Sunteți pe pagina 1din 47
.Cei ce va temeti de Domnul, itiudati-L pe El, COLIN JAMES toatat seminfia lui Iacob, slaviti-L pe El!" Psalmul 21: 25 Puterea magica a Psalimnilor ey Mn Adoring © 2008 Dedic aceasta carte iubitei mele sofi Louise, pentru mi rnunatit ani petreeufi tmpreund si pentra puterea credingsi ci In Dumneseu, Autoral Puteren nated postion Cuvint inant 1 autosteazis M1, margin apn ‘ere duminicd séara cid w vc aid apn rt tat wie incepea epi mum pn teri ‘wc daty din eauza facrAefor gate me eat fo Fininne de eiteva sate do me pea ean, nu ints anda ramines peveliemd Dagl win nen hue, vss hind ek de po avid igh ete st chet Heetineases i it an ese cima moment. La fal tan alia gt toler va oe asia em ag ind elen Marka snd ak "intend ean en ind mele din sir, gl se tl de porum ‘Nat astfel derintimplar, col wo wll ar 6 privit la a nd ory at a Be EO teal or al BMWealul te fl ern th departe, ging Hes avut-norbe de dil tla ail sae f compli ais spit gh viteza de trad gt amie in toate astes. In in ineogistrare pe care ine ureiatoarele cuvinte: ‘us Metall, Entra ace it cer so ee wg. 5 COLIN JAMES "ys ira oi an ya oie andl a arma va tnconjura ch ade a i ea et ‘De luerul ce wmblé tn Intunerie, de molime ee bintuie intr emia ‘Cideasvor dinspre latura tao mie gece mii de-a dreap- ta ty dade tine nu ve vor apropia, bio cha 1 et pret $f spares pactoior vt ‘Bintru ef pe Domnul, nadgjdea mea, pe Cel Preainalt Loot pus sedpare fi. rckiur te tire tine rele Baie nu v0 apropia de Ingerilor Sai va porunei pentru tine ea ite pzeased Im togte ete tale a o ‘Petal ter naa co nu curva tripe depts piciayul tae ‘Pests aspida si vaslise vei pay gi vei clea peste leu gi peat bala pregatita, depchide din nou Biblia Ia Paalmul ‘spot intregul Pealm rar q'eu voce sedauta. Se ‘Pocores males a pssimior opreste oi de cite or simte e& anurmite cuvinte sau expre- TETSU refer la propia e situajie, Pe scur, last Psalbnl ‘"osbeasets Gifu ear pea 8 expase ate val Pie Sala, mm emt Pa eh at odieeaeraer “Hat amen, cnd greta inimalPenrace iui faded sles ‘Be gi ot manana facut Domnul pe ea ios al Stu Doninad md ve aust cn tot srg ebtre Ding LEE eae ant I eth rhe apa Beira manent far Dae, iw Retr taara ues a soar aan dae 2 Fe, Bedmne, ndesae entra nde mai ogra n ‘COLIN JAMES: specifce gi problemele in care Paslmil vA pot f de ajutor, Bulges gtribultd ny mod tradonal d'etre Kabbals jecarui Psalm este data Intre paranteze gi precedata de sbrevierea Kabb. “Acensta cart nu este inal un manual de magie cab listd, Uulizarle eabalistioe sint date intre parentare numal pantry ioformaros dumneavonta, Nu va recmand a8 los sistemul eabalist inainve de a face un studi special } aprofundat ssupra i "Cartes de fafe eote un studiy individual asupra unei ate ord 4 Pain ne fundamental pe expe Metoda tin ‘ect pe vreo tradi ‘eae 0 solletd nu presupune nici un fel de oa mai simp gmat convensbil ale dea va expen sistem de citre a Psalmilor pentra a obfineapriin in re- ‘plareaproblemelor dumneayoanrt de acu ents aceon do ada cheva exemple privind modul in care Hecare diate timpeavoastra poate f uta ‘Astiel, Magy de exemplu, suferd de insomnie 9i Iincearea sh obfind ajutorul Peano. "Bn citepte Inderad de cere dela sfrstul acstei cfr fdeecoporh acolo clo pot jut. Paatmul 4 Palmal 18, Hletegte pe amindot gt decide cf Psalmul deste cal pe ca il smfe ch raspunde mal indeaproape nevollor ei. Rebule se naa aga cum feo oa 88 aula indamnurilece vi vin din adineul aufleafut dtunel eind putetalege inte Fall Put. Snel uinneaventa le unde wea ‘Alogind Psalmul 4, Mary se instaleaz& intr-o camerd in care gle ca nu va fi deranjata. Se ininde pe pal gf ae Te- Frases. Tne aldturi nceasth carte 9, dacd'se poole, © Bi oh ‘Ctnd este pregatits, degchide din now Biblia la Psalmul 4, Ba eteste apoi ntregul Psalm rar gt cu voce seBzut, Se 10 Poceres magles u pouimior pres or de ete or site e@ anuite covint sau expre- {Ese eters la propria el situate. Pe scart, ash Peelinal i Prosboased, Gindurle et ar putea fexpuse astel: Cavintete Paalmulut Cre lon chemah mat oust, Dumnezeul dept smait ra necoaal dapat! oat Fe are mae ‘nia dane res Fai Samet pin cnd gre la inima? Pentru ce iubigi cient feel mine Se a fod minunat @ facut Domnul pe ool cuvios al Stu; Dol ha cn ot sig ere Dia “nia, dar nu grep de eo! nile vos 1 err pei nodal tn, Dong Wade Cine hee drdto nbud eee bune?™ ‘Berle senna pete not luntna ffl Tote, Dearne. Bere vcsete in hima men, mal mare det velo pen- trad gr de de td oe ne apne ut ot adr cf Par Bodine, ndcosebi pentru nBdajde m-ai agect a ‘COLIN James senate en spciuemiorefeoimeseymalninrtrd mtr eater ‘recurgi la somnifere, tase Sent pepe cornu onn copa Eat sonata wma Be EET SE Sn pau ec a se ce a ete a on oe ite ef va fl ajutata foarte curind. Se vede pe sine tun 9 danshnd de busure, spre uimiea pricien So'vede adorming, prietent Incercind aadernie 5 irengasch ft soama cu rebul st mulgumeasca petra dara somulu revigorator. Ba ma veden, de asemenca, ck teoaald Garte it spune ch fleeare Poaim are un VERSET-CHELE. ‘Aces verbe-chele conceatreath atentia asupra problemel pectin pe caro poaie rexaka Peal Cie Sng in fara contentuli, va avea 0 anumith putere, dat ef se va ‘afesta deplin numa cid este verseiul cite in conto: {ul Bealmultl a cdrat parte este azul Psalmulul 4 care eae efcient in vindecare some vereichel in veretl 8 tndconch nin nade mea cerae "PH Dearne, tepte acu versetl-deie cu voce tare, I itegie asifel de fre! ort. Dach este intro stunie pers Eitegte de gene ot eee ‘Asura Ce va capdta mai multA experient, iar ‘nerederen et in sceasth metadh va cept, su deatopet otra ot ete atten a “mito este aoela de a incerea st invee pe di afar versetulchole, cee ce mi eata gre, Un nialore ys Easplai, ar Marya fmemoria devin, prin ‘exeraare, din oe ine mal bubd Pe Paterse mgd + peter Duet iottnpinn loluyi nr difiealtay, mu tebe 3 so lngrianeve. Cel ni hu her pe care tt are de facut este Etherio viral betes le hirie sau de carton pe feat © poet ee ea ht huzunur, eusutd ta interioral aa find ena SRSA ll hdl BS it ate ta a Sr ts El at ae sa i pln alan dia bcTinl ns Levee Boa May ie ek ne Hos Anat ah Serna eo "lah ata ute kel ld i a ot aac ea vor Sareea Lane asa a BRR oni sac ae SR a yale eee tent el Sl te ce OE so Merk ptr de art ever Net ar EE ce pn Siiauenomiate 13 by " te wd tina mi ‘COLIN JAMES: Cuvintele Psalmalui Dramne, nu cu minis To 58 m& mustr pe mine, nei cu rig Ta 8a md iB : iluicyerm’, Boamne, ef neputincin ant Vi Docinne, oh sg tlburat canta aig Vine 3 fle meu a tulburat forte gi Tu, Docmne, pins intoarce-t, Dogrne: ixbivegte suet meu, mint ‘omg pet a a ee ” "hu eps inra roar ex. Te pomenegte pe Tin, $i Ini ine Te vr toudaspe Tine Pomerat Pe Die 9 Gstenitam tntruuopinul meu, apdlavol tm flecare noapfe patul mets laerinle mae ajternutd met obi ud. Tulburaeus-s de supdrare ocho! mew, imbatrinieam rr barap ed ee in tof cle luce rade «:auet Dom glad plingert maa, 78 adele 8 “Auzita Doma ceeres mea, Dommad rugdciunes mea a rit 'S se rugneze gi se tulbure fears toi uri me sa oe tntoarel gsc rapinese are degra Emo MA Gitar ha Mao se Intreabl co luero facut n ultima vreme arf puta stim minga fel Dumnezet eae Serpoate ca gi Palmistl 98 suferit la fl eum sulle sieuadim. ‘Dos pia si Psalmistul ora pin de nerabdarel Se'yoage pine ilacurared dure "momentulsi lavim pe Dontull Se nob und fut cata iurare, ‘Amat fu ajutll se gindoge yur g sil sie ch total va fn regu. sv iat cum edt Tumen i spunea concede nu sri se confirma acum, etutind tn aceasta carte, oun pd bie anne a veretl-date eae ere: 1alB honeyed orca voe tar ncpe siete te dina “4 Pateres males # peator Mauiegterma Doamne, ef neputincios st vindecd-ma, Iain bi-aubratocsle ley cniinuh apd ab puna acest veret~ cind ae treaege, iu pin, i oatie Coping ipiate de © adorn {LEErome cafe nevoje eel NUeste gblgatora ca Uiuetele ‘unt Basin sf deving vine fn wie dunes Aesntd tnt anumich peroad de tmp, bine stabil ‘tht Mamestal in eal aceet aera se pete depinds Testi mull factors vel ctednjel damineavousd, lindesrares Gu eare oat Perl, caitaten vie dum ‘eaousttrsgoany persererenja, dar mal prevs Ge ‘ya put fou de vantajle pe cae vie oferstehnalo- sin ut ln de resale pe cae eer hoa Vsalmului il poste aves asupra viefti dumneavostra. hori et ab cb dente, Ineshinb sf fet posblitaten ds ¢ vf inogiies pe dum? Moavousel ing pce cit Pel care dere {var pote f de ajtor entry rezalraren probiemelor el nr ontrenct pute ante ancl once moment Ep’ n sau din soapte, pint cing vor patrande tn ‘feng dumpedvaait vor cntaul slurs de cole din interior, fnteadevacs probabil che Tuerens cal ial ine shal ade sb prague cae Seven tanlient de coca ce ae petrece fa einen dumnesven ‘cg vtumul asl tht af trebunsed at iia co sf aul i aa wnat i ati Speratal ‘sh mearga gi oes evn cotati, emndceh agian, cos bina spAlat vaaele~ orice doe: Subeongientl dumnes re ait de bere bee iteti sah ii dently aga h putt acum 98 lua exnogtn de sntdal in care ochre Penis vi poste jute Sk eebagit ‘Escalade oy sare va coofruntahi pad va Genvoi mst spinal Fae ln nop dest rivige a ocrure pe are le pity vnualiea pentre profita de puterea total a vergetelor-chele. Cu tinpul, vt ‘vofi crea propriile dumneavoastra imagini. 16 ‘COLIN JAMES Cum putett folosi puterea magica @ psalmilor Psalmul 1 Pentru menfinerea tinerefit Verset-chele 3 $i va flca un pom rasddit linga isvoarele apelor, care rodul siu va da la vremea sa gi frunca lui nu va ‘cdidea gi toate cite va face vor sport. ‘Trebuie 8A vieualiza{i un copac, preferabil o salcie plingatoare, pe malul unul rv care curge ince, Bate de un verde pal, iar ramurile se clating gor In adierea vintalu, V& puteti da seama de virsta lui dupa virfurile erengilor, care ating iarba. Este un copac fearte batrin, evident, der tu pare deloe astfel. In fiecere primivaré él mai crogte uj, aproape impereeptiil (Kabb.— Pentru o sarcini normala) Psalmul 2 Pentru a eépata influenta in sfera politied Versot-cheie 8 nCere de la Mine $-Ti voi da neamurile mostenirea Ta $i stapinirea Ta, marginile pamintului« 16 Paceres mages + peer Va vedeti pe dumneavoastra tngiva intrind intr-o Incpere ineotit de elteva ofiialitai. Primul ministra se lied pentra a va ssluta. Zimbiti gi intindeli mina, ‘inti prezentat apoialteuiva ~ poate unui om de stat slvin -, care ridiet de asemenea ca s& dafi mina. Va ‘nai eu to gi ncepeti si discutai. Indicati un punet pe ‘Tears de pe perete, ir toata lumea Intoarce eapetee, cu ‘unre atentie la ce spuneti (Kabb. ~ Pentru afi apdrati pe mare, pe timp de fur- oan) Paalmul 8 Pentru a sedpa de necazurt Verset-chele 6 Nu md vol teme de mii de popoare, care imprejur ima impresoara. VA veoti pe dumneuvoastra tngiva pe o seend, Sn fata vine xbliwnorme, Toute locuile sint oeupate de o mu}time de uamen inghe(af. Bi gi strigh aprobarea gi ineurajarile [lve cineva alla in pichoaro care vorbeste, Indreptindu-gt ‘acwzalor deyolul efre dumneavoastra, Dumneavostr staji ‘nad relaxnt pe sean, In teen gi foarte lnigtit, privindu-va unghille yi reprimindcv eu grew un efseat (Kab, ~ Pentru a inlétura durerile de cap si de spate) Paalmul 4 Pentru a seapa de insomnie Verset-chele 8 Cu pace, aga mdi vol culca gf vot adorml, od Tu, Doamne, indeosebi intra nidgjde m-ai agezat:* ‘Va imagine! stind pe iarba, la marginea unui lac Miinile va sin Tipsite de vlagA gi Ye {inet Intinse pe linga ‘orp, picioarele le aveli putin departate, far capul vA este lsat pe o parte. O multime de carmeni aflati tn concediu se W COLIN JAMES Invirt tn jurul dumneavoastr iar copii alearga jucindu-se Picioarele caled milimetric pe Inga dumneavoastr8, dar nei imiicar nu tresdriti, Sintefi eu totul nepasttor Tate de prezenta lor. (Kabb.~ Pentru a avea noroe) Pealimal 8 Pentru aa prota de dugmani ve -cheie 2 ae Sl ad ae veteleasd tof cel ce nddajdutese intr Ting tn veae se vor cura ile vet flor slay pve vor laa eu Tone tof ot ee tubove mumete Ta" ‘a pimbet nope pe srt us are tres, Peste tottn ur, meni acai if. Vede Tene are Sot tan lan progol ue. Yi conta dal fitanté lumen vt face loca tree Gums vaaprepiag, fe dau ao parte itininduaca eam a Belectrcstl- (Kab, * Bentea a prot lvoe de Sree cont) Psalmul 6 Pentru sepa de oboseala yia v8 usura durerile Verset-cheie nlliuicte-ma, Doamne 8 neputincioe sit; vinde ca:ma, Doamne,c& sau tulburat easele mele” ‘Sti ntns in pt ineapay petra inept vd ceticapul de pe per Vi etrinbal do dure, Aor un “beta loeul gral. Va spr neat ough 98d Fidei cap oeelor. VA bans pisoarele fat t fro lagers sizr tri ops eral Gn ua apolar fm nau tara apni, srgind deplina bucurie de a trai. ee . (Kabh,~ Pent vindcaren bolo de ee) Preven magiot psatntior Psalmul 7 Pentru a fi aptirati de cei ce vi cauta gileeavs Verset-cheie 1 »Doamne, Dumnezeul meu, in Tine am nadajduit. Mintuieste-ma de tofi cei ce ma prigonesc $i ma icbaivegte.* ‘Va flat la locul dumneavoastra de mond gi vedeti ‘xpropiindu-so, 2imbind superior, toemal persoana cu care hati vrut deloe 88 dati ochii. Ca de obicei, Incope sh va hnesjenses. Nucl rlspundeti fn soelag fel, dar dintr-o data su» peabugeste pe spate, ca gi cum arf primito lovitura pu- lorie de I cineva ala Iingd dumneavoastra. Incearct 58 vevidie, privindu-va ulult, ‘Kabl, — Pentru s depasi probleme create de dugmani) Psalmul 8 Pentru a avea succes in cultivarea pémintului, la indtoare gi la peseuit ‘Versetele-chele 6, 7 5 8 »Pusu-Lai pe dinsul peste lucrul mtinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui." »Oile gi boi, toate; inca gi dobitoacele ctmpului;* sPasdrile cerulut $i pesti marii, cele ce strabat eardrile maritor, Va rozemati de ,poarta* curfi dve.privind un uriag clenp caltivat ea gu cave v8 aparfine. Lanurile se undulese in bataia vintulu, Va intindeti putin g eulegeti un mar din soiul dvs. preferat, dupa care il mincati ea mare pofts. fn pate, vitele dvs, pase lingtte ira. Linga picioare se af un see plin de pogtale pe care I-atiprins tn lacal pe malul carula v-ati petreeut dimineats (Bubb, ~Pentra afi norocos in afuceri) w ‘COLIN JAMES Psalmul 9 Pentru a sedipa de impotenga ‘Verset-cheie 1d Ca sa vestese toate laudele Tale, in portile fiicei Sionului; veselimma-vot de mintuirea Ta ‘Barbatii care au nevoie de acest Psalm trebuie s8yi aminteasc§ insinte de toate c& acelagi Dumnezeu care La inspirat pe Psalmist a ereat gt sexul, El a urmérit ca Darbatul gi femeia si fie un singur trap. Aceasta expresie teste descrierea plasticd a actului sexual, in eursul earuis, intr-adevar, trupurile celor doi devin uns, iar buacuria este totale (Kab. ~ Pentru a vi instinatogi copii) Psalmul 9 (bis) Pentrua primi ajutor atunei cind totul pare c@ va ‘este impotriog Verset-cheie 32 »Scoali-te, Doamne, Dumnezeul meu inalfa-se ‘mina Ta, nu uita pe sdracit Tai pind la sfirgit!™ ‘Va imaginafi in mijlocul unel arene, cum este, de pilda, cen pentracoride. O muljime ostilstrigt si va batocoreste, insultindu-va gi aroneind eu plete, Dintr-odata simtifi ef pamintul se migcd sub picioarele dvs. gl ineepei sf vl ridi- afi in aer. De sus, vi coboriti priviren asupra fejelor ace. Jea uluite eare se micyoreazs din ee in ce mai mult din ‘cauza depart (Kabb. - Pentru indepartarea spritelor rele) Psalmul 10 Pentru a primi sprijin atunei cind sinteti tulburat Verset-cheie 3 C8 au surpat ceva ce ai agezat; dar dreptul ce a facut 20 . . Puteres magied 2 praimilor Va aflai tn grddina casei dvs. Un buldozer va darimé ‘ois. Btuneltorstriga unit la alji intro limbs pe are n-o ‘nlogeli. Continual sh stagi nemigeat, pentru ca agleptat ‘neva care trebuie #8 vind din clip In clips, Tata 3 ‘jure; traverseazt curtea, se apleact si va gopteste ceva la tuvche. Zimbiti gi dati aprobator din cap. V8 ridicati si plecagtimprauns cu el, migeindus agate (Uabb.~ Pentru a va tavinge fica de persecutii) Pealmal 11 Pentru a vd apara de birfe gi calomnit Verset-cheie 5 »Pentru necazul sdracilor gi sprijinul nenorocifilor, acum Mai vot seula, zice Domnul; le vot tuduce lor mintuirea gi le voi vorbi pe fata. Stati inte-un loeal in fafa barului. Alituri, trei saw stra aameni stow do vorba Ia-o masa, Din eind in eind se ‘wlurh de ris. La un moment dat vi auzii rostit numele use, se face ticore. si pun paharele pe masa si, unl cite tunul, pleacd in graba, ca gi cum tocmai ar ff primit vest hota care le solicit imedint prezenta, (Kabb. Pentra a invinge pe birfteri) Psalmul 12 Pentru a alunga deprimarea gi Indotala Verset-cheie 6 wlar mila Ta am nadajduit; bueura-se-va inima mea de mintuirea Ta; einta-voi Domnului, Celui ce ‘mica facut bine $i voi cinta numele Domnului Celui Preainalt.* Sinte(i agezat pe seaun, ling telefon. Fata va este po- somort, iar pozitia corpului sugereazd cA doar nigte Vesti Thane pot tnlatura starea do spirit ingrozitoare in care v2 laf. VA uta la talefon rogstor, Ineordindu-va ca gi eur 21 ‘COLIN JAMES afi agtepta 68 sane In orice clips Intindefi mina spre el gi ‘oldsati citeva clipe In aer, deabupra Ii, gata s8-] apueati Cind sung, izbucniti vesel tn ris, (Kab, ~ Pentru a ifn siguranté timp de 24 de ore) Psalmul 13 Pentru a sepa de sdracie Verset-cheie 7 Dar eind se va intoarce Domnul pe cel robifi ai poporulut Sdu, bucura-se.va Tacob gi se va veeell Ie rael.* Sintefi intro bane, fn fafa unui ghigeu. fn spatee li, un funetionar 48 din eap batjoooritor. Va fnmineazs un Ic bret de baned in care vedeti of nu ave nil un ban fn ont, Tegit din banca impleticindu-va,goca gi pe jumatate nebun de suparare. Traversafi streda gi intra{i clitinind-va Intro bserie/sinagoga, Pina cind 88 vise acomodere ochis cu tntunericul dinauntr, simjti ed cineva va indeasa in mind un portofel, Numarafi, printre lacrimi, un milion. (Kabb. ~ Pentru reigtigarea speranfei sl pentru af fa. vorizat de soart8) Verset-cheie 1 ,Doamne, cine va Tocut in locagul Tau gi cine ve va sdldighut tm muntele cel sftnt al Taut ‘Va plimbat agale peste un emp, La intervale regulate, ceineva trece pe ling dumneavosatrs, mergind in direct ‘puss. Toti se intore 98 priveasca dealul care se afl in ppartea din care vin gi dau trigti din eap. Cind ajungeti la oalele deatulus, observati ed este Ieonjurat de un 2id, dar ‘4 exist totus 0 poarta, Scoatetio cele din buzunar gi o deschidet 2 ‘Paterea magi # pesllloe ————— (abp, - Pentru a va Invinge deprimarea) Pealmul 15 Pentru a dorm! profund Verset-cheie 9 Pentru aceasta #-2 inveselit inima mea gi s-a bu- curat limba mea, dar ined gf trupul meu va sSldglui ‘intra nadejde.* "Ya aflat in dormaitorul dumnesvoastri. Ferenstra este log desehia8, Prin ea pitrunde o galigie de nedescris — se ‘nil zgomotal maginilor, copilor vecinilor,radiouri, televi- ‘re, avioane, clini §i chiar tunete, Stati intins, zimbind finigit, gheBdet! fnte-un somn adine, in care na auzii nici Inticar slabal dumneavoastra sforait care se adaug’ 2g0- tuntulul de fara. ‘Kab, ~ Pentru a trai o mare bueurie) Pealmul 16 Pentru a vd refuce inorederea in sine atunei ctnd intimpinafi difieultati Verset-cheie 8 Paseste-mé, Doamne, ea pe lumina ochilor; eu acoperdimintul aripllor Tale acoperd-ma.* Sintefi pe strada, mergind spre casi. Oamenii se Indreapta spre dumnesvoastr fn fuga gi va trag de minecs Vinzttorii strigt la dumneavoastra din pragul ule, {urind in min note de plat neachitate, Ajungeli acest 91 isi telefonul aunind. Este zugravul, care v8 aminteste ci ii datorafinigte bani, Legatura se intrerape gi incepe si ‘defi, foarte bine dispus. (Kab, ~ Pentru @ eflatori in siguranta) Psalmul 17 Pentru fi protejat atunel cind intreprindefi ceva primejdios 28 ‘COLIN JAMES Verset.chete 32 Cac ew Tine ma vot izhdvt de tepid, gf eu Dum- nezeul mew voi trecezidul:* ‘Va alain cortea tnchisori tn care aft aranct pe nedrept. Dintro dato rape la fuga, gonind ete dul Tnalt din ural pugetrel. Gardin strigh 8 v8 opr gis Sncard pupil. Continua of alergai cloenindu-va de do Aintree fra of tncetniideloe. Gloaneleguerd pe Inga umnesvoastré, dar fi ajuns Hngh zid. Va elfrati i sift dineao (Rabb, Pentru a tvinge pe thar gi bot) Paalmal 18 Panirua atea succes tunel ct vrbit Uae ee 15 public St vor Bineplaceacuointle gut mele cugetut inal meta tninten Ta pareve; Doatone: Atorat te bdotoral meu "VE alot pe o cent afl al plie Cine vk recat se apna iv Indypal ope ton rege nian tno Le rit elo a ith concentra tre dumneavonly de pal a wrote le fecara para, 0 tao ih i tvan @ Taco ori "EG "Petting 0 alt ia a ve ria Pentru a cigtiga din afaceri cinstite Sit ae nn pepe art ighe te np nn ng ts val en a ee et : -—_— Pateren magicd a peseilor subd atune ind spunefi cova. Contabilul dumneavosstral vidied gi vi Intinde o foaie mare de bitie, pe care va val eu Gegetal tot felul de numere. Dupa ceea zimbeste| ‘i stringe mina, Toft ella se rdie& In picioare g incep| "i aplaude frenetic. ‘Tkabb. — Pentra a f protajat de pericole gi suferinga tmp de o 2) Psalmul 20 Pentru a obfine qjutorul autoritafilor Verset-chele 3 Ca Lai Intimpinat pe el cu binecuvintaril hunttafii, pusact pe capul lui cunund de piatra senmpa Thtruniren a lust afirgit. Ministrul se ridicdstpleacs, inigt de alte offcaltagt. VA indreptati hotdrit spre el, jjnorindui pe eei ee ge hotbeazd Ja dumneavoastré atunci ‘oa i dagi politis la © parte. El gi ridic8 privirea gi va ‘inbogte larg, fa semn e8 v-a recanoscut. VB apropisi, iar ‘lia camaraderegte dupa uma fi vorbifi iar el dB incet tint eap. (Kabb,—Impotriva furtunilor,cind stnteti pe mare) Psalmul 21 Pentru ajutor tn situafit extreme Verset-chete 11 Nu Te departa de la mine, c& necazul este proape, #imu este cine st-mi qjute:* "Wada in contrul uni orag tn timpul unetfevolte. In invul dumneavoastr, trecdtorit sint jefuifi de bande de Tinwri, Pentra a] evita, trebuie #8 o uati pe o strada latu- talnied. IntoreIndu-va, descoperiti e& v8 aflafi Intr-o Fimndaturd. In faja dumneavoastra se Inala un zid nat de ‘Hinimiga. Tntoreindu-v8 din now, vedefi o band& de vreo 2% pr fy ‘COLIN JAMES: sece tineri care se indreaptA spre dumneavoastrd. Sintfi prins ca ntr-o curs. Inchideti ochiig va rugati, im timp ce ise apropie. Cind ii deschideti, vedo cl tofi su rupt-o le (Kabb. ~ Pentru a fine ghinionul departe de dumnea- voastra) Psalmul 22 Pentru a dobindi pacea sufletesea: ‘Versete-cheie 4 $15 C4 de voi gi umbla in mijlocul morfi, nu ma voi tome de rele; ed Tu eu mine efi. ‘wToiagul Tau gi varga Ta, acestea m-au mingitat.* TTrupul dumanesvonstrA se ald itine pe o mask. Dum- ‘neavoastra va vedo de lao inaltime de vreo doi mets. Doc- torli gi asistentele se ingrdmAdesc in jural corpului inert, Incereind si-] reanimezo gi strigindu-9i comenai unil alto- 1a, Imaginea se intunoch gi va vedet{ inaintind printr-un ‘tunel larg gi intunecos. VA simi atit de imptcat, vrei ‘mergeti mai departe, (Kab. ~ Pentra a primi sfaturi tn vis) Pealmul 23 Pentru a obfine binecuvintarea Domnului Verset-chele 5 wAcesta va lua Binecuvintarea de la Domnul gi Imilostente de la Dumnezeu, Mintuitorul sau." [Nu agteptati venirea postagulul. Gasifio serisoare tn cutia postald, O Tuafi gi privifiadresa, care este scrist de ‘mink. NU recunoagtet srisul. Intra fn casa, vi agozai in fafa fooulus gf deschides plicul. Din el hoard o bucsta de Inte, O ridiegi gi observati cA este un cee pe numele dum- peavoastré, pentru o sumé extrem de mare de bani Tncepofi sh citi scrisoarea care se gisegte in pic. ‘(Kabb, — Pentru a va intéri in faja orietirul abscaco!) 26 Poteres suagied « petmior, ————— Psat 24 te 0 Neret-chete 17 Nut ape mine gi ma miluiete, 68 pardlt 9 “iui inten salon, 189 reunion oarecare, To cus feu de worl, nmin mil grup Se aude 140 a anversepor dar domneavonstra stl sigur gin i nimen eu are st deta Crd vd apron vit de grap tc srg mal eprenpe iv gordo vii Rote distro data, ce anunga ramele tooth Wi plan vakmul 25 Pentru a fi achitat cind sintefi acuzat pe nedrept Verset-chele 1 “nudecd-ma, Doamne, 0 eu intra nerdutate am uvilat gin Domnul nédajduind, nu voi stabi. inti dus de doi garden! care va tin de braje de-a tan jou! eoridor lang. Va tmbrincese eu brutalitate intr-un iit rde maggie. Seindurila vA serie sub picioare. Un stre- Taos lg a tiv past de durnneavoastra, Cineva se ‘ivi inet gi vl trage pe cap o eagula neagra. Simtiti ‘hrsjul in jar gitalui. Se aud apot impugesturi, vga de iivinaiio este sparth gv e scoate gtreangul si cagula ‘iibh, — Imposriva pericolelor de pe mare gi de pe sveall Psalm 28 Pentru a svapa de orice fel de temeri (fobii) Versote-chete 1 gi 2 _Domnul este luminarea mea x ine mia vol temet™ ‘COUN JAMES »Domnul este apdratorul viefit mele; de cine ma vot infricogat Exist att de multe fobil do care suferd eamenii, nett este imposibil 88 propui nite imagini care ad fle de ajutor {in rice stuatie. Totus, arf foarte bine dact cel ce se tome, 4m timp ce repeta versetelechele, ar putea s& pastrese ti ‘minte ideea nel luminl puternice atoteupringktoare ~ pe lings cae woarel sf parca un bee = coc fl I ep unui funel intuneeat (Rabb. ~ Pentru a fi bine primitinte-un lo strdin) Psalmul 27 Pentru a trai tn bund infelegere cu vecinit ‘Verste cheie 3 si 4 Sd nu tragi cu cei pacdtoyi sufletul meu, gi cet ce lwereazd nedreptate ea nu ma plerzi:© Cu cei ce graiese pace edtre aproapele lor, dar cele rele sint in inimile lor, Jn casa dumneavoastra se di o petrecere. Toate camerele sint pline de prieteni gi rude, care umplu, de ‘asemenca, gi gridina. Muzion e data tare gi se state pu. ‘ernie mirosul de mincare. legifi im gradind gi v8 atrigati peste gard vecinul. I invitai la petrecere, iar el accept bu uros, Cind ‘esi sil intmpinati, vedei in fata port alli vyecini de-ai dumneavoastra care dorese si vint $i el 8 se Adistreze. (Kabb. ~ Pentru impiicarea eu o persoand cu eare afi fost certat) Psalmul 28 Pentru a exoreiza 0 elddire ‘Verset-chele 1 wAducefi Domnului, fil ai lui Dumnezeu, aducefi Domnului mieit oilor, aducesi Domnutui slava 9i etn. ‘te ‘Toate Aingele spirituale spiridusi, sprite bune sau rel 8 fle ele Inger, diavol int supuse Celul ce le-t Puterea magict a postmitor ret tote cu oa tpt pune inf See le wi fa recat ‘inar Sal uteri, abun So Bi se Velanigo ole xara, Imagtoated inal wap care tiv into ens, sparging oe gi frestrle ind Var tt ce se afd haunt, Cu et reita mal hibe ‘ition a8 carafe mal epi, (Kb, = Pentre tvinge an spirit ri) Pealnial 28 Pentru aed vindeca de orice bool Verset-chele2 ~Dowrmne, Dumnereul mew, strigatam ettre Tine i mel vindocot™ ‘ala nin pe un pat de opt strigai de arere toy ut momant dat va opel smi eum v8 Snconbare We O isa vb atperesa un balsam latvndesor, (sind onic vA oobjoraysangaien v8 reve, Ie | Cab ~ entra poere i igreng®) Pealmal 30 Pentru a tnldtura supararea $deprimarea Vorsctshete " Mllsloytemd, Doamne, c& ma necdjese;tulbu- rutin de'minte ook! mot, ufletud me ft ina Tmaginafjva ck stai intro ead din care s-aseurs att ys. Va frig gl va sift Ingrozitor, dar mu aveti puterea siestvilmigea, Inchideiochii gi va rugati. Auzti cum cine ‘pune dopul la gaura de seurgore gi da drumul la apa. Va ‘nucuragi in plin do apa ferbinteeare incope sf se ridice tn inal trupulul duraneavoaste. (Kabb, - Impotriva celor ceva birfese) Pealmul 31 Pentru a fi ferit de inec 29 ‘COLIN JAMES Verset-cheie 7 Pentru aceasta se va ruga cate Tine tot euviosul 1a vreme potrivita, iar potop de ape multe de el nu se va ‘apropia.* ‘Va aflagi pe acoperigul unei case, legat de horn cu o {inghie groas, In tmp ce Im jur o vitur& a cuprins tatu ‘Apa‘ce inalta pind deasupra ferestrelor. Veet cam sink dase de ape cadavre de oemeni gi animale alaturi de ve- Inieule gi eopaci smulgi din rédacini, Ramine({ sus pind end ‘pele oo retrag. (Keb. Pentru a prim grat nezeu) 5 fubinea gi mila Ini Dam- Pealmul 32 Pentru a sedpa de infertilitate sau impotent Verset-che Femeilo mu trebule sd repete dect primal ind. Ble tre- bule 88 se gindeasca of vista este un dar al Domnuli Intreaga noastrd existent8 atirnt de el, nu de actiunile oa. menilor. ‘Barba trebuie sl repete amindowt rindurile, concen- teindusgiefortul imaginativ pe cel de-al doilea. Toste ima- gintle legate de fermitate pe care le pot crea trebuie sh fie strate pe ecranul minti (Kabb.~ Pentru a fri copiii miei de moarte) Pealmul 33 Pentru a invinge o boala care desfigureaza Verset-chele 5 Apropiati-od de El gi va luminati; gi fefele voas- tre ba nu se rugineze-" ‘Trebuie st vA imaginati fata dumnesvoastra de cind erat copil. Observat lt de catifelata gi plin& de prospejime fra. Imaginafi-va apoi cd va privifi intro oglinda. Feta va esto luminatA pared de un'foe interior ce se intejeste 30 __— Pteren magiet« psstmilor vino, deyening tntr-atit de stralucitoare nett nu vi mai tte wilt Ia ea. ‘abl. = Pentra a objine fevoruri de la persoane im enka) scala 34 Pentru a efstiga un proces in care dreptatea e de ra eos. jerset-chele 23 ‘Judecd-ma dupa dreptatea Ta, Doamne Dum- ov Tal meu, gt20 ns ge bucure de mine." ‘Vit wede{f stind in boxa scuzatilor, fancat de doi Jil Dupa oe intr8 judeettoral, va agezasi. Ascultat in le sentinga gi tresdrit de bucurie cind auzifi Nevino- ‘mii sind epune ,Eliberati definutul! Le Face cu vy prietenilor din sal ‘iubb, - Pentre a avea noroe in procese) salu 38 Pentru protectia animalelor de casa ia vitelor Verset-chete 6 \Dreptatea Ta ca muntit lai Dumnezeu, judecaile izbavi, Yate ai Vr taf ko east nous, situ po cota unui iw, Avot 0 priveligte minunsta ~ un cimp plin de vi Tncave pase, toate Sind ale dvs, In curt, ear este foarte ‘wos ini gi plgielle se Lafbie Ta soare. Multe dintre ani- Shoe ant deat de batrine, dar mu suferd de nici o boals iv vite ab piso se alearga jueindurse ling picioarsle ‘ikahby Ca gi eal dinainte, pentra a avea noroe in pro- Pisalmul 36 Pentru a fl indrigit de toata lume. ‘mare; oameni i dobitoace ws a ‘COUN JAMES $i va scoate ca lumina dreptatea ta 9i judecata ca lumina de amiasa." Intrafiintr-un magazin din satu in care v-a{i mutat de curind. Cei ce vorbeau la tejghen se oprese gi intore capetale, Cel mai in virsta va simbegte timid, O mama ra. dioas’ igi tmpinge copilul in fa ca sf va coer un autograt ‘Va semnafi cu un gest larg, savurind moment ‘(Kabb, — Pentra a vi trezi dupa o betie) Psalmul 37 Pentru a va depasi sentimentul de vinovatic ‘Verset-chele 21 Nu md lisa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine. ‘Ati trecut deja prin fafa intriii nel biserei de citeva, ori, rd si reusiti sa va facet cara) sd intra. In cele din lurma, deoarece a inceput ploaia, va haga capul tn piept gi 2 Borat grit pe alee strut de brazice duce ctr sericd. Infuntru e linigte si miroase a umezeald gi lac de ‘mobil. Va ajezafi in strand gi fiafi eu privirea vitralile. Dupa un timp, reapare soarele gi lumineaz4 interiorul bic serii, ptrunzind prin vitralil Va privii petele de lumina rogie gi albastra de pe mini. (Kabb, ~ Pentru ai invinge pe birfitori) Pealmul 38 Pentru a fi bine edlausit in itor Versete-cheie 5 916 »Grait-am cu limba mea: «Fa-mi cunoseut, Doamne, sfirgitul meu, ‘$i numarul zilelor mele care este, ca sa stiu ce-mi Hipsestes"™ {In timpul unet petreceri date eu ocaziasilei dumnes vonstrd de nagtere, va dati dintr-o data seamna cé aveti, de a2 = 7 Paterea magied a pssiation seonenes ota mort, adica o anumita ai a une anumite Tui unui anumit an, 2i care va ajunge pentru familie 3 Iw cimemoratt ca 2i'a mort dumneavoastea. Va dati “su ed sbi" in fecare an aceasta zi, fra cas re vivali, Vi hotéei 8 nu va mai pierdeti niiodata timpul He fee (Kabb. ~ La fel es gi paslmul dininte, pentru ai susinge pe birfitori) Psalmul 39 Pentru a vi invinge nelinistea ‘Versete-chete 23 31 24 lar eu sérac xi sdrman; Domnul se va ingriji de ‘sAjutorul meu gl aparaitorul meu esti Tu; Dum- ue-tul mew, nu stiboot.* Vs aflat{ pe peronul unei gar si va plimbafi nelnigtit vce gf Incolo, privindu-va intruna ceasul. Co s-a nplae? Intra Sntr-o eabind telefonied gi formiati un vat, dar Inebideti taainte ea eineva si apucat 28 ‘juin, Simfibie& de fried vise stringe inima gi vi se ne un nod fa git, apoi auzifi trenul intrind fn gard ‘slot cnbiorind din el persoana pe care o agteptai (Kabb ~ Pentru a v8 elibera de sub influenfa unui spi atria) Psalmul 40 Pentru a fl externat mai repede din epital Verset-chete 3 sDomnul sil jute pe el pe patul durerii luis in ‘ustermutul Boll lat sil intareased: pe el. ‘Sino intins pe un pat de spital. Salonul este pln de “ip holnai $i de vigitatori lor. Surorle medicale intra 3i vos truma. Veafiplitisit de epital gi de faptal mu va per- a ‘COLIN JAMES rite nil o elipt de singuratate, fn uga salonulut apare un Darbat, imbrdcat mn obignuitul halat alb, care va zimbeste 1d faco un seman. [i rispundoti strind ain pat! ncepeti 4 va imbracafi.E timpul s8 fi externat. (Kabb. = Pentru a vi egtiga reputafia dupa oe af fost eftimat) Pealmul 41 Pentru revigorarea spiritual Versete-cheie 9 3110 rai tine PE eine cheam tn glasul eaderilr apelor poate talazurile gi valurile Tale peste mine au trecut" Tati lsat pe ceilalti departe tn urma. Ii auziti jucindu-se pe plaja,strgatole lor rizbatind prin zgomotul barcilor eu motor gal seuterelor. Mergeti mai departe de-« Jungul faleze, incereind s& gasiticideroa de apa al carei agomot Va ajunge la urechi. In cele din urma dati de es gi privif golfulejul in care apa cade de le mare fnalyime. Va Fasaj!stropit de apa rece gi ascultsti sunetul puternic gi continu pe care i face (Kabb. — Ca gi pall dinainte, pentru a vi reigtiga reputatia dupl ce afi fost deftimat) Psalmul 42 Pentru a fi bine ealauzit Verset-chele 3 sTrimite lumina Ta gi adevarul Tau; acestea m-au ‘poviifuit si mau condus la muntele cel sfint al Ta gi {a locagurite Tate." ‘Ati plirisit poalele muntelut gi ureafi deja pe o panta brapti. Mergeti din ce in ce mai inet, dar pasiti hotétt, Pe misurd ce ureati, vB dafi seama e& nu vs mal ajung la oy _— Paseros mages 2 petmitor neki agomotele oilor g ale pastrilor. Singural aunet pe VOT mal puteti uxt acum este eel al pagilor dvs. prin sus inal, Viefol muntalui este acum aeoperit de un nor vin Va opriti 0 clip, respirafi adine gi vA continuati wen ‘iabb, — Ca gi cei dot psalmi anteriori, pentru a vi soci repatatia dupa ce ati fost defaimatd) Pcatmul 48 Pentru a obfine iertarea euiva fap de care afi Vernet-cheie 28 Senala-Te, Doamne, ajutd-ne noua i ne izbdveyte iw noi, pentrie mumele Té.* ‘icirind pe stad vede pe cel fata de care af gresit, lol ro nas, pe terasa unet cafenele. Vi apropiat inet 1 nts a, Ns intoaree privizea, continu 38 fxeze loot) Tis tata: Vat trageti un seaun gl vl agezai altri, ateptind vi Lasers, De la masa de aldturi eineva se ridiea brase Vidic elatintad trist din eap. urmarifi amindoi cu hich Apo pritenal dvs. vil privegte im och gi epune Fcealesore Beubsasefen deosebita a loeul. ‘ably Pentra a fi aprat de dugmani) Patna 44 Pontrw sporirea sau redobindirea armoniei in Verset-chele 17 $118 Aduee-se-vor tntru veselie gi bucurie, ‘duce-se-vor tn patatul Imparatului.” Aad Tmpreund eu soyuliatia In fata casei dvs. Este 0 coum eal de yard, Intrafi epol induntra, finindu-v’) de thus {Tados,fat-o camera, se aude musics placuta. Din- Ji bieatdrie vine aroma minetritaflate tp cuptor. Va fi . 36 FSET AR SAE PAN I EET TIE LO NN ‘COUN JAMES gata cam Intro ord, dar nu va past de asta. Tnindu-va ined de mint, intrafi amindoi in dormitor.. (Kab, — Pentru reinstaurares iubirii gi a bunei Snfelegeri inte sot) Pealmul 45 Pentru pace in fara, la locul dos. de munea sau case ‘Verset-cheie 9 »Pune}i capat razboaielor pina la marginile pamintului, arcul va sfarima gi va ajunge arma, iar paverele in for le va arde." Vedoti do: soldati Inaintind unal catre celalalt, pe un ‘imp plin de gropi de obuze. Ficcare tine in mini o paged, Cind jung suficient de aproape, se oprese si rimbese. Rasucese pustile si le apucd de fev. Se apropie de un copac sile adrobese de trunchiul acestua, ficindu-le bucdi (Gab. ~ Ca i cel dinainte, pentru reinstaurarea iubiri sa bunei intelogeri intr sot), Psalmul 46 Pentru a sarbatori un succes gi pentru a va asigu. ‘raed vefi avea si altele Verset-chele 1 Toate popoarele batefi din palme, strigafl lui Dumnezeu eu glas de bucurie.* "Va aflay! into uriaga sala de concerts, Privind tm jur, vyedefic& locurile sint ocupate de oameni de toate rasele Flecare igi face incetigor Vint eu un program decorat cu doi? ivi Ia veal 0 adiere Va imtaareati curpvins g vtdeu fereactra deschist Intindesi 1a ro i wp neal cuerat feraetrel, Va ure}i se pervaz, indili penune ssi soi (Wabb.~ Perit # scepa ce crsesatit cugminooss Pealmul 65 Pentru etrageree simpetiv’ Versetchee 11 sees fn Daurnczou con nie Ce.mi va face mnie omul?* Sintepi tn ie fevesteei dom 8 vi euleati 12 piv) fadunl o mult de oa: rmumele strié: \ efi fereastra iidutt, nu ma voi temes ‘ou dvs, pregatigivs act ye trade 51 vedet: cure se i. Avesta stig tare. Vit ausith ‘yim. pore Faionst, ine dye, dese fe facott cemn ex mina. Dintro data awdek 9 sence eatesal vletele sw sist oe seek sn era's WKitin oan ace t nerth Ponte satorce de Taeusaaafe raturale Milicpened, Dawmezeuts, milvegtennd 08 spre ‘Tinta nda tat safeca. nes m Si in ura wigiior Tele v2! addAeui, gine ce ae rece fertidateyen! mi eee ‘cin Deve Lele Teiter M Arteodas, awit SH gh voit do. cunt fur opis, se tar ab ace, FE-ondl sa Route fer. Teas va tomes cel Tach rout, 2 ‘hea lass wevegsted pieherie 299) ceugawest so repeded rod la genie, ined © cies sedeerf oi dean: i An jieinae Kaho. pes! a