Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCATIEI REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI Facultatea „Calculatoare, InformaticasiMicroelectronica” Catedra„ Automatica si Tehnologii Informationale”

RAPORT

Discplina: PAIIP Tema: iPhone OS Lucrare de laborator nr. 5

A efectuat:

A verificat:

st. gr. TI-122 Cojocar Stefan

lect.univ.

Chisinau 2015

Antohi Ion

Obiective:Dezvoltarea a unei simple aplicatiipentru iPhone, utilizindmediul de dezvoltareXcode. Scopul:

De prezentat o aplicațieceruleazăpe un dispozitiv iOSsau Emulator, cevaconținepeinterfațasa, următoareleelemente:

4 butoane (cevorexecutacondițiile de maijos)

În fig.1 esteprezentatmeniulaplicației.

de maijos) În fig.1 esteprezentatmeni ulaplicației. Fig.1 1. De creatun push notification

Fig.1

1.De creatun push notification peecranuldispozitivuluiîncazulexecuțieiunuieveniment.

La apăsareabutonuluiNotificare se valansa o notificarelocală. Fig.2 o reprezintă.

Funcțiapentrulansare:

- (IBAction)notifyUser:(id)sender { UILocalNotification *notificarelocala = [[UILocalNotificationalloc] init]; notificarelocala.fireDate = [NSDatedateWithTimeIntervalSinceNow:2]; notificarelocala.alertBody = @"Notificare de la aplicatia Lab1"; notificarelocala.timeZone = [NSTimeZonedefaultTimeZone]; notificarelocala.applicationIconBadgeNumber = 1; [[UIApplicationsharedApplication] scheduleLocalNotification:notificarelocala];

}.

Fig.2 2. De utilizatbrowserul intern al dispozitivului, pentru a deschide o pagină web ( adresa

Fig.2

2. De utilizatbrowserul intern al dispozitivului, pentru a deschide o pagină web (adresa la dorință).

Pentruafișareabroserului am creatunViewController care conține un webviewîn care încarc un URL încazul meu google.com. Fig.3 afișărezulatulobținut.

URL încazul meu google.com. Fig.3 afișărezulatulobținut. Fig.3 Funcția de lansare a browserului. - ( void

Fig.3

Funcția de lansare a browserului.

- (void)viewDidLoad

{

[superviewDidLoad]; NSURL *url = [NSURLURLWithString:@"http://www.google.com"]; NSURLRequest *request = [NSURLRequestrequestWithURL:url]; [_webViewloadRequest:request];}

3.

De rulatevenimentul de lucru a camerei.

Deoarecesimultorul nu suporta camera am realizatevenimentul de populare a unuiimageview cu o imagine din galerie ca concepțieși cod e asemeneacamerei.

Funcția de lansare.

-(IBAction)Alegefoto { picker = [[UIImagePickerControlleralloc] init]; picker.delegate = self; picker.allowsEditing = NO; picker.SourceType=UIImagePickerControllerSourceTypePhotoLibrary; [selfpresentViewController: pickeranimated:YEScompletion:NULL ];

}

-(void) imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info

{

image = [info objectForKey:UIImagePickerControllerOriginalImage];

[imageViewsetImage:image];

}

Fig. 4 demonstreazărezultatul.

setImage : image ]; } Fig. 4 demonstreazărezultatul. 4. Am simulatafișareatimpului current într -un AlertView.

4. Am simulatafișareatimpului current într-un AlertView.

Pentruafișareatimpului e nevoieluareaacestuia din system formatareașitransformareaîn string pentruafișare. Fig.5 demonstreazărezultatul.

Încontinuareafuncțiapentrulansareaevenimentului.

- (IBAction)alertUser:(id)sender { NSDate *time =[NSDatedate]; NSDateFormatter *dateFormatter = [[NSDateFormatteralloc] init]; [dateFormattersetTimeStyle:NSDateFormatterShortStyle]; NSString *timp = [dateFormatterstringFromDate:time];

UIAlertView *alert = [[UIAlertViewalloc] initWithTitle:@"Timpul"message:timpdelegate:nilcancelButtonTitle:@"Cancel"otherButtonTitles:nil, nil]; [alertshow];

}

otherButtonTitles : nil , nil ]; [alert show ]; } Fig.5 Concluzii: Efectuîndlucrarea de laborator nr.

Fig.5

Concluzii:Efectuîndlucrarea de laborator nr. 5 am luatcunoștință de o nouăplatformă mobile iOS care aratăpromițător. În process am obținutdeprinderi de lucruînXcodeîndeosebi ”StoryBoards” care permiteefectuarea a 75% din lucru. Am lautcunoștințăde limbajul Objective-C utilizat de aceastăplatformă.