Sunteți pe pagina 1din 6
BANCA DE ECONOMII S.AY EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL NR. 27 al Sedintei Consiliului Banc 28 decembrie 2009, mun. Chi, ora 15" ‘Au fost prezeny membr Consul: L. Ciurea, E Manveova, V.Geban, A, Voronin, Grasu. A prezidat:. Clurea, Progedintele Consul Ordinea de zi: VIL. Chestiuni de creditare referitor Ia debitorul Aroma” SA. Raportort: D. Bavan, Prim- wlcepresedinte, A. Misow, Sef Directia Credite, VL $-a ascultat: Propunerle Diui A. Migov,sef Diroia Crete, refervor renegocierea creditelor cordate debitoruui SA roms" DIA. Mijov a meationat cd, in prezemt debitoral $A ,Aroma” beneficiaza la Banca de Econom S.A. de credite acordate conform contracielor de credit: nt. 06-06/1/88 din 28.12.2004, 1, 06-06/1/50 din 30.08.2005; nr. 06-06/1/86 din 1607-2008, nc. 06-06/1/103 din 22.08 2008, ‘Soldul cumlativ la momen inregistreazavaioarea echivalentul a 69.2 mili. Lind in considerate siuatia financiars difcil8 creat fa cadnil SA Aroma”, dar gi ‘asportanfa social-economic pentra fad a aeesteittreprinderi,renegocierea crediteloracordate Se impune ea find cea mai poinvtd solute pentru a meine vabilitetea ineprinderit ‘mentionate side a micgora sacina financiardasupra acesteia (Nota informativa se sneneazi). hotirat: 1. A convert credtul acondat conform contractulul de credit n.06-06/1/86 din 16.07.2008 din EUR in MDL: 2. A anula penalittile si dobingile majorate neachitate de tatreprindere (Gnclusiv comnisionul de procogare) acumwulare pnd \a dota la care urmeaza a {i tncheiat acordul de renegociere a creditelor, 3. A reesalona plitle aferente creditelor prin prorogarea termenului creditelor (607 ani, prin stabilirea soldului cumulati fa lei, peatra toate plfile existent; 4A stabili rata dobiiaii fixe la creditele renegociate la nivelul de 10% pent pprimii 2 ani de valabilitate a creditului renegociat, cu modificarea ratei obinzii fixe tn rata fotanca, pentmu perioada aniloc 3-7 de valabiltaie 2 credituluis ‘8. A stabili ci dobincile sporite gi neachitate de intteprindere pind la data la ‘care urmeazA a fi ncheiat acordul de renegociere a ereditelor, urmeaza 8 fi achitate in pericada 2012-2016, in rate propartionale lunare; 6. A stabil. perioada de gratie de 6 luni pentru dobinda curenta, urmand ca suma dobinzilor penini primele 6 luni s8 fie distrbuita gi achitata in tunile 7- 12 de valabiitate a credituluirenegoctat; SA AROMA’, unicul actionar fiind Statul, a beneficat de la Banca de Economii S.A. in perioada anilor 2004-2008 de 4 credite in suma totala de 83,000,000 MDL si 470,000 EUR: 1) Contract de credit nr.06-06/1/88 din 28.12.2004, in suma de 30,000,000.00 lei, eu soldul la momentul renegocierit de 13,660,702 lei; 2) Contract de credit nr.06-06/1/50 din 30.08.2005, in suma de 30,000,000.00 lei, cu soldul la momentul renegocierii de 15,250,000 lei; 3) Contract de credit nr.06-06/1/86 din 16.07.2008, in sum de 470,000.00 Euro, cu soldul la momentul renegocierii de 470,000.00 Euro, echivalent a sumei de 8,403,882 lei (la 12.01.2010 1 Euro=17.8806 lei); 4) Contract de credit nr.06-06/1/103 din 22.08.2008, in suma de 23,000,000.00 le, cu soldul la momentul renegocierii de 23,000,000 lei Suplimentar, compania a contractat credite si de la alte baci comerciale (BC Fincombank SA si BC Victoriabank SA), suma totala a cirora a constituit 73,000,000 MDL. {In decembrie anului 2008, in baza decizie! Consiliulul Bancil, au fost prorogate 2 credite de care beneficia compania Ia momental respectiv cu soldul total de 28,900,000 MDL, I-a fost acordata perioada de gratie la plata dobanzilor calculate si neachitate la toate creditele existente (soldul total de 60,000,000 MDL), cu amanarea platilor de dobanda pentru perioada ulterioara de 6 luni 1, de asemenea, debitorulul au fost anulate penalitatile acumulate la datoriile restante in suma totald de 628,793.88 MDL. 51 740.14 EUR. Toate masurile de ameliorare a situatiel, intreprinse de Banca, nu au avut rezultatul sconta, compania tnregistrand in continuare restante la patie aferente contractelor de credit. Inbaza procesului-verbal al sedingel Comitetulut de creditenr.1647 din 28.12.2009 s-a hotardt de ase adresa Consilului Bini referitor la renegocierea crediteloracordateintreprinderi,Aroma” SA. Astfel, a data de 12.01.2010 a fost semnat Acord de renegociere la contractele de credit inchetate cu suma totalé a soldurilor creditelor renegociate de 60,314,584 MDL. ‘Acordul de renegociere a creditelor a avut urmatoarele efecte: 1. S-a convertit creditul acordat conform contractului de credit nr.06-06/1/86 din 16.07.2008 din EUR in MDL. 2. S-au anulat penalitatile si dobanzile majorate neachitate de intreprindere (inclusiv comisionul de prorogare) acumulate pana la data de 28.12.2009 (echivalentul de 3,654,979 92 lei), La data semnirii Acordului de renegociere (12.01.2010) suma anulata a constituit 4271,787 78 lei 3. S-au reesalonat platile aferente creditelor prin prorogarea termenului creditelor cu 7 ani (cu scadenta in decembrie 2016) (prin stabilirea soldului cumulativ in lei pentru toate platile existente) 4. S-a stabilit rata dobanzit fixe la creditele renegociate la nivelul de 10% pentru primii 2 ani de valabilitate a creditului renegociat cu modificarea ratet dobanzit fixe in rata flotanta in anii 3-7 de valabilitate a creditului 5. S-a stabilit cd dobanzile sporite si neachitate de intreprindere pana la data 28.12.2009, uurmeaza a fi achitate in perioada 2012-2016 in rate proportionale lunare (pana la data de 28.12.2009 s-a acumulat suma echivalentului de 11,075,61433 lei). La data semnarii Acordului de renegociere (12.01.2010) summa acumulata a constituit 12,295,017.43 lei. 6. Sa stabilit perioada de gratie de 6 luni pentru dobanda curenta, iar suma dobanzilor pentru primele 6 luni sa fe distribuita si achitata in lunile 7-12 de valabilitate a creditului renegociat. 7. S-au stabilit platile lunare privind principalul creditului a cate 100,000 lei pentru primele 24 de luni, iar sua ramasa a creditului sa fie distribuita proportional lunar in lunile de 25-84 de actiune a creditului. 8 Interdictia de contractare a altor credite fara permisiunea scrisa a Bancit 9. Stabilirea rulajelor prin Banca de Economii SA proportional cotei creditelor acordate de Banca, $i anume cel putin 46%, Ulterior, in baza procesulul-verbal al sedintel Comitetului de credite nr.1421 din 19.10.2010 s-a hotarat: ~ Festructurarea graficului de rambursare a creditului renegociat; + modificarea graficului de rambursare a dobanzii curente astfl, perioada de gratie pentru dobinda la creditul renegociat se acorda pentru lunile 1-6 si 11-12 de valabilitate a creditului renegociat, urménd ca suma dobanzilor pentru lunile 1-6 si 11-12 sa fle distribuita si achitata in unile 17-24 de valabilitate a creditului renegociat. Din data semnarii Acordului de renegociere (12.01.2012) debitorul a rambursat suma de 7,954,415.92 lei + credit 4,250,000 lei; + dobanda~ 3,680,729.20 le; + comision pentru restructurarea creditului - 23,547.83 lei; = dobanda majorata pentru credit neachitat - 138.69 lei. In anul 2012 debitorul a rambursat 7,954,415.92 lei, iar in anul 2013 - 0.00 lel. In scopul asigurdrii rambursérii creditulut renegociat, au fost incheiate urmatoarele contracte de 9): 1. Contractul de gaj inregistrat asupra mijloacelor fixe nr. 06-06/1/88-g din 28.12.2004, obiectul caruia, conform acordului aditional nr. 03 din 12.01.2010 constituie urmitoarele mijloace fixe (536 de pozifi), valoarea de gaj al cSrora constitule 14.671.581 MDL, jar valoarea de bilant- 26,675,605 MDL: 2 Contractul de ga) inregistrat asupra unel universalitati de bunuri nr. 06-06/1/86-g1 din 28.12.2004 obiectul caruia, conform acordului adifional nr. 05 din 11.03.2011 constituie distilat de vin depozitat pe adresele: mun. Chisinau, str. Bucuriei, 20 si ‘mun. Chisinau, str. Toma Ciorbi, 38, valoarea de gaj al cAruia constituie 59,000,000 ‘MDL iar valoarea de piatd 84,492,167 MDL. Valoarea totalé de gaj a bunurilor enumerate constitule 73,671,581 MDL. Prin incheierea Curtii de Apel Chisinéu din 08.10.2012 a fost admis spre examinare cererea introductiva depusa de BC ,Victoriabank” S.A. privind intentarea procesului de insolvabilitate fata de SA ,Aroma’. Incheierea a fost contestata cu recurs de citre SA Aroma, iar la data de 05.12.2012 Curtea Suprema de Justtie a admis retragerea recursului inaintat. Conform hotarari Curtii de Apel Chisinau din 01.04.2013 (judecitor Nicolae Craiu) a fost admisa ¢ererea introductiva si intentat procesul de insolvabilitate fata de SA ,Aroma’. {In temeiul tabelului definitiv al creantelor si Inchelerii Curt de Apel Chisinau din 11.09.2013, -a validat creanta Binci fata de SA Aroma, dup cum urmeaz’ “Categoria sumelor datorate Suma, lei Gredit 59 064 584,00 Dobanda calculati si neachitat’ i 15.472 438,32 Dobanda renegociat pentru perioada octombrie 2008-decembrie 12295 017,43 2009 si neachitata a | Dobanda majorata pentru creditul neachitat 490 134,01 Penalitatea pentru dobinda neachitat’ 12 120874,13 inclusiv: | penalitatea pentru dobanda restanta 11018 318.43 enalitatea pentru dobinda renegociata si neachitat = 1102 555,70 ‘Taxa de stat pentru depunerea cererii de chemare in judecatl 50 000,00 Cheltuielile de executare z = 2835,00 TOTAL x ___99.495 882,89 In conformitate cu Planul procedurii de restructurare aprobat prin Hotararea Curtii de Apel Chisinau din 21.05.2014, creanta Bancii urmeaza a fl achita in modul urmator: 1. Achitarea sumei de 26,432,471 MDL conform graficului: = 1,500,000 MDL in trim. 12014 (achitat); 3,534,791 MDL fn trim. | 2015 (administratorul ne-a informat ¢4 transa va fi achitata); 5,300,000 MDL in trim. 12016, 5,300,000 MDL in trim, II 2016; 5,300.00 MDL in trim. IV 2016; 5,497.680 MDL in trim. 12017; 2, Transmiterea bunurilor gajate in posesiunea Bancii In vederea comercializat La data de 25.06.2014 a fost semnat Acordul privind exercitarea benevola a dreptului de gaj, lar la data de 25.07.2014 - Actul de predare primire a urmitoarelor bunuti (in ceea ce priveste distilatul de vin sunt prezentate si neajunsurile si pierderile tehnologic ~_distilat de vin: F | Denumiren ‘etna conform deordult ‘in 25062018 (ial) Prep aad confirm Srluden Camere de Comer Genera! Esper Taloareade | —Wajuns srtconorm | Ca Camererae | 25072014 Comer General Expert lt Nesp a) Parte onnolgice (dal) 2sori4 Pinder tehnalagice “te 7 | aaa Koma (Guess apron 1987, S058 $599 Tavis | aa BBO FADS Fp 2162038 iKoninc amp (aneraa apron 1938, B66: ae] iaasEaTse | yaa TT Was Tse FY 21s2040| ons cau (Ganeraasen a apron 1992 coy 7B] awe ISEB) TE Dies 7) 2162082 Koma cape Cnernaan) wo fopeon 1999 THES] | aaa asia | aaa] TSaaT oT Tee Tana 5p n1620 Komen (ners) 13 copron 2002, co} wassivas | aie sora Tas @ | n62078 Konsrtn capt Cerna) x3 copros 2007 | 1 | at GT] | aia T77SNRODD | —TAGLIS | Sy TT TSR SEAS 7 | 2162000 Kom enue (Gamera ns apron 2008 FBR a7] ina as0Az | | Tara a I GAETA9ETSD TSH A9860 5082 = mijloace fixe 536 de poziti valoarea de piajé 25,631,602.00 MDL. Este necesar de ‘mentionat de o parte din acestea sunt amplasate in bunul imobil ipotecat BC -Vietoriabank’ S.A. si nu pot fi separate far a deteriora imobilul, iar in luna martie se intenfioneaza de a expune la vanzare bunurile imobile (ipotecate si libere de grevari) amplasate pe str. T.Ciorba, 38 ca complex unic AROMA Mijloace fixe (cisterne, utilaje, etc.)