Sunteți pe pagina 1din 6

Studiu de caz: tulburare de stres posttraumaticaPrezentarea cazuluiMotivul

solicitarii interventiei psihologuluiD a n i e l , i n v a r s t a d e 4 3 d e a n i , a


s o l i c i t a t o i n t e v e n t i e d e u rge n t a p s i h o l o g u l u i institutiei. Acuzele
pe care le-a prezentat au survenit la o perioada de patru luni de la
producerea unui accident, respectiv, zugrav fiind de profesie, in timpul
unei lucrari s-adezechilibrat si a cazut de la etajul 2.BiografieDaniel este
casatorit si are doi copii. Situatia lui financiara de pana in momentul
producerii accidentului i-a permis un stil de viata independent de sustinerea
familiei.E s t e o b i s n u i t s a m u n c e a s c a f o a r t e mu l t s i s a a i b a u n s t i l
d e v i a t a f o a r t e a c t i v ocupandu-se de majoritatea treburilor grele din
propria gospodarie, protejandu-si sotia.Sechelele accidentului il
impiedica sa aiba in activitate acelasi ritm iar acest lucru este resimtit de
client si la nivelul situatiei financiare.D e a s e m e n e a a f o s t o b l i g a t p e n t r u
r e c u p er a r e s a p e t r e a c a f o a r t e mu l t t i mp c u propii copii in absenta
sotiei sau in singuratate ceea ce a condus la anumite tensiuni si conflicte
in familie.Anumite activitati i-au fost interzise de catre medic si clientul s-a
vazut transpusin situatia unei persoane dependente de membrii de
familie.Consecinte ale accidentului: multiple fracturi ale antebratului si
mainii stangi, perforarea unui plaman, manifestarea unor tulburari cardiace
consecutive traumei.SimptomeClientul prezinta intr-un mod precipitat si rapid o
descriere a acuzelor lui: stari deagitatie, anxietate si iritabilitate, capacitate
scazuta de toleranta, atitudine hipercritica,sentimente de
incapacitate.T o a t e a c u z e l e s u n t p u s e i n r e l a t i e c u
s e n t i m e n t e l e d e n e p u t i n t a c r e a t e d e activitatea statica si mai
putin subliniata corelatia acestora cu limitarile de tip fizic ale recuperarii
dupa accident.9
Nu este recunoscuta problematica legata de dependenta si manifesta
sentimente devinovatie fata de sotia care a preluat o mare parte a treburilor
casnice.P r e z e n t a f l a s h b a c k - u r i l o r e s t e s l a b c o n t u r a t a s i n u
o c u p a u n l o c c e n t r a l i n simptomatologia clientului.I n m o m e n t u l
s o l i c i t a r i i i n t er v e n t i e i c l i e n t u l s e a f l a i n c o n c e d i u m e d i c a l
s i considerat apt limitat din punct de vedere medical.Diagnosticul
operationalCererea implicita a clientului: Prescrieti-mi reluarea activitatii pentru
ca nu suntc a p a b i l ( i mi e s t e r u s i n e ) s a - i s p u n s o t i e i c a s u n t
h a n d i c a p a t f i z i c , n u m a i a m n i c i o speranta ca ma pot recupera si ca am
nevoie de ajutorul ei.Clientul, o data ce este eechilibrat pe parcursul terapiei, are
nevoie sa se confruntecu tensiunile in familie create de schimbarea rolurilor si
responsabilitatilor intre soti si sarezolve propriile convingeri eronate referitoare
la dependenta.Cererea implicita precum si diagnosticul operational, o
data identificate, suntcomunicate clientului in primele sedinte ale
terapiei.Analiza functionala si conceptualizarea cazului conform grilei SECCA,
Cottraux,2004:1.situatie: imposibilitate fizica de a intreprinde anumite
activitati curente sau a raspundeactiv fizic la solicitarile familiei (a

face piata, curatenie, reparatii curente in casa, pierderea unor contracte


importante planificate inaintea producerii accidentului, c o n t r a c t e i n
baza carora familia isi calculase un buget de cheltuieli,
l i mi t a r e a activitatilor si stramtorarea financiara a familiei datorita acestor
planuri intrerupte);2 . e m o t i i : s t a r i d e i r i t a b i l i t a t e , a t i t u d i n i
h i p e r c r i t i c e s i d e i n t o l e r a n t a f a t a d e c o p i i , sentimente de
vinovatie fata de sotie, sentimente de neputinta, stari de agitatie si
dehipervigilenta;3. ganduri automate: imi voi pierde serviciul, nu sunt
bun de nimic, copii mei si sotia nusunt in stare sa ma ajute, nu vom
avea destui bani sa ne descurcam, in familia mea nici un barbat nu s-a lasat
intretinut de nevasta;4.comportament: evitarea discutiilor in familie
referitoare la consecintele accidentului,evitarea efectuarii planurilor de
lunga durata in familie datorita schimbarilor survenite10
si fricii de incertitudini, incercari repetate esuate, in pofida
sfaturilor medicului der e l u a r e a v e c h i l o r a c t i v i t a t i s o l d a t e c u
a g r a v a r i a l e s i m p t o m e l o r s o m a t i c e s i prelungirea perioadei de
recuperare;5.anticipare: perpetuarea starii medicale precare.Elaborarea
planului de tratament:Asa cum a fost prezentat in partea teoretica obiectivele
terapiei sunt urmatoarele:1 . s t a b i l i r e a u n e i a l i a n t e t e r a p e u t i c e c u
p a c i e n t u l i n c a d r u l c a r e i a s e n t i m e n t e l e d e rusine sa poata fi explorate
in siguranta.Sedinta 1-2Aplicarea strategiilor de validare: oferirea
oportunitatilor de exprimare a emotiilor,comunicarea validitatii emotiilor,
reformularea unor afirmatii ale clientului. Formularead i a g n o s t i c u l u i
o p e r a t i o n a l s i a c e r e r i i i mp l i c i t e s i c o m u n i c a r e a a c e s t o r a
c l i e n t u l u i . Observarea si validarea reactiilor emotionale, cognitive si
comportamentale ale acestuiala efectuarea comunicarii. Obtinerea
compliantei la terapie a clientului prin efectuareaunor comparatii intre
aspectele pentru si contra efectuarii acesteia. Obtinerea
acorduluiclientului pentru efectuarea, intre sedinte a unor teme pentru
acasa.Sedintele 3-4Sedintele se desfasoara urmarind un program constant:
trecerea in revista a sarcinilor efectuate in timpul saptamanii si a
observatiilor in legatura cu acestea; fixarea agendei i n t a l n i r i i ;
i n f o r m a r e s i j o c u r i d e r ol ; f i x a r e a s a r c i n i l o r p e n t r u s a p t a ma n a
ur ma t o a r e ; feedback.Terapeutul prezinta unele principii ale terapiei
cognitiv-comportamentale. Oferaclientului unele informatii cu privire la
comportamentul vizat in terapie.In ambele sedinte sunt stabilite si
discutate datele reeiesite din tema pentru acasa: c l i e n t u l e s t e
detrminat sa-si puna intrebari in legatura cu teama de
c o n s e c i n t e l e preocuparilor sale din timpul saptamanii.11

Aceasta tema permite identificarea, discutarea si constientizarea


de catre client aautomatismului gandurilor si a strategiilor de evitare cognitiva
in intocmirea planurilor delunga durata; identificarea temelor si
credintelor care vor fi abordate ulterior in terapie; identificarea
elementelor nesigure, intolerabile pentru client.2 . i n c a d r u l t e r a p i e i
clientul invata o tehnica de autocalmare pentru a-si
p u t e a contine excitarea emotionala atunci cand este nevoie intre
sedinte.Sedintele 5-6I n c a d r u l a c e s t o r s e d i n t e c l i e n t u l e s t e
i n v a t a t s a b l o c h e z e t e n d i n t a l a a c t i u n e (problema
neconstientizarii limitelor fizice, suprasolicitarii organismului in perioada

der e f a c e r e ) s c u c c e s i v a u n e i pr o b l e me e mo t i o n a l e c o n c o mi t e n t
c u a p l i c a r e a t e h n i c i i d e r e l a x a r e p r i n c o n c e n t r ar e p e r e s p i r a t i e .
S u n t d a t e c a t e me p e n t r u a c a s a o b s e r v a r e a s i notarea contextelor in
care apar starile de excitare emotionala.3 . t e r a p i a s e a d r e s e a z a
s e n t i m e n t e l o r d e r u s i n e s i a j u t a p a c i e n t u l s a - s i r e c a p e t e sistemul
de semnificatii in sensul recuperarii sentimentului de sine si de a trece dela
sentimentul traumatic de sine (static, blocat in conditia sa de om
dependentdatorita unui handicap fizic) la unul narativ (in miscare, dezvoltare,
efectuarea de planuri de viitor, recapatarea increderii in capacitatea de
recuperare si de a sedescurca ).Sedintele 7-8Se defineste comportamentul
problema. Se efectueaza o analiza a lantului actiunilor c a r e c o n d u c l a
c o mp o r t a me n t u l a n a l i z a t s i c o n s e c i n t e l e a c e s t u i a . S u n t
o b s e r v a t e s i d e s c r i s e p a t t er n u r i l e c o mp o r t a m e n t a l e , g a n d u r i l e
a u t o ma t e s i e mo t i i l e d i n s p a t e l e acestora. Se elaboreaza solutii de
rezolvare ale dificultatilor de adaptare ale clientului:d e z v o l t a r e a
asertivitatii, constientizarea limitelor fizice, acceptarea
a j u t o r u l u i , confruntarea cu distresul sotiei4 . s e d i n t e l e s u n t a x a t e
pe explorarea credintelor despre sine si ceilalti si
p e e x p e r i me n t a r e a s e n t i m e n t e l o r d ur e r o a s e c u m a r f i r u s i n e a s a u
f u r i a ; t r a i r e a constienta si exprimarea sentimentelor de furie.12

Sedintele 9-10Sunt aplicate in continuare strategiile de validare a


emotiilor clientului suscitate deanalizarea dificultatilor in sedintele
anterioare. Este aplicata strategia dialogului socratic pentru constientizarea
prejudecatilor, gandurilor automate. Tema pusa in discutie este relatia cu
sotia si copii, locul si rolul fiecaruia in familie.5 . s e a c o r d a o ma i mu l t a
i mp o r t a n t a c o n s o l i d a r i i s t r a t e g i i l o r d e c o p i n g e f i c i e n t e
s i inlaturarii rezistentelor.Sedinta 11Constientizarea de catre client a
posibilitatilor alternative de activitate. Suntaplicate strategii de
rezolvarea problemelor si de analizare a solutiilor alternative
laactivitatile desfasurate inainte de producerea accidentului.13

S-ar putea să vă placă și