Sunteți pe pagina 1din 16

---Proiect

---Proiect de fuziune---
fuziune---

PROIECT DE FUZIUNE
intre

S.C. S.S.I.F. BROKER S.A.


( societate absorbanta )

si

S.C. S.S.I.F. COMPANIA ROMANA DE INVESTITII – INVESTCO S.A.

S.C. S.S.I.F. HTI VALORI MOBILIARE S.A.

S.C. S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A

(societati absorbite)

-2007-

0
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

CUPRINSUL PROIECTULUI DE FUZIUNE

CAPITOLUL I – DATE GENERALE

1. Premisele fuziunii
2. Forma, denumirea si sediul social al societatilor implicate in fuziune
3. Capitalul social al societatilor implicate in fuziune

CAPITOLUL II- FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

1. Fundamentarea fuziunii
2. Conditiile fuziunii
3. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului transmis societatii
absorbante
4. Determinarea aportului net de fuziune al societatilor participante la
fuziune
5. Determinarea raportului de schimb al actiunilor
6. Determinarea numarului de actiuni emise de S . C . S . S . I . F . B R O K E R
S . A . in calitate de societate absorbanta pentru a acoperi aportul
societatilor absorbite
7. Cuantumul primei de fuziune
8. Noile actiuni emise de Societatea absorbanta si inregistrarea
actionarilor
9. Bilanturile contabile
10. Alte date care prezinta interes pentru fuziune
11. Dispozitii finale

1
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

CAPITOLUL I DATE GENERALE

1. PREMISELE FUZIUNII

Avand in vedere:

(i) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . C . S . S . I . F . Broker S.A., denumita


in continuare Broker, din data de 25 martie 2006;

(ii) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . C . S . S . I . F . C O M P A N I A


R O M A N A D E I N V E S T I T I I INVESTCO S.A., denumita in continuare Investco, din data de 28
iunie 2006;

(iii) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . C . S . S . I . F . HTI Valori Mobiliare


S.A., denumita in continuare HTI, din data de 13 noiembrie 2006;

(iv) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S . C . S . S . I . F . T R A N S I L V A N I A


CAPITAL S.A., denumita in continuare TCI, din data de 13 martie 2007;

In temeiul dispozitiilor:

(i) Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita
in continuare LPC;

(ii) Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare LSC;

(iii) Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare LCF;

(iv) Legii nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare LC;

(v) Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare,
dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati
din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, denumit in continuare OMFP;

(vi) Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare LCM;

Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si aprobat, de principiu, fuziunea prin
absorbtie a HTI, a Investco si a TCI in calitate de societati absorbite, de catre Broker, in calitate de societate
absorbanta si au mandatat administratorii lor cu intocmirea prezentului proiect de fuziune in conformitate
cu art. 241 din LSC dupa cum urmeaza:

(i) Broker prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 martie 2006;

2
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

(ii) Investco prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 iunie 2006;

(iii) HTI prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13 noiembrie 2006;

(iv) TCI prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 martie 2007;

Continutul acestui proiect de fuziune prin absorbtie a fost aprobat de catre Consiliile de Administratie ale
societatilor implicate dupa cum urmeaza:

(i) Broker prin decizia Consiliului de Administratie din data de 12.03.2007;

(ii) Investco prin decizia Consiliului de Administratie din data de 06.02. 2007;

(iii) HTI prin decizia Consiliului de Administratie din data de 02.03.2007;

(iv) TCI prin decizia Consiliului de Administratie din data de 15.03. 2007;

Persoanele imputernicite cu semnarea prezentului proiect de fuziune sunt din partea:

(i) Broker, dl. Petru Prunea, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Pascaly nr. 7, ap. 7, jud.
Cluj, nascut la data de 20.02.1945 in Turda, CNP 1450220120681, Presedinte al Consiliului de
Administratie si Director General;

(ii) Investco, dl. Gavril Marius Zaharie, cetatean roman, domiciliat in Baia Mare, str. Mihail Sadoveanu
nr. 18, jud. Maramures, nascut in Baia Mare la data de 10.09.1971, CNP 1710910240011, avand functia
de Presedinte;

(iii) HTI, dl. Bogdan Cosmin Ivan, cetatean roman, domiciliat in Craiova, str. Bucovat, nr. 47, jud. Dolj
nascut in Craiova la data de 17.03.1981, CNP 1810317160099, avand functia de membru al
Consiliului de Administratie;

(iv) TCI, dl. Dan Ion Ceuca, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Epuresti nr. 16, sector 4 nascut
in Bucuresti la data de 08.12.1951, CNP 1511208400078, in calitate de imputernicit al Adunarii
Generale a Actionarilor TCI.

Dupa avizarea de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul
Oficial Partea a-IV-a, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor
societatilor implicate in fuziune spre aprobare.

Procedura de fuziune va duce la dizolvarea, fara initierea procedurilor de lichidare a societatilor absorbite
prin transferul universal al patrimoniului societatilor absorbite catre societatea absorbanta.

3
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR


IMPLICATE IN FUZIUNE

(i) Societatea Absorbanta:

Denumire: S.C. S.S.I.F. BROKER S. A.

Sediul Social: Cluj-Napoca, str. Einstein nr.8, jud. Cluj;


Telefon: 0264/433677;
Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J12/3038/1994;
Cod unic de inregistrare: 6738423;
Forma de organizare: societate pe actiuni de tip deschis;
Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6712 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si
administrare a fondurilor.

(ii) Societatile Absorbite:

♦Denumire: S.C. S.S.I.F. Compania Romana de Investitii - Investco S.A.

Sediul Social: Bd. Regina Maria nr. 32, sector 4, Bucuresti;


Telefon: 021/3361018;
Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/28919/1994;
Cod unic de inregistrare: 6841665;
Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis;
Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6523 – Alte tipuri de intermedieri financiare

♦Denumire: S.C. S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare S.A.

Sediul Social: B-dul Pache Protopopescu nr. 45, sector 2, Bucuresti;


Telefon: 021/2532644;
Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/8315/1997;
Cod unic de inregistrare: 9891650;
Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis;
Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6523 – Alte tipuri de intermedieri financiare

♦Denumire: S.C. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A.

Sediul Social: Str. Petofi Sandor, nr. 8, Miercurea Ciuc


Telefon: 0266/206.440 ;
Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J19/1094/2003 ;
Cod unic de inregistrare: 9814029 ;
Forma de organizare: societate pe actiuni de tip inchis;
Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6712 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si
administrare a fondurilor.

4
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

3. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATILOR IMPLICATE IN


FUZIUNE

Capitalul social al societatilor implicate in fuziune este urmatorul:

(i) Broker are un capital social subscris si varsat de 54.610.538 lei impartit intr-un numar de 109.221.076
actiuni nominative cu o valoare de 0,5 lei fiecare;

(ii) Investco are un capital social subscris si varsat de 900.000 lei impartit intr-un numar de 90.000
actiuni nominative cu o valoare de 10 lei fiecare;

(iii) HTI are un capital social subscris si varsat de 1.350.000 lei impartit intr-un numar de 13.500 actiuni
nominative cu o valoare de 100 lei fiecare;

(iv) TCI are un capital social subscris si varsat de 577.000 lei impartit intr-un numar de 577.000 actiuni
nominative cu o valoare de 1 leu fiecare .

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

1. FUNDAMENTAREA FUZIUNII

(i) consolidarea si dezvoltarea pietei de capital autohtone este dependenta de cresterea fortei financiare,
profesionale si organizationale a societatilor de brokeraj din Romania;

(ii) cresterea puterii financiare a Broker permite o finantare mai sustinuta si mai ieftina a emitentilor de
valori mobiliare si o mai acceptabila indestulare a actionarilor intermediarilor;

(iii) concentrarea tuturor activitatilor din economie in unitati tot mai mari este un proces inexorabil,
amplificat de integrarea tarii noastre in UE si de globalizarea atotcuprinzatoare;

(iv) fuziunea Broker cu alte societati de servicii si investitii financiare se inscrie in orientarea permanenta
a managementului Broker, care s-a preocupat de dezvoltarea si extinderea societatii in noi spatii geografice
si economice;

(v) societatile care intra in procesul de fuziune evolueaza pe piata de capital, dar sunt complementare
din punct de vedere al raportului dintre activitatile desfasurate, ceea ce va duce prin fuziune la cresterea
profitabilitatii societatii absorbante;

(vi) prin fuziune reteaua nationala de subunitati se extinde si se amplifica pe baza resurselor umane a
societatilor implicate;

Urmare fuziunii prin absorbtie cu Investco, HTI si TCI, Broker isi va consolida pozitia pe piata de capital
din Romania atat la Bursa de Valori Bucuresti, cat si la Bursa Monetar-Financiara Sibiu.

Actionarii Investco , HTI si TCI vor primi urmare fuziunii, in schimbul actiunilor detinute la cele trei
societati, actiuni la Broker, beneficiind astfel de avantajele listarii la Bursa de Valori Bucuresti a acestei

5
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

societati, fapt care va spori gradul de lichiditate si atractivitate a actiunilor Broker pe piata de capital,
precum si cresterea capitalizarii acestui emitent de valori mobiliare.

2. CONDITIILE FUZIUNII

Tipul fuziunii –fuziune prin absorbtie

Societatea absorbanta, Broker, isi va majora capitalul social cu valoarea capitalului social dobandit de la cele
trei societati absorbite Investco , HTI si TCI, respectiv de la 54.610.538 lei la maxim 71.503.848 lei.

Societatea absorbanta preia toate activitatile si operatiunile in derulare ale societatilor absorbite si personalul
acestora

Fuziunea se va realiza intre Broker si acele societati, mentionate in cadrul acestui proiect de fuziune, ale
caror actionari vor aproba in cadrul sedintelor Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor fuziunea
in conditiile si termenii acestuia.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor uneia dintre societatile absorbite nu va
aproba fuziunea, Broker va fuziona in aceleasi conditii doar cu societatea/societatile ai carei/ale caror
actionari au aprobat fuziunea, capitalul social al Broker urmand a fi majorat cu cel al societatii/societatilor
care vor aproba fuziunea.

CAPITOLUL III CONDITIILE ALOCARII DE ACTIUNI

1. STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI SI PASIVULUI TRANSMIS


SOCIETATII ABSORBANTE

Conform OMFP a fost realizata inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv la data intocmirii
bilanturilor de fuziune, respectiv 31.12.2006.

Situatia patrimoniala a societatilor implicate in fuziune este urmatoarea:

(i) Situatia patrimoniala a Broker conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.12.2006 se
prezinta astfel:

Sold la
Rd. 31.12.2006
A ACTIVE IMOBILIZATE
1 I.IMOBILIZARI NECORPORALE 32.749
2 II.IMOBILIZARI CORPORALE 3.945.316
3 III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1.046.058
4 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (RD 1 LA RD 3) 5.024.123
B. ACTIVE CIRCULANTE
5 I.STOCURI 3

6
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

6 II.CREANTE 2.574.673
7 III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 62.002.748
8 IV.CASA SI CONTURI LA BANCI 34.360.547
9 ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 98.937.971
C. 10 CHELTUIELI IN AVANS 36.031
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE
D. 11 UN AN 21.138.167
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
E. 12 (rd 9+10-11-18) 77.699.289
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
F. 13 (rd 4+12-17) 82.723.412
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE
G. 14 UN AN 0
H. 15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0
I. 16 VENITURI IN AVANS (rd 17+18), din care 136.546
17 subventii pentru investitii 0
18 venituri inregistrate in avans 136.546
J. CAPITAL SI REZERVE
19 I.CAPITAL (rd 20 la 22) din care 54.610.536
20 capital subscris nevarsat 0
21 capital subscris varsat 54.610.538
22 patrimoniul regiei 0
23 II.PRIME DE CAPITAL: 5.553.392
III.REZERVE DIN REEVALUARE:
24 SOLD C 1.235.548
25 SOLD D 0
26 IV.REZERVE: 3.470.538
27 V.REZULTATUL REPORTAT-SOLD C 17.678.195
28 SOLD D 0
29 VI.REZULTATUL EX. FINANCIAR -SOLD C 18.705.621
30 SOLD D 0
31 Repartizarea profitului 18.705.621
32 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 82.548.211
33 Patrimoniul public 0
34 CAPITALURI-TOTAL (rd 32+33) 82.548.211

(ii) Situatia patrimoniala a Investco conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.12.2006 se
prezinta astfel:

Sold la
31.12.2006
A ACTIVE IMOBILIZATE

7
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

1 IMOBILIZARI NECORPORALE 2.099


2 IMOBILIZARI CORPORALE 72.826
3 IMOBILIZARI FINANCIARE 643.330
4 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 718.255
B ACTIVE CIRCULANTE
5 STOCURI 0
6 CREANTE 283.420
7 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 864.000
8 CASA SI CONTURI LA BANCI 3.607.758
9 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 4.755.178
C 10 CHELTUIELI IN AVANS 2.153
D 11 DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 2.755.981
E 12 ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 2.001.350
F 13 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 2.719.605
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 0
G 14 UN AN
H 15 PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI 0
I 16 VENITURI IN AVANS 0
J CAPITALURI SI REZERVE
19 CAPITAL SOCIAL 900.000
20 PRIME DE CAPITAL 0
21 REZERVE DIN REEVALUARE 0
22 REZERVE 1.315.422
23 REZULTATUL REPORTAT 0
24 REZULTATUL EXERCITIULUI 524.183
25 CAPITALURI PROPRII-TOTAL 2.719.605

(iii) Situatia patrimoniala a HTI conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.12.2006 se prezinta
astfel:

Sold la
31.12.2006
A ACTIVE IMOBILIZATE
1 IMOBILIZARI NECORPORALE 224.097
2 IMOBILIZARI CORPORALE 288.015
3 IMOBILIZARI FINANCIARE 934.523
4 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 1.446.635
B ACTIVE CIRCULANTE
5 STOCURI 293
6 CREANTE 548.122

8
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

7 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 5.364.684


8 CASA SI CONTURI LA BANCI 15.539.397
9 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 21.452.496
C 10 CHELTUIELI IN AVANS 57.789
D 11 DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 8.258.041
E 12 ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 13.252.244
F 13 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 14.503.497
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 0
G 14 AN
H 15 PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI 0
I 16 VENITURI IN AVANS 195.382
J CAPITALURI SI REZERVE
19 CAPITAL SOCIAL 1.350.000
20 PRIME DE CAPITAL 0
21 REZERVE DIN REEVALUARE 0
22 REZERVE 579.903
23 REZULTATUL REPORTAT 12.573.594
24 REZULTATUL EXERCITIULUI 5.936.075
25 CAPITALURI PROPRII-TOTAL 14.503.497

(iv) Situatia patrimoniala a TCI conform bilantului contabil de fuziune la data de 31.12.2006 se prezinta
astfel:

Rd. Sold la 31.12.2006


A ACTIVE IMOBILIZATE
1 I.IMOBILIZARI NECORPORALE 13.210
2 II.IMOBILIZARI CORPORALE 308.097
3 III. IMOBILIZARI FINANCIARE 689.341
4 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (RD 1 LA RD 3) 1.010.648
B. ACTIVE CIRCULANTE
5 I.STOCURI 0
6 II.CREANTE 235
7 III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 268.136
8 IV.CASA SI CONTURI LA BANCI 511.272
9 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 779.643
C. 10 CHELTUIELI IN AVANS 665
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE
D. 11 UN AN 521.644
E. 12 ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE 258.665

9
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

NETE (rd 9+10-11-18)


TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
F. 13 (rd 4+12-17) 1.269.313
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE
G. 14 UN AN 0
H. 15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0
I. 16 VENITURI IN AVANS (rd 17+18), din care 0
17 subventii pentru investitii 0
18 venituri inregistrate in avans 0
J. CAPITAL SI REZERVE
19 I.CAPITAL (rd 20 la 22) din care 577.000
20 capital subscris nevarsat 0
21 capital subscris varsat 577.000
22 patrimoniul regiei 0
23 II.PRIME DE CAPITAL: 0
III.REZERVE DIN REEVALUARE: 0
24 SOLD C 0
25 SOLD D 0
26 IV.REZERVE: 565.722
27 V.REZULTATUL REPORTAT-SOLD C 0
28 SOLD D 0
29 VI.REZULTATUL EX. FINANCIAR -SOLD C 134.489
30 SOLD D 0
31 Repartizarea profitului 7.898
32 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 1.269.313
33 Patrimoniul public 0
34 CAPITALURI-TOTAL (rd 32+33) 1.269.313

Administratorii societatilor implicate in fuziune Broker, Investco, HTI si TCI au hotarat ca evaluarea
globala pentru determinarea aportului net de fuziune sa se realizeze astfel:

(i) in cazul societatii absorbante Broker - prin metoda fluxurilor financiare


actualizate.

Valoarea rezultata a fost: V= 230.500.000 lei, corespunzatoare unui pret pe actiune de 2, 1103 lei.

(ii) in cazul societatii absorbite Investco - prin metoda fluxurilor financiare


actualizate.

Valoarea rezultata a fost: V= 15.400.000 lei.

10
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

(iii) in cazul societatii absorbite HTI - prin metoda fluxurilor financiare actualizate.

Valoarea rezultata a fost: V= 50.000.000 lei.

(iv) in cazul societatii absorbite TCI - prin metoda fluxurilor financiare actualizate.

Valoarea rezultata a fost: V= 5.900.000 lei

Ca efect al fuziunii:

(i) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite Investco dupa cum urmeaza:

activ total: 5.475.586 lei total activ din care 718.255 lei active imobilizate, 4.755.178 lei active circulante si
2.153 lei cheltuieli in avans.

pasiv total: 5.475.586 lei total pasiv din care: 2.755.981 lei datorii pe termen scurt, 0 lei datorii ce trebuie
platite intr-o perioada mai mare de un an, 0 lei provizioane, 0 lei venituri in avans si 2.719.605 lei capitaluri
proprii.

Predarea activului si pasivului, a personalului si a portofoliului de clienti detinute de societatea absorbita,


catre societatea absorbanta ca urmare a fuziunii se va face pe baza de proces-verbal de predare primire
incheiat intre cele doua societati.

(ii) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite HTI dupa cum urmeaza:

activ total: 22.956.920 lei total activ din care 1.446.635 active imobilizate, 21.452.496 lei active circulante
si 57.789 lei cheltuieli in avans.

pasiv total: 22.956.920 lei total pasiv din care: 8.258.041 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an, 0 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, 0 lei provizioane, 195.382
venituri in avans si 14.503.497 lei capitaluri proprii.

Predarea activului si pasivului, a personalului si a portofoliului de clienti detinute de societatea absorbita


catre societatea absorbanta ca urmare a fuziunii se va face pe baza de proces-verbal de predare- primire
incheiat intre cele doua societati.

(iii) Broker preia intregul activ si pasiv al societatii absorbite TCI dupa cum urmeaza:

activ total: 1.790.956 lei total activ din care 1.010.648 lei active imobilizate, 779.643 lei active circulante
si 665 lei cheltuieli in avans.

pasiv total: 1.790.956 lei total pasiv din care: 1.269.313 lei datorii pe termen scurt, 0 lei datorii ce trebuie
platite intr-o perioada mai mare de un an, 0 lei provizioane, 0 lei venituri in avans si 1.269.313 lei capitaluri
proprii.

11
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

2. DETERMINAREA APORTULUI NET DE FUZIUNE AL SOCIETATILOR


PARTICIPANTE LA FUZIUNE

(i) Broker: aport net de fuziune: 230.500.000 lei


numar de actiuni: 109.221.076
aport net/actiune: 2,1103

(ii) Investco: aport net de fuziune: 15.400.000 lei


numar de actiuni: 90.000
aport net/actiune: 171,1111

(iii) HTI: aport net de fuziune: 50.000.000 lei


numar de actiuni: 13.500
aport net/actiune: 3.703,7037

(iv) TCI : -aport net de fuziune: 5.900.000


-numar de actiuni: 577.000
-aport net/actiune: 10,2253

3. DETERMINAREA RAPORTULUI DE SCHIMB AL ACTIUNILOR


PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETATILOR ABSORBANTE

(i) Raportul de schimb intre o actiune emisa de Investco si o actiune emisa de Broker este: Rs =
81,0837/1;

Pentru 1 actiune emisa de Investco, Broker va emite un numar de 81,0837 actiuni.

(ii) Raportul de schimb intre o actiune emisa de HTI si o actiune emisa de Broker este: Rs = 1755.0602/1

Pentru 1 actiune emisa de HTI, Broker va emite un numar de 1755, 0602 actiuni.

(iii) Raportul de schimb intre o actiune emisa de TCI si o actiune emisa de Broker este: Rs = 4.8454/1

Pentru 1 actiune emisa de TCI, Broker va emite un numar de 4, 8454 actiuni.

4. DETERMINAREA NUMARULUI DE ACTIUNI EMISE DE BROKER


PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETATILOR ABSORBITE

(i) Pentru a acoperi aportul Investco se emit un numar de 7.297.520 actiuni cu valoarea nominala de 0,5
lei, iar sulta rezultata din rotunjiri este de 27,4339 lei, sulta rotunjita fiind de 27,29 lei;

(ii) Pentru a acoperi aportul HTI se emit un numar de 23.693.309 actiuni cu valoare nominala de 0,5 lei,
iar sulta rezultata din rotunjiri este de 7,8081 lei, sulta rotunjita fiind de 7,79 lei;

(iii) Pentru a acoperi aportul TCI se emit un numar de 2.795.791 actiuni cu valoarea nominala de 0,5 lei,
iar sulta rezultata din rotunjiri este de 10,1294 lei, sulta rotunjita fiind de 10,07 lei.

12
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

Total sulta rezultata din rotunjiri 45,3714 lei, adica sulta rotunjita 45,15 lei

In total societatea absorbantă, Broker va emite un număr maxim de 33.786.620 actiuni cu valoare nominală
de 0,5 lei, capitalul acesteia urmand a se majora cu suma maxima de 16.893.310 lei.

5. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

(i) Prima de fuziune in cazul Investco este de 11.751.240 lei;

(ii) Prima de fuziune in cazul HTI este de 38.153.345,50 lei;

(iii) Prima de fuziune in cazul TCI este de 4.502.104,50 lei.

Total prima de fuziune = 54.406.690 lei.

6. NOILE ACTIUNI EMISE DE BROKER SI INREGISTRAREA


ACTIONARILOR. DREPTUL LA DIVIDENDE

In urma fuziunii Broker va emite un numar de 33.786.620 actiuni cu valoarea nominala de 0,5 lei fiecare.
Actionarii Investco, HTI si TCI vor primi actiuni ale Broker conform raportului de schimb al actiunilor
precizat mai sus.

Actiunile emise de societatea Broker sunt tranzactionate in cadrul categoriei a II-a a Bursei de Valori
Bucuresti si sunt inregistrate si depozitate de catre Depozitarul Central - Serviciul Registru. In aceste conditii,
actionarii Investco, HTI si TCI, respectiv acei actionarii inscrisi in registrul de actionari ai societatilor
absorbite la data finalizarii fuziunii, vor deveni titularii actiunilor nou emise de Broker la data inscrierii
acestora in registrul actionarilor Broker, tinut de Depozitarul Central in conformitate cu reglementarile si
procedurile acestuia si cu reglementarile C.N.V.M.

La data realizarii fuziunii, actionarii Investco, HTI si TCI, respectiv acei actionarii inscrisi in registrul de
actionari ai societatilor absorbite la data finalizarii fuziunii, vor primi un numar intreg de actiuni nou emise
de Broker, determinat prin rotunjirea la partea intreaga (in minus) a numarului rezultat din inmultirea
numarului de actiuni detinut de acestia la Investco, HTI sau TCI cu raportul de schimb.

Noile actiuni emise de Broker ca efect al fuziunii si distribuite actionarilor Investco, HTI si TCI dau dreptul
la dividende incepand cu data de 31.12.2006.

La data fuziunii - 31.12.2006, actionarii Investco, HTI si TCI pierd dreptul la dividende in aceste societati si
dobandesc dreptul la dividende in Broker, proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social
al Broker.

Rezervele si profitul net al societatilor implicate in fuziune aferent exercitiului financiar 2006 se vor repartiza
actionarilor rezultati in urma fuziunii, dupa aprobarea bilantului consolidat si inregistrarea actionarilor
societatilor absorbite.

Majorarea capitalului social al Broker cu rezervele si profitul net al societatilor implicate in fuziune aferent
exercitiului financiar 2006 se va efectua dupa inregistrarea actionarilor societatilor absorbite in registrul

13
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

actionarilor; data de inregistrare pentru o atare majorare va fi ulterioara inregistrarii actionarilor societatilor
absorbite in registrul actionarilor.

7. BILANTURILE CONTABILE

Data bilantului contabil de fuziune: 31.12.2006, data incepand cu care tranzactiile societatilor absorbite
Investco, HTI si TCI vor fi considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Broker este data de
31.12.2006.

Evaluarea posturilor de activ si de pasiv la cele trei societati comerciale participante la fuziune s-a facut la
valoarea contabila a acestora, rezultata din evidentele contabile ale celor doua societati.

Bilanturile de fuziune s-au intocmit de fiecare societate comerciala participanta si in plus s-a realizat un
bilant contabil de deschidere al Broker care inglobeaza cele trei bilanturi intocmite in mod individual de
catre Investco, HTI si TCI.

Bilanturile de fuziune sunt insotite de darea de seama a administratorilor.

8. ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE

Actul aditional modificator al actului constitutiv al Broker va fi intocmit in baza prezentului proiect de
fuziune si a hotararilor Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor societatilor implicate in fuziune
privind aprobarea executarii fuziunii si va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Cluj .

Toate societatile convin ca, pana la momentul finalizarii operatiunii de fuziune, sa nu realizeze operatiuni de
natura a modifica structura capitalului social, precum majorarea, reducerea capitalului social, distribuirea de
actiuni cu caracter gratuit ori distribuirea de dividende, cu exceptia acelor operatiuni care isi vor produce
exclusiv efectele asupra actionarilor existenti in registrul de actionari ai societatii absorbante, ca urmare a
finalizarii operatiunii de fuziune ori asupra oricaror actionari existenti in registru, ulterior acestei date.

In cazul efectuarii unora din operatiunile mentionate, prevederile prezentului proiect se vor modifica si
interpreta in sensul reducerii ori suplimentarii actiunilor nou emise, proportional cu modificarile realizate de
fiecare societate implicata in procesul de fuziune, modificari ce vor fi evidentiate in procesul-verbal de
predare-primire, incheiat la momentul finalizarii operatiunii de fuziune.

Toate cauzele aflate pe rolul instantelor in care Investco, HTI si TCI sunt parte vor continua prin preluarea
calitatii procesuale de catre Broker. De asemenea, toate contractele in derulare, ale societatilor absorbite vor
fi preluate de Broker.

Administratorii societatilor implicate in fuziune declara ca fuziunea nu are ca efect marirea obligatiilor
actionarilor nici uneia dintre societati.

Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Investco, HTI si TCI
vor fi transferate integral, in temeiul prevederilor din LCM, Broker. Dupa realizarea fuziunii contractele
individuale de munca ale angajatilor vor fi renumerotate. Personalul Investco, HTI si TCI va fi redistribuit
in Broker, cu sarcini concrete, in functie de pregatirea si experienta profesionala.

Broker isi va pastra sediul si obiectul de activitatea, precum si structura administrativa.

14
---Proiect
---Proiect de fuziune---
fuziune---

9. DISPOZITII FINALE

Pana la finalizarea fuziunii, activitatea societatilor comerciale implicate se va desfasura in forma juridica
actuala

Broker detine toate avizele, autorizatiile necesare derularii in conditii legale a activitatii.

Prezentul proiect de fuziune a fost intocmit azi 15.03.2007 si urmeaza a fi depus la Oficiul Registrului
Comertului, in conformitate cu prevederile din LSC.

Nota: Broker este societate deschisa cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Intre data aprobarii proiectului de
fuziune si data realizarii efective a acesteia, actionariatul se poate modifica. Asupra actionarilor prezenti la
data ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Broker se vor rasfrange efectele
acestei fuziuni.

S.C. S.S.I.F. “BROKER” S.A.


dl. Petru Prunea

S.C. SSIF COMPANIA ROMANA DE INVESTITII INVESTCO S.A.


dl. Gavril Marius Zaharie

S.C. S.S.I.F. HTI VALORI MOBILIARE S.A.


dl. Bogdan Cosmin Ivan

S.C. S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A.


dl. Dan Ion Ceuca

15