Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectarea şi evaluarea unităţii de învăţare „Circuitul simplu”

Prof. Aurelia – Daniela Florian, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova


Prof. Monica Ştiucă – Mihăescu, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova
Prof. Simina Constantinov, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova
Prof. Petre Cauc, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova

Proiectarea unităţii de învăţare: „Circuitul simplu”

Clasa: a X-a Unitatea de învăţare: Circuitul simplu. Nr. ore alocate: 6


Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare/metode
specifice materiale
Curentul Identificarea • Se analizează curent electric manual, cretă, conversaţie,
electric. mărimilor fizice continuu şi cauza producerii acestuia tablă, caietul rezolvare de
Intensitatea care prin discuţii, modelări, vizionare de elevului, probleme,
curentului caracterizează soft educaţional elemente de observarea
electric.Măsur curentul electric • Prezentarea elementelor unui circuit, activităţii
area staţionar circuit electric simplu şi simbolurile ampermetre, experirmentale a
intensităţii lor grafice; voltmeter, soft elevului, jocul
curentului • Realizarea unor montaje electrice educaţional, didactic, tema
electric. pentru diferite circuite electrice; computer, pentru acasă
Tensiune • Măsurarea intensităţii curentului videoproiector,
electrică. electric cu ampermetrul planşe
Măsurarea • Scrierea relaţiei matematice dintre
tensiunii tensiunea electromotoare, tensiunea
electrice. la borne şi tensiunea internă a sursei
de curent electric;
• Măsurarea unor tensiuni electrice
pe diferite porţiuni de circuit.
Rezistenţa Aplicarea legilor • Studiul experimental al manual, cretă, conversaţie,
electrică. lui Ohm pentru dependenţei I=I(U) pentru diferite tablă, caietul observarea
Legea lui o porţiune de conductoare metalice; elevului, activităţii
Ohm. circuit şi pentru • Se analizează enunţul legii lui elemente de elevului, fişe de
întreg circuitul Ohm şi condiţiile de aplicabilitate; circuit, activitate
în rezolvarea de • Determinarea experimentală a instrumente de experimentală,
probleme rezistenţei electrice a unei porţiuni de măsură, soft experiment
circuit utilizând voltmetrul şi educaţional, frontal,
ampermetrul în circuite de curent computer, portofoliu, tema
continuu; videoproiector pentru acasă, test
• Aplicarea legii lui Ohm în
soluţionarea de probleme cu soluţie
numerică şi probleme practice;
• Analizarea funcţionării unui
reostat sau a unui potenţiometru
Proiectarea unităţii de învăţare: „Circuitul simplu” conţine:
• Conţinuturile aferente acestei unităţi, prevăzute în programă;
• Competenţele specifice din programă;
• Activităţile de învăţare care sunt alese având ca reper sarcinile de învăţare din programă, astfel încât să
ducă la dobândirea competenţelor specifice;
• Resursele materiale utilizate în cadrul activităţilor de învăţare;
• Metode de predare/ evaluare aplicate în cadrul activităţilor de învăţare

Conţinuturi şi sarcini de învăţare

CONŢINUTURI SARCINI DE ÎNVĂŢARE

1. Producerea şi
utilizarea curentului Elevii trebuie învăţaţi:
continuu
• să ştie ce este curentul electric; cum se produce curentul electric continuu
• să ştie care este cauza apariţiei curentului electric
• să ştie ce este intensitatea curentului electric şi care este unitatea de măsură
1.1. CURENTUL ELECTRIC • să cunoască elementele unui circuit simplu şi simbolurile elementelor
• să facă distincţie între tensiunea la bornele unui generator, tensiunea interioară şi
tensiunea electromotoare
• să ştie să conecteze un ampermetru şi un voltmetru într-un circuit
• să ştie că pentru un conductor electric la temperatură constantă, raportul dintre tensiunea
aplicată şi intensitatea curentului electric este constant
• să scrie legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul
• să ştie unitatea de măsură petru rezistenţa electrică
1.2. LEGEA LUI OHM • să facă distincţie între rezistor şi rezistenţă electrică
• să ştie ce este un reostat şi ce este un potenţiometru şi cum funcţionează ele
• să poată determina experimental rezistenţa unui conductor având la dispoziţie o sursă,
un ampermetru şi un voltmetru
• să ştie să citească corect indicaţiile date de aparatele de măsură

Având ca reper indicatorii de performanţă ce indică performanţa şcolară a elevilor (satisfăcătoare, optimă şi
excepţională) în raport cu competenţele cheie care trebuie dezvoltate, am dezvoltat şi particularizat aceşti
indicatori de performanţă în raport cu competenţele specifice şi cu competenţele derivate pentru această unitate
de învăţare.
Evaluarea sumativă a acestei unităţi de învăţare s-a realizat printr-un test la care s-au adăugat criteriile de
acordare a notelor.
Competenţe-cheie Indicatori de performanţă
Satisfăcător Optim Excepţional
1. Înţelegerea şi - demonstrează cunoaşterea şi - demonstrează cunoaşterea şi - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea
explicarea unor înţelegerea de bază a majorităţii înţelegerea tuturor fenomenelor şi aprofundată a fenomenelor şi conceptelor
fenomene fizice, a fenomenelor şi conceptelor fizice conceptelor fizice studiate în anii fizice studiate în anii anteriori şi capacitatea
unor procese studiate în anii anteriori, la nivelul anteriori, la nivelul necesar de a le integra structurat pe acestea cu
tehnologice, a minim necesar parcurgerii parcurgerii conţinuturilor şi sarcinilorfenomenele şi conceptele fizice studiate în
funcţionării şi conţinuturilor şi sarcinilor de învăţare de învăţare stabilite de programa anul curent
utilizării unor stabilite de programa şcolară a anului şcolară a anului curent - încadrează fenomene fizice în categorii de
produse ale tehnicii curent - descriu şi explică din punct de fenomene pe care le explică utilizând teorii şi
întâlnite în viaţa de - descriu şi explică din punct de vedere cauzal toate fenomenele fizice modele adecvate
zi cu zi vedere cauzal majoritatea studiate, utilizând clasificări şi - utilizează eficient relaţii cantitative între
fenomenelor fizice studiate, utilizând generalizări diferite mărimi fizice pentru a explica
uneori clasificări şi generalizări - utilizează relaţii cantitative între condiţiile în care se produc şi modul în care
- utilizează relaţii cantitative în diferite mărimi fizice, analizând se produc diferite fenomene fizice
definirea unor mărimi şi efectuează relaţiile din punct de vedere - dau exemple de explicaţii ştiinţifice şi
calcule directe a valorilor acestor dimensional modele care au fost modificate de
mărimi, utilizând corect unităţile de - exemplifică, explică şi consideră experimente ulterioare şi explică semnificaţia
măsură critic o varietate de aplicaţii ale dovezilor experimentale în modificarea
- recunosc şi pot da unele exemple de fenomenelor şi conceptelor studiate teoriilor ştiinţifice
aplicaţii ale fenomenelor şi - aplică înţelegerea fenomenelor şi
conceptelor studiate conceptelor fizice studiate pentru a explica o
varietate largă de aplicaţii ale acestora,
inclusiv prin utilizarea unor estimări
cantitative
2. Investigaţia - urmează sugestiile date şi propun - analizează informaţiile pe care le au - analizează informaţiile pe care le au la
ştiinţifică propriile idei asupra modalităţilor de a la dispoziţie, propun modalităţi dispoziţie, propun modalităţi concrete de
experimentală şi afla răspunsul la o întrebare, concrete de utilizare a acestora şi le utilizare şi completarea a acestora şi le aplică
teoretică aplicată în recunoscând necesitatea anumitor aplică pentru a răspunde la o întrebare pentru a răspunde la o întrebare
fizică informaţii - evaluează şi sintetizează informaţiile - evaluează şi sintetizează informaţiile
- utilizează texte simple pentru a găsi obţinute independent din surse obţinute independent dintr-o varietate de
o informaţie indicate surse
- efectuează observaţii relevante după - efectuează observaţiile asupra cărora - înregistrează observaţiile şi comparaţiile
indicaţii decid singuri că sunt relevante relevante, identificând cu claritate punctele
- măsoară valori ale mărimilor fizice - măsoară valori ale unor mărimi cu semnificaţie deosebită
utilizând dispozitive simple fizice utilizând diferite dispozitive şi - decid nivelul de precizie necesar în raport
- efectuează după indicaţii apreciază critic precizia măsurătorilor cu scopul propus şi măsoară valori ale unor
experimente simple, înregistrând în în raport cu scopul propus, propunând mărimi fizice utilizând diferite dispozitive
diferite moduri datele necesare şi modalităţi de îmbunătăţire a acesteia - recunosc că investigarea diferitelor
explicând regularităţile simple - recunosc că investigarea diferitelor chestiuni ştiinţifice necesită diferite strategii
constatate chestiuni ştiinţifice necesită diferite şi utilizează cunoştinţele şi înţelegerea
strategii şi utilizează cunoştinţele şi dobândite în alegerea strategiei potrivite
înţelegerea dobândite în alegerea pentru sarcinile propuse
strategiei potrivite pentru sarcinile - identifică şi explică observaţiile şi
propuse măsurătorile anomale şi le exclud când
- identifică observaţiile şi trasează grafice şi stabilesc concluzii
măsurătorile anomale şi le exclud - utilizează cunoştinţele şi înţelegerea
când trasează grafice şi stabilesc dobândite pentru a interpreta tendinţe şi
concluzii regularităţi şi pentru a trage concluzii din
- utilizează cunoştinţele şi înţelegerea rezultatele obţinute
dobândite pentru a trage concluzii din - consideră critic graficele şi tabelele cu
rezultatele obţinute rezultate şi oferă argumente justificate pentru
- consideră critic graficele şi tabelele modalităţi de colectare a unor informaţii
cu rezultate suplimentare
3. Comunicarea - comunică oral şi în scris informaţiile - comunică oral şi în scris concluziile - comunică oral şi în scris concluziile şi
pe care le deţin utilizând terminologia şi argumentele lor, utilizând un limbaj argumentele lor, utilizând un limbaj ştiinţific
de bază însuşită ştiinţific corespunzător corespunzător
- utilizează grafice, relaţii cantitative - utilizează grafice, relaţii cantitative şi
şi convenţii în comunicare pentru a convenţii în comunicare pentru a susţine
susţine concluzii şi argumente concluzii şi argumente
- demonstrează conştiinţa unui număr - demonstrează înţelegerea gradului de
de puncte de vedere asupra aceleiaşi incertitudine şi conştiinţa unui număr de
probleme puncte de vedere asupra aceleiaşi probleme
4. Protecţia propriei - aplică în practică regulile de bază - demonstrează cunoaşterea regulilor - demonstrează capacitatea de a face
persoane, a privind protecţia propriei persoane, a de bază privind protecţia propriei previziuni argumentate privind efectele unor
celorlalţi şi a celorlalţi şi a mediului înconjurător persoane, a celorlalţi şi a mediului fenomene fizice asupra propriei persoane, a
mediului înconjurător celorlalţi şi a mediului înconjurător
înconjurător - aplică în practică, atât în şcoală cât - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea
şi în afara acesteia, regulile de bază regulilor de bază privind protecţia propriei
privind protecţia propriei persoane, a persoane, a celorlalţi şi a mediului
celorlalţi şi a mediului înconjurător înconjurător
- aplică în practică, atât în şcoală cât şi în
afara acesteia, regulile de bază privind
protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a
mediului înconjurător
Competenţe Compete Competenţe Indicatori de performanţă
cheie nţe derivate Satisfăcător Optim Excepţional
specifice
1.Înţelegerea Identifica Definirea Identifică mărimile Descriu şi explică din Descriu şi explică din
şi explicarea rea curentului fizice care punct de vedere cauzal punct de vedere
unor mărimilor electric, tensiunii caracterizează curentul electric, cauzal curentul
fenomene fizice electromotoare, curentul electric scurtcircuitul, definesc electric, circuitul
fizice , a unor care rezistenţei staţionar. intensitatea curentului electric,
procese caracteriz electrice, Definesc curentul electric, tensiunea scurtcircuitul,
tehnologice a ează rezistivităţii electric, intensitatea electromotoare, utilizând
funcţionării şi curentul electrice. curentului electric, rezistenţa electrică. exemplificări, relaţii
utilizării unor electric Scrierea relaţiei tensiunea Exemplifică şi clasifică cantitative între
produse ale staţionar matematice dintre electromotoare, circuitele electrice, mărimi fizice,
tehnicii Aplicarea tensiunea rezistenţa electrică. generatoarele electrice. clasificări,
întâlnite în legilor lui electromotoare, Scriu relaţia Utilizează relaţia generalizări.
viaţa de zi cu Ohm tensiunea la matematică dintre matematică dintre Utilizează relaţia
zi pentru o borne şi tensiunea tensiunea tensiunea matematică dintre
porţiune internă a sursei electromotoare, electromotoare, tensiunea
de circuit electrice, tensiunea la borne si tensiunea la borne si electromotoare,
şi pentru expresiei legii lui tensiunea internă, tensiunea internă, tensiunea la borne si
întreg Ohm pentru o dintre rezistenţa relaţia dintre rezistenţa tensiunea internă,
circuitul porţiune de electrică şi electrică şi relaţia dintre
în circuit, relaţiei rezistivitatea rezistivitatea electrică; rezistenţa electrică şi
rezolvare dintre rezistenţa electrică; scriu Enunţă legea lui Ohm, rezistivitatea
a de electrică şi expresia legii lui specificând situaţiile în electrică, legea lui
probleme rezistivitatea Ohm pentru o care se aplică. Ohm, pentru a
electrică. porţiune de circuit şi Aplică legile lui Ohm demonstra, sau
Enunţarea legii pentru un circuit în soluţionarea de rezolva probleme
lui Ohm, simplu. probleme cu soluţie compuse.
specificând Identifică numerică utilizând Aplică legile lui
situaţiile in care simbolurile corect unităţile de Ohm în soluţionarea
se aplică. corespunzătoare măsură şi transformări de probleme cu
Aplicarea legilor mărimilor fizice ale acestora. soluţie numerică
lui Ohm pentru o precizate anterior şi utilizând corect
porţiune de unităţilor de măsură unităţile de măsură şi
circuit şi pentru dintr-o listă de transformări ale
întreg circuitul în termeni. acestora.
rezolvarea de Rezolvă probleme Interpretează teoretic
probleme simple, utilizând determinările
corect unităţile de experimentale.
măsură.
2.Investigaţia Identifica Măsurarea unor Urmează sugestiile Analizează legea lui Analizează legea lui
ştiinţifică rea tensiuni electrice date pentru măsurare Ohm şi propun Ohm şi propun
experimentală mărimilor şi a intensităţii unor tensiuni modalităţi de verificare modalităţi de
şi teoretică fizice curentului electrice pe diferite experimentală a verificare
aplicată în care electric pe porţiuni de circuit şi acesteia. experimentală a
fizică caracteriz diferite porţiuni a unor intensităţi Propun modalităţi de acesteia Propun
ează de circuit. pentru verificarea măsurare a rezistenţei modalităţi de
curentul Verificarea experimentală a legii electrice. măsurare a rezistenţei
electric experimentală a lui Ohm, Verifică experimental electrice şi le pun în
staţionar legii lui Ohm determinarea legea lui Ohm practică.
Aplicarea pentru o porţiune valorilor rezistenţei completând tabel de Verifică experimental
legilor lui de circuit diferiţilor rezistori. date. legea lui Ohm
Ohm Determinarea Utilizează texte Precizează sursele de completând tabel de
pentru o valorii rezistenţei simple pentru a găsi erori. date.
porţiune diferiţilor o informaţie, Realizează grafic Precizează erorile,
de circuit conductori, prin efectuează observaţii dependenţa I=f(U) şi cauzele acestora şi le
şi pentru utilizarea privind dependenţa trag concluzii din clasifică .
întreg formulei de I=f(U) şi observă că rezultatele obţinute. Realizează grafic
Competenţe Compete Competenţe Indicatori de performanţă
cheie nţe derivate Satisfăcător Optim Excepţional
specifice
circuitul definiţie şi raportul dintre Analizează dependenţa dependenţa I=f(U) şi
în compararea cu tensiune şi I=f(U) şi observă că trag concluzii din
rezolvare valoarea intensitate este raportul dintre rezultatele obţinute,
a de măsurată cu constant. tensiunea aplicată şi comparând date.
probleme ohmetrul. Măsoară valori ale intensitatea curentului Analizează
Aplicarea legilor mărimilor fizice este constant. dependenţa I=f(U) şi
lui Ohm pentru o utilizând dispozitive Identifică observaţiile observă că raportul
porţiune de simple: şi măsurătorile anomale dintre tensiunea
circuit şi pentru ampermetrul, şi le exclud când aplicată şi
întreg circuitul în voltmetrul, trasează grafice şi intensitatea
rezolvarea de ohmetrul. stabilesc concluzii. curentului este
probleme constant.
practice. Identifică observaţiile
şi măsurătorile
anomale şi le exclud
când trasează grafice
şi stabilesc concluzii
3.Comunica Identifica Identificarea Identifică marimile Definesc curentul Descriu şi explică din
rea rea mărimilor fizice fizice care electric, intensitatea punct de vedere
mărimilor care caracterizează curentului electric, cauzal curentul
fizice caracterizează curentul electric. tensiunea electric, circuitul
care curentul electric Definesc curentul electromotoare, electric,
caracteriz staţionar. electric, intensitatea rezistenţa electrică, scurtcircuitul,
ează Definirea curentului electric, explică cauza utilizând
curentul curentului tensiunea producerii unui exemplificări, relaţii
electric electric, a electromotoare, scurtcircuit, cantitative între
staţionar tensiunii rezistenţa electrică. utilizând un limbaj mărimi fizice,
Aplicarea electromotoare, Enunţă şi scriu ştiinţific corespunzător. clasificări,
legilor lui rezistenţei legea lui Ohm. Enunţă şi scriu legea lui generalizări într-un
Ohm electrice şi Precizează unităţile Ohm pentru o porţiune limbaj ştiinţific
pentru o unităţilor de de măsură de circuit şi pentru corespunzător.
porţiune măsură corespunzătoare. intreg circuitul. Scriu Propun modalităţi de
de circuit corespunzătoare. Scriu relaţia relaţia matematică măsurare a rezistenţei
şi pentru Enunţarea şi matematică dintre dintre tensiunea electrice sau de
întreg scrierea legii lui tensiunea electromotoare, verificare a legii lui
circuitul Ohm pentru un electromotoare, tensiunea la borne şi Ohm.
în circuit simplu şi tensiunea la borne şi tensiunea internă; Realizează grafic
rezolvare pentru o porţiune tensiunea internă; relaţia matematică dependenţa I=f(U) şi
a de de circuit. relaţia matematică dintre rezistenţa trag concluzii din
probleme Precizarea relaţiei dintre rezistenţa electrică şi rezultatele obţinute,
dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică. comparând
electrică şi rezistivitatea Realizează grafic rezultatele teoretice
rezistivitatea electrică. Specifică dependenţa I=f(U) şi cu cele practice
electrică. aparatele de măsură trag concluzii din Identifică observaţiile
Aplicarea legilor ce trebuie utilizate. rezultatele obţinute, şi măsurătorile
lui Ohm în Aplică legile lui completând tabel de anomale şi le exclud
rezolvarea de Ohm în rezolvarea date. când trasează grafice
probleme. de probleme simple. Identifică observaţiile şi stabilesc concluzii.
şi măsurătorile anomale Precizează erorile,
şi le exclud când cauzele acestora şi le
trasează grafice şi clasifică .
stabilesc concluzii. Aplică legea lui Ohm
Aplică legea lui Ohm în în soluţionarea de
soluţionarea de probleme cu soluţie
probleme cu soluţie numerică şi probleme
numerică. practice.
4.Protectia Aplicarea în Respectă regulile de Demonstrează Demonstrează
propriei practică a protecţie în cunoaşterea regulilor de capacitatea de a face
persoane, a regulilor privind laborator, lucrează bază privind protecţia previziuni
Competenţe Compete Competenţe Indicatori de performanţă
cheie nţe derivate Satisfăcător Optim Excepţional
celorlalţi şi a specifice protecţia propriei sub îndrumarea propriei persoane, a argumentate privind
mediului persoane, a profesorului. celorlalţi şi a mediului efectele curentului
înconjurător celorlalţi şi a înconjurător. electric asupra
mediului propriei persoane, a
înconjurător celorlalţi şi a
mediului înconjurător

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

În scopul standardizării evaluării elevilor din învăţământul obligatoriu, impusă de către reforma
învăţământului, este necesar să se precizeze standardele de evaluare pentru fiecare disciplină şi pentru fiecare
an şcolar şi descriptorii de performanţă asociaţi, care să permită obţinerea unor rezultate comparabile pentru
elevii cu aceeaşi performanţă şcolară, indiferent de şcoala în care aceştia învaţă. În acest sens se impune
elaborarea unor teste sumative, standardizate, la sfârşitul fiecărui an şcolar pentru a realiza o evaluare unitară.
Realizarea lor ar trebui să cadă în sarcina C.N.C.E.I.P. care, în urma organizării unor evaluări pe baza unor
criterii ar urma să constituie echipe de lucru pentru realizarea acestor teste. Considerăm că, pentru disciplina
fizică, echipele de realizare a testelor sumative, standardizate, trebuie să fie constituite din cercetători în fizică,
universitari care predau fizica/ metodica predării fizicii, psihopedagogi, membrii ai comisiei naţionale de fizică,
profesori metodişti la disciplina fizică, logicieni, lingvişti, designeri ş.a. Astfel, profesori au posibilitatea de a
utiliza pentru evaluarea corectă şi coerentă a elevilor, pe lângă testele elaborate de fiecare dintre ei, teste
standardizate pentru a constata la ce nivel de performanţă se află elevii lor faţă de o normă determinată în
prealabil sau nivel de perfprmanţă naţional.
Curriculumul scris construieşte cadrul necesar pentru standardizarea evaluării elevilor prin:
• Standardul curricular stabilit prin competenţele-cheie care trebuie dezvoltate;
• Indicatorii de performanţă, precizând profilul elevului a cărui performanţă şcolară în raport cu
standardul curricular propus este satisfăcătoare, optimă sau excepţională.
Standardele curriculare de performanţă:
 sunt standarde naţionale, criterii de evaluare a calităţii activităţii instructiv – educative, enunţuri
sintetice, specificări de performanţă, care indică gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare.
 stabilesc conexiunea între curriculum şi evaluare.
 constituie repere în elaborarea nivelurilor şi a descriptorilor de performanţă, precum şi a probelor de
evaluare.
 sunt formulări care au în vedere performanţa realizată, demonstrată în şi prin situaţia reală de
evaluare.
 reflectă acea parte a curriculum-ului care a fost atinsă “cu adevărat” şi într-un mod relevant, capabil
să lase urme în mentalul elevului, ceea ce ştie şi poate să facă, sau este capabil să comunice despre
ceea ce poate să facă.
 stabilesc un echilibru între nivelul de generalitate şi cel de specificitate dat de relaţia specifică dintre
standarde şi obiective de evaluare.
Profilul descris prin indicatorii de performanţă constituie cadrul de referinţă atât pentru stabilirea unor
sarcini de învăţare concrete care să asigure pentru fiecare elev progresul şcolar, cât şi pentru evaluarea şi
notarea elevilor.
Descriptorii de performanţă sunt criterii calitative unitare, care vizează o evaluare cât mai obiectivă şi care
furnizează informaţii relevante despre nivelul performanţelor elevilor din învăţământul primar.
În scopul asigurării obiectivităţii, transparenţei şi comparabilităţii evaluării rezultatelor şcolare, s-a
introdus sistemul unitar de criterii pentru acordarea notelor şcolare în gimnaziu şi liceu. Astfel, aceeaşi notă
reflectă niveluri de cunoştinţe şi competenţe identice sau foarte apropiate pentru elevi diferiţi, de la şcoli
diferite, dar apreciaţi prin aceeaşi metodă de evaluare. Elaborarea criterilor de acordare a notelor se află în
relaţie directă cu curriculum-ul şi se realizează prin intremediul elementelor de competenţă definite la nivelul
acestuia sau al standardelor de performanţă dacă sunt precizate.
Test de evaluare
clasa a X-a
Unitatea de învăţare: Circuitul simplu.
Competenţe specifice:
• Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar
• Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme

I. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:


a) Intensitatea curentului electric se măsoară cu .............................montat în .....................în circuit, iar
tensiunea electrică între două puncte ale circuitului se măsoară cu .......................legat în ..................cu acea
porţiune de circuit.
b) Intensitatea curentului electric printr-un circuit este proportională cu ……………… a generatorului şi
………………… cu rezistenţa totală a circuitului.
II Alegeţi răspunsul corect .
1) Unitatea de masură a rezistenţei electrice se determină cu ajutorul expresiei:
a) R = I U; b) R= U/I; c) R = I/U; d). R = UE/I.
2) Formula intensitaţii curentului electric în situaţia de scurtcircuit este:
a). Isc = E / r; b). Isc = r / E ; c). Isc = U / R; d). Isc = E /R.
III. Descrieţi modul în care aţi măsurat rezistenţa electrică a unui rezistor în două variante.
IV. Enuntaţi legea lui Ohm pe o porţiune de circuit şi indicaţi materialele necesare pentru verificarea
experimentală a acesteia.
V. O baterie, cu t.e.m. şi rezistenţa internă de 1 Ω , alimentează un consumator cu rezistenta electrică de
16 Ω. Tensiunea la bornele consumatorului fiind de 4V, calculaţi:
a) intensitatea curentului electric prin circuit;
b) tensiunea electromotoare;
c) ce valoare are intensitatea curentului în cazul în care are loc scurtcircuitul.
VI. Asociaţi prin săgeţi mărimile fizice din coloana B cu simbolurile corespunzătoare din coloana A şi cu
unităţile de măsură corespunzatoare din coloana C.

A B C
I Rezistenţa electrică Ωm
U Rezistivitatea electrică Ω
R Intensitatea curentului electric A
ρ Tensiunea electrică V

VII. Considerăm un generator cu t.e.m. E şi rezistenţă interioara r. Un voltmetru de rezistenţă mare, legat
la bornele generatorului indică U1 = 6 V. Voltmetrul indică U2 = 5 V când generatorul debitează un curent
de 500 mA. Determinaţi E si r.
VIII. O baterie debitează pe o rezistenţă exterioară de 10 Ω un curent electric de 3 A. Daca se înlocuieşte
rezistenţa de 10 Ω cu una de 20 Ω, atunci intensitatea curentului devine 1,6 A. Ce t.e.m. şi ce rezistenţă
interioară are bateria?
Punctaj:
Oficiu 1 p;
I a). 0.5 p , I b). 0.5 p;
II a). 0.5 p, II b). 0.5 p;
III. 1 p;
IV 1 p;
V a) 0.5 p b), 0.5 p, c). 0.5 p;
VI 1 p;
VII 1.5 p:
VIII 1 p.

Criterii de acordare a notelor

Competenţe specifice Pentru nota 5-6 Pentru nota 7-8 Pentru nota 9-10
Identificarea mărimilor Să indice aparatele de În plus, să descrie modul În plus, să precizeze care
fizice care caracterizează măsură şi modul de de măsurare a rezistenţei dintre metodele de
curentul electric conectare al acestora în electrice folosind corect rezolvare a problemelor
staţionar . circuit. limbajul stiintific. este avantajoasă.
Aplicarea legilor lui Ohm Să enunţe legea lui Ohm Să calculeze corect Să formuleze clar
pentru o porţiune de pentru o porţiune de marimile cerute, răspunsurile cerute.
circuit şi pentru întreg circuit şi să scrie expresia introducând corect Să finalizeze corect şi
circuitul în rezolvarea de acesteia. unităţile de măsură. rapid calculele.
probleme Să precizeze care sunt Să efectueze calculele în
instrumentele de măsura cazul problemelor parţial
folosite la determinarea finalizate.
rezistenţei electrice. Să scrie expresia
Să recunoasca expresia intensitaţii curentului
rezistenţei electrice electric în cazul unui
Să recunoască simbolurile scurtcircuit.
şi unităţile de măsură
corespunzătoare
mărimilor specificate.
Să scrie datele
problemelor, relaţiile între
mărimi, efectuând calcule
parţial corecte sau
complete.