Sunteți pe pagina 1din 26

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA IN MATERIA PENALA

CURSUL 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formele cooperari judiciare in materia penala


Extradarea
Predarea in baza unui mandat de arestare.
Transferul de proceduri in materia penala.
Recunoasterea si executarea hotararilor.
Transferul persoanelor condamnate.
Asistenta judiciara in materia penala.
Alte forme de cooperare judiciara in materia penala.

Aplicarea acestei legi este subordonata protectiei intereselor de suveranitate, securitate, ordine
publica si altor interese ale Romaniei definite prin constitutie.
Prezenta lege se aplica in baza si pentru executarea normelor interesand cooperarea judiciara in
materie penala, cuprinse in instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, pe care
le completeaza in situatiile nereglementate.
In lipsa unei conventii internationale, cooperarea judiciara se poate efectua in virtutea curtoaziei
internationale, la cererea transmisa pe cale diplomatica de catre statul solicitant si cu asigurarea
scirsa a reciprocitatii date de autoritatea competenta a acelui stat.
Lipsa reciprocitatii nu implica sa se dea curs unei cereri de asistenta judiciara internationala in
materia penala daca:
a) se dovedeste necesara datorita naturii faptei sau nevoii de a lupta impotriva anumitor forme
grave ale criminalitatii.
b) poate contrinuii la imbunatatirea situatiei inculpatului ori condamnatului sau la integrarea lui
in societate;
c) poate servi la clarificarea situatiei juridice a unui cetatea roman.
Cererile adresate autoritatilor romane in domenii reglementate de aceasta lege se indeplinesc
potrivit normelor romane de drept procesual penal, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
(Non bis in idem).
Cooperarea judiciara internationala nu este admisibila daca in Romania sau in orice alt stat s-a
desfasurat un proces penal pentru aceeasi fapta si daca:
a) printr-o hotarare definitiva s-a dispus achitarea sau incetarea procesului penal.
b) pedeapsa aplicata in cauza, printr-o hotarare definitiva de condamnare a fost executata sau a
format obiectul unei gratieri sau amnistii, in totalitatea ei ori asupra partii neexecutate sau daca s-a
dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea plicarii pedepsei ori in ceea ce priveste
termenul de supraveghere.
Dispozitiile alin. 1 nu se aplica daca asistenta este solicitata in scopul revizuirii hotararrii
definitive, pentru unul din motivele care justifica promovarea uneia dintre caile extraordinare de atac
prevazute de Codul de procedura penala a Romaiei.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte
contine dispozitii mai favorabile sub aspectul principiului Non bis in idem.
Procedura in cadrul cooperarii
Competenta indeplinirii atributiilor de autoritate centrala romana in domeniul cooperari judiciare
in materia penala apartine si se exercita de catre:
a) Ministerul Jusititiei daca cererile au ca obiect: extradarea, mandatul european de arestare,
transferarea persoanelor condamnate, ordinul de insdisponibilizare, ordinul de confiscare,
recunoasterea su executarea hotararilor si actelor juridice penale, comisiile rogatorii
internationale, orice alta forma de asistenta juridica internationala, ori la faza de
executare.
b) Ministerul Public prin structurile de specialilate atunci cand comisiile rogatorii
internationale sau in celelalte forme de asitenta judiciara internationala se refera la
activitatea de cercetare si urmarire penala.
c) Ministerul Afacerilor Interne, prin structura de specialitate, daca se refera la cazierul
judiciar .
Cererile se executa si se transmit in vederea executarii ori de cate ori in urma controlului de
regularitate efectuat se constata ca aceste indeplinesc conditiile de forma si de fond legate de
tratatele la care Romania este parte.
In raporturiule cu tarile membre ale UE, aceste prevederi se aplica numai daca nu contravin
dispozitiilor din aceasta lege sau din legi speciale.
Cererile de asistenta judiciara in materie penala pot fi transmise direct de autoritatile
judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate, in cazul in care instrumentul juridic aplicabil in
relatia dintre statul solicitant si statul solicitar reglementeaza acest mod de transmitere potrivit
aspectelor de mia sus, cererile de asistenta pot fi transmise si direct autoritatilor judiciare solicitante
autoritatilkor judiciare solicitate in caz de urgenta, insa o copie a acestora va fi transmisa simultan la
Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz.
Transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediulOrganizatiei internationale
Criminale (Interpol)
- Limbile utilizate
Aceste cereri adresate Romaniei si actele conexe trebuie sa fie insotite de o traducere in liba
romana, engleza sau franceza. In cazul in care documentele sunt traduse intr-o alta limba. se vor lua
masuri sa fie traduse in una din limbile mai sus enumerate, in regim de urgenta.
Raspunsul la cererile adresate Romaniei va fi redactat in limba romana, traducerea acestuia in
limba oficiala a statului solicitant sau in una din limbile engleza sau franceza fiind facultativa cu
ezceptia cazului in care prin instrumentul juridic international aplicabil se dispune altfel.

EXTRADAREA

Extradarea din Romania in conditiile prezentei legi, la cererea unui stat strain a persoanelor
aflate pe teritoriul nostru care sunt urmarite penal sau sunt trimise in judecata pentru savarsirea unei
infractiuni care sunt cautate in vederea executarii unei masuri de siguranta , a unei pedepse sau a
unei hotarari a instantei penale in statul solicitant, pot fi extradate.
Din Romania nu pot fi extradate:
a) cetatenii romani, daca nu sunt intrunite conditiile art. 20.
b) solicitantii de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau a unei protectii subsidiare in
Romania in cazul in care extradarea are loc in tara de origine sau in orice alt stat in
care viata sau libertatea ar fi puse in pericol sau in care ar fi supuse la tortura,
tratamente inumane sau degradante.
c) persoanele straine care se bucura in Romania de imunitate de jurisdictie in conditiile
si in limitele stabilite prin conventii sau prin alte intelegeri internationale.
d) persoanelestraine citate din straionatate in vederea audierii ca suspecti, persoane
vatamate, parti, martori, experti ori interpreti in fata unei autoritati romane solicitante
in limitele imunitatilor conferite prin conventie internationala.
Extradarea cetatenilor romani.
Cetatenii romani pot fi extradati din Romania in baza conventriilor internationale
multilaterale la care aceasta este parte si pe baza de reciprocitate, daca este indeplinita cel putin una
dintre urmatoarele conditii:
a) persoana extradata domiciliaza pe teritoriul statului solicitant la data formularii cererii de
extradare;
b) persoana extradabila are si cetatenia statului solicitant;
c) persoana extradabila a comuis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cetatean al unui stat
membru al Uniunii Europene, daca statul solicitant este membru al Uniunii Europene.
In cazul prevazut la alin. 1 litera a) si c) atunci extradarea se solicita in vederea efectuarii
urmaririi penale sau a judecatii , o conditie suplimentara este ca statul solicitant sa dea asigurari
considerate suficiente ca in cazul condamnarii la o pedepasa privativa de libertate printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva, persoana extradata va fi transferata in vederea executarii pedepsei in
Romania.
Cetatenii romani pot fi extradati in baza dispozitiilor tratatelor bilaterale si pe baza de
reciprocitate.
Ministerul Justitiei poate solicita prezentarea unui act emis de autoritatile competente ale
statului solicitant.
- Extradarea va fi refuzata daca:
a) nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil in sensul conventiei europene pentru apararea
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiate la Roma in 1950 sau a oricarui alt
instrument international pertinent in domeniu, ratificat de Romania.
b) exista motive serioase sa se creada ca extradarea este solicitata in scopul urmarii sau
pedepsirii unie persoane pe motive de rasa, religie, sexnationalitate, limba, etc.
c) situatia persoanei risca sa se agraveze din unul din motivele enumerate la litera b);

d) cerera este formulata intrr-o cauza aflata pe rolul unor tribunale extraordinare, altele decat cele
constituite prin instrumentele internationale pertinente sau in vederea executarii unei pedepse
aplicate de un asemenea tribunal;
e) se refera la o infractiune de natura politica sau la o infractiune conexa a unei infractiuni
politice;
f) se refera la o infractiune militara care nu constituie infractiune de drept comun.
g) orice valori similare ale legilor razboiului, care nu sunt prevazute de dispozitiile din
conventiile de la Geneva.
h) infractiunile prevazute la art. 1 din Conventia Europeana de reprimare a terorismului, adoptata
la Strasbourg in 1997 si in alte instrumente internationale pertinente.
i) infractiunile prevazute in Conventia Europeana impotriva torturii si a altor pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante adoptate in Adunarea Generala a Natiunilor Unite in
1984.
j) orice alta infractiune al carei caracter politic a fosteliminat de tratatele, co9nventiile sau
acordurile internationale la care Romania este parte.
Motive optionale de refuz al extradarii.
Extradarea poate fi refuzata atunci cand fapta care motiveaza cererea face obiectul unui
proces penal in curs sau atunci cand aceasta fapta poate face obiectul unui proces penal in Romania.
Extradarea unie persoane poate fi refuzata sau amanata daca predarea acesteia este
susceptibila sa aiba consecinte de o gravitate deosebita pentru ea, din cauza varstei sau a starii de
sanatate.
Refuzul extradarii propriului cetatean ori a refugiatului politic obliga statul roman ca la
cererea statului solicitant sa supuna cauza autoritatilor sale judiciare competente , astfel incat sa se
poata exercita urmarirea penala si judecata daca este cazul, In acest scopu statul solicitant ar urma sa
transmita gratuit Ministerului Justitiei din Romania dosarele, informatiile si obiectele privind
infractiunea, in cazul in care Romania opteaza pentru solutia refuzului, extradarii unui centatean
strain, persoana suspectata, acuzata sau condamanata in alt stat pentru una dintre infractiunile
prevazute la art. 96 alin. 1 sau pentru orice alta infractiune pentru care legea statului solicitant
prevede pedeapsa inchisorii al carui minim special este cel putin 5 ani, examinarea
proprieicompetente si exercitarea, daca este cazul a actiunii penale se face din oficiu, fara exceptie.
Extradarea poate fi admisa numai daca fapta pentru care este suspectata sau acuzata ori a fost
condamanata persoana a carei extradare se solicita este prevazuata ca infractiune atata de legea
statului solicitant cat si de legea romana.
Prin derogare extraordinara poate fi acordata si daca fapta respectiva nu este prevazuata de
legea romana, daca pentru aceasta fapta este exclusa cerinte dublei incriminari printr-o conventie la
care Romania este parte.
In materia de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar extradarea va fi acordata potrivit
dispozitiilor intelegerii internationale aplicabile pentru fapte carora le corespund conform legii
statului roman.

Extradarea nu poate fi refuzata pentru motivul ca legea romana nu impune aceleasi taxe si
impozite si nu cuprinde acelasi tip de reglementare.
Extradarea este acordata de Romania, in vederea urmarii penale sau a judecatii pentru fapte a
caror savarsire atrage potrivit legislatiei statului solicitant si legii romane o pedeapsa privativa de
libertate de cel putin 1 an, iar in vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de cel
putin 4 luni.
Daca fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu moartea de catre legea statului
solicitant, extrdarea nu va putea fi acordata decat cu coinditia ca statul respectiv sa dea asigurari
considerate ca indestulatoare de catre statul roman ca pedeapsa capitala nu se va executa, urmand sa
fie comutata.

CURSUL 2
Aplicarea amanarii pedepsei
Persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei poate fi extradata daca
fractiunea de pedeapsa ramasa de executat raspunde exigentelor de gravitate prevazute de art. 26 din
aceasta lege si nu exista alte impedimente legale la extradare.
Judecarea in lipsa
In cazul in care se solicita extradarea unei persoane in vederea executarii unei pedepse
pronuntate printr-o hotarare data in lipsa imp-optriva sa, statul roman poate refuza extradarea in
acest scop, daca apreciaza ca procedura de judecata a nesocotit dreptul la aparare recunoscut
oricarei persaone suspectate sau acuzate de savarsirea unei infractiuni. Totusi extradarea se va acorda
daca statul solicitant da asigurari apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a carei extradare
este ceruta, dreptul la o noua procedura de judecata care sa ii salvgardeze drepturile la aparare.
Hotararea de extradare indreptateste statul solicitant fie sa treaca la o noua judecata in cazua, in
prezenta condamnatului, daca acesta nu se impotriveste fie sa il urmareasca pe extradat, in caz
contrar.
Cand statul roman comunica persoanei a carei extradare este ceruta hotararea data in lipsa
impotriva sa, statul solicitant nu va considera aceasta comunicare ca o notificare care atrage efecete
fata de procedura penala in acel stat, Modificarea intervenita prin legea 300/2013 constituie o
garantie a respectarii persoanei solicitate la un proces echitabil prevazut in art. 6 al CEDO.
Procedura extradarii
Cererea de extradare formulata in scris de autoritatea competenta a statului solicitant, se
adreseaza Ministerului Justitiei. Daca cererea se adreseaza pe cale diplomatica, ea se transmite
neintarziat Ministerului Justitiei. Extradarea din Romania se hotaraste de justitie. Procedura de
extradare pasiva are un caracter urgent si se desfasoara si in timpul vacantelor judecatoresti,

Examenul de regularitate international are ca scop verificarea conformitatii cererii de extradare si


a actelor anexate acesteia cu dispozitiile tratatelor internationale aplicabile inclusiv cu declaratiile
formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.
Ministerul Justitiei prin directia de specialitate efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la data
primirii cererii, examenul de regularitate internationala prevazut pentru a constata daca intre
Romania si statul solicitant exista norme conventionale si reciprocitate pentru extradare daca sunt
executate actele prevazute de tratateul international aplicabil daca exista una din limitele acordarii
cooperarii judiciare in materie daca cererea si actele sunt insotite de traducere, de asemenea se
verifica existenta reciprocitatii in privinta propriuilor cetateni. daca nu sunt indeplinite conditiile
examenului de regularitate Ministerul Justitiuei restituie cererea si actele anexe, explicand motivele.
In situatia in care cererea de extradare si documentele anexe nu sunt insotite de traducere in limba
romana, urmeaza ca parchetul competenta sa ia masuri cat mai urgente. In cazul cererilor de arestare
provizorie in vederea extradarii, examenul de regularitate internationala se efectueaza in 24 de ore.
Concursul de cereri
Daca extradarea este ceruta de mai multe state fie pentru aceleasi fapte fie pentru fapte
diferite, statul roman hotaraste tinand seama de toate imprejurarile si in mod deosebit de gravitatea
si de locul savarsirii infractiunilor, de data depunerilor cererilor respective, de cetatenia persoanei
extradabile, de existenta reciprocitatii de extradare in raport cu statul raman si de posibilitatea unei
extradari ulterioare catre alt stat solicitant.
Ministertul Justitiei stabileste daca este cazul, carui stat solicitant ii va fi predata persoana
extradabila, potrivit obligatiilor internationale asumate de Romania prin tratatele internationale in
materie, la care este parte sau care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene. Despre
existenta concursului de cereri Ministerul Justitiei va instiinta de urgenta autoritatile competente ale
statelor solicitante.
Procedura judiciara de extradare este de competenta curtii de apel in a carui circumscriptie a
fost localizata persoana extradabila si a parchetului de pe langa aceasta. In cazul in care statul
solicitant solicita in acelasi timp extradarea a doua sau mai multe persoane cercetate in aceeasi cauza
penala sau in cuze conexe , care au fost localizate in circumscriptiile unor curti de apel, diferite,
competenta solutionarii cererilor de extradare apartine Curtii de Apel Bucuresti.
Procuror general competent sau procurorul desemnat de acesta procedeaza, in termen de 48
de ore de la primirea cererii de extradare si a actelor aneze la identificarea persoanei extradabilecare
ii aduce la cunostinta continutul transmis de autoritatea statului solicitant. Dupa identificare,
procurorul general al parchetului de pe langa curte de apel in a carui circumscriptie a fost prinsa
persoana extradabila sesizeaza de indata curtea de apel competenta pentru a aprecia asupra luarii
masurii provizorii in vederea extradarii a persoanei respective si continuarea procedurii de extradare.
Arestarea preventiva se dispune si se prelungeste de acelasi complet investit cu solutionarea cererii
de extradare, prin incheiere fara ca durata totala a arestarii provizorii sa poata depasii 180 de zilein
cursul solutionarii cererii de extradare, instanta verifica periodic, dar nu mai tarziu de 30 de zile,
necesitatea mentinerii prelungirii masurii arestarii provizorii, putand dispune inlocuirea acesteia cu
masura arestului la domiciliu, controlul judiciar sau cutiune.

In caz de urgenta, la cerea motivata a statului solicitant persoana urmarita poate fi arestata
provizoriu in vederea extradarii, anterior primirii cererii de extradare. Durata maxima a arestarii
provizorii in vederea extradarii a persoanei extradabile este de 40 de zile, in afara de cazul cand prin
tratatul aplicabil este prevazuta o durata mai mare. Masura retinerii poate fi luata de catre procuror
sau de organul de cercetare penala fata de persoana extradabila numai dupa ascultarea acesteia in
prezenta aparatorului. Persoana extradabila sau procurorul de sedinte poate cere instantei un termen
suplimentart de inca 8 zile pentru motive justificate.
Extradarea voluntara
Persoana extradabila are dreptul sa declare in fata instantei ca renunta la beneficiile pe care i
le poate conferi legea de a se apara impotriva cererii de extradare si ca isi da consimtamantul sa fie
extradata si predata autoritatilor competente ale statului solicitant. \
Extradarea simplificata
In cazul prevazut mai sus, prezentarea unei cereri formale de extradare precum si a actelor
necesare in acest sens nu mai este necesara daca se prevede astfel prin conventie internationala
aplicabila in relatie cu statul solicitant sau in cazul in care legislatia acelui stat permite o asemnea
preocedura simplificata.
Daca persoana extradabila se opune la cererea de extradare ea isi va putea formula apararile
oral sau in scris, dosarul cauzei va fi pus la dispozitiaaparatorului acesteia pentru a putea prezenta, in
scris si in termen de 8 zile, opozitia motivata la cererea de extradare si a indica mijloacele de proba
admise de legea romana, numarul de martori fiind limitat la doi.
Opozitia la extradare nu poate fi intemeiata daca persoana arestata nu este persoana urmarita
sau nu sunt indeplinite conditiile pentru extradare, odata prezentata opozitia sau expirat termenul de
prezentare a acesteia, procurorul poate solicita in termen de 8 zile pentru a administra probele.
Hotararea asupra extradarii poate fi atacata cu contestatie de procurorul general competent si
de persoana extradabila in termen de 5 zile de la pronuntare, la sectia penala a ICCJ. Judecarea
contestatiei se face intr-un termen de cel mult 10 zile, de un complet format din 3 judecatori. Dosarul
cauzei se restituie curtii de apel in cel mult 3 zile de la solutionarea contestatiei. Hotararea definitiva
asupra extradarii se comunica procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel care a
judecat cauza in prima instanta precum si Ministerul Justitiei.
Fuga extradatului inainte de solutionarea cauzei sau executarea pedepsei dupa ce a fost
aprobata extradarea si care se intoarce sau este identificat pe teritoriul Romaniei va fi din nou arestat
si predat in baza unui mandat emis de autoritatea judiciara competenta a statului solicitant, cu
exceptia cazului in care acesta a incalcat conditiile in care extradarea. Data predarii va fi
comunicataMinisterului Justitiei si curtii de apel in termen de 15 zile de la data transmiterii hotararii
judecatoresti in stuatia in care data predarii nu a fost fixata in interval de 15 zile. Politia romana
informeaza asupra demersurilor luate si motivelor pentru care data predarii nu a putut fi stabilita in
acest interval.
Ministerul Justitiei va face cunoscuta de urgenta statului solicitant solutia adoptata asupra
extradarii comunicandu-i totodata un extras de pe hotararea definitiva. Locul predarii va fi un punct
de frontiera a Romaniei in situati ain care persoana extradabila nu va fi preluata la data stabilita, ea

va putea fi pusa in libertate la expirarea unui termen de 15 zile socotit de la aceasta data: acest
termen nu va putea fi prelungit decat cel mult 15 zile.
In situatia in care persoana extradata este cercetata penal de catre autoritatile judiciare
romane, predarea acesteia se amana pana la solutionarea definitiva a cauzei. In caz de condamnare
cu executare in regim de detentie a pedepsei, predarea se amana pana la punerea in libertate.
Amanarea predarii poate avea loc in cazul in care persoana extradabila sufera de o boala grava ori
este o persoana gravida ori are un copil mai mic de un an.
Daca exista imprejurari speciale, in sensul ca predarea imediata ar avea consecinte grave
pentru persoana extradata sau familia acesteia, intr-o asemenea situatie predarea va fi amanata cek
mult 3 luni si numai o singura data.
Extradarea activa
Extradarea unei persoane impotriva careia autoritatile judiciare romane competente au emis
un mandat de arestare preventiva sau un mandat de executare a pedepsei inchisorii ori careia i s-a
aplicat o masura de siguranta va fi solicitata statului strain pe teritoriul caruia aceasta a fost
localizata in toate cazurile in care sunt intrunite conditiile prevazute de prezenta lege.
Cererea de extradare formulata de statul roman se adreseaza statului solicitant sa efectueze
extradarea.

CURS III
Mandatul european de arestare
Este o decizie judicara prin care o autoritate judiciara competenta a unui stat mebru al
Uniunii Europene solicita arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane, in scopul
efectuarii urmaririi penale, judecatii sau executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta
privative de libertate.
Mandatul european de arestare se executa pe baza principiului reciprocitatii, in conformitate
cu dispozitiile deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.
In Romania sunt desemnate ca autoritati judiciare emitente instantele judecatoresti.
Autoritatile judiciare romane de executare sunt curtile de apel.
Autoritatile romane competente sa primeasca mandatul eurpean de arestare sunt Ministerul
Justitiei su parchetele de pe langa curtile de apel in a caror circumscrptie a fost localizata persoana
solicitata. In cazul in care nu se cunoaste locul in care persoana solicitata se afla, mandatul eurpean
de arestare se transmite Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.
Ministerul Justitiei primeste mandatul eurpean de arestare emis de o autoritate judiciara dintrun alt stat membru al Uniunii Eurpene si il transmite parchetului de pe langa curtea de apel in a carei
circumscriptie a fost localizata persoana solicitata sau Parchetul de pe langa Curtea de Apel
Bucuresti, in cazul in care persoana solicitata nu a fost localizata, ori de cate ori cutoritatea judiciara

emitenta nu reuseste sa transmita mandatul european de arestare direct autoritatii judiciare


primitoare. De asemenea tine evidenta mandatelor europene de arestare in scopuri statistice.
- Constinutul si foma mandatului european de arestare priveste o serie intreaga de informatiii:
identitatea si cetatenia, denumirea, adresa, nr. de telefon si fax, indicarea unie hotarari judecatoresti
definitive sau a unui mandat de arestare preventiva, incadrarea juridica, pedeapsa si alte consecinte
ca urmare a savarsirii infractiunii.
Mandatul european de arestare este transmis autoritatii compentente a unui alt stat membru
care trebuie tradus in limba oficiala sai in limbile oficiale ale statului de executare sau in una sau mai
mulote limbi oficiale pe care acesta le accepta.
Mandatul eurpean de arestare care este transmis sore executare autoritatilor romane trebuie
tradus in limba romana sau in libile engleza sau franceza. Mandatul european de arestare in ipoteza
executarii pedepsei sau masurii privative de libertate trebuie sa aiba la baza o hotarare
judecatoreasca definitiva de condamnare la pedeapsa inchisorii sau pentru executarea unei masuri
privative de libertate ori in ipoteza urmaririi penale sau judecatii. Un mandat de arestare preventiv
national sau o alta hotarare judecatoreasca executorie avand acelasi efect care sa includa dispozitia
de arestare interna pe teritoriul statului emitent.
Mandatul eurpean de arestare se concretizeaza intr-o solicitare de arestare si predare, ori
tocami acea hotarare sau mandat de arestare preventiva nationala care sta la baza mandatului
european de arestare se recunoaste fara nici o alta formalitate
Emiterea de catre autoritatile romane a unui mandat european de arestare
Emiterea unui mandat de arestarw se face de catre autoritatea competenta atunci cand fata de
natura infractiunii savarsite si antecedentele penale ale persoanei solicitate precum si alte imprejurari
ale cauzei, impune emiterea unui mandat de arestare european.
Conditii exprese
- Persoana solicitata se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
- mandatul de arestare preventiva sau mandatul de executare a detentiunii pe viata sau a
inchisorii este valabil;
- nu a intervenit potrivit legii romane prescriptia raspunderii penale sau a executarii pedepsei
ori amnistia sau gratierea.
Atunci cand arestarea sau predarea se solicita:
a) in vederea urmarii penale sau a judecatii, pedeapsa prevazuta de legea penala romana
pentru infractiunea savarsita este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 2 ani sau mai mare;
b) in vederea executarii pedepsei, pedeapsa aplicata sau restul de pedeapsa ramas de executat
este detentiunea pe viata sau inchisoarea de un an sau mai mare.
c) in vederea masurii privative de libertate durata masurii este de 6 luni sau mai mare.
Mandatul european de arestare este emis:
- in faza de urmarire penala de catre judecatorul de drepturi si libertati desemnat de
presedintele instantei careia i-ar revenii competenta sa judece cauza in fond, din odificiu sau la
sesizarea procurorului care efectueaza supravegeherea sau urmarirea penala a persoanei solicitate.

- in faza de judecata , de catre judecatorul desemnat de presedintele primei instante, din


oficiu sau la sesizarea procurorului ori a organului la care se afla spre executare mandatul de arestare
preventiva sau hotararea prin care s-a luat masura privativa de libertate;
- in faza de executare de catre judecatorul desemnat de presedintele instantei de executare din
oficiu, la fel ca in cazul instantei de judecata.
Judecatorul va verifica indeplinirea conditiilor procedand dupa caz la emiterea mandatului eurpean
de arestare si supravegheaza luarea masurilor pentru transmiterea acestora. de asemenea poate sa
constate prin incheiere motivata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru mandatul eurpean de
arestare. Incheierea poate fi atacata cu contestatie de catre procuror, in termen de 3 zile de la
comunicare.
Instanta emitenta informeaza procurorul sau instanta despre emiterea mandatuluiu. Tot ce se
realizeaza in aceasta etapa are caracter confidential pana la arestarea persoanei in statul membru de
executare.
In situatia in care instanta emitenta nicio informatie legata de persoana respectiva care trebuie
predata, executarea mandatului se realizeaza cu ajutorul punctelor nationale de contact la reteaua
judiciara europeana sau al Ministerului Justitiei prin directia de specialitate. Atunci cand este
informata cu privire la localizarea sau arestarea pe teritoriul altui stat membru a persaonei solicitate
mandatul european de arestare, in limba romana si straina, este tradus de catre instanta emitenta prin
fax , e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare sigur, care lasa urma scrisa, autoritatii
competente in termenul indicat de catre acesra, cu informarea centrului de cooperare politieneasca
IGPR.
Originalul mandatului european de arestare se transmite catre instanta emitenta la cererea
autoritatilor straine. Orice dificultate legata de transmiterea sau autenticitatea mandatului european
de arestare sau a oricarui document necesar pentru executarea acestuia se solutioneaza direct sau prin
intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
Transmiterea spre executare a mandatului european de arestareautoritatii straine competente sa il
primeasca sau sa iul execute intrerupe cursul prescriptiei.
Atunci cand autoritatea straina competente sa primeasca sau sa execute mandatul european de
arestare nu intruneste conditiile de forma sau este inprecis, instanta emitenta ia masuri penru
efectuarea modificarilor sau completarilor necesare.
Traducerea mandatului european de arestare a fost emis in scopul urmaririi penale sau al judecatii iar
persaoana solicitata este cetatean sau rezident al statului de executare, Ministerul Justitiei prin
directia de specialitate, acorda garantia ca in caz de condamnare o data predata, persoana respectiva,
poate fi transferata in conditiile prezentei legi.
In cazul mandatului european de arestare emis in baza unei hotarari de condamnare date in lipsa
inculpatului, instanta emitenta verifica lucrarile dosarului pentru a constata daca:
a) persoana condamanata a fost incunustiintata in timp util, prin citatie scrisa inmanata persoanl sau
prin notificare telefonica, fax, e-mail sau prin alte mijloace , cu privire la ziua, luna, anul si locul de
infatisare, persoana condamnata l-a mandatat pe avocatul ales sau desemnat din oficiu sa o
reprezinte, iar reprezentarea juridica a fost realizata in mod efectiv de catre avocatul respectiv.

Atunci cand din dosarul cauzei rezulta ca persoanei condamanate nu i s-a inmanat persoanal
hotararea de condamnare instanta emitenta informeaza autoritatea judiciara de executare ca:
- in termen de 10 zile de la primirea, dupa caz, in centrele de retinere si arestare preventiva care se
organizeaza si functioneaza in subordinae Ministerului Afacerilor Interne sau in penitenciar a
persoanei predate, hotararea de condamnare va fi comuicata personal acesteia, in conditiile codului
de procedura penala, la momentul inmanarii hotararii de condamnare , persoanei condamnate i se va
aduce la cunostinta care are dreptul, dupa caz:
1) la exercitarea unei cai de atac, potrivit CPP
2) la rejudecarea cauzei potrivit CPP
Totodata cand din lucrarile dosarului rezulta ca persoana condamnata nu a primit in prealabil nici
o informare oficiala cu privire la condamanare sa, ulterior transmiterii mandatului european de
arestare instanta emitenta va counica autoritatii judiciare de executare o copie a hotararii de
condamnare traducse daca este cazul in limba pe care condamnatul o intelege mai bine.
Transmisterea hotararii nu va fi considerata o comunicare si nu isi va produce efecte cu privire la
termenul in care aceasta poate fi atacata, facandu-se exclusiv cu titlu informativ.
Daca autoritatea judiciara de executare dupa ce a aporbat predare persoanei solicitate, dispune
amanarea predarii, instanta emitenta, din oficiu , la cererea procurorului competent sau a instantei pe
rolul careia se afla cauza spre solutionare poate solicita ca persoana sa fie predata temporar in
vederea ascultarii sau participarii la urmarirea penala sau la judecata. Predarea temporara se
realizeaza in conditiile stabilite de comun acord de instanta emitenta si autoritatea straina
competenta.
Retragerea mandatului european de arestare
Mandatul european de arestare se retrage in cazul in care au disparut temeiurile care au justificat
emiterea acestuia ori daca persoana solicitata a decedat.
In cazul prevazut la art. 65 alin. 4 din lege mandatul european de arestare se retrage daca persoana
urmarita international a fost extradata sau predata in Romania.
Aducerea in tara a persoanei predate
Centrul de cooperare politieneascainternationala din cadrul IGPR stabileste cu autoritatile straine
competente termenul de predare a persoanei predate si asigura aducerea in tara, sub escorta a acesteia.
Se informeaza cu privire la data, locul predarii, pentru a se face o preluare exacta.
In cazul in care persoana predata a fost condamnata in lipsa, instanta de executare ii comunica
hotararea de condamanre in termen de 10 zile de la primirea acesteia, in locul unde este incarcerat.
Executarea de catre autoritatile romane a unui mandat european de arestare
Urmatoarele infractiuni indiferent daca sunt sanctionate de legea statului emitent cu o pedeapsa
sau cu o masura de siguranta privativa de libertate a carui durata maxima este de cl putin 3 ani nu vor
fi supuse verificarii indeplinirii conditiilor dublei incriminari. Exemplu: sabotajul, terorismul, traficul
de persoane, coruptia, etc.
- Conditii speciale ale executarii:
Executarea unui mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare de executare romane
poate fi supus urmatoarelor condirii:

a) in cazul in care mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse
sau a unei masuri de siguranta privative de libertate aplicate printr-o hotarare pronuntata in lipsa, daca
persoana in cauza nu a fost citata persoanl si nici informata in orice alt mod cu privire la data sedintei
de judecata care a condus la hotararea pronuntata in lipsa, predarea persoanei solicitata va fi acordata
daca autoritatea judiciara emitenta garanteaza ca persoana care face obiectul mandatului european de
arestare are posibilitatea sa obtina rejudecarea cauzei in statul membru emitent, in prezenta sa.
b) in cazul in care infractiunea in baza careia s-a emis mandatul european de arestare este
sanctionata cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe
viata, dispozitiile legale ale statului membru emitent trebuie sa prevada posibilitatea revizuirii
pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate ori liberarea conditionata dupa executarea a 20 de ani din
pedeapsa sau masura de siguranta ori aplicarea unor masuri de clementa.
Motive de refuz a executarii
Autoritatea judiciara romana se excutare refuza executarea mandatului european de arestare in
urmatoarele cazuri:
a) Cand din informatiile de care dispune, reiese ca o persoana urmarita a fost judecata definitiv
pentru aceleasi fapte de catre statul membru, altul decat statul emitent, cu condidita ca in cazul
condamnarii santiunea sa fi fost executata, ori sa fie in acel moment in curs curs de executare sau
executarea sa fie prescrisa, pedeapsa sa fi fost gratiata, sa fie aministiata sau o cauza care impiedica
executarea;
b) cand infractiunea pe care se bazeaza mandatul european de arestare este acoperita de amnistie
in Romania, daca autoritatile romane au competenta de a urmarii acea infractiune
c) cand persoana supusa mandatului european de arestare nu raspunde penal, datorita varstei sale,
pentru pentru faptele pe care se bazeaza mandatul european de arestare in conformitate cu legea
romana.
Autoritatea judiciara romana poate refuza executarea si in alte cazuri:
- cand persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei proceduri
penale in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare.
- cand mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii masurii de siguranta
privative de libertate, daca persoana solicitata este cetatean roman sau traieste in Romania si are o
rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani si aceasta este
declara ca refuza sa execute pedeapsa ori masura de siguranta in statul emitent.
- cand mandatul european de arestare se refera la infractiuni care potrivit legii romane, sunt
comise pe teritoriul Romaniei se vor judeca potrivit principiului teritorialitatii.
- cand persoana condamnata nu a fost prezenta persoanl la judecata, in afara de cazul in care
autoritatea judiciara emitenta , informeaza ca in conformitate cu legislatia statului emitent.
- persoana, avand cunostinta de ziua, locul, anul si locul de infatisare l-a mandatat pe avocatul
ales sau din oficiu sa o reprezinte.

CURSUL IV
In termen de 48 de ore de la primirea unui mandat european de arestare, procurorul
verifica daca mandatul este insotit de o traducere in limba romana, engleza sau franceza. Daca
mandatul nu este tradus, parchetul solicita autoritatii judiciare emitente remiterea traducerii.
Daca mandatul european de arestare este in engleza sau franceza procurorul
competentent, dispune dispune traducerea urgenta a acestuia. Procurorul verifica daca mandatul
european de arestare cuprinde toate datele mentionate, daca nu le cuprinde sau este imprecis,
procurorul solicita autoritatii emitente transmiterea in cel mult 10 zile a informatiilor neceare, daca
contine toate informatiile si este tradus, procurorul ia masurile necesare pentru identificarea,
cautarea, localizarea si prinderea persoanei solicitate. Dispozitiile art. 521-5256 CPP se aplica in
mod corespunzator.
Daca se constata ca persoana solicitata se afla in circumscriptia altui parchet, procurorul
trimite de indata mandatul european de arestare, parchetului competent si informeaza despre acesta
autoritatea judiciara emitenta si Ministerul Justitiei.
Atunci cand rezulta ca persoana solicitata nu se aflta pe teritoriul Romaniei, procurorul
dispune, clasarea si informeaza autoritatea judiciara emitenta si Ministerul Justitiei.
Daca persoana solicitata face obiectul unei proceduri penale in curs pentru aceleasi fapte
pentru acre a fost emis mandatul, procurorul transmite procurorului de caz sau instantei competente
o copie a mandatului europena de arestare si sinformatiile suplimenatre, pentru a se dispune
suspendarea urmaririi sau judecatii pana la solutionarea cauzei de autoritatea judiciara romana.
Dispozitiile art. 312-313, 367 Cpp se aplica in mod corespunzator.
Daca procedura penala existenta impotriva persoanei solicitate se refera la alte fapte decat
cele pentru care au fost emis mandatul mandatul european, procurorul transmite spre informarea
procurrorului de caz sau instantei , copie a mandatului de arestare si stadiul procedurii. Masura
retinerii persoanei solicitate poate fi luata numai dupa ascultarea acesteia.
Persoanei retinute i se aduce la cunostina in lipba pe care o intelege, motivele retinerii si
continutul mandatului european de arestare. I se va inmana o copie tradusa a mandatului. Persoana
retinuta poate cere sa fie incunustiintat un membru al familiei fiind consemnat intr-un proces verbal.
Daca persoana solicitata este minora, termenul prevazut se reduce la jumateta, 12 ore,. retinerea
poate fi prelungita daca se impune prin ordonanta motivata cel muly 8 ore.
In cazul obtienrii unui rezultat pozitiv cu privire la o persoana cu care alt stat membru UE
a dat o semnalare de arestare, centrul de cooperare din cadrul IGPR solicita statului membru
semnalant sa confirme in regim de urgenta, valabilitatea deciziei prin care s-a introdus semnalarea.
Semnalarea pentru arestare se transmite parchetului de pe langa curtea de apel in raza careia a fost
identificata persoana.
Semnalarea echivaleaza cu un mandat european de arestare. Judecatorul sesizat va admite
prin incheiere motivata propunerea procurorului si arestarea provizorie (15 zile) pentru predare sau
respinge prin incheiere motivata propunerea procurorului. Pentru asigurarea bunei desfasurari a
executarii mandatului european de arestare se dispune arestarea preventiva pentru 30 de zile.

Judecatorul va comunica de indata centrului de cooperare din cadrul IGPR si directiei din
Ministerul de Justitie de masura dispusa. Pentru continuarea procedurii judecatorul va inama
judecarea cauzei si fixeaza un termen de 15 zile pentru ca procurorul sa prezinte mandatul european
de arestare impreuna cu traducerea.
Daca la expirarea celor 15 zile, procurorul nu a prezentat mandatul, judecatorul va
dispune revocarea masurii de arestare provizorie.
Mandatul european de arestare se transmite de statul membru semnalant in 10 zile de la
data pronuntarii incheierii respective.
Procurorul va sesiza curtea de apel comptenta privitor la arestarea si predarea persoanei
solicitate ca in cazul CPP roman, de indata ce instanta e sesizata, cauza este repartizata unui complet
format dintr-un judecator pentru a aprecia.
Pentru evidenta mandatului acesta este trecut intr-un registru cu mentiunile firesti unde
sunt mentionate toate datele cu privire la persoana, etc.
Judecatorul verifica identitatea persoanei solicitate si se asigura ca acesteia i s-a
comunicat in copii in limba pe care o intelege, mandatul european de arestare.
Daca a fost transmisa de autoritatea emitenta, judecatorul ii inmaneaza persoanei
hotararea de condamnare in lipsa daca este cazul. La cerere, judecatorulamana cel mult 5 zile si
solicita autoritatii emitente transmiterea in copie , in limba inteleasa de persoana a hotararii de
condamnare date in lipsa. Daca nu o transmite acesta nu are nici un efect asupra continuarii
procedurii de executare a mandatului european de arestare.
Judecatorul dupa primirea mandatului european , aduce la cunostinta persoanei drepturile
acesteia, posibilitatea de a consimti la predare catre autoritatea judiciara competenta.
Daca mandatul european de arestare a fost emis impotriva unui cetatean romanpentru
executarea unei pedepse ori a unei masuri de siguranta privative de libertate, judecatorul intreaba
persoana solicitata daca este de acord sa execute pedeapsa sau masura privativa in statul membru
emitent. Daca persoana este de acord cu predarea sa, se intocmeste un proce verbal semnat de toate
persoanele implicate.
Daca persoana solicitata nu consimte la predarea sa de autoritatea judiciara competenta,
procedura de executare a mandatului european continua cu audierea persoanei solicitate care se
limiteaza la consemnarea pozitiei fata de existenta unui motiv obligatoriu de neexecutare.
Instanta verifica periodic daca se impune mentinerea arestarii. In toate cazurile masura
arestarii pentru predare poate fi luata numai dupa ascultarea persoanei solicitate. Durata initiala a
arestarii nu poate depasii 30 de zile, iar predarea catre statul emitent nu poate depasii 180 de zile.
Daca persoana solicitata e pusa in libertate instanta va dispune, masura controlului judiciar sau pe
cautiune sau arestul la domiciliu. Daca judecatorul apreciaza ca se impun garantii suplimentare
autoritatea judiciara emitenta, amana cauza stabilind un termen care nu depaseste 10 zile. Dupa
intocmirea sentintei judecatorul emite mandatul european de arestare.
Cand statul emitent informeaza despre revocarea deciziei pentru care s-a introdus
semnalarea pentru arestare, emis mandatul european, procurorul dispune clasarea/revocarea masurii
preentive fata de persoana solicitata, informand centru de cooperare politieneasca din cadrul IGPR si
Ministerul Justitiei. Persoana arestata are dreptul sa fie informata cu privire la continutul mandatului

si sa isi aleaga un aparator sau sa primeasca unul din oficiu, daca nu vorbeste limba romana i se va
pune la dispozitie un interpret.
Daca autoritatea judiciara emitenta solicita, judecatorul poate dispune predarea temporara
a persoanei solicitate sau adierea acesteia.
Daca s-a acordat predarea tempoarar, aceasta se efectueaza in conditiile, durata stabilita
intre sutoritatea emitenta si cea solicitata. Daca nu se acorda, autoritatea judiciara romana ia o
declaratie persoanei solicitate in prezenta unei persoane desemnate de autoritatea judiciara emitenta.
Hotararea se ia in toate cazurile asuprea mandatului de catre instanta printr-o sentinta, in
termen de 24 de ore dupa emitere, instanta informanad celelalte organisme daca predarea persoanei
solicitate a fost amanata indiferent daca aceasta se afla sau nu sub mandat de arestare preventiva sau
executa pedeapsa inchisorii. Emis de autoritatile romane, mandatul este pus in executare la data
incetarii motivului care a dispus amanarea.
daca predarea a fost refuzata instanta aplica art. 28 alin. 3 din legea 141/2010 privind
infiintarea, organizarea si functionarea sistemului informatic national de semnalari si participarea
Romaniei la accesarile Schengen. Hotararea poate fi atatacata in termen de 5 zile de la pronuntare
exceptand ca persoana consimte la predare cand hotararea este definitiva.
Mandatul european de arestare se solutioneaza se se executa in regim de urgenta.
Hotararea privitoare la predarea temporara sau executarea mandatului trebuie sa fie
pronuntata in termen de 10 zile de la termenul de judecata la care persoana solicitata si-a exprimat
consimtamantul la predare. In celelalte cazuri privind executarea mandatului se pronunta in 60 de
zile de la data arestarii persoanei respective.
Nu se poate pronunta o hotarare in termenele prevazute, instanta amana pentru 30 de zile,
comunicand imprejurarea.
Predarea persoanei solicitate se efectueaza de centrul de cooperare politieneasca cu
spijinul unitatii de pe raza locului de detinere in termen de 10 zile de la ramanerea definitiva a
hotararii de predare.
Daca din motive intemeiate care privesc autoritatile romane sau ale statului emitent,
predare nu se poate efectua in termen, aceasta va avea loc in 10 zile de la noua data conevnita. Daca
se depasesc termenele maxime se va proceda la punerea in libertate.
Predarea amanata sau temporara
Condiriile predarii temporare se stabilesc prin acordul incheiat intre autoritatea romana si cea
straina.
Pentru Romania autoritatea competenta este Curtea de Apel care a executat mandatul.
Preluarea persoanei predate si retinerea acesteia se face de autoritatea competenta a statului
emitent.
Cheltuielile preluarii sau de returnare a persoanei predate sunt suportate de statul emitent.
Autoritate judiciara romana poate dispune la cererea autoritatii emitente sau din oficiu
predarea sau indisponibilizarea conform legii romane a bunurilor care constituie mijloace de proba si
sunt asupra persoanei solicitate, care sta la baza mandatului.

Bunurile se predau si daca mandatul european de arestare nu poate fi executatca urmare a


decesului sau evadarii persoanei solicitate.
Daca doua sau mai multe state membre au emis un mandat european de arestare in legatura
cu aceeasi persoana autoritatea de executare romana, va decide asupra prioritatii de executare, tinand
cont de toate circumstantele: locul savarsirii, gravitatea infractiunii, de data emiterii mandatului
precum si imprejurarea ca mandatul european este pentru urmarire penala, judecata sau pentru
executarea unei pedepse sau masuri de siguranta.
Daca exista concurenta intre un mandat european de arestare si o cerere de extradare de la un
stat tert, autoritatea judiciara romana va decide luand in considerare toate circumstantele mai ales
cele de mai sus si cele prevazute de conventia de extradare, aplicabila in relatia cu statul tert.
Daca se da prioritate cererii de extradare se impune Extradarea.
Daca se da intaietate cererii de extradare, autoritatea de executare romana va aduce la
cunostinta autoritatii emitente a mandatului european de arestare.
Daca pentru aceeasi persoana inainte de predarea acesteia autoritatea judiciara romana
primeste de la autoritatea emitenta a aceluias stat doua sau mai multe mandate, cauzele de executare
a mandatelor europene de executare se conexeaza la instanta mai intai sesizata, pronuntand o singura
hotarare si mentionand toate mandatele.
Tranzitul pe teritoriul Romaniei a unei persoane pentru a executa un mandat european de
arestare se acorda la cererea statului emitent daca se prezinta: mandatul european de arestare,
identitatea, cetatenia, incadrarea faptei, descrierea imprejurarilor, etc. Cererea si informatiile de mai
sus nu trebuie prezentate in cazul tranzitului aerian fara escala (cu exceptia aterizarii fortate). cererea
si informatiile de tranzit se transmit Ministerului Justitiei care le da Curtii de Apel Bucuresti. Un
complet de 2 judecatori se pronunta asupra cererii de tranzit.
Consimtamantul de predare de catre Romania catre un alt stat a unei persoane solicitate in
baza unui mandat pentru alte fapte comise anterior predarii se prezuma ca fost dat de acele state
membre care au dat notificare Consiliului UE.
Daca mandatul se refera la perosana care are imunitate in Romania, autoritatea judiciara de
executare va solicita ridicarea imunitatii. Daca ridicarea acestui privilegiu este de competenta altui
stat sau organizatie, cererea va fi formulata de autoritatea judiciara care a emis mandatul european de
arestare. Termenele incep sa curga asa cum este prevazut in art. 110 din lege.

Curs V

Transferul de proceduri in materie p3nala.


Cerere de transfer al proceduri penale
Atunci cand exista motive intemeiate ca ntr un stat se desfoar proceduri penale cu privire la
aceleai fapte sau fapte conexe care implica aceeai persoana procurorul care efectueaza sau
supravegheaza urmarirea penala sau instanta de judecata poate constata autoritatea competenta a
celuilalt stat direct sau in cazul statelor care nu sunt membre UE prin autoritatea centrala
competente potrivit art. 10 pentru a-i confirma existenta unor astfel de proceduri penale in
vederea initierii consultarilor.
In cazul n care organul judiciar roman nu detine nici o informaie in acest sens, rela ia cu statele
membre ale UE, identificarea autoritatii competente care ar trebui sa fie contactata se realizeza
prin punctele nationale de contact la reteaua judiciara europeana desemnate la nivelul
Ministerului Public sau al Ministerului Justiie dupa caz, in cest scop autoritatii straine ii sunt
furnizate mai multe informaii, legat de descrierea faptelor, identitatea persoanelor cercetate,
stadiul procedurii penal, informatii daca persona este restinuta sau arestata toate datele necesare
uneia dintre parti pt a realiza o imagine pentru transferul procedurii.
Condiii
Autoritile judiciare romane, pot solicita autoritatii competente ale altui stat initierea unei
proceduri penale sau continuarea acesteia atunci cand exercitarea de catre statul strain solicitat
serveste intereselor unei bune administrari a justitiei sau favorizeaza in caz de condamnare
reintegrarea sociala si sunt incidente unu sau mai multe din urmtoarele cazuri
A. Persoana cercetata are resedinta in statul solicitat.
B. Persoana cercetata este cetatean al statului solicitat sau daca acest stat este statul sau de
origine
C. Persoana cercetat executa sau urmeaz s execute o pedeapsa privativa de libertat in statul
solicitat
D. Persoana cercetat face obiectul in statul solicitat a unei cercetai penale pt aceeai fapta sau
fapte conexe.
E. Transferul este justificat prin interesul de a descoperii adevarul i mai ales dac elemtele de
proba cele mai importante se gasesc in statul solicitat.
F. Executarea unei eventuale hotarari de condamnare in statul solicitat este susceptibila sa
amelioreze conditiile condamnatului.
G. Prezenta persoanei cercetate la audieri in procedurile penale instrumentate de autoritatile
judiciare romane, nu poate fi asigurata chiar si atunci cand ar exista posibilitatea audierii prin
video conferin insa poate fi asigurata in statul solicitat.
Procedura.

Transferul procedurii penale se solicita in baza hotrrii instanei care iar revenii competenta sa
solutioneze cauza in prima instanta daca procedura se revera la activitatea de urmarire penala sau
a instanteipe rolul careia se afla cauza. In acest sens la propune rea procurorului care efectueaza
sau supravegheaza urmari rea peanala sau din oficiu daca sunt indeplinite condiiile prevzute de
lege, instana dispune prin incheiere motivata transferulmprocedurii penale.
In situatia transferului urmarii penale se soluioneaz in camera de consiliu fara citarea partilor,
prezenta procurorului este obligatorie. ncheierea prevzut mai sus poate fi atacata
contestaietie, termenul este de 5 zile de la pronuntare. Dosarul ca vi inaintat instantei ierarhic
superioare in termen de 5 zile, iar contestaia se judeca in termen de 30 de zile de la inregistrarea
cauzei. Contestaia este suspensiva de executare. Cerera este formulata de procurorul care
efectueaz urmarirea penala ori de instanta de judecata si se va trimite parchetului de pe langa
inalta curte sau Ministrului Justiiei insotite de copii certificate de catre un magistrat romn
competen cu exceptia cazului in care statul strain solicita transmiterea originalului dosarului
MJ sau parchetul de pe langa Inalta curte, dupa caz, asigura transmiterea cererii de transfer
proceduride urmarirei penala pe una din caile legale.
Efectele.
Pana la primirea deciziei statului solicitat, cu privire la cererea de transfer de proceduri penale,
procurorul care efectueaz urmzrirea penala sau instanta poate efectua orice acte de cercetare, cu
exceptia trimiterii in judecata a inculpatului sau punerii in executare a unei sanciuni impotriva
persoanei cercetate. Dreptul de urmarire penala si de executare este redobandit automat de
autoritile judiciare romane atunci cand,
1. Statul solicitat informeaza ca nu va initia nici un demers cu privire la cerede de transfer de
proceduri.
2. Statul solicitat informeaza ca revoca acceptarea cererii de transfer de proceduri penale
3. Statul solicitat comunica decizia sa de a nu incepe sau de a inceta procedurile penale.
Transmiterea cererii de transfer de proceduri penale prelungete termenele de prescriptie a
raspunderii penale cu 6 luni. In caz de condamnare hotrrea pronuntata de statul solicitat se
inscrie in cazierul judiciar si produce aceleasi efecte ca si cand ar fi fost pronuntata de o instanta
romana. In cazul unei fapte din afara teritoriului romaniei, plangerea depusa de organul judiciar
roman, de catre persoana vatamata, rezident in romania se transmite direct sau in cazul statelor
care nu sunt membre ue prin intermediul autoritatilor centrale prevazute la art. 10, autoritatilor
straine competente, ale statului pe teritoriul caruia a fost savarsita fapta in afara de cazul in care
competenta este exercitat de statul roman.
Procedura initiata la cererea unui stat strain

Orice cerere de preluare a procedurii penale adresata de un stat strain parchetelor sau instantelor
romne, se inainteaza dupa caz MJ sau parchetului de pe langa inalta curte. Atunci cand
infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romniei cererile de preluare a urmaririi penale sau a
judecatii se solutioneaza dupa caz de parchetele de pe langa curtile de apel sau curtile de apel in
circumscriptia carora se afla locul unde a fost savarsita fapta sau a fost identificata persoana
cercetata, ori locuieste persoana vatamata
Cand infractiunea este savarsita in starinatate cererile de preluare a urmaririi penale sau a
judecatii se soluioneaz dupa caz de parchetul depe langa curtea de apel in a carui
circumscripie locuiete faptuitorul. Daca acesta nu are domiciliul si nici nu locuieste in
romannia solutionarea cer serii este xe competenta parchetului de pe langa curtea de apel sau a
curtii de apel dupa caz.
Daca exista cereri de preluare a urmarii penale care privesc fapte de competenta DIICOT sau
DNA se solutioneaza de catre acestea. Cererea de preluare a judecatii se transmite de ministerul
justiiei, parchetul de pe langa curtea de apel competenta, si procurorul general sesizeaza curtea
cu propunere a de admitere sau respingere. O data investita cu cererea de reluare a judecatii
curtea de apel dispune prin incheiere motivata asupra admiterii cereri. ncheierea curii este
supusa contestatiei in termen de 5 zile de la pronunare. Initierea procedurilor penale la sesizarea
autoritatilor unui stat strain . Sesizarea autoritatilor altor state cu privire la savarsirea altor fapte
in vederea initierii de catre statul roman a procedurilor penale se solutioneaza de organul judiciar
roman competent. In cazul savarsirii unei fapte pe teritoriul Romniei plangerea depusa de
autoritatile competente ale statului al carui rezident este persoana vtmata se primeste de catre
parchetul de pe langa inalta curte.
Cererea statului strain de preluare sau initiere a pdocedurilor penale se respinge daca exercitarea
urmaririi penale este contrara principiului non bis in idem sau daca la data mentionata pe cerere,
presriptia raspunderii penale este implinita potrivit legii romane. De asemenea cererea statului
strain in situatia preluarii, initierii procedurilor penale poate sa fie respinsa in tot sau in parte in
urmtoarele cazuri
A. Motivul pe care se bazeaza cererea nu este justificat
B. Faptuitorii nu sunt cunoscuti
C. Persoana cercetata nu are resedinta obinuit in Romania
D. Nu este cetatean roman si nu avea reedina obinuit pe teritoriul Romniei in momentul
savarsirii faptei.
E. Infratiunea pt care se cere urmarirea are un caracter politic sau este pur militara ori pur fiscala.
F. Exista motive serioase sa se creada ca cererea de urmarire penala este determinata de conditii
de rasa, nationalitate ori opinii politice.

G. Legea penala romana este deja aplicabila faptei si potrivit acestei legi raspunderea penala este
prescrisa la momentul primirii cererii.
H. Urmarirea penala este contrara angajamentelor internationale ale Romniei.

Revocarea acceptarii cererii si restituirea cauzei.

Acceptarea cererii de preluare sau initiere a procedurilor penale se revoca atunci cnd
1. Continuarea procedurilor penale in Romnia este contrar principiului non bis in idem.
2. Daca la data mentionata pe cerere prescripia raspunderii penale este implinita potrivit legii
romane.
3. Daca fapta pt care s-a cerut initierea sau continuarea procedurilor penale nu este infractiune
potrivit legii romane iar faptuitorul nu raspunde penale.
Acceptarea ererii de preluare sau intierea pricedurilor penale poate fi revocata atunci cand
A. Prezenta persoanei cercetate nu pozte fi asigurata in vederea audierii sau se apreciaza ca o
eventuala condamnare nu pote fi executata in Romnia, unul din motivele de refuz este
descoperite inainte de trimiterea in judecata. In orice alte cazuri daca statul strain solicitant este
de acord.
Revocarea acceptarii se dispune prin ordonanta sau incheiere motivata dupa caz, revocarea
acceptarii are drept efect restituirea documentelor transmise de statul solicitant si redobandirea
de catre statul respectiv a dreptului la urmarire penala.

Curs VII

Recunoasterea si exacutarea hotrrilor judectoreti si a ordonantelor penale si actelor judiciare


in relatia cu statele tere.
Competenta autoritilor romane.
In ceea ce primete hotararile date de catre instantele judectoreti ale statelor tere si
ordonantele penale straine, MJ este competent:
A. Sa primeasca cererea statului emitent de recunoatere a hotararilor judecatoresti in vederea
executrii pe teritoriul Romniei a pedepsei aplicate in statul emitent ori in vedere producerii de
alte efecte juridice dupa caz, precum si cererea persoanei condamnate in vederea transferrii in
romania
B. Sa primeasca cererea de luzre a unei masuri preventive in cazul in care persoana condamnata
se afl in Romnia.
C. Atunci cand recunoatera se face in scopul executrii pe teritoril Romniei a pedepsei aplicate
in statul emitent sa transmita la solicitarea statului emitent anterior sau ulterior primirii cererii de
la litera A sau B a mai multor documentele si informatii.
D. In afara de cazul n care statul emitent a indicat ca nu este de acord ca hotararea
judecatoreasca sau ordonanta data impotriva unui cetatean romn sau a unui strain care
beneficiaz in Romnia de un drept de sedere pe termen lung sa fie executat n Romnia s
solicite acestuia si s comunice informaiile necesare.
E. Sa efectueze controlul de regulzritate in acest sens.
F. Sa verifice domiciliul persoanei condamnate in strintatea in vederea stabilirii a autoritatii
judiciare competente sa solutioneze cererea mentionata la A sau B
G. Sa refuze iniierea procedurii de recunostere si executare pe teritoriul Romniei a judectoriei
strine. Statul ter reprezinta statul care nu este membru al uniunii europene.
In ceea ce priveste hotararile judectoreti sau ordonanele penale date de autoritile
judijudiciare romane MJ este comoetent
1. Sa primeasca cererea statului de executare sau a persoanei fata de care s-a dat hotrrea
judecatoreasca sau ordonanta penala straina de recunoastere a acesteia in vederea executarii
pedepsei aplicate in Romnia ori in vederea producerii de alte efecte juridice dupa caz.
2. Sa transmita inscrisurile si informaiile si alte informatii suplimentare solicitate de statul de
executare.
3. Sa solicite statului de executare un inscris in care sa ateste ca persoana condamnata are
cetatenia acestuia sau ca traieste pe teritoriul su.
4. Sa intocmeasca la solicitare dup caz a instantei judectoreti sau a organului de urmrire
penala pe baza informatiilor si a inscrisurilor corespunztoare.
5. Sa se consulte cu statul de executare ori de cate ori apreciaza ca fiind necesar.
Administratia penitenciarelor informeaza detinutii din penitenciare , ca au dreptul de a solicita
transferarea in statul de executare, asigura predarea sub escorta a persoanelor condamnate, aflate
in penitenciarele din Romnia, fata de care s-a dispus transferarea in statul de executare. Dup
ce a fost primita in penitenciar persoana condamnata in strintate se informeaza MJ privitor la
locul detinerii, regimul etc.

Daca se dispune eliberarea conditionata ori gratierea pedepsei se comunica MJ. De asemenea
centrul de cooperare politeneasca internationala din cadrul IGPR.
Legea care guverneaza executarea si efectele transferrii executarii pedepsei.
n situaia n care Romnia este stat emitent punerea in executare dupa caz a pedepsei sau a
masurii privative de libertate sau a restului ramas neexecutat este de competenta instantei romne
ori de cte ori cererea de recunoaste re a hotrrii judectoreti este retrasa mai inai te ca statul
de executare sa recunoasca hotararea judectoreasc si sa puna in executare pedeapsa sau masura
privativa de libertate aplicata de instana romn. Tatul de executare poate sa refuze sa re
unoasca hotRarea judectoreasc si sa puna in executare pedeapsa sau masura privativa de
libertate aplicata de instanta romn. Statul de executare poate sa renunte in mod expres la
dreptul sau de executare.
Competenta judecarii unei cai de atac exercitata de persoana condamnat dup transferzraea sa in
statul de executare in vederea desfintarii sau modificarii hotrrii judecatoresti de condamnare
apartine instantei romne. In situatia in care Romnia este stat emitent atunci cand statul de
executare a comunicat decizia de a nu pune in executare ori de a inceta executarea pedepsei sau a
masurii privative de libertate ca urmare a aplicarii amnistiei sau gratierii instanta romana
competenta face mentiune despre aceasta in registrul de evidenta si pune in executare a
hotararilor penale.
Recunoasterea si executarea hotzrarilor judectoreti strine
Atunci cnd constat ca statul emitent a transmis inscrisurile si informaiile necesare MJ le
inainteaza Parchetul de pe lng Curtea de apel in circumscripia teritorial unde domiciliaza
persoana condamnat.
Durata si obiectul procedurii de recunoatere a hotararii judectoreti strine:
Preedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta fixeaza termenul de judecata care nu
poate fi mzi mare de 10 zile de la data inregistrarii cazuei in i stanta. Durata procexurii judicizre
de re unoastere a hotararii judecatoresti strine este de 60 de zile de la data nregistrrii cauzei la
instana. Obiectul procedurii de recunoastere a hotzrzrilor straine il constituie verificarea
hotzrarilor strine iar daca acestea sunt ndeplinite, atribuirea acestora de efecte juridice pe
teritoriul romniei si transferarea intr-un penitenciar sau unitate medicala din romania se va
realiza. In cazul in care persoana a fost condamnata pentru mai multe infractiuni, verificare se va
face pt fie are infractiune in parte. Daca inainte de solutionarea definitiva a cauzei statul emitent
isi retrage cererea instanta de judecata o respinge ca nesustinuta.
In cazul in care natura sau durata pedepsei aplicate de instanta strin nu corespunde cu natura
sau durata pedepsei prevazuta de lega penala romn pentru infractiuni similare adapteaz si
aplica prin sentin pedeapsa pentru infractiunea svrit, stabileste si aplica prin sentinta
pedeapsa pe tru infractiu ea svrit. De asemenea poate dispune prin sentinta respi gerea cererii
de recunoastere si executare in Romnia a hotararii strine. Pedeapsa stabilita de i stanta romana
trebuie sa corespunda pe cat poxibil din punct de vedere al naturii sau duratei cu cea aplicata de
statul emitent si nu va agrava situatia persoanei condamnate. Pedeapsa aplicata in statul emitent

nu pozte fi convertita intr.o pedeapsa pecuniara. Sentina se redacteaza in cel mult 5 zile de la
pronuntare si se transmite MJ in vederea comunicarii persoanei condamnate. Senti ta pozte fi
atacata u aprl in 10 zile de procuror din oficiu sau la cererea ministrului justiiei precum si de
persoana condamnata. Termenul curge pt procuror de la data pronuntarii pt pers condamnata de
la comunicarea copiei de pe dispozitiv, dosarul va fi inai tat instantei de apel in 3 zile iar apelul
se judeca in 10 zile in camerz de consiliu fara citarea persoanei condamnate. Punerea in
executare a pedepsei se face potrivit dispozitiilor CPP. Hotrrea definitiv si un exemplzr al
mandatului de executare a pedepsie inchisorii se comunica MJ. Daca dupa transferarea persoanei
condamnate statul emitent transmite o noua hotarare judectoreasc pt executarea altei pedepse
se va proceda in mod asemntor. In cazul in care sunt aplicabile dispoziiile referitoare la
emiterea mandatului de executare a pedepsei nchisorii iar transferarea nu mai poate avea loc ca
urmare a revocarii de catre persoana condamnata a consimmntului la transferare toate
cheltuielile avansate de statul romn cad in sarcina persoanei condamnate. In cazul neexecutarii
de buna voie a creanei aceasta se pune in executare conform dispozi iilor codului de pro edura
fiscala. In cazul in care instanta a refuzat recunozsterea hotrrilor judectoreti transmise de
statul emitent cererea persoanei condamnate sau a statului emitent pozte fi reexaminata daca au
intervenit elemente noi.

CURS VII
Recunoastere hotararilor judecatoresti straine
Condiiile pentru recunoastere a si executarea hotararii judectoreti straine
O hotarare judecatoreasca straina poate fi recunoscuta in Romnia daca este de natura sa produca
efecte juridice potrivit legii penale romsne si se indeplinesc condiiile :
A. Hotararea este definitiva si executorie.
B. Fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit n cazul in care ar fi fost savarsita pe
teritoriul Romniei o infraciune.
C. Persoana condamnata a consimtit la executarea pedepsei in Romnia afara de cazul in care
acesta dupa executarea pedepsei ar fi expulzata in Romnia.
D. Nu este incident vreunul din motivele de nerecunoastere si de neexecutare prevazuta la alin.2
in cazul in care este incident vreunul din aceste motive instanta va dispune recunoaterea numai
daca exist convingerea ca executarea pedepsei in Romnia ar contribui semnificativ la
reintegrarea social a persoanei condamnate.
E. Executarea in Romnia a pedepsei detentiuii pe viaa sau a inchisorii ori a masurii privative de
libertate este de natura sa faciliteze reintegrarea sociala a persoanei condamnate.
Hotararea judectoreasc strin nu va fi recunoscuta si pusa in executare atunci cand:
A. Recunoasterea si executarea pe teritoriul Romniei a hotrrii judecatoresti strine ar fi
contrar principiilor fundamnetale ale ordinii de drept ale statului roman.

B. Hotararea judecatoreasca se refera la o infractiune de natura politica, militara care nu este o


infraciune de drept comun.
C. Pedeapsa a fost aplicata pe motive de rasa, religie, sex nationalitate, etc.
D. Persoana a fost condamnata definitiv in Romania pentru aceleasi fapte penale
E. Persoana a fost condamnata in alt stat pt aceleasi fapte iar hotararea data in acel stat a fost
anterior recunoscuta in Romnia.
F. Persosns condamnata beneficiaz in Romania de jurisdicie penala.
G. Pedeapsa a fost aplicata unei persoane care nu raspunde penal potrivit legii penale romane.
H. Pedeapsa consta intr-o masura care vizeaza asistenta psihiatrica sau medicala care nu poate fi
executata in Romania sau dup caz prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi
supravegheat in Romania in conformitate cu sistemul national juridic si de sntatea.
I. Persoana condamnata a parasit Romnia stabilindu-si domiciliu in alt stat iar legaturile sale cu
statul roman nu sunt semnificative.
J. Persoana condamnata a comis o infractiune grava de natura sa alarmeze societatea sau a
intretinut relatii stranse cu membrii a uor organizatii criminale de natura sa faca ndoielnic
reintegrarea sa social in Romnia.
K. Exista indicii temeinice ca hotararea judectoreasc a fost data cu incalcarea drepturilor si
libertatilor fundamentale in special ca pedeapsa a fost aplicat pentru a sanc ionat persoana
condamnat pe motive de sex, rasa, religie, origine etnica, etc.
ASISTENTA JURIDICA INTERNATIONALA IN MATERIA PENALA.
Aceasta cuprinde urmtoarele activiti:
1. Comisiile regatorii internationale.
2. Audierile prin video conferin
3. Infatisarea in statul solicitant a martorilor expertilor si a persoanelor urmrite.
4. Notificarea actelor de procedur care se ntocmesc sau se depun intr-un proces penal.
5. Cazierul judiciar
6. Ale forme de asistenta judiciar
COMISIA ROGATORIE INTERNATIONALA
este acea forma de asistenta judiciar care consta in imputernicirea pe care o autoritate judiciara
dintr-un stat o acorda unei autoritati din alt stat mandatata sa ndeplineasc in locul si in numele
sau unei activitati judiciare privitoare ls un anumit proces penal.
OBIECTUL il constituie cu precdere in primul rand localizarea i identificarea persoanelor si
obiectelor, audierea suspectului si inculpatului, partii vtmate, partii responsabile civilmente,
martorilor, expertilor precum si confruntsres perchezitia, sechestrul, confiscrea speciala sau
extinsa, interceptarea convorbirilor...
In al doilea rand trebuiesc transmise mijloacele materiale de proba. Daca statul solicitant doreste
ca martorii sau expertii sa depuna jurmnt va cerea aceasta in mod expres iar statul roman va da
curs acestei cereri in situatiile in cRe legea interna romn nu se opune. Daca statul solicitant
solicits in mod expres statul romanil va informa despre data si locul indeplinirii comisiei
rogatorii, autoritatile si persoanele in cauza mentionate de statul solicitant vor putea sa asiste si

sa colaboreze la efectuarea comisiei rogatorii in limitele permise de legea romn. In vederea


descoperirii si strangerii probelor aflate pe teritoriile altor state organul judiciar romn va cere
organelor jdicisre straine sa ridice obiecte si nscrisuri sau sa efectueze perchezitii si sa remita
obiectele ori nscrisurile predate sau ridicate in timpul perchezitiilor. Atunci cand se solicit
efectuarea unei perhezitii domiciliare organul judiciar romsn indica si confirma emiterea de catre
judecatorul competent a incheierii prin care a fost incuviintata efectuarea perchezitiei. Ridicarea
de obiecte si nscrisuri si efectuarea perchezitiilor se efectueaz potrivit legii statului solicitat.
Ridicarea obiectelor a dosarelor sau documentelor care au fost necesare pentru efectua rea unor
acte procedursle statul romn va putea sa amane remiterea acestora daca ii sunt necesare pt o
procedura pensla in curs. Obiectele si originalele dosarelor si ale documentelor comunicate in
indeplinirea unei comisii rogatorii vor fi restituite cat mai curand posibil de catre statul solicitat
statului roman.
AUDIERILE PRIN VIDEO
In cazul in care o persoana care se afla pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie audiata ca martor sau
expert de autoritatile judiciare ale unui stat strain si este inoportun sau imposibil pt acea persoana
sa se prezinte personal pe teritoriul acelui stat, statul strain poate solicita ca audie re a sa aiba loc
prin video conferin. O asemenea cerere poate fi acceptata de catre statul romn daca nu
contravine principiilor sale fundamentale de drept cu conditia sa dispun de mijloacele tehnice
care sa permita audierea prin video conferin. Martorul sau expertul poate fi citst potrivit legii
romane. Autoritatile judicizre competente sa execute cererile formulate de autoritatile altor state
su t curtile de apel, in cursul judecatii, respectiv parchetele de pe lng curtile de spel in cursul
urmririi penale. Regulile de audiere sunt:
- Audierea are loc in prezenta judectorului sau procurorului competent asistat daca e cazul de un
interpret.
-In situaia n care se constat incalcarea principiilor fundamentale ale dreptului roman,
judecatorul sau procurorul ia de indata masurile necesare pt desfasurarea audierii in conformitate
cu legea penala romans.
-Audierea se efectueaz direct de sutoritatea judiciara competenta a statului solicitant sau sub
coordonarea acesteia potrivit legii sale interne. Persoana chemata ca martor sau expert poate
invoca dreptul de a nu depune mrturie, drept conferit atat de legea penala romn cat si a
statului solicitant. In aceasta materie dispozitiile codului de procedura se aplica in mod
corespunzator. Cheltuielile legate de stabilirea legaturii video, cele legate de punerea la dispozitie
a acestei legaturi in statul solicitant, remunerarea interpretilor si indeminzatiile platite martorilor
si expertilor precum si cheltuielile de deplasare in statul solicitat vor fi rambursate de statul strain
solicitant, statului roman, daca acesta din urma nu a renunat expres la rambursare. Declaraiile
suspectului sau a inculpatului a celorlaltor parti in procesul penal sau ale expertului care se afla
in strainatate pot fi luate prin video conferinta ori de cate ori este inoportun sau imposibil ca
acea persoana sa se infatiseze personal pe teritoriul Romaniei.
Livrrile supravegheate

Autoritatile judiciare romne competente autorizeaz la cerere in condi iile prevazute de legea
romana livrai supravegheate in cadrul unor proceduri penale privind infractiuni care pot da loc la
extradare. Livrarile supravegheate se deruleaza potrivit legii romane. De asemenea livrrile
supravehetea se splica in mod corespunzator si daca asistenta este solicitsta de autoritatile
judiciare romane.
Utilizarea investigatorilor sub acoperire
Statul roman poate convenii cu un stat strain sa isi acorde asistenta re ciproca pentru desfasurarea
unor anchete de catre investigatori sub acoperire. In condiiile p re vazute de legea romn
autoritatile judicizre romane si cele strine vor stabilii modalitatile concrete de desf urare a
anchetei si statutul juridic al agentilor.