Sunteți pe pagina 1din 3

Euroeod ?

* Proiectarea

tcgt

{h*dagiei pi de ad&nciraea de fuxdar* Br" {prin sarcina g}. studiiie';


{ixclusiv experimentatre} au pus in evident6 $i eltr factori care inf}ui
*apacitatea portantE c*m sunt: farnra suprafel*i de contast a fundri
terenul" inclinarea acestei suprafe{e, ?nc}inar*a qi exceatricitatea fs
lra*smis6 de funda{i* terenului- *ondi}ii}e d* drenare a apei *rfter
terenul de funilare, etc.

S,3. Capacitatea

portentii a funda$iilor directe dup[

standardnt SR EN 199?-L:2$S4o Ea condigfi statiee


in anexa D din standarderl SR EN 19$?-1:2004 se propwie
*naliticE pentru ealsulul c*pacitslii partante & terenului ?n
funda$i direete. Sunt date dous relalii de caleul, fancgie de

drenare din teren. Peatru condilii drenate (teren f*ar6 ap6 subteran#t:
necoeriv sub aivelul apei subterane), relgia de calcr.ll este

{F = RIA' = c'"}f"&.s"f. + q'}f*&*s*in + *,Sf B'N*friy


unde,

#P nunt inifiatete de Ia "capacitate portantE" (notafia atrtorului);

t' $i c' sunt vatorile de e*lcul ale greutEgii volumice efective $f.

lel'ective a terenului ds fundarc;

ff's$te valoarea de calcul a greut*gii p6m&rfinlui de pe ad*pci


,

ffr }fu Sf tr- sunt coeficienti de capacitate pcrtant6 ryi au ex$


**r{tg'{45"+P'fr); rv"'. = {No - I}cot$'; At, = Z{Nq - tttSi
rug*as6 (d > 6'l ?1; e = 2,718?& este numfinrl lui Euler; valorite fi#j
s*leulate gi sunt date ?n tab*lul 8.1.

i&

&*, &, sunt coeficiengi care $n seama ds ftI-sli$area


*afie-teren Ei *u expresiile: &., = br * {1 bq} f {NdS@'};
#')zi rre*te unghiul de fnclinare aI iu;rrafepi de coutact fr

s, sunt coefieienli c&re +iE searn& de

fsrsla fu pl*m a fl

geotehnicE

Apli

Lgz

-pentru lorTna Gl'|iepf*nghiular&: sq=

*
= {s& ly(Nq*

+ iB'/L')sirt$'; st =

-0,3{B'/L

JJ;

-pentru farr:na pEtratf, sau sirctllarE: $.t = l+sirz#l; sy'= A,7A; so = {s


ty(Ns - t );
-pentru fundafiile continue, lungime a L a fuirda{iei fiind mult mai
dec6t ffimea:B, coeficientii s sunt egaJi cu 1,S;
-rcienti caretin seama
st de inclinar' ea rezultantei
care-fin
irsunt coeficienfi
au expresiile:

in

iq,

in<

tl * ir) I {N"tx# ); ie = ft * HllY +A',c'eat$t]]*; i, *

i* = iq*

[1

A'c'cot$')l*n';

{'

este valsarea de calcul

a unghiutui efectiv de frecare

pdmflntului;

m = fti.n = {2 + {B'IL'}J / {} + {B'/L'}}


e6nd fo{a orico{tele ff ,ec{ioneaz6 pe
directia B';
rn = nxL = {2 + {L'{B'}J / II * {L'tB'}l
cfiird fo{a crizontalfl H actioaeazfl pe
direcfia L';

rft * fft* = ffLLcGf 0 * mssifizg cead foa6a


or,izontal* If aclioneaz6 dup[ o dirEe$q
eare face uughi-u} B cu direetia L' {fig-

8.4);

L'

'.[-

S' qi L'. $Ist ,,dimensiunile reduse de


suprate{ei de contact;

A' = B'L';

V este componenta verJicalfi a fncsrcf,rji;


Se vede c* relafia {8'6} Este

Fig. 8.4. Aria redus6 a

asemfn[toare cu rela$ia (8.5). Ea a fost dedus[ pe un mecanism de c

;-;;;i ** .;*ili-*nti"*

qi al{i factori'de influiengr ai

ca

'.,":.tl;;ti1:'i;ffi
.

'::-.:q

":.;1 .'::a:::+:n::)
., ill: : rr i.:ii::l:f

Tabel8.I.
s
N

I-8IJ

?-s6

0J2
7.r6

0Ja
"7 \a

6
I n,!

1,57

&

il.1S

&1s

l.l"

6.4.9

6,81

II

t4

za6

i0
z,qi

t.l I

.')

*,40

0.52

? G')

*,ffi

0.84

s,34

8,8{i

9.29

(}?

IJ

3.?6

i-0

q"*ti

Tabel 8.1*continu&re

Tabel 8.l-continuare

Fentru candigii aedrenate (teren argflos sub nivelutr apei


este urm*toarea:
CP = R/A' =

(t{*

Z}cub,s*i* + q

c* este valoarea de c*Icul a coeziunii nedrenate a terenul*,


{x 2}, s* = J + 0,2{B'{L'J pentnr form6 dreptunghiular[ fu:
il,t* psryru f-ormE p*rrar6 sau circularEi j* = 0,S{1 + .l[t * fJ J
i$*f* **r*ina dat* de greutatea pBmftitului de pe adsncimea de &ffi

ffir}*

Capeeitatea portantii

CPu

ft fumdnfiilar direete

ffif
::l

m*fisiefitul

de reducere

se calculefl?* cu relagia: