Sunteți pe pagina 1din 28

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Dreptul afacerilor-an III sem 1


MULTIPLE CHOICE

__1. Dreptul Afacerilor este o disciplină:


a. Juridică
b. Economică
c.juridico-economică
_
_2. Principiul libertătii comertului presupune:
a. libera executare a profesiei de comerciant
b. dreptul omului de afaceri de a circula nestingherit
c. obligatia de a presta si activităti civile

__3. Concurenta presupune:


a. o competitie între parteneri de afaceri aflati în egalitate juridică
b. o întrecere nestingherită pe piata liberă
c. o întrecere conditionată între subiecte de drept cu activităti necomerciale

__4. Reversul concurentei loiale este:


a. înselăciune în afaceri
b. concurenta neloială
c. conventia anticoncurentială

__5. Concurenta loială are ca functii:


a. garantarea desfăsurării economiei de piată
b. facilitarea circulatiei conditionate a mărfurilor, capitalurilor si serviciilor
c. stimularea initiative de orice natură în cadrul afacerii

__6. Contractele comerciale au putere de lege între:


a. părtile contractante
b. între terti
c. între oamenii de afaceri

__7. Principiul bunei-credinte impune ca:


a. orice afacere să fie efectuată în mod multumitor
b. să nu se recurgă la practici si uzante incorecte
c. să se recurgă la practice si uzante incorecte

__8. Principiul libertătii comertului înseamnă că părtile:


a. au dreptul să îsi aleagă legea aplicabilă raportul de dreptul afacerilor
b. îsi pot alege singuri partenerii de afaceri
c. îsi pot manifesta liber intentiile de afaceri

_9. Izvoarele Dreptului Afacerilor se împart în:


a. interne si internationale
b. interne si constitutionale
c. internationale si normative
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__10. Codul Comercial cuprinde:


a. norme juridice privind raporturile comerciale interne si internationale
b. norme juridice de Dreptul Afacerilor
c. norme juridice civile

__11. Conventiile internationale reglementează:


a. aspecte internationale privind raporturile de drept international
b.drepturile si obligatiile participantilor la raporturile juridice de Dreptul Afacerilor
c.drepturi si obligatii civile nationale

__12. Codificarea Dreptului Afacerilor reprezintă:


a.o înmănunchiere de norme juridice în vederea uniformizării practicii
b.monitorizarea actelor normative care reglementează Dreptul Afacerilor
c.atitudini si conduite, arareori scrise

__13. Prin raportul juridic de dreptul afacerilor se întelege :


a.norma de dreptul comercial aplicabilă într-un caz anume determinat
b.o relatie socială reglementată de o normă de drept al afacerilor
c.raportul patrimonial reglementat de o normă de drept comercial

__14. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de dreptul afacerilor :


a.comercialitatea
b.nepatrimonialitatea
c.inegalitate

__15. Criteriul comercialitătii se defineste :


a.prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil
b.prin întelegerea părtilor
c.prin referire la normele dreptului national

__16. Un raport juridic de dreptul afacerilor dobândeste vocatie internatională în măsura


în care prezintă atributul internationalitătii ?
a.da, dobândeste atributul internationalitatii
b.nu, nu dobandeste atributul internationalitati
c.nu, nu dobandeste atributul internationalitatii, deoare

__17. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate în structura sa si în


împrejurările referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea apartine:
a.dreptului comertului international
b.dreptului international privat
c.dreptului comercial

_
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

_18. Cetătenia pe care o au părtile unui raport juridic de Dreptul Afacerilor este în măsura
să confere acestuia caracterul de extraneitate ?
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.enuntul este corect, deoarece priveste raporturi juridice de Dreptul Afacerilor

__19. Sediul unei societăti comerciale, domiciliul (ori în lipsa acestuia resedinta) părtilor,
situate în state diferite conferă elementul de internationalitate unui raport juridic
comercial ?
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.enuntul este incorect, deoarece relevanta este cetatenia

__20. Raportul juridic de Dreptul Afacerilor arată că părtile:


a.au drepturi si obligatii correlative
b.se află în legătură de afaceri
c.au dreptul să ceară despăgubiri partenerilor de afaceri
_
_21. Premisele raportului de Dreptul Afacerilor sunt: subiectele de drept, norma juridică si
raporturile de afaceri:
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.numai subiectele de drept sunt premise a raportului de Dreptul Afacerilor

_22. Părtile raportului juridic pot fi:


a.persoane fizice
b.persoane juridice
c.persoane fizice si juridice

__23. Comerciantul persoană fizică trebuie să se bucure de capacitate de folosintă


nestirbită
a.enuntul este corect
b.in anumite situatii, capacitatea de folosinta interzisa
c.enuntul este incorect

_24. Comerciantul persoană fizică trebuie să protejez e:


a.interesul general al cetătenilor altor state
b.interesul altor profesiuni si functii publice
c.interesul clientilor
__25. Lipsa capacitătii de exercitiu depline ori chiar a celei restrânse nu duce la
imposibilitatea
dobândirii calitătii de comerciant
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.doar lipsa capacitatii de exercitiu depline duce la imposibilitatea dobândirii
calitatiide comerciant
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__26. Incompatibilitatea înseamnă


a.interdictia cumulării calitătii de comerciant cu alte profesii si functii
b.interdictia cumulării calitătii de comerciant cu cea de om de afaceri
c.interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de societate comercială

__27. Decăderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de om de afaceri
poate surveni
a.ca urmare a sanctionării sale de către inspectorii de protectie a consumatorului cu
amendă
b.ca o consecintă a săvârsirii unor activităti cu caracter ilicit
c.la renuntarea voluntară ca urmare a retragerii dreptului de liberă practică

__28. Pemtru a dobândi calitatea de comerciant persoană fizică trebuie să facă acte si fapte
de comert
a.cu titlu professional
b.cu multă initiativă
c.cu caracter profitabil

__29. Comerciantul persoană fizică trebuie să desfăsoare acte de comert în nume propriu si
pe
a.riscul său
b.fără nici un risc
c.cu un risc diminuat

__30. Există restrictii în ceea ce priveste fabricarea unor substante si produse cu regim
juridic special
a.nu deoarece în lumea afacerilor există principiul libertătii comertului
b.da, deoarece unele substante si produse impun un regim special
c.nu, deoarece s-ar încălca principiul autonomiei de vointă

__31. Statutul juridic al comerciantului persoană fizică este compus din:


a.capitalul social
b.drepturi si obligatii
c.totalitatea actelor si faptelor de comert

__32. Dreptul la firmă al comerciantului are


a.caracter patrimonial
b.caracter nepatrimonial
c.caracter patrimonial si nepatrimonial

__33. Statutul juridic al comerciantului străin persoană fizică este diferit de cel al
comerciantului persoană fizică română
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.enuntul este incorect, deoarece pentru cele două categorii de persoane este
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

relevanta cetatenia

__34. Societătile comerciale care îsi au sediul în România sunt:


a.persoane juridice române
b.persoane juridice apatride
c.persoane juridice bilaterale

__35. Dacă o societate comercială străină constituie o societate comercială pe teritoriul


României cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice
române este:
a.persoană juridică a tării ce detine ponderea cea mai mare de capital
b.nu poate fi persoană juridică română deoarece are capital străin
c.este persoană juridică română

_36. Societatea comercială este un contract prin care două sau mai multe persoane se
învoiesc să pună ceva în comun, cu scopul de a împărti foloasele.
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.societatea comercială este un contract unilateral

__37. La constituirea unei societăti comerciale este obligatoriu ca fiecare asociat să aducă
aport la constituirea capitalului social
a.nu deoarece societatea comercială este un contract
b.nu pentru că fiecare asociat intră în societate în mod benevol
c.da întrucât asa se dobândesc mijloacele materiale de obtinere a profitului

__38. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:


a.plurilateralitate, fara exceptii
b.cu titlu oneros
c.aleatoriu

__39. Legea este aceea care stabileste formele societătilor comerciale?


a.nu deoarece societatea comercială are la bază un contract între asociati
b.da deoarece există un interes public
c.nu, deoarece ar contravene principiului libertatii comertului

__40. Societătile în nume colectiv pot fi deopotrivă în comandită si pe actiuni?


a.da, pot fi deopotrivă in comandită si pe actiuni
b.nu, nu pot fi deopotriva si în comandită si pe actiuni
c.în anumite situatii, societatile în nume colectiv pot fi în comandita

_41. Societatea în comandită simplă este sinonimă din punct de vedere juridic cu
societatea în comandită pe actiuni?
a.da pentru că la ambele forme există asociati (actionari) comanditati si comanditari
b.da deoarece sunt reglementate de acelasi text legal
c.nu, fiind forme juridice diferite
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__42. Faptele de comert se clasifică în obiective, subiective si mixte (unilaterale)


a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.faptele de comert pot fi doar obiective si subiective

_43. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul commercial le


este conferit de obiectul operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori
necomerciant a persoanei:
a.enuntul este adevărat
b.enuntul este fals
c.caracterul comercial le este conferit atât de obiectul operatiunii, cat si de calitatea de
comerciant a persoanei

__44. Faptele de comert conexe sunt operatiunile ce au căpătat caracterul comercial datrită
strânsei lor legături cu o altă faptă de comert considerată de lege ca fiind faptă de
comert
a.enuntul este adevărat
b.enuntul este fals
c.faptele de comert conexe sunt fapte de comert autonome

__45. Prezumtia de comercialitate consideră ca fapte de comert toate actele si obligatiile


comerciantului indifferent de izvorul lor cu anumite exceptii
a.enuntul este adevărat
b.enuntul este fals
c.prezumtia de comercialitate se aplica fara exceptii

__46. Prezumtia de comercialitate poate fi răsturnată


a.prin proba contrară
b.niciodată
c.uneori

__47. Faptele de comert pot fi


a.unilaterale
b.mixte
c.unilaterale sau mixte

__48. Fondul de comert este totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporale
afectate desfăsurării unei activităti comerciale
a.enuntul este adevarat
b.enuntul este fals
c.fondul de comert este un element extrapatrimonial

__49. Vadul comercial este un :


a.bun mobil
b.bun imobil
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c.bun incorporal

__50. Firma, emblema, clientele, vadul comercial sunt bunuri


a.mobile corporale
b.mobile incorporabile
c.corporale

__51. Utilajele, echipamentele, materiile prime, produsele finite sunt bunuri mobile
corporale
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.produsele finite si utilajele sunt bunuri mobile corporale

__52. În raport de întinderea răspunderii asociatilor societătile comerciale se clasifică în cu


raspundere nelimitata si cu raspundere limitată
a.enuntul este corect
b.nu există societăti cu raspundere limitata
c.nu există societati cu raspundere nelimitata

__53. În raport de existenta ori inexistenta caracterului intuitu personae al societătii vom
întâlni
a.societăti de persoane
b.societăti în comandita simpla
c.societăti în nume colectiv

__54. Actul constitutiv este un act consensual


a.nu întrucât nu este obligatoriu consimtământul viitorilor asociati
b.deoarece se încheie valabil prin consimtământul viitorilor asociati
c.nu, deoarece trebuie sa indeplineasca si cerintele de forma cerute de legea civila

__55. Când este obligatorie forma autentică a actului constitutiv


a.la stabilirea consimtământului părtilor
b.când printre bunurile aduse ca aport social există un imobil
c.există un brevet de inventie ca aport social

__56. Forma juridică desemnează apartenenta unei societăti comerciale la una dintre cele
cinci forme prevăzute de lege
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.forma juridică nu desemnează decât aspectul juridic al actului constitutiv

__57. În afara sediului principal o societate poate avea


a.filiale si sucursale
b.numai sucursale
c.numai filiale
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__58. O societate comercială se poate constitui pe o durată de timp


a.nelimitata sau limitata
b.limitata intotdeauna
c.nelimitata intotdeauna

__59. Denumirea societătii este numele sub care o societate comercială îsi desfăsoară
activitatea
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.societatea comerciala nu are denumire

__60. Este obligatorie declaratia pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor,


reprezentantilor legali si cenzorilor că îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea
acestei calităti în conditiile în care există un act constitutiv?
a.da, este obligatorie
b.nu, nu este obligatorie
c.este obligatorie numai în cazul societatilor în nume colectiv

__61. Dovada rezervării denumirii societătii comerciale este necesară?


a.nu deoarece denumirea societătii este prevăzută în actul constitutiv
b.da pentru că este un element de identificare în raport cu alti comercianti
c.rămâne la aprecierea judecătorului delegat

__62. Dovada sediului social se poate face si prin martori?


a.da
b.nu
c.numai în cazul societătii pe actiuni

_63. Având în vedere principiul libertătii comertului este necesară o autorizare eliberată de
organele administratiei publice centrale pentru functionarea
a.băncilor comerciale
b.societătilor de pe piata de capital, fara exceptie
c.societătilor de asigurare, din partea BNR

_64. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societăti comerciale
a.organul de conducere
b.organul deliberativ, organul de conducere, organul de executie
c.organul de informare

__65. Trecerea timpului stabilit pentru durata societătii este o cauză de dizolvare
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.în anumite situatii, trecerea timpului stabilit pentru durata societatii nu este cauza
de dizolvare
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__66. Îndeplinirea obiectului de activitate al societătii comerciale ori imposibilitatea


îndeplinirii acestuia sunt cauze de dizolvare
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate nu este cauza de dizolvare

__67. Un asociat poate cere instantei de judecată dizolvarea societătii comerciale pentru
motive temeinice
a.nu pentru că există un cat constitutiv
b.atunci când dizolvarea societătii comerciale nu se poate realiza prin hotărârea
adunării generale
c.nu, deoarece s-ar încălca principiul libertatii comertului

__68. Societatea cu răspundere limitată poate avea si un singur asociat?


a.nu deoarece fiind o asociere de persoane trebuie să fie cel putin doi asociati
b.da deoarece este o exceptie legală
c.nu, deoarece societatea cu răspundere limitată presupune un act constitutiv
multilateral

__69. În cazul societătii pe actiuni actionarii răspund numai până la concurenta aportului lor
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.actionarii raspund nelimitat si solidar în cazul societatii pe actiuni
__70. În cazul societătii cu răspundere limitată asociatii răspund
a.numai în limita aportului lor
b.nu răspund întrucât răspunderea lor este limitată
c.răspund în raport de obiectul de activitate al societătii

__71. O societate comercială dobândeste personalitate juridică


a.din momentul constituirii sale
b.din momentul înregistrării în Registrul Comertului
c.din momentul în care asociatii hotărăsc

__72. Cetătenia pe care o au părtile unui raport juridic de dreptul afacerilor este în măsura
să confere acestuia caracterul de extraneitate ?
a.da, întotdeauna
b.nu, niciodata
c.numai în situatia în care părtile raportului sunt persoane juridice
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__73. Sediul unei societăti comerciale, domiciliul (ori în lipsa acestuia resedinta) părtilor,
situate în state diferite conferă elementul de internationalitate unui raport juridic
comercial ?
a.conferă în mod direct atributul internationalitătii
b.este necesar ca în structura sa să fie întâlnit si un alt element de extraneitate apt de
a-i acorda valenta internationalitătii
c.conferă în mod indirect atributul internationalitatii

__74. Izvoarele dreptului afacerilor sunt :


a.cu caracter intern si international
b.cu caracter regional
c.cu caracter general

__75. Subiectele raportului juridic de dreptul afacerilor apartinând ordinei juridice nationale
sunt :
a.comerciantii (persoane fizice) si comerciantii (persoane juridice)
b.societăti comerciale dizolvate
c.persoanele fizice necomercianti si alte forme de organizare

__76. Subiectele raporturilor juridice de dreptul afacerilor apartinând ordinei juridice


internationale sunt:
a.beligerantii
b.organizatiile interguvernamentale
c.societătile nationale

__77. Societatea comercială dobândeste potrivit legislatiei României nationalitatea statului


pe al cărui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.societatea dobândeste nationalitatea statului pe al carui teritoriu s-a constituit

__78. Dacă o societate comercială are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state
determinant pentru identificarea nationalitătii acesteia este :
a.locul unde se află centrul principal de conducere si gestiune a activitătii statutare
b.locul de constituire al societătii comerciale respective
c.oricare dintre sediile în care societatea comercială îsi desfăsoară activitătile sale
statutare

__79. Societătile comerciale constituite în România cu capital majoritar străin ori în


întregime străin sunt persoane juridice române
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.numai daca au capital în întregime străin
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

_80. Sunt recunoscute de plin drept în România persoanele juridice străine cu scop
patrimonial , valabil constituite în statul a cărei nationalitate o au ?
a.nu , deoarece au fost constituite în raport cu o legislatie natională
b.da pentru că legea română recunoaste de plin drept personalitatea juridică a soc.
comerciale străine
c.da, însă numai după reîntocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii române.

__81. Grupurile de Interes Economic :


a.desemnează o formă de asociere între două sau mai multe persoane fizice si
juridice, constituită pe o perioadă de timp determinată
b.o nouă formă juridică de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor
c.o formă organizatorică propusă de un anumit cadru juridic

__82. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :


a.marile corporatii internationale
b.în special cu societătile comerciale de persoane ;
c.cu organizatiile statale cu atributii în comertul international.

__83. Membrii Grupului de Interes Economic răspund :


a.nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului în care
contractele încheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevăzut astfel;
b.nu sunt obligati la răspunderea nelimitată si solidară
c.răspund doar în raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes
Economic

__84. Numărul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de :


a.50
b.40
c.20

__85. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de :


a.200 de angajati
b.400 de angajati
c.500 de angajati

__86. În prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si îsi pot
desfăsura activitatea în România ?
a.nu , deoarece tara noastră este membru de dată recentă al Uniunii Europene
b.da , deoarece tara noastră doreste armonizarea legislatiei sale cu cea a Uniunii
Europene
c.nu, dar urmează a fi recunoscute începând cu anul 2010
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__87. Caracterul sinalgmatic al contractelor comerciale este conferit de faptul că :


a.dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru părti ;
b.părtile sunt numai două
c.sunt cu titlu gratuit

__88. Contractele comerciale se divid după obiectul lor în contracte care generează obligatii
:
a.de a împrumuta
b.de a da, a face si a nu face
c.de a asigura, a reasigura si a vinde

__89. Părtile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabilă


contractului fără a aduce atingere formei si drepturilor tertilor :
a.oricând
b.numai după ivirea litigiului
c.numai cu aprobarea organului de jurisdictie

__90. Clauza compromisorie care reprezintă acordul părtilor de a supune litigiile ce s-ar
putea naste în legătură cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la
organul de juridictie ale statelor , este exprimată :
a.în Lex fori
b.în cuprinsul contractului de comert international
c.într-un înscris separat

__91. Prin introducerea în contract a clauzei penale părtile contractante pot să prevadă ca
debitorul :
a.să efectueze o pedeapsă penală pentru neexecutarea obligatiei care îi revine
b.să plătească cu titlu de despăgubire , o anumită sumă de bani sau să efectueze o
anumită prestatie
c.să efectueze din nou o prestatie pecuniară pe care nu a îndeplinit-o la termenul
stabilit

__92. Locul executării plătii în cazul executării voluntare a obligatiilor contractuale este :
a.acelasi stipulat prin cutuma
b.cel care rezultă din intentia părtilor
c.cel care rezultă din natura operatiunii civile

__93. În cazul executării voluntare de regulă, plata este făcută :


a.de către creditor
b.de către o altă persoană în numele debitorului
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c.de către executorul judecătoresc

__94. În cazul contractelor comerciale fapta ilicită constă în :


a.neexecutarea de către creditor a obligatiilor contractuale asumate ori executarea cu
intarziere a acestora
b.efectuarea corespunzătoare a obligatiilor asumate
c.efectuarea cu întârziere a obligatiilor asumat
_
_95. Răspunderea debitorului este conditionată de existenta unui raport de cauzalitate
între :
a.fapta păgubitoare si daunele interese
b.fapta păgubitoare si daunele morale
c.fapta păgubitoare si prejudiciul cauzat

__96. În raportul dintre comisionar si comitent există relatii de :


a.intermediere
b.de mandate
c.de reprezentare

__97. Raporturile juridice de tip agency se stabilesc între părti printr-o întelegere numită
a.fair play
b.agreement
c.duty – free

__98. În ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :
a.agent secundar
b.agent principal
c.agent contractor

__99. Factorul este acel intermediar care lucrează :


a.în nume propriu
b.în numele principalului
c.în numele brokerului

__100. Dacă părtile nu au convenit altfel în domeniul intermedierii se aplică :


a.legea statului în care mandatarul îsi are sediul
b.legea statului în care îsi are sediul mandantul
c.legea statului în care îsi desfăsoară împuternicirea intermediarul

__101. În situatia în care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de
dispozitie referitoare la
un imobil legea care cârmuieste va fi:
a.lex contractus
b.lex rei sitae
c.bona fides
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__102. În cazul Aquis-ului comunitar în domeniul interpretării agentul comercial are dreptul la
comision
pentru tranzactiile încheiate , în termenul prevăzut , atunci când :
a.i se încredintează o anumită zonă geografică sau toti clientii posibili
b.detine exclusivitatea pentru o anumită zonă geografică sau un anumit grup de
clienti
c.atunci când tranzactia a fost încheiată împreună cu un client care apartine zonei sau
etniei respective

__103. Dreptul la comision se stinge numai dacă si în măsura în care :


a.banca refuză să achite contravaloarea prestatiei întrucât între părti nu s-a încheiat
un nou acord
b.s-a stabilit că va fi executat contractul dintre terti si comitent
c.acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat

__104. Un contract de vânzare internatională de mărfuri poate fi probat si prin mijloacele


moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegramă )
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.un contract nu poate fi încheiat între absenti

__105. Oferta de a încheia un contract de vânzare internatională de mărfuri îsi produce


efectele :
a.când ajunge la destinatar atunci când este facută în mod scris
b.când este predată destinatarului prin orice mijloace
c.când destinatarul recunoaste faptul că a intrat în posesia ofertei

__106. O ofertă, chiar dacă este irevocabilă , poate fi retractată ?


a.nu, dacă retractarea ajunge la destinatar înaintea ofertei
b.da dacă retractarea ajunge la destinatar în acelasi timp cu oferta
c.nu deoarece este irevocabilă

_b_107. Retractarea ofertei este similară cu revocarea acesteia ?


a.da, întotdeauna
b.nu
c.da, în anumite cazuri

__108. O ofertă de a contracta făcută verbal între părtile prezente , cu exceptia cazului în care
din împrejurări
rezultă contrariul :
a.trebuie acceptată imediat
b.trebuie analizată cu atentie
c.trebuie acceptată ulterior
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__109. Între părtile contractante absente este valabilă regula potrivit căreia aceptarea ofertei
produce
efecte în momentul în care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?
a.da, în toate cazurile
b.nu, deoarece contractele nu se pot încheia între absenti
c.da, dar numai în anumite situatii

__110. Este exceptată de la regula potrivit căreia aceptarea ofertei produce efecte în
momentul în
care indicatia de acceptare parvine ofertantului, împrejurarea că indicatia de
acceptare nu parvine ofertantului în termen de acceptare stabilit de el ori în lipsa unei
stipulatii în cadrul unui termen rezonabil?
a.nu, nu este exceptată
b.da, este exceptată
c.în cadrul unui contract între absenti este interzisă introducerea unor stipulatii

__111. Un contract de vânzare internatională de mărfuri poate fi modificat si rezolutionat


(reziliat) prin :
a.vointa părtii care se consideră îndreptătită în acest sens
b.prin solicitarea unei hotărâri judecătoresti
c.prin acordul amiabil al părtilor

__112. Vânzătorul este obligat să predea mărfurile :


a.oricând
b.în orice moment în afara cazului în care din împrejurări nu rezultă că alegerea datei
nu revine cumpărătorului
c.în toate celelalte cazuri într-un termen nelimitat

__113. Vânzatorul este obligat să remită documentele referitoare la marfă


a.în locul si forma prevăzute în contractul de vânzare internatională de mărfuri
b.prin curier ori prin mijloace de comunicare modernă (telegramă , telex, fax , e-mail)
c.nu este obligat sa remita documente referitoare la marfa

__114. Obligatia de conformitate a mărfurilor are drept obiect :


a.predarea către cumpărător a mărfurilor care fac obiectul contractului
b.mărfurile a căror cantitate, calitate si tip să fie corespunzătoare întrutotul celor
stipulate în contract
c.orice modalitate de îndeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o în mod
voluntar vânzătorul
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__115. Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru o lipsă de conformitate pe care


cumpărătorul o cunostea
sau nu se putea să nu o cunoască în momentul închieierii contractului
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.vânzătorul nu este exonerat de raspundere in nicio situatie

__116. Este răspunzător vânzătorul pentru orice lipsă de conformitate care există în
momentul transmiterii
riscurilor către cumpărător chiar dacă aceasta lipsă se iveste ulterior?
a.da, este raspunzator
b.nu, nu este raspunzator
c.vanzatorul raspunde doar daca lipsa se iveste ulterior

__117. Îsi va pierde cumpărătorul dreptul său de a cere daune interese din partea vânzătorului
în situatia în
care va recurge la un alt mijloc
a.da
b.nu
c.nu există acest drept

__118. Există posibilitatea acordării unui termen suplimentar de către cumpărător ,


vânzătorului în caz de
contraventie la contract
a.da
b.nu
c.acordarea unui termen suplimentar poate acorda doar vânzatorul

__119. Termenul de gratie acordat de către cumpărător vânzătorului are o durată :


a.nedeterminată
b.determinată
c.rezonabilă

__120. Cumpărătorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vânzare


internatională :
a.în caz de nerespectarea de către vânzător a oricăreia dintre obligatiile ce rezultă din
contract sau din conventia de la Viena din 1980
b.în orice moment al derulării contractului de vânzare internatională a mărfurilor dacă
asa crede de cuviintă
c.în caz de nepredare a mărfurilor de către vânzător în termenul prevăzut în contract
si nici în termenul suplimentar acordat de cumpărător
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__121. În materia vânzării internationale de mărfuri cumpărătorul are următoarele obligatii


principale :
a.să solicite îndeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vânzătorului
b.să nu plătească pretul cuvenit pentru marfă
c.să preia mărfurile predate de către vânzător

__122. Pentru a fi validă declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de


mărfuri adresată
celeilalte părti aceasta trebuie făcută prin :
a.scrisoare deschisă
b.notificare
c.prin orice alt mijloc de comunicare

__123. În cadrul contractului de factoring părtile sunt :


a.vanzatorul
b.utilizatorul
c.furnizorul (producătorul)

__124. Se poate obliga concesionarul în mod conventional, să asigure revânzarea produselor


într-un anumit ritm astfel încât să se obtină cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante
si obtinerea de câstiguri pentru ambele părti ?
a.da
b.nu
c.doar dacă există prevedere legală expresă în acest sens

__125. Care dintre obligatiile următoare apartin franchisorului


a.plata taxei de admitere în afacere
b.cedează concesiunea mărcii sau a serviciilor
c.achită redeventa calculată în procente (sau într-o cotă fixă)

__126. Neîndeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de către o parte a contractului de


franchising duce la
rezilierea acestuia :
a.de fapt
b.de drept
c.nu se poate cere rezilierea

__127. Obligatia de a înmâna scrisoarea de trăsură apartine :


a.expeditorului
b.întreprinzătorului
c.cărăusului
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__128. Conosamentul este emis în cazul transportului pe cale :


a.ferată
b.maritime
c.rutieră

__129. În caz de fortă majoră ori în caz fortuit cărăusul :


a.nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de răspundere
b.îl va încunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de îndată
c.returnează mărfurile către expeditor iar acesta va apela la un alt cărăus

__130. Obligatia cărăusului încetează :


a.când mărfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost încunostiintat de aceasta
b.când mărfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele
c.cand marfurile au fost predate de expeditor

__131. Drepturile si obligatiile care revin părtilor din contractul international de transport fac
obiectul :
a.clauzelor contractuale deoarece se aplică principiul lex voluntatis
b.normelor elaborate la nivel national si international
c.atât clauzelor contractuale cât si prevederilor normelor nationale si internationale în
materie

__132. Actiunile care decurg din raporturile contractuale în cazul litigiilor privind derularea
contractelor de
transport rutier international se prescriu :
a.într-o lună
b.în trei ani în cazul dolului sau a unei culpe grave
c.în cinci ani

__133. În cazul contractelor de transport feroviar de mărfuri primirea mărfurilor de către


destinatar :
a.nu stinge actiunea
b.stinge actiunea
c.stinge actiunea, dupa scurgerea unui termen de 3 lun

__134. În cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat să


examineze
reclamatiile si pretentiile în termen de :
a.o lună de la primire
b.în termen de trei luni de la primire
c.în termen de cinci luni de la primire
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__135. În cazul contractului international de transport maritim, dacă pierderea sau avaria nu
sunt aparente
destinatarul trebuie să notifice cărăusul :
a.în cinci zile consecutive
b.în cincisprezece zile consecutive
c.în treizeci de zile consecut

__136. Orice actiune care priveste transportul mărfurilor pe cale maritimă se prescrie în cazul
în care nu a
fost introdusă nici o procedură judecătorească în termen de :
a.un an
b.doi ani
c.trei ani

__137. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de însotire a mărfurilor, în cazul


contractului de
transport pe cale maritimă afectează existenta si valabilitatea contractului ?
a.da
b.nu
c.da, în anumite cazuri

__138. Pierderea calitătii de comerciant a societătii comerciale se face prin


a.infiintare
b.lichidare
c.prin orice alt act juridic

__139. Dizolvarea societătii comerciale are loc în momentul în care a decedat unul dintre
asociati
a.da
b.nu
c.da, daca raman doar doi asociati

__140. Actul juridic este acordul de vointă prin care două sau mai multe persoane convin să
dea nastere, să
modifice sau stingă un raport juridic de Dreptul Afacerilor
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.în Dreptul afacerilor au relevanta doar faptele juridice

__141. Dovada calitătii de comerciant persoană fizică se face prin


a.mijloace de probă
b.prin declaratie proprie
c.prin prezumtii
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

_142. Dovada calitătii de comerciant persoană juridică se face prin copie certificată la
Registrul Comertului
după înregistrare
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.doar comerciantii persoană fizica se înregistrează la Registrul Comertului

__143. Încetarea calitătii de comerciant a societătii comerciale se realizează prin radierea


înmatriculării la
Registrul Comertului
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.incetarea calitatii de comerciant se face prin radierea înmatricularii la tribunal

__144. Expirarea termenului stabilit prin actul constitutive pentru durata societătii este un
motiv de dizolvare
a acesteia
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.societatea comercială nu se poate dizolva prin expirarea termenului

__145. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate este un motiv de dizolvare a societătii


comerciale
a.enuntul este corect
b.enuntul este incorect
c.numai daca este vorba de o imposibilitate relativa

__146. Adunarea Generală a Asociatilor poate hotărî dizolvarea societătii comrciale?


a.da
b.nu, fără autorizarea instantei de judecată
c.da, dar numai cu acordul judecătorului sindic

__147. Hotărârea judecătorească prin care se constată împiedicarea bunei desfăsurări a


activitătii din cauza
neîntelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare?
a.nu deoarece numai Adunarea Generală poate dispune acest lucru
b.da, la cererea oricăruia dintre asociati
c.da, la cererea tuturor asociatilor
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__148. Fuziunea este un proces de absorbire a unei societăti comerciale de către altă
societate comercială?
a.da
b.nu, fuziunea nu presupune absorbirea unei societati comerciale
c.da, dar numai în cazul societatilor cu raspundere limitata

__149. Fuziunea poate avea loc prin


a.dizolvare
b.contopire
c.prin unificare

__150. Dacă fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbantă capătă drepturile si
obligatiile societătii
dizolvate?
a.da
b.nu, în nicio situatie
c.doar dacă societatea absorbită era o societate în nume colectiv

__151. Când fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile avute de societatea care îsi
încetează
activitatea trec asupra societătii nou înfiintate?
a.da
b.nu, în nicio situatie
c.doar dacă societatea absorbită era o societate în comandita simpla

__152. Prin divizare întelegem împărtirea patrimoniului unei societăti comerciale care-si
încheie existenta
între două sau mai multe societăti care se nasc astfel sau sunt deja existente
a.da
b.nu are loc nasterea unor noi societati
c.da, cu exceptia societatii pe actiuni care nu poate fi divizata

__153. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotărâte de către:


a.Adunarea Generală a Asociatilor
b.prin hotărâre judecătorească
c.prin oricare alt mod

__154. Fuziunea si divizarea au loc la următoarele date:


a.în situatia în care a fost constituită una sau mai multe societăti
b.la data la care s-a efectuat înmatricularea în Registrul Comertului
c.la momentul autorizării de către instanta de judecată
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__155. Lichidarea societătii comerciale este un mod de încetare a calitătii de comerciant


a.da
b.numai în cazul comerciantului persoana fizica
c.numai în cazul societatii cu raspundere limitata

COMPLETARE

__2. Concurenţa loială presupune:


a. o competiţie între parteneri de afaceri aflaţi în egalitate juridică
b. o întrecere nestingherită pe piaţa liberă
_

_4. Concurenţa loială are ca funcţii:


1. garantarea desfăşurării economiei economiei de piaţă
2. facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, capitalurilor şi serviciilor
3. stimularea liberei iniţiative în cadrul afaceri
a. 1+2+3
b. 1+2
c.2+3

__13. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de dreptul afacerilor :


1. comercialitatea;
2. patrimonialitatea
a.1+2
b.1
c.2

_
_23. Comerciantul persoană fizică trebuie să protejeze:
1. interesul general
2. interesul altor profesiuni
3. interesul clienţilor
a.1+2
b.1+2+3
c.2+3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__37. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:


a. plurilateralitate (cu o excepţie)
b. cu titlu oneros
c. comutativ
d. consensual
e. commercial
a.1+2+3+4+5
b.1+2+3+4
c.2+3+4+5
d.1+4+5
a.corect b.incorect
_

_48. Vadul comercial este un bun mobil incorporabil?


a. da
b. nu

_50. Utilajele, echipamentele, materiile prime, produsele finite sunt bunuri mobile corporale?
a. adevărat b.fals

__52. În raport de existenţa ori inexistenţa caracterului intuitu personae al societăţii vom întâlni
1. societăţi de personae
2. societăţi de capitaluri
3. societăţi în nume colectiv
a.1+2
b.1+3
c.2+3
d.1+2+3

__54. Când este obligatorie forma autentică a actului constitutiv:


1. la stabilirea consimţământului părţilor
2. când printre bunurile aduse ca aport social există un imobil
3. forma autentică a societăţii implică răspunderea nelimitată a unor sau a tuturor asociaţilor
4. societatea se constituie prin subscripţie publică
5. există un brevet de invenţie ca aport social
a.2+3+4
b.1+2+3+5
c.2+3+4+5
d.3+4+5
_
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

_56. În afara sediului principal o societate poate avea


1. o filială
2. o sucursală
3. alt dezmembrământ al societăţii
a.2+3
b.1+2+3
c.1+3

__62. Având în vedere principiul libertăţii comerţului este necesară o autorizare eliberată de
organele administraţiei publice centrale pentru funcţionarea:
1. băncilor comerciale
2. societăţilor de pe piaţa de capital
3. societăţilor de asigurare
4. cooperativelor meşteşugăreşti de credit şi de consum
a.2+3
b.1+2+3
c.1+2+3+4
_

_63. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societăţi comerciale:
1. organul de conducere
2. organul deliberative
3. organul administrative
4. organul de informare
5. organul executive
6. organul de control
7. alte organe
a.2+3+5+6
b.1+4+6
c.3+4+5+6
d.3+4+5
_
_74. Subiectele raportului juridic de dreptul afacerilor aparţinând ordinei juridice naţionale sunt :
1. comercianţii (persoane fizice)
2. societăţi comerciale
3. regiile autonome
4. uniunile economice internaţionale fără caracter guvernamental
5. grupurile de interes economic
6. asociaţiile şi fundaţiile cu caracter nepatrimonial
7. sindicatele
8. adunările generale ale asociaţilor
a.1+2+3+4+5
b.3+4+5+7+8
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c.4+5+6+7

__75. Subiectele raporturilor juridice de dreptul afacerilor aparţinând ordinei juridice internaţionale
sunt:
1. statele
2. organizaţiile interguvernamentale
3. societăţile multinaţionale (trans-naţionale)
a.1+3
b.1+2+3
c.2+3

__58. Lichidarea societăţii comerciale este un mod de încetare a calităţii de comerciant?


a. incorect
b. corect

__60. Clauza compromisorie care reprezintă acordul părţilor de a supune litigiile ce s-ar putea naşte
în legătură cu contractul arbitrajului şi a renunţa la dreptul de a apela la organul de juridicţie
ale statelor , este exprimată :
1. în Lex fori
2. în cuprinsul contractului de comerţ internaţional
3. într-un înscris separat
a.1+2
b.2+3
c.1+3

__61. Locul executării plăţii în cazul executării voluntare a obligaţiilor contractuale este :
1. acelaşi stipulat in contract
2. cel care rezultă din intenţia părţilor
3. cel care rezultă din natura operaţiunii comerciale
4.cel în care s-a obligat partea la formarea contractului
a.1+2+3+4
b.1+3
c.2+3+4
_

_62. În cazul executării voluntare de regulă, plata este făcută :


1. de către debitor
2. de către o altă persoană în numele debitorului
3. de către executorul judecătoresc
a.2+3
b.1+2
c.1+3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

__63. În cazul contractelor comerciale fapta ilicită constă în :


1.neexecutarea de către debitor a obligaţiilor contractuale asumate
2. neefectuarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate
3. efectuarea cu întârziere a obligaţiilor asumate
a.1+2+3
b.1+3
c.2+3

__64. În ceea ce priveşte gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :
1. agent servant
2. agent principal
3. agent contractor
a. 1+3
b.2+3
c.1+2+3

__65. În cazul Aquis-ului comunitar în domeniul interpretării agentul comercial are dreptul la
comision pentru tranzacţiile încheiate , în termenul prevăzut , atunci când :
1. i se încredinţează o anumită zonă geografică sau un anumit grup de clienţi
2. deţine exclusivitatea pentru o anumită zonă geografică sau un anumit grup de clienţi
3. atunci când tranzacţia a fost încheiată împreună cu un client care apartine zonei sau
grupului respectiv
4. a obţinut contracte economice importante ceea ce înseamnă mărirea volumului
desfacerilor
5. a reuşit să cuprindă întreaga piaţă de desfacere a unui produs.
a.2+3+4
b.1+4+5
c.1+2+3

__66. Dreptul la comision se stinge numai dacă şi în măsura în care :


1. banca refuză să achite contravaloarea prestaţiei întrucât între părţi nu s-a încheiat un nou
acord
2. s-a stabilit că nu va fi executat contractul dintre terţi şi comitent
3. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat
a.1+3
b.2+3
c.1+2
_
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

_67. Oferta de a încheia un contract de vânzare internaţională de mărfuri îşi produce efectele :
1. când ajunge la destinatar atunci când este facută în mod verbal
2. când este predată destinatarului prin orice mijloace
3. când destinatarul recunoaşte faptul că a intrat în posesia ofertei.
a.1+2
b.1+3
c.2+3
_

_68. O ofertă, chiar dacă este irevocabilă , poate fi retractată ?


1. da, dacă retractarea ajunge la destinatar înaintea ofertei
2. da dacă retractarea ajunge la destinatar în acelaşi timp cu oferta
3. nu deoarece este irevocabilă
a.1+3
b.2+3
c.1+2
_

_69. Vânzătorul este obligat să predea mărfurile :


1. la data fixată prin contract
2. în orice moment în afara cazului în care din împrejurări nu rezultă că alegerea datei nu
revine cumpărătorului
3. în toate celelalte cazuri într-un termen rezonabil
a.1+2+3
b.2+3
c.1+3

__71. În cadrul contractului de factoring părţile sunt :


1. factorul
2. utilizatorul
3. furnizorul (producătorul)
a.2+3
b.1+2+3
c.1+3

__72. Care dintre obligaţiile următoare aparţin franchisorului .


1. plata taxei de admitere în afacere
2. cedează concesiunea mărcii sau a serviciilor
3. achită redevenţa calculată în procente (sau într-o cotă fixă)
4. asigură rentabilitatea investiţiei
5. urmăreşte respectarea metodelor şi mijloacelor de comercializare
a. 2+4+5
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

b.1+3+4
c.2+3+5
_

_73. Acţiunile care decurg din raporturile contractuale în cazul litigiilor privind derularea
contractelor de transport rutier internaţional se prescriu :
1. într-un an
2. în trei ani în cazul dolului sau a unei culpe grave
3. în cinci ani
4. nu se prescriu
a.1+2
b.2+3
c.3+4

__74. Pierderea calităţii de comerciant a societăţii comerciale se face prin:


1. dizolvare
2. lichidare
3. prin orice alt act juridic
a.1+2
b.2+3
c.1+3
_

_75. Dovada calităţii de comerciant persoană fizică se face prin:


1. mijloace de probă
2. prin declaraţie proprie
3. prin dovada înmatriculării la Registrul Comerţului
a.1+3
b.2+3
c.1+2

__76. Fuziunea poate avea loc prin:


1. absorbţie
2. contopire
3. prin unificare
a. 1+2
b.1+3
c.2+3