Sunteți pe pagina 1din 262

9

10
LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ÎN
VALABILITATE LA DATA DE 01.01.2009

I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de


construcţii
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
terasamente
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
beton, beton armat şi beton precomprimat
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
zidărie şi pereţi
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor
metalice
VII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din
materiale lemnoase
VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
învelitori
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
izolaţii
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje,
tapete
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte,
scafe, elemente de scări
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de
apă şi canalizare
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor
termice, condiţionarea aerului, gaze
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor
geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de
locuit şi social-culturale
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor
industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor
hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării
lucrărilor de construcţii-montaj
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii
XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi
postutilizare a construcţiilor
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru
construcţii-montaj
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor
pentru transporturi
11
12
Legendă
M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Turismului
M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M. Of., p. I - Monitorul Oficial al României, Partea I
B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor
B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi
Directivare în Construcţii
I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii şi Economia Construcţiilor
ICECON - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii
în construcţii
U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
I.P.C.T. - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
I.P.C.T. S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de
Calcul în Construcţii
M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română
D.D. - Direcţia Drumuri
A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor
I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie
Comunală
I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură, Instalaţii
şi Utilaje pentru Construcţii
I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului
I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii
IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi
Aeriene
CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
ANRDE - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie
Electricitate
RENEL - Regia Naţională de Electricitate

* propunere revizuire, comasare


** propunere abrogare/anulare
13
I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii

Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
De la data de 26.09.2006,
P 2-1985 se aplică:
a) la proiectarea clădirilor
noi, în cazul contractelor
încheiate până la
01.01.2007;
b) la expertizarea tehnică
Normativ privind şi proiectarea consolidării
alcătuirea, calculul şi clădirilor existente,în cazul
executarea structurilor I.C.C.P.D.C. B.C. nr. contractelor încheiate până
I-1 P 2-1985
din zidărie 51/26.09.1985 11/1985 la data intrării în vigoare a
Elaborator: IPCT codului de proiectare
seismică – Partea a III-a –
Prevederi pentru evaluarea
şi pentru proiectarea
consolidării construcţiilor
vulnerabile seismic.
Intră în vigoare odată cu
apariţia în BC şi încetează
valabilitatea următoarelor
documente:
9
Domeniu –

10
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
• Normativ privind
alcătuirea şi calculul
structurilor din zidărie,
P 2 / 1975 – Ord. OGSC
196/17.12.1975
• Normativ pentru
alcătuirea şi executarea
zidăriilor din cărămizi
şi blocuri ceramice, indicativ
C 126/1975 – Ord. IGSC
176/20.11.1975
**
Cod de proiectare
pentru structuri din M.L.P.A.T. *
I-2 NP 033-1999 beton armat cu 61/N/ B.C. nr.
armătură rigidă (BAR) 25.08.1999 3-4/2000
Elaborator: U.T.C.B.

Ghid de proiectare
pentru structuri din M.L.P.A.T.
beton armat cu B.C. nr.
I-3 GP 042-1999 62/N/ *
armătură rigidă (BAR) 3-4/2000
25.08.1999
Elaborator: U.T.C.B.
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
B.C. nr.
M.L.P.A.T. 1-2/1992
3/N/14.04.1992 îşi încetează
valabilitatea
indicativ Începând cu data de
P 100-91 25.09.2006,
P 100-1992 se aplică astfel:
- la proiectarea clădirilor noi,
Normativ pentru în cazul contractelor
proiectarea M.L.P.A.T. 71/N/ B.C. nr.
07.10.1996 11/1996. încheiate până la
antiseismică a 01.01.2007;
construcţiilor de Completare şi îşi încetează
modificare cap. valabilitatea - la expertizarea tehnică şi
locuinţe social- proiectarea consolidării
I-4 P 100-1992 culturale, agrozoo- 11 şi 12. cap. 11 şi 12
Se aprobă din P 100-92 clădirilor existente,in cazul
tehnice şi industriale contractelor încheiate până
Anexa G la
Elaborator: normativul la data intrării în vigoare a
I.N.C.E.R.C. P 100/1992- codului de proiectare
Recomandari seismică – Partea a III-a –
privind Prevederi pentru evaluarea
proiectarea şi pentru proiectarea
antiseismica consolidării construcţiilor
bazate pe vulnerabile seismic.
metode de calcul
neliniar
11
Domeniu –

12
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
M. Of. , p I, nr. - Intră în vigoare la
M.T.C.T. 803 bis/ 01.01.2007;
1711/ 25.09.2006 De la data publicării
19.09.2006 B.C nr. prezentului ordin, Normativul
11-12/2007, pentru proiectarea
B.C nr. antiseismică a construcţiilor
13-14/2007, de locuinţe, social-culturale,
B.C. nr. 12-13/ agrozootehnice şi
2006 şi industriale, indicativ
Cod de proiectare B.C nr. 5/2005 P 100-92, aprobat prin
seismică – Partea I – M. Of. , p I, Ordinul ministrului lucrărilor
Prevederi de proiectare nr. 850 din publice şi amenajării
I-5 P 100-1/2006 pentru clădiri, indicativ 11/12/2007 teritoriului nr. 3/N/1992,
P 100-1/2006 publicat în Buletinul
Elaborator: U.T.C.B. Actul a intrat in Construcţiilor nr. 1-2/1992,
vigoare la data cu cap. 11 şi 12 completate
de 11.12. 2007 şi modificate prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice
Cuprinde Anexa şi amenajării teritoriului nr.
nr. 1 la ordinul 71/N/1996, publicat în
M.D.L.P.L. nr. Buletinul Construcţiilor nr.
688/2007 11/1996, se aplică astfel:
pentru a) la proiectarea clădirilor
modificarea şi noi, în cazul contractelor
completarea încheiate până la data intrării
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Reglementării în vigoare a Codului de
tehnice proiectare seismică –
Partea I – Prevederi de
Publicat în proiectare pentru clădiri,
Monitorul indicativ P 100-1/2006;
Oficial, Partea I, b) la expertizarea tehnică şi
nr. 394 din proiectarea consolidării
08/05/2006 clădirilor existente, în cazul
Actul a intrat în contractelor încheiate până
vigoare la data la data intrării în vigoare a
de 08 mai 2006 Codului de proiectare
seismică – Partea a III-a –
OMTCT nr. Prevederi pentru evaluarea
489/2005 şi pentru proiectarea
pentru reg. teh. consolidării construcţiilor
Indicativ vulnerabile seismic.
P 100-1/2004
publicat în Art. 3. - (1) Până la data
M. Of., p. I, nr. intrării în vigoare a Codului
462 şi 462 bis de proiectare seismică –
din 31.05.2005, Partea I – Prevederi de
cu modificările proiectare pentru clădiri,
şi completările indicativ P 100-1/2006,
ulterioare, se prevederile acestui cod se
abrogă. pot aplica la cererea
13
Domeniu –

14
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
investitorului, formulată
prin tema de proiectare,
prin excepţie de la
prevederile art. 2 lit. a).
(2) Până la data intrării
în vigoare a Codului de
proiectare seismică –
Partea a III-a – Prevederi
pentru evaluarea şi pentru
proiectarea consolidării
construcţiilor vulnerabile
seismic, prevederile
referitoare la acţiunea
seismică cuprinse în cap. 3
şi anexa A din Codul de
proiectare seismică –
Partea I – Prevederi de
proiectare pentru clădiri,
indicativ P 100-1/2006 se
pot aplica la cererea
investitorului, formulată prin
tema de proiectare, prin
excepţie de la prevederile
art. 2 lit. b).
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
M.D.L.P.L. Reglementarea tehnică
688/ "Cod de proiectare seismică
10.08.2007 – Partea I – Prevederi de
pentru proiectare pentru clădiri",
modificarea şi indicativ P 100-1/2006,
completarea aprobată prin Ordinul
Reglementării ministrului transporturilor,
tehnice. construcţiilor şi turismului
nr. 1.711/2006, publicat
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 803
şi 803 bis din 25 septembrie
2006, se modifică şi se
completează după cum
urmează:
– La capitolul 1 "Generalităţi"
punctul 1.1.5, alineatul al
treilea se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Anexele au următorul
cuprins:
M.T.C.T. nr. • Anexa A (normativă) -
667/2006 Acţiunea seismică. Definiţii şi
din 28/04/2006 prevederi suplimentare
15
Domeniu –

16
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
OMTCT • Anexa B (normativă) –
nr.489/2005 este Metode simplificate de
abrogat de Ordin determinare a perioadelor
nr. 1711/2006 la şi formelor proprii de vibraţie
data de 25 • Anexa C (normativă) –
septembrie 2006 Calculul modal cu
pentru aprobarea considerarea comportării
Reglementării spaţiale a structurilor
tehnice "Cod de
proiectare • Anexa D (normativă) –
seismică–- Procedeu de calcul static
Partea I – neliniar (biografic) al
Prevederi de structurilor
proiectare pentru • Anexa E (normativă) –
clădiri", indicativ Procedee de verificare a
P 100-1/2006. deplasării laterale a
structurilor
• Anexa F (normativă) –
Aspecte specifice ale
alcătuirii elementelor din oţel
• Anexa G (normativă) –
Proiectarea plăcii grinzilor la
rezemarea pe stâlpii cadrelor
compozite
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
• Anexa H (informativă) –
Comentarii referitoare la
prevederile P 100-1/2006
• Anexa I (informativă) –
Exemple de proiectare şi
calcul
• Anexa bibliografică
(informativă)".

Art. II. - După anexa G la


reglementarea tehnică se
introduc două noi anexe,
anexele H şi I, al căror
conţinut este prevăzut în
anexele nr. 1 şi 2*) la
prezentul ordin.

Îşi încetează aplicabilitatea:


P 100/1-04 – “Cod de
proiectare seismică a
clădirilor”
17
Domeniu –

18
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Normativ pentru
proiectarea
antiseismică a
construcţiilor de
locuinţe, social/
culturale, agrozoo- OMLPAT nr. 783/22.05.2002
tehnice şi industriale – M.L.P.T.L. nr. B.C. nr. anulează OMLPAT nr.
I-6 NP 055-2001 indicativ P 100-92. 783/22.05.2002 9/2002 74/24.01.2002
Detalierea parametrilor
de calcul Ks şi Tc la
nivelul unităţilor
administrativ teritoriale
Elaborator:
I.N.C.E.R.C.

Ghid privind
proiectarea sistemelor
de izolare seismică M. Of ., p I,
pasivă (reazeme, M.T.C.T. nr.
I-7 GP 101-2004 nr. 874 bis/2004 *
disipatori) a clădirilor 736/ 19.04.2004
din 24/09/2004
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Filiala Iaşi
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Metodologie privind
calculul sistemelor de
protecţie seismică M. Of . , p I,
pasivă. Clădiri nr. 1002 bis/
M.T.C.T nr.
I-8 MP 036-2004 autoadaptabile la 2004
738/19.04.2004
solicitări seismice. din 01/11/2004
B.C. nr. 4/2006
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Filiala Iaşi
Metodologie de
elaborare a hărţilor de
hazard seismic local M. Of., p. I,
pentru localităţi urbane M.T.C.T. nr. nr.1.221 bis/
I-9 MP 026-2004 *
– H.S.L.L.U. 782/28.04.2004 2004 din
20/12/2004
Elaborator:
I.N.C.D.F.P. Bucureşti
Calculul şi alcătuirea Completează normativul
structurilor de Ordin: M. Of., pentru proiectarea
rezistenţă din lemn p I, nr. 671/ antiseismică a construcţiilor
amplasate în zone M.T.C.T. nr. 23.09.2003 de locuinţe, social-culturale
I-10 NE 019-2003 seismice (completare 304/16.09.2003 Ordinul şi şi industriale – P 100-92
la normativul pentru Anexa: la capitolul IX. Indicativ
proiectarea B.C. nr. P 100-92 capitolele
antiseismică a 8/2004 11-12 republicate în
construcţiilor de B.C. nr. 11/1996
19
Domeniu –

20
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
locuinţe, social-
culturale şi industriale- *
P 100-92-la capitolul
IX, referitor la
construcţiile din lemn)
Elaborator: U.T.C.B.

Metodologie privind
investigarea de urgenţă M. Of., P. I,
a siguranţei post seism Îşi încetează valabilitatea:
nr. 562 bis/2007
a clădirilor şi stabilirea ME 003-1999, aprobat prin
M.D.L.P.L. nr. din 16.08.2007
I-11 ME 003-2007 soluţiilor cadru de OMLPTL nr. 8/N/1999,
127/08.05.2007 ordinul şi
intervenţie publicat în B.C. nr. 2/1999.
anexa: B.C. nr.
Elaborator: 8/2007
I.N.C.E.R.C.
Manual privind
proiectarea
antiseismică bazată
Ordin:
pe metode de calcul M.L.P.A.T. nr.
I-12 MP 004-1998 B.C. nr. **
dinamic neliniar în 13/N/24.02.1998
12/1999
conformitate cu anexa
G a Normativului
P 100-92
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Ghid pentru alegerea
accelelogramelor de
calcul în aplicarea Ordin:
NP 025-1997 metodei B (analize M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.
I-13 dinamice neliniare) din **
14/N/24.02.1998 12/1999
Normativul P 100-1992 Broşură IPCT
Elaborator:
IPCT. S.A.
Ghid privind adaptarea
scării de intensităţi
seismice europene
EMS- 98 la condiţiile M.T.C.T. nr. M. Of., p. I,
I-14 GT 053-2004 seismice ale României 803/2004 nr. 882 bis/ *
şi la necesităţile din 28/04/2004 27.09.2004
inginereşti
Elaborator:
I.N.C.E.R.C.
Ghid privind
constituirea,
întreţinerea şi utilizarea M.T.CT. nr. M. Of., p. I,
I-15 GT 054-2004 băncii de date pe 805/2004 nr.882 bis/ *
suport magnetic din 28/04/2004 27.09.2004
(CD-ROM) cuprinzând
înregistrări ale
21
Domeniu –

22
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
mişcărilor seismice ale
terenului la cutremurele
din 1977, 1986 şi 1990,
obţinute în reţeaua
seismică naţională
INCERC
Elaborator:
I.N.C.E.R.C.

Ghid privind
constituirea,
întreţinerea şi utilizarea
băncii de date
cuprinzând înregistrări
ale cutremurelor M.T.C.T. nr. M. Of., p. I,
I-16 GT 055-2004 puternice obţinute pe 804/2004 nr. 882 bis/ *
clădiri instrumentate din 28/04/2004 27.09.2004
seismic în reţeaua
seismică naţională
Elaborator:
I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Normativ privind
consolidarea cu fibre a
elementelor structurale M.T.C.T. M. Of. , p. I,
I-17 de beton nr. 1177/2004 nr. 132 bis/
din 22/06/2004 11.02.2005
Elaborator:
I.N.C.E.R.C.

M.T.C.T. M. Of., p I ,
nr. 2228/2005 nr. 148bis/
din 27/12/2005 16.02.2006
B.C. nr. 2/2006

Cod de proiectare. M.T.C.T. Ordin: M. Of.,


Evaluarea acţiunii nr. 1.714/ p. I, nr. 807/
zăpezii asupra 19.09.2006 26.09.2006
I-18 CR 1-1-3-2005 B.C. nr.
construcţiilor
12-13/2006
Elaborator: U.T.C.B.
Modificat de Ordin: M. Of.,
M.D.L.P.L. nr. p. I, nr. 231 din
345/2008 din 26/03/2008
19/03/2008 B.C. nr.
17/2007
23
Domeniu –

24
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
M.T.C.T. M. Of., p. I,
nr. 2.230/ nr. 148 bis/
Cod de proiectare. 27.12.2005 16.02.2006
Bazele proiectării B.C. nr. 2/2006
I-19 CR 0-2005 structurilor în
construcţii M.T.C.T. Ordin: M. Of.,
nr. 1.713/ p. I, nr. 807/
Elaborator: U.T.C.B. 19.09.2006 26.09.2006
B.C. nr.
12-13/2006

Cod de proiectare a Îşi încetează valabilitatea


M. Of., p. I,
construcţiilor cu pereţi P 85-1996 – aprobat prin
nr. 172 bis/
structurali de beton M.T.C.T. OMLPAT nr. 30/N/1996,
I-20 CR2-1-1.1-2005 22.02.2006
armat nr. 3/06.01.2006 publicat în B.C.nr.10/1996
B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B. 4/2006
*
Ghid de exploatare a
băncilor de date Ordinul s-a
elaborate în vederea publicat în
M.L.P.A.T. B.C. nr.
inventarierilor clădirilor
I-21 PC 014-1999 nr. 40/N din 13/2000
din capitală şi din ţară
30/06/2000
avariate seismic şi
expertizate începând Ghidul se
cu anul 1992 precum difuzează pe
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
şi a datelor tehnice dischetă de
conţinute în rapoartele către IPCT.
de expertiză tehnică
aferente acestor clădiri
Elaborat: IPCT. S.A.
Program cadru pentru
Ordinul s-a
generarea automată a
publicat în
rapoartelor pe baza
M.L.P.A.T. B.C. nr.
informaţiilor selectate
nr. 45/N din 13/2000.
I-22 PC 015-1999 din banca de date **
30/06/2000 Programul se
corespunzătoare
difuzează pe
activităţii de expertizare
dischetă de
a clădirilor.
către IPCT.
Elaborator: IPCT. S.A.
Ghid de utilizare a Ordinul s-a
M.L.P.A.T. nr.
spectrelor de răspuns publicat în
I-23 GP 050-2000 208/N/2000
inelastic în proiectarea B.C. nr.
din 22/09/2000
structurilor 13/2001
Cod pentru proiectarea M. Of., p. I,
podurilor de cale M.T.C.T. nr. 179bis/
I-24 CR1-2.1-2005 ferată. Acţiuni nr. 2.229/ 24.02.2006
Elaborator: I.S.P.C.F. 27.12.2005 B.C. nr.
Bucureşti 18/2006
25
Domeniu –

26
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Cod pentru proiectarea M. Of.,p. I,
podurilor de cale M.T.C.T. nr. 179bis/
I-25 CR1-2.2-2005 ferată. Convoaie tip. nr. 2.232/ 24.02.2006
Elaborator: I.S.P.C.F. 27.12.2005 B.C. nr.
Bucureşti 23/2006

M.T.C.T. nr. M. Of., p. I,


165/15.02.2005 nr. 349 bis/
Completat şi 25.04.2005
Cod de proiectare. modificat anexei B.C. nr. 7/2005
Bazele proiectării şi la M.T.C.T. nr.
acţiuni asupra 165/2005
construcţiilor.
I-26 NP 082-2004 Acţiunea vântului M.T.C.T. nr. Ordinul M. Of.,
Elaborator: U.T.C.B. 1372/2005 p. I, nr. 784/
din 17/08/2005 2005 din
29/08/2005

Modificări nr. Ordinul M. Of.,


M.D.L.P.L. nr. p. I, nr. 616/ din
690/10.08.2007 06/09/2007
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Ghid pentru
proiectarea automată,
interactivă şi Ghidul se difuzează pe
reprezentarea grafică M.L.P.A.T. Ordinul în
dischetă împreună cu
a structurilor din bare, nr. 84/N/1997 B.C. nr. 4/1997
I-27 PC 008-1997 manualul de utilizare a
de mare complexitate, din 26/05/1997 Normativul în
sistemului de către IPCT
solicitate la încărcări broşură IPCT
**
statice şi dinamice
Elaborator: IPCT
Ghid pentru calculul
automat (static şi Ordinul s-a
dinamic) al structurilor Ghidul se difuzează pe
M.LPAT publicat în
modelate prin cadre dischetă împreună cu
nr. 85/N/1997 B.C. nr. 4/1997.
I-28 PC 005-1997 sau reţele plane în manualul de utilizare a
din 26/05/1997 Normativul s-a
domeniul elastic. sistemului de către IPCT
publicat în
**
broşura IPCT.
Elaborator: IPCT

Ghid pentru realizarea Ordinul s-a


Ghidul se difuzează pe
automată a analizelor publicat în
M.L.P.A.T. dischetă împreună cu
structurale spaţiale B.C. nr. 4/1997.
I-29 PC 006-1997 nr. 86/N/1997 manualul de utilizare a
(statice şi dinamice). Normativul s-a
din 26/05/1997 sistemului de către IPCT.
publicat în
Elaborator: IPCT **
broşura IPCT.
27
Domeniu –

28
Indicativ
nr. regl. Denumire Ordin de Publicaţia în
reglementare Observaţii
tehnică din reglementare tehnică aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Instrucţiuni tehnice
pentru calculul şi
alcătuirea constructivă
a structurilor compuse Îşi încetează valabilitatea:
beton-oţel. I.C.C.P.D.C. B.C. nr. P 98–1974.
I-30 P 83-1981
47/14.05.1981 10/1981. **
Elaborator:
I.C.C.P.D.C.
Fil. Timişoara şi
Fil. Cluj-Napoca

Norme tehnice
provizorii privind
stabilirea distanţelor
între rosturile de I.G.S.C. şi B.C. nr.
I-31 NP 028-1978 dilatare la proiectarea **
I.C.C.P.D.C. 11/1979.
construcţiilor.
Elaborator: I.G.S.C. şi
I.C.C.P.D.C
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
Domeniu –
Indicativ Denumire
nr. reglem. Ordin de Publicaţia în
reglementare reglementare Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică tehnică
domeniu
Ghid pentru
executarea lucrărilor M.L.P.A.T. Înlocuieşte parţial
de drenaj orizontal şi B.C. nr.
II-1 GE 028-1997 nr. 56/N/ C 29-1977
vertical 11/1998
11.03.1997 *
Elaborator: I.S.P.I.F.
Îşi încetează valabilitatea:
Normativ privind C29-1977 – cap.1; 2 –
îmbunătăţirea parţial (prevederile
terenurilor de referitoare la compactarea
fundare slabe prin cu maiul greu); 4; 7 şi 8,
procedee mecanice tabelele 1.1; 1.2 şi anexele
I.C.C.P.D.C. B. C. nr.
II-2 C 29-1985 (caietele I....VI) 2.1 pct. 1; 2.2 pct. 1; 2.3
20/11.04.1985 8/1985
pct. 1; 2.4 pct. 2; 4.1; 4.2;
Elaborator: 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 şi 8.3
I.N.C.E.R.C., ICH – din „Normativul privind
Fil. Timişoara şi consolidarea terenurilor
Pol. Timişoara de fundare slabe prin
procedee mecanice”
Instrucţiuni tehnice
M.T.T.C. nr.
departamentale B.C. nr.
II-3 C 29-1979 311/1979 **
pentru proiectarea 11/1979
17/02/1979
şi executarea
29
Domeniu –

30
Indicativ Denumire
nr. reglem. Ordin de Publicaţia în
reglementare reglementare Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică tehnică
domeniu
fundaţiilor pentru
lucrările de drumuri
din pământuri
stabilizate cu ciment.
Elaborator: IPTANA
Îndrumător tehnic
pentru studiul
proprietăţilor
pământurilor I.C.C.P.D.C. Ordin B.C.
II-4 P 125-1984 necoezive **
82/05.11.1984 nr. 4/1985
lichefiabile.
Elaborator: I.C.H. şi
I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru
proiectarea lucrărilor
ce înglobează
M.L.P.A.T.
materiale B.C. nr.
II-5 P 134-1995 nr. 1/N/
geosintetice 9/1995
20.01.1995
Elaborator: U.T.C.B.,
I.N.C.E.R.C. şi
INCERTRANS
Instrucţiuni tehnice I.C.C.P.D.C. B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea:
II-6 C 168-1980
pentru consolidarea 91/17.11.1980 12/1980 C 168-1974 „Instrucţiuni
Domeniu –
Indicativ Denumire
nr. reglem. Ordin de Publicaţia în
reglementare reglementare Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică tehnică
domeniu
pământurilor tehnice pentru
sensibile la umezire consolidarea pământurilor
şi a nisipurilor prin sensibile la umezire şi
silicatizare şi a nisipurilor fine prin
electrosilicatizare silicatizare şi
electrosilicatizare”
Elaborator: I.C.H. **
Normativ privind
executarea lucrărilor Îşi încetează valabilitatea:
de terasamente C 169–1983-„Normativ
pentru realizarea pentru executarea
fundaţiilor I.C.C.P.D.C B.C. nr. lucrărilor de terasamente
II-7 C 169-1988
construcţiilor civile şi 59/30.09.1988 5/1988 pentru realizarea fundaţiilor
industriale construcţiilor civile şi
industriale”
Elaborator: **
I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice
pentru executarea
drenurilor orizontale I.G.S.C. B.C. nr. 11-
II-8 C 178-1976 prin vibroforare *
132/29.06.1976 12/1976
Elaborator: Inst.
Politehnic Timişoara
31
Domeniu –

32
Indicativ Denumire
nr. reglem. Ordin de Publicaţia în
reglementare reglementare Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică tehnică
domeniu
Instrucţiuni tehnice
pentru executarea
forajelor prin metoda
vibroforării I.C.C.P.D.C B.C. nr.
II-9 C 218-1984 *
Elaborator: 58/16.05.1984 8/1984
I.C.C.P.D.C. Filiala
Timişoara,
I.P. Timişoara
Ghid pentru execuţia
compactării în plan
orizontal şi înclinat M.L.P.A.T.
B.C. nr.
II-10 GE 026-1997 a terasamentelor nr. 59/N/1997 **
5/1998
din 11/03/1997
Elaborator: I.S.P.I.F.
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Cod de proiectare
şi execuţie pentru
M.L.P.A.T. Îşi încetează valabilitatea:
construcţii fundate pe B.C. nr.
III-1 NP 001-1996 nr. 11/N/ P 70-1979
pământuri cu umflături şi 7/1996.
12.02.1996 *
contracţii mari
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind fundarea
construcţiilor pe pământuri
Îşi încetează valabilitatea:
sensibile la umezire M.L.P.A.T.
B.C. nr. P7-1992 aprobat prin
III-2 P 7-2000 (proiectare, execuţie, nr. 333/N/
7/2001 MLPAT nr. 4/N/26.01.1993.
exploatare). 8.12.2000
*
Elaborator: I.N.C.E.R.C.,
AIIR
Normativ privind
îmbunătăţirea terenurilor
de fundare slabe, prin
M.L.P.A.T.
procedee mecanice. B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea:
III-3 NE 008-1997 nr. 60/N/
Compactare cu maiul 15/1998 C 29–1977.
11.03.1997
foarte greu – caiet VIII
Elaborator: I.N.C.E.R.C.,
IPTANA
33
Domeniu –

34
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare.
Calculul terenului de M.L.P.A.T Îşi încetează valabilitatea:
III-4 GP 014-1997 fundare la acţiuni seismice nr. 58/N/ B.C. nr. C 239-1992 publicat în
în cazul fundării directe. 11.03.1997 12/1998 B.C nr. 6/1995.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Specificaţie tehnică privind


refacerea prin obturare şi
etanşare a contactului
teren-infrastructură pentru M.L.P.A.T.
B.C. nr.
III-5 ST 015-1997 construcţii de locuinţe, nr. 54/N/
9/1998
social-culturale şi 11.03.1997
industriale.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid practic privind


tehnologia de execuţie a M.L.P.A.T.
piloţilor pentru fundaţii. B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea:
III-6 GE 029-1997 nr. 55/N/
12/1998 C 160–1975.
Elaborator: I.N.C.E.R.C., 11.03.1997
UTCB; Inst. Pol Timişoara.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică.
Criterii şi metode pentru
determinarea prin
măsurători a tasării
construcţiilor. Instrucţiuni
tehnice pentru M.L.P.A.T.
B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea:
III-7 ST 016-1997 determinarea prin metode nr. 57/N/
11/1998 C 61-1974.
topogeodezice a deplasării 11.03.1997
construcţiilor datorate
deformaţiilor terenului
de fundare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru


cercetarea terenului de
fundare prin metoda
penetrării cu con,
penetrare statică, I.C.C.P.D.C. B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea
III-8 C 159-1989 penetrare dinamică, 42/18.12.1989 4/1990 C 159-1973 şi C 176-1984.
vibropenetrare
Elaborator: I.C.C.P.D.C. –
Filiala Timişoara,
I.P. Timişoara
35
Domeniu –

36
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează valabilitatea:
folosirea pământurilor C 196–1979 „Instrucţiuni
stabilizate la lucrările I.C.C.P.D.C. B.C. nr. tehnice privind executarea
III-9 C 196-1986
de fundaţii 30/03.10.1986 8/1986 fundaţiilor de pământ
stabilizat pentru construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C. zootehnice”.
Instrucţiuni pentru
completarea formularului
de evidenţă a studiilor
geotehnice conform I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
III-10 C 213-1983
prevederilor STAS 26/28.04.1983 7/1983
1242/1- 1981
Elaborator: I.S.P.I.F.
Instrucţiuni tehnice pentru
elemente de fundaţii din
beton cu adaos de cenuşă
de centrale termoelectrice I.C.C.P.D.C. B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea
III-11 C 215-1988 situate în terenuri cu 83/06.12.1988 6/1988 C 215-1983.
agresivităţi naturale
şi industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie de
determinare a
caracteristicilor dinamice M.L.P.A.T.
B.C. nr.
III-12 C 241-1992 ale terenului de fundare la nr. 8/N/ *
9/1993
solicitări seismice 12.03.1993

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea şi
execuţia minipiloţilor foraţi M. Of., p. I,
(revizuirea şi completarea M.T.C.T. nr. 430 bis/
Îşi încetează valabilitatea
III-13 GP 113-2004 Îndrumătorului tehnic nr. 172/2005 20.05.2005
C 245-1993
C 245-1993) din 15/02/2005 B.C. nr.
15/2005
Elaborator: IPTANA S.A.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea, executarea,
recepţionarea lucrărilor de
îmbunătăţire a terenurilor
slabe de fundare prin M.L.P.A.T.
metoda îmbunătăţirii cu B.C. nr.
III-14 C 251-1994 nr. 4/N/
materiale locale de aport 7/1994
11.02.1994
pe cale dinamică
Elaborator:
U.T. Timişoara;
I.N.C.E.R.C. Timişoara
37
Domeniu –

38
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea, executarea şi
recepţionarea lucrărilor de M.L.P.A.T.
fundaţii pe piloţi scurţi B.C. nr.
III-15 C 252-1994 nr. 3/N/
executaţi pe loc prin 7/1994
11.02.1994
vibropresare
Elaborator: U.T. Timişoara
Normativ privind
încercarea în teren a
piloţilor de probă şi a M.L.P.A.T.
III-16 NP 045– 2000 piloţilor din fundaţii nr. 264/N/ B.C. nr.
02.11.2000 7/2001
Elaborator:
I.S.P.I.F. Bucureşti
Normativ pentru utilizarea
materialelor geosintetice la M.L.P.T.L.
B.C. nr. Îşi încetează aplicabilitatea
III-17 NP 075-2002 lucrările de construcţii nr. 1228/
13/2002 C 227-1988
03.09.2002
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ privind M. Of., p. I,
documentaţiile geotehnice M.D.L.P.L. nr. 381/ Îşi încetează aplicabilitatea
III-18 NP 074-2007 pentru construcţii nr. 128/ 06.06.2007 GT 035-2002 şi
08.05.2007 B.C. nr. NP 074-2002
Elaborator: U.T.C.B. 9/2007
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru
sistematizarea, stocarea şi
M.T.C.T. B.C. nr.
reutilizarea informaţiilor
III-19 GE 044-2001 nr. 1219/ 24/2003
privind parametrii
06.09.2001
geotehnici
Elaborator: U.T.C.B.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea şi executarea Îşi încetează aplicabilitatea
baretelor pentru fundarea P 106-1979. “Instrucţiuni
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
III-20 P 106-1985 construcţiilor tehnice pentru proiectarea şi
5/14.02.1985 7/1985
Elaborator: I.N.C.E.R.C., executarea baretelor pentru
I.C.B. – Cat. Geotehnică fundarea construcţiilor” .
şi fundaţii
Normativ privind M. Of., p. I,
proiectarea, execuţia, M.T.C.T. nr. 458 bis/
III-21 NP 113-2004 monitorizarea şi recepţia nr. 279/2005 30.05.2005
pereţilor îngropaţi din 23/02/2005 B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B. 19/2005
Îşi încetează aplicabilitatea
Normativ pentru M. Of., p. I, P 10-1986 "Normativ privind
proiectarea structurilor M.T.C.T. nr. 451 bis/ proiectarea şi executarea
III-22 NP 112-2004 de fundare directă nr. 275/2005 27.05.2005 lucrărilor de fundaţii directe
din 3/02/2005 B.C. nr. la construcţii", publicat în
Elaborator: U.T.C.B. 14/2005 B.C. nr. 7/1999
*
39
Domeniu –

40
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează aplicabilitatea
Normativ privind M. Of., p. I,
P 109-1980 "Instrucţiuni
proiectarea şi execuţia M.T.C.T. nr. 453bis/
tehnice pentru proiectarea
III-23 NP 114-2004 ancorajelor în teren nr. 363/2005 27.05.2005
şi executarea tiranţilor
din 08/03/2005 B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B. pretensionaţi ancoraţi
16/2005
în teren"
Normativ privind cerinţele M. Of. , p. I,
de proiectare şi execuţie a M.T.C.T. nr. 911 bis/
III-24 NP 120-2006 excavaţiilor adânci în zone nr. 1730/ 09.11.2006
urbane. 21.09.2006 B.C. nr.
Elaborator: IPTANA S.A. 22/2006
Ghid privind proiectarea M. Of. , p. I,
structurilor de pământ M.T.C.T. nr. 896 bis/
III-25 GP 093-2006 armat cu materiale nr. 1764/ 03.11.2006
geosintetice şi metalice. 21.09.2006 B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B 21/2006
Îndrumător de proiectare
şi execuţie a gropilor
ştanţate pentru fundaţii. I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
III-26 C 230-1989 **
Elaborator: I.C.C.P.D.C. – 19/18.05.1989 12/1989
Filiala Timişoara,
I.P. Timişoara.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie de aplicare a
tehnologiilor de Ordinul
îmbunătăţire a terenurilor publicat în
slabe de fundare pentru M.L.P.A.T. B.C. nr.
III-27 IM 010-1997 drenuri prefabricate nr. 52/N/1997 12/1999. **
(drenuri fitil şi geodrenuri) din 03/03/1997 Broşura
tipărită de
Elaborator: IPC S.A. IPC S.A.
Ghid privind criterii de
alegere a încercărilor şi
metodelor de determinare M.L.P.A.T.
a caracteristicilor fizice şi B.C. nr.
III-28 GT 001-1996 nr. 8/N/1996
mecanice ale pământurilor 7/1996
din 05/02/1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
41
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat

42
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează aplicabilitatea
Cod de practică pentru B.C. nr. C 140-1986; C 21-1985;
executarea lucrărilor din 8-9/1999 C 206-1985.
M.L.P.A.T.
beton, beton armat şi Partea A Orice prevedere privind
IV-1 NE 012-1999 nr. 59/N/
beton precomprimat B.C. nr. producerea betonului se
24.08.1999
10/1999 abrogă.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Partea B Pentru producerea betonului
se utilizează NE 012/1-2007.
Normativ pentru
producerea betonului şi
executarea lucrărilor din M. Of., p. I,
beton, beton armat şi nr. 374 din
M.D.L.P.L.
beton precomprimat – 16/05/2008. Se utilizează pentru
IV-2 NE 012/1-2007 nr. 577 /
Partea 1: Producerea producerea betonului.
29.04.2008
betonului, indicativ B.C. nr.
NE 012/1-2007 2/2008
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T. Ordinul în Îşi încetează valabilitatea
Normativ pentru sudarea
IV-3 C 28-1999 nr. 63/N/1999 B.C. nr. C 28-1983.
armăturilor din oţel-beton
din 25/08/1999 13/2001 *
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează valabilitatea
Instrucţiuni tehnice pentru
P 59-1980 „Instrucţiuni
proiectarea şi folosirea
tehnice pentru proiectarea şi
armării cu plase sudate I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-4 P 59-1986 folosirea armării cu plase
a elementelor de beton 49/09.12.1986 10/1986
sudate a elementelor de
beton”
Elaborator: IPCT.
*

Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează valabilitatea


proiectarea şi executarea C122-1981 „Instrucţiuni
lucrărilor de construcţii din tehnice pentru proiectarea şi
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-5 C 122-1989 beton aparent cu executarea lucrărilor de
51/30.12.1989 2/1991
parament natural construcţii din beton aparent
cu parament natural”
Elaborator: I.C.C.P.D.C *

Îşi încetează valabilitatea


C130-1971 „Instrucţiuni
Instrucţiuni tehnice pentru
tehnice pentru aplicarea prin
aplicarea prin torcretare a
I.C.C.P.D.C. B.C. nr. torcretare a mortarelor şi
IV-6 C 130-1978 mortarelor şi betoanelor
48/22.03.1979 8/1979 betoanelor la executarea
construcţiilor sau a lucrărilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
de reparaţii şi consolidări”
*
43
Domeniu –

44
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind Ordinul
Îşi încetează valabilitatea
proiectarea planşeelor M. Of., p. I.
P 134-1993, "Instrucţiuni
compuse din tablă cutată- nr. 671 / din
tehnice pentru calculul şi
NE 020-2003 beton (revizuire P 134- M.T.C.T. nr. 23/09/2003
IV-7 alcătuirea plăcilor compuse
(P 134-2003) 1993) 302/16.09.2003 B.C. nr.
din tablă cutată-beton",
14/2004
Elaborator: aprobată prin O.M.L.P.A.T.
B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Timişoara nr. 22/N/1993
9/2006

Instrucţiuni tehnice pentru


realizarea betoanelor de M.L.P.A.T.
nisip B.C. nr.
IV-8 C 248-1993 nr. 24/N/ *
2/1994
Elaborator: 01.10.1993
I.N.C.E.R.C. Timişoara

Ghid pentru determinarea


experimentală in situ şi în
laborator a modulului static M.L.P.T.L.
B.C. nr.
IV-9 GE 039-2001 şi dinamic de elasticitate a nr. 1224/ *
1/2002
betonului 06.09.2001

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind utilizarea
metodei electromagnetice
la determinarea M.L.P.T.L.
parametrilor de armare B.C. nr.
IV-10 GE 040-2001 nr. 1223/ *
a elementelor existente 1/2002
06.09.2001
din beton armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Cod de practică pentru


execuţia elementelor
prefabricate din beton, M.L.P.T.L.
beton armat şi beton B.C. nr.
IV-11 NE 013-2002 nr. 451/ *
precomprimat 8/2002
26.03.2002
Elaborator: PROCEMA
S.A. şi INCERC Bucureşti

Specificaţie tehnică privind


cerinţele şi criteriile de
performanţă pentru M.L.P.T.L.
ancorarea în beton cu B.C. nr.
IV-12 ST 043-2001 nr. 1620/ *
sisteme mecanice şi 12/2002
02.11.2001
metode de încercare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
45
Domeniu –

46
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind
ancorarea armăturilor
cu răşini sintetice la
lucrările de consolidare a M.L.P.T.L.
elementelor şi structurilor B.C. nr.
IV-13 ST 042-2002 nr. 1621/ *
din beton armat – 12/2002
02.11.2001
proiectare, execuţie
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Cluj
Normativ de proiectare a
elementelor compuse din Ordin: M. Of.,
betoane de vârste diferite p. I, nr. 852/
şi a conectorilor pentru M.T.C.T.
29.11.2003
IV-14 NP 093-2003 lucrări de cămăşuieli şi nr. 871/
*
suprabetonări 19.11.2003
B.C. nr.
Elaborator: 2/2004
I.N.C.E.R.C. Cluj
Ghid privind proiectarea şi Ordin: M. Of.,
execuţia rezervoarelor mici p. I, nr. 670/
din elemente prefabricate M.T.C.T.
23.09.2003
IV-15 GP 081-2003 în zone rurale nr. 306/ *
16.09.2003
Elaborator: B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Cluj 13/2004
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind stabilirea
criteriilor de performanţă
M.L.P.T.L. M. Of., p. I,
şi a compoziţiilor pentru
IV-16 GP 075-2002 nr. 603/ nr. 576 bis / *
betoanele armate dispers
21.04.2003 12/08/2003
cu fibre metalice
Elaborator: PROCEMA SA
Ghid privind proiectarea şi
execuţia consolidării prin
precomprimare a
M.T.C.T. nr. B.C.
IV-17 GP 080-2003 structurilor din beton armat *
307/16.09.2003 nr.1/2004
şi din zidărie
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Cluj
Cod de cerinţe privind
M. Of., p I ,
proiectarea, execuţia,
nr. 437 bis/
urmărirea comportării, M.T.C.T. nr.
24.05.2005
IV-18 NP 108-2004 repararea şi consolidarea 179/2005 *
coşurilor industriale din din 15/02/2005
B.C. nr.
beton armat
19/2005
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru M. Of., p. I,
nr. 427 bis/ Îşi încetează valabilitatea
proiectarea coşurilor M.T.C.T. nr.
20.05.2005 P 133-1996 aprobat prin
IV-19 P 133-2004 industriale din beton armat 178/2005
OMLPAT nr. 65/N/1997,
(revizuire P 133-1996) 15/02/2005 B.C. nr. publicat în B.C. nr. 9/1998
Elaborator: U.T.C.B. 19/2005
47
Domeniu –

48
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ de clasificare şi
caracteristici geometrice a
coşurilor industriale
glisate” indicativ M.L.P.A.T. B.C. nr.
IV-20 P-133/0-1994 P-133/0-1994 nr. 32/N/1994 10/1995 **
din 25/10/1994
Elaborator: GLISĂRI
IZOLAŢII
PRECOMPRIMĂRI S.A.

Normativ tehnic republican


privind repararea şi
consolidarea coşurilor M.L.P.A.T.
B.C. nr.
IV-21 P-133/1-1994 industriale din beton armat nr. 32/N/1994 **
10/1995
din 25/10/1994
Elaborator:GIP S.A.
Bucureşti
Ghid de proiectare,
execuţie şi exploatare
privind protecţia M.L.P.A.T. Ordinul în
IV-22 GP 049-2000 anticorozivă a elementelor nr. 218/N/2000 B.C. nr.
de construcţii din beton din 27/09/2000 13/2001.
armat, supuse coroziunii
uleiurilor vegetale
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Cod de proiectare pentru
structuri în cadre din beton M.L.P.A.T.
B.C. nr.
IV-23 NP 007-1997 armat nr. 1/N/1997 **
10/1997
din 13/01/1997
Elaborator: U.T.C.B.

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.


proiectarea şi executarea 93/19.09.1978 12/1978
recipienţilor din beton
armat şi beton
IV-24 P 73-1978 precomprimat pentru **
lichide
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îmbunătăţiri la P 73-1978 I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
10.10.1984 4/1985

Instrucţiuni tehnice pentru


calculul şi alcătuirea
elementelor de construcţii I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-25 P 94-1977 din poliesteri armaţi cu **
21/30.03.1977 4/1977
fibre de sticlă.
Elaborator: Inst. Pol. Iaşi
49
Domeniu –

50
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea elementelor
din beton precomprimat
parţial, folosind armături Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-26 P 103-1982 pretensionate şi P 103–1976
150/30.11.1982 2/1983
nepretensionate *
complementare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.


proiectarea, executarea şi 88/27.10.1983 1/1984
exploatarea căilor de
rulare pe grinzi din beton
armat şi beton
IV-27 P 119-1983 precomprimat **
Elaborator: IPCT.,
I.N.C.E.R.C.

I.C.C.P.D.C. B.C. nr.


Modificări la P 119-83 10.10.1985 3/1986
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind
prepararea şi utilizarea Îşi încetează valabilitatea
betoanelor cu agregate I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-28 C 155-1989 C 155–1981.
uşoare 52/30.12.1989 2/1991
*
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Îndrumător pentru
aplicarea prevederilor
STAS 6657/3. Elemente
prefabricate de beton,
beton armat şi beton Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-29 C 156-1989 precomprimat. Procedee, C 156–1972.
47/30.12.1989 1/1991
instrumente şi dispozitive **
de verificare a
caracteristicilor geometrice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru


aplicarea procedeului Îşi încetează valabilitatea
tehnologic de vacuumare I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-30 C 212-1987 C 212–1983.
a betonului. 52/09.12.1987 9/1987
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
51
Domeniu –

52
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice privind
optimizarea tratamentelor
termice în fabricile de
prefabricate cu ajutorul I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-31 C 221-1985 **
metodei ultrasonice de 56/01.10.1985 11/1985
impuls
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni de utilizare a
aditivului complex ADCOM
la prepararea betoanelor M.L.P.A.T. B.C. nr.
IV-32 C 237-1992
de ciment 2/N/21.01. 1993 1/1993 **
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice privind


alcătuirea şi folosirea în
construcţii a panourilor din M.C.Ind. B.C. nr.
IV-33 C 11-1974 *
placaj pentru cofraje 125/19.11.1974 4/1975
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru
alcătuirea, executarea şi Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-34 C 41-1986 folosirea cofrajelor glisante C 41-1976.
26/4.09.1986 7/1986
*
Elaborator: IPC
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind
alcătuirea, executarea
şi folosirea cofrajelor I.G.S.C.
B.C. nr.
IV-35 C 162-1973 metalice plane pentru 26/13.03.1974 *
7/1974
pereţi din beton monolit
la clădiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îndrumător pentru
metodologia de încercare
a prototipurilor şi seriei
B.C. nr. Înlocuieşte
zero la elemente I.C.C.P.D.C.
IV-36 C 181-1988 11/1987 C 181–1976.
prefabricate, din punct de 270/8.04.1988
**
vedere al comportării la
solicitări statice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind
utilizarea metodelor
acustice prin şoc la I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-37 C 222-1985 **
controlul calităţii 57/01.10.1985 11/1985
elementelor prefabricate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru
executarea construcţiilor C.S.E.A.L B.C. nr.
IV-38 P 42-1971 **
din panouri mari 18/13.01.1971 5/1971
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
53
Domeniu –

54
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
proiectarea şi executarea 92/08.11.1983 2/1984
pereţilor şi acoperişurilor M.L.P.A.T. Îşi încetează valabilitatea
P 104-1983 din elemente din beton nr. 23/N/ Ordinul şi
IV-39 P104-1978.
celular autoclavizat 25.08.1994 completările
**
sunt publicate
Elaborator: Completări la în B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Cluj P 104-1983 10/1995

Instrucţiuni tehnice privind


proiectarea executarea şi
recepţionarea pereţilor
despărţitori din panouri I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-40 P 113-1981 *
prefabricate pe bază de 130/30.10.1981 3/1982
produse lemnoase
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îndrumător tehnic pentru
realizarea şi utilizarea la
pereţii despărţitori a M.L.P.A.T.
panourilor de perete B.C. nr.
IV-41 P 113/1-1994 nr. 18/N/ *
demontabili de lemn 11/1994
07.07.1994
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Cluj
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Norme tehnice pentru
proiectarea şi executarea
panourilor monostrat din I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
betoane uşoare cu 51/27.11.1987 7/1987
adaosuri de cenuşă şi
spumanţi, pentru hale Îşi încetează valabilitatea
IV-42 C 226-1987 parter NP 45-1986.
*
Elaborator: I.C.C.P.D.C. –
Filiala Cluj-Napoca
Modificări şi completări la I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
C 226-1987 7/24.01.1989 9/1989
Îndrumător tehnic pentru
executarea panourilor mari M.L.P.A.T.
prefabricate neportante din B.C. nr.
IV-43 C 235-1991 nr. 15/N/ **
blocuri ceramice cu goluri 3/1992
04.12.1991
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea construcţiilor
din profile de oţel cu pereţi Îşi încetează valabilitatea
subţiri formate la rece I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IV-44 P 54-1980 P 54–1969.
56/16.05.1980 8/1980
Elaborator:I.N.C.E.R.C., **
IPROMET, I.C.B., Inst.
Politehnic Timişoara
55
Domeniu –

56
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Modificări la P 54-1980 I.C.C.P.D.C. B.C. nr.


9668/ 3/1986
03.12.1985
Instrucţiuni tehnice pentru
folosirea radiografiei la
determinarea defectelor M.C.Ind. B.C. nr.
IV-45 C 117-1970 din elementele de beton **
133/22.06.1970 9/1970
armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Specificaţie tehnică privind M. Of., p. I, Îşi încetează valabilitatea


produse din oţel utilizate nr. 1.086 bis/ ST 009-2004 "Specificaţie
O.M.T.C.T.
ca armături: cerinţe şi 02.12.2005 tehnică privind produse din
IV-46 ST 009-2005 nr. 1.944/
criterii de performanţă . oţel utilizate ca armături:
14.11.2005
B.C. nr. cerinţe şi criterii de
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 21/2005 performanţă"
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie de investigare
a zidăriilor M.L.P.A.T.
B.C. nr.
V-1 MP 007-1999 nr. 48/N/1999 *
Elaborator: 8/2000
din 02/08/1999
PROCEMA S.A.
Instrucţiuni tehnice privind
compoziţia şi prepararea Îşi încetează valabilitatea
mortarelor de zidărie şi I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
V-2 C 17-1982 C 17-1978.
tencuială. 127/02.11.1982 1/1983
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru Se va aplica la construcţiile
executarea zidăriilor din I.C.C.P.D.C. B.C. nr. din zonele unde piatra
V-3 C 193-1979 piatră brută. 64/19.04.1979 9/1979 constituie material local
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *
Ghid de proiectare şi
execuţie pentru prinderea
elastică a pereţilor de M.L.P.A.T.
V-4 GP 053– 2000 compartimentare de nr. 258/N/ B.C. nr. *
structura de rezistenţă. 02.11.2000 12/2001
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Cluj
57
Domeniu –

58
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
P 2-1985 “Normativul privind
alcătuirea, calculul şi
executarea structurilor din
zidărie”, aprobat prin Ordinul
I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985,
publicat în B.C. nr. 11/1985,
se aplică astfel:

a) la proiectarea clădirilor
noi, în cazul contractelor
M. Of.,p. I,
încheiate până la data intrării
Cod de proiectare pentru nr. 807/
M.T.C.T. în vigoare a Codului de
structuri din zidărie 26.09.2006
V-5 CR 6-2006 nr. 1712/ proiectare pentru structuri
19.09.2006 din zidărie, indicativ
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr.
CR 6-2006, 01.01.2007;
11/2006
b) la expertizarea
tehnică şi proiectarea
consolidării clădirilor
existente, în cazul
contractelor încheiate până
la data intrării în vigoare a
Codului de proiectare
seismică – Partea a III-a –
Prevederi pentru evaluarea
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
şi pentru proiectarea
consolidării construcţiilor
vulnerabile seismic.

Instrucţiuni tehnice pentru


alcătuirea şi executarea Îşi încetează valabilitatea
pereţilor din plăci ondulate I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
V-6 C 116-1982 C 116–1976
din azbociment 92/19.08.1982 11/1982
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ pentru folosirea


blocurilor mici din beton cu Îşi încetează valabilitatea
C 14-1982 agregate uşoare la I.C.C.P.D.C.
V-7 B.C. nr. C 14-1978.
lucrările de zidărie 71/10.06.1982 9/1982 **
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid privind utilizarea


blocurilor mici de zidărie
din beton cu agregate M.L.P.A.T.
C 14/1-1994 B.C. nr.
V-8 grele BZG 290 x 240 x nr. 21/N/ **
11/1994
88 mm 11.07.1994

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
59
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice

60
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid pentru proiectarea


antiseimică a halelor M.L.P.A.T.
parter cu structură B.C. nr.
VI-1 GP 003-1996 nr. 38/N/ *
metalică 8/1997
24.05.1996
Elaborator: IPCT. S.A.

Ghid de proiectare şi
execuţie a membranelor M.L.P.A.T.
pentru construcţii B.C. nr.
VI-2 GP 004-1997 nr. 3/N/ *
demontabile 4/1998
13.01.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ pentru calculul


elementelor din oţel cu
pereţi subţiri formate la M.L.P.A.T. nr.
B.C. nr.
VI-3 NP 012-1997 rece 10/N/03.02. *
15/1998
1997
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Timişoara
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind
cerinţe pentru proiectarea
şi executarea construcţiilor M.L.P.A.T.
B.C. nr.
VI-4 ST 013-1997 în soluţie de structură nr. 2/N/ *
15/1997
spaţială reticulară planară 13.01.1997

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru proiectarea
îmbinărilor prin contact ale
stâlpilor din oţel făcând M.L.P.A.T.
B.C. nr.
VI-5 GP 016-1997 parte din structura nr. 63/N/ *
15/1997
clădirilor etajate 18.03.1997

Elaborator: U.T.C.B
Ghid de proiectare şi
urmărire a comportării în Îşi încetează valabilitatea
M.L.P.A.T.
exploatare a acoperişurilor B.C. nr. P 110-1981.
VI-6 GP 018-1997 nr. 3/N/
din ferme de cabluri 14/1999
20.01.1998
*
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ de calcul pentru
construcţii metalice cu M.L.P.A.T.
diafragme din tablă cutată B.C. nr.
VI-7 NP 041-2000 nr. 29/N/ *
19-20/2001
Elaborator: U.T.C.B, 22.05.2000
U.P.T. Timişoara.
61
Domeniu –

62
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordinul s-a
Normativ privind publicat în
prescripţiile generale de B.C. nr.
proiectare. Verificarea M.L.P.A.T. 19-20/2001
prin calcul a elementelor nr. 28/N/2000
VI-8 NP 042-2000 **
de construcţie metalice şi din 22/05/2000 Reglemen-
a îmbinărilor acestora tarea s-a
publicat în
Elaborat: U.T.C.B. B.C. nr.
19-20/2001

I.C.C.P.D.C.
B.C. nr.
Instrucţiuni tehnice pentru 76/14.07.1980.
10/1980
proiectarea grinzilor din
oţel cu secţiune plină, I.C.C.P.D.C.
inimă suplă, omogene 01.10.1984
B.C. nr.
VI-9 P 108-1980 sau hibride Îmbunătăţiri şi **
4/1985
modificări
Elaborator: I.C.B.,
I.N.C.E.R.C. I.C.C.P.D.C.
B.C. nr.
1985 Modificări
3/1986
la P 108-1980
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice privind Îşi încetează valabilitatea
îmbinarea elementelor de C 133-1971 – MCI
construcţii metalice cu „Instrucţiuni tehnice privind
şuruburi de înaltă I.C.C.P.D.C. B.C. nr. îmbinarea elementelor de
VI-10 C 133-1982
rezistenţă pretensionate 68/13.05.1982 10/1982 construcţii metalice cu
şuruburi de înaltă rezistenţă
Elaborator: I.C.B; pretensionate”
M.C.Ind.; I.N.C.E.R.C. *

Instrucţiuni tehnice pentru


prinderea şi montajul
tablelor metalice profilate Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VI-11 C 172-1988 la executarea învelitorilor C 172-1985.
26/04.04.1988 10/1987
şi pereţilor *

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin:
Ghid privind proiectarea
M. Of., p. I,
halelor uşoare cu structură
nr. 666/
metalică M.T.C.T. nr.
VI-12 GP 078-2003 19.09.2003 *
300/16.09.2003
Elaborator:
B.C. nr.
U.T. Timişoara
16/2004
63
Domeniu –

64
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind proiectarea Ordin:
îmbinărilor ductile la M. Of., p. I,
structuri metalice în zone nr. 666/
M.T.C.T. nr.
VI-13 GP 082-2003 seismice 19.09.2003 *
301/16.09.2003
Elaborator: B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Timişoara 16/2004
Ghid pentru expertizarea,
repararea şi consolidarea M.L.P.A.T. Ordinul în
VI-14 GP 034-1998 grinzilor de rulare metalice nr. 4/N/1998 B.C. nr.
din 20/01/1998 13/2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea construcţiilor
metalice din profile cu Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VI-15 P 74-1981 goluri în inimă P 74–1973
34/17.03.1981 12/1981
**
Elaborator: Inst. Politehnic
Timişoara.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea grinzilor pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
căi de rulare metalice 200/14.11.1979 4/1980
P 107-1979
VI-16 Elaborator: I.C.C.P.D.C., *
IPCT.
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
Îmbunătăţiri la P 107-1979 01.10.1984 4/1985
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea construcţiilor
metalice pretensionate I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VI-17 P 115-1982 *
122/14.10.1982 2/1983
Elaborator: I.C.C.P.D.C. –
Filiala Cluj-Napoca
Instrucţiuni tehnice privind
sudarea oţelurilor cu
caracteristici mecanice
diferite folosite la I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VI-18 C 228-1988 **
construcţii metalice 58/30.09.1988 5/1988

Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Timişoara
65
VII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase

66
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru calculul la
stări limită a elementelor M.L.P.A.T.
B.C. nr.
VII-1 NP 019-1997 structurale din lemn nr. 65/N/ *
9/1997
28.08.1996
Elaborator: IPCT. S.A.
Ordin:
M. Of., p. I,
Îşi încetează valabilitatea
Normativ privind nr. 671/
NP 005-1996 – "Codul
proiectarea construcţiilor 23.09.2003
pentru calculul şi alcătuirea
din lemn (revizuire M.T.C.T. nr.
VII-2 NE 018-2003 elementelor de construcţie
NP 005-96)" 303/16.09.2003 B.C. nr.
din lemn", aprobată prin
14/2006
OMLPAT nr. 28/N/1996
Elaborator: U.T.C.B.
publicat in B.C. nr. 12/1996.
B.C. nr.
14/2004
Ghid de proiectare,
execuţie şi intervenţii
pentru protecţiile
Ordinul în
anticorozive ale M.L.P.A.T. nr.
VII-3 GP 029-1998 B.C. nr.
construcţiilor exploatate în 7/N/1998
13/2001
medii agresive specifice
industriei de celuloză
şi hârtie
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghidul privind tehnologia M.L.P.A.T. Ordinul în
VII-4 GE 023-1996 realizării construcţiilor nr. 66/N/1996 B.C. nr.
din lemn din 28/08/1996 12/1999

Specificaţie tehnică privind M.L.P.A.T. nr. Ordinul în


VII-5 ST 014-1996 condiţii de calitate ale 67/N/1996 B.C. nr.
lemnului pentru construcţii din 28/08/1996 12/1999

Îndrumător privind
utilizarea în construcţii a Îşi încetează valabilitatea
plăcilor din lemn şi a I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VII-6 C 36-1986 C 36-1979
plăcilor din fibre de lemn 47/10.12.1986 10/1986
**
Elaborator: I.C.P.I.L.

Instrucţiuni tehnice privind


manipularea, livrarea,
depozitarea, transportul şi I.C.C.P.D.C.
1301/16/ B.C. nr.
montarea în construcţii a 1/1980
tâmplăriei din lemn 03.08.1979
VII-7 C 199-1979 **
Elaborator: I.N.C.E.R.C.;
I.C.P.I.L.; IPCT. I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
17/6.04.1987 2/1987
Modificări la C 199-1979
67
VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori

68
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. regl. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind proiectarea şi
execuţia lucrărilor de
remediere a hidroizolaţiilor M.L.P.T.L.
B.C. nr.
VIII-1 GP 065-2001 bituminoase la acoperişuri nr. 1624/
12/2002
de beton 02.11.2001

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ privind M. Of. , p. I ,


Îşi încetează valabilitatea
proiectarea, execuţia şi nr. 776 bis /
C 37-1988 – Caietul 1 –
exploatarea învelitorilor 05.11.2003
M.L.P.T.L. nr. prevederi Generale
VIII-2 NP 069-2002 acoperişurilor în pantă la B.C nr.
606/21.04.2003 “Normativ pentru alcătuirea
clădiri 14/2006 şi
şi executarea învelitorilor la
B.C nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. construcţii”
24/2004

Ghid privind proiectarea, M. Of., p. I,


execuţia şi exploatarea nr. 435 bis/
învelitorilor din membrane M.T.C.T.
23.05.2005
VIII-3 GP 112-2004 polimerice realizate ,,in nr. 219/2005
situ” din 17/02/2005
B.C nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 6/2006
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. regl. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind
proiectarea şi execuţia M. Of., p. I,
învelitorilor subţiri de beton nr. 937/
M.T.C.T.
armat şi precomprimat, 20.11.2006
VIII-4 NP 119-2006 nr. 1733/
monolite şi prefabricate 21.09.2006
B.C. nr.
Elaborator: 23/2006
I.N.C.E.R.C Cluj

Norme tehnice privind


alcătuirea şi executarea Îşi încetează valabilitatea
hidroizolaţiei cu folie din I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
VIII-5 C 217-1983 NP 37–1982
pvc plastifiat la acoperişuri 21/21.02.1984 5/1984
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
69
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii

70
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Protecţia la zgomot. Ghid
de proiectare şi execuţie a M.L.P.A.T.
zonelor urbane din punct B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea
IX-1 GP 0001-1996 nr. 22/N/
de vedere acustic 9/1996 P 116-1987.
03.04.1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid pentru refacerea


etanşeităţii rosturilor la
clădirile civile cu faţade M.L.P.A.T.
realizate din panouri mari B.C. nr.
IX-2 GE 025-1997 nr. 62/N/
prefabricate din beton 13/1997
17.03.1997
armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ pentru
proiectarea şi execuţia
lucrărilor de izolaţii termice M.L.P.T.L. Îşi încetează aplicabilitatea
B.C. nr.
IX-3 C 107/0-2002 de clădiri, indicativ nr. 1572/ C 107-1982
8/2003
(revizuire C 107/82) 15.10.2002 **

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind calculul M.T.C.T. M. Of., p. I,
termotehnic al elementelor Îşi încetează valabilitatea
nr. 2055/ nr. 1.124 bis/
de construcţie ale clădirilor C 107/1, C 107/2, C 107/3,
IX-4 C 107-2005 29.11.2005 13.12.2005
C 107/4, C107/5
Elaborator: U.A.U.I.M. şi *
I.N.C.E.R.C. B.C.2-3/2007

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea şi executarea
măsurilor de protecţie I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
acustică şi antivibrativă 15/24.03.1989 11/1988
Îşi încetează valabilitatea
IX-5 P 121-1989 la clădiri industriale P 121-1983
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Modificări,completări la M.L.P.A.T.
P 121-1989. 7/N/12.03.1993

Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează valabilitatea


proiectarea măsurilor de P122-1983 „Instrucţiuni
izolare fonică la clădiri I.C.C.P.D.C. B.C. nr. tehnice pentru proiectarea
IX-6 P 122-1989 civile social-culturale şi 49/30.12.1989 3-4/1991 măsurilor de izolare fonică la
tehnico-administrative clădiri civile social-culturale
Elaborator: I.N.C.E.R.C. şi tehnico-administrative”
71
Domeniu –

72
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice privind Îşi încetează valabilitatea
proiectarea şi executarea P 123-1983 „Instrucţiuni
sălilor de audiţie publică tehnice privind proiectarea şi
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IX-7 P 123-1989 din punct de vedere executarea sălilor de audiţie
50/30.12.1989 3-4/1991
acustic publică din punct de vedere
acustic”
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *
Îşi încetează valabilitatea
Normativ privind
C 125-1987 – "Normativ
proiectarea şi executarea M. Of., p. I,
privind proiectarea şi
măsurilor de izolare fonică nr. 460bis/
M.T.C.T. executarea măsurilor
şi a tratamentelor acustice 31.05.2005
IX-8 C 125-2005 nr. 195/2005 de izolare fonică şi a
în clădiri
din 15/02/2005 tratamentelor acustice
B.C. nr.
în clădiri", publicat în
Elaborator: 15/2005
B.C. nr. 3/1987
I.C.E.C.O.N Bucureşti
*

Normativul pentru Îşi încetează valabilitatea


executarea şi C 142-1979 „Instrucţiuni
recepţionarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. tehnice pentru executarea şi
C 142-1985 termoizolaţiilor la
IX-9 19/04.04.1985 9/1985 recepţionarea termoizolaţiilor
elementele de instalaţii la elemente de instalaţii”
Elaborator: T.A.G.L.S.I.T. *
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează valabilitatea
Norme tehnice pentru
NP 36-1982 „Norme tehnice
utilizarea foliilor din pvc la
provizorii pentru utilizarea
hidroizolarea construcţiilor I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IX-10 C 216-1983 foliilor din PVC la
subterane şi bazinelor 20/28.02.1984 5/1984
hidroizolarea construcţiilor
subterane şi bazinelor”.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
*
Îşi încetează valabilitatea
Instrucţiuni tehnice pentru
NP 52-1988 „Norme tehnice
izolarea termică cu
provizorii pentru izolarea
produse textile neţesute a M.L.P.A.T.
B.C. nr. termică a conductelor şi
IX-11 C 233-1990 conductelor şi aparatelor nr. 1/N/
5/1991 aparatelor din instalaţii
din instalaţii termice 10.12.1990
termice cu produse textile
neţesute”.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
**

M. Of., p. I,
Normativ privind nr. 776 bis /
05.11.2003 Îşi încetează valabilitatea
proiectarea, execuţia şi
M.L.P.T.L. C 246-1993 “Instrucţiuni
exploatarea hidroizolaţiilor
IX-12 NP 040-2002 nr. 607/ B.C. nr. tehnice pentru utilizarea
la clădiri
21.04.2003 15/2006 foilor de bitum aditivat la
hidroizolaţiile acoperişurilor”
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C nr.
24/2004
73
Domeniu –

74
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin: B.C.
nr.13/2001 şi
Ghid privind optimizarea
B.C. nr.
nivelului de protecţie
M.L.P.A.T. 2/2002
termică la clădirile
IX-13 GP 058-2000 nr. 331/N/ **
de locuit
8.12.2000 Anexa:
B.C. nr.
Elaborator: IPCT. S.A.
2/2002,
broşură IPCT

Normativ general privind


calculul transferului de M.L.P.T.L.
masă (umiditate) prin B.C.
IX-14 C 107/6-2002 nr. 1063/
elemente de construcţie nr.14/2002
30.07.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ pentru
proiectarea la stabilitate
termică a elementelor de M.L.P.T.L.
B.C. nr. Îşi încetează valabilitatea
IX-15 C 107/7-2002 închidere ale clădirilor nr. 1574/
8/2003 NP 200-1989.
(revizuire NP 200-89) 15.10.2002

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid de evaluare a
gradului de confort
higrotermic din unităţile M.L.P.T.L.
B.C. nr.
IX-16 GT 039-2002 funcţionale ale clădirilor nr. 1579/
8/2003
existente 15.10.2002

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid de evaluare a
gradului de izolare termică
a elementelor de M.L.P.T.L.
construcţie la clădiri B.C. nr.
IX-17 GT 040-2002 nr. 1573/
existente, în vederea 5/2003
15.10.2002
reabilitării termice.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid privind utilizarea


chiturilor la etanşarea M.L.P.T.L. Îşi încetează valabilitatea
B.C. nr.
IX-18 GE 047-2002 rosturilor în construcţii. nr. 1578/ C 197-1989
6/2003.
15.10.2002 *
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
75
Domeniu –

76
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie pentru
evaluarea performanţelor
termotehnice ale M.L.P.T.L.
materialelor şi produselor B.C. nr.
IX-19 MP 022-2002 nr. 1571/ **
pentru construcţii 5/2003
15.10.2002
Elaborator:
P.R.O.C.E.M.A. S.A.

Ghid privind îmbunătăţirea


calităţilor termoizolatoare M.L.P.T.L.
ale ferestrelor la clădirile B.C. nr.
IX-20 GT 043-2002 nr. 1569/
civile existente 5/2003
15.10.2002
Elaborator: U.A.U.I.M.

Metodologie privind
determinarea
permeabilităţii la apă a
finisajelor şi protecţiilor M.L.P.T.L.
B.C. nr.
IX-21 GT 044-2002 anticorozive aplicate pe nr. 1570/ *
6/2003
suprafeţele elementelor 15.10.2002
de construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid privind proiectarea,


execuţia şi exploatarea M. Of., p. I,
elementelor de construcţii M.L.P.T.L. nr. 576 bis/
Îşi încetează valabilitatea:
IX-22 NP 064-2002 hidroizolate cu materiale nr. 605/ 12.08.2003
C 234-1991
bituminoase şi polimerice 21.04.2003 B.C. nr.
15/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează valabilitatea


folosirea profilelor C 163-1973 „Instrucţiuni
încastrate din PVC tehnice pentru folosirea
C 163-1987 plastifiat la etanşarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. profilului încastrat din
IX-23
rosturilor elementelor de 40/21.09.1987 5/1987 PVC plastifiat la etanşarea
construcţii rosturilor din cadrul
construcţiilor hidrotehnice”
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Ghid privind proiectarea,


execuţia şi exploatarea M. Of., p. I,
hidroizolaţiilor cu M.T.C.T. nr. 928/
IX-24 GP 114-2006 membrane bituminoase nr. 1734/ 15.11.2006 **
aditivate cu APP şi SBS 21.09.2006 B.C. nr.
23/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
77
Domeniu –

78
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind M. Of., p. I,
reabilitarea hidroizolaţiilor M.T.C.T. nr. 910/
IX-25 NP 121-2006 bituminoase ale nr. 1732/ 08.11.2006 **
acoperişurilor clădirilor 21.09.2006 B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 23/2006

Instrucţiuni tehnice pentru


folosirea în construcţii a
produselor din bazalt I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
IX-26 C 187-1978
topit şi recristalizat 95/24.09.1978 12/1978 **

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind Îşi încetează valabilitatea
executarea tencuielilor M.L.P.A.T.
B.C. nr. C 18-1983.
X-1 NE 001-1996 umede groase şi subţiri nr. 23/N/
8/1996 C 3-1976 Caiet VII-IX.
03.04.1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Normativ pentru
executarea lucrărilor de IGSC B.C. nr.
zugrăveli şi vopsitorii 44/23.02.1976 5/1976

Elaborat: I.N.C.E.R.C.

Completare cu caietul VII ICCPDC B.C. nr.


– Prepararea şi aplicarea 74/17.06.1977 6/1977
X-2 C 3-1976 pastei Gipac *

Completat cu Instrucţiuni ICCPDC B.C. nr.


tehnice pentru utilizarea 35/3.11.1989 3/1989
vopselelor Dasirom,
Veparom Vepatim
şi a vopselelor strop
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
79
Domeniu –

80
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice de
aplicare a profilelor Îşi încetează valabilitatea
apărător muchie de I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
X-3 C 174-1979 C 174-1974
treapta din P.V.C. 18/19.04.1979 9/1979
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind
montarea profilului mână
C 55-1974 curentă din P.V.C. I.G.S.C. B.C. nr.
X-4
semirigid 157/7.11.1974 4/1975 **

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează valabilitatea


aplicarea tapetelor I.C.C.P.D.C. B.C. nr. C4-1970 „Instrucţiuni tehnice
X-5 C 4-1977
131/05.09.1977 12/1977 pentru aplicarea tapetelor”
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Instrucţiuni tehnice pentru


executarea placajelor din
faianţă majolică şi plăci Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
X-6 C 6-1986 ceramice smălţuite C 6-1975
55/20.12.1986 11/1986
CESAROM *

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru
executarea placajelor
interioare cu plăci emailate Îşi încetează valabilitatea
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
X-7 C 70-1986 sau melaminate din fibre C 70-1970
54/20.12.1986 11/1986
de lemn **

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind
executarea placajelor din
plăci de faianţă majolică şi
plăci ceramice smălţuite I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
X-8 C 223-1986 *
aplicate pe pereţi prin lipire 7/11.4.1986 5/1986
cu paste subţiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind reabilitarea
finisajelor pereţilor şi M.L.P.T.L.
B.C. nr.
X-9 GT 041-2002 pardoselilor clădirilor civile nr. 1575/ *
6/2003
15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare şi M. Of., p. I, Îşi încetează valabilitatea
execuţie a placajelor nr.576bis C 202-1980, “Instrucţiuni
ceramice exterioare M.L.P.T.L. /12.08.2003 tehnice pentru executarea
X-10 GP 073-2002
aplicate la clădiri 604/21.04.2003 B.C. placajelor exterioare din
nr.15/2006 si placi de argilă arsă”
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C 24/2004. *
81
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări

82
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Ordin de Publicaţia în
reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Ghid privind proiectarea, execuţia
şi asigurarea calităţii pardoselilor
la construcţii în care se M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XI-1 NP 013-1996 desfăşoară activităţi nr. 68/N/ **
3/1997
de producţie 28.08.1996

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Îşi încetează
Normativ privind proiectarea, valabilitatea
execuţia şi asigurarea calităţii M.L.P.A.T.
B.C. nr. C 35-1982 „Normativ
XI-2 GP 037/0-1998 pardoselilor la clădiri civile nr. 50/N/
11/1999 pentru alcătuirea şi
17.06.1998
Elaborator: I.N.C.E.R.C. executarea
pardoselilor”.

Specificaţie tehnică de aplicare Ordinul s-a


a pardoselilor anticorozive cu M.L.P.A.T.
publicat în
XI-3 ST 030-2000 performanţe antistatice nr. 219/N/2000
B.C. nr.
din 27.09.2000
Elaborat: ICECON 13/2001
Domeniu –
Indicativ
nr. regl. Ordin de Publicaţia în
reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică din aprobare care a apărut
tehnică
domeniu
Instrucţiuni tehnice de aplicare a Îşi încetează
profilelor apărător muchie de I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea
XI-4 C 174-1979 treaptă din PVC 18/19.04.1979 9/1979 C 174-1974.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. **

83
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice

84
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
valabilitatea
Ghid pentru instalaţii electrice cu B.C. nr. I 7/1-1994
tensiuni de până la 1000 V c.a. şi M.L.P.A.T. 3/2001 „Instrucţiuni tehnice
XII-1 GP 052-2000 1500 V c.c. nr. 49/N/ privind calculul de
30.06.2000 Broşură dimensionare a
Elaborator: ICECON S.A. ICECON colanelor electrice din
clădirile de locuit”
*

Normativ pentru exploatarea B.C. nr.


instalaţiilor electrice cu tensiuni M.L.P.T.L. 2/2002 Completează
XII-2 I 7/2-2001 până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. nr. 1606/ I 7-1998.
02.11.2001 Broşură *
Elaborator: ICECON S.A. ICECON

Normativ pentru proiectarea şi


executarea sistemelor de M.L.P.T.L. B.C. nr.
XII-3 NP 061-2002 iluminat artificial din clădiri nr. 939/ 10/2003 şi
02.07.2002 SIEAR
Elaborator: U.T.C.B.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea
M.L.P.T.L. B.C. nr.
sistemelor de iluminat rutier şi
XII-4 NP 062-2002 nr. 938/ 10/2003 şi
pietonal
02.07.2002 SIEAR
Elaborator: U.T.C.B.

Normativ pentru proiectarea şi B.C. nr.


executarea instalaţiilor electrice 1/2003 Îşi încetează
M.L.P.T.L.
cu tensiuni până la 1000V c.a. şi B.C. nr. valabilitatea
XII-5 NP I 7-2002 nr. 1055/
1500V c.c. 10/2006 NP-I 7-1998 publicat
26.07.2002
Broşură în B.C. nr. 3-4 /1999.
Elaborator: ICECON S.A. ICECON
Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor electrice B.C. nr.
interioare de curenţi slabi M.L.P.T.L.
12/2002
XII-6 I 18/1-2001 aferente clădirilor civile nr. 1617/
şi broşură
şi de producţie 02.11.2001
IPCT.
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor electrice Îşi încetează
de semnalizare a incendiilor M.T.C.T. valabilitatea
B.C. nr.
XII-7 I 18/2-2002 şi a sistemelor de alarmare nr. 2014/ I 18-1996, publicat
6/2004
contra efracţiei din clădiri 18.12.2002 în B.C. nr. 13/1997
*
Elaborator: IPCT. S.A.
85
Domeniu –

86
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

M. Of., p. I,
nr. 418 bis/ Îşi încetează
M.T.C.T.
18.05.2005 valabilitatea
Normativ privind proiectarea, nr. 176/2005
B.C. nr. ID 17-1986
executarea, verificarea şi din 15.02.2005
16/2005
XII-8 NP 099-2004 exploatarea instalaţiilor electrice
în zone cu pericol de explozie Modificat de NP 099-2004 se
M. Of., p. I,
M.T.C.T. nr. modifică şi se
Elaborat: U.T.C.B. nr. 95 bis/
2231/2005 completează
01.02.2006
din 27.12.2005
B.C nr.
23/2006

Ordinul s-a
publicat în
B.C. nr.
10/2001. Îşi încetează
Ghid privind alegerea
M.L.P.A.T. valabilitatea
echipamentelor aferente Reglemen-
nr. 80/N/1999 GP 028-1997
XII-9 GP 028-1999 instalaţiilor electrice din clădiri tarea tehnică
din 05.10.1999 aprobat prin OMLPAT
se publică în
nr. 42/N/1998 publicat
Elaborat: ICECON Broşura
în BC nr. 7/1999.
ICECON şi
se difuzează
şi pe dischetă
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice privind
autorizarea întreprinderilor care
execută, verifică şi predau la
beneficiari instalaţii electrice I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XII-10 I 43-1989 de automatizare, încălzire **
17/26.04.1989 12/1988
şi ventilaţie în medii cu
pericol de explozie
87 Elaborator: I.C.C.P.D.C
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare

88
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul s-a
Soluţii cadru pentru instalaţii publicat în
automate de stingere a M.L.P.A.T. B.C. nr.
XIII-1 SC 003-1997 incendiilor tip sprinkler nr. 1/N/ 14/1999, iar **
la depozite cu stive înalte 18.01.1999 reglemen-
Elaborator: IPCT. S.A. tarea în
Broşură IPCT
Îşi încetează
valabilitatea
I 9/1-1996 - cap.8 din
Normativ pentru exploatarea
M.L.P.A.T. “Normativul pentru
instalaţiilor sanitare B.C. nr.
XIII -2 I 9/1-1996 nr. 69/N/ exploatarea
12/1997
25.03.1996 instalaţiilor sanitare”
Elaborator: PRODOMUS S.A.
(prin OMTCT
217/17.02.2005)
*
Îşi încetează
M.L.P.A.T. valabilitatea
Normativ pentru proiectarea şi B.C. nr.
nr. 17/N/ I 9-1982
executarea instalaţiilor sanitare 1/1996.
XIII-3 I 9-1994 16.05.1995 prin decizia
nr.107/21.09.1982
Elaborator: PRODOMUS S.A.
Art. 11.7 al 3 se
modifică,
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Art. 14.52 pct. C
se completează
Art.14.152 pct. C
se completează

M.L.P.A.T.
nr. 86/N/ I 9-1994 - Cap.14
05.12.1996 B.C. nr. (prin OMTCT
Modificări 2/1997 nr.217/17.02.2005).
I 9-94 *

Normativ pentru proiectarea şi


executarea conductelor de M.L.P.A.T. B.C. nr.
aducţiune şi a reţelelor de nr. 23/N/ 13/1999
alimentare cu apă şi canalizare 07.04.1999
Îşi încetează
ale localităţilor valabilitatea
XIII-4 I 22-1999 Elaborator: PRODOMUS S.A. I 22–1984.

Modificări şi completări **
M.L.P.T.L. nr.
438/22.03.2002 B.C. nr.
De completare 3/2002
şi modificare
89
Domeniu –

90
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ pentru proiectarea M.L.P.A.T.


construcţiilor de captare a apei B.C. nr. **
XIII-5 NP 028-1998 nr. 78/N/
6/2000
Elaborator: AQUAPROIECT S.A. 13.10.1998

Îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru valabilitatea
calculul loviturii de berbec şi ID14-1964
stabilirea măsurilor pentru „Instrucţiunile tehnice
XIII-6 prevenirea efectelor negative ale I.G.S.C. B.C. nr. departamentale
I 30-1975
acesteia la instalaţiile hidraulice 105/05.06.1975 8/1975 pentru calculul
sub presiune loviturilor de berbec la
proiectarea instalaţiilor
Elaborator: I.C.B. de alimentare cu apă”
*

Normativ de reabilitare a
lucrărilor hidroedilitare M.L.P.A.T. B.C. nr.
*
XIII-7 NP 036-1999 din localităţile urbane nr. 77/N/ 5/2000
05.10.1999 Broşură IPCT
Elaborator: PRODOMUS S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare pentru B.C. nr.
construcţii şi instalaţii de M.L.P.T.L.
9/2003
XIII-8 GP 071-2002 dezinfectare a apei nr. 1411/ **
Broşură
26.09.2002
Elaborator: PROED S.A. PROED S.A.
Ghid pentru instalaţii de separare
a hidrocarburilor cu deversare în M.L.P.T.L. B.C. nr.
XIII-9 GP 074-2002 reţelele de canalizare. nr. 1454/ 14/2002 şi **
03.10.2002 broşura IPCT
Elaborator: IPCT. SA
Program de calcul pentru
dimensionarea reţelelor de M.L.P.T.L.
şprinklere. Reţele plane B.C. nr.
XIII-10 PC 021-2001 nr. 1616/ **
ramificate 12/2002
02.11.2001
Elaborat: IPCT. S.A.
Îşi încetează
valabilitatea
Normativ pentru proiectarea şi P 66-2000 „Normativ
executarea lucrărilor de pentru proiectarea şi
M.L.P.A.T.
alimentare cu apă şi canalizare B.C. nr. executarea lucrărilor
XIII-11 P 66-2001 nr. 1214/N/
a localităţilor din mediul rural 11/2001 de alimentare cu apă
06.09.2001
şi canalizare a
Elaborat: PROED S.A. localităţilor din mediul
rural”.
*
91
Domeniu –

92
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordinul s-a
publicat în
broşura IPCT
Ghid pentru proiectarea şi S.A. din anul
executarea instalaţiilor de 1996 şi în
canalizare a apelor meteorice M.L.P.A.T. B.C. nr. Îşi încetează
XIII-12 P 96-1996 din clădiri civile, social-culturale nr. 82/N/ 13/1997. valabilitatea
şi industriale 19.11.1996 P 96-1986.
Normativul
Elaborator: IPCT. S.A. s-a publicat
în broşura
IPCT din anul
1996.

Ghid de execuţie pentru staţii de


epurare pentru localităţi mici M.L.P.T.L. B.C. nr.
XIII-13
GE 046-2002 (Q < 5 l/s) nr. 1410/ 9/2003
26.09.2002 Broşura IPCT
Elaborator: IPCT. S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin: M. Of.,
p. I, nr. 771/
Ghid de proiectare a 04.11.2003
construcţiilor pentru tratarea M.T.C.T. ordinul şi
XIII-14 GP 087-2003 apei în vederea potabilizării nr. 647/ anexa:
23.10.2003 B.C. nr.
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A. 3/2004
Broşură
PROED
Ordin: M. Of.,
Normativ pentru proiectarea p. I, nr. 771/
construcţiilor şi instalaţiilor de 04.11.2003
dezinfectare a apei în vederea M.T.C.T. ordinul şi
XIII-15 NP 091-2003 asigurării sănătăţii oamenilor şi nr. 646/ anexa:
protecţiei mediului 23.10.2003 B.C. nr.
2/2004
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A. Broşură
PROED
Normativ pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor
M.L.P.A.T.
de epurare a apelor uzate B.C. nr.
XIII-16 NP 032-1999 nr. 60/N/
orăşeneşti – Partea I: Treapta 4-5/2004
25.08.1999
mecanică
Elaborator: U.T.C.B.
93
Domeniu –

94
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea Ordin: M. Of.,
construcţiilor şi instalaţiilor de p. I, nr. 773/
epurare a apelor uzate M.T.C.T. nr. 04.11.2003;
XIII-17 NP 088-2003 orăşeneşti – 639/23.10.2003 Anexa:
Partea a II-a: Treapta biologică
B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B. 4-5/2004

Normativ pentru proiectarea


construcţiilor şi instalaţiilor de Ordin: M. Of.
epurare a apelor uzate p. I, nr. 773/
orăşeneşti – Partea a III-a: Staţii 04.11.2003
NP 089-2003 M.T.C.T. nr.
XIII-18 de epurare de capacitate mică 640/23.10.2003
(5 < Q < 50 l/s) şi foarte mică Anexa:
(Q < 5 l/s) B.C. nr.
4-5/2004
Elaborator: U.T.C.B.

Îşi încetează
Ordin:
Ghid de proiectare – Instalaţii valabilitatea
B.C. nr.
sanitare - S - Mapa M.L.P.A.T. "Ghid de proiectare –
7/1996
XIII-19 S -1994 proiectantului” ediţia 1994 nr. 19/N/ Instalaţii Sanitare - S -
28.03.1996 Mapa proiectantului”
Broşură
Elaborator: IPCT. S.A. ediţia 1972.
IPCT.
*
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Ghid de proiectare –Instalaţii de Ordin: valabilitatea
gaze- G - Mapa proiectantului” M.L.P.A.T. B.C. nr. "Ghid de proiectare–
XIII-20 G -1997 ediţia 1997 nr. 2/N/ 14/1999 Instalaţii de gaze - G-
18.01.1999 Mapa proiectantului”
Elaborator: IPCT. S.A. Broşură IPCT ediţia 1972
*
Ghid de proiectare –Instalaţii Ordin:
frigorifice - F - Mapa M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIII-21 F-1998 proiectantului, ediţia 1998 nr. 2/N/ *
14/1999
18.01.1999
Elaborator: IPCT. S.A. Broşură IPCT

Ghidul de proiectare şi execuţie a Ordin:


reţelelor şi instalaţiilor exterioare B.C. nr.
de alimentare cu apă şi M.L.P.A.T.
14/1999
XIII-22 AC-1998 canalizare A-C Mapa nr. 9/N/ *
proiectantului, ediţia 1998 16.02.1999
Broşură
Elaborator: ICECON S.A. ICECON

Soluţii cadru pentru montarea Ordin:


contoarelor la instalaţiile sanitare B.C. nr.
M.L.P.A.T.
şi de încălzire din clădirile 2/1997
XIII-23 SC 001-1996 nr. 84/N/ **
existente Reglemen-
29.11.1996
tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. Broşură IPCT
95
Domeniu –

96
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Soluţii cadru de detalii
conformate antiseismic B.C. nr. Soluţii cadru de la
M.L.P.A.T.
pentru instalaţii în construcţii, 7/1996 art. 1 se publică în
XIII-24 nr. 18/N/
ediţia 1995 broşura IPCT SA.
28.03.1996
Broşură IPCT *
Elaborator: IPCT. S.A.

Normativ privind proiectarea,


executarea şi exploatarea Ordin: M. Of.,
instalaţiilor sanitare şi a p. I, nr. 867/
M.T.C.T.
sistemelor de alimentare cu apă 05.12.2003
XIII-25 NP 084-2003 nr. 905/
şi canalizare, utilizând conducte Anexa –
25.11.2003
din mase plastice Broşură
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.

Ghid privind proiectarea,


execuţia şi exploatarea Ordin:
sistemelor de alimentare cu apă B.C. nr.
şi canalizare utilizând conducte M.L.P.A.T. 1/2000
XIII-26 GP 043-1999 din PVC, polietilenă şi nr. 84/N/ 1999 Reglemen- **
polipropilena din 25.10.1999 tarea –
Broşură
Elaborator: IPCT. S.A., IPCT.
TERAPLAST Bistriţa
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin:
Soluţii cadru de contorizare a B.C. nr.
consumurilor de apă, gaze 7/1999
naturale şi energie termică M.L.P.A.T.
XIII-27 SC 002-1998 aferente instalaţiilor din nr. 25/N/ **
Reglemen-
blocurile de locuinţe 7.04.1999
tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. Broşură
IPCT.
Completat
H.G. nr.
210/2007

Modificat HG
Normativ privind stabilirea
nr. 352/2005
limitelor de încărcare cu poluanţi
H.G. nr.
a apelor uzate industriale şi M. Of., p. I,
210/2007
XIII-28 NTPA 001-2002 orăşeneşti la evacuarea în nr. 187/ **
receptorii naturali 20.03.2002
Face parte
din HG nr.
Elaborator: I.C.I.M.
188/2002

Aprobat de
H.G. nr.
188/2002
97
Domeniu –

98
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Completat
H.G. nr.
210/2007

Modificat H.G.
nr. 352/2005
Normativ privind condiţiile de H.G. nr.
210/2007 Îşi încetează
evacuare a apelor uzate în M. Of.,p. I,
valabilitatea
XIII-29 NTPA 002-2002 reţelele de canalizare ale nr. 187/
Face parte NTPA 002-1997.
localităţilor 20.03.2002
din H.G. nr. **
Elaborator: I.C.I.M.
188/2002

Aprobat de
H.G. nr.
188/2002
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Completat
H.G. nr.
210/2007

Modificat H.G.
Norme tehnice privind nr. 352/2005
colectarea, epurarea H.G. nr.
M. Of., p. I,
şi evacuarea apelor 210/2007
XIII-30 NTPA 011-2002 nr. 187/ **
uzate orăşeneşti
20.03.2002
Face parte
Elaborator: I.C.I.M. din H.G. nr.
188/2002

Aprobat de
H.G. nr.
188/2002

Specificaţii tehnice privind staţiile Ordin:


de epurare monobloc, B.C. nr.
M.L.P.T.L.
containerizate şi automatizate, 1/2002
XIII-31 ST 041-2000 nr. 665/ **
utilizate pentru comunităţi mici 30.04.2001
Broşura
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A. PROED S.A.
99
Domeniu –

100
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid pentru execuţia şi M. Of., p. I,


exploatarea rezervoarelor M.T.C.T. nr. 345 bis/
metalice pentru înmagazinarea nr. 164/2005 25.04.2005
XIII-32 GE 052-2004
apei potabile din 15.02.2005
B.C. nr.
Elaborat: ICECON S.A. 6/2006

M. Of., p. I,
Ghid de proiectare, execuţie şi nr. 338 bis/
exploatare a lucrărilor de M.T.C.T. 21.04.2005
XIII-33 GP 106-2004 alimentare cu apă şi canalizare nr. 161/2005
în mediul rural din 15.02.2005 B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B 22-23-24/
2005

Normativ pentru proiectarea


construcţiilor şi instalaţiilor de M. Of., p. I,
epurare a apelor uzate nr. 337 bis/
M.T.C.T.
orăşeneşti – Partea a IV-a: 21.04.2005
XIII-34 NP 107-2004 nr. 163/2005
treapta de epurare avansată a din 15.02.2005
apelor uzate B.C. nr.
2/2005
Elaborator: U.T.C.B.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea Îşi încetează
construcţiilor şi instalaţiilor M. Of. , p I,
valabilitatea:
de epurare a apelor uzate M.T.C.T. nr. 888 bis/
P 28-1984, publicat
XIII-35 NP 118-2006 orăşeneşti – Partea a V-a: nr. 1729/ 31.10.2006
în BC nr. 7/1984,
Prelucrarea nămolurilor 21.09.2006 B.C. nr.
P 28/2-1988, publicat
20/2006
Elaborator: U.T.C.B. în BC nr. 11/1987

M. Of., p. I,
Normativ pentru exploatarea şi nr. 903bis/
reabilitarea conductelor pentru 7.11.2006
M.T.C.T.
transportul apei ordinul şi
XIII-36 NE 035-2006 nr. 1736/
reglemen-
21.09.2006
Elaborator: U.T.C.B. tarea
B.C. nr.
19/2006
Manual pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor
aferente staţiilor de clorare
pentru tratarea apei cu clor Ordinul s-a
M.L.P.A.T. Se difuzează pe
gazos în vederea satisfacerii publicat în
XIII-37 MP 005-1998 nr. 16/N/1998 discheta de către
exigenţelor de siguranţă în B.C. nr.
din 03.03.1998 PROED.
exploatare şi sănătatea 13/2000.
oamenilor
Elaborator: P.R.O.E.D.
101
Domeniu –

102
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid pentru reabilitarea reţelelor


de alimentare cu apă, fără Ordinul s-a
săpătură deschisă, în vederea M.L.P.A.T.
publicat în
XIII-38 GT 009-1997 satisfacerii cerinţelor de igienă şi nr. 97/N/1997
B.C. nr.
siguranţă în exploatare din 01.07.1997
10/2001.
Elaborator: P.R.O.E.D.

Ghid privind proiectarea,


execuţia şi asigurarea calităţii
pardoselilor la construcţii în care M.L.P.A.T. nr.
B.C.
XIII-39 NP 013-1996 se desfăşoară activităţi de 68/N/1996
nr.3/1997
producţie din 28.08.1996

Elaborator: I.N.C.E.R.C

Normativ pentru proiectarea,


execuţia şi exploatarea
instalaţiilor tehnico-sanitare M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIII-40 NP 003-1996 şi tehnologice cu ţevi din nr. 17/N/1996
4/1997
polipropilenă din 28.04.1996

Elaborat: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îndrumător privind soluţii şi
măsuri în exploatarea instalaţiilor M.L.P.A.T.
sanitare în vederea reducerii B.C. nr.
XIII-41 I 44-1993 nr. 13/N/1993 **
pierderilor şi risipei de apă 8/1994
din 9.04.1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

103
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze

104
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea şi B.C. nr.
executarea instalaţiilor de M.L.P.A.T. Îşi încetează
6/1999
I 5-1998 ventilare şi climatizare nr. 55/N/ valabilitatea
XIV-1 Broşură
15.07.1998 I 5-1979.
Elaborator: ICECON S.A. ICECON
Instrucţiuni tehnice de proiectare
pentru ventilarea sau încălzirea M.L.P.A.T. B.C. nr.
XIV-2 I 5/1-1994 cu aer cald prin jeturi de aer nr. 15/N/ 9/1994
orizontale 07.07.1994
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind exploatarea B.C. nr.
instalaţiilor de ventilare şi M.L.P.A.T. Îşi încetează
6/1999
XIV-3 I 5/2-1998 climatizare nr. 55/N/ valabilitatea
Broşură
15.07.1998 I 5-1979.
Elaborator: IPCT. S.A. IPCT
Normativ privind proiectarea şi
executarea instalaţiilor de M.L.P.T.L. Îşi încetează
B.C. nr.
XIV-4 I 13-2002 încălzire centrală nr. 930/ valabilitatea
14-15/2003
02.07.2002 I 13-1994.
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ pentru exploatarea M.L.P.T.L. Îşi încetează
instalaţiilor de încălzire centrală B.C. nr.
XIV-5 I 13/1-2002 nr. 929/ valabilitatea
14-15/2003
Elaborator: IPCT. S.A. 02.07.2002 I 13/1-1994.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid pentru calculul consumului


de căldură al clădirilor dotate cu M.L.P.A.T.
sisteme pasive de încălzire B.C. nr.
XIV-6 GP 017-1996 nr. 68/N/
solară 10/1998
25.03.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordinul:
B.C. nr.
4/1997 şi
B.C. nr.
Normativ pentru proiectarea,
14/1997.
execuţia, exploatarea şi
postutilizarea punctelor de
M.L.P.A.T. Normativul:
desfacere a buteliilor cu G.P.L.
XIV-7 NP 018-1997 nr. 78/N/ Broşură
la consumatori
12.05.1997 Societatea
Română de
Elaborator: Romanian Oil
Protecţie
Company Ltd
contra
Incendiilor şi
B.C. nr.
14/1997.
105
Domeniu –

106
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Specificaţie tehnică privind B.C. nr.


certificarea de conformitate a M.L.P.A.T.
5/2000
XIV-8 ST 020-1998 calităţii ţevilor din oţel preizolate nr. 22/N/
Broşură
7.04.1999
Elaborator: ICECON S.A. ICECON

Ghid pentru determinarea


consumurilor tehnologice M.L.P.A.T.
considerate pierderi de gaze nr. 75/N/
B.C. nr.
XIV-9 GT 022-1999 naturale din reţelele de transport 05.10.1999
3-4/2000
şi distribuţie M.I.C.
249/17.09.1999
Elaborator: U.T.C.B – Instalaţii

Specificaţie tehnică privind


controlul calităţii execuţiei
sistemelor de distribuţie a M.L.P.A.T. B.C. nr.
gazelor naturale utilizând nr. 13/2000
XIV-10 ST 023-1999 conducte din polietilenă de 19/N/ Broşură
medie densitate. Cerinţe de 07.04.2000 ICECON
calitate. Procedură de verificare
Elaborator: ICECON S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind
tehnologiile de execuţie şi B.C. nr.
procedeele de verificare a M.L.P.A.T. 14-15/2000
XIV-11 ST 024-2000 sistemelor de distribuţie a nr. 18/N/
gazelor naturale, cu conducte 07.04.2000 Broşură
din polietilenă ICECON
Elaborator: ICECON S.A.

M.L.P.A.T. Îşi încetează


Normativ pentru proiectarea şi
nr. 74/N/ valabilitatea: I 31-1976
executarea sistemelor de B.C. nr.
5.10.1999 „Normativ pentru
I 31-1999 alimentare cu gaze petroliere 2/2000
XIV-12 proiectarea şi execuţia
lichefiate (G.P.L.)
M.I.C. instalaţiilor de utilizare
Broşură IPCT
nr. 248/ a gazului petrolier
Elaborator: IPCT. S.A.
17.09.1999 lichefiat”.

Îşi încetează
M.L.P.A.T.
valabilitatea:
Normativ pentru exploatarea nr. 74/N/
B.C. nr. I 33-1976 „Normativ
sistemelor de alimentare cu gaze 05.10.1999
2/2000 pentru exploatarea
XIV-13 I 33-1999 petroliere lichefiate (G.P.L.)
şi întreţinerea
M.I.C.
Broşură IPCT instalaţiilor de utilizare
Elaborator: IPCT. S.A. nr. 248/
a gazului petrolier
17.09.1999
lichefiat”
107
Domeniu –

108
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea,
execuţia şi exploatarea B.C. nr.
M.L.P.A.T.
instalaţiilor de încălzire prin 12/2000
XIV-14 NP 031-1999 nr. 64/N/
radiaţie de pardoseală Broşură
25.08.1999
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ de proiectare,
executare şi exploatare a
sistemelor de alimentare cu M.L.P.A.T.
NP 037/1- gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) B.C. nr.
nr. 72/N/
XIV-15 1999 pentru autovehicule prin staţii 1/2000.
04.10.1999
independente
Elaborator: S.I.G.M.A. S.R.L
Normativ de proiectare, execuţie M.L.P.A.T.
şi exploatare a sistemelor de nr. 73/N/
alimentare cu gaze petroliere 5.10.1999 B.C. nr.
XIV-16 NP 037-1999 lichefiate (G.P.L.), pentru
M.I.C. 1/2000
autovehicule Broşură IPCT
nr. 116/29/
Elaborator: IPCT. S.A. 24.08.1999
Ghid pentru calculul necesarului
anual de căldură al clădirilor de M.L.P.A.T.
GP 039-1999 B.C. nr.
XIV-17 locuit nr. 76/N/
9/2000.
05.10.1999
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru alegerea,
proiectarea, întreţinerea şi
exploatarea sistemelor şi
echipamentelor de siguranţă din M.L.P.A.T.
dotarea instalaţiilor de încălzire B.C. nr.
XIV-18 GP 041-1998 nr. 26/N/
cu apă având temperatura 10/2000
07.04.1999
maximă de 115 gr. C
Elaborator: I.N.C.E.R.C.;
I.C.B.

Instrucţiuni tehnice pentru


executarea şi exploatarea
instalaţiilor de utilizare a energiei
solare pentru prepararea apei I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XIV-19 I 42-1985
calde de consum 14/05.03.1985 8/1985

Elaborator: I.N.C.E.R.C.; IPCT.;


I.C.R.A.L.

Instrucţiuni privind metodologia


de testare aeraulică şi termică M.L.P.A.T.
XIV-20 I 45-1993 a camerelor curate nr. 14/N/
9.04. 1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
109
Domeniu –

110
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin: B.C.
nr. 6/2001
Ghid de proiectare, execuţie şi
şi BC nr.
exploatare a centralelor M.L.P.A.T.
13/2000.
XIV-21 GP 051-2000 termice mici nr. 50/N/
30.06.2000
Anexa: B.C.
Elaborator: IPCT. S.A.
nr. 6/2001,
Broşură IPCT

Normativ pentru expertizarea


termică şi energetică a clădirilor B.C. nr.
existente şi a instalaţiilor de M.L.P.A.T. 4/2001
XIV-22 NP 048-2000 încălzire şi preparare a apei nr. 324/N/
calde de consum aferente 4.12.2000 B.C. nr.
acestora 16-17/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C. S.A.

Ghid pentru defalcarea


consumurilor de căldură pentru
încălzire şi preparare a apei M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XIV-23 GT 029-2001 calde de consum la clădiri nr. 1612/
3/2002
de locuit colective 02.11.2001

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind
montarea şi utilizarea
repartitoarelor pentru M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XIV-24 ST 046- 2001 consumurile de căldură nr. 1618/
3/2002
ale corpurilor de încălzire 02.11.2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid pentru urmărirea


comportării în exploatare a M.L.P.T.L.
schimbătoarelor de căldură din B.C. nr.
XIV-25 GT 028-2001 nr. 1611/
centralele şi punctele termice 3/2002
02.11.2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid privind proceduri de


efectuare a măsurărilor necesare
expertizării termoenergetice a M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XIV-26 GT 032-2001 construcţiilor şi instalaţiilor nr. 1628/
3/2002
aferente 02.11.2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Soluţii cadru pentru reabilitarea


şi modernizarea instalaţiilor de M.L.P.T.L. B.C. nr.
XIV-27 SC 006-2001 încălzire din clădiri de locuit nr. 1625/ 5/2002
02.11.2001 Broşura IPCT
Elaborator: IPCT. S.A.
111
Domeniu –

112
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie privind stabilirea
ordinii de priorităţi a măsurilor de
reabilitare termică a clădirilor şi
B.C. nr.
instalaţiilor aferente. Program M.L.P.T.L.
5/2002
XIV-28 MP 013-2001 cadru al programului naţional nr. 1626/
anual de reabilitare şi 02.11.2001
Broşura IPCT
modernizare termică a clădirilor
şi instalaţiilor aferente
Elaborator: IPCT. S.A.
Ghid pentru proiectarea
M.L.P.T.L. Îşi încetează
automatizării instalaţiilor din B.C. nr.
XIV-29 I 36-2001 nr. 1614/ valabilitatea:
centrale şi puncte termice. 6/2002
02.11.2001 I 36-1993.
Elaborator: IPCT. S.A.
Ghid pentru transformarea
B.C. nr.
punctelor termice alimentate de M.T.C.T.
GP 066-2002 22/2003
la industrie, în centrale termice nr. 942/2002
XIV-30
pentru ansambluri urbane. din 02.07.2002
Broşura IPCT
Elaborator: IPCT. S.A.
Îşi încetează
Normativ de proiectare,execuţie valabilitatea:
B.C. nr.
şi exploatare pentru reţele M.T.C.T. NP 029-1998 publicat
24/2003
XIV-31 NP 029-2002 termice cu conducte preizolate. nr. 940/2002 în B.C. nr. 5/2000
din 02.07.2002 aprobat de OMLPAT
Broşura IPCT
Elaborator: IPCT. S.A. nr. 7/N/1999 din
04/02/1999.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru efectuarea expertizei
termice şi energetice a clădirilor M.L.P.T.L
de locuit existente şi a instalaţiilor nr. 934/ B.C. nr.
XIV-32 GT 036-2002 de încălzire a apei calde de 02.07.2002 3/2003
consum, aferente acestora
Elaborator: IPCT. S.A.
Ghid privind determinarea
suprafeţei echivalente termic M.T.C.T.
XIV-33 GP 067-2002 a corpurilor de încălzire B. C. nr.
nr. 941/2002
20/2003
Elaborator: I.N.C.E.R.C. din 02.07.2002

Normativ pentru proiectarea


şi executarea sistemelor B.C. nr.
centralizate de alimentare cu M.T.C.T.
NP 058-2002 21/2003
XIV-34 energie termică – reţele şi puncte nr. 931/2002
termice. din 02.07.2002
Broşura IPCT
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ pentru exploatarea
sistemelor centralizate de M.L.P.T.L.
alimentare cu energie termică – B.C. nr.
XIV-35 NP 059-2002 nr. 926/
reţele şi puncte termice. 12/2003
02.07.2002
Elaborator: IPCT. S.A.
113
Domeniu –

114
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin:
Metodologie privind atestarea M. Of., p. I,
auditorilor energetici pentru M.L.P.T.L.
MP 017-2002 nr. 837/
clădiri nr. 1850/
XIV-36 20.11.2002
11.11.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr.
14/2002
Metodologie privind reabilitarea
şi modernizarea anvelopei şi a
B.C. nr.
instalaţiilor de încălzire şi apă
M.T.C.T. 7/2004
XIV-37 MP 019-2002 caldă de consum la blocurile de
nr. 1412/2002
locuinţe cu structura din panouri
din 26.09.2002 Broşura IPCT
mari
Elaborator: IPCT. S.A.
Soluţii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energetică a M.T.C.T.
SC 007-2002 B.C. nr.
XIV-38 anvelopei clădirilor de nr. 932/2002
18/2003
locuit existente din 02.07.2002
Elaborator: IPCT. S.A.
Îşi încetează
Ordin
Ghid de proiectare – Instalaţii de valabilitatea
B.C. nr.
Încălzire -I-Mapa proiectantului, M.L.P.A.T. "Ghid de proiectare –
7/1996
XIV-39 I-1995 ediţia 1995 nr. 19/N/ Instalaţii de Încălzire –
Reglemen-
28.03.1996 I-Mapa proiectantului”
tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. ediţia 1972.
Broşura IPCT
**
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Ordin
Ghid de proiectare – Instalaţii de valabilitatea
B.C. nr.
Ventilare – V-Mapa proiectantului M.L.P.A.T. "Ghid de proiectare–
7/1996
XIV-40 V-1995 ediţia 1995 nr. 19/N/ Instalaţii de Ventilare-
Reglemen-
28.03.1996 V-Mapa proiectantului”
tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. ediţia 1972.
Broşura IPCT
**

Îşi încetează
valabilitatea
Ordin
GP 019-1997
Ghid privind alegerea B.C. nr.
aprobat prin OMLPAT
echipamentelor aferente 10/2001.
M.L.P.A.T. nr. 44/N/1998 din
instalaţiilor de încălzire şi
XIV-41 GP 019-1999 nr. 78/N/ 03/06/1998 publicat
ventilaţie din clădiri Reglemen-
05.10.1999 în B.C. nr. 7/1999,
tarea în
reglementarea fiind
Elaborator: ICECON S.A. Broşură
publicată în broşura
ICECON.
IPCT.
**

Ghid pentru proiectarea


instalaţiilor de încălzire-răcire M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIV-42 GP 056-2000 folosind ventiloconvectoare nr. 332/N/
1/2002
08.12.2000
Elaborator: U.T.C.B. – Instalaţii
115
Domeniu –

116
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Soluţii cadru pentru instalaţii Ordin B.C. nr.
interioare de încălzire utilizând 13/2001
noi sisteme de producere a M.L.P.A.T.
Reglemen-
XIV-43 SC 005-2000 agentului termic (CT de nr. 329/N/ **
tarea în
apartament, scară etc.) 08.12.2000
Broşură
Elaborator: IPCT. S.A. IPCT.

Soluţii cadru de proiectare a Ordin B.C. nr.


instalaţiilor de climatizare la M.L.P.A.T. 12/2001.
XIV-44 SC 004-2000 clădiri publice nr. 210/N/25/ Reglemen- **
09.2000 tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. broşura IPCT

Manual pentru întocmirea Ordin B.C. nr.


instrucţiunilor de exploatare M.L.P.A.T. 13/2001
XIV-45 ME 005-2000 privind instalaţiile aferente nr. 330/N/ Reglemen- **
construcţiilor 08.12.2000 tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. broşura IPCT

Metodologie privind determinările M. Of.,p I,


termografice în construcţii M.T.C.T. nr. 405/
XIV-46 MP 037-2004 nr. 711/ 06.05.2004
Elaborator: 13.04.2004 B.C. nr.
TEHNOSISTEM S.R.L. 9/2007.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin
M. Of., p. I, Îşi încetează
nr. 867/ valabilitatea:
Metodologie privind echilibrarea 05.12.2003 I 37-1981 “Instrucţiuni
hidraulică a reţelelor termice M.T.C.T. tehnice pentru
XIV-47 MP 028-2003 cu apă caldă şi apă fierbinte nr. 904/ Anexa s-a echilibrarea hidraulică
25.11.2003 publicat în prin diafragme a
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr. instalaţiilor şi reţelelor
18/2006 şi termice cu apă caldă
B.C. nr. şi fierbinte”
24/2004.

Îşi încetează
valabilitatea:
M. Of.,p. I, MP 024-2002, publicat
Metodologie de calcul al nr. 126 bis/ în B.C. nr. 10-11/2002
performanţei energetice a 21.02.2007 şi în M. Of., P. I, nr.
M.T.C.T.
Mc 001/1- clădirilor. Partea I – Anvelopa Reglemen- 732/ 7.10.2002,
XIV-48 nr. 157/
2006 clădirii tarea în NP 049-2000, publicat
01.02.2007
B.C. nr. în B.C. nr. 5/2001,
Elaborat: U.T.C.B. 4-7/1-2007 NP 047-2000 publicat
în B.C nr. 5/2001
GT 037-2002, publicat
în B.C nr. 2/2003
117
Domeniu –

118
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
valabilitatea:
M. Of.,p. I, MP 024-2002, publicat
Metodologie de calcul al
nr. 126 bis/ în B.C. nr. 10-11/2002
performanţei energetice a
21.02.2007 şi în M. Of., P. I, nr.
clădirilor. Partea II – Performanţa M.T.C.T.
Mc 001/2- 732/7.10.2002,
XIV-49 energetică a instalaţiilor din nr. 157/
2006 B.C nr. NP 049-2000, publicat
clădiri 01.02.2007
4-7/2-2007 în BC nr. 5/2001,
şi B.C. nr. NP 047-2000 publicat
Elaborator: U.T.C.B.
4-7/3-2007 în BC nr. 5/2001
GT 037-2002, publicat
în B.C nr.2/2003
Îşi încetează
valabilitatea:
MP 024-2002, publicat
Metodologie de calcul al
M. Of., p. I, în B.C. nr. 10-11/2002
performanţei energetice a
nr. 126 bis/ şi în M. Of., P. I, nr.
clădirilor. Partea III – Auditul şi M.T.C.T.
Mc 001/3- 21.02.2007 732/7.10.2002,
XIV-50 certificatul de performanţă al nr. 157/
2006 NP 049-2000, publicat
clădirii 01.02.2007
B.C. nr. în BC nr. 5/2001,
4-7/4-2007 NP 047-2000 publicat
Elaborator: U.T.C.B.
în BC nr. 5/2001
GT 037-2002, publicat
în B.C nr. 2/2003
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru determinarea
performanţelor energetice ale
instalaţiilor de încălzire şi de apă M.L.P.T.L. B.C. nr.
caldă de consum din clădirile nr. 937/2002 13/2003
XIV-51 GT 038-2002 social-culturale existente, în **
din 02.07.2002
vederea reabilitării şi Broşura IPCT
modernizării acestora
Elaborat: PRODOMUS S.A.

Normativ privind stabilirea


performanţelor termo-higro-
energetice ale anvelopei clădirilor M.T.C.T.
B.C. nr.
XIV-52 NP 060-2002 de locuit existente în vederea nr. 933/2002 **
18/2003
reabilitărilor termice din 02.07.2002

Elaborat: IPCT. S.A.

Metodologie privind stabilirea


ordinii de prioritate a măsurilor B.C. nr.
de reabilitare termică a clădirilor M.L.P.T.L.
7/2002
XIV-53 MP 012-2001 social-culturale şi a instalaţiilor nr. 1605/2001 **
aferente acestora din 02.11.2001
Broşura IPCT
Elaborat: PRODOMUS S.A.
119
Domeniu –

120
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru proiectarea
instalaţiilor de ventilare şi M.L.P.A.T.
climatizare folosind anemostate B.C. nr.
XIV-54 GP 057-2000 nr. 335/N/2000 **
sau fante 1/2002
din 08.12.2000
Elaborat: ICECON S.A.

Normativ pentru proiectarea Îşi încetează


şi executarea sistemelor de valabilitatea:
M.L.P.A.T. B.C. nr.
distribuţie a gazelor naturale I 6/PE-1997
nr. 33/N/2000 1/2001
utilizând conducte, fitinguri şi „Proiectarea şi
din 22/05/2000
XIV-55 I 6/PE-2000 armături din polietilenă de medie Executarea sistemelor
şi O.M.I.C. Broşura
densitate şi polietilenă de înaltă de distribuţie a
nr. 126/ ICECON S.A.
densitate gazelor naturale
9.05.2000
cu conducte din
Elaborat: ICECON S.A. polietilenă”

Îşi încetează
Normativ pentru exploatarea M.L.P.A.T. B.C. nr. valabilitatea:
sistemelor de distribuţie a nr. 33/N/2000 1/2001 I 6 PE-97 „Proiectarea
gazelor naturale prin conducte din 22/05/2000 şi Executarea
XIV-56 I 6/1/PE-2000
de polietilenă şi de OMIC Broşura sistemelor de
nr. 126/ ICECON S.A. distribuţie a gazelor
Elaborat: ICECON S.A. 9.05.2000 naturale cu conducte
din polietilenă”
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid pentru elaborarea Ordinul s-a


reglementărilor tehnice şi a publicat în
procedurilor privind calitatea B.C. nr.
materialelor şi produselor pentru M.L.P.A.T. 13/2001.
XIV-57 GT 026-2000 instalaţii aferente construcţiilor- nr. 162/N/2000
armonizate legislativ cu Uniunea din 06.07.2000 Ghidul s-a
Europeană publicat în
broşura
Elaborator: ICECON SA. ICECON

Ordinul s-a
publicat în
B.C. nr.
Normativ pentru proiectarea şi OMLPAT nr. 14/1997. Îşi încetează
execuţia sistemelor de 11/N/1998 valabilitatea
XIV-58 I 6-1998 alimentare cu gaze şi OMIC nr. Normativul I 6-1986 şi
1513/N/1998 s-a publicat Indicativ
Elaborator: IPCT. din 12.02.1998 în Broşura 338-340/1986.
IPCT şi de
SORPINC
Bucureşti.
121
Domeniu –

122
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

M.L.P.A.T. B.C. nr.


Normativ pentru proiectarea Îşi încetează
nr. 11/N/1998 14/1997
şi executarea sistemelor de valabilitatea
şi Broşura IPCT
XIV-59 I 6/1-1998 alimentare cu gaze naturale I 6-1986 şi
M.I.C. nr. şi de
Indicativ
1513/N/1998 SORPINC
Elaborator: IPCT. 338-340/1986.
din 12.02.1998 Bucureşti

Ordinul s-a
Procedură privind tehnologia publicat în
pentru reabilitarea termică a B.C. nr.
M.L.P.A.T.
PCC 017- clădirilor folosind spume 13/2001.
XIV-60 nr. 328/N/2000
2000 poliuretanice
din 08.12.2000
Ghidul în
Elaborator: ICECON SA. Broşura
ICECON S.A.

Procedură privind tehnologia


pentru reabilitarea termică a Ordinul s-a
M.L.P.A.T.
PCC 016- clădirilor folosind plăci din publicat în
XIV-61 nr. 334/N/2000 **
2000 materiale termoizolante B.C. nr.
din 08.12.2000
6/2001
Elaborator: ICECON S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Specificaţii tehnice de norme


Specificaţiile tehnice
medii de consum de resurse pe
RpE de norme aprobate se
articole de deviz pentru lucrări de Ordinul s-a
M.L.P.A.T. vor publica sub
reparaţii la instalaţii electrice – publicat în
XIV-62 RpG nr. 65/N/1999 denumirea –
RpE – pentru lucrări de reparaţii B.C. nr.
din 25.08.1999 Indicatoare de norme
la instalaţii de gaze – RpG – şi 10/2000
RpG de consum de resurse
pentru lucrări de reparaţii la
pe articole de deviz.
instalaţiile de încălzire – RpG

Ordinul s-a
publicat în Îşi încetează
Ghid privind alegerea
B.C. nr. valabilitatea:
echipamentelor aferente
M.L.P.A.T. 10/2001. GP 027-1997 aprobat
instalaţiilor sanitare şi de gaze
XIV-63 GP 027-1999 nr. 79/N/1999 prin OMLPAT nr.
din interiorul clădirilor
din 05.10.1999 Reglemen- 43/N/1998 din
tarea tehnică 03/06/1998 publicat
Elaborator: ICECON
în Broşura în B.C. nr. 7/1999.
ICECON.

Ghid privind verificarea Ordinul s-a


M.L.P.A.T.
performanţelor schimbătoarelor publicat în
XIV-64 GT 023-1999 nr. 15/N/2000
de căldură apă/ape din centrale B.C. nr.
din 07.04.2000
şi puncte termice 13/2001
123
Domeniu –

124
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul s-a
M.L.P.A.T.
PCC 001- Procedura de control a calităţii publicat în
XIV-65 nr. 16/N/2000
1999 execuţiei lucrărilor de instalaţii B.C. nr.
din 07.04.2000
13/2001
Ghid privind metode şi tehnici
de reducere a zgomotelor
şi vibraţiilor produse de Ordinul s-a
M.L.P.A.T.
echipamentele instalaţiilor de publicat în
XIV-66 GT 021-1998 nr. 21/N/1999
ventilare şi climatizare în B.C. nr.
din 07.04.1998
construcţii 13/2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid tehnic privind diagnosti-
carea regimului de funcţionare şi
a comportării în exploatare a M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIV-67 GT 017-1997 generatoarelor de aer cu nr. 134/N/1997 **
10/2000
combustibil lichid sau gazos din 10.11.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid tehnic privind diagnosti-
carea regimului de funcţionare M.L.P.A.T.
şi a comportării în exploatare a B.C. nr. **
XIV-68 GT 014-1997 nr. 135/N/1997
aerotermelor de perete şi tavan 10/2000
din 10.11.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid tehnic privind diagnosti-


carea regimului de funcţionare M.L.P.A.T.
şi comportării în exploatare a B.C. nr.
XIV-69 GT 015-1997 nr. 133/N/1997 **
vaselor de expansiune închise 9/2000
din 10.11. 1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid tehnic privind diagnosti-


carea regimului de funcţionare
şi a comportării în exploatare a M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIV-70 GT 018-1997 grupurilor de pompare echipate nr. 136/N/1998 **
11/2000
cu recipient de hidrofor din 10.11.1997

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid tehnic privind diagnosti-


carea regimului de funcţionare
şi a comportării în exploatare M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIV-71 GT 016-1997 a aparatelor de condiţionare nr. 137/N/1997 **
11/2000
de fereastră din 10.11.1997

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
125
Domeniu –

126
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Manual de specificaţii privind
instalarea, exploatarea şi M.L.P.A.T.
mentenanţa schimbătoarelor B.C. nr.
XIV-72 ME 002-1997 nr. 138/N/1997 **
de căldură din instalaţie 11/2000
din 10.11.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru expertizarea şi
adoptarea soluţiilor de Ordinul s-a
M.L.P.A.T.
îmbunătăţire a protecţiei termice publicat în
XIV-73 GP 015-1997 nr. 113/N/1997
şi acustice la clădiri existente B.C. nr.
din 06.08.1997
unifamiliare sau cu număr redus 13/2001.
de apartamente
Specificaţie tehnică privind
certificarea de conformitate
a calităţii materialelor şi M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XIV-74 ST 018-1997 echipamentelor pentru instalaţii nr. 131/N/1997
15/1999
interioare termice şi sanitare din 10.11.1997

Elaborator: ICECON SA
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea instalaţiilor de
încălzire a halelor industriale I.G.S.C. B.C. nr.
XIV-75 I 26-1973 **
cu jeturi de aer limitate spaţial 4/10.07.1973 10/1973

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea instalaţiilor de
încălzire perimetrală la I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XIV-76 I 29-1977 **
clădiri industriale 205/12.12.1977 2/1978

Elaborator: IPCT

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea, executarea şi Îşi încetează
exploatarea instalaţiilor de I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea:
XIV-77 încălzire cu radiatoare din 67/10.06.1982 9/1982 I 35-1979
I 35-1982 tablă de oţel ROTERM **
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea sistemelor de
recuperare a căldurii cu fluid I.C.C.P.D.C B.C. nr.
XIV-78 I 38-1981 **
intermediar în hale industriale 93/21.07.1981 12/1981

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
127
Domeniu –

128
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea unor sisteme de
introducerea aerului în hale I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XIV-79 I 39-1982 industriale în scopul reducerii **
19/19.06.1982 12/1982
consumului de combustibil
Elaborator: I.C.B.; I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice pentru


utilizarea convecto-radiatoarelor Îşi încetează
tip panou în instalaţiile de I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea:
XIV-80 I 40-1982
încălzire centrală 143/30.11.1982 2/1983 ID 29-1976
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi
instalaţiilor contra agenţilor

Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îndrumător de diagnosticarea
stării de degradare şi metode
de remediere şi protecţie
anticorozivă a elementelor M.L.P.A.T. B.C. nr.
XV-1 PC 1/1-1993 din beton armat degradate prin nr. 10/N/ 8/1994
coroziune în medii agresive pe 07.04.1994
bază de clor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind investigarea şi
diagnosticarea stării structurilor Îşi încetează
din beton armat, beton M.T.C.T. valabilitatea:
B.C. nr.
XV-2 GM 018-2003 precomprimat şi oţel situate nr. 1002/ PC 1/2-1994 publicat
6/2004
în medii agresive 10.12.2003 în BC nr. 6/1995
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid privind urmărirea


comportării în exploatare a M.T.C.T. Îşi încetează
B.C. nr.
XV-3 GM 017-2003 construcţiilor situate în medii nr. 1003/ valabilitatea:
6/2004
agresive 10.12.2003 PC1/3-1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
129
Domeniu –

130
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi asigurarea calităţii
pardoselilor la construcţii în M.T.C.T. Îşi încetează
XV-4 GP 013-1996 care se desfăşoară activităţi nr. 1003/ valabilitatea:
de producţie 10.12.1996 C 219-1985
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru protecţia contra
coroziunii a construcţiilor Îşi încetează
I.G.S.C. B.C. nr.
XV-5 I 14-1976 metalice îngropate valabilitatea
5/11.01.1976 2/1976
I 14-1965
Elaborator: I.S.L.G.C.
Ghid privind execuţia protecţiilor
prin hidrofobizare a materialelor
de construcţie aparente (lemn, M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XV-6 GE 030-1997 beton, cărămidă,piatră naturală nr. 130/N/
8/2001
şi artificială) 10.11.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie,
exploatare şi intervenţii pentru
protecţiile anticorozive ale M.L.P.A.T.
construcţiilor exploatate în medii B.C. nr.
XV-7 GP 030-1998 nr. 8/N/
agresive specifice industriei de 13/1999
03.02.1998
fibre şi fire sintetice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare şi execuţie
pentru realizarea intervenţiilor
cu betoane polimerice armate M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XV-8 GP 033-1998 la elemente din beton armat nr. 6/N/
13/1999
degradate prin coroziune 03.02.1998

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid de proiectare, execuţie şi


exploatare privind protecţia Ordinul şi
anticorozivă a bazinelor din M.L.P.A.T. reglemen-
beton armat destinate Îşi încetează
XV-9 GP 036-1998 nr. 51/N/ tarea în
neutralizării şi epurării valabilitatea:
17.06.1998 B.C. nr.
apelor industriale C 210-1982.
5/1999
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Norme tehnice de proiectare şi


execuţie a protecţiei anticorozive M.L.P.A.T. Îşi încetează
şi izolaţiei termice la coşurile din B.C. nr.
XV-10 P 127-1994 nr. 16/N/ valabilitatea:
beton armat monolit. 10/1994.
07.07.1994 P 127-1987.
Elaborator: G.I.P. S.A. Bucureşti
131
Domeniu –

132
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
valabilitatea:
Instrucţiuni tehnice pentru C 170-1983
protecţia elementelor din beton „Instrucţiuni tehnice
armat şi beton precomprimat pentru protecţia
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XV-11 C 170-1987 supraterane în medii agresive elementelor din beton
41/28.09.1987 6/1987
naturale şi industriale armat şi beton
precomprimat
Elaborator: I.N.C.E.R.C. supraterane în medii
agresive naturale şi
industriale”
Norme tehnice privind protecţia
anticorozivă a cablurilor şi
toroanelor din oţel pentru l C.C.P.D.C. B.C. nr.
XV-12 C 225-1987 construcţii cu armături exterioare 43/28.09.1987 6/1987
şi construcţii suspendate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind execuţia lucrărilor
de stopare a igrasiei pereţilor M.L.P.T.L.
construcţiilor cu membrane B.C. nr.
nr. 1447/
XV-13 GE 045-2002 izolatoare rigide 13/2003
03.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Ghid de execuţie privind protecţia M. Of., p. I,
valabilitatea
împotriva coroziunii a nr. 428 bis/
M.T.C.T. GP 035-1998 cap. b,
construcţiilor din oţel 20.05.2005
XV-14 GE 053-2004 nr. 194/2005 aprobat prin OMLPAT
(Revizuire GP 035-1998)
din 15.02.2005 nr. 52/N/1998 din
B.C. nr.
17/06/1998 publicat
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 8-9/2005
în B.C. nr. 5/1999.

Îşi încetează
M. Of., p. I,
Ghid de proiectare privind valabilitatea:
nr. 441 bis/
protecţia împotriva coroziunii a M.T.C.T. GP 035-1998 cap. a,
25.05.2005
XV-15 GP 111-2004 construcţiilor din oţel nr. 193/2005 aprobat prin OMLPAT
din 15.02.2005 nr. 52/N/1998 din
B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 17/06/1998 publicat
8-9/2005
în B.C. nr. 5/1999.

Îşi încetează
Ghid privind urmărirea
M. Of., p. I, valabilitatea:
comportării în exploatare a
nr. 893 bis/ GP 035-98 cap. c,
protecţiilor anticorozive la M.T.C.T.
02.11.2006 aprobat
XV-16 GE 054-2006 construcţii din oţel. nr. 1735/
prin OMLPAT nr.
Măsuri de intervenţie 21.09.2006
B.C. nr. 52/N/1998 din
22/2006 17/06/1998 publicat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
în B.C. nr. 5/1999
133
Domeniu –

134
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind M. Of., p. I,
protecţiile elementelor de nr. 932/
construcţii din lemn împotriva M.T.C.T.
16.11.2006
XV-17 ST 049-2006 agenţilor agresivi – cerinţe şi nr. 1731/
criterii de performanţă 21.09.2006
B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 22/2006

Ghid de proiectare, execuţie


şi exploatare a protecţiilor M.L.P.T.L.
anticorosive pentru construcţii B.C. nr.
XV-18 GP 072-2002 nr. 1577/
hidrotehnice 6/2003
15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie
şi exploatare a protecţiilor M.L.P.T.L.
anticorosive pentru rezervoare B.C. nr.
XV-19 GP 070-2002 nr. 1580/
din oţel îngropate 6/2003
15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Specificaţie tehnică privind M. Of., p. I,


utilizarea adezivilor polimerici M.T.C.T. nr. 942/
XV-20 ST 050-2006 în construcţii nr. 1728/ 22.11.2006
21.09.2006 B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 23/2006
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind criteriile de
Ordinul s-a
performanţă pentru protecţia M.L.P.A.T.
NP 039-1999 publicat în
XV-21 anticorozivă a construcţiilor nr. 220/N/2000
B.C. nr.
supuse acţiunii mediilor din 27/09/2000
13/2001.
industriale
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare privind protecţia M.L.P.A.T. Ordinul în
XV-22 GP 048-2000 anticorozivă a construcţiilor nr. 223/N/2000 B.C. nr.
supuse acţiunii mediilor agresive din 27/09/2000 13/2001.
specifice industriei textile
Ghid tehnic pentru interpretare a
spectrelor de vibraţii pentru M.L.P.A.T. Ordinul în
XV-23 GE 006-1996 determinarea gradului de nr. 51/N/1996 B.C. nr.
siguranţă a instalaţiilor din 15/07/1996 12/1999.
aferente construcţiilor
Instrucţiuni tehnice pentru
prevenirea şi combaterea
C 46-1986 buretelui de casă la materiale I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XV-24
lemnoase folosite în construcţii 23/27.06.1986 7/1986 **

Elaborator: ICPIL
135
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice

136
şi cadastrale

Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
M.L.P.A.T.
Metodologie privind executarea
nr.
lucrărilor de introducere a
Of. N. Cad. şi
cadastrului imobiliar din
Cartografie
XVI-1 localităţi . B.C. nr.
90/N/
7/1997
02.06.1997
Elaborator: M.L.P.A.T.,
911-CP/
O.N.C.G.C.
02.06.1997

M.L.P.A.T. nr.
Metodologie privind executarea
Of.N. Cad. şi
lucrărilor de introducere a
Cartografie
cadastrului reţelelor edilitare B.C. nr.
XVI-2 91/N/
în localităţi 7/1997
02.06.1997
912-CP/
Elaborator: O.N.C.G.C.
02.06.1997

Îndrumător privind executarea M.C.I. Îşi încetează


trasării de detaliu în construcţii B.C. nr.
XVI-3 C 83-1975 Decizia valabilitatea:
1/1976
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 49/08.12.1975 C 83-1968
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale

Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ pentru adaptarea Ordin:


clădirilor civile şi a spaţiului urban Îşi încetează
M.L.P.T.L. M. Of.
aferent la exigenţele persoanelor valabilitatea:
XVII-1 NP 051-2000 nr. 649/ nr. 287/
cu handicap CPH 1-1993.
25.04.2001 31.05.2001
Elaborator: IPCT. S.A. Broşură IPCT

Normativ privind proiectarea,


realizarea şi exploatarea M.L.P.A.T.
construcţiilor pentru B.C. nr.
XVII -2 NP 009-1997 nr. 5/N/ *
case de copii 6-7/1998
22.01.1997
Elaborator: PRINCER S.A.

Normativ privind proiectarea,


realizarea şi exploatarea M.L.P.A.T.
construcţiilor pentru şcoli B.C. nr.
XVII-3 NP 010-1997 nr. 5/N/ *
şi licee 6-7/1998
22.01.1997
Elaborator: PRINCER S.A.
137
Domeniu –

138
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind proiectarea,
realizarea şi exploatarea M.L.P.A.T.
construcţiilor pentru B.C. nr.
XVII-4 NP 011-1997 nr. 5/N/ *
grădiniţe de copii 6-7/1998
22.01.1997
Elaborator: PRINCER S.A.
Normativ privind proiectarea şi
verificarea construcţiilor M.L.P.A.T.
spitaliceşti şi a instalaţiilor B.C. nr.
XVII-5 NP 015-1997 nr. 4/N/ *
aferente acestora 1-2-3/1998
22.01.1997
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ pentru proiectarea, Ordinul în
execuţia, exploatarea şi B.C. nr.
M.L.P.A.T. Îşi încetează
postutilizarea parcajelor 14/1999 şi
XVII -6 NP 24-1997 nr. 141/N/ valabilitatea:
etajate pentru autoturisme reglemen-
28.11.1997 P 132-1993.
tarea în
Elaborator: IPCT. S.A. Broşura IPCT
Ordinul în
Normativ pentru proiectarea B.C. nr.
M.L.P.A.T.
construcţiilor publice subterane 14/1999 şi *
XVII -7 NP 25-1997 nr. 142/N/
reglemen-
28.11.1997
Elaborator: IPCT. S.A. tarea în
broşura IPCT
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Îşi încetează
valabilitatea:
Instrucţiuni tehnice de proiectare
P 41-1966
a spaţiilor verzi pentru localităţile
C.S.E.A.L. B.C. nr. „Instrucţiuni tehnice
XVII -8 P 41-1973 urbane
157/21.06.1973 9/1973 de proiectare a
spaţiilor verzi în
Elaborator: I.S.L.G.C.
oraşe”
**

Îşi încetează
valabilitatea:
Normativ privind dotarea cu
P 92-1976 „Normativ
ascensoare a clădirilor de locuit,
privind dotarea cu
social-culturale, de turism şi I.C.C.P.D.C B.C. nr.
XVII -9 P 92-1982 ascensoare a clădirilor
administrative 116/30.09.1982 2/1983
de locuit, social-
culturale, de turism
Elaborator: I.S.L.G.C.
şi administrative”
*
139
Domeniu –

140
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Îşi încetează
valabilitatea:
Normativ privind proiectarea NP 016-1996 aprobat
M.L.P.T.L.
clădirilor de locuinţe B.C. nr. prin OMLPAT nr.
XVII-10 NP 057-2002 nr. 1383/
(indicativ NP 016-96) 9/2003 71/N/27.03.1997,
24.09.2002
Elaborator: IPCT. S.A. publicat în B.C.
nr. 8/1998
*

I.C.C.P.D.C. B.C. nr.


Instrucţiuni tehnice pentru 75/30.07.1978 5/1979
proiectarea clădirilor de locuit
cu structura de rezistenţă
XVII-11 P 101-1978 din panouri mari **
Elaborator: IPCT.
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
Modificări la P 101-1978 01.10.1985 3/1987

Normativ pentru proiectarea


căminelor pentru vârstnici I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XVII-12 P 128-1986
6/24.02.1987 1/1987 **
Elaborator: IPCT.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordin:
M. Of., p. I ,
nr. 944/
Normativ pentru proiectarea
23.12.2002
mansardelor la clădiri de locuit. M.L.P.T.L.
XVII-13 NP 064-2002 nr. 1991/
Ordinul şi *
Elaborator: 12.12.2002
reglemen-
IPCT. S.A., U.A.U.I.M.
tarea în
B.C. nr.
7/2003

Ghid privind reabilitarea termică Ordinul şi


a blocurilor de locuinţe cu regim reglemen-
de înălţime până la P + 9E, tarea în
realizate după proiecte tip, prin M.T.C.T. M. Of., p. I,
XVII-14 GP 110-2004 transformarea acoperişurilor tip nr. 364/ nr. 1177 bis/ *
terasă în acoperişuri înclinate, cu 08.03.2005 27.12.2005
amenajarea de poduri neîncălzite
sau mansarde B.C. nr.
Elaborator: IPCT. S.A. 17/2005
141
Domeniu –

142
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordin:
Ghid privind proiectarea scărilor M. Of., p. I,
M.T.C.T.
şi rampelor la clădiri nr. 917/
XVII-15 GP 089-2003 nr. 1004/ *
20.12.2003
10.12.2003
Elaborator: U.A.U.I.M. B.C. nr.
21/2004

Ghid privind adoptarea măsurilor Ordin:


specifice pentru accesul M. Of., p. I,
M.T.C.T.
persoanelor cu handicap nr. 867/
XVII-16 GP 088-2003 nr. 914/
la monumente istorice 05.12.2003;
26.11.2003
B.C. nr.
Elaborator: I.N.M.I 8-9/2005

Ordin:
Normativ privind criteriile de M. Of., p. I,
performanţă specifice rampelor nr. 945/
M.L.P.T.L.
şi scărilor pentru circulaţia 23.12.2002;
XVII-17 NP 063-2002 nr. 1994/ *
pietonală în construcţii B.C. nr.
13.12.2002
6/2004
Elaborator: IPCT. S.A. B.C. nr.
8-9/2005
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Manualul pentru proiectarea


şi execuţia construcţiilor
demontabile având durata de M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XVII-18 NP 002-1997 exploatare limitata pe un nr. 26/
3/1997
amplasament dat 24.02.1997

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Cerinţe esenţiale. Normativ


pentru proiectarea de ansamblu
a sălilor de audiţie publică în M.L.P.A.T.
NP 002-1996 B.C. nr.
XVII-19 spiritul conceptului de nr. 25/N/ *
11/1996
performanţă 03.04.1996

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordinul s-a
Normativ privind proiectarea publicat în
de dispensare şi policlinici pe M.L.P.A.T. B.C. nr.
XVII-20 NP 021-1997 baza exigenţelor de performanţă nr. 115/N/ 13/2001 şi
*
1.09.1997 normativul în
Elaborator: Spital Proiect S.A. B.C. nr.
16/2001
143
Domeniu –

144
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ privind proiectarea de


creşe şi creşe speciale pe baza M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XVII-21 NP 022-1997 exigenţelor de performanţă nr. 117/N/ *
17/2001
1.09.1997
Elaborator: Spital Proiect S.A.

Normativ privind proiectarea de


cămine de bătrâni şi handicapaţi M.L.P.A.T.
pe baza exigenţelor de B.C. nr.
XVII-22 NP 023-1997 nr. 118/N/ *
performanţă 18/2001
1.09.1997
Elaborator: Spital Proiect S.A.

Ghid privind reabilitarea şi


modernizarea termică a
anvelopei şi a instalaţiilor de M.T.C.T.
încălzire şi apă caldă de consum, B.C. nr.
XVII-23 GP 109-2004 nr. 278/2005
la blocuri de locuinţe cu structură 17/2005
din 23.02.2005
mixtă, realizate după proiecte tip
Elaborator: IPCT. S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghidul pentru expertizarea


clădirilor de locuit înalte cu
P + 8 etaje executate din panouri
mari înainte de 1997 după
proiect tip IPCT. 141: – tronson Ordin publicat
de baza tip LP 11/21, compus din în B.C. nr.
M.L.P.A.T.
doua secţiuni simetrice având 2/2002.
Gex 001/1- nr. 31/N/1998
XVII-24 dimensiunile în plan 12,2 x
1998 din 2.04.1998
x 41,68 m, cu 72 apartamente – Ghidul în
tronson de bază tip LP II/23, broşura
având dimensiunile în plan COCC S.A.
14,2 x 23,80 m, cu 36
apartamente
Elaborator: IPCT

Ordin publicat
Ghid pentru alegerea
în B.C. nr.
echipamentelor pentru
M.L.P.A.T. 12/1999.
executarea mecanizată a
XVII-25 GE 011-1997 nr. 32/N/1997 Ghidul
lucrărilor de instalaţii la
din 03.03.1997 publicat în
construcţii de locuinţe, social-
broşura
culturale şi industriale
IPC S.A.
145
Domeniu –

146
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice pentru Îşi încetează
folosirea şi montarea geamurilor valabilitatea:
şi a altor produse de sticlă în I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XVII-26 C 47-1986 C 47-1979,
construcţii 14/18.04.1986 5/1986
C 207-1981.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Instrucţiuni privind proiectarea,


executarea şi exploatarea M.L.P.A.T. B.C. nr.
XVII-27 I 46-1993 reţelelor şi instalaţiilor de nr. 17/N/ 12/1993 **
televiziune prin cablu 23.04.1993
Elaborator: URBAN PROIECT

Îşi încetează
Normativ pentru reţeaua culturală
XVII-28 C.C.E.S. B.C. nr. valabilitatea:
P 25-1985
94/27.02.1985 8/1985 P 25-1975.
Elaborator: IPCT
**

Normativ pentru proiectarea Îşi încetează


căminelor culturale C.C.E.S. B.C. nr. valabilitatea:
XVII-29 P 87-1986
171/15.04.1987 2/1987 P 87-1975.
Elaborator: IPCT. **
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale,
agrozootehnice şi de irigaţii

Domeniu -nr.
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind proiectarea
staţiilor de încărcare a bateriilor Îşi încetează
de acumulatoare pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XVIII-1 P 17-1985 valabilitatea:
electrovehicule 18/04.04.1985 9/1985
P 17-1976
Elaborator: I.P.I.U.

Normativ de proiectare privind


iluminatul natural în clădiri Îşi încetează
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XVIII-2 P 71-1986 industriale valabilitatea:
53/20.12.1986 11/1986
P 71-1979
Elaborator: IPCT S.A.

Norme tehnice privind


proiectarea spaţiilor social- Îşi încetează
sanitare pentru construcţii I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 5-
XVIII-3 P 117-1983 valabilitatea :
industriale 18/31.03.1983 6/1983
NP 30-1979.
Elaborator: IPCT S.A.
147
Normativ pentru proiectarea,

148
executarea, exploatarea, M.T.C.T. M. Of., p. I,
dezafectarea şi postutilizarea nr. 174/ nr. 34 bis/
staţiilor de distribuţie a 15.02.2005 13.01.2006
carburanţilor la autovehicule
Îşi încetează
Elaborator: IPCT. S.A. valabilitatea:
XVIII-4 NP 004-2003 Ordinul nr. 89/2004
Revizuire şi comasare cu publicat în M. Of., p. I.
NP 004/1-99 M.T.C.T. nr. 95 din 02.02.2004
nr. 1395 / M. Of., p. I,
26.07.2006 nr. 680 /
modifică anexa 08.08.2006
la M.T.C.T. nr.
174/2005

M. Of., p. I,
Ghid privind proiectarea
nr. 448 bis/
depozitelor de deşeuri M.T.C.T.
26.05.2005
XVIII-5 GP 107-2004 cu materiale geosintetice nr. 276/2005
din 23.02.2005
B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B.
3/2006
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi
regularizărilor de râuri

Domeniu -nr.
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru proiectarea şi
GE 027-1997 execuţia lucrărilor de apărare şi M.L.P.A.T.
XIX-1 consolidare a taluzurilor la canale B.C. nr.
nr. 53/N/
şi diguri 12/2001
11.03.1997
Elaborator: I.S.P.I.F.

Ghid de execuţie, exploatare şi


postutilizare a construcţiilor de
captare din apa subterană, M.T.C.T. B.C. nr.
XIX-2 GE 049-2002 pentru asigurarea parametrilor nr. 1409/2002 19/2003
funcţionali din 26.09.2002

Elaborator: P.R.O.E.D. S.A.

Normativ de proiectare, execuţie


şi evaluarea siguranţei la acţiuni
seismice a lucrărilor hidrotehnice M.T.C.T. B.C. nr.
XIX-3 NP 076-2002
din frontul barat nr. 1709/2002 19/2003
din 17.10.2002
Elaborat: U.T.C.B.
149
Domeniu -nr.

150
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare privind
siguranţa în exploatare a M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XIX-4 GP 076-2002 lucrărilor de consolidare costieră nr. 1710/
7/2003
17.10.2002
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

Ghid privind întreţinerea şi


exploatarea în siguranţă a M.L.P.T.L.
construcţiilor şi instalaţiilor B.C. nr.
XIX-5 GE 048-2002 nr. 1713/
de la prizele de apă 7/2003
17.10.2002
Elaborator: Aquaproiect S.A.

Metodologie privind determinarea


infiltraţiilor la baraje si diguri de
pământ, canale de navigaţie si M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XIX-6 MP 023-2002 canalizări prin măsurători de nr. 1715/
7/2003
termometrie în foraje 17.10.2002

Elaborator: G.E.O.T.E.C. S.A.


Normativ de proiectare privind
protecţia cheiurilor la M.T.C.T.
B.C. nr.
NP 078-2002 acostarea navelor nr. 1711/2002
XIX-7 16-17/2003
din 17.10.2002
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.
Domeniu -nr.
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ de proiectare
antiseismica a construcţiilor M.T.C.T.
XIX-8 NP 077-2002 de acostare gravitaţională B.C. nr.
nr. 1765/2002
16-17/2003
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. din 23.10.2002

Ghid de elaborare a conţinutului


cadru al evaluării impactului
asupra mediului a activităţilor M.T.C.T.
B.C. nr.
XIX-9 GE 050-2002 privind amenajările portuare nr. 1712/2002
16-17/2003
şi căile navigabile din 17.10.2002

Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

Ordin:
M. Of., p. I,
Normativ pentru urmărirea nr. 771/
comportării construcţiilor M.T.C.T. 04.11.2003;
XIX-10 NP 087-2003 hidrotehnice nr. 645/ ordinul şi
23.10.2003
Elaborator: I.S.P.H. Anexa:
B.C. nr.
13/2004
151
Domeniu -nr.

152
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin:
M. Of ., p. I,
Normativ pentru instrumentarea nr. 771/
M.T.C.T.
seismică a barajelor 04.11.2003
XIX-11 NP 090-2003 nr. 644/
ordinul şi
Elaborator: U.T.C.B. 23.10.2003
Anexa:
B.C. nr.
13/2004
Ordin:
Ghid pentru stabilirea
M. Of., p. I,
parametrilor de calcul ai valurilor
nr. 786/
de vânt pentru determinarea M.T.C.T.
07.11.2003
XIX-12 GP 086-2003 acţiunii asupra construcţiilor nr. 643/
ordinul şi
portuare, maritime şi fluviale 23.10.2003
Anexa:
B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B.
15/2004
Ordin:
Ghid pentru dimensionarea M. Of., p. I,
pragurilor de fund pe nr. 786/
M.T.C.T.
cursurile de apă 07.11.2003
XIX-13 GP 084-2003 nr. 642/
ordinul şi
23.10.2003
Anexa:
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. B.C. nr.
2/2004
Domeniu -nr.
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin:
M. Of., p. I,
Ghid pentru proiectarea căilor nr. 786/
navigabile M.T.C.T.
07.11.2003
XIX-14 GP 085-2003 nr. 641/
23.10.2003
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. Anexa:
B.C. nr.
17-18/2004

Ghid de proiectare şi execuţie Ordin:


pentru construcţiile de tratare B.C. nr.
a apei pentru localităţi mici şi M.L.P.T.L. 1/2002
XIX-15 GP 062-2000 obiective izolate, în vederea nr. 666/ Reglemen- **
asigurării sănătăţii populaţiei 30.04.2001 tarea în
şi protecţiei mediului Broşura
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A. PROED S.A.

Specificaţie tehnică privind Ordin:


proiectarea şi executarea B.C. nr.
construcţiilor şi instalaţiilor 13/2001
M.L.P.A.T.
XIX-16 ST 021-1997 aferente filtrelor de nisip cu nivel nr. 23/N/
liber pentru asigurarea măsurilor Buletin **
22.05.1997
pentru siguranţa în exploatare Informativ
PROED S.A.
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A.
153
Domeniu -nr.

154
Indicativ Publicaţia în
reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid de proiectare şi execuţie M. Of. nr.


privind realizarea şi menţinerea M.T.C.T. 334 bis/
XIX-17 GP 103-2004 prin înnisipare artificială a plajelor nr. 162/2005 20.04.2005
din 15/02/2005 B.C. nr.
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. 5/2006

M. Of., p. I,
Normativ privind proiectarea
M.T.C.T. nr. 332 bis/
porturilor fluviale
XIX-18 NP 106-2004 nr. 160/2005 20.04.2005
din 15/02/2005 B.C. nr.
Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.
4/2005
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj

Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Normativ pentru realizarea pe valabilitatea:
timp friguros a lucrărilor de C 16-1979
construcţii şi a instalaţiilor I.C.C.P.D.C. B.C. nr. „Normativ pentru
XX-1 C 16-1984
aferente 92/14.12.1984 6/1985 realizarea pe timp
friguros a lucrărilor
Elaborator: I.C.C.P.D.C. de construcţii şi a
instalaţiilor aferente”

Instrucţiuni tehnice pentru


proiectarea, executarea şi Îşi încetează
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XX-2 P 82-1986 întreţinerea drumurilor de şantier valabilitatea:
15/07.05.1986 5/1986
P 82-1983.
Elaborator: IPC S.A.

Proceduri pentru atestarea


conformităţii produselor destinate B.C. nr.
M.L.P.A.T.
construcţiilor la furnizor: produse 8/2001
XX- 3 PCC 002-1999 nr. 158/N/
pentru stingerea incendiilor Broşură
6.07.2000
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
155
156
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul s-a
Ghid tehnic privind utilizarea publicat în
obiectelor şi echipamentelor M.L.P.A.T. B.C.
XX-4 GT 012-1997 de organizare de şantier nr. 111/N/1997 nr.12/1997.
din 01.08.1997 Ghidul se
Elaborator: IPC S.A. difuzează de
IPC S.A.

Ghid pentru proiectarea şi Ordinul s-a


M.L.P.A.T.
utilizarea cofrajelor în construcţii publicat în
XX-5 GT 014-1997 nr. 112/N/1997
B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. din 01.08.1997
12/1997

Ghid metodologic pentru


revizuirea normelor de consumuri
medii de resurse pe articole de
M.L.P.A.T.
deviz pentru lucrări de B.C. nr.
nr. 76/N/1997
XX-6 GE 031-1997 construcţii-montaj, inclusiv 11/1997
din 05/05/1997
instalaţiile aferente construcţiilor,
cât şi pentru lucrări de reparaţii

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Norme specifice de protecţie a Ordin în


muncii pentru lucrări de cofraje, B.C. nr.
M.L.P.A.T.
schele, cintre şi eşafodaje în 10/1996
XX-7 IM 007-1996 nr. 74/N/ **
construcţii
15.10.1996
Broşură
Elaborator: IPC S.A. ICSPM

157
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii

158
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de redactare a hărţilor de
risc la alunecare a versanţilor M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXI-1 GT 019-1998 pentru asigurarea stabilităţii nr. 80/N/ 6/2000
construcţiilor 19.10.1998
Elaborator: I.S.P.I.F.

Îşi încetează
valabilitatea:
• C 26-1972 –
I.C.C.P.D.C. „Instrucţiuni tehnice
B.C. nr. pt. încercarea
11/22.02.1985
Normativ pentru încercarea 8/1985 betonului cu
betonului prin metode ultrasunete”
nedistructive • C 30-1967 –
XXI-2 C 26-1985
Anexă cu „Instrucţiuni tehnice
Elaborator: I.N.C.E.R.C. pt. încercarea
completări
B.C. nr. betonului cu
I.C.C.P.D.C.
2/1987 sclerometru Schmit
19/17.04.1987
tip N”
• C 129-1971 –
„Instrucţiuni tehnice
pt. determinarea
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
rezistenţei betonului
RIN metoda
nedistructivă
combinată”
*
Instrucţiuni tehnice privind
stabilirea clasei de calitate a Îşi încetează
îmbinărilor sudate de conducte I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea:
tehnologice 78/10.06.1982 10/1982 I 27-1973 „Instrucţiuni
tehnice privind
Elaborator: criteriile şi
XXI-3 I 27-1982 I.C.C.P.D.C. Filiala Timişoara metodologia de
stabilire şi verificare
Cu Completări I 27-1982 I.C.C.P.D.C. a casei de calitate a
Decizie B.C. nr.
lucrărilor de sudură la
56/28.09.1988 5/1988
conducte şi recipiente”

Îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru valabilitatea:
încercarea betonului cu ajutorul I.C.C.P.D.C. C 54-1978
B.C. nr.
XXI-4 C 54-1981 carotelor decizia „Instrucţiuni tehnice
2/1982
106/1.09.1979 pentru încercarea
Elaborator: I.N.C.E.R.C. betonului prin
extrageri de carote”
159
Domeniu –

160
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Ordin:
valabilitatea:
Normativ pentru verificarea M. Of., p. I,
C 56-1985 –
calităţii şi recepţia lucrărilor de M.T.C.T. nr. 877/
C 56-2002 “Normativ pentru
XXI-5 instalaţii aferente construcţiilor nr. 900/ 10.12.2003
verificarea calităţii şi
25.11.2003 Anexa
recepţia lucrărilor de
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr.
instalaţii aferente” –
19-20/2004
Capitolele instalaţii.

Normativ pentru verificarea Îşi încetează


Decizia
calităţii şi recepţia lucrărilor de valabilitatea:
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXI-6 C 56 -1985 construcţii şi instalaţii aferente C 56-1975 publicat
nr. 61/ 1-2/1986
în B.C. nr. 4/1976
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 30.10.1985
precum şi 4/1977.

Îşi încetează
Ordinul şi valabilitatea:
Normativ privind comportarea reglemen- P 130-1997, aprobat
M.L.P.A.T.
în timp a construcţiilor tarea de OMLPAT nr.
XXI-7 P 130-1999 nr. 57/N/
B.C. nr. 109/N/1997 din
18.08.1999
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 1/2000 01.08.1997, publicat
în B.C. nr.4/1998
*
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind calitatea
îmbinărilor sudate din oţel ale
construcţiilor civile, industriale şi M.L.P.A.T. Îşi încetează
B.C. nr.
XXI-8 C 150-1999 agricole nr. 81/N/ valabilitatea:
7/2000
05.10.1999 C 150-1984
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Timişoara

Îşi încetează
valabilitatea:
Instrucţiuni tehnice pentru
C 180-1976
controlul compactării
B.C. nr. „Instrucţiuni tehnice
pământurilor prin metode I.C.C.P.D.C.
XXI-9 C 180-1988 2/1988 pentru controlul
radiometrice 38/08.06.1988
compactării
pământurilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
coezive prin
metode radiometrice”

Instrucţiuni tehnice pentru


controlul calităţii betonului în
construcţii îngropate prin metoda I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXI-10 C 200-1981
carotajului sonic 162/22.12.1981 6/1982

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
161
Domeniu –

162
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ cadru privind
verificarea calităţii lucrărilor de
montaj al utilajelor şi instalaţiilor IGSIC şi
tehnologice pentru obiective de B.C. nr.
XXI-11 C 204-1980 ICCPDC
investiţii 5/1981
31/21.11.1980
Elaborator:
I.G.S.I.C.; I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice privind
încercarea in situ prin încărcări
statice, conform STAS 1336- I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXI-12 C 205-1981 1980 a construcţiilor civile şi *
97/11.07.1981 1/1982
industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind
verificarea abaterilor de la forma
geometrică şi a calităţii cusătu-
rilor sudate ale rezervoarelor din
oţel cilindrice verticale pentru I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXI-13 C 220-1985
depozitarea ţiţeiului şi produselor 33/14.06.1985 9/1985
petroliere lichide
Elaborator:
I.C.C.P.D.C. Filiala Timişoara
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Instrucţiuni tehnice privind


folosirea metodei semidistructive
prin smulgere de pe suprafaţa de I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXI-14 C 231-1989 determinare a rezistenţei 44/30.12.1989 1/1991
betonului în lucrare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Instrucţiuni tehnice privind


folosirea metodei semidistructive
prin smulgere din profunzime la M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXI-15 C 236-1991 determinarea rezistenţei nr. 17/N/
3/1992
betonului din lucrare 14.12.1991

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ghid pentru inspectare şi


diagnosticare privind M.L.P.A.T.
durabilitatea construcţiilor din nr. B.C. nr.
XXI-16 C 244-1993
beton armat şi precomprimat 20/N/ 9/1993
12.05.1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
163
Domeniu –

164
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Îndrumător cadru privind


exploatarea şi întreţinerea
clădirilor de locuit din mediu M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXI-17 C 247-1993 urban aflate în proprietatea nr. 21/N/ 10/1993
autorităţilor publice 27.05.1993

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin B.C. nr.


Manualul tehnologiilor de 13/2001
deblocare-salvare în zonele M.L.P.A.T.
XXI-18 ME 004-2000 de distrugeri apărute ca urmare nr. 47/N/ Reglemen- **
a unor seisme 30.06.2000 tarea în
Elaborator: ICECON S.A. Broşură
ICECON

Ordin în
Ghid de utilizare a dispozitivelor B.C. nr.
şi aparatelor pentru măsurarea M.L.P.A.T. 12/1999
XXI-19 GE 016-1997 deformaţiilor specifice nr. 37/N/1997
din 03.03.1997 Broşura
Elaborator: IPC tipărită de
IPC S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordin în
Ghid de utilizare a dispozitivelor B.C. nr.
şi aparatelor pentru măsurarea M.L.P.A.T.
12/1999.
deformaţiilor mari (deplasări, nr. 38/N/1997
XXI-20 GE 017-1997
rosturi, fisuri) din 03.03.1997
Broşură
Elaborator: IPC tipărită de
IPC S.A.

Ordin în
B.C. nr.
Ghid de utilizare a aparatelor
M.L.P.A.T. 12/1999.
pentru măsurarea forţelor
XXI-21 nr. 39/N/1997
GE 018-1997
din 03.03.1997 Broşura
Elaborator: IPC
tipărită de
IPC S.A.

Ordin în
Ghid de utilizare a aparatelor B.C. nr.
pentru măsurarea stării de M.L.P.A.T. 12/1999.
XXI-22 GE 019-1997 coroziune nr. 40/N/1997
din 03.03.1997 Broşura
Elaborator: IPC tipărită de
IPC S.A.
165
Domeniu –

166
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin în
Ghid de utilizare a aparatelor B.C. nr.
de determinarea a eforturilor M.L.P.A.T. 12/1999
XXI-23 GE 020-1997 în cablu la structuri suspendate nr. 41/N/1997
din 03.03.1997 Broşura
Elaborator: IPC tipărită de
IPC S.A.

Ordin în
Ghid de utilizare a aparatelor B.C. nr.
M.L.P.A.T. 12/1999
pentru măsurarea presiunilor
XXI-24 GE 021-1997 nr. 42/N/1997
din 03.03.1997 Broşura
Elaborator: IPC tipărită de
IPC S.A.
XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale M.L.P.A.T.
construcţiilor. Intervenţii la B.C. nr.
XXII-1 NE 005-1997 nr. 81/N/
învelitori şi acoperişuri 11/1997
20.05.1997
(terase şi şarpante)
Elaborator: IPC S.A.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale M.L.P.A.T.
construcţiilor. Intervenţii la B.C. nr.
XXII-2 NE 006-1997 nr. 80/N/ *
compartimentările spaţiilor 14/1997
20.05.1997
interioare
Elaborator: IPCT. S.A.
Ghid privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXII-3 NE 007-1997 construcţiilor. Intervenţii la nr. 79/N/ *
13/1997
închideri exterioare 20.05.1997

Elaborator: IPC S.A.


167
168
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ privind executarea Îşi încetează


lucrărilor de întreţinere şi M.L.P.A.T. valabilitatea:
reparaţii la clădiri şi B.C. nr.
XXII-4 GE 032-1997 nr. 116/N/ P 135 - 1995
construcţii speciale 11/1999
01.09.1997 P135/1-1996.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. *

Normativ privind postutilizarea


ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXII-5 NP 035-1999 construcţiilor. Intervenţii la nr. 82/N/
9/2000
structuri 05.10.1999

Elaborator: IPC S.A.

Ordinul în
Ghidul şi programul de calcul B.C. nr.
cadru al responsabilului cu M.L.P.A.T. 7/1999
XXII-6 GE 035-1999 urmărirea în exploatare a nr. 29/N/
construcţiilor 07.04.1999 Ghidul în
Elaborator: C.O.C.C. S.A. broşura
C.O.C.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

B.C. nr.
I.C.C.P.D.C.
Normativ tehnic de reparaţii 11/1977 Se anulează articolele
148/16.09.1977
capitale la clădiri şi construcţii sau din indicativ
sau
XXII-7 P 95-1977 speciale publicat în P 95-1977 cuprinse
M.L.P.A.T.
B.C. nr. în anexa la ordin.
nr. 12/N/1994
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 8/1994 şi **
din 17.06.1994
9/1994

Îşi încetează
valabilitatea:
C 149-1981
„Instrucţiuni tehnice
Instrucţiuni tehnice privind
privind folosirea
procedeele de remediere a
amestecurilor pe bază
defectelor pentru elementele I.C.C.P.D.C. B.C nr.
XXII-8 C 149-1987 de ciment sau pe
de beton şi beton armat 38/21.08.1987 5/1987
bază de răşini
epoxidice, la remedieri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
de defecte ale
lucrărilor de
construcţii”
*
169
170
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru valabilitatea:
proiectarea şi execuţia lucrărilor C 203-1980,
de îmbunătăţire a izolaţiei C 203/2-1982,
M.L.P.A.T.
termice şi de remediere a B.C. nr. C 203/3-1985,
XXII-9 C 203-1991 nr. 4/N/
situaţiilor de condens la 6/1991 C 203/4-1986,
17.04.1991
pereţii clădirilor existente C 203/5-1986,
C 203/6-1986,
Elaborator: I.N.C.E.R.C. C 203/7-1986.
*

Ordin:
Metodologie privind programul de
M. Of., p. I,
urmărire în timp a comportării
nr. 920/
construcţiilor din punct de M.T.C.T.
22.12.2003
XXII-10 MP 031-2003 vedere al cerinţelor nr. 1010/
funcţionale 10.12.2003
Anexa
B.C. nr.
Elaborator: U.A.U.I.M.
2/2004
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie privind executarea Ordin:
hidroizolaţiei cu materiale M. Of., p. I,
compozite la zidării de piatră cu nr. 915/
emplecton pentru clădiri de M.T.C.T. 20.12.2003
XXII-11 MP 029-2003 patrimoniu. nr. 1008/ *
Studiu de caz: Biserica Sfântul 10.12.2003
Nicolae Făcătorul de Minuni – Ordinul şi
Mănăstirea Popăuţi Anexa B.C.
Elaborator: P.R.O.C.E.M.A. S.A. nr. 23/2004

Ordin:
Ghid privind identificarea şi M. Of., p. I,
clasificarea defectelor la nr. 917/
M.T.C.T.
tunelurile pentru căi de 20.12.2003
XXII-12 GT 061-2003 nr. 1005/
comunicaţie
10.12.2003
Anexa
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.
23/2004
Metodologie pentru consolidarea
stratului suport (zidărie, tencuieli)
şi tratamentul suprafeţelor pictate M.T.C.T. Ordin:
XXII-13 MP 030-2003 la construcţiile vechi cu valoare nr. 1009/ M. Of., p. I, *
de patrimoniu, în condiţii de 10.12.2003 nr. 922/
umiditate excesivă şi existenţa 22.12.2003
biodegradării.
171
172
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Studiu de caz: Biserica Sfântul Ordinul şi


Nicolae Făcătorul de Minuni – Anexa:
Mănăstirea Popăuţi. B.C. nr.
9/2004
Elaborator: P.R.O.C.E.M.A. S.A.

Ordin:
Ghid privind proiectarea şi
M. Of., p. I,
execuţia consolidării structurilor
nr. 670/
în cadre din beton armat cu M.T.C.T.
23.09.2003;
XXII-14 GP 079-2003 pereţi turnaţi in situ nr. 305/ *
ordinul şi
16.09.2003
Anexa:
Elaborator:
B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Filiala Cluj
15/2004

Metodologie privind evaluarea Ordin:


caracteristicilor fizico-mecanice M. Of., p. I,
reziduale ale betonului armat M.T.C.T. nr. 670/
XXII-15 MP 027-2003 supus la incendii nr. 308/ 23.09.2003 ;
16.09.2003 Anexa:
Elaborator: B.C. nr.
I.N.C.E.R.C. Filiala Cluj 17-18/2004
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de utilizare a materialelor
plastice(tip AEROLYTE) în
procesul de sablare în cadrul M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXII-16 GE 003-1996 lucrărilor de reabilitare a nr. 53/N/
8/1997
construcţiilor 15.07.1996

Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.

Specificaţie tehnică privind


criteriile şi nivelele de
performanţă ale materialelor
de sablare folosite pentru M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXII-17 ST 003-1996 reabilitarea construcţiilor şi nr. 56/N/1996
14/1997
pentru asigurarea calităţii din 15.07.1996
acestora
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C

Ghid privind investigarea stării


tehnice a rezervoarelor,
decantoarelor şi metantancurilor M.T.C.T. B.C. nr.
XXII-18 GT 052-2002 în exploatare nr. 965/ 1/2004.
02.12.2003
Elaborator:
I.N.C.E.R.C. Filiala Cluj
173
174
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul
Ghid privind execuţia decupărilor publicat în
şi perforărilor în elementele de B.C. nr.
M.L.P.A.T.
construcţii din beton şi beton 12/1999.
XXII-19 GE 009-1997 nr. 30/N/ **
armat Reglemen-
03.03.1997
tarea în
Elaborator: ICECON S.A. Broşură
ICECON

Ordinul
Ghid privind execuţia lucrărilor de
B.C. nr.
demolare a elementelor de
M.L.P.A.T. 12/1999
construcţii din beton şi
XXII-20 GE 022-1997 nr. 43/N/ Reglemen- **
beton armat
03.03.1997 tarea în
Broşură
Elaborator: ICECON S.A.
ICECON

Normativ de proiectare pentru M. Of., p. I,


lucrările de reparaţii şi M.T.C.T. nr. 434 bis/
XXII-21 NP 103-2004 consolidare ale podurilor nr. 181/2005 23.05.2005
rutiere în exploatare din 15.02.2005 B.C. nr.
Elaborator: INCERTRANS S.A. 6/2005
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
B.C. nr.
Ghid de utilizare privind execuţia 12/1999.
M.L.P.A.T.
lucrărilor de demolare a
XXII-22 GE 010-1997 nr. 31/N/1997 Broşură
elementelor din beton, beton
din 03.03.1997 tipărită de
armat şi roci prin efectul de pană
IPC S.A.

Ghid pentru proiectarea şi Ordinul s-a


execuţia lucrărilor de publicat în
M.L.P.A.T.
compartimentare cu B.C. nr.
XXII-23 GP 005-1997 nr. 27/N/1997
panouri uşoare 3/1997.
din 24.02.1997
Ghidul în
Elaborator: IPC Broşură IPC.
175
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj

176
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid de utilizare pentru nacele M.L.P.A.T.


suspendate pe cabluri B.C. nr.
XXIII-1 GE 001-1996 nr. 57/N/ **
4/1997
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C. 15.07.1996

Instrucţiuni tehnice pentru


repararea utilajelor folosite în
construcţii din codurile 42, 611-5 I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXIII-2 U 3-1989 şi 650-658, prin sistemul de 22/26.06.1989 2/1989 *
înlocuire a subansamblurilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Metodologia privind elaborarea


cerinţelor pentru mijloace tehnice B.C. nr.
şi echipamente utilizate la M.L.P.A.T.
1/1997.
XXIII-3 IM 004-1996 executarea lucrărilor de nr. 45/N/
Broşură
construcţii 15.07.1996
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Specificaţie tehnică privind


criteriile şi nivelele de
performanţă ale echipamentelor B.C. nr.
pentru lucrări de beton pentru M.L.P.A.T. 14/1997
XXIII-4 ST 006-1996 asigurarea calităţii construcţiilor, nr. 47/N/
a protecţiei vieţii, a asigurării în 15.07.1996 Broşură
exploatare şi a protecţiei ICECON
mediului ambiant
Elaborator: ICECON S.A.

Specificaţie tehnică privind


criteriile şi nivelele de
performanţă ale echipamentelor B.C. nr.
pentru lucrări de finisaj, pentru M.L.P.A.T. 2/1997
XXIII-5 ST 007-1996 asigurarea calităţii construcţiilor, nr. 49/N/
a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, 15.07.1996 Broşură
a siguranţei în exploatare şi ICECON
a protecţiei mediului ambiant
Elaborator: ICECON S.A.
177
Domeniu –

178
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologia de calcul a
producţiei echivalente realizate
de maşinile şi utilajele de
construcţii şi a gradului de I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXIII-6
mecanizare a lucrărilor 62/30.10.1985 12/1985
de construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ privind dotarea cu


maşini, scule şi dispozitive I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXIII-7 U 10-1980 a muncitorilor în construcţii *
3/5.02.1981 6/1981
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Îşi încetează
valabilitatea:
Normativ de personal pentru U 11-1983 „Normativ
activitatea de mecanizare de personal pentru
I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXIII-8 U 11-1987 a lucrărilor de construcţii activitatea de
50/23.11.1987 7/1987
mecanizare a
Elaborator: I.N.C.E.R.C. lucrărilor de
construcţii”
*
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Norme privind utilizarea Ordin în
resurselor în activitatea B.C. nr.
de mecanizare şi transport M.L.P.A.T. 12/1999.
XXIII-9 NE 004-1997 tehnologic în vederea asigurării nr. 49/N/ Reglemen- *
cerinţelor de calitate a 03.03.1997 tarea în
construcţiilor Broşură
Elaborator: ICECON S.A. ICECON

Normativ privind asigurarea Îşi încetează


cerinţelor de calitate a valabilitatea:
construcţiilor printr-o mentenanţă NE 003-1997 aprobat
eficientă a maşinilor şi utilajelor O.M.T.C.T.
XXIII-10 NE 003-2004 prin OMLPAT
de construcţii”, revizuire nr. 1072/2004
48/N/03.03.1997
NE 003-1997 publicat in B.C.
Elaborator: ICECON S.A. nr. 12/1999.

Ordin în
Ghid pentru alegerea B.C. nr.
echipamentelor pentru 12/1999.
executarea mecanizată a M.L.P.A.T.
XXIII-11 GE 012-1997 reparaţiilor şi consolidărilor nr. 33/N/1997
Reglemen-
la construcţii din 03.03.1997
tarea în
Elaborator: ICECON broşura
IPC S.A.
179
Domeniu –

180
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin în
B.C. nr.
Ghid tehnic de utilizarea a M.L.P.A.T. 12/1999.
XXIII-12 GE 013-1997 autopompelor de beton tip GUB nr. 34/N/1997 Reglemen-
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C. din 03.03.1997 tarea în
broşura
IPC S.A.

Norme privind măsurile de Ordin în


asigurarea a igienei şi sănătăţii B.C. nr.
oamenilor, a refacerii şi protecţiei M.L.P.A.T.
12/1999.
mediului la lucrările de execuţie a nr. 47/N/1997
XXIII-13 NE 002-1997 Reglemen-
construcţiilor: Exploatarea din 03.03.1997
tarea în
utilajelor de construcţii broşura
Elaborator: IPC IPC S.A.

Ordinul
M.L.P.A.T.
Ghid pentru folosirea utilajelor publicat în
XXIII-14 GE 005-1996 nr. 50/N/1996
mici în construcţii B.C. nr.
din 15.07.1996
12/1999

Ghid de utilizare pentru M.L.P.A.T. nr.


B.C. nr.
XXIII-15 GE 002-1996 minibetoniere care se 54/N/1996
4/1997
deplasează pe şenile de cauciuc din 15.07.1996
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îndrumător pentru utilizarea
dispozitivului FINT 2 I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
XXIII-16 C 214-1983 **
Elaborator: 68/30.07.1983 11/1983
I.C.C.P.D.C. Filiala Timişoara
Normativ privind lucrul utilajelor Îşi încetează
de construcţii pe timp friguros I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea:
XXIII-17 U 6-1978
177/27.12.1978 5/1979 U 6–1961
Elaborator: I.N.C.E.R.C. **
Normativ privind consumurile
medii de combustibil, lubrifianţi şi I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
materiale de întreţinere pentru 111/21.09.1982 1/1983
Îşi încetează
utilaje de construcţii
valabilitatea:
XXIII-18 U 8-1982
U 8-1978
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
**
Modificări I.C.C.P.D.C. B.C. nr.
10.10.1984 4/1985
Normativ pentru repararea
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor Îşi încetează
pentru construcţii cod 42; I.C.C.P.D.C B.C. nr. valabilitatea:
XXIII-19 U 9-1982
611.5; 65 110/21.09.1982 1/1983 U 9-1978
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
181
Domeniu –

182
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind întreţinerea şi
repararea uneltelor, sculelor Îşi încetează
şi dispozitivelor folosite în I.C.C.P.D.C. B.C. nr. valabilitatea:
XXIII-22 U 9/2-1985
construcţii 29/27.05.1985 9/1985 U 9-1982
**
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995

Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
Normativ privind proiectarea
valabilitatea:
clădirilor civile din punct de M.L.P.T.L.
CE 1-1995 aprobat de
vedere al cerinţei de siguranţă nr. 1576/ din B.C nr.
XXIV-1 NP 068-2002 OMLPAT nr. 7/N/
în exploatare 15.10.2002 13/2003
10.02.95 publicat în
B.C nr. 11/1995.
Elaborator: IPCT. S.A.
*

Regulament privind metodologia


de inventariere a construcţiilor
tip clădire din fondul construit M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV- 2 RRS 1-1994 existent din punct de vedere nr. 30/N/ *
6/1995
al riscului seismic 06.10.1994

Elaborator: IPCT. S.A.

Normativ cadru privind detalierea


conţinutului cerinţelor stabilite M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV- 3 NC 001-1999 prin Legea 10/1995 nr. 222/N/ *
1/2001
27.09.2000
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
183
Domeniu –

184
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Proceduri pentru atestarea
conformităţii produselor destinate B.C. nr.
construcţiilor la furnizor: ancoraje M.L.P.A.T.
14-15/2000
XXIV- 4 PCC 003-1999 şi blocaje pentru precomprimarea nr. 157/N/ *
şi Broşura
betonului 06.07.2000
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ de proiectare a sălilor
aglomerate cu vizitatori. M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV- 5 NP 006-1996 Cerinţele utilizatori nr. 85/N/ *
2/1997
5.12.1996
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ privind igiena
compoziţiei aerului în spaţii cu
diverse destinaţii, în funcţie de M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV- 6 NP 008-1997 activităţile desfăşurate în regim nr. 6/N/ **
10/1997
de iarnă-vară 22.01.1997

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Manual privind exemplificări,
detalieri şi soluţii de aplicare M.L.P.A.T.
a prevederilor normativului B.C. nr.
XXIV- 7 MP 008-2000 nr. 31/N/ **
de siguranţă la foc P 118-1999 8/2001
22.05.2000
Elaborator: IPCT. S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
valabilitatea:
P 118–1983.
Normativ de siguranţă la foc B.C. nr. *
M.L.P.A.T.
a construcţiilor 7/1999 se va avea în vedere
XXIV- 8 P 118-1999 nr. 27/N/
Broşură O.M.D.L.P.L./
Elaborator: IPCT. S.A. 07.04.1999
IPCT O.M.I.R.A. nr.
269/431-2008 publicat
in M. Of, P I nr. 313
din 22/04/2008

Ordin:
Norme de prevenire şi stingere a M. Of., p. I,
incendiilor specifice activităţilor nr. 944 din
M.L.P.T.L.
din domeniul lucrărilor publice, 23.12.2002
XXIV-9 NP 073-2002 nr. 1992/ **
transporturilor şi locuinţei 13.12.2002
Anexa:
Elaborator: INCERTRANS S.A. B.C. nr.
4/2003

Procedură de atestare a staţiilor B.C. nr.


M.L.P.A.T.
de producere a agregatelor 13/2000
XXIV- 10 PCC 008-2000 nr. 172/N/ **
Broşură
Elaborator: ICECON S.A. 11.08.2000
ICECON
185
Domeniu –

186
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Procedură de atestare a staţiilor B.C. nr.


M.L.P.A.T.
de betoane 13/2000
XXIV- 11 PCC 010-2000 nr. 173/N/ **
Broşură
Elaborator: ICECON S.A. 11.08.2000
ICECON

Îşi încetează
Regulamentul privind protecţia şi valabilitatea:
M.L.P.A.T.
igiena muncii în construcţii B.C. nr. "Normele de protecţie
XXIV- 12 nr. 9/N/
5-6-7-8/1993 a muncii în activitatea
15.03.1993
Elaborator: IPC S.A. de construcţii-montaj".
**

Procedură de atestare a şefilor B.C. nr.


M.L.P.A.T.
staţiilor de betoane 13/2000
XXIV- 13 PCC 011-2000 nr. 175/N/ **
Broşură
Elaborator: ICECON S.A. 11.08.2000
ICECON.

Procedură de atestare a şefilor B.C. nr.


staţiilor de producere a M.L.P.A.T.
13/2000
XXIV- 14 PCC 012-2000 agregatelor nr. 174/N/ **
Broşură
11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A. ICECON.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru proiectarea şi
executarea măsurilor de izolare M.L.P.A.T. Ordin
XXIV-15 NP 014-1996 fonică şi a tratamentelor acustice nr. 23/N/ B.C. nr. **
în clădiri inclusiv instalaţii 19.02.1997 13/2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ordin:
B.C. nr.
Ghid privind procedura de 13/2001 şi
verificare a îmbinărilor sudate la B.C. 5/2003
materiale termoplastice M.L.P.A.T.
XXIV- 16 GT 024-1999 (distructive şi nedistructive). nr. 20/N/
Anexa:
Cerinţe de calitate 07.04.2000
B.C. nr.
Elaborator: ICECON S.A. 5/2003
Broşură
ICECON
Ghidul primarului şi al
consilierilor locali. Soluţii
constructive pentru realizarea M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV-17 GE 040-1999 locuinţelor în mediul rural cu nr. 28/N/ *
14/1999
respectarea cerinţelor din legea 07.04.1999
10/1995
Elaborator: P.R.O.D.O.M.U.S.
XXIV-18 ST 040-2000 Specificaţie tehnică pentru M.L.P.A.T. Ordinul în **
187
Domeniu –

188
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
sisteme de stingere a incendiilor nr. 342/N/ B.C. nr.
folosind generatoare de aerosoli 19.12.2000 2/2001.
tip FIREPRO
Reglemen-
Elaborator: U.T.C.B. tarea în
B.C. nr.
6/2001
Îşi încetează
valabilitatea:
C 58–1986 „Norme
Siguranţa la foc. Norme tehnice
tehnice pentru
pentru ignifugarea materialelor şi
M.L.P.A.T. ignifugarea
produselor combustibile din lemn B.C. nr.
XXIV -19 C 58-1996 nr. 24/N/ materialelor şi
şi textile utilizate în construcţii 10/1996
03.04.1996 produselor
Elaborator: C.S. Exp. S. pt. Prev.
combustibile din lemn
şi Sting. Inc.
şi textile utilizate în
construcţii“
*
Principii generale privind
metodologia de zonare M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV -20 P 136-1995 geotehnică a teritoriului României nr. 4/N/ **
10/1995
31.01.1995
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Instrucţiuni tehnice de proiectare
şi executare privind organizarea
camerelor curate utilizate în M.L.P.A.T.
domeniul sănătăţii (spitale, B.C. nr.
XXIV -21 C 253/0-1994 nr. 24/N/ **
laboratoare şi industria 7/1995
25.08.1994
farmaceutică)
Elaborator: Electrouzin Proiect
Instrucţiuni tehnice de proiectare
şi execuţie a elementelor de
construcţii şi de instalaţii pentru
camere curate utilizate în M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXIV -22 C 253/1-1994 domeniul sănătăţii (spitale, nr. 24/N/ **
7/1995
laboratoare şi industria 25.08.1994
farmaceutică)
Elaborator: Electrouzin Proiect

Ordinul în
Normativ de prevenire şi stingere B.C. nr.
a incendiilor pe durata executării M. L.P.A.T. 9/1994
lucrărilor de construcţii şi **
XXIV-23 C 300-1994 nr. 20/N/
instalaţii aferente acestora. 11.07.1994 Reglemen-
Elaborator: IPC S.A. tarea în
Broşură IPC.
189
Domeniu –

190
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea
dispozitivelor şi sistemelor de M.L.P.T.L.
evacuare a fumului şi a gazelor B.C. nr.
XXIV -24 GP 063-2001 nr. 1615/ *
fierbinţi din construcţii, în caz de 6/2002
02.11.2001
incendiu
Elaborator: IPCT. S.A.

Ghid de evaluare a riscului de


incendiu şi a siguranţei la foc M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XXIV -25 GT 030-2001 la săli aglomerate nr. 1613/ *
6/2002
02.11.2001
Elaborator: IPCT. S.A.

Ghid de proiectare pentru B.C. nr.


instalaţii de stingere a incendiilor M.L.P.T.L. 4/2003
XXIV- 26 GP 069-2002 cu ceaţă de apă nr. 1056/ Reglemen- **
Elaborator: 26.07.2002 tarea în
U.T.C.B., Facultatea de Instalaţii SORPINC
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor M.L.P.T.L. Îşi încetează
speciale privind prevenirea B.C. nr.
XXIV- 27 NP 071-2002 nr. 1065/ valabilitatea:
şi stingerea incendiilor 14/2002
30.07.2002 PD 196-1989.
Elaborator: METROUL S.A. *
Îşi încetează
valabilitatea:
• I 9-1994 – Cap. 14
“Normativul pentru
proiectarea şi
executarea instalaţiilor
M. Of., p. I sanitare”, aprobat prin
Normativ pentru proiectarea,
bis, OMLPAT nr. 17/1994
executarea şi exploatarea M.T.C.T.
nr. 479/ şi publicat în B.C. nr.
XXIV-28 NP 086-2005 instalaţiilor de stingere a nr. 217/
07.06.2005 2/1997;
incendiilor 17.02.2005
B.C. nr. • I 9/1-1996 – Cap. 8
Elaborator: U.T.C.B. 8-9/2005 “Normativul pentru
exploatarea
instalaţiilor sanitare”,
aprobat prin OMLPAT
nr. 69/N/1997 şi
publicat în B.C.
nr. 12/1997,
191
Domeniu –

192
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
• NP 072-02 –
Normativ pentru
exploatarea
sistemelor şi
instalaţiilor de stingere
a incendiilor cu
substanţe speciale"
aprobat prin OMLPTL
nr. 1.057/2002,
publicat în B.C. nr.
4/2003;
• NP 052-2001 –
"Normativ pentru
proiectarea şi
executarea instalaţiilor
de stingere a
incendiilor cu
substanţe speciale"
aprobat prin OMLPTL
nr. 1.619/2001,
publicat în B.C. nr.
7/2002
*
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Normativ privind cerinţele de


calitate pentru unităţi funcţionale M.L.P.T.L.
de cazare (camere, garsoniere şi B.C. nr.
XXIV- 29 NP 079-2002 nr. 1503/
apartamente) din clădiri hoteliere 12/2003 **
09.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin:
Ghid de evaluare a riscului de
M. Of., p I,
incendiu şi a siguranţei la foc
M.L.P.T.L. nr. nr. 945/
pentru clădiri în domeniul
XXIV-30 GT 049-2002 nr. 2003/2002 23.12.2002
sănătăţii
din 16.12.2002 B.C. nr.
1/2004 şi
Elaborator: IPCT. S.A.
broşura IPCT
Ghid de evaluare a riscului de
incendiu şi a siguranţei la foc M.L.P.T.L.
pentru cămine de bătrâni şi B.C. nr.
XXIV-31 GT 050-2002 nr. 934/2002
persoane cu handicap 1/2004
din 16/12/2002
Elaborator: IPCT. S.A.
Normativ privind proiectarea Ordin:
M.L.P.T.L.
sălilor de sport(unitatea M. Of., p. I,
XXIV-32 NP 065-2002 nr. 1993/ *
funcţională de bază) din punct de nr. 944/
13.12.2002
vedere al cerinţelor Legii 10/1995 23.12.2002
193
Domeniu –

194
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Reglemen-
Elaborator: IPCT. S.A. tarea în
B.C. nr.
2/2003
Ghid pentru verificarea la foc a
elementelor structurale ale M.L.P.A.T.
construcţiilor din oţel B.C. nr.
XXIV-33 GP 055-2000 nr. 262/N/ **
10/2001
Elaborator: U.P. Timişoara, 02.11.2000
I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru verificare la foc
a elementelor structurale ale M.L.P.A.T.
construcţiilor din oţel B.C. nr.
XXIV-34 NP 046-2000 nr. 263/N/ **
10/2001
Elaborator: UP Timişoara şi 02.11.2000
I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea Ordin:
terenurilor sportive şi M. Of., p. I,
stadioanelor (unitatea funcţională M.L.P.T.L. nr. 945 din
XXIV-35 NP 066-2002 de bază) din punct de vedere al nr. 1995/ 23.12.2002 *
cerinţelor Legii nr. 10/1995, 13.12.2002
indicativ NP 066-2002 B.C. nr.
Elaborator: IPCT. S.A. 9/2004
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Îşi încetează
valabilitatea:
Ghid privind criteriile de Ordin:
GT 020-1998 Volumul
performanţă ale cerinţelor de M. Of., p. I,
V – „Ghidul criteriilor
calitate conform legii nr. 10/1995 nr. 877/
M.T.C.T. de performanţă pentru
privind calitatea în construcţii, 10.12.2003
XXIV-36 GT 058-2003 nr. 902/ instalaţii din clădiri
pentru instalaţii de ventilare-
25.11.2003 (încălzire, sanitare,
climatizare Anexa în
ventilaţie, electrice)”,
B.C. nr.
aprobat prin OMLPAT
Elaborator: IPCT. S.A. 22/2004
nr. 24/N/07.04.1999.
**
Îşi încetează
valabilitatea:
Ghid privind criteriile de
GT 020-1998 Volumul
performanţă ale cerinţelor de Ordin:
E – „Ghidul criteriilor
calitate conform legii nr. 10/1995 M. Of., p. I,
de performanţă pentru
privind calitatea în construcţii, M.T.C.T. nr. nr. 867/
XXIV-37 GT 059-2003 instalaţii din clădiri
pentru instalaţiile electrice din 903/25.11.2003 5.12.2003
(încălzire, sanitare,
clădiri B.C. nr.
ventilaţie, electrice)”
22/2004
aprobat prin OMLPAT
Elaborator: IPCT. S.A.
nr. 24/N/07.04.1999.
**
Ghid privind criteriile de M.T.C.T. Ordin: Îşi încetează
XXIV-38 GT 060-2003
performanţă ale cerinţelor de nr. 901/ M. Of. p. I, valabilitatea:
195
Domeniu –

196
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
calitate conform legii nr. 10/1995 25.11.2003 nr. 877/ GT 020-1998 –
privind calitatea în construcţii, 10.12.2003 Volumul I – „Ghidul
pentru instalaţiile de încălzire criteriilor de
centrală Anexa în performanţă pentru
B.C. nr. instalaţii din clădiri
Elaborator: IPCT. S.A. 23/2004 (încălzire, sanitare,
ventilaţie, electrice)”
aprobat prin OMLPAT
nr. 24/N/07.04.1999.
**
Ordin
Ghidul primarilor şi al consilierilor
B.C. nr.
locali privind aplicarea Legii nr. M.L.P.A.T.
9/2000
XXIV-39 GE 036-2000 10/1995 la lucrările de pietruire nr. 32/N/
**
a drumurilor 22.05.2000
Broşură
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Incertrans
Procedură de inspecţie tehnică
a maşinilor şi echipamentelor
tehnologice de construcţii aflate M.L.P.A.T.
Broşură
XXIV-40 PCC 021-2000 în exploatare sau importate la nr. 337/N/ *
ICECON
mâna a doua 08.12.2000

Elaborator: ICECON S.A.


Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Specificaţie tehnică privind Ordinul în
cerinţele de performanţă şi B.C. nr.
proceduri de verificare a calităţii 13/2001
M.L.P.A.T.
XXIV- 41 ST 026-2000 sistemelor elastice antivibraţii nr. 159/N/
pentru echipamente înglobate Reglemen-
06.07.2000 **
în construcţii tarea în
Broşură
Elaborator: ICECON S.A. ICECON

Specificaţie tehnică privind


cerinţele de calitate şi siguranţă Ordinul în
în funcţionare a echipamentelor B.C. nr.
M.L.P.A.T. **
vitale din dotarea construcţiilor 13/2001
XXIV–42 ST 027-2000 nr. 156/N/
supuse acţiunilor dinamice 6.07.2000
aleatoare Broşură
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.

Ghid de interpretare a cerinţelor


esenţiale ale construcţiei în
vederea stabilirii adecvării la o M.T.C.T.
B.C. nr.
XXIV-43 GT 051-2002 utilizare prevăzută a produselor nr. 166/ *
23/2003
pentru construcţii 31.01.2003

Elaborator: P.R.O.C.E.M.A. S.A.


197
Domeniu –

198
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice M.L.P.A.T.
în vederea atestării tehnice a Broşură
XXIV-44 PCC 013-2000 nr. 170/N/ *
maşinilor de fasonat oţel beton ICECON
11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T.
vederea atestării tehnice a Broşură
XXIV-45 PCC 014-2000 nr. 171/N/ *
vibratoarelor pentru betoane ICECON
11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T.
vederea atestării tehnice a Broşură
XXIV-46 PCC 015-2000 nr. 169/N/ *
autobetonierelor ICECON
11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A.
Procedura pentru verificarea
M.L.P.A.T. Ordin în
calităţii şi recepţiei lucrărilor de
XXIV-47 PCC 009-2000 nr. 52/N/2000 B.C. nr.
învelitori ceramice la construcţiile
din 30/06/2000 13/2001
vechi
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
M. Of., p. I, Îşi încetează
nr. 375 bis/ valabilitatea:
Ghidul criteriilor de performanţă a 04.05.2005 GT 020-1998 –
cerinţelor de calitate conform Ordinul şi volumul S – „Ghidul
Legii nr. 10/1995 privind calitatea reglemen- criteriilor de
M.T.C.T. nr.
în construcţii pentru instalaţii tarea în performanţă pentru
XXIV-48 GT 063-2004 173/2005
sanitare din clădiri B.C. nr. instalaţii din clădiri
15/02/2005
9/2006 (încălzire, sanitare,
Elaborator: Reglemen- ventilaţie, electrice)”
IPCT. – INSTALATII S.A. tarea în aprobat prin OMLPAT
Broşura nr. 24/N/07.04.1999
IPCT. **
Ordinul şi
Normativ pentru proiectarea şi reglemen-
montajul pereţilor cortină pentru M.T.C.T. tarea
satisfacerea cerinţelor de calitate nr. 170/2005 M. Of., p. I,
XXIV-49 NP 102-2004
prevăzute de Legea nr. 10/1995 din 15/02/2005 nr. 369 bis/
03.05.2005
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.
7/2005.
199
Domeniu –

200
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

M.A.I.
Regulamentul privind prevenirea nr. 1.160/2006
şi gestionarea situaţiilor de din 30/01/2006 M. Of. , p. I,
XXIV-50 urgenţă specifice riscului la nr. 207 bis/ .
cutremure şi/sau alunecări M.T.C.T. 07.03.2006
de teren nr. 1.995/2005
din 18/11/2005

Ministerul
M.T.C.T. Administraţiei şi
nr. 2058/2006 Internelor, prin
din 07/11/2006 Inspectoratul General
Îndrumar privind educaţia şi M. Of. , p I , pentru Situaţii de
protecţia elevilor în caz de M.A.I. nr. 9 bis/ din Urgenţă, împreună cu
cutremur nr. 1.508 08/01/2007 inspectoratele şcolare
XXIV-51 judeţene şi al
B.C. nr.
M.T.C.T. municipiului Bucureşti
Elaborat: I.N.C.E.R.C. 24/2006
nr. 2.058 vor stabili prin protocol
M.E.C. modul de diseminare
nr. 5.709 în cadrul orelor de
dirigenţie şi/sau
educaţie cetăţenească
a cunoştinţelor de
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
educaţie antiseismică
a elevilor cuprinse în
îndrumar.
Ghid pentru expertizarea tehnică
a clădirilor de locuit amplasate în
zona seismică A şi stabilirea
soluţiilor cadru de intervenţie M.T.C.T.
(consolidare) pentru asigurarea nr. 1453/2002 B.C. nr.
XXIV-52 GT 047-2002 cerinţelor de rezistenţă şi **
din 3.10.2002 17-18/2004
stabilitate, executate pe baza
proiectelortip T320, S + P + 4E şi
seriile T836, T835, S + P + 8E.
Elaborat: I.N.C.E.R.C. Filiala Iaşi
Ghid pentru expertizarea tehnică
a clădirilor de locuit amplasate în
zonă seismică A şi stabilirea
soluţiilor cadru de intervenţie
(consolidare) pentru asigurarea M.T.C.T. nr.
cerinţelor de rezistenţă şi B.C.
XXIV-53 GT 045-2002 1452/2002 **
stabilitate, executate pe baza nr.10/2004.
din 3/10/2002
proiectelor tip nr. 944 şi 1400,
S + P + 3E-panouri mari
prefabricate, elaborate de IPCT
Elaborat: IPCT
201
Domeniu –

202
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid cuprinzând soluţii cadru de


intervenţie (consolidare) pentru
asigurarea cerinţelor de
rezistenţă şi stabilitate, la clădiri
de locuit cu S + P + 4E, M.T.C.T. nr.
B.C. nr.
XXIV-54 GT 046-2002 executate pe baza de proiecte tip 1451/2002 **
11-12/2004
(cu pereţi structurali din beton din 3.10.2002
armat turnat monolit) amplasate
în zonă seismică A
Elaborat: PRODOMUS S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordinul s-a
Specificaţia tehnică privind publicat în
cerinţele de calitate şi siguranţă B.C. nr.
pentru sistemul echipament- M.L.P.A.T. nr. 13/2001.
XXIV-55 ST 025-2000 clădire (ascensoare, scări 160/N/2000
rulante, covoare rulante) din 06.07.2000 Reglemen-
tarea în
Elaborator: ICECON broşura
ICECON

Specificaţie tehnică privind


alegerea echipamentelor pentru M.L.P.A.T.
exploatarea şi întreţinerea căilor nr. 98/N/1997 B.C. nr.
XXIV-56 ST 017-1997
de comunicaţii orăşeneşti şi din 01.07.1997 4/1998
comunale în scopul satisfacerii
cerinţelor de calitate.
Ordinul s-a
Specificaţia tehnică privind
publicat în
cerinţele de calitate pentru M.L.P.A.T.
B.C. nr.
prepararea, transportul şi nr. 161/N/2000
XXIV-57 ST 031-2000 13/2001.
punerea în operă a betonului din 06.07.2000
Reglemen-
tarea în
Elaborator: ICECON
broşura
203
Domeniu –

204
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
ICECON

Îşi încetează
Ordinul şi
Normativ privind protecţia valabilitatea
reglemen-
construcţiilor împotriva M.L.P.A.T. I 20-1994 aprobat
tarea s-au
XXIV-58 I 20-2000 trăsnetului nr. 48/N/2000 prin OMLPAT nr.
publicat în
din 30.06.2000 16/N/1995, publicat
B.C. nr.
Elaborat: ICECON în B.C. nr. 13/1995.
2/2001.
**

Ghid şi program de calcul cadru Ordinul în


privind monitorizarea B.C. nr.
consumurilor tehnice la lucrările Metoda şi programul
M.L.P.A.T. nr. 13/2000.
publice, în scopul asigurării cadru se difuzează
XXIV-59 PC 020-2000 51/N/2000 Reglemen-
cerinţelor Legii nr. 10/1995 pe dischetă de
din 30/06/2000 tarea în
privind calitatea în construcţii. elaborator.
broşura
Elaborator: C.O.C.C. COCC S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare (urmărire, intervenţie)
privind protecţia anticorozivă a M.L.P.A.T. Ordinul în
XXIV-60 GP 031-1998 construcţiilor supuse acţiunii nr. 9/N/1998 B.C. nr.
mediilor agresive specifice din 03.02.1998 13/2001
industriei alimentare:
a)industria cărnii

Ghidul privind măsurile necesare


de apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări M.L.P.A.T. Ordinul în Ghidul se transmite
XXIV-61 GT 008-1997 de teren în vederea satisfacerii nr. 19/N/1997 B.C. nr. Ministerului Sănătăţii
cerinţei de siguranţă în din 19.02.1997 12/1999 în vederea difuzării
exploatare pentru clădiri din
domeniul ocrotirii sănătăţii
205
Domeniu –

206
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghidul privind măsurile necesare
de apărare împotriva dezastrelor Ghidul se transmite
provocate de seisme şi alunecări Departamentului
de teren în vederea satisfacerii M.L.P.A.T. Ordinul în pentru Administraţie
XXIV-62 GT 007-1997 cerinţei de siguranţă în nr. 20/N/1997 B.C. nr. Publică Locală şi
exploatare pentru clădiri ale din 19.02.1997 12/1999 Ministerului Cercetării
administraţiei publice şi ale şi Tehnologiei în
institutelor de cercetare- vederea difuzării
proiectare
Ghidul privind măsurile necesare Ghidul se transmite
de apărare împotriva dezastrelor Secretariatul de Stat
provocate de seisme şi alunecări M.L.P.A.T Ordinul în pentru Culte în
XXIV-63 GT 005-1997 de teren în vederea satisfacerii nr. 21/N/1997 B.C. nr. vederea difuzării
cerinţei de siguranţă în din 19.02.1997 12/1999 acestuia factorilor
exploatare pentru clădiri interesanţi din
din domeniul cultelor domeniul cultelor
Ghidul privind măsurile necesare
de apărare împotriva dezastrelor Ghidul se transmite
provocate de seisme şi alunecări Ministerului Tineretului
M.L.P.A.T. Ordinul în
de teren în vederea satisfacerii şi Sportului în vederea
XXIV-64 GT 004-1997 nr. 22/N/1997 B.C. nr.
cerinţei de siguranţă în difuzării acestuia
din 19.02.1997 12/1999
exploatare pentru construcţii cu factorilor interesanţi
destinaţia de săli de spectacole, din domeniul specific.
sport şi agrement
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare (urmărire, intervenţie)
privind protecţia anticorozivă a M.L.P.A.T. Ordinul în
XXIV-65 GP 032-1998 construcţiilor supuse acţiunii nr. 10/N/1998 B.C. nr.
mediilor agresive specifice din 03.02.1998 12/1999
industriei alimentare:
b) industria vinului şi berii

Ghidul privind măsurile necesare


de apărare împotriva dezastrelor Ghidul se transmite
provocate de seisme şi alunecări Ministerului Culturii
M.L.P.A.T. Ordinul în
GP 023-1997 de teren în vederea satisfacerii în vederea difuzării
XXIV-66 nr. 102/N/1997 B.C. nr.
cerinţelor Legii nr. 10/1995 acestuia factorilor
din 25.07.1997 12/1999
pentru clădiri din domeniul interesanţi din
culturii, expoziţii de artă, domeniul specific.
biblioteci

Ghidul privind măsurile necesare Ghidul se transmite


de apărare împotriva dezastrelor Ministerului
provocate de seisme şi alunecări M.L.P.A.T. Ordinul în Învăţământului în
XXIV-67 GP 022-1997 de teren în vederea satisfacerii nr. 103/N/1997 B.C. nr. vederea difuzării
cerinţelor Legii nr. 10/1995 din 25.07.1997 12/1999 acestuia factorilor
pentru clădiri din domeniul interesanţi din
învăţământului domeniul specific
207
Domeniu –

208
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghidul se transmite
Ghidul privind măsurile necesare
Departamentului
de apărare împotriva dezastrelor
pentru Administraţie
provocate de seisme şi alunecări M.L.P.A.T. nr. Ordinul în
Publică Locală în
XXIV-68 GP 021-1997 de teren în vederea satisfacerii 104/N/1997 B.C. nr.
vederea difuzării
cerinţelor Legii nr. 10/1995 din 25.07.1997 12/1999
acestuia factorilor
pentru clădiri de locuit individuale
interesanţi din
şi de tip bloc
domeniul specific.

Ghidul privind alegerea Ghidul se transmite


echipamentelor specifice Departamentului
intervenţiilor pentru diminuarea M.L.P.A.T. Ordinul în pentru Administraţie
efectelor produse de seisme în nr. 105/N/1997 B.C. Publică Locală în
XXIV-69 GP 024-1997
vederea asigurării cerinţei de din 25.07/1997 nr.12/1999. vederea difuzării
siguranţă în exploatare prevăzute . acestuia factorilor
de Legea nr.10/1995 privind interesanţi din
calitatea în construcţii. domeniul specific.

Ghid pentru stabilirea soluţiilor


Ghidul se difuzează
cadru de intervenţie la clădirile Ordinul în
M.L.P.A.T. de către elaborator,
avariate de seisme realizate B.C. nr.
XXIV-70 GP 025-1997 nr. 119/N/1997 ConsProiect S.A.
pe baza proiectelor refolosibile 12/1999.
din 04.09.1997 Ploieşti.
tip ISART C 222/6-01 şi
*
ISCAS 4405
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul în
Ghid de alegere optimă a
B.C. nr.
schelelor fixe şi mobile pentru
M.L.P.A.T. 12/1999.
executarea lucrărilor de finisaj
XXIV-71 GE 015-1997 nr. 36/N/1997
în vederea asigurării cerinţelor
din 03.03.1997 Publicată în
de calitate a execuţiei în
broşura
construcţii
IPC S.A.

Specificaţie tehnică privind


criteriile de performanţă ale Ordinul în
echipamentelor pentru lucrări de M.L.P.A.T. B.C. nr.
fundaţii pentru asigurarea calităţii nr. 44/N/1997 12/1999.
XXIV-72 ST 010-1997 construcţiilor, a protecţiei vieţii din 03.03.1997 Broşura
şi sănătăţii, a siguranţei în tipărita de
exploatare şi protecţiei mediului IPC S.A.
Elaborator: IPC S.A.

Specificaţie tehnică privind Ordinul în


certificarea de conformitate M.L.P.A.T. B.C. nr.
a calităţii ascensoarelor de nr. 45/N/1997 12/1999.
XXIV-73 ST 011-1997
persoană din 03.03.1997 Broşura
tipărită de
Elaborator: IPC S.A. IPC S.A.
209
Domeniu –

210
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul în
Specificaţie tehnică privind
M.L.P.A.T. B.C. nr.
certificarea de conformitate Broşura tipărita de
XXIV-74 ST 012-1997 nr. 46/N/1997 12/1999.
a calităţii echipamentelor IPC S.A.
din 03.03.1997 Broşura
de ridicare
IPC S.A.

Ghid privind identificarea şi


monitorizarea alunecărilor de
teren şi stabilirea soluţiilor cadru
de intervenţie asupra terenurilor
pentru prevenirea şi reducerea Se difuzează
M.L.P.A.T. Ordinul în
efectelor acestora, în vederea instituţiilor interesate
XXIV-75 GT 006-1997 nr. 18/N/1997 B.C. nr.
satisfacerii cerinţelor de prin ministerele
din 19.02.1997 10/1998
siguranţă în exploatarea coordonatoare.
construcţiilor, refacere
şi protecţia mediului
Elaborator: I.S.P.I.F. Bucureşti
Metodologie si program cadru Ordin în
pentru verificarea automată a M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXIV-76 PC 017-1999 cerinţei de calitate ,,siguranţa la nr. 30/N/ 9/2000 **
foc" la clădirile înalte 22.05.2000 Broşură
Elaborator: IPCT. S.A. IPCT.
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice

Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de acţiuni de reducere B.C. nr.
a riscului seismic pentru M.L.P.A.T.
13/2000
XXV-1 Gex 003-2000 construcţiile existente nr. 44/N/
Broşură *
30.06.2000
Elaborator: U.T.C.B. UTCB

Metodologia pentru evaluarea


clădirilor şi construcţiilor speciale M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXV-2 GV 001/0-1995 din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe nr. 32/N/ **
13/1995
16.10.1995
Elaborator: IPC S.A.

Ghid pentru evaluarea lucrărilor


de consolidare pe bază de M.L.P.A.T.
XXV-3 Gex 004-2000 deviz cadru pentru soluţii nr. 46/N/ B.C. nr. *
reprezentative de consolidare 30.06.2000 2/2001
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Îndrumător privind aplicarea


costului global în domeniul M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXV-4 construcţiilor nr. 2/N/ **
12/1992
03.04.1992
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
211
Domeniu –

212
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie de calcul dinamic M.L.P.A.T.
a valorii investiţiilor B.C. nr.
XXV-5 nr. 2/N/ **
12/1992
Elaborator: I.N.C.E.R.C. 03.04.1992

Proceduri, instrucţiuni de aplicare


a prevederilor Hotărârilor M.L.P.A.T.
Guvernului României B.C. nr.
XXV-6 nr. 31/N/ **
conexe la legea 10/1995 2,3,4/1996
02.10.1995
Elaborator: M.L.P.A.T.

M.D.L.P.L. Îşi încetează


nr. 486/2007 aplicabilitatea:
Procedură privind emiterea din 04.07.2007 OMLPAT nr.
acordului de către Inspectoratul şi I.S.C. 31/N/1995 pentru
de Stat în Construcţii – I.S.C. nr. 500/ B.C nr. aprobarea “Procedurii
XXV-7 pentru intervenţii în timp 05.07.2007 17/2007 privind emiterea
asupra construcţiilor existente acordului Inspecţiei
Modificat de de stat în construcţii,
Emis de: M.D.L.P.L. şi I.S.C. M.D.L.P.L lucrări publice,
nr. 1299/2008 urbanism şi
din 09.10.2008 amenajarea teritoriului
pentru intervenţii în
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
timp asupra
Modificat de construcţiilor”,
OISC nr. publicat în B.C.
1620/2008 nr. 4/1996
din 10.10.2008 **

Metodologia privind formele


şi organismele de lucru pentru M.L. P.A.T.
elaborarea procedurilor pentru B.C. nr. **
XXV-8 nr. 6/N/
sistemul calităţii în construcţii 4/1996
31.01.1996
Elaborator: M.L.P.A.T.

Procedură privind autorizarea


laboratoarelor de analiză şi
încercări în construcţii.
Elaborator: M.L.P.A.T.
- Instrucţiune privind modelul de M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXV-9 completare a buletinelor de nr. 31/N/ **
4/1996
încercări emise de laboratoarele 02.10.1995
de analiză şi încercări în
construcţii.
- Instrucţiuni privind atestarea
institutelor şi societăţilor
comerciale cu profil de încercări
213
Domeniu –

214
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
în construcţii pentru activitatea
de agrement tehnic în construcţii.
- Instrucţiuni privind autorizarea
responsabililor cu urmărirea
comportării în exploatare a
construcţiilor.
- Instrucţiuni privind crearea şi
implementarea unui sistem de
calitate în laboratoarele de
analiză şi încercări în construcţii.
- Instrucţiuni privind exigenţele
pe care trebuie să le
îndeplinească laboratoarele de
analiză şi încercări în construcţii
în vederea autorizării
- Metodologia de stabilire a
categoriei de importanţă a
construcţiilor.
Procedură de control în teritoriu
asupra instalaţiilor de gaze M.L.P.T.L.
naturale. nr. 488/
XXV-10
Procedură privind atestarea 03.04.2002
auditorilor pentru autorizarea
laboratoarelor de analiză şi
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
încercări în construcţii.
Procedură privind auditul
laboratoarelor de analiză şi
încercări în construcţii în vederea
autorizării.
Procedură privind autorizarea M. Of., p. I, Înlocuieşte ordin
diriginţilor de şantier. Rectificare: nr. 264/ M.L.P.A.T. nr.
Procedură privind autorizarea tabelul din 19.04.2002 31/N/02.10.1995
personalului de specialitate din cuprinsul art.10,
laboratoarele de analiză şi poz. nr. 2.1 M. Of., p. I, Actul a fost abrogat de
încercări şi din activitatea de nr. 381/ Ordin nr. 1961/2005 la
control de calitate(CQ). 05.06.2002 data de 26 noiembrie
Procedură privind controlul 2005
statului în fazele determinante
pentru rezistenţa şi stabilitatea
construcţiilor.
Procedură privind organizarea şi
funcţionarea comisiilor de
autorizare a laboratoarelor de
analiză şi încercări în construcţii.
Sistem de proceduri privind
efectuarea de inspecţii la
organele administraţiei publice
locale / judeţene care emit
autorizaţii de construire/
215
Domeniu –

216
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
desfiinţare precum şi factorii
implicaţi în respectarea
prevederilor acestora.

Ordin comun
Procedura privind emiterea
M.D.L.P.L. Publicat în
acordului de către Inspectoratul
nr. 486/ M. Of., P. I, I
XXV-11 de Stat în Construcţii – I.S.C.
04.07.2007 şi nr. 543 din
pentru intervenţii în timp
I.S.C. nr. 500/ 09/08/2007
asupra construcţiilor existente
05.07.2007

Ordin IGS nr. M. Of., p. I,


595/2007, nr. 621/
Procedura privind autorizarea modificat şi 10.09.2007;
XXV-12
diriginţilor de şantier completat prin M. Of., p. I,
ordinul IGS nr. 55/
nr. 36/2008 24.01.2008

Ordin IGS
M. Of., p. I,
Procedura privind autorizarea nr. 646/2007,
nr. 660/2007
XXV-13 personalului de specialitate în modificat prin
M. Of., p. I,
construcţii Ordin IGS
nr. 685/2008
nr. 1487/2008
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordin IGS M. Of., p. I,
Procedura privind evaluarea
nr. 705/2006, nr. 20 bis/
laboratoarelor de analize şi
XXV-14 modificat prin 2007;
încercări în construcţii în
Ordin IGS M. Of., p. I,
vederea autorizării
nr. 1485/2008 nr. 685/2008

Îşi încetează
valabilitatea:
Ghid cuprinzând coeficienţii de
uzură fizică normală la mijloacele • P 135-1995,
M.L.P.A.T.
fixe din grupa 1 "Construcţii B.C. nr. aprobat prin OMLPAT
XXV-15 P 135-1999 nr. 85/N/
speciale” 2/2000 nr. 2/N/20.01.95
25.10.1999
Elaborator: I.N.C.E.R.C. • P 135/1-1996,
aprobat prin OMLPAT
nr. 9/N/05.02.1996

Norme metodologice de agreare


a persoanelor fizice şi juridice
pentru proiectarea, consultanţa, M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XXV-16 MP 011-2000 evaluarea şi instruirea în nr. 204/N/2000 **
13/2001
domeniul sistemului calităţii din 22.09.2000

Elaborator: I.N.C.E.R.C.
217
Domeniu –

218
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid şi metodologie privind
folosirea normelor de timp la
principalele tipuri de lucrări de Ordin:
construcţii montaj şi influenţa B.C. nr. Îşi încetează
acestora la întocmirea ofertelor M.L.P.T.L. 1/2002 valabilitatea:
XXV-17 GM 015-2001 în activitatea de licitare-ofertare, nr. 1216/ VARTEH – 75
pentru satisfacerea cerinţelor 06.09.2001 Reglemen- **
Legii nr. 10/1995 – Partea a II-a: tarea Broşura
Lucrări de reparaţii la construcţii. C.O.C.C.

Elaborator: C.O.C.C.

Ghid şi metodologie privind


folosirea normelor de timp la
principalele tipuri de lucrări de Ordin:
construcţii-montaj şi influenţa B.C. nr.
acestora la întocmirea ofertelor Îşi încetează
M.L.P.T.L 1/2002
în activitatea de licitare-ofertare, valabilitatea:
XXV-18 GM 014-2001 nr. 1217/
pentru satisfacerea cerinţelor VARTEH – 75
06.09.2001 Reglemen-
Legii nr. 10/1995 – Partea a III-a: **
tarea Broşura
Lucrări de izolaţii şi reparaţii la C.O.C.C.
izolaţii pentru construcţii
Elaborator: C.O.C.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid şi metodologie privind


folosirea normelor de timp la Ordin:
principalele tipuri de lucrări de B.C. nr.
instalaţii şi influenţa acestora la M.L.P.T.L. 1/2002
XXV-19 GM 013-2001 întocmirea ofertelor în activitatea nr. 1218/ **
de licitare-ofertare, pentru 06.09.2001 Reglemen-
satisfacerea cerinţelor Legii tarea Broşura
nr. 10/1995 – Partea a II-a C.O.C.C.
Elaborator: C.O.C.C.

Ghid şi metodologie privind


folosirea normelor de timp la
principalele tipuri de lucrări de Ordin:
construcţii montaj şi influenţa B.C. nr.
acestora la întocmirea ofertelor M.L.P.T.L. 2/2002
XXV-20 GM 012-2000 în activitatea de licitare-ofertare, nr. 344/N/ **
pentru satisfacerea cerinţelor de 19.12.2000 Reglemen-
calitate cuprinse în Legea nr. tarea Broşura
10/1995 – Partea I: Lucrări C.O.C.C.
de construcţii
Elaborator: C.O.C.C.
219
Domeniu –

220
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid privind modul de întocmire Ordinul şi


şi verificare a documentaţiilor M.L.P.T.L. reglemen- Îşi încetează
XXV-21 GT 035-2002 geotehnice pentru construcţii nr. 837/ tarea în aplicabilitatea:
06.06.2002 B.C. nr. • NP 074-2002
Elaborator: U.T.C.B. 13/2002

Ordin în
Indicator de norme de deviz B.C. nr.
pentru lucrări de restaurări 13/2002
şi consolidări la construcţii M.L.P.T.L.
XXV-22 RCs-2002 avariate civile, industriale nr. 836/ Reglemen- **
şi social-culturale 06.06.2002 tarea s-a
publicat în
Elaborator: C.O.C.C. Broşura
C.O.C.C.
Ordin în
B.C. nr.
Indicator de norme de deviz
13/2002
pentru lucrări de reparaţii M.L.P.T.L.
XXV-23 Rplz-2002 la izolaţii în construcţii şi nr. 836/ Reglemen-
instalaţii 06.06.2002 tarea s-a
publicat în
Elaborator: C.O.C.C.
Broşura
C.O.C.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid privind elaborarea devizelor
la nivel de categorii de lucrări şi
obiecte de construcţii pentru M.L.P.T.L.
B.C. nr.
XXV-24 P 91/1-2002 investiţii realizate din fonduri nr. 1568/ **
10/2003
publice 15.10.2002

Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Normativ privind modul de


întocmire a devizelor pe categorii
de lucrări şi pe obiecte pentru
Decizia
lucrările de construcţii-montaj,
XXV-25 ICCPDC **
precum şi pentru reparaţii
155/28.12.1982
P 91-1983 curente şi de întreţinere la
construcţii şi la instalaţiile
aferente acestora

Ordin:
Ghid privind elaborarea caietelor
M. Of., p. I,
de sarcini pentru execuţia
nr. 61/
lucrărilor de construcţii şi
M.T.C.T. nr. 23.01.2004
XXV-26 GP 090-2003 instalaţii.
39/14.01.2004 B.C. nr.
Caietul IV: Instalaţii interioare
18/2005
Broşura
Elaborator: C.O.C.C.
C.O.C.C.
221
Domeniu –

222
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Procedură pentru aplicarea
normelor metodologice de
agreere a persoanelor juridice M.L.P.A.T.
XXV-27 IM 013-2000 şi fizice pentru proiectare, nr. 205/N/ B.C. nr. **
consultanţă, evaluare şi instruire 22.09.2000 13/2001
în domeniul calităţii în construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Metodologie de elaborare
şi conţinutul cadru al
documentaţiilor de urbanism M.T.C.T. M. Of., p. I,
XXV-28 pentru zone construite protejate nr. 562/ 2003 nr. 125 bis/
(P.U.Z.) din 20.10.2003 11.02.2004

Elaborator: URBANPROIECT

Îndrumător pentru atestarea


auditorilor energetici pentru M.T.C.T. M. Of., p. I,
XXV-29 clădiri şi instalaţii aferente nr. 550/ nr. 278/
09.04.2003 21.04.2003
Elaborator: M.T.C.T.
Metodologie privind iniţierea,
programarea, achiziţia, M.L.P.T.L. Ordinul în
XXV-30 nr. 542/ B.C. nr.
elaborarea, avizarea, aprobarea
şi valorificarea reglementărilor 08.04.2003 11/2003
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
tehnice şi a rezultatelor
activităţilor specifice de Completare cu
reglementare în construcţii, ordin M.T.C.T. M. Of., p. I,
amenajarea teritoriului, urbanism nr. 1410/ nr. 782/
şi habitat 10.08.2004 25.08.2004

Elaborator: M.T.C.T.
Ordin:
M. Of., p. I ,
nr. 583 din
24/08/2007

Ordin:
M.D.L.P.L.
Îndrumător pentru atestarea M. Of., p. I,
nr. 651/2007
tehnico-profesională a nr. 397/
din 02.08.2007
specialiştilor cu activitate 09.06.2003
XXV-31
în construcţii B.C nr.
17/2007
Elaborator: M.T.C.T.
OMLPTL nr.
M.L.P.T.L. nr.
777/2003 se
777/26.05.2003
modifică şi se
completează
B.C nr.
6/2006
223
Domeniu –

224
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Proceduri privind agrementul


tehnic în construcţii:
PAT 1- 2004
• Procedură de agrement tehnic
pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii
PAT 2- 2004 M.T.C.T. M. Of., p. I ,
XXV-32 • Procedură de abilitare a nr. 1889/ nr. 1167/
organismelor elaboratoare de 15.10.2004 09.12.2004
agremente tehnice în construcţii
PAT 3- 2004
• Procedură privind avizarea
agrementelor tehnice în
construcţii
Elaborator: M.T.C.T.

M.A.P.M.
Metodologie privind stabilirea
nr. 116/2002
categoriilor de importanţă a M. Of., p. I,
din 11.02.2002
XXV-33 NTLH 021 barajelor nr. 427/
şi M.L.P.T.L.
19.06.2002
nr. 289/2002
Elaborator: I.C.I.M.
din 6.03.2002
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Metodologie de evaluare a stării M.A.P.M.


de siguranţă în exploatare a nr. 116/2002
barajelor şi lacurilor de din 11.02.2002 M. Of., p. I,
XXV-34 NTLH 022
acumulare şi M.L.P.T.L. nr. 427/
nr. 289/2002 19.06.2002
Elaborator: I.C.I.M. din 6.03.2002

Metodologie privind evaluarea M.A.P.M. nr.


stării de siguranţă în exploatare 116/2002
a barajelor şi digurilor care M. Of., p. I,
din 11.02.2002
XXV-35 NTLH 023 realizează depozite de nr. 427/
şi M.L.P.T.L.
deşeuri industriale 19.06.2002
nr. 289/2002
Elaborator: I.C.I.M. din 6.03.2002

Ghid de termeni tehnici uzuali M. Of., p. I,


pentru instalaţii (germană, nr. 97din
franceză, engleză) în scopul M.L.P.T.L. 17.02.2003
XXV-36 GT 033-2001 armonizării reglementărilor nr. 70/ Reglemen- **
româneşti cu cele din 23.01.2003 tarea
Uniunea Europeană Broşură
Elaborator: ICECON S.A. ICECON
225
Domeniu –

226
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Îşi încetează
valabilitatea:
Metodologia de
M.D.L.P.L.
emitere a avizului de
nr. 726/2007
către Inspectoratul de
Metodologie de emitere din 15.08.2007
Stat în Construcţii –
a avizului tehnic de către şi ISC
I.S.C. pentru
Inspectoratul de Stat nr. 549/ M. Of., p. I,
documentaţiile
în Construcţii – I.S.C. 26.07.2007 nr. 597din
tehnico-economice
pentru documentaţiile tehnico- 29.08.2007
aferente obiectivelor
economice aferente obiectivelor Modificat de
XXV-37 de investiţii finanţate
de investiţii finanţate din fonduri M.D.L.P.L. Reglemen-
din fonduri publice”,
publice nr. 1298/2008 tarea
aprobată prin Ordinul
din 09.10.2008 B.C nr.
inspectorului general
Emis: M.D.L.P.L. şi I.S.C. 17/2007
de stat al
Modificat de
Inspectoratului de
OISC
Stat în Construcţii nr.
nr. 1619/2008
74/2007, Monitorul
din 10.10.2008
Oficial al României,
Partea I, nr. 101 din
9 februarie 2007
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie de aplicare a Ordinul în
tehnologiei de sablare umedă la B.C. nr.
M.L.P.A.T.
faţade şi pardoseli minerale la 12/1999.
XXV-38 IM 008-1997 nr. 50/N/1997
clădiri civile şi industriale Broşura
din 03.03.1997
tipărită de
Elaborator: IPC IPC S.A.

Metodologie de aplicare a Ordinul în


tehnologiei de îmbinare a B.C. nr.
M.L.P.A.T.
armăturilor în situ prin 12/1999.
XXV-39 IM 009-1997 nr. 51/N/1997
manşonare Broşura
din 03.03.1997
tipărită de
Elaborator: IPC IPC S.A.

Îşi încetează
valabilitatea:
Face parte şi se “Regulamentul privind
Regulament privind atestarea aproba prin M. Of., p. I, atestarea conformităţii
XXV-40 conformităţii produselor M.T.C.T. nr. 1211 din produselor pentru
pentru construcţii nr. 1558/2004 26.08.2004 construcţii” aprobat
din 26.08.2004 prin OMLPTL şi al
MIR nr. 165/92/2003,
publicat în M. Of.,
227
Domeniu –

228
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Partea I, nr. 185 şi nr.


185 bis din 25 martie
Completat de 2003.
M.T.C.T.
nr. 132/2006 Se completează:
din 03.02.2006 “Regulamentul privind
atestarea conformităţii
produselor pentru
Modificat prin construcţii, aprobat
M.T.C.T. prin OMTCT nr.
nr. 896/2005 1.558/2004, publicat
din 06.06.2005 în M. Of.,Partea I, nr.
1.211 şi 1.211 bis din
16 decembrie 2004.

Ghid privind proiectarea


sistemelor de consolidare
a pereţilor din zidărie prin M.T.C.T. M. Of.,p. I,
XXV-41 GP 100-2004 cămăşuiri armate cu grile nr. 737/2004 nr. 780 din
polimerice din 19.04.2004 25.08.2004

Elaborat: I.N.C.E.R.C.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ghid privind intervenţii structurale


şi nestructurale pentru realizarea
M.T.C.T.
XXV-42 GEx 008-2004 de lucrări la construcţii
nr. 741/2004
monumente istorice-consumuri
medii specifice de resurse

Metodologie pentru evaluarea


riscului şi propunerile de
intervenţie necesare la structurile M.T.C.T.
construcţiilor monumentelor B.C nr.
XXV-43 MP 025-2004 nr. 743/2004
istorice în cadrul lucrărilor 21/2005
din 19.04.2004
de restaurare ale acestora
Elaborat: U.A.I.B.

Regulamentul privind agrementul M.T.C.T. M. Of., p. I,


XXV-44 tehnic european pentru produse nr. 2190/2004 nr. 90 din
pentru construcţii din 24.11.2004 24.11.2004
229
Domeniu –

230
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul în
Ghidul pentru evaluarea B.C. nr.
costurilor lucrărilor de reparaţii 12/2002.
M.L.P.T.L.
pe bază de deviz cadru pentru Reglemen-
XXV-45 Gex 005-2002 nr. 1064/2002
soluţii reprezentative la tarea se
din 30.07.2002
îmbrăcăminţile de publică în
ciment aeroportuare Broşura
Incertrans

Metodologie pentru
monitorizarea cu ajutorul
tehnicii de calcul a acţiunilor Ghidul se difuzează
M.L.P.A.T. Ordinul în
privind reducerea riscului seismic pe dischetă şi sub
XXV-46 MP 009-2000 nr. 41/N/2000 B.C. nr.
la construcţiile existente cu formă de manual de
din 30.06.2000 13/2000
destinaţia de locuinţă către elaborator.

Elaborat: IPCT. S.A.

Ghid pentru proiectarea lucrărilor


de intervenţii la clădirile de locuit
existente, cu regim redus de M.L.P.A.T. Ordinul în
XXV-47 GP 061-2000 înălţime, în condiţiile realizării nr. 347/2000 B.C. nr.
unor noi clădiri învecinate din 28.12.2000 1/2001

Elaborator: IPCT.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Metodologie de proiectare
şi execuţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente colectării, Se difuzează pe
transportului şi valorificării OMLPAT Ordinul în
dischetă împreună
XXV-48 IM 012-1998 deşeurilor urbane şi întreţinerii nr. 21/N/ B.C. nr.
cu instrucţiunile de
spaţiilor publice, în vederea din 13.03.1998 13/2000
către elaborator
îmbunătăţirii factorilor de mediu
Elaborator: P.R.O.E.D. S.A.

Manualul pentru calculul


M.L.P.A.T. Ordinul în
elementelor din oţel cu
XXV-49 MP 003-1998 nr. 12/N/1998 B.C. nr.
pereţi subţiri formate
din 23.02.1998 13/2001
la rece

Ordinul în
B.C. nr.
Manualul şi programul de calcul M.L.P.A.T. 10/1997.
XXV-50 PC 001-1997 cadru pentru întocmirea cărţilor nr. 75/N/1997 Reglemen-
tehnice a construcţiilor din 05.03.1997 tarea în
broşura
I.C.O.C.C.
231
Domeniu –

232
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul în
B.C. nr.
Manualul dirigintelui de
M.L.P.A.T. 10/1997.
specialitate în construcţii inclusiv
XXV-51 ME 001-1997 nr. 74/N/1997 Reglemen-
sistemul informatic şi baza de
din 05.03.1997 tarea în
date a activităţii acestuia
broşura
I.C.O.C.C.

Ghid pentru programarea


lucrărilor de execuţie a Ordinul s-a
M.L.P.A.T.
construcţiilor – program publicat în
XXV-52 PC 002-1997 nr. 17/N/1997
de calcul, cadru B.C. nr.
din 18.02.1997
2/1997
Elaborator: C.O.C.C.

Metodologie şi program de calcul


cadru pentru dezvoltarea de Ordinul în
Metodologia se
biblioteci CAD într-un sistem B.C. nr.
difuzează pe dischetă
unificat autohton de proiectare M.L.P.A.T. 4/1997.
împreună cu manualul
XXV-53 PC 010-1997 şi de desen automat bazat pe nr. 88/N/1997 Reglemen-
de utilizare a
tehnici de programare orientate din 26.05.1997 tarea în
sistemului de
pe obiecte broşură
către IPCT S.A.
IPCT.
Elaborator: IPC
Domeniu –
Indicativ Publicaţia
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare în care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ghid de prezentare a Ordinul în
programelor de calcul omologate B.C. nr. Ghidul se difuzează
aferente activităţii de proiectare M.L.P.A.T.
4/1997. pe dischetă împreună
în construcţii realizat pe baza nr. 89/N/1997
XXV-54 PC 007-1997 Reglemen- cu manualul de
unui sistem informatic de din 26.05.1997
tarea în utilizare a sistemului
gestiune a bazelor de date broşura de către IPCT S.A.
Elaborator: IPC IPCT.

Metodologie pentru determinarea


indicelui californian de capacitate M.L.P.A.T.
portantă (CBR) B.C. nr.
XXV-55 IM 003-1996 nr. 58/N/1996 **
1/1997
Elaborator: INCERC şi din 15.07.1996
INCERTRANS
233
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

234
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Metodologie privind efectuarea Ordinul
recepţiei lucrărilor de întreţinere M. Of., p. I,
şi reparare curentă drumuri M.T.C.T. nr. 779 din Îşi încetează
XXVI-1 AND 514-2000 poduri (revizuire nr. 616/ 06.11.2003 valabilitatea
AND 514-1992) 23.10.2003 A.N.D. 514-92
B.T.R. nr.
Elaborator: A.N.D. 3/2001

Ordinul
Normativ privind determinarea
M. Of., p. I,
stării tehnice a drumurilor M.T.C.T. Îşi încetează
nr. 786 din
XXVI-2 CD 155-2001 moderne" (revizuire nr. 625/ valabilitatea
07.11.2003
CD 155-1985) 23.10.2003 CD 155-85
B.T.R. nr.
Elaborator: B.O.M.A.C.O. S.R.L.
2/2001

Ordinul
Normativ privind activitatea
M. Of.,p. I,
districtului de drumuri M.T.C.T. Îşi încetează
nr. 782 din
XXVI-3 DD 505-2001 (revizuire DD 505-1988), nr. 604/ valabilitatea
06.11.2003
indicativ DD 505-2001 23.10.2003 DD 505-88
B.T.R. nr.
Elaborator: B.O.M.A.C.O. S.R.L.
4/2001
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ privind organizarea
şi efectuarea anchetelor de Ordinul
circulaţie, origine destinaţie. M.T.C.T. M. Of., p. I, Îşi încetează
XXVI-4 DD 506-2001 Pregătirea datelor în vederea nr. 615/ nr. 779 din valabilitatea
prelucrării (revizuire 23.10.2003 06.11.2003 DD 506-88
DD 506-1988) B.T.R. nr.
Elaborator: INCERTRANS S.A. 4/2001

Normativ pentru determinarea


prin deflectografie şi Ordinul
deflectometrie a capacităţii M. Of., p. I,
portante a drumurilor cu structuri M.T.C.T. nr. 779 din Îşi încetează
XXVI-5 CD 31-2002 rutiere suple şi semirigide nr. 619/ 06.11.2003 valabilitatea
(revizuire CD 31-1994) 23.10.2003 CD 31-1994
B.T.R. nr.
Elaborator: 2/2004
CONSILIER CONSTRUCT
M.T.C.T. M. Of., p. I,
Normativ privind prevenirea nr. 1.945/ nr. 476 bis/
şi combaterea înzăpezirii 14.11.2005 2006
XXVI-6 AND 525-2005 drumurilor publice Ordinul şi
M.A.I. reglemen-
Elaborator: C.N.A.D.N.R. nr. 1.265/ tarea B.C nr.
17.04.2006 6/2006
235
Domeniu –

236
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul
Normativ privind stabilirea
M. Of., p. I,
cerinţelor tehnice de calitate a M.T.C.T. nr. 160 din
XXVI-7 NE 021-2003 drumurilor, legate de cerinţele nr. 480/ 24.02.2004
utilizatorilor 08.10.2003
B.T.R. nr.
Elaborator: INCERTRANS S.A.
4/2004

Ordinul şi
Normativ privind evaluarea stării reglemen-
de degradare a îmbrăcăminţilor tarea
din beton de ciment ale M.T.C.T. nr.
XXVI-8 NP 085-2004 M. Of., p. I,
suprafeţelor aeroportuare 471/15.03.2004
nr. 416 bis/
Elaborator: INCERTRANS S.A. 2004 din
10.05.2004

Normativ pentru proiectarea


lucrărilor de apărare a drumurilor, Ordinul şi
căilor ferate şi podurilor, M.L.P.T.L. reglemen- Îşi încetează
XXVI-9 NP 067-2002 împotriva acţiunii apelor nr. 1059/ tarea valabilitatea
curgătoare şi lacurilor 29.07.2002 B.C. nr. PD 161-1985
(Revizuire PD 161-1985) 15/2002
Elaborator: IPTANA S.A.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordinul
Normativ privind condiţiile
M. Of., p. I,
tehnice şi metodologia de M.T.C.T. nr. 779/
XXVI-10 AND 581-2002 testare a emulsiilor bituminoase nr. 614/ 6.11.2003
cationice suprastabilizate 23.10.2003
Reglemen-
Elaborator: INCERTRANS S.A.
tarea în BTR

Ordinul
Normativ privind proiectarea şi
M. Of., p. I,
execuţia pietruirii drumurilor M.T.C.T. 782 din
XXVI-11 AND 582-2002 de pământ. Condiţii tehnice nr. 603/ 06.11.2003
de calitate 23.10.2003
B.T.R. nr.
Elaborator: B.O.M.A.C.O. S.A.
4/2004.

Normativ privind caracteristicile


tehnice ale bitumului neparafinos M.T.C.T. nr. M. Of., p. I, Îşi încetează
XXVI-12 AND 537-2003 pentru drumuri 918/2004 nr. 659 bis/ valabilitatea
din 12.05.2004 22.07.2004 AND 537-1998
Elaborator: INCERTRANS S.A.
237
Domeniu –

238
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul
M. Of., p. I,
Normativ privind determinarea
nr. 165/
adezivităţii lianţilor bituminoşi M.T.C.T.
25.02.2004
XXVI-13 NE 022- 2003 la agregate nr. 482/
şi reglemen-
08.10.2003
tarea
Elaborator: INCERTRANS S.A.
B.T.R. nr.
4/2004
Instrucţiuni tehnice
departamentale pentru
proiectarea şi executarea Îşi încetează
M.T.T.C.
fundaţiilor pentru lucrările de B.C. nr. valabilitatea
XXVI-14 CD 29-1979 nr. 311/
drumuri din pământuri stabilizate 11/1979 CD 29–1967
17.02.1979
cu ciment
Elaborator: I.C.P.T.T.

Îndrumător privind tehnologia de


execuţie a straturilor de fundaţie
din balast prin compactarea M.T. T.C.
acestora la umiditatea cuprinsă B.C. nr.
XXVI-15 CD 148-1985 nr. 1127/
în domeniul optim de umiditate 9/1985
17.06.1985
de compactare
Elaborator: I.N.C.E.R.T.R.A.N.S.
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ departamental pentru
folosirea directă a nisipurilor Îşi încetează
bituminoase cu şi fără adaos de M.T.C.T.
B.C. nr. valabilitatea
XXVI-16 CD 42-1985 bitum dur la executarea la cald a nr. 1126/
9/1985 CD 21/1966
straturilor bituminoase rutiere 17.06.1985
CD 42/1969
Elaborator: I.N.C.E.R.T.R.A.N.S.

Instrucţiuni tehnice
departamentale privind execuţia M.T.C.T. Îşi încetează
B.C. nr.
XXVI-17 CD 72-1985 fundaţiilor pe coloane vibrante nr. 1779/ valabilitatea
12/1985
10.08.1985 CD 72/1973
Elaborator: IPTANA

Normativ privind adaptarea


pe teren a proiectelor-tip B.T.R nr. Îşi încetează
M.T.C.T.
de podeţe pentru drumuri 3/2004 şi valabilitatea
XXVI-18 P 19-2003 nr. 310/
(revizuire P 19-1986) B.C .nr. P19-1986.
16.09.2003
11/1987
Elaborator: IPTANA S.A.

Normativ privind
executarea mecanizată M.T.C.T. Îşi încetează
B.C. nr.
XXVI-19 C 182-1987 a terasamentelor de drum nr. 1613/ valabilitatea
6/1987
28.09.1987 C 182/1977.
Elaborator: INCERTRANS
239
Domeniu –

240
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu

Ordinul şi
reglemen-
Normativ privind reciclarea la tarea
M.T. M. Of., p. I,
rece a îmbrăcăminţilor rutiere
XXVI-20 AND 532-1997 nr. 52/ nr. 127 bis/
27.01.1998 26.03.1998
Elaborator: A.N.D.
B.T.R. nr.
12/2001

Normativ privind realizarea


mixturilor bituminoase stabilizate
cu fibre de celuloză destinate M.T.C.T. Îşi încetează
B.T.R. nr.
XXVI-21 AND 539-2002 executării îmbrăcăminţilor nr. 447/ valabilitatea
18/2002
asfaltice 02.10.2003 AND 539-1998.

Elaborator: CESTRIN

Normativ privind executarea Ordinul


la cald a îmbrăcăminţilor M. Of., p. I,
M.T.C.T. Îşi încetează
bituminoase pentru calea pe pod nr. 783/
XXVI-22 AND 546-2002 nr. 613/ valabilitatea
(revizuire AND 546-1999) 6.11.2003
23.10.2003 AND 546-1999.
Normativul în
Elaborator: INCERTRANS S.A. BTR
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul
"Normativ pentru execuţia M. Of., p. I,
terasamentelor rutiere din nr. 779 din
M.T.C.T. Îşi încetează
cenuşă de termocentrală" 06.11.2003
XXVI-23 CD 129-2002 nr. 620/ valabilitatea
(revizuire CD 129-1979)
23.10.2003 Normativul în CD 129-1979.
Elaborator: B.O.M.A.C.O. S.A. B.T.R. nr.
5/2004

Ordinul
"Normativ pentru execuţia M. Of., p. I,
betoanelor rutiere cu adaos de nr. 779 din
M.T.C.T. Îşi încetează
cenuşă de termocentrală" 06.11.2003
XXVI-24 CD 147-2002 nr. 618/ valabilitatea
(revizuire CD 147-1985)
23.10.2003 Normativul în CD 147-1985.
Elaborator: INCERTRANS S.A. B.T.R nr.
5/2004
Ordinul
Normativ privind realizarea M. Of., p. I,
îmbrăcăminţilor rutiere din beton nr. 786 din
de ciment cu granulozitate M.T.C.T. 07.11.2003 Îşi încetează
XXVI-25 CD 151-2002 discontinuă (revizuire nr. 623/ valabilitatea
CD 151-1985) 23.10.2003 Normativul în CD 151-1985.
B.T.R. nr.
Elaborator: BOMACO S.A. 17/2002
241
Domeniu –

242
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Normativ pentru executarea
îmbrăcăminţilor rutiere din beton Ordinul şi
M.T.
de ciment în sistem de cofraje anexa Îşi încetează
XXVI-26 NE 014-2002 nr. 1718/2002
fixe şi glisante B.C. nr. valabilitatea
din 17.10.2002
8/2004 C 22-1992.
Elaborator: INCERTRANS S.A.

Normativ pentru execuţia


rosturilor din asfalt turnat armat
în vederea asigurării continuizării M. Of., p. I,
Îşi încetează
căii la podurile de şosea nr. 659 bis/
valabilitatea
din beton armat şi beton M.T.C.T. 22.07.2004
XXVI-27 CD 118-2003 CD 118-79.
precomprimat (Revizuire nr. 904/2004 şi BTR
Instrucţiuni tehnice ind. din 11.05.2004
CD 118-79)
Elaborator: INCERTRANS S.A.

Ghid privind realizarea M. Of., p. I,


îmbrăcăminţilor rutiere din nr. 160 din
beton de ciment cu cribluri de Îşi încetează
M.T.C.T. 24.02.2004
XXVI-28 CD 170-2003 natură calcaroasă (revizuire valabilitatea
nr. 479/
CD 170-1988). CD 170-1988.
08.10.2003 B.T.R. nr.
Elaborator: INCERTRANS S.A. 2/2004
Domeniu –
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul în
M. Of., p. I,
Normativ privind reciclarea nr. 659 bis/
Îşi încetează
mixturilor asfaltice la cald, 22.07.2004
M.T.C.T. valabilitatea
XXVI-29 DD 509-2003 în staţii fixe – revizuire nr. 906/ AND indicativ
DD 509-1989 Reglemen-
11.05.2004 509-1989
tarea în
Elaborator: INCERTRANS S.A. M. Of., p. I,
nr. 659 bis/
22.07.2004

M. Of., p. I,
Normativ pentru executarea nr.165 din
straturilor de bază din beton M.T.C.T. 25.02.2004
XXVI-30 NE 023-2003 slab la autostrăzi nr. 483/ normativ
Elaborator: INCERTRANS S.A. 08.10.2003 B.T.R. nr.
3/2004

Normativ privind executarea M. Of., p. I,


straturilor de beton poros la nr. 165 din
M.T.C.T.
benzile de staţionare şi de 25.02.2004
XXVI-31 NE 024-2003 nr. 481/
urgenţă la autostrăzi Normativ
08.10.2003
B.T.R. nr.
Elaborator: INCERTRANS S.A. 3/2004
243
Domeniu –

244
Indicativ Publicaţia în
nr. reglem. Denumire reglementare Ordin de
reglementare care a Observaţii
tehnică din tehnică aprobare
tehnică apărut
domeniu
Ordinul şi
Îşi încetează
Normativ privind execuţia reglemen-
valabilitatea
straturilor bituminoase foarte M.T.C.T. tarea
AND 523-98 publicat
XXVI-32 AND 523-2003 subţiri la rece nr. 905/ M. Of., p. I,
în M. Of. nr. 127 bis/
11.05.2004 nr. 659 bis/
Elaborator: INCERTRANS S.A. 26.03.1998 aprobat
din
prin OMT nr. 54/1998
22.07.2004
Normativ privind execuţia
tratamentelor bituminoase cu Ordinul
M.T.
a