Sunteți pe pagina 1din 183

CRITNAUUND SAVO,

IOANAMOIDOVIANULUMINtrAsUEAI

IDNA VI qCU, EGftdNA BOGOAN LOR'DAN^h?TN SNONA $CARAN U.


I DUMNRACU NATAIhYADUVAGHERCHINA
!U N6tANU, OORINADINU,ILORENNNAANEBIq INTA

GEEANANUIIODORsORINfuUPANA

Concursul Euclid
te invati
.

.o

matematlCfl.

ediqia
2ot4- 2o7s

Concursul
EUCLID
te invatd
MATEMATICA
Editria
2014- 2015

sh
TETEhI

ue{oeded
0yStf50

cutegere--.6\@
de exerciliigiprobteme
pentruclasaa lll-a

Tehnoredactare
computerzatd:CristanaClisefu
Redactor:
CrlstinaLavinia
Savu
CorecturS:
Cristiana
C seru
Copert5iceorgeAndrelApetrei

Descrierea
CIPa BiblioteciiNationale
a Rom6nrel
CRISTINA-LAVINIA
SAVU
Concursul
Euclidte lnvatdmatematicl.Culegere
deexercitiiri
problemepentruclasaa lll-a
Autor:Cristina
Lavinia
Savu
Bucuresti:
Fundalia
KoEalon
II5,2OI4
sBN978-973-G176414
Tip;ritla:AktisTipografie-Ambalaje
Copyright
O Fundatia
Kogaion,
2014
Pentrucomenzi$i informatiiaccesati
www.concurs-euclid.ro

*,b^\@Fmm

,6\&

ConcuBulEuclidte?nvatimatematki
- edllla2014-2015

PREFATA
Seriade culegeri
apdrutesubtittulCONCURSUL
CUCLTD
TE
INVATAMATEMAICAseadreseazS
tuturor copiitordin ciclul
primar9igimnazial
(clasele
Pregdtitoare,Vlll).
Am dorit ca prin acestecdrti s5 obisnuimeleviicu toate
tipurilede probleme,
ceeace incercim,de altfel,Si prin
pecarele propunem
subiectele
in cadrulconcursului,
Fiecare
culegere
contineatatexercitrii
cu rdspuns
scurt,itemicarese
prinalegerea
rezolvd
rdspunsului
corectdin celedate,catSi
probleme
cusolutiecompletS.
Parteade inceputva fi un suportpentru lucrulla clasd9i
preg;tireasubiectelor| 9i ll din cadrul concursului,astfel
incatfiecarecandidats; i9i asigureun punctajde 7Op.partea
de teste pentru pregdtireacompetitiilorva constitui un
model pentru verificareacuno$tinlelorprin teste de tip
propuse
Euclid.
Exerciliile
auSirdspunsuri,
celecugradsporit
de dificultateav6ndrezolvericomplete9i detaliate,din care
invdlalitehnicide ralionament
5iredactare.
Dorintacolectivuluide autoriesteca aceastdculegeres5
foloseasciatet copiilorcu orice nivel de pregitjre, cat Si
profesorilor,prin exercitiipe care acegtiale pot folosj ln
cadrulorelorde curs. Folosind
culegerile
veti observac;
abordaticu mai mare ugurint6primeledoubsubiecte
din
concurs9i ci invblatitehnicilnteresante
de rezolvare
a
itemilorcu gradsporitde dificuitate
de la ultimelesubiecte.
Astfel,veli dori se participatila fiecareetapSa Concursului
Nalional tualid, pentru a ve mdsura progresele Si
prin intermediulunor subiecteinedite 9j
cunogtinlele,
echilibrate,
alcdtuitedupd modelulcu care suntetideja
familiarizati.
Pentrumai multe detalii se poate accesa
website-ulwww.concurs-euclid.ro.
Colectivutde
autori

g_/B.-_:::il3r:r1#*"o**.",.,

EXERCtTil
PENTRU
LUCRUL
LACLASA

-x_.-WFrffirft'fu

concursulEu.lid te invat; matmatici


-editia 2014-2015

-"C'\E

l. Numerelenaturalede la Ola 1OOO


A. Exerciliide antrenament

1.Scrieljcu
litereurm;toarele
numere:
1o7;572:437;a2q4OO;
215;333;108j996;680
2. Scrieticu
cifreurmitoarele
numere:
patrusutetreizecijo sut6optj cincisute$aptezecj unu;
Si
douSsutedoisprezece;
noudsutedouizeci
tasesuteoptzecij
9i unu; $aptesute cincizeci;doud sute gaizeci;$aptesute
crncrsprezecej
opt suteoptzei5iopt.
3. Completati
tabelele
urmdtoare,
dupdmodelulprimeilinii:

NumSrulC ifra
215
108
449
620
815
232
996

272
532
428

Cifra
Cifra
sutelor zecilor unitatilor
2
1
5

concursulEuclidteTnvatimatematici
-edtia 2014,201s

Cifra
Cifra
Numirul
sutelor zecilor unitatilor
I
2
3
r23

0
1
5

9
4
5
6

8
9

5
3

7
2
3
3
5
6

7
0

4. Scrietinumerele
dela 205la222.
5. Scrietinumerele
de la313la306.
6. Scrietitoate numereledetrei cifre, care se pot forma
folosind
cifrele1,O$i2.
7. Scrietitoate nume.elede trei cifre, care se pot forma
folosindcifrele1, 7 si 8 Sicareau cifrediferite.
8. Scrietitoate numerelede trei cifre, care se pot forma
folosindcifrele1, 7 9i8 $icareau exactdoudcifreegale.
9. Scrietitoate numerelede trei cafre,care se pot forma
folosind
cifrele2;3 9i S $i caresuntegalecu rasturnatele
lor
(prinr;sturnatul
numarului
;;; seInlelege
numi)rulZa).
10.Scrielitoate
numerele
de trej cifredistrncte,
carese Dot
formafolosind
cifrele9;2j 7j 4.

Concu6ulEuclldteinvat6matehati.e
- edilia2014-2015

11. Scrietitoate numerelede trei cifre, carese pot forma


folosindcifrele2; 0; 7 gi caresuntmai micidecatrasturnatele
lor.
12.Scrieti
toatenumerele
de trei cifre,careau sumacifrelor
egal;cu 10.
13.Scrietitoate numerelede trei cifre,careausumacifrelor
egal6cu4.
14.Scrietri
toate numerelede trei cifre,carea! sumacifrelor
egalacu5.
15.Scrietritoate
numerele
de treicifre,careausumacifrelor
egalS
cu26.
16.Caresuntmaimulte:numerele
de treicifrecareausuma
cifreloregaldcu 25 saunumerele
de trei cifrecareau suma
cifrelore8aldcu 26.
17.Catenumeredetreicifre,aucifrazecilor
6?
18.C6tenumerede trei cifre,au cifraunitSlilor2?
19.Catenumeredetreicifre,aucifrasutelor8?
20. Catenumerede trei cifre,au cifra zeciloregal6cu cifra
sutelor?
21. Cetenumerede trei cifre,mai mici decet3O0,sunt mai
maridecetr6sturnatele
lor?

concursulEu.lidteinvag matmaticj
- ed4ia2014-2015

22. C6te numerede trei cifre, cu cifra sutelor2, au


cifra
zecilor
maimaredec6tcifraunitatjlor?
23. CAtenurnerede trei cifre, cu cifra zecilorO, au cifra
sutelormai micddecatcifrazecilor?
24. De c6teori aparecifra2 in scriereatuturor numerelor
de
trei cifre,de la 1O0la 230?

crescator
nLrmerete:
ro7)lr]; 2r7)ros; 2oa)
119*ytl
920;806;713;6Oq
653.

26,Ordonati
descrescdtor
numerele:508;
108;615j
9O8j218;
347;99q a6, 712;606.
27. Comparati
fiecarenum6rcu risturnatulsau:1O8j215;
333j208;965;782;563)613;I12; 564.
28. Enumerati
toatenumerelepare,cuprinse
intre 103

Sl

29. Enlmeralitoatenumerele
jmpare,cuprinse
intreS13Si
563.
30.Comparati
numerele,
scriind
in cdsute
unutdinsemnele:

to ant og; z o s I z t s ; g t g n z o z ; azo Z+ u ;


52311601; 918L_1918:gssLzot; :so!

5ooLl5oo; +oon soo.

ros;

--6\@Fd,fu.f;'

-6\6

co..uBul Euclldtelnva$ matmatici


-ditia 2014-2015

B. Ptegetitepentruconcursuri

1.Continuati
de maijoscuinc6patrutermeni:
Sirurile
a) 100;102j104;106;...
c)300j310;320;330,...
b)20O;203;206;209
...
d) 100;200;
300;400;...
2. a) Cetenumerede trei cifre se pot scrie,folosindnurnai
ciIrcle2:3;4:5?
b) C6te numere de trei cifre distincte,se pot forma
folosind
numaicifrele2;3;4;5?
c) Catenumerede treicifre,careau cifrasutelormaimare
ca cifra zecilorSi cifra zecilormai mare ca cifra LrnitStilor,
putemscrie?
d) Catenumeredetreicifre,careauexactdoui cifreegale,
sepotscrie?
3, Catecifre de 0 se folosescla scriereanumerelorde la 1 la
500?
4, Organizali
numerele
de la 1 la 500in grupe,astfelincat
numerele
dintr-ogrupdsi aibdaceea$i
sumda cifrelor.
grupa1 esteformat;dinnumerele:
Deexemplu,
1;10;100.
grupa
a)scrietitoate
numerele
din
2.
b)Scrietitoate
numerele
dingrupa3.
ci Scrietitoate
numerele
dingrupa4.
grupd
d)Care
conlinecelemaipulinenumere?
e) Datriexemplude o grup6care sA continScel putin 6
numere.
f) Careestenumdrulgrupeicorespunz5toare
celeimai mari
sumea cifrelor?

,
-x-..-Aft*Swf;ifo

con.ursulEr'clidte invali matematt.i


- ditia2014-201s

5. O carteare 120de pagini,numerotatede la 1 la 1ZO.


a)Decateoris-afolositcifraOinnumerotarea
paginilor?
b) Decateori s-afolositcifra1 in numerotarea
paginilor?
c)Cetenumeredetreicifreaparinnumerotarea
cartii?
d) Catecifresefolosescintotal,la numerotarea
cartii?
6. a) Scrietinum;rul careare cifra zecilorSi cifra unitblilor
egalecu 0 ii careestecel maiapropiatde 218.
b) Scrietinum;rulcareare cifrazecilor$i cifraunitaliloregale
cu0 $icareestecelmaiapropiat
de267.
c) Scrjelinum;rul careare cifra unit6tiloregaldcu 0 5i care
estecelmaiapropiat
de328.
d) Scrietinum6rulcarearecifraunitdtilor
egaldcu 0 9i care
estecel maiapropiatde 524.
7. a) Scrietri
cel mai mic num6rde trei cifre,areare suma
ifrelor
6.
b) Scrietri
cel mai mic numSrpar de trei cifre,careare suma
cifrelor5.
c) Scrieticel mai mare numSrde trei ifre,care are suma
cifrelor
8.
d)Scrielicel mai marenum6rimparde trei cifre,careare
sumacifrelor
8.
8. Catenumerede forma a5, scrisecu cifrediteriteexisH?
9. a) C6tenumerecelmultegalecu 318Sicelpulinegalecu
219existd?
b) C6tenumerepare,cel mult egalecu 429 $i cel putinegale
cu 418existS?
c) Catenumereimpare,mai micica 6205i mai marica 513

10

-,6-\e

Concu6ulEuclidtlnvali m.tematice
-edtla 2014-2015

10.Catenumerede forma a7, cu a+b=8existS?


11.Catenumeredeformaabi,cu b imparSiaparexist;?
12.C6tenlmeredeformaiEi , cu b parti a jmparexistd?
13. a) Scrietitoate numerelecuprinseintre 710 5i 830,care
contincifra2.
b) Scrietitoatenumerelecuprinseintre120$i 672,careincep
9isetermini cu cifrepareegale.
c) Scrietitoate numerelecuprinseintre 517Si980,careincep
Siseterminicuaceeasicifri.
14. Scrieti toate numerelede trei cifre, care au cifrele
consecutive,
crescAtoare
incepAnd
cu cifrasutelor,
15. Scrieti toate numerelede trei cifre, care au cifrele
consecutive,
crescetoare
incepandcu cifraunitatilor.
16. Scrielitoate
nume.ele
deformaarc,undeo +c = b.
17.Rotunjilila
zeciurm6toarele
numere:
as; 31+ 27A;419;5O7;7Z 632t484;78t 953,
18.Rotunjiti
lasuteurmStoarele
numere:
1O7t 235)481;524; 632;546t 1O7; 325; 21,9tr95
19.Dintrenumerelei
591;500;481;
918;148;300;428
a)Num;rulcelmaiapropiat
de600
b) NumSrul
elmaidepSrtat
fatdde 100
c) NumerulegaI dep6rtat fald de 100$i500.

#-/a-tii;;1;l;;.100*'*"t, -**",.u
20.scrietiveciniifiec6ruia
dintrenumerele:
102;315j429j
599j600;728;999j898jS5S;307.

# wao4 w
ll. Aduhareasiscidereanumerelorinconcentrul
O_10o0
A. Exercitiide antrenament
L.Calculati:
a)102+315=
b) 72o+2o9=
c)315+640=
d)285+374=
e) 577+379=

f)715+198=
g) 328+139=
hJ259+593=
i) 673+249=
j) s69+328=

2. Calculati:
a) 672- 429=
b) 342-779=
c) 444-229=
dl187-772=
e) 975-548=

f) 625- 444=
Cla72 629=
h)379 185=
i) 6s9-278=
j) 923- 184=

3. Calculali:
a)270-189+529= f) 629-4s9+37s=
b) 679- 199+302= g)657-389+129=

-6\&

concursulEu.lidtelnvatdmatemati.i
- edilla2014-201s

c)542-498+376=
h)974-799+476=
d) 918 689+111= i)859-599+209=
e)888 729+231= jJ879-780+534=
4. Calculati:
=
a)789 (s12+108)
=
bl979- l2os+372)
=
c ) 9 9 9 - ( 3 0 s- 1 7 8)
=
d)897 (105+312)
e)867 {102+308)=

=
f) 67s-(21s+178)
(109+213)=
c)s3s
=
h)4s2-(210t106)
i)61s (310+208)
=
j)364 (10s+106)

5. Comparati
rezultatele
calculelor:
a)3s9-(101-92) 9i 3s9-101-92
b)417-(201+80)Si 417-201+80
c) 210+105 {280+250)9i 210+105 280+250
d)350+106-(206+108)
Si 350+106-206+108
e)650-380-{101-92) ti 650-380+101-92
f)480 {211-84) 9i 480-211+84
e) 6s0 {201+206)9 l 650 ZoL 206
h ) 1 86- ( 2 s0 - 1 7 s)
140-250+175
i)890- (31s+406) 890-315-405
J52 264+186
l7s2 (2U 186)
5. Comparati
rezultatele
calculelor:
a)350 (99+180)Si 350-99 180
b)6s5-{215 108) Si 556-215+108
c)875-(678-514)Si 876 678+514
d)233 88 74 si 233-(88-74)
e)470 (999 878) $i 999 470+280
f)650+10153 9i 650 101+53
g)889-776+103
9i 579 388+215
h)6s6 478+218Si 768 (21s+302)
i) 1000-(900-400)Si 1000-900+400

co-1c:rsur
Eucrid
reNaeimatemarica

$-/-E.t-=
j) 650-1279+37r)

9i s76-(281+29s)

7. Aflatisumasuccesorilor
numerelor.
a)102Si99 d) 67Si182 E) 48l;i249 j) 69
Si189
b, 4rs Si108 e) 200Si199 h)64sj 178
c) 649i 2s6 f) 61s si 99 D8s
9i423
8. a)Aflati scdzatoruj,
dacddescdzutul
este485 iar diferenta
este315.
b) Aflati descazutul,
dacdscdzatoruleste 487 iar diferenta
este189.
c)Aflatisuma,
dacdtermeniisunt
189si 576.
d) AflaliunLrjdin termeni,dac6sumaeste
675 iar celdlalt
termeneste347.
e)-Aflati djferenladintresuma numerelor
183 9i 275 Si
diferenla
numerelor
345$i282.
9.Aflatinum;rulcu275maimarede6t398.
10.AflatinumErul
cu 378maimjcdec6t672.
Xl. Marilicu517numdrul298.
12.Micsorati
cu332numErul415.
13.Aflalitermenulnecunoscut
din urmdtoarele
egalitili:
a)o-715=108 f)0+675=915
b)801-0=219 g)o 310=612
c) 310+0=517 h) 610-a=47s
d)0+418=956 iJ405+0=952
e) 210-0=96 j) 2I4+o=SoO
14.Aflatriun numArcareadunatcu 217sd
dea485.
*

14

--6\\8#H#q"i,ii\q+_u

Con.u6ul Euclirlte invalE matemati.n


- edtia 2014'2015

15.Aflatiunnumdrdincare,dacdscddem
318,oblinem173.
15. Aflatrisumanumerelorde trei cjfre careair cifra zecilor
egalScifraunitStilor
Siegalecu O 9i cifrasutelormai mici
decet5.
17. Sumaa trei numereeste479. Dacdprimul numbreste
187,aflatisuma
celorlalte
doubnumere.
18.Aflatisuma
a trei numereconsecutive,
Stiindci numirul
dinmijloceste217.
19. Aflatisumaa trel numerepareconsecutive,
stiindc;
num;ruldinmijloceste308.
20.sumaa trei numereeste586.Dac; primulnumdreste
123 9i al doileaesteristurnatulprimului,aflali al treilea
num;r.
21. Sumaa trei numereeste657.Sumaprimelordou; este
482, iar suna ultimelor douS este 376. Aflati cele trei
numere,
22. Aflalisumaa patru,$tiindci sumaprimelordoueeste
375,iar sumaultimelordouSestecu 40 mai maredec6t
sumaprimelor
dou6.
23. Diferenla
a doudnumereeste264.Dac6num6rulmai
mareeste486,aflatinumSrul
maimic.
24. Aflati trei numerecareau suma760, dacdprimul este
248,Sial doileaestecu86 maimicdecatprim!1.

#-r'--d=r"j;.;i;;.1x;"^*,''*"."
25..Aflalj
sumaa patrunumere,
lLiindca primuleste295,al
oorrea
estecu 27 maimicdecdtprimul,al treileaestecu 2/
mai mic dec6tal doilea,iar al patruleaestecu 27 mai
mic
decataltreilea.
26.Aflatritrei
numerecareausuma4OO,
Stjindcdsumadjntre
primulti al rreileanumdresteegaldcu al doilea
numir,iar
orterenta
dintreal doilea5iprimuln!m;r este80.
27.Intro tabir; de 400de locuri,vin doui grupunde cate
60
de copiigi incadoudde cate80 de copii.Cetelocuriram6n
ljberein tabdre,
dLrpd
cepleaca
2Ode copii?
28. La serbareade inceputde an $colar,se strangin curtea
$colii243de copiide clasele
l-jv.Copiide ctasele
V_VI sunt
cu 60 fiaj mulli. ln curteagcoliiincapcel mult GOO
de
persoane.
Cetepersoanemai pot veni,dupi ce se strangtoti
copiijin curteaScolji?
29. Toti cei 125 de elevide clasaa l _adintr-o
soald,merg
intr-o_lila un gpecLacol.
Eisunrlransportali
cu autocdre
de
cale 50 de tocJri,De c6le aulocareeste nevote,pentru
a
puteafi transportatitoli elevij,in acela$i
timp?
B. pregitire pentru oncursuri
1. Calculati
diferenla
dintre:
a) Sumatuturornumerelorimparede douacifre
9i suma
ruturornumerelor
parededou6cifre.
-aaa
b) Sumatuturornumerelor
de forma
,i sumatuturor
numerelor
defoha.r40

'16

_-.6\ \-eftH"r,,Sg.t
n'*-r-

-,e'\6

concursulEtlclidte invati hatematici


-editia 2014-2015

c) Sumatuturornumerelor
de forma aba 5i sumatuturor
numerelorde forma;d;
d) Sumatuturornumerelor
de forma 400 9i sumatuturor
numerelor
deforma400 cuo cifr6impard.
2. Aflatirezultatul
calculului
S- I, unde:
a)5=999+777+555+333+771
5i T=A88+666+M4+222
b) S: 286+342+545+584 9i I=245+302+505+b44
c)S=232+343+545+656 ri T=L3r+242+444+555
d)5=920+830+740+650 9i f=810+720+630+540
e)S=123+234+345+456 Si I=356+245+134+23
3. a)Calulalisuma
tuturornumerelor
de doudcifre,sarise
cu
cifreimpareegale.
b) Calculati
sumatuturornumerelor
de doudcifre,scrisecu
cifrepareegale.
c) Calculati
sumatuturornumerelor
de dou6cifre,scrisecu
cifreimpare.
d) Calculati
sumatuturornumerelorde
doueclfre,scrise
cifre
pare.
4, Calaulati
sumatuturornumerelor
de trei cifre,carese pot
formafolosind
numaicifrele0j 19i2,
5. Calculati
sumatuturornumerelor
detreicifrediferite,
care
sepotforrna
folosind
numaicifrele
0; 1Si2.
paredetreicifre,carese
6. Calculati
sumatuturornumerelor
potformafolosind
numaicjfrele1Si2.
7. Sumaa cincinumereimpareconsecutive
este525.Aflati
numdruldin
mijloc.

concuEulEu.lidteinvati matemaflc;
- edtlia2014-2015

8. Sumaa trei numerede forma aii


numerete,

este 353. Aflati

9. Calculatj
5= 1+11+111
+2+22+222+3+33+333.
10. Diferenlaa doud numere de c6te trei cifre este
96.
Calculali
ceamaimarevaloare
posibilia sumettor.
11.Sumaa doudnumereeste687.Calculali
ceamai mare
posibilia diferentei
valoare
lor.
12.Surnaa doudnumerede catetreiifreeste897.Calculalj
ceamaimarevaloare
pos'bi16
a diferentei
lor.
13.Sumaa doubnumerede c6tetrei cifreeste561.Calculati
ceamaimic;valoare
posibilb
a diferenlei
lor.
14,Sumaa dou; numereeste816.Calculalj
ceamai micb
posibild
valoare
a diferenlej
lor.
15. Aranjalinumerelede la 1OOla 107in doudgrupe,astfel
inc6tslma numerelordinfiecaregrupi sdfie aceeagi.
16.impatiti numerelede la 43 la 63in treigrupe,asttet
incat
sumanumerelor
dinfiecare
grupdsdfie aceeasi.
17. crupatinumerele
de la 102 la 130in doudgrupe,una
caresa contindnumainumerepare alta care
sd contine
Sj
numai numere impare.Care este grupa in care
suma
numeretor
esteaeamaimare?

,I8

-6-\6

concursulEuclidtelnvati matemattc;
- edtia 2014-201s

18.Esteposibilsegrupatinumerele
de la 102la 132in douS
grupe,astfelinc6t una se contindnumainumerepare 9i
cealaltisi conjindnumainumereimpare9i sumanumerelor
grupSsdfie aceeasi?
dinfiecare
19.Aranjatinumerele100,200,300,400,500,600,700,800,
900 in trei grupe,astfelincat suma numerelordin fiecare
grupes6fie aceeasi,
20, Caredintreurmdtoarele
numerepoatefi sumaa trei
numereconsecutive
impare:120j140;600;360j480?

't9

conculsulEuclidteinvati matematici
- edilia 2014-2015

lll. inmultireaSiimpatirealn concertulO-1OO


A, Exerciliide antrenament
1. Calculati:
a) 1x1 =
b) 1 x2 =
c) lx3 =
d ) lx4 =
e ) lx5 =

f) 1x6=
8) lx7=
h) 1x8 =
i) 1x9 =
j) 1x10=

2. Calculati:
a ) 2x 1=
b ) 2x2 =
c) 2x3 =
d ) 2x4 =
e l 2x5 =

t) 2x6 =
el 2x7 =
h) 2x8=
i) 2x10=
jl 2x9 =

3, Calculati:

20

a) 3 x1 =
b) 3 x2 =
c) 3 x3 =
d ) 3 x4 =
e ) 3x5 =

f)3x6=
d3x7=
h) 3x8 =
i)3x9=
j) 3x10=

4. Calculati:
a ) 4xl=
b l 4x2 =
c) 4x3 =
dJ 4x4 =
e) 4 x5 =

t) 4x6 =
s) 4x7 =
h) 4x8 =
i) 4x9 =
j) axl0=

concursulEuclidteinvati matematic;
-edilia 2014-2015

5. Calculati:
a) 5 xl0 =
b) 5x9 =
c) 5x8 =
d) sx7=
e) 5 x6 =
6. Calculali:
a) 54:6=
b) 48:6=
c) 4216=

f) 5x5=

s )5x 4=
h) 5x3=
i) sx2 =

f) 24:6=

e) 30:6=

h) 12:6=
i) 6:6=
j) 60:6=

7. Calculata:
a) 7017=
b) 63:7=
c) 55:7=
d) 49t7=
el 4t7=

fl 35:7=
cl 2at7=
hl 21:1=
il 1417=
jl t:t=

8. Calculati:
a) 80:8=
b) 72:8=
c) 64:8=
dJ 56:8=
e) 48:8=

f) 40:8=
h) 24:8=

j) e:a=

9. Calculati:
a) 90:9=

f) 45:9=

b) 81:9=
c) 72:9=

hl 27:9=

concursul
Euclid
te lnvaldmarematici
- editia2014-201s
d) 63:9=
e) 54:9=
10. Calculati:
a) 100:10=
b) 90:10=
c) 80:10=
d) 70:10=
e) 60:10=

18:9=
9:9=

fj 50:10=
8) 40:10=
n, 30:10=
i) 20:10=
j) 10:10=

11.a) Scrielinumerele
de doui ori maimaridecat
numerele:7;
12j20j14;40;42;3I.
b)Scrieti
numerele
detreiori maimaridecatnumerele:
8, 13;27;10;23;32.
c)Scrieti
numerele
de patruori maimaridecat
numerele:
6:9; 1\ L2;20:21.
12.a)Scrieti
dublulfieciruiadinnumerele:8;
6;13;40;24.
b)Scrieli
triplulfieciruiadinnumerele:
7j 12;23;30.
jum6tateafiecdruia
13.a)Srieii
dinnumerele:
8) 16;18;2q 24 26;44 46.
b)Scrieli
sfertulfiecdruia
dinnumerele:
4; a; 12;76;2q 24;2g 32; 36; 40.
14,a)Scrieti
numirulrnaimarecu2 decat12.
b)Scrieli
numSruldedoui ori maimaredecat12.
c) Scrielinumirulmeimiccu2 dec6t14.
d) Scrieti
numiruldedoudori maimicdec6t14.
produstrl
15.Scrieti
numerelor
11Si7.
16.Scrietic6tul
numerelor
40Si8.

22

#prru-'-

-,C'\&

cdncursulEu.lldteinvati matmati.e
- edilia2014-2015

17.a)Scrieti
rezultatul
sumeidintreprodusul
numerelor
2 Si
3 Sip r o d u su lnumerelor
2 $i4.
produsuluidintre
b)Scrieti
rezultatul
numdrul
2 !isuma
numerelor
3 Si4.
18. Calcula!i:

a l 2 x l 3 + 7) =
2x3+2x7 =

f)8 x(2 +6 )=
8 x2 +8 x6 =

b )3 x ( 7 + a ) =
3 > <+' 73 x 4 =

e )e x(3 +6 )=
9 x3 +9 x6 =

c )a x ( 6 + 5 ) =
4x6+4x5=

h ) 1 1 x(2 +6 )=
l 1 x2 +1 1 x5 =
i ) 6 x(4 +2 )=
6 x4 +6 '<2 =

e ) 7 x ( 8 + 3 )=

j ) e x (3+ 2 )=
9 x3 +9 '<2 =

19.Calculati:
a )( 3 + 4 ) x 6=
3x6+4x6=

f)(3 +8 )x1 0 =
3 x1 0 +8 x1 0 =

b ) ( a + 5 ) x 3=

c )(4+6)x s=
4 .5 + b /5 =

n )( 7+ : ) , . e=
7 t<9+3t<9=

Concursul
Eu.lidtelnvatl matematic;
- edltla2014-2015

d) ( 8+1 ) xl I =

i) (6+l)x4=

8 xl1 +1 x1 1=

6x4+1x4=

e )( 2+ 5 ) x4 =
2x4+5x4=
20.calculali:
a )2 x ( 3 - l ) =
2 x 3- 2 x l =

5x8-5x3=

b )3 x ( 4 2 ) =

s )6x(s- 2)=

c) 4 x( 6 3)=

h)8x(4-3)=

4 x6 - 4 x3 =

8x4-8x3=

d ) 5x( 1 0 - 5 )=
5 xl0 - 5 x5 =

i)11x(8-5)=

e)7x(8-a)=
'7x8-7x4=

j )8 x(e 6 ) =
8 x9 -8 x6 =

21.Calculati:
a ) ( 6 - a ) x 3=
6x3-4x3=
b)17 3)x2=
1x2 3x2=

24

1lx8-11x6=

r)(1 1 -2 )x4 =
ltx4-2x4 =

=
s)(r-sJx3
7x3-5x3=

*"*'"'"'"''",
:"#;1i:;:1il:
--{\4p
c )( 8- 5) ' 3 =
8 x 3- 5 x3 =

d)(6 -2 )xs=

h )(8 6 )x7 =
8 x7 6 x'7=

6x5-2x5=

i )(4 -4 )xr0 =
4 xl 0 *4 x1 0 =

e ) ( 7- 4 ] x 6 =
7t6-4x6=

(5 -2 )x7 =
5 x7-2 x'7 =

22,Calculati:
al 2 x 1 3+ 5 ) - 2 x3 -2 x 5 =
b ) 3 x ( 5+ 6 ) - 3 x5 -3 x6 =
. )4 x ( 5 + 6 ) - 4 x 6 -4 x3 =
d ) 1 0x ( 7 + 1 ) - 10x 7 - 1 0x I =
e ) l 1 x ( 3 + 4 ) - IIx3 -I1 x4 =
r)3 x ( 2+ 1 ) - 3 x2 -3 x'7
s ) 5x ( 1+ 4 ) - s x 1 - 5 x 4 =
h ) 6 x ( 7 + 0 ) - 6 x7-6 x0 =
i)1 x( 2 + 8 ) - 1 x2 - l x 8 =
j)7 x ( 5 + 3 ) - 7 x 5 -7 x3 =
23.calculati:
a)16+4)t2=
b ) ( 8 + 2 )r 5=

e ) ( 2+ 1 o )

c ) ( 6 + 9 ) : 3=

h )(3+ 1 3 )'a-

f)(8 +7 ):

concursulEuclldteinvatematenatici
- edtia 2014-2015

d ) (2+ 1 0 ) :a=
e )( 3 +8 ):l=l

i )(l s +3):e=
j )(r1+i ):2=

24.Calculati:
a)(9-3):6=
b ) ( 1 8 3 ) :s =

f)(l a-a):s=
- 2):9=
120

c) (2 0 - l s) :s=
d ) \2 4 - a ) :a =
e ) 1 2 61 2 ) .7=

h)(24-13):11=
i )(36 1l ):5=
l )(4s- 1s ): l 0 =

25.Calculati:
a) 2x3 ><4 =
b) l x5x7 =
c) 10 x2 x4 =
dl '7x3 x2 =
e) 8 x2 x4 =

f)3x5x2=
8)6x 4x I =
hl'l x2x4 =
i)2x5x4=
j) 6x2x 4 =

26.Calculati:
a) 1 0 x3 x 7 21x10=
bl2 x5 x9 - 45x2 =
c) 3 x2 ><8 - 24><2=
d ) l1 x 2 x 3 - 6 x 1l =
el2 x6 x5 - 3 0 x2=
27. Calculali:
al2 x3 x4 4x5 =
h ) 7 x2 x3 - 6 x3=
c) 2 x8 x 2 - 5 x6 =
d) 4x 4x2 - 3 x l =
e) 3 x3 x6 - 1 0 x5--

26

fl5x3x2-5'< 6 =
d7 x2x2 4x ' 7 =
h)5xlx8 8x 5 =
il4x3x2-2x3x 4 =
i)7 x3x2-3x7 x 2 =

f)7x3x3 9x6=
d7x2x4-4><5=
h)8x2x4-7x8=
i|9 x2'<3- 5x9 =
j) 4x2xs 6x6=

.-c\6

concursulEuclldteinvaF matematicl
-edtia 2014-2015

28.Calculati:
a )8:2:4=
f)40:2:s=
b)16:8r2-8)53:7:3=
c) 27t313=
h)81:9:3=
d ) 3 0 :2:3=
i)90:3:10=
j)80:8:s=
e ) 6 0 :10 :2=
29.Calculati:
a ) 4 0 :( 20 :4) =

f)30

(ro:z)=

b)6 3 :1 2 7 :3 )= d42 l t 2 : 2 )=
c i 49 :\1 4 t2) =

h) 48 : ( 2 a : 3=)

d ) 8 0 :( 16 :2) =

i)60 (3 0 :1 0 )=

e ) 6 0 r ( 3 6 :6) =

i)90 1 2 7 :3 )=

30.Calculati:
a)60:2+50:5= f) 4917+2515=
b)48:2+56:7= d 2416+2015=
d) 56:7+3214=
e) 64:8+36:6=
31.Calculatri:
a)72:9-18:6=
b J6 0 :6- 2 5 :5=

h)66:11+70:10=
i) AO:4+27
:3=

f)100:10-63:9=
d60.3-4917=
hl8414 2at2=

d ) 63 :9- 8 :4=
j) 99:9 12:3=

32.Calculati:
aJ22x4-8'<10=
h) 4A6 24:4=

f) 60:3-4x 3=
d72ta 2x 4=

W-ra'-

Concursul
Eu.lidteinvatematematici
- edilia2014-2015

c)30x 3 -5O:5=
d) 6 0 :2- 2 5 :5=
el4A,2-2012=

h)66:3-s x 4=
i)50:5-2x 3=
j)48:2-3xs=

33.Calculati:
a ) ( 6 +2 ) xl0 7x5=

0(24+26):s+(1 6 + 1 4 ): 1 0 =

b) ( s+3 ) x 8-ax 6 =

E )(12-42).6+ (3 8 -t 4 ): 6 =

c) ( 8 - 3 ) x9 - 8x5 =

h)(48 38):2 + (s 9 le ): 4 :

d ) ( 7 +3 ) xs-11x4=

t(12-42):6+ (6 5 -rs ): s =
j) (2s+12):8 + (4 8 -3 6 ): 6 =

e) ( 2 + 9 ) x3 + 7x 4 =

34.lntr-olasd
sunt9 fete$idedouSori maimuttlbdieli.
Aflatic6libiielisuntinclas5.
35,lntr-obibliotecd
sunt22decdrtri
de matematicS
Side
patruorimaimultec54ideliterature.
Cetecertisuntintotal
in bibliotecd?
36,Doifraliauverstele
de8 ani$j4 ani.Mamaaredetreiori
sumavArstelor
fratilor,iarLaLSl
estecu4 animaimareca
mama.AflatjsLlma
verstelor
tuturormembrilor
familiei.
37.Doi{raligemeni
auimpreuna
.LO
ani.Aflalivarsta
fiecdruiadintreei. Pestec6tianivor aveaimpreund20de
a n i?
38.Scrietic6tuldintreprodusulnumerelor5 Si4 Sidiferenla
lor.
39.Scrietri
sumadintrecatulnumerelor
8 Si4 9i produsul
n u m e r e lo r 4S i6.

28

concursulEuclidtlnvaia matematici
-edilia 2014,2015

40. Scrielidiferentadintre produsulnumerelor7 Si 8 Si


produsul
numerelor
5 Si5.
41.Scrietri
c6tuldintreprodusul
numerelor
7 Si8 Siprodusul
numerelor
2 Si4.
42. Scrietinumdrul8 ca produsde doi factori.Gdsilitoate
posibilitdlile.
43. Scrietinumdrul5 ca produsde trei factoridiferili. Existb
maimulteposibilitdti?
produsultuturor numerelorimparecuprinse
44. Calculati
intre 2 9i8.
45. Calculati
sumatuturorproduselor
de cetedouenumere
paredeo cifr6.
45. Calculati
diferenta
dintreprodusul
celormai maridoud
produsul
celormai micidouS
nLrmere
imparede o cifri 9i
numereimparedeo cifra,
47.scr;etinumdrul5 ca rezultat
al impS(iriia dou5numere,
in cincifeluridiferite.
48. Scrietinumarul24 ca pfodusde catedou; numere,
in
patrufeluridiferite.
49.Careesteultimacifr6a numdrului
1 x 2 x3 x4 x5 x 6x7x8x9x 10?

*
-r1-mp*#wqrfrh

'*,,'",..",.,
$/rE'---::ffi ;;iil:iif
50.Careesteultimacifr6a numdrului
7x2 +7 x2 x3+1x2x3x4+1x2x 3x4x5+ 1 x2 x 3 x 4 x S x 6
+1 x2 x 3 x 4x 5x 5x 7+1x2x 3x4x 5x 6x 7 x 8 ?

B.Pregitire pentru concurcurl


1. Or8anizati
numerelede la 1 la 9 in doudgrupe,astfetincet
produsutnumerelordintr-oSrupase fie numdr par, iar
produsul
numerelor
dina douagrupdsdfie num;rimpar.
2. AflalitermenulnecunoscLlt
dinurm6toarele
egalitati:
a ) d x9 +1 8 =81
f)375 5xd=35 0
b )a \( '7 + 2) =90
B )j xa +184= 2 3 3
=
77
c) Il xa
hl5xa+200=2 5 0
d ) a x5 +2 5 =75
i)3xa-25 = 2
=176
e 1 2 0 0 - 4 ><
a
i)81- 4xa = I
3. Dai la triplulunuinumdradunbm27,obtrjnem
numdrul
36.Aflatinumdruldat.
4. Sumadintreun numdr,dubluls6ugi triplulsiu este36.
Aflatinumerul.
5. GSsitiun num6r,stiindcd, dacdadunjm la triplulseu
num6rul
75,oblinemnumerul
90.
6.Aflaliunnumdrcare,inmultitcu S 9iadunatcu 80,dd 175.
7.Jumdtatea
unuinumir mdritacu 1G,d538.Aflatinum6rul.

30

ffis*$'['qd-r-

Concu6ulEuclldteinvalt matemati.e
-edilia 2014-201s

8. intr-olivadA
infloregte
in primazi un mer,in a douazi de
doudori maimultidec6tin prima,in a treiade doudorj maj
multidec6tina douaSia9amaideparte.
a)CSlimeriauinfloritina treiazi?
b)C6limeriauinfloritinprimelepatruzilein total?
c)Cetimeriinflorescin
ziuaa cincea
9ia Sasea?
d)Tna cataziinfloresc
optmeri?
e) Dup6cetezilevorfi infloriticelputin20de meri?
9. loanai9i propunecain fiecarezi de vacanldsArezolveun
numdrde probleme
egalcu numdrulde probleme
rezolvate
in ziua precedentS.
Vacantaare 7 zile iar loanaare de
rezolvat
250 de probleme.
Careestecel mai mic numerde
probleme
cu caretrebuiesdinceapS
ln primazi,pentrua fi
sigurdc; terminA
problemele?
de rezolvat
10. Aflali numerele aSi D care verificE egalitatea
posibilititile .
2, a L - lo .
Gbs4itoate
11. O pr;jitur6cost64 lei, iar un succost63 lei. Cateprdjituri
$i cate sucuri se pot cumpdracu 120 lei? c5sitritoate
posibilitdtile.
Seaccepuii situatiile
in caresecump;rjnumai
prbjituri
saunumaisucuri.
12. O cartecostd8 leiSiun caietcost;4lei.C6tec;rti Sicete
caietese pot umpiracu 200 lei? G;siti toate posibilitStile.
5e acceptd$i situatiilein care se cumpar6numaic54i sau
numatcatete.
13.Sumaa trei numereeste55.Aflatinumerele,
Stiindcd al
doileaestede trei ori mai maredec6tprimul,iar al treilea
estecu 15maimicdecatal doilea.

-{-\6FffiftPfrtrru

#-r'3ais;;l;;.y," r"*u'"*.",u
14.Sumaa patrunumereeste120.Aflati numerele,Stiindc6
al patrulea
esiejumdtatedin al treilea,al treileaestede trei
ori mai micdecatal doilea,iar primulestecu 10 mai mare
decatal patrulea.
15. Cetula doud numereeste 6. Aflati cele doud numere,
Stiindcdsumalor este49.

lV. Numerelenaturalede la 0 la 1000000


A. Exer.iliide antrenament
1.Scrieticu
cifrenumerele:
a) zecemiitreisute
suteopt
b) patruzeci
Si cincide mii doi
patruzeci9i
opt
c)gaizecide
miidouisutedoi
d) cincisprezece
mii patrusuteunu
sutenoudzeci$i$ase
e) o sutdde mii cinizeci
sute
2. Scrieticu
literenumerele:
a) 12s00
f) 163421
b)7432o7
a) 632104
c)518348
h)98502
d)63204
i) 23744
j)419525
e)4813s

32

f) treizecide mii $ase


g) doue sute de mii
h) cincisutede mii
j)Saisprezece
miidoud
j) treizecide mii gase

concu*urEucridteinva*m",".",*---6\ ffi,
..-q#J

-edrtia2014.201s

potrivit
3. Completali
cu rdspunsul
a)Cifrazecilor
numerului
128512este...
b) ln numdrul
208415,cifra4 reprezinti
cifra...
c) Ciframiilordinnum;rul57213este...
d)Cifrazecilor
demii dinnumirul28713este...
e) Cifrasutelordemii dinnumErul
417815este...
4. Completatritabelul
dupdmodelulprimeilinii.

Nu m a r

Cifra
Cifra Cifra
cifra
cifra
suretor zecilor miilor sutelor zecilor unitdtrilor
de mii de mii

123 504
27 Ala
751207
841302
18 207
231422
108512
1474
2 073

45 222

5. Completali
cuincetreinumere:
$irurile
a )4 55 7 ;455 8 ;4559;...
b) 121O1;121,O3;12
105;...
c) 11100;11 110;11120;...
d) 5 000;5 100;5 200j...
e) 10000;11000;12000;...

sp#

&-/ts=

.",".",.,
j:,*,,
:.J;,j:i:;:rx

6. Scrielivecinii
fiecSruia
dintrenumerele:
a) 12108
f)49 501
b) 3s 47s
d 23 634
c)46519
h) 123508
d) 7s3123 i) 20s01
eJ12421O j) 653128
7. Scrielinumerele
corespunzStoare
cerjn!elor:
a) NumSrul
carearesuccesorul
123514este...
b) Num;nllcarearepredecesorul
238714este...
c) Num;rulcarearecifrazecilor
O$iestecelmaiapropiat
de
23518este...
d) Numdrul
carearecifraunitdtjlor
O 5iestece maiapropjat
de 218513este...
8, Srietiin
ordinecresc;toare
numerele:
72 3OL;40 5OO;6372O1;I45 30O;3735O4;2360I Ig j6I;
2O2513; IIl 573t63 512.
9. Scrietiin
ordinedescrescdtoare
numerele:
1 7a\ 23 512;45 7Oi; 63 233;49 513;63't rBI; 272 348;
100001;23617;507151.
10.Comparali
numerele
potrivite.
ti scrietisemnele
a) 18501Si23604 f) 20001$i20O1O
b) 23 180si 45 306 e) 18060$j t8 600
cl532715i53721 h) 12345Si1324s
d) 684029i 68400 i) 27 SOrSi27 SIO
j) 63 123S'63 120
e) 187009i 1 870
11.Scrieti
parecuprinseintre
numerele
12345Si123G3.
12.Scrieti
numerele
imparecuprinse
intre11514Si1L 526.

34

-,5\&

con.ursulEuclidtelnvati matmati.;
- edltia 2014-2015

13.a)Scrieji
celmaimicnumArde patrucjfrediferite.
b)Scrieti
celmaimarenumarde patrucifre.
c) Scrieti
celmaimarenumdrdecincicifre.
d) Scrieti
celmaimarenum6rpar,de cincicifre,scriscu cifre
diferite.
e)Scrieti
celmaimicnumdrimpar,scriscugasecifrediferite.
f) Scrielicel mai marenumdrde tasecifre,scflsnumatcu
cifrepare.
14.Rotunjiti
la zeciurmAtoarele
numerei18501;231417j
17508j9 659;85 173;93 274t !01 5O3;74 6!5; 23 603,
r73209.
15.Rotunjili
la mii urmitoarele
numerei18501;231417;
17s08j9 659;85173;93274;10!503.

B. Exercitilde concurs
1. Sedaucifrelei2j 0;5;7;4,
a) Scrietitoatenumerele
de cincicifrediferite,carese pot
formafolosind
numalcifreledate.
b) Scrieticel mai marenumdrde patru clfre diferite,carese
poateformafolosind
numaicifrele
date.
c) Scrietitoate numerelede patru cifre diferite,carese pot
formafolosind
numaicifreledate.
d) Scrietitoate numerelede maximtrei cifre, care se pot
formafolosind
numaicifreledate.

,ilq",-.'-*
-,c\@h"Fs*f,

Concursul
EuclidteTnvai;matehati.;
- editia2014-2015

2.Sedaucifrele:
1;2; 3; 4; 5i 6.
a) Scrietitoatenumerelede $asecifre diferite,careincepcu
cifra6 tise termindcu cifra1.
b) Scrielitoate numerelede $asecifre diferite,careconlin
secvenlade cifre123in aceastdordine.
c) Scrietitoate numerelede patru cifre diferite,care sunt

3.scrietitoate
numerele
de patrucifre,careausumacifrelor
35.
4. Scrielitoatenumerelede patrucifre,careau sumacifrelor
5.
5. Un num6rde cincicifre,are sumacifrelor45. Careeste
sumaifrelor
succesorului
sdu?
6. Determinali
un numSrde patrucifre,careare ciframiilor
egaldcu dublulcifreisutelor,cifrasuteloregal6cu dublul
cifreizecilor,cifrazeciloregal;cu dublulcifreiunitelilor.
7. Aflati catenlmere de patru cifre,au cifra miilor egalScu
de5 oricifraunitatilor.
8. Determinatitoete numerelede patru cifre,careau cifra
miiloregal;cu de 5 ori cifraunitatilor9i sumadintrecifra
miilorti cifraunitatilor
egalScu sumadintrecifrasutelorSi
cifrazecilor.
9, Determinati
cel mai mic numdrimpar,de cincicifre
distincte,carearesumacifrelor24.

36

concursul
Eu.lidtelnvaFmatemartcl
- editia2014-201s

10. Determinati
cel mai mare numir par, de cinci cifre
distincte,carearesumacifrelor40.

V. AdunareaFiscidereanumerelorde la 0la 10000

A, Exerciliide antrenament
1. Calculati:
al3747+r235=
b)6 500+3401=
c)2aO3+6742=
d) 5 231+4353=
e)7 305+1421.=

f)3721-7a64=
Cl2013 L977=
h)4 230 1988=
i) 6 532-5 454=
i 3 427-3 32o=

2. Calculali:
a)2a72+1749
-3 O74=
b)6 750-5 432+1821=
c )201 3 - 1 0 8 4 +3523=
d) 6 210 4 358+5957=
e )9 9 9 9 - 8 96 0 +2
473=

t)6733 2 432-7 A s 3 =
d7 A 4A -5732 1 9 3 2 =
hl9 794-2342-5 425=
t l6 y t o

4 523- 26 t 5 =

j)6s76-1973 2 347=

3. Calculati:
a) 3 423+1,A47+2 O73= f) 3 201+4s06 6 903=
g)4130+2748 5 000=
b) 2 723+2a4A+2963=
c) 1848+1753+1965= h) 5 235+176s-6400=
d) 2 178+1863+1654= i) 6 393+2401 7 208=
e)6153+1001+1024= j)7 224+1A06-6274=
4. M;riti cu 2 048urmdtoarele
numere:171q2 315;62aO;
S 343;4 373; 2 675: 3 543)4 52, 1 969; 2 OL3.

concursulEuclidteinvatl matematice
- edilia2014-2015

5. Micaorati
cu 1 849urmStoarele
numere:
6 523;4 712;
5 230;7 74O;a 997; 9 654; 1 957;3 7I5; 4 629;2 OI3.
6. Adunati
sumanumerelor
4 123Si2 3S4cu numdrul
3 145.
7. Micsoratri
sumanumerelor
6 1509i 1 423 cu numdrul2
405.
8. M;rili diferenla
numerelor
3654Si2347cu
numbrul
1407.
9. Micsoratisuma numerelor4 357 9i 2 69Acu diferenia
numerelor
6 5739i4 987.
10. DacedescSzutul
este6 513 Sidiferentaeste3 748,care
estescEzdtorul?
11. Dacd sumaa doudnumereeste4 507 9i unuldintre
termenieste1 747,careestecelSlaltiermen?
12. DupAce micsorSm
cu 1 654un numdr,oblinem6 345.
Careeranumdrul
inilial?
13.Dupdce md.imcu 2 315un num;r,oblinem4 639.Care
eranumSrulinitial?
14,intr-o livaddsunt 2 743 meri Sicu 1 9G5mai putini peri.
Calipomisuntinlivadi?
15.Untermenal aduniri'este2 315,iarceldlalt
estecu
1 805maimic.Aflatisumacelordoitermeni.
15.Aflatisumaa treinumere,
gtiindcdprimulnumbreste

38

Concursul
Eu.lldtinvat! matematici
-ditia 2014-2015

2 475,al doileaeste cu 1 230 mai mic dec6tprimul,iar


treileaestecu875maimaredec5tal doilea.
17.Aflatitermenulnecunoscut
din egalitilile:
a)a-1A75=3642
tl,3750+a =3964
b)o+24'13=5602 d a-2784 = 5635

c)3543+a = 6503

h )6 5 4 2 -a =3 2 42

dl6208-a=4216
e)a+1675=2328

1)a+1969=200+
)) 724'l a = 6208

18.O fermdproduceintr-o zi 2 174litri de laptedevac; 9i


3 408 litri de laptede oaie.ln ziuaurmdtoareproduce2 986
litride laptedevacdti 1947litridelaptedeoaie.
a) catrilitri de lapte de vacda produsin total in cele doud
zile?
b)C6lilitridelaptedeoaiea produsin
totalinceledouA
zile?
produs
c) Catilitride laptea
in rotalin celedouSzile?
d)Tnce2ia produsmaimultilitride lapte9icuc5ti?
19.Careestediferentadintresumanumerelor1 675Si2 503
lor?
Sidiferenta
20, Aflati suma a trei numereconsecutive,
$tiind c6 unul
dintreeleeste2 305.Gesititoate
posibiljtilile.
21. Aflaii sumaa trei numereimpareconsecutive,
Stiindcd
unuldintreeleeste1 975.Gdsilitoate
posibilitdtile.
22. Aflati sumaa patru numerepare consecutive,
Stiindc5
unuldintre
posibilit5lile_
eleeste2 012.Gdsititoate
23.sumaa patrunumereeste3 278.Fiecare
dintrenumere
semSre9te
cu 1001,Careestenouasum;a numerelor?

Eucdtnn*limatemtici
#-/-a-conctrsur
24. Sumaa cincinumereeste 6 358, Fiecarenumbrse
mic$oreazd
cu 564.Aflatinouasumba numerelor.
25.Sumaa patrunumereeste5 748.Doui dintrenumerese
meresccu 2 014,iar celelalte
dou; se micaoreazS
cu 1045.
AflalinouasumEnumerelor.
26. Sumaunor numereeste4 765. Din sumdse Sterge
numerul
637.Careestenouasumda numerelor?
27, Sumaunor numereeste 8 725. Din sumSse gterg
numerele
1 235gi642,Careestenouasumda numerelor?

625+626+627+628+629+630+63
1+632+633
Ce termeni trebuie $terti din sum6,astfelincat rezultatul
adundrii
sefie u1 254maimicdec6trezultatul
inilial?
29.5ed; suma:
71I+7 12+713+714+7t5+7 t6+777+778+719+720.
In fa tac6r uinumS rtrebuie
schimbatse mnduin
l " + " in " "
astfelincat rezultatulsumeisd se micAoreze
cu 1434?
30.
Seddnumdrul
N=9999 1234-s7O 423-23t l2O 672.
ln fatac;rui termentrebuieschimbat
semnuld
astfelincatvaloareanumdrului/Vsdfie maimarecu 846?

40

-,6\6

Con.ofsulEu.lidteinvatematematici
- edifa 2014-2015

B. Pregitire pentru concursurl

1.Seddsuma5=100+101+102+.....+125.
a)Celitermeni
aresumaS?
grupe
b) Cate
de c6te doi termenj putem forma cu toli
termeniisumeit folosindu-i
o sjngurd
datd?
c) Calcufali100+125j101+724;702+123.
d)Aflativaloarea
luiS.
e) CetermentrebuieStersdin sumat astfelinc6t valoarea
luiSs5scadd
cu238?
2. Sed5sumaI=250+251+253+.....+275.
a)Calculatrivaloarea
lui f
b) in fata cbruitermentrebuieschimbat
semnuldin,,+,,in
" " astfelincatvaloarea
lui fsA scad;cu 512?
c) Putemschimba
un singursemndin "+" in " ,, astfelinc6t
valoarea
lui Isd scad;cu560?
3. Sedaunumerele:
A=310+311+....+344+345
Si B=2IO+211+....+244+245
a)Caredintrenumerele,4
SiEaumaimullitermeni?
b)Careestevaloarea
diferenlejA
-B?
4. Sedaunumerele:
A=180+181+....+210+211
9i 8=179+180+....+209+210.
a)Caredintrenumerele,4
9iBaremaimultitermeni?
b) Careestevaloareadiferentrei/ 8?
5. Grupatinumerele21O;211;212 ....245
fn doudgrupe,
astfelinc5t
sumanumerelor
grupds6fie eceeasi.
dinfiecare

-x-l-mF*Sg,{,t*^

con.ufsulEuclldteinva$ matematicd
- edtia 2014-2015

6. Sedi numdrul
S=101+103+105+....+129.
a)Careesteparitatea
numdruluiS?
b) Expliati
de ce,oricumam schimba
semnedin "+" in "
valoarea
sumeiS nu poatedeveniegalS
cu0.

iz
$
7. Sumaa zecenumerede catetrei cifre este1044.Explicatri
de ce printrecelezecenumere,existScel putindoudnumere
egale.
8. Sumaa zecenumereimparede catetrei cifre este1098.
Explicatidece printecelezecenumere,existScel putrindoue
numereegale,
9. Calculati
sumatuturoanumerelor
de patrucifre,carese
scriufolosind
numaicifrele19i0.
10. Calculatisumatuturor numerelorde patru cifre,carese
scriufolosind
numaicifrele
1Si2.

42

-,C'\&

concursulEuclidtinvaF matematic;
-edtia 2014-201s

Vl. UnitSlide misuri


A. Exetciliide antrenamenr

1. Alegetidintre unitSlilede misurSde mai jos pe cea


potrivitd
pentrulungime:
a)secundeb)metri c) kilogram d) litri
2. Alegetidintreunitatllede misurSde mai jos pe cea
potrivitSpentrugreutate:
a)secunde b) metri c) kilogram d) litr
3. Alegetidintre unitdlilede masurl de mai jos pe cea
potrivitd
pentrutimp:
a)secunde b) metri c) kllogram d) lttri
4. Calculati:
a)280m+450m=
b)621m.89m=
cl735n+2347tn=
d)638m+4736m=
e)982m+85m=

f) 5547m-3250m=
g)7347m-2013m=
h) 22f4n -1717m=
i) 650m-25m=
j) 475m-305m=

5. O sfoar6de 14 metrisetaiein bucalide cate2 metri.Cete


buc6tise
obtln?C6tetdieturiaufostnecesare?
6. Pe o stradi de 2000de metri se planteazicopacidin 10
metriln 10 metri,de o parte$i de cealaltia str;zii.primul
copacseaflSintr-uncap;t al strizii. CAI|copacis-auplantat?

43

Concorsul
Euclidteinvati matematici
-edilia 2014-201s

7. Un elevare de parcurspani la 5coal5,


un drumde 2 km.
Catikm parcurge
pe drumuldintre
elevulintr-o
sdptdm6ne,
(Sdpt6mana
casiSiScoalS?
seconsideri
decinizile)
8. Din 20 m de mdtaseputem croi 4 rochji.C6tl metri de
mStase
pentru10rochii?
suntnecesari
parcurge
9. Un cdlStor
un drumin trei zile.Tnprimazi merge
25 km, ceeace reprezinti un sfert din drum.Tna doua zi
merge37km.Catikmparcurge
in ultimazi?

10. Calculati:
a)2O0O
I -47a1=
b)1080/
+ 576l-368/ =
c)l'748t
-....t:893t
d)....t 6s0t=2348t
e)....1+ll2ll= 43671

r)2347
I + ....1= 6478l
t7 6 6 -....1=745t
t
h J4 0 l .2:....1
i )....t
x3 = 63/
j) 187sl - ....1= 2531
+ 6781

11. Dintr-unrezervorde 10001 de motorind,se v5nd in


primazi 2781,in a douazi cu 101I maimult,jarin a treiazi
restul.Catilitridemotorind
s-auv6ndutin a treiazi?
12.O cantitate
de 54/ de apdseimbuteliaz6
in bidoane
de
6/ . Catebidoane
suntnecesare?
13.Lao petrecerese consum68 sticlede cetedoi litri de suc.
C6tilitridesucs-auconsumat
la petrecere?
14. Fiecarecopildintr-oclas: beao jumStatede litru de ap6
intr-o zi de $coal6.Dacdin clasbsunt 24 de copii,aflaticati
litrideap; consumS
eiintr-ozi de9coa15.

44

,6\6

Concu6ulEuclidtetnva$ matemati.S
- edt ia2014- 20 1 s

15.Un baxde apeplatbare 6 sticlede c6teo jumStatede


litru.Cetrilitride
ap; areun bax?
16,Un baxdesucarecate6 sticlede un litrutijumitate.Cati
litridesucareun bax?
17. Un om consumd
4 sticlede o jumitatede litru de apd
intr-ozi.CAtilitrideapAconsumA
in doudzile?
18.Un c6inebeao jumdtatede litrude apdpe zi.C6lilitride
apebeain patruzile?
19.Dintr-un
butoide vin sescotin primazi 10/, in a douazi
de doubori maimullidecatinprima,iarin a treiazi dedoui
ori mai multidecatin a doua.Dacdbutoiulate LzOl, afla\i
c6tilit devinaur;masdupdceletreizile.
20.Completati
enunlurilel
a)o zi are.....ore
c) un minutare.,,,,secunde
b) o ordare.....minute d)o septimaniare.....zile
21. un elev de clasaa lll-a invata4 ore pe zi, de luni p6n5
vineri.AflaticeteoreinvalSintr-os5pt6man5.
22.O ori de cursare50de minute,iarpauzaestede5
minute.Dac;un elevare5 oreintr-ozi, aflaticateminutest;
la scoalS.
23. L,nelevparcurge
drumulde acasdp6n6la 9coald
in 20
minute,iarla $coal6
sta4 ore.Aflatic6teminutelipseste
de
acas6
elevulintr-o
zi detcoali.

$-r'-d'-

*,1,
.,*-.,,",
:1il$i:r.lxi"

24.loanaareunfratecu 7 animaimic,Dacdloanaare10ani,
aflalic6lianiarefrateleei.
25. Doifrati gemeniau impreund16 ani.Aflalic6tiani are
fiecare.
26. Mama9i tatSlau impreuna61 de ani.Celianivor avea
impreund
peste2 ani?
27. Bunicaaducede la pialS2kgde rotii, 1kgde castraveti
9j
un pepene
de 3kg.Catekgauin totaltoatecump6riturile?
28. Din 8kg de castraveliiese un borcande murdturi.Cate
borcanede muraturiseobtindin 4okgde castraveti?
29.1kgde rosiicoste2lei, unulde castravetri
costd3lei, iar
unul de ardeicostd4 lei. Cet cost62kg de rotii, 2kg de
castraveliSiojumitate
dekgdeardei?
30.O cartecostd15leiSiuncaietcosta4lei. Cetileicostd10
cartiSi10caiete?

B. Pregitire pentru concursuri


1. Dintr-unsacde 5kgde sare,jumatatese folosestepentru
murdturiSio treimedinrestpentrum6ncare.
C6tekgde sare
rdmanin sac?
2. Un c5l;torparcurge
un drumde 24 de km in 3 zjle,astfel:
in primazi parcurge
jumbtate,
jumdtate
in a douazi parcurge
*

46

-{_\e{"#fu{rMi_

-5\6

con.u6ul Euclldteinv.te marematici


-ditia 2014-2015

din ceta parcurs


in primaSiin a treiazi parcurge
restul.C6!i
kma parcursin
a treiazi?
3, Treifratiauimpreune
12ani.Fiecare
dintreei a! maimult
de un an 9i toti au varsteleexprimateprin numereintregi.
Aflativ6rstafieceruia.GSsititoateposibilitdlile.
4. O livadeare10randuride pomi.Fiecare
r6ndare120m,iar
pomiisuntplantatidin 3 in 3m. DacEjum6tatedin randuri
suntplantatecu meriSijumatatecu peri,aflatic6timeri9i
catiperisuntinlivadi.
5. Pentruconfedionareaunei bluze sunt necesari3m de
material,
iar pentruo fustdsunt necesari
4m de material.
Aflali cStebluze9i catefustese pot confeclionadin 20mde
material, f5r5 sd rdmane pierderi. GSsiti toate
posibilitatile.(Se
admite 9i cazulin care se confeclioneaza
numaibluzesaunumaifuste).
6. Un kg de merecostS5 lei ti un G de perecost; 6 lei. Cete
kg de mere Sicate kg de perese pot cumpSracu 60 de lei,
fird a se primi rest?G6sititoate posibilitetile.(se
admiteSi
cazulincaresecump5rS
numaimeresaunumaipere).
7. Orarulunuielevarat6astfel:de luni pani miercuriarec6te
5 ore,joi Sivineriare 4 ore. Drumuldus-intorsintre casdSi
9coaldliia in fiecarezi cAteo jumStatede ora.AflaticSteore
petrece
elevullaScoale
9ipedrum,intr-osEptimane.
8. MoSCrdciunst6in fiecarecas; 5 minute.ln catecaseintr6
MoSCreciun
in 2 ore?

concorsulEuclidteinvalSmatematicE
- edilia2014-2015

9. Intr-ocurtesunt4 brazi,asezatiin
liniidin5 in Sm.Fantana
se afldpeaceeasi
liniecu brazii,
la 6min fatdde primulbrad.
BuniculundSfiecarebradcu o gileatbde ap69i poates6
ducd doud g6leti la un drum. Aftali c6ti metri parcurge
pentrua udatoti brazjigia seintoarce
bunicul,
lafant6ne.
10. Pentrua vopsiun peretesunt necesari6,/de vopsea.De
cati litri de vopseaeste nevoie pentru a vopsi in doud
straturi,toli peretiiuneicase?

V . Notiuni de geometrie
A. Exerciliide antrenament
1. Desenatio
dreaptiti unsegment
dedreaptd.
2. Desenalio dreapt6,un punctin exterioruldrepteipe care
il notdmcuA Siun punctpedreaptd,
pecareilnotim cuB.
3. Desenatio
linlefr6nt;inchis6,
formatddin6 segmente.
4. Desehati
untriunghi,un
p6tratgiundreptunghi.
5. Desenatri
dou; dreptecarese interseteaz;
intr un punct.
6. Un patratare perimentrulde 20cm.
Aflatilungimea
p;tratuluiSidesenati
t.
7. Un dreptunghi
are lungimea
de 4cm Si ldtimeade 3cm.
perimetrul
Calculali
dreptunghiului
sidesena!i_1.

4A

f6enfo-'-

-,f\6

concursulEu.lidteinvat; matemattci
- edilia 2014-2015

8. L,ntriunghiare
laturile
de3 cm,4cmSiscm.
perimetrul
Calculati
triunghiului.
9. Cetepatratesuntln figurd?

10.Catep;tratesuntln figurS?

11.CatetriunghiurisuntTn
figuri?

12.Tmp64iti
unpitratln 15pdtrateegale.

.-u-'t-mffin**rft

"*,,."*''",,",
$-r,-D--t-- !i|1;;i;;",;x;"
X3.Un dreptunghi
cu lungima
de 3cm9j ldlimeade 2cmse
imparte in 6 pStrate. Realizatiun desen corespunzdtor
perimetrul
textuluigicalculati
unuipdtrat.
14. Un triunghicu toate laturileegaleare perimetrulde
12cm-Caticmareo latur;a triunghiului?
15. Din 8 patrate cu latura de 1cm, se formeazd un
dreptunghi.
perimetrul
Calculati
dreptunghiului.
G6silitoate
posibilitdtile.

B. Pregitire pentru concursuri


1. Un dreptunghi
are perimetrul
de 8cm.Aflatilungimea
Si
gtiind
lSIimea,
c5suntexprimate
prinnumerenaturale.
Gisiti
toateposibilitdtile.
2. Untriunghiare
perimetrul
de gcm.Aflatri
lungimile
aaturilor
sale,Stiinde sunt exprimateprin numerenaturaleSi cd
sumaoricdror
doudlungimide laturitrebuiesdfie maimare
ddecata treia.Gdsiti
toateposibilitdlile.
3. imparlili un pdtratin 6 pdtratecaresd nu se suprapuna
dars5acopere
completpdtratuj.
4. Undreptunghi
areperimetrul
de4ocmSilungimea
de4 ori
maimaredec6tlSIimea.
Aflaliperimetrul
dreptunghiujui.
5. Jum;tatealaturi;unuipStratmicaorat;cu 3, esteegali cu
cel mai mic numdr par diferit de O. Aflali perimetrul
patratului-

50

-.6-\8

Concursul
Eu.lidteinvalSmatematlci
- edtia 2014-2015

6. Perimetrul
unuipdtratesteegalcu produsul
dintrecelmai
mic ai cel mai mare num;r par de o cifr5.Aflati latura
pStratului.
7. Perimetrulunui triunghieste de 30cm.Aflati laturile
triunghiului,Stiind cd sunt exprimate prin numere
consecutive.
gtiindc6 sumadintre
8. Aflatiperimetrul
unui dreptunghi,
lungimea
lStimea
sa
este
de
14cm.
Si
9. Aflali l!ngimealaturiiunui pdtrat,gtiindcd perimetrul
p6tratului este egal cu perimetrul unui dreptunghicu
lLrngimea
de7cmsi ldtimea
de5cm.
10. Aflatiperimetrulunui dreptunghi
ale c;rui laturisunt
prin
exprimate
celemai mici nlmere pareconsecutive
de
douScifre.

{z
8, 21,{a
51

ra
u6'r

e].Y
+-

,/
./

r-"L\-

L//

concursulEuclidte invaF matematki


-e d i ti a2 o l 4 -2 0 r 5

Probleme
datela
Concursul
EUCLID

db
Sfef30

H,ffi#*"n'ii

-,6\8

Con.ursulEuclldte inva$ matemattcl


-ediiia 2014-2015

CONCURSUL
DEMATEMATICAEUCLID

TEST1
NOTA.
Lasubiectul
I existiunsingurrispunscorect,
Lasubiectul
ll sevadadirectr6spunsul.La
subiectele
lttsi IVse
cerrezolverile
complete.
Seacorde10punctedin oficiu.-Iimpde lucruefectivr2 ore.
SUBIECTUL
I
1)CaredintreurmAtoarele
numereestecelmaiapropiat
de
251
al26
b) 19
c) 30
d) 10
2,,Caredintreurmdtoarele
numereestepar?
al ro2
b) 17
c) 39

d) 4s

3) Careestenum;rulcu 10maimicdec6t72?
a)s2
b )82
cl27
d )6 2
4) Careestecelmaimarenum;rdintreurmbtoarele?
al1o2
bltz
c)5
d )9 0 0
5)CareestecelmaimicnumSrformat
cutreicifrediferite?
a) 102
b) 100
c) 101
d) 721
SUBIECTUI.II
1)Scrieti
numdrul
cu 100maimaredecat91
2) Scrieli
trei numereconsecutive,ln
ordinecrescdtoare/
gtiindc; al doileaeste20.

',",""'",
"E-"rD.-= rri;;,;;;;;",a,"
-'"o
3)Scrieli
numdrulcu
7 maimicdecatdiferenta
numerelor20gi
3.
4) Scrietivaloarea
termenuluinecunoscut
dinegalitatea
{..d,,)
a- 7 =2 0 .
5l Scrieliurmdtorultermendinin$iruirea
de numere
9 5 ,90 ,85 ,80,.......
6)Scdeticelmaimicnumdrdetrei cifre,carearesumacifrelor

4.

7)Scrieli
oadunarecu
rezultatul
250.
a)scrrelitoatenumerelede douEcifre,cusumacifrelor3,
mai
micidecat25.
9)Scrieticevarstiva aveapeste4 aniun cop careareacum4
ani.
10)ScrietiosumESiodiferen!;cu acela$j
rezultat.
SUBIECTUL
III
ta etapafinalda Corcursului
NationoldeMotenoticdEuclid,
participadin clasaa llt-a patru elevi de la
Scoalaft 77 pio
Erdiioru,Bucure$ti,
pecareii denumim4 A CSiD.
Profesoriigcolii vor sd Stie ce posibilitdtiexistd daAse
formeazd
unclasament
numaicuei,
Deexemplu,
o posibilitate
ar fi sbavemordinea
BDAC
a) Tnc6tefeluriputemfaceclasamentul,
astfelinc6t4 A $i C
sEfie situatiunullangbaltulineceastb
ordjne?
b) ln c6tefeluri putemfaceclasamentul,
astietinc6tI sd fie
situatimediatdupi4 SiD sdfie situatimediatdupbC?
c) Tncatefeluriputemfaceclasamentul,
dacaA esteprimul,
iarI esteultimul?
d) Tncatefeluriputemfaceclasamentul,
dacaA ,i I sunt
situatialeturat,
ia. C aiD suntsituatialdturatnu neapdrat
in
aceestiordine?

54

--r\@P#ffffn'frh

-,6-\8

Con.uEulEuclidtelnva$ matematici
-dltia 2014-2015

e) ln c6tefeluri putemfaceclasamentul,
dac6A, B 9i C sunt
situatialSturalnu neapdratin
aceastb
ordine?
dac6A estesituat
0 in catefeluri putemface clasamentul,
primul?
g) Careestenumirulde posibiliteti
de ordonare
a celorpatru
elevi?
SUSIECTUL
IV
HoropAlbwea se oia de so\iepelataimpdrctuluiRotu.
Elaredetrecutmaimulteteste,printrecareSiurmbtorul.
Sedd un pitrat mareimpSriitin 9 pdtraternaimici.in fiecare
pdtratmaimicpunemcateunadincifrele1,2,3,...,9.
Liniilein pdtratulmaresunt orizontale,
iar coloanele
sunt
verticale.

a) Cetestesuma1+2+3+...+9
?
b) C6teste15+15+15
?
ElrSspunde
la intrebdrile
acestea
un nouset de
Siprimeste
intreberi,pusela calede OmulSpAn.Spunemcd un pitrat
marecompletatcu cifrelel,2,3, ,,, ,9 este,,nagic"dad suma
cifrelorde pe fiecarelinie 9i de pe fiecarecoloandeste
aceeasr.
Deexemplupdtrat!l din dreaptaeste,,mogic".
c) C6testesumacifrelorde pe o linieSicetestesumacifrelor
de e o coloaniintr un petal,mogk"?
pStratulaldturatastfelincat sd avem unul
d) Completeaza
,,mogic"difetitde exemplulde maisus.

con.usul EuclidteinvaF matem.tici


-dilia 2014-2015

e)-ExplicS
de ce putemconstrujcel putin g pi1r:ate
,,mdgice,,
diferite.
R;spundecu bine$i la acesteintrebdriSivineZmeulgi ii di
urmStorul test.Un patrat este ,,supermogic"dacd este
,,mogic" Si dacd are suma cifrelor de pe fjecare
dia8onalSegal;
cu sumacifrelorde pe fiecarelinieSide pe
re.are cotoan6.De exemptupiitratuldin dreapta
este
rrsupern0gic".
f) D; un exemplude p6t at,,supermogjc"
difetitde celde mai
5US ,

g),Explicdde ce existdcel putin 4 pdtrate


,,supermogice,,
diferite.
TEST2
NOTA.
LasubiectulI fiecareexercitrlu
are un singurr6spunscorect,
Lasubiectulll sescrienumairdspunsul
fiecdruiexerciliu.
5eacordd10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.
SUBIECTUI.I
Laexercitiife7, 2, 3, 4 Si5 incercuiiiliteracorespunzdtoare
r5spunsului
corect.
1) Careestecelmaimarenumbrdedoudcifrecarearesuma

al47

bl s0

.132

dl14

2) Cat este diferenladintre dou6 numereimpare


cohsecutive?
a)1

56

bl2

d)4

d&m-,-

-.C'\E

concursulEu.lidteinvali matematici
- edtia 2014-2015

3)Cetestesumacifrelornumdrului
235?
a)9
bl 10
.17

d) 1 1

4l Care este cel mai mic numbr de dou6 cifre care are
diferenlacifreloregalicir 2?
al20
b) 13
.1 3 1
d)85
5) Caredintreurm,toarelenumereare cifrasutelor3?
a) 3s2
b1243
c) 132 d)43
SUBICCTUL
II
1)Scrieti
sumanumerelor
3439i282.
2)Careesterezukatul
calculului
11+22- 33?
3) Un copilmSnance
intr-ozi patrubomboane
ti a douazi cu
douemaimult.Catebomboane
a manatin
celedou6zile?
4) Scrieti
numerul
25casumidetreinumere.
5) Careestecel mai mic numbrde trei cifre,careare suma
cifrelor9.
6) Scrietide c6te ori apare cifra 5 in scriereanumerelor
cuprinse
intre20Si40.
7) Scrie!catenumerede doudcifreau sumacifrelor7.
8l Careestetermenulo din egalitatea
o + 20 = 49.
9) 55sescrieinordinecrescdtoare
numerele:
27, r0o, o, ss, 24s10)ScrietinumSruldetrei cifre,careare cifreleegaleSjsuma
cifrelor5.
suBtEcTUt"
Il
fJntir de 5 numerediferite,asezatecrescdtoreste,,perfec(
dac6sumalor esteegalicu 31 Sial cincilea
numSrestede 3
ori maimaredec6tprimulnumir.

"*o'".'",.,
S-//E'*-::ffi $ri:.rif
a) Dacdprimulnumdral unui Sir,,perkct' ar ti egalcu 1, c6t
ar fi al cincilea
numAr?.............
b) DaeprimulnLrmdraj unuitir,,pertect,,ar fi egalcu 2, cat
arfi al cincilea
numdr?.............
c) Explicatide ce nu putemavemun Sir,,pertecfcu primul
numaregalcu 1
d) Explicatide ce nu putemavemun tt ,,petkct" cu ptimul
num;regal

c u2
e) Explicatide ce nu putemavem unSir,,perfect"au pdmul
numam
r ai
maresauegalcu4
fl Cetar puteafi primulnum al unuiJi
g) Scrietri
un exemplude tir,,petkct,,. "perJect"?
SUSIECTUL
IV
Unjoc pe calculator
are urmdtoarele
instrucliuni
: un patrat
este imperiit in 4 pdtrSlelemjci numerotateca in figLtra
alSturat6.Fiecarep6trdlel este colorat in atD sau negru.
Notdmc! o culoarea
albSicu/) culoarea
negru,
a)ln c6tefeluriputemcoloraun pbtrilel mic?
Joculaclioneazd
astfel:cenda9ez6m
sdgeatape un pbtrdtel,
acesta
cele
douevecinecu el (careau o laturi comundcu
Si
el) i9i schimbdculoarea:
ce era alb se facenegru9i ce era
negruse face alb. Not;m p1 alegereapdtrdtrelului
1, p2
alege.ea
pStrStelulur
2,etc.
b)in catefeluriputemasezasdgeata
in pbtrat?
cl CLrmse transformdpdtratul
p6tr;telul4?

58

dacd a$ez6msSgeatain

-.6\&

con.ufst]lEu.lidteinvet; matematke
-edtia 2014-201s

faf;l
d) cum setransformepdtratulLgL3.ldacSasez;ms;geatain
p5tr;!elul3?

EI'l
e) Cumse lranslof-n;pbtratulLgLg oac; asel;n sageata
inteiinp;tretelul1,apoiin pStriteJul
2, apoiin p;tr:[elu]3?
f) Catepdtratediferitcolorateexist;in total?
g) Scrieliincefel trebuieaSezatd
sdgeata,
astfelincatdup; o
seriede transformdri,un petratcu toate petrStrelele
colorate
cu negrus5ajung5cu toate pdtrdteiele
coloratecu alb.

TEST3
NOTA.
Lasubiectul
I fiecare
exercitiu
areunsingurrEspuns
corect.
Lasubiectul
ll sescrienumairaspunsulfiecAruiexerciliu.
Seacord510punctedinoficiu.Timpde lucruefeciiv2 ore.
SUBIECTUL
I
Laexercitiile
1, 2, 3, 4 Si5 incercuiti
literacorespunz;toare
rSspunsuluicored,
1) CareestecelmaimicnumArde cincicifrediferitecarese
poateformafolosind
numaicifrele6, 0, 7, 5, 8 ?
a) 50678
b) 50786
c)56780
d) 50123
2)Careeslescrierea
cucifrea numiruluiosuteSaizecide
mii
nou6?
a) 10609
b) 106990
cl 100609
d) 160009

hEFmatema,,c,

S--'4a3T;Tl:@rdore

3l Careestenumirulcelmaiapropiatde400OOO?
bl r00
cl7 000
dl300000

a)9

4l Careestenumirul carearevecinii1823675i 1g23G9?


a) 2 000
bl 10300
cl3OO100
d) 1S2388
5) CaredintreurmStoarele
numereare cifrasuteloregalecu
dublulcifreimiilor?

a) 13s2

b) 112430

cl2o72

dl222243

SUBIECTUL
II
1)Scrietinumerulcu 9 mai maredecatdublullui 10.
2l Scrieti
numS.ulcareinmullitcu
8 d524.
3) Scrietitriplulnum5rului1OO.
4) Scrietinumerul25ca produsde douenumere.
5l RSspundelicu
DAsauNU laintrebarea:
Putemgdsiun numdrcareinmultitcu 2 sddea7?
6) calculalisuma
dintredublullui5 gitriplultui2.
7) Scrjetiurmdtorultermenal$irului:10,20,30,40, ...
8) Intr-ocutiesunt 35 de bomboane.4copiiau luat fiecare
c6te3 bomboane.
Catebomboaneau rimasin cutie?
9)Sesescriediferenla
numerelor4x35i3x 4.
10) Aflali valoareatermenulli necunoscuto, din egalitatea
ax2 =1 O .
SUBIECTULIII
in fiecarean loana a primit de ziua ei de nastere,de ta
perinlii sdi, o btuterie de aur care cantdreaatateagrame
(notatecu g) catianiimplinea.

60

-c\8

Con.ursulEuclidte invati matematic;


- editia2014-2015

Astfel,
in primulana primito bijuterie
de 1g,in al doileaano
bijuteriede 2g,.......,
iar acuma implinit9 ani Sia primito
bijuteriede 99.
a) Catebijuteriide aur a primitin total loanade ziuaei de
natterede la pdrinli?
b) Catesterezultatul
calculului
1+2+3+...+9?
c) Cetesterezultatulcalculului15+15+15?
d) Dacbloanaimpartebijuteriileprimitein 3 gremezicaresa
cantSreasca
lafel,catva cAntdri
o gremad6?
e) Facetio impdrtirea bijuteriilor
ln 3 grdmezi:una de 2
bijuterii, alta de 2 bijuterii Si alta de 5 bijuterii,care sA
centdreasc5
lafel.
f) Facetrio fmpdrtrirea bijuteriilorin 3 grdmezi,de cete 3
bijuterii,
caresdcantdreascd
lafel.
g) Facetio imperlirea bijuteriilor
in 3 grdmezi:
una de 2
bijuterii,alta de 3 bijuterii 9i alta de 4 bijuterii, care s;
cantAreascd
la fel.
IV
SUBIECTUL
lmpirlim numerelenaturalede la 1 la 200 in mai multe
grupeastfel:frecaregrup5conlineun numir impar,apoi
continedublulseudac6estemai micsauegalcu 200,apoi
contrine
dublulnumerului
anterior
daceestemaimicsauegal
cu 200,etc.
De exempfu,o grupdesteaicdtuit;din numerele25, S0,1OO,
200,iaraltdgrupeestealc;tuitidinnum;rul101.
a)Scrieti
numerele
dingrupaarecontinenumArul
199.
b)Scrieti
toatenumerele
dingrupacarecontinenum6rul
52.
c) C6tenumereimpareexisti printrenumerelede la 1la
200?
d) Careestecelmaimicnumir denumeredintr-ogrupd?

8-/-E'--1";;;1";l;;'r'0 " t"*t'-*"'"''.e


e) Careestecelmaimarenumdrdenumeredintr-ogrup;?
flScrjetiogrupAcareareexact6 numere.
glScrieli100de numereconsecutive
(larand),careseafl6in
100degrupedjferite......................

TESTFINAL1

NoTA,
Toatesubiectele
suntoblitatorji,
Latoatesubiedelese cerrezolvirilecomplete.
SeacordA
10punctedinoflciu,Timpde lucruefe.tiv2 ore,
SUBIECTUT
I
O ,,opefalle"
asupraunui numir naturalinseamnd
una din
urmatoarele
actjunii
l,/TEierea
cifrei4 de la sfarsitul
numirului.
2,/Tiiereacifrei0 dela sfar$jtul
numdrului.
3/ Tnmultirea
humefuluicu 2.
a) Ce $ir de ,,opera!ii,,trebuie sE facem,pentru a obtine
humdrul
4 dlnnumdrul
104?
b) Ce tir de ,,opera!ii,,trebuie sd facem,pentru a obtine
numdrul
4 dinhumirulZ 012?
c) Ce 9ir de,,operatii,,
trebuiesi facem,pehtrua obtine
n u m Er ul4
dinnum;rul1249?
SUBIECTUIII
O casd are forma unui pdtrat, av6nd cameretepatrate
maimici,ca in Fig.19i Fig.2.Doud camerecare au o

62

-r.-wF*Sef,fu

-.e'\6

Concu6ulEuclidteinvall matemati.E
- edilia2014-2015

laturScomund
comunicdintre ele printr-ouS6. Camera
hasuratd
esteblocate,
iarcamerele
celelalte
suntnormale.

a) Sdse deseneze
un traseupentruFig.l,cares5 plecedinA
prin
s5
treacd
toate
camerele
normale
o singurd
dat;,
ti
b) 5dseexplicede ce nu existi un traseupentruFig.2,carsd
plecedinA Sisetreaciprintoatecamerele
normale
o singurd

suBrEcTut
l
a) Si se sffie numirul2 012 utilizand
numai11 cifrede 2,
paranteze
aritmetice,
ti operatllle
b) s5 se scrienumerul2012utilizand
numai17 cifrede 1si
operatiile
aritmetice.
SUBIECTUL
IV
a) Se se completezeun tabel difefit de cel din figura
alltufat5,cu numerele
de la 1la g, fiecarescriso singuri
datd,astfellnc6tsuha numerelor
de pe fiecartinie,de pe
fiecare
coloandSide peceledoul diagonale
sdfje aceeasi,
bl 56 se completezeun tabel diferlt de .el din figura
allturatl, cu numerele
de la 1la 16,fiecareluato singurd
datd,astfellncatsumaelementelor
de pefiecarelinie,de pe
pe
fiecare
coloand
de
cele
doui
diagonale,
sdfie aceeasi.
ti

&/ts--

concursul
Eu.lidtelnvat;marmatki
- edilia2014-2015

TEST4
NOTA.
LasubiectulI existdun singurrdspunscorecl.
Lasubiectul
ll sevadadirectr6spunsul.
ta subiectele
lll 9i lVsecerrezolvdrile
comptete.
Seacordi10punctedinoficiu.Timp
de lucruefectiv:2ore.

SUBlEfiUL
l(20p)
1) Careestecelmaimarenumdrdedou; cifrecareare una
dintrecifre5?
a )5 9
b )s5
c)g s
d l5 0
2)Careestediferenla
dintredoudnumerepareconsecutive?
a)1
b)2
c)3
d )4
3) Careestesumadintreceamaimareclfri parl 9l ceamai
mici cifreimpare?
a) e
b) 10
.17
d )1 1
4) Careeste cel mai mare numSrde doud cifre care are
dlferentacifreloregalecu 2?
a)20
b) 97
c)99
d)86
5) Caredintre urmdtoarelenumereare cifra sutelor3, cifra
unititilor2 Sicifrazecilor
maimicSdec6t5?
a)352
b)243
.)s!2
d l3 7 2
(4pl
SUE|ECTUt
ll (40p)
1)Srieii
diferenta
numerelor
343,i282.

64

ConcuBulEuclidt invali matemalci


-edltia 2014-2015

-6\&

2) Careesterezultatulcalculului
11+22+33?
3) loanaciteste
intro zi 11pagini$ia douazi cu 3 paginimai
paginia cititina douazi?
mult.Cate
4) Scrielinumdrul
20casumadetreinumere.
5) Careestecel mai marenumSrde trej cifre,careare suma
cifrelor9?
6) Scrielitoate numerelemai mici decat40, in careapare
cifra5.
7) Scrietinumerelecuprinseintre 30 Si 70, care au suma
cifrelor
7.
8) Careestetermenul
a dincalculul
o +38= 49?
9)SJsescriein ordinedescresc;toare
numerele:
17,100,0,55.
10) Scrieliun numdrde trei cifre care sd aibd cifra sutelor
egalScu cifraunitStilor.
suBtEcTUr"
Il
Un elevisi facetema de vacantdastfel:in primazi rezolvdo
problemS,
in a douazi rezolvdu una mai mult decatin
prima,in a treiazl rezolv6c! una mai mult decatin a douati
agamatdeparte,
Elevularede rezolvat50 de probleme.Vacantaincepecu o zi
de luni9i aredoudsdptjm6ni,
iarsambita,i duminica
elevul
nu facelectii.
a) CateproblemerezolvS
in a treiazi?
b) C6teprobleme
rezolvd
in primele
treizile?
c) In a c6tazi de lucruigiva terminatema?
d) in ce zi din s6ptam6naa douade vacantdi$i va termine
tema?

.,
-,cr.-mfiffi#e.flril

Concursul
EuclidteTnvailmatematic;
- edliia 2014-2015

el Careestenum6rulminimde probleme
cu caretrebuiesd
inceap;in primazi, astfelincAtelevuls5-9iterminetema in
primasdptdmenA
devacanli?

suStEcTUttv
intr-o livaddsunt 100de meri.Tnprimazi a inflorit un m6r,in
a douazi de douSori mai mulji meridecatin prima,in a treia
zidedoui orimalmultidec6tin
a douasiasamaideparte.
a) Calimeriau
infloritina treiazi?
b)Catimerisuntinfloritila sf6rsitul
zileia doua?
primeizilein careinfloresc
c) CareestenumErul
maimultde
10meri?
d) Careestenumarulprimeizilela sfarsitul
cbreiasuntcel
pulin50de meriinfloritri?
e) Careestecelmaimicnumdrde zilecaretrebuies5treacd,
pentrucatoli meriidinlivadA
s5fieinfloriti?
fl Punemmerein 5 lddileastfel:in primapunemun mdt in a
douadedoudori maimultedec6tin prima,lna treiadedoud
orimaimultedecetina douagiagamaideparte.
Si searatec6 pentrua luaun numbrde merecuprins
intre1
sddescomplet6m
Si31nuestenecesar
vreolSdiId.

TEST5
NOTA.
[a subiectul
I existdunsingurr5spuns
orect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrSspunsul.
Lasubiectele
lll $i lVsecerrezolvirile
complete.
Seacorda
10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

66

concuBul Euclidt invati matema$ci


-edllia 2014,201s

-,C\6

sUElEcTUL
l (20p)
{4p}1)cetenumerededoudcifreau ultimacifrb5?
a ) 10
bl11
c)e
d ))o
(4p)2) Careestecifrasutelorinnumerul2018?
a)1
bl2
cl o
d) 8
{4p} 3} C6te numerede trei cifre putem scrie folosindo
singurd
datacifrele7,5 9i0?
a)6
b)s
.14
d )3
(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s
b) 21
cl2
d) l ooo
(4p)5) Careestenumarul
de10ori maimaredecat15?

al25

b) 1s0

c)10s

d) 1 s00

sUsltCTuLll l4op)
numerelor
209i5.
{4p} 1)Scrieliprodusul
(4p) 2) Scrietinumdrulde 3 ori mai micdecat15.
(4p) 3) Scrieticel mai mare numir de 3 cifre, care are
produsul
cifrelor
egalcu0.
(4pl 4) C6testetermenulnecunoscut
dincatcutut
21:d = 7.
(4pl S) Scrietitoate numerelede 2 cjfre, pentru care cifra
unitdtilorestede 4 ori mai maredecatcifrazec or.
(4pl 5) Scrieti2 numerede 2 cifre,careau produsulcifrelor
12.
(4p)7) Careesterezultatulcalculului2x
3x 5?
(4p)8) Scrietioimpdtire cares5aibdrezultatul2.
(4p)9)Scrietiultima
cifri a produsului25x2.
(4p)10)Scrietri
sumacifrelornumdrului2 008.

Concursul
Euclldteinvati matemati.;
- edilla 2014-2015

suBtEcTUL
It (15p)
Un numdr de 5 cifre este ,, bun " dac6in scriereasa se
folosesco singurddatScilrcle1,,2,3,4,5.
(4p)a) Sdse calculeze
1+2+3+4+5.
(4p)b) S5sedea2 exemple
denumere,'bune".
c}
5;
se
calculeze
{2p)
ultimacifri a produsutuicifretorunui
n u m ;r"b u n ".
l2p) d) $ se aratecd,dacdun numdrare 5 cifrediferite,
nenule(diferitede O) Si are sumacifrelor15, atunciacel
numireste"bun",
{1p)e) Sd se calculeze
catenumere',bune,,se
termindcu
cifra5.
(1p)t) 55searated existacelputin100de numere
"bune,,.
(lp) 8) Un elevscrietoate numerele,'bune',pe bile pecarele
a9eaz5
intr-o urn6.Careestenumdrulminimde extrageripe
caretrebuiesdle fac5elevul,
fdrda seuitain urn6,pentrua fi
s,gurci a scoso bil; pecareseaflSun numdrcaresetermin,
cu cifra2?
SUBIECTUL
lv (1sp)
Tntr-ocutje sunt creioanede aceeariforma, dar de culori
diferite,astfel:20de creioane
ro$ii,16reioane
albastre,
14
creioane
verzi$i10creioane
negre,
(4p)a)Cetecreioane
suntin totalincutie?
{4p)b) Catecreioane
negreti rosiisuntin
cutie?
(2p)a)Catecreioane
dincutienu suntalbastre?

68

-6'\&

Conculsul
Eu.lidteinvali matematici
- edtia 2014-201s

{2p)d) Careestecel mai mic numbrde creioanepe care


trebuiesi le scoatem
din cutie,fdr; a ne uitala culorilelor,
pentrua fisigurid amscos3 creioane
verzi2
(1p)e) Careestecel mai mic numerde creioanepe care
trebuiesd le scoatem
din cutie,fdrda ne uitala culorilelor,
pentrua fi siguricdam scoscreioanede 3 culoridiferite?
pe care
{1p) f) Careestecel mai mic numir de creioane
trebuies5 le scoatem
din cutie,fdrda ne uitala culorilelor,
pentrua fi sigurice am scosun creionroSUti un creion
neSru?
(1p)g) Catecreioanetrebuiesd r6man;in cutie,pentrua fl
siguricA au r;mas cel putin un creionnegrusau unul
albastru?
TESTFINAT2
NOTA.
Latoatesubiectele
secer rezolv6rile
complete.
puncte
Seacordd10
dinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.
SUBIECTUL
| (30p)
De1 lunie,Alexandru
a primituntrenuletcuSindin formdde
cerc,pe caresuntfixate 100de statii,numerotatecrescdtor
jocului
de la 1 la 100,in sensulacelorde ceasornic.
Be8ula
este urm;toarea:trenuletulpleacddin statiac! numdrul1,
mergeinsensulacelorde ceasornic
5i se oprettedin 11in 11
(adicd
statii
seopre$tein
statiile1,12,...etc).
Joculse termindin momentulincaretrenuletul
ar trebuisa
seopreasc;
intr-ostatieincares-amaioprito dat5.
(10p)a) Ce numerare statiain caretrenuletulface a 30-a
oprire?Justificati.

conculsulEu.lidtelnvaF matem.tici
- edilia2014-2015

(10p)b) Catestatiiincaretrenuletul
nu a opritniciodata
au
remaslaterminarea
jocului?
Justificati.
(10p)a) ce num6r are statiain care se termin6jocul?
Justificati.
sUBlECrUtIl (20p)
Scriemtoate numerelede la 1 la 500 unul dupSaltul,in
ordjnecrescStoare,
fird a Ie repeta.
(10p)a) Sd se afle cate numerecare continin scrierealor
cifra1 sunt.lustificali.
(10p)b) 55 se aflede ceteori aparecifra1in scriercatuturor
numerelor.
Jusiifica!i.
sUBlEcIUtlll (40p)
Un copilare la dispozitie
c6teo moneddde 1 leu, 2 lei, 3
1ei,....,1
000lei.Eltrebuiesi aleagd
10dintreaceste
monede,
astfelincet,
cu celealese,sd poatdpl5tiexact
oricesum6de
bani,de la 1 leu la 1000de let (a pl;ti exactinseamnasd nu
primeascE
rest).
(10p)a) sd searatece elevulvaalegeobligatoriu
moneda
de
1l eu .
(10p)b) $ se aratec5 elevulva alegeobligatoriumonedade
2 le i.
(10p)al s6 se gdseascd
o alegerea celor10 monede,caresE
respectecerinla.Justificati.
(10p)d) sd se aratec6,alegand
oricare9 monede,
elevulnu
poateplStioricesumi dela 1 leula 1OO0
de ter.

70

con.ursulEuclldte Tnvat;matdati.i
- editia2014"2015

TEST6
NOTA.
LasubiectulI existdun singurrAspuns
corect,
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll si lVsecerrerolvdrile
complete.
Seacordd10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.
sUBlCcTUL
l {20p}
(4p)1) Careestecifrasutelorinnumerul2108?
al2
b) 1
.)0
d)8
(4p)2) careestecelmaimicnumdrpardetreicifre?
a) 10
bl r02
c) 100
d) 200
(4p)3)Careesterezultatul
calculului
8-6?
a)2
b) 1
.)4
d) s
(4p)4) Caredintrenumerele
demaijosaresumacifrelor
9?
al12
bl27
.l44
d) 71
{4p) 5} Cate numerede 3 cifre,in care cifrelesunt toate
diferite,putemscriecu cifrele1, 2,3?
a)6
b)4
c)s
d) 8
sUBlECTUt
ll (40p)
(4p)1) Aflalitermenulnecunosut
din egalitatea?: 5 = 4.
(4p)2)Scrieticet
estediferenta
dintre8 si5
(4p)3)Scrieliurmitorultermen
al girului:0,2,4,
5, ....
(4p)4) Ordonaii
crescator
numerele
14l67,20,102,89.
(4p) S) Ce num6r trebuie scdzutdin 16 pentru a obtine
rezultatull0?

@ncuEd Eucltdt invali matemaflci


- editia 2014-2015

(4p)6l Scrietirezultatulcatculului
8:4-1.
(4p)7) scrietiunnumirde treicifre carearecifrazecilor2.
{4p)8) Scrjetinum;rulcareestecu 3 maimaredecat1S.
(4p) 9) Aflali cate numerede douScifre au suma cifrelor
egal:cu 1.
{4p)10}Scrietidouenumereparecareadunates5 dea10.
SUBIECTUL{1sp)
O banc6are un fondde 1 OO0 Si30 de clienlr.
Ace$tiaopereaz;astfel:clientull aduni sau scade1 din
fondul bancii,clientul 2 adune sau scade2 din fondul
bdncii,
...,clientul30
adun5sauscade30 dinfondulbdncii.
(4p)a)Arbtatic6 1+ 30= 2+ 29= 3 +Za.
{4p)b) CAtegrupede 2 numeredifedtea cdrorsum; este31
sepotfacecu numerele
1,2,...,30?
(Ordineanumerelorintr-ogrupdnu conteazd).
(2p)c)Calculati3l
+31+ 31+ 31+ 31.
(2p)d) Calculatri
1SS+ 155+ 1s5.
(2pl e) Careestesumaceamai mic; cu carepoate$ r;men6
banca,dupAcetolicei30 de clientiopereazd
c6teo dati?
(1p)f) Esteposibilca,dup; ce toli cei 30 de clientiai bincii
opereazeo dat5, fondul bSncii se fie tot de 1O0O?
(lustificaliraspunsul).
sUBlECTUL
v(lspl
intr-osa15
de spectacolse
intAlnesc
25 de elevt.
Dacdelevul A cunoastepe elev!,|q atunci ,i elevul B il
peelevulA.
cunoa9te
(Nuseconsider;
d unelevsecunoaste
peelinsugi)

tt*
72

ft#

-,6\6

Concufsul
Eu.lidtelnva$ matematici
- edllla2014-20rs

l4p) a) Careestecel mai mic numdrde cunostintepe careil


PoateaveaelevulA?
{4p)b) Careestecel mai marenumdrde cunostintepe careil
poateaveaelevulA?
{2p) c} DacAelevulA ii cunoaStepe toti ceilaltri,care este
pe careil are un elev
numSrulcel mai mic de cunogtinte
diferitde A?
3 elevi,c6!ielevinu cunoatte
{2p)d) DaceelevulAcunoatte
el?
exactun
{2p)e) Esteposibilca fiecaredintreei sd cunoascS
elev?(lustifica!i
16spunsul).
numdrde
{1p)f) SEse arated existd2 elevicareau acelaSi
printreceidinsald.
cunogtintre

TEST7
NOlA.
LasubiectulI exisu un singurrdspuns
corect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll SilVsecerrezolvdrile
complete.
Seacordi 10punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore
suBlECTUt
| (20p)
(4pl1)Careestecelmaimarenumerparde3 cifre?
a) 100
b) 102
c) 900
d) 998
valoare
{4p) 2} Caredintre numereleurmdtoareare aceeagi
citit Side la dreaptala stangaSjde la stAngala dreapta?
al102
b) 101
c) 51
d) 60
numbrdingirul1,4,7,10,.....?
{4p)3) Careesteurmdtorul

ffis"r[h-,-

Con.u.sulEuclldtinvali matematic:
-e d i $ a 2 0 1 4 -2 0 1 5

al12

b) 13

c) 14

dl 1s

(4p)4) Caredintrenumerele
demaijosestedublullui2?
ar3
b)4
.)6
d)1
5l DacSun copjlse uitd la televizor10 minutepe zi, c6te
minuteseuitdla televizorin
4 zile?
al 60
b) 40
c) 50
d) 80

suBlEcrut(/rop)
(4p)1)Scrielic5t
esteprodusuldintre
2 Si:.
(4p)2)Aflatitermenul
necunoscut
o, dinegalita
tea7 = a:2.
(4p) 3) Cu ce numArtrebuieadunat2 pentrua obline
rezultatul12?
(4p)4) Scrieljoinmultrire
caresi aibdrezultatul4.
(4p) 5) Ce numir trebuie sc6zutdin 25 pentru a obtine
rezultatul10?
celmaimicnumdrimparde3 cjfre.
{4p)6)Scrieti
Tn figura al6turatSavem 3 cercuri,unul mare,
]
unulmijlociu
cerorasunt
Siunulmic,in interiorul
desenate
nistebuline.
I
(4p) 7l Scrietinum6rulbulinelorcarese afle in
a
interiorul
cercului
mare,
(4p)8) Scrieti
numdrulbulinelor
careseaftdin $i
interiorul
cercului
mareSiininteriorul
cercului
mUlociu
.
9) Catebulinesunt in cerculmic si nu sunt in celelalte
cercuri?
(4p) 10) scrietinumerulbulinelorcarese afl; in interiorul
cerculuimarefSrda se aflain interiorulcerculuimijlociusau
a lce r cu lu imic.
sUBlECTUt
lll (15p)

74

-,6\E

Concursul
Eu.lidtinvali matemattc;
- edilla2014,2015

Scriem
in ordinenumerele
1, 2, 3, ...,2009peo linie.
TSiemnumerele
de pe liniedupSurm;toarea
metodi:tSiem
numerul1, s6rim un numdr,t6iem urmdtoarele
doud
numere,
sArimdoudnumere,
tiiem urm6toarele
ttei numere,
sarimtrei numere9ia9amaideparte.
(2p)a)Cenumere
tdiemdupeprimasdritu16?
(2p)b) Numdrul
6 estetSiatsaunu?
(2p)c) Cetenumerede la 1 la 20suntt;iate?
valorile
sumelor:
l4p)dl Calculatj
5 O + L;4 9 +2 4 8 +3 9i 26+25.
valoarea
sumei51+ 51+ 51+ 51+ 51.
{2p)e)CalcLrlati
(2p)flCalculali
valoarea
sumei255+ 255+ 255+ 255.
(1p) g) CAtenumereau rimas pe linie inainte de a 50,a

sUBlECTUt
lV (15p)
Sed5Siruldenumere1,2,3 ,...,20,21,22.
{4p)a) Careestecel maimic numSrcarese poateobtinecao
diferentd
a dou6numeredingiruldat?
(4p)b)Careestecel mai marenumir carese poateobtineca
o diferenla
a doudnumeredin$iruldat?
(2p)clin cetefelurise poatescrienumdrul17 ca o diferente
a doui numeredintiruldat?
(2p)d) in cStefelurise poatescrienum6rull cao diferentea
dou5numeredin$iruldat?
(1p)e) Careestenumdrulcuprjns
intre 15i 20 pentrucare
avem cele mai multe posibilit5tide scriereca diferenlaa
doudnumeredinSiruldat?

S-/-D--lg;;;i1'1"".*t'"*'"''"'
(1p)0 Sesearatecd,oricumam despdrti
numerele
din5irin
dou5grupe,sumanumerelor
dintr-ogrupi nu poatefi egal;
cusumanumerelor
grupe.
dincealaltS
(1p)g)S; searatec5,oricumam lua12numeredinsir,existd
doLr;dintreeleareaudiferenla
egalS
cu 1.

TEST
8
NoTA.
Lasubiectul
I existiunsingurrdspuns
corect.
Lasubiectul
llseva dadirectrespunsul.
Lasubiectele
lll SilVsecerrezolv;rile
complete.
5eacordd10punctedinoficiu.Timpde lucruefectjv2 ore.
sUslECrUt| (20p)
(4p)1) Cifra2 din 2 003reprezinr6
cifra
a) unitdlilor b) zecilor
c)sutetor

d) miilor

a numdrului
{4p)2)Careestecitireacorectd
2OO?
a)doui zeci b) doudsute c) doi
d) dou; mii
(4p) 3) care este scriereacorectda numirului doud mii
crnctsprezece
a) 2 150
b) 2 015
c l 2rs s
d) 2 051
de maijosestecelmaiapropiat
{4p)4) Caredintrenumerele
de 105?
al2OI
b1104
c) 1O7
d) 100

76

-,C'\E

concursulEuclidteTnvaFmatenaricl
- ed4ia2014-2015

(4p) 5) Care dintre numerelex de mai jos respectS


inegalitetrile:629
< i < 633?
a) 510
b) 630
.)640
d) 5s0
SUBIECTUIll (40p)
(4p)1)Scrietri
celmaimicnumernaturalimparde patrucifre,
caresepoateformafolosindo singurddat6cifrele:
0,5,2,4...
2)
Scrieti
un
numSr
cares5fie mai micdec6tresturnatul
{4p)
sau.
(4p)3)Ordonati
cresc;tor
urm6toarele
numerenaturale:
275;71;O;2009.
(4p)4) Scrielinumdrul
cu doimaimicdecet1OO.
(4p) 5) incercuitidintre numerelede mai jos pe cel care
indeplineste,
in acelagi
timp,urmAtoarele
conditii:
estecuprinsintre 1009i 500;esteformat din cifre diferite9i
arecifrasutelor4.
73;
527.'
13S;
401.
(4p)6) calculati
sumanumerelor
nat!ralemaimaridecat45
mai
micidecat
50:
9i
o dati semnulplusSio datdsemnulminus,
{4p)7) Folositi
astfelinc6trelatjasi fie adevdrat5.
Transcrieti
expresiacompletatbpefoaiade concufs,
0 72=12 0
(4p)8) Scrieti
o adunare
al cireirezultat
sEfie egalcu 5.
(4p)9) Aflatri
celmaimicnum6rnaturalde 3 cifrecarepoate
fi scriscucifrele0r3; 7 [olosite
o sin8ur;dal;.
(4p)10)Aflatitermenulnecunoscut
din egalitatea:
23-17=8-x

e-l\
i.[qgl-l

rl

Concursul
Euclidte invali matema{cl
- editia2014-2015

SuBlECTUt
lll (1sp)
loanaare bile albastreSialbe.Eale ingirdpe o sfoar6,astfel
incetincepecu o bilSalbastri,puneapoipatrubile albe,din
nou una albastra/incS patru albe Si ata mai departe,pand
cAndpuneintotaisOdebite.
(Ap)a) ce culoarearea treiabili de pe sfoarS?
(3plb)Cetebilealbesuntinprimete10bitedepesfoarA?
l3p) c) Ceculoarearea so-abilbde pe sfoard?
(3p)d)Cetebilealbesuntpesfoar;?
(2p)e) Ce culoriau bjleleal c6rornum6rin ordinealor pe
sfoard,continecifra5?
sUBlEcTut
lV (1sp)
Doamna
invEtdtoare
numeroteazi
paginile
catalogului.
Primapaginddin dreaptaestenumerotatdcu 1, catalogulare
24defoisio foaiearedoudpagini.
(4p)a) Careestesumanumerelor
dinprimelepatrufoi?
(4p)b) Poateexistao foaiecu paginile12Si13?
{3p)c)Careestenumerulujtimeipaginidincatatog?
(3p) d) De cate ori apare cifra trei in numerotarea
catalogului?
(1p)e) C6tepaginisuntnumerotate
cu numerede doudcifre
diferite?

78

Concursul
Euclldt invaF matematlcl
-ed4ia 2014-201s

TESTFINAT3
NOTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Latoatesubiectele
secer rezolvdrile
complete.
Seacorde10punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv:2 ore.
sUslEcTUl"
| (20p1
Se d5 un tablou care are 10 linii ti 10 coloane$i in care
fiecarecesutdestecoloratdinitialcu negru.
Printr-ooperatieschimbemculoareatuturor cSsutelorunei
liniisaLr
aleuneicoloane
astfelr
c6sutele
albedevinnegre,iar
celenegredevinalbe.
(10p) a) Sd se indice un mod de a obtine prin operatiile
descrise
maisus,configuratia
demaijos.

(10p)b) SEse aratece nu putemoblinedup6un numarde


operatiiocSsut6
alb65irestulcesulelor
negre.
SUBIECTUt
ll (1sp)
lntr-o ScoalS
sunt3 clasede a lll-a,fiecareavandcSte25 de
elevi. Fiecareelev are in total 26 de cunoscutiin celelalte
clase.(DacdA cunoastepe B,atunciSiB cunoagtepeA).

ConcuBulEuclldteinvati mathati.5
- edi$a 2014-2015

(10p)a) C6teperechi(A,B) de clnoscuti,


in careA $i B sunt
din clasediferite,putem forma cu eleviicelor 3 clase?
(Perechea
(A,B)se
considerd
aceeaSi
cu perechea
{B,A)).
(10p)b) Si se aratec5 putemalegec6teun elev din fiecare
clas;,astfelincat oricare2 elevidintre cei 3 se se cunoascd
intre ei.
SUBIECTUL
llt (30p)
Seddgirulde numere1,2,3,...,20II.
Lafiecare
operatie
alegemlaintempjare
2 numeredinSir9ile
inlocuim cu diferenta lor (diferentase face sdzand din
numSrulmai marenumArulmai mic).Continudm
a9apand
r;maneunsingurnum6r.
(10p1a)
C6tenumereimparesuntin Sir?
(10p)b) 5dsearatecd ultimulnumdrcare16m5ne
estepar.
{10p)c) 5; se arated, dacdaplicSm
acelea$i
operatiiSirului
1,2, 3,...,2009,numdrul
obtinutlasf6rsit
vafi impar.
(20p)
SUBIECTUL
IV
Scriempe un cercnumerele
de la 1 la 21,unuldupdaltul,in
ordine crescdtoare.
incercuimnumereleastfel: primul
incercuit
estenumdrul1Si apoidin 5 in 5, adicdurmdtorul
incercuiteste6, etc.
Dupi ceteastfelde incercuirivine
din nourandulnumdrului
1 sAfieincercuit
a douadatS?

80

ffi*ir6r-

-,6-\6

con.ursulEuclidteinvaH matematicl
-ditia 2014,201s

TEST9
NOTA.
Lasubiectul
I exist;unsingurrispunscorect.
Lasubiectul
ll seva dadiretrdspunsul.
Lasubiectele
lll 9ilVsecerrezolvdrile
complete.
Seacord;10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

suBrEcIur
| (20p)
(4p) 1) Caredintrenumerelescrisemai jos estecel mai
apropiat
de2010?
a) 2 000
b) 2 012
.) 2 009
d) 2 OO1
(4p)2) Careestecitireacorectda num;rului2010?
a) dou6miib) doudmii unu
a)doudsutezeced) douSmiizece
5?
{4p)3)Careestedublulnumbrului
al6
bl7
c) 10

dl 2s

(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimic?
al201
b) 104
c) 107
d) 100
(4p)5) Cetenumereimparesuntcuprinse
intre520ti 540?
a ) 10
b) 11
c)20
d )s
SUBIECTUI
ll (aop)
(4p)1) Scrielitoate numerelede doudcifrecarese potforma
folosindcifrele:0, 5, 2, 4.
{4p) 2) Scrietiun numir de trei cifre care s5 fie egal cu
rdsturnatulsiu.

--c\6h;,Sfr"1'ilq=r-r

8-/-E--

riljii"!ii;"H;"
"*t,-""''",.,

(4p) 3) Scrietiun numdr de trei cifre, cu cjfrele ordonate


descrescetor
Sicifrasutelor9,
(4p)4) Scietinum6rulcu
3 maimaredec6t1OO.
(4p)5) Scrietiun nLrmar
de 3 cifre caresd aibesumaifrelor
20.
(4p)6)Calculati
paremaimicidec6t11.
sumanumerelor
(4p)7)calculati
2s-15+9=.
(4p)8) Scrietioinmul\ire
al careirezultat
sdfie egalcLr12.
(4p) 9) Scrieti cel mai mare num;r de 3 cifre, cu cifra
uniteJilor
egalS
cu0, cares; fie maimicdecetnumSrul
213.
(4p)10)Aflatitermenulnecunoscut
dinegalitatea:
120-x=64+36
SUBIECTUL
lll (15p)
loanaarede cheltuit100de leiinvacant5.
Eaiti planific6
s6ii
cheltuiascd
astfel:in prjmazi un leu,in a douazi cu un leu
maimultdecetinprima,ina treiazicu un leumaimultdecet
in a doua9iaia maidepa.te.
Vacantaincepecu o zi de luni Si are trei s6ptem6ni,
iar
sembeta
duminica
loana
nu
face
cumpdrdturi.
Si
(4p)a) Catileivacheltuiina treiazj?
(4p)b) Catileiva cheltuiinprimele
treizile?
(3p)c)in a catazi devacantd
isivaterminabanii?
(2p) d) in ce zi din sSptdmana
a treia de vacantdi9i va
terminabanii?
(2p)e) careestenumdrulcel maimicde lei pe caretrebuie
sAii cheltuiasciin primazi, astfelincet toanasi-$i termine
baniiinprimasdptem6n;
devacant6,
p;str6ndaceeari
regulb
decheltuire
a banilor?

82

--e''.-mftffi#.g-

-,C\@

concuBulEuclidte lnvaF matematicl


-editia 2014-2015

SUBIECTUL
lV (15p)
intr-o serdsuntplantate1 OO0de boabede fasole.in primazi
a incoltitun bob,in a douazi de trei ori mai multeboabe
dec6t'inprima,in a treiazi de trei ori mai multedec6tin a
douaSiatamaideparte.
(4p)a) Cateboabeauincoltitin a patrazi?
(4p)b)Cateboabeauincoltitpandla sf5rtitul
zileia cinea?
(3p) a) Careeste numSrulprimeizile in careincollescmai
multde50boabe?
(2p)d) Careestenumdrulprimeizilela sf6rgitul
c;reiasunt
cel putin100de boabeincoltite?
(2p)e) Careestecel mai mic num6rde zilecaretrebuiesE
treacdpentrucatoateboabele
dinserdsAfieincoltrite?
TEST10
NOTA.
Lasubiectul
lexisteunsingurrdspuns
corect,
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll 9i lVsecerrezolvdrile
complete.
puncle
Seacord610
dinoficju.Tlmpdelucruefectiv2 ore.
SUBIECIUt
| (20p)
(4p)1)C6tenumerededou;cifreau ultimacifrA5?
a ) 10
b) 1r
c)e
d) 20
(4p)2) Careestecifrasutelorinnumerul
2018?
a)1
b lz
c)0
d )8
(4p) 3) CAtenumerede trei cifre putem scrie folosind
singurd
datacifrele7,5 Si0?

.a-L

D"---:m**';x'lehurama'iemat'|ci

Wl
a)6

b)s

c)4

d )3

(4p)4)Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s
bl21
cl2
d) l Ooo
(4p)5) careestenumarul
de 10ori maimaredecat1s?
al25
b) 1sO
c) 105
d) t 5OO

5UBlEcrUI
ll (40p)
(4plU Scrieli
produsul
numerelor
20$i5.
2)
Scrieti
numirul
{4p)
de3 orimaimicdecat15,
(4p) 3) Scrielicel mai mare numdrde 3 cifre,careare
produsul
cifrelor
egalcu0.
4)
Cat
estetefmenul
l4p)
necunoscut
dincalculul2I:
o = 7.
(4p)5) Scrieti
toatenumerele
de 2 cifre,pentrucarecifra
unitSlilor
estede4 orimajmaredecet
cifrazecor,
(4p)6) scrieli2 numerede 2 cifre,careau produsul
cifrelor
72.
(4pl7)Care
esterezultatul
calculului
2 + 3 x 5?
(4p)8l scrieli
o impErlire
caresi aiberezultatul
2,
cifrS
{4p)9)Scrietiultima
a produsului25x
2.
(4p)10)Scrieti
sumacifrelor
numdrului
1234.
sUB|CTUt
lll {lsp)
Peuncercsescriucurogunumerele
dela1 la6 Tntr-o
ordine
oarecare,
Pentrufiecareperechede numereal6turate
proced6m
astfel:il scddem
pe cel mic din cel maregj
rezultatulil
pecerc,
scriem
intrecele2 numere,
cuatbastru,
(4p)a)Cetenumere
pecerccualbastru?
amscris
(4p)b)Sdsecalculeze
sumanumerelor
scrise
curosu.

84

-rt-'mk*,6u"fi/M,

--6-\&

ConcuEulEuclidtinvali matematlci
- dltla2014-2015

(2p) a) Sd se explicede ce nu apare numdrul6 scrisu


albastru.
(2p)d) Sbsescriepe cerccu ro$unumerelede la 1 la 6, astfel
incetsumanumerelor
scrise
cualbastru
s5fie egalS
cu 18.
(1p)e) 56sescriepecerccu rogunumerele
de la 1la 6, astfel
incetsumanLlmerelor
scrise
cualbastru
s5fie egalS
cu 10,
(1p)f) SAse aratecEoricumam scriepe cercnumerele
de la
1 la 6, sumaceloralbastre
estenumArpar.
(1p)E)Si searateci oricumam scriepe cercnumerele
de la
1 la 6,nuputemobtinetoatenumerele
albastre
egaleintre
ele.
suBlEcTuLlV (lsp)
( 4 p)a )SAseca lculeze
sumaS =1+2+3+...+12 .
(4p)b) SAse aratecd num6rul5 selmparteexactla 3.
(2p)c) SAse impartdnumerele
1, 2, 3,...,12 in 6 Erupede
cSte doui numere astfel incSt in fiecaregrupi suma
numerelor
sbfie numArpar.
(2p)d) SAse impartenumerele
1, 2, 3,...,12 in 4 grupede
c6tetrei numereastfelincatfiecaregrup; s5seimparti la 3.
(2p)e) SdsearatecAnu putemageza
numerele
I,2,3,...,72
intr-unSir,in oriceordinedorim,astfelincatsumaoricdror
douenumerealSturate
s; fie num;rpar.
numerele
{lp) f) 55searatec6putemaseza
1, 2,3,...,L2intrunSir,astfelincet
sumaoridror douenumerealSturate
s5fie
numerimpar.
(1p)B) 56 se aratec5 pLrtem
a$ezanumerele
7,2,3,...,12
intr-unSir,astfelinc6t
sumaoricerortrei
numereal:turatesj
seimparteexadla 3.

Concu6ulEuclidteinvati matematici
- editia2014"2015

TESTFINAL4
NOTA.
Toatesublectele
suntobliBatorii.
Latoatesubiectele
secerrezolvdrile
complete.
Seacordb10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.
SUBIECIUt
| (20p)
Scrietinum;rul 2010 utilizend12 cifre de 2 9i operatij
aritmetice.
suBtEcTut (20p)
20 de colegiau hotir6t sd vorbeascdla telefon fiecarecu
fiecareexact o datd intro sAptdmend.
(DaceelevulA l-a
sun ape
t ele vulBatunciA
,
nu-lmaisun;
peA ).
(1op)a) S; se afle c6teonvorbiris-auefectuatintre cei 20
decolegiin aceasdptemanS.
{10p)b) SdsearatecEin fiecare
momentdinaceasEptem6n;
existd2 colegicareauvorbitcu acela$inumbrde parteneri.
SUBIECTUI
lll l30p)
Seconsider;
Siruldenumere:
1, 2, 4, A,16,32,64,128,2OO,50O.
Spunemcd un num6restebun dad facepartedin,ir, sau
dacSsescriecasumAde numeredin,jr luateceieo dat6.
(10p)a)Si searateci numirul15estebun.
(10p)b) Sdse aratec6 numdrul1OOO
nu esteb./r.
c) Si seaflecAtenumerede la 1 la 10OO
nu suntbure.

86

mF'*Ss"$n

con.ursllE{.lidtelnva*natsnari.S
- editia 2014-201s

-,C\g

SUBIECTUt
lV (20p)
Tncomisiade corectarea lucrSrilorde la ConcursulNolional
de MotemoticdEuclidsunt 6 profesoride la Scoli9i licee
diferite.
Sese aratecEfie existd3 profesoricare
se cunoscintreei, fie
sunt3 profesoricare
nu secunoscintreei.
(5epresupune
ca daceprofesorulAil cunoa$tepe profesorul
profesorul
pe profesorulA).
8, atunci9i
B il cunoa9te

TEST11
NOTA.
Lasubiectullexisti un singurrespunscorect.
Lasubiectulllse va dadirectrespunsul.
Lasubiectele
lllqi lVsecer rezolvarile
complete.
Seacord;10 punctedin oficiu-Timpde lucruefectiv2 ore.

suBrEcrur
r (20p)
(4p)1) Caredintreurmdtoarele
numerearecifrazecilor1?
a) 2 010
b) 2 1OO
cl 1 2OO
d) 2 s41
(4p) 2) Care este cel mai mic numir par de trei cifre,nu
neaparatdiferite, carese poate forma folosind cifrele 1, 2, 5?

a) 1s2

bl722

.l5L2

dl112

(4p) 3) Cete numerede doud cifre, cere au cifrele egale,


putemscrie?
a) 90
b) 99
cl9
d) 81

{'[6-r

u,

con.urrulEuclidteinvalSmatematki
- ditia2014-2015

(4p)4) Careestecelmaimicnum6rde 3 cifre,carearesuma


cifrelor
9?
a) 108
b1207
.1474
dl 711
(4p)5) Catenumerede 2 cifre,in care cifra zeciloreste 7,
Putemscrie?
a)6
b)9
c)10
d )8
suBlEcTUtll {40p)
1)Aflalivaloarea
sumei210+ 120.
{4p)2) Scrieticatestediferentadintre29 Si24.
(4p)3) Scrieti
valoarea
termenului
necunoscut
dinexpresia?
=
?+13 20.
(4p)4)Scrietinumdrulcu
5 maimicdec6t29.
succesorul
numErului
{4p)5)Scrieti
9,
(4p) 6) Scrietiun numdrde 3 cifre,cu cifreleordonate
crescetor.
(4p)7)Scrietiun
numArdedouecifrecare
arecifrazecilor4.
8)
Scrieli
un
numdr
de
3
cifre
{4p)
carearesumacifrelor
2.
(4p)9) Aflatic6tenumerede doudcifreconlincifra1,
(4pl 10)Scrielidoudnumereimparecaresaaibddiferenta2.
SUBIECTUL
lll {15p)
Spunemd un num6restelrumos dacdultimasa cifrd este
unadincifrele2, 3, 7 sau8.
{4p)a) scrieliun numdrde 3 cifrecareestetrumos.
(3p)b)Scrieti
celmaimicnumirde 2 cifrecareestefrumos.
(3p)c) C6tenumeretrrmoosesunt mai maridecat17 mai
9i
rnicidec6t39?

88

-,C\8

concursulEuclidteinva$ mdtematici
-editia 2014-201s

(2p)d) Existedoubnumetefrumoosecareau sumaun numir


rAspunsul)
frumos?(Justificati
(2p)e) Gasiti3numerefrumoose
carenu ausumaun num;r
frumos.
(1p)f) Existdun numdrnaturalx astfelinc6tnum6rulx + x + x
+ x + x + 3 si nu fie un numArlrumos?
(Justifica!
rdspunsul).
SUBItCTUt
lV (15p)
Uncopilareo foaiepecarescriepeun randnumerele
1, 2, 3,
4,5.lucAndu-se,
adaugS
langifiecarecifr6de maisuscifra1,
fie la st6nga,fie la dreapta,obtin5ndnumerede 2 cifre,pe
carele scriepe un r6nd mai jos. Apoi repetdprocedeul,
oblinandnumerede 3 cifre,pe carele scriepe un al treilea
rand,
(4p)a) Careestecel mai mic numerde 2 cifrepe carelar
puteaforma?
(3p)b) Putemgis' pealtreilea16ndnumirul215?
(3p)c) C6tenumerecu toate cifrelediferitesunt scrisepe al
treilearAnd?
completa
rAndulaldoilea?
{2p)d)Tncatefeluripoate
(2p) e) Careestecea mai marevaloareposibilia sumei
pe16ndul
nlmerelorscrise
al treilea?
(1p) f) Careeste cea mai mici valoareposibilia sumei
pe16ndul
numerelor
scrise
al treilea?
TEST12
NOTA.
LasubiectulI exist;un singurdspunscorect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll 9i lVsecerrezolvdrile
complete.
p!ncte
Seacordd10
din oficiu.Timpde lucruefectivt2 ore

'[t'*r-r-*
-r'-wF*fu

conculsulEuclidteinva$ natemattcS
-editia 2014-2015

sUBlEcTul
| (20p)
{4p)1)Careestecelmaimarenum;rparde3 cifre?
al 999

bl 102

c) 900

d) 998

(4p)2) Caredintre numereleurmdtoareare aceeastvaroare


citit Side Ia dreaptala stangaSide la stangala dreapta?
a) 102
b) 101
c) s1
d) 60
(4p)3) Careesteurm6torul
numirdin9irul1,4,7,IO, .....?
al 12
b) 13
cl L4
dl 1s
{4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestedublullui2?
a) 3
bl4
.) 6
d)1
(4p)5) DacEun copilse uitb la televizor10 minutepe zj. c6te
minuteseuit6latelevizor
in 4 zile?
a) 60
b) 40
c) 50
d) 80
SUBIECTUL
ll (/top)
{4p)1)Scrielicetesteprodusuldintre
2 $i3.
(4p)2)Aflatitermenulnecunoscut
o, din egalitalea7 - o = 2.
(4pl 3) Cu ce numdrtrebuieadunat2 pentrua obtine
rezultatul
12?
(4p)4) Scrietio inmultirecaresdaibdrezLrltatul
4.
l4p) 5) Ce numdrtrebuiescezutdin 25 pentrua obline
rezultatull0?
(4p)6) Scrieticel mai micnumdrimparde 3 cjfre.
(4p)7)careestenumdrLrlcu
2 maimaredec6t3?
(4p)8) careestenumdrul
de2 orimaimaredec6t3?
(4p)9)Scrieti
dublulnum;rutui10.
(4p)10)Scrietitriplut
numdrului
20.

90

-6\8

concuBulEuclldtinvali matemati.E
-editla 2014.201s

SUBIECTUL
lll (15p)

Harry Potter are in CameraSecreteloro tablS


magidexactcainfigura
al6turatd,
cu linii9icoloane.
Tabloularela inceput(vezifigura)intoatedsulele
scris;valoarea
0,
pe
O,,mogle" careo faceHarryPotterlnseamn;sj
ia toateelementele
de pe o liniesaude pe o coloane
gi sble
schimbe
astfel:0 seinlocuieSte
cu 1 Si1 seinlocuieste
cuO.
in carnetefulsecreti$i noteaze
,,magiile"astfel:L1daceface
pe linia 1, L2 dacSfaceo ,,mogie"pe linia 2,13
o ,,mdgie'1
dacefaceo ,,nogie" pe linia 3, L4 dacAfaceo ,,mdgie"pe
finia4, C1 dacdfaceo,,mogie"pe coloana1, C2 dacefaceo
,,magie"pe coloana2, C3 dacefaceo ,,magie"pe coloana3,
C4dacefaceo,,magie"pe coloana4.
Deexemplu,dacdface,,mogio"C2 ob\ineun tabloucu suma
elementelor
egalS
cu4.
(4p)a)Catec;suIearetablouldinfigu16?
(ap) b) 55 se sctie 4,,mogii" care trebuie f5cute asupra
tablouluidin figurS ca sd obtind un tablou cu suma
elementelor
egalA
cu 16.
(2p) c) 5d se sctie 2 ,,magii'1care trebuie ficute asupra
tablouluidin figure ca si oblind un tablou cu suma
elementelor
egaldcu6.
(2p) d) sE se sctie 2 ,,mogii" care trebuie fdcute asupra
tablouluidin figur; ca sA obtin: un tabtou cu suma
elementelor
egalS
cu8.
(1p) e) Si se sctie 3 ,,moqii" care trebuie f;cute asupra
tablouluidin figurS ca sd obtine un tablou cu suma
elementelor
egal6cu 12.

Eu'rid
teinvati
mtematicl
$-r'a'--concursur
(1p) f) Sd se sctie 4 ,,mogii" care trebuie f6cute asupra
tablouluidin figuri ca sA obJjnSun tablou cu suma
elementelor
ega16
cu 10.
(1p) g) 55 se explicede ce nu poate face,,maqji,,
asupra
tablouluidin figur6 ca si obtine un tablou cu suma
elementelor
egalecu 1.
SUBIECTUL
lv (15p)
Tom trebuiesA eliberezeiinutuj de Forleleintunericului
$i
are nevoiede o nuielusS
de alunSide un lantde argintcare
se afl; inchiseintr-o pe$ter5.El trebuie sd treacdde mai
multeu9iti pentrua le deschide
trebuiesd rezolveintrebErile
scrisepefiecareu95,Acesteasuntl
numdrului
l4p)a) C6testesumacifrelor
555?
(4p)b) Careestecelmaimarenumir naturalcuprins
intre1
Si1000,pentrucaresumacjfrelorsaleesteegalecu 2?
(2p)c) Careestecei mai mare num6rnaturalcuprinsintre 1
Si1 000,pentrucaresumacifrelorsaleesteegalScu 19?
(2p) d) Careeste numarulnaturalcuprinsintre 1 $i 1OOO,
pentrucare sumacifrelorsaleeste cea mai mare dintre
toate?
(1p) e) Careeste unul dintrenumerelenaturalecuprinse
intre 100 Si 1 00O,pentru care sumacifrelorsaleeste un
numercarearesumacifrelor
egalS
cu 9?
(tp) f) Careestecea mai micdvaloarepe careo poatelua
sumacifrelorunu;numSrcareestesumacifrelorunuinumAr
naturalcuprins
intre1Si1OO0?
{1p) g) Careestecea mai marevaloarepe careo poatelua
s!macifrelorunuinumdrcareestesumacifrelorunuinumdr
naturalcuprins
intre19i l ooo?

92

-{-.'-sF#&pfr1f,\

-,C\8

concu6ulEuclldteinva'5 matemaric;
-edilia 2014-2015

TEST13

NOTA.
LasubiectulI exist6un singLrr
r;spunscorecr.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspLrnsul.
Lasubiectele
lll si lVsecerrezolvbrile
complete.
SeacordS
10punctedinoficiu.Tjmpde lucruefectiv:
2 ore.
sUBlECTUl
| (20p)
(4p)1)Catenumerededoudcifreausumacifrelor
5?
a)s
b)6
c)10
d l7
(4p)2)Careestecifrasutelorinnumdrul2039?
a)3
b)2
c)0
d )9
(4p) 3) Cate numerede trei cifre putem scrie folosindo
singuridatacifrele3,4$i0?
a)6
b ls
c)4
d )3
(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s
b) 27
c)2
d12017
(4p)5) Careestenumarul
de 10orimaimaredecat11?
al21
b) 110
c) 101
d) 1 1oo
SUBIECTUL
ll (40p)
(4p)1)Scrietri
produsul
numerelor
10Si7.
(4p)2)Scrieti
numErulde
3 ori maimicdecat21.
(4p)3) Scrieti
celmaimicnumdrde 3 cifre,careareprodusul
cifrelor
egalcu0.
(4p) 4) C6testetermenulnecunoscut
din caculul49| a = 1

['rinm-r
-x-'-mH,;Sx'

con.urs'rlEu.lidtetnvaF matematic;
-edilia 2014-2015

(4p) 5) Scrie! toate numerelede 2 cifre, pentru care cifra


unitdtrilor
estede 5 ori maimaredecatcifrazecilor.
(4p)6) Scrieti2 numerede 2 ifre,careau produsulcifrelor6.
(4pl7)Scrieti
rezultatul
calculului3x
2x5.
(4p)8lScrieti
o impErtire
caresdaibi rezultatul
3.
(4p)9)Scrieliultima
cifr;a produsului5x14.
(4p)10)Scrieti
sumacifrelor
numerului
2 011.
SUBIECTUtt (15p)
Mickey Mouse i$i folosestemicuneltelesecretepentru a
rezolva
urm;toarea
problemS:
(4p)a)Calcuiezb
1+ 2 + 3 +...+9 =
(4p)b) Cumtrebuiesd puneMickeyMouseopera{iile
+ sauin locul p;t.etelelorca sA oblini cea mat mare vatoare
posibilS?

s0L-.j
r L l 2L-l3L_laLl sLl eE zn eEg=
(2p)c) Cumtrebuiesd pundMickeyMouseoperatriile
+ sauin loulpdtr;lelelorca sE oblin6 cea mai mice valoare
posibild?

soL-.jrL l.zLlsLJal-lsEoErns Eg=z


(2p)d) Cumtrebuies5 puneMickeyMouseoperatiile
+ sau_
in loculpdtr;lelelor
casbobtinEeEalitatea?

50L--.1
i L__J2L
l3L_JaL_l
sL l oLl zE eng=z
(1p)e) Cumtrebuiesb puneMickeyMouseoperatiile
+ sau_
rnloculp6trdtelelor
cas; obtin;esalrtatea?

so E:n zE : nad s ds n z n s E s = s s

94

--e'..eF#fu-f;rfr

-,C\E

concuEulEuclidteinvati matematica
- edllia2014-201s

(lpl f) Dece nu poateMjckeyMousefolosindoperatiile+ sau


in loculp6lrStelelor
casdobtin.ieealitatea?

s o n rE zE :n alsEol

iEeng= s +

(1p) g) De ce nu poateMickeyMousefolosindoperatiile+
sau 1nloculp6tritelelor
ca$ obtiniesalitatea?

so Ern zE:n+ ns n

en z n s n g = s o .

sUBlECTUt
lv (1sp)
gSseste
A//odln
problem6.
un bilelelcuurmdtoarea
Peun cercsuntscrisela inceputlitereleo,b,c,4e5i numerele
r,2,3,4,5.
O "operofle"
asupra
numerelorinseamnd
s6alegem
o literdSi
sdadunSm
cu l fiecarenumervecinal sbu.Deexemplu,
dace
alegemliterae, vom nota "operolia"Oe.Elcheam;duhul
l;mpiigiii ceresdrezolve
urmetoarele
cerinle:
(4p)a) Sdse calculeze
sumanumerelor
scrisela inceputpe
cerc.
(4p)b) cu c5tse mdreste
sumanumerelor
de pe cerc,dac;
tacemo"operulie"?
(2p)c) C6tva fi sumatuturor numerelorde pe cercdupdce
efectu;m5 "oper"otii"?
(2p) d) Si se explicede ce rl, putem obJineln urma unor
''operofli"toatenumereleegalecu 6 pe cer(
(1p) e) Sb se sctie o "operalie"prin care obtinem numai
numereimpare,
(1p) f) 55 se scrie un Sir de "operolii" prin care obtrinem
numainumereimparediferite.
{1p)g) Sdse explicede ce nu putem,in urmaunot "operatii"
s5obtinem
toatenumerele
egalecu5.

-.c\sk#S'[/nt+r-r-*

8-r'D''--:::ilr:i:;:nf*"o'"'"'"''"'
TESTFINAI 5
NOTA.
Latoatesubiectele
se cerrezolv6rile
complete,
Seacordi10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.
SUBIECIUI
l(aopl
De 1 iunie,loanaa primitun trenulelcu Sindin formdde
cerc,pe caresunt fixate100 de stalii, numerotatecrescdtor
de la 1la 100,insensulacelorde
ceasornic.
Regulajocu[]i este urm;toarea:trenuletulpleacddin statia
cu numerul1, mergein sensulacelorde ceasornic se
Si
oprestedin 11in 11 statii(adic6se opregte
in statiile1, 12,
23...etc)Joulse terminbin momentulincaretrenuleiul
se
opre$teintr-ostaliein cares-amaj oprit o dat; (primaoprire
a fostin stalia1).
(10p)a) Ce num5rare statiain caretrenuletulfacea 10-a
oprire?
iustificati.
(lop) b) Ce numdrare statiain caretrenuletuiface a 30-a
oprire?Justificali.
l10p)c) Catestatiiin caretrenuletul
nu a opritniciodata
au
rdmaslaterminarea
joculuj?
lustificati.
(lop) d) Ce num;r are statiain care se termin6jocul?
Justificati.
SUBIECTUL
It (50p)

96

&&"&"

_,c\ R

Concursul
Euctid
te tnv.ti matemari.i
- edi$a2014-201s

\-q1E

lntr-o grSdini sunt 7 flori 9i pe fiecarefloare este cate


o
albjnuticain Fig.1.
Defiecare
datdalbinulele
stau5 unitdtidetimppeflori,dupd
caredoudalbinute
pleacd
depeflorilelor$iseaSeadpecete
o lloarevecinS,
zburend
in sensurj
opuse,
Apoiiarstaualte5 unitdtidetimp!i iarpleacd
doudalbinule
de pe florilelor Sise ageaze
pe cateo floarevecind,
zbudnd
in sensuriopuse
Sia$amaideparte.
(10p)a) Sese explice
cumpot atbinulete
ptecand
de la Fig.1
seajunES
toatepeaceea$ifloare.
l10p)b) 56secalculeze
celmaiscurttimpdupi careajungpe
aceeaSi
floaretoatealbinutele
plecand
dela Fig.1
(10p)c) Sdse explice
cumpot albinulete
plecand
de la Fig.1
s5ajungd
in ordinea
dinFig.2.
(10p)d) $ se calculeze
cel mai scurttimp dupdcareajung
albinutele
dinordinea
de la Fig.lin ordinea
de la Fig.2.
l10p)el SAse explicecum pot albinulete
ca plecandde la
Fig.1sd ajungSln ordineade la Fig.2,astfelinc6t de fiecare
dati,fiecarefloaresdaibdcateo albinuliin cele5 unjtdtide
timpdintre?boruri.

-x-\@F#ft.R'
fl/ntqu,-,.-n,

w,re-.-

Concursul
Eu.lidteinvaF matematici
- edilla2014-2015

TEST14
NoTA.
Lasubiectul
lfiecareexercitiu
areunsingurrdspuns
corect.
Lasubiectul
ll sescrienumairespunsi.tl
fiecdruiexercitiu.
5eacordi10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.
sUBltcTUl | (20p)
l-aexercitiile1,2,3,4 ti 5 in.e.cuili litera corespunz5toare
rispunsului corect.
(4p) 1) Careestecelmaimarenumrrdetreicifrediferitecare
sepoateformaalegend
cifrenumaidintre2, 5, 0, 8, 9?
al 579

b) 985

c) 980

d) so2

(4p) 2) careestescrierea
cucifrea hum6rului
o sutdnoud?
a) 109

b) 901

.) 119

d) 190

(4p) 3) CaredintreurmStoarele
numere
estecelmaiapropiat
de40O
a) 9

bl 100

c) 2oO

d) 390

(4pl 4) Careestenumdrulcarearevecinii182Si184?
al 181

b) 183

c) 18s

d) 1s6

l4p) 5) Caredintreurmdtoarele
numerearecifrasutelor
egal;
cucifrauniulilor?

98

--t-mk*Sw-[('qu,-

Concu6ulEuclidtelnvaii natemati.;
- edllla2014-2015

a) 131

b) 234

-6\&
c) 345

d) 76s

sUBlEcTUt
ll ( 40p )

Rezolvatiexercitiilede maijos pe spatiilepunctatecorespunzitoa


1) Scriegi
numdrulcu
9 maimaredec6t100

(4p)

2l ScrietinumdrulcarescSzut
din 240dE130

(4pl
(4p) 3) Scrieti
numirul40casumededoudnumereegale

numerele
19,137,23
l4p) 4) Scrieliinordinecrescatoare

(4p) 5) Scrietirezultatulcalculului
480 130+150

(4p) 6) Calculalisuma
dintre351Sirdsturnatul
lui

al Sirului
110,120,130,140
l4p) 7l Scrielidrmitorultermen

H'Fryffith-r_

E-/A-rs;;;;;.1x,"
^*,.*"-",,.,
(4pl 8) Aflatitermenul
necunoscut
dinegalitatea
25:' a =134

(4p)

(4p)

9) Scrjetitoatenumereledetrei cifrecareau sumacifrelor2

10)Scriejicelmaimarenumdrdetreicifrecarearesuma
cjtrelor

suBlEcTUL
lll ( lsp )
Rezolvati
fiecareaerinlSpe spatiulpunctatcorespunz5tor
ei.
Mary Poppinsii inva\6 pe Michdelti Janematematice.
Scoate
dincufdrulfermecat
o tdbliii pecareestescrisun codde
treicifre.Atingeteblitacu bagheta
mogjcdSischimbd
cifrele
coduluiastfel:
la primacifr6dinst6nga
adund1, laa douaadunb2,
laa trelaadune3. DacE
vreunrezultat
depesegte
9, aparepetjbliF
numaicifraunititilor.
Deexemplu
avem,,rnogjo,,
(0,0,0)-+ (1,2,, sat),fiogio,,
( 9 ,9,9) + (0,1,2)sau,,magio"
(1,2,, 1+) 1 2 , q , 0 ).
(4p) a) Cumsetransformbcodul(7,8,9)printr_o
,,magie,,?
(4p) bl CumsetransformS
codul(O,O,O)
dupi cese aptic;doue

'100

-,e\&

concuEulEuclidte?nvatimatemati.;
-edllia 2014'201s

l2p) c) Cumsetransformdcodul{1,2,3)dupdce sea picelr:ei,,mogii,,?


(2P) d) Cecod se transformdprintr-o,,moqte,,in codul (4,5,6)?
(1p) e) CecodsetransformAprin aplicareaa doud,,mogll,,ln
codul(9,9,9)?

(1p) f)

Careestecelmaimicnum6rde,,mogll",
diferitdeO,care

plec6nd
trebuieaplicate
astfellncat,
de la codul(0,0,0),
si se
ajunge
tot la codul(0,0,0)?

(1p) g) Esteposibilcaplecand
de la codul(0,0,0)
un numjrde
9iaplicand
,,mdgif sese ajun'eh codul(1,1,1)?

suBtEcTUr.
tv{ tsp)

Rezolvali
tiecarecerlntipespatiulpunctat
corespunzttor
el.
primeitein dardeziuasaunjoc.Acesta
Pinocchio
contine100
pefeteteatbe
detdbliledelemnalbepeo fal; Sirosiipecealatt6.
aparscrise
nLrmerele
1,2, 3,...,100.
Pefataro$ieestescrise
suma
dintrenumArul
depefataalbdti sumacifrelor
aceluinumir.
Deexemplu,
carteacarearepefalaalbAnumerul
2, arepefatra
rosie4=2+2.
Ceacarearepefataalbbnumdrul
93,arepefataro9ie

.r(
W

ruoidteinvarimatematki

f,l.r-..n**r

,/

- editia2014-2015

nu m b rul
105= 93+9+3.
Vomnuminumere/ermecate
numerelescrisepefafa ro$iea fi
t;blile.
(4p)

(aP)

(2p)

(2p)

l1p)

a) Scrieiinumarullemecot,
depet6blitacarearepefataalbd
numErul
3 ....................
b) Scrietiun num; rlermecot carcarc 2 cifte
c) Scrietiun num6rde o cifr; carenu estefemecot
d) Scrieliun
numtrde2 cifrecare
nu este

e) Este/ermecot
numErul50?

(1p) f) CaredintrenumereleIO,17,12,13,14suntfermecote?

l1p) g) Caredintrenumerele9I,92,93,94, gS nu suntfermecate?

TEST15

102

-6-\&

concursulEuclidte invali matematici


-edilia 2014-2015

NOTA.
Lasubiectul
lfiecareexercitiu
areun singurrbspuns
corect.
Lasubiectul
ll sescrienumairdspunsul
fieciruiexercitiu.
Seacordi10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.
SUBlEcTut| ( 20p)
Laexercitiile1, 2,3,4 $i 5 in.ercuitilitera
corespunzdtoare
rSspunsului
corect.
(4p) 1) C6tenumerede patrucifrese pot formacu cifrele2 Si4?
al 12

bl 17

c) 16

dl 24

(4p) 2) Careestecel
maimarenumirmaimicdecat4385
?
a) 4 383

b) 4 384

c) 4 386

d) 4 000

(4p) 3) caredintrenumerele
urmEtoare
estecelmaidepartat
de200?
a) 9

b) 100

c) 300

d) 390

(4p) 4l Catenumeresuntmaimarica2995si maimicica3 015?


a) 18

b) 19

.l 17

d) 20

(4p) 5) Catenumerede trei cifreaucifrazecilor7 !i cifrasutelor


egalS
cucifrauni$tilor?
a)9

b) 10

c)8

d) 11

'ffiffi"n'nh,-

S-/A-::ffi

:1t:;":#
-*o-*",",.,

sUBlEcTUL
ll ( 40p )
Rezolvatiexercitiilede maijos pe spaliilepunctate
aorespunzetoare.

{4p)

U Scrielinumdrulcare
adunatcu 210dE2 OOO.

(aP) 2) Scrielinumiruldincare,dacbscEdem
400obtjnem705
(4p)
3)Scrielirezultatut
produsului
4x 3

(ap) 4) Scrietidublulnumbrului
7
(4p) 5) Scrieti
rezuliatulcalculului
2x3 3x2

l4p) 6) Calculati
sumadintre7 Sitriplullui

(4p) 7) Scrietidiferenta
dintre20gidublultuiS

(4p) 8) Aflatitermenulnecunoscut
dinegalitatea
ax 5 = l5

104

-{-vF*Fry{'flq*-

-,6\6

con.urrulEuclidtelnvall matematici
-dtlia 2014-2015

(4p) 9l Scriejitoate numerelede patrucifrecareau sumacifrelor2

10) Scrieli
celmaimicnumdr
de patrucifrecarearesuma
(4p)
cifrelor
9 .....................
SuBlECTUt
lll ( lsp )
Rezolvati
tiecarecerintape spatiuIpunctataorespunzetor
ei.

a)Seconsider6
tabloulincarefiecarenumdreste
egalcusumacelor3 aflate
t
deasupra
sa(cendnuarenimicse
lll
consider;
cdare0).
l 2 3tl
suntpe liniaa patra?
{4p) b) Ceteelemente
(4p) c)Sdsescrieelementele
de peliniaa patra
(2p)
d) C6testesumanumerelorde pe liniaa treia?

(2p) e)Catestesumanumerelor
depeliniaa patra?

T"fl/ntqr'-r,*
-,c.-sFn#

/-.a
W
+-

,/

*oid te hvar; matematici


QA-.-.on*^t
- editia2014-2015

il

{1p) f) Si se scrieelementelede pe liniaa cincea

(1p) g) S; se scrieultimele4 elementede pe liniaa Sasea,


a $aptea
9i a opta......................_

{1p) h) S; se explicede ce,pe fiecarelinie,incepandcu a treraexisEi


pulin un numdrpar,

SUBIECTUL
lV ( 1sp)
Rezolvati
fiecare cerintEpe spaliulpunctatcorespunzitorei.
Ptrocchioprimestein dar de ziuasa unjoc.Acestaconljne
100de Ublileoe lemnalbepeo falj Siro);ipecealdttl.
pefatarosie
Pefetelealbeaparscrise
numerele
1,2, 3,._.,100.
estescrisS
diferenta
dintrenumdrul
de pefataaib; 9isuma
cifrelor
aceluinumdr,Deexemplu,
carteacarearepefataalbi
numSrul
2,arepefatarosie0 = 2 - 2. Ceacarearepefalaalb;
numSrul
93,arepefatrarosienumarul81= 93 9_3.
Vomnuminumerefermecate
numerele
pefatarosie
scrise
a fiec;reit;blite.

(4p)

106

al Scrieti
numerul/ermecot,
de petAblitacarearepefataalb;
n u m S rul3...........

--6'.-8F*Srn
I
-/"\

-,C'\&

concursulEuclidtetnvatl matematic:
-editia 2014-2015

(4p)

(2p)

(2p)

(1p)

bl Scrieliun numer/ermecot
careare2 cifrediferitde81

c) Scrieliun numSrde o cifrdcarenu estefermecot

d) Scrieliun numdrde 2 cifrecarenu estejaermecot

e) Estelemecot numdrul50?

(1p) f) Care dintrenumereleI0, 11,72,13,1,4,15,76,77, 78,79


sun\[ethecote? ...........
(1p) g) Caredintrenumerele
de la 1 la 100suntmainumeroase:
celefermecote
saucelecarenu suntfermecote?

TEST15
NOTA,
ToatesubiedelesuntobligatoriiLasubiectul
I exist5un singurrdspuns
corecr.,
Lasubiectul
ll seva dadirectrbspunsul.
Lasubiectele
lll si lVsecerrezolverile
complete.
SeacordS
10punctedinoficiu.Timp
de lucruefectiv:
2 ore.
sUBl ECTUtl(20p)
Laexercitiile
1,2,3,4 9i5 incercuiti
litera
corespunzStoate
taSpunsului
corect.

.*,,
.*"-",.,
i:;"rxf
S_-Z-ea::r:;fi
{4p) 1) CAtenumere
suntmaimarica10Simaimicica38?
a, 26

bl 27

c) 19

d) 20

(4p) 2) Careestecelmaimicnum5rdedouecifrecaresi aibd


produsulcifrelor12?
a) 34

b) 26

cl 62

d) 43

{4p) 3) Caredintrenumerele
demaijosnusepoarescneca un
produsde numerenaturale
cu unuldinfactori3?
a) 9

b) 10

c) 1s

d) 24

(4p) 4) Careestecelmai marenumir de trei cifrecarearecifra


sutelordecinciori maimicj decetcifraunitjlilor?
a) se1

b) s01

.) 19s

d) 10s

(4p) 5l Caredintreurmdtoarele
numereareprodusuldintre
cifra
sutelor
egalcucifrazecilor?
9icifraunitdtrilor
a) 362

b) 243

.l 3r2

d,l 243

SUEIECTUL
ll { 40p )
se scriupe foaiade conaursdoarnumiru l exerciliului
,i
rezultatulcorespunzEtor.
dintrejumatatea
l{ri8ji dubluttui5.
(4p) 1)Scr,etisuma
(4p) 2)Careestenumirulcareadunatcutriplulsaude
ZO?

108

--e^\@F*Sr'nd

-6-\&

Concursul
Euclldteinvati matemati.i
-edilla 2014"2015

(4p) 3) Decateori estemaimicdsumanumerelor


3 $i6 decat
p r o d u sullor?
(4p)

4)Scrietri
numdrul
30caprodusdetreinumere.

(4p) s) ca lculdti
(12- l8): l
(4p) 5) Dup;ce mSresc
un num;rcu 70Simicsorez
rezultatul
cu 55,
oblin40.Careeranumdrul?
(4p)

(4p)

7)Scrieti
numerele
dedoudcifrecareauprodusulcifrelor
6.

8) Careestetermenuld dincalculul
(a

a)r j - 25

(4p) 9)Si sescriediferenta


dintrecelmaimare$icelmaimicnumdr
de doudcifre,scrisefiecarecu cifreconsecutive,
ordonate
crescetor,,,..,,................
(4p) 10)Scrieti
sumatuturornumerelor
dedouScifre,maimici
dec6t60,scrisecu cifreegale
SUBIECTUL
lll ( 15p) Rezolvatifiecarecerintdpe spaliulpunctat
cotespunzetor
ei.
loanaare15cartonase
estescriscateunnum;rde
9i pefiecare
la 1 la 15ferArepetare.

$/utqot-r'*

s--rt-0'....._.:::il;;lil.rir."*"
a) Catestesuma
(4p)

ll +12+13+14+15?.
b) Catestesuma

(4p)

I r2-l

...-q+t0?..

c) Cetestesuma

(2p)

lzpl

1+2 + 3 +...+ 14+ l5 ?


dl S; seimpartecele15cartonage
in 2 grupecu proprietatea
c; sumanumerelor
grupSesteaceeagi,
dinfiecare

(1p) e) Sdseimpartdcele15cartonatein 3 grupecu proprietatea


cEsumanumerelor
grupjesteaceeali,
dinliecare

G2.........
............
..-........
(1p) f)

Gl. .................
.....
..........
55seimpartdcele15cartona$e
in 5 grupecu proprietatea

cAsumanumerelor
grupSesteaceeasr,
dinfiecare
G1...............
. ........
G2........................
.....

(1pl g) $ seimparti cele15cartona;ein 8


Brupecu proprietatea
casumdnumerelor
grup;esteaceeaSi,
dinfieaare

110

-6-\E

concursulEu.lidteinvaF matemaUci
-edi!ia 2014-2015

G1...........................
......

G 2................................ .
G 3................................ .
G 4...............................
.

G7 ................................ .

G8 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
singurnumeraresumanumerelor
egalecunumArul
existent),
lv ( 15pI
SUBIECTUL
Rezolvati
fiecarecerintdpe spatiulpunctatcorespunzdtor
ei.
Alexandra
sejoacS
cu numerele
de la 1la 9astfel:
alege2 numerediferitedintreele,leinmulte$te
9iretine
dinrezultat
doarcifraunitatilor.
O astfeldeoperatie
o vom
numi,,mogie".
Deexemplu,
o,,mogie"fdcut6
cu numerele
2 Si5 are rezultatul0, iar o ,,mogie"f'cuIe cu numerele2 ti 3
arerezultatul6.
(4p)
(4p)

a) Cerezultat
areo,,mogie"ficuta
cu numerele
1Si3?

b) Cerezultat
areo,.mogiefEcutdcu numerele
8 li 9?

'[/uk-r,,,.,
-r.-mfi*m*

E-//D--riiiif

iii;"!x,"
-*ra'"*."u",

{2p) cl Gdsili2 numereastfelincato ,,magie"ficuteasupralor


s5aibdrelultatul9 .......

lzpl d) Gdsiti2 numereastfelinceto,,magje,'


fecuteasupralor
sdaibbrezultatul
1
(1p) e) Scrielitoate
perechile
diferitedenumere,
careprintr_o
,,magie"au ca rczultat6.
(perechea
1,2 esteaceeaSicu
perechea
2,1,
(1p) f)

Scrietitoateperechilediferitede numerecareprjntr-o

,,mogie" a! ca rczultat S?
(1p) g, Scrieti
6 numeredjntre1,2,.3,..,8,9 astfellnc6t
Efecluand
toare,,moglile"
necesare
asuprdlor,saavemca
rezultate
toatenumerele
de la 0la 9.

TESTFINAL6

NorA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Latoatesubiectele
secerrezolvbrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

112

-r-\@Fffiffi,flh-r-

-6'\6

concursulEu.lidtelnvat; matematici
- editia2014-2015

suBlEcTUtl{30p}
Sescriepe foaiade conaursrezolvarea
aompleti,

{lop) a) in c6tefeluripoatevopsiloanaun gardde 10scanduricu


2 culori,astfelincet
scandurile
aldturate
sdaibAculoridiferite?

{10p) b)in c6tefeluripoatevopsiloanaungardde 3 sc6nduricu


3
culori,astfelinatsc6ndurile
alSturate
s; aibeculoridiferiteSi
sefoloseascd
toateculorile?
(10p) c)in catefeluripoatevopsiloanaungardde5 scenduri
cu3
culori,astfelincatsc6ndurile
alSturate
si aib;culoridiferiteSi
sefoloseascd
toateculorile?
sUBlEcTULll(
20p)
Sescriepe foaiade aonculsrezolvarea
completd.
loanaare1OO
de lei.lnfiecare
zi devacanld
eafie primeSte
o
sum6de banidela bunica
sa,fie cheltuieste
aceeagisum;
de
bani,darnu poates5ti primeascS
si 9icheltuiasce
in aceeaSi
zi.
1nprimazieaprimeste
saucheltuiegte
l leu,ina douaziea
primegte
saucheltuie$te
2 lei,in a treiazieaprime$te
sau
cheltuie$te
3 lei,...,etc.

(lopl alSdseg;seascd
un modde prjmireti cheltuire
a banilor,
astfel
incatlasfarsitul
celeide-a12-aziles5aibd100de lei.

(lop) b) SAsegbseasci
un modde primire9icheltuire
a ban;lor,
astfel

,n'h,-r,,.
"
fr
-X-\-mpn$ff

S_,rt&-:"Jil$li:.!..I'*,,**.",",
inc6tla sf6rSitul
celeide-a14-azilesEaib61 leu.
sUBlEcTut
lll ( 40p)
Sescriepe toaiade concuBrezolvarea
completi.
Uncastelarecamerelecain FE, .| Un cSl6torpoarerrece
dintr-ocamerS
in altadacdau o laturdcomund.
Dupdcea
pir;sito camere
toateu$ileei seincuie.C5l;torulmergep6ni

nu maigisesteuSideschise.
Lainceput
toateuSile
suntdeschisi
Lungjmea
drumuluifdcut
esteegaldcu numdrLll
decamereprin

carea trecut.Deexemplr,drumul1,,2,3,4,5,LO,9,A,7,6,...,2
estede lungifie25.

(10p) a) Scrieliunexemplu
dedrumde lungime
4
(lop) bl Scrieti
unexemplu
dedrumdelungime
6.
(10p) c) Scrieljunexemplu
dedrumde lungime
8.
dl Scrieti
unexemplu
dedrumdelungime
25,careincepe

(1op) cucamera13.
Fig 1.

1
6

10

11

12

15
20
25

8
9
13 !4
16 T7 18 19
2L 22 23 24

114

-6\&

concursulEuclldte lnvat; matmatici


- edilia 2014"2015

TEST17

NOTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Lasubiectul
I exist5unsingurrdspuns
corect.
[a subiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll si lVsecerrezolv6rile
complete.
10punctedinoficiu.Timp
de lucruefectiv:
5eacordS
2 ore.
sUBl EcTUt
l(20p1
Laexerciliile1, 2, 3, 4 9i 5 inaercuitiliteracorespunz6toare
respunsuluicoreat.
(4p) 1) Caredintrenumerele
urmdtoare
estecelmaimarenumSr
detreicifrediferite?
bl 999

a) 900

.) 978

(4p) 2) Catenumerede trei cifrediferiteputemformacu cifrele


3 ;4;o?
a ) 10

b) 72

. )4

d )6

(4p) 3) cdredintrenumerele
de maijospoatefi sumaa trei
numereimpare?
el 202

b) 201

c) 178

d) 966

(4p) 4) Careestediferenta
dintrecelmaimareSicelmaimic
numdrdetreicifre?

'ffiff'a'rtqs--

.d'r.
W

+?-

QL..-.on**r

,/

*oid teInvari
matematic,

- edilia2014-2015

a) 887

b) 99

c) s99

d) 898

(4p) 5) CaredintreurmStoarele
numereesteegalcu rdsturnatulsdul
a) 178

bl 289

c) 450

dl 232

SUBIECTUI
ll ( 4op )
Sscriepe foaiade conaursdoarrezultatutcorespunzetor.
(4p)

1) Aflatinumerul
careadunarcu 178dd205....................

(4p) 2l Aflatisumacelormaimicidou; numereimparediferite


scnsecu catetreicifre.,
(4p) 3) Aflalivaloarea
termenului
necunoscut
dinadunarea
128+o=250..........._-.....
{4p) 4)Aflaticerezultat
oblinem,dacddinsumanumerelor

206Si174 sc;demdiferenla
1or..............................._.......

(apl 5)Aflatiscdzdtorul,
daci descdzutul
este456Sidiferenla
e ste211.......................
(4p) 6)Scrieti
numirulde paginipecareil maiaredecititunelev,
dupdcea citit1OO
de paginidintr-ocartecareare215pagini.
(4p) 7) Aflali cate numere de trei cifre care au cifra zecilor2
'

ifra unitiliJor0. ..........

(4p) 8)Aflaticate
numeredetreicifreaudiferenla
dintre
cifrasutelorSicifraunitdtiloregal; cu 9.

116

9i

-,6\&

con.urlul Euclidtinvali matematlc;


-ediia 2014'2015

(4p) 9) Aflaticatenumerede trei cifreau cifresutelor5 Sisuma


tuturor cifrelor9.

(4p) 10)Aflaticareestecelmai marenumerdetrei cifrecareere


sumadjntrecifrasutelorSicifraunitbtilor
egalicucifrazecilor.

sUBlEcTUt
lll( lsp )
Rezolvalitiecarecerintdpe spatiulpunatatcorespunzetor
ei.
loanaare10bilealbenumerotate
de la 1 la 10Si10bilenegre
numerotate
de la 11la20.
fdcrI' cu bileleconst6in araniarealorin 10
O ,,combinotie"
perechide cate2 bile,unaalbi ii una neagritiin calculul
sumeinumerelor
de pe bileledinfiecarepereahe.
Noteaze
apoicele10 rezultateobtinuteti le numeste,,rezultdtel
.ombinoliel', Deexemplu,o combinatiecu rezultatele
12,14,16,19, 22,24,26,28,30 este:

,(aa).n ) ,( s.,e ) .(
0. , t , ( , , D ) , ( 3 , r r , G , r t , ( s ,u( r) ,r
,( i)
o .r
(4p) a) C6tebileare loanain total?
(4p) b) C6testesumanumerelor
de pebilelealbe?

(2p) c)C6testesumanumerelor
de pebilelenegre?

lzpl d) Sesescrieo,,combinotle"cu 10numerediferitein


,,rezultotele combinatiei"

coneursulEuclldteinvaF matematicd
- edilia2014-201s

{1p) el 56sescrieo ,,combmolle,,


cu 10numereesalein
combino\iei.................
,,rcrultolele
...........
(1p) f) 55sescrieo,,comblrofie,,
cu exact2 numerediferitein
, rezuItateIe combinoti ej
(1pl gl Sesescrieo,,corlblnofte"cu exact5 numeredifefite
in
,,rezuItoteIe combinotiej,,
SU BIE CTUtU(15p)
Rezolvatl
tiecarecerintdpe spatiulpunctatcorespunzitorei.
loanaare numerele1,3,9,27
Si81.Cuele producenumerenoi
astfel:alegecetevadintreelefdrda le repetaSifolosindopera
+ sau- obtinealtenumere.
Deexemplu,
dacialege1,3,9,
poateobline9 + 3+ 1=13sau
9 -3 + 1=7sau9+3- 1=11sau
9 -3 - 1=5.
Eapoatealegetoatenumerele,
darnu maipulindedoud.
(4p)

a) Careestecel mai marcnumdrnou pe.areil poateobtrine?

(4pl

b) Careestecejmaimicrr/r'drroupecareil poateobtine?

(2p) c) Cumpoateoblinenum;rul10?
(2p) d) Cumpoateobiinenumdrul
20?
(1p) e) CumpoateobtinenumSrul
15?
(1p) f) Cumpoateobtinenumirul4l?

'l't8

-6-\&

concursulEuclldtelnvati matematic;
-editia 2014-2015

(1p) g) CStenumereroi poateobtine?

TEST18
NoTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
[a subiectul
I existdunsingurrdspuns
corect,
Lasubiectul
ll sevadadirectr6spunsul.
complete.
Lasubiectele
lll si lVsecerrezolv6rile
puncte
10
dinoficiu.Timp
de lucruefectivr
2 ore.
SeacordS
SU BIECTUL
l(20p)
Laexeraitiile1, 2, 3, 4 Si5 incercuitiliteraaorespunzetoare
risounsuluicorect.
(4p) 1l Careestecelmaimicnumdrdetreicifre?
b) 100

a) 101

.l 102

{4p) 2) cale numereverificerelalia205<x<214?


al 7

bl 8

.)9

d) 10

(4p) 3) CarenumXrdintrecelede maijosesteegalcu


rEsturnatulsdu?
a) 123

b) 4s4

c) 108

dl 3o7

(4p) 4) Cucifrele1; 3; 5 scrielitoatenumereledetrei cifrediferite.


cifra1?
Decateoriatifolosit
a) 2

b) 4

c)G

d)5

(4p) 5) catenumeredetreicifreau produsul


cifrelor
egalcu 1?
a) 1

bl 0

cl 2

d )4

fit[tqd-r-=,'n

/D...-.."",rsurEucridternvat;matematic'

-:";t";;;;-;;i;---

|I

susrrcrur
rrl aop1

|
|

Sescriepefoaiadeconcurs
doarrezultatul
coresnunz5tor.

]
I
trebuie
' 1lAflatidincenumdr
scezut
184,pentru
carezultahl
I
(ap) obrinut
56rie2s7.

]
I
I
(4p) zro,ti,i,",i",.;,.",r";;
;;;;;;;;;;;;;;l;.....
..(4pl 3) Scrieti
un num;rcuprins
intre270ti 3OO,
caresi aibbcifra
|

(4pl

zecilor
e8alS
cusumadintrecilrasutelorSicifraunitdlilor.

;li::-:":::r:;;:i:f;:;i
I
I

(4p) 5l Uncaietcostd
2 lei,i", o *n" .orU a" a or,.r' ."i,.
(4p)

I
I

I::::::i:::::::::::::::1:::i:: l
,) o"*" ,t

uarr,"meavafiegald
cudubtut
c"tu;."i mi. I
"n,,
numdr
dedoud
cifre.
Cetianiamacum?
I
|
|

(4p) 8) ScrietinumSrulcare
urmear;ininsiruirea:

rrr,r rrttor,oro,
..... ..... -....... ..

(4p) 9)Aflativaloarea
termenului
necunoscut
dinegalitatea:
]

- o=r8r........
I zs2

I
I

I
I

I
120

-6\&

concuBulEuclidteinvali matematic;
-edilia 2014-2015

(4pl 10)Scrieticelmai micnum6rde patrucifre,scriscu cifrediferite.

SUBIECTUL
lll ( 15pl
Rezolvati
tiecarecerintepe spatiuIpunctataorespunzEtof
ei.
Un Sirde 3 numerediferiteeste,,tore"dac6esteformatdin
numerele1, 2, 3,4, 5 9iareproprietatea
c; sumacelor3 numere
estenum;r par.Un Sirde 3 numerediferiteeste,,s/ob"dacA
esteformatdinnumerele1,2,3,4,5 9iareproprietatea
cd
sumacelor3 numeTe
estenumdrimpar,
Deexemplu,Sirul
1, l, 2 este,.tole",
Sirul3, l,5esle,,sldh,
$irul1, 5, 4 este,,tore"iat Slrul5,2,4este,,slob".
Doudtirui suntegdle,ddcd du dceledti numere,scfiseln ofiae
girurile
ordire.Deexemplu,
1,3,2 ti 1,2,3 Si2,1, 3 9i2, 3, 1Si
3 ,1,2 S i3,2,l suntegale.
(4p) a ) C umesteS irul
3,4,2?............. . . . . . . . . . . . . .
(4p) b) CumesteSirui3, 5, 2 ?.........................
(2p) cl ScrielidoudSiruri,,tol"
careconlincifra3....
careonlinifra5
l2p) d) Scrielidou; $iruri,,s/obe"
(1p) e) C6te$iruri,,torl"contincifra1?
(1p) fl CateSiruri,,s/obe"
contincifra2?

-f\sh;ff

4:

,/

ff\-con.,,sure,aid

reinv.lamatemaucii

- editia2014_2015

t
I

{1p) g) CAteSiruri,,torl"existdin total?

SUBIECTUL
lV ( lsp )
Rezolvati
tiecare cerintApe spaliulpunctatcorespuuetorei.
Intr-unp6tratcain Fig.1 completdm
petrdtelele
micicu
numerele
1,2,3fiecare
de3 orj.
Numerelesunt
peljnii(<-))5ipe
aSezate
(0 ).
coloane
Spunemcd un p5trateste,,o/b,,dacdsumaelementelor
de pe
fiecarelinieesteaceeagi,
un pdtrateste,,roru,,
dacj suma
elementelor
depefiecare
coloand
esteaceeagi
$iun pjtrat

este,,verde"
dacbsumaelementelor
de pefiecarelinieSifiecare
coloand
esteaceeasi,

Fig.1
(4p) a)C6te
p;trdtele
arepbtratuldin
Fig.1?
(ap) b lC6testerezultatulcatcului
(1+2 + 3 )x 3 ? . . . . . . . . . . .
(2p) c) C6testesumaelementelorpe o linieintr-un petat
,,olb"?
(2p) d) Estepdtratuidin
Fig.1,,olb",
sau,,vede"?
,,toSu,,

't22

- ?. *r t

--{r \8ftitrtr [trlq",-r-

.-,C\&

con.uFul EuclidtelnvaH matematic;


-edtia 2014-2015

cu numerepdtratul,
astfelinc6t
{1p) el Completati
seobtinetiun,,pdtrotolb" carcnu esteti ,,pAtrctrotu".

(1p) f) Completati
cu numerep;tratul,astfelincet
$ obtinetiun,,pdtrotro|u" catenu este9i,,pdttotolb".

(1p) g) Completati
cu numerep;tratul,astfelincet
seobtineti
un,,pdtrotverde".

TEST19
NOTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Lasubiectullexiste
unsingurrSspuns
corect.
ta subiectul
ll seva dadirectrSspunsul.
la subiectele
lllsi lv secerrezolvSrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timp
de lucruefectiv:
2 ore.

-,b^\6k#Sff'f,{fu-r-

con.ursulEuclidtelnvali marematicE
- editia2014-2015

sUB lE cTUL
l(20p)

Laexercitiile1, 2, 3, 4 Si5 incercuitiliteracorespunzttoare


rispunsuluiaorect.

(4p) llCate numerededoui cifreauultimacifr;5?


a) 10

b) 11

c )s

d) 20

(4p) 2) Careestecifrasutelorinnumirul 2014?


al 1

b )2

c) o

dI 4

(4p) 3) Catenumeredetreicifreputemscriefolosind
o singu16
datdcifrele7, 5 Si0?
al 6

b)s

.1 4

d )3

14p) 4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s

b) 27

.l 2

d) 1000

(4p) 5) Careestenumirulde 10ori maimaredecat15?

a) 2s

b) 1s0

c) 10s

dl 1 s00

SUBIECTUI
ll ( 40p )
Sescrie pe foaia de concursdoar rezultatulaotespunz5tor.

produsul
(4p) 1)Scrieti
numerelor
20Si5
{4p) 2) Scrietinumerulde
3 orimaimicdecet15.

124

-^@m4s"$s*-

^"".",".".".
:"Jil$iil::xf
-,6\&
(4p) 3l Scrieti
celmaimarenum6rde3 cifre,careareprodusul
cifrelor
egalcu0 ..........

(4p) 4lCa testetermenulnecunoscut


dinc a lc u lu2ll: a = 7 . . . . . .
(4p) 5) Scrietitoate numerelede 2 cifre,pentrucarecifraunitSlilor
estede4 or;maimaredecatcifrazecilor,

(4p) 6)Scrieti
2 numerede 2 cifre,careau produsul
cifrelor12

(4pl 7)careesterezultatul
calculului
2 J 5 ? .........................
(4pl 8) Scrielio imp;rtirecaresdaibdrezultatul
2...
(4p) 9l Scr ieli
ultimacifrEa produsului
25 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4p) 10 ) ScrielisumacifrelornumEru
201lu
4 .i. . . . . . . . . . .
sUBlEcTUllll ( lsp )
Rezolvati
fiecarecerinlSpe spaliulpunctatcorerpunlitorei,
lntr unpdtrotbu, (cain Fig.1) complet;mcele9 p5trdtele
micicu numerele
0 Si1 astfelincStsumacelor9 numeresb
fie egalS
cu 3.

pe linii(<+) Sipecoloane
(0 ).
Numerele
sunta$ezate

-6-\ehfu,$rilH_r-

trjq
W
+?-

/
,/

r'-f \r_

(/

I
concuBulEudidt hvali matematki
- editia2014-201s

I
I

Spunem
d unpdtrotba,este,,o/b"
dacdsumaelementelor
de pefiecarelinieesteegaldcu 7, unpdtratbun este,,rotu"
dacSsumaelernentelor
de pefiecare
coloanE
esteegaldcu 1

Siunpdtrotbun esle,,verde"daci sumaelementelor


de pe
fiecare
linieSifiecafe
coloand
esteegal;cu 1.

Fig I
(4p) a)Catenumere
suntegalecuOintr-unpdttotbun?..............

(4pl b) C6tenumeresuntegalecu l intr un pdtratbun7..............


(2p) cl Catpoatefi sumaelementelor
de peo coloand
intr un
bunolb ?.........
,,pdUot
(2pl dl Estepdtratulbun din Fig.1,,olb",,,ro$u',sau,,verde,,?..........
cu numerepdtratulal;turai,
l1p) e)Completati
astfelincet
sdobtine.
un,,pdtratbun olb" carcnu esteSi
,,pdtrotbun ro|u".
(1p) f) Completali
cunumerepdtratulaleturat,
astfelinc6ts;
ob\ine\iun ,,pdtratbunrogu"carenu este9i,,pdtrctbun alb',

126

=-6-\8F#ffi.p,n'n%

Con.urrulEuclidteinvali matmatici

-edtia 2014-20rs

(1p)

-6\@

g) Completati
cunumerepdtratul
al6turat,
astfelinc6t
s;
ob\lne\lun ,,pdtrotbun verde"

SUBIECTUL
lV ( lsp )
Rezolvati
fiecarecerinti pe spatiulpunctatcorespunzitorei.
pe 16nduri
Priviti
figurade maijos.Cerculetele
suntaSezate
jos.
orizontdle(+?
rijndurile
desurln
). Numdrdm

o
oo

G )OG)

o@o@
(4p) a) Catestesumanumerelor
dincerculetrele
de perendul2?

(4p)

b) C6tecerculete
suntinprimele5 rAnduridin
figurS?

(2pl

c) Sumanumerelor
dincerculetele
de perandul4 estemaimare
dec6tsumanumerelor
dincerculetele
d peprimele3 16nduri?

(2p) d) Caresuntnumerelescrisepe 16ndul10?


(1p) e) Dec6teoriaparecifra1in primele1016nduri
dinfigurS?
......
in cerculetele
dinprimele13randuri
(1p) f) C6tecifresuntfolosite

-rr-WF*F.*.y4s_

S-/B-!i11;;i1.ii;.'*r"'"*.",.,
alefigurii?....................................

(1p) g) Cetecerculele
conlinnumerepareln primele1916nduri

TEST
FINAL
7
NoTA.
T oat e s ubiec te l es u n t o b l i g a to ri i .

Latoatesubiectele
secerrezolvSrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timpdejucruefectiv:2ore.

s uB lE cTUL
l(30p)
pe
Sesarie foaiade conauErezolvarea
complete.
Unturneudetenislacareparticipd
40 dejucdtorisedesfbsoari
in etape.La
fiecare
etapdseformeazd
grupedecatedoijucdtorj
carejoac;intreei, Daciintr-oetap;avemnum;rimparde
jucStori,
unjucitortrecein etapaurmdtoare
f6r5sdjoace.
Ceiinvingi
sunteliminali
iarceilalli
trecin etapaurmitoare
a turneului.
Turneul
seterminS
atuncicandrdmane
unsingur
judtor, iarultimaetapSesteceain carerdmandoijucdtori.

{lop) a)Sdseaflecateetapeareturneul?
(1op) b) 55seaflecetepartidesejoacdin tot tLrrneul?
llopl c)Gds'liunnumdrdejucitorima ima re
d e c alO
t O I ima imic

128

*5\8FtrSff"
f;tilw--

concursulEuclidteinvali matematici
-editia 2014-201s

-6-\&

decat200,cares; participela un astfelde turneu,astfelincat


s; existeposibilitatea
cainving;torul
turneului
si joaceun
singurmeci.lustificali
rdspunsul.
SUBIECTUL
ll ( 20p)
Sescriepefoaiade concursrezolvarea
complete.
TreigreieratiA,
I $iC5eaflSasezati
In liniedreaptS
in
aceast;
ordine.Eipotsdsari unulpestealtul,darunul
nu poatesiri pestedoi.

(10pl a) Explicalicum,
greieralii
efecludnd
doues5rituri,
ajung
in ordineaB,C A.

(lopl b) ExplicalidacS
greieragii
esteposibilca,dupA99 desArituri,
s5ajungd
in ordinea
4,8, c

SUBIECTUt
lll ( 40p )
se scriepe foaiade concursrezolvarea
completi.
joacdurm;toruljoc:
Doueprietene,
loanaSiAlexandra,
loanascriepeo foaiefezultatele
pecarele oblinec6nd
inmulte$te
numerele
1,2, 3,....,2O0cu2.

S-ZDaconcureu

Eucridtein*li
matemati';

Alexandra
scriepe o altbfoaierezultatele
pe carele obtine
candinmulte9te
numerele
7,2,3,...,20O
cu 3.
cincinumerecareaparpefoaiaAlexandrei,
{lop) a) Scrieti
darnu
ti pefoaialoanei.

(lopl

b) Scrielicatenumerede peambelefoi suntcomune.

(10p) c) Aflalicaredintrefete a scrismai multecifrede Ope


foaiasa.
(10p) dl Scrieti
catedintrenumerele
de la 1 la 600,nuaparpe
niciuna
dintreceledoubfoi.

1 30

SOLUTII

131

RASPUNSURI

A. 1.osutddoi,cincisutedoisprezece,
patrusutetreizeci
gi
opt
sute doiri zeci, patru sute, dou6 sute
tapte/
crncrsprezece,
trei sutetreizeci9i trei, o sut6opt, noui sute
noudzeci
suteoptzeci;
ti gase/;ase
2,430,70a,571,,272,6aO,s27,750,260,1$, aaa;
41C'5,1.06,207,20A,20s,210,217,2r2,2r3, 2I4, 2L5,216,
2\7 , 218. 2r9 . 220,227, 222;
5.313,312,311,310,309,308,307,306;
6,100,107,702,110,1111,
L12,120,121,122,2oO,201,202,
210,217,212,220,227,222;
7.17a,1a7, 7J,a,787,8U , a7\
4,L71,r77, 1A1,laa, 878,877, A]"a,aa1.,7aa,787, 711,777;
9-222,
232,252,333,
323,353,555,535,
s25;
70.927
924,
972,
974, 947, 942,297, 294,274, 279,247, 24g,
,
724,729,742,749,794,792, 492,497,427,429,47g, 472)
11.207)
72-109, 11a, 727, 136,745, rs4, 163,t72, 7aL, 1gO,2oA,2r7
,
226,235,246,253,262, 277,2AO,3O7,376,325,334,343,
3s2, 361,370,406,415, 424,433,442,451,460,505,574,
523,532,547,550,604,613,622, 637,640,703,712, 721,
730,aoz, a11,,a20,901,910,
r3.I03, 1I2, 121,1,30,202,271,220, 301,31,0,4oO;
14.104,713,722,13r, 740,203,2L2,221,230,302,311,320,
401,4I0;
15.998,
989,899j 16.Cele
careausumecifreloregaldcu 25.;
17.6: 18,90; 19.100;20.90; 21.360de numerej 22.45 de
numere;
23.36;24.De
66deori.;
25.705,1O7
, 1,17
, 2O8,2I1, 604,653,713,806,g2O)

132

-.C\E

Concursul
Euclidte lnvatamatmaticE
- ed4ia2014- 2015

26.996, 908, a65, 712, 675, 606, 508, 347, 218, 108j
27.108<801,215<s12, 333=333, 208<802, 96s>s69,
782>2a7,563>365,613>316,L12<21,7,
564>465)
28.104,106,108,110,172,11.4,116,
11A,120,722,724,726,
724,730,132,134)
29.515,
517,519,521.s23,5)s, 527,529,53t, 531,535,517,
539,541.543.545,547,549,551,ss3,555,557,ss9,561;
3O,<,<, >,<, <, =, >, >, =,>,
8.1.a)108,110,1,12,714; bl,272,275, 218,22L c)34O,35O,
360, 370; d)500,500, 700,800; 2.a)64,b124,cJL20,d)27O;
3.AS;4.a12,1I, 20, LOL,ILO,2Oq bJ3,72, 21, 30, 1O2,!2O,
I1I, 2O1,27O,300;c)4, 13, 31,22, L03,130,112,121,,1,3O,
2O2,211,220,307,
31O,400jd) Grupa22.e)Grupa
5; f)Grupa
22.s.a)De13 ori; b)De51 ori; c)22de cifrejd)252de cifre;
6.a)200,
b)300,
c)330,
d)s20;7.a)10s,
b)114,
c)800,
d)701;
8,72;9.a)100;b)5;c)54 LO,a;LL,2O;12.25;
L3.al112,72O,721,,722,723,724,725,726,727,728,729,
732,742,7s2, 162,772,7a2,792, aO2,a12,a20,A2L,a22,
823,824,425,426,427,828,829;bl2o2,2L2,222,232,242,
2s2, 262,272, 2A2,292, 404,474,424, 434,444,454,464,
474,444,494,606,616.626,636,646,656,665;c) 52s,535,
545,555,565,575,585,595, 606,676,626,636,646,656,
666,676,646,696,707,777,727,737,747,757,767,777,
741,797,a'a,818, 828,838,848/8sE,E6E,87E,66E,69E,
909,919,929,
939,949,959,969,979;
L4.123,234,345,4s6,s67, 67A,7a9;
L5.947
, 876, 765,654,543,432,321,210;
L6,110,121,732,743,1s4,16s, 776,I87, LgA,22O,237,242,
253,264,275,246,297,330,341,352,363,374,3As,396,
440,457, 462,473,444,495,550,567,572,583,594,660,
671, 682,693,770,747,792,480,891,990;
L7.90,310,280,420,510,70, 630,490,7a0,950;

133

6-/-E.--

co:cJ;5aul;r;,'d,e'nva,i
ma,ema,,ci

18.100,200, 500, 500, 600, 500, 1oo, 3oo, 2oo, 200;

19.a)591;
b)918jc)321j
20.1019i 103,314Si316,428si 430,sgaFi 600,727 si72g,
998Si1000,897ti 899,554ti 556,3069i 308.
.
A.1.a|a17,
b)929,
c)9ss,d)6s9, e)896,f)913, 9)467,h)852,
j)897;
1)s22,
2.a)243,blI69, c)21s,d)9, e1427
, r)r81,c)243,h)rsl, il28r,
j)739r
3.a)510,b)781,c)420,d)340,e)390,f)s48,s)397,h)6ss,
i)479,j)6331
4.a)169,b)402,.)782,d)48o,e)4s7,t)282,Bl3L3,h)136,i)97,
jJ1s3j
s.a)>,b)<,c)<,d)<,e)<,f):, e)=,h)=,i)=,j);
5.a)=,b)=,c)=,d)<,e)<,f)>,c)<,h)> i)=,j)=j
7.al2o3,bls2s, c)322,d)2sr, el4o1,tl716,e)2ss,h)244,
i)s10,j)260;
8.a)170,
b)676,
c)765,
d)328,e)98,63;
9.673;10,2g4;
L!,aIS;
12.83j13.a)823,
b)s82,c)207, d)s38,e)LL4,f)2ao,e)s22,
j)286;1a,268;1.5.49!16.10IaO)t7.292;
h)I35,i1547,
lA.65I; L9.92420.1542t.2a\ 2OI,17S;22.jgc.'23-222)
24,244,162,35O;25,7O18j
26.140,2OO,
respectiv6Oj27.140;
28.54;29.De3 autocare.
8.1.
1. a)0,b)4s,c)4s0,d)2000j
2.a)sss,
b)160,
c)404d)440,e) oo;
3,a)275;
b)220;c)1375;
d)1058;
4.100+101+102+110+1
II+IL2+I2O+I2I+I2Z+2OO+2OL+202+
210+211+2I2+220+22I+222=2 687;
5. 102+I20 +201+210=633;
6,112+
122+2L2+222=668

'134

-6\&

concursulEuclidte invati matematicS


-editia 2014- 2015

7,525;4.101,I21, r31; 9.73a;


10,Cele
maimarinumeresunt999$i903,sumalorfiind
1902.
ll.Numerelepotfi 687$i0,iardiferenla
lorarfi ceamai
mare:687.
potfi 100si797,iardiferenta
12.Numerele
lorarfi 697.
potfi 280Si281,iardiferenta
13.Numerele
lorarfi minima,
adid 1.
14.Pentrua aveaceamai mi5diferenla,aceasta
trebuies;
fie cetmaiapropiatade0 sauchiar0. Decinumerelec;utate
sunt408Si408.
(101,106),
(102,10s),
(103,104).
1s.(100,107),
(47,48,49,s0,s8,s9,60),
L6.143,44,4s,s3,61,62,63),
1,52,5
s,s
6,5
7
4,5
146,s
];
grupeinumerelor
pareestemaimare;
17.Suma
grupanumerelor
pareva aveamaimulte
18,Nu,deoarece
gi,deci,sumavafimaimare.
numere,
(200,700,600),
(300,400,800);
19.(100,s00,900),
20. 120;140;600;360;480.
t.
A.l.a)1,b)2,c)3,d)4,e)s,06,s)7,h)8,i)9,j)10;
2.a)2,b')4,.)6, d)8,e)IO,t)r2, eJr{,h)76,1)18,t)20;
3.a)3,b)6,c)9,d)12,e)1s,fl18,E)2I,h)2a,ij27,ll30;
4.a)4,bla,c)72,d116,e120,1124,
c]'28,hJ32,i136,jl40l
s.a)s0,b)4s,c)40,d)3s,e)30,f)25,s)20,h)15,i)10,j)5;
5.a)9,b)8,c)7,d)6,e)s,f)a,s)3,h)2,i)1,j)10j
7.a)10,
b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,s)a,h)3,i)2,j)1;
8.a)10,
b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,c)a,h)3,i)2,j)1;
9. a)10,b)e,c)8,d)7,e)6,f)s, s)a,h)3,i)2,j)1j
10.a)10,b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,g)a,h)3,i)2,j)1;
LL-a)14,
24, 40,28,80,84,62;h124,39,63,30,69, 9q c)24,
36,44,44,80,44;

13
-x--\efrffifrR"fi'ilqd

S-/?.t-

ca::r;isi1;rct,d,e
invalimarema,ic.

r2,a)76,L2,26,a0, 48;hl2r, 36,69,gO;


L3-a)4,A,9, 70,12, 13,24,23;b)I, 2, 3, 4,s, 6, 7, I, g, Io;
r4,a)74,b)24,c)72,dJ7;1.5,77
; t6.S;Lj ,a)IA,b)I4;
18.a)20,20; b)33,33j c)44,44;dl3',3S;e)77,7j)f)64,64)
8)81,81;h)88,88ji)36,36jj)4s,4s;
L9.a)42,44b)27,27
; c)26,26,d)99,99;e)28,28;f)130,130j
g)s0,s0;h)90,90ji)28,28jj)18,1s;
2o.a14,4;
b)6,6tcllz,I2; d)25;25
; e)2a,27
; f )2s,25;CJIA,Ia;
h)8,8;i)33,33;j)2a,24;
21.a)6,6j b)8,8; c)9,9; d)20,20;
e)18,18;f)36,36jg)6,6;

h)14,74;i)o,o;j)21,2j,;
22.a)0,b)0,c)0,d)0,e)0,f)0,e)0,h)0,i)0,j)(r;
23.a)s,
b)2,c)s,d)3,e)1,f)s,c)2,h)3,i)3,j)9;
24.a)1,
b)3,c)1,d)s,e)2, r)2,E)2,h)r,i)s,j)3)
2s.a)24,
b)3s,c)80,d)42,e164,
t)3o,s124,
h)s6,i)ao,j)48;
26.a)0,b)0,c)0,d)0,e)0,f)0, s)0,h)0,i)0,j)o;
27.a)4,b124,
c)2,d)1.1,
e)a;t)9,c)36,h)s,i)s,j)a)
28.a)1,
b)l, c)3,d)s,e)3,f)a,s)3,h)3.i)3,j)z;
29.a)8,
b)9,c)7,d)10,e)1o,f)6,8)7,hla,i)2o,))ro;
30. a)a0,b)32,c)1s,d)16, e)r4,r)r2, e)8,h)13,i)2s,j)2r:
3l.a)s,b)s,c)29,d)s,e)B,r)3,
E)13,h)7,i)2,t)7;
32.a)8,
b)2,c)80,d)2s,e)ra,rl}, s)r,h)2,\a,j)s)
33.a)8s,b)40,c)s,d)6,e)61,f)13,g)9,h)ls, i)1s,j)7;
34.18;35.110;36.48
deani;37.S
ani,pesteS ani;38.20;
39.2q 40.2q 41.7; 42.8=IxB=2x4;43,6=1,x2x3;
44.3x5x7=245;
46.gxj-7x3=60
; 47.5=ZS:5=60:
12=40:8=15:3=90:18;
48,24=2x12=3x8=4x6=1x24
; 49.O
; 50,2.
B.t".lI,3,s,1
,9), 12,4,6,8L
2.a)7, b)1.o,
c)7, dlro,e)6,tls, E)j,
h)10,09,i)20;3.9j4.G;s.s:6.1s;7.4qa.d4,b)ts,c)16 32,
9i
d)lnziuaa patra,e)Dupa
5 zile.;9.36
de probleme;
10,(18,0),
lts,2), (12,4),ls,6l, {06,8),
{3,10),(0,12).;

,..--5-..-6fr
f;rlh-r=
d$g.

--,C'\6

concursulEu.lidte inv.ti matematic;


-editia 2014, 2015

11.(prajiiura,suc)=(0,40)=(3,35){6,32)={9,28)=(12,24)=
(1s,20)=(18,16)=(21,12)=124,8)=127,4)=l3o,ol
12.(carte,caiet)=(2s,0)={24,2)=123,4)=122,6)=121,8)={20,1
(17,16){16,18)=(1s,20)114,22)=(13,24)=
\Is,72)=118,L41'=
(12,26)={11,28)=(10,30){e,32)=(8,34)=(7,36)=(6,38)=(s,40)
13.10,30,1s; 14.a=21,
14,42l,=(3,44l'=(2,46)=11,48)=(0,s0);
b=66,c=22,d=11;LS,425i7.

A.1.a)10
300,b)45002,c)60202,d)15401,e)100050,
f)30608,e)200048,h)s00000,i)16295,j)30 600;
2.a)doisprezece
mii cincisute,
b)osutSpatruzeci
ti treide mii
doudsuteunu,)cinci
suteoptsprezece
de miitreisute
patruzeci
ti opt,d)taizeci
titrei demii doudsutepatru,
e)patru
zecisioptde miio sut; treizeci
ti cinci,fjo suta
gaizeci
miipatru
sute
douezeci
sute
$itreide
9iunu,g)9ase
patru,
treizeci
h) nou;zeci5ioptde mii
ti doLrimiio suti
cincisutedoi,i)douizecigitreide miio sutepatruzeci
si
patru,j)patrusutenouesprezece
miicincisutedoudzeci
9i
cinci;3.a)1,b)cifra
sutelot,.l7,dJ2,e)4.)
S.al4s6', 4s61-,4s62, bll2L07 ,121"09,LZLIL, c11713O,
11140,11150,d)5300,5400,5500,e)13000,14000,15000;
5,a)121079i 12109,b)35474 si 35476,c14651,8
si 46520,
d1753122si 753124,e)124209$i 723211,f149500si 49502,
g)23633
h)123s07
si 123s09,
iJ2oso0
$i23635,
si 2oso2,
j)6s3728si 6s372;7.alr23st3,b)2387Is, c)23408,d)218s10;
a-12301,7976L,2360L,40500,63512,111s13,145300,
202513,373s04,631201;9-637741,
s0715I,27234a,
100001,63233,49513,45107,23677,23512,
fia\
10.a)<,
b)<,c)<,d)>,e)>.f)<,s)<,h)<,i)<,j)>
1L.12346,12348,I2350,I2352,12354,12356,12358,
12360,\2 362;42.\t 515, 11 517, 11 519, 71 527,71 523,

.'[{rh-/-sF##s
a

't37

S,fDa

co::trsaul;r;,1,e
inv.,i
ma,ema,i.;

11s25j13.a)1023,
b)9999,
c)99999,
d)45678,
e)10234S,
f)888888;14.18500,
231420,L7SIO,9660,
a;fiO, g32j},
101500,14620,23500,173210;15,19000,
231OOO,
18000,
86000,93000,102000
8.L,a)2O457
, 20475,20547
, 20574, 2Oj45,20754,24Os7
,
24075, 24705,24750,24507,24570,25704,25740,2540J,
2s470,25074, 25047, 27045
, 27054,27450,27COS,
ZlSOq..
27540,40257, 40275, 40527,40572,40725, 407s2. 420s7
,
4307s, 43705,43750, 42507,42570,45J02,45720,45207.
45270,45072,45027, 47025. 47052.47250. 47ZOS,qtSOZ,
47520,50427, 504'12,50247, 50274, 50742, 50J24, 54027,
54072,54702,54720,54207, 54270,s2704,52740, 52407,
s2470,52074, 52047,s7042,
57024,57420,57402,57204.
57240,70452,70425,70s42,70524,70245, 70254,7 4052,
74025,74205,74250,74502,74520,75204,7 5240,75402.
75420,75024, 75042,7 2045, 72054,7 2450,7 ZqOS,
l ZSOI,
725aq bl7S42;d)
3,9998,9989,9899,8999;5.Numdrut
de
cincicifrecusumacifrelor
45este99999.Succesorul
sdu
este100000Fiaresumacifrelor1.j 6.8421j7.100de
numere,
deoarece
numirulestedeforma
iarb 5ic pot
iuavaloridelaOla g.8.1065,1 155,124S,133S,
1425,1515,1605;9,10598j 10.98760: -bc5,
A.1.a)4982,b)9901,c)9S4s,d)9584,e)8 726,f)1 857,g)36,
h)2242,i)7oi 8, j)1o7;2.a)r 607, bl3 r3s, c)4 ra2, dJj Bls,
e)3s12,f)2 448,s)784,h)2 031,i)1.s78,j)2 262;j.a)7 283.
b)7934,c)5s66,d)ssgs,e)817s,f)so4s)1878,h)600,
i)15a6, 2A1,6;
4,3 762,4 3$, A 3za,7 39I, 6 36I, 4 7 23,
5 591,6573,4017,4061;5,4
674,2a63,33aI,S 2gI,
7 I4a, 7 aos,1,O8,
7 866,2 jAO,1.64;6.9 622;7.s 16al
4,2 714;9.s 469;LO.2j6, tL.2 760)L2.7gggi L3.23241

138

-5\6

Concursul
Eu.lidte lnvat5matrn.tici
- ed4ia2014- 2015

14-3s21;L5.2825;L6.5840;L7.a)5s17, bl3 L29,cl2 960,


d)1992,e)6s3,
f)214,c)8419,
h)3300,i)3s,j) 1039;
18,a)5160,
b)5355,
c)10515,
d)lnprimazia produs5582litrj
de lapte,iarin a doua4933litri de lapte.Decidiferentaeste
de649de litriinplusin primazi.19.3350;
=6918,2304+2305+230=6915,
20.2305+2306+2307
=69
+
2303 23O4+23O5 12. 2L,1975+191't+1979=5931;
1973+7975+7977=592' I97 \+1973+7975--5919:
22.2072+
2074+2016+20B =aO6O,
2O1O+
2072+2014+20L6=805
2; 2008+2010+20
12+2014=8044,
23.72A2;24353a;25,76a6;
2006+2008+2010+2012=8036;
625si 629;29.infata
26,41)8;27.6848;28-rermenii
num;rului717.30.1n
falanumdrului
423.
8.l,a)26dete rmenii b)73gupe; c)225,225,225;d)2A74,
e)119;2.a)3575,
b)256,c)Nu,deoarece
arinsemna
sE
schimbAm
semnulinfatanumSrului
280.daracesta
nu existi
numeredetermeniegali.b)3600;
in $ir.3.a)Au
4.a)Aunumeredetermeniegali.b)32;
s.1210,2t7,212,213,274,215,216,2r7,218,237,234,239,24O,2
41,242,243,244,245),1219,22O,227,222,223,224,22s,226,227,
228,229,230,231,232,233,234,215,236)j
5.a)Sestepar.;
j
b)???7.Suma
celormaimici10numerediferitedetreicifre
este1045.Cumin enuntsespunecaestesumanoastrjeste
de 1044,atunciavemcu siguranle
douAnumeree6ate.
L
Sumacelormaimici10numerediferitedetreicifreimpare
este1100.Cumin enunlsespuneca estesumanoastrieste
doui numere
egalei
de 1098,atunciavemcusigurantS
j
9,1000+1001+1010+1011+1100+1110+1111=7343
lO -1222+
1227+1212+7271+
II22+ 1112+1111+2111+2172+27
27+2122+2211+2221+2222=2333L.

-fr-mp*S*itn'*--

13e

.riffi;;;,11;,y*,,
,"*"''",,",

8-/".-=
vt.

A.1.b),
2.c),3.a),4.a)730m,
b)710m,
c)3082m,
d)s373m,
e)1067m,f)3287m,g)s334m,h)497m,i)625m,j)170mjS.Se
obtin7 bucbti;Au fost necesare
6 tdieturi;6.201copacij7.40
kmj8.50m; 9.38km;lo.a)1S22,
b)1288,
c)S55,
d)2998,
e)3146,fl4131,sJ1o2L,
h)20,i)2r, jls4q fl.s4! r2.s; L3.r6)
74.12 75.3,L6,r t7.4 rg.2;19.50;20.a)24,
b)60;c)60;d)7;
2L.2o-;-22-27
s; 23.280;24.3;25.4 26.65;27.q 2A.S;29,r2;
30.190j
B.1.2kg;2.6;4.25
de meriti25de peri;S.(O,S),
{4,2);6.10,1O},
{6,5),(12,0)j7.25de ore 9ijum6tate;8.24j9.30j10.48;

v.

A.1.

vA
B

At_-l

/\l

lt,.'\

4 ,- ;s.\.e..-

'WE

'140

fi#

-,/

-,C'\8

Concursul
Euclidte invatdmatematici
- editia2014- 2015

;7.14 cm,

; 8.3cm+4cm+5cm=12;

rr| l-l
|#
fT-N
f-l_F+-l
T-r-T-]

9.5; 10,14j 11.5; 12.LLL!;

13.LLL;

14.4 cr'r; 15.12

cm;

(2,3,4);
B.r.l1,3l
2.11,a,4),
3.
, \2,21;

;4.8cm; 5.40;
6.4 cmj 7.9cm,10cm,1lcm; 8.28cm;9.5 cm; 10.44cm.

PROELEME
DATELA CONCURSUL
EUCLID
TEST1
SUBIECTUL
I
(4p)
1.
a);2. (4p)a);3.(4pld);

a.{ap)d);s.(ap)a).
SUBIECTUL
II

1) (ap)191j2) (ap)1e,20,21;3l(4pl 10;4)l{pl27;

s) (ap) 75;6) (ap) 103;7) (4p) 100+1sosau alt exemplu


corect;8) (4p) 12, 21; 9) (4p) 8 anij 101(4p)7 s= 1+1sau
alt exemplucorect,
SUBIECTUt l
a) PutemaveaABCDsauDABC,
deciin 2 feluri.
b) PutemaveaABCDsauCDAB,
deciin2 feluri.

Ss"n'rtqd,r-141

&

/D'--col:'lilisaul;f

invar.
ma'iema,
ci
',d'ie

c) PLrtem
aveaACDB
sauADCB,
deciin2 feluri.
d) PutemaveaABCDsauCDAB
sauBACD
sauBADCsau
ABDC
sauCDBA
sauDCAB
sauDCBAdeciin 8 felun.
e) PutemaveaABCD,
ACBD,
CABD,
CBAD,
BCAD,
BACD,
DABC,
DACB,
DBCADBAqDCAB,
DCBA"
deciin12feturi.
t) PutemaveaABCD,ACBD,ABDC,ACDB,ADBC,ADCB,deci
ln 6 felud.
g) Scriindtoate modurilede ordonare,vom gbsi
24 de
posibilititi
SUBIECTUL
IV
a) 1+2+3+...+9=45
b) 15+15+15=45.
c) Este15.

Saualt exemplu
correct.
prinschimbarea
e) Deoarece
unorliniisaua unorcoloane,
un
petat "mogiC'fitmene,,mdgi(. Tnacestmod etementul1
poateajungein cele9 pdtrdlele,decivom construicelputin9
petarc,,mogice"diferite.

Saualt exemplucorect.
g) Deoarece
printransformarea
in oglindE
fatdde diagonale
(ceeaceamficut la punctulprecedent)
rdm6ne
tot un;etrat
,,supermagic",
diferit de cel initrial.Astfel avem incd 3

,,,=5\6F*Spt il*-r-

Concursul
Euclidte invatematem.tici
- editia2014- 2015

-6\6

posibilit6ti
de a construinoi pdtrate,,supermagice",
plecand
de lacelinitial.
TEST2
SUBIECTUL
I
1. (ap)b);2.(ap)b);3. (ap)b);4.(4p)b);s. (ap)a);
SUBIECTUL
II
1) (4p)62s;2) (4p)0j 3) (ap)10;a) (ap)2s=s+10+10saualt
exemplu
correct;5)(4p)108;6)(ap)2; 7) (ap)7; 8) (ap)29;
9l(4plo, 27, s5, too, 24s;Lol l4pl 222.
SUBIECTUL
III
al3.
b) 6.
c) Pentruc6,intre 1 9i 3 nu putemcuprindetrei numere
diferite.
posibilitate
ar fi 2, 3, 4, 5, 6, carenu au
d) PentrucAsingura
suma3L.
e) Sirufcu ceamaimic; sumeesrc4,5,6,7,12, iarsumae
maimaredecat31.
primulnumSrar puteafi 3.
f) Prineliminare,
El 3, 4, 7, 8, 9 sau3, 5, 6, 8, 9.
IV
SUBIECTUL

EEI
p;trate cliferiicolorate,
f1 nvem ZxZx2x2=4x4=16
e1Lry,
-f1
g) p1,p4,p2,p3,sauoricealtasuccesiune
corecta.

143

$.-/B.--.:iffi

;;;r'o;'*o'","."'*
TEST3

SUBIECTUL
I
1.{ap)a)j2. (ap}d);3. (ap)d);a. (ap)d)js. (ap)b).
SUEIECTUL
II

7l lapl 29 2l {ap)3 3) (ap)3oo4) (4pl 2s=sxssauatt


exempru
corect
s)(ap)NUG)(ap)167)(4p)so8l {ap)2a
e)(apl0 10)lap)s
suBtEcTUt
l
a)s, b)4s,c)
4s,d)1ss,

el ttag,TC
ll:99, 6g
lllt Ig, 28, 38, 4E,SE
f) li 8g, 3e, 4g
tt:78,2A,6C
lll: 19,99,59
gl tt 89,7e
ll:99,19,59
lll: 2e,38, 49, 6E

SUBIECTUIIV
ldeeaesteca fiecaregrupdcontineun singurnumdr
impargi
In rest numainumereparemaimicica200

dubtutsbuestepreamare;b) 13;26; 52;


:l"an?
L0!; c) _d-1".:"*
100

d) lj e) 8: 128:64: 32.,l6j B:a. 2. I.


fl 160;80;4Oj20j 10j 5.

f:l:'",".1:-,"
ruu

l0t td 200sunrta rand{consecuflvej,


sunr

Srse aflarngrupediferjtedeoarecedubluloricdruinum6r
dintreele depSSeSte
pe 2OO.

,-.-r16pffi-1r[h_^

-,C\&

concuFulEuclidte lnvali matematicl


- editia2014- 2015

TESTFINAT1
SUBIECTUL
II

't
J

r
b) Colorimcamerele
cu dou6culori,ca la gah,in albSinegr!,
cameraA fiindalbi 9i oricedou6camerevecinefiinddiferit
colorate,
Vomavea13 camerealbe!i 12 camerenegre,una
fiindblocate.
Deciaccesibile
sunt13 albeSi11 negre.Orice
drum care respectScerinla,trece dintr-o cameri albaintrunaneagr6
deciar trebuisdavemfie acelatinum;r
Siinvers,
de camerede culoridiferite,
fie diferenta
s; fie de o came16,
ceea ce este imposibil,Deci nu putem avea un astfel de
drum.
SUBIECTUL
IV
Nisteexemplecareverifici cerinta,sunt:

&B"ntil**--

14s

ca::[ij1;r;r1,e
h%!.
ma,ema,ic.

$-Z-ea
i6

11

'7

t4

10 6

15

t3

t2,

b)

TEST4
SUBIECTUL
I
1) c) 2) b) 3) a) a) b) s) c)

susttcTuttl
rl34J-2A2=672111+22+33=G5
3) 14pagini4) 20= 10+ 2 + I
5) 900 6) 5; 15;2, 35 7134; 43)52;61j 70 8) a = 11 9) 100;
5 5 j1 7 ;01 0 )101.
SUBIECTUL
III
a)ln a patrazi rezolvd4 probleme.
b)in primelepatruzilerezolvd
1 + 2 + 3 +4= 10probleme.
c) DupS4 zilea rezolvat
6 + 4 = 10 probleme,
dupe5 zilea
rezolvat
15,dupd6 zilea rezolvat
21,dupd7 zileare 28 de
problemerezolvate,d!p;8 2ile are 36 de probleme
rezolvate,
dupa9 zileare45 de probleme
rezolvate,
dup610
zile are 55 de problemerezolvate.Deci,in a unsprezecea
zi
de rezolvat
probleme,
iSiterminase
tema.
d) in primasdptdm6nd
de vacantb,
elevullucreazd
de luni
penSvineri,adic65 zile.Mai arede lucratinc66 zile,decia
douasdpt6m6nd
de vacanldSjincdo zi,adiciisi va termina
temain luneadina treiasiptdm5nd
devacanld.

146

h-

fi#

-,e'\6

ConcuEulEurlidte inva$ matematici


- editia2014. 2015

e) Elevularela dispozitie
5 zilein caresdi$iterminecele60
de probleme.
T

, ; . L- l

II. zifF--g

tr. zi:H4+l
IV. zi : 1-1+1-+1-!
v. zi:f-{|rffil
50- (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)=
60-10 = 50
5 0 : 5=1 0
primazidevacant;.
Vatrebuisdinceapd
cu 10problemein
IV
SUBIECTUL
a)'in a douazi infloresc1x 2 =2meri,iat in a r.]'eia
zi 2+ 2 = 4
meri.
b) Lasfargitul
zileia douasuntinflorili
1+ 2 = 3 meri.
patra
c)in a treiaziinfloresc
4 meri,in a
ziinfloresc
8, iarin a
cinceainfloresc
16 meri.Deciprimazi in careinfloresc
mai
multde 10meriestea cincea.
3 + 4 = 7 meri,dup6a patrazi
dl DlpAa treiazisuntinfloriti
=
suntinfloriti7 + 8 15 meri,dup; a cinceazi sunt15+ 16 =
zisunt31+ 32= 63.
31demeri,iardup5a gasea
Deciin a Sasea
ziavemmaimultde 50demeriinfloriti.
e) Dupda $asea
zi suntinflorili63 de meri,iarin a Saptea
zi
maiinfloresc64-Prinurmaredup: Saptezilevor fi inflorit;63
+ 64 = 127de meri,decitrebuies; treacdcel pu[in7 zile
pentrucatoti meriisdfie infloriti.
f) NotAmleditele
cu cifreromane$iscriem
in dreptulfiecdrei
cete
mere
contine
16dita
respectiv;.
cifreromane,
F 1 j ll-2 ; l l L4; l V 8; V - 16
vom arita ceoricenumbrde la 1 la 31sepoatescriecasum;
de numerescrise
maisus,

-A^\Sk'Ffu-i'n'm,-r
147

W/D.--'iffi

;;;'1"-*r''*"'"."

3 =1 +2 4 =4
5 =4 +1 6 =4+2
7=4 +2 +1 8 =8
9=8 +1 1 0 =8+2
IL=8 +2 +1 12=8+4
13 =8 +4 +1 14:8+4+2
15 =8 +4 +2 +116=16
1,7= 76 +1 7 8=16+2
!9=1 6 +2 +I20=!6+4
2 1 =L 6 +4 +722=16+4+2
23 =1 6 +4 +2+124=16+8
25 =1 6 +8 +126=16+8+2
27 =1 6 +8 +2+728=1"6+4+8
29= 1 6+ 4+ 8 + 1 30= 15+4 +8+2
3 1 =1 6 +8 +4+2+1

TEST
5
SUBIECTUL
I
1 )c )2 l c ) 3 )c)a )d )s)b )
SUBIECTUL
II
1) 1002) s 3) 990 4) o = 3s) 14)28.6) 34;26.7)17 s)B:4 = 2
9) 0 10) 10.
SUBIECTUL
III

a ) 1 s.
bl L2345;54321.
cl 1+2+3+4+5areultimacifra0, deoarece
2x5=10.
d) Ludmsumacelormaimici5 numerediferitede O.Aceasta
este1+2 +3 +4 + 5 =15,decinum6rulrespectjvtrebuie
sd
fie formatcu cifrele1, 2, 3,4,5.
e) Cucifra5 seterminbnumerele:
12345;12435;13245;

148

concursulEuclldteinvaF matehatici
- edltia2014- 2015

-,C\&

1342s;14 235;1432s;2r345;21 435;23 74s;23 4IS)


24 135:24 3I5; 3L 24, 3742s; 32 145;32 4I5; 34 725)
34 215;47 235;4L 32, 42 135;42 315;43 125t43 215 =
24de numere,
pct.e) deducem
f) Folosind
ci maiputemscrie24de numere
careseterminScu 1, 24 de numerecaresetermindcu 2, 24
de numerecarese termindcu 3 ti 24 de numerecarese
terminbcu4. Aceste
numerenu serepet;,deoarece
ultimele
lorcifresuntdiferite.
Prinurmareputemscrie:
24+ 24+ 24+ 24 24 -120numere"bune'.
g) Presupunem
ce elevulface
maiintaiextragerile
nefericite.
Ralionand
laconcluzia
astfel,ajungem
ce,dupacea extras24
+ 24 + 24 + 24 -I = 97 de bile,el poatefi sigurcd a extraso
bili careseterminS
cu 2.
SUBIECTUI.IV
a)20+16+14+10=60
decreioane
suntintotal.
b) 20+10=30
decreioane
suntnegreSirotii
c) 20+14+10=44
de creioanenu suntalbastre.
d) Presupunem
c6 facemalegerile
celemai nefericite.
Vom
extragecreioanele
ro9ii,albastregi negre,adicd
20+16+10=46.
lnseamndcd rbmSnemcu cele verzi, deci
urmdtoarele
3 cu sigurantivor fi celeciutate.Prin
urmaree
pentrua fi siguric; am extras3
nevoiede 49 de creioane
creioaneverzi.
e) SApresupunemce extragemtoate creioanelerosii Si pe
toate celealbastre,
deci 36 de creioane.Urm;torul
creion,
indiferent
de ce culoareva fi, va fi de o altdculoaredecat
primele36. Prinurmare,extrbg6nd
37 de creioane,
avem3
de culoridiferite.
f) RalionAnd
ca maisus,presupunem
cAam extrascreioanele
albastre

ff"fl/M-r--d'\ek*,$

149

MD"-c1:[sJf

r;,1,emva'.ma,ema'c

9i verzi, adicd 30 de creioane.Apoi pe toate cele ro$ji.


tJrmdtorul
sigurva fj negru.Decitrebuieextrase51 de
cretoane.
g) TrebuiesA rdmanA20+14+1=35
{adicdtoate cele rogii,
toate cele verzi gi incd unul, care sigur va fi negru sau
albastru).
TESTFINAI-2

suBtEcTUt|
a)Trenulelui
seopregte
in statiile:
1 12 23 3445 56 67 78 89 IOO
7t 223344 s5 6677a899 rO
21324354 6576a790920
Decia30-aoprireo facelnstatianr.20.
b) Observdm
cdin in$iruirea
de maisus,in primultur,
trenulelulopregtein stalii al cdror numdrdd restul1 la
impS4ireala 11,in al doileatur opregtenumaiin statiial
cerornumSrdd restulO la impdrlirea
la 11,in al treileatur
oprejte numaiin statii al c5ror numer dd restul 10 la
impd4irea
la 11,in al patrulea
va opriinstaliial carornumar
da restul 9la impdrlireacu 11 Si tot asa,in ordinea
descresc;toare
a resturilor.Decitrenule!ulva opri in toate
pendlaterminarea
staliile,
jocului.
c) ca urmarea ralionamentului
de la punctulb),tragem
concluzia
c5statiein careseterminE
jocularenr.1,

,* *.6-\6piffi*,fn'*-r-

--C\E

Con.u6ulEu.lidte ?nval6matematlc:
- editia2014- 2015

SUBIECTUL
II
lntsalul

de Care

cifra I
19
I0- 19
20-2.9
.]0 J9
4 0 -49

50 59
60 69
80-89
90 99
100 199
200-299
300 399
400 500
TOTAI

cific

c@1itr De ce& od apd cifra


I

10
1

1t

I
1

I
I

100
19

l9
t9
116

100+20- D0
20
20
l0
200

a)Deci,sunt176de numere
carecontincifra1.
bl Cifra1 aparede 200 de ori in scriereanumerelorde la 1 la
500.

suBtEcTuL
t
a) Pentrua pletisumade 1leu,trebuiesa aib6moneda
de 1
teu,
b) Pentrua pldtisumade 2 lei,trebuies; aibdmonedade 2
lei,deoarecenu poateavea2 monedede 1 leu.
c) o astfelde alegere
este1,;2;4;8;16:34 64:129 256)
justificdm
512.56
faptulce oricesum6cuprinsd
intre 1Si
1000se poatescrieca sum5de acestemonede,Pentru1,2
se folosesc
monedede 1 leu,respectiv
2 lei,3=1+2Pentru
s u mecup r in se
in tre4lei S i7leifolosim:mone d ad e 4 le i, 4
lei+ 1 leu;4 lei+ 2 lei;4 + 2 + 1. Pentrusumecuprinse
intre8
l e i gi15 le ifolo sim:
moneda
de 8lei+ l leu;8le i+ 2 le i; 8 + 2
+ \;8 + 4 + 2 + \. Pentrusumecuprinse
intre16 lei 9i 31 lei
folosim:moneda
de ltleii 16 + 1; 15 r 2i 16 | 2 | It 16 | 4l

--6\Sfi#*"r'uk-r

151

& /ts'-co::'r;isaul;r'|rd'ie

invari
ma'iema'i
cE

16+ 4 + 1...j16+ 8 + 4 + 2 + 1.pentrusumecuprinseintre


32
lei $j 63 leifolosim:monedade 32 lei;32 + I;32 + 2 + 1,:...:
32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1. pentrusumecuprjnse
intre64 lei Si
127leifolosim:moneda64 lei,64 + I; 64 + Z;64 + I + 2. ....
64+32 +16 + 8 + 4+ 2+ 1. pentrusumeclprinseintre12gsi
255folosim:monedade I28 tpi, IZ8 - t; 728+ ) : 256+ I + i;
...;PentrusumecLrprinse
intre256SiSll folosim:
moneda
de
2s6 lei,2s6 + 1; 256+ 2) 256+ L + 2. ... 256+ 128+ 64 + 32 +
16 + 8 + 4 + 2 + 1j pentrusumecuprinseintre 512 looo
si
folosim:
monedade 512tel SI2+ I; SIZ+2)512+ I+ 2. ....
512 + 256 + 128+ 64 + 32 + 8. d) Cu 9 monedepoateoldti
maximde 9 oti 2x 2x...x2 I sume,adicamaxim5l 1 sume.
Cumel arede plStit1000desume,inseamnb
cE9 monedenu
suntsuficiente,
TEST6
SUBIECTUL
I
1. (ap)b);2.{ap)c)j3. (4p)a);4.(ap)b);s. (4pla);
SUSIECTUL
II
1) (ap)9 2) (ap)8 - s = 3 Jl (apl8 4l l4pl14;20;67;8s; ro2
s) (ap)5 6) lap) 117) (ap)3218) (4p)189) {4p)un numdr
10 ) ( a p ) 8+2=10.
SUBIECTUT
III
a) 1+30= 312+29= 313+28= 31.
b) 1+30= 31; 2+29= 3I.......15+16= 31; Decigrupelesunt
(1;30),{2;29),
....,(15;16),adicdsunt1sgrupe.
= 465
c) 155+155+155

,' -6\6p*#u"ril*-,-

-6\6

Concursul
Eu.lidte inveli fi atematicl
- ediiia2014" 2015

d) Sumaceamaimic6seobtinein cazulincarefiecare
client
scoatesumasa de bani,adic6in total ei scot1+2+...+29+30

=3 1 +3 1 +...+ 31
= 155+ 155+ 155:465. Bacardm5necu 1000-465
= 535
euro,aceasta
fiindsumaceamaimic6,
e) Sunt15 clienlicareopereazb
cu sumeimpare.tndiferent
dacdadundmsauscddem
sumelelor,rezultatul
va fi impar,
decifondulban(iinu poaterem;neun num;rpar.
SUBIECTUL
IV
a) Poateavea0 cuno$tinte.
b) Poateaveacelmult24de cunostinte.
peA, deciarecelputino
c) OriceelevdiferitdeAil cunoagte
cunoitinli.
d) DaciA cunoaSte
3 elevi,el nucunoaste
25-3-1= 21elevi.
posibil,
pentru
putem
e) Nu este
ce ar trebuisd
formagrupe
de cate2 elevicarese cunosc
intreei, iar numdrultotalde
elevieste
impar,decinu potfigrupatic6te
2.
poate
de cunostinte
aleunuielev
fi cuprins
intre0
0 NumArul
anterioare.
Decisunt
Si24,agacum rezultddinsubpunctele
25de posibilit;ti.
pe toti ceilalli,atunciceilaltiar
Daceun elevi-arcunoa9te
aveaminimo cunogtint6,
decinumdrul
ar fi cuprins
intre1 $i
2 4 . F iind 25 de el e v i S i 2 4 d e p o s i b i l i tS ti ,re z u l tS.5 exi st5 doi

elevicareauacelasi
numdrdecunogtinte.
Dac;niciunelevnuii cunoaSte
petoti ceilalti,
atuncinumSrul
de cunostinte
estecuprinsintre 0 $i 23, deci sunt 24 de
posibilit5ti
$i 25 de elevi,rezulucd existddoi elevicareau
numdrdecunogtinle.
acela$i

S-rOa

concuEulEuclidte invall matematici


- ed4ia2014- 201s

TEST7
SUBIECTUL
I
(ap)
1.
d)j 2. (ap) b);3. (ap) b)j a. {ap) b}; s. (ap) b)j
SUBIECTUL
II

1){ap)6 2) (ap)s 3}(ap)10 a) (ap}2x2 s) (ap)1s


5){ap)1o17}(ap}8 8) (ap)1 9){ap)2 10){ap)s
SUBIECTUL
III
a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 141516.Dupbprimasdriturd
vomtdianumerele
3;i4.
b) Dupdcumsevedenumbrul6nu estetSiar.
c) Avemin figurdnumerelede la 1 la 20 Siobservdmcd sunt
tSiate10dintreele.
d) 50+ 1 : 4 9+ 2 =48+ 3 = 26+25 57
e) 51 + 51 + 51 + 51 + 51 = IO2+ IO2+ SI = 2O4+ SI = ZSs
fl 255+ 255+ 255+ 255+ 2SS= 12j5
g) Pentrua vedeacatenumererdm6ndin cele2009numere
caresuntscrisepe linie,le scidempe celetEiate.proceddm
astfel:
inaintede primasSriturd
amt;iat 1 nurndr
- inaintedea douasdriturd
amtdiat2 numere
inaintedea 50-asiriturdamtdiat50 denumere
Deciamtdiat
1 +2 +...+ 49 +50= ( 1+50)+ (2+49)+.. . + { 2 s + 2 6 )=
SUBITCTUL
IV
al Celmaimicnum;reste1 = 2 - 1.
b) Celmaimarenumbre ste22- 1= 2L
c) 17 = 18 - 1 = 19- 2 = 20 - 3 = 2I -4 = 25 *s Deciin 5
feluri.

yM_rf*,+.
E

'154

,C\&

concursulEuclidtetnvaF matematic;
-editi.2014 - 2015

d) 1 este diferentadintre oricare2 termeniconsecutjviai


Sirului,deci numSrSmperehilede cete 2 termeni
consecutivi.
Acesteasunt | {1;2),\43), ..., 127;22},decisunt
27.
el1.
f) Sumatuturor numerelor
din $ir este231,careeste un
num;r impar.Un numtr imparnu se poatescrie(a o sum5
de doudnumereegaleipar + par par; trnpar+ rmpar=
impa4,ceedce arat5ci impS(ireain doui grupecareau
aceeasisumi
d elementelor
nuesteposibilt,
g) Presupunem
cEdiferenladintreoricare2 af fi mai mare
decat1 ( maimicdnu poatefi ). Ludmdiferenta
ceamaimic5,
adice2, plecAmcu cel mai mictermenal $irului;i obtinem
numerele1; 3; 5; 7; 9) 1I; t3) 15; 11; 19; 21; 23. Deci
depdsim
numerele
datein Sir,Prinurmare,nu se poateface
o astfelde alegere,deciexisti douecareau diferenta1.
TEST8
SUBIECTUL
I
1)d) 2) b)3) b)4) b)s) b)
SI,JBIECTUL
II
Ll204521231<732
sauoricealt exemplucorect
3) 0j 11;2ls; 2 0094) 9A514ot 6146+4t+48+49-93+97-190
7)0+12=12
0 8) 2+3=5sauoricealtexemplu
corect
9130710)2
SUBIECTUL
III
a) alb5.
b) 8 bilealbe.
c) ObservAm
cAbilelealbastre
au numerele
1; 6; 11;16,......
adic;numerecaresetermindcu cifral saucu cifra6.

'fl/trtff f
r55
-x-r-mfi"*#.r

&/D'.......'rffi;;;'1;'*,'-*"'",.
Cum50 nuseterminenicicu 1, njcicu 6, inseamnb
c5a 50_a
bildestealbd.
d) Tntre1 Si10 numdrbm
8 bilealbe.intre21 ;i 30 numerim
8 bilealbe.
Tntre31 Si40 sunttot 8 bilealbeiarintre41 9i50 sunttot 8
bilealbe.in totajsunt8+8+8+8+8=40
bilearoe.
e) A9acum am stabilitla punctulb), bileleal cbrornumdr
conlineifra6 suntalbastre,
SUBIECTUL
IV
a)1+2+3+4+5+6+7+8=36
bl PrimapaginSa uneifoi are num;r impar,decinu poate
existao foaiecu paginile
12$i13.
c) Pa g in ile
au numerele
7,2,3,4,5,6,7,a , 9 , 1 0 ,I I , 1 2 ,1 , 3 ,
74, 15,16,77, ra, 19,2, 21, 22, 23,24, 25,26,27, 2a,29, 30,
37, 32, 33, 34, 35, 36,37, 3a, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48.Deciultimapagin6
arenumarul48.
d) Cifra3 aparein numerele
3, 13,23,30,31,32, 33,34,35,
36,37,38,39,43,adid de 15ori.
e) Numerele
cu cifreegalesunt11,22,33,44,adicAsunt4.
Decirestul
de 39-4=35
de paginisuntnumerotate
cu numerede doue
cifrediferite.
TESTFINAL3
SUBIECTUL
I
a) Schimbdm
culorarea
pe liniile2, 4, 6, 8, 109i pe coloanele
2,4, 6,8, 10Siseobtinecerinta.
b) NotdmcuSonum6rul
de cdsute
albepecarele avemla un
momentdat.Colordm
o liniecareare a cdsulealbe9i 1O-a
cesutenegregivomobtine1O-a
cdsulealbeSia cdsute
negre.
N ou lnu m d de
r cdsule
albeva fi,S ,=S , -a+ 1 0 -a , d e c iv a

,..--6\6frffisffft'ilqr,-r

-,c\6

Con.ursulEu.lidte invaF matemati.d


-dltla 2014- 2015

avea aceea$iparitatecu cea a numSrului


so ,pentrua
intelege
maibineanalizdm
toatecazurile:
Dac;avem0 bilealbe9i 10 bile negre,vom obljne10 bile
albeSi0 bilenegre.
Daciavem1 bilSalbdSi9 bilenegre,
vomobline9 bilealbeSi
1bi15neagrS.
Daciavem2 bilealbeSi8 bilenegre,vomobjine8 bilealbe
Si2bilenegre.
Daceavem3 bilealbeti 7 bilenegre,vomobtine7 bilealbe
Si3bilenegre.
Daciavem4 bilealbeSi6 bilenegre,vornobline6 bilealbe
9 i 4 bilene g r e .
Dacdavem5 bilealbeSi5 bilenegre,vomobline5 bilealbe
$ i 5 bilene g r e .
Dacdavem6 bilealbegi4 bilenegre,vomobline4 bilealbe
S i 6bilene g r e .
Dacdavem7 bilealbe$i 3 bilenegre,vom obtrine
3 bilealbe
9i7 bilenegre.
Dac6avem8 bilealbeti 2 bilenegre,vomobtine2 bilealbe
!i8 bilenegre.
Dacdavem9 bilealbeSi1bil5neagrd,
vomobiinel bilealbd
9i9 bilenegre.
Dacdavem10 bilealbe9i0 bilenegre,vomobtine0 bilealbe
9i 10bilenegre.
Seobservici de fiecaredatein urmaschimbdriise pAstreaz;
paritatea
num;ruluidecSsute
albeSinegre.
Deoarecela inceput avem 0 cdsutealbe,inseamnbcd nu
putemobtineniciodatd
un numbrimparde c6sulealbe,prin
urmarenu putemaveaniciodatS
o singur;cAsulS
alb;.
SUBIECTUL
II
a) FieA un elevdinprimaclas5.
Cuel vom puteaforma26de
perechi
(deoarece
are26decunoscutriin
celelalte
clase).
Sunt

157

& /ts'........Iiffi
;;;',1;
-*,.'*"-",,"
25 de elevi,in prima clas6Si putem repetarationamentul
pentrufiecare,
deciputemforma25 x 26 = 650de perechi.
Fiind3 clase,
avemin total650x 3 = 1950posibilitili.
insi in
felulacesta
fiecarepereche
estenumdrat5
de doudori,deci
numarul
totalde perechi
vafi 19SO
: 2 = 975.
b) Dintreei75 de elevialegemunulcarearecelemaimulte
cuno9tinle
intr-unadjn celelalteclase.S; presupunem
cE
acestelevesteA din primaclasi gi c; are k cunogtinte
in cea
de-adouaclas6.
Atunci,A cunoarte
25 +1+k eleviina treia
clasiSik + 25.FjeB un elevdina treiaclasdcareil cunoagte
pe A. DacaB cunoasie
cel pulinun elevC din clasaa doua,
din celek cunostinle
aleluiA,atunci{A,B,C)esteun tr;plet
de cunottinte
din cele3 clase,In cazcontrar,B cunoagte
cel
mult25+,t elevidina douaclasb,
decitrebuiesi secunoasca
cel putin k +leievidin primaclasd,ceeace ar conrraztce
alegerea
luik.
SUBIECTUL
III
a ) D eo a r e ce
1=2xO +7;3 = 2x1+1;'..; 2 0 1=12 x 1 O O15+ 1 ,
deducem
cdsunt1006numereimpare.
b) Dacdalegem2 numerepare,diferenlaior va fi tot un
numArpar,decisumaelementelor
r;maseva aveaaceeagi
paritatecu surnainilialS.Dac; alegem7 numereimpare,
diferenJa
lor va fi un numer par,decisuma elementelor
rdmaseva avea aceea$iparitatecu suma iniliald.Dacd
alegemun numt par$runulimpar.diferenla
lorva ti impar5,
decjsumr findlEva avpaacpeasi
paritalecu sumainilralij.
Concluzia
estecd sumafinaldva fi de aceeasi
paritatecu
sumainitial6.
Decinumdrul
rdmasestepar.
c) CuacelaSi
ralionament,
avend1005numereimparein Sjr,
numarul
rimasvafi impar.

,.,-{-r-6kffirrn'qd,r-

-6-\6

con.uEul Euclidteinva$ matematicS


- ediia2014- 2 0 1 5

SUBIECTUL
IV
Laprimaparcurgere
a erculuiincercuim:
1,6,11,16,21
Laa douar5, 10,15,20
Laa treia:4, 9, 14,19
Laa patra:3, 8, 13,18
Laa cincea:2,7,12,t7
Laa $asea:1
Prinurmare,la a 22-aincercuirevom ajungedin nou la 1
TEST9
SUBIECTUL
I
1 )c ) 2 )d ) 3 ) c) a )d) s) a)
SUBIECTUL
II
tl 50,20, 40,s5, 54, 52, 44,42,45, 22,24,2s
2) 303sauoricealt exemplu
corect
3) 952sauoriealt exemplu
corect
4) 1035) 983sauoricealt exemplucorect
6) 0+2+4+6+8+10=30
7) 18
8) 3x4 =12sauoricealt exemplu
correct
9) 21010)20
SUBIECTUL
III
a ) 3 l ei
b) 1+2+3=6
lei
c) Observbm
c5 1+2+3+...+14=105
in
Si1+2+3+...+13=91.Deci
14 zile,loanaisi termin6banii.Rezult;c; va terminabanii
. 1, , n; 1 e , i t a n a v : . r n +i

primeledou; sdptamani
d) 18 zilelnseamnd
de vacantS
$i
inc54 ziledin a treia.Deciin joia din ultimasipt;mani de
vacantd,
loanaiSivaterminabanii.
e) Dacdnotdmcu M numbrulrespectiv,
artrebuiseavem
M+M+1+M+2+M+3+M+4=100
.DecicelmaimicM erfi18.

8-/-d=

co:.iilii1;r;,'d,e,nvaii
ma,ma,,.;

SUSIECTUL
IV
=
a) 1x3x3x3 27
b) 1+3+9+27+81=121
c) Dupecumsevededinsubpunctul
anterior,
a cincea
zi.
d) Tot din punctulb), observim6 la sfertitutceleide_aS-a
zilesuntcelpulin100de boabeincollite.
et I+3+9+27+A1+243+7
29=1093.Decitrebuie sd treaci cel
pulin7 zilecaseincolteasci
toateboabeledin
serd.

TEST
10
suBtEcTut
I
1.(4plc);2.(4p)c);3.14p)
c);4.(4p)d);s.(4p)b);
suBtECTUt
tl
1)(ap)1002) (ap)s 3) {4p)eeo4) (4p)3 s} (4p)t4j 28
6l (4pl3q 267) l4pl718) (4p)8 : 4 = 2 9) (4p)o 10)(4p)10
SUBIECTUL
III
a) (4p)6 numere.
b) (4p)1+2+3+4+5+6=21.
c) {2p)Oricesc;dereareca rezultatun numdrmaimicdec6t
celdincaresescade,
d) {2p)Numerele
vorfiasezate
pecercinordine
a L, 6,2,5,2,
4.
e) (lp) Numerele
vorfiasezate
pecercinordine
a I, 2,3,4,5,
6.
f) (Lp)Fiecare
numbrde la 1 la 6 aparein sumaceloralbastre
fie de2 oricusemnul+(deexemplu
6),fie de2 oricusemnul
- (deexemplu
1),fie odat6cu semnul+giodat5cu semnul_,
decinuapare.Decisumalorestenum6rpar,

160

-,C\6

Concursul
Eu.lidte invali matemati.a
-editia 2014- 2015

g) l1p) in jurullui 5 sunt2 numerediferite,


decivomscriecu
albastru2 numerediferite,
SUBIECTUI.IV
a) (4p)s=78
b) (4p)s :3=26
c) (2p)Facemgrupele1, 3; 2, 4t 5, 7; 6, a; 9, 7L)fO,12
gr upele
d ) { 2 p )Face m
1,2,3t4,5,6;7,a,g;10 , I I , 1 2
(1p)
e)
CumavemSinumerepare,9i impare,
vomgdsimereu
un numArpar$iun numArimparal;turate,
decisuma
lorvafi
num;rimpar.
f) (lpl Se vor asezafn ordinea1,2,3,4, ....,11, 12 Si se
verificd
cerinla.
g) (1p)Se vor a$ezain ordinea1,,2,3,4, ....,11, 12 9i se
verificScerinta.
TESTFINAT4
SubiectulI
= 2222- 222+ 22 : 2 - 2 | 2
2O1O
Subiectulll
a)Sunt19+18+17+ ...+ 2 +1 = 190deconvorbiri.
b) Deoarecesunt 20 de elevi,rezulti c5 vom a\rea0,L,2,....
sau 1.9convorbiri,adicd20 posibilitdJipentru fiecareelev.
Dacdam intelnitoate acestesitualii,atuncicel carea vorbit
c! 19 colegi,a vorbitSicu cel cu carenu a vorbitnimeni,
fals.Decivor
rAmane
gi cumsunt20 de
maxim19 posib;litdti
elevi,celpulin2 auvorbitcuacelagi
numdrde cole8i.
subiectul l
a ) 15= 1+2 +4 + 8

-rr.-APmt"flriM,- 161

&

hk,Em.tema,,ci
-fe--c::.J;sauj;l;,'dre

b)1+2 + 4 + I +16+ 32+ 64 +128+ 2oO+ 500= 955deci1oo0


nuestenumir,,bun",
c) Numerele
de la 1 la 255sunt,,bune",
celede la 256la 455
sunt,,bune"
dar celede la 456 la 499 nu sunt,,bune,,.Apoi
numerele
de la 500la 955sunt,,bune,,,
darcelede la 956la
1000nu sunt,,bune".Deci
vomavea44 + 45 = 89 de numere
carenusunt,,bune",
SubiectullV
ProfesorulA fie cunoaste3 dintre ceilalti5 din comisje,fie
nuclnoaste3 dintre ei.Dacdii cunoagtepe B, C, D, atunci
dacbB cunoastepe C, rezultStripleta A, B, C care rezolvd
problema.
Analogseint6mplS
dacdse cunosc
alti2 dintreB,
C, D. Dacd B, C, D nu se cunoscintre ei iar se rezolv6
problema.Dacd
A nu cunoagte
pe B,C,D se rezolva
analogcu
cazulanterior.

TEST11
SUBIECTUL
I
1. (4pl a)j 2. (4p)d);3. (4p)c)j 4.14p)a); s. (4p)c);

suBtEcTut1){ap)3302)(ap)s 3)(ap)7 a)(ap}2as)(ap)10


6) (4p)123saualt exernplucorect
7) (4p)49 saualt exemplu
corect
8) (4p)101saualt exemplu
corect
9) (ap)18 10)(4p)7 x 5 sauattexemptucorect.

suattcTut l
a) 123saualt exemplu
correct. b) 12.
.lIa,22,23,27,28,32,33,37,38.in totatsunte numere
frumoase.

,.,--6\6trmp{r6--

-,C\6

concursulEuclldteinvaF m.tematicE
- edllla2014- 2015

d) Analizdm
pentruultimacifri. Obtinem
toateposibilititile
poateaveaultimaci-; 4,5t 9,
cdsumaa 2 numerefrumoase
0, 6 sau1,decinu poatefi un numerfrumos.
el L2+22+32=66.
f) Analizend
posibile,
toatecazurile
obtinemcAultimacjfrda
numSrului
n+r+n+x+Jr estefie 0, fie 5. Adunand
cu 3,
obtinemultimacifri 3 sau8, adici oricarear fi num;rulx,
numarulr+.x+)r+r+t+3
esteun numarfrumos.

suBtEcTut
tv
a) 11,
pe al treilear6ndgisimnumerede 3 cifre,
b) Nu,deoarece
carefie lncep,fie seterminecu cifra1.
deoarece
fiecarenumir de pe altreilearAndare
cl Niciunul,
celpulln2 cifrede 1.
d) Cu l formim numirul11.Cu2 formdmnumerele
12 sau
21,Cu3, numerele
13sau31,cu 4 numerele
14sau41,cu 5
numerele15 sau 51. Avemln total 16 posibilitati
de a
completa
16ndul
al dollea,
el Ceamaimarevaloarea sumeise obtlnepentrucelemai
adid ln situatia
marivalorialenumerelor,
ln carecifra1 se
adaugd
ladreapta
clfreidate.
111+211+311+411+511=1555,
fl Ceamai micdvaloarea sumeise obtinepentrucelemai
micivaloriale numerelor,
adicdTnsltualiain carecifrc1se
adaugein fata cifreidate.
11.1+112+113+114+115=565.
TEST12
SUBIECTUL
I
1. (ap)d);2.(ap)blj 3. (ap)b);a. (ap)b);s. (ap)b).

4{ilqq--{-\eHffim
toJ

S-1-d.'.--

co::Tiaul;r;,'d,e'nva,.
ma,ema'Gi

SUBIECTUL
II

1) (ap)6 2) (ap)s 3) (ap)10


4) (4p)2x 2 saualt r;spunscorect
s) (ap)1s 6) (ap)1017) (apl s s) (ap)Ge) {ap)20 10)(ap)60
SUBIECTUI
III
al 15c6sute;b) 11,12,13,14.cl t1, c1. d) 11,t2. e) 11,12,
fl 11, 1"2,13, C1. g) Oriceoperatieare ca efect pistrarea
paritdliisumeielementelor
din tablou.cum initiatavem
suma0, decinum;rpar,nu putemobtinetabloucu suma1,
decinumdrlmpar,
SUBIECTUI
IV
a) 5+5+5=15
bl Numerul200
rezolvS
cerinta.
c) Num;rul991rezolvicerinla,
d) Numdrul
999rezolvicerlnta
e) Numerul
108rezolv;cerinla,
f) Numdrul1 rezolvdcerinta.
glNumErul
10 rezolvacerinla,fiind cel mai marecarese
oblinedlnsumacifrelornumerelor
dintre1 Si27.
TEST13
SUBIECTUL
I
1.a)2. c) 3. c) 4. d)5. b)
SUBIECTUL
II
1) 702) 7 3) looa) ots7s) 1s
5) 16,23saualtele7) 138) 6:2saualta9) O10)4

sustEcTUtl
al 1+2+3+...+9=45

,,.*-6-\gpmgqrftqd_r-

-,C\6

Concu6ulEuclidte lnvaF matematici


- edilia2014- 201s

=95
b) 50+1+2+3+4+5+6+7+8+9
=5
c) 50-1-2-3-4-5-6
7-8-9
d) 50+1"-2-3-4-5-6-7-8
9= 7
=93
el 50-1+2+3+4+5+5+7+8+9
=94 nu se poateobline deoafece
f) 50+1+2+3+4+5+6+7+8+9
folosind
+ am obtinut95Sifolosind
toateoperatiile
un singur
- amobtinut93.
g) 50t 1t 2 t 3l 4 t 5 t 6 t 7 + 8 t I =50 nu se poate
obline deoarecevom obtine numai numere impare
indifferentce operatiifolosim.
SUSIECTUL
IV
a) 1+2+3+4+5=15.
b) Cu 2. cl 25.b Pentruc5 sumalor ar fi
num;rpar,iar noioblinemnumaisume
impare.e) Oc.f) Oc,
g)
Oc,Oc,Oc,Oc. Pentruca numSrLrl
1s; devine5 trebuie
modificatde 4 ori. Nu se poatemodificadecetdin e sau b.
Dine poatefi modificat
doarodat;,iar din b doarde 2 ori,
deciimposibil.
TESTFINAL5
SUBIECTUL
I
a) trenuletulseoprestein statiile:
I 12 23 3445 56 67 78 89 100
deciin statia100a fost a 10-aoprire,
b) 1 1223 3445 56 67 78 89 100
112233445566778899 10
27324354 651687 9A9 20
Decia30- a oprireo facein statianr.20.
a) Observdm
ce in inSiruirea
de mai sus,in primultur,
trenuletul
opregte
in statiial cSrornumdrseterminacu 1, 2,
3, ..., 9, 0 si are cifra din fata cu 1 mai mica decat cifra
unitatilor,
in al doileatur oprestenumaiin statiial cdror

-r1-mp*#*.nil+*,-- 16s

S-"-6a

c!n'-u.t:ul;lcr'd'ie
invati
ma'iematici

numarseterminala fel daraucjfrelezecilor


cu 1 maimari,in
al treileatur opre$tenumaiin statii al cErornumbrse
terminala fel dar au cifrelezecilorcu 1 mai mari,in al
patrulea
va opriin statiial carornumarseterminala fel dar
au cifrelezecilorcu l mai mari Si tot a$a,in ord;nea
crescetoare
a cifrei zecilor.Decitrenuletulva opri in toate
pen;laterminarea
statiile,
jocutui.
d) Ca urmarea ralionamentului
de la punctulc), tragem
concluzia
ci staliain caresetermindjoculare nr. 1.
SUBIECTUT
II
a) 1) ol mergepe 2 Fl 9j 7 o mergepe F6; Zl 07 meryepe
F3 qi 07 mergepe F5; 3) 01 metgepe F4Sia7 mercepe F4;
4) 01 mergepe F19i 06 metgepe FS) 5) 02 mergepe F4 Si
05 met9epeF4;6) c6mergepeF49id5mergepeF4;
b) Sunt6 migcdri,
decivomavea6x5=30unitdtidetimp.
c) 1l dl mergepeF29ia7 meryepe F6; 2) a7 mergepe F3Si
07 mercepeF5;3) al mergepeF4SioZ mergepeF4;4)al
mergepe F5 5i q7 mergepe F3 j 5) ol mergepe F6 Si 07
mergepe F2 ; 6) ol mergepe F7 Si07 meryepe Fl ; jl a2
mergepe F3 Si 05 mergepe FS ;8) a2 mergepe F4 Si 06
mercepe F4 ;9) 02 mergepe FS$i 06 mergepe F3 ; l1l a2
mergepe F6 Si 06 mergepe F2 ; II) d3 meryepe F4 Si 05
metgepe F4;12) a3 mergepe F59i 05 mergepe F3;
d) Sunt12mi$ceri,
decivomavea12xS= 60unitetidetimp.
TEST14
SUBIECTUL
I
1. (ap) b)i 2. (ap) a)i 3. (ap)d); 4. (4p) b); s. (4p) a)i

'* --6\6Fn$*"rfu-

-,C\&

Co..ursulEu.lidte invali matematici


- edi$a2014- 201s

SUBIECTUL
II

1) (ap)1oe 2) (ap)1103) (4p) 20+20 a) (4p)1e,23


137 s) (4pl s00 6) {ap) soa 7) (ap) 1so 8) (4p)
123 9) (4p) 101,110,200 10) l4p) 900
SUBIECTUL
III

a) (8,0,2).
b) (0,0,0)J (1,2,3)-->(2,4,6).
c ) ( 1 , 2 , 3r)( 2 , 4 ,6 ) +(3 ,6 ,e ) +(4 ,s,2 ) .
d) (3,3,3).

e) (7,5,3)-+
(8,7,6)-+
(e,e,
e).
f)

(0,0,0) )(1,2,3) J (2,4,6) +.... +(0,0,0). cel


maimicnumerdemogiteste10.
g) Nu,deoarece
dacSadundm
0 cuoricatide2, rezultatul
va [i mereupar,decinu putemobline1.
SUBIECTUL
IV
a ) 6=3 +3 .
bl

22=2O+2 saualtexemplu
corect.

c) 5 saualt exemplu
corect.
d) 20saualt exemplu
corect.
e) 50:43+7, decieste
fernecat.
f)

10 :5+ 5,t r : to + 7,12:6 +6,13:11+2 , r4 : 7 + 7

Decisuntfermecote
toate.

F*#wn{t*-r167

concuBulEuclidte lnvaii matematici


- editia2014- 2015

c)
9I:7'7 +14,92=82+ 1O,93:7a+ 15"94:83+1t,95 =.t9 +16
Decisunt/ermecotetoate.

TEST15
SUBIECTUL
I
1. {4p) c)j 2. (4p) b)j 3, (ap)a); 4. (4p) b); s. (apl a);
SUBIECTUL
II

1) (ap)17s02) (apl 110s3) (ap) 12 a) (ap)1a


5) (ap)0 6) (ap) 28 7) (ap) a 8) (ap) 3
9) (4p) 2000,
1100,
1010,
1oo110)(4p) 1oo8
sustECTUr
l
a)7;bl !, 3,6,7,6,3,1,cl | +2 +3+2 +t =9,
d )l+3 +6 +7+6+3+| = 27,el L,4,rO!,9 ,$ , r O4, ,r
f) 31,1s,s,1
52,27,6,!
40 ,28 ,7,7
SUBIECTUI.IV
a) 3- 3 = 0, b) 24-6=l8,.lr,dl]l,
e) 50nu estfermecat,
f) lO=lt-I,lZ=20-2,
g)Celecarenu suntfermecate.

TESTUL
16
suBt[cTutI
1. (ap) b)j 2. (ap) b)j 3. (ap)b); 4. (4p) cjj s. (4p) a);

',at,6\6

{w,-

-,C\g

con.uBulEuclidte tnvaF matematk6


-edtia 2014- 2015

SUBIECTUL
II

1) (ap)1a 2) (apl s 3) (ap) 2 a) (ap) 2x3x5 sauatt


exemplu
corect 5) lap) 10 6) l'pl ZS 7) l4pl 16,6I,
23,32 8l lapl 1 s) (ap) 77 10) (4p)16s
SUBIECTUL
III
a) 65

b)ss
.l12O
d ) G1 1 l+1 2 + 13+14+ 10= 60,
G2 l + 2+3 +4 +5 + 6+7+8+9+15=60
e ) G 1 1 2 +1 3 +1 5=40,
62 1l+14+10 + 5 = 4 0 ,
G3 l+2 +3 +4 +6+'7 + 8 + 9 = 40
f ) G1 1 1 +1 3=24,
c212+tO+2=2 4 ,
G3 1 5 +9 :24,
c4 t4+6+4 = 2 4 ,
G5 l + 3+5 +7 +8=24
g ) G 1 1 s,
G2 14+1:15,
G3 l2 + 3 = 1 5 ,
G 4 13 +2 =1 5 , G511+4:15,
G6 l0 + 5 = 1 5 ,
G 7 9+6 =1 5 ,
G8 7+8=15
SUBIECTUL
IV
a)3
b)2
cl 1Si9saualt exemplu
corect.
d)7 Si3saualt exemplu
corect.
e) 19i5, 2 9i3, 8 Si2, 7 Si8, 4 9i9.
f ) 1 $i5 ,3 9i5 ,7 9 i5,9 9is.
g) Numerele
sunt1, 2, 3,5,7,9 saualteexemple
corecte
1 Si 2dE2, 1Si 3di 3,2 S i3d5 6,2 5is ddO,2ti 7d E4 , 1 9 is
d d5 ,3 9i7 dd 1,1S i7dd7,2 S i9de8, 1 9i9 d59 .

-r.-mF"*S.*.nrfu_r16

&'fA'-con:;;1

Eu'"d
tm*tamatmatici
TESTFINAL6

SUBIECTUL
I
a)ln 2 felLtri.
b)in 6 feluri.
c) Primao poatealegein 3 feluri,a doualn 2 feluri,...,a
cinceain 2 feluri,din caretreblie sdscidempeceleln care
folosette
doar2 culori.
=42 6 s 6 1 u 7 i.
De ciin3 x2 x2x2x2-3x2=48-6
SUBIEcTUT
II
a) Deexemplu,
1 0 0 +l + 2 - 3 +4 + 5 -6 + 7 +8 -9-10- 1 l+ t 2 = 1 0 0
I + 2-3-4-5-...-13-1 4
=1
b) D eexe m plu,l00+

susrECTUt
l

a) Deexemplu,
2,7,6,1.
b) Deexemplu,
1,6,7,8,3,2,
c) Deexemplu,13,8,7,6,1I,76,77,!2.
dl Deexemplu,
13,8,7,12,1!,6,r,2,3,4,5,70,9,74,r5,20,25,24,23,22,2!,16,77,
18,19,

TESTE
CONCURS
EUCLTD
TEST
17
suBtEcTUt|
1.(ap)d); 2.(ap)c)i 3.(4p)b); a.lap)cli s.(ap)d),

,,,-r\6Fdfu-f;{fr*r

-,C\&

Con.ursulEuclidte invalamatemettci
-ditia 2014- 2015

SUBIECTUL
II

Ll lapl 27 2l lapl 2o4 3l lapl nz a) {4p)3as


s) (ap)2as 6) (ap) 11s 7) (ap) s
8) (ap) 10
e) (ap) s 10)(ap) eeo
SUBIECTUL
III
a) 10+10=20.
b) 1+2+3+...+10=55.
cl 11+12+13+...+20=155.
dl 1+11=12,
2+12=14,
3+13=16,
4+14:18,5+15=20,
6+76=22,
7+17=24,8+78=26,9+79=28,
10+20=30.
Saualt exemplu
corect.
e)1+20=2+19=3+18=4+17=5+16=6+15=7+14=8+13=9+12=
10+11.
Saualt exemplu
corect.
+L3=4+12=5+11=16
ll 1+L5=2+L4=3
9i
=10+16=26.
6+20=7+79=8+18=9+77
Saualt exemplucorect.
gl 1+72=2+71=13,
3+14=4+13=17
r 5+76=6+75=21,
7+18=8+77=25,
9+20=79+10=29.
Saualt exemplucorect.
SUSIECTUI.IV
al 1+3+9+27+81=127.

b )3 r =2.
.) 1+9=10.

dl 2 7- 9 + 3 l = 20 .
el 2 7- 9 - 3 = 1 5 .
rl8l-27 9 -3-1= 41.
8 ) l oana poat e obli n e to a te n u m e re l e d e l a 1 l a 121 dac6 te

socotim9i peceledate.intr-adevar,
2 = 3 .-1,4 = 3 + 1,5=9 - 3 1,,6= 9 -3, 7 9 -3 + l, 8 = 9 -1,10 = 9- I
9ia9amaideparte.
Dintreacestea,
1, 3, 9, 27,81 nu suntnoi,deci121-5 =l l6

f,'uh--

n1

8-l?'--

con.ursulEu.lidteTnvatimatemati.S
- editia2014- 2015

TEST18
SUBIECTUL
I
1. (4p) b)j
2.l4pl bli
a. (ap) c);
s. (4p) a);

3. (4p)b);

SUBIECTUL
II
1) (4p) 441 2) (4p) 8
3) {4p) 286sau297sau275
4) (4p) 20
(ap)
s)
16lei 6) (ap) 9 7) (ap) s6s
8) (4p) 6e 9) (ap) 1023 10) {4p) 7
SUBIECTUT
III
a) 3+4+2=9,
deciestes/ob,
b) 3+5+2=10,
deciestetdre,
.) 3ll;5 SlSlL! saualteexemplecorecte,
d) s, 1 ,39 is.2.4,

el l&zt !iA;182; trEA;decisunt


4 Siruri
rort
tl 2AA;ZAA zAE;declsunt3 t iruris/obe.
cl !2fj !E; lBAi J'lE;z,1E;3lE; decisunt6 $lrurirdrl.
SUBIECTUI
IV
a) 9. b) 18. c) 6, d) Niciunut
dinele.
e)

1
1
L

3
2

Saualt exemplucorect.
f)
L

1
2
3
3
Saualt exemplu
corect,

,. *r\g$ffiftPfu_,-

.-,6'\&

concursulEuclidte invaF maremati.a


- edtia 2014.201s

E)
1
3
1
3
L
2
5aualtexemplu
corect.

TEST19
SUBIECTUI
I
1. c) 2. c) 3. c)

4"d) 5.b)

suBtEcTuUl
1) (4p)100 2l lap)s 3) {ap)990 a) (ap}a=3
s) (ap) 14, 28 6) lapl 34, 26 saualtraspuns
corect
7l lapl 17 8) (4p)8:4 = 2 saualtraspuns
corect
s){ap) 0
10)l4p) 7
SUBIECIUL
III
a) 6,
b) 3.
a) 0 saul sau2 sau3.
d) N i c i u n u l deli ne .

saualt exemplu
corect

saualtexemplu
corect

173

Eu'ridre
inEFrutematki
8
-fe'--concuBur

trlolnl
tolllol
o

ffi

corect
sauaitexemplu

SUBIECTUL
IV
b) 1+2+3+4+5=15.
.) 1+2+3+4+5+6=21,
7+8+9+10=34,
decirdspunsul
esteda.
d) 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45,
decirandul10 conline
numerele
46,47,...,54,55.
e) Apareinnumerele
1,10,11(de
dou;oril), ..., 19,21,37,
4 1 ,51 de
, cid e16ori.
f) R6ndul
13setermin;cu
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91,
decivor fi
9+2x82=9+764=I7
3 cifte.
g) Avem1+2+3+...+18+19=190
cerculeie,
deci190:2=95
cerculete
suntcu numerepare.
TESTFINAL7
SUBIECTUL
I
20degrupesi seeliminS
20de
a)TnprimaetapeseformeazS
jucdtori,decitrecin a douaetapa20. In a douaetapese
formeazb
10 grupeSise elimini10jucitori,in a treiaetapd
se formeaz6
5 grupe5i se elimine5 jucdtori,in a patrase
formeazd2 grupe9itrec maideparte3 jucStori,in a cincease
formeaz6
o grupd$i trecmaideparte2 jucdtori.Deciultima
etapAarenum5rul6.

,,..-5\6F#$.ff-fi,fu--

-,6\ m

Con.ursulEuclldteinvaF matemati.e
-ditia 2014- 2015

\_.ip

b) In totalsejoacd39 de partide,
deoarece
la fiecarepartidd
esteeliminatun concurent.
c) Numerulcautatesie 129.Tnprimaetapdse joaci 54 de
partideSitrece
pecareilvomdenumi/.
in a douaunjuetor,
ln a douaetapese joacd32 de partideSipoatetrecefdrdsE
joacetot A.'ina treiaetap5sejoacS16partideSipoatetrece
fdrdsdjoacetotA.ln a patraetapdsejoacd8 partide$ipoate
trecein a cinceaetap; tot,4. in a cinceaetapbse joacS4
partideli din nou poatelreceA [;r5 sb joace,in a tasea
etapbse joad2 partide9i din nou poate trece A fbrd sa
joace.in a gapteaetapbse joacdo partideti din nou poate
trecen fbrbsejoace,iarin a optaetapdjoac6A cu cel carea
ceqtigatin etapaa gaptea.Decie posibilca in acestfel A sA
jucando singure
partidS.
c69tige,

II
SUBIECTUL
a)A sarepesteB Siavemordinea8, A, C apoiAsarepesteC
8, C,,4.
Siavemordinea
b) Vomconsidera
un num;rcarelainceputeste0 Sipecareil
numimvaloareaordinil.Pentruo ordineintre A, I 5i C vom
convenicd daceA este la stangalui B atunciadunem0 la
valooreaordinii, iar daci A este la dreapta lui I atunci

't75

rnvat'
ma'iema'i
ca

&
-/ts'-c:::i;,saL1;J;"dre

adunem1b valodreoordinli,apoidac6,4 estela st6ngaluj C


atunci adunSm0 la valooreaordln4 iar dac6 A este la
dreaptafui Catunciadunem1b valooreoodin4 apoidac6I
este fa st6ngalui C atunciadunim O ta volodrcoordjnij,ial
dac; 8 este la dreaptalui C atunci adundmI la volooreo
ordint: AstfelordineaA, B, C arc volooreoordinilegal; cu O,
iar ordineaC,8,4 are yoloarcaordiniielalecu 3. O siriturda
oricdruigreiera$schimbEt
volodrcoordiniicu 1, decischimbd
paritatea.Plecandde la ordineaA, B, C care are valoarco
ordinliegal6cu 0 qi efectuand99 de sirituri, vom ajungeal o
volooreo ordinii care va fi numSrimpar, deci nu putem
ajungela ordineaA, 8, C DacSpleacS
de la ordineaA, C,A,
care are voloareoordinii egalecu 2 Si efectuand99 de
sSrituri,vom ajungeal o valooreo ordinii carcva fi numir
impar,decinu putemajungela ordinea
4, B,C.

suBrEcTUtl
Numerele
de la 1 la 200inmultite
cu 2
2, 4, 6, a, rc, 72,14, 16,8, 20,22,24,26, 28, 30,32,34, 36,
3A,40,42, 44, 46, 4a, 50,52,54,56,5A, 60,62, 64, 66, 6a,
70,72,74,76,7a,a0,a2,a4,a6,a8,90,92,94,96,98,1OO,
102,104,LO6,70a,Irc, rr2, !14, 176, IL8, 720,122,724,

.-6\6

Concursul
Eu.lidte invati matematic;
-edilia 2014- 2015

D6, 124,130,132,134,136,l3a, ]40, 142,144,146, 148,


150,152,154,156,158,160,162,164, 166,168,I7o, 172,
174,176,Ua, 1A0,7A2,Ia4,186, 188,190, 792,194,796,
I98, 200,202,204,206,20a,2L0,212,2!4, 216,21a, 220,
222,224,226, 22a,230,232,234,236,23a,240,242, 244,
246,248,250,252,254,256,25A,260,262, 264,266,26A,
270,272,274, 276,214,2aO,2a2,2a4,2A6,2aA,290,292,
294,296,29a,300,302,304,306,308,310,372, 374,316,
374,320,322,324, 326,32A,330,332,334,336,338,340,
342,344,346,348,350,352,354, 356,358,360,362,364,
366,368,370, 372,374,376,378,380,382,384,386, 388,
390,392,394,396,398,400.
Numerele
de la 1 la 200inmultite
cu 3
3, 6, 9, 72, 7s, 14, 2I, 24, 27, 30, 33, 36,39, 42, 4s, 4a,5\
5 4,s7 , 60 ,61 ,66,69,72,75,7a,al. a4,A 7, 9 0 , 9 3 , 9 6 , 9 9 ,
102,105,108,1LI, 174,111,!20, I23, 126, I29, 132,I35,
L38,747,r44, 147,L50, I53, 756,159,762,765,76a,711,
I74, 777,7A0,183,185, 189,792,195,79A,207,204,201,
2I0, 213,216,219,222,225,22a,23L,234,23'1,240,243,
246,249,Z5Z,255,25A,261",264,267, 270,273,276, 279,
242,285,2aa,291,294,297,300,303,306,309,3I2, 375,
318,32I, 324,327, 330,333,336,339,342,345,34a,35t,

ltqq,r
-rr-aFifw"r

't77

&

/-E.-...._.con.ursur

Eucrid
tnn*timatematici

354,357,360,363,366,359,372, 375,37A,3a1,,3a4,3a7,
390,393,396,399, 402,4O5,40a, 411,4].4,417,42O,423,
426,429,432,435,4BA,44r, 444,447, 45O,453,456,459,
462, 465,46a,477,474,477, 4aO,4A3,4A6,4A9,492, 495,
498,s01,504,507,s10,513,516,519,s22,525,52a,537,
534,537,54O,543, 546,549,552,5ss, 558,s6I, 564,s67,
57O,5t3,576,
s19,582,
585,588,591,594,597,600.
a ) D ee xe m plu
3,9,15,21,27.
b) Comune
sunt Ix2x3,2x2x3,3t3t

3,...,66x2 x3, deci

66de numere.
Numerele
omune
sunt:
6 12 Ia 24 30 36 42 4a 54 60 66 72 78 84 90 96 IO2 108714
I20 726 73213a744 750 1s6 162 168174 180 186192 198
204 210 216 222 22a 234 240 246 252 25a 264 270 276 2A2
288 294 300 306 312 3ta 324 330 336 342 348 354 350 366
3t2 378384390396.
c) Pefoaialoaneiaparurmdtoarelenumerecarecontincifra
0: 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,200,300,400,110,
120,130,740,150,760,170,180,190,210, 220,230,240,
250,260,270, 2A0,290,3r0, 320,330,340,350,360, 370,
380,390, 102,104,105,108,202,204,206,208,302,304,
306,308.
Tntotalsunt56de cifredeO.

,,,-5\8Fffip"[{tu*-,-

-.C\E

con.ursll Euclidte invati hatemattci


- editia2014,201s

Pe foaiaAlexandrei
aparurmdtoarele
numerecareconlin
cifra 0: 30, 60, 90, 120, 150, 78O,21O,24O,Z7O,3OO,33O,
360,390,420,450,480,510,540,570,600, 102,105,108,
201,2O4,2O7
, 303,306,3O9,4O2,4O5,4O8,5O1,
504,507.in
totalsunt37decifrede0.
Deciaparmaimultecifrede0 pefoaialoanei.
d) Alexandra
are pefoaie200de numere,iar loanaare2OO.
in total sunt 4OO,din care66 sunt numerecomune,prin
urmare,
fSrdrepetilii
apar40066=334
de numere.
De la1 la 600 sunt600de numere,decisunt 600-334=266
de
numerecarenu apar.

-rr-mf;fr#pn'ilqq179

S"-/?--*;ijii;1!d,i;'*r:'*"".".":
Cuprins
pREFATA.__.....---...--.............................................

EXERCITII
PENTRU
LUCRUL
LACLASA
l. Numerele
naturale
dela0 la1000..................,................5
A. Exe r citi
dei antrenarnent
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.Pr e g 6 trpentru
re
concursuri........... . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ll. Adunarea
0-1000............,......12
ti scidereaTnconcentrul
A. Exe r citi
dei antrenament
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
B.P- eg 5 trper.'u
re
co'rLu"suri
..........
...... . . . . . . .. . . . .. . . -1 6
lll.lnmultirea
in concentrul
G100................20
9iimpdrlirea
A. Er e r cl i l de antrendre_[
. ..... ..... ...... . . . . . . . . . . . . . . )0
penrru(o-cusuri . . . . . ...... . . .... . . .
8. P'eg ;l i r e
.10
lV.Numerele
naturale
dela0 la1000000
.........................32
A c,Ar, li' rrA i. l' 6nar F- l

.....................32

8. Exer citl
dei concursurs................ . . . . . . . , . , . , , , , . , . , . , , . . . . . . .

V.Adunarea
de la0-10000............37
Sisddereanumerelor
A. tr e r c!i de artrend-ne1t.............. . . . . . . . . . . . . . . . )/
.............
B.Pr eg iti rpentru
e
conc!Tsuri.......... . . . . . , . , . . , . , . . , . . . , , . . . . . . . . .

Vl.UnitdlidemEsure
.......................................................
A.Exe r clti ideantrenament........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
B.Pr eg ;tirpentru
concursuri........... . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . , . , . , . , , .

180

@@ ffir

ConcursulEuclidte lnvatematematicl
-edilia 2014,2015

-,6'\s

Vll.Noliuni
degeometrie
.................................................48
A E xer clti
d ei an tr enament
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pe
n
tr
u
B.P r eg e ti r e
concursuT
................... . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
Probleme
datelaConcursul
National
Euclid....................,.
52

Respunsuri...,.........,...................................................

181

,#ld
bvEfef30
uploaded