Sunteți pe pagina 1din 9

I TO L D O V A

D E P U T A Ti N P A R L A M E N T URLE P U B L T CM
www.parlament.md

M D - 2 0 7 3C,h i 5 i n i ub, d .$ t e f a nc e lM a r e1 iS f i n tI 0 5

-11

2ors

5_S

Biroul Permunental
P s rl smentul ui Republicii M oldova

in conformitate
cu prevederile
art.73 dinConstitugia
Republicii
Moldpvagi art.47
din Regulamentul
Parlamentuiui,
seinainteazd
cu titlu de inigiativa
legislaliva
proiectul
delegecuprivirela modificarea$i completarea
unoracteIegislative.

Anexd:

- Proiectul
legii
- Notainformativd
Deputafii:

s\*Af/

.- -- -

')

,/t

z'--\

.z'''L
t/

ll_ffiti/t
/

S E C R E T A ; : I A TPUALR L A M E N T U L U I

REPUBLIC
t IL g o v A
'r9
Crf - - - - r o l
t
t
1
'
'^4 P . D . P .( i , 4

Proiect

I,EGE,
c u p r i v i r e l a m o d i f i c a r e ag i c o m p l e t a r e au n o r a c t e l e g i s l ti v c

adoptdprezentalegeor"ganicd.
Pariarnentul
Articolul I. - Codul Audiovizualuluial Republicii Moldova nr. 260-XVI dirr
(MonitorulOficial,nr. 131-133din 18 august2006,aft.679) m o d i f i c ap i
27.07.2006
dup6cutnurmeazd:
secompleteaz6,
1. L a a rti co l u l2
cutn urtneazd:
literab), c) Eij) se exputl in redaclienoud dr"rpd
- captaregi transmiteresit-nultanda serviciilor de
,,b) retransm.isie

rarl-rcsau a

i integralitatea
din asemenea
servicii,prin o.ricerniiloacetchnicc',
unorpdr{iirnportante
de distLibuitoriide servici 9i destina(o
lor gi tlrd nici o modil'rcare,dilr-rzate
de cdtreptrblic;
receptiondrii
c) ru d i o d i fi ,tzo-r p e rsoand iulidicd, titular d a licenlei dc cr r iisi eI iberatelcic
total d pentnt
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, avir-rdresponsabilitatea

de cdtreptrblic;'
recepfionarii
serviciilorde programedestinate
transmisia

,,j) produs atttohtorl - programe realizatede cdtre radiodifr"rzolialla i i n i u r i s d i c l i a


de prograff)eindependenlid i n R e p L r b l i c a
de cdtrepr:oducdtori
RepubliciiMoldova Ei/sar-r
or iginar edin RepublicaM ol
M o l d o va ,cu mi j l o a cete h n i cegi ir - r telectuale

literak) seexch,rde;
l a l i t . u ) " c i f i ' a, , 1 9 , 0 0s" ei n l o c L r i e sctuc, , 1 8 . 0 0 "

2 . L a a r t i c o l u4l
nouadupacuttlurmeazd:
alin,(1)se expunein redacfie
,,(i) in sensulprezentuluicod, un radiodifuzorestecousiderataflat s u b. i u l i s d i c t i a
Moldova,d ine l i c e n { dd e
RepubliciiMoldova dacdare sediulprincipalin Repr-rblica
emisie eliberatdde Consiliul Coordonatoral Audiovizualulr-ri
Ei deci i i l e e d i t o r i a l c
asupraserviciilorde programesint luatein RepublicaMoldova";
La alineatul(1) literab) gi c) seexch"rd,
(2) li (3) seexch-rd.
Alineatele
a'!

un alineatnou (4) cu ltrtldtoru c u p i l n s :


Articolul 6 se completeazd,cu

emisiunilorde Stil'i,analiti(e;i dezbatt'ri


"(4) Suntinterzisecomunicarea/difuzarea
cu tunctii de denltritat[publicasar-t
sau moderatede poiiticieni,persoane
prezentate
precunrsi
cr-rfunctii de dernnitatepr.rbliicd,
angajatein cabinetulpersoanelor
persoane
pat'latne
localc."
ntare],
prezidcntralc,
la aiegcrile
sdcandideze
desernnate
persoanele
.
1i

4.

cr fr pr i ns .
Llnar ticoltr ou 6r cu ur tt- tdtor ul
D u p d a rti co l u l6 se intr :ochr ce

ii,

' , Arti co l u l6 1 .P ro te cl i acl enr r itdliiuur anesi a dlcptur ilor fur - r clanicntal
al ci or tl Ltl ur .
(l)
R a cl i o d i tu zo ri i sur - r t obligali sd r especte dlepttr r iie si l i bc r tati l c
onoar ea,viafa pr ivatd gi de falr ilic , pr c c utr s i
f u n d a me n ta l ea l e o mu l u i , cl e rnnitatea,
dleptul la propria imagine.
;
pr i v i nc l
in car e sutr taduseacuzaliiunor pei' soanc
(2)
P ro g ra me l ea u d i ovizr - r ale
argumentateqi suslinutecu dovezi pertinentcsar-r
corlportamenteqi lapte ilegale,trebr-rie
vizateaLrdr cpt]usl d i nte| v i na
s d s e i n di ce ,ce l p u l i n , p ro b e l ecar ele sustiu,iar per soanele
c l l p r o p ri u l p u n ct cl e ve d er e pr in exer citar eadr eptulr - r ila r cplicaf M odc r ator i i
r l r cplica a pei' soar r cvi z .ar te.
obligali sa solicitedr ' cptr -la
p r . o g r ame l oaru d i o vi 'zva l e.sr-r nt
i n c d l c a re ad re p tu l u i l a re p l i c d atlage r dspunder car adr odifir zor r "r lri'- -r !i.c onl i tr r tti tate
l e g i s l a li ai n vi g o a re .
(3)
M o c l e r a t o r ipi l o g r a n r e l oal u r d i o v i z u a lseu t r to b l i g a t i s i s o l i I i t c i n v i t a ! i l o r
iar in lipsa pr obelor , m oclcr ator iiv ol ' i r - r l br r r r a
s d i p r o b a r.e aa fl rma ti i l o r a cLr zatoar c.,
i p e d i a t i 1 ca d ru l a ce l u i p ro gr an/er nisiunedespr elaptul ca alllr laliilc ac r - r z atoarl rcLl
prlezcntariiutt'ttlt'
alineat, inclusiv pt'in incr:ra.iarca
sr-rntprobate. incdlcareaprezentr:lr-ri
acuzalii neprobate sall otlisiltnea inforrn
acuzatoareexpuse,atrage rdspundercaradio
(4)
Moderatorii progratrreloraudi<
n u p e r mi tdi n vi ta l i l o l to l o si re aunui limba.lI
I
L a a rti co l u l7
5.
a l i ne a tu l (4 )
cLlSintagma:
l i t . c), i n fi n a l se co mp l e teaz,.a
,,inclusirat celei t' izate"
se introduc literele d) qi e) cr-tltrmdtorulcuprit-ls:
" d ) l a fo l o si re a i n fo rmagieicar e pr ovine din sur se confidenlialdc r edi bi l i tatea
cdrora nu este suficient verificatd, se va ttrcntionacd aceastapoate sa irtr corespr,rndi
realitdlii;
i
"e) enuntareaipotezelorcu privire )a producereaunor evenimentejsauinfonnalia
accstci
cr,rprivire la activitateaunei institutii publice,va fi diluzatd doar.u .ott-t.intariul
I

autoritAlipublice,iar in cazslin careautorit


itr rr
punctde vedere,acestatrebuiept'ecizat

6. Dupa articolul 7 se introducearticol


info
,,Articolul 7r AsigurareasecLrritalii
( 1 ) C o n si i i u l C o o l d o n a toral Audiovizu
ploteclia drepturilor si libertaliloL fi-indanet
c o r e c t ds i o b i e c t i v a .
(2) Se interzice transmisiunea, retl
progralnelorcare pun in pelicol sau atetlteaz
tiationale,
itatii
,
i n c l e p e r-i d e nsta
fe i tr,rl u iscct-tt'
L e g i i p ri vi n d co n tra ca ra reaactivitaliiextr e- ttt
r etr atr stlisi
( 3) In te rd i cti atra n srn i sir - r nii,
de progralnesau a unui prograll-lde ernisir-rni
Consiliul Coordonatoral Audiovizualului in
Decizia de aplicare a interdicliei este (
d i s t r i b u i to ri d
i e se rvi ci i a t1 a1isub.iur isdiclia
r e t r a nsmi si aco
. mu n i ca re aaudiovizualda
t e l e v i z i u n ci n c a u z a .N e l c s p c c L a l ' edae c i z i c
sancliuniide retragerea licenlei de emisie/ar
penal['"
carenu inlaturardspr-rnderea
I

cu noi i
7 . A rti co l r-rl9 se co n l plelea' t.a

I
I

Q\ S e i n te rzi ce ra d i odituzor ilor si


r e t r a nsmi si ap o stu ri l o r d e televizir - r ne
9i
intbrmative,informativ-analiticegi politice
Urriunii Europeneprecum gi in statelecare
la televiziuneatransfl'ontalierd.

tr ansmisiasi r etr ansmisiaer nisiunilfri nl br r l ati v c ( 3 ) S e i n te rzi cera cl i o diluzor ilor


i n l b r rn a ti v-a n a l i ti cep,o l i ti ce gi cu tematicdr r iilitar dcar c ltLr sr - r r ttplo{us e i n s tatc l c
n t e r nb rea i e U r-ri u n iEi u ro p enepr ecLulqi in statclccat' eau r atitlcat( lonve$ !i aIr r - r t'opc r ar r
I
a nsll' ontalier a.
c u p r ivi re l a te l e vi zi L l ttetra
'l

I
I

1
a l i n e a te l e(3 )-(4 ) d e vi n,r espectiv,aiint

8 . L a a r t i c o l u1l 1
redactie:
alin.(3) se expunein urrndtoarea
II

zillic de e m i s i cs i
,,(3)Produsulautohtonv-a constituicel ptrlin8 ore din volurnLrl
I
Celbutin6 ore din
v-a fi difuzatexclusiv (in totalitate)in intervaiulorelor 6.00-24,00.
1

ar-rdier-rtd,
dintrecat'e plrlm ) ot'c
produsulautohtonva fi difuzatin orelede rr-iaxinrd
l 2 otc c 'l i n
vor fi difr-rzate
in limba de stat.OpereleEuropenevor constitLricel pu
volumultotal de emisiesi vor fi difuzateexclusiv(irr totalitate)in interval 6 . 0 0 - 2 4 . 0 0 .

coloanasonordoriginara"se substituiccru
la alin, (7) cuvintele"pdstrindu-se
cr-rvintele
..in lirnba de stat"
I

g
l
9 .. L a a rti co ul ul l2 7
]
i
)
m
n
r
)
)
d
d
u
u
p
p
A
a
c
.
r
u
,
r
,
t
.
t
,
r
.
.
,
,
.
r
,
r
'
n
,
.
r,e. ![,2r . d .
l
i
t
e
r
e
l
e
dupa
Al i t . h ) s e i n t l o c l u c
l - a a l i n .( f1)) a
r
c liinn p rt 'cezzccr rt l..tttttl
r cevvccddccr ri li ol orararrtr. .77r a l i nn..(13. 3)t s5ii a r tr.. 9 a l i nn ( l2t ) iSi i (1.33 ))d
u" .oe- rr" ere-ss' npeecct taar rcepaa
i, 1,i i)
, )
/ . .n

cocl,

i
i

li

j)

i n ci ta re ap u b l i cu l u i l a ur a uaiionald,t
k ) i n ci ta re ae xp l i ci tdl a v iolenlapublica
l) incitarea la acliuni care au drepl sco
a orinduirii de stat saLl incdicarer
Mo l d o va ;
m ) i n ci ta re al a a cfi u rrite r or iste."

Alin.(2)seexclude.
edactic:
1 0 . A r t i c o l u l3 8 s e e x p l l l t ei n i t t ' m A t o a l cr a

,
l

,,Articolul38. Sancliuni
lf,
pentru
lcgislaliei
incdlcarlea
cocl, rdspundet'ea
Itl in sensul prezentr-rh-ri
irr
al AudipvrzualurlLri.
C'oordorrator
de cdtreConsiiir-rl
inseamndaplicarea
audiovizuale
condiliilelegii,a unor sancliunilap de radiodifuzorisaudistribuitoriide ieLviciicarcalr
al A]udiovizualulr-ri
ConsiliulC'oordor-iator
savirgitincdlcdriale legislalieiaLrdiovizr,rale.
gi fi'ecven{a
incalcdrilor
comisc.
de gravitatea
poateapiicasancliuniin dependenfd
radiodifuzoriicu avertizarepublica la prirr-|aincdlcatea
(2) Se sanclioneazd
prevederilor:
I
(3)-(7).
(5), art.l1 alineatul
(7), art.6, art.6t, art.J,art.I0 alir-reat
a) alt.3alir-reaturl
(9)-(10),art, l6 alineatul(2), art.ll
electoral
alin.(1)din Codr-rl
b) art.641
dc scrviciicuriarncndadc Ia
distribr-ritorii
radrodiluzorii
sar,r
(3) Se sanc{ior-reazd.
5 0 0 0l e i l a 1 0 0 0 0l e i p e n t r uu r r l t i t o a r eilnec d l c i r i :
':
]
iqi
calc
irt
accestrl
irt
pcnttite
spa{iilc
de
a
controlului,
de
a
se
supllne
a) r'efuzul
activitatea,de a creaconditriide
desfbgoard
retransmisesau de a pune la dispoziltare1
difi
prograrnelor
solicitategi a inregistrdrilor
ofertei serviciuiuide
b) nerespectarea
d es e r v i c i i ;
I

i
l

c) neprezentaleapind la data dc 1 tr-t


e sen' iciilorde 1
c o n t r acte l odr e re tra n stn i si a
d) ulrhzareailegala a semnalelorgiisat
e ) n e re sp e cta re ap re vecler iior pr ivind cotr Ltnicar c' amotivelor ' $i obi c c tLr l ui
s a n c li u n ipi re vA zu tel a a l i n .( 9) - ( 11)ale ptez'
0 transmisia/retransrnisiaselviciilor
licenla de ernisie qi autorizaliade retranstn
d e p ro g ra rrea p robatade Consili
s e n , i ci u l r.ri
g) n e re sp e cta repare veder iloralin. ( 4)
h) n e re sp e cta repare veder ilolar ticoli
a r t i c ol u l u i 1 8 , p re cl l tl t si refuzul dc a pur
Audiovizualulr-riinregistrdrile serviciulr-ric
c
i n c h ei a tecu ti tu rl a ridi re p tu r ilorde aLr tor ' 9i
i ) n e t ' e s p c c t a r cpar e v e d e r i l o rl e g a l c
, esc aplicdpe
I p u b l ici ta l i ig i te l e sh o p p i n gcar
te alin.( 2) .
j ) p e n trusd vi rg i re l e petataa ir r cdlcar ilolpr evazr - r la
i
c l e Ia
ibr "r itordc
ii ser vicii cu ]anr c ndA
r
ii -distr
( a ) S e sa n cl i o n e a z ra cliocliluzor sar
e inc[lcdli:
1 0 0 0 0l e i i a 1 5 0 0 0l e i p e n truur r udtoarle
pr i v i r - r c i
- r i donatoral Aur dioviz u]al ul Lr
a e ciziilor Cor r silir ,r lrCoor
a ) n e re sp e cta re d
protecliarninorilor;
in cadn-rlpr"rblicitaliigi teleshoppling
sr-rbliurinale
de tel-u-rici
b) Lrtilizarea
c ) p e n t r u s d v i r g i r e ar e p e t a t da i n c d l c d l i l o rp r e v d z u l el a a l i n . ( 3 ) , c t r c x c c p t i a
a r t i c o l u r h1- r1ia l i n e a t r -(r1l 0 ) ;
i
tt' ar r spar cr- r tcpr
i l opr i c t.l ti i
d ) n e re sp e cta rca o biigalici de asigr - r r ar c a
I
p re vd zu tdl a ar t. ( 16alir r ( 6) - ( 7)
r a d i o d i tu zo ri l o r,
( 5 ) S e s a n c l i o n e a zcdu a r r - r c n ccl ldc l a I 5 O 0 Ot c i l a 2 0 0 0 0 l c i p c n r r l iut t ' r r t i t o a t ' c t e
^

v l

incalcart:
i
:..
scrviciilorcle progralttclbla liccnfa {c enlisic s4U
a) transr-nisia/retransr-nisia
de retransrrrisie;
ar-rtorizafie
i
serviciilolde progranteirt aI'alazoncildc acollcrirc
b) transrnisia/retransr-nisia
I
de t'ctrausttrisie;
de emisiesauar,rtorizalia
in licer-ria
speciticate
plevedcrilor
u'jt.ZS-:0,
cu incdlcarea
serviciilorde programe
c) retransmisia
ii
de scrv'ie
a activitdliiradiodilirzorului/distr:ibLritonfrlLri
nemotivata
d) intreruperea
mai marede l0 dc zile c<
pentruo perioadd
intr-unan calendaris
30 de zile intermitente
repetatda irrcdlca
e) pentrusdvirgirea
sau distribuitoriide serviciiculatlcudddc la
radtodiluzorii
(6) Se sar-rclioneazd,
it
urmdtoarele
25000lei la 30000lei pcr-rtru
prevedcrilor
al't.19,
a) nerespectarea
a ll
in decursnl
repetatd
b) sdvirqirea
st
radtodiluzorurl
(7) Se sanclionea'zd
de rett'an
licenleide emisiesauautorizaliei
12 luni a incdlcdrilorprevdzutela alinea
se apiicddupdce au lbst aplicategradualcel{laltesallctiltrli
de retransrnisie
autonzatrei
arlicol.
prevdzutede prezentr-rl

i
( 8 ) In te rd i cti a tra n smi s iunii sau r etr
p r o g r a mu l udi e e rn i si u n ia l e unui post de telc
(9)
R a d i o d i fu zo ru lsau distr ibuitolu
prer,6zutdde prezentul articol are obligat
i n Lr i
o b i e c t u l sa n cti u n i i ,i n mo d u l indicat de Consilr ul Coor donatoral Ar "r di pv i z .r - r al ul
d e c i z i ad e sa n cl i o n a re .
in urnrdtoarete48 de ore {e la enriterca
(i0)
Textul sancliur-riise difuzeaz.d,
d e c i z i ei ,so n o rg i /sa uvi zu a l , de cel pulin 3 or i. in or ele de nr axir naaudiefl a,di n c ar c o
datdin principalaetnisiunede gtiri.
i
cliftr
za
teftLr
ls ar r c ti r - r r r i i
de
a
(1i)
D i stri b u i to ru ld e ser vicii sanclionatse obligd
a p l i c a tei n mo d co n ti n u uti mp de 24 de ol' epe fiecar edintr e canalelccar pau c ons ti tLr i t
o b i e c t u si a n c ! i u r r i i .
(12)
L i ce n l a d e e rn i siese r etr agein condiliilear t' 27
( 1 3 ) D e c i z i aC o n s i l i r - r l L( lroi o r c l o n a t oarl A u c i i o v i z u a l u l uciu p r i v i f e 1 aa p l i c a r q a
va
i l 'i mo ti v ata,clcvcnindcxecutor icdc lardata acloptar iqi li s c pr c z l nth
o r i c a r e isa r-rc!i u n
s p r e c u n o g ti n fd ra d i o d i l i rzor ilol sau ciistlibr ,r itor ilorde ser vicii qri n s c r ts oatl 0
ulter ioar din Monitor ul Ohcial al RcpLr bliciilr4ol dor a;;ifl b
cr-r
r - e c o ma n d a td
, p u b l i ca r'e a
emitent.
paginaweb a organr-rlui
]
(l4y
l c a l e , i n t c n r e n d e 6 l r - r n i ,r ' a c i i o d i f u z o t s' ualu d i s { r i b u r i t o l i l colrc
l n c a z r - ri n
care a filst
repetatda prevederilept'ezentullri(lod per-Jtrur
servicii nu a admis ir-rcdicarea
e attutlcaza.'
s a r r c l i o n asa
t, u cl i u tri l ea n te rioal' se
cutl ur tneazd:
1 L S e i u tro d u cea rt. 3 8 1dr - r pa
, , A rti co l u l 3 8 ' S u sp e ndar eaexecutdt
AL r d i o vi zu a l u l u i .
i eciziilor
( l ) S u s p e n d a t ' eeax e c u t a l i d
c r - pr r i v i l e i a si sta re asa tti n terdiclia cr llisici,
c e r u t di n i n sta n l ad e co n te nciosadm inistr a
c o n t e sta reaace sto ra cte l a C onsiliulCoor do
d
i car
- c tcs i ttrc l c cer er iipr ealabilepr ii,ir - r acfs
z i l e d e l a d a taa d o p ta ri ih o td rir iipe nr at' ginea
la dataexpirbrii termenului pentru solulionaleacererii prealabile
i
al { udi ov i z - ual r - r l r r i
dor - r ator
ConsiliulurCoor
i
ii
(2 ) S u sp e n d a re e
a xecr - r tdractelor
poate li dispusa de ir-rstanfade jr,rdecatanunlai ia cererca reclantahtului.dcPtrsa
concomitept cu inaintarea actir-rnii,Ei cloal in cazul in carc sint intrujrite cutnr-tlatir
oonotl tt:
i
u r t l d to a re l e
i

in susfiuereaacliunii sint pcrt[nenteqi bir-rc


a) rnotiveleinvocate de reclan-iant
interneiatc;
,i
:r

qf
b) reclamantulprezintd argun'ientecare aLr o bat.a lactologiddpt'ecr-rtn
ulgentaa suspendaniexdcutdriiactLrhhi
litigiului reclamadispunerea
circumstanlele
gravd gi irepalabili a intercsclor'
administrativcontestatpentru a evita prejuclicierea

reclamantului;

interesulflLrblic L l ' n ] a l ' l t


c) prejudiciul care ar putea f-rcauzatleciatnantuluidepa$e$te
colrtestat'
orin emitet'eaactului admir-ristrativ
( 3) S a rci n a p ro b a l i u nii intr ur nir ii cc
Pin6 la proba contrarie se
reclarnantr.rlui.
executarea imediata qi neintleruptd a
ALrdiovizualului
(a) in caclrulexatnindrii cererilor privind
Coordonatoral Aucliovizualului,illstanlade
data gi ora desfbgurrdriigedir-rleidc'jr-rdecataI
a executdriiactelor Consiliuh'riCoordonato
Consiliuluisd prezintereferinlape tltalgitrea
(5) in tertnende 3 zile lucrdtoarefle lar
i oordona
a c x e c u t a r i ia c t e l o l C o n s i l i L r l u C
l e l e r i n {ap e ma rg i n e aa ccstc icer eli'
( 6 ) l n sta n l a d e j u d e catd este obligat
executdriiactelor Consiliuh-riCoordonator
prezentareareferinlei de citre ConsiliLr s
referinla.
(7) lnstanla de judecatd poate dispr-rrre
Coordonator al Ar'rdiovizualulr'ridoar in
rnenliouatela alir-r.(2). Instan{a de jr"rdec
sau re1'uzulde suspendarea e
suspendarea
ALrdioviztrah-rlui
l
s us pc ttotl '.t
dcl
r
efr
r
z.ul_
saLr
sr
r
spendar
ea
pr
ivind
( g ) i n ch e i e re ai u d e ca tor easca
,1
c tl r L- c ur p
poatc
1i
at{c
ata
Ar
"r
diovizr
r
alr
r
lui
al
Coor
douator
C
o
n
si
l
i
u
l
r
r
i
e x e c ut6 riai cte l o r
a l i n .( l l d i n
i r r c o n f b r r n i t a tcer . rC o d r - rdl e p r o c c - d u rci i v i l a .P r i n c l c l o g a r c l el a a r t . 4 1 6
i n tc r tr ef,t
C l o d u l cl e p ro ce d u rd ci vi l d, r - ccur sulinr potr iva inchciclii sc cxar r liner tz a
recursului
restrins,carenu va dep[gi l0 zile cleIa clataclepLrnerii
I

12. La art.41 se introduceun noud lit. (h) dupa cutl urtneaza:


I
de cdtrc
cJnexe
dreptr-u-iior
autor
cle
drepturilor
9i
respectdrii
,,h) supravegherea
j
radiodifuzori"

13.l,a articolul43
Alin. (4) se expuneintr-onoudredacliedupa
mai mult
nu poatedelineconsecutiv
,,(4)O persoand
al Aucliorizrralului"'
al ConsiliuluiCoorclonator

de membru

Se introduce un nou alineat (6) dupd cur


,,(6) in cazurile prev[zute la lit. b)
Audiovizualului continud exercitarea func
succesorulsdu."
alineatele(6)-(7) devin, respectiv,aJ

ledactie:
in urtl-tdtoarea
14.Articolul53 seva expLlne

: l

ii
plasa-tib
publipitate.
difttz.ez,e
publici
sd
Lacliodillzolilor
ilterzice
53.
Se
,,Articolul
cu excepliapubl
de produseEiteleshopping,
15. La arlicolul54, literat), sintagma,.
16.La articolul64. literae) seexclude.

Articolul Il- Legeanr.64din 23 april


Moldova,
(MonitonrlOflcial al Repr-rblicii
se modificadupacul-nurtleazd:
ulterioale,
Articolul3
(4') va aveaurmdtolulcuprin:
alineatul
p
raspindite
,,(4')Autorulinfbrmagiilor
sd tle individualizatqi identificabil.lrste
autorianonimisau carenu pot fi identif-rca!
unorastfelde infonnaliio poarldmiiloculd

iI
Articolul III - Prezentaiege intrd in vigoare la clatapr-rblicdriicu e[rcepliapct. 8,
c u r e f e ri rel a a r1 .1 1 , a l i n . (3 ) din Codui Aur
intra in vigoare ia 1 iulie 2015 gi la pct. 1
vigoareodatd cu intt'areain vigoal'ea prev(
radiodifurzorilor.

P R ESEDINTELE, PARLAMEN' I' UI,UI