Sunteți pe pagina 1din 1

(36) 13. 1. Câmpul magnetic.

ForŃe magnetice
S-a constatat experimental că între doi conductori parcurşi de curent
electric se manifestă forŃe de atracŃie dacă curenŃii au acelaşi sens şi de
respingere dacă conductorii sunt parcurşi de curenŃi electric în sens contrar. În
conductori există atât sarcini pozitive (fixe) cât şi sarcini electrice negative. În
ansamblu conductorul este neutru din punct de vedere electric. Câmpul electric
generat de conductori neutri din punct de vedere electric este nul. Deci orice
forŃă de natură electrică este şi ea nulă.
Istoric s-a mai constatat că dacă un magnet
permanent(o busolă) se găseşte în apropierea
unui conductor parcurs de un curent electric
atunci aceasta se reorientează.
ForŃa cu care acŃionează curentul electric
asupra unui conductor parcurs şi el de
curent electric sau asupra unui magnet se
numeşte ForŃa Magnetică.
Fig. 13.1 Conductorii parcurşi de curent în acelaşi sens se atrag.
Aceste fenomene nu mai pot fi explicate de mecanica Newtoniană pentru
că presupune apariŃia unei forŃe chiar dacă viteza electronilor este constantă şi
deci nu presupune o acceleraŃie.

13. 2. Intensitatea câmpului magnetic

DefiniŃie: Câmpul magnetic este o formă de existenŃă a materiei care se


manifestă prin acŃiunea cu o forŃă de natură magnetică asupra sarcinilor
electrice în mişcare, deci şi asupra curenŃilor eletrici.
InteracŃiunile magnetice se transmit de la un punct din spaŃiu la altul cu
viteza finită, din aproape, prin intermediul câmpului magnetic. Viteza de
propagare a interacŃiunii este egală cu viteza luminii.

(13.1)

unde B este o măsură a intensitaŃii câmpului magnetic generat de sarcina q în


mişcare cu viteza v. Din motive istorice mărimea B se numeşte inducŃie
magnetică, şi nu intensitate a câmpului magnetic.

(13.2)

DefiniŃie: Într-un punct din spaŃiu câmpul magnetic are valoarea de un


Tesla dacă asupra sarcinii de 1C ce trece prin acel punct cu viteza de 1 m/s
normală la câmp, acŃionează o forŃă de 1N.
InteracŃiunea magnetică se propagă în două etape:
• În prima etapă sarcina q în mişcare generează în jurul ei un câmp
magnetic care se propagă în spaŃiu.
• În a doua etapă când câmpul a ajuns la locul sarcinii în mişcare
acesta acŃionează asupra ei cu o forŃă magnetică.