Sunteți pe pagina 1din 1083

1

BISERICA

ORTHODOXA ROMANA
JURNAL PERIODIC ECLEZIASTIC

*o

/k
^

3 ) 1876-77
h )

H kC V .

; !*l j! r
K

M ( h h l . 4 )

___* M t , ^ ' ^ , , ,

p ^ k i \fo l j (M..
fiw | j | f S754' 114.,, t

P.UCURESGI

>

y y

TYPOGRPHIA CURII WALTER & GOBI


12, PASSAfilUL ROMAN 12.

1876

ANUL III.

BUCURESCI, OCTOMBRIE 1876

.W0.T
r

V \? 9
a

JURNALV PERIODICII ECLESIASTIC


^

\ ' ' T f
Sec. Cle.ol aw3n
a jl t o r l l

! %

O D^-T-A. P E , 2 ..
P re d ic i cuvntai
/ / 7Tro VI. 2.

CTRE

VENERABILUL CLER AL ROMNIEI.


Cu nceperea lu O ctom bre c u re n t, ju r n a lu l ecclisiasticu B iserica O rthodox R om n in tr In al treilea
an al existene! s a le , i co m itetu l red acto r se sim te fericit a saluta a treia or p e cleru l R om n i pe to i abonai i cititorii acestei foi. In ani! tre c u i ju rn a lu l sa
ocupat m ai m u lt de partea in s tru c tiv , p e n tru lu m in a
rea clerului, p entru ca s scie m ai b in e a m p lin i sacra
m isiune de Apostol i lu m in to r al p o p o ru lu i lui C hristos, dup cum se poruncesce n E vangelie, c P sto rii
trebue s lum ineze ca srele naintea o m e n ilo r p rin fapte
i p rin cuvinte. In acest ju rn al s a p ublicat p en e acu m i
predici n u p ucine, i nc se v o r m ai p u b lica i n v iito r. In
articolil publicai pene acu m clerul va gsi p u ru re a u n
avut thesaur de sciin p riv itre la d o ctrin a i la disciplina Biserice nostre Orthodoxe. In an u l acesta, pe lng
feluritele m aterii religiose, ju rn a lu l va co n in e i o Statistic E cclesiastic, n carea se va p u tea vedea posiia
m aterial a ntregului cleru din Iot R om nia. In acest

if
f
t

CATBE VENERABILUL CLER AL ROMNIEI

ai biserice, i pen tru a c e s ta suntem n c r e d in a i, c n


anul acesta, n u num ai toi Preoii, d ar i t o l cntreii
i paracliserii chiar se v or interesa de a citi cu rvn ju rnaiul bisericescu, spre al putea da inform aiunile trebuitore la susinerea intereselor lor.
P re e d in te le .

CTRE VENERABILUL CLER AL ROMNIEI

statistic se va arta, ca ntro oglind, att personalul


clerical, ct i midlocele materiale ce com unele dau pen
tru ntreinerea bisericilor i a clerului lor. Acest statistic este autentica, pentru ca materialul iei este cules pe
calea oficial; printrnsa se va constata lm u rit ne ndestularea i neexacta retribuire a servitorilor bisericesc
din tota Romnia. Noi dar credem ca Preoii to i , att
din orae, ct i din sate, se vor interesa forte m u lt de a
citi acest jurnal, i a 1 da inform aiun despre nendeslularea, sau despre neexacta prim ire a celor ce este n
drept a prim i de la comuna respectiv, ca i redacia
la rndul sen sa pota s susie causa Preoilor i a celor
lal servitori a biserice. Comitetul n u va crua n ici ostenel nic cheltuel pentru a se putea constata nendes
tultorea posiiune a P reo ilo r, i a ridica vocea pen tru
mbuntirea ie i ; dar i Preoii la rndul lo r trebue s
se intereseze de cele ce se vor scrie n acest ju rn a l n
favoarea lor, s le citesc, s le cunosc, i s dea ajutor
redaciei p rin informrile de care redacia are treb u in
a le dobndi chiar de la Preoii cei ce ar fi nedreptii
din partea autoritilor comunale. Sperm c n viitor
clerul rom n se va interesa mai m u lt de a citi acest jurna 1 bisericescu, pe care sfntul Synod -a nfiinat n umai cu scopul de a m bunti sorta clerului rom n, att
ia privina instruciunii i a m oralitii, ct i n p riv in a
strii m ateriale necesarie la existena P reoilor i a tu tu ro r servitorilorbiserice! rom ne. Si dup cum s a d is m ai
sus, pene acum ju rn alu l a cutat a se ocupa de partea
cea spiritual, p en tru a nva pe P reoi de a cunosce
m ai nteiu datoriile, c a s p ot apoi a ! cere i d rep tu rile
cuvenite; iar n anul acesta se va ocupa i de partea
m aterial, p riv it re la existen a serv ito rilo r Altarului[ i

M E T R 0P 0L 1T U L O N G R O -V LA C H IEJ N E O F IT 1.

menionaii mai sus, adec Episcopului Damascen, care, mergnd


cu litanie la casa preutulu, a luata s-tul capu i l-a pus in Biserica, unde se afl i pene ast ; i a citit i literile latine, ce se aflau
pepetra menionat, i care p itr a sttu la episcopia Rmnicului
pene in timpul neordnduelelor, dupre cum am audiii de la episcopul
Climent. i aceste despre ocne i de&pre capul s-tulul martir Mercurie.
Noi mulemindu-ne, i dormiud lu ac6st <Ji aici, am plecata spre
ApusO la drpta dramului i am vSylutH o monastire, ce se /clam
Titiresc, i care are chramul s Iul loan Ghrisostom, zidit fiind
de sptarul Mickail. cst monastire nu este nchinata nicieri,
i o muSDC, unu calugSrfl, pre care nici noi nu l-am voJutQ.
Pe aici Iari am cltorii! spre ApusO, pre partea stng, a drumulul, i am gsit unu s/ciiu, care se numesce Zltira, i aici 10cuescU clugrie. Sleitul acesta are chramul s lui Nicolae.
DupO aceste am caltoritii Iari spre ApusO, i am ajuns s6ra
la monastirea Govora. Acest monastire are chramul Adorm ire
Malce Domnului, i nu se scie de cine este z id it , dupe cum se
vede i din iuscripiunea, ce se afl desupra utl Biserice, pe care
noi aici o punemfl romuesce:
Pisauia desupra uel s-tel Biserici scrie:
A c e s ta s f n t i D -d e 0 s c B is e r ic , n t r u c u r e s e c in s te s c e i 86 p r z n u e s c e A d o r m i r e a p r e a c u r a t e i i d e
D d e tt N scfctorei i p u r u r e a f e c i o r e l M a r ia , c a r e < len
ce p u t u i e l a c o s t B is e r ic c in e o a tt z i d i t a n u s e s c ie ,
d a r c n d a u f o s t a n (ile le l u m i n a t u l u i D o m n a .
R a d u l v o e v o d a , f e c i o r u l V l a d u l u i v o e v o d a , a ft g s i t
a c e s t a m n s t i r e i B is e r ic p n s t i e i s t r i c a t , l a l e t t i
(a n u l) 7 0 0 0 , (1592) i d e 'n b u n ii g n d ii a l l u i s a u a p u c a tft i o a ti d r e s a i o a ti n f r u m u s e a t e . i a ft s t t u t a
a c e s t B is e r ic p 6 n 111 d i l e l e l u m i n a t u l u i D o m n a 1.
C o n s ta n tin B & sa ra b v o e v o d a i f i in d p r e a n v e k i t i
c r p a t , c t l v e n is e v r e m e a a c d e a , d e c i n a c e s t
v r e m e fiin d n s ta v U ( s u p e r io r ii) a c e s t e i s - te m u n s t i r l , c u v io s u l K i r P a i s i e l e r o m o n a c l iu l , i v d e n d s l b ic i u n e a e l n d e m n a t u s a i d e 'n t r u a l seCi b u n a g n d a
i o a u p r e f c u t a d e 'n t e m e l i e , i n f r u m u s e n d u -0 c u
z a g r v 6 1 i c u t d t p o d o b a , c u k e l t \ 1 la d e l a e l i

KIETR O PO LITU L UNGRO V A LA C H IE I N E O FIT


(Crmaro vedi No. XII, al inului H.)

CABTEA , CAPITUL I, SEPTAMANA 8.


Duminec dmua, la 27 Iulie, ca rucciunea cmragilor (1 ) de
ocn, am liturgisit, i venind o mulime de cretini din acelfi orelQ, precum i de prin prejur, l-am n v ia t pre el dapre putin.
Este orelul ocnele situat ntre dluri, iatruott loc nkis, i
locuit de muli omeni din causa acestui metal & al rel. Aici In
ora se afl Biserici multe de petr, i case frte bune, mal ales
acolo unde ed cmrail. Iar Biserica, n carea am liturgisit
Noi, este snit pre numele s-lui martira Georgie, i n dnsa se
afl capul s-lui m artiri Mercuric, care s'a aflat ast-fel. I n $ilele, cnd erau Nemii in er, fiind Episcopii Damascen, omu
nvetatii in limba latin i cea slavon, u n i preutu, cu numele S tanislav, a vedutu ntro npte o lumin pre zidurile unei Biserici
ruinate, ce se afla mai sus de casele cmragilor. Vefnd acest
lumin preutul s'a dus, i spnd, a gsit i o petr, pre carea
/ litere latine, ce artau, c acelu capa era al 8-lui martirii
Mercurie. Deci lund capul, Va dus n casa sa ; iar ndptea n
vis a venit sntul i l-a nfricoat, (ficendu- , fiind c a ndrsnitu s scoi capul l u i , de unde era, l va nimici, att pre
dinsul, ct i pre nemul lui. i acest vis Va vedutu nu numai el,
dar i tote rudele lui i casnicii sei; si n adever, dupre cum se
fiice de locuitori, au disprut toi nu trfli dupo acesta, conform
predicere s-lui, i acum nu tresce nici unul. Iar preutul mai
nainte de a muri, a dat de scire archiereulut, despre care am
(1) Ocnele pre timpul Metro poliaiul Neofit f e i parte din averea casei dom
neaci, i tdte averile domnesc! erau ngrijite de ctre cm irtl, care tot-o-dat
era i untt rngii de boerie. Cmragu ocnelor erafi boeri, ce ngrijaii de eaploata re a eare i de specularea el.

M ETR O PO L ITU L U N G R0-V LA CHIE1 N E O F IT I .

mic., c! ic6ua nu putea s fie scfis afar, fiind t0t Biserica ae$ a t num ai pre. rd Seina stejarului, unde sa gsi tu iefiua. Aici am
aflat i o inscripiune, ce so vede pre o cruce de lemuO de pre acoperiul Biserice, pre carea iuscripiune noi aici o punemfl iu limba
rom ueec:

Ca vrerea Tatlui i cu ajutorul Kilulul si cu ndeiiinarea s-tulu Duciiu, ami 11 u. Rdicat 11-sau acesta st
cruce, unde este chramul Nsctorel de D-deti, ru*
gciunea robului Radul, n Jilele lui loan Alecsandru
voevoda.
I n jurul stejarului t ia ta mal erau nc doi stejari, ia r rdlcina
unuia din aceti doi am vSduto i Noi, fiind c numai de cl-v a ani
se tlese.
Ia r n
voind ca
din locul

Stejarul inse celQ-l-altfl se afl i acum mare i nalii ( 1 ).


filele lui Matei voevoda Basarab, nsujl acesta DomnO',
s zidiascg n acela loca Biseric de pdtr, a strm u tat
acela B iserica, zidit dea tr'u n a lemufl i icna, ceva mal

la polele m untelui, ca de o svrlitur de ptr. S ta icon, dupre cum


se spune, na s ta ta nici de cum acolo, unde aa strm u tat ,o, ci venla
Iari n locul seft de mal *nainte. Daci Matei voevoda, cel meugio
natO mal su s, a zidita o Biseric de petr pre rdcina stejarului
tleta, unde a fosa Biserica cea de lemn a. Iar pre cea de lem na a
s tr m u ta te ceva mal sus, dupre cum am $ isa, ca de o svrlitur de
petr, pre carea am v8$uto i Noi ( 2 ). Ambele Biserici i cea de pet r , precum i cea de lem n a, aa chramul Nascerel Nscet0rel de
D geU. Ia r de multul tim pa Biserica cea de p tr , zidit de ctre

(1) A8t-(] l a a cu d t m o n a stir e 89 a fl

do s t e j a r i m a r i p r e l o c a l c e l o r b trfu T

ut c a r i s e clicii a fi p u t d in a c e la n card s a g i i t i iccin a. J u d e c n d d n p r e g r o t im ea s te ja r ilo r d e a s t - ^


d a p r e corn n i p u n e

e s te p r o b a b i lii, c a a c e t i a s i fie p u i

tr a d iii!n e a

d in c e l

c u ic o u a ,

C el c u ic n a n s e , i d in c a r e 'a f c u i i , d u p r e

tra d iiu n o a v e k e , B is e r ic a , t r e b a e s fi fo stfl f<Srte m a r e ; a d ic c a s IncapC n


d n a a l ic 6 n a , tr e b a s fi r a t u n ii d ia m e tr u d e a p r o p e d o i m e tr i.
( 2 ) A ic i s e r e d e o c o n f iis ia n e I n tr e a c e s t e B is e r ic i. D u p r e c e l e r e la t a t e d e P r e a
S n t it a l N eofit ar r e s u lt a , c a i c i a ii fo tii t r e i B i s e r i c i ; a d ic , d o< f c u t e d e M at e l B a sa ra b d e p e tr ni a n a d e lem nQ . S ta r e a a c t a a l i a c > d o S B i s e r i c i , a fl t> ro
s i a s t -d l a m o n a stir e a d /u t r 'u n i le m n u . c o r e s p u n d e e a tr a d i iu n e a , p r e c a r e a am
a m lito i n o i. L o c u l c e l e i n t l B is e r ic i d e lo a in S e s t e astil-< ll o c u p a ii d o u n u teja r ii, n c a r e e e a fl o m ic ic o n i a M a tc e l D o m n u lu i, i n i c i s e v:!lfi urnim 10
u n e i fo s te B is e r ic i d e p i t r . B is .r i c a d e p e tr e s te cT a m a ^ n v a l e d e la a c e s t . 1
lo c u , Iar c e a d e le m n fi p u in m a l la d e lii, c a m s p r e

n p te .

METROPOUTUL UNGRO-VLACH1EI N E O F IT 1.

cu ajutorul (le la monAstire, ca n veci s alb el pomenire. Svrinduse la anal de la zidirea lumel 7019,
(1611) Inlie 23. (1)
Aici este zugrvite Radul vod cu domna lui Ecateriua, i Metropolitul Antim din Iberia, Episcopul Damaskio, i P aisie, egumenal menionat. Acest monastire are clopotni nalt i sigur,
i o fntn (cimea) prea frums. Iar luni diminea, la 28 Iulie,
liturgisind aici, am pomeniii pre ctitori.
Plecnd de aici, i mergftnd spre Apus, am ajunsO sera la monastirea Nsctorel de D-detJ, ce se klam dintrunfl lemnu (2). Ac6st monastire a Nsc8t0rel de D-<Je se afla pre malul dreptu al
unul r mic, numit OtseO, ce curge din sus, despre M6$n0pte
spre Me^-di, pre la piclrele unul munte, plantat tot cu copaci
slbatici i domestici. Pre malul stng al rialul Otse este i alt
monastire, numit Surpatele, (3) n care locuescfl totO clugrie, i
are chramul s-lor Archangell, zidit fiind i acesta tot de Matei
voevod. Iar causa, pentru carea monastirea acesta sa numit dintr'un lemn, este cea urmMre. In filele lui Alecsandru voevod,
la 7008 de la Adam (1500 chr.), un pstor de 01 ca numele Ra*
dul a mers acolo n pdure i 8a culcat la p01ele anal stejar ,
i in visfl a vlut o dat i de dog ort, fiind c nu sa supus vederel ntla, o femee frumos, care ii $icea: scol i taie acestu
copaciu, i-'mi f Biseric i eu i voi fi ajuttorea ta. Iar el seulndu-se, a luat toporul i a nceput s tale stejarul, i ndat, cea tiat puin coja stejarului, sa artata icona Nsc6t6rel de D-le,
carea era n mijlocul stejarului, i icona sa splmntatfi.
DupO aceste scond s-t ic0n, a taMtfl i a despicata stejarul, fcnd o Bisiric numai din lemnele acestui stejarQ, i punGnd ic6na
Nsctorel de D-defl n Biseric. Ua acestei Biserici era aa do
( '} A cest M o n astire tre im e s fie d in a c e le m a l v e k l, ce 8e afl n t e r l a K o
ei s p e c ia lm in te in E p t r c h ia B o m n ic u lu . A ce sta a p ro b e z p r in s t a r e a e d e n i i n
i a c la 1592
(2) A c e ti m o n a stire s ara n a u e la d in tr u n le m n u p e n tru c u v n tu l, c d u p r e
c a m n i e p a n e tr a d iiu n e a v e k le , c e a n t t a B is e r ic a i c i s 'a f c u tu d e 'n t r u n fi s te ja r u . V e ^ tra d itiu n e a , e s p a s i d e p r e a S n itu l N e o fe t m a i jo s u .

13) M o n a s tire a S a rp a te lo a s t <l e s te re d u s n B is e r ic d e p a ro c liie . M a ic e le d in


B a rp a te le a s t - d e fln t c o n c e n tra te i a M o n a s tire a H u r , co n fo rm d ig p o s iiu ilu r
M in is te ru lu i d e G aie,% i a p re a S n i t a l u A tv n a s ie , E p is c o p u l R m n ic u lu i.

0P0L 1 T U L UNGR0-VLACH1K1 N EO FIT I .

11

unO pictorii de ic0ae f0rte vekia, trgndul genul sBu din patria
nstr-Critul, i din a cruia icne am vnaii i noi multe i minunate de acelai form i mrim e, avnd i numele zugravului
scrisl astO-felQ : < Mna lui D&mascen . i aceste dopre prerea
n6str. Are monastirea vase de arg in ta , i e aurO, btute cu
petre scampe i mrgritare frte frumse, care tiuta druite de
prea fericiii Domni. Iar ic6na, despre carea vorbimtt, face minuni
forte mart, vindec pre ndemouizal, pre klopl, i pre nebuni, dupre evlavia i credina celor, ce alerg. Locuesca n acesta mOnatire
clugrie. i aceste despre monastirea, ce se numesce romnesce
d e n tr u n i lemna.
Dormind acolo Mari sera , la 29 Iu lie, i sculndu-ne Mercur!
dimina la 30, ne-am osptat aici; i plecnd de acolo, i mergnd n sus spre M e^-nopte, am ajunsa sera la o moie a Episcopulul Climent, num it P e tra ril, unde are case de ptr i Biseric
de petr, i am rmasQ acolo i J o i, la 31 Iulie. Ia r V in eri, la 1
August, liturgisind acolo i osptnd, am plecata de acolo, i mergnd n sas spre M6 I-n 6 pte, am ajunsa sera la monastirea, ce se
Mam B istria. cest monastire este zidit din temelie de ctre
Barbul banul Craovescu ( 1 ), care a fosta i el din nmul Basarabeeilor, i lund schiina monachicsc, a m urit clugra i sa lnmorm ntata acolo. A zidita mOnstirea la 7 0 2 6 (1 5 1 8 ) de la A dam ,
n filele Ini Ngul voevoda ( 2). Chramul biserice este Adormirea
Malcel Domnului. Fiind domnitora Michnea vod D racea, s a ruinata monastirea din tem elie; i Iari acelai Barbul banul a reedificato i mal frum s dupD scterea Iul Michnea vod, precum se
dice In inscripiunea, ce este scris ln narteca Biserice, i pre carea noi o dma aice romnesce :
( t ) P om elnicul m n stire ! d ic e, c B arb a l B anu a a n u m it a c lu g e rie P acb o m ie. Iar s o ia lu S alom ia m onachia.
(2) G olnele seu stlp ii, ce form au u o rii u e de la B iserica c e a v ek le 8e petrdz
i pSue aat-, d i c a ri( ne-am n v re d n ic it a v ed ea i a n u l. Pre sto lp u l, v iiut de n oi, ee sc rie c a litere n r e lie f : < X a n o le M e a c e ru l i a c e s ta , p re e n m
i tim p a l , c n d sa fu n d a ii B iserica, face p r e tr a d iiu n e , c a s afirm e, c n adovS r, a c e s t produs 1 a r t e i de s c a lp tar e s te al l a i M an o le . N oi u S n a n e paternii n v o i c a a c st p re re . An ti p e n tru c u v n tu l, c a c o st s t lp ii e s te r<m a s de la B iserica c e a z id it pre tim p u l l u i e rb a n C a n ta c u z e n , i nn d in a c e a
z id ii pre tim p n l l a i N e g a i s e u N egoe; i a l d o ile c klar fftlu l florilor de p r e m en ion&tul s to lp ii nu aa u io l o afinitate

Oa co le

de la m natixoA de

nftt

10

METR0P0L1TUL UNGR0-VLACH1EI NEOFIT 1.

Matei voevoda, In carea acum se afl i icna cea fctre de minani a Nscttrel de D*defi, a nceput a se ru in a; i micudu-se
Stefan voevodi Cantacuzen, a prenoito i a zugrvito , fcnd i
case de ptr f0rte frumose de jur-lm prejur, precum se vede i n
inscripianea, ce este d'asupra uel Biserice. c& acdst iascripiune
n limba romnesc.
Pisania MOn&stirel:
A c e st s f n t i D -d e e sc m o n a s ti r e , c a r e a s e n u m esce d e n t r u n fi le rn u ft, u n d e s e c in s te s c e i s e p r s n a e s c e n a s c e r e a P r e a S n te i N sc C to re l d e D d e il, d i n
te m e lie e s te zid it, i fitc u t d e . M a te i B a s a r a b v o e v o d . D eci tr e c e n d m u lt v re u ie n c e p u t u s aft a s e s t r i c a
i a se n v e k i to te l u c r r i l e i z a g r v e l e l e ; d u p o a c e i a
d in v o ia i p o ru n c a l u i D-dtaO. s t n d D o m n ii (1 ) . S te f a n
C a n ta c u z e n o v o e v o d a , (2) c n o s r d ie 8a ti a p u c a t a d e is n o v a o n f r u m u s e a , l u m in n d i m a i l r g i n d a n t i 11
B is e r ic a , i z u g r v in d u * o d e a d o u a 0 r i n p o d o b i n d u -o c u t m p le i c u a l t e le , c e i a u m a i t r e b u i t a , fiicend i case i k ilii d u p re cu m se v e d e, n tr u s la v a
P r e a C u r a te i S t p n e i, i n t r u p o m e n i r e a M r ie i s e le
i a p r i n i lo r . S & v e rin d la l e t u 7 2 2 3 (1715) ( 3).
Iar menionita icn este In adevgru minunate., att pentru veitatea, ct i pentru arta zugrvelel, precum Mar i Iu privina formei i a mrime!; fiind c limea iconel este de unu cotii, Iar Iungimea el este apropo de una cotii i ja mta te (4). Se afl pre acest icn, j'osO la mna drpt a N&sctrel, i litere capitale scrise,
dar pentru vekimea lor sunta grea de discifratO. Dupre cum nse
am putut s nelegema Noi, pare a fi numele pictorului, ce a zug r n to , adec m n a l u i D a m a s c e n . Acesta Damascen este

( 1 ) Noi dami inscriptiunea n eecn rtat :


S tn d Domnii blagocestivul i c re tin a i . . .
(2) Aici este lsat : < D eci avnd mare evlavie c tre sf n tu l locaul ac esta,
num ai de c t cu osrdie . . . .
(3) A ici trebue b ee adauge : M'tcOUja (luna) A prilie 30. Ispravnicii fiind K ir
loan Archi mndri tul de la Hurez .
(4) Mol credem,
limea iconel e s te de 1'/! coi, Iar n lim ea trebue s fie
prpe 2 coi.

M E T R O P O L 1 T U L U N C R O -V L A C H C E 1 N E O K IT I .

13

mai t;e/ce din Biseric.


Cu v o ia T atlui i al F iiu lu i i al sfanului Dacii 11.
nceputus'au sfntul chram ii al Adorm ire Prea Sfnte i Stpnei nostre N scetore de D den i pururea feciorel M aria, n d ilele Mriei sele prea luniinatulul
Domini N egoe v o ev o d u , de ctitorul Hanul Barbul,
fratele P rvu lu l vornicul, i Danciul, i R adul, i Preda,
i Mircea. 16tu 7026 (1518) ( 1).
A lt pisanie

Aici se afl inm orm Sntatu i Moisi voevod, filol lui Vladislav
voevod, Ia 7 0 4 0 de la Adam (1 5 3 2 ), i aici punemil cele scrise
pre m orm entul l u i :

Reposatati robul Iul D-defl, Moisi voevodu, fecloru l lu i V lad islav voevod, la le t 7040 (1532).
T ot la acest monastire se afl ntregi muscele s-lui Gregorie
Decapolitul, ce se serb<?z la 2 0 ale lunel Iul Noemvrie. Aceste s-te
mosce se afl n tro racl de argintii , suflat cu aurfl i simt
sculptai pre racl mal m uli sn i i ngerl, fcut de Dm na Blaa a prea fericitului DomnO Constantin, care este ktitorfl i a metropolie! din Bucurescl. Aici se mal afl i o sn t ieo n , In carea

(1; Noi acest inecripiune n ara v ed u to. D a r co p rin d erea ei o a te st o alt ine
cripiune, g sit de noT pre o p e tr de m orm ntS , carea s n n : M 'tc e u a Alipii-
jiie .............} K y n a fft n &pB yjrt

6aH &KpaJieBCKiii bi > 6 .1 a ro -

qecTHBaro M ohch ^ jrfcro 7 0 3 7 (1 5 2 9 ) . * L u n a A p r il ie , j u p .n u l P .r v u l, m a r e l e b a n ii d e C r a l e v a ; In d il e le b in e c r e d i n c io s u lu i


D o m n ii M o is i v o e v o d u ; In a n u l 7 0 3 7 (1 5 2 9 ). A supra acestei in gcripiunl
noi avem de o b se rv a i:
a) C |n local nedescifrabilii de noT trebue s fi fostu vorbe . care acum sn t
stereo, dar re p resen ta o d a t id ea n m orm ntare!, fiiud c p it r a este de mormntii.
b) Vorba de EpaJieBCKS rep resin t num irea orau lu i Craliova, seu m al precis
de Craiova. Ce se atinge do num irea Cral-evskiQ noT nn ne putem i ani cu p i r e
rea D-lu A. T. L aurian, card n M agazinul istoricii !lice, c aceat numire este
format din slavinescul KpiLB= re g 0 ni HBa1TB=ioan. D upre opiiiiuneanoetr acst num ire este form at din numirea da .> n u m ai, care a t t n slavin^sca
veke, precum i n srbsca modern, nsem n rege ; n totul oraul r geluT. Co
se atinge de silaba , apoT acesta est num ai o term inaiune adiectivalS, ce determin locul, i nu o scurtare din HBaiTb.
e) In fine aciSst inecripiune i acea, citat de M etropolitul Neofit, doredeecfl,
c m nstirea Bistria este contimporan cu m onastirea Ai^ealuT ; adec, datez
de pre la nceputul secuiului al XVI-le.

12

METROPOLITUL UNGRO-VLACH1EI N E O FIT I.

Pisania mOnstirel Bistria.

Sfnta acest i (1 deesc monastire pomenesce a


fi fcuta de n temelie (1 ) de Barbul Banu C raiovescu,
carele aici si ugerescul cina al clugriei aii luatu (2),
iar dupo aceia, reoa vrjmie a crudului Micimea voevodfi Dracea. ce au avutu pre deusul d e n faa pui nitul ui a o tergo silind, cu tunuri i cu alte . . . . ( 3 )
zidurile au surpatu r4) Apoi iari Banul B arbul o au
prefcuta mai bun nc i mai frumos. i apoi den
mila lui D-deu aind i iind d e n B arbului Banul ( 5 ) omenii mari i vrednici o au inuii i o aii pzitu. Precum i Preda vel. dvornicft Brancovenul n
tot viata lui aii fcuii, i pre unde aii fosta cte-ceva
stricata aU dires.
Iar n anii ceti mal de pre urm, cu mal mare osirdie i evlavie,
i cu mal mare kelta^l nepotu seQ Constantin vel. sptarO, carele
despre tata se trage din vekla dunga a Cralovescilor, crora i Basarabescl le dice. Acesta mult o aa ntrit i o au nfrumuseat,
i den no lucra aa fcuii, dnd i lsnd, precum i-saa czuta
In dilele unki-sS erban voevod, la 16t 7192 (1684). (6)
(1) No am citita iuscripiunea, care ast-dl este zidit fu porta despre Apusfl
a cartei mnstire! i carea ee dice a fi cea de pre ua Biserice celei vek. Aici se
dice : < pom enesce a fi z id it n t i i d 'e n te m e lie d e . . .
(2) Noi am gsite : 1a lu a t m a l p r e a rm ..
3 ) Aici este o vorb pre carea prea Soital Neofit o pune ciaid. ia r noS ui s'a
prulu a fi cine. l)ar att cine din inicriptinnea, citat de noi, ct i cinid. lu at
de Mitropolitul Neofit de pre ua Biserice nu da unu seasu. Tot ee 86 p0te presupune, este, c aici scriitorul a voiii s dea un ietrument de resbel.
(4) Aid urmez o parte, pre carea alsafo Prea Sntitul Neofit, dar noi o dm
pupre cum am copiato : In s D -d e c ele s t r ic a t e le zid e sc e , s la b e le l a t rece, i d e sa d jd u irile o m eaescl In b an . a d e jd e l f ila t le a a c e .
a c e la a 'a l s a t t i r a a i c a p o c h t a la i M ic h a e a a se s v r i d e t o t . ci
I a r B a ro u lu i B a n a la l n tr m a r e i p u te r e dAnd, I a r 'o a p r e f c u t ...(5) cst fras noi am gsit'o : u i d u p o a c e la I a r b u n t a t e a i a d la c a
n e le p c iu n e D -deesc a i n d
(6) NoT am cititS i mal mult. Dup espresiunile, < carii i basarabescl se kiam
se adauge; ai d a p re m u m i m a l d 'e a b t r l a a i lm p r t6 s c a c a s a
C a n ta c u z in e s c ilo r, v r n d a re sp u n d e b la g o ro d ie l i e v la v ie i s61e, c a r e a c tr d u m aed e e sc ile lu c r u r i a v , m u lte a n t r i t , m u lte a in f r u m e s e ta t t d e 'n aoQ a f c u t l a a c s t d u m n e rte sc i s f n t
c a s D n d s i ls& ad. p re c u m i- s 'a c d a t la v e c i b a n p o m e n ire b u n u lu l s i lu m iaatu lu X n m u lu l seu i la i. s v r in d a c e s te a In d ile le u n
k la l a l "seu ! > e rb A v oevodii e lu tia d r . i fiind e g u m e n P a r t e n ic
iero m o n ach fi. In a n a l d e l a c re a iu u e a la m e i 7 1 9 2 (1684)

MBTROPOUTUL UNGRO-VLACHIE1 NEOFJT X.

15

CAPITUL III, SEPTMNA 9.


Luni dimiira la 4 August am plecata la monastirea Arnota. Acest moDastire este zidit, din temelie de ctrS prea fericitul Matei
Basarab voevodC, care este i nmorm utat aici i pre a cruia
mormutfl 1am v6$utfl i Noi. Iar pre marmura ce este de*asupra mormntului lui Matei voevodu Basarab, scrie :
< A ici odichnece Matei Basarab, cu darul lui D-r}eu stpnit
i voevodu al eret rumnesc, brbatu nfeleptu, induraii i mi- |
lostivu, a multor biserici i monastiri ntemeitor i noitoru. N imeni nici o dinior nu -aU biruit. Biruitorii a multor resboe.
Purttorii de biruine minunate. Vrjmailor nfricoaii. Prietenilor folositorii. ere sile ribogitoru, celeicu mult bogtate ( 1),
i ntru tote de'n destul. Cu lin pace au domniii ani 23 (2) i
adormit ntrul Domnul, ntru adnci htrnce, la anul de la
Christos 1654, iar de la A dam 7162.
Dintrunfi chrisovfl al lui Grigorie Ghica se vede, c rmiele
prea fericitului Domna Matei voevodu ati fostfl nmormntate la
TOrgo-vistea n Biserica domnscS. Iar cnd ati venitfl Turcii i
Ttarii n timpul resmireilor afl scosti remijjele prea fericitului
Domnii din mormntd i le-aii aruncate a far, fiind c nu erau patrede. DupO acela unii ore-care Michnea voevoda le ati trmisi la
Arnota, ca s le nmormnteze (8) dupre cum a doritu i singurii n
vie, fiind aici unti locti liniscitO. Ia r cuprinderea chrisovnlul, ce
repreeint acst caus, noi o punemti aici romnesce :
Chrisovul lui Grigorie Ghica, care este la monastirea A rnota
7164 (1656).
i au fcuta M atei vod acest sfnt monastire A rnota din
temelia ei, fgduind cum s zace osele acolo, fiind mnstirea in
laturi i departe de ruti ctre munte. Dupo aceia sau ntmplata morte lui M atei vod la scaunu la Torgo-vistea i l'au in-

(1) A tragem u aten iu n ea filologilor n o tri a s u p ra a c e ste i te rm in a iu n , care denota tendinele timpului spre purificarea lim b e . . . .
(2) Domnul A. T. Laur ian d lu i Matei B asarab 21 an i de domnie (Mag. is t. T .
IV, pag. 331).
(3) Acesta este Michnea, oare sa suiii pre tronu la 1658, cu ajatorul Turcilor,
i n timpnl cruia sa i ecosii corpul lu t Matei din mormnt{!; ad ec dnptt patra
ani dela nmormntare. (Mag. ist. '. IV , pag. 346). A. T. Lanrian.

14

toETROPOLITUL UNGRO-VLACHiEl NEOFIT I.

se afla treizeci i 4pte buci de ste msee, pase In lemnul ied


ne! i ea nomele fie cruia. Adec: a s-la! i Evangelista M ate!, a
s-tulal Evangelista Lnca, a s-tulul Andrei cel ntlu-kemata , a
s-talal Gregorie teologal, a s-lal Atanasie, a s-lul Angela, Ignatie,
Teodor, Stefan, Procopie, Artemie, Nentelie, Georgie, Vacch, Climent, Stefan, loan cel , Ipatie, Michail, a 8-te Solomonia, Eclitia, a stala Mercurie, Ciril, Platon, a s-tel Galinica, a s-lul Daniil,
a s-lai Ipatie, Constantin, ntim, Averkie, a s-tel Eafimia, a s-lu! Ca
list, Anempodist, Antipa, Bonifatie, Patapie, i Niceta. Si de i anele
din aceste nome snt stranii, noi le panemfl aici, fiind, scrise In
limba romnesc. Acst monastire este Incunjurat cu zidtt, are
kilil, clopotni i pori de feru. Este monastirea situat pre malul
drepii al aaal rlfl i anal munte cu numirea de Bistria.
Mal sus puin de monastire, ca la ana ptrarti de 0r, i tot pre
malul drepta al rialul B istria, ce curge de la Me$-n6pte spre
Mefl<Ji, se afl o pescer frte sigur, in carea am IntratO i Noi
i ne-am minunata; fiind c tntrarea el este Intr'unfl loca rposa,
i In lantra nu se pote bga cine-va, de ct plecndu-se; apoi la
vro doi stnjeni de o asemine intrare se ntlnesce o p0rt de ferO,
i la ali cinci stnjeni alt prt de ferQ. Mergnd cine-va i
mal in luntru, afl lumiti i atta spaiQ, c ar putea s ncap
pn la 2000 de 6menl. Aici se afl In luntru i d08 biserici i
isvora de ap (1), e<j6nd i unfi ieromonacha pentru serviciul di
vina. i ca s flica in scartfl, acost pescer este o fortificaiune pentru locuitorii de aeolo.
Acest monastire are i cimitira frte frumosa cu biseric, unde
se serbezi chramul skimbrel la fa a Domnului (2).
Smbt r 6mn6nd acolo In monastirea Bistria, ca s ne repausmfl, am stat p0u8 Duminec, cnd am liturgisita acolo, pomenind
pre ctitori.
(1) In acist pescer ast-^ se afl nnma ua de ferii cea dentiu, a doa lipsesce.
In luntrnl se mal afl o Bisericua, fi kilia unui asketu, care, mrind mai n ani
trecui, sa nmormntaii long kilia a. Bisericua, de i n stare de ruina, repreeint anticitatea, i pite s fie tot acea 8$ut de Mitropolitul Neofit, kilia nse este
o construciune cu totul modern. Att Bisericua, cat i k liia snii eepnse la
s6re, ntrunu locfi U na rpos, Tar calea ce conduce a ic i este pre sub pmntii.
(2) Local, unde a fotii cimitirul e vekitt, se nnmesce Ppua, i credfi, c pentru
frumasea locului. ffcst Biseric cu c&te-va kiliT, asta-l n starea de ruin,
este situat pre unul din picUrele munilor de pre malul stngii al Bistriei.

METROPOL1TUL UNGRO-VLACHIEI N EO FIT f.

17

Mari diminea, la 5 August, sculndu-ne de aici, am ajunstt la


monastirea prea fericitului Domnti Constantin Brncovnu, ce se numesce Hurezo. Acost monastire este zidit din temelie de prea fericitnl Domnii Constantin Brncovnu cu Biseric forte frums,
spais i acoperit t0t cu aram. Are monastirea zidlurl de jur
mprejur. T6te kiliile prinilor tiuta cu doS caturi i cu boite.
SftntO aici i case boerescl (archondricQ) frte frumse. Monastirea
are o bibliotec prea nsemnat i vase de argintii i de aurii multe
i scnmpe (1 ).
Pisania sfintei monastirl Hurezii din luntrul Biserice scrie :

*Sfnta i D-deesca Bisecic acesta, dupre cum saft


Jistt i tiuta este, c din temelie prea luminatul i
blagocestivul Domnu, I>, Constantin Brncovenul Basarab voevodft, cum t0te cte cuprinde pre dinafar i
mprejur se vedu, au disu i au alctuita. Vrut au i pre
din luntru a o mpodobi i a o nfrumusea cu de t0te,
i zugrvind^ ca nu alta asemine. Mal vrut-aft ntre
alte, ca i dunga btrn i blagorodnic a
8, atta de pre tat, ct i de pre mum s se zugrviascfc i s-i pue aici, cum se vede ntracest desftat, frumos i iscusit tind, spre slava ntl cea
necoprlns i neskimbat n veci a lui D-de, celui ce
aii nvrednicitu pre acestft bunii i blagocestivft DomnU
a face aceste, i spre nemorta pomenirea sa i atot-bunu
ipreablagorodnicul nemul s&u. Severind aceste la al
eselea let al domniei s61e, n anul de la nascerea
Feciorei i mntuirea lumei 1694, i de la omul celfi
dentiu 7203, luna Sept. 30 dile. i egumenii fiind
(I ) A st d i m o n a stire a H a r e z a l se nam eece H o re z n l. N o i n u m ire a d e H u r e z u l o
re c u n sc e m u , ca p re ce a m a i d r i p t l , fiind p r e tu tin d e n <a a c i i t i m o n a stire n a m it
H n re z u l i n a H c r e z a l; p re lo n g a a c e s te , lo c a l s e v e d e a fi fo tii f r t e p a ti iii to
v e k im e i p ro p riii p e n tr a lo c u in a p ir i lo r . n a m ite p r e s te O lt H u r e z i, Iar in M old ora H u h u re z i. P re l n g a c e s te n o i m a l av e m u i o p r o b i is to r ic , d in c a re a
v e d e . eft num irea m n s tire ! se d ed u ce d in b a r e z i, fiind c i p re o c u tie c a s - te le
m sce, afl-ture Ia a c o st m o n a stire , c a data de la 1692, m o n a s tire a e s te na m it
H u re z ii.
M onastirea ast-d{ n a m al e s te d e c lu g r i ei de c lu g r ie , i aed eta In arm area
dispoaiiaailor M inisteriale i a le p rea in t it u la i A ta n a sie , a c tu a lu l E piscop ti el
R m nicu lu i, de a grap a pre m a lc e le din m al m n lte m o n a stirl Ia u n u loefi.
u n ia
2

16

METR0P0L1TUL UNGRO-VLACH1EI NEOFIT Ik

gropatu n tinda B ise r ic i domnesci. Ia r apoi fiin d m ulte reutf


i robii a ia in r de limbi pgne, i-a scosu osele a fa r , i
au sttut ct va vreme acolo n Biseric. Ia r deca a sttu M ichnea a fi Domnu }erei n urma lui Constantin vod, fiind osele tot
desgropate, le aii trmisu cu mare cinste tocma acolo, la acest
monastire Arnota, precum au pochtit pene era in vie. D eci fiind
o monastire la unii loc forte cu nevoe de chran i ne avend nici
unu venit de nici o parte, lung alte m ill, ce au m ai adus reposatul Matei veevod acolo ntru ce -a fost i domnia lu i prlej. Domnia mea nc am socotit mpreun cu printele Mitropolitul kir Stefan al erei rumnesci, i toi boerii divanului, i am
mai adaus i noi sfintei monastiri, ce scrie m ai sus A rnota i
acest satu Mceul, tot satul cu toi rum nii i cu tot venitul
aceste 9 slae de igani. Iari dintru agonisela Domniei sele
de la prini, unde-i zcu osele, i ale printelui su D anciul vornicul. Ca s pote fi sfintei monastiri de n t rire, i clugrilor de
chran i de ajutor', iar reposailor Jctitori i domniei mele vecinic poman >.
Ac0st monastire are chramul s-or Archangel!, i este situata
la mijlocul anul mante nalt cu nomele de Arnota. Acest mante
este pre partea drpt a rlulu! Bistria, ce curge de sus In jos
spre Med-di. Biserica acestei monastiri este acoperita cu plomb,
i poseda multe 8-te msce, nfrumuseate i druite de prea fericitul Matei voevod. Numele acestor msce, dupre cam le-am aflat,
s n t : ale s-talal loan Chrisostomfi, ale s-talal Teodor Tiron nfrumuseate, o cutie ca s-te mosce anonime, an engolpion de argint ca s-te m6sce anonime, alt catie de lemn ca s-te m 6sce
necunoscute , alt cutie ca cinci bac! msce ale s talal Antonie,
Teodor, Panteleimon, Angira i snge de ale celor 4 0 m artiri. E ste
i mir din mirul 8-taluI Demetri im r to ru l de mira, mscele
s-tulul Anastasie, Filip Apostolul, mna s-te! Marina ntr 6g din
cot cu degetele tiate, mna 8-tulu! Filip Diaconul Iari tiat
i alte s-te mosce in tro sticl necanoscate ale cal snt, i infine
o cutie cu cinci buci mosce iari necunoscute. Am citita o rugclane de ertare la mormntul prea ferlcitala! Matei Basarab
voevoda, i osptndu-ne acolo, ne-am pogorlt la monastirea Bistria de am dormita.

METROPOLITUL UNGR0-VL4CH1EI NBOFIT I.

'19

tea monastire! cu chram ul nascerea Nsc6t6rel de D um nezeu ( 1 ).


Acst m onastire prea frum s este aezat la polele unu! m unte
de pre m alul stngii al rula! H u re z u l, de unde -a lu ata i monastirea numirea. Deci e^dad aici Mercur! i V ineri am liturgisitQ
i am pom enita i pre ctito ri.
Sm bt dim iuea, la S A u g u st, plecnd de acolo, am c l to rit
spre Me<J<Ji, i trecnd riu l A lu ta m al jos de ROmnica, unde este ,
satu l C rim iuaril, sera am ajunsa la u n a m etoch al m onastire!, num ita Stoicenl.
T 6te m o n a stirile , despre care am vorbita aici sftnt dincolo
de Olttt n ju d eu l Vlcea. A cesta ja d e tt Y lcea este p rea frum osu i
m ult locuita. A re fructe frte m ulte i v ii; a sta -fe la , c N e m ii, p re
tim pul, c t a a ocupata ju d e u l, avea pre sig iliu l ju d e u lu i o p6m .
Acesta ju d e a se nuraesce V lcea, fiind c locul este plintt de vl i
de delurl. i aceste despre ju d e u l V lc e a , ce se afl din colo de
Olttt.

B iserica de la schitul Stoicenn are de chramU Schim barea la


fa a M ntuitorului nostru Iisu s C h risto s , i este situ a t monatirea pre m alul drepii al ru lu Topologii, ce cu rg e de sustt in
d a A dorm ire! s fin ie i t a le N sc t r e l d e D -d e u , c a p o m en ir e e l s. fie
m oilor, p r i n i l o r i noi in v e c i i 8a u z u g r v it l a 16t 7 2 0 7 (1 6 9 9 )
M artie 3 1 . Isp ra v n ic ii fiin d lo a n A r c b im a n d r itu l.
b) Inscripiunea, ce se de-asupra ei afar, de la B isesica B o ln ie t;
R v n in d i u rm n d In t6 te b u n e le i b la g o c e s tiv ie , M a r la , lu m in a ta
D6mn&. p rea n a lt s o u l se u . C o n sta n tin B a s a r a b v o e v o d ; i p recum so u l i dom nul e l B ise r ic a c e a m a re In c in s t e a m a r ilo r m p ra i
i sfin i C onstan tin i E le n a d in te m e lie o a u r d ic a ii l o a ii tn fru m u sea t , a a i m r ia e l d s l a v a d e D -d e N s c t r e l F e c l r e i
S t p n e i n str e a z id it a c o st s f n t B is e r ic u , b o tn i f c n d u -0 ,
c a In v e c i b u n p o m en ire str m o ilo r, m o ilo r i p r in ilo r lo r sS. rm e i a lo r n em o rt num e. Isp r a v in d 'o l a a l V III-le a n a l D o m n ie
lor, l a 16t d e la z id ir e a lu m el 7 2 0 5 (1 6 9 7 ) L u n a S e p t. 2 0 d lle .
(]) Noi am adunat mal m ult m aterial istoiic, re la tiv la p a ra c lis i tra peza, oe se afla sub paraclis, pe care il dam aici, pentru ca B com plectm i
mal biae m aterialul, relativ la monastirea H urezul,
a) InBcrpiunea de pre ua p a ra c lis lu l:
S f n tu l i d u m n ed eescu l a c e s t p a r a c lis s c iu t e s t e , c d in te m e
lie p r e a lu m in a tu l, b la g o c e s tiv u l D o m n . C o n sta n tin B a s a r a b v o e v o d la n la t , i cu z u g r v 6 1 a la n fr u m u se a t In tru c in s t e a
N a s c e r e l i l u d a t e i M a lc e l D o m n u lu i N o s tr u I is u s C b r isto s s i d e a p a ru r e a F e cl rel, l sp re n e m rt p o m e n ire a a l a t t - b u n s i p r e a b la g o ro d n ic n m u lu l se . S ,v r in d u -se la a l V III-le a n d o m n ie i sfele.
fiind 16tul 7 2 0 5 [1 6 9 7 ). S i is p r a v n ic fiin d K ir lo a n a r c b lm a n d r it
i egu m en .
*

18

MKTR0P0L1TUL UNGRO-VLACH1E1 N EO FIT I.

kir loan arcliimandritul i ispravnicii iiind kir Cer


nica l)iv. vel. Armasii, n nrma Prvnlul Stolnicnl (1).
Se afl, acolo scril i zugrvii D-nil din familia Brncovnulul,
la ci ani fie-care Domnii a dom nita, i ci ani a fcuta In domnie. (Ne fiind insd catalogul Domnilor i al Dmnelor, data cn precisiune de ctrg Metropolitul Neofit, noi lu sri mu (2).
Are acest monastire i cimitiria frumosa, cu chramul ador
mirea Nsc6t6rel de D-deu (3), precum i una paraclis n cur(1) Noi am mal gsit i aceste doS inscripiun:
a) Inscripiunea de pre pSretele despre M6d-di al B ieerice-afar:
Acest. sfnt. B ise ric ., fiind zid it, de r p o sa tu l C o n sta n tin v o ev o d B rncovenu. dup v rem i str ic n d u -se n v e li u l, . . . (se v e d e c,
cel ii d e aram.), acu m In d ile le D u m n lu l v e l. b a n C o n sta n tin B r n covnul, strn ep otu l D u m n lu l. p rin o slr d ia i n d em n area p r in te lu l
Germano Archim an d ritu l T ra p ezu n d iu l s 'a u d e s v r it i s 'a n v U t i s 'a n fru m u sea t cum se v ed e la 1 8 2 7 .
b) Inscripiunea, carea este spai de-asupra ue Biserice celei mari:
S v o l Intra in sa la n l c a s e i m ele. A s v o i s a l sp re a sc e r n u tu l
patu lui me. S v o i d a som n o k ilor m ei i p l p elo r m ele d orm itare
i repans tm p lelor mele. pn nu v o i a fla lo c D om nului i s la
D -deulal lui Iacov. Ju rn d u -se, c n ta l d icea M a rele p roroc D a v id .
A csta dar i In m intea lu m in atu lu i i In a la tu lu I D om nu C onstantin
B a sa ra b voevod. Dom n i ob la d u ito r te r e l r o m n e sc l, Inc d in tin ereele sele c h o t r lt avnd, n 'a d a t o d ich n m o d u l rilo r se le , n ici
rep a u s gndurilor sele, pn n'a a fla t a c e st lo c D om nului, unde
a c st frum s i s n t m onastire, lo ca n l lu i D -d e, d in tem elie cu
m u lt oslrdie i cu m are keltuAl a r d ica t M a relu i C o n stan tin i Elenei, sem n ailo r m prai i tocm a c a A p ostolii, sp re sc u tir e a i p a za
el- Inkinndu-o. c a rii m a r ii sfin i m prai D-(Jeulu i M n tu ito ru lu i
nostru s Chr. i a ic e a j o s pre lam e a tr it i in Ie r u sa lem u l cel
de su s s tr ia sc In v eci n e c h o t r ll, sla v in d u -se l cn tn d u -se ac e st sf n tu i la m in a t lo c a b la g o cestiv u lu l D om n f c n d , a a
l-a n fru m u seat, c t nem rt pom enirea lu i i p rin ilo r, m o ilo r
str m o ilo r i to t b trln u lu l i b la g o cestiv u lu l se nm In v e c i s rm e i s la u d e a l s a t . S f rin d u -se la a n u l d e la z id ir e a lu m el
7 2 0 0 i de la sp sen ia (m n tu irea) e l 1 6 9 2 lu n a N oem vrie. Isp ra v n ic
fiind P rv u l C an tacazin o m a r ele S toln ic.
Tot 1'n tinda Biserice, fiind zugrvii lucrtorii Biserice, se aflai portretul
acestui stolnic.
(2) In pomelnicul Monastire! , adec n proscomisarifi, sinoditu, cum se mal
numesce el, noi am gsit, c * MetropolitulH Ungro-VlcJiiei Teoosie, a blagoslovitU locul, cnd 8' fcuii acest sfnt monastire fi pe urm sfinia 8a aii
tfin ifo eu tirnosenia .
(3) Noi la Biserica Cimitirului, carea se afl situat n grdina despre B6sritfi
a raonastsre, am gsit urm tdrele inscripiun :
a) Inscripiunea afltdre de-asupra ujel n luntra :
Dintru a le ta le a d a c sfin iei ta le st p n acst. s f n t l D -de6 sc B iserica c a o m irs m podobit , precum pre din a fa r , a a l
cu de tte podbbele m podobit i pe din lu n tru , Intru c in s te a l Iau-

METROPOLITUL UNGRO-VL4CMIKI NEOFIT I.


1) Inscripiuuea de pre ua Biserice a furii:
c V a lu r i m u lte r d ic f o r tu n a p r e m are, m al v rto s
g n d u l o m u lu i n t r u lu c r u , c e a r e , n u a t ta g r ije i
fric- n c e p u t u l u i , c t m a l m u l t g r i j s i p r i m e j d i e s f r i t u l u l ; n t r a c e s tf t k i p i l f i in d n t r 'u c e a g r i j .i ei! sm e r i t u l l o a n m u l t m 'a m n e v o i t a p e n e a c e s t s f n t B is e ric o a m is p r v ita , i p r e u rm c u n fru m u s e a re o am
i z u g r v i t n t r u s l a v a l u i D d e a i n t r u p o c li f a l a slin i l o r a p o s t o li i s a u s v e r i 111 l a i u l i e 6 , l e t u 7 2 0 8 (1700).
2). luscripiimea de pre ua Bisericei 10 Juutru:
< P r e c u m c e r b u l s e t o s u d e i z v o r u d o r e s c e , i a f l n d
a p r e c e , b n d s e v e s e l e s c e , n t r a c e s t u k i p i i d o r i n d
i s u f le tu l m e ii, c a s z id la s c C a c e s t a m i c a lo c a ii m a r e l u i D-d.ei 1 n t r u c in s te a i s l a v a a c e s t o r p r e a v e s t i i
i m a r i l o r A p o s t o l i P e t r u i P a v e l n u m i i , v o e s i a ju t o r a v e n d d e la c e l p r e a n l a t a l o a n C o n s t a n t i n B a s a ra b v o e v o d a , c a re le a a r d ic a ta c e a m a re s f n ta
m o n s ti r e s f n t u l u i C o n s ta n t in n t r u p r o s l v i r e , p r i m e s c e a c u m d a r a c e r e s c u l c I m p C r a te i a c e s t a d u 111n etJeescU lo c a ii, c e e s t e r d i c a t a c u t o t n e v o i n a d e
m in e s m e r i t u l e g u m e n a i a r c h i m n d r i t a l c e i m on s tii'I , c a r e e n l a t d e c e la , c e m a l s u s n v e r s u r i
l u m i n a t a s e a r a t . L u u a A u g u s t 1, l e t a 7 2 0 6 (1 6 9 8 ) (1 ).
10 partea opus, a monastire! H arezal, adec pre malul dreptQ
al rlulul Hurezul, i 10 deprtare, ca de 1/4 kilometr, 86 afl& o alta
Bisericu, care ast-jj este 10 starea de roiuft, att zidlul de prio
prejur, cat klar i losul Biserica. F re o^a acestei Bisericue ruiD a te se scrie :
A c e s ta s f n t a i d u m n e ^ e s c a s k i t a f c u t u s 'a u n t r u
p o m e n ir e a v 61*cl10 v i n i c u l u ( s u p e r io r u lu i) d e 'n m u c e n ic i s f n t u l te f a n , c u k e l t u e l a p r e a l u m i n a t u l u i S te f a n B r n c o v e n u , fiin d p r e a b l n d u l D o m n a i o b la d u ito rU a t 0 t U n g r o - V la c h ia . C o n s ta n t in B a s a r a b
(I C niibtavuicul m'tt aecutornl ai al ac.atei conntraeinn 1 fosiil tot rehi
inandritul loan, fundatorul mnstiri! Hurezul, 80 vude din iaaerip
mormntul. care san: loan !.ispravnicul cldireX) a fotiu eyurncn<'
murit la 7234 (2726).

20

METROPOUTTJL UNGRO'VLACHIEI NEOFIT I.

josOspre 6 . Iar Smbt dimiuea, la 9 Augusta, plecnd


de aici, i cltorind spre BMrittt cu mari dificulti, am ajanstt
serala moia Metropoliel, ce se kam FletI, i am dormita aici,
fiind i sktil. In fine, Duminic la 10 Augusta, plecAnd de aici, am
trecuta rial ArgeO i am Intrata n districtul Muscela. i mergnd,
am trecuta rul Dmnel, i cltorind tot n susa, am ajunsa sra
la monastirea Yerea.
NB. CredGnd, cfacema unaserricia istoriei bisericesc! a Romnilor, i adunnd mult mal mult materiala, de ct Prea sftnitul Neofet, relativ la monastirea Hurezal, 110 d&mtt aici 8ub acesta semna:
Aici se vede o trapezrie forte frums, carea este zugrvit pre
din luntru, i carea s'a conservata fdrte bine. De-asupra ael, ce
dace In trapez, se vedfl urmtrele versarl, mal jos de ic6na malcel Domnului, tacanjarat de cetele archiereiloir i ale clugrilor:
Acest p re a c u v id s
T ra p e z a re fi nui os,
C area e ste t u t u r o r d r g s t s
C nd sed a f r a ii l a m as.
In tr u n e u ita r e fc u t
i aa to cm it
i cu z u g r y e l m p o d o b it
De s m e ritu l lo a n A r c h im a n d r ite
N staynic fiind acestei m o n a s tiri p e n e s'a ii f c u t ,
letft 7214 (1706).
La aa trapezariel ncepe o scar de ptr, ce duce Intruntt foiorO, Iar la capal de josa al screl se vede urmtrea inscripiune,
spat In petr:
Acesta foiorQ i cn scara din temelie este zidit, i precum
se vede mpodobit cu t0t nevoina i keltula 8-16 pr. Kir Dionisie Archimandrite Bleescu, n filele prea laminatului Domnii
. Honstantin Racovi voevoda, cu blagoslovenia prea sfinitului
pr. Kir Grigorie Episcopul ROmniculuI. leta 7261 (1750).
Tot pre delal, pre care este situat monastirea Harezal, adec
pre malul stnga al partalul Hurezul, i afar din eurtea monastirel, mal este o Biseric, careaa cum este pustie, servind de locuin
unul pndaru i la care Biseric noi am gsit urmtrele inscripJiuni:

V O R B IR IL E
PREO TULU I DE SAT CTRE PO PORAN I SSL
IV-a VORBIRE
DESPRE CUNOASCEREA L U I DUMNBDEU DIN NATURA

Am v o rb it, frailo r, c u m i n ce c h ip fiin d v o i la cm p


i lu c r n d , s fii tot-de-odat c u su fletu l v o s tru n b ise
r i c ; am v o rb it i despre aceea , c u m i n ce c h ip osten in d u -se cin e v a i lu c r n d s l a d u c a m in te d e D am ned eu i s se r<5ge; a m v o rb it i d esp re aceea, c u m i n
ce ch ip lu c r n d i o sten in d u -v 6 s facei acesta n t r u
slava Iul D u m n e z e u , n lo lo su l apr<5pelul i m n tu ir e a
sufletelor vtfstre. A cu m v o m v o rb i d e sp re a c e e a , n ce
ch ip , n tim p u l osten elelo r i a l lu c r u lu i v o s tru cm p e n e s c , n tim p u l lu c r u lu i n fa m ili i a to t lu c r u l ce
vei lu c ra , s n v e a l a c u n sc e p re D um necleu i s 'm
p lin ii i voea L ui cea sfn t .
Voi v ei lice : a n v a cin e-v a d in cele s c r is e , d in
cri, se pte, d a r n o i n u se im c a rte , c u m d a r v o m p u te a
nvfia?!
A s c u lta i, fra ilo r, I n t e i u : a sci c a rte , a sc i a c e ti p re
crt, este lu c r u l b u n i de folos, i v o i n e a v e n d m id 10 ce s nvS al, cel p u in , d a i p re c o p ii v o tri la 1 n v 6 tu r , p e n tru care eu ad ese o ri v a m i Lis i n c v 6 v o iu
m al dice.
A scultai, fra ilo r, a l d o ile a . P 6 te s n v e e c in e va n u
n u m a i d in c ri sc rise i tip rite . E ste o a lt c a r t e , c a re
n u e s c r is , c i fcu t c h ia r d e D um neJeQ , c a rte m a re
i v i , care este to t-d a u n a i in to t lo c u l d e s c h is p e n tr u

22

MBTBOPOLITUL UNGRO-VLACH1B1 NEOFIT I.

voevod, n tru a lu i D (fe& cin ste , m u c e n ic u lu i s la v ,


p rin ilo r linisce, e rta re p ic a t e lo r , c e re s c u lu i ld ca ti
cscigare. 16tft 7210 (1703). i is p ra v n ic ft fiin d lo a n
A rc h im a n d rite >.
Tot n acost monastire, i specialminte tn Biserica cea mare,
am mal vzut d06 cntil de argint cu 8-te mosce, pre care era
scrise inscripiunile urmtore:
1. Pre catia atla este scris:
< Aceste s-te m6sce ale marelal mucenic Procopie snt date
de printele Iacov, patriarchal arigradulnl la monastirea Hurezii,
l$t 7200 (1692).
2. Pre a doa cutie se gice:
<Aceste sfinte msce este capul sfintei mucenie Minodorel, care
8a adus de la Sinopi de robul lui D<jle Constantin Basarab voevodQ i de Bomna lui Maria, i sa dat la sfnta mflnstire Hurezu > 7209 (1701).
Aici n Biserica [cea mare se mal afl i doS tetrapde, nvSlite
cu baga, lucru bisantin, i pre care Iari se scrie:
i aceste d08 tetrapode de bunul credinclos Domnul Constantin Basarab voevod cu Dmna sa Maria la a lor monastire a lui
sfeti Constantin i Elena a adaus, tet 7201 (1693).
In acst monastire noi am mal gsit i alt material istoric,
pre care Il reservm a fi dat publicitel cu alt ocasiune.
(Va urm ).
aruii.

G e n a d ie E n a c n u .

PRBDICt

25

vei putea nelege i pricepe m al la u rm . A cum in ei


b in e m in te i silii- s n e le g e i, c lu m e a e o carte
m are tcu t de D u m n e z e ii, pe care se p 6 te i treb u e s
p<3t s citesc fi-ce om cre tin i b in e c red in cio s, care
scie sau n u scie carte.
Voi n tre b a i, d a r despre ce o s c itim ?
Eu v 6 r s p u n d : m al n t& u de t te s c itii despre Dam- *
n ed eu , c u m sl cu n scel p re E l, c u m s credei n tr'e n su l i cu m s vedei n to t lu c ru l a to t-p u te rn icia Lui,
nelepciunea L ui, b u n cate a i altele.
Dar voi vei m al n tre b a : c u m s c itim ?
E u v r s p u n d : c itii cu v ed erea v s t r , c u ascu ltarea v<5str i cu ju d e c a ta v str . V edl ce-va, a u d l cev a , n d a t g ndetete i ju d e c : d e u n d e este acest luc r u : p e n tru ce i de ce este a a ? V edl d e p ild , c e ru l si
p re cer m u lim e a ste le lo r; v ed l p m e n tu l i p re p m e n t
m u lim e m are de lu c ru ri. De u n d e au p ro v e n it t0 te acetea? D ar tu vel r s p u n d e b ie t n c u r e n ia i n i m e l : D um negeii.scie de u n d e i c u m a u p ro v e n it t te a c e s te a ! Dar
iat c cu c h ip u l acesta tu al c itit c u v n tu l cel m a l m re i cel m al de cpetenie d in t0 te c u v in te le : D u m n e d e ; a c u m al n eles, c fiin d c e r i p m e n t este d a r n et g tu it c este i D u m n e d e u .
Dar tu v ed l n u m a i c e ru l i p m e n tu l; t u sc il c este
n u m a i u n s in g u r s 6 re p re c e r i u n s i n g u r D o m n ito r in
er, u n s in g u r p rin te n fa m ilie i p e n tr u fiii s i, u n
s in g n r stp n n cas. Si n u m a l n casa aceea v a fi b in e ,
n u m al n t r acel loc e lin is c e , b a n -o r n d u e l , re g u l i
u n ire , u n d e c rm u esce cu t 6 te lu c r u r ile u n o m s i n g u r :
u n d e s u n t st p n i m u li, u n d e b r b a tu l n g r ije s c e d u p
p la n u l s 6f i , ia r m u e re a d u p p l ce re a sa , ta t l n t r 'u n
ch ip ia r copii Iu l i n t r a l t u l , aco lo n u p te fi b in e . Acesta o c u n 0 te fie c are d in v o i : fie c a re sc ie , ce p te el
n eleg e d a c i? ce c u v e n t c ite sc e el a c i d e s p re D o m n u l

24
toi, carte pre care fiS-ce om cu n le sn ire o p 0 te c iti i
s nvee binele.
Si ce carte a r putea 6 re-fi acesta? Cartea acesta e lu m e a
ntreg, care n tralt chip se n u m esce lu m ea cea m a re , sau
precum o num esce m enil cel n v ai este n a t u r a : ad ic
tot ce vedem i audim m p reju ru l n o s tru , n ap ro p iere
i ndeprtare, tte afar de cu vintele i v o rb irile <5menilo r ,t<5te acestea este, frailor, lu m ea. V edem c e r u l , pe
cer vedem s6 rele, lu n a , stelele, n o rii i c e ia ; v ed em pm eatul, pre pm nt vedem m u n ii, vile, cm p iile, oraele i satele, ru rile i praele, e rb u rile , copaci!, p a s rile ,
fiirtuna, sgom otul ploel, su n e tu l g rin d in e l i altele asem enea; tte acestea cu n sin g u r cu v en t se n u m esce lu m e .
Acest lum e sfinit prin i i sfinii dascli al bisericii o numese carte. Lumea, dice u n u l d in p sto rii b iserice scl,
lum ea, care coprinde n sine tte fp tu rile, este o carte
deschis naintea ochilor o m u lu i . Un a lt fericit p rin te
nva ast-fel : precum a u to ru l une! cri d in m in te a sa
sc<5te cuvintele i le scrie pe h r tie , i cu c h ip u l acesta
face cartea, i ast-fel ca cnd ar face d in n im ic cev a ; to t
ast fel i prea neleptul i A tot-p u tern icu l D u m n ed eu to t
ce a avut n m intea Sa, i t0te cte a v o it e le a f cu t ntocmai, ca i o carte fcut d in dou fol, adec ce ru l i pm e n tu l; n tracest carte vedem a to t-p u te rn ic ia , nelepciunea i buntatea Iul D um nedeti. F ie ce lu c ru i deosebitele soiuri sa n em uri de fp tu ri s u n t n i te lite re i intregl cuvinte, pe care c itim p ro n ia i n a lta n ele p c iu n e
a Z iditorului acesta o dice sf n tu l V asilie cel Mare.
El bine! Audii v o i, frailo r cretin i, ce d ie p rin ii i
dsclii bisericescl ? El di-c c lu m ea acesta este o carte,
iar t0 te lucrurile din lum e su n t sc rie ri sau slo v e i cuv in te ntregi, pre care le pot reg u la i citi to t ast-lel, precu m citesc i n crile cele scrise i tip rite . Dar p 6 te c
ea n u prea vS vorbesc att de l m u rit i d e slu it ? Nu e
n im ic. Aceea ce n u nelegei i n u p u te i p ricep e a c u m ,

PREDICI

27

s in tot de pm ent i s ta u tot pre p m e n t. Dar 6 re pre


ce se ine pm entul? P re n im ic : pre n im ic al s p n c lu rat pm entul cu porunca Ta , dice o cntare bisericesc.
Cum d ar se p 6 te ca o ast fel de greutate neaudit s se
i ca singur de sine ? Acesta nici de cum n u se p 0 te , j
singuri voi o putei cuu 0 sce acesta, c treb u e s'l ie o I
putere m are. Dar a cui putere? A n im u n u l a lt, acesta o
cun<5scel voi sin g u ri, de ct a tot-puternica m n a Iul
D um nedeti. Dum nedeti t 6 te le i n e , t<5te le m ic , t 6 te
le crm uesce. Cu chipul acesta voi ai cetit n cartea Ium ei u n u l d in cuvintele cele m al m ari despre DumnedeO,
cum-c El este A tot-liitor.
Dar la ce s v m al ngreuez a u d u l i nelegerea str cu o ast-fel de greutate precum este p m en tu l? Pri*
vijl cu luare am inte la lu c ru rile cele m ici, i ele t te v
vor vorbi, ca i o carte, despre D um nezeu A tot-ii toru l.
Vedl de pild o erb verde, o ft6 re iru m s , apropiete
de ea, privesce -0 i te m ir de densa apol n tre b : cine
6 re a m podobito aia de fru m o s? Eaii va s p u n e : P rin tele ceresc. Vedl pasrile ce sb r p rin aer, u m b l n d pre
p m en t; ele n u sem n sin g u re, n u secer, n u a d u n n
am bare, d ar c u tte acestea ele s u n t stu le i m u lu m ite .
Intreb-le cine le hrnesce ? P rintele n o stru ceresc ii
vor rspunde ele. Dar tu pte s te gn d escl i s d icl :
pasrile m nnc g r u l n o stru . Dar g r u l v o stru de u n d e
a eit, d up a cu i voe i c u a cu i p o ru n c a c re sc u t. Cnd
tu aru n ci sem inele n p m e n t escl n c re d in a t c .ele v o r
m al rsri, v o r cresce i se v o r cce ? N u, i tu d ic l, c n d
le s e m e n i: D m n e , m u le te le , P rin te le m e u ceresc,
crescele! Si P rintele ceresc le m u lesce i le cresce c n d
tu 1 rogi ca u n fiu b u n u i a sc u lt to r, i c n d este p en tr u acesta voea Lui cea s f n t , m ila L ui cea DumneLeesc. Si d in t 6 te acestea tu n u 0 r e , c D um neleft
n u este n u m a i Fctor i A to t-p u tern ic, ci i P rin t e bun?
In tr adevr. El este P rin te le cel P rea-m ilo stiv , cel Prea

26

PREDICI

Dumnedeu? Aceea, c Domnul D um nedeul n o stru e ste


u n u l.
S2 vedem acum mal ncolo : cnd tu te u ii la cm p iile acoperite de grne frum<5se i aprpe d a se c6ce,
atunci d i c l : acest g riu n a devenit s in g u r de s i n e ; 'l-a
sem nat pre el cineva lu crn d pm entul b in e . Gnd tu
vedl o grdin frum s, b ine regulat, iari d ic l: acest
grdin trebue s o fi sdit cine-va. Cnd tu te u ii la o
cas irum05, asem enea g n d e sc l: casa acesta n u sa lcut singur de sin e, ci trebue negreit 8'0 ii lcut cine
va, vre-un m eter 6re-care cu sciin de acest lu c ru .
Cun cuvnt : la ori i ce lu cru te vel u ita , tu n to t 10
cui afli c acest lucru n a devenit sin g u r de sin e, ci c ,l-a
fcut cin ev a . Ult-te la c er, la pm ent i la t<5te cte leam spus a c i : care cas, saCi grdin, sau cm pie p0te s
se asemene cu acest lum e m are? Privesce apol ntrebte sin g u r pre s in e i: de unde a devenit t0te acestea ?
Precum casa n u se face sin g u r de s in e , ci treb u e s se
fi fcut de cine-va : tot ast-fel i lum ea acesta n a. deven it singur de sine, nici a stat sin g u r de sine, ci s a icut de ctre cine-va. Dar de cine ore s se fi lcut ea?
Mintea cea m al sim pl i va s p u n e , c ea e fcut de
Dumnedeti. Si iat c al citit n lum ea cea m are a Iul
D-Leti, tocmai ca i n tr o carte, c D-de este zid ito rul lu m ei, fctorul ceru lu i si a l p m n tu lu i, v8$utelor tuturor si nevedutelor, adec fctorul a to t ce
i nc i mal m u lt a tot ce n u se.vede; fiind-c voi
n u vedei nc tte cte s u n t in lum e.
Nu ncetai nc d a v g n d i, fiilor! Voi scii c aceea
ce este greu se ine pre ce-va tare i n u p6te s stea pre
aceea ce e m<51e i mal u or de ct acea greu tate ce se
p une pre el. Aruncai piatra sau b u l in aer : ele n u vor
sta n aer, ci vor cdea i v or edea pre pm ent. Noi m enii s t m , um blm i ne culcm pre pm nt, dobito
ca i i fiara, tot a sem enea; oraele, satele, copacii i apele

29
j u d e c i n g r ije s c u m a i m u l i , a c o lo n u n ic i o r e g u l ,
n ic i u n i r e , ea n e a n v a t, c p r e c u m in e r e u n s in g u r D o m n , to t ast-fel i n lu m e e u n s i n g u r D u m n e d e u .
3 . 0 s i n g u r p r i v ir e a s u p r a c m p u lu i s e m n a t, la o
g r d i n n f lo r it , la o c a s f r u m s , c a ri t te ace ste a s u n t
f c u te d e c in e -v a , n e -a a d u s a c o lo , c i lu m e a , a c e st c as
d e s p r e c a re n u se p te s p u n e t te , n ic i s s e d e s c rie , e fc u t d e D leu i d in a c e sta n c h i 3 m , c D -d e u e ste Z i d i to r u l el.
4. 0 s im p l v o r b ir e d e s p e a c e a , c p m e n tu l fa r ase
m n a r e g r e u , n u p 6 te s se ie s i n g u r d e s i n e a a p r e n im ic , d a r c u t<5te a c e ste a e l se i n e , c a rte a c e a m a r e n e a
s p u s , c i p m e n tu l i s 6 re le i to t c e r u l n u m a l D-deii
s i n g u r le p te i n e , i p r i n u r m a r e D -d eu e ste A lo l - p u te m ic .
5 . I n s f r it ia r b a ce c re sc e p re c m p u r i , p a s re a ce
s b 6 r p r i n a e r s u p t n a l tu l c e r, n e a v o r b it i ea c a i c u
lim b a i g r a i u l o m e n e s c , c p re e le le h r n e s c e D-leO,
le m b r a c P rin te le c e re sc i p ir n u r m a r e D -deu e ste
P r in te le n d u r r il o r .
Si ce a e it d in t te a c este a ? A ceea, c n c a rte a n a tu r e ! ,
s a n c a rte a lu m e l 1111 D-deu a m c itit to t ac e e ai c e s e c i tesce i n c rile ce s u n t f c u te d in h r tie i slo v e , a d e c
a m c e tit n c e p u tu l s a u n t e iu l a r tic o r a l s i m b o lu lu i ered in e l : G rel n t r u u n u l D-cle, T a t l A t o t - i i l o r u l , f d c to r u l c e r u lu i i a l p m e n t u t u i , v a l u t e l o r t u t u r o r i
n ev e c lu te lo r. T o t a s t fel, i to t in ac ee a i c a rte s e p te c iti
i cea d n te iu p o r u n c a Iu l - : E s u n i D o m n u l
D u m n e z e u l t&u, s n a i a l l i D u m n e c le i a f a r d e M in e .
n v a i v , f r a il o r , n v a i c u m a r e s t r u in i r v n ;
n u fii n e n e le g to ri ca p r u n c i i ; p riv ii la to t lu c r u l ca
la c u v e n tu l i n v tu r a d e s p re D -d e u ; c itii n ca rte a
cea m a r e a lu m ii Iu l D -d e u , sa u c a rte a n a tu r e l sc ris d e
n s u i Dd e i; v o i v e d e i c ea se p 0 te c ili. Mal la u r m i

28

PREDICI

b u n i A tot-puternic. Si in ie 1El este P rin te le U nuinscut F iiu al Su, P rintele D om n u lu i n o s tru Iisu s C hristos. A l d o ilea El este P rin tele a t6 t su fla re a ce ere
see i sim te; p entru c tu tu ro r le d v ia, tdte le pzesee, tte le hrnesce i pre tte le m b ra c . -4/ tr e ile a
El este P rin te, fctor de b in e al tu tu ro r (5m enilor,
n u n um ai al celor b u n i, ci i al celor r i ; n u n u m a i al
celor credincioi, ci i al celor n e c re d in c io i; p e n tr u c
poruncesce srelul Seu s rsar i preste cel b u n i i pre
ste cel r i , i preste cel credincioi i p re ste cel necre
dinciol. Al p a lru lea El este P rin te b u n c u o seb ire
pentru lum ea cea drep t-slv itd re, p e n tru c re tin ii cel
b uni i ad ev rai, carii m erg la sfnta b is e ric , m plinesc cu statornicie sfintele L ui p o ru n ci i a sc u lt de
sfnta b iseric, ntocm ai ca i de D ensul. P re c u m co p ii,
dice un printe bisericesc, ch iam i n u m e sc e d in iubire pre pricinuitorii vieel lo r ta t , sau ta ic : to t ast-fel
i cretinii d in iu b ire i d ragoste n u m e sc p re D u m n e z e u
Printele lor i strig ctre D e n su l: A vva P rin te , adic
Printele nostru!
Acum voi vedei, fra ilo r, c cartea cea m a i m a re a
Domnului D um nedeti, se pote c iti d e o rl-care; i n o i de
i am nvat i am c itit p u c in , d a r cu tote acestea c te cu*mi i adevruri m ari i sfinte a m c itit i a m c u n o s c u t!
V a repeta d in no u p en tru in erea de m in te t<5te, cte
o s ii 1 D um nedeu a m c itit i a m n v a t p n a c u m
m r q caat- atare!, sau d in cartea lu m ii celei m a ri a Domn u m . jie n m e ie .
1
Jaafci jB trefaaie: de u n d e au p ro v e n it 10te acestea
cie a l m .8 ra e ? cartea cea m a re ne-a s p u s c de
la D a H e M , m ast-fel a m aflat, c, d aca s u n t lu c ru ri n
lu m e , este a im a e . apoi n eg reit, i acesta este netgd u it, c este si D um nedeii.
2. 0 gndire sim p l d esp re aeeea c este b in e acolo
u n d e t0te 3ecom and n u m ai de u n u i s in g u r, ia r u n d e

VORBIRILE
PREOTULUI DE SAT CTRE POPORANII SEI.
V-a V O R B IR E
PREGATITORE DE CUNOSCINTELE CATECHETICE

In numele Tatlui, i al F itului, i al S f n tu lu i Duh


Amin.
F railor!

Gnd ne am vdut pentru nteial dat ntracest sfnt


biseric i am svrit pentru nteial dat sfnta slujb
Dumne^eesc, v aducei am inte, c eu vam spus
care este datoria mea ctre voi, ca p reut, ca printe suiletesc i ca pstor al vostru, adic c deosebit de sverirea slujbelor Dumne^eescl, de rugciunile ce trebue
s lac pentru voi i pentru toi cretinii n genere, s v
predic i cuvntul Iul Dde& , s v6 nv cum s devenil cretini b u n i, cum s vieuil ca s fii bine i aici,
i n lumea cel-1 alt s motenii fericirea veclnic n
tru mpria Iul Ddeu. De atunci i pen acum acesta
am -i fcut, v am mvtat fr ntrerumpere la fie-care
slujb Dumnedeesc; i mrire Iul Dumnedeu i nou
mulumire, mal ascultat pen acum cu tt cuvenita
luare aminte.
Dar eu pen aci vam nvat cnd despre una, cnd
despre alta, cum sa ntm plat, fr a ine o regul; acum ns voesc ca vorbirile mele cu voi s fie n cea mal
desvrit regul, vorbind despre tot ce e iolositor pentru voi i de neaprat trebuin pentru mntuirea *
str veclnic.

30

PREDICT

vom nva cunoscina de D-^ i cinstirea lu, din cr*


ile cele tiprite.
Am sfrit cuventul nostru ; acum s ne rugm lu
Dumnezeii.
mprateceresc Mngitorule, Duhul adevrului, carele pretudindenea esc! i t<5te le mplinesc!. Vistierul buntlilor i dttorule de via, vino i te slsluesce ntru noi, i ne curjesce pre noi de t0t spurcciunea, i
mntuesce Bunule sufletele nostre. Amin.
Preot. Sp. B fcd esca


w>

PREDICI

83

datori s asculte i s nvee i s se n e le p e s c n tru


cele ce su n t de neaprat trebuin spre m ntuire.
Dar eu voesc s v fac o observaie, se $ice de ctre
mal m uli i eu sciu ceva despre acesta, c m uli dintre
voi, i acetia d intre cel m al b tr n i, i perm it s cri*
tice pe predicatorii cuvntului Iul D-deu. i adese-orl nu
voesc ca s-l asculte fiind-c su n t tineri, i c le ar fi ruine s nvee de la el? Ast iei dar voi n u vei voi s m'ascultal nici pe m ine, p en tru aceea c s u n t tn r. Nu, frailor, sc6tel d in capetele v<5stre acest idee. In tra d e v er,
eu sn t om t n r, ir esp erien , care n atrag luarea am inte de sine-m l. Dar <5re ce este aci m al n s e m n a t: predicatorul sati n v to ru l, sau predica i n v tu ra ? Se
nelege c cele d in u rm . Si aa voi s n u v uitai la
persna m ea, ci la aceea ce eti v vo iu v o rb i. F in d c eu
n u v voiu predica propria m ea n v tu r sati nscocire,
ci cu vntul Iul D-deu, pe care su n tei datori s-l ascultai
de la ori i c in e ; eu v voiu predica despre tte cte s u n t
de neaprat tre b u in s tii, i care se red u ce d adreptu l la m n tu irea v 6 str ; voiu predica n n u m ele T atlui,
i al F iiu lu l, i al sfn tu lu i D u h , ^i ca d in partea Domn u lu l i M ntuitorului n o stru Iisu s C hristos. Va s clic
voi trebue s p reu ii acest n v tu r , sciin d c ascultndu-m pre m in e , ascultai p re Iisu s, p re cu m n su i
E l a ^ i s ctr Apostolii s i, ia r p rin trin ii i n o , pstorilor i preoilor v o tril: to i cel ce a scu lt p re v o i, p re
M ine m e a scu lt , ia r cel ce se le p d d e v o i, d e M ine se
lpd.
Nu clic c voi n u su n te i 6m en i n elep i, cercai in a
facerile v 0 stre, c ch iar eu pte c a m tre b u in s n v
cteceva de la v o i: d a r voi su n te i m al cercai in alaeerile v0stre, n arta i m eteu g u l \ o s t r u ; tii d e es. cn d
i cu m s sem nai cm ptft, s str n g e i b u cate le i s
v asig u rai p re sin e v i fam iliile v 0 stre p e n tru a n u l
n tre g ; - tte acestea se a tin g in s n u m a i de v iaa vsl

32

PREDICI

Dar n ce a r putea s stea acest lucru folositor i deneaprat trebuin ?


Iat n ce. Se nelege, c voi trebue s tii cine su n tel, pentru ce v6 num ii c retin i, n cine credei i ce
ndjduii, c fie-care din voi, ori i cine lar ntreba, s
rspund la acesta d a dreptul i hotrt.
Aa; acesta este pentru voi lu crai cel mal de neaprat
trebuin s tii. Fiind c n im ic n u este m al rii, dect
s ntrebi pre un o m : cine eti? ce iaci? i pen tru ce faci
tu t0te acestea? iar el s n u fie n stare sl r sp u n d ,
s se esplice i s dea compt despre ori i ce. De la acest
nesciin vtmtre vine acel r6ft, c 6m enii n loc s
mplinesc cu dragoste i evlavie datoriile lor cretinesc!,
din nesciin se art nepstori n m plinirea acestor datoril, m plinesc pre unile fr plcere, iar pre altele silii
fiind, el mplinesc lucrurile credinei din o b ice iii, cum
sentem pl ;de es. el m erg la biseric pen tru aceea n um al, c vd pre alii m erg n d ; aci el stau fr ev la v ie ,
lr grij, iar cte-odat vorbesc i s sldesc, s cert.
Alii cred c nu este de vre -0 m are treb u in s m erg
la biseric. Prin casele lor duc viaa frte r , m al r6u
i de ct pgnii i aceia carii n u s u n t b o te z a i, despre acesta nici c trebue s mal vorbesc. Iat d ar ce va
s jlic a nu se cun<5sce cine va pre sin e i care este chemarea sa!
Se nelege, c eu n u jlic acesta despre toi voi n deobsce. Sunt printre voi i 0m enl b u n i, nelegtori, s u n t
btrni cinstii, prini b u n i de fam ilie, carii vieuesc
cu credin i duc o via plcut Iul D d eft, i pe carii
ndjduesc c l voi avea de ajutor n p o vuirile m ele,
carii se vor sili ca m preu n cu m ine s se nevoesc s
nelepim pre cel ne nelegtori. Dar i acetia s n u se
prea ncrel aa m u lt in sine, s n u se prea creol, aa
m ult sciutori i c poveele bisericii i ale p rin telu i lor
sufletesc n u le su n t trebuincidse i de folos,n u , el s u n t

PREDICI

95

tel fi adevrai cretini. P en tru aceea d ar v ro g , ca celce doresc m n tu ire a v s tr , sc0tel d in m intea v<5str
orlce p rere despre aceea c voi su n tei destul cunosctorl i cercai, i cu m c scii t6te cte v su n t de neaprat tre b u in s scii, i cu m c n u m a i avei s mal
n v a i n im ic . Acesta n u o p utei voi dice n ici despre
ocu p aiile gospodriei v s tr e ; p e n tru c ct trescl, tot
m ereu n v e i >. P e n tru c daca cine-va n u se pte lu d a
c scie aceea ce este m a l sim p lu i cu care este d e p rin s;
apoi c u m v a p u tea s se la u d e n sc iin a de D $ e u , n acea s c iin , care este m a l p re su s de t te tiin e le i s
d ic : a de, eu t te le-am n v a t pe d ep lin , t0te le sciu i
n u m a i voesc s sc iu n im ic m al m u lt . Acesta n u o p o t
dice n ic i e u , n ic i a ltu l m a l b u n de c t m i n e , n ic i ch iar
aceia care m a u n v a t p re m in e n u p o t d ic e , c n u le
m al tre b u e s n v e e , c el sciu t te ; ci i c , c m u lte
n c au r m a s n e n v a te i n e c u n o s c u te , i n e c u tn d
la t t n v tu ra i s c iin a lo r cea n t i n s , to t u rm e z
de a m a l n v a n c .
P e n tr u aceea eu v m a l re p e t n c , lep d ai orl-ce id ee
d in m in te a v 6 s tr , c u m c a p sc i te i n u m a i av ei treb u in ca s v m a l n v e e c in e v a , i a st fel este m a l b in e
ca s n cep e i d e la n c e p u t. A vem tr e b u in s u v m
att de m u l t , n c t n u sc iu d aca v o m p u te a n v a t te
vre o d a t : p e n tr u aceea tr e b u e s n c e p e m de a c o lo , de
a n d e a v em cea m a l m a r e tr e b u in s se im . A d e c : m a l
n te iu d e t<5te tr e b u e s se im , ce este c re d in a c re tin ,
cre d in a d re p tm r i t 6 r e , ce v a s d ic a c re d e n D-deu
i cu m s c r e d e m : la acesta n e n v a S im b o lu l c r e d in e i
sati m al s im p lu s $ i c : C red m i r u n u l D le u . D up ered in u rm e z n d e jd e a c re tin . Aci este d e n e a p ra t
tre b u in s s p u n ce e ste n d e jd e a c re tin , ad ec ce treb u e s a te p t m d e la D -d eu , i p r i n ce tre b u e s a r t m
n dejdea n 6 s tr n t r E n s u l : fiin d c acesta n e o s p u n e
R u g c iu n e a D o m n u lu i T a t l n o s tr u . In sf rit, al trei*

34

PREDICI

vremelnic i de tru p u rile v 0 s tre , ia r p e n tru sufletele


v<5stre, pentru cele ce su n t de n eaprat tre b u in p e n tru
ele nu scii mai nim ic. Trebue s scii c u m s v m e n tu ii sufletul, cum s v pregtii p e n tru viea fiiW re: iat
n ce st adevrata nelep ciu n e, iat in ce se c ere ca s
aib cine-va m inte i nelegere. De i e u , care s n t pstorul i printele vostru sufletesc, s u n t te n r, cu p u in cunoscinntrale gospodriei, pot s n v m u lte de la v o i,
carii suntei in aceste lu c ru ri m u lt m ai n c e r c a i; d a r n
afacerile mele, n m isia m ea preuesc, n aceea*ce se atinge de acest m isie , eu sciu m al m u lt de ct . Acesta m ati nvat din m ica m ea copilrie i p e n tru acesta
pot s rspund efii m l, carii m u n s rc in a t c u d a ru l
preuiel i la u rm m au trim is la voi, lu c r n d n acesta
mal m u lt darul Iul D deii, p r in care s u n t aceea ce s u n t ,
adec c su n t m brcat cu d aru l p reuiel i c h iro to n isit
preut. Aa dar e pot crede, pot spera c s u n t n sla re de
a v nva cele ce su n t de neaprat tre b u in i cele ce
su n t de folos pentru m n tu irea sufletelor v 6 stre.
Dar c voi scii f<5rte p u in cele-ce s u n t de n e a p ra t
trebuin i de folos pentru m n tu ire a su fletelo r v<5stre,
acesta v voii arta-o acum n dat. Voi sp re es. v n u uii creti ni-drept m rito ri; d ar scii voi <5re ceea*ce este
cretinul, ce va s (Jic d rep t m rito r ? V o i v ei clice, c
cretin se numesce acela care crede n C h risto s: a a este.
Dar ce va s lic a crede n C hristos, cu m tre b u e s c re d ?
Si este <5re n destul de a crede cine v a n C hristos i s
fie Cretin? La acestea t<5te voi n u vei pu tea r s p u n d e n i
nic. Dar efi v mal n tre b i a lt a , ce va s <Jic c u v e n tu l
drept m ritor, |pen tru ce v n u m ii d rep t m rito ri i n
ce st drepta m rire de D-leu ? Nici la aceste n tre b ri
voi nu putei rspunde n im ic . Si s u n t n tre b ri d e felu l
acesta pre cari este de neapftit tre b u in ca s le sc ii,
iar voi biet n u le tii. Aa d a r voi avei tr e b u in ca s
nvai m ulte, s luai am in te i s a s c u lta i, ca s pu-

37
v a fla i in b i s e r i c , ia r v o i v e i n v a p re fii v o tri! i
fa m iliile v 6 s tre , i cu c h ip u l a c e sta , c u a ju to r u l Iu l Dcleii,
v o m n v a p r e to i.
P e n tr u aceea, ei v m a i re p e t, f r a ilo r , c a s v g s ilii
s in e i c t se v a p u te a d e b in e m in te te c te vi le-am
s p u s i s le s p u n e i i v o i a lto r a : c ci v a ii m a r e ru in e
p e n tr u v o i fiin d c r e tin i, s n u sc ii c r e d in a v d s tr . Ev re ii s a u a li n e a d e v ra i c re d in c io i s c iu n v tu r a lo r
i c re d in a lo r , d e i n u e ste a d e v ra t i d re p t , i c n d
v oescl s-l a r i c el n u c re d e d r e p t i c r e d in a Iu l n a re
te m e iu , sc ie c u m s se a p e re i s l s u s ie r t c ir e a Iu l.
D aca d a r cel n e c re d in c io s s t ru e s c e n n e c r e d in a sa ,
p e n tr u c a re n veci v a fi o s n d i t; a p o i c u m <5re s n u
se im n o i m a l b in e s a p r m c r e d in a n s t r , c a re e ste
cea m a l d re p t , cea m a l s f n t i n e b i r u i t d e n im e n i,
i n c a re se c o p rin d e v ia a n s t r v e c ln ic si m n tu ir e a ?
D -deu s a p e re i s n t re s c c u d a r u l s u a c e s t s f n t
C red in in in i m i le v<5stre i s o n te m e e z e . S v e d e a
d u p e b o g ia i n d u r r il o r s a le p u te r e , c a s v e n t r i i
c u D uhul L u i cel s f n t in o m u l cel d in in tr u l v o s tr u , s
p e tr e c C h risto s p r i n c r e d i n i n i n i m i l e v o s t r e , c a s
f i i i n t e n e e a l i n t r u iu b i r e a L u i. S v e t r i m i t Duh u i n e le p c iu n e i s i a l p r i c e p e r e i , D u h u l a d e v r u l u i
s i a l te m e r e i d e D d e , c a s n e l e g e i , c a r e e s te v o ia
lu i D -deu c e a b u n i d e s v r it . C a Iu l e ste m r ir e a
i s t p n ire a n v e c ii v e c ilo r. A m in .
P reoL S p

B d esca

86

l e a , a v em tr e b u in s seim c u m s tr im , ce s fa c em ,
ca c re d in a n s tr s fie p lcu t Iu l D d e u i n d e jd e a s
fie n e n d o i t , sau s $ ic i n t r a lt c h ip , in c e a r tr e b u i s
se a ra te iu b ire a n s tr c tre D-Jeti, n c a re n o i c re d e m i
in c a re n d jd u im . La acesta n e n v a D u m n e c le e slile
p o r u n c i, sau precum s d ic e : cele d e c e a le l u i D -d eu .
Dar pentru ca s putei in e b in e m i n te , i s p u te i r6sp u n d e fie cruia cnd va n tr e b a d e s p re S im b o lu l ered in e l, despre ru g ciu n e a D o m n u lu i i d e s p re c ele d ece
porunci Dumnedeescl, v o iu v o r b i c u v o i in n tr e b r i
i r s p u n su ri; i cn d v o iu a v e a o c a sie , v o iu c e re d e la
voi com pt despre t<5te c te v a m v o r b it. A cesta o p u te i
face i voi sin g u ri n tre v o i. De e s e m p lu : m u li d in tr e v o i,
i cu osebire cel b tr n i, d u p S s v r ire a sfin te i L itu rg il
opri i - d in n a in te a sfin te i b is e ric i, sa u n v re o cas
m al n apropiere d e b is e ric . P e n tr u c n u se p 6 te c a s
nu vorbii d esp re ce-va, i m a l a d ese o ri v o rb ire a v<5str
este despre n i m i c u r i ; a a d a r n a r fi o re m al b in e s v o r
bii i s n tr e b a i u n ii p r e a lii d esp re cele ce s a v o rh it n b is e ric ? N im ic n u p te m p ied e ca n t r a c e s ta ,
nici s g o m o tu l, n ic i s b ie re te le , n ic i o c u p a iile g o sp o d rie i.
Acesta tr e b u e s o facei c u o se b ire voi p rin ii i m a m e le .
Voi s u n te i d a to ri s facei acesta c u co p ii v o tril, s eretel p re c o p ii v o tril n frica de D-deu i s n r d c in a i
in in i m i le lo r c e le n e v in o v a te g n d u ri b u n e i s im u ri
fe ric ite . D ar p e n tr u ca s facei acesta, voi b ie t n u su n t e a n s ta re . P e n tr u aceea s u n te i d a to ri, n te ii, ca s ve
n i i d e ast-cll n a in te la b iseric n t6 te d u m in ic ile i
s rb to rile , ca s n u p erd el n im ic d in cte se v o r v o r b i ;
a l d o ile a , v e n in d la b iseric s a scu lta i c u lu a re a m in te
cele-ce se v o rb esc, i la u rm s le re p etai acas n pres e n a fiilo r v o tril i a t r fam ilia vOstr. G nd vei iace
acesta, deosebit de aceea c v ei m p lin i d a to ria v<5s tr de p rin i b u n i, n u p u in m e v ei aju ta i pe m in e ;
fiind-c eu v oiu n v 6 a p re y o l , adec p re aceia carii

BISERICA. 0RT110D0XA IN MUNTK-NEGRU


POSIIL'NEA HISKMGBI
Ia secolul al XIV statal serbesc fiind nclcat de ctr Turci,
parte din locuitori ne voind a se supune jugulai musulman, satt retras la Munii-Negri, carii pe atunci era nepenetrabill i nelocnibill. Acest! serbl retrai 10 Munii-Negri a dus ca el aaical tesaur
adic, credina orthodox, cele mal remsese dup devastarea Tareilor. Acesta a fost aprat de fanatismul turcesc prin heroismul armtorilor lor, i de posiiunea locului. Strnsa legtur a statului cu biserica In Munte-Negru's'a esprimat i prin aceea, c pn mal intimpurile trecute, autoritatea mal nalt de stat i eclesiastic a fost concentrat In mnile mitropolitului, i numai din timpal soire!pe tron a
principelui Daniil, predecesorul priacipelal actual (Nieolai I), autoritatea statului a trecut In mnile principelui. Ca tte c i acum
primul episcop n Munte-Negru are mare nsemntate : cci nici In
o afacere de stat mal nsemnat na ,se face nimicii fr scirea i con
simimental lu, i poporal respectz pe aa asemenea dignitarifl ca
pe aa adevrat pstor. Ia timpal present acest loc se ocap de Ilarion
PogonovicI fostul igumea al monastirel Ostrog, chirotonisit episcop
In Moskva la anal 1863. Reedina lui este lntr '0 monastire vake
numit etinsk, i dupre artrile jurnalului aepsoBHuft BtcTunin.
este dignitarul bisericesc cel mal respectat, i amical cel mal sincer
al poporului montenegrn. Veniturile a ctor-va monastiri compan
fondul bisericesc din care se ntreine el i se ntmpin necesitile
tuturor bisericilor din principat. Dar ct de puin satisfac aceste venituri necesitile bisericilor, se vede din extrema srcie a bisericilor
din Monte-Negru. Iat cum descrie an martor ocular biserica cathedral din etinsk : Biscrica cathedral are mrimea unei camere
eett odi, pentru acesta n ea la serviciul Divin intr numai prineipele, principesa, cl-va senatori i persnele streine; garda princiar st la u, Iar poporul st mprejurul biserice, i din serviciul
Divin ajunge pn la urekile Iul numai nisce 80! uri ntrerupte. Ic6ne
tn biserici sunt frte puine; dar In locul acestora, pe prei, i E*
pitaf (s6a Aer), precum i pe sicriul moscelor Episcopului Petru I,

CHRONICA ECLESIASTICA
D ek id erea s n tu lu i Sinod. Prin naltul decret cu data
de la 19 Ocombrie, M ria S e a D o m n ito ru l a bine voit a convoca sntul Sinod al biserice autocefale orthodoxe romne, pentru
dioa de 21 Octombrie. In acst $i dup sev&rirea ceremonialului
religios de deskidere, Domnul Ministru al Cultelor i Iastruciune publice a dat cetire Mesagiulul domnesc, dup care sesiunea de
ttmn a sntului Sinod sa declarat deskis.
Pn n $ioa de 2 Noembrie sntul Sinod na sa putut ntruni
In edin, din cans c membrii nu erau tn numSr complect. Dup
complectare sntul Sinod sa ocupat i a luat intre altele urmtrele decisiunl: 1. Ca cartea intitulat < R a n d a e la d e T e -d e u m
la d ife rite ocasil ntocmit i presentat sntului Sinod de Prea
Snitul Melchisedec Episcopul Dunrel-de-Jos, s se imprime pe
conta fondului jurnalului B iserica O rth o d o x R o m n , Iar
escendentul ce ar resulta dup tragerea keltuelelor de imprimare
s 86 ntrebuineze la imprimarea crilor bisericesc!; 2. s se introduc cntarea de Te-deum la anul noG, precum i n filele de
14 i 29 August, cnd se ncep cursurile la sc61ele primare i secundare, i 29 Iunie, cnd se termin anul colar, ca gile speciale
de rugciune pentru scol!; cu intervenire la guvern ca acst mesur s se aplice h tte sclele din ar; 3. Iu privina cercetre!
crilor de nvmnt religios, dup presentarea raportului a unia
dintre comisiunl, relativ la catecbismurile deja cercetate, sa decis
a se pune In vederea ambelor comisiunl a grbi i ca cercetarea ce*
lor-l-alte cri i a se conforma cu art. 5 din regulament. 4. Relativ la admiterea pers0nelor recomandate pentru eluggrie sa decis a se admite pe acele naintate n etate, care caut mntuirea
sufletului, i din cele mal tinere numai pe acelea care sunt strict
neees&re pentru serviciul bisericesc. 5. Sa cercetat compturile de
veniturele i keltuelele jurnalului Biserica Orthodox Romn >
i sa aprobat bugetul pentru anul al III lea al acestui jurnal, etc.

NECROLOG
A n u n m u cu d u rere le c to rilo r n o tri, d u p re o
!corespondena ce p rirn im u d in O raul H u ii, Ju .deul F lc iu , m u ta re a d in acesta v ia a A rc h ie re u l u i P o ly c a r p ii B rl d e a n u l, D irectorele Seminaru lu l d e acolo. L ipsa a cestu i v e n e ra b ilu b rb a t va
m u lt tim p u sim it , attu n cleru , p re c u m i n

fi

!Ramul In s tru c iu n e ! p u b lic e .


A cest re g re ta b il n t m p la re a a v u t loci n
d iu a d e L u n i, 8 ale c u re n te i.
n m o rm n ta re a a v u lo c u n 10 ale c u re n te !. A m icii i ru d e le re p o s a tu lu a d a t to t s ilin a ca
ce re m o n ia lu l f u n e b r u se re s p u n d e p e d e p lin u graivitae p e rs o n e . P ro c h o d u l sa c e le b ra t n Biserica E p isc o p ie i H u il o r , la c a re a a s is ta t to t e le [rul d in o ra u i u n p u b lic u im e n s u d in to te clasele i c o n d iiu n e le .
Cu a c e st o c a siu n e P re a c u v io s u l A rc b im a n d rit
In o c e n iu M osiu a p r o n u n a t u n d is c u rsu b in e
s im it i p o tr iv it cu o c a sin n e a . P u b lic m u . a c e st
p ies, a t t p e n tr u m e m o ria re p o s a tu lu A rc h ie re u ,
p re c u m i p e n tr u p ro fitu l m o ra lu a l le c to rilo r no-

tri, c a re c r e d e m u c v o ru re m n e a p e d e p lin sa-

40
sunt desemnate o mulime de pusei, revolvere i iatagane >. Mal
departe serviciul Divin se descrie ast-fel: < Mitropolitul Im bricat n
vestminte vek! s t i pe o podnoj de psl i preoii servesc nclai
cu opinci............... > Din aceti descripii;ne a biserice cathedrale
p6te cine-va ai forma o idee ca ce fel sant bisericile de prin sate,
care de abia se deosebesc de csuele simple ale celor mal herol
Montenegrenl, carii fiind tot-deuna In lnpti pentru independena
i apirarea credinei ortbodoxe, nu le permite timpul i nu le st
prin putina de a se ocupa i despro mbogirea i mpodobirea bisericilor lor. Cu tte acestea tn biserica catheral se afli multe 0
d6re precise afierosite de mal muli imperator! al Rusiei i de
ali cretini orthodox! plini de pietate.
C le ru l. Clerul inferior, a cruea numgr ajunge numai pn
la 400, se formezi din poporul de jo s, i prea puin se deosibesce
de el. In privina edncaiune el st puin mal sus de popor, i tdtn,
sciina lui se cuprinde n citirea crilor bisericesci slavone i svirirea serviciului Divin. Dupe exterior, preoii se deosibesc de mireni mal mult de pe barbe, de ct de pe hainele preoescl, pe care
el cele mal de multe ori nu ie p6rt. Cnd na sunt In serviciu, el
de ordinar au de obicei a purta costumul montenegr&n. . . . Istoria
acestui popor e aa de complicat, tn ct sabia a devenit a fi necesar i pentru aceia a crora putere trebue a consta numai in cruce.
In gile de serbtorf niscine p0te a vedea premblndn-se pe stradele eturaloI pe un preot cn barba lung i crunt, mbrcat In
ras negr i ncrcat de ordine militare, acesta este protoierenl
capitalei. 1 timpul celui mal din urm resbel (1862), de cte ori
acest protoierefi sa aruncat ca pamnalnl ntr'o mn i cn stindardul
na Ita. naintea irurilor de soldai artndu-le calea ctr inamici!
Isemenea indreprinderl, furi deosebire de misiune, etate i sex,
se preuesc n Monte-Negru, mal mult de c it ori i ee. Ele 86 sevresc sub influena unei inspiraiunl vil religioso-patriotice, carea
de mal muli secuii caracterisz pe iereil MonteNegrului.

)ile le m ele ca u m bra s'aii ,p lecat i eii ca earba m 'am uscat,


la r d tu D m ne n veac ii rSmrii, i pom enirea T a in neamu i in neainit.

(Psalm. 102,3).

Nu se p6te, na exist, an adevgr mal bine constatat, de ct acela


al nimicniciei omului prin sine nsui, i al grandrel sale In Dumnejeu. Este umbr, este an visO In ceea ce privesce partea sa material; este un verme, este o nimicii In puterea i viaa 8a fisic.
Este o urciune a pustiire!, este un diavol, cbiar In partea 8a 8a
fletesc., cnd se ncrc a se sustrage de 8ub mna lui Dumnedeti.
i din contr, fiind iu cea mal strnsa unire ca Dumnegetk, devine
un ngerii, aa micu Dumneaei, imitnd t 6te perfeciunile Marelui
Dumnedeti. Noi vedem bine, fraii mei, no! suntenm ptruni de
acest mare adev8r pe care nil probz necontenita na numai ntrga nostra via, ci i mortea nstr; dar IngOmfarea personala,
mndria satanic, ne ndemn de mnlte ori sl nlturam, sl neginii. Cutremurai-ve ias mcar n faa morte! i a mormntului,
o 6menl Impetril i nesimitori! Vin o! umbr mpuntre, o suflettt viguros(! al printelui, fratelui i amicului nostru Polycarp!
Vin de d nc o leciuae aspri celor ce pzescu cele dearte i
mincinose, celor ce puni realitatea In nimic i sciina In animalitate i de8prr*tl de sine-nsul! Eca, ascultai, se aude o voce, vocea consciinel; nicirl nu vorbesce ea mal tare de cat aice, i anume, la nite aa de triste mprejurri!
Aa, fraii mei, omul este micO cnd imitz natura i lucrurle
m&rginite, i este mare cnd are parare In vedere modelai perfeciane! infinite. Un pictor tot-deuna se va interesa s alb sub ochi
raodelurile cele mal perfecte, i numai imitnda-le va putea deveui
artitii; un mnsicantO va deveni perfect(! In arta sa prin studierea
cu profunditate i imitarea tnturor brbailor nsemnai care saii
distinsO In acost sciin a maselor. lminterea na se p te; alt
minterea rmnema 80 stationer! 860 ignorani n t 6t puterea cuvdntulnl. E! bine, no! care scimfl a aplica acost regula In t 6te i
pretutindene; no! care nn chemmu nico-dat pe un simplu piseri
R propun n c61 caligrafia, iiicl pe an ignoranttl s conduc afaceri de stat, ci pnrure apelmfi la capacitate i imitmQ ce vedemO
mal bunfl i ma! perfeclO; no! care nu dmii copiilor notri pca-

42

NECROLOG

tisfacul de nsem ntatea m ateriei ce se d esv o lta


n coninutul e.
Credemu a n u fi de p risos s artm c v estea
despre mortea A rchiereulu Poly carpu a l sa t adnc im presiun, chiar n sn u l sn tu lu i Synod al 1
Biserice nostre Autocefale Romne, care a dispus a se celebra i aice n B ucureti o P an ach id
seu parastas n m em oria i p e n tru sufletul rep o satului.
Unind i noi regretele noctre cu a P ro feso rilo r,
sem inaritilor i a Clerului n g en ere, p e n tru p erderea acestui dem nu b rbatu, jlicem i d o r im : Vecnica p o m e n ire .
K ed acliu n ea.

________

______

DISCURS

45

nvtorul seminaritilor, demnul colega al profesorilor. ElO anume


st n faa n0str n aceste scurte momente, pentru ca mal ,nainte
de a se despri de noi trupesce 8a ne dea ultima i cea mal seris
leciune, prin viaa sa i chiar prin mortea sa.
Ca cei ce am avut onre a fi purnre coleg cu rfiposatul i n
c61&, i u profesorat, i n societate i n Biseric, l cunoscfl potfl \
a cjice cu deplintate. De aceea v6 rogu 8aml permitei a spune
mal ,nainte de tte c viaa sa a fost purnre o jertva pentru adevftr
i pentru bine. Prea Snitul PolycarpO este nscut la 1831,
prin urmare n etate numai de 45 de ani (1 ). La 1848 a intrat ca
student n Seminarul Central din monastirea Socola; la 1855 fu
numit profesore la Seminarul ce se nfiinase atunci n monastirea
Neamului. La 1858 fu permutat iari ca profesore i Inspector
la Seminarul din Roman. La 1861 fu transferat iari calnspec
tor i profesor la Seminarul acestei Eparchil. La 1872 fu numit
Directore acestui Seminar. L a 1873 Noemvrie 11 fu chirotonieti
AichiereO cu titlul oraului B&rlad; i alalterl Luni la 6ra 12
din <Ji a trecut din acest via.
Ca tnrfl colar se distingea dintre toi colegii 861 prin seriositate
i o silin esemplar la studiu. Ca profesore 8e p6te considera un modelfl de metodic, practice, exact i purure inspirnd autoritate,
demnitate i moralitate. Ca preut al altarului i ca Archiere esprima tot-de-auna cucernicia i religiositatea din convincinne. Ca
membru al sntului Sinodu sa distins dintre muli prini Archiere prin sciin, pricepere i iubirea de ostenel In profitul i pentru buna orgauisare a biserice. Aice socotii c nu va fi de prisosii
a ve spune, fraii mei, c sntul Sinod aesprim at regretele pentru
perderea din sinul seO a acestui membru chiar oficiala. Las a v
mal citi telegrama primit chiar a s t z i din partea P rea Sni tuIul Episcopal Huilor, prin care se face cunoscut Consiliului colar
al Seminarului, c acel n alt corp bisericesc a disposat a se face i n
Bucurescl o panachid pentru memoria acestui demn brbaii. Consideral ca om i amic, nimine nare a se tngui asupra Prea
Snitulul Policarp, nici pentru lipsa de onestitate 860 de sinceritate, nici pentru vre un r60 ce ar fi fcut cuiva cu sciin i voin.
Ca cetn in mijlocul nostru na fost lipsit nici o dat de adevrtul interest! pentru binele public i prosperitatea patriei. Ca
omo cu legturi de nrudire, sa interesat de familia sa din tte
punctele de privire, nflorindu-o prin procurare de instruciune i
edueaiune seris mal multor nepoi al Prea Sniel sa le , dintre
ftre voi cita pe stim abilul nostru amico, onestul advocat i demnul
(1) Este fiU de preot din com una G idiniT , D ietrictu l R om anului.

44

DISCORS

de ignorani, aa de nesimitori tocmai aice unde se atinge de cel


mal mare interesa al nostru, de chiar veclnic n<5str sort. Andfl nval, audit 0menl detepi i cu urnita esperien, repetnd adese-orl
maxima materialist, c omul trebue s imiteze n tte natura. Dar
ce este natura, i cine este omul care se chiam a o imita ? Toi acei
nvai se vor grbi a rspunde c sub nume de natur trebue s
nelegema colectivitatea tuturor lucrurilor i fiinelor vdnte i simite; i c omul este capodopera, este Domnnl acestei naturi. Apoi,
a imita omul natura nsemn a imita stpnul pe servitorii. Resonmnin nu nomal copilresc) dar ne mal pomenit, de ct n analile
celei mal njosite ignorani. Ceea ce este ns i resouabilct, i natural, i legal i 6rte potrivit cu destinaia omului, este ca omulti
sa imiteze perfeciunea infinit, s imiteze pe DumneleO. pilele
mele ca umbra s'au plecat i eu ca iarba m am uscata >. Ec suspinul finalfi al omului mica, al omului animala, al omului care na
trit de ct prin sine nsui, imitndu-se numai pe sine, alegnd i
imitnd lucrurile peritre. i fiind c aceste nu sunt de ct nite
simple forme, seQ cel mult realiti relative, i fiind c nsui omul
este mrginit i muritorii n partea sa simit, de aceea elu apune
ca s6rele, ee usuc ca iarba, pere ca tte formele; s stinge lmpreUD cu tte cele mrginite pe care 1!a plcut ale cuta i imita.
< Tu Domney, tn perfeciune absolut, tu fiin Infinit i in
dependent, n veac remni, i pomenirea ta n neamu i in
neamu. Eca i limbagiul ce ine omul mare, omul moralii, omul
dupre DumnedeU. Privind i admirndil modelul Infinitelor perfeciunl, elfi se incrc, se silete al pogor aice pe pmntii; prin Iuminele sciinel i a credinei urmrind i atingnd adevrul absoluta,
prin practicarea virtuel imitnd i nsuindul n parte binele nemrginit, prin dorinl mari i sperana la nemurire , realisnd in
inima sa i n tte ale sale frumosul nemrginit i infinit. i apoi
este frte natural ca omul care a avut asemino ocupaiunl i tendini cereti, care sa silit a atrage cerul n inima i sufletul 88a, s
fie i ela la rndul 80 atrasa de ctre cerii. Este frte naturalii ca
prile care tind ctr centru s se concentreze; este f6rte natural
unirea cu Dumne<Jea a omului ce a cutat purure pe Dumnegea!!
Eca, fraii mei, adevrul nemurirel i a veclnicel fericiri demonstrat pn la eviden.
O prob i mal pipit ne o d nsi viaa i mrtea n6str. Intrebal pn i pe eriminalista , nici acesta nn va confunda virtutea
cu viciul, adevrul cu minciuna, binele cn rul, viaa onest i moral cu viaa desfrnat*
ntrebai n momentul de fa pe reposatul vnuerabilul Archiereu Polycarp, unu] ii ed mal scumpi amici al notri, printele i

RESPUNS LA VOCEA CLERULUI


O
nou foe bisericesc, Intitulat Vocea Clerului a aprut
la 14 ale curentei luni Noembre aici n capital; cu acul bine-cuv&ntare, nu se scie; cine o redactz, iar nu se scie, cci tt originea acestei fol este ascuns sub velul anonimului. Noi nu invidiem
apariiunea unei asemenea fol religise, ci am dori s ias i mal
multe, numai s ias laluminia lilei i cu bine*cuv6utarea Kyriarcbilor locali, cci acetia ati rspunderea moral pentru ori ee scrieri
religise ce 8ar propaga n Eparchiile lor. Noi nu eredem c, nalt
Prea Sfinitul Mitropolit Primat ar fi dat bine-cuv6ntarea sa Qnel
fol anonime; ns ne mirm, pentru ce redactorii iei se ascund n
ntunerecal anomitil, i nu esO la lumin, ca s cunttac clerul i
poporul orthodox de la cine l vin acele lnvfiturt religise, fiind
c subsemn&tura Vitalis ce se vede tn isa f0e, seamn mal
mult a latinesc de ct a romnesc. E ciudat lucru, c menionata
f6e se numesce Vocea clerului, dar din causa anonimitil, clerul na
pte sci dintracul gar ese vocea sa. Ace3t f6e promite de a publica i predici, spre a se citi tn biserici; dar cum 6re sa r patea
citi In biserici predici, care nu sar sci de cine sunt fcute, i na
ar avea autorisaia nalt Prea Sfinitului Kyriarc'nO local ? Aceste
puine observaiunl le am fcut numai pentru a nu 86 induce elerul tn er0re.
Se vede c redactorii menionatei fol safl pus sub scutul anoni
mulul numai ca 8 pt isbi fr sfiel pe ori cine vor v o i, chiar
i pe autoritile bisericescl, dup cum au fcut chiar de la numfirul nt&i, unde aduce mal multe acuse Sfutulul Sinod, i Intre
care cele mal principale sunt cele urm tre:
1.
Iu trun articol subscris de un d. Vitalis seacus Sf. Sinod
c'i ine edinele secrete, n cftt nu scie nimenea ce lucrez Sf.
Sinod. Acesta nu este ex act; cci de i edinele Sf. Siuod, ca i
ale tuturor Sindelor, nu sunt publice, dar sumarele edinelor Sf.

46

DISCURS

cetentt D. Constantin Macliedon, care cu mult durere i recunoscin a venit, mpreun cu demna sa soie, s es unsc cu noi la
regretabila petrecere ce facem corpului reposatulu, i la rugciunile ce esprimmtt din suflete i inimi pentru nemurirea i veclnic
sa fericire. Voia tcea de frumosa disposiiune ce a fcut cu puina
sa avere 10 profitai surorilor, fratelui i nepoilor 861, pentru c asupra acestui pancttt snta Evangelie ni ordon s facema bine fr
ca stnga nstr sa sima cea ce a fcut drpta. Dar ca esempla
demn de imitare, voifl spune n auijul D:v6stre al tataror c Biserica sf. Ierarch Nicolae, unde Prea Snia sa a servita, cpt un
dard scumpa de 300 galbeni, pentru vestminte, cri i alte mbuntirl necesare; i bibliotecel Seminarialal venerabilul rfiposat
a lsat tte crile ce erau proprietate a sa.
Din cele ce ai ascultat, fraii mei, i din ultimele cuvinte esprimate de rposatal: G merge s stea mpreun cu ai s il la santele rugciuni/ Y6 putei convinge c namO exagerat cnd vam
spus G ntrega via a acestui demna brbata a fost o jertv pentru adevera i bine, i c prin mtirtba sa ne-a dat nc o prob pentra fiiWrea via a omului omit n snul lui Dumnedeu!
Finiod acesta mic ntreinere ca D v0str, ce eramtt frte datorfl a o face pentra memoria rposatului mea coleg i amica, na
'ml mal r6mue frailor de ct a ruga din partel pe rade, s rospecte ca religiositate dorinele sale dia arm ; pe colegii de profesorat, ca s imiteze buna credin i esactitatea ca care elfi ,l fcea datoria; pe colari, ca aducndul aminte, de mai m arii lor
care le-au grit cuventul Domnului, t privind la finitul viee lor
s le urmeze credina; pe amici, ca s na alte nici o dat nnmele
cel bana al scampalul lor amica; i In genere pe to i, ca s ne apropiema cu cea mal nfocat dragoste chretin spre a da acestui
snit eorpa scrutarea cea mal de pe arm, i a ne ruga Domnalnl
ca s dea fericitului 86a sufletfl odihn n veci. Amin.
10 Koembre 1876.

A r ch im . I n n o c e n t M o lsln .

48

BESPDN8 LA. VOCEA CLERULUI

Sinod se public in acest jurnalul ecclesiastic <Biserica Orthodox


Romn , tn ct tot lumea pte sci prea bine ce lucrz Sf. Sinod.
2. Tot acolea Sf. Sinod este acusat, c nu ar fi fcut programe
pentru seminare. Nici acesta nu este exact; cci Sf. Sinod a fcut
i programe i un regulament, pentru ntregul sistem de nvmnt
seminarial; i dca acestea nc nu safl aplicat, causa este c legea instruciunii seminar!ale fcut tot de Sf. Sinod, nc nu sa
votat de corpurile legmitore, fr de care, i programele, i regulamentnl sus menionate, sunt neaplicabile.
3. Mal la vale puin, Sf. Sinod este iari acusat de d. Vitalis,
picnd c a fcut un regulament, prin care oprete- pe preoi de a
jura naintea tribunalelor, dar c na luat tot odat i msurile necesaril de a nu suferi preoii In interesele lor. i acest acas contra Sf. Sinod este iari cu totul nedrptft. Sfntul Sinod sa ocupat mal de mult de acst cestiune., i a f&cut i votat un proiect,
pe care 'la naintat onorabilului guvern, spre al avea n vedere la
modifiicarea legii, la care consimise nsui D. Ministru Cultelor cel
de atunci; dar dec acesta pn acum nu sa fcut, vina nu este
a Sf. Sinod, ci a mprejurrilor care ati ntrziat modificarea legii,
priritdre la depunerea jurmntului. Aceste nedrepte acusaiunl se
v6d pornite dintrun spirit de ican, care tinde la descritarea autoritjil bisericescl, i nici de cum la odificarea iei. Asemenea i n
privina scurtimel termenului de apel la Sf. Sinod, d. Vitalis nare
dreptate, de 0re ce condamnatul Ia Concistoriul Eparchial capt
sentina fdrte curnd, n ct dec vrea are destul timp ca sl trmi apelul la cancelaria Sf. Sinod, mal cu sem c aceste apeluri
clericale nu snnt aa dese ca eele civile.

STATISTICA ECLESIASTICA
A

EPARCHIEI D lA ffl DE
ANUL 1876

N um eral i num irea


Comunelor

N umernl i numirea
C tunelor ea& Satel

N o . p o g d n e lo r d e
pSm & nt ce p rim e s c c

Sunete 2

D e c tre cin e este |


n t r e in u t B iserica

E ta te a
C u rsu l absolvit
N5 IO H M M

M - -

I S alariu l pe an

P O 0 3 >

c o oo io ! r o ro

O) o

dupe Budget

Cursul absolvit

No. pogonelor de
pam nt ce primesce

Cursul absolvit
! Salariul pe an
| dupe Budget
jh

No. p o g an elo r de

PamSnt ce primesce

I ei I Selariul pe an
-L-2 dupe Budget
:eunelor de
j sjrimesce

STATISTICA ECLESIASTICA A EPARCH1E1 DUNREI DE JOS


STATISTICA ECLES1AST1CA A EPARCHtEl DUNREI DE JOS

0
ao

1
1

1
olgr&d

'ab ac
'a ra c u rt

CO

M 41
a w

8
O
5E
B iserica
ca
hram ul

irn
*

gM
oE
12
*

M
2a>
S
s
5y

I
I

F ortreaj Schimb, la fat

--

Numeral
Enoriajilo r sau
60= a popoOo
rn ilo r

a
>oes
g
z35s 1 00


p reo ilo r

numele

3
a
a
A.
5
3

o <S

192 132t

idem

D im itrie Agora

37 177 1
1 -

idem

C onstant. N icolaef 50
283 30
V asile B la n
. 30 G rad 1 2831 30,

St Gheorghe

ide

ro n g a z

St Treime

iden

59

180

601

1 3601 601
480 60'
480 60:
240 601
300 601
210 601

960

St. Gheorghie

128 195 881 de Comun

_ _
idem
idem
S t Nicolae
85 357
Adorm. M -ce D. idem 173 771
idem
S nii Voevoz idem 184 984
idem
idem 226 959
idem
St. Nicolae
idem
idem 178 807
St. Nicolae
idem
St. Nioolae
idem 144 915
idem
Ador. M -ce D. idem 118 563
idem
idem 229 1104
St. N icolae
idem
idem 288 1507
St- A nastasie

6(j

__

_
_
_

idem
idem
idem
idem
idem
_
idem
8t. Spiridon
S n ii V oevoz idem
S nii V oevoz idem

Ador. M -cel D. idem


St. Treim e
St. Gheorghe
St. G heorghe
St. N icolae
S nii Voevoz

'

175
146
131
119
316

184
188
241

925
681
551
596
1451

819
573
630

412 1853

idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem

idem

V la d ' C anevschy
47 s. ch i. 360


=
V alp e
25 G rad 1 360
A lexe E m iliano f
1 333
31
Sem ion Doroff
30 1 144
Andr. Starodnbovs, 52 3 c i. p. 300
B ahnea
28 G rad 1 300
Ivanov
25 1 360
L azinovschy
28 1 600
T heodor S tnesca 28 1 480
504
Eliseift V ea
52
Th. T ntovanu
28 G rad 1 504
29 1 600
Const. D oicescu
480
Gh. V 8a
55
240
C alinovicI
60
240
A ndrei u rcan
60
A th. Z am a N egra 28 G rnd 1 600
Dim. 80 fronnu
26 1 600
M anuil D um brava 39 gim.4c 480
V asile Vulpe
38 G rad 1 =
1 240
D im itr. T uto v a n a 30
N icolae V alp e
23 1 240
M acarie P apucii
3i
1 336
26 1 336
Io a a D iaconov

S uw

o.=

Sa.

Numele pi Pro- I

^
v o
nom ele
I
12
a. o*8
*I
1* 2
o*
= P a ra c lis ia rc h ilo rj

2
r
! 8 s 31 !
O

P
O

11
I_ , I 6 ol

O I
L ei I z f i

3 cl. p-| 240

O
ai
.o

120
120
120
240
144

30

UI! 11
L ei

L| 1

V Iad B uca 10v id :

30 tefan B rag
20 A ndrei Ivanov

1 120 30!
120 20

192 30
96! 30
72j 30
60 30
72 30;

CAHU L O - P R U T

j|
60
60
60
1
60

60|
60

Sf

qa;

30
60
601
60
30j

'

4
__
__

-----

--

60
(JUj
4111 *
30!

34!
30

30\

p
O

30 Dim Coranoft I 30 M ichail N icaef

30 Atli. M istislavsc.j
3 0 1 F ilip C ilibichy |

180 301 P etru U achidon.

108 30
T h G henovschyj _
30:

120 20 N ic. A naataeov


1
120 20

20! S tefanov
120 30
P e t. P ap ad ev ca | I 192 30 V aeile M iliailov, 120 30
I 120 30
P e tre C otin
4 01 p. 192 30 N icolaev
120, 30
Gh. C u rte ff

120 30 Maxim C ucalee.l


120 30;
T n . R oznovan I 144
30 P e tr u G ra n ic I
120 20
A lexe N icodim

1201 20 Q h S orocdnu I
1
- 1 20
20 O h. chiopu
140 20
D im itr. llo h o r

I40| 20 Nic. S tam atov I

140
20 G heorghe A g u ra
_
90
Ilie T u lb a

90 15 Stef. A ndrie
15
T u lb a

90 15| P a v e l N icolaof
1 90
15

240

Sim . C ulinschy
Ilie G rosdev
20 C onst. Ivanov |
Zagorechy
N ic. N icolaef
Zinov. Bondarof!
C iflicli
N ic. R oznovanu
M anoil M orozan
V asile P a n c ra ti
L u c a Stefanov

PLA SSi I

__

Adam B obr

1200

144
264
1 480

oo

li

a
O

Timoth. Stadnicov 35 4 cl.pr.


N icolae Ivanov
64

G rigore G rig o reseu !


C onstantin H ohor
T heodor C area
Theod A postolescu!
tefan Jim b ria

im e-V ar

_
_
_

861

a41

V)
d
o bs ^ 6
p.d
H um ele si Pro3
numele
u
a.
O .-
C
ntreilor
-C
3CS
OB
Lei Z cc
O.

Tito imanechy G rad 1 240

idem
idem
idem
idem
idem

P la to n D anilov 49 G rad 2
Mih. C azanaoli
43 2
A ndrei P a ralad o f
36
1

857
887
426
30/
125( 1

200
227
102
70
321

Diaconilor

763
453
591
832
840
395
1499

idetr
idem
id ea
id ea
id ea

Gh. C azanacli
C onstantin llo h o r
N icolae Caludov
N icolae C am acanu
Jlrietofor Iconom ov
A lexandru V ulpe
G avril Gorelov
V asile A gura
27

S n ii Voevoz
S n ii Voevoz
St. Treim e
Acop M -ce D.
St. N icolae

__

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

153
227
91
154
205
197
82
225

Ramele i Pro-

St. M itrofan
Buna-Vestire
128 97 525 de Com u n a
idem
N asc. M -ce D. idem 217 601

Cimitir

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
id ea

S rdecbur
Doluchiol
Daraclia
[)ermend.
Babele

*
>2
a

N um ele i pronum ele

128 1315 S720 de Comun

Ador. M -cel D.
St. Prof. Hie
St Treim e
Ador. M -ce D
St. Gheorghie
St. Treim e
N asc. M -ce D.
. Sni! Voevoz

Fan b u n ar
Faisal
Sanofca
r6 n t.Zin.
Snichiol
froenu-V .
io a - P o c r
n ch irlic h

2h .25
>a

2

.
_
___

1f .

__
-__
__

-
---

_
__

_
=:

__
_

j
Const- N icodim
A lexe Nicodim
1
V asile P opovic
P a n t. Em ilianoff 4 c l. p.
V as. M ihilescai I
P a v e l S taro d ab . 3 c l p
_
B uhnea
.
G h. S tefanov
S av a Iconom ov ]
G h. G ru
G h. )e n e a s

E fsta f D oicescu
G r. V rab ie
M rzacov
----T o m a a rc a n
3 01. 8
P e tr u P ie sc u

P e t r a D o icescu
A vram Z b e re a
V acant
G h. C ro ito ru
V as. T u to v an u

H a ra l. L e o v a n

Acs. K oscalev

_ C onst. B o tn ar

D im itr. B lan

30 G h. R oznovan
_ C rim ia B eladau.l
_
30 N icolae u rc a n
_
30 C onst. E p are
__
30 H aral. Nicodim
30 Dim. C azan aeli
30 Dim N eg ara
30 N icol. S panachi
20 T utovanu
n .__ fry
D im itn e V ea
30 G h. D olcesca
30 St. G rozav

30
**
30 A lexe G ore
15 C. Z am a-N ogra
15 M anoleica
30 M anoil M ardar.
Io n la tra t
Fi
S G h, V ulpe
IS A nton T utovanu
1! Spirid. Moliavin
9(
9t
1
1: 1 L eovan

60
60
240
162
96
140
80
170
144
180
240

180
120
120
120
180
180
180
4
132

601
60

151
15

120

301
30

87

60 SO
I 140 3d
1 80!

30
601 30

144
180
240

30
30
20
93 20
180( 30
1201 30;
I
30:
120| 15
1 2 0 ! 15!
120
15]
120 30
301
1
15

15
96 <
I 96 1*1

_________________SOMAR ELE EDINELOR S F . SINOD

40

Se d citire unei adrese a Prea Sfinitului Episcop de R om au,


cu No. 8 4 0 , nsoita de 2 mrturii, relativ la cererea de clugl
rir, i se trim ite la comisiunea de petiiunl.
Se citesce de asemenea o petiiune a Domnului- G. Ionesccu, nsoit de un esemplar din opera sa intitulat : Coleciunea tuturor
parabolelor Mntuitorului din Evaogelil, pentru trebuina Oierului
Ron>n, prin care petiiune se r6g sfanului Sinod a da aprobaiunea 8a acestei opere; i se trim ite la comisiunea nsrcinat cu
cercetarea crilor didactice religise.
L a ordinea gilel fiind proiectul de rugnlament, pentru alegerea
Arcbiereilor titu la ri sfl locoteneni, Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, ca raportor al comisiunel, d cetire mal ntia raportulul prin care a ra t c majoritatea comisiunel, compus din Prea
Sfiniii Episcop! al R0mniculul*i al Dunrel-de-Jos, a admis proiectul ntocmai dup cum e re d a c ta t; iar Prea Sfinitul Grenadie
fost Argefl, In m inoritate, a fost in divergin de opiniune asupra
art. 9, em ind opiniunea c a , In locfi de 3 candidai ce ar ntruni
majoritatea voturilor sfntului S inod, spre a se recomanda Guverrulu, din care se aprobe pe u n u l, ast-fel cum se prevede tn proiect,
s se pun numai 2 , dupg modul alegere! Apostolului Mathias, dup6
cderea 10! Iuda din apostolie; apoi d cetire acestui proiect de regulament.

Mal nainte de a se deschide discuiunea general , Prea Sfinitul Episcop al Argeului, lund cuvntul flice, Intre altele , c
acest proiect, fiind de o mare importan, este necesar, ca mal
nainte de a fi pus In discuiune , 8 fie bine studiat , i pentru acest finit propune s se mpart fie crui membru cte un
esemplar spre al stadia, i ast-fel, a se putea pronunia In eunoscin de caus. La acost propunere se asociez i Prea Sfinitul Grenadie fost Argefl, i susinnd-o adauge c ar trebui s
se atepte i venirea nalt Prea Sfinitului Mitropolit al Moldove!,
precum i presena Domnului Ministra , pentru a fi pus In discaiune acest proiect de regulament.
Prea Sfinitul Episcop raportor ader la propunerea de amnare,
cerut de Prea Sfiniii preopineni, Ins cere s se fixeze rlioa de
desbatere a proiectului. In urma 6re cror discuiunl, sfntul Siconsultat de n a lt Prea Sfinitul Preedinte, decide a 86 fixa
i

STATISTICA ECLESJASTICA A KPARCHlfel DOXAREI DB JOS

S
~ ae
:

m am f r a i
t g enoria C ailor m Q
5 PP*
rn ilo r

B i e r i o 1
ea '
hramul

N um ele i pronum ele

.
tol
"3

p reo ilo r

is .

S
Le

PLAS84
J Sf ImpSra

e v

S- tre Ierach
:
I

Cresc St N icolae

so
I
1

^-1v

,Tap lai
5s|

j -

I
1 *

1 Sf V oevoz

140

1 Sf- N icolae
.
I B ana V estire

40
s 1/?.

|S .Bere8cj S t. V o e v o z
1
_
'- * <__
Meria
S t. N ic o la e
S t G h eo r g h e

I S t . N ic o la e
St- N ic o la e

160

6 t . G h eo r g h e

__

idem

80 privat
22 S- Gr 1
50 privat
37 Grad 1

96
96

.-
1

ft

j S t. Gheorghe

idem

V asile Trencbea

25 Grad 1

369

idem

I6n Iorga

37 Grad 1

8 0 309
_ ,
39 112

36 160
78 312

D im itrie

46 privat

68 292

idem
idem

Dim. Mna*Scnrta
Gh. M na-Scarta

74 privat
46 idem

idem

H agia

24 Grad 1
.
- .

M ichail S tratu lat

70 priTat

,. ,Wl

'

Theodor P le-la n g
Stefan Bogata
Dim itrie S ir b a
Gheorghe Gadeiu

idem

idem
-_ *
idem
idem

160 540

S f. V o e v o z

150 478
1
60 225
149 630

Ador. M D -ln l

S t N icolae

_
96

135 506

M farlm .

z
_
Cenatantin Eftimie 49 privat

C a v . parasch.

*/.'

55 privat

idem
idem

S- V o e v o z

St. G heorghe

Iordachi F alger

41 154
8 0 375

B a g ia n O

G k ir te a

Gheorghe Chiorpec 27 Grad 1

Ion -lu n g

G xjyen iJ

8 y*

360

J*

idem
JT~
id e a

mg

53 privat

idem

136 491

122 432

C o m tm e e e i S . V eevoflj

Teodor Bohociu

3604 81.
1
78 privat
23 Grad 1 360
48 Catec. 360 _

36
9
72 341

88

Adorm - M . D -ln

1 36IGrad 1 1

St. Gheorghe
IBaHntesci Snt. O heor.
__ .
Ghibarfen. n a lt. D -11I
11 . ~
S G heorghe

__

578

t 30 152 de Comun

.
103 431
idem

I Ca Paraaeh.
'

180 635 de Comun Gheorghe Savin


.
1L 1
160 528 idem
C onstantin Strat
.

P etra Tufescu
156 580
idem
Gheorghe Bobocii

200

106 500

1 1 1

C onstantin Len

23 Grad 1

idem

I6n Za g r a m

44 privat

idem

Stefan Siriana

75 privat

4 ft

171 852 de Comuna

53

H -

________________SPMABELE

e d in elo r s f . sinod

^9

Se da citire unei adrese a Prea Sfinitului Episcop de Rornau,


cu No. 8 4 0 , nsoit de 2 mrturii, relativi la cererea de clugrir, i se trimite la comisiunea de petiiunl.
Se citesce de asemenea o petiiune a Domnului G. Ionesccu, nsoit de un esemplar din opera sa intitulat : Coleciunea tuturor
parabolelor Mntuitorului din Evangelil, pentru trebuina Clerului
Romn, prin care petiiune se r6g sfntului Sinod a da aprobaiunea sa acestei opere; i se trimite la comisiunea nsrcinat cu
cercetarea crilor didactice religise.
La ordinea $ile! fiind proiectul de rugnlament, pentru alegerea
Archiereilor titulari sefl locoteneni, Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, ca raportor al comisiunel, d cetire mal ntiu raportulul prin care arat c majoritatea comisiunel, compus din Prea
Sfiniii Episcop! al ROmniculuri al Dunre-de-Jos, a admis proiectul ntocmai dup cum e redactat; iar Prea Sfinitul Grenadie
fost Argefl, In minoritate, a fost n divergin de opiniune asupra
art 9, emind opiniunea c a , in locfl de 3 candidai ce ar ntruni
majoritatea voturilor sfntului Sinod, spre a se recomanda Guverrulul, din care 86 aprobe pe unul, ast-fel cum 86 prevede n proiect,
s se pun numai 2, dupg modul alegere! Apostolului Mathias, dupe
cderea lui Iuda din apostolie; apoi d cetire acestui proiect de regulament.
Mal nainte de a se deschide discuiunea general , Prea Sfinitul Episcop al A rgeului, lund cuvntul $ice, intre altele, c
acest proiect, fiind de o mare importan, este necesar, ca mal
nainte de a fi pus n discuiune, 80 fie bine studiat, i pentru acest finit propune s se mpart fie crui membru cte un
esemplar spre al studia, i ast-fel, a se putea pronunia n cunoscin de caus. La acost propunere se asociez i Prea Sfinitul Genadie fost ArgeO, i susinnd )(adauge c ar trebui s
se atepte i venirea nalt Prea Sfinitului Mitropolit al Moldove!,
precum i presena Domnuln! Ministru , pentru a fi pus in discuiane acest proiect de regulament.
Prea Sfinitul Episcop raportor ader la propunerea de amnare,
cerut de Prea Sfiniii preopineni, ns cere s se fixeze dioa de
desbatere a proiectului. In urma 6re cror discuiunl, sfntul Sinod, consultat de n a lt Prea Sfinitul Preedinte, decide a se fixa
1

STATISTICA ECLESJASTICA A EPARCHlfel DUNREI DE JOS

Q Numeral
e n o ri a-

ilor sau
a poporan l o r

a
b
ies

kS
CU

a w
*
1
4 0

Numele i pro n um ele


preoilor

5
e

ca

9
00

9
O

- 1
o '
c
IfiJ
C8
&
O
w
Lei l

plassa
S Impetai

iHA 180 635 de Comun Gheorghe Savin


160 528
. 1
158 580

St trei Ierach
Cresc * St Nicolae

140 578

S- Voevoz
3. C. Banesa

Tplai

Buna Vestire
... : Cn- Paraech.

Teodor Bohociii

53 privat

103 431

idem

Gheorghe Chiorpec 27 Grad 1

40 160

idem

9
PI*(.

Ghibaren. nalt. D-lnl


Sf. Gheorghe
-

36
341

1
41 154
80 375
150 478
60 225
149 630
_

S.'Bereec S. Voevoz
1

' .
S t Nicolae
Meria
St Gheorghe

360 -

lordachi Fnlger

55 privat

' -, ..
idem

P01e-lung

46 privat

idem
idem

__
Constantin Eftimie 49 privat

idem
idem
idem

Theodor P 6 le-lu ng j 80 privat


Stefan Bogatn
22 S. Gr 1 96
96
Dimitrie Srbn
50 privat
Gheorghe Gadeiii 37 Grad 1

4i

96

S t Nicolae

68 292

idem

Vasile Trenchea

25 Grad 1

8 t Nicolae

88 369

idem

l i n Iorga

37 Grad 1 .

idem

74 privat _ "

46 idem
24 Grad 1

ICavadines Adorm. M. D-lu


_ * *
St. Gheorghe

136 491

122 432

ComneecI S Veevoe

6. L npesci

30 152 de Comun

Sf- Nicolae

S t Gheorghe
Balintesci Snt. Gheor.

idem

idem

36 Grad 1 3604
fal.

Constantin Strat
78 >rivat
23 3rad 1 360
Petru Tnfeecn
Gheorghe Bohociii 8 Catec. 360 1 1 1

idem

Dim. M ina-Scnrt
Gh. Mna-Scnrt

80 309

idem

Hagin

29 112

idem

Grpeni

Cn. parasch.

Bugineni

S Voevoz

135 506

idem

Ador. M. D-lnl

160 540

idem

- -<*'*
Ghirdsca

St. Gheorghe

ManzteB.

S t Nicolae

7. Fnycani
.
Sipenii

8 V!i

8V

S t. Dimitrie

""

4 f. 106 500
'

'

171 852 de Comuna


5a 20C

70 privat
-J

'

36 160
78 312

S. Voevoz

S t Gheorghe

M ichail Stratulat

Constantin Leu

39 G ra i 1

idem

U n Zagravu

44 privat

idem

Stefan Siriann

75 privat
r

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

51

tare la art. 36, din regulamentul de procedur la materii de judecat bisericesc.


c Termenul de 15 lile se socotete de la lioa nmnrel decii ac nel Episcopului Eparchiot, dovedit prin nsemnarea acestei date
chiar In copiea sentinei lsate tmpricinatnlnl, la $ioa In
care apelul va fi priimifc In Cancelria Mitropolitului Primat, ca
preedinte al sfntului Sinod. )ioa In care se nmnz sentina i
< lioa tn care se priimesce apelul na se socotesce In numeral de
15 >
In urma acestora, Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos face
o propunere c acest interpretare a art. 36 , dat de Domnul Ministru, fiind necesar a se face canoscnt tuturor a genere, sfntul
Sinod s miijlocsc la Domnul Ministru a face s se publice prin
Monitorul Oficial, spre canoscina general. Prea Sfinitul Genadie
fost Argefl propane a se nfiina, n Cancelaria nalt Prea Sfinitulul Mitropolit Prim at, ca Peedinte al sfntului Sinod, un registru special, pentru nregistrarea apelrilor clericilor ctre Sinod.
Aceste propuneri se priimesc de sfntul Sinod. Puindu-se apoi la
vot conclusiunea raportului, relativ la apelul preotului Micbail
Gheorghianu Iconomu, se admite de sfntul Sinod, rmnnd, prin
urmare, a se ndeplini de Cancelaria sfntului Sinod lucrrile cuvenite, conform prescripianilor regulamentului de procedar In materii de jadecat bisericesc.
.
Dup6 acesta, lund cuvntul Domnul Ministru face cunoscut, c
propunerea votat de sfntul Sinod din sesiunea trecut i comunicat minieteriulul, relativ la modificarea unor articole din regula
mental iaterior al sfntului Sinod, privitor la personalul Cancelariel, supunndo Consiliului de Minitri sa decis a se mal adoga
un secretar, care 88 fie din Cler i recomandat de nalt Prea Sfinital Preedinte; c acea decisiane este supus la aprobarea Mriei
Sale Domnitorului, i se sper a fi aprobat de Mria Sa chiar la
acst sesiune; iar ct pentru retribaiaaea acestui amploiata r8mne a se prevedea n badgetal rectificativ. Sfatal Siaod iea acta
de aesta.
In arma acestei comunicri, Prea Sfinita! Ganadie fost Argeo,
adresndu-se la Domnul Ministru, esprim dorina de a se adoga
nc 2 scriitori de care 8e simte trebuin la Oiocelaria sfntului

'5 0

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

& de 4 Noembrie viitor, cnd se 7a pune In desbatere proiectul


In cestinne.
Apoi Prea Sfinitul Archiered Policarp Brldnul, raportorul
comisiunel de petiluaJ, di cetire raportului relativ la apelul preotulul Michail Gheorghianu Iconomu, din Eparchia Sfintei Mitropo111 a Moldovei, prin care supune cunoscinel sfntului Sinod c, observnd In caul de fac ne ndeplinirea prescripiunilor art. 45, 47
i 48, din regulamentul de procedur n materii de judecat biseric6sc, i ast-fel, g&sindu- se In neposibilitate de al esprima vre o
opiniune, in privina apelului in cestiune, se mrginete numai n
a ruga pe sfntul Sinod, s bine voiasc a lua mSsurl pentru indeplinirea prescripiunilor regulamentelor sale.
Lund cuvntul Prea Sfinitul Episcop al Dunrei-de-Jos i dnd
mal multe esplicrl, in sprijinul conclusiunel raportului, arat Iacanele din acest lucrare, i care lucrare trebuia a se face In intervaIul sesiunilor, de ctre Directorul Cancelariei sfntului Sinod, conform menionatelor articole din regulament, i citete articolul relativ la cas. Prea Sfinitul raportor, lund cuvntul spre a da esplicaiunl, reiatez c lumnarea sentinei de catherisire, dat preotulul condamnat, port data de 10 IuniO, i apelul sfl data de 12
aceiai lun, i prin urmare, de i data inregistrrel primire! apelaiul este din 26, totui apelul 80 trebue a se considera nuntrul
termenului de 15 , prev&Jut de regulament, i prin urmare,
Prea Sfinia sa l crede valabil.
Uumez o lung discuiune asupra cestiunel, dac trebue a se con
sidera data apelantului, de la priimirel seu de cnd apelantul a scris
apelul sed, pentru a putea fi valabil.
Dup mal multe opinion!, emise de ctre mal mnl! din Prea
Sfiniii preopineni, cari susin unii pro i ali! contra, Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, fcnd apel la Domnul Ministru, ca
jurisconsult, 11 r6g s bine voiasc al da prerea Domniei sale n
caul de fag. Domnul Ministru, lund cuvntul i dnd mal multe
esplicaiun!, prin care arat cum se urmz In asemenea casur! la
curile i tribnnalele civile, declar c apelul in discoione Domnia
ea 11 gsete valabil, i, pentro a se evita pe viitor ori ce confusiune de acst natur, formulezi urmtrea esplicaiune, ca interpre-

SUMAHEL EDINELOR SF. SINOD

Sinod. Se asociz la acesta i Prea Sfinitul Episcop al Dunreide-Jos, motivnd chiar ocasiunea de ast-fl! cu proiectul de regulament, pentru alegerea Archiereilor ce sa cerut de sfntul Sinod
a se transcrie In mal multe esemplare pentru membrii 89!. Domnul
Ministru rspunde c& acsta, fiind o simpl cestiune de budget(!,
se pte ndeplini mal cu lesnire.
Sulevnduse apoi cestiunea n privina luminrilor de cr i a
disposiianilor luate de sfntul Sinod in edina precedent, Prea Sfinii! EpisGopI al Argeului i al Dunrel-de-Jos, adresnduse la Domnul Ministru i espunud acea disposiiune, 11 rg s bine voiasc
a face, ca Circulara In cestiunea luminrilor s se publice i prin
Monitorul Oficial. Prea Sfinitul Episcop al EOmnicnluI, vorbind
tot n cestiunea luminrilor, face de asemenea rugminte Domnului Ministru, ca 8 bine-voiasc a*da ordine tuturor Primarilor din
ar, pentru a se pune in aplicaiune acea Circular, puinduli-se in
vedere tot-do-dat i regulamentul Primriei Capitalei, n privina
luminrilor de cer, pentru cuvntul c, pe cnd sa elaborat acel
regulament, se fabricau asemenea luminri numai n BucurescI, iar
acum se fabric n mal multe orae. Domnul Ministru promite a
satisface la ambele solicitri ale Prea Sfiniilor Episcop! de Arge
i de Bmnicfl.
Ne mal fiind nimica la ordinea tjlile!, nalt Prea Sfinitul Preedinte ridic edina la orele 2 dupe amiaz, anunnd pe cea viire pentra Smbt, 2 Noembrie.
Preedinte: Athanasie Romnicn.
Secretar : I o s if H n iu .

Sumarul edinei din 2 Noembrie 1874.


edina se deschide la orele 12, sab preedina Prea SfiinituIni Episcoop a! Rmnicului i noului Severin. La apelul nominal
respund 12 presen!, 3 fiind abseni. Urmz numele In lista apelului nominal.
Se di cetire snmarulul edinei precedente, asupra cruia, lund
cuvntai, Prea Sfioitul Episcop al Eparchiel Dunrea-de-Jos cere
a se face armit0rele rectificri: I-i, a se suprima din procesul verval cele gise de pmnul Director al Cancelarie! sfntului Sinod, n

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

63

cestiunea apelului ce sa tratata Iu edina precedenta, consideraudu-se ca vorbiri particulare i cari, prin umare, nu trebuescQ a fi
trecute In procesul verbal; i al II-lea, a se trece tn sumar propunerea Prea Sfinitului ArchiereQ Grenadie fost Arge tl, din edina
precedenta, relativa la nfiinarea unul registru special, In Cancelaria nalt Prea Sfinitului Mitropolit Primat, ca Preedinte al 8fntulul Sinod, tn care s&se nregistreze apelurile clericilor c&tre sfntal Sinod, fiind omis acst propunere. Puinduse la vot sumarul
edinei precedente cu aceste rectificri se aproba de sfanul Sinod.
Prea Sfinitul Preedinte anuna ca Ia ordinea (Jilel este proieetul de regulament, pentru disciplina preoilor Q ostiietl. Prea
Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos propune a se amna punerea in discuiune a acestui proiectil, pn la venirea Domnului
Ministru; iar pn atunci a se lua in desbatere un raport al Comisiunel de petiiunl. Sf. Sinod, consultat de Prea Sfinitul Preedinte, primesce propunerea de intervertire a ordinel de <Ji. Prea
Sfinitul Archiere Policarp, raportorul Comisiunel de petiiunl,
d cetire raportului asupra petiiunel unul cet&ianQ, din Comuna
HaI, anume Ieremia Darie, al cruia unicii fia sa luat In armata
de pe banga Seminarial, prin care raport Comisiunea opinez ca
sf&ntul Sinod s i mi^locesc la Domnul Ministru al Cultelor, ca
Domnia sa, innd compt de infirmitatea petiionarului i de lege,
s i bine-voiasc. a interveni la autoritile competente, spre a libera
din armata pe seminaristul Stefan Darie, fiiul petiionarului.
In urma unei lungi discaiunl, la care iad parte Prea Sfinitul
Preedinte, Prea Sfiniii Episcopl al Argeului, al Dunrel-de-Jos,
al Romanului, precum i Prea Sfiniii Archierel Grenadie fost Argett i Ieronim Sevastis, cari susin liberarea din armata a seminaristulul Darie, In temeiul legel de recrutaie art. 36, aliniatul 4,
care scutete pe seminarist!. Prea Sfinitul Preedinte pune la vot
conclusiunea raportului care se primesce de sfntul Sinod In unanimitate.
In urma acestora, lund cuvntul, Prea Sfinitul Archiere Qenadie fost Arge vorbete asupra necesitel i opurtunit&el de a
se forma un proiect de regulament, prin care s se reguleze titlu
rile onorifice ce s da de autoritile bisericeti preoiJorO, att
din tagma monachala, ct i laica, i depune 14J)iuroO o propu-

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

55

la cererea de clugriri, i 86 trimite la Comisiunea de petiiunl.


Prea Sfinitul Preedinte anun apoi c la ordinea ijile su n t 2
proiecte de regulament, I-ifi, proiectul de regulament pentra alegerea Archiereilor titulari su locoteneni, i al II-lea, proiectul pentru posiiunea preoilor ostfiietX.
Lund cuvntul, Prea Sfiaitul Episcop al Dunrel-de- Jos propune a se amna punerea n discuiune a acestor dou proiecte,
pentra edina de miine, pentra a fi de fa i Domaul Ministru, i
tot de odat a se anuna de ctre biuroU, att Iaalt Prea Sfiniilor MitropoliT, cum i Domnului Ministru, proiectele ce sunt nscrise ordinea (Jilel In odina de mine.
Acest propunere se primesce do sfntul Sinod. Ne mal fiind
nimica la ordinea gilel, Ioalt Prea Sfinitul Preedinte ridic edina, anungind pe cea viitore pentru mine, 5 Noembrie.
Preedinte: Kalinic Mitropolitul Moldovei.
S e c r e ta r : I o s i f H a it t .

Sumarul edinil din 5 Noembrie, 1874.


edina se deschide la orele 1 2 7 2 , sub preedini nalt Prea
Sfinitului Mitropolit al Moldovei i Sacevel. La apelul nominal rspund presenl 1 3 , fiind abseni 2 . Urmez numele n lista apelului
nominal. Se d cetire sumarului edinei precedente i se aprob
fr modificare.
La ordinea fiind proiectul de regulament pentru alegerea
Archiereilor titulari s6& locoteneni, n alt Prea Sfinitul Preedinte
propane a se amna punerea in discuiune a acestui proiect, pentru
al studia i pentru a fi present i Iaalt Prea Sfinitul Mitropolit
Primat. Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului ader la propunerea
de amnare, ins esprim dorina a nu se temporisa mult timp
presena nalt Prea Sfiaiilor Mitropolil, pentru ca sfntul Sinod
s se p6t ocupa ct ma ne ntrziat de acest important cestiune,
i la cas de a nu putea veni lualt prea Sfiniile lorii, sfntul Sinod, comform legel, s se ocupe de acst lucrare. Domnul Ministru emite prerea ca, tu cousideraiea vrstei i a poeiiuuel nalt
Prea Sfinitul Mitropolit P rim at, s se atepte preseijia Ioalt Prea
Sfiniei sele, ca o datorin de polite, fr ins *Tua de teo-

54

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

acest sens, subsemnai de Prea Sfinia 8a, ca propuntor,


i de Prea Sfiniii Archierel Calist Stratooicbias i Iosif Sevastias.
Sisine acest propunere Prea Sfinitul Episcop al DunireI-de-J08.
Sf&ntul Sinod, priimind'o, decide a se alege o Comisiune, care si
formeze un proiect de regulament conform propunere!. Procednduse la alegerea acestei Comisiunl prin bilete, se constat c i majoritatea voturilor afl ntrunit Prea Sfiniii EpiscopI al Argeului,
al Romanului i Prea Sfinitul Archerei Genadie fost Argett.
Ne mal fiind nimica la ordinea (Jilel, Prea Sfinitul Preedinte
ridici edina, anunnd pe cea viitore pentru luni, la 4 ale corentei.
Preedinte : Athanasie Romnicu.
S c c rc ta r: I o s i f H uiu

Sumarul edinei din 4 Noembrie, 1874.


edina se deschide la orele 12, sub preedina Prea Sfinitului
Episcop al Rmnicului i noului Severin. La apelul nominal rs.
pund 13 presenJI, abseni fiind doi. Se di cetire sumarului edinel precedente. Prea Sfinitul Archieretl Genadie fost Arged, lund
cnvntul asupra sumarului, observi ci Zicerile cuprinse n sumar
ci Prea Sfinitul Preedinte a luat parte la discuiune, nu ,l ar
avea locul, de 6rece Preedintele, <Jice Prea Sfinia Sa, nu pte
vorbi de la biurod; ci numai a da esplicainnl, seu a se cobor de
la biuroO vroind a vorbi n vreo cestiune. Prea Sfiaitul Episcop al
Bazulal, ca secretar, ntrerumpnd, <Jice, ci acsta nu se prevede
In regulament.
Prea Sfinitul Episcop 81 Dunirel-de-Jos, rg i pe Prea Sfini
tul Archierefl Genadie fost Arge si nu stiruesci in aceti pirere a Prea Sfiniei sele, ca adici, Preedintele s i nu pti vorbi
de la biuroQ, nefiind aceti restriciune nici in regulament.
Ne mal cernd niminea cuvntul, Prea Sfinitul Preedinte pune
la votd mal ntia sumarul, cu observaiunile v
' tulul ArchiereO Genadie, i nu se priimete. Ar
dupi cum
e redactat i se admite de sfnt*
Se d i p tire apoi
lui i Noo1''"'

SUMARELE EDINELOR SI-' SINOD.

57

pentru Joi i, neadmitndu se, rmne admis a doa propuuere ,


aceea adic, c proiectul In ceti une s se ajureze pn lu n i, 11
viitor, cnd atunci se va pune in discuiune.
Se sulev apoi cestiunea jurmatulul preoilor, rmas neresolvat in uua din edinele trecute. Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de jos relatez cele ce safl urmat in acest cas, in una din edinele precedente, i decisiunea ce safl fost luat atunci de ase
atepta presena Domnului Ministru, pentru a se lua de sfntul Sinod o decisiune, asupra comunicrel ce face Domniea sa in acest
cas; i se decide a se amna i acost cestiuue, pn va fi present
i nalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat.
Dup.3 acsta, Iaalt Prea Sfinitul Preedinte, cu nvoirea sfntulul Sinod, ridic edina, anunnd pe cea viitdre pentru a doa
$i Mercur!, la 6 ale curente!, cnd la ordinea $ilel va fi proiectul
pentru posiiunea preoilor ostiet!.
Preedinte: Kali nic Mitropolitul Moldovei.
Secretar. Io s if H a g iu .

Sumarul edinei din 6 Noembrie, 1874.


edina se deschide la orele 12, sub preedini nalt Prea Snitulul Mitropolit al Moldovei i Sucevei. La apelul nominal rdspuud
presenl 14 membri, fiind absent unul. Urmez numele in lista apelulul nominal.
Se d cetire sumarului edinei precedente i , puindu-se la v o t,
se aprob fr modificare.
La ordinea flilel fiind proiectul de regulament pentru posiiunea
preoilor ostietl, Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului noul Severin, car aportor, d cetire mal utifl raportului prin care arat c
comisiunea, compusa din Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos,
Prea Sfinitul rchiereQ Genadie fost Argefl i Prea Sfinia s a ,
ca raportor, elabornd acest proiect sa admis do comisiune in unanimitate, i apoi d cetire proiectului de regulament. Deschiclndu-se discuiunea general, iea cuvntul Prea Sfinitul Archiere
Iosif Sevastias i esprim dorina a se p revedo^lnacest proiect
6re-care caliti sciinifice, pentru preoii ce v a ^ ^ a ^ a e m m o a
posturi.

56

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

rie , dupfi cam s&ll <Jis de Prea Sfiniii Preopineni, c adic, 8fntal Sinod s. na p6t lacra la absena nalt Prea Sfiniei 8616. Prea
Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos priimete opiniunile emise, de
a se mal amna punerea In discuiune a acestui proiecta, ns., fiind c& a fost deja de mal multe ori nscris la ordinea (Jilel i tot
da-una amnat, cere a se fixa o <Ji n care s& se discute; cci tot
amnndul la nefinit i fr cuviute plausibile, sar atinge chiar
legea de reorganisare a Bisericel, unde se prevede cum s se urmeze, in caurile de absen ale nalt Prea Sfiniilor Mitropolil,
i repet propunerea de a se fixa o <Ji, inyocnd Intre alte argamente i acsta, c sfntul Sinod, ne avnd alte lucrri importante,
se pierde timpul zadarnic,ceea ce p6te fi n desavantagiul institu*
iunel sfntului Sinod. La aceste dise de Prea Sfinitul Episcop al
Danrel-de-Jos, 86 unete i Prea Sfinitul Episcop al ROmniculuI,
i susine propunerea de a se fixa o di pentru desbaterea proiectului
In cestiune. nalt Prea Sfinitul Preedinte declar c na va putea
participa la acst lucrare, fr presei! a i a nalt Prea Sfinitalai Mitropolit Primat, i, fiind c nalt Prea Sfinia sa se afl bolnav, na se p6te a se fixa $Iioa. Prea Sfiniii Episcop! al Danrelde-Jos i al ROmniculuI, susinnd din nod propunerile fcute de
Prea Sfiniile lor, i pentru cuvntul a na se deprta de lege, propun ioa de Joi, 7 ale corentel.
Prea Sfinitul rchiere Genadie fost rgefl vorbete In sensul ci trebue a 86 amna discuiunea proiectului n cestiune, pentru respect ctre pers6na nalt Prea Sfinitalal Mitropolit Prim at;
ns, fiind c nalt Prea Sfinia sa este bolnav i nu 86 pte ti
cnd va putea veni s iea parte la lucrrile sfntului Sinod, propune
a se amina aceti cestiune, pn cnd sntatea nalt Prea Sfiniei
sele va fi restabiliti.
nalt Prea Sfinitul Preedinte propune gioa de Luni, 11 ale curentei. Iea cuvntul Prea Sfinitul Episcop al Argeului i susine
propunerea de amnare, pentru respect ctre persona nalt Prea
Sfinitului Mitropolit Primat i pentru caul de bol, Ins acest
amnare nu n mod indefinit, i priimete propunerea de amnare
pentru Luni ; iar pn atunci sfntul Sinod 8i 86 ocupe cu alte
proiect
j lacra. In urmarea mal multor discuiunl,
nalt 1
edinte pune la vot propunerea de amnare

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

prin Ministerul Gaielor, dap6 cam se Jice n proiect, s se (jtic


c asemenea cereri s se fac prin Ministerul de Resbel, pentra scortarea formei; ct pentru cuvintele de preot Ostesc > se unete cu
propunerea Prea Sfinitului Episcop al Argeului, i cere a se gice
preot al ostel > Iar nu Ostesc.
nalt Prea Sfinitul Preedinte d 0re-car dfsluirl, asupra modalul cum satt urmat png acum n asemenea cestiune, adic, c
cererea de preot pentru armat se fcea prin Ministerul Cultelor.
In urma 0re-cror discuianl, la cari ieafi parte Prea Sfinitul raportor, Prea Sfiniii EpiscopI al Argeului i al Dunrei-de-Jos,
i Prea Sfinitul Archerefl Gena die fost Arged , se admite cuv&ntul de < preot pentru armat, In loc de preot Ostesc. Se pune
apoi la vot art. 1 i se admite cu modificrile urmtrele: I-ifl, a se
lice preot pentru armat, n loc de preot ostiesc, i al IIlea. a se
face cererea prin Ministerul Cultelor.
S9 d cetire art. -lea. La acest articol Prea Sfinitul Archereft
Genadie fost Argefi cere a se schimba to te cuvintele unde se <}ice
preot Ostiesc, i a se nlocui cu acele admise deja < de preot de
armata. Prea Sfinitul Episcop al Romanului propune a se suprima
cuvintele din acest articol, unde se jice < a se adresa la alt Chiriarch pentru cererea de preot > pentra cuvntul c fie care Episcop va avea n Eparchia 8a un asemenea. Prea Sfinitul raportor
d esplicai c acesta e necesar, fiind c se p6te ntmpla Eparchil
unde se nu se gsesc asemenea preoi, i menine cuvintele din
articol. Prea Sfinitul Episcop al Danrel-de-Jos, susinnd redaciunea articolului In disensiune, relatezi c chiar la Prea Snia sa sa ntmplat caul de a nu avea un asemenea p re o t, i a
trebuit s se adreseze la n alt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei
spre a cere un preot, i prin urm are, e necesar a se admite acest
aliniat. Prea Sfinitul ArchiereUIosii Sevastias propune ca preoii din armat s aib titluri ciinifice, pentru cuvintele c aceti
preoi, fiind tot-da-una In contact, att cu persone luminate, cum
i 6menl ignorani, trebue se fie api a satisface la t6te ntrebrile
ce li 8ar adresa, att de ctre unii, cum i de c t u ^ f t l , i depune
la biurotl urmtorul amendament: la cas de l # 9 B ^ d e preot
In armat, s se caute din cel ce u svrit v ti^ ^ ^ H A d e seininariQ.
49

58

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

nalt Prea Soital Pre$edinte, ntrerupnd, observ c aceste


dorinl, neavadu- loc la discuiunea generala, rmne a le esprima la discaiaoea pe articole; iar acum 8 se mrgin&c n discuiunea general.
Prea Sfiaitul Episcop al Argeului, lund cuventul n cestiaoe
de regulament, cere a se lua n consideraie acest proiect, ns,
neavrid cunotin de conioutnl 860, i reserv dreptul de a vorbi
la votarea pe articole. Puindu se la vot laarea n consideraie se
priimete. Se d cetire art. I.
Prea Sfintitul Episcop al Romanului propune a se admite n a
cest articol modul de procedur, care sa urmat tot-da-una, acela
adic, ca, pentru cereri de preoi la armat, Ministrul de Resbel
s se adreseze la Ministrul de Culte. Prea Sfiaia sa Episcopul Dunrel-de-Jos rspunde c acesta privete pe Domnii Minitri. Prea
Sfinitul Episcop al Argeului, vorbind asupra redaciunel articolulal, propune a 80 $ice, la loctt de preot ostdiesc > preot pen tru oste, ca nu prin cuvntul - ostfiesc > 86 dea a se nelege c
aceti preoi ar avea 6re cari privilegiurl. Susine acest propunere
i nalt Prea Sfinitul Preedinte.
Prea Sfiaitul Episcop al Danrel-de-Jo s, lund cuvntai, espune
c aceste obieciunl saQ ridicat i a comisiune, ns, fiind c aci
66 tratz de preoi cari afl a fi la diferite corpuri de armat, comisiaoea a admis acest cuvnt generic, i strue a se menine cuvatul de < preot ostiesc, fiind i termen bisericesc. Relund cavntul Prea Sfiaital Episcop al Argeului, i artad din nod argumentele n susinerea propunerel Prea Sfiniei sle, insist a se
inlocai cuvintele de preot ostiesc * prin acele de preot al 6stel*
seti preot la otire. Combate acest propunere Prea Sfiaitul Episcop al Daarel-de Jos, cu cuvintele c trebue a fi condui de logica
limbela privina sensului cuvintelor, i atunci vor lipsi temerile de
cari sant preocupai Prea Sfiniii preopineni, i strue n a menine cuvintele dnpfi cum suat redactate de comisiune. Prea Sfinitul Episcop al ArgealoI iea cuvntul pentru a treea 6 r, cu Invoirea efapjttftBod, i insist a se priimi cuvintele de preot la
08te > to c d K & Q resonal de a fi logic.
Prea ^ |^ ^ B rc h ie re & Ierooim S 3vastis este de prere ca, cererea~d^pf3|Hfcmata ee eete s 86 fac la Ministerul de Resbel

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

Cl

permaneni, i c na p6te fi strmutare aa de grabnici In ct el


s na aib timpii a i le procura permutndu-se dintrun orafl In
altal, i specificnd anume actele ce preotul trebue s posede, susin
redaciunea Comisiunel. Ne mal cernd nimenea cuvntai se pune la
vot art. 4 i se adopt fr modificare. La art. 5 Prea Sfinitul Episcop al Argeului d desluiri, pentru ce a ceruii modificarea
cuvntului preot OstecQ In > preot de armat, i puindu-se apoi la
vot se adopt fr modificare. S9 citete art. 6, asupra acestui ar
ticol Prea Sfinitul Archiere Ieronim Sevastis lund cuvntul amintete c, dec sa stabilit o dat a se face cererea de preot n armat
prin Ministerul Cultelor, trebue prin urmare a fi consecintl i a se
$ice intol articolil * prin Ministerul de Culte. In urmarea unei lungi
discuiunl, la care iau parte Prea Sfinitul ArchiereO Genadie fost ArgeO, Prea Sfiniii EpscopI al Danrel-de-Jos i Prea Sfinitul
raportor, se admite urmtorea modificare : n loc de cuvintele : se
va deauncia Ministerului de Resbel prin Ministerul Cultelor, s se
<pc: va cere prin Ministerul Cultelor destituirea. Puindu8e apoi
la vot art. 6 cu acst modificare se adopt.
Se d citire art. 7 i 8 cel de pe urm i se adopt fr modificare. Puindu-se apoi la vot proiectul n total s priimesce lu unanimitate.
Dup acesta Prea Sfinitul Archiere Policarp, raportor al Comisiunol de petiiunl, d cetire raportului relativ la apelul ce face la
sfntul Sinod, preotul Ioau Lohan Iconom, din Eparchia Sfintei Mitropolil a Moldovei, prin care raport arat c, observnd tu acst
lucrare ne ndeplinirea prescripiunilor art. 45, 47 i 4 8 , din regulamentul de procedur n materii de judecat bisericscft, i &8tfel neputnd intra n fondul cestiunel, se mrginete n a ruga pe
sfntul Sinod 86 fac a se ndeplini mal ntii! prescripiunile articolelor mal sus citate.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, cernd cuvntul n
susinerea conclusinnel raportului, gsete c comisiunea nu p6te
intra tn fondul cestiunel pentru motivil ar&tal n raport i 8e unete cu opiniunea comisiunel.
*
Paindu-s6 la vot conclusiunea raportului se admite de sfntul
Sinod.
Se d cetire apoi raportului ComisiunI de petiiunl asupra a doufl

60

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos se unete n principia


cu Prea Sfinitul ArchiereO Iosif Sevastias, ca adec 8a fie toi preoii nval sciiud rolul ce are preotul n armat, ns comisiunea
temendu-se ca nu cum-va puind aceste condiii s aduc greuti,
i ast-fel s f&c regulamentul imposibil din lipsa unor asemenea
preoi, de aceia a lsat la apreciarea Episcopului Eparchiotu alegerea preotului cel va gsi mal meritabil pentru asemenea misiune,
i rog pe Prea Sfinitul preopinent de a nu cere mal mult de ct 86
prevede n regulament. Prea Sfinitul Episcop al Argeului, avnd
n vedere greutile serviciului ce are preotul n armat, se un9te
cu Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos i susine articolul cum
e redactat de comisiane. Ne mal cernd nimenea cuvntul 8 trimite
amendameatul Prea Sfinitului Archirett Iosif la comisiune care declar c nul priimesce. Se pune la vot amendamentul i se respinge
de sfntul Sinod. Puindu-se apoi la vot art. 2 dup cum 6 redactat
se adopt fr modificare.
Se da cetire art. 3. Cere cuvntul Prea Sfinitul Archierett Ieronim Sevastis, pentru a ntreba care cuvnt sau adoptat acel de
< preoii Ostesc(!, sefl preot de armat, fiind-c aude ^icndu-se >
preot Ostescul nalt Prea Sfinitul Preedinte rspunde c sau
admis i votat cuvndnl de < preot de armat. Prea Sfinitul Archiered Grenadie fost Argefl vorbete tot asupra acestei cestiunl i cere
a se modifica ori unde va fi n proiecta cuvntul de < Ostesctt n >
preot de armat. Prea Sfinitul Raportor rspunde c se va modifica ast-fel. Ne mal lund nimenea cuvntul, 86 pune la vot art. 3
i se adopt fr modificare.
Se d cetire art. 4. Prea Sfinitul Archierett Ieronim cere esplicare : ce se nelege prin cuvintele n respectul bisericescfl i propune a se nlocui cu flicerea de : conform Can0nelor bisericesc!. Adaog apoi ntrebarea, daca preotul de armat trebue s aib n permanen asuprl actele cerute de regulament pentru buna condait,
din partea autoritilor bisericeti din localitatea unde a petreGut seu nu; i ce 8ar face cnd nu i 16 ar putea procura din causa
unei subite strmutrl. Prea Sfiniii EpiscopI al Dunrei-de-Jos,
precum i P rttk iitu l raportor daa esplicrile cerute n ceia ce
privete senejB m telor < n respectul bisericesca. Gt pentru actele de bnnacorouM sg rspunde c preotnl trebue s le alb n

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

63

Sumarul edinei din 9 Noembrie, 1874.


edina se deschide la ora 1 dupS am<5d, sub preedina nalt
Prea Sfinitului Mitropolit al Moldovei i Sucevei.
La apelai nominal rfispund presenl 13 membri, abseni 2 . U rmdz numele tn lista apelalnl nominal.
Se d cetire sumarului edinei precedente.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului cere cuventul pentru asemnala ore-carl omisiuni, din cele <Jise de Prea Sfinia sa In edina
precedent, i cere a fi trecute In sumar. Prea Sfinitul Episcop al
Dunrel-de-Jos, rspun^Snd Prea Sfinitului preopinent, <Jice c sunt
In adever lacune tn prescriptele verbale, fins In consideraia lipsei
de stenografi, cari sg ea note exacte de tot ce se vorbete, crede c
trebue a fi satisfcui cu ceea ce face binroul, reproduced cel puin
irul a tot ce se vorbete, i propane a se primi sumarul dupe cum
e redactat. Painda-se apoi la vot sumarul se adopt fr modificare.
Se d cetire adresei Domnului Ministru al Cultelor i Iastraciane Fablice, sub No. 10250, prin care arat c , urmnd a eupane corpurilor legiuitore, n sesiunea viiWre, an nou proiect de lege
asupra instruciune!, i c prin acel nod proiect neprev<j6ndu-8e
partea relativ la seminaril, r6g pe sfntul Sinod a elabora un proiect de lege special pentra seminaril, dape cum se cere la A rt. 26
din legea pentru alegerea Mitropoliilor i Episcopilor EparchioI,
cum i a consistuirel sfntului Sinod.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, lund cuvntul, mulumesce Domnului Miuistra de acest invitare ce face sfntnlal S inod;
apoi adaog c, o asemenea invitare sa mal fcut i tn anal trecut,
ns tn mod verbal, iar na formal, i c n arm area creia sfntul
Sinod a elaborat proiectai cerat, pe care Domnul Ministru -a i luat
nsi, dar c acel proiect nu se scie cum s,a perdat i n a se mal
gsete. Acum, Domnal Ministra neput&nd rmnea fr an asemenea proiect, nrmz ca sfntal Sinod sl pregtesc i sl supun
Ministerului.
Prea Sfinitnl Episcop al Argealul aarz ce sa petrecut ca formarea acelal proiect din anul trecat, i c, dar sa'pwrdot, trebue
acum 8 se elaboreze an altal de sfntal Sinod, dup cererea Dom-

62

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

adrese ale Prea Sfinitului Episcop de Hu! cu N. N .. . . i relative


Ia cererea de clugriri a l l surori din Monastirea Adam, Eparchia Episcopiei de Hui, i a doi fra i, unul din schitul Brdice
ti i altul din Episcopie, prin care raport Comisiunea opinez a
se nvoi tunderea n monachism a urmtrelor surori, ntrunind condiiunile art. 3 i 7 din regulamertul de desciplina monachal .
1. Sora Yasilca Dimitrio.
2. Ecaterina Balaban.
3. Ecaterina Aghiotantu.
4. Maria Anton.
5. Efrosina Anton.
6. , Ecaterina Popa.
7. Zoia Ghenghea.
8. Martha Caramfil. i
9. Oaha Maria.

ca
<
D
M
a

a
a
S

10. Fratele loan Fotaki, din Episcopia Huii; iar pentru urm*
rele persne i anume :
1. Sora Catinca Kiriakopolo.
L, .
,
. j tot dm Monastirea Adam.
2. a Inna Alexandrescu. i j
3. Fratele Iordache MihaiQ, din Schitul Brdiceti, a crora
acte nafi fost In regul, opinzi a se amna tunderea lor n monachism, pDS vor ndeplini prescripiunile articolilor mal sus citate.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului face ntrebarea, dac pentru
aceste pers6ne este loc vacant n numgrul monachielor ce primescti
subveniune de la Stat, n Monastirea unde au a se tnnde n monachism. Prea Sfinitul Episcop al Dunrei de-Jos rspunde c aceste
cauri 88 prevd anume n regulamentul pentru desciplina monachal, cft adec, a tri fie care pe comptul 960 la deschidere
de loc vacaut. Puindu-se la vot couclusiunile raportului 86 priimeseu de sfntul Siuod n unanimitate.
Ne mal fiind nimica la ordinea , nalt Prea Sfinitul Prredinte ridic edina, anunnd pe cea viitre pentru Sm bt, 9
corent.
Preedinte: Kalinic Mitopolitnl Moldovei.
Secretar i n i i ! H u iu .

ORI EV1DKNU INTRINSECE

81

De asemenea se povuesc , cel de sas i cel de jo s , btrlnl i


tineri, avui i sraci, ca 36 86 porte latre dlail cu t6t cuviina,
ne uitnd un moment mcar de Dragostea cretin : apoi sn t date
i regule de purtare unuia ctre altul, ca 86 fie Intre dlni bine
primitori, 86 dea precdere de onore unul altuia, 86 fug de tot felul
de vtmri ori atacuri, i 86 se silesc ct este cu putin a vieui
In pace cu toi meni ( 2 3 3 ) .
Cu o vorb, In tte raporturile, feluritele cuviine ale omeniei,
ale blndeii, ale dragostei, i ale dreptii, sunt descrise In sf.
Scripturi i sabinute de cele mal tari temeiuri confirmate de Insul Dnmneflefl, deci nite asemenea principuri de 0n0re i credin
neaprat ad trebuit 86 alb trie asupra contiinei pop0relor, In
care avutul-domnea presto sclavi ca preste un animalii (iar El era
tnkinat ca o divinitate dupe care plnge realismul de ast-^l)! . . .
i la care femeea nu era de ct un alt sclav i mal njosit, iar copilul saprcios era arancat cu gunile pe drumuri! ! ! . . . .
erle Aaijderea brbai mpreun locuind ea mnerile sale n elep ete ca a n a l vas
m a 81al> feme esc dndule cinste ca 8 1 celor mpreun m otenitre P a ru lu i ieel.
ca se nu se curme rugciunile v6atre. 1 Petra. C. 3 V . 1 7.
F u ior, ascultai p e P rinii votri ntru Dom nul c acesta v2 este cu dreptate.... si voi prini nu v e n trta pe fiii votri spre mnie, oi i createl pre ET
ntru nvtura ai certarea Dom nului. fes C. 6. V 14.
Fiilor, ascu ltai pe Prinii votri n tr tte , c ace sta p la ce D o m n u lu i...
Prinilor nu 8 n trta spre fii votri ca se n a s e m linesc. C oloseni, C. 3
V . 2021.
_ !ar de are vre o ved u v feciori seu n ep oi, 8 se n v e e n t i a l k iv etn iei
casa 8a ntru bun cretintate, i 86 dea resp ltirl Prinilor, c acata eate b an
si priimit n ain tea la i D um nedeu...iar cine nu port grij de a l s i, i m al vrtos
de c e i de a l casil s ile , de credin 8a lepdat, i este m al r8fi d e c t c e l necredinc io s-1 Timotel, C- 5 V- 48.
(233) Cu D ragoste frtesc a n a l pre a lta l iubind, u n u l p re a ltu l ou cinstea n trecnd : n tr nevoin n elen ei, c a D a b a l artjend D om nu lu i servind.... d e este
c a patin ca toi m enil pace avnd. Rom. C- 12. V . 10 18.
F i r i sm intel fii i Jidovilor i E linilor i B ise r ic e l la i D u m n ezeu . 1 Corinteni, C. 10 V . 32.
Nim ica cu prigonire su cu mrire deiart, ci e a am erenie a n a l p re a lt a l
socotind a fi m ai de cinate de c t p re aine. F ilip . C. 2 V . 3.
P re to i cin stii : fria iu b ii, de D u m n ezeu v8 te m ei, pre m p ratu l ointii. 1 P etra, C . 2. V. 17.
Iar la afrit to i 8e fii ca a n gn d m p reun p tim itorl d e frai iu b ito r i,
ndurai, am eril 1 P etru . C. 3 . V . 8.
Aijderea i v o i c e l tin eri, plecaivS c e lo r b trlo l, i to i unul a lta ia p lo cind u vS , amerenie 85 artai, c D um n ezeii trufailor st In p o tr iv i . iar& celor
m erii le d dar. I P e tra , C5 . V . 5.

11

64

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

nulul Ministru, i propune apoi ca in comisiunea ce se va alege s fie


i Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, ca unul ce a prtieipat la acesta lucrare i n anul trecut.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos declar c chiar are acel proiect n brouillon.
Prea Sfiaitul Episcop al Rmnicului cere a se alege o corni,
siune conform regulamentului.
Prea Sfinitul Archierei Genadie fost Argefl gsete de prisos
a se mal face o alt alegere, de 6rece un asemenea proiect sa fcut
deja nc din anul trecut i s,a i votat, i se mir cum de sa perdut. Propune apoi a se declara tot comisiunea ce a fost als In anul trecut pentra asemenea lucrare.
Prea Sfiaitul Episcop al Rmnicului crede c nu sa votat atunci
acel proiect.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, espuind din notl cele urmate n anul trecut n privina proiectului n cestiune, arat c Domnul Ministru la cerat atunci ca opiniune, iar nu ca proiect votat.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului emite prerea, c elaborndn-se cerutul proiect s nu fie nvestit de formele cuvenite, fiind-c
Domnul Ministru cere ca opiniune, i n suposiiune c se p6te
s fie modificat de Camera legislativ.
Prea Sfinitul Archierei Genadie fost rgeQ este contra opiniunel Prea Sfinitului preopinent pentru cuvintele c, dac proiectul
din anul trecut era nvestit cu formele cuvenite, negreit nu sar ii
perdut. Ct pentra aceea c la Camer pte s se modifice, s tie c
chiar legile votate i nvestite de tte formalitile se modific la senat, i vice-versa; i opinz c sfntul Sinod fiind n drept a elabora i legitima proiectele sale, s fie i acesta votat i nvestit cu
tte formele cuvenite.
Prea Sfiinitul Episcop al Argeului, relund cuvntul, explic c
cele ce a dis pn acum aii fost ca rspuns la cuvintele Prea Sfinitulul Episcop al Dunrel-de- Jos, i la ale Prea Sfinitului Archierei
Genadie fost Argett, n privina proiectului din anul treent, i a
modulai ca care a fost cerut de Domnul Ministru; iar acum fiind
c 86 cere proiectul de Domnul Ministru n mod formal, se unete
i Prea Sfinia Sa cu opiniunea Prea Sfinitului Archierei Genadie fost Argegu, c adec, proiectul n cestiune s fie votat de sfn-

ORI EVIDENII INTRINSECE

83

S. Evangelie oprete absolutamente, nu numai pre-curvia i curvia (care cum am 8 , la pgal nu erau bgate In 80m ca p6cat),
der i poligamia i divorsul, d e sp rirea , pentru nim icuri, i to t
felul de necuraii i desfrlnrl (2 3 6 ).
Pe lng- acestea, adesea legea Evangelic ne ntiinezi In contra serenadelor (petrecerilor de n6pte) i a beiei care duc la sar.
cie, la pierderea sufletului i a s n e t e l, i la netrebnicia i degradarea caracterului omenesc (2 3 c ) . Ia r mal cu p refe rin , este
de o b servat: c pe cnd S. Evangelie ordon cum petatea, curia
i n frn area, cu cele mal snte n d a to riri, to t-o -d a t , E a afl luat
precauiunl, spre a feri pre credincioii s8I n contra abusurilor,
saperstiise.
Nici Iisus C hristos, nici Apostolii nau leg iu it, nici au perm is
(235) Au na tii ca nedrepii, mperia lai Dumnedeu d u o or moteni ? na
v e nelai deci, n ici curvaril, n ici nkintoril de Idoli, nici prd curvaril, a ici
malachil.... nici ocrtori, nici rpitorii, mpSria la i Dumnedeu, nu o or moteni. 1 Corinteni, C 6. V. 9, 10.
G D reptului lege na se p a n e, ci celor fr de lege, i celor nesupui, celor rSI i pectoilor, nedrepilor i spurcailor, ucigtorilor de Mam, i ucidStorilor de Smen..,. curvarilor celor ce se culc cu brbai, tlharilor, mincinoilor,
celor ce jur cu strmbul, i alta ori ce se npotrivete nvSturei c e l snStse.
1 Timo. C. I. V. 9,10.
C acsta este oea lu i Dumnedeu, s n ir e a v o str , ca se c f e r i i de cu rvie
.... i 88 scie fie care din 01 a l stpni vasul seu ntru snenie i cinste.. nu
ntru patima poftei ca i pgnii cari nu cnuosc pe Dumnedeu..... i 8S nu asupr6sc!, nici 86 nele n vre un lucru pe fratele s e u , pentru c respltitor este
Domnul pentru tte acestea precum i mal nainte am die ou i am m rturisit....
c nu ne a kemat pre noi Dumnedeu spre necurie c i spre snenie. 1 C. 4.
V. 37
Iar trupul nu cur iei ci Domnului i Domnul tr a p u lu i. . c suntei cumpSratl cu preci : mrii dar pre Dumnedeu In trupul vostru i n Duhul ostru
care sunt ale lu i Dumnedeu. 1 Corinth C 6. V. 10, 11. 12
Audit-al c sa die celor de demult se nu cu rvet... iar Eu <Jic , c
tot cel ce 8e uit la muere ca se o poftsc pre Ea, iaca au curvit cu Ea n inima sa.
Matei. C. 5. V. 27,28.
(236) Luai aminte, ca 8e nu se ngreueze anima vostr cu saiul mnorel, i
cu beia, i cu grijele lum e! , i for de este ee vie asupra rstr , diua aceea
Luca, C. 21 V 34
Pism ele, uciderile, beiile, ospeile c ele cu asupr, i cari sunt asemenea a
cestora : carele spuifi ou, precum i mal nainte am spus, c c e l ce fac unele
ca acestea, mpSria lu i D u m n eaei nu o or moteni. Galat C. 5 V- 21.
C tot curvarul 8du necuratul, 8eu lacomul, care este servitor idolilor nu are
motenire ntru mpria lu i Christos i a lu i Dnmnedeu, Efee C. & V. 5.
Iubiilor, roga-vS pre ol ea pre nite nemernici i venetici, ca s 11 oprii
de poftele cele trupeti, cari ee oetesc asupra sufle tulul- 1 Petru, C- 2 V. 11,

82

TESTAMENTUL VKK1U STUDIAT DUCE LA CEL NOD

Repetim der, ca neaprat aQ urinat ea principurile cretine se


aib mal mare trie de ct t6te legiuirile Licurgilor i a Solonilor
a Draconilor, a Numa-Pompiilor, a Confuziilor, i a Minosilor, ori
a feluriilor legiuitori al Paganismulul, precum i a cuvintelor Filosofilor i a moralitilor, kiar i acelor materialitl care aQ inut
omenirea sui imperiul Satan!
3. Acost repede espunere cum am mal $13, ne d u idee kiar
despre superioritatea incomparabil a poruncilor Scripturii pentru
datoriile morale care suntem datori ctre semenii notri n tte relaiunile i raporturile nostre politice i sociale. Iar pentru ceea
ce privete dirigearea afeciunilor, a patimilor i a poftelor nstre
precum i cuvenita regulare i mbuntire a temperamentului
nostru, legea Evangelic i ntru acestea este mal presus de ct
orl-care; cci Ea oprind tote patimile mniei i a simului, rnduete
i stabilete regula dragostei', a blndee!, a dulceel, a ngduirel,
a rSbdrel i a nfrnrel: i recomand mal presus de to te , srguina la disposiil amicale i virtuse, ctre tt lumea o aplicare,
care este una din cele mal vrednice de laud a inimii omeneti (234).
S. Evangelie Insufl u toi ci o cred si o mbrofe cu cuget curat, cea mal mare antipatie i scrb de t<5te desfrnrile cele
peste fire i necuriile de care este ruine kiar a i gri, der care
ficuser din nenorocire o att de nfricoat propire (progres),
n diferitele pri ale lumii pgne, nainte i pe timpul venirel lui
Christos, n ct se recomandau nu numai cu cuvntul, dar i se impunea cu esemple de ctre cel mal nsemnai Legiti, filosofi, i
brbai de stat al vekimel.

(234) MniaivS i nu grei : Sorele se na apue intru mnia vstr__ nici


dai loc Diavolului .. tot amrciunea i mnia i iuimea i strigarea i hala
se lepede de la voi mpreun ca tta rSutatea.... i fii anal ctre iltal bani
i milostiv, ertnd anal altaia precum i Damnedeti va ertat voa ntr Chri
tos. Efes C. 4. V. 2632.
Imbreaive dar ca aleii lai Damnedefi, cel sni i iabil ntru milostivirea
ndurrilor n buntate, ntr smerenie. ntru blndee, ntr ndelung rSbdare...
priimind unul pre altul, i ertnd unnl altuia.... precum i Christos aQ ertat vou....
iar preste t6te acestea, Dragostea care este legtara nririrel. Coloseni, C. 3.
V. 1214.
_Dragostea ndelung rabd , milostivete : Dragostea na pisraue : Dra
gostea nu se ndrtnicete, na se trafete, nn 8e p<5rt cu necu'
caut
ale sele, nn ue ntrit, nu gndete rfial. 1. Corintheni, C- I*

O R I E V ID E N II IN TR IN SE C E

85

Nici o patim nu este mal nrt i mal de disgust n om de ct


mtndria ori tru fia, care kiar naintea lnl DumnefleO este urt i
antipatic ( 2 4 0 ) . Drept care multe pri ale sntelor Evangelil, a diferite ocasil all mal acelai scop de a o combate ori de a o ludrepta, i a o supune umilita e l, n t6te feluritele El ramure , i
fee, adic, sed de nsemnez E a , o fr de cale iubire de onoruri,
care pune pe 6menl n ntreceri ambiise , cine 86 se arate mal
mare i mal tare, seO de nsemnez E a o sete nfocat de lauda 6
menilor, mal m ult d 3 cat este buna voin i opiunea lor, seil aprobarea lui Dnmnedeil i meritul nostru ! S1$ de nsemnez Ea , o
prejudeis ngmfare i o nalt trufie despre sinene i dreptul
nostru, i o deplin despreuire a celor ali.
Nici o dinir nu safl n to cm it, nici sau poruncit de c in e-v a ,
o mal plcut u m ilita te , i nc n trun mod a t t de n d ato rito r,
cin a tu tu ro r r u t ilo r este Iu b irea de a rg in tii: pe c a ri u n ii poftindo a u r e t c itii
de la credina, i s aii p tru n s ou d u reri m ulte. I a r tu om ul lu D u m n ed o ii, al
ctig m are cred in a cea b u n cu n d e s tu la re a sta tu lu i t . C c i este adevSratfi,
c pre cum nim ica am adus in lum e, aia n ic i a duce cev a putem din lume l - a T im otel, C. 6. V- 6 11.
P a c e -v e t vou p rie te n i din M am ona n e d re p t e . c i dca v e i s i r i e i , s i X
p riim sci pre v o i n co rtu rile cele de v eci. C el ce este credincios n tr u p u in fi
n tr m ulii este credincios, i cel ce este n e d re p t n tr u p u in , i In tru m u lii e s te
n ed rep ii. L u ca, C. 16 V- 9. 10.
C elo r b o g a i in vdeul de acum , poruncetile s i n u se n a le c u m in te a , nic
s i sp ere n a v n ia c e a n e s t it it r e , ci in D um nedenl c e l viii, c a re le n e d i t te de
prisosit.-.. agonisindu te m elie b u n i In c e l v iitorii, c a s i I a v i a i de v e c i. l - a T im otel, C. 6. V , 17 19.
(240) D om nul m n d rilo r st n p o tr iv i. I a r celo r s m e rii le d i d a r. la o o v , C

4. V. 6.
(F a rise i i C rtu ra rii) c i , i l e s c u a d v o rele, i , l ISrgescfi m arg in ile veem intelor 8616, i n b eso u e d e rile m al n a in te la o sp e e , i s c a u n e le c e le m al d e s u b
n S o b d ri, i n k in c iu n ile p rin tr g n r l. i s i se k em e d e m e n l, B a v i, R a v il l a r i
v o i 88 n u v8 kem S R avi, c i u n u l e s te n v to r u l v o stru C h risto s, t a r i v o i to i
f ra i su n te i... i carele e s te m al m are n t r u v o i 88 fie v o u i s l u g i. C i c in e se va
n i l a 8 m erise-v a; i ce se v a sm e ri n la se -v a M a te i, C. 2 3 . V . 5 13.
C el ce v rea se fie n t l, 88 fie m al p re u r m i d e to i i t u tu r o r s l u g i . M a re a ,
C. 9. V. 35. V e d l i v am eiu l i fa rise u l l a L u c a , C . 18. V. 9.
Cum p u te i v o i c re d e , m ir ir e a n a l de l a a ltu l lu n d , i m ir i r e a c a re e s te de
la sin g u r D u m n ed eu n u o c u ta i. I6 n , C. 5 . V . 44.
ln v e a i-v e d e l a m ine, c i b ln ^ I s u n t i s m e rii c u in im a , i v i l afla o d ih n i
su fletelo r v o stre. M a te i, C I t . V . 29.
l a r i d n p i c e a u s p la t p ic io re le lo r. i *1afi la a ttt h a in e le sd le , e d e n d u e r -l

att Jieii lo r: t i i ce am f i c a t oui? D e c i t i i a c e ste a , f e ric ii v e i fi de Ie v e i


fao. I6 n , C. 13. V. 1217. Ve<jr i p re P e tr u , l-a C a rte . C. 5. V . 5.

84

TESTAMENTUL VEKtU STUDIAT DUCE LA CEL NOU________ ___

mcar, n loc de regulata moralitate o nfocare de evlavie; Fanatismul. De asemenea nici sub pretextfl de o peste fire minunat curaie, afl condamnat nunta, precum fc6u atunci unii din Esenieni,
i ali mal n urm. Ci din contr, n legea nou6 cea ntfiifi minune a lui Christos a fost fcut, cnd a bine cuvntat n u n ta , i
de aceea Ea este i se socotete de toi onorabil ( 2 3 7 ) . i d8ca s8
opresc trite desfrnrile i abusurile, i se cere s8 nfrnm patimile
i poftele, cu t<5te acestea, ni se permite cumptata i mesurata
ori sni ta ntrebuinare a m aterialilor dobudir ( 2 3 8 ) .
Alt dovad a superioritii poruncilor Evangelice este, c acesta
afl luat o deosebit ngrijire spre a ne feri de nemsurata ori necumpgtata patim a dorire! i a posedrel buntilor lum esc!; a
crora nestabilitate, Ea ne afl esplicato, precum i nenvoirea Dragostel de avuie lumesc, cu Dragostea lui Dumnezeu, i cu adev8rat, Evsevie (pietate) i cu virtutea. Buntile lumeti nu ni sunt
oprite n nemrginire : nsS precum am ve^ut mal sus, legea nou,
ne ndemn 86 facem o cump8tat or! o mSsurat ntrebuinare de
dnsele, i 88 le privim numai ea pe un Odor ncredinat nou de la
Dumnezeii, a cruia noi nu suntem, de ct nite iconoml, de care
Odor i bunti avem a da socotl pentru dnsele. A cest lege
to t o dat, ne nva'88 le ntrebuinm, nu ca pe nite instrumente
at0re patimilor i desfrnrilor, ci ca pe nite midloce de faceri
de bine spre gloria lui Dumnedeu. Cci ale lui sunt e , i m rirea
i puterea i t0te bunurile cu Eternitatea m preun, n pisma Ma
terialismulnl. i mcar or! i ct este omul nsetoiat de a le poseda, mergnd cu setea sa i kiar cu nedreptatea 8a pn la desbrcarea Templul lui Dumnezeu i la lovirea n principul sacru a
propriete, pe care avem aerul ridicul c

resp ec tm !!...

(2 3 9 ).

(237) Cinstit este cstoria n tr t te i p atu l nespurcat Evrei, C. 13 V. 4.


(238) De <5re ce, tdta fptur lu Dumue^efl este bnn, i nim ica nu este de 10pd'at. caregS ia c u mulm it....c s8 snete prin cuvntul luD am nedeii, i prin
rugciune 1 Timotel, C. 4- V. 4, 5
(239) Nimeni nn pot6 servi la dou D o m n i: c aii pre a n u l v a u r i p re a ltu l
va jubi au pre unul va cuprinde, i pre altu l va u rg isi; nu p u te i servi lu Dum , i lu Mamona. Mate, C 6. V. 24.
Fiilor, ct de anevoe este celor oe sper ntru avuie, s n tre n tr u mpSria lu Domnedeu- Marcn, C. 10 Y . 24
Iar ce ce vor s se mbogesc, cad n ispite i n cnrse, i n pofte m ulte
fr de trb, i vitm S tire, care cufund pe m en n peire i perdere C rde-

ORT EVIDENII INTRINSECE

87

de i suntem de dinsa condui, cum jice i Rege-Profetul, ca 86 aruncm spre Domnul grijile nostre i El ne va h r n i, i nu va da
tn v6c cltire Dreptului, cnd suntem sub proteciunea Provedinel
8610, totui sacra Scriptur ne nve, a nu ne bga In sem nici
a trece cu vederea, ntrebuinarea mirificelor i a ntreprinderilor
ce depind de noi.
D in c o n tr a , S c rip tu rile p un a s u p ra n s tr o im p eri6 s d a to r ie ,
ca 86 nu fim tr n d a v i la tre b u in e le n s tre , c i 96 ne ocupm cu
s rg u in d e fe lu rite le n s tre serviciurT, M eserii 860 M a e trii, ca s6
nu fim lip sii de n im ica, c i nc 86 p u te m d a i c e lo r ce n u l p o t
p ro cu ra n u trim e n tu l, a a precum fcea c h ia r S f. A p o sto li. E r p e n t r u cel ce tr e s c f r de lu c ru ca u n ii ce u m b l f r de r n d u ia l
i s u n t len ei, S c rip tu ra d ice, c n ic i 86 m n n ce (243).

La aceste putem adauge, c poruncile i nv6turile lui Christos


trap u l de cta mbrcmintea?. d re p t a c t ea nu n g rijii de d iu a de m ine
c diua de m ine va n g riji de ale . M ate C. 6. V. 2534.
Nu v i n g rijii cu sufletul vostru ce v e i m nca, n ici cu tru p u l voatru ce v e i
m brca.... c u ta i ans m p ria Im D um nedeu i a c e ste a t t s e vor adaoge nou.
L uca, C. 12. V. 22 31
D e nim ic s nu ve n g rijii, ci n tru tte, p rin ru g c iu n i i c e re ri (suplice)
cu m ultm it cererile vstre se fie cunoscute la D -d eu .... n u c d r p e n tru lip sa
flic; c me am deprins n tru care sunti n d e s tu la t a fi. S ciu i a mo sm eri, sciu
i a me prisosi i n tru to te mS am n v e atu , i a mS s tu ra , i a flm nzi, i a
a v i de prisosit i a fi lip sit. F ilip isen i, C. 4 . V . 612.
A ns este ctig m are c red in a c e a b u n cu n d estu larea s ta tu lu i 881. C
nim ica am adusu n lum e i n ic i c putem d u ce c eva din lu m e. Ci avgnd de m n .
care i m brcm inte, c n aceste n d estu lat! s fim T im o tel, C . 6. V . 6, 8.
M oravurile n stre (modul tr a iu lu i) se fie f r a v a riie : n d e s tu l n d u - c a
cele ce a v ei, c n su - D -deu a die : n u te v oiu p r si n ic i te v oiu lsa. E v re i. C
13. V. 5.
T 6 t g rija vostr a ra n c n a -0 sp re densul, c a c e la n g rije te de r o l . P e tr a ,
C. 5 V- 7.
(243) Intru nevoin nelenea, cu duhal ardSnd, D om nului servind. Rom. C.
12. V. 11.
C el ce fu r s n u m a l fure, ci nai v rto s s se o s te n is c 1a e r n d b in a le c a
m inile 8616, ca s 'a b s d e a c e lu i lip sit E fes. C . 4. V . 28.
i c a dragoste s nevoii, ca a fii cu lin ite. i s fa c e i a le v 0 stre , i
s lucrai eu m inile v d stre, precum am i v estit v o u ... ca t i u m b la i c a b u n
cinste ctre c el din afar i s n a poftii de la nim eni nim ica. T esalonic C 4.
V. 11. 12.
C daca na rea oine-va s lu creze, n ic i s m nnc.... e i autjim, c 6re-care
umbl la voi fr de rnduial. nelacrnd nim ica, c i s p<Srt c a am gitori.... i
unora ca acetia poruncim, i rugm in tra Domnul nostra li ia s Christos ca c a llnite lucrnd s i mnnce pinea sa. 2 . T esalon. C. 8 . V . 1 0 12.

86

TESTAMENTUL VKKIU STUDIAT DUCE LA CEL NOU

precam este aceea recomandat, de Iisus Christos, carele o aQ fcut


cel mal perfect model, n nsu-l esemplul ce -a dat El.
Apoi fiind c nimica alta nu confptuete a t t la amestecarea i
tulburarea spiritului, pre ct nelinititdrele griji, i eccesiile mh*
nir i ale disperarel, de aceea Sf. Efaugelie pregtete cele mal
iui lecuiri In contra tuturor acestor bdle sufleteti : nu artnd
rutile i nenorocirile lume! acestea cum c ele nu ar fi de loc
rele, seu poruncind o apatie nesimitre i amorind firetile suferine i patimi, ci mrginindu-le pe tote ntre nice lim ite cuvenite.
Nicirea aiurea nu s afl a t t de tari cuvinte n ct s8 ne pt
subinea cnd ne aflm sub greutatea suprrilor i a nenorocirilor,
cu o lin derotare ori abnegare i cu o vie speran, ca n Sf. Evangelie, unde ne nvgm 86 privim t6te aceste rele c trim ise de
la D$efl pentru cele mal nelepte i mal bnne scopuri, incredinndune c ne va subinea cu buna voin pe to t tim pul c t va
inea apsarea lor asupra nstr , i va ndrepta tote acestea spre
acea ce este mal bine i mal de folos, i c de vom naina bine n
rbdare, vom ajunge la acea perfect etern fericire

(341).

Nimica nu este att de ndemnaic ca 86 ne scape de g rija despre <Jiua de mine, precum sunt poruncile date nou de Iisus Christos i de Apostolii 861 n legea Evangelic (242). Cu t0te a c estea ,

(241) F ericii cei ce pleng c aceia se vor mngia. Matei- C. 5. V. 4.


C necazul rbdare lucr&z (produce)! 6 r i rbdarea prob (cercare), er
proba speran, er sperana nu ruinezi!, c dragostea lu D-dofi 8a v 8 rsa t n tru inimile nostre prin Duhul snt carele 8'a d at nou. Romani, C. 5. V- 3, 4, 5.
C socotescu c nu sunt vrednice patim ile tim p u lu i de acum spre m rirea
ce va 88 se arate in tra n o i... i etim c celor ce lubescfi pre D-^eu te li 88 lue r iz i spre bine( acelora adic, cari suntu chem ai dup sciina cea m ai 'in a in te .
Romani, C. 8 V- 1828.
Pentru c necazul nostru de acum carind trecStor i uor lucrdz in tru n o i
i veclnic i peste m sar de mare m rire Neprivind n o i la cele ce 8a vSd, ci la
cele ce nu se ved, c cele ce se v8d sunt trecetore, dr celle ce n n 88 v8d su n t
eterne. 2-a Corint. C- 4. V. 17.
Soaotil der de cel ce au rbdaii de la pSctol asupra sa m protivire ca a
ceea, ca 88 nu v8 ostenii servind in inimile vdstre. C ans nu a i s t tu t p8n8 la
snge n potriva p8catulul luptnd- v8- pentru aceea m inile cele slb ite i genuchile cele elbn<5ge vi le ridicai. Evre, C. 12. V. 3 12.
(242; Nu v8 ng rijii cu sufletul vostru, ce 88 m ncai, i ce 88 b ei, n ici cu t r u
pul vostru c u c e s 78 m brcai : aii nu este sufletul m ai m ult de c t n u trire a i

ANUL U I.

BUOURESOI, NOEMBRIE 1876

flo .

BISERICA ORTHODOX R O M A I
JURILU PERIODICI ECLESIASTICl

X 3 -A .T - A . P E

X . C T i T . A .

Predici cuvntai

/ rim. 1.

CLERUL IN FAQA SOC1ETAEI


1
AMELIORAREA POSITIUNEI LUI

Societatea, fie romnesc, s6u orl-care ar fi ea, se eompane din


mal multe clase. Fie-care din clasele, ce compunti societatea, trebue
s i alba pentru sine cuvntul de a fi, i ac6sta tot-de-nna n tnfisur,
sdO proporiune cu binele, ce ea aduce societ&el. Pre lOng aceste,
noi am mal pute, pre basa acestor raiuni sociale. s stabilimfi i o
alt lege, c i diferitele clase ale societel se afla mal bine s6fi
mal r6tt, tn proporiune cu cerinele societ&el pentru bunurile, ce ele
aduc societel; i de alt parte, nu trebue s se pr<J din vedere
i proporiunea, ce trebue s esiste Intre uumSrul populaiunel unei
societi i pers6nele, ce compunfi pre fie-care clas. Aceste sunt
raiunile, ce'constitue unti S tatti, i noi voinfl cuta a ic i, ca s ni
dmfl comttt i s precismil tn special starea societel romnesc!
din punctul de privire al clerului el.
Societatea romnsc a avuttl, i ast-dl In mSsur si mal mare
are ec8eginele,86tl cerinele 8610 materiale, i aceste anume cerine
att dato nascere la diversele 81 clase sociale, ce se ocup cu satisfaciunea lor.
Cftnd societatea romn&c In privina cerinelor materiale era

88

TESTAMENTUL VEKtU STUDIAT DUCE LA CEL NOU

sunt de minune ndemnatice, pentru ca sg ne insufle 0recare pui tere Dumnejleesc, spre a ne nla mal pre sus de servila fric de
I omeni (care nu pot alta de cat 63 ucid trupul), sefl de alte rele i
patimi lumecl. Der sg nu se uite nici o dat, c Ele sunt, cum am
mal '8, cu totul departe de a incuragia Fanatismul, <5rl 6rba indrsnel Ja lupt. Iisus Christos nva pe nvceii sg! sg nu se
espue fr necesitate pericolilor, ci In tot modul cuviincios, sg se
ferdsc de turbarea i rutatea persecutorilor (244).
Cnd ns acesta nu era cu putin, fr a trda adevrul i dreptatea lui D-iefl, atuucea erai datori sg arte o nobil resieten i
brbie i 86 sufere cu statornicie i chiar cu bucurie, cele mal
mari rele, ncredinai fiind despre Dumnedeescul ajutor i despre
rdspltirile cele mari n Ceruri (245).
Dar fiind c tiinele sunt din acele mal nobile ocupaiunl i
ecsersrl ale minel i a le spiritului, i pre folositdre la desvoltarea i progresul lor la o vie piets i virtus, de aceea, Sntele
Scripturi adesea ne impun ca o datorie neaprat, ca s ne srguim
a dobndi cunotine Dumnefleesct i omeneti, mal ales de acele
sufleteti. Adic tiin l, nu numai de acele teoretice], sett cum se
mal ic Ele, tiine neadeverate, ci tiinl despre lucrurile cele mal
nsemnate i mal de mare pregitt, pentru fericirea i mntuirea 0
menirel n genere, i a omului n p arte; cunotinl, jic, care pot
sg ne ajute spre a ne perfeciona In tt santitatea i buntatea;
iar nu numai de a ne aa spre a ne rgtci i a ne perde. i apoi
este tiut i aceea, c chiar tiinele care na potO s ne fac mal
buni, mal de omenie i mal fericii, nu sunt de loc pentru o m .. . .

(244) Na dai aflatele cinilor, n ici aruncai mrgritarele vatre naintea porcilor. ca nn cnm-va s le calce pre ele en pic6rele sle, i ntorcndu-se s S
ramp pre rol. Matei, C 7. V. 6.
- Iat e trimit pre vo ca oile n mijlocul lupilor, fii d eci n elep i ca
erpii i proti ca porumbi... er cnd or goni n cetatea acest fu gi.n tralta Matei, C. 10. V . 16-23.
(2451 Fericii c e l ce agoneac pentru dreptate, c acelor este imperia cerurilor... fericii vei fi cnd vS ver ocr pre vo i or goni, i vor dice tot cu*
vntul reu n potriva vdstr minind pentru mine. Bucuraiv6 i 6 eaelil, c
plata 6atr mult este n Ceruri. Matei. C. 5. V. 10, 12.
_ D eci die ou prietinilor mei, nu e tem ei de ce l ce ucid trupul, i dup
aceea nafi mal mult ce fa ce-., ei temei- de acela ce are putere dup8 ucidere
s arunce n Geena. Luca, C. 12. V. 4. 5
__Ci de i vei ptimi pentru dreptate, fericii vei fi. Petra, C. 3. V 14.

l AMELIORAREA POSI1UNEI LUI

51

am ereditatu de la strbunii notri i care se vede nu numai ln 0


rae, dar klar i ln locurile cele mal deprtat i mal montse ale
rei. De alt parte, puinele cerine de cultur Intelectual, ce se
observai pre atunci n societatea romnesc, erai i aceste f6rte
restrnse, i ele se mrginlatt ln partea formal a sciinel curat eclesiastice. Preoii mal inteliginl adunai la casele lor, 8ea la Biserici, pre copiii parochienilor lor, i aici 11 deprind6& cu mecbaniemul citire! pre crile de culii religise, i 11 lnveaO a scrie,
cum se $icea atunci, popesce, i ln fine l mal deprindeu i cu cntarea bisericsc, carea Iari 80 efectua mal mult mechanicesce.
Eca ocupaiunile preutulul nostru de la nceputul secuiului, In
care tri mii, i aceste se condiionai ln totul cu cerinele societel rom&nescl din acele timpuri.
Ast-jjl nsS cerinele eocietel romnesc! sau nmulitfl i In
privina vieel morale, i cele esistnde au deveniii mal mari i mal
preteni0se. In proporiune cu mulimea i mrimea cerinelor sociale 8atl creatO o mulime de clase ln societatea romnse, care
pre o cale, sett pre alta, l satisfaci! nevoile el morale. Clasele judectorilor, corpurile technice, advocaii, profesorii i preuil sunt attea
clase, care ast-ll i mpartO ntre dlnsele activitatea moral a 80ciet&el romnesc!, i ele t6te sunta datore, ca s proaduc pre alta
rol naianel i al Bisericel contingentul produsului lor moralfl. Astd cerinele poporului romnescfl fiind mal multe i mal varii, vedemtt, c i clasele sociale saO mulit i sfl perfecionate , 8
cel puin trebue 8 se perfecioneze, n mgsur cu desvoltarea acestor cerine, fOre nse s se perdS din vedere, c i klar numdrul in*
divinilor, ce compunll pre fie-care clas, nu trebue s trece preste
acea margine, care ar face, ca produsul fie-cria clase s nu fie mal
mulii, de ct cerina respectiv a societel.
i n adevSr, credem noi, C clasa profesorilor ar put6 s fie fericit ln societatea romnscft, cnd ea ar tinde, ca s fac& din ocupaiunea sa o simpl meserie 1 Cnd societatea ar vede, c profesa
m l 860 nu dispune de cunoscinele specialitii 8610 ; c el nu este
animata de focultl sacru al misiunel 8616, c el face d ii misiunea sa o simpl specul , mSsurudu ocupaia nea numai cu ora
de clas, i nu eu valrea leciunel; credemu noi, (Jicfl, c ar fi po.
sibiltl, ca acest clas s& fie stim at de societate i recompensat

50

CLERUL IN FAA SOCIETAREI.

mal limitat, i aceste cerine na trecefl preste satisfacinnea neroilor ', vedemfl pre clasele, pentra esemplu, ale agricultorilor
i ale negutorilor, forte restrinse, i ele atunci se compunfl din
6menil cel mal nedes01 tai, i t0t sciina ocupaiunel lor era limi
tat Intrunfl noviciatfl de mal mall s6fl mal puini ani, i ciracul,
fie el fiifl s0Q nnntfi, n acestfl modu i cpta tt cnnoscina necesar, pentra ca s continue ocupaiaaea printelui 380, i ast-fel
s compun pre deviitorea clas a agricultorilor sett a negutorilor
timpului s8Q. Romnul s'a civi lisat. Cerinele Mar materiale ale lai
s'aO mulita i att devenita tot-o-dat i mal multiple! Aet-jl Romnai na se mal malemesce ea nevoile de Ji; el InceputQ a se
gndi i la viitor; i pentra dnsul att nevoile glile de ast-dl, ct
krar i ale acelei de mne sunt mal multe i mal variate. De aici
apoi in clasa agricultorilor i a negutorilor de ast-fll 0menl de
o inteligen re-care, i kiar ca cursurile de 8c;ina respectiv absolvite. Dar trebue s mal adugim(] i acsta, c d8c clasa agricultorilor i a negutorilor se va tot lum ali, i persnele acestor
clase vortt perde din vedere raionamentul, c ele nu trebue s fie
mal numerose, de ct capacitatea produsului lor In raportO ctre cerinele de acest natar ale societel romascl, atunci se va Intmpla, ca bucatele, produse de dnil, s nu alb pregfl, ca obiectele negoalal lor s ajunge a fi fore de valre, Iar clasele acestor
ocapaianl s pdt<Jfl pre fi8-care , cnd ncepu a nu-l mal
pate *duce traiul.
Ore ea clasele ocapaianilor morale ale societel credemO noi,
c lacral se petrece alt-fel, i ele 8e fundzl pre alte legi ? Acum 50
anlpoporul romnescu era mal puin pretenios(! i In acest privin.
El era prea mulemit cu crediaa, ereditat de la prinii 8, i
cerinele lai morale, i in special cele religise, se mrginlati In
practicele religinnel cretine, Iar preutul era datorO, ca s-l ii snlascgi 8 I bine-cuvinteze numai ntreprinderile Iul. De la preutii se
malcertO consiliarl, privitore pre datoriile sociale i familiare ale parochienilor, i acesta mal des se vedea la actul confesiunel, unde mustrara de cugetfl se nltura prin nisee epitimil, care constatt n
facerea de metanii, citirea de psaltiri, facerea de puuri, poduri i
ca acta de cea mal nalt mpcare a omului cu D-$efl, construirea
de Bisericii i de aici acest abunden de templurl divine, ce noi

__________

l AMELIORAREA P0S1IUNE1 LUI

53

untt cursa, care n privina cunotinelor l-a r pune de-asupra ta tu ror parochinilor 861.
D ar se va jjice, nu t6te pers6nele, ce compun clerul romnescO
de ast-, aQ avuta norocirea, ea sa Intre In Biseric ca una curea
seolarQ regulaii; i prin urm are de t te lipsurile unor aseminea
persne na sftuttt responsabile e le , dar mal m ult socitatea, ce nu
ll-a puti la In-ddm n sclele, necesare pentru asemine scopfl. A !
Aici trebue s scimfl, c judecata nstr nu este conform ca realita te a , adec nu este drpta. In trn d noi ntr'o clas so cial, i
ocupnd acolo o posiiane 0recare, societatea Iu cele mal dese circumstane se presint, c nu se ocup de modul venirel n stre ; ea
scie, c noi aici am venitfl cu tt buna n08tr voin, i kiar struind, i pentra acesta ea cere de la noi tn moda imperios(!, ca numai
s fimtt demni de acela, ce oeupmtl. E a dela preuttl In particularo
cere, ca el s nvee pre poporanii sel adevSrurile religiunel cretine, aa cum ele se afl In crile biblice i sim t desvoltate de s-ii
p rin i, s servlascS cele snte cu pietatea In suflettl i lnfine s
conduct pre poporanii sel In calea binelui. Aceste sdntQ condiianile, In puterea crora preutul nostru de ast 1 pote s esiste In
societatea ramnesc, i fflr6 de aceste el tot-d-una va fi espusfl,
ca s compune o clas a societel, ce nu ar av6 cuvntul de a fi.
i pre lOng aceste, dec clasa preoilor notri, kiar i aceia cril naft fcuta unu cursa regulata, ar voi, ca s devine o clas folositore societel nostre, In sensul i pentru scopul, ce ea esist
In societate; i dec ea simte necesitatea, de a se reabilita i a se rdica In okil societel romnescl, apoi cela mal buna i tot-o-dat
unicul mijloc spre acesta este perfecionarea 8a intelectuala. Noi
trebue s ne convingem, c societatea rom&nsc na privesce cu okia
invidios la prosperitatea i luavairea clerului sefl, dar tot-o-dat ea
cere, ca acst ameliorare a posiiunel d eru lai sea s se fac numai
pre calea misiunel lui din societate, adec pre calea sciinel i a per
fecionrel Ini morale; clerul mal ales este datora, <ca s caute m ai
ntiiH mpria lut D-fleU i tote celelalte se voru adaogi lui >
(Mat. VI, 3 3 . ). De aici apoi necesitatea, ca p reu tu l nostru prin
mijlocul culturel i al perfecionrel de tote lilele s-i muliasce
cunoscinele sile , pentru ca prin acesta s-i afirme si m al mult

52

CLERUL m FAA SOCIETA______ _________________

IntruDfl moda convenabilei ? T<5te sforrile, relative la ameliorarea


posiiunel 8616, l vor fi zdarnice, i numai mplinirea datoriilor cu
zela i capacitate II vor aduce fericirea i ameliorarea posiiunel
sele ln societate. i de alt parte, vegherea clasei ntregi a profesorilor, ca s nu se strec0re intre dnil indivizi necapabill i lipsil de calit&ile necesare, va fi o garanie f6rte mare, ca clasa lntrga s nu decad dela Jnalimea posiiunel sele tn societate.
Tot asemine este i posiiunea preutulu In faa societel, cu
deosibire numai, c cerinele societel ln raporta ctr preuo
sCmt mal mari i mal multiple.
Mal ntia, ast-^f att stnul romna, ct klar i porochinul din orae cera de la prentul lor, ca 61 s alb attea cunoscine,
cte Ila vora put6 face demna de posiiunea lui social. Bec parochinul ln meditaiunile 8616 tntimpin o nedumerire asupra materiilortt meditate; dee copilul 860, venind dela 8c01, aduce
o idee neconform cu privirile prinilor la lucruri; d6c ln societate se respndesca nisce idei, ce se opunO ordinel sociale, seu privirel asupra lucrurilor; atunci ctr cine credei, c parochinul 86
pte adresa eu mal multa drepta pentru resolvarea unor asemine
nedumeriri, dect ctre preuta, care este datora a fi tot-d-una la
disposiiunea lui? Fiecine din membrii societel p6te s lnkidS
na aprpelnl 860, cnd lla va sim i, c 61 volesce s I calce pragul cu asemine intenione, 860 scopfl; preutul singura este persna
din parochie, care trebue tot-de-una se fie la tn-de-mna parochienilor, i ln genere a totO omul. El este printele societel, i ca astafela, 61 ne avnd vi6 privat, trebue s lntrc cu cunoscinele
8616 pre toi parochienil sel, i s li r 6801veze tote nedumeririle lor.
D6c ns8 prentul observ, c parochienil 861 IncepO a nu 8e mal
convinge de modul, cum 61 resolvlz nedumeririle lor; dcelvede,
c preotul parochiel nn este mal mult ntrebata asupra diferitelor
materii, ce compun cadrul cunoscinelor parochinilor 861, adec
este neglijata In niece asemine Gestiuni; 860 ln fine, dc 86 ntmpl,
ca 61 s fie klar despreuitC, auijindu-l apostrofri: c, <lasO, printe, aceste nu Intr ln c6810vO, 860 c S-ta nu cunosc! de ace*
ste>; <Jicfl de t6te aceste posiiunl ale preutulu dispune modul lntrrel lui ln clericattt, adec lipsa de cursul, necesaria posiiunel lui
din societate. Societatea romnse cere ast-$I de la preutul 860

a HELIOHARKA

ROII u n e i

lui

50

f
de a ved pre cretini ndreptai, pote alunece de pre calea cea
dreapt, pte 8 se gndasc la mdsurf de udreptare, ce n'ar fi eficace i p6te kiar nici cretinesc!. Sau cercat kiar la noi, c jugal, pentru esemplu, nu aduce pre cretini la Biseric. Iu alte Sta
te, kiar cu aprobarea autoritilor civile, sa pusa In aplicaiune
registrul de conduit al parochienilor, i In loc de ndreptare sa avutu numai o ipocrisie i o farie couderauabil. i In genere, meurile poliieneti nu pota s aduc nici o dat ndreptarea rului
morala, Cretinismul este religiunea conviciunilor! i inima nu se
formez i nici nclin spre bine, dect numai < p rin bunele consiliurt, esemplul pstorului i convingerea tn veritilc relegiunel
cretine >.
i In adever. Ct bine nu sar avea In resultatfl, cnd vid a casnic i familiar a preutului, cnd ogrele i gradinele lui, cnd economia In genere domestic a casei preutului, ar fi diriget dupre
regulele sciiuel, i conduse de o minte ager i ntreprin$8t0re ? Societatea In programele de nvgmentu seminarialu pentru aceste anume
scopuri a pusa mal multe sciine, care urmresca bunul tria al ornulu i; i preutul numai prin aplicaia nea lor inteligent din vi va
putea s ajung6,ca s devin conductorul parochienilor se( i pre calea fericirel terestre. Pa cnd las preutul romua se va limita n
cunoscinele scole!; 8 cnd cunosciaele, de A gricultur, Orticultur, Medecin popular, Igien, Sciinl matematice i nat
rale, nu se vora adugi Jilnica pria studia i m editaiune;
cnd n fine pre calea bunului tria nu se va gndi preutul i singura, i, comparnd procedurile sciinel cu ale rutin ei, nu va gsi
altele, care s fie proprie fie-cria localiti, i conforme cu circumstrile viee parochienilor sel, atunci, ^icema, preutul nu pote
s alb preteniuaea, de a fi conductorul societel pre calea buuului tria, esemplul lui nu va fi imitata, i de scderile preutului nu
este culpabil societatea. Preutul prin posiiunea sa moral In faa
parochienilor are tte elementele necesara, de a fi imitata i pre
calea bunului tr ia ; dar spre acesta i se cere cuuoscina i perfocionarea perpetu. FOr de sciin nu este cu putin a conduce, i
0r6 de unA progresa pre calea bunului tria preutul nu va putea
fi imitata.
De acela, dupre opiniunea nstr, cela ntiu lucru, asupra cd-

54

CLERUL IN FA?A S0C1BTA8I _________ ________

asistena sa in societate, i tot-o-dat s-i creeze unu dreptu la


respectul societel.
Dar s nu credemtl, c o asemene msur, i unfl asemene mijloca
de ameliorare a posiiuael preotului este necesarii numai pentru aceia din preoi, carii oafl fcota unu cured seminarialtt regulatei.
Insu-l preuil din seminariti aQ necesitate de ocnpaiuol Jilnice,
pentru c numai prin acesta mijlocQ el i vorO put conserva cele
nvate, i tot-o-dat i voril crece cadrul cunoscinelor cela mrginittl, cu care aO eitu din sc01. Sciina in genere este frte capricis! Ea ne prssce, cum se simte c&t de puin neglijat din
partea n0str! i nu se d supus, nici se las n posesiunea n08tr
de ct numai cn condiiuuea, de a*]ne ocupa ^ilnic de dnsa. Prin
urmare e necesarii, ca i preuil din seminariti s nu ntrerupt
ocupaiunile lor cu sciina, i s ambiioneze, ca ei s devin i
tot-o-dat s fie n mesur, a resolva tote nedumeririle porochienilor, seu ale enoriaelor lor, i In genere, a'f nvea, sni i conduce n calea binelui.
Un alta mijlocii i mal eficaia, care, dupre opiniunea nstr, ar
put s regenereze pre clerul nostru, silnt conferinele pastorale ale
preuilor, care n orae ar put s se fac sub preedina protolereilor, Iar in sate sub a prolestosulul de plas. Ce se atinge in special
de oraele reediniale a le Episcopilor, apoi aici pentru mal mult
autoritate, i kiar pentru dirigerea conferinelor din Eparchia ntreg, conferinele pastorale ale preuilor i vorfl dirig lucrrile
sub preedina Episcopului, seu al unul mputerniciii al sea. Aici,
In aceste conferine, fie-care preoii va aduce materialul observaianilor sele, fcute in parochil. Fie-care preota va face cunoscuta
conferinei, c, pentra esemplu, porochienil sel nu vina la Biseric,
nu mplinesca obligaiunile religise, nu postesca, nu se mrtorisesefl, nu se cuminic, sunta cuprini de viciile cotare i cutare
i in genere aO lipsurile morale cutare i cotare. Tote aceste
observaianl, eepuse verbal sett in scris ,naintea conferinei, vortt
forma materialul, asupra cruia conferina datoresce a medita,
a ficaa msurile de ndreptare ale rului, i n fine a stipula nisee
regale, care vorfl servi, ca cluz, pentru preotul de parochie
in servirea sa pstoral.
Scimtt i acesta, ci lucrul pote s degenereze! Clerul In dorina

____ _______________ i AMELIORAREA P0311UNEI L U I

57

porturile consiliilor n6stre judeene, c moralitatea populaiunilor este


czut, ca cultul este despreguita, c viea familiara este tresaltat de
pre basele morali iei, i altele, i noi la t6te aceste ne lntrebmtt,
care s fie causa unei asemine decderi morale) E prea dev6rat, c
asupra vieel morale a parochienilor notri a avuta o mare influen
i elementul strinQ, introdusa In t6te parochiile, att urbane, cat i
rarale; dar nu este mal puin adevSrat i acesta, c causa a multor pScate sociale este klar n mijlocul nostru. Dec poporul romnesca nu mal pzesce posturile, dc el ast-^I nclin spre beie,
i petrecerile lui aQ degenerata ntro pasiune; dec nu mal are respecta pentru averea public, apoi tote aceste, trebue s le recun6ecernu, sunt ble strine, venite din Occidentul s<5a Orientul nostru,
i causa lor este In acesta clementa, ce ne-a cotropita. Dar sunta
ble ln popora curat locale, ceaa ncolit i saa desvoltattt ln mijlocul nostru, alimentate de nisce cause curat romnesc!. Mal ntia
cultul religiosa la poporul romneeca din timpurile cele mal antice
a fosta nu desprecuita, ci din contr ngrijit din t6te puncturile
de privire. Numrul Bisericilor romnescl cu splend6rea lor pute
pgne mal dSun$i s concureze cu monumentele de asemine natur
de la tote poporela cretine. ngrijirea cultului religiosa a Eiomnilor mergea a ajunge departe preste chotarele lor . . . A st
1 este In negligen. i care 89 fie causa 1 . . . . AdevSrul trebuesce mrturisit i cu orl-ce prega.
FnS la tnceputul jumtel a doa a secuiului al X IX -le, a t t
din c6ce, ct i dincolo de Milcov, cultul divina a fosta ngrijit Intrun moda particulara. Dovad Metropolia de Iai i a Ungro-Vlachiel, Episcopiile de Hui, Buzett, etc. i prelaii acestor Eparchil aveu sc61e speciale pentru muzic, ritualul Episcopiei da tona n
ttt Eparchia, i la Bazett ajunsese, ca klar architectura biseric6sc a Episcopiei s fie im itat i klar la Bisericile din sate. Eca ce
p6te face capul unei Biserici, i tot pre acele tim p u ri, cnd capii
Bisericilor put6a s se gndlascS la splendrea Bisericel, p ren tu l,
sciind, c Episcopul locului este dominata de rvna casei lui D$ea,
mergea singura regulat la Biseric, mpreun cu mama preutesa i
ca copilaii sel, fcea serviciul snta cu puin seiin, dar plina de zeIul i respectul ctre cele s n te ; i atunci era de s ig u r, c i klar
parochienil nu puta face a lta -fe la ; i el trebulaa 8& m6rg6 la Bi

56

CLERUL IN FACA S0C1ETAE1

ruia conferina pastoral trebue s-i indrepteee privirile sele, tre


hue s fie casa pstorului. Se ?ord stipula regule 91 se va indica la
mijleele proprii, pria care preatul va deveni demnii de afi imitat, attil In parochia rural, ct kiar i In cea urban.
Odat regulat casa pstorului In privina material, ea mal
muli uurin se va procede i la regularea vieel lui morale. Omai, ce-l are traiul regulata i vita asigurat, se supune i ntvrnd legel, care l face, ca s tindg, ca ctr un centra de gravitaiune, spre casa i familia sa. i de alt parte, numai cela fOrg
de mas i cas pte deveni de ordinar ViciosQ, i moralitatea este
strns-legat i de regularitatea vieel materiale. Noi totd6una am
8, i acesta este pentru noi o conviciune, c regenerarea ornalui trebue tot-d-una s 86 IncepS cu acela, ce este mal aprpe i
mal simit de dnsul, i partea moral a omului vine"tot-deuna
dupO cea material. Acesta o atest legile desvoltrel individului,
precum kiar i ale omenirel in genere.
Cnd eondiionm viea moral cu cea material nu nelegemu
avuie i bogie nemsurat. Noi scim fdrte bine, c o asemine avaie este kiar opas moralitel, dupre cum a recuaoscuto i Mntuitoral tn pilda celui bogat. Noi na eerem, ca preutul 8 fie bogatfl, dar eondiionm moralitatea cu regularea casei pstorului.
Noi ecimfl acesta, c omul, ce nu este In stare, ca din puinul material brut, de care dispune i el, ca din modesta sa avere, 8-l
facS traiul plcut, i convenabil eu posiiunea sa, und asemenea
om cn atta mal puin va fi n stare, ca 8-l reguleze viea 8a
moral, i s-i ficseze regule de conduit, gsind i mijlcele
pentru realizarea binelui.
Eca cuvintele, pentru care noi punem ngrijirea cu partea moral a preotului, dup regularea casei lu i; i n asem9nea mprejnrri, att privirile fie-crul preut, precum i ale conferinei pstorale, vorfl fi ndreptate asupra vieel morale a preutului, dup regularea vieel lui casnice.
i In adevr, cnd partea moral i religi08 a societel va prospera, de ct numai atunci, end acesta va fi prosper n familia
preutului ? Credem noi, c am mal vedea Bisericile de parochil
g61e, cnd soia preutului, mbrcat In mod cuviincios, cu copiii i
kiar ca domesticii sel, ar veni regulat la Biseric Se gice prin ra-

______________

t AMELIORAREA POS11UNEI LUI

59

pata ln jarul monastirilor averile lor, i pre aceste 10-att proadusfl


o dat tot naiune!. El bine, care este cuvntul, de a ne mal supune
unor intrige meskine ? Ma! esiet vre una puncta de diferint lntre acia, cari! a misiunea, de a respndi virtutea i esemplul cela
bnna intre poporani? N u, frailor, de acuma la lucru. Preuii, el
mal ntdia snta datori a se pune ln capul reformrel; i prin oreorganizare total a familiei i a domesticilor lor vorO isbuti, ca s&
readuc ndreptarea moravurilor i s reintroduc respectula ctre
cele religiose, i prin urmare i ctre persdnele lor. Eca Iari
cum reapare necesitatea de nisce conferine pstorale, unde ce! mal
tar! din clera vora purta sarcinele celor ma! debil!, i unde 8e vora
ficsa regule de conduit i pentru acia uin preul, carii nu aa avuta
fericirea de a cpta o dos de cunoscine mal ntinse, privitre
pre /nodul, cum prentul cu familia 8a p 6tS s fie modelul de vi
moral pentru parochienil sel.
Pusa preutul de la o margine a 6re! la cealalt ln posiiune, de a fi demna de imitata ln viea Iul moral; ajunsa n posiiunea, ca el s p 6t fi conductorul viee! sociale, lucrnd tot-d 6una In comuna, ca una corpa compacta; 0re mal rmne vre o
Indoel, c tote blele, ce bntue ast-dl societatea netr, nu se
pota vindeca ? Intorsa o dat omul cu fa ga spre Biseric, 0re-credema no!, c poporul romnesca nu va vedea lipsurile Bisericilor
i nu-I va fi mil de vduva i de orfanii preutulu, care ln tot
viea la snitu i -a alinat durerile sufletesc! ? O ! Ea nu m
indolesca una singura momenta, cnd scii calitile poporului romneseu, care cu bine-facerea a ajunsa la lerusalem a!... Dar
nc o dat ma! repeta, trebue mal ntia s ne facema demni de
plata, ce o pretindema . . . ^ . .
Al doile mijlocii de ndreptare a relelor, ce ne sap esistena moral, suota consiliile, ce preutul cu t t ocasiunea p 6te 8& dea parochienilor 861. Preutul, avndu-l bine regulat casa sa, i fiindu-
fruntea senin n faa parochienilor si, el va putea ln to ta timpul
s insiste asupra viciilor, ce bntue pre parochienil s6I ; va Intra
In casa lor, pzind momentele cele mal critice din vie, i la timpa
propuett fiind una consilia, va Introduce balsam ul, care de o dat
va vindeca mal multe rane din sufletul parochienilor 861. D6r 86 admitema i aici, c poporuil nu ascult mal mult de consiliile preu-

58

GLEaOL IN F a OA SOC1ETAEI

seric, s se IngrijlascS de cultul religioii i s procure totO necesariul, att pentru Biseric, ct i pentru personalul el. Mni nsS
profntre, nvelite cu pelea naionalitii, aQ Intrata In Biserica
romnesc; i forfl de a destioge ortodocsia de papisma, i comparndu-le numai din punctul de privire formala, aQ nceput s
lovlasc Biserica, Instituiunea, carea In fiomnia a fosta tot
k d-una identic cu naionalitatea, cultura i progresulQ rom&nescQ.
Aceste lovituri, urmrind n aparin un bine i mal mare, ele &a
tresaltatu Biserica de pre vekile el temelii; aQ adusa o stare de
lucruri no ; i la u no restabilire a lucrurilor, ele aa fcuta, ca Episcopiile s nceteze pentru unQ timpQ, de a mal fi centrurile de cultur religids; preoii aa nceput a se uita altorea
cu Episcopal lor, i Mar s-i formuleze nisce priviri asupra lucrurilor cu total streine de obiceiul pmnlalol nostru.
latre preoii romni aa esistat i de acia, carii 00 trlaa numai
fundndu-se pre legea de imitaiuue; fcuse cursuri seminariale dinC010 i dinc0ce de Milcov. Acetia reflectau i singuri asupra strel
lucrurilor; vedeQ rul i UQ semnalaQ, ncorporndu-lQ cnd ntro
person, cnd lntralta; aa protestat kiar, cnd mprejurrile llatt
fosta favorabile, i stigmatisnd pre o perso, sU d08 din clerul
nalta, aa creduta, c aQ vindecatarul. Nu! Rul nu sa vindecata,
el esist i kiar cresce, fiind c causa acestui r 8a nu este sfrmat,
ndreptai-, frailor, privirile vdstre asupra acelei mni de 0meni, carii presar piperul, intriga, Intre preul i poporenl sub
pretecstul de omenii eciinel; distingei! pre cialall, carii sub masca simpatiei pentru preul desvolt nencrederea i a ura Intre
preul i clugri; i n fine stigmatisal pre acele fiine infernale,
care na urmresca, de ct disbinarea i ura Intre frai. O dat cunoscnt acest man de streini, sQ mal drept Instreinal, vei cunosce causa indiferentismului religiosu din poporul romna, i asupra acestui rQ trebue apoi lucrata ca puteri unite. )icemU streini, instreinal, cci numai acetia pota s uite, sea kiar s na
ecie, c cel mal muli prelai romni, i-au pusa sufletul lor pentru
er i naionalitate, c preuil romal de-un-^i aa snittt
pre parochienl In aele altarului, i-I-aQ nvata carte latindele
templurilor, i tnfiae, c clugril i clugAriile romne, profitnd
de ncrederea cea mare a poporului romnescu n Biseric! aft gru-

I AMELIORAREA POS11UNB1 LUI

61

cte-va regale de omilii, fi n a le preseata nisce modele de esplicaunea evangeliilor din Duminicile i srbtorile cele mal nsemnate.
stQ'feld lucrnd i Introducnd conferinele petorale, de o cam
dat cela puin In oraele eparchiale, noi vomu vedea, c fisiognomia cierului *nostru are s se schimbe cn totul. Preutul are s-i
formeze cunoscina de sine i de datoriile sele, i cil acsta are s-i
cunscS misiunea sa cea snt i nalt pentru societate. nsui societatea va vedea, c preutul are importan pentru dlnsa i ea II
va proaduce stima i cele necesare pentru o vie convenabil. Am
jliso de multe-orl i o mal repeimti, conferina pstoral, i iar
conferina pstoral, este mijlocul ast- de ndreptare a relelor,de care suferina.
Mijlcele administrative contribue i ele frte mult la ameliorarea
posiiunel preutului. Noi ne-am deprinii i acesta constitue pentru
noi o lege, ca s vedemfi tot-de-una unul i acelai numdra de
persne in jurul unei Biserici. Este neces&rtl acela numQrd de elerid , pte i el s trlasce omenesce, pre noi puin ne import acsta.
Totfl, ee ne impresionez este, c de la cutare Biseric s'a suprimato diacoDul, c In cutare ctunu, compusa din cinei s6fl <Jece
case, lipse3ce Biseric c n fine la parochia cutare a rSmastt numai
unfi preuta. Tote aceste le audima In fie-care , i altele mal multe,
de ct aceste, care dupre opiniunea nostr provin dintruntt escesil
de religiositate al poporului romnesefl. Noi nu voimd pentru aceste
bune disposiiunl s-la Inculpmfl, dar tot-o-dat la mal rug&ma
s fie i drepta. Preutul i diaconul unei Biserici stntd 6menl i
cele de mal multe-orl mpovrai cu cte o cas de copil. E( bine
aceti 6menl trebue s fie aed numai ataai la serviciile religise,
i In asemine casd viea lor i a familiilor lor trebuesce s fie asigurat, s6u s li se permits, de a avea i alte ocupaiun, cu care
i-ar putea duce traiul de ast-ij mne, i la asemine casd
ar lipsi de la datoriile lor. De alt parte, se mal Jice, c In cutare
ctnnd morii 6menil fdrd de preul, i lipsesce kiar Biserica. Dar
nisce asemine pretenioi scii el, c Biserica nu reclam attea keltuele cu construirea, pre cte ea cere pentru ntreinerea e l ) Eca
cuvintele, pentru care Biserica este inut kiar de can6ue, ca congtrucinnea unei Biserici s se fac6 numai ln tro parochie eclesias-

60

CLERUL IN F A A S0C1BTAE1

ta la l; c 01 ln locQ de a'lu primi cu bun voin n casele lo r, ti


nkidQ ua, 86(1 ltl primesco ca r0c61. Trebae 6re i lntro asemine
stare de lacrur s nculparo pre popora ? Paternii noi s $icema,
ci 61 este barbarii, i c preceptele religiunel strbunilor 861 ti supr audul ? Eq ntreba i s-mi spun ln consciin fie-care din
fraii preoi, dec a ntmpinat vre o nemulumire, fcnd visit
parochiale poporanilor 861, i, ducndaso ncasa lor, pentru al consola ln nonorocir, i sa tnkisd ua ? Preutul este i trebue s fie amicul i consolatorul suferiudilor din parochia s a , i fie-care om ,
impinsfl de inclinaianile sufletesc!, umbl i caut klar amici ln
momentele de neiinisce ale sufletului 86Q............
Fiind ns6 c i pre calea consiliilor est mult do lucrat; i
ind-c o singur, putere omenesc ar pute s fie nfrnt de obstaculele, ce ar put6 fie-care preutu s ntmpine ln parochia sa ;
apoi de acela noi i acostu moda de ameliorare al societel i prin
dtnsul al clerului, 110 reservmO tot conferinei pstorale, care va
specifica mal de apropo regalele, cum preutal prin consiliile 8610 va
ajunge, la a fi ascultata i klar practicata in preceptele religiunel
Mntuitorului Christos.
In fine mijlocul cel mai suprema, care 110 face pre preutO s alb
tt valrea naiatea parochienilor 861, este predica. Ac6st& e prea
adevrata, nu se pte pretinde de la toi preuii notri, i co t6te
aceste, noi am avut fericita ocasiune, ca s constatmO, c i preuii fOr de cursuri seminariale pota s fac nisce simple lnv6turl
poporanilor 861. Banul sima, zelul pentru misiunea s a , i ardrea
de a'l mplini datoria, vorQ fi prea de ajunsa, ca s vedemO a se
inea lnvetarl morale i klar prin Bisericile de sate, mal ales n
timpul Iernel, cnd att preuii, ct i stenii snta concentrai i
adonal prin casele lor. UoO lucra lns6 se cere i pentru acesta, impulsianea i dirigerea prouilor spre totfi lucrulO buna. i 6re eredemO noi, c preutul nostru, condusQ de conferinele pastorale, ce
vora fi dirigeate de EpiscopQ, protoIereO i prolestol, nu i va
mplini datoria sa i pre acesta cale ? Cu prea puine escepiunl, i
ca una nam6r0 forte micO de btrnl, maiori ta tea preuilor notri
va fi n stare, ca din mijloeul Bisericel s-i nvee pre simplii 861
parochienl InvSturile religianel cretine. Datoria nsC a conferinelor pstorale i ln acost materie, va consiste ln a arta preuilor

l AMELIORAREA POS11UNE. LUI

G.\

necesitatea, ca n fie-care parochie s nu esiste, dect unu singurii


preutu, Parochul Btserice cu dasclb necesariit remnend, ca
acestu personal s se adauge num ai cu condiiunea, cnd m i)
Ucele de ntreinere voru fi fcse, sigure i permanente.

D a! Societatea are necesitate de clerQ. Ast-^I mal molt, de ct


ori cnd, adevrata posiiane a clerului, posiianea lui moral, este
mal reclamat de ctre Societate. Cnd societatea romnscft 10
privina cultarel intrlectuale era mal puin ecsigibil. rolul preutului In parochia sa se limita In actul sAuirel, i benediciunea divinft, klemat asupra ntreprinderilor omenire!, era prea de ajuusO,
ca s-I justifice i s- afirme posiiunea in faa societel. Cu ct
nse clasele emenilor de sciin se lnmulescd In societatea romnec; cu cat 0m6nil, ce se ocup cu adeverul, binele i frumosul,
vorQ fi mal m uli; cu atta posiiunea preutulul In faa societel
devine mal ecsigibil; societatea reclam de Ia dinsul mal multe cunoscine; i el se va bucura n faa Societel de o posiiane, carea
va fi tot-de-una resultatul meritelor sle. De acela, frailor Preul,
trebue s ne punem pre lucru. Societatea de la noi cere i noi sftntema datori, ca s corespundema cerinelor el. Cnltara mal n -

ti& dilnic, operat asupra sufletului nostru. Lucrarea cu puteri unite n datoriile servirel pAetorale. i n fine, Regularea preuilor pre paroe h i i . Eca, dupre noi, ameliorarea de o cam dat a posiiunel clerului n faa 80-

cietel.
**oh. G en a d ie l o t c i o n .

62

Cl e r u l in f a ? a s o c ik t a k

tie i parochienil sflnta datori si ngrijascS att de splendrea


Biaericel, ct i de personalul el.
Ca t6te prescripiunile canonice, relative la nfiinarea anei Biserici; ca tot dreptul resonfl, ce impane fie-crul cretina, de a se
ngriji de s6rta preoilor i a familiilor lor, lumea na ncetezi, de
k fi ca preteniunl In respectul numrului preuilor, i a plend0rel
feericilor. Este ana ce ludabila dorina erestinilor notri, ca si
tade s-ta lit urgie efectundn-se ca diacona; Snirea untului de
lemna (Maslul), precum i ragicianile pentru cel mori sunttt impun6t6re sufletului, cnd ele se efecta de trei, 8 klar i pte prea i; tresalt cine-va de bacarie, cnd vede, ci orianal romna, i
specialmente cela de BacurescI, nu se cunun i nu-l ngropi morii sgf, de ct ea trei preal, i de multe-orl i cu archierea. Tote
aceste servicii, i specialminte cnd ele sOnttt i pompse, reclam
nna personala numeroii, i el devine ntreita i mptrita, cnd
luima ln eonsideraiune, ci preuii, carii 11 efectui, aa cte tre i,
patra i une-orl i mal muli copil. El bine, fie-care lncrtora
trlesce din plata ostenelelor sele, i preuii anei parochil, ca familiile i posteritatea lor, cati a se ntreinea de parochienl. Fiind
c inci de mnlt parochienil notri aa ncetat de a ngriji de
prenl i familiile lor latruna moda caviinclosfi; i fiind c la noi
8a Introdusa deprinderea, de a da preutulu ln natur, Iar mal pre
urmi ln bani plata serviciilor sle divine; a trebuit din necesi
ea preutul 8i se gndescg i la alte mijloce pentru susinerea sa, i
agricultura, fiind nenterjisi de canne, a formata oeapaiunea lui
principal. De aici una fela de indiferini pentru parochie, i indiferina clerului a data nascere la desprega din partea parochienilor i, de alt parte, la deschiderea parochial pentru doi, trei, patra i ane-or i cinci preul Intro parochie.
Na! Lucrul nu mal p6te rSmne aici. Preuii trebuesefi trai dela eele-alte oeupaiunl, i afectai ln moda principalttla serviciile religi6se. Oeapaianile ea cmpul, ca economia domestic, i ln genere ca tottt acela, ee-l p6te constitui banal tria, trebuescfl subordinate ocapaiunilor lui principale, i eare 11 determin posiiunea
ln societate. Preutul trebae s rmnd pstorul parochienilor se!....
i numai Intro asemine stare de lucruri i va recpta posiiunea sa
morali i va putea s fie conductorul poporanilor sel. De aici apoi

_____ _________

SAU BSPL1GA1A SERVICIULUI DIVIN

63

66. A cest n u tr im e n t se c h ia m la n o E u ch a ristie , d in


carea n im e n e a a ltu l n u se p 6 te m p rt i, d e ct n u m a i cel
ce cred e a fi adenfirate cele ce n v m n o t, i este sp lat
n b a ia re n a sc e rii i a e rt ril p ic a te lo r, i v ieu esce ast-fel
p re c u m a p re d a t C h ris to s : c n u lu m acestea ca m ncare i b fiu tu r c o m u n ; c i p re c u m p r in c u v e n tu l Iul
D u m n ezeu s a n tru p a t Iis u s C ristos M n tu ito ru l n o stru ,
i tr u p i s n g e p e n tru m n tu ire a n d s tr a a v u t, asem en e a i p rin c u v e n tu l ru g c iu n ii celei c tre d e n s u l, n u trim e n tu l E u ch arisie n e a m n v a t a fi T ru p u l i Sngele aceluiai Iisu s, d in care se n u tre sc e s n g e le i t r u
p u l n o s tru , p rin prefacere. Cci A posto lii, n M em o rabilele scrise d e d e n i, care se n u m e s c u E v a n g e lii, s p u n c
ast-fel a p re d a t lo r I i s u s : ca re , lu n d pin e, i m u l m in d ,
a d i s : Acesta este tr u p u l m e u ; acesta s fa c e i n t r u p o m en ir e a m ea. A sem enea i p a c h a r u l, lu n d , i m u l m in d ,
a jls: Acesta este sngele m eu . Si n u m a i lo r le a d a t .
67. Noi d a r de atu n ce a pre acestea p u ru re a n i le a d u c e m
a m in te , p re d n d u le u n i alto ra . Si cei a v u i a ju t m pe
toi cei n eav u l, i to t d e au n a s u n te m u n ii. Si p e n tr u
tte cele ce oferim , b in e c u v n t m p re F c to ru l a t t e ,
p rin F iiu l su Iisu s C hristos, i p rin D u h u l cel s i n t. Si
n $ioa n u m it a sd relu l (D u m in eca), toi cei ce se afl
p rin orae i p rin sate, n e a d u n m la u n lo c fi, i se citescfi scrierile A postolilor, sau ale P ro feilo r, p e c t e rt
tim p u l. Si d u p ce ncetez c itito ru l, P ro e sto su l ro stesc e
u cu vntare n d e m n t re la im ita re a acesto r b u n e n v tu r. Dup aceea n e sc u l m c u to ii, i n l m ru g c iu n l; i p recum a m $ is m al su s, d u p ce sfe rim ru gciunea, se aduce pin e i v in i a p , i P ro e sto su l asem enea n al ru g c iu n i si m u l m irl d u p p u te rea Iul,
i poporul aclam n u rm , d ic e n d : A m in . D up aceea
se d fie cruia a se m p rti d in cele b in e c u v e n ta te , i
celor ce n u s u n t presen l li se tr m ite p rin d iaco n i.
Dup aceea ,c e l ce se n lesn escu i v o e s c , d fie care
A NUL f i i

LITURGICA
(Urmare ved No. XII, al anului II)

Reproducnd mai sus n esplicaia liturgie form ulele


sfinirii Dumnedeescilor Daruri din liturgiile prim itive,
au fi voit s reproduc i pre sfntul Ju stin M a rtiru l;
ns acesta nu descrie form uleie rugciunilor litu rg ic e ,
ci vorbesce num ai despre srutarea, pcii, i despre sfnta
mprtire , respundend la colam niile Jidovilor i ale
Pgnilor, i de aceea am lsat al reproduce aci n u rm a
Liturgie, ca u n suplim ent la comentarele acestor pri
liturgice.
SFANUL JUSTIN MARTIRUL SI FILOSOFUL.
{Apologia 1. 6567).
65. Iar noi, dup ce ast-fel (cum s a dis mal sus) l lm
(botezm) pe cel ce sa convins i a consim it (la cele ce
predm noi), 11 aducem la cel ce se num escu fraii, u n d e
el sunt adunai pentru a se ru g a n c o m u n , att pen tru
noi n in e, ct i pentru cel lu m in a t, i pen tru toi fraii de pretutindinea, ca s ne nvrednicim a n e nva
adevrul, i prin lapte s dov ed im , c su n tem b u n i i
pzitori al celor poruncite de Christos, spre a dobndi e*
terna m ntuire. Si sferind rugciunea, u n u l pre altu l
ne srutm fresce. Dup6 aceea, se aduce Proestosulul
(Episcopului) frailor pine i pachar cu v in i cu a p ;
i el lund, laud i m rire n al P rintelui atte, p rin
numele Fiiulul i al sfntului Duh, m u llm in d n u p u in
i pentru cel lum inat, c sa n vrednicit acestora printrensul. Si dup ce sferasce el rugciunea, i m ulm irea, tot poporul asistent acclam, d ic e n d ; A m in. Iar
Amin, n lim ba Ebraic nsem nez, aa s fie. Dup ce
Proestosul mulmesce, i tot poporul ice A m in, n u miil la noi Diaconi daG la toi cel de fa^i s se m prtasc din pinea i vin u l i apa ce s'au b in e c u v n ta t,
i celor abseni le duce pe acas.

__________________ SAU ESPL1CATIA SERVICIULUI DIVIN

67

DESPRE SERVICIUL DIVIN LA SERBTORILE CELE


MI NSEMNATE.
A) DEOSEBIRILE SERVICIULUI DIVIN LA 8ERBATORI.

40.

DEOSEBIRILE SERVICIULUI DIVIN AL SERBATORILOR


MARI 81 MICI IN GENERE.

Serbtorile bisericescl su n t nisce solem niti sfinite,


care se sSverescu spre gloria Iul Dumnedeii i aducerea
am inte de cele m al nsem nate evenim ente de bucurie
pentru Biseric. In raport ctre cretin i, aceste solemnitll su n t binefctdre, p en tru c detept i ntrescti
ntreni credina, sperana i dragostea ctre D um nezeu,
i 11 dispun ctre o m al b u n n tre b u in a r a Dumnejeescilor daruri.
P otrivit cu acest m enire a sfintelor serb to rl, Biserica
distinge serviciul lor d iv in p rin tro m al m u lt flnicie a
rnduelelor bisericescl, p rin solem nitatea ru g c iu n ilo r
i a cn t rilo r, ba nc i p rin u n m al m a re n u m i r i
prelungire a lor. T6te iau atu nci n Biseric u n to n i o
form mal sublim , spre a ridica sp iritu l n o stru la theoria lu crurilor celor glori0se ale Iul D um nedeu. Si investm entrile sfiniilor servitori s u n t d u p p u tere m a lstr lucit6re, i n tem plu se vede o m al m a re ilu m in a re . Acesta este Sym bol vfidut al b u c u rie i d u h o v n icescl celei
nev 6 $ u te, care cu deosebire se arat n serb to rile cele
cretinescl. A tunci se face n biseric i m al m u lt tm ere, carea nsem nez m b ilu g a re a H a ru lu i; i u ile
mpSrtescl m al adeseori se d eschid, sp re ad u cere a m in te
de patria ceresc, ctre carea tre b u e n e c o n te n it s tindem . La serbtorile cele m a ri au lim m al m u lte cn t ri
i doxologil; Iar la Pati, care este cea m a l m a re d in tre
serbtor, m al tt slu jb a se rv ic iu lu i d iv in se sv lrasce
p rin cntare. Acesta este esp rim are a n e m rg in ite i b ucurii duhovnicescl, ce B iserica sim esce p e n tiu n v ie re a
Iul C hristos; c c i, p recu m jice A p o sto lu l, cel p lin i de

66

ct il las in im a ; i ceea ce se adun, se depune la Proestosul, i el d ajutre orfanilor i vSduvelor, i bolnavilor, i celor scptai, i celor ce se afl n nchisori,
i cltorilor lipsiii de cele trebuincidse, i tu tu ro r celor
ce au trebuin de ajutor. Iar diua s<5relui, n carea ne
adunm cu toi la un locu, este ales , pentru c acesta
este diua nteia, n carea Dumnedeu, a fcut cerul i pmen tu l; i Iisus Christos M ntuitorul nostru n acest
ii a nviat din m o ri.
. Acest descriere ns n u trebue luat drept liturgie
form al; cdi Sfanul Justin, adresnd Apologia sa ctre
pgni, atinge num ai punctele acelea, pen tru care el calom nia pe cretini, dicend c su n t im m orall ian th ro pofagl. Pentru srutarea pcii, nchintorii de idoli ca
lom niau pe cretini, c el la adunrile lo r n o pturne se
srut, i comit fapte nedem ne de u n servicii! d iv i n ; i
sfanul Justin le respunde, c cretinii se srutafi fresce,
iar nu curvesce. In ceea ce privesce Dumne^eesca Imprtire, pgnii, tot d a-una aai de jidani', calommau pe cretini, c el la adunrile lor religi0se m nnc
cte un copil. Stntul Ju stin le re sp u n d e , c cretinii la
serviciul lor divin se mprtescu cu pne i cu v in
mestecat cu a p , care p rin rugciunea sacerdotelul se
prefac n trupul i sngele Iul Iisus Christos, i c p rin
urmare acusaiunile lor su n t nisce in v en ii i calom nii
nedemne.
Nu trebue ns s scpm d in v ed ere, c cretinii d in
secolul al doilea erai m u lt mal civilisal de ct cel deastd l; cd atunci cel avui contribuiau p en tru ntreinerea confrailor lor celor ce n u erau n stare de ai scte
pinea, n ct intre denil n u se vedea ceretor, sau m ise r ; ins ce e drept, pe atunci cretinii aveau m al m u lt
ruine, i num ai la nev0e m ajor n tin d ea m na s cear
mil de la confraii sei, pe cnd ast-jtl ceretoria a eit
prea m ult la mod.

SAU ESPLICAIA SERVICIULUI DIVIN

69

cepe s e p t m n a P a tim ilo r, care este n a in te se rb a re a Vin e ril cel M ari, ca re in v e c h im e se n u m ia P atele Restign ir il ( ), i ca re se se rb a c u m u lt ev lav ie, ca i P ascele n v ie rii ( ).
U nele d in se rb to rile d e p este a n se lic u n e m u ta b ile ,
p e n tru c ele se serb ez tot-deau n a n aceleai ale
lu n ilo r a n u l u i ; ia r altele se d ic u m u t a b il e , p e n tr u c acestea u rm e z d u p D u m in eca P a te lu l, c a re se m u t n
fie-care a n , n c e p n d m u ta re a d in d u lc e le C r c iu n u lu i,
c n d se n cep e T rio d u l c u se ria Iu l d e D u m in e c i, carea
se finesce la D u m in eca R u sa liilo r, d u p c a re u rm e z celelalte D um ineci ale a n u lu i.
41.

VESPEBA SAU VECERNIA SEBBATOBILOB.

La t<5te se rb to rile cele m a ri i la D u m in e c i, a l c ro ra


serv iciu d iv in este c u p riv e g h ie re d e t<5t n<5ptea, este i
o v ecern ie m i c , adec pe s c u r t , fiin d c v e c e rn ia cea
m are se unesce cu u tre n ia . Acest v e c e rn ie se c n t puc in m al n a in te de a p u su l s re lu l, n c e p n d c u c e a su l al
n o u lea, i fr v chod. Ia r d u p a p u s u l s re lu l, v e c e rn ia
cea m are, adec p riv eg h ie rea , n cep e c u d e sc h id e re a u ilo r m p r te sc l; i D iaconul s t r ig n d : S c u la f i v e ! Preotu l cdesce t<5t b iserica , i in tr n d n A ltar m re sc e pe
prea sfnta T reim e, dicix d : S la v s fin te i s i c e i d e o fiin l ,
scl. Cel m al m are n c e p e V e n ii s n e n c h i n m cu
cntare, i stran ele c o n tin u p sa lm u l d e se a ra i p rim u l
antifon de la n tia C athism to t c u c n ta re , n c t m a l
t6t priveghierea se s6verasce p rin c n ta re . Si n t<5te
acestea se vede d o rin a B isericel d e a n e u m p le a d e b u c u rie d u h v n ic sc, i de s im u ri de re c u n o s c in i de
m ulm it ctre D um ned eu M n tu ito ru l n o s t r u , p e n tru
n e m rg in ita sa m il i iu b ire de 0 m e n l, d esp re care n i
se aduce a m in te n tte fru m d sele c n t ri i c itiri ale n tregel priveghierl. Mn tu i t<5rea p o g o rre a Iu l D u m n ezeu

68

LITURGICA

Duhul, i vorbescti in tru sine in psalm i i n laude i im,


cntri duhovniceti (Ef. 5. 18, 19).
Serbtorilor bisericesc!, potrivit cu im portana subiectulul lo r , le este nsuit o solemnitate mal m are, safi
mal mic. Cea mal mare solemnitate aBisericel, sau Serbtrea serbtorilor, este Sfntul P ate, care ntrece pe
t<5te celelalte cu solemnitatea i cu sublim itatea serviciulul su divin. Dup ser btrea Patelul urm ez ser
btorile cele m ari, apoi cele de m ijlo c, i cele m ici. Cele
m ari au tot-dea-una n tipic privigheri de t<5t ndptea, i
serviciul divin al lor exprim lm urit subiectul serbtorii. Cele de m ijlo c n u au tot dea-una privighere de t<5t n<5ptea, i canonul serbtoril se unesce cu canonul
Nsctrel de Dumnedeu, ns la O rthrin au i ele Polie
lefi i Evangelie. Cele mici se disting de file le cele
ordinare num ai cu aceea, c la vecernie stichirile se p u n
pe ese, i la Orthrin au Slavoslovie (Doxologie) m are.
Din serbtorile cele m ari, mal nsem nate su n t cele cunoscute la noi sub num ele de Doue-spre-clece. Ctre den
sele cu deosebire Biserica ne pregtesce prin Inainte-serbare, m enionnd de densele la serviciul d iv in cu o ii
safi cu cteva dile nainte, asemenea i dup densele cteva $ile m al continu cntri de ale serbtoril i s
chiam Dupe serbare.
Cele dou-spre-^ece ser b tor! m ari su p ran u m ite Imprtesd, afar de lum inata Duminec a n v ie r ii, su n t
cele urm tre: Nascerea lui Christos; Botezul; Intem pinarea; Dumineca S tilprilor; n la rea ; Pogorrea Duhulul Sfnt ;Schimbarea la fa; nlarea cinstitei C ru c i:
Nascerea Maicii D om nului; intrarea n te m p lu ; B unaves
tire ; Adormirea. Din aceste serbtori, Nascerea i Botedul
Domnului au i nainte i dup serbare mal lu n g . Bunavestire, de se va ntmpla n septm na P atim ilo r i la
Pate, nu are nici nainte nici dup se rb a re : asem enea Dumineca stilprilor n'are dup serbare, fiind c n d at n -

. _______________ SAP EflPUCAIA SERVICIULUI DIVIN

71

se r<5g pentru lm pral i Domni, pentru Kiriarchii Bisericei, pentru t<5t sfinita tagm, i pentru tot sufletul
cretinesc^ cel ntristat i asuprit, pentru prinii i fraii ce reposai, pentru aprarea tu tu ro r cetilor i satelor, de Wmete, de inundaie, de c u trem u r, de b01e, i de
ori-ce fel de calamiti. T0t acest rug se nsocesce de
o m m ulit repeire de D6mne m iluesce. In fine toi plecnd capul, ne rugm ca, cu rugciunile sfinilor, Domnul
s2 ne acopere cu acoperem entul aripelor sale, s alunge
de la noi pe toi vrjm aii trupesc! i sufletesc!, s impace viaa n<3str, s m iluesc i s m ntuesc pre toi,
ca nu b u n i iubitor de <5menl.
Dup acSst rugciune solem n a V ecerniei, Biserica
a adogit i binecuvntarea celor cinci pini, la care cel
mal m are se r<5g pentru m m u lirea ro d u rilo r pm entuIul celor mal indespensabile vieel, g r u l, v in u l, i u n tu l
de lem nu. Acest binecuvntare a p in ilo r n v echim e
se fcea, pentru ca cel ce asistau la priv eg h ierea de t<3t
nptea, p rin gustarea plnii ce li se m p ria , s se ntresc pucin la starea de tt nptea, p recu m 6 re-cn d ,
i poporul cel flm nd, p e n tru care M n tu ito ru l a m m u lit cele cinci pini n p ustie, ca s n u cad pe cale.
Dup sfinirea p in ilo r, A rchereul m erge la iconostas
i srut ic6ua, i se m iruesce d in u n tu l d e le m n u cel
sfinit la litie, m iru in d i pe p re o t, care apoi m iru e sce
pe popor, i v en in d n m ijlo c u l b is e ric e i, binecuvin*
tez pe popor cu T richerile, i apoi, su in d 11 se, n s tra n
m parte d in pinile sfinite la popor, ia r c n t re ii cn t ,
sichvna m al ra r, p o triv in d , ca cn d va st ri Archie
reul m p rire a , se slresc i el stic h v n a . C nd este
litie, n ain te de final (otpust), tot-de a u n a se $ice Binecuvntarea D om nului, sci. Uni facu sfin irea p in ilo r
dup cntarea stic h v n e l; acesta n s n u este p o triv it cu
regulele tipicului, i cu tre b u in a m p ririi p in ilo r.

70

L1TDKOICA

ctre noi, spre ane ridica pre noi la cele de sus, se nchipuesce nvederat prin Eirea i In tra rea sfiniilor servitor!, cari esu din Altar prin ua cea despre mia$Ln0pte,
i intr iar n Altar prin uile mprtesei.
Spre a ni se iace i mal bine cunoscut obiectul serbtoril din liua urm t0re, dup intrare se propune citirea
Parim iilor ( ), adec a vechilor artri la
obiectul acelei serbtori, mal cu sem a profeiilor i a
prenchipuirilor. Aceste citiri sail lecturi, la nceputul
cretinism ului, se culegeati din scrierile Profeilor, spre
dovedirea evenim entelor celor mal nsem nate din viaa
M ntuitorului, asupra crora s au nfiinat prim ele serbtorl ale Bisericel cretine. Mal pe urm ns, n fiin n
du-se serbtori i n mem oria M artirilor, cari afi im ita t
patimile i suferinele M ntuitorului, cum i n m em oria Dasclilor i a cuvioilor, cari cu cuventul i cu tapta
au nvat pe cretini moralitatea i n frnarea evangelic,
atunci citirile de la vecerniile acestor serb to ri, priv in d
mal m ult m orala, saQ cules mal m u lt d in crile cele
morale ale Vechiului Testam ent, i mal cu, osebire nc
din cartea Parim iilor lui Solomon, i pen tru care m al n
urm sa dat tu tu ro r acestor citiri vesperale n u m irea de
Parimii. Parimie va se dic proverbd, saft u n fel de sentin m oral, ntre care se num 6r i pildele Iul lisu s,
fiiul lui Sirach.
Cel mal nsem nat adaos la Vecernia serbtorilor celor
mari este Litia (). Acesta este o rug ciu n e general,
n carea Biserica se r<5g pentru t<5t m otenirea lu i Dumnegeii, pentru toi cretinii orthodoxl d ic e n d , m ntuesee Dumnezeule poporul tS, i binecuvintez m otenirea
ta, i chiam t<5t Biserica ceresc In a ju to ru l Bisericel
pmentescl, i mal ales pe]prea sfnta stpna n str de
Dumnezeii Nsctrea, pe n ain te m erg to ru l lo a n , pe
Apostoli, pe sfinii Ierarch l, pe C uvioI, pe M artiri, pe
Dumne^eescil prini Ioachim i Ana, i pe toi s fin ii;

__________

DISCURS ANUL NOD

73

unii b u n ii c o rm aciu , spre a ne conduce cu succes & i


fr pericola pe acest lu ciu de m a re , aa de n tin s a i
aa de dificilii de str b tu t . Der corm aciu lu cela m al
b u n a n clStoria vieel p e n tru noi n u pte fi a ltu ia de
c ta n v tu ra M ntuito ru lu i C h risto s; este n su i Mntu ito ru lu , care d u p re cu m a p o ru n c it ven tu lu l de a
stata, cnd se afla cu u cenicii n co rab ie i m area s a lin itita , asem enea va lin i ti i fu rtu n e le vieel n s tr e ,
p en tru c E la este, care d u p re c u v e n tu la P s a lm is tu lu l:
a lin m ugetulic m rito rii, sg o m o tu l v a lu r ilo r ei i
tu rb u r rile pop&relor (Ps. 64, 78).
N avigatorul, de b u c u rie , m u lm esce Iul D-deCi il cere
aju to ra i de aci n a i n te ; n o i a m s v r ita c u r s u la a n u Iul trecu ta i ncepem a ltu ia . P e n tru cele tre c u te s u n te m
i noi datori a m u l m i, er p e n tru cele v iit r e a cere
bine-cuventarea Iul D -deu, ca E lu s n c u n u n e a n u la viito ra cu b in e facerile sele, d u p re c u m se r6 g P s a lm is tu l
David cnd jic e : bine c u v n ta -v e i c u n u n a a n u lu i b u n Latei tale i c m p ii ie i se v o r u m p le d e g r s im e .
S n e o p rim u p u c in u a su p ra m u l m ire l i a ru g c iu net ce treb u e s fac o m u l co tre D d e u , sp re a v e d e sntos ju decata, cu m p riv e sc e , s n ta S c rip tu r la aceste
idei i cu m n e n v a n acest p riv in .
F ra ilo ra ! Dac v om fi c u a te n iu n e i v o m s tu d ia caracterele anim alelo.ru i to te m ic rile lo rii, m a l a le s ale
celora dom estice, v om vede c d in acestea .cea m a l m a r e
p a r te , d in fire m anifest se n tim e n te d e g r a titu d in e , d e
m u l m ire ctre om n u rm a b in e -fa c erilo r. D er ce lic ?
N atura n tre g , n u rm a b in e-facerii, n u rm a p lo ilo r veselitre, ofer asp e c tu l, ca c u m a r a re ta m u l m ir e c tr e
bine-fcfetorul s 6 a , i la r g lo rifica . P s a lm is tu l n d e m n
n treg a n a tu r la g lo rific a re a lu i D , i p r i n u r m a r e
la liu l m ire d ic e n d : L u d a li p r e E lu 10l i n g e r ii l u i ,
l u d a i p r e E lu t te p u te r ile lu i , l u d a i p r e E lu su rele
i luna> t0le stelele s i l u m i n a , l u d a i p e Elu, c e r u l c e ru ANUL III

DISCURSU LA ANULU NOU, 1876


PRONUNCIATO IN BISERICA 8FANTULUI DIM ITRIE (CAROL I)

Bine-cuventavd cununa anului buntel


tale i cmpii tei te vorH umple de grsime.
(Pa. LX IV , 12)

Frafiloru!
Ct bucurie sim te n av igato ru l (co r b ie ru lu ), cn d aju n g e b in e la locul ce doresce, dupS ce a p lu tit n d e lu n gat tim p pe im ensu l lu ciu al o cenulul, n fru n t n d iu risele v a lu r i; i ct de p lin a este sufletulu s6u de m u l m ire ctre C el-A-tot-putem icu, cnd ,! aduce a m in te c
p rin ajutorul L u i a scpaii de furia v a lu rilo r n g ro zit6 re,
cari se ridicai ca m u n ii i se repegliau spre a n g h ii
nava cu cltorii ce se afla n trensa 1 Nu n u m a i acesta,
ci acesta cltorii, pe viitorii n c re d in a t despre proteciunea Iul D-de i avendu esperiena tre c u tu lu i, naintez cu curagiti ne n cetn d a a cere n c bine-cu v en tarea i proteciunea d iv in .
Der, o ! scum pii m ei fr a i! noi ce v o m u ^lce ? Cci n o i
n u sun ternii de cta to t nisce cltori, pe u n u lu c iu de
ap m ulta mal n tin s a d e c ta a la oceaneloru, u n d e fur
tunele n u ncetez mal nici d ecu m . Pen6 acu m a p lu tit
cu noi nava pe oceanulu a n u lu i trecu tu , i ia t a c u m a
plecata din n o a i n u este departe de e rm u . Da, n av a
vieel anului n o a a plecat d in n o a c u n o i a st z i pe ma*
rea vieel; cd iat u n a n a s'a s ir ita i a ltu l a nceputu. Der ce v o m a face? V alurile s u n t in g ro z itd re i
ne contenite; Marea se n l i sp u m e g de v a lu rile
ten tai u n ilo r; stncile sun tu ascuite i n u m e r6 se . P rin
urm are, cltoria nstr este g rea i av em tre b u in de

_ _ _ _ _ _ _ ________ DISCURS LA ANUL NOU

75

scula de la m as seG d in som n fore a da m u ltm ire lu i


D u m n ezeii; er a c u m ............
Kiar p en tru cele rele treb u e s m u l m im : p entru suferinte, nenorociri i altele. F iu l n u treb u e s urasc pe
tatl sSti p en tru c la pedepsit, ci treb u e a '1 m u l m i:
coci p rin pedeps arat tatl c iubesce pe fiu l s6u. De
aceea snta S criptur dice : D o m n u l p e care iubesce l
i crt i bate p e to t fiu l p e ca/re p riim e sc e . (Ebrei 12,6)
S n u n e descuragim , ci to t de u n a ca lo b s d icem :
Fie n u m e le D o m u u lu i b in e c u v n ta t, cci iat ce lice
M ntuitorul : Cel ce v a r b d a pene l a s f i r s i l a c e la se v a
m n tu i, i' ia r i: in tr u reb d a rea v o slr v e i d o b n d i
sufletele vstre. E r cei ce au su fe rit d in cau sa grealelor lor s ,i aduc a m in te de cu v in te le M n tu ito r u lu i:
ia t le-ai f c u t s n to s, d e acum , s n u m a i greesci.
S m U lm im lu i D<Jeu p e n tru t te cele tre c u te i s ndreptm grealele n stre , d u p re c u m n e n v e E clesiastu l: A d u -li a m in te de cele d in u r m i n u v e i m a i g re i.
S n e aducem a m in te de cele tre c u te , a t ta ale v ie e l
n<5stre, ct i ale g e n u lu i om enesc ; ca ast-fel c u n o sc n d
istoria tre c u tu lu i s seim c u m tre b u e s lu c r m n cu rsiil a n u lu i viitorG sp re a n u lu c ra r6G.
Der, ira ilo r, dec D u m n ezeu a a ju ta t p r in ilo r notri i k ia r de am sSvrU calea v ieel p en a c u m ,
p en tru care su n te m G dato ri a m u l m i, este 6 re d e a ju n s
n u m a i m u l m ire a p e n tru tre c u tu ? N u. Noi n c 5 a v e m a
sv ri cltoria v iito ru lu i a n i acelel-1-alte v ie i, de aceea
s ncepemQ cursulG p rin ;c e re re a a ju to ru lu i D iv in , ca s
n u se m pedice p ic io ru l n o s tru . T 6te s ilin e le n s tr e v o r
fi zadarnice for6 a d ju to ru lti Iul D u m n e d e tl, d n p r e c u m
dice P sa lm istu lu : De n 'a r z i d i D om /nul c a s a , in z a d a r
se ostenesc cei ce o zid escii. n su i M n tu ito ru lG G hristosu
n e n v a a cere aju to ru lG DivinG, c n d $ ic e : Cere s i l i s e
v a d a , c u t i v e i a fla . Der c e r n d a ju to ru l lu i Dum ned eu n t te lu c r rile n s tre cele b u n e , s n u n e n -

74

DISCURS LA ANUL NOU

rilor i apa cea m a i pre su s d e c e ru ri, l u d a i p re E lu


p o m ii cei ro d ito ri i to i c e d rii, a n im a le le i to te v ietlile. (Ps. 148).
El b in e ! dac t<5te fiinele n eraio n all, dac n a tu ra n
treg se sim te ptru n s de se n tim en tu l m u lm irel ctre
Creatorul, apoi 6re o m u l, i n specialii o m u l c retin , om ul ca fiin raional, care cundsce pe P rin tele su cel
cerescu, n u trebue a m u lm i p e n tru t<5te cele ce prime*
see de la Elu ? Apostolu Pa vel ne d ic e: P e n tru to te m u l
l m ii: i o ri de m n c a i, o ri de b e i, seu a ltc e va de
fa c e i, tote spre m rire a lu i D-deu s le fa c e i.
Iisus Christos vindecnd dece leproi, cari ven iser la
densul, i vSdend c n u m ai u n u l sa n to rs a ?l m u l m i
lic e : au. n u dece sa u v in d e c a t, d a r cei n o u e u n d e
s u n t; r ia u ve n it (n u s'a u a fla t) s d e a g lo rie lu i D d e u h
Da, pentru tote s m u l m im dicen d : b in e -c u v in tez suflete a ia m e ii pe D o r in u l, t n u u ita to te
respltirile lu i. S tr m o ii n o tri a u fostu, a d n cH petru n i de acest d a to rie i u rm e le m u l m ir e i lo r ctre D-de s u n t num erose. B iserici c a r i d e c a ri m a i im podobite d atez d in acele tim p u r i. S te fa n cel M are dup tr iu m fu l asupra p g n u lu i r id ic o fr u m d s biseric in valea Hesboienii, ca a ct d e m u l m ir e c e lu i p re a
n a lt p entru c i-a a ju ta t sp re a g o n i p e in im ic d i n le
r a s a . Dar ce clic? N u n u m a i D o m n ii, d r c h ia r to t
R om nul o rthodox avea im p r im a t a d in c u a c e st d a lo
rie pe lespezile in im e i sale. S i ce a lt, f r n u m a i devotam eniul religios i p a tr io tic a l p r in ilo r n o tr i a u .a tr a s
bine cuvntarea A lo t p u te r n ic u lu i D-leu sp re a ' i m n tu i patria i a ,i a p ra c m in u l in tim p u r ile cele fu r
tunase ale barbariei. A cum cu d u re re i m h n ire p u tem
dice npreun cu s n ta biseric : P e n tr u n e c r e d in a
m ultora sa im p u g in a t d ragostea. Da, s a m p u in a t drag o stea! A tunci rom n u l (i cn d d ie ro m n u l n e leg
cretinul, cci rom n ii au fost adevSrai cretin i) n u se

DISCURS LA ANUL NOU

77

tu tu ro r, p e ale copiilor i pe ale b etrn ilo r, felicitndus e u n u l pe altulu i esp rim n d u u n u lu c tre altulu sen ti
m ente de iu b ire i d o rin de b in e . De astcli nainte noi
m u lm in d u Iul D-deu p e n tru cele tr e c u te , s ncepem u
a cuta u n u lu ctre a ltu lu c u m al m u lt cld u r de iubire fresc , ca toi n tr'o u n ire s fo rm m u n u corii
s n ta spre a cere de la D-deti, pe de o p arte, ca b u c u ria
ce sim te astSjll totu creti n u lu s fie n c u rs u lu a n u lu i
ce ncepem i n totu c u rs u lu vieel n s tre d esv rit
n tre noi, i ctu se p6te de n tin s p este to tu p o p o ra lii
r o m n ; iar pe de alt p arte, rid icn d !! to i vocea n0str ctre Cerii, s dicem u c u u m ilin d in a d n c u l in imei n stre : D6mne lisuse Christo se, M n tu ito ru l, lu m e i
fiule si cuventulu lu i D -d e u , ascu lt vocea ce n lt m u , si precum pe str m o ii n o tri n u i - p r s iii ,
ci le-a i trim iii a ju to ru lii t i u celu pre p u te r n ic ii, p r in
care ,n - a ii a p ra ii d re p tu rile t o r i t : c re d in a i p a tr ia ,
asa ne tr im ite i noe acum, a ju to r u lii teii. C ercetez
scum pa nostr p a tr ie i f -o s fie u r g lo rio s , ca re
s m erg cu p a i reped i pe calea p ro g r e s u lu i c e lu i a d e v eta tii, si pe calea m o ra lit e i a re ta t n d o c trin a e v a n gelic. Pacea s dom nesc n t r e n s a de la u m a r g in e
pene la cea-alt; s se desvolte n pace i n e tu r b u r a t de
resboe; s fie ca u n ii copaciu m r e ii a le c r u i r a m u r i i
rd cin i s se n tin d de la m a re i p en e la m u n i, ca re
s fie spre b u cu ria i d esf ta rea n e a m u lu i ro m d n e sc u .
0 ! a d n cu lii bogiei i a lii n e te p c iu n e i l u i D -d e u ,
f ca to i s lu c r m u c u m este p l c u ii ie !
P reoii s fie p lin i de c re d in i d e v o ta m e n tu l m is iu n e i lorii, spre a fi a d e v e ra ii in te r p r e i a i v o in e i iu i
D-deii in m ijlo cu l p o p o r u lu i i a d e v e r a i s e r v ito r i a i
a lta r u lu i.
P rofesorii s fie p tr u n i de fo c u lii i ze lu l ii sa cru a lii
apostolici, spre a in s tr u i i fo r m a g e n e r a tiu n e a in c r e d in -

76

DISCURS LA ANUL NOU

doimii ctui de pucinu despre d o b e n d ire ; co cie t c e gtice


Iisus Ghristosu : Tot ce v e i cere d e la TatdlH in tr u n u m ele m e se va d a w e . S a ru n c m u p u cin u p riv irile
asupra evenim entelor celoru grele d in istoria rei n<5stre
i vom vede c p rin ii n o tri nici u d a t n a u ncetat.
de a cere Ddeesculu aju to r, spre a 'i pstra cred in a i
naionalitatea ne atinse. Gnd era era m a i m u lt m p ilat de r u ta tea p g n u lu i, se a v e a de g n d ii s'o i m pileze, a tu n c i D-deu n la pe tro n u -i eroi a i c re d in e i
i a i p a tn e ilo r , p re c u m r id ic a i in tre Isra e liti ju d e c
to ri ca Debora, Bar ac, Gedeon i a l ii, c n d se n to rc e a u
la c r e d in a cea a d ev ra t .
Da, a r id ic a t d in tre str m o ii n o tri p e tr o n u l n a iu n e i p e M irceacel M are, care a lu c ra i i a lu p ta t c u b ra lu
de fier spre a conserva c re d in a cre tin o r th o d o x , sp re
a n t r i fu n d a m en te le n a io n a lit e i ro m n e i a le
fa ce c t se pote d e d u ra b ile. M o n u m en tele s d n te ale
credinei sele n e vorbesc a st fii c u m n d r ie in m u lte
p r i ale lerei, p re c u m i a le lu i S te fa n cel M a re, a le
lu i MichaiU Vitezul i ale a lto r b rb a i d e m n i d e m e .
m o ria p o sterit ei. D d e u C el-A -tot-puternicu a iu b it pe
poporulU seU i ia t Va cerc e ta ta p r i n a le ii se i d in
tim p in tim p f c e n d u lu s tr iu m fe , h e m u lu ro m a nesc, fiic, a fo s ta strim to ra tu , in c u rg erea secoleloru,
der n a ncetat a ru g a p e D o m n u l sp re a lu p r o te g e ;
a fotii credincioii c u v in te lo r D o m n u lu i c a re f i i c e :
Chiarn m p e m in e n tr u n e c a zu lu te u i te Opiu a ju ta .
Nau perdutu c u ra g iu lu , n u sati desp eratu , ci a in voca tu ajutorului cerescu, au practicatei v irtu te a i abnegaiuuea cu statornicie ; au tre c u t p rin io c i p rin sabie
i iat afi eitu la repaustL
0 ! tu ab n e g a iu n e , a b n e g a iu n e ! ied n a ad e v rat a
M ntuitorului G hristosu i a str m o ilo ru n o t r i ! N u ne
prsi n id pe noi, descendenii lo r. A stzi a n c e p u t a
n u l cela . A stzi b u cu ria se vede z u g r v it pe fecele

S erb to re a t e re l m p r e j u r a D o m n u lu i n o s tru Iisu s


C h risto s (1 Ianuarie).
Evenementul i vekimea serbtore.
Terea m p re ju r este o lu cra re s n it a Bisericel Vekiulu! A edem ent, carea a p re n k ip u it u n u l d in m iterile (Tainele) N oului A edem ent, adic B otezul (Cal. I I ,
1112), i pe carea Iu d ei o severau n a o p ta jli d u p
nascerea p ru n cu lu i d e p a rte brbStesc, i servea de se m n
al legturel tcu te de D um nedeu c u p o p o ru l E v reu in
persona Iul A v raam , pe care D o m n u l T a ales m p reu n cu u rm aii lui ,p e n tru p strarea a d ev ratei c re d in i
Fac. XVII, 14. Lev. X II, 2 i 3).
De Sigil seu pecete a acestu i ac t a se rv it n u m e le c are
se da p ru n c u lu i n tim p u l terel m p re ju r.
Iisu s C hristos, ca u n u l ce d u pre tr u p se trg e a d in sem in ia Iul A vraam , a fost i el t et m p re ju r n d io a a o p ta ,
cnd i s'a i d at n u m e le de Iis u s , pe care A rc h a n g e lu l Gav riil l vestise m al n a in te sn tei F eclrel M rie i, a d ic
a tu n ce acn d ,l-a b in e v e stit n tru p a re a i n a sc ere a d in
ea a F iu lu i Iul D um nedeu (Luc. I, 3 1 ; II, 21).
In a m in tirea T erel m p re ju r a D o m n u lu i n a opta*
g i dup e nascerea lu i d in P rea s n ta le c i r M a ria ,
sfn ta B iseric n c d in v ek im e s a o b ic in u it a c e le b ra
serb td re m are. n c e p u tu l acestei s e rb to rl se ra p r t
la tim p u rele p rim a ri ale c re tin t e l. A cesta se dovedesce p rin ace e a , c m ulte*din c u v in te le s n ilo r prin l al Bisericel d in v e c u l al IV lea , ro s tite n d io a acestel *serbtorl, au a ju n s p n in d ile le n<5stre. A s tf e l s u n t:
cu v in tele s n tu lu i A m filochie E p isc o p u l Ic o n ie i, a le s n tu lu l G rigorie al N ikeet, ale s n tu lu i A m v ro sie al M ediola n u lu i i ale alto ra. n c d in v eciil IV -lea, d u p r e c u m
se vede d in cu v in te le s n tu lu i A m p h ilo c h ie la a c e st
d i , cu serb terea T erel m p re ju r a D o m n u lu i sa un it i cea a s n tu lu i Y asilie. D in v e c u l al V le a s a u pstra t p n n tim p u l n o s tru o m ilie le Iu l M ax im E piscop u l de T a u rin (T urin) in u te n a c e st d i. I n v e c u l al
VI lea am in tesce despre*acest s e r b t re s n tu l i M arele
G rigorie E piscopul R om ei (1 ). l n v e c u l a l V III S te lan Sa(1) l n libro e aeram entaram d e c irc u lo * n a i.

78

DISCUSS LA NUL NOU

tat lorii, aa cum societatea a re treb u in , sp re a se cotistitui pe basele solide ale cred in ei si m o ra lit e i care
constituescii adeverata civilisa iu n e.
Ce nsrcinai cu darea d rep t e, s n u es d in cercu- sntei loru d a to rii, s n u caute n fa c , ci sa caute
dreptatea; sa caute drep ta tea s r a c u lu i, a v e d u vei si a
orfanutu.
In fin e , p re puternice D omne , f ca to i m e m b rii societe s fie p tru n i de idea m isiu n e i lo ru i to i s
contribuesc la consolidarea i feric ire a n a iu n e i n o stre.
N um ai a tunci vom m e rita de str m o ii n o tri i de n u mele de cretin, pe care ,lu. p u r t m u ; s i n u m a i a tu n ci
nava viito ru lu i ne va p u rta cu sig u ra n , i M arele V asilie st lp u l celu ta re alii orthodoxiei p e care cele?
brez astd cretinii orthodox, p r iv in d u a u p r -n e d in
nlim ea gloriei de care s a in vred n icitu p r in fa p te le
sele si vdendu c biserica nostr orth o d o x n u este de
c iu u cetate a Im D-deii, v a .ru g a i E lu p e n tr u n o i p e
C elu-A-tot-putem icu spre a n cu n u n a a m ilii n o u cu buntile sele, adec spre a reyersa a su p r -n e tte b u n tile cu abunden, n c t cm pii n o tri s fie p lin i
de grsime, ndestulare s i pace n e tu rb u ra t de resboie
peste totu poporulii. i ast-felii a tu n c i se v a m p lin i a sitpr-ne bine-cuventarea cernita de P sa lm itu lu . care
dice : Bine-cuventa-ve cununa a n u lu i b u n t te i tale i
cmpii t se voru um p J4 de grsim e. A m in .
d ia c .

S t . C & lin e s c u .

A DOM NULUI N O STRU H S U S CHRISTOS

81

a sci, c d u p re m rtu rie le s n tu lu i A m vrosie i ale Fe*


ricitu lu ! A u g u stin , p recu m i d in a e c le m in te le Sinodu*
lui de T u ro n , se vecie c p o stu l n o n rea e r e i impre*
j u r a D om nului era sta b ilit cu deosebire la Apus. In vecui al VM ea, cn d p rin zelul i activ itatea p rin ilo r Disericei, serbarea calen d elo r de Ia n u a rie m al cu totul a ncetat la pgni i la c re tin i, a tu n c i cre tin ii aa incep u t a n u m al serb a Terea m p re ju r a D o m n u lu i cu plnger! i d o liu , ci cu veselii i b u c u rii, d u p re c u m este cu*
v iin cio s u n e i so lem n iti cre tin e . A cesta se vede d in aceea, c dup vecul al Vllea, n u se m al n tim p in la p*
rin il Bisericel c u v in te in u te in c o n tra calen d elor de Ia*
n u rie , n 0 re ce pn a tu n c i m a i toi sc ria u n contra
acestei serb to rl p g n e (!).

SERBAT0REA BOTEZULUI
Serbt<5rea pe carea sn ta Biseric O rthodox o cele^
brez la 6 Ian u arie se n u m esce Botezul D o m n u lu i i
Dumnezeesca artare. N um irea nteea s a d a t acestei ser
btorl, p e n tru cu v en tu l c n acest d i B iserica face am in tire despre Botezul D om nului N ostru Iisu s C hristos,
pe care l-a p rim it dela lo an n r u lI o r d a n u lu i, ia r Dumnedeesc artare (dupre cu m se esp rim s n tu l lo a n
Chrisostom n cu v en tu l de la Botez) se n u m esce p en tru
c n tim p u l Botezului s a ar ta t D um nezeirea L ui, i s'a
m rtu risit Dum nedeesca artare a Prea sntei T reim i. Atunel F iul lu i D um nezeu a doua persd n a Prea sn tel Treim is a botezat de la lo a n in Io rd an ; s n tu l sp irit
a treea persn a P rea sntei T reim i s a pog ort n
kip de poru m b asu p ra D um ned eu -o m u lu l ce s a botezat,
i Dum nedeu printeje-ntea'pers0n a P rea sn tei Tre
m i a m rtu risit despre El, ca despre p rea iu b itu l Seu
Fiti.
( I ) I a F r n i * n c p n n v e c u l *1 X l l - l e a , <liua 1-ifi d - I a n u a r ie e r a d i d e p o n t
i p o c in . A colo d e a b i a a a n u l 1 444, d u p r* p r o p u n e r e a F a c u l teT T h e o lo g ie s d in
P a r is , s 'a s ta b ilit a se s e r b a T e r e a m p r e ju r a D o m n u lu i e a o s o le m n it a te m a r e f i
f r p o st, d&nd a c e s te i s e r b t o r l n u m e le d e serb t rea s n tu lu i nume a Iul Iis u s
(VedT D ic tio n a ire de T b e o lo g . p a r B e r g ie r , l a c u v n tu l 01r con e iion ). S e r b t r e a
s n tu lu i n a m e a l u J is u s s 'a s t a b i l i t d i n tr 'u n te ifi l i n o r d in u l F r a n c i s c a n i l o r f i 1 d e
c tr e B e rn a rd . (1444), i la a n u l 1530 s a c o n firm a ii d e P a p a C lim e n t V I I , c a r e le a
h o t r t a s e s o rb a in a 1 4 -ea d i a l n n e l I a n u a r ie . L a a u n l 1721, P a p a I n o c e n t ie a l
X i l I - le a a l u a t d is p o s itio n ! a s e s e r b a n t o t b i r e r ic a l a tin . C a m o d a l a c e s ta , la
A p o s, in a m in tire a e v e iie m fin tu lu d e d a p 8 d ile d e l a N a s c e r e a I u l C h r is to s , s a A
fo rm a t diSuS s e r b t o r l
a n a l a I -ifi I a n u a r ie
T e r e a m p r e ju r ,
a l t a la 14 Ia n u a r ie d a r e a n a m e la l l a i Iis u s . (V e d M a n u e l d e fo te e e t so lem n ities d e l'e g l is e
p a r P h i lb e r t

80

SERBATOREA TAEREI MPREJUR

vaitul a scris canonul de la serbtrea acestei lile , care


s e cnt de Biseric i pnast-.
Dar fiind c Terea m prejur a Domnului i darea numeiul de Iisus, sa icut n dioa a opta dela nascerea
iul n timp din Prea Snta Fec1<5r; de aceea snii prini al Bisericel, precu m : Amfilochie, Grigorie Nisis i
Grigorie cel Mare, num esc acest di i dioa a opta dup6
nascerea iul Christos.
nelesul mistic seu tainic al tere mprejur.

In nelesul m istic, terea m prejur nsem n terea


m prejur a inimei, deprtarea de patim i, adevrata pocin i ntrcerea pectosulul ctr Dumnezeii (Fapt.
Cap. VII, 51; Fii. III, 3 ; colos. II, 11). Si fiind c s6rbt6rea Teral mprejur, ca a opta di dup Nascerea Domnulu i, a venit a se serba la I-iu Ian u arie, cnd pgnii,
din vekime, severiau solemnitatea anului n o u ; de aceea
prinii Bisericel (!), ne voind ca cretinii s participeze
la s6rbt6rea pgn a anului , care se severa n lux
i volupti (dedare la plceri), au consiliat (sftuit) pe
cretini ca s postesc n dioa tere m prejur a Domnulu i nostru Iisus Christos*. Aa sntul Ambrosie al Mediolanuluilicecredincioilor: Frailor,s ne deprtm
cu mare luare aminte, de la petrecerile ce fac pgnii n
serbtorele lo r, i cnd e petrec i se veselesc, noi s fim
nelepi i s postim, pentru ca el prin nfrnareanstr
s*se nvee al modera (cumpta; bucuria. Si pe lngacestea noi trebue a fugi n u num ai de relaiunele cu
pgnii, ci i cu ludei. Pentru nltura voluptatea
trupesc i veseliele la care se dedau pgnii$ice Fericitul AugustinNoi, cu ajutorul Iul Dumnezeu, s postim ca toii n diua Tere m prejur, afar num ai de acela carii nu pot*ine postul din caus de b<51, Iar pentru aceia, carii din nenorocire, acuma n diuaanulul nou,
dupre obiceiul lor cel rSu , petrec n lux *i ne nfrnare,
cu toii s ne rugm Iul Dumnezeii pentru denil (). In
unele locuri acest post se continua pn la trei lile. In
canonul 17 al Sinodului al 11-lea de Ia T u ro n ^-care a
fost pe la anul 567s dice : Fiind-c intre serbtorileNascerea Iui Christos i Artarea (Botezul) Domnu
Iul urmez serbarea pgnilor : apoi, noi trebue s po
stim n timpul lor trei lile (3). Pe lng acestea trebue
(1) Precum : S n tu l i n n o i i t , F e ric itu l A u g u stin i li,
(2j Sermo VII i CXXX d e C alendis Iau u ariis.

(3 v.^ ^ h h liorocjyxeHia npaB0c.1aBH0 1caT0JHqecK0 eocToraoft


I6pKBH i P id alio n can. 62 al sinod. VI, een m en io .

ISTORIA BISERICESCA
A

PR V L A D IM IR GUETTfi

ln mal multe, numere ale Jurnalului nostru Biserica Orthodox


Romn am publicat apelul ce face Venerabilul printele Arehimndrit rn6tte, ctre lumea Orthodox, eernd ajutorul pentru continuarea publierel renumitei sale opere,-Istoria Bisericel Orthodoxe, din carea p8a6. acum safi dat la lumin numai trei tomuri,
i care are a continua png la 10 tomuri.
Acum anunm cu plcere, f < la finele sesiune! de tmn a
Sntului Sinod aid Bisericel Romne, din anul curent, ln liua de
24 Noembrie, Prea Siniil membri presenl au luat In tratare apeIul Venerabilului printe Arehimandrit Vladimir Guett.
Considernd marea importan a acestei opere pentru t6t lumea
civilisat i ln deosebi pentru Biserica Orthodox; Considernd a
cest monument preios de erudii a autorului pusu ln serviciul Bisericei n6stre Orthodoxe i tesaurul de sciin pentru t6te ramurile
teologiei Orthodoxe ce el conine;
Considernd lumina ce acst oper revars asupra adevrului
pentru care de secule lupt Biserica Orthodox, i gloria cea mare
ce result de aici pentru Biserica Orthodox: Prea Sniil membri al Sntului Sinod, felicitnd din suflet ostenfela prea Venerabilulul Arehimandrit Vladimir Guett6, i exprimndui Bine-cuv&ntrile lorfl arcliipstorale, ad hine-voit a subscrie fie-care sumele de
ajutor la menionata prea important oper.
Dm aici lista acestor prea stimabile nume i sumele oferite.
1. nalt Prea Snitul Mitropolit al Moldovei D. D. Io sif. 500 ir.
2. Prea Suitul Episcop al Rmnicului I). D. Athanasie. 300
B. >
>
, > Romanului D. X). Isaia . . . 300
4. >
>
> > Dunrel-deJ 08 1). D. Melhisedectt................. . . . . 300

32

SRBATOREA BOTEZULUI

Serbtorea Botezului este una din cele ma vek serbtoii cretine. Despre ea sunt mrturii nc din v ecu l al
II lea, precum spre esemplu la Gliment Alexandrenul (n
cartea sea numit Stromata). In vecul al IVlea acest
serbtre era comun cretinilor. Acesta se vede din cuvintele pronunate n acest d i de sn ii Vasilie cel Mare(0rat. XXV), loan Ghrisostom (Ilomil. LXXIV) i Grigorie Theologul (Orat. XXXVIII). La nceput acest serbtdre se celebra o dat cu serbtrea Nascerei tui Chris
tos (la 6 ianuarie). Sub numirea comun de D u m n ed eeasca artare se amintea i se premrea ntro singur
di i artarea lui Dumnedeft in trup, i artarea Dumneaeirei lu! Christos, i kiar a tuturor persOnelor Prea sntel Treimi. Motivul pentru care se uni aceste dou evenimente nsemnate, fu socotina, c Mntuitorul sa botezat
n liua n care sa i nscut. Acest idee se baza pe cuvinteleEvangelistulul Luca, care n capitulul III, versul
23 lice: c n timpul Botezului Iisus Christos a vea ca la
30 ani. Acsete d6u6 serbtori sati serbat mpreun n
biserica de Antiochia, pn la finitul vecului al IV*lea ;
n bisericele din Egipet i kiar din Ierusalim penfi n
al Vlea s<3u nc pen la al VI-lea vec..
Dar cnd su fcut cecertrl malesacte despre timpul
nascerei Mntuitorului, aceste mari serbtori au nceput
a se serba n diferite timpuri, i anume, Nascerea la 25
Dekemvrie, iar Botezul la 6 Ianuarie.
In bisericele apusene, la 6 Ianuarie, pre lng Botezul
Domnului, se mal amintesce nc, despre nkinarea ma*
gilor, prefacerea apel n vin la nunta din Cana Galilee! i
chrnirea a 5 mii de 0menl cu 5 pnl n mod miracolos.
Ins6 n Biserica de Rsrit se celebrez numai Botezul
Domnului, primit de la loan n rul Iordanului, cnd El
a snit firea apelor, i sa artat n serviciul public al
genului uman, ca profet seu invetoru, ca Archiereu i
ca mprat; i toto dat cnd sa aratat <5meniior Misteriul cel mare al trinitel persnelor Dumnezeescl n unitatea Dumnezeirel, i participarea in lucrul mntuire*
n<5stre a lui Dumnezeu Tatl, Dumnedeu Fiul i Dum
nede Sntul Spirit. Acest evenement n Biserica n0sr
Orthodx se laud i se prea mresce prin tot serviciul
Divin al serbatoril, i mal cu deosebire prin sntirea ape! ce s face n dioa! de ajun i de Botez (1).
a bch

(1) A8h Borociyxeaii-

S ilv e s t r a B l n e s c u .

CHRONICA ECLES!A ST IC A
BISERICA ORTHODOX IN MONTE-NEGRU
(Urm are. V edi No. I. peg. 39)

M o n astirele. Viaa inonachal, carel are de scop principal liniscea i contemplarea religise, firesce, io Monte-Negrn, care
e nencetat n lupt pentra existen, na a putut a se desrolta. Pentru acsta monastirile vekl de acolo se afl mat In total nelocaite,
aa c i serviciul Divin sfi svgresce de preoi laici. Dintre monastirl cele mal nsemnate sant Cetinia i Ostrog. Cea ntftea a fost
zidit dintruntem (1484) de Ivan Cerna (Negru), dar dap dou6
sfrmri a fost rezidit din nofl de principele Daniil, d&ndul o
form de cetne, care trebaea se serviasc de azil contra nvlirel
Turcilor. Aspectul Exterior al acestei monastiri este f6rte pitoresc;
el presint dou6 monastiri, ana n Tale la pdlele munilor, i
alta mal sas pe del; t6te edificiile i kiar biserica se deosebesc
prin un stil de arcbitectar Teke. Aici se afl mscele Episcopului
Petra al IIlea, pe care Monte-Negrenil 11 Tenerez ca pe an snt;
la srbtori mari m6scele acostai snt se descopr i populaiunea
din tot principatul se adun spre Inkinare. Dar mal muli lakinfctorl
se adan la monastirea Ostrog ce se afl apr6pe de orelul Danilo-grad. Aici se afl moscele unul snt Vasilie spre a crora Inkinare vin o mulime de cretini din Albania, Bosnia, HeregoTina,
Dalmaia i din alte locart mal deprtate, precum i din tot MonteNegrul. Cnd Principele na asist In persn la Tre-0 s6rbt6re,
atunci l represint sett preedintele senatului, sett cine-Ta din membrii familiei principelal. Asistena principelui la asemenea srbtori
animez spiritele i ncuragiaz pe cretini contra Tecinilor inamici,
pentru care adesea-orl anul asemenea act i se d i o nsemntate
politic. Din acest cauz gUTernulal tare nul place ca cretinii din
proTnciele 8610 s vin la Inkinarea sntelor msce de aici. Venitarele acestei monastiri s sue pn la Tro 8 mii de florini (!),
care se niiebnmz In iolosul biserice din principat In genere.

Sco&lele. Intr'un skitior ce aparine monastirel mal de sas


(l) TJn floria v&ioezi 2 fra n c i i c t-v a b a n i.

84

ISTORIA BISEniCESC

5. Prea Snitnl Episcop al Argeuln I). D. Genadie. . 300 fr.


6.
>

> BuzSulu. D. D. Inochentie . 200


7.
>

Huilor D. D. Iosif................. 200


8. Prea Snitul ArchiereO Galist Bacnulfl.................. 150
9.
>
>
Iosif. Botoennul....................100 >
10. >
>
>
Caiiuic Ploetenul................... 100
*
11. >
*
>
Teodorit Craiov&iul................... 50
12.

Ieremia Gl&iul................... 50 >


13. Prea Snitul ArchiereO Genadie fost Argefl.............. 50
14. Arehimandrit Genadie Enacgnu................................... 50
15. Arehimandrit Silvestru Bluescu........................... 50
Publicnd acost laudabil fapt i cu adevrat de mare onre
pentru naltul nostru Clerfl, relnoim apelul nostru ctre Clerul romu, i ctre toi romnii erudii din tote clasele, crora le este
prei68 desvoltarea i gloria Bisericel ndstre, 88 contribae din avutul lor, spre darea la lumin a acestei opere, putem ice prima,
pentru perfecia i bogia iei, Istoria Bisericel Urthdooxe, de la
nceputul eretiotel in filele nostre.

87

tar. Ne cutnd Ins la o aa mare mulime de superstiii, Mante-negr6nul pstrez ca mare snenie i obiceiarele Biserioe orthodox. Aa el se nsemn ca semnul sntei craci, pronunnd i
rugciunea n n u m e le T a t l u i cnd se 8c01, cnd se culca,
cnd se pane i se sc61 de la mas, precam i cnd ntreprinde
lucrare 0re-care.
Serbatorele mprtesei, ca i In tt Biserica Orthodox, 8e serbeze cu mare solemnitate. In $ioa Botezului Domnului nostru Iisus
Christos, urmz stropirea caselor ca ap sfinit. In Cetiuia, dup
terminarea sntei liturgil, archiereul merge ca mare solemnitate In
Palatal prindpelnl pentra a stropi t6te camerele ca ap snit,
Iar elerul inferior umbl prin casele poporanilor lor, stropind deasemenea cu ap soit i primind darurile ce li se ofer. Posturile
se pzesc de Monte-negrenl ca aa mare scrupulositate, In ct el
mal ca mulumire na mnnc tt dioa i socot de mal mic pficat
a acide un inamic, de ct s mnnce carne In filele oprite; Iar In
sSptemna patimilor caut a se mpca familiele intrigate. In <Jioa
de PascI (dup un obiceiu vekifl) duc la biseric cte un miel fript,
6u6, brnc, pne i sare. T6te proaducerile enite se ard, dac
na se mnnc. In tjiua de Pascl, precum i In tt septSmna laminat, dafl drumu la pistle i la pusei, pronunnd cuvintele:
< adeverat a nviat >. Luni in s6pt6mna luminat se vizitez cimitirele. Pe la morminte se aprind lumini, candele, tmfte i 86
citesce cte an trisagion, i aa in acest di ntristarea pentru cel
mori se amestec ca bucuria srbtorii.
Fie-care cas i are de protector cte un snt, i $iua aceataia se serbez cu mare solemnitate. La masa ce 86 face In acea <Ji
radelor i amicelor, domnul i d0mna de cas na ed, ci numai servesc speilor lor. Numai n casa principelui nu se pzesce in totul
acest obiceid, cu tte c i aici principesa i cu ceia-l-ali servesc.
In mijlocul mesei, dupre obiceiul vekifl, se pune o pne mare cu o
luminare aprins. Prin unele sate, (Jiua sntului Proteguitor 86 86rbz ast-fel: In ajunai acelei le .fiul cel mal mic din familie s
duce i invit la serbare lu numele Printelui pe toi amicii. Acest
trimis apropiindu-se de u, fiice: Dee-ve Dumnezeii mpria
cerului. Tat-meQ v6 salut, i pe desar v6 invit la sine. Amicii v6nind la timpul hotrt, felicit6z pe domnul de cas, i dup ce petrec
mal mult tim p, cnt versuri heroice naionale contra turcilor.
Monte-negrenil ati o mare dedare la Procesiunele religise n care
participz att brbaii, ct i femeile. Procesiunele B fac 860
pentru lnkinarea mscelor, 86(1 pentru snirea holdelor i a apel
la Botez, seO cu alte ocasiuni. Brbaii duc ieonele i lntonz impreun cntri i rugciuni ctr Dumnezeu.

86

CHRONICA ECLESUT1CA

8 afla cel mal nsemnat institut al Monte-Negrulul Seminariul.


Acest Seminafiu sa nfiinat ln anul 1860 cu ajutorul primit din
Rusia. Tinerii ce termin cursul In Seminarifi,. tnbriaz .sfl cari
era de preoi 8n de nvtori.
Pn la Episcopul Petru al IIlea in Monte-Negru nu se afla
nici urme de scoli. Acest Episcop fiind un brbat nvat i tot-o
dat i poet, cel ntjl a nfiinat dou mic!, scoli. Succesorul sefl
Danilo a nfiinat kiar fn palatal sefl un mic colegitt, In care singur
conducea ocupaiuoile a ctor-va tineri din fanuUele cele mal nsemnate. In timpul principelui Nicolae, cultura poporului a fost micat ceva nainte de ctr directorul Seminariulul-Milau Costicl. In
curs de 3 ani el a reuit a forma vro 40 de nvtori, prin care
a i nceput a respndi lumina n popor, de care mal nainte era
o lips total.
In timpul present in Monte-Negru nu e nici un sat mal insemnat n care s nu fie o mic 8c01, de bel i fete. Institutorii a
cestor scoli primesc ast-^I de la guvern cte un salar de 1 2 0 taIeri, care fac aprpe de 600 franci. Pe lng acestea n Monte-Negru sa nfiinat i un institut de fete care e sub patronagiul Imperatriel Maria Alexandrovna. Scopul acestui institut e de a da. educaie fetelor din familele cele mal nsemnate. T6t 0 obiectele prin
scoli se propun n dialectul serbesc. In Seminaril ns se propune i
dialectul slavon.
T ip o g rafiele. dea ntiO tipografie n limba slavon sa nfiinat In anul 1490, sub Georgie GernicovicI, i a durat pn la
anul 1591, cnd a fost nimicit prin o invasiunea Turcilor. Ea
nu 8a putut renfiina mal curnd de ct n timpul Episcopului Petru al II-lea; dar nici acsta nu a avut o lung d nrat, cci ln
timpul principelui Daniil, Monte-negrenil, fiind surprini de ctr
Turci nepregtii, aO fost necesitai a lua literele de la tipografie
i ale ntrebuina drept haliciuri pentru a se apra contra lor. In
timpul present n Getinia sa nfiinat tipografia in care se editz
jurnalul numit Vocea Montenegrnulul (Io.ioc ^epHoropna), iar c&rile pentru serviciul Divin i le procur diu Belgrad.
S ta re a i o b ic e iu rile r e l ig i s e a le p o p o r u l u i . In
privina strel religiose, poporul de jos al Monte-Negrulul, fiind
legat ca lanurile islamului n munii lor nepenetrabill, afl p
strat acell deprinderi i obiceiuri pe care le-a avut moii i etrmoii lor, mal adugnd i altele provenite naturalminte de la condiiunile vieel lor resbeuitre. Pentru acesta ln popor sunt o mulime de snpearstiil i i&gduinl religise de tot felul. Ptooil i monachil cu influina lor moral, ar putea face mult pentru nlturarea
superstiiilor ln popor, Ins nenorocirea e c el sunt fr nici o cui

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

65

Sinod i investit de tte formele cuvenite.


Ne mal lund nimenea cuvntul, sfntul Sinod, consultat de nalt
Prea Sfinitul Preedinte, decide a se face u noua alegere a unei
comisiunl pentru elaborarea proiectului n cestiune.
Procedndu-86 la alegere prin bilete, 86 cpnStat c majoritatea
voturilor ad ntrunit Prea Sfiniii Episcop! al Rmnicului, al Danrel-de-Jos i Prea Sfinitul Archiereu Genadie fost Argetl.
Se d citire apoi adresei nalt Prea Sfinitului Mitropolit al
Moldove! i Sucevei, sub. No. 3, relativ la cererea de clugrire
a fratelui Roman Boca, din monastirea Raca, Eparchia sfintei Mitropoli! a Moldovei, i se trimite la Comisiunea de petiiunl.
Apoi Prea Sfinitul Archiere Policarp Brldenu, raportorul
Comisiunel de petiiunl, d cetire raportului Comisiunel asupra adrese! Prea Sfinitului Episcop al Rmanulal, sub No. 84:0, reiativ la cererea de clugrire a frailor Petraki lehim i Eftimie
Grherasim din Monastirea Bogdana, Eparchia Episcopiei de Romau, prin care raport arat c numiii tral, ntrunind condiia
nile art. 3 i 7 din regulamentul pentru disciplina Monachal, 0
piniaz a se nvoi tunderea lor n Monachism. Ne cernd nimenea
cuvntul se pune la vot conclusiunea raportului i se adopt de
sfntul Sinod.
Ne mal fiind nimica la ordinea , n alt Prea Sfinitul Preedinte redic edina, anuncind pe ;cea viit6re pentru luni, 11 ale
curentei.
Preedinte: Nifon Mitropolitul.
. Secretar: I o s if H u ii

Sumarul edinei din 11 Noembrie, 1874.


edina s deschide la orele 12, 8ab-preedina n a lt P rea Sfinitulu! Mitropolit al Ungro-Vlachie.
La apelul nominal rspund toi Prea Sfinii! membri, In num8r
de 15. Sumarul edine! precedente 86 adopt fr modiiieare.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos anuni c, ca membru
al Comisiune! pentru elaborarea unul proiect de lege pentru 1?(&mntui Seminarial, cerut de D. Ministru prin adresa N o .. . . , pregtinduee asemenea proiect, llu depune la biurotl spre a ee nscrie la
1

CHRONICA ECLKS1AST1CA

CATE-VA DECI SI UNI A LE S IN O D U L U I B IS E R IC E 1 R U S A .

C n tie le c n c ru c e r o ie . Sntul Sinod al Bisericel Rasa,


in luna Septembrie anul curent, a ,decis a se ae^a prin t<5te bisericele cte o cutie ca crace roie, tn care s se depun obolurile
celor ce vor bine voi dea sacrifica cte ce-va In folosul militarilor
rnii i bolnavi. Banii adunai In aceste cutii sa regulat a se aduna de prin cutii de d6u6-or pe a a tn lanele Iunie i InDekemvrie. Aceti bani se ncredinezi anul comitet ce prt numele de
c Societatea pentru ngrijirea militarilor rnii i bolnavi >, a
cria protectori e augusta imperatri-Maria Alexandrovna.
R e c o m p e n sii m o rale. In biserica ras cea Antfiio recompens, pentru buna conduit i zel n mplinirea datorielor clericilor, este bine-cuvntarea Sntului Sinod, trimis n armarea recomaadrel Episcopului respectiv. Acost bine-cuvGntare sinodal e
de feluri, una comunicat prin Episcopal respectiv verbal.
Iar alta n scris. st-fel de recompensii morale se daQ de Sinodal
bisericel rus i laicilor, care se desting prin acte filantropice. Aa
In lima Iunie anul curent, Sntul Sinod al bisericel rus, a dat binecuvntri n scris la mal muil de 160 indivizi, Iar verbale de la
200 250, pentra sacrificieie fcute de el bisericilor, monastirelor, precum i la alte jnstituiunl bisericesc!.
Ca ac&t ocasiane, socot a nu fi de prisos de a arta lectorilor
notri i cele-l-alte grade de recompensii i ncoragerl morale , ce
se dad preuilor de St. Sinod al bisericel rus. Aa, al doilea grad
de recompensie moral, pentra zelal, activitatea In serviciele pstorale i bana condait, este trimiterea din partea S-talal Sinod a
anei scolii de catifea (ascuit la vrf), pe care preotul o prt cnd
s?6resce ori-ce serviciurl religise.(!) Al treilea grad este trimiterea, tot din partea S-talal Sinod, a unul culion de asemenea de
catifea, care are forma culinelor ce port protoiereil notri, afar
numai c sant mal ,nalte i ceva mal largi la fund, i care se dau
numai dup 7 ani de serviciu. Ga acestea preuil umbl i pe strade
i este semn de o deosebit stim i respect. Mal departe, al patrulea
grad, este rangul de protoiereil, care conrespunde cu rangul de iconom ce s d la noi. Dapg acestea, n armarea mal maltor recomandaiunl ale Episcopilor respectivi i in arm a Sntului Sinod ctre capul
Statului, li se trimit dectr Maiestatea Sea Imperatorul cruci de alam att la preoii mireni, ct i monachl. Cele-l-alte cavalerii, de care
sunt pline pepturile multora dintre preuil rui btrni, se dti dup
recomandaianele ambelor autoriti civile i bisericesc!.

6 0

(1) HB. Ac i ti recompens na se d i preotului, de ct dupi 3 seu 4 ani d e serviciu

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

67

Sfinitul Episcop al Romanului, pentru a demonstra necesitatea ce


se simte de un asemenea regulament, i cere luarea in consideraie.
Ne lund nimenea cuvntul contra proiectului, se pune la vot luarea n consideraie i se priimete.
S3 d cetire art. 1 ; asupra acestui articol P rea Sfinitul Episcop al ROmniculuI ceroase terge cuventul de < n aturalizai aretnd i motivi crel facu a cere acst suprimare.
Prea Sfinitul raportor osplic pentru ce Comisianoa a pus acest cuvnt, caro este conform cu legea fondamental, i susine
articolul cum e redactat. n a lt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovel 8e asociaz cu Prea Sfinitul raportor, i susine redaciunea
Comisiunel, po cuvnt c se pte ntmpla s fie din naturalizai persons demne, i s aib nevoe Bisoriea de el. Prea Sfinitul Archiered Ieronim Sevastis, vorbind tot In acest sens, declar c priimete
articolul cum e redactat de Comisiune.
D.
Ministru, lund cuvntul, opinez c regulamentul nu p6te
modifica legea i crede c nu trebue a se suprima cuvntai do naturalizai. Prea Sfiinitul Episcop al ROmniculaT, relund cuvntal, espane din nou temerile col preocup, dac sar admite cuvntul ncestitine, i cere a 80 saprima. Prea Sfiuitnl raportor rspondo
c i se pare c Prea Sfinitul preopinenta amestec dou6 procedri,
accia adec a alegerii do Archiorel titu lari, i aceia a alegerii do
Episcop! Eparchiol, i c pte fi asigurat Prea Sfiuia sa do temerea cel preocup, i termin susinnd redacianea Comisiunel.
Prea Sfiaital Episcop al Argealul credo c toi se unesc cu opiniunilo Prea-Sfinitului Episcop al Rmnicului, c adec, clerici
streini s na iatre in EpiscopatO, dar In ct vreme este lege caro
hotrte dia cine s se alog Episcopii Eparchiol, s fio asigurat
Prea Sfinitul preopinent, c nici o dat nu se va veni la necesitatea
de a nu avea de unde alege Episcop! EparchioT, i dar pe asemenea
consideraii susine redaciunea fiind corect. 'P re a Sfinitul Episcop al ROmniculuI iea din nou cuvutul i, invocnd art. 25 din
legea Organic, repet a susinea propunerea do suprimare a flicerel
naturalizai > pentru cuvutul de a scpa mcar Biserica i elerul de streinism. Paindu-se la vot propunerea Prea Sfinitului Episcop al Rmnicului nu se admite. Se pane apoi ia vot art. I-itt
din proiect, i se primete fr modificare.

66

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

ordinea jlile, ns la discuiunea sa trebue s fie present i D. Ministru.


nalt Prea Sfinitul Preedinte $ice c ordinea lilel trebue s fie
regulat, i pentru acesta urm&s ca lucrrile ce vor fi pregtite
de omisiunile respfetive trebue a fi depuse la biuroO. Prea Sfinitul Episcop al Duiirel-de-jos respunde c ordinea este regulat. Prea Sfinitul ArchiereO Genadie fost Argeil anuni, c este
duc un proiect de regulament pentru regularea rangurilor bisericeti i c ndat ce se va pregti se va depune la biurofl.
Apoi nalt Prea Sfinitul Preedinte anuni c la ordinea tfile
este proiectul de regulament pentru alegerea Archiereilor titulari,
pe care-proiect studiindui i gsind Inel unele articole contra Can6nelor i chiar lege! de organisare a Bisericel, presint un contra
proiect i cere a i se da citire spre a se aprecia de sfntul Sinod.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei propune a se snspende edina, spre a se atepta venirea D-lul Ministru, ca s fie faci
la discuiunea proiectului ce este la ordinea jlile.
Acest propunere admit&ndu-se de sfntul Sinod, InaltPrea Sfinitul
Preedinte'suspend edina. La redeehiderea edinei, fiind present
i I). Ministru, nalt Prea Sfinitul Preedinte anuni c contra
proiectul preseutat de nalt Prea Saia Bea rste ca amendament.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos, ca raportor al Comisiunel
nsrcinat cu elaborarea proiectului de regulament pentru alegerea
Archiereilor titulari, cere sg se mal annni 6nc o dat de ctre 1
nalt Prea Sfinitul Preedinte, despre contra proiectul ce a presentat la biurofl, fiind fagi acum i D. Ministru. nalt Prea Sfinitul
Preedinte repet c, studiind proiectul pentru alegerea Archiereilor
titulari, i gsind n el articoll contra Cantfnelor i a legel fondamentale, a nfiat un contra-proiect ca amendamente, la articoIU ce i va semnala cu ocaeiunea discuiunel proiectului.
Prea Sfinitul raportor arat modul de procedare n cauri cnd
se propun amendamente, adic trebue mal nteiii a se da cetire pro
iectulal Comisiunel, i apo la discuiuuea pe articolls6j>un amendamentele, i ast-fel fiind modul regularii oere a se da cetire mal
lutdid proiectul al. Adoptndu-se acest propunere, Prea Sfinitul raportor d cetire proiectului ln total, dup care nalt Prea Sfinitul
Preedinte declar discuiunea general deschis. Iea c u v n tu l Prea

SUMARELE EDINf DLOR SF. SINOD

69

mendamentulul. Prea Sfiaitul Archierei Iosif Sevastias, argtnd c


cererea de titluri sciiaifice pentru toi membri clerului, fiind legiuite prin legile diu Moldova luc de acum 30 de ani, susine art.
din proiecta pentru care se declara a fi. Prea Sfinitul ArchereQ Goadie fost Argeti, lund cavatul, $ice c, In urmarea a tot ce saa
vorbita pro i contra articolului In cestiune, gsete c toi se u*
nesctt In principia, ca adec a se cere de la candidaii de Archierie
sciin. Vorbete apoi un lung discurstt n favrea sciinel, fr care
nu se mal pote merge, i fiind-c cu toii se unescu la principia, nu
rmne de ct a se modifica redaciuaea acnstu articol Intrun chip
conciliant, i conchide susinad art. din proiect i propunnd a se
priimi conjunciunea S0i Intre cuvintele de caliti.
In urmarea uuel lungi discuiun, la care iau parte nalt Prea
Sfiniii Mitropoliei, Prea Sfinitul raportor, Prea Sfinitul Episcop
al Argeului iPrea Sfinitul Archinrett Genadie fosi Arge, se
cere a se mal da cetire nc o dat articolului In discuiune. Dap
cetire, i In urma esplicaiunilor date de Prea Sfinitul raportor,
Ioalt praa Sfinitul Preedinte retrage amendamentul cel pusese.
Pnindu-se apoi la vota art. al 2-lea din proiect se admite cu adogirea conjuncinnel aSem , cerut de Prea Sfinitul Archiere Ge*
nadie fost Argea.
Se d cetire art. al 3*lea; asupra acestui articola urmz o lang discuiune n privina vrstei candidailor, la care diseuiune
iaU parte Iaalt Prea Sfiniii Mitropolil, Frea Sfinitul raportor,
Prea Sfinitul Episcop al Argeului i Prea Sfinitul Archiere
Genadie fost Argea. In urma acestei dissuiunl se propune apoi
ca vrsta s fie de la 35 ani 1a sas, acst propunere admite. Paindu-se apoi la vot art. 3, cn modificare urmtore : Vrsta s fie
de la 35 an in sus se adopt de Sf. Siaod.
Se d i cetire art. al 4*lea, i se primete fr modificare. Se d,
cetire art. 5-lea; la acest articol Iaalt Prea Sfiaitul Preedinte
propune urmtorul amendament.
La vacaaa de Archiere, se vor propane ca preferin cniidai diatre clericel Eparchielor acelei Mitropolii, In a criea juriedic< iuue se affi vacaaa; iar n casa de lips, el se vor alege dintre
< clericii tuturor Eparchielor Romniei, cu condiiune ns, ca cel
< ales s tree dup chirotonie la Eparchia uude i 86 va destina

68

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

Se di cetire art. 2-lea. La acest articol, nalt Prea Sfinitul Preedine propone urmtorul amendament: < Candidaii de rchierie,
< dopa Canonul al 12-lea al Laodichiel, trebue 8&fie aleT, dup apredarea Mitropoliilor i a Episcopilor din prejurQ, dintre bftr bail cercai de mult timp, i in cuvntul credinei, i n vieui< rea dreptului cuvnt.
< Asemenea Canonul al 2-lea al Sinodului al VH-lea ecumenic
a decide, ea tot cel ce urmz a se nainta la trpta de ArehiereQ
se scie Psaltirea; s se cerceteze ns cu ncredinare de Mitro politul, de are zel a ceti cu luare aminte: Sfintele Canine, Sfnta
* Evangelie, cartea Dumneleesculu Aposolti, t6t Dumneleeasca
Scripturi i Dumnedeescile porunci, ca 80 pot inva pe poporul
ncredinat Iul. Din tte acestea, precum i din legea Organic
< a Bisericel, care, dup trecerea de 20 ani de la promulgarea iei
(Art. 2 ) , stabilete un nou modu de constatare, numai In ceia
ce privete calitile intelectuale ale candidailor de rchierie,
a result c alegerea candidailor de rchierie este un drept esclusiv al Mitropoliilor, dup cum, in basa Can6nelor safl armat i
acum, i chiar cu ocasiunea alegerii Episcopilor actuali.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, desvoltnd acest amendament,
arat c e conform Cannelor, n timp ce articolul Comisiunel este
contra Cantinelor, unde nu 86 prevd acele condiiunl.
Lund cuvntul Prea Sfinitul raportor demonstra, c Comisiunea a lucrat pe temeiul Canneloru, i nici cum contra, i citete Ca relative la casu; apoi desvoltnd prin un lung discurs baBele pe care a lucrat acest proiectil i necesitatea ce se simte de
un asemenea regulament, rg pe nalt Prea Sfinitul Preedinte a
retrage amendamentul propus, i a priimi art. din proiect.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, rspundnd la argumentele Prea
Sfinitului raportor, eombate condiiunile ce se pun de Comisiune
pentru candidaii de rchierie, i, susinnd prin un lung discursO
amendamentul propus de nalt Prea Sfinia Sa, cere a se suprima deduciunile ce face Comisiunea din spiritul Cannelor citate i a r6mnea numai textul Cannelor, pe care le invoc i nalt Prea Sfinia Sa.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului gsete c opiniunile nalt
?rea Sfinitului Prereeflinte fiind juste, se asociaz in sprijinul a*

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

71

cuviina, pentru ameliorarea posiiunel Prea Sfiniei sale; i 86 ttimite la Gomisiunea de petiiunl.
Se d cetire de asemenea raportului Gomisiunel, nsrcinat cu
elaborarea unul proiect de regulament, pentru regularea rangurilor
bisericesc!, prin care raport se arat, c Comisiunea terminnd acest lucrare o depune la biuroO, i se decide a se nscrie la ordidinea (Jilel.
Se d cetire apoi adresei Prea Sfinitului Episcop al Argeului
sub. N. . . . , ca rSspuns la adresa nalt Prea Sfinitului Preedinte, relativ la chestiunea preotului Lcurenu, diu Eparchia
Episcopiei de Argefl, ln urmarea decisiunel sfntului Sinod din 8esiunea trecut, de ase napoea acta numitnlnl preoii Prea SfinituIul Episcop Eparchiotfl, spre a se ndeplini prescripiunile articolilor relative la casfl, din regulamentul de procedur In materii de
judecat bisericesc. Dup cetirea ln extenso a acestei adrese, Prea
Sfiinitul Episcop a Dunrei de-Jos, lund cuvntul, ice c acst
lucrare o gsete a fi de prisos, fiind-c sfntul Sinod nu p6te a se
ocupa, de ct cnd este vre un apelfl. Narez apoi cele petrecute
ln privina acestei cestiunl ce sa tratat n sesiunea trecut, n urmarea apelului ce a fcut la Sf. Sinod condamnatul preot Lcurenu, c atunci, gsindu-se 6re care lipse de formaliti n acest lucrare, comisiunea a opinat a se napoea acta Prea Sfiinitulul
Episcop respectiv, spre a face e se ndeplmesc acele lipsuri de
formaliti, i c sfntul Sinod a aprobat acea opiuiune, fr a se
pronuna c apelantul ar fi vinovata, sau nevinovata. Acum, fiind
c nu este unu nou apelfl, crede, c sfAutul Sinod nu *p6te a se ocupa
mal mult de acst cestiune. nelege ca acest adres a Prea Sfinitulul Episcop de Argefl s fie ca o relaiuue de mprejurrile aceste! cause, dar ceia ce observ este, c prin espunerile acestei adrese Prea Sfinitul Episcop de Argefl s'ar prea, a avea intenianea le a critica hotrirea dat de sfntul Sinod, care na cugetat
nici cum a desvinovi pe acel preot, i conchide prin a ruga pe
sfntul Sinod a face poftire Prea Sfinitului Episcop de Argefl, sl
retng acest adres, care pare a da un blam sfanului Siuod du
lucrarea ce a fcut Va a&sii Gestiune.
Prea Sfinitul Epiacop al Argeului, lund cuvntul spre a rspunde la cele <Jise de Prea Sfinitul preopinent, se mir c, diu re-

70

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

locuina i servirea Arcliiersc, de ctre Mitropolitul respectiv.


Prea Sfinitul ArchiereO Genadie fost Argefl susine acest amen(lament, oare puindu-se la vot se adopta de sfntul Sinod, n locul
art. al 6-lea. Se d cetire art. 6-lea. La acest articol nalt Prea
Sfinitul Preedinte propune urmtorul amendament:
Pentru trebuinele proprii ale capitalei Bucuresc, la cas.de necesitate, se pot alege i chirotoni unul sati doul Archierel titulari, peste
numgruld celor numii loco-tenenl, prin art. 25 al legel Organice.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, lund cuventul, desvolt amendamentul, artndu de ct necesitate e de a se admite. Prea Sfinitul
raportor gsete c acest amendament este contra spiritului legel
Organice, i r6g pe nalt Prea SfinitulPr eedinte a nu insista In
sprijinirea acestei propuneri cu acost ocasiune, ci s rmn la timpul oportun. nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei propune a
se suprima articolul al b-lea din proiect, tn care 86 precisz numrul Archereilor tituluart. La acest propuqere s asociaz i Prea
Sfinitul ArchereO Genadie fost Argetl, cernd de asemenea a se
suprima. Urmez o lung discuiune asupra acestui articol, la care
iaft parte mal muli din Prea Sfiniii Membri. Malnainte de a s
resolvi acest cestiune, sS cere ridicarea edinei fiind ora naintat.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, cu nvoirea sfntului Sinod,
rdic edina, anuncind pe cea viitore pentru a doua-di Mari
n 12, cnd la ordinea dile va fi continuarea discuiane! asupra artieolulu! al 6-lea, din regulamentul peutru alegerea Archereilor ti
tularl sau locoteneni.
P reedinte: Nifon Mitropolitul.
Secretar,.: I o s i f H 11 s in .

Sumarul edinei din 12 Noembrie, 187 4.


edina 83 deschide la ora 12* snbpreedina nalt Prea Sfini
tulul Mitropolit al Ungro-Ylachiel. La apelul nominal rspund toi
Prea Sfiniii Membri, n nunrrO de 15.
Sumarul edinei precedente 8e aprob fr modificare.
Se d cetire suplice! Prea Sfinitului Archierei Iosif Sevastias
Botoennal, prin care, espundndtt lipsa mijlcelor de existen n
care 8e afi, r6g pe sfntul Sinod a avisa la msurile ce va crede de

SUMARELE EDINKLOR S F .

SINOD

73

teniunea de a atinge In demnitatea Prea Sfinitului Episcop de


Argea, ci numai a ?roit a se ndeplini lipsele de forme, i prin urmare gsete c nn este de ce s se 6re<p. blesat Prea Sfinitul Episcop al Argeului, pentra acest modfl de procodur cerut de regulament, i, dupe ce vorbete n- fondul cestiunel, conchide a cjice
c se unete cu opiniunea Prea Sfinitului Episcop al Danrel-deJos, de a se face poftire Prea Sfinitului Episcop de ArgeO al retrage acest adres.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, lund cuvntul, gsete c Prea
Sfinitul Episcop al Argeului a fost n tot dreptul a se crede blesat, pentru c i sa napoiat acta cu observaie, i ine nn lung discursu asupra respectului ce l datorescQ reciproca fraii EpiscopI
ntre sine. Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos iea cuvntul din
noft, pentru a da esplicaiunl asupra sensului cuvintelor, cnd a
propus a se face poftire Prea Sfinitului Episcop de argeti de a ,l
retrage adresa ce a dat sfntului Sinod; cci priimindu-se sar da
un blam sfntului Sinod. Mulumete apoi nalt Prea Sfinitului
Preedinte pentru respectul ce arat unul Episcop, dar esprim dorina, c tot asemenea respect se cuvine i corpului sfntului Sinod, care ar reranea blamat, dac sar priimi adresa n cestiune. Se
jusific apoi c nicl-o-dat na sprijinit hrtii de mal puin importan, dupe cum i se airibne, ci din contra a struit a nu se
priimi; ceia ce a sprijinit tot-dea-una a fost pzirea cu sfineDie a regulamentelor sfntului Sinod, i termin prin a repei
propunerea de a se face poftire Prea sfinitului Episcop al Argeului, al retrage adresa pe care o cousider ca un blam sfntului Sinod. Prea sfinitul Arhiereii Genadie fost Argea regret c a adjans discuiunea pe trmul acesta, i, dup o espunere detailat de
mprejurrile cum safl urmat cu acest cestiune, susine c sfntul Sinod a lucrat conform regulamentului, i gseste c procedar
urmat de sfatul Sinod pentru ndeplinirea formalitilor, fiind ndispensabil, na trebuea s ating susceptilitatea Prea sfinitului
Episcop al Argeului, pentru c sfntul Sinod na putea s fae altmintrelea. Prea Sfinitul Episcop al Danrel-de- J 08 espic sensul
articolilor din regulament, relativ la casG; adaoge apoi, c chiar
legea cere acest procedar dela sfatul Sinod, i cetiad art. 45
i urmtorii dia regulamentul de procedur, afirmi c sfntul Si-

72

SUMARELB SEOJNEI.OK S F . SINOD

laiunea ce face Prea Sfinia sa prin acst adres, P.rea Sfinitul


preopinent l face o observaie att de aspr, cum c adec , ar fi
avat inteoiaoea de a iovi saQ a critica lucrarea sfotulul Sinod, pe
cnd Prea Sfinia sa na fcut, de ct a ndeplini datoriea de a
respunde la adresa nalt Prea Sfinitului Preedinte, relativ la casQ,
i a espane cuele cari afl fost piedic de a nu se putea ndeplini
formalitile citate de Prea Sfinitul preopinent, fiind acsta un casa
exceptional, pentru c acel preot era atunci n nchisre. Esprim
apoi mhnirea de a vedea deduciunile ce face Prea Sfinitul preopiuent din acost adres i inteniunile cel atribue, precum i de
propunerea de a i se respinge adresa, ca atctre sfntului Sinod,
ln timp ce, cu alte ocasiunl, Prea Sfinitul preopinent a struit a se
piiimi hrii adresate la sfntul Sinod, scrise ln termini necuviinciol. Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de Jos, relund cuvntul,
esprim regrete de acusrile cel face Prea Sfinitul preopinent,
cum c nar avea dragostea cuvenit ctre un confrate Episcop,
pentru c a opinat a i se face poftire de sfntul Sinod sl retrag
adresa, i cum c, cu alte ocasiunl, ar fi struit a se priimi la
sfntul Sinod hrtii de mal puin importan ; face apoi apel la
memoria Prea Sfiniilor Membri i protest c, ori de cte ori a
venit la sfntul Sinod vre-0 hrtie scris necuviincios, a cerut din
contra a se napoea adresantului, i repet a regreta acusrile ce i
se face de Prea Sfinitul preopinent. Adaoge apoi c ln adresa ln
cestiune vede done pri, cea ntiu este o critic lucrrii sfntului Sinod, i cea a doua o espunere de cuele ce au Inpiedecat In
deplinirea articolilor relative la casQ, din regulamentul de procedur ln materii de judecat Bisericesc, i , pentru a se nelege
mal bine, rg a se mal da cetire nc o dat adresei care pare a
da an blam sfntului Sinod. nalt Prea Sfinitul Preedinte dice c
a neles-o, iar ac sfntul Sinod o cere, s i se mal dea cetire.
Se citete din nod adresa. Prea Sfiuitul Archere Genadie fost
Argefl,: lund cuvntul, narz cele ce safl petrecut cu acest ces
tiune In sesiunea trecut, c atunci, vnnd nelndeplinirea formalitilor prescrise de regulament, nsui Prea Sfinia sa a opinat a
se napoea acta Prea Sfinitului Episcop respectiv, pentru a face s
se Indeplinsc acele lacune de formaliti, spre a nu lsa vinovatulul nici o arm de aprare, i c, fceadft acesta, nu a avut ia-

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

75

Q0d; ci numa c a fcut o espuaere de inprej urri ale acestei cause, i r6g pe sfatul Siaod a priimi acesta propuaere. Suaiae acst propuaere Ioalt Prea sfiinitul Mitropolit al Moldovei.
Paiada-se la vot propuuerea Prea Sfinitului ArcliiereQ Ieronim
Sevastis se primeee de sfatul Sinod.
Dupe achiderea acestui incident, nalt Prea sfinitul Preedinte
auungia c la ordina $ilel este continuarea discuiunel proiectului de
regulameat, pentru alegerea archiereilor titulari sau locoteneni, remas din edina precedent la art. 6 lea.
nalt Prea sfinita! Mitropolit al Moldovei propune a se amna
continuarea discuiaael acestui proiect pentru o alt edin, spre a
fi present i -lu Ministru.
nalt Prea sfinitul Preedinte, cu consimimntul Stulul Sinod,
redic edina, aauncind pe cea viitre pentru joi, 14. ale curentei.
Preedinte: Nifon Mitropolitul.
Secretar l o s i f H u iii

Sumarul edinei din 14: Noembrie, 1874.


edina se deschide la ora 1 dape amez, sub preedina nalt
Prea sfinitului Mitropolit al Ungro-Vlachiel.
La apelul nominal rspund toi Prea Sfiniii membri, In numr de 15.
Sumarul edinei precedente se aprob cu rectificarea cerut de
Prea sfinitul Episcop al Argeului, de a se suprima cuvintele de
c termininecuviinciol * ,att din discursul Prea Sfiniei Sale, cum
i din acel al Prea sfinitului Episcop al Dunrel-de-Jos, declarnd
c asemenea cuvinte nu safi rostit.
La ordinea <Jilel fiind continuarea discuiunel asupra art. 6, din
proiectul de regulament pentru alegerea Archiereilor titulari, nalt
Prea sfinitul Preedinte iea cuvntul pentru a suspine amendamentul
propus de nal Prea sfiuia sa, adognd, Intre altele, c legea organic nu oprete a se face i ali Archierel, afar, de cei peeveul la art. 25, i , In consideraia lipsei de Archierel In Capital,
strue a se priimi amendamentul propus.
Prea sfinitul raportor nu contest necesitatea de mal muli Archierel, ns, fiind c e lege care preciez numrul Archiereiloru,

74

SUMABELE EDINELOR SF. SINOD

_______

nod a lucrat to cestiuoea ce se discut conform regulamentului.


Prea Sfinitul Episcop *!Argeului mulumete mal ntia nalt
Prea S&uitulul Preedinte, pentru sprijinul ce d demnitel Episcopilorfl, apoi rspunde la cele dise de Prea sfinitul preopinent, relativ la articulil invocai, i repet, c, dac nu sa putut face pro
cedura conform regulamentului este, c a fost imposibiltate material, dupe cum acesta o arat lmurit prin adresa In discuiune.
Declar apoi c, dnd acest adres, na avuii nici o inteniune
alta, dect aceia de al ndeplini o datorie a rfepunde la adresa
nalt Prea sfiinitulul Preedinte, i a relata mprejurrile care afl
fost causa de a nu se putea ndeplini strict prescripiunile regulamentulol.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos depune la biuroti urmtrea propunere: sfanul Sinod s fac poftire Prea sfinitului Episcop al Argenlu al retrage adresa, relativ la chestiunea preotului loan Lcurnu. Yorbind apoi n sprijinul acestei propuneri adaoge c, ne priimindu-se, atunci urmez ca adresa n chestiune tre*
bue s m6rg la o Comisiune.
nalt Prea sfinitul Mitropolit al Moldovei propune a se considera acest adres c ue avenit.
Prea sfiaitul ArchiereQ Ioronim Sevastis afirm c, ascultnd cn
atenie, att adresa Prea sfinitului Episcop al Argeului, precum
i. cele dise de Prea Sfinia sa, a neleii c na avut nici de cum
inteniunea de a da un blam sfntului Sinod, nici aI critica lucrrile
sale, i ast-fel fiind, opinez ca sfntul Sinod s iea act de acest
adres, ca rspuns la adresi Iaalt Prea sfinitului Preedinte. Prea
sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos propune retractarea.
Prea sfinitul Episcop al Argeului declar c nu priimete propunerea de retractare.
Prea sfinitul Archierei Iosif Sevastias, susinnd c sfntul
Sinod a lucrat n acost cestiune conform regulamentului, opinez ca
Prea sfiinitul Episcop al Argeului sl retrag adresa.
Relund cuvntul Prea sfinitul ArchiereQ Ieronim Sevastis,
repet propunerea de a se priimi declaraiunea Prea sfinitului Episcop al Argeului c: prin r&punsal ce a nfiat n alt Prea snitulul Preedinte, n cestiunea preotului Lcuruu, na avut nici
cum inteniunea de a critica, nici a blama decisiunea sfntului Si-

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

77

ganic este precis, c ou pane nici o restriciona numeralul de Ar


chierel, i cere de asemenea suprimarea art. 6 din proiect.
nalt Prea sfinitul Preedinte propane a se amna discuiunea
acestui proiect de regulament, puS la sesiunea viit6re ; fiind-c
crede c acest proiecta no 86 alb stabilitate, ci o 86 se modifice.
Prea sfinitul raportor esplic c acest proiect nu se face pentru presentu, ci pentru viitorii, i, artnd necesitatea unul asemenea pro
iect, rdg s se continue discuiunea i votarea lui la fine.
nalt Prea sfinitul Mitropolit al Moldovei susine sub amendamentul Prea sfinitului Episcop al Argeului i cere a se pune la vot*
Prea sfinitul Archierea Genadie fost Argefl, lund cuvntul, gsete c att art. ce se discnt al proiectului, cum i amenda mentul nalt Prea sfinitului Preedinte sunt exagerate, sunt dou6 extreme, i propune apoi urmtorul sub amendament:
< Propun suprimarea art. 6, fiind previflut ln legea Organic, a< fr de aliniatul privitortt la Chirotoniile din streinatate.
In urmarea deevoltrel ce d acestui sub-amendament, nalt Prea
sfinitul Preedinte declar c retrage amendamentul ce propusese.
Puindu-se apoi la vot propunerea Prea sfinitului Archierea Genadie fost ArgeO se admite de sfntul Sinod.
Se d cetire art. 7-lea. La acest articol nalt Prea sfinitul Preedine propune: a se suprima aliniatul al 2-lea i al 3-lea de la
cuvintele: a cea list se cetete i png la finele aliniatului al 3-lea
care se termin cu cuvintele: care din scpare din vedere 8' ar fi
omis. Apoi, desvoltnd acest propunere, susine suprimarea cerut. Prea sfinitul raportor d esplicail ce a neles Comisiunea
prin aceste aliniate care sunt pe bazele i ln conformitatea legel
organice, i susine proiectul Comisiunel.
DupS mal multe discuiunl la care iatt parte nalt Prea Sfiniii
Mitropolil, Prea Sfiniii Episcop! al ROmniculuI, al Argeului, Prea
sfinitul raportor i Prea sfinitul Archierea Genadie fost Argeti,
se decide a se suprima partea dupe urm aaliuiatulul al 2-lea care
este urmtrea: carele p6te decide tergerea din list a p&rsneI
ce aar dovedi c nu ntrunete calitile de eligibil enumerate
mai sus. Urmz apoi discuiunea asupra aliniatului al 3 lea, carele tratz despre propunerea candidailor ln nscrierea pe list.
Susin suprimarea acestui aliniat nalt Prea Sfiiniil Mitropolil,

76

SDMARELE E D lN fE L O il S F . SINOD

crede c s'ar atinge legea admitdndu-se acest amendament. R6g apoi pe Iaalt Prea sfinitul Pre mediate .86 mijlocsc a se modifica
mal ntia legea p9 calea legal; pentru c de i legea nu oprete
positir, dar nic $ice sa se faca mal muli Archierel. Esplica
apoi ce se nelege prin art. 25 din legea organici i adaoge c,
dac s'ar cere a se fa5e mal muli Archierel, atuucl ar urma
sg se cer i titluri strine, ceea ce na e In spiritul legel, n a
cria termini trebue a rmnea, i conchide a ruga pe nalt Prea
sfinitul Preedinte a nn strui n susinerea amendamentului. nalt
Prea sfinitul Preedinte, rSspandnd Prea sfinitului raportor, ine
un lung discurs asupra titlurilor streine, pe care le consider conform
Canonelor, precum i asupra altor cestiunl ce a raport la cestiunea ce se trateaz, i strue a meninea amendamentul propus, ca
nefiind contrar legel organice, care nu pune nici o restriciune la
numeral Archiereilor titulari.
Prea sfinitul ArchiereO Genadie fost Argeu cere de asemenea a
se suprima art 6. ce tratez despre numeral Archiereilor titulari, fiind-c legea organic nu preci& numSrul. Prea sfinitnl raportor
rspunde Prea sfinitului preopinent c tot-da-una regulamentele se
facapentru a stabili sensul legel, i fiind-c art. 25 din legea organic, unii l neleg ntru ,a mod i ali n altul, tocmai de aceia
Comisiunea a stabilita numeral de Archierel n spiritul legel, spre
a na se da loc nici anul equivoca , i termin a susinea art. n
discuiune dupe cum e redactat. Prea sfinitul Episcop al ROmniculuI
opinez a se suprima partea I-ea din art. 6-lea, fiind-c art. 25 din
lege na oprete nici determinez numerul de Archierel.
Prea sfinita! Episcopal Argeulnl, vorbind n sensul c legea organic este precis i c na trebae, prin armare , regulamentul 86
pae reetricianl ce nu prevede legea, propune armtorul amendament: La orl-ce vacan de ArchiereO titnlarO, membru al Sf. Sinod, conform art. 25 din legea organic a bisericel nstre Ro<mne, alegerea 86 va face de ctre Sf. Sinod, dupe cam se preve<de prin acest regulament. Clericul romn carele va priimi chiro.
<toaie Archierese n alt 6r, fr de alegerea sfntului Sinod,
<86 eeclade singarO pria acsta dintre membri Cleralal romn.
Prea sfinitul ArchiereO Ieronim susine c art. 25 din legea or-

____________

SUMARELE EDINELOR S F . STNOd

70

te bolnav, propune a 86 amna deebaterea acestui proiecta pn va


fi present i nalt Prea sfiniea sea, spre a lua parte la acst
lucrare.
Sfntul Sinod primete propunerea de amnare.
Anungi apoi al 2-lea proiecta nscris la ordinea dilel, proiectai
de lege pentra seminari!, dar fiind-c& Domnul Ministru na e de
faQ, propane 8 se atepte venirea D-sale, i pn atunci sa se iea
n desbatere dou raporturi ale Comisiunel de petiiunl. Acest propunere primita de sfntul Sinod, Prea Sfinitul Archerefl Poli carp,
raportor al Comisiunel de petiiunl, d citire raportului asupra adrese! nalt Prea Sfinitului Mitropolit al Moldove! i Sucevei, Mo.
3, relativa la cererea de clugrire a fratelui Roman Boca, din
Monastirea Raca, Eparchia sfinte! Mitropolii a Moldovei, prin care
raporta, arStnd c numitul frate ntrunete condiiunile art. 3
i 7, din regulamentul pentru disciplina Monachal, opinz a se
nvoi tunderea in Monachism. Nelund nimenea cuvntul, se pune
la vot conc-lusiunea raportului i se adopt.
Apoi se da cetire raportului relativ la petiiunea Prea Sfinitului
Archiere Iosif Sevastias, adresat sfntului Sinod, prin care raport se esprim c Comisiunea, pe deplin convins c recursele provenite din serviciul archieresct nu pot procura unul ArchereU aici
existena silnic, este de prere ca sfntul Sinod, pe de o parte, se
poftsc pe nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei s8 dea petiionarulu! vre-0 Biseric n la! sau Botoani, unde s alb i cas
de locuin; iar pe de alta, se intervie pe lng Domnul Ministru
de Culte sl nsemne n budgetul ce are a preeent n sesiunea acesta onor. Camere legiuitore un salar, care 8I pt satisface necesitile vieei!
Prea Sfinitul Episcop al Danrel-de-Jos, lund cuvntul;n sprijinul conclusiune! raportului, c nu se adoete nici de cum
c nalt Prea Sfinitul Mitropolit va da o biseric Prea Sfinitului
petiionar, ns, fiind c aici e vorba i de cestiane de finance, propune a na se lua nici o decisiune pen nu va veni i Domnul Ministru.
Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului, In virtutea lege! organice,
care prevede cte un Archiereti pe lng fie care Mitropolie i Episcopie, este de socotin a se face rugminte Iualt Prea Sfinitului

78

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

i '1 menin Rrea sfinitul raportor, Prea sfinitul Episcop al Romnicalnl i Prea sfinitul ArchiereQ Genadie fost Ar'geiTi Ia armarea unei lungi discaiunl i dupesplicrile date de Doiaaal Ministru
sensului legel Organice, opinnd c e biue ca i Episcopii s6 alb
dreptul de a propune candidai, se admite aliniatul al 3-lea cu suprimarea prel de pe urm, care este urmStrea: persone care din
scpare de vedere sar fi omis.
Puindu-se apoi la vot art. al 7-lea, cu modificrile mal sus artate, se adopt de sfntul Sinod.
Se d cetire art. al 8-lea i, puindu-se la vot, se adopt fr modificare. Ora fiind naintat, Iaalt Prea sfinitul Preedinte redic
edina, anungind pe cea viitre pentru Smbt, 16 ale curentei.
Preedinte : Kalinic Mitropolitul Moldovei.
Secretar : l o s l l H n i u .

Sumarul edinei din 16 Noembre, 1874.


edina ee deschide la 6ra 1 dupe amiad, sub preedinia nalt
Prea sfinitului Mitropolit al Moldovei i Sncevei.
La apelul nominal rSspuad presenl 14, absent fiind unul. Urm6z& numele In lista apelului nominal.
Se d cetire sumarului edinei precedente.
Prea sfinitul Epicop al ROmniculuI reclami urm6t0rea rectificare: a se dice c a cerat suprimarea na mal a prel IntOea din
art al 6*lea, iar partea a doaa, care tratz de chirotoaiile din streinstate, a sasiauto. Cu acest rectificare puindu-se la vot samarul
se adopt de sfntal Sinod.
Se d cetire apoi adresei Rrea sfinitului Episcop al Buz'SulU,
sub No. 656, relativ la cererea de clugrire a unaT namSr de 25
frai i surori de pe la mal multe schituri, din Eparchia Episcopiei
de Buzea, i se trimite la Comisiunea de petiiunl.
Dup acesta, nalt Prea sfinitul Preedinte anun c la ordinea dilel este continuarea discuiunel proiectului de regulament,
pentru alegerea Archiereilor titulari, remat din edina trecut la
art. 9-lea, Ons, fiind-c nalt Prea sfinitul Mitropolit Primat es-

ORI EVIDENII INTRINSECE

^ 9

Drept car9 se cuvine se ne srguim Ia nelepciune i la luminarea minel i ftnimel, aa la ct 86 putem distinge exact, cele ce
suut Intru adevfir bune, de cele ce sunt rele i vtgmtore, i 83
cutm mal alee aceea ce este bun i plcut bunel voine a lu
Dumnezeii (246).
n finit 83 ne srguim tot*d6una spre a progresa In Barul Iul
D-<Jeii, i lu Dumnejlesca fapt bun; iar pentru a ajunge la
acest scop, trebuie 83 vieuim i 83 mblm cu credina aceea, care
este o viie nfoiare a lucrurilor sperate i o demonstrare a celor
nev3<Jute ( 247 ). Apoi fiind c viaa ce are 83 fi3 i nemuritorimea,
ni sau descoperit In modnl cel mal lum inat; de aceea ni se cere,
a ntinde dorinele nostre, pne pe diucolo de acest lume trecetre
i de interesele i folsele Ei, i 83 cutm pe cele de sus, i acolo
s ndreptm t0t grija i dorina nostr ( 2 4 8 ) . Aa dr viaa str cea cretinsc, trebue s o nelegem i s ne o Inf&iem

(?46) i ac esta este v ia a cea vec ln ic , e a s te cu n o sc p re tin e sin g u r D-doi


ad ev eratu , si p re ca re le la trim is p re Iisu s C hiistos. Io n . 17 V. 3.
__i de acsta me rogii, ca dragostea v 6 str fin c m a m a lt i m a l m a lt 8X p risossc i n tr a cunotine, i in t r a t0te p ric ep erea , ca s a d e v e rii voi c e le m a de
folos, ca fii c u ra i i f r de sm in tel, n d iu a la i C bristos. p lin i fiind d e ro dele d r e p t e , ca re s u n t p rin lisa C bristos, sp re m rire a i la u d a la i D -fleti.
F ilip isen i, C. I. V. 9 12.
i s i n a v e n c h ip u ii v e c u lu a c e stu ia , ci s v e p re fa c e n t r n o ire a m in te v stre , c a s ad everii vo, care e s te vo ia l a i D -dett c e a b a n i p la c a t i
depUn. Romani. C. 12. V . 2.
DreptQ aceea n a fit! n ep ricep u i, oi cunoscnd , oare este voia l u i D -d eii
E fesem . C. 5. V. 17.
D rept aceea i noi, din ee di am au^it. nu ncetm pentru v o rn g n d u -n e,
i cernd ca s v e um plei de cunotina voie! lu i in tra to t n elep ciu n ea i tiin a
duhovnic8c, ca s um blai v o i ca vrednicia D om nu lu i spre tot p lcerea, n tr
tot lucrul bun fcnd r6da, i orescnd utru cunotina lu i D -d e u . C olosen l. C. 1.
Y. 9 11.
Tte s le ceroal, ce este b an s inei, de to t fe lu l de re s v8 ferii. T e ;
al. C. 5. V. 21, 23.
(247) Ear credina este adeverirea-celor ndjduite , dovedir. a lacru rilor celo r
nevdute..... prin credin pricepem , c s'aft n tem eiat veacurile cu c u v n ta l Iul
D-^e, n ct s'aU fcu t din c e le nevdute c e le vdute. E vrei. C. 11. V . 1 4.
(248) C i prin Credin um blm , r l n a prin vedere. 2. Cor. C. 5. V. 7
D e c i dr de v a scu lat m preun ou H r isto s, c e le de su s c u ta i unde
este Hristos de a d rip ta lu D -deii e^nd. C ele de sas se g n d i r i na cele
de pe pmnt. Colas, C. 3. V. 1 2.
C i nu avem a icea C etate stittd re. oi c e e a 03 v a 8 ( fie cutm . E v re i. C.
13. Y. 4.

80

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

Mitropolit al Moldovei 86 ofere postul de Vicarii al Mitropoliei Prea


Sfioitnlul petiionara, ca unul ce locuete ln Iai, i fiind i cu titlul de locotenent al Mitropoliei Moldevel.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldove!, lund cuvntul, lice
c nu va rspunde Prea Sfinitului preopinent in o cestiune a t t de
delicat, pe carea o las la aprecierea sfntului Sinod. Adaoge apoi
c fie-care chiriarch e liber n alegerea personalului pentru asemenea nsrcinri, i c nu crede c sfntul Sinod sI desemneze persnele pentru funciunile de administraie ale Mitropoliei, acesta
fiind un drept cu totul al chiriarchulul de a numi persone n care
are ncredere.
Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului, relund cuvntul, rog
din nofl pe nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei 86 priimse propunerea enunciat de P rea Sfinia Sa, i acesta n virtutea
chiar a legel Organice.
Prea Sfinitul ArchiereO Ieronim Sevastis recunote necesitatea
de a se da 0re care posiiane i Archiereilor titulari. P entru casol de fag na se adoete c n a lt P rea Sfinitul Mitropolit al Mol
dovel va da o biseric Prea Sfinitului petiionar. Gt pentru salar,
sfntai Sinod s fac ragminte Domnului Ministru, i conchide a
se ani ca prerea P rea Sfinitului Episcop al Dunrel-deJos se se
atepte venirea Domnalul Ministru.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei rspunde, c n mal
nalte rnduri a dat deja Prea Sfinitului petiionar post de ngrijitor de biserici n Iai i c a demisionat. Cu t6te acestea promite
aI da o biseric n Iai la casO de vacan. Ct pentru propunerea
Prea Sfinitului Episcop al Rmnicului, pe care o consider ca .0 im punere, nu o p6te accepta, pentru resonul c, n cestiune de alegere
de persone i numirea n funciuni, numai singur n a lt P re a Sfinia
Sa este in drept a ni persanele in care are ncredere. Prea Sfinitn' v

Jos rg a na se laa propunerea Prea


J ca o impunere. Sfntai Sinod na
M bB nte n a lt P rea Sfiniei Sale.
j l ^ c posiiunea A rchiereilor din
tel, i, prin urm are, 6 ne ceI

ft nu lsa pe an m em bra al

!extrem de al vinde din efectele sale

_____ ___________________

ORI EVIDENII INTRINSEC

91

Mal m ult nc-, ea chiar nici c 86 opro te a ic i, ea merge mal de


parte, ea se pogr 10 inima, i i n n d mna 6a cea snt, apuc
i smulge totft rdcina amrciune! care d 6ca a r fi resrit, neapra t ar fi molipsit (contagiat) sufletul, i a r fi pngrit viaa.
Multe p atim i, pe care lumea le priim ete de bone, i la ma!
m alte m prejurri le privete de inocente, precum spre esemplul amorul de glorie s60 am biia, luflcrata srguin de a aduna avuie, amorul de desm irdrl, mndria seu trnfi, pisma, rgsbunarea,
des preuirea altora, i In finit aplecarea ctre cele mal urte glume;
8f. Evangelie le condamo pe t 6te acestea, In ori ce mod s0 grad
ar fi el, ea nu le rt nici In gnd m ca r; ea oprete curvia i
prea-curvia p t i*a ochilor i a inimel, ea poruncete a se sugruma
sen nbai de o dat cn naterea lor. Nici mnile, nici lim b a, nici
capul cu gndul sefl, nici inima, cu a t ta mal puin cugetul, nu se
cuvine a se face culpa vre unei nelegiuiri s 6fl necuril. Deca
lumea p 0te luda eroica am 0re de 0n 6re la u n u l, dragostea gloriei
la altul, trufaa or nalt-cngnttorea m ndrie, strlucitul i cerbieosul patriotism care a r sili pe tdte erile vecine sf plece gram asul subt jugul sQ, strlucitor ea amre de rdsbunare pentru fisele
atacuri i desonorrl, i despotica deconsiderciune de poporul cel
is de uni de rn d , 6r de ali nenobil ? 1 ...........pe tote acestea ine#,
cristianismul le condamn fr cru are, i poruncete nvceilor
lui Iisus Christos, ca s le restigndsc i s 14 ta e d e la sine fr de
nici o prelungire . . . . nimic nu trebue cretinului a crua, chiar
de ar fi i de mult pre, precum este ochiul cel drept, i mana cea
drept, daca ne a r sm in ti. . . .
Evangelia nu nddmn pe men! 86 ved ce pot glndi ali! de
dnil, seu ca ce fel de folos lumesc ar resulta din ocnpaiunea cu
dtnil, dar E a ndemn s scie ce este drept, ce este snt, i ce este
de trebuin, ca E i 86 triasc virtuos i plcut lai D-ea. Omni
care priimete poruncile E l i crede in trn sa, trebue se fie Cretin
i n realitate, iar nu numa! se <Jic cu gura c este , iar In
fa p t , ni rai c ! Ea ne cere 111 tt sinceritatea inim a ndstr ; i
tote cele-l-alte riuduite, i felarite moduri de nchinciuni i de
supunere, aa sunt de ct to t attea espresi! i modificri ale Ei.
Deci, 0re principurile acestea i simimOntele acestea saO mal
au^it unde-va In lam e; i 6 re se pte afla nc pn ast-dl, rre -0

90

TESTAMENTUL VEKIU STUDIAT DUCE LA C8L NOU

intro Ic0n nobili, a unei petreceri cereti, In mprtire, ca Tati i ca Fiial 860 Iisus Christos; cci Ea este o nencetat nv6tur ctre perfeciunea nature! nstre, n modul i asemnarea
DumnedBetil bunti i curi, i o nevoin de a face tot-d6uoa voia lui D-geO pre pmnt, precum s face Ea i n Cer (249).
Er dup t0te acestea spunem 0 nc i aceea, c caracterul- cel
mal distinctiv, al religiunel lui Iisus Christos, este c, pe cnd ea
ne indmn spre a ne srgui ca s ajungem la cel mal nalt grad
de superioritate moral, ea ne nva tot o dat, s na perdem nici
cum din vedere simul d3 capacitatea, neputina i neperfeciunea
nOstr. In finit, pentru a nkee, mal spunem nc o dat limpede
i carat c snta Evangelie, ne oprete espres, de a ne re^ima namal pe capacitile i drepturile nostre, i ne nva s punem tot
sperana nstr n darul lui D <JeO prin Iisus Christos Domnul nostru, a cruia este tot gloria i mrirea i puterea i tot binele ce
avem 860 pe care El ne ntrete s avem, 860 ca s facem.
4 Deca dar, vom cerceta din noO, cele mal de cpetenie caractere ale moralei cretine, sanctitatea vrem s flicem, a poruncilor
el, ele ne vor arta c religianea, pe care ele ne o Insufl n noi,
de raze (ese) de la D$eO. T0t0 poruncile 61 se ndreptz ctre
inim. Ea nu are nici o dat n vedere ca s formeze pe omul cel din
afar. Ea este strein n genere ctre datoriile cele din afar. Ea
nu formez viaa omenilor!- otralt mod, de ct formnd dispunerile 860 plecrile lor. Ea nici o dinior nu se dirigz ctre
deertciunile lor, precam spre esempla la amorul 860 propriu,
seQ la vre-0 alt aplicarea stricat; din contr, ea declar an nvederat reebel, i o nempcat inamicie ln contra tuturor relelor dispuneri ce se nasc seu se afl n inima omalul. Ea nici mcar ana
nu sufere. Ea vorbete ca scrb i urciune, asupra nesupanerel i
i nerespectnl ctre prini, asupra nedreptel i a aciderel. Ea ne
spune c anele ca aceste na se cavine nici a se numi ntre cretini.

?249) Ca petrecere notri a Ceriar este. Filip. C. 3. V. 20


i npartira notri 86 fie ca Tatl i ca Sal seu Iisus Christos I. , Cap

1. v. a.
Ci aamal an a, cele din derit uitnda-le i la cele din naito tinddadamS.
la earn alerg, la respllltirea chemri de sas a la i Ddeu ntru Christos lieae.
FUip, C. 3. V. 14.

ORT E V ID E N II IN T R IN S E C E

93

mal n traducere, dar i n original, pentra a 80 judeca mal bine


despre frumuseea lut cea incomparabila : cit6sc-l cu luare aminte,
i gesc de pte, n cea mal ales parte a scriirilor Filosofilor
materiali i ori i cum ar mal fi El, ori mcar i a 1,oitilor ipocrii, ceva, i ct de puin demn, de a se potrivi ori de a se
compara n ce-va, cu acest Capitol.
Dar n u ! acesta siguramente nu se p0te. Chiar virtutea n minile lor nu mal este virtute. Ea ,l perde tote atraciunile sele, cnd
El numai sar fri mcar c o nbruez! Pipi rea lor este ca
a unei mini reel de mort. Cel mal plcut obiect ,l perde n dat
prin acesta vioiciunea i frumuseea s a , i ajunge a fi un sbrcit
volum de o estraordinar nensnfieire (260).
Cap X I I .
(2 5 0 ) OUV , ',

1. R oga-T g d ar p re oT fr a ilo r p e n t r a m ilile l u i D - d e u , S v 8 p u n e i n

,
,

io t e tru p u r ile <Setre j e r t f i ie, s n t ,

0=, .

p l c u t lu i D u m n e d e u , n c h in c iu n e a
v o s tr c u v e n t t r e .

2 . ,

2. i s e n a v e c o n fo r m a i eculnl a-

c e stu ia , o i s e v e p r e fa c e p rin n o ir e a
m in tie i v 6 s t r e , c a 88 v S n c r e d in a i

,
\ \ '.

v o i , ca r e e s t e v o ia l u D -d e u c e a b u n ,

3 . ' yp, 0 >

8i p l c u t , i d ep lin .
3 . C i d ie , p rin D a r u l c e m i ,afi d at

, ,
, , '
.

m ie

tu tu ro r c e lo r c e s n n t n tr u v o i ,

sc n u 81 fac nelepi, m a l mult de ct


li se cade a fi nrlepi, o i 8 c se nelepe s c a fi cu mintea intrig, p r e c u m
fie-cru ia a fi m p r it D - leu m su ra

4 \
/., ' .
5 . ! 1 !5, ; ^ .
6 . " t t
,
njv
7 . , , *
. /,
, * ,
* , h .

c r e d in e i.
4 . C i p rec u m tn tru n tru p m u lte m i d u l r! a v e m , i m id u la r ile n u afi td te
u lu cr a re.
5 . A a m u l i , u n tru p s u n te m n
C hristos, i fie c a r e le u n tem u n u ia a ltu ia m d u lare.
6 . l a r i a v n d d a ru ri d e m u lte fe lu r i
dup S D a ru l c a r e e s te d at n o u l : o r i
proorocie dupS m su r a c r e d in e i:
7 . O r i D ia c o n ie pre se r v ir e o r i c e l
n v e n tr u n v tu ra .
8 . O r i e e l ce n d d m n n tru n d e m n i r i e : o r i o e l c e im p lr e te m i l l n tr a n e v ic le e u g , c e l e e e s te isp ra v n ic
n tr u p u r ta re d e g r i j i : c e l c e m lla c t e
n tru b un a v o in .

92

TESTAMENTUL V E K IU STUDIA T DUCE L A CEL NOU

nvittnr asemenea acesteia n scrierile Filosofilor contrari sntei


descoperiri ?... nu, nici de cnm. Moralitatea lor nu are nici o trie !
ca atta mal puin morala lo r !... Codul lor de moral-, n fapt este
o rsturnare a tot moralului. )eitaile lo r, ori care ar fi E le , 86
vede c nu cercetez inima. Dup0 dnil, 80 vede c nu este nici un
merit ori demerit de resplat! la dnil nu este pScat, n respect
ctre scopul de ajuns! la dnil scopul justific mijlocul! moralitatea
lor priivete (de putem dice i acesta) numai ca 86 formeze pe 0
mul cel din afar. El ert scopul final al tuturor apetiturilor i
poftelor celor rele, ajunge, die El, numai se nu se fac cu vStmarea societel!
El merg nc i mal departe cu morala lor pervers, Dap6 legiuirea unora dintrinii, omorul sett uciderea, fcut cu nelciune
s6u viclenie, vre unuia, (fie mcar numai bnuit) culpa politic, de
i nu ar fi dovedit, este o fapt forte ludat!... (de Domnia lor)!...
oprirea nelegiuitelor amestecri ale brbailor or! ale muierilor (tot
dupS Domnia lor) este o abatere, de la cele mal nviderate legi a
naturel! iar trecuta vrstd btrnesc, n u preuete n ic i va lo rez
ostenelele i chetuelele care 86 fa c spre subinerea E i ! ! ! .

Este forte de nsemnat nc i aceea, c Evangelia ne nv cea


ma curat adoraiune seu nchinare a lui D$ett, i cea mal fiiasc
ncredere n clemena i buntatea lu i; iar cel mal moderni i
nc i de tot nuol inamici al sntei descoperiri, n mijlocul contralupttorelor lor priviri morale, sunt ntru un cuget i ntro voce
unii, ca 80 8c0t p8 D$ett din sistemele lor de moral, dovedind
i artind prin acesta, c s u n t , D eiti ip o crii n teorie , p g n i
din tot sufletul in aplicare, i terib ili A th e l n fa p t .

Cuvintele Scripturel sunt Spirit i via. Ele sunt limbagiul dragostel, a friei, a filantropiei, a drepte, a buntel, a libertel,
a modestiei, a umilitel i mal ales a sanctitel, i a Crediniel
ntru anal Dnmnedefl Tatl a tot iitorul etc... ori a nnel Mini i
Rainnl i Spirit adec viaa suprem, care a fcut pe om, Minte,
Raiune i via etc... tot ndemnul lui Iisus Christos i al Apostolilor 861, este plin de Spiritul acsta. Iar pentru ca 86 dovedim
acsta, mal mult de ct pn la evidin, noi invitm pe onora
bilal Lector (Cetitor) la al X II Capitol al Epistoliei cel ctre B.0 mani, pe care noi, pentru Indemnare, o citm aici tecstual nu nu-

_____________________________ O R I E V ID EN II INTRINSECE

95

sf. Evangelist Mathe, c. 23. Despre crturarii i despre fariseii


(men a legel), care <JiceaO i nu fceai! ........... aa precum fac
i urmaii lor plin ast-ll, c <jlic i nu fac! ..............i lg& sarcin! grele i le pun pe umerii 6menilor, Er Ei, nici cu degetul nu
vreau s le misce! . . . . Poruncile ns>6 ale sfintei Evangelil sunt
fireti, perfecte, i, potrivite pe starea tuturor gradelor societilor. Simplitatea i curia, sunt caracteriscile tuturor vorbirilor
lui Christos care se artail nu numai n limba care o ntrebuina El,
dar i cnd vorbea alegorii i parabole i cnd le ecsplica pe acestea, ntrind prin acesta saO dnd fiin real moralelor sale poruncl.
Esemple a simplitii i a curie! limbii tuturor vorbirilor lui
Iis. C'hr. kiar despre scumpele nvturi i lmuriri despre datoriele morale avem probe depline n nvtura ce aO fcut El lnv0ceilor se!, cnd sa suit pe munte. (2 6 1 ). In acest faimos vor6v nu se afl nimic nelmurit sau cu ndoeal, aicea nu numai
c El ecspune limpede acea ce apr sau oprete legea veke, dar
nc i la cele oprite de acea lege. El altura noue legiuiri sail ndatorii, pe care nici spiritul nici literea legel cel vekl, nici ecsplicrile crturarilor Iudei nu le aii cunoscut nici odinior.
E l impune apoi legea datoriei gndurilor lor celor ascunse i
dispunerilor inimii, precum i regule purtrii celei din afar : i
tot o-dat el pune spiritul cel inocent al moralului celui curat i
practic, ln contra opiniei celei stricate i pierdtre, prin care mincinoil nvetor! de lege i de m oral, suceai! i rsuceau poporul
n loc de al lumina cu nvturile adevrului Etern. AceaI simplitate i curie a cuvntului caracterizeaz i pe t6te cele-lalte
vorbe ale lui Iisus Christos, precum kiar i pe t te scrierile Apostolilor.
Claritatea i simplitatea modulul purtrii i a esprimre lui Iis.
Chr. se vd pn i ln cuvintele sale cele alegorice; care n genere,
t0te se iau de la obiectele n uz i lesnici6se la neles, tuturor
menilor.
(2 5 1 ) E a r v i d n d g lo t e le sa S s u i t n m a n te i e ij n d E l aa& a p r o p i a t

de

d n s a a c e a i c i l a i .... i d e e c h id in d g a i a a e a '1 n v a p r e E p i c n d : fe x ic i i c a t
s r a c c u d a h a l c a c e lo r a e s te m p r i a c e r u r i l o r . V ecii c e l e 9 f e r i c i r i . M a t h e
C . 5 . i p n l a fin it t o t c a p i t o l a l e a te a n o a p d e o p e r a n e m a a a d i t p i n i a -

94

TESTAM ENTUL V E K tU S T U D IA T D U C E L A C E L NOU

5 . Cel mal de pe arm obiect ia acest studii! a moralei evangelice, demn de ori-ce considerciune, este modul cu care ui se
pred Ea spre nvtur^
Vekil nvSal, filosofi ori legitl, mrgineai nvmntul lor,
numai n colarii lor, deconsidernd cu totul instruciunea popornlul. nvturile lor, ort-ct de alese ar fi fost, erau lipsite de
principalu fundament, demnitatea i autoritatea, cu care s se p0t
recomanda i n tri, In urmaii i ecol&ril lor : Er ce este mal
m u lt, cele de mal multe o ri, i purtarea lor era deadreptul contrarie poveelor lor i nvturilor lo r, precum ne spune kiar i
9 . 0:0

9. D r a g o s te a n e f a r n ic fiin d . o p rin d

50'0, .
10. Tj ; -

r u l , i lip in d u v e d e l u c r a b u n .
10. C a d r a g o s te a f r s c u n u l p re

.' , ! ;

a l t a l ia b in d : u n n l p r e a l t a l c a c in ste
n tr e c e n d .

11. ,

, '
12. ' , ,

tj

) ;*

13. ; ;,
;.
14. ;' /, .
15 ,

11. I n t r a n e v o in n e l e n e i,

c a D u-

h a l arm nd. D o m n u lu i s e rv in d .
12. I n t r a s p e r a n b u e u r n d u - v 8 , n
n e c a z a r l r b d to r i, n t r u r u g c i u n e p etre c n d 13 m p r t in d

tr e b u i n e l o r s n i-

lo r, iu b ire d e s t r e i n i u r m n d .
14. B in t c u v n ta i p r e c e c e v S gon e s c p r e v o i : b in e c u v n t a i , i n u
b le s te m a i.
15. B u c u r i- v e c u c e l c e 86 b u c u r ,
i p U n g e l c u c e l c e p l n g .
Ifi. U n a n t r e v o g in d in d : n u c e le

16.
aW.rp.ou; ;
, 01 ; -

n a l t e g n d i n d , c i d e ce le s m e r i te li-

/; ? ! $ ;.

p in d u - v e : n a f i n e le p i p r in v o in -

17- ' !

i-
17. N im n u i rS iz p e n t r u r e u r S s p l -

t i n d , m a l n a i n t e p r e v S d n d d e c e le
b a n e n a i n t e a t u t u r o r m e n ilo r .

18.

2 , ,

18. D e e s te c u p u t i n , ( c t e s t e n -

;.
15*. ; /,
/* /^. yap, ' '

t r u v o i) c u t o i m e n il p a c e a v e n d .

!;, , /

a m e a e s te i s b n d a : E u v o iii r S e p la ti!

20- , 6 f/.; ,

19. N a v e i s b n d i l s i n g u r i v o u iu b iilo r, c i d a i lo c m n ie i: c s c r i s e s te :
$ io e D o m n u l.
O D e fl m n d e te d a r v r m a u l te u

' !}, yap

d ' l u d e m n c a t : i d e in eeto fc,

, vOpaxa ; bit * &.

a d a p I. C a c e t a f c n d , c r b u n i d e

21. 6 * 0 ,
aj 09 t o .

fo c g r m d e ti p e c a p u l lu .

21. Nu fii biruit de re, ci biruefte


reul cu binele.

sTATial

N o m S ral i n u m ire a

Comunelor

Numirea
Ctunelor 8afi
Satelor

B I 8 E al

Sftotul Dimitiie

S livn a

Sipeni

Sntul Qheorghe I

Mluteni

Sntal Nicolae
Sntul Nicolae

8. Sl i vna

Sntul
Prodnesci

Snii VoevozI

Seseni

Sntal Dimttrie

Aldeti

Adormirea Mcel
Sntu 16

9. Tergul-Drgu.
DiocheiI

Sntal Gheorghe

Bureucan

Sin ii V06?ori

1. Filescil

1
2. Branitea

Snta Treime
W

Sardari Q

Staii Yoevori

Movilenii

Sntul Gheorghe

Slob.-Costil

Sin ii Voevt ri

Sinil Voevori

9
9

Maxinenil

Snii Voevozl

Braiua

Cai68a Parasebit

Lozova

Naecerra Ma ir el l
Adormirea Maici-1

3. Piscul

96

TESTAMENTUL VfiKIU STUDIAT DUCE LA CEL NOU

Acesta este o eviden s&Q nvederare, pentra toi cel-ce citesc


vorovele lgr , precum spre esemplu : E ste cetatea cea pus deasupra muntelui, precum este sarea pmntului. Fclia aprins,
care fiu se>cuvine s se pue supt obroc, ci n sfenic. Precum este
i via ,cu vlstarele E i, pstorul i oile, tote acestea sunt modele
care nu se pot uita.
Acestea i alte ca aceste sunt cele mal norocite alegorii i cele
mal potrivite lmuriri. Ele sunt fireti, dar sunt tari, i ori unde
se afl, n tot locul Ele sunt frumse. Sunt in adev6r comune, dar
nu sant prste; Ele sunt nsoite tot-de-una de acesta nalt recomandaie, c adic, se neleg lesne de 6menl n orl-ce stare a
vieel sar afla Ei. ,
Tot acest lmurire i limpegel 86 afl i In parabolele lui Iisus
Christos. 6 vede, c din cele mal strvekl timpuri, nvtura 83
fcea cu vorbe alegorice. Niminea n88 dintre nv8a! nu le-aii fcut
att de nemerit ca Iisus Christos. Personele pe cari le nelege El,
sunt alese cu o perfect nemerire. i alegoriile sele sunt intrebuinate cu o minunat lndemnare i isbutire. Partea alegoric a
povestire!, tot-de-una este potrivit i Intipritre deca nu i n
genere fruros, iar de multe ori nalt i la multe mprejurri
forte Induioitre. nelesul este tot-o-dat hotrlt, limpede i desvoltat. Parabola, tn loc 86 ,ntunece nelesul, 11 luminejl. i In loc
86 lase pe Cititort la ndoial, 11 ajut f6rte m ult, intru de al n
destula ntrebrile. Cnd vom privi la mult lmpleticitul i Enig
maticnl (glcitoreecul) mod, cu care nvaii dup6 atunci, Iudei i
pgnl, i fceau pe cele mal multe din seridsele lor nvturi, ni
8e va pare nc i mal luminat, acest mod caracteristic al vorbiri
lor Mntuitorului nostru i ne va face 86 ne minunm de Inelepciunea, cu care ntr'acestea, nv6a genul omenesc.
Pe cnd mnia i deertciunea erall carecteristice comune In
vgtorilor Iudei i pgni, Christos arta in modul lnv6turel 8616
cea mal fericit cumpdtare i dulc6, unite cu un nemrginit zel
i lntregitate. Cnd pune de fa stricciunea nvSturel i fria
n fapte a Crturarilor i a Fariseilor cu atta desvoltare i cu o
ast-fel de iuel a mustrrel, n ct adesea 86 coprindft de fric
pentru vgdirea ori descoperirea lor, i tremurai! de Insa ! fiin a
principurilor i a autoritel 8616, frc o Jicere, nu eia din buzele

ANUL H I.

BUCURESCI, DECEMBRIE 1876

No. 3

BISERICA ORTHODOX ROMANA"


JM IM L U PERIODICII ECLESIASTICU

APARE O DATA PE ,

P redicS cuvntai
/ / Tini . VI i.

PR ES A RO M AN A FAQA CU A D E V E R U L
Dela unu timpii n c6ce, cte-va din organele de publicitate romne l-afl daii dre-cum de tem, ca s arate lamei c s-tal S inod al Bisericel romne autocefale comite a c te , care 110 facil s
lucreze, cnd contra cannelor, cnd contra sc iin e , cnd tn fine
c prin actele 8616 d probe de neconformitate ca interesele progresnde ale societel romnesc!. Am nelege aseminea Inculpri i
nu ne-ar prinde de locti mirarea, cnd am vede c nisce asemine
articale, se public prin fiarele din Constantinopol, crora na li
p6te conveni terminal de autocefalie, 3611 neatrnare a Bisericel
nstre. Ar fi logic i drept, ca impatarea In ne-canonicitate s se
probeze prin fapte reale, s na se denatureze lucrurile, pentru ca
cu or-ce prli s se p6t6 ajunge la nisce conclusiun! degrdt6re.
i o declarmd solennelfl, c ae-am asocia i noi cu acele organe
de publicitate, cnd am vede c clerul monachal(! la noi, fie el privito. ca persn s6tt instituiane, ar merge contra progresului,
ar lucra contra cannelor Bisericel strbunilor notri, maculnd
memoria lai Veniamin, Gregorio, i a altor brbai mari din
Biserica romn63c.................... N u! Noi nu vedemtl ac6sta; i
toii ce se p6te ca durere constata, este c Una spirit a r6tt
sa furiat intre Rom ni, i numai acestui spiritQ i ee pot&
atribui Insinurile i veninul vdrsatfl ln mijlocul societel n6stre.
, m

flCA fcCLESlASTICA A EPARCHIE1 IHJNARKl-DE-JOS

nSrul
o Na
Eo oris | filai BB&

Is

opo-

*s

raiiilor

ac

41. 116 500

tefan Siriana

<

,
1

196 796
n
9
80 360
9

..

80 360
,

n
,
a

80 485
,

85 495

185 546

,
a *
Bf. 126 390
_
a
8l|1f 120 369
n
100 370
1 B

Savin Filiua
9
Nicolae Chiricesca

,
a

55

Conttatin Slivnenu

Eretatie Srba

24

Theodor Patrice

24

Alexandra S&rba
a

I6n Siriana

Eftimie Theordor
a

I6n Tac

>

n
V

n
a
a

60 privat
a

4 f*j

f
9
9

240 41!*f.

50 privat
24 Grad

I !
j?
2a

60 privat

26 Grad
a

2
?s

<e o.

75 privat

50

3
3

44 privat

D-lal

c*
I
w

1 100 Zugravu

53 200
h

NUMELE i PRONUMELE
Preoilor

Q I

CQ

-o

]
"*
^0
: s
3=0

s, 1

jj
b

S
S0
a S

240

1 240

PLASSA
18y .

311 124

Mibaea

56 privat

120 4 >f.

81 .

Dimitrie Coetanlin

42 privat

120 4 */*f.

72 392
11
15 60

Grigorie Dobrovenu

24 Grad

B'jtf.

62 254

25* f. 203 813

24 Grad

17" f.

72 privat
35 Grad
IT
.

8 *!f.

Ilie Dimitriu

88 422 de Comun Gavril Matheiti


Alexandru Grigoriu
Constantin Ifrosie
27 128
;

15 37
205 808
.

17

1 120 12
120 6
1 120 6 f.

Dimitrie Masc
120 6
53 privat
6 la
Panait Musc
Grad
1
Ifi-JA
W11ip MhboB___________ 24 _ 1

PRESA ROMANA FACA CU ADEVERUL

91

BacQ, Botoen! etc. Acsta este teoria alegere! Episcopilor , propusa de ctr8 unu..... D. Yitalis peutra Biserica romnesc, priatruufl organ fi de publicitate romnii, intitulata Vocea Ciurului >.
Dec 101 V italis II place ca s fac6 panflete la adresa Bisericel rom&nescl; i dec. acesta nume fictiv i nu de p trsn , volesce s
creeze teorii nu oumal necanonice, dar klar absurde In respectul alegerel viitorilor EpiscopI romanesc!, p6te sa o fac; cci n ra
romnesc, cu cooperarea i a c l e r u l u i r o m n e s c u din Divannrile ad-hoca, sa stabilite principiul liberte presei, i la umbra
acestui principia salutara i snta, eita to t din frmntarea ideilor
adevrat crestinesc!, nu e curiosa c se pota furia i teorii greite, care, 8 ln namele adevSrulu!, seu al cannelor, pottt s ln
sinueze priviri asupra lucrrilor de unu caractera ridicola. Noi
nsg ne credemtt d ato ri, ca s prevenima pre fraii notri p re u ,
i 8*I rugma klar ln numele adevrului, al canondlor i al scumpel n6stre Biserici, 8 nu mal tolereze ca nisce asemine alegeri s
se propage prin organul Vocea clerului, care 8e pretinde a fi
romna i redigttt de untt com iteta, compusa din clericii romnesc! ............
i s nu credei, Stimabililor lecto ri, c teoria ridicul a lu t
Vitalis se opresce a id . E a merge mal departe; ajunge a face din
Biserica romnesc, precum i din t6te B isericile, ce sar lsa 8upuse unei asemine teorii, nisce pepiniere, care s crsc i s formeze pre deviitoril p relai al Bisericilor din diferitele orae ale Asie! i Europei, forfi ca vre -0 dat s 8e p6t6 i Biserica romnesc
bucura de fruptul ostenelelor sele.' Biserica romnsc cu to te ostenelele i sacrificiile sle va fi menit, ca s triasc numai pentru
Biserica mare din Constantinopol. i 6ca cum.
Episcopii titulari al Romnie!, alei dupre teoria Iul V italis
de ctre Episcopii Metropoliilor Asiei i ale E u ro p ei, i avnd titlurile de Evantias, S tratonikias, Stavrupoleos etc., e l, conform
prescripiunilor canonice, care impun Episcopului de a lm va i
administra Eparcbia ncredinat lor, vor trebui ca s nu se mal
rentrcg n era i Biserica romnesc. E l vora fi d a to ri, ca s
continue klar a ed n E parchia, pentru carea saa ch iro to n isita;
i astO-folQ s deving EpiscopI al Bisericilor din T urcia, i nici de

90

PRESA ROMANA FACA CO ADEVERUL

6re romneseu i voitoru de biae 8 fie spiritul ac e la , care niprtie prin societate fam a, c s-tul Sinodi al Bisericel romne
autocefale, votnd archierel locoteneni, ar fi cu ac0st instituiune
contra canonelor 1 Nu este, i6tt, o insinuare perfid, fert, dupre
espresiunea grecilor din FanarO, n cara-cazantl ( 1 ), cnd se scie de
tt lumea cunoscfltre i bine intenionat, c instituiunea archiereilor titulari la noi, mal ales In presents, represint pe ChorOepiscopii Bisericel Ini Christos ? i aceti ChorQ-episcopl, pentru
Romni, cnd 6re vortl fi el mal canonici? atunci cnd titlurile
lor vorfl fi luate din Metropoliele Turciei, a t t europene, ct i asiatice, seO atunci cnd aceste titlu ri voril fi m prum utate de la 0
raele romnesci ? Ce titlu ri pot av6 mal mult canonicitate de
Stratonikias seu de al Bculul, de Evantias se& de al Botoanilor ?
Dec, afirinmfl cu alternativa den t itl, apoi trebue s scimfl, c
can6nele nu permit unul Episcopii de a fi aleefl, de ct numai de
ctr Episcopii Eparchiel, din care face parte locul alegerii (2). i
nenorocitul clericii romufl, c a re , dupre teoria acestora canonitl
moderni i kiar tineri, a r trebui ca 8 ajungg unii Chorfl-episcopii,
i nc nn romnescQ, este datorii, ca s se duce n nu sciil care
orail al Turciei, s rgm n acolo mal m uli ani, s practice datoriile lui pastorale Intre cretinii locului, i In fine, astil-felii numai
8 se fac6 demnO, de a fi alestl Episcopii, nu pentru cretinii din Bacii, dar pentru cel din Stratonicia, de ctre Episcopii Metropoliel
de Stavrupolea. ea dec voii ce-va i mal absurda, Episcopii E parohiilor romne s se ntrunlasc in Sinoda i s alge EpiscopI
cu titlu l de Stratonicias, E vantias, pentru a pstori Bisericile din
(t)T u r c ii numescu p re P a tria rc h ia din C onstantinopol ca ra -c a z a n , i acsta, 8 0
vede, c i din causa deselor r s tu rn ri de Patriarch, ce n tr e c u t sa p e tr e cutii
n Biserica cea mare. D e a lt parte, fiind c i aceste resturnr, ferb n d u -se In caanul Patriarehiet, se operafi de ctrS menl m brcai in n egre, a d e c archiet e u B isericel de Constantinopol, el a u numit Patriarchia ca ra -c a z a n n .
(2) Can. VI al Sinodalul I ecum enic d ie e : E p is c o p u l trebu e s se sta b ilia sc
i e ctre to i IE p isc o p ii), cei din E p a rch ie ; Iar dc ac63ta va fi im p osib il, s
din canea a n ei necesiti impertse, din deportarea c le l, atu nci, num ai de
ct, adunudu sf; trei Episcop! la unu locii i avondu-so f i votai celor a b sen i, se
va tace chirotonia. Iar confirmarea celor f cate se va da n fie-care Eparchie de
ctre MetropoUt( Bali i Potli vol. II, 122). Si can. III a l sinod. V II ecum enic
se esprim : ,Trebue ca cel ce se naintdz la o Episcopie, s s e v o teze de ctre
EpiscopI dupre cnm sa hotrtfi prin canonul (de m al sus} al s-Uor prini, a
duna In Nieea. (Rali fi PetU voL II 564.)

PRESA. ROMANA F A A CU ADEVERUL

93

vi6ta sea pre lOng Biserica cel-a alesO; adec. Stratonikias pre
lOng Biserica din Stratonicia, Stavrupoleos pre I0ng Metropolis
ca asemine nume, i carea astzi numai esist (1 ).
Se va obiecta p6te, de ctrS acelaQ Vitalis, ca astQ-felfl a fosta
practica Bisericel In timpurile de mal 'nainte; c Episcopii titalar
al Romniei i primlau titlurile lor dela Biserica din Constantino, i altele ca aceste. Dar noi ntrebm!! nu pre V italis, care
pentru noi nu esist , dar pre meail de stim i de principii, pre
menil, cril ca i noi, respect ueanele Bisericel, i carii nelegi!
importana practicelor BisericescI n acela, ce represint dogma
tradiiunel: 6re o usan 6recar3 are ea importana cnd se opune
prescripiunilor precise a le cannelor ? Ore usana, care fcea, ca
n Romania numai s esiste n acelai! timpii doi EpiscopI oa titlul
de Evantias , adec Prea sni tul Iosif al Botoanilor i P rea snitul Ieronim , fost Vicarii al 8tel Mitropolii a U ngro-V alachiel,
se mal putea continua, cnd ea se opunea diametralminte cannelor 1 Na vzuta nsi Biserica cea mare , i nu 8a scandalizat
klar ln preeena subsemnatului Episcopul S tavrupoliel, R ectorul
sclel patriarchate dininsula C halki, Renumitul T ip a ld , cnd pre
o scris6re de recomandaiune vede subsemnaii F ila re t Stavrupoleos,
adec Scriban, Rectorul seminariulul de Ia i (Socola) 1 T6te aceste
fapte au trebuita s impresioneze i pre 8-tul Sinodtt a l Bisericel
din Constantinopol, i ele nu se mal practic a8 t-$ l, dar numai
86 propunil de ctr an to n fictivi pentru teorii fictive, . . .

Nu! Noi Romnii, i toi clericii Bisericel romanescl Yomti ine la s tele canone ale Bisericel Ini Chri
stos, interpretndnle in adevratul lor sensu, i nu
vom nceta unfi singur momenta, de a ruga pre sn
tulSinodU al Bisericel romne autocefale, cas, alege
pre Episcopii notri titulari, conform legel organice
(I) Canonul X -lea Sinod IV ecum en icii din C halcedona stipul<5z t te a esste ca
de am nuntul, cnd 8e esp rim : N a este perm is u n u l clericii, (mat a le e Epiecopalat) s rSm&nS n B isericile a doS orae do o dat ad ec n ca r ea dela in cepatfi
ea ales, i n carea sa retras, pentru o onore deart mat mare. A c e l ce or face
acsta . 8 s e restabildsc n B iserica lor proprie , n carea s'a a le s d e la n ccput , i s se r v isc num ai acolo R ali i P otli v o i. 11 2 4 0 . Con. XV Sinod VII
ecam enic ib . vol. I I , 621
' i MtXctiov x v . via p a g . 462

92

PRESA ROMANA F A A CD A DEVERUL

cam al celor romnesc! (1 ). Ca modal acesta Biserica romn&c va


fi ca ncetai f i pre nesimite desbrcat i de Episcopii 861. i s
na se <Jic8, c Biserica roma&c are opt E parchil, i c Episcopil romnesci se potu alege pre aceste Episcopii (2). Legea organic In vigtfre a Biserice romnesci prescrie, c Episcopii eparchiol s se al6g 6 din cel titulari, Iar titala ril romni lipsind, trebae din neces s na alb era de aade 8-l alegg pre Episcopii
sfii eparchiol. Ya mal $ice Vitalis, ca s se modifice i legea organic a Biserice? Pre noi nu ne va prinde mirarea nici de acesta;
cci fiind singar o ficiune, ar dori ca svadS In ra romnesc
o lege ficionar, o Biseric Acionar i de sar pute i kiar clerO
Acionarii! . . . . In Biseric i r pustie succesul orl-crel ntreprindefl este mal sig u rii. . . . i pre lOngft oposiiunea cu ca ce presint acest teorie, 6re convine ea i kiar Biserice
celei mari din Constantinopol, Biserice, carea nnmindu-se mam,
are datoria ca s se bucure din inim pentru prosperitatea i mrirea Biseficelor locale ? Ore voiva Biserica din ConstantinopolQ,
ea conform acestei teorii, aplicate In saposiiane numai la t te BisericiJe ortodocse, s-i ample Bisericile s61e cu clerici din B a sia ,
Grecia liber, Romnia i Serbia, lsnd aceste Biserici vSduve de
Episcopii lor natarall i s na se <Jic6, c n Romnia, Serbia, etc.
se pottt trim ite Episcop! chirotonisil pre Eparchiele i oraele din
Turcia, din eare multe nici mal esistfi. Acesta nu o perm it can0nele; i P rin ii Biserice all stipulata, ca Episcopul s fie aleii
pre anii singurii orafl, i na pre d 06, i el s rSmnS pentra t 6 t
(1) C el can. XXXVI apostolic d ic e : D4eS cine-va, chirotonisit episcopii, nu
v a lu a asupra-i servirea f i n g r ijire a p o p o r a la ! , c e i 8 'a n c r e d i n a t la i ,
a n a l ca acesta 8 fie afaruitu (suspendat) p in e ce o v a relu a (E a li f i P o tli voi- II
48). Iar canonul XVII al Sinodalul din Autiochia ae esprimS pentru asem ine Epis
c o p : < D i vre unu Episcopii, lund asupr ohirotesia de E p iscop ii, f i hotilndu-ae a fi p r o e a to s n l a n a l p o p o r ii, nu ar primi aaupr-f I servirea, f i n ie sar
convinge, c a s i s e d a c l a B is e r ic a lm -n at. lu , unul ca acesta s fie afuriiitfi (suspendat), fi, su s se n ecesiteze a primi (servirea), s i s ;hotrasc
ceva despre d n sal Sinodal com plect a l Episcopilor E parchie (R ali f i P o tli. 01
1 0 ,1 5 8 ).
(2) Dupre teoria Iu i Vitalis, Bom&nia ast- are nam at pte E p a rch il, ecT Eparchia Dnnarel-de-Jos nu este o Ep archie cu titlu ri de can on icitatea D -. Noi
am dori frte mult, ca s vedem dicndu-se ceva mal sp e cia l f i n resp ectu l aceste! cetianT, pentru ca s patern f i n oi s n e facemft datoria, a t t n respec*
tu l -lor canine, pre cam kiar fi a s-tel B iserici rom inescl.

PRESA BOMANA FAQ A. CU ADEVERUL

95

lelor XII i XXVI, pre care le citezi 10 estensfl, i asupra crora


apoi vert veninul 1
Ore pentru uepropunerea unul studio din acele ce compuufl o
catedr, 80 pentru propunerea lui cu untt scoptl tn totul streina de
cela ce urmrescfl Seminariile, pentru reoa conduit, i lovirea cu
inteniuoe i tenacitate In preecripiunile can6nelor, a crora respectare este garantat de Gonstituiunea nostr , 6re pentru tote
aceste i altele nu voiescl, nul place D*tale, ca s te supui averiisSrel consiliului didactica, care, dupre proiectul de lege, este compusa din profesorii Seminariulul ? Nu voiescl, ca, la casa de neindreptare, s fii suspendata de ctrS IerarchO, spre a put<5 apela la
s-tul SinodO, conform articululul XXVII, i dupre mprejurri a fi
kiar restabilita ? Dec pentru sigurana D-tale nu presint nici o
garanie unO Directora i una consilia didactica, constituita din
toi profesorii Seminariulul, unu Episcopfl eparcMota i una Sinoda, compusa din cela pnintt 12 archierel; dec te incinta
dualismul lege! actuale In administraiunea Seminariilor, i nu
voiescl ca s te supui la judectorii D-tale naturali; dc, Iufine, voiescl, ca i de acum culpabilii s-l potg alege pre judectoril lor dupre natura culpei, cnd n Minister(!, cnd In Episcopa;
apoi o asemenea stare de lucruri dupre 6menil de t6te culorile nu
represint, dect disordinea, ocasiunl la frmntri i intrigi, i ce
mal darerosa, corumperea caracterului deviitorilor preul, carii
din frageda tinere se pota deprinde cu ura ctre autoritile eelesiastice i dispreul carierei, ce aa de mbriat. prea adev0rata, c cu unu aseminea proiecta de lege, aplicata In administraiunea Seminariilor, profesorii, la unulO, prin prelegerile lor,
prin zelul i atitudinea lor fa cu copiii, vorO cuta, ca s li inspire devotament pentru cariera preuiel, zelul i .abnegaianea
numai pentru apoetolata. i tot prin acesta proiecta de lege sunta
luate t6te precauiunile, pentru ca sciinele teologice In Seminaria
se p6t9 fi mal bine inspectate; la esamene s vie Episcopul i delegaii lui, carii ar pune o importan pre studiile relig6se , i ar
pute s observe profesorului, cnd dupre capriciultt sea nu ar pro*
pune vre una din sciinele, prescrise de program, sea i-ar da o
direciune pervers. In fie-care ocietate, diferitele instituiunl
ll formz pre deviitoril lor continuatori tn spiritul i direciunea

94

PRESA ROMANA FA?A CO ADSVEROL

a fcre nost 1e , care este n truntt acorda p erfecta cu


prescripranile canonice.
AI doile punctO, asupra cruia o parte din presa romn i desfur sagacitatea spiritului sefl, este i legea organic a seminariilor, prescris de articolul II al legel organice, relative la Biserica ortodoci romn autocefal. Ac&t lege stabilesce principiui, c Seminariile printro anume lege se vora lsa sub administraiunea kiriarchilor respectivi; i s-tul Sinod 0 ta nelegere ca
Guvernul a elaborata una proiecta de lege, prin care se stabilesca
datoriile fie-cria autoriti seminariale, se ficsaz dreptul Episcopilor n Seminaril i se determin i rolul Ministerului n raport
ctr sclele, ce aa meoirea dea produce pre elenei! Bisericel romne. Ei bine, acesta proiecta, pre care la voma analisa i noi mal
la vale, a data motiva unul D-na X, care i public diatriba sa
ln (Jiarul Unirea democratic, s ncepe cu o fabul, s termine
cu o anecdot, strein de obiceiul pmntului nostra', i nfine s
ample acesta articula fabuloso-anecdotica cu njaril, care nu le
merit na numai o institniune snt, ca Sinodul nostru, dar nici
kiar fie-care Archierett n parte. i pentru ea s i se trcg ideile,
i coninutul articululul s alb aerul de a pute fi crezut, spune
c n acesta proiecta de lege se vgda urmele Minitrilor Tel i Maiorescu, c aici este to t, ce a putut s nascS o ignoran cras
i necrturar, i nfine, c din NazaretQ nu pte ei nimica bana.
D6c, D-le X, escl lunga 868 scurta, dupre o espresiune de mal acum cftl-va ani a unul fosta Directortt ala Seminarialal de Bacurescl; dec al nvata ecsegesa, i scil interpreta cela puin Erangeliile, i nelegi cuvintele e l; noi te rngma s renuni pentru
ana timpa cela puin la simimdntele ce te domin, i i <Jicema,
ca cu snge rece i cu mna pre consciin <s vil i s ve$l .
Domnnle! Pre D-ta te impresionz frte modul administraiunel Seminariilor, proiectata de sntul Sinoda; faci apela la deputa i; te servesc! de termini, carii scil, c pota s place; i nfine
ncepi, cnd prin injaril i alt dat prin insinuri, ca 8 ari, c
proiectai, elaborata de ctre s-tal Senoda, i privitortt pre Seminarii, este contraria progresului, periculosa pentru profesori, i
mal nu scittce. i ce vefli D-ta pericalosa ln cuprinderea artica-

P R E S A ROMANA FAOA CU ADEVERUL

97

ilor siatd In conformitate ca prescripiunile articulelor XYI i


X V n din proiectai de lege al 8-tulaI Sinod...........
Sa mal insistm puia asupra*3organizare! Seminariilor, prolectate de ctre s-tul Sinodfl, precum i a nirrilor de vorbe, publicate de ctre D. X , pentru ca s vedemQ i mal bine, ca D-sa nu
este sincere tn -Insinurile s61e. S-tul Sinod prin proiectai de lege
la articulul XXXI se esprim : In fie-care Seminaritt se Intreine pre contul Statalul untt numrtt de elevi interni. Numrul internilor se determin prin mijlocele bagetare i ncperile ce posed Seminariul > ; Iar D. X. prin numeral Unirel democratice
de la 19 Decemvrie 1876, recomand prescripiunile X I din legea pentru nvturi bisericesci din 1851, aplicat tn Moldova,
i unde numrul elevilor interni figurez ntre 1 0 0 i 1 5 0 , i de
unde apoT trage conclasianea, c proiectai s-tulul Sinoda este ma
neperfecttt, c mpuinarea numrului elevilor interni din Seminaril se datoresce Episcopilor, mal ales de cnd satt constituita In
Sinoda * ! ! ! . . . El bine, aici D. X l-a perdutfl, vorbind romnesce, srita! S-tul Sinod este causa mpuinrel numrului internilor din Seminaril! S-tul Sinod este cauza Imulirel estemilor
din Seminaril! S-tul Sinod a proiectata r u , (Jicnd, c numrul internilor se va determina cu spesele bugetare ale Statului
i ncperile localurilor! Ca principia economica i igienicii , noi
o declaramu sus i tare, c disposiiunile articulidui X X X I din
proiectul de lege al 8-tulu Sinod sunt accesibile de t6te formele,
ce trebue s primtasc acesta articola, putndu-se a se conforma
tot-duna cu cerinele fie-cria Eparchil, precum i cu principiile
de igien ale localurilor. i tottt ce am av i noi de <Jisu, n privina numrului internilor din Seminaril, este ca s se adaug prin
proiectul de lege, sett prin Regnlamenta mal bine, una a rtic u la ,
unde s se stipuleze, c numrul elevilor interni din fie-care antt
scolartt se va determina de catr s-tul Sinodtl tot-d-una, in conformitate cu aglomeraiunea elevilor din fie-care Sem inaritt; cci la
noi a8t-<JI Seminariile att lnattt untt caractertt cu totul particulara,
adec cele mal multe din Seminaril, dec nu i tote, sttnttt nu uumal nisce scole profesionale pentru clericato, dar aa devenita i
niece institute de nvmnttt secundara pentru clasele inferi0re
din orae i sate. i fr de a egala pre elevii esiernt de ast 1}I n

96

PRESA ROMANA F A A CU ADEVERUL

sa, Iar Statal are supra-vegherea i controlai, dupre cum se esprim i proiectai de lege din cestiune la art. X L : < Ministrul Cuitelor i al Instruciune! publice Ta inspecta Seminaril le nsui, ed
prin una delegate, o r i d e c te - o r l v a c r e d e d e tr e b u in . .
Principial centralizare! administrative in Guvern0, recomandata
de articolul, sapra-pusQ pre X, este unii principie de stata, neeesariu numai pentra epocele de transiiune i tot-o-dat eronata ;
i Camerile n6stre, fundandu-se pre esperiena a 20 de ani, nu eredemfl, c vorU mal pute fi sedase . . . . .
Sntul Sinodfl prin proiectul sett de lege a instituita : una consilifl didactica i de educaiune, compusa din toi profesorii i preezuta de Directorii, una consilia economica, compusa din 8ub-directorii, economa i pree^uta Iari de Directorii (art. V ), o dirigere a lucrrilor (Jilnice de ctre Episcopul respectiva, i nfine Di*
recianea suprem cu dreptul de apela, reservat s-tulul Sinodfl.
El bine, acesta moda de organisaiune al Seminariilor, care represint discentralisarea administrativ, care d cerca de aciune liber fie cria autoriti, pentru ca In urm s pote av6 i responsabilitatea actelor sele, i tnfine carea reservez direciunea general a Seminariilor nu unei personef ci 8tulul Sinoda; $ ic , acesta moda de organisaiune nu place D-luI X. Dsa recomand centralisarea admiuistrativ In Ministera ; nu voesce s dea cerca de
aciune liber nici consiliului profesorala, precum i nici Directorulai; pentru ca lucrrile de gi ale administraiunel Seminariilor,
determinate prin lege i regulamente, s fie conduse de ordine ministeriale, smulse prin tripotagiC i minciun, i apoi denaturate
tot de D-sa, sub masca lai X prin publicitate, c cutare Directora
este . . . . , c celalalta nu este capabila, i altele de felul acestora. No-l place descentralisarea, i cu t<5te aceste alergi cu articulele D-tale la Unirea democratic faci apela la Guverna i
Camere, ca s te asculte i s-i mnin principiul unei centralizri, desaprobate de esperien, i mal ales de direciunea G uvemulu actualii. Josa Domnule X, m asca! Spune c u rat, c escl
nem de melca seu culbec, care umbl dupO ap turbure), pentra ca mne, i na ast-41 cnd nu p o i, s-i scoi cinele i
s mpungi pre toi Directorii i profesorii, carii In privina studi-

PRESA ROMANA FAA CU ADEVERUL

99

prejurrl confornnSz-te ca principiile de organisainne a le Socieaei nstre de


! Nu fugi de principiul administrainnel co*
lective ! Fa, ca i sciintle teologice din Serainarii 8i fie apreciate
i protegete ! i In fine propane ca dirigerea suprema a Seminariilor i vegherea asupra lor 8 se efectue de catrC s-tul Sinoda,
asistata de D. Ministru al Gaielor i Instruciune! publice, prin
mijlocul ane! comisianl, alese din snul SCO. Acesta ar fi o instana,
carea, compunndu se dintrnnO Episcopii eparchiotfl i doi archiere! titulari, ar nltura t6te bannelele de arbitragiQ personal i ar
presenta t6te garaniile anei bune i impariale administraiunl.
Se mal formalist D. X i do cuprinderea articalalal XXXV
din proiectai 8-tulul SiuodC, unde se stipuleza a se in ca elevii
Seminariilor unii singura esa !:entt, la finele analul scolard ; i acesta Iari, ca s-! arate terorea, de carea este dominata, i 8a
ntrevad Iari o persecuinne din partea Kiriarchulnl . . . Noi nu
ni paternii esplica t0te aceste asociaiunl de idei, acesta galimatias
de cugetri, de ct printrnntt singurO fapta, ca autorul acestui -articula trebue 8a fi cetit mal multe opere de unO caractere romantiefl, eite din penele autorilor protestani, onde se descrie Pa pismul occidentala. Domnule ! Domnule ! Na citi nu mal negru pre
alba ! Adu-l aminte, ca escl ln Orienta, i specialminte al a face
cu clerul romna ! Na vei gsi o singur pagin ln istoria greX,
unde atta clerul laica, ct i cela monacbaia, s se fi desprita
de naiune i s se gndascg una singara momenta la fapte antisociale, persecui uni, etc. Preutul romna a suportata mpreuna cu
stenul restristele timpurilor, venite prestre er, f0r8 sa se skimbe
intru nimica, Iar clugrul romna, lsata ln ignorana, a fcuta
pentrn er totfl ce a putut. A c o n s e r v a t p r i n p e s c e r
i c r p tu r ile m n n il o r a v e r e a n a i n n e l, f e r in d 'o d e
in v a z iile a t t p o litic e , c t i s o c ia le . . . . D6c clerul romna din trecuta a fcuta totQ binele societel; dca el a trita
ca societatea romnesc i pentru dnsa; 6re Episcopii actuali nu
sftnttt el romni ? Pute-voru sa se deslipsc de virtuile predecesorilor lor, spre a te persecuta pre D-ta, i nc la esaminarea elevilor ? Dar s lasma spiritul streinti sa aiureze, i noi sa venimn
la fapte. Insu! legea n vigre a Seminariilor oblig pre profesori,
ca sa depun ca elevii esamenO de materiile, trecute ln cursul anu-

98

PBBSA ROMANA FAA CO A DEVERUL

privina cunoscinelor ca grmticii, sfl ca candidaii Dlul X , i


fflr de a pat mprti opinianile D lai Vitalis din Vocea cleralut, c elevii Seminariti snt adunai n jurul zidurilor seminariale numai de rigorea legel, privitre pe tragerea la sori; Jicfl,
f5r de a put6 mprti vre una din aceste injurii, care se desmint prin fapte; i pentru cuvntul, c mulimea elevilor seminaritl de ast-dl se compune din copil cra^I i nevinovai, carii lsa! pre Ia gazdele lor se potfl strica i denatura; pentru aceste
cavinte sOotemfl de opiniune, ca s-tul Sinodtl, prin Regulamentul
cu care are s doteze Seminariile rei, s nu nkidS aele colel
pentru poporul de jos, s cer de la Guverna nfiiinarea de sucursale pre JOog Seminariile prea mult populate, i n fine, interiicnd elevilor remnerea pre la gazde, s permit nfiinarea de in
ternate private cu t6te garaniile de disciplin i moralitate, punnd i pre aceste tot sub controlul consiliului didactic i de educatiune din Semmariul eparchialfl. csta am nelege-o i noi, i
prin asemine msurl sar nltura multe din neregularitile, furiate ast zi prin Seminaril.
Dar fiind eft D. X ine la centralisaiunea administraiunel Seminariilor, i ultndu-se n legea Seminariilor din Moldova, elaborat sub principele Ghika n 1851, na voite, ca s profite pretutindenea de prescripiunile acelei legi, noi I recomeudmtt studiul
acestei legi nu numai tn partea relativ la numrul elevilor interni,
dar mal ales n privina administrainnel. Acolo esist uutl cornitet, compus din Rector, Inspectorii, Economii i Casiera, carii
se ocupau cu afacerile atta administrative ale 8C016I, ct i economice, iar preste acesta comitet plana Epitropia, compus din
Vetropolital rei i Logoftnl, esprimndu-ne cu terminul de
ast-tfl, Ministrul Bisericescfl. In proiectul s-tulul Sinoda nu sunta
iltural de la administraiane nici unnl din profesorii Seminariilor; toi compun consiliul administrativa al scolel; i pre acetia
II direge n numele e-talul Sinodfl Episcopul eparchiota. El bine,
vegl Dta pentru D-ta o person periculos n Episcopii ? Creii, c
Episcopii de ast}(, contra caracterului lor istorica, aa s devin
tiranii profesorilor i idolii, impui adoraiunel D-tale? Nu voiescl,
ca s lai Seminariile In dirigerea Episcopului eparchiota, i mal
nc necesar tutela Ministerialul? El bine, i n asemine m-

PRESA ROM&NA FAA CU ADEVERUL

101

mod specialii poseda cunotina limbelorti clasice i a unia


din limbele moderne , adec german. stt frances. De alt
parte nu-I convine, ca 8> auj de articulnl XXII i X X III,
care stipulz, ca profesorii de Seminaril din & In 5 ani s.
produce cte o oper tiinific; i de la gradul de profesor provisoritt, cptata prin concurs, profesorul de Seminaria s nu p6t6
trece la titlul de definitiva, de ct numai n urmarea unei opere.
j6ca ignorana, reoa credin i despotismul s-tulu Sinodtt, cu care
este Inculpata de D. X !...Cum ! volescl D-ta, Domnule X , ca elevii
seminariti, ce 8au destinsa la studia i conduit, s nu pote cpta
una posta de profesor cela puin lntruntt Seminaria 1 1I consideri,
ca parii i volescl s Introduci In ra romnesc spiritul de cast ?
In asemine nprejurare, nu mal nputa s-tulul Sinoda, c prin proIectul sett de lege na pusa nici unu stimul pentra emulaiunea elevilor seminariti. Stt, p6te nui place, ca s ve<Jt pre profesorii
Seminariulul cu cursuri cel puin seminariale absolvite ? Al voi s
al profesori numai cu do clase seminariale i pre acetia, profitnd
de mprejurri, s-I faci i Directori ? . . . i Iari. N a-l placa
nici prescripiunile articolelor, care oblig pre profesori, ca s trlasc n curentul sciinel, i, ca probe palpabile despre o atare vi6, s produc din 5 n 5 ani cte o oper tiinific, s devin
profesortt definitiva cu condiiunea elaborrel manualului de studia
i s nu 8e pt mninea n postul de profesortt kiar definitiva, de
ct numai prin manc i ostenl. Aici noi, rugmtt pre s-tal Sinodtt al Biserice romae autocefale,ca s primlasc espresiunile de
recunotin din partea na namal a sub-semnatulul, dar santemtt
sigura, c i a lntregulnl corptt profesorala al tuturor Seminariilor, carii dorhntt, ca legea Seminariilor, legea ce va ntrona meritul i va aduce i progresul, s fie votat de corpurile legluitre i
promulgat ct mal nentrjiettt.
Dup tte aceste se pte constata apriat, c antt spirittt streinii,
an duchtt rett ne amerin. El sap Institilianea nstr sinodal,
ca s ne reduce la vekla administraiane personal, cnd 86 ao<Jta
pre tte tonurile Biserica sunttt Ett>. Administra i unea colectiv
i descentralisat este principial cretinismului, i ar fi untt ridicaltt, cad societile civile satt cretinat, s se face pgn Bise-

100

PRESA ROMANA FAA CU ADEVERUL

la colarii ntregii; i esamenul semestrului I-ifl are caracterul mat


malt al unor repetiiunt generale. i cu tdte aceste gnditu-sa
cine-va, din laic! sett clerici c Ministerul la 1864 a formulaii acetii articol ca inteniunea, de a persecuta pre profesori ? ............
S se constate i aici r60a inteniune !
Sntul Sinodfl prin proiectai s8a de lege la articulul XXXVII
stipulezi modal, cam trebaesctt s se compand catedrele dupre studil, i adaoge : < Se va av6 de norm, ca una profesorii 8 nu fie
mpovrat cu predarea a mal mult de do obiecte Iar D. X. In
faa acestui tecsttt precistt, se esprim : Untt profesorii, dupre articalal XXXVII pdte fi mpovrat a preda fi trei tiine e te ro g e n e . Apoi dupO acost escamotare de tecstt, fie cu inteniune,
seu diu caus de bl mintal, D. X face urmtrele combinaiunl
de obiecte dupre catedre, jicfind, c s-tul Sinodfl artt fi combinata,
ar fi anittt : Istoria general i a Romnilor cu Aritmetica,
Limba latin cu sciinele fisice , Elena cu istoria filosofici, cu
pedagogia i didactica , <cLimba german cu algebra i geometria , etc. etc. E adevrata, c nisce asemine combinaiunl de studil na putut s es, de ct dintruna captt bolnava, cnd mal aIes admitemfl c acelai minte, carea a aglomerata vorbele din articului, intitulata : Observaiunl asupra proiectului pentru Seminarii i publicata prin numerele de la 18 i 19 Decemvrie anul
eepirattt, dicfl, tot acelai minte sa hotritfl, ca s publice i proectal de lege al sntului Sinodfl, relativa la materia In cestiune. Dec
n86 din contr, facema saposiiuaea, c proiectul de lege este publicata de Redacjiunea jurnalului Unirea democratic , prin numerul de la 17 Decemvrie, i tot acelai Redaciune a regulata, ca
s se publice observaiunile D-lul X n numerile de la 18 i 19
Decemvrie, apoi n asemine casa nu se putea demasca mal bine intensiunea D-lul X ; cci fie ce omtt cu judecata, aducftndu-l aminte
bine de cele cetite la 17 Decemvrie,, va nelege lmurit, c cele
atribuite 8-tulul Sinoda suntfl numai minciun i falitate.
In fine, nc cte va cuvinte asupra celor $ise de D. X , i va ved6 lumea ntrg ce volesce Dsa. Se scandalisz D-sa i de caprinderea articulai XVI prin care s-tul Sinoda, naintea meritelor
egale, d preferina la posturile de profesori elevilor seminariti,
ce &Q absolvita cursurile cel puin de gradul al IIlea, i carii Q

PRO IECT DE LEGE PENTRU SBMINARII

103

Art. 6. Directorul, sub-Directorul i Econom11se numesc dintre


profesorii Seminariilor de ctre Episcopal eparchiotd, care acunosciinz pe Ministrul de Culte i de Instruciune public, spre
recunscere i spre ntrirea Domnsc.
Art. 7. Directorii i' sub-Directoril trebue s fie pers6ne din
Oierii, nzestrate In de ajuns ca cunoscinele theologice, cel puin
ca acele, ce se predai ta Seminariele de gradul al II-lea, i 80 aib
i o conduit esempiar.
Art. 8. Tot personalul seminarialfl este pastl sab ascultarea
Directorului, el este preedintele consiliului, pe care convc de
cte ori cera acsta trebuinele Institutului.
Art. 9. Sub-Directorul este ajutorul Directorului latra tot ce
privesce baaa edacaiaae a elevilor, iar Economul Intru ceea ce privesce economia Institutului.
Art. 10. Secretarul consiliului i bibliotecarul se vor denumi de
ctre Episcop tot-de-uua dintre profesorii Seminarului. De asemenea se va denumi i duchovnicul, carele p6te fi luata dintre toi
membrii Cleralut eparchiala.
T6te aceste persne vor fi recomandate de ctre Episcoptt Ministeralal spre recunscere.
3. Autoritatea Mitropoliilor i a Episcopilor asupra Seminariilor
Art. 11. MitropoliiI i Episcopii, fie-care In eparchia sa , privighiaz, ca administraiaaea seminarial s se fac dapre lege i
dupre regulamentele, ce va elabora sntul Sinoda In spirital acestei
legi i al can6nelorQ bisericesc!, i conform cu cerinele unei solide
instrucianl i educaiaal a viitorilor pstori spirituali.
Art. 12. Ierarhul eparchiota pentru abaterile i ne regularitile personalului seminarial, face observrile s6le Directorului i
persanei culpabile, i cere ndreptarea.
La cas de vre-0 greial mal mare, el p6te suspenda pre culpabil.
Art. 13. Orl-ce decisiune a consiliului seminarial nu p6te fi
esecntori, de ct dupg aprobarea Ierarchulal eparchiota.
Art. 14. In tte cestianile seminariale, ce aa relaiune cu budgetul Statului, Ierarchul face propunerile sle ctre Ministerul Oulelor i Instracianel publice, spre recunscere.
Art. 15. Cnd ler&rchul gsesce opiniunea consiliului seminariala ne temeinic, ori contrar cannelor, legilor i regulamentelor,
o reformz n totul, sett n parte.

4. Despre Profesorii Seminarului

Art. 16. Profesorii Seminariilor n genere se alega dintre elevii,

102

PRESA ROMANA FACA CU ADEVERUL

serica romnesci.. . . . R o m n ii, n o i n u n e n d o im ft, v o ru


sci i d e acu m s m ninC a c e i a , ce e s te b u n i i !
*Bai. G en a d ie E n ac& m .

Pentru ca lectorii notri s p0tg i mal bine distinge lucrrile


8-taluI Sinodfl al Biserice romne autocefale de brfelele unor D-n,

carii atentezi la legturile dintre Mam i Fii spirituali, noi dmti


aici proiectai de lege al Seminariilor, elaborata de s-tal Sinod i
estrasO din dosare.
PROIECT DE LEGE PENTRU SEMINARI
1. Disposiiuti generale
Art. 1. Ia Romnia sant opt Seminaril de gradai I ia : ese pe
la cele se Episcopii ale Srel, i aname: la Rftmnicul-Vlcdl, la
Roman, la Biizu, la Hui, la Arge i la Ismail. De asemeaea la
cele do Mitropolii, In BucarescI i in Iai. La aceste d06 din urm,
pre lng gradai I ia se adaog i gradai al Il-lea.
Art. 2. Cursul de instruciune n Seminariele de gradul I-ifl este
de cind ani, In cele de gradul al II-lea de trei ani.
Art. 3. Instruciunea * edncaiunea seminarial, sub direcianea generala a sntului Sinod al Biserice romne, este ncredinat
nemijlocitei dirigerl a Mitropoliilor i a Episcopilor, fie care pentra eparchia respectiv a sa, conform legel pentra alegerea Mitropoliilor i Episcopilor i pentru instituirea sntului Sinod al Biserice
romne.
2. Administraiunea interior a Seminarelor
Art. 4. Fie-care Seminaril are personalul 86a, cerat de bana adrainistraiune a nvmntului i a educaiunil fiitorilor servitori
al Biserice, precam i de necesitile materiale ale institatulal, astfeltt eilnta : Directorul, sub-Directorul, Economul, Profesori!, Duchovnicnl i Medicul.
Art. 5. Pentra bana conducere a afacerilor privitore la instruciune i educaiune, fie-care Seminartt va avea ana consilia, compasa din personalul administrativ i didactic al Seminarului, anume:
din Directorul, sub-Directorul, Economul i din toi profesorii definitivl al Seminarului.
Pentru partea economic, consiliul se va compune din persnele
administrative ale Seminarului, care sinttt : Directorul, sub-Directorul i Economul.

PROIECT DE LEGE PENTRU SEMINARI1

109

vaiu ne de ctre Directors. D6ca profesorul rmne ne-corigibila,


se supune caul la tractarea consiliului didacticii al Seminarului.
Consiliul tace acusatulul reprimands i cere ndreptare. Daca nici
aa nu 8ar obine bunul resultatti, abtutul se denun lerarchulul
eparchialu carele, convingendu-se despre culpabilitatea acusatulnl,
llfi destitue, comunicnd Ministerului Cultelor i Instruciune! spre
sciin.
Art. 27. Profesorul destituita are dreptul a apela la sfntul Si
nodtl; n casa de apela, cathedra se ocap provisoria de unu altuia.
Decisiunea sfntului Sinoda, fiiud favorabil destituitului, el se
restabilesce Ih postul 86a. La casa contrara cathedra se declar
vacant.
5. Despre elevii Seminariiloru
Art. 28. In Seminarie se primesctt elevi acel juni, carii rtt arta dorina de a mbria cariera preutesc dup6 finirea cursului.
Art. 29. Elevii, ce voescu a urma cursul ln Seminaria, trebue
s posed atestata de 86v6rirea claselor primare.
Art. 30. La primirea elevilor n Seminara, prinii, 8 patronii
lor, depuntt ln consilia declaraiune n scrisa, c elevul dup6 finirea
cursului, va mbria cariera preu6sc, i c la casa contrara e
se obliga a plti Statului keltula, fcut cu nvmntul i ere*
scerea sa. Acesta se aplic i cnd elevul de bun voia 8a ar ntrerape nvStura i ar prsi Seminariul. De asemenea i cnd eleval dia caasa relei conduite se va esclude din Seminaria.
Dupg finirea carsalal, elevii laii daii nscrisa la priimirea atestatlui, c In termenii de trei ani se oblig a se chirotoni diaconi,
86a preoi la Bisericile ce li s'ar oferi. La din contra, vor plti
Statului keltula, fcut ca el n Seminaria.
Art. 31. In fie-care Seminara se ntreine pe eomptul Statului
nou numgra de elevi interni. Numeral internilor se determin prin
mijlocele budgetare i ncperile ce posed Seminariul.
Internii se primesett prin concurs dintre acel, carii atl dobfindittt notele cele mal bune. La note egale se prefer fiii de clerici
i de agricultori.
Art. 32. Internii primesca tt ntreinerea de la S tata, afar
de mbrcminte, aternuta i cri, care r6mnfl pe socotela prinilorO.
Art. 33.. Iu Seminariile de gradul al II-lea 86 primesca elevii,
cari aa svfirit cursul Seminarelor de gradul I-itt, 86a cursul gimnasiaia.
ANUL i n

104

PROTECT DE LEGE PENTRU SEMINAR!!

ce aQ terminatti cursul In faculti theologice, s6a cel puin cursul


de gradul al Il-lea n Seminaril.
Art. 17. Se prefer tot-d-una per80nele derice naintea celor
laice, avnd acelai caliti sciinifice.
Art. 18. Cnd pentru ocuparea vre-unel cathedre seminariale de
sciinele ne-theologice nu sar gsi pers6ne apte dintre Seminariti,
se admite alegerea dintre persone, ce afl prii mita instruciunea n
alte sc61e snperi0re ale rei, sgfl n strintate.
Art. 19. Alegerea profesorilor se face prin concurs la reedina
Ierarchulul eparchiaifl naintea unul Ju ria , compusa din consiliul
didactica al Seminarului, prevzut la art. 5 sub preedina Episcopulul, su a delegatului s6u. Ministerul Cultelor i Instruciune!,
public concursul prin Monitorul Oficiala.
Art. 20. Pe la concureni se cere ne-aprat, ca pe lng cunotina limbelor clasice latin i elen, s posed i cunotina
nnia din limbele moderne culte.
Art. 21. Per86na, declarat de Juria capabil a ocupa postul de
profesora, 46 recomand de ctre Ierarcha Ministrului de Culte i
Instruciune spre recunscere.
Art. 22. Profesorul nofl ales se numesee la cathedra respectY cu titlu de provisori. Provisoratul continu timpu de 5 ani.
Buna conduit, zelul, aplicaiunea la studia, compunerea nnel opere
asupra materiei ce pred, datt profesorului provisori dreptul de a
dobndi titlul de profesorfi definitiva prin Decreta Domnesca.
La din contr, cathedra, ocupat de e l, se declar vacant i se
public una nofl concurs.
Art. 23. La fie-care 5 ani profesorii sflnt datori a presenta cte
o oper sciinific asupra obiectelor, ce se predafl n Seminaria,
spre a se constata, dc el nafl rmasO staionari, ci aa progresat
In sciin.
Operile acestea trebae mal ntitt s fie revzute i aprobate,
cele theologice de ctre sfntul Sinodfl, Iar cele din sfera culturel
generale, de ctre Ministerul Cultelor i Instruciunel.
Dca aO trecut do termine de acestea i profesorul na dat proba
cerut pentru progresarea sa n sciin, cathedra se declar vacant.
Art. 24. O cathedr nu p0te fi ocupat de aceiai persn mal
mult de 30 ani.
Art. 25. Una profesorfl seminarial nu p6te ocupa funciuni
nici a esercita profesiuni necompatibile cu misiunea sa, i care lar
distrage de la ocupaiunile sle scolastice.
Art. 26. Cnd unfi profesora nu l ndeplinesce dStorinele sele
consciincios, nu se srguesce pentru progresarea elevilor n sciinele ce pred, sfl nare buna conduit, i se face mal ntitt obser-

PROIECT DE LEGE PENTRU SEMINARI1

107

6) Pastorala.

7) Omiletica, s6fi sciina de a predica, ca aplicaiune practica


la compunerea i rostirea predicelor.
8) Dreptul Canonica.
9) Patrologia.
10) Istoria bisericesc. generala i a Romnilor.
Din sfera caltfirel generale se vor preda :
1) Literatuia romn.,
2) Poetica latina i elena, ca traducere din autorii profani i
bisericescl. Bserciil la compunere In aceste d06 limbi.
3) Limbele : francesa i germana. Una din aceste doe limbi
culte este obligatOre pentru fie-care eleva al Seminarului de gradul
al U-lea. El sllnt datori a poseda la finele cursului cunoscina unia
din aceste d06 limbi, cel pain In gradul de a nelege i a tradnce.
4) Algebra, Geometria plana i Mechanica elementara.
5) Phisica i Chimia.
b) Psichologia i Logica.
7) Istoria Philosophiel.
8) Pedagogia i Didactica.
Art. 35. Progresul elevilor la nvetura 86 constata prin una
esamena anuala vara, dupre care urmez vacanele.
Art. 36. La finirea cursului elevii primesca de la consiliul 86minarial didactica atestate de studiile fcute i de conduita, dup6
ce depun mal ntia n consilia nscrisul prev6duta la art. 30, in
vestita cu formele legale. Acele nscrisuri 86 vor pstra cu ngrijire
n archiva Seminarului, spre a 8e put6 usa de ele la timptt de trebuina.
Art. 37. Numrul proresorilor prin Seminare va corespunde cerinelor bunel predri a tiinelor, ce se propun in aceste institute. Se va avea de norm, ca un profesor s nu fie mpovrat cu
predarea a mal mult de d06 obiecte. Numai la cauri escepionale,
i in mod provieoria, se pte nsrcina un profesor cu predarea a
trei diferite obiecte.
Art. 38. Fie-care Seminarti va avea biblioteca 8a i o coleciune
de aparatele matematice i phisice cele mal necesare, precum i coleciune de desemne i obiecte privitre la studiul Istoriei Naturale.
Art. 39. Directorul, sub-Directorul, i, de va fi posibil, Economul
vor avea locuina in ncperile Institutului. El pe lOng sal aria, vor
avea i o diurn. De asemenea vor primi diurne Dachovnical, 86cretarul i Bibliothecarul.
Art. 40. Salariile profesorilor Seminariilor de gradul Iitt i al
IIlea vor fi egale ca ale profesorilor de Gimuasie i Licee.

106

PROIECT DE LBGE PE N T R U SEMINAR11

ir *

^ esPre nvmntul seminarialv,

Art. 34. In Semi narii se predai! urmii tfirele sciine, att din sfera
theologies, ct i din sfera culturel generale.
) In Seminariile de gradul IiQ se vorfl preda urmtrele sciine
theologice :
1) Onnoscina dogmelor Bisericel orthodoxe.
2) Istoria sacr a vekiulal i noulnl Testament.
8) Tipicul.

4) Liturgica sfl esplicarea rOnduelilor bisericesc!.


5) Istoria bisericesc.
6) Morala theologic, s6fl datoriile cretinului ctre Dumne$efl, ctre sine i ctre apr6pele.
7 ) Datoriile disciplinare ale cleralal dupre can0ne, regulamentele sfntului SiaodO i dopre legile rei.
8) Noiuni despre sacra Scriptur i despre modul de a o
esplic.
9) Cntrile bisericesc!.
Din sfera cnltarel generale se vor preda urmtorele sciine:
1) Gramatica romn.
2) Retorica ca esercii! la compunere.
3) Din limba latin, gramatica ca eserciilla traducere din
autorii cel mal uori.
4) Din limba elen, gramatica ea eserdil la traducere din vangelii i din crile bisericesc!.
5) Aritmetica raionat, ca sistema metric i calealal srbtorilor matabile seQ pascalia. Arpentagiul.
) Noiuni despre cele trei regnuri ale nature!, ce compun
seiina numit *. Istoria Natural.
7) Noiuni de Fisic i Chimia.
8) Principii de Higien i Medicin popular.
9) Istoria Universal i a Romnilor, cu geografiile respective.
10) Noiuni de Logic i de Psichologie.
11) Pedagogia.
In Seminarial de Ismail 8e va preda i limba slavon, c o escepional necesitate local.
b) Ia Seminarele de gradul al II-lea se vor preda urmt0rele
sciine theologice:
1) Introducerea ln crile sacre ale vekiulal i noului Testamentu.
2) Archeologia biblica ca noiuni de limba ebraica.
3) Ermineatica ca exegetica.
4) Theologia dogmatica.
5) Morala theologic.

^EDEMINTELE BISER1CEI RELATIVE LA MISTERIUL BOTEZULUI


B a z a a se d e m in te lo r .
Baza general, i fondamental a tuturor aedemintelor relative
la Mieterial botezului se cuprinde In urmt0rele cuvinte ale Mntuitorului : Mergei i nvai tote nem urite, botezndu-le n numele Tatlui i al Fiului i al sntului Spirit (Math. XX V III, 19).
In aceste cavinte se expun : 1) necesitatea botezului pentru toi cel
ce ered In Iisus Cbristos, 2) dreptul Apostolilor i al succesorilor
lor de al 80v6ri, 3) forma vSJnt a botezului, adic afundarea,
4) puterea lui mistic care se cuprinde In klemarba pers6nelor
Prea sntei Treimi, i In fine al 5-lea, neaprata condiinne, ca la
svrirea botezului s. 86 kteme deosebit cte trele pers6nele Prea
sntei Treimi. Apostolii, mplinind acesta ordonan a Mntuitorului,
aa i predato Bisericel n canne positive scrise i tradiionale. Biserica ecumenic, pstrnd aceste can6ne i tradiii, le-a susinut i
confirmat i ea la rndul 61 prin mal multe aeeminte detailate.
Botezul In Biserica orthodox s sSvGresce prin ntreita afundare
In ap a celui ce s botez, cu klemarea lui Dumne^ett Tatl i F in i
i Sntul Spirit. Botezul, ca nascere spiritual a omului, dupre nvgtura Bisericel orthodox, pune asupra sufletului omului un sigil
s6a pecete neters. Pentru acsta botezul o dat prim it, nu se mal
repetesce, Intru ct 61 este sSvBrit dupre prescripiunele canonice,
adic, prin ntreita afundare In numele Prea sntei Treimi, i ntru
ct cnvintele : n numele Tatlui, i al F iului, i al sntului
S p ir it, sOnt pronunate la botez n nelesul Bisericel orthodox.
E l nu 86 repetesce nici dup trecerea vre-unul orthodox la vre -0
eresie, i nc kiar nici dupg cderea lui cu totul de la credin, In
casa cnd sar ntrce din noa la credina orthodox ( 1 ). Pentru
(1) Confesiunea Orthodox pag. 103.

108

PROIECT DE LEGE PENTRU SEM1NARU

Ari. 41. Mioisternl Gaielor pte iospesta Seminariele, nsui,


efi prin an delegat al sfcti.
Acest proiect de lege sa votat in unanimitate de ctre sfntul
Sinod al slote Biserici autocefale orthodox Romn, n edina
sa de la 18 Noembre, anul 1874.
(Semnat) Preedinte Kalinic Metropolitul Moldovei.
Urmez Semnaturile Membrilor sfntului Sinod.
A ta a sis R dtnnicu.
Isa ia R o m an a.
E piscopii D a n k re i-d e -Jo s M eichisedec.
In o cen tie a l B u z e u lu .
Io sif H aiu.
I e r on im S e v a stia s.
G en ad ie fo st ArgeiQ .
A rch . Ie re m ia G len u .
A rc h . P o lic a rp B rld 6 n u .
Io sif. S . B otonenu.
C a list S tra to n ib ia s.

RELATIVE LA M1STKR1UL BOTEZULUI

111

prin canonul 8fl 11 7 lea ^ice : Pe Evnomieni! (1 ), carii 86 botez in o singur afundare, i pe Montan ieti . . .
i pe Savelianl,
carii nva c Tatl, i Fini este o singur fa . . . . Pe toi cel
ce din acetia vor voi a 86 adaoge la orthodoxie, ca pre elini i primim , adic, ca pe cel ce nici de cum na ar fi primit botezul.
3) Biserica orthodox cere ca botezai s se fac ca klemarea n
parte a cte trele numele persuelor Prea sntei Treimi, Iar na ca
amintirea namal a ania din E le, seu a boteza n genere n numele
lui Dumnezeu 8 a lai Christos. Cci n caul ftntia s'ar nimici
aaitatea Prea sntei Treimi, i botezai n esen s'ar face ne legal;
Iar tn al doilea na 8ar maninea puterea Misterului, care anume
se coprinde in klemarea In parte a cte trele per80nel6 Divine.
Cci de i In snta Scriptur aflm expresiunea a boteza n numele lui Christos, dar prin acesta se exprim na nsui forma botezulul, ci numai ideea c noi ne botezm prin credina n Cbristos
i nvtura la i; aa preenm i despre israiltenl 86 dice, c 61
8'au botezat ntru M oisi n nor i n m are, nelegnd prin ac6sta, na aceea c el se botezau ca kiemarea numelui lui M oisi, ci
crgpnd; kiemrel Divine a lui Moisi, 86 obligau a arma In totul povSuirelor lai. Ast-fel esplic botezul la numele lai Christos i Saii prini Yasile cel mare, Kiprian, Grigorie Theologul i alii.
Pentru acesta pria can0n ele Bisericel (7 8. I I ecam.; 95 8. VI i 1
. Y.) sa ordonat a boteza pe urmtorii lui Pavel Samosatul, carii
nu recuuosceatl fiina personal a persnelor n Divinitate; asemi
nea i pe Savelianl, ce pliceai pe Tatl i Fiul a fi o singur pers6n,
precum i pe MontanitI, carii botezaQ numai n numele Tatlui
i l Fiului, Iar n locul Sfntului Spirit numiaU numele lui Montau dasclul lor.
4) nsui aciunea efi lucrarea botezului, adic afundarea, se acompaniaz de nrmtrele cuvinte ale persnel, care sevBresce Mis(1) Evnomienit respingnd ou total de-o&iinimea persnelor P r e a a a t e T reim t
i divinitatea Fii al u lu Dumnedeti i a Sntului Spirit, nu se botesaft ta nomele
TatXlal i al F iu lal i al sn tu lu i Spirit, oi numai in m ortea lu i Iis u s Cri*toi,
adic daii botezului numai nsemntatea m oral a u m o rm u ttr! lu i liana Chriatoa,
seu a omorrel tn sine a pScatulal, Iar nu a renascorel charice prin nom ele i pa
tarea Prea sn te i Treimi ; pentru oara e l i botexa nam al tntr'o afnndare. D e
asemenea Montaniatil amestecai! personele l rea sntei Treimi Intra ana (Ve<JI Pidailon pag. 107 nota I-ift).

110

repetirea anul botez sSvfirit, dupre nvtura Mntuitorului i canone, canonul 47 apostolic prescrie depunere din trepta ierarchicForma vSjlut a botezului este artat de nsui Iisus Christos
prin cuvintele Jise ctre apostoli: Botezudul pre el n numele
Tatlui i al Fiului i al sntului Spirit > , i pe lng acestea este
lmurit determinate prin cannele 49 i 5 0 apostolice, unde cetim :
Dac vre-un Episcop, sefl presviter nu ar boteza, dupre rnduirea
Domnului, tn Tatl, i in Fiul, i Sntul Spirit, seQ nu ar sSvri
botezai) in trei afand rl ale anei T aine, ci numai n una, care se
d tn mrfeea Domnului, s se catherissc . Biserica orthodox a
pstrat acest form vegut a botezului fr cea mal mic skimbare: ntifl pentru c ea este determinat de Domnul nostru Iisus
Christos i de snii Apostoli, i al doilea pentru c tn ea s esprim esena i puterea Misterului.
i aa forma vflat a botezului o compune 1) afundarea (celui
< ce s botez) de 3 ori in ap. Biserica orthodox bazndu-se pe
semplul lai Iisns Christos, care sa botezat tn Iordan prin afundare,
i pe practicarea Apostolilor, nici o dat nu a permis de a introduce
In acest privin alt form, precum spre esemplu stropirea; i
cnd a fost vorba de botez, ea tot-d-una a ntrebuinat cuvntul
afundare (). In seculil primitivi a fost cauri, cnd botezul sa lcut i prin stropire i a rm as valid; tns acesta s 'a putut avea locul numai in cauri estraordinare, cnd spre esemplu nu
a fost cu putin de a se svri prin afundare, s6u din lips de ap,
nc mal ca deosebire, cnd botezul s svra asupra bolnavilor, seu asupra celor ce erai aprpe de a-l da sufletul, i carii cu
tte acestea insistad a fi botezai (1 ). Dar din aceste casri estraordinare, Biserica orthodox nicl-o-dat nu a voit a face lege general, dupre cam Biserica de apas a fcut In timpurile mal din arm.
2)
Biserica orthodox sv&reace botezai prin ntreita afundare,
In numele Prea sntei Treimi. Botezai 86v6r$it prin o singur afundare, ea nicl-o-dat nn la recuuoscut de valid (Can. 5 0 apostolic).
Prob la aceste este hotrirea Sinodului al I I lea ecumenic, care

(I) Ce ee botezai n asemenea mprejurri se nu mi aii , de Ia cuvnta


*Xwr, loje 866 pat, fiiind-ca afi primit botezul prin stropire pe p&t, ne-fiindu-Ie
ca putin de a ie afunda n Colinrittri. 8. Kiprian tn epis. 26 fi 27 ctre Magn.

RELATIVE LA MISTftRIDL BOTEZULUI

113

800a laic ( 1 ). Cnd ns8 din lenea i ne ngrijirea preotnln! sar


ntmpla s mor cine-va ne botezat, atonei preotul se nipone pedepsel canonice; ba kiar i mirnul nepstor In ast-fel de caznrT,
na remne ne pedepsit. Ia caz cnd preoii de parochie ar lipsi, i
cel ce este a se boteza va fi ln pericol de m6rte, atunci, ca t6t
scrupulositatea caninelor relative la neamestecarea anal preot ln
parochie strein, ori i care preot orthodox e dator de a sevftri botezal; cci, dac n asemenea cazri, se permite anei persne laice
de a face aceea ce este ca putin, apoi ea ct mal m alt anal
preot.
Respectiv de botezai ce s sevrasce de hereticl, Iac dia anticitate a fost disculane, dac trebae a se primi de baa , 860 trebue
a l boteza dia nou, n caz de Intrcere la Orthodoxie. De resultat al
acestor discaiaal a fost stabilirea de a boteza pe acel dintre heretiel, carii na erai botezai ln numele tatu ro r personelor Prea Sntel Treimi, i a nu boteza pe acel boteza( dupre forma i credina
Bisericel orthodoxe, precum i pe acel ce trec din Orthodoxie la heresie, i pe urm iari se ntorc la Orthodoxie (2).
Ia fino schism aticii, s6Q aceia carii nu se deosebesc de Biserica
Orthodox n privina dogmelor, ci numai n 0re care opiniunl particulare, cerimonil i obiceiuri, dar carii alt-fel 8 botez canonic ,
Biserica I primesce fr botezare (3).
Ce se atinge de cretinii de rita l catolic, protestaot i arm ea, a pol el, ca unii ce mrturisesc de-ofiiaimea persnelor S ntei T reim i,
i s botz In namele Tatlui i al Fiului i al sntului S p ir it,
dac se ntorc la orthodoxie, nu se mal botz, ci numai 86 ung cu
Sntul Mir (4). In privina materiei necesare la botez, apoi ea este

(1) V . M olitvenic b o g at, ed iia S. M on N em a, a . 1848, P a g . 24.


(2) V. C aninele 46 i 47 apostolice ; can. 8 f i 19 a le Sinod. I ecum en ic ; ca n . 7
al Sinod. II-lea ecum. can. 95 al S. ecnm. V I, i I a M. Vanilie.
(3) P re c u m d. e . pe .!o v aian i, pe D onatisti, S a v a tia n etc.
(4) In seco lu l al X V III-lea Imperatorul R usiei Petru c e l Mare, a n treb at p e P a
triarehil de r S s a r it, cum s i p rim 6 s c pe aceia dintre lu terani i c a l v i n i ca r ii v o e s c
a se tntdrce la B iserica Orthodox!, l Patriarchul Ierim ia, n anul 1718, i - a r e s p u n e
c nu trebue a-I m al boteza, oi num ai a-Y unge cu B n tu i Mir. V od C 0 6 p . 3&K0I1.
T. V. an. 1718 Aug. 31, i IIp aB . C 06echjH ilC pag. 22.
D e asem enea s'a hot irit n B iserica de RSsrit i resp ectiv do arm enii ce 1 ! i p
torc la Orthodox!

112

AEQEM1NTBLE BISERICE

teriol (Taina): Botz-se robul lui Dumnezeii (cutare) tn numele


Tatlui amin, i al Fiului amin, i al sfntului spirit amin . Asemenea mod de esprimare a servitorului Biserice Orthodox, care
este numai organul Gharulul Divio, ce lucr n MisteriQ, este mult
mal potrivit dect acel ntrebuinat de biserica apusan te
botez pe tine . . .

Despre persanele ce pot sever si Misteriul botezului,


i a materiei necesare pentru botez.
Sevrirea Ifisteriulul botezului aparine, dupe drept, succesorilor
Apostolilor, adic pstorilor Biserice. Cannele apostolice: 46, 47,
49 i 50 prescriu c botezul trebue a se sevfiri de Episcop! i previterl. Cu tote c din faptele snilor Apostol! s vede c In caz de
necesitate i diaconii puteai! s boteze pre cel ce se ntorc la Christos (Fapt. , 12). Iar din practica seculilor primitive se constat c kiar preoii nn sevrad botezul de ct numai cu permisiunea Episcopilor (1 ). In genere tns8, dupre hotrlrele Biserice Or*
thodox, dreptul de a boteza este dat Episcopilor i presviterilor,
ca unii ce aii dreptul de a sevdri i tte cele-l-alte Mi-steri. Iar
In caz de estrem necesitate, adic cnd pruncul 86u i cel n etate
matnr este tn pericol de mdrte i lipsesce preotul, atunci botezul pte
a se sevdri i de fie-care cleric, ba kiar i mirn de ambe sexele;
se'nelege c nn alt-fel, dect numai afundnd de 3 ori tn ap pe cel
ee se botez, i pronunnd cuvintele: botez se robul lui Dumneden,n numele Tatlui i al Fiului i al sntului spirit. Condiiunea nsis este numai ca cel ce botz tn asemenea cazuri, s fie cretin
orthodox, pentru ca euvintele citate s fie pronunate In spiritul Bisericei Orthodoxe ( 2). De aceea Preoii sunt datori a nvga pe poporanil se!, i mal ales pe me cnm trebue s proced n asemenea cazur! grave. Ademenea botez sevdrit de personele laice t! are puterea
sea i nu se repetesce. Iar dac pericolul trece i cel botezat ast-fel
s lnsSnoez8, atunci preotul sevreece i tte cele-1*alte ale botezulul, dupre rtnduiala prescris de tipic, afar de ce a faeut per-

(L) S- Ignatie n epis. cStri Smirnen fi Ti'alien. de bapt 7,.


(2) Confee, Ort Bie 103.

114

A E^EM IN TELE BISERICEl RELATIVE L A M ISTER1UL BOTEZULU I

apa, care trebue a fi curat,, neamestecata ca alt materie neartificial, i na pote fi nlocuii prin alt liqaid (1 ).
Botezai, dupre caninele 31 i 59 ale Sinodala! al VIlea ecumenic, trebue a se sevri n Biseric, i numai n caz de extrem necesitate se permite a se sfivri prin case.
Dar respectiv de timp, de i n anticitate era obiceifl de a se alege nisce snte lile, precum: Artarea Domnului, Pascele i Cincifiecimea; totui canne hotritre pentru acsta, Biserica nu a re ; ci
n genere ideea Snilor prini a fost numai ca, pentru cel n v6rst, s na s fac cu pripire (2), afar de cauri de mrte.

OMI LI E
SU PR A EY AN G E L1B I D UM INfCEI X X I V -a DUP R U 8 A L II
(Lac. 8 ; 4151).

(Va urma)
abch.

S ilv e str u B a la o e sc u .

Fra cretini!

O) V. Coafa. O rthodox fatip 103.


() 8. Gr, Tbeologul, . 40 de l a Botez.

Dou6 m a ri faceri de b in e ale M n tu ito ru lu i C hristos


n e istorisesce E vangelia de astd l. U na, c a v in d e c a t de
b<51 pe o fem ee care su ferise 12 a n i, i alta, c a n v ie t
pe fiica u n a n scu t a lu i J a ir. In am n d o u S aceste fapte v ed em , d u p arte, h a ru l lu t D u m n ed eu i n e m rg in ita
b u n ta te a lu i p e n tru m n tu ire a n e m u lu l o m en eseu, Iar
d a lt p arte, v edem c t este de m a re p u terea c re d in e i p rin
care o m u l ,l a trag e a su p r ! h a ru lu i b u n ta te a Iul
D um nezeii.
H aru l Iu l D u m n ed eu s a a r ta t 0 m e n ilo r p rin Iis u s
C hristos p a c e a ru jstr , ca re a u n i t D u m n e z e ir e a S a cu
o m e n ire a i a s f r m a t p eretele cel d i n megLiloc a l v r d j bei, im p c n d a st-fe l p e o m u c u D u m n e z e u (E tes. 2 ;
1415). Acest h a r s a v rs a t c u a t ta im b e l u g a re a s u p ra
o m en irel, i a re n s c u t n o m ti p u te re a c re d in e i n t r u n
g rad a t t de m a re , n ct tem eea s u fe rin d s a v in d e c a t
n u m a i p rin a tin g e re a de p61a h a in e i M n tu ito r u lu i; p u terea D u m n ed eirel se face a tt de c u n o sc u t o m u lu i n
M n tu ito ru l C hristosG , n ct n u m a i p r i n tr u n c u v n t :
sc01-te fecir , D um nedeft-O m ul Iis u s m v i z p e fiica
n tris ta tu lu i J a ir. D ar, p e n tr u ca s p ric e p e m u |m a l b in e ,
c u m p u te re a c re d in e i a tra g e a su p ra o m u lu i h a r u l i bu*
nStatea Iu l D u m n ed e u , tre b u e , ira l c re tin i, s a s c u lt m

PREDICI

117

curat , adic , cu deplin ncredere c DumneleO nu


respinge rugciunea care se face din inim , ,Si cum c
prin puterea credinei noi atragem asupr ne harul Iul
Damnedeu, care ne intresce n slbiciuni i n nevoile
vieel , putem vedea din aceia, c kiar n relaiunile
nstre sociale, n alacerile de te dilele, avem trebuin
de credin. Orl-ce ntreprindere a n0str nu p<5te avea
succesul ateptat, deca nu avem cu noi credina , care
ne convinge despre realitatea folosului ateptat de la o
ntreprindere bun, onest i drept.
Dar 6re, numai u simpl credin am ve$ut noi n
Jair ? Nu ; pe lng *o credin vie care plec n genuchl naintea Mntuitorului Christos, el are cu sine
am<5rea ca putere care d viet credinei, care determin
pe om ctre re-care ntreprindere , i sperana care
face pe om statornic n credina sa; i, precum vom vedea,
Jair cu o asemenea credin ctig viea fiicei sele.
M ntuitorul, priim ind rugciunea credinei lu Jair,
a i plecat ndat ctre casa Iul m preun cu ucenicii
sSl; Ins , cnd mergea e l , <Jice E vangelistul, l mccpresura mulimea , i o iemee , fiind n curgerea sn gelul de 12 ani, care cheltuise la doctori t<5t averea sa,
ide la nici unul n a p u tu t s 9e vindece , apropi
indu se din-apol, sa atins de pla hainei Iul i ndat
a sttut curgerea sngelui el.
Pentru o credin att de mare , urmez , frai cretin i, o tmduire att de m inunat. Numai cit sa atins
de xSla hainei Mntuitorului, iemeea acesta sa vindecat
de -bla iei. Felul blel de care suferea acest fem ee, o
lcea s se ruineze de Mntuitorul ; de aceia , micat
de puterea credinei, ea profit de m bulzela m ulim el,
ca ntrascuns s se ating de p6la hainei M ntuitorului
i s se vindece. In s , acela ce cunsce ascunsurile inimel i citesce n gndurile o m u lu i, num ai d e c t a
ntrebat ; Gine sa atins de mme?iar epdnduse to i,

PREDICI

cu luare am inte la esplicarea fie-cru ia p u n c t d in Evangelia de astdl, u rm rin d n e le s u l el m o ra l c are n e este


folositor in tte m p re ju r rile vieel.
Gel d ntiti p u n c t este a c e sta :
a A v en it la Iisus u n o m al c ru ia n u m e le e ra J a ir, !
acesta era m al m are sin ag o g el, i , c d e n d la pici<5rele
Iul Iisus, l ru g a p re El, ca s in tre n casa lu , c avea
o fiic u n a n scu t ca de 1 2 a n i, i aceia m u r e a .
Sinagoga ju d aic u ra f<5rte m u lt pe b l n d u l i bine-f*
c6torul Iisus. Dar in tre m e m b rii ei se g seai u n ii cari
erau deplin n cred in ai c Iisu s este ad ev firatu l Mesia
plinitatea legii i a p ro feilo r, i recu n o sceati puterea
DumneLeirel sele. Ast-iel erau N icodim i ac e st J a ir de
care vorbesce nu n u m a i E v an g e listu l L u ca n Evangelia de astdi, ci i E v an g elitil Matei i M arcu. J a ir , precum spune L u ca, era m al m are le sin a g o g el d in Capern a u m u n ora ln g m a re a T h ib eriad el in P alestin a.
Cum-c venirea Iu l J a ir la Iisu s n avea de sco p ca sl
ispitesc, cum fceau farisei, c rtu ra ri is a d u c e i, se vede
d in m odul cum el se adresez la lis u s . A a, e l c a d e la picirele Iul Iisus il r<5g p e n tru a v in d e c a p e fiica sa , de
unde se vede sinceritatea in im e l lu i i d e p lin a in cre d in tare c Iisu s este a d evratul M esia-D um nede-O m . 4
Venirea Iul Jair la Iisu s este m o tiv a t , fra i c re tin i, de
credina lui lerm , Iar d rag o stea p rin te c i n trista rea cea m are ce p ric in u ia b61a de m 6 rte a fiicei sele,
suntii m prejurrile cariai t c u t pe J a i r s l ara te ere
dina sa ctre Iisu s. Pe l n g acestea , v estea c n inutul G alilei, Iisus vin d ec pe cel b o ln a v i, l u m p le de atta speran in ct n u se n d u o lesce n ic l d e -c u m d esp re
puterea D um nezeire! Iu l Iisu s.
Din esem plul lu i J a ir v ed em , frai c re tin i, c o m u l
cretinul m al cu sem c n d se r<5g Iu l D u m n e d e u i
cere de la densul a jutor in tru n e c a z u ri, c u m lice profetu l D ay id , trebue so fac acesta c u c re d in d in in im

119

misesce, frai cretin!, pentru m ntuirea om ului. Credina este, precum am $is, sin g u ra putere care ajut pe om
n lucrarea m ntuirel sele, i, fiind-c femeea acesta cptase vindecarea sa p rin cred in a n M ntuitorul, de aceia El Dumnecleu-Omul face ca acest credin,
care a fost att de p u te rn ic , s n u rm nS ascuns. El
n u voesce s lase n im ic din ceia ce trebue s arate 6menilor, se d in ceia ce trebue s scie m e n ii pen tru mntuirea lor. El voesce s dea de faci cred in a femei pentru a face cunoscute 0m enilor m ed 110 cele de cari au trebuin contra m prejurrilo r grele ale viee. Iat p en tru
ce M ntuitorul a n treb at cine s a atin s de El, i tot pentru acest cu vent a is fem ei: Credina ta tea m n tu it,
m ergi n p ace.
Afar de acesta, frai Cretini, treb u e s tim , c, daca
vindecarea m in u n at a femei ar fi rem as ascuns p e n tru
to deu n a, atunci cu d rep t c u v n t s'a r fi n scu t n treb area n popor: cum n a cun o scu t Iisu s, ca fiu al lu i D um nedeu, c cine va num ai p rin atingerea de h ain a lu i sa
vindecat? P en tru acest cu v en t iari era necesar ca s se
denune publicului credin a femei n D u m n ezeirea fiu
lui, fiind c acest cred in a fost baza m n tu ire l n em u lui om enesc.
In m om entul cnd M ntuitorul d a de iac c re d in a fem ei, vine u n trim is s an u n e pe Ja ir , c a m u r it fiica sa,
i p rin u rm are s n u m ai supere pe n v to ru l. Si n c
grind El, $ice E vangelistul, a v e n it <5re-care de la m al
m arele sinagogei, g r in d lu i, c a m u ritu fiica ta , n u
supra pe n v to ru l. Ia r Iisu s a u r in d , a rS sp u n su lu i,
g rin d : n u te tem e, crede n u m a i, i ea se v a m n tu i.
Vedei, frai C retini, c la to t p a su l n E v an g elia de
astzi n tln im credina|; M n tu ito ru l C hristos, n fie-care
m om ent al v ie d , o p u n e ca s in g u ru l asii de m n tu ire .
Nu te te m e ! crede, dice El lu i J a i r , cred e n u m a i i fiica
ta se ya m n tu i. Este d estu l s cred! n u m a i, d a r s credi

118

a $ is Petru i cel ce erai cu e l : In v S to ru le ! m ulim ea


te m bulzesce i te strm p to rez, i n t r e b i: cine este
c cel-ce sa atins de m ine ? Iar Iisu s a $is : s'a a tin s de
m ine cinev a , c am sim it puterea care a e$it d in
m ine.
Ceia ce putem ascunde de O m en i, frai c r e tin i, nu
putem ascunde de Dumnele. Faptele ntfstre b u n e
re le , ori ct ne am sili s le a sc u n d e m , n cele din
urm trebue s se vSdesc, pen tru c este D um nezeu
care le vede, i dinaintea Iul nim inea n u se p<5te ascunde.
Relativ de puterea atot-vttre a Iul D u m n e z e u , ii ce
David : Unde m6 voiu duce de la D uhul 6, i de la
fa$a Ta unde voii fugi ? De mfi vo iu su i n c e r , Tu aa colo e ti, de m6 voiu pogori n iad de fa$ e t i , de
voi lua aripele m ele de d im in e, i m6 vo iu ae$a la
k marginele lum ii, i acolo m n a Ta m 6 va c o n d u c e ,
t i m va inea drepta Ta (ps. 138).
Dumnezeii, fiind n em rg in it, este tot-du dat pretutindenea, i faptele nOstre n u p ot fi ascunse d in a in tea
Iul. Noi n u putem in ascuns nici s6 cptm h a ru l Iul,
nici s atingem dreptatea i b u n ta tea lu i. Acesta o vedem d in esem plnl acestei fem ei, care se atin se n ascuns
de vestm ntul M ntuitorului F iu l i C u v n tu l Iul Dam
negeii cre^end c va rum enea t in u it c re d in a el i
puterea Dumneieesc care a v indecat-o. V & lend n s iemeea c nu se p0te a scu n d e , de 0re ce M n tu ito ru l n
treb, cine s'a atins de d n s u l, ea tre m u r n d a v e n it, i
clend naintea Iul, -a sp u s Iul n a in te a a to t poporul pentru care pricin s a a tin s de E l, i o u m s a vin*
dect ndat. Ia r Iisu s -a l is : n d r sn e sc e fiic ! ere*
c dina ta tea m n tu it, m erg i n pace 1.
Nu tia 0re M n tu ito ru l, ca D u m n ezeii a to t-tiu to r ,
c aceea care sa a tin s de d n s u l era u fem ee c are cuta
s se vindece de b6la iei? Si daca t i a , a tu n c i la ce mal
ntreb, cine s'a a tin s de EI? D u m n ele t te 16 econo

PREDICI

121

to t n in teresu l m n tu irel lo r. Din co n tr, n loc de respect i recunoscin, ei rd cnd au d pe M ntuitorul spuin d c m 6rtea o m u lu i este u n so m n , d in care credina n
D um nezeu p0te sl detepte. Nite asem enea 0m enl n u
su n t d em ni n tr adevCr s ved m in u n ile Iul Dumnedeu,
cci n u v6d i n u nelegi!, n tru n tu n e re c u u m b l
dice p rofetul. Dec a r avea n in im a i in m in tea lo r lu
m in a credinei, a r n eleg e , c n im ic n u esle cu neputin la D um nezeii.
M ntuitorul scoend afar pe to i, i a p u cn d pe feci <5r de m n , a strig at, g r in d : fecir I sc01-te I i sa
< n to rs Duhul el, i a n v ia t n d a t ; i a p o ru n c it s
dea el s m n n c e .

Mncarea, fiind proprie fiinelor v i l , Mntuitorul ndat poruncete s dea celei inviete s m nince, pentru
ca s dispar ori ce ndouel despre nvierea copilei, i
s arate tot-do-dat c m inunea n u era .0 fantasmagorie, o nelciune , ci cu adevgrat fapta putere Dumnedeescl, care a rentors sufletul n corpul cel m ort. In
sirit, Evangelistul termin povestirea aceste! m inuni
picnd: i sau splmntat prinii copilei; iar el le-a
poruncit lor ca s n u spue nim enul cela ce se tcuse.
De o parte bucuria cea mare c a regtigat yiea fiicel lor , iar dalt parte mrimea m inunel n care el au
cunoscut puterea Dumne^eesc a Mntuitorului Christos,
l face negreit, pe Jair i socia s a , s se splmnte , s
se umple de admiraiune. Acest stare a sufletelor lor
pentru o tcere de bine att de mare n u putea neaprat
s opresc da n u propaga m inunea. El cel dntiu
trebuea s propage mrirele Iul D um nezeu, i cu tte
acestea Mntuitorul Christos fctorul m inunel i d
ttorul de vie l opresce de la acest datorie, porun
cindu-le s n u spue nimSnul cela ce se fcuse.
Din esplicarea fie-crul punct coprins n Evangelia ce
sa cetit astji, am v6$ut, frai cretini, c cele doufi m ari
ANft.n1

10

PREDICI

sincerii i de p lia c o n v in s, i n dat d o rin a ta se im .


plinesce, scopul ,i-1 a ju n g i cn d este b u n . Si n adevfir
c acest credin a aju tat lu t Ja ir, to t a t t de m u l t , ca
i tem ei.
Iar in tr n d El n cas, co n tin u e E v a n g e listu l, n 'a lsat pe nici u n u l s in tre , fr n u m a i pe P e tru , la co b i
, i pe tatl fecitfrel i pe m u m a el. Si p l n g e a i toi
i se tngueau de d n s a ; ia r El a ^Lis: n u p l n g e i, c
n a m u r it, ci dtfrm e. Si ,l rd ea de d in s u l, s c iin d c
a m r i t .
P e ct era de m are cred in a Iul J a ir i a fem ei, care se
vindecase p rin atin g erea de p<51a h a in e i M n tu ito ru lu i, pe
att era m al slab n acela c a ri se afhr la casa Iu l J a ir, i
plngeai! p en tru m d rtea fiicei Iu l. El a u d pe M n tu ito ru l
d icen d : n u plngei, c n a m u r it, ci d 0 r m e ; d a r, fi
ind-c lu m in a cred in ei n a p tru n s n in im a lo r, li se
pare c Iisus n u scie ce lice, i, n n e so c o tin a lo r, rd
de d n su l. Deci d ar, d aca n e n tre b m , p e n tr u ce M ntuito ru l Christos a lsat n cas n u m a i pe u c e n ic ii s61 i pe
p rin ii copilei, rS sp u n su l este acesta, c E l n avea treb u in de m rtu riele u n o r <5menl c a rt n u p u te ti s n eleg
m in u n ea, i cari erau n c n s ta re a d e o b s c u rita te moral i de n esciin . P e n tru m u lim e a d in p re ju ru l casei
Iul Ja ir, care scia cum -c co p ila e ra n t r a d e v r m<5rt,
era destul n u m ai so rev ad n v ie , p e n tr u ca r s u l batjocortor s se n trc n m ira re i sp a im . , ns6, n u
m 6 m ir, frai cretin i, de acel ce rd e u d e M n tu ito ru l la
casa Iul Jair. P e n tru u n d e sp re ca acesta el n u m erit
niclde-cum o snd a, fiin d c, p re cu m am <Jis, el n u puteau
s pricep c n n a in te a p u te rii D u m n ed eescl a Iu l Iisus,
m rtea n u era de ct u n s o m n . S u n t m al d e m n i d e o sn d
acel cretini, cari n u rec u n o sc , c el d a to re sc m n tu ire a
lo r m arelui m a rto r al m n tu ire l n e m u lu l o m e n e sc . El
calc in picidre d ato ria de re c u n o s c in c tr M n tu ito
ru l, i n u voesc s p ricep c acest re c u n o s c in este

ISTORIA B ISER ICESC


Publicm cu mulumire i numele cu pronumele acelor respectabile i stimabile persne, care ati bine-voit a mal contribui la
imprimarea Istoriei Bisericesc! a Printelui Archim. Vladimir d u
ett6.
Lei

Ba

I. Archimandritul Iuokentie Moisiu profesor i Directore al Seminarului de H u i


50
2 Archimandritul Ieronim Stefnescu preedintele
Consistoriulul Episcopiei Dunrea-de-Jos . . . 200
3. Archimandritul Kiriac preot de regiment. (18
m ail)
22 70
4. Iconomul Carp profesor de Religiune la Liceul din B&rlad
100
5. Iconomul Constantin Rosei Directore al Seminaralul de Ism a il
20
6. Iconomul Athanasie Bour Protoierefl al Jadeului Ismail
22 70
7. Iconomul Cogeanu Protoiereal Judeului
F lc iu
50
8. Iconomul Simion Topalov membru al Consistoriulul de Ism ail
30
D, Iconomul Arseaie Caisin, (Ism ail)
10
10.
Atanasie Agara

20
I I . Preotul George Rcau
20
12.
>
Yasilie Staicof.
8
13. D. Vasile Maadinesca eful Cancelariei Episcopiei Dan&rea-de-Jos
20
14. D. Moisi Paca Profesorla Seminarul de Ismail.
20
15. D. Pavel Rom&nescu (Ism ail)
60
16. D. Ignatie Dima

8
17. D. Dimitrie Daboveki

10
18. D. Georgie opoff.
60
19. D nil-Frail Tulcenoff.
45 40
20. D. I. Treskin

10
21. D. Nicolae Iliadi
>
12
22. D. Grigorie Verznu
>
10
23. D. N. N.

10

122

P R E D IC I

facerl-de-bine ale Mntuitorului Christos, adic, vindecarea minunat a femei i nvierea fice lui Jair sunt
efectul puternicei credine a acestor persne. P rin nvierea fiicei Iul Jair, Mntuitorul, dnd cea d'ntiu lovitur mpriei morel, l-a artat puterea Sa Dumne^eesc , i a artat tot-do-dat c harul Iul Dumnezeu lucreol cu putere mare pentru mntuirea om ului credincios. Aa der, deca i noi vom avea totdeuna credin
tare i statornic n Provedina Iul Dumnezeii , atunci
harul SSu ne va sprijini n contra tuturor nevoilor vieel.
Numai credina n Dumnezeii p<5te s mntuesc pe om,
pentru c numai o asemenea credin are n sine putere
de vt. Cnd pcatul ntinde cursele sele ca s ne iac
sclavi morii, s nu ne temem. Nu te teme, frate cretine;
crede numai n D um nezeu, alerg la Provedina Iul i
ndat vel a u d i: Credina ta te-a m n tu it, mergi n
pace. Amin !

125

sevftri misteral sntului Botez. Botezai 8a sgvrit la rial Askiz.


Mal pe arma, pe cnd parte din preul nc botezau i miruiaQ, Prea
snitul Episcop cu doi preul au nceput a cumunica pe noii botezal, ca sntul trup i snge al Domnului Nostru Iisus Cbristos.
Institutorul Catanov, aprovisionat fiind mal denainte cu an mare
numSr de cracialil, a dat fie-cruia din nuoil botezai cte o eraciuli. Serviciul sa nceput des-de-dimin6 i sa terminat la 6
ore s6ra. Tuturor brbailor li safl dat numele de Yladimir, Iar femeilor numele de Maria. Nai afl fost 5 brbai cu familiile lor.
St& tisca sc o le lo r n S e rb ia . Scoli lncept6re s6a primare, cte ca 3 i 4: clase, n Serbia sant 510. Cele cte ca 3
clase sant mal ca 8<m prin sate. Scoli primari de bel sant 460,
Iar de fete 50. Tote aceste scoli afl 550 institutori i 100 institutrice, i se freqaeut& de 21,000 colari parte brbtsc i
3,000 parte femeesc.
Scoli secondare saat :
1) Cinci Qimnasn cu cte 4 clase, dintre care 2 sant In Belgrad i 3 prin alte locuri. In t6te aceste Gimnasil sunt 66 profesori i 700 elevi.
2) Dou Gimnasil cu cte 7 clase, frequentate de la 8 900
elevi.
3) O scol pedagogic. Acost scl, nfiinat In anal 1871,
are de la 6070 elevi, carii primesc cas, mas, mbrcminte i
tte cele necesare din fondul sc61elor. Dup terminarea cursului,
care e de 3 ani, el sant obligai a servi cel paia 6 ani ca institutorl. In acost sc01 se primesc namal elevii ce afl etatea de la
15 20 ani, i carii afl terminat 4 clase gimnasiale. Corpul didactic 86 compune din 10 profesori i un director. Obiectele ce se predafl s a n t: Religiunea, limba serb ca literatura el, limba slavon
i cntrile bisericescl; limba german, istoria i geografia; mathematica, istoria natural, fisica i kimia; economia raralft ; pedagogia, psichologia, higiena, jurisprudena, desemnul i caligrafia.
4) O scol superir de fete cu 4 clase, pentru a forma institutrice.
5) Unsprezece Gimnasit reale din care unul In Belgrad cu 5
clase supertre.
6) Un Seminariu nfiinat la 1836 ; carsul acestui Seminarifl
este de 4 clase, Ins In el se primesc numai elevi carii afl terminat
4 clase gimnasiale. Corpul didactic i administrativ se compune din
10 profesori i un rector cu ajutdrele necesare. Elevi sunt 300.
7) O scol de silvicultur i agronomie nfiinat la anul 1 8 7 2 ,
care depinde de Ministerul de finane.
8) O scl de artilerie pe cure de 4 a n i, care face tot felul de

CHRONICA ECLESIASTIC
S n ro rile d e c h a rita te n R n s ia . La 24 Noemvrie, dope
propunerea Maiesti! sele Imperatrie Maria Alexandrovna, protectra societel- Crucea roie, st. Sinod al biserice ruse a dat binecuvntare pentru nfiinarea surorilor de charitate, care n cas de
pericol s se ngrijesc de militarii rnii i bolnavi. Pentru ca aceste
surori de charitate 36 corespund mal bine ca scopal nfiinare! lor,
safl luat msurt spre a se prepara mal nainte pentra acest servi10. DupS pregtirea necesara ele vor avea ndatorirea de a merge
prin infirmeriile ee se vor forma n diferite locarl din coprinsul
imperiala, $e liniile cailor ferate. In acest serviciu ele se vor dirige de ctre superidrele monastirilor ce ,l vor lua asuprl acdst obligaiune, sub conducerea i privigberea societel-crucea
roie.
La 24 Noemvrie, st. Sinod, dupe propunerea Metropolitan! de
Novgorod i st. Petersburg, a decis ca monachinele de prin diferite
monastiri se procare materialul necesar pentra militarii rnii i
bolnavi, precam : crpe, scam, benl de legat, i altele de aseminea.
C r e t in a r e a a 4 ,0 0 0 p g n i, n p la s a se tt o c o ln de
M in a s a (n Asia rus). La 15 Iulie, Antonie Episcopal de Eoisia i Grasnoiar a visitat popnlainnea din orelul Askiz, care se
afla in plasa de Minasa. Dar cretinii din Askiz, nc cn dou6 luni
mal nainte atl pus tte silinele de a afla nnmrul esact al pgnilor ce ar voi ca, cn ocasinnea venire! Episeopnlal Antonie, sa primese botezul, In tro ntindere de 1 50 kilometre pe laturile rurilor : Asciz, Boz, Sir, Bee i Abacan, sa aflat nn nam6r de 2,740.
La 10 Ialie toturor acestora li safi anunat venirea Episcopului.
Nimeni na se ascepta ca numSrul complect de 2,740 s vin la
$iua fixat spre a primi botezul. 1086 la 15 Iulie cnd Episcopul hotrlse dina de botez safi adanat nn numai acel 2,740, ei inc mal
mall 4,000, aa c ambe la turele rulu Askiz, tn ntindere de 6
kilometre, precum i orelnltl Asciz, erau ticsite de popor. Nutrirea acestul numr de popor, in timp de 3 $ile afiluat'o asuprl respectabilul
ceten P. I. Cuzneov, institutorul Catanov i membrii comitetului
de reserv. La 15 Iulie, dupS sevftrirea Snte! liturgi! i a Te-deumalal, Prea Snitul Antonie mpreun ca 6 preoi a i nceput a

_______________________ OBI EVIDENII INTRINSECE

113

nc, acestea le fac el n timpuri pline de pace i de linite; iar ln


timpuri de reecile i de resbele intestine, ori de calcare a rei de
inimici. O ! Dumnezeule! de cte rele infernale nu sunt capabile aceste fiare cu kip omenesc; n ct kiar de pe acum, tem&ndu-se de
numele t8& cel ntreit snt, caut a se ascunde de tine i a te nega!
Istoria kiar a tilelorfi nistre atest acista.
Dumnezeul meti 1 Dumnezeul meti! caut din nlimea ta cea
snt spre noi pctoii, i cercetiz via ta acesta pe care o atl sdit dripta ta i care este lumea nistr in trig , i o perfecioniz
pre ea, scpndno de turbciunea acestei cle infernale, care se
ncirc din notl al rpi Cultul t6Q de adorare, i al da patrejunel
materiei, i cu acesta a ,i nsui i a i apropia trufiei s ile !....
Dumnezeul meti! Dumnezeul mea ! nu lsa loc diavolului nc o
dat s 'l rd de noi! Ci f n nemrginita ta putere i buntate,
ca s se edrobisc sub semnul lnkipuirel crucii tile i sub adumbrirea venirel la noi a prea sntului tfi D uh, s sdrobsc foc acist nou cl materialist, mason/i, pgn i diavolic ce
plnge dupe cderea mprii Satanei, i cutez ast-j a ' i
disputa a tot puternicia t a ! f , Dumnezeul m ea! pentru ca ea s
numai pit merge mal departe ca tarbcianea triumfalul 86, i sft
aduc, prin acista, presto noi, nenorociri i bti de acelea, care s
i pue i la loc tote minile acelea, de care acam fuge i n orbia sa le persecut, ca nu o mal ladelangat a ta rbdare s fac
s fie prea trzia, Dumnezeul m eu! Dumnedeul m ea!!

FINIT I LUI

DUMNEEU

GLORIE l MRIRE
AMIN.

PRIN T 0T A ETERNITATEA

126

CHRONICA ECLESlASaiCA

arme pentru oficeril erbi. Cel mal bani din aceti elevi se trim it
prin alte ri spre a se perfeciona n arta militar.
9)
O Academie cu trei seciuni: filosofic, technics i juridic. Ceantea e pe curs de 3 ani, iar a d<5ua i a treea pe 4 . Profesori sunt 22, Iar studeni 200. Budgetul academiei e de 100,000
francL
S e rb to rile N a sc e re l n C o n s ta n tin o p o l. In urmarea
diferitelor calendare a mal multor naionaliti de diferite rituri
ce populz Constantinopolul, serbtorile cu care s& finesce anul
vekiu i s ncepe cel , se continu aici mal o lun ntreg.
Ele s ncep cu serbt0rea Nascerel la catolici dupS care urmezi
anul stilul nod. DupS dnii toi orthodoxil i armenii sO
grigorienil serbz dioa Nascerel. Feste cteva lile s ncepe serbtdrea Oarban-bairam la musulmani, i apoi anul i Botezul la
orthodox!. 10 Stambul, Galata i Pera, tte instituiunele comune i
tote instaniele sunt nkise. Serbtorea Turcilor Curban- bairam este
consacrat n amintirea jertfei adus de Avraam. Serbtdrea acesta
ine 4 Iile, n care 5 rugciuni ale musulmanilor se anuncie prin
slobozirea a 101 tunuri.
Acest serbttfre are caracter esenial religios. Fie-care adeverat musulman junghie cu propriele sele mni un berbece, i o parte
o munc nsui cu amicii lui, iar pe cee-l-alt o d sracilor. In
palat se face o mare ceremonie. Sultanul narmat cun cu it, se face
c junghie un berbece cu cinele aurite. In genere la turci este
acest obiceifl, pe de o parte pentru ca s atrag cerul n favorea lor,
Iar pe dealta caslmulemesc pentru vre-0 ntmplare norocita (1 ).
Serbtoarea Botezului Domnului este socotit i ca serbtore a
marinarilor, pentru c mal nainte na li era permis de a naviga pe
Bosfor i a intra tn marea Ngr, de la Octomvrie pn la Botez, cnd
fcea i o deosebit ceremonie religis pentru dekiderea navigaiunei. Ceremonia cafandrel sntei Cruci n mare se face mal ne ntrerapt pe amndou ermurile Bosforului de la Constantinopol
pn la marea Ngr (1( B),

(11 Berbecii 8e junghie i i a a ju n u l v re u n e i c l to rii d e p rta te , p recu m i a


d0ua 1}i dup6 intorcere, dac a u m blat m plin. D ac cineva din m em b rii vre-u n e
fam ilii se bolnvesc?, tu rc ii tae u n b erbece i potriyeece aa ca sn g ele In i 8
8tropi as c pragul casei, i cu ac esta cred a se v in d e ca A sem enea ju n g h ie rl se fac
c ite-o -d ati dupre disposiiunele Guvernului, i la d ekiderea v re -u a e l in stitu iu n l

public t t a vr*-un*T ci ferata.

SUMARELE E D IN E L O R S F . SINOD

81

pentru a putea veni la lucrrile sfntului Sinod, i repet a raga


pe nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei s dea petiionar aiul
o Monastire, i venind D-nu Ministru, sfntul Sinod l va ruga sI .
fac i un salarii convenabil, pentru posiiunea unul Arcbierefl.
Prea Sfinitul Episcop al R 0amicului, struind In susinerea
propunere! Prea Sfiniei Sale, r6g s i se esplice care e sensul legel Organice, dac nu acela de a se da locotenentului postul preve<Jut ta budgetl.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldove! rfispunde nc o dat,
c numirea n funciuni, fiind un dreptu al Mitropolitului, nu i se
pte impune acst obligaiune.
Dnu Mioietra intrnd n sala Sinodului, Prea Sfinitul Episcop
al Dunre! de-jos espune D-luI Ministru coninutul suplice!, dat
la sfntul Sinod de Prea Sfinitul Archiereu losif Sevastias, precum
i opiniunea emis de comisiune asupra aceste! suplice, i apoi l
r6g a aloca In budgetul Statului aa salar pentru Prea Sfinitul petiionar.
D. Ministru r&pande c budgetul anului 187 5 este deja votat,
i n budgetul rectificativ ce are s se presinte Camere!, dnp6 decisiunea luat de consiliul de M initri, nu se mal pote adoga nimicfl; dar c In budgetul anului 1876, ce va presenta adunre! in
sesiunea acesta,- promite a prevedea un saiar pentru Prea Sfinitul
petiionar, conform, mijlocire! sfntului Sinod.
n alt Prea Sfinitul Preedinte emite opiniunea ca sfntul Sinod
s fac o propunere a mijloci la D. Ministru, ca s se preva<J6 In
budgetul anului 1876, cte un asemenea salar pentru to i rchierei
titulari.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos repet a face rng&minte
nalt Prea Sfinitului Mitropolit al Moldovei, de a da o Biseric
Prea Sfinitului petiionar unde s aib i cas de locuin. n a lt
Prea Sfinitul Mitropolit al Moldove! promite a 'l da o Biseric, iar
ct pentru cas de locuin, acesta, nefiind In disposiinnea n alt
Prea Sfiniei Sale, nu o pte promite.
Prea Sfinitul Archiereti losif Sevastias rg pe n a lt Prea Sfinitul Mitropolit a'l da Monastirea PopaaiI de la Botoani, mijlocind
a i se da i casa care este ocupat de armat,
nalt Prea Sfinia Sa rtopunde c& nu pte accedala ac6at cerere

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

83

tte mSsurile cuvenite pentru buna ntrebuinare a banilor, i crede


c admitdndu-se asemenea propunere sar atinge demnitatea Chiriarchulul.
Prea Sfinitul raportor amintete c In anul trecut sa fcut i
un regulament asupra acestei legi, In care regulament se prevgd n
detail tte cestiunile de acost natur, fiind c In lege nu se potO
de ct principiile fondamentale, i termin prin a susinea
propunerea D-luI Ministru, adond c, dac nu se va pune de
Sfndul Sinod, se va pune negreit de corpurile legiuittre. Se
cere apoi nchiderea discuiunel.
Dupe nchiderea discuiunel, se pune la vot propunerea Dlnl
Ministru, de a se intercala un articol In acest proiect In sensul cerut de D-Sa, i se admite de Sfntul Sinod.
DupS aceea Dnu Ministru face 6recare observaiunl asupra art.
13, 14, 16, 34 i 37,1a cari cere a se face 6re-care modificri, ce
consist mal mult In modificare de redaciune, de ct de fond.
Vorbind apoi asupra art. 34, U crede de prisos i propune suprimarea.
T6te aceste modificri cerute de D-nu Ministru, precum i saprimarea art. 3 4 , dupS 6recare discuiunl, se admit de Sfntul
Sinod.
Asupra art 16, unde se vorbete de Facultate de Theologie, Prea
Sfinitul Episcop al Argeului cere a se adaoge cuvntul de ORTHODOXfi . La acsta se unete i Prea Sfinitul Archierett Ieronim Sevastis i susine propunerea Prea Sfinitului Episcop de
ArgeO.
Prea Sfinitul raportor r6g pe Prea Sfiniii preopineni a nu
insista In acest idee, pentru cuvintele c cele mal perfecte Universit&l Theologice sunt In grl de alte rituri cretine , la care merg
pentru studiul acestei Faculti elevi din tte Brile orthodoxe, precum Greci i Rui, fr ca acesta sS vatgme Intru nimic Orthodoxia; i c, daca sar admite propunerea Prea Sfiniilor preopineni,
8ar pune o piedic n detrimentul nvmntului theologie.
nalt Prea Sfinitul Preedinte se unete cu cele 3 de Prea
Sfinitul raportor, i adaoge c chiar In clerul romn sunt persne
cari l-att fcut studiele theologice in ri de alte rituri cretine, i
cu tte acestea sunt frte orthodoxe acele pers6ne.

82

SUMARELE EDINfBLO R S F . SINOD

pentra donS resne, nteifl, pentra c are trebuina de Archierel !0


Iagl, i al doilea, c la Botoani, fiind an Archierefl betrnu, care
de abia el se p6te ntreinea acolo, na mal pdte orndui i un altal.
D-nu Ministru, luud cuvntul, dice c numirea n funciuni, fiind
an drept esclasir al Mitropolitului, nu p0te sfntul Sinod sl impun acest obligaiune, nefiind de competina sa.
Prea Sfinital Episcop al Dunrel-de-jos afirm, c sfntul Sinod na avut inieniunea de a impune nalt Prea Sfinitului Mitropolit, ci namal de al face rugminte.
Inchi$nduse discuiunea, se pune la vot conclusiunea raportu*
lai i se primete.
Dap acesta Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos, raportor al
comisiunel nsrcinat cu elaborarea unul proiect de lege pentru Seminrii, d cetire proiectului n total.
nalt Prea Sfinitul Preedinte declar discuinnea general
deschis.
D-nu Ministru, lund cuvntul, propune a se Introduce In acest
proiect de lege un articol, In care s se preva^e Ministrului dreptul
de a delega o person pentru a face inspeciane asupra ntrebuinaret banilor, espunnd i argumentele n sprijinul acestei propuneri.
Prea Sfinital raportor recunsce dreptul necontestabil al Guvernulul, de a face asemenea inspeciunl n cestiunl financiare. Adace apoi esemplu Seminariile din Rusia, unde sunt cu totul dependinte de Sinod i totui Gruveraul are n tot-da-una dreptul de
iaspeciune, i termin prin a declara c priimete propunerea D-lat
Ministru.
Prea Sfinitul Episcop al R6 amicalul este contra acestei propnnerl, care ar atinge, crede, demnitatea Chiriarchulul.
D-na Ministru, demonstrnd necesitatea anei asemenea mSsur,
adaoge c na p6te fi atra nimica atins demnitatea Episcopului.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului gsete just propunerea
Dlul Ministru, ca t6te acestea, spre a nn 86 da loc intrigilor, propune a se precisa bine caurile, cnd s se fac asemenea inspeciunl. Prea Sfinital Arcbierefl Ierouim Sevastis este contra propnnerel D-Ial Ministru, pentru cuvintele c legea Organic, lsnd
asupra Chiriarchulul tot ngrijirea, att moral, ct i material,
este prin urmare i responsabil, i ast-fel fiind, negreit, c va to*

_____________

8 f l y y f o f t e d i n e l o r s f . s in o d

85

nod; Prea Sfinitul ^piscop al ROmoiculul cere de asemenea" a 96


rectifica, la cele lise de Prea Sfinia Sa, a proposito de petiiunea
Prea Sfinitului ArchierfeQ Iosif Sevastias, cuvntul de impunere
cp nu l-a rostit. Dapg explicrile date i constatarea fcut, din reciirea cuvintelor Prea Sfiniei Sale, ca nici in procesul verbal nu se,
vede acest cuvnt rostit de Prea Sfinia Sa, se pane la vot sumarul cu rectificrile cerute i 86 adopt de sfntal Sinod.
e comunic dou}adrese ale Prea Sfinitului Episcop al Romanulul, sub numerele 59 i 8 6 0 , relative la cererea de clugerire
a i,rel. surori din ,Monastirea Giurgeni, Eparchia Episcopiei de Roman, i se trimite la comisiunea de peti in ni. Se comunic de as6menea adresa n alt Prea Sfinitului Mitropolit al Ungro-Vlachiel,
sub No. 2736, pe lng care anexezi actele privitore la cererea
de clugerire a unul numr de frai i surori de pe la diferite Monastirl, din Eparchia Sfinte! Mitropolii a Ungro-Ylachiel, i se trimite de asemenea la comisiunea de petiiunl.
Apoi se d citire adresei D-luI Ministru al Cultelor, sub No.
10350, pe lng care anexez un numSru de 12 esemplare din diferite cri religiose, spre a se cerceta de comisiunea instituit pentru cercetarea crilor didactice religiose, conform deciaiunel luat
de sfntal Sinod intru acesta.
Prea Sfinitul Episcop al Dunre-de-jos, lund cuvntai asupra
acestei adrese, amiutesce c nc din anal trecut 8'a instituit o comisiune pentra cercetarea crilor religi6se, i c 8afl trmis la
acea comisiane mal multe cri spre cercetare. Adaog apoi c ,
dup8 cam 86 tie , Ministerul Instrnciunel Publice a instituit dou
comisiunl pentru cercetarea crilor didactice , una In Bacurescl i
alta in Iai, i c in instruciunile date acelor comisiunl se $ice, c
intra ct privesce crile religise le las n cercetarea sfntului
Sinod. Acum doresce a sci, dec comisiunea sfntului Sinod pentru
cercetarea crilor a cercetat crile ce i s'afl trm is, cci acam na presentat nimica din lucrrile sale.
Prea Sfiniul Archiereii Genadie fost ArgeQ rspunde c, fcnd
parte din acea comisiane, vine a relata verbal sfntului Sinod, c cornisinnea nu ea putut nici o dat ntruni, din caus c doi din membrii
861 nu stint in Bacurescl. Aminteece apoi c, cu ocasiunea constituire!
acestei comisiunl, in anul tre c u t, 8'a fost emis opinianea ca s se

SU M A R ELE E D IN E L O R S F . SINOD

Dapg nchiderea discuiunel, puinda-se la vot propunerea Prea


Sfinitului Episcop al Argeului nu sg admite.
Dup8 acesta D-nul Ministru declar c, de i predecesorul D-e!
sale cerea n anul trecut, cu ocasiunea discuiunel acestui proiect,
al reserva dreptul de revocare a profesorilor din Seminaril, D-sa
nse las acest drept Chiriarchilor-, dar tot-do-dat las i responsabilitatea invSmatuIut asupra Prea Sfiniilor lor. Adaoge apol c primete acest proiect de lege cu rectificrile semnalate de
D-sa.
Se cere apoi votarea n total a proiectului.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului propune ca mal nainte de
a se vota n total s se voteze pe articole; fiind c p6n8 acum nu
sa d fcut de ct discuiunea general i luarea n consideraie. Acest propunere sg admite de sfntul Sinod i apoi sg decide a se
vota pe articole ln edina viitre.
Ora fiind naintat, n alt Prea Sfinitul Preedinte, cu nvoirea
sfntului Sinod, redic edina, anuncind pe cea viitre pentru
luni, 18 ale corentel.
Preedinte: Kalinic Metropolitul Moldovei.
S e c re ta r: I o s i f H a i a .

Sumarul edinei din 18 Noembrie, 1874.


edina sg deschide la ora 1 dupg am$I, sub-preedina nalt
P rea Sfinitului Mitropolit al Moldovei i Sucevei.
La apelul nominal rgspund presenl 14 mem bri, fiind absent unul. Urmez numele n lista apelului nominal.
Se d cetire sumarului edinei precedente.
Iea cuventul nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldovei, pentru
a semnala 6re-care erori la cele <Ji8e de n a lt Prea Sfinia S a , ln
discuiunea urmat asupra petiiunel Prea Sfinitul Archerett Iosif
Sevastias, i cere a se suprima cuvintele: tot-d'a-una i afar de
Biserica 8. Spiridon unde Epitropi nu -au vroit. P rea Sfinitul
Episcop al Dunrel-de-Jos cere de asemenea a se adaoge la cele <?1
se de Prea Sfinia Sa', vorbind de Seminariile din Rusia, n r m t 6
rele cuvinte: care seminaril de i sunt cu totul dependine de S f

_________________

s u m a r e l e EDINELOR SF. SINOD

87'

cupa, declar a fi contra opiniunel de a se institui o comisiune In


afar de sfntul Sinod.
Prea Sfinitul Episcop al Dunre-de Jos, arStnd c sunt n destule garanii pentru a se nltura temerile ce preocup pe Prea
Sfinitul preopinent, depune urmgtorea propunere :
A se alege o comisiune pentru a elabora nn proiect de regu< lament, pentru instituirea unei comisiunl aparte tn afar de sfiln< tul Sinod, care comisiune 86 se ocupe cu cercetarea crilor didac< tice religiose.
Prea Sfinitul Episcop al ROmniculu ntreb dac membri acelei
comisiunl vor fi retribuii seii nu. L a acesta Prea Sfinitul Episcop
al Dunrel-de-Jos rspunde c acea comisiune 7a lucra onorificii.
Puindu-se la vot propunerea se primete. Se procede apoi la alegerea comisiunel, i se constat c majoritatea voturilor au ntrunit Prea Sfiniele lor, Episcopul Dunrel-de-Jos, Archereul Qenadie
fost Argegtl i Policarp Bfirldenu. S0 decide apoi c crile anexate pe lng adresa No..... . se vor trimite la comisiunea ce se va
alege, In urma votrel proiectului de regulament ce este s 8e fac
pentru acesta.
P re a Sfinitul Episcop al Dunre-de-Jos, raportorul comisiunel
pentru elaborarea proiectului de lege pentru Seminaril, lund cuvftn*
tul, gice c, dupg prescriptul verbal ce sa cetit, v0d c nu sa terminat cu acest proiectil, ci c urmz a se vota pe articoll. Adaoge
apoi c, dupg cum se scie, D. Ministru a declarat n edina trecut c primete acest proiect, ca modificrile cern te de D-sa i
adoptate de sfntul Sinod, i ntreb apoi d ac, dupS tote acestea ,
trebue 8 86 mal fac discuiune i votare pe articoll, de ore-ce acest proiect 8afl mal discutat i o anul trecut. Espune apoi c n
acest proiect de acum nu sau Introdus, de ct puine modificri, i
r6g pe sfntul Sinod ca, votndu-se pe a rticoll, 88 nu se fac modificrl, cci atunci ar necesita presena i a Dlu Ministru.
Prea Sfiinitul Episcop al Argeului dice c n an ulii trecut nu
sa votat acest proiect, ci nnmal sa cetit. Acum dns, cnd s
cere formal, urmz s0 fie bine studiat, i pentru acesta cere a s6
ceti i vota pe articoll.
Prea Sfinitul raportor da cetire proiectului pe articoll. Asupra
unor articoll urmoz 6re-carl discaiunl la cari iad parte Prea Sfn-

86

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

aleg o comisiane n afar de sfntul Sinod pentru acest finit, i


c acum recunsce c acesta ar fi mal nemerit. Cere apoT scuse c
n'a putut ndeplini nsrcinarea ce avea ca membru al acestei comisiuni, din caus c 6 prea mult ocupat i cu alte nsrcinri date
de sfntul Sinod, i se r<5g de a i se priimi demisiunea de membru
al acestei comisiunl. Propune apoi a se alege pentru acest scop o
comisiune n afar de sfntul Sinod.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului, lund cuvntul, arat c nelege pe Prea Sfinitul preopinent c nu p0te lucra in cercetarea
crilor, fiind prea mult ocupat i cu alte nsrcinri, dr c nu ntelege a se face alegerea unei comisiunl n afar de sfntul Sinod,
i acesta nu pentru c ar lipsi de ncredere n persnele ce s'ar alege, ci pentru c acele per80ne nar putea veni n sfntul Sinod
spre a l susinea lucrrile sale. Relatz apoi c, ca membru ali
acestei comisiunl, a cercetat parte din crile ce a luat asupra Prea
Sfiniei Sale, i pe care n curnd le va presenta sfntului Sinod, i
c deca nu satL pntut esamina t te, causa e c afi fost multe e
cercetat, i c e cu greii a se face studiul unei cri. Conkide apoi
a declara, c e contra opiniunel de a se alege o comisune n afar
de sfntul Sinod, argtnd apoi i argumentele pentru ce e contra.
Prea Sfinitul Episcop al Danrel-de-jos, r8spun<Jnd la obleciunile
Prea Sfinitului preopinent i la greutile ce vede n constituirea
unei comisiunl in afar e sfntul Sinod, unde nar putea veni acea comisiune spre a susinea lucrrile sale, jlice c aceste temeri
nu pot avea loc, fiind-c este un regulament care prevede a se rindui la o comisiune ori ce hrtie vine din afar, spre a o cerceta i
a o supune aprecierel sfntului Sinod. Aduce apoi esempln consiliul
permanent al Ministerului Instruciune!, care nu 83 nsrcinezi
el nsi cu cercetarea crilor, ei rnduesce comisinn pentru acest
sfrit, i ac&ta pentru c, att Ministrul, ct i consiliul, s fie
judectori acelor cri cercetate de comisiunl; i c tot ast-fel va
face i sfntul Sinod. Terminnd susine opiniunea de a se numi o
comisiune a parte i In afar de sfntul Sinod, fiind acesta necesar
i convenabil sub tte raporturile. Prea Sfinitul Episeop al Argealal, relund cuvntul, rtspunde la ntmpinrile Prea Sfinitului
preopinent i, espunnd din nod argumentele i temerile cel preo-

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

89

< disposiiuuea art. 25 din legea Organic, de a fi recunoscuta de


Guvernu trebuina ce este n r de ArchiereO, candidatul aleea se
va supune de ctre Sfntai Sinod prin Govern la sanciunea dom< nsc, precum tot-da-una 8aO urmat ln asemenea cauri >.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit Prim at desvolt acest amendament, invocnd cannele ln susinerea lai.
Prea Sfiaitul raportor, lund cuvntul, arat c ln elaborarea
acestui proiect de regulament, comisiunea a avut ln vedere, att
partea caoonic, cum i partea privitre la legea Orgauic, care stabilete modal alegerel Archiereilor la coaformitate cu Cannele, i
lacrad ast-fel a vroit 86 mpace Gannele cu legea, i c na vede
alt mijlocO de o coaciliare, de ct acest mod prevSjut de comisiune
n proiectala 860, Iar dac se gsete un alt mijlocO, rog s se propunS, i termin prin a susinea art. din proiect.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat invc art. 12 din legea
Organic, care determin sfera lacrrel sfotulul Sinod, i, in&nd an
lung discurstt asupra acestei cestiunl, conchide a <Jice c sfntai Sinod na pte a se deprta de Can0ae, i strue a se priimi amendamental propus.
D. M inistru, laad cuvntul, dice c acum na 86 discut dac
legea Orgaaic e ban sau n a ; aci cestiuaea este c, dapg lege, Archiereil titulari nu pot s se aleg numai de ctre sfntul Sinod,
ci n nelegere ca Gavernal; i c dac sfntul Sinod gsete c
acest mod de alegere ar atinge Cannele, 80 fac o propunere prin
care 86 se c6r modificarea legel, dar ln ct vreme ea e x ist ,
trebue a fi respectat.
nalt Prea Sfinitul Preedinte $ice c e satisfcut ca cele $i86
de D. Ministru, i promite a face o propunere de a se modifiea legea In prile iei defectu6se, dar ataacl propane a 86 saspende or!-ce lacrare care 86 face p6 bazele acestei legi.
Prea Sfiaitul raportor r6g pe n alt Prea Sfinitul Preedinte
a na face asemenea propunere, cci 8ar paralisa lucrrile sfntului
Siuod. Yorbiad apoi n cestiunea articululul ce 86 discut i snsinnda10, citdz n sprijinul 86a Ganonal 14 al Sinodalul Antifl.
nalt Prea Sfinitul Preedinte face apel la D. Ministru, Intrebndul dc sfntul Sinod este obligat a se inea strict de leg e
cnd Gan0nele prescriO alt-mintrelea.

88

SUMARELE EDINELOR SF. .NOD

tul Episcop al Argeului i Prea Sfinitul Archiereu Genadie fost


ArgeQ, i, dup esplicrile date de Prea Sfinitul raportorfl asapra prilor din proiect ce aa dat loc discuiuuer, 86 votez toi articolil fr modificare.
Puindu-se apoi la vot proiectul Iu to tal, s priitnesce n unanimitate.
Se cere redicarea edinei fiind ora naintat.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului rg pe nalt Prea Sfinitul
Preedinte, ca s anuncie D-luI Ministru c n edina viitre este
continuarea discuiunel proiectului de regulament pentru alegerea
Archiereilor titulari.
Dap acsta nalt Prea Sfinitul Preedinte redic edina, la 6ra
4 dup amjtt, anuncind pe cea viitdre pentru a dona $i M ari,
19 ale curentei.
Preedinte : Nifon Mitropolitul.
Secretar :

losif Hniu.

Sumarul edinei din 19 Noembrie, 1874.


edina s deschide la ora 1 dup ameii, sub preedina nalt
Prea Sfinitului Mitropolit al Ungro-Ylachiel.
La apelul nominal respund toi Prea Sfinii membri, n numrtt
de 15.
Sumara! edinei precedente se aprob fr modificare.
S d cetire adresei Prea Sfinitului Episcop al Buzulul, sub No.
663, relativ la cererea de clugrire a unul numrtt de optu surorl, din monastirea Coteti, i a unul frate din monastirea Gravanele, Eparchia Episcopiei de Buzu, i se trim ite la comisiunea de
petiiunl.
La ordinea dilel, fiind continuarea discuiunel asupra proiectului
de regulament, pentra alegerea Archiereilor titulari, remas din
una din edinele trecute la art. al 9-lea, P rea Sfinitul Episcop al
Dunre-de-Jos, raportorul comisiunel, d cetire art. al 9 -16a.
La acest art. Iaalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat propune armtorul amendament: < Ast-fel fiind fcut alegerea de Archierefl, dup cum prescritt can6nele citate mal sus, i conform i cu

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

lung discurs asupra modalul earn nelege art. 25 din legea Organic, unde se <Jiee c alegerea 86 8e fac n nelegere ca Guvernul.
Susine apoi numrul de unul, invocnd n sprijinul opiniunei Prea
Sfiniei Sale art. 25, precum i Cannele, i termin a <Jice ca va
vota contra numrului de trei, prevBdut In proiectul comisiune!.
Pupe o lung discuiune la care iau parte nalt Prea Sfinii!
Mitropolil, D-nu Ministru, Prea Sfinitul Archieretl Genadie, Prea
Sfinitul Episcop al Argeului i Prea Sfinitul raportor, sueinflnd unii numeral de trei, iar alii num6rul de unul al candidailor alei de sfntul Sinod, spre a se supune Guvernului spre confirmare, i dupe nchiderea discuiunel, se pune la vot prin bile , mal
lntitl propunerea numeralul de unul i resultatul este urmtorul:
Votani 15.
Majoritate absolut 8.
Bile Albe 7.
Bile^egre 8.
Prin urmare cade acst propunere.
Se pune apoi la vot tot prin bile art. 9-lea din proiectul comisiunel, n care se flice c numeral candidailor 86 fie de tret, i resnltatul este urmtorul:
Votani 15.
Majoritate absolut 8.
Bile Albe 9.
Bile Negre 6.
Prin urmare art. 9-lea al proiectului 8a admis de majoritatea
sfntului Sinod.
Ora fiind naintat, nalt Prea Sfinitul Preedinte redic edina,
la ora 4 dupe ame, anuncind pe cea viitre pentru Vineri, 22
curent.
P r e e d in te : K&linic M itrop olitu l M oldovei.
Secretar . I o s i f H u i a

Sumarul edinei din 23 Noembrie , 1814.


edina 8 deschide la ora 12, sub preedina nalt Prea sfinitulul Mitropolit al Moldovei i Sucevei. La apelul nominal rgspund

90

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

D. Ministru rspunde c In ct vreme este o lege, ori cnm ar


fi ea, sfntai Sinod na p0te ei dia limitele iei, pn cnd s se mo
difice. Citz apoi art. 25 care precisz modal alegerel de Archierel, i demonstr c acest alegere trebue s se fac la nelegere
ca Guvernai.
Prea Sfiaitul Archierett Genadie fost Argefl r6g a se ntrce
cestiunea pe adevratul iei trm. Arat apoi c alegerea de Archierel, dup Canae, se fcea In vekime ca total altmiatrelea; c 10
cestiunea de fa comisiunea a lucrat pe basele legel de care ou
pte a se deprta. Venind apoi Ia cestiuaea numeralul candidailor
de Archierel cari trebuescfl a fi alei de sfatul Sinod, spre a se supane Ia sancionarea Guvernului, mnine numeral de un u l, iar nu
trei, dup cam prevede proiectai; arat apoi i modul cum s se
facacst alegere, n conformitate cu Can6nele i culegea Organic.
D. Ministru declar c orlce soluiune va veni la Guvernfl de la
sfntul Sinod va fi bine-venit, i c, dac se va presents trei candidal, Guvernai va ntri pe unul, Iar dc se va presenta unul,
atunci se p0te ca Guvernai s na sancioneze; esplic apoi c
sensal cuvintelor dia lege ln nelegere ca Guvernul este cornfirmarea dat de Guvernfl anal dia caadidail propui, i c, pentra buaa armonie ntre Biseric i Stat, crede mal bine a se adopta
numrul de trei.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, prin ua lung discarsfl, susine
numrul de unul, ca conform Cannelor.
Prea Sfinitul Archierett Genadie, relund cuvntul, gsesce c
modul alegerel susiaat de D. Ministru ar fi contrar art. 25 din
legea Organic.
D-nu Ministru, rspunznd la obieciunile Prea Sfinitului preopinent, face o detailat esplicaie asupra sistemului electoral constitoioaal, demonstrnd c actul de alegere este aprobarea Ga*
vernulul, i conchide prin a susinea numrul de trei al candidailor.
nalt Prra Sfinitul Mitropolit al Moldovei susinnd numrul de
trei, aduce esempla condica snt a Mitropoliei Moldovei, unde se
vede c tot-da-una ast-fel 8aO urmat n trecut, i conchide a <?1ce
c este pentru numrul de trei.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului, lund cuvntul, ine

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

98

apoi c, fiind contra unor art. din acest regulament, declara ca se


va abine de la vot.
Prea Sfinitul Archierea Genadie fost Argea, lnftnd cuvftatnl,
<Jice : fiindc acest proiect a primit mal multe modificri, cere ca
mal nteiu s se transcrie, s se citesc i apoi s se pue la vote,
i susine propunerea de amnare.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, rgspumjftnd la opiniunile Prea
Sfiniilor preopineni, <Jice c ar nelege cnd sar cere amnare
numai pentru cuvntul c trebue s fie present i nalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat, d6r c nu nelege a se cere amnare, numal pentru ca regnlamentnl s fie transcris i cetit din noi). Prea
Sfinitul raportora gsesce c cererea de amnare ce 3e propune
este o procedur nou6, c de cnd lucrez Sinodul, tot-deuna s'afl
votat proiectele In total, ndat dup6 votarea pe articol!, i este
contra propunerii de amnare. nalt Prea Sfinitul Preedinte consult pe sfntul Sinod, dec trebue s se pue la vot acum, sett s se
amne, i se priimesce a se vota fr amnare.
Prea Sfinitul Archierett Genadie protestz contra votrel.
Se pune proiectul u total la vot priu bile i resultatul este urmtorul :
Votani 13.
Majoritate absolut 7.
Bile albe 8.
Abineri 5.
Dupg acfota, Prea Sfinitul Episcop al Dunrei-de-jos, raportorul comisiunel nsrcinat cu elaborarea unul proiect de regulament,
pentru instituirea unei comisiunl pentru cercetarea crilor didactice
religise, d cetire proiectului de regulament.
Ne lund nimenea cuvntul, se pune la vot luarea in consideraie
i se primeece.
I
se d cetire apoi pe articoll i se votGz fr modificare. Puindu-se la vot in total prin sculare i edere se adopt de sfntul
Sinod.
Apoi Prea Sfinitul Archierett Poli carp, raportorul comisiunel de
petiiunl, d cetire raportului asupra adreselor P rea Sfinitului Episcop de Buzfitt, sub No. 656 i 663, relative la cererea de clugrire a unul num8rtt de frai i surori, de pe la diferite MonastirI,

92

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD______________

presenl 13, fiind abseni 2. Urraez numele n lista apelului nominai. S d cetire sumara lui edinei precedente. Prea Sfinitul Episcop al Argeului, lund cuvntul asupra sumarului, reclam a se
face o rectificare la cele lise de nalt Prea Sfinitul Mitropolit, cu
ocasiunea discuiunel art. 9 din proiectul de regulament pentru ale*
gerea archiereilor, i anume, u loc de t a se suspende or-ice lucrare, s se lic : a se suspende acost lucrare, afirmnd ca astfela sa esprimat nalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat. nalt Prea
Sfinitul Preedinte este de prere a nu se face nici o rectificare la cele $ise de membri abseni, i propune a se face meniune
despre acost cerere de rectificare n v;itorul procestl-verbal. Admitnda-sp acost propunere se pune la vot sumarul i se adopt.
Se d cetire apoi petiiunel D-lul Ohermneecu, pe lng
care anexz un exemplar n dou volume din manualul de Istoria
bi86ric68c, prelucrat e T)-sa pentru Seminaril, i se rog sfntulul Sinod aI da aprobarea s a ; i sg decide a 86 trimite la cornisiunea ce se va institui pentru cercetarea crilor didactice religi08e.
La ordinea jilel fiind continuarea discuiunel asupra proiectului
de regulament pentru alegerea Archiereilor titulari, rmas la art.
10 In una diu edinele trecute, Prea Sfinitul Episcop al Dunreide-Jos, raportorul comisiunel, d cetire art. 10.
Prea Sfinitul Archiereu Genadie fost Arge, lund cuvntul, cere
a i se da 0re*care eeplicail, asupra modnlul cum a neles comisiunea a se face alegerea prin majoritate relativ; cci, dupe cum
se arat n proiect, candidatul ce nar ntruni majoritatea ab301ut,
ar fi 86 se aleg prin bile negre, n loc e albe, i gsete c ar fi
mal nemeritfi ca votul 86 se fac prin bilete, iar nu prin bile, cum
se <Jice n proiect. Prea Sfinitul raportor, dnd esplicaiunile cerute, adace esemplu legea pentru alegerea Episcopilor eparchiol,
care prescrie tot acest procednr. Dup 6recare discuiunl, se
pune la vot art. 10 i se primesce fr modificare. Se d cetire
art. 11 i 12, cel de pe urm, i 86 votzi fr modificare.
Urmnd a 86 pune la vot proiectai n total, P rea Sfinitul Episcop al Argeului iea cuvntul asupra punere! votului i, argtnd c a*
cest regulament este frte important, dup cum a aretat -0 i la nceput, cere a se amna votarea n total pentru alt edin; adaoge

______________________ SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

abineri. Samarul acesta punndu-se la vot se aproba. Dup aceea


ne mal fiind nimica la comunicri, cum i la ordinea flilel, se da
cetire raportului comisiunel instituit pentru revisuirea crilor
didactice religise, prin care loapoeza sntului Sinod crile trimise
pentru revisuire, spre a 86 trimite comisiunilor instituite afara de
sntul Sinod. i fiind-c unile din aceste cri erafl 0re ct cercetate, P rea Sfinia Sa Printele Argeiu, unul din membrii acelei comisiuni i totde-o-dat i raportor, artnd c ar fi 6re-care nelncredere In membrii acelei comisiunel cari fac parte din sfntul Sinod, de a se mal trim ite i acele cri ce aa fost 6rect observate,
opinez a se autoriza ca revisuite; Ins sfntul Sinod, dup o diecuiune 6re care a decis a se trimite tte crile ce sati napot la
comisiunile respective, i aa sa curmat discuiunea. Dup aceea ,
ne mal fiind ce-va la ordinea <Jilej, Prea Sfinitul Episcop al Dun
rel-de-Jos, cernd cuvntul, r6g pe sfntul Sinod al permite de a
face 6re-care propuneri; acesta cerere fiind acordat, Prea Snia Sa face urmt(5rea propunere, subscris nc de trei membri al
sfntului Sinod, adec: propunem a se ruga D. Ministru de Culte,
de a mijloci la Onorabilul Guvern a se da gratis Monitorul Oficial
tuturor protoiereilor rei, precum se da i altor autoriti. Acst
propunere considerndu-o sfntul Sinod, ca necesara, o aprob. Dup
aceea face a doua propunere, sub seris ca i cea-l-alt nc de trei
membri, adec: propunem a se trimite tn comptul Statului In streintate tineri, ect. precum sa cetit n propunere. Aceste propuneri
dup 6re-cari discuiunl se priimir fr modificare. Dup aceea
mal face nc o propunere in regul, ca i cele-l-alte, adec propunem a se lua disposiiunl urgente pentru predicarea cuvntului lui
Dumneflea prin Biserici ect. cum 8a vflut tn propunere. Dup 6re-.care discuiunl se priimesce i acest propunere, i se iea hotrre a se i esecuta acesta propunere. Ne mal fiind nimica la ordinea $ile, edina se ridic, anungndu-se cea viitore pentra jiua de
26 Noembrie.
Preedinte: Kalinic Mitropolitul Moldovei.
S e c r e ta r . I m o c h e n t i e B u z t i .

94

SUMARELE ED IN ELO R S F . SINOD

dio Eparchia Episcopiei de , prin care raport comisiunea


0pin6z a se nvoi tunderea In monachism a 14 pers0ne frai i

surori, ca anele ce ntrunesc condiiuaile prevSflate In regalamental pentra disciplina monachal; iar pentra doi frai i o sor
opinz a se amna clugrirea lor, vor atinge o vrst mai
naintat. In armarea 6recror discuianl i a esplicaiilor date de
Frea Sfinitul raportor, puinda-se la vot conclasianile raportului
se admit de sfntul Sinod.
S0 d cetire de asemenea raportului asupra a dond adrese a le
Prea Sfinitului Episcop al Romanului, sab No. 857 i 860, reia*
tive la cererea de clugSrire a 2 surori, i a recunscerel de clugrire a anei surori clugrit deja pentra casu de b01 , din
Monastirea Giurgenil, prin care raporta comisiunea opinez a se
nvoi tanderea ln monachism a acestor 2 surori, i a se recunsce
clugrirea fcut deja sarorel a treia, fiind In condiiunile cerate
de regulament.
Ne lund niminea cuvntai se pan la vota conclueiunile raportulul i se primesca. Ne mal fiind nimica la ordinea flilel, nalt
Prea Sfinitul Preedinte ridic edina, anunnd pe cea viitre
pentru lanl, 25 ale corentel.
Preedinte : f Kalinic Mitropolitul Moldovei.
Sccretar : 7 I n o c h e n tie .

Sumarul edinei din 2 5 Noembrie, 1874.


La ora anu dnp8 am&jl, cetinda-se apelai nominal, 14 membri
saa aflat presenl, numai annl fiind absent, din caas de b01, dup6
cum 8e constat din lista respectiv. Namral dar fiind de ajans
edina 86 deschide.
Dapg aceea se d cetire samaralal edinei precedente, la finele
c&riea, Prea Sfinia sa Printele Argeiti i Prea Sfinia sa fostul
rgeia cera a se precisa mal bine, cel ce naft votat ln total proiectal pentra alegerea archiereilor, i, dap6 o scurt discaiane, se decide a rdmnea tot cam a fost ln samara, adec 8 voturi albe i 5

ORI EVIDENII 1NTIUNSECE

97

lui, nici uu simi mn t nu.se arta de la dineul, care 86 p6t cuna


nemulmire tn spiritul cel mal perfect In delicatee i virtute, nici
o vorb, nici im imimut nu eia de la dlnsul, care 86 p6t detepta vre o necuviiucios gludire, seQ 96 atrag c&t de puin la vr'o
necuviincis fapt.
Puterea poruncilor lui, i modul cu carele nvea El, dalnadev6r
nvdturil lui Christos, un grad ore care de putere nsuit numai
lui, i silett pe contrarii lui, a mrturisi, c lu adev6r n ic i o
d a t n n ati g r i t om, c a a c e s t om >. . G. 7. V. 46.
El tot-o-dat, arta tot-de-una nv6ceilor 861 o nemrginit
dulcet, blndefce, i r6bdare, suferind neputinele i slbiciunile lor
adesea repeindu-le aceleai nveiturl, pe cnd de altmintrele, respingea prejudeele lor, i pe cnd da o deplin putere i lucrare
nvturilor i poruncilor sele.
Caracterul lui Iisus Christos, n adever face o nsemnat parte
a moralei sntei Evangelil. Apoi este lesne a afla n caracterul ori
cruia alt moralist, vro pat s6Q vro lips. Pre Iisus Christos ns,
chiar necredincioii i inimicii 861, nu ,aii Inculpat pentru vro
gredl. Din contra noi pdtem aduce aicea mal multe mrturii de
pe la cel mal renumii Athel vechX i noul, carii recunosc n Persnalul un model de Spirit linitit, pacnic, drgla, modest,
adevrat, drept, onorabil, neabtut la nici un r6fi, i preste tote
acestea, cu o purtare grai6s, i iabitor de virtute cu fapta. A< cruia nv6turl, jfic E i, de ar fi fost ascultate, O ! ct de alese
fpturi ar fi fost menil.
Am putea cita mal multe nume proprii.
Dar fiind c Iisus Christos nu are nevoie de lauda necredincioi
lor i a inimicilor Sntelor descoperiri, cari ast-dl, sub masca i
pretecstul progresului tiinelor, FisicoN aturale, ar vrea nc o
dat, 86 mal abat lumea de la Dumnezeul cel adeverat, i 86 o
readuc la Cultul lor i a pasiunilor lor... renscut pria Homie
i Fisic ori Mehanic.. . . ncungiurnd, cum <Jice Iisus Christos.,
Marea i uscatul pentru a cpta un nemernic! . . . pe care apoi
fac n gecit fii a Geenel, de cum sunt E l ! . . . De aceea noi trecem cu despre peste diuil, i ne nrmm drumul tudiulul nostru
Evangelic, unde, n fie-care din cel patru EvangelitI, pe lng ne*
prihnita via i virtute a lui Iisus Christos, aflm i dove<fi de

96

SUM ARELE EDINELOR S F . SINOD

Sumarul edinei din 2 Noembrie, 1874.


La ora nnu i jumtate, cetindu-se apelai nominal, 14 membri
att repuns la apel, unul fiind abseat din causa de bol, precum se
constat din lista apelului nomiual. Numrul necesar de membrii
fiind de ajuns edina s deschide.
Dupg aceea se d cetire sumarului edinei din 25 Noembrie i
se primesce cu modificarea a se trece n scurt 8 voturi pro i 5 abineri, i apoi puindu-se la votu se aprob.
Dup aceea Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos, lund cuvntul, face alturata propunere u scris, In privina reparaiunel
localului sfntului Sjnod, a se lua o hotrlre de a se invita D. Mi
nistru de Culte, a lua disposiiunl pentru aceste reparaiunl n vara
viitre. La acst propunere, Iaalt Prea Sfinitul Primat, avnd in
vedere detaliurile acelei propuneri, a luat cuvntul i a rspuns c
nu ar fi demn de sfntul Sinod a se ocupa cu asemenea afaceri.
Dup aceea sfntul Sinod iea hotrlre a se pofti nalt Prea Sfinitul Primat, a face acst invitare D-luI Ministru de a 86 face aceste reparaiunl In vara viitre.
Dup aceea se suspend edina pn va veni i D. Ministru
de Culte, caro viind dup o or, edina se redeschide. Dup aceea se
d cetire adresei D-luI Ministru de Culte, In privina rdicrel la
rangul de Archierett a Prea Cuviosului Aichimandrit Calinic Dima,
n privina criea land D. Ministru cuvntul d 0re*carl desluiri,
i se decide c citata adres a D-luI Ministru s se pun la act.
Dup aceea Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos, lund cuvntul, r6g pe sfntul Sinod ca s proced la alegerea unul Archierefl In locul vacant de locotenent la eparchia Argeului, fiind
cea mal de pe u o $i a acestei sesiuni. Priimind acst nvitare sfatul Sinod, nalt Prea Sfinitul Primat propune lista de trei
candidai,i anume: Archimandritul Ghenadie,Ecli8iarchul sntei Mitropolil din BacurescI, rchim. 1011, Stareul Monastirel Comica i
preotul Clrnu, fost Protopop, membru n Consistorid i preot
la Biserica B6mna Blaa, care list s i primesce de sfntul Sinod tn unanimitate, i se iea decieiunea ca biroul s o i naintezel
Onorabilului Guvern, spre a destina pe uunl din aceti trei candidal.

ORI EVIDENII INTRINSECE


~

J F * ''

09

in a re a p ro tie , cnd ,c u sfedile p e n tru n t ita te ( 257). S im m intele


lu i n s de sim p a tie ori com ptim ire i de prin tesca sa d ra g o s te ,
le a f l ^ ^ b u n g tn H n s p u u e rl c tre In o c e n , cnd au bine-cuy n ta t

;(258). i ln lacrm ile cari le afi v e r s a t, cnd aO pre-

vgdut cderea P a trie i sele (269). i la m 6 rte a am icului s6u La


z r ( 260). P recum i la b g area sa de sem p e n tru cel doul aspri
al vtfuvel ( 26 i). D e asem enea n P arabolele sele p e n tru bunul Sa
m arinn, i p e n tru servul cel n e m u l m ito r, i p e n tru F ariseu l i
^ v a m e iu l : a cro ra A u to r , de bun s e m , nim inea altu l putea se
fie, a fa r de acela ce posede i a re iubirea de 6m enl (F ila n tro p ia )
prin E cscelin . n g d u ire a i su fe rin a r u lu i precum i b ln d eea
sa, se v6d In c e rtarea zelului nvceilor si Ia s a tu l sam arineni lor
( 262 ). La n tre vorbirea cu P ila t (263). i n rugciunea cea pen tru
vrm aii 861 pe tim pul r6stignirel-s61e (2 4). P e care nu o d a t o
afl re p e ta t n v i a i # ^ rIar lnelepciunea'lul s6 deosibete acolo unde mal cu deosebire
trebuete nelepciunea, aa precum se vede E a n purtarea sa in
mprejiurrile com promit t6 re , i n rspunsurile s e le , viclenilor
ntrebri ceI se propunfl. A a de esemplu sunt cele urm tdre:

(257) i edud aii chemaii pe c e i doux-Spre-rlece i le aii rjis lo r : cel c e v r i


85 fie antei s fie m a pre urm de toi i tataror slug. Marcu. C 9. V. 35.
(258) i lundu-x n brae, au pus mine 10 preste e i a bine-cuventatii,
Marcu. C. 10 V. 16.
(159) i daca sa apropiat, vdnd cetatea au plns de d n sa : ilicijnd c de
ai fi pricepuii i tu ntr'acest a ta, c e le ce suntu spre pacea ta: Tar acum s'ail
ascuns de la och ii t f i: c vor veni di Ie spre tine, i vor pune vrm aii tc sn ti
mprejurai te i te vor nconginra i te vor nbulzi de tdte p r ile : i te vor face
asemenea cu pmntul, i pre fix tS 1 ntru tine. i nu vor lsa Intru tin e piatra pe
piatr: pentru c nn a cu n o scu t timpul cercetrel tIe. L uca. C. 19. V. 4 1 44.
(260) i a& lcrim at Iisus. Ion. C. 11. V. 35.
(261) i venind o veduv srac a aruncat d oo filerY. ce este un Codratd. 8*
chemnd pe ucenicii s e le-au $is lor: adevr ^ ic v o u i, c acesta vSduv srac. a aruncat maT m ult de ct to i ce! ce au aruncat n visterie. Marcn. C. 12.
V. 42, 43.*
(262) ar ntorcendu-se Iisus a certat pre e l. i au rlis: nu tii al cruia
Duhfi suntei vo? c fiiul om enesc nu afl venit s pearz su fletele dm onilor,
ci s le mntuiasc. Luca. C. 9. V. 55.
(263) BSspnnsa Iisus : nn a a v i n ic i u putere asupra mea. de nu 'l ar fi dat
ie de sue: pentru aceea c e l ce mS afl dat pre mine ie mai mare p cca t are Iin
C. 19. V. 11.
(264) Printe, iartle lor c nu ti ce fac. Luca. C 23. V. 34.

98

TESTAMENTUL VEK IU STUDIAT DUCE LA CEL

NOU

ajiuns, despre Evsevia ort Pietatea lui, despre mode'stia i umilitatea lot, despre comptim irea, despre rbdairea i nelepciunea Iu!
fr ale cuta pe la necredincioi. Este adev6rat;fc pe aceste calitl, trebuie ale aduna din ntm pltrele m{>re*arST* pentru ci
snil Evangelitl, naO pus n Us nic o dat aceste E fflp te, pentru
a descri pe Christos, nici s8 afl vrun po rtret a n u m ite i particular
al lui descris n regal, n vr'o parte a noului T estam ent. Ast-fel
deci fiind lucrai, noi putem lesne a afla pietatea Spiritului i a inimel sele n desele lui rugciuni ce le fcea E l retrgndu-sg p r m ^
singurti

(252).

In jlilnicile sele m ulm irl

(2 5 3 ) .

P en tru frumuse-

ile i lucrrile Nature!, dnda-le tote la buntatea Provedinel (264).


In acea ctre Tatl s6Q fierbinte adrese de rugciune, iar mal cu
deosebire, n acea scurt dar ptrunztre R ug, pe care o aQ fcut
mal ,nainte de nvierea lui L azir

(2 5 5 ).

Precum i la acea adnc

pietate duis i purtarea sea din grdina G etsim ani n cea dupS
urm sr a vieel sele

(2 5 6 ).

Iar statornica sa u m ilita te , o vedem n adm irabila sa descuvi-

(252) Si slobodind glotele s'au.soit sin g u r n M ante se se rd g e. M ate i. C. 14.


v 23
; f c i au fost dnp cuvintele a o p s f lp re a la o p t flile , i lu n d p re P e tru i pre
Ion i pre Iacov, sau so it n m ante s se r<5ge. L n ca. C . 9. V . 28.
Atuncea a venit ca e lissa s n s a ta l ce e cbiam G eth sem an i. i a dis
acenicilor eei: edet aici p in e v o i m erge 8 me ro g acolo. M a te i. C. 26. V. 30.
(253; M rturisescu-me ie P rin te . Domne a l C eru lu i i a l P m n tu lu i, c al
ascuns acestea de ctre c e n e le p i i p ric e p u i, i le a d e sc o p e rit pruncilor.
Matei- C. 11. V. 25.
i land cele epte p in i m alm ind a frin t i a d a t a c e n ic ilo r se, ca s j
le puie nainte, i le a p u s n a in te a p o p o rala!. M arca. C . 8. V. 6.
Iar alte corbii venise de la T ib e ria d a , aprope de locu l an d e m ncase pinea malmind Domnului. I<5n. C. 6 V. 23.
i land paharul m alm ind a , lu a i acesta i l m p rii n tre voi
Luca. C. 22. V- 17.
(254) Cutai la pasSrile C eriului, n ic sm n, n ic i se c er , n ic ad u n in jicnite, i T atl vostru cel ceresc le h r n e te p re e le ... so c o tii c rin ii cmpului
cam ereac, n ici oatenescu, n ic to rc , Ia r e d ic vo c n ic Solomon ntru
1 ti gloria 8a n a sau mbrcat ca u n u l d ia acetia. M atei. C. 6. V. 26 29.
(255) D eci a lu at petia de unde d c e a m ortul, Ia r Iisu s i-a rid ic a t ochii
n sus i a& dis : P rin te m alm esc , c m a a s c u lta t . . C. 11. V. 41
(256) Atanci a veoit cu e l 18. n s a ta l ce 8 cbiam G etbsim aui, i jice ucenicilor, e d e aici pfiui voi merge 8 mS ro g acolo.., i m erg n d p u in , a cdutu
pre faa a, r uganda-ae i d iccn d : P rin te le mefi, d e este c a p a tin , tr c de 14
mine paharul acesta: naS nc precum v rd e ci p re c u m v re i tu . M a te i. C. 26
V 36 39.

O RI E V ID E N II IN TR IN SE C E

101

natura de ale propune i E l lor o ntrebare egala i analga In


greutate (27 1).
In scurt, cele mal bune esemple i mal frumose portrete de virtut, s0 afla n noul Testament. In finit to ta cartea acesta, este
plina de respectul i Credina In DumneJeG, precum i de piose
virtui care era cu totul necunoscute la cel vekl M oraliti, nu nnmal pgni de to t felu l, dar cum am v8<Jut, p8n kiar i fiilor lui
Istrail.
IV

Superioritatea temeiurilor Datoriilor Evangelice.


Dar ori ct de nsemnat i de deplin n sine va fi o regal de
datori! morale, anevoie nse, in cea de acum stare a nmulu! omenesc, va fi Ea capabil a ,nemeri scopul final, deca nu va avea cuvenita A uto ritate, i nu se va subinea cu cele mal puternice cuvinte. Religi6sele respectabile porunci ale snte! E vangeli, a& o
nemrginit superioritate ntru acesta; Cc! E le nu se pot priivi
numa ca nisce simple sftuir! i dictante ale b rbailor nelepi
i m oraliti, car! pot numa s8 sftuiasc i se nduplice cu cuv6nt u l ; dar nu pot s8 merg cu Autoritatea lor p8n n interiorul Sufietelor i a nimilor menilor, nici mcar ca leg iu ito r!, fiind supui a grei. De i cte odat se ntm pl sg fie m brcai cu putere politic, dar to t nu pot se supuie judece! lor, cugetele i
nimile. P rin urm are, El nu pot alta, de ct a regula Sfera din afar, ordinea i progresul societel. Apoi k iar i n acest sfer
adesea E l ntrebuinez regulile morale, de mijloc al scopurilor politice............
Dar cu datoriile religise nu este aa, cci ele 80 pun asupra
nstr ca nisce porunc! a lui D$eQ nsui precum i s u n t, c a r i e
cunote i cele ma ascunse gndurl, i sim im inte ale n6stre, i
cruia prin u rm a re , suntem datori 86 d8m cu v n t, nu numai pen(271) Ca ce patere fac acestea i cine i-au dat ie puterea acst Iar Iisas
rSspun^lnd aii di lor : voi ntreba i Eu pre 01 un cuvnt, carele de mi*l vei
spune . i E& void pune voue ca ce putere fac acest?a. Botezul lui de unde
era, din Cerid aii de la menl? Iar E cugeta intra ine dicnd : le om dice din
ceri va dice no pentru ce nu ai credut lui ? Iar de vom dice d l l i menl, ne
temem de glt, c toi in pe loan ca pre un proroc. pisau lor i E l : nici Ett oiu
apune vou ea ce putere fac aceetea. Matei. C. 21. V. 2327.

100

TESTAMENTUL VEKTU STUDIAT DUCE LA CEL NOU

cci Ia cele ntie semne de turburr El se retrg ea Ia o parte (2 5)


i se ngrijea n linite de a l mplini Dampe^eeca sa m isie, aa
precum 8afl fost prospus de Profei pentru dnsul ( 26.;). El fugea de
a se amesteca n cause politice, locale, precum au a n fta to acesta
la inprejurarea muiere! prins ln prcurvie (2r>7). i Ia cersrea f
cut de<5re cine, ca sS decid pentru Clironoraia n prigonire ce avea
cu fratele sfifl ( 268). Apoi dreptele d6r ne precugetatile lu i rSspunsuri sunt mrturisite Ia Inprejiurarea cnd Fariseii, viclenete, ]aa
ntrebat, de se cade a da dajdie mpratului a a ba (269). Precum
i Ia greutatea cea pentru legturile de rudenie n viaa viit0re pe
care Sadnceil ispitindul -aQ fost propuso spre deslegare (270 ).
i mal ales ln rspunsul cel dat de dnsul, ctre cel ce l aa ntrebat,
cu ce putere fcea El acele minunate lucruri, care rSspuns era de

(265) Si ndat *8 silit pe Iisns ucenicii 861, s ntre n Corabie, i e l mergi


naintea InT de ceea parte, pn cnd a slobozi gltele. Marca. C. 14V. 22.
Iara cuvntul despre dnsul ma vrtos strbatea, i s aduna pop<5re multe
ca s i aud i s se tmSduiasc de la dnsul de blele 8(Sie. Iar el s duci n
pustie i s ruga. Loca. C. 5. V. 15, 16.
Iar cel vindecat na tia cine este 1| Iisns eise din poporal carele era n
acelii locfi. . C- 5, V. 13.
Iar Iisus cunoscnd ca vor se vie. s '1 rSpesc ta sg ,l fac mpSrat. sa
das iar n mante numai el singar. C. 6 V. 15.
(266) Nn 8S va prici, nici va striga, nici 1 se va audi n nli glasal lai- Matel. C. 12. V. 19
(267) Crturarii i farisei a adus la Iisus o muiere prins n pr carvie.
puinda-0 pre dnsa n mijlocii ia clis lu : nvetorule, acost muiere 8a prins
acam n pr cur vie. Iar n legea laTMoisi ne a poruncit noue, unele ca acestea
s se acid cu pietre : dar ta ce dicY?..: i ac ista dice iepitindul pre densul, ca
a alb ce pr n potriva lai- Iar Iisns plecndu-ae jioe a scris cujdegetul pe
pmntii, i nencetnd al ntreba pre densul 8afl ridicat i a dis lor: Cel ce
este ffiri de picatQ ntru voi, acela ntei s i arunce piatra asupra el. Si ai, i
plecadu-se jios scria pe pment. Iar e audind i canosciina vS^endu-. eia
anal dap altal, ncepnd de la cel ma btrni pn la cel mal de jioa: Si a
r&nas Iisus singar i maierea stnd n mijloc. 8i ridicndu se Iisus i nevSdendi
pre nimenea, numai pre muierea, 1 a dis e l: muiere, unde sunt pril til 1
nimenea nu te'a oandit ? Iar ea a dis; nimenea D0mne. i a dus e Iieus,
nici eu te oandesc; date, de acum 88 nu mal pSctuetT. C 8. V. 311.
(268) Iar el afl dis lui: omule, cine mS a pus pre mine judectori, s6u
npritor preste voi ? Luca C. 12. V. 14.
(269) Dai dar cele ce snt ale mperatulul, mpgrAtulu, i cele ce sunt ale
lu DVde lui D-den. Matei C. 22. V 21.
(270) Dar la nviere, a cruia din acetl ipte va fi muierea? CI toi o a
avut pre Ea. Matei, C, 22. V. 28.

. C

ORI EVIDENII IN T R IN SE C

103

Yiaft m to- curat, de ct acel ce nc nu a' afc^aijeeii cunotin,


ta r fiind c *l-a iubit In atta n ct 8 {{numfec V M a! s'6! (275)
Pentru acesta sunt datori al im ita i a f c r ta 10 viaa lor*faptele
lui cele M ne (276), i fiind c D ^efl ne-a rscum prat cu bine ctfT data13e^lt0rcerel i a scplrel, suntem lodoit datori 8 fim ukind lu i. ftitdio ca unul fcto r, i a l doilea ca unul mntuitor al
nostui|kfa). Acesta este advgratul scop al venire! lui, i rspltirea
cfe *o atept e l, pentru t6te cte a fcut pentru noi (278). Dar
fiind c D-^eO ne a e rta t pentru C h risto s, de aceea i noi suntem
datori s fim buni uni ctre a l i , milostivi i ertto rl (279), dup8
tte acestea, fiind c D-leO a t t de m ult ne au iubit, n ct a trimes kiar pe unul nscut fiiO al sSfl In lume ca s ne ridice din cderea n0str i ca s trim n trnsul i lu tru d n su l, p entru ac6s ta i noi suntem datori ca 8 ne iubim ani pre a li ( 280) .

i fiind c D-<JeO resare S6rele seu, preste cel buni i preste cel
rfi! i trimite pl<5ia sa preste cel drepi i preste cel nedrepi pentru
acst i noi suntem datori s iubim pre vrmaii notri ca i pe
amici notri (261).
In fiinit cuele temluerile de supunere i ascultare, trase din
dragoste, constitue n adevr principurile cele mal bune pentru a
influena asupra naturel nostre. Nici o dat ns, nu s'a artat dragostea lui D-flefl cea minunat, pentru scularea omului din cderea
(275) V ed e ce fel de dragoste n e au m rturisit nou T a t l c a s n e num im f iii
l u D -fleu. 1. Ion, C . 3 . V . 1(276) F i urm tori Iul D u m n ezeu , ca n ice fii iu b ii. Efoa. C . 5 . V . 1.
(277) C su n tei cum prai ou p re ; m rii d e c i p r D -d eii n tr u p a l vostru si
n spiritu l vostrn, ca r e s a n t a le lu i D-cJeu. C orinteni, C. 6. V . 20

V on ntitt D -deu n viin d p e pruncul bcu I isu s, l'att trim is p ro E l 86 v 8 b in e


cu vin teze , c a 8S se ntorc fie ca r ele de la re u ta ile sule. F a p te . C . 3 . V . 2 6 .
(278) Carele s'aA d at pe sin e p entra n o i , ca se n e sca p e d e to t fr d e le g e a
i 86 , i cu rcsc lu i i popor a le s urmtor d e fap te b u n e. T it- C . 2 . V . 14 .
(279) S i fii unu l ctre altn l b u n i m ilostivi, ertn d u n u a ltu ia , p recu m i D -dou
v e au ertat vou n tru Cbristos. Efes. C 4 V 32.
(280) In tra a c is ta s'afi artat dragostea la i D -d e n tr n o i, c pre fiiul b6u a n a i n sc u t l'afi trim is D -de n lu m e, ea se v ie m p rin trn su l. In tra a c e s t a esto
dragostea, n a pentru c l'am iu b it pro D - 1Jett, c i p en tru c E l n e a u iu b it p re n o i,
i afi trim is p re fiiu l seu curire pSoaelor nstre. I u b iilo r , d ca D -d e ii a a n e
111 ia b it pre n o i, i n of treb u e sS ne iabim a n ii pre a li. ] . Io d , C 4 . V . 9 12.
(281) Iar Ett dio v o u B :iu b iip e vrm ail v o tr i,g r ii d e b in e pre c e l c e gres c de rtifi pre v o i, i ru gai pentru ce l ce a su p re sc i g o n e s c pro v o i C a 6
fii fii T a t la l vostru carele e ste in C eruri, c S u r ele seu rSsare p resto c e l r i i
p reste c e l buni, ip lo preste c e l d rep i i p r e s te c e l n ed rep i. M atei- C. 5 . V. 4 4 ,4 5

TESTAMENTUL VEKTU STUDIA T DUCE LA CEI NOU

102

tru cele din afar fapte, d ar i pentru cele din ,n u n tru cugetri
i aplecri ale sufletuMt Lale inime n6stre.
1. C daca paza poruncilor ^norale a Cretinismul ni nu deriv
n noul Testam ent din r^iiyiep. pprfeciunel lu cru rilo r care to tdnua ati fost an obiect de disput; ptre Filosofi, seQ din cau de interes, care ar fi deschis o lrg ,in tra re la t<5t stricciunea. Cu trite
acestea, Evangelia na lepd cuventul sub p rete c st :c E l nu ar fi
temeifl al snpunerel ori al ascultrel. D in contra, m al ales cuvntul
i dreptul este temeiul moralului Cretinesc. P av el, vorbind c trebae s ne sacrificm pe sine lui D-leO, n tre alte tem eiu ri ta ri despre acost datorie, ne observ seO ne face s& re fle c t m , c acesta
este o lachiaciuoe raionabil c e .suntem dato ri lu i Ddeu (272).
S. Petru pane i E l ca temeinic priacip, c este ca dreptul a da
ascultare mal vrtos lui D-^efl dec t m enilor

(2 7 3 ).

I n adever, n

Epistolile A postolilor, adesea ni. se nsemn^z c poruncile lai


D-^ett sunt snte, drepte i eyraite, i c suntem d atori se le pzim
din recunotina i supunere .ctre d n su l; iar pe de a lt p arte tot
Ele ne spun, c cel ce le calc s6 fac demni m ore. D e asemenea
adesea Apostolii ne pun n ,nainto cu cuvinte p u ternice, nedemnitatea i blasfemarea acelor ce se da pe sine la to t felu l de reuttl
36a la pcate

(2 7 4 ).

2. Dar scriitorii 8f. E vangelil n u 8 m rginesc n cause generale,


de cuvnt, de d re p t, 8 de cuviin. Ci pnn cretin ilo r ca un temei n parte, c su n t datori s v ieuesc dup d em n itatea marelor
daruri, pe care D-defl din liberul s6Q h a r i mil le-afl d ru it lor a
pol fiind c a bine voit a I kema pe dnl de la n tu n e ric , i de al
invea de al cnnote, p e n tra acesta s a n t d atori s vieuiasc i o

(272) Rogu- dar pre v o i frailor p en tra m ilile lu z D - e u , 88 vS p u n e i nainte


tru p u rile

tos

tr e je r tf a v ie , s n t , p l a c a t l a D -^ e , s lu jb a v o s tr c u v n t to r e .

Boman, C. 12. V. 1.
(273) D e e s te d rep t n a in te a l n D -$ e tt p re v o i a a s c u lta m a l vrtoa d e c t p re
D -d e, ja d e c a , F a p te. C . 4 . V . 19
(274) Ca mSptea a treon t 4 r i d in a eafl apropiat, e le p d m d i r lu c r u r ile n
ta n eree a la , i s e n e nbraeam cn arm a lu m in e l. C a d in a ca c u v iin 82 m b l m |
eu

n ospee ei n b ei! n u n tru cu rvie i fa p te d e r u i n e , n u n p r ic e i o piem

BomanT, C. 12. V . 12. 13

E r m a j r to s fr a ii m e , c te s a n t a d e v o ra te c te s u n t d e c in a te , c te sa n t
drepte, c te su n t cu ra te, c te s u n t iu b ite , c te s u n t d e la u d . o r! c e fa p t b a n s
o ri-c e lau d a c e s te a g g n d i F ilip , C . 4 . V . S.

Num iru l i n a m ire a

Nomele i Pronumele
Diaconilor

4. Filipesc

5. Ianca

6. Islaza

Numirea
Ctunelor gift
Satelor

1 S E rM
ca I
h b a J

GheoaescI
Mortu
Stan Toma
Stravolca
Surdilalul c
Viginenl
Vlftdaleecl
Ianca nou
Sntul E
Ianca veche
Snta Treia
Oprianeec
Perior Q
Snii Voevo!
Sntul Dimii
Plopu
Salcia
Trufaa
BaldovenescI
Talazu
Morile de vnt
O la n g e ria

7. Silistrara

!rit I I pWQ^ 09
9si
n

Pic
Bjanil
Bl&neecil
Bordaanil
Barta-Encti
CiamaiI
Cornine8cI
DinghiliO
Dobrota
Esna Stncescn
Ghiveci0
G lesci

Imina
Lutu-albQ
Michaiu
Morftescl
MnftiO
Osmanii
Cavtsa
ScorariQ vechi Sflntul 0
Silistraru
Adormir
Schiaoa Urlecl
Valea adncfi

II.

8. Slob. Sihlena Clylria Cri-

Sfinii V

104

TESTAMENTUL VEKIU S T U D IA T DUCE LA CEL N O U

sa, precum sa artat ea 10 modal scprel ndstre i a mntuire! 05.


stre prio lisas Christos. Cci numa unde s crede din inim i
tot sufletal acestui mister al lui D-deii ascuns din t6t eternitatea,
namal acolo $ic, este o norocit influen asupra omulal in cat s
p6t trage i s ndatoreze la snta i nkinata supanere a 8a
la poruncile lui D-geii; pe lng acestea, In noul Testament s mal
lice, c scopul peotru care D$eO a trimis In lume pre fiiul 8 j
a ficat attea minuni, i a ptimit i sa ngropat i a nviat, este
s ne ndatoreze i pre noi din malt Iu mal m u lt, spre a muri pg.
catului i a tri drepte.'
3. Alt temeifl f6rte tare a supunere! Evangelice, se trage din
esemplul de supunere dat nou de Iisus Christos, a cruia snt via i fapte, era o esplicare a Dumnedeetilor leguir i porunci,
cci esemplile nva unde lipsesc poruncile. Care deci alt esemplu
ar fi patut fi att de ndatoritor, pe ct este cel a Fiiulal lui D-<jlefl
ntrupat in trupul omenesc, Icon perfect a nev8$utel Dumne^eirl,
prin care perfeciunile DumnedeetI sa pus sub ochii notri aa n
ct s le patern stadia i ale imita ?
Intrnsul i numai ntrdnsul putem vedea esemplul cel mal perfect al adevratei sanctiti i a nentinatei caril precum i a cel
mal nfocate dragoste ctre D-^eO, a cel mal minunate dragoste ctre om, a cel mal perfecte sapanerl i n tinri la Dumnegeesca voie
a cel mal demne de esemplu rbdri n scrbile cele mal m ari, nfinit a cel mal minunate modestii, umilitl, dulcee, blndei, condescedin i a tuturor celor mal frnmse virtui. D eci, au nu se
cuvine s pim i noi dup aceste glordse urme ale lui

(282) i i nveiai de la m ine, c i aant blind


odihn sufletilor vstre. Mathel. C. 11. V. 29
Umblat! In dragoste precum i Christos
ine pentra noT. Efes. C. 5. V. 2.
F i carele dio noi sS face spre plac.
na nama i e nsui. Pentra c i Clirie
Romani. C. 15- V. 2,3.
Nimica ca prigonire 4ft. ea n
cotind a fi mal de cinste da e lt
cine s i cutai. C i acista b m
C. 2. V. 3, 4, 5.
Ci dup sntul ca;
yiaa. 1 Petra C .1 V. '

ANUL .

BUCURE8CI, IANUARIE 1877

No. 4

BISERICA 0RTB0D0X ROMANA


JURNALU PERIODICI] ECLESIASTICI!

O D A T i PB XtO^T^L

> P re d ic c u v n tu l
U T im . VI 2.

SERBAREA PA TRO N U LU I SEM1NARIULUI


La 30 Iauuariu 8'a celebrat In Seminariul Central din BacarescT,
solemnitatea Patronala! spiritual al Seminariulul.
Serviciul Divin sa sevfirit n Biserica sfntului Spiridon Nofl.
Sfnta Litargie sa oficiat de Prea S&nitul Genadie fost Arge,
care a fost i representantele nalt Prea Sui tulul Mitropolit Pri*
mat la acst festivitate. Printele Barbu Niculescu, profesore al
Semiuariulu, a inut Predica n Biseric, n care a vorbit despre
calitile Pstorului.
. Dup terminarea serviciului Divio, Prea Saital Genadie fost
ArgeO, acompaniat de Directors i parte din profesori, a venit In
localul Seminariulul unde la intrare, choral vocal a cntat: Pre
Stpnul i archiereul. . . , Iar dupg aceea un imn spre lauda
Prea snte! Nscfitre de DumneJeO. Terminudu-se acest imn, Directorele Seminariulul, Archimandrite Silvestra Blnescu, a pronunat un mic discurs de ocasinne, pe care l i publicm mal jos.
La finitul discursului chorul vocal a cntat an imn corespunjetor ca
cuvintele de la finitul discursului. Dup acesta anul dintre profesori, i anume Pr. diacon Stefan Clinescu, a dat lector unei disertainu! asupra biografiei i scrierilor s-iul Ion Chrisostom, pe care
de asemenea o publicm aci. In urm choral vocal a mal Intonat
an imn de ocasiane bine ntocmit i esecutat, aceea ce face mare
ANUL III

>

>1

IflSTlCA. fcCLESIASTICA A EPARCHIE1 DONAREl-DE-JOS

NumSrul
Enoria
ilor aafi
ft popornilor

0 ,a

NUMELE i PRONUMELE
Preoilor

I B
J I
a

Lei

catichetica
Grad 1
1

51 5222185 Proprietar Stancio Epure


Dimitrie Roeecu
Petre Stanciuleacu
17

63 263 decom nn tefan Zinea

17 207 1121
17

Grigorie Nicolae
Yoica Rdulesca
Dobre Nistoresca
Petrescu

90 300
13 63

48 Grad

70 catichetica
40 2 ci. sem.
36 Grad 1
381 2 cl. sem.

17 101 428 de comun Constantin Andreiu


17 90 374
St&neecu Dimitrie

154 Gramatic 2001


21 Grad
1 200

17
17

50
60

17
34
34
34
68
9
17

70 314
47 168

Cosma Manea
Gheorghe Nicolae

43 189

85 358

104 496
11
186 838
9
292 1188

101 425
9
187 813 proprietar

17 89 372
34 2331 998
34 2451194
17 120 563
17 163 709

loni Nicolae
loneecn
Christea
Vaeile Enache
Marin Georgescu
Theodor Mnzt&ra
Ylfidila Danu
Nift Yasilescu
de comun Cosma Popesca
Yigan Popescu

loni Stoica
9
Serban loni
lchim Poposea
0

Nicolae Bacar

56
45
47
23
50
50
55
40
32
37
65
33
45

200
200

200
224
2 cl. sem. 200
200
Grad 1
3 cl. sem. 200
200
Grad 1
Gramatic 352r
Grad 1 7022!
150

1
2 cl. sem. 150
150
Gramatic
150
Grad 1
3 cl. Sem 150
Gramatic

29 Grad

150

DISCURSUL DIRECTORELUI SEMtNARIULOI

120

taall al Seminariulul, Prea Snite Stpne i onorai auditori este


i srbtorea de astzi la care ai bine-voit a Ina parte.
Patronii spirituali al Seminariulul, ce fac obiectul srb&torel u6stre, sunt sfinii i Marii Ierarchl dascli al Bisericel Orthodoxe
Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul i Ghrisostom. nsui
epitetul de dascli Mari al Bisericel Orthodoxe, ce se d acestor Ie
rarchl, esprim pe deplin deea ce guvernul i capii Bisericel Romne au avato cnd aQ decis ca de patroni al tuturor Seminarielor
din Romnia s fie aceti Sni i Mari Ierarchl.
O societate, sau nn stabiliment 6re care, 80 pune sub patronagiul unei persne nsemnate i cu autoritate, pentru ca cu ajutorul
material i influena moral a acelia, s p6t prospera In privina
posiiune! lui vzute a creditului i a reputaiunel. In asemenea
neles acest Seminaritt Central, se afl sub patronagiul sau supra
veghere a nalt Prea Snitulul Mitropolit Primat, i a Onorabilului Minister de Culte i Instruciune Public. Dar pentru ca Seminariele n genere 9 p6t prospera i n privina intelectualo-moral
n conformitate cu scopul pentru care ele sunt nfiinate,aceti
patroni vzui au convenit a 10 nsemna i nisce patroni nevzui,
nisce patroni spirituali, n personele Snilor i Marilor trei Ierarchl,
a crora credin, moralitate i activitate, urmnd profesorii i scolarii lor, s p6t produce fructe bune, de care este forte dorit, i
are o mare necesitate Biserica orthodox romn i ara ntr6g.
Este sciut c i minile celor mal nvai menl, adesea-orl rtcesc n privina direciune! pe care trebue s morg pentru a ajunge
la un resultat bun : de aici necesitatea de o busol care se arae
tuturor menilor calea ctre adevr; de aici, vreafl a flice, necesita
tea de o minte mat mare, mal nalt, mal nelept nesupus erorilor, de care s se conduc toi 6meni; i acest minte nalt i
prea perfect este DumnegeQ.
Ideile i voina acestei mini omnicuprin$t0re i prea neleapt,
sunt exprimate tn Snta Scriptur. Dar fiind-c aceste idei (1xprimate n Snta Scriptur sunt mal tot aa de nalte i cu anevoe de
neles In adevratul lor sens, ca i mintea a cria ele sunt eflux,
i nu pottl fi nelese de ct numai de acele mini omenescl, care
nencetat contempleaz i stan n strns legtur cu acea minte
mare; apoi de aici urmez necesitatea de a avea de conductori a

128

DISCURSUL DIRECTORULUI SEMINARI0LU1

D-luI profesor de Masicft A. D. Yer$6nu. Pers6nele streine


ce aO bine voit a lua parte la acest serbare ati remas prea muig
mite de arangiamentul i ordinea festivitel.

DISCURSUL DIRECTORELUI SEMIN A RI ULUI


Prea Snfite Stpne,
1
Onorat adunare !
Tte srbtorile ce se celebrezi de 6menl i ad obiectul i im.
portana lor. Aa, srbtorile religise i aii de obiect evenimentele
nsemnate, n memoria crora safi instituit; srbtorile naionale
i a de .obiect actele i evenimentele de asemenea nsemnate ale
unei naiuni; srbtorile colare aii de obiect reenltatul progresului
fcut de colari n decursul unul a n , dup care urmz premiarea
naintea pnbliculul asistent, a colarilor ce se disting n studii! i
ban conduit; srbtorile de patronagiO, care sunt publice i prirate, vzute i spirituale, aO de obiect expanerea calitilor i a
facerilor de bine ale persnel luate de patron fie de un singur
individ, fie de o societate satl stabiliment pablic. Importana unor asemenea srbtori este nendoibil : cci ele reamintindn-ne
evenimentele, actele, recompensa, 8a0 persrtna In memoria cria 86
celebrez srbtorea, dac 8rbt0rea este religis, ne umple de
pietate i respect; dac este naional, ne ample de caragi i Pa
triotism; dac este colar, emulez pe seolar la studii! i bani
conduita, Iar pe profesori i prini i umple de bucurie; daca este
de patronagiO, ne nutresce sperana n posibilitate de a ajunge 1&
scopul propus, i ne dispune a urma credina, a imita curagiul, ac
tele i virtuile persnelor care fac obiectul srbtorel.
Bucuria, entusiasmul i mulmirea spiritual a a s is te n ilo r ,
ori i care din aeeste srbtori, variaz dupre c o n s im im n tu l i d0'
votamentul ce fie-care individ are ctre religiane, patrie, sclft 1
patron.
Una din aceste srbtori, i anume : 86rbt0rea patronilor spin*

DISCURSUL D1RECT0DEI-U1 SEM1NAR1ULUI

131

i turma lor, precum i identitatea de principii, ne vom sili a 16


pgstra acestea i ntre noi. i ast-fel fcnd, rom contribui cu
toii, prin susinerea religiuiiel, care este sufletul i viaa unei naiun, la consolidarea i nflorirea patriei n6stre a Romniei.
Terminnd mul Jmesc din suflet, din partea ntregului corp profesora), nalt prea Sfinitului Mitropolit Primat mal ntiO, care a
bine voit a trimite la aceti serbare pe un representante al nalt Prea
Sniel Sele, ln persana Prea Snitulul Genadie fost ArgeO, Iar
dupg aceea i tuturor onorabililor Domni, carii atl bine voit a onora
serbarea patronilor Seminariulul cu presena Domniilor Sele.

Traiasc Mria Sa Carol I-iU cu Mria Sa Principesa E lisabeta!


Triasc n a lt Prea S nital Mitropolit P rim at!
Triasc G uvernul!
Triasc Seminarinl cu profesorii i colarii l o r !
TRIASC ROMNIA!

130

DISCURSUL D1R EC T0RELU I SE M lN A R IO L U t

desvoltarea ideilor acelei mini prea perfecte, exprimate 10 Snta


Scriptur, pe acel mari dascli al lamei cretine, a crora minte
a ptruns 10 profunditatea nelesului el. Iat pentru ce capii Bisericel Romne In unire cu guvernul, afl nsemnat de patroni spiritual!
al tuturor Seminariilor din Romnia, pe Snii i Marii Ierarch!
i dascli al lumel Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul i Ioan
Chrisostom, a crora amintire o serbeaz astzi i Snta Biseric.
T6te Seminariele din Romnia sunt nfiinate cu scop de a produce preoi orthodoxi luminai, care s nvee pe poporul romn
principiele Bisericel orthodoxe, i s apere religiunea pe care o
ine el de <jecl de secole. Iar daca scopul Seminarielor este acesta,
apoi In asemenea direciune cine alii puteafl fi luai de patroni ai
Seminarielor, daca nu aceti Sfini i Mari Ierarchl, cari a& susinut
principiele Bisericel Orthodoxe pn la m0rte ? In numer0seie lor
comentarii la Sfnta scriptur, precum i n alte scrieri dogmatice,
morale i disciplinare, se pte afla direciunea bisericel Orthodoxe,
de care trebue a se inea att cel ce nva 860 profesori, ct i cel
ce se nva colarii.
Folosul, ce att noi profesorii, ct i colarii l putem trage din
scrierile i viaa acestor patroni spirituali al Seminariulul, este incontestabil: precum acsa se va vedea din parte din expunerea ce
se va face de colegul nostru Printele Diacon Stefan Clinescu,
asupra vieel i scrierilor unuia din aceti sni i mari dasc&ll ai
Orthodoxiel, a sfntului loan Chrisostom.
In persnele acestor trei Mari Ierarchl, toi noi avem un model
de via virtos, de activitate, de credin i de curagiQ, n lupta
contra resp&ndirel ideilor neconforme cu spiritul nvturel Bisericel Orthodoxe.
Ultndune la suferinele lor pentru adevSr i dreptate, noi vom811porta cu brbie pealenOstre, pentru aceleai cause snte i drepte;
apropriindu-ne invtturile lor, noi tot ast-fel le vom preda altora;
avnd in vedere viaa i activitatea lor, noi ne vom sili a le urma;
avnd n vedere desinteresarea lor, noi vom strui a imita; avfind
n vedere folosul ce el aii adus Bisericel Orthodoxe, prin susinerea
principiilor adevrate, drepte i 8nt6se, noi ne vom sili, fie-care
la rndul i dup puterile nstre, a aduce ctui de puin folos.
10 fine, avnd In vedere dragostea i armonia ce predomina ntre 0

________*MSERTA1UNE l i t e r a r a d e s p r e SNTUL 10AN CHRISOSTOM

133

iunl eecentrice de nec086 86 nasce o direciune me^ie, care respectnd inclinaiunile licite ale nature! umane i inndu-le 10 limitele
juste, 86 nal. In regiunile perfeciune! morale. Daca ar esist uft
direciune ca ac&t din urm, ar fi singura conform cu natura omulul. Dar dac lipsesce o atare direciune filosofic, doctrina e?angelic singur satisface pe deplin esiginile morale ale omnloT.
Doctrina evangelic este cu totul conform nature! omului; ea nn
impune mutilarea nature!, stingerea incliaaiunilor, cari sunt puse j
n om cu nalt i jivin nelepciune, ci numai moderarea lor.
Cretinismul nu este u sistem sau direciune filosofic, ci este
u& religiune, este un aezmnt divin instituit de Iisus Christos
D-geti-Omul. Cu tte acestea religiunea cretin, considerat din
punctul de vedere al principielor sale morale, constituesce o direciune proprie spre a satisface setea moral a omului.
T6te aceste direciuni 8aQ sisteme nu 8afl format pe ne simite,
ln ct lumea s 8e detepte intru atare stare fr voia 9a, ci orice direciune a avut un autor. Ast-fel sensualismul la Greci a lnceput prin Aristip i sa desvoltat prin Epicur, er mal tr<Jiti prin
Enciclopedisti ln Francia, i apoi Condillac duce la non plus
uitra. Sistema sau direciunea opus a rigorismului a trebuit s ia
nceput prin Antistene i s'a desvoltat la escentricitate de
Zenone.
Principiele evangelice naO putut fi date lumel de ct de Iisus
Christos, i nu saii propagat de ct numai prin discipulil 88! i
prin succesorii lor in secolele urmtre.
Dar, dupre cum istoria ne amintesce pe capi! acestor direciuni,
cum i doctrinele lor lnv8ndu-ne a ne feri de a merge pe urmele
lor, tot ast-lel ne pune nainte pe propagatorii doctrinei salutarie a
evangeliel, spre a ne nvfia s imitm faptele i viea lor cea demn
si laudabil. Istoria cretinismului ne pune nainte mulime de 6
meni sni cari atl vieuit crestinesce i au sciut s lucreze pentru
folosul omenirel. Istoria Bisericel cretine, dicll, conine cele ml
frumse pagine despre 0meni sni, cari aa ilustrat epocele lor i
aO rmas pentru posteritate modele sublime. Aceste modele snte
de pietate, de virttfte, de abnegaiune i de activitate, sunt mediul
cel mal eficace, cel mal puternic spre a instrui gen*4raiuni 10. Dar
cum vor instrui posteritatea, dac nu vor fi cunoscui aceti br-

DISERTATIUNE LIT E R A R A
DESPRE S N T U L IOAN C H RI S O S T O M
rostit cu ocasia serbre P a tro n u lu i S e m in a riu lu l
la 3 0 I a n u a r m 1877.
I.
Istoria, care este ieona trecatula!, ne probezi n mod evident
e omenirea n mersul sSO, n calea ctre perfeciune, ctre progres,
are a nregistra diferite obstacole i diferite epoci distincte unele
e altele. Dintre aceste epoci unele servescfr spre a ajunge cn
mal mult facilitate la scopul s6Q, er altele se opun mersului sgu
normal i progresiv. Veri-cine citesce istoria nu p0te a nu vedea acest
veeisitudine, acost linie n zig-zag a omenire!. In unele epoci omenirea petrece n abisal unul sensualism sad materialism, cutnd
al satisface numai inelinaiunile sensuale i uitnd c demnitatea
uman cade din nlimea sa prin acest mod de vieuire, i prin acesta se perde tot ce natura uman are In sine mal nobil, mal framos i mal snt.
Alte ori puterea comprim libertatea individului, punndul 10
imposibilitate de a pi n calea binelui comun, a progresului.
Dar nici materialismul nu ine m nlt, ci mal curnd sad mal
trziu termin prin a se toci, cdnd in alt estremitate; nici pa*
terea apSstre nu rnne fr limit, cci omul nsc6ndu-8e liber
va cuta s respire aerul libertel.
Prin usarea sau tocirea vieuirel materialiste, societile iaQ a
direciune ca total opus, u direciune mortificant. Cu tte acestea
nici una din aceste direciuni escentrice nupte fi admisibil. Prover
bul romn <Jice : ce este prea mult, nu este bun. Ou alte cuvinte
eetremitile trebueec evitate. Pentru acesta n urma unor direc

'

D E S P R E S F A N U L IO A N CBR1SOSTOM

135

ia de mare activitate i zel la studio n cat ntrecu pe toi 8tudeni! atenienl, cari ncepur al Invidia.
Dupg terminarea studielor in Atena cea pgn, se int6rse n 10cui s&ft natal, Antiochia. Aci ncepu a lua procese i a le susinea
naintea Tribunalelor, cu alte cuvinte, mbrgi cariera de advocat. In acesta cariera lucr ctva timp eu succestt admirabile n
aplausele poporului. Ca advocat a scris multe din discursurile inute
pentru susinere de procese, dintre cari unul la trimis lui Libanio,
magistrul seu. Libanio dupa priiraire reepunde: *Cum magnam
tuarn et elegantem orationem accepissem, viris qutbusdam earn
legi, qui orationibus dant operam : quorum nullus erat qui non
saltaret, clamorem ederet eaque omnia faceret quae homines ad~
miratione perculsi facere solent. Ego igitur voluptate afflictua
sum, quod ad forensem artem exhibendam demonstrations quoque
adjungas. Atqui et te beatum praedico, qui ad hune modum Iaudare queas, itemque eos qui taJem praeconem nacti sunt :
ndat ce prim it marele i elegantul tiu discurs, '1 citii ctorva
brbai cari se ocup cu discursuri: dintre acetia nici unul nu
era care s nu salte, s nu strige i s nu fac tte cele ce, de ordinar fac omenii, cnd sunt atini de admiraiune. aia dar
sunt micat de plcere fiind-c are{i i probe de ntrebuinarea
artei forense {de vorbire n public). A lt-fel, i pe tine. care
poi a luda n acest mod te proclam fericit, asemenea i pe aceia
cari au dobndit un ast-fel de predicator (panegirest).
In urma acestei felicitri, Libanio frte impresionat n treb a:
al cui fio este loan? La ac6sta i-sa rspuns: este fiul unei vgduve,
era Libanio ntreba din noO: Ce etate are mama lui, i de cnd e8te veduva? dupg ce i-sa respuns ea este n etate de 4 0 de ani i
este vdduva de 20 de ani, a esclamat: < P apae! quales mulieres
apud Christianos sunt! > Prini, ce femei $ m t la cretini !
Succesele sale oratorice culmndul de aplause ca advocat U turburaO 6fe cum modestia sa, de aceea sntul Ohrisostom renuna la
advocaie i se aplica n linite la citirea sntei scripturi. De 0re
ce sntul loan acum la etatea de 28 de ani nu priimise botezul, Meletia, profesorul sd, acum episcop al Antiochiel, se grbi
a Introduce n societatea cretina pe acest t&n8r ingenios. Ast-fel
sntul Chrisostom priimi botezul din mna profesorului i epieco-

134

D ISE R T A 1U N E 'L IT E R A R A

bai? De acea ml vei permite 10 interesul acestor tineri, acestor


viitori propagatori al evangelie, ca ca ocasinnea acestei festiviti
s i glie cte-va cuvinte despre sntul Chrisostom, unul din patronil Seminarului.

II
Sfnta] loan Chrisostom 8a nscut In Antiochia Siriei, dupre
uni! scriitori la anul 354, & dupre alii la 344. Printele 86(1
numit Secundus, era magister militum, unul dintre cel mal distini
0menl al armatei. Mama sa, numit Antasa, era una dintre cele
mal distinse i pitfse femei. Sntul loan perdu pe printele 860 nc
de cnd era In lae, remaend singur mama sa ca s-l educe. Pi63a Antusa nu perdu din vedere educaiunea iubitului 860 fitl, ci din
zestrea sa, fr a atinge patrimoniul fiiulul lsat de soul seu, fcu
tot posibilul spre a l da educaiunea necesar ca adevrat mam.
Sntul loan din copilrie manifest talentele i capacitile sale
emineni: *A principio animi tanti dotes eminerent. > Dup terminarea studielor elementare fu ncredinat unor preceptori forte distinl spre al instrui, 860 mal bine a l completa studiile. Der nn
stete mult n Antiochia, i fa trimis de mama sa la Nicomedia spre
a asculta cursul de Retoric al Sofistului LibaniO. Renumitul Retor
nu ntrzia a recunsce n loan un june talen tat, nu hesit chiar
de al admira distingGndul dintre toi cel-all discipull al 8el.
Elogiele lui LibaniO nn fcur de ct stimular i mal mult aceste talente rari. Ast-tel c sntul loan n loc de a se opri din
calea studiului, se aprinse i mal mult de dorina de a studia. Ca
deosebire ardea de dorina de a cunsce lucrurile divine: <Erat
loannes divinarum rerum studio incensus. > Continundu-l studiele avu profesori: de filosofie pe un A n d ra g a ti , de literatur
sacr pe doi archimandril din Antiochia: CarteriO i Diodor (ace
sta n urm ocup scauDul episcopal din Tars). De la aceti doi n
v8 nu numai esplieaiunea sntei scripturi, ci i modul de a o 68plica. Profesor de teologie ava pe MeletiO episcopul Antiochiel.
Georgifi, un scriitor din Alexandria, asecur, Ue i PhoiO con*
test, c sntul Chrisostom sa dus i in Atena spre a studia filo*
sofia i literatura gr6c. In acest cetate desvolt, 4ice GeorgiM

_________DESPRE SFANUL 10AN CHRISOSTOM

187

retrase a munii vecini, unde stete patru ani cu un bStrn eremit


petrecnd ln asces i rugciuni.
Pe la anul 375 se ridicase u persecuiune asupra monachilor, pe
cari II cutau prin solitudine i-I InscrieaQ ln miliie. Apsai de acost pereecuiune cl-va monach, amici al sntului loan, venir
Ia dnsul n muni i'l rugar sI apere contra atacurilor. Pentra
acest scop sntul loan scrise un tractat intitulat: Contra opugnatorilor viee monastice. Tot cam n acest timp a scrie i un tractat intitulat: Comparaiunea ntre un rege i un monach. Dup
espirarea acestor patru ani de solitudine se retrase ntru spelune
i mal secret, unde stete doi ani. Aci consumat de privegheri, nemncare, fatigat de eserciiele unei discipline cam severe, i debilitndu-i-se puterile fisice, fu silit a se Intorce n Antiochia ln anul 3 8 1 , cnd episcopul MeletiO chirotonisi diacon. Imediat
dup acst chirotonie scrise tractatele: Contra Iudeilor , contra
pgnilor, contra Anomeilor, Despre Secerdotiu ctre Basiliu, Despre Provedm ctre Stag ir monachul, Done cri ctre u veduv, u carte despre virginitate i u scriere despre sntul martir Babila.
Dupe cinci ani, adic la 386, fu chirotonit presbiter de ctre
Flavianu, succesorul lui MeletiU la scaunul episcopal din Antiochia.
Flavianu cunoscnd c sntul Chrisostom este singurul om capabil
de a fi predicator in Antiochia, care devenise centrul de erudiiune
i n acelai timp i de corupiune, nsrcin a instrui pe poporul antiochian prin predic. Elocina sa fu att de mult gustat de
poporul antiochian, cuvntul sfi att de ascultat, in ct diser: accst are gur de aur, pentru care l i deter numele de Chrisostom
(= auru i = gur) adic Gur de Aur.
Faima despre elocina sa se rspndi In tot orientul. Nu numai
cretinii, dar chiar i pgnii i Iudeii alergau i se grmdiaQ s
asculte pe Gur de Aur. Cu tote acestea momentul propice nc nu
sosise; era necesitate nc de un eveniment, care s provce pe
Gur de Aur al manifesta geniul n tt puterea i nuditatea sa.
Acest eveniment sosi i geniul cretinismului spuse lumel cine este
i ce putere divin oratoric era ntrnsul.
In Antiochia se fcn u sediiune din causa impositelor. Mal muli
ageni al puterii imperiale fiind insultai, Imperatorul Teodosin

136

D 1S ER TA IU N E LITERARA

pulul a6Q Meletitt, carel i chirotoni Anagnoste al bisericel <Jin


Antiochia.
In acest timp nn amic al s8fl, despre care Socrate, H ist, ecclesiast. Lib. 6. cap. 3, ca era Vasile, episcopal Selenciel, li trimitea adesea epistole il chiama ca insisten In deertele Siriei
spre a petrece mpreuna prin munii i solitudinile acestui inut,
care era plin de ascei ce practicat! penitena. Sntul loan avea din
natura dispcsiiunl pentru via monastic, i acum era gata a pleca
s ntlnesc pe amical 860.
Mama 8a afl despre acesta, afl c iubitul i unicul 860 fiQ voesce a o prsi i a se duce s petrec in solitudine. Pentra acesta
,l iea de mn i ducndul In camera sa II vorbesce ast-fel (vegl
cartea I a tractatului despre SacerdotiO) plngnd: F iu l meii,
D-de n a voit ca eu s me bucur mult tim p de virtutea tatlui
teu. Mdrtea lu , care urm ndat dupe nascerea ta te-a fcut
orfan i pe mine m'a lsat veduv. A m suferit tte greutile veduvie, pe cari nu le pte nelege cine nu le-a ncercat. i dnpg
ce 11 art dificultile ntmpinate cu educaiunea dice: *Singura
mea consolaiune n aceste miserit a fo st de a te vede n tot momentul i de a p rivi n faga ta imaginea vie i fidel a socului
meu celui mort, consolaiune, care a nceput din copilrie-i, de
cnd nu sdai a vorbi, cnd prinii gi mamele primesc m al mult
plcere de la copiii lor. Der pentru tote n u 'i cer de ct u graie, adic s nu caui a deschide u ran, care ncepuse a se vindeca. Ascept diua more m ele, c pte n u este departe, cnd
me vel ngropa n mormntul tatlui teu i vei reuni osele mele
cu cenua lu i, ntreprinde cltorii, atunci nim eni n u te va mal
mpedica. In timp ct voiu tri eu , suport presena mea i
nu i fie grea a tri cu mine. N u atrage asupr'i mnia i indignaiunea lui D-deii, causnd aia de m are durere unei mame,
care n'a meritat'0.
In urma acestei vorbiri i ragcianl de a putere persuasiv aia

de mare i att de atingtore din partea mamei sele, sntul Chri*


sostom renun de-o-cam-dat de a se dace Ia solitudine, ne ndrsnind a ntrista pe mama sa. Ca tte acestea mal tnjiifl tot esecut
planul 800, mal alee dup ce vjlu insistena cretinilor sntiocheni
de al alege episcop. Ast-fel spre a evita alegerea n persna sa, 8

BESPRE SFANUL 10AN CHRISOSTOM

13d

reO i ndat instalat Archi episcop al acestei ceti la anul 398


Februarie in 26, contra aspiraiunilor, pretenianel i a reclamaianel lui Teofil Alexandrinul.
Ga Archiepiscop ncepu a se ocupa serios d9 afacerile Bisericel.
El lucra acea ce trebuia, i nu voia a se conduce de voina lai Eatropifl, care avea curagiul de al considera ca creatura sa. Combatea
laxul i tote desordinele ce observa in popor. Severitatea ce areta
n combaterea abusurilor, a luxului ii cre mall inimici, cari nu
puteai! a suferi pe un censor att de sever. Entropii! deveni inimicul ,
i persecutornl s6n. Cu modul acesta 86 form o partit ln contr! J
cu scop de al perde. Din acest partit fceafi parte i cte-va ma*
trone ale Curel i char Imperatricea Eudoxia. Conspiraiunea nu
fcuse esplosiune, dar sntul Ion Gar de Aur innd un discurs
fulgertor contra laxalul femeilor, membrii conspiraiunel esplicar
cele dise de dnsul, ca dise la adresa Imprtese. Pentra acesta Eudoxia se snpr forte tare i scrise ndat lui Teofil din Alexandria, s vin imediat in Constantinopole spre a forma un Sinod, care
s depun pe sntul Ion din scaunul Archiepiscopal. Teofil, care
doria de mult aia lucru, veni ndat. Dar fiind c era mare tm
ca nu cum-va s revolte poporal vnnd adunat ua conciliu spre a
ntuneca i chiar spre a stinge lamina sorelal Antiochian, 86 destin
ca locul pentru ntrunirea conciliului s fie Chalcedonia; cea ce se
i fcu. Conciliul ntrunit, formul punctele de acusaiune i cit
pe sntul Chrisostom s compare lnainteI. Sntul Chrisostom rspunse, c dac se vor scote inimicii s8l declarai din numerul ju dectorilor, este gata a vent la judecat, spre a ,i apra causa,
n cas contrar 7 vor cita n van. Conciliul fr mult vorb
condemn i depuse trimindul lu esil.
Sntul loan mal nainte de a pleca n esil inu un discurs ctre popor n care dise, c nu pentru bogiile lume suferii aceste
curse, cci de ar fi aia, singur nCa ntrista, ci pentru iubirea ce
am ctre voi; pentru c tote le fac ca vo s ve folosii i pentru
ca nimeni s nu intre pe ascuns spre a turbura turma cea bine
constituit, ci s rmnei in simplicitatea credinei. Acestea sunt
causa pericolelor mele i acestea sunt de ajuns spre a m i ncununa. Dup acesta fu dus In esil ln cmpiile Preneti ale Bitiniel
In anul 403. In urma esilrel, poporul 86 rvolt contra tutor ini-

138

D ISER TA IU N E LITE RA R

trimise n anchet, sever, cari prinznd pe autorii sediiunel a.


macara n carcere. Muli cetteul fiind dai supliciului li 86 coufo.
car averile, aia c tt cetatea se afla ntro consterna iuoe ge.
neral, plngeri i ipete resunafl pe to te stradele. Der in acesta
consternaiuue ande era ajutorul ? Cine l apra de rigrea uuel jos.
tiil for mil ? Betrnul Episcop, Flavianu, plec de a dreptul la
Imperatorul TeodosiC spre a implora misericordie asupra poporalul
antiochiau. Dar poporul n urmM era tot consternat i lipsit de ori
ce mngiere. Pentru acesta st. Chrisostom ca locotenent adun lng
sine pe popor i prin 21 de omilii ce inu, inspir vie i consolaiaue nenorocita! al popor.
Eiocina acestor omilii este att de nalt i puternic In ct a
rSmas i va r&nnea nentrecut. Sntul Chrisostom continu n
timp aprpe de 12 ani misiuuea sa de instructor sad predicator i
consolator al poporului autiochiaa. In trpta de diacon i apoi la
cea de presbiter ct stete, se simia forte mulmit, i doria a re*
mne aci in t0t viea sa ; cci scia ct greutate si responsabilitate l crea ederea pe o trept mal nalt.
Dar lumina geniului sett nu se putea ascunde. Radele cele strlacittfre i bine-fctrtre ale acestui lucfer divin se rspndiser
peste tot orizontul crestintel. Lumina candeiabrulul antiochian
ptrunsese chiar i In locnrile cele mal deprtate i mal ntunecate
atrgnd ateniunea ntregului imperiu asupr-l. Ast-fel c scaunul archiepiscopal din Constantinopole devenind vacant prin tncetarea din vie a lui NectariO, se prea c nu este designat de ct
pentru marele orator al cretintii.
Arcadia succesorul lai Teodosifl n Oriente i mal ales eunuchul
Eutropiu nu se gndi de ct la Chrisostom pentru ocuparea acestui
scaun. Imperatorul i mal ales Entropia decimnd a '1 aduce n Con*
stantinopole, i temSndu-se de resistena lui i mal ales de a poporuled, us de mult finee. Penru acesta dete ordin comitetului 10*
cal spre a invita la o conferin. Acsta se i fcu i abia putur
a sustrage pe orator din mijlocul poporalul s6u.
Aducerea sntului Chrisostom pe scaunul archiepiscopal din Constantinopole fu singurul lucru plcut poporului, din cte a fcut
Entropia ct a avut puterea in mn.
Adus n Constantinopole sntul Chrisostom fu chirotonit Archie*

___________________ DESPRE SFANUL 10AN CHRISOSTOM

141

. ' -

too :
0 ! luptor strlucit i dup8 m0rte!
O ! armat ntristtor inimicilor i dup6 nmormntare!
III
Acest mare i snt om ca scriitor este frte copios. Dintre scrierile sale afar de cele amintite, voii mal aminti numai cteva:
1 Comentrie asupra evangeliel Iul Mateifl ln 90 de omilii.
2 Comentarie asupra evangeliel lui loan ln 88 omilii.
3 Asupra epistolelor cte u omilie.
4 Asupra epistolei cOtre Ebrei 34 omilii.
5 Asupra genesel.
6 In lauda Apost. Paul 7 omilii.
7 Contra Eresiel Ari anilor.
8 Contra Simoniel.
9 Contra lui Marcione, Cerint i Ebion.
10 Contra lui Archemon i Fotin cari afl suscitat eresia gnosticilor.
11 Contra lui Apolinare 1 carte.
12 Contra manicheilor 1 carte de mare importan.
13 Un tractat asupra Apost. Toma, ln care ine cu mult teorie
o disput asupra ereticilor.
14 D6u6 cri despre cntarea cntrilor.
15 Viea lui Meletifl, Episcopul Antiochiel.
16 Despre vestimentele legale ale preoilor i loviilor i ornatul
pontifical n legea vechie.
17 Un tractat contra eelor ce nu participai la liturgie.
18 Despre penitena, credin, rbdare i confesiune.
19 Mal multe tractate despre milostenie.
20 Discursnfl i omilii n tot postul Pascelor.
21 Un cuvnt despre tiarea capului sntului loan Boteztorul.
22 Imne i oraiunl.
23 Un elocintei elegant discurs ln favrea Iul Eatropifl, inimicnl i persecutorul 880, etc.
Voind a clasifica scrierile sntului Chrisostom le putem mpri
ast-fel:

140

DISERTAUJNE LITERARA

micilor declarai a! sntului i kiar asupra lui Arcadifl i Eudoxie!


cari ndat trim iser delegai spre al aduce napoi ca s linit^sca
pe popor. D6r dup trei delegaiunl abia 80 nduplec sntul spre
a se ntorca napoi In Constantinopole. Ca t te acestea nu voi a io.
tra n ora, ci se retrase ntro localitate mrgina p&ne cnd U
va absolvi sinodul de condemnare; las poporal l for ai lua 10cui i a le vorbi ca i mal nainte.
Abia se linitise furtuna dnt&id i ncepu un oraganii de calomnil. Poporul celebrnd serbarea unei statue a Eudoxiel i manifestnd usane pgnescl cu ocasianea acestei festiviti, sntul Clirisostom combtu aceste acte nedemne de cretini. Inimicii alergar
i spuser Eadoxie ca total alt-ceva de ct aceia ce disese. Acum
Eadoxia din fcu s se convce an concilia. Coacilial fa convocat, i n puterea canonului 4 i 12 ale sinodului din Antiochia
l condemn din i'l depuse. In anul 404 fu dat soldailor spre
al duce n esil. Mal ntftid fu dus n Nicea Bitiniel; de aci merse
nainte prin Capadocia, unde l eia nainte episcopl, monachl i
vergine vBrsnd torente de lacrml i picnd:
a fva ,
: bine era ca srele s-
trag napoi rafale sile de ct gura lui loanU s ta c .

DupS 70 de Jile de mergere pe jos abia ajunse la Cucus, un loc


inospitalier n Armenia. De aci strmutar ntru localitate i
mal art i deart, la Pytiunta n Pont i n fine la Comana. Ajuns aci, din causa ndelungatei cltorii, din causa insultelor i a
ariei sreln fn prins de friguri i n scurt timp i dete sufletul
n manele printelui tuturor, n 14 ale lunel Septembre anul 407,
n etate de 52 86& 63 de ani. Fn ImormGntat lng Comana, unde
espirase. DupS treizeci de ani sntele Ini Reliquie fur transportate n Constantinopole ea a pomp solemn i pase n biserica
snilor Apostoli.
Ast-fel fd vtea i fiinitul acestui snt om. Dnp mormntare,
gura 8a cea e aur a ncetat de a mal pronuna cuvinte, dar
Gur de Aur nc vorbesce i acum i instrnesce lumea. Ct a trit
a combtut tot ce era r8d, na mal puini combate i acum. A fost
eolumn tare a adevSratel creine, ar numai puind este i acu,
dopre eum Jice Foifl, cnd eselam, ts-

DKSPRE SFANUL 10AN CHRISOSTOM

143

FeneloD, etc. i acestea vor fi suficieni a ne spune cine a fost Chrisostom ca orator.
Un erudit contimporan i amic al Iul Francisc Petrorca, numit
Guillemus Pastrengicas Voronensis, $ice despre caracterul i capacitatea sntului Chrisostom:
a loannes Chrisostomus antiochenae ecclesiae presbyter, deinde
Constantinopolis episcopus, vir in divina el humana philosophia
praedpuus, in disputattonibus perspicax, in confutandts haereticorum erroribus acer : loan Chrisostom presbiterul bisericel antiodune, n urm episcop al Conslantinopole, fu brbat superior n
filosofia divin i uman, n disputaiuni perspicace (ptrunftor),
n combaterea erorilor ereticilor iste.
D. Villemain studin tractatul despre sacerdotifl, care este unul
di( capetele de opera ale sntului Grur de Aur, esclam picnd: Ce
accent de durere i de veritate! Acesta este simplicitatea lui Omer seu mai bine a naturel, este legea cretin care d mim el
ceva snt i curat. Iar Rollin'. <Acesta este elocma simpl i natural care ntrece totalmente tot acea ce arta cea m al studiat
ar putea s aib mat briliant. I n acest discurs, face el, nu este
nimic cutat ai forat, ci totul curge din sorginte gi totul este dietat numai de natur.
Considernd pe sntul Chrisostom din punctul de vedere al artei
oratorice vedem c Intrunesce cele mal emineni, cele mal nalte calitl oratorice: naturalul, pateticul, avuia, majestositatea, magnificena. Aceste caliti ad fcut din sntul Chrisostom cel mal mare
orator al lume! cretine. Dac clasicitatea pgn are a se mndri ca
Demostene i Cicerone, ca oratori emineni, apoi numai puin clasicitatea cretin a secolului al 4-lea, pe lng ali prini, are a se
mndri cu oratorul 8S& cel mare, cu sntul Chrisostom. Ce este i
mal mult, acest snt om, acest celebritate oratorie a crestinismului, d bisericel cretine dreptul de a se mndri intr'un grad i mal
nalt. Oratorul ciestin&t&el nu este lutru nimic inferior celor doi
oratori, pgni. Ast-fel c daca ar fi posibil ca aceti dul s asiste
la u comparaiune Intre dnii i sntul Chrisostom, nu numai nar
avea a se plnge, dar nc s'ar sim i forte fericii v6$6uduse pui
alturi cn marele Chrisostom; cci sntul Chrisostom Intrunesce calitile oratorice ale ambilor oratori al anticitel pgne. El de
ANUL IU

11

142

DTSERTAIUNE LITERARA

1. Omilii ale cror subiecte sunt luate mal tot-de-una din cartea
Facerel, din Evangelie i din Epistolele Apostolilor. Dintre acestea
cele mal nsemnate sunt cele 21 pronunciate de dnsul ca presbiter
In Antiochia.
2 Panegirice In ontfrea saQ lauda mal multor sni.
3 Tractate despre diferite cestiunl de disciplina i moral eretin.
4 Epistole de coresponden familiar. Intre aceste epistole primul loc ocup cele scrise din esilul sSti.
Sntul Chrisostom este autoritatea cea mal nalt la care trebue
s ne adresm In cea ce privesce nvtura credinei ortodoxe. Astfel c ori cine voesce a cunsee, a nelege snta scriptur, nu are
necesitate de alt nvtor de ct numai de scrierile marelui orator
i printe al bisericel. Verl-cine voesce a sci bine i perfect doctrina
ortodox i a combate eresiile, trebue a cundsce bine scrierile sntulul Gur de aur cum i a le celor ali doi p rini: Yasile cel mare
i Grigorie Nazianzenu, cari sunt columnele ortodoxiei i mari dascili l lume!.
Dup8 artarea celor precedente mi vei permite a face cte-va
reflesiunl despre calitile oratorice ale marelui Chrisostom, de i
a face acesta nu ar fi tocmai de mSsura nostr, pentru c apreciarea
sntului Chrisostom ca orator ar pute-o face un alt Chrisostom.
Chiar ernditul critic, Fotiu Patriarchal voind a vorbi despre sntul
Chrisostom i a-1 luda, nu ndrsnia, ci invoca sucursul marelui 0
rator dicftnd:
* , , &
, , : ! L ir mtiU armonios , p rin morte disolvat,
D ne noue, o i printe, lira ta, concede ne plectrul teii (u mic
varg cu care se lovia crdele lirei) ca s te ludm. *
Der dec fac acest act de cutezant, nul fac dect lund de
bas ateetaiunile brbailor nsemnai, cari nu numai sunt coinpetinl ca literai, der nc unii sunt celebriti i autoriti recunoscute de lumea literat i cari all studiat scrierile sntului Chrisostom i ale altor prini nu ln parte ca noi, ci In totul lor. E de
ajuns numai s amint&c cine-va fisele unul V illem ain, ale unul

LITURGICA
(Urmare ved No. II al anufti III).
4 2 . 0RTHRDJA SAU MUECAREA SERBA.TORILOR.

Orthrina serbtorilor, ca i vecernia lor, fiind plin de


cntri solemne, are i ea o deosebit parte sau adogire
in in'idlocul iei; acest adogire este Polieleui i citirea
Evangeliel, cum i la sfrit Doxologia sau Slavoslovia
cea mare. Dup Polieleu i ultima sedeln, se cnt nteia stare a Antifnelor Glasului al patrulea. Iar dec
serbtrea se ntempl n vre o Duminec, atu n d se
cnt t6te Antif<5nele Glasului de rnd, cnd se pune i
slujba nvierii mpreun cu slujba serbtoril, afar de
patru serbtorl Nascerea Domnului, Botezul Domnului
i nlarea Cruci! cnd nu se cnt nim ic de ale Duminecil, ci numai ale serbtoril. Pe cnd se cnt Laudele i Slavoslovia cea mare, poporul merge la iconostas
de srut icna serbtoril, i Preotul nsemnez frunile
cu untdelemn din candela ce arde la iconostas, pe care
st ic6na serbtoril, spre semn v6dut de bine-cuventare
i sfinire duhovnicesc, prin care se deosibesci adev6raii fii al Bisericel, pe cnd cel streini rfcmn ne mprtil de aceste preise daruri ale sfintei nstre Mame.
48.

LITURGIA SERBTORILOR.

La serbtorile cele m ari, Liturgia n sine n u sutere


nici o schimbare, afar de cntrile ce o nsocescu, i anum e: La nceputul liturgiel, in loc deTipicale, se cnt

144

DISERTA1UNE LITERARA. DESPRE SF N TU L 10A N CHRISOSTOM

ranie ori las s vorbesc nsui lucrul, cum fcea Demostene,


alte ori intr n cele mal mici detalie; din cele mal mici lucruri face ln.
crurl admirabili; abundao ne secat, joc de vorbe ce ncnt spiritele
asculttre, cea ce ne ar<5t pe Cicerone. La dnsul vedem un li.
bagiQ figurat, u iospiraiune vie, moral sublim, elocin briliaut,
imagini pline de vij mprumutate din natur i t6te curg fer,
ntrerupere ntro succesiune admirabil din gura divinului orator.
In sntnl Chrisostom vedem splendre estraordinar care strlucesce
peste cmpiile Siriei, aa cum naQ mal v^ut, nici vor mal vedea
aceste inuturi. Foesia unit cu filosofia, judecata 8nt0s, raiunea
In tt puterea sa, ca un cuvnt, t6te darurile divine att fost r8vrsate asupra sntulul Chrisostom n tt plenitudinea lor. Retoral Apolinifl din Rodu aurind pe Cicerone vorbind a versat lacrmi
jlicnd : <Romanii att ntrecut pe Greci i cu elocina >. Ast-fel ar
fi trebnit s strige i pgnismul n agonia sa i s iic: Cretinii
-aO ntrecut i cu elocina.
N id un om, dice Villemain, n a mplinit mai bine misiunea cuventulu de ct Chrisostom. E l este cel ma frumos geniu al erestinismulul. Prin cuvintele sale melodiose i vii este un reformator auster al vieel. E l a lepdat divinitile lu Omer, geniele lut
Pitagora fi ale lui Platon , dar n limba sa poetic represintd
magnificii, misericordia, bine-facerea.
D. Geruzet resnmnd despre sntul Chrisostom dice: < Cunoscina aprofundat a operelor Iul Chrisostom pote fi de ajuns spre
a forma un teolog consumat i un orator escelinte; prin studiul
asiduii al Basililor i Chrisostomilor elocina cretin pole renflori i a produce noue miracole.
In fine termin er prin cuvintele D ln Geruzet, care jjice
despre sntul Chrisostom: < Acest vie de devotament i de elocin, terminat prin martiriu, este una dintre cele mal frwmse
pagvne ale cretinismului, dupre cum discursurile oratorului sunt
cele mai mree monumente ale geniului cretin.
diac. S t . C & l i n e s c a .

SAU ESPLICAIA SERVICIULUI DIVIN

J 47

B) DESPRE SERVICIUL DIVIN AL SERBTORILOR


NEMUTABILE.
44.

SERVICIUL DIVIN LA NASCEfiEA DOMNULUI

Cea mal de cpetenie dintre serbtorile nem utabile este dioa Nasceril lui Christos. Ea este ca u n centru, imprejurui cruia su n t dispuse cea m at m are parte a serbtorilor nem utabile. In ajun u l serbtoril se citescu Orele I
(ceasurile) cele m ari, supranum ite in romnesce, Ceasu-1
rile m prtesei, fiind c asem enea ceasuri, cu parim il,
cu Apostoli, i cu Evangelil, se citesc num ai la cele mal
m ari trei Prasnice m p rtesei, Nascerea= Botezul==i
nvierea Domnului. La cte patru Orele (1.3.6.9) aulim
prezicerile despre Nascerea M ntuitorului lum ii ale Profeilor Vechiului Testam ent: pre David Dumnedeescul
Printe, cntnd n Psalm i nascerea E ternului seu Urm ti; pre M icheia, artnd Bitleem ul (5, 2) de loc al
nasceril Povuitorului lu l ls r a il ; pe V a ru c h u , spuindu-ne, c Dumnedeu-sa artat pre pm ent, i cu 6m enil
m preun a petrecut (3, 38); pe Marele Is a ia , bine-vestind nascerea Iul E m m anuil d in Fecior a , i p re d ic n d ,
c pruncii sa nscut no F iiu l, i s a dat n o , a cruia
stpnire (crucea) estepresteum rul lui, i se ch iam numele Iul nger de m are sfat, sfetnicii m in u n a t, Dumne<Jeu ta r e , B iru ito r, Domn al p c ii, P rin te al veacului
celui viitor. Dupe Profei, Apostolul P a v e ln e n v ed e rez i
Dumneleesca m rire a F iului lui D um nedeu, cu m i fructele venirii sale pre pm ent. In u rm E vangelitii (Mateift i Luca) descriu am nuntele nasceril D om nului Dumnegeii i M ntuitorului n o stru Iisu s C hristos.
O rthrina (utrenia) se ncepe cu D up-cinarea (pavecern i a) cea m are, la care se cnt profeticul im n al Marelui
Isaia, al crui refren este: Cu n o i este D u m n e ze ii, care
nvederez tot subiectul so lem nitii. Acest im n profeticii

146

LITURGICA

Antitone adaptate (potrivite) la fie-care serbt<5re, cnd se


aude i Troparul i Condacul serbtorel, ia r sfinii! servitor, la n-teiul Vhod, cnt Isodicul (In tralu l) serb.
toril. La cele patru serbtori m prtesei, Nascerea, Bote
zul, nvierea Domnului, i P ogorrea sf n tu lu i Duh, n
loc de Sfinte D umnedeule, se c n t : C i n Christos
va[i botezat, in Christos a ii m b r c a t; p e n tru c n
vechim e, catechumenii pregtii, se botezau n ajunul
acestor serbtori, i adoa ii Biserica c n ta acest verset
dintro Epistol (Galat. 3.27) a lui P a u l A postolul, p rin care
se arat, c toi ci satt botezat n n u m e le lu i Christos,
s au m brcat tot o dat cu puterea i c u g ra ia renascerii Noului A dam , desbrcnduse de o m u l cel vechiu i
de patim ile lui cele om ortore de suflet. A sem enea la nltarea sfintei Cruci se cnt, n loc de Sfinte D um nedeule:
Crucii tale ne n ch in m , S tep d n e, i s f n t n vierea ta
m r im ; p rin care Biserica ne n v a, c C rucea i nvierea D om nului s u n t isv<5rele m n tu ire! n<5stre, i p rin urmare, cele m al dem ne de v eneraia i de la u d a n0str.
In partea d in u rm a L iturgie, n lo c u l cn trii ordinare a f lc ii D om nului, Cuvine-se c u a d e v e ra t s te fericim pre lin e Nsctore de D u m n e z e ii, la serbtorile
ccle m ari se cnt Irm o su l odei a n o a d in c an o n u l serb to rii, pentru m al m are solem n itate i d istin ciu n e a
serbtori!. La serbtorile cele m a ri, n loc d e V ^u t a/m
lu m in a cea adevera t se cn t T ro p aru l serbtorii, care la vecernie, la O rthrin i la litu rg ie , se c n t mai de
m ulte ori, spre o mai ad nc n tip rire a ideei serbtorii,
fiind-c, dup cum s a d is a iu r e a , T ro p aru l co n in e essena ideei fie-crel serbtori.

SAU ESPLICAIA SERVICIULUI DIVIN

149

veni toi o singur Biseric. Pen6 i Kinonicul esprim


p rin spiritul cel profeticii al Iul David bucuria cea mare
a efectului Nasceril Iul Christos, licend: Rescun.prare
a trmisU D umneleu poporului seu.

45.

SERVICIUL DIVIN LA BOTEZUL DOMNULUI ( 6 IAN.)

Botezul D om nului este manifestarea gloriei Mntuitorulul la artarea sa n p u b lic , spre a ncepe lucrarea I
m ntuirel neam ului omenescQ; cci atunci El afost artat |
lum ii prin vocea Printelui ceresc Acesta este Fiiul
m eii cel.iu b it, in tru care bine o m v o ita , i prin pogorrea D uhului Sfnt n chip de porum b. Atunci sa descoperit lum inat Taina Dumnedeescel Treimi. Christos boteznduse n Iordan, nchinarea Treimel sa artat, Printele de sus a m rtu risit, i D uhul sa pogorit preste Fiiul
cel ce sa b o te z a t; pentru care dioa Botezului se num ete
i Theofania (), adec artarea lu i D um nede.
Serviciul div in al acestei e rb i tort se distinge de al ce
lor lalte serbtorl m ari ca i al Nasceril D om nului, p rin
aceea c n aju n se citescu Ore sau Ceasuri m p rtesei,
i O rthrina se ncepe ia r cu Dup6Cinarea sau pavecernia cea m are. Asemenea i cel alt serviciu d ivin al Vecerniei, O rthrinel i Liturgiel urm ez n tocm ai ca cel
de la Nascerea D o m n u lu i, pretu tin d in ea aducen d u ne
am inte de m arele i m ntuitorul ev en im en t al artrii
Domnului la-rul Iordanului, al u m ilirii sale su b m n a
naintea M ergtorului loan i al glorificrii sale p rin
vocea P rintelui cerescu.
Adogirea serviciului d ivin la acest serb tre este
sfinirea cea m are a apel, care se iace i dup litu rg ia d in
ajun, i dup litu rg ia serbtoril, cn d sfin iii serv ito ri
esu la rCL sati la fo n tn , cu tot p o p o ru l n p ro c e s iu n e ,
c n t n d Glasul D om nului preste a p e , cl. Sfinirea apel cea d in aju n i are nceputul de acolo c n vechim e
catechum enil se botezau m al cu osebire in a ju n u l acestei

148

LITURGICA________ .______________

deschide inim ele credincioilor spre p rim ire a Duhovuj.


cesci bucurii a Nascerii lu Christos.
T6te cntrile de la O rthrin acestei serb to rl esprim
Nascerea lu Christos cu colorile cele m al v il, n s Irmosul odei ntia, m prum utat d in p ro em iu l u n u l discurs
al Iul Grigore Theologul, nu m ai n trei cu v in te nvederez t6t iconomia n tru p rii C uvntului jic e n d : Christos se nasce, slvii-l; Christos d in c e ru r i, in tim p in a i-l,
Christos pre pm en t, nllali-ve.
La Liturgia acestei serb to rl, A n tif6 n e le , T roparul i
Condacul, arat, unele mal pe sc u rt altele m al pe largii,
subiectul serbto ril: (sodicul arat Nascerea Cuvntului
cea mal nainte de veci d in T t l; ia r Irm o su l odei a noa,
care se cnt n locii de Acsion, nvederez forte lm urit
Nascerea cea de sub tim p d in Prea cu rata Feci<5ra Maria,
d ic e n d : Tain stre in ve d u i pa /ra d o x , ce ru fiin d petera, scaun de C heruvim i Feciora, Eslea s l lu ire, ntru
carea s'a culcat Cel n e n c p u t, C hristos D um nedeu. Si
acest Irm os este m p ru m u tat d in p ro e m iu l u n u l dis
curs al sfntului loan Chrisostom Ul.
Ctre acestea, Apostolul i E v a n g e lia , a t t la acesta,
ct i la cele-alte serbtorl m ari s u n t alese i potrivite u
na cu alta astfel n ct s descrie is to ricu l i scopul serbtoril, fiind c, dup cu m s'a m al d is, serb to rile cre
tine n u su n t inv en ii a rb itra re , ci rep resen tail ale fapte
lor istorice, trase d in Noul T estam ent i d in istoria i
d in tradiia Bisericel. A postolul acestei serb to rl arat c
scopul Nascerii F iiului Iul D um nedeu fost, nscnduse
din femee su b lege, ca s rescu m p ere pe n a ia EbreescS
cea de sub lege, i s I druesc a d o p iu n e a fiesc (00&s), n ct s devie, n loc de sclavi, fii i m otenitori
al Iul Dumnedeu p rin Iisu s C hristos. Ia r n Evangelie,
p rin venirea i adoraiunea M agilor, se nv ed erez sapu
nerea neam urilor pgne la legea E v a n g e lie l, i adopia
lor alturi cu cel rescum pral de su b lege, p e n tru a de

______________________SAU MEUCAIA. SERVICIULUI DIVIN

151

poveduesc, c el este rada Tatlui. Biserica glorificnd


Dumnedeesca m rire a prea veclniculul Fii al Iul Dumne$eu, se r<5g s strlucesc i n 06 lum ina Iul cea purureafiit<5re. Apostolul i Evangelia de la Liturgia acestei
serbtori descrie cu am enuntul acest mare i glorios evenim ent d in viea pmentesc a Mntuitorului Christos , i
um ple sufletul credincioilor de ceva sublim i maiestos.
3. Serviciul divin al serbtorii cinstitei Cruci urm ez n i
tocma ca al celor dou 6 serbtori precedente, afar num ai 1
c la finitul orthrinei se adaog rnduela nlrii cin"
stitei c ru d , care ne aduce am inte de cele ce s a u fcut n
Ierusalim , Cnd ImpSrtesa Elena a descoperit de via
purttrea Cruce, la anul 325 dupS Christos. Si precum
atunci n Ie ru salim , Patriarchul Macarie a artat ctre
cele patru pri ale lum ii cinstita Cruce poporului adunat spre nchinciune, asemenea i acum Preoii n tote
bisericile lum ii nal cinstita Cruce cu ram u ri de busiiocu spre cele patru puncte ale lu m ii, artn d u o poporului cretin spre nchinciune.
Prin acest nlare a Crucii, Biserica n u voesce d r
ane arta sim plul lem n al Crucii, ci ea voesce, ca noi s
ne aducem am inte de Patim a M ntuitorului, i sl vedem
cu ochii m in ii rstignit i m u rin d pre densa p e n tru p 6 catele n<3stre, i s cdem cu u m ilin i c u recu n o scin
sl adorm ca pre u n Dumnedeu i M ntuitor al n o stru .
! Sinta Cruce, dup restignirea lu i Christos pe d e n s a ,
a fost ngropat in p m e n t, u n d e a sta t ascuns pen
n suta a patra, cnd a descoperito fericita Elena. La executarea inlrelcinstitei Cruci, Preotul se plec cu densa
pen jo s i se ridic de p atru ori, n se m n n d p rin plecri
ascunderea crucii in pm en t pen in su ta a p atra, i p rin
ridicri egale, descoperirea iei n su ta a p atra. Si fiind c
atunci n Ierusalim , cnd P atria rc h u l n la cin stita Cruce, tot poporul, cdend la pm ent, strig a cu lacrm l
(D<3mne m ilu esce), ast-fel i acu m , cnd

LITURGICA

serb to rl; i diip ce ati ncetat de a fi catechum en!


botezat, atunci sa nceput frum osul obiceiu de a merge
Preoii i a sfini pre credincioi i lo cu in ele l o r , prin
stropirea apel celei sfinite. Si p e n tru c n acest $i cate
chum enil se lum inau p rin botez, ea s a n u m it nc i dioa
lum inelor ( ). Iar sfinirea apel, care se face
cu mare pomp dup liturgia serbtoril, acesta represint,
prin afundarea Crucii de tre o r i, n s u i b o tezul Dom.
nulul nostru Iisus C h risto s.'

46.

SERVICIUL DIVIN AL SERBTORILOR

IMPRTESC, INTIMPINAREA, SCHIMBAREA LA F A $ ,

NLAREA C1NSTITE CRUCI.

i . Serviciul divin a lln tim p in ril D o m n u lu i, (2 teb r.), ne


aduce a m in te , c Iisus n ici o dat n u s ?a a r ta t in stare
mal um il, de ct ca p ru n cu de p a tru deci de dile, cnd
la a d u s prinii n Ieru salim , ca si p resen te n Templu,
i au oferit pen tru rescum prarea Iul co n fo rm legii, doi
pul de p o ru m b , sacrificiul cel m a l srcescu. Dar ns
ca recom pens acestei u m ilin e , b tr n u l S im eon la prim it n b ra e , a recu n o scu t n srcescu l p ru n c Iisus pe
Liberatorul om enirii, lu m in to ru l n e a m u rilo r i gloriea
poporului Iul israil. Pe l n g aoestea B iserica laud i
pe Feci0ra Maica D o m n u lu i, d in carea a re s rit S6rele
dreptii Christos D u m nezeul n o s tru , lu m in n d pre cel
din tru intunerecu ; fericesce i p re b tr n u l Sim eon, carele a prim it n b rae pre slobozitorul sufletelor ncStre.
2. Serviciul d iv in al S ch im b rii la fac, (Q Aug) n ge
nere observat, ne aduce a m in te , c M n tu ito ru l Christos,
schim bnduse la fa n m u n te le T h a b o ru lu l, a voit s
l descopere Dumnejeesca sa g lo rie n a in te a celor mal
alei dintre Apostolii sel, cu p u g in tim p n a in te a Patimei
sale, pentru ca el s n u se ndoesc d esp re Dumnezeirea
Iul, cnd l vor vedea restig n it p re cru ce, ci lu m ii s pro*

CUVfiNT
LA DUMINECA X II DE LA LUCA

nu ieee s'aH vindecat, der


cel noul u n d e s u n t 9
(L u c a . X V I I ; 17).

F railor !

In Evangelia, ce sa citit astdl, ai audit c s'a vorbit


despre dece leproi, cari au ntmpinat pe Iisus Christos,
cnd trecea din Galileaspre Samaria, i cari lati rugat iicend: Invtorule, miluescene pre noi, crora Iisus le-a
d is : mergei i v6 artai Ia preoi. Lepra acesta era u
b0l f6rte grea i fOrte uricis, i era considerat ca pedeps din partea Iul D de pentru crimele ce comitea
cine-va. Cel bolnavi de acest bl trebuiau s se deprteze nu numai din tamilia lor, der kiar i din societate,
i prin urmare el trebuiau s stea n trun loc deosebit,
ca s nu se molipsesc i cel-all, iar dupS ce se vindecati trebuia* s vie i s se arate la preoi, ca acetia v6pendul curii s le dea libertate a merge n familiile
lor: de 6rece preoii esercitau re-cum i arta medicinel
i eraii nsrcinai s separe pre cel bolnavi de cel s6ntol, mal ales pre leproi, cari se socotia necurai nu
numai n privina corporal ,dar kiar i sufletesc, ca unii
ce au clcat legea divin. Pentru acesta Iisus Christos le
lice : *Mergei i ve aretaLi preoIilor. Ast-fel, c mergend ei ca s se arate preoilor, pe cale s a u vfijlut vin-

152

LITURGICA SAO ESPLICA1A SER V IC IU L U I D IV IN

Preotul n al sfnta Cruce, c n t reii re p e t nencetat


D6mne m iluesce de p atru su te de o ri, n m e m o ria tot a
sutei a p a tr a , n carea cin stita C ru c e , e in d d e su b pj.
m en t, a lu m in at t0t lum ea cu ra d ele s tr lu c irii sale.
4 7 . SERVICIUL DIVIN AL SERBTORILOR
PREA SFINTEI NSCT0REI DE DUMNEZEU, I ANUME:
NASCEREA ( 8 SEPTEMBER), INTRAREA IN TEMPLU ( 2 1 NOEMBRE),
BUNA-VESTIEE ( 2 5

M A R T IE), ADORMIREA ( 1 5

AUGUST)

1. Nascerea Nsctrel de D u m n e z e u , d u p 6 nelesul


cntrilor acestei serbtorl, a slo b o z it p re n scto rii 86!,
Iochim i Ana, de obtesca d efim are a n e n a sc e ril de fii,
iar pre Adam i Eva c u toi u rm a ii lo r ia m n tu it din
stricciunea m o r ii, i a v e stit b u c u rie la t6 t lumea
(cond. i trop. se rb to ril). A cest se rb t6 re n romanesce se chiam S n t M ria m ic , d in c a u s c ea ne
aduce a m in te de p ru n cesca sta re a P re a S fintei Feciore.
2. In trarea n T em plul d in Ie ru sa lim a P re a Sfintei Fe
ci6re, pe cnd era in etate d e trei a n i, este n c o mai.de
aprpe prevestire d esp re m n tu ire a n e a m u lu i omenesc,
precum au d im n tro p a ru l se rb to ril : A s t z i este ina
in ie n se m n a re a (xpootjuov) b u n e i v o in e a l u i Dumnedei, s i p revestirea m d n tu ir e i o m e n ilo r . l n T e m p lu l lui
D u m nedeu lu m in a t F ecio ra se , a r a t , s i p r e Christos
tu tu ro r m a i n a in te l vestesce. I a r n c o n d a c u l dilei,
B iserica num esce pe S fnta F ec id r T e m p lu p reacurat
a l M n tu ito ru lu i, i V istie rie s f i n i t a g lo r ie i lu i Dumn e d e u , carea a d u c e n d u se n c a s a D o m n u lu i, a d u c e imp re u n d cu d e n sa D a ru l s a u H a r u l D um neleescului
D u h .^ -D e la pi0sa ad u c e re in T e m p lu l Iu l D u m n ezeii a
Prea curatei Fecire, se cade s n e n v m , c i n o ,
de voim a ne face v red n ic e te m p lu rl a le D u h u lu i Sfnt,
tre b u e 10'rte de tim p u riii s n e e d u c m n legea DomnuIul nostru Iisus C h ris to s, i s n e o b ic ln u im de mici
iu b i Biserica, i a o frec u en ta f<5rte d e s, s p re a n e ndulci
in tr ensa de n u trim e n tu l cel d u h o v n ic e s c .
rchierejil G e n a d ie , fo tl Arge!

155

t6te de*la copaciul cei mal mare i pen la firul cel mal
subire de erb, tte mflorescu i rspndesc m irosul
lor cel delicios n atmosfer, nlndu-se ctr tronul
D ivinitel, precum se nla 6re cnd sacrificiul Iul Abel i al lui N oe; obverval anim alele de la cea mai despreuit fiin pen la cea mal puternic, i vei vede c
t6te n lim ba lor mresc pre D-deu, m ulm indu-l pentru
bine facerile sele ; observai, ic, n u num ai animalele domestice, care arat recunoscin i m ulm ire ctr stpnul lor n m odul cel evident, dar observai chiar i
anim alele cele selbatice i vei vedea c nc nu su n t lipsite de acest nobil sim im ent. Dar fiind c ele n u su n t
dotate cu raiune ca s se nale la ideea despre m ulm v
rea ce se cuvine Iul D-deti, apoi m anifest m ulm irea
lor ctre acela de lacare primesce b in e facere.ll arat, $ic,
tte anim alele recunoscin ctre om , ca ctre u n representante al Iul D-deu, fiind date de creatorul su b t auto.
ritatea Iul. In fine ori de ar arta ele m u lm ire ctre
om , ori de ar m ri pre D-deu in stin ctiv , ori n ce m od,
$ic,ele tot dafi glorie lui D-deu, dupre cum ne ncredinez cnttoriul de psalm i, cnd ndem n t6t n a tu ra spre
gloria Iul D-$eu dicend: Tot suflarea s laude pre Dom
n u l (Ps. 148). Et b in el tte acestea lau d pre D-Leu i l
mulm esc pentru bine facerile priim ite; d ar re o m u l,
care este creatura cea m al perfect d in cte a fcut D-leu,
la a cruia creaiune n a d is n u m a i: s fie, ci a<Jis: *S
fa c e m om dupre chipul i asemnarea, n o str ( Facere
1,26) crui i a dat suflet n em u rito r: Si a s u fla t n tr ensul suflare de vie i s'a f ? c u t o m u l n su fle t v i u (Facere 2,7), n u se cuvine, $ ic , ca acest fiin att de distins s m ulm esc cerescului sft P rin te ? Nu se cuvine ca s m ulm esc prea n a ltu lu i su P rin te, care l a
pus n m ijlo c u l naturel i ia dat tte su b stp n irea s e a ;
care la pus n n a tu r ca p re o coron, se u ca partea cea
mal nobil a grandisel sale opere ? T<3te a n im alele se

154

P R E D IC I

deca! i curii cu desverire de acest urici<5s b01j


Inkipuii- acum, frailor, bucuria ce sa petrecut n j.
nima lor. Suferiau durere, eraii gonii din societate, lip.
sil de t<5t ngrijirea familiei lor, ba nc ce e mai mult
socotii ca 6men nelegiuii, i acum se v6d curii nu
mal cu cuveutul lui Iisus Christos. Mare este puterea lui
Ddeu frailor!! Dar <5re ce fcur ei ? Simir ctui de
pucin puterea divin manifestat n corpurile lor ? Da!
puterea Iul D-deu toi au simito , vfidendu-se vindecai,
dar nu toi aii artat semne de recunoscin, nu toi au
venit s dea glorie lui Ddeu, ci num ai unul din el, care
era Samarinean! Numai unul, die, a recunoscut, c dup
bine facere urmez mulmirea; num ai u n u l a cunoscut c este dator a mulmi. Pentru acesta'Samarineanul
vine ca s'! arate naintea lui Iisus Christos simimen
tele de mulmire i recunoscin i s se devote lui cu
pietate, dup6 cum ai au^it n E vangeli: *Er u n u l d in
ei, ved en d c sa v in d e c a i, s a n to r s c u g la s m a r e slv in d p r e D-deii. Apoi Iisus, vdendul c ngenuche na-

intea lui, l ntreb : Au nu dece sau curit ? Dar cel


nou6 unde sunt ? Nu sau aflat ca s dea slav lui D deu!
Vedei frailor, c mulmirea i recunoscin sunt nisce
datorii f<3rte mari i sacre ale om ului. Urmarea Samari
nenului este n adevr demn de t<5t lauda i demn de
imitat. Si snta Biseric ne amintesce acesta ast-di, ca
s ne nvee i pre noi a fi m ulm itorl ctre D-dei,
ctre Iisus Christos care nea curit de boala, picatului
al crui resultat este m6rtea, dupre cum dice i ApostoIul Paul: c Pentru tote m u l m i l i ; c c i a c e sta este voia>
lui D-de intru Iisus Christos spre voi (Solon 5;18). S
cercetm dar acest adev6r.
Frailor! Privii natura n t<5te am nuntele el i vei
gsi motive de ajunsti pentru a v6 convinge, vei gisi
^ic, argumentele cele ma! tari pentru datoria de a mul
mi lui D-deu. Privii plantele cmpului i vei vedea, c*

________ ________ PREDICI

15

Printe, nu este dect un ingrat. El dice, c tot ce are,


a dobndit prin propria sa diligent. Este adevSrat c
prin diligena sa, ns de unde i-a venit Iul acea diligen i capacitate? Nu 6re de la D-deu? Si chiar acum
ceea ce lucrez, lucrez cu adj u torui Iul D-deu, dupre
cum iice profetul: Dencur didiDomnul cas in zadar
sa r o sten i cei ce o zidescu. Si n caul acesta, die, cnd
cine-va orbit de pasiuni ar dice, c nu trebue s1 multme&c, apoi atunci nu numai ar pgctui pentru nemul
mirea sa, dar ce este mal m u lt, Iul, dupre cum am
dis, l este ncredinat mul mirea i recunoscin din
partea tutor fpturilor, ca el s le nale ctre tronul
prea neleptel Provedine a Iul D leu, i ne mplinind, lic, acest datorie, el trage dup6 sine natura n*
treg i o supune corupiunel i ingratitudinel. Apoi
cine-va convins va dice: cnd primesc bine-facere i
sunt sntos s m ulm esc, dar cnd sunt bolnav,
ce mulmire s dau lui D-den ? Si atunci trebue s
mulmim frailor. Apostolul Paul d ice: P e n tru t te
s m u l m ii, cci acesta este v o ia lu i D-deu in tr u Iisu s
Christos spre voi. Si ec pentru ce tice : Noi cnd sufe-

rim e b61e i de alte ne ajunsuri vei sci c i acestea


sunt bine faceri : cci, boia c o rp u lu i a d u c e m n tu ir e a
su fle tu lu i. Ne rtcim adesea, uitm datoriile nstre ctre D leu, er cnd suntem n nenorociri i n suferine,
atunci ne aducem aminte i kimm numele Iul Dumne$eu. S fim convini, $ic, c morburile, cum i altele,
nu sunt de ct semnul bunel voine a Iul D deu ctre
noi. Cci el n u voiesce n im e n i s p r , c i s se in to r c c
i s f i e v iii. Nu voiesce ca omul s perd sufletul sSu :
c ce folos este d a c o m u l a r d o b n d i lu m e a tu t i i
va p erde s u fle tu l su ? SatL ce va da om ul skim b pentru

sufletul s6u ? Pentru acesta dar, Prea bunul D-deu n u ne


las, c : Pre care D o m n u l l iubesce, l i c e rt , i bate
p re to t fiu l, pe care p rim e sc e (Ebr. 12^6). bac un p"

156

PREDICI

mic, umbl, lucrez, ns numai din instinct i numy


ntrun mod impus, i totui dau glorie lui D-lefi i *imul.
mesc pentru binefacerl; apoi om ul care este ndestrat.
cu minte prin care judec, cu voe liber, ast-fel c el Iucrez numai ceea ce voece, dupre cum ice neleptul Sirach: n a in te a o m u lu i fo c i a p , v ie i m o r te , ca el
la ori care va vrea s n tin d m n a s a : c n im e n u in u
a poru n cit s lucreze p g n esc e i n i m e n u i n a d a t libertate spSc tu esc (Sirach 15; 1420); el, die, care e-

ste ndestrat cu facultatea vorbirel, adic cu instmmentul cel mai preios prin care si esprime mulmirea,
prin care i p0te comunica ideile sale a ltu ia ; cu alte
vorbe, el care este ndestrat cu puterea cunoscinei spre
a nu remne nimeni 1a ntuneric, nu trebue s se arate
mulmitoriu i recunosc6toriu ? Afar de acestea vedem,
c t6te animalele de la *insecta cea m al mic pen6 la a
nimalul cel mal mare, t6te plantele de la arborele cel
mal gigantic i pene la firul cel mal subire sunt fcute
i destinate pentru necesitile om ului. Apoi aerul, care
este vrsat n atmosfer i pre care 11 respirm n fie-care m inut, i n lipsa cruia n am putea esist, nu sunt
0re destule motive puternice, cari s ne ndem ne a glorica pe D leti i al mulmi in fie-care secund ? Da I sunt
destule! I Asupra omului su n t revrsate t<3te buntile
i t6te darurile lui D-eu ca u m n frte darnic ; nici
u fiin pmentesc n u se bucur de daruri mal sublime de ct omul. Gele-alte fiine se bucur de mal puine
i mal mici daruri dupre puterea lor i totui mul mesc
bine fctorului lor, der om ul s n u mulmesc ? Nu
trebue s uite nvSttura M ntuitorului Christos, care
lice: t cu c t este m a i n a lt cM em a/rea i d e m n ita te a ,
cu a t ta e m a i m a re i r e s p u n d e r e a ; c c i, c u i s a
c r e d in a t m u lt, m u lt se v a cere d e la e l ; i c u i s a dat
m u lt, m u lt se v a cere d e la el (Luc. 12;48). Si dec cine*
va n u l m plinesce acest d a to rie c tr a to t putintele

159

ilo r cel c h ia m p re el (Ps. 134; 7:146 ; 8,9). Conserv,

<Jic, t<5te animalele i diferitele lor varieti, plantele cu


diversele lor specii, cari mbrac cmpiile n cele mal
frum<5se haine, cu care nu s'au putut mbrca nici cele
ma! pompOse i cele mal luxurise fiine din lume, du- ,
pre cum dice Mntuitorul Christos: S o cotii c rin ii |
c m p u lu i c u m cresc i d ie vou, c n ic i S-olOmon n tr u
tot sla va sea n u s a m b r c a t &a u n u l d in acetia (Mat.

I
v

6; 2232). Si dec D- ngrijesce de aceste plante, cari


diminea nfloresc i sera se vetejesc, ast-ii sunt frum<5se i umplu universul cu mirosul lor cel n o u , er
mine vine c6sa i le dobr ; apoi cu ct ma mult ngrijesce de cor<5na naturel, fiin inteliginte, de i ingrat !! Iisus Christos lice : F r vo ia lu i D-cleu n ic i
u n fir d e pr d in ca p u l v o stru n u v a p e n , c n m n a
lu i D-deu este su fle tu l tu tu r o r celor ce vie u e sc i d u h u i a to t o m u U (Mat. 10; 30. lob. 12; 10). Asemenea profetul David dice : de la D o m n u l p a ii o m u lu i se in d re p tez , c n d v a c d n u s e v a s t r u n c in a , c D o m n u l in tresce m n a lu i (Ps. 36 ; 23,24). Ast-fel der, noi trebue

sm ulm im lui D-eu n tot timpul i la ori ce pas,


cci El vede tte micrile nstre i le dirige. Dec n u
mulmim i nu recunscem buntile sele, apoi atunci
ne asemSnm cu poporul Israelit cruia Domnul l <Jice:
Boul i a sin u l a cu n o scu t eslea D o m n u lu i su , e r Isra e l n u m 'a cunoscut p re m in e . (Isaia).

In fine un lucru frte evident, u n argum ent frte puternic, care nfrunt pe tot m petritul i necredinciosul
il face' st plece genuchele i s mulmesc a tot-putintelul Ddeu, este admirabila conducere a Universului
ntreg. Nu voesc s v6 arSt cum fie-care planet i are
cursul sSlregulat n ju ru l srelul dupre legile nemuta
bile, pe care le-a pus prea Infelepta Provedin; n u voesc s v6 spun cum srele resare $i apunl^i om ul are
jli i n<5pte, tim p de lucru i de repaus, ci voesc a

158

PREDICI

rinte pedepsesce pe fiul s6 pentru fapte rele, dac 11


ne nainte deosebite obstacole ca s opresc din calea
faptelor rele i s devie om virtuos, nelept i m em bru
folositor societel i adevrat fr. al Patriei i al Bisericel, 6re cu acesta nu iubesce, i pentru acesta el nu
trebue s m ulm esc printelui seu ? D a! tre b u e ! Apoi
cu ct mal mult trebue s m ulm im noi Printelui
Ceresc, care tte le face pentru binele i fericirea nstr.
Iisus Christos dice : Dac tatl scie i n u d fiului s6u
erpe n loc de pine, apoi cu ct mal m u lt Tatl vostru
cel ceresc scie a da vou cele bune. P rin urm are tot-deuna s dicem cu l o b F ie n u m e le D orrinului bine-cu
v e n ta t d e a c u m si p e n e i n v e a c ; p r e c u m a p l c u t Domn u lu i a a s'a f cu t-, c d a c a m lu a t cele b u h e s lum
i cele rele.

El bine I Dar <5re numai acestea s fie bine-facerile, ce


primim de la D deu? 0 ! adncul bogiei i al milosti
vire lai D-deu I Ct eti de mare i revrsat asupr-ne
cu mbelugare i noi ct suntem de in g ra i! 1 Cte bine
faceri vin asupr-ne din tesaurul cel nesecat i, cu t0te
acestea, albea pcatului acopere ochii notri cel sufletes d i trupeei, i nu ne lsa s vedem m iraculosul isv^r
al Providenei divine i s nlm cu iim ilin vocea
ndstr ctr cer, ca samarenenul cel vindecat de lepr! I
Ne ntrebm c numai acestea s fie bine facerile, ce primim ?Nu sunt, frailor, num ai acestea, ci ele sunt multe
i fdrte multe. D $e conserv t0te n tru permanen
perfect, El gubern elementele naturel i le ndreptez
spre necesitile nstre, dupre cum jice profetul David:
Ps. 94, 4) In m n a lu i D-dett sunt marginile pmentu lu i i n lim ile m u n ilo r a le l u i sunt ; El ridic non
de la m a r g in ile p m e n lu lu i, fa c e fulgere i ; scote v n tu r i d i n visteriile sele, m b r a c c e r u l c u nori , g&
tesce p m n tu lu i p l6 e, resa/re i n m u n i e rb i piwM
spre slu jb a o m en ilo r, E l d d d o b ito c e lo r h r a n a lo r i V *

161

pe nfocaii lor persecutori. Pe de alt parte numeroi ereticl au eit chiar din sinul el, cari n a lcut alt-ce-va de ct
ca ea ma m u lt s s6 ntresc n doctrina cretin i s
trium fe asupra lor n trun m od miraculos.
VSdend dar aceste numer<5se urm e ale prea Inelep-

tel Providence n neam ul omenesc, cine din noi ar remne ne m icat i n ar nla im ne de raultm ire i de
recunotin ctr tro n u l lui D leti ?
Ba nc ce este m al m u lt noi vedem c chiar acum El
n u t deprtez m na sea conduc6U5re: Hesare srele seu,
i peste cei rei i peste cei buni, i ploue peste cei drepi
i peste cei nedrepi (Mat. 5,45).

De aceea frailor, trebue s mulmim Iul D-deu. Deci


cineva nu lar mplini acest sacr datorie, apoi acela
se asemn celor noue leproi, cari nu sa ntors la Mntuitorul Christos spre al mul *m i p e n tru binefacerea priimit de la densul, i pentru care Christos f<5rte sa indignat licend : der cel nou6 unde sunt?, De aceea noi tot*
de-una i pentru l<5te se mulmim Iul D deu. Dec sun*
tem snetol i avem t6te ndestulrile pmntescl s dm
glorie Omniputintelul Creator, c a bine-voit a revrsa asuprnet0te bunurile,ca s dm i celor lipsii i s dicem
cii profetul David : Bine cuvintez su flete a l m e ii p re
D om nul i n u u ita tote respltirile lu i . Dec suntem in
suferine i ble s rbdm cu statornicie i s $icem cu
lob: fie numele Domnului binecuvntat; cci n u m a i cel
ce v a rbda pene la sferit se v a m n t u i (Mat. 10;22),
recunoscnd tot-de-u-dat c i acesta este u binefacere,
ca una ce are de scop de a ne ntrce de la fapte rele.
Si cu toi mpreun s ludm numele Domnului, i precum ngeri n ceru fac voia Iul cea snt, cntnd n jurul Tronului sgii : S d n t! S n t! S n t! D om nul S a b a o t,
p lin este cerul i p m e n tu l de m rir e a l u i , (lsaia 6; 3)
tot ast-fel i noi pre pmnt s petrecem, i nici decum

160

ruga ca s uitai n cartea neamului omenesc, adecj


n istori i vei vedea, c Providena divin nici u dat
nul-a ridicat mna sea binefct0re i conduc6t6re de
d'asupra omenire!. Adam pScctuesce, der D deG nul
las in proiunda desperare, ci l d ra$ de speran:
cum c semea femeel va sfrma capul arpelui. (Fa.
cere 2). In timpul diluviulul (Potopului) conserv pe
Noe, pe fiii i nurorile sale spre reproducerea neamului
omenesc, ordonndu-1 s se sue n corabie ca s scape.
Abraam din me^ilocul idolatriei este chimat ca sl
fac printele poporului ales il d n posesiune era
Canaan. Poporul EbreU e scos din Egipt prin puterea
divin; jiua 11 conduce prin nor i n<5ptea prin stilp
de foc; l trece prin marea Roie, la muntele Sinai l
d legea prin Moise, il declar de poporul SSfi.- Apoi
n timpurile cele mal dupe urm, cnd ntunericul i
idolatria domnia n lume, cnd uitaser cu totul pe D jeu,
cnd crima era fr pedeps i fapta bun fr rsplat,
cnd, die, toi numai sciau de unde vin i unde se duc,
i toi era ntru confusiune general, atunci prea bu
nul Printe trimite chiar pe Fiul sfeu Unic, pe Domnul
nostru Iisus Christos, dupre cum iice Evangelistul: A
t t de m u lt a iu b it D-leu lu m e a n c t i p re fiul sH
u n ic Va d a t, ca to t cel ce v a cred e in tr u E l s n u pr,
ci s aib vie v ec in ic ( 3; 16). Ctre acestea, s

observm cu de amruntul i evenementele din Biserica


cretina orthodox i vom vedea c m na Providenei
nici o dat nu sa ridicat dasupr 1. Ea de t0te prile a
fost btut de inimicii nrutii,att Ebrel,ct i pgni
i cu U5te acestea ntrit de mna Providenei a resistat
cu vig0re. Providena divin, jic, trimitea trie sufle
tesc adevrailor cretini i cete ntregi de martiri *
sacrificau viea. Prin acesta au ruinat pe nfiortorii 1*
nimici, aii py basa adevratei biserici, au sigilat credina
p rin siigele lo r i ati n to rs la c re d in a c re tin i chiar

ISTORIA BISERICESC
Aflam cu mare plcere, c Domnul prim-Ministru I. Brtianu,
apreiftnd laudabilul sacrificiu al Prea sfiniilor membri al sutulul Sinod, pentru tiprirea renumitei opere Istoria Bisericei
Orthodoxe > a venerabilului printe Qntt, a bine voit i Domnia
&a a se asocia la acst fapt frums, contribuind cu 500 lei noi.
On0re D-lul Ministrn!
Prea Snitnl Episcop al Dunrel-de Jos ne-a anunat, c n urmarea apelului fcut de jurnalul <Biserica Orthodox Romn, pe
lng persnele din judeul Ismail publicate n No. III al acestui
jurnal, aii bine voit a contribui la publicarea Istoriei BisericescI a Yenerabilulul P. Ghtte, nc nrmtorele persne din judeele Bolgrad i Cnvnrlnl.
DIN ORAUL GA LA I
LeY B.

1. Comitetul Permanent al Consiliului General Ju~


deulul Cuvurlul
80
2. Biserica Snii Yoevoijl (Mitochu) din Galai .
3. Biserica Prea Cnvisa Par&schiva. . . . .
4. Biserica Sntul Haralambie din Galai . . .
5. D. Mantu B u fa '
6. > G. Yolente
7. Iconomul loan Severin, Protoiereu . . . .
8. Fraii ntache
40
9. Protosinghelul Petru G heorghiu
10
10. Preotul Nocolae Trbu
11. Ierom. Iacov A n d re iu
12. Monachul David Andreifl . i . . 12
. .
13. Preotul Elie B ab i

200
40
30
22 70
10
20

!0
.
5

~~484 70

152

PREDICI

s nu ne ngnfm, s fim i m odeti; cci mndriio- I


le st Domnul in contr, i ast-fel petrecnd i mulj. f
mind Domnului de t6te i pentru tte, darul Domnului I
nostru Iisus Christos va fi cu not pen n sftritul vea- \
cuiul. Amin.
d u c . S t . C k lin e s c u .

S E V E R S IR E A L IT U R G IC E I IN T IM P U L A PO ST O L IL O R

Snii Apostoli, prihnind ordonana de la Domnul nostrn Iisus Christos ca s svrsc misterul euharistiei intra amintirea lui, ndat,
dupg nviere, aQ i nceput a aduce acesta Intru mplinire. La acest
snt serviciu el aQ inut ordinea introdusa de nsui Domnul nostru
Iisus Christos. Acesta se vede din urmtrele cuvinte ale sntului Evangelist Luca, cari se coprind In faptele snilor Apostoli: c i erau
(toi credincioii) ateptnd Intru nvtur& Apostolilor, i Intru
mprtire, i Intru frngerea pinel, i ntru rugciune (cap. II
43). Din aceste cuvinte ale sntei Scripturi, precum i a altor istoricl al Bisericel antice cretine, se tnvederez c litnrgia In timpul
snilor Apostoli s svra cum urmz :
In timpul serei adunndu-se Apostolii i cretinii ntrun loc,
cu deosebire n foiorul din Sion, s propunea dintrnn-tifi o nvgtur ctre toi fraii, prin care 11 ntrea n credin i \e> da
regule cum s veuesc crescinesce. Dnp ce toi fraii s mngiaQ
in deajuns prin aseminea predic inspirat, s sculaQ la rugciune
i cel ntiQ dintre dnii cu nite profunde esclamaiunl s ruga
lai Dumne^eQ din partea tuturor de ertare; ins trebue a ti c acest rugciune nu era pregtit, ci inspirat spontaneO. Dup terminarea rugciunel, punnd nainte, dnpg exemplul lui Iisus Christos, pinea i paharul ca vin amesticat cn ap, se fcea amintire de
dragostea i bine-facerile artate de El n rescamperarea neamului
omenesc : adec, de patimi, de m0rte i nviere, i de cina cea de
tain, pe care a ordonat a o face intra amintirea Lui. Dnpg acestea,
mnlmind printelui ceresc l aducea spre jertfii pinea i vinul puse
nainte, asupra crora klmnd pe sntal Spirit 11 ruga ale sni i
ale preface in corpul i sngele lui Iisus Christos; iar adunarea

ISTORIA B1SER1CESCA

164

DIN JUDEUL,

l OK ASUL B O L G R Aj)
l! B.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Protoiereul Iosif Glisianu.


Iconomul George Vea .
Preotul Vasilie Vulpe .
Eliseia Y e a ........................
V
Vasilie A g o ra .........................
9
loan Diaconov........................

Andrei Paraladov. . . .

Ionichie Stadnicov. .

Platon Danilov. . . . .

Mihail C&znacle . . . .
D.
Dobre N&lciu din Cemechioiu

20

10
10
5
20
10
10
10

10
20

2
127

ORAUL. B R A ILA

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Protoiereul Alex. Sudeenu


Iconomul Cosma M o escu
Proistosul Biserice snta Geor ge. . . .

p
snii Impral . .

sntu Nicolae
. . .
Epitropia Biserice Adormirea Malcel Domnului
Preotul Michail Dikeofilax

20
5
10
. 6 20
2

20

_
67 20

CHRONICA ECLESIASTICA
I
BISERICA ORTHODOX. DE RESAR1T,
1. P a tr ia rc h ia de Const&ntmiipol.Este cunoscuii leclorilor notri, c cretinii orthodocl, supui Imperiului turctl, i
carii nu aparin la naiunea bulgar, simii re^resentat naintea
guvernului prin Patriarchul de* Constantinupol. Prea Sntul Patriarchu pentru gerarea afacerilor eclesiastice, este ajutat de cirS
sntul Sinoda al Bisericel celei mari, compusa din dol-spre-gece
Metropolil al diferitelor Eparchil, att din Turcia asiatic, ct i
din cea eurorn, i In afacerile politice, Prea Sn(ia sa este datora
s se consulte cu Consiliul micsta naionala >, care se compune din
toi membrii sntului SinodQ i laici. Cu ocasiunea micrilor slavice din Imperiul turca, Consiliul micsta naionala a preeentatfl
Prea Sntului Patriarcha urmtorul acta, adresndu-I rugmiutele
sle, ca s Intervin pre lOng guvernu, spre a nu se face vre-0 ne
dreptate naiunilor neslavice din Imperia. Noi dmU aici actul din
cestiune, pentru ca lectorii notri s cunscC mal de apr6pe Ingrijirea, ce Prea Sntul Patriarcha prt pentru cretinii, pre carii 11
represint :
*
Prea Snte Stpne! Cele doc corpuri din jurul Prea Sniel
vstre,. adic sntul Sinoda i Consiliul micsta naionala, lund In
coneideraiune, c de la una timpa nc6ce In puternicul nostru Stata,
precum i tn Europa occidental, s'&a nceput nisce micri, reiative la ficsarea de privilegii i drepturi pentra provinciile resculate,
precum i pentru cele-l-alte popre, afltre sub sceptrul autocratorialQ, i c nesce pretini representanl al poporului Bulgara,
umblnd prin Europa, atac contra drepte i a adevratei tiine

166

SEVER1REA LITURGICEI IN TIM PU L A PO STO LILO R

rspundea amin. In nnna acestora frngftnd sntele daruri !e


mprea credincioilor. Acest snt sercicifl se lnkeia prin o nf0.
cat rugciune de mulmire compus din cntri de psalmi, dupre
cum acesta 86 vede din esplicarea liturgie! sntului Chrisostom.
Dup6 terminarea sntei liturgi, 86 regula (prin ngrijirea dia
eonilor) o masjos n Biseric din proaducerile cretinilor,
care se namea cina dragostei sfl . Ast-fel de tratament in
unele Biserici ncepuse a se svri abusiv nainte de svrirea eucharistie. Dr aseminea abus dupre artarea fericitului Auguetin sa desrdcinat klar de ctre sntul Apostol Pavel. Pe urm
sindele snilor prini an stabilit, ca snta encharistie s nu se
ma! dea dup gustare, i nici s nu se mal fac aseminea tratamente n Biseric. Ast-fel se svrea snta liturgie de sni Apostoii dup nlarea lui Iisus Christos la cer.
Cnd Ins numrul credincioilor a nceput a se nmuli, auncl
i serviciul Divin s mri i s lnfrumuse cu 6re.care ceremonii;
spre acest finit, chiar de ctre sni Apostoli safl introdus la sevrirea sntei Liturgi mal multe ceremonii mprumutate diu legea Iul Moisi, Iar altele safl inventat i safl predat Bisericel peutru splendrea casei 1121 Dumnezeu (1).

(1) UcTopH^ecKoe H3flCHeme va HxyprijD. pag. 18.

___________ ___________ CH R O N IC A E C L E S 1A S H C A

169

0 8C01& lOng Biseric. Acest scl abia terminat, de constrnitO,

a czuta sab bnuiala populainnilor i a administraiunel turce,


c ar fi plin, cu arme i materialii de resbel i c tot-o-dat ar fi
i minat. Bnuiala a fost nlturat de ctre Tefic Bel, administratorul locului, dar masa poporului, Instigat de ctre chogi, a ruinatu scla in temelie, a erupta In Biseric, batjocorind cele
snte n tot modul, i deprdud Biserica. i pentru a ncorona
faptul, unii choge, suiudu-se In clopotni, a cntat triumful islanismului asupra cretinismului. . . .
2.
P a t r i a r c l i i a d e I e r u s a l e m . Corespondentul folel periodice din Petersburg nepKOBHatifi BI5cthhk =&jurnal bisericesc
111 comunic mal multe scirl importante, reiative la sntele locuri,
i privitore pre fostul Patriarcha al Ierusalemulul Kiril, precum i
pre visita, fcut acestor snte locuri de ctre imperatorul Brasiliel.
Mal nti este cunoscuta lectorilor notri, c In urmarea actului sinodal, de la 7 Noemvrie 18 7 2 , Prea fericitul Patriarchfl al
Ierusalemulul Kiril a fotii detronat de ctre comunitatea ortodocs
din Ierusalem, pre motivul de schismatic. Ne revenind asupra acestul acta, att succesorul lui Kiril Procopie, precum klar i
actualul Patriarchfl Prea fericitul Ierotel, i considerndu-se i
In present culpa Prea fericitului Kiril, de a se acorda i Bisericei bulgare titlul de autocefal, ca o culp egal cu schisma religios, Rusia n unire cu Biserica sa a chotrlto, ca veniturile sntulul Mormnta, trase din Basarabia rus, s se rein i s nu se
mal elibereze In primirea comnnitel grece din Iernsakm nici unfl
singurii banfl. Acest stare de lucrri a pus pre comunitate n
mare strmtorare, i totul a fost suportat cu resignaiune pdnd
pre la finele lui Noemvrie anul espirat. La acest dat a sosita n
Ierusalem rchimandritul Kiril ( 1 ), fost rectorii al scole teologice
grece din Ierusalem, i actualminte superior al metochulnl sntalai Mormatd din Muntele Atonului, carele a propagata printre mem
brii comnnitel entolul Mormflnt mpcarea cu Patriarchul detronat. Satt subscrisa adrese de mpcclune, sa ales o depata(1) A c e st A ro h im an d rit K iril e s te a n a l d in n v e | c e i P r e a f e ric itu lu i K iril. E l

fl* fXcutfi s tu d iile n eoiSla teo lo g ic d in C lialk i a P a tria rc h ie d in C o natantinupol, a n d am av a tfi i n o ondre de 1 -f fi c o le g de a tad ifi, apoi fl-a complectat
studiile in Germania.

168

CHRONICA. EGLES1ASTICA

chotarele geografice, stabilite de istorie i de teoria etnologici (!


naionalitilor), na numai dincce de Em, dar ntrun modtt i y
paradocstt ntind preteniunile lor n Tracia i Macedonia.
Deci noi snbscriil membri al ambelor corpuri, adunndu-ne a8tdl
ln preseua nalt Prea Sniel vstre, ndrsuimfl, s o rugmjj
ca, cat se va pate mal curnd, s supunS la cunoscina Inaltalu!
uostra guverna nedreptatea, ce n acost privin se face naionalitei nstre, care din contr este i mal numers cu tote sforarile, dar tot-o-dat naionalitatea nstr n t6te mprejurrile critice pentru Imperiu s'a artata i mal paelnic. Presental, v8 rngmfl, cererile nstre cele drepte naltului guverntt , pentru ca ln
Iubirea sa de dreptate s nu admite nici una felu de escepipnl i
ditinciun ntre supuii aceluiai guverna, care n viitorii pottl s.
aduc mal multe tarbnrrl, dar s n tin g aceste msurl bine-fcgre asupra tuturor supuilor Maiestii s61e. (Ye^l Bizantida din
30 Noemvrie an. espiratO).
Pentru realisarea celor cuprinse prin acesta actQ a Consiliului
micstu, precum i pentru susinerea unor petiiunl, venite din di
ferite Eparchil, Prea Sntul Patriarchu de Oonstantinnpol a fcuii
la nceputul lui Decemvrie espirata mal multe visite, att demnitarilor mal nali turci, ct klar i representanilor puterilor garante.
(Vedi = Steoa Orientului de la 11 Decemvrie).
Ca tte petiiunile i rugmintele, adresate guvernului otoman,
populaiunea rSspunde ntrunfi modu neesplicabilil la aceste tendine de conciliaiune ale elementului grecii din Imperifl. piarele
Mar din Constantinopol, i mal ales cele grece, conintt n fie-care
numdrQ fapte, care lovescu n sigurana vieel, n ordinea de Statti
i simimntul reUgiosfl. )iarul grece din Oonstantinnpol Steoa
oriental > de la unu timpii a nceput mal n fie-care numSrfi a
publica mal multe fapte de felul acestora sub titlul de :
Ffr^sc D-^efl 7>. Din aceste noi alegemii unul, care ne-a impresio*
natB ln moda particulara, i care arat destul de lmurit modal,
cum populaiunile turce InelegO libertatea culturilor, acordate de
ctr constitaiunea, promulgat la 23 Decemvrie espirata.
Corespondentul Jiarutul Temps = timpul ni comunic urin
t<5rea ecire din oraul Eraclea. Locuitorii cretini din acesta orafl
carii n raporta ctre machometanl sntu de 1 la 10, i construi#

CHRONICA ECLESJASTICA

171

tal rusescu, sfftrmnd puterea inimic. Cu rugciunile i bine-cuVtatrile s. Mitrofan, gloriosul TCu strbuna Marele Petru a
preparata n Voronej cele ntl lovituri sfrintre, care de atunci,
dupre planul lu, Rusia a nceput a aduce Turciei. nvingerea i
succesul tuturor ntreprinderilor t61e le invc de la D- snii
Alecsandru i Mitrofan.
Prea bine-credinclosule Domuitorfl! nvingerea re.suu ! i 10
nsui numele t6Q i al augustului tea fitu de NicolaQ se aude lnviugerea de pop6re. Conform numelui T60 s fie i faptele tale, precum i ale otilor comendate de Tine . . . . Dac trdrile de pace
vortt aduce pacea, i presta i ie cu arma in miiu, i fr de lupt,
s desarmezl, s umilesc! pre mpiltorii cel nendnral, i s asigarezi drepturile umane ale frailor notri dupre credin i snge;
i asta-fela, s:l ajute ie D-fleO, ca s ctigi xucerirl paclnice,
s stabilesc! dreptatea , pacea i fericirea ntre poprele, care de
mult sUnttt private de aceste bunti, i cu faptele Tale s domini
inimele tuturor. Iar dc se va ncepe resbelul, s-i ajute ie DfleU, ca cu succesfl s sfrmi pre inimici, precum 1-aO sfrmat
pre el s&ntul lesandru; s acoperi cu o glorie no armata rus,
i cu nvingerea s aduci Rusiei i poprelor protejate de dnsa, o
pace durabil, gloris i fructifer .
F6!a rus uepKOBiujn B&cthhk'b ni d Iu numdrul S0O de la 18
Decemvrie una comta de proaducerile, fcute de ctre popalaiunea
rus ln folosul mal multor Monastirl i Biserici de la locurile snte.
Asttt-feia, c nsumnd t6te proaducerile din ultemele luni ale anulai espiratu, ele se arc la soma de 12,312 lei noi; i trebue
s mal adugimtt, c aceste proaducerl aprtinfl numai la cte-va
Bjericile de la sntul Mormntu i Monastirile sntului Panteleimon i Andrei, din sutul Munte al Atonului. Biserica r11963c, trebue s mal seimQ, prin sntnl seu Sinodil, d ordiue f<5rte adesea,
caln t6te Bisericile din Imperiu s se deskifl liste de subscriere i
Introduce discuri pentru ajutorul cretinilor de preste chotare, pentru fundarea caselor de bine-facere, att pentru familiile clerului,
ct kiar i pentru orfanii popornlnl; i tote aceste acte de bine-facere ea le propag naintea cretinilor, i Ie esecut prin preuil de
parochil, carii la rndul lor snt condui de Episcopii Eparchiol
prin protoiereil respectivi.

170

CHRONIC EOLES1ASTICA

iune din clericii Patriarchiel de Ierusalem, i sa trmisO In c011>


stantinupol, fr caracteru ns oficialii, ca s struasc pre 16ng3,
Patriarchal ecumenicii, pre lng Kiril i pre lng alt persna
nsemnat, pentru mpcare. Membrii deputaiunel, fcompus din
Archiepiscopal SevastielNikifor i din Archimandriil Nicodim
i Epifanie, aO plecaii spre Coastaatinapol Iac de la finele lai NoemTrie espiratu, fr nse e a avea unl planii determinate respectiv
de mijloeele, ce aii s ntrebuineze pentru actul mpcrel. Acsta
a proveniii mal ales de acolo, c vro cinci sdfl ese membri de al
comuuitel nu se nvolesc cu aici uu pred la actul mpcrel. Tot,
ce se pote ntmpla, adauge corespondentul Jisel fol, este,*c mernbrii deputaiunel an s invite pe Prea fericitul K iril, ca, venind n
motocul Patriarchiel de Ierusalem, afltorii in Constantinupol, s
coliturgisasc mpreun.............
Acelai fle ne mal comunic i visita fcut de ctre imperatoral Brasilie, nsoiii de imperatricea i suita sa, la sntul Mormatfl. Acestii Personagiii mare, dupO ce a visitatO tote punctele
inal nsemnate de la sntul Mormnt i mprejrimele lu i, a chrzitfl 750 lire, cu destinaiunea, de a forma unti fondd nestrmutata,
din venitul cruia s se ajute sclele din Ierusalem, care se ocup
cu creterea i educaiunea orfanilor. Distribuiunea acestui veniii
trebue s se fac de ctre consulii puterilor, afltori n Ierusalem.
3.
B is e ric a ru s a . La 23 Noemvrie 1 8 7 6 , Episcopul de
KiindQ i Ghotin, Prea Snitul Pavel, a inuta urmtorul discursD,
ca ocasiunea venirel la Biserica catedral a cnezulu Nicolai Nicolaevicl, comendantul armatei de Sada :
Prea bine-credinclosul Imperator, Augustul Tfl frate, Marele
Domnitorii i Imperator al nostru i al totfl poporul rusii te a trmisa pre Tine, rugndu-l ncununarea cu succesU a marel miiupl,
ce i-al impusa. Biserica i aprtorul pmntului rusescd sntul
Sergia aO pasa pre capul t$8 bine-cuvdnrile lor. Cu aceleai do
rinl i bine-cuvntrl te tncuounma i noi aici; i ca noi te ncununfe pre Tine aici i snii aprtori al Rusiei Marele cnzu
Alecsandru de Neva i snitul Mitrofan, Episcopul de Yoronej, a
crora pomenire sgvrgimQ ast-cjl. Pentru ce el acum r6g pre
D$efl la cerii, no patemfl s ghicimtl dapre faptele lor de pre p
mdnta. S. Alecsandru ca devotamentfl i brbie a aprata pmn*

173
rescularea poporului prin GUliia. i pentru ca menionata foie rus
Set probeze, c n adevgr Ledochovski agita pre Poloni contra Eusp, face untl estractu din Curierul de Poznania, uude 8e descr ifl
tte idealurile Poloniei, realisate prin ajutorul Bisericel papale i
specialminte a personel lui Ledochovski.
i c in adevfir, aceste micri ale Polonesilor de preste chotarele Rusiei aO resunetu i ln Polonia rus, acsta se pte vedea din
urmtorele fapte, relatate de ctre foia uepEOBHtift ELcthhkb. Mal
ntiu preuil catolici din Polonia rus In predicele lor facQ usO de
o limb ambigu, ntrebuin^z espresiunl figurale, pentru ca s
esprime ideile lor politice. E( profita nu puin i de actul confesiunel, unde, liberi de orl-ce controla administrativo, propag mal aIes prin femei ura i desbinarea dintre guverna i popuJaiunea polones; el nu uit i crescerea copiilor, unde caut prin mame a
nvenina kiar sufletele tinerime!. Nu mal puin clerul papal ntrebuinz i servitrele, care de mal multe-orl pre (fi mergu la Brie (Biseric) i la preul, ca s li comunice tota felul de nouti,
aurite prin casele persnelor de administraiune. In fine, dupe ce
prin mijlce administrative li sa negaii dreptul de a fi nvetorl,
att prin comunele urbane, ct i rurale, el an recuri! la alte mijlce; adec aQ obligat pre parochienl, ca cel puin ln luna lui
Maia s aduc pre copiii de ambe secsele, de la etatea de 6 la
15 ani, la Biseric In fie-care $i, unde el s p6te primi nvfitura
credinei lor i s se pregtlasc pentru actul cuminicturel.
Diarele din Decemvrie ni aducQ descripiunea visitel, fcute de
ctre prinul Napoleon Papei Piu IX. Le Moniteur universel, vorbind despre acest visit, se esprim: Cu conlucrarea unklulul
seQ-Cardinalul Napoleon, prinul Napoleon a avuta la Papa o audien special. i nainte de venirea prinului, cel de prin prejur
afl voita 6recum' s-la pregtescS pre Papa, i 1aQ ntrebata de
mal multe ori, volesce El s primlascd pre priua ? La t0te aceste
ntrebri Papa a avuta unul i acelai respunsa categorica, c Locoiitorul Iul Iisus Christos ln tota timpul este gata s dea audiena
catolicului credinclosa, ce ar veni la dineul. Acest audien a prinulul na durat de ct 20 minute. Mrturii oculari spun, c tingm l prinQ, ln faa venerabilului btrlnO, se confUsiase i umbla cu
oki! rtcind In drpta i ln stnga ; dar dup mal multe vorbe din

178

CHRONICA ECLES1AST1GA

Ober-procurorul, sea represeutantul Imperatrulul a sntul Si.


noda, pre basa decisiunel sntului Sinodfl al Bisericel ruse, d e !,
24 Noemvrie 1876, a adresaii ctre Prea suiil Metropolis ^
Episcop! de Eparchil urmtrea rugminte. Fiind c resbelul ^
deveni inevitabila, s se ea disposiiunl, ca Mnstirile de maico 8j
se ocupe mal de timpuriii cu facerea de bande pentru legarea celor
rnii, precum i cu prepararea de scam trebuitre pentru asemine
mprejurri. T6te aceste obiecte se vorfl presinta societilor i co.
mitetelor, instituite ln fie-care orafl pentru acesta scopfl.
Ia fine supuoemfl la cunoscina lectorilor notri, c proaducerile
pentru slavii din Orient, fcute de etre populaiunile ruse, stlatfl
colosale. Noma! jurnalul diu Peterburg uepEoeau BIjcthhkb>>png
la 24 Decemvrie anul espirata, a adunata suma de 115,688 lei
noi, i a predato comitetului de bine-facere, ca s o espedieze celor suferinzi. De aseminea sa espediatfl i o mulime de valuri de
pnz, pentru mbrcarea celor goli i murinzi de frig.

BIERICELE ETERODOCSE.
1. B ise ric a p a p a l . In Polonia rus catolicismul nltramontana a nceput a se mica. F<5Ia rus < : Bicrarai
consacrz In numrul de la 18 Decemvrie mal multe co!6ne, cas
arate agitaiunile i intrigele, pre care, dupre cum ni spune menionata f6le , le operez clerul papala. Dup ce acost fle estrage
mal multe buci din fiarele polono-file, i art, c Polonezii umbl
dnpO realisarea unor ficiuni politice, btnd la ua tuturor cabine
taior europiene; dupfl ce condemn& formarea regimentului de Po*
lonezl din Turcia; ea ntdrce privirile sle asupra vieel lor 011
gi6se i se esprim :
In dat ce cardinalul Mecislav Ledocbovski, pretinsul Primaii
al Poloniei, a ajunsa a fi liberata din Inkisorile Prusiei, el sa dasfl
la Roma, unde Papa Piu IX-le la rdicata la rangul de consilierfl. In acest posiiune fiind, el a isbutit s conving pre Papa,
ca s Inc6p0 o operaiune contra R usiei, agitnd spre acsta pr0
Cabinetele Austriei, Franiel, Germaniei i Angliei i umblnd dapfl

SUMARELE EDINELOR ST. SINOD

07

DupS aceea nalt Prea Sfinitul Primat, laind cusutul, mulumeece sfntului Sinod c a avut buna voina a priimi tn unanimitate i ir discuiune lista candidailor ce a propus, pentra acGst vacana, i rg pe D-<JeQ ca bine cuvinteze lucrrile efantulul Sinod.
Ne mal fiind nimica la ordinea jilel, D. Ministru citete mesa- !
gini de nchiderea sesiune! de t6mn a sfanului Sinod, din anul 1
1874.
Preedinte : Nifon Mitropolitul.
Secretar + I n o c h e n t i e B u z S u

SUMARUL EDINEI 1NT1IA A DE8CHIDERE1 ST . SINOD AL


S'TKI BISERICI 1AUTOCEFALE ROMANE, PENTRU SESIUNEA DE PR I
MAYAR A A ANULUI

1875, MAIU

IN

19.

La orele 2 post-meridiane, fiind adunai Prea Sfiniii membri


al sfntului Sinod n sala edinelor, se face snirea apel de Prea
Sfinitul Archierett Calist Stratonichias; dape acesta D-nul Ministru
al Cultelor i Instruciune! publice citesce mesagiul Domnesctt de
deschidere i declar deschis sesiunea ordinar de primvar a
sfntului Sinod al anulnl curent.
nalt Prea Sfinitul Mitropolit al Moldove! i Sucevei Preedinte al sfntului Sinod, rostete discursul de deschidere, care urm6z a se publica tn Monitorul oficial.
In urma acestora, nalt Prea Sfinitul Preedinte chiam la biurott, ca secretari provisoril, pe Prea Sfiniii EpiscopI de Buztt i
de Hui.
Fcftndu-se apelul nominal, rSspund presenl 11 membri, fiind
abseni 3. Urmz numele In lista apelului nominal.
Sfntul Sinod nefiind ln num&rul cerut de lege pentru a se ine
edine, nalt Prea Sfinitul Preedinte anun edina pentru vinerl, 23 a curentei.
Preedinte : f Kalinic Mitropolitul Moldovei.
Secretar1081 : (Hala.

174

CHRONICA ECLBSIASTlCA

partea abilului ArchipstorO, i dup scrutarea consciinel 10^


se linisci. In conversaiunea cu rin n l Papa - a amintit(!, ca e1
este naul lui, i c pentru acsta Papa este datora, ca s se inte.
reseze de educainuea Iul religis. Dup acesta P ap a l-a datfl
multe consiliurl edifictre, oferindu-I, spre suvenire, ma! multe 0
becte de prefl. La desprirea Paper do principe, E l a puti pre capul prinului ambele mni, recitnd o rugciune scurt. Despre p0liticft se gfice, c na fostu nici o singur vorb .
Diarele italiene ni comunic nisce skimbrl, petrecute in colegiul soittJ al Papei.
Supunemll la cunoscina lectorilor notri, c dupre bula Papol
Secst V, de la 3 Decemvrie 1586, colegiul snittt al Papei trebae s se compune din 70 cardinali, adic 6 cardinali din Episcop!, 50 din preutl i 14 cardinali din diaconi. Fie-care din aceste
spee de cardinali trebue s-i aib decanul sdtt, i tote colegiile
la loctl eervescfl, ca consiliarl al Papei. Acum, din causa morel mal multor cardinali, colegiul snitii sa restrnsQ la 5' cardinai! din Episcop!, 41 cardinali din preul i 10 cardinali din di&eoni; In totul 56 persne. Aceti cardinali, p e r i n d unul dupfi altot pre decanii lor, adec pre decanul cardinalilor din diaconi
Antoneli, care era i secretara de Statii al Papei P iu IX , i pre
decanul cardinalilor dinEpiscopIConstantino Patriciu, ce a muritfl
In ultimele $ile ale anului espiratfl, sa constituita In cele de pre
urm In locotenen papal. Decanii fie crei spee de cardinali, In
nam8ra de trei persne, compun locotenen papal, i el In casai
de mrte al Papei vortt gera afacerile religise i vor conduce klar
alegerea deviitorulnl succesorii la instalarea noului Pap.
piarul <Voce .de la verita > ni mal comunic din lumea papali!
c muli din
' ai din Germania, aii gsit ospitalitate
n IndiT
. ocupata funciunile de profesori i 1
tr
i Tot n Bombai esuiil att iscare aa adunai
ac 600.

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

99

Acestea fiind, dupB mine, punctele de regalat tu sesiunea present, am credina tare ci Domnul Nostru Iisus Christos, fini lu
D'^ed, ln numele cruia suntem adunai, ne va adjuta i de aeum
nainte, ca, prin armonie i dragoste frsc, s conlucrm la rdicarea snte! sale Biserici, n scumpa nstr Patrie.

Kalinic Mitropolitul Moldovei.

Sumarul edinei din 27 Main, 1875.


edina s deschide la ora 11, sub preedinta nalt Prea Sfinitulul Mitropolit al Moldovei i Suc6vet, i fcndu-8e apelul nominai rspund preseni 14.
Asupra apelului nominal, lund cuvntul Prea Sfinitul Episcop
al Dunrel-de-J08, arat c Prea Sfinia Sa tie c sa dat de sfntul Sinod un vot, pentru locul vacant de locotenent al Eparchiel
ArgeQ, cu titlul de Pitetntl ; a audit Ins c nu s'a fcut aa,
ci ln loc de Pitet6n, 8a ehirotonit cu titlul, de Evantiae, ceea
ce a fcut o mare sensaiune, i a dat chiar nascere la o interpelare ln camera deputailor. Voturile efAntulul Sinod trebue 86 se
respecte, 86 89 Implinsc aa, cum 86 dau ; de aceea r6g pe nalt
Prea Sfinitul Preedinte a face 86 se aduc6 de la S-ta Mitropolie
actele de chirotonie i condica Sacr, pentru ca sfntul Sinod 86 se
conving, dac chirotonia sa fcut regulat, i pn6 atunci 86 se
poft68c pe Prea Sfinitul ArchiereQ Genadie Evantias a se retrage, i a nu lua parte la edine i la vot.
nalt Prea Sfinitul Preedinte observ, c nu gsesce c sfntul
Sinod ar avea dreptul de a verifica titlurile, cu t0te acestea v cere
actele cerute.
Prea Sfinitul Archiereil Genadie fost Argetl crede c nu e trebuin de condicft, i este de opiniune de a se amna acst che8tiune pn va fi present i D. Ministru care p6te da t6te lmuririle.
Prea Sfinitul Episcop al Dunreide-J08, relund cuvntul, dedar c nu are nici un interes personal, voete Ins a se decide,
dac Prea Sfinitul Genadie p<5te vota sad n u ; acesta trebue lmurit chiar nainte de a 8e ncepe lucrrile; c&cl dndu-i-se dreptul

98

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

D I S C U R S U L
TINDT DE NALT PREA SFINTITUL MITROPOLIT AL MOLDOVE!
D. D . KALINIC, CI OCASIA DESCHIDEREI SFANULUI SINOD Al1
SESIUNE! DE PRIM AVARA, LA 2 3 M A1U, 1 8 7 5 .

Prea Sfiniilor frai Episcop,


Prin mutarea de la noi a nalt Prea Sfinitului Archiepiscop j
Mitropolit Nifon, Primat al Romnie!, nu pot a mrturisi Friei
Y6stre, ct de simit este perderea ce am ncercat. Nu plng rpirea tnrului ln flrea vrstei, carele este numai obiect al unor
sperane, plng prea mult pe veneratul btrn, carele, dupe o archipstorie de un ptrar de seculti, putea se luminile i esperiena sa la disposiiunea junei nostre instituiunl sinodale.
Convins c ln ast privire esprim propriele simiminte a Fr&iilor vstre, cred nemerit, c nainte de orl-ce propunere, sg lndeplinim o snt datorie cretin ctre reposatul, picnd n unire:
a Domneflefl odihnesc cu toi drepii sufletul sSd! >
Trecnd acum la irul Gestiunilor de care are a se ocupa n acest sesiune sfntul Sinod, propun;
a) Complectarea numrului membrilor sfntului Sinod, prin ale
g9re de persne cu devotament cfttre Biseric, dotate cu capacitate
i cunotinl, care s p6t represena cu demnitate Biserica str.
b) Modificarea articulilor din regulamentul pentru parochil, cari
86 refer la mijl6cele de ntreinerea clerului. Crearea unei resurse
din veniturile curat occidentale, nasce dificulti budgetare pentru
comune, i strmtoriri materiale pentru parochl.
c) Facerea unul regulament de disciplin interiOr pentru Seminarii, ca tinerii seminaril 8 p6t fi educai Intrun mod mal corespun^tor cu vocaiunea lo r; i
d) PrOpun sfntului Sinod a ruga pe onoratul Guvern s6 prevad
cte un scriitor pe la Protoierel i cte* o diurn pentru aceti din
urm, cnd, spre ndeplinirea unor articole din regulament, sunt
trimii ln vre o cercetare Intr'un alt District.
Bin causa lipsei de mi^Iice, multe lucrri sufer amnare, b*
chiar paralizare.

______ _______

SUMARELE EDINELOR SF. 81N0

101

Sumarul edinei din 28 MaiU, 18y5.


edina 86 deschide la orele 12, sub preedina nalt Prea Sfinitulu Mitropolit al Moldovei i Sucvei.
Fcndu-se apelul nominal rspund presenl 13, fiind absent unul.
Urmez numele In lista apelalal nominal.
Apoi, dup propunerea Prea Sfinitului Episcop de Arge, 86 I
procede la alegerea secretarilor definitivi al biuroulul i se aleg cu
majoritatea de votri Prea Sfiniii EpiscopI de Buzti i de Hui.
Se d cetire apoi sumarulal prescriptelor verbale ale edinelor
din 19 i 27 a. c. i se aprob fr. modificare. Se decide apoi prin
vot ca comisiunea de petiiunl s fie tot aceea diu sesiunea trecat,
i care se compune din Prea Sfinitul Episcop de Roman i Prea
Sfinii( Archierel Calist Baca6nu i Policarp Brldnu. Dup6
acesta se comunic adresa D-lu Ministru de Culte, cu No. 10902,
prin care, respun1Jnd la adresa sfntului Sinod No. 2, face cunoscut c regulamentele originale ale sfntului Sinod se pstrz n
archiva sfntulnl Sinod, care archiv se afl n cancelaria onor.
Minister de Culte.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-jos, lund cuvntul, arat
c acea propunere ce a provocat ntrebarea fcut de sfntul Sinod,
o fcuse pentru c nu 86 tiea unde se gsesc acele regulamente
originale. Lundu-se act despre acest comunicare, se d cetire adrese! onor. Minister de Culte, cu No. 11,218, prin care se comqnic c onor. consilifi al Minitrilor a ales, dintre cel trei candidai
propui de sfntul Sinod, pe Prea Cuviosul Arehimandrit Genadie,
Eclisiarchul sfintei Mitropolii a Ungro-Ylachiel, spre a fi chirotonit
ArchlereQ locotenent al Eparchiel de Arge, n locul decedatului
Archieretl Iuichie Evantias Pitetenu, i c acst alegere s'a aprobat i de Mria Sa Domnitorul. Acest comunicare se pune la
act.
Se d cetire adresei onor. Minister de Culte, cu No. 164:4:, prin
care face cunoscut c n privina tnrului Stefan Darie, mijlocind
ctre D-nul Ministru de Resbel, D-sa, prin adresa No. 6 1 8 , arat
c acest tnr de i prin declaraiunea dat consiliului de revizie,
espune c este student In clasa IV-a seminarial, consiliul ns a
decis a nu lua ln consideraie acst declaraiune, de 6re ce dup

100

S H U RELE EDINELOR S F . S I N 0 B

de a vota nu se mal p6te suleva chestiunea. P rea Sfinitul


chiereu Genadie fost Argeul jice, c este bine ca, de i 8a chiro-

tonft Cu titlul' de Evantias, ns, ca membru al sfntului Sinod,


p6rte numai titlul de Pitetnu. Prea Sfinitul Episcop al Danireide-jos, insistnt la propunerea ce fcuse, nalt Prea Sfinitul Pre.
edine declar c nu se p6te uni la* acesta, de 6re ce nalt Prea
Sfinia Sa -a ftcut chemarea, cunoscndul ales pentru titlul de pj.
test!; apoi, artnd c legea sinodal n acest punct nu corespunde
cu totul la sfintele Oanne, declar c , pentru a se evita pe viitor
dificultile ce 80 pot nasce din acsta, va strui a se face ca Archiereil titulari s aib i el o Eparchie pentru a se mpca sfintele
Canine cu legea ere.
Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului, susinnd propunerea Prea
Sfinitului Episcop al Dunrel-de-jos, <Jice c daca legea nu e bani
trebue s se ndrepteze, pn atunci ns trebue respectat.
nalt Prea Sfinitul Preedinte, combtnd din noii propunerea
ac&ta, invoc art. 1 lit. C din legea organisrel Biserice, dupe
care toi Archiereil titulari sunt In drept a lua parte la sfntul Sinod, i declar c ct pentru actele chiirotoniel i condica Sacr Ie
ra cere; ct' privesce ns nlturarea Prea Sfinitului Genadie
Erantias nu se p6te uni.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului, fcnd istoricul chirotoniel
in cestinne, declar c nu gsesce nici o greel n svrirea el i
c este legal i canonic.
Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului cere ca acest declaraiane
a Prea Sfinitului preopinent s se trec in procesul verbal al
edinei.
Urmez o lung discuiune la care iad parte mal muli Pre*
Sfinii membri, dnpg care nalt Prea Sfinitul Preedinte pune la
Tot deski'8 propunerea Prea Sfinitului Episcop al DuDre-d07joe;
ns Prea Sfinitul .Episcop al Buzulul cere a se face prin vot sacre. Intre aceste, lipsind unii din'Prea Sfiniii membri i nefiina
complect numrul cerut de lege, n alt Prea Sfinitul Preedinte
redic edina, anunnd pe cea viitre pentra a doua-li , Mercnrl

28 Maifi.
Preedinte f Kalinic Mitropolital Moldovei
Secretar . Ioaif H aiu

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

10s

In fine, 8e comunici adresa sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel,


cu No. 869, pe lng care tnaintz& o copie dape raportai Protoiereulu de judeul Muscel, relativ la opunerea artat do anii preoi
de a primi condicile matricolare i Sinodicile, cam i a se abona la
jurnalul *bisericesc, i cere ca sfntul Sinod s decid cele de cuviin, asupra cestiunilor atinse prin citatal raport: sfntul Sinod
decide a se trimite la comisianea de petiiunl.
Ne mal fiind alt-ceva la ordinea (Jilel, nalt Prea Sfinitul Preedine redic edina, anunnd pe cea viitore pentra a doua $i
Joi, 29 ale corentel.
'

Preedinte

: K alin ic M itropolitul U ngro-V lachiel.

Secretar: lo sif H aiu.

Sumarul edinei din 7 Iunie, 1875.


edina se deschide Ia ora 1 post meridiane, sub preedina nalt
Prea Sfinitului Mitropolit Primat, i dnpe apelul nominal, la care
rspund presenl 13, fiind absent 1' se d cetire sumarului edinel precedente.
Prea Sfinitul Episcop al Argeului, lund cuvntul asupra sumrului, cere e esplicaiune n privina adresei D-lul Ministru de
Culte No...... cetit ln edina trecut, prin care se comunic ca
Mria Sa Domnitorul, din cel trei candidai, propui de sfntul Sinod spre a se chirotoni n locul vacant de Arcbierefl locotenent de
Piteti, a ales pe Prea Cucernicul Archimandrit Genadie, Edesiarchul sfintei Mitropolii din Bucurescl. Prea Sfinia Sa i aduce aminte c sfntul Sinod fcuse deja alegerea ln persna menionatulul Archimandrit i c, prin urmare, nu era trebuin de o alt
alegere. Preasfinia Sa tie c sfntul Sinod, iar nu Dnul Ministru,,
face alegerea.
Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos arat c, dupfi regula*
montul votat de sfntul Sinod, alegerea Archiereilor titulari 86
face n adevr de ctre sfntul Sinod, ns In nelegere cu D-nul
Ministru; fiind Ins c legea nu prevede ln ce mod trebue s se
fac acst nelegere, de aceea, cu ocasiunea alegere! In cestiune,
sfntul Sinod prin majoritatea voturilor a decis a 86 admite num-

102

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD_____________

art. 86, Aliniatul 4, din lege recrutaiel, trebuea fcut mai ^


Treme, i pentra c, ca eetern nu p6te beneficia de scutirea preyj.
flut la menionatul articol; sfntai Sinod decide a 8e pune la acti.
Se d& cetire apoi adresei Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachie!
cu No. 790, pe lng care naintz n copie raportul Directorulm
Seminarului Central, eu No. 64, relativi la uniforma costumului
seminaritilor, i se trimite la comisiunea de petiiunl.
Se d cetire adresei sfintei Episcopii de Romaic, cu No. 2439,
relativ la tunderea In monachism a surorilor Ana. F16rea i Ilinca
de la Monastirea dintrun lemn, i se trimite de asemenea la corni
sinnea de petiiunl.
Se d cetire adresei sfintei Episcopii de Hui, cu No. 356, reia*
tivft la tanderea In monachism a unul frate din schitul Brdiceti,
i se trimite la comisiunea de petiiunl. Se comunic petiiunea tenSrulul Nicolae Isbescu, seminarist In clasa IV* a din Seminarul
Episcopiei de Arge, prin care cere tunderea In monachism. Dap^
0 care esplicaiunl, date de ctre nalt Prea Sfinitul Preedinte
i Prea Sfinitul Episcop de A rge, sfntul Sinod decide a se recomanda acea suplic Prea Sfinitului Episcop de Arge, spre a regula cele de cuviin, ln conformitatea regulamentului pentru disciplina monachal.
Dup acesta se d cetire a doue referate ale D-lul Secretar al
sfntului Sinod, prin care arat despre mal multe apeluri fcute din
partea unor preoi, i care apeluri ne fiind valide sfntul Sinod de
cide a se napoea dosarele respective, autoritilor Eparchiale de
unde safi priimit, comanicndu-se i apelanilor prin Prea Sfiniii ChiriarchI respectivi despre acesta.
Se d cetire adresei sfintei Mitropolii a Ungro-Ylachiel, eu No. 868,
pe lng care anexeaz un tabloti i actele respective, in privina
unul numdr de frai i surori, recomandai de superiorii i superi6rele diferitelor Monastirl din Eparchia sfintei Mitropolii, cernd
tunderea lor ln monachism, i se trimite la comisiunea de petiiunl.
Se comunic apoi petiiunea D-lal Eftimie Grigorescu, nsoit
de an manuscript intitulat a inerea Duminicel, cernd a i se da
aprobarea de a'l tipri. Sfntul Sinod decide a se trim ite isul ma*
oascript la comisianea nsrcinat cu cercetarea crilor didactice
religise.
*

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD

105

Se d cetire raportului comisianel de petiiunl, asupra adresei


Prea Sfinitului Episcop al ROmniculal, No. 2479, relativ la cererea
de clugrire a surorilor Ana, Flrea i Uinca de la Monastirea
intrun lemn, prin care raport, artndu-8e ca aceste surori ndeplinesc condiiunile prevzute de regulamentul pentru desciplina
monachal, opinz a 8e nvoi tunderea lor tn monachism. Sfanul
Sinod adoptft conclnsiunea raportului.
Se d& cetire apoi raportului comisiunel de petiiunl, asupra
adresei sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel, cu No. 790 , Insoitft de raportai Directorului Seminariulul Central, prin care numitul Director cere la D-nul Ministru al Instruciuuel publice, pe
de o parte, a chibzui asupra felului uniformei nbrcmintel seminaritilor, iar pe de alta, a nu dispensa nici pe un seminarist de
asemenea uniform. Comisiunea opinez a se amna acest cestiune
se va elabora de ctre sfntul Sinod regulamentul de ordin
i disciplina pentru Seminaril; acst opiniune se adopt de sfntul
Sinod.
Se citete de asemenna raportul comisiunel de petiiunl, asupra
adresei sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel, No. 869, nsoit de
raportorul ProtoiereulUI de Muscel, relativ la refusal' unor preoi de
a priimi Sinodicile i jurnalul bisericescfl. Comisiunea opinez c
acost cestiune 88 86 lase la apreciarea P rea Sfiniilor Chiriarchl respectivi, i se adopt de sfntul Sinod.
In. fine s d cetire raportului comisiunel de petiiunl, asupra
adresei sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel, ca No. 865, privitre
la cererea de clugrire a unnl numr de 24 frai i surori, de pe
]& diferite Monastiri din acst Eparchie, prin care arat c. din acest numr, numai singur fratele Michail EadovicI, din schitul Ciocan, are actele ln regul, pentru care opin&z a se nvoi tunderea
ln monachism; iwncel-l-all, neavnd actele ln regula, s8 96amne
clugrirea ilar. Boindu-se la vot coucltisiuoea raportului80 !adorti
desfotulSDod.
Ne !mal fiind nimica 1* ordinea dilel, nalt Preai Sfinitul Frei1
dinte ridicri edina, rmind cea viitre 86 se antraeiet
Preedinte : f Kalinic Mitropolitul Ungro-Vlachiiei
Scrctar : f Inochentie BazGu

104

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

iul de trl al candidailor, din care*Guvernul 88 alg pe unul din


el. Iatt parte la acSst discuiune nalt prea Sfinitul Preedinte
Prea Sfinitul Episcop al Rmnicului i Prea Sfinitul Archiereft
Genadie fost ArgeO. In fine, pentru a 88 lmuri chestiunea, 86 di
cetire adresei sfntului Sinod ctre D. Ministru in acst privin
i se constat c tn adevr sfntul Sinod In lista naintat Guvernulul a pus trei candidai, din care Mria Sa Domnitorul se aleg
pe unul din el. Inchig&ndu-se discuiunea, se pune la Y0t sumarul
i se adopt fr modificare.
Se d cetire adresei Prea Sfinitului Episcop de Arge, cu No ..
In alturare cu actele respective privitore la tunderea In mouachism
a unul frate din schitul Stnisdra i a unul numr de 5 surori din
schitul Vleni, cernd clugrirea numitelor persane, i &e trimite
la comisiunea e petiiuol.
Se comunic suplica Monachiel Serafima din schitul Zamfira, Eparchia sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel, prin care s plnge
contra superiorel acestui schit. Sfntul Sinod decide a se reco*
manda acst suplic In^lt Prea Sfinitului Mitropolit Primat.
Se comunic de asemenea *?aplica preotului: tefan Floresca, de
la schiai Galmeele, Judeul Oltu, prin care face apel contra seatinei dat aupr-I de Consistorial sfintei Epicopil de.Argpfl,
in 7 Marie 1875, i prin care sentin numitul, preot este tfr
mis la o alt parochie, iar nu caherii; acest suplic se MC0
mand Prea Sfinitului Episcop respectiv.
Se eomuuic suplica D-lul loan Andj$enu, fost, cntre la Biserica sfntului S^iridpn din Jasy, apelnd la,sfntul. Sinod contra
decisiung! spjrijaiajalu Consitorii al sfintei MitropoliJ.a ifajdofl,
prin care decisive numitul petiionar s. esdud 9 din postai de cintre, i se reconand Chiriar,chulu repectiv.
Terminnda^se comunicrile, Prea Sfinia sa Archipjeul Policarp
Brldnul, raportorul comisiunel de petiiuol, d cetire raportului
asapra adresei Prea Sfinitului Episcop de HuT, No. 356, relativ
la cererea de eluggrirp a fratelui Iodak i, din schitul desfiinat
Brdceti, prin care raport comisiunea opin^z, ca sfntul Si0^
s8 dea bine-c.uvntarea, spre a se, mbrca. In schima mo#acbaJ W
numitul frate. Sfntal Sinod, aprob concjusiunea, raportaU ca, cty
diiuuea Insg a se face, ctygfrjrp. Episcopiea.d. Hui-

___ ______________________ S O M A R E L E e d i n e l o r s f . s i n o d _____________

107

In Monitorul Oficial. Apoi nalt Prea Sfinia Sa klam. la biuroQ,


ca secretari provisori, pe Prea Sfiniii EpiscopI ce a& fost secretari ln sesiunea trecut. Unul din secretari fcnd apelul nominal
rfepund presenl <Jece, fiind patru abseni. Urmz numele ln lista
apelului nominal.
Ne fiind Sinodul in numSrul cerut de lege, pentru a se putea
inea edine, nalt Prea Sfinitul Preedinte redic edina, anungnd c cea vii-tre se va face cunoscut, cnd numSrul membrilor
va fi ln complect.
Preedinte :

I o s if

Mitropolitul Moldovei.

Secretar : I o s i f H u i u

D I S C U R S
PRONUNCAT DE N A LT PREA SF1NTITUL M ITROPOLIT PRIMAT,
D . D . KAL1N1C M1CLESCU, LA DEKIDEREA SFANULUI SINOD AL
SES1UNE1 DE TOMNA, ANUL 1875, NOEMBRlE '10.

n a l t P re a S fin ite fr a te i P rea S fin iilo r f r a i


E piscop !
Deschi^findu-se astzi a esea'sesiune a sfntului Sinod, al sfintel Biserici autocefale romne, v8 salut cu dragoste frsc pentru
buna venire a Prea Sfiniilor Y6stre i v8 esprim bucuria cea mare
ce simt totd6una, v8<jSndum6 ln mijlocul Friilor V6s tre , fiind
adunai pentru ca, cu fore unite i In dragoste frsc, sft conlucr&m pentru desvoltarea i prosperarea sfintei n 6stre Biserice,
ceea ce n acelai timp este singura bas solid, pentru adev8ratul
i bine nelesul progres al scumpei nstre Patrie. Ca Domnul nostru Iisus Christos, In al cruia nume suntem adunai, 8 ne ilumineze i s bine-cuvinteze Incitrile nstre.
Prea Sfiniilor Frai EpiscopI! Inteiea cestiune de care avem a
ne ocupa este complectarea numrului membrilor sfntului Sinod.
Apoi, dupg ac6sta, mal sunt cte-va puncte care m erit, ln cel
mal mare grad, ca s ne ocupm de ele cu t 0t seriositatea, i pe
care am avut ohore a vi le pune ln vedere la deschiderea sesiune!
trecute.
Acestea sunt, dac ,ml vei permite a le ream inti, urmt6rele :

106

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD_________ _________

Sumarul edinei din 27 Iu n ie, 1875


edina 88 deschide de ctre nalt Prea Sfinitul Mitropolit a!
Moldovei i Sucvel, la orele 12, fiind present i Domnul Minis,
stru al Cultelor i Instruciune! publice. Se face apelul nominal i
rSspund presenl..............abseni............. , nefiind dar numernl cerut, dupe regulament, nu sa putut inea o edin, regulat; cu t6te
acestea, Prea Sfiniii Membrii aflai faft, afl fost Invitai de Dom.
nul Ministru a se pronunia asupra unei propuneri ce era s 8 faci i
care nu suferea ntrziere, remind ca sntul Sinod sg aprobe formal
decisiunea ce se va lua ln sesiunea viitre. Propunerea consist ln
a trimite din partea Bisericel Romne doi representanl, carii s
asiste la conferina catolicilorvechi carea va avea loc la Bona, i
la carea vor participa, prin trimetere a unor teologi alei, mal t6te
Bisericile Orthodoxe a Rusiei, a Greciei, a Serbiei i chiar Patriarchia de Constantinopol. Prea Sfiniii Membri al sfntului Sinod!
aflai fa, aprobnd acesta propunere, afl ales pe Prea Sfinitul
Episcop al Dunarel-de-Jos i pe P rea Sfinitul ArchiereO Genadie
fost Argefl, cari 88 asiste la menionata conferina, fara a fi auto
risal a lua veri un angajament safl decisiune; iar pentru cele petrecute la acea conferin s 8 dea relaie sfntului Sinod. Dup
ac&ta Domnul Ministru d cetire mesagiulul de nchidere a sesiu
nel de prim-var.
Preedinte: Iosif Mitropolitul Moldovei.
Secretar.- Inocbentie BuzM.

Sumarul edinei sfntului Sinod din 15 Noembrie, 1815.


La ora 1 dupg ame^i, fiind adunai P re a S finiii Membri si
sfntului Sinod n sala edinelor, se face mal ntifl sfinirea apel
e ctre Prea Sfinitul Archierett Calist Bcnul. Dup 6 svrirea
D. Ministru al Cultelor i Inetruciunel Publice,
rostete mesagiul domnesc de deschidere a
] sfnt Sinod. Dup acestea nalt Prea
^ ^ ^ ^ J | r e p e d i n t e al sfntului Sinod, rostete
W, care discurs nrmz a se publica

_____________________ SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

109

Sumarul edinei din 24 Noembrie, 18,75.

edina 86 deschide la orele 12, sujb pregjtfnja In^lt Prea finitulut Mitropolit al Moldovei i Sucevei.
La apelul nominal rSspund presen 12, ahqnl fiind 2. Urm<$zft
numele ln lista apelului nominal.
Se d cetirp sumarului edinei precedente, asupra clrua Prea
Snitul Archiereti Geuadie fost ArgeO, lund cuvntul, cere a.se
publica tn Monitorul Oficial i discursul de dechidere al Sinodalul,
rostit de cfttre nalt Prea Sfinitul Mitropolit Primat. Dape esplic&rile date c. acest discurs se va pu^ica cur&pd, sumarul se aprob& fr modificare.
Urmnd apoi a se procede la alegerea secretarilor biuroulul i a
comisinnelde petiiunl, Prea Sfinitul Episcop al Dunrel-de-Jos
propune a se proclama aceiai secretari, i aceeai comisiune^ din
sesiunea trecuta. Acest propunere 86 priimece, de sfntul Sinod
tn unanimitate,
Dap6 acesta se da cetire uimitorilor .comunicri : Adresa D-luI
Ministru al Cultelor, sub No. 8835, pe lng care comunic n copie adresa D-lut Ministru de Interne, sub No. 13911, n privina
unei petiiunl, dat acestui Onor. Minjster, din partea locuitorului
N. Drgan, din comuna Bnesa, Judeul Covarluifl, contra preotului
George Chiorpescu din acea comun, ca s6 $ice c ar fi refuzat a
nmormnta nn copil al 86a. Cu acst ocasiune Domnul Ministru
de Interne propune, pe de o parte, a 80 da tn judecata, Sinodului acel
preot, iar pe de alta, pentru a 86 evita pe viitor nisce ast-fel de
neoinduell, a se otr preoilor de la comunele , rurale, pe lng
cele-l-alte venituri, i .0 16f pecunir pe trelcaigoril, dupe regularea fcut d^fnt^l Sinod, pentru a se da. ordine comunelo^ de
a prevedea acele lefuri ln budgetele comunale. Prea S f i n i Episcop al Dunrel-de- Jos, lund cuvntul asupra acestei adrese, declar c, de i acest cas este din Eparchia Prea Sfiniei Sale, nn are
despre el nici o cunotin, i nipl Prooipreul nul cunte, i c Onor.
Minister, trebuea, tn cazul de fa, 86 sq adreseze la Episcopul re8pectiv carele 86 ittL face cuvenia cercetare. In ceea ce, p rie te
salarele preoilor Prea Sfinia sa(adaoge, c sfntul Sinod a regu-

108

SUMARELE EDINELOR S F . SINO D_____________

1) Modificarea articolelor din regulamentul pentru paroclii!, cate


se refer la mijlcele de ntreinerea clerului.
Prea Sfiniilor frai Episcop!! Vorbind despre mijlcele de in.
treinerea clerului, cu cea mai mare mulmire m6 grbesc a-vg
comunica c Dnul Ministru de Interne, prin onorab. Minister fa
Culte, cere se fixa salarele ce se vor gsi cu cale a se plti preo.
ilor, dupS care apoi onorab. Guvern sS dea ordine primriilor respectivp, ca 88 prevad asemenea salare n budgetele comunale, ij.
cdnd act de acest declaraiune a Dlul Ministru de Interne, nu p!!.
tem de ct I esprima via n6str mulmire, pentru o asemenea dis*
posiiune care dorim 36 se aplice ct mal curnd, spernd c D-sa
va face ca preoii 86 se bacure de un remunerri(! suficient, i corespunjletor cu demnitatea lor.
2) Facerea unul regulament de disciplin interir pentra Seminri!, ca tinerii seminariti s p 6t fi educai ntrun mod mal
corespunztor cu vocaiunea lor. Sunt sigur c i Prea Sfiniile
Vtfstre ai fcut neplcuta constatare, c Seminariele sunt nc departe de a aduce fructele ateptate, i acsta provine din caas c
la un institut destinat pentru a forma candidai de preoie, pe l&ng
nvtur, trebue a se da elevilor i o educaiune i direciune potrivit cu acest scop.
In fine, Prea Sfinii Frai Episcop!, mal reamintesc aci propucerea ce fcasem, ca sfntal Sinod s roge pe Onorab. Guvern de
a prevedea cte un servitor pe la Protoierel, i cte o diurn pentra
aceti din urm, cnd, spre ndeplinirea unor articole de regulament,
sunt trimii n veri o cercetare ntrun alt district; cci din causa
lipsei de mi$I6ce multe lucrri se amn i chiar se paralisez.
Aceste sant, Prea Sfiniilor F rai Episcop!, cestlunile cari, dap
opiniunea mea, trebue 83 formeze obiectul principal al lucrrilor
nstre, pe care cred c, cu iluminarea i adjutorul Celul-de-sus, 16
vom termina cum este mal bine i de folos pentru sfnta notri
Biseric.
Kalinic Mitropolitul UngfroVl&cMe*

SUMARELE EDINH.OR SF. SINOD

sfintel Mitropolii a Ungro-Vlachie, prin care decisiune numitul preot


se esclude din trpta ieratic, se trimite la comisiunea de petiiunl.
Adresele sfinte! Mitropolii a Ungro-Vlachiei, sub No. 919,1908,
1909 i 1910, privitre la c&lug8rir, precum i acea a sfinte! Episcopi! de ArgeQ, sub No. 389, tot pentra clug6rirl, se trimit
la eomisianea de petiiunl.
Adresa D-lul Ministru de Culte, sub No. 5380, prin care face
cunoscut ca Mria Sa Domnitorul a bine-voit a sanciona regula
raentele pentru alegerea Archiereilor titulari i pentru cercetarea
crilor didactice de nvmnt religios, se pune la acta spre sciina.
Se acorda concediul cerut de Prea Sfinitul Episcop al Romnicuiul, ca ncepere de la 30 curent pn0 dupe 6 Decembrie, pentru
a merge la Eparchie, avnd hramal Episcopiei.
DapS acestea, Prea Sfinitul Episcop al Dunare-de-jos da cetire
raportala! delegailor trimii de sfanul Sinod, spre a lua parte la
conferinele de la Bona, alturnd i o broura ln limba germana,
caprin<Jt0re de lucrrile numite! conferine. Siautul Sinod, dupfl ce
ncuviinezi trimiterea acestei delegaiunl i aproba propunerile diu
raportul delegailor, decide : 1) ca sfanul Sinod sa fac a se
traduce i publica n romnesce menionata broura, i 2) a se comilnica o copie dup acest rap.ort, att nalt Prea Sfinitului Mitropolit Primat, precum i )-lul Ministru al Cultelor, cu invitare de
a face 86 se publice acest raport n Monitorul oficial.
Ne fiind nimica la ordinea flile!, nalt Prea Sfinitul Preedinte
ridic edina, remind ca cea viitore sa se anune, cnd comisiunile
vor fi terminat din lucrrile sale.
Preedinte : f Iosif Mitropolitul Moldovei.
Secretar ; I o s i f H u i u .

Sumarul edinei din d Decembrie, 1875.


edina 8a deschide la orele 1 2 , de ctre nalt Prea Sfinitul
Mitropolit al Moldovei i Suc&ve, i ficndu-se apelul nominal rfispaad presen! 12, abseni fiind 2.
(Urm6z lista).
Se cetete procesul verbal al edinei precedente i se aprobi.

110

SUMARELE ED1NILOR S F . SINOD

lat deja acest cestiune i c., prin urmare, sfntul Sinod nu are
de ct a reaminti acsta D-luI Ministru.
Prea Sfinitul Archiereti Genadie fost ArgeO soc6te c trebue
86 se numsc o comisiune, spre al da prerea asupra lefuri!0t
preoilor pe trei catigorii, ast-fel cum o cere Onorabilul Minister
La acst socotin aderz i nalt Prea Sfinitul Preedinte
care de asemenea opinz a se numi o comisiune ad-hoC, spre a re
gala acst cestiune.
In urmarea discuiunel, urmate asupra acestui caz, sfntul Sinod
decide, pe de o parte, a se trimite adresa ln cestiune la o comisiune compus din toi Prea Sfiniii EpiscopI eparchiol, iar pe de
alta, s se comunice Prea Sfinitului Episcop respectiv cazai preo
tulul acuzat, spre a regula cele de cuviin, respun^ndu-se tot deo dat i Onor. Minister despre msurile ce 8att luat n ac&ti
privina.
Adresa D-luI Ministru al Cultelor, sub No. 7919, prin care cere
a i se face cunoscut dac persnele a crora clugrire sa aprobat
de sfntul Sinod, In anii 1874 i 1875, ntrunesc t<3te condiiumle
cerute de legea de clugrirl din anul 1864. Dup6 0re-carl desbateri, la care iafl parte Prea Sfiniii EpiscopI al Dunrel-de-Jos i &1
Rmnicului, i nalt Prea Sfinitul Mitropolit Preedinte, se decide
a se trimite acst adres la comigiunea de petiiunl, spre a r 6spunde pe ce sa bazat ea cnd a propus sfntului Sinod aprobare
clugrirelor fcute.
Suplica Archimandritulul Theoctist Scriban, prin care cere a fi
naintat, n virtutea drepturilor ce posed, la trpta de Archierefl
titular, sfntul Sinod decide a se avea n vedere la timpul oportun.
Suplica D-lni Grigorie iroifl din comuna Baloteti, judeul Putui
cernd clugrirea, s decide a se recomanda Prea Sfinitului Ep1s
cop respectiv.
Adresa D-luI Ministru de Culte, sub No. 6 6 0 9 , din sesiunea trecut, relativ la jurmntul preoilor, se trimite la act.
Suplica unul individ din Eparchiea Episcopiei ArgeQ, prin
86 plnge contra preotului Oprea erbnescu din comuna Spin601
judeul Oltu, se trimite la comisiunea de petiiunl.
Suplica preotului Marin de la Biserica ctunului Petrsca, jude*
ul Ilfov, fcnd apel contra decisiunel spiritualului CousistoriQ ^

STATISTICA EC1

N u m 8r u l

i n u m ire a

C o m u n e lo r

Numirea
Ctunelor 8a0
Satelor

BISERIQ

Olteanca
Mah. Sinculescl
BarcanI
nin6sa
Pescna
j Mah. Ur80ia
,
BlezanI
1 Pdurea
Funda scanda.
11
Stnesc
Vleni
1
O
Zvoen

SniI ngeri
Cuvisa Parascb ,
Sntul Nicolae ]
S&nil ngeri
SniI nger!
Sninl Nicolae
Adorm. M-ce Do*
Cavisa Paraschei
Sntul Nicolae

HRAMUL 1

......
4. Glviile

5. Stnesc

6. Ionesc

(
05(
OQ
001
OS
08

7. Roeac!
trec
i

08
08
08
08
08
OS

ao
sirei
aeoi

8. Dezoiu

os 81m
d6

d 0l

d f l
*d s

;OS
OQ
091
08
08
003

trea
a

8
avai
a

Cuvi69a Parascbe!
Intrarea n Biseri
Pogorirea St-lu 1
Sntul Nicolae

Ionesc Mincn. B.-Vestire i 8. V


Ionesc-govor! 8. Nicolae i S. V
Figclia
Sf. Voevoz, Sf. 1
i Ctmsa Parase
Cermeoesc
1 Cuvi6sa Paraschii
! Brbrigen
Sntal Nicolae
Ciocalteiu
Cavidsa Paraechp
Roesc!

Predescl
Adorm. Maice! D
Olteaaca
Sfntul Dimitrie
CoenI
Cuvi6sa Parascb 1
Nisip!
*
Sni! Voevoz
9
n
9

Dezoia
Ggeni
Sntal Nicolae
Ciomag!
9
Snta Dimitrie
9

)8 U T O t

(/SI
1. Robesc!
os
,2. Brasoifi

C&inen!
Calinesc!
Proeni

J Sntul Nicolae
Snii Voevoz
- J Cuvidsa Parascbe
Toi SteI 1
i ! /--

112

SUMARELE EDINELOR S F . SINOD.

Apoi se pune la desbatere urmMrea propunere , sub-8emuat& ^


nalt, Prea, Sfinitul Preedinte, asupra srbtorilor, motivat fa
adresa D-lnl Ministru de Culte, sub No. 9 7 7 7 , cetit n edina
precedent.
Sfntul Sinod menine n t 6t rig rea regulam entul rotat n 29
Maill, anul 1874, pentra sSrbtorile ce su n t datori cretini 0% .
doxl a ine n curgerea anului, . conform aezm intelor !Biserice
ndstre i datinelor firel.
Diferena ntre srbtorile stabilite prin regulam entul sfntului
Sinod, i acele prev 6$ute prin legile, cea judectorsc i cea a
Instruciune! Publice, const numai n srbtorile unora din sfini!
cel m ari, care cad n lunile cele fr vacanii i care t 6te sant
vre-0 $ece la numfir.
Este de dorit ca a t t legea judec t r c, c t i cea a Instruciunel Publice, 88 se pun d armonie ca ae^m intele religise i
tradiionale ale Romnilor pentru sfintele srbtori, cbiar mal scortnd la trebuin din filele unor vacanii, precum de esemplu : acele de la Crciun i din septm na lum inat, cDd sgrbtorl reli*
gidse sant numai cte 3 ; 6r vacanele la Crciun 8 i sdptmna laminat alte 8 dile. Daca a c e sta , din vre -0 caus bine-tnveatat, nu s,ar putea nc efectua, atunci nu credem a f i vre -0 aba*
tere de 1 a datoria cretin 6sc, ca ln-nnele* din filele de sSrbtorl ale
sfinilor celor m ari, ce na satt prevfidut prin legile respective, s
se mpart, justiiea pe la Tribunale i s 8e instrueze tinerimea prin
scoIp. Pupe 6recare discuiune, sfntal Sinod aprob& acest pro*
panere, i decide a se comunica D-luI M inistru, spre rfepuns la adresa mal 80s menionat.
Se d cetire raportului comisiunel de p e tiiu n l, asupra adresei
Prea Sfinitalal Episcop de HaI, sub No. 6 4 3 , prin care r5g pe
sfntal Sinod a aproba tunderea n monachism a surore! Asomi
Constaatineecu diu Monastirea Adam, ce s a fcut In intervalul se
siunel sfntului Sinod, pentru caul de b61. Comisiunea, gsind n
deplinite tte formalitile i prescripianile prevd^ute de regala
mentul pentru disciplina monachal, opinez ca sfntul Sinod s
aprobe clugrirea fcut a menionatei su ro ri; sfntul Sinod aprob*
conclusiunile raportului.

Se d cetire raportului comieiunel de petiiunl Asupra petiii!*

JL .

BUCURESCI, FEBRUARIE 1877

No. 5

[SERICA ORTHODOX ROMANA


JliRNALlf PERIODICII ECLESIASTICl!

A P A 8 J5

O D - -T -A . P E

X j 3 "0 >T ^ .

Predicii cuv6ntul

ir Tim. v i .

O t M Q ^ O *

METROPOLITUL UNGROVLACHIEI NEOFIT


(U rm are i fine. "Vecii No. I d in a n a l ).

CAPITOLUL IV, SEPTEMNA A 10.


Fiind vorba despre Monastirea Veres, Metropolitul Neofit se
esprim :
Acest Monatire, fiind situat pre lunc i delii, este ineunjurat de copacT selbatic i domestici. Biserica Monastirel are chramul Intrarea n Biseric a s-te Nscet6re de
i este zidit*
de ctrS boerul.IuYacu Oolescn, marele vornicii, n filele lui Aleesandru voevodti, dupre cum se <Jice n inscripiunsa din Biseric ,
pre carea noi o punemfl aici romnesce, precum am aflat'o.
Pisania din luntrul Bisericel scrie aa :

Acst. sfnta i D-deesc M onastire, ce se k ia m


Vere, fosteau zidit d in tem elia e de jn p n ft Iv acu
Gol eseu, ce au lo stu vornicii m are n d ilele lu Aleesandru vod cel M tr n u , la letft 7051 (1543). Ia r ett
Stroe vel v itie ru de la L eordenI, d en p re u n cu ju pnesa mea Visa, vedendu -0 v ek e i s tric a t pft,n
m ulte locuri, nevoitam , cum am p u tu ttt, i cu ce 110 *
au daii D <Jeu n dem n de am dresti i 110 1 i am adaustt, adec cu z id u r i cu z u g ra v e la B isericel, i cu

IOC
7S
30
100
175
30
52
100
70

inului
,a

170
2101

uh.

1201

17 .
>evoz 17 .
reime
leva
a
)

a
lu
a

166
148
157
180
20
120
100
120
90
120
50
42
58
100
941
85
65

o
1(D (D
a S
2
1 1
j
P a

de enorie
B
a

w
a
w
e
1
B

)Dumitra R.
'PopaParvu
A. Budic
P. Enesca
iDraghic
/Macuc6n
de eaorie

NUMELE i PRONUMELE
Preoilor
e
S
U

Nicolae Stnciulescu
Vacant.
9

Arhip. Basilescn
Pavel StSneulescu
Ilie Spore
Roman
Dumitru Mciucnu
Nae Popesca
Manolescu
9

Thoma Nicolaeeca
Constantin Duhovnicu
Preotul Pavel

9
9

Dimitrie

Badea
9

. ]

:4
Is.

de Comun Vasile Ionescu


m
9
Florea Drgulescu

Vacant

Cursul Absolvit

1 5
I
No.
111

I Familii'
lot
1
1
1 1
U

|
1 H

ESLAST1CA. A E P A R C H IE 1 R OM NIC ULU I N O U L U I-S E V K R 1 N

seminarist

80

80

grmtic

118 17
113 17
113 17
113 17

v
9

100
100

17
15

;150
1
grmtic /150
1
ft
seminarist >150

150
grmtic
%
50
9
50
50
9
75
. 75
9
seminarist ?5
75

sem in a rist

PL*
6.|
2 .
1
*

80(
60
70
m

| de Comnni Preotul Gg. Vila


Ilie C&rstea
Nicolae Efrem
Petre Popeeca _______
1
A r-r

practicant

50
5(
50

______________ tagfrftdPQUtOL UNGRO-VLAflHIEl NKOFIT 1

\*J*l

zidii f6rte frninosii Monastirea, despre care eca, ce se <J!ce la inscripiane:

Acest sfnt i D-deesc Monastire, nnde se cinstesoe i se prznuesce ehramnl s ini Marelui lerarch
Niculae, ziditusa din temelie de Dumn61ui Tudoran
Aninosanu vel clucerii, care pe urm sa i clugGri tu, avendusi casele acolea i o Biseric mic. i murindul jupnesa i coconii, sa clugeritu, fcGml-o
obte de clngeri, lsnd tte, cte a 11 avut la acost
monastire. Apoi mai urm, printele D aniil, fiind
Clugrit de la Aninsa i ajungend Metropolit, den
temelie fcut tte casele pe pivni i zidiurile,
i kiliile de ju r m prejur, cu clopotni m are p6 pr*
t i cu clopote, i atl stricat Biserica i i-a fcut
slomn i dofc torle. i dup m drtea vldicl Daniil o
a nfrum useat cu zugrv& cuviosul arcliim andrit
D. Yarlaam, fiind egumen acestei s-te Mon as tir l, i
sa sCverit de to t lucrul el la 16t 7235 (1727).
Iar Mercur! dimina, la 13 August, liturgisind aici i pomenind
i pre ctitori, am plecata de aici, i cltorind n sus spre Me^npte, am ajunsa sera la Monastirea, ce se klam Cmpul-luug.
Biserica are hramul Adormirea Malcel Domnului. Ea este fondat de ctr prea fericitul. i celti ntifl Domntl alo TJngroVlachiel Radul Negru voevoii-, la 6723 de la Adam (Christos
1215). Mal pre urm, de mulimea anilor, sa ruinatQ de sine
ia a doa domnie a Ini Alecsandru vod Ilia, la 7136 (1628), i a
rmasa Biserica ruinat p6n8 n (Jilele prea fericitalal Domnitorii
Matei voevod Basarab, la 7144 (1636), care, trgSndut neural
din irul prea fericitului Domnitortl Radul negru voevod, sa micat, i a restabilit Biserica dia temelie, a nfrumuseat i kiliile
i mprejmturile Monastirel, dupre cam <Jice inscripiunea, ce este
scris n Biseric, i pre earea noi o dm aici romftaesce.
Fisaaia, care scrie a petra de-asapra ael Monastirel Dolgopol
(Cmpul-lungQ) :

In file le d u lc e lu i cretinii, l de
iu b iii
cretin, Matei B asarab voevod i D 0m na l a i Elena, cu v re re a ln l l)-<Jeu, p u s a fi Domnii n

1^6

METROPOLITUL DNGR0-VLACHTE1 NEOFIT 1.

moii, rvnind i poclitind n tru to ta inem a n6str, a


ne kiem a i ctitori a acestei s-te M onastir, pentru
pomana nostr i a prinilor i a to tu ncuiul nostru
i aceste tte le-am fcuii n file le rp o satului Matei
Toevodii, la 16tft 712B (1615).
Are Monastirea i construciunl prea frumose, dar din causa cnIremurelor i ale altor ireg u lariti s'atl ruinat pre jumtate. Iar
luai diminea la 11 August, svrind s-ta liturgie acolo, i pomenind pre ctitori, am plecat de acolo, i cltorind In sus spre
Me!Jn0pte, am ajuusu sera la o monastire, ce se klam Valea.
Biserica acestei Monastir are de patronii pre s-ta. Treime. Este
zidit, acost Monastire de ctr Radul vod Paisie, la 7042 de la
Adam (Chr. 1534), dupre cum se gice n inscripiunea, ce este n
Biseric, pre carea noi o dmu aici romnesce (vlachisti): .
Pisania f

Cu porunca T atlu i i cn n d em n area F iiul ni i


cn severirea s-tulul Ducliu, s'afi n c e p u t acost s t
Mnstire i s'a zidiii cn p o ru n ca i c a tdta keltulala a prea lam in atu l a l i de C hristos iu b ito ru lu i Ia>.
R adal voevodu P aisie, i ispravniciiau fo st Vlaicul
Piscan vel. logofetu, i en fra ii la i Micimea prclab
i ca Badea i s a u severitii d e z id ita la 7042
(I5B4) i satt z u g r v it n file le M ircei vod, la 16t
7056 (1544).
Acost Monastire este nkinat la o Monastire din Rumelia.
Iar Mari de dimine, la 11 August, plecnd de acolo i cltorind n sus spre Mjl-npte, am ajuns sra la Monastirea, ce se
numesce Aninsa. Acest Monastire este situat pre malul drepii
al rulul, ce se klam Bratia, care curge de sus n jos spre ^ *
Monastirea este construit la pdlele unul munte, plutatfl de copaci
slbatici, i rdicat din temelie de ctr aga Tadoranu, care a fotii
clucerii mare n filele lui Nicolai voevodu Mavrucordat, i 8a
cuta clugrii, afierosind acolo tot, ce avea. Mal pre urmft, Metropoliai TJngro-Vlachiel, D. )niil, fiind crescut n casa menionatului ag Tudoranu, i ajungnd mal pre urm al Ungro-Valachiel, dupO mdrtea lui aga Tudoranu a prenoitfi i a ncunjuratfl cu

METROPOUTUL UNGRO-VLACHIEl NEOFIT I

179

niel i Intru pomana Domnului 860, apoi l pentru


ufietul lu , ca s- fie do ajutoru la nfricoata
judecat- Si sau ncepntfi de ziditu aerat sfnt Biseric din faa temeliei n luna lui Iunie 22 16tu
7143 i sau fivritft n luna Iul Augusta in 24 letu
11U (16351636).
Esi3t i alta inscripiunecolo dela prea fericitul Radul Negru
voevoda, unde se dice, ca vama acestui oraii trebue s fie ort&ta,
pre carea noi aici o punemfl romuesce.
Pisania, carea este scrisa n petra cea dia Biseric de de-asupra
uel :

In numele T atlui, i al Fiulu i Duchulul


sfnt aminu In filele dulcelui crestind i de D-tJefi
iubi tu Matei voevodu B a sa ra b i D6mna 101 Elena,
cu vrerea lu D-<)eu pusi a fi Domnii cretinii n
moia lu, adec scrisam de ac6st Biseric, ce este
chram ul Adormire! Prea sfintei Stnuiel nostre
Nsc6t<5rei de Ddeu i pururea Fccore M aria,
care o au ziditu rposatul Radul vod Negrul, cnd
au fostu veletu de la Adam 6723 (1215) i au sttutu cu bun pace pene n Jilele lui Alccsandru
Iii a, fostau 7136 .(1628), atuncea sau surpat. Ia r
d6c au druiii D-deii pe cretinul Basarab voevodu, i pe Drnna Iul Elena cu domnia n moia
lo, socotita!! ca unu Domnii m ilostivii, ca s rdice acost sfnt Biseric, ca s nu p6r pomana
moilor, pentru c au fostu i m ria sa d in tru acea rud bun i adevrat, i ca s fie i domniei
lii de poman la sfntul jertfenicu, i de m are ajutoru naintea fiului lu B-<Jeu n tru vecie, amin
Dupo acela, i acesta, ce se dice dolgopolu, s fie
crtatu de vama de pane, s nu dea vam domnsc&>
aijderea i orenii s nu dea varn de cel, ce vor
vinde, dup6 cum ortal au fost de rposatul Radul
Negrul, voevodu, i cum scrie i n crile cele btrue ijderea s fie e rta i do Domnia mea
Ia r cine nu va n tri, s fie procletu l anctema-

178

METHOPOLITtJL UNGRO-VLACHIE1 N E O FIT 1

era romnesc, si in tra m oia 1111 , caro iaste deatru Unguri desclicatu (1), adec nceputani a scrie
de acst sfnt i D-<}esc& M nstire, ce taste
(hram ul Adormire! Prea. sfintei Stpnei Kostrc
Nscetrei do D-<Jeu i P u ru re a Fecidrei Maria,
care safi ncepute, i sau zid itu i sa u s6veriti!
de btrnul i prea m ilostivul crestin u Radul Negrul voevodu, care au fostft denceputu descalica
toru ere romnesc!, i deneeputu a 11 fostn zidit
acost sfnt i D-deesca B iseric,, cnd au fotii
cursul anilor 6723 (1215). l to t au st tu tu cu bun
pace n dilele cretin u lu i A lecsandru voevodft
Uia n tru a doa domnie, de cnd aii fotii cursul anilor de la Adam 7136 (1628). Atnncea, utm
aceiai vreme sau su rp at den voia lu i D}<e, n
<Jioa de sfeti Iiie la am<<j-n0pte i nici o fir osl nu safl fcuii. In tru aceia vrem e, dec an drn itu Domnul Ddeu p re acestu Dornna bunii i
milostivii cretinii Matei B asarab voevodu i Domna
Ini Elena, cu dom nia n r a rom nesc, i n tru moia lui, i fiind i M ria sa den tr u acea ru d bun
i en trn aeelu nem u adeveratu, socotitau, ca nnu
Domnu bunii i m ilostivii, ca s rd ice i s fac
sfnta i D-desca B iseric, a s no p er pomana acelor rposa(! Domni betrini. Si acestu Domnu bunu
Matei Basarab voevodu i ddm na lu i Elena, nc s
le fie de pom an la sf n tu l je rtv e n ic u n tru vecie
nesfrit i de m are aju to rii n a in te a fetei lu i D1}e.
i ispravnic u au fo st i pe lu c ru l aeestei sfinte
B iserici Socolu clucerii din C ornel i aii ncvoitu
i acestu boiarii cu m u lt inem p e n tru slu jb a dom(I) Adic, R adul N egru, pe dcnda-5Y m oia p rin tc s c din c a u sa Ungurilor,
e a rn cucerise t it e lo cu rile de p reste C arp at, a v e n iii de a desclecaii la Camp n -ln o g u n Yalachia unde a p u tu t s fu n d tze n n u r e g a t n e a t rn a t . Cercri
de asem ine n a tu r i Romani! a f c u t pre m in i d rep ii a l D u n re i, adec tn
Vidinni de a sta -l i .a iu re a fv ed s tu d iu l Cretinism ul i n D a c ia ei cretinarea R*
g in ilo r ? Ar Eriae<5nn).

METROPOLITUL UNGRO-VLACHIRl NEOFIT I.

181

ntru slava i cinstea Nascerel Domnului nostru


Iisus Christos i ntru pomana Domniei mele .
^
Duca voevodu i a Domnei Domniei mele Anasta- |
sia i a fllalul Domniei mele . Constantin voevodu. Vedend Domnia mea mila oralului Cmpulungul, cum s& fie ertatu de vama de pne, s nu
dea vama domn6sc, aijderea i 01*6n il s, nu
dea vam ori din ce voru vinde,.care vmi aii
fostu ertat i de reposatul . Radul Negru voe
vodii, cnd au fotii 16t 6723 (1215) i de Alexandru vod llia la l^tu 71B6 (1628) i de ali
htrnl reposal Domni, precum scrie n c&rilo
cele btrne i n pisania ste Monastir, care lastc
pus de-asupra uel Biserice, ntrite de rposatul
Matei voevodu cu mare blestemu- Ia r cnd au foslu
n (Jilele Domniei mele venitaft judeul cn oraenil cu jalb la Domnia mea, spuind cum c clugeril le stric m ila oraului, ce au avutu de la ali
Domni btrnl. In tracela, vcdend Domnia mea carile cele btrne i ce scrie n pisania M onastirei,
Domnia mea nc am n t ritu m ila cu acst&cinstit cruce, ca s fie ertal i de Domnia mea de
aceste de tte, cte scrie mal sus. Ia r cine nu va
ntri* m ila acesta s fie proettu i anatema. s pravnicu au fost* Andrei ju d eu l cu 12 prgarl
Decemvrie 25, 16tu 7153 (1645) A ijderea i p entru
judecata oraului pre oreni s -1 judece ju d e u l cu
12 prgarl i cu bfetrni oraului. Iar clugrit seu
prclabii, seu mcar alii s nalb a se amesteca,
ca s strice judecata, i obiceiul lo r, ce au fostu
de la a li Domni btrnl. Ci tot legile l judecile lo r s tie stpnitore, i cci ju d e u l s nalb
voe a lu a vam de la oreni din c e le , ce voru
vinde el.
In sas spre M0$n6pte, cale de 6re, se afl untl sata Namescil, i aici este o Bisericu mic, spat ntro stnc, n care
Bisericu e afl o icn fcdlre de minuni a Nscfitre de D-UjU,

180

METROEOL1UL UNGR0-VLACH1E1 NEOFIT 1

SI sa nceput acost sfnt B iseric din fa a


temeliei n lnna ln l Iulie 22 de la Adam trecui
ani 7143 (1635). Si ispravnicii aii fo stu duptt !u.
crul acestei sflnte Biserici ju p n u Socolu den
Cornelu, i aii ?o i i acesttt bolarti cu t6t inema i cu ttft strdania p e n tru sln jb a Domnului
8 l pentru snfletul I u l, ca s-l fie de ajutorii
i sau sfeveritu n luna Iu l August 24 cnd ai
fostu 7144 (1636)
Aici ln Biseric este zugrvit Negrul voevodfl i filul lui Dan
voevodfl i unO Nicolafl alu Alecsandru voevodfl, i Matei voevodfl
i D<5moa lai Elena. Tot acolo este ngropaii i Nicolae Alecsandru
voevodfl, pre mormntul cruia este inscripiunea, pre carea noi o
dmfl romuesce :

Supt acost p6tr odiclmesc oasele ale bunului cretin . Nicolae A lecsandru voevodfl, care
sa pristvifii la l<$tfli . . .
La nceputii aici la monastire se fcea i trgfl nsemnaii, care
era cunoscuii n t0t Europa; fiind c se adunai! n fie-care anii negutori i menl de Ia dog-$ecI pn6 la trel-ijec mii. Acum ns8
na se face, fiind c safl stricatfl din causa neregularitilor. Aid
era i unfl chanfl, unde 8e fcea trgul, nconjurata cu zidfl de petr, n luntrul cruia erafl prvlii frte multe. Aceste prvlii ca
zidii cu totti, safl ruinaii din ordinul imperiala n timpul resbelelor trecute ale Turcilor cu Nemii, fiind c aici se ntrise efulgenerala al Nemilor cu 6stea lui. Acstft snt Monastire, precum
i oraul, sflntfl situate Intrunfl cmpii lungii, dar ngastfl, pentru care dupre limba locului se numesce Cmpul-lungfl. Acestrt
cmpii este n adevr lungii; fiind c el se ntinde n sus de la Cnipul-lungQ i ajunge la Pitescl, fiind tot asemine de tngustfl.
Monastirea, precum i oraul sflntfl situate pe malul drepii al unul
rtt, numitfl Cmpul-lnngfl. In orafl, pre locul unde se face trgol,
se afl i o crace de pr, pre carea a paso Daca voevodfl, i unde
sflntfl scrise tote imanitile acelui orafl, care sflntfl scrise romnesce pre p<$tr i pre care noi le dmfl a ic i:

111 numele Tatlui i Fifulo i sfntului Duchu,


amin Ridicatusa acost cinstit i sfnt Cruce

METROPOLITUL UNGRO-VLACHII NEOFIT I

183

patriarchaltt al Alecsandricl. i plecud din Tergovitea am ajuusu


la 1 Septemvrie tn Bucnrescl.
Cu aceste sa terminat' cltoria ntta a Metropolitan! Neofit X, pre carea, cnm am vgijluttt, el a fcut ln anul 1746 i n
dnsa se descria mal ales locaurile snte de pre timpul sfl. E prea
adeygratfl, i ou durerea ln sufletfl trebue s constat&mO, cln timp
de untt seculfl, de la data acestei descripiunl, locaurile snite i
specialminte Monastirile, propriii $ise , presinta o decdere. Ar fi
fosttt de dorita nsg, ca i in acest privire Romnia se mrgS progresnd. Tota ce constitue cultura unul poporO trebuesce crescut.
De alt parte, mal aducemtt la cunoscina lectorilor notri, c
manuscriptul din care am tradusa acest descripune , mal conine
i o adoa, fcut tot de ctrS Metropolitul Neofit I la anul 1747.
Diferina ntre descripiunea ntla i a dda const ln acela, c cea
de a doa nu este mal mult scris n limba grec de ctrg nsui
Metropolitul Neofit, dar ln limba romu de ctre unu oma al 860.
- i pre iOng aceste ea este forte scu rt, i privesce pre puine
locuri din Metfopolia Ungro-Vlachiel. Noi, cnd circumstrilc ne
vortt permite; sperma, c vomu da publicitarei i pre acesta.
& bcd.

G e n a d ie E n acC D u .

ft
!3 2

METR0P0L1TUL NG RO -VIACHlEt NEOFIT I

mbrcat ca arginta de ctre vornicul Constantin Dudescul. aj


totQ,. ce am aurita de la preul i locuitori despre ac&st ic0n, noi
insSmnma aici.
Spunii locuitorii despre acest icn, c nisce U nguri au trecutu, i ducendu-se n Serbia, ai2 luata acest snt icn. Dupa
care, tntorcinu-se s tr ic i prin acest locu, ia u alungaii alii
i ast'feli au lsaii atea icn in acelu locu. i este de atunc1
i p in i acum, dupre cum spun locuitorii, ca o sut de ani.

De asemine i despre Bisericu noi puneam aici tottt acela, ce


am audiii de la locuitori. .
Pentru aflarea Bisericuei Nmesdlor aa s'a audiii, c
sau aflat prin descoperire D-deisc de ngeru la unu sichastru,
ce a fostu. acolo locuitorii. Ia r anii nu se tie. C aru fi lisu
A n gerul n vis Sichastrului, s caute s destupe despre Amed-di
c taste pescer s fa c e Biseric. i destupnd unde aste acum
feristra Biserice, iari s'a artat A ngerul i l-au fiisu, s
ntind unu stnjinu spre A pus, c acolo aste u a , i aa au
fcut. Ia r pentru sfnta icon cea fcetore de m in u n i, iaste adus de nisce N em i din era S erb isc, i fiind el gonii de
Turci, au remasu sfnta icn aici. i iaste de atiincea aprope 100
ani. Si iaste de multe m inuni feetre. Ia r crucea de petr n verfu l Biserice este rdicat de R a d u l postelnicul n filele Iul Gavriil voevod, la letu 7109 (1601).

Deci am remastt acolo la Cmpul-luiigti i Joi la 15 August, i


am liturgisit acolo n dioa S6rbt<5rel NscStore de D-^eO. DupO
acesta am mal remast acolo Vineri i Smbt. Iar Duminec, la
17 August, am plecata de acolo, i cltorind spre Resrita, am
ajansa sra la o crcium a Prea Fericitului Brncovenu i am dormitu aici. Lnol diminua la 18 August, plecnd de aici i cltorind tot spre ftesrittt, am trecut rul Dmbovia i am ntratD in
cadilicul (districta!) Dmbovia, lsnd Muscelul, i am ajunsfl pre
la pruiju la o moie, pre carea vornicul Creulescu la mrtea sa a
fierosit'o Mitropoliei, i care moie se numesce Volnetil. i seulndu-ne de aici Iari am cltorit spre Resritfl, i sera am ajunsa la Metropolia nostr din Torgovitea. i rmnnd aici des
tale , a venita ordina de la DomnitorO xtr Noi, ca s venimd
la Bucuresc!, s facema strmutarea lui Matei al Libiei n tronul

________

___________ D IS C U R S U L D - L U l

V.

A . DBECHIE

185

a al adevrul01 i al adevratei democraii romane. Biserica i


sc61a, adogeaO D-lor, snt altare sfinte , la care mprtirea
a cu taina cuvntului schimbi pe omul ntunericului n brbatul Iu minei, pe omul pmntului i al egoismului, ln omul cerului ji al
devotamentului. . . . i chiar daca nam avea ntre noi pe 6
menii de la 1866, cari a gsit n inima lor aceste cuvinte, ln favorul sc01el i al bisericel, n a avea de ct s mS nit ln jurul med
i s vfid ca nam trebuin 6 fac pledoarie pentru scl, pentru c
cu toii suntei produs curat al 8C019I romne. Nu cred ns8 c mal
pot face tot ast-fel i pentru Biseric; de i mS aflu ln snul unei
adunri chretine, sunt nevoit s nu ascund din inima mea cteva
Indoell. . i s pun aici In graiul mefi o esclamaiune! . .
El da! Avem Intre noi i liberi cugettori; de i eO cred c, dac
aceti liberi cugettori au avut ocagiunea s rsfoiasc cnd-va vre-0
carte btrn d'ale nstre, ad putut cpta convingerea c mult,
f6rte mult datoresce naionalitatea romn Bisericel. Aa cred efl,
c numai liberul cugettor care nu e romn pote s nul schimbe
ln afeciune desafecinnea ctre Biserica nstr, cnd scie c este o
biseric caro, d6c naO umplut calendarele cu sfini romni, all fcut ns din altarele sale ceti na;onale, ln jurul c&rora, ln timpul
vijelielor trecute, afl inut nerisipit turma, creia vecinii ,I (Jicea
norod, apelativ ce i ea nsi i ddea ln momentele de bulincire, atl inut, <Jic, nerisipit turma, creia numai ea, Biserica,
conserv dulcele sfifl nume de popor!
Este inimel mele durere de a vedea de ct-va timp c pare uitat acest adevSr proclamat de istorie. Chiar In ac68t sesiune brbai, i brbai cu gria autorisat de posiiunea ce 61 ocup ln 81
nul acestei Camere, safl manifestat limpede i dechis contra Bisericel. R60 servicitt a fcut aceia acestei Camere cnd afl rdicat
ln mijlocul el, cel puin cu neoportnnitate, dac nu impolitic, drapelul liberilor cugettori n oposiiune cu Biserica romn. Efl cred
a aduce 6re-care serviciu acestei Camere, acestei imense majoriti,
protestnd, de nu ln numele el, cci nu o represint, cel puin ln
al med, contra acestei greite i imprudente direciuni, ca i contra vorbelor ce le-am ascultat mal erl cu ocasianea desbateril unul
amendament, ce D-v6str val prea grbit de al adopta, cci nu
!ai priceput........... E rtal termenul: este un lapsus linguae ;

D1scxmsTJ.L1
PRONUNCAT

IN EDINA. CAMEREI DE LA 14 IANUARIU,


cu ocasiunea lure in consideraiune
a budgetului Ministeriulu Cultelor * Instruciune Publice,
4)B

V. A. Urechi

B I S E R I C A SI S C O L A
D. preedinte. Discuiunea general e dechis.
D. V. A . Urechi. m i vei face dreptatea acesta, D-lor, de a
recunsce c Iad ct mal r&r cuvntul, i c dr o parte din grelele mustrri care safl ft cut mal deun<Ji acestei Camere din pun*
tal acesta de vedere, nu le pot lua pe sema mea ; nu- IaQ cuvdutul
adese pentra c creij c la cestiaaile la care na pot adace lumin,
mal bine este s o primesc ett de la acela care o pte d a ; i na ati
cav datai pentra c cred acst Camer urmnd vechea strbun de*
prindere: a face mal bioe fapte, de ct merefl a tot le gri . .
Iat pentra ce na o s am aevoie nici a^I de an exordid. Exordiu!
Apoi s v vorbesc Dv. de importana sclel i a Bisericel ? Nu
pot vorbi de importana sc61el i a Bisericel B vstre, cnd la capal acelei bnci de acolo (arat la banca ministerial) v8<jl Pe
Ion Br&tiana , i acolo (arat la biuroil) pe muntele lai Eole, 80b
care gem Incatenate fartunele, v6d pre D. C. A . Rosetti.
i iat de ce : pentra c Domnia-lor, In numele B-v0stre, nc
de demult afl spas ce cred despre scl i Biseric. i dca, sub
ngrmdirea nevoilor, aa patern a scormoni ln adncal vremilor;
decana ne e permis a face istori veche, void am inti numai pe 866.
La acest an, a doua- dupe o revoluiune, ne-afl spus ce neleg
D-lor prin 8C01& i Biseric, picnd: Sc61a i Biserica saat de
bua sem organe puternice pentru timpul binelui, al dreptului.

_________________ ___

_____

D-LUI V . A. UREGH1E

1 7

vor resturna, cu autoritatea altor scoli, doctrinele lutc&devr greite; dar ett gndesc c a face profesiune de credina de liberi cugcttor aci, ln o Camer politic, aproposit de preoii cerui de cel
ce nu sunt liberi cugettori, este a face nu numai act imrudent
de nedreptate, ci a nu nelege datoria adevratulul libtr-cugetator.
Liber cugettor e acela care permite fie-cul se adore pre D-<Jeul
s6fi cum voesce, cum crede, i se i se nchine ln cultul ce-l convine.
Acesta a neles i liberala nostr Constituiune, care nu permite
nimnui s strige poporululromn: Jos altarele tale, cci 60 me Inchin la alte altare, la ali D-Jei...........
D. L . Gostin. La olrie !
D. V. A. Urechi. Avem n musee D-$6I bgai *n 61e! . . .
Apoi, D-lor, lucrul fiind aa i D vstr fiind fii al sc61el i al Bisericei romne, se-ml permitei se fac funciunea unul inamic al
D-v6str i se v ntreb: ce a fcut acst imens majoritate pentru
Biseric i sc61?. Scifl, nn n 7 8 luul vi se putea cere ceace natt
realisat alii n ani numeroi, dar cel puin ce gnduri, ce planuri
ai manifestat? ce projecte ai luat n desbatere ? Y scrutez gndai neputnd a v gsi faptele. i v ndemn la acst spovedanie
n faa rei, pentru ca s scie dnsa c noi cel puin suntem unii
n acea convingere , c Biserica a pus temelia naionalitii i c
scolei este lsat misinnea a o desvolta.
Ce gnduri ai manifestat dar ? Mal dunai do la acea tribun,
unde buna-voin a Dv0str adinorea me chema, i unde nu cute a mg urca de tem se nu mi se tae irul vorbei, vS(J&ndumI
mal bine micortatea taliei alturi cu acel atlei al cuvntului, ale
crora busturl statt acolo; mal deunzi, $ ic , de. la acea tribun
sa cetit, mal bine <]Lis sa cntat pe glas de pogribanie, de vecinic pomenire, o reclamaiune a corpului profesoral secundar din
Bncuresc, a brbailor notri cel mal distini, ln mijlocul ntreruperilor celor mal puin bine-voitre de la o mare parte a acestel adunri. Vnnd acsta mam ntrebat, reclamai el 6re niscai
drepturi esorbitante de la Camera rei 1 Prohodul ce se fcea
tnguirel unor profesori ma fcut s m ntreb de nu eram ntrun minut de bulmcl, cnd m credeam n sluul unei Camere
cel $ice liberal i naional, pe cnd n realitate ett m gsiam
n mijlocul unei adunri de boerl mart, de protipendada, cu barba

I
jg g

DISCURSUL

voiam si die: pe care nu l a! vSijtat la moment la ce tindea. pr0.


testez , D-lor, n numele'meii, contra acelor dise cu ocasiunea a>
meniamentulut relativ la preoii otire!, Jise ce satt mal rostit i
la alte ocasiunl, <Jise care nar trebui s se repete adese ln numele
majoritfc. Liber cugettor nu este acela care vine se-m! i'm pue
doctrinele sele. Apoi nu vedei ce precedent retl creai ln acest par,
lament combtnd Biserica In numele unor doctrine ? Acest precedent nu va da 6re drept mne. catolicului, pomne armnului, nu
seiO cnd lipovenulu!, i, cine scie? . . . cnd va evreului, 88-
fac n sinul acestui parlament resbel mutual i cu toi! la un loc,
alturea ca liberii cugettori, se nfrunte Biserica nstr de Stat ?
. . . Liberi cugettori? dar fie-care e liber pe cugetul seu, nsg
nimenidin no! nu .trebue se-! uite datoriele sale constituionale cr
tre Biserica romn. E, D-lor, m tem cu deosebire de acel liberi
cugettorii cari! vin, cum dicea de-un $1 un mare orator al Spaniei,
se sting flacra spiritului divin n culmea universului i flacra
spiritului uman din esta nostr; cari! daQ avnt doctrinelor materialiste ce aQ nveninat deja o bun parte a june! nstre societi.
Cu Buchner nu ne vine numai materialismul, ci smulgerea din na*
tara moral a principiului libertfe. . . Suntem la <Jiua cad pftn6
i in licee i In seminaril se impun profesori carii, sub pretext de
nalt sciin, atribue origina tuturor lucrurilor la combinarea for
tuitft a atomilor i scopul final la hasard; carii nu mal merg cu
D*nul Maniu i eu mine se gsesc strmoii la Roma i in Spania,
ci v daQ D-vstr de strmoi cimpanzei i urangutani (Ilaritate);
m tem, $ic, de acel liberi cugettori carii fac din Cosmos un
D-$eii omnipotinte i din inteligen nu sciQ ce oscilaiunl a cree*
rilor. . .
A, D10r ! nu credei 04 vin a face resbolfl doctrinelor moderne,
nici chiar cnd ele ar fi greite. Va veni locul, la desbaterea pe articole, (n care intra noma{ dac vei aproba vederile melegenerale), la articolul facultilor, ed nsuml cere catedre pen*
tru sciina nou, pentru noile doctrine, fiind c volQ ca era mea
se iea parte la micarea intelectual a secolului, fiind c din cwe
airea diferitelor scoli va nasce adevrnl i lumina. Nu m tem de
Lbrviiitf, de Bugfmeritl, nici chiar de Schopenhaurienl, ciad
,pun doctrinele naintea auditrelor pregtite al asculta ic#re

b - L U l v . A . U R E C H IE

180

lblor i cultelor, primal budget carel votz partidul liberal, 10 (6


leger care este limba ce trebae s& vorbsc budgetul acesta. Aci
este durerea mea, aci este amrimea ini mei mele!
Proiectul acesta este m u t, D -lor! m u t, dac ntreb de diree
iunea ce oesce a da sc61el, fr graiO, de ispiteti 8 afli ce idee
nou, ce cugetare mntuit0re i romnesc urmrete? Este necuTnttor, del ntreb crei legi ne aplicai In trecat a dat via, aplicare! Ce preocapaiuoe avuta pentru cultura naional YCe a
cugetat despre acele scderi constatate de acestal partid naional
nc n 1866 ? Care-I cuvntul sd de a fi n faa instrucianel populare, a acelei secundare i a acelei superi6re ? Nici un plan, nici
o idee, nici un fir conductor n labirintul de cifre ce ne preeint
sab numele de budget. Care sunt sc&derile pe care le a avut n vedere acest proiect de budget, dac nu spre a le aduce vindecare
instantane, cel puin pentru a v6 aduce n posiiooe de a le cun6sce ?
care sunt apoi vederile lui in privina Biserice ? Continuava ea budgetele anteriore, nscriind sub numele snt al Biserice de vin,
fasole, fin, lemne i fn pentru elagriine ? Vede acest proiect
de budget mal dincolo de acst ndestulare material, ori mal bine
nendestulare ? (Trei franci hrana unul clagr pe a n !) Vede numal deficitul, mi dice un vecin, deficitol de milione, care a tiat
comisiunel aripele de sbor spre cele mai de s u s ...............Nu este
aa: D-l raportor n frumosul sgfl raport ne a dat veste c comisiunea a tiat de la tte ministerele, dar c la inseripiaoea public
nu numai c nu sa tiat nimic, dar c sa adaos. Onore comisiune!
pentru seotimentele sale, nnmal vedei, D-le Yergati, c na e destal de a avea cine-va bani, dar trebae oc a sci cam sl otrebuioeze.
D . Vergati. Cer cuvntul. . . .
D . Orechi. Peat c purcednd de la cele mal bane inteni uni
na 8afl ajuns la nici o idee, la nici un plan. Este c bacii nu sunt
unicul factor al progresalul. A se eheltui bine, oportun, productor,
e mal greO de ct se cred. Nu 8uot tocmai de prerea onor. raportator, cnd $iee c nenorocirile Sclel i ale Biserice 16 aQ fcut
numai fiuctuaiunile budgetare, e 10 cotare ao a fost 00 milioo
mai poio i 10 eatare ao 00 milioo mal mult. Da, acest budget a
avat parte de puul !01 Procast. Totui chiar ciad s'afl fcut reda-

I
fg g

D IS C U R S U L

i calpacele reglementate de legile arhondologice, de aristocrai cr^.


cul de mici copil n strintate, indiferin! la psurile i la sperau,
ele sc61e romne. Se p6te ca reclamaiunea profesorilor din BqCu.
resc, Roman, Bacu, etc. 8e fie fost neoportun; se pte ca cea de
deunzi se fie fost prea lung, de i ea 8e mturase pe mrimea iu.
bire D-v6stre; admit chiar, ceea ce rSmne a se cerceta, admit chiar c jiu n t6te s fi fost ntemeiate, dar nc o dat
credei D-v68tr c manifestaiunl de natura celei de deunzi sunt
proprii a areta iubirea ce scid c este n inima Dv6str6 pentru scoli
D-lor, tcerea D*v6str6 la ntrebarea mea este protestul D v6stre
contra marmurilor i a nervositil datu n ci. . .
O voce la drepta. Nu se scie.
D. V. A . Urechi. Cnd vorba nu 8e sexe vine din acea parte,
nu m6 mir. Manifestaiunl ca acea de dun^i eu nu o pot pane
pe comptul acestei majoriti, dar cu tdte acestea, cum 8e face de
ne vine de la comisiunea budgetar un proiect de budget pentra
8c61e i Biseric, ca cel ce avem sg desbatem ? Cum va justifica
Camera naintea firel? In comisiune, trebue se recunosc acesta, sunt
i brbai de tt stima, unii amici personali al mei, de sentimentele crora nu maai putut !nduoi un minut mcar. De aceea pnS
la publicarea proiectului 860 ed eram frte linitit, cci ,ml tjicem
c schia de proiect ce avusesem onorea a o vedea ln mna D-luI
Ministru d9 culte, trecGud prin acele a brbailor luminai din comisiune, o 8 6s din bun n mal bun; dar ce fatalitate apas
asupra scdlel i Bisericel nu tifl, cci comisiunea ne-a adus an
proiect neasceptat de rSfl. Ed mal c a lice c n u pot face respundstor pe nimeni din comisiune pentru lucrarea preeentat n numele
61, i dac am apuca n deosebi cte pe anul din membrii 861, mi*
rare de nn sar trece respunderea de la unul la altul, afar namtf
dac ?re-on suflet generos, mpins de un cavalerism de prisos, na'l
va atribui ponosnl, ce na efl, ci era n treg i rdic asupra proiec*
tulul de budget ln desbatere. 86 numl atribuesc nimine din comisiune inteniunl ostile el, efl voesc numai aduc un servicid acetel majoriti, voidso fac 8e va^ ce greal ar comite primind ln
desbatere acest proiect de budget. Un budget bine fcut, vorbesce ?
vorbesce desgheat i limpede limba celor cari 11 v o t^ , limb ffla'
joritie! Camerei. Apoi, D-lor, cnd este vorba de un budget al bc6-

____________________

cq sc61ele

D-L01 V . A .U k E C H lE

191

normale cte le avem nici ln 50 ani nu vom putea avea


lnvStorl stesc! trebuincio!; cte mal multe col! normale vom
avea, cu atta col! stesc! mal multe vom ajunge mal repede a
avea. Va 8 <Jic, pe cnd de acest factor mal nu se ocup i las ln
statuquo c61ele normale, klar atuncea suprim una, de unde 1 Din
Basarabia, de acolo unde, dac nu elocina, dar inimile nstre v6
spune c trebue s rsune mal mult de ct ori unde limba romn&c. Acea cl avea misiune de a romnisa nu numai litoralul
nostru maritim, dar trebuia radele el s lumineze dincolo de
Balcani.
El bine, cnd se suprim ac6st cl din proiectul de budget
presentat de D. Ministru, atl voi s scifl ce 9e face cu cel-all factor! care constitue o cl ? Mobilierul de esemplu! Lsm trba pe
86ma comunelor . . .
Este un sistem de ct-va timp Incce. Statul sub pretest (A nu
are ban! refus de a face cutare lucru i $ice : 8l fac consiliul
juden. Consiliul jude6n Jice : sl fac comuna. i comuna las
trba pe s6ma lu D-^en. Bine, D-lor, kar pentru Inv6m6ntul
secundar ni 80 d 20,000 le! pentru tte sclele nstre, cnd t6te
raprtele nstre de la 1866 astzi constat c nu avem absolut nimic, nici bnci mcar.
Pentru sc01ele publice de gradul al doilea 20,0 0 0 le! 1 Dac ml
vei da cre<J6m6nt, pentru o singur cl privat am cheltuit peste
45,000 lei. Iat mobilierul cu care se va nzestra, dup proiect,
clele nstre publice.
Apoi dac ntrebi pe comisiunea budgetar ce gndesce de cri ?
Ea v6 rspunde, i trece aetota cu surle i tobe Intre Imbuntirile cele mal m ari: <l)ece mii de lei pentru cri didactice.
Astzi cnd sa fcut programe no! i deosebite pentru clele primare, astdl cnd dar nu avem nici o carte dup8 programe, avem
<Jece mi! lei din care avem, notai bine, s pltim prealabil patru
sa cinci mii lei pentru ece sad d08-8pre-<Jeee cri noi, cari ne
trebuesc confecionate la clele primare. Iat dar i un alt factor
constitutiv al scolelor nstre primare, aa cum l'a neles comisiunea n0str budgetar.
D-lor, vorbiam de mobilier, permiteim l, fiind c lam sub
mn, s v8 pun n vedere un raport frte prspt, diu luna acsta,
16

bo

DiscunsuL

ceri, dac ele s4 r fi fcut n mod a nu desorgauisa, i 8ar fi Ur>


mrit cu cifra rmas o idee, un plan dat, negreit c Scola i
serica tot nu ar fi avut a 80 plnge i ar fi neles i profesorii |
preoii c n nevoia general a rei, trebue s fac i e sacrificiu
Nu e ins totul de a da; este nc u datorie, acea de a sci cnd
cum i n ce fel se d. Comisiunea budgetar a dat la scl i Bi8e.
ric destul de mult, chiar mal mult de ct pote ceream noi, dr
cu tte acestea, a dat n aa mod n ct a desorganisat; n cat nn
mal presint pentru noi nici o idee, nici un plan urmrit. In adevfr
saU nscris sume, ns8 nu era misiunea nstr i aceea de a vedea
ca fondurile de cari dispunem s aduc mult bine instruciunii)
Apoi, D-lor, 60 m permit n discuiune general, n interesul
majorittil acestei Camere, spre care l arunc ochii tt ra, i o
rog ca s nu primsc n desbatere proiectul de budget pe care '1
presint comisiunea budgetar sd un membru al e d ; snul primesc pentru ca nu vorbesce nimic de obligativitatea instruciune!
poporului romn. Se mrginesce a trece dou sute sc61e de gradul
al II4ea la gradnl I, i a suprima alte 800 sc61e de gradul al IIlea. Apoi, dec mal deunzi am rdicat glasul med slab n favorea
proiectului localelor de scoli stescl, nam neles ns c pne s
avem pe cele bune s drmm pe cele ce sunt posibile: am criticat
Eforia vechie, pentru c ea crend scle stescl na fost avut n
vedere toi factorii constitutivi unei scole. Der ntreb, comisiunea
budgetar ce gndesce ea despre aceti factori; ea respunde: avem din trecut attea scoli normale ; pstrai-le . i aci sml fie
permis a crede cml vei face acst dreptate a recunosce c nu
fac o reclam electoral, c nici o dat nu am neles c posiiunea
ce ocup ci ml impune obligaiunea de a uita nevoile rei pentru
nevoile judeului meu. Am preferat, i o spuneam mal deunzi In
particular, cnd m aflam pe lng acea banc (artnd banca mi*
nisterial) i naintea unul ofier care m3 acusa c nu fac nimic
pentru Ismail: cnd ra va fi In prosperitate, i Ismailul va fi
n prosperitate. Caut mal ntiu sml dad concursul med ct pot
s adjung la prosperitatea rei, din care judeul e o mic parte.
1 bine, nu fac o reclam electoral, dar voia ntreba pe cornisi unea budgetar pentru ce a ters din budgetul Ministerului Cui*
telor acea 8001 normal care o nscrisese Dlul la Ism ail) Dlr

D-LD1 V. A. U (VECHIE

193

Ad era 0 idee buna, era un plan, an program cn care, graie ze10101 D-10I Ministru de Instruciune actual, sa dotat gimnasiile i
liceele nstre.
Comisiunea budgetar, saQ mal bine mua aceluia care a lucrat
acest budget l-a <jli8 : este aci un plan, este o idee, i atunci a
desorganisat; sa constituit Intrun parlament, ca parlamentul german de la. Francfort la 1848, sa constituit lntran corp didactic
i a is ca s. fac ea distribuiunea catedrelor dup8 modul de
Tedere.
Iat pentra ce a venit dasclii din gimnasie i licee ca s reclame. Na ca s <Jic c li sa dat mal mult de lucra, dar sa speriat cnd a vdjjlut ca ct aecompetin se desorganisz, dup6 orgauisarea nou a consiliului, liceele i gimnasiile nostre. D-lor, am
neles pe anii care $ic c pot profesorii lucra i mal mult, dar nn
neleg pe comisiunea budgetar care voesce ca cutare fiind matematic 8 predea i sciinele naturale.
Apoi, D-lor, aceti brbai care afl adus reclamaiunea lor Inaintea Camerei, an aduso pentra ca sl fac o datorie de consciin,
cci li sa '8 : ave 18 ore, vei avea 24 de ore de clas.
Dar tii pentra ce sa speriat ? Pentru c 24 ore le ia timpal
de care na mal potfl dispone peatra pregtirea lecianilor i Imulirea cunotinelor lor.
Iat cum aveafl trei ore pe <Ji, aveai patra clase. Ca ci elevi
voii 8 fie popalate aceste clase ?
Xrel-<jecl de elevi fie-care. O s arem ndat 120 colari. Apoi
dap8 modal de predare actual sant nevoii profesorii s le dea colarilor teme, aceste teme trebnesc vSdute de profesor!, apoi 160
de teme cte 5 minate fie-care, vedei ct face, i daca este ca
potia s se cer acesta de la aa om care na are de ct 24 ore pe
$i i a6pte, lsnd c i lor 16 trebae timp peatra aevoile proprii.
Apoi ne dai nc n cootra legel, n contra concursului ce am
dat, contra hotrrel consiliului general, contra activitii ce o paaem la disposiia D-v6str0, s predm obiecte care na le seim.
Am neles pre Mumia <Jic6nd soldailor romani la asediul Corintulul: bgai de 86m no stricai tablourile, vasele artistice, c
v8 pao s le facei; dar este permis comisiaael badgetare s ic
profesorilor de matematic : s predai fisiea, c ve taifl ! f

192

DISCURSUL

al D-la profesor Stefnescu, care a fcut o revisie clelor diu Bn


z8fl, gi aci rog pe D-nil DepataI de acolo s m dea ateniQli0
la cte-va rnduri cele voifl citi.
Iat mobilierul prdspt-pr0spt aflat n Seminarul i clele din
Buzea :
In privina materialului didactic, $ice D. Stefnescu, am ob
servat lipsa complect de h are ; o hart a Europei pe care amvg.
(Juto , nu mal avea de ct pnza, hrtie nu mal era de ct partea
despre Nord-Est a Rusiei (a nveato mal puin Ilaritate). .
Eoglitera cu Norvegia, restul era pnza g61.
Si aiurea la alt cl :
Mobilierul se afl n prdst stare: tabelele abia se mal cunosc
c au fost negre, n ct nu s9 mal vede ceea-ce se scrie pe densele,
bncile n mare parte deteriorate, n ct abea se in pe picire.
Iat dar ce $ice raportul, i pentru ca s se ndeplinesc lipsarile aceleani se d 10,000 le i! . . .
Aa dar, D-lor , ct privesce acea parte a nvmntului care
se adres& la popor, proiectul de budget nu aduce nici o mbunilire. Este sec de orl-ce cugetare pentru viitor.
Apoi, D-lor, a voi s fie o diferin ntre budgetul care se
tez de acst Camer i ntre budgetul care sa fcut de mnlte
Camere cari ati fost naintea acesteia, cari par acquit de consetice j>nu $ic c nu sa ocupat gi ddnsele de cole.
Afar de acesta trebue s fac o recun6scere n bine comisiunel
budgetare.
Comisiunea budgetar a adoptat una din msurile propuse de D.
Ministru, acea adic de a despri la gc61ele primare clasa I-ea de
a IIa. Era o cestiune didactic important, i a isbutit, felicit
pe D. Ministru, s conving pe economii notri de la comisiunea
budgetar, cum c nu mal merge cu sistemul mpreunare! cla*
se ll i din aceste coli. Este bine c a fcut acesta, d a r i atonei
sa oprit la jumtate cale, i a $is : fiind-c nu avem bani 8a des
prii numai 60 cole, r cele-alte alt dat. Cum vedei i cnd
merge pe calea binelui se opresce repede.
Totui, acesta este o varg bun tras n contra activului aces
tel comisiunl budgetare.
Acum, D-lor, ce s v mal spui de nvmntul secundar 1

D-LU1 V. A. UREC111E

]9 5

tori, 1081 comisiunea a gsit c este m&l bine de & suprima sculele
secundare esternate i a pune In locul lor sc61elo profesionale. Dar,
D -lor, acsta este nedrept pentru c nu t6te fetele se destina e
mbrieze cariera profesional. Apoi de ce voii D vstr sa lipsim pe mumele de familie viitre de cultura secundara ? Ca ct numele vor sci mal malta carte, cu att se va aura rolal scolel i se
va ridica nivela cultarel publice. Mi se va <Jice ca sant multe absolvente pe bulevard......D ara, D-lor, sunt i doctori yi liceniai
miel; e! bine, trebue s condamnm universitile de unde el aO
eit ? Efl cred c 00. i apoi nu cam-va ne incomb totor o parte
dio greal, noi, brbaii constituind mijlocul social la care sa organisat i In Bacurescl ao bulevard ? Bulevarde cnd mahalaoa este
In noroi i fisicesce i moralmeote!.....
Este, D-lor, o greal dupg prerea mea 10 sopresiunea esornatelor de fete, pe care acst Adunare patriotica sper c o va corege.
D-lor, lovemeotal superior a fost mal mngiat de comisiune.
no voi flice : cine mparte parte l face, cam m8 ntrerupe nu
scill cine; dar v6 voi spne c nu a greit comisiunea fcnd astfel. Scoli prim are! strigai ?.... Bine a fcut comisiunea budgetar
a mngia i la noi 10v6Jm6ntulsuperior. Ml aduc aminte c i
ntro r suror, Francia, era o direciune de idei care <Jicea :
scolele primare, lsai pe planul ultim universitile. Dar lucrurile
8atl schimbat. Sub gaveroul liberal de astdl, iat ce $ice o ilustraiune frances. D. Maniu ,ml va permite s citesc cte-va ctvinte francese i nu va protesta.
D. Maniu. Nu voi protesta nici o dat 10 contra limbel francese, sant pur latinist ca s naml plac limba frances.
. V. A . XJrechi. Iat Domnilor, ce se gice a$I 10 Fraocia In
privina inetracianel superi^re :
U y a quelques annes, on ne voulait entendre parler que de linstruction primaire; on etait indifferent tout le reste. Ceax qui
rclamaient 60 favour de lenseignement suprieur parlaient dans
16 vide. Nous y reviendrons, disait-on, mais courons dabord au
plus press. > Les choses ont bien change. Si Von consultai( maintena/nt Ies mmes Jiomnes, ila soutiendraient peut-Hre que le plus
presse, c'est de raUumer le goiit de la science disi/rderessee dana
Ies classes qui donnent le ton et le signal aux autres. Le genre
humain est 16 mine aujoardhui que dans tous 168 temps; U fait ce

I
jg 4

B1SCURSCL

Aga dar liceele n6stre, dup comisiunea budgetar putem $


c na esist. Gimuasiile i liceele sant desorganisate. i ^
lutreba ce gndesc despre materialul din licee D-ni! confecion|.
torl al budgetului, apoi rSspunsul ar fi i mal ngrozitor.
Iu 1866 D. 0. A. Rosetti, actualul nostru preedinte, trimise
revisil la Wte gimuasiile, licele, seminarele i internatele, r e ^
fcute de comisiunl compose din brbaii cel mai capabil! i ma
disting din capital, care aa adas raportori, din care D-8*
intercalat pasagil kiar In mesagial Domnesc, peatra ca si arate
rei cumplita stare a acestor internate, devenite numai locnr! in.
fecte, nausea bunde, otrvit6re la fisic i la moral a junilor de a!J1
a brbailor In ale cror mnl vor fi ncredinate destiaele firei
nstre.
A fost an gavem care a $is c mijlocul de iadreptare al acestor internate este s le desfiineze.
Gestiunea merit ateniunea comisiunel i a Dv6str, ea este
controversabile. Nu lera iei Ins permis a na vedea c aceste intonate sunt i aii localuri infecte ln care se perde tinerimea nstr.
Regulai attea ocale fasole, attea pn i ajcestea tnc ca insuficien, i atta tot ?
Internii sant lsai In priveghiarea colarilor superiori $i ji
n0pte
Judecai de cele ce se pot petrece . . . .
Iat tte prevederile materiale i morale care a& preocupat! pre
comisiunea budgetar.
O voce. Pe comisiunea badgetar, na pe noi.
D . V. A . Urechi. Nici nu pot s& acas de ac&ta tu total pe comisiunea badgetar, sant brbai acolo pe cari ! iubesc, dar do
scifl cam sa ntmplat 1acrul peatra fatalitatea clelor.
D-lor, vorbii de clele secundare; s ,ml permitei a v6 atrag
ateniuaea asupra altor greeli, dup mine, care se comit prin proi*
ectul de budget. Inv6matul secuadar se dedea pentru fete ln doi
feluri de c61e, ln estemate i internate, din caas c dup6 regal
meate i dapfi buaul simii, fetele esterne nu pot s& fie admise 1*
scalele cu interne. Aeam las a prins de la Ministral Instruciune^
coafeciooatoril proiectului de,budget ideea scdlelor profesionale pn
tru fete. Lacru minunat! ir n tf

D -L U I V . A . U R E C H II

19 7

cam de la capetul prea deprtat, la idealul enciclopedistic al facultailor germane, ca acea, de exemplu, de la Lipsea ..
D. Manii*. A imitat pe Luther.
Ii. P. Grditeanu. Dar comisia pe cine a imitat 1
Voci. A pus musica ca sa ne nvee a cnta.
D. V. A. Urechi. i a jucat cum va cntat! Domnilor, muli
ma competin do ct mine vS vOr vorbi de partea nedrpt a acestul budget, vfi vor arata ca votndul vei fi mal puin cu dor
pentru 'cole, de cat Inii bunii notri din timpul regulamentului!
lata cum: regulamentul organic asimila posturile profesorilor cu
posturile celor ali funcionari civili; $icea: nvtorele primar
sa fie ca stolnacialnie; profesorele de gimnasiii se fie ca efii de divisiunl, i ln fine profesorele de filosofie ca director, de minister.
El bine, argtaim! D-v6str daca budgetul elaborat decomisiune,din
acest punct de vedere pote sa fie comparat cu starea profesorilor de
sub regulamentul organic 1
O
alt nedreptate, D-lor, care cutez a semnala, este c dup6 ce
profesorilor satt fcut acest nedreptate fa cu cel ali funcionari
al Statului, crora nu li se cere spre a nainta In funciune de ct
a fi servit mal mult s6tt mal puin, adec a se fi folosit mal muli
ani de budgetul Statului; dupe ce li se d mal puin chiar de ct
acestor funcionari, apoi, chiar cnd afl uu drept ctigat, acela li
se refus: afl dreptul la gradaiune, i gradaiunea nu"li sa dat.
Mie ml pare c sub nici un cuvnt nu se pte refusa profesorilor gradaiunea.
Ce s mal <Jic acum despre partea ce 86 face Bisericel! despre
cultura generala, despre musice, despre bibliotec, cabinete de fisic, nici vorb! Aceste sunt instituiunl ln stare ma cum era cu
dou-^ec ani n urm!... Bine, fie!... Ele mal pot rSbda... Despre
Biserici ns nu este tot aa. La Biseric ai tiat 89,000 franci.
Na m8 opun pentru ifra tiat, dr nu cum-va credei ca sosit
momentul, aciim cnd avem Sinod al Bisericel i sinode eparchiale,
s le lsam pe ele a se ocupa de Biseric 1 nu credei c ar fi mal
drept s se lase 6meni acel cari sunt ma competin 8 mpart
vinul i pinea i acel 3 franci pe an la caluggrl.... Nu credei
c acsta ar fi i mal politic? Bgai de s6m bine; uitai- peste
muni, precum uitai acolo cu inima tot-da-una, i vedei daca

19 6

D IS C U R S U L

qu'il voit foire, ei Ies plus humbles se reglent sur Ies plus ekvis
Si le grand nombre avait le sentiment que, dans Ies hautes r
gions de la socite, le savoir est en honneur, et que Ies p&resn'on1
pas de plus grosse affaire gue de faire instruire leur fils, la gies,
tion de Venseignement primaire obligatoire deviendrait bien vite
opeuse; tout.le monde suivrait impulsion. Cest ce qui est arrive
en Allemagne; le rapide developpement.de-!,instruction, que
attribue assez lgrement !,obligation legale, y est surtout le fruit
dun exemple donne de haut: ont gagne peu sur le peuple quand
on montre dedaigneusement la preoccupation de Vedairer et de
le polir, s'ans prendre le mnie soin pour soi-mme. On lentrainera
avec soi lorsque l'on partagera sincrement le gout que lon veut lui
inspirer.
Iat idei care aO curs sub Ministrul cel liberal al Instruciune!
publice din Francia.
Bine dar a fcut comisiunea bugetar ocupnduse cu 6re care
mngere de nvementul superior. Nu ea vo blama-o cci de la
acest ram depinde progresul celor-l-alte i ridicarea nivele! generalei culturi sociale. Dar francamente, i aci nu vd ce avnt, ce plan,
ce direciune aii vroit s dea comisiunea bugetar nvemSfltnlni
superior. Voita s pstreze facultilor n0stre de sciine i litere
direciunea pur sciinific i clasic ca in Francia ? Atuncea du
pricep ce cat aci o catedr nou.....sail voesce s fac ca facultiile s fie receptaculul enciclopedic al cunotinelor umane Dar atunel pentru ce sa oprit iar pe cale ? pentru ce a fcut numai un
pas ?
Dac aQ ntreba-o s 'm l spun : daca nvmntul superior a
avut necesitatea de catedre nouS, de ce n a fcut acsta i pentru
Iai Daca la BucurescI a gsit i bine este necesarifl a despri catedra de Himie de catedra de Fisic, de ce nu sa ficat i
la Iai tot aa ?
Vedei ori n cotro mS ntorc nu pot s gsesc ceea ce caut, nu
pot s gsesc ocasiunea care s m fac ngenuchiti naintea a*
cestel comisiunl, picnd : Pctuit am.
S a vorbit mult de organisarea D lul Maiorescu. I sa ;impnte
c a creat catedre de music pe lng facultatea din Iai D.
rescu : nu mi-e prietendin contr; dar am deprinderea a fi drept
eu neprietenii mei avea o idee: D-luI voia 8 ajung, pte lund0

D - L U l V . A . U R E C H IE

199

iunea consulului austriac; acesta face din nchintorii el, supai


romni, nisce adevSral sndil austriacl. (Aprobri numer6se).
Erafl, D-lor, lml pare reft c sunt silit 8& fac o parentes,
eraft sate de Romni, carl ultae, daca vor fi vorbit vre o data limba ungursc; acele sate ati v8<Jut nchise clile Statului lnt6te
prile de preoi catolici, i a fost silite se nvee limba maghiara,
i aii sunt aprpe maghiarisal, i acsta cu banii comitetelor cari
sunt numerse la Buda-Pesta.
Apoi, D-lor, ca 88 termin, fa ca un proiect de budget care nu
ne vorbesce nimic In privina nvmntului poporului, care deorganisezi sclele secundare, care nu are nici un plan, nici o idee, i
care ignor tot ce se referi la Bisericele naionale,' un asemenea
proiect de budget nu cred c i p6te 8e fie luat n consideraiune de
D-v6stri.
Noi nu putem tcea n faa unul asemenea proi^j. cnd a p
fliua si ne pltim datoria c itri ri. Este o polia trai de e ii i
democraie la 1866, de la partidul liberal, sub girul fruntailor
partidului liberal (ntreruperi), o polia girat de D-nil I. Bratianu
i C. A. Rosetti, fruntaii D-vatri (ntreruperi).... Dac am greit numinduI fruntaii D-vstri, s m8 ertal...ett credeam c acest
apelativ pentru el btrnii era ln inima J)-v0str a tinerilor; dac
Dv6str suntei fruntaii partidului liberal i nu cel cari vaft deschis calea, fie, m3 nchin D -vstri....Iati, D-lor, declaraiunea din
1866 n privina Bisericel i a colel:
Sub snta aripi a Bisericel sadumbria alt d a ti tot ce era
mare, generos i Romn. Independena Bisericel era scutul indepen:
denel i dreptiel cetinulul: precum gloria cetianalul era gloria lui D-^eQ, cruia eroii patriei nstre ridicat! attea altare pe
cte victorii repurta.
<ln timpii de cdere, de durere i de doliO, Biserica nstri fu
nu numai altarul Iul Christ, dar i al dreptiel i al naionalitiel.
Domnii r8I i despol, i mal apoi chiar otiri de invasrane, naft
cutezat s pung o mn sacrilegie asupra acestui altar snt....
< Regimul dinainte de 11 Fevruarift, (Jiceatt DD. Bratianu i
Rosetti, e ciut ce a fcut diu snta independini a Bisericel nstre.
Cu legea sntului sinod el a lovit credina strbun; eu legea de
asimilare a capilor Bisericel cu funcionarii ordinari al Statuia!.....
sa sdruncinat adnc altarul i sa sdrobit i asilul vechio al inde-

198

Biserica nu este acolo singura cetate, care mal aduni In jurul gta
pe Romn!. Cu ct vei Iftsa Biserice de aci mal mare independins
cu att asigurai Romnilor de acolo o parte din acea itidependin^
De nu, vecinii notri unguri pot (Jice prelailor romni de sub 8cep.
trul lor: dar ce plngei ? vedei ce se face Biserice n propria
v6str r. El bine, instinctul de conservaiune v obliga s chib.
zuil ca, fie i cu ocasiunea votrel budgetului, s se dea, 8ub o
form dre-care, Biserice, eparchiilor, o dotaiune din suma ce avei
In budget i ele l vor face budgetele mal drept i mal bine ca noi.
i apoi de i lucrul e delicat voifl spune sotto voce: Se aflatn
Senat, dup6 constituiune, mal multe scaune consacrate prelailor
notri. Oare e bine s nu facem de to t independinte acele de finetuaiile budgetare 1... (Protestri). Facei Biserica independinte i
el vor fi independinl... Si nu temei de cugetarea lor, cci Bi
serica romn este democratic.. (ntreruperi).
lntrerupel? E l bine, nu mdasceptam la aceste murmnre.
Dv6str avei In er mal bine de cte-va sute de mii de ceteni
catolici iI lsai pe mna preoilor strini, cari vin, nu se-I nvee
ca s se nchine la altar, . cci pentru acesta el atl deplina libertate n ra n0str, dar ca s nil nstrineze de r; i
D-v0str nu protestai, nu murmurai, dar ve suprai cnd vi se
cere independina Biserice romne 1
Tte Bisericile s fie libere, numai a nostr nu ?
EA cred c avei o datorie n privina biserice catolice, fie i cn
ocasiunea budgetului, cci e un budget cu preteniunl reformtore,
daceea e nsoit de le g i; apoi trebue se facei se nceteze propagandele acele In numele religiunel (ntreruperi). Negreit aceste
ntreruperi nu le face majoritatea, ci ci-va dintre D-vrtstr.
O voce. Aa este!
D . V. A . Urechi. Dca este aa, voii face o acusare proiectulai de budget i din aceasta, cci el nu sa gndit i la acest
mare rtl (ntreruperi).
Un proiect de budget ca acesta, ca s fi scpat de rspuns, trebuia 8 fi prevd^ut i cestiunea acesta im portant, aceea a Bisericel strine din era nstr. Biserica catolic are nchintori sute
de mii, nu strini, ci Romni n Moldova.
Na uitai nc c Biserica catolic este n Iftoldoa snb protec

D-LUl V . A. URECIIIE

201

Raportul comisiunel medicale igienice din 15 16 Aprilie 1866,


arat cu culori negre i spimnttdre starea localelor de acli. A pol ce avem astgi ? (ntreruperi).
Apel U sub'scriitorii acestor frumdse declaraiunl s Tin alfcuiea cu mine, i ca autoritatea D-lor s v cdr a face 0n6re subscrierilor, angajamentelor D-vdstr. N'aJI fost rbdtori s 76 citesc
t<5te aceste angajamente, de i e cred c ele constitue pergamenul de noble a partidului liberal; facei cel puin, D-lor, ca acest budget ce partidul D-vdstr d scdlelor i Bisericel s fie n
nelesul declaraiunilor din 1866. Se tice c vechil Peri ,l Insemna o calea pustielor prin tumuie. O linie de asemenea tumaJe va
fi fost nsemnat pdte prin baraganele ndetre de cine scie ce drde
barbare. In locul movilelor mictdre, rdicai ln trecerea D-vdstr
prin brganul putere! coli i altare, i acestea vor lnemuri filele
D-vdstr de guvernarea rei i vor face gloria rei ndetre. (Aplause prelungite).

1
200

DISCURSUL

pendinel cetenesc!, sa nchis pe tot dauna lista lfitr 0polij|or


ceteni romni, ca Grigori(}, DosoteO, Iacob, Stamati, Veniamin..
<Tot Camerei romne, esclamaa DD. Brtianu i Roeetti, este
lsat misiunea dopotriv mare i snt da mngia umbrele
mhnite ale attor sublimi d o n ato rii tnzestrtorl al Biserice. 0
rea interpretare de regimul trecut, a vorbei secularisare , nu numal a sfiat fr nfiorare testamentele, cuvntul ultim i snt al
celor ce murir, dar nc a desecat, prin acest fapt, din inima romn avutul sim dalt dat pentru faceri de bine. Fr a deprinde
mal ntfiitt pe Bomol s consacre aiurea averea ce n trecut ar ft
dat-o Bisericelor pentru fapte bune, legea de secularisare, rgfl tneIds, a dis generositil romne: nu mal da nimic Biserice, cci
averea ce le ncreii pentru fapte bune va servi unul guvern pentru
cheltuell ruintre i dilapidrl.
a E timp ca acst nenelpt, nedrpt i chiar nemoral interpretare a vorbei secularisare de averi monastirescl s nceteze;
e timp ca Statul s redea facerilor de bine, sclelor, vechiul lor
capital material, ncredinat de strebunl ngrijire! Biserice. Binecuvntrile acelor snte umbre vor umplea mal bine lzile Statului,
de cum le a putut umplea nepstorea sfiere a cuvntului lor de
pe urm..... pe lng c se va fi dat asigurarea c dorina celor ce
testez, c voina lor va fi lege, legea cea mal mare din legi, lege
naintea creia se nchin pn i marea putere legiuitdre a trel:
Adunarea.
De o cam dat pn s se pot organisa o cas special din
averile clerului destinate la coli i faceri de bine, guvernul s mal
aduc mcar unele mbuntiri materiale pe la monastir i Biseric. Cele mal multe din aceste monumente ale gloriei s6ti piete!
strbune, cad n ruin; pe la unele natt mal remas nici pir pe
petr.......Ruin i nedreptate!...... >
' Dar constatarea de la 1866 nu ar fi i mal trist in 1877? Apoi
ce se face pentru ndreptare ? Se mal iau 9 0 ,0 0 0 lei de la Culte.
Tabloul instruciune! publice nu era mult mal surj|6tor la 1866
de ct al Cultelor.
Din 3,000 comune numai 1,500 coli, i liceele de ce locale dis*
punea n 1866 9
Ceea ce se ehiam local de licee sunt nisce case private sail
cumprate de la privai, in care nu sunt sli de dormitor, satt de
clase, ci nisce mici camere umede, unde se respir infeciunea 91
mortea. >

LITURGICA SAU ESPLICAIA SERVICIULUI DIVIN

203

adec prunc, de 6re-ce la adormire, Prea curata Fec10r


Maria era n etate matur, i tot de odat acum era recunoscut de Maic a Iul Christos Dumnezeu, carele se
nlase la Cer, i trmisese de acolo pe Buhul Sfnt n
chip de lim bi de foc preste ceata ucenicilor, n midlocul
crora se aila i Prea curata Maica Sa atunci.
ncetarea din viaa pmentesc a Maicii Domnului s'a
num it Adormire (), pentru c ea a fost cu totul
de scurt durat, fiind c a treia di dup m m om intarea la Ghesemane a purttorului de via tr u p , ie cnd
Apostolii se aflaii la m as, Prea Sfnta Nsc6t0rea de
Dumnezeii li se art n a e r , dicendti-le : Bucurai-v6 !
Iar el splmentndu-se de m in u n e, i ne d o m irin d u se,
au deschis m orm ntul, i aftndul deert, saCi conyins,
cum-c Prea Sfnta Feci6r cu tru p u l s'a n lat la cer ca
i Fiiul s u , i c m orm entul i m rtea n u o aii i n u t ;
cci ca pre o Maic a Vieel, la via o au m utat cel ce sa
slluit n pntecele ieteel p uture fecioresc. ASt-el ni
sa transm is istoricul acestui maTe evenim ent d6 vechia
tradiie a Bisericel Orthoioxe'. Si fiind c Pr'etet1cu 1ta
N8sct<5rea de Dumnteleii este n ch iri m a d n is tit de
ct Cheruvimil, i itiaS slvit ett rteasetnnat^ dfe dat
Serafimii,-dte ac^ei Biserica cretin O rthodttx' o dinstesce p re pmelit ma m ult d'e Ctprd tb p 1sflriil, p tiind
serbtorile iei n rnd cu ale F iiu lu l sfi ilBtototie$!Wilul
nostru, i mal cu osebire acestas6rbttfte *ftj1(iar^ att cinstit'o i cu cind-spre-$6ce $ile de:pbst p re^itaial. nc
i serviciul divin al acesteJTsSrbtorl a re m a tn la e ftomp
pentrtt c n trensul n i svorbescd i despre mtirteii i
despre m utarea'Feeire la c e r; i p e n tru a'l aserfina
6r cum cu serviciul diViQ al Vinttril cel m arl; sa compus i' u n prohod ritocnia' ca aeefta al D onhttltil, card *se
cnt1n sfnta i MaTea V ihert, i care sftcht cu m u lt
lolos sufletescu pe la m onastirl, i at* fi fiS rteljihtf'asdadopta s S ^ cnt h t6*Wrb iserteile ftomiMii01,undfe puru-

LITURGICA
(Urmare ved No. IV a l an u lai III).

3. Bunavestire este nsi n tru p are a F iiu lu l lu i Dum


nede in prea curatul pntece al Sfintei Feci 6 re Mriei;
este, pre cum cnt Biserica (trop. serb), n cep tu ra mn
tui rel nstre, i artarea Tainei cel d in v e a c ; este mult
doritul m om ent, cnd F iiu l Iu l D u m n ezeu , F iia al Fe
ctrel sa fcut; cnd G avriil a ad u s Fecirel bunele vetiri de bucurie, lic n d u 'l: B u cu r te cea c u d a r druit,
D om nul este cu tin e .
Fiind dar c dioa B unel v estiri equivalez cu $ioa Nas*
cerii Iul C hristos, i s6rb<lt<5rea acesta este cea m al n
tei n tre serbtorile Nsctrel de D um nedeQ , pentru
care i serviciul d iv in a l acestei serb to rl se ncepe
tot cu dup cinarea (pavecernia) cea m a re , iea i cel de
la Nascerea D o m n u lu i, i t0 t p riv eg h ierea este deco
rat de Sf. lo an D am askin i alii c u cele m a l frumse
cntri de b u cu rie , i n u -l p erd e so lem n itatea sa ori n ce*
ii s a r ntm pla, fie c h ia r i n sptfim ena P atim ilo r, ba
nc ch iar i n jliua de P ate. Si o ri n ce $ i a presimi*
lo r s a r n tem p la se rb trea B unel v e stiri, ch iar i n
sfnta i Marea V ineri a P a tim ilo r, litu rg ia se s 6 veriasce
a Sfntului loan C h ry so sto m u l, ia r n u cea m al nainte
sfin it, p en tru c acesta ftsem n 0$ d o liti i peniten,
ia r aceia este serbtoresc i de b u c u rie .
*
4. A dorm irea Maicii D o m nului se n u m e sc e nc i
Snt M ria m are, in co m p araie c u Sirt M ria m ic,

SAD ESPL1CA1A SERVICIULUI DIVIN

205

nil la acest serbtdre, covrasce ori-ce bucurie lum esci.


Si fiind c prin nvierea sa Christos a nvins m 6 rtea, de
aceea i solemnitatea sfntului Pate, prin trumsele i
sublim ele cntri ale serviciului su divin, se arat ca o h
solemnitate de trium f, unde tt slujba se sSvresce 1
prin cntare. Vestmintele sfiniilor servitori sunt cele
mal splendide, i n u num ai templurile atunci sunt frte
ilum inate, dar i cretinii toi cu mic cu mare in lclil
aprinse n mini, n ct t 6t biserica este inundat de
lum in. Serviciul divin, precum este sciut, ncepe chiar
de la m iedul nopii, prin cntarea: nvierea ta Chris
tose M ntuitorule, ngerii o laud n ceruri, i pre noi
pre pm ent ne invrednicesce cu in im curat s le mrim . Acesta cntnd sfiniii servitori, cu Evangelia, cu
crucea i cu icna n v ierii, es afar din tem plu, sau n
narthic, i acolp ncep mnecarea, adec serviciul nvieril, p rin tro nm ulit cntare a frum osului tro p a r:
Christos au n v ia t d in m o ri, cu m&rtea pre morte cicnd i celor d in m orm enturi via d rm n d u -le. Se dice
i ectenia cea m are tot aci. Intre acestea uile biserice
se nchid, i paraclisierul aprinde n lu n tru tte sie*
nicele i policandrele, i n m idlocul biserice pune u n
vas cu foc i cu aromate pe densul. Iar Proestosul, lu n d
Evangelia, vine cu toi ceilali la uile b iserice , pe
care le gsesce n c h ise , i stnd, dice cu c n ta re : P.idica i, boer%, porile v 6stre, i 8 rid ic a i p orile cele vecinice, i va in tra Im peratul m rir ii. Cineva respunde
din lu n tru iar c n t n d : Cine este acesta Im p era tu l
m ririi? Proestosul. D omnul cel tare i p u te rn ic , Domn u l cetta re in resboe, Domnul p uterilor, acesta este Im
peratul m rir ii. Acestea <Jicendu-se de trei ori, ndat
se deschid uile, i Proestosul in tr n d , c n t : D iua in
vierii, s ne lu m in m , popore, pastele D om n u lu i, patele, c d in m&rte la v ia , i de pre p m n t la cer,
Christos Drnnnetfeu n e a trecut pre n o i , c d n t n d u -i

UTUHGiCA

204

rea cultul Maicii Iul Dumne^efi a fost frte n tin s , prob}


sunt nenum ratele biserici cu h ra m u l A d o rm irii.
Acest prohod se cnt la p riv eg h iere d u p citirea Evangeliel puinduse ic0na A dorm irel n m ijlo c u l bisericel; i dup 6 cntarea p rohodului , se face s 6 rutarea icne! pen 6 ce se cnt catavasiile lau d ele si slavoslovia
cea mare, i atunci se face n c u n g iu ra re a m p reju ru l bisericei cu Evangelia i c u sfnta lc<5n a Adormirel, !
apoi IcOna se ael ln g sfen icu l cel m a re naintea 1.
c<5nel Maicii D om nului pen 6 la odovania serbtoril.

C) DESPRE SERVICIUL DIVIN A L SERBTORILOR


MUTABILE.

48.

SERVICIUL DIVIN LA PATE.

Serbtorile m utabile se n u m r , n u n u m a i dup cur


sul anului solar, ci i dupS cel lu n a r . De exem plu. Patele, dup decisiunea n t iu lu i Synod E cu m en ic, trebue
s se serbeze n D um ineca care v in e n d a t d u p luna
plin ce u rm ez im ed iat u p 6 e q u in o p iu l de primvar,
care variaz de la 22 M artie pen 6 la. 25 A prilie, d in care
urm ez an u ala m u ta b ilita te a P a te lu l i a celor alte ser*
btor m u tab ile.
Cercul serbto rilo r m u ta b ile este m a l lu m in a t de ct
cel al serbtorilo r n e m u ta b ile , p e n tru c n m ijlo c u l a
cestuia, asem enea u n u i s 6 re , strlu ce sce s6 rb t 0 rea serbtorilor, solem nitatea so le m n it ilo r cretin e , Sfntul
Pate, de la care a trn i cele la lte 'se rb to rl mutabile.
Basa pe care se rad im to t ed ificiul R eligiei cretine este
nvierea Iul Christos d in m o r i; d e aceea i serbtdrea
acestei lu m in ate n v ieri, care se c h ia m i P ate, ntrece
c u strlucirea solem nitii se rv ic iu lu i s 6 u d iv in pe t0te
cele alte serbtorl ale a n u lu i, i b u c u ria ce sim t creti*

S iU B3PLICA.14 SERVICIULUI DIVIN

207

osebire cnd se cnt de 6 menl cunosctori de arta musical, i dotai de voce natural.
Fiind c n aceeai di a nvierii, ctre ser, Christos
sa artat discipolilor s61, i i-a asigurat despre nvierea
sa din m ori, de aceea i Vespera sau Vecernia n dioa
de Pate se face dup amiaLl, la care se citesce Evangelia care descrie acel evenim ent al artrii Iul Christos.
Aces Evangelie, im itnd poliglotism ul din Ierusalim,
unde la Pati se aduna nchintori din tte neamurile
cele de sub s 6re, s'a obicinuit i iu noi a se citi n mal
m ulte lim bi, nsem nnd, c gloria Dumnedeescil Invierl sa lit la t<5te pop<5rele, i Evangelia se predic n
t6te lim bele de pe faica pm ntului.
Serviciul divin al serbtorilor Pascale se ncepe i se
sfresce n fie-care biseric de ctre cel mal m are, iind
Crucea n mini, care este sem nul de b iru in asupra
m orii. Serviciul divin din dioa de Pati se repet ne
schim bat n ttseptSmna cea lum inat, v ariin d num ai
Apostolii, Evangeliile i stihirile vecerniei, nc i uile
mprtesc! rem n deschise penS n sm bta lu m in at,
spre aducere am inte c p rin nviere s'au sfrm at porile
Iadul al, i sau deschis porile cerului. D iscurs mal frum o i mal potrivit pentru jioa de Pate n u p0te fi de
ct al Sf. loan Gur de A u r, De este c in e - cretin
bv/n, . c. 1 .
4 9 . SERVICIUL DIVIN IN DUMINECA STILPlH ILO R.

Serbtrea Stilprilor este o serbtre tr iu m fa l , care


ne aduce am inte de nvierea Iul Lazar, care era im ag in e
a nvierii cel de obte, i p en tru care poporul d in lerusalim i p runcii, m al nain te cu ese dile de P ati, au ntm pinat pre C hristos, ca pre u n b ir u ito r, c u stilprl de finic i cu Osanale de triu m f , p e n tru care
i Biserica , m al nainte cu ese dile de Pati, adec,
A
H
O
LIU

*19

206

cntare de b iru in . Si d u p fie-care o d a canonului


se cnt Christos a nviat d e trei o ri. A cest tro p ar, att
n iiua de Pati, ct i n fie care $ i a se p te m n ii cel lu.
m inate se cnt de o m u lim e d e o ri, i c u t te astea urechia n u se satur de al auli.
Pe cnd se cnt Laudele, se face s ru ta re a nvieri!
m preun cu salutarea c re tin e s c : C h risto s a nviat l
la care se d re s p u n s: A d e v e ra t a n v i a i In vechime
tot acuma cretinii se sru ta u u n u l p re a ltu l, licndu-!
aceeai salutare c re tin e sc; acesta se v e d e d in slava de
la Laude, u nde se $ ic e : Dioa n v i e r i i, s n e luminm,
cu p r sn u irea , i u n u l p re a ltu l s m b r i m ; se diicem , fr a ilo r , s i celor ce n e urhc p r e n o i; s ertm
tote p en tru n vierea .
L iturgia n liua de P ate i n t<5t sep te m n a cea lu
m inat se ncepe p rin dess-repeita c n ta re i n Altar i
la strane a tro p aru lu i C hristos a n v ia t d in m ori , i mal
tte cntrile pen la A postol se c n t n a n tifo n ie i ia
Altar i aiar.
Mal sus am a r ta t, c la se rb to rile m p rte se i, Evangelia i A postolul descrie e v e n im e n tu l is to ric , asupra
cruia este ntem eiat se rb t re a lile l; n lioa de Pati
ins, Luca, n Faptele A p o sto lilo r, v o rb e sc e despre ho*
tezul A postolilor cu sfn tu l S p irit, ia r fiu l tu n e tu lu i, n
Evangelie descrie th eologia c0a m a l s u b lim a Dumnedeu Cuvntului, adec a Iu l Iis u s C h risto s, care a fcut
trite cte su n t, i care apoi s a f c u t o m , ca p r in credina
n trensul, 0 m enil s p 0 t a se face fii ad o p tiv i al lai
D um nezeu, cunoscend calea p rin L u m in a cea adevrat,
carea lum inez pre to t o m u l ce v in e n lu m e . Irmosul
odei a noa, care se cn t n lo c d e A xio n d in jlioa de
Pati i penfi la nlare, este de o fru m u se e a t t de ra*
r, i n cuvinte i in m elodie, n c t farm e c aulul i
um ple inim a i sufletul de o b u c u rie n e sp u s , m al cu

_______

SAU ESPLICAIA SERVICIULUI DIVIN

209

fel a in trat n Ierusalim , clare pe mnzul unei asine,


care," dupS cum ji c sfinii Prini, nsemna supunerea
neam urilor nchintre de idoli sub jugul cel uure al
legii Iul Christos. Serbt<5rea Duminecii Stlprilor represint evenim entul cel mal glorios din viaa cea pmentesc a M ntuitorului Christos, chiar atunci cnd se
apropia de um ilina cea mal splmenttre a Patimel i
a m orii pre cruce ntre doi tlhari. De aceea i serviciul
divin al acestei serbtorl este pretudindinea ntreesut
de cele mal trum<5se espresil, i de cele mal sublim e idel, care m erit de la nceput i penS la sferit t<5t ateniunea credincioilor, i mal cu osebire a sfinilor servitorl i a cntreilor, spre a-1 desfura cu cea m al m are
acurale la aulul cretinilor.
50.

SERVICIUL DVN LA. NLAREA DOMNULUI


I LA POGORIREA SFANULUI DUH-

Dioa nlrii Domnului i jio a Pogorrel D uhului


Sfnt su n t douS nalte solem niti ale Biserice, care v in
dup 6 Pate, ca nisce firesc! urm ri ale Iul. In n teia serbt<5re vedem cu ochii credinei eerul deschilendu-se,
spre a prim i n Sfintele Sfintelor pe adevSratul A rchiereu
i pe dum nedeescul s6 sacrificiu; ia r n a doa serbtre
n urm area m ijlo cirii divinului sacri ficiti al acestui Archiereti, vedem o adoa deschidere a ceru lu i, spre trim iterea Mngi torului Duh al adevrului asu p ra credinclo
ilor, cari au form at nteiu Biserica Iul Christos. Inltarea Domnului a m ijlo c it pogorrea D uhului Sfnt, p rin
care sa sfinit i se va sfini pururea Biserica Iul Christos, adec totalitatea cretinilor.
1
A rch iereu l G enadie, fotl rgefiu.
,(Va urm).

208

L IT U R G IC A

de Patim i de nviere, a r n d u it serb trea cea ta


umfal a Stlprilor, spre a n e aduce a m in te de acele
m ntuitre evenim ente, i a n e p reg ti, ca i n o ls j^
tm pinm pre M ntuitorul n o stru , iin d n m n, n !0c
de ram uri de copaci, v irtu i cretinescl, sim ble de biru in j asupra pficatulul, i c h ia r a su p ra m o rii. Troparu l serbtoril acesteia ne d to t n e le su l iei, cum i al
Smbetei Iul Lazr, licend ast-fel: n v ie re a cea cie. obte
m a in a in te de ,p a tim a ta n c r e d in d n d u - 0, pre Lazr
d in m o r li l-ai scu la t, Ghristose D u m n e d e u le , pentru a
cest a si. n o i ca p ru n c ii sem n ele b ir u in e i p u rt n d , tiebiru ito ru lu i m o r ii, s t r ig m : O sana c e lu i d in tr u inlli
m e i B inecuventat este cel ce v in e n t r u n u m ele Dom,
n u lu i. De unde se vede l m u rit, c p o p o ru l i pruncii din
Ierusalim au n tim p in a t p re C hristos c u ra m u ri i ca
stlprl de b iru in , p e n tru c aflaser, c n ^ioa prece
dent nviase n Betania p re L azr, care era de patru dile
m ort. In nvierea Iul Lazr B iserica a recunoscut ima
ginea obtetii n v ie ri a n e a m u lu i o m e n e s c ; ia r n tri
umfala in trare a Iul C hristos n Ie ru sa lim , Biserica serbez trium farea Iul a su p ra m o rii, ce E l a su feritp re cruce
p en tru m n tu irea n s tr ; i de aceea an ticip n d , a asedat serbarea b iru in e i c u ese d ile m a l n a in te de Pati,
p recum s au i p etrecut lu c ru rile a tu n c i. P e n tru a nvedera
i m al b in e ideea b iru in e i Iu l C h risto s, B iserica ne dis
trib u e ra m u ri sfinite .p r in ru g c iu n e , ca iindu-le in
m in i, s cn tm c a n o n u l acestei se rb to rl, care este n
adevfir im n u l de b iru in a su p ra m o rii cel m al frumos
d in cte a scris fericitu l Cosma P o etu l.
T rium fala in trare a Iu l C hristos n Ieru salim a fost
precis cu m u lt m al n a in te de P ro fe tu l Zacharia (c. 9.9),
ast-fel Jicend: B ucur-tef& rle fiic a S io n u lu i, glsuesce
tare fiic a Ie r u s a lim u lu i: ia t I m p e r a tu l te u virie la
j u s t i n s u i m n tu ito r , b l n d i c la re p e asin, Pe
m * n z Un&rf In adevr, M n tu ito ru l C h risto s tocmai ast-

RANDUIALA SERVICIULUI BISERICBI LA BUNA VESTIRE

'

211

mal cinstit ci pripelele praznicului i ale triodulul, ectenia, apoi


svetelna praznicului o dat a triodulul o dat i iari a praznicuiul, dupg care se citesce evangelia a 9 -a, apoi tot suflarea numal de la triod, slava triodalul i acum a prazaiculal i ndat se
citesce evangelia 10-a, dupg care se citesce slavoslavia, apoi < s
mplinim rugciunile n6stre Domnului dupg care vine evangelia
a 11-a, la stihov se'pun stiliirile prasniculu, slava de la triod i
acum* a praznicului, i se* face citirea evangeliela 12-a dupg care
urmfiz bine este a ne mrturisi Domnului >, i dup8 Tatl Nostru &Rscumpratane-al pre noi din blestem >, slav i acum al
praznicului, apoi ectenia Miluete-ne pre noi Dumnezeule > i se
face otpustu privegherii i eire.
3. Rcnduela cesurilor mprtesei n snta i Marea Vineri
i scoterea sntului Epitafi Vineri dimmea.
La 8 cesurl se ncepe citirea caurilor , de la cel dntitt lmpreunnd i c6sul al 9 -lea, i la fie-care ces se pune lng troparul
rstignirii i pe al praznicului, asemene i condacele amnd08 pe
rnd, i dupg cetirea obedniil se face sfritul csurilor, cnd atunel preotul fiind pregtit de a sluji snta liturgie, ncepe Binecuvntat este Imperia Tatlui, apoi se eitete psalmul de s 6r,
i la Domne strigatam se pun stiliirile triodnlnl 6 i ale praznicuiul 4 , slava triodulul i acum a praznicului, vohodu cu evangelia,
prochimenul din triod i parimiile triodulul i ale praznicului 2 ,
apoi ectenia mic i vosglasu < c sfnt eti Dumnedeul Nostru,
Sfinte Dumnedeule, Apostolu $ilel i al prazuiculul, precum i sfintele evangelil, tot aa fcftnd liturgia sfntului guri de aur,
Aceionul praznicului i chinonicul tot al praznicului, ln care timp se
va prepara masa n mijlocul Bisericel pentru 8c6terea sfntului Epitafiil, i preotul dup6 ridicarea sfintelor taine, de pe sfnta mas,
va aeza sfntul Epitafift i dupg cetirea molitfe! anvondul, cntreii cnt stih 6va rstignirii, i la slava i acum pre tine cfela ce
te mbraci se 8c6te sfntul EpitafiO i se aez pe masa g tit ,
ln mijlocul Bisericel, cdinda-se de preot *de trei ori jur mprejur,
i isprvinu-se slava se <Jice acum slobozete i dup c a ta
este Impgria cnt preotul troparul < losif cel cu bun chip ,
de 2 ori, slav i acum, Mironosiile Muerl, i ndat strana cnt
c Fie numele Domnului , i fcfindu-se otpusta patimilor al sfintel i Mart Vineri, preotul ncepe a mirui.
Tiprit n filele nalt Pre Sfinitului Arcbiepiscop
i Mitropolit Primat ai Romniei, D. D. CALINIC MICLESOU. *

RENDUELA CE TREBUE A SE P Z I IN SER V IC IU L BISERlQy


LA jpIUA PRASNICULUI B U N E I-V E ST IR I,
CAND SE NTMPL IN SFA N TA I M A REA VINERI.

1.

M ai nteiu n snta i M area Jo i, sera la vecernie.

DupS psalmul de s6 r, la D6mne strigatam , se pun stilurile


triodulu 5 i de la praznic 5 , slava triodulul i acum a prazo.
vohod cu evangelia, prochimen i parimiile de la triod, i ale
prazn. S, ectenia mic i vosglasu c sfnt eti Dumnezeul Nos
tru apoi se cnt Sfinte Dumnezeule, Apostolu i Evangelia 1)1
lei, urmnd de aici dup6 Dumnedeesca leturgie a Marelui Vasilie,
precum arat, tipicu din sfnta i Marea Joi. La timp se citesce
pavecernia cea mic.

2.

L a priveghiere, n sera de 12 Evangelii.

DopS < bine este cuvntat Dumnedeul Nostru > se citesc cel ese
psalmi obicinuii, i la DumnejeQ este Domnul se cnt troparal praznicului de 2 ori i cnd slviil scenici, o d a t , apoi ectenia mic i ndat evangelia I-ia a sfintelor patimi, dup ac&staantifonele, Boeril Norodului, i mergnd n regul cu sfintele Evange*
li! i antifone pn6 la antifonul al 15-lea, cnd atunci se face sc6terea sfintei Cruci, cntnd < ast-dl sa spnzurat pre lemn urmnd de aici cu cntarea pn la evangelia 7-a in urma creia se
pune Polileu i velicieniile Praznicului, mpreunnd i sedelnile prazniculul, apoi din tiuereele m ele, prochimenul i evangelia prazniculul. Dup8 acestea, Miluete-m Dumnezeule, slav, pentru rugciunile i stihira praznicului, apoi ndat evangelia 8-a, dnp6 al
cruia finit se jice : Mntuete Dumnezeule Norodul tfl, Domne
miluete de 12 ori i cu mila i ndurrile, i 80 cnt canonul
praznicului de rnd, i la pesna 3 -a se citesce condacul, icosul triodulul i sedelna prazuiculULei 86 ncepe iar canonul praznicului
adognd i p6sna a 5-a am trio d , cntnd catavasiile prazoicntol
i ale triodulul. Duppsria a 6-a 8e citesce condacul i icosul praz
niculul i sinaxarele amndo i 86 ncepe iari amndoi cannele
cu trepesniul din triod, iar la psna 9a nu 80 cnt cea ce eti

213

(adec al Bulgarilor) ne silesce, ca s sctem gemurile i 8 predmtt keile Bisericel. Protestnd contra acestei nedrepti i a atacului, fcuii celor snte, rugmii pre Prea Snia ta, ca s intervil energic pre lng Marele Yisirfl, cruia l-am telegrafiatn cele
de cuciin. Dai, pentru numele Iul D-flefl, unu ordinii pentru efectuarea snitelor servicii n Biserica nstr moldovenesc >.

La 19 Ianuarie anul carena Prea Sntul PatriarchU ecume


nicO a emisii enciclica nrmtrea, adresat ctre Archiereil, supui
tronului patriarchal, i prin carea arat beneficiile, acordate 8upuilor otomani prin constituiane. Eca tecstul acestei enciclice:
Io ak im c a m ila l a i D <lei etc.
<Prea Snte Metropolite, in s-tul SpirittL frate prea lubitfl i
coliturgisitorO al Modestiei nstre D ..................charul Domnului
s fie cu archieria ta i pace de la D-^etL De i totdeuna guvernul autocratfl al Maestel sele prea blndului i Iubitorului de poportt Imperatorulul nostru na ncetatfl, de a av grij pentru fericirea i liniscea tuturor supuilor 8ei de tote religiunile i naionalitile, afltori sub scutul Malestel sele, dar, artnd i acum
nc mal mult disposiiunea sa cea printsc i ngrijitre, a binevoita, c s confirme ngrijirea sa particular i buntatea sa cu
mal mari i mal ntinse drepturi ale egalitel i ale dreptei legislaiuni, pentru ca diferitele popore ale nemrginita[ sett Statu,
nfrite i guvernate in viitorfi constituional, s fie supase acelorai
drepturi i datorii, pre basa constituiane! emise na de mult i
confirmate de Autocratorul nostru. i ca t 6te c acest fapt lnbacartortt sa pablicattt i de ctre oaorabilal guvern, i fama
cea mare despre dnsul sa rspndiii pretutmdeuea ta tot caprinsal Imperialul, ns i noi, fcndu-ne interprei fidel! al simim&ntelor printesc! i Iubitre de dreptate ale Malestel sle prea
blndului nostru Imperater-SultanO Hamid II, biue-vestim ca darul, dattt n06, acest bine-facere nepregluibilS a milei celei aatocratoricesci, cuprini fiind de bacarie i malemire safletesc not i
tt turma cea ncredinat n08 pria mila Iul D-^ett. Trimind
Prea Saiel tale........... copil din constitaiunea, acam publicat,
tradus la grecesce, i trmise de ctr nalta Port, v avitmtt prin acest enciclic patriarchal i sinodal, ca, distribain-

CHRONICA ECLESIASTICA
I
BISERICA ORTHO DO X
1.
P a tr ia r c h ia d e C o n s ta n tin n p o l. Dominica la 2 lanaarie espirattt, Marele Visirfl al Porel otomane, Bcs. sa Mitad
Paa, a visitata pre Prea Sntal Patriarcha ecumenica. Cu acost
ocasinne copiii e la sc01ele publice din Fanar i Muchliu eraa Iniral n cartea Patriarchiel, purtnd stlpr! de dafine, i av6ndn-j1
pre profesorii respectivi. La capul de jos al screl de la palatul pa
triarchala Ecselenia sa a fosta ntlmpinatd de marele protosinkela
al Patriarchiel, precum i de mal muli membri laic! din consiliul
micsta; Iar la mijlocul screl se aflaa prea Saiil membri sinodai!; i la capal de sus al screl tasal prea Sotul Patriarcha &
primita pre ilustrul ospee.
Intrnd ia sala edioelor s-lu! Sinoda, Ecselenia sa Marele
Yisir a inut o alocuiune, prin carea a artata, c cu publicarea
con8titaiane! celei nod din Imperial otomaua a dispruta diferina
att religi<5s,ct i naional dintre pop6re, i de acam nainte &eeminea visite aa s se fac6 mal dese. La aceste vorbe ale Marelui
Visira, Prea Sntal Patriarcha ecumenica, una representanta al
consiliului micsta i un al treile membru, ln numele tinerime! i
al poporului adauata, att inuta discursuri, unde sa presentata mulemirea, ce orthodoci! aa simit la promulgarea constituiunel, precum i recunoscin poporului, de a vede n mijlocul sett pre ma
rele Visira al Imperiului.
Pre la nceputul lune! espirate comunitatea romn din Talcea
a adresata Marelui Yieirtt i Prea Sntului Patriarcha de Constautinupola urmtrea depe:
< Noi, Moldovenii orthodqp! din Tulcea, nesuferind, c a Biserica
notri cu patronul s-lul N ic o la u s r 6mn6 mal m u l t a e 'n tre b n in
a, am pusa mal filele trecute glm url la fe r e s tr e . M utesarifal
1086, influenat de ctre Epitropul Archiepiscopulul schism atica

CHRONICA ECLESIASTIC&.

215

ceruii mal mult o peniten formala, dar a i rugaii doS vorbe, dupfl
care Sinodul Biserice din Ierusalem s-i p6t6 revoca anatema, i
Kiril ea m6r8 cu consciinta mpcat. Tte sfinii forg de efectfl In
faa omului de ferii, care, dupre cum am flistl, sa consider necalpabiltl- pre sine.
In faa iusistinel Prea Fericitului Kiril, motivat de nevinov- 1
ia lui; In faa deciiunei Biserice din Ierusalem, e a na se pnt6
reveni asupra anatemei, de ct nnmal ca eondiiunea penitenei
lui Kiril; i n fine, mprumutnd i nnfi al treile considerentG, pre
care l pune corespondentul folel oficiale din P eterburg n,epR0BHMft
BfecTHHKB=Gazet bisericsc, c adec, Biserica den Ierusa|
lem caut mpcarea cu Kiril numai, pentru cuvntul, ca veniturile
moiilor din Basarabia ale 8-luI MormfentO s se elibereze n primirca comnnitel eclesiastice din Ierusalem i nu &consulului rusii;
Zicemfi,, n faa tuturor acestor considerente, deputaiunea ntmpin cea mal mare dificultate, de al realiza misiunea, pentru carea este trmis ctrS Prea Fericitul Kiril, i klar dupre prerea
comun, acst comisiune nu va ave o declaraiune formal de peniten, i prin urmare nici va put6 s coliturgissc cu PatriarJShul anatematisatti; cci acesta era s fie ultimul mijlocii, prin
care deputaiunea era s probeze, c Kiril sa mpcaii cu Biserica
de Ierusalem.
3.
B ise ric a ru s . DmH lectorilor notri u*Q fap ta, petrecuta In Biserica de Nijegorod, i care, prin trsurile lui caracter-istice, presint o analogie i Mar multe nv8mente n acela, ce
privesce posiiunea Seminariilor nstre.
: Trebue s mal scimtl, c n Rusia Seminariile, ca i in Romania, presint o aglomeraiune f6rte mare de elevi, i acst anume
aglomeraiune a deciii pre autoritile respective, ca s construIasc8 unu Stabilimenta speciala, unde s se adune toi elevii esterni,
carii aQuin eraa respndil pre la diferite gazde.
Archiepiscopul de Nijegorod, Prea Snitul Ioanikie, dupO terminarea 8te! liturgil, nsoita de clerul nalta al Eparehiel sele,
sa transportata n Stabilimentul, nfiinata din noa pentru elevii
esternl din Seminariul eparchiala. Aici era preparata totul mal de
timpuria, pentru a 86 efectua s&uirea apel; i dupO ce 8'a stropita
cu ap s&nit casa i locuitorii el, Inspectorul Seminariulul a i-

214

CHRONICA ECLESIASTICA

dule cretinilor celor prea bine-cuvntal, crora li trmitem j n0J


rugciunile i bine-covnturile n0stre, tot-o-dat s manifesteze re
cuuoscina lor cea cuviincs pentra ngrijirea i buna-voioj c
atl primiii de la Imperatoral, care le-a oferiii s se bacore de bj.
narile egalite! i ale fericirel. Tot-o-dat s-I nval, ca 8 trj.
i lascS cu cialall frai de alte naionaliti In dragoste fresc i jn
( nelegere, mplinind datoriile de supui a moda sincerii, i proa.
ducnd rugciuni cldurose ctrfi Iabitoral de Omeni D-deO, pentru
snltatea i viea ndelungat a Malestel sle Inbitornlul de po.
porii Imperatorulul oostra i a onorabililor lai Minitri, Iar darul
i nemrginita mil a lai D-^eti s fie ca Prea Snia ta.
(Urmz sgmntarile Prea Sntului Patriarcha i ale membri
lor s*lul SinodO).
2.
P a tr ia r c h ia d e I e r n s a le m . Este canoecat lectori
lor.notri deputaianea, trmis de ctrfi Patriarchal actualii al
Bisericel de IernsalemO, Prea Fericitul Ierotol, ctrg fostal P a triarchil al Ierasalemalal Prea Fericitul Kiril. Acest depataiane,
compus dia trei persne, Intimpin cea mal mare dificultate, de
al realiza scopul misiunel sele. Prea Fericitul Kiril in 1 8 7 2 , Ia
sinodal din Constantinapol ea ocasianea cestiunel Bisericel bolgare, s'a pronuneatii pentra independena acestei Biserici; i n oposiiane de ceilali membri al Sinodalul a susinuii, c conform
cannelor s-ttk nstre Biserici, orl-ce naiune pote 8- albi Biserica sa naional, sefl dupre espresiunea eclesiasticft, Biseric 10cal. Acest prere a Ierarchulul s-lor locuri a indignata pre membrii Sinodalul dia Constantinapol i l-a fcuii, ca s pronun , anatema, proclamndu-lii de schismatice. Mal pre urm acest- deci
siune sa repeitO i in Sinodal localii al Bisericel de le ru s a le m ,
unde, conform propunerel anula din membrii acestui Sinodfi, &'*
luaii decisiunea unanim, c anatema Prea Fericitului Kiril 8 i nn
se pte rdica, de ct numai ca condiiunea, ca acesta s- recnn0sc6 calpa naintea Bisericel sdle i s facd aet de peniten. Prea
Fericitul ns6 K iril de atunci i n presentfl na ncetat nnfl
singurii momenta, de a fi cu consciina liniscit i a declara cu t6t
ocasiunea, c el nu se reeunsce culpabilii, i c prin urmare nu are
nici unii motiva, de a veni In faga Bisericel i al cere ertare. La0
Asemiaea insisting din partea lai Kiril, membrii d e p u t a i unei n aii

217

lo r ilo r c e lo r m a l e s te tic e , i k la r a l i n s p i r a ___ I u s u i m o b ilia ru l


S ta b ilim e n tu lu i, p r e s e n t n d u -li c o m o d ita te a n v i , 11 v a f a c e , e a
84 l m p lin sc S d a to riile lo r c u m u lta u u r i n a .
A c e s te s U n ta sim im & n te le i v e d e re le , d e c a re a fo sta in s p ira ta
p r in te le I n s p e c to r u l S e m in a r iu lu l d e N ije g o ro d , i n o i, v8 $6nd , e a
p o s iiu n ile s e m in a r i ti lo r n o tri e s te rn l p r e s in ta m u lta a se m n a re
c u ce le e s p u s e m a l s u s , a m la u d a p r e D <Jett i s u fle tu l n o s tru a r fi
tr a n s p o r ta ta d e b u c u r ie , c n d a m a v e a fe r ic ir e a , c a s a re la t m (! ln
c o l n e le a c e s te i fo l c e v a a n a lo g a l a r e g u la r e a e le v ilo r e s te rn l a l 8 6 m m a r iilo r , i s p e c ia lm in te a l S e m in a r iilo r d e B u c u re s c l i d e R o m n ic u l-Y a ic e a .
I n s a tu l B e la e v d e lO n g M o s c v a , I n tr e L ip o v e n i s 'a n s c u t
o n o a s e c t r e l i g i o a s a , n tr e p r in s a d e u n a c ro ito r tt T . M ic b a ilo v ic l. I n s e c ta c e a n o a r o lu l p r in c ip a la flu joc fe m e ile 86a
f e te le , c a r e a a t i t l u l d e r a b in e a le lu i D - ^ e f l. A c e s te ra b in e s e a
n v a t r e p r e d ic a , c a a v e n i ta v r e m e a l u A n t i c h r i s t a , i fiec a re o m tt, c e a d e r z l a s e c ta c e a n o , e s te d a to r a s a s e p r o s t& rn a n a i n te a r a b in e lo r s e c te i, c a r e l a rO n d u l lo r c u c e a m a l m a re
u u r in a p r o n u n a c u v in te le l a r t j i - s e i e p 6 c a t e l e . S e c t a c e a
n o a p r o p a g a , c a n u e s te n e c e s ita t e d e r u g c iu n ile B is e r ic e l, n ic i d e
n k in a r e a ic o n e lo r , p r e c u m i c a p r o a d u c e r ile , f c u te d e c tr S e re s t i n i l n B is e ric a , s u n t a d e p r is o s . S e In lo c u e s c e c u m in ic a t u r a c u s a u te l e m is te r e p r in m p r t i r e a c u a p d in r l u l M o s c v a , c a r e a p a
tr e b u e s s e p r o c u r e d in r tt d e fie -c a re s e c t a n t e I n Jioa d e 5 I a n u a r ie 1 2 6 r e n 6 p te a p u n c ta . I n a d u n r ile l o r , s e c t a n i i s e p a n a l n
j u r u l u n e i m e s e ro tu n d e , s e f a c e le c tu r d e p r e c r i , 86 e s p lic b u c ile c i t i t e , i a p o i s e c n t d e c t r e r a b in e v e r s u r i , d e o c u p r in d e r e f r t e v a r i a t . L a m r te a v r e u n u l s e c t a n t a n u s & n ttt p e r m is e
n ic i u n fl fe lft d e c e re m o n ii r e lig io s e , i r u d e le m o r t u l u i t i u t a d a t6 ro a a ju n a , fO rg p n e i a p , t r e i <J11e i t r e i n o p i , i a c e s t a a ju n a r e In lo c u e s c e i p r e a c te le d e c h a r i t a t e c r e t i n , f c u te c u o c a s iu n e a lm o r m d n t r e l m o rg ilo r . L a 1 3 D e c e m v r i e e s p i r a t a , l n s a tu l
N o v ic o v , a m u r i t o s e c ta n t l n e t a t e d e 9 0 a n i , n u m i t a A n i s ia C o sm in a O g o ro d o v a , a s u p r a c r i a n u s a e f e c t u a t a n ic i a c t u l m r tu r is ir e ! , p r e c u m i n i c i a l c u m in ic t u r e l. D up O m o r te I a r i n a f o s ta
p e r m i s a , a i 86 f a c e le c t u r i d in E v a n g e l il i P s a l t i r e , p r e c u m i
n ic i v r e o p a u ic h id p r e - c a r e : L a p r o p u n e r e a u n u l s t n a , e a s


216

CHRONICA EGL.ES 1AST1CA

n u tfl o a lo c u iu n e , p r i n c a r e p u n e I n e v i d e n , i n o t o r a l a c e s te i fim.
d a iu n l, r e l e l e , d e c a r e s a s c p a t e le v i i e s t e r n l i b e n e fic iile ^
p r o f i ta t . N o ! d m fl a ic i a c e le p r i d i n d i s c u r s Q , c a r e n e interes6 z t n m o d a m a l d i r e c ta .
I n t r e b n d u - s e p r in te l e I n s p e c to r a l S e m i n a r i u l u l , c u i 86 p0te
a tr ib u i n f iin a r e a a c e s tu i S t a b i l i m e n t a d e b i n e - f a c e r e , e l respunde
l a a d r e s a P r e a S fin itu lu i I o a n ik i e : P r e a S n i e l v s t r e ap a rin e
i n iia ti v a i s t r u i n a in f iin r e l S t a b i l i m e n t u l u i , u n d e e le v ii esterni
a l S e m in a r iu lu l a a s s e b u c u r e d e b i n e - f a c e r i l e v i e e l co m u n e i
d is c ip lin a r e 4 l e c d le l. A i c i f i e - c a r e e l e v a n s o c o t l a s a i c u pro
p r iile m ijld c e v a p r i m i c r e s c e r e a i e d u c i u n e a , n e c e s a r cle ric itu lu l, i n u s e v a d e o s e b i n t r u n i m i c a d e a c e ia , c a r i i s e c re sc fl 1q
s o c o te la S t a t u i a ! .
D upO a c e s te o r a to r u l f a c e o d e s c r i p i a n e a l o c u i n e l o r , n care
e le v ii e s t e r n l s e a d p o s t e a l a a c e s t d a t i j ic e : G azdele
lo r p n a c u m e r a a n is c e a n t r e a r l , p l i n e d e g u n e i n tu n e c a te ,
8 6 a n is c e o d i n c a t u r i l e d i n p m n t i i , s6 fl n f in e k l a r n b u ctr i ile p r o p r ie ta r ilo r . A c e s te l o c u i n e e r a a l i p s i t e d e t 6 t e c o n d iiu n ile
ig ie n ic e , d in d n s e le li p s l a s p a c iu l n e c e s a r if l f i p - c r i a lo c u in e omen e s c l, i l a m i n a e t r b t e a a i c i p r i n t r o s i n g u r f e r s t r , c a r e cele
d e m a l m a l t e o r i e r a n t o r s s p r e o c a r t e , p l i n d e n o r o i a i biig a r a . I n t u n e r e c u l , u m e $ e la , n e c u r e n i a , i f r i g u l d i n ti m p u r ile de
l a r o a d u c e a t u s in e o s a m d e a s f ic s il , c a a s a t e d e b t e l e l a capii
a le s o b e lo r . I n g e n e r e a c e s te c o n d iiu n ! i g i e n i c e r u i n n d fis ic u l ele
v ilo r , e le a v e a o r e a i n f lu e n i a s u p r a s u f l e t u l u i l o r . I n re sp e c tu l
m o r a la e l I a r i n u e r a a i n t r a n i m ic ii g a r a n t a i , i p a t f l s fie 68p a i l a c e le m a l m a r i s c a n d a l u r i . F i i n d t o t - d t f - u n a I n r e l a i u n l cn
0 m e n l d e d i f e r i t e o c u p a i u n l i n p r i v i n a m o r a l e i d e c z u i , elevii
e s t e r n l , v r n d n e v r n d , v e d M i a u d l a u a c e l a , c e e l n a tr e b u ia u
n ie l s v a d i n i c i s a u d . . . . D e c t e o r i o c a p a i a n i l e lo r erau
n t r e r u p t e d e c t e o c r t d e b i r j a r i s e u m e s e r i a i , i s e v e d a dist r a i d e l a o c u p a iu n l d e c t r u n a c n t e c f l , e i t a d i n g u r a u n u l be

* d e m u l t e - o r l e r a c o lo c u ito r n l l o r 1 s t t t - f e l u t r l a a elevi!
t r v a v i e a l o r ! D a r 6 c a , c i n lo c u l incomoditilor
e l e v i i e s t e r n l s f t n ttt s t r m u t a i i o a c e s t c o n s tru c p r e lo c u l c e l a m a l s n t o s d i n o r a , n u deo p r i v i r e , c a p a b i l d e a d a n a s c e r e id ea-

219
F o i l e d i n O o n s t a n t i n n p o l I a r i a a n c e p u t s d e a s e m n a lu l p e n t r u l u p t a d i n t r e B i s e r i c a b u l g a r i P a t r i a r c h i e . I a d r e - c e fd ft
= 11 o r i e n t a l a re a m in te e c e fir m a n u l S u l t a n u l u i M a c h m u d , p r i n c a r e B i s e r i c a b u l g a r d e v in e a u t o c e f a l ; i i n 6 re * c e p r e s c r i p i u n i l e a c e s tu i firm a n fl, <Jice m e n io n a t a fo ie , n u s a u r e a l i s a t a , d e c t d u p O u n a ti m p i i f o r t e ln d e lu n g a t a ; a d e c , c b e r a t u r i l e , sefl d e c r e te le d e c o n f ir m a r e a l e E p is c o p i l o r d e S o f ia , L o f u i Y e lis u 8 aO e l i b e r a t a n u m a i d ap O & e lu n i,
I a r a E p i s c o p u l u i b u l g a r a d e V a r n a n u s a e l i b e r a t a n i c i p n g In
p r e e e n ttt . i d u p O c e m e n i o n a t a f o le m a l fa c e i u n a e s t r a c t t t d in
b e r a t u r i l e P o r t e i , e l i b e r a t e E c s a r c h u l u l , i d i f e r i i l o r M e tr o p o l is
b u l g a r i , u n d e s e $ ic e , c <r E p is c o p ii e le n i n u p o t s J itu r g i s a s c e
l n i n t e r i o r u l E p a r c h i i l o r b u l g a r e , fO r d e p e r m is iu n e a M e tr o p o litu l u i . i l n g e n e r e v o r b in d < C u r ie r u l o r i e n t a l a > a r a t p r i n t r n n a
a r t i c u l a , c B is e r i e a b u l g a r e s t e n c l c a t n d r e p t u r i l e s e le d e
c t r 6 P r t r i a r c h i a d e C o n s t a n tin u p o l a i d e c t r e p r e l a i i e i, i fa c e
a s e r e a m i n t i d r e p t u r i l e , o f e r i t e E c s a r c h u l u l d e c t r 0 f i r m a n u l d in
1 8 7 2 , i t o t - o - d a t c e re a s e i r e s p e c t a a c e le p r e r o g a t i v e .
L a t t e a c e s te In s e fo ia c o n s ta n tin u p o li ta n x j p = S t 00a o r ie n ta l > 6 c a c e r e s p u n d e :
R e p r o d u c e m u l i t e r a l a a c e s te v o rb e a l e a r t i c o l u l u i c e la ! s p a io s f i
d in C u r ie r u l o r ie n ta l a * n a p e n t r a c a 8 r e f a t m a r g u m e n t e l e l a i ,
d a r n u m a i c a le c to r ii S te le i o r ie n ta l e > s v a d e g r a d u l d e n e b a n ie , i c u te s a n a ] c e a c o m ic a a c e lo r , c e s e s e r v e s c n c i a c u m d e
c u p r in d e re a m e n io n a tu lu i firm a n fl. i fiin d c a < C a r i e r a l o r i e n t a l a
s e p r e f a c e , c u i t , n o i n e c r e d e m o b l i g a i , c s - I a d u c e m tt a m in te : a ) C a fir m a n u l m e n i o n a t a a p a r i n e a n e i s i s t e m e , p r e a
cruia d is p o s itio n ! le - a a b r o g a ta n o a o r d in e d e l a c r u r l , i l e - a a con*
d e m n a tO f a p te le , b) F ir m a n u l s a n i m ie it a k l a r p r i n a c e la , c a e c earcbatol n a 8a re c u n o s c o ta d e c t r e P a t r i a r c h a l e c u m e n ic ii, b a ce
e s te m a l malt, c d o p e p r o c la m a r e a s c h is m e i d e v in e r i d i c o l a m e n -

ionarea lai.
C a a a d e v r, c e le Jise d e n o i d e s p r e f i r m a n e u n tfl a d e v e r a te ,
a c e s ta 86 re c u n s c e i k l a r d e c tr 6 < C a r i e r a l o r i e n t a l a . F iin d - c ,
d c m e n io n a tu l firm a n fl a r a v e v r e o p a t e r e , a p o i a c e s ta p a t e r e
tr e b o la s s e efcerciteze m a i n t i i a a s u p r a E c s a r c h o l o i b u lg a rii,
c a r e ln c o n tr a d is p o s iio n ilo r 101 i a r e r e e d i n a In E p is c o p ia P a -


218

CHRONICA EGLESIASTIOA.

kleme p e n t r a m o rm O n ta re p r e p r e u t u l B i s e r i c e l , f a t a I r i n a Ogoro,
dova, r 6 b a lu D -$ e O , a r e s p u n s t t , c n u v a l s a n i c i p r a g u l caeer
s - la c a lc e p r e u t u l . M 0 r ta l n c e le d e p r e urm a fost rdicat,
d e nici- o c e re m o n ie i d u s l a cimitiru, s p r e mormGntare.
D m d a ic i, d n p r e j u r n a l u l d i n P e t e r s b u r g { ! Gazeta bisericec>
s t a t i s t i c a p o p n la i u n il o r s l a v i c e , d i s t r i b u i t e d u p r e State i confo.
s ia n l:
I n Im p e r iu l r u s ii 6 2 , 6 5 1 , 1 1 0 s u f l e t e , n R u s i a 2 , 6 6 1 , 3 8 2 , in
S a c s o n ia 5 2 , 0 0 0 , a A u s t r o - U n g a r i a , 1 6 , 9 2 1 , 1 4 0 , i n I t a l i a 2 7 ,0 0 0
n M a n te - n e g r u 1 2 8 , 0 0 0 , l n S e r b i a

1 ,1 5 0 ,0 0 0 ,

n R om nia

5 2 0 , 0 0 0 , ln T u r c i a 6 , 2 6 0 , 0 0 0 . l n t o t u l S l a v i i s t l n t r d ic a i la
s u m a d e 9 0 , 3 6 5 , 6 3 3 s u f le te .
D u p r e c o a f e s ia o l S la v ii s u n t u m p r i i : n 6 2 , 1 7 9 , 6 3 5 or
to d o c l, 3 ,0 7 4 ,1 2 7

r a s c o l n ic i ( l i p o v e n i ) ,

3 ,1 4 7 ,3 2 9

u n ia i,

1 9 , 6 2 8 , 4 4 2 d e r o m a n o - c a to l ic l, 1 , 4 3 6 , 0 0 0 p r o t e s t a n i i 9 0 0 ,0 0 0
m a 8 u lm a a l.
4.

E c s a r c l i a t u l B i s e r i c e l B u l g a r e . P r e l a nceputul

la i I a n u a r i e a n a l c u r e n t a , s a r e s p n d i t u p t i n C o n s t a n tin n p o l famg,
c p o p u la iu n e a b u l g a r d i n a c e s t u o r a , n e f iin d m u l e m i t cu adm iu is tr a iu n e a p r e a S n i t u l u A n t i m 1 , E c s a r c u l B is e r i c e l bulgare,
1*ar fi c e r a t d i m is iu n e a . I n u r m a r e a u n o r a s e m i n e s g o m o te , popa-

la i a u e a b u lg a r d i n C o n s t a n t i n u p o l a a d r e s a t a p r e a S n itu lu
A n tim u r m t r e a a d r e s :
Prea Fericitei N o i, l o c u i t o r i i c a p i t a l e i i a l. d i f e r i t e l o r orae
a l 6 r e l n s t r e , a m ii a u d i i i c u c e a m a l p r o f u n d n t r i s t a r e , c nisce
in d iv iz i, m i c a i d e n u s c im c e i n t e r e s e , a f l c u t r i e r a t o ra u l, con
v in g n d p r e p o p o rQ , c a s c r d i m i s i u n e a d e l a P r e a F e ric ire a
V o s tr . I n s c i i o a l d e s p r e a c e s t a , i s c iin d , c a c e t i in d iv i z i tiuta
p o r n i i d i n p r o p r ia l o r i n i i a t i v , n i m p l i n i m t l o d a to r ie sut,
p r o te s t n d c o n t r a n t r e p r i n d e r i l o r u n o r a s e m in e p e r s n e i tot-od a t e s p r im m u P r e a F e r i c i r e l v s t r e s i m i m d n e l e d e m ulem ire
re c u n o s c in , c e le n a t r i m u p e n t r u p e r s 6 n a P r e a F e r i c i r e l v6stre,
a v e m tt' n a d m i n i s t r a i u n e a a f a c e r ilo r att
a a r t a s i m i m a t e l e , c e v nutrim !
1,41 P r e a F e r i c i r e ! v o s tre devo-

CHRO NICA EC I.E S 1A S T 1C A

221

el s aduce tot-d6-una aminte clerului, ca acesta este apostolul pcel, i nu agitatorul i turburtorul de consciine ale menilor.
Adec, D. Gambeta doresce, ca clerul Frangiel sa alba In societate
rolul clerului ortodocsO i specialminte al celui romana . . . .
piarul francesd La Dfense sociale et religieuse Ap&ratorul
sociala i religioii , care se pretinde a fi inspirata de cardinalul
Dlupaulu, Archiepiscopul de Orlean, a nceput filele aceste o lupta
contra legel, relative la nunta civila. El adresndu-se c&trd deputai li recomnd, ca sa se conduce In reforma viitre a acestei legi
de eapresiunile Papei Piu I X , adresate regelui Victora Emanuel,
cnd sa Introdusa i n Italia nunta civila: Nu trebue s se considere misteriul nnnel ca untt ce secundara pentru uniunea conjugala. F0r8 de misteriul nunel unirea trebue sa se considere, ca o
vipa nelegitim.
Estragem i din dirul < Desbaterile > urmat6rele cifre, reiative la salariile membrilor clerului Biserice francese. Adec :
Cardinal-Archiepiscopul de Paris 60,000 lei noi pre ana.
.Cinci Cardinali cte 30,000 unul.
Dol-apre-jece Archiepiscopl cte 20,000 unul, i ese-^ecl i
noS Episcopl ai Franciel i Algeriei cte 15,000 lei fie-care. Pre
lng aceste sume, care untu salarie anuale, In bugetul frances
este alocat i suma de 92,000 lei noi, destinat pentru cltoriile
pstorale ale Episcopilor.
YicariuLParisuluI primesce 4,500 lei noi.
Opt-spre-$ece vicari primesc(! cte 3,500 le! noi.
Trei vicar! cte 3,600 le! unul i
CeM-all una sut. ese dec! i epte vicari cte 2,500 le! pre an.
Cinc-spre-jlece canonici al Parisului, precum i patru8pre$ece
a l Algeri! cte 2,40016! unul; Iar restul de ese sute opt-flec! canonicl primesce fie-care cte 1,60016! no! pre ana.
Preutul-Protolerett al Biserice catedrale din Paris * Notre
Dame priimece 2,400 lei, icel-l-all protoere! al Franiel In
su m de ese-jec! i cinci primesci cte 1,600 lei.
Salariile a 3,371 de parodii, care snta permaneni, varias
Intre 1,200 i 1,600 16! no! pre ana. In fine, Statul pl&tesce la
30,992 persne, care aa asuprle sarcina de preuttt dupre diferitele ranguri ierarchice i care se afl numai pre continenta, su m a

220

CHRONIC ECLESASTICA

r ia rc h u lu l e c u m e n ic a , i n u n u m a i l i ta r g i s e s c e fO r d e voia W
a rc h u lu l, d a r i c h iro to n is e s c e >.
(Ved Stdoa o rientalii d e la 22 Ianuarie. !877)

II

BISERICILE ETERODOXE
1.
B i s e r i c a p a p a l . ) i a r u l S t 60a O r i e n t u l u i din Con.
s ta n tin u p o lfl, fa n d n d u -s e p r e n is c e s c ir l , v e n ite d e l a R o m a , ni com u n ic , c P a p a P iu a l I X le a p r e l a ju m S ta te a lu n e i lu i Ianuarie
a a v u ta m a l m u lte le in t u r l le ta r g ic e . P u n f in d u - s e ce stiu n e a tn
p a r la m e n tu l it a l i e n i i , i n tr e b n d p r e M in is te rQ u n ii d in m em brii
p a r la m e n to lo l d e s p r e p r o ie c ta i d e l e g e , r e l a t i v a l a c le r a , M inisterul
a a s ig u r a ta p r e p a r la m e n ta , c p r o ie c tu l d e le g e d i n c e s tiu n e pre
s in ta o c o m p le c t in d e p e n d e n a P a p e i, r e s p e c t iv d e a fa c e rile reli
g i 0s e .
Din Biserica frances f6Ia r u s G a z e ta b is e r ic e s c n i coma
n ic m a l m u lte s c ir l f d r te i n t e r e s a n t e , r e l a tiv e l a te n d in e le societ a e l re p u b lic a n e d e a s t - ^ I :
M a l n t i a m e n io n a ta fdie , v o r b in d d e s p r e s p i r i t u l francesfi,
re s p e c tiv d e B is e r ic , g s e s c e , c <5m eni d e tte p a rtiie sflntfl cu
c e l m a l m a r e r e s p e c t a a t t p e n t r u B is e r i c , c t i p e n t r u clera ln
g e n e r e . E l r e c u n o s c a , c o r l- c e o r g a n i s a i u n e d e S t a t a , i fericim
s o c ie t e l e s te n e d e s li p it d e B i s e r i c ; i fie - c a r e o m tt c u cugetri
s in c e r e i s o lid e p e n t r u F r a n a d o r e s c e , c a p e r s n e le c le ric e s se
b u c u re d e t 6 t s t i m a s o c ie t e l i a g u v e r n e l o r , f iin d c n u m a i astf e la 61 i p o t a m p lin i m is iu n e a c e a s u b l i m , a d e c m o ra lisa re a 0
m e n ir e l. i p e n t r u c a s s e v a d e i m a l b i n e in s p ir a i u n il e diferi*
te lo r p a r t i d e , ln r a p o r t a c t r e c l e r u l F r a n c i e l , e s tra g e m Q a ic i klar
e e p r e s iu n ile D - lu l G a m b e ta , p r o n u n a t e c u o c a s iu n e a d is c u in n e l go
n e r a le a s u p r a b u g e te lo r d in a n u l c u r e n t a , i s p e c ia lm in t e a s u p ra ba*
g e tu lu i c u lt e lo r . C n d n o i v o r b im a d e s p r e p a r t i d a c le r ic a l , flice
D . G a m b e ta , n o i n u a v e m n v e d e r e n i c i r e l i g i u n e a , n i c i Biserica
i k l a r n ic i p r e c a to lic i. N o i d e a s e m in e a r e s p e c t m a p r e a c e l de*
r i c i f r a n c e s l, c a r i i, c a i n o i, s e t e m a d e p r e t e n i u n i l e V a tic an u lu i.
D a r c le r u l In g e n e r e tr e b u e s s e o c u p e d e B i s e r i c , i s n u 80 &
m e s te c e n a c te le c iv ile i p o liti c e , gi n o i r u g m f l p r e g u v e rn fl w

___________________ SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

1 1'3

lo r lo c u ito r u lu i R a d a D iec o n e sc u , d in co m u n a S p in e n i, ju d e u l O ltn ,


p r in c a re 86 p l n g e c i tn p ro c e s a i i n te n ta t p re o tu lu i O p re a e r b i n e s c n , d in a c e a comun, p e n tr u maltratare, consistoriul sfintei E p is c o p il d e A rg eQ n a -ar fi priimitu m a r to r ii in v o c a i d e e l ln susin e r e a cansel. C o m isiu n e a opinez c ita t a p e t i i u n e , n e fiin d d e atrib u tu l sfntului S iu o d , s s e re c o m a n d e P r e a S f in itu lu i E p isc o p
respectiv, s p r e a c e rc e ta i a p r e c ia te m e iu r ile p e c a re c o n s is to riu l
sa b a s a t f i , re s p in g n d m a r to r ii in v o c a i d e s u p lic a n t. Sfntul S in o d a p r o b e o n c lu s iu n e le r a p o r tu lu i.
S e d c itir e r a p o r t u lu i c o m is iu n e l d e p e ti iu n l, a s u p r a su p lic e !
p r e o tu lu i M a rin , d in c o m u n a P fc tr sc a , ju d e u l Ilfo v fl, p r in c a re fa c e
a p e l c o n tr a d e c ib iu n e l c o n s is to riu lu l s fin te i M itro p o lie i a U n g ro V l a c h ie l; c o m is iu n e a , l n li p s d e a c te le re la tiv e l a c a s , o p in e z a
s e t r i m i t e a p e lu l n c e s tiu n e n s tu d ie re a D - lu I D ir e c to r a l S in o d a lu i, s p r e a c o m p le c ta c e le p re s c ris e d e a r t . 4 8 d in R e g u l a m e n t u l
d e p r o c e d u r t n m a t e r ii d e ju d e c a t b is e ric & c . S f n tu l S in o d a p r o b o p in iu n e a c o m is iu n e l.
N e m i fiin d n im ic a l a o rd in e a Jilel, n a l t P r e a S f in itu l P r e e d in te r e d ic e d in a , a n u n n d p e c e a v iit6 r e p e n t r a L u n i, 8 c o r e u t.

Preedinte: losif Mitropolitul Moldovei.


*

S e c re ta r: I o s i f H u i u

Sumarul edinei din 8 Decemvrie, 1875.


edina se deschide la orele 12 de ctre n alt Prea Sfinitul Mi
tropolit al Moldovei i Sucevei, i fcnda-se apelai nominal, rSspaad presenl 12, fiind abseni 2.
(Urmez lista).
Se citesce procesul verbal al e d in e i precedente i se aprob.
Se d cetire saplicel preotului Economa Moesca de la B rila,
prin caro cere desluire asapra armt6relor p uncte: 1) daca epitropii Bisericel trebae alei aamal dintre enoriai respectivi; 2)
daca se p6te alege ca epitrop o persn din cele aflate In serviciul
Bisericel, ca cntre sad paracliser; 3) daca a ar fi biae ca epitropil s se aam&c pe cta doi sad trei aal. Sntal Siaod decide a se

222

CHRONICA E O L E S I A S T I C A

e 3 1 , 3 4 9 , 0 0 0 d e le i. C e lo r d i n A l g e r i a 3 3 4 p e r s n e 8um a ^
6 3 3 , 1 0 0 l e t S i t u t u r o r . p e r s o n e lo r , c a r e r e p r e s i n t r a n g u l e !
c a r ia a l P a p e i, 8 a l u n u l E p is c o p ii, s u m a d e 4 , 1 7 5 , 5 0 0 le! n0J
I n t o t u l S t a t u l fra n c e s fl p l t e s c e c l e r u l u i n a n u l c u r e n t a sum a
3 6 , 1 5 7 , 6 0 0 l e i n o i.
P r e lng acesta s& lariO , c a r e , c u m l l a vedem u, e s t e f6rte n0.
d e s ta n r a p o r t a c u c e r i n e l e u n u l omtt d e s c i i n , c a p r e u tu l frances, tr e b u e s m a l adugimtt i veniturile estra-ordinare a le prea.
i lo r , p r o v e n ite d in l i t u r g i i l e , e f e c t u a t e d u p r e c e r i n e l e sp e c ia le ale
fie -c rn l parochianu. I n ] u r n e a c a t o l i c n g en ere, i a Frana !
p a r te , s e n t m p l f r t e d e s . c a a n d p r e a t f i d e parocMe s nu p6ti
e fe c tu a tte l i t u r g i i l e , c o m a n d a t e d e c t r p a r o c h i e n l ; i a asem in e casa e l s n n tU n e c e s i t a i , d e a p r e d a d r e p t u l d e e fe c tu a re al
a c e s to r s e r v i c ii a l t o r p r e o i , c a r i i n u s u n t f l o c u p a i i n a c e a <Ji deag l o m e r a iu n e a s e r v i c i i l o r d i v in e .
a rc h ,

G enadie Eoactau.

S U M A R E L E E D I N E L O R F . S IN O D

115

p a r t e n a l t P r e a S f i n i t u l P r e e d i n t e i P r e a S f in ia S a r c h ie r e u l
G rh e n a d ie f o s t u A r g e , s e a d m ite a c e s t p r o p u n e r e i d e c id e a s e
c o m u n ic a O n o r a b ilu lu i M in is tr u c u o d e o s e b i ta a d r e s d i n p a r t e a b ia
r o u l n i , n c a r e o s s e p r e v a d c , d a c a tt i n t r a t n a c e s t ta b lo fl,
a t t p r e o i i d e l a B i s e r i c i l e u r b a n e , c u m i p e r s o n a lu l b is e r ic ilo r ,
e s te p e n t r u a s a tis f a c e c e r e r e a p r e o il o r d e p r i n o r a e , c e s a u a d r e s a t n m a l m u l t e r i n d u r l la s f n t u l S in o d c u a s e m e n e a c e r e r i.
T o t P r e a S f i n i t u l E p is c o p a l D a n r e l- d e - J o s d c i t i r e u n u l p r o i e c t d e m o d if ic a r e a u n o r a r t ic o le d i n r e g u la m e n tu l p e n t r u n tr e in e r e a c l e r u l u i ; s f n t u l S in o d d e c id e a s e a m i n a p u n e r e a ln d is c u iu n e
p l n l a e d i n a v i i t r e , s p r e a a v e a t i m p P r e a S f in i i i m e m b r i a - 1
s tu d ie s .
P r e a S f i n i t u l E p is c o p a l D u n r il - d e - J o s d c i t i r e p r o ie c tu lu i d e
r & p u n s l a a d r e s a D - lu l M in is tr u a l C u l t e l o r , e u N o . 7 9 1 9 , p r in
c a r e c e re d e l a s f n t u l S in o d a r e s p u n d e , d a c a p e r s n e le c lu g r it e
n a n ii 1 8 7 4 7 5 , n tr u n e s c c o n d iiu n ile le g i i d e c lu g r ir e d in a n u l
1 8 6 4 . S f n t u l S in o d d e c id e a s e t r a n s c r i e i a s e d a c i t i r e I n e d i n a v ii to re
N e m a l f iin d n im ic a l a o r d in e a jlile , n a l t P r e a S f i n i t u l P r e e d i n te r e d ic e d in a , a n u n n d p e c e a v i itd r e p e n t r u M ie r c u r i, 1 0
c u r e n t.

Preedinte : f Iosif Mitropolitul Moldovei.


S ecretar I o s i f H u i u .

Sumarul edinei din 10 Decemvrie, 1875.


e d in a s e d e s c h id e la o r e le 1 2 , d e c t r e n a l t P r e a S f in itu l
M itr o p o lit a l M o ld o v ei i a l S u c e v e i , i fa c n d u -s e a p e lu l n o m in a l
r e s p u n d p r e s e n l 1 2 , a b s e n i fiin d 2 .
(U rm e z i lis ta ) .
S e * c ite te s u m a r u l e d in e i tr e c u te a s f a n u lu i S in o d i s e a p ro b .
A p o i s e p u n e ln d e s b a te r e p r o p u n e re a d e m o d ific a re a u n o r a r tie o le d i n r e g u la m e n tu l p e n t r u n t r e i n e r e a c le r u lu i, p r e s e n ta ta d e
P r e a S f in itu l E p is c o p a l D u n r e l- d e - J o s . D u p e o d is c u iu n e 6 re
c a r e , n a l t P r e a S f i n itu l P r e e d in t e p r o p u n e a s e a m n a v o ta re a

114

SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

oorannica Prea Sfinitului Episcop respectiv urmtorul respuns, 8


al romanica preotului suplicant: asupra punctului l-iu 8e va %
punde ei epitropul bisericesc pte fi ales numai dintre locuitori!
unei parocbil; asupra punctului al 2-lea cil p6te fi ales epitrop ori-Ce
pers6n bisericesc!, care se bucur de buna opiniune a parocl1ieDj.
lor sM; ct pentru durata epitropiel, sfntul Sinod nu p6te decide
acesta acum, ne avnd motive bine-cuvntate.
Se d citire raportului comisiune! de. petiinnl, asupra cilugfrj.
re! fratelui Marin Bujornu, la care se refera adresa sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiel, sub No. 1910, i sfntul Sinod aprobi conclusiunele raportului, da nu se aproba acost clugerire, p&n8 nu
se vor presenta dovedi ci numitul Marin este scutit de dftrile fig.
cale.
Se citesce raportul comieiunel relativ la cereri de clugerire, de
ctre Prea Sfinitul Episcop al Argeiulul, cu Adresa No. 327, a
fratelui Ni i a surorilor Paraschiva I. I t a , Ana Toma Urechift, Maria GliileO, Maria Petre Hagiu i Maria Sudit. Sfntul
Sinod aprobi opiniunea majoritii, adic a se da bine-cuvntare de
ciluggrire a numitelor persone.
Se citesce raportul comisiunel relativ la cereri de clugerire a
unor frai i surori, pentru care a mijlocit nalt Prea Sfinitul Primat, prin adresa *No. 2736, din 1874. Sfntul Sinod aprobi conelusiunele majoritii comisiunel, adic : s se dea bine-cuvftntare a
se tunde in monachism surorile Elena Mrzescu, Maria Isaiea, Sma.
randa Ursu, Elena Teodor Ghene, Maria lonsca, Stanca Alexe,
Smaranda Popescn, Ua Ridulescu, Lna Ionsca , Maria Popescn,
Elena Georgesca i Maria Dobresca. Gt pentru fratele Mihail I.
Marin i Constantin Gheorma,' s se amne clugrirea lor p0n8 ce
vor presenta actele cerute, din contr ns s se recunsc cilugBrirea fratelui Gheorglie sin Gheorghe. Iar ct privesce n fine cil*
lugerirea a patru surori grefl bolnave, se fac Chiriarchul respeci?
cele ce va crede de cuviin.
Prea Sfinitul episcop al Dunrei-de-Jos d citire propunere!,
spre rSspuns la adresa Dlul Ministru de Interne, relativ la salrie
rea preoilor, prin care propunere statornicete salariele preoilor,
att de la comunele urbane, ct i rurale; Prea Sfiniea Sa desvlt acest propunere. 6re-care discuiunl, la care afl 10**

________________ SUMARELE EDINELOR SF. SINOD

117

8e citesce sumarul edinei trecute i se aprobi, dupe o mici


observaiune a nalt Prea Sfinitului Preedinte.
Se comunici adresele Prea Sfinitului Episcop de ROmnic, sub
No. 4880 i 4959, relativ la ciluggrirl, i se tremit la comisiunea
de petiiunl.
Se citesce raportul comisiunel de petii