Sunteți pe pagina 1din 8

Teste grila la Finante anul II

1. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului


de finante si sferei sale de cuprindere:
a) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca
b) [X] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se
constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati
c) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca
din sferele productiei si repartitiei produsului national
d) [X] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a prodului creat.
2. Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie
economica distincta pot fi mentionate:
a) [ ] dezvoltarea productiei si schimbului de marfuri in natura
b) [X] indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
c) [ ] amplificarea interventiei statului in viata economica si sociala
d) [ ] prima diviziune sociala a muncii
e) [ ] aparitia monedei din metal pretios
3. Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia
statului pot fi mentionate:
a) [ ] darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei
b) [X] impozitele in bani
c) [ ] cheltuielile cu plata soldelor militarilor
d) [X] tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
4. Care din urmatoarele formulari coresspund acceptiunii extinse data conceptului
de finante si sferei sale de cuprindere:
a) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice legate de
procurarea, distribuirea, utilizarea si reconstruirea continua a tuturor resurselor banesti
necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice
b) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
c) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza
construirea, distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti pentru functionarea diferitelor
entitati, inclusiv a entitatilor publice
d) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre
participantii la repartitia produsului intern brut.
5. Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta
de utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice,
exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul
functiei de:
a) [ ] distribuire
1

b) [ ] reglare
c) [X] alocare
d) [ ] stabilizare
6. Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
a) [X] existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
b) [ ] metodele si tehnicile de control folosite
c) [ ] operatiunile ce se supun controlului
d) [ ] exercitarea controlului de catre personae din afara entitatii controlate
7. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a) [X] functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de
repartitie
b) [ ] necesitatea construirii si distribuirii de fonduri financiare confera functiei de
repartitie un character subiectiv
c) [ ] modalitatile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor confera functiei de
repartitie un character obiectiv
d) [X] in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteaz cu care
marfurile circula de la producator la consummator.
8. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza
de supraincalzire a economiei se poate realize prin:
a) [X] majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
b) [X] diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii
c) [ ] intocmirea de bugete extraordinare
d) [ ] acceptarea deficitului bugetar si finalizarea acestuia din resurse extraordinare
e) [ ] intocmirea de bugete ciclice
9. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre
finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza
in:
a) [ ] atenuarea oscilatiilor ciclice ale economiei
b) [X] imbunatatirea modului de administrare a resurselor
c) [ ] redistribuirea resurselor intre unitatii administrativ-teritoriale
d) [ ] redistribuirea resurselor intre diferitele personae fizice si juridice
10. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt
adevarate:
a) [X] poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banestifinanciare
b) [ ] functioneaza independent de mecanismul economic global
c) [X] poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de funduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
d) [X] poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti

11. Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau


lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau
executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
a) [ ] multiplu
b) [X] decalat
c) [ ] autonom
d) [ ] de contrapartida
12. Fondurile banesti ce se constituie si sea administreaza la dispozitia anumitor
entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in
categoria:
a) [ ] fondurilor (financiare) de inlocuire si dezvoltare
b) [X] fondurilor (financiare) de rezerva
c) [ ] fondurilor (financiare) de consum
d) [ ] fondurilor (financiare) de asigurare
13. In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor publice:
a) [X] diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua
ritmul prea ridicat de crestere economica
b) [ ] acordarea de ajutoare banesti tuturor membrilor societatii
c) [X] subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru
consumul populatiei sau pentru economia nationala
d) [X] majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula
relansarea economiei
14. Bugetele(publice) functionale:
a) [X] se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)
b) [ ] cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si
lung
c) [ ] sunt similare cu bugetele institutiilor publice
d) [ ] se mai numesc si bugete de obiectice
15. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor
financiare include indicatori cevizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen
mediu si lung):
a) [ ] bugetul de stat
b) [X] bugetul program
c) [ ] balanta financiara a economiei nationale
d) [X] bugetul economiei nationale
16. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe scena profitului defineste:
a) [ ] autofinantarea integrala neta in sens restrans
b) [ ] autofinantarea integrala bruta in sens larg
c) [X] autofinantarea partiala neta in sens restrans

d) [ ] autofinantarea partiala bruta in sens restrans


17. Necesarul de fond de rulment se determina:
a) [X] prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare
b) [ ] scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt
c) [ ] adunand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt
d) [ ] prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate
18. Ca sursa de finantare esterna a intreprinderii se pot mentiona:
a) [X] resursele financiare atrase pe termen lung
b) [ ] capitatul social subscris si varsat
c) [X] datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
d) [X] creditele bancare contractate pe termen scurt
19. In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:
a) [ ] sumele incasate ca despagubiri din contractele de asigurari de bunuri
b) [X] veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
c) [ ] sumele incasate din vanzarea unor active fixe
d) [X] veniturile realizate din creantele imobilizate
20. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
a) [ ] eliminarea impactului inflatiei asupra incasarilor din impozite si taxe la dispozitia
statului
b) [ ] finantarea ansamblului cheltuielilor publice in limita veniturilor ordinare mobilizate
la buget
c) [X] depersonalizarea veniturilor bugetare
d) [ ] gruparea clara a veniturilor, in functie de sursa de provenienta
21. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
a) [ ] realitatii
b) [ ] specializarii
c) [X] unitatii
d) [ ] anulitatii
e) [X] neafectarii veniturilor
22. Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
a) [ ] prelungirea perioadei de executie a bugetului si in anul bugetar urmator celui
incheiat
b) [ ] intocmirea de bugete extraordinare
c) [X] raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
d) [ ] aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

23. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se


concretizeaza prin:
a) [X] constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
b) [ ] emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
c) [ ] transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre persoana
(fizica sau juridica) careia i se cuvine
d) [X] intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
24. Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta
ipostaza acesteia de bancher al statului:
a) [ ] exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberarii resurselor bugetare catre
entitatile publice
b) [X] gestionarea datoriei publice
c) [ ] elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor bugetare
d) [X] deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale institutiilor publice
25. In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:
a) [X] ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
b) [ ] cheltuielile bugetare (ale statului)
c) [X] ansamblul activitatilor cu character public
d) [ ] toate platile legate de infaptuirea activitatilor cu character public
26. Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
a) [X] modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice
b) [ ] coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
c) [ ] indicelui cresterii relative nominale a cheltuielilor publice
27. Cheltuielile publice virtuale:
a) [ ] se transforma dupa o anumita perioada, automat, in cheltuieli definitive
b) [ ] sunt cheltuieli effectuate numai pe baza de contraprestatie
c) [X] reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
d) [ ] sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei
28. Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru
ocrotirea sanatatii se utilizeaza:
a) [ ] durata medie a perioadelor de incapacitate temporara de munca
b) [X] morbiditatea
c) [ ] durata activa a vietii
d) [X] speranta medie de viata la nastere
e) [X] mortalitatea generala
29. Cresterea investitiilor de efectuat annual pentru realizarea unui obiectiv de
investitie (publica) are ca efect:
a) [X] reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
b) [X] cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare

c) [ ] reducerea duratei de executare a investitiei


d) [ ] cresterea duratei de executare a investitiei
e) [ ] reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare
30. Imprumuturile de stat (publice):
a) [X] se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
b) [X] se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica,
prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
c) [X] se particularizeaza prin caracterul facultative al transferului de valoare
d) [X] sunt considerate ca fiind impozite amanate
31. Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de
depozit se incadreaza in categoria:
a) [ ] resurse fiscale
b) [ ] resurse nefiscale
c) [ ] reurselor imprumutate pe termen mediu si lung
d) [X] resurselor de trezorerie
32. Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale
acestora, presupune:
a) [X] dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
b) [X] obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca
impozite
c) [ ] lipsa consimtamantului cetatenilor la instituirea impozitelor
d) [X] asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii
33. Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia
de plata a impozitului este:
a) [ ] suportator
b) [X] platitor
c) [ ] destinatar
d) [X] subiect
34. Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se
regasesc:
a) [ ] corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata
ale contribuabililor
b) [X] asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)
c) [ ] diferentierea sarcinii fiscale suportate de contribuabili doar pe baza puterii
contributive a acestora, fara a tine cont si de situatia sociala si famuliala a acestora
d) [ ] asigurarea unui tratament egal pentru rezidentii si nerezidentii statului respective
35. In cazul impozitelor indirecte:
a) [X] destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
b) [X] subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
c) [ ] nu pot fi respectate principiile de politica (fiscala) in impunere

d) [X] nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil
36. Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economiceste
specifica:
a) [X] taxei de circulatie
b) [X] taxei de productie
c) [ ] taxei de valoare adaugata
d) [ ] impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta
37. In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:
a) [X] piete ale valorilor mobiliare
b) [X] piete de capital
c) [ ] piete monetare
d) [ ] piete primare
e) [ ] piete secundare
38. Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe
pietele financiare se pot mentiona:
a) [X] acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare
b) [X] valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
c) [ ] se emit in vederea mobilizarii si majorarii capitalului propriu sau atragerea unor
resurse cu titlu de imprumut
d) [ ] valoarea lor nu depinde de raportul dintre cerere si oferta
39. Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea
admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
a) [ ] sa emita un numar de actiuni si sa fie constituita dintr-un numar de actionari variabil
de la un an la altul
b) [X] sa detina un capital de un anumit nivel
c) [ ] sa obtina profit in cel putin ultimile doua exercitii anuale
d) [ ] san u permita accesul public pentru o anumita pondere din actiunii
40. Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:
a) [X] operatii pe bani gata (cash)
b) [ ] operatii la vedere
c) [ ] operatii cu reglementare lunara
d) [X] operatii in marja
e) [ ] operatii conditionat
41. In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului
semnifica:
a) [X] politica finantelor publice
b) [ ] politica fiscala
c) [X] fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar

d) [ ] ansamblul optiunilor privind modele, mijloacele si institutiile cu character financiar


antrenate cu procurarea, alocarea si utilizarea resurselor banesti, diferite nivele de
organizare, inclusive influentarea activitatii economico-sociale in sensul dorit
42. Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar
reprezinta coordinate specifice:
a) [X] politicii finantelor publice
b) [X] politicii bugetare
c) [X] politicii financiar- monetare a autoritatilor publice
d) [X] politicii monetare
43. Strategia financiara se defineste prin:
a) [X] decizii financiare pe termen mediu sau lung
b) [ ] decizii financiare pe termen scurt
c) [ ] decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
d) [X] decizii financiare referiotare la obiective majore
44. La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul
intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata
de marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior:
a) [X] politica de stabilizare
b) [ ] politica de participare directa
c) [ ] politica reziduala
d) [ ] politica oportunista
45. Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:
a) [ ] maximizarea efectelor obtenabile la o marime data a resurselor ce pot fi utilizate
b) [X] cresterea valorii intreprinderii
c) [ ] cresterea dividendelor distribuite actionarilor
d) [ ] cresterea rentabilitatii financiare