Sunteți pe pagina 1din 26
SS aEnnanamneanananeal IM .SANIN" SRL inregistrati la Camera Inregistrarii de Stat la 25.03.1996, IDNO - cod fiscal 1002600027631, eu sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 21, este un agent economic care activeaza in domeniul producerii folie: din polietilena sia ambalajelor flexibile imprimate, ‘Compania dispunea la Banca de Economil S.A. de urmatoarele faclititi creditare: Nr.sidata contractuluide credit | Suma creditutui | Vatuta | Scadenta | Rata dobéneii - 40,000,000|_MDL_| 25.10.2015 13% even e omnes 764,000] USD _| 25.10.2015 9% 210,000] EUR | 2.042015 9% (06-06 /1/44 din 22.06.2011 132,000 Usb _| 22.04.2015 9% (06-06/1727 din 25.02.2008 I 3028240) USD | 25.02.2017 3% In calitate de asigurare a rambursérii creditulul acordat IM ,Sanin” SRL si a platilor aferente au fost incheiate urmatoarele acte de garantie: es hee ||| ove gall monte See See ees | Spee ee | neues seas lose ie TeegatOF 6/1715 | sar Se aera Miloace xe toe, OOS | sais 6487398 Milloace xe Sear EE] in Sa 8220507 ee [SOE | cn deal sina ei ; faa ‘Totodata, este incheiat contract de fidejusiune cu pif. Brestecico Alexandru in suma de 80,400,000 lei {In baza procesului-verbal nr. 0424-1 din 07 august 2013 al gedinjei Comitetului de eredite s-a deck intentarea procesului de insolvabilitate, incasarea datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreptului de gaj asupra bunurilor gojate de catre debitoriigalisti/ipotecari pentru asigurarea creditelor acordate IM ,Sanin” SRL si IM ,Sanin Plus” SRL. vue Ouvug 090, Cu seu iN mun. Lnisinau, str. Muncesti, nr. 6U1. Compania activeaza pe piafa Republic Moldova in domeniul produceri i comereaiariarticoleor din poletlenaspolipropiies. en La momentul actual compania dispune la Banca de Economii S.A. de urmatoarele failtai creditare: Neldstaconment ete senate | tae | sedge | ft Deni/stanansanit —|~ ze onn9000 wo. ——aoas ze a eeto/i/stanteizani | zsomod fin [eae te {n calitate de asigurare a rambursarii creditului acordat IM ,Sanin Plus" SRL si plifilor aferente au fost incheiate urmatoarele acto de garantie: Denumirea bunurilor gajate Nr. contractului Debitor gajist Valoarea de gaj, tei ] Sena SR RE ARG | MRO aoa mara ar none te siento MATTE oy sen mar Sa 7260 Mitac ie Parnas 06 0717S) iy, sin Pur SRL ia02330 oo atari RNR cc tee SA, asia — Ter O66 sm gamer | eniaen Mijloacecclante Pansat C6 O67 Senin Par SRL 33090,000 Villon rene Pare TET nin SL 96700 Total x 7 L a 30,628,987, 4m baza procesului-verbal nr. 0424-1 din 07 august 2013 al gedinfei Comitetului de credite sa des intentarea procesului de insolvabilitate, incasarea datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreptului de ga) asupra bunurilor gajate de catre debitorii gajisti/ipotecari pentru asigurarea creditelor CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-08/1/27 Mun. Chisinau Incheiat la douazeci si cincifebruarie anul daua mi sapte (25.02.2008) Intro BANCA DE ECONOMII S.A. inrogistraté la Camera Inregisrati de Stat la 18.06.2001 cu numénul de idenificare de stat - codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filala m1 Chisindu, care _ctveaza in conformitate cu Regulamentul cu piv la fale, cu sediul in mun. Chisinau, st. Pushin ‘33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, care actweaza In beza procuni nr 08-17/125 din 27'12.2007, muita In continuare Banea, pe de o parte, si IM "SANIN" S.R.L., Inregistrata la Camera Inregistrari de Stat la 25.03.1966 cu numanul do identifcare de ul fiscal 1002600027631. cu sediul In mun.Chisinau, strPetru Rares, 57, reprezentata prin Director, dl Alexandru Brostecico, care actioneaza in baza Statutulul nurtta (a Continuare Debitor pe de ata parte Avind in vedere cererea Debitorulul, decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr-208 din 19.02.2008) si decizia Consiutui Bancil (proces-verbal nr'8 din 21 02.2008), parle au convenit £8 Incheie prezentul contract de credit In urmatoarele condi 4.NOTIUNI GENERALE. Parle contractante au convenit 88 accepte ca baza urmitoarele notin: 1.1. Credit expirat se considera credit 2 care nu a fost rambursat la scadenta prevazutd fn prezentul contract (in cazul in care este Prevazuta rambursarea creditulu la scaden{a) sau pentru care nu au fost rambursate angele (in cazul in care este prevazuta rambursarea creditulul in range}, b. dobinzle aferente c&ruia nu se achita in termenul prevazut in prezentul contract cara nu a fost rambursat in totaltate in caz de reziliere a contractului in conditile prevazute, 1.2, Dobinda reprezinta patie procentuale racordate la suma creditulul acordat efect ¢1 achitate de care Debitor pentru folosirea miloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiesind din 360 de zile anual 1.3 Dobinda flotantd reprezints dobinda care posta fi modificaté pe parcursul derutii prezentulul ‘contract in coniile stipulate in acesta. 1.4 Notificarea este 0 adresare scrisé referitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract (achiterea dobinziior aferente, rambursarea crecitului, depasirea termenelor contractuele $.a,). Care se prezinta nemijlocit de catre o parte altel par) contvactante sub semnBturd sau‘ prin scrisoare recomandata 1.5.Reziliorea contractului se considers Incetarea dint-o anumita data previzuté in notificare a obligate! Bancii de @ acorda creditul si a dreptului Debitorului de a utilza creditul In caz de ‘ezilire creditul devine scadent, ins& rezilerea nu exoneareazé Debitorul de obligaiile de achitare a dobinzt 2,0BIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Banca acorda Debitoruiu un credit in transe in suma de 1,360,000.00 (un milion trei sute saizeci ‘mill EUR tn concititeasigurari acestuia, utilzai ficient gla destinatie gl achitar la scadenta 2.2.Creditul va fi uilizat integral de catre Debitor pentru efectuarea investor capital (procurarea ublajulu. 2.3 Creditul se acordd pe un termen de 60 (saizeci) luni calendaristice si anume data achitaril complete a creditulu! gi a tuturor platior aferente enumerate in prezentul contract este stabiita pentru 25.02.2013 (douazed si cincifebruarie anui doua mi tre'sprezecs) S.MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3:1. Creditul se va acorda de citre Banca In valuta prezentului contract (EUR), prin executarea Gispezitilor de plata ale Debitorul, din cont separat de Imprumuit desehis la Fiala ne 1 Chigindu 2 Bane in stricta conformitate cu destinajia indicata In punctul 2.2, 92. amateur anest_to-confortate cu condiile prezenusi contract se ofctveazB in baza Alspoziilor de plat ale Debliouiui Fiecare uispoztie de plata se vizeara pn sempatura Persoanelar respansabile de transferu! miloacelor conform destinatil, Zp tas or care atestd constituirea garantilor £ cee YELL Alexandru Brostecica LLY) sua. totals a creatus cu condiia ne prevege ACORD ADITIONAL NR.Ot a conteactul de credit n.08-06/127 din 25.02.2008 rin, Chiginde Troheiat loot august anut doua ri opt (08.08.2008) te votre, BANICA DE ECONOMN-S.A, irazistata fa Camera Inragistari de Stat 6 18.05.2001 cit ns, ‘enters de stat - codul fsca! 1003600002548, prin Fiala ne Chine, oe et in ontormeate eu Reguarmentl cpr a fae; cu se in mun Chisinau # 9s seat natn gm Dlector, dna Eeaterine Teack care activeaz in baza procut 617/122 > Joe? pumia in continusre Baned, pe de o parte $i WM 'SANIN SRL. Inegitralé la Camera Ievegisrant ce, Stat ia 25.09.1906 ov oumassl = Tae ctcodul fica) 1002600027633, cu sedil in mun Chisinau, si-Pelry Rarey, 5 care cin Director, el Alexandru Breeocica, care acfoneazA In baza Stauth, MUM ip ‘contnuare Dabiter pe de ata parte ‘vind tn vedere ceterea Oetitoruii 1 decizia Comitatubt de Credits (proces verbal nr. 069 Aine ecbh gartle de ‘comun aco’ au convent c& coriachil G6 credit, nr. 06-06//27" Sn 25-92 2066, sa intervina urmatoarele modiioat L. Se expun ia urmatoarea radactie puncteles 7 TermenalGe salad a ereditdul ivesstonel 1 Suma de 1,350,000:00 euro, acodat i baze ‘prezomtubs: contract este de pana i 29.08.2008. ai Su _datarate Banch potrivt prezentulu contract sunt gerantate prin: 111 contract de 98) inregistrat vitor asupea mifaaosior fixe nv.06-06"1;27-g1 cin 25.02.2008 si coer tonal a0? din 0808:2008, tncheiat cu IM Senin’ SRL. le valoarea 4° 92) 8.746310.00 le: 512. contrat de gal inregswar nr06-06/1/27-92 din 25.02.2006 asupra unel universaital de buna) {oace eeeviante), inereiatcu IM , San’ SRL. ja valoarea de gaj 2,720,000 00 113 contact de aj inregistrat rv. 08-06 (27-99 din 08.08-2008 asuora mioncelor fixe (Us) ‘ougrale Nipeter FA), inchelat eu ,Celna” SRL. la valoarea de gai de 10.950.544 2, 4.44. contact de cesiune a fis miloaselarfinanesre Xin contre curente ar 06-061/27-¢ diy 75.02.2008. h Prestotul acond este parte integral la contractul de credit nr. 06-06/1727 ain 25.92.2008 ‘nchelat intre Banca si Debitor Alto prevederi ala contsachiul de credit mantionat $= pasteaza pina a indoplnicea tuturor angalamentelor asumate de cat part n cad | Prozentul acord a fost intaomit in 3 exemplar, din care2 exemplars ramin la Banca, er | ‘exemplar 8¢ mmanoaza Dabiorul ALTE RECHIZITE: BANGA: DESITORUL: ‘Cant corespondent: 2805701 498126 ‘Cont crane: 2asts01s961s44 (Cexul bans BECOMDAKEDS ‘Banca de Eeonomi SA Fiata nr Chisinau (Coa fiscal, 1ooge00002549 ‘Cond banc: BECOMD2KO09 Ga0 TYR 7900081 i ‘Cod fiscal, 19200027631 AU SEmNar ct BANCA: DEBITORUL: Director rector Eesterna Teac Alexancns Brosteci 3.4.Acordarea creditului se efectueaza cu condita prezentail In Banc’ a documentelor ce confirma utlizarea creditulul conform p 2.2. 3.5. La acordarea creditului Debitorul achita Bancii un comision pentru acordarea credituul In suma de 27,200.00 (douazeci si sapte mii doua sute) EUR care constituie 2% (doua procente) de la uma creditului acordat. 36.In cazul in care Debitorul refuza creditul parfal sau total, el va pati Bancit un comision de nneutiizare (remuneratie pentru punerea la dispozitie 2 creditulu) in manme de 2% (doua procente) de la suma credituluirefuzat. 3.7.Termenul de valorficare a credtului investtional in suma de 1,360,000.00 euro, acordat in baza prezentului contract este - de pains le 01.08.2008. 4, RAMBURSAREA CREDITULUI 41, Debitorul va rambursa credit in valuta prezentului contract. 4.2. Debitorul va rambursa creditul pind la data finala indicata In punctul 2.3. al prezentului contract, ‘conform urmatorului grafic Ne] Seadenga ‘Sold nial —|~Rata, EUR Sold nal 1 | Febaiare 2008 7.360000 z 3,360,000 2 | Ware 2008 4,380,000 5: 7(360,000, 3 [Aprile 2008 41350,000 : 4'360,000 [Mal 2008 4,380,000 = 7,360,000 &Tlunie 2008 4'360,000 5 4(300,000 | los 2008 4:360,000 = 4£360,000 7 [August 2006 4:380,000, 3 4/360,000 3 Septembre 2008 4:380,000, : 1'360,000 &- [Octombre 2008 1,380,000, z 4£360,000 10" Notre 2008 #1380,000, 4'360,000 11-[ Desembrie 2008 1.380.000, 3 4°350,000 42 [lanvatle 208 $360,000, 7 4£360,000 13-[ Febriarie 2008 1,380,000, = 1360,000 ‘a [ Marie 2008 4360000 E 4.380.000 1 | Aprile 2009 4390,000 S 130,000 1 Wal 2008 380,000 : 360,000 17 [Tune 2008 4380,000 : 4,360,000 4 he 2008 1360000, : 4,360,000 10-[ August 2008 4380, 000 A 360,000 20/| Septembre 2008 1,380,000 —| 7,600]. 3s0,000 21 | Octombri 2008, 1,360,000 —| 10,000 —| ~1:340,000 22 | Now 2005 4340, 000_—| 6,000 —1 1338, 000 23.| Devenne 2008 1,336,000_| —,000 | —7:390,000 24 [nua 2010, 4330.00 —| —s.000 | —1'sas.o00 25 | Febraie 2010 1:325,000_—| 8.000 | 1320. 000 25-[ Marie 2010 4,320,000 —| 8,000 | 1315, 000 27 TAprite 2010 4.316.000 —| 8.000 —| 310.000 28°[ Mal 2010 1,310,000_—| 26,000. —.780,000 20 [une 2010 #:700,000 | 20,000 —| 270,000 30-[ ute 2010 1'270,000 —| 20,000 —| 1.250.000 31 [August 2070 1,250,000 —| 20,900 | —¥.730,000 32 | Septembre 2070 1'730,000_—| 20,000 —|~¥'310,000 (35: [ Cetomne 2010 210,000 —| —30,900—| “eo, 000 [34 [ Noiemprie 2010 1,180,000 | 30,000 4,150,000 [(35-[ Decembie 2010 1160, 000 —| 30,000 120,000 36-[lanvarie 2011 1:120,900_— [30,900 —| “090.000 57 [ Feerate 2017 {080,000 —| —30,000—|~t.060.000 38 [Marte 2011 960,000 | -—ao,o00-—| ~t20, 000. 39-[ Aprile 2011 #,020,000_—| 40,000 —|— 80.500 a0 Mal 2011 $0,000_—| 40,000] a4, 000-7 41 | tunie 2076 "3,840,000 | 40,000} 800,009" 22 [ule 2054-7 900,000 | ~ao,000 | ~ 880,960 is ot ALI ecaterna road s)-!) airandr Brestecoo (“ipl TT eeommatvay—SATNIN 43 | August 2011 860,000 40,000 820,000, 44 | Septembrie 207% 820,000, 40,000 780,000, 45_| Octombria 2011, 780,000 40,000 740,000 46 | Noiembrie 2011 740,000. 40,000 700,000. 47_| Decembrie 2011 "700,000, 50,000. 850,000 48 | Tanuarie 2012 650,000 50,000 500,000, 49 | Februarie 2012 {600,000 50,000 50,000, 50_| Martie 2012 "550,000 50,000 500,000, 51_| Aprile 2012 500,000 50,000 450,000. 52_| Mai 2072, 450,000 50,000 400,000, 53_| lunie 2012 “400,000 | 50,000 350,000, ‘54 | tlle 2092 "350,000 50,000 300,000, 55_| August 2072 "300,000 50,000 250,000 '58_| Septembre 2012 250,000. 50,000. 200,000, '57_| Octombrie 2012 "200,000 50,000) 460,000 '58_| Noiembrie 2012, 450,000, 50,000. 108,000 59_| Decembrie 2012 400,000, 50,000. 50,000 0, [25 februarie 2013 50,000 | 0,000 |—_0 TOTAL x 41,360,000, x 43.In cazul tn care Debitorul va solicita achitarea antcipats a unei pari a creditulu, Inaintea achitar fective, el va achita In primul rind dobinzile calculate Ia zi, cele restante gi toate platle aferente neefecttiate in termenele stabilte de prezentul contract. 5. DOBINDA 5.1. Pentru creditul pus la dispozitie Debitorul va plat B&ncl o dobinda flotanta cu rata initiala de 11% (unsprezece procente) anual, 52.Dobinda indicata In punctul 5.1. se va majora cu § (cinci) puncte procentuale in cazul in care creditul sau 0 parte a creditului este expirat. Dobinda majorats se va aplca la partea de credit ‘expirat, Incepind cu ziva care urmeaza dupa data scadente: crecitului sau a parti acestuia, 5.3. Dobinda se va calcula lunar, Incepind cu data acordaricredituui pina la rambursarea Iu, a soldul Contului de credit al Debitorulu 5.4. Data primei achitari a dobinzi se stableste 29 februarie 2008 5.5.Oebitorul va schita dobinzile aferente lunar, pna la ultima 2: lucrStoare a lunii gestionare, dar nu ‘mai tziu de data de 30 a luni respective. ‘58. Sanca are dreptul in mod unilateral 58 modiice rata dobinzi stabil conform prezentului contract, ‘in dependent’ de evoluta pietalfinanciare, instintind despre aceasta Debitorul prin natificare, cu Cel putin 10 zile calendaristice inainte. Rata noua a dobiinzi se consider acceptata dac& acceptul este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notficare sau daca, urmare a notficari Bani, Debitorul nu ramburseaza soldul credituli si nu achité alte sume supuse plat ctre Banca pina la expirarea termenului notifeari de modiicare a dobinail Marimea rate! noi a dobinzi se va aplica la Soldu creditului existent la data modifi ratei dobinzi 6. PLATILE 6.1.1n timpul actiunil prezentului contract se stabilegte urmstosrea succesiune a platilor (In ordinea descrescatoare a prionitaion: a Datorile restanto: = dobind’s > ered, > _penalitai, amenzi; ».Datorile curente > credit = dobings. 62. in cazul in care scadenta oricare! pla! coincide cu o 21 de osinna, scadanta plati respective se va fia in za lucrdtoare precedenta 6.3.Prin prezentul contract Banea este autorizata de Debtor sa-| opereze direct, in toate conte, in erdinea stabilta, in vederea:decontiti, sumelor scadenie aferente crediului acordat-(ereit, dobinda, penalty, alls pl). Injeazutipdei de disponbitati in conturi, Debitocul v mel datorete Banci din pmeld incasad,inaitea tuturor colodate categori de plat = Ecaterina Teach us bugetare. 644 Intru asigurarea rambursarii creditului $1 achitari plator aferente, Debitorul cesloneaza Béncit ‘reptul asupra une! pati a fluxuiui lunar de mileace financiare parvenite in toate conturile sale ‘curente si de depozit, deschise In Banca sau in oricare alt banca comercial 65. Panile au convenit ca fluxul lunar de miloace financiare, dreptul asupra carora este cesionat sa fu fle mai mic deca 100% din fuxul total de miloace financiare parvenite la conturil Debitorulu, 66 Debitorul drectioneaza lunar mijoacele financiare, dreptul asupra carora a fost cesionat Bénci, "emijloct la rambursarea crecitulu gi achitarea dobinzloraferente, in conformiate cu prevederls prezentulul contract. 6,7.In cazut in care mijoacele financiare ale Debitorului parvin in conturle sale curente deschise la Banca, Debitorul imputerniceste Banca sa efectueze In numele sau oparatiuni de decontari de pe Conturile curente gi directionarea acestor miloace financiare pentru rambursarea credit ‘achitarea dobinzilor aferente si alto plati conform prevederiior prezentulul contract. Operatiunile mentionate Banca le efectueazs prin intermedi! natei sale contabile 6.8 Cheltuelle de convertare a valute, In caz de necasitate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUNI $1 AMENZI 7.1,Pentru neachitarea 1a scadenta a piailor pe dobinda calculata pottvit prevederiior prezentului Contract, Debitorul va plati Bancil o penalitate In marime de 0.17 % pentru fiecare zi de intziere, care se va aplica la suma dobinzii neachitate. 7.2 Pentru utiizarea creditlui in contradicie cu scopurile definite In punctul 2.2., Debitorul va plat BBanciio amenda in marime de 20 % de la suma respectiva 7.3 Pentru neefectuarea tuturor operatiunilor In_valutd nationala si in valuta stréina numai prin Conturle deschise la Banca, Debitorul va plati Banci o amenda in marime de 2% din suma creditulul acordat. 7.4. Pentru formarea fara permisiunea scrisé @ Bancil a angajamentelor nol cu dobinda, cu termen de ‘scadenta inainte de scadenta crecituli, Debitorul va plat Bancii © amenda in marime de 5% cin ‘suma creditulul acordat 8, GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumele datorate Bancii potrvit prezentului contract sunt garantate prin 8.1.1. contract de ga inregistrat vitor nr.08-08/1/27-g1 din 25.02.2008 asupra miloacelor fix, Incheiat cu IM .Sanin” SRL, la valoarea de gaj 19,096,854.00 le, 8.1.2, contract de gaj inregistratnr.06-06/1/27-02 din 28.02.2008 asupra unei universaital de bunuri {miloace circulente), incheiat cu IM, Sanin* SRL, la valoarea de goj 3,720,000 00 le 8.1.3. contract de cesiune a fuxului mijoacelor fnanciare din conturle curente nr. 06-06V1/27-¢ din 25.02.2008, 8.2, Actele de garantie fac parte integrala din prezentul contract si sunt valabile pind la achitarea totals a creditului de catre Debiter, in conformitate cu conaiile prezentulul contract, $a piatoraferente ui 8.3.In cazul prolungiti actiunii prezentulul contract, Debitorul se obliga $A prelungeasca actiunea actelor de garantie pe termenul respect, iar la eventuala ciminuare a costului garantial. sa ofere ancl garanti supimentare, $, OBLIGATILE DEBITORULUI Debtor se obs 6.1.84 respect Itocmal prevederie prezentului contract 812 sd reste Sanci cedtul prs cobinale sferene in termenele stabi; 8.3 sé utlzeze creiul prt nscopu pentru care fost acoroat 94.84 menind evento confable @ toate docimeniee care atest ulzarea credtulli conform destinatier 985.88 prezite Bancil vimostialblantul contabi, contul de prof i plerder,precum 5 al racaton economic fhanciar, ri mal trend data de 154 knoe umoaca copa poroade gestonars 96.88 prezinte Bencl orce document soleil de aceasta, ce poste avea lgetur cu ced acordat (biant, buget de venir gi chetu, cont de prot gi peter, otce deeument prind garantie, prec 9 fetertor ia atvtatesdestégrst) 7.58: deschida contu a aRe bane dct cu aordul srs a! Banc: 98.98 roi promt Bint eee tosta madicaie ost conunsea tor, ‘adiesa sedily. conf dgconan,rechitle bancl,nelmtindse la acesteg Ecatonina Teadi Alexandru Brestectco, 4s bs 9.9.88 asigure integrtatea gi conservarea corespunzatoare a bunurlor, ce constituie garantia creditului pind la rambursarea integrala a acestuia, precum si a tuturor bunurior din patrimoni sau, 9.10, ‘s8 declare Bancii orice alte contracte de credit, Incheiate cu alte banci, precum si garenfile ‘acestora cu 10 zile nainte de semnarea acestora, prin noticare, 9.11. 8& notice Banci in scrs, in termen de cel muit 10 zile, despre aparitia oricSror factori sau a Lunor situati de forta majora, care-! pun In imposiblltstea de executare a obligatilor ce decurg din prezentul contract sau pot cauza in vitor Inrautatirea situajelfinanciare 9.12. s& suporte cheltuielle de urmérire siltd, efectuate de Banc’ pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor§i neachitate la scadenta, 9113, s8 nu constituie pe parcursul actiunii prezentulul contract garanti reale sau personale fra ‘acceptul scris al Bancii gi sa nu transmita f@r@ ecceptul scris al Bancit valorle materiale care- apartin cu drept de propretate altor persoane, 9.14. s& acorde Baincii dreptul prirtar asupra altor debitor in suma egala cu ratele nerambursate, dobinzi, penal, etc. In cazul lchidérii Debitoruluiinainte de rambursarea creditulu 9.15. $8 efectueze toate operatiunila In valuté nationala gi In valuta strdina numai prin conturile deschise la Banca, 9.16, fara permisiunea scris& 2 Bancli s nu formeze angajamente cu dobinda, cu termen de ‘scadenta inainte de scadenta creditulul 9.17.” la data rezileri de catre Banc a prezentului contract, cind obligatile de plata ale Debitoruiui devin scadente In termen de 15 zile calendaristce, sa réspundi pentru consecintele financiare directe sau indirect, platind Banc toste costurile si cheltuiele cntrenate de executarea imediatd acredituli 10. DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este tn drept 10.1. 84 achite creditu si dobinaie aferente Inainte de termen prin modaltatile de plata acceptate In ‘Bancé, cu respectarea conditiorstioulate In p.4.3. al prezentulu’ contract. 10.2. 8 primeasca de la Banca calculul dobinailorsferente creditulul, comistoanelor, penalitaior gi ‘amenzior. 10.3. _s& reziieze prezentul contrac, prin notifcare, in cazul In care nu este de acord cu modificarea de catre Banca a ratei dobinz 41. OBLIGATILE BANCIL Banca se obliga: 114. 58 tind evidenta utiizdrii si rambursérit credtului elberat Debitorulu, precum gi a dobinzlor ‘aferente calculate gi achitate. 11.2. In cazul modifica ratei dobinzli aplcate la credit, $8 notifce Debitorulul despre acest fapt cu 10, ile calendaristice Inainte, 12, DREPTURILE BANCII Banca are dreptul 12:1. 88 veriice respectarea conditjior in care a fost acordat credit, existenta efectiva, precum si integitatea garantilor credtului pin fa rambursarea integrala 2 acestuia gi achtarea platior aferente 12.2, sa refuze executarea oblgatiel de a pune la dispoziia Debitorluicreditl daca ‘.Detitorul nu a utiizat creditul in decursul la 18 zile bancare de la data semn8fi prezentuli Contract (daca contractul nu prevede aitceva); b.Debitorul a furizat Banci date neautentice peniru obtinerea crecituly Au apérut circumstante care indica cu certtudine incapacitatea vitoare a Debitoruli de a ddeserv i rambursa creditul {<.Debitorul sau tertul Incaica obigatia de a ecorda garanti de rambursare a creditului pe care a ‘asumato sau alte conditiinainiate de Banca pentru puneree la ispozitie a crectulul e.Debitorul nu indepiineste condiile prezentului contract la tranga sau trangele precedente (in ccazul acordari credtuul in range) 123, 88 reziieze unilateral, prin notificare, prezentul contract si sé-si realizeze dreptul asupra ‘garantjeicreditului,incusiy.asupra-obseciuluigajlui in cazul in care a. Debitorul a admis 0 sestanté la achitarea dobinaii mai mare de 60 zile calendaristi b._Debitorul nu a ramibtrgatIntermen croditl gi s-a format o restanta de 60 zile ‘sau Debitorul nu/@ Sxgbitt oblate da restiuire 2 2 transe ale c Ecatorina Teaci Alexandru Bresieci Ps este prevazuta rambursarea crocitul In trange); ‘6. Debitorul a folost creditu in alt scop decit cel indicat tn punctul 2.2; 6. ssitualia economic gi financiara a Debitoruisi nu mai asiguré’ condi de rambursare a Creditului $i achitare a platlor aferente; fe. Debitorul sau alt organ competent a declarat reorganizarea, restructurarea sau lichidaroa Debitorului, £. Debitorul a devenit insolvabil 4, Debitorul nu a oferit garantile cerute sau a redus fara acordul Sancil garantie oferte; | Licenta sau autorizatia de functionare elberat8 Debitorului pentru activitatea care urmeazs a f creditata este suspendats sau a expirat termenul ei de valabiltate, © parte considerabila din patrimoniu! Debtorulul este confiscaté sau nationalizala si aceasté situatie afectesza continuares sctivtsti sale sau Indepliiea anumitor conditi conform pprezentului contract, j. Pe patrimoniul Debitorului sau patrimoniul Debitorului galt este pus sechestru; k. Neindepiinini oricdreia din conditjile stipulate In prezentul contract si contractele de gal Ate cazuri prevazute de legislape. 43. LITIGHL 13.1. Orice neintelegere rezultata din prezentul contract de credit va f soluionata pe cale amiabia 182. In cazul in care nu se ajunge la un acord,ltigiul va fi solujionat de organele judciare gi de resort ‘le Republic Moldova 414, ALTE PREVEDER! 141. Netespectarea de cdtre Debitor a cbiigatilor asumate prin prezentul contract oferé Banc reptul de a ua urmatoarele masun rerilierea contractului de credit refuzul executtiiobligatiol de acordare a credtuiul recuperarea creditulu din conturle de disponibiltati ale Debitorulu in ordinea stabiits, valoriicarea garantilor constitute de Debitor pentru rambursarea creditulu cexecutarea silta din patrimoniul Debitorului 14.2. Contractul se considerd rezliat dupa expirarea a 15 zile din momentul expedieri notfcari de ‘cre Banca la adresa juridicd a Debitoruu, indiferent de primirea sau lipsa avizulul de receptie 14.3. La data reziliori de catre Banca a prezentului contract, oblgatile de plata ale Debitorulul devin scadente in termen de 15 zile calendarstce, iar cin ziua urmatoare aceste obligaii vor fi ‘considerate ca plat restante. 144, Cesiunea unel terje persoane a dreptulul de a cere indapliniroa de catre Dabitor a obligatel de rambursare a creditului si dobinzilor aferente se efectusaza de cétre Banca unilateral, prin avizarea tn scris a Debitoruli, fara acceptul acestua, 145. Debitorul poate transmite unei terte persoane obligatia de rambursare a credituui sia platlor aferente [ui numai cu acceptul scr ai Banci 146, Modificrile si completile la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre parti a nor acordu adigonale. 14.2, Prezentul contract de credit intra in vigoare la data semnéri iu, der nu inainte de primirea ta Banca a documentelor de consttuire a garaniiel craditulu, provazute la cap.8 al prezentului ‘contract, precum si a altor documente prevazute de prezentul contract gi actioneaza pind la Indeplinirea tuturor angajamentelor asumate In cadru lu Prezentul coniract a fost intocmit In num de § exemplare, din care 1 exemplar ramine Ia notar, 3 ‘exemplare rémin la Banca si { exemplar se Inmineaza Debitorul! ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont de decontare: 2805701498135, ‘Cont curent 22515014981644 Codul Banci: BECOMD2X609 {in Faia ne 1 Chisinau Banca de Economii SA CCodul fiscal: 1003600002549 Codul Banc: BECOMO2XEDS Codul TVA: 7800041 Codut fiscal 1002600027631 AU SEMNAT CONTRAGTUL: BANCA: S DEBITORUL: Director Director Eeaterina Toaci_\ Alexandru Brestecica Lf us CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1172 ‘Mun. Chisinau ‘nchevat la douazeci si sapte octombrie anul doua mii zece (27.10.2010) Quand in vedere corerea Debitonii, decizia Comite de credte (proces-verbal nr. 1219 din 20 Semlemine 2010) si Decizia Consihuii Bancii(proces-verbal ne. 06 dn 04.10.2010), pal. as Convent sa inchete prezentul contract de credit in urmatoarele condi 1. NOTIUNI GENERALE Pte contractante au convenits& accepte ca baza urmatoarele not: 1.1. Credit expirat se considera creditut ‘= care mu a fost rambursat la scadenia prevazuta in prezentul contract (In cazul in care este Brevazutl rambursarea crecitiui a scadenta) sau peru care nu au fost rambutsats ronsese |, depagirea termenelor contractuale 5.2), Sree, brezinta nemiloct de catre © parte altei pari contractante sub semnaturé sau‘ pri serisoare recomandata, 15 Reaillerea contractului se considera incetarea dint-o anumita data prevazuta in notiicare @ dreptulul Debitorului de a utllza creditul In caz de ‘eaiere creditul devine scadent,Insa rezilerea nu exonereaza Debitorul de obiigaile de scrtare 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2-1 Banca acorda Debitoruul un credit in transe in suma de 40,000,000.00 (pairuzeci miicane) MDL. Si feti000.00 (sapte sute ssizeci si patru mil USD, in conditle asigurari acesuia, soles eficiente sila destinatie x achiteri la scadents 22.Crediul va @ utilzat de cétre Debitor pentu complearea mijloacelor creulanta (procurerea ‘raleriel prime pentru producerea peliculei din polietiona, aricolelor din potatiena st aricoos din material polimeric si achitares taxelor vamale aterente) 2.8. Gredful 9 acorda pe un fermen de 24 (douazec i pair) luni gi anume data achitars complete a SESE, & 2 tuturor platiior aferente enumerate tn prezentul contract este stabil porte douazeci si gase octombrie anul doua mii douasprezece (26.10.2012), credits + penalita, amenzi, , Datorile curente: = credits = dobinda. ‘82 In cazul In care scadenoricdrl plat! coincide cu o2i de odind, scadenta plat respective se va fixa in ziva lucratoare precedents. 5.3.Prin prezentul contract Banca este autorizata de Debitor sii opereze direct, in toate contunle, in grdinea stabilita, in vederea decontiri sumelor scadente aferente creditulul acordat (crea dobinda, penaiitat, alte pia). In cazulipeei de disponibiltati In conturi Debitoru va plat sumele atorate Bancii din primele incasan, Inaintea tuturorceloriate categori de plah, tn atara datoriicr bugetare, 64. lriru asigurarea rambursarii crecituui si achitr platior aferente, Debitoru) cesioneazé Banc reptul asupra unei part a fuxulu iunar de miloace financiare parvente in toate conturle sale ‘curente si de depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banca comercialé. 6.5.Pértie au convenit ca fluxul lunar de mijoace financiare, dreptul asupra céfora este cesionat $8 1u fie mai mic decit 100% din fuxul total de miioace financiare parvenite la conturlle Debtorskit 6.6.Debitoru|drectioneaza lunar mijoacele financiare, dreptul asupra cdrora a fost cesionat Banc ‘nemilocit la rambursarea creditulu ¢1 achitarea dobinzllor aferente, in conformitate cu prevedeni ‘prezentulul contract. 6.7-[n cazul in care mijoacele financiare ale Debitorului parvin fn conturle sale curente deschise la Banca, DetitorulImputericeste Banca sé efectueze in numele S2u operatuni de decontari de pe Conturle curente $i directinnarea acestor miloace financiare pentru rambursarea credituli, achitarea dobinailor aferente i ator pli conform prevederir prezentului Contract Operatiunis ‘mentionate Banca le efectueaz prin intermediu! notel sale contabie. 8.8. Cheltuolle de convertare a valutei, in caz de necesita, le suporta Debitorul 7. SANCTIUNI $1 AMENZ1 7-1.Pentru neachitarea la scadenta a platior pe dobinda calculata potvt prevederiior prezentului Contract, Debtorul va plat Bncl © panaitate in marime de 0.17 % pentru fecare 2 de mnraiors care Se va aplca la surna dobinail neachitate. 72 Penty utilzarea éredtului In contradictie eu scopurile definite n punctul 22, Debtoru va plat Bancito amanda in mare de 20 % de la suma respect 7-8.Ronttu neetectuarea operatiunior tn valta nationaid gi in valité straina numal prin conturile deschise la Banca, Debitorul va plati Banc o amenda in maime de 2% din sua cedtand ‘cordat, 7-4. Pentru formarea tara permisiunea scrisé @ Banc @ angajamentelor noi cu dobinda, cu termen de Scadenta Inainte de scadenta cresitului, Debitorul va plati Banal © amend’ th marime de sc cia suma creditulul acordat 8. GARANTAREA CREDITULUL 8.1. Sumele datorate Banc potrvt prezentului contract sunt garantate prin 5.1.4. contract de gal ipoteca nr.06-08/1/8.9 din 27.01.2006, acord adiional v.01 din 22.08.2006, ‘acord advonal nr.02 din 20.11.2006, acord aditional nr.03 din 11.12.2006, acord aditonel ‘n.04 din 20.04.2007, acord aditional nr.0S din 19.12.2007, acord adtional nr08 an 25.11.2008, acord adtlonal nr. 07 din 13.02.2009, acord aaitional nr 08 din 26.06.2006, acora ‘adtional nr. 09 din 06.10:2008, acord aditional nr. 10 din 27.10.2009, acord aélthonal nt dia 10.12:2008, acord aditiona) nr. 12 din 29.12.2008 si acord adiional nr, 13, asupra bunuilor mobile! tereriuiaferent amplasate tn mun. Chigindu, oc Dutest,shi,F” Vigiij-scu 70, Incheiat cu Aschim’ 5A, In suma de 44, 805,950.00 le, o oe pa 2a ro Dra ee = a12, 43, ats, 815, a7. 1.10. B14, B42. 82 Actele de fac gbite integrals din prezentul contract s! sunt valabile gi Director y Director Contract de gaj inregistrat vitor asupra mijloacslor fixe nr.06-06/1/27-91 din 25.02.2008, acord ‘adtional nr.01 din 08.08.2008, acord aditionalnr.02 din 25.11.2008, acord aditional nr. 03 din 18.02.2008, acord aditional nr. 04 din 25.06.2009, acord aditional nr. 0 din 01, 10.2009, acord adtional nr. 06 din 27.10.2009, acord adiional nr. 07 din 10.12.2009 si acord aditonal nr. 08 din 27.10.2010. tncheiat cu IM .Sanin” SRL, la valoarea de gaj 9,504,028 00 ie. contract de ga} inregistrat nr.06-06/1/27-92 din 25.02.2008, acord aditonal nr.01 din 25.11.2008, acord aditional nr. 02 din 13.02.2009, acord ational nr. 3 din 25.06, 2009, acord ‘ditional nr. 04 din 01.10.2009, acord aditional nr. OS din 27.10.2009, acord ditional ne. 06 din 10.12.2009, acord aditional nr. 07 din 29.12.2009 si acord aditional nr. 08 din 27.10.2010 asupea nei universalitat! de bunut (mijoace ciculante), Inchelat cu IM .Sanin’ SRL, la ‘valoarea de gaj 3,260,000.00 tei; contract de gaj inrepistrat_v.06-06/1/27-93 din 08.08.2008, acord aditional nr.01 din 25.11.2008, acord adittonal nr. 02 din 13.02.2009, acord aditional ne. 03 din 25.06.2009, acord ‘ditional nr 04 din 01.10.2009, acord aditional nr. 05 din 27.10.2008, acord adiional nr. 06 din 10.12.2008 si acord auitional nr. 07 din 27.10.2010 asupra mijoacelor fixe (utlaj tipogratic Nilpeter FA-4), inchelat cu .Celina” SRL. la valoarea de gaj de 12,775,635.00 let; Contract de gaj_ inregistrat nr.06-06/1/05-g_ din 24.01.2008, acord ditional nr.01 din 25.11.2008, acord aditional nr. 02 din 13.02.2009, acord adiional nr. 3 din 13.05.2009, acord ditional nr. 04 din 25.06.2009, acord adiional nr. O5 din 04.10.2008, acord aditonal nr. 06 din 27.10.2009, acord aditional nr. 07 din 10.12.2009 si scord aditional nx. 0B din 27.10.2010 asupra miloacelor fixe, Incheiat cu IM .Sanin” SRL, In suma de 6.487,595.00 let; ‘contract de gaj_inregistrat nr.06-06/1/05-g1 din 24.01.2008, acord adiional nr.01 din 25.11.2008, acord adiional nr. 02 din 13.02.2009, acord aditional nr. 3 din 25.06.2009, acord (5 102009, acordadonal i. 12 dn 27 102009, cord actonal 1910.12 2009, cord ational nr. 14 din 23.12.2009 si acord aditonal nr. 18 asupra constructs! cu destnate industnala 91 dreptulii de folosint@ asupra terenulul de pamant arent. amplasate In mon, Chisinau, st. Muncest 801, incheiat cu IM "Sanin Plus" SRL. in sum de 6 601,000.00 Ie ‘contract de gal ipotecd nr. 06-08/1/143-g din 30.10.2007, acerd adtionalrv.0t din 24 01-2008, cord atonal r.02 din 25.11.2008, acord adtional nr. 03 an ¥3,02:2008, acord adibonel 94 in 26.06.2009, acord adtlonal nr. 05 din 05.10.2009, acord adticnal rr. 06 din 27-10:2009, acord aattional nr. 07 din 10.42.2008 si acord ational rr. 08, asupra teens Je Pamint cu supratata de 2.1149 ha alerent consiructo! de transport si comunicat, amplosat tn £ Gruen, s. Cosemita, Incheiat cu IM .Sanin’ SAL. In suma da 600,000.00 Tor Soniraet de gal inregistrat n.06-06/1/143-g1 din 30.10:2007, cord acitonal n.01 cin 24.01 2008, acord waitonal n.02 din 25.11 2008, acordaaitonal wr. 03 din 13.02.2008, acord ational rr. 4 di 25.06.2009, acord adtonal nr. 05 cin 01.10.2008, acord adtional nv din £27-10:2008, acord adiional nr. 07 din 10.12.2009 s acord adtonal nr. 08 din 27.10.2010 ‘s8upra milcacelor fhe, Mcheiat cu M.Sanin” SRL, tn suma de 1,92,173.00 le Sontract de gal inrogistrat' .06-06/1/148-ge din 03.12.2007, acord aditonel n.01 din 24.01 2008, acord actions ar.02 din 25.11.2008, acord adional nr. 03 dln 13.02 2009, acord atonal or 04 din 25.06 2009, acord acional nr 05 dn 01.10.2008, acordadionat 0S din 27.10 2009, acord aivoval vy. O7 din 10.12.2008 si acord aditonal nr 08 sr 7.10510 supra m calor fixe. Ichesat cu IM “Senin Pus” SRL, in sum@ de 609,522,000 Contract de cshune:@ ful mileaclr tnanciare di contre, ure A 6/70 2PA02010. HBG as Ecaterina Teaci s. Alexandru Brestecion, ‘sem 4 credituli de catre Debitor, n conformitate cu cone prezentlul contract, sia plaioraferente lui 8..In cazul prelungiti actiunt prezentului contract, Debitoru! se obligé s& prelungeasca actiunea Sctolor de garante pe termenul respecty, iar la eventuala ciminuare a costul garantel, 64 ofere Béncigaranfi supienentare. 9. OBLIGATILE DEBITORULUI Debitorut se obliga: 9.1.8 respecte intoomai prevederile prezentulul contract 9.2.58 resttue Bancii credtul prinit gi dobinalle aferente in termenele stabilte; 9.3.88 utlizeze creditul primit in scopul pentru care a fost acordat, 8.4.88 mentina evidenfe contabile si toate documentele care atesta utlizarea creditulsi conform destinatil 95.84 prezinte Bancii trmestrial blanful contabil ~ raportul financlar (posturi de activ, pasiv — desfasurat pe fiecare cont in parte), contul de profit §1 pierden (raportul privind rezultatele financiare (forma Ns2) gi raportl privind flux miloacelor banesti (forma Ned), raportul statist 5 C (trimestia), precum si al incicatori economico-finane‘ari, nu mai térziu de data de 30 a luni co lurmeaza dupa perioada gestionar8, iar bilantul contabil anual i raportul statistic §-C aferent, nu mai tarziu de data de 10 aprile, 96.88 prezinte Banc orice document solicitat de aceasta, ce poate avea legaturé cu creditul acordat (bilan, buget de venitur i chettuiel, cont de proft si pierderi, orice document privind garantile, recum $i referitor la actvitatea desfasurata) {9.7.88 nu deschida contur la alte banci decit cu acordul scris al Banci; 8.8.88 notifice prompt Banci despre toate modifcariie posiblle: denumirea frme ‘adresa sediulu, contul de decontan, rechizitele banc, nelimitindu-se la acestea:, 9.9.58 asigure integritatea i conservarea corespunzétoare a bunurlor, ce constitule garantia Creditulu' pina fa rambursarea integrald a acestuia, precum si a tuturor bunurior din patrmontul ‘conducatorul, 9.10, 88 declare Banci orice alte contracte de credit, Inchelate cu atte band, precum si garanile ‘acestora cu 10 zleininte de semnarea acestora, prin noice: 8.11. "54 notfice Bénci In sri, h termen de cel mut 10 2ie, despre apartia oricdror factor sau a nor situa de forté mora, care pun in imposibiitatea de executare a obigatilor ce decurg din Prezentul contract sau pot cauza in vitor Inrautatira sitaticl fanciare; 9.12, 38 suporie chetuielie de urmarre sta, efeciuale de Bancé pent recuperarea sumelot datorate de Detitor si neachtate la scadenta; 9.13. 84 nu consttule pe parcursulacfunii prezentului contract garantilreale sau personale fad acceptul ses al Banc si nu transmit fara acceptul sens 31 Bancil valor materiale cars | ‘artin cu crept de proprietatealtorpersoane, 9.14, 38 acorde Banci dreptupriortar asupra ator debitor In suma egalé cu ratele nerambursate, dobinz, penal, ete tn cazu lchidai Debitorulul inainte de ramburearea ereditull 9.16, 88 efectueze toate operatiunie In valuta nationalé gi in vall8 sind hummel prin conturie deschise ia Banc3, 9.16. fara permisunea scrisd a Banci s8 nu formeze angajamente cu dobinda, cu tarmen do scaienia Inaine de scadentacrediul 9.17 la data reiler de care Banca a prezentuul contract, cind obigafjile de pala ale Debtoruui evin scadente in termen de 15 zile calendaristce, sa raspunda pent consecintele tnancare recta sau indrecte,patind Bancif tate costure gi chetusile anttenale de executarea medias a credit 410. DREPTURILE DEBITORULUI Detitorul este in drept 10.1, achite credit si dobinzle aferente inainte de termen prin modaltaje de plata acceptate In Banca, cu respectarea condiilor stipulate in p.4.3. al prezentului contract. 10.2. "88 primeasca de la Bancé calcul obinailoraferente credtuu, comisicaneior, penalitior ‘amenzilor. 10, 4 rezilieze prezentul contract, prin notificare, n cazul in care nu este de acord cu modiicarea de catre Banca a ratei dobinzi, 11. OBLIGATILE BANCH Banca se obigs 114. sa tnd evident utizéri gi rarioursicreatulu etberat Debitoru,p aferente calculates acjyate Director ee Director Ecaterna Teac! us Alexandr Brestecco, 112, fy cazu! modificari rate! dobinz apicate la cred, 8 notice Debtoruul despre acest fpt cu 10 ‘ile calendaristice inainte, 12. DREPTURILE BANCII Banca are dreptul: 12.2. sa refuze executarea oblgatiei de a pune la dispozitia Debitorului credit dacs: ‘-Debitorul nu a utlizat credit in decursul la 15 zile bancare de la data semndrii prezentuul ‘contract (dac& contractul nu prevede altoova): .Debitorul a fumizat Banci date neautentice pentru obtinerea credtuli: ©-Au apérut circumstante care indica cu certtudine incapacitatea vitoare @ Debitorului de a deservi gi rambursa creditul; © Debitoru! sau terul Inca obigatia de @ acorda geranti de rambursare a credtulu pe care gia jasumat-o Sau alte condi inaintate de Banca pentru punerea la disporite a credits @-Debitoru| nu indeplinests condile prezentului contract la tranga sau trangele precedente (In ‘cazul acordai credituui in trange), 125, s4 rezlieze unilateral prin notficare, prezentul contract $i sai reaizeze deeptul asupra garantie! crecitulu,inclusiv asupra oblectulul gajuiul in cazul in cave a. Debitorul a admis o restanta la achitarea dobinzii mai mare de 60 zie calendaristice; ‘> Debitoru! nu a rambursat in termen creditul gi s-a format o restanfS de 60 zile calendatistice Sau Debitorul nu a executat obligatia de restiire a 2 trange ale crediuli (In cas) wy eave ‘este prevazuta rambursarea credituul in range). ¢Debitorul a folosit credtul in alt scop dectt cel indicat in punctul 2.2; 4. situaia economicd si financiara a Debitorului nu mal asigurd ‘condi de rambursare a ‘creditului gi achtare a pltilor aferente; © Debitorul sau alt organ competent a deciarat reorganizarea, restructuratea sau lichidarea Debitorul; 1. Debitorul a devenit insolvabit; f Debitoru nu a ofert garantilecerute sau a redus fara acordul Binci garantileoferte 5. Licenta sau autorizajia de functionare elivereté Debitorului pentru actitatea care umveaza af Creaitata este suspendatd sau a expirat tormenul ei de valabiltate: ‘G,barte considerabla din petrimonisl Debtoruul este contiscata sau nationalizata si aceasta Siuatle afecteaz’ continvarea actvtatii sale sau Indeplinitea anumitor condi conform prezentului contract; |. Pe patrimoniu! Debitoruui sau patrmoniul Debitorul glist este pus sechestru; i Relndepiinni oricareia din condiie stipuiate In prezentul contract contrctele de ga |. Ate cazuri prevazute de legislate, 13. LITIGH 12d: Price nelntolegere rezuitata din prezentul contract de credit va f solutionata pe cale amiabid 782, In carlin care nu se ajunge la un acor, itil va f sohiionat de organel fdicare ce wort ‘ale Republici Moldova. 14, ALTE PREVEDERI 141. Nerespectarea de catre Debitor a obligatilor asumate prin prazentul contract oferd Bancil reptul de a lua urmatoarele masur 8. rezilierea contractului de credit; . refuzul executini obligatei de acordare a creditulu: §; Tecuperarea creditulu din conturle de dsponibitt} ale Debitoruiuin ordinea stabit 4. valonficarea garantilor consttuite de Debitor pentru rambursarea creditakne 2. executarea silta din patrimoniul Debitoruli canto cap rss "44 Cesare a cops 3 a inept dct Cabo oop ce reanaars a creda dobinzio aferente se efecueaza ve care Bancy iniateat Dae vcore naa Deblgu eases ecto ° , 145. Debio pon ete esi kata oe ranbvane «eden 3 diator Director Ath) us Alcano Brstcco ff cMeg a aferente lui numai cu acceptul scris al Banci, 148, Mocificarie si completan la prezentul contract pot fefectuate prin sernnarea de care par @ ‘unor acordur aditonale. 147, Prezentul Contract de credit intr in vigoare la data semnati hi, dar nu Inainte de primiea la Banca a documentelor de constitute a garantel credtuu, prevazute la cap. al presente prazentul Contract a fst iniocmit i numar de 4 exempiare, cin care 1 exemplar ramne la notar, 2 exemplare ramtin a Banca $i 1 exemplar se inmineaza Debitoruti ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: ‘Cont bancar: 2808701498135 Cont curent: 2251501498154 Codul bancii: BECOMD2x609 ‘n Fliala nr Chiginau Banca de Econom S.A. Cod fiscal: 1003600002549 Codul Bancit Bt ‘Cod TVA: 7800041 Director Director Ecaterina Teaci Es: Alexandru Brestecico, ‘semnatira ‘semnatura Ls. ‘CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/31 Mun. Chisinau inenoat ia douazecl etrel mal anu doua mil unsprezace (22.05.2011) inte: + BANCA DE ECONOMII S.A. inogistaté a Camera Inropstari de Stat cu numarul de identficare de slat-cod lacal 1909600002549 la 18.06.2001, reprezeniata pin Fiala nr. 1 Chisinat, cara activeazs In conforniate cu Regulamentul cu piv ia fila, eu sedut In mun, Chisinau, tr. Puskn, $3, eprezentata, en Prim-Director adjunct, di Ghenadie Condrea, care activeazd tn baza procur n1.06-17/68 cin 31.12.2010, numita in continuare Bane, pe de o parts, mt *SANIN PLUS" SAL. inregistrata la’ Camera inregistari de Stat cu numarul de identiicare de stat 0d fiscal 1002600027688 din 27.11.1997, numits in continuare Debiter, cu sediul In AM. mun. Chisinau, [MD-2028, sos. Muncest! 801, reprazentala prin Director, dl losit $a, cara aovoneaza in baza Stauiula, ede and para. ‘Avénd tn vedere cererea Debitordui s! devia Comitetuul de credite (preces-vebal nr. 0695 ain 18 mai 2011), pare au convanit 88 incheie prezentul contract de credit in urmatoarele conc 1. NOTWNI GENERALE Pare contractante au convenit 8 accopte ca baza urmstoarelenoyunl: 4.4.Creditexpirat so considera creatu @. ‘care nu a fost rambursat Ia scadenta prevézuta Tn prezertul contract (in cazul in care este Provazuta rambursarea creditull la scadenf8) sau poniru cara nu au fost rambursate vangele (in azul in care esta prevazuta rambursarea crecituu In ange), '. dobinatle aferente céruia nu se achits in termanul preva in prezentl contract care nu a fost rambursat in totaltae in caz de reziara a contract In condile prevazute 12, Bobanda reprezinta plaple procentuale racorcate la suma ereduli acordat elect si achiate de salve Dobter pert flostea miloaceorfnancare pe parcusul une! peioade de np, een ch 360 de ze anu 19.Dobiinda tlotanta reprezinta dobanda care poate fi modiicalé pe parcursul denulrprezentuui ‘contract in conde stipulate in avast. 14.Notificarea este 0 adresare scrisa retertor la orieare raport ce reiese din prezentul contract (achtarea dobinzicr aterente, rambursarea crediul, dapdsirea tarmenelor contracluale $.2), care 50 prozintd nemiocit de catre o parte altel p&rj contactante sub semnaturad sau pen’ schisoaro recomandatd 1.5,Rezilierea contractulul s2 consider’ incetarea dint-o anumité dati prevazuia in notfcare a ‘obligate! Banc de a acorda creciul sia dreptului Debvtoru de a uiiza creitl In caz do rezitore ‘credit devine scadent, nea reztioroa nu exonereaza Debitorl de obligaile de achitare a platlor #lorente creat, 2. OBIECTUL CONTRACTULUL 2.1.Banca acorda Debitorulul un erect sub forma do lini de cred in suma de 26,000,000.00 (douazect ‘1 cinet miioane) fe, cu stabrea solduil minim a nit de credit in suma de 6 250,000.09 lei (9260 tilioane dows sute cincizeci mi) fi, In conciile asigurani acestula, uizdr elicente sila destinape ‘ achtai a scadenga, 2.2. Credil va fi ullzat de cdtre Debiter pentru completarea mijoacelorcireulante (procurarea materiel ‘rime pentru producerea aricolelor dn material paimerc) 2.9.Creitu se acord8 pe un termen de 24 (douazec: si patu) lun! | anume data achtant comlete @ ‘teditull sia tututorplatloraterente enumerate In prezontul contract este stabila pentru douazect ltl mai anul doua mil treleprezece (28.05.2013). 3, MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3.1.Crecitul 20 va acorda de care Banc’ in valuta prezontului contract (MDL), prin executaree ‘pocitiir do plat ale Dedtorusl, din cont separat de Imprummut deschis la Filla nv. 1 Chisingu & Banci, in sta conformitate cu destinaiaindcata in punctul 2.2, 82.Transfecurie bénest in confomntate cu condiilo prezentulli contract se efectueazd in baza ‘spozitior do plata ale Debiteruivi. Flecare dispoziie de plata se vizeaz8 prin semnatura persoanelor re g transteru mijoacelor conform destinate. 9 ma olald a credtului cu condita respectani tuuror prevederior cate atestdconstitirea garanior. cu condita prezentarit In Barcd a documantslor ce con rmarime de 1.5% de la suma croctutul aprobat, caca ca constitue 375,000.00 (vel sute gaptezecl cine! mi 3.6. cazut In care Debitoru refuzs creditl paral sau total, eva pit Banc un commision de neuitizare (fomunoratio pentru punerea la depoztia a crectulul) in marime de 2% (dove proconte) din euna Grectuli returat 4, RAMBURSAREA CREDITULUL 4.1 Debitona va ramburea credtul i valuta prezertulul contract 42 Debitond va rambursa credul pana fa data finaléindcata in punctul 2.3. a prezentului contract; DDebitorl va ramburea eredtul conform grafleulu Gratic de rambursaro al inii de credit __| Nr eo Perioada ‘Soldul init de credit | Rata de rambursare | (initial ~28,000,000.00 | ed 12), 1_| septembrie 2012 9,125,000.00 21,875,000.00 2 | octombrie 2012 3,125,00000 18,780,00000 | 3 bre 2012 3.125,00000 15,625,00000 | 4 | docembie 2012 8,125,00000 12,500,000 00 5 | ianvare 2013 8,125,000. 9.375,000.00 6 _| tebruare 2018 3,125,000, 6,250,000.00 7 | marie 2013 125,00000, 9,125,000.00 | | 2amaizors 3,126,000 0.00 ! TOTAL 26,000,000.00 5 ‘TS. caail in care Dabtoru va solcta achiterea anticipals a unel p&ii a crediulul, Inaintea achtéri ‘lective, el va achia In primul rnd dobinzle calculate la 2, cole restanta gl toate pape alerente neefectuate In tormenta stabil de prezentul eantract. 44.in momentul cdind sume tinitel maxime a line! de credit va cobor! sub 6,250,000.00 (fase miloans ‘dova sute cincizec! mi) il, pravecersa privnd stabliraa soldulu! minim al lniet de ered expues in ‘capitolul 2 al prazentull contract igi va perde valabitatea. 5.DOBINDA 5.1.Pantru credtul pus a dispozife Debtoru va plat Banct 0 dobinda flotantd cu rata iiiald de 16% {(gaisprezoce procente) anual §5.2.Dobanda indicata in punct 5.1. so va majora cu 5 (cine) puncte procentualo in cazul Th care oreitl ‘Sau 0 parte a crediulul este expiral. Dobanda majorata ee va aplica la partea de credit oxDiat, Incepind cu ua care urmeaza dupa data scaden(el cred sau a pari acostula. '5..Dobanda sa va calcula lunar, incepind cu data acordani credit pana la ramburearea Wl, la soldul ‘conti co credit al Debitorull. 5.4.Data primi achitrl a dobinail se stallests 31.05.2011 5'5.Detitorl va achita. dobinale aferente lunar, pand la ulima 2! ueratoare @ ink gestonare, dar nu mal ‘ru de data do 20 a lun respective, '5.6.Banca are dreptul n med unlateral 64 mosdfioe rata cobini stabllta conform prezeatull contract, in ependonta do evolutia pital fnanciare, ingtinnd despre aceasta Debitorul prin notiicare, cu cal putin 10 alle calendarisice inainle, Rata nova a dobinil se consider8 acceptala dacd accopll asta fexprimat de Debitor In forma prevazula pentru nctficare sau dacd, urmare a noted B8noi, Debitorl nu rambureeazs soldul oredtului yi nu achité eke sume supuse pif cdtro Bano’ pnd la ‘exprarea termenuli notficars de modiicars a dobinzl. Marimea rata not'a cobinzi se va api la soldulcredtuul existont la data modtioar ratel dobinal. 6. PLATILE 6.1.in tmpul acfunit prezentutui contract se stablegle unmatoaraa succesiune a pair (In ordines \eserasoatoare a priortion): = crest, = dobinds, 6.2.[n cazul in care scadenta oricarei plat coincide cu o zi de In ziua lucrdtoare precedent. 6.3.Prin prezentul contract Banca este autorizata de Debitor sii opereze direc. in toate contutle, in ‘ordinea stabiits, in vederea decontar sumelor scadente aferente creditulul acordat (credit. dobinda. ‘penalitaj, atte plat). In cazul lipsei de disponibitai in contur, Debitorl va plati sumele datorate Bancii din primele Incas, Inaintea tuturor celrialto categori de pat, in afara dalorilor bugetare 6.4. Intru asigurarea ramburséni creditului gi achitri pltioraferente, Debitorul cesioneaza Bancii dreptul supra une paryl a fixulu lunar de mijoace financiare parvenite In toate conture sale curente si de depozit, deschise in Bancd sau tn cricare até banc comercial 6.5.Parile au convenit ca fluxul lunar de miloace financiare, dreptul asupra carora este cesionat sé nu fle ‘mai mic decat 100% din hoxul total de miloace financiare parvenite la eonturle Dabitorul. 8.6 Debiteru! drectioneaza lunar miloacele financiare, dreptuF asupra cérora a fost cesionat Banci, Nemijocit ‘a rambursarea creditulut gi achitarea dobinzior aferenta, tn conformitate cu prevederile zentulul contract. 6.7.\n cazul in care mijoacele financiare ale Dsbitorulul parvin in conturle ssle curente deschise la Banca, Debitorul Imputemiceste Banca s& efectueze In numele sau operaliuni de decontari de pe Conturle curente si cirectionarea acesior mijcace financiare pentru rambursarea crecitul, acitarea obinzior aferente ¢i sitor plati conform prevederilor prezentulul contract. Operatiunile mentonate Benca le efectueaza prin intermediul note sale contabile. 8.8, Cheltuielle de convertare a valu n'caz de necesitate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUN! $1 AMENZI 7.1.Peniru neachitarea la scadent a plajior pe dobanda calculaté. potrvit prevaderilor prezentuls! contract, Debitorul va piati Bacio penalitate In marime de 0,17 % pentru fiecare zi de Intériere, care se va aplica la suma dobinzil neachitate. 7.2,Peniru uiiizarea creditulu in contradicie cu scopurie definite in punctul 2.2., Debitorl va plati Bancit © amend in marime de 20 % de la sume respectiva, 7.3,Pentru neetectuarea a cel putin 80% din operatiuni in valuta nationalé si in vaiuté straina prin ‘conturie deschise la Banc8, Debitorul va plat B&ncil o amenda in marime de 2 % din suma credit acordat, 74.Pentru formarea fr8 permisiunea scrisé a Bancii a angajamentolor nol cu debinds, cu termen de scadenta Inainte de scadenta credituli, Debitorul va plat Bancii o amenda in mérime de 5% din ‘suma creditulul acordat. . 7.8.Peniru nerespectarea conditei de prelungire anualé @ valabiltSti contractelor de asigurare @ bbunirlor gajate, Debitorul va achita Bancii o penalitate In marime de 0.01 % pentru fecare zi de Intarcere, care ¢0 va apica la valoarea de gaj a bunurilor care nu au fost reasigurate; 7.6. Pentru nerespectarea prevederior mentionate in pct. 9.20. al prezentului contract, Detitorul va achita Bancii o amenda in marime de 0,1% din suma crediulul acordat, pentru fiecare document neprezentat, 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumele datorate Bénci potrvt prezentului contract sunt garanlate prin: 8.1.1, Contract do ipoieca nr. 06-06/1/31-g asupra constuctilor cu destinatje Industrialé 91 oreptul de folosinta asupra terenului de pamant sferent, amplasate in mun. Chisinau, str. Muncegt 807, icheiat Cu IM “SANIN PLUS" SAL, la valoarea de 9,005,602.00 lel. (autontificat notarial, registrat la OCT); 8.1.2. Contract de gj inregisiat nr. 06-06/1/31-g1 din 23.05.2011 asupra miloacelor fixe (utla) de Producere) incheiat cu SANIN PLUS SRL, la valoare de gaj de 600,520.00 lel {inregistrat in epistrul Galutui bunurilor mobile); 8.1.3. Contract de ga| Inregisirat nr. 06-06/1/31-92 din 23.05.2011 asupra mijoacelor fixe (ut) de Producere) incheiat cu IM SANIN PLUS SRL, la valoare de gal de 2,979,183.00 lel (iregstrat in Regist! Gajulu! bunurior mobil 8.1.4. Contract de gai inregistrat rr. 06-06/1/21-03 din 23.05,2011 asupta milloacelor fice (utlaj de [roducere)incheiat cu SANIN ECOPAC SRL, la valoare de gaj de 13,600,000.00 let (nregistrat in Repistul Gajului bunurlor mobile); 8.1.5. | Contract de cosiune nr. 06-06/1/21-c a fluxulu miloacelorfinanciare din contur din 28.05.2014 8.2. Actele de garantie fac parte integrald din prezentul contract gi sunt valabile pnd la achitarea totelé @ Crecitului de catre Debitor. in conformitate cu conditle prezentului contract, sia platior aferente li 8.3.In cazul prelungiritactiunil prezentului contract, Debitorul se obliga s8 prelungeasca actunea actelor . scadenta plai respective se va fo de gata pe termenut respec, ila everuala Sminuare @ cost ve Banc: sean supmen ay oc Prim Director Director ey Ghenadie Condoa 18. fost Sa a5, somnature et