Sunteți pe pagina 1din 8

Compensatiileprestatii de asistenta

sociala acordate in
bani, temporar sau
permanent, din banii
statului, fiind
adresate celor aflati
in stare de saracie,
cu nevoi, speciale si
se acorda dupa
principiul categorial.

Nominati
ve
Sociale
de
transport

Compensatiile nominative-plati

in bani in schimbul inlesnirilor


stabilite anterior, Se stabilesc in scopul
perfectionarii si reglementarii sistemului de
inlesniri stabilite anumitor categorii de
populatie si al protectiei sociale a paturilor
socialmente vulnerabile
Beneficiari de compensatii nominative:
1)invalizii de gradul I si II, indiferent de cauza invaliditatii;
2)invalizii de gradul III cu grad de invaliditate stabilit fara termen, care se regasesc in una
din situatiile:invalizii de munca; persoanele carora li s-a constatat invaliditatea in urma
unor mutilari, traume sau raniri cauzate in exercitiul serviciului militar, victimile
represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990; fostii detinuti in lagarele de
concentrare si ghetouri.
3)copiii invalizi in virsta de pina la 18 ani ;
4)invalizii din copilarie;
5)participantii la cel de-al doilea razboi mondial si sotiile;
6)persoanele asimilate participantilor la razboi
7)familiile(parintii sau sotiile nerecasatorite sau copiii pina la atingerea virstei de 18 ani ,
iar in cazul in care acestia isi continua studiile de invatamint la cursurile de zi-pina la
absolvirea institutiei respective, cel mult pina la 23 ani) celor cazuti la datorie , precum si
celor decedati in urma participarii la lichidarea consecintilor avariei de la Cernobil;
8)pensionarii singuri ;
9)familiile cu 4 si mai multi copii pina la atingerea virstei de 18 ani , in caz ca isi continua
studiile in institutiile de invatamint la cursurile de zi -pina la absolvire, cel mult pina la 23
ani .
10) persoanele participante la actiunile de lupta din Afganistan , precum si la actiunile de
lupta de pe teritoriile altor state
11)militarii aflati in serviciul activ , rezervistii chemati la concentrare, voluntarii si
colaboratorii organelor afacerilor interne si ai sistemului penitenciar , inclusi in efectivul
unitatilor militare si structurilor speciale aflate pe pozitiile de lupta, precum si militarii ,
colaboratorii organelor afacerilor interne si ai sistemului penitenciar si persoanele civile
delegate in aceste unitati.

T ip u rile d e c o m p e n s a tii
n o m in a tiv e .C o m p e n s a tii n o m in a
s e s ta b ile s c la p la ta p e n tru :

serviciile comunale: incalzirea


centralizata, gazele naturale
utilizate pentru aragaz, apa
rece si calda, serviciile de
canalizare,
salubrizare,ascensoare,
deservirea blocului sau chiria
energia electrica, inclusiv cea
utilizata pentru plitele electrice
din apartamentele dotate cu
acestea
gazele naturale folosite pentru
incalzire

gazul lichifiat in butelii pentru


pregatirea bucatelor

carbune si lemn de foc

C u a n tu m u l c o m p e n s a tiilo r n o mla
in a ti
p la ta p e n tru s e rv ic iile c o m u n a le s i e n e
e le c tric a s e c a lc u le a z a b e n e fi c ia ru lu i re i
d in c o s tu l s e rv ic iilo r p e n tru o p e rs o a n a
c u a n tu m d e :

50%- pentru invalizii de gradul I si II; invalizii


din copilarie de gradul I si II; copiiii invalizi in
virsta de pina la 18 ani; participantii la cel
de-al doilea razboi mondial si sotiile(sotii)
lor; persoanele asimilate participantilor la
razboi, familiile celor cazuti la datorie,
precum si a celor decedati in urma
participarii la lichidarea consecintelor
avariei de la Cernobil; familiile cu 4 si mai
multi copii pina la atingerea virstei de 18 ani
,persoanele participante la actiunile de lupta
din Afganistan, precum si la actiunile de
lupta de pe teritoriile altor state
25%-pentru invalizii de gradul II de
afectiune generala sau profesionala, de
infirmitate de munca; invalizii din copilarie
de gradul III; invalizii de gradul III cu grad de
invaliditate stabilit fara termen, pensionarii
singuri; militarii aflati in serviciul activ,
rezervistii chemati la concentrare , voluntarii
si colaboratorii organelor afacerilor interne
si ai sistemului penitenciar si persoanele
civile delegate in aceste unitati in vederea
indeplinirii unor misiuni speciale

Tipurile
compensatiilor
nominative si
cuantumul lor sunt
indicate in Anea nr
1,nr2 ,nr 3 la
Hotarirea Guvernului
nr 761 din 31.07.2000
cu privire la
compensatiile
nominative pentru
unele categorii de
populatie , si anume:

Anexa nr 1,determina cuantumul


compensatiilor nominative pentru
fiecare beneficiar (in lei): la energia
electrica , lunar, pentru un
contor(60Kwt); la plitele electrice,
lunar, pentru un contor(100Kwt);
servicii ascensor; deservirea blocului;
evacuarea gunoiului particular si de
stat; energia termica, lunar, in perioada
de incalzire; gazele naturale in scopul
incalzirii incaperilor si pregatirii
bucatelor de la sursele
Dreptul la stabilirea
individuale,lunar, in perioada de compensatiilor
Anexa nr.2
determina
incalzire
etc.
nominative se
cuantumul compensatiilor
reconfirma o data la 4
nominative , acordate la
ani in baza
achitarea serviciilor de
documentelor
necesare, specificare
alimentare cu apa si de
in Regulamentul
canalizare pentru fiecare
mentionat,eliberate
de
beneficiar(in lei)
catre organele
respective in mod
Conform Anexei
gratuit, luind in
nr.3 la Hotarirea
considerare ultima
nominalizata, se
reconfirmare a
aproba
dreptului efectuata in
Regulamentul cu
anul 2006. Plata
privire la modul de
compensatiilor
stabilire si de plata a
nominative stabilite se
compensatiilor
efectueaza de catre
nominative pentru
"Banca de Economii"
unele categorii de
S.A.
CNAS va deschide un
populatie
cont curent cu
destinatie speciala in
Banca de Economii S.A
pentru acumularea
mijloacelor transferate
de la bugetul de stat
pentru plata
compensatiilor
nominative.

Compensatiile sociale-un ajutor


social din partea statului in forma
baneasca, acordat beneficiarilor de
aceste compensatii conform
prevederilor legale
1.Compensatii banesti in locul biletelor de
tratament satorial gratuit invalizilor de
razboi. Invalizii de razboi ,in conformitate cu
lit.g) alin. (1) art. 15 din Legea cu privire la
veterani, au dreptul la bilete de tratament
sanatorial gratuit o data pe an in centrele de
reabilitare ale MMPS si in alte insitutii de acest
tip sau , la alegere ,in locul biletelor de
tratament, la o compensatie baneasca o data la
2 ani consecutivi. Invalizii de razboi sunt
asigurati cu bilete de tratament sanatorial
gratuit de CNAS si de organele abilitate cu
dreptul de stabilire si achitare a pensiilor.
Marimea compensatiei se stabilleste anual de
catre Consiliul de Administrare al CNAS la
propunerea MMPS tinind cont de costul mediu al
biletului de tratament.
2.Compensatii banesti in locul biletelor
de tratament sanatorial pentru
persoanele care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobil. Cetatenii
RM au dreptul la despagubiri pentru prejudiciul
adus sanatatii in urma catastrofei de la
Cernobil, la asistenta medicala avantajoasa, la
compensatii si inlesniri pentru lucrul pe teritorii
poluate cu substante radioactive, in conditiile
actiunii factorilor nefavorabili, conform Legii
privin protectia sociala a cetatenilor care au
avut de suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobil.In baza art 7, persoanele care s-au
imbolnavit si au suferit de boala actinica
cauzata de avaria de la Cernobil, precum si
invalizii invaliditate cauzata de catastrofa pot fi
asigurate anual , peste rind , cu bilete gratuite
la institutiile balneosanatoriale aflate pe
teritoritulRM cit si pe teritoriul Ucrainei.iar in
cazul imposibilitatii acordarii de bilete, de a
primi o compensatie baneasca in marimea
costului mediu a biletului.

3.Compensatie pentru invalizii


participanti la lichidarea urmarilor
avariei de la Cernobil si pentru
familiile ce si-au pierdut
intretinatorii. Invalizilor pentru
prejudiciul adus sanatatii, li se plateste
o compensatie unica in marime de un
salariu mediu lunar pe republica, pe
luna permegatoare lunii in care s-au
adresat dupa compensatie pentru
fiecare procent de pierdere a
capacitatii profesionale de munca.
Aceasta compensatie se plateste
tuturor invalizilor, indiferent de data
stabilirii invaliditatii. Suma calculata
pentru fiecare beneficiar se plateste pe
parcursul a 4 ani in rate a cite 25 la
suta anual.Compensatia stabilita si
neplatita in legatura cu decesul
beneficiarului se plateste sotului
supravietuitor,copiilor sau parintilor
acestuia, pentru anul respectiv.
Conditiile de acordare a compensatiei
unice pentru prejudiciul adus sanatatii
se stabileste in baza cererii
persoanelor invalide, a caror
invaliditate a fost stabilita ca fiind
cauzata de catastrofa de la Cernobil.

4.Compensatie pentru participantii la lichidarea urmarilor avariei de la


Cernobil(art10. din Lege).Persoanelor indicate in pct.2 art 6 din Lege li se plateste
anual un ajutor material unic-compensatie pentru insanatosire in marime de un
salariu mediu lunar pe republica pentru anul precedent.
Persoanele indicate in pct.3 art.6 din Legea nominalizata , care au participat la
lichidarea urmarilor avariei de la Cernobil in anii 1988-1990, li se plateste anual un
ajutor material unic-compensatie pentru insanatosire in marime de 50% din salariul
mediu lunar pe republica pentru anul precedent.

5.Compensatie pentru membrii incapabili de munca ai


familiilor care au pierdut intretinatorul-participant la
lichidarea urmarilor avariei de la Cernobil. Dreptul de o
compensatie lunara pentru pierderea intretinatorului-participant la
lichidarea urmarilor avariei de la Cernobil il au membri familiei
,incapabili de munca, care au fost intretinuti de acesta. Compensatia
pentru fiecare membru al familiei, incapabil de munca, se acorda in
marime de 35 lei, fara a se tine cont de pensia stabilita pentru aceste
persoane de prezenta lege, Copiilor care au pierdut intretinatorul li se
plateste anual un ajutor material unic in marime de 360 lei.Aceste
compensatii se platesc fara a se tine cont de alte tipuri de venituri.
6.Compensatii sociale pentru sustinerea persoanelor si a
familiilor defavorizate in perioada rece a anului conform Legii
15/26.02.2010.
Perioada rece a anului este perioada cuprinsa intre: 1noiembrie-31
decembrie, 1 ianuarie-31 martie.
Conform art.4, dreptul la compensatie sociala in perioada rece a anului il
au:
a)familiile defavorizate care au obtinut dreptul la ajutor social
b)salariatii din ramurile sectorului bugetar care se incadreaza in
categoriile I-VII de salarizare ale Retelei tarifare unice
c) beneficiarii de pensii sau de alocatii sociale de pina la 700 de lei ,de la
virsta de 65 ani.
Persoanelor mentionate li se acorda o singura compensatie sociala.
Nu se acorda compensatie sociala persoanelor care : a) detin cetatenia
RM, insa nu domicilieaza pe teritoriul ei; b) se afla in plasament in cadrul
unei institutii sociale.
Dreptul la compensatie sociala se stabileste de directia/sectia asistenta
sociala si protectie a familiei in baza cererii depuse, actului de identitate
si a certificatului de la locul d emunca privind categoria de salarizare si
marimea salariului. Plata compensatiilor sociale in perioada rece a anului
se va efectua prin intermediul filialelor si reprezentantelor "Bancii de
Economii"S.A. incepind cu data de 1 noiembrie 2010.

Compensatii de transportplata anuala in bani pentru


compensarea cheltuielilor de
deservire cu transport a
persoanelor cu dizabiltati ale
aparatului locomotor.
Categoriile de beneficiari:Compensatia se
acorda in baza concluziei Consiliului de
expertiza medicala a vitalitatii sau Consiliului
medical consultativ al IMSP, urmatoarelor
categorii de persoane cu dizabilitati ale
aparatului locomotor:
a)invalizilor de razboi si persoanelor asimilate
acestora;
b)invalizilor din copilarie ;
c)invalizilor in urma accidentelor de munca si
bolilor profesionale;
d)invalizilor de afectiune generala
e)copiilor invalizi in virsta de pina la 18 ani .

Conditiile de acordare a
compensatiei.Compensatiile pentru
persoanele specificate mai sus se
stabilesc in baza cererii depuse la
sectiile asistenta sociala si protectie a
familiei de la locul de trai, La cerere
urmeaza a fi anexate ,in
copie,urmatoarele documente:buletinul
de identitate(pasaportul) sau certificatul
de nastere(in cazul copiilor invalizi in
virsta de pina la 18 ani ,si sub 16 ani);
legitimatia;
certificatul de invaliditate, eliberat de
Consiliul de expertiza medicala a
vitalitatii ;
concluzia Consiliului medical consultativ
al IMSP

Modul de plata a
compensatiei.iIn cazul
aparitiei dreptului la
compensatie anuala, aceasta
se stabileste din luna
aparitiei acestui drept, cu
conditia prezentarii
documentelor necesare in
termen de 3 luni din data
aparitiei dreptului. In caz
contrar, compensatia se
stabileste din luna prezentarii
documentelor necesare.
Marimea compensatiei se
determina proportional
numarului lunilor complete
pina la sfirsitul anului din
luna in care a aparut dreptul
sau,respectiv , au fost
prezentate documentele
necesare.

S-ar putea să vă placă și