all, -oe, -Lie lung

33HHMalTbCII CDOpTOM a practica, a face


sport
xyAOl!CecTBeHHaH ruMoaCTHKa gimnastica
artistica
soneii66n volei
pecny6JIHKaHcK/Hii, -all, -oe, -ne republican
copesnosaHne intrecere, competitie sportiva

J(l!AJJ6T II
Jleom'.to: TosapHIU JiyHry, y MeH5i ecTb nH:IIIHHH 6RneT Ha cTa)J,HOH s Jly~HH
Kax, He xoTM:Te nH noiiTH: co MHoii?

e?

JlyH2y: C 6onbiiillM y)J,oBonbCTBHeM! A 'ITO 6y)J,eT cero)J,HH Ha cTa)J,HOH


Jleom:to: Cero)J,HH 6y)J,yT copesHoBaHHH no pa3nM'IHLIM sll:)J,aM nerKoii aTne-

Ha BODpOChl

THKH, a B CITOpTHBHOM 3ane 6y)J,eT BCTpe'Ia no XOKKelO Ha nepBeHCTBO

' 1. o, 'leM f'?BopliJIH ((J~aTOKH nep;.n: 'leMIIHOH~TOM M1fpa ~0 ljlyT66ny? 2. K3;KOB6


6Lmo MHeHHe oamero repoH o nporooJe B ljlyroone? 3. Ky.n:a npHrnacll:JIH o.n:oalK.D:bi
namer? rep6H? 4. 'll~o .n:enaJIH r6cn1'1! xoJ.Iie~a? s., 'liTo nodJbiBaJIH no TeneBibopy?
6.. 0 'le~ cKa3arr Borro.n:H? 7. 'liTo CJIY'IWIOCL posoo 'lepeJ MHHYTY? 8. 'liTo cKaJarr Bon6,n:H
nocne rrepsoro rona? 9. Hcn6JIHHJiocb JIH er6 npe,n:sU:.n:eoae? 10. 'ller6 oe M6r non.liTb
fOCTb? 11. 'liTO OH yJHaJI B KOHD;e nepe,n:a'IH?

CTpaH:bi.

367
366

JlfH2y: MHe O'!eHb HpaBHTCH XOKKeii. A KaKHe KOMaH)J,bl ceroAHH HrpaiOT.


Jleom'.to: KH:escKoe )J;HH<iMo H MHHcKaH KoMaH)J,a.
JlyH2y: Bb! 3a Koro 6oneeTe?

Jleom1o: R, KaK MOCKBH'l, 6on6o 3a MOcK6BcKyiO KoM<iffllY. CnapTaK, Ho


cer6)lH.SI xoTen fhr; 'ITOfhr B:bmrpann RJrenm!He. Ha np6wnoH: He)lerte
OHlf BblHrpanH y KyHfhll.r.:efCKOH ROM:iHPhl CO C'ICTOM 3:0. J.f3 BCeX
MaT'leH KHeBni!He llpOIUpanH TOnhRO MOCKBH'laM.
Jljmzy: B KoT6poM 'lacy Ha'IHHaeTc.SI ncTpetia?
Jleom1o: B 'leT:blpe. KaK Mhi )loronopliMc.SI, ncTpeTHMC.SI 6Kono cTaHIJJ~M MeTp6 linn 3aii:Tl1 3a BaMH B rocTliHmzy?
Jljmzy: :Ecnn Bac He 3aTpy)lHHT, 3aH)lHTe 3a MHOH B rocniHMUY, 5I eme
nn6xo opneHnlpyroch B MocKBe.

CJIOBA M BhiPAJKEHM.SI
~o 6JiTLCH

I a obtine
O.TiuMnuaAa Olimpiada
JasoesaTL I a C'.:ceri
MeAaJIL medalie
cepe6pHH/Liii, -a11, -oe, -Lie de argint
6ponJosjLiii, -au, -oe, -Lie de bronz
rpe6Jiu canotaj
KJiaccJi'lccKau 6opL6a lupte clasice
60KC box
ljJexTosauue scrima
Meniuue twnLii aruncarea su li(ei

nonynlipujblii, -au, -oe, Lie popular


care se bucura de popularitate
ruMnacrKa gimnasta
ranA6omlcT handbalist
6oKcep boxer
6open .Juptator
rpeoon canotor
rocyAapcTBO stat
JaTpli'IHBaTL a cheltui
cpeAcrsa (pl.) mijloace (materiale)
paJBHTue dezvoltare
MaTepuanLHaH 6ba bazli materiala

CJIOBAM BhiPAJKEHM.SI
sblarpaTL I a ci~tiga
npourp:hL 1 a pierde ( Ia w1 joe sportiv)
opueuTJiposaTLcu I a se orienta

pa3JJH'IH/Lii, -all, -oe, -Lie diferit, divers


JJUKall aTnenuca atletism
xoKKeii hochei
oepBeBCTBO campionat

J{HAJI6F III

0 Aez: Pa)ly, Kaxlix pe3yni>TaToB )lo6l1mtch pyM:bmcKMe cnopTcMeH&I Ha


npomnoH: OmiMIDia)le?
Paoy: Ha nocne)lHeH: OnnMIDI:i)le n MoHpeane Haum cnopTcMeHhi 3anoeBanu 27 Me)laneH:; 4 3onoT:bre, 9 cepe6p51Hhrx n 14 6p6H30Bhrx.
0Aez: ITo RaRHM BH)laM cn6pT~ Ehi nonyq!fnn 3onoT:bre Me)lanM?
Pdoy : Tpu- B copenHoBaHH.SlX no rHMHacTHKe cpe)lli iKeHmHH II O.l\HY- no
rpe6ne.
0 Aez: A cepe6p51Ehre?
Paoy: B ocHonH6M- n copesHoBaHMHx no rJIMHaCTMKe, KnacclfqecKoif
6op'b6e, 66Kcy, rpe6m:. Kp6Me :horo , xopowue pe3yni>TaThi 6brnn
no exTOBaHJIIO, MeTaHJllO KOnh.iJ ...
0 Aez: A noo6me, KaKll.e BJt)lhi cn6p1a Ha:H66nee nonymlpHhi B naweH:
CTpaHe?
Paoy: Y Hac nonyn.SipEhi no'ITH nee Bil)lhi cn6pTa, HO Hmt66nee xopowne
pe3ynhTalhi, KaK MHe RaiKeTC.Sl, y rJIMHaCTOK . H raH)l60.TIHCTOB - MYiK'llfH H iKeHII(HH, y 60KCepOB, 60pi(OB, rpe6I(OB ...
0 //ez: r)le TpeHnp)IOTC.Sl EilUH CIIOplCMeFhi 3JIMOH?
Pdoy: B KaiK)lOM r6po.n:e ecTb cnopTll.BHI.re 3anhr. Bhr HaBepHoe cn:brwam1 ,
'ITo He)laBHO B ByxapecTe nocTp6MnH orp6MHhrif cnopTHBHhrif 3an Ha
8 000 MeeT. Boo6ru:e, rocy)lapcTBo 3aTpa'lnnaeT 6onhun1e cpe)lCTBa Ha
pa3BlfTMe cn6p1a H er6 MaTepnanhHoii: 6a3hr.
368

J{HAJJ6r IV
MyJtC: CnhiWana, B <i>HHan BbiWnH yT6onliclhi ronnaH)lJJH H ci>Pr, a
3a TpeThe MecTo 6y)lyT 6op6ThC51 KoMaH.L\hi IT6n&wn n BpaJiinmd R
npe)lBH;IJ;en :ho.
JKeHd: Hn'lero no)l66Horo! Thr ronoplin, 'ITO B nHan BhiH)leT KoMaH)la
Bpa3!fnnn.
MyJtC : Thi own6aell!hC51, .SI He ronopll.n :h oro. )J{am>, 'ITO Mhi He nocn6pHnH.
JKeHd: O'leHh iKanh. Thi npo11rpan 61>r.
My;>IC.' lloCMOTpllllih, RaKa51 yn6pHa.SI 6oph6a 3a nepBoe MeCTO 6y)leT MeiK.L\Y
ronnaH)lHeH H ci>Pr!
JKeHa: Ho H 6op&6a 3a TpeT&e MecTO MeiKJJ.Y Bpa3Iinneil: n IT6nhweH: 6y)leT
He MeHee yn6pHoii:. KaK chrrpamt 6pa3Iinhi(hi B npe)lhlllYmHx MaT'lax?
MyJtC: C IOrocnanneH: H lllovraH)lueH: oml chrrpann BHH'IhJO, a c RoMaH)lOH
3aJ!pa -CO C'leTOM 3:0.
JKeHa: 3:0 B n6nh3Y Bpa3linMM?
My;;tC: KoHe'IHo! llocM6TpnM, KTo 3aiiMeT TpeThe MecTo. KoMaH)la II6nhmn 51BMJiaCh HaCTO}{ll.(l1M ClOpllpH30M 'leMJIMOmiTa.
JKeHd: Hy, a I<TO 6y)leT 'leMJIHOHOM MHpa?
MyJtC: Bol:Ocb )J,enaTh nporH63! Be.Lin 5I He cneu:ManlicT, a npocTo 6onenhIUMK, RaK 11 MHOrHe.
CJIOBA. M BLIPAJKEHM.SI
BLIHTH s c!Juua.TJ a se califica in finalii
tl>Pr ( ifi3-3p-n) (tl>e~epaTJisnaB Pecnya'nuKa repMaiiHH) R.F.G.
HH'Iero noA66uoro nici gind
ynopu/Lrii, -aB, -oe, -Lie indirjit
MelK~Y intre
6paJJiJieQ brazilian

ne Meuee nu mai putin


IlloTJiliUAHU Scotia
cLrrpaTL BHH'ILIO a face meci nul, a termina Ia egalitate
B nOJILJY .. . in favoarea ...
'ICMUHOH campion
6oJJMLIQHK suporter, microbist

369

YDPA'JKHEHH.SI

1 *.

in Iocul punctelor puneti verbele

uzpamb-cbzzpamb,

5. Deduceti replicile omise.


npouzpamb,

e6mzpamb la forma necesarii.

KOMaH)J,a ... )J,Ba MaT'la BHH'lbiO, TpH.MaT'la ... (y <jlyT60ruiCTOB Kpaii:OBbi, .Hcc H IlJioemTH)
H TpH MaT'la ... (cTy,n;eH'!eCKOH KOMaH)J,e KnylKa-Han6KH, KOMaH,n;aM CTliya H llporpecym>). 5. Cer6.!1.HH Ha HCKYCCTBeHHOM KaTKe 1 cTa,n;u6Ha HM. 23 ABrycTa .... c66pHbre KoMaH.!I.hr qexocnoBaKHH u BeHrpHH. 6. Bbi He ri6MHHTe, KOMY ... rorocnaacme Boneii6omicTKH ?
7. PaJBe OHil ... ? flOMOeMy, OHil ... y KopeHCKHX BOneii:6oruiCTOK.

2*. Inlocuiti imbinarile tiparite cursiv cu cuvintele apropiate ca sens.


Faceti eventualele schimbiiri in propozitii.
c~emoM

E6KCOM.

.D;a, eme co mK6nbHbiX neT.

.D;a, MH6ruM He HpaBuTcH 6oKc.

Moil: TpeHep -

.................................................... ?

1. Bbi He JHaeTe, c KeM 6y)J,eT ... KoMaH)J,a CCCP? 2. B'lepa Pami.ll. ... c KOMllH.ll.Oii
<l>apym>. 3. Bcer6 Ja :hoT ceJ6H Paml:)J,>> ... B6ceML MaHeil. 4. HJ BOCbMH MiT'!eil mima

1. Hrpa JaK6H'lHnacb co

..................................................... ?
-

3:3. 2. Ha 3ToM '!eMITHOHiTe n6nbCKHe <jlyT6omic-

Tbi oi>epJK:a;m no6ei>y Ha.!l. 6paJHnbl.laMH. 3. Hama KoMaH)J,a npunuMana y~acmue B copesHosaHHHx Ha nepseHCTBO cTpallhr no BoneH:66ny. 4. CnopTcMeHbl EyxapecTa yJKe npotJoi>nm
mpenup6tJKu B HOBOM cnopTHBHOM Jane. 5. 3TOT !OHoma npo6eJKan cmoMempooyJO i>ucman'IJUJO Ja 10 CeKyH)J,. 6. flepe)J, '!eMIIHOHaTOM MHOfHe 6DlCKQ3bl6QRU CBOif MHeHUe no BOnp6cy
0 6y,n;ymHX no6e)J,HTenSIX. 7. .H C'lHTaiO, 'ITO CY,l.lbll HenpaBHnbHO HaJHa'lHJI OiJUHHai)ljamuMemp06btil yi)tip.

3. Completati cu cuvintele si imbiniirile de cuvinte din dreapta, la cazul


dativ cu prepozitia no.

. . .................................................. ?
MacTep cn6pTa no 66Kcy .

......... . .................... . ..... . . . . .... ... . .... ?


-

B Jane Kny6a )l;HHaMo.

)l;Ba paJa B He)J,eniO ; B noHe)J,enbHHK H B '!eTBepr.

lloJKaJiyHCTa, npHXO)J,HTe C BaillHM .ll.PYfOM Ha TpeHHpOBKy. 11 eCnH eMy )J,eHCTBH


TenbHO HpaBHTCH 60KC, OH MOJKeT 3aiTHCaTbCH B HaW KJiy6.

. ................................................... ?
. ....... .. ... .... .. . ........ ....... ................. ?

6. Riispundeti la intrebiiri.
1. JI!b6HTe JIH Bbl cnopT ? 2. KaK6ii BH.ll. cn6pra HpaaHTCll BaM 66Jibwe scer6 ?
3. Y'lacTsosann JIH Bbi B cnopTHBHhiX copesHoBaHul!x ? B KaKil:x ? 4. KaKH:x peJynbThoB
)J,06HJIHCb Bbl (sawa KOMaH,n;a) B JTHX copeBHOBaHHl!X ? 5. C'lHTaeTe JIH Bbl ce6K 6onenb
Ill;HKOM? 3a KaKyiO KOMaH.ll.Y Bbl 6oneeTe? 6. KaKHx.H3BeCTHbiX CllOpTCMeHOB (pyMhlHCKHX
n coseTcmx) Bbi JHaeTe? qTo Bhr M6JKeTe paccKaJaTb o6 H:x crropTHBHbiX .o;ocTuJKeHHllx?
7. Ha KaKHx cnopTHBHbiX copeBHOBaHHSIX, BCTpe'!ax Bbl 6biJIH B nocne)J,Hee BpeMSI? 8. r)J,e
01lli IIPOHCXO)J,HJIH H KaK JaKOH'!HJIHCh ? 9. B KaKHx MelK)J,yHapOJJ;Hb!X cnopTHBHhiX BCTpe'laX
y'laCTBOBaJIH He,n;liBHo pyMhmcme cnopTcMeHhi? 10. KaKH:x pe3yJibTaToB oHil .o;o6iiJIHCh?
11. KaK Ja66THTCH pyMhrHcKoe rocy)J,apcTBO o pa3BHTHH cn6pTa a Hamel!: CTpaHe ?

1. Ceii'lac Ha'IHYTCH copesHoBaHuH ....

6er C npeiiilTCTBHl!MH2, XY )J,OJKeCTBeHHaSI


fHMHaCTHKa

2. KoMaH)J,hr Bameil: cTpaHhr y'lacTBosaJIH

<jlyT60n, BOneil:66n, 6acKeT60n

7~

KOnH'!ecTBO Ja6HTblX ronOB

8. Redati Ia persoana a III-a continutul textului.

B MelK)J,yHapO)J,HblX BCTpe'laX ... ?

3, Ha KaKOM MecTe CTOHT Bama KOMaH)J,a

... ?

Scoateti din textul 3HamoKu lexicul legat de sport.

9. 1nvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.

4. Moil: ,n;pyr - MacTep cn6pTa ....


5. H:'imH cnopTcMeHhr nony'lii:JIH JonoThre Me,n;aJIH B copesHoBaHHl!X ....

6. KaK Bhl .ll.YMaeTe, KTO 6y.o;eT B JTOM

maxMaTbl, 60KC, MeTaHHe KOnbli

ro)J,Y '!eMilHOHOM MJl:pa ... ?

10. Imaginati dialoguri cu tema ,Sportul": a) discutati in contradictoriu despre pronosticul unui campionat (de fotbal, de hochei etc.); b) sinteti invitat Ia o competitie sportiva de atletism; interesati-va de programul
acesteia.

4. 1nlocuiti punctele cu prepozitiile e sau Ha .. Puneti la forma necesarii


cuvintele din parantezii.
1: - BaM HpaBHTCH urparb ... (soneil:66n)? 2. - HeT, H 66Jibme nro6.rn0 Hrparb ...
(6acKeT66n). 3. - )l;asaiiTe cblrpaeM ... (maXMaTbr). 4. - MHe 6'!eHb JKaJib, Ho H He
yMeiO HrpaTh .. . (maXMaThx). 5. - H ima, cblrpail:Te '!T6-HH6Y.ll.b ... {polinb). 6. - HJBH
HHTe, HO H )J,aBHO He Hrpana ... {pOKJib), JIY'lille H Cb!fpaiO BaM .... (rHTapa).
1 HCKyccTseuMil KaToK patinoar artificial
2
6er c npemiTCTBHHMH garduri

370

- Mo)I(HO MHe IIOCMOTpen, cpyT60JI IIO mirneMy TeJiembopy, a TO y


Hac ,IJ;OMa . IIO)l(ap?

371

Ha JioH.n;oHeKoM eTa,n;uoHe Y3M6JIH npoxo.n;uT cpyT66.1ThHI>IH MaT'I


eeKa: C66pHaH AHrJIHR -C66pHaH Mlipa. U:em.x Ha 6Hnen.x eosepIm~HHo cpaHTaCTH'IeeKm~, HO eTa,D;HOH 3a6HT ,D;O OTKlba. B eaMOH ,n;oporoif: JIOJKe
CH,D;HT ,D;aMa, pH,D;OM e Heif eBo66,n;HOe MeeTO, O,D;HaKO Ha Bee npoeb6bi 6oJieJib~HKOB, JKeJicliOllJHX 3aml:Th ero, OHa OTBe'!aeT:
-

HHKor,n;a! 3To MeeTo Moero noKoii:Horo MyJKa ...

YPOK 52

EcJIH

BLI

IUITb,li,ECHT BTOPOH YPOK

Ja6oJieJiu ...

Dadi v-ati imbolnavit ...

- Ho Be,n;b My:>J.<a yJKe HeT, npMrnaelinH 6hi xoTh Koro-HH6y,n;b H3 po,n;CTBeHHHKoB ...
- K eoJKaneHHIO, Bee p6,n;eTBeHHHKH eeif:qae Ha ero noxopoHax.

CJIOB.A M BhiPAJKEHMSI
nolKap incendiu
l.lewi pret
cosepmeuno de-a dreptul

Ja68T ~o oTKba plin pina Ia refuz


JIOlKa loja

4!anTacnl'fecK/ Hii, -aH, -oe, -ue fantastic

noKoiin /Lnl, -aH, -oe, -Lie riiposat


noxopoHbl (pl.) funeralii, inmormintare

o~uaKo

dar, insa,

totu~i

- Cne,n;yiOmH:H.!
- ITpoeTiiTe, ee:H.qae Moil otiepe,n;h , - eKa3an 5I JKeHmHHe e xo3ilii:eTBeHHoii: eyMKOM H npomen B Ka6liHeT.
Bpa'I IIHCaJI H IIMCaJl.
- Cro,n;a ca,n;IiTeeb, - oH nocMoTpen Ha MeHil 6e3 BciiKoro MHTepeea
M IIpO,D,OJlJKaJl IIHeaTb. qTO-TO MHe B er6 B3rJiif,D,e He IIOHpaBHJIOeh.
- KaK Bhl ce651 tJ:yBcTByeTe, .n;6KTop?
OH ena6o MaxHyJI PYKOM.
- IToeMoTpliTe eiO,n;a,- eKa3aJI 5I H no,n;H5IJI pyKy .
.LJ:oKTOp IIOCMOTpeJI HaJieBO.
- Teneph ero,n;a!
OH noeMoTpen HanpaBo. .5I 3a,n;yMane5I.
- Hy, 'ITO Bhi Hax6,n;HTe?- enpoelin OH.
- HH'Ier6 cephe3Horo. He BOJIHYMTeeh. Y Bae nerKoe nepeyToMne.tme. CKo.IThKo Bhi y)f(e npliH5IJIH eer6,n;H5I?
- .LJ:Ba,n;llan ,n;Ba 'IenoBeKa.
- iioHiiTHO .. . BoT TOJibKO 3Ta JKeJlTM3Ha B ma3aX .. . Bbi Ha netJ:eHh
He JKanyeTeeb?
-

HeT, Ho MOJKHo npoBepHTh ...

- .LJ:a, ,n;a, Ha.n;o o65I3aTenhHo e,n;enaTb aHaJIH3hi! Ha 'ITO e~e JKanyeTeeh?


-

roJIOBHhie 6oJIH ...

-TaK.
-

... IIIYM B yiiiax, rOJIOBOKpyJKeHHe. nOJIHT B 66naeTH eep,D;Ila.

-A BoT 3,n;eeb 6onliT? - .5I HaJKan eMy Ha JKIIBOT enpasa.


-

.LJ:a! -

y,n;RBHJie5I OH.

- Hy 'ITP JK, - eKa3aJI 51, - BIIOJIHe B03MOJKHO, 'ITO 3To renaTO-llepe6pa.IThHbiH eHH,D,pOM, npaB,n;a, B JierKOM cpopMe.

373

- remho-u:epe6paJI.bHhiH? CTpaHHO, 5I He ,[(yMaJI, 'ITO 3TO KaK-TO


csj)3aHo.
- Bl>I, oqemmHo, He 'IHTaJIH nocne,[(Heii cTaTMi npo$eccopa C.?
- KoHe'IHo, HeT! Kor,[(a MHe 'IHTaTI>?- 3aKpH'Ian ,[(oKTop. -To
npHeMhi no COpOK 'leJIOBeK, TO Bbi30Bhi, TO COBemaHHH .. .
- Hy xoporn6, xoporu6! 5I sac noHHMaiO. He Ha,[(o HepBHH'IaTI>. 5I 61>r
,[(aJI BaM 6IOJIJieTeHh ...
- qns BI>r, . y MeH.H cTon~>Ko pa66ur. Mo:>KeT 6I>ITh, MHe c,[(enan 3JieKTpoxap.[(HorpaMMY?
-He Mernano 61>r. Ho cHa'lana H3MepbTe ,[(asneHHe. H nocos(hyiiTech C Ba!IIHMH KOJIJieraMH.
.
- C xonneraMH? Ho omi: B TaKoM :>Ke nono:>KeHHH, xax H H. - OH 3armaxan.
- YcUOKOHTeCh, 5I Mory ir OIIIH6aTI>c.H: 5I Bee :>Ke HH:>KeHep, H npaKni'leCKoro OJihiTa B Me,[(Hu;H:He y MeHH eme M:ano. Jlyqrue co6paTh KOHCHJIHyM.
.
- KoHcHJIHYM ... HaAo HaiiTH xoporuHx cneu;HanHcTos, co6paTh Hx ...
Ha 3To yiiAeT cToJI~>Ko speMeHH H ...
- HH'Ier6 no,[(o6Horo! Bl>I OIIIH6aetecb! - CKa3aJI 5I H norueJI K ABepH. - MI>r llpOCTO no30BeM eme KOrO-HH6YAb H3 oqepe,[(H, H Bhi YBH)J:IiTe ..
- liOCTOHTe, noxa He Ha)J:O! IIpHAeTe Tent~pb )J:Ba)J:IJ;aTh BTOporo'
'laCaM K TpeM, - CKa3an OH, B03BpamM MHe 60JibHH'IHhiH JIHCTOK. - If
y MeHH K BaM np6cb6a: Mo:>KHO H noxa:>Ky BaM csoro :>KeHy? Y Hee 'ITo-To
c noqKaMH. 5I saM 6:YAY o'leHI> o6.H3aH, - Ao6aBHJI oH co 3Ha'leHHeM.
- Xoporu6, - cornacHJICH H H BhiiiieJI.

1. Ky.11a nomen 6o!Ibu6:lf? 2. qTo ,11eJiaJJ apa'l a Ka6HHeTe? 3. 0 '!eM cnpocH.n


naUHeHT apa'la? 4. KTo xor6 ua'laJJ ocMlhpuaaTL, apa'l 6o!Ibu6ro illm uao6op6T? 5. qTo
uaiileJI nuJKeuep y apa'la? 6. KaKoa6 6bmo nonolKeune apa'la ?. Tio'leMy? 7. Ha 'ITo
JKanoaancH apa'l? 8. Kax6:ii ,~~uaruoJ nocTaaun nauneuT? 9. qTo ou npe,11nol!CHn .116KTopy?
10. Kaxlle auannJhi .116JIJKeu 6hm C.lleiiaTb apa'l? 11. Jlerx6 JIH co6phh KoucliJinYM?
Tio'leMy ? 12. 0 'I eM nonpoclln apa'l umKeuepa?

J(HAJJ6r I
J(yMumpy: MsaH BacHJiheBH'I, y sac cnyqaiiHo HeT Ta6neTKH oT ronosHoii
60JIH?
HBaH BadtAbeBur-t : .lJ:on:>KHa 6I>ITh, .11 scer,[(a Horny c . co66ii: nexapcTBa.
J(yMumpy: 5I TO:>Ke, a BOT cero,[(H.ll OCTaBHJI ,[(OMa, UOJIO:>KHJI B .[(pyroii: UH,[(:>KaK.
HBaH BadlllbeBu'l: BoT, Harnen. 3To xo<PeiJ:HH, o'leHI> xopoiiiee cpeACTBo
OT roJIOBHOH 66JIH. Ceii:qac 5I rrpHHecy BaM CTaxaH BO,ll,bi.
J(yMumpy: CnacH6o, cnacH6o ...
HBaH BacuAbeBu'l : Bhmeii:Te O.[(HY Ta6neTKy H none:>KHTe HeMHoro, ce:Hqac
npo:H.[(eT.
J(yMumpy: BH.u.Ho, MeHx r,[(e-To npocxso3HJio. H ronosa 6onHT, H cUHHa.
HBaH BacuAbeBu'l: .lJ:asa:HTe no:HAeM s nonHKJIHHHxy.
J(yMumpy: :EcnH ,[(o YTPa He npoii.[(eT, npH.[(eTcH HATH.
HBaH BacuAbeBu'l: Hy:>KHo no:HTH nopaHbrue, 'ITo6hi B3.l1Th H6Mep6x.

CJIOBA. M BLIPA/KEHIUI
CJIOBA M BLIPAIKEHIDI
renbo-nepe6paJJbJiblii. CHifApOM sind rom
hepato-cerebral
nplio)la ce-i drept
CBlhau; -a, -o, -hi este legat
TO , TO .. ba .. , ba .. .
npneM consultatie
BLIJOB chemare Ia domiciliu
6JOJJJJeTeHb (60JJbrui'IUbiH JJHCTOK) certificat medical
electrocardio3JJeKTpoKapAnorpaMMa
gramii
ne MewaJJo 6bl n-ar fi riiu, n-ar strica
HJMepnT& )laoJJenue a lua tensiunea
oce lKe ( aici) oricum, orice .ai zice
npaKTH'IecK / nil, -aH, -oe, -ue practic
KOHCHJJHYM consult
no'!Ka rinichi
o61han, -a, -o, -hi este obligat
co Jna'lenneM ( aici) cu tile, cu subinteles

nanneHT pacient
Ka6unh cabinet
nnTepec interes
'ITO-To ceva
cJJa6o ( aici) farii vlagii
MaXuYTb pyKOH a da din minii ( aici)
in semn de dezniidejde
3ll/lYMaTbCH I a ciidea pe ginduri
uaJJeoo Ia stinga
nanpaoo Ia dreapta
npnruiT& I a primi, a c onsulta
lKeJJTHJua giilbenealii
lKMooaT&CH ua ne'leHb a se plinge de
ficat
awiJJH3 analiza
roJJoonaH 6oJJb durere de cap
06JJaCTb regiune
nalKaT& I a apiisa, a palpa
lKHBOT abdomen, burtii

374

CJJY'IIiiiuo intimpliitor
ra6JJema oT roJJoouoil OOJJH
pastilii
pentru durere de cap
KIHjle)lHH cofedin (medicament)
cpe)lCTBO ( aici) paliativ
obinHTI> Ta6JJeTKy a lua o pastilii

Meuli npocKBoJIIJJo rn-a tras curentul


rAe-To undeva
cDHwi spate
DOJJHKJJHUHKa poJicJinicii
HoMepOK (uoMep) bon de ordine

J(HAJJ6F II
Meocecmpa: KTo cneAYIOmH:H?
llaiJUeHm: Ce:Hqac MOH oqepe,[(h.
flaiJUeHm: 3.[(paBCTBYHTe!
Bpa'l: 3ApascTBy:HTe! Ca.[(HTeci>, no:>Klinyii:cTa. Kax Barna $aMHJIH.ll?
lla1JueHm: Bna,[( .lJ:YMHTPY

375

Bpa'l: 5I qn)-To He Bit)l(y BaweH: KapTolfKII.


fiatJUhlm: Y MemJ: HeT KapTOlfKH, 51: IIpHe3)1(liH.
Bpa'l: A, Hy, xoporn6. Ha lfT6 Bhi )l(aJiyeTecb?
IlaiJueHm: Y Meml: cll:n~>HhiH HacMopK, 6onll:T ronosa, rrpasoe yxo, rpy,n:h H

M yJtc: MeHH TOlliHMT, so pTy r6phKO, KaK TOJibKO BCTaffi, HalfHHaeTcH roJIOBOKpy::KeHHe ...
)[(eNa: KoHe'IHO, :ho rrpll:cTyrr rrelfeHH. 5I ce:ii:qac Bbi30BY CK6pyw
IIOMOin;b .

CIIHHa ... BciO HO% 51: KarnmiJI.

Bpa'l: Pa3,n:esaH:Tech,

)[(ma: A J1JI6! C:i6pa5r rr6MOin;h? Cpoqao rrpHurJiliTe Marnliay. MoeMy M:Y)I(Y 6lfeHh rrn6xo ... 3arrll:cbiBaH:Te: ynm:~:a Mwpa, ,n:oM 16, KBapn\:pa 8,
llnh:HH. Ha BTop6M :na)l(e ... B ,n:6Me Bcer6 o,n:wH rro,n:'he3,n:. T6JihKo,
IIO)I(aJiyHCTa, II06biCTpee!

Bpa'l: y Bac 6pOHXHT. O,n:esaH:TeCb H H,[(HTe B rrepBbiH Ka6HHeT K YlliHOMY

)Kena : Jle)J(H crroK6H:Ho, ceifqa crrpue,n:eT Bpaq ... Be,n:h 5I: roaopll:na, 'ITO Te6e
Ha,n:o co6nw,n:aTh ,n:HeTy. Te6e HeJih3H ecTI. )I(HpHoro H 6cTporo.

Bpa'l: TeMrrepaTypa ecTb?


IlaiJue~m: HeBbiC6KaH, 37,5 (Tpll:,n:n;aTI. ceMh H IIHTh). Qqesll:,n:Ho, H rrpocTy,[(HJIC5l.

51: Bac Bb"Icnyrnaw. TaK ... .lJ:hlwll:Te ... C nerKIIMH


HH':Ier6. OTKpOHTe poT ... ropno KpaCHOe ... rnoTaTb 66JihHO?
Ila1Jub1m: HeMH6ro.

Bpaqy, ilOTOM BepHeTeCb ,KO MHe.

0;

IlalJueHm : .IJ:a, Hy)l(eH ... Crracll:6o, ,n:6Krop! .z:J:o csH,n:aHHH!


Bpa'l: .n:o csH,n:aHH5l. Bb13,n:opasnHsaH:Te.

CJIOBA H BhiPA:IKEHIDI
aocnaneaue yxa otita
Kannn picatura
Jadllbl&aTL I a pune (picaturi)
no 2-3 Klinnu cite 2-3 picaturi
MHKcTypa mixturii, sirop
CTonoaan JIOJKKa lingura
e,ll;a ( aici) rna sa
rop'lii'IHHK compresa cu mu~tar
corpeaaro~aii KOMnpecc compresa termogena

0.

0.

CJ10BA H BhiPAIKEHHSI
6 ne,li;H /hlii, -a~, -oe, -hie palid
lKeny,li;OK stomac
:\Iemi TOUJHHT mi-e g reata

AH5l, MHe rrn6xo.


qTo c To66H:? T~>I TaK6if 6ne.n:H~>Iii! Eonll:T lfT6-HH6y,n:h?
.n;a, cll:JihHhie 66JIH BOT 3,n:ech, B )I(HBOTe, HaaepHoe, )l(eJiy,n:oK.
TaM He )l(eny,n:oK, a rrelfeHh.

ao pTy rOpbKO a avea amar in gurii


co6rrro,ll;aTL ,ll;lfeTy a tine regim
ocTpoe s. picant

/f.HAJI6F IV
IfaljUeum: .lJ:6KTOp, y MeHH y)l(aCHO 60JIHT 3y6! 5 BCIO HO'fh He CllaJI.
3y6u6u epa'l: CeiiIac rrocM6TpHM ... Ca,n:wTech n Kpecno ...
IlaiJuemn: Hw)I(HHH, BTop6H: cnesa.
3y6u6i1 epa'l: KoHelfHO, 3,n:ech 61>ma rrn6M6a, HO omi ,n:aaH6 sb"rrrana! 5I
ceifqac IIOlfRIQY BaM 3y6 H ,n:yMaiO, lfTO rrpH,n:eTCH y,n:aJIHTb HepB.
IlalJUeHm : Ho :ho 6lfeHh 66JihHO!
3y6H6u epa'l: 5I rroJio)l(y B 3y6 MhiWh}]:K, H He 6y,n:eT 66JII.HO. HJIH Bhi rrpe,n:IIOlfHTaeTe yK6n?
.Ilalfueum: Jlyqwe c,n:enaifTe yK6JI.
3y6u6u epatt: Xopoiii6. 5I y,n:an!O Hepa 11 3aiiJioM611pyro KaHan. A qepe3
He,n:e.JIIO rrpH,n:eTe cH6aa, H 5I: 3arrnoM6npyro saM 3y6.

CJIOBA H BLIPAIKEHHSI

/l.HAJI6F III

37,

0.

BaM pen:errT. ArrreKa 3,n:ech p5l,n:oM. 3To KaiiJIH ,n:JI5l yrneH:. 3aKaiihmaH:Te
3 pa3a B ,n:eHh no 2-3 KaiiJIH B Ka)l(,n:oe yxo. KaiiJIH ,n:oJI)I(Hbi 6hiTh TeIIJihie. 0T KaWAA 5I: ,n:aJI BaM MHKCTypy. ilpHHHMaHTe 110 O,[(HOH CTOJIOBOH JIQ)I(Ke 4 pa3a B ,n:eHb rrepe,n: e,n:6H:. A BelfepOM COBeTyiO BaM
CTaBHTb Ha rpy,n:h roplfH'IHHKH, a Ha r6pJIO - corpeBaiOIIIHH KOMIIpecc.
H rroJie)l(liTe HecKOJihKo ,n:He:ii: B rrocTemL BaM Hy)l(eH 6wnneTeHh?

My:>tC:
)[(eHa:
My:>tC:
)[(eHa:

.
0

Bpa'l: 5I TaK, H rrpe,n:rronaran, y Bac em_.e H BocrraneHHe rrp4soro yxa. BoT

Me,ll;cecTpa (Me,li;HlliiHcKaH cecTpa) sora


medical a
'ITO-TO ne BiilKy dar (de ce) nu viid
KllpTO'IKa fi~a
rpy,li;L piept
,KllUJJIHTb J a tu~i
poT gura
rnoTliTL 6oJibno? doare Ia inghitit ?
6ponxiiT bron~ita
yrnnoii apa'l medic orelist

uepo nerv
MbiiDbliK arsenic
yKOJI injectie
JannoM6npoaaTL I a plomba
Kamin canal

-:Jy6 dinte, masea


Jy6u0ii apa'i dentist
HHlKH /uii, -HH, -ee, -ue de jos
UJIOM6a plomba
BbiUaCTb I a cadea

377

YllPAJKHEHIUI

1*. Completati cu

cuvintele : 66Abllo, 6o11um,


6o11h11b, 6oAbH6il, 6o/lb la forma ceruta de context.

6oAemb-3a6oAemb,

1. R He eM 6crporo 1b-Ja ... iKeJIY,ll;Ka. 2. Bcw np6mnyro HO'Ih y MeH.Ii ... Jy6&r. 3. B&J
IIJIOXO BhlrJili,ll;HTe cerO,ll;Hli, y BaC 'lTO-HH6y,ll;b ... ? 4 .LJ:a, Y MeHJi CHJibHali TOJIOBHllli ....
. 5. Moil: ,ll;pyr npocry,ll;HJICJI H ... aH.rHHOH. 6. AHrliHa - 3ro O'leHb HenpHlirHaJI ... 7. MeHli
npocKBOJHJIO, MHe rpy,ll;HO ,ll;&rmh& H ... rnonh&. 8. Y MeHli peBMaTHJM, no9TOMY raK
CHJibHO .. HOTH. 9. - Bam MYiK YiKC BhiJ,ll;OpoBeJI? - Her, OH erne .... 10. B,!J;pyr OH
IIO'IYBCTBOBaJI CHJibHYIO ... B o6JiaCTH cep,ll;~a . 11. Omi )J;aBHO .. IIO'!KaMH.

2. Formulati intrebari, conform modelului.


Model
Y MeHii 6oml:T )l(eJiy~oK.
-A 'ITO y Bac c )l(eJiy~KoM?

3*. fncheiati enunturile cu expresiile antonimice celor tiparite cursiv,


la forma corespunzatoare.
1. Kor)J;a li ,ll;OJiiKeH IIPHHHMclrb ra6rreTKH, nepeiJ eiJ6u HJIH .. ? 2. Bbi CTOllJIH 6 O'lepeiJu nrrH Jamrr~ B Ka6HHer ... ? 3. B&r HAere om 6faf{(i HfiH ... ? 4; Y_ Hero 6&rrra aHrliH~
6 Aei!KOU (/jopMe HJIH .. ? 5. Bbi He BH,ll;eJIH, Me,ll;cecrpa 601UAQ 6 Ka6u11em HJIH OHcl .. ? 6. Kor,ll;a
npHHHMaer Jy6Hol!: Bpa'l, iJo o6eoa HJIH ... ?

4. Completati cu cuvintele ~i imbinarile de cuvinte din dreapta, la forma


necesara.
H3MepHJIH ...
. 2. rAe Bbi ,ll;CJlaJIH aHclrrH3bi, ... HJIH .. ?
3. R Ae!larr amiJIHJbi ... , a yKorr - .
4. Bbr noli)J;ere cHa'larra .. . HJIH .. ?
5. CoBeryw BaM noihn ..
Ci. Her JIH y Bac qero-HH6YAb .. ?
7. HeAaBHO y MeHli 6&rrr (6bma, 6hmo)

8: B

AeKa6pe JI 6onerra ....

9. Ha npoumoii: He,ll;erre Moil: CbiH BhiBHXHyrr ...


ynan

10. R

11

crroMarr

1. KaK 'lclCTO Bbl 6om!ere? Ky,!J;a Bbl H,ll;ere, KOT,ll;a Bbl 60JibHhl? 2. B KaKOU IIOJIHKJIHHHxe Bhl o6hi'!HO JIC'lHTeCh.? 3. B KaKHX crry'la.IIX Bbr npHHHMaere : a) Kocl>eAHH ( sau antinevralgic etc.) ; .6) IIHpaMH,ll;OH H acnHpllli ; B) BaJIHAOJI (sau piciituri de valerianii etc.) ?
4. qeM 6orre.Ji:H HeAaBHo Bhr HJIH 'lrreHbi Bameli ceMbH: ? 5. KaiCH:e aH<iJIHJbi BaM (HM) ACJiaJIH?
6. KorAa BaM B nocneAHHli paJ AerraJIH yKOJlbi? 7. KaKoe y Bac Aa,BrreHHe? 8. Co6Jli0Aaere
JIH Bbi AHery, Kor)J;a Bbr 6oJlbHhr? KaKyw !l:MeHHo? 9. JleiKaJIH JIH Bbr Kor)J;a-HH6YAb B 6onb~
HH~e? floqeMY? 10. qaCTO JIH BaM DpHXO,ll;HTC.II XO,ll;(!Tb K Jy6HOMY Bpa'ly? 11. qTO
C)J;CJiaJI BaM He)J;aBHO Bam Jy6HOll Bpa'l? qTO eme OH )J;OJiiKeH C,!J;CJiaTh? 12. B KaKHX
cey'lallx BLI Bbr'3bmaere Bpa'la Ha AOM H 6epere 6wrrrrereHb? 13. Bbr BLIJbiBaJIH KorAaHH6YAb CKopyro nOMOII.{b>>? KaK 9ro ,1J;erraerc11 ?

7*. Traduceti in limba rusa.

1. y Moero ,ll;pyra 'lclCTO 6orrHT cep,ll;ue. 2. y MeHli 6orrHT IIe'leHb. 3. OH iKclnyeTCli


Ha roprro. 4. Y Moel!: iKeHhi 6orrlir IIO'IKH. 5. Y ,ll;CBO'IKH 6orrlir ymH. 6. B nocrre,ll;Hee
BpeMJI Hn~a crarra iKarroBaTbCJI Ha rrraJa. 7. Y HHKorraJI 6omir HorH.

1. B'lepa MHe CACJiaJIH ... , a cerOAHli

6. Raspundeti la intrebari.

:meKrpoKap,ll;HorpaMMa, AaBrreHHe
IIOJIHKJIHHHKa, 60JlbHH~a
na6oparopHII, Ka6HHer
repaneBr, Jy6Hol!: Bpa'l
xopomHl!: cneuHanHcr
xameJlb, HclCMOpK, DpOCTy,ll;a, TOJIOBHlill
6orrb, Jy6HaJI 6orrb
6pOHXHT, BOCIIaJICHHe yxa, BOCilaJICHHe
- rrerKHx, aHrliHa, rpHnn, npncryn no'!eK
aHrHHa, rpHIIII, 6pOHXHT, BOCIIaJieHHe
JieTKHX
Hora

- Dv. ati :chemat doctorul?


-Da.
- Unde e bolnava?
- Aici, d-Ie doctor, in camera aceasta.
- Bunii ziua! Cum vii simtiti?
- Prost, d-Ie doctor.
- Ce vii doare?
- Totul, dar mai ales caput ~i in git (gitul).
- Tu~iti?
- Da, tu~esc. Am ~i guturai.
- Ce temperatura aveti?
-Mare, 39,5.
-Dar ieri ce temperatura ati avut?
- Nu ~tiu, nu mi-am luat-o.
- Bine, acum o sa vii ascult inima ~i pliiminii... A~a .. .- Aici totul e in ordine. A cum
sa ne uitam in git . Ziceti! a - a! E clar, a veti amigdalita. Trebuie sa stati in pat ~i
sa luati medicamente. Poftiti ~i reteta. Luati acest medicament de 3 ori pe zi, iar pe acesta
- dimineata ~i seara inainte de masa... Cred ca va trebui sa (vii) scoateti amigdalele.
Toate cele bune ~i insaniito~ire grabnica!
-

Multumesc, d-Ie doctor, Ia revedere!

8. Cititi textul Ila!JueHm, distribuind intre trei persoane rolurile de:


doctor, pacient ~i autor.

ce6e ...

5. Completati cu cuvintele date, la forma potrivita.


1. CKaiKnre, noiKarryii:cra, c Koroporo '!aca ... Jy6Hoii: Bpaq? 2. R _JaKaJarr B

a~reKe

MHKcrypy or KamrrJI H KcliiJIH AJIII Hoca, Bbr He Mornn 6bi ... HX? 3 ... rrexapcrBo peryrrJipHo,
HHa'le Bbi He BbiJAOPOBHre, 4. - Kaxoe y Bac AaBrreHHe? - 170/90 (cro ceMhAecJIT Ha
AeBIIHOcro). - 3ro He O'!eHb ... AaBrreHHe ! 5. Y MeHli.... AaBneHHe ---: 210/100 a y Moe.l!:
iKeHhi, Hao6op6r, ... ,ll;aBJICHHe- 100/60. 6. Y BaC HCIIOp'leHbi )J;Ba Jy6a ; li 3aiiJIOM6Hpy10, a ... npHAeTCII yAaJIHTb. 7. B'lepa y MeHli 6hrm\ O'!eHb .. reMrr~parypa- 39,5.
(HH3KHH, HHiKHHH, BbiCOKHH, BCpXHHH, IlpHHHMclTb, IIOJiy'!HTb)

9. fnvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.

10. Scoateti din lectia


nologia medicala.

Ec11u

6bl 3a6oAeAu ...

cuvintele legate de termi-

11 . Im.aginati dialoguri pentru urmatoarele situatii: a) in cabinetul


mepical; b) la farmacie; c). discutati cu o cuno~tinta referitor Ia tratamentul
pe care 1-ati urmat recent.

. 3-78

379

TIHThJJ:ECHT TPETHH YPOK

YPO:K 53

- B1>r 3HaeTe, ,n;oKTop, To neKapcTBo, 'ITo Bbr ,n;anH MHe B npowJibrii


pa3, ITOMOrJio.
- Hy, 'ITo 51 Mory cKaJan? E1>maeT ...

Calatorie in strainatate

.3arpaHH'IH3H noe3,LJ;Ka

.IJ:oKTop - Me,n;cecTpe :
- B03bMHTe :hoT TepMOMeTp, ITOH,ll;HTe B naJiaTy H ITOCMOTplhe, y
KOro Jl3 60JibHhiX UO,ll; MhllllKOH MO}{ wapHKOBa51 py'l:Ka .

.lJ:oKTOp, y MeH51 OlfeHb 60J1ltT npaBa51 HOra .. .


- 3, ,n;pyr Moil:, :ho y)l(e soJpacTHoe!
- lliyTHTe, ,n;oKTop! Mo}{ JieBa51 Hora TaKoro )l(e soJpacTa, HO omi
COBepllleHHO He 6om.fT!

!(6T<mop : Baw MY:lK Hy)l(,n;aeTcR B a6comoTHOM noKoe. Cei1,uic .a Ha-nHwy peuenT Ha ycnoKo:rheJibHbre Ta6JieTKH.
)J(eHd 6oAbH62o: A Kor,n;a eMy ,n;aBaTb Hx, .n;oKTop?
!(6Kmop: EMy? ReT, :ho Ta6JieTKH ,n;JIR Bac, rpalK,n;aHI<a!

C aMhrif clfaCTmtEbrif ,n;oKTop B MI1pe- :ho BeTepHHap. Ero nau:n:eHn>'


He CHMymipyiOT, He Tpe6yJOT JarpaHHlffibiX JieKapcTB, He npocRT 6IOJIJieTeH51 .
Om1: He s:r:.rmic:r:.maiOT )l(ypmiJI 3.n;opoBbe H no3ToMy He coMHeBaiOTC51 B
TIOCTaBJieHHOM ,D;HarH03e. flpas,n;a , TiaUHeHTbi B 3HaK 6Jiaro,n;apHOCTJI MoryT
MHor,n;a M yKyc:Hn cBoero spa'Ia. Ho JaTo HH o,n;Ha cKoTliHa eiiJe He Hanrr- caJia )liJI06y Ha BCTCpiJHapa.
CJIOBA 11 BhiPA)KEHIUI
TepMOMeTp termometru
namiTa salon (de spital)
no~ MbillJKOii Ia subtioara
lllapnKoB:ill py'!Ka pix
BoJpacTJioe s. din cauza virstei
noKoii lini~te
ycnoKoJheJJ&u/&Jii, -all, -oe, -ble calmant,
tranchilizant
rpalK~aHKa cetateana
C'laCTJJJm /Mii, -all, -oe, -Lie fericit
MHP lume

BeTepuuap veterinar
cuMymlpoBaTb I a simula
Tpe6osaT& I a cere (insistent)
Bbimlc&maT& (lKypuaJI) a fi abonat (Ia
o revistii)
COMHeBiiThCll I a se indoi (de ceva)
~uaruoJ diagnostic
B 3HaK 6Jiaro~apuocTn in semn de recu---
no~tinta

cKonlua vitii
lK3Jio6a plingere, reclamatie

380

Jl

ifjomo zpaifjupyTocb

Bbi ToJibKo ce6e npe,n;cTaBhTe - MHe y,n;aJiocb 3aTIHdTI>c51 Ha 3KcKyp<emo 3a rpaHHIIY! .lJ:JI.H nacnopTa HY)l(HO HeCKOJibKO 4:JoTorpa4:Jnif, no3TOMY
.a nowmi K 4:JoTorpa4:Jy M rosop!O:
- ilO)l(aJiyHCTa, coTorpa4:JlipyHTC MeHH!
.IJ:oJI)l(Ra npH3HaTbc.H, 'ITO 51 olJ:eHh He JII06JI!O cpoTorpa4:J1tpoBaTbc51. 3To
noToMy, 'ITO ceil: 'lac HeT xopoumx 4:JoTorpa4:JoB. CepBHc y Hac soo6me He
Ha BbrcoTe, a oco6eHHO oTorpa4:JH.a. EIIJe He,n;asHo ,n;eJiaJIH :raK:rfe rrpeKpacHbre <p6To, a ceifqac cnJiownoif 6paK. .IJ:ocTaTolfHO cpaBHHTb Mo:rf 4:JoTo.rpamr, C,D;eJiaHHbie ,n;eC.HTb JieT Ha3a,D;, H HhiHCWHHC.
Ho 'ITo )l(e ,n;eJian, Ha.n;o - 3HalfHT mi,n;o.
<l>oTorpa4:J npHmacliJI MeH}{ B aTeJihe .
- llo,n;o)l(.n;HTe,- roBop!O , - 51 ,n;oJI)l(Ha HeMHoro rrpH'IecaThC51. <l>oTorpa4:JH.H ITOH,ll;~T Ha JarpaHHlfHbiH nacnopT, H
MoryT no,n;yMaTh, 'ITO y
HaC HCT XOpOWHX napHKMaXepoB.
. HasepHo, 5I cwJihHO Ja,n;bra ero caMoJii06ue, noToMy 'ITO oH ,n;aJI
MHe 3epKaJIO, lJ:T06bi .H XOpOIUO npH'IeCaJiaCb.
- Mo)l(eT, MHc BoJiocbr HaBepx JalJ:ecan?- cnpawrrsmo. - Tai< 6 y,n;eT O'ICHh 6naropo.n;Ho, a?
- 3alfeCbiBaHTC,- OTBC'IaCT oTorpa.
3a,recana soJioc:r:.r HaBepx, cMOTp!O B 3epKaJio -'ITo-To y)l(acHoe!
- XopoiUo Bbi l'vme nocoBeToBaJIH, sh'rrJI5I)l(y, Kai< ylfl1TeJII>Imua MaTeManlKH. OrryiUy-Ka 51 BOJIOCbi BHH3, a?
- OrrycKaifTe, - oTBelfaeT oH.
OrrycTHJia 5I soJiocbr BHIB, cMoTp!O - KOIUMap. Jluuo cosceM 'ly)l(oe.
- A HC Jiyqwe JIM TIOJIOBHHY 3a'IeCaTb HaBepx, a ,n;pyryiO OCTaBHTb
BHII.3y?
- 0cTaBm1ifTe.
TaK 5I w c,n;enana.
- Mo)l(eT, Ehr HalfHeTe oTorpaIipoBan,- rosop!O, -51 cw,n;a He
HO'ICB<l Tb npHIUJia. qero Bbi )l(,ll;eTe?

:r.

381

. TyT lfloTorpalfl ocseni:n MeHfl pelflneKTopoM.


-He ocse:r.u:aiiTe MeHfl csepxy, .sr OT :3Toro 6y,n;y Ka3aThC.sl CTaprne Ha
20 neT!
Tor,n;a oH ocsen1:n MeHfl qnby.
- HeT, HeT, rna3a 6y,n;yT, KaK y cTapyxn! .IJ:a, MHHyToqKy, - rosopiO, - a KaKoe Bbipa)l(eHne nnn:a c,n;enaTh? HasepHo, cephe3Hoe?
XoTfl :3To )l(e lfloTorpalfln.sr ,n;JI.sr secenoii 3Kcrypcnn! Cny)l(a:r.u:nii 6wp6
nacnopTOB ITOCMOTpHT H CKa)l(eT : ll noqeMy OHa TaKa.sr yrpiOMa.sr? rocy,n;apcTBO eli Bee ycn6sn.sr ,n;JI.sr OT,D;hrxa coJ,n;aeT, a oHa e:r.u:e He)J:os6JlhHa.
Mo)l(eT, nyqrne c YJihi6Koii? YJihi6Ka y MeHfl oqeHh 31fllfleKTHaSI. TOJihKO Be,D;h
:ho ifJOT{)rpalfJH.sr He JII06HMOMY Ha naMHTh,
,ll;JI.sl Ba)I(HOrO ,ll;OKyMeHTa.
Bo3hMeT norpami~HK mienopT c TaKHM 4J6To B pyKH H no,n;)'MaeT : llHTepecHo, qTo oHa se3er, qro raKa.sr ,n;osonhHa.sr? Kax Bhr .n;yMaere, a?
- Y MeHfl n,n;e.sr, - rosopM.r lfloTorpalfl. - ClflororpalfJM.pyw .sr sac
KaK o6paTHYIO CTOpOHY JlyHhi: B TeMHOTe H CO CITHHhi.
TaK H c,n;enann. TioroM see rosopM.nH, qro ,n;aBHO y)l(e He 61>mo y MeHfl
TaKoii xoporneii lflororpalfJHH.

CJIOBA II BLIPA/KEHIUI

Puma: no-MOeMY, Ha,D;O HanncaTh 3aHBJieHHe, 3~ITOJIHHTh' aHKeTY; c,n;aTL

TPH lflcnoxapToqKH pa3MepoM 5 Ha 6 n cnp~sKy c MecTa pa?oThi. H~


MO)I(eT 6LITL, B :hoM ro,n;y qTo-Hn6y,n;L H3MeHHJIOCL ... A B KaKyw crpaHy
Tbl xoqeiiTL noexaTL?

HuHa: B PyMhiHHIO.
PyML'rHHH Ha Mope. TIJI.sr)l( B MaMae
6

Puma: llponml>IM neToM


.sr Lma B
,
ocTaBJifleT He3a6LmaeMoe BneqaTJieHHe.

groaznic
'fY"JK /oii, -lill, -Oe, -lie strain, al altcuiva
BHHJ, BHHJY in jos, jos
pe41JleKTop reflector
cuepxy de sus
emily de jos
CTapyxa babii
BLipaliCenue numi expresia fetei
J~KTH /Liii, -all, -oe, Lie de efect
JIIooJIMLiii s. om drag, iubit
Jlymi Luna
TeMnoTa intuneric

raMH. TLI JHaellih, .sr HHKOr,n;a He 6bma 3a rpaHHI!eH, xoqy XOT.sl 6LI pa3
noexaTh.

Puma: )l(enaw Te6e y,n;aqn. l1 cqacrnM.Boro nyTM.!


CJIOBA II BhiPA/KEHJrUI
l'biTypHCT lnturist 1
JaliBJienue cerere
cnpliBKa adeverinta
ueJa6LmaeM /Liil, -a11,
neuitat

-oe,

-ble

~~:owMap co~mar,

npHJmlThCll I a marturisi, a recunoa~te


ue ua BLICOTe nu e Ia inaltime
cDJiownOii 6paK numai rebut
nbiHewn/nii, -llll, -ee, -He eel de' azi,
actual
aTeJILe .atelier
JaAeTh caMoJiroone a leza orgoliul
uoJiocLI (pl. J par
Ja'lecaTh a pieptana peste ca- ~i ridica
(parul)
.

6Jrarop(JAHO nobil, eli prestanta


onycniTb II a lasa in jos

HuHa: .n;a, .sr cnhrrnana, qTo PyMhiHH.si Boo6:r.u:e cn,aBR~Tc.sr c~oHM~ Kypop-

cJiaBHTLCll II a fi vestit
xoTli oLI pal macar o data
liCeJiaiO yAa'IH (iti) urez succes
C'laCTJlHBOfO nyTH! . drum bun!

de

!(HAJIOF II

MapuHecKy: HnKonaif MsaHOBH'I, Mo5! )[<eHa 3a6onena. HaM npn,n;eTc.sr ocTaTLc.sr B K 1reBe.

HuKo;uiu HeimoeutJ: A ,n;o KaK6ro qncna ,n;eifcTBH:TeJlhHa Barna mba?


MapuHecKy: B TOM-To n ,n;bro, qTo Bil3a y Hac KoHqa~Tc.sr q,epe3 ,n;Ba ,n;H.sr.
j{ ,D;OJI)I(eH noexaTL B Harne KOHCYJILCTBO H npo,D;JIHTh BH3y.

HuKoAau Heimoeu~: KoHeqHo, noe3)1(aifre. Ho .sr He 3HaiO, r,n;e Haxo.n;nr~.sr


pyMhiHcKoe KoHcynhcTBo. 06paTH:Tech n ropcnpasKy, TaM BaM .n;a,n;yT
a,n;pec H o6b5!CHSIT, KaK npoeXaTh.

0TBeTLTe

ua BODpOCLI

1. Ky.n;a Januc:iJlaCb .n;eayiiiKa? 2. qyo oua ..n;oJDKHa 6LIJia c.n;eJiaTb? 3. Ky.n;a oua
nornm\? 4. Tio'leMy oua ue mOQHT $oTorpa<!J:Hpoaan.Cll? 5. qyo c.n;eJian $oT6rpa$?
6. qyo .n:eJiaJia KJIHenTKa a aTeJILe? 7. floqeM)f oua ue xoTeJia Bhrnlli.n:eTL ua $oTorpa$HH
yrpK>Moii? 8. Tio'leMy oua 6oliJiacL BhirJUI.n:eTL aeceJioii? 9. qyo npe.n;Jio:aai:JI u Kon~e
KOH~OB $OTOfpalfJ ?
.

..

....... ... . ...... . .... .. ........................

"M~;~~ic~~: E~~~~e

,n;o6phi, 1-IHe 'Hy)l(eH a,n;~ec py~:biHCKOrO KOHCYJILCTBa.


/(e::eypHaR: O,n;Hy MHHYTKY ... I>exrepescKHH nepeynoK, N~ 5.

MapuHecKy: A KaK ry,n;a npoexaTh?


..
.
,
/(e::eypHaR: Ca.n;M.recL Ha 13 rpaMsaii . .IJ:oe,n;ere ,n;o ApreMa. !aM ~epec~,n;eTe Ha 16 H:nn 18 rpaMsaii, KoropLIH n,n;eT B cropoHy JlLBoBcxo:n ITJ1o:r.u:a-.
,n;n. CoH.n;ere Ha ocTaH6BKe HexpacoBcKoii.

!(HAJIOF I

Puma: 3.n;pascrsyii, HM.Ha, Tl>I Ky.n;a?


HuHa: B HHrypH:cr. j{ 3anncanacl> Ha 3Kcxypcnw 3a rpam!n:y, xoqy Y3HaT:b,
KaKM.e ,D;OKyMeHT:bi HY)I(Hhi ,ll;Jl.sl nacnopra.

382

MapuHeCKy: nOJlhiiTOe cnacH:6o. CKOJlbKO c Meml: 3a cnpaBKy?


/(e::eypHaR: 5 KOITeeK.
1

Organizatia sovietica

pentru

turism

383

international

' .
!fHAJ!OF IV

CJIOBA 11 BLIPA)KEHI1SI
~eiiCTBHTeJieH,

~eiiCTBHTem,uja, -0, -LI


este valabil
B TOM-To u ,11e.Iio asta e tocmai despre
asta e vorba
'
I>OH'IIlTbCH a expira
I>OHCYJILCTBO Consu]at

npo~JIHTL II a prelungi
ropcnpa&Ka biroul orii~enesc de informatii
nepeyJIOK intrare
cnpaot:a informatie

lfHAffOF III

I nacca;;scup: Bhr TO)l(e JleTlhe B T6xno? 3miiJuT, 6y.n;eM nonyHnKaMu.


II nacca;;scup: Bhr neTanu xor.n;a-Hn6y.n;h n3 Moexs.br B T6x 11 o?
I nacca:Jic~p: JieTa~, Ho no .Lipyr6ii aBHamiHnn. A :ho H6Ba>I TpaHeKOHTHHeHTa.JihHa>I :TIHHHH A3poql.Jl6Ta- <I>paHxcpypT-MoexBa-T6xno eaMhrii
Kop6TKHH nyTh H3 Esp6nhr B 5rn6HHJo qepe3 MoexBy.
'

II nacca;;scup: Bhr He 3HaeTe, ex6nhxo BpeMeHn .LI.JIHTe>I noner?


I nacca;;scup: Be~r6 14 qae6B.
II nacca;;scup: A KaK:llM eaMo.JieToM Mhi noner:llM?
I nacca;;scup: MJI-62. 3TO orp6MHhiH KoMcpopTa6enhHhiH naiiHep.
II nacca;;scup: OH .JieT:llT 6e3 noca.L(KH?
I nacca;;scup: He .LIYMaro. Kor,L(a no.L(oii.n;h wiwa oqepe.L(h, enp6eiiJ\f B xaeee.
II nacca;;scup: Cx6nhxo KH.JiorpaMM 6ara)l(a MO)l(HO npoBe3T:ll 6eennaTHo?'
I nacca:Jteup: 20 KHJIOrpaMM.

....

1I nacca;;scu!!' Hy: Bee ~ nopJl:.L(Ke. 3To 6nner, a :ho qro? Ax, .[(a, noea.LIOIJHhiH Ta.JIOH. 3Ha1IIIT, eaMO.JieT OT.JieT<ieT B 17.25?

I nacca:Jtcup: )],a, B 17.25 no Moex6BeKoMy BpeMeHn. BCTpeTHMe>I 3aBrpa


B aJponopTy illepeMeTheBo. He 3a6y.L(hTe, ua.L(o 6hnh 3a IJae .LIO oTn era.

CJIOBA 11 BLIPAiKEHl1SI
JieniTL a zbura
Kor,lla-uu6y,llb cindva vreodatii
aouaJI8nnH linie aeri~nii
TpaHCKOHTHHeHTftJILH/hfii, aH, -oe, -hie
transcontinental
A3p04jiJIOT Aeroflot
SluonuH Japonia
noJieT zbor
IWMiiJ~pTa6eJILII/Mif, aH, -oe, -Lie confortabii

Jiaiiuep avion de pa sageri de ma re capacitate


noca,liKa escalii
6ecnJiaTuo gratis
DOCft,liOIHLIH Ta.TIOH tichet
OTJienht. I a pleca, a decola
3a 'lac .110 oT.TieTa cu o ora inainte de
decolare

384

I mypucm; He eKa)l(eTe JIM Bhi, _KaKoBa Hama 3aB,Tpammm nporpaMMa?


ruo: 3aBTpa Mhl eQBepiu:llM TYP no r6po.L(y . . BI>I YBH,L(HJ;C .L(OeTonpHMeqaTCJll>HOCTH MoexB.br: K~M.Jih, MaB36.Jieii B. H. JleHHHa, )],Bbpen: cn6pTa, HOEhle a'pXHTeKTypHhie aHeaM6JIH, naMHTHHKH CKy.JlhnTyphr. B~qepoM Mhi rro_ii.rieM B Eonhlli6ii TeaTp.

II mypucm : A Kor.L(a MI>I noC:er:llM TpeThRK6Bexyro ra.JiepeK>?


ruo: B niiTHHU:Y.
III mypucm : A .q ro. MI>I 6y.LieM .n;enaTh B IJeTBepr?
ruo: B - lJCTBepr YTPOM Mhl rroeeTHM HeeKO.JlhKO !Iaywo-nee.Jie,L(OBaTe.Jlh. eKnx IIHcTnryToB n By3oB cron:ll~r: MrY, ropHblii, IIonnTexH:lliJecxnH:
n Me.LIHU::llHeKnii nHernryThr. II6ene o6e.L(a HaM o6eru:ann rroK.a3aTh
O.L(HO 113 npOMhllli.JICHHhiX npe.n;npm'!THM r6pO'.L(a.
I mypucm: Kax6e?
TuiJ : 'Eru:e He 3HaJO.
II mypucm: MeHJ! HHTepeeyer Texer:llnhHoe npon3B6.L(cTBo.
IJI myp{tcm: A MeH.SI- 3.JieKTpoTexH:lliJeexoe H pa.L(HOTexH:lliJeexoe.
ruo: IloKa Hnqer6 He Mory CKa3aTh. 3aBTpa MHe eoo6ru;aT TOIJHO:
I mypucm: )],a, nporpaMMa 6y.n;eT oiJeHh HHrepeeHoii.
CJIOBA 11 BbiPAJKEHHSI
. MrY

(MocKOBCKIIH rocy,ll.apCTBCBI!:Liii
Universitatea de stat din
Moscova

ropnhlii HHCTHTYT institut de mine


TeKCTliJILH/Liii, aH, Oe, Me textiJ
3JieKTpOTeXHH'IeCKjnif, -aH, -oe, He eJectrotehnic
pa,ll.norexn!l'lecK/Ilii, -aH, -oe, -ne radiotehnic

.liOCToiipnMe'faTeJILuocTb obiectiv turistic


Maa3oJieii B. M. Jleauua Mausoleul
,V. 'I. ~nin"
apxureKTypuhlii aucaM6Jih ansamblu athitectural
cKyJILnTypa sculptura
uay'IHO-HCCJitl,liOBaTeJihCKHH lliiCTHTYT institut de cercetiiri
BY3 (BhJcmee y'ie6noe 3aae,11enne) ins titutie de invatiimint superior

Y~: HnercnTT)

PHAJIOr V

llacca:Jtcup: Hoe:ll.Jihin;HK, BI>I cso66.L1Hbl?


HocullbUfuK: CBo6o.L(eH. Ilo.L(O)l(.D;HTe, H- 3aii.LIY B Bar6H n B03hMY Eanm BeiiUI.
llacca:Jteup: 3To Bee. Tpn IJeMo.L(aHa n cyMxa.

HocullbltfUK: CraBhTe II eyMxy mi TeJie)l(Ky. Ky~a Be3T:ll Bemn , B ruiMepy


xpaHeHn~?

llacca;;scup: Her; K cnpaBo~moMY 6rop6. Y MeH.SI qepe3 .qae n6e3.[(. Cxo.JlhKO


e MeHH?
HocullbUJUK: Py6n.b .LIB.a.Lin:arh.

385

llacca:>H:up: IIo)KirryHCTa. Mo)KeT, Bbi MeHsi


Hocu!lbUfuTc Ha Ka.K6ii n6e3,n;?
llacca:eup: Ha rpHaa.n;~an.rii.
Hocu!lbUfUK: Xoporu6. )K,n;are MeHj{ 3,n;ec:&.

noca.n;ure?

CJIOBA U BbiPA)lffiiUUI
nocaAHTb II (ua
cineva) in tren

TeJielKKa carucior (a! hamaJuJui)


cnpliao'luoe 610p0 birou de informatii

DOeJA) a urea (pe

3acpm~u'lHblu,

BOAHTb sac, no:>KeJillTb BaM C'laCTnHBOro DJTH.


- Ey.r:~y O'leHL pa.r:~. IloeJ.[I ompasnlieTC.II B 18.25.

uHocmpdHHbzu,

'ly:e6~1,

la

1. Ceil:nk mi Mope MHoro ... TyplicTOs. 2. - 3To sam 'leMo.r:~an? - HeT, :ho ..
'leMoAaH. 3. - CKalKiiTe, rrolKaeyii:cTa, KaKH:e .r:~oKyMeHThi ny:>KHhi .r:~nll ... rracrropTa? 4. .H
yeJ:>KaiO na .r:~sa roAa s ... KoMaH.r:IHPOBI<y. S. KaKiie ... ll3hiKH Bhi JnaeTe? 6. B CCCP na
6oJihwlix. soKJinax ecTh crreu:u<iJihnbie JaJihi .r:~nll ... TyplicToB. 7. .H rronan no omli6Ke
s ... Kyne. 8. Bhi y:>Ke sJi.D,eJIH Jleny rrocne ... noe3.[1KH? 9. 3asTpa K naM na Jaso.r:~ npue.r:~eT

... .D,enerlll(Hll.

2*. fn Iocul punctelor puneti prefixele ebz-, npu-, noo- (nooo-J, om-,
y-, oo-, npo-, no-, nepe-, in dependentii de sens.
1. rosopliT, Bhi ne.D,asno ... exami Ji3-3a rpanlfu;hi? 2. Bhl ue 3naeTe, Tosapmu: IleTpos
y:>Ke ... exarr s llpary ? 3. Mne uy:>Kno ... 6parhcll .r:~ o rocTHHH U:hi PocciDI>>. 4. KaK ... ii:Tii K
IloJIHTeXHii'lecKOMY HHCTHTYTY? S. B KoTopoM 'lacy ... neTaeT sam ca!\10JICT H3 MocKBhi?
6. B KOTopoM 'lacy ou ... neTaeT s EyxapecT? 7. ... ii:.r:~H:Te K rrliToil: Kacce, TaM .r:~aK>T 6uneThi Ha TPHHll.[IIJ;aThiH riOe3.D,. 8. Mhl ... e.D,eM IIOe3.[10M .[10 rophKOrO, a TaM ... CH.[IeM
Ha rrapOXO.[I H IIOIIJihlBCM BHH3 IIO Bonre. 9. Ha KaKOe 'IHCJI6 Ha3Ha'!eH sam ... 'bC3)J, ?
10. rpa:>K.[Iane naccalKiiphi ! Iloe3A .Nil 118 CHM<j!epononh - XaphKOB ... 6hrnaeT na rrepBJIO
nHHHIO (Ha IICpSh!H DJTb). 11 . .H HaTIHCllJia B TenerpaMMe ; ... eXarra 6narOIIOJIY'IHO.
U:eny10, TaMapa. 12. nacca:>Kiiphi, ...roTOBhTe .r:~oKyMeHThl, .. .'be3:>KaeM ic rpaHJiu:e.

3. Completati spatiile punctate cu cuvintele


!a forma cuvenitii.

~i

imbiniirile de mai jos,

1. He 3a6y.[lhTe, rroe3.[1 oTnpasnlieTCll B 22.40 no .... 2. 06paTHTeCb K ... no ... , OH


o5t.llcruh saM, r.r:~e 3arr MHTyplicTa. 3. MHe HY:>KHO c.r:~aTh seiiJ;H B .... 4. EcJIH saM 6y.r:~eT
Tli:>Keno, B03hMHTe .... S. Bhi He 3naeTe, r.r:~e BHCHT ... noeJ.r:~os? 6. Cero,L:~Hll rroe3.r:l rrpHTIIen
6e3 orro3.[1<iHHll, TO'IHO no .... 7. HoMep sarona H MecTo yK<ilaHhi s 8 . .H c ManeHhKHM pe6eHKoM, .D.li.li:Te MHe, rro:>Kanyii:cTa, ... MecTo. 9. O'leHb :>Karrh, Ho y MeHli ocTliJIHcb
TOJihKO ... MecTa. 10. Y3nlill:Te s ... , Ha CKOJihKO omb.r:~hrsaeT Ham noeJ.[I.
(KliMepa xpaHCHHll, BOK3aJI, HOCHnhliJ;HK, CIIpaSO'IHOe 610p0, paCTIHCllHHe, IIOCll.[IO'IHblll
Tan6n, sepXHHH, MCCTHOe speMll, ,[le:>KypHblll, HH:>KHHH)

4. Traduceti in limba romanii, apoi inchideticartea


rusii textul obtinut.
-

~i

traduceti in limba

Bhl e,[leTe B EonrapalO Ha 3KCKYPCHIO HJII{ no cny:>Ke6HhlM .r:~enaM ?


B KOMaH.[IHpOsKy.

386

6unc!Ton.
- KaKo.li: y sac sar6u ?
- 11liThii1:.
- B KOTOpoM 'lacy OTrrpasnlieTC.II rroe3.D, ? .H xoTen 6bi rrpui1:TH Ha BOKJan rrpo-

YllPA)l(HEHMR

1*. Completati cu cuvintele


forma necesarii.

Ha.r:~onro?
Bll:3a y MeHli Ha MCCliU, HO ecJIH .II He 3aKOH'IY CBOH .D,ena, MHe npo.r:~nliT BH3y.
Kor.r:~a Bhi ye3lKaeTe ?
llepe3 TpH .[IHll.
EuneT Bhl y:>Ke s3liJIH?
.[l;a, KOHC'IHO, eme He.D,CJIIO TOM)' Ha3llA, S KllcCe rrpeABapHTeJihHOH ripO.[Ill'lKH

5. Riispundeti la intrebiiri.
1. HpaBHTC.II JIB saM nyreruecTBoBaTh ? 2. KaK Bhl rrpeAII,O'IHTlieTe nyTemecTBosaTL
- rroeJ.D.OM, caMoneToM HJIH napoxo.r:~oM? 3. B KaKHx CTpanax Bhi 6MsliJIH? C KeM Bhl
e3,!1HJIH? 4. C KaKoi1: u;eJihiO Bhi e3.D,HJIH Ja rpaH:Hu:y? S. CK6nhKO speMeHH .r:~nll:JIHcb
naiTIH noeJ.r:IKH ? 6. r.r:~e Bhi rronyqaeTe ll:nu rrpo.r:~nesaeTe sll:Jy ? 7. KTo sac o6hf'IHO rrposo:>KaeT u scTpeqaeT Ha soKJane HJIH s aJporropTy ? 8. Kor.r:~a rosopliT : C npueJ.r:~oM !
u Koma :>KenawT C'IacTnll:soro nyTH !? 9. KaK saM HpasuTC.II eJ.r:IHTb - c rrepeca.r:~Ko.li:
ll:JIH 6e3 nepeca.[IKH? 10. Ky.r:~a Bhi c.r:~aeTe seiUH, Kor.r:~a HaxOAHTecb s 'IJ:>KOM ropo.r:~e?
11. Ky.r:~a MO:>KHo o6paTHThC.II 3a crrpasKaMH s ropo.r:~e u Ha soxJane? 12. Kaxli.ll HJ JarpaHH'iHhiX ITOC3.[10K IIpOH3Bena Ha sac cllMOe 60JihiDOe BIIe'laTJICHHe? IIO'IeMy?

6. Transformati textul de mai 'jos intr-un dialog.


Bhl HaXO.[IHTeCh Ha BOK3llJie S MoCKBe H rrpOCHTe KaCCJipa .[laTh BaM ABa 6HJICTa
.r:~o JleHHHrpa.r:~a Ha TpHHa.r:~u:aToe 'IHcno. Kaccnp cnparuHsaeT, Ha xaKoii: rroe3.r:~. Bhi oTseqaeTe, 'ITO Ha noeJ.r:~ .Nil 2. Bhi xoniTe 6uneThi B MlirKoM saroHe. KaccH:p rosopll:T, 'ITO Ha

TpHHi.[IIJ;aTOe 'IHCJIO y Hero OCTllJIHCb MeCTll TOJihKO B IIJial(KapTHOM saroHe. 3To BaC
He JCTpausaeT. fiOTOM KaCCHp BCIIOMHHlleT, 'ITO 'laC Ha3ll.[l eM)' C,[lllJIH .[IBa 6HJICTa B
KJIIeillioM saroHe. BLI npocHTe 3TH 6uneTh!. Kyrrll:s HX, B.hi o6pamaeTeCb K sameMy
,L:Ipyry H 'IHTlleTe, 'ITO HanHCaHO Ha IIOCll.D,O'IHbiX TaJIOHax.

7. Scrieti un scurt rezumat al textului

<c

Jl omozpaupy10cb )).

8. Inviitati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.


9. Imaginati microdialoguri intre: a) dv. ~i un functionar de Ia biroul
de informatii al giirii; b) dv. ~i functionarul de la biroul de bagaje de minii;
c) dv. ~i un functionar de la , Inturist" cu privire la o excursie care se organizeazii intr-un punct turistic din U.R.S.S.
387

YPOK 54

lliiTb~EC..HT qETBitPTblii YPOK

B rocnum._e

La hotel

ITq)KH.Jibie cyrrpyrH rrpHrnnH: B 6rop6 rryrernecTBHif:


~ Mb:r XOTeJIH 61>1 COBeplllliTh KpyrocBeTHOe rryrerneCTBHel, TOJlbKO
xa:JK,n,brif B cBo!O cropoHy.

- :Ecmi H ~on)KeH 6y~y Ja~ep:>IiTbc}f, ___: cKaJan MJ')K )l(eHe, yeJ)l(aH B


CJI)')I(e6Hyro KOMaH,D;HpoBKy,- ro H rrowmo re6e renerpaMMy .
. -He Ha~O IIOCblJlaTI,, H. y)l(e IlpO'lliTMa ee. 0Ha 6b1Jla B KapMaHe TBOero rranbTO.

~pyrocseruoe nyT~mecTsue ciilatorie in jurul Piiq1intului

Pocdtfl

I<a)I(,DPIM ro~OM B Mot:KBY rrpne3)1(aeT Bee 66Jibllle rocreif co BCex


KOHI(OB CTpaHhJ, H3-3a py6e)Ka. 3ro H ,D;eJIOBhie JliO,D;H, H TypHCThi, H )KJPHaJUf:cT:bi. E)l(e.n.HeBHo MocxBa rrpHHnMaer 3 MHJIJIHoHa rrpHeJ)KHX. JI Bcex mr.
HY)l(HO pa3Mecnhb!
K 'mcny ,D;Ba,JJ;l(ani miTH C:iM:biX I<PYIIH:biX COBpeMeHH:biX oreneif CTOnHIU>I npe)l(,D;e Been) cne.n.yeT OTHecn1: rocniHHI(bi PocCHj[)>, Mocxs:i, YKpaB:Ha, CoBCTCI<a}f, Merporronb>>, Hal(HOHaJib, Ey.n.am!IIIT, Col}nUI
H ~pyrB:e. Bee oml: pacnoJl<))KeHbi B l(eHTpe ropo~a. B IC!i)K)J;OH H3 HHx rocTb.
Haif.n.er pecropaH, 6ap, y!OTH:bie xonnl>I c TeneBB:3opaMH, ICHociCH c cyseHB:paMn H anTe'IKH, HaiCOHel(, HOMepa CaMOrO pa3HOrO ICJlacca.
C He,D;aBHHX IIOp aBTOTypHCTOB IlpHHHMaiOT ~Ba MOTeJIH, a TIDoKe ICeMIIHHr Ha BaprnaBCKOM rnocce.
B xa)l(~oif Mocx6acxoJ!: rocniHHI(e ecTb 6onbruB:e pecropaH:bi. B raxH:x .
pecropaHax, HarrpHMep, KaiC Iiyxapecr, Ey.n.arreiiiT, Baprnana, ITpara.
Col}rwm rro.n.a!Orc.sr 6JIIO.n.a pJM.hrncrwif, BeHrepcKoif, rroJibcxoif, qemcxo:H
u 6onrapcxoif xyxHn.
CaMaH 6oJibrn!i.sr rocTHHHI(a -PoccB:H. B :hoM opHrHHm:HoM: no
apxHTei<Type H rocrerrpHHMHOM 3,D;aHUH Ha 6epery MociCB.br-peKH: noJJie
K peMJIH Mo)l(eT pa3MeCTHTbC.sl HaceneHne He60J1billOro ropo,D;a --,. illecTb
ThlC}fq qeJIOBCK!
Pocclf.sr - :ho He TOJibKO rrepBoiCJlaccHaH rocTHHHI(a H pecrop!iH-xa<J>e.
3.n,eCb eCTb H KHHO H ,D;a)l(e KOHI(epTHbiM 3aJI Ha ,D;Be C IIOJIOBHHOH ThlC~
MeeT. B xoJIJiax rocniHUI(bi pa66raroT rrapHKMaxepCKHe, KHOCKH c rrpeccoif Ha pa3Hb1X H3J,IKaX, I<aCCbl rrpe~BapJI:TeJibHOM IlpO,D;a)l(H 6HJieTOB Ha CaMOJier H IICe3,1J;, 06MeHH:bie nYHI<Tbl.
0

K ycnyraM rocreif KOM<J?opra6eJibH:bie HOMepa, B Kcl)l()J.OM H3 XOTOpLIX


eCTb B4HHaH, TenecpoH, 'reJieBlhOp, XOJlO~HJlbHHK.
- .
B cnel(HmH:biX Janax' rrpoBO)J.HTCH Bcrpeqa .n.enoab:rx mo.n.e:M, xoHcl>epeHIIHH, npHCMbi.

389

\ .

CJIOBA H BhiPA)JffiHJUI
co scex KOH~OB din toate colturile
nJ-Ja py6elKa din striiiniitate, de peste
hot are
~eJioB /6H, -liB:, -6e, -hie de afaceri
paJMeCTHTL II a piasa, a instala
K 'IHCJIY . cm!~yeT oTuecrn printre ...
pot fi amintite
oTeJIL hotel
6ap bar
nepBOKJiaccH/Liil, -an, -oe, -Lie de categoria intii
XOJIJI hoi
KROcK chio ~c
cyseHnp suvenir
c He~aaHHX nop de curind

aaTozypncT turist cu ma~ina


MoTeJIL motel
wocce ~osea
no~asaTL I a servi
sewepcK/Hil, -aH, -oe, -ue unguresc
noJILcK /nil, -au, -oe, -He polonez
6oJirapcK/Hn, -au, -oe, -ue bulgiiresc
'lewcK/Hn, -an, -oe, -He ceh
apXHTCKTypa arhitecturii
paJMecrnTLcn II a se instala
npecca presii
o6MennLiil nymn oficiu de schimb
K YCJIYraM Ia dispozitie
npHeM receptie

AoMttkttcmpamop: Xopom6. ,ll.aihe, ncX<anyH:CTa, BaiiJH nacnopni H 3an6nHHTe BOT 3TH JlHCTKH )J,JIH npHe3:JKalOII(BX.

Ilpuh:euu: Ilpomy.
Ai>MuHucmpamop: Bo3hMHTe KJJIO'I. BoT TaM, cneBa, nHcpT. Ha noc:oM6M
3TaJKe uaH:,n;eTe r6pHH'IHYJO, oua BaM Bee o61>HCHHT. Koma 6yAeTe yxo,n;H:T:o, KJliO'I BCerAa OCTaBn.slH:Te BHH3Y y AeJKypuoro. ,[(a, eCJIH Y Bac
6oni>m6H: 6araJK, Mo'lKeTe CAaT:o qacT:o n KliMepy xpaHeHHH. 3To B no,n;nane.
Ilpuh:euu: CnacH:6o, Ml>I Bee n6HHJIH.

CJIOBA H BhiPAJKEHJUI
JIHCTOK formular
ropnH'IHan s. camerista
no,o;san subsol

a~M HHHCTpaTop

administrator
:m6poHiiposaTL I a retine (un foe)
oac ycTpaHBaeT? va convine?
oT~MLH/Liil, -au, -oe, -Lre separat

0TBCTbTe ua uonpOCbi
1. KTo rrpaeJJKaeT eJKer6~Ho B MocKBy ? 2. CK6JILKo rrpHe3JKHX rrpHHHMaeT eJKe,o;HeBHO CTOmfl.(a? 3. KaKiie KPYITHbre rocniHHL(hi MocKBhr Bbi 3HaeTe? 4. r,[(e pacrrorr6lKCHbi 3TH fOCTiiHHL(bi? 5. l.JTO HMeCTCli B KalK,[(OK fOCTltHHI:t;e? 6. r,[(e MOfYT OCTarwBiiTbCli aBTOTyplkTbi? 7. TIO'ICMY Poccll:JI C'IHTaCTCH Kpynneifineil: fOCTifHHQei1: CTOJTll:Il;bl? 8. l.JTO HaXO,LJ;HTCli B XOJIJJaX 3TOfO COBpeMeHHOfO OTeJTH? 9. KaKife 3,LJ;eCb HOMepa?
10. KaKiie Jarrbl n:MeiOTCH s rocTHHn:IJ;e PoccliH?

PHAH6r I
Ilpuh:euu: 3Apascn~yihe! Tpn AIDI Ha3a,n; H 3aKa3aJI no Tenecp6Hy HoMep.
Ai>MuHucmpamop: Barna cpaMiin:HH?
Ilpuh:euu: ,IJ;H:Ma.
Ai>MuHucmpamop: O,n;Hy MHHJTKy, ceifqac nocMoTpffi ... TaK, Harnen ...
B:DI H3 PyMhnnm?
Ilpuh:euu: )];a, MI>I npnexann Ha cosem;aHne.
Ai>MuHucmpamop: Bac ,n;s6e? A BaM 3a6poHH:posaH HoMep Ha o.n;Horo renoBeKa, KaK Bl>I llpOCHJIII.
~ AeiicTBHTen:oHo 3adJ:Diaan HOMep Ha o.n;Hor6, Ho npnexann
AB6e.
Ai>MuHucmpamop: Ceifqac nocM:npib, ecn. na cso66AHI>Ie HOMepa Ha ABOH:x ...
EcT:o ToJihKo ua soc:oMoM :naJKe. Bac ycTpansaeT? H6Mep co nceMH
y,n;66cTBaMH. Mnn no3:oMH:Te ABa oT,n;en:oH:Dix: u6Mepa ua BTop6M :na-

PI1AH6r II
Ilpuh:euu: E1>r r6pHH'IHaH?
Pa66mHu!Ja: ReT, H ,n;eX<ypHa.H no 3TaX<y, a 'ITO Bhl xoTeJIH?
Ilpuh:euu: Y Mem1 K BaM npoc1>6a: rAe MoJKHo norn~T:o 6pffim H py6aiiiKH?
Pa66mHUIJQ." Ce:iiqae jJ np:umnib ropHH'IHYJO. Oua B03hMeT y Bac Bee, 'ITO
BaM uyJKuo nornaAHTh. :B~>~ H3 ICaiCoro HoMepa?

Ilpuh:euu: lh nHT:oeoT AeB.slToro. A KorAa 6yAeT roT6Bo?


Pa66mHu!Ja: qaca qepe3 ABa.
Ilpuh:Jteuu: 0Tnll:'IHo! KpoMe Tor6, npoiiJy pa36yAH:T:o MeH.sl 3aBTpa B eeMI>
qac6n yTpa.

Pa66mHu1Ja: XopoiiJ6 . .~ 3anniiJy. YTpoM 6yAeT ApyraH AeJKypuaH, omi


pa36y,n;:uT Bae. MoJKeTe He 6ecnoKoHT:Oc.H.

Ilpuh:Jteuu: J>naroAapib Bac ... ,n:a, nem:u MOIKHO npHHecTH yTpOM.


Pa66mHu1Ja: ~ nepeAaM. CnoK6H:HoH: HO'IH!

Ilpuh:euu:

JKe.

/Ipuh:JICUU." HeT, HeT, ,ll;aBaHTe Ha BOCbMOM, MDI C TOBapHm;eM XOTHM 6h!Tb


BMeCTe.

Ai>MuHucmpamop: CKOJibKO Bbl y Hac npo6y,n;eTe?


/Ipuh:JICUU." IlpHMepHO He,n;emo.

390

CJIOBA H BhiPAJKEHJUI
6proKH (pl.) pantaloni
npHcJiaTL a trimite

paJ6y~nTL II a trezi
cnoKoiiHoil ao'!o! noapte buna!

PHAHOT III
I npuh:euu: ~ BnepBhie B :hoH: roeTH:umre. A Bl>I?
II npuh:euu: HeT, H yJK6 pa3a Tpu oeTaHaBJIHBaJieH 3Aec. Mue 6'IeHI>
HpaBHTeH 3Ta rocniu:u:u;a. Bo-nepB:orx, o'leu:o YA66uo To, 'ITO oua pacno~91

.:1
JIO)I(eHa 6xono BOKJa~a. Bo-BTOphiX, J,ll;ech y!(nHI>re H He,ll;oporiie HoMepao B cyTKH HOMep cT6,HT ,ll;Ba py6m1::
I npuh:euu: A rue J,ll;echoMO)I(HO rroo6e,ll;aTI>?
ll npuh:euu: Pa3Be Bhi OH:e JaMeTHJIH pecTopaH B x6mre Harrp6THB aAMHHHcrpan;HH? TaM )l(e e'C'rh H xaclleo
I npuh:euu: .51 xax-Td He o6patiiJI BHHMaHJU!: .. o BH:AeJI KHocx c cyBeHH:.PaMH, aiiTe'IKy; ~a)l(e rro'IT6Boe oTAeJieHHe .. o
.
II npuh:euu: A xax pa3 Ja rro'IT6BMM OTAeJieHHeM B.XOA B pecTopaHo EcnH
Bbi xoTH:Te, To MO)I(HO JaKaJaTI> o66A B H6Mepo
I npuh:euu: llo)l(anyii:, j{ TaK H C,ll;eJiaiOo 5[ oqeHb ycTan c ,ll;OporH.
0

2*. Folositi cuvintele potrivite ca sens dintre cele date in dteapta.


1. f'ocTHHH~a, 000 ll lKHBy, HaxOAHTCll B CaMOM' ~eHTpe .r6po,ll,ao
2. 'CKruTe; nolKirryHCTa, fOTOBbi JIH 6piOKH, 000 ll OCTaBHJI BaM
3.
4.
5.
6.

YTPOM?
Bbi BJRJIH IIHCbMO, 000 ll norroJKH'rra aa CT6rr ?
JI XOTeJI 6bi HOMep, _.. ecTh BaHHaH 11, Terre4>6H.
r)J.e rOpHH'IHaJI, oy6HpaeT Ha HameM :naJKe ?
BaM HpclBHTCll HOBall fOCTHHH~a, oo IIOCTpOHJilf He,ll,clBHO B HameM
r6poAe?
oo

...B KOTOpOM
Ko~6poe

KOT6pbre
B KOTOpO~
KOTOpyro
KOT6pall

3. Intrebati pe interlocutorul dv.:

r.

KyAa OH e3,ll,HJI? 2. O n eJ,!(HJI IIO rrH'IHbiM AerraM HJIH B KOMaH,ll,HpOBKY? 3. B


KaKOH fOCTHHll~e OH OCTaHaBJIHBaJICJI? 4. C KeM OH lKlfJI B HOMepe, O,D;HH olfmi C .ll.PYfOM?
S. Ha KaK6M J'TalKe 6biJI er6 n6Mep ? 6. EM,Y rrpixo):(W:iocb IIO):(HHMllThCll no rreCTHlf~e
Wm B 'rOCTHHH~e eCTb JIHi>T? 7. r,D;e OH IIHTMCJI, B peCTOpaae TOCTHHHL{bl li.Jm BKaKOM
JIH6o Kal>e? 8. CK6rr&Ko oa rrrraTifrr a cyTKH 3a a6Mep? 9. KoMl>oPTa6err&Ii:&re JIR iiomepa
'll 3To.li: rocnnmue? 10. 0CTclJICll JIH OH )l;OBOJieH o6crryliCHBaHReM B rOCTHHR~e?

CJIOBA U BLIPAiKEHIDI
~MHBHCT~lli(HII administratie
ofipaniTo aaaMiaae a da atentie

no'lr6aoe OTAeJieaae oficiu po~tal


nolKanyii poate, cred

/fHAJIOF IV

- 4. Transformati textul de mai jos in dialog.


B&I np~rmml a rocTHHRey H cnpamHBae; e y aAMKHHCTphopa, 'ecT~

rnpuh:eaf!: liy,ll;bTe ,ll;06phi, Bbl YXO,ll;HTe KYAll-HH6y,ll;h?

ll npuh:eafl: HeT, >I HHKYAli He yxo)l(y.


.
I npuh:eaf!: 5[ xoqy CIIYCTHThCj{ BHH3 H IIOCJillTh ,ll;OMOH TeJierpaMMy.
M6)1(eT 6MTI>, MeHfl B 3To BpeMj{ 6yAeT ncKaTb Moil JHaKoMa>I. CKa)I(HTe,
rro)l(anyii:cTa, ,eii, 'Ito >I MHHYT "'epeJ 10 BepHych B H6Mep. ITycTI> oH:a
IIOJBOHHT MHe em;e pa3.
II npuh:cafl: KoHe'IHo, c YAOBOJibCTBHeM.

5. Riispundeti la intrebiiri.

CJIOBA

~Aa-ua6y~o undeva

'

1. Completati, in functie de sens, cu cuvintele de mai jos, la forma co. re~punziitoare.


1. - Bbi OAHH?- HeT, ll c lKeH6fi, ):(a.li:Te HaM H6Mep 000 02. - rAe. Bbl 00 0? - JI
B .. POCCHID>. '3. - JI 6bi XOTerra KYII/flb HeCKOJibKO o o- Bbl MOlKeTe KyrrHTb ~pe~
Kpa,CHble .. B aaweM 000 . 4. Arrrr6 ! rocT~H~a? Bbl M6lKeTe 000 ~aM HOMep Hll TJ?OHX c
rrepaoro IIO mhoe aarycTa?
Bhl He BH,ll;eJIH ... ? - HeT, He BH,ll;erra, a 'ITO CJIY1f!IJI0Cb?
....: Y Mea)i aeT 000 oT Moer6 H6Mepao 6. - ,Ll;66poe y-rpo, ErreHa CeMeHoBHa, ll He 0 sac?
- HeT, ll AaBH6 00 0. 7. -He cKhceTe JIH Bbi1 r):(e Hax6):(HTCll o6MeHHbiii: rryHKT?- B ...
Ha' rrepBOM 3TalKe o
,
):(excypHaH rro JTaJKY, cyaeaiip, xorrrr, Kll6cK, orocTIIHH~a,
(JaopomipoBaTb,
pa36y):(i~Tb, rrpOCHYTbCll, Ha ):(BOHx, OCTaHOBHTbCll)
oo o

s. -

KJIIO-i,

JIH cBo66,nHbJe
HOMepao Oa HHTepecyeTcll, KaK6i!: n6mep BaM HyJKerr, H.a OAHor6 HJIH Ha ABOHXo B&I. roBo~
pi!Te, 'ITO BaM HyJKeH HOMep Ha OAHor6, c BaHHoii: a Terre4>6HoM. Bhi xorerra 6br, '1!66bi
OKHa Bimero a6Mepa He BbiXOAHJIH Ha myMHyiO yJIHeyo AAMliHHCTpaTop roBopi1T, 'ITO
Ojl MOJKeT AaTb BaM TaK6ll: H6Mep, H crrpamuaaeT, CKOJibKO ):(He.li: Bbl COtlRpaeTeCb lKHTb
B fOCTKHH~e. Bbl IIO~a He 3HcleTe TO'IHO, HO ,nyMaeTe, 'ITO ,D;Heii: IIliTb-IDeCTho 3aTeM Bbl
KHTepecyeTecb, cK6rr&Ko cTOHT H6Mep B cyTKH a Kor):(a IIJiaTRTh Aea~ra- ceii:'lac HJIH a
AeHh OT'he3,nao A n;>iKHIICTpaTop OTBe'laeT," 'ITO B ,D;eHb OT'bC3):(a, H npOCHT Bam rracnopT.
B&I JarromffieTe JIHCTOK AJIJI rrpHeJJKi!Oll.llfX.

- -- - -

1. rAe Bbl o Sbi'IHO OCTa.HaBJIHBaeTeCb, T<Or,ll,a e3,ll,RTe B KOMaH,nHpOBJ<H? 2. 3a~a3bi


BaeTe rra Bbi n6Mep JapaHee? Ilo'lel\:I,Y? 3. K KOMY Bbi o6pamaeTech, 'IT66&I rrorry'IJhh
H6Mep? 4. qTo HYlKHO rrpe):('hSlBHTh ,D;JIJI rrorry'leHal! H6Mepa a rocTIIHH~e ? 5. liTo HYJKHO
JaiiOJIHKTb H CAaTb a,D;MHHHCTphopy? 6. qTO 06bi'IHO H~O,ll,KTCJI B XOJIJie fOCTHHH~?
7. K KOMY Bbi ot5pall.laeTecb, ecJIH xonl:Te rrocTRphh R rrorrra):(HTh aeiiJ;H HJIH c,neliaTh
MeJIKlfl!: peM6HT 66yBH? 8. rAe Bbl OCTaBmieTe KJIIO'I OT HOMepa, KOrAa YXOARTe H3
TOCTHHH~bl ? 9. IlpHXO,AMJIOCb JIH BaM 6hiBiTh Ja rpaHH~efi H. OCTaHiBJIHBaTbCJI B fOCTHHH~ax? KaK sac TaM IIpH!IHMaJIH? 10. KaKHe y,n66CTBa eCTb B 3TKX fOCTHHR~ax? 11. rAe
Bbl IIHTaJIKCb, KOr,ll,a lKHrrlf B roCTHHH~e? M6lKHO JIH 6biJIO JaKaJ<iTb o6e.ri; B H6Mep? 12. IIoHpaaHJiaCb Jill: BaM f~CTMHH~a, B KOTOpOfi Bbl lKHJIH ? IlO'IeMy _?

6. Redati continutul textuJui PQCcUfl .


7. Inviitati dialogurile ~i ~reproduceti-1~ cu un interlocutor.

8. Traduceti in limba romana dialogul I. fnchideti cartea ~i traduceti


in limba rusii textul obtinut.
393 .

9. Va afiati la un hotel intr-un ora~. din_ U.R.S.~. Ati ~tab.il~t o _intilnir~


cu un prieten, dar tocmai atunci treb~e sa ~l:cap .. E~phcatt~l pnetenulm
intr-un bilet motive1e pentru care nu va putett mtllm ~~ rugatt-o pe came-.
rista sa i-1 inmineze.

O,!J,Hl:t)K,ll,bl AneKceii: ToncnSii: npHexan B o6nacTHOH ropo,ll, 11 nanpaBHncg K ,l],e)KypHOMY a,lJ,MHHHCTpaTopy r?CTlfHifl}h:.
,
- 5[ nncaTenb ToncTOH. .D:Jijl MeHjl ,l],On)l(Hhl 6binH 3a6pom-lpoBaTh
HOMep.
,
H'
A
jl
_ Kax )l(e KaK )l(e! - oTBeTHJI a,ll,MHHnCTpaTop~- oMep ecTI>.
nac nonpomy ~,ll,enaTb anTorpa<l> Ha nameii: KHiire AHna Kapemma))l, Ko,
Topyro 5I ,ll,ocTan ,ll,JI5I :horo .. . ,
- A 5I eme H MepTBI>Ie ,ll,YIDH)) 2 HallHCan.
- H 3BMH}}J0Cb, MepTBbiX ,ll,Ylll)) y Mem'i: ceflqac HeT.
- Tor,ll,a 5I B nameii: rOCTHHHIIe OCTaH:iBnnBaTbCjl He 6y,ll,y! -

3a5IBHn

Anexceii Hm<onaennq n ymen.

0Tenb - :ho ,ll,OM ,ll,Jljl npMe3)KHX. ITepBbie OTe~ ll05IBlfJIHCb eli!e ~pH
<}>eo,l],:inl>HOM CTP6e H Ha3I>IB:inHcb nocToHnbiMH ,ll,B,opaM~. B nnx nyTe~ecT
BeHHHK MOr OCTaHOBHTbC5I BMeCTC C JIOllla,ll,hlO HJIM ~a)Ke ,c Bep6JIJO.~J:OM.
B conpeMeHHhiX oTeJI5IX nep6mo,ll,aM )KHTb HCnb3g, ll03TO,MY B H~lllH
,ll,HH nyTellieCTBCHHHK qaCTO ,lJ,On)l(eH ,ll,OK:i3biBaTb a~HHCTpaiiHH o;en5I,
qTO OH He Bep6mo,ll, H, cne,ll,OBaTCJibHO, He MO)KeT HO'!eBaTb llO,ll, OTKpbiTl>IM
He6oM.
CJIOBA 11 BbiPA){ffiHIDJ.

clJeoAbbllblii CTpoii regimul feudal


DOCTOHJILIH ABOp han
nyTemecTBennnK dilator
JI6maAb cal
AOKaJLIBaTb I a dovedi
noA oTKpbin.rM ne6oM sub cerul libeT

o6JiacTn/Oii, -aH, -6e, -hie de regiune,


regional
uanpliBHTbCH II a se indrepta
aaT6rpacll autograf
MepTBLie AYWH , Suflete moarte"
3llHBHTb II a declara, a spune

1
2

YPOK 55

Romanul apartine lui Lev Nicolaevici Tolstoi.


Poemul e scris de N. V. Gogo!.

394

TITh~ECRT TIRTblH YPOK

6n6JIHon~Ke

FocyodpcmeeHHafl 6u6AuomeKa

La biblioteca

CCCP ttMeHu B. lf. JleHuHa

B caMOM IIeHTpe MocKBhi, HanpOTHB KpeMJIH, CTOHT 60JiblllOe CTapliHHOe 3,ll,aHne- EH6J1HoTexa IiMeHn B. H. Jiemma.
3To 3,ll,aHJ.ie 6LTJIO llOCTpOCHO B 1786 ro,IJ,)I 113BeCTHbiM pJCCKHM apXH
TeKTopoM Ea:>r<eHoBbiM. En6nnoTeKa 6I>ma ocuonana n63)Ke, n 1862 ro,ll,y,
BHa'!ane noclina HM5I rpacpa PyMHHI!eBa, KoTopbiH co6pan 3Ha'Il1:Teni>nyro
"!aCTI> KHI-I:r u pyKonnceii.
Qqenb CJCOpo 6n6mmTeKa CTana O,ll,HHM H3 CaMbiX H3BeCTHbiX KYJibTJpHO-TipOCBCTHTCJibHl>IX yqpe::K,ll,eHnii: PoccliH .
qHTaTeJI5IMH 6H6JIHOTeKH 6biJIH BCJillKHe pJCCKHe If liHOCTpaHHl>IC yqeHbiC, llHCaTeJllf, llOJII-ITH'!CCKHe 11 06li!eCTBCHHbiC ,l],e5ITCJIH.
B. H. Jiemm no speM5I csoero npe6Mnann5I n MocKse oqenb '!aCTo pa66Tan B 3TOH 6n6JIHOTeKe.
'
B 1925 ro,ll,y s qecTI> sennKoro BO)K,ll,H Eu6nnoTeKa HMeHn PyMHHIIeBa
6bimi nepeHMCHOBaHa B rocy,ll,apCTBCHHYIO 6R6JIHOTeKy CCCP HMeHH
B. H. JieHnna.
Tenepb Ta 6n6nnoTeKa cqnnieTCjl O,ll,HOH H3 caMhiX 60JT..blllHX 6n6nuoTeK Mlipa. B ee KHH)KHOM <}>oH,l],e 66nee 26 MHJIJII10HOB KHl-lr, )l(ypmiJIOB If
ro,n:oBLIX no,ll,mnsox ra3eT. 3,ll,ecb MO)KHO 'IHTaTI> nuTepaTypy na 160 513biK:ix!
B cs5I3H c poci oM xonJ.1qecTna 'InTaTeJie:ii n ysenH'!enueM KHH)l(Horo
4Jon,ll,a s . 1930 ro,ll,y naqann cTpOHTbc5I HOBbie 3,ll,ann5I 6n6mwTeKn. Ce:iiqac
6u6nuon!xa 3aanMaeT IIeni>Iii xsapTan. B 6n6mmTexe 22 '!HTMI>Hbrx 3ana:
,n;AA Hay'!HI>Ix pa66THHKon, ,ll,AA cTy,ll,enTon, ,ll,eTeii: n T.,ll,. E)l(e,ll,nenno 6n6nnoTeKy noceli!aeT 66nee 10 '000 Ienonex. Pa66THHKR 6H6mwT6Im BI>maH:n
3a ,neHb npuMepHo 45 000 KHHr! 3,l],ecb MO)KHO He TOJII>Ko Haii:Tli n106yw
xHiiry Mnpa, HO n cp:enaTb <}>oToKonniO.
En6nnoTeKa pa66TaeT e)l(e,ll,HeBHO, c 9 'lacon yTpa .n:o 10 'lacon seqepa, 6e3 Bl>IXO,ll,HhiX ,ll,Heii:. 3aHHM:iThc5I MO)KHO TOni>KO B '!HT:inbHOM 3ane, mi
,n;oM KHHrn He Bbl,ll,aibTc5I.
qT06bi 3allHCaTbC5I B 6n6nnoTeKy, Ha,n:o npe,ll,1:.5IBHTb nacnopT HJIH
y,ll,OCTOBepeiD1e JIH'!HOCTH.
395

CJIOBA M BbiPA/KEHlHI
B cbtoM IICHTpe chiar in centru
apXHTCKTOp arhitect
uocitTb ltMH a purfa numele
rpacll conte
pyKonacb manuscris
KYJILTypno-npocaeniTeJILHOe y'lpelK~euue
institutie de rasplndire a
~tiintei
~i culturii
'IHTheJib cititor
oem!K / nil, -an, ~oe, -ne mare, renumit
DOJIHTif'leCKHR ~CHTeJIL militant pe tarim politic _
o611.1CcTBellllblil ~eHTeJIL militant pe tarim
ob~tesc

o 1feCTb in cinstea

~o~b conducator (de stat)


nepenMenoo:hb I a schimba numele
KuiDKHbiH 4lon~ fond de carti
ro~oo /oii, -au,
-hie anual
no~unmKa colectie (de ziare)
nuTepaTypa literatura .
o cosml c datorita; cu od tzia
poeT cre~tere
yoenn'!eune sporire
KBapnin portiune de strada intre doua
intersectii
nbl~anaTL I a da, a elibera
clloTOKODIJH fotocopie
mi ~oM pentru aca sa
y~oCTone p CIIHe Jllt'IHOCl H Je.gitilr.a tie

-oo,

Eu6.1luomeKapb: .LJ:a, uo He 66Jlbiiie lJ.eM ua ,n:Be ue.n:enn. Ecna 3a ,n:se ue,n:enn


He rrpo'IHTaete, HY)I(HO rrpo,n:miTI> cpoK IIOJih30BaHIUI Km1r o:H:.
lfumame.llb: A rro.n:rnliBKH ra3eT H )l(ypuanoB no crre~H:aJI.&HoCTJI Bbl,n:affiTcSI
Ha ,n:oM?
Eu6.1luom.eKapb: .HeT, 3'ro n~>~.n:aeTc.H TOJibKo ,n:nSI p a66nr Ha MecTe. Y Hac
6oJibiiiOH 'UnaJibHbiH 3aJI.
lfuman1e/lb: Xopoiiio. Ceifqac MHe Hy:>KeH )l(ypHan )l{eJie3Ho,n:opoJKHHK
H pyccKo-pyl'yfblHCKHH TeXHHlJ.eCKHH CJIOmiph.

CJIOBA If BbiPAJKEHlUI

o u6nnoTeKapb biblioteca r
6yxapecTcK/ml1 -an, -oe, -ue din Bucure ~ ti,

pacnncaThcn I a semna
cpoi' nOJibJOnaHHH du~ata de folosire
JKeJie3HO~Op0lKHIIK ,Feroviarul"
cnooapb dictionar

bucure~tea:n

opeMeJm /hl:ii:, -aH,' -oe,


provizoriu

1. r~e HaxO):(HTCH rocy~apCTBeHHaH 6H6JIHOTeKa HMeHH B . M. JleHHHa? 2. Kort~a


6biJIO llOCTpOeHO 3~aHue 6H6JIHOTeKH ? 3. B KaKOM ro~y H KeM 6Limi OCHOBaHa 6H6JJHOTeKa ? 4. llo'leM)f Ha 'lruni cTp6nThCH HOBbie Jt~aHnH 6H6mwTeKn? s. K t o pa66Tan n
:holl: 6H6JIHOTeKe CO npeMeHH ee OCHOD:lliHII? 6.Kort~a H B CBII3H C '!eM 6n6JIHOTeKa
ilMeHn PyMJiu1.1ena 6hina nepeHMeH6naHa n rocy~apcTneimyro 61i6JIHoTeKy H:MenH B. 11. JieHHHa? 7.. KaK6n KHHlKHhiii 4JoH~ 3Toll: 6u6nnoTeKn? 8. CK6JJLKO n Helt 'IHTaJJLHhlX Janon?
9. CK6JlbKo 'IHTaTeneil: noce~aeT elKe~neaao 6a6JIHoTeKy? 10. B KaKI1e ~HH H qachr pa66TaeT 6H6JIHoTeKa? 11. M6lKHo nH JAeCh 6paTh KHHrH Ha .zi.oM? 12. KaK M6lKHo JaiiiiclhLCH B 6u6JIHOTeKY ?

J(HAJI6F I
lfumame.llb: .5I xoqy 3arrncaTbC.H B 6n6nnon!Ky.
Iiu6.11UOmeKapb: IIpe,n:o.HBHTe, IIO)I(MyHCTa, rracrropT HJIH y,n:oCTOBepeHJie
JIH'IHOCTH H crrpaBKY c MeCTa pa6oTJ>I HJIH yqe6LI.
lfumame.llb: Ilo)l(any:H:cra.
Su6.1luomeKapb: B1>1 HHocTpaHe~?
lfumame.llb : ,n:a, .H rrpnexan Ha .n:oKYMeHTa:runo.
Eu6.11UOmeKapb: Ceifqac .H 3aiiOJIHIO KapTOlJ.KY ... Barn .ll:OMalliHHH a,n:pec~
lfumame.llb: KaKo:H:?~EyxapecTcKHH:?,
Eu6.1luomeKapb: HeT, Bam BpeMeHHb~H a,n:pec B MocKBe. r.n:e Bbl OCTaH<iBHJIHCb?.
lfumame.llb." B o6~e)I(HTHH rpaHCIIOpTHOro HHCTHTyTa. KoMHaTa lJ.eTB epTa.H.
Eu6.1luomeKapb: Xopom6. PacrrnrnliTech, BOT 3,n:ech.
lfumame.llb: CKariTe;f rro)l(anyiicTa, y Bac MO)I(HO 6paTh. KHiim Ha ,n:oM?

396 /

-Lie

temporar,

J(HAJI6F II
lfumame.11b: IloMorliTe .MHe, no)l(a;ry:H:cTa, rro,n:o6paTI> mnepaTypy ,n:JUI pe4JepaTa Ha TeMY: YlJ.acTHe pyMhiHCKHx ,n:o6poBoJib~ea B Bem1io:H: 0KTii6p~>cKo:H: CO~aJIHCTMeCKOH peBOJIJDqHH.
Eu6.11u6zpa: BI>r H3 PyilliHHH?
lfumame.llb: )J,a, H3 PyillrHHH. qacTL 6n6JIHorpa4JHH y MeHii ecTf>, .H uarneJI
a Eyxapecre.
Eu6.11u6zpa: .D:aaa:H:Te rrocMOTpHM, 'ITO y Bac ecTh H lJ.eM .H Mory rroM6lJ.b
BaM ... M,n:eMTe s oT,n:e;r KaTanoros.
qumame.llb." .5I C:JibfillllJI, 'ITO Ha JTY TeMY eCJ:b HHTep.eCHa.H CTaTbH IJeTpoBa.
Eu6.11u6zpa: IleTpoBa? .D:asa:H:Te nocMoTpHM B an4JasliTHOM KaTanore,
ecTI> JIH y Hac 3Ta cTaTMi. A rroToM rroH:~eM B rrpe.n:MeTHOM KaTanore,
'ITO y H!lC Boo6iue eCTb Ha :hy TeMy ... BoT, CMOTpHTe, JHI ,ll;Be pa60Tbi.
y Bac He yKa3aHI>r.
lJumame.llb: .lJ:a, ,n:a, 3To KaK pa3 To, 'ITO MH,e Hy)I(Ho! 0lJ.eHh BaM 6;raro.n;apeH!

CJIOBA M BbiPAJKEHIUI
iiOA,o6phb I a gasi, a aduna
,pecllepaT referat
y'lacnte participare
.ll06pon6JieQ voluntar
BemiKaH OKTI'i6phcKaH CO!..IHanucrn'lecKasi peaonroi.IHH Marea R evolutie Socialistii din Octombrie

6u6nHorpalb . bibliog'raf
6u6nuorpacllns bibli_ografie
ancllaniiTHLili i'aTanor catalog
alfabetic
npeAMCTHblii Kal-anor catalog pe disci-
pline

397

JfHAJIOF III
lfumame/lb: MHe Hy)I(Ha -cTaTh.sl lleTJ)6Ba 0KT.sl6phcKHii: nnypM.
Euf;Auomh<apb: 3To oTp;eJII>Hasr cTaTh.sl HJIH oHa Hax6p;HTCH B c66pHHKe?
lfumamellb: B c66pHHKe.
Eu6AuomeKapb: 3arr6JIHHTe Tpe6onaHHe. YKa)l(HTe Ha3BaHHe c66pHHKa, er6
lllHcpp H cpaMHJIIIIO aBTOpa. BHH3Y HaiiHlllHTe Bawy cpaM:H:mno.
~
lfumameAb : BoT, no)l(anyncTa, H 3an6nHHJI. Y MeH.sl K BaM rrp6c1>6a: 'ceH'Iac y)l(e 6 'IaCOB, eCJIH H He ycrreJO IIpO'IHTllTh CTaThiO ,li;O 3aKpblTHH,
MOry JIH H B351Th c66pHHK Hll ,li;OM?
,
Eu6AuomeKapb: 3Ta I<H:H:ra y Hac TOJihKO B op;H6M 3K3eMIIJif!pe. JI Mory
,IJ;aTh BaM ee Ha ,IJ;OM B 9 lJ:aC6B, Korp;"a 6H6JIHOTei<a 3aKphlBaeTCH. Ho
3llBTpa yTpOM . Bhi ,IJ;OJI)l(Hbi C,IJ;aTh ee K OTKpbiTHIO, K BOChMH 'IaCaM.
lfumame/lb: Bonbwoe BaM crracli6o, o6H3aTeJihHO rrpHHecy.

wuclJp cotii
aBTOp autor
:JKJCMIIJIHP exemplar
JaKpMTI!e inchidere
OTKphiTne deschidere

lfumame/lbHUlja: JI XO'IY 3aKa3llTh cpOTOKOIIHIO.


Pa66mHUK omoha: BoT, IIO)KMYHCTa, 6JiaHI< 3ai<a3a. YI<a)l(IfTe nee BhiXO,li;Hbie ,IJ;aHHhle : lllHcpp KHHrH, ee 3arJiaBHe, cpaMHJIHIO aBTOpa, Ha I<aI<OM H3hiKe I<HHra, rop; H MeCTO H3,IJ;aHHH, HOMepa CTpaHHQ, KOTOphie
HY)l(HO ccpoTorpacp:H:ponaTh. A 3p;ec1> HarrHrnliTe H6Mep 'IHTaTeJII>ci<oro
6HneTa, cpaM:H:nHIO 3axli3'IHxa H p;aTy. Bee rr6mnH?
lfumamellbHUlfa: ,ll;a, cnacli6o.

qu~d~~~~Hu~~.. B~~: ~~~~Y~~~~: ~ ;~~6~~~. 6~~~~:


rOTOBa cpOTOI<OIIHH?

398

HJ~auue editie
JaKiiJ'IHK client

neuuurpa~Ka leningriideanii,

Iocuitoare

din Leningrad

1 *. Completati cu verbele oaeamb-oamb, coaedmb-coamb,


-ebtoamb, omdaeamb-omoamb, la forma corespunziitoare.

iJumame/lbHUlJa: By,D;J,Te p;o6p:br, KaK 3aKa3aTh cpoTox6mno?


Eu6AuomeKapb: 3axa3hi Ha cpoToxorr:H:ponrume npHHHMaiOTCH n oTp;ene
. BHeiiiHero o6cJiy)l(HBaHHH. 3TO B p;pyr6M 3,IJ;llHHH. 3aiiHlliHTe ap;pec:
Cap;6naH ynHI:t:a, p;oM 18. Y'ITHTe, TaM pa66TaiOT e)Ke,IJ;HeBHo c 12 p;o
18 T.J.aCOB, KpOMe cy666Tbi H BOCKpeCeHbJL
lfumameAbHUlfa : BI>r He 3HaeTe, cx6JII>Ko cT6HT op;Ha cTpaHli~:t:a?
Eu6AuomeKapb: Ka)KeTcH, 30 xorreex.
lfumtimellbHUt{a: Bnarop;ap!O nac.

Jarnasue titlu

YllPAJKHEHH.Sl

J{HAJIOF IV

CJIOBA H BhiPAJKEHH.Sl
clloToKomlposauue fotocopiere
oT~eJI suewuero o6cnylKHBaHIIH sectie de
servire a cititorilor
Y'letTb I a tine seama
ablxo~RLie MUHhle date referitoare Ia
carte

CJIOBA H BhiPA/KEHIDI
<<0KTii6pbcKuii unypM ,Asaltul din Octombrie"
c66pnuK culegere
Tpe6osauue buletin de cerere
uaJsauue denumire, titlu

Pa66mHUK omoe/la: CKOJlhKO y nac CTpaHHJ:t:?


lfumameAbHUlfa: ,ll;ecHTh.
Pa66mHuK omoe11a: llocne3aBTJ)a 6yp;eT roT6na.
lfumameAbHUlfa: A HeJII>3.sl JIH rro6I>rcTpee? JI He neHHHrpap;Ka H nocne3anTJ)a YTPOM ye3)KaiO.
Pa66mHUK omiJe11a: Xopow6, rrocTapaeMcH cp;enaTI> 3anTpa I< KOHJ:t:Y pa66'Iero MH. 3 To nac ycTpaHnaeT?
lfumamellbHUlfa: ,ll;a, 6nardp;ap!O nac! CI<6JII>KO c MeH.sl?
Pa66mHUK omoe11a: Tpn py6nf!.
lfumameAbHUlfa: llpowy.

.A" ~;;;a .6j~~~

ebzoaeamb

l. Kor)J.a npo'llnaeTe raJeTy, ... ee, rroJKanyH:cTa, Came. 2. BI>r He JHaeTe n 3Tolt
6n6JIRoTexe ... I<HHni Ha )J.OM ? 3. )l(am,, 'ITO BI>I ylKe .. . I<Hllry n 6n6nnoTex/ T6JKe
XOTCJia ITO'IHTllTb ee. 4. Kax MM:wa ... 3K3aMeH ? 5. ECJIH BaM He HylKCH pyccrc~-PYMLIH
CKHH CJIOB<ipb, ... er6 MHe Ha 'lat. 6, q T06bl llOJIY'IHTb KHHry, Ha)J.o JaUOJIHHTb Tpe6oBaHHe H ... er6 )J.ClKypHOM}' 6H6JIROTCKap!O.
.

2. Completati spatiile punctate cu cuvintele potrivite ca sens din cele date


in dreapta.
1. B xaK6H: ... Te6e HpannTcJI JaHuMhbCH ?

2. B KaKOM .. Ha)J.o .HCKaTb KHHry, CCJIR 3Haemb TOJibKO ee HaJ-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

BaHHe?
B KaKOM ... Tbl 6y)J,CIIIb cerO)J.HH, B nepBOM Wrn BO BTOpOM?
Ha KaK6i1: ... Hax6~HTC HOBhiH TeKCT ?
B KaK6M ... Bbi Hamml: 3To cn6no ?
B KaK6i1: ... shr 'IHTaJIH o6 3ToM oTKpLrnm '!
B KaKOM ... HaXO.[IHTCH .HHTepeCyiOI.QaH BaC CTaTbJi?
B KaK6i1: ... MO)l(Ho Haifnl: 3Ty r aJeTy?

3*.

1n

3aJI

CJIOBapb
c66pHHK
CTaTbJi
llO)J.WllBKa
6H6JIROTCKa
KaTaJI6r
CTpaHJ.i:~a

locul punctelor folositi prepozitiile Ha, 3a, 'lepe3.

1. ... CKiJJibKO )J.Heif H Mory B3HTb 3Ty KHHry ? 2. 3Ta KHHra y Hac BCer6 B )J.BYX :JKJCMnmipax, H Mory )J.aTb ee BaM TOJihKo ... Tpa )J.H. 3 . .Sl He JHaiO, ycrre10 Jill npo'IIITaTb
ce ... TPH )J.H. 4. Bhr )J.OJI)!CHLI c.z:~aTb :hoT c66pHuK ... .z:~ne He.[ICJIH. 5. Ec.JIR He rrpo'IHTaeTe

399

er6 ... ~se He~eJIH, MI>I rrpol(JlliM BaM cpoK erue ... He~emo . 6. Cer6~Hsr sr 3aHHT H cMor:Y
rroitra B 6n6mroreKy scer6 ... 'lac. 7. ,lzyMaiO, 'iTO ... 'lac sr ycnt\10 3aKoHcrreKraposan.
:hy CTaThiD. 8. ~hi ~pHIIIJIH paHO, 6H6JIHqTt\Ka OTKp_6erc~ ... 'laC.

4*. Folosi_ti cuvintul KOm6pbzu- Ia .forma necesarii cu sau fiirii prep ozitii.
rro~o6pan ~nsr MOeH ~IICCeP.r<irrHH. 2. MoHi
3aiiHcancsr B ry )i(e 6H6JIHOTCKy, .. . xo~ II ll. 3. OH 3arr6JIHHJI rpt\6osaHHe, .. . c~an
3aTCM 6H6JIIHHCKapKl. '4. Bt\'iepOM MHe Bbl~amr <jlOTOKOIIHIO, ... H 3aKa3aJia yrpoM TOfO
)i(e AHH. 5. 0 '!eM rosopM:rcsr s poMaHe, ... lihl HeA<iBHo rrpo'lMTaJIH? 6. KHHr!f, ... nMewrca
TOJihKO s OAHOM 3K3eMnnsipe, Ha ~OM He BbiAa!Orcll. 7. \.furareJih 3anonmler Tpt\6osaHue
. oH AOJI)I(eH yKa3aTh Ha3saHHe :KHnrH, ee um<jlp H <llaMM:nHIO asTopa. 8. Cost\Tyw saM
B3l1Th IIOCJIC.1HIOIO CTaThiD npo<jlt\ccopa P., ... Bhl HaH,[\eTe KaK pa3 TO, 'iTO BaC ~TepecyeT.

1. ITocMorpare 6II6nHorpaqmw, ... sr

9. Redati continutul textului TocyoapcmeeHHaR 6u6AuomeKa CCCP


uMeHtl B. H. JJeHuHa.

10. inviitati dialogurile ~i reproduceti-1~ ~u un interloeuto~.


11. Vii aflati la documentare intr-un ora~ din U .R.S.S . .Jmaginaii un
dialog intre dv. ~i un bibliotecar, privitor la materialele ce vii intereseazii ..

~pyr

5*. int'rebuintati, in functie

de context, cuvintele 3HaK6Mbtu

sau .

U36tkmHblu la forma necesarii.


1. 3ro 3A<iHHe 6:bmo . IIOCTpoeHO ... apXHTCKTOpOM. 2, \.fJnareJIHMH 6H6JIHOTCKH
6b!Jlli . pyCCKHe ll HHOCTpaHHbie y'ieHhie, IIHCareJIH, OOJIHT.H'ieCKHe H 06IIICCTBeHHbie
~CJITeJIH. 3. E)l(e):IHCBHO H BXO)I(y B ... MHe 3aJI, CalKyCh 3a: CTOJI II Ha'iuHa!O 3aHHM<iThCJI.
4. rocy,[lapcrBeHHaSI 6H6JIHOTCKa HMeHH B. H. JlCHHHa C'iiiTaeTCJI OAHOH H3 caMb!X ..
6~r6mmTt\K MM:pa. 5. Bee Moa ... rrocew:awr :hy 6H6JIHort\Ky.

6. Riispundeti Ia intrebiiri.
1. rAe Bbl npeADO'ii!TaeTe 3aHHMaThCH, AOMa HJIH B 6H6JIHOTCKe? 2. KaKHe AOKY~
. MCHThl HY)I(Hhl IIpii 3aiiHCH B 6H6JIHOTCKy ? 3. 3anlfcaHbl JIH Bbl B 6M.6JJIIOTCKY ? B KaKy!O ?
4. B Kardt:e )l.HH II 'iaChl OHa pa66raeT? 5. Kor)l.a Bhl o6:bt'iHO XO)l.HTe B 6J!6JIBOTI!Ky? 6. r)l.e
6epyT KHMnl saiiiH )l.CTH? 7. Ha KaK6.ii: cpox Bhi.LJ.a:!OrcH KHHrH B 6u6mwrt\Ke ? 8. llro Bhi
~t\naere, CCJIH Bhl He ycot\JIH DpO'iCCTh KHHfY B CpOK? 9. KaKae KHHrH Bhl JIID6Hre 'iHTaTb ?
10. liTO Bbl ~t\naere, CCJIH BaM HY)I(Ha crapasr ra3t\Ta? 11. M6)1(H0 Jlli 6parb Ha )l.OM
DO~illHBKH ra3CT? 12. MH6ro JIH Klll!T y sac )l.OMa? 13, Ha KaKEX H3b!Kilx HMCIOTCJI KHHrH
B samd!: nll'!HOH 6H6JIHOTCKe? 14. liTO Bbl )l.CJiaeTe, CCJIH BaM Hy)I(HO HaiiBCaTb ~OKI1a~ .
pe<jlepaT, a y sac Her nHreparyphr?

7*. Traduceti in limba rusii.


- (Eu) vreau sii mii inscriu Ia biblioteca.
- (Dv.) aveti serviciu sau sinteti student?
- Arh serviciu.
- Prezenta(i, vii rog, buletinul ~i adeverinta de Ia locul de munca.
- Poftim buletinul, dar adeverintii n-am acum. 0 aduc miine.
- Bine. Vii completez .o fi~ii. Semnati aici, jos: Acum luati ceva?
- Da, dati-mi colectia ,Pravda" pe luna trecutii, iar pentru acasii o sii iau romanul 1ui D ostoevski ,Fratii Karamazov".
-Vii atrag aten(ia cii trebuie sii in<;lpoiati cartea peste douii siiptiimini, iar dacii
nu reu~iti s-o f:iti(i, veniti ~i (noi) vii prelungim termenul.
- Multumesc. La revedere!

8. Puneti intrebari la replicile din dialogul IV.

Model
1. qTo xo'IeT 3aKa3aTh 'IHTaTeJih?
2. r,11;e llpHHHMaiOTC51 3ai<a3hl Ha $OTOKOlll1pOBaHHe?

400

. O)J;HH '!eJioBei< npMineJI x cBoeMy ,11;pyry H nonpoc:HJI y Hero KH:Hry.


- Jl CO)J(aJieiO,- CI<a3:iJI ,11;pyr,- HO 5I He MOrJ ,JJ;aTh Te6e KHHfY, !10-TOMY 'ITO 5I Boo6me HHKoMy He ,11;al0 cBo:H KHHrH.
-llo'leMy?
- ilOTOMy 'ITO HX HHI<Or,JJ;a He B03BpamaiOT.
- T1>1 B :hoM )'BepeH?
- KoHelffio. JI :ho 3HaiO no onny: Bc51 Mok 6H6JIHoTeKa cocTaBJieHa H3 .KHHr, xoTopl>Ie .SI caM xoma-To 3aHHM:iJI!

]KeHa roBop:HT npo<Peccopy:


- ,lJ;oporoil:, y HaC B 6H6JIHOT<~Ke BOp!
- A 'ITo oH 'IHTaeT?
CJIOBA
coJKanm I a n !greta
cocniBnen, -a, -o, -hi este aldltuit

JaiiHMllTL
BOJY hot

I a lua cu imprumut

YPOK 56

IUITh,LI;ECRT IDECTOH YPOK

Va place teatrul ?

BJiaAenen posesor
CKopee seen) mai degraba
OpP,eHCKaH KOJIOP,Ka bareta
JaMecTHTeJib adjunct
CJIYlKHTb II a face serviciul (in cadrul
armatei)
apMHH armata
oTMenHTh II a suspenda

0TBCThTC

Ewrimbz 60 MXAT copoK nep6020 zoi>a


MocKoncKH:ii Xy.u.o)l(ecTBeHHhiii AKa.u.eM1fqecKHii Tearp - :ho o.u.H:H n3
nonynfipHhiX .u.paMani'IecKnx TeaTpon ne TOJihKO n ConeTcKoM Colb3e, no
H no nceM Mlipe.
He.u.aBHO r.K., 3acJiy)l(eHHhiH apnicT pecrry6JIHKH, pa66Taromnii B
:hoM TeaTpe, BcrroMHHJI HHTepecnyro ncTopnro.
B Ha'lane JieTa copoK rrepBoro ro.u.a MXAT racTpoJilipoBaJI B CTOJIH~e
Eenopyccnn MliHcxe. Haqanach BOHHa. <l>poHT 6brcTpo npn6Jin)l(ancK K
ropo,!J,y, H TeaTp BbieXaJI. BpH,!J, JIM KTO ITO.lJ.YMaJI TOr,!J,a 0 6nJieTaX, ITpO,!J,aHHhiX Ha ClleKTaxnn. ,r:t:a H CaMH BJia,!J,eJih~I 6HJieTOB CKOpee BCefO 3a6biJIH
0 HeCOCTOfiBlliHXCK BCTpe'IaX C MaCTepaMH BeJIHKOH c~eHI>I. BnpO'leM ...
B rnecTh,!J,edT ce,!J,hMOM HJIH rnecn.u.ecfiT BOChMOM ro.u.y Ha crreKT~h
-<<Erop EyJihi'IOB1 rrpnrneJI My)l('lliHa c op.u.eHCKRMH KOJIO,!J,O'lKaMH Ha IIH,!J,)I(aKe H rrpe,!J,bKBHJI 6HJieT ... copoK rrepBoro ro.u.a. OH o6'hKCHHJI 3aMeCTHTeJIIO .u.npeKTOpa TeaTpa, 'ITO B copoK rrepBOM CJIY)l(HJI B apMHH B MHHCKe
H Kyrr:Hn 6nneT B xy.u.o)l(eCTBeHHhiii TeaTp. Co6hrnrn oTMeHHJIH crreKTaKJib,
HO 6nJieT OH crrpfiTaJI B KapMaH fHMHaCTepKH H BCIO BOHHY 6eper ero,
BepH, 'ITo rrocne rro6e,!J,hr rrorra.u.eT B nro6:HMI>rii TeaTp. 11 BoT oH B Mocxae.
To, BO 'ITO OH BepHJI B copoK rrepBOM, ocymecTBHJIOCh.
EnneT coxpaHHJICH B My3ee TeaTpa. 3.u.ecb )l(e Haxo.u.nTcK n <JloTorpa-tilHH, Ha KoT6poii Mhi BH.U.HM y.u.nBiiTeJibHoro TeaTpana BMecTe c yqacTHHKaMn crreKT~ Erop Eynhr'IoB. Me)l(,!J,y rrpo'IHM, HexoTopi>re n3 Hnx yqacTBoBann B racTpOJIHX B MHHCKe JieTOM 1941 ro.u.a.

na

BODpOCbl

1. KaK6ii TeaTp HBmieTCH op,u:HM n3 caMbJX nonymipHhlX ue T6nbKO B c;oneTCKOM. Co;;,


H)3C HO H BO BCeM MHpe? 2. rp,e HaXO,li,HJICSI MXAT nlnoM c6poK J]epnoro rop,a .
3. ho'leMy TeaTp ue Mor npop,onlKaTb cneKTaKnn? 4. Kyp,a B~rexan ;eaTp? 5. -~TO
npoH3omn6 qepe3 MR6ro neT? 6. 0 qeM paccKa3an r~aJKp,aiiHH; KOTOpbm nprunen ll'
TeaTp? 7. IloqeMy MYlK'IHHa 6eper BCe 3TH TO,ll,bl 6HJICT B Tea;p? 8. rp,e CCH'IaC.
xpaHHTCH TOT 6HJieT? 9. 0 qeM fOBOpHT 3Ta yp,uBHTCJibHaH HCTOpn:ll?

J(HAH6r I
Fpa:>:OaHilH: Y BaC eCTb 6nJie1hi Ha BOCKpeceHhe, Ha 19.30?
Kaccup: CxonhKO BaM 6nneToB? ,
,
,

Fpa;>K:OaHltH: ,r:t:BeHa,!J,~aTh . .5I XOTeJI 6bi B O,!J,HQM pH,!J,y. 3To ,!1,JIK HHOCTpaHHOH .u.enera~nn.

Kaccup: Ceifqac rrocMoTpib, ... CToJibK? MeeT B ?.lJ.HOM pH.U.Y Y MeHil ecTb. .
TOJibKO Hil 6aJIK6He. Hnu B03hMHTe ,!J,Be JIO)l(ll.

rpa:>:oaHuH: A B rrapTepe ,Hn'lero BeT?


,
,
Kaccup: Mory .u.aTh 6 6nneToB B TpnHa.u.~aToM pH.U.Y n 6- B tieTbrpHa.u.~aTOM, KaK pa3 C3a,!J,H.

rpaJICOaHU11: Kame MeCTa?


Kaccup.~ Cepe.u.:HHa. Bo3bMeTe?
rpa:>:oaHuH: Xoporno, .u.aBaiiTe B rrapTepe.
CJIOBA

-aH, -oe, -ue dramatic,

de drama
3aCJiylKeHHLIH apnlcT artist emerit
1

Piesa de M. Gorki

racTpoJIHpoaaTb I a fi in turneu
npnoJIHlKli.TbCH I a se apropia
BP~ JIH (prea) putin probabil

cepeA8na mijloc

napTep parter ( Ia teatru)

J(HAJI6r II

CJIOBA 11 BLIPAJKEHIHI
~paManl'lecK / nif,

rnMnacTepKa tunica
6epe'lb I 1 a pastra
ocyu~ecmHThCH II a se realiza, a se indeplini
coxpatuiTbCH II a se pastra
TeaTpaJI mare amator de teatru
y'lacTuHK participant
raCTpOJIH (pl.} tumeu

'

'

'

KpucmuaH: Bna.u.HMHP llBaHo~H'l, He xoTHTe JI~ Bh~ rroHTH c HaMH ~ TeaTp


BAaouMup HaaHou'l: C y.u.oBOJihCTBHeM! .51 eme He 6hiJI HH B o,!J,HOM 6yxapecTcKoM TeaTpe.
1 Vezi tabelul nr. 32.

403

Rpucmuau: Y MeHfr ecTh 6Hmhhi Ha BTopHHK B. Tearp 'onepi>I H 6an:era


"Ha qefBepr B <D.HJ!apMOHIHO Ha CHM<Pom{q_eCKHH KOij:II;epT.
BAaoitMup Jfeauoeu'l: 3ro 3aMeqareJibHO! A qro H,[(eT B 6nepHoM rearp.e? .
Kpucmuau: <~Tpy6Myp Bep.[(H. Me)l(,[(y npo~. m\prmo JieoH6pi>I Herron-
- Hfrer Hap6,[(HaH apnkTKa CCCP TxaqeHxo. .
.
.i!Aaoit:Mup IfeaHoeu'l: .H cnyrnan: ee B JleHHHrpa;Ll;e, y Hee npexpacHI>I:if r6noc _... A qro B nporpaMMe cHM<PoH:Hqecxoro KoHn;epra?
. Kpucmuau: ITfrTaH CHM<P6HHH 1ierx6seHa H BTopaH panc6,[(HH ,[()l(op.[()l(e
3.B:ecxy.
B/laOUM_up JfeaNOBU'l: )I oqeHb JII06.JU0 mlryro CHM<l>OHHIO lieTXOBeHa. A

panc6;J;HIO 3Hecxy, no-MoeMy, H He cnyman. Tax 'ITo MH:e 6y,[(eT o'!eHh


. RHTepecHo nocnyrnaTh. M ew.e H xoren 6hi nocMorperh Barn HOBhiH
;Ll;paMar:HqecxH:H re~iTp. Kaxou TaM 3p:HreJibHh!:if 3a.JI?
Kpucmuau: Ha 800 MeeT.
BAaaitMup IferiHoeu'l: .[(asaure .xax-Hu6y.[(b cx6,[(HM BMecre!
. Kpucmuau: "06R3aTeJibHo, TOJibKo cxaxahe,. xor,[(a Bac ycrpaHsaer.
CJIOBA ll BhiPAJKEHIDI
!IIHJiapMO"Hll filarmonica
. CHMijlomlqecK/ Hii, -::U., -oe, -He simfonic
rulpTHH rol . .
uapt)~naH apnlcl-Ka
artistii a
poporului

CHMij)OHHH simfonie
panco,~:~HH rapsodie
3PHTeJILIIhlif 3aJI salii de spectacole
KaK-HHoy~L odatil., intr-o zi
cxo~HTL II a se duce

PIIAJI6F III
qllbza: ~6na; xaK:He coBeTcKHe ~earpl>I npne3{Kanu Ha r:acrponu B PyMh'Imno.
.!Jolla: B PyMh'IHHH racrpoml:poBaJIH MB.ome COBeTCKHe TeaTpbi: CoBpeMeHHHK, MoccciBeT, JleHHHrpa,[(cKHii: ;Ll;paMar:HqecxH:if rearp, K,Yxoni>H:f>Iil rearp C. 06pa3n;6Ba H ;Ll;pyr:He. E)l(ero,[(Ho B HOH6pe y Hac nposoMTCH ,[(HI{ COBeTCKOH KYJII>Typ.hi, H B :hoT riepHO,[( K HaM UpHC3)1(a10T
JIY'IlliHe COBeTCKHe TeaTpl>I H aHCaM6JIH.
.
o /lbza: Th!. cMoipHIIIb coBercxHe llbeci>I?
.Jl6Aa: KoHewo, craparoch He nponycxarb.
ollbza: Ka.rille llbecl>I crasHJI y sac Moccosen>?
.Jlo/la: ffiTOpM>51 H ileTep6yprcKHe CHhi.
6Abza: Hy II xax, noHpasHJIHcb oH:H re6e?
.Jl6Aa: O'IeHf>. lli>ecaIDropM nocraB.JfeHa opHrHHfuHo: ,n:eKopan;n:H fiO'ITH
HeT? Bee llpOCTO U ecTeCTBeHHO -II IIrpa aKTepoB, H IIX KOCTIOMbi,
II caMa o6craH6BKa.

,Uraganul" de V. Bill-Beloterkovski

404

6Ab2a: A llerep6yprcxHe CHhi?


J/6/la: .H ocr~nach B ~ocr6pre oT :iron llbecl>I. HnKor,[(a He s:H~ena TaK6ii
npeKpaCHOH llOCTaHOBKH H TaKOrO HCllOJIHeHHH!
6Ab za: T1>1 qJirana poMaH .[(ocroescxoro llpecrynJieHHe n HaKa3aHne;>?
JI6Aa: qnrana.-.51" 3Hana; '!To llbeca nocrasneHa no poMaHy .[(0croeBcKoro,
HO, . no-MoeMy, . B .Hell UO-HOBOMY ll<;lCTaBJieHl>I HeKOTOpl>Ie C<?IUHUib -:
Hl>Ie H. MOpaJibB.l>Ie npo6JieMhi.
.
6 llb2a: :.H cornacHa C T06oil. MHe TO)I(e O'!eHb llOHpaBHJiaCh :ha llbeca ,
T:bi He llOMHHillh, KTli HCUOJIHHJI rJiaBB.YJO pOJih?
J/6/la: liopTHHKOB.
6Abza: Te66 nose3n6. 3 r o o'IeHI> ranaHTJIHBl>IH apr:Hcr.
J/6/la: Boo6IIJ.e," see nrpanii npeKpacHo. Tl>I 61>1 .BH,[(ena, cKo~xo an.n;o,[(Hpos~n 3p:Hre~n aprlfcraM!
6 11b2a: TI>I cnyrnan:a llbecy no-pyccKn linn B nepeso,[(e?
J/6/la.: )I 6p~a HayrnHHKM, HO. cnyrnan:a pyccKHH TeKCT.
6Ab za: M Bee n;oHRna?
J/6/la: KoHe'IHo!
CJIOBA 11 BhiPA)KEHJUI
KYJCOJILIILIH Tebp teatru de papu~i
elKero~Ho anual, in fiecare an
nposo~HTLCH II a se desfa~ura, a avea
loc
KYJILTypa cultura
aHcaMoJIL ansamblu
lleTep6yprcKHe CIILI ,Vise din Petersburg"
ecTecTBCHHO cu naturalete
o6cTaHOBKa . mediu, ambianta
ocTaTLcH B socTopre a fi entuziasmat

nocTaHOBKa regie
HCDOJIHCHHe interpretare
poMaH roman
.
. ....
llpecyYDJICHHe H HaKa31iHRe ,Cnma ~~
pedeapsa"
no-HOBOMY intr-o maniera noua
coQHiiJILn /Liii, -aH, -oe, -Lre social
MopliJILH /Liii, -aH, -oe, -Lie moral
Tanlif!TJIHB /LIH, -aH, -oe, -Lie talen tat
nepeao~ traducere
HaYWHHKH (pl.) cascil.

YllPA)KHEHJI.H

1. in locul punctelor puneti cuvintele potrivite ca sens (le gasiti in textul


de baza ~i in dialoguri).

1. ,[(a&aiiTe no:li:.D;eM B ... na ... IIhopM. 2. HeT JIH y Bac mffirnero ... ? 3. Ka:Kll:e
reaTlJLI npHeJlK<iJIH x saM na ... ? 4. Cer6~Hll n_oeT fApxH:rroBa ? Y nee rrpexpacHLI~ ...
5. 3ToT apnrcr Bcer~a Hrpaer rmiBHLie .... 6. EcJIH Bbi xonhe cJijmaTh nLecy B uepeB6.D;e na pyMbmcxH:li: ll3hiK, BOJhMliTe .... 7. BLI ne Jnaere, xro ... cer6.D;Hll napm10 T6cxH ?
8. llo-M6eMy, B. ne 3aceylKeHHblii", a ... apnkT. 9. B xax6M ... &amH MecTa? 10. BaM
6y~eT HHTepecno noceymaTL 6nepy KHll3b HropL B ... pyMbJHCKHX apnl:cTOB.

405

. II

2. Completati propozitiile cu imbinarile din dreapta, la forma necesara


cu sau fiirii prepozitii.
1.
.2.
3.
4.
5.

,ll;aaail:re noil:,n;eM Jaarpa c ,n;erhMH ...


KYKOJihHhiil: rearp
B HameM r6pop,e Her ....
He):laBHO Mbl 6h!JIH ... H CMOTpeJIH O'leHh BCCeJiyiO IIhecy.
Jl ,LJ;aBHO He 6b!Jlll ... .
):lpaMarffi!eCKHll rearp
qro n,n;er cer6,n;IDI ... ?
~. JI xoqy npnmaclirh sac ...
.
7. K HaM npne3JKann Ha racrp6JIH nyqmne aprlicrhi ....

3. Dati riispunsuri complete la intrebiiri, folosind cuvintele din parantezii


la forma corespunzatoare.
1. qbe :ho npoa3aep,eHne ? (IIyrnKuH) 2. qhll 3ro 6nepa ? (f'JIIiHKa) 3. qeil: :ho \
6aJieT ? (Y:ail:KOBCKHH) 4. Y:bl! JTO CHMiJOHlfll '? (lliocraKOBH'I) 5. qhll 3ro IIheca ? (MOJIO,LJ;OH
llHCiTeJih CeMCHOB) 6. qb!O 6nepy Bbl CJiylliaJIH? (JTOT TaJiaHTJIHBblll KOMII03HTOp)
7. Y:ell: KOHL(epr 6y,n;yr nepe):lasaTb no pa,n;Ho? (3acnyJKeHHal! aprlicTKa CCCP TaMapa
3ail:L(eaa)

4*. Alegeti din parantezii verbul potrivit ca aspect


potrivitii.
1. He,n;asHo

~i

puneti-1 la forma

HaM ... Ha racrp6nH f'ocy,n;apcraeHHhiil AKa,n;eMii'leCKHii: rearp 6nepbi


H 6aJiera HMeHn Kli:poaa. B'lepa s Harny cromil(y ... 6onnipcKHii: aHcaM6Jih Hap6p,Horo
raHL(a. (npu:roJKarh-rrpaexarh) 2. Bbi yJKe ... 6anerhi Ha 3ror crreKTaKJih? 06bi'IHO li ...
6nnerhi a Kacce rehpa. (rroKynhh-Kynli:Th) 3. Tbi yJKe ... rrporpaMMY cneKraKJill? Kor,[(a
ll xoJKy B rearp, H acer,n;a ... nporpaMMY cneKraKJill. Eor,[(aH, rhi He x6'1ellih ... HaymHHKH?
(6pa,Tb-B3l!Tb) 4. Jl HliKOr,n;a He ... CHMiJOHH'!eCKHX KOHL(eproa: MHe 6iJ.eHb JKaJlb, 'ITO
H ... 3ror PanhM. (nponycKarh-rrporrycrliTh)
K

crreKTaKJlb Bhi cMorperrn ue):laano? B KaK6M rearpe? 8. noupasnrrcH JIH saM 3ror crreKraKnb ? IIo-IeM)f? 9.
KeM Bhl o6b!'IHO x6il;are B Tearp, B KHHO ? 10. f'Ae Bbl IIOKYrraere
6f!.rH~Thi? 11. qro Bhi p:erraere, ecJIH saM 6'!eHh x6'!ercH rroil:ru ua crreKraKnh, a Kacce
yJKe Her 6HJieTOB ? 12. KaKHe coseTCKHe lJ!I:JihMbl (rrheCbl) Bhl BH,[(eJIH ? 13. KaKHx
COBeTCKHX apTHCTOB Bhl 3Haere?

8. Redati continutul textului Eu!lembz eo MXAT

copoK nepeoza

zooa .

9. Invatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.


10. Traduceti in limba romana dialogul I, apoi inchideti cartea

~i tl'a...

duceti in limba rusa textul obtinut.

11. Puneti intrebiiri Ia replicile din dialogul II.


12. Imaginati dialoguri pentru urmatoarele situatii: a) Ia casa

d~;> biletea unui teatru, cinematograf etc.; b) comentati cu un prieten progn:tmul de


radio ~i tv.; c) va imparta~iti impresiile in legatura cu un film, spectacol
etc. vazut recent.

13. In ora~ul dv. natal a sosit un grup de tun~ti. Povestiti-le despre


viata culturala a ora~ului, despre teatre, actorii cunoscuti ~i ce piese n.oi au
fost puse in scena.

5. In locul punctelor folositi cuvintele potrivite ca sens din cele date


in dreapta.
1.
2.
3.
4.
5.

Ha KaKOM HHCrpyMeHre ... sama ):10% ?


KaKOH iJHJibM ... cer6,LJ;Hll B KHHorearpe PO,L\HHa?
Kro ... r JiaBHYIO poJih a :hofi nhece?
3'ra 6anepli:Ha rrpeKpacHo ....
Moll: t~;pyr xopom6 ... , y Hero npHliTHhiil: r6noc.

noer
11rpaer
TaHL(yeT
HCIIOJimier
Hp:er

6. Intrebati pe interlocutorul dv.


1. KtKYIO MY.3.biKY OH 66Jibille Bcer6 mo6ar - 6nepHy!(); CHMiJOHH'!eCKyJO, JICrKYJO
HJIIl nap6,a:ayJO? 2. KaK qacro on x6,n;nr a rehpbi ll: ua ioiu~epThi? 3. KaKft:e rearphl
oH npe,n;no'lllraer? 4. HpasnTcll Jill eMy 6aner? 5. YMeer na on nrparh na Ka'K6M-nn6o
aHcrpyMeHre? 6. JII06llr Jill oH II~Th '! 7. KaKxrx 3HaMemirhiX pyMbJ:HcKinx 6nepnhiX aprli:cTOB OH CJiyiiiaJI? 8. IIpae3JKaJOT JIH K HHM Ha racrp6JIH HHOCTpaHHhie apTHCThl ?

KoMIT03IiTop - cBoeMy 3HaKoMoMy:


- )J(am,, 'ITO Bbl He 6wm Ha npeMbepe Moeil: HOBOH onep.M! JlJO.Il,.R
.ll,pa.JIHCb y KllCCbi.
- Hey)l(eJIH? M 'ITO )l(e, BepHyJIH HM .n:eHhrH :Hnn HeT?

.lJ:paMaTypr 3armmyn B 3p:HTeJII>HI>Iil: 3a.n, 3aTeM no6e)l(arr a xa6HHeT


.I(HpeiCTOpa H B03Myrn;eHHO CITpOCHJI:
- CKa)l(HTe, Toillipnrn; ,D.HpeKTop, Bhl Hapo'IHO acer.n:a cn\BHTe=.M:oiO
Ilbecy, Kor.n:a TeaTp nycT?

7. Riispi.mdeti la intrebari.
1. KaKxre rearpb! eCTh B aameM r6po,n;e? 2. MH6ro Jill B aameM r6po):le KHHOreaTpOB? 3. qro Bhl npe;D;IIO'IHraere- nhecy, 6rrepy, 6aner ft:JIH PnnhM? 4. KaK qacro
Bbl H '!JleHbl a<imeif CeMbH XO,[(HT B KHHO, rearp, Ha KOHI~eprhi? 5. KaKaH My3biKa BaM
HPllBHTCll 66rrhme acer6? 6. Kro sam mo6ll:MbiH KOMII03HTOP (aprft:cr, aprll:cTKa)? 7. KaK6it

406

Cynpyrn co6npawTcH a TeaTp. OH:H y)l(e a:billlJIH :H3 .n:oM)', xon:~;a )l(eaa
ITOCMOTpeJia Ha My)l(a H CKa3aJia:
- llocnyrnail:, no'leMy TI>i He no6piin:cH ?

407

- 5I 6pM:JicH, - B03pa3RJI MY~ .


- .Kor,n;a?
_
- ~or~A 'Thi Haqa.JJa O,l(eBaThCH.

YPOK 57

IDITh,LI;EC.HT' CE,LI;hMOH YPOK

CJIOBA
iKOMDOJiiTop compo;zitor
npeMLepa premiera
APaTbcJI I a se bate
:BepuyTL I a inapoia

'

Mozee

~paMaTypr

dramafurg

B03MY111eHHO CU indignare
HapO'IHO intentiotiat
.

nyc.T,

-a, -o,

-hi este gol

TocyiJdpem6el-lllbl'U ucmoputteCKUU My3eu

..
I

B 'caMOM :u:einpe MocKBhi, OKOJIO KpeMJieBq<OH CTeHhi, CTOHT rocy~ap- .


CTBeHHhiH HCTOpR'IeCKHH My3eH.
.
.
3~aHHe MJ3eH 6hiJIO nocTpOeHO no npoeKTy H3B~CTHOrO apXHTeKI:O- .
pa B. 0. illepsy~a n HHJKeHepa A. A. CeMeHona H oTKph'ITo ~JIH noceniTeJieii B 1883 ro~y. Ho ncT6pHH caMor6 My3eH HaqnHaeTdl: paHI>me. OH 61>m
ocH6BaH 22 4Jenpam! 1872 r6.n;a no HHH:U:Han1se nepe~os6ii pyccKoii o6ll(ecTBeHHOCTH, KOTOpaH CTpeMRJiaCh K TOM)\ 'IT06hi ~eTH H BHYKu H1lillH Y3HaJIH o co6h'ITHHX neJIM:Koro np6mJioro .
.ll:o BeJIHKOH 0Kn!6phCKOH CO:U:HaJIHCTR'!eCKOH peBOJIIO:U:HH My3eii: He
MOr illHpOKO BeCTH Hay'!HJIO pa66Ty: He XBaTaJIO HH KBaJIH4JH:U:~poBaHHhiX
Ka~pOB, H~ Cpe~CTB.
.
.
Ceifqac n My3ee c66pim~>r 6oraTeii:mHe MaTepHaJII>r pa3JIR'IHI>rx nepilo~os pyccKOH HCTOpHH- naMHTHHKH MaTepHIDHOH H' ~Y~OBIJOH icyJII>iyphi: ' Kpynm!ii:mil:e B CCCP apxeoJior!fqecKHe H HYMH3MaTH:lJecKHe . KoJIJieKrum; cTapM:HHI>Ie ~HHrH H pyKonucu, npe~Menr H3 ~paron:eHHI>rx H H:e~pa
ro~emihrx MeniJIJ1os, cieKmi, xocTH, xepaMHKH H ,D;epesa; n:eHHh!e o6pa3:u;:hl
opyJKHH, TI<aHeii: H KocTroMoB H MH6roe .D:pyr6e. B 4J6H,D;ax My3eH 6KoJio 4
MHJIJI~OHOB npe~MeTOB H 66Jiee 44 ThiCHlJ HCTOpR"'eCI<HX ,D;OKyMeHTOB!
qaCTh :horo 6oraTCTBa - 3()() ThiCHlJ 3KCnOHaTOB - npe,D;CTaBJieHa B
48 3aJiax My3ex.
3~eCh BCH HCTOpHH, HalJHHllH OT TOrO ~aJieKoro nep!fo~a, KOr~a Jlhl~H
coo6ll(a neJIM: 6op~>.6y 3a JKH3Hh.

B o~H6M H3 3:i!Ios MJ3eH npe~cTaBJieHhi o6pa3n;h'r aHTR'fHoro. HcKycCTBa, KoTophrMH TaK 6,praTo Harne IIpHqepHoM6pi>e.
Pych Jl>eo,D;:iJII>Hax, :pych noMell(HlJhH, Pocc:IDI 3ITOXH pa3BHT6to xanHTam\3Ma - BoT '.D:JIHHHhiH nyTh HCTOpHH.
3KCIT03H:U:IDI COBeTCKoro nepH:o~a HarmiMO ITQKa3h!BaeT, KaKRX HeBH):iaHHhiX ycneXOB CMOrJIM: ~06HThCH 3a KOpOTKHH CpOK CB060~Hhie H C;laCTJIHBhie Jiro~H . nepnoro B MM:pe con;HaJIHCTM:qecKoro rocy~apcTBa.

409

3a 6oJihlliYIO pa66Ty no I<OMM)'HHcnittecxoMy BOCIIHTaHiiro Tpy.n:.HII.Ufxcsr,


~a 60JihlliOH BI<Jia,IJ. B pa3BHTH:e HCTOp:Iiqeci<OH HayKH rocy.n:apcTBeHHhiH HCTop:Hqeci<Il.H MY3e:H I< cBoeMy 100-neTEIO Harpa)K,IJ.eH 6p.n:eHoM JieHHHa,

CJIOBA li BLIPA)IffiHIDI

npoeKT proiect
no HHIIllnanme din initiativa (cuiva)
nepeAoa fou, -b, -6e, -Lie progresist
aecnl a duce, a desfiiura
KBanucjJuQupoaauu /hlii, -aH, -oe, -Lie calificat
JciApLI (pl.) cadre
m1MHTHHK monument
Ayxoau /Liil, -lUI, -oe, -Lie spiritual
uyMHJMaTH'fecK/nil, -aH, -oe, -ue numismatic
AParoQeun /Liil, -aH, -oe, -Lie pretios
cTeKJio s tiel a
KOCTL OS
KepaMHKa ceramicii
Aepeao lemn
o6pa3e11 mostrii
TKaHL tesiitura

coo6111a in comun, impreuna


auTH'IH/Liii, -aH, -oe, -Lie antic
npn'lepuoMopLe Iocuri din preajma
Miirii Negre
noMeiQn'l /nil, -Ln, -Le, -Ln moieresc
Jnoxa epoca
K3DHT3JIIOM capitalism
JKCDOlHIIBH expozitie
uarmiAno elocvent
ueaiiAanu /Lrn, -an, -oe, -Lie nemaivazut
KOMMYHHCTH'l:CCK/HH, -lUI, -oe, -He COmunist
aocunrnune educatie
TPYAHIQHecH (pl.) oamenii muncii.
BKJJaA aport
100-nt'iTue (cTomhue) centenar
uarpaAHTL II a decora
opAeu ordin

MaTepHaJIOB, I<OTOpLie IIOKa3biBaiOT poJih KOMMYHHCTH'IeCKOH rrapTHH


B Boopy)KeHHOM BoccTaHHH 2-3 ABrycTa 1944 r6.n:a n B cTpo:HTeJihcTBe
COIJ;HaJIH3Ma B millleH CTpaHe.
HHocmpaHelf: A r.n:e Hax6.n:uTcsr :hoT MY3e:H?
M ecmHblU :>JCume.rlb." Ha IliOCCe KuceJieBa.
HHocmpaHelf: 06sr3:iTeJihHO rro:H.n:y.
M ecmHblU :>JCume.rlb." ITocMOTpHTe Tax)Ke My3e:H HCKYCCTB CPP. OH pacrron6)KeH Bo LJ:Bopne Pecny6JIHKH. TaM 3KcrroHlipyroTcsr Hau66nee BLI,n:aJOID;Hecsr pa66n1 pyM:bmci<Hx 11 HHocTpaHHLix xy.n:o)KHHKOB 11 ceyn~>rr
TopoB.
HHocmpaHelf: BLI He 3HaeTe, ecTh Jill B MY3ee xapTHHLI pyccKux xy.n:6:lKHHKoB?
MecmHblu :>JCume.rlb: ,n:a, TaM ecTL xapTHHhi BepexnamHa, PenHHa, AH:Ba36BcKoro, JleBHTaHa, Cep6Ba ... Kp6Me :horo, HHTepeceH My3e:H Hap6,11.Horo Hci<yccTBa. B KonneKnHH MY3esr - 25 000 xy.n:o)KeCTBeHHhiX
IlpOH3Be,IJ.eHil.H. 3To H3,U:eJIHSI R3 .n:epeBa, KOCTH, TKaHH, CTeKJia, KepaMIIKH He TOJihKO pyM:bmcKHx MacTepoB, Ho H rrpe.n:cTaB:HTene:H cosMecTHo IlpO)Kil.BcliOID;HX HanHOHaJibHOCTCH.
HHocmpaHetf: ..si o'IeHL MH6ro cn:brlllan o BallleM My3ee cena.
MecmHblU :>JCume.rlb." .lJ:a, :ho opHmHaJihHLIH My3eH IIO,IJ. OTKphiTLIM He6oM,
KaKHx Mano B M:Hpe! ITo:lKany:H, :ho o.n:liH 113 caMLix nonyn.HpHLIX MY3eeB
H JII06JiMoe MeCTO IIpOcyJIOK ,IJ.JISI Tpy,!J.HID;Il.XCSI!

CJIOBA li BhiPAiKEHM.H

OTBth'LTe ua Boopocbl
1. rAe nax6,[(HTCH rocy,[(apCTBCHHbli!: HCTOPH'lCCKHH MyleR ? 2. no 'lheMy npoeKTy
6biJIO llOCTp6eno 3,[(aljHe MyleH? 3. no 'lhtlH HHH~HaTHBe H C KaK6J!: ~tlJib!O 6biJI OCH6Baii
:hoT MyJ~ii:? 4. B KaK6M ro,[(y My3eli: 6hm oTKpLIT ,[(JIH_noceTnTeneii? 5. Mor JIH My3eii:
Been!: nay'lHy!O pa66Ty .[(o peBo.rnb~u? llo'leMy? 6. Kme MaTepuanbi c66panhl B My3ee ?
7. CK6nhKO npe.[(Mchoa H ,[(OKyMenToa B 4J6n,[(ax My3eH ? 8. Kme nepno,[(hi pyccKoii:
HCT6pHH npe,[(CTUDJieHbl B My3ee? 9. 0 'leM CBJfp:cheJibCTBYCT 3KCIT03Hl\ID! COBtlTCKOfO
nepuo,[(a? 10. KaK OL\enuno rocy,[(apcTBo pa66Ty My3eH?

PyMhlncKaH KOMMYHHCTH'fecKa!l ruipTHH


(PIOI Jp-Ka-nJ)
Partidul Comunist Roman (P.C.R.)
aoopylKeunoe aoccrnuue insurectie armata

coQnanH3M socialism
pa60Ta lucrare
cKyJI&nTop sculptor
113AMHe produs
COBMCcTHO npOlKHBaiOIQHe UaQHOHiJn.HOCTII nationalitati conlocuitoare

PHAJIOT II
PHAJI6r I
HHocmpimelf: ..si BnepB:bie B l>yxapeCTe. Katie My3eu BLI MHe coBeTyeTe :
noceniTh?

M ecmHblU :>JCume.rlb." B l>yxapeCTe MHOro My3eeB. ITo:H.n.:HTe B MYJeH HCTOpHH PyM:biHCKOH KOMMYHHCTH'IeCKOH napTHH 1. BLI II03HaKOMHTeCL .
co Bce:H ll.CTOpHeH Hallle:H napTHH. Cpe.n:li 3I<CIIOHaTOB My3eSI MH6ro

1 My3eii: ncT6pun PyMb'IncKoii: KOMMYIDtCTH'IecKoii: ruiprnn:, peBOJIIOQHOnuorou AeMoKpa- .


TH'IecKoro ABHlKeHHlt B PyMhulnu Muzeul de istorie a Partidului Comunist Roman, a ..
mi~ciirii revolutionare ~i democratice din Romania.

410

HH:>JCeHep BAao: ITpollly Bac, ToBapHID;H, 3axo.n:liTe, rro)Kany:HcTa. 3To Haw


TexHJi'IecxHH: MY3e:H )KeJie3HLIX .n:opor.

HH:>JCeHep EpeMtlJI: My3eH 6LIJI OCHOBaH B 1953 ro.n:y. 3KCIIOHaTLI My3esr


rOBOpHT 0 3HaqeimH cpe,!J.CTB rrepe,!J.Bil.lKeHHSI B pa3BHTIIH 'ICJIOBe'IeCKOrO 66ID;eCTBa II IIOKa3LIBaiOT pa3JIHqHLIC 3TcliiLI pa3BHTIIH )KCJie3H0,11.0pO)KHOrO .D.BH:lKeHusr B Py:MhxHHH.
HH:>JCeHep BllaO: ITpo:H.n:eMTe B rrepBLIH 3aJI.
Hu~tceHep EpeMuR: ITocMoTpliTe Ha 3TH cTapliHHLie Ha.n:mrcH, MOHeTLI, .n:oKyMeHThi. 0HH llOKa3LIBaiOT HCTopHIO cpe,!J.CTB rrepe,!J.BII)KeHHH C ,IJ.aBHHX
BpeMeH II ,11.0 HaiiiHX ,IJ.HeH.

411

HH:xceHep B11ao: Bo BTopoM 3ane Bl>I no3HaKoMMTec co BceMM :rranaMH


.
CTpOI-!TeJII>cTBa )KeJie3Hl>Ix .n:op.or B P)'Mhmnn.
JfH:xcenep EpeMilfl: -~ 3KcnoHaTI>I noMoryT .BaM no3HaxoMHTcx c repoii'iecKHM Tpy,n:oM Harnero Hapo,n:a, KOTOpl>Iii B nepBI>Ie TO,n:l>I Hapo,n:HOH
BJiaCTM BOCCTaHOBHJI pa3pyrneHBI>Ie BO ppeMH BOHH:bl )KeJie3Hl>Ie ,n:oporiL

JfH:xce'nep B11ao: ITpoii,n:eM.Te B' TpeTMH 3aJI.


Jffl:xcenep EpeMilfl: 3,n:ec npe,n:cTaBneHI>I n:n<flpoBhJe ,n:aHHre H MaTepnmr
llO 3KCTIJiyaTal(MH )KeJie3Hl>IX ,n:opor B HailleH CTpaHe: .ll:BH)KeHMe, Tflra,
no,n:BM)I(Hoii cocTaB, TenecB.I!3h ... B 'ieTBepToM 3:ine ,n:eMoncTpiipyeTcx
nepe,n:oBaH )KeJie3HO,n:OpO)KHM TeXHMKa M HOBI>Ie MeTO,n:l>I ee MCTI6Jih30BaHMH.
lfnjscmep Bllao: A 3TO nfl:u~ii, nocne,n:HMH 3aJI. 3,n:ecb y Hac llOCTOHHHax
BhiCTaBKa Ha TeMY= repoJ1:qecKax 6oph6a pa661iHX-)KeJie~Ho,n:opo)K-
HMKOB.
Hn:xcenep EpeMilfl: .lJ:amiiiTe npon,n:eM BO ,n:Bop MY3~H. TaM Bl>I yBii,n:HTe
nepBI>Iii napoBo3, KoTopl>Iii o6cny)KJJBan nii~Hro EyxapecT.- ,n:~yp-

.ll:)Ky.

Ooim u3 'zocmeu: M1>1 o'ieHb ,n:oBoJihHI>I nocemeHJJeM TexHii'IecKoro MY3ex


)KeJie3Hl>Ix ,n:op,or. OT IiMeHM Harneii rpynnI pa3perni1:Te no6naro.n:api1:Th
BaC 3a KOMTieTeHTBbie M MHTepeCHbie 06nHHeHMH.

JleHunzpaoe!J: B1>1 6:bmM o.n:na IinH c 3KcKypcMeii?


lfHocmpaHKa: Bqepa H 6biJia o,n:mi H. oqeHh )K~elO, 3aBTpa H o6i3ateJII>HO
llpHCOe,n:HIUOCh K' 3KCKypCHM, qT06bi llOCJiyillaTh 06nHCHeHHH 3KCKypCOBo,n:a.
JleHU112palJelj: KaKOBO Ba~e nepsoe BnetraTJieHHe 0 M'y3ee?
l fl.wcmpanKa: 5I B BocTopre oT Bce:r6 Bii,n:euuoro!

CJIOBA
roJIJiaH,!.IcK / uii, -a11, -oc ~ue o!ancez
Hcn:iucK/nil, -an, -oe, -ue spaniol
06'bHCHCHHC explicatie

.Jieuuurpa.r.~ell leningriidean

3 pMHT:i:IK Ermitajul
IIHOCTpaHKa striiini\

YI1PAJKHEHU.SI
1. Completati cu imbinarile de cuvinte din dreapta, la ,forma- potriviHi.
Kapnllihl BCJIHKHX XY):IO)!{HHKOB
H3BeCTHLJil: pyccim.il: ilPXHTeKTOp
CTapiDiHhie KHHrH H pyKOTIHCH

1. B'lepa .MLr Bll',n:e;u, KomH~Ktnuo ... .


2. 3ror MyJeil: ncicrp6eH no npoeKTy ....
3. MHe oc;66eHHo noHpasHJIHCb KonneKl\HH ... .

Hap6,n:Hoe HCKyccTBO

4 .5 XOTeJia 6bi llOCMOTpeTb npOH3Be,n:e-

CJIOBA H BLIPA)KEHJl.SI
lKemhuau .z.op6ra cale ferata
lKeJieJno.z.opolKn/Liii, -au, -oe, -hie de cale
ferata, feroviar

cpe.z.cTBa nepe,!.IBIDKCHHH mijloace de transport


'feJioBe'fecK/nii, -au, -oe, -He uman
. 66IIIe<;.TBO societatc
coo 5IIIenue comunicatie
mi.r.~n ncb inscriptie
.
.r.~asuj uil, -HH, -ee, -He vechi, de demult
repoa'fecK / Hii, -aH, -oe, -ne eroic
TPYA munca
'
soccTanosiiTL II a reface, a reconstrui
pupywenn /~il, -au, -oe, -hle distrus

QHcjJpos/6il, -an, -oe, -hie cifric


:JKcDJIYaTiii~HH exploatare
ABIDKenHe mi~care, tr afic
Tlira iractiune

IIO.LIBHlKu6ii coCTaB material rulant


TeJiecsiiJL telecomunicatie
.r.~eMoncTpaposaTJ:>CH I a fi aratat, a fi
prezentat
ucn6JIL30BanHe folosire, utilizare
no.CTolinn/hlii, -au, -oe, -hie permanent
napos63 locomotiva
o6CJly:IKHBaTL I a deservi
OT HMCHH in OUp)ele

J(JfAJI6F

COBeTCKHC H HHOCypaHHbie XY):IO)!{HHKH H


CKYJlhllTOpbi
.
opHI1DlaJJhHLre HJ,n:eJIIDI Hl ,n:epeBa H
cTeKJia

nepe,n:oB<il! ?Kemi3Ho.Aop6)!{H3.ll TeXBHKa

7. 3KCllOHaThl My3ell ):ICMOHCTpHpyiOT HCllOJih30BaHHe ... B Ha1:neil: CTpalfe.


MW riolHa:KOMHrrHCL co
crpaRHI.\aMH ....

repoH'IecKaJI 6opL6a pa66'1HX-)!(CJie3Ho,n:op6JKHHKOB

8. B 3roM Jane

2. Formulati propozitii, conform modelului.


Mode!
-

Bbr y)Ke 6:bmn B PyccKoM MyJee?


HeT. ,n:imaihe noii,n:eM 3aBTpa B PyccKMii M:y3eii.

1. BLr y:~Ke 6hurn a TpeT&liK6BcKoil: ra.Jlepee? 2. BLI 6hmH B HcTOpli'lecKoM MyJee ?


3. BM 6biJIH Kor,n:a-HH6y,n:L B ApxeonorH'!ecKoM MyJee? 4. BLr YJKe 6biJiH B My3ee
PeBOmOI.\HH? 5. Bb! 6b!JIH B MyJee HCTOpHH PyMhiHCKOH KOMMYJlHCnf'fecKOH napTHH ? .
6. B&i y)!{e 6hiJIH a 3pMJna)!{e? 7. Bbr 6biJIH B Texrlli'leci<oM MyJee )!(CJieJHhrx ,n:op6r?
8. Bbi 6hiJIH Kor,n:a-HH6y,n:h B My3ee cerra? 9. BLI YlKe 6hJJIH B My3ee HCKyCCTBa COI.IHa-

III
.,

JimuH zpaoe!J: Bbr y)Ke 6:binH B 3pMHTa)Ke?


Jfnocmpamw: Ebma, HQ pa3Be 3a o,n:HH ,n:eH~ Mo)KHO Bee ocMoTpeTb?!
Jleuwapaoe!J: B KaKiix 3anax Bhi 6~mM?
.

Jfuocmpamw: 51 ocMoipena 3anI <flpaH:U:Y3CKoii M ronnan,n:cKoii )KHBonHcM.


3aBTpa xoqy llOCMOTpeTb KOJIJreKn:m<) HCTiaHCKOH )KHBOTIHCM.

412

HHll ....
5. 3.z.ecb npe,n:CTaBJICHbi Bbi,!I;aK>Il\HeCll
pa66TLI ... .

6. B 3roM Jane MH6ro ....

JIHCTH'!eCKOH Pecny6JIHKH PyMhiHHH ?

3*. Traducet1 imbinarile de cuv.inte din paranteza; folositi-le apoi cu


prepozitia necesara:
1. .IJ:asanTe npHcoe.r.~HHHMCll (de un grup de turi~ti), '!r66&r noceymaTL OO'hliCHeHHH
3KCKypcos6,n:a. 2. 3pMHTalK rrpoHJBeJI (asupra mea) HeJa6LmaeMoe sne'laTneHHe. 3. MLr
413

ocTamrch B BocT6pre (de aceasta calatorie). 4. B~>r 3armcamrch (Ia excursia) B My3e.it
.LJ:o4JniHa? 5. My3ell: cena OTKpbiT (pentru vizitatori) c 10 'lac6B yTpa ,[(0 6 'laCOB
Be'!epa. 6. .H C3.l(HJI (pentru 2 saptamini) B JleHJmrpa,ll. 7. 3TOT My3eH HeJih3H
OCMOTpeT.b (intr'-0 zi). 8. 3KCllOHaTbi My3eSI CBH.l(eTeJI.bCTBYIDT (de dezvoltarea)
lKeJie3HO.l(OpOlKHOfO TpaHCIIOpTa B IIOCJIC,l(HHe fO,l(bi. 9. Bee 3KCIIOHaT.bi fOBOpHT (despre
rolul) KOMMyHHCTif'!ecKoH rrapnm B :JK:Ii3HH CTpaHbi.

4. Formulati intrebari la care sa raspunda cuvintele tiparite cursiv.


1. 3ToT My3eii 6.biJI ocH6BaH a 1953 zoiJy. 2. 3.l(ecb rrpe.n;cTaBJieHbr qu(/ipoabre iJaHH&le
u Mamepuall&l rro 3KcrreyaTaliHH lKene3Hbrx .n:op6r B HAmeii cTpaHe. 3. 3KcrroHaTbr My3ell
rosop11T o zepou<JecKoM mpyiJe Hamero Hap6.n:a rr6cne BOHHhr. 4. Bo iJaope MY3ell Mhr
YBHJJ:CJIH rrepBbiH PYMbiHCKHH rrapoB63. 5. rocTH OCTaJIHcb JJ:OBOJI.bHbi noCeUfe/IUeM My3eH.
6. Mbr rro6naro.n:ap:Hmr xo31les 3a TerrJiyiD acmpe'ly. 7. B 3ToM 3ane Mhr rro3HaK6MHJIHCh
c HcmiHcKoll: :>~cuaonuc&IO XVI- XVIII seK6B. 8. My3ell: HCKyccTBa CPP Hax6.n;HTCH B
3.n;aHHH !(aopqa Pecny611uKu. 9. My3ell: cena '!acTO rroceii~aiDT uHocmpaHH&Ie mypucm&r.
10. Bbr s:H.n:enH H3JJ:CJIHSI pyMbiHcKux Macmepoa.

5. Raspundeti Ia intrehari.
1. KaKiie My3eH ecTh B sameM r6po.n:e? 2. llTo 3KcrroHiipyeTcSI B 3THx My3eHx?
3. KaK '!acTo Bbi x6.D:HTe B My3eH? 4. KaKiie KapTHHbi PYMbiHCKHX xy,n:6lKHHKoB HpaBHTCSI
BaM 66nhme scer6 ? 5. HpaBHTCH JIH BaM cospeMeHHaSI l!CHBormch ? 6. KaKyiD l!CHBormci>
Bbi rrpe.n:rro'IHTaeTe - peamrcTif'lecKyiD Jimr a6cTpaKTHYID ? 7. KaK:He My3eH H3secTHhi
BaM B MocKBe H Jleim:Hrpa.n:e? 8. Kame H3 3THX My3ees Bhi rroceTiinH H 'ITO Bhr M6)1(eTe
paCCKa3aTb 0 HHX? 9. KaK6.it My3e:li: IlpOH3BeJI Ha BaC CaMoe 60JibillOe BIIe'!aTJICHHe ?
TioqeM_Y? 10. Kamx Bbr.n;aibii~HXcH xy.n;6lKHHKOB, czynhmopoB (pyMbmcmx H pyccKHx)
Bbi 3HaeTe ? 11. HpaBHTCH mr saM H3JJ:CJIHH Hap6.n;Horo HCKycCTsa? KaKne ll"MeHHo ?
12. Bbr rrpe.n:rro'IHTaeTe xo.n:ll"T.b B My3eH 6e3 3KCKypcos6.n:a :Hmr c 3KcKypcoB6.LiOM
Tio'leM)l?

9. Imaginati dialoguri p~ntru urmatoarele situapi: a) o vizita Ia Muzeul


satului; b) o vizita Ia Galeria nationala; c) va informati Ia un moscovit
ce muzee se pot vizita in capitala sovietidi.
10. Povestiti unui strain despre muzeele ora~ului dv.

)J.a6e rroceni:Teneii pa3roaapnBaJOT B 3ane a6cTpaKTHoii )I(HBOIIHCH:


- Ilo'IeMy XY.D;O)I(HHKH IIO.D;IUIC:&IBaJOT <l>aMHJIHH B HllxHeH 'IaCTH CBOHx
I<apTHH?
- qT06:&I HX He BeiiiaJIH BBepx HOraMH, - 06'bHCH>IeT .n;pyr6if.

Ha B:brcTaBKe coapeMeHHoii )I(HBorrncn rroceTihenn ocTaHoBilJIHc:& 6Kono


Q.D;HOH KapTIIHl>I H crrpaiiiHBaJOT:
-He cKa)l(eTe nn B:&I, 'ITO 3.n;ec:& H3o6pa)l(eH6 ?
- KaK 'ITo,- oTBe'IaeT xy.n;o)I(HHK. - Kop6Bl>I Ha nyry B .n;ayxT:biCH'IH OM ro.n;y.
- Ho 3.D;ec:& HeT nyra.
- 3Ha'IHT, KOpOBbi y)l(e Bee C'beJIH.
- Ho 3.n;ec:& HeT H Kop6B!
A 'ITO )l(e Bbi XOTeJIH, 'IT06:&I KOpOBbi rracJIHCh TaM, r.n;e He'Iero ecTb?

-A 3To Mo.H rrocne,!J.IUIH peanncTil'IecKaH KapTima. 0Ha Ha3:&IBaeTcH

6. Traduceti in limba rusa.


-

Miine aveti timp Iiber?


Cred ca da. Dar de ce?
Vreau sa vii propun sa mergem Ia muzeu.
~~a care?
- La eel de istorie.

Cu placere, dar sa ~titi, mie nu-mi place sa vizitez un muzeu fara ghid.
-A, sa n-aveti grija, acolo sint intotdeauna ghizi, mai ales pentru straini. Putem
sa ne alaturiim oricarui grup de turi~ti.
-'-- Eu a~ vrea sa ascult explicatiile in limba rusa.
- ~i eu Ia fel.
-

7. 1nvatati dialogurile ~i reproduceti-le cu un interlocutor.

8. Transformati textul Focyoapcmeem-tbru ucmoputtecKuu My3ei:m intr-un


dialog.
414

<<illTyKaTyp:&I 3a pa66TOH.
- Ho H BH)I(y, 'ITO oHii: cn.n;.HT H KYPHT . .
- TaK H )l(e cKa3an BaM, 'ITO 3To peanncni.'IecKaH KapniHa.
CJIOBA
.a6cTpaKTH/biil, -aH, -oe, -ble abstractionist
tio.n:nncbrBaTL I a semna
(l1Bepx in sus

nJoop~en,

-a, -o,

-hi este infiiti~at, prezentat


wryKaTyp zidar, tencuitor

nop;BHF JleHHH:r;-pap;a s ro,D;hr BenH:xoif OTe'IecTBeHHOH soifH'br 19411945 r.r.


.
.
.
3a repOH3M H TBOp'ICCKHH Tpy.n MHJinHOHOB JICHHHrpa)l,neB ropo,ll;
Harpa:li<,ll;eH ,li;BYMR opp;eilaMH JleHHHa,' opP,CHOM KpacHoro 3HaMCHH, op,ll;eHOM 0KTR6pl>CKOH peBOJIIOQHH, 3oJIOTOH 3BC3,li;OH repo5I.
. . 3a ro)J,l>I COBCTCKQH BJiaCTH ropop;' oiiCHh . H3MCHHJICjj: BblpOCJIH HO-.
EbiC MHOr03Ta)J(HbiC ,li;OMa~ ',li;BOpQbi KYJihTypbi, KHHOTeaTpbi, Mara3HHhl.
IJoCJIC BOHHj;I B JleHHHrpa.JJ:e TIOCTpOCHO MCTpO.

ropo.n;

CJIOBA l1 BLIPAJKEHIUI

JleHimzpaiJ
JleHHHrpap; - -ororn H3 xpacH:semnHX ropop;os :MHpa. OH npoH3Bo,li;HT
He3a6biB<lCMOC BllC'IaTJICHHC Ha Ka)K,li;Oro, KTO XOHI 6bi pa3 U06biBM B HeM,
YBH,li;CJI ero HCTOpH'ICCKHC ,li;OCTOllpHMC'IaTeJibHOCTH_, naM5ITHHi<H cxy.ill,nTypbi, ,JJ:Bbpn,br, ap~HTCKTypHbiC aHCaM6JIH.
JleHHHrpap; MOJIO,ll;, HO ero pOJib B HCT.OpHH OrpOMHa.
JI;eHHHrpa,ll; ,ll;opor COBeTCKHM JUO,ll;j{M H Tpy,li;~ITJ;HMCR BcerO MHpa npe)K,li;C Bcero KaK ropo,ll;, r,ll;e Ha'laJiaCh BeJIHKa5I Oxnl:6phCKa5! COQHaJIHCTHti:eCKa5I peBOJUOQH5I.
B JleHHHrpap;e )I(HJI H pa66Tan seJUi!<rrif Jlemm. 3p;ech QH 3aJIO)KHJI ocHOBbi KoMMYHHCTH'ICCKOH napniH.
Ih CMoJII>Horo, rp;e Haxop;H:ncH mTa6 soopy)KeHHoro soccniHHH,
B.U. JleHHH pyxosop;H:n 0KTR6pi>CKHM mTypMoM. B AxTosoM 3ane CMonpHoro
llp03By'IaJIH J1CHHHCKHC CJIOBa 0 no6ep;e COQHaJIHCTH'IyCKOH peBOJUOQHH,
o po)K,ll;eHHfl u:epsoro B Mlipe rbcyp;apcTBa pa6o'lnx H xpecTI>RH.
.
ropO,ll; JleHHHa 5IBJIRCTC5I KpynHCHillHM npOMbiiiiJICHHbiM QCHTpOM
CoBCTCKoro' Col03a. B HeM IllHpOKO npe,ll;cTaBJI~Hbl TIO'ITH Bee 6TpacJIH coBpeMeHHoro npOMhiillJICHHOrO npOH3BO,li;CTBa - MaiiiH~~CTpOCHHC, cyp;oqpoeHHC, UpH6opocTpOe_HHC, 3JICKTpOTCXHH'ICCKOC, pa,li;HOTCXHH'ICCKOC, ICKCTHJibHOC, o6ysiioe npoH3Bo,ll;cTso H T.,ll;.
.
JleHiiHrpap; xopomo H3BCCTCH H KaK KpyllHbiH MOpCKOH TOproBbiH nopT
H,a Ea.inHxe.
B JleHHHrpap;e .p;edTKH Hay'IHO-Hccnep;osaTeJII>cKHx HHCTHTyToB, s:brcmrrx y'Ie6H:biX 3aBC,li;CHHH , cpe,li;H KOTOpblX - rocyp;apCTBCHHbiH yiillB~p
CHTCT, lloJIHTCXHHirecKHH HHCTHTyT, ropHbiH HHCTH:ryT, BoeHHO-MC,li;HQIDICKaH aKa,li;CMH5I H p;pyrH:e.
ropo,ll; cmiBHTCH H CBOHMH TearpaMH, My3C5IMH. B- 3HMHCM ,li;Bopne
3xcnom1pyioTc5I 6ecu:eHHhle :KonnexnrrH op;Horo H3 xpynHeifmHx .MY3ees.
Mlipa - 3pMtrni)Ka.
JleHHHrpa.ri: ci>rrpa.ii BI>rp;aK>mywc.sr poni> B 6op1>6e coseTcxoro uapop;a
3a qecTI>; cso6op;y H He3asi1cHMocTI> cTpan:br . . Bc~:My Mlipy H3BecTeH

416

BoeHHo-Me~HllllncKaH

JanolKHTb ocHOBbi a pune bazele


mTao stat major, comandament
pyKoB.O~HTb II a conduce
aKTOBblii Jan salii de festivitati
npoJsy'laTb II a rasuna
polK~enue na~tere
cy~ocTpoeHue constructie

de nave
DJIHOOpOCTpOCHHC const,ruqie de aparate

MopcK/oii, -liB, -6e, -IIe maritim


nopT - port

aKa~eMHJI Academia militara de medicina


31i.MHuii ~ope11 Palatul de ia.rna
OeCIICHH/bJii, -aH, -oe, ble inestimabil
csooo~a libertate
HCJ3BHCHMOCTb independenta
no~sur fapta eroica
.
op~eH KpacHoro 3HRMCHH, ordinul Steagul Ro~u
3onoTliB JBeJ~a Steaua de aur
repoii erou

0TBCTbTC Ha BODpOChl
1. KaKIIM r6po.L\OM C'lHTlieTCH no npa~y JlesBHrpaA ? 2; llo'leMy :hoT r6po.L\ TaK
,L\Opor COBC!TCKHM JIIO,L(HM? 3. rAe HaXO.L(HJICH IDTa6 BOOpylKeHHOfO BOCCT<lJ;111H? 4. ~hO
npoH3omn6 n AKTonoM: 3ane CM6JJhHoro B Ho.116pe 1917 r6Aa? 5. KaKMM r6poAoM'
BmieTc Tenepb JleHHHrpaA ? 6. KaKlle BY3hi JI liay'IHo-Bccne.L(oBaTenhcKBe BHCTHTYThl
HMeJOTC$1 B JleBl!Hrpa,L\e? 7. IlO'leMy JleHHHrpa,L\ C'lHTaeTCH KpynHeHIIJliM KYJibTypHb!M
~eHTpoM? s. KaKywponh chrrpan r6poA JlesHsa n r6Ahi BeniiKo:if OTe'leCTBeHHo:if Bo:Hli.bi?
9. KaKMMH op.L(eHaJ'411 HarpalK.L(eH JlesHsrpa.L\? 10.- KaK B3MeHllncH r6po.L\ 3a r6.D.br' coneT
CKOH BJillCTH, a oc66eHHO n6cne BOHHbl?
.

Pl1AJI6F I
Typtlcm: B KaKoM ro.JJ:y 61>1JI ocHoBaH Jlemmrpa.n.?
' JleHUH2paOelJ: .Ll:HeM pO)K,i:J,eHHH Hamero ropop;a MO:>KHO C'IHTaTh 27 MM

1703 rop;a, KOr,D.a I1eTP I npnKa3aJI TIOC1pOHTb IJerponaBJIOBCK)'IO xpe~


llOCTb.
Typucm: JI socxHm;eH apxrrTexTypoif JieHnHrpa.n.a.
'JleHUH2paOelJ: .IJ:a, ,D.Ba BeKa B HalllCM ropO,li;C )KMJIH H TBOp~JIH CaMbiC Ta- .
naHTJIHFbie apxrrTeKTopbi . PoccH.rr .- B. Ea)l(eHoB, B. PacTpeJIJIH, A.
BopoHlixHH, B. CTacos, A. 3axapos, K. Poccrr.
.. Typucm: KeM chm nocTpoeH 3liMHnif p;sopen?

. 417

JleHuHzpaOeiJ: 3ToT ,D.Bopeu; 6J.IJI nocTP6eH B cnirre pyccKoro 6ap6KKo no


npoeKTY B. PacTPeJIJIH B 1754-1762 r.r.

rJ>eoop: Tor,n;a M:bl TaK H c,n;eJiaeM: 3aBTPa noe,n;eM B lleTpO,D.BOpe:u, no-

Typucm: Boo6w.e BCH )J;sopu;osaH IDIOW.a,D.b -:ho 6ecno,D.66HJ.Iil: apxHTeKTYPH:blil: aHCaM6JTh. A 3,D.aHHe A,D.MHpaJITeil:cTBa TO)J(e CTpOHJI
B. PacTPemrn?
JlmuHzpaoet~: HeT, :ho TsopeuHe apxHTeKTopa

A. 3axaposa. Bo speMH
lleTpa I 3,D.eC:b 6biJIH nocTpOeHbl nepB:bie pyccKHe cy,D.a.
Typucm: B'lepa H 61>m Ha HescKoM npocneKTe. Ka3aHcKHil: co66p npoH3BeJI Ha Meml: He3a6J.IBaeMoe BITe'laTJieHHe. KTo aBTOp era npoeKTa?
JleHuHzpaOeiJ: 3HaMemiTJ.Iil: pyccKHil: apxHTeKTop A. BopouifxHH. 3ToT co66p 6J.IJI nocTP6eH B 'lecTJ. no6e,D.bi Pocc:HH Ha,D. HanoJieouoM. lloMoeMy, Ha HescKoM npocneKTe no'I:T:H xa)I()J;oe 3,n;auHe- :3To npoH3Be,n;eHHe HceyccTBa.

CJIOBA U BLIPAiKEHH.SI

lleTporuiBJJOBCKaH KpenocTL Fortiireata


sf. Petru ~i Pavel
BOCXHuuiTLCH I a se entuziasma
TBOPHTL II a crea, a Iuera
CTHJib stil
oap6KKo baroc

fiecnoA06n/Liii, -aH, -oe, -Lie splendid,


neasemuit
NlMHpaJITeHCTBO Amiralitate
TBopenne creatie, opera, lucrare
CYAHO (pl. cy,l(a} vas, vapor
cooop catedralii

CJIC3aBTPa- B ropo,n; ' llyiiiKHH.


IieJI:bxe Ho'IH.
E11ena: qTo :ho 3a l}lecTHBliJI:b?

21-oro Ha'IHHaeTCH l}lecTHBaJib

rJ>eoop; 3To Tpa,D.HIJ;HOHH:biH l}leCHIBID HCKYCCTBa, KOTOp:biH opraHH3yeTCH y Hac e)J(ero,n;uo c 21-oro no 29 HIOHj{. By,n;yT BbicTynaTb Jiy'lrnHe apT:HcTbi H TeaTpaJibH:ble KOJIJieKTHB:bl. CoBeTyw nOCMOTpeTb.
E11ena: 06H3a TeJibHo nocMoTPib! Mue o'leHh HpasHTcg coseTcKHil: 6aJieT.
M Boo6w.e, MHe noBe3JIO, 'ITO H nonaJia B JleHHHrpa,n; B TaKOH nepHO,D..

CJIOBA
Tp3AH~HOHH /Liii,

OKpeCTHOCTH (pf.) imprejurimi


4JonTan "rintinii artezianii
noCJieJbTpa poimiine
CTHXOTBopenne poezie
4JecTHBaJJ& festival

3H, Oe, . -Lie traditi


onal
BbiCTyruiTL I a interpreta un rol, a juca
intr-un spectacol
TeaTpliJibn/Liii, -aa, -oe, -&te teatral

PHAJI6r III
Bo116oun: Jl 6J.m HecKOJibKo JieT Ha3a,n; B ByxapecTe, Ho Teneph no'ITH He
Y3HliJI era, TaK CHJibHO H3MeHHJICj{ ropo,n;, oc66eHHO OKpaHH:bl.

PHAJI6r II

H11uecKy: )J;a, y Hac 3a nocJie,D.HHe ro,D.bi nocTP6eHo 6'1eHb MHoro .)KHJihiX


EAeHa: MHe xo'leTcH nocMoTpeTJ. oKpecTHocTH JleHHHrpa,n;a, H cJihnnaJia,
'ITO TaM MHOro HHTepecHoro. r.n;e HaXO,D.HTCH BaiiTH 3HaMeHHT:bie QJOHTaH:bl?
rJ>eoop: B lleTPE>,n;Bopu;e.
-ElleHa: BoT ,n;aBail:Te 3aBTPa H noe.n;eM Ty,n;a. 3To ,D.aJieKO OT ropo,n;a?
rJ>eoop: HeT, B TpH,n;u;aT:H KHJioMeTPax. A nocJie3aBTpa H noBe3y Bac B
ropo,n; llyiiTKHH. TaM B:bl yaH.n;HTe 3aMe'laTeJihH:blt? napKH H naMHTHHKH
apxHTeKTyp:bi.
ElleHa: Ka)J(eTCH, B :hoM ropo,n;e YlJMCH A. c. llyiiTKHH?
rJ>eoop: )J;a, :ho 6hrnrnee I..J,apcKoe ceJI6, r,n;e llyiiTKHH YlJMCH B JIHn;ee H
r,n;e OH Ha'laJI ITHCaT:b CBOH CTHXOTBOpeHHH.
EAeHa: MHe 6y.n;eT o'leHJ. HHTepecuo nocMoTPeTJ. Bee, 'ITo cBH3aHo c :HMeHeM llyiiTKHHa. B:bi Be,D.b 3HaeTe, H npeno,n;aib pyccKyiO JIHTepaTypy y
Hac B yHHBepcHTeTe.
rJ>eoop: A B:bl y)J(e noceT:HJIH KsapT:Hpy-My3eil: A.
llyrnKHna?
ElleHa: )J;a, KOHe'IHO, B nepB:biH )J(e ,D.eH:b Moer6 npHe3,D.a B JleHHHrpa,n;.
Boo6w.e, B ropo,n;e g y)J(e OCMOTpeJia nO'ITH Bee ,D.OCTOnpHMe'laTeJihHOCTH.

c.

,D.OMOB, IITKOJI, Mara3HHOB ...

Bo116ouH: MHe K~eTcH, 'ITO y Bac B:blcoKHe TeMITbi )J(HJIHW.Horo cTpo:HTeJI:bCTBa.

HIIUeCKy: Bbl npaB:bi. 3a 30 JieT Hapo,D.HOH BJiaCTH B ropo,n;iix H ceJiax 6biJIO


nocTp6eHO orpOMHOe KOJIH'IeCTBO KBapTHp. llpe,D.CTaBJIHeTe, 3a :hoT
nep:Ho,n; B HOBbie ,n;oMa nepeexaJio npHMepHo 12 MIIJIJIH6uos 'leJioBeK!
3To 66JibiiTe nOJIOBHH:bl HaceJieHHH CTPaHbl. B 6JIH)J(aHIIIHe ro,D.bl y
Hac 6y,n;eT n6JiuocTJ.JO pa3perneHa KBapT:HpHaH npo6JieMa.
Bo116ouu: ,r:t:a, 3To 3aMe'laTeJibHo!

CJIOBA U BLIPAJKEHH.SI

yJnbb I a recunoa~te
lKHJI /oii, -aa, -oo, -hie de locuit
TeMn ritm
lKHJIH~noe CTpOHTeJI&CTBO constructie de
locuinte
OJIHlKiiim/Hii, rui, -ee, -ne eel mai apropiat, urmiitor

nOJTHOCTLIO complet, total, in intregime


paJpeWHTb II a rezolva
KBapTHpnaH npooJieMa problema locuintelor
JaMe'lbeJJbHO minunat, splendid

418
419

2. K KOMY Bbi e3AHJIH B r6crn ? y Kor6 Bbl 6biJIH.


i! rocrJix? 0TKYAa Bbl. ceil'lac H.!(ere?

Y l l_P A

jl(

3. Y, Kor6 Bhi ocrauaBJIHBaJIHch a ApaAe ?. K KOMY

HE H II Sl

~bi e3AHJIH B Apa;g? 0TKY.!I~ Bbl ceJlqac rrpH-

. 1. Formulati replicile dupii modelul dat, adiiugind unu la fiecilre cifra


indicatii.
M o d e l
KaJKeTCH, :h o 3,D,aHHe 6b1Jl0 nocTpoeHO B 1971 ro,D,y.
- A IIO-MOeMy, OHO 6bJJIO' IIOCTpOCHO . B TbiC~qa ,D,eB5ITbCOT ceM:b,D,eCHT
BTOpOM ro,D,y.
.
1. Sl cJ1hnnaJI, 'ITO 3ToT r6po.n; B 1968 ro.n;y 6biJI uarpalK.n;eu 6p.n;euoM KpacHoro
3HAMeaH. 2. MHe KalKeTCll, 'ITO :hoT Ha}''!Ho-accJie.n;oaareJibCKHli HHCTHTYT 6biJI ocu6Bail
s 1959 ro.n;y. 3. IIo-MoeM)', nepBaSI miHHll MeTp6 B :hoM r6po):(e 6bma nocTp6eua B
1934 TO):(y. 4. SJ: 3HaiO, 'ITO $eCTHBaJib 6j.n;eT opraHJBOBaH 21 HlOHll. 5 . .5J: r .n;e-TO 'IHTaJia,
'ITO TpeTbliKOBCKail ranepel! 6bma OTKphiTa .!(Jill nocenheJiell: a 1892 ro.!(y. 6. JieoHHA
raBpHJIOBII'I llplle3lKaJI K HaM B 1974 TO.!(y.

2. Punt* cuvintele din paranteiii la cazul genitiv plur~l.


1. :8 1976 ro.n;Y B MocKBe 6hmo 7 700 000 (lKiiTeJib). 2. MocKBH'IH elKer6.!(HO

noKyllAIOT 66Jiee 100 MHJIJIIIoHoB (Kulfra). 3. KalK.!(bill: ro.n; 400 000 (MocKBH'I) npa3AHYIOT
. HOBOCeJibe: 4. MOCKOBCKaSI IJ;eHTpallbHall MelK,[(yHapo.n;Hall TeJie$6HHall CT<iHI.IIIll. npHHH
MaeT . 66Jiee 80 000 (3aK<i3) B cyTKII Ha neperoB6pbi c ApyrifMH ropo.n;aMH. 5. llepBbiil
MOCT qepe3 MocKay-peKy 6bm n'ocTp6eH 6 (BeK) uaJa.n;. 6. B croJiifl.le 66Jiee 60 (MyJeil)
H 28 (TeiTp). 7. 3a ce36H Tehpbi MocKBhi noceU~:ier 66Jiee 13 MHJIJIHOHOB (3pirreJib).

3*. Folositi, in functie de context, unul din adjectivele (participiile)


din dreapta.

1. .5I npeKpaCHQ 'IYBCTBOBaJia ce6Ji y sac, llOTOMY 'ITO


2.
3.
4-

S.
6:

Jiemmrpa.n;L(bi 6'1eHh ... .'


Moll: HOBbie .!IPYJbJi oqeHh ... mb.n;H.
Bhl He JHaere, B KaK6M ro.n;Y 6hmo ... 3ro J.n;aHae ?
3.n;aHHe,. ... no'ITH 200 JieT HaJa.n;, .n;o clfx nop nopalKaeT CBOeJl KpaCOTOH.
JleHHmpa.n; - :h ::o ... r6pop:.
llo-MoeM)', lTOT apXHTeKTypHbiH aHc<iM6Jib ....

rocTenpHHMHbie, rocrenpHHMHbi

OTKy.n;a Bbi H.n;eTe?

2. Ky.n;a 11.n;Yr TypifcThi ?

Bbl ll03,ll;HO IIpHeXaJIH ?

5. fntrebati pe i.nterlocutorul dv.


1. B KaK6M r6po.!(e ou POAHJICll ? 2. B .KaK6il 11acm cJJ)aiihi Hax6.L~Hrcll er6 poAH6il
r6po.n; 1 ? 3. CK6JlbKO.lKifTeJieil B er6 r6poAe ? 4. EcTb JIH B JTOM r6i>oAe By3bl 11 HayquoHCCJieAOBaTeJibcKHe HHCTHTYThi ? KaKife lfMeuHo ? 5. KaKae TeaTp~>x a MyJeif nMerorc.ll
B r6po.!(e? 6. KaKifMH AOCTOrrpHMe'lheJibHOCTliMH cm'lBHTCll er6 r6po.n;? 7. KaKliMB
Te~aMH Be.D;eTCll y HHX lKHJIHI!JHOe CTpOHWJibCTBO ? 8. Jb06HT JIH OH CBOll: PO.AHOil
r6po.n; ? 9. Kame JJ;OCTdrrpHMe'liTeJibHOCTH OH COBeryeT BaM OCMOrpeTb, eCJIH Bbi llpB
e.n;ere B lTOT r6pO,[( ?

6. Riispundeti la intrebiiri.
1. rAe i~>r POAHJIHCb? 2. CK6JI~>Ko lKifreJieil B aaweM r6po.n;e? 3. Kor.!(a 61>m ocu6aau saw poAHOH r6poA ? . 4. KaKife npoMhiiDJieHHhie rrpeArrpBHTBll HMeiOTC.II a aameM
r6po.!(e ? 5. Mu6ro JIH B HeM TeaTpoB, muoTehpoB, M)'JeeB, 6a6JiHoTeK, nApKoB ? 6. kme
BhlCIDHe yqe6Hble 3aBe,[(eHHll HMeiOTC.II B BanieM r6po,[(e? 7; KmMH Blf,[(aMH rpaHCllOPTJS
n6Jlb3yroTCll lKifTeJIH r6p6.n;a ? 8. B Kamx ropoAAx Bamei!. crpaHhi Bbi 6~>maJIH ? 9. KaKliMB
.n;ocrorrpHMe'lareJihHOCTliMH cJI:iBliTCll 3rH ropo,tta? 10. Kame ,H3MeHeHHn npoHJOIDJIH a
3THX ropo.n;ax Ja rrocJieAHHe r6A~>I1 11. B :KaKifx ropoAax CoBeTCKoro Cm(l3a Bbi no6blaaJIH? 12. .qTO Bbl TaM IIOCeTHJIH? 13. KaKife ,[(OCTOllpHMe'IATeJibHOCTH BaM OC66eHHO
no:HpaBHJIHCb ? llo'leMy ?

7. Puneti iatrebiiri la -replicile din dialogul II.


8. fnviitati dialogurile ~i reprodueeti-Ie cu un interlocutor.
9. Traduceti in limba roll,lanii dialogul III; inchideti cartea ~i traduceti
textul obtinut in limba rusa.
.
10. Redati pe scurt continutul textului lleHuHzpai>.
11. Descrieti ' ora~ul (satul) dv. natal.
:,

6ecno.!(66Hbiil, 6ecno.!(66eu

A. 1. r.n;e HaXO,ll;IITCll 3pMHTlllK? Ky.!(a Bbl XOAHJIH?

B. 1. y Kor6 Bbl lKWm? K KOM~ Bbi e3JJ;HJIH.? OrKy.n;a

exaJIH?

nocTp6eHuoe, nocrp6eHo