Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DIN BACĂU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


MASTER C. A. A.
ANUL I

DREPTUL AFACERILOR
Referat:
ÎNFIINŢAREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE
SRL

STUDENT:
MIHAELA SCHIFIRNEŢ
CUPRINS
1. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale.
2. Etapele necesare in vederea constituirii unei societati comerciale
3. Informatii utile cu privire la optiunile fiscale la constituirea unei
societati si la T.V.A.

1. ACTE NECESARE PENTRU INFIINTAREA UNEI FIRME


SAU SOCIETATI COMERCIALE
Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor
formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei.

Sediu firma:
1. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea
locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul,
a sediilor secundare.
 sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a
mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora;
 se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de
la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil
al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul
in cauza (pe orizontala si verticala).
Acte doveditoare pentru sediu:
Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii)
contract de vanzare-cumparare;
contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale,
in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);
contract de asociere in participatiune;
contract de leasing imobiliar;
contract de comodat, de uz, uzufruct;
certificat de mostenitor;
extras din cartea funciara.

Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra
sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea
destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:
Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau
Daca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul favorabil al
titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu
care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare:


Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca
fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea
calitatii pe care o are in societatea comerciala.

Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de:


persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
fondatori;
administratori;
reprezentantul permanent - persoana fizica - desemnat prin contractul de
administrare a unei societati comerciale;
cenzori.

Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme:


forma autentificata de notarul public;
declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului
oficiului registrului comertului al municipiului Bucuresti;
atestata de avocat, in conditiile Legii nr. 51/1995;
inclusa in actul constitutiv sau modificator authentic

Denumire firma
2. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si, daca este cazul,
emblema societatii.
 firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de
firma si emblema altor societati;
 firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;
 firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul
unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si
rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;

Alegerea formei juridice


SOCIETATEA IN NUME COLECTIV
Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au, in
general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile
societatii.
SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA
O parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de
comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte,
comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
SOCIETATEA PE ACTIUNI
Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social
subscris. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind
posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor.
Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 1000 de lei.
SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI
Capitalul social este divizat in actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si
comanditari, raspunderea acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita
simpla.
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii
decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care
trebuie sa aiba o valoare minima de 100.000 de lei fiecare.
Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu
raspundere limitata cu asociat unic.
Act constitutiv al societatii comerciale
3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de
societate pe care asociatii au ales-o.
 pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot
contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din
cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;
 la intocmirea actului constitutiv sunt necesare:
➢ acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor
persoane fizice: pasaport, carte de identitate;
➢ acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor
persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala,
certificat de bonitate bancara;
➢ certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si
reprezentantii cetateni straini.
4.Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme, sub forma
autentica, la un birou notarial public.
 semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face
direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala
autentica;
 cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in
prezenta unui interpret autorizat.
Exista mai multe tipuri de act constitutiv:
contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit
act constitutiv (anexat) sau
contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla;
contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe
actiuni si cu raspundere limitata;
statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.
Pentru redactarea obiectului de activitate se va utiliza "Clasificarea
activitatilor din economia nationala CAEN", aprobata prin H.G. nr. 656/1997.
Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin
clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii
principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre
apartinand grupei respective.
Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care
compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se
plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Capital social firma, taxe judiciare


5. Se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se
pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Dovada
privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz,
cu:
foaie de varsamant;
ordin de plata;
chitanta CEC.
Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele
asociatului si sintagma "aport la capitalul social al societatii comerciale,
indicandu-se denumirea acesteia".

Dovada capitalului social


Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba
un capital social minim de 25.000.000 de lei, iar societatea cu raspundere
limitata nu poate avea un capital mai mic de 2.000.000 de lei.
Aportul la capitalul social poate fi:
- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate)
- in natura
- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita
simpla)
Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu
foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.
Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de
proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.
Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie,
contract de imprumut bancar, contract civil, raport de expertiza etc.
6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru
inmatricularea societatii comerciale.
7. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate
actele necesare si se depune la Oficiul Registrului
Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.
8. La Oficiul Registrului Comertului are loc
 verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale;
 controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre
judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;
 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii
judecatorului delegat;
 inmatricularea societatii;
 eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului
delegat.
Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul
unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal in a carui
circumscriptie va avea sediul societatea, de catre fondatori, administratori sau
de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile
legii.
Dosarul va cuprinde pe langa actele necesare infiintarii, cererea de
inregistrare (formular 11-10-140) , declaratia-tip pe propria raspundere, semnata
de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare,
activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani - formular 11-10-141
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de
legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile
precizate in declaratia-tip – formular 11-10-142
Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile de la
data depunerii cererii
Specimenul de semnatura
Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati
comerciale, administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa
depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului.
Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular
tip.
Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va
semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a
inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura. In absenta semnatarului se
poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.
Obtinere Cod Fiscal
9. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului
fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.
10. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei
il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare
functionarii societatii. Cu aceasta infiintarea firmei a luat
sfarsit.
Avize si autorizatii functionare In vederea eliberarii de catre biroul unic
din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de
inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului
de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea
de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere,
semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare,
activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de
legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile
precizate in declaratia-tip.
Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului
de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa
tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare
modificarilor intervenite.
In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente
privind conformitatea celor declarate, oficiul registrului comertului de pe langa
tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele
de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data
inregistrarii in registrul comertului.
Autoritatile publice competente sunt:
- brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului
Administratiei si Internelor;
- directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului
Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;
- autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
- inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei.
In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt
indeplinite conditiile legale de functionare*, notifica acest fapt solicitantului, la
sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor
constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la
cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.
In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice
competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul
prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea
acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului
Pana la data elaborarii acestui ghid nu a fost publicata in Monitorul
Oficial o procedura de efectuare a controlului si de constatare a
indeplinirii/neindeplinirii conditiilor legale de functionare.

Facilitati acordate studentilor


Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie beneficiaza de
urmatoarele scutiri de la plata taxelor si tarifelor:
a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul
National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul
oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta
prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii
comerciantilor;
b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la
constituire;
c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a
autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-
delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul
carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla
un teren;
- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a
asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Facilitatile se acorda o singura data, la constituirea societatii, studentilor
care:
a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de
scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;
b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute
de senatul universitatii;
c) nu a depasit varsta de 30 de ani.
In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine
cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor
sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite, aceasta are
obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife pentru care s-a
acordat scutire de plata.
Infiintarea unei firme, intre teorie si practica
Decizia de a demara propria afacere presupune tenacitate si foarte multa
rabdare din partea celui interesat. Drumul catre infiintarea unei firme este insa
presarat cu mai multe capcane decat poate parea la prima vedere .
In cazul in care v-ati decis sa va deschideti propria afacere, o societate
comerciala de orice tip, trebuie sa indepliniti mai multe formalitati, astfel incat
sa fiti in deplina legalitate din toate punctele de vedere. Principala problema ra-
mane insa birocratia. Potrivit celor care si-au infiintat recent firme, ter-menul
real de rezolvare a cererilor este, de cele mai multe ori, trei saptamani. Si asta cu
pile! Angajatii de la Registrul Comertului infirma acest lucru, sustinand ca
actele necesare sunt eliberate in numai trei zile de la depunere.

ALEGEREA FORMEI JURIDICE


Societatile comerciale care se pot constitui sunt SNC - societate in nume
colectiv, SRL - societate cu raspundere limitata sau SA - societate pe actiuni,
fiecare dintre acestea avand caracteristici si forme juridice specifice. Decizia in
favoarea uneia dintre aceste societati depinde de modul in care intreprinzatorul
concepe organizarea si dezvoltarea ulterioara a afacerii, obiectul de activitate,
numarul de asociati, capitalul social etc.

CALEA CEA MAI SIMPLA


Chiar daca, sa presupunem, dispuneti de timpul necesar incheierii tuturor
formalitatilor, deloc putine, cel mai bine este sa apelati la un avocat, care va
parcurge in locul dumneavoastra toate etapele necesare infiintarii firmei:
autorizatii pentru puncte de lucru, sedii sociale, redactari de acte constitutive,
precum si alte acte aditionale. In plus, un avocat va poate acorda asistenta si
consultanta juridica de care aveti nevoie. Pentru constituirea unei societati
comerciale cu raspundere limitata, timpul necesar unui avocat sa intocmeasca
actele se reduce, in majoritatea cazurilor, la patru sau cel mult sapte zile
lucratoare de la depunerea acestora la Registrul Comertului.
CAPITAL DE PORNIRE

De parca birocratia nu ar fi de ajuns, mai trebuie sa dispuneti de anumite


sume de bani pentru demararea actiunii. O societate cu raspundere limitata
poate avea intre 1 si 50 de asociati, iar suma pe care trebuie sa o platiti unui
avocat pentru infiintarea unei astfel de societati, in care sunt incluse taxele
necesare si onorariul, este de aproximativ 7.800.000 de lei, in functie de
cabinetul de avocatura la care apelati. De mentionat ar fi faptul ca in suma de
7.800.000 lei este inclusa si consultanta juridica necesara infiintarii SRL-ului.
La acesti bani se vor adauga insa cel putin 2.000.000 de lei, capitalul social al
unui SRL, respectiv 25.000.000 de lei, in cazul infiintarii unei societati pe
actiuni. In schimb, un avocat poate rezolva problema celor care doresc doar
autorizatii pentru puncte de lucru in numai cinci zile lucratoare, contra unei taxe
de 5.000.000 de lei.
2. ETAPELE NECESARE IN VEDEREA CONSTRUIRII
UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Etapele necesare in vederea constituirii unei societati comerciale


sunt:
1) rezervarea unicitatii denumirii viitoarei societati;
Cererea de rezervare a unicitatii denumirii trebuie adresata Oficiului
Registrului Comertului (adica ORC) de pe langa Tribunalul in raza teritoriala a
caruia va fiinta sediul noii societatii . In acest sens solicitantul trebuie sa aiba
pregatite 3 potentiale denumiri, in ordinea preferintelor
2) actul constitutiv al societatii (dupa caz statutul, contractul de societate)
este al doilea pas pe care trebuie sa-l parcurga solicitantul.
In vederea intocmirii actului constitutiv solicitantul se poate adresa unui avocat,
notar public sau direct biroului juridic de la ORC.
3) dupa obtinerea actului constitutiv, trebuie facute demersurile pentru:
- depunerea in banca a capitalului social (conform actului constitutiv si in baza
acestuia). Varsarea capitalului se poate efectua la orice banca precum si la CEC.
- dobandirea cazierului fiscal pentru persoanele ce vor indeplini in societate
calitatea de asociat (sau actionar, etc dupa caz) precum si pentru administratori.
Cazierul fiscal se dobandeste de la Administratia Finantelor Publice in
raza careia domiciliaza solicitantul, fiind necesara pentru obtinerea lui cererea
titularului insotita de copie a cartii de identitate si de plata taxei aferente.
Cazierul fiscal e valabil timp de 15 zile de la emitere.
- Obtinerea unui extras CF de informare pentru spatiul in care societatea isi va
constitui sediul social . Acesta se obtine fie direct, de la cadastru, fie prin
intermediul unui notar public, avocat, jurist, etc)
4) In momentul obtinerii tuturor actelor de mai sus, solicitantul se va
deplasa la ORC unde va trebui sa constituie un dosar continand urmatoarele
documente:
- cererea tip completata, in care trebuie acordata atentie sporita optiunilor
conferite noii societati: platitor sau neplatitor de TVA, platitor de impozit pe
profit sau platitor pe veniturile microintreprinderilor, etc. Nota: se va completa
si formularul de solicitare a autorizarii societatii pe tipurile de activitati
desfasurate efectiv, clasificate in Nomenclatorul CAEN;
- actul constitutiv;
- dovada rezervarii unicitatii;
- dovada varsarii capitalului social;
- cazierul fiscal;
- copia actelor de identitate a asociatilor (actionarilor) precum si a
administratorilor;
- specimenele de semnatura ale administratorilor (care se dau in fata
referentilor de la ORC sau la notariat);
- declaratiile de indeplinire a conditiilor legale pentru detinerea si
exercitarea calitatii de asociat (actionar) respectiv administrator (in cazul in care
nu au fost cuprinse in actul constitutiv);
- dovada achitarii taxelor de registru in cuantumul calculat de catre
referentul ORC;
- dovada de spatiu (constand dupa caz in : extras CF, contract de
inchiriere, etc).
La inregistrarea dosarului, solicitantului i se va elibera un nr. de
inregistrare, in baza caruia, dupa 7 zile , i se vor elibera certificatul de
inregistrare al societatii si Incheierea judecatorului delegat de admitere a
constituirii societatii.

3. INFORMATII UTILE CU PRIVIRE LA OPTIUNILE


FISCALE LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI SI LA
T.V.A.
La inceputul activitatii orice societate comerciala nou infiintata poate opta
intre plata impozitului pe profit ( in cuantum de 16% din profitului impozabil
obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate, intr-un an fiscal)
sau plata de impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa cum urmeaza:
O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a) are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale,
prestarea de servicii si/sau comertul;
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele
decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.
Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru
incadrarea in categoria microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator,
daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. precedent. Optiunea se
comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, sub forma unei
declaratii pe propria raspundere, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit nu mai aplica acest
sistem de impunere incepand cu anul urmator anului in care nu mai indeplinesc
una dintre conditiile prevazute la alin. (1).
Persoanele juridice infiintate in cursul unui an fiscal beneficiaza de
prevederile prezentei ordonante daca indeplinesc conditiile prevazute la lit. a) si
d) ale alin. (1), la data inregistrarii la registrul comertului, si conditia prevazuta
la lit. b) a alin. (1) in termen de 60 de zile inclusiv de la aceasta data.
Contribuabilii care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea
in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru
anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori cat timp sunt indeplinite
conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul
titlu persoanele juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei
de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de
intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive,
cazinourilor;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica
cu peste 250 de angajati.
(4) Pentru incadrarea in cerinta privind nivelul veniturilor, se au in vedere
datele financiar-contabile din balanta de verificare pentru luna decembrie a
anului anterior sau datele financiare din contul de profit si pierderi pentru
microintreprinderi.
(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu
mai este indeplinita, contribuabilul are obligatia de a pastra pentru anul fiscal
respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a
beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentei ordonante, chiar
daca ulterior indeplineste conditiile mentionate la alin. (1).
Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%.
Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali
urmatori, cat timp sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.1
Cu privire la T.V.A.:
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza
bugetului de stat.
Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o
maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi
scopul sau rezultatul acestei activitati, precum: activitatile producatorilor,
comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive,
agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea,
constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale,
in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica asupra
bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de
taxa pe valoarea adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe
valoarea adaugata.
Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata este de 9% si se aplica asupra
bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de
bunuri:
a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice,
targuri, expozitii;
b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor
destinate exclusiv publicitatii;
c) livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia
protezelor dentare;
d) livrarile de produse ortopedice;
e) medicamente de uz uman si veterinar;
f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie
similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.
Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica.
Prin derogare de la prevederile alin. anterior, pentru persoanele
impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din
operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv,
la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada
fiscala este trimestrul calendaristic.
Persoanele impozabile care se incadreaza in prevederile alin. precedent au
obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, pana la data de 25 februarie,
o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
Persoanele impozabile care iau fiinta in cursul anului trebuie sa declare,
cu ocazia inregistrarii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze
in cursul anului, iar daca aceasta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, au
obligatia de a depune deconturi trimestriale in anul infiintarii. Daca cifra de
afaceri obtinuta in anul infiintarii este mai mare de 100.000 euro, in anul
urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1), iar daca
cifra de afaceri obtinuta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala va
fi trimestrul, urmand ca persoana impozabila sa se conformeze prevederilor alin.
precedent.
Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile a caror
cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 2
miliarde lei, denumit in continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta pentru
aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata.
Persoanele impozabile nou-infiintate pot beneficia de aplicarea regimului
special de scutire, daca declara ca vor realiza anual o cifra de afaceri estimata de
pana la 2 miliarde lei inclusiv si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal
de taxa pe valoarea adaugata. Persoanele impozabile inregistrate fiscal, care
ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire prevazut la alin. precedent,
se considera ca sunt in regimul special de scutire, daca nu opteaza pentru
aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata.
Persoanele impozabile, care depasesc in cursul unui an fiscal plafonul de
scutire, sunt obligate sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata in regim normal, in termen de 10 zile de la data constatarii depasirii.
Pentru persoanele nou-infiintate, anul fiscal reprezinta perioada din anul
calendaristic, reprezentata prin luni calendaristice scurse de la data inregistrarii
pana la finele anului. Fractiunile de luna vor fi considerate o luna calendaristica
intreaga. Persoanele care se afla in regim special de scutire trebuie sa tina
evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii, care intra sub incidenta
prezentului articol, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. Data depasirii
plafonului este considerata sfarsitul lunii calendaristice in care a avut loc
depasirea de plafon. Pana la data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata in regim normal se va aplica regimul de scutire de taxa pe valoarea
adaugata. In situatia in care se constata ca persoana in cauza a solicitat cu
intarziere atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim
normal, autoritatea fiscala este indreptatita sa solicite plata taxei pe valoarea
adaugata pe perioada scursa intre data la care persoana in cauza avea obligatia
sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal
si data de la care inregistrarea a devenit efectiva, conform procedurii prevazute
prin norme.
Dupa depasirea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot
solicita aplicarea regimului special, chiar daca ulterior realizeaza cifre de afaceri
anuale inferioare plafonului de scutire prevazut de lege.
Scutirea prevazuta de prezentul articol se aplica livrarilor de bunuri si
prestarilor de servicii efectuate de persoanele impozabile prevazute la alin. (1).
Cifra de afaceri care serveste drept referinta la aplicarea alin. (1) este
constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si
prestarilor de servicii taxabile, incluzand si operatiunile scutite cu drept de
deducere.