Sunteți pe pagina 1din 18

$tephanie Feghelm, Petra Giraud, Kerstin van der Linde

'''+lil '

$
n
#F
ffi
ffi

ffiQ

ffiu

ffi
W

ffiw*

ffiq

W
ry$

.wb

ry

iiil

Ghirlandevesele

dinhf,rtie
.t

v;t* cfer ]"frx*fe

${ep}*a*aie }ieg*ae}xr, X}et*:;x {i}:r*we1|, Kc*s{ira

domeniul hobby creotiv, importotor de moteriole de


:rovski Elements caut* distribuitori si psrteneri.
neroe:se firrne de marcfr din Europa, oferim viilorilor no$rrl
nrte vsricta de produse Fubriono, Schmincke. Tolens,
rrcn d'Ache" Vcn Gogh, Bruynzeel, FFCO. D[KA. Ferrorio,
rrio in

t){}r

Ghiflande vesele
din hirtie

bgffi

rtru

_* -;:'"

,,.; )

+P,+^
II IIU

ri\7;,,i

!^

tu
ri

ffi"t
in

limba englezd, germdn.l sau maghrard pc ('n t, rl


tetetorlfax 00-36-l/299-0173 sau personal la dc'txrzrtrrl

Oradea, 2010

tsclrnitte fur Fruhjahr & Ostern. ISBN 978-3-86673

Il8

Cuprins

n. Petra Giraucl, Kerstin rran cler Linde


g

GmbH, llheinfelclen, N6metorsziig

Prefall

Broscule acrobate
Oite

12

Materiale, unelte
qi paqii de lucru

r^-,,-.-.-r
LllrllrLU
lf lrLll J?r L.-,u 1f,,-.lir-

16

Lr Cr-r11

Ghirlande pestrife
manir: Bokos Emese qi Editura Casa, Oladea, 2010
rbFI, Germania

Flutr-rragi

Ghirlandi din oul de Paqti

,1s l'lr rri

10

Coronilrt

14

Rilr-rpte iubireEe

18

lnvitzrlie cu buburuzi
Cafel juciugi
Pirrada iepuraEikrr
Album cu balerine
La mulfl ani, ctt ursuleqi

20

GiinuEe vesele

30

22
21

26
28

vate.
au parlialzi a plezentei car1i, pr.rbiicarea, pitstrarea intt-o baza de date
nici, mecanica, fotograficir etc. - este interzisa fari acorclul editurii

confinutulul anunlltriktr publicitare apartine firmelor

c2lre

all

in prezenta certe au first verlficlte de citre autor qi eclitura,

'an1ie pentru acestea.

ronsabilitatea pentrtl nickr dattr-ii moralir san materiali.


a

ce1'Llt

Prefatil
-*'L:

qabloanelot'qi a ilustraliilor.

.&s-

Ghirlandele cle hirtie sunt poffivite Pentru


clecorarea incaperilor, cltrr nu numai, ele pot
inveseli ambalajele caclourilor, suporturile
pentru lunlinari sau aranjamcntele meselor
f'estive.

rorul eclituril
ap.12, Oraclea, llomania
+ 40 359 800 941

i3
<:

-o;

Veb: www.edituracasa.ro

rs6bet
,r,

Zoltin

Nyomda, Gy(il
Rac1ek.1<izsef, manager

Confec!onarea ghidanclelor este simpla,


astfel cei mici 6i cci mari pot lucra cot la
cot putand petrece in mod placut chiar 9i
o clupa-amiazzi ploioasi. Printre ideile prezentate in carte oricine igi va putea gisi un
moclel pe gr.rstul siu. Cu clt fiqia de hiirtie
cu care lucram va fl mai lungi;i se va putea
indoi de mai mr-i1te ori, cu urtit ghirlanda

oblinrLti va fi mal mare, fbrmati dln mai


mr-r1te figurine.
Recomanclim aceasta carte gridinilelor si
;;co1i1or deoarece confec!lonarea ghirlande1or de hirtie este simpla, nu necesita tl-rulte

naterlale

gi

dezvolti aptitudinile manuale

ale copiilor. Ghirlanclele realizate se pot fblosi la decorarea sililor de clzrsi, se pot oteri

rlc zitu mrmci sau la elirersc rnivcrsiri.


Spor la munczL gi distraclie plicr-rti!
Auttorii

Materiale, unelte $i pagii de lucru


Materiale
PeutrLr realizalca moclelelol plezcntate ir.t
vo[] avea leloie cle nraterialele ;i uncl

certe

tele urnritoare, pe carc nu

1e

wni lcpeta

1a

fiecare clescrierc in p:rfte:

litltlc

(.Lc

cJl(l

O Creioane, 28 si HII
O t.iniar, fbatf-eci
O t.ipici universal

Copierea rnodelelor
qi confec{io fiar eL qabloanelor

Hirtie

Modelelc sc copiaz.:r cr-r incligo cllrcct cle


pe tipal pe curton, clar se recomancli cor-rf'eclionarea r.rnr.ri gablon clin carton cafe sc
poate r-rtiliza cle nai nrulte ori ia clesenarca
moclelr.rllri alcs.

La llccare noclel se mcnlioneazi tipul cie

I)en tLu

hlit'tie care trebuie utilizati, clar, clesigur',


se pot alege ;;i eltclc. Hiirtia ton ale ambclc
l'e1e colorate, e sublire, se poate incloi ;i
tiia u6or, prir-r r-rlmare este materialul ideal
pcntrul conf-eclionalca ghirlanclektr dln

cecleazl in felr-rl Lrrma-ttor: se eqazi hirtia


c1e calc pe r-noclelul ales, apoi se trascazil
contluurilc cu creionr-rl.
Se a;azi apoi hirtia de calc cu fiLle ln jos
pe un cartor, dc pre lerinli alb, apoi sc
tleseazil clln t-ron contulurile cu un crcir)n
cu mina tat'c. It-r acest f'el contr-rrurile sc vor
copia pe carton.
Se decupcazir ,;ab1onul. apcli se e;azir peste
Itirtia aleasii $i se treseazit contunrrile m<t
cielului.

hirtie.
Czrrtonul simplr.r san cel lLrckrs este mai gros,
are o linr.rtir buntu cle aceea se va fblosi la
trnele elementc.
In papetarii si ir-r magazinele hobby hfu'tia

lon

6i

carkranelc sc gisesc intHr varictatc

mare cle tipuri;i cnlori. Lunginiea ghir'lan


clelor se alege c|"rpir plac ;i clupi noclul cle
intrcbuinlare, c1e aceca se va meufiolta cloar
litinrea muclelekrl carc folrreazir ghirlancla.

Unelte
Pcntru clecuparea figLrrinelor e ner,'oic dc
o firarfeci de buni calitate crr virfurile ascr.rfltc (se recomancli fcrlosirea foarfecii clecou
page, special conccputi pentrlt clecr-rparea
cclor nrai mlrunte clcmente din hirtie).
Copiii vor firlosi o fbarf'ecir cu vlirfr-tri1c ro-

tunjitc.

Aclullii pot utiliza si crutterul, lr.rcllincl intot


cleauna 1lc un suport.
Liniile cle incloirc sc traseaza cu liniarul.

conf'eclionarca

qab Lonr-rlui se pr'o-

Confecfionarea ghidandelor
pas cu pas
1. Se tale clin hirtia ton o f ipie de inallirle
colespr.rnzitoere c\r cre'.I a nrocleluhri. Declesubtul gi cleasupra moclelulr-ri se 1:rsa un centlmetru in plus. Se copiaziL modclr.rl, trasencl
contulurile figurinei cu linii continue iar
linlile cle incloire cu iinii ilrtrcrupte. Hiirtia se
plitrzlpe linia cie incloire clin purrtca sdngi.
2. Se implLtula hirtia ca un acordeon cle
atetea ori cje cite moclele ckrrim. Atenlie ca
inckrirea sI fie facutli cu prccizic, astfel ca in
partea de sus qi cle jos rnarginilc l-rliltiel sa se
imbine perf'ecl Cu ciit ghidancla se compune
clin mai multe elerrente, cu atit va fi 1rlai grell
cle realizat. Pentru inccpitori se t'ecomancla
confeclionarea cle ghirlande fbmate c'lin mai
pr-rfln cle cinci elemente.
Sc clecupeazi moc1elul, Atenlie si nr-r se taie
linlile c1e indoirel Decuparea clevlne mai
r.r;oar..i daca

filia

cle

hirtic impiturata

se

prin-

agtafe clc biror.r.


ghirlatrcla,
apoi liniile cle inSe
clespaturir
3.
doire se netezesc cu muchia lbarfecii. Moclelele se coloreazi, se vopscsc sau se clecoreazn
confclm imagirrilor.
cle cu capse sau

cr-r

;i

Lipirea
Lipiciul tip batorr poate fi Lrtilizat chiar gi
de cirtre copiii fbartc mici.
Dacir se uttlizeui lipici 1ichic1, trebuie avr-rt
grlji ca lipiclul si nu ..rjungir prea aproapc
de rlargini, altfcl se poate intincle plca ntr-rlt,
Sc poate alege ;i r.rn tip dc li;licri care clerrine
transl)elent clupa nscare, cleoarece nu lasa
uI1ne.

Copiii trebr.rie siL ftrloseasca tipuri cle lipici


non-toxicr, fiuli componente chimice.

:..-

.e

tu

Fluturaqi
s\
,N(9
$

.Nt,
Nv

\:,

No
o
o
o

Hirtie scrapbooking cu modele


Stamine galbcne
Perfbrator cu model fkrare
Irloare clin material textil vercle cleschis
51 IOZ

$nur din setcn cu moclel ininti


Cutie cadou
Creion colorat roz

Lifimea modelului: 7,2 crn


1. Se conf'ccrlioneazir un sabkrn ciin catton c1r-rpi utoclelr.tl fluturelr-rl
nutre (vczi pabloanelc ataqate ), apoi se c<'piaze moclelr.rl pc certonul luckrs galben.
2. iurp..iturarea fa;;1ei clin hirtie se incepe cu linia cle incloire clin
partea stangti, dup..i carc se continui plierea in folnli cle acolclcon.
Se ciecupcazir moclelcle. Ariplle fluturaslkrr ciin cele ckrr,ui ca;rete
se rotnnicscr.

3. Corpr-rl flLrtr-lrelui mic sc coplaza pc o hirtie sxu pe Lln carton


galben, clupi care se clcclrpeazl'1. Apoi se cokrlcazi nterginilc acestLria si ale fhlturilor mari clin ghir'landi cu cLeiouul roz.
4. eripilc flLrtr-rrelui mic se decupeazli clin hirtiu. scrapbooking cLr
modelc, apoi se lipesc pcste modelclc ghir'lanc1ei. Cor'pul galbcn
se li;re;tc pc mijloc, intre aripi, care sc riclicir apoi prin inckrirc dc
anrbele par1i. Se lipesc cite cloua stantine in krc clc antene.
5. $nurr.rl clilr saten cu inintioare se princle cle fluturii din celc doui
extremltiti, a$a cull sc vecle in irlagine, apoi se leagl pe cutie.
6. Cutia c1e caclouri se dccorcazi cu flolilc perforatc pe care s-all
lipit floricelc din material textll.

'#

WI

Cartot-r lucios galben deschis

ffi

Ghirlanda din oui de Paoti


s*

'ri

,s

O IIirtic

.\\

torr verrlr inclris, llb,

gllbcn-lt u riLr. ullrustr.Lr cicsc'his


si poltoclrlirr
I)crlirt'utot' uu nrorlcl I lollt',

\u'

'lht
Hr

l{) nrnr

O (llrliocu ncuglri
e \opscl clccor''in tLrb. lrlbir
t9 Clcton colorlrt ltortot llitr

Li{imea modelului: 5,8 cm

l.

Se

contet'tioncltzl't un slrblon clin clr-totr

,ltt|;r ttt,'rlt'ltrl rrtlltti,lttl,:l,.lti' \(' ( ()l\i.l/.1


pc o lisie cle hiltic ton lrlbi,
2. I)lielcu fisici rlt: hiiltic sc inccpc llr ljniu
t]t trrtllrl.rlitt l),11\.il rl.1l'1,t. .tl)(,i \( ( { rlli
nLn irllrrrtulllce h lirlnrlr clc lrcorclcorr.
Se rlcc'upcrrzu nroilclLrl.

3. St' cleculteilzal l)uis()r'ii, r'illLrlilc ottilor,


cioctrrile;i llu'bl clin hiltiilc ton clc ctrklrrc
crl

res

1t

rt

rtzlitoltr-cr.

cupul ptrisrililol sc lrpcsc cojile cle orrri


si ciocttrilc cltrplt cltt'c sc rlcscnclrzi oclrii
ctr cllrioclr nelrcl-lr. llrqclil tiin obllLji sc coIorcltzir cu cLcionul loqtr. l.trnrinitlr clirr oclri
4.

I'c-

st' rlcscnt'lrzl cu cltror'lr c tr gc'l llb.


5. I)tris<ir ji sc lipcsc"in splttcle ghirllrnrlci clc
otri. Irtrilt clc'cot'lrti cu fltrr.icclclc r1cctrplrtt'
c'rr pcrlorlttorLrl sc Jillcstc i1r ltlt:r l)u jl()r'.

ii.i4*'ili
'S11;*

,l),i

It

0t

Coronitd de flori
N

o
o
o
o

,N

\.N

-s

Hliltic ton galbene ;i rcsic


Vopsea clccol'in tub. albli
Glltter in tr-tlt, auliLr
Creiorr coklat ro;r-r

N
Ldtimea modelului: 10 cm
.ffi

1, Din hirtia ton logic sc taic trn crerc crll


clienretrul cle 3I cm. upoi se plirzlr in douir
jumiLtili egale..furnirtutca clc cclc se pliazi
clin nou'in clouir piu'1i cgalc, oblinincl uu

sI'crt cle cerc.


2. SfertLrl cle cerc sc

partcl

cle sr-rs in

pliazi lt cloui lstfel:


erterior iur ccu dc los ir-r

intcrior, oblinincl o firrml cle lclie cle tort.


3. Sc copiazi nurclclul floral cler pc qablorr
gi sc clecuperzi. uvlind grijir ca pe liniile cle
incloire sa :rjnngir citc ck:lui petale unlL langi
celilaltir.

4. Pcntru oblinerea f-e1ei sc clecnpclzit ;ase


ccrcuri galbene cu cliametlul dc 1r.5 cnt. iar
rnar-ginile lcx se cokrreazi cu creionul Losu,
5. Sc cleseneuziL trlsrtnlilc I'e1ei. agr crrln se
r,edc in imegine. Ilose2lllr clin obraji se coloreaza ctt creiour-rl rcqu, iar lumiuita clin ochj
cLl \()pscalll.r clecor :rlbir. Fule terniinatir se
lipcqte in centrul fkrlikrr.
6. Pe llecare pctlli se n-useuzl clite tlei linii,

n i i. Se contut'cuzir petlilclc
cu glittcrul aLrrlu, clupi cerc sc lasir la uscat.

couf<rLn.r imagi

k,::;;r

i+r '''

'

Broscufe actobate
N
IN

.N

O Hirtie ton vercle qi roz


O Carton a1b gi cu dungi alb qi ro;r-r
O Pefforator cr.r model fkrare
O ]lnt de fuigirui, de circa 13 cn
O Margea rogie din lemn
O Sfoarii yercle
O Carioci neagri
O Vopsee clecor in tub, albi

Ldlimea modelului: 15,2 cm


1. Sc confeclione;:z.i un labkrn dr-rpi cctlpul
broaqtei, clr.rpa care se copiazi pe o figie

hirtie ton lerdc.


2. In'rplttu'area in forma acorcleon a fi\;iei
cle hiltie se incepc cu linia cle incloire clin
partea stlnga, clr-rpl cere se decupeazi ltocle

clclu1.

3. Capetele, c:im..igile qi ochii se decr-rpeaz..i


cartoanele cle cr-rlori corespunzitoare.
4. Sc lipesc cemaqile pe corl), ochii pe cap,
apoi se deseneazi f2lfa. Luminila din ochi
sc pLlncte.rz.i cu vopseaua decor albzr.
5. Capctele se lipesc pe cirmirgl, afa cllll
se r,-cde in imagine. Floricelele obtinllte cll
perforatorul se lipcsc pe gllra brosculelor.
6. Rralele brosculei cle sus sc lipesc pe biigul
de fiigirui, pe a carr.ri capete s-a in$irat cate
o mirgea roqie cle lcmn. Se leagi qnurul pe
capctele briph-ri pentrlr a putca agrila ghir,
lancla in krcul dorit.
clit-r

fl
tfl

fi

Oite

-*"--"a a'1t

----:ar'j

.\I

IN

',

:';):'

ti

-N

,s

O Caton

h-rcios alb, maro-cleschis, galben,

piersici

rogll
O Perforatol cu moclel spirali
O $nur roqu cle mlitasc
O Pernile 3 D biaclezir.,c din burete
O V<rpsea decor in tub, albi
$1

.i

O Carioca neagr:r
O Creion colorat roEr-r

Liltimea modelului: 12 cm
1. Se confectioneezir r.rn qabktn clir-r crlton clupir ntoc1elr.tl oitei.
apoi se copiazli rn<tclclul pe o fugicr cle cartor.r allt.
2. inrpntluarca fi;iei clin carton inccpe cLr liniu clc itrcloire clin
parteu stunglL qi se contir.rrri pinu oltlineln un acorcleor.r.
Se clecupcazir uroclelr,tl. La oilele clin capete se lasli o niarginc

li;rire, a$a cllrn :rpare in fabloltul ata$xt.


3. Frtr, gula, nasul, floarea qi picioerele se clccupeazi clin cartoacle

r.relc cle cult>alc

corespunzitolre.

4. Se trie o ftigie iugustli clin cartor-rul alb, se sltit'aleezir


inlirqurinclo pe un birl cle f'riglirui, clupl care sc lipe;te pe cap.
5. Se lipe;;tc fala pe cap. apoi capul pe oi1rL.
6. Se clescncazi gura ;;i ochii, altoi se lipeste nasrrl.
Lr.rnrinila cle pc nas se altlici crLl vo1)scallt clecor albir.
7. Picioerele sc lipesc pe cofp din spatc. Se lelgli pnurul cle mir
tasc pe giitul oi1ei, altoi sc ;rrincle 1tc cl floarea cn o pentili JD.

8. Se clecorcaza urechca o floricicti. Spiralele oLrtinute cr.t pcrfbratot'ul se Lipesc pcr ctorp. in final se liltesc oilele clin ntargine
una cle cealaltti.

ffiw

Iepuraqi cu fundile
,ir.j:

"d

.$

O IIlirtic k)11 llllro


O lllfic
O I'onrllon rtrrtr
e (lrlioci rrlbir cLL gt:l
Q Cllrliocli lclLgli

,\l
N

(lt'cion cOloLlt ftrsU si

11)lrO

Li{imea modclului: 9,5 cm


1. I)in hirtirr ton

llillo

sc rlc-cultclzli un
ccrrc cLl tliurnctlul cle 3I cnt. sc ltlilzl in
clotut, upoi lr.nraltutcx sc ltlilrzu clin nou

in tloLrr olttinincl un slt'rt clr cclc,


2. Slertul clc crcrc se ltlilrziL in clouri, ltstfr:l:
ltut'tclt clc srrs in extcrior ilrr ccu clc jos in
intclior, obtinincl o firlntiL cle fclic rlc krlt.
J. Sc coltilzlL rloclehLl icltut'usulrri, rrltoi sc
clcctrpelrzu. Att'ntic c'u urechcu rlin cxtclior'
;i corlilrt sl ujungu exu('t l)c Iinju clc inrloir.c.
4. Sc truselLzli liniilc- Ln'cchikrr si ulc lliltufc,
krr'.
1)lll

Conturtu'ilc se rot'cr,iclentirr

c'rr

\.,

',ff,,
d

creiontrI

lr

t r *.qgi

\,ft;,

to.

_,*.,T-_

,.

5. l.trnritritu clin ochi sc olttiltt tLr clrrior.u


lrllti crr cel. ll()s('lltil clin oltrlr ji si ru'ccltclr
it)tcf i()lrii sc t'ol<Irelrzir ctr c reiortirl losrr.
6. Sc llrc fLrnilitck' cljrt rllic', u1-roi sc liltescr
lter gitLrJ

icprrllLsilor. 1)ontltounclc sr, liytesr'

in loc tle coclitli.

L6

,''l'jW/

ii;id,,

tffi*C*g,

wiffi'
tridil,,'

t;.

Ri,tuqte

iublre{e

,**t,
I

"N

*S
R

.N:
tN

ar)

Ilirtie krn llbli,

r"t

I)lnglicir crr clnngi, llitintc I() cn


(laliocli rreuglli
(lreion colorut losrr 1i vcrcle

rJl

gullre nli

;i

verclc

";
',

riiilii
ri
':

trr.
'.gr

Yilil

liilil',

llii

r',

rilrlrr"'

Litimea modclului:
1.

Sc-

'iii',

12 cm

contcctioneuzt-r slrblrInLrl clin c'llton

,lttl,.t trt, rtlr'llj tltltt:lt i.,t1',,r


pc liisiu clc hlltic tou llbli.

.1.1 r,1)i:lZ.l

2. I)liclcl liqici cle hlir'{ic sc inccltc ttr linilr


ctr incloilc rlin 1-rlrrtcu stlingli. clupi clrlc stc()ntinuli p1icrel in fiIlntir rlc- ut iIltlt'rIn.
\t tlr'r lll)t,tl.t ttl, rrIt lt lr'.
3. Sc clc<'rrpcrrzri pllscLrrilc' ;i lriltLrtclt' clin

!w

W\

i.

ochii

st:
lrlil ltrrrr
c uln ')L
;i sc tltrst'uzti lcslrrl liniilrtr'. 'r'r(r
r"crlt'in inrusinc,
4. l'entrrr obtincrcu co;irlctLrlLri sc c'oltilrzi
nrorlelul iclbii cle trci oli. trnLrl lingir cc,lillrlt.
c:ut'c sc clecu1'rcuzli. Sc

fllllllt

tluscuzli o lirrie

Ilr I cnr clc linilr lruzci si sc: flrc rlit i crcstlltrrli


pinrt llr u('clrslll Iinic ll tlistltntc clc l,i c nt.
J. I)t'ntru obtincreu frrnrlrrlrri c<tstrlrri stt clcctrpr'lzir un c('fc cu clilrntctrLrl clc 22 r'nt 1tc
cilfe sLr lipc5tc nrllginclr cu clcslliltrli li cosrr

,:,

It

lctLrltri.

6. ltiitrr;tclc sc lipcsc 1tc cosrrlet lsr cuil


sc veclc in inrltgine. lrprii sc crikrlclzl'i
nltrcirtjlc ctr crciorrrrl vclclr'. Sc lclrgli

lirntlilclc tlin prrnglic'ilc rlrrngrrtc


*i .,. li1rr.r l,( !,ittlll r'.rlrrrtr.l,',r'

18

/"y

l/
yE

y_r*rA\__"*
./

Qz

$wi'

hiLrtiu gulbcnl, clcsenintl rrntltLclc c'rr cle irittrtl rostr, ltpoi sc- lipcsc pc flrtc. Sc rlcst'rrc:rzli

rlupu

'()

,l

,/

jo,,

llllifri
i'iir
, ilillll i'l i, l
,,11|

llitri ti

v"'"

,',,.,:,;,..,..,,r,",;.,,,,..tij.,,,,:;,'':;t.

Invitatie cu buburuzl
N
.s

albe

,N

\\\
N

Cartou ltrcios ro;u si velclc

o Ilirtie

sctLpbool<ing

O I'unglicir clin hiiltic

o
o
o
o
o

cr-r clr-rngi

;i ncglc

cn fir lnetalic

vercle clcschis si negru


I)unglicl clin satc't.r r.e rclc cleschis

l)elnite 3 D ltiaclczivc clin ltulete

Ilulinc lrcgfe tlLltocolantc. Z 7 mnr


l)eLtoLtLtoL

Clcion colorurt

rrercle

1. CorpLrl btrbLrrLrzei se copiazl ctr ljutorLrl unei


l"riltii clc calc pe cultonr.rl lo;r.r iel tri[oiLrl pe (xrtonul vcrcle. clupir cllc se clccupeazli.
2. PlLltcu intclioarir l cot'1tulr-ri sc clcctrltcltzir
clin hliltia cu clLrngi llbe ;i negrc si sc lipeste
pe corl).
3. Pulter clc srrs u ruipilor se pcr'hrrcuzir pentnt
e plltcr.r princle prnglica rrcrclc, upor se pliuzir
cle-lL lut.rgr-rl

liniilor

cle incloire.

4. Itlllginile tliloir-lIr.ri se eviclentirzli cu


creiortrtl vcrclc, aqlt crLlllr se .neclc irr inltgine.
Pc partca clin spute r trifi.riului sc lipc5tt'
o bucatu clc plngliclL r,'ercle clin hir'lic ctr
fL ntetalic, lLpoi sc lipeste 1te :u'ipu ltubu
ruzei cu o ltcrnitli 3D bluclezir.ti.

!. IrlLnglicr ncagrir cu sinuri se inclouic


in firrnil clc lrntene ;1 se lipc;tc pcr ciosLrl
cr;rului. Se lipcsc btrlirrele rutocoluntc pc ulilti.
Se priucl uripilc ctr ltanglicu clc sutcn I'c|clc, ulto
clupli ce s a scris iur,'itlLfiu, sc lelLgir tLripile,

Cil[ei iuciugi
.

N
.N
\\

L.l

.N:
\e
lS

(u)

Hiltic ton glrlbenir, nrulo clcschis qt nrut'<.r


Fliftic Inaltlrse cu tlbrc clc cLrloare velclc clcscltis
Luc lclczir.

N6o

ru)

o
o
o
o

Pictricele uutocoluntc, A 4

nrt

Snur clc iLrtli


Su1rort clin sticlu 1)cntf Ll Iunriruu'c
I)erfillLtor cn moclcl l'lolrr.e
Pcnsulir pletir
Clrriocu ncaglir
Ct'cion cokrtut ro;r.r qi nrlrr<r

Ld+imen modelului: 8,5 cm


1.

Ser

confcctioneazir

l'ilir

r-tn

qublon rlultir ntoclelul ciinclrri. lrltoi sc

hilticr n:.ro (t'e't,t ftug. lt).


2. Plielcu lisiei clin hliltic in lbr nrrr cle ac'orclcol
colrirLzir pc
cle

cle

incloilc rlin stlngu. Atcntic clr tollte inckririlc

prccizic. Sc clecupclzu nroclclLrl


3. Lrechilc sc colriuzrr 1te hit'til

nrero clc'st'his

incepe

c:u

liniu

l'ie fltcutc cr.t


se clecu

[)elrzal.

4. Se tllLsclLzir conturLuile cu clrrioclL le:Lglr qi sc clcseneuziL ocl-rii


si t'nsr-rl. Xltrginile nroclelului sc er,irlentiuzli ctr cl'cionul nuLo.
:r$u culn sc r,'ccle lr inrlginc. Llingir gLrrlr sc clcscnclLzir ro;eutr clin
obruji cr.r clcionul roqu.
J. Se lipcsc tu'cchile si ;nr-tntl clin iLrtli.
6. IJliltir nrirlesc se rLlpe in buclilclc si se 1i1tc;tc 1tc
lrleziri Sc rcconrunclli firlosilclL rrnei ltensrilc 1tlutc,
Ilaitlse se tttli cll crr incti Lrn stmt cle llc.
7. I)irpir us(1rrc. sc li;resc ciiteii. I1t cclttfLll floriltx clcrcul)xte ctLl pe[tirtutonrl sc lipcste cite o ltictlicticir lrLrtocolur-rtir. lrltoi se clecorcazli

supoltul 1)elltf u Iunrinut'c'.

*b

\,\

Parada iepuraqilor

s.N
s

sN
N

O I{artie ton

a1b:i, piersica, ruginie,


galhcnr. l)or(ocrlic 5i 1o;ic
O Carton luckrs rogu, galben, vercle

gi cr-r pitrilele
O Sirma neagra
O Rafie
O Pernile 3D biaclezive
O Carioca albi cu gel
O Cariocir neagra
O Creion colorat alb, portocalir-r
gi

maro

Lillimea modelului: 11 cm
1. Se conf.ecgioneazi un;ablon clupa modeItrl t lIultri tlc irpttr'rts. rrpoi sc t ol'ri;17;1 1'r.

hirtia ton n'tero (.vezi pag. 4').


2. Se pliazi fiqia cle hirtie in stil acorcleon,

riJ
!--,"\*/

,'fu]':

ffiw

clupi care se clecupeazi moclelLrl. Se rotr-u-rjesc urechile qi capul iepr.rra;ilor din mar91ne.
3. Se copiazir pi restul

clcmcntclor pe hlirtille de culoare corespunzirtoare, apoi se


clecupeazi.

4. Obrajii albi se lipesc pe cap qi se deseneaz:i ocl'rii 6i sprincenele. Sc deseneaz:r


lLrlninila clin ocl-ri cu carioca rlbir cu gel.
5. Se colorcaza Ia1a cu maro. Urcchezr interioari gi nasul se cokrreaza cr-r portocaliu.
Ll'echile lnterioare se llpesc pc cele extef

24

1()ale.

6. l'entru reztlizaret rnustalilor, se taie clte


3 br.rcigi clc slrma de 10 cm, sc prind una c1e
ccalalta qi se lipesc cu pernitele biaclezive

intre cap 5i nas.


/, i\e CeScnci.iZll gLlfi].
8. Se traseaza liniile pe funclile 5i pe liibufe,
a$a cum se vede in imagine, apoi labu1ele ;1

urcchile se colorcazi Lrsor crLl r"rn creion alb.


9. Se lipcsc fLrndilele pc cap, iar libutelc pe
fi-rnclilc prin spate. Sc decr-rpeazi florile, se
clecoreaza cr.r punctlrlelele albe qi se lipesc
pe urechile iepuraqilor fetite.
L0. La baza r.rrecl.rilo r i epura;lktr bziielei se
lipesc funclile c'lin rafic.

"+

Nbum cu balerine

ri
il

,.fi

,s\)

.N

\N
N

o
o Perl'orator cr-r moclel
o $nulroz,A3rnrt

floulc

Lifimea modelului: 6,7 cm


L. Sc confectioneazr un $:rbkrr-r cir.rpi nrocorpului, rpoi se copiazli pc fiqil cle
hiirtic clc culcxrren piell (tezi pctg. 1').
clclr-rl

2. Inrplitrrrarer

firnnir cle ucoLclcorr scr


iucloire clin pultea stingli,
Atcntie ca incloirile si se facli la clistantc
it-rcc1'rc

1l

o
o
o
o
o
o
o
o

Hartie ton a1bi, clc culoarea pielii


$1 maro
I{irtie scrapbooking 111e1,, gzrlben
tlr'rt lrit. rtlhltrlrtr tlcst lti: :i r,,z
cleschis cu piciqcle llbc
Albunr cu spiralir

linil

cle

pclfcct egale.

Un acr
Birncli

aclezi'n'ir

Cariocir ncagli
Glitter urr-rlticokrr gi roz

Creion

Lioar f'ccir cLr

uroclel (vahu'i sau zig-zltg)

4. l'entlLr oblinerea picioarclol se in;irir


o nriu'gea pe clitc o blrclLtt'L cle sfouri. :rpoi
se lipesc pe corl) pt'it'r spate,
5. Sc scoutc spirala clin llbunr. lpoi se imble
cir coperta cu hliltia mov.
6. Din cllferitelc hirtii screpltoohiug se taie
fisii cr-r firarfeca cr"r moclclc t$a cllll se rrecle
iu inagine. apoi sc lipcsc pe ulbum cr.r ltatrclir

clupi care ;i restul

elcr.ncntclor clin hert:iile cle culoerc colcs

7. Cu ajutorul ucului sc rcfac gaurile spiralei


si pe hartiile nor.r llpitc, upoi se ltLrtre sltir:rltL

pr-rt-rzirtoa|c.

Ia krc,

3. Se lipcsc piruJ si flolilc. apoi sc clcscncazI 1a1a ;i sc lilrcsc lle corp clpr.rl. lochiu si
gulelul. Rochiilc, gulerele si flolilc sc clcco
reazir cu glittcrul.

9. Se clecoreuzn colpt'ilc clin clrerptu ale albumului, :rpoi se personulizcezlL cu glitteml


clLrpir plac.

10. Se lergi o funcliqli clin panelicr clin or-

guzu

J*
'(i'*
ff7r","
\_/ i \

r\,L/'i:

+#,*

*$*

qi se lipeste pc

igr
,ti"ilp

copcfli.

+s:

(h:
,"t

26

l;:

I,

'\.

ro5r.r

aclezivir.

Se clecr-rpcez,i nroclelul,

&
.&

Panglicir cle organza roz


Mirgcle roz

"

i" I '

.i

"'dra

..

fi,
,1r,

La mulli ani,, cu ursule{i


N
,s

\
.N
\s
N

o I Iirtje ton gelbe nir, vercle cleschis,

' l,
rlurcr

qi poltocaliu
NlLslure rosu, r"eLclc si prtrkrculiu
Snr.rr'portoclLliLr. 2 ,1 nuri

o
o
o Panglici
o (luriocir ncugrir
o (llittcl vercle cleschis
o Creiotr cokl'at roqu, r,eLcle ;i ntelcr

; .ri .-"

/&;.rj
t

1t'.

t-l$-t
i;;l '
,'\".0

($

':;

&

Ld(imea modelului: 10,2 cm


1. Se confcclioncuzu un qultkrn cltrltir nroclclul caltului.
copiazir 1te hirtiu tolt 1]Ll1'o (.vcz.i ptrg. 1).
2. I)lierea in f<xnli clc lcorclcon sc incelte cu linirL
cle incloile cliu partetr stingli. Atcrrtie cu incloit'ile sir
sc fucir lu clistanlc cgrle. Se clccultcazli uroclelul.
J. CepLrl, blr"rza qi puntnkrr.tii se clccupeuzu clin hiiltiile
ton cle culoarc co resltuLrzlitoalc.
4. N{lrginile cor'prrlui se erridentiuztir cu clekrnLtl nurlo.
iar cele ele bluzci cu folu. Dr-tngilc ltant:rkliilot' sc tfitg

tb.

cltrpiL carc sc

eJ

s
ffi

ffiffi
28

cLr

creiotlrl

l,e rclc.

5. Se clesencazli trirsirturile fctci cLr crrkrcu ncxgli.


apoi se cololcuzir rolexte clin oltrlji cu creiorul roqtr.
6. Sc lipesc puntlLkrnii ,si bluzu pcr cofl), lrltoi sc liltcrsc:
si nltstulji. ir1.l cunr sc I'ecle in intaginc.
7. lhloanelc se clccoreazu cu glittcrul si se insct'ilttio
neltzir. I)upu Lrscelt: cele clor,rir ltaloane se liltcsc rruul
clc rlttrl.

8. Lh culxit ul 5ur-rrurilor se llincle clc bulon. irl cclllult


clc nrina r.rlsulctilor.

).

Se lerLgir

brtlolne,

ciitc o lunclilir clin prnglici qi se liltcsc pc

i*'{i'

W
ffi

A.r'

&
&

s;

Si

fl

Glinuse vesele
N
,s\:

O Certon lucios nrarr


g Hirtic ton albir si galbenir
O Hiltle ro;iie cu picilele albc
O Buline albe autocolantc, Z 12 um
O PangliciL logie din saten
O Pertorator
O Carkrci neagr:r
O Cariocir albi cLr gel
O Creion colorat ro5r-r

.N

\R
N

.s

rlf
I

{@'

'ol

(D'
Lil[imea modelului: 9,5 cm
1. Sc confectione:rzir un ;ablon clupiL rnoclchrl gtiinuqei, clupli cere se coc1e hirtic ton albi (vezi pag. ,i).

pirzn pe fi,sir

2. Plierea in lbruri c1e acorcleon se incepe cn liniu cle incloite clin partea
stingir. Atcnlie cr incloirile si sc laci la c1lstan1e cgale. Se decr.rperzi ntc>
clelul. Sc rotunjesc colrtllr.uilc giinusekrr clin mrrginc.
3. Restul clementekrl se copiazir cu ajutolr-rl hlirtiei cle calc pe hlirtiile
ton clc cukrare colespunzltoare si se clecultcuzli.
4. Se lipesc bzirbilele si ciocr-tli1c. Se cleseneazi ochii qi luminilu clin ci
cu crlLLioca allri cru gel. Se lipesc crestele pc cap si uripile 1te corp. Sc
decoreuza gliinLr;ele 2li,e culu sc vccle in imaginc. Ghirlancla gata terminat:i sc lipeqte pe fii5ia clc cu'lon rulLo.
5. Se lipesc fkuilc pe girinuse ;i 1tc oua. iar lcestca clin urnti c1e pot
inscripliona clr-rpli plac. Ouirlc se lipcsc unelc cle altclc, iL6a crLlm se I,eclc

trH

in imaginc.
6. I'e spatclc oul1or se lipesc panglicile clin satclt iar celirlalt cal)it el ltlr
se ;rrincle pc cartonul uraro. PLrnctul cle liplt'e sc lLcopera cu o fr.rncliti clin

';:..ll!;,..

satelt.

30

',..',ill

,,,"{$

W
W

l. Dctor':rtiuni cu

in;iliirii
7.

c1c

;cnelelc

Aninralc

c1c

plu;

Il. Pupiel nriuhc


cle r,itrrrlii

ffi

15.

Deconlluni

sticlli

(il'onite

cle

Pe;ti

9.

sticlu i.

Figuline

cie

Clircjun

Nlu5tr

Pr;ti

J. NoliLrni clc blvu ulc


6. N{iisti pictxtc

crnuvul

ilc

10.

Anjrrllc'tlirr nlirgclc

I3roderic ruluu-rLlir inclr-Lciqrtl lJ. O lrurt:i cle

din m:ilgc-1e

20. Pictur:r l)e

xrpsite clin

8. Ou:'r cie

12.

Tiflin,v

17 llLritiLi cusllte

23.

2. Picnrri pe sticlli. \'{otjve cle

mirgelc i. Obiecte

jntcfiollrc

lE. llriLLri

21. StclLrqc clin

Clircjun

hirtie

2+.

16.

c|r nrirrgclc

nrilcclc

19.

l)ljutcrii clin

1+.

silnrl

22. Clonfectionurcu clc

NJozuiculi 25. Inrplctili:u trqulilol

27 lrigurinc cilr pusti clc

vis

lrrltllii

I'krli tlccolutir'r clin mirgelc

rroclcllLt

qi

mirgcle

luminliri

r-1in

nuiclc

clctrirrtirc
din hirtic 29. l)ccotrturni i:u filiglur in llb ;i ncgr r-r 30. I3ilLLtclii diu nlirgele pryiJlol
j intcliolre dc lLtnr, ,sfrr .r .lJ |rP.rrhct.rlr.r clLclor-Lrikrt' J3. l.tn Clirciul
J l . I)ccolltiun
ruuriu J.1. Itigulinc clin hiltic. X{otrvc clc Clr'rc iun -15. Ciisnrntltii cle b:rl ulrsc:tl
36. Irigurinc clin hiltic. X'loclclc clc prirriiLv:uir;i clc Pu;ti Jl. Ghilimcle vesele (lilr hirtje
26.

r\'iolure

cle

38.

28. Obicctc

Quilling - tchnicx spilrl:'uii hiLrtiei

Editura Casa

$ffi

Il clul t)cccbrl ur. 2 Ill. (153 ep.l2, Or':rclce. Ron:uriu


'lel: + i0.159 +6+ j6J . Fer: + i0 J59 ii00 9+l . In:ril: inlirtdeclitr-Lluc:tsr.t<r

ww-w.edituracasa.fo

W
W
f;

$ffi

%'$

;*E

$.ffi

flWffiffi$ffiM$W$W

S-ar putea să vă placă și