Sunteți pe pagina 1din 464

Înþelepciunea sufletului

ÎNÞELEPCIUNEA SUFLETULUI Comori ale sufletului ºi sfaturi practice care îþi pot transforma viaþa Dr. Zhi

ÎNÞELEPCIUNEA

SUFLETULUI

Comori ale sufletului ºi sfaturi practice care îþi pot transforma viaþa

Dr. Zhi Gang Sha

Traducerea din limba englezã:

Cristian HANU
Cristian HANU

Braºov, 2010

E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str.
E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str.

Editura ADEVĂRR

E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str. Zizinului,

DIVIN

Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7, cod 500414, O.P. 12 Mobil: 0722.148.983 sau 0727.275.877; Telefon / Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076 E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretul.tv Pe site-ul editurii găsiţi şi alte cărţi pentru suet:

www.divin.ro Site: www.secretul.tv Yahoo! Group: adevardivin

Site: www.secretul.tv Yahoo! Group : adevardivin Copyright © 2008 Editura . Originally published as

Copyright © 2008 Editura .

Yahoo! Group : adevardivin Copyright © 2008 Editura . Originally published as „Soul Wisdom: Practical Soul
Yahoo! Group : adevardivin Copyright © 2008 Editura . Originally published as „Soul Wisdom: Practical Soul

Originally published as „Soul Wisdom: Practical Soul Treasures to Transform

Your Life (Soul Power)” written by Dr. Zhi Gang Sha, foreword by Dr.

Michael Bernard Beckwith.

Originally published by Atria Books, an Imprint of Simon & Schuster, Inc.

Copyright © 2007, 2008 by Heaven’s Library Publication Corp. and Dr. Zhi

Gang Sha. Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română aparţin în exclusivitate

Editurii

.
.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SHA, ZHI GANG Înţelepciunea suetului: comori ale suetului şi sfaturi practice care îţi pot transforma viaţa / dr. Zhi Gang Sha; trad.: Cristian Hanu. - Braşov:

Adevăr Divin, 2009 ISBN 978-606-8080-02-4

I. Hanu, Cristian (trad.)

159.923.2

Editor: Cătălin PARFENE Corectură: Elena MÁLNAI şi Domniţa RAŢIU Tehnoredactare şi copertă: Elena DAVID

CUPRINS

Seria „Puterea Sufletului“

9

Cum trebuie receptate transmisiile divine oferite în cãrþile din seria „Puterea Sufletului“

25

La ce trebuie sã te aºtepþi dupã ce primeºti o transmisie divinã

29

Cuvânt Înainte de dr. Michael Bernard Beckwith

31

Prefaþã

35

PARTEA I LIMBAJUL SUFLETULUI Comunicarea universalã

Introducere

43

1. Ce este Limbajul Sufletului?

51

2. Descoperã Limbajul Sufletului tãu

107

3. Limbajul Sufletului ºi vindecarea

139

4. Limbajul Sufletului privit ca serviciu

166

5. Traducerea Limbajului Sufletului

188

Concluzie

217

5

PARTEA II CÂNTECUL SUFLETULUI Cântecul Inimii ºi al Sufletului

6. Ce este Cântecul Sufletului?

223

7. Cântecul Sufletului ºi bucuria

240

8. Cântecul Sufletului ºi Cântecul Universului

258

Concluzie

282

PARTEA III MIªCAREA SUFLETULUI O practicã anticã de energizare, vindecare, regenerare ºi iluminare a sufletului, minþii ºi trupului

Introducere

287

9.

Formula de bazã a Miºcãrii Sufletului

299

10.

Dinamizarea energiei, puterii, vitalitãþii

ºi imunitãþii

305

11. Vindecarea

311

12. Regenerarea

315

13. Iluminarea

323

14. Sinteza practicilor

328

PARTEA IV CIOCÃNITURILE SUFLETULUI Tehnici avansate de vindecare a sufletului pentru oameni cu vârste cuprinse între 8 ºi 108 ani

Introducere

339

15.

Ce sunt Ciocãniturile Sufletului?

346

6

16.

Principalele zone asupra cãrora

trebuie aplicate Ciocãniturile Sufletului

353

17.

Vindecarea dezechilibrelor ºi blocajelor

emoþionale, mentale ºi spirituale

365

18. Vindecarea în grup ºi vindecarea la distanþã

377

19. Puterea Ciocãniturilor Sufletului

diferã de la om la om

384

20. Cum îþi poþi înãlþa sufletul

388

21. Maeºtri vindecãtori specializaþi

în Ciocãniturile Sufletului

400

PARTEA V DANSUL SUFLETULUI Bucuria sufletului, în miºcare

Introducere

407

22. Ce este Dansul Sufletului?

410

23. Cerul se desfatã atunci când sufletul danseazã

427

24. Dansul Sufletului ca manifestare a Divinului

443

Concluzie

457

Mulþumiri

459

Un dar special

462

7

Seria „Puterea Sufletului“

P rincipalul scop al vieþii este acela de a servi. Perso- nal, mi-am consacrat întreaga viaþã acestui scop.

Consider cã menirea mea în aceastã viaþã este aceea de a sluji. Pe un alt nivel, misiunea mea în viaþã constã în a contribui la transformarea conºtiinþei umanitãþii ºi a sufletelor din întregul univers, astfel încât toate sufletele sã se uneascã într-o comuniune de iubire, pace ºi armonie, deopotrivã la nivelul umanitãþii, al Pãmântului-Mamã ºi al Universului. Aceastã misiune include trei aspecte. Primul aspect se referã la predarea serviciului universal. Scopul meu este sã îi învãþ pe oameni sã devinã niºte slujitori universali, într-o manierã necondiþionatã. Mesajul serviciului universal este urmãtorul:

Eu slujesc necondiþionat umanitatea ºi universul. Tu slujeºti necondiþionat umanitatea ºi universul. Împreunã, noi slujim necondiþionat umanitatea ºi toate sufletele din univers. Al doilea aspect important al misiunii mele constã în predarea artei de a vindeca, cu scopul de a-i ajuta pe oameni

9

Înþelepciunea Sufletului

sã se vindece singuri ºi sã îºi vindece semenii. Mesajul vindecãrii este:

Eu am puterea de a mã vindeca singur. Tu ai puterea de a te vindeca singur. Împreunã, noi avem puterea de a vindeca aceastã lume. Al treilea aspect al misiunii mele constã în a preda secretele ºi înþelepciunea sufletului, ºi în a transmite Puterea Divinã a Sufletului, cu scopul de a-i învãþa pe oameni sã se foloseascã de Puterea Sufletului lor astfel încât sã îºi transforme fiecare aspect al vieþii ºi sã îºi ilumineze sufletele, inimile, minþile ºi trupurile. Mesajul Puterii Sufletului este:

Eu am Puterea Sufletului de a-mi transforma fiecare aspect al vieþii ºi de a-mi ilumina sufletul, inima, mintea ºi trupul. Tu ai Puterea Sufletului de a-þi transforma fiecare aspect al vieþii ºi de a-þi ilumina sufletul, inima, mintea ºi trupul. Împreunã, noi avem Puterea Sufletului de a transforma fiecare aspect al vieþii pe acest Pãmânt ºi de a ilumina umanitatea ºi toate sufletele. Puterea Sufletului reprezintã cel mai important aspect al misiunii mele pe Pãmânt. Ea reprezintã secretul misiunii mele la nivel global. Puterea Sufletului reprezintã cheia transformãrii vieþii mele fizice ºi a vieþii mele spirituale. Totodatã, ea reprezintã cheia transformãrii vieþii tale fizice ºi a vieþii tale spirituale, dar ºi a transformãrii tuturor sufletelor din univers.

10

Seria „Puterea Sufletului“

Începutul secolului XXI reprezintã o perioadã de tranziþie a umanitãþii, a Pãmântului-Mamã ºi a Universului cãtre o nouã erã, numitã Era Luminii Sufletului. Aceastã nouã erã a început pe data de 8 august 2003 ºi va dura 15.000 de ani. Tranziþia nu va fi una uºoarã. Ea va include tot felul de dezastre naturale – tsunami, uragane, cutremure, inundaþii, incendii, secete, temperaturi extreme, foamete ºi epidemii – terorism, rãzboaie politice, religioase ºi etnice, precum ºi alte asemenea orori. În plus, milioane de oameni suferã deja de depresii, anxietate, teamã, mânie ºi îngrijorare. La aceste simptome psihice se adaugã durerile fizice, bolile cronice ºi cele care pun în pericol viaþa. Pe scurt, umanitatea are nevoie de ajutor. Pentru ca suferinþele ei sã poatã fi eliminate, conºtiinþa umanitãþii trebuie sã se transforme. Cãrþile din seria „Puterea Sufletului“ îþi sunt oferite de Librãria Cerului ºi de Editura Atria Books 1 . Ele îþi vor revela secretele sufletului ºi te vor învãþa înþelepciunea sufletului, cunoaºterea sufletului ºi tehnicile spirituale pe care ar trebui sã le practici zilnic. Puterea Sufletului poate vindeca, poate preveni bolile, poate regenera organismul, poate prelungi viaþa ºi poate transforma fiecare aspect al acesteia, inclusiv relaþiile ºi aspectele financiare. Puterea Sufletului este absolut esenþialã pentru a asista umanitatea ºi Pãmântul-Mamã în aceastã perioadã de tranziþie. Ea este singura care poate trezi ºi transforma conºtiinþa umanitãþii ºi a tuturor sufletelor. În secolele anterioare, inclusiv în secolul XX, con- ºtiinþa care a prevalat pe Pãmânt a fost aceea a minþii care predominã asupra materiei. În noua Erã a Luminii Sufle- tului, conºtiinþa care va prevala va fi aceea a sufletului care

1 În România, Cãrþile din seria „Puterea Sufletului“ sunt oferite de Editura Adevãr Divin (n. n.)

11

Înþelepciunea Sufletului

predominã asupra materiei. Pe scurt, va fi Puterea Sufletului, care poate transforma întreaga viaþã. Pe suprafaþa Pãmântului-Mamã trãiesc un numãr foarte mare de suflete, ale fiinþelor umane, ale animalelor, ale

celorlalte fiinþe vii ºi ale aºa-ziselor obiecte neanimate. Tot ceea ce existã are un suflet. Fiecare suflet are o anumitã frecvenþã ºi o putere care

îi este inerentã. De pildã, Iisus a avut o putere vindecãtoare

miraculoasã. Am auzit cu toþii nenumãrate poveºti emo- þionante ale vieþilor salvate de compasiunea zeiþei Guan Yin 2 . La fel, existã nenumãrate legende care prezintã iubirea necondiþionatã a Fecioarei Maria. Toate aceste suflete mãreþe au primit de la Dumnezeu Puterea Divinã a Sufletului, pentru

a sluji umanitatea. În toate marile religii ºi tradiþii spirituale

ale omenirii, inclusiv în budism, în taoism, în creºtinism, în iudaism, în hinduism, în religia islamicã etc., existã relatãri similare care atestã o putere uriaºã de vindecare ºi de binecuvântare. Personal, preþuiesc toate religiile ºi toate tradiþiile spirituale, dar mesajul meu nu este unul religios. Eu predau Puterea Sufletului, o ºtiinþã care include secretele sufletului, înþelepciunea sufletului, cunoaºterea sufletului ºi practicile spirituale ale sufletului. Sufletul tãu are puterea de a vindeca, de a regenera ºi de a transforma viaþa. Sufletele animalelor au ºi ele puterea de a vindeca ºi de a regenera. Sufletele soarelui, lunii, oceanelor, copacilor ºi munþilor au aceeaºi putere. Sufletele îngerilor vindecãtori, ale maeºtrilor înãlþaþi

2 Guan Yin mai este cunoscutã ºi sub numele de Bodhisattva a Compasiunii sau de Zeiþa Milei (îndeosebi în Occident).

12

Seria „Puterea Sufletului“

la cer, ale sfinþilor creºtini sau taoiºti, ale budiºtilor ºi ale altor fiinþe cu un înalt nivel spiritual au o Putere a Sufletului uriaºã, cu ajutorul cãreia pot vindeca, pot regenera ºi pot transforma viaþa. Fiecare suflet se aflã pe un anumit nivel de conºtiinþã. Acest nivel spiritual are la rândul lui diferite aspecte. Nu toate sufletele pot realiza miracole la fel ca Iisus, Fecioara Maria sau Guan Yin. Puterea Sufletului depinde de nivelul spiritual al sufletului sau de poziþia atinsã de acesta în ierarhia Cerului. Cu cât poziþia atinsã de un suflet în ierarhia Cerului este mai înaltã, cu atât mai mare este puterea de care dispune el. Iisus, Guan Yin ºi Fecioara Maria au o poziþie foarte înaltã în ierarhia celestã. Cine stabileºte aceastã poziþie a sufletelor în ierarhia spiritualã? Cine este cel care conferã unui suflet puterea sa? Cine decide direcþia în care se îndreaptã umanitatea, Pãmântul-Mamã ºi universurile? De bunã seamã, condu- cãtorul suprem al lumii spirituale este ºi cel care ia toate deciziile. Acest conducãtor suprem este Divinul, cel care a creat ºi care manifestã toate universurile. În Era Luminii Sufletului, toate sufletele din univers vor intra într-o stare de comuniune ºi îºi vor pune la unison conºtiinþa personalã cu cea divinã. În acest moment de cumpãnã, Divinul a luat decizia sã transmitã comorile sufletului sãu întregii umanitãþi ºi tuturor sufletelor de pe planeta noastrã, pentru a le ajuta astfel sã avanseze de-a lungul perioadei de tranziþie, împreunã cu Pãmântul-Mamã. Doresc sã-þi împãrtãºesc douã istorii personale, ca sã înþelegi mai bine cum am ajuns eu la aceastã înþelegere.

13

Înþelepciunea Sufletului

În luna aprilie 2003 am þinut un seminar despre suflet la Land of Medicine Buddha, în Soquel, California. La seminar au participat circa 100 de oameni. În timpul seminarului, în faþã mi-a apãrut Divinul. De aceea, le-am spus participanþilor: „Divinul se aflã în faþa mea. Puteþi sã-mi acordaþi câteva momente?“ Am îngenuncheat apoi pe podea, pentru a-l slãvi pe Dumnezeu. (La vârsta de ºase ani, am fost învãþat sã mã închin în faþa maeºtrilor mei de tai chi. La vârsta de zece ani, am învãþat sã mã închin în faþa maeºtrilor mei de qi gong. La vârsta de 12 ani, am învãþat sã mã închin în faþa maeºtrilor mei de kung fu. Fiind chinez, am învãþat încã din copilãrie sã aplic acest gest simbolic al închinãrii, care este considerat în þara mea un gest de politeþe absolut necesar). Le-am explicat atunci cursanþilor: „Vã rog sã înþelegeþi cã aceasta este maniera în care înþeleg eu sã îl slãvesc pe Dumnezeu, dar ºi sã mã închin în faþa pãrinþilor mei spirituali ºi a maeºtrilor mei spirituali. Iar acum, voi avea o conversaþie cu Divinul“. Am început prin a spune: „Dragã Doamne 3 , sunt foarte onorat cã te afli aici“. Divinul, care se afla în faþa mea, deasupra capului meu, mi-a rãspuns: „Zhi Gang, am venit astãzi la tine pentru a-þi transmite o lege spiritualã“. I-am rãspuns: „Sunt onorat sã primesc aceastã lege spiritualã“. Divinul a continuat: „Aceastã lege spiritualã poartã numele de Legea Universalã a Serviciului Universal. Este

3 În textul original, unicul nume folosit pentru Dumnezeu este: „Divinul“. Din când în când, am adaptat puþin traducerea, pentru a o adapta la limbajul nostru curent. Spre exemplu, în loc de „Dragã Divinule“ (exprimare neobiºnuitã în limba românã), am tradus: „Dragã Doamne“. (n. tr.)

14

Seria „Puterea Sufletului“

una dintre cele mai înalte legi spirituale ale universului ºi se aplicã deopotrivã lumii spirituale ºi celei fizice“. (Divinul a arãtat apoi cu mâna cãtre sine): „Eu sunt un slujitor universal“. (Divinul a indicat apoi cãtre mine): „Tu eºti un

slujitor universal“. (Divinul a indicat apoi, într-un gest larg, tot ce se afla în faþa lui): „Tot ce existã este un slujitor universal. Un slujitor universal îºi oferã necondiþionat serviciile. Serviciul universal include iubirea, iertarea, pacea, vindecarea, binecuvântarea, armonia ºi iluminarea, la scarã universalã. Cine oferã doar un serviciu minor, primeºte de

la mine ºi de la univers o binecuvântare minorã. Cine oferã

un serviciu major, primeºte de la mine ºi de la univers o binecuvântare majorã. Cine îºi oferã serviciul universal, se

bucurã de o binecuvântare universalã“.

Dupã o scurtã pauzã, Divinul a continuat: „Mai existã

ºi un alt tip de serviciu: serviciul neplãcut. Acesta include

crima, rãnirea, profitul de pe urma altora, înºelarea, furtul, lamentarea etc. Cine oferã un serviciu neplãcut minor învaþã

o lecþie minorã de la univers ºi de la mine. Cine oferã un

serviciu neplãcut major învaþã o lecþie majorã de la univers ºi de la mine. Cine oferã un serviciu neplãcut de mare anvergurã învaþã o lecþie de o mare duritate“. L-am întrebat: „În ce constau aceste lecþii?“ Divinul mi-a rãspuns: „Printre ele se numãrã bolile, accidentele, rãnile, daunele financiare, ruperea relaþiilor, dezechilibrele emoþionale, confuzia mentalã ºi haosul“. A continuat apoi, insistând: „Aceasta este maniera în care opereazã universul. De aceea, aceasta este una dintre cele mai importante legi spirituale ºi ea trebuie respectatã de toate

sufletele din univers“.

15

Înþelepciunea Sufletului

Imediat dupã ce am primit aceastã lege de la Divin, am fãcut un legãmânt în tãcere: „Dragã Doamne, mã simt extrem de onorat pentru cã am primit de la Tine Legea Serviciului Universal. Fac acum un legãmânt în faþa Ta, a întregii umanitãþi ºi a tuturor sufletelor din univers. Mã angajez acum cã voi fi un slujitor universal necondiþionat. Îþi voi oferi Þie ºi le voi oferi celor pe care îi voi sluji tot AURUL 4 meu [recunoºtinþã, ascultare, loialitate, evlavie]. Mã simt onorat sã fiu slujitorul tãu ºi un slujitor al umanitãþii ºi al tuturor sufletelor“. Auzind aceste cuvinte, Divinul mi-a zâmbit, dupã care a plecat. A doua istorie pe care doresc sã þi-o povestesc s-a petrecut trei luni mai târziu, în luna iulie a anului 2003, în timp ce mã aflam într-un loc de retragere de lângã Toronto, unde am þinut de asemenea un seminar pe tema Puterii Sufletului. Divinul mi-a fãcut din nou o vizitã. Le-am explicat ºi de aceastã datã cursanþilor mei cã Divinul se aflã în faþa mea ºi i-am rugat sã aºtepte câteva momente, timp în care m-am închinat de 108 ori în faþa Divinului, dupã care am ascultat ce mi-a spus: „Zhi

Gang, am venit astãzi la tine pentru a te alege ca slujitor direct

al

meu, ca vehicul ºi canal al puterii mele“. Auzind aceste cuvinte, m-am simþit profund emoþionat

ºi

i-am rãspuns Divinului: „Mã simt onorat. Ce înseamnã

însã sã fiu slujitorul, vehiculul ºi canalul Tãu direct?“ Divinul mi-a rãspuns: „Ori de câte ori doreºti sã oferi

o vindecare ºi o binecuvântare cuiva, invocã-mã pe Mine,

iar Eu voi veni instantaneu ºi îi voi oferi celui în cauzã vinde- carea ºi binecuvântarea Mea“.

4 În limba englezã: GOLD [gratitude, obedience, loyality, devotion].(n. tr.)

16

Seria „Puterea Sufletului“

M-am simþit încã ºi mai emoþionat, dupã care am spus:

„Îþi mulþumesc pentru cã m-ai ales ca slujitor direct al Tãu“. Divinul a continuat: „Adeseori, eu îmi ofer vindecarea ºi binecuvântarea prin transmiterea comorilor mele, care conferã o vindecare ºi o binecuvântare permanentã“. „Cum faci acest lucru?“, l-am întrebat eu. Divinul mi-a rãspuns: „Alege o persoanã ºi îþi voi face o demonstraþie“. Am cerut atunci din salã un voluntar care se confruntã cu probleme grave de sãnãtate. Un bãrbat pe nume Walter a ridicat mâna. S-a ridicat apoi în picioare ºi mi-a spus cã are cancer la ficat, respectiv o tumoare malignã cu o lungime de 3 centimetri ºi o lãþime de 2 centimetri, care tocmai i-a fost diagnosticatã în timpul unei biopsii. I-am spus atunci Divinului: „Te rog sã îl binecuvântezi pe Walter. Te rog sã-mi arãþi cum pot transmite comorile Tale permanente“. Am vãzut atunci cum Divinul trimite o razã de luminã din inima sa cãtre ficatul lui Walter. Când a ajuns la ficatul acestuia, ea s-a transformat într-o sferã de luminã aurie care a început sã se învârteascã instantaneu. Ficatul lui Walter strãlucea feeric într-o superbã luminã aurie. Divinul m-a întrebat: „ªtii ce este un software?“ Am rãmas surprins de aceastã întrebare, dar i-am rãspuns: „Nu mã pricep foarte mult la computere. ªtiu însã cã un software este un program pentru calculator. Am auzit despre softuri de contabilitate, de birou sau de design grafic“. „Aºa este, mi-a rãspuns Divinul. Un soft este un program. Fiindcã m-ai rugat, tocmai i-am transmis lui Walter software-ul Meu pentru vindecarea ficatului lui. Aceasta este una

17

Înþelepciunea Sufletului

din comorile Mele permanente. Am fãcut aºadar ce mi-ai

cerut. Asta înseamnã sã fii slujitorul ºi canalul Meu direct“. Am rãmas uimit. Într-o stare de entuziasm nebun, dar

ºi de smerenie, i-am spus Divinului: „Mã simt onorat sã fiu

slujitorul Tãu direct. Sunt binecuvântat cã am fost ales de Tine“. Fãrã sã-mi vinã sã cred, L-am întrebat apoi: „De ce m-ai ales pe mine?“ „Te-am ales pe tine, mi-a rãspuns Divinul, deoarece ai slujit umanitatea timp de mai bine de o mie de vieþi la rând. De-a lungul tuturor acestor vieþi, mi-ai fost foarte devotat mie ºi acestei misiuni. De aceea, te-am ales în aceastã viaþã

sã îmi fii un slujitor direct. Îþi voi permite astfel sã le trans- miþi oamenilor ºi celorlalte suflete foarte multe comori permanente asociate cu vindecarea ºi cu binecuvântarea. Este

o mare onoare pentru tine, pe care þi-o transmit în acest moment“. M-am simþit emoþionat pânã la lacrimi. M-am închinat

imediat de alte 108 ori, dupã care am fãcut un nou legãmânt

în tãcere: „Dragã Doamne, nu pot sã mã închin suficient în

faþa Ta pentru marea onoare pe care mi-ai fãcut-o. Cuvintele nu îmi pot exprima întreaga recunoºtinþã. Mã simt incredibil de binecuvântat pentru marea onoare de a fi slujitorul Tãu direct, care le poate transmite oamenilor ºi celorlalte suflete toate comorile Tale permanente legate de vindecare ºi de binecuvântare! Umanitatea ºi celelalte suflete vor primi astfel binecuvântarea Ta atotputernicã prin intermediul meu, în calitatea mea de slujitor direct al Tãu. Îþi consacru Þie ºi le consacru semenilor mei întreaga mea viaþã. Voi îndeplini toate sarcinile pe care mi le vei da. Voi deveni astfel un slujitor absolut al umanitãþii ºi al tuturor sufletelor“. Dupã

care m-am închinat din nou.

18

Seria „Puterea Sufletului“

„Cum trebuie sã foloseascã Walter acest Software al Sufletului lui?“, l-am întrebat apoi pe Divin. „Walter trebuie sã practice o vreme acest software, mi-a rãspuns Divinul. Spune-i cã simpla receptare a Softului Sufletului meu nu înseamnã automat cã se va vindeca. El trebuie sã practice în fiecare zi pentru a-ºi restabili starea de sãnãtate, pas cu pas“. „În ce fel trebuie sã practice?“, am întrebat eu. Divinul mi-a oferit urmãtoarea indicaþie: „Spune-i lui Walter sã repete de cât mai multe ori: Softul divin al sufletului ficatului meu mã vindecã. Softul divin al sufletului ficatului meu mã vindecã. Softul divin al sufletului ficatului meu mã vindecã. De asemenea, trebuie sã practice de cât mai multe ori Limbajul Sufletului“. „Cât timp trebuie sã aplice Walter aceste practici?“ „Cel puþin douã ore pe zi. Cu cât le va aplica mai mult timp, cu atât mai bine pentru el. Dacã va asculta acest sfat, el se va vindeca în trei pânã la ºase luni“. I-am spus toate aceste lucruri lui Walter, care m-a ascultat cu entuziasm ºi cu emoþie. El mi-a spus cu hotãrâre:

„Voi practica timp de cel puþin douã ore pe zi“. În final, l-am întrebat pe Divin: „Cum acþioneazã Softul Sufletului?“ Divinul mi-a rãspuns: „Softul Sufletului meu este o sferã vindecãtoare aurie care se roteºte, deblocheazã energia ºi eliminã blocajele de la nivelul ficatului lui Walter“. M-am închinat din nou în faþa Divinului de 108 ori, dupã care m-am ridicat ºi am oferit trei Softuri ale Sufletului fiecãrui participant la seminar, pe care le-am considerat niºte

19

Înþelepciunea Sufletului

daruri divine. Vãzând acest lucru, Divinul mi-a zâmbit, dupã care a dispãrut. Walter a început mediat sã practice tehnicile indicate, timp de cel puþin douã ore pe zi. Douã luni ºi jumãtate mai târziu, scanarea trupului sãu a demonstrat cã tumoarea a dispãrut complet din ficatul sãu. La sfârºitul anului 2006, l-am întâlnit din nou pe Walter la Toronto, într-o librãrie unde mã aflam cu ocazia publicãrii cãrþii mele, Medicina sufletului, minþii ºi trupului 5 . El mi-a spus cã dupã trei ani de la acel incident, ficatul lui era în continuare la fel de sãnãtos, iar cancerul nu a mai recidivat. Softul Divin ºi Limbajul Sufletului l-au vindecat de cancerul la ficat. De aceea, el se simþea profund recunoscãtor Divinului ºi Limbajului Sufletului sãu. Povestea pe care v-am relatat-o s-a petrecut în luna iulie 2003. Aºa cum spuneam mai devreme, pe data de 8 august 2003 a început pentru acest Pãmânt ºi pentru întregul univers o nouã erã, Era Luminii Sufletului. La prima vedere, apropierea celor douã momente poate pãrea o simplã coincidenþã, dar eu cred cã la baza ei stã un motiv spiritual foarte profund. Începând din luna iulie 2003, am oferit umanitãþii transmisii divine aproape în fiecare zi. Am oferit de asemenea mai multe transmisii divine tuturor sufletelor din univers. Þi-am relatat aceastã poveste pentru a te familiariza astfel cu puterea transmisiilor divine. Doresc sã îþi împãrtã- ºesc de asemenea noul meu angajament:

De acum înainte, voi oferi transmisii divine în fiecare carte pe care o voi publica.

5 Publicatã la Editura Adevãr Divin, 2009. (n. red.)

20

Seria „Puterea Sufletului“

Transmisiile divine sunt comori permanente divine, care vindecã ºi binecuvânteazã, putând sã îþi transforme astfel viaþa. Existã un vechi proverb care spune: „Dacã doreºti sã ºtii cât de dulce este o parã, gust-o“. În mod similar, eu îþi spun: „Dacã doreºti sã ºtii cât de mare este puterea transmi- siilor divine, încearcã-le“. Transmisiile divine sunt purtãtoare ale frecvenþei divine, respectiv ale iubirii, compasiunii, iertãrii ºi luminii divine. Frecvenþa divinã poate transforma frecvenþa de vibraþie a oricãrei forme de viaþã. Iubirea divinã dizolvã toate blocajele, inclusiv cele energetice ºi spirituale, ºi transformã astfel întreaga viaþã. Iertarea divinã conduce automat la o stare de pace interioarã ºi de bucurie lãuntricã. Compasiunea divinã dinamizeazã energia, vitalitatea, puterea interioarã ºi sistemul imunitar. În sfârºit, lumina divinã vindecã, previne bolile, regenereazã ºi prelungeºte viaþa. O transmisie divinã este un suflet nou, creat chiar de inima Divinului. Transmisia divinã acordatã lui Walter a fost un software pentru suflet. De atunci, am fãcut ºi alte tipuri de transmisii divine, inclusiv transferuri divine ale sufletelor. Un transfer al sufletului conduce la naºterea unui nou suflet divin al unui organ, al unei pãrþi corporale, al unui sistem fiziologic, al unei celule, al ADN-ului sau ARN-ului celular. Un astfel de nou suflet divin poate înlocui la fel de bine sufletul unei case sau al unei afaceri. El poate fi transmis unui animal de casã, unui munte, unui oraº sau unei þãri, înlocuind astfel fostele suflete ale acestora. Tot ceea ce existã are un suflet. Divinul îþi poate transmite orice tip de suflet îþi doreºti. Aceste transmisii

21

Înþelepciunea Sufletului

divine reprezintã comori permanente care vindecã, binecuvânteazã ºi transformã viaþa. Într-adevãr, ele pot transforma orice viaþã. Fiind create direct de Divin, aceste comori sunt purtãtoare ale Puterii Divine a Sufletului, care reprezintã puterea supremã. Toate sufletele din sferele superioare ale Cerului susþin ºi asistã aceste transmisii divine. Ele reprezintã o veritabilã bijuterie a coroanei în ceea ce reprezintã Puterea Sufletului. Transmisiile divine sunt sinonime cu o prezenþã a Divinului în viaþa ta. Cu cât primeºti mai multe transmisii divine, cu atât mai rapid þi se vor transforma sufletul, inima, mintea ºi trupul. Cu cât casa sau afacerea ta (ori oraºul sau þara în care trãieºti) primeºte mai multe transmisii divine, cu atât mai rapid se vor transforma sufletele, inimile, minþile ºi trupurile lor. În noua Erã a Luminii Sufletului, evoluþia umanitãþii va fi gestionatã în întregime de cãtre Puterea Sufletului. Aceastã Putere va transforma întreaga umanitate, dar ºi animalele, natura ºi mediul înconjurãtor. Puterea Sufletului îºi va asuma rolul de lider în toate domeniile activitãþii umane. Altfel spus, umanitatea va înþelege în sfârºit cã sufletul este principalul actor în întreaga manifestare. Puterea Sufletului, inclusiv secretele sufletului, vindeca- rea sufletului, înþelepciunea sufletului, cunoaºterea sufletului ºi practicile spirituale ale sufletului, vor transforma împreunã toate aspectele vieþii umane. Astfel, Puterea Sufletului va transforma toate aspectele organizaþiilor ºi societãþilor, dar ºi oraºele, þãrile, planeta-mamã, celelalte planete din sistemul nostru solar, stelele, galaxiile ºi toate universurile. Cea care va conduce acest proces de transformare la scarã cosmicã va fi Puterea Sufletului Divin, sub forma transmisiilor divine.

22

Seria „Puterea Sufletului“

Sunt profund onorat cã am fost ales ca slujitor divin pentru a oferi oamenilor, relaþiilor, cãminelor, afacerilor, animalelor de casã, oraºelor, þãrilor etc., aceste transmisii divine. De-a lungul ultimilor ani, am transmis umanitãþii ºi tuturor universurilor nenumãrate suflete divine. Repet: de acum înainte, voi oferi transmisii divine prin fiecare carte din seria „Puterea Sufletului“. În acest scop, îþi voi transmite mai multe instrucþiuni în paginile din secþiunea care urmeazã, intitulatã „Cum trebuie receptate sfaturile divine oferite în aceastã carte (ºi în celelalte cãrþi din seria Puterea Sufletului)“. Eu sunt un slujitor al umanitãþii, al universului ºi al Divinului. Sunt extrem de onorat cã sunt un slujitor al tuturor sufletelor. De aceea, doresc sã ofer transmisii divine pentru fiecare suflet în parte ºi pentru toate aspectele vieþii sale. Mã simt onorat sã fiu un slujitor al transmisiilor divine. Oamenii, organizaþiile, oraºele ºi þãrile vor primi pe viitor din ce în ce mai multe transmisii divine, care le vor permite sã aplice Puterea Divinã a Sufletului pentru a-ºi transforma ºi a-ºi ilumina viaþa. Puterea Sufletului va ajunge sã strãluceascã plenar în noua Erã a Luminii Sufletului. Cãrþile din seria „Puterea Sufletului“ vor rãspândi transmi- siile divine în lume, împreunã cu Puterea Sufletului – secretele sufletului, înþelepciunea sufletului, cunoaºterea sufletului ºi practicile spirituale ale sufletului – slujind astfel umanitatea, Pãmântul-Mamã ºi universul. Seria „Puterea Sufletului“ nu este altceva decât un slujitor devotat al umanitãþii ºi al tuturor sufletelor. Ea este AURUL 6 total care slujeºte Divinul, umanitatea ºi totalitatea sufletelor.

6 Vezi nota 3 (n. tr.).

23

Înþelepciunea Sufletului

Scopul suprem al noii Ere a Luminii Sufletului este de a uni toate sufletele într-o singurã comuniune. În final, conºtiinþa tuturor sufletelor se va alinia cu conºtiinþa divinã. Desigur, calea nu va fi uºoarã. De-a lungul ei vor exista destule dificultãþi ºi provocãri. Împreunã, vom reuºi însã sã le depãºim. În acest scop, fac un apel cãtre toate sufletele oamenilor ºi cãtre toate sufletele din univers, chemându-le sã îºi ofere serviciile universale, inclusiv iubirea, iertarea, pacea, vindecarea, binecuvântarea, armonia ºi iluminarea universalã. Divinul ne-a dãruit tuturor inima sa, iubirea Sa, transmisiile Sale. Inima noastrã aspirã sã fuzioneze cu a Lui. Sufletele noastre aspirã sã fuzioneze cu sufletul Lui. Conºtiinþa noastrã aspirã sã se alinieze cu conºtiinþa Lui. Haideþi sã ne unim cu toþii inimile ºi sufletele pentru a crea împreunã o stare de iubire, de pace ºi de armonie pentru întreaga umanitate, pentru Pãmântul-Mamã ºi pentru toate universurile. Îmi iubesc inima ºi sufletul. Iubesc întreaga umanitate. Îmi doresc ca toate inimile ºi toate sufletele sã se uneascã. Iubire, pace ºi armonie. Iubire, pace ºi armonie. Iubire pentru toþi oamenii. Iubire pentru toate sufletele. Mulþumesc întregii umanitãþi. Mulþumesc tuturor sufletelor. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc.

24

Zhi Gang Sha

Cum trebuie receptate transmisiile divine oferite în cãrþile din seria „Puterea Sufletului“

C ãrþile din seria „Puterea Sufletului“ sunt unice. Pentru prima datã în istorie, Divinul va transmite

comorile Sufletului Sãu cititorilor acestor cãrþi. Fiecare carte din seria „Puterea Sufletului“ va include transmisii divine programate. Dacã vei citi paragrafele respective ºi vei face o pauzã de un minut, aceste daruri divine vor fi transmise sufletului tãu. Îngãduie-mi sã îþi explic. Divinul a încãrcat diferite paragrafe din aceste cãrþi cu câte o binecuvântare per- manentã. Aceste binecuvântãri îþi vor permite sã primeºti transmisiile divine, aceste daruri permanente adresate sufletului tãu. Aceste comori divine vor rãmâne în sufletul tãu, de unde le vei putea accesa timp de 24 de ore pe zi, oricât de des vei dori ºi oriunde te vei afla.

25

Înþelepciunea Sufletului

Este foarte uºor sã primeºti transmisiile divine din aceste cãrþi. Ori de câte ori citeºti un paragraf special care conþine o transmisie programatã, închide ochii ºi recepteazã transmisia respectivã. Mai târziu, vei putea aplica uºor aceste comori divine pentru vindecare ºi pentru transformarea vieþii tale. Ori de câte ori vei primi o transmisie divinã, îþi voi indica în ce fel o poþi aplica pentru vindecare, pentru binecuvântare sau pentru transformarea vieþii tale. Tu eºti înzestrat însã cu un liber arbitru. Dacã nu te simþi pregãtit sã primeºti o transmisie divinã, tot ce trebuie sã faci este sã spui: „Nu sunt pregãtit sã primesc acest dar“. Poþi continua apoi sã citeºti paragraful respectiv, dar nu vei mai primi încãrcãtura sa energeticã subtilã. Divinul nu îºi oferã transmisiile divine celor care nu se simt pregãtiþi sau dornici sã îi primeascã comorile. Dacã te vei simþi pregãtit la un moment ulterior, nu trebuie decât sã te întorci la paragraful respectiv ºi sã îi spui Divinului: „Sunt pregãtit“. Reciteºte apoi paragraful ºi primeºte transmisia divinã pe care o conþine acesta. Divinul a fost de acord sã le ofere transmisii divine tuturor acelora care citesc aceste cãrþi ºi care doresc sã le primeascã. Comorile divine sunt nelimitate, dar tu nu le poþi primi decât pe cele indicate în paginile care urmeazã. De aceea, te rog, nu cere alte daruri suplimentare sau diferite, cãci nu acesta este scopul cãrþii de faþã. Dacã vei pune în aplicare transmisiile divine descrise în aceste cãrþi, este posibil sã experimentezi o vindecare miraculoasã la nivelul trupului tãu fizic, al celui emoþional, al celui mental ºi al celui spiritual. Poþi primi o binecuvântare

26

Cum trebuie receptate transmisiile divine

incredibilã pentru relaþia ta de cuplu sau pentru relaþiile tale cu ceilalþi oameni. Poþi primi de asemenea o binecuvântare financiarã ºi tot felul de alte binecuvântãri. Transmisiile divine sunt nelimitate. Practic, poate exista o transmisie divinã pentru tot ceea ce existã în lumea fizicã. Explicaþia este cât se poate de simplã. Tot ceea ce existã are un suflet. Dacã porþi pe deget un inel, acesta este înzestrat cu un suflet. Dacã Divinul îi oferã inelului tãu un nou suflet, tu îi poþi cere acestuia sã îþi ofere o vindecare ºi o binecuvântare divinã. În mod similar, o casã este înzestratã cu un suflet. Divinul îi poate conferi acesteia un suflet nou, care îi poate transforma radical energia. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru afacerea ta. Divinul a programat un anumit numãr de transmisii divine pe care doreºte sã le transmitã prin aceste cãrþi. Dacã le vei citi, tu vei putea primi sufletele divine corespunzãtoare, care îþi vor putea transforma ºi binecuvânta viaþa. Sunt onorat cã am fost ales ca slujitor al umanitãþii ºi al Divinului, prin care Acesta îºi oferã transmisiile Sale divine. Voi continua sã ofer aceste transmisii de-a lungul întregii vieþi care mi-a mai rãmas. Voi face acest lucru din ce în ce mai intens. Voi încerca sã ofer o transmisie divinã pentru fiecare aspect al fiecãrei vieþi. Sunt onorat cã sunt un slujitor al transmisiilor divine.

27

La ce trebuie sã te aºtepþi dupã ce primeºti o transmisie divinã

O transmisie divinã permanentã este un suflet nou creat direct de inima Divinului. Acest suflet este

transmis propriului tãu suflet, care fuzioneazã cu el. Atunci când se întâmplã acest lucru, mulþi oameni simt o vibraþie puternicã. Unii simt o stare de cãldurã, sau de entuziasm. Alþii simt un tremur interior, la nivel fizic. Existã ºi oameni care nu simt nimic, deoarece nu ºi-au cultivat receptivitatea interioarã. Fiinþele avansate din punct de vedere spiritual, care au trezit cel de-al treilea ochi, vãd efectiv un suflet sub forma unei sfere uriaºe de luminã aurie, violet sau în culorile curcubeului, care pãtrunde în inima lor ºi fuzioneazã cu sufletul lor. Acest suflet divin devine astfel tovarãºul tãu yin, pentru tot restul vieþii tale. El va rãmâne de-a pururi alãturi de sufletul tãu. Chiar ºi dupã moartea corpului tãu fizic, aceastã comoarã divinã va continua sã îþi însoþeascã sufletul în

29

Înþelepciunea Sufletului

urmãtoarea viaþã ºi în toate vieþile care vor urma. În paginile cãrþii de faþã, te voi învãþa cum poþi invoca acest suflet divin ori de câte ori doreºti ºi în orice situaþie te-ai afla, pentru a-i cere o vindecare divinã sau o binecuvântare pentru aceastã viaþã. Îi poþi cere de asemenea sufletului divin sã pãrãseascã trupul tãu ºi sã ofere o vindecare sau o binecuvântare unei alte persoane. Capacitatea sa de a vindeca, de a binecuvânta ºi de a transforma este absolut uluitoare. Dacã îþi vei dezvolta puterile spirituale avansate, tu vei putea ajunge sã vezi acest suflet divin, dacã nu în aceastã viaþã, cel puþin într-una viitoare. Îl vei putea invoca astfel ori de câte ori vei dori, în oricare din vieþile tale viitoare. Este o mare onoare sã primeºti un suflet divin care sã fuzioneze cu al tãu. Sufletul divin este pur ºi nu are ataºatã de el niciun fel de karma negativã. Mai mult, el are mari capacitãþi vindecãtoare. Peste toate, primirea acestui suflet nu are niciun fel de efecte secundare negative. De fapt, odatã cu noul suflet, tu primeºti mai multã luminã ºi mai multã iubire, ºi implicit capacitãþi mai mari de a-þi sluji þie ºi semenilor tãi. De aceea, umanitatea îi este extrem de îndatoratã Divinului pentru acest serviciu. Eu însumi mã simt profund onorat pentru faptul cã sunt un slujitor al Divinului, al oamenilor ºi al tuturor sufletelor, pe care le pot servi în aceastã manierã specialã. Pentru toate aceste lucruri, nu îi pot mulþumi îndeajuns Divinului. Nu le pot mulþumi îndeajuns nici umanitãþii ºi celorlalte suflete din univers pentru ºansa de a le putea sluji. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc.

30

Cuvânt înainte

S unt câþiva ani de când admir sincer activitatea doctorului Zhi Gang Sha. De fapt, îmi mai amintesc

ºi acum prima datã când l-am auzit descriindu-ºi sistemul vindecãtor, Medicina Sufletului, Minþii ºi Trupului. Mi-am dat seama pe loc cã doresc sã sprijin acest vindecãtor plin de har ºi misiunea lui. De aceea, i-am fãcut cunoºtinþã cu membrii comunitãþii mele spirituale. De atunci, am constatat cu bucurie cã toþi cei care aplicã învãþãturile ºi tehnicile sale se bucurã de mai multã energie, fericire, armonie ºi pace în viaþa lor. Tehnicile doctorului Sha trezesc puterea vindecãtoare deja prezentã în noi toþi, permiþându-ne astfel accesul la propria noastrã bunãstare. Explicaþiile sale referitoare la energie ºi la mesaje, dar ºi la legãtura acestora cu conºtiinþa, mintea, trupul ºi spiritul, alcãtuiesc împreunã un corp de cunoºtinþe dinamice, exprimate într-un limbaj uºor de înþeles, dar mai ales de aplicat.

31

Înþelepciunea Sufletului

Rezultatele obþinute de dr. Sha au primit girul timpului ºi le-au demonstrat miilor de cursanþi sau de cititori ai cãrþilor sale cã energiile ºi mesajele vindecãtoare existã în anumite sunete, în anumite miºcãri ºi în anumite afirmaþii. Nãscute din experienþele personale ale doctorului Sha, teoriile ºi practicile acestuia opereazã direct cu forþa vitalã ºi cu spiritul vieþii, fiind deopotrivã pragmatice, holistice ºi profunde. Înþelegerea semnificaþiei Puterii Sufletului pentru toate aspectele vieþii este absolut esenþialã în faþa provocãrilor vieþii trãite în secolul XXI. Reprezentant internaþional al renumitului sãu maestru, dr. Zhi Chen Guo, unul dintre cei mai mari maeºtri de qi gong ºi vindecãtori ai lumii, dr. Sha este el însuºi un maestru al unor discipline antice precum tai chi, qi gong, kung fu, I Ching ºi feng shui. El a mers însã mai departe, contopind sufletul metodelor vindecãtoare naturale folosite în cultura sa cu cunoºtinþele sale de medicinã occidentalã. Rezultatul este o cunoaºtere de excepþie, pe care ne-o oferã cu generozitate în cãrþile sale din seria „Puterea Sufletului“. Contribuþia doctorului Sha în domeniul artei vindecãrii este de necontestat, iar maniera în care îºi ajutã cititorii sã se înþeleagã mai bine pe ei înºiºi, sentimentele lor ºi conexiunea care existã între trupul, mintea ºi spiritul lor reprezintã darul sãu cãtre aceastã lume. În cãrþile sale din seria „Puterea Sufletului“, dr. Sha îºi conduce cititorii cãtre o conºtiinþã a vindecãrii nu doar a trupului, a minþii ºi a spiritului, ci ºi a inimii. Dupã pãrerea mea, calea vindecãrii pe care o oferã el este o practicã spiritualã universalã ºi o cãlãtorie cãtre adevãrata trans-

32

Cuvânt înainte

formare de sine. Integritatea sa profesionalã ºi compasiunea inimii sale au fãcut din dr. Sha un slujitor sincer al umanitãþii. Speranþa mea este ca toþi cititorii sãi sã accepte invitaþia autorului de a-ºi trezi puterea sufletului ºi de a realiza astfel frumuseþea naturalã a existenþei lor.

Dr. Michael Bernard Beckwith Fondator al Centrului Spiritual Internaþional Agape

Prefaþã

Î nþelepciunea sufletului: comori ale sufletului ºi sfaturi practice care îþi pot transforma viaþa este o carte

unicã. Îþi voi vorbi în ea despre Limbajul Sufletului, despre Cântecul Sufletului, despre Miºcarea Sufletului, despre Ciocãniturile sufletului ºi despre Dansul Sufletului. Voi începe prin a-þi descrie Limbajul Sufletului. Îþi voi explica de ce este important acest limbaj ºi cum poate fi tradus el. Îþi voi oferi în continuare metode practice care te vor ajuta sã descoperi ºi sã vorbeºti în acest Limbaj al Sufletului într-un interval foarte scurt de timp. Îþi voi arãta apoi cum poþi aplica Limbajul Sufletului pentru a vindeca ºi pentru a preveni bolile, pentru a-þi regenera sufletul, mintea ºi trupul, ºi pentru a-þi binecuvânta finanþele ºi afacerile. Cartea de faþã este unicã ºi prin faptul cã este prima carte care le oferã cititorilor sãi transmisii divine. Paginile sale conþin binecuvântãri divine care îþi pot accelera capacitatea de a-þi descoperi ºi de a vorbi Limbajul Sufletului. Dacã vei primi aceste binecuvântãri divine permanente, tu

le vei putea accesa oricând vei dori, în orice condiþii ºi oricât

35

Înþelepciunea Sufletului

de des. Ele îþi vor amplifica spontan Puterea Sufletului, pe care o vei putea aplica apoi pentru vindecare, pentru regenerare ºi pentru transformarea vieþii tale. Cât timp vei citi aceastã carte, sufletul meu te va însoþi în permanenþã. De fapt, dacã doreºti, tu mã poþi invoca oricând doreºti, iar sufletul meu îþi va rãspunde, cãci se considerã slujitorul tãu. Chiar ºi dupã încheierea vieþii mele fizice, sufletul meu va continua sã te slujeascã. El va fi de-a pururi slujitorul tãu. Acesta este angajamentul pe care mi l-am luat eu faþã de întreaga umanitate, faþã de toate sufletele din univers. Nu-mi voi considera misiunea încheiatã decât atunci când nu va mai exista niciun suflet nevindecat care sã aibã nevoie de ajutorul meu. La nivel global, misiunea mea este de a transforma conºtiinþa umanitãþii ºi a tuturor sufletelor din univers, ºi de a crea o stare de iubire, de pace ºi de armonie pentru întreaga umanitate, pentru planeta Pãmânt ºi pentru toate sufletele din univers. Limbajul Sufletului este limbajul sufletului tãu. El este purtãtorul Puterii Sufletului tãu, putând scoate la luminã

potenþialul sufletesc pe care l-ai acumulat de-a lungul sutelor de vieþi pe care le-ai trãit. Limbajul Sufletului înmagazineazã

în sine întreaga înþelepciune pe care o conþine sufletul tãu ºi

pe care tu nu o conºtientizezi încã. El reprezintã o comoarã

a comunicãrii. Dacã doreºti, tu îþi poþi folosi Limbajul

Sufletului pentru a comunica direct cu Dumnezeu, cu sufletele foarte evoluate din punct de vedere spiritual ºi cu întregul univers. La fel de bine, poþi folosi acest Limbaj al Sufletului pentru a vindeca ºi pentru a preveni bolile, pentru a te regenera ºi pentru a-þi transforma întreaga viaþã, inclusiv

relaþiile ºi finanþele.

36

Prefaþã

Dat fiind cã Limbajul Sufletului tãu îþi aparþine numai þie, eu îþi voi transmite Limbajul Sufletului Divin. Acesta poartã în sine înþelepciunea divinã, puterea divinã, cunoaºterea divinã ºi secretele divine. Limbajul Sufletului Divin poate fi folosit de oricine pentru a-ºi transforma ºi pentru a-ºi ilumina viaþa. Dacã te vei folosi de acest limbaj pentru a le sluji celor din jur, tu vei deveni un slujitor divin. A doua parte a acestei cãrþi vorbeºte despre Cântecul Sufletului. Acesta este cântecul Limbajului Sufletului ºi poartã în sine o iubire ºi o luminã uluitoare. Personal, am început sã cânt Cântecul Sufletului începând din anul 2005 ºi mii de oameni au rãmas profund emoþionaþi auzindu-mã. În general, ei iubesc Cântecul Sufletului meu, întrucât acesta exprimã iubirea, atenþia ºi compasiunea mea. Prin acest Cântec, eu îmi ofer serviciile umanitãþii ºi tuturor sufletelor. Îngãduie-mi sã îþi dezvãlui un secret al sufletului. În calitatea mea de slujitor universal, eu þin în fiecare zi o conferinþã a sufletelor în timpul cãreia îmi ofer serviciile sufletului meu. În timpul acestei practici, eu invoc toate sufletele umane ºi toate sufletele din univers. Le rog sã se adune împreunã, dupã care le ofer iubirea, lumina, compasiunea ºi bunãtatea mea. Când vei citi aceastã carte ºi când vei asculta Cântecul Sufletului meu, este posibil ca acestea sã îþi sune familiar. Nu este exclus ca sufletul tãu sã fi ascultat mai înainte Cântecul Sufletului meu. La urma urmelor, þi l-am cântat deja de atâtea ori. Frumuseþea Cântecul Sufletului meu îþi va produce o mare bucurie. Te vei simþi relaxat ºi confortabil atunci când îl vei auzi. Cântecul Sufletului este un nou tip

37

Înþelepciunea Sufletului

de muzicã pe acest Pãmânt, care îºi va rãspândi din ce în ce mai mult lumina pe planeta noastrã. În viitor, miliarde de oameni vor cânta acest Cântec al Sufletului. Cea de-a treia parte a acestei cãrþi descrie Miºcarea Sufletului. Miºcarea Sufletului are la bazã o serie de practici strãvechi cum ar fi tai chi ºi qi gong, la care am adãugat însã ºi Puterea Sufletului, aºa cum am fãcut în toate lucrãrile mele. Miºcarea Sufletului este o suitã de miºcãri ghidate de suflet, extrem de simplã ºi de practicã. Dacã vei practica de câteva ori pe zi, timp de câteva minute, aceastã suitã de miºcãri, vei obþine beneficii incredibile din perspectiva dinamizãrii energiei, a vindecãrii, a regenerãrii ºi chiar a iluminãrii. Cea de-a patra parte a acestei cãrþi se referã la Ciocãniturile sufletului. Ciocãniturile sufletului reprezintã cea mai avansatã tehnicã de vindecare a sufletului, dar poate fi practicatã de oricine. Faptul cã este avansatã nu înseamnã în niciun caz cã este complicatã sau dificilã. În cartea mea, Medicina Sufletului, Minþii ºi Trupului, am prezentat deja o tehnicã de vindecare a sufletului într-un minut. Tehnica ciocãniturilor sufletului este chiar mai simplã decât aceasta! Aceastã comoarã practicã poate fi folositã pentru vindecare, pentru prevenirea bolilor, pentru regenerare, pentru prelun- girea vieþii ºi pentru transformarea tuturor aspectelor vieþii. Este o mare onoare pentru mine sã pot revela aceastã tehnicã, ca ºi toate celelalte secrete ale sufletului prezentate în aceastã carte. Cea de-a cincea ºi ultima parte a acestei cãrþi descrie Dansul Sufletului. Dupã cum þi-ai dat probabil seama, este

38

Prefaþã

vorba de un dans ghidat de suflet. Ce parte a corpului tãu are nevoie de o întindere? Sufletul tãu ºtie cel mai bine. Care este principalul blocaj energetic din corpul tãu? Sufletul tãu te poate ghida cãtre acele întinderi corporale, cãtre acele miºcãri cu braþele sau rotaþii ale gâtului care pot conduce la eliminarea acestui blocaj. Dacã vei începe sã practici Dansul Sufletului sau Cântecul Sufletului, te asigur cã nu vei mai dori sã te opreºti. Aceste tehnici conduc rapid la o stare de fericire ºi de bucurie lãuntricã. Mai mult, ele conferã o mare frumuseþe interioarã ºi exterioarã, conduc la eliminarea blocajelor energetice ºi spirituale, transformã ºi ilumineazã viaþa. Sunt onorat sã îþi prezint aceste secrete ale sufletului. Înþelepciunea Sufletului este prima carte din seria „Puterea Sufletului“. Vor mai urma ºi altele, ºi toate vor conþine binecuvântãri divine permanente, care îþi vor permite sã îþi transformi ºi sã îþi iluminezi viaþa. Aceastã carte se doreºte sã fie slujitoarea ta. Toate cãrþile din seria „Puterea Sufletului“ îºi propun sã fie slujitoarele tale. Eu însumi îmi doresc sã fiu slujitorul tãu. Îþi propun sã ne unim inimile ºi sufletele pentru a crea împreunã o stare de iubire, de pace ºi de armonie pentru întreaga umanitate, pentru planeta Pãmânt ºi pentru univers. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc.

39

PARTEA ÎNTÂI LIMBAJUL SUFLETULUI Comunicarea universalã

PARTEA ÎNTÂI

LIMBAJUL

SUFLETULUI

Comunicarea universalã

Introducere

A ºa cum spuneam, tocmai am intrat recent într-o epocã numitã Era Luminii Sufletului. În timpul

acestei epoci, al cãrei început coincide aproape perfect cu începutul noului mileniu, rolul sufletului în toate domeniile vieþii va deveni absolut esenþial. Tranziþia în aceastã nouã erã s-a produs pe data de 8 august 2003, când au avut loc mari schimbãri în Lumea Sufletelor. Probabil cã unii cititori îºi vor spune: „Ah, ºtiam eu cã aceastã datã a fost una importantã“. Poate cã îþi mai aduci aminte ºi acum de anumite evenimente care s-au produs în acea zi sau în apropierea ei, care te-au condus la concluzia cã aceastã zi a avut o semnificaþie extrem de importantã. Din multe puncte de vedere, nu ar fi deloc incorect sã spunem cã data de 8 august 2003 a marcat Anul Nou pentru acest secol ºi pentru aceastã nouã erã. Schimbãrile care au început atunci în Împãrãþia Sufletelor continuã ºi astãzi, ºi ele vor mai continua încã vreme de mai mulþi ani. Am început cu aceste informaþii

43

Înþelepciunea Sufletului

generale pentru a-þi putea face o idee în legãturã cu ceea ce

a început sã se petreacã în aceastã nouã Erã a Luminii

Sufletului. De vreme ce ne aflãm chiar la începutul acestei noi ere, sunt tentat sã numesc acest secol: Secolul Luminii Sufletului. Aceastã învãþãturã ºi aceste informaþii le-am primit de la mult respectatul meu maestru, dr. Zhi Chen Guo, dar ºi direct, din Lumea Sufletelor, precum ºi de la Divin. Noua erã se va deosebi de cea precedentã sub mai multe aspecte. Mulþi cititori îºi dau seama din propria lor experienþã, din învãþãtura maeºtrilor lor sau din alte surse cã ceea ce trãim astãzi diferã deja fundamental de ceea ce am trãit cu doar câþiva ani în urmã. Aceastã afirmaþie pare evidentã pentru foarte mulþi oameni. Desigur, nu mã refer acum la mediul fizic în care trãim, deºi chiar ºi în aceastã privinþã putem vorbi deja de mari deosebiri. Scopul meu în aceastã carte este însã acela de a prezenta o învãþãturã referitoare la Lumea Sufletelor. De fapt, cum interacþionãm noi cu aceastã Lume a Sufletelor ºi cum putem explica marea schimbare care s-a produs la acest nivel? În ce constã semnificaþia acestei schimbãri? Noi am pãrãsit recent o epocã în care principiul dominant a fost mintea, principiul raþional ºi tangibil. Aceastã epocã este deja revolutã. Mulþi oameni simt la ora actualã o stare de confuzie ºi de conflict interior. Aceasta se datoreazã faptului cã în trecut

au investit foarte multã energie în vechea abordare raþionalã, fie în plan financiar, fie în plan profesional, fie în atitudinile, convingerile ºi comportamentele lor. Ei ºi-au investit energia

în prevalenþa minþii ºi în tot ceea ce era „tangibil“.

44

Limbajul Sufletului

Prin aceste cuvinte, eu nu doresc sã minimalizez importanþa minþii, marea ei putere ºi beneficiile ei. În secolul în care ne aflãm, mintea va continua sã joace un rol important. De aceea, ea trebuie respectatã la justa ei valoare. Schimbarea care s-a produs constã însã în faptul cã mintea

a devenit mai puþin importantã decât sufletul. Tot mai mulþi oameni încep sã înþeleagã cã principiul determinant în

stabilirea direcþiei în viaþã ºi a alegerilor care trebuie fãcute este sufletul. Cei care realizeazã aceastã nouã realitate duc

o viaþã calmã ºi seninã, indiferent cât de mari sunt

provocãrile din viaþa lor. Ce este sufletul? Acesta este un principiu spiritual sau

un mesaj. El reprezintã esenþa vieþii. Tot ceea ce existã are

un suflet. Orice formã din acest univers am lua, esenþa ei o reprezintã sufletul sãu. Sufletul tãu este o entitate inde- pendentã, care sãlãºluieºte în trupul tãu. În mod similar,

sufletul oricui obiect sau al oricãrei fiinþe reprezintã o entitate independentã care sãlãºluieºte în corpul sãu. Acest lucru poate fi vãzut direct de cãtre fiinþele avansate care au cel de-al treilea ochi deschis. Sufletul tãu seamãnã cu tine, dar are propria sa conºtiinþã, propriile gânduri, preferinþe ºi antipatii, propriile emoþii ºi sentimente, propria voinþã ºi propria creativitate. El este purtãtorul unei mari înþelepciuni, pe care

a acumulat-o de-a lungul sutelor de vieþi în care s-a întrupat.

Sufletul tãu poate comunica cu tine, dar ºi cu orice alt suflet din univers. El dispune de o mare putere de a vindeca, de a binecuvânta ºi de a-þi transforma viaþa. În noua Erã a Luminii Sufletului, alegerile, activitãþile ºi liniile directoare în viaþã – adicã tot ce este mai important

45

Înþelepciunea Sufletului

– vor depinde în exclusivitate de voinþa sufletului. Din fericire, sufletul tãu te iubeºte profund. El are întotdeauna în vedere numai interesul tãu cel mai înalt. De aceea, adevãrata ta menire în viaþã este aceea de a trãi la unison cu voinþa sufletului tãu. La urma urmelor, cãlãtoria sufletului tãu este propria ta cãlãtorie. Altfel spus, destinul sufletului tãu este propriul tãu destin. Recunoaºterea importanþei prevalente a sufletului începe cu o simplã afirmaþie. Pentru mulþi oameni, semnificaþia acesteia este evidentã. Deºi la prima vedere acest lucru pare foarte simplu, sã te ridici la înãlþimea acestei afirmaþii nu reprezintã un lucru la fel de uºor. La urma urmelor, noi de-abia am ieºit dintr-o epocã în care principiul predominant a fost mintea. Aceasta nu este dispusã sã renunþe atât de uºor la dominaþia ei. Ea ºi-a dezvoltat numeroase strategii ºi tactici pentru a-ºi menþine poziþia de putere, asigurându-ºi astfel prestigiul ºi admiraþia celorlalþi. De-a lungul secolelor, mintea a realizat lucruri minunate, a oferit mari servicii umanitãþii ºi s-a dovedit de folos în nenumãrate feluri. Este suficient sã amintim în aceastã direcþie marile schimbãri care s-au petrecut în ultimele decenii ºi secole, pe care le asociem cu toþii cu ideea de progres. Marea majoritate a acestor schimbãri s-au datorat capacitãþilor analitice ºi creatoare ale minþii. Deºi toate aceste lucruri sunt perfect adevãrate, în noua erã mintea trebuie sã se acomodeze cu ideea cã frâiele puterii sunt preluate de cãtre suflet. Noile alegeri ale omului îi vor aparþine acestuia, iar mintea va trebui sã le accepte. Pe scurt, vorbim de o mare schimbare în planul conºtiinþei umanitãþii.

46

Limbajul Sufletului

Secolul care tocmai a început ºi noua erã vor fi conduse de cãtre spirit. Principiul spiritual va fi în sfârºit recunoscut ºi apreciat ºi va deveni principalul criteriu atunci când oamenii vor lua decizii importante. Sã luãm un exemplu, pentru a înþelege mai bine. Gândeºte-te la importanþa unui dirijor pentru o orchestrã. Ei bine, în noul secol ºi în noua erã, dirijorul va fi sufletul. Ori de câte ori oamenii vor asculta de directivele sufletului lor, viaþa lor va fi armonioasã ºi frumoasã. Ori de câte ori ei se vor opune acestor directive, viaþa lor va semãna cu o orchestrã care încearcã sã cânte fãrã un dirijor. Fiecare membru al orchestrei îºi va cânta propria sa melodie, în propriul sãu tempo ºi ritm, fãrã sã þinã cont de directivele dirijorului, ºi cu atât mai puþin de ceilalþi membri ai orchestrei. Îþi poþi imagina cu uºurinþã ce dizarmonie ar rezulta. Omul care ar opta pentru o astfel de viaþã nu s-ar putea bucura în niciun caz de armonie ºi de pace interioarã. În noua Erã a Luminii Sufletului, viaþa individualã a celor care vor urma directivele sufletului lor va fi armonioasã ºi seninã, lucru valabil ºi pentru interacþiunile lor cu ceilalþi oameni. Când un numãr suficient de mare de oameni vor înþelege cât de important este sã urmeze cu prioritate directivele sufletului lor, imaginea socialã de ansamblu se va schimba radical în bine. Aceastã nouã erã reprezintã un dar aparte. Toþi oamenii îºi vor da seama cã reprezintã o onoare, un privilegiu ºi o binecuvântare sã trãiascã în aceastã erã. Fiecare dintre ei are un rol special de îndeplinit, o responsabilitate specialã. În acest secol ºi în aceastã nouã erã, Limbajul Sufletului,

47

Înþelepciunea Sufletului

Cântecul Sufletului ºi Dansul Sufletului vor cãpãta o semnificaþie cu totul deosebitã. Limbajul Sufletului nu reprezintã o noutate absolutã. El a existat de secole, fiind cunoscut ºi aplicat în anumite cercuri restrânse. Noutatea constã în faptul cã în noua erã Limbajul Sufletului va începe sã fie aplicat pe scarã largã. Capacitatea de a-l traduce va deveni o facultate obiºnuitã a oamenilor. Aceºtia îºi vor putea vorbi de la suflet la suflet, înþelegându-se cu uºurinþã. Cartea de faþã îþi va oferi mai multe detalii, mai multe explicaþii ºi mai multe învãþãturi legate de Limbajul Sufletului, arãtându-þi inclusiv cum poate fi dezvoltat ºi aplicat acesta. Pe mãsurã ce vei citi aceste pagini, vei primi inclusiv binecuvântarea care îþi va permite sã aplici informaþiile primite. Desigur, succesul obþinut va diferi de la un cititor la altul, dar existã o probabilitate foarte mare ca pânã la sfârºitul lecturii acestei cãrþi sã poþi folosi deja perfect Limbajul Sufletului. De altfel, numeroºi cititori vor reuºi acest lucru cu mult timp înainte de sfârºitul lecturii. Vei învãþa – între altele – cã unul din cele mai importante aspecte ale Limbajului Sufletului (dar ºi ale Cântecului Sufletului, Miºcãrii Sufletului, Ciocãniturilor sufletului ºi Dansului Sufletului) este vindecarea, care include deopotrivã vindecarea de sine ºi vindecarea celorlalþi oameni. Limbajul Sufletului, Cântecul Sufletului, Miºcarea Sufletului, Ciocãniturile sufletului ºi Dansul Sufletului reprezintã în egalã mãsurã aspecte ale vindecãrii la nivelul sufletului, care, aºa cum am explicat în alte cãrþi ale mele, inclusiv în Medicina Sufletului, Minþii ºi Trupului, este cea mai eficientã dintre toate formele de vindecare.

48

Limbajul Sufletului

Este posibil ca cei care vorbesc ºi aplicã deja Limbajul Sufletului sã fie capabili sã traducã acest limbaj pânã la sfârºitul lecturii cãrþii de faþã. Cei care vor reuºi acest lucru vor putea folosi Limbajul Sufletului într-o manierã infinit mai eficientã, dobândind astfel mari beneficii. Vorbirea este unul din aspectele Limbajului Sufletului. Traducerea lui reprezintã un alt aspect. La fel ca în cazul principiilor yin ºi yang, niciunul din cele douã aspecte nu este complet fãrã celãlalt. Dupã ce þi-am prezentat aceste idei introductive, putem trece la prezentarea primului capitol. Acum ai deja o privire de ansamblu, sumarã, dar suficientã, asupra semnificaþiei timpurilor pe care le trãim ºi asupra faptului cã aceastã carte nu este deloc una obiºnuitã. Ea îþi va oferi mult mai mult decât niºte simple informaþii. De fapt, aceastã carte este ea însãºi un instrument de vindecare ºi binecuvântare. De aceea, informaþiile pe care le vei primi prin intermediul ei vor fi însoþite de numeroase binecuvântãri. Sunt onorat cã pot sã-þi slujesc în acest fel. Îþi mulþumesc. Îþi mulþumesc. Îþi mulþumesc.

49

1
1

Ce este Limbajul Sufletului?

L a ora actualã, pe Pãmânt existã circa 7.000 de limbi cunoscute. Mai mult de jumãtate nu mai sunt de

mult vorbite. Limbajul este instrumentul de comunicare al vieþii. Dacã te uiþi la un film, dar nu înþelegi nimic din ceea ce se spune, aproape cã te uiþi degeaba. Dacã te afli în vizitã într-o altã þarã, dar nu cunoºti limba care se vorbeºte în ea, chiar ºi cele mai simple lucruri þi se par dificile. Limbajul exprimã sentimentele ºi gândurile noastre lãuntrice. El ne poate face fericiþi sau nefericiþi. Limbajul ne permite accesul la învãþãturã ºi la cunoaºtere. Datoritã lui, putem citi email-uri, cãrþi, reviste, ziare ºi reclame, putem vorbi la telefon, putem urmãri ce se spune la televizor, în filme, în teatre ºi pe Internet. Limbajul reprezintã principalul instrument de comunicare între membrii familiei, între colegii de muncã ºi între þãri. Este greu sã ne imaginãm viaþa fãrã limbaj. Ei bine, doresc sã îþi împãrtãºesc un lucru foarte important: nu existã decât un singur Limbaj al Sufletului.

51

Înþelepciunea Sufletului

Toate sufletele pot vorbi acest limbaj. Toate îl pot înþelege ºi toate pot comunica prin intermediul lui. Limbajul Sufletului este instrumentul de comunicare al sufletelor din toate universurile. Foarte mulþi oameni cred cã nu existã decât un singur univers. Eu cred cã numãrul universurilor este nelimitat. Fiecare univers este împãrþit în douã lumi: o lume yin ºi o lume yang. Lumea yang este lumea fizicã, la fel ca cea pe care o cunoaºtem noi, care include Pãmântul-Mamã, sistemul solar ºi nenumãrate stele ºi galaxii. Lumea yin este partea spiritualã a acestei lumi, sau Lumea Sufletelor. Aceastã Lume a Sufletelor este alcãtuitã din totalitatea sufletelor din ea, inclusiv îngerii vindecãtori, maeºtrii înãlþaþi la cer ºi sfinþii, dar ºi demonii, monºtrii ºi stafiile. Limbajul Sufletului poate fi înþeles de orice suflet din Lumea Sufletelor, respectiv de toate sufletele din toate universurile. Filozofia, teoria ºi practica yin/yang descriu o lege universalã supremã. Yin ºi yang sunt polaritãþi opuse, la fel ca noaptea ºi ziua. Pe de altã parte, ele sunt interconectate. De pildã, noaptea nu poate fi înþeleasã dacã nu þinem cont ºi de zi; la fel ºi invers. Principiile yin ºi yang se pot transforma unul în celãlalt. Gândeºte-te la noaptea care se transformã în zi, ºi invers. Mai existã un aspect important al principiilor yin ºi yang, pe care oamenii nu îl înþeleg întotdeauna. Principiul yin este întotdeauna conþinut în principiul yang, ºi viceversa. Gândeºte-te la simbolul yin/yang, alcãtuit dintr-un peºte negru ºi un peºte alb. Peºtele negru are un ochi alb, iar peºtele alb are un ochi negru. Peºtele alb simbolizeazã lumea

52

Limbajul Sufletului

fizicã, iar cel negru simbolizeazã lumea spiritualã. Ochiul negru al peºtelui alb simbolizeazã principiul yin din interiorul principiului yang. Lumea fizicã este conectatã cu cea spiritualã prin intermediul acestui ochi. În mod similar, ochiul alb al peºtelui negru simbolizeazã principiul yang din interiorul principiului yin. Lumea spiritualã este conectatã cu cea fizicã prin intermediul acestui ochi. În calitatea noastrã de fiinþe umane, noi avem un corp fizic, care aparþine lumii yang, dar avem ºi un suflet, care aparþine lumii yin. Sufletul nostru sãlãºluieºte în interiorul corpului fizic. Altfel spus, principiul yin se aflã în interiorul principiului yang. În lumea spiritualã existã nenumãraþi îngeri. Fiecare înger reprezintã un suflet. Sufletele sãlãºluiesc în lumea yin. Ele sunt alcãtuite dintr-un altfel de materie, mai rafinatã sau mai subtilã decât cea fizicã. Aceastã materie aparþine însã lumii yang. ªi astfel, principiul yang se aflã în interiorul prin- cipiului yin. Înþelepciunea referitoare la cele douã principii care se aflã unul în interiorul celuilalt afirmã cã yin/yang reprezintã de fapt un singur corp. Sufletele aparþin Lumii Sufletelor, dar rezidã totodatã ºi în lumea fizicã, prin trupurile lor. În univers existã nenumãrate suflete. Oameni au astfel de suflete, dar ºi animalele ºi plantele, ba chiar ºi obiectele aºa-zis neanimate, precum munþii. Atunci când vorbeºti în Limbajul Sufletului, toate sufletele înþeleg limbajul tãu. Întreaga lume yin comunicã prin intermediul Limbajului Sufletului. Spre exemplu, orice organ din corpul tãu are un suflet al lui. Aceastã cunoaºtere este revelatã în Tratatul clasic de medicinã internã al Împãratului Galben, cel mai important

53

Înþelepciunea Sufletului

text al medicinii tradiþionale chineze, scris în urmã cu 5000 de ani. Tratatul prezintã numele sufletelor celor cinci organe principale: bun al ficatului (sufletul ficatului); shen al inimii (sufletul inimii); yi al splinei (sufletul splinei); po al plãmânilor (sufletul plãmânilor); ºi zhi al rinichilor (sufletul rinichilor). Ori de câte ori vorbeºti în Limbajul Sufletului, aceste suflete înþeleg ºi reacþioneazã la ceea ce spui. În cartea mea, Medicina Sufletului, Minþii ºi Trupului, am oferit mai multe explicaþii cu privire la aceastã înþe- lepciune anticã. Am afirmat acolo cã nu doar organele, ci ºi celulele au un suflet al lor, ba chiar ºi nucleele celulare sau moleculele de ADN ºi de ARN. Atunci când te adresezi în Limbajul Sufletului, toate aceste suflete înþeleg ce spui ºi reacþioneazã la cuvintele tale. În viaþa noastrã fizicã, limbajul ne poate face fericiþi ºi ne poate umple de pace ºi de entuziasm. El ne poate inspira ºi motiva. Ne poate conferi o stare de bucurie interioarã. S-au fãcut foarte multe cercetãri pentru a explica aceste fenomene. Nimeni nu se mai îndoieºte astãzi cã limbajul are o mare putere de a ne influenþa viaþa. Limbajul Sufletului ne poate influenþa viaþa într-o mãsurã chiar mai mare decât cel fizic. În timp ce la ora actualã existã câteva mii de limbi fizice vorbite pe Pãmânt, în toate universurile nu existã decât un singur Limbaj al Sufletului. Dacã limbajele fizice sunt atât de puternice, influenþând practic vieþile a aproape ºapte miliarde de oameni, imagineazã-þi cât de puternic trebuie sã fie Limbajul Sufletului, care este vorbit de toate sufletele din toate universurile. Din cauza faptului cã deserveºte o lume atât de

54

Limbajul Sufletului

vastã, puterea Limbajului Sufletului este infinit mai mare decât cea a limbajelor fizice. Practic, mintea noastrã umanã nu o poate cuprinde. Legea Universalã a Serviciului Universal, pe care am descris-o în introducerea la aceastã carte, afirmã: cu cât slujeºti mai mult, cu atât mai numeroase sunt binecuvântãrile pe care le primeºti. Limbajul Sufletului slujeºte tuturor sufletelor din univers. De aceea, puterea lui de influenþã este practic nelimitatã ºi incomprehensibilã. Aceastã carte te va ajuta sã cunoºti ºi sã experimentezi în profunzime puterea Limbajului Sufletului. Pregãteºte-te la nivelul sufletului, minþii ºi trupului tãu pentru o stare de mare bucurie, pe care þi-o va conferi vorbirea Limbajului Sufletului, ºi pentru o bucurie încã ºi mai mare pe care þi-o va produce aplicarea Limbajului Sufletului pentru auto- vindecare ºi pentru transformarea propriei vieþi. Limbajul Sufletului sunã diferit de la om la om, dar este totuºi un limbaj universal. La ora actualã, engleza este cea mai importantã limbã din lumea fizicã. ªi totuºi, ea nu este înþeleasã de mai bine de trei sferturi din omenire. Ei bine, Limbajul Sufletului este vorbit ºi înþeles de toate sufletele oamenilor care trãiesc pe Pãmânt. Mai mult, el este înþeles de toate sufletele din universul nostru, dar ºi din celelalte universuri. Atunci când te adresezi în Limbajul Sufletului, toate sufletele din univers înþeleg ce spui ºi îþi pot rãspunde. Personal, am început sã predau Limbajul Sufletului în anul 1996. La începutul anului 2008, numãrul oamenilor care vorbeau în acest limbaj ºi care îl aplicau pentru vindecare,

55

Înþelepciunea Sufletului

regenerare ºi binecuvântare a ajuns de ordinul miilor. Din pãcate, vorbim încã de un numãr foarte limitat de oameni. În aceastã perioadã de tranziþie a Pãmântului-Mamã, oamenii cautã din ce în ce mai insistent înþelepciunea ºi ghidarea lumilor superioare. Ei au nevoie de instrumente practice care sã îi ajute sã facã faþã noilor provocãri ale vieþii. În acest context, Limbajul Sufletului se dovedeºte o incredibilã comoarã sufleteascã, ce îþi poate vindeca ºi transforma viaþa. Din ce în ce mai mulþi oameni sunt dispuºi sã înveþe Limbajul Sufletului ºi sã beneficieze de pe urma lui. De vreme ce citeºti aceastã carte, te numeri ºi tu printre ei. În viitor, Limbajul Sufletului va deveni un limbaj cu adevãrat universal pe Pãmânt. Toþi oamenii din toate naþiunile vor vorbi acest limbaj. Ei se vor înþelege ºi vor comunica unii cu alþii prin intermediul lui. Imagineazã-þi la ce transformare globalã poate conduce acest lucru. Visul meu este ca într-un viitor apropiat sã þin un seminar la care sã nu vorbesc decât în Limbajul Sufletului, de la început ºi pânã la sfârºit. Desigur, toþi participanþi vor trebui nu doar sã înþeleagã acest limbaj, dar sã îl ºi traducã. Chiar ºi cei care nu vor înþelege Limbajul Sufletului vor putea participa la seminar, cu condiþia sã dispunã de traducãtori autorizaþi. Deºi va mai fi nevoie de mulþi ani pentru ca învãþãtura referitoare la Limbajul Sufletului sã se rãspândeascã pe glob ºi de încã ºi mai mulþi ani pentru ca oamenii sã ajungã sã înþeleagã ºi sã aprecieze cu adevãrat puterea ºi capacitãþile acestui limbaj, eu ºtiu intuitiv cã visul meu se va împlini. Limbajul Sufletului permite conexiunea directã cu Divinul ºi cu marii maeºtri din lumea spiritualã. Pe mãsurã

56

Limbajul Sufletului

ce cãlãtoria ta spiritualã va progresa, Limbajul Sufletului îþi va permite astfel accesul la o înþelepciune ºi o cunoaºtere din ce în ce mai profunde, provenite din lumea spiritualã ºi direct de la Divin. Þelul suprem al oricãrui suflet este iluminarea. Orice

om înzestrat cu o conºtiinþã spiritualã are acest scop în viaþã.

A avea un suflet iluminat înseamnã a fi la unison cu conºti-

inþa divinã, dar ºi a te angaja sã slujeºti întreaga umanitate

ºi toate sufletele din univers. Existã mai multe nivele ale

iluminãrii sufletului. Cu cât nivelul de iluminare este mai înalt, cu atât mai mari sunt capacitãþile divine pe care þi le conferã Dumnezeu. O iluminare superioarã înseamnã o poziþie superioarã pe care o atinge sufletul tãu în Cer. Cu cât aceastã poziþie spiritualã este mai înaltã, cu atât mai mare este Puterea Sufletului care îþi este conferitã, inclusiv înþelepciunea pe care o primeºti de la Divin ºi din Cer. Odatã cu aceastã înþelepciune superioarã, vor creºte ºi capacitãþile Limbajului Sufletului tãu. Limbajul Sufletului este o comoarã sufleteascã ce conferã o putere vindecãtoare uimitoare. El are inclusiv capacitatea de a transforma viaþa. Puterea Limbajului Sufletului este nelimitatã ºi nemãsuratã.

b

Ai aflat deja cã Limbajul Sufletului reprezintã o formã unicã de comunicare, ce va fi folositã la scarã universalã în timpul Secolului ºi Erei Luminii Sufletului. Cele mai înalte

57

Înþelepciunea Sufletului

regate din Lumea Sufletelor comunicã unele cu altele prin intermediul Limbajului Sufletului. Dacã vor învãþa sã foloseascã acest limbaj, oamenii vor putea comunica la rândul lor cu cei mai mari sfinþi din Lumea Sufletelor. Poate cele mai puternice ºi mai eficiente mantre vindecãtoare ºi înzestrate cu puteri de binecuvântare sunt cele exprimate în Limbajul Sufletului. De altfel, Limbajul Sufletului trebuie considerat în sine o mantrã extrem de puternicã ºi de eficientã. El reprezintã o formã de comunicare extrem de purã, care provine direct din Centrul Mesajelor (cunoscut ºi sub numele de „chakra inimii“), un centru de forþã subtil situat în partea de mijloc a pieptului. Puritatea Limbajului Sufletului se datoreazã faptului cã el se naºte din partea cea mai purã ºi mai esenþialã a fiinþei umane. Mai concret, Limbajul Sufletului exprimã tot ce este mai pur ºi mai clar în Centrul Mesajelor (dupã cum este numit în învãþãtura mea acest centru energetic ºi spiritual extrem de important). Mesajele conþinute în Centrul Mesajelor sunt adeseori atât de profunde ºi au fãcut parte din cãlãtoria sufletului atât de mult timp încât cu greu pot fi articulate în limbajul convenþional. Limbajul Sufletului permite aºadar conectarea cu învãþãtura ºi cu înþelepciunea cele mai profunde ºi mai strãvechi pe care le conþine sufletul tãu, dar ºi cu învãþãtura ºi cu înþelepciunea cele mai profunde ºi mai strãvechi care existã înmagazinate în univers, în Pãmântul-Mamã, în cei din jurul tãu, ºi practic în toate sufletele din Lumea Sufletelor. Limbajul Sufletului este vehiculul care îþi permite sã te conectezi cu toate sufletele într-o manierã directã ºi autenticã, nefiltratã de minte, astfel încât sã poþi asculta mesajele lor.

58

Limbajul Sufletului

Existã câteva diferenþe fundamentale între limbajul convenþional ºi cel al sufletului. Una dintre cele mai importante este aceea cã limbajul convenþional este receptat ºi procesat de emisfera cerebralã stângã, în timp ce Limbajul Sufletului este receptat ºi procesat de emisfera cerebralã dreaptã. Aceastã diferenþã este într-adevãr semnificativã. Cine cunoaºte cât de cât puþinã anatomie ºi fiziologie ºtie cât de diferit funcþioneazã cele douã emisfere cerebrale. Vorbirea convenþionalã presupune folosirea instrumentului logicii, deci ºi a capacitãþilor ºi funcþiilor acelei pãrþi a creierului care este asociatã cu logica. Limbajul Sufletului presupune un cu totul alt tip de asociere. Percepþia sa este „directã“ ºi neafectatã de cunoaºterea acumulatã în trecut, de atitudinile ºi de convingerile pe care þi le-ai dezvoltat de-a lungul vieþii. Acest lucru este foarte important pentru înþelegerea ºi aprecierea definiþiei Limbajului Sufletului. „Ce este Limbajul Sufle- tului?“ Rãspunsul la aceastã întrebare simplã este la fel de simplu, dar, aºa cum se întâmplã în cazul foarte multor aspecte legate de cãlãtoria sufletului, nu tot ceea ce este exprimat în cuvinte simple poate fi înþeles pe nivelele cele mai profunde ale conºtiinþei. Altfel spus, astfel de afirmaþii simple nu îºi dezvãluie instantaneu toate secretele înþelepciunii lor. În cazul întrebãrii: „Ce este Limbajul Sufletului?“, noi putem rãspunde foarte simplu cã: „Limbajul Sufletului este limbajul practicat în Lumea Sufletelor“. La o primã analizã, ne dãm seama cã acest limbaj este vorbit deopotrivã de sfinþi, ºi de Divin, dar ºi de sufletele aflate la extrema opusã a

59

Înþelepciunea Sufletului

ierarhiei spirituale, precum ºi de toate sufletele care locuiesc pe planeta Pãmânt. Atunci când vorbim de toate sufletele care locuiesc pe planeta Pãmânt, ne referim de bunã seamã ºi la celelalte suflete, nu doar la cele umane. Acelaºi lucru este valabil ºi în ceea ce priveºte toate sufletele din univers. Practic, toate fiinþele ºi obiectele care existã în univers sunt incluse în aceastã afirmaþie, întrucât toate dispun de un suflet. Afirmaþia include de asemenea sufletele din trecut ºi din viitor, nu doar cele din prezent. Astfel, Limbajul Sufletului conþine un numãr infinit de posibilitãþi, adicã de suflete cu care putem comunica prin intermediul acestui limbaj. Pare de necrezut. Nu are niciun rost sã încercãm sã oferim numere sau cuantificãri cantitative ale tuturor sufletelor cu care putem comunica prin intermediul Limbajul Sufletului. ªi mai uimitor este faptul cã toate aceste suflete chiar îºi doresc sã comunice în acest fel cu noi, întrucât Limbajul Sufletului este maniera lor preferatã de comunicare. Îþi voi da un exemplu, astfel încât sã înþelegi mai bine. Oamenii nãscuþi ºi crescuþi în Statele Unite vorbesc limba oficialã a acestei þãri, engleza. De aceea, limba englezã este mijlocul preferat de comunicare al americanilor pentru toate aspectele vieþii de zi cu zi. Ea este de asemenea principalul mijloc de comunicare pentru tot ceea ce se întâmplã în instituþiile din Statele Unite. Limba pe care o vorbeºte guvernul Statelor Unite este limba englezã. Nu este deloc greu sã înþelegi cât de importantã ºi de utilã este aceastã limbã în aceastã þarã. De aceea, nu este deloc greºit sã spunem cã mijlocul preferat de comunicare în Statele Unite

60

Limbajul Sufletului

este limba englezã. În mod similar, noi putem spune cã instrumentul preferat de comunicare în Lumea Sufletelor este Limbajul Sufletului. Aceastã comparaþie te poate ajuta sã înþelegi mai uºor rãspunsul sumar dat la întrebarea: „Ce este Limbajul Sufletului?“ În plus, Limbajul Sufletului reprezintã o mantra. O mantra este un sunet special, care include un anumit mesaj spiritual. Atunci când spunem „mesaj spiritual“, acest lucru înseamnã cã ea conþine ceva mai mult decât niºte simple informaþii. În cazul de faþã, cuvântul mesaj poate fi schimbat cu conceptul de spirit sau de suflet. Altfel spus, Limbajul Sufletului reprezintã un suflet special. El are aºadar un suflet al lui, care face legãtura între toate sufletele ce folosesc acest limbaj. Acest aspect al Limbajului Sufletului este foarte important ºi nu trebuie uitat. Acest rol al Limbajului Sufletului ºi abilitatea lui de a face legãtura între toate sufletele care existã ºi care doresc sã comunice unele cu altele este unul foarte special. Este o calitate unicã a Limbajului Sufletului, care ne poate ajuta sã înþelegem mai bine puterea ºi capacitatea ieºite din comun ale acestui instrument de comunicare. Sunetele exprimate în Limbajul Sufletului nu se conecteazã doar între ele, ci asigurã în acest fel ºi conexiunea între suflete, întrucât ele chiar sunt expresii ale acestor suflete. Altfel spus, între sufletele care utilizeazã acest instrument de comunicare se naºte o unitate ºi o armonie specificã, extrem de purã ºi extrem de autenticã. Printre altele, Limbajul Sufletului promoveazã aceastã unitate ºi aceastã armonie ºi datoritã faptului cã suprapunerile ºi confuziile specifice limbajului convenþional nu sunt

61

Înþelepciunea Sufletului

prezente în cazul lui. Acest limbaj este extrem de pur, fiind complet eliberat de atitudinile ºi de convingerile asociate subiectiv cu anumite cuvinte, expresii ºi forme particulare de vorbire specifice limbajului convenþional. Aceste atitudini ºi convingeri limitatoare sunt complet evitate în cazul Limbajului Sufletului. Aceasta este o altã caracteristicã importantã ºi absolut specialã a Limbajului Sufletului, care nu trebuie uitatã. De altfel, voi mai insista asupra ei în diferite secþiuni ale acestei cãrþi, pentru a o asocia ºi cu alte aspecte ale Limbajului Sufletului. Pe mãsurã ce o vei aprofunda, înþelegerea ta legatã de semnificaþia profundã a Limbajului Sufletului se va amplifica. Vei înþelege astfel aceastã caracteristicã ºi din alte perspective, mai înalte, aflate pe alte frecvenþe de vibraþie. Acesta este unul din marile beneficii ale citirii acestei cãrþi, pe care le voi detalia mai târziu în acest capitol. Ar fi bine sã reciteºti de mai multe ori aceastã secþiune din carte, referitoare la faptul cã Limbajul Sufletului reprezintã o mantrã, care reprezintã ceva mai mult decât un simplu sunet special. O mantrã reprezintã inclusiv un mesaj special. Pentru mulþi oameni, ideea cã o mantrã reprezintã inclusiv un suflet special reprezintã o noutate absolutã. Mantrele au capacitãþi cu totul ieºite din comun, datorate faptului cã reprezintã simultan ºi sufletele speciale, înzestrate cu facultãþi ce depãºesc cu mult simplele caracteristici ale sunetelor în sine. Cunoaºterea faptului cã Limbajul Sufletului reprezintã inclusiv o mantrã specialã te poate ajuta sã înþelegi mai bine cât de important ºi de puternic este acest dar ºi de ce reprezintã el cea mai semnificativã expresie a manifestãrii

62

Înþelepciunea Sufletului

în noua Erã a Luminii Sufletului. Pe mãsurã ce vei continua sã citeºti, vei începe nu doar sã înþelegi mai bine ceea ce þi-am explicat, ci ºi sã experimentezi direct aceastã cunoaºtere.

Aplicaþiile Limbajului Sufletului

Limbajul Sufletului este un limbaj universal, care transcende frontierele naþionale ºi toate tipurile de graniþe. Fã o scurtã pauzã ºi gândeºte-te la implicaþiile acestei afirmaþii extrem de simple. Prin intermediul Limbajului Sufletului, oamenii care trãiesc în diferite pãrþi ale globului ar putea comunica unii cu ceilalþi, ar putea face schimb de idei ºi ºi-ar putea împãrtãºi reciproc cunoaºterea ºi înþelep- ciunea, într-o manierã care nu a fost posibilã pânã acum. Toþi oamenii ar cãpãta astfel acces la întreaga profunzime a informaþiilor, învãþãturilor ºi înþelepciunii disponibile la ora actualã pe Pãmânt. Acest atribut uimitor deschide foarte multe posibilitãþi. Limbajul Sufletului poate elimina toate barierele care împiedicã accesul la anumite informaþii ºi învãþãturi elitiste. Ca sã înþelegi mai bine, îþi voi oferi câteva exemple de utilizare a Limbajului Sufletului pentru a comunica cu alte suflete care nu sunt prezente fizic alãturi de tine. Spre exemplu, cum poþi comunica tu cu alþi oameni din alte pãrþi ale lumii? Ei bine, tu ai putea folosi Limbajul Sufletului, stabilind un interval de timp în care aceastã comunicare sã fie posibilã. Tu ai putea face acest lucru cu diferiþi oameni cu care doreºti sã comunici direct în Limbajul Sufletului, sau

63

Înþelepciunea Sufletului

cu oameni care ai dori sã îþi traducã acest limbaj. Ai putea comunica la fel de bine cu diferite evenimente ºi situaþii petrecute în alte pãrþi ale lumii, caz pe care îl voi explica mai detaliat într-o secþiune ulterioarã din aceastã carte. Limbajul Sufletului poate fi folosit de asemenea pentru comunicarea într-un grup de oameni care vorbesc limbi diferite. Imagineazã-þi un mare grup de oameni adunaþi laolaltã, dar care vorbesc limbi diferite. Ei ar putea comunica în mod conºtient prin intermediul Limbajului Sufletului, beneficiind eventual de traducãtori ai acestuia. Aceºti translatori ar putea traduce informaþiile primite în limba maternã a celor care doresc sã le afle (la fel cum se procedeazã la Naþiunile Unite). Încã ºi mai formidabilã mi se pare posibilitatea ca traducerea sã se facã într-un limbaj cunoscut de cãtre toþi participanþii la conferinþã, respectiv în Limbajul Sufletului! Imagineazã-þi câte bariere ar fi înlãturate astfel între participanþii la grupul respectiv. Limbajul comun reprezintã o astfel de barierã în societatea modernã, îndeosebi în marile centre urbane din societãþile aºa-zis „avansate“. Foarte mulþi oameni care trãiesc în aceeaºi regiune geograficã, în acelaºi oraº sau în aceeaºi comunitate nu pot comunica unii cu ceilalþi din cauzã cã vorbesc limbi diferite. Acest lucru este cu atât mai evident în cazul unor þãri diferite, ai cãror locuitori sunt limitaþi la cunoaºterea care le stã la dispoziþie în limba lor maternã. În cazul folosirii Limbajului Sufletului, aceste bariere ºi aceste limitãri dispar. Orice suflet care vorbeºte Limbajul Sufletului poate comunica cu un alt suflet, întrucât nu existã un Limbaj

64

Limbajul Sufletului

al Sufletului specific unei þãri sau unei pãrþi anume a globului. Economia nu joacã niciun rol în învãþarea Limbajului Sufletului ºi a traducerii sale. Singurii factori care conteazã în acest caz sunt nivelul de evoluþie spiritualã ºi virtuþile personale. Cine se aflã pe un nivel spiritual foarte evoluat ºi dispune de foarte multe virtuþi spirituale (de cele mai multe ori, cele douã aspecte merg mânã în mânã) se poate conecta cu cele mai înalte nivele ale Lumii Sufletelor, dar ºi cu alþi oameni aflaþi pe acelaºi nivel de conºtiinþã ca ºi el. Altfel spus, oamenii care nu dispun de prea mulþi bani au acelaºi acces la aceste nivele ca ºi oamenii cu foarte mulþi bani. Aceastã stare de lucruri va produce mutaþii semnificative în societatea umanã, care nu va mai semãna cu cea pe care o cunoaºtem astãzi. Pe scurt, societatea ar putea deveni unitã, aºa cum nu este la ora actualã. Valoarea informaþiilor împãrtãºite nu va mai depinde de bogãþia personalã sau de puterea exterioarã, ci numai de nivelul de conºtiinþã ºi de virtuþile fiecãrui om. Pe mãsurã ce aceste bariere culturale ºi de limbaj vor dispãrea, toate aspectele vieþii de zi cu zi se vor schimba cu totul. Sã vedem puþin în ce ar consta implicaþiile acestor schimbãri. Dacã oamenii vor asimila Limbajul Sufletului ºi îl vor putea traduce, ei vor avea dintr-odatã un acces foarte larg la toate comorile ºi secretele cunoaºterii antice. Multe din aceste secrete sunt cunoscute inclusiv la ora actualã, dar numai de cãtre foarte puþini oameni de pe Pãmânt. Ei bine, toate aceste învãþãturi vor putea fi comunicate ºi transmise prin intermediul Limbajului Sufletului. Cititorii care au

65

Înþelepciunea Sufletului

experimentat deja Limbajul Sufletului ºtiu cã un numãr redus de fraze exprimate în Limbajul Sufletului, a cãror rostire nu dureazã mai mult de un minut sau douã, nu pot fi traduse decât prin foarte multe paragrafe sau chiar pagini întregi în limbajul obiºnuit. Aceastã „tehnologie de comprimare“ specificã Limbajului Sufletului este cunoscutã din cele mai vechi timpuri. Acei cititori care pot vorbi sau traduce Limbajul Sufletului îºi vor da imediat seama ce vreau sã spun atunci când afirm cã aceastã tehnologie a existat de foarte mult timp pe Pãmânt. Într-adevãr, Limbajul Sufletului reprezintã o învãþãturã, o înþelepciune ºi un mesaj foarte condensate. Practic, întreaga învãþãturã pe care o conþine el poate fi condensatã în doar câteva fraze, a cãror rostire nu dureazã mai mult de un minut. Este o mare binecuvântare sã poþi transmite pe scurt un mesaj a cãrui exprimare în limbajul obiºnuit ar necesita foarte mult timp. Mai mult, atunci când exprimi ceva în Limbajul Sufletului, nu ai nevoie de o editare specialã a frazelor tale. ªi aceastã caracteristicã este cu totul extraordinarã. Limbajul Sufletului permite comunicarea instantanee a esenþei oricãrei învãþãturi ºi a oricãrei cunoaºteri, indiferent de distanþa geograficã ce îi separã pe cei care îl folosesc. Aceastã caracteristicã transformã Limbajul Sufletului într-un instrument foarte important în aceastã epocã. Un alt mare avantaj al Limbajului Sufletului pentru cei care vorbesc limbi materne diferite constã în faptul cã oameni din þãri diferite, inclusiv din cele ostile una faþã de cealaltã,

66

Limbajul Sufletului

pot comunica liber ºi deschis unii cu ceilalþi, de la inimã la inimã ºi de la suflet la suflet. Dacã oamenii vor realiza cã ne aflãm cu toþii în aceeaºi cãlãtorie a sufletelor ºi vor ajunge sã împãrtãºeascã angajamentul de a-ºi manifesta iubirea, iertarea, pacea, vindecarea, binecuvântarea, armonia ºi lumina universalã, comunicând în acest fel unii cu ceilalþi, rezultatele vor fi absolut uluitoare. Existã foarte mulþi oameni care trãiesc în zone de conflict ale lumii ºi care îºi doresc din suflet sã facã tot ce le stã în puteri pentru a aplana conflictul în care trãiesc. Prin intermediul Limbajului Sufletului, ei îºi vor putea oferi iubirea necondiþionatã ºi iertarea conflictului propriu-zis tuturor celor care îl promoveazã sau care îl susþin, ba chiar ºi celor care profitã de pe urma lui. Singura cale prin care poate fi obþinutã starea de pace interioarã este iertarea ºi iubirea necondiþionatã, iar Limbajul Sufletului este instru- mentul ideal prin care aceste virtuþi pot fi practicate. Atunci când oamenii vor putea comunica unii cu ceilalþi prin intermediul Limbajului Sufletului, pe Pãmânt se vor produce transformãri foarte mari. Ei vor construi veritabile punþi de luminã, care vor dizolva sau vor strãpunge toate barierele. Energia iubirii ºi a iertãrii are capacitatea de a anihila complet aceste bariere. Ea poate dãrâma chiar ºi cele mai dure ziduri, care pãreau imposibil de strãpuns. Iubirea universalã necondiþionatã are capacitatea de a transforma orice. Pe bunã dreptate, se spune cã iubirea dizolvã toate blocajele. De fapt, ea reprezintã singura forþã care are aceastã putere de a înlãtura barierele ºi de a doborî obstacolele. Toþi cei care vor realiza acest lucru îºi vor putea proiecta iubirea

67

Înþelepciunea Sufletului

ºi iertarea asupra unei situaþii conflictuale prin intermediul Limbajului Sufletului, chiar dacã se vor afla de o parte sau de alta a zonei de conflict. Aceastã capacitate a Limbajului Sufletului reprezintã un dar minunat ºi ieºit din comun, care poate fi folosit de cãtre oricine ºi în orice context, la nivel individual sau colectiv. Atunci când un numãr tot mai mare de oameni vor învãþa sã foloseascã acest dar, lucruri minunate se vor putea petrece pe Pãmânt. La fel, putem reflecta îndelung asupra numeroaselor implicaþii care vor deveni posibile atunci când oameni cu atitudini ºi idei diferite vor învãþa sã comunice folosind Limbajul Sufletului. Oameni cu perspective foarte diferite se vor putea apropia ºi vor putea folosi Limbajul Sufletului pentru a obþine acea cunoaºtere care va dizolva convingerile, presupunerile ºi nelãmuririle care îi separã. Datã fiind natura ºi istoria societãþilor care existã la ora actualã pe Pãmânt, acest lucru nu pare deocamdatã posibil la nivel oficial. În schimb, el este perfect posibil la nivelul „oamenilor obiºnuiþi“, cei care menþin în miºcare societatea. Deocamdatã, perspectivele „oamenilor obiºnuiþi“ sunt extrem de diferite în foarte multe privinþe. Din pãcate, din cauza acestor perspective diferite, conversaþiile dintre ei nu prea îi conduc de foarte multe ori la concluzii utile. Chiar dim- potrivã. În urma acestor conversaþii, cei care au perspective diferite sunt chiar mai hotãrâþi sã îºi pãstreze convingerile, astfel încât discuþiile lor nu îi conduc la o deschidere interioarã, la mai multã flexibilitate, la compromisuri ºi la hotãrâri comune, ci doar la mai multã rigiditate ºi la un blocaj interior mai mare.

68

Limbajul Sufletului

Atunci când oamenii cautã rãspunsuri prin intermediul Limbajului Sufletului, ei nu pot deveni altfel decât din ce în ce mai deschiºi. Chiar ºi cei care sunt dispuºi sã accepte aceastã abordare nouã percep deja un grad mai mare de deschidere interioarã ºi dorinþa de a se conecta cu acele pãrþi ale Lumii Sufletelor care nu le sunt accesibile oamenilor obiºnuiþi. Oamenii cu idei ºi viziuni diferite asupra anumitor aspecte se pot aduna ºi pot cere rãspunsuri prin intermediul Limbajului Sufletului. Rãspunsurile primite îi vor conduce inevitabil cãtre adevãrata iertare, pe care vor putea astfel sã o ofere, dar ºi sã o primeascã. În acest fel, pacea va înflori pe Pãmânt, chiar dacã nu va fi imediat acceptatã la nivel „oficial“. Simplul fapt cã oamenii obiºnuiþi ar putea începe sã se întâlneascã ºi sã comunice unii cu ceilalþi în acest fel ar da naºtere unei energii complet diferite. Foarte multe blocaje se vor dizolva de la sine, iar energia va începe sã curgã mult mai liberã pe Pãmânt, dând naºtere la o flexibilitate din ce în ce mai mare. Acest nou flux de energie va dizolva ºi mai accelerat vechile tipare, contribuind la gãsirea unui nou mod de abordare a problemelor aflate în disputã. Atunci când se adunã doar câþiva indivizi ºi aplicã acest mecanism, impli- caþiile par minore, dar reverberaþiile lor se pot extinde pânã foarte departe. Lumina emanatã în acest fel poate atinge nu doar aspectele situaþiei discutate, ci se poate rãspândi pe întregul Pãmânt, ºi chiar dincolo de acesta. Este practic imposibil sã avem o opinie justã în ceea ce priveºte enorma semnificaþie ºi importanþa iniþierii acestui proces chiar ºi la scara unui mic grup de oameni. Cert este

69

Înþelepciunea Sufletului

cã implicaþiile sale vor fi mult mai mari decât cele pe care le putem bãnui la ora actualã. Ca sã înþelegi mai bine, gândeºte-te la corpul tãu, pe care îl cunoºti destul de bine. Atunci când ai o durere de cap, aceasta îþi afecteazã întregul corp. Pe scurt, te dã peste cap în totalitate. Cu cât durerea de cap este mai intensã, cu atât mai afectat devii tu. În schimb, atunci când durerea de cap dispare, întreaga viaþã þi se pare minunatã, ca prin miracol. La fel se petrec lucrurile atunci când un grup mic de oameni foloseºte Limbajul Sufletului pentru a rezolva o problemã oarecare. Când durerea de cap dispare, întregul corp resimte benefic acest lucru. În mod similar, dacã un grup mic de oameni care au idei ºi atitudini diferite devine dintr-odatã mai deschis ºi mai flexibil, cultivând un nou flux de luminã ºi de energie între membrii sãi, întreaga situaþie se poate debloca, indiferent de cât timp dureazã ea. De aceea, nu subestima niciodatã lumina pe care o poþi aduce pentru transformarea unei situaþii. De altfel, trebuie sã ºtii cã orice efect pe care îl poþi obþine în acest fel va fi binecuvântat ºi amplificat de sute de ori prin intervenþia întregii Lumi a Sufletelor. Acesta este doar un alt exemplu de ceea ce se poate petrece prin folosirea Limbajului Sufletului. Procesul este deopotrivã semnificativ ºi benefic, semnificaþia lui constând tocmai în numeroasele beneficii pe care le produce. Vom discuta mai amãnunþit despre aceste beneficii mai târziu în acest capitol. Existã ºi alte posibilitãþi asociate cu apropierea ºi comunicarea oamenilor care trãiesc în diferite pãrþi ale lumii prin intermediul unui limbaj universal ºi comun. Una dintre

70

Limbajul Sufletului

cele mai familiare imagini ale unor oameni proveniþi din pãrþi diferite ale globului care se adunã în acelaºi loc este cea a Jocurilor Olimpice. O altã imagine la care te poþi raporta cu uºurinþã este cea a evenimentelor care s-au petrecut atunci când a fost ales succesorul papei Ioan Paul al II-lea. Reacþia oamenilor a fost una internaþionalã. Oameni din toatã lumea s-au adunat ºi au participat la ceremoniile de la Vatican. Din pãcate, ei nu se puteau înþelege unii cu ceilalþi decât prin intermediul unui translator. Dacã ar fi cunoscut Limbajul Sufletului, ei nu ar mai fi avut nevoie de serviciile translatorilor, ci ºi-ar fi putut traduce pur ºi simplu reciproc Limbajul Sufletului fiecãruia. Acest serviciu este incredibil ºi poate fi aplicat în foarte multe situaþii de acest fel. Imagineazã-þi cum ar arãta Jocurile Olimpice sau alte evenimente internaþionale de mare anvergurã dacã acestea ar fi conduse de un bun cunoscãtor al Limbajului Sufletului. În lume s-ar produce o adevãratã revoluþie. Poate cã eºti familiarizat cu scriptura creºtinã ºi cu povestea duminicii rusaliilor – a cincizecimii (sãrbãtoarea strânsului recoltei la evrei). În aceastã duminicã, oamenii au venit în Oraºul Sfânt Ierusalim pentru a celebra aceastã sãrbãtoare specificã poporului evreu. Pelerinii au venit din diferite zone ale lumii ºi vorbeau cele mai variate dialecte ºi limbi. Unul din aspectele semnificaþiei duminicii rusaliilor pentru creºtini este transformarea care a avut loc în discipolii lui Iisus ºi în toþi cei care s-au adunat ºi s-au rugat pentru coborârea Sfântului Duh, aºa cum i-a învãþat Iisus înainte de a se ridica la ceruri. Discipolii ºi ceilalþi credincioºi au aºteptat ºi s-au rugat într-o camerã închisã. Când Iisus ºi-a

71

Înþelepciunea Sufletului

trimis spiritul asupra lor, acest lucru a fost evident, cãci deasupra capului fiecãrui participant la aceastã adunare a început sã strãluceascã o luminã; în plus, fiecare a auzit un zgomot ca un vuiet enorm. Se spune cã sunetul a fost atât de puternic încât a fost auzit în întregul oraº, aºa cã pelerinii s-au adunat în faþa casei în care erau adunaþi discipolii pentru a afla ce s-a întâmplat. Petru a început sã le vorbeascã ºi toþi cei adunaþi în mulþime l-au putut înþelege, ca ºi cum el ar fi vorbit pe limba fiecãruia. Pelerinii s-au minunat de acest lucru ºi chiar au comentat faptul cã, deºi erau din diferite þãri, îl puteau înþelege cu toþii pe acest om din Galileea. De fapt, Petru vorbea în Limbajul Sufletului, iar miracolul a constat în faptul cã pelerinii au cãpãtat spontan capacitatea de a traduce acest limbaj. Evenimentul petrecut în duminica rusaliilor (n. n. la 50 de zile dupã Paºte) a fost experimentat de cel puþin 300 de oameni, care au putut auzi ºi traduce Limbajul Sufletului. Ei au fost atât de emoþionaþi de ceea ce au auzit încât au devenit pe loc adepþi ai cãii creºtine, termen prin care erau identificaþi toþi cei care acceptau mesajul ºi învãþãturile lui Iisus, transpunându-le în practicã în viaþa lor de zi cu zi. Pe mãsurã ce tot mai mulþi oameni vor învãþa Limbajul Sufletului, evenimente de genul celui petrecut în duminica rusaliilor se vor putea petrece din ce în ce mai des pe Pãmânt. Deºi acest eveniment biblic a fost unul tulburãtor ºi semnificativ, numãrul limbilor reprezentate în cadrul grupului care a participat la el a fost unul redus prin comparaþie cu cele vorbite la un eveniment modern de talia

72

Limbajul Sufletului

Jocurilor Olimpice. Dacã el s-ar repeta într-o astfel de ocazie, nimeni nu ar mai avea nevoie de translator ºi toatã lumea ar putea primi aceleaºi informaþii în acelaºi timp. Oamenii ar înþelege simultan aceste învãþãturi, singurele diferenþe fiind generate de nivelul lor de conºtiinþã ºi de poziþia pe care o ocupã în Lumea Sufletelor, respectiv de virtuþile lor spirituale. O astfel de experienþã, în care oamenii s-ar aduna ºi ar beneficia simultan de o învãþãturã primitã pe aceastã cale, ar fi cu totul ieºitã din comun. Conferinþa nu ar trebui sã dureze o sãptãmânã, mai multe zile, ºi nici mãcar câteva ore, întrucât Limbajul Sufletului permite transmiterea unor informaþii foarte bogate într-un interval foarte scurt de timp. Limbajul Sufletului permite condensarea mesajului în doar câteva fraze scurte, chiar dacã, traduse în limbajul convenþional, acestea ar ocupa foarte multe paragrafe. Chiar dacã nu ar beneficia decât de aceastã caracteristicã unicã, Limbajul Sufletului tot ar fi un lucru extraordinar. Avantajele sale ar fi extrem de numeroase. Mesajul care în mod normal ar putea fi transmis doar într-o sãptãmânã ar fi sintetizat astfel într-o singurã zi, sau doar în câteva ore! Toate discuþiile ºi comentariile care urmeazã de regulã dupã o conferinþã ar putea fi la rândul lor reduse foarte mult prin folosirea aceluiaºi Limbaj al Sufletului. De fapt, în astfel de adunãri internaþionale ar fi extrem de important sã fie evitate orice discuþii în limbile materne ale participanþilor, pentru a promova astfel mai buna înþelegere ºi armonia pe planeta noastrã. Dacã aprofundãm ºi mai mult aceste idei, putem ajunge la un ºir nesfârºit de posibilitãþi. Practic, oamenii ar putea

73

Înþelepciunea Sufletului

organiza mari conferinþe internaþionale la care toþi parti- cipanþii ar putea rãmâne acasã la ei. ªi aceastã idee pare revoluþionarã. Deºi conferinþa ar trebui coordonatã ºi organizatã, organizatorii nu ar mai avea nevoie de facilitãþi tehnice sau convenþionale. Conferinþa s-ar desfãºura într-o modalitate absolut ineditã, pe care oamenii nu au mai experimentat-o vreodatã. Cred cã îþi poþi imagina ºi singur la câte posibilitãþi ar da naºtere organizarea unei astfel de conferinþe în zilele noastre. Folosirea Limbajului Sufletului ar permite un ºir nesfârºit de transformãri în felul în care ne organizãm viaþa. Toate problemele care apar la ora actualã atunci când se întâlnesc mai mulþi oameni din zone diferite ale lumii, care au idei, atitudini ºi viziuni politice diferite (la care se adaugã toate celelalte convingeri etichetate astãzi drept „diferenþe de opinie“) – ar putea fi evitate cu uºurinþã. Prin folosirea ºi traducerea Limbajului Sufletului, toate aceste blocaje, obstacole ºi bariere în calea comunicãrii libere ar fi depãºite. Mai mult, oamenii ar avea acces la sursele strãvechi ale înþelepciunii ºi ºi-ar putea vindeca rãni rãmase din timpuri foarte vechi în subconºtientul colectiv. Limbajul Sufletului permite accesul direct la acest tip de vindecare ºi la aceastã înþelepciune strãveche. Ce servicii incredibile le-ar aduce astfel Limbajul Sufletului oamenilor! Aceastã înþelepciune ºi aceastã vindecare ar putea fi revelate ori de câte ori se adunã doi sau mai mulþi oameni care vorbesc Limbajul Sufletului. În acest fel, oamenii din diferite pãrþi ale lumii, inclusiv din cele care îºi poartã reciproc o mare ostilitate, ar putea experimenta o vindecare

74

Limbajul Sufletului

profundã ºi ar avea acces la o învãþãturã nouã. Practicarea ºi traducerea Limbajului Sufletului ar amplifica la nesfârºit aceste experienþe vindecãtoare ºi aceste învãþãturi pline de înþelepciune. Adunarea laolaltã ºi folosirea Limbajului Sufletului de cãtre oameni extrem de diferiþi pentru a afla astfel perspectiva Lumii Sufletelor în ceea ce priveºte situaþia cu care se confruntã ei (perspectivã care corespunde întotdeauna adevãrului ultim) ar fi o experienþã într-adevãr uimitoare. Nici mãcar conceptul de „revoluþionar“ nu poate descrie corect aceastã experienþã. Nici chiar conceptul de „vindecare“ nu acoperã decât în micã mãsurã tot ce se poate spune despre aceastã experienþã. Practic, cuvintele din limbajul obiºnuit nu pot descrie multitudinea de posibilitãþi pe care le asigurã o astfel de conferinþã a sufletelor. De fapt, aceste posibilitãþi sunt la fel de numeroase ca ºi oamenii care trãiesc pe acest Pãmânt. În epoca în care ne aflãm, singura modalitate prin care putem stabili acest tip de comunicare este folosirea Limbajului Sufletului. Pe mãsurã ce participanþii ºi-ar traduce reciproc acest limbaj, autenticitatea ºi adevãrul mesajului ar fi revelate, apreciate ºi înþelese de cãtre toþi cei prezenþi. Aceastã aplicaþie demonstreazã o datã în plus semnificaþia ºi beneficiile Limbajului Sufletului. Mai existã însã ºi alte beneficii ale acestuia, despre care vom discuta mai târziu în acest capitol. Foarte multe grupuri de oameni se identificã în funcþie de ideile, atitudinile ºi convingerile lor. În toate zonele de conflict din aceastã lume, în care oamenii se luptã între ei, lupta se dã de fapt între astfel de idei, atitudini ºi convingeri.

75

Înþelepciunea Sufletului

Instaurarea unui climat de înþelegere reciprocã ºi aflarea adevãrului referitor la o anumitã situaþie ar fi un dar uimitor nu doar pentru cei implicaþi în astfel de conflicte, ci ºi pentru întregul Pãmânt. Reþine: ori de câte ori existã un conflict între grupuri, acesta nu afecteazã niciodatã numai zona localã în care se desfãºoarã el. El afecteazã întreaga comunitate globalã, la fel cum o durere de cap afecteazã întregul organism. Acestea sunt câteva dintre cele mai semnificative aspecte ale utilizãrii Limbajului Sufletului. Deºi existã ºi alte aspecte semnificative, cele descrise mai sus sunt suficiente pentru a te ajuta sã înþelegi ºi sã apreciezi cât de eficient ºi de sublim poate fi acest instrument, cât de potrivit este el pentru epoca în care trãim ºi de ce este atât de important ca un numãr din ce în ce mai mare de oameni sã înveþe sã vorbeascã ºi sã traducã Limbajul Sufletului. Pe bunã dreptate, putem spune cã Limbajul Sufletului este una din comorile cele mai nepreþuite dãruitã umanitãþii în aceastã epocã din istoria planetei noastre.

Semnificaþia Limbajului Sufletului

Ne-am referit deja la una din cele mai importante semnificaþii ale Limbajului Sufletului: aceea cã acesta reprezintã vocea cea mai purã a sufletului nostru. Aceastã semnificaþie devine încã ºi mai importantã în aceste vremuri de tranziþie de la era care tocmai s-a încheiat, la noua Erã a Luminii Sufletului. Atât de multe lucruri se aflã în plin proces

76

Limbajul Sufletului

de transformare la ora actualã încât mulþi oameni trãiesc un proces de confuzie. „Care este adevãrul în legãturã cu ceea ce se întâmplã? Care este adevãrul legat de informaþiile care ne sunt transmise? Care este adevãrul legat de instituþiile care au pretins atât de multã vreme cã sunt protectoarele noastre?“ Este foarte greu sã sortezi toate aceste informaþii ºi sã sesizezi adevãrul în mijlocul tuturor acestor situaþii ºi experienþe atât de diferite. Am putea continua pe mai multe pagini cu aceste întrebãri legate de „adevãr“. Exemplele pe care le-am prezentat sunt însã mai mult decât suficiente pentru a-þi face o idee în legãturã cu confuzia care domneºte în aceste vremuri în minþile foarte multor oameni. Pe de altã parte, existã ºi foarte mulþi oameni care pot vedea clar ºi care pot înþelege în profunzime acest adevãr. Ei pot sorta cu uºurinþã informaþiile primite ºi chiar dacã nu înþeleg întotdeauna de unde provine aceastã luciditate, îºi dau seama de autenticitatea noii cunoaºteri la care au acces. De multe ori, ei aud voci, dar acestea nu se exprimã foarte clar. Nu doresc în niciun caz sã critic sau sã combat aceste voci. Acest lucru nu ar face decât sã amplifice ºi mai mult confuzia ºi agitaþia care ne înconjoarã de pretutindeni. În locul acestei atitudini negative, cel mai bine este sã ne oferim iubirea ºi recunoºtinþa, precum ºi aprecierea pentru tot ceea ce se întâmplã în jurul nostru, inclusiv pentru aceastã stare de confuzie ºi pentru toate conflictele care fac parte integrantã din actuala situaþie, care joacã cu siguranþã un anumit rol în cãlãtoria noastrã cãtre adevãrata cunoaºtere. În mijlocul acestei stãri de confuzie ºi a acestor conflicte existã întotdeauna posibilitatea sã primim rãspunsurile dorite,

77

Înþelepciunea Sufletului

rostite în forma cea mai purã. Aceastã posibilitate constã în receptarea rãspunsurilor respective prin Limbajul Sufletului. Dacã vom pune întrebãrile noastre în acest limbaj, rãs- punsurile pe care le vom primi ne vor parveni întotdeauna în forma lor cea mai purã. Este foarte important sã subliniez cã dacã un grup alcãtuit din trei, cinci sau mai mulþi oameni, inclusiv de ordinul sutelor, pune o întrebare ºi fiecare persoanã vorbeºte în Limbajul Sufletului ºi interpreteazã acest limbaj pentru a traduce rãspunsul primit, informaþiile primite de fiecare în parte vor fi uºor diferite. Acest lucru se datoreazã faptului cã fiecare om are o altã frecvenþã de vibraþie, respectiv un alt nivel de conºtiinþã. De aceea, Limbajul Sufletului exprimat de fiecare om în parte este uºor diferit de al celorlalþi. Voi da mai multe amãnunte în legãturã cu acest fenomen în capitolul 2, atunci când voi explica pe larg cum poate fi dezvoltat Limbajul Sufletului. Deocamdatã, mã voi limita sã spun cã Limbajul Sufletului unei persoane diferã de Limbajul Sufletului altei persoane. Desigur, asta nu înseamnã cã unii oameni au dreptate ºi alþii nu. Înseamnã doar cã frecvenþa de vibraþie ºi nivelul spiritual al fiecãrui om în parte sunt diferite de ale celorlalþi. De aceea, Limbajul Sufletului este unic pentru fiecare om în parte, iar informaþiile primite vor fi de asemenea unice. Voi analiza mai amãnunþit acest fenomen atunci când voi discuta cum trebuie tradus Limbajul Sufletului. Ori de câte ori folosim Limbajul Sufletului, Divinul este prezent. Deºi el poate fi prezent inclusiv în alte situaþii, acest lucru este cu deosebire adevãrat în cazul în care folosim

78

Limbajul Sufletului

Limbajul Sufletului. Dacã þinem cont de puritatea excepþionalã a acestui limbaj ºi de faptul cã el reprezintã mijlocul de comunicaþie valabil în întreaga Lume a Sufle- telor, putem înþelege cu uºurinþã de ce atrage el inevitabil prezenþa Divinului atunci când este folosit. Dintr-un anumit punct de vedere, am putea spune chiar cã el reprezintã forma preferatã de comunicare a Divinului cu noi în aceastã erã. Limbajul Sufletului reprezintã o modalitate idealã care îi permite Divinului sã fie prezent în mijlocul nostru, oricând dorim ºi în orice loc ne-am afla. El reprezintã un dar cu totul special, care ne poate ajuta sã avansãm mai uºor în noua Erã a Luminii Sufletului. Existã numeroase situaþii în care prezenþa Divinului se dovedeºte absolut necesarã, într-o manierã extrem de dramaticã. Modalitãþile convenþionale de invocare a prezenþei Divinului nu sunt întotdeauna acceptabile în astfel de situaþii. De aceea, folosirea Limbajului Sufletului ºi transformarea situaþiei prezente prin prezenþa Divinului reprezintã o binecuvântare cu totul ieºitã din comun. Este copleºitor sã-þi dai seama cã Divinul îºi doreºte atât de mult sã fie alãturi de noi ºi sã ne asiste în aceastã perioadã de tranziþie încât ne-a pus la dispoziþie un instrument prin care sã Îl putem contacta oricând dorim. Doresc sã menþionez de asemenea cã Limbajul Su- fletului poate fi rostit inclusiv mental. Acest lucru este important, întrucât existã situaþii sau experienþe în care ar fi dificil sã vorbim în acest limbaj cu voce tare, fapt care ar putea chiar deteriora ºi mai mult situaþia în care ne aflãm. Probabil cã unii cititori s-au gândit deja dupã lectura ultimelor

79

Înþelepciunea Sufletului

paragrafe la anumite situaþii în care rostirea Limbajului Sufletului nu ar funcþiona. De aceea, este important sã înþelegi cã el poate fi rostit inclusiv în sinea ta. ªtiind acest lucru, practic nu existã situaþie în timp ºi spaþiu în care Limbajul Sufletului sã nu poatã fi folosit, atrãgând dupã sine prezenþa Divinului în viaþa noastrã, inclusiv în conjuncturi aparent nefavorabile. Sã îþi dau un exemplu. Gândeºte-te la un moment în care ai participat la o întrunire în care dezbaterea ºi ciocnirile de idei au devenit la un moment dat foarte intense. Astfel de situaþii apar în viaþa tuturor oamenilor, inclusiv la o scarã mai redusã, în cadrul familiei lor. Cred cã nu greºesc prea

mult dacã afirm cã toþi cititorii acestei cãrþi s-au trezit cândva

în situaþii în care discuþia s-a aprins, îndreptându-se cãtre un

prezumtiv conflict al ideilor. Ei bine, într-un astfel de context, recitarea în tãcere a

Limbajului Sufletului se poate dovedi o adevãratã comoarã,

o binecuvântare ºi un dar. Beneficiile ºi binecuvântãrile

pentru fiecare participant la discuþie vor fi cât se poate de evidente. În ceea ce priveºte însã beneficiile ºi binecuvân- tãrile de care se va bucura cel care rosteºte Limbajul Sufletului, acestea vor fi de-a dreptul uimitoare. Folosirea acestui dar minunat într-o situaþie care poate conduce la un conflict potenþial transformã de aºa naturã situaþia încât pacea, vindecarea ºi armonia ajung sã prevaleze în final. În plus, Limbajul Sufletului îi reaminteºte celui care îl foloseºte de importanþa iubirii necondiþionate ºi a iertãrii în orice situaþie. Acestea sunt singurele criterii care permit instaurarea stãrii de pace interioarã în fiinþã. Acest potenþial al

80

Limbajul Sufletului

transformãrii totale poate fi explicat prin faptul cã Limbajul Sufletului reprezintã o formã unicã a prezenþei divine, fiind implicit un purtãtor al tuturor binecuvântãrilor divine. Acest aspect singular al Limbajului Sufletului este extrem de puternic ºi îþi permite sã apreciezi mai bine semnificaþia sa ieºitã din comun. Un alt aspect semnificativ al Limbajului Sufletului este acela cã el reprezintã o forþã a unitãþii ce nu poate fi opritã de nicio barierã. Limbajul Sufletului îþi permite sã fii împreunã cu alþi oameni, indiferent de locul geografic ºi de timp. Este imposibil sã nu apreciezi aceastã caracteristicã extraordinarã a Limbajului Sufletului. Practic, tu nu trebuie sã fii prezent în plan fizic în locul în care este folosit Limbajul Sufletului. Oamenii pot intra în comunicare prin simpla recitare în tãcere a Limbajului Sufletului, indiferent de distanþa care îi separã. În plus, acest limbaj ne permite sã intrãm în contact cu sufletele dragi care au pãrãsit planul fizic, trecând în împãrãþia spiritelor.

Beneficiile Limbajului Sufletului

Beneficiile Limbajului Sufletului sunt extrem de numeroase. Pe multe le-am descris deja. Unul din cele mai importante beneficii este accesul direct pe care îl oferã Limbajul Sufletului la Divin ºi la cele mai înalte lumi ale Cerului. Comunicarea în aceastã formã foarte purã cu Divinul ºi cu Lumea Sufletelor îþi permite accesul la o înþelepciune care nu îþi stã la dispoziþie prin nicio altã metodã.

81

Înþelepciunea Sufletului

Aceastã înþelepciune poate fi aplicatã tuturor aspectelor vieþii de zi cu zi. De pildã, tu poþi folosi aceastã înþelepciune pentru a-þi clarifica rolul pe care trebuie sã îl joci în aceastã viaþã. Înþelegerea rolului pe care Divinul ºi Lumea Sufletelor doresc sã îl joci în aceastã lume reprezintã o comoarã aparte. Dacã vei dobândi aceastã înþelegere, foarte multã confuzie va dispãrea din viaþa ta. Ea îþi va conferi de asemenea o stare de calm ºi de pace interioarã, precum ºi numeroase beneficii în plan mental ºi emoþional. Începe întotdeauna prin a-þi transforma sufletul. Mintea ºi trupul urmeazã întotdeauna sufletul. Tot ce se întâmplã pe nivelul sufletului tãu are urmãri ºi asupra celorlalte nivele ale fiinþei tale. Aceastã afirmaþie devine cu atât mai adevãratã dacã înþelegi ce ai de fãcut în aceastã viaþã. Tu poþi evita în acest fel confuzia mentalã prin care trec foarte mulþi oameni, care se întreabã: „Oare trebuie sã fac cutare lucru, sau nu?“ Alþi oameni trãiesc sentimentul vag cã trebuie sã facã ceva, dar nu ºtiu ce. Ei încearcã sã îºi descopere chemarea interioarã, dar adeseori aceastã cãutare ia o formã conflictualã. Se simt ca ºi cum ar încerca sã avanseze printr-o ceaþã deasã. Prin folosirea Limbajului Sufletului, aceastã ceaþã se poate ridica. Comparaþia cu ridicarea ceþii este foarte bunã, întrucât atunci când se ridicã ceaþa, omul poate avansa foarte rapid ºi plin de energie. El îºi vede clar calea pe care trebuie sã meargã, dar ºi felul în care este influenþatã aceasta de alte evenimente, de alte situaþii ºi de alþi oameni. Mai mult, el poate aprecia în ce mãsurã va sluji calea sa celor din jur. De

82

Limbajul Sufletului

aceea, nu uita de aceastã comparaþie, întrucât este foarte inspiratã. Ea te poate ajuta sã apreciezi mai bine nu doar conþinutul acestei cãrþi, dar ºi evenimentele din viaþa ta. Un alt beneficiu al Limbajului Sufletului este acela cã te pune într-un contact direct cu Conºtiinþa divinã. Acest dar este unul cu totul extraordinar. Am fãcut deja referire la el într-o secþiune anterioarã, dar doresc sã dezvolt aici acest subiect. Atunci când eºti conectat cu Conºtiinþa divinã, tot ceea ce face parte integrantã din aceastã conºtiinþã îþi stã la dispoziþie pe nivelul tãu. Aceste posibilitãþi sunt infinite ºi cu totul ieºite din comun. Este greu de înþeles sau de crezut cã acest dar atât de minunat îþi stã la dispoziþie prin intermediul Limbajului Sufletului. Este imposibil sã descriem toate aspectele Conºtiinþei divine într-o singurã carte, dar gândeºte-te pentru o clipã ce ar putea însemna acest lucru. Conºtiinþa divinã reprezintã cea mai preþioasã comoarã între toate. Ea îþi permite sã intri în contact ºi sã comunici cu acel aspect al Divinului numit omniscienþã (conºtientizarea simultanã a tuturor lucrurilor care existã). Doar acest aspect ºi ar fi suficient pentru a-þi transforma viaþa pentru totdeauna. Perspectiva divinã îþi va schimba modul de percepþie a vieþii din toate punctele de vedere. Ea îþi va schimba reacþiile tale în faþa vieþii. Majoritatea problemelor de dinainte vor începe sã disparã. Atunci când eºti conectat la Conºtiinþa divinã, tu îþi dai seama cã ceea ce considerai a fi o problemã pe nivelul tãu uman nu are nicio relevanþã pentru Divin. Blocajele ºi obstacolele care þi s-au pãrut întotdeauna insurmontabile îþi vor pãrea dintr-odatã minore. Evenimentele ºi situaþiile din

83

Înþelepciunea Sufletului

viaþa ta care pânã recent te fãceau sã simþi o stare de anxietate, de mânie, de durere sau de teamã, îþi vor apãrea acum într-o luminã diferitã. În loc sã le percepi ca pe niºte blocaje care te golesc de energie, tu vei începe sã le priveºti ca pe niºte binecuvântãri sau ca pe niºte daruri. Conºtiinþa divinã percepe oamenii ºi întreaga creaþie, evenimentele ºi situaþiile, dintr-o perspectivã complet diferitã de cea specificã gândirii noastre logice, ba chiar ºi de cea a tradiþiei spirituale cãreia îi aparþinem. Dar cea mai mare diferenþã la care conduce contactul cu Conºtiinþa divinã constã în faptul cã dispar toate limitele. Tot ceea ce existã poate conduce la o serie de posibilitãþi infinite. De aceea, conectarea la Conºtiinþa divinã prin intermediul Limbajului Sufletului deschide în faþa noastrã porþi care altfel nu ni s-ar fi deschis niciodatã. Acesta este unul din cele mai extraor- dinare beneficii ale Limbajului Sufletului. În timp ce citeºti aceste idei ºi aceste învãþãturi, sunt convins cã ele îþi trezesc într-o anumitã mãsurã speranþele ºi entuziasmul. ªi pe bunã dreptate. Nu este de colo sã ºtii cã ai la dispoziþie un instrument care îþi permite accesul la potenþialul infinit al lui Dumnezeu. Acesta este doar un alt exemplu al extraordinarei generozitãþi a Divinului ºi a Lumii Sufletelor. Aºa cum te poþi conecta la Conºtiinþa divinã, tu poþi intra la fel de bine în contact cu ghizii tãi spirituali, cu diferiþi sfinþi sau îngeri, ori cu orice spirit din Lumea Sufletelor care te-a ajutat pânã acum în cãlãtoria ta. În acest fel, calea pe care o ai de parcurs în continuare îþi va deveni infinit mai clarã. Multe din obstacolele cu care te-ai fi confruntat în mod obiºnuit vor dispãrea de la sine, iar

84

Limbajul Sufletului

progresul tãu va deveni mult mai simplu. Mai simplu nu înseamnã însã neapãrat ºi mai uºor. Totuºi, aceastã simplitate care îþi va influenþa viaþa din ce în ce mai mult reprezintã un alt beneficiu evident al Limbajului Sufletului. De altfel,

ea este strâns asociatã cu claritatea de care vorbeam ceva mai devreme.

Toate aceste beneficii îþi vor influenþa nu doar viaþa ta,

ci

ºi vieþile celor cu care vei interacþiona. Nu este deloc greu

îþi imaginezi cât de bine te vei simþi având la dispoziþie o

asemenea luciditate. Nu puþini vor fi însã nici cei din jurul

tãu care se vor bucura la fel de mult sã trãiascã alãturi de o persoanã cu o astfel de luciditate interioarã. De altfel, aceste beneficii se vor extinde ºi asupra unor persoane pe care nu

le cunoºti. Practic, ele se vor extinde asupra întregii planete

Pãmânt, ºi chiar mai departe. Ce binecuvântare sã ºtii cã darul pe care l-ai primit conferã un astfel de serviciu universal! Acesta este un alt beneficiu al utilizãrii Limbajului Sufletului. Pânã acum, þi-am descris numai beneficii de care te poþi bucura direct. În urma lor, tu poþi trece însã pe un nivel superior de conºtiinþã, caz în care tot ceea ce faci va cãpãta noi semnificaþii. Calitatea serviciilor tale va deveni dintr-odatã superioarã. Binecuvântãrile pe care le vei oferi, incantaþiile tale ºi interacþiunile pe care le vei avea cu alte persoane se vor deplasa automat pe noul tãu nivel de conºtiinþã. Acesta este un alt exemplu al generozitãþii divine. Îþi va deveni astfel

din ce în ce mai evident cã toate sufletele lucreazã împreunã. Cu aceastã ocazie, vei înþelege mai bine ce înseamnã conceptul de serviciu universal. Am menþionat pânã acum câteva beneficii ºi câteva binecuvântãri ale Limbajului Sufletului care vor deveni parte

85

Înþelepciunea Sufletului

integrantã din viaþa ta de zi cu zi. Cu cât vei utiliza mai frecvent Limbajul Sufletului, cu atât mai mult te vei bucura de aceste beneficii ºi de aceste binecuvântãri. Un alt mare beneficiu al folosirii Limbajului Sufletului constã în faptul cã acesta permite aprofundarea înþelegerii. Într-adevãr, înþelegerea sufletului este mult mai profundã decât cea a minþii. Aceasta este o altã comoarã pe care þi-o poate dãrui Limbajul Sufletului. Majoritatea oamenilor recurg în mod obiºnuit la gândirea logicã, fapt absolut firesc în anumite situaþii. În noua Erã a Luminii Sufletului, gândirea logicã nu se va mai dovedi însã un instrument foarte eficient. Foarte mulþi oameni ºi-au dat deja seama de acest lucru în anii din urmã. Deºi îºi folosesc la fel ca altãdatã gândirea logicã, ei se învârtesc într-un cerc vicios din care nu mai ºtiu cum sã iasã. Ideile li se rotesc în cap, dar nu fac decât sã le amplifice anxietatea legatã de situaþia în care se aflã sau de problema pe care doresc sã o rezolve. Acest instrument nu mai este necesar la ora actualã. Limbajul Sufletului îþi poate permite sã te conectezi direct la sufletul tãu pentru a primi informaþii fie de la acesta, fie de la sufletul evenimentului sau situaþiei cu care te confrunþi, ori al problemei pe care doreºti sã o rezolvi. În acest fel, viaþa ta va deveni infinit mai seninã. Acest beneficiu reprezintã o veritabilã comoarã, de care foarte mulþi oameni se vor bucura sincer. Aceastã rotire perpetuã în acelaºi cerc vicios reprezintã deja o experienþã foarte comunã, la fel ca ºi anxietatea ºi stresul la care conduce ea. Folosirea Limbajului Sufletului reprezintã o modalitate eficientã ºi miraculoasã de a rezolva problemele. Ea permite

86

Limbajul Sufletului

gãsirea soluþiilor dorite în numai câteva minute. În lumea grãbitã de astãzi, foarte mulþi oameni vor savura literalmente acest lucru. Ei nu vor mai fi nevoiþi sã reflecteze ore în ºir, uneori zile sau sãptãmâni, pentru gãsirea unei soluþii, ci se vor mulþumi sã vorbeascã în Limbajul Sufletului, iar apoi sã traducã soluþiile oferite de acesta. Ce instrument valoros! Ce dar generos ne-a oferit Dumnezeu! Primirea soluþiilor direct din Lumea Sufletelor va pune capãt o datã pentru totdeauna acestui cerc vicios în care ne complãcem la ora actualã. În plus, ea va aduce cu sine toate binecuvântãrile ºi beneficiile pe care le oferã încontinuu Lumea Sufletelor. Altfel spus, noi nu numai cã primim soluþiile la problemele care ne frãmântã, dar primim odatã cu ele ºi numeroase alte binecuvântãri din Lumea Sufletelor. De undele dintre ele vom deveni conºtienþi pe loc. Pe altele nu le vom conºtientiza decât gradual. De fapt, nu conteazã foarte mult când devenim conºtienþi de aceste binecuvântãri. Important este cã le primim ºi cã ele ajung sã facã parte integrantã din cãlãtoria sufletului nostru. Atunci când va trebui sã fim conºtienþi de ele, vom deveni. De fapt, ne putem folosi de acelaºi Limbaj al Sufletului pentru a afla când vom deveni conºtienþi de numeroasele binecuvântãri care însoþesc fiecare soluþie ºi fiecare rãspuns primite. Dacã vei aplica Limbajul Sufletului în maniera descrisã mai sus, tu te vei putea considera pe bunã dreptate un mesager divin. La urma urmelor, ce se întâmplã atunci când te conectezi cu Divinul ºi cu Lumea Sufletelor prin intermediul Limbajului Sufletului? Tu receptezi mesajele acestora, iar în anumite situaþii, le transmiþi inclusiv celor din

87

Înþelepciunea Sufletului

jur. În mod evident, putem vorbi de un mesager divin. Sã fii un mesager divin reprezintã o mare onoare ºi un mare privilegiu. În alte situaþii, tu vei deveni un mesager divin în sensul cã învãþãturile, înþelepciunea ºi sfaturile primite vor deveni parte integrantã din tine, din cãlãtoria sufletului tãu, dar ºi din conºtiinþa ta. Altfel spus, tu vei experimenta direct aceste informaþii, aceste sfaturi ºi aceastã înþelepciune pe care le-ai primit. În acest fel, vei confirma autenticitatea lor, devenind practic mesagerul lor. Asta înseamnã sã fii un mesager divin. Tu poþi deveni un astfel de mesager divin în toate aspectele vieþii tale de zi cu zi. Toate evenimentele din viaþa ta pot fi influenþate de mesajele primite. Uneori, tu vei fi conºtient de acest lucru, alteori mai puþin. Vor fi cazuri în care vei discuta cu o altã persoanã ºi vei rosti cuvinte care te vor face sã te întrebi: „Oare cine vorbeºte prin mine?“ Vei realiza apoi cã aceste cuvinte traduc informaþiile pe care le-ai primit prin intermediul Limbajului Sufletului de la Divin sau de la Lumea Sufletelor. Vei înþelege astfel mai bine ce înseamnã sã fii un mesager divin. Cu cât vei folosi mai des Limbajul Sufletului, cu atât mai multe mesaje, învãþãturi ºi înþelepciune vei primi. Vei putea deveni astfel un mesager divin pe un nivel chiar mai înalt de vibraþie. În acest fel, mesajele pe care le vei împãrtãºi celor din jur vor deveni mai profunde, superioare din punct de vedere calitativ. Aceastã afirmaþie explicã ce spuneam mai devreme despre serviciile oferite prin intermediul Limbajului

88

Limbajul Sufletului

Sufletului. Exemplul este evident. Aceastã posibilitate particularã reprezintã o comoarã cu totul specialã, întrucât, ºtiind cã sursa mesajelor tale este Lumea Sufletelor, aprecierea ta pentru acest instrument minunat va creºte ºi mai mult. În acest fel, conexiunea ta cu nivelul conºtient va intra într-o etapã nouã, superioarã. Aceastã conexiune cu nivelele superioare ale conºtiinþei este foarte importantã. Tu nu numai cã îþi vei da seama de faptul cã informaþiile, înþelepciunea ºi învãþãturile pe care le împãrtãºeºti în conversaþiile tale provin dintr-o altã sursã, ci vei începe chiar sã apreciezi din ce în ce mai mult acest lucru, conºtient cã aceste mesaje reprezintã binecuvântãri primite din Lumea Sufletelor ºi de la Divin. Limbajul Sufletului reprezintã o comoarã inclusiv pentru meditaþie. Tu poþi adresa Lumii Sufletelor cererile tale în Limbajul Sufletului. De pildã, poþi invoca trezirea Centrului Mesajelor, fortificarea centrului Dan Tian Inferior sau intrarea în comuniune cu iubirea universalã necon- diþionatã. Oricare ar fi dorinþa ta spiritualã, fã aceastã cerere ºi apoi începe sã reciþi Limbajul Sufletului. În acest fel, te vei conecta cu cererea ta pe nivelul sufletului, pe cel al Divinului ºi pe cel al Lumii Sufletelor în ansamblul ei. Dacã vei continua sã reciþi Limbajul Sufletului, cererea ta va deveni parte integrantã din meditaþia ta. Atunci când aplici Limbajul Sufletului, este ca ºi cum ai deschide un robinet. Nu cultiva însã niciun fel de aºteptãri, cãci acestea echivaleazã cu închiderea robinetului. Reþine aceastã comparaþie, cãci ea explicã perfect de ce nu trebuie sã cultivi vreodatã aºteptãrile, nici în meditaþie, nici în alte domenii ale vieþii. Folosirea Limbajului Sufletului în timpul

89

Înþelepciunea Sufletului

meditaþiei îþi permite sã intri în contact cu sufletul cererii tale. Posibilitãþile devin astfel dintr-odatã nelimitate. Acceptã apoi ceea ce þi se oferã, cu o recunoºtinþã absolutã. Experienþa pe care o vei trãi în timpul meditaþiei este exact ceea ce doreºte sã îþi ofere Lumea Sufletelor în acel moment. Continuã sã aplici Limbajul Sufletului ºi focalizeazã-te asupra cererii tale. Este posibil sã devii astfel conºtient de o schimbare a conºtiinþei tale. Este posibil sã primeºti mesaje legate de cererea ta. Dacã se întâmplã acest lucru, poþi întrerupe recitarea Limbajului Sufletului ºi te poþi conecta cu mesajele primite pe nivelul obiºnuit de luciditate, întrucât aceste mesaje reprezintã daruri care þi se oferã în momentul respectiv. Existã o diferenþã enormã între primirea mesajelor în urma folosirii Limbajului Sufletului ºi gândurile haotice care invadeazã mintea multor oameni atunci când mediteazã. Aceastã diferenþã este evidentã. Gândurile haotice provin întotdeauna de la gândirea logicã. Mintea obiºnuitã nu are stare nicio clipã, iar atunci când este forþatã sã tacã, intrã într-o stare de agitaþie. Astfel de gânduri nu au însã nimic de-a face cu mesajele primite de la Divin ºi de la Lumea Sufletelor. Acestea din urmã sunt întotdeauna însoþite de o stare de pace interioarã profundã, care transformã conºtiinþa. Dacã experimentezi gânduri haotice, considerã-le niºte daruri ºi niºte profesori. Nu te supãra pe ele ºi nu încerca sã le respingi. Reacþioneazã cu recunoºtinþã ºi continuã sã aplici Limbajul Sufletului. Dacã vei proceda în acest fel suficient de frecvent, vei începe sã experimentezi o schimbare a calitãþii meditaþiei tale. Pe scurt, vei pãtrunde din ce în ce

90

Limbajul Sufletului

mai adânc în interiorul sufletului cererii pe care ai adresat-o Lumii Sufletelor. Aºa cum spuneam, este foarte important sã eviþi aºteptãrile de orice fel. Acestea nu fac decât sã blocheze procesul revelaþiei, mai rapid decât orice alt factor. Practic, ele acþioneazã la fel ca atunci când închizi un robinet. Apa nu mai poate sã curgã prin þeavã. Una din cele mai sigure modalitãþi de a evita aºteptãrile este folosirea Limbajului Sufletului. O altã modalitate constã în a le mulþumi aºteptãrilor cu recunoºtinþã, aºa cum ai procedat ºi cu gândurile haotice. Considerã-le un dar ºi o învãþãturã, cãci ele îþi pot împãrtãºi o mare înþelepciune, acþionând astfel ca niºte maeºtri. Dacã vei reacþiona în acest fel, aºteptãrile ºi gândurile tale haotice vor înceta sã te mai tulbure, transformându-se în niºte ghizi care te vor ajuta sã îþi continui meditaþia pe un nivel superior. Folosirea Limbajului Sufletului pentru a dobândi înþelepciune de la aºteptãrile ºi gândurile tale haotice reprezintã un instrument minunat prin care poþi accelera acest proces de transformare a lor în ghizi ºi maeºtri. Personal, am identificat mult mai multe beneficii ale utilizãrii Limbajului Sufletului, dar cele pe care le-am menþionat ºi pe care le-am explicat în aceastã secþiune aduc cele mai mari schimbãri calitative de-a lungul cãlãtoriei sufletului, putând fi cu uºurinþã înþelese ºi apreciate. Pe mãsurã ce vei începe sã experimentezi beneficiile descrise mai sus, tu vei deveni conºtient inclusiv de alte beneficii, specifice cãlãtoriei tale personale. Toate reprezintã daruri minunate ºi nepreþuite pe care þi le oferã Divinul. Partea cea

91

Înþelepciunea Sufletului

mai frumoasã este cã cu cât vei folosi mai frecvent aceste daruri, cu atât mai multe beneficii vei primi. Acesta este un alt exemplu al generozitãþii divine. Foloseºte cât mai des Limbajul Sufletului ºi te vei putea bucura de toate aceste daruri în viaþa ta.

Recunoºtinþa

Probabil cã ai remarcat cât de des am folosit cuvântul recunoºtinþã în aceste pagini. Într-adevãr, importanþa recunoºtinþei nu poate fi subliniatã îndeajuns. Atunci când priveºti lucrurile din perspectiva recunoºtinþei, totul îþi apare într-o luminã diferitã. Tu ajungi sã îþi înþelegi altfel experienþele. Întreaga ta viaþã devine practic o singurã experienþã, a transformãrii de sine. La fel se petrec lucrurile în cazul unui caleidoscop. Gândeºte-te la toate piesele colorate dintr-un caleidoscop. Dacã iei aceste piese ºi le rãsfiri pe masã, ele devin o banalã colecþie de bucãþele de sticlã frumos colorate. Dacã le aºezi însã în caleidoscop, ele dau naºtere unor structuri mereu noi, de o frumuseþe aparte, devenind astfel

o sursã de desfãtare fãrã seamãn. În mod similar, dacã îþi

vei privi toate experienþele din perspectiva recunoºtinþei, fãrã sã le mai consideri evenimente separate ºi fragmentate, ele vor da naºtere unor structuri minunate, care îþi vor

produce o mare desfãtare. Meritã sã reþii aceastã comparaþie:

într-adevãr, recunoºtinþa poate acþiona ca un caleidoscop

în viaþa ta.

92

Limbajul Sufletului

Dacã vei reacþiona cu recunoºtinþã faþã de evenimentele pe care le trãieºti, experienþele aparent negative îþi vor apãrea într-o luminã nouã. Tu vei începe sã percepi aceste experienþe ca pe niºte daruri sublime, care îþi permit accesul la o înþelepciune cu totul specialã. Cu cât experienþele sunt mai dureroase sau mai dificile, cu atât mai mare va fi înþelep- ciunea la care vei avea acces prin intermediul lor. Ele fac parte integrantã din procesul cãlãtoriei sufletului tãu. Ori de câte ori în viaþa ta apare o experienþã extrem de dureroasã, ea îþi dezvãluie un aspect al fiinþei tale care trebuie trans- format în luminã. De multe ori, acest aspect a fãcut parte integrantã din viaþa ta ani la rând. În anumite cazuri, el a fãcut parte integrantã din cãlãtoria sufletului tãu vieþi la rând. În astfel de cazuri, procesul de transformare poate fi extrem de dificil. El necesitã un efort conºtient ºi consistent din partea ta. Dacã priveºti aceste experienþe din perspectiva recunoºtinþei, tu poþi înþelege pe un nivel foarte profund cã ai primit practic un dar valoros. Aceastã înþelepciune este cu totul specialã. Recunoºtinþa este singura reacþie posibilã atunci când primeºti un dar valoros ºi accesul la o înþe- lepciune extrem de profundã. De aceea, dacã vei privi experienþele dureroase din viaþa ta din aceastã perspectivã, ele îºi vor revela faþete pe care nu le-ai fi bãnuit niciodatã. Îngãduie-mi sã îþi dau un exemplu, ca sã înþelegi mai bine. Ori de câte ori opui rezistenþã unei învãþãturi sau ai o reacþie profund negativã faþã de o anumitã persoanã, acest lucru indicã faptul cã ai în faþã un dar sau un maestru de la care poþi învãþa foarte multe lucruri importante pentru tine. Dacã reacþionezi cu recunoºtinþã faþã de acest eveniment sau

93

Înþelepciunea Sufletului

faþã de aceastã persoanã, tu poþi deveni conºtient de un tipar mental sau comportamental pe care l-ai avut ani la rând. De multe ori, aceste tipare sunt confundate de oameni cu niºte virtuþi. Spre exemplu, onestitatea este consideratã o mare virtute de cãtre foarte mulþi oameni. Adeseori, cei care preþuiesc aceastã calitate doresc sã se identifice cu ea, conectându-ºi personalitatea la onestitate. Doresc sã precizez cã onestitatea este într-adevãr o calitate foarte importantã, care nu trebuie tratatã cu uºurinþã. Ea trebuie sã facã parte integrantã din viaþa tuturor oamenilor, într-o manierã cât mai concretã ºi mai pragmaticã. Existã însã ºi o altfel de reacþie faþã de onestitate, un fel de „încãrcãturã“ emoþionalã care îi face pe oameni sã devinã agitaþi sau nervoºi din cauza lipsei de onestitate. Atunci când reacþionezi în acest fel, nu mai putem vorbi de virtute, ci doar de filtrul prin care priveºte aceastã calitate extrem de importantã personalitatea ta. Pe scurt, nu mai avem de-a face cu o calitate sufleteascã, ci cu o problemã de ego, care nu mai are nimic de-a face cu onestitatea în sine. În astfel de cazuri, onestitatea nu reprezintã decât o mascã ce ascunde un aspect al personalitãþii care trebuie vindecat. Dacã vei înþelege acest lucru, cãlãtoria sufletului tãu ºi procesul de vindecare a lui vor deveni mult mai uºoare pentru tine. Înþelegerea faptului cã te-ai folosit de onestitate pentru a-þi proteja ºi pentru a-þi apãra propriul ego reprezintã un dar foarte preþios ºi un excelent maestru de la care poþi învãþa o lecþie importantã. Dacã ai ajuns la aceastã realizare interioarã, urmãtorul pas constã în eliberarea de ataºamentul egoului. Aici

94

Limbajul Sufletului

intervine recitarea Limbajului Sufletului, care poate fi practicatã cu un sentiment de recunoºtinþã faþã de darul primit. Aceastã metodã este extrem de eficace. Alternativ, tu te poþi racorda la virtutea autenticã a recunoºtinþei divine, oferindu-þi apoi propria recunoºtinþã pentru înþelepciunea primitã. ªi aceastã metodã este la fel de eficace. Îþi propun sã practicãm aceastã metodã chiar acum:

Dragã suflet, minte ºi trup al minþii mele, te iubesc 7 . Dragã suflet, minte ºi trup al egoului meu, te iubesc. Dragã suflet, minte ºi trup al Limbajului Sufletului, te iubesc. Îmi dau seama cã egoul meu a creat diverse blocaje de-a lungul cãlãtoriei mele. Mã simt recunoscãtor pentru cã am înþeles acest lucru. Îmi rog egoul sã renunþe la ataºamentele sale, la dorinþa sa de autoapãrare, de protejare, de „a avea dreptate“ ºi de a face întotdeauna numai cum vrea el. Rog Limbajul Sufletului meu sã binecuvânteze ºi sã îmi ajute egoul ºi mintea sã renunþe la ataºamentele lor.

7 Pentru a nu încãrca excesiv traducerea, nu am acordat verbul la plural, ci am folosit o licenþã, considerând cã verbul se acordeazã cu mintea, nu cu sintagma „suflet, minte ºi trup“. Astfel: „Dragã suflet, minte ºi trup al minþii mele, te iubesc“ echivaleazã cu „Dragã minte, te iubesc“. Traducerea corectã ar fi fost: „Dragã suflet, dragã minte ºi drag corp ale minþii mele, vã iubesc“, dar ea ar fi îngreunat în mod evident lectura. De aceea, vom pãstra aceastã licenþã de-a lungul întregii cãrþi. (n. tr.)

95

Înþelepciunea Sufletului

Mã simt profund recunoscãtor. Mulþumesc.

În continuare, relaxeazã-te în totalitate. Dacã þi-ai trezit ºi dacã þi-ai „revelat“ Limbajul Sufletului, recitã acest limbaj timp de câteva minute. Dacã nu poþi vorbi încã în Limbajul Sufletului, vei afla cum poþi face acest lucru în capitolul urmãtor. Pânã atunci, este suficient sã repeþi de câteva ori suita numericã 3396815 în limba chinezã: San San Giu Liu Ba Yao Wu (se pronunþã „san san geou lu ba iou uu“). Îþi voi explica de asemenea în capitolul urmãtor semnificaþia acestei suite numerice, care reprezintã totodatã o mantra ºi un cod secret. Cultivã o stare de recunoºtinþã profundã, divinã, pentru informaþiile ºi pentru revelaþiile primite, pentru angajamentul tãu de a-þi dizolva blocajele mentale ºi egotice, precum ºi pentru binecuvântãrile oferite de Limbajul Sufletului ºi de mantra 3396815. Dupã câteva minute, încheie exerciþiul spunând:

Hao! Hao! Hao! Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc.

Hao (se pronunþã „hau“) înseamnã „bine, perfect, sãnãtos, puternic“. Practic, toate dorinþele pozitive sunt incluse în acest cuvânt. Altfel spus, exerciþiul se încheie din nou prin exprimarea unei stãri de recunoºtinþã profundã. Acest exerciþiu simplu te va ajuta sã îþi transformi ataºamentele egoului într-o luminã mai profundã a conºtiinþei. Þi-am oferit acest exemplu pentru a înþelege mai bine cum îþi poþi influenþa singur acele domenii ale vieþii tale care au nevoie de vindecare.

96

Limbajul Sufletului

Ori de câte ori îþi dai seama cã o calitate realã s-a transformat într-un zid de autoapãrare ºi într-un mecanism de protecþie, oferã acestui domeniu din viaþa ta o binecu- vântare vindecãtoare. Identificã-te cu iubirea universalã necondiþionatã sau cu iertarea universalã necondiþionatã ºi oferã aceste vibraþii calitãþii de care s-a ataºat egoul tãu. De cele mai multe ori, acele segmente din viaþa ta care sunt asociate cu egoul tãu reprezintã manifestãri ale unor tipare care au nevoie de iubire ºi de iertare. Dacã vei oferi aceastã iubire ºi aceastã iertare egoului ºi personalitãþii tale, tu vei deveni conºtient de anumiþi indivizi ºi de anumite evenimente din viaþa ta care îþi declanºeazã în mod normal starea de durere sau de tristeþe. Dacã le vei oferi ºi acestora iubirea ºi iertarea ta universalã necondiþionatã, vei rãmâne uimit de profunzimea vindecãrii care se va produce în fiinþa ta. Vei experimenta astfel o eliberare extrem de profundã ºi te vei simþi miºcat pânã la lacrimi. Aceste lacrimi vor curãþa literalmente rana care þi-a afectat atât de multã vreme viaþa. Permite lacrimilor tale sã vindece toate aceste rãni, toate acele domenii din viaþa ta care au nevoie de vindecare. Ele reprezintã niºte daruri extrem de preþioase, dar ºi maeºtri ai unei înþelepciuni la care nu poþi avea acces prin nicio altã metodã. De aceea, meritã sã le acorzi recunoºtinþa ta cea mai profundã ºi cea mai sincerã. Pe mãsurã ce vei înþelege din ce în ce mai limpede cât de profunde sunt vindecarea ºi înþelepciunea la care ai acces prin intermediul acestor lacrimi purificatoare, vei începe sã reacþionezi în faþa lor cu o recunoºtinþã din ce în ce mai mare.

97

Înþelepciunea Sufletului

Acest exemplu te poate ajuta sã înþelegi mai bine ce spuneam mai devreme: toate evenimentele ºi persoanele din viaþa ta care par negative sau dificile reprezintã de fapt niºte daruri preþioase. Ele aratã cã eºti în sfârºit „pregãtit“ sã primeºti vindecarea ºi înþelepciunea de care ai nevoie. Dacã te-ai confrunta cu aceleaºi probleme, dar fãrã sã fii pregãtit pentru ele, te-ai simþi copleºit. Bunãtatea ºi compasiunea lui Dumnezeu faþã de noi sunt însã atât de mari, încât noi nu primim aceste daruri dificile, dar necesare, decât atunci când suntem cu adevãrat pregãtiþi sã le primim. Aceastã afirmaþie este cu atât mai adevãratã în cazul în care ne opunem unei schimbãri necesare. Rezistenþa opusã schimbãrii este de regulã asociatã cu un anumit tipar mental, cu o atitudine sau o convingere interioarã ce poate deriva dintr-o amintire a sufletului. Amintirile sufletului nu pot fi vindecate cu uºurinþã în mod direct, dar acest lucru este totuºi posibil. Simplul fapt cã opui aceastã rezistenþã în faþa schimbãrii aratã cã eºti pregãtit pentru ea. Rezistenþa îþi aratã care este tiparul mental, atitudinea sau convingerea pe care trebuie sã le vindeci ºi de care trebuie sã te eliberezi. Aceastã nouã cunoaºtere se poate manifesta în viaþa ta printr-o mare varietate de modalitãþi. Adeseori, ea ia forma „eficienþei“. Dacã eºti un profesionist, ea se poate manifesta printr-o calitate care îþi este necesarã în profesiunea ta ºi pentru care ai lucrat ani de zile. Alteori, ea se poate manifesta printr-o „cunoaºtere obiºnuitã“, sau ca o afirmaþie care începe cu: „Este limpede cã cea mai bunã cale de a rezolva aceastã problemã este urmãtoarea …“. Dacã observi cã repeþi din ce în ce mai des astfel de afirmaþii, înseamnã cã eºti pregãtit

98

Limbajul Sufletului

pentru schimbare ºi cã în viaþa ta va apãra în curând o experienþã cu adevãrat vindecãtoare, în urma cãreia vei câºtiga o înþelepciune foarte profundã. O altã afirmaþie comunã care aratã cã eºti pregãtit pentru schimbare începe cu cuvintele: „Oamenii ar trebui sã discute mai des despre aceastã problemã…“. Astfel de afirmaþii conþin de multe ori ºi un adevãr obiectiv, dar dacã la acesta

se adaugã ºi o anumitã încãrcãturã emoþionalã, putem vorbi

deja de un indiciu cã ai pãrãsit terenul adevãrului ºi ai intrat pe terenul unui tipar mental, al unei atitudini sau al unei convingeri care necesitã o vindecare profundã. Acelaºi lucru

este valabil ºi în cazul în care manifeºti o anumitã rigiditate într-un anumit domeniu de viaþã. Ceea ce spuneam mai devreme despre vindecarea rãnilor din viaþa ta se aplicã ºi în acest caz. Tu poþi aplica aceeaºi metodã, beneficiind astfel de marele dar al vindecãrii

ºi de înþelepciunea care îl însoþeºte. Aceasta este cea mai

potrivitã metodã de a vindeca amintirile sufletului. Atunci când aceste amintiri sunt vindecate, cãlãtoria sufletului tãu

intrã pe o nouã frecvenþã de vibraþie, mai înaltã, lucru valabil

nu doar în cazul tãu, ci ºi în cel al tuturor persoanelor asociate cu fosta amintire dureroasã a sufletului tãu. Propriile lor cãlãtorii sufleteºti sunt transformate la fel de profund ca

a ta. Acest tip de serviciu este foarte înalt, întrucât

influenþeazã nivelul tãu de conºtiinþã ºi nivelul de conºtiinþã

al altor persoane într-o manierã foarte profundã.

Cred cã ai înþeles ºi ai început sã apreciezi importanþa recunoºtinþei în viaþa ta. Priveºte aceastã recunoºtinþã deopotrivã din perspectiva poveºtii tale personale din timpul

99

Înþelepciunea Sufletului

acestei vieþi ºi din aceea mai vastã a cãlãtoriei sufletului tãu de-a lungul multor vieþi. Apreciazã recunoºtinþa inclusiv ca

o manifestare esenþialã a Divinului, ºi astfel, aprecierea ta

faþã de ea va deveni ºi mai mare. Atunci când spun „mani- festare esenþialã“, mã refer la faptul cã recunoºtinþa este o

virtute nãscutã direct din esenþa ultimã a sufletului, minþii ºi trupului lui Dumnezeu. Ea reprezintã unul din aspectele cele mai pure ale luminii divine. De aceea, orice manifestare a

ei la nivel personal este profund transformatoare. Cu cât vei

manifesta mai frecvent starea de recunoºtinþã, devenind una cu ea, ºi implicit cu prezenþa divinã, cu atât mai uºor îþi va

fi sã manifeºti ºi alte aspecte nãscute din esenþa supremã a

Divinitãþii. În mod evident, este vorba de un privilegiu ºi de

o onoare greu de egalat. Dacã vei deveni conºtient de acest rol aparte al recunoºtinþei în viaþa ta, te vei simþi încã ºi mai recunoscãtor.

Practic, exprimarea stãrii de recunoºtinþã poate fi comparatã cu un bulgãre de zãpadã care se rostogoleºte la vale. Odatã pus în miºcare, el tinde sã devinã din ce în ce mai mare ºi sã îºi accelereze singur miºcarea. În mod similar, recu- noºtinþa iniþialã tinde sã creascã ºi sã se manifeste printr-o recunoºtinþã din ce în ce mai mare. ªi acesta reprezintã un dar minunat din partea Divinului. De la prima manifestare a recunoºtinþei în viaþa ta, tu pui practic în miºcare bulgãrele de zãpadã. De-a lungul coborâºului sãu, orice bulgãre de zãpadã se loveºte însã de unele dâmburi. Speranþa mea este cã vei reacþiona în faþa acestor dâmburi cu aceeaºi recunoºtinþã venitã din strãfundurile sufletului, minþii ºi trupului tãu. Dacã vei proceda în acest fel, tu vei ajunge sã

100

Limbajul Sufletului

manifeºti recunoºtinþa ca pe un aspect natural al ritmului vieþii tale de zi cu zi. Secretul acestei stãri extrem de profunde de recunoºtinþã este relaxarea. Ori de câte ori constaþi cã opui rezistenþã în faþa unui aspect al vieþii (oricare ar fi acesta), cã manifeºti un anumit nivel de rigiditate în faþa unei situaþii sau a unei persoane, ºi cu atât mai mult dacã un eveniment þi se pare dureros ºi trist, este foarte important sã urmãreºti sã devii relaxat. De cele mai multe ori, atunci când devin conºtienþi de astfel de situaþii, majoritatea oamenilor se crispeazã ºi mai tare, devenind tensionaþi, stresaþi, iritaþi, furioºi sau temãtori. De aceea, ori de câte ori devii conºtient de una din aceste reacþii, spune-þi în sinea ta: „Ceea ce trebuie sã fac acum este sã mã relaxez“. Desigur, este posibil ca simpla repetare a acestei afirmaþii sã nu funcþioneze. De aceea, tu te poþi adresa sufletului tãu, rugându-l sã se relaxeze ºi sã îþi ofere o binecuvântare. O alternativã foarte bunã pentru a afla cum te poþi relaxa constã în a folosi Limbajul Sufletului. Acesta conduce nu doar la o relaxare obiºnuitã, ci la una divinã. Oricare ar fi metoda pe care te decizi sã o aplici, important este ca de îndatã ce devii conºtient de o stare de spirit negativã, de respingere sau de opoziþie, sã îþi aduci aminte instantaneu cã ceea ce trebuie sã faci este sã te relaxezi. Aceasta este cheia care deschide poarta recu- noºtinþei, iar recunoºtinþa este singura cheie care deschide poarta transformãrii. Þi-am descris astfel câteva calitãþi foarte simple pe care le poþi integra în viaþa ta, dar care vor produce schimbãri profunde pe toate nivelele fiinþei tale. Dacã vei practica

101

Înþelepciunea Sufletului

recunoºtinþa, vei constata cã vei începe sã manifeºti într-o mai mare mãsurã emoþiile pozitive cum sunt blândeþea, flexibilitatea, umorul ºi bucuria. Aceste emoþii reprezintã daruri minunate, care îþi pot schimba cu totul calitatea vieþii de zi cu zi, dar ºi calitatea ºi frecvenþa de vibraþie a cãlãtoriei sufletului tãu, ºi chiar nivelul tãu de conºtiinþã. Nu trebuie sã uiþi cã schimbãrile vieþii de zi cu zi sunt direct asociate ºi interconectate cu cele ale cãlãtoriei sufletului tãu. Practic, cele douã aspecte se influenþeazã reciproc. Cu cât vei deveni mai conºtient de acest lucru, cu atât mai uºor îþi va fi sã manifeºti recunoºtinþa de care am vorbit atât de mult în aceste pagini, Îþi propun sã discutãm acum despre unul din principalii factori care blocheazã recunoºtinþa, ºi anume „lamentarea“. Aceasta se poate manifesta prin modalitãþi foarte uºor de identificat, dar se poate insinua în viaþa ta ºi prin modalitãþi extrem de subtile, nu la fel de uºor de sesizat. Toþi adepþii care doresc cu toatã seriozitatea sã îºi transforme fiinþa pe toate nivelele, schimbându-ºi astfel cursul cãlãtoriei sufletului, îºi propun sã renunþe mai întâi de toate la acest defect al lamentãrii. Aºa cum spuneam, domeniile de viaþã în care lamentarea se manifestã în mod evident pot fi identificate foarte uºor. Nu la fel de uºor de identificat sunt însã formele subtile ale lamentãrii, din care am amintit o parte în secþiunea de mai sus. Ori de câte ori faci o afirmaþie de genul: „Toatã lumea ºtie cã…“ sau „Oamenii ar trebui sã discute mai des despre…“ (sau alte afirmaþii similare), tu te plângi practic de ceva. Aceste modalitãþi de a critica ºi de a te plânge sunt

102

Limbajul Sufletului

considerate acceptabile din punct de vedere social, întrucât camufleazã motivul pentru care simþi nevoia sã te lamentezi. De pildã, afirmaþia: „Toatã lumea ºtie cã…“ poate fi uºor reformulatã, scoþând la ivealã lamentarea din spatele ei. Practic, este ca ºi cum ai spune: „Ceea ce se întâmplã este greºit ºi practic orice om cu un dram de bun simþ îºi poate da cu uºurinþã seama de acest lucru“. Pusã în aceastã formã, afirmaþia de dinainte îºi dezvãluie adevãrata esenþã, aceea de judecatã criticã sau de lamentare. De aceea, evitã pe cât posibil astfel de afirmaþii. Unii cititori vor considera aceastã provocare foarte dificilã. Mulþi oameni îºi creeazã adevãrate mantrae din fraze de genul: „Onestitatea este o virtute principalã în viaþa mea; integritatea mea personalã este cel mai important lucru pentru mine“. Dacã þi-ai creat o astfel de mantrã, îþi va fi foarte dificil sã te eliberezi de acest gen de lamentare. Atunci când onestitatea ºi integritatea personalã nu sunt respectate în viaþa publicã, oamenii se aratã ºocaþi. În societatea modernã, acest lucru pur ºi simplu nu este considerat acceptabil. De aceea, multor oameni le vine greu sã renunþe la acest gen de lamentãri. Mesajele primite de ei de la condiþionarea lor culturalã sunt foarte puternice ºi se identificã cu tiparele lor comportamentale. Dacã te afli în aceastã situaþie, sfatul meu este sã priveºti cu atenþie adevãratul mecanism care se deruleazã ºi sã reflectezi la ceea ce am afirmat mai devreme:

cã aceste fraze nu sunt decât niºte forme subtile de lamentare. O altã formã subtilã de lamentare este compararea cu o altã persoanã. Foarte mulþi oameni fac astfel de comparaþii în fiecare zi. Desigur, majoritatea adulþilor nu vor recunoaºte

103

Înþelepciunea Sufletului

niciodatã acest lucru, cãci societatea ne-a învãþat cã nu aceasta este cea mai potrivitã reacþie în faþa realizãrilor unei alte persoane. Nu conteazã însã dacã faci astfel de comparaþii cu voce tare sau în gând. Ori de câte ori te compari cu altcineva, tu emiþi practic o judecatã criticã sau o lamentare. Este uºor sã îþi dai seama de acest lucru dacã inversezi afirmaþia fãcutã. Spre exemplu, mulþi dintre cursanþii mei se plâng: „Capacitatea de percepþie a celui de-al treilea ochi nu este la fel de dezvoltatã în cazul meu ca în cazul lui Joyce, ºi nici nu se comparã cu capacitatea de percepþie a celui de-al treilea ochi al lui Artemas“. Ori de câte ori faci astfel de comparaþii ºi simþi o stare de insatisfacþie sau chiar de tristeþe, tu poþi fi convins cã ai intrat în cercul vicios al lamentãrii ºi al criticii. Sã vedem ce se ascunde în spatele acestor afirmaþii. De pildã, afirmaþia de mai sus ar putea fi tradusã astfel: „Dragã Doamne, tu ai înzestrat-o pe Joyce cu o capacitate de percepþie mult mai mare a celui de-al treilea ochi, în timp ce mie mi-ai dãruit o capacitate de percepþie infimã, care nu mã face deloc fericit“. Aceastã traducere a afirmaþiei iniþiale poate pãrea puþin ºocantã la început. Practic, nu cred cã existã vreun cititor al acestei cãrþi care s-ar putea adresa în acest fel Divinului. (Dacã totuºi mai ai câte o scãpare ºi te adresezi în acest fel Divinului, nu uita sã închei întotdeauna cu: „Îmi pare rãu. Te rog sã mã ierþi“). Cred cã acum ai înþeles de ce astfel de comparaþii sunt în realitate critici ºi lamentãri. Practic, ele reprezintã o modalitate indirectã de a te plânge Divinului cã nu þi-a dãruit capacitãþile pe care þi le doreºti, deci cã te-a creat imperfect. Cum s-ar spune, te adresezi

104

Limbajul Sufletului

Lumii Sufletelor, ghizilor ºi protectorilor tãi speciali cã nu îºi iau foarte în serios misiunea. Existã lucruri pe care tu nu le poþi face. Dacã nu ai studiat limba francezã, iar aceasta nu este limba ta maternã, tu nu poþi vorbi aceastã limbã. Aceastã afirmaþie este corectã. Dacã nu ai studiat matematica superioarã ºi nu dispui de o viziune intuitivã extrem de profundã, tu nu poþi face calcule ºi nu poþi înþelege teoria probabilitãþii. ªi aceastã afirmaþie este la fel de corectã. Astfel de afirmaþii sunt incontestabile, dar altele pot intra în categoria lamentãrilor sau criticilor subtile. Îngãduie-mi sã îþi dau un alt exemplu. Sã spunem cã ai primit o sarcinã de serviciu care nu intrã în sfera competenþelor tale profesionale. Primul gând care îþi trece prin minte este: „Nu pot face acest lucru, întrucât nu am capacitatea necesarã“. Prin aceastã afirmaþie, tu îi oferi practic limitarea ta Divinului. El o primeºte, apoi þi-o returneazã. Acest mod de a gândi este întâlnit foarte frecvent. Cine înþelege aceste mecanisme poate experimenta o vindecare pe nivele foarte profunde ale fiinþei ºi poate cãpãta astfel acces la o înþelepciune pe mãsurã. Toate exemplele pe care le-am dat pânã acum sunt întâlnite frecvent în viaþa de zi cu zi. Ele fac parte integrantã din cãlãtoria noastrã pe acest Pãmânt. Ceea ce conteazã este ca în astfel de cazuri sã evitãm sã ne simþim triºti, vinovaþi sau frustraþi, ºi sã înlocuim aceste emoþii cu recunoºtinþa. Cred cã ai înþeles cã astfel de afirmaþii adresate Divinului sau Lumii Sufletelor nu reprezintã cea mai bunã modalitate de a avansa de-a lungul cãii spirituale sau de a experimenta o îmbunãtãþire ºi o vindecare pe nivelul fizic,

105

Înþelepciunea Sufletului

emoþional sau mental al fiinþei tale. Sper ca exemplele pe care þi le-am dat, de reformulare a afirmaþiilor de acest fel, sã te ajute sã eviþi acest tip de lamentãri sau de critici. Sper, de asemenea, sã te ajute sã devii conºtient cât de des faci astfel de comparaþii de-a lungul fiecãrei zile. Þi-am oferit deja mai multe învãþãturi legate de recunoºtinþã. Fiecare dintre ele a fost însoþitã de câte o binecuvântare extrem de puternicã, ce te va ajuta sã o pui în practicã în viaþa de zi cu zi. Pe mãsurã ce vei pune în practicã aceste învãþãturi, tu vei experimenta transformãri pe care la ora actualã nici mãcar nu þi le poþi imagina. Mai mult, ele se vor petrece mult mai rapid decât crezi la ora actualã. Am cursanþi care au trãit chiar experienþa unei transfor- mãri spontane. Toþi ceilalþi mi-au spus cã transformãrile pe care le-au experimentat de-a lungul anilor sau chiar al lunilor au fost de neimaginat. Majoritatea credeau cã astfel de transformãri nu se pot petrece decât în foarte mulþi ani, sau chiar în mai multe vieþi la rând. Dacã vei respecta învãþãturile cuprinse în aceste pagini, îþi vei putea accelera ºi tu cãlãtoria sufletului. Primirea binecuvântãrilor din aceste pagini îþi va schimba profund fiecare aspect al vieþii.

106

2
2

Descoperã Limbajul Sufletului tãu

Î n capitolul anterior, þi-am descris pe larg semnificaþia ºi beneficiile Limbajului Sufletului. Speranþa mea

este cã te-ai simþit inspirat ºi cã eºti dornic sã îþi descoperi acum acest Limbaj al Sufletului. Atunci când vorbesc pentru

prima datã în Limbajul Sufletului, foarte mulþi oameni trãiesc

o stare de entuziasm debordant ºi de emoþie intensã. Unii

dintre ei izbucnesc în lacrimi. Alþii izbucnesc în hohote de râs, sau îºi simt inimile bãtând foarte rapid. Dacã experimen- tezi o astfel de reacþie, nu trebuie sã te sperii ci sã o consideri

o reacþie normalã. Toþi oamenii pot vorbi în Limbajul Sufletului, dar foarte puþini îºi dau seama de acest lucru. Pentru cei mai mulþi dintre ei, Limbajul Sufletului rãmâne de regulã ascuns. Atunci când canalul Limbajului Sufletului se deschide brusc, iar cuvintele încep sã curgã prin el, experienþa poate fi extrem de emoþionantã. Îmi mai amintesc ºi acum de un chiro- practician care a început sã alerge prin camerã ºi care a

107

Înþelepciunea Sufletului

continuat astfel timp de câteva minute atunci când a început sã vorbeascã pentru prima datã în Limbajul Sufletului. Pur ºi simplu nu se putea opri din miºcare ºi din vorbire. A fost un exemplu de-a dreptul emoþionant. Îþi spun toate aceste lucruri pentru a-þi explica faptul cã nu conteazã ce reacþie particularã ai sau ce stare simþi atunci când îþi descoperi pentru prima datã Limbajul Sufletului. Deschiderea canalului prin care se manifestã acesta este absolut nepericuloasã. De aceea, nu trebuie sã îþi faci probleme dacã manifeºti o reacþie emoþionalã sau de altã naturã extrem de intensã. Important este cã dupã deschiderea acestui canal, beneficiile de care te vei bucura în planul vindecãrii, regenerãrii ºi transformãrii vieþii, vor fi enorme. De aceea, pregãteºte-te sufleteºte!

Codul secret al sufletului care permite descoperirea Limbajului Sufletului

Este posibil ca unii cititori sã poatã vorbi deja în Limbajul Sufletului. Chiar dacã te afli în aceastã situaþie, sfatul meu este sã nu sari peste acest capitol. Ar fi o greºealã. Îþi reamintesc cã fiecare cuvânt, fiecare literã ºi fiecare spaþiu din aceastã carte reprezintã un instrument al binecuvântãrii. Dacã vei sãri peste acest capitol, vei sãri practic peste mii de binecuvântãri. Mai mult, acest capitol conþine primele douã transmisii divine din aceastã carte. Am ajutat mai multe mii de oameni din întreaga lume sã îºi descopere Limbajul Sufletului prin folosirea unui cod secret primit prin inspiraþie divinã de maestrul meu spiritual

108

Limbajul Sufletului

din China, Zhi Chen Guo, în deceniul ºapte al secolului XX. Într-o dimineaþã, pe când medita profund, el a primit acest cod ca pe un dar al Cerului. Codul conþine o incredibilã Putere a Sufletului, capabilã sã vindece, sã binecuvânteze ºi sã deschidã diferite canale spirituale. Acest cod este suita numericã 3396815, sau San San Giu Liu Ba Yao Wu în limba chinezã (se pronunþã „san san geou lu ba iou uu“). Acest cod secret, care reprezintã totodatã o mantra specialã, a fost folosit deja de sute de mii de oameni din China ºi din Occident. Unul din darurile speciale ale acestei mantre este capacitatea de a face legãtura între sufletul celui care o rosteºte ºi sufletul Divinului. San San Giu Liu Ba Yao Wu este o mantrã foarte specialã, care deschide canalele de comunicare ale sufletului, dar are ºi numeroase alte capacitãþi, generând foarte multe beneficii. Voi descrie pe larg aceste puteri ºi aceste beneficii într-o altã carte. Din perspectiva subiectului abordat în aceastã carte, mã voi limita sã afirm doar cã aceastã mantrã deschide canalele de comunicare ale sufletului. ªi sã nu uitãm cã Limbajul Sufletului este principala formã de comunicare a sufletului. De aceea, repetã de cât mai multe ori acest cod secret:

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Recitã codul din ce în ce mai rapid, cât de rapid poþi. Dacã vei face acest lucru, este posibil sã începi sã rosteºti sunete cu totul neobiºnuite, rostite cu o intonaþie specialã. Este o voce pe care nu ai mai auzit-o pânã acum. Aceastã

109

Înþelepciunea Sufletului

voce specialã este vocea sufletului tãu, iar aceste sunete ciudate articuleazã Limbajul Sufletului tãu! Dacã doreºti sã te asiguri cã vorbeºti în Limbajul Sufletului tãu, înceteazã sã mai vorbeºti cu aceastã voce neobiºnuitã ºi începe sã repeþi din nou: San San Giu Liu Ba Yao Wu, San San Giu Liu Ba Yao Wu, San San Giu Liu Ba Yao Wu, San San Giu Liu Ba Yao Wu. Subit, vei începe sã vorbeºti din nou cu acea voce specialã. Aceasta poate suna la fel ca prima datã, sau poate suna diferit. Dacã auzi din nou aceastã voce specialã, poþi fi absolut sigur cã ea reprezintã Limbajul Sufletului tãu. Aºa cum spuneam la începutul acestui capitol, atunci când îþi vei descoperi pentru prima datã Limbajul Sufletului, este posibil sã trãieºti o emoþie extrem de intensã. De pildã, te poþi simþi plin de entuziasm. Este posibil ca trupul tãu sã înceapã sã tremure. Oricât de intensã ar fi emoþia resimþitã, nu te speria. Dã-i o simplã comandã minþii tale sã înceteze sau sã încetineascã recitarea în Limbajul Sufletului, ºi totul va reveni la normal.

Primeºte binecuvântãrile sufletului ºi practicã pentru a-þi revela Limbajul Sufletului tãu

Iar acum, pregãteºte-te. Te voi ghida personal într-o practicã ce te va ajuta sã îþi revelezi Limbajul Sufletului tãu. Simultan, îþi voi oferi o transmisie divinã care va accelera acest proces. În acest fel, lectura acestei secþiuni nu va fi cu

110

Limbajul Sufletului

nimic diferitã de participarea directã la unul din seminariile mele. Vei recita împreunã cu mine, la fel cum ai face dacã te-ai afla într-unul din locurile de retragere ale sufletului meu. Cartea de faþã este prima dintr-o serie intitulatã „Puterea Sufletului“. Divinul m-a cãlãuzit personal, ajutându-mã sã o scriu într-o manierã cu totul specialã, astfel încât tu sã te poþi bucura de transmisiile divine. Foarte mulþi cititori îºi vor revela Limbajul Sufletului chiar în urmãtoarele minute, dacã vor urma instrucþiunile mele ºi dacã vor practica alãturi de mine. Dupã numai câteva minute de practicã, foarte mulþi dintre ei vor începe sã vorbeascã spontan în Limbajul Sufletului. De fapt, marea majoritate a cititorilor care vor practica timp de cel puþin opt minute vor reuºi acest lucru. Vor fi ºi unii care vor trebui sã repete practica de mai multe ori. Dacã te afli în aceastã situaþie, continuã sã practici, iar Limbajul Sufletului îþi va fi cu siguranþã revelat.

PRIMEªTE TRANSMISIA DIVINÃ ªI REVELEAZÃ-ÞI LIMBAJUL SUFLETULUI TÃU

Voi începe acum transmisia divinã. Am început sã ofer astfel de transmisii divine în luna iulie a anului 2003. Cei mai mulþi oameni primesc astfel de transmisii la distanþã, înregistrându-se pe site-ul meu ºi participând la teleconferinþele mele sãptãmânale intitulate Binecuvântãri Divine Duminicale. Sunt onorat cã Divinul a fost de acord sã ofere anumite transmisii fiecãrui cititor al acestei cãrþi. Aceasta este prima

111

Înþelepciunea Sufletului

datã în istoria umanitãþii când o astfel de transmisie divinã este oferitã în acest fel. De acum înainte, voi oferi acest serviciu al transmisiilor divine în fiecare carte care va urma din seria „Puterea Sufletului“. Prima transmisie divinã pe care o voi face este intitulatã:

Transferul Sufletului Divin al Sferei de Luminã Divinã Aurie ºi al Izvorului Auriu al Limbajului Sufletului Divin. Aceastã transmisie divinã este un dar pe care þi-l transmite Divinul sufletului tãu. Darul de faþã are douã pãrþi. Sfera de Luminã Divinã Aurie este o comoarã divinã yang. Izvorul Divin Auriu este o comoarã divinã yin. Aceastã transmisie este însuºi sufletul divin al Limbajului Sufletului Divin. Divinul mi-a conferit onoarea de a le oferi aceastã comoarã tuturor cititorilor acestei cãrþi. Aºadar, pregãteºte-te. Dacã doreºti sã primeºti aceastã transmisie divinã, ea îþi va fi oferitã peste numai câteva momente. Dacã nu doreºti sã primeºti transmisia divinã, spune: „Mulþumesc. Nu mã simt pregãtit sã primesc acest dar“. În acest fel, nu vei primi transmisia, ceea ce nu înseamnã cã nu poþi citi mai departe paragrafele care urmeazã. Dacã într-un moment viitor te vei simþi pregãtit sã primeºti transmisia, întoarce-te la aceastã paginã ºi spune-i Divinului: „Sunt onorat sã primesc acest dar“. Deschide-þi apoi cât mai larg inima ºi sufletul. Citeºte urmãtoarele patru paragrafe încã o datã. Vei primi astfel transmisia divinã, în acord cu liberul tãu arbitru.

112

Limbajul Sufletului

RELAXEAZÃ-TE ÎN TOTALITATE. Pentru a primi binecuvântarea divinã înmagazinatã în aceastã carte, deschide-þi cât mai larg inima ºi sufletul. Stai cu coloana vertebralã dreaptã. Tãlpile rãmân la sol, lipite de acesta. Plaseazã-þi vârful limbii cât mai sus, cãtre bolta palatului (cerul gurii), dar fãrã a o atinge.

TRANSMISIA DIVINÃ: Transferul Sufletului Divin al Sferei de Luminã Divinã Aurie ºi al Izvorului Auriu al Limbajului Sufletului Divin, fãcut dinspre inima ºi sufletul Divinului cãtre sufletul tãu. Transmisie în tãcere!

În continuare, închide ochii timp de un minut ºi primeºte cu bucurie aceastã comoarã sufleteascã divinã în sufletul tãu. Felicitãri! Tocmai ai primit prima comoarã divinã cu proprietatea de a vindeca ºi de a binecuvânta din seria celor oferite în aceastã carte. Ori de câte ori vei reciti paragraful precedent, aceastã transmisie va fi reactualizatã. Acesta este planul divin pentru aceste transmisii. Nu cere însã alte transmisii sau daruri suplimentare, cãci lucrurile nu funcþioneazã în acest fel. Transmisiile divine fãcute cititorilor acestei cãrþi sunt foarte specifice.

PRACTICÃ ªI REVELEAZÃ-ÞI LIMBAJUL SUFLETULUI

Mai întâi de toate, doresc sã îmi ofer serviciile þie ºi celorlalþi cititori ai acestei cãrþi. De aceea, înainte de a practica acest exerciþiu, invocã sufletul meu. Te asigur cã

113

Înþelepciunea Sufletului

sufletul meu este slujitorul tãu. El îþi stã la dispoziþie acum ºi de-a pururi, 24 de ore pe zi, în orice situaþie te-ai afla. Relaxeazã-te din nou, cu coloana vertebralã dreaptã. Practicã împreunã cu mine ºi reveleazã-þi Limbajul Sufletului. Invocã mai întâi de toate sufletul meu, spunând:

„Dragã suflet al Maestrului Sha, te rog, vino ºi dãruieºte-mi o binecuvântare, astfel încât sã îmi pot revela Limbajul Sufletului în timpul acestei practici. Îþi mulþumesc“. ªi încã un secret important: atunci când reciþi incantaþia, fii cât mai natural. Nu te lua prea în serios. Relaxeazã-te din ce în ce mai profund. Începe prin a repeta incantaþia:

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum repetã incantaþia mai rapid! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum repet-o încã ºi mai rapid! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu

114

Limbajul Sufletului

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Repetã incantaþia din ce în ce mai raaapppiiiiidddd! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum, repet-o cât de rapid poþi! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Continuã sã reciþi astfel incantaþia timp de 5-8 minute. Vei descoperi cã pronunþarea fiecãrui cuvânt devine din ce în ce mai dificilã. La un moment dat, ea devine chiar imposibilã! Exact acest lucru îl urmãrim noi. Rosteºte cât mai rapid cuvintele, pânã când acestea îºi pierd pronunþia individualã distinctã, transformându-se într-un sunet aproape continuu. Vei constata cã începi sã emiþi o varietate de sunete complet diferite. Acesta este momentul în care canalul Limbajului Sufletului s-a deschis.

115

Înþelepciunea Sufletului

Subit, din gurã îþi va ieºi o voce pe care nu ai mai auzit-o niciodatã pânã acum. Lasã aceastã voce sã se exprime în sunetele ei speciale. Acesta este Limbajul Sufletului tãu. Pentru a-þi confirma cã acesta este cu adevãrat Limbajul

Sufletului tãu, opreºte-te din vorbitul cu aceastã voce specialã ºi reîncepe sã reciþi incantaþia San San Giu Liu Ba Yao Wu cât de rapid poþi. Dacã vocea neobiºnuitã reapare, ea este cu siguranþã Limbajul Sufletului tãu. La sfârºitul fiecãrei ºedinþe de practicã, nu uita sã spui:

„Dragã suflet al Maestrului Sha, îþi mulþumesc.

Te rog, întoarce-te acum la Maestrul Sha“.

Este o simplã chestiune de politeþe spiritualã. Dacã ai început încã din primele momente sã vorbeºti în Limbajul Sufletului, felicitãri! Dacã ai început sã vorbeºti în acest limbaj la sfârºitul celor opt minute, felicitãri! Dacã

nu ai început sã vorbeºti încã în Limbajul Sufletului, nu te simþi dezamãgit. Practicã din nou cele opt minute, mai târziu în cursul zilei sau a doua zi. Fã câteva astfel de ºedinþe de câte opt minute în fiecare zi. Ori de câte ori practici, invocã noua transmisie divinã ºi roag-o sã te binecuvânteze. Iatã o formulã simplã pe care o poþi aplica:

„Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, revelaþi-

mi Limbajul Sufletului meu. Vã mulþumesc“.

Începe apoi din nou sã practici repetarea incantaþiei:

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu

116

Limbajul Sufletului

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum repetã incantaþia mai rapid! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum repet-o încã ºi mai rapid! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Repetã incantaþia din ce în ce mai raaapppiiiiidddd! San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Acum, repet-o cât de rapid poþi!

117

Înþelepciunea Sufletului

San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu San San Giu Liu Ba Yao Wu… Continuã sã reciþi astfel incantaþia timp de 5-8 minute. Ai încredere! Te asigur cã, mai devreme sau mai târziu, Limbajul Sufletului tãu îþi va fi revelat! Dacã þi-ai revelat deja Limbajul Sufletului, continuã sã îl practici timp de câteva minute. Lasã vocea sufletului tãu ºi sunetul special al Limbajului Sufletului sã se manifeste fluent prin tine.

Aplicã Limbajul Sufletului pentru a te vindeca pe tine însuþi, dar ºi pentru a-i vindeca pe alþi oameni

În continuare, îþi propun sã practici folosirea Limbajului Sufletului pentru a-þi oferi þie însuþi sau altor oameni o vindecare. Stai confortabil, cu coloana vertebralã dreaptã. Tehnicile urmãtoare pot fi practicate cu voce tare sau în gând.

AUTOVINDECAREA

Vom începe cu o invocare a salutului:

„Dragã Limbaj al Sufletului meu, te iubesc, te slãvesc ºi te apreciez. Te rog, oferã-mi o vindecare pentru (sau vindecã-mi)…“.

118

Limbajul Sufletului

La finalul invocãrii, numeºte organul, sistemul fiziologic sau celulele dintr-o anumitã parte a corpului – genunchi, spate, gât etc., pe care doreºti sã le vindeci. Alternativ, numeºte boala sau dezechilibrul emoþional pe care doreºti sã le vindeci. Îþi mulþumesc. Poþi folosi de asemenea comoara vindecãtoare divinã pe care ai primit-o acum câteva pagini (ºi care are efecte permanente):

„Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, vinde- caþi-mi… Vã mulþumesc“. La fel de bine, poþi invoca simultan Limbajul Sufletului ºi transmisia divinã:

„Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin ºi dragul meu Limbaj al Sufletului, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, vindecaþi-mi… Vã mulþumesc“. Începe apoi sã reciþi din ce în ce mai rapid codul secret San San Giu Liu Ba Yao Wu, din ce în ce mai rapid, pânã când începi sã vorbeºti în Limbajul Sufletului. Continuã sã vorbeºti în acest limbaj timp de 3-5 minute, fie în sinea ta, fie cu voce tare. Închide apoi ochii ºi concentreazã-te asupra zonei pentru care ai solicitat vindecarea. Poþi simþi aici o senzaþie de cãldurã, de rãcoare sau o vibraþie. Dacã ai cel de-al treilea ochi deschis, poþi vedea o patã de culoare întunecatã care se

119

Înþelepciunea Sufletului

suprapune cu organul respectiv ºi care se transformã treptat în luminã. Acest lucru indicã faptul cã blocajele energetice ºi spirituale sunt dizolvate. Dacã ai o capacitate de percepþie avansatã a celui de-al treilea ochi, poþi vedea tot felul de imagini. De pildã, poþi vedea îngeri sau alte fiinþe spirituale elevate care asistã procesul de vindecare. Poþi vedea imagini ale pãrinþilor, bunicilor sau ale altor suflete dragi, cãrora le pasã de tine. Poþi vedea imagini vindecãtoare din naturã, sau simple emanaþii de luminã ºi de energie în zona organului bolnav. Dupã ce ai recitat timp de 3-5 minute Limbajul Sufletului, spune:

Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc. Hao înseamnã „perfect“ sau „fã-te bine“ în limba chinezã. Mulþumirea finalã exprimã starea de recunoºtinþã faþã de Limbajul Sufletului tãu, faþã de sufletul tãu ºi faþã de Divin. Sfatul meu este sã practici aceastã tehnicã de autovindecare cât mai des posibil în cursul zilei. Poþi practica acest exerciþiu ºi pentru simpla dinamizare a energiei tale; tot ce trebuie sã faci în acest scop este sã faci aceastã solicitare. De fiecare datã, recitã Limbajul Sufletului timp de 3-5 minute. Dacã suferi de o boalã cronicã, gravã sau care îþi pune în pericol viaþa, mãreºte intervalul de practicã la 10-15 minute per ºedinþã, de cât mai multe ori pe zi. Nu existã nicio limitã pentru practicarea autovindecãrii cu ajutorul Limbajului Sufletului, nici în ceea ce priveºte minutele unei ºedinþe, nici în ceea ce priveºte numãrul ºedinþelor dintr-o zi. Chiar dacã ai reuºit sã te vindeci, poþi

120

Limbajul Sufletului

continua aceastã practicã. Limbajul Sufletului tãu se va transforma automat dintr-un instrument al vindecãrii într-unul al regenerãrii! IMPORTANT: dacã practici Limbajul Sufletului în poziþia culcat, nu rosti incantaþia cu voce tare. Repetarea oricãrei mantrae în aceastã poziþie poate conduce la secãtuirea de energie. Poþi practica recitarea, dar numai în gând. De altfel, recitarea în gând poate fi practicatã oriunde ºi oricând, în orice poziþie corporalã. Totuºi, dacã stai într-o poziþie ºezând sau în picioare, poþi alterna între recitarea în gând ºi cea cu voce tare. Recitarea cu voce tare pune în vibraþie celulele mari ºi spaþiile mari din interiorul corpului. Recitarea în gând pune în vibraþie celulele mici ºi spaþiile mici din interiorul corpului.

VINDECAREA ALTOR PERSOANE

Îþi voi explica în continuare cum poþi oferi o binecu- vântare vindecãtoare unei alte persoane prin intermediul Limbajului Sufletului. Alege o persoanã dragã din cercul tãu de cunoºtinþe cãreia doreºti sã îi oferi aceastã binecuvântare vindecãtoare. Fã apoi în tãcere invocarea salutului:

„Dragã Limbaj al Sufletului meu, te iubesc, te slãvesc ºi te apreciez. Te rog, oferã-i o vindecare lui… (numele persoanei) pentru… (numeºte boala, organul sau sistemul fiziologic pe care doreºti sã îl vindeci, ori dezechilibrul emoþional). Îþi mulþumesc“. Începe apoi sã reciþi Limbajul Sufletului. Continuã sã vorbeºti în acest limbaj timp de 3-5 minute. La sfârºitul ºedinþei de vindecare, spune:

121

Înþelepciunea Sufletului

Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc. De asemenea, nu uita sã invoci ºi transmisia divinã pe care ai primit-o înainte de a-þi revela Limbajul Sufletului:

„Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, oferiþi-i o vindecare lui… (numele persoanei) pentru… (numeºte boala, organul sau sistemul fiziologic pe care doreºti sã îl vindeci, ori dezechilibrul emoþional). Vã mulþumesc“. Începe apoi sã reciþi Limbajul Sufletului. Continuã sã vorbeºti în acest limbaj timp de 3-5 minute. La sfârºitul ºedinþei de vindecare, spune:

Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc. Primirea unei transmisii divine conferã capacitatea de a oferi vindecãri ºi binecuvântãri divine (þie sau altor persoane). Aceastã putere poate fi experimentatã foarte rapid. De aceea, nu uita de recunoºtinþa pe care o datorezi transmisiei divine. Cum funcþioneazã o transmisie divinã? Limbajul Sufletului Divin echivaleazã cu transferul unui suflet divin nãscut din inima Divinului cãtre sufletul tãu, cu care fuzioneazã. Ori de câte ori vei invoca aceastã comoarã, sufletul nãscut din Limbajul Sufletului Divin începe sã emane luminã, generând astfel efecte vindecãtoare. La sfârºitul practicii, nu uita sã îþi oferi recunoºtinþa spunând mulþumesc din inimã. Aºa cum spuneam,

122

Limbajul Sufletului

recunoºtinþa este o practicã spiritualã vitalã ºi exprimã o politeþe spiritualã elementarã. Practicã astfel de ºedinþe vindecãtoare cât mai des în cursul zilei. Cu cât le vei practica mai des, cu atât mai bine.

Aplicã Limbajul Sufletului pentru a-þi dinamiza energia sau pentru a dinamiza energia altor persoane

În continuare, îngãduie-mi sã îþi explic cum poþi aplica aceastã transmisie divinã pentru a-þi dinamiza propria energie ºi vitalitate. Rosteºte urmãtoarea invocare, cu voce tare sau în gând:

„Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog sã îmi dinamizaþi energia ºi vitalitatea. Vã mulþumesc“. Mai departe, recitã mantra San San Giu Liu Ba Yao Wu pânã când începi sã vorbeºti în Limbajul Sufletului ºi fã acest lucru timp de 3-5 minute. Fã acest lucru chiar acum. Dupã ce s-au scurs cele 3-5 minute, verificã-þi nivelul energetic. Comparã-l cu cel de dinainte. Este posibil sã te simþi mai uºor, mai relaxat sau mai fericit. Oricum te-ai simþi, este foarte bine. Tu îþi poþi dinamiza energia în acest fel oricând ºi oriunde. Dupã cele 3-5 minute de incantaþie, nu uita sã spui:

Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc.

123

Înþelepciunea Sufletului

Foarte mulþi oameni care aplicã aceastã tehnicã simt instantaneu beneficiile ei. Alþii nu le resimt pe loc, ceea ce nu înseamnã cã transmisia divinã nu a funcþionat în cazul lor. Pur ºi simplu, ei au nevoie de mai multã practicã. Reþine acest lucru extrem de important: primirea unei transmisii divine nu înseamnã cã te vei vindeca automat. Dacã doreºti sã te bucuri la maximum de beneficiile ei vindecãtoare, tu trebuie sã practici. Cu cât practici mai mult, cu atât mai bine. Alternativ, tu îþi poþi invoca Limbajul Sufletului pentru a-þi dinamiza energia ºi vitalitatea. La fel de bine, poþi invoca simultan Limbajul Sufletului ºi transmisia divinã. Acest principiu poate fi aplicat tuturor exerciþiilor din aceastã categorie. Întotdeauna, invocarea simultanã a Limbajului Sufle- tului ºi a transmisiei divine genereazã rezultatele cele mai bune.

Aplicã Limbajul Sufletului pentru a practica vindecarea la distanþã

Îngãduie-mi sã îþi explic în continuare cum poþi aplica transmisia divinã pentru a oferi vindecãri la distanþã altor persoane, oriunde s-ar afla acestea. Sufletul pe care l-ai primit prin transmisie divinã poate pãrãsi oricând sufletul tãu, strãbãtând instantaneu distanþa care te separã de persoana pe care doreºti sã o vindeci ºi oferindu-i o vindecare la distanþã sau o dinamizare a energiei vitale. Alege o persoanã cãreia doreºti sã îi oferi acest serviciu al vindecãrii la distanþã. Dacã doreºti, o poþi suna înainte

124

Limbajul Sufletului

pentru a-i oferi acest serviciu. La fel de bine, poþi sã-i oferi vindecarea la distanþã fãrã niciun fel de contact fizic. Iar acum, sã trecem la treabã! „Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin; de asemenea, dragã Limbaj al Sufletului meu, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, oferiþi-i o vindecare lui … (numele persoanei) pentru… (numeºte boala, organul sau sistemul fiziologic pe care doreºti sã îl vindeci, ori dezechilibrul emoþional). Vã mulþumesc“. Începe apoi sã reciþi mantra San San Giu Liu Ba Yao Wu pânã când începi sã vorbeºti în Limbajul Sufletului. Fã acest lucru chiar acum. Continuã sã vorbeºti în acest limbaj timp de 3-5 minute. La sfârºitul ºedinþei de vindecare, spune:

Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc. În acest capitol, ai primit prima transmisie divinã din aceastã carte ºi ai învãþat sã o aplici pentru autovindecare ºi pentru dinamizarea propriei energii ºi vitalitãþi. Ai învãþat de asemenea sã foloseºti acest dar divin pentru a oferi vindecãri altor persoane ºi pentru vindecarea la distanþã. Transmisia primitã reprezintã un suflet divin permanent, care nu te va mai pãrãsi niciodatã. Tu îl poþi invoca oricând doreºti, la fel ca ºi Limbajul Sufletului tãu, pentru a oferi vindecãri ºi dinamizãri energetice la cerere. Reþine: dacã obþii rezultate instantanee prin aplicarea transmisiilor divine, nu uita sã spui un „mulþumesc“ din inimã. Chiar dacã nu obþii astfel de rezultate instantanee,

125

Înþelepciunea Sufletului

spune totuºi „mulþumesc“ din inimã. Uneori, rezultatele vindecãtoare au nevoie de timp ºi de practicã înainte de a deveni manifeste. Un suflet divin poate oferi rezultate vindecãtoare mai presus de imaginaþia ºi de puterea noastrã de înþelegere. Personal, îþi doresc sã te bucuri de cât mai multe astfel de rezultate prin aplicarea transmisiilor divine primite. Aceastã carte va mai conþine ºi o altã transmisie divinã. Aceste suflete divine permanente îþi pot transforma viaþa într-o manierã absolut remarcabilã. De aceea, aplicã-le chiar acum ºi bucurã-te de beneficiile lor.

Lasã Limbajul Sufletului sã curgã

Limbajul Sufletului sunã diferit pentru fiecare om în parte. În cazul unora, el poate suna la fel ca sunetele incoerente ale unui bebeluº. În cazul altora, el poate suna ca o limbã strãinã pe care aceºtia nu au mai auzit-o pânã acum. Unii îl pot experimenta sub forma unor sunete ca de clopoþei. Alþii sub forma unei melodii. ªi aºa mai departe. Posibilitãþile sunt nesfârºite. Indiferent cum sunã Limbajul Sufletului tãu, el este cu siguranþã potrivit pentru tine ºi pentru nivelul tãu de conºtiinþã din acest moment. Mai presus de orice, nu te autocenzura. Acceptã tot ceea ce îþi iese pe gurã atunci când vorbeºti în Limbajul Sufletului. Nu spune niciodatã: „Aceste sunete nu pot fi în niciun caz Limbajul Sufletului meu, întrucât sunã

126

Limbajul Sufletului

prea ciudat“. Dimpotrivã, spune-þi: „Acesta este Limbajul Sufletului meu, oricât de ciudat ar suna“, sau: „Sunã foarte ciudat, deci trebuie sã fie Limbajul Sufletului meu! Mintea mea obiºnuitã nu ar putea produce niciodatã astfel de sunete“. Dacã doreºti sã verifici în ce mãsurã sunetele care îþi ies pe gurã exprimã Limbajul Sufletului tãu, încearcã sã te întorci la mantra San San Giu Liu Ba Yao Wu. Dacã, dupã ce articulezi de câteva ori aceastã mantrã, revii în mod spontan la sunetele ciudate de dinainte, poþi fi absolut convins cã ele exprimã Limbajul Sufletului tãu. Dacã poþi pronunþa distinct ºi clar cuvintele mantraei San San Giu Liu Ba Yao Wu, oricât de mult ai accelera rostirea lor, înseamnã cã mai trebuie sã practici. Unii oameni încearcã sã producã sunete stranii gândindu-se în mod deliberat la ele (prin folosirea minþii lor logice). Acest mecanism nu este valabil. El nu face decât sã îþi blocheze capacitatea de a vorbi în Limbajul Sufletului. De aceea, evitã gândirea logicã ºi concentreazã-þi atenþia asupra dezvoltãrii naturale a Limbajului Sufletului. În cazul unora, secretul reuºitei constã în mutarea atenþiei de la mintea raþionalã la Limbajul Sufletului în sine. Mintea lor raþionalã are tendinþa sã spunã: „Mã simt ridicol. Ce stânjenitor! Mi se pare o prostie!“ În astfel de situaþii, cel mai bine este sã îºi mute atenþia de la gândurile minþii raþionale asupra Limbajului Sufletului, fãrã sã-ºi mai batã capul cu ceea ce gândesc. Gândurile minþii raþionale echivaleazã cu egoul lor. Acesta transmite tot felul de mesaje, care încearcã sã blocheze procesul de revelare a Limbajului Sufletului. De

127

Înþelepciunea Sufletului

aceea, cu cât te vei detaºa mai mult de ego, concentrându-te asupra Limbajului Sufletului în sine, cu atât mai uºor îþi va fi.

Binecuvântãrile

Chiar în timp ce citeºti aceste pagini, tu primeºti nenumãrate binecuvântãri. Unii oameni cred cã pentru a primi o binecuvântare, ei trebuie sã se afle neapãrat într-un contact fizic cu persoana care îi binecuvânteazã, sã o vadã sau sã o audã. Acest lucru nu este adevãrat. Personal, sunt onorat ºi privilegiat sã ofer aceste binecuvântãri prin intermediul cãrþii de faþã. Practic, ai putea considera cã aceastã carte este o extensie a prezenþei mele fizice. Pe lângã transmisiile divine permanente, tu vei primi numeroase binecuvântãri în timp ce vei citi aceastã carte. De fapt, în timp ce citeºti aceastã secþiune, tu primeºti exact binecuvântãrile particulare de care ai nevoie pentru a-þi dezvolta Limbajul Sufletului. Acesta este marele avantaj al cãrþii de faþã. Fiecare mesaj oferit în ea este însoþit de o astfel de susþinere subtilã foarte puternicã. Cartea de faþã îþi oferã inclusiv un set de binecuvântãri individualizate, adicã adaptate frecvenþei tale de vibraþie. Tot ce trebuie sã faci în acest scop este sã citeºti acea secþiune din carte în care este vorba de nevoile ºi de interesele tale particulare. Ori de câte ori vei citi aceastã secþiune, tu vei primi binecuvântãrile specifice care te vor ajuta în chestiunile care te intereseazã. Acesta este unul din darurile speciale asociate cu aceastã carte ºi cu celelalte cãrþi pe care le-am publicat. Cu cât vei primi mai multe binecuvântãri, cu atât mai accelerat va fi progresul tãu în practicarea Limbajului

128

Limbajul Sufletului

Sufletului. Capacitatea ta de a-þi revela Limbajul Sufletului, iar apoi de a-l dezvolta ºi de a-l îmbunãtãþi, depinde de binecuvântãrile primite prin aceastã carte. Acest lucru i-ar putea descuraja pe cei care cred cã nu pot primi binecuvântãri deoarece locuiesc la distanþã sau nu dispun de suficienþi bani. Doresc sã le reamintesc însã acestor cititori cã lucrarea de faþã reprezintã în sine un instrument de binecuvântare ºi de vindecare. Ori de câte ori simþi nevoia sã primeºti noi binecuvântãri pentru a-þi putea continua cãlãtoria sufletului, reciteºte una sau mai multe secþiuni din aceastã carte. Alternativ, dacã ai terminat de citit cartea, începe sã o citeºti din nou de la început. Cred cã ai experimentat deja cât de puternice ºi de eficiente sunt binecuvântãrile primite prin citirea acestei cãrþi. De fapt, ea reprezintã o sursã constantã de binecuvântãri pentru tine. Profitã de acest dar minunat de generos din partea Divinului. Beneficiazã astfel plenar de pe urma acestui flux continuu de binecuvântãri ce se revarsã asupra tuturor cititorilor acestei cãrþi. Aceasta este o ºansã unicã, ce le este oferitã tuturor, datoritã intrãrii noastre în noua Erã a Luminii Sufletului. În calitatea ei de instrument al binecuvântãrii, cartea de faþã are o putere chiar mai mare în aceastã Erã a Luminii Sufletului decât ar fi avut în orice altã epocã. Aceasta este o altã caracteristicã aparte a erei în care tocmai am intrat. De aceea, foloseºte-te de acest dar în toate felurile cu putinþã. El þi-a fost dãruit tocmai cu scopul de a-þi putea continua mai accelerat cãlãtoria sufletului. Personal, sunt fericit cã îþi pot sluji în acest fel. Poate cã unii cititori gândesc: „Nu vreau sã mã lãcomesc“. Ideea este greºitã; de aceea, renunþã la ea

129

Înþelepciunea Sufletului

chiar acum. Transformã-þi modul de a gândi ºi raporteazã-te la aceastã carte ca la o lumânare. Atunci când citeºti pentru prima datã cartea, tu aprinzi practic prima lumânare. Cu cât o vei reciti mai des, cu atât mai multe lumânãri vei aprinde. Nu este în niciun caz vorba de lãcomie, de o dorinþã de a beneficia de cât mai multe binecuvântãri, ci doar de a dobândi cât mai multã luminã divinã, care sã îþi amplifice propria ta luminã, ºi implicit lumina care strãluceºte pe Pãmânt. În acest fel, tu îþi faci practic un mare serviciu þie însuþi, dar ºi Planetei-Mamã pe care trãim cu toþii. Gândeºte-te în acest fel la lectura acestei cãrþi ºi vei înþelege mai clar ce se întâmplã. De aceea, nu ezita sã urmezi sugestiile mele. Acestea îþi vor conferi noi ºi noi beneficii, de care vei deveni din ce în ce mai conºtient pe mãsurã ce vei avansa cu lectura acestei cãrþi.

Practica

Binecuvântãrile sunt esenþiale, dar nu ºi suficiente pentru revelarea ºi dezvoltarea Limbajului Sufletului. Ele nu sunt complete fãrã o practicã personalã asiduã. De fapt, aceastã practicã nu exprimã altceva decât voinþa ta de a urma învãþãturile primite într-o stare de recunoºtinþã autenticã. Nu cred cã trebuie sã îþi explic mai pe larg acest mecanism. Ori de câte ori practici aceste metode, tu ai posibilitatea sã îþi exprimi recunoºtinþa pentru învãþãturile primite ºi pentru darul Limbajului Sufletului. Pe lângã recunoºtinþã, mai ai nevoie ºi de devotament, precum ºi de hotãrârea fermã de a

130

Înþelepciunea Sufletului

persevera, iar aceste calitãþi sunt exprimate cel mai bine prin practica ta. Acest factor este extrem de important pentru cãlãtoria sufletului tãu ºi pentru rafinarea nivelului tãu de conºtiinþã. Fii cât mai activ. Efortul personal atestã fermitatea voinþei tale de a merge pe aceastã cale, dar ºi de a oferi acest tip de serviciu. Dacã vei depune acest efort, vei rãmâne uimit ºi încântat de rapiditatea rezultatelor obþinute. Practica îþi va transforma viaþa, o va vindeca ºi îþi va oferi o stare constantã de bucurie ºi de fericire. Toate beneficiile Limbajului Sufle- tului pe care le-am descris în capitolul anterior vor deveni parte integrantã din viaþa ta. Profitã de aceastã oportunitate extraordinarã. Pentru a înþelege mai bine, îþi propun o comparaþie. Gândeºte-te cã înveþi sã cânþi la un instrument muzical. Profesorul îþi oferã anumite lecþii, dar când ajungi acasã, tu trebuie sã practici ce ai învãþat. Ei bine, citirea acestei cãrþi ºi primirea învãþãturilor sale pot fi comparate cu aceste lecþii muzicale. Practica personalã perseverentã este singura care te poate ajuta sã înþelegi ºi sã aprofundezi ce ai învãþat. De aceea, ea este foarte importantã. Binecuvântãrile de care vorbeam mai devreme sunt deopotrivã eficiente, puternice ºi necesare. Tu nu te-ai putea descurca fãrã ele, la fel cum elevul care învaþã sã cânte nu ar putea face acest lucru fãrã lecþiile oferite de profesorul lui. Aceste lecþii îi permit sã avanseze pe noi ºi noi nivele de eficienþã, dar dacã nu le va exersa prin practicã, beneficiile obþinute de el vor fi foarte limitate. În mod similar, dacã vei practica învãþãturile descrise în aceastã carte, tu îþi vei accelera capacitatea de a vorbi în Limbajul Sufletului ºi de

131

Înþelepciunea Sufletului

a beneficia astfel de pe urma lui. Practic, îþi faci astfel un

mare serviciu personal. Ideea de a oferi un serviciu prin folosirea Limbajului Sufletului poate sã te surprindã, cãci pânã acum nu te-ai concentrat asupra ei, ci doar asupra trezirii acestei capacitãþi. Ei bine, ori de câte ori vei practica aceastã nouã facultate, tu vei oferi practic un mare serviciu. Ori de câte ori te vei conecta cu Lumea Sufletelor ºi cu Divinul practicând, tu vei pãtrunde într-o lume magnificã, în care predominã o luminã ºi o energie foarte puternicã. Divinul ºi întreaga Lume a

Sufletelor vor rãspunde efortului tãu cu o mare generozitate, revãrsând asupra ta ºi asupra celor din jurul tãu un mare numãr de binecuvântãri. Chiar ºi locul în care practici va deveni unul binecuvântat. Lumina fiinþei tale va deveni mai intensã ºi va avea o frecvenþã de vibraþie mai elevatã. Încã

ºi mai incredibil este faptul cã practica ta poate avea efecte

benefice profunde asupra celor din jur, chiar dacã nu te concentrezi în mod deliberat asupra lor. Acesta este un alt exemplu al generozitãþii divine, care le permite ºi celorlalte suflete sã beneficieze de practica ta. Acestea sunt doar câteva aspecte importante ºi beneficii ale practicii tale. Printre alte beneficii se numãrã ºi îmbunãtãþirea inteligenþei ºi creativitãþii sufletului tãu. Acestea sunt alte daruri minunate de care te poþi bucura ºi care vor facilita ºi

mai mult transformarea cãlãtoriei sufletului tãu. Întreaga semnificaþie ºi toate beneficiile Limbajului Sufletului îþi vor deveni din ce în ce mai evidente pe mãsurã ce vei practica din ce în ce mai mult aceastã învãþãturã. Toate aceste

132

Înþelepciunea Sufletului

beneficii îþi stau la dispoziþie. Pentru a te bucura de ele, tot ce trebuie sã faci este sã practici. Dacã þi-ai revelat Limbajul Sufletului, tu îl poþi practica inclusiv atunci când conduci maºina, când faci curãþenie prin casã sau în micile pauze dintre diferitele activitãþi ale zilei. Cu deosebire aceste mici pauze sunt ideale pentru practicarea Limbajului Sufletului, cu atât mai mult cu cât adeseori ele sunt plictisitoare ºi frustrante. Ei bine, practicarea Limbajului Sufletului le poate transforma în totalitate, conferind beneficiile sale nu doar lor, ci ºi activitãþilor care vor urma. Dacã vei practica de-a lungul întregii zile, tu te vei putea bucura în permanenþã de lumina divinã. Orice om trece de-a lungul fiecãrei zile prin numeroase momente de tranziþie de la o activitate la alta. Viaþa modernã este foarte complexã, iar activitãþile cãrora trebuie sã le facem faþã sunt pe cât de numeroase, pe atât de variate. Practicarea Limbajului Sufletului în toate aceste momente de tranziþie îþi poate uºura enorm viaþa, conferindu-þi o stare de pace interioarã ºi o mai mare eficienþã. Cu cât vei practica mai des Limbajul Sufletului în astfel de momente de tranziþie, cu atât mai profunde vor fi lumina ºi starea de iubire ºi de pace pe care le vei experimenta. Pe lângã beneficiile personale de care te vei bucura, vor exista numeroase beneficii inclusiv pentru persoanele influenþate de activitãþile tale, care vor depãºi cu mult tot ceea ce îþi imaginezi. Spre exemplu, dacã în continuare trebuie sã dai un telefon sau sã trimiþi un email mai multor persoane, acestea vor avea foarte mult de câºtigat dacã înainte vei exersa timp de câteva minute Limbajul Sufletului. La rândul lor, toþi cei care vor interacþiona mai departe cu ele vor avea

133

Înþelepciunea Sufletului

de câºtigat. De pildã, dacã persoana pe care o suni lucreazã într-un birou, toþi colegii sãi vor avea de câºtigat. Binecuvântãrile, lumina ºi iubirea pe care i le transmiþi astfel persoanei se vor rãsfrânge ºi asupra celor din jur. Mecanismul este extraordinar ºi reprezintã un alt exemplu de serviciu pe care îl poþi oferi prin practicarea Limbajului Sufletului. Iar acum, îþi propun sã practicãm împreunã! „Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin; de asemenea, dragul meu Limbaj al Sufletului, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, binecuvântaþi… (numeºte urmãtoarea activitate pe care o ai de fãcut). Vã rog, binecuvântaþi-mã pe mine ºi pe toþi cei implicaþi în ea (îi poþi numi personal). Vã rog, binecuvântaþi activitatea pe care o am de fãcut, astfel încât sã genereze numai pace, iubire ºi armonie. Mã simt profund recunoscãtor. Mulþumesc“. Recitã apoi Limbajul Sufletului timp de câteva minute. Dacã nu dispui de foarte mult timp, chiar ºi 30 de secunde de practicã pot conferi o mare binecuvântare ºi pot rãspândi multã luminã ºi multã iubire în jurul tãu. Ele reprezintã astfel un mare serviciu pentru activitatea pe care o ai de fãcut ºi pentru toþi cei implicaþi în ea. Cu cât vei oferi mai multe astfel de servicii, cu atât mai rafinat va deveni nivelul tãu de conºtiinþã. Virtuþile pe care

134

Limbajul Sufletului

le vei primi vor fi de asemenea foarte puternice. Peste toate, îþi vei dezvolta din ce în ce mai mult capacitatea de a vorbi în Limbajul Sufletului tãu. Practic, avem de-a face cu o spiralã ascendentã a beneficiilor. Ori de câte ori vei practica, tu vei transmite binecuvântãrile tale, iubirea ºi lumina ta. De fapt, mai corect ar fi sã spunem cã vei emana mai plenar aceste binecuvântãri, aceastã iubire ºi aceastã luminã. ªi, conform legii atracþiei, cu cât o vei emana mai plenar, cu atât mai mult se va reflecta ea asupra ta, înfrumuseþându-þi viaþa. Se creeazã astfel aceeaºi spiralã ascendentã: cu cât binecuvântãrile, lumina ºi iubirea se vor reflecta mai mult asupra ta, cu atât mai intens le vei emite în exterior, ºi tot aºa. Acestea au fost câteva dintre motivele cele mai semnificative pentru care practicarea Limbajului Sufletului este extrem de importantã.

Folosirea Limbajului Sufletului

Dacã vei urma sugestia mea ºi te vei folosi de transmisia divinã oferitã ceva mai devreme în acest capitol, tu îþi vei revela ºi îþi vei dezvolta Limbajul Sufletului. Odatã revelat, acesta trebuie însã neapãrat folosit. Cu cât îl vei folosi mai intensiv, cu atât mai mari vor deveni beneficiile sale, care se vor integra în viaþa ta ºi în cãlãtoria sufletului tãu. Capacitatea de a folosi Limbajul Sufletului nu poate fi îmbunãtãþitã decât prin aplicarea ei intensivã. Îþi reamintesc în aceastã direcþie de exemplul cu lecþiile de pian. Ori de câte ori vei cânta un anumit cântec, din plãcere ºi pentru a

135

Înþelepciunea Sufletului

acumula experienþã, tu îþi vei îmbunãtãþi capacitatea muzicalã. Atunci când practici Limbajul Sufletului, beneficiile sunt încã ºi mai extinse, rãspândindu-se inclusiv asupra celor din jur. Aºa cum spuneam mai devreme, prin simpla practicare a Limbajului Sufletului, tu oferi un mare serviciu. Între alte beneficii, tu îþi vei putea îmbunãtãþi cu mult calitatea medi- taþiei. Limbajul Sufletului este un instrument foarte puternic, dar ºi foarte uºor de folosit. El poate fi folosit deopotrivã cu voce tare sau în gând. Beneficiile obþinute prin cele douã metode nu diferã cu nimic. De multe ori, se întâmplã sã nu poþi folosi Limbajul Sufletului cu voce tare, din cauzã cã te afli în public. Folosirea în gând a acestui limbaj este însã la fel de eficientã. Uneori, ea poate aduce chiar beneficii pe care folosirea lui cu voce tare nu le poate aduce. De pildã, ea emanã o energie care purificã ºi curãþã chiar ºi cele mai infime spaþii ale corpului, ºi care pune în vibraþie chiar ºi cele mai mici celule. În acest fel, ea genereazã o transformare pe un nivel extraordinar de profund. Uneori, oamenii sunt dezamãgiþi cã nu pot folosi cu voce tare Limbajul Sufletului, crezând cã în acest fel nu pot oferi serviciul dorit, aºa cum procedeazã alþi semeni de-ai lor. Acest lucru nu este adevãrat. Posibilitãþile Limbajului Sufletului practicat în tãcere sunt la fel de extraordinare. Nu face niciodatã comparaþii între folosirea cu voce tare ºi cea tãcutã a Limbajului Sufletului. Aminteºte-þi ceea ce am spus mai devreme despre comparaþii. Acele învãþãturi se aplicã inclusiv în situaþia de faþã. Indiferent care este maniera

136

Limbajul Sufletului

în care poþi folosi Limbajul Sufletului, bucurã-te cã o poþi face. Aºa cum îþi spuneam, beneficiile acestei metode te vor uimi. De altfel, nici nu þi-am putut descrie toate beneficiile ei, întrucât acest lucru este imposibil. Ele diferã de la om la om. Un lucru este însã singur: cãlãtoria sufletului tãu va avea foarte mult de câºtigat în urma practicãrii acestei tehnici. Cãlãtoria sufletului fiecãrui om în parte este diferitã de a celorlalþi. Conjuncturile prin care trece el nu sunt identice cu ale celorlalþi. De aceea, este absolut imposibil sã precizãm în toate detaliile ce beneficii vei obþine în urma folosirii Limbajului Sufletului. Va trebui sã îþi dai seama singur care sunt acestea, în funcþie de experienþele acumulate. Atunci când discuþi cu o altã persoanã, este posibil sã îþi dai seama cã trebuie sã îþi vindeci anumite aspecte ale vieþii tale, sau cã persoana din faþa ta ori o anumitã situaþie are nevoie de vindecare. Dacã vei folosi Limbajul Sufletului, aceastã vindecare se va produce instantaneu. Ea va genera transformãri pe toate nivelele existenþei. Acesta este doar un exemplu de beneficiu pe care îl vei experimenta dacã vei folosi Limbajul Sufletului. La început, poate cã intenþia ta atunci când practici aceastã tehnicã este doar de a-þi îmbunãtãþi meditaþia, sau de a te desfãta cu prezenþa Divinului, a sfinþilor ºi a altor suflete elevate în viaþa ta. De multe ori, atunci când vei practica Limbajul Sufletului, vei simþi o inspiraþie sau chiar o conºtiinþã nouã. De fapt, atunci când foloseºti acest limbaj, foarte multe lucruri se întâmplã. Cele mai multe dintre ele nu pot fi anticipate, iar o bunã parte nu pot fi percepute pe moment. Asta doream sã spun atunci când afirmam cã beneficiile sunt atât de numeroase ºi de profunde încât este imposibil sã le descriem pe toate.

137

Înþelepciunea Sufletului

Aceste beneficii diferã de la un om la altul, dar au ºi un numitor comun: ele emanã din fiinþa celui care le percepe ºi se rãsfrâng inclusiv asupra celor din jur (nu doar asupra celor asupra cãruia se concentreazã acestea, ci ºi asupra celorlalþi oameni). În final, ele se rãsfrâng inclusiv asupra Pãmântului-Mamã, în maniera cea mai generoasã cu putinþã. Ori de câte ori vei practica Limbajul Sufletului, frecvenþa ta de vibraþie va creºte. În acest fel, calitatea luminii pe care o emani se va amplifica. Toate beneficiile de care am vorbit mai sus vor deveni evidente în fiinþa ta. Pe bunã dreptate, putem spune cã practicarea Limbajului Sufletului ºi serviciul pe care îl oferã ea reprezintã un privilegiu cu totul ieºit din comun ºi o mare onoare.

138

3
3

Limbajul Sufletului ºi vindecarea

U nul din cele mai importante beneficii ale practicãrii Limbajului Sufletului este impactul pe care îl are

aceasta asupra procesului de vindecare. De altfel, acest mecanism este cât se poate de normal, dacã te gândeºti puþin. Limbajul Sufletului reprezintã forma cea mai purã de comunicare cu Lumea Sufletelor ºi cu Divinul. Atunci când stabileºti aceastã legãturã, tu capeþi automat acces la întregul potenþial vindecãtor al Lumii Sufletelor ºi al lui Dumnezeu. Posibilitãþile de vindecare devin astfel nelimitate. De multe ori, acestea se manifestã chiar instantaneu. De aceea, realizarea puterii de vindecare a Limbajului Sufletului este extrem de importantã. Pentru ca rezultatele sã fie maxime, ea trebuie contrabalansatã însã de o renunþare la orice aºteptãri anticipative. Atunci când Limbajul Sufletului este folosit pentru vindecare, practica trebuie sã permitã fluxul liber al luminii, iubirii ºi binecuvântãrilor vindecãtoare divine. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin racordarea la iubirea necondiþionatã, la compasiune ºi la iertare. Altfel

139

Înþelepciunea Sufletului

spus, practica trebuie oferitã întotdeauna ca un serviciu universal necondiþionat. Oferirea unei vindecãri în aceastã manierã necondi- þionatã elibereazã automat procesul de vindecare de orice fel de aºteptãri. Acest echilibru este absolut necesar pentru ca fluxul binecuvântãrilor vindecãtoare sã poatã curge liber. Aºa cum spuneam într-un capitol anterior, aºteptãrile echivaleazã cu închiderea unui robinet. De aceea, atunci când oferi o binecuvântare vindecãtoare, anticiparea rezultatelor obþinute blocheazã ºi întârzie procesul, nu îl faciliteazã. Este ca ºi cum dupã ce oferi o binecuvântare, o iei înapoi. Folosirea Limbajului Sufletului pentru a oferi o binecuvântare vindecãtoare te conecteazã automat cu sufletul celui care are nevoie de vindecare. Aceastã legãturã este foarte puternicã ºi are efecte transformatoare, întrucât vã conecteazã pe amândoi cu întregul potenþial al Divinului ºi al Lumii Sufletelor. Desigur, înþelepciunea divinã va avea grijã ca din acest potenþial infinit, persoana în cauzã sã nu primeascã decât acele binecuvântãri de care are nevoie pentru moment. Altfel spus, situaþia specificã, boala ºi persoana respectivã vor primi exact vindecarea pe care sunt pregãtite sã o primeascã. Ori de câte ori foloseºti Limbajul Sufletului pentru vindecare, este bine sã reþii acest mecanism. Dacã rezultatele sunt inferioare celor sperate de tine, cu siguranþã existã motive serioase care explicã acest lucru. De pildã, persoana sau situaþia respectivã nu sunt încã pregãtite sã primeascã o vindecare mai profundã. În astfel de situaþii, Lumea Sufletelor dã dovadã de o mare compasiune ºi limiteazã sau minimizeazã beneficiile

140

Limbajul Sufletului

acordate persoanei care nu este pregãtitã sã le primeascã. Acest aspect al „pregãtirii“ beneficiarului unei binecuvântãri vindecãtoare prin intermediul Limbajului Sufletului este extrem de important ºi nu trebuie uitat. Între altele, el te va ajuta sã eviþi aºteptãrile anticipative neproductive, dar ºi tentaþia de a te plânge în cazul în care rezultatele obþinute sunt inferioare celor aºteptate de tine. Pe de altã parte, cu cât vei folosi mai frecvent ºi mai plenar Limbajul Sufletului pentru vindecare, cu atât mai semnificative vor tinde sã devinã rezultatele obþinute. Atunci când aplici Limbajul Sufletului pentru astfel de vindecãri, tu capeþi practic acces la cea mai purã formã de energie vindecãtoare a Divinului ºi a Lumii Sufletelor. Maniera prin care Limbajul Sufletului îþi permite sã te integrezi în aceastã energie de o puritate uluitoare este asociatã cu transcenderea egoului ºi a gândirii liniare (logice). Renunþând sã te mai racordezi la egoul tãu, te conectezi automat la aceastã puritate. Prin aceastã conexiune, atât tu cât ºi persoana care este beneficiara binecuvântãrii tale vindecãtoare sunteþi practic în egalã mãsurã binecuvântaþi de aceastã energie foarte purã. În acest fel, propriul tãu proces de purificare va fi accelerat dramatic. Ori de câte ori vei folosi Limbajul Sufletului ºi te vei integra în acest flux pur de energie divinã, tu te vei purifica pe toate nivelele fiinþei tale. Pe de altã parte, cu cât vei deveni un mesager mai pur, cu atât mai uºor îþi va fi sã transmiþi mai departe frecvenþele ºi vibraþiile superioare receptate, celor pe care îi slujeºti. Aceastã onoare ºi acest privilegiu sunt foarte mari. Practic, cu cât vei fi mai pur, cu atât te vei îndumnezei. Armonia ta

141

Înþelepciunea Sufletului

cu frecvenþele cele mai înalte ale universului va deveni din ce în ce mai perfectã. La fel ºi unitatea ta cu Divinul ºi cu Lumea Sufletelor. Vei deveni astfel un instrument din ce în ce mai desãvârºit. Vei experimenta o stare de claritate ºi de puritate pe toate nivelele cãlãtoriei sufletului tãu, deopotrivã pe cel fizic, pe cel mental ºi pe cel emoþional. Aceastã claritate interioarã îþi va permite sã emani cu o mare putere lumina divinã în jurul tãu. Limbajul Sufletului tãu va deveni astfel din ce în ce mai eficient, iar beneficiile de care se vor bucura cei din jurul tãu vor fi din ce în ce mai mari. Serviciile tale vor deveni din ce în ce mai eficiente, ºi astfel vei fi binecuvântat pe toate nivelele vieþii tale. Poate cã te întrebi cum vor rezista acestei energii extrem de puternice persoanele mai fragile din jurul tãu. Nu este cazul sã îþi faci griji. Limbajul Sufletului ºtie sã se adapteze în funcþie de nevoile fiecãruia. El îºi poate modifica singur nivelul de intensitate atunci când oferi binecuvântãri vindecãtoare altor persoane. Chiar dacã tu experimentezi o mare intensitate a trãirii, persoana cãreia îi oferi binecu- vântarea vindecãtoare nu va absorbi decât acea energie pe care este capabilã ºi pregãtitã sã o primeascã, adicã ceea ce i se cuvine. Atunci când oferã binecuvântãri vindecãtoare, studenþii mei obiºnuiesc sã invoce în tãcere Divinul, Lumea Sufletelor ºi propria lor putere vindecãtoare, cerându-le sã ofere o binecuvântare vindecãtoare care sã corespundã capacitãþii receptive a persoanei cãreia i-o oferã. Aceastã modalitate de a oferi binecuvântãri vindecãtoare este extrem de sigurã ºi absolut nepericuloasã. De aceea, nu trebuie sã îþi faci

142

Limbajul Sufletului

niciodatã probleme în legãturã cu potenþialele efecte secundare negative pe care le-ar putea avea binecuvântarea ta. Practic, ea nu poate conduce vreodatã la o intensificare a dificultãþilor existente. Voi detalia aceste aspecte în secþiunea referitoare la vindecarea altor persoane, din acest capitol.

Tu ai puterea de a te vindeca singur

În aceastã secþiune îmi propun sã explic anumite fenomene asociate cu un aspect fundamental al misiunii mele. Acest aspect al misiunii pe care am primit-o de la Divin poate fi enunþat astfel: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“. Importanþa acestei afirmaþii este atât de mare încât nu poate fi subliniatã îndeajuns. Probabil cã mulþi cititori au experimentat deja adevãrul acestei afirmaþii. Unii dintre ei îºi spun chiar, folosindu-ºi gândirea logicã: „Acest lucru este evident“. Din pãcate, înþelegerea acestei afirmaþii se opreºte în cazul lor pe nivelul gândirii logice. Dorinþa mea este ca tu sã înþelegi aceastã afirmaþie cu inima ºi cu sufletul tãu, nu cu mintea. Afirmaþia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ este esenþialã de-a lungul oricãrei cãlãtorii cãtre vindecare. Dacã o vei integra perfect în inima ºi în sufletul tãu, tu vei aborda cu o încredere sporitã vindecarea altor persoane, ºtiind cã acestea au puterea de a se vindeca singure. Aceastã afirmaþie stã la baza întregii cãlãtorii cãtre vindecare. Atunci când vei ajunge sã îþi dai seama din experienþã cât de adevãratã este aceastã afirmaþie, întreaga

143

Înþelepciunea Sufletului

ta viaþã va începe sã se transforme rapid. Explicaþiile sunt multiple. Una dintre cele mai importante este aceea cã aceastã afirmaþie, care poate fi consideratã inclusiv o mantra, reprezintã principalul aspect al planului pe care l-a conceput Divinul pentru planeta Pãmânt. Aceastã conexiune strânsã amplificã puterea afirmaþiei. În aceastã erã nouã, binecuvântãrile care se revarsã asupra celor care practicã învãþãtura: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ sunt multiplicate de foarte multe ori, întrucât ei reprezintã practic niºte pionieri, niºte „deschizãtori de drumuri“ în acest nou domeniu. Ei nu au avantajul de a vedea numeroºi oameni care au beneficiat deja de aplicarea acestei învãþãturi. Dimpotrivã, ei sunt cei care creeazã experienþele la care se vor raporta cândva alþi oameni. Poate cã acest lucru nu þi se pare foarte important, dar semnificaþia lui este foarte profundã. Tu ai stabilit o conexiune profundã cu canalul meu vindecãtor ºi cu cel al Divinului. Acest canal este extrem de puternic. Faptul cã ai acceptat sã practici aceastã învãþãturã îþi permite automat sã fii rãsplãtit ºi binecuvântat mai presus de orice imaginaþie. Cãlãtoria sufletului tãu se va accelera, atingând o vitezã incredibil de rapidã. Încrederea pe care o ai acceptând ºi practicând aceastã învãþãturã este la rândul ei rãsplãtitã. Probabil cã unii dintre cititori vor rãmâne surprinºi de aceastã ultimã afirmaþie. Mulþi dintre ei nu au o încredere foarte mare în ei înºiºi. În anumite domenii de viaþã, încrederea lor este chiar foarte limitatã. Doresc sã te asigur însã cã dorinþa ta de a fi unul dintre primii oameni

144

Limbajul Sufletului

care acceptã ºi manifestã adevãrul acestei afirmaþii va avea consecinþe foarte profunde. Binecuvântãrile pe care le primeºti sunt continue, iar tu dai dovadã de o uimitoare credinþã. De altfel, pe mãsurã ce va trece timpul, importanþa credinþei de-a lungul cãlãtoriei sufletului tãu îþi va deveni din ce în ce mai evidentã. Simultan, încrederea ta în tine însuþi se va amplifica într-un mod pe care îl vei putea recunoaºte cu uºurinþã. Toate aceste binecuvântãri sunt extrem de speciale ºi toate au legãturã cu învãþãtura: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“, înþeleasã însã la nivelul inimii, nu doar intelectual. Cu cât vei experimenta mai intens adevãrul acestei afirmaþii, cu atât mai evident îl vei întruchipa. Omenii care te-au cunoscut în trecut nu vor avea nevoie sã le spui cã: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“. Ei vor vedea cu ochii lor cã în tine s-a produs o schimbare importantã în bine. Mulþi dintre ei chiar te vor întreba: „Ce s-a întâmplat cu tine?“ Le vei putea rãspunde atunci, în termeni simpli, cã ai primit ºi cã practici aceastã învãþãturã. Nu va trebui sã le dai prea multe amãnunte, cãci viaþa ta va depune cea mai bunã mãrturie a adevãrului spuselor tale. Transformarea pe care o vor observa în fiinþa ta va completa perfect cuvintele tale. Beneficiile ºi binecuvântãrile pe care le vei primi în continuare vor deveni din ce în ce mai mari. Simpla viaþã trãitã în slujba vindecãrii înseamnã oferirea unui serviciu. Toþi cei pe care îi vei întâlni vor fi impresionaþi într-un fel sau altul de învãþãtura pe care o trãieºti direct ºi pe care o manifeºti. ªi acest aspect te poate surprinde, dar el reprezintã doar un alt exemplu al generozitãþii Divinului. Tot ceea ce

145

Înþelepciunea Sufletului

vei face ca rãspuns la graþia divinã va fi binecuvântat, multiplicat, dupã care îþi va fi returnat. Dacã vei accepta ºi vei trãi direct învãþãtura potrivit cãreia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“, acest mod de viaþã va fi acceptat de Divin, binecuvântat, multiplicat, dupã care îþi va fi returnat. Vei ajunge sã experimentezi astfel binecuvântãri pe toate nivelele vieþii tale. Aceastã învãþãturã nu este nouã. Ceea ce diferã este însã abordarea specificã noii Ere a Luminii Sufletului. Conectarea cu sufletul accelereazã dramatic procesul de vindecare, cãci adevãrata putere vindecãtoare îi aparþine întotdeauna sufletului. Când sufletul îºi manifestã aceastã putere, procesul de vindecare devine integral ºi complet, într-o manierã care nu ar fi posibilã prin nicio altã metodã. Mai precis, conectarea cu sufletul prin intermediul Limbajului Sufletului accelereazã ºi multiplicã procesul de vindecare, care poate deveni uneori chiar instantaneu. Dacã vindecarea nu se produce instantaneu, înseamnã doar cã ai nevoie de ceva mai mult timp pentru ca blocajele energetice ºi spirituale sã se dizolve. Nu trebuie sã te simþi în niciun caz frustrat, descurajat sau dezamãgit, ºi nu trebuie sã te compari cu alþii. Am vorbit pe larg despre aceste lucruri într-o secþiune anterioarã a acestei cãrþi. Dacã în clipa de faþã te simþi cât de cât frustrat sau dezamãgit, reciteºte acea secþiune. Vei beneficia astfel din nou de binecuvântãrile pe care le conþine. Este foarte important sã depãºeºti aceste emoþii negative ºi sã le transformi în luminã. Capacitatea de a face acest lucru reprezintã un alt exemplu de binecuvântare primitã atunci când accepþi ºi trãieºti la unison cu învãþãtura potrivit cãreia:

146

Limbajul Sufletului

„Tu ai puterea de a te vindeca singur“. Ori de câte ori îþi vei vindeca un aspect din viaþa ta, tu vei realiza o acþiune extrem de pozitivã. Dupã cum spune proverbul: „Acþiunile vorbesc mai expresiv decât cuvintele“. Chiar ºi fãrã cuvinte, procesul de vindecare prin care vei trece va acþiona ca un maestru ºi va capta atenþia multor oameni din jurul tãu. În acest fel, vei contribui ºi tu la construirea fundamentului care va permite rãspândirea acestei învãþãturi pe întreaga planetã. Ori de câte ori vei folosi Limbajul Sufletului pentru a integra aceastã învãþãturã în fiinþa ta, mesajul tãu va reverbera în întreaga Lume a Sufletelor. Gândeºte-te puþin la aceastã afirmaþie extraordinarã. Pãstreaz-o apoi în inima ºi în sufletul tãu. Procesul tãu de autovindecare va deveni o lecþie uimitoare nu doar pentru cei care te cunosc ºi care vor observa transformarea ta, ci pentru întreaga Lume a Sufletelor. Beneficiile pe care le poþi primi prin acest serviciu minunat pe care îl oferi vor fi copleºitoare. Beneficiul cel mai uºor de observat va fi transformarea stãrii de sãnãtate la nivel fizic. Schimbãrile fizice sunt întotdeauna uºor de observat ºi de descris. Analizele ºi consultaþiile medicale pot confirma aceste transformãri. Datã fiind multitudinea ºi varietatea terapiilor alternative ºi complementare, foarte mulþi oameni se simt confuzi sau suspicioºi. Acest lucru este de înþeles. Într-adevãr, multe din terapiile oferite sunt îndoielnice. Din pãcate, cele mai îndoielnice dintre ele sunt ºi cele mai atacate în presã, fãcând astfel o publicitate negativã tuturor terapiilor alternative. De aceea, foarte mulþi oameni au dificultãþi în a accepta noile învãþãturi legate de vindecare. Ce sã mai spunem de

147

Înþelepciunea Sufletului

învãþãtura noastrã, care este unicã. Majoritatea terapiilor complementare sau alternative folosesc remedii concrete, cum ar fi plantele, magneþii sau uleiurile. Toate aceste terapii au beneficiile lor. În trecut, ele au fost chiar extrem de utile. Între timp, noi am intrat însã în noua Erã a Luminii Sufletului. În aceastã erã, ciocãniturile sufletului bolii devin esenþiale pentru procesul de vindecare. Cine stabileºte acest contact îºi poate accelera vindecarea. Simultan, el participã ºi la canalul meu vindecãtor, într-o manierã extrem de profundã. Afirmaþia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ poate descãtuºa o cantitate uriaºã de energie în fiinþa ta. În plus, ea trezeºte recunoºtinþa. Îþi recomand insistent sã reciteºti secþiunea referitoare la recunoºtinþã de la sfârºitul capitolului 1. Vei reactualiza astfel binecuvântãrile oferite acolo, care au o conexiune directã cu capacitatea ta de autovindecare. Aceastã conexiune va intensifica ºi va multiplica beneficiile procesului de autovindecare. „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ poate fi folositã inclusiv ca o mantra. Puterile acestei mantrae acþioneazã pe nivele multiple. Dacã vei folosi aceastã mantrã ºi o vei transpune în Limbajul Sufletului, binecuvântãrile vindecã- toare pe care le vei primi pe toate nivelele fiinþei tale vor fi foarte puternice. Folosirea acestei învãþãturi sub formã de mantrã îþi va conferi un flux constant de energie de-a lungul întregii zile. De fapt, ea îþi poate transforma literalmente ziua într-un proces continuu de vindecare. Ori de câte ori sesizezi un aspect care trebuie vindecat, aminteºte-þi de aceastã învãþãturã. Repetã de cât mai multe ori: „Tu ai puterea de a

148

Limbajul Sufletului

te vindeca singur“. Repetã aceastã afirmaþie cu convingerea cã vei stabili astfel o punte specialã ºi privilegiatã de legãturã cu canalul meu vindecãtor. Transformarea care se va petrece astfel în fiinþa ta va fi foarte puternicã. Dacã este vorba de o problemã recentã de sãnãtate, vindecarea se poate produce chiar pe loc. În prezenþa energiei ºi luminii vindecãtoare, blocajul va fi imediat dizolvat. Astfel de beneficii ºi astfel de binecuvântãri sunt cu totul extraordinare. Dacã vei accepta ºi dacã vei experimenta direct aceastã învãþãturã, tu vei stabili o punte de legãturã cu Divinul, care va genera schimbãri foarte profunde în întreaga ta fiinþã, nu doar la nivel fizic. De fapt, prima ºi cea mai puternicã dintre ele se va produce la nivelul sufletului tãu. Pe mãsurã ce acesta se va vindeca, se va purifica ºi va începe sã emitã din ce în ce mai multã luminã, el îi va transmite minþii tale mesaje din ce în ce mai puternice. Acest dar este cu totul special în aceastã erã, în care sufletul trebuie sã preia frâiele conducerii fiinþei. Sufletul controleazã toate celelalte aspecte ale fiinþei. Atunci când mesajele transmise de el minþii devin din ce în ce mai puternice, mintea renunþã la tiparele ei, la atitudinile ºi la vechile sale convingeri, asociate cu limitãrile la nivelul corpului fizic. Atunci când sufletul se identificã din ce în ce mai plenar cu lumina divinã, aceastã prezenþã divinã începe sã prevaleze asupra tuturor celorlalte aspecte ale fiinþei. În aceastã nouã Erã a Luminii Sufletului, transformãrile sufletului se vor realiza mult mai uºor decât în orice epocã anterioarã. Vindecã-þi mai întâi sufletul; acest proces va fi urmat apoi în mod natural de vindecarea minþii ºi trupului.

149

Înþelepciunea Sufletului

Deºi am început prin a discuta despre vindecarea la nivel fizic, adevãratul proces de vindecare începe întotdeauna cu sufletul. Dacã vei accepta ºi vei transpune în practicã învãþãtura potrivit cãreia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“, tu te vei conecta cu Divinul pe nivelul sufletului tãu. Pe mãsurã ce numãrul indivizilor care vor experimenta rezultatele fantastice ale acestei învãþãturi va creºte, publicul larg va fi din ce în ce mai mult tentat sã accepte la rândul lui adevãrul acestei învãþãturi. Acesta este mesajul pe care doreºte sã ni-l transmitã Divinul în aceastã erã nouã. Tu eºti un mesager al Divinului, iar acesta este un privilegiu cu totul ieºit din comun. Dorinþa ta de a fi un astfel de mesager este binecuvân- tatã în totalitate. Cãlãtoria sufletului tãu se va accelera puternic, iar nivelul tãu de conºtiinþã va sãlta brusc, aºa cum nici nu îþi poþi imagina la ora actualã. Tot ce am afirmat mai devreme despre vindecarea la nivel fizic este deopotrivã valabil ºi pentru vindecarea la nivelul sufletului. Cei care te cunosc de mult timp vor rãmâne uimiþi în faþa transformãrilor tale sufleteºti. Chiar dacã nu toþi îºi vor da seama concret ce se întâmplã cu tine, cei mai mulþi dintre ei vor sesiza faptul cã ceva s-a schimbat în viaþa ta. Unii dintre ei probabil cã nu se vor sfii sã îþi punã întrebãri. Dacã se va întâmpla acest lucru, vei avea o ocazie perfectã de a le prezenta aceastã învãþãturã: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“. O parte din prietenii ºi din cunoºtinþele tale vor fi probabil încântaþi sã audã de aceastã învãþãturã. Mulþi dintre ei aspirau de mult sã aibã acces la o astfel de învãþãturã a sufletului ºi la binecuvântãrile ei. Sufletele lor au aºteptat

150

Limbajul Sufletului

multã vreme aceastã învãþãturã, nu doar în aceastã viaþã, ci ºi în vieþile anterioare. De aceea, bucuria ºi recunoºtinþa pe care le vor manifesta aceºti prieteni vor fi extrem de emoþionante. De altfel, ei vor simþi prezenþa energiei tale vindecãtoare chiar ºi prin simpla ta prezenþã. Viaþa ta va deveni astfel cel mai bun maestru pentru ei. Dacã vei adãuga ºi câteva explicaþii teoretice, aceastã învãþãturã va deveni încã ºi mai eficientã, iar sufletele lor vor reacþiona imediat la ea. Ai putea chiar sã foloseºti în faþa lor Limbajul Sufletului pentru a le oferi o binecuvântare vindecãtoare. Procesul va trezi în sufletele lor o incredibilã bucurie, multã fericire ºi o mare recunoºtinþã, marcând astfel un moment de cotiturã în cãlãtoria sufletului lor. Pe mãsurã ce prietenii tãi vor începe sã se schimbe, unii dintre ei vor simþi dorinþa de a se conecta la misiunea transmiterii mai departe a procesului de vindecare. Acest moment va însemna o mare binecuvântare, deopotrivã pentru ei ºi pentru tine. Oricare ar fi reacþia lor, simplul fapt cã tu eºti un mesager al acestei învãþãturi ºi cã le oferi astfel sufletelor lor ºansa de a accepta aceastã învãþãturã este foarte important în sine. Rezultatele acestei interacþiuni sunt mai puþin importante. Ele nu au nimic de-a face cu tine. Efortul îþi aparþine þie, dar rezultatele îi aparþin în exclusivitate Divinului. Dacã vei înþelege acest lucru, te vei putea elibera mai uºor de ataºamentele faþã de fructele acþiunilor tale. ªtiind cã nu ai nimic de-a face cu rezultatele, tu poþi prezenta aceste idei celor din jurul tãu într-o stare de deplinã detaºare, ca pe niºte daruri. Dacã aceste daruri vor fi acceptate sau nu, asta nu te priveºte pe tine.

151

Înþelepciunea Sufletului

Simplul act de oferire a unui dar reprezintã un serviciu foarte important. Dacã vei ajunge sã întruchipezi prin prezenþa ta învãþãtura potrivit cãreia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“, tu vei oferi acest dar celor din jurul tãu, chiar ºi fãrã cuvinte. Dacã un numãr din ce în ce mai mare de oameni le vor oferi celor din jurul lor acest dar, lumina ºi vindecarea asociate cu el se vor înmulþi. Va veni astfel o zi când oamenilor nu li se va mai pãrea nimic neobiºnuit sã manifeste prin viaþa lor adevãrul acestei învãþãturi. Tot ce am afirmat mai sus în legãturã cu vindecarea sufletului este valabil ºi pentru vindecarea minþii. Odatã cu vindecarea sufletului, vechile tipare mentale, atitudini ºi convingeri vor începe sã se transforme de la sine. Treptat, tu vei începe sã renunþi la tiparele mentale ºi la limitãrile pe care le-ai manifestat pânã recent în actuala ta viaþã. Aceastã eliberare va genera beneficii pe toate nivelele fiinþei tale. Experienþele ºi senzaþiile pe care le vei trãi vor fi uluitoare. Cei din jurul tãu vor sesiza rapid aceastã nouã flexibilitate mentalã de care dai dovadã, aºa cã vei deveni un model pentru ei. Acesta este un alt serviciu pe care li-l oferi. În plus, virtuþile pe care le vei primi în urma acestui proces vor fi desãvârºite. Doresc sã fac însã o menþiune: atunci când acþionezi cu scopul deliberat de a acumula virtuþi, acestea refuzã sã vinã la tine. Dacã motivele care stau la baza acþiunilor tale nu sunt pur altruiste, tu creezi automat bariere ºi blocaje, întrucât nu acþionezi necondiþionat. Marile virtuþi nu vin decât la cei care îºi oferã serviciile necondiþionat. Unii oameni nu reuºesc sã facã diferenþa între conºtientizarea unei virtuþi care le este oferitã ºi intenþia lor

152

Limbajul Sufletului

de a dobândi aceastã virtute. Acest lucru se datoreazã gândirii lor logice. Dacã încerci sã înþelegi lucrurile din aceastã perspectivã, nu vei ajunge prea departe. Dacã te afli în aceastã situaþie, sfatul meu este sã te conectezi cu sufletul confuziei tale. Îþi propun sã facem împreunã acest lucru, chiar acum! „Dragã suflet al confuziei mele, te iubesc. Dragã suflet al minþii mele, te iubesc. ªtiu cã voi aveþi puterea de a vã vindeca singure. Dragã Sferã de Luminã Divinã Aurie ºi drag Izvor Auriu ale Limbajului Sufletului Divin; de asemenea, dragul meu Limbaj al Sufletului, vã iubesc. Vã rog, binecuvântaþi mintea mea ºi ajutaþi-o sã se elibereze de tiparele mentale, atitudinile ºi convingerile care nu îmi sunt benefice mie, vindecãrii mele ºi cãlãtoriei sufletului meu. Vã sunt profund recunoscãtor. Vã mulþumesc. În continuare, vorbeºte în Limbajul Sufletului (sau repetã foarte rapid suita numericã 3396815) timp de câteva minute. Când vei termina, vei experimenta probabil o stare de pace ºi de liniºte interioarã. Starea ta de confuzie va fi astfel transformatã. Desigur, ea nu va dispãrea pentru totdeauna, cãci confuzia reprezintã întotdeauna un semnal cã trebuie sã te eliberezi de alte tipare mentale, atitudini ºi convingeri. Marele dar al confuziei este tocmai conºtientizarea faptului cã trebuie sã te eliberezi de aceste tipare. Din fericire, tu ai la dispoziþie un instrument simplu ºi practic, care îþi poate uºura mult procesul de eliberare. Limbajul Sufletului

153

Înþelepciunea Sufletului

poate produce foarte rapid aceastã schimbare interioarã, într-o manierã seninã ºi nedureroasã. Acest lucru îþi demonstreazã o datã în plus cât de mari sunt binecuvântãrile divine atunci când te identifici ºi atunci când aplici învãþãtura potrivit cãreia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“. Secretul acestei învãþãturi este cã ea este fixatã în suflet. „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ exprimã cât se poate de clar unul din principalele aspecte ale misiunii mele. Menirea mea este sã conduc toate sufletele care doresc sã mã urmeze cãtre nivelele superioare ale cãlãtoriei sufletului lor. Dacã ai acceptat aceastã învãþãturã ºi o transpui în practicã, poþi spune cã ai intrat în împãrãþia sufletelor ºi cã te afli pe calea care duce cãtre vindecarea sufletului tãu. Altfel spus, sufletul tãu a început deja sã îþi gestioneze viaþa, într-o manierã infinit mai eficientã decât îþi închipui la ora actualã. Aceastã punte de legãturã cu sufletul tãu îþi va transforma toate aspectele vieþii. Dacã vei constata cã alþii încã ezitã, tu le vei putea spune în deplinã cunoºtinþã de cauzã: „Eu ºtiu cã aceastã învãþãturã este adevãratã întrucât am aplicat-o în viaþa mea“. Nu existã un profesor mai bun decât experienþa personalã. Probabil cã îþi poþi aminti de numeroase momente din viaþa ta în care ai fost dispus sã încerci ceva sau sã accepþi ceva numai datoritã exemplului dat de o altã persoanã. De aceea, dacã alþii îþi vor spune: „Mi se pare greu de crezut“ sau „Poate cã metoda funcþioneazã pentru alþii, dar nu cred cã mi se potriveºte“, iar tu le vei rãspunde: „Te înþeleg perfect. ªi eu am avut ezitãrile mele, dar am trecut peste ele ºi am constatat cã metoda funcþioneazã“, le vei face astfel un dar minunat.

154

Limbajul Sufletului

Înþelegerea ezitãrilor pe care le simt alþii la începutul cãlãtoriei lor cãtre vindecare are în sine o valoare terapeuticã. Aceastã înþelegere reprezintã opusul respingerii ºi îi poate conduce la acceptarea învãþãturii, prin lumina pe care o emanã asupra îndoielilor lor. Dacã vei proceda în acest fel, transformãrile tale se vor accelera ºi mai mult, iar recunoº- tinþa pe care o vei simþi pentru ele va genera noi transformãri. Astfel, recunoºtinþa va deveni o prezenþã constantã ºi din ce în ce mai puternicã în viaþa ta. Cred cã ai început sã înþelegi mai bine ce spuneam mai devreme despre principiul bulgãrelui de zãpadã. Aceastã comparaþie îþi va deveni din ce în ce mai evidentã. Cu cât vei accepta ºi vei integra mai plenar în viaþa ta învãþãtura potrivit cãreia „Tu ai puterea de a te vindeca singur“, cu atât mai mare va deveni bulgãrele de zãpadã. Partea cea mai frumoasã este cã dealul pe care se rostogoleºte el nu are o bazã! Pur ºi simplu, bulgãrele de zãpadã va continua sã devinã din ce în ce mai mare. Practic, nu existã un sfârºit al îmbunãtãþirilor pe care le poþi experimenta pe nivelele sufletului, minþii ºi trupului. Acest principiu se va aplica inclusiv emoþiilor tale. Vei rãmâne surprins ºi încântat sã constaþi cât de rapid þi se vor echilibra emoþiile. Explicaþia este foarte simplã. Principalele emoþii sunt asociate cu diferitele organe ale corpului. Astfel:

• Mânia este asociatã cu ficatul ºi cu vezica biliarã.

• Depresia ºi anxietatea sunt asociate cu inima ºi cu intestinul subþire.

• Îngrijorarea este asociatã cu splina ºi cu stomacul.

• Durerea ºi tristeþea sunt asociate cu plãmânii ºi cu intestinul gros.

155

Înþelepciunea Sufletului

• Teama este asociatã cu rinichii ºi cu vezica urinarã.

Cu cât organele vor deveni mai puternice, integrând mai multã luminã, cu atât mai mult se vor transforma în bine emoþiile asociate cu ele. Astfel, mânia se va transforma în pace ºi în liniºte interioarã. Depresia se va transforma în bucurie ºi mulþumire interioarã. Îngrijorarea se va transforma într-o stare de calm interior. Durerea ºi tristeþea se vor transforma în fericire. În sfârºit, teama se va transforma într-un curaj autentic. Beneficiile acestor transformãri ale emoþiilor în luminã ºi în surse de energie ºi de putere care vor înlocui limitãrile ºi scurgerile de energie sunt evidente. La rândul lor, aceste transformãri ale emoþiilor vor avea efecte pozitive asupra organelor. Dacã te afli într-un proces de consiliere psiho- logicã sau de altã naturã pentru echilibrarea vieþii tale emoþionale, îþi recomand insistent sã continui. Cu siguranþã, va veni însã un moment în care nu vei mai avea nevoie de aceastã consiliere. Din fericire, îþi vei da uºor seama când se va produce acest lucru. Consilierul tãu îºi va da la rândul lui seama. La momentul potrivit, vei putea renunþa la consiliere. Meritã însã sã aºtepþi pânã când ºi consilierul tãu îþi va recomanda acest lucru. Pe mãsurã ce vei începe sã experimentezi noi ºi noi vindecãri pe nivelele sufletului, minþii ºi trupului, vei putea oferi din ce în ce mai multe binecuvântãri vindecãtoare altor persoane, întrucât vei deveni un mesager din ce în ce mai pur al lui Dumnezeu. Le vei putea fi astfel de folos celor din jur într-o manierã foarte eficientã. Îi vei ajuta astfel sã devinã conºtienþi cã ºi ei au puterea de a se vindeca singuri,

156

Limbajul Sufletului

aºa cum ai fãcut tu. Chiar dacã ai ajuta o singurã persoanã sã devinã conºtientã de acest lucru, ai face un lucru extraordinar ºi ai fi binecuvântat. Aproape cã putem vorbi de un proces de renaºtere, la care ai contribuit personal. Este o mare onoare ºi un mare privilegiu sã îþi aduci contribuþia la acest proces. Acest tip de serviciu coincide cu serviciul divin. Beneficiile unei vieþi trãite la unison cu principiul potrivit cãruia: „Tu ai puterea de a te vindeca singur“ sunt numeroase ºi foarte importante. Cred cã ai început sã înþelegi acest lucru. De aceea, vei putea aprecia mai bine importanþa folosirii Limbajului Sufletului pentru vindecarea altor persoane.

Vindecarea altor persoane

Capacitatea de a ajuta alte persoane sã se vindece poate fi mult amplificatã prin folosirea Limbajului Sufletului. Energia vindecãtoare divinã care se va manifesta prin tine va accelera procesul de vindecare al clientului tãu (pentru claritatea expunerii, voi denumi persoana pe care o tratezi „client“, deºi poate fi vorba de o rudã sau de un prieten). Folosirea Limbajului Sufletului pentru a-þi ajuta clienþii atrage dupã sine toate beneficiile despre care am discutat în capitolul în care am descris acest limbaj. La acestea se adaugã ºi toate beneficiile pe care le-am descris atunci când am discutat despre autovindecare. Limbajul Sufletului îþi permite sã te exprimi sub forma sunetului manifestat de

157

Înþelepciunea Sufletului

energia vindecãtoare divinã. Atunci când aplici Limbajul Sufletului pentru clienþii tãi, este posibil sã îþi dai seama cã acesta diferã de la un client la altul. Explicaþia este simplã:

energia vindecãtoare diferã de la om la om. Cãlãtoria sufletului fiecãrui om este diferitã de a celorlalþi. Dacã vei experimenta diferenþe între Limbajul Sufletului pentru fiecare client, conºtientizeazã aceste diferenþe. În acest fel, îþi vei putea ajuta mult mai eficient clienþii. Pe nivelul sufletului, tu ºtii de ce anume are nevoie clientul tãu. De aceea, fii recunoscãtor Limbajului Sufletului pentru cã ºtie sã se adapteze nevoilor acestuia. De fapt, tu vei observa asemenea diferenþe nu doar de la un client la altul, ci ºi de la o ºedinþã la alta, în cazul aceluiaºi client. De altfel, este cât se poate de logic, cãci lucrurile nu stau niciodatã pe loc. Schimbãrile se petrec în permanenþã, la nivel energetic ºi fizic. Starea de astãzi a unui client nu este aceeaºi cu starea în care acesta s-a aflat ieri sau cu cea în care se va afla mâine. Acest lucru este valabil inclusiv pentru starea organelor sale. Spre exemplu, dacã îi oferi binecuvântãri vindecãtoare unui client care suferã de depresie, organul suferind este inima. Limbajul Sufletului tãu poate suna diferit în cazul acestui client faþã de cazul unei persoane care are crize de mânie, stare emoþionalã asociatã cu ficatul. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul unor boli diferite. Sunetele emise prin Limbajul Sufletului vor avea tendinþa sã se schimbe în funcþie de organul sau de boala care sunt beneficiarele binecuvântãrii vindecãtoare. În capitolul 5 vom discuta despre traducerea Limbajului Sufletului. Pânã atunci, nu doresc sã menþionez decât cã

158

Limbajul Sufletului

atunci când faci o traducere, mesajele primite vor diferi în funcþie de binecuvântarea vindecãtoare pe care o oferi. Altfel spus, ele vor oferi indicaþii în legãturã cu organul sau cu boala implicate. De aceea, din când în când va fi util sã îi oferi clientului tãu ºi o traducere a Limbajului Sufletului. Cel puþin anumiþi clienþi vor avea mult de câºtigat de pe urma sfaturilor primite în acest fel. Indiferent dacã le vor aplica sau nu, aceste variaþii ale sunetelor emise în timpul aplicãrii Limbajului Sufletului îþi pot oferi o înþelepciune profundã ºi sugestii excelente pentru vindecarea clienþilor tãi. Spre exemplu, dacã tratezi un client care suferã de crize de furie, organele afectate vor fi ficatul ºi vezica biliarã. Este important însã sã înþelegi ºi motivele pentru care clientul tãu face atât de des crize de furie. Aceste explicaþii îþi pot ajuta clientul sã se elibereze de amintirile dureroase care stau la baza crizelor sale. În acest fel, el poate sãlta pe un nivel superior al procesului de vindecare, aplicând iertarea universalã ºi necondiþionatã. Ori de câte ori devin conºtienþi de situaþia care a stat la baza mâniei lor (la fel ºi în cazul depresiei, tristeþii, îngrijorãrii etc.), clienþii trebuie sã îºi ofere iertarea universalã necondiþionatã dacã doresc sã se vindece cu adevãrat. De altfel, mulþi dintre ei vor fi recunoscãtori sã facã acest lucru. Ei vor accepta imediat conexiunea dintre pro- blema care necesitã iertarea lor ºi boala fizicã pe care doresc sã o vindece. Desigur, nu toþi vor fi pregãtiþi pentru aplicarea acestui mecanism. Indiferent de decizia lor, respect-o. În cazul în care un client nu se simte pregãtit sã ierte necondiþionat o anumitã situaþie, ajutã-l pas cu pas sã ajungã

159

Înþelepciunea Sufletului

singur la concluzia necesitãþii acestei iertãri. Tu poþi face acest lucru ajutându-l sã aprecieze schimbãrile treptate care se produc la nivel fizic în starea lui de sãnãtate. Pe mãsurã ce îºi va da seama de aceste schimbãri ºi va începe sã le aprecieze, tu îi vei putea explica legãtura dintre simptomele sale fizice ºi emoþiile asociate cu anumite organe. Poate cã îþi spui: „Clienþii mei nu au probleme asociate cu un organ. Mulþi dintre ei au simple dureri de spate sau de ceafã. Unii au probleme cu genunchii, iar alþii cu tendoanele“. Toate acestea reprezintã manifestãri ale unor blocaje la nivelul diferitelor organe. De pildã, dacã durerea este asociatã cu muºchii, organele implicate sunt splina ºi stomacul. Dacã ea este asociatã cu genunchii, de asemenea. Dacã este asociatã cu tendoanele ºi cu ligamentele, organul afectat este ficatul. Cele cinci organe principale (ficatul, inima, splina, plãmânii ºi rinichii) sunt asociate cu toate sistemele fiziologice ale corpului fizic. Pentru explicaþii mai detaliate referitoare la aceste conexiuni, vezi cartea mea, Medicina Zhi Neng. Dacã doreºti, tu poþi aplica Limbajul Sufletului pentru a intra în legãturã cu nevoile clientului tãu chiar înaintea sosirii acestuia. Procesul nu dureazã foarte mult ºi îl poþi integra în practica ta obiºnuitã. Dacã nu ai mai fãcut acest lucru pânã acum, te asigur cã folosirea Limbajului Sufletului înainte de sosirea clientului face ca ºedinþa de vindecare sã devinã mult mai eficientã, întrucât contribuie la instaurarea unei stãri de armonie între toate sufletele care participã la procesul de vindecare. Chiar dacã pacientul nu a sosit încã, întreaga Lume a Sufletelor este deja prezentã alãturi de tine,

160

Limbajul Sufletului

cu toate energiile sale vindecãtoare. Atunci când va sosi, clientul tãu va intra direct în acest câmp extraordinar de energie terapeuticã. De îndatã ce va pãtrunde în acest câmp, procesul de vindecare va începe automat sã se producã, întrucât sufletul sãu va primi binecuvântãrile oferite. Dacã vei începe sã foloseºti regulat Limbajul Sufletului, vei observa o accelerare a ratei de vindecare. Clienþii tãi vor observa ºi ei o mare diferenþã de îndatã ce vor intra în cabinetul tãu. Mulþi dintre ei vor rãspândi vestea, iar numãrul celor care vor veni sã se trateze la tine va creºte rapid. Folosirea Limbajului Sufletului pentru vindecarea altor persoane nu are limite. Foloseºte-þi imaginaþia ºi descoperã noi posibilitãþi. Asistã astfel cât mai mulþi oameni de-a lungul cãlãtoriei lor cãtre vindecarea completã. Ori de câte ori vei face acest lucru, tu le vei sluji semenilor tãi, oferindu-le serviciile tale universale necon- diþionate. Aceastã practicã vã va ajuta deopotrivã pe tine ºi pe toþi cei pe care îi slujeºti. Limbajul Sufletului nu este doar un instrument, o binecuvântare ºi o punte de legãturã cu Divinul ºi cu întreaga Lume a Sufletelor; el reprezintã inclusiv un slujitor universal. Dacã te vei raporta în acest fel la el, capacitatea ta de a ajuta alte persoane sã se vindece se va amplifica semnificativ, transformându-se într-o binecuvân- tare deopotrivã pentru viaþa ta ºi pentru cea a clienþilor tãi. Este o mare onoare ºi un mare privilegiu sã foloseºti Limbajul Sufletului în acest scop.

161

Înþelepciunea Sufletului

Vindecarea la distanþã

Tot ce am afirmat despre vindecarea altor persoane se aplicã ºi în cazul vindecãrii la distanþã. Singura diferenþã majorã constã în faptul cã persoanele pe care le tratezi nu se aflã în imediata ta apropiere. Altminteri, pregãtirile pe care trebuie sã le faci sunt aceleaºi. Reacþiile tale la cererile clienþilor tãi vor fi identice. Dacã doreºti, tu poþi practica vindecarea la distanþã prin telefon, astfel încât sã poþi comunica direct cu clientul. Alternativ, poþi stabili cu acesta un moment în care va aºtepta în liniºte sã primeascã binecu- vântarea ta vindecãtoare, fãrã o conexiune directã între voi. Deºi aceste pregãtiri sunt utile, ele nu sunt neapãrat necesare. În cazul în care clientul se simte mai în siguranþã dacã stabileºte o legãturã directã cu tine, îi poþi oferi în acest fel binecuvântarea ta vindecãtoare. Dacã el nu simte însã aceastã nevoie, existã nenumãrate alte modalitãþi prin care îi poþi oferi o vindecare la distanþã. Cea mai simplã dintre toate constã în a-þi fixa un moment al zilei în care oferi binecu- vântãri vindecãtoare la distanþã. În anumite situaþii, poþi oferi astfel de binecuvântãri inclusiv unor persoane care nu sunt conºtiente de acest lucru. Poþi face fãrã probleme acest lucru atunci când lucrezi pentru un membru al familiei, pentru un prieten apropiat sau pentru o rudã. Dacã ai îndoieli în ceea ce priveºte corectitudinea gestului de a-i trimite fãrã ºtirea lui o binecuvântare vindecãtoare, tu poþi întreba sufletul individului dacã este de acord sã primeascã o astfel de binecuvântare. Atunci când procedeazã în acest fel, mulþi oameni aud literalmente

162

Limbajul Sufletului

rãspunsul afirmativ sau negativ al sufletului invocat. Dacã nu primeºti niciun rãspuns, poþi trimite binecuvântarea ta vindecãtoare, adãugând însã sintagma: „dacã aceasta este binevenitã“. Iatã un exemplu în aceastã direcþie:

„Dragã suflet, minte ºi trup al lui Nancy, te iubesc. Tu ai puterea de a te vindeca singur. Te rog sã faci acest lucru. Dragã suflet, minte ºi trup al durerii de spate a lui Nancy, te iubesc. ªtiu cã tu ai puterea de a te vindeca singurã. Te rog sã faci acest lucru. Doresc sã îþi transmit o binecuvântare vinde- cãtoare, dacã aceasta este binevenitã. Dragã Sferã de Luminã Aurie Divinã ºi drag Izvor Auriu Divin ale Limbajului Sufletului Divin; de asemenea, dragã Limbaj al Sufletului meu, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog, oferiþi-i lui Nancy o binecuvântare vindecãtoare. Dacã aceastã binecuvântare este binevenitã, vã rog, îngãduiþi-i lui Nancy sã beneficieze de pe urma ei. Dacã nu este binevenitã, vã rog sã trimiteþi aceastã binecuvântare vindecãtoare celor care au nevoie de ea ºi care se simt pregãtiþi sã o primeascã. Vã mulþumesc foarte mult. În continuare, aplicã Limbajul Sufletului timp de câteva minute. Încheie binecuvântarea vindecãtoare spunând:

163

Înþelepciunea Sufletului

Dragã Sferã de Luminã Aurie Divinã ºi drag Izvor Auriu Divin ale Limbajului Sufletului Divin, vã rog sã vã întoarceþi în sufletul meu. Hao. Hao. Hao. Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc. Este posibil de asemenea sã faci vindecãri la distanþã pentru mai mulþi oameni simultan. În acest scop, tot ce ai de fãcut este sã rosteºti numele lor ºi sã rogi transmisia divinã ºi Limbajul Sufletului tãu sã le transmitã tuturor o binecuvântare vindecãtoare. Dacã ºtii de ce boalã suferã fiecare, poþi preciza acest lucru. Dacã nu ºtii, poþi ruga pur ºi simplu transmisia divinã ºi Limbajul Sufletului tãu sã le transmitã binecuvântarea vindecãtoare cea mai potrivitã pentru ei în acest moment. Dacã ai cel de-al treilea ochi deschis, poþi vedea cu ajutorul acestuia zonele blocate, care au nevoie de mai multã luminã ºi de mai multã energie. În acest fel, îþi poþi direcþiona energia direct cãtre zonele implicate. Dacã nu ai trezitã vedea spiritualã, poþi face urmãtoarea invocare: „Vã rog, trimiteþi binecuvântãrile voastre cãtre zonele care au cea mai mare nevoie de ele“. De altfel, chiar dacã ai trezit cel de-al treilea ochi, este întotdeauna bine sã rogi transmisia divinã ºi Limbajul Sufletului tãu sã îºi transmitã binecuvântãrile cãtre zonele care au cea mai mare nevoie de ele. O altã formulare care îi poate ajuta foarte mult pe clienþii tãi este urmãtoarea: „Vã rog, transmiteþi binecu- vântãrile voastre vindecãtoare pe toate nivelele: cel fizic, cel emoþional, cel mental ºi cel spiritual (al sufletului)“. Adãugarea acestei fraze dupã precizarea concretã a zonelor

164

Limbajul Sufletului

care necesitã o vindecare specificã va face ca binecuvântarea vindecãtoare sã devinã mult mai eficientã ºi mai puternicã. În acest fel, îþi ajuþi clienþii inclusiv sã progreseze pe calea lor spiritualã. Transformãrile care se pot produce vor fi astfel extrem de profunde, în pofida faptului cã acþionezi de la distanþã! Chiar dacã ai mai practicat aceste tehnici, simpla lecturã a acestei secþiuni îþi va amplifica puterea vindecãtoare. Aºa cum am mai spus, odatã cu citirea acestei cãrþi tu primeºti foarte multe binecuvântãri, care te pot ajuta sã îþi amplifici capacitatea vindecãtoare ºi sã îþi ridici nivelul de conºtiinþã. Astfel, calitatea puterii tale de vindecare se va schimba. De aceea, ori de câte ori vei reciti aceastã secþiune, nivelul înþelegerii tale va mai sãlta cu o treaptã. Simultan, calitatea luminii, iubirii, compasiunii, iertãrii ºi a altor calitãþi divine asociate cu cãlãtoria sufletului tãu va sãlta pe un nivel de vibraþie superior. Aceasta este o mare binecuvântare pentru tine ºi pentru clienþii tãi.

165

4
4

Limbajul Sufletului privit ca serviciu

I deea cã Limbajul Sufletului reprezintã o formã de serviciu ar putea fi ineditã pentru tine. Adevãrul este

cã ori de câte ori aplici Limbajul Sufletului, tu oferi un mare serviciu, aºa cum am precizat de mai multe ori în aceastã

carte. Aºa cum spuneam mai devreme, Limbajul Sufletului este un slujitor universal necondiþionat. În acest capitol

doresc sã detaliez mai amãnunþit aceastã afirmaþie, pe care

o consider extrem de importantã. De aceea, sfatul meu este

sã nu uiþi nicio clipã aceastã învãþãturã. Cu cât vei identifica

într-o mai mare mãsurã Limbajul Sufletului cu un slujitor universal, cu atât mai mari vor fi beneficiile de care te vei bucura în urma aplicãrii lui. Acestea vor emana din fiinþa ta

ºi se vor rãspândi pe întreaga suprafaþã a Pãmântului, ºi chiar

dincolo de acesta, binecuvântând vieþile multor fiinþe pe care nu le cunoºti. Oferirea acestui tip de serviciu este cu deosebire binecuvântatã, întrucât este o virtute yin, adicã invizibilã ºi

166

Limbajul Sufletului

nerecunoscutã oficial. Virtuþile yin accelereazã cãlãtoria sufletului într-o manierã extrem de rapidã. Atunci când activitãþile tale se bucurã de recunoaºtere publicã (chiar dacã nu vorbim decât de câteva persoane), tu þi-ai primit deja cea mai mare parte a rãsplãþii. Atunci când ele nu sunt recunoscute însã, tu îþi primeºti rãsplata sub forma unei amplificãri a virtuþii. Binecuvântãrile de care te poþi bucura în aceastã situaþie vor fi pur ºi simplu copleºitoare. Cu cât vei primi mai multe astfel de binecuvântãri, cu atât mai mari vor fi binecuvântãrile de care se vor bucura ceilalþi oameni din preajma ta. În acest fel, se creeazã o spiralã ascendentã a serviciului ºi a virtuþii. Probabil cã nu te-ai gândit vreodatã pânã acum în acest fel, dar acesta reprezintã un alt exemplu al generozitãþii Divinului. Avem de asemenea de-a face cu un exemplu al armoniei ºi al unitãþii care existã între toate sufletele. Ceea ce se întâmplã cu un singur suflet poate influenþa foarte multe alte suflete. Atunci când cãlãtoria sufletului devine principala ta preocupare în viaþã, tu oferi din ce în ce mai multe servicii, cãci tot ceea ce se întâmplã în cãlãtoria sufletului tãu îi influenþeazã deopotrivã ºi pe cei din jur, în primul rând pe cei din preajma ta, dar ºi pe numeroºi alþii, pe care nu îi cunoºti, ba chiar ºi sufletele care trãiesc într-un alt timp ºi într-un alt spaþiu decât tine. Asta înseamnã sã oferi un serviciu universal. Atunci când aplici Limbajul Sufletului, bucurându-te de el ºi de desfãtãrile pe care þi le oferã, tu asiºti fãrã sã vrei numeroase suflete în cãlãtoria lor cãtre luminã. Mulþi dintre cei care mã cunosc ca vindecãtor, maestru ºi slujitor

167

Înþelepciunea Sufletului

universal, ºtiu cât de extensive sunt serviciile pe care le ofer. Acestea emanã din mine ºi includ deopotrivã Pãmântul- Mamã, universul nostru, celelalte universuri, toate sufletele (chiar ºi sufletele celor mai mari sfinþi), Jiu Tian (cele nouã ierarhii ale Cerului, pe care le pot înþelege de regulã oamenii) ºi Tian Wai Tian (Cerul de dincolo de Jiu Tian). Dacã te vei asocia cu misiunea mea, serviciile pe care le vei oferi vor emana din tine mult mai departe decât dacã nu ai fi conectat cu mine. Dorinþa mea este ca aceastã învãþãturã sã te ajute sã înþelegi mai bine natura ºi scopul serviciului universal. Atunci când omul integreazã în conºtiinþa sa o învãþãturã nouã, aceasta devine parte integrantã din tot ceea ce face. Folosirea Limbajului Sufletului te va ajuta sã aduci în conºtiinþa ta din ce în ce mai multã cunoaºtere, ºi o înþelep- ciune din ce în ce mai mare. Limbajul Sufletului te va ajuta sã deschizi porþile care conduc cãtre cea mai mare înþelepciune din univers, inclusiv cãtre multe aspecte ale înþelepciunii sacre din antichitate care nu au mai fost revelate niciodatã pânã acum. Acumularea acestei forme de înþelepciune reprezintã un serviciu în sine. Ea va emana din tine ºi va ajuta multe suflete sã progreseze în cãlãtoria sufletului lor ºi sã îºi rafineze nivelul de conºtiinþã. Posibilitãþile sunt practic nelimitate, cãci ori de câte ori vei intra în împãrãþia sfinþilor ºi a Divinului, tu vei intra practic într-o lume a potenþialului infinit. Este foarte important sã înþelegi cã tot ceea ce faci pentru cãlãtoria sufletului tãu le este de folos multor altor suflete. Acest „efect secundar“ nu atrage dupã sine decât

168

Limbajul Sufletului

beneficii. Dacã încã te mai strãduieºti sã îþi revelezi Limbajul Sufletului, speranþa mea este cã aceastã informaþie te va inspira sã îþi continui practica. Eºti deja foarte aproape de succes, indiferent cât de mult te-ai luptat sã îþi revelezi pânã acum Limbajul Sufletului. De fapt, sunt convins cã majoritatea cititorilor au experimentat deja succesul. Dacã nu te afli în aceastã categorie, îþi sugerez sã reciteºti secþiunea referitoare la revelarea Limbajului Sufletului ºi sã primeºti din nou binecuvântãrile care impregneazã acest text. Revelarea Limbajului Sufletului te va conduce apoi la descoperirea tuturor comorilor pe care le descriu în aceastã carte.

Comunicarea cu Lumea Sufletelor

În aceastã secþiune voi continua descrierea informaþiilor pe care am început sã þi le împãrtãºesc în capitolul 1, referitoare la semnificaþia ºi la beneficiile comunicãrii cu Lumea Sufletelor. La fel ca în cazul tuturor informaþiilor referitoare la Lumea Sufletelor, este absolut imposibil sã oferim o explicaþie exhaustivã în legãturã cu aceasta. În aceastã secþiune voi aborda aceastã învãþãturã dintr-o perspectivã diferitã, cea a serviciului. Unul din aspectele folosirii Limbajului Sufletului ºi conectãrii cu Lumea Sufletelor din perspectiva serviciului este chiar folosirea Limbajului Sufletului pentru vindecare, despre care am vorbit pe larg în capitolul 3. Un alt aspect al folosirii Limbajului Sufletului ca serviciu constã în oferirea

169

Înþelepciunea Sufletului

de binecuvântãri tuturor celor care au pãrãsit aceastã lume fizicã, trecând în împãrãþia spiritelor. Folosirea Limbajului Sufletului reprezintã un instrument foarte puternic pentru a

asista aceste suflete aflate în tranziþie. Atunci când oferi acest tip de serviciu, este foarte important sã adaugi expresia:

„dacã aceastã binecuvântare este binevenitã“ sau „aceastã binecuvântare se adreseazã sufletelor care sunt pregãtite sã

o primeascã“. Într-adevãr, existã suflete a cãror karmã este atât de puternicã încât depãºeºte virtutea ta, ºi implicit capacitatea ta de a le ajuta sã primeascã o binecuvântare prin intermediul Limbajului Sufletului. Pentru a evita secãtuirea energiei tale, este foarte important sã adaugi una din expresiile de mai sus. De asemenea, este necesar sã înþelegi cã unii oameni trebuie sã îºi purifice mai întâi karma, înainte de a putea accepta binecuvântãrile tale. Nimeni nu poate interfera cu planurile

Divinului referitoare la anumite suflete. Sufletele individuale care pãrãsesc Pãmântul cu o anumitã karmã negativã trebuie sã suporte o vreme consecinþele acesteia. Timpul are o semnificaþie diferitã în Lumea Sufletelor. Poate cã þi se pare

o pedeapsã foarte severã, dar trebuie sã înþelegi cã povara

karmicã pe care trebuie sã o ducã sufletele reprezintã pentru acestea ºansa de a învãþa anumite lecþii importante. Atunci când un individ are de plãtit o anumitã datorie karmicã, aceste lecþii sunt de regulã chiar cele pe care el nu le-a învãþat cât timp a trãit pe Pãmânt. Unii indivizi aleg în mod conºtient sã îºi ignore lecþiile pe care le au de învãþat. De aceea, dacã doresc sã îºi continue cãlãtoria cãtre luminã, ei trebuie sã îºi înveþe mai întâi aceste

170

Limbajul Sufletului

lecþii. În acest context, nu putem vorbi în niciun caz de asprime din partea Divinului. Dimpotrivã, avem de-a face cu un nou exemplu de generozitate a lui Dumnezeu, care le oferã sufletelor ºansa de a învãþa astfel lecþiile absolut esenþiale pentru transformarea lor în luminã ºi pentru rafinarea nivelului de conºtiinþã. În astfel de cazuri, nu este indicat sã oferi acestor suflete binecuvântãri asociate cu folosirea Limbajului Sufletului. Probabil cã unii cititori nu vor fi de acord cu aceastã învãþãturã sau vor avea diverse reacþii emoþionale. Dacã te afli în aceastã situaþie, examineazã-þi aceste reacþii chiar din perspectiva Limbajului Sufletului. Practicã acest limbaj în legãturã cu reacþiile tale ºi cere-i sã îþi transmitã informaþiile de care ai nevoie pentru a le înþelege mai bine. Este posibil sã primeºti un mesaj foarte util în aceastã direcþie, legat probabil de non-ataºament. Unii oameni au reacþii foarte puternice ºi sunt cu deosebire binecuvântaþi. Alþii nu au reacþii puternice, dar acest lucru se datoreazã faptului cã au depãºit deja acest tip de ataºament. De aceea, ºi ei ºi-au primit la vremea cuvenitã binecuvântarea. Indiferent din ce grup faci parte, aminteºte-þi ce spuneam mai devreme despre comparaþii. De asemenea, dacã aparþii grupului celor cu reacþii emoþionale puternice, îþi sugerez sã reciteºti secþiunea referitoare la ataºament ºi detaºare, care te-ar putea ajuta sã treci peste aceste emoþii. Cu siguranþã, unii cititori vor fi suficient de iritaþi pentru a se opune sugestiei mele de a reciti aceastã secþiune. Aceastã reacþie este cea mai bunã dovadã cã recitirea ei este exact lucrul de care au nevoie, din perspectiva Divinului ºi a Lumii

171

Înþelepciunea Sufletului

Sufletelor. Înainte de a reciti secþiunea respectivã, acordã-þi câteva minute de relaxare ºi practicã Limbajul Sufletului pânã când simþi cã te-ai calmat îndeajuns. Dacã vei reciti acele rânduri în aceastã stare de spirit, vei integra mult mai uºor mesajul lor, bucurându-te inclusiv de binecuvântãrile pe care le conþin. În continuare, te poþi întoarce la lectura secþiunii de faþã. Pentru a reveni la sufletele care au o karmã foarte grea, existã la ora actualã pe Pãmânt maeºtri a cãror virtute este atât de înaltã încât Divinul le-a acordat autoritatea de a le oferi binecuvântãri ºi luminã inclusiv sufletelor care au pãrãsit aceastã planetã purtând o karmã foarte grea. Divinul nu abandoneazã niciodatã vreun suflet. Repet însã: fiinþele capabile sã ofere acest tip de serviciu trebuie sã dispunã de autoritatea necesarã în acest scop din partea Divinului. Dacã nu eºti foarte convins cã ai primit aceastã autoritate, atunci rãspunsul este cu siguranþã negativ. Atunci când o persoanã primeºte aceastã autoritate din partea lui Dumnezeu, mesajul este foarte clar ºi distinct, nemailãsând loc niciunei îndoieli. Aceastã claritate este extrem de importantã. Nu este suficient sã te simþi inspirat în aceastã direcþie sau sã auzi acest mesaj din partea unui maestru. Este absolut necesar sã primeºti un mesaj cât se poate de clar ºi de limpede din partea Divinului care sã-þi confirme cã dispui de o virtute foarte elevatã ºi de un nivel foarte înalt de conºtiinþã în Lumea Sufletelor. Dacã ai primit o astfel de informaþie în timpul meditaþiei sau dacã þi-a fost confirmatã de maestrul tãu, este bine sã verifici din nou. Nu pot sublinia îndeajuns de mult cât de important este sã fii prudent în aceastã privinþã. Dacã nu ai

172

Limbajul Sufletului

primit autoritatea de la Divin de a face acest tip de binecuvântãri, efectele lor asupra vieþii tale pot fi extrem de grave. Ele te pot secãtui într-o asemenea mãsurã de energie încât te poþi chiar îmbolnãvi de o boalã capabilã sã îþi punã în pericol viaþa. De aceea, îþi sugerez sã iei cât se poate de în serios acest avertisment.

Comunicarea cu Pãmântul-Mamã

Limbajul Sufletului permite comunicarea cu toate aspectele creaþiei. De pildã, tu le poþi oferi servicii planetei mamã ºi altor aspecte ale universului prin intermediul acestei forme de comunicare. În restul capitolului de faþã îþi voi descrie mai multe modalitãþi prin care poþi face acest lucru. Dacã practici deja acest tip de servicii, vei aprecia cu atât mai mult învãþãturile care urmeazã. În timp ce vei citi aceste pagini, binecuvântãrile pe care le vei primi îþi vor ridica nivelul de conºtiinþã ºi capacitatea de a oferi servicii pe un nivel de vibraþie superior. În plus, vei primi sfaturi concrete despre aceste practici, care te vor ajuta sã le rafinezi ºi mai mult. Unora dintre cititori, aceste idei li se vor pãrea inedite sau neobiºnuite. Pe mãsurã ce se vor familiariza cu ele, ei se vor simþi însã din ce în ce mai mult în largul lor, ca ºi cum ar ajunge acasã. Mulþi se vor bucura sincer sã citeascã ºi sã aplice aceste învãþãturi. Indiferent care este reacþia ta, binecuvântãrile pe care le vei primi vor fi extrem de puternice ºi vor produce o mare transformare în fiinþa ta, inclusiv în ceea ce priveºte reacþiile ºi practicile tale.

173

Înþelepciunea Sufletului

Poate cã pânã acum nu te-ai gândit sã îþi foloseºti Limbajul Sufletului pentru a binecuvânta ºi pentru a sluji astfel Pãmântul-Mamã. Oferirea binecuvântãrilor personale planetei noastre ºi acceptarea binecuvântãrilor ei sunt extrem de importante în aceastã perioadã specificã de timp. Acest proces asistã planeta în procesul ei de tranziþie ºi de purificare, într-o manierã extrem de eficientã. Procesul de vindecare prin care va trece în urma acestor binecuvântãri micuþa noastrã planetã, care reprezintã cãminul nostru colectiv, va fi uimitor. Atunci când aplici Limbajul Sufletului pentru a comunica cu Pãmântul-Mamã, conecteazã-te cu acele pãrþi ale planetei care au nevoie de vindecare. Oferã binecu- vântãrile tale vindecãtoare tuturor zonelor care suferã din cauza unor conflicte politice sau religioase, ori a unor dezastre naturale. Oferirea binecuvântãrilor vindecãtoare prin intermediul Limbajului Sufletului poate ajuta enorm aceste zone, întrucât Limbajul Sufletului poate conecta Pãmântul- Mamã cu cele mai înalte nivele ale Lumii Sufletelor. Oferã binecuvântãrile tale vindecãtoare tuturor zonelor distruse sau afectate de oameni. De pildã, existã pe Pãmânt numeroase regiuni în care poluarea a ajuns la un nivel atât de înalt încât apa nu mai poate fi bãutã dacã nu este supusã unui proces extensiv de purificare. Oferirea unei binecu- vântãri vindecãtoare acestei ape ar fi un serviciu excelent pe care i-l poþi oferi planetei. Am putea face o listã foarte lungã cu diferitele forme de poluare ale planetei. Oferirea de binecuvântãri vinde- cãtoare acestor zone poluate poate purifica în profunzime

174

Limbajul Sufletului

Pãmântul-Mamã. Recunoºtinþa pe care o va simþi acesta pentru gestul tãu va fi pe mãsurã. De aceea, acest tip de serviciu reprezintã o binecuvântare specialã ºi un dar preþios asociat cu Limbajul Sufletului. Haide sã facem împreunã o astfel de binecuvântare chiar acum. Gândeºte-te la o zonã poluatã (un lac, un râu, o regiune, o afacere) în apropiere de locul în care locuieºti. „Dragã suflet, minte ºi trup al (numeºte zona poluatã), te iubesc. ªtiu cã tu ai puterea de a te vindeca singur. Dragã Sferã de Luminã Aurie Divinã ºi drag Izvor Auriu Divin ale Limbajului Sufletului Divin; de asemenea, dragã Limbaj al Sufletului meu, vã iubesc, vã slãvesc ºi vã apreciez. Vã rog sã oferiþi o binecuvântare vindecãtoare …, dacã aceasta este binevenitã. Mã simt profund recunoscãtor. Recitã apoi Limbajul Sufletului timp de câteva minute ºi încheie practica în maniera obiºnuitã. Un alt exemplu de ranã profundã produsã de oameni Pãmântului-Mamã se referã la secãtuirea resurselor sale prin minerit. Deºi, în mare parte, acest proces s-a realizat inconºtient, cert este cã oamenii nu s-au gândit suficient de mult asupra consecinþelor acþiunilor lor pe termen lung. Mineritul a lãsat cicatrice adânci ºi rãni deschise pe suprafaþa planetei-mamã, care au nevoie de vindecare. Folosirea Limbajului Sufletului pentru acest tip de vindecare este foarte eficientã. Atunci când oferi binecuvântãri vindecãtoare Pãmântului-Mamã, îþi sugerez sã incluzi în ele pe toþi cei care

175

Înþelepciunea Sufletului

au contribuit la aceastã poluare ºi la aceste stricãciuni. Dacã te simþi furios pe ei, gândindu-te la ceea ce i-au fãcut cãminului nostru colectiv, aminteºte-þi de virtutea iertãrii universale necondiþionate. Nu aplica Limbajul Sufletului ºi nu încerca sã oferi vreodatã binecuvântãri vindecãtoare atunci când eºti furios. Aminteºte-þi mai întâi de iertarea universalã necondiþionatã, ºi abia apoi continuã cu oferirea binecuvântãrilor. În acest fel, nu doar Pãmântul-Mamã, ci ºi tu veþi beneficia foarte mult de pe urma practicii tale. Un alt aspect al Pãmântului-Mamã care trebuie vindecat este congestionarea din anumite regiuni. Aceastã conges- tionare poate lua diverse forme. O mare porþiune de teren a fost asfaltatã sau betonatã pentru a fi convertitã într-o zonã „civilizatã“. Au fost construite astfel clãdiri foarte mari. Greutatea cu care apasã ele asupra scoarþei Pãmântului- Mamã este enormã. De aceea meritã sã incluzi ºi aceste zone în practica ta vindecãtoare. Acestea sunt doar câteva exemple de comunicare cu Pãmântul-Mamã ºi de oferire a unor binecuvântãri vinde- cãtoare acelor regiuni ºi situaþii de pe planeta noastrã care necesitã vindecare. Aceste nevoi sunt foarte profunde ºi existã pe Pãmânt de sute de ani; unele chiar de mii de ani. De aceea, procesul de vindecare nu se poate realiza peste noapte. El va necesita probabil luni sau ani de zile, dar îþi reamintesc cã folosirea Limbajului Sufletului poate accelera acest proces mai presus de tot ce ne imaginãm noi. Pe lângã oferirea de binecuvântãri Pãmântului-Mamã, tu poþi folosi Limbajul Sufletului pentru a comunica cu diferite regiuni ale planetei care îþi oferã o mare desfãtare.

176

Limbajul Sufletului

Tu poþi invoca aceste zone pentru a beneficia la rândul tãu de o binecuvântare vindecãtoare din partea Pãmântului- Mamã. Spre exemplu, dacã doreºti sã devii mai puternic din punct de vedere fizic, tu te poþi folosi de Limbajul Sufletului tãu pentru a intra într-o stare de comuniune cu munþii. Te poþi conecta cu sufletul puterii lor ºi îi poþi invoca acestuia o binecuvântare. Dacã doreºti mai multã bucurie în viaþa ta, poþi folosi Limbajul Sufletului pentru a te conecta cu acele regiuni sau fenomene ale planetei care îþi oferã o mare desfãtare. De pildã, te poþi conecta cu un rãsãrit sau cu un apus de soare, cu marea varietate a florilor care cresc pe Pãmânt sau cu frumuseþea ciripitului pãsãrilor. Posibilitãþile sunt practic nelimitate. Alege acele fenomene sau regiuni planetare care îþi oferã cea mai mare încântare posibilã. Aplicã Limbajul Sufletului ºi devino una cu sufletul rãsãritului de soare, cu ciripitul pãsãrilor sau cu frumuseþea florilor. În acest fel, tu poþi intra în comuniune cu aceste vibraþii pure ºi sublime, integrându-le în aura ta. De pildã, dacã intri în comuniune cu splendoarea unui apus de soare, devino una cu aceastã splendoare. Dacã vei face acest lucru prin intermediul Limbajului Sufletului, vei rãmâne uimit de transformarea care se va produce în fiinþa ta. Frumuseþea are numeroase aspecte ºi nivele. Fru- museþea unui rãsãrit de soare, a florilor sau a ciripitului pãsãrilor este asociatã cu recunoºtinþa tuturor celor care au experimentat vreodatã bucuria sau chiar extazul produse de aceste fenomene. De aceea, ori de câte ori intri în comuniune cu frumuseþea unui rãsãrit de soare, tu primeºti practic

177

Înþelepciunea Sufletului

binecuvântãrile tuturor acestor suflete. Mai mult, beneficiile de care te vei bucura se vor reflecta ºi asupra Pãmântului- Mamã. Poate cã nu te-ai gândit pânã acum la acest fenomen de „reciclare“, dar el existã, conferindu-le celor care îl experimenteazã o binecuvântare, o luminã ºi o regenerare care depãºesc orice imaginaþie. O altã manierã de a-i oferi Pãmântului-Mamã un serviciu prin intermediul Limbajului Sufletului constã pur ºi simplu în folosirea acestuia pentru propria ta desfãtare. Ori de câte ori aplici Limbajul Sufletului în aceastã manierã, tu te conectezi automat cu Pãmântul-Mamã într-o stare de comuniune ºi armonie reciprocã extrem de profundã. Vei putea primi astfel învãþãturi minunate ºi transformatoare. Te poþi conecta în acest fel cu întreaga planetã, sau doar cu anumite aspecte ale ei, cum ar fi munþii, râurile, copacii sau animalele. În timp, s-ar putea sã observi cã Limbajul Sufletului tãu se transformã. De pildã, dacã vei intra în comuniune cu munþii, vei vorbi într-un anumit tip de limbaj. Dacã vei intra în comuniune cu râurile, vei vorbi într-un alt tip de limbaj. În funcþie de limbajul pe care îl vei recepta, tu vei primi binecuvântãri ºi învãþãturi diferite. Simultan, le vei oferi acestor aspecte ale planetei binecuvântãrile de care au nevoie, chiar dacã nu ai avut aceastã intenþie specificã. Oferirea de binecuvântãri reprezintã un aspect inerent ºi automat al practicãrii Limbajului Sufletului. Limbajul Sufletului reprezintã o formã unicã de comunicare cu Pãmântul-Mamã. El îi oferã acestuia binecuvântãri specifice, punându-l în legãturã cu cele mai

178

Limbajul Sufletului

înalte nivele ale Lumii Sufletelor ºi cu restul universului. Aceste punþi de legãturã atrag dupã sine binecuvântãri extrem de puternice, care ridicã frecvenþa de vibraþie a planetei noastre, ajutând-o sã se vindece. În acest fel, punerea în legãturã a Pãmântului-Mamã cu Lumea Sufletelor reprezintã un serviciu singular, prin care poþi ajuta foarte mult iubita noastrã planetã. În momentul de faþã planeta Pãmânt are nevoie de întreaga noastrã generozitate ºi bunãtate. Folosirea Limba- jului Sufletului pentru a o binecuvânta reprezintã un serviciu extrem de elevat ºi un act deosebit de generozitate din partea noastrã. De-a lungul secolelor, ea ne-a oferit din abundenþã serviciile ei; a sosit timpul sã facem ºi noi acelaºi lucru. Procedeul nu diferã prea mult de respectul ºi de iubirea pe care le oferim în mod natural mamei corpului nostru fizic. Oferirea acestui tip de serviciu este asociatã cu o virtute extrem de specialã. Atunci când Divinul ºi Lumea Sufletelor recepteazã acest tip de serviciu, ei îl binecuvânteazã, îl multiplicã, dupã care þi-l returneazã. În acest fel, sufletul tãu se înalþã pe un nivel superior de conºtiinþã ºi de virtute. Implicit, puterea binecuvântãrilor oferite prin intermediul Limbajului Sufletului tãu va creºte în mod corespunzãtor. Dar cele mai uimitoare sunt beneficiile de care se bucurã Planeta-Mamã, care pot deveni extrem de evidente într-o perioadã scurtã de timp. Este o mare onoare ºi un mare privilegiu sã îi aduci Pãmântului-Mamã acest tip de serviciu.

179

Înþelepciunea Sufletului

Comunicarea cu alte aspecte ale universului

Limbajul Sufletului permite inclusiv comunicarea cu alte aspecte ale universului, cu alte planete, stele sau cu universuri întregi. De pildã, tu poþi comunica cu spaþiul cosmic din jurul Pãmântului, cu cel dintre planete sau dintre stele, ba chiar ºi cu spaþiul care existã între universuri sau între acestea ºi lumea de dincolo. Comunicarea prin intermediul Limbajului Sufletului cu

planetele, stelele ºi universurile îþi conferã aceleaºi beneficii

ºi aceleaºi binecuvântãri ca ºi comunicarea cu Pãmântul-

Mamã. Planetele, stelele ºi universurile simt aceeaºi nevoie de vindecare ca ºi planeta noastrã. De aceea, ele se bucurã

în egalã mãsurã de binecuvântãrile primite. În secþiunea de faþã vom vorbi despre spaþiu. Pentru ca

omul sã se bucure de o stare de sãnãtate optimã, este absolut necesar ca spaþiile din interiorul corpului sãu sã fie eliberate de blocaje, astfel încât lumina sã poatã circula liber prin ele. Ei bine, acest lucru este valabil ºi pentru spaþiul cosmic. Ori de câte ori acest spaþiu este liber, el se umple automat de luminã. Aceasta poate circula liber prin el, promovând astfel

o stare de sãnãtate. Poate þi se pare ciudat sã vorbim de

sãnãtatea spaþiului care înconjoarã Pãmântul, sistemul nostru solar ºi universul nostru, dar acest concept este foarte important. Ca sã înþelegi mai bine acest concept, îþi voi da câteva exemple ceva mai familiare. Gândeºte-te la atmosfera din jurul Pãmântului. În epoca pe care o trãim, aceastã atmosferã este extrem de poluatã.

180

Limbajul Sufletului

Adeseori, oamenii care trãiesc în zonele foarte dens populate pot vedea literalmente aerul. Unii îl pot mirosi sau îi pot simþi gustul. În mod natural, aerul este incolor, inodor ºi insipid. Atunci când locuitorii marilor oraºe fac vizite la þarã sau în regiuni mai puþin poluate, ei recepteazã plenar diferenþa referitoare la calitatea aerului. Întregul lor corp reacþioneazã favorabil atunci când ajunge sã respire acest aer pur. Acest exemplu te poate ajuta sã îþi faci o idee mai clarã în legãturã cu afirmaþia de dinainte, potrivit cãreia: „Spaþiul are nevoie de purificare“. Tot ceea ce polueazã atmosfera Pãmântului trebuie sã fie transformat, în maniera cea mai pragmaticã cu putinþã. Aerul trebuie sã redevinã pur. Orice sursã de poluare din mediul înconjurãtor ºi orice consecinþã a acesteia sunt similare cu excesul de energie stocat în corpul uman. Tot ceea ce blocheazã spaþiul în care trãim trebuie transformat într-o energie ºi o luminã ce circulã liber. Pe mãsurã ce acest proces va avansa, atmosfera din jurul Pãmântului va deveni din ce în ce mai curatã. Dacã vei intra în comuniune cu atmosfera Pãmântului, tu îi vei putea oferi binecuvântãrile tale vindecãtoare prin intermediul Limbajului Sufletului. Aceasta este una dintre cele mai importante activitãþi pe care le poþi face pentru mediul înconjurãtor. Folosirea Limbajului Sufletului pentru purificarea atmosferei terestre este extrem de eficientã. Ea poate transforma spaþiul care înconjoarã Pãmântul în luminã ºi energie divinã. Cu cât acest spaþiu va fi mai curat, cu atât mai uºor va circula lumina ºi energia divinã în jurul planetei mamã. Dacã acest lucru se va întâmpla, starea de sãnãtate a Pãmântului se va îmbunãtãþi substanþial.

181

Înþelepciunea Sufletului

Foarte util ar fi ca grupurile ecologiste sã înveþe ºi sã aplice Limbajul Sufletului. Dacã activitatea lor s-ar asocia cu acest limbaj, rezultatele pe care le-ar obþine ar fi de-a dreptul uimitoare. În general, activitãþile lor sunt expresii ale lumii yang, sau fizice. Limbajul Sufletului este o expresie a lumii yin, sau a Lumii Sufletelor. Dacã ambele aspecte ar fi implicate în activitãþile grupurilor ecologiste, rezultatele lor ar putea fi mult îmbunãtãþite. În plus, experienþele personale ale membrilor lor ar fi transformate într-o mare mãsurã. În viitor, este de presupus cã diferitele miºcãri sociale vor include Limbajul Sufletului ca parte integrantã a programelor lor. Acest lucru va modifica semnificativ activitatea ºi structura multor organizaþii actuale. Membrii lor vor învãþa sã foloseascã din ce în ce mai mult Limbajul Sufletului în activitãþile lor, iar beneficiile pentru proiectele lor ºi pentru mediul înconjurãtor vor fi majore.

b

Sursele industriale ale poluãrii nu sunt însã singurele care afecteazã negativ atmosfera Pãmântului. Existã ºi alte aspecte care dau naºtere la blocaje. De pildã, numeroºii sateliþi ºi navele spaþiale care înconjoarã Pãmântul pe orbitele lor creeazã astfel de blocaje. Procesul de transformare a acestor maºinãrii uriaºe necesitã o virtute ºi un nivel de evoluþie a conºtiinþei pe care puþini oameni le-au atins la ora actualã pe Pãmânt. Aceste obiecte pot fi transformate în luminã, dar numai de cãtre cei suficient de evoluaþi. Oricum, chiar dacã nu putem transforma încã aceste gunoaie spaþiale,

182

Limbajul Sufletului

meritã totuºi sã le trimitem binecuvântãrile noastre vindecãtoare prin folosirea Limbajului Sufletului. Aºa cum spuneam mai devreme, virtuþile Lumii Sufletelor se revarsã asupra tuturor fiinþelor sau obiectelor pe care le binecuvântãm prin intermediul Limbajului Sufletului nostru. Acest mecanism este foarte puternic. Poate cã te întrebi: „Dacã întreaga Lume a Sufletelor contribuie la acest mecanism, cum se face cã nimeni nu poate transforma încã aceste obiecte pãrãsite în spaþiu?“ Rãspunsul este simplu: Lumea Sufletelor rãspunde la toate cererile noastre, dar direct proporþional cu nivelul nostru de evoluþie ºi de conºtiinþã. Cu cât acest nivel este mai înalt în ierarhia din Lumea Sufletelor, cu atât mai puternic este rãspunsul Lumii Sufletelor la cererea noastrã ºi la Limbajul Sufletului nostru, ºi cu atât mai profunde sunt binecuvântãrile oferite prin intermediul acestui limbaj. Oricare ar fi însã nivelul tãu de conºtiinþã, serviciul de a oferi binecuvântãri vindecãtoare spaþiului care înconjoarã Pãmântul ºi spaþiului cosmic extraterestru în general este extrem de important. Nu uita niciodatã principiul potrivit cãruia: „Efortul îþi aparþine þie, dar rezultatele lui îi aparþin Divinului ºi Lumii Sufletelor“. Este foarte important sã îþi aminteºti în permanenþã acest principiu, îndeosebi în aceastã perioadã de tranziþie ºi de purificare la nivel planetar. Cel mai important lucru pe care îl poþi face la ora actualã este sã îþi oferi serviciile, în maniera cea mai purã ºi mai necondiþionatã. Dupã ce am dat ca exemplu poluarea ºi blocajele din atmosfera terestrã, cred cã nu îþi va fi greu sã înþelegi

183

Înþelepciunea Sufletului

necesitatea de a purifica inclusiv spaþiul care transcende sistemul nostru solar, adicã spaþiul din întregul nostru univers ºi din celelalte universuri. Ai vãzut probabil destule fotografii ale poluãrii ºi ale obiectelor confecþionate de oameni care au rãmas în spaþiul cosmic, rãtãcind fãrã rost prin el; de aceea, nu cred cã îþi va fi greu sã îþi imaginezi procesul de transformare care se poate produce prin folosirea Limbajului Sufletului. Mai greu ar fi probabil sã îþi imaginezi transformarea spaþiului cosmic care nu afecteazã direct planeta noastrã mamã. Acest spaþiu este atât de vast ºi de îndepãrtat încât este imposibil sã ne facem o pãrere privind maniera în care este poluat. Acest lucru nu ar trebui sã constituie însã o problemã. Este suficient sã extrapolezi imaginea pe care þi-ai format-o despre Pãmânt asupra spaþiului extraterestru. Chiar dacã formele de poluare ºi blocajele specifice diferã faþã de spaþiul nostru direct, esenþa acestei învãþãturi afirmã cã toate aceste spaþii trebuie purificate, iar Limbajul Sufletului reprezintã cel mai puternic instrument care ne permite sã participãm direct la acest tip de purificare. Atunci când aceste spaþii vor începe sã fie purificate, planetele ºi stelele care le populeazã vor începe sã se vindece, iar aceastã realizare este cu totul extraordinarã. Adeseori, noi nu vedem mai departe de mica noastrã realitate terestrã. Este foarte important însã sã privim dincolo de aceastã realitate limitatã. Cine reuºeºte acest lucru, pãtrunde pe un nivel superior al conceptului de servitor universal necondiþionat. Serviciile pe care le oferã el nu mai sunt limitate de spaþiul în care trãieºte sau de persoanele pe

184

Limbajul Sufletului

care le cunoaºte. Ele devin cu adevãrat universale, extinzându-se mult dincolo de limitele Pãmântului. În mod paradoxal, oferirea acestui serviciu cu adevãrat universal atrage dupã sine o transformare cu totul ieºitã din comun a locuitorilor planetei noastre, dar ºi a locuitorilor altor planete ºi sisteme solare, deopotrivã la nivel fizic, emoþional, mental ºi spiritual. Purificarea spaþiilor extraterestre prin intermediul binecuvântãrilor tale vindecãtoare reprezintã un serviciu fabulos, ale cãrui consecinþe nici mãcar nu pot fi imaginate cu mintea noastrã logicã. Ea reprezintã totodatã ºi o binecuvântare cu totul specialã. Atunci când spaþiile sunt purificate, ele nu numai cã se umplu de luminã, fapt care contribuie la sãnãtatea fiinþelor care trãiesc pe planetele ºi pe stelele din interiorul lor, dar capãtã ºi calitatea stãrii de vid. Cine înþelege cu adevãrat acest concept pur spiritual îºi dã seama cã el nu are nimic de-a face cu ceea ce înþelege omul obiºnuit. Vidul nu este altceva decât prezenþa Divinului. Atunci când spaþiile sunt purificate ºi transformate, ele se umplu cu luminã ºi cu energie, începând sã reflecte prezenþa Divinului. Altfel spus, ele capãtã calitatea stãrii de vid. Atunci când acest lucru se va întâmpla în jurul Pãmântului ºi în întregul spaþiu cosmic, cãlãtoria sufletului tuturor fiinþelor umane (dar ºi a celorlalte fiinþe) va fi transformatã dramatic. Acest tip de serviciu este cu deosebire binecuvântat. Ori de câte ori oferi acest tip de serviciu, nu trebuie sã uiþi însã sã faci precizãrile cuvenite: „dacã aceastã binecuvântare este binevenitã“ sau „ofer aceastã binecu- vântare pentru toate spaþiile care sunt pregãtite sã o

185

Înþelepciunea Sufletului

primeascã“. Numai în acest fel vei putea oferi serviciul cel mai potrivit în raport cu virtutea pe care o deþii. Purificarea acestor spaþii contribuie inclusiv la purificarea planetei Pãmânt, dar ºi la cea a altor lumi ºi dimensiuni. Atunci când spaþiile dintre planete, stele ºi universuri se vor purifica, starea de sãnãtate a întregii realitãþi cosmice se va îmbunãtãþi. Pentru a înþelege mai bine, gândeºte-te la corpul uman. Spaþiul din interiorul celulelor, cel intercelular, cel dintre organe ºi spaþiile mari din interiorul corpului – trebuie purificate. Fiecare spaþiu, indiferent de mãrimea lui, influenþeazã decisiv toate celelalte spaþii. Acelaºi lucru este valabil ºi în ceea ce priveºte spaþiile din jurul planetei Pãmânt, din jurul sistemului solar ºi din toate universurile. Tot ceea ce se întâmplã într-un anumit spaþiu influenþeazã decisiv toate celelalte spaþii. Dacã îþi este greu sã accepþi ideea cã mai existã ºi alte universuri în afarã de al nostru, nu este nicio problemã. Imagineazã-þi acest univers ºi spune-þi: „ªtiu cã existã ºi alte universuri asemenea acestuia“. Nu te forþa inutil sã înþelegi mai mult decât poþi în acest moment. Cu cât îþi vei repeta mai des: „ªtiu cã mai existã ºi alte universuri“, cu atât mai bine se va integra aceastã afirmaþie în mintea ta, în mod natural ºi gradual. Atunci când îþi oferi serviciile la scarã universalã, beneficiile sunt comparabile cu cele pentru serviciile oferite Pãmântului. Ambele tipuri de servicii sunt la fel de importante. Pe lângã binecuvântãrile vindecãtoare, tu îþi poþi folosi Limbajul Sufletului inclusiv pentru a intra în armonie cu tot ceea ce existã în afara Pãmântului-Mamã. Poþi

186

Limbajul Sufletului

beneficia astfel de învãþãturi ºi de o înþelepciune care provin din alte sfere ale creaþiei, nu doar de pe Pãmânt. Chiar ºi primirea acestor învãþãturi ºi a acestei înþelepciuni reprezintã

o formã de serviciu. Cu cât vei accepta ºi vei experimenta

direct mai multe astfel de învãþãturi, cu atât mai mare va fi transformarea ta ºi cu atât mai înalt va deveni nivelul tãu de conºtiinþã. Cred cã þi-ai dat deja seama cã orice ai face, tu poþi face acest lucru sub forma unui serviciu. Dacã vei accepta sã devii un slujitor universal necondiþionat, absolut toate activitãþile tale curente de zi cu zi pot deveni servicii. Aceastã înþelegere

îþi poate transforma întreaga viaþã, toate activitãþile tale, dar

ºi reacþiile tale în faþa vieþii. Vei înþelege astfel din ce în ce

mai bine cât de mari sunt privilegiul ºi onoarea de a fi un slujitor în serviciul universal necondiþionat.

187

5
5

Traducerea Limbajului Sufletului

A cum, cã ai început sã vorbeºti în Limbajul Sufletului, sunt convins cã doreºti sã îl ºi înþelegi.

În capitolul de faþã, sunt onorat sã îþi vorbesc despre traducerea Limbajului Sufletului. Îþi voi oferi în acest scop inclusiv o transmisie divinã care te va ajuta sã îþi îmbunã- tãþeºti capacitatea de a traduce acest limbaj. Tot ce am afirmat pânã acum despre Limbajul Sufletului ºi despre posibilitãþile lui infinite demonstreazã cât de importantã este capacitatea de a înþelege ºi de a traduce acest limbaj. În sine, conectarea cu sufletul învãþãturilor ºi al înþelepciunii din aceastã carte este profund transformatoare, dar aceastã transformare este limitatã fãrã capacitatea de a traduce Limbajul Sufletului.

188

Limbajul Sufletului

Importanþa traducerii Limbajului Sufletului

Limbajul Sufletului conþine o înþelepciune ºi o cunoaºtere a sufletului extrem de profunde. Dacã vei învãþa sã îl traduci, multe secrete îþi vor fi revelate. Vei putea folosi acest limbaj pentru a comunica cu sfinþii ºi cu alte fiinþe de înalt nivel spiritual aflate în Cer. Mai mult, vei putea folosi Limbajul Sufletului pentru a comunica direct cu Divinul.

ÎNVAÞÃ ÎNÞELEPCIUNEA DIRECT DE LA DIVIN PRIN INTERMEDIUL LIMBAJULUI SUFLETULUI

Îngãduie-mi sã îþi demonstrez cum poþi folosi Limbajul Sufletului pentru a învãþa înþelepciunea sacrã direct de la Divin. Mai întâi de toate, eu obiºnuiesc sã pun o întrebare la care doresc sã obþin un rãspuns de la Divin:

„Dragã Doamne 8 , mã simt onorat sã vorbesc în Limbajul Sufletului meu pentru a-þi pune urmãtoarea întrebare:

În ce constã importanþa traducerii Limbajului Sufletului?“ În continuare, vorbesc în Limbajul Sufletului timp de aproximativ un minut. În final, îl întreb din nou pe Dumnezeu:

„Dragã Doamne, îmi poþi da rãspunsul tãu prin intermediul Limbajului Sufletului meu?

189

Înþelepciunea Sufletului

Îþi mulþumesc“. Vorbesc apoi din nou în Limbajul Sufletului timp de aproximativ un minut, astfel încât sã pot primi rãspunsul lui Dumnezeu. Iatã traducerea mea a rãspunsului pe care mi l-a oferit Dumnezeu prin intermediul Limbajului Sufletului meu:

„Dragã Zhi Gang, traducerea Limbajul Sufletului este extrem de importantã. Tu poþi înþelege învãþãtura mea direct prin intermediul traducerii Limbajului Sufletului. Odatã cu aceastã înþelegere, tu primeºti automat ºi binecuvântarea mea. În plus, ai astfel acces la înþelepciunea mea divinã. Canalul prin care este comunicat Limbajul Sufletului este cel mai direct ºi mai pur canal. Eu îmi pot împãrtãºi cu uºurinþã înþelepciunea tuturor celor care îmi pun întrebãri prin intermediul canalului Limbajului Sufletului lor. În acest scop, trebuie ca ei sã ºtie însã cum sã traducã acest limbaj. În caz contrar, ei nu vor putea înþelege aceastã înþelepciune. Prin intermediul Limbajului Sufletului eu le ofer oamenilor sfaturile de care au nevoie, cãlãuzindu-i în direcþia cea bunã. Ori de câte ori te confrunþi cu o provocare, tu îmi poþi pune întrebãri prin intermediul Limbajului Sufletului, iar eu îþi voi rãspunde, explicându-þi blocajele din viaþa ta. Mai mult, prin intermediul aceluiaºi Limbaj al Sufletului, eu te voi ghida prin intermediul

190

Limbajul Sufletului

înþelepciunii mele cãtre dizolvarea acestor blocaje

ºi cãtre transformarea vieþii tale.

Prin intermediul Limbajului Sufletului, eu le ofer tuturor oamenilor posibilitatea de a se vindeca. Traducerea Limbajului Sufletului îi poate ajuta pe

aceºtia sã afle în ce constã principalul blocaj care

a stat la baza bolii lor. Tot prin intermediul lui,

eu le pot oferi binecuvântarea mea ºi îi pot ajuta

sã îºi dizolve acest blocaj.

În plus, Limbajul Sufletului ºi traducerea lui le pot

oferi o regenerare profundã, mult mai rapidã ºi mai eficientã decât în mod obiºnuit. Traducerea Limbajului Sufletului le poate oferi o explicaþie pentru toate întrebãrile lor“. În final, îi mulþumesc cu recunoºtinþã Divinului pentru explicaþiile furnizate:

„Mulþumesc. Mulþumesc. Mulþumesc“. La sfârºitul oricãrei conversaþii cu Dumnezeu în care foloseºti Limbajul Sufletului, nu uita sã spui de trei ori „mulþumesc“, pentru a-þi dovedi astfel recunoºtinþa. Aceasta este maniera în care ar trebui sã foloseºti Limbajul Sufletului. Pune-i lui Dumnezeu o întrebare prin intermediul Limbajului Sufletului ºi foloseºte-te de acelaºi limbaj pentru a primi rãspunsul lui. Acelaºi mecanism poate fi aplicat pentru a primi rãspunsuri la întrebãrile tale de la orice sfânt, de la îngeri sau de la maeºtrii eliberaþi. În acest scop, tu poþi primi rãspunsurile lor prin intermediul aceluiaºi Limbaj al Sufletului. Acesta reprezintã principalul instrument de

comunicare cu toate sufletele din univers.

191