Sunteți pe pagina 1din 20

-1-

UNIVERSITATEA Lucian BlagaSIBIU


FACULTATEA DE Stiine EconomiceSIBIU
SPECIALIZAREA Contabilitate i Informatic de Gestiune

Prof.coordinator:
Renate Tanase

Student:

-2-

CUPRINS
Capitolul 1..3
1.Tipul de societate si modul de constituire.3
2.Obiectul de activitate definit prin statut....3
3.Organizarea si desfasurarea activitatii societatii cooperative..
4
4.Organele de control si de conducere ale societatii cooperative;
consiliul social....4
Capitolul 2......5
1.Capitalul social..5
2.Parti sociale...6
Capitolul 3..6
1.Structura organizatorica....6
2.Organigrama firmei...7
3.Selectarea si pregatirea personalului.....8
4.Sistemul informational..9
5.Contabilitatea informationala...10
Capitolul 4.....11
Documente..11
Capitolul 5.14
1.Furnizori...14
2.Clienti...15
Capitolul 6..15
Capitolul 7..18

-3-

CAP.I.ASPECTE GENERALE

1.TIPUL DE SOCIETATE SI MODUL DE CONSTITUIRE


x S.C. este o societate cooperative si este rezultata prin modificarea
denumirii formei de organizare a societatii cooperative mestesugaresti
x a carei succesoare de drept este, preluand drepturile si obligatiile
acesteia si prin modificarea statutului acesteia.
Sediul societatii cooperative x este in municipiul Slatina, str.
Strehareti nr.11, jud. Olt.
Schimbarea sediului social se face pe baza hotararii adunarii generale
a asociatilor si actionarilor.
Societatea cooperative x S.C. se constituie pe o perioada nelimitata.

2.OBIECTUL DE ACTIVITATE DEFINIT PRIN STATUT


Domeniile de activitate ale societatii sunt lucrari de constructii,
inclusive lucrari de arta.
a) Domeniul principal: 452- Construnctii de cladiri si de geniu civil.
( 142, 201, 202, 203, 204, 205, 243, 251, 263, 264, 266, 267, 281,
285, 286, 287, 343, 361, 366, 371, 372, 451, 452, 453, 454, 455, 502,
503, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 527, 524, 602, 631. 652, 701, 702,
703, 747, 748, 930).
b) Activitatea princiala: 4521- lucrari de constructii, inclusive de arta.
c) Alte activiatati:
2030- fabricare de elemente de dulgherie si tamplarie pentru
constructii
2051- fabricare altor produse din lemn
2630- fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2661- fabricarea elementelor din beton pentru constructii
2663- fabricarea betonului
2664- fabricarea mortarului
2666- fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos
2812- structuri si tamplarii metalice

-4-

4522- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii


4531- lucrari de instalatii electrice
4532- lucrari de izolatii si protectii anticorozive
4543- lucrari de pardosire si placare a peretilor

3.ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII


SOCIETATII COOPATIVE
Societatea cooperative functioneaza ca organizatie economica
autonoma in sistemul cooperatiei mestesugaresti, cu respectarea regulilor si
normelo de reglementare interna convenite de formele associative ale
sistemului.

4.ORGANELE DE CONDUCERE SI DE CONTROL ALE


SOCIETATII COOPERATIVE; CONSILIUL SOCIAL
a)Adunarea generala- este organul de conducere al societatii cooperative
care delibereaza si adopta hotatrari asupra tuturor problemelor care privesc
activitatea acesteia.Adunarea generala este alcatuita din totalitatea
membrilor cooperatori.
Adunarea generala se convoaca de catre consiluil de administratie sau
administratorul unic, din proprie initiative, ori in sistemul prevazut la art. 17
alin.1.
Adunarea ordinara este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu
din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu
majoritatea voturilo membrilor cooperatori prezenti.
Adunarea generala extraordinara este legal constituita in prezenta a trei
patrimi din numarul membrilor cooperatori prezenti.
b)Consuluil de administratie
Administrarea si gestionarea societatii cooperative este asigurata de
catre consiluil de adminsistratie, alcatuit dintr-un numar impar de membrii,
denumit si administratori, desi alesi prin vot scret, pe o perioada de 4 ani,
dintre membrii lucratori cu o vechime de cel putin 2 ani in
cooperatie.Numarul membrilor stabilit in prezent la societate cooperative
CLASSIC SOCOM S.C. ESTE DE 5.
c)Presedintele societatii cooperative

-5-

Presedintele societatii cooperative asigura conducerea activitatii


curente a societatii, indeplinirea hotararilor adunarii generale si a deciziilor
consiluilui de administratie. Presedintele reprezinta societetea in relatiile cu
tertii, in limita atributiilor stabilite prin contractul de administrare.
d)Directorul executive care raporteaza lunar consiluilui de administratie
privire la activitatea depusa.
e)Cenzorii
Adunarea generala ordinara allege 3 cenzori si tot atatia supleanti.
f)Consiluil social
Membrii consiliului social vor fi alesi pe o perioada de 4 ani si nu pot fi,
concomitent, membrii ai consiliului de administratie.

CAP.II. CAPITALUL SOCIAL AL


SOCIETATII COOPERATIVE;
PARTILE SOCIALE

1.CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social al societatii cooperative este alcatuit din aport
individual ale membrilorcooperatori, in schimbul carora acestia primesc
parti sociale.Aporturile pot fi in numerar sau in natura.Un membru poate
detine parti sociale fara a depasi 20% din capitalul social.Capitaluln social
subscis varsat este de 48.870 lei si se divide in 4.087 perti sociale si varsat
de 40.040 lei correspondent a 4.004 parti sociale, numerar.Valoarea
nominala a unei parti sociale este de 10 lei.

2.PARTILE SOCIALE
Partile sociale sunt diviziuni ale capitalului social, nominative, emise
in forma materiala- pe hartie, de valoare egala, indivizibile, nenegociabile, si
care nu sunt supuse indexarii si nu sunt purtatoare de dobanzi.

-6-

CAP.III. ORGANIZAREA SOCIETATII


1.STRUCTURA ORGANIZATIONALA
Structura organizationala reprezinta ansamblul posturilor si
compartimentelor firmei si legaturile ce se stabilesc intre acestea.Structura
organizationala este componenta de baza a sistemului de management, de
care depinde funtionarea firmei, consumul de resurse, eficienta activitatii.
Principalele componente ale structurii organizationale sunt:
postul, functia, ponderea ierarhica, nivelul ierarhic si relatiile organizatorice.
Fiecare post cuprinde o sfera de autoritati si responsabilitati care
implica 2 functii: functia de conducere si functia de executie.Functia de
conducere are ca si caracteristica coordonarea unor subordonati.In aceasta
grupa intra posturile de presedinte, contabil sef, inginer sef productie, sef
serviciu aprovizionare desfacere.
Compartimentul reuneste totalitatea persoanelor care indeplinesc
sarcini de munca omogene in vederea realizarii acestor obiective:
compartimentul productie format din conducator ethnic, 2 sefi de
echipa si 23 muncitori
compartiment aprovizionare si desfacere format din sef aprovizionaredesfacere , 1 sofer si un tractorist
compartimentul economic format din director economic si un
contabil.
Compartimentul cercetare-dezvoltare este reprezentat de
ansambul actibvitatilor ce privesc mentinera si dezvoltarea calitatii
produselor in concordanta cu cerintele sistemului.Este considerate o functie
principala in cadrul intreprinderii.
Compartimentul de productie are urmatoarele sarcini:
urmarirea realizarii productiei
asigurarea conditiilor de depozitare urmarind mentinerea produselor
in conditii de temperature si umiditate admise.
Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI prin instructaj
periodic
Compartimentul de aprovizionare-desfacere are ca obiective
aprovizionarea intreprinderii cu toate materiile prime, materialele necesare

-7-

procesului de productie.Activitatea de aprovizionare di desfacere se


desfasoara in baza unui contract commercial de vanzare-cumparare ce
stabileste cantitatea, termenul de livrare, modalitatea de plata.
Compartimentul financiar-contabil urmareste realizarea
bugetului de venituri si cheltuieli propus la inceputul anului, inregistrand in
contabilitate documentele justificative privind productia, aprovizionarea si
desfacerea.

2.ORGANIGRAMA FIRMEI
Organigrama firmei de prezinta sub forma schemei bloc in care
sunt reprezentate prin casute toate verigile organizetorice ale firmei,
asezete ierarhic, astfel incat sa poata fi identificate lanturile de comanda,
rangurile ocupate de fiecare casuta
Caile posibile de aplicare a principiilor delegarii sarcinilor, numele
conducatorilor.
Intr-o firma moderna, fiecare angajat este dator sa cunoasca locul
ocupat de el in cadrul mecanismului de ansamblu al firmei si sa lucreze
conform funtiei
Ocupate.Pentru conducatorii care au in subordine o grupare de personal,
reprezentata in organigrama printr-o casuta, organigrama le serveste la
identificarea numelui si rangului colaboratorilor in rezolvarea in rezolvarea
problemelor complexe ale firmei, la comunicarea interstructurala.
Atunci cand anumiti factori de conducere din organigrama firmei
parasesc, din diferite motive, compartimentul in care au lucrat, postul trebuie
se fie completat, iar organigrama va fi de urgenta actualizata.Fiecare
manager are nevoie de un exemplar al organigramei spre a putea comunica
cu ceilalti.Aceste modificari care urmeaza a se realize in cadrul
organigramei pot fi generate si de unii factori formali cum ar fi:
restructurarea firmei, restrangerea activitatilor sau reprofilarea firmei.Pentru
o corecta evidenta a elementelor cuprinse in organigama, precum si
modoficarile inervenite, organigramele se elaboreaza si se stocheaza in
calculator.Exista si progarme informatica care executa si actualizeaza
organigramele.
Organigrama este un document nelipsit din nici o firma,
indifferent de marimea si structura organizatorica, ea face parte din manualul
firmei (Regulamentul de organizare si functionare) alaturi de alte
instrumente si documente precum:

-8-

diagramele de relatii
descrierea posturilor
proceduri si tehnici administrative associate
Sarcinile implicate de functionarea unei firme sunt de o mare
utilitate.Organigrama le sistematizeaza pe grupe sau compartimente si le
intercoreleaza prin intermediul structurii organizatorice.
Fiecare compartiment al organigramei are atributiuni clare,
inscrise in fisa postului, fisa continuta in manualul firmei.

3.SELECTAREA SI PREGATIREA PERSONALULUI


Toate societatile trebuie sa exercite functiunea de personal chiar daca
nu exista un compartiment special creat pantru acestea.Managerii pot
conduce efectiv activitatile de resurse umane, formarea, pregatirea si
perfectionarea, angajarea, motivarea/salarizarea personalului, evaluarea
performantelor si a potentialului angajatilor si elaborarea programelor de
sanatate/securitate in munca.
Ca metoda utlizata in planificarea necesarului de resurse umane
presupune identificarea numarului exact al efectivului de personae pe care
fiecare compartiment il utilizeaza de la o perioada la alta.Efectivul de
personae este prevazut in funtie de necesitatile de resurse umane ale fiecarui
compartiment cat si in functie de obiectivele globale ale organizatiei.
Societatea are ca obiective:
modernizarea capacitatilor de productie
cresterea cifrei de afaceri si a masei nete e profitului in conditii de
calitate totala
valorificare maxima a potentialului tuturor angajatilor.
Selectarea personalului se face pe baza unui interviu dat la
sediul firmei, dupa ca cei care doresc un post de munca isi depun CVurile.Interviul serveste unor scopuri bine definite ale societatii: selectia,
evaluarea performantelor celor care doresc sa se angajeze.
Dupa angajarea candidatului se trece la elaborarea fisei postului
pentru care s-a facut angajarea.Fisa postului este un instrument managerial
deoarece serveste urmatoarelor scopur: stabileste indatoririle si
responsabilitatile postului, in asa fel incat oricui sa-I fie clar care sunt
asteptarile pentru postul respective; precizeaza cunostintele, aptitudinile,
abilitatile si alte calificari necesare ocuparii posturilor si determinarea

-9-

nivelului de salarizare; sustinerea deciziilor de angajare, evaluare si


promovare a angajatilor; asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare.
Prezentarea situatiei pe scurt arata ca societatea in cauza isi
poate reconsidera activitatea si de asemenea poate sa-si asigure viabilitate.
In vederea imbunatatirii randamentului activitatii, se propun la
nivel central o serie de recomandari si solutii care urmeaza a se integra
armonios in cadrul strategiei aborbate de societate.
Un element major de importanta absoluta pentru societate la
momentul actual il constituie tehnologia.Tinand cont de analiza diagnostic
de mai sus, se poate spune ca aceasta societate, pentru a-si putea asuma
responsabilitati pe pietele de desfacere, pentru a deveni performanta si
viabila pe piate globala, transferal de tehnologie prezinta o mare importanta
strategica, alaturi de care cercetarea-dezvoltarea, ca sector al societatii, se
impune a se dezvolta puternic.

4.SISTEMUL INFORMATIONAL
Schematic fluxul informational imbraca perfect tipologia de
baza urmarita in orice cercetare de piata.
Fluxul informational cuprinde:
definirea scopului cercetarii;
alegerea surselor de informatie;
modalitatea de culegere si sistematizare a informatiilor;
recoltarea, prelucrarea informatiilor;
analiza si interpretarea informatiilor obtinute.
Pe langa acestea, pentru evaluarea contributiei informatiei la
imbunatatirea procesului decizional se tine seama si de urmatoarele
criterii:actualitatea, acuratetea, suficienta, disponibilitatea si revalenta.
Din punct de vedere al sursei de provenienta acestea pot fi
informatii primare si informatii decundare.
Informatiile obtinute cuprind in principal referiri la
urmatoarele aspecte:
tendintele pietei
evolutia si diversificarea productiei
conditiile viitoare oferite de piata
oportunitatile pe care le ofera piata.

- 10 -

5.CONTABILITATEA INFORMATICA
Forma de contabilitatea informatica se realizeaza prin adoptarea
celorlalte forme ale contabilitatii folosind tehnica electronica de calcul.Pe
baza datelor introduce in calculator se editeaza obligatoriu registrul jurnal,
care constituie evidenta cronologica.Acelasi jurnal serveste si la verificarea
si validarea datelor introduce in calculator.
Se editeaza in mod obligatoriu balanta de verificare pe conturi
sintetice si analitice, registrul jurnal si registrul cartea mare.La fiecare sfarsit
de an se intpcmeste registrul inventar.
Potrivit art.23 din legea contabilitatii, persoanele juridice si
fizice care utilizeaza sistemele de prelucrare automata a datelor au obligatia
sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma
suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.Unitatile de
informatica poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a datelor din
documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe
care le transmit spre prelucrare.

- 11 -

CAP.IV. EVIDENTA CONTABILA


DOCUMENTE
Asa cum prevede Legea Contabilitatii orice operatie patrimoniala
se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un act inscris care sta la baza
inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document
justificativ.
Intocmirea si prelucrarea:
sunt intocmite la locul de munca;
se face pe formularele tipizate sau nrtipizate, completarea lor;
dupa prelucrarea in etalon monetary, verificare se inregistreaza in
Verificarea consta in: verificarea formei, verificarea
aritmetica, verificarea de fond, verificarea realitatii, verificarea,
necesitatii, verificarea oportunitatii, verificarea legalitatii operatiei.
Erorile constatate se corecteaza prin taierea cu o linie a textului
si a cifrei gresite si prin scrierea deasupra lor a textului sau a cifrei corecte.
Nu sunt admise corecturi in documentele justificative privind
mijloacele banesti si nici in documentele prin care s-au facut inregistrarile in
contabilitate.Un document gresit se anuleaza.
Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea
succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in
unitate si schematic in registrele deschise pe feluri de conturi.Dupa ce
documentele justificative au fost inregistrate in registrele contabile sunt
supuse operatiei de clasare, iar in final celei de arhivare.
Erorile constatate cu ocazia intocmirii, verificarii si inregistrarii
documentelor justificative in sistem informatic sunt corectate inainte de
prelucrarea acestora mentionandu-se data rectificarii si semnatura celui care
a facut modificarea.
Nota de intrare-receptie se intocmeste in 3 exemplare cu
completarea rubricilor inscrise pe formular din care reiesi denumirea
magaziei primitoare, data sosirii marfii, numarul si data intocmirii notei si
numele, semnatura celui care a intocmit-o, avizul de insotire a merfii,
denumirea furnizorului ( chitanta, bon fiscal), numarul de comanda
(numarul; scisorii de transport, delegatul care a insotit marfa, denumirea

- 12 -

corecta si integrala a marfurilor receptionate, cantitatea verificata, numele si


semnaturile comisiei de receptie).
Exemplarul 3 se opreste in receptie pentru arhivare.
Exemplarul 1 si 2 insotesc marfa la gestiunea primitoare, iar
dupa inregistrarea in fisa de magazine exemplarul 1 se inainteaza pe baza de
semnatura serviciului contabilitatii de gestiune, iar exemplarul 2 se pastreaza
in arhiva proprie.
Fisa de magazie se intocmeste de catre gestionar intr-un singur
exemplar cu respectarea rubricilor inscrise pe formulare: denumire magaziei,
materialului, cod, unitate de masura, pret unitar si codul fisei.Ea ramane in
cadrul depozitului si se distruge dupa 10 ani.
In fisa se inscriu nota de intrare-receptie si bonul de consum
aferente circulatiei marfurilor.
Bonul de consum documentul emis de sectiile de productie in
care se specifica denumirea si cantitatea pentru fiecare repere necesare
realizarii productiei curente si in baza caruia se elibereaza marfa din
magazine.
Se intocmeste in 2 exemplare dintre care unul merge la serviciul
contabilitatii materiale pentru scaderea din gestiune si se inainteaza la sfarsit
de luna pe baza de table sectiei primitoare pentru justificarea
cheltuielilor.Exemplarul 2 ramane in magazia proprie a sectiei si se
confrunta la sfarsitul lunii cu exemplarul 1.
Lista de inventariere se intocmeste o data pe an cel putin, cu
ocazia inventarierii gestiunii pentru fiecare reper existent in societate, intr-un
singur exemplar respectand indicatiile formularului: denumirea magaziei
inventariate, locul de depozitare al acesteia, data, denumirea bunurilor
inventariate, cantitatile scriptice si faptice.
Stocurile scriptice se preiau din fisa de magazine existenta in
societate.
Stocurile faptice se realizeaza prin numarare, cantarire, calcul
ethnic etc.Diferentele se inscriu pe acelasi formular.Minusurile se imputa iar
plusurile se inregistreaza la venituri.
Se preda serviciului contabilitate fiind insotita de o declaratie de
inventar.Contabilul trebuie sa fie prudent pentru a preveni orice risc.
Termenul de pastrare a documentelor contabile este de 10 ani in
cazul registrelor contabile si al documentelor justificative.Celelalte
documente justificative care nu au calitatea de forta probanta in raporturile
cu tertii se pastreaza 3 ani.Fac exceptie statele de salarii care se pastreaza 50
de ani.

- 13 -

Clasarea documentelor justificative in cadrul compartimentului


financiar contabil si in arhiva generala se face folosind unul din criteriile:
nominalitatii, natura operatiei economice si financiare; cronologic in raport
cu data documentului, in raport cu denumirea persoanelor fizice si juridice
cu care intra in relatii economico-financiare.

- 14 -

CAP.V. RELATIILE CU MEDIUL


ECONOMIC
1.FURNIZORI
In general, firma se preocupa de aprovizionarea cu materie prima de
calitate (gresie, adeziv ceresit cm9, distantieri gresie, banda izolier etc)
pentru obtinerea unor produse superioare.
Aprovizionare cu materii prime se face de obicei la inceputul lunii
sau oricand este nevoie.
Principalii furnizori de materii prime sunt:
S.C. DECORA STIL S.R.L., Slatina
S.C. COMREM S.A., Slatina
S.C. LINDE GAZ S.R.L, Slatina
S.C. ARCON S.R.L., Sfantul Gheorghe
Caracterul complex al pietei actuale reprezinta principalul element
care genereaza organizarea unui sistem bun de relatii intre societatea
cooperative CLASSIC SOCOM S.C. si partenerii contractuali ai acesteia.
Nerealizarea ofertei poate genera blocaje din punct de vedere
financiar atat prin imposibilitatea reaprovizionarii din lipsa de lichiditati, cat
si din imobilizarea de fonduri prin crearea de stocuri supradimensionate.Din
acest motiv, raporturile cu clientii constitituie o preocupare permanenta a
celor insarcinati di cadrul societatii cu acest obiectiv.Structura ofertei de
marfuri a societatii are un correspondent si in randul clientelei.Putem spune
ca avem de-a face cu o clientele structurala.
PRINCIPALII CLIENTI:
S.C. VIMETCO ALRO S.A.,
Slatina

- 15 -

CAP.VI. PRACTICA EFECTUATA

19.05.2008- am fost la banca impreuna cu contabilul sef pentru


depunerea
ordinelor de plata catre furnizori si
s-a ridicat extrasul de cont; la sediul firmei am completat registrul jurnal si
am asistat la completarea registrului de casa.

20.05.2008- am completat bonul de consum pentru lucrarea aferenta


S.C. VIMETCA ALRO S.A., fisa de magazie , dispozitie de plata catre
casierie pentru plata facturii de Romtelecom si Vodafone, am trimis fax la
S.C. DECORA STIL S.R.L., pe baza facturii primate in ziua aferenta ca
plata se va face peste 30 zile de la data receptiei marfii pe baza de fila de
cec.Am completat registrul jurnal si registrul de casa.

21.05.2008- am trimis fax catre S.C. ARCON SRL, Sfantul Gheorghe,


privind modul de plata al membrane bituminoasa(standardtec) care sa va
desfasura cu fila de cec la 60 zile de la data receptionarii marfii, am
inregistrat in contabilitate aprovizionare cu combustibil de la S.C. RUSOIL
SRL, Slatina, benzina si respective motorina,am completat registru jurnal
si registru de casa.

22.05.2008- am completat bon de consum aferent lucrarii de la SC.


VIMETCO ALRO S.A., Slatina, dispozitie de plata catre casierie pentru
procurarea de materiale si, respectiv pentru plata facturii catre RCS&RDS,
am completat registru jurnal si registru de casa.

23.05.2008- am fost la banca impreuna cu contabilul sef pentru


depunerea ordinelor de plata catre furnizori si s-a ridicat extrasul de cont la
zi, am completat nota de receptie pe baza facturii primate de la SC.
DECORA STIL SRL, Slatina, am completat registrul jurnal si registrul de
casa.

26.05.2008- am fost la Agentia Nationala de Adminastrare Fiscala


pentru dclararea taxei pe valoare adaugate, Declaratia 300, am complatat
dispozitie de plata pentru consumul de apa si s-a inregistrat plata catre SC.
ACETI S.A., Slatina, s-a primit factura de la SC. COMREM SRL, si am
trimis un fax pentru modul de plata care se va face in 30 zile de la data
receptionarii marfii prin fila de cec, am completat registru jurnal si registru
de casa.

- 16 -

27.05.2008- am fost la banca pentru depunerea ordinelor de plata catre


furnizori si am ridicat extrasul de cont la zi, s-a primit factura de la SC.
LINDE GAZ ROMANIA SRL, completand nota de receptie, am trimis fax
pentru modul de plata care se va face in 30 zile de la data recptiei marfii

prin fila de cec, am inregistrat incasarea prin virament bancar


efectuata de SC. VIMETCO ALRO S.A. in contul disponibil la banca, am
complatat registrul jurnal si registrul de casa.

28.05.2008- am fost la Casa de Sanatate Olt si am depus declaratia


lunara a contributiei asigurarii sociale de sanatate si s-au inregistrat
cheltuielile societatii cu CASS-ul.Societatea s-a aprovizionat cu materii
prime de la SC. METRO, Craiova, am completat dispozitie de plata, plata
facandu-se in numerar, inregistrandu-se in contabilitate.am completat
registrul jurnal si de casa.

29.05.2008- am completat chitanta pentru incasarea chiriei aferenta


lunii mai 2008 de la SC. CASIAN SRL.Am fost la banca pentru depunerea
ordinelor de plata catre furnizori si am ridicat extrasul de cont la zi, am fost
la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, unitatea locala
Slsatina.La sediul firmei am completat dispozitie de plata pentru
combustibil (benzina, motorina), registru jurnal si de casa.

30.05.2008- am asistat la completarea statului de plata a salariilor si sa acordat salariatilor chenzina a I-a a lunii mai completandu-se listele de
avans chenzinal, am ridicat fondul de salarii de la BCR Slatina, am
completat doua bonuri de consum pentru lucrarea cu SC. VIMETCO
ALRO S.A., nota de receptie, doua fise de magazie ,pentru ipsos si
standardtec PA4 kg/mp,am completat registrul jurnal si registru de casa.

2.06.2008- am fost la banca pentru depunerea ordinelor de plata catre


furnizori si am ridicat extrasul de cont la zi, a sosit factura de la SC.
ARCON SRL trimitand fax ca plata se va face la 60 zile de la data receptie
marfii prin fila de cec, am completat dispozitie de plata pentru plata
facturii de energie electrica aferenta lunii mai.am complatat registru jurnal
si registru de casa.

3.05.2008- am inregistrat efectuarea platii a facturii din 3.04.2008


catre SC. ARCON SRL, prin fila de cec.Am complatat registru jurnal si
registru de casa.

4.06.2008- s-a completat dispozitia de plata pentru plata facturii catre


SC. SALUBRIS S.A. am completat bon de consum pentru lucrarea la SC.
VIMETCO ALRO S.A., fisa de magazine potrivit bonului de consum
pentru ipsos, am completat registru jurnal si registru de casa.

- 17 -

5.06.2008- am fost la banca pentru depunerea ordinelor de plata catre


furnizori si am ridicat extrasul de cont la zi, am completat dispozitie de
plata pentru combustibil, nota de reptie pe baza avizului de insotire a
marfii din data de 05.06.2008 de la societatea SC. LINDE GAZ
ROMANIA SRL.Am completat registru de casa si registru jurnal.

6.06.2008- s-a facut plata catre SC. x SRL. , conform facturii din
5.06.2008, plata facandu-se prin fila de cec, se aprovizioneaza cu materii
prime de la SC. x SRL., pe baza de aviz de insotire a marfii.Se fac
inregistrarile in contabilitate, am completat registru jurnal si registru de
casa.

- 18 -

CAP.VII. MONOGRAFIE CONTABILA


Se cumpara marfa de la SC. x SRL in valoare de 2445,45:
% = 401
371
4426

2445,45
2055,00
390,45

371= 378
Inregistrare aprovizionare materii prime
% = 401
301
4426

2920,26
2454
466,26

Aprovizionare cu piese de schimb pentru masina societatii 23.05.2008


% = 401
3024
4426

1101,67
925,77
175,90

Aprovizionare combustibil
% = 401
3022
4426

755,69
635,02
120,67

Inregistrare factura telefon


% = 401

597

- 19 -

626
4426

483,57
113,43

Plata salariilor 30.05.2008


641= 421

10.000

a)cheltuieli cu asigurarile de sanatate suportate de catre angajati


421= %
4312
4372
444
4313

CAS 9,5%
somaj 1 %
impozit pe salariu 16 %
fond sanatate 6,5 %

b)cheltuielile societatii cu asigurarile de sanatate


6451= 4311 CAS 19,5 %
6452= 4371 fond somaj 2%
6453= 4313 fond sanatate 6 %
Se acorda Rabat din partea SC. ARCON SRL, 5 % din 02.06.2008
%= 401
371
4426

5347,86
4494,00
853,86

Achitare furnizor SC ARCON SRL din contul disponibil la banca


4111= 5121

5347,86

- 20 -