Sunteți pe pagina 1din 4

Contractele administrative

Administratia, incheie cu particularul, prin acordul de vointe, un contract;


Se deosebeste de celelalte contracte prin faptul ca: => administratia trebuie sa tina seama de
competenta;
=>formele speciale;
• Contr.adm. au cunoscut cea mai mare dezvoltare in Franta, unde exista o jurisdictie separata de jurisdictia de
stat;
• In Romania, in per.interbelica, administratia nu avea o jurisdictie separata, astfel incat nu s-a ridicat la nivelul
celei din Franta; dreptul comun se ocupa atunci si de aceste probleme =>nu s-a putut dezvolta o teorie de o
asemenea amploare, ca in Franta;
• Gaston Jeze => contr.adm.se incheie pe baza unor reguli prestabilite, obligatorii, care se gasesc in caietul de
sarcini;
 particularul nu este obligat sa incheie contractul => intentia, vointa contractantului
de a contracta cu administratia;
=>de regula, contr.se incheie in legatura cu organizarea, functionarea si exploatarea unui serviciu
public;
=>notiunea de serviciu public trebuie caracterizata prin continuitate;

Reguli specifice de incheiere a contractelor


contr.adm.e un acord de vointa;
el se incheie intre o autoritate a adm.publ. sau structuri guvernamentale, cu conditia ca ele sa fie autorizate de catre
administratie si, de regula, un particular;
particularul se obliga, in schimbul unei sume de bani, sa asigure functionarea executarii serviciului public, sau chiar
sa efectueze o lucrare;
partile sunt obligate sa introduca in contractele lor, clauzele reglementare, prestabilite;
• Exista 3 tipuri de contracte administrative:
• Contracte de achizitii publice;
• Contracte de achizitii publice prin mijloace electronice;
• Contracte de concesiune a serviciilor;
• Modificarile ce au intervenit privind aceste contracte:

1
Prin OUG 34/2006 (la legea 418/2006) , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contr.de concesiune
de lucrari publice, atribuirea contractelor de concesiune de servicii;
Prin aceasta OUG, au fost abrogate:
• L.219/1998, privind regimul concesiunilor;
• OUG 60/2001, privind achizitiile publice;
• Ord.de Guv nr.16/2002, privind contr.de parteneriat public privat;

Contracte de achizitie publica(OUG 34/2006) – contr.cu titlu oneros, incheiat in scris, intre
una/mai multe autoritati contractante pe de o parte si unul/mai multi operatori economici pe de alta parte, avand ca
obiect: § executia de lucrari;
§ furnizarea de produse
§ prestarea de servicii

Contracte de concesiune de lucrari publice – contr.care are aceleasi caracteristici ca si contr.de


lucrari, cu deosebirea ca, in contrapartida lucrarilor executate, contractantul, in calitate de concesionar, primeste din
partea autoritatii => concedentului, dr.de a exploata rezultatul lucrarilor, sau acest drept, insotit de plata unei sume
de bani;
Contracte de concesiune de servicii – in contrapartida serviciilor prestate, contractantul in calit.de concesionar
primeste din partea concedentului dreptul de a exploata serviciile sau acest drept insotit de plata unei sume de bani;

Tipuri de contracte de achizitie publica:


• Contr.de lucrari;
• Contr.de furnizare;
• Contr.de servicii;
Contr.de achizitie publica poate fi exercitat prin urmatoarele modalitati:
• Prin licitatie publica deschisa;
• Prin licitatie restransa;
• Dialogul competitiv
• Negocierea;
• Cererea de oferte
Criterii de atribuire a contr.de achizitii publice:
Fie oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic;
Fie, in mod excluziv, pretul cel mai scazut;

2
• Art.255, OUG 34/2006, persoana care considera vatamarea intr-un
dr.al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante prin incalcarea dispozitiilor legale in
materia achizitiilor publice, are drept de a contesta acel act: → pe cale administrativ-jurisdictionala daca doreste;
→ inst.jud.de contencios administrativ;
Despagubirile se solicita numai prin actiuni in justitie, potrivit legii contenciosului administrativ.
Consiliul national de solutionare a contestatiilor ↔organism cu activitate jurisdictionala;
Contractul de concesiune se incheie in termen de 20 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul
despre acceptarea ofertei sale, daca prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel;
Se incheie in conformit.cu legea romana, indiferent de nationalitatea concesionarului;
Durata pt.care se incheie, nu poate depasi 49 de ani, incepand de la data semnarii lui; (dar, poate fi prelungit cu cel
mult jumatate din durata sa initiala, prin ac.de vointe al partilor);
Continutul contractului de concesiune:
• Clauze de reglementare – cele cuprinse in caietul de sarcini;
• Clauze conventionale – convenite de partile contractante (in completarea celor reglementare)
• Se prevede dr.concedentului de a modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu
notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz;

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica – acel contr.incheiat in forma scrisa prin
care o autoritate publica numita concedent, transmite pe o perioada determinata unei persoane numita concesionar
care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, obligatia de exploatare a unui bun proprietate publica in schimbul unei
redevente;

Noul termen pt.concesiunea bunurilor proprietate publica este de 20 de zile !!!


Contr.de concesiune se incheie in lb.romana, in 2 exemplare, pe o durata maxima de 49 de ani;

Modalitati de incetare a contractului:

• Expirarea duratei;

• In cazul in care interesul national/local o impune, contr.inceteaza prin


denuntare, cu plata unei despagubiri catre concedent;

• Concesionarul are dreptul sa ceara rezilierea contractului, obligand pe


concedent la plata despagubirilor;

• Disparitia bunului prin caz de forta majora;

3
Contractul de imprumut public – contr.prin care statul sau unitatile administrativ-teritoariale
obtin/garanteaza imprumuturi de pe pietele bancare interne si externe pt.realizarea de investitii publice precum si
pt.refinantarea datoriei publice;

Contractul de grant – incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si representantii comunitatii rurale
si grupurile dezavantajate, in baza carora Fondul transmite beneficiarulir cu titlu gratuit sume de bani denumite
granturi in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate;