Sunteți pe pagina 1din 138

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE


TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

ASPECTS OF THE STANDARD


OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Culegere statistică
Statistical compilation

Chişinău 2009
PREFAŢĂ

„Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2008” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de
bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată,
consumului în gospodărie etc. Informaţia prezentată în publicaţia dată este o generalizare a rezultatelor Cercetării bugetelor
gospodăriilor casnice (CBGC) pentru anul 2008.

Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice. Informaţia este prezentată atît pentru total ţară, cît şi pentru
mediul urban şi rural. În cercetare nu a fost cuprinsă populaţia din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Publicaţia este destinată unui spectru larg de utilizatori în scopuri ştiinţifice, analitice, de studii, informare, etc. Este structurată
în 7 capitole cu material tabelar şi grafic.

În 2006 CBGC a fost modificată substanţial, principalele schimbări fiind cu referire la cadrul de eşantionare (eşantion şi aria de
acoperire) şi îmbunătăţirea instrumentarului de colectare a datelor (chestionarele).

Suntem recunoscutări tuturor gospodăriilor ce au participat la cercetare, operatorilor de interviu, controlorilor, precum şi altor
persoane implicate în efectuarea cercetării.

FOREWORD

“Aspects of the Standard of Living of Population in 2008” is an annual statistical publication containing detailed information on
income, expenditure, housing conditions, household food consumption, availability of durable goods etc. The current publication
presents a generalization of the results of the Household Budget Survey (HBS) in 2008.

Some methodological specifications for the main indicators are also presented. The information is presented both for the country as
a whole and for urban and rural areas separately. The population from the left bank of the river Nistru and from Bender Municipality
was not covered by the survey.

The publication targets a large spectrum of users for scientific and analytical purposes, studies, information etc. It contains seven
chapters with tables and graphics.

In 2006 the HBS was substantially modified in two main areas: the way in which households are selected (sampling frame and sam-
pling areas), and the data collection tools (questionnaires).

We express our gratitude to all households, interviewers and supervisors, as well as all other persons involved in the survey.

3
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

CUPRINS
CONTENTS

I. Descrierea generală a cercetării..................................................................................................................... 11


General Description of Survey........................................................................................................................... 11

SUMAR........................................................................................................................................................................... 15
SUMMARY...................................................................................................................................................................... 15

II. Glosar......................................................................................................................................................................... 25
Glossary..................................................................................................................................................................... 25

III. Caracteristica gospodăriilor.......................................................................................................................... 31


Characteristics of the Households.................................................................................................................. 31

3.1 Mărimea medie a gospodăriei, după principalele caracteristici.............................................................................................. 32


Average size of households, by main characteristics......................................................................................................................32

3.2 Mărimea medie a gospodăriilor, pe zone ....................................................................................................................................... 33


Average size of households, by zones.................................................................................................................................................33

3.3 Numărul mediu de copii în gospodărie, pe mediu şi decile...................................................................................................... 33


Average number of children in household, by area and deciles..................................................................................................33

3.4 Distribuţia gospodăriilor, după mărime şi mediu ........................................................................................................................ 33


Distribution of households, by size and area....................................................................................................................................33

3.5 Distribuţia gospodăriilor după mărime, pe zone ......................................................................................................................... 34


Distribution of households by size and zones..................................................................................................................................34

3.6 Repartizarea gospodăriilor pe tipuri şi medii ................................................................................................................................ 34


Distribution of households by type and area...................................................................................................................................34

3.7 Repartizarea gospodăriilor pe tipuri şi zone . ................................................................................................................................ 34


Distribution of households by type and zones.................................................................................................................................34

3.8 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic, pe medii .................................................................................. 35


Distribution of households by social-economic status and area................................................................................................35

3.9 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic, pe zone..................................................................................... 35


Distribution of households by social-economic status and zones..............................................................................................35

3.10 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie, pe medii..................................................................... 35


Distribution of households by number of children in household and area..............................................................................35

3.11 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie, pe zone....................................................................... 36


Distribution of households by number of children in household and zones............................................................................36

3.12 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic şi mărimea gospodăriei....................................................... 36


Distribution of households by social-economic status and household size.............................................................................36

3.13 Repartizarea gospodăriilor după mărime şi statutul socio-economic al gospodăriei..................................................... 36


Distribution of households by size and social-economic status of household........................................................................36

3.14 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic al gospodăriei


şi numărul de copii în gospodărie...................................................................................................................................................... 37
Distribution of households by social-economic status of household
and number of children in household................................................................................................................................................37

3.15 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii şi statutul socio-economic al gospodăriei ................................. 37
Distribution of households by number of children and social-economic status of household . .........................................37

3.16 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după tipul gospodăriei . ........................................................................................... 38


Distribution of households by deciles and household type..........................................................................................................38

4
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.17 Repartizarea gospodăriilor după tipul gospodăriei şi pe decile.............................................................................................. 38


Distribution of households by household type and deciles..........................................................................................................38

3.18 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după statutul socio-economic al gospodăriei.................................................. 39


Distribution of households by deciles and social-economic status of household...................................................................39

3.19 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic al gospodăriei şi pe decile ................................................. 39


Distribution of households by social-economic status of household and deciles...................................................................39

3.20 Repartizarea gospodăriilor după mărime şi pe decile................................................................................................................. 40


Distribution of households by size and deciles.................................................................................................................................40

3.21 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după mărimea gospodăriei .................................................................................... 40


Distribution of households by deciles and household size ...........................................................................................................40

3.22 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie şi pe decile................................................................. 41


Distribution of households by number of children in household and deciles..........................................................................41

3.23 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după numărul de copii în gospodărie ................................................................ 41


Distribution of households by deciles and number of children in household .........................................................................41

3.24 Principalele caracteristici ale membrilor gospodăriei, pe medii ............................................................................................ 42


Main characteristics of household members, by area....................................................................................................................42

3.25 Principalele caracteristici ale membrilor gospodăriei, pe zone............................................................................................... 42


Main characteristics of household members, by zones.................................................................................................................42

3.26 Repartizarea membrilor gospodăriei după principala sursă de venit, pe medii .............................................................. 43
Distribution of household members by main source of income and area................................................................................43

3.27 Repartizarea membrilor gospodăriei, după principala sursă de venit pe zone ................................................................ 43
Distribution of household members by main source of income and zones..............................................................................43

3.28 Repartizarea membrilor gospodăriei după principala sursă de venit şi pe grupe de vîrstă.......................................... 44
Distribution of household members by main source of income and age group.....................................................................44

3.29 Repartizarea membrilor gospodăriei după principala sursă de venit, pe sexe.................................................................. 44


Distribution of household members by main source of income and sex...................................................................................44

3.30 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile, grupe de vîrstă şi sexe............................................................................... 45


Distribution of household members by deciles, age group and sex . .........................................................................................45

3.31 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile, grupe de vîrstă şi sexe, în mediul urban............................................. 46
Distribution of household members by deciles, age group and sex, in urban area................................................................46

3.32 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile, grupe de vîrstă şi sexe, în mediul rural................................................ 47
Distribution of household members by deciles, age group and sex, in rural area...................................................................47

IV. Veniturile gospodăriilor.................................................................................................................................... 49


Household Income................................................................................................................................................... 49

4.1 Veniturile disponibile, pe medii........................................................................................................................................................... 50


Disposable income, by area..................................................................................................................................................................50

4.2 Repartizarea venitului disponibil după tipul venitului, pe medii............................................................................................ 50


Distribution of disposable income, by tyte of income, by area.....................................................................................................50

4.3 Structura veniturilor disponibile, pe zone....................................................................................................................................... 51


Structure of disposable income, per zones........................................................................................................................................51

4.4 Evoluţia trimestrială a veniturilor disponibile în termeni reali (ianuarie=100%)............................................................... 51


Quartely evolution of disposable income in real value (January=100%)..................................................................................51

4.5 Structura veniturilor disponibile, pe trimestre şi medii.............................................................................................................. 52


Structure of disposable income, by quarters and area...................................................................................................................52

4.6 Structura veniturilor disponibile, după statutul socio-economic al gospodăriei.............................................................. 53


Structure of disposable income, by social-economic status of household................................................................................53

5
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.7 Structura veniturilor disponibile, după tipul gospodăriei......................................................................................................... 53


Structure of disposable income, by household type.......................................................................................................................53

4.8 Structura veniturilor disponibile, după tipul gospodăriei şi pe medii................................................................................... 54


Structure of disposable income, by household type and area.....................................................................................................54

4.9 Structura veniturilor disponibile, după numărul de copii în gospodărie............................................................................. 55


Structure of disposable income, by number of children in household ......................................................................................55

4.10 Structura veniturilor disponibile, după numărul de copii în gospodărie şi pe medii...................................................... 55


Structure of disposable income, by number of children in household and area.....................................................................55

4.11 Structura veniturilor disponibile, după mărimea gospodăriei................................................................................................. 56


Structure of disposable income, by household size . ......................................................................................................................56

4.12 Structura veniturilor disponibile, după mărimea gospodăriei şi pe medii.......................................................................... 57


Structure of disposable income, by household size and area.......................................................................................................57

4.13 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă a capului gospodăriei . ......................................................... 58
Distribution of disposable income by age group of household head.........................................................................................58

4.14 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă a capului gospodăriei, pe medii........................................ 58
Distribution of disposable income by age group of household head and area.......................................................................58

4.15 Repartizarea veniturilor disponibile după sexul capului gospodăriei . ................................................................................ 59


Distribution of disposable income by sex of household head......................................................................................................59

4.16 Repartizarea veniturilor disponibile după sexul capului gospodăriei şi pe medii............................................................ 60


Distribution of disposable income by sex of household head and area....................................................................................60

4.17 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă a capului gospodăriei pe sexe şi medii........................... 61
Distribution of disposable income by age group of household head, sex and area ..............................................................61

4.18 Repartizarea veniturilor disponibile după nivelul de studii al capului gospodăriei . ...................................................... 62
Distribution of disposable income by education level of household head...............................................................................62

4.19 Repartizarea veniturilor disponibile după nivelul de studii al capului gospodăriei, pe medii .................................... 62
Distribution of disposable income by level of education of household head and area.........................................................62

4.20 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi medii .......................................................................................................... 63


Distribution of disposable income by quintiles and area..............................................................................................................63

4.21 Structura veniturilor disponibile, pe decile..................................................................................................................................... 64


Structure of disposable income, by deciles . .....................................................................................................................................64

4.22 Structura veniturilor disponibile, pe decile, în mediul urban .................................................................................................. 65


Structure of disposable income, by deciles, in urban area . ..........................................................................................................65

4.23 Structura veniturilor disponibile, pe decile, în mediul rural . ................................................................................................... 66


Structure of disposable income, by deciles, in rural area ..............................................................................................................66

4.24 Repartizarea populaţiei după mărimea medie a veniturilor disponibile băneşti, pe medii . ....................................... 66
Distribution of population, by average size of disposable cash income and area .................................................................66

4.25 Repartizarea populaţiei după mărimea medie a veniturilor disponibile băneşti


şi numărul de copii în gospodărie...................................................................................................................................................... 67
Distribution of population by average size of disposable cash income and number
of children in household........................................................................................................................................................................67

4.26 Repartizarea populaţiei după mărimea medie a veniturilor disponibile băneşti, pe categorii de populaţie......... 68
Distribution of population by average size of disposable cash income and category of population................................68

4.27 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi medii........................................................................................................... 69


Distribution of disposable income by quintiles and area..............................................................................................................69

4.28 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi zone............................................................................................................. 69


Distribution of disposable income by quintiles and zones............................................................................................................69

6
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

V. Cheltuielile gospodăriilor................................................................................................................................ 71
Household Expenditure......................................................................................................................................... 71

5.1 Structura cheltuielilor de consum, pe medii . ................................................................................................................................ 72


Distribution of consumption expenditure, by area.........................................................................................................................72

5.2 Repartizarea cheltuielilor de consum după tipul cheltuielilor, pe medii ............................................................................ 72


Distribution of consumption expenditure by type of expenditure and area............................................................................72

5.3 Structura cheltuielilor de consum, pe zone ................................................................................................................................... 73


Distribution of consumption expenditure, by zones.......................................................................................................................73

5.4 Evoluţia trimestrială a cheltuielilor de consum în termeni reali, pe medii ......................................................................... 73


Quarterly evolution of consumption expenditures in real terms, by area.................................................................................73

5.5 Repartizarea cheltuielilor de consum pe trimestre şi medii...................................................................................................... 74


Distribution of consumption expenditure per quarters and area...............................................................................................74

5.6 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei . ....................................................................................................................... 75


Structure of consumption expenditure of population . .................................................................................................................75

5.7 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei din mediul urban...................................................................................... 75


Structure of consumption expenditure of population in urban area.........................................................................................75

5.8 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei din mediul rural......................................................................................... 75


Structure of consumption expenditure of population in rural area............................................................................................75

5.9 Structura cheltuielilor de consum după statutul socio-economic al gospodăriei . ......................................................... 76


Structure of consumption expenditure by social-economic status of household ..................................................................76

5.10 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum după statutul socio-economic al gospodăriei................... 76
Share of cash expenditure in consumption expenditure by social-economic status of household....................................76

5.11 Structura cheltuielilor de consum după tipul gospodăriei........................................................................................................ 77


Structure of consumption expenditure by household type ..........................................................................................................77

5.12 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum după statutul


socio-economic al gospodăriei, pe medii........................................................................................................................................ 77
Share of cash expenditure in consumption expenditure by social-economic status of household and area..................77

5.13 Structura cheltuielilor de consum după tipul gospodăriei şi pe medii................................................................................. 78


Structure of consumption expenditure by household type and area.........................................................................................78

5.14 Repartizarea cheltuielilor de consum după numărul de copii în gospodărie.................................................................... 79


Distribution of consumption expenditure by number of children in household.....................................................................79

5.15 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum după numărul de copii în gospodărie, pe medii............... 79
Share of cash expenditure in consumption expenditure by number of children in household and area..........................79

5.16 Structura cheltuielilor de consum după numărul de copii în gospodărie, pe medii....................................................... 80


Distribution of consumption expenditure by number of children in household and area....................................................80

5.17 Structura cheltuielilor de consum după mărimea gospodăriei............................................................................................... 81


Structure of consumption expenditure by household size............................................................................................................81

5.18 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum după mărimea gospodăriei...................................................... 81


Share of cash expenditure in consumption expenditure by household size.............................................................................81

5.19 Structura cheltuielilor de consum după mărimea gospodăriei şi pe medii........................................................................ 82


Structure of consumption expenditure by household size and area..........................................................................................82

5.20 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei ..................................................................................... 83


Distribution of consumption expenditure by age of household head . .....................................................................................83

5.21 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei şi pe medii............................................................... 83


Distribution of consumption expenditure by age of household head and area......................................................................83

5.22 Structura cheltuielilor de consum după sexul capului gospodăriei ..................................................................................... 84


Distribution of consumption expenditure by sex of household head . ......................................................................................84

7
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.23 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei şi pe medii............................................................... 85


Distribution of consumption expenditure by sex of household head and area.......................................................................85

5.24 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta şi sexul capului gospodăriei....................................................................... 86


Distribution of consumption expenditure by age and sex of household head........................................................................86

5.25 Structura cheltuielilor de consum după nivelul de studii al capului gospodăriei............................................................. 87


Distribution of consumption expenditure by education level of household head..................................................................87

5.26 Structura cheltuielilor de consum după nivelul de studii al capului gospodăriei şi pe medii...................................... 87
Distribution of consumption expenditure by education level of household head and area................................................87

5.27 Structura cheltuielilor de consum pe quintile şi medii .............................................................................................................. 88


Distribution of consumption expenditure by quintiles and area.................................................................................................88

5.28 Structura cheltuielilor de consum pe decile .................................................................................................................................. 90


Structure of consumption expenditure by deciles ..........................................................................................................................90

5.29 Structura cheltuielilor de consum pe decile şi medii ................................................................................................................. 90


Structure of consumption expenditure by deciles and area.........................................................................................................90

5.30 Structura cheltuielilor de consum ..................................................................................................................................................... 92


Structure of consumption expenditure..............................................................................................................................................92

5.31 Structura cheltuielilor de consum în mediul urban..................................................................................................................... 94


Structure of consumption expenditure in urban area....................................................................................................................94

5.32 Structura cheltuielilor de consum în mediul rural........................................................................................................................ 96


Structure of consumption expenditure in rural area......................................................................................................................96

5.33 Repartizarea cheltuielilor pentru produse alimentare după tipul cheltuielilor, pe medii . ........................................... 98
Distribution of food expenditure by type of expenditure and area.............................................................................................98

5.34 Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti, pe medii................................................................................................................ 99


Purchasing power of cash income, by area.......................................................................................................................................99

5.35 Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti, pe zone ................................................................................................................ 99


Purchasing power of cash income, by zones....................................................................................................................................99

VI. Condiţiile de trai...................................................................................................................................................101


living conditions................................................................................................................................................... 101

6.1 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe medii ...................................................................................................................102


Main characteristics of dwellings, by area..................................................................................................................................... 102

6.2 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe zone......................................................................................................................103


Main characteristics of dwellings, by zones................................................................................................................................... 103

6.3 Suprafaţa locuibilă a locuinţelor, pe medii ...................................................................................................................................104


Living floor space of dwellings, by area.......................................................................................................................................... 104

6.4 Suprafaţa locuibilă a locuinţelor, pe zone......................................................................................................................................104


Living floor space of dwellings, by zones........................................................................................................................................ 104

6.5 Repartizarea gospodăriilor după numărul de camere, pe medii .........................................................................................105


Distribution of households, by number of rooms and area....................................................................................................... 105

6.6 Repartizarea gospodăriilor după numărul de camere, pe zone............................................................................................105


Distribution of households, by number of rooms and zones..................................................................................................... 105

6.7 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute, pe medii.......................................................................106


Distribution of households by dwellings size and area............................................................................................................... 106

6.8 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute, pe zone.........................................................................106


Distribution of households by dwellings size and zones............................................................................................................. 106

6.9 Repartizarea gospodăriilor cu copii după mărimea locuinţelor deţinute..........................................................................107


Distribution of households with children by dwellings size....................................................................................................... 107

8
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.10 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute...........................................................................................107


Distribution of households by dwellings size................................................................................................................................. 107

6.11 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei..........................................................................................................................108


Distribution of households by dwelling type................................................................................................................................. 108

6.12 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, după tipul locuinţei........................................................................................108


Average living floor space per person, by dwelling type............................................................................................................. 108

6.13 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei şi mărimea gospodăriei..........................................................................109


Distribution of households by dwelling type and household size............................................................................................ 109

6.14 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, după mărimea gospodăriei, pe medii ....................................................109
Living floor space per person, by household size and area........................................................................................................ 109

6.15 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei şi numărul de copii în gospodărie......................................................110


Distribution of households by dwelling type and number of children in household........................................................... 110

6.16 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, după numărul de copii în gospodărie, pe medii ................................110
Living floor space per person, by number of children in household and area....................................................................... 110

6.17 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe quintile şi decile...............................................................................................111


Main characteristics of dwellings, by quintiles and deciles........................................................................................................ 111

6.18 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, pe decile.............................................................................................................112


Average living floor space per person, by deciles.......................................................................................................................... 112

6.19 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute, pe quintile şi decile..................................................112


Distribution of households by dwelling size, quintiles and deciles........................................................................................... 112

6.20 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, pe quintile şi mediu . .....................................................................................113


Living floor space per person, by quintiles and area.................................................................................................................... 113

6.21 Nivelul de bunăstare al gospodăriilor, după tipul gospodăriei, pe medii..........................................................................113


Level of welfare of households, by household type and area.................................................................................................... 113

6.22 Nivelul de bunăstare al gospodăriilor, pe zone...........................................................................................................................114


Level of welfare of households, by zones........................................................................................................................................ 114

6.23 Diferenţierea nivelului de bunăstare al gospodăriilor, după statutul socio-economic al gospodăriei....................115


Variations in level of welfare of households, by social-economic status of household....................................................... 115

6.24 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe medii...........................................................................115


Household equipment with durable goods, by area................................................................................................................... 115

6.25 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe zone.............................................................................116


Household equipment with durable goods, by zones................................................................................................................. 116

6.26 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe medii...........................................................................116


Households equipment with durable goods, by area.................................................................................................................. 116

6.27 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe zone.............................................................................117


Households equipment with durable goods, by zones............................................................................................................... 117

6.28 Repartizarea bunurilor de folosinţă îndelungată după durata de exploatare..................................................................117


Distribution of durable goods by period of use............................................................................................................................. 117

6.29 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, după mărimea gospodăriei, pe medii .................119
Households equipment with durable goods, by household size and area............................................................................. 119

6.30 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată,


după numărul de copii în gospodărie, pe medii ........................................................................................................................120
Households equipment with durable goods, by number of children in household and area........................................... 120

6.31 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe quintile, decile şi medii .......................................121
Households equipment with durable goods, by quintiles, deciles and area.......................................................................... 121

6.32 Ponderea gospodăriilor ce dispun de bunuri de folosinţă îndelungată, pe quintile şi medii.....................................122


Share of households in possession of durable goods, by quintiles and area...................................................................122

9
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.33 Aprecierea nivelului de trai, pe medii . ...........................................................................................................................................123


Assessment of the living standard, by area.................................................................................................................................... 123

6.34 Aprecierea nivelului de trai, pe zone ..............................................................................................................................................124


Assessment of the living standard, by zones.................................................................................................................................. 124

6.35 Aprecierea nivelului de trai după mărimea gospodăriei..........................................................................................................125


Assessment of the living standard by household size.................................................................................................................. 125

6.36 Aprecierea nivelului de trai după numărul de copii în gospodărie......................................................................................126


Assessment of the living standard by number of children in household................................................................................ 126

6.37 Aprecierea nivelului de trai după statutul socio-economic al gospodăriei.......................................................................127


Assessment of the living standard by social-economic status of household......................................................................... 127

6.38 Aprecierea nivelului de trai pe quintile şi decile..........................................................................................................................128


Assessment of the living standard by quintiles and deciles....................................................................................................... 128

6.39 Aprecierea nivelului de trai al gospodăriei după caracteristicile locuinţelor . .................................................................129


Assessment of the living standard of household by dwelling characteristics . ..................................................................... 129

6.40 Aprecierea nivelului de trai al gospodăriei după posesia mărfurilor de folosinţă îndelungată . ..............................130
Assessment of the living standard of household by possession of durable goods .............................................................. 130

VII. CONSUMUL PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN GOSPODĂRIE......................................................................................131


HOUSEHOLD FOOD CONSUMPTION........................................................................................................................... 131

7.1 Consumul principalelor produsele alimentare pe medii ........................................................................................................132


Main food consumption by area...................................................................................................................................................... 132

7.2 Consumul principalelor produsele alimentare pe zone ..........................................................................................................132


Main food consumption by zones.................................................................................................................................................... 132

7.3 Consumul produselor alimentare după numărul de copii în gospodărie..........................................................................132


Food consumption by number of children in household . ......................................................................................................... 132

7.4 Consumul produselor alimentare după mărimea gospodăriei..............................................................................................133


Food consumption by household size............................................................................................................................................. 133

7.5 Consumul produselor alimentare după statutul socio-economic al gospodăriei..........................................................133


Food consumption by social-economic status of household.................................................................................................... 133

7.6 Consumul produselor alimentare pe quintile..............................................................................................................................134


Food consumption by quintiles......................................................................................................................................................... 134

7.7 Consumul produselor alimentare exprimat în calorii şi factori nutritivi, pe medii ........................................................134
Food consumption in calories and nutritive factors, by area.................................................................................................... 134

7.8 Consumul produselor alimentare exprimat în calorii şi factori nutritivi, pe zone . ........................................................134
Food consumption in calories and nutritive factors, by zones.................................................................................................. 134

7.9 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe medii .............................................................................................135


Caloric contribution of main food products, by area.................................................................................................................. 135

7.10 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe zone ...............................................................................................135


Caloric contribution of main food products, by zones................................................................................................................ 135

7.11 Aportul principalelor produse obţinute din activitatea individuală agricolă


în total consum de produse alimentare, pe medii . ...................................................................................................................136
Contribution of main products obtained from individual agricultural activity
in the total food consumption, by area........................................................................................................................................... 136

10
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

I
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey
I
Descrierea generală a cercetării
General Description of Survey

11
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Obiectivele cercetării. Cercetarea bugetelor Survey objectives. The Household Budget Survey
gospodăriilor casnice (CBGC) este un studiu selectiv, (HBS) is a nationally representative survey that
care are drept scop determinarea multiaspectuală a provides information on living standards in Moldova
nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor through the collection of households income and
şi cheltuielilor, precum a indicatorilor nemonetari cu consumption data, as well as non-monetary indicators
referire la educaţie, sănătate, activitate economică, covering education, health, employment, housing,
condiţii de trai, bunuri de folosinţă durabilă şi asset ownership, and self-assessed living conditions.
aprecierea nivelului de trai de către populaţie.
I

Information obtained from this survey is used primarily


Informaţia obţinută în baza acestei cercetări este to monitor living standards, but also to calculate the
utilizată în principal pentru determinarea nivelului de weights for the Consumption Price Index, and the
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

trai al populaţiei, dar şi pentru calcularea ponderilor households final consumption (providing various
pentru Indicele Preţurilor de Consum şi consumului estimates for the national accounts). More specifically
final al gospodăriilor. În contextul măsurării nivelului de for monitoring living conditions, the HBS is used to
trai al populaţiei, CBGC este utilizată pentru calcularea calculate poverty lines and poverty measures and
pragului sărăciei şi a indicatorilor, care caracterizează generate poverty profiles that describe poverty
sărăcia, fiind posibilă şi evaluarea impactului a diferitor characteristics and assessing how policies and
programe şi reforme asupra situaţiei socio-economice programs affect the socio-economic situation of the
a populaţiei. population.

Sfera de cuprindere. În cercetare sunt incluse toate Coverage. The survey covers all persons from
persoanele din cadrul gospodăriilor individuale individual households randomly selected from the
selectate aleator de pe teritoriul ţării. Nu sunt cuprinse territory of the country. The survey does not include
în cercetare persoanele care locuiesc în unităţile persons living in institutions such as prisons, resorts,
instituţionale precum închisorile, sanatoriile, casele old people’s homes, orphanages, hostels etc., except
pentru bătrîni, orfelinatele, căminele studenţeşti etc., for workers’ hostels that are included in the survey.
excepţie fiind căminele muncitoreşti care sunt incluse
în cercetare.

Instrumentarul cercetării. Pentru colectarea Survey tools. The main household questionnaire and
informaţiei sunt utilizate Chestionarul principal the household dairy form are used for the collection
al gospodăriei şi Registrul gospodăriei. Adiţional of information. The guidelines for questionnaire
sunt folosite instrucţiunea de completare, fişa non- recording, the non-responses form, the list of selected
răspunsurilor, lista gospodăriilor selectate, scrisoarea households and the letter addressed to the household
către gospodărie. are also used.

Metode de înregistrare a datelor. Se utilizează Method of registration of data. Two methods are
două metode de înregistrare a datelor: interviul used for data registration: interviews and self-recording.
şi autoînregistrările. În chestionarul principal al The main household questionnaire records data
gospodăriei înregistrarea datelor se face pe bază de by means of interviews and the diary records data
interviu, iar Registrul gospodăriei fiind completat through a self-recording by households.
nemijlocit de către gospodării.
The main household questionnaire involves
Completarea chestionarului principal presupune discussions held with each member of the household,
întreţinerea unor discuţii cu fiecare membru al and if this is not possible, the information is obtained
gospodăriei, iar dacă aceasta nu este posibil, from the head of the household, husband/wife or
informaţiile sunt obţinute de la capul gospodăriei, another adult who can offer complete information
soţ/soţie sau altă persoană adultă care poate oferi about the members of the household and about the
informaţii complete despre celelalte persoane din household as a whole.
gospodărie, cît şi despre gospodărie în ansamblu.
The household diary is filled in by an adult member
Completarea registrului gospodăriei se efectuează of the household who is available to keep correct
de către un membru adult al gospodăriei care este daily records or at as short an interval as possible. If
disponibil să facă înregistrări corecte, zilnice sau la due to some objective reasons the members of the
perioade cît mai scurte de timp. În caz dacă membrii household (old or sick people) are not able to record
gospodăriei nu sunt în stare să efectueze parţial sau data themselves, either partially or integrally, the
integral autoînregistrări din motive obiective (bătrîni, interviewer shall collect data by means of interview.
bolnavi etc.) înregistrarea datelor se face pe bază de
interviu de către anchetator.

12
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Perioada de referinţă. Perioada pentru care se Reference period. One calendar month is the period
înregistrează datele în Chestionarul principal al during which data are recorded in the main household
gospodăriei şi Registrul gospodăriei este luna questionnaire and the household diary, for some type
calendaristică, iar pentru unele categorii de mărfuri li of goods and services as a reference period the last 6
servicii inclusiv şi ultimele 6 - 12 luni. to 12 months are used as well.

Perioada de înregistrare. Chestionarul principal Recording period. The main household questionnaire
al gospodăriei se completează pe parcursul a celor is filled in during three compulsory visits made by the

I
trei vizite obligatorii efectuate de către operatorul interviewer to the household. The household diary is
de interviu la domiciliul gospodăriei. Registrul composed of two parts: the first part is filled in during
gospodăriei este format din două părţi: prima se the first fortnight, and the second part during the next

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


completează în primele două săptămîni ale lunii, iar a fortnight.
doua parte în următoarele două săptămîni.

Eşantionare. Anual pentru Cercetarea Bugetelor Sampling. The net sample for Household Budget
Gospodăriilor Casnice este utilizat un eşantion net de Survey consists of 9768 households, annually.
9768 gospodării.
The sample it is a probabilistic one and is representative
Eşantionul este unul probabilistic reprezentativ la nivel for the whole country, residence areas and statistical
naţional, pe medii de reşedinţă şi pe zone statistice: zones: North, Centre, South and mun. Chişinău
Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău.
For sampling was used a complex probabilistic two
Pentru CBGC este utilizat un sondaj complex stages design.
probabilistic, în două trepte (bistadial).
Sample frame:
Baza de sondaj: - 1st stage – PSUs created (2nd level of administrative
- la I etapă - UPE-urile create (unităţi administrativ units)
teritoriale de nivelul II) - 2nd stage – Census lists (2004) and lists of private
- la II etapă - listele de la Recensământul populaţiei electricity consumers
2004 combinate cu listele obţinute de la furnizorii
de energie electrică Sample size: 1ststage - 129 PSUs, 2nd stage - 2442
households quarterly.
Volumul eşantionului: la I etapă - 129 UPE-uri, iar la a II
etapă trimestrial - 2442 gospodării. Sampling procedure:
- 1st stage – sampling with probabilities proportional
Metoda de eşantionare: to size (PPS) in each strata;
- la I etapă - sondaj stratificat proporţional utilizînd - 2nd stage – simple random sample (SRS) of
procedeul de extragere cu probabilităţi inegale households in each PSU.
proporţionale cu mărimea UPE-urilor;
- la II etapă - sondaj simplu aleatoriu fără revenire. Rotation scheme:
- 1st stage – starting with 2008 year about 20% of
Schema de rotaţie: PSUs will be annually replaced;
- la I etapă, anual, începând cu anul 2008 circa 20 % - 2nd stage – one half of households will participate
din UPE-uri vor fi înlocuite cu altele noi; in the survey during the 5 consecutive years and
- la a II etapă de eşantionare schema de rotaţie the rest of households will be replaced with the
presupune participarea pe parcursul a 5 ani new ones.
consecutivi a jumătate din gospodării ce au nimerit
în eşantion. Cealaltă jumătate va fi compusă din
gospodării noi.

Organizarea cercetării. Pentru efectuarea activităţilor Survey organization. Teams usually composed
de colectare, verificare, introducere şi transmitere of 2-4 interviewers and 1 supervisor/operator are
a datelor sunt organizate echipe în teren, care de organized in the field to carry out the collection, back
regulă sunt formate din 2-4 operatori de interviu şi un check, data input and transmission of data. There are
controlor/operator. În total în cercetare sunt încadraţi 150 interviewers in total involved in the survey who
150 operatori de interviu care colectează informaţia în collect information from 28 urban localities and 97
cele 28 localităţi urbane şi 97 rurale selectate aleator rural localities selected randomly for this purpose.
pentru acest scop. Pentru verificarea, introducerea There are 27 regional statistical centres equipped with
şi transmiterea informaţiei la sediul central al BNS în computers which input and transmit data to the NBS
teren activează 27 centre dotate cu echipament tehnic headquarter and provide services to the surveyed

13
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

şi care deservesc localităţile cercetate din vecinătate. localities from the neighbourhood. The task of each
Sarcina ce revine fiecărui anchetator este de 4 interviewer is to visit 4 households monthly in rural
gospodării lunar pentru localităţile din mediul rural, 6 area, 6 households in towns and 10 households in big
– oraşe mici şi 10 în oraşe mari (Chişinău şi Bălţi). cities (Chisinau and Balti).
I
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

14
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

SUMAR SUMMARY

Caracteristica gospodăriilor. Conform datelor Cercetării Household composition. According to the Household
Bugetelor Gospodăriilor Casnice mărimea medie a Budget Survey data, the average size of a household
unei gospodării a constituit 2,6 persoane. Repartizarea accounts for 2.6 persons. The distribution of households by
gospodăriilor casnice după numărul de persoane în number of persons in the household reveals a predominance
gospodărie relevă o preponderenţă a gospodăriilor formate of households set of 1-2 persons (52.8%); the households of

I
din 1-2 persoane (52,8%), gospodăriile din 4 şi mai multe 4 and more persons represent 26.1% of the total number of
persoane fiind prezentate în proporţie de 26,1% din households. The households with numerous members (4
total gospodării. Gospodăriile numeroase (4 şi mai multe and more persons) are characteristic especially for the rural

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


persoane) sunt caracteristice în special pentru mediul rural, area, and the less numerous households are characteristic
iar cele mai puţin numeroase pentru mediul urban. for the urban area.

Din total gospodării, 39,3% au în întreţinere copii sub 18 About 39.3% of the total number of households have
ani, din care 52,9% au un copil, 35,9% - doi copii, iar 11,2% children under 18 years old, of which 52.9% have one child,
- trei şi mai mulţi copii. Gospodăriile cu 3 şi mai mulţi copii 35,9% - two children, and 11.2% - three and more children.
sunt caracteristice mediului rural, ponderea acestora fiind The households with 3 and more children are characteristic
de 6,0% faţă de 2,3%. În mediul urban cele mai frecvente for the rural area, their share being of 6.0% as compared
sunt cazurile gospodăriilor cu un singur copil, 23,6% faţă de to 2.3% in urban area. The cases of households with one
18,6% în mediul rural. child are more characteristic for the urban area, 23.6% as
compared to 18.6% in rural area.
În funcţie de tipul gospodăriei, se constată o preponderenţă
a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (23,8%), Depending on the type of household, it may be
după care urmează cuplurile familiale fără copii (19,7%) acknowledged a predominance of one-person households
şi alte gospodării cu copii (19,0%). Cuplurile familiale cu (23.8%), followed by couples with no children (19.7%)
copii constituie 16,6% din total gospodării, iar gospodăriile and other households with children (19.0%). The family
formate dintr-un singur părinte cu copii – 3,7%. couples with children represent 16.6% of the total number
of households, and the mono-parental households with
Gruparea după statutul socio-economic al capului children account for 3.7%.
gospodăriei, evidenţiază ponderi mai mari pentru
gospodăriile capul cărora este angajat în sectorul non- When grouping the households by the socio-economic
agricol (33,3%) şi pensionari (36,5%). Totodată, gospodăriile status of the household heads, the households with heads
persoanelor angajate în sectorul agricol constituie respectiv employed in the non-agricultural sector (33.3%) and
17,5%, iar gospodăriile de întreprinzători - 0,5% din total pensioners (36.5%) prevail. At the same time, the households
gospodării. with persons employed in the agricultural sector account for
17.5% and the households of businessmen represent 0.5%
Nivelul de bunăstare al membrilor gospodăriei depinde of the total number of households.
nemijlocit de activitatea economică şi sursa principală de
venit a populaţiei. Fiecare a patra persoană a indicat drept The wellbeing status of the household members depends
sursă de venit plăţile sociale, după care urmează lucrul directly on the economic activity and the main income
remunerat în sectorul non-agricol (25,2%) şi activităţile pe sources of the population. One in four persons indicates the
cont propriu în sectorul agricol (11,0%). social benefits as the main income source, being followed by
a job remunerated in the non-agricultural sector (25.2%) and
own-account activities in the agricultural sector (11.0%).

Veniturile gospodăriilor. Veniturile medii disponibile pe Household income. The average disposable income per
o persoană constituie 1188,6 lei lunar. Principala sursă de person accounts for a monthly amount of 1188.6 lei. The main
formare a veniturilor disponibile este activitatea salariată source for the disposable income is the wage-remunerated
(42,9%), fiind urmată de veniturile din prestaţiile sociale cu activity (42.9%), being followed by the incomes coming from
14,9% (din care 12,8% pensiile) şi veniturile din activitatea social benefits with 14.9% (of which 12.8% representing
individuală agricolă (10,5%). Transferurile din afara ţării pensions) and incomes from individual agricultural activity
contribuie la formarea veniturilor disponibile în proporţie (10.5%). The transfers from abroad contribute with 19.1% to
de 19,1%. build the disposable income.
Structura veniturilor disponibile diferă pe categorii, fiind The structure of the disposable incomes differs by categories,
dependentă de caracteristicile socio-demografice ale depending on the socio-demographical characteristics
gospodăriilor şi mediu de reşedinţă. Astfel, în mediul rural of the households and the area of residence. Thus, the
veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie disposable incomes of the population from rural area
987,0 lei pe o persoană în lună, iar în mediul urban – 1463,6 account in average for a monthly amount of 987.0 lei per
lei. person; while in urban area – for 1463.6 lei.
Nivelul mediu al veniturilor disponibile a fost depăşit de The average level of the disposable incomes was exceeded by
gospodăriile conduse de angajaţii în sectorul non-agricol the households led by employees from the non-agricultural

15
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

(+24%), precum şi de întreprinzători (+44,8%), dar nu a sector (+24%), as well as entrepreneurs (+44.8%); but could
putut fi atins de pensionari (-17,4%), persoanele angajate not be reached by pensioners (-17.4%), persons employed
în sectorul agricol (-21,7%) şi lucrătorii pe cont propriu în in the agricultural sector (-21.7%) and own-account workers
agricultură (-31,2%). in agriculture (-31.2%).

În funcţie de numărul de persoane în gospodărie se constată Depending on the number of persons in the households,
o scădere a veniturilor pe măsura creşterii numărului de a decrease of incomes may be acknowledged when the
persoane în gospodărie. Gospodăriile formate dintr-o number of persons in the household increases. The one-
singură persoană au dispus de venituri de 2 ori mai mari person households receive incomes which are two times
I

comparativ cu cele din 5 şi mai multe persoane, În valori higher than the incomes received by the households with
absolute aceste extreme au înregistrat valori de 1536,5 5 and more persons. In absolute figures, these extremes
lei în medie pe o persoană pentru gospodăriile formate registered an average value of 1536.5 lei per person for the
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

dintr-o singură persoană şi 807,8 lei pentru persoanele din one-person households and 807.8 lei for the households
gospodăriile cu 5 şi mai multe persoane. with 5 and more persons.

Prestaţiile sociale sunt principala sursă de venit pentru Social benefits represent the main income source for the
persoanele solitare (29,7% din total venituri disponibile), lonely persons (29.7% of the total of disposable incomes),
dat fiind faptul că majoritatea din acestea sunt pensionari. because the majority of them are pensioners. The main
Pentru gospodăriile formate din 2 şi mai multe persoane income source for the households of two and more persons
sursa principală de venit este activitatea salariată, fiind is the wage-remunerated activity, being followed by the
urmata de venitul din activitatea individuală agricolă. income from the individual agricultural activity.

Pe medii de reşedinţă, se denotă diferenţe semnificative Significant differences are identified when analyzing the
în sursa principală de venit a gospodăriilor. Veniturile din main income source by area of residence. The incomes from
activitatea salariată au contribuit la formarea veniturilor the wage-remunerated activities contribute with 56.5% to
disponibile în proporţie de 56,5% în cazul gospodăriilor din build the disposable income of the households from urban
mediul urban, iar cazul celor din rural - cu 28,0%. Totodată, area, and only with 28.0% - from rural area. At the same time,
veniturile din activitatea individuală agricolă este o sursă the incomes for the individual agricultural activity represent
importantă de venit pentru gospodăriile din mediul rural an important income source for the households from rural
(20,7% din total venituri disponibile). area (20.7% of the total of disposable incomes)

Distribuţia gospodăriilor pe quintile, scoate în evidenţa The distribution of the households by quintiles points out
decalajul dintre păturile cel mai bine şi mai puţin asigurate. the gap between the best and the least assured segments
Astfel, venitul mediu lunar al unei persoane din quintilă I of the population. Thus, the monthly average income
(20% populaţia cel mai puţin asigurată) a însumat 608,0 of a person from the I quintile (20% of the least assured
lei faţă de 2097,8 lei pentru persoanele din quintila V (20% population) accounted for 608.0 lei as compared to 2097.8 lei
populaţia cel mai bine asigurată). Veniturile persoanelor for the persons from the V quintile (20% of the best assured
din quintila I sunt de 2 ori mai mici comparativ cu media population). The incomes of the persons from the I quintile
veniturilor pe total ţară, iar veniturile celor din quintila V are two times lower than the national average income, and
au depăşit media pe ţară de 1,8 ori. În funcţie de mărimea the incomes of the persons from the V quintile are 1.8 times
medie a veniturilor constatăm, că sub media veniturilor pe higher than the national average income. It may be noted
total ţară sunt situate practic 60% din totalul populaţiei. that practically 60% of the total number of population are
under the national average income.
Decalaje semnificative sunt înregistrate şi în structura
veniturilor. Dacă veniturile persoanelor din quintila I sunt Significant discrepancies are also registered in the income
preponderent formate din salarii şi prestaţii sociale (35,2% structure. While the incomes of the persons from the I quintile
şi 22,4%), atunci în cazul quintilei V veniturile salariale sunt are mainly set from salaries and social benefits (35.2% and
mai semnificative (49,4%), iar transferurile din afara ţării fiind 22.4%), the V quintile benefits mainly from salaries (49.4%),
următoarea după importanţă sursă de venit (22,4%). being followed by transfers from abroad (22.4%).

După tipul veniturilor distingem venituri băneşti (88,4% din The analysis of the income types makes a distinction between
total venituri disponibile) şi venituri în natură (11,6%), care the monetary incomes (88.4% of the total disposable
reprezintă contravaloarea consumului din sursele proprii. income) and the in-kind ones (11.6%) which represent an
Ponderea veniturilor în natură în total venituri disponibile equivalent value for own sources consumption. The share
oscilează de la 3,4% în mediul urban pînă la 20,6% pentru of in-kind incomes in the total of disposable income ranges
persoanele din mediul rural, dat fiind că gospodăriile from 3.4% in urban area up to 20.6% in rural area, as the
din mediul rural îşi asigură o bună parte din necesarul de rural households ensure a good part of their needs for food
produse alimentare din activităţile agricole practicate. products from the agricultural activities they practice.

Rolul veniturilor în natură este cu atît mai important cu cît The role of the in-kind incomes increases alongside with the
gospodăriile au un număr mai mare de membri sau copii. increase of household members or children number. When
În cazul grupării gospodăriilor pe quintile, constatăm grouping the households by quintiles, it may be noted that
că veniturile în natură au ponderi tot mai reduse odată the in-kind incomes decrease while heading towards the
cu înaintarea spre categoriile de gospodării mai bine households which are better assured.
asigurate.

16
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor. În cea mai mare Household consumption expenditures. The household
parte, structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor este consumption expenditures are mainly influenced by the
influenţată de nivelul veniturilor disponibile. Cheltuielile de level of the disposable incomes. The average monthly
consum medii lunare pe o persoană au însumat 1227,5 lei. consumption expenditures account for 1227.5 lei per person.
Cu un nivel mai mare a cheltuielilor se evidenţiază mediul The urban area registers a higher value for consumption
urban în care acestea au înregistrat valoarea de 1475,2 lei, expenditures – 1475.2 lei, while the rural area registers an
iar în mediul rural veniturile populaţiei au însumat 1045,8 amount of 1045.8 lei per month.
lei lunar.
The most of consumptions are meant to cover the needs with

I
Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii food products (40.2%), being followed by expenditures for
necesarului de consum alimentar (40,2%), după care urmează dwelling maintenance (16.3%), clothes and shoes (12.7%).
cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei (16,3%), îmbrăcăminte The other expenditures were meant for medical care and

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


şi încălţăminte (12,7%). Celelalte cheltuieli au avut drept health assistance (5.6%), transportation and communication
destinaţie îngrijirea medicală şi sănătate (5,6%), transport şi (4.9% each), equipping the dwelling place (4.8%) etc.
comunicaţie (cîte 4,9%), dotarea locuinţei (4,8%), etc.
The structure of the consumption expenditures is determined
Structura cheltuielilor de consum este determinată şi also by the area of residence. Thus, while the rural households
de mediul de reşedinţă al gospodăriei. Astfel, în timp ce direct the main part of their expenses towards the food
gospodăriile din mediul rural îşi orientează cea mai mare products (42.7%), the urban households dedicated for such
parte a cheltuielilor spre produsele alimentare (42,7%), în needs only 37.8% of their consumption expenses, thus
mediul urban ponderea pentru aceste cheltuieli este de having the possibility the make some additional expenses
37,8%, fiind posibilă efectuarea unor cheltuieli adiţionale for different non-food goods and services.
pentru diverse mărfuri nealimentare şi servicii.
The grouping of households by the socio-economic status
Gruparea gospodăriilor după statutul socio-economic, indică indicated significant differences in expenditures’ level and
diferenţieri semnificative în nivelul şi structura cheltuielilor, structure. The majority of households cannot ensure a
pentru o mare parte din acestea ne fiind posibilă asigurarea sufficient consumption of products and services. The lowest
unui consum suficient de produse şi servicii. Cele mai mici level of expenditures is registered among the households of
cheltuieli sunt înregistrate în cazul gospodăriilor de fermieri, farmers, workers in the agricultural sector and pensioners. At
lucrători ai sectorului agricol şi pensionari. Totodată, the same time, these households allocate a bigger share for
aceste gospodării alocă şi cel mai mult pentru consumul food consumption (about 50% of the total of consumption
alimentar (circa 50% din total cheltuieli de consum), pe cînd expenditures); while the households of entrepreneurs and
gospodăriile de întreprinzători şi salariaţi în sectorul non- employees in the non-agricultural sector allocate to such
agricol alocă nu mai mult de 35% din cheltuielile lunare. needs up to 35% of their monthly expenses.

Cheltuielile de consum ale gospodăriei sunt puternic Households’ consumption expenditures are strongly
influenţate şi de mărimea acesteia, în deosebi în cazul influenced by their size, especially in case of households
gospodăriilor numeroase. Dacă în gospodăriile cu o singură with numerous members. While the one-person households
persoană cheltuielile medii lunare pe o persoană constituie spend on monthly basis an average of 1596.5 lei per
1596,5 lei, atunci pentru cele care au în componenţa sa 5 şi persons; in the households with 5 and more members –
mai multe persoane, cheltuielile sunt aproape de două ori these expenses are two times lower (879.1 lei). The same
mai mici (879,1 lei). Aceeaşi tendinţă este înregistrată şi în trend is registered when analyzing the households from the
funcţie de numărul de copii în gospodărie: o gospodărie number of children point of view: a household with only
cu numai un copil în întreţinere cheltuie în medie pe o one child spends in average 1.5 times more per person than
persoană de 1,5 ori mai mult decît o gospodărie cu 3 şi mai a household with 3 and more children.
mulţi copii.
The average monthly expenditures in the country were
Cheltuielile medii lunare pe total ţară au fost depăşite doar exceeded by the households of 3 and more persons, while
de gospodăriile formate din cel mult 3 persoane, celelalte the rest of households register lower levels of expenditures.
înregistrînd niveluri mai inferioare. Principalele destinaţii The main destinations of the expenditures, regardless of the
ale cheltuielilor, indiferent de mărimea gospodăriei, rămîn household’s size, continue to be for food products, non-food
a fi pentru produse alimentare, mărfuri nealimentare şi goods and dwelling maintenance.
întreţinerea locuinţei.
The least assured households (quintile I) spend five times
Gospodăriile cel mai puţin asigurate (quintila I) cheltuie less than the best assured ones (quintile V). Every month,
de 5 ori mai puţin decît cele mai bine asigurate (quintila the population from the I quintile allocates 52.8% of the total
V). Pentru asigurarea consumului alimentar populaţia din consumption expenditures for food consumption, while the
quintila I alocă lunar 52,8% din total cheltuieli de consum, iar population from the V quintile spends only 30.8% of their
populaţia din quintila V – 30,8% din cheltuielile de consum monthly consumption expenditures for food.
lunare.

Condiţiile de trai. Condiţiile de locuit reprezintă un indice Living conditions. The living conditions represent an
important al bunăstării populaţiei, acestea oferind persoanei important indicator of population’s wellbeing, as they
satisfacerea necesităţilor de ordin biologic, psihologic, social offer the person the possibility to satisfy his/her biological,
şi familial. psychological, social, and family needs.

17
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Din total gospodării, 96,6% deţin locuinţă personală. În About 96.6% of the total number of households have their
mediul urban, ponderea gospodăriilor care locuiesc în own dwelling places. The share of urban households living
locuinţe personale a constituit 93,1%, iar în mediul rural in their own dwellings accounts for 93.1%, while in rural area
99,4% deţin în proprietate o locuinţă şi doar 0,5% închiriază. about 99.4% of households own their houses and only 0.5%
Pe total, ponderea gospodăriilor care ocupă o locuinţă rent their dwelling places. In total, the share of households
în chirie este de 2,5%, aceste cazuri fiind mai frecvente în who rent out a dwelling accounts for 2.5%, with a higher
mediul urban (4,9%). frequency in urban area (4.9%).

Tipul de locuinţă cu cea mai mare răspîndire îl constituie Individual houses are the most popular type of dwelling and
I

casele individuale, în care se regăsesc 67,8% din totalul 67.8% of the total number of households have an individual
gospodăriilor, proporţie determinată în principal de house, especially in rural area where 96.8% of households
mediul rural unde 96,8% din gospodării locuiesc în case live in individual houses. In urban area, 64.9% of households
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

individuale. În mediul urban, 64,9% din gospodării locuiesc live in apartments and about 31% live in individual houses.
în apartamente şi aproximativ 31% în case individuale.
When analyzing the dwelling space from the number of
Din punct de vedere al numărului camerelor de locuit se rooms’ point of view, it may be noted that 63.1% of the total
constată, că 63,1% din total gospodării dispun de locuinţe number of households live in dwellings with 2-3 rooms,
formate din 2-3 camere, iar 29,2% locuiesc în 4 şi mai multe while 29.2% live in dwellings with 4 and more rooms. The
camere. În mediul urban predomină gospodăriile care urban area is dominated by households living in dwellings
dispun de locuinţe din 2 camere de locuit, constituind 40,6% with 2 rooms – about 40.6% as compared to 20.2% of rural
faţă de 20,2% în mediul rural, în care predomină gospodăriile households that mainly live in dwellings with more rooms.
cu multe camere. Astfel, din total gospodării care deţin Thus, almost half of households that have dwellings with 4
locuinţe cu 4 şi mai multe camere aproape jumătate sunt and more rooms reside in rural localities.
din localităţile rurale.
The average dwelling space per person accounts for 22.4
Suprafaţa locuibilă ce revine în medie la o persoană a sq.m., and in average there is one person per one living
constituit 22,4 m.p., iar la o cameră de locuit în medie room. When analyzing this indicator by area of residence,
revine cîte o persoană. Pe medii de reşedinţă, se constată some difference may be noted: 18.2 sq.m. of dwelling space
o diferenţiere a acestui indicator de la 18,2 m.p. suprafaţa per person in urban area, and up to 25.6 sq.m. – in case of
locuibilă pe o persoană în mediul urban pînă la 25,6 m.p în rural area.
cazul gospodăriilor din mediul rural.
The equipping of the dwelling place with the main
Dotarea locuinţei cu principalele comodităţi reflectă gradul facilities reflects the comfort level of the housing fund.
de confort al fondului locativ. Astfel, cea mai mare parte Thus, the majority of urban households benefit from a
a gospodăriilor din mediul urban beneficiază de un şir de number of indoor facilities (hot water, has supply, sewerage
utilităţi în interiorul locuinţei (reţele de apă caldă, încălzire, network, sanitary block, etc.). Such indoor facilities are not
gaze din reţea, grup sanitar, canalizare, etc.), ceea ce nu este characteristic for rural households.
specific mediului rural.
Electricity is accessible for 99.8 of households, this being
Iluminarea electrică este accesibilă pentru 99,8% din a characteristic for all the localities of the country, while
gospodării, aceasta fiind caracteristică pentru toate the other comfort facilities are less accessible for the rural
localităţile tării, celelalte facilităţi de confort sunt mai puţin households. In urban area, about 83.7% of households
accesibile gospodăriilor din mediul rural. În mediul urban, have access to the water supply installations; over 70%
83,7% din gospodării au acces la instalaţiile de alimentaţie have sanitary blocks and sewerage supply; and 76.3%
cu apă, peste 70% dispun de grup sanitar, instalaţie de have bathrooms or showers. In case of rural households
canalizare, iar 76,3% dispun de baie sau duş. În cazul the situation is different: only 13.9% have dwelling places
gospodăriilor din mediul rural doar 13,9% dispun de locuinţe equipped with water supply installations, less than 4% have
racordate la instalaţiile de alimentaţie cu apă, mai puţin de sanitary blocks within the house, and 2.6% have sewerage
4% dispun de grup sanitar în interiorul locuinţei şi 2,6% au installations.
instalaţie de canalizare.
When talking about the dwellings’ equipping with domestic
Comparativ cu gospodăriile din mediul urban, a căror appliances, modern devices and machines, it may be noted
locuinţe sunt mai bine dotate cu obiecte electrocasnice, that urban households are better equipped than the rural
maşini şi aparatură modernă, cele din mediul rural au o ones. Thus, if in urban area we have a situation of an average
dotare mai inferioară. Astfel, dacă în mediul urban, la 100 of 97 TV sets per 100 households, then in rural area the
gospodării revin în medie 97 televizoare, atunci în mediul situation is of an average of 89 TV sets per 100 households.
rural acestora le revine doar 89 televizoare. Cu frigidere About 93 out of 100 urban households and only 72 out of
sunt dotate 93 gospodării din 100 în mediul urban, în cel 100 rural households have refrigerators. The number of
rural doar 72. Numărul de autoturisme la 100 de gospodării cars per 100 households varies between 20 cars in urban
variază între 20 în mediul urban şi 15 în cel rural, unde mai area and 15 cars in rural area, where they use bicycles more
frecvente sunt bicicletele. frequently.
Consumul produselor alimentare. Consumul alimentar Food consumption. The average daily food consumption
mediu zilnic ale unei persoane a fost de 2203 calorii, of a person accounted for 2203 calories. The main products
preponderent în consumul populaţiei fiind pîinea şi used by the population for consumption are bread and
produsele de panificaţie cu aport caloric de 44,1%. breadstuffs with a caloric contribution of 44.1%

18
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Consumul anual de pîine şi produse de panificaţie a fost The annual consumption of bread and breadstuffs registered
în medie de 113,6 kg/persoană, cu variaţii semnificative an average of 113.6 kg/person, with significant variations
de la 129,6 kg/persoană pentru pensionari pînă la 76,3 kg/ from 129.6 kg/person for pensioners up to 76.3 kg/person
persoană pentru întreprinzători. for entrepreneurs.

Consumul de carne şi produse din carne, echivalent carne The consumption of meat and meat products, equivalent of
proaspătă, a fost în medie de 30,7 kg/persoană, cel mai fresh meat, accounted for an average of 30.7 kg/person, the
mare consum fiind înregistrat în gospodăriile din mediul highest consumption being registered for urban households,
urban, gospodăriile de întreprinzători şi gospodăriile mai households of entrepreneurs, and households with fewer

I
puţin numeroase. În mediul urban populaţia consumă de members. In urban area, the population also consumes more
asemenea mai multe produse lactate, peşte şi fructe, iar în dairy products, fish and fruits, while the rural households
rural predomină consumul de cartofi, pîine şi produse de consume more potatoes, bread and breadstuffs, vegetal oil.

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


panificaţie, uleiul vegetal.
The analysis of the food products consumption by quintiles
Consumul produselor alimentare pe quintile evidenţiază points out a dependency on the population’s financial
dependenţa dintre acesta şi resursele financiare ale resources. The most significant discrepancies between the
populaţiei. Decalajele cele mai semnificative dintre consumul consumption of the least assured population and the best
populaţiei cel mai puţin asigurate şi cel mai bine asigurate, assured one are registered in the consumption of meat, milk
fiind înregistrate la consumul de carne, lapte şi produse din and dairy products, eggs, vegetables and melons.
lapte, ouă, legume şi bostănoase.

Aprecierea nivelului de trai. Din total gospodării, 64,2% Self-assessment of welfare. About 64.2% of the total
apreciază nivelul de trai ca fiind satisfăcător, 11,9% ca fiind number of households assessed their living standard as a
bun sau foarte bun, iar restul gospodăriilor şi-au apreciat satisfactory one; 11.9% - as good or very good, and the rest
nivelul de bunăstare ca fiind unul nesatisfăcător. Totodată, of the households assessed their level of wellbeing as being
fiecare a doua gospodărie consideră că nu au intervenit unsatisfactory. One in two households considers that no
careva schimbări în nivelul de bunăstare al acestora, 12,1% changes occurred in their level of wellbeing, 12.1% consider
consideră ca şi-au îmbunătăţit situaţia în 2008, iar fiecare a that they have improved their living standard as compared
treia gospodărie consideră ca o duce mai rău faţă de anul with the situation registered in 2008, and one in three
precedent. households considers that it has a worse situation than in
the previous year.
Veniturile realizate de către populaţiei au determinat în
mare măsură capacitatea de achitare a principalelor servicii The incomes obtained by the population determine their
comunale. Dificultăţi la achitarea energiei electrice au fost ability to pay for the main utility services. Thus, about 22.1%
menţionate de către 22,1% gospodării, circa 33,0% au of households mentioned having difficulties in paying
indicat că întîmpină greutăţi la achitarea gazelor naturale. for electricity and 33.0% - in paying for natural gas. The
Achitarea serviciilor de încălzire a locuinţelor s-a dovedit a payments for the heating services proved to be the biggest
fi cea mai mare povară pentru gospodării, dat fiind că circa burden for the households, as two thirds of households
două treimi din gospodării au menţionat această problemă. mentioned this problem.

19
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Eroarea de sondaj a principalilor estimatori


Sampling errors of the main estimates

Tabelul 1. Veniturile disponibile ale populaţiei pe medii


(valoarea estimată a indicatorului ± eroarea limita admisă, lei)
I

Table 1. Structure of disposable income, by area (estimates ± marginal standard errors)

Venituri disponibile
Disposable income
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

Total Urban Rural


lei % lei % lei %
Venituri disponibile
(medii lunare pe o persoană, lei)
1188,6 ± 4,5 (A) 1463,3 ± 5,3 (B) 987,0 ± 6,3 (B)
Disposable income
(average monthly per capita, lei)
Activitatea salariată
509,6 ± 8,7 (B) 827,0 ± 8,2 (B) 276,7 ± 9,3 (B)
Employment
Activitatea individuală agricolă
125,1 ± 13,8 (C) 17,2 ± 30,2 (E) 204,3 ± 12,3 (C)
Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă
89,6 ± 18,2 (D) 129,4 ± 20,9 (E) 60,4 ± 35,3 (F)
Self-employment in non-agricultural sector
Venit din proprietate
3,2 ± 75,0 (F) 6,3 ± 81,8 (F) 0,9 ± F
Property income
Prestatii sociale
176,9 ± 4,7 (A) 198,5 ± 7,7 (B) 161,1 ± 5,5 (B)
Social payments
Alte venituri
284,1 ± 13,4 (C) 284,8 ± 16,7 (D) 283,7 ± 21,6 (E)
Other incomes

Tabelul 2. Veniturile disponibile ale populaţiei pe zone


(valoarea estimată a indicatorului ± eroarea limita admisă, lei)
Table 2. Structure of disposable income, by zones (estimates ± marginal standard errors)

Venituri disponibile
Disposable income
Nord Centru Sud Chişinău
North Centre South Chisinau
lei % lei % lei % lei %
Venituri disponibile
(medii lunare pe o persoană, lei)
1079,0 ± 7,8 (B) 1045,8 ± 7,7 (B) 974,0 ± 7,0 (B) 1683,8 ± 7,0 (B)
Disposable income
(average monthly per capita, lei)
Activitatea salariată
341,7 ± 15,1 (D) 350,3 ± 12,2 (C) 324,1 ± 8,6 (B) 1076,5 ± 8,2 (B)
Employment
Activitatea individuală agricolă
161,3 ± 22,7 (E) 170,4 ± 19,9 (D) 139,2 ± 18,4 (D) 10,8 ± 92,2 (F)
Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă
Self-employment in non-agricultural 74,1 ± 23,3 (E) 94,6 ± 40,6 (F) 53,9 ± 38,6 (F) 132,8 ± 32,3 (E)
sector
Venit din proprietate
1,7 ± F 0,9 ± F 0,9 ± F 10,0 ± 99,0 (F)
Property income
Prestatii sociale
188,4 ± 7,3 (B) 149,7 ± 7,2 (B) 173,4 ± 5,5 (B) 198,6 ± 13,1 (C)
Social payments
Alte venituri
311,7 ± 28,5 (E) 279,9 ± 21,1 (E) 282,5 ± 22,5 (E) 255,1 ± 28,0 (E)
Other incomes

20
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Tabelul 3. Cheltuielile de consum ale populaţiei pe medii


(valoarea estimată a indicatorului ± eroarea limita admisă, lei)

I
Table 3. Structure of consumption expenditure, by area (estimates ± marginal standard errors)

Consumption expenditure

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


Cheltuieli de consum

Total Urban Rural

lei % lei % lei %

Cheltuieli de consum
(medii lunare pe o persoană, lei)
1227,5 ± 5,5 (B) 1475,2 ± 7,4 (B) 1045,8 ± 5,8 (B)
Consumption expenditure
(average monthly per capita, lei)

Produse alimentare
493,7 ± 3,4 (A) 557,8 ± 4,4 (A) 446,7 ± 4,0 (A)
Food

Băuturi alcoolice, tutun


22,9 ± 8,8 (B) 19,7 ± 12,2 (C) 25,3 ± 12,2 (C)
Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte
156,1 ± 9,2 (B) 173,3 ± 12,0 (C) 143,6 ± 13,7 (C)
Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei
199,8 ± 8,6 (B) 228,5 ± 12,2 (C) 178,8 ± 11,6 (C)
Household maintenance

Dotarea locuinţei
58,9 ± 19,3 (D) 60,2 ± 31,6 (E) 58,0 ± 20,6 (E)
Dwelling equipment

Îngrijire medicala si sănătate


68,5 ± 14,2 (C) 85,6 ± 20,7 (E) 55,9 ± 12,6 (C)
Medical care and health

Transport
59,6 ± 12,3 (C) 88,1 ± 14,5 (C) 38,7 ± 17,7 (D)
Transport

Comunicaţii
60,1 ± 6,5 (B) 79,4 ± 8,4 (B) 46,0 ± 8,6 (B)
Communication

Agrement
26,1 ± 19,8 (D) 44,8 ± 21,1 (E) 12,4 ± 26,6 (E)
Entertainment

Învăţămînt
5,1 ± 33,3 (E) 9,7 ± 35,0 (E) 1,7 ± F
Education

Hoteluri, restaurante, cafenele, etc.


28,4 ± 19,4 (D) 55,3 ± 19,2 (D) 8,7 ± 36,0 (F)
Hotels, restaurants, cafes, etc.

Diverse
48,2 ± 12,0 (C) 72,9 ± 14,2 (C) 30,0 ± 12,9 (C)
Miscellaneous

21
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Tabelul 4. Cheltuielile de consum ale populaţiei pe zone


(valoarea estimată a indicatorului ± eroarea limita admisă, lei)
Table 4. Structure of consumption expenditure, by zones (estimates ± marginal standard errors)
I

Cheltuieli de consum
Consumption expenditure
Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

lei % lei % lei % lei %

Cheltuieli de consum
(medii lunare pe o persoană, lei)
1094,2 ± 7,5 (B) 1088,7 ± 7,4 (B) 1073,1 ± 8,7 (B) 1698,7 ± 9,3 (B)
Consumption expenditure
(average monthly per capita, lei)

Produse alimentare
454,6 ± 5,3 (B) 467,1 ± 4,9 (A) 454,5 ± 5,7 (B) 609,4 ± 6,3 (B)
Food

Băuturi alcoolice, tutun


14,7 ± 17,3 (D) 32,9 ± 14,4 (C) 21,0 ± 16,5 (D) 22,6 ± 17,5 (D)
Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte
153,6 ± 19,5 (D) 144,5 ± 19,7 (D) 117,0 ± 15,8 (D) 206,1 ± 12,1 (C)
Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei
195,8 ± 13,2 (C) 182,5 ± 13,7 (C) 187,0 ± 15,2 (D) 237,0 ± 20,1 (E)
Household maintenance

Dotarea locuinţei
59,5 ± 29,3 (E) 43,5 ± 18,0 (D) 66,6 ± 30,9 (E) 70,9 ± 45,5 (F)
Dwelling equipment

Îngrijire medicala si sănătate


60,2 ± 16,0 (D) 56,7 ± 17,5 (D) 58,9 ± 21,8 (E) 101,6 ± 29,1 (E)
Medical care and health

Transport
35,0 ± 22,1 (E) 48,9 ± 23,5 (E) 52,8 ± 51,1 (F) 110,2 ± 9,8 (B)
Transport

Comunicaţii
53,7 ± 10,9 (C) 49,4 ± 12,4 (C) 48,9 ± 10,7 (C) 91,0 ± 12,2 (C)
Communication

Agrement
15,6 ± 22,4 (E) 15,0 ± 28,1 (E) 18,4 ± 46,3 (F) 59,8 ± 26,2 (E)
Entertainment

Învăţămînt
2,2 ± F 2,0 ± 68,4 (F) 4,2 ± F 13,4 ± 34,2 (E)
Education

Hoteluri, restaurante, cafenele, etc.


11,1 ± 66,4 (F) 13,1 ± 42,1 (F) 9,2 ± 51,8 (F) 85,5 ± 17,5 (D)
Hotels, restaurants, cafes, etc.

Diverse
38,0 ± 19,0 (D) 32,9 ± 21,5 (E) 34,5 ± 13,8 (C) 91,4 ± 16,3 (D)
Miscellaneous

22
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Tabelul 5. Criteriile de stabilire a calităţii estimatorilor


Table 5. Criteria used for establishing estimator’s quality

I
Coeficientul de variaţie al
Simbolul de calitate estimatorului Explicarea calităţii estimatorului

Descrierea generală a cercetării / General Description of Survey


Quality symbol The coefficient of the estimator Quality label
variation

Sub 5% Excelent
A
Less than 5% Excelent

Foarte bun
B 5% - 10%
Very good

Bun
C 10% - 15%
Good

Acceptabil
D 15% - 20%
Acceptable

Poate fi utilizat cu precauţie


E 20% - 35%
Must be used with care

Peste 35% Volum insuficient pentru obţinerea estimatorilor de încredere


F
More than 35% Too few observations, the estimator is not reliable

Erorile de sondaj au fost calculate cu probabilitatea de 95%.


The sampling errors were computed with a probability of 95%.

23
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

II a rr yy
II

G ll oo ss ss a
G
//
Glosar

o ss aa rr
G ll o
G
Glossary

25
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Prin gospodărie casnică, ca unitate de observare, se înţele- A household, as observation unit, means either one person
ge un grup de persoane înrudite sau nu, care trăiesc împre- living separately, keeping the house alone, or a group of
ună şi au un buget comun sau persoana care locuieşte şi se persons, not necessarily related, living at the same address
gospodăreşte separat şi nu aparţine altei gospodării. with common budget.

Capul gospodăriei este persoana care are cel mai mare ve- Household head is the person with the largest income and
nit, iar în cazul cînd este dificil de determinat contribuţia fie- in the case where it is difficult to determine the contribution
cărui membru în formarea bugetului gospodăriei drept cap of each member to the formation of the household budget
al gospodăriei este considerată persoana declarată şi recu- the household head is considered the person declared and
noscută ca atare de către ceilalţi membri ai gospodăriei. recognized as such by other members of the household.
Membrii ai gospodăriei se consideră persoanele prezente Household members are considered the persons currently
în gospodărie sau temporar absente (plecate în alte localităţi residing in the household or temporarily absent (traveling
în vacanţă, la rude, internate în spital etc.). Nu se consideră to other localities, on vacation, visiting relatives, in hospitals
II

drept membru al gospodăriei oaspeţii, persoanele angajate or elsewhere). Guests, temporary household workers and
temporar în gospodărie, persoanele care locuiesc cu chirie şi tenants having a separate budget shall not be considered
au un buget separat. household members.
G lo ssa r y

Gospodărie cu copii se consideră gospodăriile în compo- Household with children is a household comprising chil-
nenţa cărora sunt copii în vîrstă de pînă la 18 ani. dren under the age of 18.
Statutul social-economic al gospodăriei se stabileşte în The social-economic status to which the household be-
funcţie de sursa principală de venit a capului gospodăriei. longs is defined depending on the main source of income of
/

În baza acestei determinări sînt posibile următoarele cate- the household head. According to this classification, there
Glos ar

gorii: are the following possible categories:


Fermieri – gospodăriile pentru care principala sursă de Farmers – households whose heads have their main
venit al capului gospodăriei este activitatea individuală source of income from individual agricultural activity;
agricolă;
Employees in agricultural sector – households whose
Lucrători ai sectorului agricol – gospodăriile pentru care
heads have their main source of income from remuner-
principala sursă de venit al capului gospodăriei este
ated agricultural activity;
munca remunerată în sectorul agricol;
Employees in non-agricultural sector – households whose
Lucrători ai sectorului non-agricol – gospodăriile pentru
heads have their main source of income from remuner-
care principala sursă de venit al capului gospodăriei este
ated non-agricultural activity;
munca remunerată în sectorul non-agricol;
Pensioners – households whose heads have pensions as
Pensionari – gospodăriile pentru care principala sursă de
main source of income;
venit al capului gospodăriei este pensia;
Self-employers – are defined as households whose heads
Întreprinzători – gospodăriile pentru care principala sur-
să de venit al capului gospodăriei sînt veniturile obţinu- have their own business in non-agricultural sector as
te din diverse activităţi pe cont propriu în sectorul non- main source of income (trade, business, handicrafts
agricol (comerţ, business, meşteşugărit etc.); etc.);

Alte – gospodăriile pentru care principala sursă de venit Others – other households whose heads have their main
al capului gospodăriei sunt diverse prestaţii sociale, ve- source of income from various social benefits, property
nituri din proprietate, remitenţe şi alte venituri. income, remittances and other incomes.

Veniturile şi cheltuielile populaţiei sunt exprimate în Income and expenditure of population are expressed in
preţurile curente ale perioadei de referinţă, dinamicile pre- the current prices of the reference period and the trends
zentate ne fiind corelate la indicele mediu al preţurilor de presented are not correlated with the mean consumption
consum. Valorile absolute ale veniturilor şi cheltuielilor re- price index. The absolute values of income and expenditure
prezintă valori medii pe un membru al gospodăriei casnice represent mean values per household member being calcu-
fiind calculate prin divizarea veniturilor/cheltuielilor totale lated by dividing the total income/expenditure of the col-
ale colectivităţii la numărul de unităţi în colectivitatea dată. lectivity to the number of persons living in this collectivity.

Venitul disponibil reprezintă totalitatea mijloacelor bă- Disposable income is defined as the totality of cash and
neşti şi în natură provenite din activitatea salariată şi pe cont in-kind incomes received from salaried activity and self-em-
propriu, diverse beneficii sociale, de la realizarea producţiei ployment, various social benefits, sales of agricultural pro-
agricole din gospodăria auxiliară, venit din proprietate, alte duction from plots, property income, other current transfers
transferuri curente (inclusiv mărfurile şi sumele băneşti pri- (including goods received as a gift and gratuities).
mite gratis).

26
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Veniturile disponibile după sursa de formare pot fi bă- Disposable income by sources may be cash and in kind:
neşti şi în natură:
Cash income is defined as financial means received by
Veniturile băneşti reprezintă mijloacele băneşti încasate the population from various salaried activities or from
de către populaţie din diverse activităţi salariale sau pe self-employment, social payments, material support,
cont propriu, prestaţii sociale, ajutoare materiale, etc.; etc.

Veniturile în natură reprezintă atît contravaloarea consu- In-kind income represents both the equivalent value of
mului din resursele proprii ale gospodăriei (gospodăria the consumption from own sources of the household
auxiliară, stocuri, etc.), precum şi mărfurile primite gratis (near house plot, stocks etc.) and goods received free
de la locul de muncă (exclusiv drepturile salariale), de la of charge from the workplace (excluding the wage en-
locul de studii, de la persoane particulare, etc. Evalua- titlements), from educational institutions, individuals
rea în lei se efectuează la preţurile medii de cumpărare a etc. The estimation in Lei is made according to the mean
produselor în perioada de referinţă. purchase prices of goods in the reference period.

II
Venit din activitatea salariată se consideră veniturile înca- Income from employment consists of wages and salaries,
sate ca salarii, sporuri, prime, alte drepturi salariale prevă- fringe benefits, bonus and other wage entitlements stipu-
zute de lege sau prin contracte colective de muncă pentru

G lo ssa r y
lated by legislation or collective labor contracts for the time
timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru şi în cel really worked in normal schedule and overtime, as well as
suplimentar, precum şi alte drepturi salariale. La aceste veni- other wage entitlements. This income includes also the
turi se atribuie de asemenea şi contravaloarea produselor şi equivalent value of products and services supplied instead
serviciilor acordate în contul drepturilor salariale. of wage entitlements.

/
Income from self-employment in agriculture means the

Glos ar
Venit din activitatea individuală agricolă reprezintă ve-
net income received from the sales of the own agricultural
nitul net din vînzarea producţiei agricole proprii, precum şi
contravaloarea consumului provenit din resursele agricole products, as well as the equivalent value of the consump-
proprii. tion of own agricultural resources.

Venit din activitatea individuală non-agricolă se conside- Income from self-employment in non-agricultural sector
ră venitul net din diverse tipuri de activităţi non-agricole pe is defined as the net income received from self-employment
cont propriu. La aceste venituri se atribuie de asemenea şi in different types of non-agricultural activities. This income
sumele încasate de la realizarea produselor finite din activită- includes also the amounts received from the sales of fin-
ţile individuale de muncă, precum şi profitul obţinut de către ished products obtained from self-employment, as well as
populaţie în urma activităţilor de comerţ-intermediere. the profit made by the population from trade or brokerage
activities.

Venit din proprietate – mijloacele băneşti încasate de către Property income represents the financial assets owned by
populaţie în formă de dobînzi din depunerile bancare şi de the population such as interests from deposits and loans of-
la creditele oferite persoanelor fizice; dividende şi vînzări de fered by physical persons to the population; dividends and
acţiuni; rente de la darea în chirie a bunurilor, ce nu ţin de ac- shares receivable by shareholders; payments received for
tivitatea de producere (imobil, mijloace de transport, bunuri the leasing of goods not related to the production activity
de folosinţă îndelungată etc.). (real estate, means of transport, durable goods etc.).

Venit din prestaţii de protecţie socială cuprind pensiile Income from social payments includes old-age pension,
pentru limită de vîrstă, de invaliditate şi de urmaş; alocaţii disability insurance and family allowance; social allowances;
sociale; indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă; diver- unemployment benefit; various lump-sum compensations
se indemnizaţii unice (pentru naşterea copilului, în caz de (for baby birth, funerals of a relative, care of sick people); al-
deces, pentru îngrijirea bolnavilor); îngrijirea copilului în vîr- lowance paid for a child aged under 1,5 years, allowance for
stă de pînă la 1,5 ani, pentru copiii mamelor cu mulţi copii şi mothers with many children and single mothers with chil-
cele singuratice care au copii în vîrstă de pînă la 16 (18) ani; dren aged under 18 years; allowances for war veterans and
indemnizaţii pentru veterani şi văduve de război; burse; aju- widows; allowances for gas and other fuel, for other utilities
toare în caz de deces; compensaţii pentru gaze, combustibil etc.
şi alte servicii comunale etc.

Alte transferuri curente – mijloacele băneşti încasate de la Other current transfers are payments received from life in-
asigurarea vieţii, averii personale etc.; ajutoare unice acorda- surance, personal property insurance etc; alimonies; unique
te populaţiei de către diferite organizaţii. aids provided by various organizations to the population.

Alte venituri – pensii alimentare; mijloace băneşti şi mărfuri Other income – alimonies; gratuities and goods received
primite gratis, alte tipuri de venit. free of charge both for own consumption

Cheltuieli de consum – corespund cheltuielilor în bani şi Consumption expenditure includes cash and in-kind ex-
în natură pentru necesităţile de consum ale gospodăriei: penditure for consumption needs of the household; con-
produse alimentare consumate, procurarea mărfurilor neali- sumption of food products, purchase of industrial goods
mentare şi plata serviciilor. and payment of utilities.

27
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Cheltuieli pentru produse alimentare – totalitatea cheltu- Food expenditure represents the total expenditure for the
ielilor pentru cumpărarea produselor alimentare consuma- procurement of food products for consumption, as well as
te, precum şi contravaloarea consumului uman de produse the equivalent value of the consumption of food products
alimentare din resursele proprii ale populaţiei. from the own resources of the population.

Cheltuieli pentru băuturi alcoolice, articole de tutunge- Expenditure for alcoholic beverages and tobacco prod-
rie – totalitatea cheltuielilor pentru cumpărarea băuturilor ucts – total expenditure for the procurement of alcoholic
alcoolice, a tutunului şi accesoriilor pentru fumat, precum şi beverages, tobacco and smoking accessories, as well as the
contravaloarea consumului de aceste produse din resursele equivalent value of the consumption of such products from
proprii ale populaţiei. the own resources of the population.
Cheltuieli pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – tota- Clothing and footwear expenditure is the total expendi-
litatea cheltuielilor pentru procurarea îmbrăcămintei şi a ture for the procurement of clothing and footwear, as well
încălţămintei, precum şi cheltuielile efectuate pentru plata as the costs of services related to their manufacture and re-
II

serviciilor ce ţin de confecţionarea şi repararea acestora. pair.


Cheltuieli pentru întreţinerea locuinţei – totalitatea chel- Household maintenance expenditure is the total expend-
tuielilor efectuate pentru chirie, energie, apă şi alte servicii
G lo ssa r y

iture for rent, electricity, water and other utilities, as well as


comunale, precum şi cheltuielile ce ţin de amenajare şi re- the costs of dwelling refurbishment and renovation.
paraţie a locuinţei.

Cheltuieli pentru dotarea locuinţei – totalitatea cheltu- Dwelling equipment expenditure is the total expendi-
ielilor efectuate pentru dotarea şi înzestrarea locuinţei cu ture for the equipment of the dwelling with various durable
/

diverse mărfuri de folosinţă îndelungată, articole de menaj, goods, housekeeping articles, as well as the cost of services
Glo s a r

precum şi plata serviciilor ce ţin întreţinerea acestora. for their maintenance.


Cheltuieli pentru îngrijire medicală şi sănătate – totali- Medical care and health expenditure is the total expendi-
tatea cheltuielilor efectuate pentru procurarea medicamen- ture for the procurement of pharmaceutical products, medi-
telor, aparatelor medicale, obiectelor de sanitarie şi igienă, cal appliances and equipment, sanitary and hygiene objects,
plata serviciilor medicale şi a tratamentului spitalizat. cost of out-patient services and hospital services.
Cheltuielile pentru transport – totalitatea cheltuielilor Transport expenditure is the total expenditure for the pro-
efectuate pentru procurarea mijloacelor de transport auto- curement of vehicles, spare parts and accessories, cost of
moto, piese de schimb, servicii ce ţin de deservirea şi repa- maintenance and repair services, as well as the cost of vari-
rarea acestora, precum şi plata diverselor servicii de trans- ous transport services.
port.

Cheltuieli pentru comunicaţii – totalitatea cheltuielilor Communication expenditure is the total expenditure for
efectuate pentru achitarea serviciilor poştale, de telecomu- postal and telecommunication services, as well as the costs
nicaţie, precum şi cheltuielile ce ţin de deservirea aparatelor incurred for the maintenance of telecommunication equip-
de telecomunicaţie. ment.

Cheltuieli pentru agrement – totalitatea cheltuielilor efec- Entertainment expenditure is the total expenditure for
tuate pentru procurarea obiectelor de menire social-cultura- the procurement of objects with social and cultural destina-
lă, pentru odihnă şi sport; a producţiei imprimate (manuale, tion, for recreational and sporting services; printed products
material didactic, ziare, articole de birotică etc.); plata diferi- (books, didactic material, newspapers, stationery etc.); cost
tor activităţi culturale şi a serviciilor de turizm etc. of various cultural activities and tourism services etc.

Cheltuieli pentru învăţămînt – totalitatea cheltuielilor Education expenditure is the total expenditure for the
efectuate pentru obţinerea unui nivel de învăţămînt, pre- graduation of an educational institution, as well as the pay-
cum şi plăţile pentru diverse activităţi extraşcolare şi servicii ments made for various extra-curriculum activities and tui-
de mediere. tion services.

Cheltuieli pentru hoteluri, restaurante, cafenele etc. – Expenditure for hotels, restaurants, cafes etc. means the
totalitatea cheltuielilor efectuate pentru cazare şi alimenta- total expenditure for accommodation and meals provided
re în afara gospodăriei în diferite localuri specializate. by various specialized establishments other than the house-
hold.
Alte cheltuieli – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru Other expenditure is the total expenditure for the procure-
procurarea articolelor de igienă şi cosmetică, articolelor de ment of articles and products for personal hygiene and care,
galanterie; plăţile efectuate pentru asigurarea vieţii, imobi- haberdashery; payments made forthe insurance of life, real
lului, mijloacelor de transport etc.; banii de buzunar; mijloa- estate, means of transport etc.; pocket money; gratuities of-
cele băneşti oferite ca cadou unor persoane particulare etc.
fered to some individuals etc.

28
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţi- Purchasing power of cash income of the population char-
ei caracterizează capacitatea de procurare cantitativă a unor acterizes the capacity to buy some quantities of product on
produse în baza veniturilor băneşti realizate de către popu- the basis of cash incomes received by the population in the
laţie în perioada de referinţă. reference period.

Repartizarea membrilor gospodăriilor casnice după mă- Distribution of household members according to the size
rimea venitului disponibil realizat de un membru al gospo- of the disposable income received by a household member
dăriei casnice caracterizează gradul de diferenţiere a bunăs- characterizes different welfare degrees of the population
tării materiale a populaţiei şi reprezintă un indicator numeric and represents a numerical index (share) of the population
(cota-parte) a populaţiei grupate după anumite intervale ale classified according to some ranges of the disposable in-
mărimii venitului disponibil. come.

Repartizarea volumului venitului disponibil după diferite Distribution of disposable income by different population
grupe de populaţie se exprimă prin cota-parte a volumului groups is represented by the share of the total amount of

II
total al venitului disponibil, ce revine fiecărei grupe procen- the disposable income due to each percentage group (20%)
tuale (a cîte 20%) ale populaţiei distribuite după mărimea of the population distributed by the mean value in ascend-
medie a cheltuielilor de consum realizate în medie de un ing order of the consumption expenditure borne on aver-

G lo ssa r y
membru al gospodăriei casnice. age by a household member.

Coeficientul concentrării veniturilor (coeficientul Gini) Income concentration coefficient (Gini coefficient) meas-
stabileşte gradul de deviere a repartizării efective ale ve- ures the extent to which the distribution of income/con-
niturilor/cheltuielilor după grupe egale de populaţie de la sumption expenditure among individuals or households
deviates from a perfectly equal distribution. The statistical

/
linia repartiţiei uniforme a veniturilor/cheltuielilor. Mărimea
value of the index varies between 0 and 1, zero represents

Glo s a r
statistică a indicelui variază de la 0 la 1, egalîndu-se cu 0 –
egalitate totală a veniturilor/ cheltuielilor la toate grupele de perfect equality of income/expenditure of all population
populaţie; la 1 – inegalitatea totală, cînd tot venitul/cheltu- groups and 1 perfect inequality, in case where the whole
income/expenditure belongs to one person.
ielile aparţine unei persoane.

Raportul dintre veniturile populaţiei mai mult şi mai pu- Ratio between tne incomes of the most and least pros-
ţin asigurate este un indicator numeric ce arată de cîte ori perous population is a numeric indicator specifying how
veniturile populaţiei cel mai bine asigurate (quintila V) de- much tne incomes of the most prosperous population
păşesc veniturile celei mai puţin asigurate (quintila I). (quintile V) exceed the incomes of the least prosperous pop-
ulation (quintile I).

Consumul alimentar mediu anual pe locuitor în unităţi Average annually per capita food consumption repre-
naturale reprezintă cantitatea de produse alimentare des- sents the quantity of food products intended actually for
tinate efectiv consumului uman, indiferent de forma în care human consumption, regardless of consumption form (raw
se consumă (brută sau prelucrată) şi sursa de aprovizionare or processed) and supply source (food stores, market, own
(magazine alimentare, piaţa, resurse proprii agricole etc.). agricultural stocks etc.).
Consumul mediu anual pe o persoană se calculează ca ra-
portul dintre volumul produselor consumate şi numărul The average annually per capita food consumption is cal-
efectiv al persoanelor ce au consumat produsul dat (se iau culated as the proportion between the volume of products
în consideraţie şi oaspeţii). Datele referitor la consumul ali- consumed and the real number of people who consumed
the said product (including guests). Data on food consump-
mentar al populaţiei nu cuprind alimentaţia în afara gospo-
tion of the population do not include catering services pro-
dăriei (cantină, restaurant etc.).
vided by canteens, restaurants etc.

Consumul alimentar exprimat în calorii şi substanţe nu- Food consumption expressed in calories and nutritive
tritive (proteine, lipide, glucide) se calculează în mediu pe substances (proteins, lipids, glucides) is calculated on aver-
locuitor/zi în baza datelor privind consumul produselor ali- age per habitant/day based on food consumption data ex-
mentare în unităţi naturale şi a coeficienţilor de compoziţie pressed in measurement units and coefficients of chemical
chimică a produselor alimentare. composition of foodstuffs.

Decilă – este una din cele nouă valori ce divizează seria de A decile is one of the nine variate values which divide the
frecvenţe în zece părţi egale, astfel încît, primele 10% (decila total frequency into ten parts, thus the first 10% (decile I)
I) reprezintă populaţia cu cele mai mici cheltuieli, iar ultime- represents the population with the smallest expenditure
le 10% (decila X) cu cele mai mari cheltuieli. and the last 10% (decile X) – the largest expenditure.

Bunuri de folosinţă îndelungată se consideră toate bunu- Durable goods are all goods acquired and owned by house-
rile aflate în posesia gospodăriei şi care se află în stare de holds that are in good functioning or will be repaired in the
funcţionare sau urmează a fi reparate în viitorul apropiat. next future.

29
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Cameră de locuit se consideră încăperea de locuit cu o su- Living room is a space with a living floor of at least four
prafaţă de cel puţin 4 m.p. care primeşte direct sau indirect square meters that is directly or indirectly lightened by nat-
lumină naturală. Nu se consideră camere de locuit bucătări- ural light. Kitchens, lobbies, bathrooms, pantries and toilet
ile, coridoarele, camerele de baie, cămările şi alte spaţii au- rooms should not be considered as rooms.
xiliare.

Suprafaţă de locuit în medie pe o persoană reprezintă The average per person living floor area is the sum of the
suprafaţa tuturor camerelor de locuit determinată pe baza area of all habitable rooms of the dwelling measured to the
dimensiunilor interioare ale încăperilor divizată la numărul inner surface of the rooms divided by the number of people
de persoane ce locuiesc în locuinţele respective. living in these dwellings.

Zone statistice: Regions:

Mun. Chişinău – oraşul Chşinău şi suburbiile care intră în Mun. Chisinau – sity of Chsinau and suburbs which are part
II

componenţa municipiului. of the municipality.

Nord – raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Soroca, North – rayons (districts): Briceni, Edinet, Ocnita, Donduseni,
Drochia, Râşcani, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Şoldăneşti şi mun. Soroca, Drochia, Riscani, Glodeni, Falesti, Floresti, Soldanesti
G lo ssa r y

Bălţi. and mun. Balti.

Centru – raioanele Ungheni, Teleneşti, Rezina, Orhei, Călă- Center – rayons (districts): Ungheni, Telenesti, Rezina, Orhei,
raşi, Nisporeni, Străşeni, Criuleni, Dubăsari, Anenii-Noi, Ialo- Calarasi, Nisporeni, Straseni, Criuleni, Dubasari, Anenii-Noi,
veni şi Hînceşti. Ialoveni and Hincesti.
/
Glos ar

Sud – raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca, Căuşeni, Şte- South – rayons (districts): Leova, Cimislia, Basarabeasca, Ca-
fan Vodă, Cantemir, Taraclia, Cahul, UTA Găgăuzia. useni, Stefan Voda, Cantemir, Taraclia and Cahul, UTA Gaga-
uzia.

30
III

Characteristics of the Households


Caracteristica gospodăriilor

Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds III


ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.1 Mărimea medie a gospodăriei, după principalele caracteristici


Average size of households, by main characteristics

persoane persons

Numărul mediu Numărul mediu Numărul mediu


Mărimea de copii
de bărbaţi de femei
medie
Average number Average numbers Average number
Average size
of males of females of children

Total gospodării 2,6 0,9 1,1 0,6 All households

Mediu Area
urban 2,5 0,8 1,2 0,5 urban
rural 2,7 0,9 1,1 0,7 rural
III

Statutul socio-economic Social-economic status


fermieri 3,2 1,1 1,1 1,0 farmers
angajaţi în sectorul agrar employees in agricultural
3,1 1,0 1,2 0,9
sector
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

angajaţi în sectorul non- employees in non-


2,9 1,0 1,2 0,7
agrar agricultural sector
întreprinzători 3,5 1,3 1,3 1,0 self-employers
pensionari 2,0 0,7 1,1 0,3 pensioners
alţii 2,9 0,8 1,0 1,1 others

Mărimea gospodăriei Household size


1 persoană 1,0 0,3 0,7 0,0 1 person
2 persoane 2,0 0,8 1,0 0,1 2 persons
3 persoane 3,0 1,0 1,2 0,8 3 persons
4 persoane 4,0 1,3 1,4 1,4 4 persons
5 persoane şi peste 5,5 1,5 1,8 2,3 5 persons and more

Tipul gospodăriei Household type


o singură persoană 1,0 0,3 0,7 - single person
cuplu familial fără copii 2,0 1,0 1,0 - couple without children
cuplu familial cu copii 3,7 1,0 1,0 1,7 couple with children
single parent with
părinte singur cu copii 2,5 0,1 0,9 1,5
children
other households with
alte gospodării cu copii 4,2 1,1 1,5 1,6
children
other households
alte gospodării fără copii 2,9 1,3 1,5 -
without children

Gospodării cu copii Households with children


cu 1 copil 3,3 1,0 1,3 1,0 1 child
cu 2 copii 4,1 0,9 1,2 2,0 2 children
cu 3 copii şi peste 5,7 0,9 1,3 3,4 3 children and more
fără copii 1,9 0,8 1,1 - without children

Quintile Quintiles
I 3,4 1,1 1,2 1,1 I
II 2,9 0,9 1,2 0,8 II
III 2,6 0,9 1,1 0,6 III
IV 2,4 0,8 1,1 0,5 IV
V 2,2 0,8 1,0 0,4 V

32
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.2 Mărimea medie a gospodăriilor, pe zone


Average size of households, by zones
procente percentage

Numărul mediu de Numărul mediu Numărul mediu de copii


Mărimea medie bărbaţi de femei
Average number of
Average size Average number of Average numbers
males of females children

Total gospodării 2,6 0,9 1,1 0,6 All households

Zone Zones
Nord 2,5 0,8 1,1 0,6 North
Centru 2,7 0,9 1,1 0,7 Centre
Sud 2,8 0,9 1,1 0,7 Suoth
Chişinău 2,6 0,8 1,2 0,5 Chisinau

III
3.3 Numărul mediu de copii în gospodărie, pe mediu şi decile
Average number of children in household, by area and deciles

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


persoane / persons

1,4

1,2

0,8

0,6
0,4

0,2

0
I II III IV V VI VII VIII IX X
decile / deciles

Total Urban Rural

3.4 Distribuţia gospodăriilor, după mărime şi mediu


Distribution of households, by size and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 All households


din care, formate din: of which, consisting of:
1 persoană 23,8 24,0 23,8 1 person
2 persoane 29,0 29,4 28,7 2 persons
3 persoane 21,1 24,0 18,9 3 persons
4 persoane 16,5 16,5 16,4 4 persons
5 persoane şi peste 9,6 6,1 12,2 5 persons and more

33
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.5 Distribuţia gospodăriilor după mărime, pe zone


Distribution of households by size and zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care, formate din: of which, consisting of:
1 persoană 25,2 23,3 22,1 24,0 1 person
2 persoane 31,4 26,6 28,6 28,8 2 persons
3 persoane 20,7 20,4 18,7 24,4 3 persons
4 persoane 14,5 18,2 17,5 16,1 4 persons
5 persoane şi peste 8,1 11,5 13,0 6,6 5 persons and more
III

3.6 Repartizarea gospodăriilor pe tipuri şi medii


Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

Distribution of households by type and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:
o singură persoană 23,8 24,0 23,8 single person
cuplu familial fără copii 19,7 18,7 20,5 couple without children
cuplu familial cu copii 16,6 17,2 16,1 couple with children
părinte singur cu copii 3,7 4,5 3,0 single parent with children
alte gospodării cu copii 19,0 15,3 21,8 other households with children
alte gospodării fără copii 17,2 20,3 14,8 other households without children

3.7 Repartizarea gospodăriilor pe tipuri şi zone


Distribution of households by type and zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care, formate din: of which, consisting of:
o singură persoană 25,2 23,3 22,1 24,0 single person
cuplu familial fără copii 23,0 18,3 19,5 17,3 couple without children
cuplu familial cu copii 15,4 17,7 14,3 18,5 couple with children
părinte singur cu copii 3,6 3,3 4,1 3,9 single parent with children
alte gospodării cu copii 16,8 22,3 24,8 13,5 other households with children
alte gospodării fără copii 16,1 15,2 15,1 22,8 other households without children

34
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.8 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic, pe medii


Distribution of households by social-economic status and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:
fermieri 11,7 1,6 19,7 farmers
angajaţi în sectorul agrar 5,8 1,6 9,1 employees in agricultural sector
angajaţi în sectorul non-agrar 33,3 51,1 19,3 employees in non-agricultural sector
întreprinzători 0,5 0,9 0,3 self-employers
pensionari 36,5 30,5 41,2 pensioners
alţii 12,2 14,4 10,6 others

III
Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds
3.9 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic, pe zone
Distribution of households by social-economic status and zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:
fermieri 13,8 18,0 13,7 0,2 farmers
angajaţi în sectorul agrar 6,9 6,0 10,0 0,7 employees in agricultural sector
angajaţi în sectorul non-agrar 24,4 26,9 24,1 59,1 employees in non-agricultural sector
întreprinzători 0,7 0,1 0,5 0,7 self-employers
pensionari 42,1 35,8 39,8 27,4 pensioners
alţii 12,1 13,1 11,8 11,8 others

3.10 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie, pe medii


Distribution of households by number of children in household and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which with:
cu 1 copil 20,8 23,6 18,6 1 child
cu 2 copii 14,1 11,2 16,3 2 children
cu 3 copii şi peste 4,4, 2,3 6,0 3 children and more
fără copii 60,7 62,9 59,1 without children

35
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.11 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie, pe zone


Distribution of households by number of children in household and zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:
cu 1 copil 18,5 20,3 21,6 23,5 1 child
cu 2 copii 13,2 17,1 15,7 10,6 2 children
cu 3 copii şi peste 4,0 5,8 6,1 2,0 3 children and more
fără copii 64,3 56,7 56,6 63,9 without children
III

3.12 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic şi mărimea gospodăriei


Distribution of households by social-economic status and household size
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

procente percentage

Numărul de persoane în gospodărie:


Total Number of persons in household:
Total
1 2 3 4 5+

Total gospodării 100,0 23,8 29,0 21,1 16,5 9,6 All households
fermieri 100,0 9,1 25,7 25,3 23,8 16,0 farmers
angajaţi în sectorul agrar 100,0 14,1 24,3 25,4 19,2 17,1 employees in agricultural sector
angajaţi în sectorul non-agrar 100,0 13,1 27,5 28,1 22,2 9,1 employees in non-agricultural sector
întreprinzători 100,0 2,4 9,3 37,1 40,1 11,2 self-employers
pensionari 100,0 41,8 35,1 10,2 6,7 6,3 pensioners
alţii 100,0 19,3 21,3 28,1 20,7 10,6 others

3.13 Repartizarea gospodăriilor după mărime şi statutul socio-economic al gospodăriei


Distribution of households by size and social-economic status of household

procente percentage

Numărul de persoane în gospodărie:


Total Number of persons in household:
Total
1 2 3 4 5+

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All households
din care: of which:
fermieri 11,7 4,5 10,4 14,1 17,0 19,7 farmers
angajaţi în sectorul agrar 5,8 3,4 4,8 6,9 6,7 10,3 employees in agricultural sector
angajaţi în sectorul non-agrar 33,3 18,2 31,5 44,2 44,8 31,8 employees in non-agricultural sector
întreprinzători 0,5 0,1 0,2 0,9 1,3 0,6 self-employers
pensionari 36,5 63,9 44,1 17,6 14,8 23,9 pensioners
alţii 12,2 9,9 9,0 16,3 15,4 13,6 others

36
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.14 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic


al gospodăriei şi numărul de copii în gospodărie
Distribution of households by social-economic status of household
and number of children in household

procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Total Number of children in household:
Total fără copii
1 2 3+
without children

Total gospodării 100,0 20,8 14,1 4,4 60,7 All households

fermieri 100,0 26,4 20,5 8,6 44,5 farmers

angajaţi în sectorul agrar 100,0 26,5 16,4 9,2 47,8 employees in agricultural sector

III
angajaţi în sectorul non-agrar 100,0 28,0 16,2 3,4 52,4 employees in non-agricultural sector

întreprinzători 100,0 37,7 23,6 3,0 35,7 self-employers

100,0

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


pensionari 9,4 5,7 1,8 83,0 pensioners
alţii 100,0 26,0 25,7 8,7 39,6 others

3.15 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii


şi statutul socio-economic al gospodăriei
Distribution of households by number of children and social-economic status of household

procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Total Number of children in household:
Total fără copii
1 2 3+
without children

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:

fermieri 11,7 14,9 17,0 23,1 8,6 farmers

angajaţi în sectorul agrar 5,8 7,4 6,7 12,1 4,5 employees in agricultural sector

angajaţi în sectorul non-agrar 33,3 44,9 38,2 25,4 28,7 employees in non-agricultural sector

întreprinzători 0,5 1,0 0,9 0,4 0,3 self-employers


pensionari 36,5 16,6 14,8 14,9 49,9 pensioners
alţii 12,2 15,3 22,4 24,1 8,0 others

37
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.16 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după tipul gospodăriei


Distribution of households by deciles and household type

procente percentage
Cuplu Alte
Cuplu Părinte
O singură familial fără gospodării Alte gospodării
familial cu singur cu fără copii
Total persoană copii cu copii
copii copii Other
Total Single Couple Other
Couple with Single parent households
person without households
children with children
children with children without children

Total All
gospodării 100,0 23,8 19,7 16,6 3,7 19,0 17,2 households

Decila 1 100,0 10,4 13,8 24,3 4,4 33,2 13,9 Decile 1


Decila 2 100,0 14,5 17,6 22,2 2,8 23,5 19,4 Decile 2
Decila 3 100,0 17,1 22,4 17,9 3,6 23,2 15,8 Decile 3
III

Decila 4 100,0 20,6 19,9 17,6 4,5 22,6 14,9 Decile 4


Decila 5 100,0 23,7 21,2 15,7 4,0 19,0 16,4 Decile 5
Decila 6 100,0 23,7 20,5 16,9 4,1 18,0 16,9 Decile 6
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

Decila 7 100,0 25,4 20,3 13,2 4,3 19,0 17,8 Decile 7


Decila 8 100,0 30,7 18,9 14,4 3,6 14,2 18,2 Decile 8
Decila 9 100,0 29,0 19,3 14,9 3,1 14,9 18,7 Decile 9
Decila 10 100,0 33,3 21,5 13,1 2,7 10,5 18,8 Decile 10

3.17 Repartizarea gospodăriilor după tipul gospodăriei şi pe decile


Distribution of households by household type and deciles

procente percentage

Cuplu Alte
Cuplu Părinte Alte gospodării
O singură familial fără gospodării
familial cu singur cu fără copii
Total persoană copii cu copii
copii copii Other
Total Single Couple Other
Couple with Single parent households
person without households
children with children without children
children with children

Total All
gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 households
din care: of which:
Decila 1 7,3 3,2 5,1 10,6 8,8 12,7 5,8 Decile 1
Decila 2 8,4 5,1 7,5 11,3 6,4 10,4 9,5 Decile 2
Decila 3 9,0 6,4 10,2 9,7 8,7 11,0 8,2 Decile 3
Decila 4 9,4 8,1 9,4 10,0 11,4 11,2 8,1 Decile 4
Decila 5 10,0 9,9 10,7 9,5 11,0 10,0 9,5 Decile 5
Decila 6 10,1 10,0 10,5 10,2 11,1 9,5 9,8 Decile 6
Decila 7 10,8 11,5 11,1 8,6 12,7 10,8 11,1 Decile 7
Decila 8 11,6 14,9 11,1 10,1 11,3 8,7 12,2 Decile 8
Decila 9 11,1 13,5 10,9 10,0 9,5 8,8 12,1 Decile 9
Decila 10 12,5 17,4 13,6 9,9 9,3 6,9 13,6 Decile 10

38
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.18 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi


după statutul socio-economic al gospodăriei
Distribution of households by deciles and social-economic status of household

procente percentage

Angajaţi în
Angajaţi în
sectorul
sectorul agrar Întreprinzători
Total Fermieri non-agrar Pensionari Alţii
Employees Self-employers
Total Farmers Employees Pensioners Others
in agricultural
in non-agricultural
sector
sector

Total All
gospodării 100,0 11,7 5,8 33,3 0,5 36,5 12,2 households

Decila 1 100,0 22,5 15,4 17,0 - 36,5 8,5 Decile 1


Decila 2 100,0 17,4 8,4 19,9 0,1 44,7 9,6 Decile 2

III
Decila 3 100,0 15,9 7,8 20,6 0,2 46,1 9,4 Decile 3
Decila 4 100,0 14,1 6,5 25,6 0,5 43,6 9,8 Decile 4
Decila 5 100,0 12,5 5,6 26,5 0,4 43,0 12,0 Decile 5

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


Decila 6 100,0 10,2 6,0 32,6 0,6 38,7 11,9 Decile 6
Decila 7 100,0 8,9 4,5 32,8 0,7 39,5 13,6 Decile 7
Decila 8 100,0 9,5 4,3 37,2 0,3 35,9 12,8 Decile 8
Decila 9 100,0 7,1 1,8 48,0 0,8 28,9 13,4 Decile 9
Decila 10 100,0 6,1 2,4 56,1 1,2 16,3 17,9 Decile 10

3.19 Repartizarea gospodăriilor după statutul socio-economic


al gospodăriei şi pe decile
Distribution of households by social-economic status of household and deciles

procente percentage

Angajaţi în Angajaţi în sectorul


sectorul agrar non-agrar Întreprinzători
Total Fermieri Pensionari Alţii
Employees in Employees Self-employers
Total Farmers Pensioners Others
agricultural in non-agricultural
sector sector

Total All
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
gospodării households
din care: of which:
Decila 1 7,3 13,9 19,4 3,7 - 7,3 5,0 Decile 1
Decila 2 8,4 12,5 12,2 5,0 2,3 10,3 6,6 Decile 2
Decila 3 9,0 12,2 12,1 5,5 3,0 11,3 6,9 Decile 3
Decila 4 9,4 11,2 10,6 7,2 8,2 11,2 7,5 Decile 4
Decila 5 10,0 10,7 9,8 8,0 7,3 11,8 9,8 Decile 5
Decila 6 10,1 8,7 10,5 9,9 12,3 10,7 9,7 Decile 6
Decila 7 10,8 8,2 8,4 10,6 13,5 11,7 12,0 Decile 7
Decila 8 11,6 9,4 8,5 12,9 7,2 11,4 12,1 Decile 8
Decila 9 11,1 6,8 3,4 16,1 17,3 8,8 12,2 Decile 9
Decila 10 12,5 6,4 5,2 21,0 28,8 5,6 18,3 Decile 10

39
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.20 Repartizarea gospodăriilor după mărime şi pe decile


Distribution of households by size and deciles

procente percentage

Numărul de persoane în gospodărie:


Total Number of persons in household:
Total
1 2 3 4 5+

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All households
din care: of which:
Decila 1 7,3 3,2 5,0 5,4 11,0 21,7 Decile 1
Decila 2 8,4 5,1 6,8 9,1 11,4 14,8 Decile 2
Decila 3 9,0 6,4 9,1 7,0 12,0 13,8 Decile 3
Decila 4 9,4 8,1 8,8 8,8 11,5 11,8 Decile 4
III

Decila 5 10,0 9,9 9,8 10,8 10,2 8,5 Decile 5


Decila 6 10,1 10,0 9,8 10,8 9,9 9,6 Decile 6
Decila 7 10,8 11,5 11,5 11,9 9,8 6,2 Decile 7
Ca ra c te r is tica g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds

Decila 8 11,6 14,9 12,4 11,5 9,3 4,6 Decile 8


Decila 9 11,1 13,5 11,5 12,3 8,3 6,4 Decile 9
Decila 10 12,5 17,4 15,1 12,4 6,4 2,6 Decile 10

3.21 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după mărimea gospodăriei


Distribution of households by deciles and household size

100%

80%

60%

40%

20%

0%
I II III IV V VI VII VIII IX X
decile / deciles

1 persoană / 1 person 2 persoane / 2 persons


3 persoane / 3 persons 4 persoane / 4 persons
5 persoane şi peste / 5 persons and more

40
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.22 Repartizarea gospodăriilor după numărul de copii în gospodărie şi pe decile


Distribution of households by number of children in household and deciles

procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Total Number of children in household:
Total fără copii
1 2 3+
without children

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All households


din care: of which:
Decila 1 7,3 7,4 12,8 26,0 4,5 Decile 1
Decila 2 8,4 8,1 11,5 17,8 7,2 Decile 2
Decila 3 9,0 8,5 11,1 15,5 8,2 Decile 3
Decila 4 9,4 9,2 12,3 12,5 8,5 Decile 4

III
Decila 5 10,0 10,0 10,2 8,4 10,1 Decile 5
Decila 6 10,1 10,8 9,4 7,7 10,1 Decile 6

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


Decila 7 10,8 11,4 10,0 3,9 11,3 Decile 7
Decila 8 11,6 12,1 8,0 1,8 12,9 Decile 8
Decila 9 11,1 11,7 7,8 3,9 12,2 Decile 9
Decila 10 12,5 10,8 7,0 2,5 15,0 Decile 10

3.23 Repartizarea gospodăriilor pe decile şi după numărul de copii în gospodărie


Distribution of households by deciles and number of children in household

100%

80%

60%

40%

20%

0%
I II III IV V VI VII VIII IX X
decile / deciles
Gospodării fără copii / Households without children
Gospodării cu 3 copii şi peste / Households with 3 children and more
Gospodării cu 2 copii / Households with 2 children
Gospodării cu 1 copil / Households with 1 child

41
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.24 Principalele caracteristici ale membrilor gospodăriei, pe medii


Main characteristics of household members, by area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Grupa de vîrstă, ani Age group, years


0 - 15 20,5 17,9 22,3 0 - 15
16 - 18 5,4 4,9 5,8 16 - 18
19 - 29 15,3 19,1 12,4 19 - 29
30 - 39 11,7 12,6 11,1 30 - 39
40 - 49 13,4 13,9 13,0 40 - 49
50 - 59 15,5 15,3 15,7 50 - 59
60 şi peste 18,2 16,3 19,7 60 and over
Total 100,0 100,0 100,0 Total
III

Nivelul de instruire Level of education


Superior 12,1 22,3 4,7 Higher
Mediu de specialitate şi secundar profesional 26,4 29,7 24,0 Secondary specialized and vocational
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

Mediu general 16,1 16,3 16,0 Secondary general


De bază (gimnazial) 18,8 11,3 24,3 Basic (gymnasium)
Primar 12,9 8,2 16,4 Primary
Fără studii primare 13,6 12,2 14,7 Without primary education
Total 100,0 100,0 100,0 Total

3.25 Principalele caracteristici ale membrilor gospodăriei, pe zone


Main characteristics of household members, by zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Grupa de vîrstă, ani Age group, years


0 - 15 19,7 22,7 22,2 17,3 0 - 15
16 - 18 4,9 6,5 6,0 4,1 16 - 18
19 - 29 12,8 12,9 13,4 22,8 19 - 29
30 - 39 11,1 12,1 9,3 14,1 30 - 39
40 - 49 14,0 13,8 12,9 12,5 40 - 49
50 - 59 15,0 16,4 17,3 13,8 50 - 59
60 şi peste 22,6 15,7 18,8 15,4 60 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Nivelul de instruire Level of education


Superior 8,2 5,8 6,1 30,1 Higher
Mediu de specialitate şi secundar Secondary specialized and
profesional 28,9 24,4 25,5 26,5 vocational
Mediu general 15,9 17,0 16,1 15,3 Secondary general
De bază (gimnazial) 18,9 23,8 22,6 9,3 Basic (gymnasium)
Primar 15,2 14,5 14,5 6,5 Primary
Fără studii primare 12,9 14,5 15,3 12,3 Without primary education
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

42
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.26 Repartizarea membrilor gospodăriei după principala sursă de venit, pe medii


Distribution of household members by main source of income and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total membri ai gospodăriei 100,0 100,0 100,0 All household members


inclusiv cu venituri din: of which, with income from:
Activitatea agricolă pe cont propriu 11,0 1,6 18,0 Privately owned agricultural holding
Activitatea salariată în sectorul agricol 3,7 1,0 5,7 Employment in agricultural sector
Activitatea de întreprinzător, meşteşugărit, Entrepreneurship, handicraft, free
3,3 4,7 2,3
activitatea liber - profesională lance activity
Activitatea salariată în sectorul de stat non- Employment in public non-
10,3 13,6 7,9
agricol agricultural sector
Activitatea salariată în sectorul privat non- Employment in private non-

III
14,9 25,0 7,5
agricol agricultural sector
Burse 0,9 1,2 0,7 Scholarship
Pensii 21,8 18,9 23,9 Pensions

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


Plăţi sociale 2,5 2,5 2,4 Social payments
Întreţinere 26,9 26,3 27,3 Support
Remitenţe 3,7 3,4 3,9 Remittances
Altă sursă de venituri 0,9 1,7 0,3 Other source of income

3.27 Repartizarea membrilor gospodăriei, după principala sursă de venit pe zone


Distribution of household members by main source of income and zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Total membri ai gospodăriei 100,0 100,0 100,0 100,0 All household members
inclusiv cu venituri din: of which, with income from:
Activitatea agricolă pe cont propriu 13,2 16,5 12,5 0,4 Privately owned agricultural holding
Activitatea salariată în sectorul agricol 4,7 3,9 5,8 0,5 Employment in agricultural sector
Activitatea de întreprinzător,
Entrepreneurship, handicraft, free
meşteşugărit, activitatea liber - 3,2 3,5 2,5 3,8
lance activity
profesională
Activitatea salariată în sectorul de stat Employment in public non-
9,4 9,1 10,6 12,7
non-agricol agricultural sector
Activitatea salariată în sectorul privat Employment in private non-
10,3 11,0 8,1 31,2
non-agricol agricultural sector
Burse 0,8 0,7 1,1 1,2 Scholarship
Pensii 26,4 20,1 23,0 17,0 Pensions
Plăţi sociale 2,2 2,8 2,2 2,5 Social payments
Întreţinere 24,9 28,8 28,1 26,1 Support
Remitenţe 4,3 3,2 5,6 2,1 Remittances
Altă sursă de venituri 0,6 0,3 0,4 2,4 Other source of income

43
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.28 Repartizarea membrilor gospodăriei


după principala sursă de venit şi pe grupe de vîrstă
Distribution of household members by main source of income and age group

procente percentage

0 - 15 16 - 18 19 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 ani şi
ani ani ani ani ani ani peste
0 - 15 16 - 18 19 -29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 years
years years years years years years and over

Total membri ai gospodăriei 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All household members
inclusiv cu venituri din: of which, with income from:
Activitatea agricolă pe cont Privately owned agricultural
0,1 8,2 14,6 19,1 22,3 18,8 1,3
propriu holding
Activitatea salariată în Employment in agricultural
0,1 1,6 3,1 5,5 7,4 8,8 0,6
sectorul agricol sector
Activitatea de
III

întreprinzător, Entrepreneurship, handicraft,


- 0,3 4,1 9,7 6,9 3,7 0,2
meşteşugărit, activitatea free lance activity
liber - profesională
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

Activitatea salariată în Employment in public non-


- 0,2 8,4 16,6 22,2 21,5 4,0
sectorul de stat non-agricol agricultural sector
Activitatea salariată în Employment in private non-
0,0 3,7 27,5 31,1 25,7 19,2 2,9
sectorul privat non-agricol agricultural sector
Burse - 8,0 3,5 - - - - Scholarship
Pensii 1,5 3,7 0,4 2,2 6,2 21,9 90,6 Pensions
Plăţi sociale 1,7 2,6 8,0 5,2 0,9 0,2 0,2 Social payments
Întreţinere 95,6 67,0 20,3 2,7 1,6 1,1 0,0 Support
Remitenţe 0,1 2,8 8,3 7,4 6,3 4,0 0,0 Remittances
Altă sursă de venituri 0,9 2,1 2,0 0,6 0,5 0,8 0,1 Other source of income

3.29 Repartizarea membrilor gospodăriei după principala sursă de venit, pe sexe


Distribution of household members by main source of income and sex

procente percentage

Total Bărbaţi Femei


Total Males Females

Total membri ai gospodăriei 100,0 100,0 100,0 All household members


inclusiv cu venituri din: of which, with income from:
Activitatea agricolă pe cont propriu 11,0 12,3 10,0 Privately owned agricultural holding
Activitatea salariată în sectorul agricol 3,7 5,0 2,6 Work in agricultural sector
Activitatea de întreprinzător, meşteşugărit, Entrepreneurship, handicraft, free lance
3,3 5,0 1,9
activitatea liber - profesională activity
Activitatea salariată în sectorul de stat non-
10,3 7,9 12,3 Employment in public non-agricultural sector
agricol
Activitatea salariată în sectorul privat non-
14,9 16,4 13,7 Employment in private non-agricultural sector
agricol
Burse 0,9 0,7 1,1 Scholarship
Pensii 21,8 17,3 25,5 Pensions
Plăţi sociale 2,5 1,2 3,6 Social payments
Întreţinere 26,9 29,8 24,5 Support
Remitenţe 3,7 3,6 3,8 Remittances
Altă sursă de venituri 0,9 0,7 1,0 Other source of income

44
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.30 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile, grupe de vîrstă şi sexe


Distribution of household members by deciles, age group and sex

procente percentage

decile/deciles:
Total
Total I II III IV V VI VII VIII IX X

Total membri All household


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ai gospodăriei members

Copii Children
pînă la 1 an 1,0 1,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7 0,8 0,7 1,0 1,0 up to 1 year

1 - 2 ani 2,2 3,4 2,6 2,5 2,0 1,9 1,8 1,4 2,0 1,8 2,1 1 - 2 years

3 - 5 ani 3,5 5,0 3,6 4,3 3,4 2,9 4,2 2,5 2,7 3,1 3,3 3 - 5 years

III
6 - 8 ani 3,3 5,5 4,6 3,7 3,5 3,1 3,0 2,5 2,7 2,9 2,0 6 - 8 years

9 - 12 ani 5,5 7,7 7,3 6,5 6,9 5,9 4,2 5,3 3,5 3,9 3,5 9 - 12 years

13 - 15 ani 5,0 6,3 5,7 5,8 6,3 5,2 5,5 4,2 4,2 4,1 2,8 13 - 15 years

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


16 - 17 ani 3,8 5,4 4,1 3,8 4,2 3,9 3,4 4,8 3,3 2,8 2,5 16 - 17 years

Bărbaţi Men
18 - 24 ani 5,1 4,8 4,8 4,2 4,1 5,3 5,5 4,7 5,2 5,4 7,0 18 - 24 years

25 - 29 ani 2,4 2,2 2,5 2,2 1,8 2,3 1,8 1,5 2,7 3,1 3,8 25 - 29 years

30 - 34 ani 2,6 3,1 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,7 2,9 2,9 3,8 30 - 34 years

35 - 39 ani 2,7 3,6 3,2 2,5 3,5 2,6 2,1 2,6 1,8 2,7 2,5 35 - 39 years

40 - 45 ani 3,3 3,4 4,1 3,2 3,6 3,7 2,9 3,2 3,5 2,7 3,1 40 - 45 years

46 - 50 ani 3,5 3,2 3,7 3,7 2,7 2,6 4,5 4,5 3,6 3,9 3,0 46 - 50 years

51 - 55 ani 3,2 3,4 1,7 3,1 2,6 3,7 4,2 2,8 3,7 3,6 3,4 51 - 55 years

56 - 59 ani 2,8 1,8 2,1 2,7 2,1 2,9 2,6 2,9 4,0 3,3 3,5 56 - 59 years

60 ani şi 60 years and


7,2 5,5 7,9 7,9 8,9 8,5 7,3 8,1 6,6 6,6 5,0
peste over

Femei Women
18 - 24 ani 6,1 4,2 4,9 5,1 5,3 5,0 6,6 6,2 6,5 7,9 9,6 18 - 24 years

25 - 29 ani 3,2 2,9 2,8 3,0 2,7 2,7 3,0 2,9 3,6 3,7 4,6 25 - 29 years

30 - 34 ani 3,3 3,6 3,3 3,5 3,1 2,6 2,7 3,4 3,5 3,5 3,7 30 - 34 years

35 - 39 ani 3,1 3,3 3,3 2,9 4,0 2,9 2,5 2,2 3,4 3,4 3,4 35 - 39 years

40 - 45 ani 3,8 3,7 3,2 2,7 3,4 4,1 4,2 4,8 3,5 4,3 4,5 40 - 45 years

46 - 50 ani 4,2 3,3 3,0 3,9 3,5 3,5 5,2 4,3 5,0 5,3 5,5 46 - 50 years

51 - 55 ani 4,0 2,7 2,9 3,4 2,4 4,6 4,9 4,7 4,6 4,4 5,8 51 - 55 years

56 - 59 ani 3,9 2,4 3,4 4,5 3,6 3,4 3,0 4,1 5,3 3,8 5,5 56 - 59 years
60 ani şi 60 years and
11,0 7,7 12,0 11,8 13,1 13,7 12,3 13,0 11,7 9,9 5,0
peste over

45
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

3.31 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile,


grupe de vîrstă şi sexe, în mediul urban
Distribution of household members by deciles, age group and sex, in urban area

procente percentage

decile/deciles:
Total
Total I II III IV V VI VII VIII IX X

Total membri ai All household


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
gospodăriei members

Copii Children
pînă la 1 an 1,1 0,7 0,9 2,2 1,4 1,3 0,5 1,0 0,9 0,9 1,3 up to 1 year

1 - 2 ani 2,3 2,2 2,4 2,9 2,4 1,6 2,8 1,1 2,5 2,3 2,4 1 - 2 years

3 - 5 ani 3,4 4,5 3,4 6,0 3,1 2,4 3,8 2,8 2,9 3,8 3,0 3 - 5 years
III

6 - 8 ani 2,8 5,3 1,9 3,4 2,8 3,9 2,2 2,4 2,8 2,6 2,3 6 - 8 years

9 - 12 ani 4,4 8,9 5,0 4,6 6,7 5,6 3,0 4,7 3,5 4,1 3,0 9 - 12 years
Ca r a c ter ist ica g os p o d ă r iilo r / C h a ra c te r ist ic s o f t h e H o u se h o lds

13 - 15 ani 3,9 6,3 5,7 4,1 4,9 3,4 5,3 3,4 3,3 3,3 2,6 13 - 15 years

16 - 17 ani 3,2 5,2 3,9 3,4 3,6 4,3 3,0 4,1 3,1 2,0 2,2 16 - 17 years

Bărbaţi Men
18 - 24 ani 5,8 2,0 7,1 3,5 3,5 6,1 7,4 4,9 5,8 6,0 7,5 18 - 24 years

25 - 29 ani 3,2 2,2 4,6 2,8 2,6 3,8 1,8 1,8 3,6 3,6 4,2 25 - 29 years

30 - 34 ani 2,9 2,9 1,9 1,2 1,7 2,1 2,1 3,4 3,3 3,0 4,6 30 - 34 years

35 - 39 ani 2,6 4,8 2,4 3,0 3,4 1,9 2,7 2,5 2,4 2,6 2,3 35 - 39 years

40 - 45 ani 3,2 4,3 2,5 3,0 3,9 3,4 3,0 3,7 3,7 2,1 3,3 40 - 45 years

46 - 50 ani 3,6 1,3 5,1 4,2 2,3 3,0 5,9 4,2 3,3 4,1 2,3 46 - 50 years

51 - 55 ani 2,9 3,0 0,9 2,3 2,5 4,0 4,4 2,6 2,5 3,1 2,7 51 - 55 years

56 - 59 ani 2,6 2,5 1,4 2,1 1,9 2,5 1,7 1,9 3,9 2,9 3,5 56 - 59 years

60 years and
60 ani şi peste 6,4 7,4 8,3 7,7 9,0 6,5 5,7 7,3 5,4 6,1 4,6
over

Femei Women
18 - 24 ani 7,9 4,2 7,0 5,9 7,6 6,2 7,9 6,7 7,7 8,7 11,4 18 - 24 years

25 - 29 ani 3,9 2,4 1,5 3,1 3,6 3,5 3,7 3,8 4,9 4,2 5,1 25 - 29 years

30 - 34 ani 3,5 4,1 2,5 3,0 3,2 2,7 2,8 4,5 3,9 3,5 4,1 30 - 34 years

35 - 39 ani 3,6 4,5 4,1 4,0 3,9 2,7 2,8 1,9 4,2 3,9 4,1 35 - 39 years

40 - 45 ani 4,2 3,0 3,8 2,9 3,7 5,0 5,0 5,7 3,1 4,7 3,7 40 - 45 years

46 - 50 ani 4,6 2,7 2,4 4,5 4,3 3,9 5,6 4,4 4,4 5,5 5,2 46 - 50 years

51 - 55 ani 3,9 1,5 3,1 2,3 3,1 4,4 4,5 4,8 3,4 3,8 5,1 51 - 55 years

56 - 59 ani 4,2 5,6 6,0 5,6 3,5 3,0 2,5 3,8 5,9 3,1 5,1 56 - 59 years
60 years and
60 ani şi peste 9,9 8,4 12,1 12,2 11,6 12,8 9,9 12,5 9,6 10,0 4,3
over

46
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

3.32 Repartizarea membrilor gospodăriei pe decile,


grupe de vîrstă şi sexe, în mediul rural
Distribution of household members by deciles, age group and sex, in rural area

procente percentage

decile/deciles:
Total
Total I II III IV V VI VII VIII IX X

Total membri ai All household


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
gospodăriei members

Copii Children
pînă la 1 an 0,9 1,9 1,0 0,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,4 1,1 0,2 up to 1 year

1 - 2 ani 2,1 3,7 2,6 2,4 1,9 2,1 0,8 1,7 1,4 1,0 1,4 1 - 2 years

3 - 5 ani 3,5 5,1 3,7 3,4 3,6 3,2 4,5 2,2 2,3 1,9 3,9 3 - 5 years

III
6 - 8 ani 3,8 5,5 5,4 3,8 3,9 2,7 3,7 2,5 2,5 3,2 1,4 6 - 8 years

9 - 12 ani 6,3 7,5 7,9 7,5 6,9 6,2 5,3 5,8 3,5 3,5 4,7 9 - 12 years

Ca r a c ter ist ic a g o s p od ă r iilor / C h a ra c te r is t ic s o f t h e H o u s e h o l ds


13 - 15 ani 5,8 6,3 5,8 6,7 7,1 6,2 5,6 4,8 5,1 5,4 3,2 13 - 15 years

16 - 17 ani 4,3 5,4 4,1 4,0 4,5 3,6 3,7 5,3 3,5 4,1 3,3 16 - 17 years

Bărbaţi Men
18 - 24 ani 4,6 5,3 4,1 4,6 4,4 4,7 3,7 4,6 4,5 4,5 6,1 18 - 24 years

25 - 29 ani 1,8 2,2 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 1,2 1,6 2,4 2,9 25 - 29 years

30 - 34 ani 2,4 3,2 2,5 2,3 2,3 2,0 1,9 2,2 2,4 2,8 2,2 30 - 34 years

35 - 39 ani 2,8 3,4 3,4 2,3 3,6 3,0 1,6 2,6 1,1 2,7 2,9 35 - 39 years

40 - 45 ani 3,4 3,3 4,6 3,3 3,4 3,8 2,7 2,8 3,4 3,7 2,7 40 - 45 years

46 - 50 ani 3,5 3,6 3,3 3,4 3,0 2,4 3,3 4,7 4,0 3,6 4,4 46 - 50 years

51 - 55 ani 3,5 3,5 2,0 3,5 2,7 3,5 4,1 3,0 5,1 4,3 4,9 51 - 55 years

56 - 59 ani 3,0 1,7 2,4 3,1 2,2 3,1 3,4 3,7 4,1 4,0 3,7 56 - 59 years

60 years and
60 ani şi peste 7,8 5,2 7,8 8,0 8,9 9,7 8,8 8,7 8,1 7,4 5,9
over

Femei Women
18 - 24 ani 4,9 4,2 4,2 4,8 4,0 4,3 5,5 5,8 5,2 6,7 5,8 18 - 24 years

25 - 29 ani 2,7 3,0 3,1 3,0 2,3 2,2 2,3 2,3 2,1 2,9 3,4 25 - 29 years

30 - 34 ani 3,1 3,5 3,5 3,7 3,1 2,6 2,6 2,4 3,0 3,5 2,9 30 - 34 years

35 - 39 ani 2,8 3,0 3,1 2,4 4,1 3,0 2,1 2,4 2,4 2,6 1,8 35 - 39 years

40 - 45 ani 3,6 3,9 3,0 2,6 3,2 3,5 3,4 4,2 4,0 3,6 6,1 40 - 45 years

46 - 50 ani 4,0 3,5 3,2 3,7 3,0 3,3 4,9 4,2 5,6 5,0 6,0 46 - 50 years

51 - 55 ani 4,1 2,9 2,9 4,0 2,0 4,7 5,2 4,5 6,0 5,2 7,3 51 - 55 years

56 - 59 ani 3,6 1,8 2,7 3,9 3,7 3,6 3,6 4,3 4,5 5,0 6,5 56 - 59 years
60 years and
60 ani şi peste 11,8 7,5 12,0 11,5 13,9 14,3 14,6 13,5 14,1 9,7 6,5
over

47
IV

Household Income
Veniturile gospodăriilor

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e IV
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.1 Veniturile disponibile, pe medii


Disposable income, by area

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average monthly per


1188,6 1463,3 987,0
pe o persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 42,9 56,5 28,0 Employment
Activitatea individuală agricolă 10,5 1,2 20,7 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă 7,5 8,8 6,1 Self-employment in non-agricultural sector
Venit din proprietate 0,3 0,4 0,1 Property income
Prestaţii sociale 14,9 13,6 16,3 Social payments
pensii 12,8 11,4 14,3 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 0,4 child allowances
compensaţii 0,6 0,4 0,7 compensations
Alte venituri 23,9 19,5 28,7 Other incomes
din care, remitenţe 19,1 12,9 25,9 of which, remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
11,6 3,4 20,6
veniturile disponibile, % income, %
IV
Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

4.2 Repartizarea venitului disponibil după tipul venitului, pe medii


Distribution of disposable income, by tyte of income, by area

%
3,4
100
11,6
20,6
80

60

96,6 79,4
88,4
40

20

0
T otal Ur ban Rur al

Venituri disponibile în natură / Disposable in-kind income


Venituri disponibile băneşti / Disposable cash income

50
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.3 Structura veniturilor disponibile, pe zone


Structure of disposable income, per zones

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average monthly


1079,0 1045,8 974,0 1683,8
pe o persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 31,7 33,5 33,3 63,9 Employment
Activitatea individuală agricolă 14,9 16,3 14,3 0,6 Self-employment in agriculture
Self-employment in non-agricultural
Activitatea individuală non-agricolă 6,9 9,0 5,5 7,9
sector
Venit din proprietate 0,2 0,1 0,1 0,6 Property income
Prestaţii sociale 17,5 14,3 17,8 11,8 Social payments
pensii 15,4 11,7 15,4 10,2 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,5 0,5 0,3 child allowances
compensaţii 0,8 0,6 0,8 0,2 compensations
Alte venituri 28,9 26,8 29,0 15,1 Other incomes
din care, remitenţe 24,7 23,3 25,4 8,4 of which, remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
13,6 18,0 17,2 2,6

IV
veniturile disponibile, % income, %

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
4.4 Evoluţia trimestrială a veniturilor disponibile în termeni reali (ianuarie=100%)
Quartely evolution of disposable income in real value (January=100%)

lei
1800

1600
1461,3
1395,6 1408,7
1351,9
1400
1157,5 1169,0 1159,8
1200
1078,2
981,2 993,0 937,5
1000
879,9
800

600

400

200

0
tr. 1 / Quarter 1 tr. 2 / Quarter 2 tr. 3 / Quarter 3 tr. 4 / Quarter 4

total urban rural

51
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.5 Structura veniturilor disponibile, pe trimestre şi medii


Structure of disposable income, by quarters and area

I II III IV

Total populaţie/Total population

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average monthly per


1093,0 1214,4 1220,1 1227,5
pe o persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 43,2 40,7 43,7 43,9 Employment
Activitatea individuală agricolă 12,0 10,9 10,5 8,9 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă 5,3 8,5 7,6 8,5 Self-employment in non-agricultural sector
Venit din proprietate 0,6 0,2 0,0 0,4 Property income
Prestaţii sociale 15,1 14,1 15,6 14,7 Social payments
pensii 12,9 11,8 13,6 12,8 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 0,4 0,4 child allowances
compensaţii 0,6 0,5 0,6 0,5 compensations
Alte venituri 23,8 25,6 22,6 23,6 Other incomes
din care remitenţe 17,7 21,3 18,5 19,0 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
13,9 11,9 11,0 10,1
IV

veniturile disponibile, % income, %

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average monthly per


Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

1371,1 1463,7 1470,6 1546,7


pe o persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 57,2 54,5 57,4 57,0 Employment
Activitatea individuală agricolă 1,0 1,0 1,6 1,1 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă 6,4 11,6 7,5 9,7 Self-employment in non-agricultural sector
Venit din proprietate 1,0 0,2 0,0 0,6 Property income
Prestaţii sociale 13,8 13,1 14,8 12,6 Social payments
pensii 11,8 10,4 12,7 10,9 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,3 0,4 0,4 child allowances
compensaţii 0,4 0,4 0,5 0,4 compensations
Alte venituri 20,7 19,5 18,7 19,0 Other incomes
din care remitenţe 12,1 14,0 12,8 12,8 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
4,4 3,8 3,2 2,5
veniturile disponibile, % income, %

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average monthly per


891,6 1029,9 1036,2 992,2
pe o persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 27,7 26,15 29,42 28,80 Employment
Activitatea individuală agricolă 24,1 21,33 19,80 17,89 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non-agricolă 4,0 5,30 7,67 7,21 Self-employment in non-agricultural sector
Venit din proprietate 0,1 0,09 0,03 0,16 Property income
Prestaţii sociale 16,6 15,09 16,41 17,19 Social payments
pensii 14,2 13,33 14,51 15,04 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,5 0,49 0,45 0,40 child allowances
compensaţii 0,8 0,62 0,73 0,67 compensations
Alte venituri 27,3 32,05 26,67 28,75 Other incomes
din care remitenţe 23,8 28,99 24,47 26,07 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
24,5 20,4 19,1 18,8
veniturile disponibile, % income, %

52
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.6 Structura veniturilor disponibile, după statutul socio-economic al gospodăriei


Structure of disposable income, by social-economic status of household

Angajaţi în Angajaţi în
Întreprin-
sectorul agrar sectorul non-
Fermieri zători Pensionari Alţii
Employees in agrar
Farmers Self- Pensioners Others
agricultural Employees in non-
employers
sector agricultural sector

Venituri disponibile Disposable income


(medii lunare pe o 817,6 931,2 1473,5 1721,3 981,8 1343,9 (average monthly per
persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 17,7 50,6 72,5 21,6 17,8 7,7 Employment
Activitatea individuală Self-employment in
31,9 20,9 4,6 1,9 14,2 5,7
agricolă agriculture
Activitatea individuală Self-employment in
3,5 1,5 2,1 60,0 2,6 32,8
non-agricolă non-agricultural sector
Venit din proprietate 0,3 0,0 0,2 4,2 0,1 0,4 Property income
Prestaţii sociale 5,3 5,9 5,6 6,2 46,6 3,6 Social payments
pensii 3,5 4,3 4,2 5,2 43,0 1,6 pensions
indemnizaţii pentru
0,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,8 child allowances

IV
copii
compensaţii 0,5 0,4 0,2 0,4 1,5 0,3 compensations
Alte venituri 41,2 21,0 14,9 6,2 18,8 49,7 Other incomes
din care remitenţe 37,8 18,6 10,5 4,9 12,8 43,9 of which remittances

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
Ponderea veniturilor Share of in-kind
în natură în veniturile 25,9 20,4 6,4 2,1 16,6 8,1 income in disposable
disponibile, % income, %

4.7 Structura veniturilor disponibile, după tipul gospodăriei


Structure of disposable income, by household type

Cuplu Cuplu Părinte Alte


Alte gospodării
O singură familial familial singur cu gospodării
fără copii
persoană fără copii cu copii copii cu copii
Other
Single Couple Couple Single Other house-
households
person without with parent with holds with
without children
children children children children

Venituri disponibile Disposable income


(medii lunare pe o 1536,5 1380,7 1092,4 1028,9 1002,2 1316,6 (average monthly per
persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 23,6 37,9 52,3 29,3 39,0 54,8 Employment
Activitatea individuală Self-employment in
7,9 13,6 10,4 8,8 12,0 8,0
agricolă agriculture
Activitatea individuală Self-employment in
4,2 3,7 13,1 3,5 6,6 8,6
non-agricolă non-agricultural sector
Venit din proprietate 0,2 0,4 0,3 0,7 0,2 0,2 Property income
Prestaţii sociale 29,7 30,6 4,6 9,8 8,9 12,2 Social payments
pensii 27,9 28,0 2,6 8,1 6,7 10,3 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 1,0 0,3 0,7 0,0 child allowances
compensaţii 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 compensations
Alte venituri 34,4 13,8 19,4 47,8 33,2 16,2 Other incomes
din care remitenţe 22,6 9,1 14,4 39,2 30,9 13,1 of which remittances
Ponderea veniturilor Share of in-kind
în natură în veniturile 12,3 13,4 11,1 10,3 13,0 9,0 income in disposable
disponibile, % income, %

53
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.8 Structura veniturilor disponibile, după tipul gospodăriei şi pe medii


Structure of disposable income, by household type and area

Alte
Cuplu Cuplu Părinte Alte
O gospodării
familial familial cu singur cu gospodării
singură fără copii
fără copii copii copii cu copii
persoană Other
Couple Couple Single Other house-
Single households
without with parent with holds with
person without
children children children children
children

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile Disposable income


(medii lunare pe o 1881,0 1731,7 1418,1 1155,2 1170,5 1535,9 (average monthly per
persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 33,1 51,0 65,5 39,0 57,2 65,5 Employment
Activitatea individuală Self-employment in
0,9 1,8 0,8 1,2 1,6 0,9
agricolă agriculture
Activitatea individuală Self-employment in non-
6,7 4,9 13,4 6,1 7,5 9,9
non-agricolă agricultural sector
IV

Venit din proprietate 0,2 0,6 0,3 1,1 0,5 0,4 Property income
Prestaţii sociale 25,3 28,0 4,2 7,9 9,5 10,4 Social payments
pensii 23,7 24,4 2,4 5,9 7,1 8,9 pensions
Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 1,1 0,3 0,7 0,0 child allowances
compensaţii 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 compensations
Alte venituri 33,8 13,7 15,9 44,7 23,6 13,0 Other incomes
din care remitenţe 18,4 7,3 9,4 33,1 20,4 8,8 of which remittances
Ponderea veniturilor Share of in-kind
în natură în veniturile 4,4 4,1 3,1 3,9 3,7 2,5 income in disposable
disponibile, % income, %

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile Disposable income


(medii lunare pe o 1264,0 1129,8 847,1 894,0 913,8 1078,8 (average monthly per
persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 12,5 23,5 35,6 16,0 26,8 38,1 Employment
Activitatea individuală Self-employment in
16,1 26,6 22,5 19,4 19,0 19,0
agricolă agriculture
Activitatea individuală Self-employment in non-
1,3 2,4 12,7 0,0 5,9 6,7
non-agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Property income
Prestaţii sociale 34,8 33,4 5,1 12,4 8,6 14,9 Social payments
pensii 32,8 32,1 2,8 11,0 6,4 12,6 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 1,0 0,3 0,7 0,0 child allowances
compensaţii 1,2 0,9 0,5 0,4 0,5 0,9 compensations
Alte venituri 35,1 14,0 23,8 52,2 39,7 21,2 Other incomes
din care remitenţe 27,6 11,1 20,8 47,8 38,0 19,7 of which remittances
Ponderea veniturilor Share of in-kind
în natură în veniturile 21,6 23,5 21,1 19,0 19,3 19,0 income in disposable
disponibile, % income, %

54
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.9 Structura veniturilor disponibile, după numărul de copii în gospodărie


Structure of disposable income, by number of children in household

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average


1195,9 1017,4 678,4 1383,0
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 49,6 39,6 32,1 41,7 Employment
Activitatea individuală agricolă 9,3 11,6 18,0 10,0 Self-employment in agriculture
Self-employment in non-
Activitatea individuală non-agricolă 7,5 9,9 14,7 5,9
agricultural sector
Venit din proprietate 0,3 0,2 0,2 0,3 Property income
Prestaţii sociale 7,2 6,3 9,2 22,7 Social payments
pensii 5,4 4,6 4,5 20,6 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,6 0,8 2,1 0,0 child allowances
compensaţii 0,3 0,3 0,8 0,7 compensations
Alte venituri 26,0 32,3 25,8 19,5 Other incomes

IV
din care remitenţe 21,9 28,4 23,0 13,8 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in
10,2 12,5 18,7 11,3
veniturile disponibile, % disposable income, %

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
4.10 Structura veniturilor disponibile, după numărul de copii în gospodărie şi pe medii
Structure of disposable income, by number of children in household and area

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average


1388,4 1234,5 863,2 1661,0
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 64,0 54,9 43,8 53,7 Employment
Activitatea individuală agricolă 1,0 1,2 2,2 1,2 Self-employment in agriculture
Self-employment in non-
Activitatea individuală non-agricolă 7,8 11,2 29,7 7,6
agricultural sector
Venit din proprietate 0,4 0,4 0,6 0,4 Property income
Prestaţii sociale 7,0 5,7 8,6 19,5 Social payments
pensii 5,0 3,8 4,9 17,3 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,7 1,0 1,5 0,0 child allowances
compensaţii 0,2 0,3 0,5 0,5 compensations
Alte venituri 19,8 26,5 15,1 17,6 Other incomes
din care remitenţe 14,1 20,5 11,3 10,3 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in
3,4 3,3 3,7 3,4
veniturile disponibile, % disposable income, %

55
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average


1014,8 902,6 623,2 1138,8
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 31,1 28,6 27,2 26,3 Employment
Activitatea individuală agricolă 20,0 19,1 24,5 21,2 Self-employment in agriculture
Self-employment in non-
Activitatea individuală non-agricolă 7,2 9,0 8,6 3,7
agricultural sector
Venit din proprietate 0,2 0,1 0,0 0,1 Property income
Prestaţii sociale 7,5 6,8 9,5 26,8 Social payments
pensii 5,8 5,1 4,4 24,9 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,5 0,6 2,3 0,0 child allowances
compensaţii 0,5 0,3 1,0 1,0 compensations
Alte venituri 34,1 36,6 30,2 21,8 Other incomes
din care remitenţe 31,9 34,1 27,9 18,3 of which remittances
IV

Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in


18,9 19,3 24,9 21,4
veniturile disponibile, % disposable income, %
Ve nitur ile g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e

4.11 Structura veniturilor disponibile, după mărimea gospodăriei


Structure of disposable income, by household size

Mărimea gospodăriei, persoane


Household size, persons

1 2 3 4 5+

Disposable income
Venituri disponibile (medii lunare
1536,5 1406,9 1300,0 1068,8 807,8 (average monthly per capita,
pe o persoană, lei)
lei)
inclusiv în %, pe surse : of which in %, by sources:
Activitatea salariată 23,6 37,6 47,0 54,1 43,1 Employment
Activitatea individuală agricolă 7,9 11,3 8,6 10,3 15,3 Self-employment in agriculture
Self-employment in non-
Activitatea individuală non-agricolă 4,2 4,1 8,9 8,9 12,1
agricultural sector
Venit din proprietate 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 Property income
Prestaţii sociale 29,7 23,8 8,5 6,5 11,5 Social payments
pensii 27,9 21,5 6,7 4,7 8,1 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 0,4 0,6 1,2 child allowances
compensaţii 0,9 0,7 0,4 0,4 0,6 compensations
Alte venituri 34,4 22,9 26,8 19,8 18,0 Other incomes
din care remitenţe 22,6 17,4 23,3 16,4 16,1 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in
12,3 11,8 9,7 11,1 15,5
veniturile disponibile, % disposable income, %

56
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.12 Structura veniturilor disponibile, după mărimea gospodăriei şi pe medii


Structure of disposable income, by household size and area

Mărimea gospodăriei, persoane


Household size, persons

1 2 3 4 5+

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average


1881,0 1677,4 1497,6 1295,4 1044,5
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 33,1 50,3 61,1 69,1 59,7 Employment

Activitatea individuală agricolă 0,9 1,4 0,9 1,2 1,4 Self-employment in agriculture

Self-employment in non-agricultural
Activitatea individuală non-agricolă 6,7 5,1 11,3 7,9 16,9
sector

Venit din proprietate 0,2 0,7 0,1 0,8 0,2 Property income

Prestaţii sociale 25,3 21,3 7,7 6,4 12,2 Social payments

IV
pensii 23,7 18,4 6,1 4,7 8,8 pensions

indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 0,5 0,6 0,9 child allowances

compensaţii 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 compensations

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
Alte venituri 33,8 21,2 18,9 14,7 9,6 Other incomes

din care remitenţe 18,4 13,5 14,2 10,3 6,8 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in
4,4 3,7 3,1 3,1 3,0
veniturile disponibile, % disposable income, %

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii lunare Disposable income (average


1264,0 1188,9 1103,7 890,3 716,7
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 12,5 23,2 28,0 36,8 33,8 Employment

Activitatea individuală agricolă 16,1 22,5 19,0 20,8 23,0 Self-employment in agriculture

Self-employment in non-agricultural
Activitatea individuală non-agricolă 1,3 2,9 5,8 10,0 9,4
sector

Venit din proprietate 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 Property income

Prestaţii sociale 34,8 26,6 9,5 6,6 11,0 Social payments

pensii 32,8 25,1 7,7 4,6 7,7 pensions

indemnizaţii pentru copii 0,0 0,0 0,2 0,6 1,4 child allowances

compensaţii 1,2 0,8 0,6 0,5 0,7 compensations

Alte venituri 35,1 24,8 37,5 25,7 22,7 Other incomes

din care remitenţe 27,6 21,8 35,6 23,3 21,2 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in
21,6 21,0 18,4 20,3 22,6
veniturile disponibile, % disposable income, %

57
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.13 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă a capului gospodăriei


Distribution of disposable income by age group of household head

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani şi
30 ani ani ani ani ani peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1603,2 1177,6 1189,9 1238,6 1220,4 976,0
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 45,4 47,9 47,7 51,3 38,5 16,3 Employment
Activitatea individuală
2,7 8,8 10,4 12,0 10,1 14,9 Self-employment in agriculture
agricolă
Activitatea individuală non- Self-employment in non-
8,6 12,3 10,5 5,7 1,9 2,1
agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 Property income
Prestaţii sociale 2,6 3,8 4,8 10,5 30,9 51,0 Social payments
pensii 0,5 2,0 3,2 8,7 28,3 47,6 pensions
indemnizaţii pentru
1,1 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2 child allowances
copii
compensaţii 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 compensations
IV

Alte venituri 40,3 26,9 26,5 20,1 18,4 15,4 Other incomes
din care remitenţe 28,6 21,7 24,0 17,1 12,7 9,2 of which remittances
Ponderea veniturilor
Share of in-kind income in
Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

în natură în veniturile 6,0 9,9 10,6 12,1 12,0 17,5


disposable income, %
disponibile, %

4.14 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă


a capului gospodăriei, pe medii
Distribution of disposable income by age group of household head and area

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani şi
30 ani ani ani ani ani peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1925,0 1503,7 1387,7 1523,6 1490,1 1139,3
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 52,4 62,4 62,6 64,0 50,4 26,8 Employment
Activitatea individuală agricolă 0,2 0,5 1,5 1,4 0,9 2,3 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-
7,9 12,9 13,4 6,8 2,6 2,0
agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,3 0,5 0,1 0,7 0,3 0,6 Property income
Prestaţii sociale 2,2 3,3 5,0 11,9 29,4 54,0 Social payments
pensii 0,2 1,7 3,6 9,8 26,5 49,6 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,9 0,8 0,1 0,2 0,3 0,2 child allowances
compensaţii 0,0 0,2 0,4 0,5 0,5 1,1 compensations
Alte venituri 37,0 20,3 17,3 15,2 16,5 14,3 Other incomes
din care remitenţe 22,2 13,7 13,7 11,4 8,7 5,9 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in
3,7 3,2 3,3 3,0 2,9 4,7
în veniturile disponibile, % disposable income, %

58
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani şi
30 ani ani ani ani ani peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1123,5 925,2 1037,1 1036,4 1002,7 892,9
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 27,3 29,7 32,3 38,0 24,2 9,5 Employment

Activitatea individuală agricolă 9,2 19,2 19,6 23,1 21,2 23,0 Self-employment in agriculture

Activitatea individuală non- Self-employment in non-


10,4 11,6 7,5 4,6 1,1 2,2
agricolă agricultural sector

Venit din proprietate 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Property income

Prestaţii sociale 3,5 4,3 4,6 9,1 32,7 49,1 Social payments

pensii 1,0 2,3 2,7 7,5 30,4 46,4 pensions

indemnizaţii pentru copii 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 child allowances

IV
compensaţii 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 compensations

Alte venituri 48,9 35,1 36,0 25,1 20,7 16,2 Other incomes

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
din care remitenţe 45,0 31,9 34,6 23,0 17,4 11,3 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in
11,9 18,4 18,2 21,5 22,9 25,9
în veniturile disponibile, % disposable income, %

4.15 Repartizarea veniturilor disponibile după sexul capului gospodăriei


Distribution of disposable income by sex of household head

Bărbat Femeie
Males Females

Venituri disponibile (medii lunare pe Disposable income


1162,4 1239,4
o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 46,1 37,0 Employment

Activitatea individuală agricolă 12,2 7,4 Self-employment in agriculture

Activitatea individuală non-agricolă 8,6 5,7 Self-employment in non-agricultural sector

Venit din proprietate 0,3 0,2 Property income

Prestaţii sociale 13,9 16,6 Social payments


pensii 11,7 14,7 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 child allowances
compensaţii 0,5 0,6 compensations
Alte venituri 18,9 33,0 Other incomes

din care remitenţe 14,9 26,9 of which remittances


Ponderea veniturilor în natură în Share of in-kind income in disposable
12,8 9,6
veniturile disponibile, % income, %

59
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.16 Repartizarea veniturilor disponibile după sexul capului gospodăriei şi pe medii


Distribution of disposable income by sex of household head and area

Bărbat Femeie
Males Females

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii lunare pe o Disposable income (average monthly per


1501,2 1407,7
persoană, lei) capita, lei)

inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 60,3 50,6 Employment

Activitatea individuală agricolă 1,5 0,7 Self-employment in agriculture

Activitatea individuală non-agricolă 9,5 7,8 Self-employment in non-agricultural sector

Venit din proprietate 0,5 0,3 Property income

Prestaţii sociale 12,5 15,3 Social payments

pensii 10,1 13,5 pensions

indemnizaţii pentru copii 0,4 0,3 child allowances


IV

compensaţii 0,4 0,5 compensations

Alte venituri 15,7 25,3 Other incomes


Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

din care remitenţe 10,3 17,1 of which remittances

Ponderea veniturilor în natură în veniturile Share of in-kind income in disposable


3,7 2,9
disponibile, % income, %

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii lunare pe o Disposable income (average monthly per


953,6 1067,9
persoană, lei) capita, lei)

inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 32,3 18,8 Employment

Activitatea individuală agricolă 22,6 16,5 Self-employment in agriculture

Activitatea individuală non-agricolă 7,6 2,9 Self-employment in non-agricultural sector

Venit din proprietate 0,1 0,0 Property income

Prestaţii sociale 15,4 18,4 Social payments

pensii 13,4 16,2 pensions

indemnizaţii pentru copii 0,5 0,4 child allowances

compensaţii 0,7 0,8 compensations

Alte venituri 21,9 43,5 Other incomes

din care remitenţe 19,3 40,1 of which remittances

Ponderea veniturilor în natură în veniturile Share of in-kind income in disposable


21,5 18,6
disponibile, % income, %

60
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.17 Repartizarea veniturilor disponibile după grupa de vîrstă a capului


gospodăriei pe sexe şi medii
Distribution of disposable income by age group of household head, sex and area

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani şi
30 ani ani ani ani ani peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Bărbat/Males

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1601,9 1181,9 1089,4 1213,3 1108,6 1022,5
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)

inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 55,2 52,7 50,9 51,1 41,0 16,5 Employment

Activitatea individuală
2,9 9,6 13,2 14,6 12,6 15,2 Self-employment in agriculture
agricolă

Activitatea individuală non- Self-employment in non-


11,7 14,8 10,8 6,0 1,1 2,2
agricolă agricultural sector

Venit din proprietate 0,7 0,1 0,1 0,6 0,3 0,4 Property income

IV
Prestaţii sociale 2,6 3,5 5,1 8,7 29,7 53,1 Social payments
pensii 0,5 1,6 3,2 6,7 26,7 49,7 pensions

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
indemnizaţii pentru copii 1,4 1,0 0,2 0,2 0,3 0,1 child allowances
compensaţii 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 1,0 compensations
Alte venituri 26,9 19,3 19,9 19,1 15,3 12,6 Other incomes

din care remitenţe 17,2 14,3 17,2 17,1 11,5 7,4 of which remittances

Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in


5,7 10,3 12,9 14,1 14,0 17,2
în veniturile disponibile, % disposable income, %

Femeie/Females

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1605,2 1167,5 1424,4 1292,5 1424,0 915,1
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)

inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:

Activitatea salariată 29,8 36,5 41,9 51,6 34,8 16,1 Employment

Activitatea individuală
2,5 6,7 5,5 6,9 6,7 14,4 Self-employment in agriculture
agricolă

Activitatea individuală non- Self-employment in non-


3,7 6,7 10,0 5,1 3,1 2,0
agricolă agricultural sector

Venit din proprietate 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Property income

Prestaţii sociale 2,5 4,4 4,2 14,3 32,6 48,0 Social payments
pensii 0,4 2,9 3,1 12,7 30,5 44,6 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 child allowances
compensaţii 0,1 0,4 0,3 0,5 0,8 1,4 compensations
Alte venituri 61,5 44,6 38,2 22,1 22,7 19,5 Other incomes

din care remitenţe 46,5 39,3 36,0 17,1 14,4 11,7 of which remittances

Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in


6,5 9,1 6,5 8,2 9,1 18,1
în veniturile disponibile, % disposable income, %

61
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.18 Repartizarea veniturilor disponibile după nivelul de studii al capului gospodăriei


Distribution of disposable income by education level of household head

Nivelul de studii/Level of education:

Mediu general Fără studii


De bază şi
şi de specialitate primare
Superior primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1753,4 1156,9 901,4 843,4
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 65,1 40,7 22,0 12,8 Employment
Activitatea individuală agricolă 2,7 11,1 18,9 14,2 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-
3,8 10,1 4,1 2,3
agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,5 0,2 0,1 0,0 Property income
Prestaţii sociale 12,8 11,0 28,8 48,0 Social payments
pensii 10,9 9,1 26,1 42,1 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 0,4 0,1 child allowances
IV

compensaţii 0,2 0,5 1,0 2,7 compensations


Alte venituri 15,0 26,8 26,1 22,7 Other incomes
din care remitenţe 9,6 22,7 20,2 17,0 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in
Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

4,6 11,8 20,2 19,9


în veniturile disponibile, % disposable income, %

4.19 Repartizarea veniturilor disponibile


după nivelul de studii al capului gospodăriei, pe medii
Distribution of disposable income by level of education of household head and area

Nivelul de studii/Level of education:


Mediu general Fără studii
De bază şi
şi de specialitate primare
Superior primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1822,2 1350,4 1101,3 799,2
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 68,4 52,6 27,5 28,7 Employment
Activitatea individuală agricolă 0,5 1,4 2,7 3,2 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-
4,2 12,5 4,6 2,0
agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,6 0,4 0,1 0,0 Property income
Prestaţii sociale 12,6 12,1 28,0 54,9 Social payments
pensii 10,6 10,0 24,8 48,2 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 0,3 0,0 child allowances
compensaţii 0,2 0,5 1,0 3,1 compensations
Alte venituri 13,7 21,0 37,0 11,1 Other incomes
din care remitenţe 7,5 15,0 25,1 3,9 of which remittances
Ponderea veniturilor
Share of in-kind income in
în natură în veniturile 2,8 3,5 6,1 4,8
disposable income, %
disponibile, %

62
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

Nivelul de studii/Level of education:


Mediu general Fără studii
De bază şi
şi de specialitate primare
Superior primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Mediul rural/Rural area

Venituri disponibile (medii Disposable income (average


1489,4 1014,4 856,9 850,7
lunare pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 49,8 29,0 20,4 10,3 Employment
Activitatea individuală agricolă 13,0 20,6 23,5 15,9 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-
2,2 7,7 4,0 2,4
agricolă agricultural sector
Venit din proprietate 0,0 0,1 0,1 0,0 Property income
Prestaţii sociale 13,8 10,0 29,1 46,9 Social payments
pensii 12,3 8,2 26,5 41,1 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,2 0,5 0,4 0,2 child allowances
compensaţii 0,4 0,6 1,0 2,6 compensations
Alte venituri 21,2 32,5 23,0 24,5 Other incomes

IV
din care remitenţe 19,2 30,2 18,8 19,0 of which remittances
Ponderea veniturilor
Share of in-kind income in
în natură în veniturile 13,3 19,9 24,3 22,3
disposable income, %

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
disponibile, %

4.20 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi medii


Distribution of disposable income by quintiles and area

I II III IV V

Total populaţie/Total population

Venituri disponibile (medii Disposable income (average monthly


608,0 814,5 1055,9 1366,9 2097,8
lunare pe o persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 35,2 36,0 41,0 41,8 49,4 Employment
Activitatea individuală agricolă 17,9 17,3 13,3 10,5 4,4 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-agricultural
6,7 6,6 6,4 8,8 7,9
agricolă sector
Venit din proprietate 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 Property income
Prestaţii sociale 22,4 21,9 17,5 13,8 9,4 Social payments
pensii 18,7 19,0 15,3 12,2 7,7 pensions
indemnizaţii pentru copii 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 child allowances
compensaţii 1,1 0,9 0,7 0,4 0,3 compensations
Alte venituri 17,8 18,0 21,7 25,0 28,4 Other incomes
din care remitenţe 14,1 14,4 18,4 19,8 22,4 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in disposable
19,2 18,0 14,1 11,8 5,7
în veniturile disponibile, % income, %

63
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

I II III IV V

Mediul urban/Urban area

Venituri disponibile (medii Disposable income (average monthly


682,3 869,2 1106,5 1495,2 2226,2
lunare pe o persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Activitatea salariată 48,2 51,2 55,8 54,9 59,5 Employment
Activitatea individuală agricolă 2,5 1,8 1,8 1,3 0,7 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-agricultural
7,5 9,2 8,8 11,8 7,4
agricolă sector
Venit din proprietate 0,0 0,1 0,0 0,3 0,8 Property income
Prestaţii sociale 24,2 23,9 17,3 12,9 9,6 Social payments
pensii 21,5 20,4 14,5 11,4 7,6 pensions
indemnizaţii pentru copii 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 child allowances
compensaţii 1,1 0,8 0,7 0,3 0,2 compensations
Alte venituri 17,6 13,8 16,4 18,9 22,1 Other incomes
din care remitenţe 13,6 8,5 12,0 11,6 14,8 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in disposable
4,6 4,7 4,2 3,9 2,5
în veniturile disponibile, % income, %

Mediul rural/Rural area


IV

Venituri disponibile (medii Disposable income (average monthly


589,7 786,2 1017,1 1242,2 1858,7
lunare pe o persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, pe surse: of which in %, by sources:
Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

Activitatea salariată 31,6 27,3 28,6 26,5 27,1 Employment


Activitatea individuală agricolă 22,3 26,1 23,0 21,2 12,7 Self-employment in agriculture
Activitatea individuală non- Self-employment in non-agricultural
6,4 5,2 4,4 5,3 9,0
agricolă sector
Venit din proprietate 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Property income
Prestaţii sociale 21,8 20,8 17,7 14,9 8,9 Social payments
pensii 17,9 18,2 16,1 13,2 7,9 pensions
indemnizaţii pentru copii 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 child allowances
compensaţii 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 compensations
Alte venituri 17,8 20,4 26,2 32,1 42,3 Other incomes
din care remitenţe 14,2 17,8 23,7 29,3 39,5 of which remittances
Ponderea veniturilor în natură Share of in-kind income in disposable
23,4 25,5 22,4 21,0 12,6
în veniturile disponibile, % income, %

4.21 Structura veniturilor disponibile, pe decile


Structure of disposable income, by deciles

I II III IV V VI VII VIII IX X

Venituri disponi- Disposable income


bile (medii lunare 533,6 682,7 767,8 861,3 982,3 1129,6 1311,7 1422,0 1677,6 2517,7 (average monthly
pe o persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, of which in %,
pe surse: by source:
Activitatea salariată 34,7 35,6 33,0 38,7 40,0 41,8 37,6 45,6 49,3 49,5 Employment
Activitatea Self-employment in
17,0 18,6 18,1 16,5 14,5 12,4 11,0 9,9 6,2 3,2
individuală agricolă agriculture
Activitatea
Self-employment in
individuală non- 6,2 7,0 7,6 5,8 5,6 7,1 11,1 6,7 7,1 8,4
non-agricultural sector
agricolă

64
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

I II III IV V VI VII VIII IX X


Venit din
0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,8 Property income
proprietate
Prestaţii sociale 21,7 22,9 22,3 21,5 19,0 16,2 14,7 13,0 12,7 7,2 Social payments
pensii 17,2 19,9 18,9 19,1 16,8 14,1 13,2 11,3 10,1 6,1 pensions
indemnizaţii
1,4 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 child allowances
pentru copii
compensaţii 1,3 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 compensations
Alte venituri 20,3 15,8 18,9 17,2 20,7 22,5 25,4 24,6 24,5 30,9 Other incomes

din care of which


16,8 12,0 15,7 13,2 17,7 18,9 21,5 18,2 18,7 24,9
remitenţe remittances

Ponderea veni-
Share of in-kind
turilor în natură
18,3 20,0 18,4 17,6 15,6 12,9 12,3 11,3 7,6 4,3 income in disposab-
în veniturile
le income, %
disponibile, %

4.22 Structura veniturilor disponibile, pe decile, în mediul urban

IV
Structure of disposable income, by deciles, in urban area

I II III IV V VI VII VIII IX X

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
Venituri disponibi- Disposable income
le (medii lunare pe 641,3 712,3 787,9 945,2 1018,0 1176,7 1457,6 1526,6 1785,2 2621,6 (average monthly
o persoană, lei) per capita, lei)

inclusiv în %, of which in %,
pe surse: by source:

Activitatea salariată 35,4 56,6 47,2 54,3 51,6 58,7 51,8 57,3 58,5 60,0 Employment

Activitatea Self-employment in
1,7 3,1 2,6 1,3 2,0 1,6 1,4 1,2 1,2 0,3
individuală agricolă agriculture

Activitatea Self-employment
individuală non- 7,1 7,8 10,0 8,5 9,0 8,7 17,2 7,6 7,6 7,3 in non-agricultural
agricolă sector

Venit din
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 1,1 Property income
proprietate

Prestaţii sociale 25,0 23,7 26,3 22,0 19,3 15,9 14,2 11,8 13,4 7,3 Social payments

pensii 21,5 21,5 21,7 19,5 16,5 13,1 12,9 10,2 10,0 6,2 pensions

indemnizaţii child
0,7 0,8 0,9 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3
pentru copii allowances

compensaţii 1,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 compensations

Alte venituri 30,8 8,9 13,8 13,9 18,1 15,2 15,2 21,8 19,0 24,0 Other incomes

din care of which


25,5 5,8 9,0 8,1 14,1 10,5 9,8 13,1 12,0 16,4
remitenţe remittances

Ponderea veni-
Share of in-kind
turilor în natură
3,6 5,2 5,6 4,1 5,0 3,6 3,9 4,0 3,1 2,2 income in disposab-
în veniturile
le income, %
disponibile, %

65
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

4.23 Structura veniturilor disponibile, pe decile, în mediul rural


Structure of disposable income, by deciles, in rural area

I II III IV V VI VII VIII IX X

Venituri disponibile Disposable income


(medii lunare pe o 512,0 673,9 757,9 815,4 960,1 1085,4 1193,3 1300,5 1505,3 2291,1 (average monthly
persoană, lei) per capita, lei)
inclusiv în %, of which in %,
pe surse: by source:
Activitatea salariată 34,6 29,1 25,7 28,9 32,3 24,6 23,5 29,8 31,8 23,3 Employment

Activitatea Self-employment in
20,8 23,5 26,1 26,2 22,7 23,3 20,6 21,8 15,7 10,4
individuală agricolă agriculture

Activitatea
Self-employment in
individuală non- 5,9 6,8 6,4 4,1 3,4 5,5 5,1 5,4 6,2 11,2
non-agricultural sector
agricolă
Venit din proprietate 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Property income
Prestaţii sociale 20,8 22,7 20,3 21,2 18,9 16,5 15,1 14,6 11,3 6,9 Social payments
pensii 16,2 19,4 17,5 18,9 17,0 15,0 13,5 12,9 10,3 5,9 pensions
indemnizaţii
1,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 child allowances
IV

pentru copii
compensaţii 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 compensations
Alte venituri 17,7 17,9 21,5 19,3 22,5 30,1 35,6 28,3 35,0 48,2 Other incomes
din care of which
Ve nit ur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

14,6 14,0 19,2 16,4 20,1 27,5 33,1 25,2 31,5 45,9
remitenţe remittances
Ponderea veni-
Share of in-kind
turilor în natură
22,0 24,6 24,9 26,1 22,5 22,3 20,7 21,3 16,1 9,8 income in disposab-
în veniturile
le income, %
disponibile, %

4.24 Repartizarea populaţiei după mărimea


medie a veniturilor disponibile băneşti, pe medii
Distribution of population, by average size of disposable cash income and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Veniturile disponibile, medii Average size of monthly disposable


lunare pe o persoană, lei: income per capita, lei
pîna la 200 7,4 0,8 12,3 up to 200
200,1 - 400 12,3 4,9 17,7 200,1 - 400
400,1 - 600 16,2 9,3 21,3 400,1 - 600
600,1 - 800 14,8 13,8 15,6 600,1 - 800
800,1 - 1000 11,4 13,4 9,9 800,1 - 1000
1000,1 - 1200 8,5 11,3 6,4 1000,1 - 1200
1200,1 - 1400 6,5 9,7 4,2 1200,1 - 1400
1400,1 - 1600 5,0 7,6 3,0 1400,1 - 1600
1600,1 - 1800 3,6 5,5 2,3 1600,1 - 1800
1800,1 - 2000 3,3 5,5 1,7 1800,1 - 2000
peste 2000 11,0 18,2 5,6 2000 and more
Total 100,0 100,0 100,0 Total

66
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.25 Repartizarea populaţiei după mărimea medie a veniturilor


disponibile băneşti şi numărul de copii în gospodărie
Distribution of population by average size of disposable cash income
and number of children in household

30

25
% populaţiei / % of population

20

15

10

0
<200

1000,1-1200

1200,1-1400

1400,1-1600

1600,1-1800

1800,1-2000
800,1-1000
200,1-400

400,1-600

600,1-800

>2000 lei

IV
Gospodărie cu un copil / Households with 1 child

Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e


Gospodărie cu doi copii / Households with 2 children
Gospodărie cu 3 copii şi peste / Households with 3 children and more
Gospodărie fără copii / Households without children

4.26 Repartizarea populaţiei după mărimea medie a veniturilor disponibile


băneşti, pe categorii de populaţie
Distribution of population by average size of disposable cash income and category of population

procente percentage

Gospodării în componenţa cărora sînt:


Households which includes:
Copii pînă Pensionari Persoane Alte
la 18 ani neocupaţi angajate categorii
Children Not working Working Other
under 18 years pensioners persons categories

Total populaţie/Total population


Veniturile disponibile, medii Average size of monthly dispos-
lunare pe o persoană, lei: able income per capita, lei
pîna la 200 10,4 2,6 8,4 4,4 up to 200
200,1 - 400 16,4 10,1 11,3 10,8 200,1 - 400
400,1 - 600 15,8 32,0 11,3 16,4 400,1 - 600
600,1 - 800 14,3 23,2 11,6 17,2 600,1 - 800
800,1 - 1000 11,7 10,8 10,6 13,5 800,1 - 1000
1000,1 - 1200 8,2 6,9 9,0 8,9 1000,1 - 1200
1200,1 - 1400 6,2 4,1 7,1 7,6 1200,1 - 1400
1400,1 - 1600 3,8 3,2 5,9 5,8 1400,1 - 1600
1600,1 - 1800 3,5 1,6 4,6 3,2 1600,1 - 1800
1800,1 - 2000 2,1 1,7 4,5 3,3 1800,1 - 2000
peste 2000 7,6 3,8 15,8 9,0 2000 and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

67
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

procente percentage

Gospodării în componenţa cărora sînt:


Households which includes:
Copii pînă Pensionari Persoane Alte
la 18 ani neocupaţi angajate categorii
Children Not working Working Other
under 18 years pensioners persons categories

Mediul urban/Urban area

Average size of monthly


Veniturile disponibile, medii
disposable income per capita,
lunare pe o persoană, lei:
lei
pîna la 200 1,0 0,1 0,5 1,4 up to 200

200,1 - 400 8,1 4,5 2,9 6,2 200,1 - 400

400,1 - 600 10,1 16,5 5,2 14,2 400,1 - 600

600,1 - 800 15,6 19,0 10,2 17,2 600,1 - 800

800,1 - 1000 14,6 15,0 11,4 15,6 800,1 - 1000

1000,1 - 1200 12,5 11,9 11,1 10,5 1000,1 - 1200


IV

1200,1 - 1400 10,5 9,0 9,8 9,0 1200,1 - 1400

1400,1 - 1600 6,2 7,1 8,5 7,3 1400,1 - 1600


Ven itur ile g o s p od ă r iilor / H o u se h o ld I n co m e

1600,1 - 1800 6,0 2,9 6,6 3,6 1600,1 - 1800

1800,1 - 2000 2,9 5,4 7,3 4,2 1800,1 - 2000

peste 2000 12,5 8,6 26,4 10,7 2000 and more


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Mediul rural/Rural area

Average size of monthly


Veniturile disponibile, medii
disposable income per capita,
lunare pe o persoană, lei:
lei
pîna la 200 15,9 3,3 14,7 9,8 up to 200

200,1 - 400 21,3 11,7 17,9 19,0 200,1 - 400

400,1 - 600 19,1 36,5 16,0 20,1 400,1 - 600

600,1 - 800 13,5 24,4 12,6 17,1 600,1 - 800

800,1 - 1000 10,0 9,6 10,0 9,6 800,1 - 1000

1000,1 - 1200 5,7 5,4 7,3 6,1 1000,1 - 1200

1200,1 - 1400 3,7 2,7 5,0 5,2 1200,1 - 1400

1400,1 - 1600 2,5 2,1 3,8 3,0 1400,1 - 1600

1600,1 - 1800 1,9 1,3 2,9 2,5 1600,1 - 1800

1800,1 - 2000 1,7 0,6 2,2 1,5 1800,1 - 2000

peste 2000 4,7 2,4 7,5 6,1 2000 and more


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

68
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

4.27 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi medii


Distribution of disposable income by quintiles and area

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Distribution of disposable income by


Distribuţia venitului disponibil pe quintile, %:
quintiles, %:
I 6,4 7,2 6,4 I
II 11,6 11,9 12,0 II
III 15,9 16,4 16,3 III
IV 22,4 22,3 22,2 IV
V 43,7 42,2 43,1 V
Total 100,0 100,0 100,0 Total
Coeficientul GINI - veniturile disponibile totale 0,3672 0,3478 0,3593 GINI coefficient - disposable income
Coeficientul GINI - veniturile disponibile GINI coefficient - disposable cash
0,4292 0,3600 0,4381
băneşti income
Coeficientul GINI - cheltuielile de consum GINI coefficient - consumption
0,3188 0,3075 0,3081
totale expenditures
Coeficientul GINI - cheltuielile de consum GINI coefficient - cash consumption
0,3705 0,3191 0,3651
băneşti expenditures

IV
Raportul dintre veniturile populaţiei din Ratio between income of population
6,8 5,9 6,7
quintile I şi V from quintile I and V

Ven it ur il e g os p o d ă r iilo r / H o u s e h o ld I n co m e
4.28 Repartizarea veniturilor disponibile pe quintile şi zone
Distribution of disposable income by quintiles and zones

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Distribuţia venitului disponibil pe Distribution of disposable


quintile, %: income by quintiles, %:
I 6,5 6,3 7,2 7,9 I
II 11,9 11,6 12,6 12,5 II
III 15,8 16,1 17,0 16,8 III
IV 22,2 22,5 22,6 23,0 IV
V 43,6 43,4 40,6 39,9 V
Total Total
Coeficientul GINI - veniturile GINI coefficient - disposable
0,3615 0,3699 0,3295 0,3268
disponibile totale income
Coeficientul GINI - veniturile GINI coefficient - disposable cash
0,4190 0,4463 0,3975 0,3334
disponibile băneşti income
Coeficientul GINI - cheltuielile de GINI coefficient - consumption
0,2952 0,3034 0,3161 0,3012
consum totale expenditures
Coeficientul GINI - cheltuielile de GINI coefficient - cash
0,3411 0,3580 0,3733 0,3091
consum băneşti consumption expenditures
Raportul dintre veniturile populaţiei Ratio between income of
6,7 7,1 5,7 5,1
din quintile I şi V population from quintile I and V

69
V

Household Expenditure
Cheltuielile gospodăriilor

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re V


ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.1 Structura cheltuielilor de consum, pe medii


Distribution of consumption expenditure, by area

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average


1227,5 1475,2 1045,8
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 40,2 37,8 42,7 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,9 1,3 2,4 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,7 11,7 13,7 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 16,3 15,5 17,1 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,8 4,1 5,5 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 5,6 5,8 5,3 Medical care and health
Transport 4,9 6,0 3,7 Transport
Comunicaţii 4,9 5,4 4,4 Communication
Agrement 2,1 3,0 1,2 Entertainment
Învăţămînt 0,4 0,7 0,2 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 2,3 3,7 0,8 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 3,9 4,9 2,9 Miscellaneous
Ponderea cheltuielilor în natură în Share of in-kind expenditure in
11,3 3,4 19,4
cheltuielile de consum, % consumption expenditure, %
V
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

5.2 Repartizarea cheltuielilor de consum după tipul cheltuielilor, pe medii


Distribution of consumption expenditure by type of expenditure and area

%
3,4
100
11,3
19,4

80

60

88,7 96,6 80,1


40

20

0
T otal Ur ban Rur al

Cheltuieli băneşti / Cash expenditure Cheltuieli în natură / Expenditure in kind

72
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.3 Structura cheltuielilor de consum, pe zone


Distribution of consumption expenditure, by zones

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure


1094,2 1088,7 1073,1 1698,7
pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 41,5 42,9 42,4 35,9 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,3 3,0 2,0 1,3 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 14,0 13,3 10,9 12,1 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 17,9 16,8 17,4 14,0 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,4 4,0 6,2 4,2 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 5,5 5,2 5,5 6,0 Medical care and health
Transport 3,2 4,5 4,9 6,5 Transport
Comunicaţii 4,9 4,5 4,6 5,4 Communication
Agrement 1,4 1,4 1,7 3,5 Entertainment
Învăţămînt 0,2 0,2 0,4 0,8 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 1,0 1,2 0,9 5,0 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 3,5 3,0 3,2 5,4 Miscellaneous
Ponderea cheltuielilor în natură în Share of in-kind expenditure in
13,4 17,3 15,6 2,5
cheltuielile de consum, % consumption expenditure, %

V
C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re
5.4 Evoluţia trimestrială a cheltuielilor de consum în termeni reali, pe medii
Quarterly evolution of consumption expenditures in real terms, by area

lei
1600
1473,3
1379,3 1425,0
1388,3
1400
1236,3
1145,9 1178,0 1155,4
1200
1022,4 1062,3
976,8 956,6
1000

800

600

400

200

0
tr. 1 / Quarter 1 tr. 2 / Quarter 2 tr. 3 / Quarter 3 tr. 4 / Quarter 4

total urban rural

73
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.5 Repartizarea cheltuielilor de consum pe trimestre şi medii


Distribution of consumption expenditure per quarters and area

I II III IV

Total populaţie/Total population


Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average
1161,4 1236,0 1290,2 1222,8
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 42,3 41,9 38,9 38,0 Food
Băuturi alcoolice, tutun 2,2 1,9 1,4 1,9 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,5 12,9 12,9 12,5 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 13,7 15,5 19,0 16,6 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,3 4,0 4,9 5,9 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 6,2 5,2 4,9 6,0 Medical care and health
Transport 4,9 5,1 4,7 4,8 Transport
Comunicaţii 4,9 4,9 4,5 5,3 Communication
Agrement 2,0 1,7 2,9 1,9 Entertainment
Învăţămînt 0,3 0,3 0,3 0,8 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 2,3 2,7 2,0 2,3 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 4,3 3,9 3,6 3,9 Miscellaneous

Mediul urban/Urban area


Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average
1398,4 1456,4 1537,1 1508,1
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
V

inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 39,6 40,2 36,5 35,2 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,5 1,4 1,1 1,3 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,0 11,5 11,8 11,6 Clothing and footwear
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Întreţinerea locuinţei 13,3 14,3 18,7 15,3 Household maintenance


Dotarea locuinţei 3,8 3,3 3,6 5,6 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 6,2 5,3 5,3 6,4 Medical care and health
Transport 5,7 6,2 5,8 6,1 Transport
Comunicaţii 5,4 5,3 5,0 5,9 Communication
Agrement 3,0 2,3 4,1 2,7 Entertainment
Învăţămînt 0,4 0,6 0,3 1,4 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 3,7 4,6 3,2 3,6 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 5,3 5,1 4,6 4,9 Miscellaneous

Mediul rural/Rural area


Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average
989,7 1072,9 1108,9 1012,4
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 45,1 43,5 41,3 41,1 Food
Băuturi alcoolice, tutun 3,0 2,4 1,8 2,5 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 13,0 14,3 14,1 13,5 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 14,1 16,8 19,4 17,9 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,0 4,8 6,2 6,2 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 6,2 5,2 4,4 5,7 Medical care and health
Transport 4,0 3,9 3,5 3,5 Transport
Comunicaţii 4,4 4,5 4,0 4,7 Communication
Agrement 1,0 1,0 1,6 1,1 Entertainment
Învăţămînt 0,2 0,1 0,3 0,1 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,9 0,8 0,7 0,9 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 3,2 2,8 2,7 2,8 Miscellaneous

74
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.6 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei


Structure of consumption expenditure of population

25,8%

40,2%

produse alimentare / food products 4,4%


băuturi alcoolice, tutun / alcoholic beverages, tobacco
produse nealimentare / goods
combustibil / gas
servicii / services 1,9%
27,7%

5.7 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei din mediul urban


Structure of consumption expenditure of population in urban area

31,6%

V
37,8%

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


produse alimentare / food products
1,7%
băuturi alcoolice, tutun / alcoholic beverages, tobacco
produse nealimentare / goods
combustibil / gas
servicii / services 1,3%
27,6%

5.8 Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei din mediul rural


Structure of consumption expenditure of population in rural area

19,9%

42,7%
7,2%
produse alimentare / food products
băuturi alcoolice, tutun / alcoholic beverages, tobacco
produse nealimentare / goods
combustibil / gas
27,7%
servicii / services 2,4%

75
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.9 Structura cheltuielilor de consum după statutul socio-economic al gospodăriei


Structure of consumption expenditure by social-economic status of household

Angajaţi Angajaţi în
în sectorul sectorul
Întreprin-
agrar non-agrar
Fermieri zători Pensionari Alţii
Employees Employees
Farmers Self- Pensioners Others
in in non-
employers
agricultural agricultural
sector sector

Cheltuieli de consum Consumption


(medii lunare pe o 1000,5 867,4 1448,9 1610,0 1083,5 1331,5 expenditure (average
persoană, lei) monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 43,0 46,7 36,9 33,0 45,8 36,5 Food
Alcoholic beverages,
Băuturi alcoolice, tutun 2,5 2,5 1,6 2,2 2,0 1,8
tobacco
Îmbrăcăminte,
14,4 14,3 13,5 13,8 9,5 14,1 Clothing and footwear
încălţăminte
Întreţinerea locuinţei 17,0 14,9 13,9 11,1 20,4 16,5 Household maintenance
Dotarea locuinţei 6,5 4,2 4,8 3,8 3,6 5,9 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi
4,6 5,1 4,9 2,8 7,9 4,6 Medical care and health
sănătate
Transport 3,1 2,7 6,6 11,1 2,7 5,2 Transport
Comunicaţii 4,6 4,4 5,6 7,1 3,2 5,9 Communication
Agrement 0,9 0,9 3,0 1,9 1,3 2,4 Entertainment
V

Învăţămînt 0,3 0,1 0,6 0,7 0,2 0,2 Education


Hoteluri, restaurante, Hotels, restaurants, cafes
0,3 1,1 3,6 8,2 0,8 2,6
cafenele etc. etc.
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Diverse 2,8 3,1 5,0 4,4 2,5 4,3 Miscellaneous

5.10 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum


după statutul socio-economic al gospodăriei
Share of cash expenditure in consumption expenditure by social-economic status of household

lei %
97,7
1800 100
93,5
1600 91,8 90
85,0
1400 78,9 78,1
80
1200
1000 70

800 1610,0 60
1448,9 1331,5
600 1083,5
1000,5 50
400 867,4

200 40

0 30
Fermieri / Angajaţi în Angajaţi în Întreprinzători / Pensionari / Alţii / Others
Farmers sectorul agrar / sectorul non-agrar / Self-employers Pensioners
Employees in Employees in
agricultural non-agricultural
sector sector
Total cheltuieli de consum / Total consumption expenditure
Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum / Share of cash expenditure in consumption expenditure

76
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.11 Structura cheltuielilor de consum după tipul gospodăriei


Structure of consumption expenditure by household type

Cuplu Părinte Alte Alte


Cuplu
familial singur cu gospodării gospodării
O singură familial
fără copii cu copii fără copii
persoană cu copii
copii Single Other Other
Single Couple
Couple parent households households
person with
without with with without
children
children children children children

Total populaţie/Total population

Cheltuieli de consum Consumption expenditure


(medii lunare pe o 1596,5 1388,6 1150,7 1187,4 1044,2 1318,8 (average monthly per
persoană, lei) capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 42,4 42,3 38,6 38,2 40,3 39,2 Food
Băuturi alcoolice, Alcoholic beverages,
2,0 2,2 1,7 1,1 1,8 1,9
tutun tobacco
Îmbrăcăminte,
8,9 9,3 14,0 15,1 15,1 13,0 Clothing and footwear
încălţăminte
Întreţinerea locuinţei 19,9 19,9 14,7 19,6 14,3 15,0 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,6 4,3 4,9 4,0 6,0 3,9 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi
7,0 7,5 4,2 3,9 4,6 6,3 Medical care and health
sănătate
Transport 3,0 5,4 5,4 3,1 4,4 5,8 Transport

V
Comunicaţii 3,9 3,4 5,4 5,6 5,3 5,5 Communication
Agrement 1,6 1,7 3,4 2,2 2,0 1,5 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,0 0,6 0,9 0,4 0,6 Education
Hoteluri, restaurante, Hotels, restaurants, cafes

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


3,0 1,5 2,8 1,9 1,8 2,8
cafenele etc. etc.
Diverse 3,7 2,4 4,4 4,4 4,1 4,5 Miscellaneous

5.12 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum


după statutul socio-economic al gospodăriei, pe medii
Share of cash expenditure in consumption expenditure by social-economic status of household and area

lei %
1800 89,5 91,1 95
88,2 86,7 87,5
1600 90
1400 91,0 85
1200 80
1000 75
800 1596,5 70
1388,6 1318,8
600 1150,7 1187,4 1044,2 65
400 60
200 55
0 50
cu copii/Single
Cuplu familial cu

Părinte singur

Alte gospodării
cu copii/Other
fără copii/Couple
persoană/Single

fără copii/Other
Alte gospodării

without children
without children
Cuplu familial

parent with

with children
copii/Couple
with children

households

households
O singură

children
person

Total cheltuieli de consum/Total consumption expenditure


Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum/Share of cash expenditure in consumption expenditure

77
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.13 Structura cheltuielilor de consum după tipul gospodăriei şi pe medii


Structure of consumption expenditure by household type and area

Alte Alte
Cuplu Cuplu Părinte
gospodării gospodării
O singură familial familial cu singur cu
cu copii fără copii
persoană fără copii copii copii
Other Other
Single Couple Couple Single
households households
person without with parent with
with without
children children children
children children

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum Consumption expend-


(medii lunare pe o 1920,6 1699,4 1416,3 1273,5 1222,6 1516,5 iture (average month-
persoană, lei) ly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 39,0 38,5 36,0 38,6 39,0 37,3 Food
Băuturi alcoolice, Alcoholic beverages,
1,4 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3
tutun tobacco
Îmbrăcăminte, Clothing and
8,3 8,5 13,2 15,4 13,4 12,4
încălţăminte footwear
Întreţinerea Household
17,5 20,7 11,5 14,1 15,5 14,7
locuinţei maintenance
Dotarea locuinţei 5,1 3,6 4,9 3,3 4,0 3,4 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi Medical care and
7,4 7,8 3,8 4,2 4,7 6,7
sănătate health
Transport 4,0 7,1 6,8 3,3 4,8 6,9 Transport
V

Comunicaţii 4,7 3,8 6,3 6,5 5,3 5,9 Communication


Agrement 2,7 2,8 4,7 3,2 3,1 1,7 Entertainment
Învăţămînt 0,2 0,0 1,1 1,4 0,8 0,7 Education
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Hoteluri, restau- Hotels, restaurants,


4,7 2,5 4,6 3,2 3,1 4,0
rante, cafenele etc. cafes etc.
Diverse 5,1 3,2 6,0 5,7 5,0 4,9 Miscellaneous

Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum Consumption expend-


(medii lunare pe o 1340,0 1166,3 950,7 1095,3 950,6 1104,4 iture (average month-
persoană, lei) ly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 46,3 46,3 41,4 37,8 41,2 42,0 Food
Băuturi alcoolice, Alcoholic beverages,
2,6 3,0 2,3 1,2 2,1 2,7
tutun tobacco
Îmbrăcăminte, Clothing and
9,5 10,1 15,0 14,8 16,2 13,9
încălţăminte footwear
Întreţinerea Household
22,6 19,0 18,1 26,5 13,4 15,4
locuinţei maintenance
Dotarea locuinţei 4,1 5,1 4,8 4,8 7,4 4,6 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi Medical care and
6,4 7,1 4,6 3,5 4,5 5,6
sănătate health
Transport 1,8 3,7 3,9 2,7 4,1 4,2 Transport
Comunicaţii 3,1 3,1 4,4 4,5 5,3 4,9 Communication
Agrement 0,4 0,6 1,9 1,0 1,3 1,2 Entertainment
Învăţămînt 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 Education
Hoteluri, restau- Hotels, restaurants,
1,2 0,5 0,8 0,4 0,9 1,0
rante, cafenele etc. cafes etc.
Diverse 2,0 1,6 2,7 2,7 3,5 3,9 Miscellaneous

78
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.14 Repartizarea cheltuielilor de consum după numărul de copii în gospodărie


Distribution of consumption expenditure by number of children in household

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure (aver-


1230,4 1070,1 797,9 1399,9
lunare pe o persoană, lei) age monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 38,5 39,5 42,6 41,1 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,7 1,7 1,7 2,0 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 14,2 14,8 15,9 10,7 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 14,8 15,0 14,3 17,9 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,5 5,6 4,3 4,2 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 4,7 4,0 3,9 6,9 Medical care and health
Transport 4,8 4,7 4,6 5,0 Transport
Comunicaţii 5,7 5,1 4,9 4,4 Communication
Agrement 2,5 2,9 2,6 1,6 Entertainment
Învăţămînt 0,6 0,5 0,4 0,3 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 2,5 2,1 1,4 2,4 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 4,6 4,1 3,4 3,6 Miscellaneous

V
C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re
5.15 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum
după numărul de copii în gospodărie, pe medii
Share of cash expenditure in consumption expenditure
by number of children in household and area

% 96,5 96,9 97,1


100
90,1 88,1
84,1 82,5 81,8
78,2
80

60

40

20

0
Total Urban Rural
Gospodării cu 1 copil/Households with 1 child
Gospodării cu 2 copii/Households with 2 children
Gospodării cu 3 copii şi peste/Households with 3 children and more

79
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.16 Structura cheltuielilor de consum


după numărul de copii în gospodărie, pe medii
Distribution of consumption expenditure by number of children in household and area

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Mediul urban/Urban area

Consumption expenditure
Cheltuieli de consum (medii
1374,0 1289,2 1086,2 1650,6 (average monthly per
lunare pe o persoană, lei)
capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 37,6 37,4 36,0 38,2 Food
Alcoholic beverages,
Băuturi alcoolice, tutun 1,4 1,1 1,0 1,4
tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 13,3 13,4 15,8 10,2 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 13,5 13,6 12,0 17,3 Household maintenance
Dotarea locuinţei 3,7 4,9 6,5 3,8 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 4,5 3,6 4,2 7,3 Medical care and health
Transport 5,4 6,1 5,2 6,3 Transport
Comunicaţii 6,2 5,5 4,9 4,9 Communication
V

Agrement 3,5 4,3 5,2 2,2 Entertainment


Învăţămînt 0,9 1,1 1,0 0,4 Education
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Hotels, restaurants, cafes


Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 3,9 3,8 3,6 3,7
etc.
Diverse 6,0 5,1 4,6 4,4 Miscellaneous

Mediul rural/Rural area

Consumption expenditure
Cheltuieli de consum (medii
1095,4 954,1 711,7 1179,8 (average monthly per
lunare pe o persoană, lei)
capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 39,7 41,0 45,6 44,7 Food
Alcoholic beverages,
Băuturi alcoolice, tutun 2,0 2,2 2,1 2,8
tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 15,3 15,9 15,9 11,4 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 16,2 15,9 15,3 18,5 Household maintenance
Dotarea locuinţei 7,5 6,0 3,4 4,7 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 4,9 4,3 3,8 6,4 Medical care and health
Transport 4,0 3,8 4,3 3,4 Transport
Comunicaţii 5,1 4,7 4,8 3,8 Communication
Agrement 1,3 1,8 1,4 0,8 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,2 0,2 0,2 Education
Hotels, restaurants, cafes
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,9 0,9 0,5 0,8
etc.
Diverse 3,1 3,3 2,8 2,5 Miscellaneous

80
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.17 Structura cheltuielilor de consum după mărimea gospodăriei


Structure of consumption expenditure by household size

Mărimea gospodăriei, persoane


Household size, persons

1 2 3 4 5+

Total populaţie/Total population

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure (av-


1596,5 1445,3 1313,5 1099,1 879,1
lunare pe o persoană, lei) erage monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 42,4 40,5 39,4 38,7 41,8 Food
Băuturi alcoolice, tutun 2,0 2,0 1,8 1,7 2,0 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 8,9 10,7 13,7 14,6 14,8 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 19,9 19,2 14,3 14,9 13,9 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,6 4,5 4,9 5,3 4,6 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 7,0 6,9 4,7 4,8 4,9 Medical care and health
Transport 3,0 5,2 5,1 5,1 5,1 Transport
Comunicaţii 3,9 4,2 5,8 5,2 4,8 Communication
Agrement 1,6 1,8 2,3 2,4 2,4 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 Education
Hoteluri, restaurante,
3,0 1,9 2,6 2,5 1,6 Hotels, restaurants, cafes etc.
cafenele etc.
Diverse 3,7 3,0 4,8 4,1 3,9 Miscellaneous

V
C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re
5.18 Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum după mărimea gospodăriei
Share of cash expenditure in consumption expenditure by household size

lei %
1600 92
90,4
89,2 90
1400
88
88,2 88,5 85,7
1200 86

1000 84

82
800 1596,5
1445,3 80
1313,5
600 78
1099,1
879,1 76
400
74
200
72
0 70
1 2 3 4 5+
persoane / persons
Total cheltuieli de consum / Total consumption expenditure
Ponderea cheltuielilor băneşti în cheltuieli de consum / Share of cash expenditure in consumption
expenditure

81
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.19 Structura cheltuielilor de consum după mărimea gospodăriei şi pe medii


Structure of consumption expenditure by household size and area

Mărimea gospodăriei, persoane


Household size, persons

1 2 3 4 5+

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (av-


1920,6 1725,4 1461,0 1278,0 1135,0
pe o persoană, lei) erage monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 39,0 37,6 38,5 36,7 37,5 Food

Băuturi alcoolice, tutun 1,4 1,3 1,4 1,2 1,5 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 8,3 10,1 12,6 13,5 14,2 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 17,5 18,7 13,1 14,2 14,0 Household maintenance

Dotarea locuinţei 5,1 3,9 3,5 4,3 4,5 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 7,4 7,3 4,5 5,3 4,4 Medical care and health

Transport 4,0 6,6 6,2 6,1 5,9 Transport

Comunicaţii 4,7 4,6 6,4 5,7 4,8 Communication

Agrement 2,7 2,7 3,2 3,0 4,3 Entertainment


V

Învăţămînt 0,2 0,1 0,9 1,3 0,5 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 4,7 3,1 4,0 4,0 3,1 Hotels, restaurants, cafes etc.
C he ltui el ile gos po d ă r iil or / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Diverse 5,1 4,0 5,8 4,8 5,3 Miscellaneous

Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (av-


1340,0 1219,5 1167,0 958,1 780,6
pe o persoană, lei) erage monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 46,3 43,8 40,4 40,8 44,2 Food

Băuturi alcoolice, tutun 2,6 2,8 2,3 2,2 2,3 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 9,5 11,5 14,9 15,9 15,2 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 22,6 19,8 15,7 15,6 13,7 Household maintenance

Dotarea locuinţei 4,1 5,1 6,7 6,3 4,6 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 6,4 6,3 4,9 4,3 5,1 Medical care and health

Transport 1,8 3,5 3,7 4,0 4,7 Transport

Comunicaţii 3,1 3,7 5,1 4,8 4,8 Communication

Agrement 0,4 0,8 1,3 1,8 1,3 Entertainment

Învăţămînt 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 1,2 0,7 0,8 1,0 0,7 Hotels, restaurants, cafes etc.

Diverse 2,0 2,0 3,6 3,3 3,1 Miscellaneous

82
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.20 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei


Distribution of consumption expenditure by age of household head

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani
30 ani ani ani ani ani şi peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Total populaţie/Total population

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1612,7 1263,5 1201,6 1263,3 1275,6 1029,6
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 32,4 36,7 38,5 41,1 42,8 48,7 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,8 1,6 1,8 2,0 1,9 2,1 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 15,4 14,8 14,5 11,9 9,5 8,8 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 13,1 15,5 14,9 16,7 20,8 18,6 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,7 5,7 5,2 4,5 4,0 3,4 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 3,6 4,1 4,4 6,4 7,3 8,1 Medical care and health
Transport 6,1 5,2 5,5 5,2 3,6 2,7 Transport
Comunicaţii 6,4 5,4 5,8 4,9 3,6 2,8 Communication
Agrement 3,0 3,0 2,4 1,6 1,4 1,4 Entertainment
Învăţămînt 0,4 0,5 0,8 0,2 0,0 0,1 Education
Hoteluri, restaurante,
6,0 3,2 2,0 1,9 1,2 0,7 Hotels, restaurants, cafes etc.
cafenele etc.
Diverse 6,1 4,3 4,3 3,5 3,7 2,5 Miscellaneous

V
Ch el tuie lile go spo dă r iilor / H o u s e h o ld Ex p e n d it u re
5.21 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei şi pe medii
Distribution of consumption expenditure by age of household head and area

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani
30 ani ani ani ani ani şi peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1858,8 1539,8 1388,3 1516,3 1499,1 1221,3
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 31,4 35,0 36,9 38,3 41,5 47,1 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,9 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 14,3 13,4 13,2 10,8 8,3 7,6 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 10,8 12,5 14,9 17,5 21,6 18,6 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,4 4,8 4,0 4,4 3,7 2,5 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 3,9 4,5 4,5 6,8 6,9 9,5 Medical care and health
Transport 6,9 6,5 6,7 6,2 4,0 3,5 Transport
Comunicaţii 6,9 6,2 5,9 5,3 3,8 2,7 Communication
Agrement 3,8 4,1 3,2 2,1 2,2 2,5 Entertainment
Învăţămînt 0,5 0,8 1,6 0,1 0,0 0,1 Education
Hoteluri, restaurante,
8,0 5,2 3,1 2,9 1,8 1,2 Hotels, restaurants, cafes etc.
cafenele etc.
Diverse 7,2 5,5 4,9 4,2 5,1 3,4 Miscellaneous

83
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani
30 ani ani ani ani ani şi peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1245,8 1049,7 1057,3 1083,6 1095,2 932,2
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 34,7 38,6 40,1 43,8 44,3 49,8 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,5 1,8 2,3 2,8 2,7 2,7 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 17,9 16,4 15,8 13,0 10,7 9,5 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 18,0 18,9 14,9 16,0 20,0 18,6 Household maintenance
Dotarea locuinţei 8,4 6,8 6,4 4,7 4,3 4,0 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 3,1 3,6 4,4 5,9 7,8 7,2 Medical care and health
Transport 4,3 3,7 4,4 4,2 3,3 2,2 Transport
Comunicaţii 5,5 4,4 5,6 4,4 3,4 2,9 Communication
Agrement 1,2 1,8 1,5 1,1 0,6 0,6 Entertainment
Învăţămînt 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 Education
Hoteluri, restaurante,
1,7 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 Hotels, restaurants, cafes etc.
cafenele etc.
Diverse 3,7 2,9 3,6 2,9 2,2 1,9 Miscellaneous
V

5.22 Structura cheltuielilor de consum după sexul capului gospodăriei


C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Distribution of consumption expenditure by sex of household head

Bărbat Femeie
Males Females

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average monthly


1190,9 1298,5
pe o persoană, lei) per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 40,3 40,1 Food

Băuturi alcoolice, tutun 2,1 1,4 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,8 12,5 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 15,7 17,2 Household maintenance

Dotarea locuinţei 4,6 5,2 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 5,6 5,6 Medical care and health

Transport 5,3 4,0 Transport

Comunicaţii 4,8 5,0 Communication

Agrement 2,2 2,0 Entertainment

Învăţămînt 0,4 0,4 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 2,3 2,3 Hotels, restaurants, cafes etc.

Diverse 3,8 4,2 Miscellaneous

84
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.23 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta capului gospodăriei şi pe medii


Distribution of consumption expenditure by sex of household head and area

Bărbat Femeie
Males Females

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average


1474,9 1475,6
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 37,4 38,5 Food

Băuturi alcoolice, tutun 1,5 1,1 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,0 11,4 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 14,8 16,5 Household maintenance

Dotarea locuinţei 3,9 4,3 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 6,0 5,6 Medical care and health

Transport 6,5 5,2 Transport

Comunicaţii 5,4 5,4 Communication

Agrement 3,2 2,8 Entertainment

V
Învăţămînt 0,7 0,6 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 3,8 3,6 Hotels, restaurants, cafes etc.

Diverse 4,8 5,2 Miscellaneous

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum (medii lunare Consumption expenditure (average


1016,0 1118,0
pe o persoană, lei) monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 42,9 42,4 Food

Băuturi alcoolice, tutun 2,7 1,7 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 13,6 14,1 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 16,6 18,3 Household maintenance

Dotarea locuinţei 5,1 6,5 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 5,3 5,5 Medical care and health

Transport 4,2 2,5 Transport

Comunicaţii 4,3 4,5 Communication

Agrement 1,3 1,0 Entertainment

Învăţămînt 0,2 0,1 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 1,0 0,5 Hotels, restaurants, cafes etc.

Diverse 2,9 2,9 Miscellaneous

85
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.24 Structura cheltuielilor de consum după vîrsta şi sexul capului gospodăriei


Distribution of consumption expenditure by age and sex of household head

pîna la 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 ani
30 ani ani ani ani ani şi peste
up to 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 years
30 years years years years years and over

Bărbat/Males

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1552,5 1233,6 1130,6 1229,5 1147,2 1051,2
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 32,0 37,2 39,1 41,0 44,9 48,0 Food
Băuturi alcoolice, tutun 2,2 1,7 2,1 2,3 2,0 2,5 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 14,7 14,6 14,7 12,1 9,9 8,8 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 13,0 14,0 14,7 17,2 17,9 18,0 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,7 6,0 4,6 4,0 4,4 3,0 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi
3,4 4,3 4,2 6,6 7,3 8,4 Medical care and health
sănătate
Transport 7,0 5,6 5,8 5,4 4,1 3,5 Transport
Comunicaţii 6,3 5,1 5,5 4,8 3,9 2,9 Communication
V

Agrement 2,8 3,6 2,3 1,4 1,3 1,6 Entertainment


Învăţămînt 0,3 0,5 0,8 0,3 0,0 0,2 Education
Hoteluri, restaurante,
6,1 3,3 2,0 1,8 1,3 0,8 Hotels, restaurants, cafes etc.
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

cafenele etc.
Diverse 6,3 4,1 4,1 3,4 3,0 2,3 Miscellaneous

Femeie/Females

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1707,9 1333,2 1367,3 1335,2 1509,6 1001,4
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 33,0 35,6 37,3 41,3 40,1 49,8 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,3 1,2 1,1 1,5 1,7 1,6 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 16,3 15,4 13,9 11,6 8,9 8,8 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 13,2 18,7 15,3 15,9 25,0 19,4 Household maintenance
Dotarea locuinţei 5,6 5,1 6,4 5,7 3,4 3,9 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi
3,9 3,7 4,8 6,0 7,4 7,8 Medical care and health
sănătate
Transport 4,8 4,2 5,0 4,9 3,0 1,6 Transport
Comunicaţii 6,6 6,0 6,2 5,0 3,2 2,7 Communication
Agrement 3,2 1,8 2,5 2,0 1,6 1,1 Entertainment
Învăţămînt 0,4 0,5 0,9 0,2 0,0 0,0 Education
Hoteluri, restaurante,
5,9 3,1 2,1 2,2 1,1 0,6 Hotels, restaurants, cafes etc.
cafenele etc.
Diverse 5,7 4,7 4,5 3,8 4,7 2,8 Miscellaneous

86
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.25 Structura cheltuielilor de consum după nivelul de studii al capului gospodăriei


Distribution of consumption expenditure by education level of household head

Nivel de studii/Education level

Mediu general Fără studii


De bază
şi de specialitate primare
Superior şi primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Total populaţie/Total population

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1791,1 1191,9 953,9 834,5
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 34,3 40,5 46,3 49,8 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,3 2,0 2,3 1,9 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,3 13,4 11,4 8,9 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 15,7 15,8 18,5 18,8 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,3 5,0 5,0 3,5 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 5,5 5,5 5,7 9,8 Medical care and health
Transport 7,6 4,6 2,3 1,1 Transport
Comunicaţii 5,6 5,1 3,4 2,8 Communication
Agrement 3,1 2,0 1,4 0,3 Entertainment
Învăţămînt 0,8 0,3 0,3 0,0 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 4,2 2,0 1,0 0,8 Hotels, restaurants, cafes etc.

V
Diverse 5,4 3,8 2,5 2,3 Miscellaneous

5.26 Structura cheltuielilor de consum

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


după nivelul de studii al capului gospodăriei şi pe medii
Distribution of consumption expenditure by education level of household head and area

Nivel de studii/Education level

Mediu general Fără studii


De bază
şi de specialitate primare
Superior şi primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1875,1 1340,2 1120,5 919,5
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 33,6 39,8 44,3 52,3 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,2 1,4 1,4 0,5 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 11,8 12,0 10,1 6,6 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 15,2 15,2 18,4 22,0 Household maintenance
Dotarea locuinţei 4,5 4,0 2,9 2,4 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 5,3 6,0 6,3 8,1 Medical care and health
Transport 7,9 5,2 2,2 2,1 Transport
Comunicaţii 5,7 5,3 4,2 2,6 Communication
Agrement 3,5 2,7 3,5 0,9 Entertainment
Învăţămînt 0,9 0,5 0,4 0,0 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 4,6 3,3 2,6 0,3 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 5,8 4,5 3,7 2,3 Miscellaneous

87
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

Nivel de studii/Education level

Mediu general Fără studii


De bază
şi de specialitate primare
Superior şi primar
Secondary Without
Higher Basic and
general and primary
primary
spelialized education

Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


1469,1 1082,8 916,8 820,4
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 37,9 41,2 46,9 49,4 Food
Băuturi alcoolice, tutun 1,8 2,4 2,6 2,1 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 14,5 14,7 11,7 9,4 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 18,0 16,3 18,5 18,2 Household maintenance
Dotarea locuinţei 3,4 5,9 5,5 3,7 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 6,2 5,1 5,5 10,2 Medical care and health
Transport 5,9 4,1 2,3 0,9 Transport
Comunicaţii 5,3 4,9 3,2 2,8 Communication
Agrement 1,3 1,4 0,8 0,2 Entertainment
Învăţămînt 0,3 0,1 0,2 0,0 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 1,7 0,8 0,6 0,9 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 3,7 3,1 2,2 2,3 Miscellaneous
V

5.27 Structura cheltuielilor de consum pe quintile şi medii


Distribution of consumption expenditure by quintiles and area
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

I II III IV V

Total populaţie/Total population

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


494,8 769,5 1006,0 1343,3 2524,2
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)
inclusiv în %: of which in %:
Produse alimentare 52,8 49,7 46,6 43,1 30,8 Food
Băuturi alcoolice, tutun 2,7 2,3 2,1 1,9 1,4 Alcoholic beverages, tobacco
Îmbrăcăminte, încălţăminte 11,2 12,7 13,4 13,1 12,6 Clothing and footwear
Întreţinerea locuinţei 16,7 15,7 15,8 15,0 17,3 Household maintenance
Dotarea locuinţei 3,0 3,3 3,2 3,7 6,8 Dwelling equipment
Îngrijire medicală şi sănătate 3,5 4,3 4,8 6,2 6,4 Medical care and health
Transport 1,8 2,6 3,5 4,4 7,0 Transport
Comunicaţii 4,3 4,4 4,9 5,1 5,0 Communication
Agrement 0,8 1,1 1,4 1,5 3,3 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 Education
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,6 0,6 0,9 1,8 4,0 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 2,5 3,0 3,3 3,9 4,7 Miscellaneous

88
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

I II III IV V

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


515,1 772,2 1016,1 1359,2 2530,0
lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 49,7 48,0 45,2 43,2 31,3 Food

Băuturi alcoolice, tutun 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 7,9 10,0 11,9 11,4 12,4 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 21,8 18,0 17,0 14,8 14,6 Household maintenance

Dotarea locuinţei 2,5 3,1 2,8 3,3 5,0 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 4,9 4,8 4,8 5,7 6,3 Medical care and health

Transport 2,3 3,2 3,9 4,9 7,6 Transport

Comunicaţii 4,3 4,9 5,4 5,6 5,4 Communication

Agrement 1,4 1,7 2,0 1,9 4,1 Entertainment

Învăţămînt 0,2 0,4 0,3 0,4 0,9 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,5 0,9 1,4 2,8 5,4 Hotels, restaurants, cafes etc.
Diverse 3,2 3,9 4,0 4,6 5,6 Miscellaneous

V
Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de consum (medii Consumption expenditure


489,8 768,1 998,2 1328,0 2513,3

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


lunare pe o persoană, lei) (average monthly per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse alimentare 53,6 50,6 47,6 43,1 29,9 Food

Băuturi alcoolice, tutun 3,1 2,9 2,8 2,5 1,6 Alcoholic beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, încălţăminte 12,1 14,1 14,5 14,8 12,9 Clothing and footwear

Întreţinerea locuinţei 15,3 14,5 14,8 15,3 22,2 Household maintenance

Dotarea locuinţei 3,1 3,4 3,6 4,2 10,2 Dwelling equipment

Îngrijire medicală şi sănătate 3,1 4,1 4,8 6,6 6,4 Medical care and health

Transport 1,7 2,3 3,2 3,8 5,7 Transport

Comunicaţii 4,3 4,2 4,6 4,5 4,3 Communication

Agrement 0,7 0,8 0,9 1,1 1,9 Entertainment

Învăţămînt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,6 0,5 0,5 0,7 1,4 Hotels, restaurants, cafes etc.

Diverse 2,3 2,6 2,7 3,3 3,0 Miscellaneous

89
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.28 Structura cheltuielilor de consum pe decile


Structure of consumption expenditure by deciles

I II III IV V VI VII VIII IX X

Cheltuieli de Consumption ex-


consum (medii penditure (average
403,6 586,3 712,0 827,0 943,6 1068,5 1226,4 1460,2 1835,9 3212,1
lunare pe o monthly per capita,
persoană, lei) lei)

inclusiv în %: of which in %:

Produse
54,2 51,9 50,9 48,7 48,0 45,3 44,4 42,1 37,7 26,8 Food
alimentare

Băuturi alcoolice, Alcoholic


3,0 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 1,3
tutun beverages, tobacco

Îmbrăcăminte, Clothing and


10,4 11,8 12,3 13,0 13,5 13,2 13,4 12,8 13,8 11,9
încălţăminte footwear

Întreţinerea Household
16,8 16,6 15,9 15,5 15,6 16,0 14,9 15,1 14,0 19,1
locuinţei maintenance

Dwelling
Dotarea locuinţei 2,9 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 3,5 3,9 4,9 7,9
equipment

Îngrijire medicală Medical care and


3,0 3,8 4,1 4,6 4,7 4,9 5,9 6,4 6,5 6,3
şi sănătate health
V

Transport 1,6 2,0 2,2 2,9 3,1 3,8 3,7 4,9 6,1 7,5 Transport

Comunicaţii 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 5,2 5,0 5,1 5,4 4,9 Communication

Agrement 0,6 0,9 1,2 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 2,5 3,8 Entertainment
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Învăţămînt 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 Education

Hoteluri, resta-
Hotels, restaurants,
urante, cafenele 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 1,0 1,4 2,1 2,9 4,7
cafes etc.
etc.

Diverse 2,5 2,5 2,9 3,1 3,1 3,5 3,9 4,0 4,2 5,0 Miscellaneous

5.29 Structura cheltuielilor de consum pe decile şi medii


Structure of consumption expenditure by deciles and area

I II III IV V VI VII VIII IX X

Mediul urban/Urban area

Cheltuieli de Consumption
consum (medii expenditure (aver-
416,7 587,1 714,8 825,8 945,3 1072,3 1228,3 1468,2 1839,1 3149,8
lunare pe o age monthly per
persoană, lei) capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:
Produse
53,1 48,0 50,1 46,3 47,5 43,6 44,8 42,1 38,0 27,7 Food
alimentare
Alcoholic
Băuturi alcoolice,
1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,6 1,3 1,3 1,4 beverages,
tutun
tobacco

90
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

I II III IV V VI VII VIII IX X

Îmbrăcăminte, Clothing and


7,2 8,3 8,6 11,2 11,4 12,3 10,7 11,9 13,2 11,9
încălţăminte footwear
Întreţinerea Household
21,2 22,1 18,7 17,3 17,2 16,8 15,1 14,5 13,5 15,2
locuinţei maintenance
Dwelling
Dotarea locuinţei 2,1 2,7 2,9 3,2 2,6 3,0 3,3 3,3 3,8 5,6
equipment
Îngrijire medi-cală Medical care and
5,2 4,8 5,5 4,2 4,3 5,1 5,4 6,0 6,1 6,5
şi sănătate health
Transport 1,2 2,8 2,5 3,8 3,5 4,2 4,3 5,3 6,1 8,5 Transport
Comunicaţii 4,1 4,4 4,3 5,3 5,0 5,7 5,4 5,8 5,6 5,3 Communication
Agrement 1,1 1,5 1,6 1,8 1,8 2,1 2,0 1,9 3,0 4,7 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 1,0 Education
Hoteluri, Hotels,
restaurante, 0,2 0,7 0,6 1,2 1,2 1,5 2,3 3,2 4,0 6,1 restaurants, cafes
cafenele etc. etc.
Diverse 2,9 3,4 3,7 4,2 4,2 3,9 4,7 4,4 4,7 6,1 Miscellaneous

Mediul rural/Rural area

Cheltuieli de Consumption
consum (medii expenditure
401,0 586,1 710,7 827,7 942,5 1064,9 1224,9 1450,9 1830,7 3348,2
lunare pe o (average monthly

V
persoană, lei) per capita, lei)

inclusiv în %: of which in %:
Produse

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


54,4 53,0 51,3 50,0 48,2 47,0 44,0 42,1 37,2 25,0 Food
alimentare
Alcoholic
Băuturi alcoolice,
3,4 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 2,5 2,4 2,1 1,3 beverages,
tutun
tobacco
Îmbrăcăminte, Clothing and
11,1 12,8 14,1 14,0 14,8 14,1 15,7 13,9 14,8 11,7
încălţăminte footwear
Întreţinerea Household
15,8 15,0 14,5 14,5 14,5 15,2 14,8 15,8 14,7 27,3
locuinţei maintenance
Dwelling
Dotarea locuinţei 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,6 4,7 6,6 12,6
equipment
Îngrijire medi-cală Medical care and
2,6 3,5 3,4 4,8 4,9 4,6 6,3 6,9 7,2 5,9
şi sănătate health
Transport 1,7 1,7 2,1 2,5 2,9 3,4 3,3 4,4 6,1 5,4 Transport
Comunicaţii 4,4 4,3 4,5 4,0 4,5 4,7 4,8 4,3 4,9 3,9 Communication
Agrement 0,5 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 1,1 1,1 1,6 2,1 Entertainment
Învăţămînt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 Education
Hoteluri, Hotels,
restaurante, 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 1,2 1,6 restaurants, cafes
cafenele etc. etc.
Diverse 2,4 2,2 2,6 2,6 2,4 3,1 3,3 3,4 3,4 2,8 Miscellaneous

91
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.30 Structura cheltuielilor de consum


Structure of consumption expenditure

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Total cheltuieli de consum 100,0 Total consumption expenditure

Produse alimentare 40,2 100,0 Food products


Produse de panificaţie 7,1 17,6 Bread products
Carne şi produse din carne 9,1 22,7 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 2,4 5,9 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 5,1 12,7 Milk and dairy products
Ouă 1,5 3,6 Eggs
Grăsimi 2,4 6,0 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 2,3 5,8 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 5,1 12,7 Vegetables
Cartofi 1,2 3,1 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 2,2 5,5 Sugar and confectionery
Alte produse alimentare 0,5 1,3 Other products
Cafea, ceai 0,5 1,2 Coffee, tea
Băuturi nealcoolice 0,8 1,9 Non-alcoholic beverages

băuturi alcoolice, tutun 1,9 100,0 alcoholic beverages, tobacco


V

Băuturi alcoolice 1,1 59,0 Alcoholic beverages


Articole din tutun 0,8 41,0 Tobacco products

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 12,7 100,0 Clothing and footwear


C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Ţesături 0,0 0,2 Textiles


Îmbrăcăminte pentru bărbaţi 3,1 24,2 Garments for men
Îmbrăcăminte pentru femei 3,9 30,8 Garments for women
Îmbrăcăminte pentru copii 1,4 11,2 Garments for children
Accesorii pentru îmbrăcăminte 0,1 0,4 Clothing accessories
Confecţionarea, repararea îmbrăcămintei 0,0 0,4 Manufacture and repair of clothing
Încălţăminte pentru bărbaţi 1,5 11,9 Footwear for men
Încălţăminte pentru femei 1,9 14,9 Footwear for women
Încălţăminte pentru copii 0,6 5,0 Footwear for children
Repararea încălţămintei 0,1 1,0 Repair of footwear

Întreţinerea locuinţei 16,3 100,0 dwelling maintenance


Materiale de construcţie pentru reparaţia Construction materials for the repair of the
3,8 23,3
locuinţei dwelling
Servicii pentru reparaţia locuinţei 0,5 3,0 Services for the repair of the dwelling
Transportarea gunoiului 0,2 1,1 Transportation of waste
Apeduct şi canalizare 0,7 4,1 Aqueduct and sewerage
Apă caldă - sistem centralizat 0,1 0,8 Hot water
Alte servicii comunale 0,4 2,2 Other public utilities
Electricitate 3,2 19,9 Electricity
Gaze de reţea 2,2 13,4 Natural gas
Gaze din butelie 0,9 5,8 Liquefied gas
Cărbune de pămînt 1,0 6,0 Coal
Lemne, vreascuri etc. 2,5 15,3 Wood, brushwood etc.
Servicii de transportare a combustibilului 0,0 0,3 Services for fuel transportation
Încălzire centrală 0,8 4,9 Central heating

92
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Dotarea locuinţei 4,8 100,0 dwelling equipment


Mobilă 0,9 18,2 Furniture

Covoare şi preşuri 0,1 3,1 Carpets and floor coverings

Mărfuri de uz casnic de folosinţă


0,7 14,0 Durable domestic goods
îndelungată

Veselă şi accesorii pentru masă 0,4 7,6 Dishes and cutlery

Detergenţi 1,7 34,8 Detergents

Alte mărfuri 1,0 19,9 Other goods

Serviciile asociate mărfurilor pentru


0,1 2,3 Services related to dwelling equipment
dotarea locuinţei

îngrijire medicală şi Sănătate 5,6 100,0 medical care and health


Medicamente 3,9 69,3 Medicines

Obiecte de sanitarie şi igienă 0,1 0,9 Sanitary and hygienic objects

Utilaj terapeutic 0,0 0,7 Therapeutical equipment

Servicii medicale 1,6 29,0 Medical services

V
Transport 4,9 100,0 Transport
Mijloace de transport 0,2 3,9 Means of transport

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


Accesorii şi piese de rezervă 2,0 41,3 Accessories and spare parts

Servicii de reparare 0,2 3,7 Repair services

Servicii de transport 2,5 51,1 Transportation services

inclusiv transportul urban 1,2 46,7 including urban transport

comunicaţii 4,9 100,0 Communication


Servicii poştale 0,0 0,1 Postal services
Aparate de telecomunicaţie 0,2 3,1 Telecommunication equipment
Servicii de telecomunicaţie 4,7 96,9 Telecommunication services

Agrement 2,1 100,0 entertainment


Televizoare, aparate radio, instrumente Audio-visual equipment, musical
0,4 21,0
muzicale instruments
Jucării, mărfuri sportive 0,2 9,1 Toys and sports goods
Vizitarea obiectelor culturale 0,0 2,0 Sightseeing
Producţie imprimată 0,5 25,6 Printed production
Servicii de turism 0,3 15,8 Tourism services
Servicii de reparare a mărfurilor pentru Recreation equipment repair services and
0,6 26,6
agrement şi alte servicii de agrement other recreation services

învăţămînt 0,4 100,0 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 2,53 100,0 Hotels, restaurants, cafes etc.

diverse 3,9 100,0 miscellaneous

93
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.31 Structura cheltuielilor de consum în mediul urban


Structure of consumption expenditure in urban area

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Total cheltuieli de consum 100,0   Total consumption expenditure

Produse alimentare 37,8 100,0 Food products


Produse de panificaţie 6,2 16,3 Bread products
Carne şi produse din carne 8,8 23,3 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 2,2 5,8 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 5,3 14,0 Milk and dairy products
Ouă 1,3 3,4 Eggs
Grăsimi 2,1 5,6 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 2,3 6,0 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 4,5 11,9 Vegetables
Cartofi 1,1 3,0 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 1,8 4,9 Sugar and confectionery
Alte produse alimenatre 0,5 1,4 Other products
Cafea, ciai 0,6 1,7 Coffee, tea
Băuturi nealcoolice 1,0 2,7 Non-alcoholic beverages
V

băuturi alcoolice, tutun 1,3 100,0 alcoholic beverages, tobacco


Băuturi alcoolice 0,5 35,0 Alcoholic beverages
Articole din tutun 0,9 65,0 Tobacco products
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 11,7 100,0 Clothing and footwear


Ţesături 0,0 0,3 Textiles
Îmbrăcăminte pentru bărbaţi 2,7 23,0 Garments for men
Îmbrăcăminte pentru femei 3,8 32,6 Garments for women
Îmbrăcăminte pentru copii 1,2 10,0 Garments for children
Accesorii pentru îmbrăcăminte 0,1 0,6 Clothing accessories
Confecţionarea, repararea îmbrăcămintei 0,1 0,7 Manufacture and repair of clothing
Încălţăminte pentru bărbaţi 1,3 11,0 Footwear for men
Încălţăminte pentru femei 1,9 15,8 Footwear for women
Încălţăminte pentru copii 0,5 4,4 Footwear for children
Repararea încălţămintei 0,2 1,6 Repair of footwear

Întreţinerea locuinţei 15,5 100,0 dwelling maintenance


Materiale de construcţie pentru reparaţia Construction materials for the repair of the
2,7 17,7
locuinţei dwelling
Servicii pentru reparaţia locuinţei 0,5 3,4 Services for the repair of the dwelling
Transportarea gunoiului 0,3 2,0 Transportation of waste
Apeduct şi canalizare 1,1 7,0 Aqueduct and sewerage
Apă caldă - sistem centralizat 0,3 1,7 Hot water
Alte servicii comunale 0,7 4,4 Other public utilities
Electricitate 3,6 23,0 Electricity
Gaze de reţea 3,1 20,0 Natural gas
Gaze din butelie 0,4 2,3 Liquefied gas
Cărbune de pămînt 0,5 3,4 Coal
Lemne, vreascuri etc. 0,8 5,2 Wood, brushwood etc.
Servicii de transportarea combustibilului 0,0 0,1 Services for fuel transportation
Încălzirea centrală 1,5 9,9 Central heating

94
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Dotarea locuinţei 4,1 100,0 dwelling equipment


Mobilă 0,6 13,9 Furniture
Covoare şi preşuri 0,2 4,2 Carpets and floor coverings
Mărfuri de uz casnic de folosinţă
0,4 9,2 Durable domestic goods
îndelungată
Veselă şi accesorii pentru masă 0,2 6,1 Dishes and cutlery
Detergenţi 1,9 46,0 Detergents
Alte mărfuri 0,7 16,3 Other goods
Serviciile asociate mărfurilor pentru
0,2 4,4 Services related to dwelling equipment
dotarea locuinţei

îngrijire medicală şi Sănătate 5,8 100,0 medical care and Health


Medicamente 4,0 69,7 Medicines
Obiecte de sanitarie şi igienă 0,1 1,2 Sanitary and hygienic objects
Utilaj terapeutic 0,0 0,8 Therapeutical equipment
Servicii medicale 1,6 28,3 Medical services

V
Transport 6,0 100,0 Transport
Mijloace de transport 0,3 5,6 Means of transport

C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re


Accesorii şi piese de rezervă 2,2 37,6 Accessories and spare parts
Servicii de reparare 0,2 4,0 Repair services
Servicii de transport 3,2 52,8 Transportation services
inclusiv transportul urban 2,1 65,3 including urban transport

comunicaţii 5,4 100,0 Communication


Servicii poştale 0,0 0,1 Postal services
Aparate de telecomunicaţie 0,2 4,3 Telecommunication equipment
Servicii de telecomunicaţie 5,1 95,5 Telecommunication services

Agrement 3,0 100,0 entertainment


Televizoare, aparate audio, instrumente Audio-visual equipment, musical
0,5 18,1
muzicale instruments
Jucării, mărfuri sportive 0,3 8,6 Toys and sports goods
Vizitarea obiectelor culturale 0,1 2,7 Sightseeing
Producţie imprimată 0,6 21,0 Printed production
Servicii de turism 0,5 18,1 Tourism services
Servicii de reparare a mărfurilor pentru Recreation equipment repair services and
1,0 31,5
agrement şi alte servicii de agrement other recreation services

învăţămînt 0,7 100,0 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 3,8 100,0 Hotels, restaurants, cafes etc.

diverse 4,9 100,0 miscellaneous

95
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.32 Structura cheltuielilor de consum în mediul rural


Structure of consumption expenditure in rural area

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Total cheltuieli de consum 100,0   Total consumption expenditure

Produse alimentare 42,7 100,0 Food products


Produse de panificaţie 8,0 18,7 Bread products
Carne şi produse din carne 9,5 22,2 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 2,5 5,9 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 4,9 11,5 Milk and dairy products
Ouă 1,6 3,8 Eggs
Grăsimi 2,7 6,3 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 2,4 5,6 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 5,7 13,4 Vegetables
Cartofi 1,4 3,2 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 2,6 6,2 Sugar and confectionery
Alte produse alimenatre 0,5 1,3 Other products
Cafea, ciai 0,3 0,7 Coffee, tea
Băuturi nealcoolice 0,5 1,2 Non-alcoholic beverages

băuturi alcoolice, tutun 2,4 100,0 alcoholic beverages, tobacco


V

Băuturi alcoolice 1,8 72,6 Alcoholic beverages


Articole din tutun 0,7 27,4 Tobacco products
 
C he ltui el ile gos po d ă r iil or / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 13,7 100,0 Clothing and footwear


Ţesături 0,0 0,1 Textiles
Îmbrăcăminte pentru bărbaţi 3,5 25,2 Garments for men
Îmbrăcăminte pentru femei 4,0 29,2 Garments for women
Îmbrăcăminte pentru copii 1,7 12,3 Garments for children
Accesorii pentru îmbrăcăminte 0,0 0,3 Clothing accessories
Confecţionarea, repararea îmbrăcămintei 0,0 0,1 Manufacture and repair of clothing
Încălţăminte pentru bărbaţi 1,7 12,7 Footwear for men
Încălţăminte pentru femei 1,9 14,2 Footwear for women
Încălţăminte pentru copii 0,8 5,6 Footwear for children
Repararea încălţămintei 0,1 0,5 Repair of footwear

Întreţinerea locuinţei 17,1 100,0 dwelling maintenance


Materiale de construcţie pentru reparaţia Construction materials for the repair of the
4,9 28,5
locuinţei dwelling
Servicii pentru reparaţia locuinţei 0,4 2,5 Services for the repair of the dwelling
Transportarea gunoiului 0,0 0,2 Transportation of waste
Apeduct şi canalizare 0,2 1,5 Aqueduct and sewerage
Apă caldă - sistem centralizat 0,0 0,0 Hot water
Alte servicii comunale 0,0 0,1 Other public utilities
Electricitate 2,9 17,0 Electricity
Gaze de reţea 1,2 7,2 Natural gas
Gaze din butelie 1,5 9,1 Liquefied gas
Cărbune de pămînt 1,4 8,5 Coal
Lemne, vreascuri etc. 4,2 24,8 Wood, brushwood etc.
Servicii de transportarea combustibilului 0,1 0,5 Services for fuel transportation
Încălzirea centrală 0,0 0,3 Central heating

96
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

procente percentage

Structura/structure:

Generală Pe grupe
General By group

Dotarea locuinţei 5,5 100,0 dwelling equipment


Mobilă 1,2 21,5 Furniture
Covoare şi preşuri 0,1 2,2 Carpets and floor coverings
Mărfuri de uz casnic de folosinţă
1,0 17,7 Durable domestic goods
îndelungată
Veselă şi accesorii pentru masă 0,5 8,8 Dishes and cutlery
Detergenţi 1,5 26,3 Detergents
Alte mărfuri 1,3 22,7 Other goods
Serviciile asociate mărfurilor pentru dotarea
0,0 0,8 Services related to dwelling equipment
locuinţei

îngrijire medicală şi Sănătate 5,3 100,0 medical care and Health


Medicamente 3,7 68,9 Medicines
Obiecte de sanitarie şi igienă 0,0 0,6 Sanitary and hygienic objects
Utilaj terapeutic 0,0 0,6 Therapeutical equipment
Servicii medicale 1,6 29,8 Medical services

Transport 3,7 100,0 Transport


Mijloace de transport 0,0 1,1 Means of transport
Accesorii şi piese de rezervă 1,8 47,6 Accessories and spare parts
Servicii de reparare 0,1 3,1 Repair services

V
Servicii de transport 1,8 48,2 Transportation services
inclusiv transportul urban 0,2 12,5 including urban transport

comunicaţii 4,4 100,0 Communication

Ch el tuie lile go spo dă r iilor / H o u s e h o ld Ex p e n d it u re


Servicii poştale 0,0 0,0 Postal services
Aparate de telecomunicaţie 0,1 1,5 Telecommunication equipment
Servicii de telecomunicaţie 4,3 98,5 Telecommunication services

Agrement 1,2 100,0 Recreation and culture


Televizoare, aparate audio, instrumente Audio-visual equipment and musical
0,3 28,6
muzicale instruments
Jucării, mărfuri sportive 0,1 10,2 Toys and sports goods
Vizitarea obiectelor culturale 0,0 0,2 Sightseeing
Producţie imprimată 0,4 37,8 Printed production
Servicii de turism 0,1 9,6 Tourism services
Servicii de reparare a mărfurilor pentru Recreation equipment repair services and
0,2 13,5
agrement şi alte servicii de agrement other recreation services

învăţămînt 0,2 100,0 Education

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,8 100,0 Hotels, restaurants, cafes etc.

diverse 2,9 100,0 miscellaneous

97
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

5.33 Repartizarea cheltuielilor pentru produse alimentare


după tipul cheltuielilor, pe medii
Distribution of food expenditure by type of expenditure and area

Total cheltuieli de consum, inclusiv în %:


medii lunare pe o persoană, of which in %:
lei
Total consumption cheltuieli cheltuieli în
expenditure, băneşti natură
average monthly per person, cash expenditure
lei expenditure in kind

Total populaţie/Total population

Produse alimentare 493,7 69,7 30,3 Food products


Produse de panificaţie 86,8 78,1 21,9 Bread products
Carne şi produse din carne 112,2 67,4 32,6 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 29,0 95,6 4,4 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 62,8 64,6 35,4 Milk and dairy products
Ouă 17,9 45,1 54,9 Eggs
Grăsimi 29,6 70,8 29,2 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 28,6 51,1 48,9 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 62,5 58,2 41,8 Vegetables
Cartofi 15,3 56,6 43,4 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 27,4 82,7 17,3 Sugar and confectionery

Mediul urban/Urban area


V

Produse alimentare 557,8 88,3 11,7 Food products


Produse de panificaţie 91,1 94,2 5,8 Bread products
C he lt uie lile g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re

Carne şi produse din carne 130,0 88,0 12,0 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 32,6 96,7 3,3 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 78,1 91,4 8,6 Milk and dairy products
Ouă 19,0 76,2 23,8 Eggs
Grăsimi 31,4 88,7 11,3 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 33,7 77,7 22,3 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 66,3 79,8 20,2 Vegetables
Cartofi 16,8 79,3 20,7 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 27,1 87,9 12,1 Sugar and confectionery

Mediul rural/Rural area

Produse alimentare 446,7 52,5 47,5 Food products


Produse de panificaţie 83,6 65,3 34,7 Bread products
Carne şi produse din carne 99,2 47,5 52,5 Meat and products
Peşte şi produse din peşte 26,3 94,5 5,5 Fish and products
Lapte şi produse din lapte 51,6 34,8 65,2 Milk and dairy products
Ouă 17,1 19,7 80,3 Eggs
Grăsimi 28,3 56,2 43,8 Oils and fats
Fructe şi pomuşoare 24,8 24,7 75,3 Fruit and berries
Legume şi bostănoase 59,7 40,6 59,4 Vegetables
Cartofi 14,2 36,9 63,1 Potatoes
Zahăr şi produse de cofetărie 27,6 78,9 21,1 Sugar and confectionery

98
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

5.34 Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti, pe medii


Purchasing power of cash income, by area

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Se putea procura în medie pe lună unul One of the following food products could
din produsele alimentare enumerate, kg: be bought on average per month, kg:
Pîine făină de grîu 145,9 196,3 108,8 White bread
Cartofi 193,1 259,8 144,1 Potatoes
Ceapă 155,0 208,5 115,6 Onion
Varză 170,8 229,8 127,4 Cabbage
Tomate 57,5 77,4 42,9 Tomatoes
Zahăr 91,8 123,4 68,4 Sugar
Ulei vegetal, litri 43,1 57,9 32,1 Oil, litres
Unt 17,1 23,0 12,8 Butter
Carne de vită 17,4 23,5 13,0 Beef
Carne de porc 14,7 19,7 11,0 Pork
Carne de pasăre 25,5 34,3 19,0 Chicken
Peşte proaspăt 37,6 50,5 28,0 Fresh fish
Lapte, litri 151,8 204,3 113,3 Milk, litres
Ouă, bucăţi 625,8 841,9 466,8 Eggs, pieces

V
C he lt uieli le g o sp odă r iilo r / H o u se h o ld Ex p e n d it u re
5.35 Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti, pe zone
Purchasing power of cash income, by zones

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Se putea procura în medie One of the following food


pe lună unul din produsele products could be bought on
alimentare enumerate, kg: average per month, kg:
Pîine făină de grîu 129,5 119,1 112,0 227,8 White bread
Cartofi 171,4 157,6 148,3 301,5 Potatoes
Ceapă 137,5 126,5 119,0 241,9 Onion
Varză 151,6 139,4 131,1 266,7 Cabbage
Tomate 51,0 46,9 44,1 89,8 Tomatoes
Zahăr 81,4 74,9 70,4 143,2 Sugar
Ulei vegetal, litri 38,2 35,1 33,1 67,2 Oil, litres
Unt 15,2 14,0 13,1 26,7 Butter
Carne de vită 15,5 14,2 13,4 27,2 Beef
Carne de porc 13,0 12,0 11,3 22,9 Pork
Carne de pasăre 22,6 20,8 19,6 39,8 Chicken
Peşte proaspăt 33,3 30,7 28,8 58,6 Fresh fish
Lapte, litri 134,7 123,9 116,5 237,0 Milk, litres
Ouă, bucăţi 555,2 510,8 480,3 976,8 Eggs, pieces

99
VI

Living Conditions
Condiţiile de trai

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s VI


ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.1 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe medii


Main characteristics of dwellings, by area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Proprietatea locuinţei Dwelling ownership

De stat 0,8 1,6 0,1 State

Departamentală 0,0 0,0 - Departmental

Personală 96,6 93,1 99,4 Private

Închiriată 2,5 4,9 0,5 Rented

Alt tip 0,2 0,4 - Other

Total 100,0 100,0 100,0 Total

Tipul locuinţei Dwelling type

Apartament 29,6 64,9 1,9 Apartment

Cămin 0,7 1,4 0,1 Hostel

Casă individuală 67,8 30,9 96,8 Detached house

Alt tip 1,9 2,8 1,3 Other

Total 100,0 100,0 100,0 Total

Numărul de camere Number of rooms

1 cameră 7,8 15,6 1,6 1 room


VI

2 camere 29,2 40,6 20,2 2 rooms

3 camere 33,9 30,1 36,8 3 rooms

4 camere şi peste 29,2 13,7 41,3 4 rooms and more


Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Total 100,0 100,0 100,0 Total

Comodităţi în locuinţă Dwelling facilities

Iluminare electrică 99,8 99,9 99,7 Electric lighting

Apeduct 44,6 83,7 13,9 Aqueduct

Apă caldă reţea publică 10,1 23,0 - Hot water central system

Încălzire centrală 20,0 44,1 1,0 Central heating

Sistem propriu/autonom de
14,8 28,5 4,1 Own heating system
încălzire

Gaze din reţea 47,7 80,0 22,4 Gas facilities

Grup sanitar 34,2 72,6 3,9 Water closet

Instalaţie de canalizare 33,4 72,6 2,6 Sewerage

Baie sau duş 39,9 76,3 11,2 Bathroom or shower

Telefon 83,2 93,1 75,5 Telephone

102
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.2 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe zone


Main characteristics of dwellings, by zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Proprietatea locuinţei Dwelling ownership

De stat 0,3 0,3 0,1 2,4 State

Departamentală - - - 0,0 Departmental

Personală 98,2 98,3 99,0 90,7 Private

Închiriată 1,2 1,4 0,9 6,6 Rented

Alt tip 0,3 0,1 - 0,3 Other

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Tipul locuinţei Dwelling type

Apartament 19,7 8,4 11,4 80,8 Apartment

Cămin 0,0 0,2 0,1 2,4 Hostel

Casă individuală 78,6 89,7 85,8 14,7 Detached house

Alt tip 1,7 1,7 2,7 2,0 Other

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Numărul de camere Number of rooms

1 cameră 5,7 3,3 2,7 19,6 1 room

VI
2 camere 30,1 21,8 18,0 45,0 2 rooms

3 camere 36,4 36,6 33,0 28,2 3 rooms

4 camere şi peste 27,9 38,3 46,4 7,2 4 rooms and more

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Comodităţi în locuinţă Dwelling facilities

Iluminare electrică 100,0 99,4 99,8 100,0 Electric lighting

Apeduct 31,1 25,9 29,7 95,0 Aqueduct

Apă caldă - sistem centralizat - - - 42,7 Hot water central system

Încălzire centrală 9,3 1,2 0,2 70,6 Central heating

Sistem propriu de încălzire -


11,6 10,3 21,4 19,2 Own heating system
autonom

Gaze din reţea 25,7 29,5 56,8 90,5 Gas facilities

Grup sanitar 23,2 11,9 15,6 88,2 Water closet


Instalaţie de canalizare 21,4 10,9 13,9 89,8 Sewerage
Baie sau duş 26,9 20,2 25,6 90,4 Bathroom or shower
Telefon 79,0 76,3 83,8 96,4 Telephone

103
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.3 Suprafaţa locuibilă a locuinţelor, pe medii


Living floor space of dwellings, by area

30 1,5
25,6
1,2
25 22,4

persoane / persons
20 18,2 1
1,0
15 0,9
m2

10 0,5

0 0
Total Urban Rural

Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană / Average living floor space per person
Numărul mediu de persoane la o cameră de locuit / Average number of persons per habitation room

6.4 Suprafaţa locuibilă a locuinţelor, pe zone


VI

Living floor space of dwellings, by zones


Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

30 1,5

23,8 24,7 23,8


25
1,3
persoane / persons

20 1
16,7
0,9 0,9 0,9
m2

15

10 0,5

0 0
Nord / North Centru / Centre Sud / South Chişinău / Chisinau

Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană / Average living floor space per person
Numărul mediu de persoane la o cameră de locuit / Average number of persons per habitation room

104
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.5 Repartizarea gospodăriilor după numărul de camere, pe medii


Distribution of households, by number of rooms and area

4 camere şi peste /
79,4 20,6
4 rooms and more

3 camere / 3 rooms 60,9 39,1

2 camere / 2 rooms 38,9 61,1

1 cameră / 1 room 11,7 88,3

Rural Urban

VI
6.6 Repartizarea gospodăriilor după numărul de camere, pe zone
Distribution of households, by number of rooms and zones

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


%

4 camere şi peste /
4 rooms and more 29,5 35,9 28,8 5,8

3 camere / 3 rooms 33,1 29,6 17,6 19,7

2 camere / 2 rooms 31,8 20,4 11,2 36,6

1 cameră / 1 room 22,6 11,6 6,2 59,6

Nord / North Centru / Centre Sud / South Chişinau / Chisinau

105
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.7 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute, pe medii


Distribution of households by dwellings size and area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Suprafaţa totală a locuinţei pe o persoană, m2 Total floor space per person, m2


pînă la 9,0 3,0 4,1 2,2 under 9,0
9,1 - 13,0 8,8 12,1 6,3 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 5,2 6,0 4,5 13,1 - 15,0
15,1 - 17,0 6,7 8,4 5,3 15,1 - 17,0
17,1 - 20,0 9,6 10,4 8,9 17,1 - 20,0
20,1 - 30,0 24,8 25,6 24,2 20,1 - 30,0
30,1 şi peste 41,9 33,4 48,5 30,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Suprafaţa locuibilă pe o persoană, m2 Living floor space per person, m2


pînă la 5,0 1,8 2,7 1,1 under 5,0
5,1 - 7,0 5,0 7,5 3,1 5,1 - 7,0
7,1 - 9,0 7,2 9,9 5,1 7,1 - 9,0
9,1 - 13,0 15,8 19,5 12,9 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 9,6 13,0 6,9 13,1 - 15,0
15,1 - 20,0 17,8 16,5 18,8 15,1 - 20,0
20,1 şi peste 42,8 31,0 52,0 20,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 Total

6.8 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute, pe zone


Distribution of households by dwellings size and zones
VI

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

North Centre South Chisinau

Suprafaţa totală a locuinţei pe o


Total floor space per person, m2
persoană, m2
pînă la 9,0 1,9 3,3 1,9 5,1 under 9,0
9,1 - 13,0 9,0 6,6 6,7 12,9 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 4,7 5,0 5,0 6,2 13,1 - 15,0
15,1 - 17,0 5,6 5,3 6,7 9,8 15,1 - 17,0
17,1 - 20,0 8,6 9,9 9,5 10,4 17,1 - 20,0
20,1 - 30,0 25,5 24,0 23,3 26,1 20,1 - 30,0
30,1 şi peste 44,8 45,9 46,9 29,5 30,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Suprafaţa locuibilă pe o persoană, m2 Living floor space per person, m2


pînă la 5,0 1,1 1,5 1,2 3,4 under 5,0
5,1 - 7,0 4,1 4,1 3,5 8,4 5,1 - 7,0
7,1 - 9,0 6,3 5,0 5,8 12,0 7,1 - 9,0
9,1 - 13,0 13,5 15,3 15,2 19,7 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 8,9 6,9 8,6 14,4 13,1 - 15,0
15,1 - 20,0 17,7 18,3 19,3 16,1 15,1 - 20,0
20,1 şi peste 48,4 48,9 46,4 25,9 20,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

106
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.9 Repartizarea gospodăriilor cu copii după mărimea locuinţelor deţinute


Distribution of households with children by dwellings size
procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:
fără copii
1 2 3+ without
children

Suprafaţa totală a locuinţei pe o persoană, m2 Total floor space per person, m2


pînă la 9,0 3,0 8,3 23,1 0,4 under 9,0
9,1 - 13,0 13,6 21,3 30,8 2,7 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 8,1 11,4 12,8 2,2 13,1 - 15,0
15,1 - 17,0 11,0 12,2 11,5 3,6 15,1 - 17,0
17,1 - 20,0 15,9 15,9 11,0 5,8 17,1 - 20,0
20,1 - 30,0 28,8 24,2 10,4 24,6 20,1 - 30,0
30,1 şi peste 19,7 6,6 0,4 60,6 30,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Suprafaţa locuibilă pe o persoană, m2 Living floor space per person, m2
pînă la 5,0 1,7 5,2 12,5 0,3 under 5,0
5,1 - 7,0 7,0 11,4 18,8 1,8 5,1 - 7,0
7,1 - 9,0 10,0 16,5 21,5 3,1 7,1 - 9,0
9,1 - 13,0 26,9 27,3 29,9 8,3 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 11,7 10,8 6,3 8,8 13,1 - 15,0
15,1 - 20,0 20,9 19,2 9,6 17,0 15,1 - 20,0
20,1 şi peste 21,7 9,6 1,4 60,7 20,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

6.10 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute

VI
Distribution of households by dwellings size
procente percentage

Mărimea gospodăriei, persoane:

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Household size, persons:
1 2 3 4 5+

Suprafaţa totală a locuinţei pe o


Total floor space per person, m2
persoană, m2
pînă la 9,0 - 0,3 2,0 6,8 14,8 under 9,0
9,1 - 13,0 0,1 1,7 10,5 20,1 29,6 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 0,2 1,7 6,7 10,8 15,2 13,1 - 15,0
15,1 - 17,0 0,3 3,2 11,6 11,1 14,5 15,1 - 17,0
17,1 - 20,0 0,7 7,0 12,4 21,0 13,5 17,1 - 20,0
20,1 - 30,0 6,5 34,2 37,3 26,3 11,9 20,1 - 30,0
30,1 şi peste 92,4 51,9 19,5 3,9 0,4 30,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Suprafaţa locuibilă pe o persoană, m2 Living floor space per person, m2


pînă la 5,0 - 0,2 1,5 4,1 7,9 under 5,0
5,1 - 7,0 - 1,0 7,1 10,8 15,2 5,1 - 7,0
7,1 - 9,0 0,1 5,0 6,4 14,2 21,6 7,1 - 9,0
9,1 - 13,0 1,9 6,8 24,1 30,4 34,0 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 1,9 12,6 12,3 12,6 8,6 13,1 - 15,0
15,1 - 20,0 10,3 19,4 24,9 20,7 10,9 15,1 - 20,0
20,1 şi peste 85,8 55,0 23,7 7,2 1,9 20,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

107
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.11 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei


Distribution of households by dwelling type

procente percentage

inclusiv după tipul locuinţei:


of which, by dwelling type:
Total casă
Total apartament cămin individuală alt tip
apartment hostel detached other
house

Mărimea gospodăriei casnice Household size


1 persoană 100,0 30,2 0,9 67,2 1,7 1 person
2 persoane 100,0 30,3 0,5 67,5 1,7 2 persons
3 persoane 100,0 34,7 1,0 62,9 1,4 3 persons
4 persoane 100,0 29,9 0,5 66,7 3,0 4 persons
5 persoane şi peste 100,0 14,1 0,0 83,2 2,7 5 persons and more
Total 100,0 29,6 0,7 67,8 1,9 Total

Tipul gospodăriei casnice Household type


o singură persoană 100,0 30,2 0,9 67,2 1,7 single person
cuplu familial fără copii 100,0 26,7 0,5 71,1 1,7 couple without children
cuplu familial cu copii 100,0 33,9 0,9 62,4 2,8 couple with children
părinte singur cu copii 100,0 38,1 0,8 59,5 1,6 single parent with children
alte gospodării cu copii 100,0 20,3 0,5 77,3 1,9 other households with children
alte gospodării fără copii 100,0 36,3 0,4 61,5 1,8 other households without children
Total 100,0 29,6 0,7 67,8 1,9 Total

Gospodării ce au în întreţinere Households with


1 copil 100,0 33,2 1,1 63,8 1,8 1 child
2 copii 100,0 24,8 0,3 72,6 2,3 2 children
VI

3 copii şi peste 100,0 11,6 0,1 84,0 4,4 3 children and more
fără copii 100,0 30,8 0,6 66,9 1,7 without children
Total 100,0 29,6 0,7 67,8 1,9 Total
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

6.12 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, după tipul locuinţei


Average living floor space per person, by dwelling type
persoane / persons

30 3

25 2,5
2,1
20 25,6 2
1,4
m2

15 1,5
1,3
10 1
0,9 14,7
5 15,7 9,6 0,5

0 0
Apartament / Cămin / Hostel Casă Alt tip / Other
Apartment individuală / Detached
house
Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană / Average living floor space per person
Numărul mediu de persoane la o cameră de locuit / Average number of persons per habitation room

108
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.13 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei şi mărimea gospodăriei


Distribution of households by dwelling type and household size

procente percentage

Mărimea gospodăriei, persoane:


Household size, persons:

1 2 3 4 5+

Total gospodării/Total households

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 13,6 7,7 7,4 3,7 1,4 1 room
2 camere 37,6 29,1 28,4 25,6 16,2 2 rooms
3 camere 32,5 35,1 33,0 33,3 36,3 3 rooms
4 camere şi peste 16,3 28,1 31,1 37,4 46,1 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Mediul urban/Urban area

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 27,8 15,1 13,4 7,2 2,3 1 room
2 camere 43,1 42,0 40,8 38,7 27,9 2 rooms
3 camere 21,9 29,3 31,9 36,5 41,5 3 rooms
4 camere şi peste 7,2 13,6 13,8 17,6 28,3 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Mediul rural/Rural area

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 2,4 1,8 1,4 1,0 1,1 1 room
2 camere 33,1 18,7 16,1 15,3 11,6 2 rooms

VI
3 camere 41,0 39,7 34,2 30,8 34,2 3 rooms
4 camere şi peste 23,5 39,8 48,3 53,0 53,1 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


6.14 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, după mărimea gospodăriei, pe medii
Living floor space per person, by household size and area

m2 pe o persoană
m2 per person

5 persoane şi peste /
10,8 8,6
5 persons and more

4 persoane / 4 persons 14,1 10,3

3 persoane / 3 persons 18,8 12,8

2 persoane / 2 persons 26,6 18,2

1 persoană / 1 person 45,5 31,4

Rural Urban

109
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.15 Repartizarea gospodăriilor după tipul locuinţei şi numărul de copii în gospodărie


Distribution of households by dwelling type and number of children in household
procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Total gospodării/Total households

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 7,7 5,1 1,9 8,9 1 room
2 camere 26,3 26,9 19,8 31,4 2 rooms
3 camere 31,2 30,5 38,1 35,3 3 rooms
4 camere şi peste 34,9 37,5 40,1 24,5 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Mediul urban/Urban area

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 14,2 11,3 3,8 17,4 1 room
2 camere 39,1 43,5 33,8 40,9 2 rooms
3 camere 31,0 28,4 36,4 29,8 3 rooms
4 camere şi peste 15,7 16,7 26,0 11,9 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Mediul rural/Rural area

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 1,1 1,8 1,4 1,8 1 room
2 camere 13,6 18,0 15,5 23,4 2 rooms
VI

3 camere 31,4 31,6 38,7 39,8 3 rooms


4 camere şi peste 53,9 48,6 44,4 35,0 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

6.16 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană,


după numărul de copii în gospodărie, pe medii
Living floor space per person, by number of children in household and area

m2 pe o persoană
m2 per person

3 copii şi peste /
18,4 12,8
3 children and more

2 copii / 13,8 9,8


2 children

1 copil / 10,0 7,6


1 child

fără copi /
32,7 22,1
without children

Rural Urban

110
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.17 Principalele caracteristici ale locuinţelor, pe quintile şi decile


Main characteristics of dwellings, by quintiles and deciles
procente percentage

Decila Quintile/Quintiles Decila


Decile Decile
I I II III IV V X

Proprietatea locuinţei Dwelling ownership


De stat 0,4 0,3 0,8 0,7 1,0 0,8 0,2 State

Departamentală - - - - - 0,0 - Departmental

Personală 97,9 98,3 97,4 97,8 97,1 93,4 93,3 Private

Închiriată 1,6 1,4 1,6 1,3 1,7 5,6 6,2 Rented

Alt tip - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 Other


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Tipul locuinţei Dwelling type


Apartament 8,0 10,8 21,1 25,2 33,0 49,2 54,5 Apartment

Cămin - 0,4 0,9 0,4 0,6 0,9 1,3 Hostel

Casă individuală 89,1 86,5 76,0 72,7 64,8 47,6 41,9 Detached house

Alt tip 3,0 2,3 2,0 1,6 1,5 2,2 2,3 Other
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 5,0 5,3 6,3 5,5 6,8 13,4 17,4 1 room

VI
2 camere 32,3 30,0 29,0 29,4 28,3 29,3 28,8 2 rooms

3 camere 35,5 36,7 34,8 36,1 33,5 29,7 30,0 3 rooms

4 camere şi peste 27,2 28,0 29,9 29,0 31,3 27,5 23,7 4 rooms and more

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Comodităţi în locuinţă Dwelling facilities


Iluminare electrică 98,9 99,4 99,7 99,9 100,0 99,9 99,9 Electric lighting

Apeduct 14,9 18,2 31,9 40,1 49,5 71,2 76,7 Aqueduct

Apă caldă - sistem Hot water central


0,6 2,4 6,1 7,6 11,4 19,3 22,5
centralizat system

Încălzire centrală 3,9 6,6 14,1 15,4 22,1 35,3 39,8 Central heating

Sistem propriu de
3,7 5,4 9,6 13,1 17,4 24,2 24,2 Own heating system
încălzire - autonom

Gaze din reţea 21,5 25,2 37,9 44,1 52,1 69,2 71,6 Gas facilities

Grup sanitar 8,6 11,1 22,6 29,3 38,5 58,5 64,0 Water closet

Instalaţie de
9,6 12,1 23,7 28,6 36,9 55,8 60,8 Sewerage
canalizare

Baie sau duş 10,1 13,9 27,1 35,1 44,5 66,7 71,9 Bathroom or shower
Telefon 62,8 68,6 79,1 82,3 86,1 94,3 95,5 Telephone

111
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.18 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, pe decile


Average living floor space per person, by deciles

m2

persoane / persons
30 1,6
25,5 24,8 24,9
23,0 24,2 1,4
25 22,0
18,6 20,1 20,4 1,2
20
15,6 1
15 0,8

10 0,6
0,4
5
0,2
0 0
I II III IV V VI VII VIII IX X
decile / deciles

Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană / Average living floor space per person
Numărul mediu de persoane la o cameră de locuit / Average number of persons per habitation room

6.19 Repartizarea gospodăriilor după mărimea locuinţelor deţinute,


pe quintile şi decile
Distribution of households by dwelling size, quintiles and deciles
procente percentage
VI

Decila Quintile/Quintiles Decila


Decile Decile
I I II III IV V X
Co nd iţ iile de t ra i / Li ving Co nd it io n s

Suprafaţa totală a locuinţei Total floor space per


pe o persoană, m2 person, m2
pînă la 9,0 9,0 6,1 4,1 2,6 2,2 1,4 0,7 under 9,0
9,1 - 13,0 20,4 16,7 9,7 7,9 6,9 5,6 5,0 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 13,0 9,4 5,9 3,8 4,6 3,7 3,6 13,1 - 15,0
15,1 - 17,0 7,5 8,8 7,5 6,1 5,4 6,4 6,5 15,1 - 17,0
17,1 - 20,0 9,1 11,6 10,2 10,9 7,1 8,8 9,0 17,1 - 20,0
20,1 - 30,0 21,9 22,7 26,5 27,2 22,9 24,7 25,6 20,1 - 30,0
30,1 şi peste 19,1 24,7 36,1 41,4 51,0 49,5 49,7 30,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Suprafaţa locuibilă pe o Living floor space per


persoană, m2 person, m2
pînă la 5,0 5,1 3,5 2,9 1,2 1,3 0,9 0,2 under 5,0
5,1 - 7,0 11,5 8,9 5,5 3,9 4,2 3,8 3,6 5,1 - 7,0
7,1 - 9,0 12,0 10,5 7,8 6,5 5,6 6,7 7,2 7,1 - 9,0
9,1 - 13,0 26,4 23,9 17,3 15,1 12,2 13,1 13,8 9,1 - 13,0
13,1 - 15,0 8,8 10,0 8,8 10,8 7,9 10,5 10,4 13,1 - 15,0
15,1 - 20,0 13,9 16,7 20,0 19,0 16,0 17,5 18,3 15,1 - 20,0
20,1 şi mai mult 22,2 26,7 37,7 43,5 52,8 47,5 46,4 20,1 and over
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

112
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.20 Suprafaţa locuibilă în medie pe o persoană, pe quintile şi mediu


Living floor space per person, by quintiles and area

m2 pe o persoană / m2 per person

40
33,5
35
30
26,4
25 22,9 23,0
19,3 20,1
20 18.2
17,2
13,9 15,3
15
10
5
0
I II III IV V

Urban Rural

6.21 Nivelul de bunăstare al gospodăriilor, după tipul gospodăriei, pe medii

VI
Level of welfare of households, by household type and area

procente percentage
Locuinţă

Co nd iţii le d e t ra i / Li ving Co nd it io n s
Lot de
proprietate Autoturism Garaj
pămînt
personală Car Garage
Plot
Private dwelling

Total gospodării 96,6 72,2 17,2 20,4 All households


Mediu Area
urban 93,1 38,5 20,4 20,7 urban
rural 99,4 98,5 14,8 20,2 rural

Statutul socio-economic Social-economic status


fermieri 99,5 100,0 19,4 24,9 farmers
angajaţi în sectorul agrar 98,7 96,0 13,0 14,0 employees in agricultural sector
angajaţi în sectorul non-agrar 93,9 52,6 24,2 23,7 employees in non-agricultural sector
întreprinzători 98,9 68,7 65,4 62,9 self-employers
pensionari 99,4 79,6 8,3 15,6 pensioners
alţii 91,8 65,2 22,8 22,8 others

Mărimea gospodăriei Size of households


1 persoană 96,2 70,7 3,5 9,7 1 person
2 persoane 97,0 72,0 14,9 21,1 2 persons
3 persoane 95,6 67,2 23,1 25,2 3 persons
4 persoane 97,2 72,1 27,3 26,0 4 persons
5 persoane şi peste 97,7 87,6 28,1 24,8 5 persons and more

113
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

procente percentage
Locuinţă
Lot de
proprietate Autoturism Garaj
pămînt
personală Car Garage
Plot
Private dwelling

Tipul gospodăriei Households type


o singură persoană 96,2 70,7 3,5 9,7 single person
cuplu familial fără copii 97,5 76,0 17,9 24,0 couple without children
cuplu familial cu copii 94,0 67,3 28,7 23,4 couple with children
părinte singur cu copii 97,6 62,4 6,3 10,1 single parent with children
alte gospodării cu copii 98,2 81,1 22,6 25,2 other households with children
alte gospodării fără copii 96,6 66,7 20,9 25,2 other households without children

Gospodării cu copii Households with children


cu 1 copil 95,8 68,1 22,7 22,9 1 child
cu 2 copii 97,2 76,6 25,0 23,8 2 children
cu 3 copii şi peste 96,6 88,4 23,6 21,1 3 children and more
fără copii 96,7 71,3 13,1 18,8 without children

Quintile Quintiles
I 98,3 89,7 7,2 10,0 I
II 97,4 80,2 10,5 14,8 II
III 97,8 76,0 13,8 19,9 III
IV 97,1 68,2 20,2 23,8 IV
V 93,4 54,6 29,2 29,0 V
VI

6.22 Nivelul de bunăstare al gospodăriilor, pe zone


Level of welfare of households, by zones
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

98,2 98,3 99,0


100
% gospodăriilor
% of households

93,6
88,8 90,7
82,7
80

60

40

23,8
16,2 22,3 20,8 21,0 19,7
16,5 16,9
20 15,0

0
Nord / North Centru / Center Sud / South Chisinau

Locuinţă proprietate personală / Private dwelling Lot de pămînt / Plot Autoturism / Car Garaj / Garage

114
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.23 Diferenţierea nivelului de bunăstare al gospodăriilor,


după statutul socio-economic al gospodăriei
Variations in level of welfare of households, by social-economic status of household

procente percentage

Angajaţi în
Angajaţi în
sectorul Întreprin-
sectorul agrar
non-agrar zători
Fermieri Employees Pensionari Alţii
Employees Self-
Farmers in Pensioners Others
in non- employers
agricultural
agricultural
sector
sector

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total households

dintre care gospodării ce of which households


dispun de: in possesion of:

Locuinţă proprietate
99,5 98,7 93,9 98,9 99,4 91,8 Private dwelling
personală

Lot de pămînt 100,0 96,0 52,6 68,7 79,6 65,2 Plot

Autoturism 19,4 13,0 24,2 65,4 8,3 22,8 Car

Garaj 24,9 14,0 23,7 62,9 15,6 22,8 Garage

6.24 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe medii

VI
Household equipment with durable goods, by area

procente percentage

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Total Urban Rural
Total Urban Rural

Aparat de fotografiat 18,1 23,4 13,9 Camera

Televizor 92,5 96,8 89,1 TV set

Videocasetofon 14,7 17,0 12,9 Video-cassette player

Casetofon 16,4 15,7 16,9 Tape-recorder

Computer 13,0 23,6 4,7 Computer

Frigider 81,2 93,1 71,9 Refrigerator

Cuptor cu microunde 8,7 11,9 6,3 Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 34,7 26,6 41,1 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 25,0 46,6 8,0 Automatic washing machine

Aspirator de praf 43,8 64,6 27,5 Vacuum cleaner

Bicicletă 12,6 7,6 16,5 Bicycle

Autoturism 17,2 20,4 14,8 Car

115
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.25 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe zone


Household equipment with durable goods, by zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Aparat de fotografiat 13,1 15,8 16,1 28,9 Camera

Televizor 92,6 89,4 92,4 95,9 TV set

Videocasetofon 13,1 13,3 12,7 19,9 Video-cassette player

Casetofon 14,4 18,5 14,9 17,6 Tape-recorder

Computer 5,2 7,4 6,4 34,7 Computer

Frigider 79,5 73,5 79,2 93,9 Refrigerator

Cuptor cu microunde 5,8 7,8 7,3 14,8 Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 35,8 38,9 45,5 20,2 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 15,4 12,7 16,7 57,9 Automatic washing machine

Aspirator de praf 34,5 31,7 39,1 73,7 Vacuum cleaner

Bicicletă 12,4 13,0 22,5 4,8 Bicycle

Autoturism 16,2 16,5 16,9 19,7 Car

6.26 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe medii


VI

Households equipment with durable goods, by area

bucăţi la 100 gospodării pieces per 100 households


Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Aparat de fotografiat 18 24 14 Camera

Televizor 98 104 93 TV set

Videocasetofon 15 17 13 Video-cassette player

Casetofon 16 16 17 Tape-recorder

Computer 13 24 5 Computer

Frigider 82 93 72 Refrigerator

Cuptor cu microunde 9 12 6 Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 35 27 41 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 25 47 8 Automatic washing machine

Aspirator de praf 44 65 28 Vacuum cleaner

Bicicletă 13 8 17 Bicycle

Autoturism 18 21 15 Car

116
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.27 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, pe zone


Households equipment with durable goods, by zones

bucăţi la 100 gospodării pieces per 100 households

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Aparat de fotografiat 13 16 16 30 Camera


Televizor 97 94 97 105 TV set

Videocasetofon 13 13 13 20 Video-cassette player

Casetofon 15 19 15 18 Tape-recorder

Computer 5 7 6 35 Computer

Frigider 80 74 79 94 Refrigerator

Cuptor cu microunde 6 8 7 15 Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 36 39 46 20 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 16 13 17 58 Automatic washing machine

Aspirator de praf 35 32 39 74 Vacuum cleaner

Bicicletă 13 13 23 5 Bicycle
Autoturism 17 17 17 20 Car

VI
6.28 Repartizarea bunurilor de folosinţă îndelungată după durata de exploatare
Distribution of durable goods by period of use

procente percentage

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Durata de exploatare, ani:
Total Period of use, years:
Total
<5 6-10 11-15 16-20 > 20

Total gospodării/Total households

Aparat de fotografiat 100,0 76,6 18,8 2,5 1,4 0,7 Camera


Televizor 100,0 54,6 24,4 10,3 6,2 4,5 TV set
Videocasetofon 100,0 74,5 19,6 4,9 1,1 - Video-cassette player
Casetofon 100,0 56,4 27,9 11,9 2,5 1,2 Tape-recorder
Computer 100,0 77,2 21,0 1,8 - - Computer
Frigider 100,0 35,3 15,3 12,8 13,7 23,0 Refrigerator
Cuptor cu microunde 100,0 90,7 7,8 1,6 - - Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 100,0 26,5 18,3 18,5 17,2 19,5 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 100,0 76,7 20,2 2,9 0,2 - Automatic washing machine
Aspirator de praf 100,0 62,0 17,3 8,6 5,8 6,2 Vacuum cleaner
Bicicletă 100,0 54,8 17,8 8,8 8,3 10,2 Bicycle
Autoturism 100,0 5,0 21,2 29,7 22,9 21,3 Car

117
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

procente percentage

Durata de exploatare, ani:


Total Period of use, years:
Total
<5 6-10 11-15 16-20 > 20

Mediul urban/Urban area

Aparat de fotografiat 100,0 73,4 19,6 3,6 2,4 1,0 Camera

Televizor 100,0 49,0 28,6 12,8 6,5 3,1 TV set

Videocasetofon 100,0 71,7 20,8 5,9 1,6 - Video-cassette player

Casetofon 100,0 47,6 32,2 13,8 4,2 2,3 Tape-recorder

Computer 100,0 75,0 23,3 1,7 - - Computer

Frigider 100,0 35,0 16,8 14,2 13,9 20,0 Refrigerator

Cuptor cu microunde 100,0 89,0 8,7 2,3 - - Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 100,0 16,0 14,6 22,6 23,0 23,9 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 100,0 73,7 22,7 3,4 0,2 - Automatic washing machine

Aspirator de praf 100,0 59,2 17,5 9,5 6,7 7,0 Vacuum cleaner

Bicicletă 100,0 46,1 20,9 7,9 12,4 12,8 Bicycle

Autoturism 100,0 3,8 22,9 31,0 21,0 21,3 Car

Mediul rural/Rural area

Aparat de fotografiat 100,0 80,8 17,8 1,1 - 0,3 Camera

Televizor 100,0 59,4 20,7 8,1 5,9 5,8 TV set


VI

Videocasetofon 100,0 77,4 18,3 3,7 0,6 - Video-cassette player

Casetofon 100,0 62,8 24,9 10,6 1,4 0,4 Tape-recorder


Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Computer 100,0 86,3 11,8 1,9 - - Computer

Frigider 100,0 35,6 13,8 11,3 13,4 26,0 Refrigerator

Cuptor cu microunde 100,0 93,2 6,4 0,4 - - Microwave oven

Maşină mecanică de spălat rufe 100,0 31,8 20,1 16,5 14,3 17,3 Mecanic washing machine

Maşină automat de spălat rufe 100,0 90,6 8,8 0,6 - - Automatic washing machine

Aspirator de praf 100,0 67,1 17,0 7,0 4,2 4,7 Vacuum cleaner

Bicicletă 100,0 58,1 16,6 9,2 6,7 9,3 Bicycle

Autoturism 100,0 6,3 19,3 28,3 24,9 21,2 Car

118
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.29 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată,


după mărimea gospodăriei, pe medii
Households equipment with durable goods, by household size and area

bucăţi la 100 gospodării pieces per 100 households

Numărul de persoane în gospodărie:


Number of persons in household:

1 2 3 4 5+

Total gospodării/Total households

Aparat de fotografiat 5 13 27 29 31 Camera


Televizor 82 98 105 106 107 TV set
Videocasetofon 5 12 21 24 20 Video-cassette player
Casetofon 7 14 23 22 24 Tape-recorder
Computer 4 10 20 22 14 Computer
Frigider 69 84 88 87 80 Refrigerator
Cuptor cu microunde 4 7 12 13 11 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 23 35 37 39 49 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 12 23 35 34 25 Automatic washing machine
Aspirator de praf 26 43 56 55 46 Vacuum cleaner
Bicicletă 4 9 17 22 24 Bicycle
Autoturism 4 15 24 27 29 Car

Mediul urban/Urban area

Aparat de fotografiat 8 20 32 31 52 Camera


Televizor 93 102 110 112 113 TV set
Videocasetofon 7 15 24 23 24 Video-cassette player

VI
Casetofon 7 14 22 19 28 Tape-recorder
Computer 8 18 33 40 34 Computer
Frigider 86 95 96 99 92 Refrigerator

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Cuptor cu microunde 7 9 16 16 19 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 25 30 26 21 32 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 23 43 60 64 57 Automatic washing machine
Aspirator de praf 46 64 74 78 69 Vacuum cleaner
Bicicletă 3 7 11 12 16 Bicycle
Autoturism 5 17 28 33 37 Car

Mediul rural/Rural area

Aparat de fotografiat 2 7 22 28 23 Camera


Televizor 74 95 101 101 104 TV set
Videocasetofon 3 9 18 25 19 Video-cassette player
Casetofon 8 13 23 25 23 Tape-recorder
Computer 1 3 8 9 7 Computer
Frigider 56 76 80 78 75 Refrigerator
Cuptor cu microunde 2 5 8 10 8 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 20 40 49 53 56 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 3 7 10 11 12 Automatic washing machine
Aspirator de praf 9 26 38 37 37 Vacuum cleaner
Bicicletă 4 11 22 30 27 Bicycle
Autoturism 2 14 19 23 27 Car

119
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.30 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată,


după numărul de copii în gospodărie, pe medii
Households equipment with durable goods, by number of children in household and area

bucăţi la 100 gospodării pieces per 100 households

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:

fără copii
1 2 3+
without children

Total gospodării/Total households

Aparat de fotografiat 29 31 27 11 Camera


Televizor 106 104 101 93 TV set
Videocasetofon 21 24 21 10 Video-cassette player
Casetofon 21 25 21 13 Tape-recorder
Computer 22 16 8 10 Computer
Frigider 86 85 71 80 Refrigerator
Cuptor cu microunde 13 13 9 6 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 36 45 48 31 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 36 31 21 20 Automatic washing machine
Aspirator de praf 55 53 37 38 Vacuum cleaner
Bicicletă 18 25 30 7 Bicycle
Autoturism 23 25 25 13 Car

Mediul urban/Urban area

Aparat de fotografiat 34 36 45 17 Camera


Televizor 110 108 106 101 TV set
VI

Videocasetofon 23 25 19 14 Video-cassette player


Casetofon 21 24 23 12 Tape-recorder
Computer 35 33 25 18 Computer
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Frigider 95 96 90 92 Refrigerator
Cuptor cu microunde 18 18 9 9 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 21 23 39 29 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 61 65 47 38 Automatic washing machine
Aspirator de praf 72 77 55 61 Vacuum cleaner
Bicicletă 12 16 17 5 Bicycle
Autoturism 25 32 40 16 Car

Mediul rural/Rural area

Aparat de fotografiat 25 29 21 6 Camera


Televizor 102 102 99 87 TV set
Videocasetofon 18 24 21 7 Video-cassette player
Casetofon 22 25 21 13 Tape-recorder
Computer 9 8 3 3 Computer
Frigider 77 79 66 69 Refrigerator
Cuptor cu microunde 8 10 9 4 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 51 56 50 33 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 11 12 13 6 Automatic washing machine
Aspirator de praf 39 40 31 20 Vacuum cleaner
Bicicletă 24 30 34 9 Bicycle
Autoturism 21 21 21 11 Car

120
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.31 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată,


pe quintile, decile şi medii
Households equipment with durable goods, by quintiles, deciles and area

bucăţi la 100 gospodării pieces per 100 households

Decila Quintile/Quintiles Decila


Decile Decile
I I II III IV V X

Total gospodării/Total households

Aparat de fotografiat 6 8 12 17 20 30 33 Camera


Televizor 83 86 94 98 102 106 107 TV set
Videocasetofon 6 7 11 13 15 25 27 Video-cassette player
Casetofon 14 14 15 17 16 20 20 Tape-recorder
Computer 1 2 6 9 14 29 35 Computer
Frigider 55 62 77 84 87 91 93 Refrigerator
Cuptor cu microunde 2 3 5 4 12 17 19 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 33 35 38 38 38 27 23 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 4 6 13 19 26 51 57 Automatic washing machine
Aspirator de praf 14 18 30 40 52 68 72 Vacuum cleaner
Bicicletă 15 15 15 13 12 11 11 Bicycle
Autoturism 6 7 11 14 21 29 31 Car

Mediul urban/Urban area

Aparat de fotografiat 7 8 15 22 23 33 38 Camera


Televizor 89 92 101 102 105 108 109 TV set
Videocasetofon 1 3 12 14 16 25 28 Video-cassette player

VI
Casetofon 13 10 15 16 14 18 19 Tape-recorder
Computer 5 4 12 17 22 37 46 Computer
Frigider 82 86 92 94 96 94 95 Refrigerator
Cuptor cu microunde 1 2 7 6 14 18 19 Microwave oven

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Maşină mecanică de spălat rufe 32 36 35 31 30 17 12 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 11 16 30 38 46 66 71 Automatic washing machine
Aspirator de praf 26 35 49 58 71 78 81 Vacuum cleaner
Bicicletă 9 7 10 8 7 8 8 Bicycle
Autoturism 6 6 11 16 22 30 31 Car

Mediul rural/Rural area

Aparat de fotografiat 5 8 11 14 17 23 23 Camera


Televizor 82 84 90 95 98 102 104 TV set
Videocasetofon 7 8 10 11 15 23 25 Video-cassette player
Casetofon 14 15 15 17 18 22 22 Tape-recorder
Computer 0 1 2 3 6 13 12 Computer
Frigider 49 55 69 76 79 87 90 Refrigerator
Cuptor cu microunde 3 3 4 3 10 14 18 Microwave oven
Maşină mecanică de spălat rufe 33 34 40 44 45 44 46 Mecanic washing machine
Maşină automat de spălat rufe 2 3 4 5 9 23 27 Automatic washing machine
Aspirator de praf 12 13 21 26 35 50 54 Vacuum cleaner
Bicicletă 16 17 17 17 16 17 17 Bicycle
Autoturism 6 8 11 13 20 29 33 Car

121
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.32 Ponderea gospodăriilor ce dispun de bunuri de folosinţă îndelungată,


pe quintile şi medii
Share of households in possession of durable goods, by quintiles and area

% Total gospodării / Total households


96,8
100
84,6
76,0
80 67,8

60
40,6
40
29,2 28,5
17,8
20
7,2
1,7
0
autoturism / car aspirator de masină de computer / computer televizor / TV set
praf / vacuum spălat / washing
cleaner machine

% Mediul urban / Urban area


100 97,0
90,6
77,6 81,3
80

60 51,5
34,6 37,0
40
29,1
VI

20
5,8 4,1
0
autoturism / car aspirator de masină de computer / computer televizor / TV set
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

praf / vacuum spălat / washing


cleaner machine

% Mediul rural / Rural area


96,6
100
83,0
80
66,5
60 49,9
37,7
40
29,2

20 13,2 13,0
7,6
1,0
0
autoturism / car aspirator de masină de computer / computer televizor / TV set
praf / vacuum spălat / washing
cleaner machine

Quintila I / Quintile I Quintila V / Quintile V

122
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.33 Aprecierea nivelului de trai, pe medii


Assessment of the living standard, by area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard of


gospodăriei? living of your household?
Foarte bun sau bun 11,9 10,9 12,7 Very good or good
Satisfăcător 64,2 63,4 64,9 Satisfactory
Rău 21,6 22,6 20,9 Bad
Foarte rău 2,3 3,1 1,6 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard of


gospodăriei, comparativ cu anul living of your household, as compared
precedent? to the last years?
Mai bine 12,1 11,7 12,4 Better
La fel 55,2 51,1 58,5 As well
Mai rău 32,7 37,2 29,1 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


agentului termic? central heating?
Da 60,2 59,6 81,7 Yes
Nu 39,8 40,4 18,3 No
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea gazului Do you have difficulties in paying


din reţea? central gas?

VI
Da 32,6 35,1 25,7 Yes
Nu 67,4 64,9 74,3 No
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Întîmpinaţi greutăţi la achitarea energiei Do you have difficulties in paying
electrice? electricity?
Da 22,1 29,2 16,5 Yes
Nu 77,9 70,8 83,5 No
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale sunt suficiente pentru


The current income is enough to buy
asigurarea necesarului de produsele
the food product?
alimentrare?
Da 52,8 45,6 58,5 Yes
Nu 47,2 54,4 41,5 No
Total 100,0 100,0 100,0 Total

Ce sumă de venituri băneşti lunare ar What monthly cash incomes would


satisface necesităţile minime pentru o 964,7 1117,5 844,8 meet the minimal needs of one person
persoană “de a o duce de azi pe mîine”, lei? in order to “live from day to day”, lei?

Ce sumă de venituri băneşti lunare ar What monthly cash incomes would


satisface necesităţile pentru o persoană 2384,7 2855,8 2015,1 meet the needs of one person for a
pentru un trai decent, lei? decent life, lei?

123
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.34 Aprecierea nivelului de trai, pe zone


Assessment of the living standard, by zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard


gospodăriei? of living of your household?
Foarte bun sau bun 14,2 11,6 9,7 11,1 Very good or good
Satisfăcător 61,7 67,5 64,1 63,8 Satisfactory
Rău 21,5 19,5 23,7 22,5 Bad
Foarte rău 2,6 1,4 2,5 2,6 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Cum apreciaţi nivelul de trai al


How do you evaluate the standard
gospodăriei, comparativ cu anul
of living of your household, as
precedent?
compared to the last years?
Mai bine 13,3 12,1 10,5 12,0 Better
La fel 56,9 57,7 54,8 50,5 As well
Mai rău 29,9 30,2 34,7 37,6 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


agentului termic? central heating?
Da 86,1 15,5 56,8 Yes
Nu 13,9 84,5 100,0 43,2 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


VI

gazului din reţea? central gas?


Da 32,9 27,9 29,5 35,8 Yes
Nu 67,1 72,1 70,5 64,2 No
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


energiei electrice? electricity?
Da 19,9 17,4 16,2 34,8 Yes
Nu 80,1 82,6 83,8 65,2 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale sunt suficiente


The current income is enough to
pentru asigurarea necesarului de
buy the food product?
produsele alimentrare?
Da 57,9 55,5 60,8 37,0 Yes
Nu 42,1 44,5 39,2 63,0 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Ce sumă de venituri băneşti lunare What monthly cash incomes would


ar satisface necesităţile minime meet the minimal needs of one
819,7 927,8 995,1 1173,0
pentru o persoană “de a o duce de person in order to “live from day to
azi pe mîine”, lei? day”, lei?

Ce sumă de venituri băneşti lunare What monthly cash incomes would


ar satisface necesi-tăţile pentru o 2001,5 2156,0 2081,3 3379,3 meet the needs of one person for a
persoană pentru un trai decent, lei? decent life, lei?

124
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.35 Aprecierea nivelului de trai după mărimea gospodăriei


Assessment of the living standard by household size
procente percentage

Numărul de persoane în gospodărie:


Number of persons in household:

1 2 3 4 5+

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard of


gospodăriei? living of your household?
Foarte bun sau bun 6,4 10,3 16,6 15,5 13,9 Very good or good
Satisfăcător 57,0 66,7 67,3 66,2 64,8 Satisfactory
Rău 32,5 21,2 14,8 16,4 19,8 Bad
Foarte rău 4,1 1,9 1,3 1,8 1,5 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard of


gospodăriei, comparativ cu anul living of your household, as compared
precedent? to the last years?
Mai bine 8,0 10,3 14,6 14,8 18,0 Better
La fel 53,5 53,9 58,0 58,0 52,6 As well
Mai rău 38,5 35,8 27,4 27,2 29,4 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


agentului termic? central heating?
Da 63,9 57,1 56,7 62,0 74,3 Yes
Nu 36,1 42,9 43,3 38,0 25,7 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

VI
Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying
gazului din reţea? central gas?
Da 36,8 30,7 29,9 34,6 32,4 Yes
Nu 63,2 69,3 70,1 65,4 67,6 No

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


energiei electrice? electricity?
Da 24,7 21,2 19,6 21,5 24,8 Yes
Nu 75,3 78,8 80,4 78,5 75,2 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale sunt suficiente


The current income is enough to buy
pentru asigurarea necesarului de
the food products?
produsele alimentrare?
Da 48,4 52,3 56,1 57,0 51,0 Yes
Nu 51,6 47,7 43,9 43,0 49,0 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Ce sumă de venituri băneşti lunare ar


What monthly cash incomes would
satisface necesităţile minime pentru o
1083,3 1005,8 974,6 850,4 719,1 meet the minimal needs of one person
persoană “de a o duce de azi pe mîine”,
in order to “live from day to day”, lei?
lei?

Ce sumă de venituri băneşti lunare What monthly cash incomes would


ar satisface necesităţile pentru o 2761,1 2523,9 2395,8 1986,0 1685,0 meet the needs of one person for a
persoană pentru un trai decent, lei? decent life, lei?

125
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

6.36 Aprecierea nivelului de trai după numărul de copii în gospodărie


Assessment of the living standard by number of children in household
procente percentage

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:
fără copii
1 2 3+
without children

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard


gospodăriei? of living of your household?
Foarte bun sau bun 15,9 17,2 14,2 9,2 Very good or good
Satisfăcător 66,7 65,4 62,4 63,2 Satisfactory
Rău 15,8 16,2 20,6 24,9 Bad
Foarte rău 1,6 1,2 2,7 2,7 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Cum apreciaţi nivelul de trai al How do you evaluate the standard


gospodăriei, comparativ cu anul of living of your household, as
precedent? compared to the last years?
Mai bine 15,0 17,5 21,3 9,2 Better
La fel 57,5 56,9 52,0 54,3 As well
Mai rău 27,5 25,5 26,6 36,5 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


agentului termic? central heating?
Da 59,4 61,5 82,2 59,9 Yes
Nu 40,6 38,5 17,8 40,1 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
VI

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


gazului din reţea? central gas?
Da 31,3 35,0 38,9 32,3 Yes
Nu 68,7 65,0 61,1 67,7 No
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la achitarea Do you have difficulties in paying


energiei electrice? electricity?
Da 21,0 20,5 29,6 22,3 Yes
Nu 79,0 79,5 70,4 77,7 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale sunt suficiente


The current income is enough to buy
pentru asigurarea necesarului de
the food products?
produsele alimentrare?
Da 56,9 57,6 45,6 50,9 Yes
Nu 43,1 42,4 54,4 49,1 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Ce sumă de venituri băneşti lunare What monthly cash incomes would


ar satisface necesităţile minime meet the minimal needs of one
947,9 828,9 664,7 1023,7
pentru o persoană “de a o duce de person in order to “live from day to
azi pe mîine”, lei? day”, lei?

Ce sumă de venituri băneşti lunare What monthly cash incomes would


ar satisface necesităţile pentru o 2295,9 1952,7 1549,2 2575,9 meet the needs of one person for a
persoană pentru un trai decent, lei? decent life, lei?

126
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

6.37 Aprecierea nivelului de trai după statutul socio-economic al gospodăriei


Assessment of the living standard by social-economic status of household
procente percentage

Angajaţi Angajaţi în
Întreprin-
în sectorul sectorul
zători
Fermieri agrar non-agrar Pensionari Alţii
Self-
Farmers Employees in Employees in Pensioners Others
employers
agricultural non-agricultu-
sector ral sector

Cum apreciaţi How do you evaluate


nivelul de trai al the standard of living
gospodăriei? of your household?
Foarte bun sau bun 14,4 8,7 13,8 49,9 6,3 20,8 Very good or good
Satisfăcător 65,3 65,0 70,0 49,1 58,7 64,4 Satisfactory
Rău 19,1 23,9 14,9 1,1 31,0 14,1 Bad
Foarte rău 1,2 2,5 1,3 4,0 0,7 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Cum apreciaţi How do you evaluate


nivelul de trai the standard of living
al gospodăriei, of your household, as
comparativ cu anul compared to the last
precedent? years?
Mai bine 14,3 12,1 14,9 40,3 7,0 16,8 Better
La fel 54,5 58,9 56,6 49,8 52,6 58,3 As well
Mai rău 31,2 29,0 28,5 9,9 40,4 24,9 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi Do you have difficul-


la achitarea ties in paying central

VI
agentului termic? heating?
Da 56,8 53,4 20,0 78,1 55,3 Yes
Nu 100,0 43,2 46,6 80,0 21,9 44,7 No

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi Do you have


la achitarea gazului difficulties in paying
din reţea? central gas?
Da 27,8 41,7 30,0 9,9 38,2 30,2 Yes
Nu 72,2 58,3 70,0 90,1 61,8 69,8 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi Do you have


la achi-tarea energiei difficulties in paying
electrice? electricity?
Da 19,1 25,5 22,0 5,3 23,1 21,4 Yes
Nu 80,9 74,5 78,0 94,7 76,9 78,6 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale
sunt suficiente pen- The current income
tru asigurarea nece- is enough to buy the
sarului de produsele food product
alimentrare?
Da 61,9 53,8 52,1 81,1 48,2 58,2 Yes
Nu 38,1 46,2 47,9 18,9 51,8 41,8 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

127
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

procente percentage

Angajaţi Angajaţi în
Întreprin-
în sectorul sectorul
zători
Fermieri agrar non-agrar Pensionari Alţii
Self-
Farmers Employees in Employees in Pensioners Others
employers
agricultural non-agricultu-
sector ral sector

Ce sumă de venituri
What monthly cash
băneşti lunare ar
incomes would meet
satisface necesităţile
the minimal needs of
minime pentru o 789,9 821,0 1098,4 1023,9 889,4 1058,7
one person in order to
persoană “de a o
“live from day to day”,
duce de azi pe mîine”,
lei?
lei?

Ce sumă de venituri
What monthly cash
băn-eşti lunare
incomes would meet
ar satisface ne-
1922,6 1927,8 2818,6 2609,0 2120,8 2641,1 the needs of one
cesităţile pentru o
person for a decent
persoană pentru un
life, lei?
trai decent, lei?

6.38 Aprecierea nivelului de trai pe quintile şi decile


Assessment of the living standard by quintiles and deciles

procente percentage
VI

Decila Quintile/Quintiles Decila


Decile Decile
I I II III IV V X
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

How do you evaluate the


Cum apreciaţi nivelul de trai
standard of living of your
al gospodăriei?
household?
Foarte bun sau bun 4,8 6,6 7,9 10,5 12,6 19,2 20,8 Very good or good
Satisfăcător 48,8 52,6 63,3 63,8 69,8 67,7 69,3 Satisfactory
Rău 38,7 34,8 26,6 23,5 16,7 12,0 8,9 Bad
Foarte rău 7,8 6,0 2,3 2,2 0,9 1,0 0,9 Very bad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

How do you evaluate the


Cum apreciaţi nivelul de trai
standard of living of your
al gospodăriei, comparativ
household, as compared to
cu anul precedent?
the last years?
Mai bine 6,0 7,6 9,3 10,7 10,9 19,7 22,3 Better
La fel 44,1 49,3 55,3 56,6 58,6 54,7 54,5 As well
Mai rău 49,9 43,0 35,4 32,8 30,5 25,6 23,3 Worst
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la Do you have difficulties in


a-chitarea agentului termic? paying central heating?
Da 94,7 94,0 80,7 75,0 61,1 43,7 36,6 Yes
Nu 5,3 6,0 19,3 25,0 38,9 56,3 63,4 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

128
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

procente percentage

Decila Quintile/Quintiles Decila


Decile Decile
I I II III IV V X

Întîmpinaţi greutăţi la
Do you have difficulties in
a-chitarea gazului din
paying central gas?
reţea?
Da 36,8 38,5 39,9 31,9 34,5 27,2 28,0 Yes
Nu 63,2 61,5 60,1 68,1 65,5 72,8 72,0 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Întîmpinaţi greutăţi la Do you have difficulties in


a-chitarea energiei electric.? paying electricity?
Da 27,6 25,4 24,3 21,8 21,9 18,8 17,1 Yes
Nu 72,4 74,6 75,7 78,2 78,1 81,2 82,9 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Veniturile actuale sunt


The current income is
suficiente pentru asigurarea
enough to buy the food
necesarului de produsele
product
alimentrare?
Da 44,2 47,5 50,6 52,1 55,0 56,7 57,1 Yes
Nu 55,8 52,5 49,4 47,9 45,0 43,3 42,9 No
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Ce sumă de venituri What monthly cash


băneşti lunare ar satisface incomes would meet the
necesităţile minime pentru 628,8 674,5 802,1 916,2 1045,3 1248,9 1342,3 minimal needs of one
o persoană “de a o duce de person in order to “live
azi pe mîine”, lei? from day to day”, lei?

VI
Ce sumă de venituri
What monthly cash
băneşti lunare ar satisface
incomes would meet the
necesităţile pentru o 1434,3 1534,7 1884,6 2131,0 2558,9 3389,2 3746,0
needs of one person for a

Co nd iţ iile de tr a i / L iv ing Cond it io n s


persoană pentru un trai
decent life, lei?
decent, lei?

6.39 Aprecierea nivelului de trai al gospodăriei după caracteristicile locuinţelor


Assessment of the living standard of household by dwelling characteristics

procente percentage
Aprecierea nivelului de trai:
Assessment of the living standard:

Foarte bun
sau bun Satisfăcător Rău Foarte rău
Very good Satisfactory Bad Very bad
or good

Tipul locuinţei Dwelling type


Apartament 29,8 29,3 30,4 29,9 Apartment
Cămin 0,3 0,5 1,3 1,3 Hostel
Casă individuală 67,1 68,6 66,3 63,7 Detached house
Alt tip 2,8 1,6 2,1 5,1 Other
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

129
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

procente percentage
Aprecierea nivelului de trai:
Assessment of the living standard:

Foarte bun
sau bun Satisfăcător Rău Foarte rău
Very good Satisfactory Bad Very bad
or good

Numărul de camere Number of rooms


1 cameră 4,6 7,7 9,0 15,7 1 room
2 camere 25,0 26,7 36,9 46,2 2 rooms
3 camere 32,7 34,0 35,1 24,6 3 rooms
4 camere şi peste 37,8 31,6 19,0 13,5 4 rooms and more
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Comodităţi în locuinţă Dwelling facilities


Iluminare electrică 100,0 99,9 99,6 96,8 Electric lighting
Apeduct 56,0 44,5 39,1 38,5 Aqueduct
Apă caldă - sistem centralizat 6,9 10,6 11,2 3,5 Hot water central system
Încălzire centrală 17,3 19,7 22,1 21,2 Central heating
Sistem propriu de încălzire - autonom 25,8 14,9 9,4 7,0 Own heating system
Gaze din reţea 54,6 48,2 43,2 39,9 Gas facilities
Grup sanitar 39,9 33,7 32,5 30,9 Water closet
Instalaţie de canalizare 34,2 33,1 33,9 31,7 Sewerage
Baie sau duş 51,9 40,0 33,6 32,7 Bathroom or shower
Telefon 93,5 86,0 71,3 64,2 Telephone

6.40 Aprecierea nivelului de trai al gospodăriei


VI

după posesia mărfurilor de folosinţă îndelungată


Assessment of the living standard of household by possession of durable goods
Co ndi ţiil e d e tr a i / L ivi ng Con dit io n s

procente percentage

Aprecierea nivelului de trai:


Assessment of the living standard:

Foarte bun
sau bun Satisfăcător Rău Foarte rău
Very good Satisfactory Bad Very bad
or good

Total gospodării 100,0 100,0 100,0 100,0 Total households


dintre care gospodării of which households
ce dispun de: in possesion of:
Aparat de fotografiat 33,2 19,2 7,7 5,2 Camera
Televizor 97,7 94,4 85,4 76,9 TV set
Videocasetofon 25,0 15,9 6,8 1,4 Video-cassette player
Casetofon 20,7 18,1 9,6 8,8 Tape-recorder
Computer 24,6 13,5 6,2 3,9 Computer
Frigider 92,5 83,9 69,1 62,0 Refrigerator
Maşină de spălat rufe mecanic 37,8 36,3 29,2 25,9 Mecanic washing machine
Maşină de spălat rufe automat 41,9 27,0 11,6 5,9 Automatic washing machine
Aspirator de praf 62,8 46,5 28,1 18,4 Vacuum cleaner
Bicicletă 20,6 13,2 7,1 4,8 Bicycle
Autoturism 37,4 18,3 4,3 3,5 Car

130
VII

în gospodărie
Household Food Consumption
Consumul produselor alimentare

Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption VII


ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

7.1 Consumul principalelor produsele alimentare pe medii


Main food consumption by area
medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Pîine şi produse de panificaţie 113,6 95,7 126,7 Bread products


Carne şi preparate din carne 30,7 33,5 28,7 Meat and meat products
Lapte şi produse din lapte, litri 180,4 211,1 157,8 Milk and diary products, litres
Ulei vegetal, litri 13,0 12,5 13,3 Oil, litres
Ouă, bucăţi 144,0 156,6 134,7 Eggs, pieces
Zahăr şi produse de cofetărie 16,3 16,8 16,0 Sugar and confectionery
Peşte şi produse din peşte 13,0 13,2 12,9 Fish and fish products
Cartofi 54,9 53,4 55,9 Potatoes
Legume şi bostănoase 88,3 90,2 86,9 Vegetables and melons
Fructe şi pomuşoare 29,3 32,5 26,9 Fruit and berries

7.2 Consumul principalelor produsele alimentare pe zone


Main food consumption by zones
medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Pîine şi produse de panificaţie 113,2 131,1 115,3 90,9 Bread products


Carne şi preparate din carne 26,6 29,2 32,6 36,2 Meat and meat products
Lapte şi produse din lapte, litri 189,9 151,2 154,6 225,6 Milk and diary products, litres
Ulei vegetal, litri 12,5 13,3 14,0 12,2 Oil, litres
Ouă, bucăţi 133,9 140,1 142,7 163,0 Eggs, pieces
Zahăr şi produse de cofetărie 15,6 15,3 17,8 17,1 Sugar and confectionery
Peşte şi produse din peşte 11,5 13,6 14,7 13,0 Fish and fish products
Cartofi 56,2 52,6 60,5 51,3 Potatoes
Legume şi bostănoase 83,0 90,4 85,1 95,1 Vegetables and melons
VII

Fructe şi pomuşoare 25,8 29,0 24,4 38,0 Fruit and berries

7.3 Consumul produselor alimentare după numărul de copii în gospodărie


Food consumption by number of children in household
Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption

medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

Numărul de copii în gospodărie:


Number of children in household:
fără copii
1 2 3+
without children

Pîine şi produse de panificaţie 102,0 101,7 108,3 127,8 Bread products


Carne şi preparate din carne 29,5 26,7 21,3 35,5 Meat and meat products
Lapte şi produse din lapte, litri 171,7 152,5 131,6 210,5 Milk and diary products, litres
Ulei vegetal, litri 12,4 10,7 10,1 15,1 Oil, litres
Ouă, bucăţi 129,2 115,2 87,0 180,1 Eggs, pieces
Zahăr şi produse de cofetărie 15,1 15,1 12,7 18,5 Sugar and confectionery
Peşte şi produse din peşte 11,3 10,5 8,3 16,4 Fish and fish products
Cartofi 51,4 50,8 52,3 59,6 Potatoes
Legume şi bostănoase 82,1 71,4 62,2 106,3 Vegetables and melons
Fructe şi pomuşoare 29,8 26,6 21,1 32,1 Fruit and berries

132
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

7.4 Consumul produselor alimentare după mărimea gospodăriei


Food consumption by household size
medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

Mărimea gospodăriei, persoane


Household size, persons

1 2 3 4 5+

Pîine şi produse de panificaţie 155,4 128,7 104,9 100,6 104,7 Bread products

Carne şi preparate din carne 38,4 36,3 32,1 27,5 23,4 Meat and meat products

Lapte şi produse din lapte, litri 266,9 212,5 180,4 156,4 136,0 Milk and diary products, litres

Ulei vegetal, litri 20,2 14,8 12,5 11,3 10,4 Oil, litres

Ouă, bucăţi 234,5 182,9 141,8 119,4 93,9 Eggs, pieces

Zahăr şi produse de cofetărie 23,1 18,4 16,3 14,3 13,5 Sugar and confectionery

Peşte şi produse din peşte 20,9 16,4 12,3 10,4 10,0 Fish and fish products

Cartofi 75,5 59,5 51,2 50,8 50,1 Potatoes

Legume şi bostănoase 126,2 109,8 87,4 73,5 67,0 Vegetables and melons

Fructe şi pomuşoare 38,2 33,8 30,8 25,9 22,6 Fruit and berries

7.5 Consumul produselor alimentare după statutul socio-economic al gospodăriei


Food consumption by social-economic status of household
medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

Angajaţi în sec-
Angajaţi în
torul Întreprin-
sectorul agrar
Fermieri non-agrar zători Pensionari Alţii
Employees
Farmers Employees Self- Pensioners Others
in agricultural
in non-agricultur- employers
sector

VII
al sector

Pîine şi produse de
123,8 118,6 100,2 76,3 129,6 105,0 Bread products
panificaţie

Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption


Carne şi preparate din Meat and meat
27,4 26,6 33,6 32,4 30,2 29,4
carne products

Lapte şi produse din Milk and diary


158,2 158,2 189,7 180,4 187,4 175,0
lapte, litri products, litres

Ulei vegetal, litri 12,2 12,7 12,3 9,1 14,9 11,8 Oil, litres

Ouă, bucăţi 121,9 125,7 148,3 116,0 160,2 132,4 Eggs, pieces

Zahăr şi produse de Sugar and


14,5 14,6 16,0 15,4 17,8 16,9
cofetărie confectionery

Peşte şi produse din Fish and fish


11,0 11,9 12,9 16,4 14,6 12,6
peşte products

Cartofi 52,4 56,6 52,6 33,1 58,4 56,3 Potatoes

Vegetables and
Legume şi bostănoase 82,8 81,0 89,2 65,8 98,3 75,3
melons

Fructe şi pomuşoare 26,6 23,8 32,0 31,6 28,2 29,5 Fruit and berries

133
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

7.6 Consumul produselor alimentare pe quintile


Food consumption by quintiles

medii anuale pe o persoană, kg average annually per capita, kg

I II III IV V

Pîine şi produse de panificaţie 107,3 114,1 114,8 118,4 113,3 Bread products
Carne şi preparate din carne 14,9 24,6 29,3 37,4 47,3 Meat and meat products
Lapte şi produse din lapte, litri 98,3 147,9 174,1 218,2 263,5 Milk and diary products, litres
Ulei vegetal, litri 10,9 12,4 13,5 14,3 13,7 Oil, litres
Ouă, bucăţi 90,4 124,6 145,5 175,4 184,2 Eggs, pieces
Zahăr şi produse de cofetărie 12,1 15,4 16,8 17,6 19,7 Sugar and confectionery
Peşte şi produse din peşte 7,1 10,9 13,1 15,3 18,8 Fish and fish products
Cartofi 49,4 59,3 52,9 56,2 56,6 Potatoes
Legume şi bostănoase 56,9 75,0 89,9 99,2 120,5 Vegetables and melons
Fructe şi pomuşoare 14,3 20,6 28,5 36,5 46,5 Fruit and berries

7.7 Consumul produselor alimentare exprimat în calorii şi factori nutritivi, pe medii


Food consumption in calories and nutritive factors, by area

medii zilnice pe o persoană average daily per capita

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Calorii 2203,7 2072,3 2300,1 Calories


dintre care de origine animală 440,8 488,5 405,8 of which of animal origin
Proteine, gr 58,1 55,7 59,8 Proteins, gr
dintre care de origine animală 23,8 22,6 22,4 of which of animal origin
Lipide, gr 80,3 82,9 78,4 Lipids, gr
dintre care de origine animală 35,8 39,7 32,9 of which of animal origin
Glucide, gr 314,7 281,1 339,4 Glucides, gr
VII

dintre care de origine animală 7,4 7,9 6,6 of which of animal origin
Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption

7.8 Consumul produselor alimentare exprimat în calorii şi factori nutritivi, pe zone


Food consumption in calories and nutritive factors, by zones

medii zilnice pe o persoană average daily per capita

Nord Centru Sud Chişinău


North Centre South Chisinau

Calorii 2159,2 2340,0 2237,2 2065,0 Calories


dintre care de origine animală 436,8 403,6 416,6 512,0 of which of animal origin
Proteine, gr 55,7 61,7 58,2 56,6 Proteins, gr
dintre care de origine animală 22,3 22,5 23,8 27,2 of which of animal origin
Lipide, gr 77,9 79,7 80,4 83,9 Lipids, gr
dintre care de origine animală 35,3 32,9 34,2 41,3 of which of animal origin
Glucide, gr 311,8 343,9 321,5 276,9 Glucides, gr
dintre care de origine animală 8,0 6,0 5,5 8,7 of which of animal origin

134
ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF POPULATION IN 2008

7.9 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe medii


Caloric contribution of main food products, by area

procente percentage

Total Urban Rural


Total Urban Rural

Total calorii 100,0 100,0 100,0 Total calories

dintre care provenite din: of which from:

Pîine şi produse de panificaţie 44,1 39,0 47,5 Bread products

Carne şi preparate din carne 7,4 8,9 6,4 Meat and meat products

Lapte şi produse din lapte 8,9 11,0 7,6 Milk and diary products

Ulei vegetal 13,7 14,0 13,5 Oil

Ouă 1,3 1,5 1,2 Eggs

Zahăr şi produse de cofetărie 10,8 12,5 9,7 Sugar and confectionery

Peşte şi produse din peşte 1,1 1,2 1,1 Fish and fish products

Cartofi 4,0 4,2 3,9 Potatoes

Legume şi bostănoase 2,7 2,9 2,5 Vegetables and melons

Fructe şi pomuşoare 2,6 2,5 2,6 Fruit and berries

Alte produse 3,3 2,2 4,0 Other products

7.10 Aportul caloric al principalelor produse alimentare, pe zone


Caloric contribution of main food products, by zones

procente percentage

Nord Centru Sud Chişinău

VII
North Centre South Chisinau

Total calorii 100,0 100,0 100,0 100,0 Total calories

Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption


dintre care provenite din: of which from:

Pîine şi produse de panificaţie 45,1 48,0 44,4 37,2 Bread products

Carne şi preparate din carne 6,8 6,5 7,3 9,5 Meat and meat products

Lapte şi produse din lapte 9,7 7,1 7,4 11,8 Milk and diary products

Ulei vegetal 13,6 13,3 14,6 13,7 Oil

Ouă 1,3 1,2 1,3 1,6 Eggs

Zahăr şi produse de cofetărie 10,4 9,2 11,2 13,2 Sugar and confectionery

Peşte şi produse din peşte 1,0 1,1 1,2 1,2 Fish and fish products

Cartofi 4,2 3,6 4,4 4,0 Potatoes

Legume şi bostănoase 2,6 2,5 2,5 3,1 Vegetables and melons

Fructe şi pomuşoare 2,5 2,7 2,3 2,8 Fruit and berries

Alte produse 2,8 4,6 3,5 1,9 Other products

135
ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN 2008

7.11 Aportul principalelor produse obţinute din activitatea individuală agricolă


în total consum de produse alimentare, pe medii
Contribution of main products obtained from individual agricultural activity
in the total food consumption, by area

Total populaţie / Total population

% faţă de total consum


% of total consumption

Pîine şi produse de panificaţie / Bread products 20,7

Lapte şi produse din lapte / Milk and diary products 20,4

Carne şi produse din carne / Meat and meat products 28,2

Legume şi bostănoase / Vegetables and melons 34,6

Cartofi / Patatoes 24,4

Fructe şi pomuşoare / Fruit and berries 44,7

Ouă / Eggs 46,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mediul urban şi rural / Urban and rural area

% faţă de total consum


VII

% of total consumption
73,5 76.0
80
70
60 54,0
Consumul produselor alimentare în gospodărie / Household Food Consumption

48,4
50
37,8 38,8
40 31,2
30
20 12,3 12,0 9,2
10 4,5 5,2 1,6 1,6
0
Lapte şi produse din
Carne şi produse din

Pîine şi produse de
products