Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 15

Reasigurările

A. Concepte cheie

Conceptul de reasigurare, contracte de reasigurare proporţională şi


neproporţională, dispersia riscului, caracter confidenţial, buna credinţă, comision
adiţional, plin de conservare, cote de repartizare, reţinere.

B. Grile rezolvate

1. În legătură cu reasigurarea excedent de sumă asigurată, să se identifice


afirmaţia falsă:

a) Acest tip de reasigurare se caracterizează prin aceea că


reasiguratul stabileşte anticipat, sub forma unei sume fixe,
reţinerea sa proprie şi tot ceea ce depăşeşte această reţinere,
adică excedentul, îl cedează reasigurătorului;
b) Plinul de conservare se stabileşte (exprimă) valoric;
c) Reasigurarea excedent de sumă asigurată se aplică la toate
tipurile de asigurări, adică bunuri, persoane şi răspundere civilă;
d) La riscurile bune, plinul de conservare va fi mai mare decât la
cele mai puţin bune;
e) Mărimea reţinerii proprii în raport cu răspunderea maximă a
reasigurătorilor este un prim indiciu al calităţii riscurilor cedate
în reasigurare.

2. Definiţia reasigurării este următoarea:

a) Un mijloc de egalizare, prin divizare, a răspunderilor între mai mulţi


asigurători dispersaţi pe arii geografice cât mai întinse, de menţinere a
unui echilibru între primele încasate şi despăgubirile datorate la fiecare
asigurător în parte.

b) Reasigurarea avantajează nu numai pe asigurător, dar şi pe asigurat.


c) Reasigurarea se încheie numai între societăţi de asigurări.
d) Reasigurarea produce efecte numai între reasigurat şi reasigurător.
e) Contractul de asigurare are caracter confidenţial şi se bazează mai mult
pe cutumă şi mai puţin pe prevederi legislative.

Se cere răspunsul corect şi complet.

3. Contractul de reasigurare poate avea:

a) caracter facultativ, obligatoriu sau mixt;


b) caracter strict legiferat prin norme uniforme emise de CSA;
c) avantaje numai pentru asigurător;
d) efecte numai pentru o parte, de regulă asigurător;
e) avize din partea CSA, conform Normelor acesteia.

4. Se încheie un contract de asigurare ale unor mărfuri destinate exportului;


suma asigurată 110.000 u.m., iar suma reală 125.000 u.m. Din suma astfel
asigurată, asigurătorul reţine 16.500 u.m., iar restul îl cedează în asigurare în felul
următor:

- reasigurătorul 1 preia 20% din suma asigurată;


- reasigurătorul 2 preia 30% din suma asigurată.

Prima de asigurare este de 9.500 u.m., pagubă la marfă 40.000 u.m.

Se cere:

a) Despăgubirea la marfă;
b) Despăgubirea suportată de asigurător şi de reasigurători;
c) Primele de asigurare ce se cuvin asigurătorului şi reasigurătorilor.
===========================================================
a) 35.200 u.m. 2580 u.m. 5.280 u.m. 9870 u.m. 5280 u.m. 7.040 u.m. 10560 u.m.
b) 35.200 u.m. 5280 u.m. 7.040 u.m. 10560 u.m. 5280 u.m. 7.040 u.m. 10560 u.m.
c) Sunt necesare şi alte date.
d) Problema nu se poate rezolva.
e) 35.200 u.m. 5280 u.m. 0 u.m. 0 u.m. 5280 u.m. 7.040 u.m. 0 u.m.
===========================================================

5. În cazul coasigurării, combinaţia corectă a afirmaţiilor de mai jos este:

1. fiecare asigurător nu este obligat la plata proporţional cu suma


asigurată şi până la concurenţa acesteia;
2. asiguratul nu poate încasa o despăgubire mai mare decât
prejudiciul efectiv, consecinţa directă a riscului;
3. obligaţia plăţii indemnizaţiei de asigurare nu se divide între doi sau
mai mulţi asigurători;
4. între asigurat şi fiecare asigurator există raporturi de asigurare
distincte;
5. între asigurători nu se practică solidaritatea convenţională.

a) 1+2+4;
b) 1+3+5;
c) 3+4+5;
d) 2+4+3;
e) 2+4+5.

6. Reasigurarea proporţională cunoaşte următoarele variante:


1. reasigurarea excedent de daună;
2. reasigurarea excedent de sumă asigurată;
3. reasigurarea cotă-parte;
4. reasigurarea oprire de daună;
5. reasigurarea proporţională mixtă;
6. reasigurarea de acoperire a sinistrelor majore.

Alegeţi varianta corectă:

a) 1+3+5+6; b) 4+5+6; c) 2+3+5; d) 2+3+4; e) 1+4+5+6.


7. Reasigurarea oprire de daună se poate defini astfel:

a. răspunderea reasiguratului este limitată pentru fiecare daună la un


anumit plafon (prioritate), iar răspunderea reasigurărilor vizează partea
de daună ce depăşeşte prioritatea;
b. răspunderea reasiguratului se stabileşte anticipat sub forma unei sume
fixe din suma asigurată;
c. reasiguratul reţine în sarcina sa o cotă procentuală din suma asigurată;
d. reasiguratul se obligă să acopere din daunele produse în cursul anului o
sumă echivalentă cu un anumit procent din volumul sumelor încasate,
iar reasigurătorii să suporte tot ce depăşeşte acel nivel;
e. reasiguratul reţine în sarcina sa daunele ce depăşesc nivelul priorităţii
stabilite în contract.

Alegeţi varianta corectă.

C. Problemă rezolvată

1. Cauzele unui contract de reasigurări prevăd:

¾ cota de participare a reasiguratorului = 40%;


¾ cota de participare a reasiguratului la beneficiile
reasiguratorului = 30%;
¾ pierderile se raportează până la acoperirea completă din
beneficiile realizate în exerciţiul următor;
¾ comisionul de bază este de 25% din volumul primelor cedate.

La expirarea exerciţiului financiar reasiguratul prezintă:


¾ suma asigurată totală = 70.000.000 u.m.;
¾ prime de asigurare încasate = 2.000.000 u.m.;
¾ despăgubiri plătite = 500.000 u.m.

În aceeaşi dată, reasiguratorul prezintă:


¾ venituri = 800.000 u.m.;
¾ cheltuieli generale = 10.000 u.m.;
¾ rezerve de daună = 15.000 u.m.;
¾ pierderi reportate = 9.000 u.m.
Stabiliţi:

a) tipul de contract de reasigurare;


b) comisionul de bază;
c) participarea reasiguratului la beneficiul reasiguratului.

% particip R = R%
% particip. la profit πR = 300 => CRP
pierdere reportate
% Cb = 25% Pac
r
Sa = 70.000.000 u.m
Pa – 2.000.000 u.m.
D= 500.000 u.m
R
V = 800.000 u.m.
Ch.gen. = 10.000 u.m.
Rezerve de daună = 15.000 u.m.
Pr (pierdere reportată) = 9.000 u.m.

a) CR = ?
b) Cb = ?
c) πrR = ?

a) Veniturile reasiguratorului sunt:


• primele cedate de reasigurat;
• rezerva de daună din exerciţiul anterior;
• rezerva de primă de exerciţiul anterior.

Cheltuielile sunt:
• despăgubiri suportate (achitate);
• rezerve de daună pentru exerciţiul curent;
• rezerve de primă pentru exerciţiul curent;
• comisioane (comision de bază şi adiţional);
• cheltuieli generale.

Faptul că reasiguratul participă la profitul reasigurătorului => avem CRP.


b) Cb = Pac x % Cb
Pac = Pa x % particip CR/R = Pa x (100 - %particip CR/r) =
= 2.000.000 x 40% = 800.000 u.m.
Cb = 800.000 x 25% = 200.000 u.m.

c) πrR = πR x % particip πrR = 366.000 x 30% = 109.800 u.m.


DR = D x % particip CR/R = 500.000 x 40% = 200.000 u.m.
ChR = DR + rezerva de daune + Ch.gen +Cb = 200.000 + 15.000 +
+ 10.000 + 200.000 = 425.000 u.m.
πR = VR – ChR – Pr = 800.00 - 425.000 - 9.000 = 366.000 u.m.

D. Probleme propuse spre rezolvare

O societate de asigurări încheie contracte de asigurare împotriva riscului


de incendiu cu mai multe firme din industria confecţiilor, răspunderea asumată
vizând toate bunurile firmelor respective. Asigurătorul protejează fiecare dintre
contractele de asigurare prin contract de reasigurare în limita a 1.150.000 u.m.
Suma reţinută în cont sau ca prioritate reprezintă 450.000 u.m. La cele trei firme se
produce riscul asigurat.
Date disponibile:

FIRMA Suma asigurată Prima de asigurare (u.m.) Dauna


(u.m.)
A 1.000.000 15.000 500.000
B 1.300.000 26.000 600.000
C 2.600.000 50.000 1.200.000

Stabiliţi tipul de contract de reasigurare (CR); despăgubirea suportată de


reasigurat (dr) şi despăgubirea suportată de reasigurător (DR).

E. Întrebări de control

Definiţi contractul de reasigurare în opoziţie cu cel de asigurare.


De câte feluri sunt contractele de reasigurare şi prin ce se deosebesc
acestea?
Precizaţi cadrul legislativ al activităţii de reasigurare din România.
Descrieţi piaţa reasigurărilor din România.
F. Rezolvări

1. c
2. a
3. a
4. -
5. e
6. c
7. e