Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

Argument pag. 2
Capitolul 1 :

Determinarea rezultatului exercitiului .. pag.

Capitolul 2 :

Documente de reflectare a rezultatului . pag.

Capitolul 3 : Contabilitatea rezultatului exercitiului si a


rezultatului reportat ...................pag.
Capitolul 4 :

Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila

internationala ...... pag.


APLICATII PRACTICE PRIVIND PRIVIND CONTABILITATEA
REZULTATULUI .. pag.
CONCLUZII .. pag.
BIBLIOGRAFIE ... pag.
ANEXE ... pag.

ARGUMENT
Performantele obtinute de o ntreprindere sunt informatii pretioase pentru majoritatea
utilizatorilor , fiind esentiale n economiile bazate pe investitii private.
Furnizarea de informatii despre rezultatele obtinute de ntreprindere n urma
desfasurarii activitatii sale pentru ndeplinirea obiectului sau de activitate revine situatiilor
financiare anuale ale ntreprinderii.
Prin intermediul acestora sunt oferite informatii unei sfere largi de utilizatori cum ar
fi : investitorii, actuali sau potentiali, salariatii, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali,
clientii, conducatorii ntreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe
analiza acestor informatii.
Nevoile informationale ale fiecarei categorii de investitori se concretizeaza astfel :
investitorii vor evalua posibilitatile de cumparare, vnzare sau pastrare a actiunilor
ntreprinderii ; salariatii vor avea informatii privind stabilitatea si profitabilitatea ntreprinderii
lund decizii privind considerarea altor oportunitati profesionale sau schimbarea locurilor de
munca; creditorii vor determina capacitatea de plata a ntreprinderii stabilind majorarea,
reducerea sau pastrarea n continuare a nivelului creditelor si mprumuturilor acordate;
furnizorii si ceilalti creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al ntreprinderii
pronuntndu-se asupra initierii de noi legaturi comerciale, acordarea sau anularea facilitatilor
comerciale; clientii vor lua decizii privind cumpararea produselor firmei si colaborari pe
termen lung, iar conducatorii ntreprinderii iau decizii privind operatiunile pe care urmeaza sa
le ntreprinda pentru bunul mers al ntreprinderii.
Structura cheltuielilor si veniturilor
Structura cheltuielilor
a) Cheltuieli din exploatare:
- Cheltuielile privind marfurile
- Cheltuieli cu materii prime
- Cheltuieli cu energia si apa, etc.
b) Cheltuieli financiare:
- Cheltuieli privind dobnzile
- Cheltuieli din diferente de curs valutar
- Cheltuieli privind sconturile acordate (scont = reducere, discount)
2

c) Cheltuieli extraordinare
- Cheltuieli privind calamitatile
Structura veniturilor
a) Venituri din exploatare
- Venituri din vnzarea marfurilor
- Venituri din despagubiri (asigurari, etc)
- Venituri din donatii
b) Venituri financiare
- Venituri din dobnzi
- Venituri din diferente de curs valutar
- Venituri priving sconturile obtinute
c) Venituri extraordinare
- Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare

CAPITOLUL I :
DETERMINAREA REZULTATULUI EXRCITIULUI
3

In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre


veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din
vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate
pentru realizarea acestor venituri.
Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza la
inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, astfel:
-inchiderea conturilor de cheltuieli pentru soldurile debitoare :
121

"Profit si pierdere "

cls . 6
" Conturi de cheltuieli "

-inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare :


cls. 7

"Conturi de venituri "

121
"Profit si pierdere "

In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al


contului 121 "Prodit si pierdere " si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta prin soldul
final debitor al aceluiasi cont.
Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a fost influentat de
veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin
lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit.
PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE - CHELTUIELI TOTALE
Veniturile

totale

reprezinta

sumele

sau

valorile

incasate

ori

de

incasat

cu urmatoarea structura : venituri din exploatare,respectiv venituri din vanzarea produselor,


lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din productia de imobilizari,
din subventii de exploatare, precum si alte venituri din exploatarea curenta ; venituri
financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante
imbilizate,din titluri de plasament, din diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi
obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare; venituri extraordinare adica venituri
din subventii pentru evenimente extraordinare.
Cheltuielile totale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, dupa natura
lor,care sunt aferente realizarii veniturilor.Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului
financiar,dar care se refera la perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza in
cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare.
4

In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ : cheltuielile de


exploatare,respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si
serviciile execuate de terti,cheltuielile cu personalul,cheltuielile cu impozitele, taxele si
varsamintele asimilate,cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuielile cu
primele de asigurare care privesc activele fixe si circulante, cheltuielile cu primele de
asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care conditioneaza
organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale in vigoare, alte
cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament
cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante
legate de participatii, alte cheltuieli financiare; cheltuielile extraordinare privind calamitatile
naturale sau alte evenimente extraordinare.
Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre
veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din
vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate
pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se
adauga cheltuielile nedeductibile .
PROFIT
IMPOZABIL =

PROFIT
B RUT

DEDUCERI
-

FISCALE

CHELTUIELI
+ NEDEDUCTIBILE
FISCALE

Deducerile fiscale sau veniturile neimpozabile sunt acele venituri care sunt scutite de
impozitare, care nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil si includ : dividendele
primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana; diferentele
favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor,
a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la
care se detin participatiile; veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate
cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducerea sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile; alte
venituri neimpozabile, prevazute expres in acte normative speciale.
La calculul profitului impozabil sunt deductibile urmatoarele sume utilizate pentru
constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor : rezerva, in limita de 5 % din
profitul contabil pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si
varsat; provizioanele obligatorii constituite potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei de
5

catre banci si cooperative de credit autorizate; rezervele tehnice calculate de catre societatile
de asigurare si reasigurare; cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate conform
legii in limita a 5 % asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor , inclusiv
accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau
mecenatul;perisabilitatile, in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a
Guvernului.
Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute expres prin lege a fi scazute
din cheltuielile totale pentru a se afla cheltuielile deductibile ce se iau in calcul la
determinarea profitului fiscal impozabil.
Sunt cheltuieli nedeductibile : cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe
profit datorat, inclusiv cel reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent,
precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate; amenzile, confiscarile,
majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit
prevederilor legale, altele decat cele prevazute in contractele comerciale; suma cheltuielilor cu
indemnizatiile de deplasare acordate salariatilor, pentru deplasari in tara si in strainatate, care
depasesc de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; sumele utilizate pentru
constituirea provizioanelor peste limitele stabilite prin hotarare a Guvernului; suma
cheltuielilor sociale care depasesc limitele considerate deductibile, conform legii anuale a
bugetului de stat; cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale
constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile, pentru care nu au fost incheiate
contracte de asigurare,precum si taxa pe valoare adaugata aferenta acestor cheltuieli;
cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor
avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata la sursa; orice cheltuieli facute
in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile
livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata; cheltuielile de cercetare dezvoltare, de conducere si administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei
persoane fizice sau juridice straine,care nu s-au efectuat in Romania,care depasesc 10 % din
salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania; cheltuielile inregistrate in
contabilitate care nu au la baza un document justificativ, prin care sa se faca dovada
efectuarii operatiunii; cheltuielile inregistrate d 14214o1420o e societatile agricole, pentru
dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din
productia realizata din folosinta acestuia, prevazute in contractul de societate sau asociere;
cheltuielile inregistrate in contabilitate,determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale
6

titlurilor de participare, ale titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu, cu exceptia celor
determinate de vanzarea acestora; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; cheltuielile
reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, daca nu sunt acordate in limita
dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat; cheltuielile privind contributiile platite la
fondurile speciale peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte
normative,inclusiv contributiile la fondurile de pensii, altele decat cele obligatorii; cheltuielile
cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului cu exceptia cheltuielilor cu
primele de asigurare pentru accidente de munca , boli profesionale si risc profesional;
cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2 % aplicata asupra diferentei dintre totalul
veniturilor si cheltuielilor,inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si
cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului; cheltuielile cu serviciile de management,
consultanta, prestari de servicii sau asistenta, in situatia in care nu sunt incheiate contracte in
forma scrisa si pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora pentru activitatea
autorizata; cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele corporale si
necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de cativitate
pentru care este autorizat, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantia
bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este
autorizat.
Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit care este
de 16 % , cu exceptiile prevazute de lege. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal impozabil.
IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE
IMPOZIT PROFIT
( 16 %)
Atat profitul impozabil cat si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza lunar,
cumulat de la inceputul anului.
Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal net.Pentru a
se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se scade din profitul
contabil brut, impozitul pe profit determinat.
PROFIT NET = PROFIT BRUT - IMPOZIT PE PROFIT
Pentru rezolvarea problemelor:

Rez. Ex. Tot. = Rezultatul exercitiului total


V. Tot.= Venituri totale
Ch. Tot. = Cheltuieli totale, etc.
Rez. Ex. Tot. = V. Tot. - Ch. Tot. = (V. Expl. + V. Fin. + V. Extra. ) - (Ch. Expl. + Ch. Fin. +
Ch. Extra.) =
= (V. Expl. - Ch. Expl.) + (V. Fin. - Ch. Fin.) + (V. Extra. - Ch. Extra.) = Rez. Expl. + Rez.
Fin. + Rez. Extra.
Rez. Ex. N = V. N - Ch. N (Rezultatul exercitiului din anul N = Veniturile din anul N Cheltuielile din anul N)
(delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N (diferenta de capital propriu dintre anul
N si anul N-1 - Aportul de capital din anul N + Retragerea de capital din anul N = Rezultatul
exercitiului din anul N)
(delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N = V. N - Ch. N
=> (A N - Datorii N) - (A N-1 - Datorii N-1) - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N = V.
N - Ch. N

CAPITOLUL II :DOCUMENTE DE REFLECTARE A


REZULTATULUI
Documentul de reflectare a rezultatului activitatii desfasurate este Contul de profit si
pierdere sau Contul de rezultate.
Contul de profit si pierdere se constituie ntr-un formular distinct al documenetelor de sinteza
"Bilantul contabil" .El evidentiaza si explica ntr-o forma analitica rezultatele activtatii
ntreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri.
8

Se prezinta sub forma unei liste care grupeaza veniturile si cheltuielile dupa natura
activitatii desfasurate, iar n cadrul lor pe elemente primare de venituri si cheltuieli.
Prezentarea informatiilor n contul de profit si pierdere se face cu date comparative pentru
exercitiul financiar precedent.
Contul de profit ti pierdere se structureaza pe trei parti, n functie de cele trei tipuri de
activitati pe care se clasifica veniturile si cheltuielile societatilor comerciale : activitatea de
exploatare, activitatea financiara si activitatea exceptionala. El reflecta veniturile, cheltuielile
si rezultatele obtinute pe fiecare tip de activitate si n final, modul de obtinere a rezultatului
brut al exercitiului (profit sau pierdere), cheltuielile cu impozitul pe profit aferent (n cazul
obtinerii de profit) si profitul net.
Structura contului de profit si pierdere contine : venituri din exploatare, grupate n :
venituri din vnzari de marfuri, venituri din productia vnduta, venituri din productia stocata,
venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din subventii de
exploatare, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea de exploatare; cheltuieli din
exploatare care includ : cheltuieli cu marfuri vndute, cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile, cheltuieli cu combustibili energie si apa, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu
lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli cu impozite si taxe, cheltuieli cu salarii,
cheltuieli cu asigurari si protectie sociala, alte cheltuieli de exploatare.
Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii :
Cifra de afaceri = venituri din vnzari de marfuri +venituri din productia vnduta
Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare - Total cheltuieli din exploatare
n continuare structura contului de profit si pierdere cuprinde : venituri financiare ,
grupate n : venituri din titluri si creante imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri
din diferente de curs valutar, alte venituri financiare sub forma de dobnzi sau sconturi
obtinute, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea financiara si cheltuieli
financiare care sunt alcatuite din : cheltuieli privind creantele imobilizate, cheltuieli din titluri
de plasament, cheltuieli din diferente de curs valutar, alte cheltuieli financiare sub forma de
dobnzi si sconturi acordate, cheltuieli cu amortizari pentru primele privind rambursarea
obligatiunilor si cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru activitatea financiara.
Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii :
Rezultatul financiar = Total venituri financiare - Total cheltuieli financiare

Rezultatul curent al exercitiului = Rezultatul din exploatare +/- Rezultatul financiar


sau Total venituri din exploatare + Total venituri financiare - Total cheltuieli din exploatare Total cheltuieli financiare.
Alte informatii cuprinse n contul de profit si pierdere se refera la : venituri
exceptionale , grupate n venituri din operatiuni de gestiune, venituri din operatii de capital,
venituri din anulari de provizioane pentru activitatea exceptionala, ct si cheltuieli
exceptionale constnd din cheltuieli din operatii de gestiune, cheltuieli din operatii de capital,
cheltuieli cu amortizari exceptionale si constituirea de provizioane pentru activitatea
exceptionala.
Pe baza lor se calculeaza :
Rezultatul exceptional = Total venituri exceptionale - Total cheltuieli exceptionale
Rezultatul brut al exercitiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul exceptional
Impozitul pe profit = Rezultatul exercitiului x Cota de impozit pe profit (16%)
Rezultatul net = Rezultatul exercitiului - Impozitul pe profit.
n conformitate cu noile reglementari privind contabilitatea armonizata cu directivele
europene a aparut un model nou al contului de profit si pierdere.In modelul nou al contului de
profit si pierdere s-a nlocuit denumirea de "activitate exceptionala" cu aceea de "activitate
extraordinara", a aparut indicatorul privind cifra de afaceri neta, s-au introdus elemente de
venituri si cheltuieli realizate din tranzactiile n cadrul grupului de ntreprinderi, s-au rectificat
anumite cheltuieli prin deducerea din ele a veniturilor obtinute din subventii de exploatare, sau introdus date privind cheltuielile si veniturile din ajustarea la inflatie precum si referitoare
la impozitul pe profit amnat, alte elemente specifice.

CAPITOLUL III : CONTABILITATEA REZULTATULUI


EXERCITIULUI sI A REZULTATULUI REPORTAT
Pentru evidentierea n contabilitate a elementelor referitoare la rezultatul reportat si
rezultatul exercitiului sunt utilizate conturile existente n Planul general de conturi la grupa 10
10

"Capital si rezerve" si grupa 12 "Rezultatul exercitiului".Din grupa 10 este utilizat contul 117
"Rezultatul reportat".
Contul 117 "Rezultatul reportat" tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul
exercitiului a caror repartizare a fost amnata de adunarea generala a actionarilor sau
asociatilor. Contul este bifunctional si nregistreaza n debit pierderile contabile realizate n
exercitiul precedent, profitul net realizat n exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve,
participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende
cuvenite actionarilor si asociatilor, rezultatul nefevorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, iar n credit pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul
exercitiului curent, pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve,
pierderile realizate n exercitiile precedente care reduc capitalul social, profitul net realizat n
exercitiul precedent si nerepartizat, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.
Soldul contului poate fi debitor si reprezinta pierderea neacoperita sau creditor si
reflecta profitul nerepartizat.
Din grupa 12 sunt utilizate conturile 121 "Profit si pierdere" si 129 "Repartizarea
profitului".
Contul 121 "Profit si pierdere" reflecta profitul sau pierderea realizata n cursul
exercitiului. Este un cont bifunctional care nregistreaza n credit la sfrsitul perioadei(luna),
soldul creditor al conturilor de venituri ,ct si pierderea contabila reportata, iar n debit la
sfrsitul perioadei soldul debitor al conturilor de cheltuieli, profitul net realizat n exercitiul
precedent si nerepartizat, profitul net realizat n exercitiul precedent care a fost repartizat pe
destinatii.
Soldul creditor al contului reflecta profitul realizat,daca veniturile depasesc cheltuielile,
iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.
Contul 129 "Repartizarea profitului" evidentiaza repartizarea profitului realizat n anul
curent . Contabilitatea analitica a acestui cont se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit
legii.
Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ care nregistreaza n debit
rezervele constituite din profitul realizat n anul curent, acoperirea pierderilor contabile
realizate n exercitiile precedente din profitul realizat n exercitiul curent, sumele repartizate
pentru participarea salariatilor la profit, dividende, profitul net al regiilor autonome, surse
proprii de finantare, iar n credit profitul net realizat n exercitiul precedent, care a fost
repartizat pe destinatiile legale.
11

Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului n curs.


Operatiile specifice contabilitatii rezultatului se pot grupa n doua categorii si anume:
nregistrari efectuate pe baza bilantului contabil si nregistrari care se fac dupa aprobarea
bilantului, n exercitiul financiar urmator. n prima categorie de nregistrari se pot include
urmatoarele categorii :
nregistrarea sumelor repartizate la rezerve legale :
129

1061

Repartizarea profitului

Rezerve legale

nregistrarea sumelor repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din exercitiile


precedente:
129

117

Repartizarea profitului

Rezultatul reportat

sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit:


129

Repartizarea profitului

112
Fond de participare al salariatilor
la profit

sumele repartizate la dividende :


129

Repartizarea profitului

457
Dividende de plata

sumele repartizate ca surse proprii de finantare :


129

Repartizarea profitului

118
Fonduri proprii

Din categoria nregistrarilor care se efectueaza dupa data bilantului fac parte urmatoarele :
sumele repartizate la surse proprii de finantare reprezentnd profitul rezultat din vnzari de
active fixe si din facilitati fiscale la impozitul pe profit:
117

Rezultatul reportat

1068
Alte rezerve

sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit


112

Fond de participare al

424
Participarea salariatilor la

salariatilor la profit

la profit

sumele repartizate la dividende la sfrsitul exercitiului financiar :


129

457
12

Repartizarea profitului

Dividende de plata

dupa aprobarea bilantului contabil si deschiderea exercitiului urmator :


121
Profit si pierdere

129
Repartizarea profitului.

CAPITOLUL IV : STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI


PIERDERE IN NORMALIZAREA CONTABILA
INTERNATIONALA
Organismul international de normalizare contabila (IASC) , considera contul de
rezultate ca un component al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de
informare financiara.
In "Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare" denumit uzual Cadru
conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii:
- veniturile;
- cheltuielile
Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune
(exercitiul financiar) sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca
rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat noile aporturi de capital. Astfel

13

spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri.
Astfel spus, un venit este orice crestere de capitaluri proprii, alta decat cresterea capitalului.
In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a
intreprinderii sau venituri propriuzise (vanzari, onorarii, comisioane, dobanzi, etc) cat si alte
venituri si plusuri de valori sau castiguri (plusurile de valoare din reevaluarea activelor,
profiturile din cedarea imobilizarilor, etc).
Cheltuielile sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje
economice, in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si
care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre proprietarii de
capital. Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de capitaluri social sau
distribuirea de dividende constituie o cheltuiala.
Se pot distinge:
- cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta (cum sunt costul vanzarilor,
cheltuielile de personal, etc.
- pierderile si minusurile de valoare (rezultand din catastrofe naturale, din vanzarea activelor
imobilizate, din variatia cursului imobiliar, etc) si care pot sa rezulte sau nu din activitati
curente ale intreprinderii.
Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este necesara
respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri, adica din momentul contabilizarii
unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate cheltuielile care au
contribuit la obtinerea venitului respectiv.
Rezultatul exercitiului reprezinta, n contabilitate, diferenta dintre venituri si cheltuieli,
materializate n profit sau pierderi, motiv pentru care mai este denumit si Contul de profit si
pierdere.
n situatia n care veniturile > cheltuielile = profit,
n situatia inversa, veniturile < cheltuielile = pierderi.
Contul de profit si pierdere nu are forma unui cont obisnuit, el prezinta veniturile si
cheltuielile ntr-o anumita succesiune, astfel nct, pentru toti indicatorii sau elementele din
structura sa, contine date de la finele exercitiului financiar ncheiat, precum si de la sfrsitul
celui precedent.
Prin compararea datelor exercitiului financiar ncheiat cu datele exercitiului financiar
precedent se poate concluziona daca activitatea agentului economic este rentabila sau

14

nerentabila. De asemenea, prin analizarea contului de profit si pierdere, se poate constata care
dintre indicatorii realizati au influentat pozitiv sau negativ activitatea agentului economic.
Formatul contului de profit si pierdere conform Directivelor europene, n varianta cont
cu prezentarea cheltuielilor dupa destinatia lor:
Elemente

de

cheltuieli Elemente

n exercitiul financiar

de

venituri

n exercitiul financiar

1. Costurile de productie ale prestatiilor


furnizate, pentru realizarea cifrei de 1. Marimea neta a cifrei de afaceri
afaceri (inclusiv corectarile de valoare)
2. Costurile de distributie (inclusiv
corectarile de valoare)
3. Cheltuielile generale de administratie
(inclusiv corectarile de valoare)
4.

Corectarile

imobilizarile

de

valoare

financiare

si

2. Alte venituri din exploatare


3.

Venituri

care

provin

din

participatii,

cu

mentionarea separata a celor care provin de la


ntreprinderi legate

privind
valorile

mobiliare apartinnd activului circulant

4. Venituri care provin din alte valori mobiliare si din


creante ale activului imobilizat, cu mentionarea
separata a celor care provin de la ntreprinderile
legate

5. Dobnzi si cheltuieli asimilate, cu 5. Alte dobnzi si venituri asimilate, cu mentionarea


mentionarea separata a celor care vizeaza separata a celor care provin de la ntreprinderile
ntreprinderile legate

legate

6. Impozitul asupra rezultatului care


provine din activitati ordinare, dupa 6. Rezultatul care provine din activitati ordinare
impozitare
7. Rezultatul care provine din activitati
ordinare, dupa impozitare
8. Cheltuieli exceptionale
9.

Impozitul

asupra

8. Rezultatul exercitiului
rezultatului

exceptional
10. Alte impozite care nu figureaza la
posturile anterioare
11. Rezultatul exercitiului

7. Venituri exceptionale

----

Rezultatul exercitiului= Rez din exploatare + Rez financiar + Rez extraodrinar


15

Rez = (delta)K prop - Aport de K + Retragere K


(delta)K prop = K sf per - K incep per
K sf per = K pr . N sau K pr 1
K incep per = K pr N-1 sau K pr 0
Nr

Cheltuieli

Venituri

Rezultat

De exploatare

De exploatare

De exploatare

Financiare

Financiare

Financiar

3=1+2 Curente

Curente

Curent

Extraordinare

Extraordinar

5=3+4 Totale

Toatale

Total

Impozit pe profit = 16%

7=5-6

Net

Extraodrinare

16

APLICATII PRACTICE PRIVIND


PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI LA O
SOCIETATEA COMERCIAL
In cursul lunii ianuarie au avut loc urmatoarele operatiuni economico-financiare
,constatate pe baza documentelor justificative :
1.In data de 05.01.2008, conform facturii nr .2139850 societatea a achizitionat un
mijloc de transport necesar desfasurarii operatiilor de aprovizionare cu marfuri de la furnizor ,
la pret de achizitie 41 000 lei
%

cu t.v.a. 19 %.
404

2124

Furnizori de imobilizari

48 790

lei

41 000

lei

7 790

lei

Mijloace de transport
4426
Tva deductibila
2.Conform facturii nr. 2139849 din data de 10.01.2008 se achizitioneaza marfuri la
pret de cumparare 463 400 lei, tva 19 %:
%
371

401

551 446

lei

Furnizori

463 400

lei

88 046

lei

Marfuri
4426
Tva deductibila
3.In aceiasi zi, se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente
nr.71
constatandu-se valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoare adaugata neexigibila.
( adaos comercial 15 %, tva 19 % ):
17

371

Marfuri

167 634,9

lei

378

69 510

lei

98 124,9

lei

Diferente de pret la marfuri


4428
Tva neexigibila
4.Se inregistreaza in data de 12.01.2008, factura nr.1275693 de la Romtelecom privind
serviciile de posta si telecomunicatii din perioada analizata in suma de 4 500 lei si tva 19 %.
%
355

401

lei
626

Furnizori

4 500

lei

855

lei

Cheltuieli cu telecomunicatii
4426
Tva deductibila
5.Conform facturii nr 118965 din 13.01.2008 se inregistreaza consumul de energie
termica in valoare de 5 100 lei , tva 19%.
%

401

605

Furnizori

6 069

lei

5 100

lei

969

lei

Cheltuieli cu energia si apa


4426
Tva deductibila
6.Pe baza situatiei de calcul a amortizarii mijlocului fix existent in patrimoniu se
inregistreaza amortizarea lunara in suma de 500 lei.
6811

Cheltuieli cu amortizarea

2812

500 lei

Amortizarea echip.tehng.

7. Conform registrului de casa, a monetareler si bonurilor fiscale vanzarea de marfuri


la pret cu amanuntul a fost de 400 000
5311
Casa n lei

lei.

400 000

707

lei

336 134,45 lei

Venituri din vnzarea


marfurilor
4427

63 865,55 lei

Tva colectata

18

8. In data de 20.01 2008 se achita conform ordinului de plata nr 8 datoria privind


impozitul pe profit aferent perioadei precedente.
441

Impozit pe profit

5121

1 000

lei

Conturi la banci n lei

9. Se depun la banca conform foii de varsamant nr.765 suma de 350 000 lei:
581

5311

Viramente interne

Casa n lei

5121

581

350 000

lei

350 000

lei

Conturi la banci n lei Viramente interne


10. Din disponibilul aflat in contul de la banca se platesc datoriile fata de furnizorii de
imobilizari si furnizori astfel: plati la furnizorii de imobilizari 48 790 lei; plati la furnizori 20
000 lei; de asemenea se achita datoria fata de bugetul de stat privind taxa pa valoare adaugata
aferenta lunii precedente;platile se fac conform ordinelor de plata nr.9, 10, si respectiv 11 din
data de 25.01.2008.
404

5121

Furnizori de imobilizari
401

lei

20 000

lei

4 000

lei

Conturi la banci

5121

Furnizori
4423

48 790

Conturi la banci
=

5121

Tva de plata

Conturi la banci

11. Se primesc obiecte de inventar de natura mobilierului comercial , rafturi conform


avizului de insotire nr. 1610100 din 28.01.2008, in valoare de 34 140 lei , tva 19 %:
%

321

408

40 626,6 lei

Furnizori-facturi nesosite 34 140

lei

Obiecte de inventar
4428

6 846,6 lei

Tva neexigibila
12. In data de 30.01.2008 se fac operatiunile de regularizare a taxei pe valoare
adaugata aferenta lunii ianuarie ,intocmindu-se decontul de tva.
%
4427

4426

97 660

Tva deductibila

lei

63 865,5

lei

33 794,5

lei

Tva colectata
4424
19

Tva de recuperat
13. Pe baza notelor de contabilitate, la aceiasi data se descarca gestiunea de marfurile
vandute si se nchid conturile de venituri si cheltuieli .
%

371

607

400 000

Marfuri

lei

291 917,98 lei

Cheltuieli cu marfuri
378

44 216,47

lei

Diferente de pret la marfuri


4428

63 865,55 lei

121

Profit si pierdere

302 017,98 lei

626

4 500 lei

Cheltuieli cu telecomunicatii
5 100 lei
Cheltuieli cu energia si apa
6811

500 lei

Cheltuieli cu amortizarea
607

291 917,98 lei

Cheltuieli cu marfurile
707

121

Venituri din vnzarea

336 134,45 lei

Profit si pierdere

marfurilor
15.Se calculeaza si se inregistraza cheltuiala cu impozitul pe profit.
Profit brut = Venituri - Cheltuieli
Profit brut = 336 134,45 - 302 017,98 = 34 116,542 lei
Impozitul pe profit = 34 116,542 x 16 % = 8 529,135 lei
691

441

Cheltuieli cu impozit

8 529,135 lei

Impozit pe profit

pe profit
Se nchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit:
121
Profit si pierdere

691

8 529,135 lei

Cheltuieli cu impozitul
20

pe profit

CONCLUZII
Reflectarea fidela a realitatii economico-financiare si a consecintelor sale sociale,
umane, institutionale sunt atributele definitorii ale contabilitatii, pentru perfectionarea careia
se

bat,

se

lupta

si

muncesc

astazi

cei

mai

redutabili

specialisti

"stiinta

conturilor". Preocupati de standarde, de convergenta, de reflectarea contabila a realitatii,


profesionistii contabili se preocupa n fapt de economie, de institutii, de oameni. Este poate,
cea mai frumoasa parte a profesiei contabile. Este unul din motivele pentru care Uniunea
Europeana a luat n considerare oportunitatea recunoasterii profesiei contabile la nivel
european. n fata provocarilor europene, contabilitatea romneasca nu putea sa ramna pasiva
si fara reflexe. Ea s-a adaptat proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, att prin
intermediul unor institutii nationale, ct si prin actiunea organismelor ce reprezinta profesia
contabila. Procesul de armonizare a contabilitatii romnesti cu cerintele Standardelor
Internationale de Contabilitate (IAS/IFRS) si cu Directivele contabile europene, care
armonizeaza regulile si principiile de referinta cu privire la elaborarea situatiilor financiare
anuale ale institutiilor publice, reprezinta una dintre cele mai curajoase provocari pentru
mediul administrativ. Exista o terminologie-cheie care a nvaluit lumea europeana dezvolta si
toate marile puteri economice ale lumii, dar pe care noi abia le descifram, cum ar fi:
Principiile Contabile General Acceptate n Statele Unite - US GAAP -. Standardele
Internationale de Raportare Financiara - IFRS. Standarde de Contabilitate pentru Sectorul
Public - IPSAS.
Standardele Internationale de Contabilitate vin cu un bagaj cultural greu, ele se
fundamenteaza pe rationamentul profesional, realizat prin apelul la principii, si care poate
conduce la mai multe solutii pentru o anumita problema data, departe de o rigoare absoluta de
tipul 1 + 1 = 2! Mecanismele economice romnesti prezinta din acest punct de vedere o mare
rigiditate n implementarea conceptelor si principiilor contabile. Efectele si finalitatile
cercetarii: Standardele trebuie sa conduca la binele public european, cum spun numeroasele
organisme de specialitate ale U.E., dar ramne de vazut cti beneficiaza de acest "bine". Poate
argumentul cel mai convingator pentru acceptarea armonizarii prin raportare la IAS-uri, cel
21

putin n spatiul european, ar putea fi acela de respingere prin aceasta modalitate a unei
eventuale dominatii americane. (Esti cam curajoasa!) Pentru noi, cea mai acuta problema ar fi
aplicarea standardelor internationale si reglementarilor europene asa cum sunt ele, evident
nsa cu adaptarile minim necesare generate de prevederile si progresele legislative. Aplicatiile
concrete din marile firme, ndeosebi banci si societati de asigurare, si succesele dobndite
dovedesc ca acest lucru este posibil si benefic. Ar urma apoi aplicatii similare n instituitiile
publice unde procesul este "anevoios si lent"-cel putin cum a fost catalogat de Colegiul
consultativ al contabilitatii. ntr-o etapa urmatoare va trebui sa ne elaboram propriile
standarde si normative, corerspunzatoare nevoilor, dar si specificitatii economiei romnesti.
Elaborarea de standarde nationale pornind de la principiile nscrise n IFRS pare a fi calea cea
mai interesanta, dar nu este de loc usor. Aplicarea acestei solutii presupune, nsa o foarte buna
cunoastere a IFRS si o activitate legislativa prealabila de pregatire a cadrului necesar
deschiderii cmpului de aplicare si de manifestare nestingherita a acestor principii.
Standardele nationale astfel elaborate trebuie sa asigure convergenta totala cu IFRS. Aceasta
cale de acces la IFRS asigura o mai buna concordanta ntre principii si reguli, poate satisface
mai bine raporturile care trebuie sa existe ntre contabilitate si fiscalitate si poate cuprinde
unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exercitiului de raportare financiara.

22

BIBLIOGRAFIE
1. Ministerul finantelor publice - Reglementari contabile pentru agentii economici Editura economica
-

Legea contabilitatii nr.82/1991;

Ordinul ministrului finantelor publice nr.306/2002 pentru


Aprobarea reglementarilor simplificate, armonizate cu
Directivele europene

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru


aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

Hotararea Guvernului nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admise de


perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare;
2. Violeta Isai

-Contabilitate - manual pentru clasa a XII-a


editura lice ALL 2000

3. Cristunel Bogdan Patrascu

-Contabilitatea unor operatiuni

speciale - actualizari 2005, editura ,DANUBIUS" - Braila


4. Georgeta Petre,

-Studii de caz in conditiile aplicarii

5. Alexandra Lazar

Reglementarilor contabile
Simplificate - editura"ECONOMICA" - Bucuresti

23

FORMATUL SITUAIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE________ PENTRU


ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN ACT
CONSTITUTIV
Tipul situatiei financiare _________|_|_|
Judetul ____________________|_|_|

Forma de proprietate ____________|_|_|

Persoana juridica ______________

Activitatea preponderenta

Adresa:localitatea ___,sectorul _,

(denumire clasa CAEN) _____________

str. _____________ nr. __, bl. __,


sc. ___________, ap. _____________

Cod clasa CAEN____________|_|_|_|_|

Telefon _________, fax ___________

Cod unic de nregistrare

Numar din registrul comertului ____

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN
la data de 31 decembrie .............
(cod 10)

- lei Nr.
rd.

Sold
nceputul
exercitiului

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

01
02

3. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 03


drepturi si valori similare si alte imobilizari
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 2908)
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)
04
5. avansuri si imobilizari necorporale n curs de 05
executie (ct. 233 + 234 - 2933)
TOTAL: (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -

06
07

- 2811 - 2812 - 2911 - 2912)


24

financiar
1

Sfrsitul
exercitiului
financiar
2

2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)

08

3. alte instalatii, utilaje si mobilier

09

(ct. 214 - 2814 - 2914)


4. avansuri si imobilizari corporale n curs

10

(ct. 231 + 232 - 2931)


TOTAL: (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. actiuni detinute la entitati afiliate

11
12

(ct. 261 - 2961)


2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate

13

(ct. 2671 + 2672 - 2965)


3. interese de participare

14

(ct. 263 - 2963)


4. imprumuturi acordate entitatilor de care

15

compania este legata prin interese de


participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)
5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca 16
imobilizari (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 2964)
6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 -

17

- 2966- 2969)
TOTAL: (rd. 12 la 17)
18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19
18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +

20

+ 351 - 392 - 395)


2. lucrari si servicii n curs de executie

21

(ct. 332 - 394)


3. avansuri pentru cumparari de stocuri

22

(ct. 4091)
TOTAL: (rd. 20 la 22)
23
II. CREANE (Sumele care urmeaza sa fie ncasate
dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale*

24

(ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* +


25

4092 + 411 + 413 + 418 - 491)


2. sume de ncasat de la entitatile afiliate

25

(ct. 4511 + 4518 - 4951)


3. sume de ncasat din interese de participare

26

(ct. 4521 + 4528 - 4952)


4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 +

27

+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +


+ 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 +
+ 5187)
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat

28

(ct. 456 - 4953)


TOTAL: (rd. 24 la 28)
29
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
1. actiuni detinute la entitatile afiliate

30

(ct. 501 - 591)


3. alte investitii financiare pe termen scurt

31

(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072


+ 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597
- 598+ 5113 + 5114)
TOTAL: (rd. 30 la 31)
IV. CASA sI CONTURI LA BNCI

32
33

(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 +


+ 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 +
+ 5328 + 5411 + 5412 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 34
+ 33)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
35
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE UN AN
1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni

36

(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)


2. sume datorate institutiilor de credit

37

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +


+ 5191 + 5192 + 5198)
3. avansuri ncasate n contul clientilor

38

(ct. 419)
26

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)


5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
6. sume datorate entitatilor afiliate

39
40
41

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)


7. sume datorate privind interesele de

42

participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +


+ 4521 + 4528)
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si

43

alte datorii pentru asigurarile sociale


(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 +
424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +
4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 +
4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL: (rd. 36 la 43)
44
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII 45
CURENTE
NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

46

(rd. 19 + 45 - 60.1)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni

47

(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)


2. sume datorate institutiilor de credit

48

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +


+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. avansuri ncasate n contul clientilor

49

(ct. 419)
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)
5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
6. sume datorate entitatilor afiliate

50
51
52

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)


7. sume datorate privind interesele de

53

participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +


27

+ 4521 + 4528)
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si

54

datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 +


+ 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 +
+ 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +
+ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +
+ 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 +
+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +
+ 5197)
TOTAL: (rd. 47 la 54)
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru pensii si alte obligatii

55
56

similare (ct.1515)
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)
57
3.
alte
provizioane 58
(ct.1511+1512+1513+1514+1518)
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)
I. VENITURI N AVANS(rd.60.1+60.2) din care:
1. subventii pentru investitii (ct. 131)
2. venituri nregistrate n avans (ct. 472)
J. CAPITAL sI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)
- capital subscris varsat (ct. 1012)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C
Sold D
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)
1. rezerve legale (ct. 1061)
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. rezerve constituite din valoarea

59
60
60.1
60.2
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

titlurilor/actiunilor dobndite cu titlu


gratuit (ct. 1065*)
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct.1066)
5. rezerve reprezentnd surplus realizat din
rezerve de reevaluare (ct.1067)
6. alte rezerve (ct.1068)
7. actiuni proprii (ct.109)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)

71
72
73
74
28

Sold C
75
Sold D
76
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
(ct. 121)
Sold C
Sold D
Repartizarea profitului (ct. 129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)
ADMINISTRATOR,

77
78
79
80

NTOCMIT,

Numele si prenumele ____________

Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________

Calitatea_________________________

stampila
unitatii

Semnatura___________________

29

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE


la data de 31 decembrie .........
(cod 20)

- lei Nr. Exercitiul financiar


ncheiat
curent
rd.

Denumirea indicatorului
A
B
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENT - 01
TOTAL (rd. 02 la 11)
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)
02
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 03
762)
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)
04
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758* + 05
764)
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

(ct. 06

704)
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori 07
diversi (ct.754 + 781 + 786)
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)
08
8. Venituri din dobnzi (ct. 766)
09
9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721 + 10
722)
10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705 + 706 + 11
708 + 741 + 758** + 767 + 768)
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENT - 12
TOTAL (rd. 13 la 20)
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 13
663)
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 14
658* + 664)
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)
15
14. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666)
16
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 17
622)
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 18
627)
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si 19
debitori diversi (ct. 654 + 681 + 686)
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21 + 22 + 20
30

23 + 26 + 27)
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)
21
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)
22
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 23
25)
c1. salarii (ct. 621 + 641+642)
24
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 25
645)
d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 26
613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667
+ 668)
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 27
asimilate (ct. 635)
C. REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 01 - 12)
- pierdere (rd. 12 - 01)
D.
VENITURI
DIN

28
29
ACTIVITATEA 30

EXTRAORDINAR (ct. 771)


E.
CHELTUIELI
DIN

ACTIVITATEA 31

EXTRAORDINAR (ct. 671)


F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 30 - 31)
- pierdere (rd. 31 - 30)
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)
G. REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 34 - 35)
- pierdere (rd. 35 - 34)
21. IMPOZIT PE PROFIT
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)
22. Alte cheltuieli cu impozite care
n elementele de mai sus (ct. 698)
H.
REZULTATUL

32
33
34
35
36
37

nu

38
apar 39

EXERCIIULUI

FINANCIAR
- profit (rd. 36 - 38 - 39)
40
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau (rd. 38 + 39 41
-36)
*) se ia n calcul ct. 7585 si ct. 6585 din planul de conturi;
**) se ia n calcul restul conturilor analitice.
ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele si prenumele ____________

Numele si prenumele ______________


31

Semnatura_____________________

Calitatea_________________________

stampila unitatii

Semnatura___________________

DATE INFORMATIVE
(cod 30)

-lei-

I. Date privind rezultatul nregistrat


Unitati care au nregistrat profit

Nr. rd. Nr. unitati


1
01

Unitati care au nregistrat pierdere

02

II. Date privind platile restante

A
Plati restante - total

Nr.

Total

rd.

Col.2+3

B
03

(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:


Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: 04
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor

05
06
07
08

sociale - total(rd. 09 la 13), din care:


- contributii pentru asigurari sociale de stat 09
datorate de angajatori, salariati si alte persoane
asimilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale 10
de sanatate
- contributia pentru pensia suplimentara
11
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru 12
somaj
- alte datorii sociale
13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor 14
speciale si alte fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la 16


bugetul de stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la 17
32

Sume
2

din care:
Pentru
activitate
curenta
2

Pentru
activitate
investitii
3

de

bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta - total 18
(rd. 19 la 21),din care:
- restante dupa 30 de zile

19

- restante dupa 90 de zile


- restante dupa 1 an
Dobnzi restante

20
21
22
Sfrsitul

III. Numar mediu de salariati

Nr. rd. exercitiului financiarexercitiului

A
Numar mediu de salariati
IV. Plati de dobanzi si redevente

B
23
Nr.

Rd.
A
B
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele 24
juridice

romne

catre

persoanele

precedent
1
Sume
1

fizice

nerezidente din statele membre ale Uniunii


Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
25
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele 26
juridice

romne

catre

persoane

juridice

afiliate*) nerezidente din statele membre ale


Uniunii Europene, din care:
- impozit datorat la bugetul de stat
27
Venituri din redevente platite de persoanele 28
juridice romne catre persoane juridice afiliate
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
V. Obligatii amnate la plata

29
conform Nr. rd. Sume

prevederilor art. 3(4) din Ordonanta de Urgenta


a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de
diminuare

arieratelor

Sfrsitul

din

economie,

evidentiate n conturi extrabilantiere


A
Obligatii catre bugete amnate la plata

B
30
33

financiar curent
2

Obligatii comerciale amnate la plata


VI. Tichete de masa

31
Nr. rd. Sume

Contravaloarea tichetelor de masa acordate 32


salariatilor
VII. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd. Sfrsitul

Sfrsitul

exercitiului

exercitiului financiar

financiar precedent curent


- cheltuieli de inovare finalizate in cursul 33
perioadei
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in 34
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul 35
perioadei
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7
pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**)cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr.
1450/2004,

publicat

in

Jurnalul

Oficial

al

Uniunii

Europene

267/14.08.2004.
ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele si prenumele ____________

Numele si prenumele ______________

Semnatura_____________________

Calitatea_________________________

stampila unitatii

Semnatura__________________

34

S-ar putea să vă placă și