Sunteți pe pagina 1din 124
 
TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EFESENI
A SLĂVITULUI ŞI PREA-LĂUDATULUI APOSTOL PAVEL
de
Sfîntul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei
tălmăcită din elina veche în cea nouă şi împodobită cu felurite însemnări de către
 Nicodim Aghioritul
 
ΐ! fimicjMihy fiftait#
 
Pricina epistolei către Efeseni1, după Hrisostom, Teodorit, Teofilact şi Icumenie
Efesul a fost mitropolia Asiei celei mici şi slujea mincinoasei zeiţe Artemis, care avea în Efes şi capiştea cea prea-mare şi prea-frumoasă, fiind cinstită de toţi Elinii şi mai ales de Efeseni.2 De aceea, Efesul se numea „cetatea Artemidei” şi a idolului ei Diopet - precum istorisesc
Faptele Apostolilor 
 (ca pitolul 19). In Efes petrecea cea mai multă vreme Evanghelistul loan, care s-a şi săvîrşit acolo.3 în Efes a lăsat Pavel învăţător şi arhiereu pe Timotei; şi filosofii Asiei cei mai mulţi şi mai înţelepţi în Efes au înflorit.
1După Meletie, trimiterea aceasta s-a scris în anul 27 după înălţarea Domnului (tomul 1al
 
 Istoriei bisericeşti).
 («.
 aut.) 2
 Capiştea Artemidei a fost una din cele „şapte minuni ale lumii”, care s-a zidit cu cheltu iala întregii Asii celei mici în vreme de 200 de ani - precum zice Plinius. Şi era în lungime de
 
425 de picioare, iar în lăţime de 200; se întărea şi se rezema asupra a 127 de coloane, fiecare
 
din ele avînd 60 de picioare înălţime, afierosite de un împărat (fiindcă în vremea aceea fiecare
 
cetate se oblăduia de un ocîrmuitor care se numea „împărat”); şi fiecare dintr-însele era de
 
multă cheltuială şi meşteşugită de meşteri prea-iscusiţi. Capiştea aceasta s-a zidit de vestitul
 
arhitect Ktisiphont sau Krisiphont şi de Metagheni, fiul lui. A fost arsă insă în ziua cînd s-a
 
născut Alexandru cel Mare. Focul l-a pus un om prost [„simplu”, „umil”,
 n.
 m.], anume Ero-
 
strat, care, pedepsindu-se ca să mărturisească de unde s-a îndemnat a o arde, a răspuns că s-a
 
 îndemnat pentru ca lase numele său nemuritor. De aceea, Asia, ca zădărnicească scopul
 
lui Erostrat, a dat hotărîre ca nimeni să nu cuteze a rosti numele acesta. însă hotărîrea aceasta
 
a deşteptat iscodirea oamenilor şi i-a făcut pe istorici a pomeni şi sus şi jos în istoriile lor nu mele lui Erostrat.
(n. aut.)
3 la aminte că dumnezeiescul Hrisostom, şi ucenicul său Teodorit şi Teofilact zic toţi trei
 
 într-o unire Evanghelistul loan s-a săvîrşit, adică a adormit şi a murit în Efes. înşi Poli-
 
carp, episcopul Smirnei (sau - după alţii - al Efesului), în scrisoarea tre Victor, episcopul
 
Romei, mărturiseşte şi el aceasta, zicînd: „Şi în Asia Mică mari stihii au adormit Filip a ador mit în leropoli (...) încă şi loan, cel ce a căzut pe pieptul lui Iisus, care s-a făcut preot purtind
 
potcoava [vezi nota stihului 19, capitolul 1al epistolei către Galateni,
 n.
 m ], acest martor şi
 
 învăţător a adormit în Efes.” Iar Nichifor Vlemid zice în oraţia ceface Evanghelistul loan
 
„s-a înălţat” sau „s-a schimbat”, fiindcă, scuturînd îndată stricăciunea, s-a făcui nestricat şi
 
acum viază. în„schimbarea” aceasta se socoteşte ca moarte şi ca adormire, astfel implinin-
 
du-se amîndouă cuvintele
 Evangheliei
 despre aceasta, adică: „Şi nu a zis Iisus despre el că nu
 
va muri” şi: „De va rămîne acesta pînă ce voi veni, ce-ţi pasă ţie?”
(loan 2\.22). (n. aut.)
101
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505