Sunteți pe pagina 1din 2
Administratiei portalulului de stiri sewer deschidesmd mun.Chisinau, str. Vasile Aleesandri nr.69 MD-2019, tel.+373 022 000 418 mob.: +373 60 103 111 e-mail: contact(@deschidesmd Domnului Vadim Ungureanu mun,Chigint, str, Vasile Alecsandri nr.69 MD-2019, tel+373 0.22 000 418 mob.: +373 60 103 111 e-mail: contact@deschide.md Domnului Dumitru Pelin ‘un Chisinau, str-Vasile Alecsandri nr.69 MD-2019, tel+373 022 000 418 mob.: +373 60 103 111 e-mail; contact@deschide.md de la: Gheorghe Cavealiue mun. Chisinau, str.Tiraspol, 11/1, MD-2012 CERERE PREALABILA {fn fapt, in perioada 17.03.2015 — 24.03.2015 pe site-ul de stiri www.deschide.md au fost publicate 4 (patru) articole scrise in care este indicat numele meu, astfel: LEXCLUSIVICavealiuc, sefla IGP, acoperd crima unui ofijer de politie’. 2. INTERIVIU // Fiica vietimei lui Gheciu gi Cavealiuc cere dreptate?; 3. Cazul Cavealiue-Gheciu // Ancheta - arbi, criminalul in libertate?; 4. SURSE // Gheorghe Cavcaliue VREA PERCHEZITII la Deschide.md*; Consider ci publicafiile menionate supra contin informatii neveridice, deftimitoare si informatii false care imi lezeazi onoarea, demnitatea si reputatia profesional, inciileind, astfel, unul din drepturile fundamentale ale mele garantate de Constitufia RM, -si-anume art.21.— Prezumtia nevinovitiei. Menjionez ca articolele precitate reprezinta un atac direct Ia persoana mea, iar publicarea acestora este o actiune murdara efectuati cu scopul de a-mi denigra numele. Astfel, prin toate cele patru articole inclusiv prin titlurile acestora imi este lezaté demnitatea umand si reputatia profesionali. Precizez ci de fiecare data cind am fost contactat de oricare jumalist sau reporter am rugat sa imi fie expediata o solicitare in scris in care s& fie indicate toate intrebarile si circumstanele despre care sunt intrebat. in acelasi mod am actionat si in situajia cind am fost contactat de eiitre persoane care s-au prezentat a fi reporteri de la site-ul de stiri wwwdeschidemd. Cu toate cd am acceptat si ofer rispunsuri Ia intrebarile formulate in * nttg/fm.deschide,md/ro/news/investigati/11858/EXCLUSIVCavcaive-%C8%99eflasIGP -acopertsC483-crima-unul-oftKCENSBer-de- poli.CBX9Bie-htm 2 ntpi/fmdeschide mn ro/news/investigati/12079/INTERIVIU.-Ficaetimel-lu-Gheciu-SCBEOS\-Cavcaliuccere-dreptate htm » tpi deschide,md)ro/news/inwestigati/12068/CatulCavealue-Ghecis~-Ancheta-—oarb¥C4%83-criminalulC3%AEnvlbertatechto “http://deschide.md/rofnews/social/12346/SURSE-Gheorgh e-Cavcaliuc VREA-PERCHEZINCBXSAII-a-Deschidemd.htm doris, nu am revepjionat nici o adresare din partea portalului Dvs, iar in pofida acestor circumstanfe afi publicat cele patra artcole, actiuni prin eare afi atentat in mod direct [a flemnitatea, onoarea gi la reputafja mea profesionala, acfiuni care mi-au cauzat un prejudieiu moral pe care fl evaluez la suma de 2 milioane lei. Conform 16 alin,(1), (2), (3) si (8) Cod civil, orice persoand are dreptul la respectal conoarei, demnitiyt si reputafei sale profesionale. Orice persoand este in drept sk ecard dermingirea informaliei ee fi ezeaz onoarea, demnitatea sau reputesia profesionalé dack cel cate a rispindit-o nu dovedeste cf ea corespunde realitayi, Potrvit art7 al Legii eu privite Ia Tibertatea de exprimare, n.64 din 23.04.2010 orice persoand are dreptul la apararea onoarey ddemnitiit $i reputafiet sale profesionale lezate prin raspindirea relatarilor false eu privte la fapte, a judecatilor de valoate fir substrat factologic suficient sau prin injurie, ‘bordarea admis’ din partea portalului de stiri si a reporterilor acestuia o calific drept denigratoare si ofensatoare or prin publicate atit administratia portalulu de stiri care @ asigurat raspindirea articolelor cit gi autorii acestora mi-au ncdleat grav gi mi-au cauzat prejudi considerabile reputatiei profesionale, onoarei si demnitatii personal, Prin urmare, cer: 1. Publicarea scuzelor oficiale pe siteul www.deschidemd in privinta mea, Gheorghe Cavealiue pentra affrmatiile care mu corespund realititi $i care Imi lezeazA onoarea, domnitatea si reputatia mea profesionala ait din partea administrajiei portalului cit si din partea autorilor articolului, la acciasi rubried/compartiment; 2. Publicarea, la aceiasi rubrieA/compartiment, a dezminttilor informatiilor deftimitoare plasate pe site-ul www.deschidemd in privinja mea, Gheorghe Cavealiue, care mu corespund realitatii; 5. Reatifcarea informafilor ce incaled premumtia de nevinovatie a mea, prin faptul publiclrii articolelor ev informatii denigratoare si false (tilurile redate in partea tleseriptiva a cererii) si plasarea acestu text pe site-ul oficial wwww.deschide,mds 4. Achitarea, in mod solidar, in favoafea mea a prejudiciului moral in sumé de 2 milfoane lei MDL. Despre deciziile luate rog s& fiu informat 1a-adresa indicat supra, in termenele previzute de legislajia in vigoare (5 zile) altminteri comunic ci imi rezere dreptul de a-mi revendica qnoarea, demnitatea si reputafia profesionalé prin intermediul tnaintei unet actiuni fn Instanta de judecati competenta in acest sens.