Sunteți pe pagina 1din 170

Emilia ISAR

Adriana AILIESEI
GabrielaCONDREA

TATETATICA
Clasaa III-a
Culegre-caiet
de exerciliiqi probleme
Partaa II-a

sb

EDITURA TEHNOPRESS
Str.Pinului .1A
700109IaSi- Romania
TeI.lfax. 0232 260092
Email: tehnoprcss@yahoo.com
www.tehloprcss.ro
Editud acreditatd
C.N.C.S.I.S
Tebrorcdactor Mircea SECHELEA

Edi,tiaI: 2003
Editia a II-a: 2004 revlzutA $i addugitd
Edilia a I-a: 2005
Edifia a IV-a: 2006 revizuitd
Edilia a v-at 200'7
Edilia a VI-a: 2008
Edilia a VII-a: 2009
Edilia a VII-a: 2010
Ediliaa IX-a:201I
Edltia aX-at 2012
Ediliaa XI-a:2013
EditiaaXII-a:2014
Editia a XIII-a: 20I 5

ISBN:973-8377-16-1

EmiliaISAR
Adriana AILIESEI
GabrielaCONDREA

TATETATTGA
Clasa a III-a

Culegere- caiet
de exercifiipi probleme
Parteaa II-a

sh
TH{F{

ueloaded
tyStefS0

, ! *'*'u
-I ennopfess
IA$r - 2014

Cuvdntinainte
Aceastalucrareconstituie
un auxiliaral manualelor
alternative
de
matematica
- clasaa lll-a"
Conlinuturile
propusevizeazaparcurgerea
curicutum_ului
nucleu_
tlunchi.conun
(C.N.):dar
cuprindgisarcinipentrucuriculum-ulefiins
(C.E.),
in conJormitate
cu programa
gcotaraaprobate
de Vtinisterut
eOuciliei!i
Cercetdrii.
Culegerea-caiet
reprezintdun sprijinreal in procesulde predare_
-invalare-evaluare,
atatinvdtatorilor
cat,maiales,eievilorgi/sauparintilor
interesali
depregetirea
copiilor,
deoarece
cuprindesarcinid! Iucrugra,jate
ca volumgidificultate,
ce oferaposibilitalea
formdrii,dezvoltariigi
evalu6rii
capacitalilor
corespunzatoare
claseia lll-a.
Am structuratmaterialul
in douavolume,dupdcontinuturile
din
programa.in succesiunea
fireascaa br. paftea/ cuprindemateriadin
semestrull, iarparlea a ll-a - maledadinsemestrulal lLlea.
La fiecareunitatede invalaresunt prezentateobiectivele
De carcle
urmarimprinrezolvarea
sarcinilorpropuse,precumgi untestde evaluare.
Otetimgi o planificarecalendaristicdo entativda miteriei realizatepenlru
4.orede predare-invalare,evaluare
a cur culum-ului
ertins, clasaa llFa,
din celedouasemestreqcolare.
Facemmentiuneaca lucrareacompleteazafoarte bine cerintele
manUalelor
alternative
de matematica
de clasaa lll-a,editateinceoanric,
anulgcolar2005-2006.
SperamcA lucrareanoastrdva aveaun deosebitaportla aplicarea
reformeiin invalamantul
primar,va contribuila formareaunornotiuniclare
de matematica.la exersareagi dezvoltareaaptitudinilor
matematicela
gcolariidininvalamantul
primar.
Autoarele

Curriculumexlins
Numil de ore/s5ddmana:4

Planificare
calendaristica
orientativa
Nr, Unitdli
Obiective
deinvdlare de relerinle

crt

Continuturi
aleinvelerii Nr. Perioada
ore

SEII'ESTRULI

1 Numere

1.1: | .2:2.2;

. Numerelenaturalede la 0 la 6
1000:lormare,scriero,citiro,
comparare,
ordonare,
rotunjire.

2 AdunareaSi1.3:2.2;2.4;

. Adunarea 9i scdderea
numerelornaturaleidra 9i cu
trecerepesteordin;terminologie
spocifica:
termen,
sumd, atal 8
putin",
mai mult",
atat
mai'cu
"cu
', "scdzetoPi
,descezuf
. Evidonlierea
unorproprieteli
ale adunerii(comutativjtate,
asocialivitale,
elementneutru)
cu ajutorulobiectelorqi al
reprozenlarilor,
fdrd a lolosi
terminologia;
. Aflareaunuinumarnecunoscut
in cadruluneirelatiidotipul:
?+a=b, undea9i bsuntnumere
in concentrul0-1000 (prin
incercdri,utilizareado obiecte
prinprobaoper4iei
saudesene,
saufolosindmodelulbalanlei);
. Probleme
carese rezolvdprin
cel mult doud operalii9i 'prin
maimultdo douaoperalii;

naturale
de 2.3;2.5',
la0la 1000

scAderea 2.512.6i2,7',
numerelol 2.9;3.1;4.1:
naturalein 4.21 4.3
concenlrul
0-1000

FII

- tv

3 inmultirea1.4i 2.2t2.3;

.lnmultireanumerelornaturale
numeretot 2.4',2.5;2.6; folosindadunaroarepetaidde
naturalein 2.9',3.1;4.11 termeniegalii torminologie 18
concentrul 4.2',4.3
specifice:
factor,produs,,,do
0-100
aialeaori mai mare/maimulf',
dublu,triplu;
' Tablainmulliriiin concenlrul
0-100;
. inmullireanumerelor
scrisecu
o cifrd;

VIII

Evidentierea
unorpropdetati
ale

i (comutativitate,
asociati-

etementneutru,distributi_
f4ade adunare
Siscddere)
cu ajutorulobiectelor
9i al reprent6rilor, fdra a fotosi
)rminologia;
Inmuliirea
candunuldinfactori
o sumdsauo diferent6;
Probleme
carese rezolveprin
I mulldouaoperaliisau .pri
imulldedoueoperalii;
. Ordinea
efectuerii
operalilorsi
ireaparantezelor
rotunde.
impd4irea
numenetor
naturalein
concentrul
0-100

1.3t1.4;2.2, lmpd4ireanumerelornaturale
2.3t2.4;2.5: losind scidorea repetates,i
a cuinmullifea;
teminologie
2 .6;2.7,2.9;
:
deimpe4il,
impdqitor,
3 .1;4.1;4.2,
i,,de alateaori maj mic",
4.3
jumdtate,
treime,sfert;
. lmpe4irea
la I,2, ...10dedusa
dintablainmulti i;
. lmpe4ireaunoi sume sau
la un numdrde o cifra

rx - xfil

Diviziuniale un u i jn t re g :
umatate,sfert,a treia parte;

parte- reprezentari
prin
Exercilii$i
probleme
cu ce|e
parru
operalii

1.3:1.4;2.2; Aflareaunuinumdrnecunoscut
2.6:2.7;3.1', cadru!uneirelaliidetiput:
xc=di?:c=d,u n d e c + 0 ,
4.1',4.2;4.3

multiplu
alluiq in concentrul

100(prinincercdri,
utilizarea
de
ieclesau desene,pdn p.oba
iei sau loloslndmodelui
Ordineaefectuarii
operaliitor
9i
osireaparantezelor
rotunde;
Probleme
carese rezolvdpr;n
I multdouaoperaliisau .p n
multdedoudoperalii.

XIIFXVI

Exelsa|6

1,1:1.2;
1.3; .Numerelo
naturale
0 - 1 000
1.4;2.2',2.3i. Adunarea
giscaderea
numerelor
2.5:2.6t2.7: naturale0-1000;
4
3.1;4.'1;4.3 . inmullirea9i Tmpa4irea
numerelornalurale0-100
. Probleme
carese rezolv6prin
'maimultdedouaoper4ii

. inmullirea
unuinumdrdeo cifre
7 Inmuqfea 1.3:1.4:2.2: cu 10sau100;
numeretor 2.312.5;2.6',. inmullireacandunuldiniactori
naturalein 3.1:4.1:4.2:este o sumd sau diierenld
(dishibutivilalea
concentrul 4.3
inmultirii
falede B
0,100O
adunaresau
scddere,
faE a folosi
lermjnologia);
. Inmullirea
unuinumerformat
din
zeci$i unitelicu un numarde o
citrdlolosindadunaroa
repetate,
grupa determeni,
reprezenteri;
. "lnmultiroa
unuinumerfomal
din
lrei cifrecu un numerde o cifra
folosindadunarearepelatS,
grupdridetermeni,
reprezentdri;
. Ordineaefectuddi
operaliilor
9i
paranlezelor
folosirea
rotunde;
. Problemo
car6se rezolvdpdn
celmult
douaoper4ii$i*pn mai
multdedoueoperatii;

XVII.XVIII

SEMESTPUL II

t -t l

la '1o, '1oo;
'^impa4irea

impa4irea 1.3:1.4:2.2; .lmparliroa unei sume sau


num6lrcr
natu]ale in
con@nttul
t!1000

2.3;2.5;2.6i dilerenlela unnumdldeocifrd;


3.1',4.1.,4.2., . lmpdrtirea
unuinumermaimic
4.3
decat100sau*decat1 000,laun 14
numerdecifrefolosindscaderea
repetata,grupdride termeni,
reprezentad;
.*Evidenlierea
resluluiimpa4irii
unui numarmai mic decat50
folosind desene gi scheme
sugeslve;
. Ordineaefectuerii
oporaliilor
9i
parantezelor
folosirea
rotunde;
. Probleme
careso rezolvdprin
celmultdouaoper4ii9i*p nmai
multdedoudoperalii;
. Probleme
doorganizare
a datelof
in tabele.

f it-v l

aturalede 2.3"2.5

. Formare, scriere, citire,


comparare,
odonare,rotunjirej

.000"000
'10

unareagl 1.3;2.2;2.4', . Terminologia


specifice:
termen,
2.5',2.7:2.9isuma,descazut;scdzdtor,,,cu
3 .1;4.1:4.2; maimult',,,cuaiatmaipulin';
4.3
Aflareaunuinumdrnecunoscul
nlervalul
in cadruluneirelaliidetiput
0 - 10 0 0 0
?$a= b,undeagibsuntnumere
naturalemai micidecat10 000
(prinincercAfi,
prinulilizareade
obiectesau desene,prin proba
operaliei
sau folosindmodelul
balanle');
. Evidenlierea
unorproprietali
ale
adunai (comutativitaie,
asociativitate,element
neulru)cuajuiorul
obiectelor
si ale reprezentdilor,
fdrda tolositerminologia;
. Ordineaefectudrii
operaliilor
9i
parantezelor
foloskea
rotunde;
. Probleme
carese rezolveprin
celmultdoueoperalii9i*pdnmai
multdedoudoperalii.

Elemente

2.1:2.9;4.1:. Formeplane:patrat,triunghi,
4.3
cerc,dreptunghi,
poligon;punct,
segment,
liniedreaptd,
liniefrand,
liniecurlc;;
. Interiorul
I uneiliguri
9iexterioru
geomeldce;
. Observaregi descriereauno.
obiectecu
fomespatidede:cub,
sferd,cuboid,cilindru,con;

Unite$de 2.4;2.8;2.9',. MasurArifolosindetaloane


m5sura, 3.1:4.1;4.2;neconvenlionale;
mdsurare! 4.3
insttumente

masurat

' Unitalide mdsuratlungimea:


metrul,multiplii,
submulliptii
(fdra
transfomdri);
. Unitdlidemdsuratcapacitaiea:
litrul,multiplii,
(ferd
submuttiptii
transfomeri);
. Unitdli de mesuratmasa:
kilogramul,
multiplii,submultiptii
(fe.etransformeri);

v l- x

. Unilatide mdsurdpentrutimp:
ora, minutul,ziua, saptamana,
tunaanut;
. l\4onede
qi bancnote,inclusiv
celeeuropene;
. Utilizaroa
inskumentelor
de
mesurdadecvatormetrul,rigla
gradata,
cantar,balante;
13 Ca|eloriein 1- 1:1.2;2.2; . Numerenatutalede la la
'1.000.000
lumea
2.3;2.5
mistedoasd
a numetetor1.3;1.4:2.2,. Oper4iicu numerenaturalein
2.3;2.4;2.7;concentrul01000;
3 .1;4.1i4.3
2.1
2.9
4.3

. Elemente
degeometrie
si
unilAlidemesura;

41

4.3 . ' Probleme


carese rezofue
prinmaimultde douaoperalii.

10

XIII -XV

XVFXVII

INMULTIREA
NUMERELOR
NATURALEiN

c o N c E N TR U L0_1000

Obiective:
- sainmulleasce
unnumArde o cifrecu .lOsau 100;
- sd inmulleasca
un numerde o cifrdcu o sumesau o diferentd
(distributivitatea
inmultirii
falade adunaresauscadere,
fdrdterminologiej:
-.sd inmulteasca
un numarformatdin zeciEi unita{icu un numarde o
cifra,folosindadunarearepetate,gruparideiermeni,reprezentiri;
- .sainmulleasca
unnumarformatdinsute,zecjsi unitaticu un numer
de o cifra,folosindadunarearepetata.
gruparide termenj.reprezenteri:
-sd efectueT
inmultiricu maimullifactori.
folosindproprietalile
inmuttirii
(rararermrnotogte):
- se operezecu terminologia
matematica
specificainmultirii;
sa
efectuezeexercitiiutilizandordineaefectuariioperatiilor9i
parantezele
rotunde:
- sa rezolveproblemeprincel multdouaoperaliisaurprinmaimultde
douaoperalii.
inmullireaunuinumarcu 1Osaui0O
1.Aflanumerelede 10 ori maimaridecat:
a. 5; 7; 6;3; 9;2; 8;4.
b.15;40:24:87i19;70;39;58
2. Transformaurmatoareleadunarirepetatein inmultirigi gasegte
proousur:

100+100+100r'100+
i00+100=nx [T-I]

= n-n

100+ 1 0 0+ 1 0 0+ 100=............"........ . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
100+ 1 0 0+ 1 0 0+ 1 00+ 100+ 100+ 100+10 0=
'100+ 100+ 100=

3. Calculeaze:
3 x 10=
9x100=
3 x1 00=
100x 6=

7x 1 0 0 =
100 x 8 =

100x 7=
8x100=

4.Grupeaza
convenabil
factorii,
apoigaseste
produsul:
10x1 0 x 3 =
7x10 x1 0 =

5.Scrienumerele
dateca produse
dedoifactori,
dincareunulsAfie 10
sau100:
900=
17O=
=
600
300=
24O=
100=
1000=
490=
6. Calculeaza
dupamodel:
a-

8qgzto_u-o=s"
TT-n=fTt
50x 1 0 =
60x 1 0 =
'10x9 0 =
10x2 0 =

200x4=100x2x4=
100x n= lT-n
3 00x 3=
4O0x2 =
2x3 00=
2 O O x 2=
7. Completeazatabelele:
b.

sdq

18

48
30
80

8. Scriesemnulde relalie,calculeaze
gi completeaza:
9x

10

floxtoo

1oox7 fl 5 x lOO
cu.........
2 x 3 x lofl loox4 cu..........
40x10 L_l3x10x2cu......

CU

3x 1 o o l - l s xrox1 0c u
4x lO o x 2 n gxioocu

9. Mdregtecu l0 diferenladintredublulnumdrului1OOsi triplul


numdrului
26.

12

10. Descompune
numereledatein sumede produse,unuldin factori
fiind10 sau100:

gze=3xfT_fl+2x [Tl +
!
564=
607=

640=

11.Completeazd:

3 x s xfT-l=Bx10+10
'lio-.
1oo x l-l+
+x10,,io

A*E"m=fTTlx_6
100x
f _lx

E'

-roo

e xfTl+roo

'12.intr-un
vagonde clasaI sunt 1Ocompartimente
a cate6 locuri.
Catelocurilaclasalsuntintr-untrencareare 1Oastfeldevagoane?

(Rezolva
in douamoduri.)
RezolvareI

Rezolvarell

'13.intr-otabara,la munte,
a sositungrupformatdin l Ofetegitotatala
beieli.Po4iazilnicade painea unuicopila lostde 'l f'anzele.
Catefranzele
a consumat
acestgrupdecopiidacd
austatin tabara
'lOzile?
Rezolvare

lnmullireacind unuldin lactoriesteo sumi sauo diferenti


1.Calculeaze
in douemoduri:
6x(8+2 )=
(7-3) +1 0 =

(6+ 3 ) x 1 0 0 =

4x(10 +'1 0 +5 )=

(100+ 200+ 100)x 2 =

5x(10 -1 0 ) =

(100-40-20)x2 =

2. ElectueazeduDamodel:

(12x10)+ (23x 10)= (12+23)


x 1o=fl x 1o= fT-l

( 5x 1 0 )-(5 x B ) = 5x-( n)
T n= s x n =
(100x 6) + (100x 3) =
(5x 1 0 0 )- (5 x1 00)=

(100x 6) - (100x 3) =
(10x4 )+( 9 x4 ) =

14

m-

3.Verifica
dacaesteadevarat
(A)saufats(F):
(5 + 10)x 3= 3x ( 1 0 + 5 )f - - l
(4 x 100)+ (2 x 1OO)
= (4 x lOOl,(3 [-l
2 x (10- 5) = (2x 1o)- (2x 5) T-l
7 x (8 + 2) = (7 + 8) x 2 f---1(10x 6)+ (10x 4) = o r frol+t[_-l
(15- 3 - 2) x 4 = (4 x 1s)+ (a x 3lil4- x 2) [--l
4.Calculeaza
in douemoduri,
dupamodelut
a:
(10x 15)i (10x 1 5 )=
(10x 15)+ (10x 1 s )=

= 10xffF

ffT-l

b.

(8x1 0 )+( 8 x1 0 )=
(8x1 0 )+( 8 x1 0 )=
c.
(9x5)- (9 x5 )=

(9xs)-(9xs)=
5. Folosegte
unuldinsemnele,,+"
sau,,x",astfelca relatiile
sa fie
adeverate:

(tg! st[-l tron +y: r.o! 1q! 31

(4
Lrloo)
i.H[Tht,:T'-'i''.
#'#
(5
100)L_l
(3 L_l100)
>s E(1oon 3)
1_.1

6.Mama
a primitdeziuaei 10buchete
cu garoafe
rosiigi4 buchete
cu
garoafe
albe.Fiecare
buchetesteformatdinSfiredeoaroafe.
Categaroafe
a primitmamadeziuaei?(Rezolva
in douamoduri.)
RezolvareI

15

" Rezolvarell

7. Calculeaza
dupamodel:

6x 15=6x (10+5)=(6x [-T-l) +(6x !) = l-T-l * fT-l =fT_rl


7x 104=7x (100
+D =ta frnl+ [] xI ) =fT-I-l +fTl=
"
s x ttz =s x (ETl + l-Tl+[ I =1! xfT.fl) +(n xITI )+

* ([ xn )=[f[l

+fT-l+[-l-]=fTt

6x 1 0 8=
O v lA
a1j

v1-

lr

10x3 8 =
46 x1 0
65 x1 0 =

8.Punesemnulde
relaliepotrivit
(,,>,';
,,<";,,=',):
(e x 1o)+ (s x e )[ 1 8 1
6 x (3+ 10)Ll 6 x".]fo- 3)
3 x ( 100+ 10+ 1 )L J ( 1 x 1 0 0+) ( 1x 1 0 )+ 3
(1 0x 10x 4) + ( 1 0x B l l - l + Ai r O

(s)+7)x10
! 1zx idi ro;+ 1sx roy

9- Grupeazeconvenabiltermenii
pentrua puteaefectuarapid:
z x 59 X 5 =................

28x5 x 2 =...... ".........


50x 9 x 2 = ................
4x 8 x2 5= ...... ..........
t6

10.Lao croitorie
s-auadus.lO
cutiicubobinedeatA.in Iiecarecutiese
afle5 bobinecuatAalbagi20 bobinecuatecolorate.
Catebobine
deatas-auaduslaaceasta
(RezoMa
croitorie?
in2 moduri)
RezolvareI

* Rezolvare
ll

11.Paserilede la o fermaau fostmutatein 10 halenoi.in fiecarehale


s-aurepartizat
cate70 gdini,20 rate9i 5 gage.

Catepesarisuntlaaceaferma?(Rezofue
in 2 moduri)
Rezolvare
I

* Rezolvare
ll

17

probleme
12.Compune
dupeschemele:
a.
,2

10 x ?
29 + 7 1
-b.
?

??

nn

10x40

10xB

lnmultireaunuinumir tormatdin zeci9i unitelicu un numir


deo cifra
1. Observa
gicompleteaza:
2 x4 0= 2x (4x 1 0 ) =
=(2x 4) x1 0 =
_ F--l
-u
:r-

=t ll

a{Jo

s a u 2 x 40= 2 x

_
I
r
-T--t

b.*
60x3 =6 x1 0 x3 =
=6 x3 x1 0 =

1q,.6
s au 60x 3 = 1 0 x 6 x 3

=l-T_lxi8
- I-__T---t---l

-LIl^'"-

2. Calculeaza,
lolosindprocedeul
invelat:
lOx 2 =
10x 7 =
8x1 0 0 =
4x1 0 0 =

20x 2=
20 x'l =
20x 4=
2 0x 3=

2x50=
1x60=
2 x 7 0=

1g

=20'2O.20
...........=
. .3
. .0. . 2 . 3
. . . . . . . . . . . . . . .3. =
. 3.30
. . . . . . . . . . . . . . .0. =
.70. 4

procedeul,
3. Observe
apoicalculeaze:
40+3
43 x2 =(4O + 3rx 2
s a u ) 6 x 2 = 4 Ox2 +

=l-fl+

=4 0 x2 +3 x 2

_
-H- ,
=ttl
-T-"1

-ttl
-_F

5x 11 =
21x 2 =
32x 3 =
2x23=

13x2=
4. Observagi completeaza:
2 x37 =2 x(3 O+7 \ = 2x 3O+ 2x 7 =
zx.tt
D.

=,tt +\tt =l

flt*fft

|.-l_-l=

sx 13=5x(10+3)=5x
l-fl+ 5 x I-.]=l-l-l* fT_]= rT-l

5x13=13+13+13.m;InTn-

procedeul
preferat,
5. Folosind
calculeaze:
13x6=
3 8x2=
29x3=
47x2=

O . lA-

8.14=

3x 5x6 =
4x 4x 4 =
2x 9x6 =
2x 16x5 =

18- 2 . 2 =
3.16 . 2 =
4 . 2. 1 4 =
5.

6.a.GAsegte
dublul,
apoitriplul
numerelor:25;
16.

b. Laprodusul
numerelor
14gi9 adaugdprodusul
numerelor
7 9i .15.

19

7. Fiea gibdouanumere
naturale.
Saseallesumalor(ar b),dacesegtieca:
a = 2 x b,bfiinddublut
lui18.

8. Calculeaze:
(3x I x 2 + 26):10x 12=
-[ 25 x(4 x1 8 - 1 2 x 6)+131x 5=
9. Scrieparantezele
rotunde,acoloundetrebuie,pentrua fi adevarate
egalite!ile:
a.3x7 5+9 =2 5 2 ....
b. 50 0- 5 x3 5=3 25.
c. 18x3 x2 0 - 1 2 x 5+25=25
d.25 +3 5 : 1 0 x 13-70x 12=96

lo.Folosegte
corectsemnele
,,.r,,;
,j'; ,,x,,;
,,:",astfelca egalitalibsafie
adevarate:
a,

( 3niens o)ni 4 n 2 = 1 o o

(80n10n12 f]4)

10= 110

t(5n12)
n5n2sl ! 5=12
11.Buniciisuntajutalide cei 4 nopotiai lor la culesde mere.Fiecare
ql|ege te 4 tazicu merepe zi.

Catelezicu mereauculesnepoliiin 4 zile?(Rezolva


in 2 moduri)
Rezohrare
| ....-....-....

20

Rezolvare
ll

13.Calculeaze:
4 2x 3=
53x 3=
7O x 2=
4x 7O=
6 x4 0=
81x 9=
I x21 =
7x 60=
'13.Vedicaegalitalile:
( 70+3)x 5= 5x 7 0 + 5 x 3
10xB x 2+ 4x 2= 2 x 8 4

64x 2=

3 x9 0 =
5 x6 1 =
9'1x 3 = 3 x 1 0 + 3 x 9 0
(60+ 2 l x 2 = ' l2 x 1 0 + 2

'14.Completeaza
tabelele:
a

51

80

42

axb
a+D
a -b

I
2

20
88

50

ft

8
10

a x Dx c
560

800

I5. Completeaza:

16.Fietreinumere
naturale:
a;b; c.
Saseaflenumarul
a,gtiindcanumarul
b estede5 orimaimareca
numarulc, sumaprimelor
doudnumereeste700,iarsumacelortrei
numere
este780.

21

17. Transforma
in exercitiiurmatoarele
enunlurimatematice,
apoi
rezolvele:
produsulnumerelor40
a.Lasumadintre
gi4gicatulloradauga
diferenta
aceloragi
numere.

*b.Dinprodusul
numerelor
32gi4 ia catullor,micAoreaza
rezultatul
cu
40,apoidubleazd
diferenla
oblinute.

18.Caliani va aveabunlculpeste36 de ani,dacaacumel arede4 ori


varstanepotului,acestaavand16 ani?
Rezolvare

19.O ladilacumorcovi
cantaregte
21kg.
Catekilograme
demorcovisuntin
7ladileidentice,
dacdtadilagoaE
are2 kg?(Rezolve
problema
in unuldinceledoudmoduriposibile.)
Flezolvare

22

20. Calculeaza
dupemodelulpreferat
54x 3 = ( 5 0 +4 )x 3 = 50x 3+4x 3= 1S O
+ 12=162
SAU

54x 3 =5 4 +5 4 +54=162
76x 4 =
3x4 5 =
5x3 8 =
2l.Efectueaza:
36x4=
27x5 =
42x6 =
37x3 =

3 x4 9 =
7 x3 2 =
6 x2 6 =
5 x2 5 =

8x6x4=
5x9x3=
4x7x7=
6x6x8=

!xa5 =1SO
73x-t=292

!x 5 x 5 = 1 2 5
7 x 6 xT - l= 2 1 0

22.Completeaza:
29x ! =116
L l x 35 = 105

5 xl-Tl=22s l-Tlx'8-=rza

23.Verificaegalitalile:
(s50- 4 9 6 )x 4 = 300- 84 Ll

e x!x?=ras

| 2x (198 + 2 ) . 1 3 s = 7 5 x 2 _ z o n

24. Folosegtecorect semnele,,+";,,*,';,,t,; ,,:"astfel ca retatiitesa fie

adevarate:

s n s snz =ro z
s nzgn+.st

+ ! 1zo
! +1<too
-t4[(18ns)f]8gt[s >108

25.a.Allasuma,diferenla,
produsul
gi catulnumerelor
28 si 7.
b.Afldsuma,apoidiferenla
dintreprodusul
gi catulnumerelor
36 qi4.

'129i4.
c.Aflaprodusul,
apoicatuldintresumagidiferenla
numerelor
23

26.Sedaunumerele
7i 22a17i28i5;7.Qtiind
ce S = suma;D = diferenla;
P = produsul,C = catul,potrivegte
numerelerespectand
conditiile:
D.

C.

24
119

P =196
C= 4

D= 1 7
P='110

ltl

n2= L-I-J

n, = LLI

rTt
l---+--t

u,ft-m*[Tl

lp-+fTlx [-T-l

r__r--l
n'=Fl--.I

u,f

t-nl"E

lc+l-T-l :[l

n'=ll--|

u,f

o-m-[T-t

I e-.rfT--lxl-T-

27.Bunica
are15 pasari.
intr-olund,fiecarepaseremanancd
5 kg
graunle.
Decatekggraunte
vaaveanevoie
pentru
bunica
a-gihranipeserile
timp de 6luni?

Rezolvare

28. Pentruo masafestive,mamaa cumparat


dulciuridiverse,
cate3
cutiidefiecarefel.
Aflacatedulciuria cumparat
mama,dacalursecurile
suntcate18
in fiecare
cutie,pr4iturile
suntagezate
cate15intr-ocutie,iarcornulelele
suntin cutiidecate16.

24

29.Compune,
oral,probleme
dupa:
a. exercitiul
2 x (35+ 45+ t5) =
*b.schema:
2

--'---1--------.

2+ ?+2
/^\

4x

13 4 x 16 4 x 1 4
*inmullireaunuinumir detreiclfre
(formatdin sute,zeci9i uniteli)cu un numerde o cifra

1.Observd
gicompleteaza:
2 x314=2 x( 3 0 0 + 10+4)
=2 x3 OO+ 2x 10 + 2x 4
=6 0 0 +2 0 +8
= 628
4x121

300x3 = 3 x 3 x 1 0 0 =
=9x100=
= 900

+ fT-l+n)

+4xl-Tl+4x !

+n

4x200=4xl-lx10O=
= [x1oo=
I----T-"-t""1
-

3x203 =

2 0 0 x3 =

2. Calculeaze
prinadunare
repetate
determeniegali:
2x4O2=
4x21'l=
2 x 330=

3. Calculeaze,
procedeul
preferat:
utilizand
320x 3 = .........
...-....
..............
..
4x12O=
=
200x 4 ...............
..................
3x2O2=
122x2 =.........- ..-....-..-............
2x414=
312x2= -..-.............-..-.....-....-.3x 33 0 =
25

b.
5x2 2 x4 =
60x4 x2 =

Ax(5x22],=
3x ( 6 6 x 2 ) =

4. Completeaza
tabelele:
a
D

b.

222 '111440 'l02


3
2

axb

a+b

121 4

axb
bx(a xb )
a+ a xb

990

222
117

103

5. Observagi scriedirectrezultatul:
(12 4x2 + 1 0 1x 5 - 3 x 113)x 0 =
15 5 +( 3 x 1 1 2 - 2x 101+4x 55) x 0 =
(41 2 x0 r 3 0 0 ) -300x 0=
212 x2 - 2 1 2x2 + 2x 2'12- 2x 212=

6.Completeaza:
V x244= 488
L J x 130= 39 0

4x
5x

864 = 432 x

eo6=fT-lx

b.

7. Aflanumarulnecunoscut:
a+ 124x2 = 500

n3

3x1 1 2 - b = 1 9 8

'155+ c x 5=2 0 0

"d:3+2x101 =502

26

8.Transpune
in exerciliigi
rezolva
urmetoarele
enunluri
matematice:
a.Tripleazd
produsul
numerelor
111gi2,apoimicaoreaza
rezultatul
cu
produsul
numerelor
202si2:
b.Dubleazd
produsul
sumadintre
numerelor'l04
gi2 gidiferenla
lor:

9. Launatelierdemobilds-auconfecllonat
120scaune
tapitate
gide3
orimaimultescaune
simple.
a. Catescaunes-auconfectionat
in total?
b. Cu cat e maimarenumArul
scaunelor
simpledecatnumarul
scaunelor
tapitate?
Scrierezolvdrile
princateunexerciliu.

*10,Intr-unrestaurant
sunt30 demese,fiecarecu cate4 locuri.intr-o
seara,candtoatelocurile
pentru
erauocupate,
liecareclients-aufolosit
cate2 farfurii9i2 tacamuri
(cutitegifurculile).
Catefarfuriigitacamuri
s-aufolosit,
in total,in aceaseare?
Rezolvare

11.Folosind
datele: 110fete
de4 orimaimutlibaieli,
compune,
oral,o problema
astfelincatrezolvarea
sacontind:
a.o inmullire
gio scadere;
gio adunare.
b.o inmultire
problemei
Scrierezolvarea
intr-unsingurexerciliu.

27

12. Observa,apoicompleteaza:
236x 2 = (2 0 0+ 30+ 6)x 2
s au 236 x 2 = 2 3 6 + 2 3 6 =
=2 OOx2+3Ox 2+6x 2
= 472
=4 0 0 +6 0+12
= 472
124x3 =

sau 124x3=

4 x209=

s au 4x 2 0 9 =

procedeul
13.Calculeaza,
preferat:
utilizand
a.

gx 2 x 3 =
5x 2 1 x 6 =
4x 2 x i0 8 =
'10 4 x3 x 2 =
23x 6x 2=
D.

(55x2 x4 +8 ) x2 =
3x (1 0 0 0 -4 x2 15
- 25:5)=

'14.Alegerezultatul
corect:
315x2> 630; 620; 640;
13.5+135x2=24Oi4O5i430l,

118x4<471i472: 473',
218x2- 2x218= 4g6iBZ2;Oi

15-Verificdegalitalile(faracalculel):
3x 1 1 5 .i'1 1 5 x 3=2x (3x115) Ll
125x 2 + 2 x 125+'125x 2 = g x 2 x 125
4 x'l'l 4 -'114 x 4 + 114 ='114x 4 - 114x 4 + 4 x 114n

28

16.Afldprodusul
dintre:
a.celmaimicnumar
pardiferit
dezerogicelmaimicnumarde
treicifre
ce arela unite!cifra9.
b.celmaimarenumar
impar
scriscuo cifraSicelmajmicnumar
scris
cuajutorul
cifrelor
7, 0 gi 1.

17.Completeaza:
a.
126x 3 <3 8 0 cu............

b.
2 x 3 2 9> . . . . . . . . . . . . . .c.u. .8. .

c.
...............
> cu 1 decat124x 3

d.
720< cu ....._.......
decav x1O4

18.Aflanumarul
necunoscut:

't24xal = 372
20exl-l=836

x4=416
x3=34s

b.-

5 xl-Tl=slo
! x-ZZ{=s96

127x3 +a =4 O0

a+6 x 1 1 6 = 7 0 0

a: 3-18 5 =1 1 5

2 1 6 +a:2= 345

29

'19.Transpune
in exercitii
urmatoarele
enunlurimatematice,
apoi
rezolvd-le:
a. Micaoreaze
cu600produsul
dintresumanumerelor
74Si18$icatul
numerelor
60Si6.

.b.Micgoreaza
numarul
590cuprodusul
dintredublulnumarului
5gsi
numdrul
maimiccu98decat103.

20. Sa se afle sumaa trei numeregtiindca primuleste i15, al doilea


este de 2 ori mai mareca primul,iar al treileaeste de 3 ori mai mare ca
pflmut.

Scrierezolvarea
in schema
giexerciliu
numeric
giliteral.

.21.Introsaledespectacole
sunt115femei,barbalisuntde2 orimai
multi,iarcopiisuntcu2 maimullidecatbarbati.
Calispectatorisunt
in sald?
Rezolvare:

30

.22. In recreatie,
?ncurteagcoliisunt5g elevide cicluDrimar.
de 2 ori
maimullielevide ciclugimnazial,
iar elevide liceusuntde 3 ori mai
mullidecat
ceide ciclugimnazial$i
primarla un loc.
Calielevisunt,in total,in curteagcolii?
Rezolvare:

23.Observa,apoicompleteaza:
264x 2 =( 2 OO+ 60+4)x 2
=2 0 0 x2 +60x 2+4x 2
=4 0 0 +'1 20+8
= 528

s au 2 6 4x 2 = 2 6 4+ 2 6 4 =
= 528

183x3=(l-ffl *l-fl*[)x
sau 183x3=
I
= |-l--fl xTl {-Tl x l-l +I-l x fl
=li -i=-+l l l +l

l l l +Ll

352x2=

352x2=

24. Calculeazd,
utilizandprocedeulpreferat:
a,
3x243=
172x2=
4x182=
283x3 =
2x 15 4=
292x2=
3 x261=
1 x2=
31

25.Scriesemnulde relatiepotrivit:

1 64x 2V 3x 1 4 2
4 x1 824 2x 3 7 2

1 2 8 + 2 x1 5 O
fn 7 4 x2 + 8 8
( 3 1 4+ 6 8)x2 r - ]8 2 6 - 4 x 1 8 2

26.Aflanumerul
carelipsegte:

ff x172= 344
flx14't = 423

x 4=724
x 5 = 800

35Ox[=1966-399
47s + '125=[f
x5

b.
n+ 1 7 4 x2 =4 48

m- 3 x 2 5 3 = 4 1

'112
- zx$ = 52

(1 5 8 - y ) : 2 = 7 8

27.Calculeaza
in 2 moduri:
a.
85 x 2 x 4 =
2 x (1 1 6
+ 1 6 4=.......
)
2 x (116+ 164)=......................
3x 15 2 -3x 1 4 0= .....
3x 15 2 -3 x1 4 0=....
28-Cdndeleazatabelele,pecloane,respec{and
regulainscrisadeasupra:

f l * E-s

f__lxf

'174 252 1 0 8

343

241
4

595 295

586

32

+10
250

2
358 760 290

29.Scrieparanteze
acoloundetrebuiepentrua fi adevArate
egalita!te:
150x3r 3 x 1 5 0 =3x 1501150
2 x' 14 2+ 2 x1 2 6+2 x 141=2x '142+126 + 1 4 1

30..Rezolvaurmatoarele
exercilii,apoi transpune_le
in enunluri
matematice:
a. 1 000- 182x2 x (900- 898)=

b. 127x3 + (127- 3) - m = 500

31. Catekg de cartofisuntintr-olada,dacAs-aconstatatca ladaooah


canteregte
8 kg. iarplinacu cartoficentareqte
de 12.1ori majmuti
Rezolvare:

31.Folosind
datele:
125kg pere...,,.....
de 2 ori maimultemere........
prune,dublucat
mere,compune
probleme
o
astfelincat
rezolvarea
sAcontina:
a.doudinmultiri;
*b.douainmultiri
gio adunar6;
*cdoua'inmulliri
gio scadere.
(Scriedoarintrebarea
problemei
gi rezolvarea
in exerciliu
gi schema,
pentrufiecarecaz.)
33

Problema
a:

*Problema
b:

*Problemac:

gicompleteaza:
33.Observa
s a u 2 7 6 x2 = 2 7 +
6 2 7 6=

2 76x 2=(2O O+ 7 O + 6 r x 2
= 2 OOx2+70 x 2+ 6x 2
=4 OO+1 4O+12
= 552

18ex3=(fT_fl +[-[l+ !)x!

sau 18ex3=

=n-n"n*fTl x!+!x!

=ffi.ftn.m
175x4=

175x4=

34

34. Calculeazd,
utilizandprocedeulpreferat:
a.
188x2x2=
16 6 x 3 x 2 =
2x 1 7 9 x 2 =
3x 9 8 x 3 =
(7x1 2 7 -3 5 5 x2 )x 4=
6x (17 5x3- 3 6 9-)896+4=
35.Aflanumerelece lipsesc:
X

(63:7 -7 )x1 8 5+m=643

5x ( 4 5 0 - 2 7 5 ) - m +1 2 5= 2 O O

36. F,olosegte
corectsemnele,,+',;
astfelca relaliilesa fle
,,-',;,,x";,,:,,,
adevarate:

t +s I a f]ro s = ooo

( 1 gsn2n2)
[ z. zso

2 6 6n 4 n1$=13 7

1 6 6E 3 n ( 2 5 e - 1 0 1 ) > 6 3 0

p = produs
37.Folosindu-se
notatiile
S =sumA;
D = diferenla;
giC= cat
ginumerele
2;90;155;280;2;2,
seseaflecaresuntcele
doudnumere
carerespectecondiliile:
a.
b.
P =3 1 0
D =278
S=157
P =560

n,=fTl
n^=[--T-l

c.
P=180

,/P = -.--.--.-

v(

\=

./D =

uar=

v(

\p-

........

38- Completeaza:
149x 4 > 5 8 9 cun

2 67x 3< 900 c u m


'188x 2> [ f T -lc u 7

.zc=

[ T - T - l < cu 2 d e ca t1 9 4 x3
7 7 0 < cu f]d e ca t5 x1 5 5
f T - f l > cu 8 d e ca t2 6 6 x2

39.Aflaprodusul
dintre:
a.celmaimarenumarparscriscu o cifrasi celmaimicnumerscriscu
cifrele
3; I 9i2.
b. celmaimicnumerscris
cucifrele9; 1;I gi celmaimarenumerimpar
scriscu o cifrd,dar maimicca 7:

40.Alegedintre
numerele
175;324
si265peacelea
careinmullite
cu3
dauDrodusul:
a. celmult567
intre2679i796
b.cuprins
c. celputin795
41. intr-osaptamana,
lon a citit 165paginidintr-ocarte.in a doua
a cititdublufatdde primaseptamana,
saptemana
iarin septdmana
a
treiaa cititdublufatadea douaseptamana.
a. Catepaginia cititin a treiasdptamane?
-b. Catepaginia cititin plusin a treiasaptdmand
fatade prima
sEptemana?
Scrierezolvarea
numaide
lapunctulb.in
schema
Siexercitiu.
Rezolvare

36

42.Compune,
oral, probleme,
apoiscrierezolvareaintr-un
singurexerciliu:
a.dupaschema:
2

3x ?
2 x 165

,ot:o*:nt"|,easrarica:
l

43.Lao cofeterie
s-auadus2 pachete
cubomboane.
in fiecarepachet
suntcate4 cutii,fiecareconlinand
cate60pungule
cubomboane.
Catepungule
cubomboanes-au
aduslacoleterie?
(RezotuAin
doue
moduri)
Rezolvare
l:

Rezolvare
ll:

*44.Dianaare2 ani.Fratele
ei arevarstade4 orimaimaredecatea,
darin acelagi
timp,de4 orimaimicadecatvarstamamei.Bunicul
are
dublulvarstei
mamei.
Catianiarebunicul?
Rezolvare:

37

Testde evaluare
procedeul
preferat:
1.CalculeazA,
utilizand
7x 100= . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . - . . .4. x. 4 4 =
4x2OO=
3x 8 7 =
19x 7 =.............................. 5x 1 0 5 =
40x 8 =-...........-.................5x 1 6 7 =
2. Punesemnulde relatie:

Psx 2Z

2xqs

8x11 6 [

1 18x 8

1 2 7x

3 x2 A

3x119x3n

1 2 5 xg x2

119x9

3.Calculeaza
in douamoduri:
2x65 x5 =
2x65 x5 =
3x(8 5 +6 5 )=
3x(8 5 +6 5 )=
2x11 9 +2 x1 3 6=
2x11 9 +2 x'1 3 6 =
4. Completeaza:

1 46x 2=2x l- f - f l

70x2x3= fF-210

5 0 x l - l= 1 2 5 x2 x1

fl-I-fxfiz=zxs

x s x 10

5- Efeorcaze:
1m-3 x(7 +9 ) - 2x 16+54:6x (72-34)=

produsul
6- Dubleaze
dintresumanumerelor
36si 4 si catullor.

38

7.Aflanumarul
necunoscut:
2.(124-68\ + a = 2 O O

b:3- 172=98

8. Lao florariesunt6 vasecu cate125garoafefiecare.


intro zi s-au
vandutgaroafele
din2 vase.
Categaroafe
(Rezolve
maisuntin florerie?
in 2 modurj)

IMPARTIREA
NUMERELOR
NATURALE
INCONCENTRULO-1OOO
Obiective:
-sd opereze
cuterminologia
specific6:
impa4itor,
deimpa4it,
cat,de.......
orimaimic,jumatate,
treime,sfert,a treiaparte,a zeceaparte;
- saefectueze
impA4irea
la 10,100,farAcalcule,
aplicand
regula;
sA
impafta
o
sume
sau
o
diferenla
la
un
numar
de
o
cifra;
-sd impada
unnumar
maimicdecat100saudecat*1000launnumar
gruparidetermeni,
deo cifra,folosind
scaderea
repetata,
reprezentdri;
restulimpadrii
unuinumar
maimicdecat50,folosind
- " saevidenlieze
desenesi schemesugestive;
- se utilizeze
ordinea
efectuarii
operaliilor
giparantezele
rotunde;
- saafleunnumdr
necunoscut
lainmullire
giimpa4ire;
*prinmaimultdedoud
probleme
- sa rezolve
princelmult2 operatii
Si
operaliicatgiprobleme
deorganizare
a datelor'in
tabele.
lmpanirea
la 10,100
1.Observa
apoicompleteaza
enunturile:
10:1 0 =
70: 10 =
80: 10 =
90: 10 =

3oo:10=l-Tl
a . fTlxlo=166-

470:10=[-Tl

a.l-Tlx 1o=?76-

b . 300 - 10- 10-...-10=0 b . 4 7 0 - 1 0 - 1 0 - . . . - 1 0 = 0


oe 3u oe orl
defnde ori

s40 :10=fTl
a.fTlx 10=sao-b . 540 ,-1 0 - 1 0 - .. -. 1q=0

6 0 0 :1 0 = T T _ ]

a.l-T-lxfT-l=fT:F

b. 600 - 1 0 - 1 0 - . . . - 1 0 = 0

0eLL,l oeorl
2. Aflacaturile:
40: 1 0=
70: 1 0=
90:1 0 =
100 :1 0=

240:10 =
310: 10=
760:10=
880:10=

600: 10=
800: 10=
20 0 : 1 0 =
100 0: 1 0=

900:10=
700:10=
300:10=
1 0 0 0: 1 0=

Regula:
Unnumarterminat
in zero/ zerouri
seimparte
la10,faracalcule,

astfel:

40

3.Observa,
apoicompleteazd:
5O O: 1O O = f l
a. fl x loo = l--]-T=i

600:1oo=

fl

a.fl xloo=fifi
o.so-'0,roo- rb0i--1 oo=o b.6do-1oo-1oo-.-----.---too=o
------.:....=_oe 5 de orl

4. Afldcaturile:
100: 100=
700:'1 0 0 =

200: 100=
1000:100=

=
3OO: 1OO
8OO:1OO=

Regula:
Unnumarterminat
in zerouri
se imparte
la 1OO,
fAracalcule.
astfel:.........-....-.....--......-..
5. Completeaze:

60 :fT-l = o
6 0 : Ll= 10

8oo:fl__Tl = I
Boo :-t]]=8 0

:1oo=
e
: 10= 90

320 :fT-l = sz
f Tl,
r o= as

+oo:_EFl=+o[T_rl: ro =zo
400:l lll=4

7 7 o :L _ .1 _ ) = 7 7

6.Scrietreiimpafriincare:
a.impd4itoruleste
10iarcatuleste
formatdindouecilrediferite
dezero
b"impd4itorul
este10,
iarcatulesteunnumer
format
numai
dinzeci:
c. deimpa4itul
esteformatnumaidinsute,iarcatulesteunnumardeo
cifra(identica
cucifrasutelordeimpd4itutui)
7. Calculeaze
in doudmoduri:
320 :1 0+ 4 4 0 :1 0=
(800+ 200): 100=

300: 100+ 700: 100=

300: 100+120:10+ 300: 10+ 200 100=


41

800si 10.
8.Atlanumarul
de 10orimaimicdecatcatulnumerelor
* Reformuleaze
fecando
enuntul,
astfelincatse obtiiacelagirezultat
operatiel
singure

cu semnulde relaliepotrivit:
L Completeaza

4oo:10:4 fl zoo:t0: t0
600:1o fl 600:1oo
900:10:10f] 9oo:(1Ox10) 8oo:1oO:8! zoo:to:e
10.Anaagaza300d^ebilein 10cutii,egaleca marime,
cu locspecial
pentrufiecarebila.lntr-ocutieincap 10 bile pe un rand,randurile
diferentiindu-se
dupaculoareabilelor.
Cateculorivor aveabileledintr-ocutie?

* Reformuleaza
problemeisa
intrebarea,
nusufere
astfelincat
rezolvarea
modificari!
pornind
10.Compune
douaprobleme
asemanetoare
delaschemele:
2

? : 10

800 : 100

800 : l0

42

lmpd4ireauneisumesaua uneidiferenle
la unnumerdeo cifre
'1..Eugeniaare l5 garoafealbegi25garoafe
rogii.Ea levindein buchete
de cate5 garoafe.
Catebuchete
vindeEuoenia?
Rezolvarea
l: in fiecarebuciet punegaroalede ambeleculori:

Rezolvarea
a ll-a:in fiecarebuchetpunegaroafede aceeaqiculoare:

2. Alexiaare50degaroafe
galbene
qi rogii.
35
garoafe
ca
sunt
galbene
$tiind
i ca facebuchetede cate5
garoafe,
aflacatebuchete
cugaroafe
rogiiare.
Rezolvaproblema
prindou6moduri.Scriefiecarerezolvare
gi in
exercitiu
qi literal.
numeric
Rezolvarea
l:

Rezolvarea
a ll-a:

43

dupamodelele
date:
3. Calculeaza

54: 9+ 18: e=l-l rl-l=l-l


54 ea ts:e ='(ffl+ 13f:e

(24-9\ : 3= l I l : O = l I
(24
sau - 9) : 3 = 24 3- -Tl :-3=

= Ll-L t=

F--T--.] . o
--t+"

=Ll

-Ll

a.
(72- 36): 9 =............
(72- 3 6 ): I =............
(100- 40- 30):
(100- 40- 30):

(24+ 5 6 ) : 8 =
(24+ 5 6 ) : 8 =
(1 2 + 24+18]- i6=
(1 2 + 24+1A) i6=

63:7- 2 1: 7 =
63i 7 - 2 1: 7 =

15:5 +2 5 :5 =
15:5 +2 5 :5 =

(a-b ) : c =
a:y - D: y - c : y =

4. Descompune
deimpa4itul
in zeci9iunltali.apoioalculati
dupamodel:
36:3 =(3 0 +6 ):3=
=3 0 :3 +6 :3=
=1 0 +2 =

24: 2=............ ..........

8 8 :8=

5.a Afla,in douamoduri,


sumatreimilor
urmetoarelor
numere:
9:18:3.

b.AIla,in doudmoduri,
diferenta
zecimilor
urmatoarelor
numere:
2OO;
7Oi40.

44

6-in 3 oredoipietoniparcurg,respectiv
21 kmqi 18kmfiecare.mergand
Inntmprooriu.
a. Calikilomtriparcurgimpreunaceidoj pietoniink_o
ord?
Flezolvd
in douamoduri.

b. Cucatikilometri
parcurge
maimultintr-ooraprimulpietondecatal
doilea?
Bezolva
in douamoduri.

impdrtireaunui numerde doud cifre la un numarde o cilrd


1. Completeazd
dupdmodet:

8i2= 4
8o:2=4o
6:3=2

e :3= fl
8: f l= z
go:s=fT--l
q=zo
f-ll:
Tl,
s
=
r
4.2 =-1 ]t

60: 3=2 0

40:2=E

50':[=

10

2. Observa,apoi descompune
convenabjl
deimpe4jtul,
in numere
formatedoardinzeci,pentrua puteacalcula:
a,

9E5=t-Tt

(3 0+3 0)
: 5 = 30: 5 + 3 0: 5 = 6 + 6 = 1 2
sau
an.a-l---f-'l
><-Y:-!---IJ

( 2 O+ 2O+ 2 0 ): 5 =2 0 : 5 +20 : 5 + 2O: S = 4 + 4 + 4 = 1 2

sau
60:5=fT-l
(tffio-

t-.--o)='ro:5r10:5+
10: 5.r10: 5+ 10: 5+ 10:5=
=2+2+2+2+2+ 2 =

b.

e#ffrH=m: s+ao:[ =[ +[ =rTr


:[ +fTt:s=n,rTt =t-Tt
,frfuT' u=10
:4+m:4=

10+1O=fTl

20:!+20:! +l-fl:4+l-T]: +=
):4=
' - .- f- r _ - - l_ =l l +l l + l l+ l
=ttl

l=

3. Aflacat mairapidcatul, pe bazascaderiirepetate:


a. Exemplu:

zz:a=f-fl
7 2 -6 = 6 6 1

It

Din72 s-ascbzut6 de (2+ 10\on,adi(dde 12oi.

66-6= 6oJ de2 o r i D ec i ,72:6= 12


60-6-6 -...-6 =0
de 10 ori
b.

e+:z=l-T-.l

46

c.
oc:5 =L ll

o.

88: 8=f l l

78: 6 =l-I_l

4. Descompune
deimpa4itulintr-o
sumadedoitermeni,
unuldineifiind
formatdoardinzeci,astfelincat
sepolicontinua
pentrua afla
calculele
catul:
Exemplu:
q q . z - F- F- l
)r<-<

-r

( 7O+ 2 8 ) i 7 = 7 0 i 7 + 2 8 i 7 = 1 0+ 4 = 1 4

52:4=[Tl
84:6=[-l-l
c.

48 : 3 = l-T l
d.

32:2=f-V

47

deimpa4itul,
in sumade maimultifactori,pentrua
5. Descompune
calculacatul.
Verificarezultatul: a. prinaltprocedeu;
b. prinoper4iainverse.
Exemplu:
V.a. 52-2=50
52:2= ( 20+20+ 1 2 \ : 2
I\)
cl.'
= 20i2+ 2 0 i 2 + 1 2 i 2
50-2=48
o t\)
=1 0 +1 0 + 6
=2 6

48-2=46
46-2=44
44-2=42
42-2=40
40-2-2-...-2=O
oe 2u de orl

V.b.52:2 =IZTdI

2x2 6 =2 x( 2O+6\
=2 x2 O+ 2x o
= 4O+'12

=52
72:3=

84i4 =

6. Aflacatulprindoueprocedee:

e6: 8=fT-l

48

:' t\)
N):

qN
-t l

b.

70:5=l-fl

7" Folosindunuldin procedeele


invatate,afla:
a. catuldintrecel maimarenumdrnaturalscriscu douacifregi cel mai
marenumarnaturalscriscu o cifrd:

b.sfertul
numArului
56:
c. numarulcareestede 6 ori maimicdecatgO:

8. Urmaregtecalculeleefectuatepentruaflareacatuluigi stabilegte
deimpd4itul
liimpa4itorutin fiecarecaz:
a.

[-I: fl=50:s+35:5= 10 +7 = 17
l-Tl: l-'l=20:z+'16:2=TT-l+fl = 1A

=m
H,E=:9,:.?1,1=FE.E
=
:
00,
=
0 * 12: 6 [lJ+l_.1 = 1__1___1
L_t_l L-l
b-

lll : L _ l = 1 2
48- 4 = 4 4 1

4 q- + = + olae? o"
4 0-4- 4-. . . - 4= o
deloori

fTl:!=r+
z0 -5

= 65 1

;;_;=il|

6 0 - s = 5 s lo e a o n
cc _ c = OUJ

=o
".1;i;;;;-t

9. Reprezinta
prindeseneimpd4irile
dategi stabitegte
catut,folosind
urmatoarele
simboluri:
a_ o zece
O- o unitate
49

Exemplu:

42:3 =n TA
oo
aoo

oo
ooo

oo
a oo

a.

so:+=
fTl

28t2 =fl-f

33:3= fTl

^-

t----r-- l

10.Afladecateoriestemaimaretreimeanumarului
96decata patra
padedinnumdrul
64.

proprie
11.Bunicula
culesdinlivada
84kgcirege
Vrand
9i72kgvigine.
sAletrimitasprevanzare,
elagazefructele
in ladile,cate6 kgin fiecare.
Cateladitecuciregetrimitebuniculla vanzare?
Darcuvigine?

.12.Schimba
problemeianterioare
pentrua afla
intrebarea
astfelincat,
raspunsul,
saefectuezi:
a.9ro adunare;
b.Sio scadere.
problemele
Rezolvd
astfelobtinute
doarprinscheme.

50

*13.Compune
o problemA
dupaschema:

14.Gasegte
unaltmod,decatcelsugerat
in schemadatd,astfelincat
problemei
rezolvarea
anterioare
sdconlind
doardouaoperatii.
llustreazA
acestmodprintr-un
exercitiu.
15.Calculeaza,
respectand
ordinea
operaliilor:
a.
(3 6+36: 2): 3x2 : 2 =

b.

(3x24:2 +5 6 :4 ) :5 r25:5=

c,
5x(99 - 9 x1 1 +4 2:3)+84:4-4=

5l

16.Afte:
a.deimpe4itulgiind
caimpe4itorul
reprezinta
sfertul
acestuia,
adice17;
qtiindca deimpe4itul
b.impatitorul,
estedublulnumarului
36,iarcatul
estea nouapartedinacelaqinumar.
Transpune
in exercilii
gi rezolve-le.
enunlurile

*lmpalirea
unuinumdrtormatdintreicifrela unnumerdeo citre
De1mpe4ul esteformatnumaidin su'
'1.Completeaza
dupdmodelul:
a .400: 4= (100 x 4 ) : 4
=1 0 0 x(4:4)
=1 0 0 x1

8 0 0 :2= ( 1 0 0 x8 ) :2
=100x(8:2)
=100x4

= 100

= 400

3 00: 3=

900:3 =

7OO:7=

800:4=

b.
4 su t e: 2= 2s ut e
400:2= 2OO

. . . . ...su te :2 = 3 su te
. . . . ........."
:2= 3 0 0
4 sute: .....= 1 suta

6sute :3 =
600:3 =

2. Observa
modelul
catulinfiecarecaz:
9iapoicalculeaza
7:7= 1
70i 7 = 10
7 00: 7= 100

6i2=
Tl
60:2= l-fl
0oo:2=[Tl
52

4 iZ =
4 o :2 =
4 OOi2 =

3. Calculeaza
direct:
400 :4 =
800 :8 =

800:4=
800:2=

5 0 0:5=
3 0 0:3=

20O:2=
600:3=

4. Calculeaza,
apoistabileste
impartinte
careauca probeurmatoarele
opera!r:
3x2 00=

4ooxz=

3 o o x3 =

5.Aflanumerulcare
lipsegte:
600 :l l=3 0 0
I I I l : 6 ='1 0 0
b.
:2

| | I l . 4 = 200
800 : [=+oo
'.2

7oo
: Tl=
-l :7
= z1oo
oo

6. Observa
gicalculeaza:
a.
600:2 :3 =3 0 0 :3=100
600: 2 : 3 =6 0 0 : (2x g) =600: 6= 1O O
4OO:2i2=

600:2 :3 =
80O:2i2i2=

800: 2 0 0 =8 0 0: (2x 100)= 800.2. 100 = 4 0 0: 1 0 0 = 4


900:300
600: 300=
800: 400=
4OO:20=

:10

este800iarcatuleste8?
7. Careesteimpa4itorul
dacadelmpa4itul
. Decateoriestemaimare:
decatimpe4itorul?
- deimpa4tul
decat?
deimpe4itullala
. Cucatestemaimare:
deimpA4itor?
- deimpa4itulfala
fatadecat?
- deimpa4itul
*8.Catula2 numere
este600.
este3, iardiferenta
Caresuntcele2 numere?

9. Buniculare8OOkg grau.El da jumatatedin aceastacantitatecelor4


copiiai sai,impatind-oin modegal.

degraua primitfiecarecopil?
Cecantitate
Rezolvare:

10.Compunegi rezolva,oral,o problemedupdexercitiul:


90 0 :3 :3 =
Deimpd4itul este lormat din sute 9i zeci
1. Observa.aDoicalculeaza:
690: 3= ( 6 0 0 +9 0): 3 =600: 3+ 90 : 3=2 0 0 + 3 0 = 2 3 0
840:4 =(
: ! + l-T l: ! =

[T_T_]*

7 2 O : 4=

2.Scrierezultatul
direct:
4 40'. 2=
6 3 0 ; 3=
5 50: 5=
480:4=

2 6 0 :2 =
3 6 0:3 =

7 7 0 :Z=
6 9 0 :2 =

3.Scrieimpd4irile
careaucaprobaurmatoarele
operalii:

a.
420:2 1 Q = 2

b.
5 5 0 :1 1 0 =5

c.
230x3=690

4. Folosegte
corectsemnele:,,+,',,,-',,,,x',,,,:",astfelincategalitelile
sa fie
adeverate:

ffiE
t:iiiEi3trEiH
i:iitE;o
5. Electueaza
respectand
ordineaoperaliilor:
a. 64 0 :2 x3 =
b. 66 0 :(2 x3=)
c . 8 8 O : 2i 2 : 2 =

d.(840- 480):4=
e. (3 3 0 +6 6 0 ):3=
t.2x(24O
+24O)i3=
g.(160r 7 2 o l:4 x 2=
6. Completeaza
tabelele;
a.h"2 a:(DXz)

840

480
800

20c

(x-4):4

444
804
444

-7.Afladecateoriestemaimarexdecety, gtiindce:
x=(400+ 40): 2 x 3 + 3 9 0 : 3
y = (A4O
i 2x2 + 120):3 - 243

(x+6):10

*8. Transpune
gi apoi
in exerciliiurmetoarele
enunlurimatematice
rezolvale:
a. Dubleaza
o treimedinsumanumerelor
400gi 260,apoiafladertul
numarului
oblinut.
b.Afldo patrimedinjumdtatea
numarului880,
apoimicgoreaz-o
de 10ori.

" 9. Catula douenumere


este2, iarsumaloreste690.
Caresuntceledouanumere?

10.lntr-osaptamana,
Adinaa cititunromande770pagini,zilnlccitind
acelagi
numar
depagini.
Catepaginiva citiin 3 zile,respectand
zilnicaceeagi
normaca h
roman?

*11.Intr-un
cogsunt880bile,
dediferite
culori.Numarulbilelor
albeeste
egalcu numarulbilelorrogii,iar numarulbilelorgalbeneesteegalcu
numarul
bileloralbastre.
Catebilealbastre
sunt,dacasegtieca numArul
bilelorrogiieste240?

Deimpe4ftutestelomat din s.rte,Eci 9i unw


1. Observagi apoicalculeaza;

sau sute9i uni^li

468 : 2 = (400+ 60 + 8) i 2 = 4OO


: 2 + 60. 2 + g. 2
=200+30+4
= 254
4O4i 2 = (40O+ 4) : 2 = 4OO: 2 + 4 : 2
=200+2
= 202

909: 3 =

4O8:4=

2. Stabilegte
impetirileal carorcats-aaflatpdnurmetoarele
calcule:

a. 300: 3 +s0:3+ g:3 = ffFl+

lT-l* l-l= l--fl-l

b. 2oo:2+Bo: 2++: 2=[-Tl-l* l--T]* n= [il


c.300:3+6:3=
fT-rl *n=FT-l-l
d. s00: 4 +4 : 4=[Tl-l

r [= [fF

3. Calculeaza
direct:
266:2=1 3 3
4 O 4:2=
862:2=

9 9 3:3=
3 06:3=
6 39:3=

444:4=
808:4=
4OB :4 =

57

228:2=
4 6 2 i2 =
4BB:2=

4. Verificarezultatele
de la ultimacoloana(exercitiul
anterior)prin
oDeratia
inversa:

5.Gasegte:
a.jumatatea
numerelor:
248-----+.......,..
642---+ ..........

204 ------f,.......,.
466 ----+

806 ------t
442 -+

b.sfedulnumerelor:
484-----+..........
804-----t ..........

408 ---t
888 ----f

848 ----1-.........
844 ------t-.........

6. Completeazd
cu semnulde relalie(respectivcu numerul)potrivit:
48212
666:3
808:4

8 8 4 :4
6 6 6 :2
4O8:4

7.AflanumArulce
lipsegte:
448 tV=224

l T - l -l : Z -= tll

n3 == 123
223

369 :

lrt:

.,,^.\ x 6

c.
244 '.a= 2

x e =goo
fT_fl
--ZlTxZ=azc

\:4

cx2 =242

b:3=132

58

3xd=609

a-369 :3 =4 8 8 : 2

-(a+ 693: g )x g = 6 6 6: 2 x 3

8. Verifica(sepoatefarecalcule!)dacdesteadevarat(A)saufats(F):
884:2 :2 = 8 a 4 :2x Z Z
4B 4i 4 x 2 = 4 8 4t ( 4x 2 \ a
313x3 :3 =3 1 3 :3x 3 L_l
999: ( 3 x 3 ) = 9 9 9: 3 : 3 l- l
488:2 i2 =8 8 4 :2:2 LJ
3 x 2 2 2: Z = S x ( Z Z Z: Z \ Z
9..Folosegte
paranteze,
acoloundetrebuie,pentruca egalitalilesa fie
adevarate:
303:3 +4 0 4 :5 =800+8:B
660:2 +1 1 0 =8 0 0;2+20x 2
4x112 +'l.0 =4 8 O :2+4x 2

10-Formuleaza
enunluri
matematice
dupaumatoarele
exercitii:
a .2x 224i4=
b. 3x( 8 8 4 :4 ) =
c.606 :2 +2 x( 4 5 6-234)=

11. Intr-o
gcoald,
dincei666elevi,jumatate
suntfete.Numarul
fetelor
carepafticipd
laconcursuri
sportive
estede3 orimaimicdecatnumarul
totalal beietilor.
Catetetevor participala concursuri
spofiive?
Rezolvare:

*Reformuleaza
problemei,
intrebarea
astfelincatrezolvarea
secontina
gio operalie
de scadere.
Scrierezolvarea
subformadeexerciliu.

*impe4ireacu restdiferitdezeroa unuinumdrmaimic


decat50la un num6rde o cifra
f . in parcsunt4 banci.Peeleseagazdl 6 copii,in modegal.
Caticopiistaupefiecarebance?
Au mairamascoDiiinDicioare?
. Reprezinta
prinliniiorizontate,
bancile
iarcopiijprinstelule.
Scrie
impa4irea
corespunzatoare.

2.Andaare10lalele.Eaformeaza
buchete
cucate3 lalele.
prindesenoper4iunea
Fleprezinta
Andei,apoiraspunde
laintrebarile:
a.Catebuchete
a oblinutAnda?
b.Catelaleleau remas?
c. Cumestenumerul
lalelelor
ramase
faladenumdrul
lalelelor
dintr-un
buchet?
Scrieimpa4ireacorespunzetoare.

3. Laflorariemaisuntdoar4 trandafiri.Ni$tecumpdratorivor
buchetea
cate5 trandafiri.
CAteastfeldebuchetesevorvinde?Dece?Calitrandafiri
ramanla
flordrie?
Scrieimpatireacorespunzdtoare.

60

4. Ungrupdeeleviintraintr-osaladeclasa_
Eiseagaze,
cate2,in cele
9 benciexistente.
Unelevrdmene
in picioare,
nembiavAnd
loc.
Calielevisuntin acelgrup?
Reprezinta
eleviiprinliniulevefticale
saucercutete.
Transpune
enuntul
problemeiin
exerciliu,
apoireiolvdl.

5.Completeazd:
. Orice
lmpA4ire
aredeimpa4it,
impa4itor,
cat.si
..._..........................
.
. lmpa4irea
curest0 este.............
.._...
.........
. Condilia
restuluieste
caacestasdfie
decatimpetitorul.
. In cazulin caredelmpa4itul
estemaimicdecatimpanitorul,
catul
este..........,
iarrestul
este,.,..................................
. Lao impatirecurestdileritdezero,deimpe4itulse
poateaflainmultind
.............................
cu.
....9i
adunand
......................
laprodusul
obtinut.
6.Observa
modelul,
apoicompleteaza:
43= 7 x6 = 1
43:7 = $ , 1 9 5 1 1
43: 6=7 ,r e st1

=6x 5+2
:6=5,res t2
:5=6,res t2

2 9 = 3 x9 + fl
L L I:3 = 9 ,r e stl I

Z9:!=3,rest!

7. Un elevvreasa citeasceo cartecareare 48 pagini.El hotaraqte


sa
citeascdzilniccateI pagini.
FolosindscadereareDetatd.
afla:
a. Catepaginiva citiin ultimazi?
b. In catezileva terminade cititcaftea?
c. Catulgi restul?mpatiriicorespunzdtoare.

61

corespunzdtoare
8.ScrieimpA4iri
scaderllor
repetate:
ExemDlu:

3 9-9 =30 .l do a
30-9
AA
21-9 --'- l1C f o o = .o
1 2-9
(o
[3] e= nus epoate

44 -7 =37
37-7 =34 lo,
3O -7=23
8
23-7=16 1.
to o
16-7= 9 l =.o
9-7= 2
se poate

29- 5= 24

2a- 5= [-Tl

l e3

[-Tl- s =tr

Tan=9

Deci,e o.o- 4, rest3

tr--t
i;
I t0)
og

-5=

.l '

T
Rest

o -o

[e

L_.t

Deci,.-....-..............
a

oo
tr- ii

L_i - 11

a)

o.o

I-^- lirj

10
10

) po?T

-e

tl

poare

Deci,
...................
9. Andreeaare26 bileiEa le agazdin cutiii
, in fiecareincapand
acelaginumarde bile.La un momentdat observacd a umplut4 cutiigi
i-aumai ramas2 bile.
a. Catebilese aflaintr-ocutieDlina?
b. Catecutiia folositAndreea?

10.Transpune
textulproblemei
anterioare
intr-unexercitiu,
apoirezolvel.

62

11.Calculeaza
direct,respedandcondiliarestului(r < i):

. ....
4 3:7=.. . . . .,.r.
=
21;6 . . . . . . ,. r.
. ....
4:8=.. . . . . . . . , r. .. . .

48: 7=

a< o_

44: 9 =
6: 8=

12.Calculeaze
gj fa proba:
a. prinoperatiainversa:
44:6 =

p....................... p.................. . . .

n.[]

p .......- .............

n.n

n .n

*b. prinaceeagi
operalie:
4 6 :9 =

20:6=
p .... -. . . . . . . . . . .. . . . . . .p.................. . . .

n .n

n. E

n.[

13.Verificedacae$e adevArat(A)saufats(F):
30'.7=4,t3
45:6=6,r1
0:5=0,r5

19: 5 = 3 , r 4
28:7 =4 ,t0

2 5 :3 = 7 ,t4
3 8 :4 = 8 ,r 6
7 :8 = 0 ,r 8

14.Scrieimpd4irilecareau ca probdurmatoarete
egatitAti:
7 x3+2 =2 3

5x 5+4=29

7x6+4=46

(40- 5) :7=5

(22-2)t2=10

-b.

(38-2 ) :9 =4

15.Completeaza:
45 : fl= z,r3

fTl : b - =o, r z

28 : l-l= fl , r 0
3 s : ! = l,p

A=t,rq

2 = 9 ,r 3

, 1=3 , ' n
: c = Ll,r 2

F
n

16"Aflal pe a:
ai8=4 ,( 2

a:6=4,r5

* 38:a = 6 , r 2

.491a=9,t4

pecarelepoateavead,dupeceaifixatvalorile
17.ldentifica
valorile
lui
/: verificapatrudintreacestevalori:
a.
d : 8 = 4,r esrt
verificare:

r = { . . . . . . . .,. . ......,. . ...........,


, .." ..""..,
.......,
.......}
.......,
=
d 1 . . . . ........,. ......,. . ...........,
, ...............,
, ........,
.......)

d: 9=2 ,r e str >3

d=

verificare:

t 0
d '.5=7, rc sr*
verificare:

d=

18.Andreeaare
nigtebile.Ealeagaza
in cutii,intr-ocutieincapand
I bile.
Catebilea avutAndreea
daca,dupecea umplut4 cutii,a observat
ca i-aumairamas3 bile?(Transforma
textulproblemei
in exercitiu
gi
apoirezolva-l).

64

Afleimpa4itorul^gfiind
cadeimpa4ituleste
celmaimare
numarimpar
_1_9:
maimicdecat50.catulestecelmaimarenumdrparscrlscu o cifrdgi
estemaimarecu7 decatrestul.

20. Compunegi rezolva,oral,problemedupdexerciliile:

a. 3a : 6 = f T l,rn

b .44:Z=a,ra,

Exerci!iigi probteme
1.Completeaza
tabelele:
a.
n
900
n: l0
n: 10 0
n: 10 0 x1 0
n 10 x 0

b.
z x lo z:l0xl0

50

z x lu u : 0

70
3

40

'100

1 000
6

2.Aflaa zeceapartedin:
a.zecimea
numarului
500;
b.sutimea
numdrului
1 OOO.

3. Calculeaza,
in douemoduri,
sumatreimilor
numerelor:
a. 3;3 09 i 3 0 0 ;
b. 90;1809i270.

4. Scriesemnulde relaliepotrivit:
a.
2 00: 1O: 1 0 fl 2 OO:100
30x10 :3 [ O O O;
S :rOO

65

440: 1 0 + 2 4 O : iO n 6 g 0 : 1 0
888: 4 n I : 4 r g O O
: 4 + B O: 4

5. Efectueaza.
descomDunand
convenabil
unuldintactori:
Exemplu:
3 18:3= (300+ 1 8 ) : 3
8 4 : 7 = ( 7 O+ 4 \i7
=3 0 0 :3 +18:3=
=1 0 0 +6 =
= 106
840: 2 = ......."."......

= 7 O: 7 + 1 4 : 7 =
=1O+2=
642i6

212:2=

6.Calculeaza,
respectand
ordinea
operaliilor:
5 0: (14 +3 x1 2 ) x2 x15+65: 5=

(134+220x3:1Ol:2x4=
6 0:4x 3 x 1 0 :( 1 0 0- 11x 5)=
145+3 3 :3 x2 x4 :2:2x 5-5=

7.Aflaimpa4itorul
este44,restuleste
2,iar
9ic6tulgtiindcadeimpatitut
diferenta
dintreimpa4itor
cat
este
1.
Ei

8 Afla toatenumerelecareimpa4itela 5 daucatul5, imperfirea


fiindcu
re$ ortentde zero_

9. Bunicul
arein crame260| devinalb9ig4OI devinrogu.Elvreasd_l
pundin sticlede2 t.
Decatesticlearenevoie
bunicul?
(Rezolve
problema
prin2 operatjj.)

''''":

_"

"-...

'10.In blblioteca
claseisunt68 ca4i,agezateln modegalpe 2 rafturi.
Jumatatedincd4ilede pe un raftsunlcu povesti,iarresttlsuntcu Doezii
saudiverse.
Cateca4icu povegtisuntin bibliotecaclasei?

1-i.Reformureaze
p,"bd;; ;;i;;;;;; ;J;;i i#i ;; ;fi ';;;;
raspuns,
darproblema
seconlinA
doaro operatre_

12.Bunica
are4 sacicucate22kgdegraunle.
EadalapAseri,
in fiecare
zi,2 kggraunle.
Pentrucatezilearebunicahranala pdsdri?
(Rezofua
problema
in
doudmoduri.)

67

*13. In curteagcoliierau68 copii.La un momentdat,maisuntdoar13


feteqi 25 bdieli
Calibaie! au intratin gcoala,gtiindca numArulacestoraesteegal
cu numdrulfetelor
intratein gcoale?

*14.Un grupde prieteni,


formatdin 3 fete9i 2 bdieti,au cules71 kg
plantemedicinale.
Fiecarefataa cules13 kg.
Aflacatekilograme
a culesunbaiat,qtiindca baieliiauculescantit4i
egare.

*15.O florareasaa format8 buchetea cateI fire de garoafegi a mai


ramascu 3 fire.Initial,acestegaroafeau fostagezatein modegalin 3
VASE.

Catebuchete
a cete7firearfiformat
cugaroafele
dintr-un
singurvas?

68

16.La testelede evaluareinilialela limbaromanegi matematica,


elevii
claselora lll-adintr-ogcoalaau oblinutrezultatele
i;registratein tabele.
uoservaoatete.catcuteaza.
apoiraspundela intrebarile:
a. Cali copii au participatla testulde limbaromana?Dar la cel de
matematica?
b. De cateori estemaimarenumarulcopiilorce au oblinutcalificativul
,,F.8."la limbaromenafaldde numarulcelorce au obiinutcalificativul
,,1"la aceeagidisciplina?
c. Lacaredisciplinas-auoblinutmaimultecalificative
,detrecere"si cu

cat?

d. A catapartedintotalulparticipanlilor
il reprezinta
numarulelevilorce
nuau nutcalificativ,.de
trecere"la disciplinamatematica?

Limbaromana

-l----

Calilicativ

tt,,o"tu--el:,
Fete
14
Bdieli

B
'il

a.

S
5

b.

Matematica
-l'--

Ualircativ

il?ji,"""F__e!t1,,
Fete

Baieti

10
10

13

I
2

c.

'17.Eleviiclaseia lll-aB de la gcoala,,George


Calinescu,,din
tagis-au
inscrisla bibliotecascotii"Numdrulcanilorimprumutatede aceltia in
semestrul
I cat$ felullorsuntreprezentate
;u ajutorut
diagramei
de maijos.
a. Observeacestedate,apoiorganizeaza-le
in tabeiulalaturat:
reru --rr--.__{{

Poezii

Povegti
AVenturl

Heviste
Total
Pezii Pdegi a@ntud Rdide

69

Fete 3dietiTotal

b.Compare
datele,
apoicalculeaza
laurmatoarele
intrebari:
9iraspunde
. Catreprezinta
povegtidin
numarulca4ilorde
numarulca4ilor
deaventuri
imprumutate
debaie!?
. Decateoriestemaimicnumarulrevistelor
decatnumarul
celorlalte
cartiimDrumutate
defete?
. Cateca4imaitrebuie
sAimprumute
fetelepentrucanumarul
acestora
jumatate
pe
sd reprezinte
o
dintotalul clasa?
18. Fiindchestionat
in legAtura
cu timpulacordatzilnictemelorla
disciplinele
destudiu,
unelevdeclasaa lll-aa raspuns
conform
datelor
dintabelulde maijos.
a. Studiaza
atentacesttabel,
apoireprezinta
datelecuajutoruldiagramei
alaturate.

Maipulin
de 1 ora 1ore

',.);=-.e#)i
Limbaromana(L.R.l
(M)
Matematica
Stiinte(s)

Relioie
{R)
Ed.civical
{E.c.)

2 ote

Maimultde 2 ore,
darmaiputinde 3

X
X

X
propozitiile,
b. Completeaza
dupace ai
.^hnr

r.t .l.t6la.

. Unelevdinclasaa lll-aacordazilniccelmai
multtimptemelor
la..
. Timpulacordattemelorzilnicela matematice
este............
.............
...............
....fatadetimpu
I
acordatla obiectul,,$tiinle".
. Lamatematica
launloc,
9i........................."....,

trebuierezervat
maimulttimppentru
efectuarea
temelordecatla limbaromana.

63ore

R,"'"
, Ero a
lul 9R
Discplina

70

Testde evaluare
1.Calculeaz6:
7 x1 0 =
10x 9 =
10x2 5 =

34x 10=
100x 8=
9x100=

6 0 : 1 0=
4 0: 4=
800 : 100=

2. EfectueazA,
descompunand
unuldin
lactori
in sume:
42x 2=
4x 1 0 5=
216 x 3 =
84:4 =
639:3=

3. Aflacatulgirestul
a.prinscedere
repetata;
48: 5 =

b.folosind
relatia
impe4irii
cuinmullirea.
,o'7-

7"1

7 0 0 :1 0 =
520:10=
900 : 9 =

4. Calculeaza,
etectuand
doar:
deinmullire:
a.o operatie
7 x6+7 x4 =
16x3 - 9 x3 =

deimpe4ire:
b.o operatie
36:3 - 9 :3 =
45:5+ 1 5:5 =
5. Aflavalorilelui 4 daca:
b.
d:4 = 1 2 ,r + O

6. Bunicaare52 paseri.Dintreacestea,
un sleftsuntgagte,iar restul
suntr4e 9igeini.
a treiapartedin
Cateralearebunica,
dacasegtiecaelereprezinte
rest?

7. Retormuleaza
textulproblemei
anterioare,
astfelincatsa ajungila
acelagiraspuns
efectuand
o singura
oper4ie.

72

NUMERELE
NATURALEMAI MARIDECAT1 OOO
SI
MAI MICISAU EGALECU 1 OOO
OOO
Obiective:
-sainteleagasistemul
pozilional
deformareanumerelormai
micidecat
1 000000;
- sa scriesi sa citeascanumerenaturale;
- sa comparegi sa ordonezenumerenaturalegi sd utilizeze
simbolurile
,,<":,,>",,,="i

sa compund
gi sa descompuna
numerenaturale:
sa numerecu stadde numarare;
sa determinenumerece indeplinescconditiidate:
sa aproximeze
numerele
la anumite
ordineprin.,lipsa'
sau..adaos..
Ordinegi clase

1. ClarificdJigi completeazd:
lordin = loculpe careil ocupao cifrdin cadrulunuinumar;
. 10 unitalide un anumitordinformeazdo unitatede ordin imediat
suoerior:
Exemplu: 10 unitalisimple= .t zece

'lozeci
= l sutd
'losute
= 1 m ie
' 1ze ced e
1 0. - . . . . . . . . . . . .=......

b.
. ordinul
1
-+
. ordinul2
-+
. o rdinul
. . . . . . . . .-..
+.

10 zecide mii = 1 sutade


10sutede mii = 1

uniteli I
zeci
I clasaunitalilor
. . , . , . . . . . .). . .

'ordinul 4 ------t unitalide mii


)
. ordinul5 ------+zecide mii
I clasa
. ordinul6 -------t............................
J
. ordinul7 -+

unitalide milioane)clasa

73

.'ctasa
= grupaordinelor
1; .
unitalilor
. clasamiilor= grupaordinelor
4; .....:.::;
.:::.:::.:
:
. unitatile
7 (uniteli
de...............)
facpartedinclasa..............
deordinul
d.
. in scrierea
. Absenla
unitAtilor
intre.................
numerelor
selasdspatiu
prin
.
cifrei.,.,.....,.
ordinsemarcheaze scrierea
deunanumit
. Numarul
. Numerele
sutelor,
spre......................
secite$te
delastanga
din
carespecifica
gi ............................
sunturmate
decuvantul
zecilor
fac
ce clasa Darte.
alaturi:
apoiscrienumarul
2. Urmere9te
tabelul9icompleteazA,
Clasa
milloanelor miilor

z u
7

tt

unitatilor
s z
3

a. . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . , . . . . ,;. . . , . .
b. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . .
c ., , . . " . . . , . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . .
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;. . . . . .
a.3 unitatide ordinul6; 5 unitatide ordinul3;8 unitatide ordinul5;
2 unitalide ordinul2;
b. 650mii204;
c. gaptemii nouezeci9i patru;
d. o unitatede ordinul7.
3. Privegte
numerele:
a.649 5879i b. 801012.Scriecifreleaflatepe
locul:
. miilor:a. .................; b.
. zecil odr e m ii :a . .................;
b. ........ . . . . ... . . . .
. zecilor:
a" ,.,....,,.,......; b.
.sutelor
de mii: a. --...............; b.

. sutelor:
a. .................; b.

4. Ce reprezintA
cifra4 in scriereanumerelor:
. 41 024:
. 154000:
. 400 400:

. 112444i

74

5. Se dau cartonagele:

E@mE E

Gasegte
numerele
formatenumai d i n :

a. unitalide mii,sute,unitdti:
............,...
b. sutede mii,zecide mii,sute:
c. toatecartonagele:
...........................,..
Numirea,citireagi scriereanumerelornaturalemai mari decat
1 000 9i mai mici sau egalecu 1 000 OOO
1.ObservA
calculatorulcu
bite,citegte
numdrulgiapoiscrie-tpe
loculmarcat:

'...'."...'...........,,"...

2. Formeazenumereledatela calculatorul
cu bile:

000

0 00

438

3 99

apoiscrienumaicu cifrenumerele:
3. Citegte,
gi unu:
a.optsuteoptzeci
Sicincimiipatrusutedouezeci
.
b .208mii400uni t 4 i3; 7 0m i i1 4u n i t a t i :
; ....................
.
i m ii,1 5z e c i.:. . . . . . . . . . . . . . . ...........
c.28zecde
.
d .3 07unit ali
dem i i :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............
241oai3002724. Citegte,
apoiscriecu literenumerele:
5. Scrie,dupadictare,numerele:optsutede mii;optzecide miioptzeci;
opt suteoptzecigi opt mii. lncercuiegte
opt suteopt mii optsprezece;
numarul
celmai mare.

6. a. incercuiegte
numarulcarese citegtetreisutede miitreisprezece.
313313; 300030; 300013; 300031; 313000.
numerelecareau gi cifrazecilorde mii gi a zecilor8:
b. incercuiegte
878887: 888685; 589681; 608580; 380080; 781 112.
7. a. Subliniaza
cu roguordinulsutelorde mii:
'1000000; 805328; 100912; 49 205.
b.Subliniaza
cuverdeordinulunitalilor
demiigicualbastru
ordinulzecilor:
1 000 000; 701 328; 43 009; 7 238i 528.
8. Punexpentrua dezvaluisemnificatia
cifrei6, dupamodeluldin prima
coloana:

Numerul
268466 613699 3066s6 266666

ordlnul

Clasa

sule
zecl

miilor

unrtati
sute
x
x

zecl

unitati
76

unitalilor

9. Se dau numerelei222 222i7OS969.


a. Scriecifrazecilorde miigi numarul
zecilorde mii:
b. Scriecifrasutelorgi numdrulsutelor:
c. Scriecifrazecilorgi numarul
zecilor:
Determinareanumerelorce indeplinescconditii date
1.Scriecu cifrecumse citescnumerele,
dupace observidesenele:

2. a. Cu cifrele6;2; 0; 8; 7 scrienumere,folosindtoatecifrelecateo
singura
date:

b. Scrienumere
de 6 ordinecuajutorul
cifrelor
2; B;7; O;6. Aivoiese
repetiunadin cifre.Citegtenumereleoblinute.

3. a. Scrierasturnatele
numerelor:
821O7B;45OOiiT929:60 Oi4.
b. Gasegtecincinumerede cate6 cifre,egalecu rasturnatele
lor.

4. a. CautenumeredetipulaETd,
cu sumacifrelor16,tiindca cifrele
suntdiferite
intreele.
b.Scrietoatenumerele
de5 ordinecareausumacifrelormaimicA
decatg.

numere
de6 ordinecareaucifrele:
5. Gesegte
conseculive
crescatoare:
a. numere
b. numere
consecutive
descrescatoare:
6. Scrienumerede tipulabddcareau cifrele:
par6:.....................
a.numere
consecutive
consecutive
impare:,".,,....,..,..
b.numere
7. Scrie6 numereformatedin 5 ordine,careau de liecaredatd cifra
miilor6. cifrazecilor0.cifrazecilorde mii4.
8. GAseqtenumerede tipul abdF care au cifre distincteSi respectA
relatiile:
a. axb =6
b.a:b=2
cxdxe=20
c :dx e=3

aooide6 cilrediferite.
9.a.Scriecelmaimarenumarde6 cifreidentice,
b. Scriecel maimic numarde 5 cifrediferite.aDoide 5 cilreidentice.
10.Folosind
cifrele2; 0; 8 scrie:
a.celmaimare/celmaimic
numarde
6 cifre:
b.celmaimare/celmaimic
numarde
4 cifre:
11.Scrienumerele
de forma:

a= n fl

7o

b=n o 7[

c = 7 f l 0n

d=nn07

numerele:
Stiindcaa < b gic > d,iarcifrelecarelipsescsunt9 gi 1,gasegte
a = . ........._ ........,....,....,......
c = . ........_ ............,.............

Compararea
gi ordonarea
numerelor
naturaledemaimultecifre
'1.Compare
numerele:

23Zi|,=-,::::
.3J33;
|;;J33JE,
| 'i;33EiT3
.?
;33
S?3E933
3!?
;;3| .33
| 3J3E';
133
?33
F,63
2. Ordoneazd
crescator
numerele:
3 163; 84 959; 408 959; 1OO0O0O;1OO0OO;
99 876; 999.

3. Ordoneaza
descrescdtor
numerele.
816372;786 312i687312;Arc 273: 867912;687 129:123768.
4,a. Scriesuccesorul
numerelor:
1 989,......................;
13499,..._......... . . . .8. .9. 9. .9; 9 9 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Scriepredecesorul
numerelor:
1 6 0 000; "...................
490 0, 0 1 ; . . . . . . . . . . . . . . .7. . .3. 8. ,4
c. Scrie,,vecinii"
numerelor:
5 0 1 77..................
.O
, O 0. . . . . . . . . . . . . . . . .
| ...... . . . . . . .8. .0. 0
.. . . . . ...........,801
1 00,.................
| ...... . . . . . . .7. .9.9. ,8 9 9 ,. . . . . . . . . . . . . . . . .
5. inlocuiegteliterelecu cifreastfelincatinegaliteljle
sAlie adevdrate.
Cautamaimultevariante.
a788<4788i

ab 7O4> 87 7O4

79

6. Scriecifrepotrivite:
3 24 a> 3 248
6 5 3I [ i- <653f ] 1

nr
e 6l-T-l'
229 F-r--F-l
LI-II_

qiscrie:
7. Numare
a .dela2 987la3 0 0 1 :
b-de la 11278!a11283i
c. de la 779 998 la 780 003:
d. de la 1 000 000 la 999 995:

e.de la 700000la 699994:


f. de la 68 301la 68 295:

8. Numara
din:
a.2 in 2 dela2 685inca7 numere,
crescetor:
b.3 in 3 de la 318451inca5 numere,
descrescetor:
c. 50 in 50 incepandcu 499950inca6 numere,crescetor:
'intrecareunuldinelesa fiede
L Scrie3 seriide 5 numereconsecutive,
tiecaredata129400.

'10.Scrietoatenumerele,,cu
sol"caresegasescin intervalul:
a. 28 981 -

28 991

b. 303505_

303515
80

11.Scrietoatenumerele,,fdra
so!',carese gAsescin intervalul:
a.40 50240 512
b. 889994-

889 984

Compunereagi descompunereanumerelornaturale
de mai multe citre
1. Privegteexempluldatgi compteteaza
la fel pentrunumarul348059.
447

516
6 unitAti=
6
zece =
10
5
sute =
S00
mi i = 7000
zecide mii = 40 000
sutede mii = 800 000
1

7
4
8

2.Compune
un numerformatdin:
a. 3 unitali,0 zeci,5 sute,I mii,Ozecide mii,7 sutede mii:
b. 340mii700unitati:
."........-.................
c. 739 de zeci:
d. 49 de mii:
e.51 de zecide mii412unitdti:
............,-.
3, Scriefiecaredin numereledatesubformdde suma,ca ?nexemplul:
34 875 = 30 000 + 4 000+ 800 + 70 + 5 =
=3 x 1 0 0 00+4x 1 000+8x 100+7 x 1 O + 5
759999=
3200 =
49 408 =

8l

4.Compune
numerele:
a.4 x 100000+5 x 1 0 0 0r 7 x 1 0 0 + 3=
b.9x 1 0 0 0 0+7 x 1 000+3x 10=
c. 8x 1 0 0 0 0 0 +8 x 1000r8x 10+8=

5. Priveqte
cu atentiegi coloreaza
cu galbenexpresiacarese potrivegte

pentru
compunerea
numarului
13970-

1 x 10 0 0 0 +3 x 1 000+9x 10+7x 100


1 x 10 0 0 0 0 +3 x10000+9x 100+7x 1 0

1 x 1 0000+ 3 x 1 0 0 0+ I x 1 0 0+ 7 x ' 1 0
ne numereledatedupamodel:
6. Descompu
76=7 x1

0 0 0+ax 100+bx 10+c

a. dbd9,E =
b. T.b-dI =
C. aOC OeI =

7. Completeaza
tabelele.dupamodel:

Ciira
Cifra
sutelor zecll0r
3
I

Numarul Cilra

2 394

Cilra
0fra
sllelofdemii zecilordemii miilor

Cilfa

unitalor

1831 0
420 704

Numarul Numaru{ Numid Numerul Numirul Numerul Numarul


sutelorde
miizecilordemiimiilor sulet0r zecrl0f uniieiilor
i|ao304
4
48
440
4 803 48 030 440304
306 940
19 809

700344

a2

8. Determina
toatenumerele
naturale
delormaaFc,gtijndca:
ffi+FfiA=444

Rotuniirea(aproximarea)numerelorde mai multecifre


l..Aproximeaza
numerele.
prinlipsasauadaos.la ordinulsutelorde
ml, oupamodel:
435799 -----+ 400000
458812 ----+ 500000

2oo999 -_+......................
267.t00 _____+...................

348 986 -----r


378 986 ---'

409 875 ____)


690 011 ______r

2. Rotunjegte
la ordinulzecilorde mii,dupamodel:
3 11 899 --)
67 101 -----)

310000
70 000

405 399 ------|


402 399 -+

1A 2nL ---1

643 565 ----)


641 565 ---.)

5O7721 ---1r...................

3. Rotunjegte
la ordinulunitdlitor
de mii,dupamodel:
1200-r 1000
753681-J754000

4 3 9 9- + . _ . . . . . _ ........
2 S9 0 1 9- + .

16500 -r................2591OO:J_.

4. Observagi completeaze
labelulaproximand
dupaexemolutdat:
Ordinul
Numarulsute
de rnii

64 872

123312
756 708
30841 6

Ordinul
Ordinul
zecide mii lnlteli de mi

100000 60 000 65 000

127 7 7

83

Ordinul

64 900

Ordinul
zeci

64 870

gregite:
5. Taieaproximarile
4 100; 4 200; 5 000
4 115 -+
'18329 -----+ 19000; 18400; 18 330
724 ooo -----+ 725000:720000:730000
839 491 ----+ 850 000;840000;839000
de 13700lei?
casaplategtisuma
6. a.Catemonedede5 000leiilitrebuie
b. Dardacevreisa plategtiaceeagisumecu monedede 1 000 lei?
c. Dardacavreisa plategtiaceeagisumecu monedede 500 lei?
7. lvlamai-acumoaratloaneio rochitade 599900lei.Catebancnoteva
da, dacaplates,te
sumacu bancnotede:
a.500 000 lei ------t

b.100o0olei

._

c. 50 0OOlei +
d. 10 000 lei ------'

Testde evaluare:numerelenaturalede la 1 000la 1 000000


(4numere):
1.Dictare
denumere

2.Scrieculitere(a)saucucifre(b):
a.4 0508. . . . . .. . . . . . . . . .
qitreiunitali:
..........................
demiidouazeci
b.$asesutetreizeci
inca5
cu 180112,crescator,
3. Numara
din3 000in 3 000incepand
numere:
4. a. Descompune
numerul
506450:
b. Cenumarobtii?
3x 1 00000+ 4x 10 0 0r 5 x 1 0 + 9=
84

5. Ceveciniaunumerele:
.................
3000
.................
2 1 01 10

40040
989733

6. Agazein ordinenumerele:
g1 029;6 999.
52 019;81 092;7 955;1OOOOO;

7.Compard
numerele:
7 006 n
6 oo7
132841J132284

70566fl 70686
204811n 99811

8. Ce valoriia n:
89 9 9 9 7 < n < 90 0 0 0 0

g.Cucifrele0; 8; 1; 0; 4 scriecel maimic/maimarenumar:


'10.Scrietoatenumerelemai maridecat8OO
OO0alcdtuitedin 6 cifre
consecutive:
11.Se da numdrul
147390.Aproximeaza-l
la:

a. oidinulzecide mii
b.ordinul
mt
c. ordinulsufe

ADUNAREA
iN CONCENTRUL
9-rSCADEREA
PESTE
0 - 10000,FARA9t cu TRECERE
ORDTN
Obiective:
giscadere
operatii
deadunare
cu numerenaturale
mai
- saefectueze
micidecat10000,feregicutrecerepesteordin;
-sa u lizezeterminologiaspecificA:
termeni;
suma,
diferenta,
descazut,
scazator,
maimult',,,cu
......maiputin";
,,cu.....,.
- saafleunnumer
necunoscut
in cadruluneirelalii
detipul? a a = b,
undea 9ib suntnumere
naturale
maimicidecat10000,prin:incercari,
de
obiecte
utilizarea
saudesene,probaoper4iei,folosirea
modelului
balanlei;
- sa evidenliezeunele proprietatiale adunerii(comutativitate,
asociativitate,
elementneutru),faraa folositerminologia;
-sa utilizeze
corectordineaefeduariioper4iilor
rotunde;
Si parantezele
- sa rezolveproblemeprincel multdouaoper4iisau*prinmaimultde

douaoper4ii.
Adunareateratrecerepesteordin
1.Scrienumerele
datecasumade4 termeni.
duoamodel:
4374 =4 0 0 0 r3 00+70+4
1628 =

5046=
22O 2 =
883 4 =

2. Calculeaza
direct:
b.
500 0 + 5 0 + 5 =
400 0 + 3 + 9 0 0 =

3000+4 0 0 + 2 0 +'1=
6000+ 3 0 +4 0 0 +2=
3. Completeaza:
4000 +[
l+

30 +7 =4237

l-T-l-T-l +--56d--+ fTl

+ 8 =5528

--Zdo-d-+f_fTl + -fr- +V=zqzc


l l lll=

2 0 0 +3000+7+50

= l- l- l+ 8 + 5 o o + 9 0 0 0

= 7bd-+z ooo+[-Tl +E

4. Descompune,
apoicalculeazd
dupamodel:
3542+1 3 2 7=(3 000+500+40+2) + (10 O O + 3 O O + 2 0 + n =
= (3 000+ 2 000)+ (500+ 300)+ (40+ 2O)+ (2+7, =
=5000+800+60+9=
=5869
2428+5231=

1 107+4422=

6008 +1 1 7 0 =

5. Calculeaze
direct,apoiverificaschimband
locultermenilor:
1225+ v.
3't44

l-l--T--1

r--rr--r-

u.fT-m
l++l! | s2rs+v.Lll-ll l+eoo*

ffil*

li_,q_ffi

1552 +2 3 4 1
170+3 125..... . . . . . . . . . 6 3 . t 8 + 5 i=
v..._.".,.........,,,...............,,..
v. .......................,.......
v.

6.Aflanumarulmaimarecu I 374decatsumanumerelor
2 412Qi1 .113.

7. Calculeaza
rapid.grupand
convenabil
termenii:
4+589 +1 1 +4 0 6 6=
435+2268+65+2=

a7

=
99+3 0 0 8 r 1 9 2 + 1001
6303+4 7 +2 1 7+83=

'11209i300adauge
totalulnumerelor
8. Ladublulsumeinumerelor
1 103si 47.

9. Comparatermenii,apoi scrie semnulde relaliepotrivit,astfelca

egalitalile
safieadevarate:
1 425+1s 't 4! ZZ S S +
O
814o+1522Ll 1 s 2 2 + 8 1 4 0
3 337+ 42 Ll 3 3 3 7 + ' 1 5 1

2 4 06+ 1 2 1 2n 5 5 OO
r 12 1 2
0 + 7 so g L _4l 1 9 9 + o
3 0 8 8 + 1 5 0 1l_ .1
3008+1500

10.Completeazd:
a.
-

+1 2 0 2 - + 1 3 0

+4 0 0 0 -

o
......_
3018 +l l l l l =4158

l-T-l-Tl*-- tzz =sszs

+1 124-

TTTN +
46

+ 2O2O-

17OO =3886

*ffi=t

e+o

lui c, gtiindca:
11.Aflavaloarea
44' 17 +1 1 3 O= a
a + 2 O2 O=b
321+
b =c

12.Mamaareunsalariu
lunarde 1 120lei,adicacu 160leimalputin
decettata.
parintii
Catcagtiga
intr-oluna?

88

'13.Formuleaza
intrebarea.
astfelcaproblemaurmatoare
sa se rezolve
prindouaoperatiide adunare.
. . La o-brutariesunt 220 paini negre,cu 1OOmai muttepaini
intermediare,
iar painialbecu 1 000maimultedecatceleintermediare.
...'......-'.....-....'................
?

'14.Numdrulelevilorunuiliceuestereprezentat
cu ajutoruldiagramei
de maijos:
Observacu atenlie,calculeaza
gi raspundela urmdtoarele
intrebdri:
a. Calieleviau trecutin ciclulprimar?
b. Decalieleviar maifi nevoiela ciclulprimarpentrualitot atatiacatin
ciclulgimnazial?

c. Catieleviinvala
in acestliceu?

1 000
950
900
850
800
750
700

enda
ciclulprimar
ciclulgimnazia
ciclulliceal

600
550
500
450
400
300
250
200
1 50
100
50

89

*15.Lao stanasunt133oinegre.
Oilealbesuntcu110maimultedecat
putin
negre,
dar
cu
1
100
mai
cele
decatcelebrumarii.
Cateoi nusuntnegrelaaceasta
stana?

Scdderea
farAtrecerepesteordin
1. Observatiecareimagine,apoicomp

=fT-fTl
sszo-311a

t*fit*[n

M H* H

I MI SI ZI UI
4725- TT-frl

=2314

l-T-l-Tl-i 331=[l-TTl

M
n-m-

frm =fTn

2. Descompune
fiecaretermen,apoicalculeazd
dupamodel:
4327- 1 2 1 5 =@ A Q O+
=3 0 00+'100r1
=3 112

90

2127 - 1

8566-4 1 2 =
6

3. Calculeazd
direct,apoiverificdDrin

a.adunare:

z +ss- v.l-l-fTl
1325

TT--T-]

b.scadere:
6 399-1 215=

t.--

8 8 6 4 - v.l I I I ll29l58 520

ffiffilrzro

mt

4550-3150

v.l I I | |

ffi
-T-rn

1 698- 608=

4. Respedaordinea
operatiilor:
1332+1223-2OOO+128
5. Completeaza:

1220

c.
53762954d.

= 4124
= 803

-3550=4224
- 7 7 3 1= 1 2 8

fT-l-l-l - r s2o-i4is=1222

86es
-frm-|_l-fl-l=2300
91

6.Dindiferenta
numerelor
I766 gi2 314iasumanumerelor
1 120gi332.

7.Aflacucatestemaimaresumanumerelor4
3529i4 102decatdiferenta
aceloraqi
numere.

8. Completeaza
tabelele:
a.
Descdzut I 5 1 4

Scazator3 303
Diferenta
n

Termen 1 928

7 664

2 224
1 130

fermen 1 001
Sumd

7 426

n +'1120

68
723
4746 I 669

1 424

I627

n -7 3 0 3
8858-n

9. Aflavaloarealui a:
a+ 233 1 =6 7 8 5

2 330

b 3 535 I246
a +D
I479
1 333

o -a

2999-a=1475

125
1423+a+3150=5773

v............................
v...................,..,....
V . .......;..-........,..,....,............
a -4 1 2 O = 1 3 7 ' l

8249-a=6133

-5 547- a- 42O= 4OOO

'lO.Transpune
enunlurilematematice
in exercitii,apoirezolva-le:
a. l\4icsoreaza
numarul5 799cu triplutdiferenlei
;umerelorg 786Qi3 554
b. Latreimeanumarului
gog
693adaugasumadintresfertulnumarutui
jumetatea
dublul
numerului
500,
apoi
ia
numarului
Si
964

92

11.intr-unhotelau fostcazali,in primeletreilunialeanuluj:.l Z4Oturisti


in ianuarie,
in februarie
- cu 91 turigtimaiputin,iar in maftie_cu 1i2
turi9timaiputindecatin februarie.
Catiturigtiau fostcazatiinlunamartie?

intrebarea
problemei
-12.Schimba
anterioare,
astfelincatrezolvarea
saconlinA
gio adunare.
Rezofue
doarprinscheme
aceasta
Siexerciliu
problema.

uneigcoliau
fostaduse
-13.La.biblioleca
1 240ca4idepoeziigicu
230
maiputinecd4idepovegi,adicAcu 150maimuttec54idecath iblioteca
gcoliivecine.
Cateca4is-auadusla bibliotecagcotiivecine?

14.Compune
gi rezolvd,
oral,probleme
dupe:
a. exercitiul4 535- (2225+ 'l 11O')
=
*b.schema:
?

',rd /} o,r Ao

Adunareacu trecerepesle ofdin


1. Calculeaza
dupamodele:
2 524+3293= (2 000+ 500+ 20 +4) + (3 000+ 200+ 90 + 3) =
= (2 000+ 3 000)+ (500+ 200)+ (20+ 90)r (4 + 3)=
=5000t700+ 100TT0-fl
- < ql7

1327+ 1 9 4 2 =( 1000r 300+ 20+ 7) + (l 0 0 0 + 9 0 0 + 4 0 + 2 ) =


= (1 000+ 1 000)+ (300+ 900)+ QO+ 40\+ (7 + 2\ =
= 2 000+ 1 000+ 20Cl-+60
+9 =
=3 000+200+60+9=
=3 2 69
l'L

1p77+

5 817

11q42
3 269

4851+3 2 =

sau:

3271 +2 6 7 2 =

sau:

procedeaza
2.Verifica
sumanumerelo|I3759i 1 702prinadunare.
la
telcu numerele
3 1859i4 292;1938gi5 457.

3. Estimeaza
prinrotunjirea
rezultatele
fiecaruitermen
la ordinulsutelor,

apoiverificaprincalcul:
4298 +1 3 4 0 =

3528+ 1539=

94

654+1425=

9 3 4 1+ 7 1 9 =

4. Launmagazin
s-auvandut,
intr-oluna,j 23gkgportocale
gicu .125
kgmaipulinebanane.
Formuleaze
intrebarea
astfelcarezolvarea
problemei
sdconlina:
a. o scadere:
b. o scadere
gio adunare:
Rezolva
varianta
b.

5. Completeaza
tabelele,
apoilormuleaza
oralprobleme:
fete
baieli

clasaI
1 103
901

elevl

iulie
exercitii
850
Droblem( 450
total

clasaa ll-a clasaa lll-a clasaalv-a Total


'I 067
938
1 100
816
1 040
1 052

auqust
1 108
982

seDtembrie Total
800
318

6. Descopere
cifrelece lipsesc
1 -34 +
. 8-6
659.
. 3-5
- 700

I229
224. +
1--8

I 932
- 1-6
* 190

7. Completeaza:
172 4 +l I ll

[[Tl+

l =3493

z+eo=stee

frfn

429

8760 =8815

+l-T-l-Tl=rrsa

b.

766

524

1 725

613 1 572

3 990

a
b a+ b
1 422 639

a+b:3

990

I200

(ar b ) +(a -b )
707
.8. Gdsegtevalorilelui m qi verifice-le
m+2 9 9 7 <3 0 0 0
m- 4 0 0 0 < 5

8828+m> 99 9 6

' I 010

3 4 7 4- m > 3 4 7 0

gtiindcadiferenla
9.Afladescazutul,
este5 4289iscezatorul
3 612.
gtiindcadescazutuleste
10.AflAscazatorul,
6 248,iarrestuleste
6 105.
'11.Cucatestemaimaresumanumerelor2418si 3 590decatdiferenta
numerelor
4 374 gi 1 374.

441O-(2709+ 1770- 70)+ 969- 900=

13.Indouahambare
sunt3 660kgporumb.
Dacadinprimul
hambar
s-arlua50kgdeporumb.
j 1SO
aiciar mairamane
kg.
Catekilograme
deporumb
suntin al doiteahambar?

14.Intr-oexcursie
de3 zilecuautocarul,
ungrupde eleviaparcurs:222
kmin primazi,jn a douazi - trjpluldistanleiparcursein primazi, iarin a
treiazi - cu 500 km maimultdecatin a dbuazi.
Ce distanlea tostparcursdin ultimazi?

.15.Schimba
problemei
intrebarea
anterioare
astfelca rezolvarea
sa
continA
gio scddere.
llustreaza
acestlucrupeschemd.

-16.Dintotalulde1 870pomidintr-o
livade,meriisunt
4SO,
adicacu75 mai
multidecat
periigi de 10orimaimultidecatpierslcii.
Restulsuntciresi.
uatrciregisuntpe un rand.dacaei formeazazecerenduri,egaleca
numarde Domi?

97

dupaschemele:
17.Compune,
oral,probleme
"b.

a,

1 240 - 236
Scddereacu lrecere pesteordin

1.Calculeaze
modelele:
urmarind
1 0Q0 1 000
23 4 4 -1 e 4 1 = (1
0p0+1

+3Q0+4 0 + A - ( 1

tlo00+40+ 1)=

=(1000i 000)
r (i ooo-090)
+slo+(+V,.,V,=
400

+300+

+ 3=

= 7 00 +3 =

ooo9ifW,
+1ooo
+4oq+
i or 1
# = roooo

+J00 +-8)=

=t+opoo) +(r0a0
-s90)
+alo+(1v,'t rf .t
l=
=
2000
+
500 + 4 0 0 + 2 + 1 0 +
I
=
2 000
+10+8
=2918

900

uoVr
S9u
r.u=t, oo0
+600
+1oo
+1o+6)- (5o0o+..........
+....."
+....)=

2. Verifice
diferenlele
oblinute
prinoperalia
inversa;
4299-

3. Calculeaza,
apoietectueaza
probaprinaceeagi
operalie;
71 25- 3225=. . . . . " . . 6
. . 4 7 5- 1 5 2 6= . . . .....1 9 2 6 + 1 8 1 5 =
p....... . . . . . -. . . . .. . . . . .p. .................. _ . . . . . . .........._
....
p.
4.Completeaza:
- 1 3 7 5 =1375
- 2 4 1 9 =6399

fT-l-fl

1 7 66+
4262-

- r 452+ 1 248=74'tS

prinrotunjirea
fiecarui
termen
raordinul
suteror'
l;5:x}:,flX1'fi'"lii1e
a.
b.
4 412-1 290= ................... 5228- 174_1 115=
6404 -1 0 7 0 =

2273+'l 1 7 7- 1 8 1 8 =

6.Aflevaloarea
luia:
1725ra= 3380

a+4O84=6192

6120-a=4913

2 217+ a + 1 392= 4728

a-(1 1 9 1+ 1 2 6 8 )= 2 0 6 8

547 6 - a - 2 1 6 4 =1494

32 7 6 - ( 2 0 ' 1 9 - a l= 2 3 2 7

7.Transpune
in exercitii
urmatoarele
enunturi
matematice,
apoirezolvdle:
a. Marindun numArcu diferenlanumerelor6 247 9i 1 329,vei obline
numarul
6 020.

Carenumartrebuie
marit?
b.Jumdtatea
diferenlei
numerelor
4 832gixeste111.
Cevaloarearex ?

8. Formuleaza
enunlurimatematice
dupeurmetoarele
exercitii,
apoi
rezolva
acesteexercitli:
a,

3x(n - 1 1 1 8 )=5 4

.b.
(423 0 +n -4 0 0 0):100=4

100

L Situalia
vanzerilor
laalimentele
debaze,in primele
treiluniale
--- anului.
"''"
dintr-un
supermarket,
esteinregistrata
int"O"fuf
Ou,u]]o..
uomparadatele,calculeaza
gi raspundela intreberi.

.*--*{5@Tzanal
(ks)
ianuarie
februarie

1 220

manre

1 700

Total

'I 080

orez

Faina Uatea uulciuriulel

(ks) (ks) (ko) (ko)

1 300 2 MO
254
1 770 1 805
'1965 2 655 1 390

1 000
995

fl)
999

807
1 005 1 224

Ce cantitatede alimente,mAsuratein kilogrames_avandutin prima


lunea anului?
b.

Catzahergiorezs-avandut,
?ntotal,in primele
treilunialeanului?

Catuleiarmaifitrebut
sasevandain
lunafebruarie
pentru
caseputem
afirmacas-avanduttotatatacetin lunileianuarie
gi martiela unloc?

d.cecantirate
derai"e
inceputul
anului? "r;;;;l;i;;;';iil;;;6il

G;;i""tt

10. Calculeaza,respedandordineaefectuartioperatiitorparantezete
rotunde:
a.
( 1 17O
+ 4 x 1 7- 4 1 9-19)i 4:2=
b.
966: (2 199-120x4- 1 717)x2+ 1 9O8=

r01

11.Lao fermAde pasaris-autaiat,sprea se trimitelavanzare,


1 220
gaini,r4e - cu221maiputine,iargagte- o treimedinnumarul
ralelor.

.12. Schimbaintrebareaproblemei
anterioare
$i rezolvddoarprin
exercitiunumeric,avAndin vedereca ultimaoper4ie pe care o vei
efectuasa fie o adunare.

'..............?

*13.Intr-un
caniernous-audatinfolosi4A
300apartamente
cu3 camere,
400apartamente
giapartamente
cu2 camere
cu4 camere.
Cateapartamente
cu 4 cameres-audatin folosinla,
dacatotalul
camerelor
dinacestcartiereste2 104?

102

'14.LaoJabrica
desticlerie
g g52
auie$jtdinprocesul
defabricatie
panare,
pentruapd,vin,tuicaFi$ampanre.
Catepaharedefiecarefelsunt.dacaseStiecA:
- pentruapa.vingisampanje
suntg 952Dahare:
- pentruvin,gampanie
giluices-aufabricatT152Daharci
pentru
!uica,apAgivins-aufabricat
7 492pahare.

Testde evaluare
1.Calculeaze
giverificaprjndoudoper4iidiferite:
2354 + 1 9'17=

7162-4313=

6198+18tt=

v..........................,.......
v............,.................
v.
2.Afletermenul
necunoscut:
n r5505=7315

n-4732=3277

9224-n=2264

jumatatea
3. Maregte
diferenlei
numeretor
4 3999i3 998cu 1 OOg.
4. Efectueaze:
5 219- 3409+ 91- 3 x (753+ 555:.5- 565)=

103

5.intr-unsatdinArdeallocuiesc
gisecui.Romani
3 326romani,
maghiarj
maghiai
gi
sunt
2
820,
iar
maghiari
2
secuisunt 021.
9i
Calilocuitori
defiecarenalionalitate
sunt?

6"Compune
o problemA
dupdexercitiul:
6900 -e x2 4 4 +244i 2\=

'104

ELEMENTE
INTUITIVE
DEGEOMETRTE
Obiective:
sa reproducaprin desenelementesimplede
_-:a !:gunoasga.qi
geometrie:
punctul,liniadreapte,liniafranta,liniacurbe,segmentut
de
dreaota:

cuajutorut
rigtei,
segmente
dedreapta

9i:a

T1s9"i9
- :3rungtmt
cu
0feate;"onstruiasca.
- sa.recunoasce
formeplane(figurigeometrice):
poligon,triunghi,
patrat,
dreptunghi,
cerc;sa le reproducdprindesen:
-saidentificeetementetecomponenteale
unejfjgurigeometrice:
contur,
laturi,verfuri,interioruldar gi exteriorulacesteia;
-sa recunoascdtorme
spatiale(corpurigeometrice):
cub,sfera,cuboid,
clrnoru,con;
- sa obserueanumitecararcteristicj
ale corpurilorgeometrice;
- sa clasificeobiectedatedupaformaror;
Elementesimplede geometrie;punctul,liniadreapta,liniacurba
linia franta,segmentulde dreapta
1. Denumegte
elementele
de geometnedesenate:

6,y))\

,/\l r "

M1

VB

105

! /
,/

2. Descopera
reguladupecareau fost formategrupelegi apoi
denumege-le:

<51 \_,/
a

{a

\./^\

\-_.,/

b.

\-/
-

c.

M@)o\
\n/\ 9gr.

ao.l

L")\_-/(
1

"L

3. Grupeaze
literele
marialealfabetului,
caresuntformate:
a. numaidinliniifrante b. numaidinliniicurbe c. dinliniifrante
Qicurbe

4. Deseneaza
elementele
degeometrie:
linie

curba

segmentde
dreapte

puncr

106

iinie

franta

linie
dreapta

5. Stabilegte
lungimea
segmentelor:
{-

>v

/ \ 18

/ HI\
N

T\

/\
<c

\$

7. Pe linia-dreaptd
d deseneaza
segmentele:
MN=2grn9; Np=3cm.
Stabilegte
in douemodurilungimea
segmentului
lvlp;
d

a.prin............................
Mp=......................
D.pfln..............................
l\ilp=...............

8. Calculeaza
lungimeatotalda liniilorfrante,dupace masoricu rigta:
a.

107

9. Se de segmentul
AB. Gdsegtelungimealui,apoideseneaze
un
segmenl:
a. de douaorimailungca AB;
b. de 2 orimaiscurtca AB;
c. cu 2 cm maiscuddecatsegmentul
oblinutin cazula.
d. cu 2 cm mailungdecatsegmentuloblinutin cazulb.

10.Deseneaza
o liniefrantaformata
Aflalungimea
din4 segmente
egale.
totalaa linieidesenate,
stiindcaunsegment
arelungimea
de3 cm.

11.O linielrantainchisaestelormatadin 4 segmentede dreapte,cele


opusefiindegale,douecatedoua.Unsegment
mareestedublulunui
segment
mic"Lungimea
totalAestede 12cm.Deseneaza
liniafrantesi
aflalungimea
fiecarui
segment
component.

108

12.Scriecatepunctegicatesegmente
dedreapte
suntin desenele:

TT

13.lndicd
pozitia
fieceruipunctde
pereleaua
alaturata,
dupamodeluldat:
123

4 56 7

89

' (a,3)

14.Deseneaza
unpunct,apoicincidrepte
caresdtreacaprjnacelpunct.
Catese maipotconstruj
cuaceeagi
orjgine?

15. Continua
fiecaremodel:

b.

109

'16.Creaze
altedoudmodele.

Poligoane
'1.Denumegte
fiecaregrupdefigurigeometrice,
dupeceai stabilitregula
deformare:
a.

b.

OANT

oa CO

AA
N,/ \

1....

r----lLl

fl'--.'
Z
-L__i

2. Desenoaza
treipoligoane,
diferiteca numarde laturi.

110

t'

3. Deseneaze
treipoligoane
diferite,
fiecareavandcatepatrulaturi.

4. Deseneaza
un pdtrat,coloreaza
cu rogulaturilegicualbastruvarfurile.
Procedeaza
la felin cazulunuitriunghi.

5.Completeazd
enunturile:
Poligoanele
sunt_......
Nuestepoligon
........
. Eleste
o ..............._.
Dupe
numdrulde
poligoanele
laturi,
sunt:..............._.......,
_........_..........
etc.
Dreptunghiul
sunt.............................
.
9ipatratul
Triunghiul
are......laturi
gi.......
varfuri.
Palrulaterele
au......laturi
gi.......
varfuri.
6.Observa
figurile
giscriecaredintreelesuntpoligoane
si carenusunt
poligoane.
A/^\

/\

/ \

/
\
<--\

j|

||

n
\ v.

| ^\ \

2
3
Suntpoligoane:
........
Nusuntpoligoane:
...

..

F'1 r-'l

1
\ < - ^ \\ /\
l rLr
ll
, , //D u
r ^ ru
I
\ / \
V

-\.-'

\/

tr

\-,/
I

9 10

7. Construiegte
poligoanediferiteca numdrde laturi,unindpunctelede
pe relea:

111

Triunghiul
1. Observedesenul.Traseazeconturulfigurilordesenatepunctat.

\.l\fi

/'i

i\
f \ , -t-----,,t,r,,'*
i11"
i
\ --**---<;='*
-1"'"Suntun.........,.................-...-....................
cutreilaturi.
Am............
varJuri.
Mdnumesc
3. Construiegte
triunghiuri
unindpunctepereleauadematematica:

4. Numara
triunghiurile
dinfiguriledemaijos:

2.
'1..............................;
2. --.-..-..................,........-..;
3.
5. Unterenln formade triunghicu laturileegalese inconjoarecu patru

randuri
desarme
culungimea
totalade120m.
Catimetriareo latuda triughiului?

112

6.Continua
modelulformat
numaidintriunghiuri.
Realizeazd,
subacest
model,
unmodeloriginal.

AA/ \

/.!,\/,.\\/"\

Dreptunghiut
$i petratul
1. Observa
obiectele,
apoitraseazd
conturulfigurilor
punctate:

WW

i__--r

ili--l

i:---{;rp;

3. Observa
imagininile,
apoitraseaze
conturul
punctate.
figurilor

MffiEI ji i,,...

Suntun...................,.........,.......
cu................,......
laturi.
Acestea
sunttoate
deaceea$i
. Am.,.....................
",......".........,..........
verfuri.
Manumesc

113

perqeauadematematica,
unpatrat:
undreptunghigi
5.Construiegte,

6.Catepdtrate
suntin figurileurmetoare?

2.

7 .Catedreptunghiuri
suntTnfigurileurmdtoare?

! ffi
1.

seinconjoara
L Unterendreptunghiular
cuungardlungde896m.se
poada
pentru
poarta
qi
micade1 m o
marede4 m.
lasaloc
o
Ce lungimeare gardul?

'114

9.Unterenin formadepetrataresumalaturilorde
4OO
m.Seinconjoard
cusarmepedouadintre
laturi.
$tiindca1mdeplasadinsarma
cantareste
o Kg,aflacatekttograme
deplasadesarmatrebuie.
Catcostagardul,gtiindca unkilogram
deplasacoste10lei?

Cercul
'1. Observaobiectele,
apoitraseazaconturulfigurjlorpunctate:

fi=-,,
, r_#
,6\
-v

9&* **'il;i

3. Continue
se desenezi
ince3 cercuri,
folosindnasturi,
monedesau
alteobiecte
delormarotunda:

4. Realizeazi,un desen asemandtor.utilizandun gablonpotrivit.


Coloreazadiferitcercurile:

tr

t)

5. Scriepozitiafiecarui
cercdintabelulurmator:
1 2 3 4 5 6 7 8
a
o
c
o

o......................
o.......-........
o.......................
o...-............
o
o
o...........-....
o......................
o...........-....
o.......-......-........
o..-.............

6. Deseneaze
atateafigurigeometrice
catearatatabelul:
3

!
1

Interiorulgi exterioruluneifigurigeometrice
1. Hagureaza
cu albastruinteriorul
triunghiurilor,
cu verde,interiorul
pdtratelor
cu
rogu,
interiorul
dreptunghiurilor.
9i

2. Deseneaza
unpatratin exteriorul
gi undreptunghi
triunghiului
care
saaibain interiorul
sauatatpatratul
catFitriunghiut.

3. Deseneaze
uncercin interiorul
dreptunghiului
9i douapetratecare
saseafleunulin exteriorul
cercului
darin interiorul
dreptunghiului,
iar
celalaltin exteriorul
dreptunghiului.

de.figuri
geometrice
existente
in patratut
mare9i
131,111!l-.",rTallt
compteteaza
tabelulalaturat.

*Reprodu
acestpatratpe un carton,decupeaza
elementele
(figurile)
apoiconstruie$te
un modetgeometric
linAndcjnt de
:l#?r",j.""u

5. DeseneazafigurageometricaindicataSi traseazalinii de simetrie


astfelincatsa obliide fiecaredataaltefigurigeometrice:
a. dreptunghi
cu lungimea
de4 cm gi lalimeade 2 cm;
b. patratcu laturade 6 cm.

6. Un pdtratare laturade 8 cm. Afla sumalungimilortuturorlaturilor


unuidreptunghi
obtinutprintrasarea
linjeide simetrie.

117

.7. Untriunghi
arelungimea
tuturor
laturilor
de 12cm.Aflalungimea
fiecerei
laturi,gtiindcaacestea
suntnumere
naturale
consecutive.

8. CalculeazA:
a. sumanumerelor
dininteriorul
cercului;
b. djferenlanumerelor
djn interiorulpatratului,
dardinexteriorul
dreptunghiului
c. catulnumerelor
patratului,
dininteriorul
dardinexteriorul
cercului;
d. produsul
numerelor
dininteriorul
dreptunghiului

dardjnexteriorul
cercului
$ialpetratului,

9. Dacas-arfi indoitcoalade haftiedupadreapta


AB,desenularfiaratat
ca in figurilede maijos. Completeaza
fiecaredesen.

I
I
B

118

Corpurigeometrice
1. D^enumegte
fiecarecorpgeometric:

---\@-2.Hagureaza
unadinfete,coloreazd
curoguo muchie
gicuajbastru
un
varf(lafiecare
corpgeometric):
b.

c.

3. Completeazd
enunturile:
qicuboidul
Cubul
aucate...........
fe!e,......"......
muchiisi
..........
varfuri.
Co nular e. . . . .v d r f -P r i nd e s f a g u r a r.ea
.....................
o b tin e m
un
dreptunghi.
iarprindesfasurarea
................................
obtinem
unpatrat.
Seclionand
sfera
obtinem
doue.................
.
4. Deseneaza
obiecte
ceauformade:

5.Peteleleadouecuburis-au
desenatftori.
numErutacestoE
reo6iinii
pefiecare
fa!a,un numarnatural
par< 10.Nicio falanutrebuie
sa
semene
cualta.
Aflanumarul
peceledouacuburiidentice.
florilordesenate

1 to

6. Pefetelelateraleale unuicuboidse lipesccate4 bulinealbe9i 4


bulinerogii.
(Rezolva
Catebulinesefolosesc
in total,pentru3 astfeldecorpuri?
in douamoduri)

7. Numara
cuburile
utilizate
in constructii.
CatecuburiliDsesc
dinzid?

Test de evaluare
1. Deseneaza:
a. o dreaptape carefixeazdun punctA;

b. unsegment
dedreapta
in pozitieoblice,cu lungimea
de3 cmgi unul
pozitie
in
orizontale,
mailungdecatprimulcu 1 cm.

c. o liniefrantainchisaformata
din4 segmente
egaleca lungime.

120

2. Deseneaza:
a. untriunghi
in interiorul
unuipetrat
b.uncercin exteriorul
unuidreDtunohi
c. unpatratin interiorul
unuice;cda;in exteriorul
unuitriunghi
a.

b.

Dg."nggiqun.dreptunghi
carearelatimea
egatacu o doimedin
9:
rungrme.
Aflatungimea

tuturorlaturilor.
stiindcAlungimea
dreptunohiului
esteegatacucelmaimarenumarparsciiscu o cifra-$ise
mas;*ai;;.

4. Deseneaza
o falaa unuicub,apoia unuicuboid.

d""oreze
feleteunuicorpdinpiatra,
yr""u..."
in formadecub,
l: ?31L
a]l3.Jn
ratacasei.pefiecare
fata
ea
deseneaza
cate
Scercuri,
in
l:-s:
Inrenorut
ttecaruicerc
fiindcate6 bilule.
Catebilutea desenatDana?
Rezolvare:

121

MASURARE.
uNIATIDEMAsuRA.
DEMASURAT
INSTRUMENTE
Obiective:
folosind
etaloane
neconventionale;
- satacamasurari
pentrulungime,
capacitate,
demasura
standard
- sacunoasce
unitdlile
monetare;
masa,timpqiunitatile
principala
multiplii
de mesura,
legatura
dintreunitatea
- sa exprime
9i
respectivi;
submultiplii
pentru
instrumentele
de masurapotrivite
- sa utilizeze
9i unitatile
efectuarea
unormasuratori;
giprobleme:
- sautilizeze
in exercitii
masurilor
compararea
unormdrimi,
grosime,
plasarea
ordonarea
in functiedelunglme,
unorobiecte
in timp
a unorevenimente,
citireaceasului,
inregistrarea
activitelilor
intr-un
interval
detimp,scrierea
datei,efectuarea
deschimburi
echivalente
cu
qi bancnote.
monede
UnitAlide masurdpentrulungimi
Metrul.Multlpliimetrului
propoziliile:
1.a.Completeaza
principala
Unitatile
de
demasurat
lungimile
este.......-...............
Unitatea
Aceqtia
sunt......................
metrului.
sunt
masura
maimaridecatmetrul
1 decametru
estede .........
orimai,,..."..,.,...
decat1 metru.
t hectometru
estede..-.......
orimai.............
decat1 metru.
1 kilometru
estede........-..
orimai...........
decat1 metru.
Completeazd
scara:

10m .........
m .......m
..

122

2.Alegeinstrumentul
potrivit
pentrua mAsura
catimetrisunt:
. delatablapanalacoguldegunoidinclase:
A)rigla:B)ruleta
de 1 dam:C)metrL..
. dinbanca
ta panalapoanascolii:
A)metrul;
B)ruleta
pasur.
de 1 dam;'C)
4.Alegemesurdtorile
reale:
. Inatimea
tatalui
meueste:
A) 1 dam;B) 1 m;C) t hm;D)intrel m 9i2 m.
. O goseaareo latimede:
A) lm; B)t hm;C) 1 km;D)intre4 m SiI m.
. Dela bancala catedrd
sunt:
A)4 m;B)t hm;C) 10dam;D)1 km.
4.,Urmariti
desenul!
Calculati
traseele
parcurse
deCosmjn
qi Andrei.
tolosindu-ve
demultiplii
metrului.
Traseaza
curosutraseulcel
maiscurt.
Cosmin:
Andrei:

$coaia 198m

Bahlui

5. Aftd:
a.sumadintre125m gi75m:
b.diferenla
dintre
341dam$i319dam:
c.produsuldintre
14kmgi5:
d.catuldintre:8'1
hmsi3:
72damgi8 dam:

e.cucatsuntmaimulli316
mdecat
228m:
f.decateorisunt
putini
mai
10kmdecat
2OO
km:
6. Calculeaza:
200m r 8 0 0 m =.. ..........
m=
k m= .. . . . . . . .h. m
. .= . . . . . . . . -d.a. .m
916d a m- 8 1 6d a m=............
dam= ........ .h. m
. . = , . . . . . . . .k.m
. .= . . . . . m
..
125h m .4= ...... ...-..
=
hm=
k m ..... . . . .6,". r. - . . . . . . . . .a. . .
32km:4 = .............
k m=
hm= ..... . . . .d.a. .m= . . . . . . . . .m. . .
123

7. Efectueaza
gi alegesoluliile
corecte.
Atentie:pentrufiecaresituatie
suntcatedouasolutiicorecte.
13hm+8 7h m= .............-..
242dam- 172dam= -.....--...
52 m . 5 = .........."
' 16 5km :5 =.........-.

(100hm;'10km;1 000m)
(7 hm;700m; 7 km)
(260dam;26 dam;260 m)
(33 km;3 300 dam;3 300 m)

8. Rezolva:
24km .6 = ...........
139m + 1 4 1m =
=...........
300h m ;2
831dam - 1 6 4 d a m =
1 5 8 m +242m=...........
m I ... . . . . . . . . . .
9. Transformd
in multiplii
metrului,
dupamodel:
6398 m =6 km 3hmgdamgm

4 532m=
7O2dam=
1426 h m =

3 044m =
'10.Patrucolegiau fAcutimpreund
un traseude 4 km.
Ca! km a parcursliecare?Dardam?Darmetri?

11.Tataparcurge
cuautoturismul
distanla
de4OO
kmin 4 ore,iarAdrian
parcurge
aceeagi
distanla
cumotoreta
in 10ore.
parcurge
Calikilometri
fiecaredupa3 ore?

124

Metrul.Submuttiptiimetrului
1.a. Completeaza
propoziliile:
Unitdlile
de mdsuremaimi;idecat..........."........
sunt

metrului.
Submultiplii
metrului
sunt:
..........(...... ...),

'I decimetru
estede ...,.........
orimai...............
decat1 metru.
1 centimetru
estede .............
orimai...............
decat1metru.
1 milimetru
estede.............
orimai........,,.....
decat1 metru.
b. Completeaza
scara:

Completeazd
scara:

2. Etectueazl
masuratorile
si completeaza
tabelul:(palma= distanta
dintredegetulmaregicelmi;;gchioapa= distantadintredegetulma;e
9icelaratAtor)
Obiectul
@nea

banca
catedra
catedra

Dimenslunea Unilaieade
ce se mesoard mdsufe

letimea
deqetul
lunqimea qchroapa
lunqimea cotul
letimea

palma

corpulteu leschiderea m
bralelor om
cm
mm
125

Rezultatul
mdsurilorii

potrivit
pentrua masura
calicentimetriare:
3.Alegeinstrumentul
.lungimea
unuipix:
A. metrudecroitorie;B. rigla;C.degetul.
. inallimea
debanca:
colegului
A. ruleta
de2 m: B.rigla;C.cotul.
.lungimea
bancii:
liniar;C.gchioapa.
A. rigla;B"metrul
gicompara:
4. N/asoare
. Lungimea
maimaredecatlatimea
.............
cm.
banciieste
banciicu
. Latimea
caietului
estemaimicadecatlungimea
cd4iicu............
mm.
. Inatimeacatedrei
estemaimicadecatinetimeacolegului
de banca
cu .. . . . . . . . . . . . ..
d .m" ... . .
5.Afte:
emetru
a.o jumat atde
a r e .: . . . . . . . d
. .m
. . ;. .- .....,....
cm ;...............
mm.
gijumatate
b.1m
are:.........
m.............."
cm;...............
mm;........
m."....
dm.
6.Caredinlungimile
urmatoare
esteceamaiapropiate
dejumatate
de
metru:
47cm;4 dm;599mm;499mm;49cm.Subliniaz-o!
7. Calculeaza:

.
300m m+ 7 0 0m m= .................
mm= ..... . . . . . .c.m
. .=. . . . . . d
. .m= . . . m
=
=
=
=
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .m
. . .m. .
825cm - 3 2 5 cm -...........
c m .........
d m . . . . . .m.
'124m m. 5 =
mm= .......... c. .m
..
-.....-......-....
=
=
. . .m. .= . . . . .m
. . . . . . .d. .m
c m ...........
dm....... . . . .m
990cm: 9 ..... ...."
8. Ai modelul:
349cm = 3 m 4 dmI cm.
Transformd,
folosindsubmultiplii
metrului:
'16dm=." ...."
...........
m
dm

258mm= .......
dm........
cm.......
mm
potrivita
pentru:
9.Alegemasura
. grosimea
radierei;
A. 15cm;8.15mm;C.15dm.

. lun g i m eta
a b l el or
di nc l as a:A .4m; B .4 2 0 d m ;C. 5 9 c m .
10.Bunicaa tesut42 de colide panzepentruprosoape.Stiindca 3 coti
de pAnzifaccdt un metru,aflacateprosoapefacebunica,dacApentru
un prosopfolosegte2 metride panze?

126

11.-La
unatelierdecroitorie
s-auadus24m destofeneagragi69m de
stofacolorata.
Catecostume
sevorfacedintot material-ul,
<iacafaun
costumselolosesc
3 m destofa?Rezolva
in douamoduri.

Unit6!ide misurApentrucapacitatea
vaselor
Litrul.Multipliititrutui
1.Completeaza
propoziliile:
principald
a. Unitatea
pentrumdsurarea
........................_
vaselor
maimaridecat
litrul.
Acegiasunt.........................
(dal),
(hl),................."..........."..
(kt)"
b. I dal=
t ht =
c, Completeaza
scara:

2.Adevarat
saufals?
. In rezervorul
automobilului
incap 1Ohl de benzina. f. Un borcanare 1 dal de lapte. Ll

. intr-ocanistra
sunt6 datdeapa. f]
. intr-unbutoisunt5OXtOeutei.
ii-

3. Alegevasulcarete ajutdsd masorirepede2 dal de apa:A. o sticla


de 2 litri;B. o galeata
de 1Ot; C. un bidonde SOt; D. o stjctdde 1 titru.
127

4. Calculeazd:
hl= ...............
200| + 8 0 0| = ..........
dal= .... . . .k. l.
hl
7'12dal- 242dal= .............
dal= ...."..".......
' 124
.
ht=............
kl
ht 5 = ........ .........
tabelul:
5. Completeaza
Ceacitatea
unuivas Doimea indoitul

Dublul Sfedul mpetritu Treimea intreitul

12hl
1 8|
24kl
72dal

241
84 dal
18 hl

324 kl

pentru
6.Catebidoane
decate3 litrisuntnecesare
a pune3 hldelapte?
.7.Cecantitate
deuleiseaflein I bidoane
daca5 bidoane
suntcucate
l?
6 dalsi restulcucate5

8. CumpotimasuraI ld6 apa,daceai la dispozitie


un vasde 5lgi o
sticlade 2 l?

128

*9 Un fermier
mulgede la vacilesale 160 | laptepe zi. Un sfert din
cantitateade lapteoblinutdin 2 zileil folosegteia p;eparareaiaurtului,
iarrestul
iltransformain
branzatelemea.
a. Ca! litride laptefolosegtela obtinereabranzei?
b. Catevasefolosegtedacaiaunuiilpunein vasede 2 t?

Litrul.Submultipliilitrutui
1. a. Scriesubmultiplii
litrutui:
."..........................
(dt);.............................
(......);
........
. . ....... . . ...(.......).
b. Completeaza,
avand'invederelegaturadintrelitrugi submultiplii
lui:
d l_

^l -

ml

cl = ...................
ml

c. Completeaza
scara:

Observatie:
Multiplii
gisubmultiplii
crescSidescresc
din

in ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
d. Privegte
scaracumultiplii
gisubmultiplii
litrului,
apoicompleteaza:
1 kl= .. . . . . .l=
. . . . . . . . .d. .l=
. .. . . . . . . . . .c.t.-. . . . . ...............
ml
t hl= . ..........
cl= ... ..."............
ml
=
1 dal= .................
dl

129

2.CeseintamDla
daca:
. torniunpaharcuapeinf-o sticlade 1 l?
. tornio sticEcuaoede 1 | intr-osticEde2 l?
. tornio ceagce
cu lapteintr-unborcande 1 l?
Observatie:
apa,Iaptele,
odcelichid,candsetoamain vasediferite,
ia
(volum).
lorma........................9i
remane
cuaceeagi
.............................
3. Decateorieste:
. maimultlichidintr-unborcande 10| decatintr-osticlade2 l?
. maiputinlichidintr-oceaqcAde 5 cl decatintr-osticlutade 1 dl?

. maimultlichidintr-unpaharde 100mldecatintr-ostictutd
de 1 dt?
4. Transforma,
folosindsubmuttiplii
litrutui,dupemodel:
2 43 8m l = 2 l4 dl 3c l 8ml =24d| 3c l 8 m l= 2 4 3 c | 8 m l
416cl =.......| ........
dl .......
c l =.,....--.
dl . . . . . . . .c. l-= . . . . . .d. l . . . . . . . .m
. .l
4 0 2 0m l =.....1............
c l =......1....... . . . .m
. .l=
. . - . . . . . .d. .l . . . . . . . . . .m
. .l.

5.Calculeaza:
9 d l + 1 4d | = ...........
d l =......| ..............
dl
= ............
306cl - 126cl = ......-..-...c|
dl = .....-..
| -.....-.....
dl
'106ml . 5 =
ml= .................
cl= ...-......
dl ............
cl
-............

700| : 100 = .............


t=.....................
mt=............._
cl
6. lrinagiCosminpregatesc
o limonada
din:
9 dl deapa,5 cl zeamadeEmaie,5 clzeamddeportocale,
1 dtgi5 cl
de solulie de zahat 5 clsolulie de zahArvanilat.

Calidldelimonada
aupregafiP

Caticlde
limonada
aupregatit?
r30

7. Mamaii da luiAndreisiropastfet:
luni:de3 oricate2 lingurite;
ma4i:de2 oricate2 lingurjle;
miercuri:
de3 oricate1 lingurile
joi:de2 oricate1 tigurild;
vineri:o datdcate1 lingurile;
sambata
pauza.
9iduminica:
In^sticluta
cusiropsunt1OO
ml,iaro lingurila
conline
5 ml.
Catimililitridesiroprdmenin stictule
d;pdt sdptiamAna?

*8. Bunicaa fdcut20 |


socate.Jumetatedin cantitateo DUnein sticlede
'1litru,un sfertin sticledejumetatede litru,iar
restulin sticlede un sfert
de litru,respectiv250ml.
Catesticlefolosegtebunica?

131

Unite$de mesurapentru masacorpurilor


Kilogramul.
Multipliikilogramului
1. Ordoneazecuvinteleln functiede greutateafiinlelorpe care le
denumesc,
de la fiintacea maigreapanela fiinlacea maiugoare.
ceine.papagal,elefant.gdinA.curcan,gesca, vacA,porc.

propoziliile:
2" Completeaza
. I rhitai^a

^6n+n' masurarea masei ...............................

. Instrumentul
cucaresecantdresc
corpurile
este..........................
giforme.
dediferite
marimi
.l\4ultiplii
kilogramului
sunt...........................
demasurd
mai
decatkilogramul.
Acegtia
sunt:...........................
(q)9i...............
(.....)
.
=.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
q
t
g
'1
1 t = . . . . . . . . . . . .k. g. . . .

3. Completeaza
scara:

4.Adevarat
saufals?

a.3001+7001=
1 0ookg[_-l

b.428kg.
s =2t1q40ks f_-l

5. Cdtekilogramede grause maipunpentrua tace:


a. 2tone:

la 1 500 kg

1,

la 1 250kg -}
la
1 3 q -}
b. 3 chintale: la 40 kg ->
la 125kg ----|

132

.... . . . k 9
.... . . . . . . . . . .K. .g. . .
^

---'l

.." . . . . . . . . . . .k.g. . . .
. .. .. .kg

L^

6. Unelefantconsumd?ntr-ozi circa360 kg de furaje.


Catechintaleconsuma5 elefanliln1Ozile?Rez;lvaindoudmoduri.

7..Uncomerciant
a adusla piatA1 t gi 5 q devarzein 3 transporturi.
in
primultransport
a adusS90kg,iarrestul,in modegal,ln 2 transporturi.
Catekgdevarzas-auadusin fiecaretransport?

Kilogramul.
Submuttipliikilogramului
1.Gandegte-te
lakitometru,
kilolitru
gigasegte
submuttiplii
kilogramului:
( h s ) , . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
( d a s) ,...............
.. ( .....) ,

..' ... . ... . ...(........),


............"..............
(.......),
................-.
(ms).
2.a.Completeaza
scara:

. Multiplii
kilogramului
crescAidescresc
9isubmultiptii
din...........
in 10.
133

b. Privegtescara9i completeaze:
g = ........d.g. = . . . . . . . .c. .g.= . . . . . . . . .m
. . .g.
1 kg= ......
h g= . ....dag= .."....
= ..........
. . g. .
t hg= ......
d a g= "..."....9
dS= .... . . . . . - .c. .g.=. .. . . . . . . . . .m
= ........... .c. g. .=. . . . . . . . . . . . . . .m
. . .g. .
g =..........d9
1 dag =..........
d g =.......c g =.........
mg
1 g =..........
'I o g = ......cg =.........
mg
1 cg =.........
mg
1 q =...............
hg =....................
dag.
1 t =......................
k O= ............... .h. .g.=. .... . . . . . . . . . . . . . .d. .a. .g. .
3. Mamafaceun coletpentrubuniciin caretrebuiesa punanumai4 kg
de alimente.Alegedintabelprodusecarepotfi pusein colet.Potifolosi
maimulteprodusede acela$ifel. Gasestemaimultevariante.

Biscuiti Halva Bomboane FAine Zah.lf


Produsul(pachet)(pachet) (pungu!e)
(pachet) (pachet)
:antitate
in qrame

1@

250

300

'I 500

1 000

4.Peuntaleraluneibalante
suntl2 portocale
identice,
iarpecelalalt
3 pepeniidentici.Daci punemun pepene,identiccu ceilallidoi,pe
portocale,
talerulcu
balantase
echilibreaza"
Catcantaregte
unpepene?
A.cat12portocale;
B.cat6 portocale;
C.cat4 portocale;
D.3kg.
5. Calculeaza:
324k9 :4 '.3 =
68hg x5 x2 =
1 1 2 9 x7 i8 =

408 d 9 :8 x9 =

134

809 9 +8 0 0 9 :1 00
6. Aflavalorilelui a din egatitalite:
a.
b.
328g :a =8 g
(a + 2 9 c g ) : 3 = 1 9 6c g

*7. intr-ofamilie,cei4
membriservescin fiecaredimineata
?i seara
cateo canacuceai.
Catzaharconsume
aceafamilieintr-osaptamana,
dacdlafiecarecana
deceaisepuncatedoualingurite
dezahargio tingurita
conline
5 mg?

.9.Ai I kgdeviqine pentrucantarire,


o balanla9io greutate
de1 kg.
9i,
a. SeparA
4 kgdevigineprindouacantariri.
b. Separa5 kgdevigineprintr-o
singura
cantarire.

.10.Unvanzator
arecire$elavanzare
in 3 ladile.Dacdlecantaregte
pe
primele
douAsunt35kg,ultimele
douAau26kg,iarprima
cuultima
au
29kg.
Catekilograme
de ciregesuntin fiecaretadild,gtiindca o tAdita
goalacantare$te
1kg?

11.Compune,
oral,o problema
dupadesenul:

, ?kg ,6k9,

122kg

?k g
136

Unitatide mesurepentrutimp
1. Completeazd;
a- Unitatea
prjncipala
demasurat
timpuleste...............................
(s).
1 min= ...........
secunde
. .i.n u t e
1 ora= . . . . . . . . .m
. ..e.
1zi = . . . . . . -.or

1sAptemana
= ........
zile
1 an = ... . . . . .z.ile
. = . . . . . . . , . s. .e. p t a m a n i

d. Lunile
anului
sunt:
2.a.Scrielunileanuluicare
au maipulinde 31 de zile:

b. Scrienumailunile
devare:
3. Catfac?
a,
o jumatatede ora= ............ minute

D.
1 mai - 4 iunie= .........zile

o zigiunsfeft= ...........
ore

5 zile16ore= ...........
ore

7 saptdmani
gi3 zile= .............
zile
1angijumatate
=

34zile= ....................
saptamani

lunl

4. Scrieora indicatape tiecareceas:

dimineata:
5. leriar fifostvineri,16mai2006.Cezi Qicedataarfi poimaine?
Cezi
s,ice dataar li fostalaltaieri?
137

6. Completeaza
datelede nagtereale persoanelor
din familie:

eu
mama
tata

fratele(sora)
bunica

bunicul

7.Adevarat
saufals?
i
a. 1 or agiunsf e r t = 1 o r d195i mnute
jumatate
=.160
minute
2 ore9i
= 150minute
2 oregijumatate
b. treisferturideora= 30 minute
45 minute= treisferturideora
lunamai= 28deziteD

8. Inimaomuluibatede circa70 de ori pe minut,Decateori batein


jumetate
deora?
A .de4 200d eo r i ; B . d e 2 10 0 0o r i ;C.d e 2 ' 1 0 0 o r i:D.d e 2 1 Oo r
9. lrinelpleacade acasah ora 7 gi 25 de minutegi sosegtola gcoala

dupaunsfertdeora.
La ce ord sosegtelrinella gcoala?

laora8 fix.Fiecare
10.Andreiincepe
cursurile
oredecursdureazatrei
pauza
pleaca
sferturi
deora,iar
15minute.
Laceora
delaScoala
daca
are4 oredecurs?

11.Qtefana9i Andreeas-au nascutin acelagian, 1993.$tefanas-a


nascutpe 15 iunie,iarAndreeape 3'1decembrie.
a. Catelunigi zileaveaStefanacands-a nascutAndreea?

r38

b.CucatezileestemaimiceAndreea
decatgtefana?

12.lorguparcurge,
in 3 minute,
144m
Calimetrivaparcurge
in 15minute?
Darin jumdtate
deore?

]3. ElgT
in99pesa-siscrietemetela ora15gi30deminutegitermina
'18
laora gi30deminute.
a. Incateoregi-ascristemeleElena?
b. Enumere
alteactiviteli
pe carele poatelaceElenadupece-si
scrietemele;
precizeaze
duratalor!

14. Ordoneazanumelelinandcont de varstagi data nagteriifiecerui


copil:Mihai:12mai1993;Andrej:2 ianuarie
1994;Atin:3 martiej 992;
Aurel:31 decembrie1991; l\raria:31 decembrie1993:Emilia2g
noiembrie
1996.

15.Mama,tata,liulgifiica,impreuna,
auacum124deani.pestecaliani
voraveaimpreuna
140deani?Daracum5 anj,catianiaveauimDreuna?

139

prinnumere
inmutitedau
16.Var$elea patrufrati,reprezentate
impare,
produsulS5.
Catianiarefiecare?

17,Pendula
batela oreintregideatateaoricatarataoraintreagd9io
singura
datalajumatelide
ord.
pendula
Catva ti ora,daca
a fostpomite|aora1 noaptea
qi pana
acuma batdde35deori?

Monede9l bancnote

propoziliile:
1. Completeaza

Valoarea
madurilor
estemAsuraEin
unitS$
.............-........,.
,in laranoastra,
unitateamonetardeste
Un..........-..are,.._._.......,,....ban
Baniicontedionalidin
...........,............
sunt..........-..................,
iarceidin

.......................
sunt

2.Scrievaloarea
gibancnotelor
monedelor
caresunlacumin circulatie:
Monede
Bancnote

140

varabire,
inc,rcurar
3.?HeiTii,?ilii,'lilff3"^i:'"'*l:1ffit;ror

4. Facetiunmonetar
pentru
sumade j79 leigi20bani,dupdmodelul
dat:
2 x 50 lei= 100lei
4x10 le i= 4 0 l ei
7x slei = 35lei
4x l l e u = 4 l ei
4x 5 b a n i=2 0 bani

5.lonu!mergelacumpdrdturi
cu2 bancnote
de1Olei.Mamai_adatli$a
decumpareturi"
Catcheltuiegte
gi ce restprimegte?
latd preturile
9i listade
cumDaraturi.

Listddecumparaturi
10oua

Preturile
Produsul

2 pachetede biscuili
1 pachetgume
2 paini
10 covrigi
2 sticlede apdminerala

ou

Pretul

40bani/bucatd

biscuiti

'1leu/pachet

covnol

30 bani/bucatd

quma(oacheu2lellpachet

apaminerala2leilsticld
parne
l leu/bucata

141

*6.UnDatron
al uneibrutarii
vindezilniccate500cornuri
cu2 lei/bucala.
pret
pentru
giobserva
de10bani
cavinde
Elfaceo reducere
de
uncorn
pezi maimult.
cu 100decornuri
facute?
Darintr-o
saptamana?
Cebeneficiu
arepezidupareducerea

7. Din10kgdegrauseobtin6 kgdefaina.Unmicintreprinzator
vinde
fainaoblinuta
din50kgdegraucu2 lei/kilogram.
suma
incaseaza
intreprinzetorul?
Ce

f. in UniuneaEuropeanA,
unitalilemonetareutilizate
sunt:eulogicenful
1 e u ro =.........................
c enl i .
Bancnotele
de eurosunt:5 euro,10 euro;20 euro;50 euro,100euro;
200euro;500euro.
Fd cAteun monetar,cu ajutorulbancnotelor
de euromenlionate,
pentrusumele:a. 5 000euro;b. '10000euro.

142

9. Informeaza-te
asupracursuluiB.N.R.privitorla echivalentul
in leia
unorunitalimonetare
utilizate
in 5 taridinEuropa(vatabit
f" aata
sruorezrtema).
""nJ
apoicalculeaze
sumain leipecareaiavea_o
schjmband
'100asemenea
unitAlimonetare_

Unitdlide mAsurd,Test de evaluare


Subiectul
l- testgrila
1.Valoarea
uneisticlecu sucpoatefi:
a .2 l i
b .2 k g:
c . 2 tei
2.intr-odamigeana
de 1Olincapde ...................
orimaimultlichiddecal
intr-unbidonde 21.
a. de I orj b. de 5 ori; c. de i Oori
3. Mamafaceo prditud din2SOg tdina,250g grig,SOO
g de margarina,
250g zahar,1 kg mererase,4 oua 1t ou = SO91."
Catcanteregte
compozilia
oblinuteinaintede a se coace?
a.2 4 5 o 9 i b.2 k g500g;c .2S 0Og
4. Lunilede varesunt:
a. iunie,iulie,august b. mai,iunie,iulie
Subiectulll (rezolvdrile
se vorfacecomplet)
1. Calculeaza:
113km '8 7 km=
85qx 7 =
45ore:3 =
9dl+ 2 d l +4 d l +8dl =.......dl =."..t..... . . . d |

143

c. mai,iulie,august

2. Afla doimea,dublul,treimea,inreitul,sfertulgi zecimeaa 60 kg de


cartofi.

3. Madalina
sosegtela gcoaldla ora7 gi 45 de minutegi drumulei
dureaza
unsfertdeord.
Nladalina
a. Lace oraDleaca
deacasa?

b. La ce ore se intoarceacasA,dacaIa Scoalasta 4 ore 9i 20 de


minute?

4. Manuelaare26 colegicarevin sa o ajutela culesulviginelor.


Colegii
grup
(pereche)
lucreazacatedoi.Fiecare
umpleuncogde 8 kgde 5 ori.
Catekg de vigineau culescolegiiManuelei?

Subiectul
lll
Observalie:Datelesuntexpusein lormade chiorchineOienleazd-le
dupecelecatevadatedejapuse,astfel:
. in dreptunghiuri
- ce se masoaracu unitalilede masura;
. in triunghiuri-unitatea
principala
de masura;
. in cercurilemici- submultiplii
respectivei
unitaliprincipate;
. in ovale- multipliirespediveiunitaliprincipale.
144

gJ

o,.<
F !E

F
A
=,<
3=

EXERSARE
Numerenaturalede la 0 la 1 000000

1.Scrienumerele:
gi
.................
treisutemiicincizeci
; gasesutegaptezeci
patruzeci
noua
sute
mii
noua
sute
unu
..........................
treide
;
9i
ginouademiioptsutetreizeci
........................."......
nouazeci
trei
9i
..........;
doua
$asesutezecemiio sutadoisprezece
gase........................
sutecincizecigi
sutecincizeci
9idouademiipatru
sute
de
mii
cinci
sute
treisprezece...
opt
2. Scrieli
celmaimic$icelmaimarenumarcu:
a. 3 cifr e.................
b. 4 cifr e.................
d. 6 cifr e.................
3. Se daunumerele:
379 , 9 7 6 , 1 0 4 5, 7985, 11317, 965 3 1 , 1 1 4 3 1 5 ,5 3 7 3 3 1 .

Secere:
a. citegtenumerele;
predecesor
gi numarul
succesor:
b.scrienumarul
470

o7a

. . . . ......_ .........
1 0 45
4 a a 1 -7

114315
537331

c. spunecatezeci,catesutesi catemiiarenumarul:
9653'1;
d.scrie3 dintre
elein tabelul:

Clasa
Clasa
mlllor unitaiibr

146

sz

4. Folosind
cateo singura
datacifrele1;O;5; 7;6, gasegte
numere
de
rormaabcde

5. Scrienumerede patrucifrecare:
a. au cifrasutelor4, iar sumacilrelorsa fie g
b. au cifra unitatilor6, cifrazecilorcu 2 mai mica,iar sumasutelorgi
miilorse fie7.
c. suntmaimaridecat5 000dar maimicidecat7 OOO,
cu cifrasutetoro
9i a unitelilor0.
d. indeplinesccondilia:i5-6il -> a = 6. c r 1 qi d = O

6. Numdra:
a. din'1in 1 de la 3 417panAb3422
b. djn2 in 2 de la 7 312 panal?LT
304

c.din3 in 3 dela 11719panah| 728


d.din5 in 5 deta34s9e5pt;i;i;;;;;

e. din 10 ?n10incepand
cu 577999:,...............,

7.Compara
numerele;
842ool-l 1842oo
214000fl 314oo
1740OO
n 137OOO

4 005 fl 5 Oo4
2 000 fl 1 e99
50505n 50Oss

8. Scriecifrelecorespunzatoare:
1437> 1_37
75_3>__13
4 _ 51< 425__40>2_1
135_6= 13_36

_2,3 < _2_g


147

_c_o=

35_>

145_<

*761

14Sg

jetoanelor,
punctele
9. Observevaloarea
calculeaze
fiecaruicopilgi
ordoneaza
crescdtor
numerele
obtinute:
Ceza?

Oooo

oo?io

lulia

O ol

Or:u
9 ll

Ooa

Malvina

?ooo

OAAA
Et:f:
E-E

Teona

OOAAA

AAA t:]
nf ] 00

oooo

puncre

p u n cr e
. . . . . . . .P. .u. n c t e ....... . , . p. .u, .n c le.,.,..".,....""
O o miepuncte;O o sutapuncte;f= zecepuncte; l\ 1 punct

10. Scriecifrelece se pot punein loculliterelorpentrua pastra


inegalitatea:
;79

>3 1 s7

a={........,

, .......,........}

114s1<16-?5':l b=.............................
't 2s2>728

dEbT>5 ooo
'11.Ordoneaze
descrescetor
numereleformatedin 4 cilrecareau cifra
miilor5, iar sutele,zecilegi unitellesuntcifreidentice.

12.Descopera
regulaSicontinua:

1 0t0 , 2 0 1 0 ,3 0 10...........,
I 876,I 765,7 654

13.Descompune
numerele
folosind
modelul:
5 3 1 7= 5 x 1 0 00+ 3 x 100+ 1 x 10+ 7
4 529=
19352=
539315=
14.Aftd:
a. numerelede formai6E?, undea = c; b = d; c < 2; d > g:

r48

b. diferenla
dintrecelmaimarenumarde patrucilrece suntnumere
impare
consecutive
gicelmaimarenumerae
patrucitrecesuntnume.e
pareconsecutive.
Piramida
numerelor

Oper4iicu numerenaturale
'1.Calculeazd:
1O5+ 221=
21 4 + 1 7 2=
445 2 +1 2 O2 =
6505 +2 3 7 1=
178 4 +3 1 3 9 =
6526+1 9 9 1=
249 + 37O=
672 +4 '1 8 5 =
277 + 139=
3'l.7+ 387 =
148+ 1 8 8=

1879- 233=
3735-2222=
544- 414=
613- 502=
376 - 129=
3584-1227=
1345- 818=
666- 229=
534 - 276 =
622 - 435=
735- 179=
844 - 286 =

3 1 6+ 2 1 5=
444+ 228=
4542+5129=
2435+1138=
4 735 - 842 -_
8 1 7- 4 3 6=
9628-1753=
969- 696=
1 2 7 3 + 3 7=
4 5 1 9+ 1 0 8 1=
688+4312=
2076 + 1 O25=

2.a.Verifica
rezultatele
adunarilor
efectuate
deMalvjna
efectuand
proba
prinscadere:
a. 372+
- b. z3s + [-f-f]
Tfn
- c. 822+ f-I--T1 _
_
545
362
601
b. Explice
cea gregitlafiecareadunare:
a. a calculat
gregitsumaunitelilor
gia zec|tor;

311 rrE

1s7 l-l-f-l

c.
149

is, trl-l

3. Verifica
diferentele
efectuate
deAndrei,fecandprobaprinadunare:
a.
539 122
417

c.
824 535
399

b.
736 129

gregite9i refascaderile
Taiecu o linierezultatele
alaturi.

Noteazecu 100punctefiecarerezultatcorectsi scriepunctajuloblinut


de AndreifT_fl
.
4. Se dau numerelet234t572;131t768.Grupeazalepentrua efectua
adundri9i scederi.
De exemplu:234+ 572= 806

+
t

+
cu numereIormatedin sute,zecigi unitali,adunale
5. Completeaze
astfelincatsumalorsafie 999.

6. Termenii
uneiaduneri
sunt:
T1= 1 126+ 351 + 844

Tz=2576 - 219+381- 1 549...................


r 3=3 872- 1 199- 584..........
.....
...

Aflasuma......"..........

7. M-amganditla un numar.Afldcareestenumarulgtiindca daceil


adunamcu 129,iardinsumaoblinuta
scaddiferenla
numetelot
472gi
315 Si oblin 488.

150

8. Calculeaza:
1 524- (759 - 57O\=
-r--r-T---T--t
I | | t-t

=--ffi

r---T"'-r--r =

aO4- 626+ 249 =

=ffiorr|_l=
978 - 487 + 405 - 279 =

=fT-r]n TT-- ftrr-i-,::

=t t t il |

t t t=

rrtl

9. Aflavaloriletermenuluinecunoscut:
3676-a = 2 2 8 5

a-4 3 O5 =2 2 9 6 | 8 1 7+ a= 914

6541 - '1 8 7 - b=1197

\Z
| |

a+497= 581

657 - 168-c = 1 8 6 2O1- d+429= 546


201- d =................

_b=1197

-c= 186

0 =........................
.l-

10.Transpune
in exerciliiurmdtoarele
enunluri9i rezoka_le:
a.Scadedindiferen.ta
numerelor
g34si7g9.
2 736si 1589diferenta
numerelor

b. Aflddiferenta
dintrecelmaimicnumdrnaturalscriscu cincicitresi
celmaimicnumarnatural
scriscutreicifrediferite.
c. Ladiferenla
numerelorT2g
gi659adaugasumanumerelor
3669i 185.

151

11.Launmagazin
debijuterii
s-auvandut325lanligoare
deargint,cu
de aur,iar inelecu 94 maimultedecat
147maiputinelentigoare
lanligoade
aur.
Cateineles-auvandut?
Rezolvare:
".......,"...,..

problemeigigesegte
Completeaza
exerciliul
potrivita
intrebarea
exerciliului:

325f1(325n 147)I

(325f1147n s4)=

gi rezolva,
12.Compune
oral,probleme
dupa:
a.datele:235adulti
b,schema:
cu 97 maimulticopii
294+ ?

294 + 17 ? -'175
294 + 17
13.Completeaza
cu numereastfelincat,,sdfii cel maibun!"

14.Micgoreaza
cu 779sumadintre1 200giveciniis6i.
152

15.Calculeaza:
a.
9x8 =
10x 4 =
11x5 =
13x 6 =

I x'l.2=
7 x 14=
2x 36=
2x 33 =

12x2=
17x3=
2 4 x2 =
1 6 x4 =

5 0 x2 =
' 1 4 x7=
2 1 x3 =
1 8 x4 =

b.
40x 1 0 =
' 10 x 1 7 =
19x1 0 0 =
100x 8 0 =

20x 6=
80x 8=
54x 5=

1 1 2x4=
1 0 7x8=
1 3 4x3=
1 5 3x5=

'131x7 =
140x6=
273x2=
167x4 =

16.Rezolva:
42: 6 =

50:2=

72: 9 =
80: 10 =

96:6=
84:7=

- 336:3=
" 412:4=
. 34: 4=
- 44.5 =

* 1- 7. Q -

'17.Aflarezultatulindoud
moduri:
a. 7x( 8 +1 4 ],=

-b.(96+ 32):8 =

c.4x11 2 +4 x1 3 =

" d . 116:4 + 200:4 =

-e.(218- 96):2 =

.f.(49- 36) x5=

18.insumeaza
4 numereconsecutive
pare,unuldinelefiind2 4OO,

19.ComDleteaza
tabelulresDectand
reoulainscrisadeasupra:

Ix
106
2

12
12

n -re

123-!

3 11
I

14

23 83

442

--

17
6

42

20. Eledueazd, respectandordineaoperatiilorgi parantezelor:


*a.
b.
.1 64: ( 92- 88)=
126 . 6 x 4 =
309x2:3=

124+ 18x5=

c. 145- (36 - 12 x2\ i 2 + 97 =

.d .3 + 3 x

. e. 7 6 :

[ 13- 3 x ( 3x 3 x 0 x 3 0 3+ 1 )+3 ]=

[5 - 5 : ( 25;5 x 12- 55)]+109=

21.Transpune
in exercitii,
apoirezolva:
a. Cucatestemaimare600decatsuma
dintreprodusulsicatulnumerelor
72si4 .

b.Afledublulprodusuluidintre
diferenta
numerelor
7'119j7ogSiotreime
dinnumarul
78.

22.Scriepecaietunuldinsemnele
astfel
,,+",,,-",,,x",,,:"intrenumere,
incatrelaliile
sdfieadeverate:

zo l-l a = rso

so

322J2 =3ooE 114


-l

154

-e12 26j = s f1217


^zzs
I- sz=sze! s

23.Reconstituie
operatiile:
4*2*8 +
.2-6 .
6" 12 2

717.-.653
* 7"67

a 4 3 . b =76

a6:b=22

luia,b 9iapoi
l.2taflalivalorile

2 34 + b = 5 ' 1 6

ll.*c :4 = 1 1r e st2

d:2 = c

25. Observdcu atenlie,apoistabilegte


dacaa = b; a > b; a < b:
ar34 8 =b +3 4 8
a+3 4 8 >b +3 4 8
ar34 8 <b +3 4 8

b-125=a-125
b - 1 2 5> a - ' 1 2 5
b -1 2 5 <a- 125

26.Alle numerulnecunoscut:
62+a =9 '1

b+ 2 4 9 = 4 2 1

a-5 3 =2 7

7 1 5- b=359

a. 4 =7 2

-b . 6 = 126

"a :7= 6res t 6

"b: 8 = 1 0 6

*39:a =4 re stg

" 41 4 : b= 9

155

27.Aflevalorile
luix
a.
857 -x>8 4 9

b.
x-497<503

28.Calculeaza
valorile
luia, b, c:
a+ b +c=6 1 0
a+ b =4 7 O
b+ c=4 9 0
29. a 9i b suntnumereconsecutive
(in ordinecrescatoare);c estei 48
gi estecu 112maimicdecatunuldincelelalte
douenumere.
Catesolutiiare problema?
Aflasumaa + o + c.

30.Aflavalorilenecunoscutelor:
a.64x 4+ a=3 2 4
-2 4 5 : 7- a = 1 8

b.415-237+b=300

80 : 8 x b = 5 3 0

.c.5x c - 49= 7 6

.8 9 6 : c + 1 0 2 = 1 1 0

-d.(3 6x 4 : 2 r d) - 39 = 51

.1816-' t 7 0 B r d - 6 8 + 1 2 0 = 5 2 2 , . 3

156

j];

48decovrisi.
Daca

seconsuma
dinfiecare
li"i:llyri
:rlr
Sirin
modliegat,
raman
12,I gi .16covdgi.
Caticovrigiau lost in liecaregir la inceput?

.32.lntr-ofermaavicoldsunt
gtiindcasunt1 6m gainigi
1 930pasAri.
rateimpreund,1 132gaini9i curciimpreunagi 1 i25 rale cur;i
9i
impreuna,
saseaflecAtepdsdridefiecarefelsunt.

t33.Un
larana venittapialacu oua.primulcumpdrator
a luatcu6 oua
maipulin
decatjumatate
dincateoueavealdranul.
Aldoilea
cumpdrator
a luat30ouagi ultimula cumparat
restul,,dicdinca25oua.
Cateouaa avuttdranul?

157

*34.Pentru
24kgdeorez,
cantina
unuicemindebatrani
s-aucumpdrat
pulin
decatprimele
doua
de4 orimaimullicartofi,iarfeindde2 orimai
cantitati
la unloc.
Catcantaresc
toateprovlziile?

Tesi de evaluare(1)
Adunarea,scdderea,inmullirea,
impe4ireain concentrul0 - 100

1.Calculeaze:
53- 48=
4x7=
90- 56=
9x8=
8+67=
54:6=
2e+36=
32-.8=

12x 7 =
48x 2=
+xfl=Z+
fTlxT=so

fTl+ 9 =31
l-T.l- te=zo
fTl: 6=14
s6:E= g

36:2 =
72i 3 =

2. Calculeaza,
apoifa proba:
'13+ 58=

90-7=

7 6 i4 =

158

2 4 x3 =

3.Afletermenulsau
iactorulnecunoscut

a+6 2 =8 0

b -2 8 =3 6

4xc = 6 8

' d :6 = 5 r e st4

4 Maregte
dublulnumarului
12cusfertulnumerului
52.
5. Calculeaza
in douemoduri
b.
22 x 2 + 1 6 x 2 + ' 1 2 x 2= . . . . , . . . . . . . , .

(76 -3 6 ) :2 =

6. Rezolva:
D.

6x( 41- 38): 2 + 3 6 =

(1 5 x 5: 3 - 1 2 x 4 : 6 + 3 7 ) : 0 :

7. P3 girurisunt96covrigi.Dacdse consuma
dinliecaregirin mod
egal,rAmen
24,16,32covdoi.
Calicovrigis-auconsu;atin totat?

. Gesegeo?ntrebare
potrM6problemei,
a rei rezolvare
sdfieoimpaftire.
. Maigasegte
o intrebare
potrivita
problemei
a careirezolvare
sa se
prin
faca treiadundri-

159

Testdeevaluare(2)
Adunarea,
scederea,
inmultireagi
impe4ireainconcentrul0 - 1 000
produsul
gicatulurmetoarelorperechi
1.Aflasuma,
diferenta,
denumere:
D.

1 n Rci ?

216F i4

2. Maregtepe cel maimic numerpar de trei cifrecareare pe 4 la cifra


zecilorcucel maimarenumarimpardetreicifrecarearela cifrasutelor
gi a unitdtilorpe 5, apoimicAoreaza
de 7 ori sumaobtinuta.

3. Calculeaza:
154+ 687- 4x(132- 56\i2=

4. Se dau urmatoarele
relalii:
189 +a =4 0 1
b=(a-56):3

Afl e :(a -c+4x b):10=

160

c=a-b+40

5 Compune._apoi
rezolva
o problema
dupaexerciliul:
690 - (134+ 2 x 134+ 194 i2) =

Elementede geometrie
72
1. Privegtecu atenliefigura9i:
a. recunoagte
formeleplane
a

b.deseneaza
unsegment
dedreapta
care
sa aroatungimea
egalecu diferenta
dintresumanumerelor
din
dreptunghiul
maregi cdtulnumerelor
dindreptunghiul
mic.

c. deseneazaun poligoncareareatatealaturicatarataditerentadintre
cel maimaresi cel maimicnumardin exteriorulDatratului.

161

2. Indesenul
demaiiosmloreaze:
a. cubulcugalben;
b.sferacuverde;
c. cuboidulcu bleu;
cilindrulcu ro$u;
conulcu violet.

ffiun"O,

3.Compl
eteazdformelepranecujumatateacarelipseqte:

(i
\

I(i

li

/l
/l
t,

4.Deseneaze
undreptunghicu
lungimea
de2 orimaimaredecatlalmea
careare3 cm.Noteaza-l,
apoiafla-isuma
lungimilor
tuturorlaturilor.

5. Caredintreformeleplanedesenatemaijos au aceeagisuma
lungimilor
tuturorlaturilon(Unitatea
demasura
e$e milimetrul)
80

T
162

T__s___lro

l--lrs

6.Piscina
gospoderiei
meleesteacoperita
cuungardinformadeDatrat.
a.Cedimensiune
aretatura
patratului.
gtiinO
.a glrdrla;; lungihiii

ffi:l:ffi1

infiecare
dimineale
arers
des oriinjurut
piscinei,
afra
cali

Z Gradina
bunicului
meuesteimprejmuita
cu un gardlungde 916m.
uareestetalrmea
gardului,
ca lungimea
lujmasoara
Stiind
392m.

*8.Sumalaturilor
unuitriunghi
estede i l4 mm.Catmasoara
fiecarelatud,
- -'

gtiindcdmasurite
lorsuntreprezentate
denrrrra pur"conrec,rtiuei

unui dreptunghicareare latimeade trei ori mai


-9. Afla dimensiunile
micadecatlungimea
gi sumatuturorlaturilor
de 3iO cm.

r63

Unitelide masure
'1.Calculeaza:
+ 34dam=............
218dam
dam
km
38km .6 =............
=
cl
910 c17-2 9 c1............
312 t:6 =...........1
125m .5 =..........."m=."..........hm
....... . . . . . d a m . . . . . . . . . . . m
| = ..............
408 :6
1 =........ .......
da!........ . . _I . . . _ .
2. a. Lungimea
unuicreionestede 18cm.Caredinlungimile
urmatoare
suntmaimicidecatlungimea
creionuiui?
1 2cm ;1 7 0mm;2 m;1 m;3 dm;14d m ;1 d m ;1 8m m .
''.';i

"

"

'

b.Inallimea
unuicopileste
de'1mgi20cm.
Caredinmarimile
urmdtoare
suntmaimaridecatinellimea
data?
12dm123c
;
mlm
; 2 1 o m ml 6; d m1; 4 0 c m.
c. Tatalloaneicantaregte
78K9.
Caredinmasurile
urmatoare
suntegalecuceadata?
7 q 8 kg;780hg;7801dag;7800dag;78000g.

impreuna
158kg.
3.Doualazicumeredeaceeaqi
marime
canteresc
camerele
dinfiecare
ladacantarescT5
kg,aflacatcantaregte
Qtiind
o ladagoala?

4. Un biclistparticipala un concurs.Se aliniazala STARTla ora I si


12minsitermina
concursul
la ora10.
a. In cateminuteparcurgetraseul,gtiindca ajungeprimul?
b- Al doileaa sositdupa14 secunde.La ce ora a sosit?

164

Lli'i"l,Eil,"li

n rare9iasratdoud
septdmanisio
zi.Eraracut
praja

indoua
zire
putu
n-a
r"Jfl'; :';";i,T11f',3l1l',l'.3Hllit
"t numai

6.6 sacicucanoficantaresc
cuBOkg
maimultdecat4 sacicuciment.
Catekgdecimentvorfi in .10asiemenea
sacrcuciment?

*
.r%il:
:il:T,;i#;#ji:r![TJ:[1T'*ilil:
?. TatdlgimamaCorinei
au lucratin

Cateoraa lucratfiecarepezi,gilndcdseptemana
delucruestede5 2te?

toc

*8. La un chiogcs-auadus250k9de viginegicirege.


Dupece a vandut
58kg de ciregegi 60kg de vigine,vanzatorula constatalca mai are cu
36kgmaimulteciregedecatviqine.
Cate kg de fiecarefel s-au adus?

Test de evalqare (3)


. Elementede geometrie
. Unitili de masura
1. Deseneaziun segmentde dreaptaAB = 4 cm,o linielrantainchisa
din 5 segmente9i o liniecu.bedeschisa.

2. Descopera
cetetriunghiuri,
cetepdtrategicaledreptunghiuri
areligura:

K
A E DJ
3. intr-un dreptunghiAB = CD = 105m.$tiind ca talimeaAB este
jumatatealungimiiADa dreptunghiului,
aflaperimetrul
(;umalungimilor
laturilor)dreptunghiului
in metri,apoiin decametri.

166

4. Un.terenin formade patrataresumalaturilorde gOm. Daca


se
Inconjoara
cuptasadesarmapetreidinjaturj.catekilograme
plasa
de
trebuie,
gtiindce unmetrudeplasacantAregte
4kg?

5. Deseneaze
celputin3 obiectecareautormadecubojd.

167

CUPRINS

'11
inmullirea
numerelor
naturale
in concentrul
0 - 1 000...................
lnmullirea
unuinumar
deo cifrecu 10,100...................-....."."....
11
lnmullirea
candunuldinfactori
esteo sumasauo diferenld
.........
14
Inmultirea
unuinumar
format
dinzecigiunitdli
cu
unnumar
deo c i f r a.
...............................
18
inmullirea
unuinumardetreicifre(formatdinsute,zeci9i
unitAli)
cuunnumar
deo cifra.............................................
25
Testdeevaluare
......
................................".
impdnirea
numerelor
naturalein
concentrulO
..........................
- 10OO
l m pa4ir la
ea1 0 ,1 0 0. . . . . . . . . . . . . . . - ..........." .....................
40
lmpaqirea
uneisume
saua uneidilerenle
launnumar
deocifra
-.....-.........,................
*imparlirea
unuinumerformatdintreicifrela
u nnumer
deo c i l r d.
...............................
52
Deim p e t i teusl t ef o r m ant u m adi in su te ..................
52
Deimpa4itul
esteformatnumaidinsute9i zeci.-...-....s4
Deimpa4itul
esteformatdinsute,zecigiuniieti
sausute9iunit4i..................._......................_.......
^
cu restdileritdezeroa unuinumarmaimicde50
-lmpa4irea
launnumerde
ocifra
........_....._.......,,..,.....
probleme
Exercitiisi
.
............-.....................
T e s t d ee v a l u a re ....

......- .....- ....,- ..,..............

Numerelenaturalemai mari decat1 0009i


mai mici 6auegalecu 1 000000
.....................
73
Ord i n e9 i clas e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. A
.......
Numirea,citirea$i scriereanumerelornaturalemaimari
decat1 0009i maimicisauegalecu 1 OOO
OOO
.-.........-...-......75
Determinarea
numerelor
ce indeplinesc
condiliidale....,.........
77
Compararea
si ordonareanumerelornaturale
d e m a im u l tec i fre................... . . . . .
............-79
gi descompunerea
Compunerea
numerelor
naturale
d e m a im u l tec i fre".................. . . . . .
.............81
Rotunjirea
(aproximarea)
numerelor
de maimultecifre...........
83
Te std e e val uare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . g. .4. . . . . . .
Adunarea9i scAdereain concentrul0 - 1O000,
feregi cu trecerepesteordin..................
......"...........
86
Adunarea
pesteordin.............................................
g6
faratrecere
Scederea
pesteordin...........................,............,,...
taratrecere
168